Page 1

ABCs

¿ Conocel os del aEducaci ón des usNi ños ? As i s t aalFór um Públ i c odeNCLR,ElConc i l i oComuni t ar i ode lCui dadoI nf ant i l de lCondadodeSant aCl ar a( Communi t yChi l dCar eCounc i lofSant aCl ar a Count y ) ,PI QEyUni v e r s i dadNac i onalHi s panas obr el ae duc ac i ónpr e e s c ol ar

Uni vers i dadNaci onal Hi s pana Audi t ori o 14271St oryRd. SanJos e,CA 95127 Jueves11demayodel2006 6: 00-7: 30p. m.

I nvi t adaes peci al : Cel i naRodrí guez, Pres ent adora

Paramási nf ormaci óncont act eaKat ri naMendi ol a, NCLRal( 916)4489852oalkmendi ol a@ncl r . org

Preschool for All Flyer - San Jose (Spanish)  

Preschool for All Flyer - San Jose (Spanish)

Preschool for All Flyer - San Jose (Spanish)  

Preschool for All Flyer - San Jose (Spanish)