Page 1

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

AFSCHRIFT

Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Regio Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) F 070 378 6100 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ezk

Datum Betreft

26 juni 2018 Benoeming Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen

Ons kenmerk DGBI-DR / 18146238

Geachte heer Sietsma, Per 28 juni 2018 wordt u door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd als Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen. Dit betreft een tijdelijke aanstelling voor een periode van vier tot maximaal zeven maanden. De context waarin u als Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen (hierna: Waarnemend NCG) uw werkzaamheden verricht, wordt gekenmerkt door een hoge mate van urgentie en complexiteit. Recente besluiten ten aanzien van de gaswinning in Groningen hebben impact op de rol en het werk van de Overheidsdienst Groningen, waarvan u aan het hoofd staat. De schadeafhandeling is inmiddels publiek belegd bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen in aanloop naar een wettelijk verankerde publiekrechtelijke voorziening, en ook ten aanzien van de versterkingsoperatie wordt toegewerkt naar een publiekrechtelijk kader. Daarbij markeert het besluit om de gaswinning op afzienbare termijn te beëindigen een nieuwe werkelijkheid, die vraagt om herbezinning op de versterkingsoperatie zoals die tot nu toe is opgebouwd. Dit vereist van de eindverantwoordelijke in de aansturing van de uitvoeringsorganisatie het organiseren van flexibiliteit en anticipatie. Uw taak als hoofd van de Overheidsdienst Groningen (hierna: overheidsdienst) is om de continuïteit binnen de overheidsdienst te waarborgen en de organisatie te begeleiden in de overbrugging naar een nieuw stelsel, waarin de NAM geen enkele rol meer zal hebben in de besluitvorming over en uitvoering van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. Binnen het kader van het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen (WJZ/15057631) reken ik het specifiek tot uw taak om u nadrukkelijk te richten op het bewaken van de voortgang van de uitvoering van al lopende zaken uit het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, voor zover die niet worden herzien, en zorg te dragen voor de uitvoering van besluiten volgend uit het tripartiet bestuurlijk overleg tussen het Rijk, de provincie Groningen en de betrokken gemeenten. Aangezien voorzien wordt dat de doorlooptijd om NAM in juridische en organisatorische zin geheel uit het systeem te halen langer zal zijn dan uw opdracht, zal in de tussentijd een alternatief moeten worden ontwikkeld dat zoveel als mogelijk toewerkt naar de gewenste eindsituatie. Om goede afstemming tussen de Waarnemend NCG en overheden te faciliteren en deze Pagina 1 van 2


Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Regio Ons kenmerk DGBI-DR / 18146238

nieuwe systematiek voor te bereiden, zal regelmatig een ambtelijk overleg tussen opdrachtgevers (Rijk, de provincie Groningen en betrokken gemeenten) en opdrachtnemer georganiseerd worden. Daarbij is van belang te benoemen dat het voortschrijdende inzicht in de gevolgen van het gaswinningsbesluit voor de versterkingsoperatie, in de eerste plaats met het advies van de Mijnraad dat binnenkort wordt opgeleverd, van invloed zal zijn op wat er van u als Waarnemend NCG wordt verwacht. Besluiten voortvloeiend uit het tripartiet bestuurlijk overleg tussen het Rijk, de provincie Groningen en de betrokken gemeenten zullen de leidraad vormen voor uw werkzaamheden. Ik vertrouw op een constructieve, prettige samenwerking, gestoeld op een gezamenlijk streven om snel en met zorg adequate oplossingen te realiseren voor de problematiek die als gevolg van de gaswinning in Groningen is ontstaan. Hoogachtend, De minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze:

Maarten Camps secretaris-generaal

Pagina 2 van 2

Aanstellingsbrief NCG  

De aanstellingsbrief van NCG Herman Sietsma

Aanstellingsbrief NCG  

De aanstellingsbrief van NCG Herman Sietsma

Advertisement