DIVA - Divadelní svět Brno 2018

Page 1

Městské divadlo Brno

Centrum experimentálního divadla

24.– 28. 5. Festival Divadelní svět Brno 2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadlo Polárka

DSB diva / magazín mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2018 s tématem Svoboda?!

Národní divadlo Brno


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.