Page 1

FINANSOWANIE I ROZLICZANIE PODMIOTÓW STUDENCKICH W FUNDACJI MANUS


W

S PA R C I E

D

ZIA ŁA LN O ŚC I

S

TU D E N C KI E J

SPIS TREŚCI O Fundacji ............................................................................................................................................ 3 W czym możemy pomóc? .................................................................................................................... 4 Nawiązanie współpracy i ustalenia ....................................................................................................... 4 Umowa z pośrednictwem Fundacji ....................................................................................................... 5 Praktyczne informacje i zasady ............................................................................................................. 6 Faktury VAT na Fundację .............................................................................................................. 6 Dane do faktur i rachunków: ........................................................................................................ 6 Jak opłacić fakturę? ...................................................................................................................... 6 Opis faktur.................................................................................................................................... 7 Zatwierdzenie pod względem MErytorycznym ............................................................................ 8 Wpłaty do fundacji dla danej organizacji ..................................................................................... 8 Dane do przelewu: ....................................................................................................................... 9 Inne wsparcie Fundacji ....................................................................................................................... 10 Dokument on-line o rozliczeniach w Fundacji ..................................................................................... 11 Bilansowanie VATU .................................................................................................................... 11 Kontakt z Fundacją ............................................................................................................................. 13 Nazwy i miejsca .................................................................................................................................. 14

Treści zawart e w inf o rmato rze mo gą st ać się nieakt ualne wraz ze zmianami jakie regularnie przecho dzi Fundacja MANUS bądź zmianami w do kument ach regulujący ch dział alno ść st udencką na Po lit echnice Wro cławskiej.

Opracowanie: Magdalena Bielisza k, Kam il Nawirski Konsultacje: Marta Głowac k a, Karolin a Koza, Paulina Baczyńska, Sylwester Oracz , Adri anna Nagórny Oprawa graficzna i skład: Kam il Nawirsk i

Wszelkie prawa zast rzeżo ne, ko pio wanie, skano wanie, f o to graf o wanie jedy nie za zgo dą pisemną wy dawcy . I nf o rmato r jest wy daniem bezpł at ny m sf inanso wanym przez Fundację MANUS.

2|

S T R O N A

©Co py right by Fundacja MANUS, Wro cłwds@manus.pl aw 2013-2015


FUNDACJA MANUS Niniejsze opracowanie opisuje zasady i procedury związane z obrotem

środków

są z podmiotami

finansowych

studenckimi.

o przedstawicielach

w

Został

podmiotów

Fundacji, on

które

związane

przygotowany

studenckich,

którzy

z myślą

korzystają

ze wsparcia Fundacji MANUS przy rozliczaniu składek członkowskich, opłat za swoje wydarzenia bądź przekazują do Fundacji środki od swoich sponsorów. Zależy nam, aby nasze wsparcie umożliwiało organizację coraz większych wydarzeń oraz coraz bardziej skomplikowanych projektów przy jednoczesnym

zachowaniu

rzetelności

i profesjonalności

w

rozliczeniach.

Zarówno

przed

uczestnikami, partnerami biznesowymi, sponsorami czy darczyńcami jak i przed Władzami Politechniki Wrocławskiej. Zapraszamy do lektury a następnie do współpracy. W imieniu zespołu Fundacji MANUS

KAmiL NAwirski Prezes zarządu

O FUNDACJI

Fundacja założona w 1995 roku z inicjatywy Samorządu Studenckiego zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem społeczności Politechniki Wrocławskiej. Działamy zarówno dla ogółu studentów prowadząc Studencki Bank Stancji Instancje.pl, organizując Akademickie Targi Pracy, sprzedając najkorzystniejsze ubezpieczenia, prowadząc poradnię prawną, ale także działamy dla ludzi zorganizowanych w kołach naukowych, organizacjach studenckich, agendach kultury oraz oczywiście w Samorządzie Studenckim. Do wydarzeń skierowanych dla osób zaangażowanych w działalność studencką należą: Dni Aktywności Studenckiej i Szkoleniowe Forum Aktywności Studenckiej. Prowadzimy także Wsparcie Działalności Studenckiej. Właśnie w ramach tej ostatniej agendy zajmujemy się zarówno konsultacjami i wsparciem merytorycznym dla realizowanych przez Was projektów, poszukiwaniem źródeł finansowania w konkursach i grantach spoza Politechniki jak i rozliczaniem środków finansowych, które podmioty studenckie wypracowują poprzez zbiórkę pieniędzy, wykonywanie usług, umowy sponsorskie czy darowizny.

www.manus.pl

S T R O N A

| 3


W

S PA R C I E

D

ZIA ŁA LN O ŚC I

S

TU D E N C KI E J

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Właściwie pomagamy we wszystkim, z czym spotkacie się w działalności studenckiej. Zarówno pod względem rozliczeń (o czym jest to opracowanie) jaki i wsparciem organizacyjnym czy merytorycznym. Ze spraw finansowych, którymi się regularnie zajmujemy można wyróżnić: ●

umowy sponsorskie,

umowy partnerskie,

zbiórka wpłat od uczestników wydarzenia.

Te zadania związane są z późniejszym wydatkowaniem zgromadzonych w Fundacji na rzecz konkretnej organizacji.

środków

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY I USTALENIA

Fundacja działa na rzecz podmiotów zarejestrowanych w rejestrze Rektora Politechniki Wrocławskiej. Przed rozpoczęciem współpracy należy umówić się z przedstawicielem Fundacji (członkiem zarządu) i ustalić, jak możemy pomóc i co będzie należało do naszych zadań w ramach współpracy. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem wspólnych działań ustalić, w jaki sposób będziemy się rozliczać. Fundacja podpisuje z podmiotami studenckimi porozumienie. Mogą je podpisać władze organizacji, które zostały wybrane zgodnie z regulaminem lub statutem uczelnianej organizacji studenckiej i zostały zgłoszone do Działu Studenckiego. Ze strony Fundacji porozumienia podpisujemy zawsze przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. W porozumieniu opisujemy przedmiot porozumienia, czyli jaki projekt będziemy wspierać lub/ i rozliczać oraz jakie są obowiązki organizacji, a jakie Fundacji. Przy małych projektach, jednorazowej współpracy, porozumienie może być zastąpione “szczegółami ustaleń” przesłanymi na e-maila z Fundacji i zaakceptowanymi przez przedstawiciela organizacji.

4|

S T R O N A

wds@manus.pl


F

U N D A C JA

MANUS

UMOWA Z POŚREDNICTWEM FUNDACJI

Czas całej procedury zależy od wielu spraw. Kto i kiedy jest w Fundacji, ile mamy innych działań oraz jak szybko dostajemy odpowiedzi na pytania (gdy pojawiają się wątpliwości). Czasem są to 3 dni, a czasem sprawa się przeciąga do ponad tygodnia. Wasza sprawność działań ma tu duże znaczenie.

Najlepiej umowę w wersji elektronicznej przesłać do Fundacji na 10 dni przed wymaganym jej podpisaniem, tak żeby był czas na zgłoszenie uwag, skonsultowanie uwag z drugą stroną itd. Należy też pamiętać, że w Fundacji umowę podpisuje zawsze dwóch członków zarządu. Ponadto każda umowa jest rejestrowana, więc nie wystarczy złapać kogoś z zarządu na korytarzu. Należy założyć, że umowa gotowa do podpisu spędzi w Fundacji 3 dni.

www.manus.pl

S T R O N A

| 5


W

S PA R C I E

D

ZIA ŁA LN O ŚC I

S

TU D E N C KI E J

PRAKTYCZNE INFORMACJE I ZASADY

FAKTURY VAT NA FUNDACJĘ Fundacja może rozliczać faktury związane są z prowadzonymi projektami organizacji, które wynikają z porozumienia. Niedopuszczalne są faktury na alkohol, tytoń oraz rzeczy zupełnie nie związane z przedmiotem działalności danej organizacji (np. produkty spożywcze jak mięso mielone, benzyna).

DANE DO FAKTUR I RACHUNKÓW: UWAGA: Nowe dane od 1 lipca 2014

F UNDACJA MANUS UL .

W wielu firmach po wpisaniu NIPu wczytuje się stary adres .

G RU NWALDZKA 61

Po odebraniu FV należy sprawdzić poprawność adresu Fundacji

50-366 W ROCŁAW NIP: 898-10-11-437

Faktury oraz rachunki należy dostarczyć do Fundacji niezwłoczne po ich wystawieniu i odebraniu od wystawiającego, nie dłużej niż w przeciągu 4 dni (od daty wystawienia faktury). Fundacja rozlicza dokumenty księgowe oraz zawiera zobowiązania zawarte przez organizacje w kwocie nie przekraczającej wartości środków zgromadzonych na koncie Fundacji. Należy zwrócić uwagę np. na to kiedy wpływają pieniądze od sponsora, a kiedy należy coś opłacić. Fundacja nie jest w stanie kredytować działalności wszystkich organizacji.

JAK OPŁACIĆ FAKTURĘ? Zawsze należy pamiętać, że Fundacja rozlicza faktury i rachunki, gdy Wasza organizacja ma dostępne środki, dokument jest prawidłowo wystawiony, a zakupione produkty i usługi związane są z Waszymi projektami. Naturalnie nie może to być alkohol, paliwo, wyrobu tytoniowe itd. WARIANT A - “MAM DROBNE KWOTY” Jeżeli zakupy są na stosunkowo małą kwotę, można pokryć je z własnych pieniędzy. Następnie zostaną one oddane w Fundacji po przedłożeniu prawidłowo wystawionej na Fundację faktury VAT. Fundacja dokonuje zwrotu założonych pieniędzy w przeciągu 5 dni roboczych w gotówce. 6|

S T R O N A

wds@manus.pl


F

U N D A C JA

MANUS

WARIANT B - “CHCĘ MIEĆ GRUBE “ Gdy zaplanowane są duże zakupy (np. w jakimś hipermarkecie kupujemy dużo drobnych produktów) można pobrać w Fundacji zaliczkę na takie zakupy. Chęć wzięcia zaliczki należy zgłosić na 3 dni robocze wcześniej na adres finanse@manus.pl i umówić się po odbiór gotówki w siedzibie Fundacji. Nie ma możliwości wzięcia zaliczki większej niż środki zgromadzone na koncie Fundacji oraz nie większej niż 3 000 zł (ze względów bezpieczeństwa). Faktury za te zakupy również należy zbierać i rozliczyć się z zaliczki w Fundacji jak najszybciej, nie dłużej w przeciągu 14 dni. Jeśli wydaliśmy mniej niż wzięliśmy zaliczki, to pieniądze oddajemy do Fundacji. WARIANT C - “NIE CHCĘ KASY” Zamówienia na większe kwoty, gdzie płatność będzie na podstawie faktury przelewowej (np. za dużą usługę czy pobyt w ośrodku) nie będzie potrzeby wybierania gotówki. Faktury przelewowe opłacamy na podstawie zamówienia wystawionego wcześniej przez władze Fundacji. Koordynator projektu zobowiązany jest pamiętać o terminie zrobienia przelewu i przypomnieć o tym fakcie na adres finanse@manus.pl. WAŻNE: Faktury przelewowe można przesyłać drogą mailową, że są to dokumenty elektronicznie (nie są to skany dokumentów papierowych).

pod

warunkiem,

Jeżeli firma nie chce Wam wystawić FV przelewowej przed wykonaniem usługi (np. trzeba zapłacić za obiad dla grupy) możemy wystawić zamówienie określając maksymalną kwotę wykonania usługi. Prośbę o zamówienie należy wysłać 5 dni wcześniej. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY NA FAKTURACH: ●

zły adres Fundacji (dawniej byliśmy na Wyb. Wyspiańskiego, pl. Grunwaldzkim, wcześniej na Wittiga czy Chełmońskiego, dlatego w niektórych sklepach po wpisaniu naszego NIPu wczytują się stare adresy - trzeba to sprawdzać)

nazwisko w adresie (niektóre sklepy wpisują imię i nazwisko osoby robiącej zakupy w adres nabywcy, a tak być nie może)

towar, który nie podlega rozliczeniom w Fundacji (paliwo, alkohol, wyroby tytoniowe itd.)

data wystawienia faktury była znacznie wcześniej, niż została ona dostarczona do Fundacji

brak opisu na fakturze (patrz niżej)

OPIS FAKTUR Musimy wiedzieć jak rozliczyć środki, do jakiej agendy przydzielić itp. Wystarczy nam krótka informacja, na jaki projekt idą środki i co rzeczywiście zakupiono - nie zawsze jest to jasne z pozycji na fakturze.

www.manus.pl

S T R O N A

| 7


WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI ST Opis faktury powinien zawierać informacje: 1. 2. 3. 4.

U D E N C KI E J

cel zakupu (tego, co jest na FV) nazwa projektu nazwa organizacji nazwisko osoby robiącej zakup (i podpis) Przykładowo: Zakup Konfetti na potrzeby balu charytatywnego Samorządu Studenckiego. M. Jasińska

Opis FV robimy na górze rewersu dokumentu.

Faktury opisujemy na odwrocie w sposób czytelny. Początkowo ołówkiem, z czasem, jak już wiecie jak to robić można zacząć opisywać długopisem

ZATWIERDZENIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM Pieczątki „Sprawdzono pod względem merytorycznym” można znaleźć w Siedzinie Fundacji, Biurze Obsługi klienta oraz innych naszych agendach stałych. Osobą zatwierdzającą merytorycznie powinna być osoba, która jest dysponentem środków zgromadzonych w Fundacji (szef organizacji lub osoba oddelegowana do rozliczania się w imieniu organizacji. Nie może to być przypadkowy działacz z organizacji)

data

Z. Hazubska WDS/org 505-08-02

Osobna dostarczająca FV do Fundacji uzupełnia tylko zielone pola: data i podpis. Źródło finasowania i dekretacje uzupełnia sekcja finansów

WPŁATY DO FUNDACJI DLA DANEJ ORGANIZACJI Wpłaty organizujemy w Biurze Obsługi Klienta oraz poprzez przelewy na konto bankowe – zgodnie ze szczegółami ustaleń, w których ustalamy skrót nazwy projektu, dzięki któremu identyfikujemy wpłaty.

8|

S T R O N A

wds@manus.pl


F

U N D A C JA

MANUS

DANE DO PRZELEWU:

BZ WBK 68 1090 2402 0000 0006 1009 8719 F UNDAC JA MANUS UL .

G RU NWALDZKA 61

50-366 W ROCŁAW T Y T UŁ

PR ZE LE WU : US T AL AMY I NDY WI DUAL N I E PRZE D R O ZPOC ZĘ CI E M WPŁAT .

Osoby wpłacające przelewem powinny przesłać potwierdzenie przelewu (w PDF) na adres wplaty@manus.pl (często inna osoba w FM - niekoniecznie z sekcji finansowej - uzupełnia plik z wpłatami i taka informacja jest mu niezbędna). Tytuł przelewu, jak i kwota oraz okres, w jakim będą przyjmowane wpłaty na konto, muszą zostać ustalone z przedstawicielem zarządu Fundacji. Jeżeli uczestnicy Waszej akcji zaczną wpłacać pieniądze bez jednolitej nazwy przelewu jest duże prawdopodobieństwo, że ich pieniądze zostaną zaksięgowane na konto Fundacji, ale nie będziemy wiedzieć że są związane z Waszym projektem i doliczymy je komuś innemu. WYSTAWIENIE FAKTURY PRZEZ FUNDACJĘ Fundacja, jako podmiot gospodarczy może również wystawiać faktury partnerom organizacji lub uczestnikom wydarzeń. Zapotrzebowanie na taki dokument księgowy należy zgłosić przed rozpoczęciem projektu, a potrzebę wystawienia konkretnego dokumentu należy zgłosić na min. 3 dni robocze wcześniej poprzez przesłanie następujących danych: 1) data sprzedaży (data wykonania usługi) oraz data, z jaką dokument ma być wystawiony (nie ma możliwości wystawiania faktur z datą wsteczną), 2) pełna nazwa firmy, na którą wystawiamy dokument wraz z adresem i NIP-em, 3) za co wystawiamy dokument – nazwa usługi/towaru, 4) kwota netto lub brutto, 5) forma i termin płatności, np. przelew 14 dni. 6) Czy FV mamy wysłać mailem czy przesłać wersję papierową? Trzeba podać adres wysyłki?

PODATKI Pieniądze wpływające do Fundacji od uczestników Waszych projektów oraz od firm są opodatkowane. Standardowa stawka podatku VAT obecnie to 23%, i w takiej stawce wystawmy FV dla firm, oraz tyle odprowadzamy za

www.manus.pl

S T R O N A

| 9


WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ wpłaty uczestników. Wyjątki stanowią usługi (bilety wstępu) kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne gdzie obowiązuje stawka 8%. Firmy mogą tez wpłacić darowiznę na cele statutowe, która będą mogli częściowo odliczyć od podatku dochodowego. Podatek VAT należy przy wpłatach można bilansować z podatkiem VAT z faktur kosztowych. Więcej o rozliczaniu podatku znajdziesz na stronie 10.

INNE WSPARCIE FUNDACJI WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ - KONSULTACJE Wszelkie sprawy, których nie wiecie jak załatwić, do kogo z tym pójść - najlepiej umówić się mailowo bądź telefonicznie, przyjść, porozmawiać, - udzielamy wszelkiego wsparcia merytorycznego. Na konsultacjach możecie też omówić swój pomysł na ofertę sponsorską albo ogólnie plan budżetu wydarzenia. KONKURSY I GRANTY ZEWNĘTRZNE - KONSULTACJE Fundacja MANUS specjalnie dla podmiotów studenckich Politechniki Wrocławskiej przedstawia różne alternatywne względem Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej źródła finansowania i fundusze, z jakich mogą skorzystać organizacje studenckie oraz koła naukowe. Podmioty zarejestrowane u Rektora Politechniki Wrocławskiej mogą omówić przygotowane przez siebie projekty oraz wnioski do poszczególnych instytucji. Fundacja MANUS wspiera również w zakresie składania wniosków pod względem organizacyjno-prawnym. BIURO PRASOWE DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ Oprócz wsparcia Waszej działalności prowadzimy również Biuro Prasowe, które rozsyła informacje o Waszej działalności do mediów tak, żeby jak najwięcej osób mogło się o tym dowiedzieć. Oczywiście w tej kwestii niezbędna jest Wasza współpraca i napisanie notki o tym, co robicie. Kontakt: bp@manus.pl. ZAPLECZE TECHNICZNE Możemy wypożyczyć sprzęt potrzebny do realizacji projektu czy akcji: laminarka, megafon, wózki sklepowe, termosy, chustę klanzy. Wystarczy wcześniej zarezerwować sprzęt i, jeśli nie jest aktualnie potrzebny do innego przedsięwzięcia, to przyjść odebrać, używać, dbać o niego i zwrócić.

10|

S T R O N A

wds@manus.pl


F

U N D A C JA

MANUS

DOKUMENT ON-LINE O ROZLICZENIACH W FUNDACJI Każda organizacja, prowadząca rozliczenia w Fundacji otrzymuje podgląd swojego indywidualnego bilansu wpływów i wydatków. Jest to zestawienie, które jest dostępne tylko dla członków danej organizacji, których sami wskazujecie (tylko widok). Edytuje je tylko sekcja finansowa Fundacji MANUS, więc nie ma możliwości, że ma do niego dostęp ktoś niepowołany z zewnątrz. Jeśli chcecie udostępnić zestawienie jeszcze komuś z Waszej organizacji, prezes organizacji bądź osoba odpowiedzialna za rozliczenia z nami powinna napisać maila na finanse@manus.pl w tej sprawie. W dokumencie on-line możecie zawsze sprawdzać stan Waszych finansów, dzięki czemu nie trzeba pisać do Fundacji w każdej sprawie, na przykład: czy firma, dla której wystawialiśmy w Waszym imieniu fakturę już zapłaciła, ponieważ zestawienia uzupełniane są na bieżąco. Tak samo z wydatkami – staramy się, w miarę możliwości, jak najszybciej uzupełniać wszelkie rachunki i faktury, które do nas przynosicie. Co warto wiedzieć odnośnie dokumentu on-line: KWOTA DO WYDATKOWANIA Zestawienia zawierają pozycję: "kwota do wydatkowania". W zależności od Waszej prośby czasami nie są tam ujęte przyszłe zobowiązania, jednak zwykle jest to kwota zgromadzonych przez Was środków minus f-ry, które nie zostały jeszcze opłacone (przyszłe zobowiązania), podatek, który będzie do odprowadzenia na początku następnego miesiąca oraz opłata administracyjna na rzecz Fundacji, która pobierana jest od wpływów, jakie wpływają na Wasze konto. WPISYWANIE UMÓW DO ZESTAWIENIA Zdarza się, że jako organizacja prosicie o wystawienie umów zlecenie na danego zleceniobiorcę. One także są w kwotach netto i brutto- kwota netto to tyle, ile ktoś dostaje “na rękę”. W przypadku umowy zlecenie dla studenta kwota brutto minus netto daje kwotę podatku dochodowego, więc nie można go zbilansować z VATem. To są dwa różne podatki. Po to, żeby na koniec miesiąca nie pojawiała się ujemna kwota w zakładce „bilans” w zakresie podatku, w zestawienie w zakładce „wydatki” wpisywana jest kwota brutto zarówno w kolumnie „netto” jak i „brutto”, natomiast kwota netto znajduje się w kolumnie „stawka”. Jest to zrobione jedynie w celu technicznym, ponieważ nie da się inaczej przestawić zestawienia tak, żeby na koniec miesiąca nie pojawiał się minus w bilansie w pozycji podatku, a sytuacja, kiedy pojawiają się w nim umowy zlecenie na osoby prywatne jest naprawdę bardzo rzadka. Wszelkie pytania, wątpliwości i niejasności w zakresie zestawienia on-line można wyjaśnić osobiście bądź mailowo z sekcją finansów Fundacji pod mailem finanse@manus.pl. BILANSOWANIE VATU www.manus.pl

S T R O N A

| 11


WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI ST Co to znaczy, że VAT może się zbilansować?

U D E N C KI E J

Jeśli wystawiamy jakiejś firmie fakturę (tzw. faktura sprzedażowa) za Wasze usługi to jest na niej kwota netto i brutto. Kwota brutto zawiera podatek (0, 5, 8 lub 23% w zależności od tego, jaki to typ działalności- głównie 23%), który musimy odprowadzić do Urzędu Skarbowego, (czyli na Waszym koncie pozostaje tylko kwota netto). Jeśli jednak przyniesiecie faktury za zakupy (kosztowe) w ustalonym okresie, w którym została przez nas wystawiona faktura, to VAT z tych faktur się bilansuje i nie trzeba aż tyle odprowadzać do US. Przykładowo: Wystawiamy fakturę 5 października na 23% VAT na 1500 zł netto za Wasze usługi na rzecz Gminy Wrocław -> brutto wynosi ona 1845 zł, więc 345 zł VAT jest do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego, ale jeśli przyniesiecie w ustalonym okresie faktury zakupowe łącznie na 1845zł brutto z 23% VAT (1500 netto) to już 345 zł VAT może się zbilansować, czyli nic nie ma do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego. Trzeba uważać jeśli byłyby to faktury na 8%, bo wtedy podatek VAT wynosi 136,67 zł i tylko tyle może się zbilansować i nadal pozostaje 208,33 zł do odprowadzenia do US (345 zł - 136,67 zł = 208,33 zł).

Do bilansowania FV niezbędne jest ich terminowe dostarczanie do Fundacji. FV wystawiona w marcu a przyniesiona po terminie w lipcu nie będzie mogła być zbilansowana. Również istotne jest, że rachunki wystawiane przez kontrahentów nie są dokumentami, które można zbilansować - nie ma na nich pozycji “Kwota VAT”.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT nie wszystkie usługi można bilansować. Do wyjątków należą: usługi noclegowe oraz gastronomiczne. Istnieją też inne szczególne przypadki, związane z częściowym odliczeniem np. wynajem samochodów osobowych. O takich przypadkach rozmawiamy ustalając szczegóły współpracy.

12|

S T R O N A

wds@manus.pl


F

U N D A C JA

MANUS

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Osobą odpowiedzialną za współpracę przy projekcie jest członek zarządu, z którym zostały poczynione ustalenia o współpracy. Niestety osoba ta nie może prowadzić współpracy cały czas osobiście. W Fundacji pracuje szefowa biura fundacji (asystentka zarządu), która odbiera i przekazuje wszystkie dokumenty między przedstawicielami organizacji studenckiej, a zarządem oraz sekcją finansową Fundacji. Polecamy również do kontaktu korzystanie z maili: 

finanse@manus.pl – wszystkie sprawy związane z pieniędzmi zgromadzonymi w Fundacji: informacje o zaliczkach, pytania i prośby o wystawienie faktur, itp. (tylko sprawy związane z finansami)

wplaty@manus.pl – wszystkie informacje związane z wpłatami np. od uczestników.

wds@manus.pl – kontakt z zespołem zajmującym się Wsparciem Działalności Studenckiej (merytorycznie, organizacyjnie, nie finansowo).

umowy@manus.pl – kontakt z osobami odpowiedzialnymi za podpisywanie umów w imieniu Fundacji (doradztwo, sprawdzenie i podpisanie)

bp@manus.pl – kontakt w sprawie promocji projektów studenckich przez Fundację

imie.nazwisko@manus.pl – kontakt indywidualny z członkami zarządu.

TYTUŁY E-MAILI WYSYŁANE DO FUNDACJI W celu łatwiejszej identyfikacji wiadomości spływający na adresy grupowe (czyli takie, które odbiera kilka osób) zachęcamy do usystematyzowanego nazywania wiadomości e-mail: TEMAT: [prefix]

_________ - szczegóły

1. [prefix] - nazwa agendy, nazwa projektu, nazwa organizacji, lub ustalony skrót - zawsze powtarzalne, unikalne. 2. _________ - miejsce na wpisanie najważniejszego słowa w temacie w miarę możliwości z poniższego zbioru (przelew, FV, aktualizacja, umowa, dane do zlecenia, skan (czegoś), ….). Staramy się nie używać słowa WAŻNE, bo i tak nie przyśpieszy ono odgrzebania się ze wszystkich innych wiadomości e-mail 3. szczegóły - można dopisać jakiś szczegół, dwuwyrazowy komentarz, coś, co może być ważne i pozwoli lepiej zidentyfikować sprawę

www.manus.pl

S T R O N A

| 13


W

S PA R C I E

D

ZIA ŁA LN O ŚC I

S

TU D E N C KI E J

NAZWY I MIEJSCA

Biuro Obsługi Klienta (BOK)

C-8/p I (między C-7 a C-13))

miejsce, gdzie uczestnicy wpłacają wpłaty indywidualne Siedziba Fundacji (Biuro Zarządu)

Akademik T-3 (ul. Grunwaldzka 61)

miejsce, gdzie załatwiane są sprawy z przedstawicielami organizacji Centrum Wolontariatu Fundacji MANUS (SCW)

Akademik T-15 (ul. Wittiga 6)

nasze nowe miejsce, gdzie będziemy wspierać działalność studencką

Fundacja zo st ał a zał o żo na przez st udent ów i co najważniejsze dla st udent ów ! Zapraszam y serdecznie do ko rzy st ania z mo żliwo ści jakie st warza t a o rganizacja !

Uf undo wana przez uczelnię z inicjat y wy st udent ó w w 1995 ro ku

14|

S T R O N A

wds@manus.pl

Finanse podmiotów studenckich w FM  

Opracowanie opisuje zasady i procedury związane z obrotem środków finansowych w Fundacji, które związane są z podmiotami studenckimi.