Katalog Národní cena za studentský design / Catalogue International Award for Student Design 2016

Page 1Národní cena za studentský design 2016 Národní cena za studentský design slaví šestadvacáté výročí! Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design. V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast produktového designu. Budou soutěžit nezávisle na sobě v bienálovém rytmu. Rok 2016 patří pracím v široké škále vizuální komunikace. V roce 2017 budou soutěžit studentské práce v oborech produktového designu. Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou vedle Design Cabinetu CZ také Moravská galerie v Brně a Slovenské centrum dizajnu. Do letošního ročníku se přihlásilo 120 autorů z 10 univerzit (z toho 3 zahraničních) a 11 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily

tři nezávislé poroty: vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol a univerzit, středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol a národní porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 27 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu. Poroty nominovaly v několikakolovém hodnocení k ocenění 51 prací. Jedna získala Národní cenu za studentský design 2016, jedna Národní cenu za studentský design 2016 * JUNIOR, pět ocenění Excelentní studentský design 2016 a sedm cenu Dobrý studentský design 2016. Vítěz Národní ceny za studentský design 2016 získává cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), luxusní hodinky ELTON hodinářská, pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, knihu Materiology a voucher na vstup do knihovny materiálů Matério od firmy Happy Materials, s.r.o., výrobky firem Tescoma s.r.o., IKEA ČR, knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a.s., roční předplatné časopisu Font a Brand & Stories. Vítězka Národní ceny za studentský design 2016*JUNIOR obdrží pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, knihu Materiology a voucher na vstup do knihovny materiálů Matério od firmy Happy Materials, s.r.o.,


The Czech National Award for Student Design 2016

NOVÝ (Z)BOŽÍ ! 2016

knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a.s.,výrobky firem Tescoma s.r.o., IKEA ČR a roční předplatné časopisů Font a Brand & Stories. Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy. Cenu Design Exit uděluje vybrané práci děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč), vybrané práce získávají Ceny děkana Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni (celkem ve výši 20 000 Kč). Další práce získává Cenu Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu) a vybraná středoškolská práce získává Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč). Zvláštní ceny udělují dále Asociace užité grafiky a grafického designu (ve výši 3 000 Kč). Nakladatelství Albatros Media, a.s. vybere dvě knihy a umožní jejich publikaci. Mimo to odmění knihami ze své produkce vítěze národních cen a excelentních designů a dva vítěze cen veřejnosti (pro jednoho univerzitního a jednoho středoškolského vítěze). Další profesionální ocenění uděluje brněnské studio ATAK Design (stáž ve studiu a knihu Kobobook) a Design Cabinet CZ (předmět ze soukromé sbírky designu).

Žurnalisté udělují Cenu novinářů. Cenu veřejnosti získávají vysokoškolská a středoškolská práce s nejvyšším počtem hlasů v hlasování na webových stránkách www. studentskydesign.cz. Soutěž a výstava mohly proběhnout díky finanční podpoře firem Heineken ČR, Architecture Week s.r.o., Grund, a.s., Domu bytové kultury Praha a Jablotron Alarms a. s. a materiálové podpoře firem Česká centra, Elton hodinářská, a.s., ATAK Design, IKEA ČR, s.r.o., Albatros Media a.s., Tescoma s.r.o. a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Grafický vizuální styl soutěže a katalogu vytvořila MgA. Lucie Kaslová. Logo soutěže od Milana Sodomy vyšlo ze zadání Vyšší odborné školy grafické v Praze. Vyhlašovatel soutěže Design Cabinet CZ je nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Působí v něm především dobrovolníci z řad studentů designu.

PhDr. Lenka Žižková Firmy IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma s.r.o. ocení Design Cabinet CZ svými produkty vedle vítězů národní ceny září 2016 také ty, kdo získali ocenění Excelentní studentský design 2016 a ocenění Dobrý studentský design 2016.

The Czech National Awards for Student Design is celebrating the 26th anniversary! The Czech National Awards for Student Design was announced by the Czech Design Cabinet first in the year 2008. It continues however with competitions organized by the Design Centre of the Czech Republic from 1991 to 2007. Young designers from all kinds of schools competed for Student Design prize consisting of three awards: Czech National Award for Student Design, Excellent Student Design, and Outstanding Student Design.

As far as the competition is concerned, the students from 10 universities (3 foreign ones included) and 11 professional and secondary schools submitted total 120 authors. The three independent juries assessed their works: university jury consisting of university lecturers, high school jury consisting of high school teachers, national jury consisted of museum curators, independent experts, and the best professional designers of the Czech Republic. Student works were assessed by total 27 professional jurors – university lecturers, designers, experts and design curators.

The juries have selected total 51 works for award after several evaluation rounds. One work was awarded the National Award for Student Design 2016, one secondary school design was awarded the National Award for Student Design 2016 * JUNIOR, five works were awarded the Excellent Student Design 2016, and The competition became international in the seven works were awarded the Outstanding year 2012. Next change was made in 2014 Student Design 2016. when it was divided into two sections – one covers the area of visual communication, the Winner of the National Award for Student Delatter covers the area of product design. Both sign 2016 will be awarded by the Czech Centres competitions are organized individually in the director (1 week stay in one of the European ci“style of biennial”. The year 2016 competition ties where the Czech Centres have residences), is dedicated to works in the field of visual co- luxurious wrist watch Prim (company ELTON hommunication. Student works in product design dinářská, a.s.), stay in the Art Camp of Ladislav will compete in the year 2017. Sutnar Faculty of Design and Art University West Bohemia in Pilsen, the book MaterioloThis year’s competition was announced by gy and voucher to Library of Materials Matério Czech Design Cabinet and also by Moravian from Happy Materials, s.r.o. company, products Gallery in Brno and by Slovak Design Centre. of companies Tescoma, s.r.o., and IKEA Czech Republic, book from publishing house Albatros Media a.s., and subscription of the magazines Font and Brand&Stories. Winner of the National Award for Student Design 2016 * JUNIOR will be awarded stay in the Art Camp of Ladislav Sutnar Faculty of Design


NEW G(O)ODS ! 2016 and Art University West Bohemia in Pilsen, the book Materiology and voucher to Library of Materials Matério from Happy Materials, s.r.o. company, products of companies Tescoma, s.r.o., and IKEA Czech Republic, book from publishing house Albatros Media a.s., and subscription of The Journalists Prize will be awarded by the journalists. One university and one high school the magazines Font and Brand&Stories. work with the highest number of votes on the Special prizes were awarded by the deans of the web pages www.studentskydesign.cz will be educational institutions and by professional as- awarded the General Public Prize. sociations, museums, and professional magazines. Exit Design prize was awarded by the Dean The competition and the exhibition has been of the Art and Design Faculty of the J. E. Purky- accomplished thanks to financial support of ně University in Ústí nad Labem (30 000 CZK), Heineken ČR, Architecture Week, s.r.o., Dům three works received the award of the Dean of bytové kultury Praha, a.s., Grund, a. s., and the Design and Art Faculty of the West Bohemia Jablotron Alarms, a. s., and thanks to the mateUniversity in Plzeň (total of 20000 CZK). One rial support of Czech Centres, Elton hodinářská, selected work was awarded prize of the Muse- a.s., ATAK Design, IKEA ČR, s.r.o., Albatros Media, um of Decorative Arts and Crafts (purchase of a.s., Tescoma, s.r.o., and Architecture and Builthe work to the museum collections), selected ding Foundation. high school work was awarded by the Society of the Museum of Art and Crafts Friends (5 000 Lucie Kaslová arranged for the graphic visual CZK). Special prizes were also awarded by the concept of the competition and the catalogue. Association of Graphics Arts and Design (3000 Logo of the competition whose author was MiCZK). The publishing house Albatros Media a.s. lan Sodoma was created thanks to Graphic Prowill select two books and enable their publica- fessional School in Prague. tion. Moreover, the publishing house will reward with the books of its production the winners The Design Cabinet CZ is a foundation program of the national prizes and excellent design and of the Architecture & Building Foundation supptwo winners of the public prizes (one for a uni- orted first of all by volunteers – design stuversity winner and one for a secondary school dents. winner). Next professional prize will be awarded by the Brno studio ATAK Design (internship in the studio and the book Kobobook) and the pri- Lenka Žižková, PhDr. ze of the Czech Design Cabinet (an object from Design Cabinet CZ September 2016 the private design collection). IKEA ČR and Tescoma companies will reward also five authors who received the Excellent Student Design 2016, and also those authors who received the Outstanding Student Design 2016 with their products.

Statistika přihlášených prací podle kategorií //////////// Statistics of the registered works by categories vizuální identita, kampaň, propagace

plakát, produktový plakát

kniha, časopis, ilustrace, komiks

STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ PRÁCE

písmo, typografie

fotografie

VYSOKÉ ŠKOLY A UNIVERZITY

projekty, videa, aplikace, ostatní


MgA. Lukáš Beran Simona Blahutová MgA. Pavlína Doležalová MgA. Eva Havelková

Mezinárodní porota International Jury MgA. Štěpán Holič (grafické studio Lemondesign) akad. soch. Alexandra Horová (Albatros Media, a.s.) PhDr. Iva Knobloch (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

MgA. Jana Hradcová Akad. mal. Pavel Hrach Mgr. Radka Jedličková Akad. mal. Zbyněk Kočvar Ivan Pelc MgA. Martin Procházka

Vysokoškolská a univerzitní porota University Jury

MgA. Věra Marešová (vítězka Národní ceny za grafický design 2005)

Doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

MgA. Tomáš Procházka (vítěz Národní ceny za studentský design 2014 / vizuální komunikace)

Mgr. art. Žaneta Drgová

PhDr. Marta Sylvestrová (Moravská galerie v Brně)

Dr. akad. soch. Rostislav Illík

Mgr. Art. Róbert Paršo (Slovenské centrum dizajnu, STUPIDesign Studio) PhDr. Lenka Žižková (tajemnice poroty, Design Cabinet CZ)

Doc. ak. mal. Pavel Beneš

Doc. MgA. Kristina Fišerová

Prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D. Doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD. MgA. Václav Skácel Doc. ak. mal. Michal Slejška MgA. Bohuslav Stránský Doc. M. A. Barbara Šalamounová

Oceněné Winning a přihlášené /////////////////////////////////// and submitted práce works

Poroty ////// Juries

Porota pro vyšší odborné a střední odborné školy High School Jury


Národní cena Czech National za studentský ////////////////////////////// Award for Student design 2016 Design 2016

Pavel Coufalík

Výrok mezinárodní poroty / Statement of the International Jury Vynikající heuristická práce v neprobádané oblasti. Jde o adekvátní, přehlednou publikaci s působivou strukturou. Tento projekt se jeví být vlajkovou lodí studentského designu na poli vizuální kultury za rok 2016. ///////////////////////////// /////

Kniha Orientační systémy v československé socialistické architektuře ///////////// Sign Systems in Czechoslovak Socialist Architecture 2016 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí pedagog: Petr Krejzek

The outstanding heuristic work in the terra incognita of design. It is a transparent publication with impressive structure. This project can be taken as a flagship of the student design in the area of visual presentation in 2016. Vítěz získává / Winner’s reward Symbol pro vítěze soutěže o Národní cenu za studentský design 2016

Odměny firem / Company granted prizes Pobyt a týdenní ubytování v některém z Českých center v zahraničí (pokud nebude Ministerstvem zahraničí rozhodnuto jinak); Pobyt v letním Artcampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Luxusní hodiny značky Prim od firmy ELTON hodinářská, a. s.; Knihu Materiology a voucher na vstup do Knihovny materiálů od firmy Happy Materials, s.r.o; Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.


Uměleckoprůmyslové museum oceňuje samostatný exkurs do neprobádané historie vizuální komunikace 70. a 80. let, stejně jako přesvědčivost grafického zpracování tématu.

Cena UměleckoPrize of the Museum průmyslového ///////// of Decorative Arts musea v Praze and Crafts in Prague

+

///////////////////////////// ///// The Museum of Decorative Arts and Crafts appreciates the individual excursion to the unknown history of the visual communication in 70th and 80th of the last century as well as the persuasiveness of the graphic design. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze ––––––––– Helena Koenigsmarková, Director of the Museum of Decorative Arts and Crafts in Prague Vítěz získává / Winner’s reward Možnost odkoupení díla do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze za přiměřenou finanční odměnu


Národní cena za Czech National Award studentský design ///////////////////// for Student Design 2016 * JUNIOR 2016 * JUNIOR

Výrok mezinárodní poroty / Statement of the International Jury

Judita Košťáková Hudební kniha pro všechny znuděné hráče i nadšené nehráče ///////////// Book of Music for all bored players as well as enthusiastic non-players

Heuristická práce v oblasti vizualizace moderní vážné hudby a vynikající prezentace v knižní formě. ///////////////////////////// ///// The heuristic work in the field of visualisation of the modern classical music in an excellent book presentation. Vítěz získává / Winner’s reward Symbol pro vítěze soutěže o Národní cenu za studentský design 2016 * JUNIOR

2016 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze Vedoucí pedagog: Pavel Hrach

Odměny firem / Company granted prizes Pobyt v letním Artcampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Knihu Materiology a voucher na vstup do Knihovny materiálů od firmy Happy Materials, s.r.o. Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s. r. o. Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.


Excelentní Excellent studentský design //////////////////////////// Student Design 2016 2016

Marek Fanta, Martin Raudenský Projekt Ko–text ///////////// The Project Co–text

Výrok mezinárodní poroty / Statement of the International Jury Porota ocenila výtvarný a edukativní potenciál projektu, který je nadále rozvíjen, a zkoumá inovativním a interaktivním způsobem možnosti výtvarné pedagogiky a strategie současného výtvarného umění v interakci s dětskou tvorbou v různých prostředích. Výsledkem je analýza tvůrčích procesů – tzv. vizuální ping-pong. ///////////////////////////// ///// The jury awards the visual and educational potential of the project that is developed and investigates by the innovative and interactive ways the alternatives of visual pedagogy and strategies of the contemporary fine arts and interaction with the children´s creation in various environments. The result is an analysis of the creation process – the so-called „visual ping-pong“.

2015 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Michal Slejška

Autoři získávají / Authors reward Symbol soutěže pro Excelentní studentský design 2016

Odměny firem / Company granted prizes Pobyt v letním Artcampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v PLzni Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.


Lucia Mlynčeková

Autorka získává / Author’s reward Symbol soutěže pro Excelentní studentský design 2016

Odměny firem / Company granted prizes

Životní příběh architekta a všestranně tvořivého člověka Jána H. Blicha //////////////////////// Life story of architect and universally gifted man Ján H. Blicha

Pobyt v letním Artcampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v PLzni Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

2016 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SR Vedoucí pedagog: Marcel Benčík

Výrok mezinárodní poroty / Statement of the International Jury Osobní projekt autorky hledající cestu k vlastnímu dědovi prostřednictvím studia a rešerše jeho práce je i vzhledem k použitým prostředkům výjimečně zvládnutý. Oceňujeme hlavně střídmou práci s písmem, autorův černobílý autentický portrét a datování v objektu připomínajícím dobovou plastovou šablonu používanou v projekci. Projekt přerostl do výstavy v bratislavské galerii Hot Dock. Ta byla jednoduše minimalisticky ztvárněná s připomínkou velikých architektonických výkresů, zdánlivě lehce pověšených přes vlastní obaly, ale přitom v promyšleném a účelném chronologickém rastru. ///////////////////////////// ///// The personal project of the author who is searching for a way to her grandfather by studying his life´s work. This project has been excellently managed if we take account of the tools used. We especially appreciate the moderate work with fonts, the black and white genuine portrait of the author, and dates in object that resemble the period plastic template that used to be applied in projections. The project grew into an exhibition in the Hot Dock Gallery in Bratislava. The exhibition was implemented in a minimalist way that resembles large architectural drawings seemingly effortless hanging over their packaging but in the thoughtful and special-purpose chronological sequence.


Nikola Klímová Ediční záměr vlastního nakladatelství Typograf nakladatelem /////////////// My publishing intention Typographer/Publisher

Výrok mezinárodní poroty / Statement of the International Jury

2016 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí pedagog: Karel Haloun

Autorka získává / Author’s reward Symbol soutěže pro Excelentní studentský design 2016

Návrh obou odlišných knižních řad je dobře promyšlen, má jasný důvod volby zpracování. Idea nakladatelství s pečlivým výběrem autorů, kvalitní typografií a svižnými ilustracemi zaslouží ocenění. ///////////////////////////// ///// The design of the both book sets is well thought through, it has a clear intention and the way of implementation. The publishing house‘s attitude is worthy of award: careful choice of authors, top typography, and jaunty illustrations.

Odměny firem / Company granted prizes Pobyt v letním Artcampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v PLzni Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.


Lenka Štukhejlová

Autorka získává / Author’s reward Cena Exit Design představuje finanční částku ve výši 30 000 Kč.

Uživatelské rozhraní mobilní aplikace Rita pro pacienty se schizofrenií //////////////// Mobile User Interface Design Rita

Grafické zpracování uživatelského rozhraní aplikace Rita považuji za dobře promyšlené vzhledem k provázanosti funkce aplikace jako indikátoru psychického stavu s vazbou na denní dobu a dlouhodobý časový horizont. Zároveň u této práce oceňuji snahu o významný vstup do oblastí mobilních zařízení používaných dnes v běžném životě, kde právě čistě dynamická vizuální struktura může napomoci řešení psychicky náročných stavů duše.

Výrok mezinárodní poroty / Statement of the International Jury Aplikace předpovídá zdravotní riziko člověka během dne. Informaci vizualizuje v minimální, jasné a nerušivé formě na tapetě telefonu bez nutnosti interakce.

///////////////////////////// ///// I take the graphic design of the user interface for the application Rita as a well thought through piece of work with respect to the relation of function of the application as an indicator of psychological state depending on time of day and the long-term time horizon. Moreover, I appreciate the effort of the significant input into the mobile device areas that are used on the every-day basis where the clear visual system may help to solve the difficult psychological states of human soul.

///////////////////////////// ///// The application predicts the health hazard a man is facing during a day. The information is presented in a simple and clear way on the telephone display without necessity of any next interaction. Odměny firem / Company granted prizes Pobyt v letním Artcampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v PLzni Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog : Karel Míšek

Autorka získává / Author’s reward Symbol soutěže pro Excelentní studentský design 2016

Pavel Mrkus, děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ––––––––––– Pavel Mrkus, Dean of the Art and Design Faculty of the J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

Exit Design Award of Dean of Art Cena Exit Design děkana fakulty umění a designu Univerzity Jana ///// and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.

+


Josefína Karlíková

Výrok mezinárodní poroty / Statement of the International Jury Názorná a přehledná publikace v sutnarovském kabátě. Symbióza dobře čitelné sazby, ateliérové fotografie a vektorových schémat – to vše prezentováno na kvalitním grafickém papíře.

Učebnice šermu Radko Trohař: Začínáme šermovat kordem //////// A textbook of fencing Radko Trohař: Beginning to Fence

///////////////////////////// ///// Illustrative and well arranged publication in the Sutnar-style. The symbiosis of well readable typesetting, studio photos, and the vector schemes – and all is presented on top-quality graphic paper.

2015 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha

Odměny firem / Company granted prizes

Autorka získává / Author’s reward

Pobyt v letním Artcampu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v PLzni

Symbol soutěže pro Excelentní studentský design 2016

Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

+

Cena The International mezinárodní //////// Jury poroty Award

Vedoucí pedagog: Martin Procházka

Porota ocenila výbornou práci s tématem, fotografií, typografií a ilustrací. ///////////////////////////// ///// The jury awarded the excellent work with the theme, photos, typography, and illustrations.


Kniha pro děti o sexuální výchově Pohlavně s rozumem /////////////////////// Sex education book for children Sexually with Mind

2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Pavel Beneš

Autorka získává / Author’s reward

Odměny firem / Company granted prizes

Symbol soutěže pro Dobrý studentský design 2016

Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

+

Cena Prize of the nakladatelství /////// Publishing House Albatros Media Albatros Media

Dobrý Outstanding studentský design //////////////////////////// Student Design 2016 2016

Tereza Bartošová

Cena se uděluje za dětskou knihu s originálním, nápaditým zpracováním. Součástí ocenění je příslib vydání./The prize is awarded for the children’s book with original and imaginative design. The possibility of publication is a part of the award. ///////////////////////////// ///// Netradičně zpracované téma, osobité výtvarné pojetí. Rozmanité, ale zároveň

ucelené, přehledné a pro dětského čtenáře srozumitelné. Vyvážené a velmi vyspělé provedení./The theme is dealt with in a unorthodox way with an original art concept that is varied but also coherent and understandable for the children’s reader. The design is restrained and very mature.


Michelle Condenárová Interaktivní učebnice Black box ///////////////////// Interactive texbook Black Box 2016 Autorka získává / Author’s reward

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Symbol soutěže pro Dobrý studentský design 2016

Vedoucí pedagog: Bohuslav Stránský

Pavel Mrnous ˇ

Autor získává / Author’s reward Odměny firem / Company granted prizes

Symbol soutěže pro Dobrý studentský design 2016

Knihu z produkce Albatros Media a.s.;

Ilustrovaný cestopis Zazie skutečně v metru /////////////////// Illustrated travel story Zazie Really in the Metro

Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Odměny firem / Company granted prizes

Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o. 2016 Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Vedoucí pedagog: Rostislav Illík

Cena Press novinářů //////// Award

+


Veronika Tilšerová

Matěj Brnický

2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Pavel Beneš

Instalace a kniha Mít či být /////////////////// Have or Be

Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a.s.;

Odměny firem / Company granted prizes

Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

Knihu z produkce Albatros Media a.s.;

Kniha o historii a současnosti denimové tkaniny Denim /////// The book about the history and present of denim fabric Denim

Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

2015 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze

Autorka získává / Author’s reward Symbol soutěže pro Dobrý studentský design 2016

Vedoucí pedagog: Zbyněk Kočvar

Autor získává / Author’s reward Symbol soutěže pro Dobrý studentský design 2016


Klára Zerzánková Kniha nejen pro začínající tatéry Tetování ///////// The book not just for the tattoo beginners Tattoo

2016

Veronika R. Nováková

Vyšší odborná škola grafická, Jihlava Vedoucí pedagog: Pavlína Doležalová

Grafický design ve veřejném prostoru a vizuální smog Vizuální smog /////////////// Graphic design in public space and visual pollution Visual Pollution

Autorka získává / Author’s reward Symbol soutěže pro Dobrý studentský design 2016

Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

Odměny firem / Company granted prizes Knihu z produkce Albatros Media a.s.; Produkt firmy Tescoma, s.r.o.; Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

2015 Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlně Vedoucí pedagog: Rostislav Illík

Autorka získává / Author’s reward Symbol soutěže pro Dobrý studentský design 2016


Anežka Bělohoubková

////////////////////// Pilsen Transportation System Visual Identity

Ilustrovaná kniha Woody Allen: Vedlejší defekty ///////// Illustrated book Woody Allen: Side Defects

///////////////////////////// ///// I was enchanted by the simple point of the „defective book” falling out of bookcase. Allen’s humour transformed in design of the book. The same brilliant solution. Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni –––––––––– Josef Mištera, Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň

2015 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

2015 Autor se odvážně vydal v obtížném terénu užitého umění do rukou městských úředníků a zvítězil. Z banálního tématu vytvořil svěží, zábavné i prakticky použitelné dílko. ///////////////////////////// ///// The author bravely set out to the difficult battle: applied art against the municipal authorities – and he won. He managed to process the banal theme and create a jaunty and useful solution. Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni –––––––––– Josef Mištera, Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Kristýna Fišerová Autor získává / Author’s reward Finanční částku ve výši 10 000 Kč

Vedoucí pedagog: Václav Šlajch

Lukáš Dobeš

Cena děkana Fakulty designu Award of Dean of Ladislav Sutnar a umění Ladislava Sutnara /////////// Faculty of Design and Art of UniverZápadočeské univerzity v Plzni sity of West Bohemia in Plzeň

Zvláštní Special ceny ///////////////////////////////////////////////// Prizes

Maxim Yanbekov Vizuální identita Plzeňských městských dopravních podniků

Dostala mě jednoduchá pointa „defektní“ knihy padající z knihovny. Allenův humor v designu knihy. Kongeniální řešení.

Autoři získávají / Authors are rewarded Finanční částku ve výši 5 000 Kč

Citlivé vyjadřování – autor prezentuje téma na úkor svého ega. ///////////////////////////// ///// Sensitive expression - the author presents the topic at the expense of his own ego. Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni –––––––––– Josef Mištera, Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia in Plzeň

Plakát Tadao Ando //////////////////// The poster Tadao Ando 2015 Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace Vedoucí pedagog: Eva Havelková


Autorka získává / Author’s reward Finanční částku ve výši 3 000 Kč

Pop-up kniha Příběh nebe a země ////////////////////// Pop-up book Story of the Heaven and the Earth

Lucie Bindíková

Cena Prize of the nakladatelství ///// Publishing House Albatros Media Albatros Media

Cena Asociace Award of užité grafiky /////////// association of Graphic a grafického designu Arts and Design

Veronika Hanzlíková

Interaktivní encyklopedie o vesmíru pro děti Vesmírná procházka s Vincentem //////////////////// Interactive cosmos encyclopedia for kids Space Walk with Vincent

2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Karel Míšek Oceňujeme inovační přístup autorky k tématu Biblického příběhu knihy Genesis, příběhu zrození nebe a země. Grafické řešení kombinací černých a bílých stránek (symbolizující počáteční tmu a prázdnotu, posléze světlo a vznik) se střízlivou typografií je doplněno důmyslnými pop-up objekty. Ty ilustrují fascinující zázraky zrození, kdy z prázdných stránek vyrostou trojrozměrné objekty symbolizující zrození země, rostlin, zvířat, člověka? Zpracování je za pomoci soudobých grafických nástrojů vysoce hodnotným počinem, které má toto klasické téma zpřístupnit čtenářům poutavým způsobem. ///////////////////////////// ///// We appreciate the innovative author’s approach to the theme of Genesis in the Bible, the creation of the heavens and the

Cena se uděluje za dětskou knihu s originálním, nápaditým zpracováním. Součástí ocenění je příslib vydání. ///////////////////////////// ///// The prize is awarded for the children’s book with original and imaginative design. The possibility of publication is a part of the award.

earth. Graphical design combining black and white pages (as the symbols of the early darkness and emptiness, then light and finally the creation) with a moderate typography and sophisticated pop-up objects added. These objects illustrate the fascinating miracles of the creation when three-dimension objects appear from the empty pages as symbols of birth the earth, plants, animals, and the man. The using of the modern graphical tools is a valuable achievement that opens this classical theme in a very fascinating way to the readers. Jan Hora, místopředseda Asociace užité grafiky a grafického designu ––––––––––––––––– Jan Hora, Deputy Chairman of the Association of Graphics Arts and Design

Interaktivní a názorný průvodce vesmírem s vysokou informační hodnotou. Oceňujeme smysluplné využití rozšířené reality. Mezi ostatními publikacemi na toto téma vyniká atraktivním, ale vkusným a nikoli podbízivým zpracováním. ///////////////////////////// /////

2016 Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Autorka získává / Author’s rewarded

Vedoucí pedagog: Václav Skácel

Součástí ocenění je příslib vydání knihy.

Interactive and illustrative guide to the Universe with high value of information. We appreciate meaningful application of the extended reality. It stands out among publications on the topic by the attractive but not ingratiating design.


2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Miroslav Vojtěchovský

Projekt Pomáhej. Bádej. Ochraňuj. Pro Fakultu životního prostředí UJEP /////////////////////// Help. Search.Protect. for the Faculty of Environment UJEP

Cena Společnosti přátel Society of Friends of the Uměleckoprůmyslového //// Museum of Decorative musea v Praze Arts Award

Cena The ATAK studia ATAK /// Design Studio Design Award

Radka Bartošová, Marek Štim, Radek Timoftej

///////////////////////////// ///// This project excellently puts together the graphic design, stage design, and commercial message that are to communicate with the spectator. It is strengthen by the fact that these tools are used in the topic of environment, renewable resources, and more and more frequently mentioned sustainability. Milan Vrbík, studio ATAK Design ––––––––––––––––––– Milan Vrbík, The ATAK Design Studio

///////////////////////////// ///// Pleasing, unobtrusive graphic design on the professional level of a coffee bar where a layabout could leisurely pass his/her lifetime. Milan Čapek, předseda Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze –––––––––––––––––– –––– – Milan Čapek, Chairman of the Society of Friends of the Museum of Decorative Arts and Crafts in Prague

Autorka získává / Author’s reward Finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.

Vedoucí pedagog: Zbyněk Kočvar

Cena Design Design Cabinet Cabinetu CZ //// CZ Award

Projekt výborně propojuje grafický design, scénografii a komerční sdělení (message), které má s divákem komunikovat. Povýšeno je tím, že tyto nástroje využívá v tématu environmentu, obnovitelných zdrojů a neustále častěji skloňované udržitelnosti.

Grafický design kavárny Babi ////////////// Graphic design of the Babi Café

2016 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze

Autoři získávají / Authors are rewarded Studio ATAK Design uděluje autorům diplom, certifikát umožňující čtrnáctidenní stáž ve studiu ATAK Design a knihu KOBOBOOK o zakladateli Design centra ČR Karlu Kobosilovi.

Viola Vacková

Příjemný, nevtíravý, profesionálně zpracovaný grafický design vybavení kavárny, v němž by pohodově plynul čas kavárenského povaleče.

Jana Hylmarová Magnetická kniha pro malé zvědavce Z čeho se skládá lidské tělo? ////////////// Magnetic book for children Parts of Human Body

Na magnetické knize pro malé zvědavce oceňujeme způsob popularizace informací o fungování lidského těla, jeho jednotlivých částí a orgánů i propojujících tělesných systémech. Pro děti jde o atraktivní hravou formu ilustrované vícevrstvé skládačky a fixace jednotlivých částí pomocí magnetů. /////////////////////////////// We appreciate the way in which the magnetic book for curious children presents information on human body, its parts and organs and also on their functions.The book provides the children with an attractive and engaging multi-layered illustrated jigsaw fixed with magnet. 2015

Autorka získává / Author’s reward

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Předmět ze sbírky designu Lenky Žižkové.

Vedoucí pedagog: Barbora Šalamounová


Nominace Nominations 2016 //////////////////////////////////////////// 2016

Iveta Bendová ––––––––– Autorská kniha Pod povchem //////////////////////////////// Under Surface

Šimon Bařák – – – – – – – – – Plakát Toyo Ito //////////////// The poster Toyo Ito

Bára de Manová – – – – – – – – – – – Série fotografií Toxic ///////////////////// Set of the photographs Toxic

2015 Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace Vedoucí pedagog: Eva Havelková

2016 Střední škola vizuální tvorby s.r.o., Hradec Králové-Rusek

2016 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Kristina Fišerová

Vedoucí pedagog: Ludmila Pacalajová Barbora Fišerová – – – – – – – – – – – Soubor plakátů Můj deník /////////////////////// Set of posters My Diary

Michael Dolejš – – – – – – – – – – Soubor plakátů Jak by to Japonci udělali? /////////////////////// Poster set How Would Japanese Do It?

2015 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Vedoucí pedagog: Přemysl Černý Barbora Gavláková – – – – – – – – – – – – – Autorská kniha Po praslici v Oščadnici (grafický design na dědině ) /////////////////////////////////// The Family Tree in Oščadnica (graphic design in the countryside)

Jan Břeský – – – – – – – – Vizuální styl Stavebnice Merkur ///////////////////// Branding Merkur Construction Set

2016 Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Vedoucí pedagog: Václav Skácel

2015 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Kristina Fišerová

2015 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SR Vedoucí pedagog: Pavol Bálik Jakub Hojgr –––––––– Písmo Worldwide a práce s písmem napříč historií ////////////////////////// Font Worldwide and work with typefaces throughout history 2016 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze Vedoucí pedagog: Zbyněk Kočvar

Christian Jánský – – – – – – – – – – – Autorské písmo Labil Grotesk //////////////////////////////// A bespoke typeface Labil Grotesk 2015 Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Vedoucí pedagog: Bohuslav Stránský


Alžběta Ježková ––––––––––– Dětská kniha Živočichopis ////////////// Children´s book Playful Animal Treatise

Ondřej Jiráska –––––––––– Tradiční české alkoholy Černá palírna ///////////////////////// Traditional Czech alcohol Black Distillery

2015 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Karel Míšek

2016 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Jakub Krakovský ––––––––––– Informační materiály k průmyslovému waflovači Wofle ////////////////// Industrial waffle maker Wofle

Vedoucí pedagog: Barbara Šalamounová

2016 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

2015 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha

Cena Public veřejnosti //// Award

Soňa Juríková –––––––––– Hrací karty Slovanská mytologie //////////////////////// Playing cards Slavic Mythology

Vedoucí pedagog: Ladislav Křenek

Vedoucí pedagog: Martin Procházka Lucia Kolesárová, Vilém Röbsteck –––––––––––––––––––––– Katalog diplomantů FaVU 2015 ////////////////////////////////// Catalogue of graduates FaVU 2015 2015 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně Vedoucí pedagog: Mikuláš Macháček

2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Michal Slejška

Jaroslav Petrla –––––––––– Propagační materiály pro autorskou módní značku Androgyne //////////////////////////// Designer’s fashion brand Androgyne 2016 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf Michaela Klihavcová –––––––––––––– Kreativní průvodce zoologickými zahradami Stopař v zoo ////////////////////////// Creative guide to zoos Hiker in the Zoo

Vedoucí pedagog: Jana Hradcová

2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Karel Míšek

Juraj Kotian –––––––– Instalace Odraz doby Mamon ////////////////////////////////// Reflection of the Age Mammon 2015 Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Vedoucí pedagog: Václav Ondroušek

Anna Macková –––––––––– Knižní ilustrace Žalmy //////////////////////// Book illustrations Psalms

Barbora Satranská ––––––––––––– Kniha Osmikrásky //////////////////// Eight-Daisies Juliána Sedláková –––––––––––– Kolekce Jemu vlastní... ///////////////////////// A collection for young people Your Own...

2016 Střední umělecká škola grafická, Jihlava Vedoucí pedagog: Kateřina Hrubá

2016 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze Vedoucí pedagog: Pavel Hrach


Jana Spišáková ––––––––––– Ilustrovaná infografika Zpráva o počasí /////////////////////////////////////////// The illustrated collection of infographics The Weather Report

Alexandra Šliková –––––––––––– Grafický návrh gramofonových desek hudebních skupin //////////////////// Design of LP covers 2016 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2014 Limerick School of Art and Design, Ireland Vedoucí pedagog: Eamon Spelman

Vedoucí pedagog: Lukáš Beran

Jakub Spurný ––––––––– Publikace Šifry zločinu ///////////////////////// The publication Ciphers of Crime 2015 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Tereza Tvrdíková ––––––––––– Písmo inspirované chodbičkami červotočů Sylvatica //////////////////// The alphabet inspired by tunnels architecture in the wood I got an idea to create unique organic alphabet Sylvatica 2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Vedoucí pedagog: Karel Haloun

Vedoucí pedagog: Míšek Karel Zdeněk Svoboda ––––––––––– Marketingová podpora pro nově vznikající síť čerpacích stanic Golden Liquids ///////////////////////// Promotion of a gas station Golden Liquids

Zuzana Vondráková ––––––––––––– Vizuální a tisková kampaň na Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm //////////////////// Visual and print campaign of International Festival of Animated Films Anifilm

2016 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf

2014 / 2015 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: František Steker

Vedoucí pedagog: Jana Hradcová

Jan Šimsa ––––––– Tiskovina Tahem – od sdělení k dekoru ///////////////////////// By Stroke - from meaning to decor 2016 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí pedagog: Jakub Zich

Eva Vopelková –––––––––– Kniha Osud čarodějů /////////////////////// The Destiny of Wizards 2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Karel Míšek


Ostatní Next registered přihlášené práce ///////////////////////////// works

Anna Bergmannová ––––––––––––– Ilustrovaná kniha s hračkou pro děti Kuchařka pro malé gurmány ////////// llustrated cookbook for children with toy Cooking Book for Small Gourmets

David Babka ––––––––– Autorská kniha Krásy světa ///////////// Beauties of the World 2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

2015 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Vedoucí pedagog: Michal Slejška

Vedoucí pedagog: Barbara Šalamounová Karel Bařina, Lucia Kolesárová –––––––––––––––––––– Publikace Prostorový akt //////////////////////////// Spatial Act

Iva Boháčová ––––––––– Autorská kniha Sne Sne //////////////// Artist´s book Sne Sne

2016 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

2016 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně Vedoucí pedagog: Žaneta Drgová

2015 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Michal Slejška

2016 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Josef Mištera

Vedoucí pedagog: Lenka Klodová Filip Beránek, Tereza Bierská, Jakub Konvica –––––––––– Katalog výstavy Diplomanti FaVU 2016 ///////////////////////// Exhibition catalog Graduates FFA 2016

Adéla Bierbaumer, Martin Dedek, Magdaléna Gurská ––––––––––––– Alternativní časopis Pískoviště ////////////////////////////////// Alternative magazine Sandbox

Tereza Cízlerová ––––––––––– Sociální plakáty Manipulace médii ////////////////////////////////////// Social posters Handling the Media

Nam Do Hoai ––––––––– Fanzin Pro mě Země ////////////////////// Pro mě Země fanzine

2016 Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace Vedoucí pedagog: Ivan Pelc

2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Barbora Dorušincová ––––––––– Sci-fi pro každého Douglas Adams Stopařův průvodce galaxií ////////////////// Sci-fi for everyone Douglas Adams Hitchhiker‘s Guide to the Galaxy 2016 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze Vedoucí pedagog: Milan Erazim

Martin Czeller ––––––––– Autorská kniha Porto /////////////////////// Vedoucí pedagog: Author’s book Porto Michal Slejška 2016 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Kristina Fišerová


Karolína Kárníková ––––––––––––– Propagace filmového festivalu Měsíc filmů //////////////////////// Promotion film festival The Month of the Films 2016 Adéla Dostálová ––––––––––– Autorská kniha Ivo Dostál – jeden život /////////////////////////////////////////// Author‘s book Ivo Dostál – One Life

Střední škola Náhorní, Praha Vedoucí pedagog: Simona Blahutová

Daniela Fišerová ––––––––––– Kniha logopedických básniček pro děti s autorskými ilustrace2016 mi Čarokrásná říkadla Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola //////////////////////// The book of logopaedic reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. Praha rhymes for children with the authorial Vedoucí pedagog: Miroslav Roubíček illustrations Čarokrásná říkadla

Sarah Grimová –––––––––– Ilustrovaná kniha pro děti Africké pohádky ////////////////////// Illustrated book for children African Fairytales 2015 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Václav Šlajch Veronika Jindrová –––––––––––– Vizuální komunikace Městského muzea Česká Třebová ///////////////// Visual communication of Municipal Museum of Česká Třebová

2016 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Vedoucí pedagog: Pavel Noga

Daniel Hájek –––––––– Ilustrativní plakát Ferrari 568 FP //////////////////////////////////// Ferrari 568 FP

2016 Petra Hejdusová Fakulta designu a umění Ladislava ––––––––––– Sutnara ZČU v Plzni Design ženských hokejových holí a dresů Žena hokej Vedoucí pedagog: František Pelikán ///////////////////////// Design of women‘s hockey sticks and jerseys Woman Hockey 2016 Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Vedoucí pedagog: Martin Busta

2015

Alena Krchová –––––––––– Pohyblivá kniha, šitá a dřevěná hračka Jednoho podzimního dne ///////////////// Pop-up book, sewn and wooden toy One Autumn Day

Martina Kobolková ––––––––––––– Kniha bajek Příběhy z Lega ///////////////////////////// The book of fables Stories of Lego 2016 Vyšší odborná škola grafická, Jihlava Vedoucí pedagog: Pavlína Doležalová

2015 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Barbara Šalamounová Ester Kuchynková –––––––––––– Ilustrovaná pop-up kniha Příběh tří bratří ///////////////////////////////////////////// Illustrated pop-up bookThe Tale of the Three Brothers 2015 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Barbara Šalamounová

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

2016 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Barbara Šalamounová

Babora Kubíková ––––––––––– Obal na LP britské skupiny The 1975 //////////////////// LP cover The 1975

Vedoucí pedagog: Pavel Noga

Pavla Chadimová –––––––––––– Publikace +65 (Stáří) Střední škola umění a designu /////////////////////// a Vyšší odborná škola restaurátorská The + 65 (The Elderly) Brno, příspěvková organizace 2016

Anna Kucharčíková ––––––––––––– Ilustrovaná pop-up kniha Malá kniha klidu ///////////////////////// Illustrated pop-up book The Little Book of Calm

Vedoucí pedagog Alena Jedličková

2016 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská Brno, příspěvková organizace Vedoucí pedagog: Michal Žižka


Michaela Mrázková ––––––––––––– Navigační systém exteriéru nemocnice Olomouc ////////////////////// Wayfinding system in exterior of Olomouc Hospital 2016 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SR Vedoucí pedagog: Marcel Benčík

Kamila Pokorná ––––––––––– Autorská kniha s interaktivními a pop up prvky Věra Kohnová n. 519 /////////////////////////////////////// Artist´s book with interactive and pop up elements Věra Kohnová n. 519

Marek Rác ––––––– Vizuální styl interiérového studia Stín ////////////////////////////////////////// The visual style of an interior design studio Stín (shadow)

Anne-Marie Rohanová ––––––––––––––– Pop-up kniha Bílý motýl ////////////////////////// The pop-up book White Butterfly

2016 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf Vedoucí pedagog: Jana Hradcová

2015 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Barbara Šalamounová

2015 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Barbara Šalamounová

Barbora Müllerová ––––––––––––– Kniha hledající nový vizuální jazyk pro tradiční evropskou mystiku Velké imaginárium ////////////////////////////// A book searching for new visual language for traditional European mysticism The Great Imaginarium 2015 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Michal Slejška

Klára Prouzová –––––––––– Grafický manuál – Bukovina nad Labem /////////////////////// Graphic standards manual – Bukovina nad Labem 2016

2016 Střední škola Náhorní, Praha Vedoucí pedagog: Tereza Juřinová

Cena Public veřejnosti //// Award

Eliška Nováková ––––––––––– Manuál na prostorový poutač, vizitku a leták pro jednotný styl firmy GM electronic /////////////////////////// A manual for 3D banners, business cards, and flyers of GM Electronic Company

Barbora Páníková –––––––––––– Autorská kniha Chacha ////////////////////////// Artist‘s book Chacha

Markéta Smolová –––––––––––– Plakáty k problematice minoritních skupin LGBT ////////////////////////// Posters on issues of minority groups LGBT

Štěpán Rubáš –––––––––– Soubor plakátů Naši prezidenti (po roce 1989) //////////////// Set of posters Our Presidents (after 1989)

2016 Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace Vedoucí pedagog: Ivan Pelc

2015 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Vedoucí pedagog: Pavlína Bubnová

2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Michal Slejška Veronika Polehlová ––––––––––––– Stolní hra Fénixova věštba ///////////////////////////// The board game Phoenix Prophecy

Střední škola vizuální tvorby s.r.o., Hradec Králové-Rusek

2016 Vyšší odborná škola grafická, Jihlava

Vedoucí pedagog: Radka Jedličková

Vedoucí pedagog: Marie Musilová

Barbora Sléhová ––––––––––– Vizuální identita občanského sdružení Jiné Jeviště ///////////// Visual identity of Jine Jeviste Civic Association 2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Michal Slejška

Kateřina Řezníčková –––––––––––––– Pop-up kniha Moje hravá abeceda //////////////// Pop-up book My Playful Alphabet 2016 Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Vedoucí pedagog: Rostislav Illík


Jana Vobořilová ––––––––––– Pop-up kniha Štědrý den /////////////////////////// Pop-up book Christmas Eve 2015 Michaela Tázlerová ––––––––––––– Grafický manuál - Lužanská zemědělská //////////////////////////////////////////// Graphic standards manual – Lužanská zemědělská

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Barbara Šalamounová

2016

Anastasia Vrublevská ––––––––––––––– Typografické kompozice /////////////////////////// Typo compositions

Střední škola vizuální tvorby s.r.o., Hradec Králové-Rusek Vedoucí pedagog: Radka Jedličková

2016 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Kristina Fišerová Nicole Sedláčková –––––––––––– Ilustrovaná kniha pro děti Tradice našeho krajíce, rok plný lidových obyčejů na Plzeňsku ////////////////////// Illustrated book for children Tradition of Our Region, a year full of Pilsen traditions

Darina Výbohová –––––––––––– Netradičně tradiční – autorský redesign kompletní sbírky P. Dobšinského: Prostonárodné slovenské povesti Netradične Tradičné ////////////////////// Non-traditional Tradition - author‘s redesign of complete collection of Slovak folk fairytales by Pavol Dobšinský

2015 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Barbara Šalamounová

2016 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, SR Vedoucí pedagog: Robert Brun

Gabriela Procházka ––––––––––––– Plakát pro atmosférické svítidlo Chorosh //////////////////// Informative poster for atmospheric lamp Chorosh 2015 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Vedoucí pedagog: Michaela Thelenová

Marta Vobrubová –––––––––––– Světelná instalace pro kostel Zjevení //////////////////// Light installation fot the church Revelation 2016 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vedoucí pedagog: Jan Morávek

Zúčastněné školy ////////////////// Participating schools Vyšší odborné a střední odborné školy High schools Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Střední škola Náhorní, Praha Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská Brno, příspěvková organizace Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov Střední škola vizuální tvorby s.r.o., Hradec Králové-Rusek Vyšší odborná škola grafická, Jihlava Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf

Vysoké školy a univerzity Universities and colleges Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta výtvarných umení, SR / Academy of Arts in Banská Bystrica Faculty of Fine Arts, Slovakia Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni / Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlín Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně/ Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Art and Design Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně / Faculty of Fine Arts of University of Technology Brno Limerick School of Art and Design, Ireland Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně/ Faculty of Education of Masaryk University Brno Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SR/ Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia


Seznam autorů /////// List of Autors | A | |B| David Babka Radka Bartošová Tereza Bartošová Šimon Bařák

|C|

| CH |

Tereza Cízlerová

Pavla Chadimová

Michelle Condenárová Pavel Coufalík

| I |

|T| Michaela Tázlerová

|R|

Anna Macková

Marek Rác

Bára de Manová

Martin Raudenský

Lucia Mlynčeková

Vilém Röbsteck

Barbora Müllerová

Anne-Marie Rohanová

Michaela Mrázková

Štěpán Rubáš

Pavel Mrňous

Soňa Juríková

|N|

Kateřina Řezníčková

Jana Vobořilová

Barbora Dorušincová Adéla Dostálová

| K |

Eliška Nováková

| S |

Marta Vobrubová

|E|

Karolína Kárníková

Martin Czeller

|D| Martin Dedek Nam Do Hoai Lukáš Dobeš Michael Dolejš

|F| Marek Fanta Daniela Fišerová Barbora Fišerová

|G|

Anežka Bělohoubková Iveta Bendová

Barbora Gavláková

Filip Beránek

Sarah Grimová Magdaléna Gurská

Adéla Bierbaumer

|H|

Tereza Bierská Lucie Bindíková

Daniel Hájek Veronika Hanzlíková

Iva Boháčová

Petra Hejdusová

Matěj Brnický

Jakub Hojgr Jana Hylmarová

Jan Břeský

|Q|

|M|

Karel Bařina

Anna Bergmannová

|L|

|J| Christian Jánský Alžběta Ježková Veronika Jindrová Ondřej Jiráska

Josefína Karlíková

Michaela Klihavcová Nikola Klímová Martina Kobolková Lucia Kolesárová Jakub Konvica Judita Košťáková Juraj Kotian Jakub Krakovský Alena Krchová Babora Kubíková Anna Kucharčíková Ester Kuchynková

Veronika R. Nováková

| O | |P| Barbora Páníková Jaroslav Petrla Kamila Pokorná Veronika Polehlová

|Ř|

Barbora Satranská Nicole Sedláčková Juliána Sedláková Barbora Sléhová Markéta Smolová Jana Spišáková Jakub Spurný

Radek Timoftej Tereza Tvrdíková

| U | | V | Viola Vacková

Zuzana Vondráková Eva Vopelková Anastasia Vrublevská Darina Výbohová

|W| |X|

Zdeněk Svoboda

|Y|

|Š|

Maxim Yanbekov

Jan Šimsa

| Z |

Gabriela Prochazka Klára Prouzová

Veronika Tilšerová

Alexandra Šliková Marek Štim Lenka Štukhejlová

Klára Zerzánková

|Ž|


Výstava Nominace! v Moravské galerii v Brně ////////////// Exhibition Nominations! in the Moravian Gallery in Brno


Tiráž ///// Colophon

Vyhlašovatelé soutěže / Award Promoters:

Kurátoři výstav / Exhibitions Curators:

Design Cabinet CZ, nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Moravská galerie v Brně Slovenské centrum dizajnu www.designcabinet.cz www.studentskydesign.cz www.moravska-galerie.cz www.scd.sk

Kateřina Kostková, Marta Sylvestrová, Lenka Žižková

Koncepce projektu / Project Concept: Lenka Žižková Produkce projektu / Production Team:

Překlady / Translation: Jan Řebíček, Viera Postníková Architekti výstavy / Exhibition Architects: Květa Čulejová , Ema Traplová Autor loga soutěže / Award Logographer: Milan Sodoma

Květa Čulejová, Lucie Kaslová, Kateřina Kostková, Petra Miškejová, Viera Postníková, Jan Řebíček, Ema Traplová, Lenka Žižková

Symbol soutěže / Award design:

Grafický návrh / Graphic Design:

Katalog vytiskla / Printing House:

Lucie Kaslová

Kroupa & Kroupa s. r. o., Ústí nad Labem

Lenka Žižková, Lucie Kaslová


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.