Page 1

1


±ÜÄËw (1) avÀæPÀ¯É

(6) gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä

”›Ì±‹≈®›¿·P‹ bÒ‹≈P‹«Ê ∂ G«Ö. Œ ‹»ÌW‹±‹≥ W‹Ìi‡¥› bÒ‹≈P‹«Ê ∂ ”‹ÌÒÊ„‡–‹P‹· ‹fi√Ö W‹·«›Ãw/√‹Z·±‹£ ª‹pÖ ● gÆ‹±‹®‹ bÒ‹≈P‹«Ê ∂ G”Ö. ‘. ±›q‡Δ ● bP‹~ bÒ‹≈P‹«Ê ∂ π. GÌ. ±›q‡Δ ● ÒÊ„W‹Δ· ∏Ê„Ì∏Ê ∂ G”Ö. G. P‹Í–‹°ø·¬ ● √ʇT› bÒ‹≈P‹«Ê ∂ b. ”‹·. P‹Í–‹°”Êqr ● Æ‹ Ê‰‡®‹ø· P‹«Ê ∂ GÌ. GaÖ. P‹Í–‹°ø·¬ ● W›≈μPÖ P‹«Ê ∂ Àÿ. i. AÌ®›Ø ● B´‹·ØP‹ bÒ‹≈P‹«Ê ∂ PÊ.G”Ö. Œ≈‡Ø ›”‹  ‹·„£Ï ● ”›ß±‹Æ› P‹«Ê ∂ GaÖ. G. AØ«Ö P‹· ‹fi√Ö ● Àw¡„‡ P‹«Ê ∂ GÌ.GaÖ. P‹Í–‹°ø·¬ ●  ‹¬ÌW‹¬ bÒ‹≈P‹«Ê ∂ GÌ. ÀÕ‹ÃÆ›•Ö

● ●

(2) ²®àPÀ¯É

‹Í£§√‹ÌW‹ª‹„À· ( Ê·Á”‹„√‹·) ∂ W‹·w÷‹⁄¤ Æ›W‹√›g ●  ‹Í£§√‹ÌW‹ª‹„À· (EÒ‹§√‹ P‹Æ›ÏoP‹) ∂ √› ‹·P‹Í–‹°  ‹·√›sÊ ● B´‹·ØP‹ √‹ÌW‹ª‹„À· ∂ Õ‹ŒP›ÌÒ‹ ø·v‹÷‹⁄¤ /G”Ö.  ‹fiΔ£ /π.”‹·√ʇՋ ● AÆ‹¬ª›–› √‹ÌW‹ª‹„À· ∂ ΔQ“$æ‡ a‹Ì®‹≈ÕʇS√Ö ●  ‹ÂËÆ‹ Æ›oP‹ ∂ WÊ„‡±›ΔP‹Í–‹° Æ›ø·ƒ ● π‡© Æ›oP‹ ∂ PÊ. À. Æ›W‹√›g  ‹·„£Ï ● gÆ‹±‹®‹ √‹ÌW‹ª‹„À· ∂ ü”‹ ‹√›g  ‹·ΔÕÊqr ● √‹ÌW‹ ‹·Ì©√‹W‹Ÿ‹· ∂ E–› ª‹Ìv›ƒ ● √‹ÌW‹ ”‹ÌX‡Ò‹ â∂ W‹h›Æ‹Æ‹ Æ›ø·PÖ / GÌ. G”Ö. E Ê·‡Õ‹ ● √‹ÌW‹ ”‹ijPÊ ∂ ®Ê‡ ‹®›”‹ P‹Ÿ‹”‹®‹, Õ‹Œ´‹√‹ ª›ƒ‡[›pÖ

(7) ¸ÀAVÃvÀ

”›Ì±‹≈®›¿·P‹ ŒΔ≥P‹«Ê ∂ Œ ›Æ‹Ì®‹ üÌoÆ‹„√‹ ● gÆ‹±‹®‹ ŒΔ≥P‹«Ê ∂ w.G”Ö. aËW‹«Ê ● B´‹·ØP‹ ŒΔ≥P‹«Ê ∂  ÊÌP‹p›a‹Δ±‹£ ● B´‹·ØP‹ º£§√‹„±‹W‹Ÿ‹· ∂ GÌ. G”Ö.  ‹·„£Ï ●  ‹·„£Ï ŒΔ≥$,  ‹¬Q§ ŒΔ≥ ∂ P‹Æ‹P›  ‹·„£Ï

P‹O›ÏoP‹ ”‹ÌX‡Ò‹ ∂ Œ≈‡P›ÌÒ‹Ì Æ›Wʇ̮‹≈ Õ›‘˜ ● ◊Ì®‹„”›§Ø ”‹ÌX‡Ò‹ ∂ Æ›W‹√›g ÷‹ ›«›™√Ö ● ±›Õ›cÒ‹¬ ”‹ÌX‡Ò‹ ∂ G”Ö. P‹Í–‹° ‹·„£Ï/±‹Δ…À A√‹·OÖ ● ”‹·W‹ ‹· ”‹ÌX‡Ò‹ ∂ gø·Œ≈‡ A√‹ÀÌ®Ö ● gÆ‹±‹®‹ ”‹ÌX‡Ò‹ ∂ a‹PÊR√Ê Œ ‹Õ‹ÌP‹√Ö / q. WÊ„‡ÀÌ®‹ √›g· ● W‹ ‹·P‹ P‹«Ê, P‹•› Q‡Ò‹ÏÆÊ ∂ GÌ. G. gø·√› ‹·√› Ö

(3) PÀgÀPÀıÀ®PÀ¯É ●

P‹√‹P‹·Õ‹ΔP‹«Ê ∂ GÌ.À. Æ›√›ø·| √› Ö ● P‹·Ì®‹|P‹«Ê ∂ GÌ. À. Æ›√›ø·| √› Ö

(8) £ÀÈvÀåPÀ¯É

(4) ªÁ¸ÀÄÛ ² ®à

P‹Æ›ÏoP‹®‹»… Æ‹ÍÒ‹¬P‹«Ê ∂ ”‹·W‹YÆ‹÷‹⁄¤ –‹v‹˚‹ƒ ● ø·˚‹W›Æ‹ ∂ PÊ. GÌ. √›Z ‹ Æ‹Ìπøfi√Ö ● gÆ‹±‹®‹ Æ‹ÍÒ‹¬P‹«Ê ∂ a‹PÊR√Ê Œ ‹Õ‹ÌP‹√Ö

● ±›≈b‡Æ‹ ›”‹·Œ § Δ≥ ∂ GaÖ. G”Ö. WÊ„‡±›Δ √› Ö ●

´›¬Æ‹ ‹·Ì©√‹W‹Ÿ‹· ∂ GaÖ. G”Ö. WÊ„‡±›Δ √› Ö L±‹¡„‡XP‹  ›”‹·§P‹«Ê ∂ A±‹≥|° w. ”‹√‹®Ê‡Õ‹±›ÌvÊ ● JŸ›ÌW‹| ÀÆ›¬”‹ ∂ Æ›W‹√›g  ‹”›§√Ê ● E®›¬Æ‹W‹Ÿ‹· ∂ ≤. ”‹Ò‹¬Æ›√›ø·| ª‹pÖ ●

(9) ZÀ®£ÀavÀæ ●

(5) bÁAiÀiÁ avÀæPÀ¯É

a‹ΔÆ‹bÒ‹≈ ∂ ≤.i. Œ≈‡Ø ›”‹  ‹·„£Ï ÷Ê„”‹ A«Ê ∂ GÆÖ. À®›¬Õ‹ÌP‹√Ö ● bÒ‹≈ ”‹ÌX‡Ò‹ ∂ GÆÖ. G”Ö. Œ≈‡´‹√‹ ‹·„£Ï ● ”›P‹“$¬ bÒ‹≈W‹Ÿ‹· ∂ ‘.B√Ö. P‹Í–‹°√› Ö ●

d›øfi bÒ‹≈P‹«Ê ∂ GÌ. G”Ö. ÷Ê∏›∫√Ö ‹·Ò‹·§ PÊ. G”Ö. √›h›√›Ì  ‹Æ‹¬i‡À d›øfi bÒ‹≈P‹«Ê ∂ PÊ. G”Ö. Æ‹À‡ÆÖ ●  ›~g¬  ‹·Ò‹·§ W‹|P‹ P‹«Ê ∂ √‹ Ê·‡ÕÖ a‹Ì®‹≈ ●

∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹·

::

‹·ÌW‹Ÿ‹„√‹·

::

Ê·Á”‹„√‹·

::

W‹·Δ∫W›Ï

NAVAKARNATAKA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED Bangalore :: Mangalore :: Mysore :: Gulbarga Regd. Off. : Embassy Centre, 11, Crescent Road, K. P. East, P. B. No. 5159, Bangalore - 1 Ph. : (080) 22203580, 30578022. Fax : (080) 30578023, e-mail : navakarnataka@gmail.com URL : www.navakarnataka.com blog : http://navakarnataka.blogspot.com

2


ÓÜí±Üâo & 1

avÀæPÀ¯É 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 3

1.12

¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ avÀPæ ¯ À É UÀAfÃ¥sÁ avÀPæ ¯ À É d£À¥z À À avÀPæ ¯ À É aPÀt avÀPæ ¯ À É vÉÆUÀ®Ä ¨ÉÆA¨É gÉÃSÁ avÀPæ ¯ À É £ÀªÇÉ ÃzÀAiÀÄ PÀ¯É UÁæ¦Pü ï PÀ¯É DzsÄÀ ¤PÀ avÀPæ ¯ À É ¸ÁÜ¥£ À Á PÀ¯É «rAiÉÆà PÀ¯É ªÀåAUÀå avÀPæ ¯ À É


2. P‹ ‹·«Ö A÷‹ ‹·®Ö ∂ ‘‡Ò›±‹÷‹√‹|

PÜÇݨÜÍÜì®Ü / 4

1.1 ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ bñÜÅPÜÇæ GÇ…. ÎÊÜÈíWܱܳ ±‹≈®›ø· ÊÌü·®‹· ±‹®‹ú£ (convention), √‹„{ (practice), ±‹√‹Ì±‹√Ê (heritage) GÌ∏Ê«›… A•‹Ï ‹Æ‹·∞ ´‹ÃØ”‹·Ò‹§®Ê. ”‹Ì±‹≈®›ø·®‹»… ®ÊÁ ‹, ®ÊÁ ‹ª‹Q§ GÌü·®‹· ±‹≈£¡„Ì®‹·  ‹fiÆ‹ ‹ gÆ›ÌW‹®‹»… JŸ‹÷‹√‹ÀÆ‹ÌÒÊ ±‹”‹ƒ”‹·£§√‹·Ò‹§®Ê. ±‹≈P‹Í£ø·  ‹··Ì®Ê  ‹·Æ‹·–‹¬ Pʇ ‹Δ P‹„”‹·.  ‹·ŸÊø· Bª‹Ïo, ”‹ ‹··®‹≈®‹ PÊ„‡«›÷‹Δ, P›wÆ‹ √‹ ‹·¬ ª‹ø·ÌP‹√‹ÒÊ,  ‹Æ‹¬ ‹·ÍW‹W‹Ÿ‹ Õ‹Q§ ‹Ì£PÊ, BP›Õ‹®‹ AÆ‹ÌÒ‹ÒÊ C ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹  ‹·Æ‹·–‹¬ ü·©ú ∏ÊŸÊ®‹ÌÒÊ ”‹ÃW‹Ï Æ‹√‹P‹W‹Ÿ‹ P‹Δ≥ÆÊ Ò›Æʇ  ‹fiwPÊ„Ìv‹· A®‹√‹»… , ”‹·√‹&A”‹·√‹√‹Æ‹·∞ Ò›Æʇ ”‹Í—r‘PÊ„Ìv‹· A®‹Æ‹·∞ B√›´‹ÆÊ  ‹fiv‹· ‹  ‹·„ΔP‹ JÌ®‹· üWÊø· Ò‹Í≤§ P‹Ìv‹·PÊ„Ìv‹. Œ–‹r ‹W‹Ï A®‹PÊ„RÌ®‹· √‹„±‹, ü|° , aËP‹o·r ؇w  ‹·Æ‹·–‹¬√‹Æ‹·∞ JÌ®‹· ƒ‡£ø· ü«Ê¡„Ÿ‹WÊ π‡Ÿ‹· ‹ÌÒÊ  ‹fiw®‹Ì©ØÌ®‹ ®ÊÁ ‹®‹  ‹·÷‹Ò‹Ã ÷Êa›cW‹·Ò›§ üÌ©ÒÊÆ‹∞ü÷‹·®‹·. gÆ‹”‹ÌTʬ h›‘§øfi®‹ÌÒÊ ®Ê‡ ‹√‹ ”‹ÌTʬø·„ AóP‹WÊ„Ÿ‹·¤Ò›§ üÌ®‹ ÊÌü·®‹PÊR 33 PÊ„‡q ®Ê‡ ‹ÒÊW‹ŸÊÌ®‹· ÷ʇ⁄√‹· ‹ Æ‹ ‹·æ ”‹Ì”‹¢ÒÊ„‡Q§W‹Ÿ‹· JÌ®‹· ƒ‡£ ®›S«Ê¡„®‹X”‹·Ò‹§ Ê. B ®Ê‡ ‹√‹·W‹Ÿ‹ »‡«Ê AÌ®‹√Ê B√›ó”‹·  ‹ ‹ƒWÊ J»ø·· ‹‚®‹·, CΔ…®‹ ‹ƒWÊ P‹–‹r PÊ„v‹· ‹‚®‹·.  ‹·Æ‹·–‹¬√‹ÌÒÊ¡·‡ A ‹ƒW‹„ ÷ÊÌw√‹·,  ‹·P‹RŸ‹·, P‹·o·Ìü, D–ʬÏ, ®ÊÇ–‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ B√Ê„‡≤‘ P‹ÒÊ ÷ÊOÊ®‹· »‡«›ÀÆÊ„‡®‹W‹ŸÊÌü Œ‡—ÏPÊ Ø‡w®›™√Ê. C ‹√‹·W‹Ÿ‹  ‹Ò‹ÏÆÊ ”› ‹fiÆ‹¬ gÆ‹ƒXÌÒ‹ ØP‹Í–‹r ›X√‹·Ò‹§ ÊÌü·®‹PÊR CÌ®‹≈Æ‹ AóP›√‹®›÷‹, P› ‹··P‹W‹·|, √‹Ìª›&F ‹ÏŒ&  Ê·‡Æ‹PÊø·√Ê„v‹Æ›o, P‹Í–‹°Æ‹ √›”‹»‡«Ê GÌ®‹· P‹√Êø·· ‹ ÷‹Δ ›√‹· ‘˜‡ø·√‹ ”‹÷‹ ›”‹ CÒ›¬©W‹ŸÊ‡ ®‹Í–›rÌÒ‹W‹Ÿ‹·. ®Ê‡ ‹√‹· J»®‹√Ê  ‹√‹,  ‹··Ø®‹√Ê Õ›±‹ GÌü Æ‹ÌπPÊ D  Ê‡®‹W‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ ±‹≈£–›u≤”‹Δ≥o·r ®ÊÁ ‹”‹Í—r¿·Ì®‹«Ê‡ gW‹Ò‹·§ Æ‹vÊø··£§√‹· ‹‚®ÊÌü P‹Δ≥ÆÊ ±‹≈üΔ ›X ∏ʇ√‹„ƒÒ‹·. ◊‡WÊ ®Ê‡ ‹√‹ P‹Δ≥ÆÊ üÌ®‹ÌÒÊ«›… ª‹ø· B ‹ƒ‘ ª‹Q§ø··Ìp›W‹Δ· ±›≈√‹Ìª‹ ›¿·ÒÊÆ‹∞ü÷‹·®‹·. D ®Ê‡ ‹ÒÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ G√‹v‹· ª›W‹ ›X ÀÌW‹w”‹ü÷‹·®‹·. A£ BP›ÌPÊ“W‹⁄WÊ ±‹√‹ Ê„‡a‹c ±‹®‹À P‹√‹·~”‹· ‹  Ê·‡Δ™hÊÏø· ®Ê‡ ‹√‹·W‹Ÿ›®‹ ü≈÷‹æ À–‹·° ±‹√‹ Ê·‡Õ‹Ã√‹, C ‹√‹·W‹Ÿ‹ ”‹·Ò‹§ ÷ÊOÊ©√‹· ‹ Æ‹„√›√‹· P‹ÒÊW‹Ÿ‹·, ±Ë√›~P‹  ›¬≤§¡„Ÿ‹WÊ Æ‹Ÿ‹Æ‹⁄‘ gÆ‹√‹Æ‹·∞ BP‹—Ï”‹· ‹ÌÒÊ, CΔ… Ê‡ AØ ›ø·Ï ›X A®‹PÊR ü®‹ú ›W‹· ‹ÌÒÊ  ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤ ‹ AÆ‹·W‹≈÷‹ ®Ê‡ ‹√‹·W‹Ÿ‹· ;  ‹·ÒÊ„§Ì®‹·, √Ê„‡W‹√‹·iÆ‹W‹Ÿ‹ ∏Ê®‹ƒPÊ¡„wx Ò‹Æ‹∞Ò‹§ ”ÊŸÊø·· ‹ ®Ê‡ ‹ÒÊW‹Ÿ‹·, E®›÷‹√‹OÊWÊ, ‘v‹·ü·, P›Δ√›, ±Ê…‡W‹·, C ‹‚W‹⁄WÊ«›… "A ‹·æ' GÌü ÀÕʇ–‹| ”ʇƒ‘ ±Ê…‡W‹ ‹·æ, ‘v‹·ü ‹·æ,  ‹fi√‹ ‹·æ, P‹ƒø· ‹·æ, ±‹o…®‹ ‹·æ, ΔP‹R ‹·æ, ∏Ê|a‹·P‹Δ… ‹·æ CÒ›¬©  ‹·Ò‹·§ ±‹‚√‹·–‹ ®Ê‡ ‹ÒÊW‹Ÿ‹»…  ‹··Ø‡Õ‹Ã√‹, π‡√ʇՋÃ√‹ ◊‡WÊ P‹»≥‘PÊ„Ìv‹· ±‹‰i”‹· ‹ À´›Æ‹®‹»… ”‹÷‹ √‹P‹§√‹◊Ò‹ ›X  ‹·Ò‹·§ √‹P‹§”‹◊Ò‹ ›X AÌ®‹√Ê Æ‹√‹÷‹Òʬ, ±›≈~ü»W‹Ÿ‹Æ‹·∞ A≤Ï‘, A®‹ÆÊ∞‡ ”ʇÀ”‹· ‹ ”‹Ì±‹≈®›ø· ∏ÊŸÊ®‹·üÌ©√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P›|·Òʧ‡ Ê. Œ–‹r ∂ W›≈À·‡| D ‹Ï√‹»… ±‹‰hÊ Aa‹ÏÆÊW‹Ÿ‹· ∏ʇ√Ê ∏ʇ√Ê P‹≈ ‹· AÆ‹·”‹ƒ‘®‹√‹„ A ‹‚W‹Ÿ‹ E®Ê™‡Õ‹ J̮ʇ ª‹ø·, A®‹P›RX ª‹Q§ . CÌ£ÌÒ‹÷‹ ®Ê‡ ‹√‹·W‹Ÿ‹ B√›´‹P‹√ÊÌ®‹· W‹·√‹·£”‹«Ê„‡”‹·W‹ Ê‰‡ GÌüÌÒÊ ÷‹OÊWÊ Æ› ‹·,  ‹··®Ê≈, Àª‹„£, W‹Ì´‹, P‹·ÌP‹· ‹· C ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ´›√‹OÊ  ‹fiv‹· ‹ ±‹ƒ±›s‹ ∏ÊŸÊ¿·Ò‹·. Ò‹Ò‹≥ƒO› ‹· C ‹‚ ”›Ì±‹≈®›¿·P‹ ›X, Ò› ‹‚ P‹»≥‘PÊ„Ìv‹ ®Ê‡ ‹√‹·W‹⁄WÊ«›… B  ‹··®Ê≈W‹Ÿ‹Æ‹·∞ B√Ê„‡≤”‹ÒÊ„v‹X®‹√‹·. P‹≈ Ê·‡| B ®Ê‡ ‹ƒWÊ«›… J̮ʄ̮‹·  ‹·„Ò‹Ï√‹„±‹ PÊ„v‹· ‹ ø·Ò‹∞  ‹fiv‹·Ò›§ BΔø· Ø ‹fiÏ|, P‹Δ·… , «Ê„‡÷‹,  ‹·√‹

”‹Ì

4


WÊ„‡±›ΔP‹Í–‹ ° ‹·Ì©√‹W‹Ÿ‹»… ,  Ê·‡Δ·PÊ„‡pÊø· aÊΔ· ‹Æ›√›ø·|”›ÃÀ·  ÊÁ–‹ ° ‹ ®Ê‡ ›Δø·®‹»… , Œ≈‡√‹ÌW‹±‹or|®‹ ®‹ƒøfi ®ËΔÒÖÆ‹»… , ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹ q‡±‹‚ A√‹ ‹·ÆÊø·»… ◊‡WÊ ÷‹Δ ›√‹· P‹vÊ º£§bÒ‹≈W‹Ÿ‹· √‹a‹ÆÊøfi®‹ ‹‚. º£§ AÌ®‹√Ê WÊ„‡vÊW‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê √‹b”‹·£§®‹™ P‹«Ê. P›W‹®‹, ÷‹ΔWÊW‹Ÿ‹· üŸ‹PÊWÊ ü√‹· ‹  ‹··Æ‹∞ Ò›vÊ„‡«Ê, a‹ ‹·ÏW‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê bÒ‹≈ √‹b”‹·£§®‹™√ÊÌü Àa›√‹ ◊̮ʡ·‡ £⁄”‹«›X®Ê. C®Ê„Ì®‹·  ‹¬ ‹‘ßÒ‹ √‹„±‹ P‹Ìv‹®‹·™  Ê·Á”‹„√‹ JvÊø·√‹ P›Δ®‹»…. A®‹√‹Δ„…  ‹·· ‹·æw P‹Í–‹°√›g JvÊø·√Ö (1794&1868), AÆ‹ÌÒ‹√‹ a› ‹·√›g JvÊø·√Ö (1868&1894), Ò‹®‹Æ‹ÌÒ‹√‹®‹ Æ›ΔÃw P‹Í–‹√° ›g JvÊø·√Ö (1895&1940) C ‹√‹·W‹Ÿ‹ P›Δ®‹»…Æ‹ bÒ‹≈W›√‹√‹· √‹b‘®‹ bÒ‹≈W‹Ÿ‹· ÷‹ŸÊ‡  Ê·Á”‹„ƒÆ‹ ª›W‹®‹»… ÷ÊbcÆ‹ ±‹≈ ‹fi|®‹»… C√‹· ‹‚®‹Δ…®Ê‡,  ‹·÷›√›g√‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ®‹ŒÏ”‹Δ· ü√‹·£§®‹™ À®Ê‡Œ‡ø·ƒWÊ ÆÊÆ‹≤W›X PÊ„v‹·£§®‹™ bÒ‹≈W‹Ÿ‹· ÷Ê„√‹®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹»… ”‹ÌW‹≈÷‹ ›X Ê.

‹·· ‹·æwø· ‹√‹· P‹«›±Ê‰‡–‹P‹√›X®‹·™®‹ƒÌ®‹ 1860√‹»… gW‹ÆÖ  Ê„‡÷‹Æ‹ bÒ‹≈Õ›«Êø·Æ‹·∞ P‹q‘r ®‹√‹·. C ‹√‹ P›Δ®‹«›…®‹ "Œ≈‡Ò‹Ò‹$§ ÃØó' JÌ®‹· A±‹‰ ‹Ï ”‹bÒ‹≈ W‹≈Ì•‹. C®‹√‹»… Õ‹Q§Øó, À–‹·°Øó, Œ ‹Øó, ü≈÷‹æØó, W‹≈÷‹Øó,  ÊÁ–‹° ‹Øó, ÕÊÁ ‹Øó, BW‹ ‹·Øó, PËÒ‹·P‹Øó GÌü JÌüÒ‹·§ ®‹Ÿ‹ A•‹ › A´›¬ø·W‹⁄®‹·™ ±‹≈£¡„Ì®‹· ®‹Ÿ‹®‹»… ü√‹· ‹ ±‹≈´›Æ‹ ®Ê‡ ‹ÒÊW‹⁄WÊ ”‹ÌüÌóÒ‹ ›®‹ ±‹‚√›|P‹ÒÊW‹Ÿ›´›ƒÒ‹ bÒ‹≈√‹b‘®›™√Ê. E®›÷‹√‹OÊWÊ, Œ ‹Øó ø·»… PÊÁ«›”‹  ‹·„£Ïø· ÀÀ´‹ ª‹ÌXW‹Ÿ‹· Æ‹Ì©, Œ ‹, ª‹ÍÌX, À‡√‹ª‹®‹≈, W‹OʇՋ, P‹· ‹fi√‹ ”›ÃÀ·; À–‹·°Øóø·»… A ‹Æ‹ ÷‹Ò‹·§ A ‹Ò›√‹W‹Ÿ‹·, ΔQ“$‡æ , Œ≈‡P‹Í–‹°Æ‹ »‡«›ÀÆÊ„‡®‹W‹Ÿ‹·; ü≈÷‹æØóø·»… ”‹√‹”‹Ã£ ±‹≈´›Æ‹ ›X®‹·™ gW‹£§Æ‹ a‹√›a‹√‹W‹Ÿ‹ EÒ‹≥£§WÊ P›√‹|ÆÊÌü Àa›√‹, CÌ®›≈© ®Ê‡ ‹ÒÊW‹Ÿ‹·, A–‹r ©P›≥ΔP‹√‹·, ”‹ÌX‡Ò‹®‹  ‹·„Δ ”Ê«Êøfi®‹ ”‹±‹§”‹Ã√‹W‹Ÿ‹·,  ‹·„ ‹Ò›§√‹· √›W‹ ΔP‹“|W‹Ÿ‹·; W‹≈÷‹Øóø·»… hÊ„¬‡£Õ›œ”‹˜ P‹·ƒÒ‹ÌÒÊ ◊‡WÊ Jp›r√Ê 1886 bÒ‹≈W‹⁄√‹· ‹ üÍ÷‹ÒÖ ”‹Ì±‹‚o GÆ‹∞ü÷‹·®‹·.  ‹··®‹≈| Ò‹ÌÒ‹≈˛›Æ‹  ‹··Ì®‹· ‹ƒ®‹ D P›Δ®‹»… Æ› ‹‚  ‹|Ï ‹··®‹≈|  ‹fiw”‹ ∏ʇP›®‹»… A®‹√‹ Sa‹·Ï Êa‹c P‹·ƒÒ‹· ¡„‡b”‹·Òʧ‡ Ê. PÊΔ Ê‡ bÒ‹≈W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‹··©≈‘ À–‹ø·W‹Ÿ‹ÆÊ∞‡ AóP‹WÊ„⁄‘ ±‹‚”‹§P‹  ›¿·ÒÊÆ‹·∞Òʧ‡ Ê. B®‹√Ê D "Œ≈‡Ò‹Ò‹§$ÃØó'ø·»…√‹· ‹ bÒ‹≈W‹ŸÊΔ… ‹‰ PÊÁ¿·Ì®‹ ü√Ê®‹ bÒ‹≈W‹Ÿ‹·. C ‹‚W‹Ÿ‹ √‹a‹ÆÊWÊ A®Ê–‹·r P‹«›À®‹√‹·, A®Ê–‹·r  ‹–‹Ï Õ‹≈®›úª‹Q§¿·Ì®‹ PÊΔ”‹  ‹fiw√‹∏ʇP‹·, A ‹√‹»… ±‹‚√›| ”‹ÌüÌóÒ‹ ›®‹ Àa›√‹W‹Ÿ‹ A®Ê–‹·r P‹Δ≥ÆÊ¿·√‹∏ʇP‹·.  ‹·Ò‹§ ‹‚W‹⁄WÊ üŸ‹”‹·£§®‹™ ”‹ß⁄‡ø· ü|°W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ò› Ê‡ Ò‹øfiƒ‘ PÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™ ƒ‡£Ø‡£W‹Ÿ‹· Aa‹cƒ Ò‹√‹· ‹ÌÒ‹÷‹ ‹‚. AP‹“√‹”›◊Ò‹¬  ‹·Ò‹·§ bÒ‹≈W‹Ÿ‹ÆÊ„∞Ÿ‹WÊ„Ìv‹ JÌ®‹· ”›À√‹®‹ Æ‹„√‹ A√‹ ‹Ò‹·§ (1160) ±‹‚oW‹Ÿ‹ B ÷Ê∏Ê„∫£§WÊø·Æ‹·∞ G√‹v‹· ±‹≈£ ‹fiw®‹·™

37. À·‡√›P‹· ‹fi√Ö ∂ "W‹OʇՋ & ∏›ΔP‹Í–‹° '

38. JvÊø·√Ö ®‹Ì±‹£W‹⁄Ì®‹ Œ ‹±‹‰hÊ 5

39. P› ‹·P› Ê·‡Õ‹Ãƒ

bñÜÅPÜÇæ / 15

1.1 ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ bñÜÅPÜÇæ


bñÜÅPÜÇæ / 117

1.7 ®ÜÊæäà¨Ü¿á bñÜÅPÜÇæ

285. w. À. ÷›Δª›À ∂ " ‹·◊ŸÊ '

284. Œ»≥ ‘®‹ú»ÌW‹ ”›ÃÀ· ∂ "ºP›“oÆ‹ ‹·„£Ï'

287. w. À. ÷›Δª›À ∂ " ‹·◊ŸÊ'

286. w. À. ÷›Δª›À ∂ " ‹·◊ŸÊ'

288. G”Ö. GÌ. ±‹ÌwÒÖ ∂ "ÀÕ›ÃÀ·Ò‹≈, Ê·‡Æ‹PÊ '

290. ”ÊÃÒ›”Ê„… Ö √Ê„‡ƒPÖ ∂ "Æ› Ê‡ Æ‹ ‹·æ ”Ê√Ê ‹·ÆÊø· Ø ‹fiÏÒ‹ÍW‹Ÿ‹· ' 11

289. ”ÊÃÒ›”Ê„… Ö √Ê„‡ƒPÖ ∂ "ΔP‹“$æ ‹·æ'

291. ”ÊÃÒ›”Ê„… Ö √Ê„‡ƒPÖ ∂ "ØÕ‹œü™'


²®àPÀ¯É 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 21

¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ ²®àP¯ À É d£À¥z À À ²®àP¯ À É DzsÄÀ ¤PÀ ²®àP¯ À É DzsÄÀ ¤PÀ ©üwg Û Æ À ¥ÀU¼ À ÄÀ ªÀÄÆwð²®à , ªÀåQÛ ²®à


2. üÆ‹ ›‘ ∂ Æ›W‹ŒΔ≥

PÜÇݨÜÍÜì®Ü / 230

2.1 ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ÎƳPÜÇæ vÝ>> ÎÊÝ®Üí¨Ü Ga…. Ÿío®ÜãÃÜ Δ≥' ÊÌ®‹√Ê "PËÕ‹Δ©Ì®‹ P‹„w®‹ PÊΔ”‹' ÊÌ®‹· A•ÊÁÏ”‹«›X®Ê.  Ê‡®‹ ›_æø·®‹»… W‹Í÷Ê„‡±‹¡„‡X  ‹”‹·§W‹Ÿ‹ Ø ‹fiÏ|, √‹•‹  Ê„®‹«›®‹  ›÷‹Æ‹W‹Ÿ‹ Ø ‹fiÏ|, ´‹Æ‹·”‹·’  Ê„®‹«›®‹ Bø··´‹W‹Ÿ‹ Ø ‹fiÏ| Ò‹ÌÒ‹≈W‹Ÿ‹ ±‹≈”›§±‹À®Ê. C ÊΔ…  Ê„®‹ Ê„®‹Δ· ŒΔ≥P‹«Êø·  ›¬≤§Wʇ ”ʇƒ®‹™ ‹‚ ∂  ‹fiÒ‹≈ ‹Δ…®Ê " ›”‹·§P‹«Ê' GÌ®‹√Ê P‹orv‹ Ø ‹fiÏ| Õ›”‹˜ ÊÌ®‹„ "ŒΔ≥P‹«Ê'¡·Ì®‹√Ê  ‹·„£Ï Ø ‹fiÏ| P‹«Ê¡·Ì®‹„ £⁄ø·«›X®Ê. Q≈.±‹‰. ”‹· ‹fi√‹· I®‹ÆÊø· Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹–‹·r ◊̮ʡ·‡ ±›~Øø··1 [ ‹øfi¬P‹√‹~øfiX®‹™ "±›~Ø'ø· P›Δ Q≈.±‹‰ 500 (ŒΔ≥P‹«› ±‹≈±‹Ìa‹ ±‹‚o&20, ±‹≈.Õ‹.Δ.P‹.A. (”‹Ì): ≤.B√Ö. £±Ê≥‡”›ÃÀ·)] ®Ê‡ ‹Ò› ±‹≈£√‹„±‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹≈”›§≤”‹·Ò›§ÆÊ  ‹·Ò‹·§ Q≈.±‹‰. G√‹v‹ÆÊø· Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹»… ±‹Ò‹Ìg»ø·· Œ ‹”‹RÌ®‹  Ê„®‹«›®‹ ®Ê‡ ‹ÒÊW‹Ÿ‹  ‹·„£Ï W‹Ÿ‹Æ‹·∞ E«Ê…‡U”‹·Ò›§ÆÊ. W›Ì´›√‹ ŒΔ≥ ±‹√‹Ì±‹√Êø·»… ü·®‹úÆ‹  ‹·„£ÏW‹Ÿ‹· P›~‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ±‹‰ ‹Ï®‹»…¡·‡ ∏Ë®‹ú ”‹Ì±‹≈®›ø·®‹»… ø·P‹“ ±‹‰hÊø·· ±‹≈a‹»Ò‹ ›X©™Ò‹·. "À–‹·°´‹ Ê„‡ÏÒ‹§√‹' ±‹‚√›| ‹‚ Q≈.Õ‹. Æ›ΔRÆÊø· Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹ ÷Ê„£§WÊ √‹bÒ‹ ›X√‹ü÷‹·®‹·. C®‹√‹»… ”‹· ‹fi√‹· I ‹Ò‹·§ A´›¬ø·W‹Ÿ‹· ŒΔ≥P‹«ÊWʇ À·‡”‹«›X Ê. Œ«›±‹≈P›√‹W‹Ÿ‹·, Œ«Êø· B¡·R, ŒΔ≥ Ø ‹fiÏ|  ‹··ÌÒ›®‹ ‹‚W‹Ÿ‹ üWÊY ”›P‹–‹·r À ‹√‹W‹⁄ Ê. W›√Ê, CqrWÊW‹Ÿ‹  ‹·„£Ï Ø ‹fiÏ|®‹ üWÊY ”‹·©‡ZÏ ÀÕÊ…‡–‹OÊ¿·®Ê. BW‹ ‹·W‹Ÿ‹»… P‹„v‹ ŒΔ≥Õ›”‹˜ ‹Æ‹·∞ ü~°”‹«›X®Ê. C±‹≥ÒʧÌo· BW‹ ‹·W‹Ÿ‹· C®‹·™ ”›Ì®‹ºÏP‹ ›X ŒΔ≥Õ›”‹˜ ‹Æ‹·∞ À ‹ƒ”‹·Ò‹§ Ê. "P›À·P›W‹ ‹·2' C ‹‚W‹Ÿ‹»… JÌ®‹·. C®‹· ±‹≈´›Æ‹ ›X ŒΔ≥Õ›”‹˜ ‹Æ‹·∞ À ‹√‹ ›X ±‹≈”›§≤”‹·Ò‹§®Ê. C®‹· "ÕÊÁ ›W‹ ‹·'. 9Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹ ÷Ê„£§WÊ ±‹≈a‹»Ò‹À©™Ò‹·. (”›Ì±‹≈®›¿·P‹ ŒΔ≥P‹«Ê : v›>> Œ‡«›P›ÌÒ‹ ±‹Ò›§√‹ & ±‹‚o 6, ±‹≈.Õ‹.Δ.P‹.A ∂ 1995 ) ±‹≈´›Æ‹ ›X ŒΔ≥Õ›”‹˜ P‹·ƒÒʇ a‹bÏ”‹·Ò‹§®Ê. ª›W‹ ‹Ò‹®‹»… P‹Δ·… ,√‹Ò‹∞ ,  ‹·√‹, «Ê„‡÷‹, W›√Ê,  ‹·√‹Ÿ‹· ÷›W‹· bÒ‹≈ GÌ®‹·  ‹·„£ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ GÌo· ±‹≈P›√‹W‹Ÿ‹Æ›∞X ÀÌW‹w‘®Ê. Œ«Ê  ‹·£§Ò‹√‹  ‹fi´‹¬ ‹·W‹Ÿ‹ÌÒÊ "√‹Ò‹∞' ‹‰ ŒΔ≥ Ø ‹fiÏ|PÊR  ‹fi´‹¬ ‹· ›W‹üΔ·…®ÊÌ®‹· AiÒ›W‹ ‹· ‹‚ ÷ʇŸ‹·Ò‹§®Ê. ÷‹‘§®‹ÌÒ‹®‹»…ø·„ ŒΔ≥W‹Ÿ‹·  ‹·„wüÌ© Ê. DaÊWÊ W›g·, ¥ÊÁü√Ö, √‹ü∫√ÖW‹Ÿ‹ÌÒ‹÷‹ B´‹·ØP‹  ‹fi´‹¬ ‹·W‹Ÿ‹Δ„… ”›Ì±‹≈®›¿·P‹ ŒΔ≥W‹Ÿ‹· Ø ‹fiÏ|WÊ„Ìw Ê.

Œ«› ‹fi´‹¬ ‹· P‹Æ›ÏoP‹®‹»… AÕÊ„‡P‹Æ‹ Õ›”‹Æ‹W‹Ÿ‹· Δª‹¬À√‹· ‹ÌÒÊ BÒ‹Æ‹ P›Δ®‹ ŒΔ≥W‹Ÿ‹· Δª‹¬ÀΔ… (Q≈.±‹‰.  ‹·„√‹Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹). AÆ‹ÌÒ‹√‹®‹ Õ›Ò‹ ›÷‹Æ‹√‹ ŒΔ≥W‹Ÿ‹· üÆ‹ ›‘, ”‹Æ‹∞£W‹Ÿ‹»… ®Ê„√Ê£ Ê. üÆ‹ ›‘ø·  ‹·´‹·PʇՋÃ√‹ ®Ê‡ ›Δø·®‹»…Æ‹ Q≈.Õ‹.  ‹·„√‹ÆÊø· Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹PÊR ”ʇƒ®‹ I®‹· ÷ÊvÊW‹Ÿ‹ Æ›W‹±‹≈£ Ê·  ‹·Ò‹·§ ”‹Æ‹∞£ø· ”‹§Ìª‹ŒΔ≥W‹Ÿ‹Æ‹·∞ C»… ÷Ê”‹ƒ”‹ü÷‹·®‹·. P‹®‹Ìü A√‹”‹√‹ ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ‹»… P›| ‘W‹· ‹ aËP›P›√‹®‹ P‹ÌüW‹Ÿ‹·, ”‹√‹Ÿ‹ ∏›XΔ·  ›v‹W‹Ÿ‹·, Ò‹·”‹· Eü·∫WÊÒ‹§ÆÊ¿·Ì®‹ P‹„w®‹ AΔÌP‹√‹|W‹Ÿ‹· W‹ ‹·Æ›÷‹Ï. ÷‹Δ‘ø· Æ‹√‹‘Ì÷‹, Cv‹W‹·Ìi ÷›W‹„ WÊ„‡P‹|Ï®‹ W‹|±‹£W‹Ÿ‹· P‹®‹Ìü√‹ P›Δ®‹ ŒΔ≥ P‹«›P‹Í£W‹Ÿ‹·. Æ›wÆ‹ P‹«› ±‹√‹Ì±‹√ÊWÊ P‹®‹Ìü√‹· Œ≈‡P›√‹ ÷›Q®‹√‹·, A®‹Æ‹·∞  ‹··Ì®‹· ‹√Ê‘ P‹«› ”Ë√‹ª‹ ‹Æ‹·∞ ±‹”‹ƒ‘®‹ T›¬£ ∏›®›À·ø· a›Δ·P‹¬ A√‹”‹√‹·  ‹·Ò‹·§ √‹„ ›ƒW‹⁄WÊ ”‹Δ·…Ò‹§®Ê. 22


ÎƳPÜÇæ / 241

2.1 ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ bñÜÅPÜÇæ

33. "÷Ê„ø·’Ÿ‹ À–‹·° ‹´‹ÏÆ‹' ∂ ª› ‹ ŒΔ≥ , aÊÆ‹∞PʇՋ ‹ ®Ê‡ ›Δø·®‹  ‹··Ìª›W‹ 23

32. ∏Ê‡Δ„√‹· ∂ "PʇՋ Õ‹ÍÌW›√‹'

31. ʇ|·WÊ„‡±›Δ, ÷Ê„ø·’Ÿ‹ ÕÊÁ»

28. Œ ‹W‹ÌWÊ ∂ "÷Ê„Æ›∞®Ê‡À', EÒ‹’ ‹  ‹·„£Ï, P‹Ìa‹·

30. W‹ÌW‹ ›w ∂ "®‹·W›Ï' (Q≈. Õ‹. 9Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹)

29. "Æ›o¬ ”‹√‹”‹Ã£'

27. G«Ê„…‡√‹ ∂ "Xƒh› P‹«›¬| ' (PÊÁ«›”‹ ®Ê‡ ›Δø·)


PÀgPÀ ÄÀ ±À® PÀ¯É 3.1 3.2 29

PÀgPÀ ÄÀ ±À® PÀ¯É PÀÄAzÀt PÀ¯É


2. Ì

PÜÇݨÜÍÜì®Ü / 294

3.1 PÜÃÜPÜáÍÜÆ PÜÇæ Gí. Ë. ®ÝÃÝ¿á| ÃÝÊ… √‹P‹·Õ‹ΔPÊ“‡Ò‹≈, P‹·Õ‹ΔP‹À·ÏW‹Ÿ‹·, P‹√‹P‹·Õ‹Δ ÀÆ›¬”‹W‹Ÿ‹· GÌ®‹ P‹„v‹«Ê‡ ‹·Æ‹@±‹oΔ®‹  Ê·‡«Ê  ‹·„wü√‹· ‹  ‹¬Q§W‹ŸÊÌ®‹√Ê P‹ ‹·«›®Ê‡À a‹pÊ„r‡±›´›¬ø·, ±‹≈¥‹‚«Ö gø·P‹√Ö, BÆ‹Ì®‹ PÊ. P‹· ‹fi√‹”›ÃÀ· ÷›W‹„ v›>> ‘. Œ ‹√› ‹·  ‹·„£Ï C ‹√‹·W‹Ÿ‹·. P‹√‹P‹·Õ‹Δ P‹«›P›√‹√‹ üWÊY P‹ ‹·«›®Ê‡À a‹pÊ„r‡±›´›¬ø· A ‹√‹· Ò‹ ‹·æ «Ê‡SÆ‹ Ê‰Ì®‹√‹»… ü√Ê©√‹· ‹ A•‹Ï±‹‰|Ï  ›P‹¬ Ê‰Ì®‹Æ‹·∞ ”‹æƒ‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹√‹  ‹·„ΔP‹ D «Ê‡SÆ‹ ‹Æ‹·∞ B√‹Ìº”‹· ‹‚®‹· ”‹„P‹§.

P‹

''The craftsman is not an individual expressing individual whims but a part of the universe, giving expression to ideals of central beauty and unchanging laws, even as do the trees and flowers whose natural and less-ordered beauty is no less God given.''

P‹√‹P‹·Õ‹Δ P‹«Êø· C£÷›”‹®‹»… ◊‡WÊ„Ì®‹· P›Δ CÒ‹·§. GΔ…®‹√‹Δ„… JÌ®‹· B®‹Õ‹Ï Ò‹«Ê¡·£§ ØΔ·…£§®‹™ P›Δ. ±‹≈£¡„Ì®‹· P‹«›P‹Í£ø·Æ‹„∞ A®‹· ‹fi√›o ›W‹ü÷‹·®Ê‡ CΔ… Ê‡,  ‹fi√›o ›®‹√Ê «›ª‹ G–‹·r ü√‹ü÷‹·®‹·, AΔ…®Ê A®Ê‡ P‹Í£WÊ A•‹ › ÀÆ›¬”‹PÊR CÆ‹„∞ ÷ÊbcÆ‹ ∏ʇwPÊ ü√‹ü÷‹·®Ê‡ G̮ʫ›… ¡„‡b”‹®Ê  ‹fiw®Ê™«›… A®‹„ JÌ®‹· ƒ‡£ø·»… ®Ê‡ ‹ƒWÊ A≤ÏÒ‹, A ‹Æ‹· ؇w®‹ À®Ê¬ø· ¥‹Δ A ‹ØWʇ ÆÊÁ Ê‡®‹¬ "Æ‹ ‹· ‹· Æ‹ ‹· ‹·' GÌ®‹· ª›À”‹· ‹ P›Δ BXÒ‹·§ A®‹·. AÌÒ‹÷‹  ‹”‹·§W‹⁄WÊ Ò‹P‹R  ‹·øfiÏ®Ê PÊ„o·r A ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ØÀ·Ï‘®‹ Œ»≥W‹⁄WÊ ¡„‡W‹¬ ±‹‚√‹”›R√‹ ±Ê‰≈‡Ò›’÷‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ؇v‹·£§®‹™ W‹|¬√‹„ C√‹·£§®‹™√‹·. A®Ê‡ JÌ®‹· üWÊø· Œ≈‡ ‹·Ì£PÊø· P›Δ. √›g ‹·÷›√›g√‹·W‹Ÿ‹· ÀgÍ̺‘®‹ Æ‹ ‹·æ √›g¬®‹»… √›h›Õ‹≈ø·®‹ PÊ„√‹ÒÊø·„ C√‹»Δ…. √› ‹fiø·|®‹ P›Δ®‹»…ø·„ ”‹÷‹ P‹√‹P‹·Õ‹Δ P‹«ÊW›√‹ƒWÊ  ‹·Ò‹·§ A ‹√‹ P‹«› ر‹‚|ÒÊWÊ W‹|¬”›ßÆ‹ÀÒ‹§ÌÒÊ. A¡„‡´Ê¬ø·»… Œ≈‡√› ‹·a‹Ì®‹≈Æ‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹PÊR ÷Ê„‡W‹· ›W‹ üWÊüWÊø· P‹·Õ‹ΔP‹À·ÏW‹Ÿ‹· A ‹√‹ ‹√‹ P‹”‹·πÆ‹ ”›ßÆ‹ ‹fiÆ‹W‹⁄WÊ Ò‹P‹RÌÒÊ Ò‹Ìv‹Ò‹Ìv‹ ›X  Ê·√‹ ‹~WÊø· √‹„±‹®‹»… ÷Ê„‡X Ò‹ ‹·æ WË√‹ ‹ ”‹»…”‹·£§®‹™√‹ÌÒÊ. Ò‹Ìv‹W‹Ÿ‹ ”‹®‹”‹¬Ò‹Ã BÆ‹· ‹ÌŒP‹ ›X¡·‡ C√‹∏ʇP›XÒ‹·§. B P›Δ®‹»… P‹„v‹ P‹”‹·ü· ҋ̮ʿ·Ì®‹  ‹·W‹ØWÊ  ‹·W‹ØÌ®‹  Ê„ ‹·æW‹ØWÊ ÷‹ƒ®‹· ü√‹∏ʇP›XÒ‹·§. ±›≈b‡Æ‹ P›Δ®‹»… P‹·Õ‹ΔP‹À·Ï Ò‹Æ‹∞  ‹·„Δ±‹‚√‹·–‹ ”›P›“ÒÖ ÀÕ‹ÃP‹ ‹·ÏÆʇ GÌ®‹· Æ‹Ìπ қƋ· P‹»Ò‹®Ê™«›… қƋ·  ‹fiw®Ê™«›… A ‹ØWʇ A≤ÏÒ‹ GÆ‹·∞ ‹ ª› ‹ÆÊø·»… P‹ÍÒ›•‹ÏÆ›W‹·£§®‹™.  Ê‡®‹W‹Ÿ‹»… P‹„v‹ P‹·Õ‹ΔP‹À·ÏW‹⁄WÊ WË√‹ ‹®‹ ”›ßÆ‹ ®Ê„√Ê£®Ê. hʇw ‹·~°WÊ Æ›Æ› üWÊø· √‹„±‹ PÊ„v‹· ‹  ‹·Í|æø· Œ»≥ A•‹ › P‹·Ì∏›√‹, √‹•‹W‹Ÿ‹Æ‹„∞  ‹·√‹®‹ E±‹P‹√‹|W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ØÀ·Ï”‹· ‹ P›–‹uŒ»≥ A•‹ › üv‹X, P‹ÌbÆ‹ G√‹P‹W‹⁄Ì®‹  ‹·„£ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹Í—r”‹· ‹ «Ê„‡÷‹Œ»≥ A•‹ › P‹Ìa‹·W›√‹ C ‹√ÊΔ…√‹ üWÊYø·„ ø·g· Ê‡Ï®‹®‹»… ü√‹· ‹  ‹·÷›√‹·®‹≈®‹»… , IÒ‹√ʇø· ∏›≈÷‹æ|®‹»… , À–‹·°”‹Ì◊ÒÊø·»… E«Ê…‡SW‹⁄ Ê. Ò‹P‹“ªÊ„¬‡ √‹•‹P›√ʇª‹¬Õ‹c KÌ Æ‹ Ê„‡ Æ‹ ‹·@ > P‹·«›«Ê‡ª‹¬@ P‹ ‹fiÏ√ʇª‹¬Õ‹c KÌ Æ‹ Ê„‡ Æ‹ ‹·@ > C–‹·P‹Í®Ê„Ω$¬‡ ´‹Æ‹ÃP‹Í®‹Ω$¬Õ‹c KÌ Æ‹ Ê„‡ Æ‹ ‹·@ > 30


3.1 PÜÃÜPÜáÍÜÆ PÜÇæ

PÜÃÜPÜáÍÜÆ PÜÇæ / 303

πv‹© P‹√‹P‹·Õ‹Δ P‹«Ê ( ‹·~°Æ‹  ‹fi´‹¬ ‹·)

27.

28.

31.

34. 31

30.

29.

32.

35.

33.

36.


ªÁ¸ÀÄÛ²®à 4.1 4.2 4.3 4.4 33

4.5

¥ÁæaãÀ ªÁ¸ÀIJ Û ®à zsÁå£À ªÀÄA¢gÀU¼ À ÄÀ O¥ÀAiÉÆÃVPÀ ªÁ¸ÀÄPÛ ¯ À É M¼ÁAUÀt «£Áå¸À GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ


2. üÍ÷‹ÒÖ Œ«›ø··W‹®‹ ”‹ ‹fióø·  ‹fi®‹ƒ. Q≈. ±‹‰. 5Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹

PÜÇݨÜÍÜì®Ü /316

4.1 ±ÝÅbà®Ü ÊÝÓÜá¤ÎƳ vÝ>> Ga…. GÓ…. Wæãà±ÝÆ ÃÝÊ… Æ›ÏoP‹®‹»… C£÷›”‹±‹‰ ‹Ï P›Δ®‹ ÷‹Δ ‹‚ P‹»…Æ‹ ”‹ ‹fióW‹Ÿ‹· ®Ê„√Ê£ Ê. C ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PÊΔ ÊvÊ CÌ©W‹„ ±›Ìv‹ ‹√‹ W‹·wW‹Ÿ‹·,  Ê„‡ƒø·√‹  ‹·ÆÊW‹Ÿ‹· GÌ®‹„ P‹√Êø·«›W‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø‘®‹√Ê, D ”‹ ‹fióW‹ŸÊ‡ AÆ‹ÌÒ‹√‹®‹ P›Δ®‹»… ®Ê‡ ›Δø·W‹⁄WÊ  ‹fi®‹ƒøfiX√‹· ‹ ”›´‹¬ÒÊW‹⁄ Ê. G–Ê„r‡ P‹vÊW‹Ÿ‹»… ±›Ìv‹ ‹√‹ W‹·wW‹Ÿ‹· GÌ®‹· P‹√Ê‘PÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™ ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ‹· AÆ‹ÌÒ‹√‹®‹ P›Δ®‹»… Œ ›Δø·W‹Ÿ›X ±‹ƒ ‹Ò‹ÏÆÊWÊ„Ìw Ê. ”‹ ‹fióø· W‹·√‹·£WÊ Cv‹«›X®‹™ W‹·Ìv‹·P‹Δ·…W‹ŸÊ‡ »ÌW‹ GÌ®‹· P‹√Ê‘PÊ„Ìw√‹ü÷‹·®‹·.  Ê„®‹»WÊ C®‹™ ≤ҋͱ‹‰hÊ DW‹Δ„ JÌ®‹Δ… JÌ®‹· ƒ‡£  ‹··Ì®‹· ‹ƒ©®Ê. ©‡ZÏP›Δ  ‹·ΔX®‹ ‹Æ‹· G̮ʄ‡ JÌ®‹· ©Æ‹ HŸ‹· ‹ÆÊÌü ؃‡PÊ“  ‹·Ò‹·§ Æ‹ÌπPÊ¿·Ì®‹ P‹»…Æ‹ PÊ„‡OÊW‹Ÿ‹»… B÷›√‹, ؇√‹·, Bø··´‹ CÒ›¬© i‡ ‹Æ› ‹Õ‹¬P‹  ‹”‹·§W‹Ÿ‹ ”‹◊Ò‹ ”‹ ‹fió  ‹fiv‹«›®‹  ‹¬Q§¡·‡  ‹··Ì®Ê JÌ®‹· ©Æ‹ ±‹‰hÊWÊ W‹·ƒøfi®‹ ®Ê‡ ‹√›X√‹· ‹ ”›´‹¬ÒÊW‹Ÿ‹„ C Ê. ®Ê‡ ‹√‹ EW‹ ‹·®‹ üWÊY üWÊ÷‹ƒø·«›W‹®‹ a‹aÊÏW‹⁄√‹· ‹ÌÒÊ, ®Ê‡ ›Δø·®‹ EW‹ ‹·®‹ üWÊYø·„ Ø√‹ÌÒ‹√‹ a‹aÊÏ Æ‹vÊø··£§®Ê. ®Ê‡ ‹√‹·  ‹·Ò‹·§ ®Ê‡ ›Δø·®‹ üWÊY üWÊ÷‹ƒø·®‹ a‹aÊÏ  ‹··Ì®‹· ‹ƒ©√‹· ‹ÌÒÊ¡·‡ AÆʇP‹ ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ‹· Ø ‹fiÏ| ›X Ê, BW‹·£§ Ê  ‹·Ò‹·§ BW‹·Ò‹§ Ê. ”‹ ‹fióW‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê Ø ‹fiÏ|WÊ„Ìv‹ P‹orv‹W‹ŸÊ‡ P‹≈ Ê·‡|  ‹·Ì©√‹W‹Ÿ›X, B ”‹ ‹fió  ‹·Ì©√‹W‹Ÿ‹· ®Ê‡ ‹√‹· GÌ®‹· P‹√Ê‘PÊ„Ìv‹  ‹¬Q§ A•‹ › Õ‹Q§ø· ÆÊ«ÊøfiX, BΔø·W‹Ÿ›X Ê. ±‹≈P‹Í£ø·»… қƋ· P‹Ìv‹ ”‹·Ì®‹√‹, ÀÕʇ–‹  ‹·Ò‹·§ A®‹·ΩÒ‹W‹⁄WÊ AWÊ„‡a‹√‹ Õ‹Q§ P›√‹|, A®‹Æ‹·∞ J»‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹· GÌü E®Ê™‡Õ‹©Ì®‹«Ê„‡ A•‹ › ”‹ ‹fió ÷Ê„Ì©®‹  ‹¬Q§¡·‡ P›√‹| GÌü AÆ‹· ‹fiÆ‹©Ì®‹«Ê„‡ ≤≈‡£, WË√‹ ‹, ª‹ø· CÒ›¬© ª› ‹W‹Ÿ‹· ®Ê‡ ‹√‹ ”‹Í—rWÊ P›√‹| ›X√‹ü÷‹·®‹·. DW‹Δ„ PÊΔ ‹‚ gÆ›ÌW‹W‹Ÿ‹ W‹·√‹·W‹Ÿ‹· A•‹ › W‹|¬√‹ ”‹ ‹fióW‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê »ÌW‹ ‹Æ‹·∞ Co·r ±‹‰i”‹· ‹ ±‹®‹ú£ C®Ê. P‹≈ Ê·‡| CÌÒ‹÷‹ ”‹ ‹fióW‹ŸÊ‡ ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ›X√‹· ‹ ”›´‹¬ÒÊW‹⁄ Ê. Ò‹À·Ÿ‹·Æ›wÆ‹»… PÊΔ ‹‚ ®‹Õ‹P‹W‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ‹ i‡OÊ„‡Ï®›ú√‹ P›ø·Ï PÊÁWÊ„Ìv›W‹, PÊΔ ‹‚ ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ‹ W‹ª‹ÏW‹Í÷‹®‹ PÊŸ‹WÊ  ‹·„ŸÊW‹Ÿ‹ √›Œ, Õ‹ ‹P‹√‹Ìv‹, ü„© CÒ›¬©W‹Ÿ‹· P‹Ìv‹·üÌ®‹ ‹‚. AÌ®‹√Ê, JÌ®‹· P›ΔPÊR  ‹¬Q§ø·Æ‹·∞ A•‹ ›  ‹¬Q§W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ ‹fió  ‹fiw®‹™ ”‹ßŸ‹ Ê‡ P‹≈ Ê·‡| ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ›X √‹„±‹‚ WÊ„Ìw®‹™ ‹‚. øfi√ʇ B®‹√‹„  ‹·ΔW‹· ‹ h›W‹ "±‹⁄¤±‹≥vÊÁ'. ”‹Ò‹§ ‹Æ‹·  ‹·ΔX®‹ "±‹⁄¤±‹≥vÊÁ'W‹ŸÊ‡ ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ›X Ê GÌü Aº±›≈ø· C®Ê. C®‹· Œ ›Δø·W‹⁄WÊ  ‹fiÒ‹≈ AƋÿ·”‹· ‹  ‹fiÒ‹· GÌ®‹· £⁄ø·«›W‹· ‹‚©Δ…. ”‹ ‹fió‘ߣø·· ´›¬Æ‹‘ߣø·„ BW‹·Ò‹§®Ê. B®‹™ƒÌ®‹ ´›¬Æ‹‘ߣø·»… ”‹ ‹fióøfi®‹ ‹Æ‹  Ê·‡«Ê ØÀ·ÏÒ‹ ›®‹ P‹orv‹ Ê‡ ®Ê‡ ›Δø· GÌ®‹· £⁄ø·∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê. DW‹Δ„ W‹®‹·™WÊW‹Ÿ‹·  ‹·Ò‹·§ üÍÌ®› ‹Æ‹W‹Ÿ‹· ´›¬Æ‹”‹ß W‹·√‹·W‹Ÿ‹ ”‹ ‹fióW‹ŸÊ‡ BX√‹·Ò‹§ Ê. ◊‡WÊ ”‹ ‹fió  ‹fiv‹· ‹‚®‹· ◊Ì©ØÌ®‹ Æ‹vÊ®‹·üÌ®‹ ±‹®‹ú£. GΔ… ”‹ ‹fióW‹Ÿ‹„ ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ‹Δ…  ‹·Ò‹·§ GΔ… ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ‹„ ”‹ ‹fióW‹Ÿ‹Δ… GÌü ”‹Ò‹¬ ‹Æ‹·∞ £⁄®‹· Æ‹ ‹·æ AÆ‹· ‹fiÆ‹W‹⁄WÊ EÒ‹§√‹ ±‹vÊø·· ‹‚®‹· A ‹Õ‹¬P‹. ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· EÒ‹§√‹ Ò›Δ„…QÆ‹ ÷Ê”‹√‹·Zor®‹ ”‹À·‡±‹ C√‹· ‹ I ‹√‹·P‹Ìv‹±‹‚√‹®‹»… ±›Ìv‹ ‹√‹ W‹·wW‹⁄ Ê. DW‹ C ‹‚ Œ ›Δø·W‹Ÿ‹·. ÷Ê”‹√‹·  ‹fiÒ‹≈ ±›Ìv‹ ‹√‹ W‹·wW‹Ÿ‹·. Q≈.±‹‰.”‹·. 800ƒÌ®‹ 500√‹ ‹√ÊXÆ‹ A ‹óø·»… C®‹™ üÍ÷‹ÒÖ Œ«›ø··W‹®‹ gÆ‹√‹·  ‹fiwPÊ„Ìv‹ ”‹ ‹fióW‹ŸÊ‡ AÆ‹ÌÒ‹√‹®‹ P›Δ®‹»… ±›Ìv‹ ‹√‹ W‹·wW‹Ÿ‹· GÌü ÷Ê”‹√‹· ±‹vÊ®‹·, AÆ‹ÌÒ‹√‹ A ‹‚W‹ŸÊ‡ ”‹√‹Ÿ‹ ®Ê‡ ›Δø·W‹Ÿ›X √‹„±‹‚WÊ„Ìw√‹· ‹ÌÒÊ P›|·Ò‹§ Ê.

P‹

34


4.1 ±ÝÅbà®Ü ÊÝÓÜá¤ÎƳ

35. PÊŸ‹© ∂ √› Ê·‡Õ‹Ã√‹ ®Ê‡ ›Δø·

36. a› ‹·√›gÆ‹W‹√‹ ∂ Œ ›Δø·, W‹g±‹Í–›uP›√‹ Ò‹ΔÀÆ›¬”‹

37. Õ‹ÍÌWʇƒ ∂ À®›¬Õ‹ÌP‹√‹ ®Ê‡ ›Δø·

ÊÝÓÜá¤ÎƳ / 327

34. P‹·√‹· ‹£§ ∂ ®›Ã√‹ üÌ´‹ PÊÒ‹§ÆÊ

38. ÷‹Ì≤ ∂ Àgø· Às‹uΔ ®Ê‡ ›Δø· 35


bÁAiÀiÁavÀæPÀ¯É 5.1 5.2 5.3 41

bÁAiÀiÁavÀæPÀ¯É ªÀ£åÀ fë bÁAiÀiÁavÀPæ ¯ À É ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ UÀtPÀ PÀ¯É


2. Ev‹·≤ √‹Ò›∞P‹√‹

© reserved

5.1 dÝ¿ÞbñÜÅPÜÇæ

PÜÇݨÜÍÜì®Ü / 382

Pæ. GÓ…. ÃÝhÝÃÝÊÜå… ÊÜáñÜᤠGí. GÓ…. Öæ¸ÝºÃ… Ê·√› ∂ ¥Ê‰‡pÊ„W‹≈μ, μΔÌ, wio«Ö... D ©Æ‹®‹ AØ ›√‹¬ A ‹Õ‹¬P‹ÒÊW‹Ÿ‹«Ê„…Ì®‹·. ”‹· ‹fi√‹· JÌ®‹„  ‹··P›RΔ· Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹–Êr‡ C£÷›”‹ ‹‚Ÿ‹¤ D қ̣≈P‹ BÀ–›R√‹  ÊÁ˛›ØP‹ ›Xø·„, P‹«›Ò‹æP‹ ›Xø·„ Q“±‹≈W‹£ø·»… ∏ÊŸÊø··Ò›§ ”›X®Ê. ±‹≈±‹Ìa‹®‹ G«Ê…vÊ ±‹”‹ƒ‘√‹· ‹ D À®Ê¬ P‹Æ›ÏoP‹P‹„R ü÷‹Ÿ‹ ◊̮ʡ·‡ AÌq®‹ Æ‹Ìo·. C®‹√‹ ÷Êa‹cŸ‹PÊR P‹Æ›ÏoP‹®‹ P›~PÊ P‹„v‹ E«Ê…‡S؇ø·. ®‹ÍÕ‹¬P‹«Ê  ‹fiÆ‹ ‹Æ‹ Aa‹·c Ê·bcÆ‹ ÷‹ ›¬”‹. ®‹ÍÕ‹¬ Ê‰Ì®‹Æ‹·∞ ø·•› ‹Ò‹·§ ”Ê√Ê◊wø·· ‹ À®Ê¬ ¥Ê‰‡pÊ„W‹≈μ  ‹·„ΔP‹ ”›´‹¬ ›®‹®‹·™ ∏ÊŸ‹QØÌ®‹  ‹”‹·§ Ê‰Ì®‹√‹ √‹„±‹‚√ʇ–ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ " ‹|Ï©Ì®‹ P‹·Ìa‹, P›¬Æ›Ã”Ö  Ê·‡«Ê bÒ‹≈  ‹·„w”‹· ‹ÌÒÊ', "ü√Ê'ø·· ‹‚®‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹·◊w®›W‹. Aº ‹¬ÌgP‹ (GPÖ’±Ê≈‘ Ö) d›øfibÒ‹≈ P‹«›±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w®›W‹ ÒÊ„‡ƒü√‹· ‹  Ê„®‹Δ ±‹≈£Q≈¡·¡·Ì®‹√Ê A ‹‚ P‹·Ìa‹ØÀ·ÏÒ‹ bÒ‹≈W‹Ÿ‹ ”›®‹ÍÕ‹ ÊÌüÌÒÊ  ‹fiÒ‹≈ ! A ‹‚  ›”‹§ ‹ ›X ∏Ê„≈‡ Ê·ÁvÖø··P‹§ P‹±‹‚≥ πŸ‹·±‹‚ d›øfibÒ‹≈W‹ŸÊ‡ BX®›™W‹„¬ A ‹‚W‹Ÿ‹ P‹«›Ò‹æP‹ÒÊø·Æ‹·∞ W‹·£Ï”‹· ‹‚®‹·  ‹|ÏbÒ‹≈W‹Ÿ‹  ‹fi®‹ƒø·«Ê…‡. d›øfibÒ‹≈W‹Ÿ‹· ü÷‹·ÒʇP‹ Õ‹·®‹ú ZoÆ› ‹⁄ø·, Pʇ ‹Δ  ‹fi◊£ø· ”‹ÌW‹≈÷‹P›RX üŸ‹”‹· ‹ "®›S«Ê'W‹ŸÊÌ®‹· Æ‹Ìπ®‹ ”› ‹fiÆ‹¬√‹· "W‹·Ìw¡„£§ , À·QR®‹·™ Æ‹ ‹·WÊ πw' AÆ‹·∞ ‹ Ò›√‹Ò‹ ‹·¬√‹◊Ò‹ ±‹≈a›√‹®‹ BÀ·–‹PÊR ”Ê√ÊøfiW‹· ‹Ì•‹ ‹√‹·. øfi ‹‚®›®‹√‹„ A•‹Ï, E®Ê™‡Õ‹, ”‹Ì¡„‡gÆÊ  ‹·Ò‹·§ PËÕ‹ΔW‹Ÿ‹ÆÊ„∞Ÿ‹WÊ„Ìv‹ ”‹®‹º√‹·bø·, ”‹ÍgÆ‹Œ‡Δ d›øfibÒ‹≈W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹Ìv›W‹, A ‹ƒWÊ Aƒ ›W‹· ‹‚®‹· ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ WÊ„‡vÊW‹Ÿ‹  Ê·‡»Æ‹ "bÒ‹≈&®‹ÍÕ‹¬'W‹Ÿ‹ÌÒÊ  ‹fiÒ‹≈ ! ±‹‚√›Ò‹Æ‹ ›®‹ ”‹ÍgÆ‹Œ‡Δ P‹«Ê¡·Ø‘®‹  ‹|ÏbÒ‹≈P‹«Ê, "P‹·Ìa‹P›ø·Ï' ∂ ◊‡W›X AÌÒ‹÷‹ P‹«›Ò‹æP‹ d›øfibÒ‹≈W‹Ÿ‹„ ”‹÷‹g ›X¡·‡ " ‹|ÏbÒ‹≈'W‹ŸÊØ‘PÊ„Ÿ‹·¤Ò‹§ Ê. 168  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê, d›øfiW‹≈÷‹| D gW‹£§WÊ P›»ƒ‘ P‹«›À®‹ƒWÊ P›¬ Ê·√›W‹Ÿ‹· E±‹ø··P‹§ ”‹ΔP‹√‹OÊøfiX Δº‘®›XØÌ®‹ P‹«Êø· À”‹§√‹OÊø· ®‹Í—¿ r ·Ì®‹ JÌ®‹· P›≈Ì£¡·‡ B¿·Ò‹·. ∏›»Õ‹ d›øfiW‹≈÷‹| ±‹≈ø·Ò‹∞W‹Ÿ‹Æ‹·∞ AÆ‹·P‹√‹| d›øfiW‹≈÷‹| ÊÌ®‹· £√‹”›R√‹©Ì®‹ P‹Ìw®‹™√‹„, Ò‹Æ‹∞ ÆÊÁg ±‹‚Æ‹@”‹Í—ø r · P›ø·Ï ‹Æ‹·∞ ”‹≥–‹r ›X, Æʇ√‹ ›X Ø ‹Ï◊”‹· ‹»… P‹«›ÆÊÁ±‹‚|¬ ‹Æ‹·∞  Ê·ÁW‹„w‘PÊ„Ìv‹· ∏ÊŸÊ©®Ê ÷›W‹„ bÒ‹≈P‹«ÊWÊ ±‹‰√‹P‹ ›W‹· ‹»… d›øfiW‹≈÷‹| P‹«Êø· ±›≈ ‹··S¬ ‹Æ‹·∞ P‹ÌwÒ‹·. ◊‡WÊ d›øfibÒ‹≈W‹≈÷‹| ‹‰ P‹«› ÆÊÁ±‹‚|¬ ‹Æ‹·∞  Ê·ÁW‹„w‘PÊ„ÌwÒ‹·. 14Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹«Ê…‡ ø·„√Ê„‡±‹‚ SÌv‹®‹»… ∏ÊŸ‹QØÌ®‹ bÒ‹≈  ‹·„w”‹· ‹ P‹«Êø· A‘§Ò‹Ã ‹Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø”‹ ü÷‹·®‹·. 14Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹»… ø·„√Ê„‡±‹‚ SÌv‹®‹ PÊΔ ‹‚ ª›W‹W‹Ÿ‹»… P›¬ Ê·√› A∏Ö”‹„R$¬√› Ò‹ÌÒ‹≈˛›Æ‹©Ì®‹ ®‹ÍÕ‹¬W‹Ÿ‹ ±‹≈£πÌü ‹Æ‹·∞ P‹Ò‹§Δ·PÊ„‡OÊø· ∏›X»Æ‹ √‹Ì´‹≈®‹  ‹·„ΔP‹ JŸ‹WÊ Ò‹„ƒ‘ WÊ„‡vÊ&P›¬Æ›Ã”Ö  Ê·‡«Ê bÒ‹≈ ‹Æ‹·∞  ‹·„w”‹· ‹  ‹¬ ‹”Êß CÒ‹·§. ÷›WÊ  ‹·„w‘®‹ ®‹ÍÕ‹¬πÌü ‹Æ‹·∞ P›W‹®‹, «Ê„‡÷‹®‹ ÷›ŸÊ A•‹ › üpÊrø· P›¬Æ›Ã”Ö  Ê·‡«Ê Õ›Õ‹ÃÒ‹ ›X ◊w©v‹Δ· À˛›ØW‹Ÿ‹· ”‹Ò‹Ò‹ ›X ±‹≈ø·Ò‹∞±‹v‹·Ò›§ üÌ®‹√‹·. 1600√‹ ”‹ ‹·ø·®‹»… √›ü√Ör ∏Ê„¡·… ∏Ê⁄¤ø· PÊ„…‡√ÊÁvÖ Δ ‹| ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸ‹QWÊ ÒÊ„‡±‹Ïw‘®›W‹ P‹±‹‚≥ü|°PÊR  ‹fi±›Ïv›W‹· ‹ ”›´‹¬ÒÊø·Æ‹·∞ P‹Ìv‹·PÊ„Ìv‹. 17Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹»… B¬ÌW‹«Ê„‡ ”›«› GÌ∏›Ò‹, ∏Ê⁄¤ø· ÆÊÁpÊ≈‡pÖ ”‹„ø·ÏÆ‹ ∏ÊŸ‹QWÊ "GPÖ’±Ê‰‡”Ö' B®›W‹, P‹±‹‚≥ ü|°PÊR £√‹·W‹· ‹ √›”›ø·ØP‹ Q≈¡·ø·Æ‹·∞ P‹Ìv‹·◊w®‹. 19Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹ B©ø·»… •› ‹·”Ö  ÊvÖj  ‹‚vÖ P›¬ Ê·√› A∏Ö”‹„R$¬√›®‹»… , ∏Ê⁄¤ø· Δ ‹| «Ê‡≤‘®‹ ÷›ŸÊW‹Ÿ‹  Ê·‡«Ê ”Ê√Ê◊w®‹ πÌüW‹Ÿ‹Æ‹·∞ √›”›ø·ØP‹ Q≈¡·W‹Ÿ‹  ‹·„ΔP‹ "C Ê·‡hÖ'  ‹·„w‘®‹. B®‹√Ê A®‹· Õ›Õ‹ÃÒ‹ ›X

P›¬

42


5.1 dÝ¿ÞbñÜÅPÜÇæ

116. "ÕÊÁ CÌo√‹±‹œÆÖ' ∂ PÊ. Œ ‹√‹·®‹≈ø·¬

© reserved

117. PÊ. GÆÖ. Õ›ÌÒ‹P‹· ‹fi√Ö

43

dÝ¿ÞbñÜÅPÜÇæ / 425

© reserved


ÓÜí±Üâo & 2

gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 51

6.10

ªÀÈwÛgAÀ UÀ¨Æ Às «Ä (ªÉÄʸÀÆgÀÄ) ªÀÈwÛgAÀ UÀ¨Æ Às «Ä (GvÀgÛ À PÀ£ÁðlPÀ) DzsÄÀ ¤PÀ gÀAUÀ¨Æ Às «Ä C£Àå¨sÁµÁ gÀAUÀ¨Æ Às «Ä ªÀiË£À £ÁlPÀ ©Ã¢ £ÁlPÀ d£À¥z À À gÀAUÀ¨Æ Às «Ä gÀAUÀªÀÄA¢gÀUÀ¼ÀÄ gÀAUÀ¸AÀ VÃvÀ gÀAUÀ ¸ÀfPÓ É


2. ‹·÷‹ ‹·®Ö ≤‡√Ö ""ü·®‹ú''Æ‹ ±›Ò‹≈®‹»… ∂ Œ≈‡ a‹Ì®‹≈ ‹Â˟ʇՋÃ√‹ Æ›oP‹ ‹·Ìv‹⁄,  Ê·Á”‹„√‹·.

6.1 ÊÜ꣤ÃÜíWÜ»ÜãËá (ÊæáçÓÜãÃÜá) WÜáwÖÜÚÛ ®ÝWÜÃÝg ±‹≥Ò‹§Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹ Æ›oP‹W‹Ÿ‹ ø··W‹. ±‹ÌwÒ‹ƒÌ®‹ ±› ‹·√‹√‹ ‹√ÊWÊ,  ‹·÷›√›gƒÌ®‹ P‹„» P›À·ÏP‹√‹  ‹√ÊWÊ GΔ… ”‹§√‹®‹ ‹√‹„ √‹ÌW‹ ‹·Ì©√‹®‹»… JqrWʇ P‹·⁄Ò‹· Æ›oP‹ ÆÊ„‡v‹· ‹ ±‹√‹Ì±‹√Êø·Æ‹·∞ ÷‹·o·r÷›Q®‹ ÷ÊW‹Y⁄PÊ D Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹PÊR ”‹Δ…∏ʇP‹·. ”›ÃÒ‹ÌÒ‹≈¬, ”‹ ‹fiÆ‹ÒÊ, ª›≈Ò‹Íҋî‹ B®‹Õ‹Ï®Ê„Ì©WÊ A‘§Ò‹ÃPÊR üÌ®‹ ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹Ã  ‹¬ ‹”Êßø· ∏ÊÆ‹∞«Ê…‡ Æ›oP‹ W‹Í÷‹®‹Δ„… D ƒ‡£ø· ”‹ ‹fiÆ‹ÒÊ ”›ó”‹Δ· ”›´‹¬ ›X®‹·™ JÌ®‹· ÀÕʇ–‹ Ê‡ ”‹ƒ. Æ›oP‹ P‹Ì±ÊØW‹⁄WÊ ( ‹Í£§ √‹ÌW‹ª‹„À·) B Q‡£Ï ”‹Δ…∏ʇP‹·. ÷›WÊ ÆÊ„‡w®‹√Ê  ‹Í£§ √‹ÌW‹ª‹„À· A‘§Ò‹ÃPÊR üÌ®‹®‹·™  ‹·´‹¬ ‹· ‹W‹Ï®‹  ‹·Æ‹√‹ÌgÆÊW›X. PÊÁW›ƒP› P›≈Ì£ø· ¥‹Δ ›X ÷Ê„”‹®›X ÷‹·qrPÊ„Ìw®‹™  ‹·´‹¬ ‹· ‹W‹Ï Ò‹Æ‹∞®Ê‡ B®‹  ‹fi´‹¬ ‹· Ê‰Ì®‹√‹ ÕÊ„‡´‹ÆÊWÊ ÒÊ„v‹X P‹Ìv‹· PÊ„Ìv‹®Ê™‡ D P‹Ì±ÊØ Æ›oP‹W‹Ÿ‹·. ª›√‹Ò‹ ®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ BŸ‹·£§®‹™ π≈q–‹√‹· PÊ„‡ΔRÒ›®‹»…  Ê„®‹Δ· (1775) CÌX…–Ö Æ›oP‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ , ü√‹ü√‹·Ò‹§ ”‹ß⁄‡ø· ª›–ÊW‹Ÿ‹»… A ‹‚W‹Ÿ‹ AÆ‹· ›©Ò‹ Æ›oP‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹≈®‹ŒÏ‘®›W‹ √‹ÌW‹P‹«Êø· üWÊY B”‹Q§ Ò›⁄®‹™ ª›√‹£‡ø·  ‹·´‹¬ ‹·  ‹W‹Ï®‹»… ÷Ê„”‹ Aƒ ‹‚  ‹·„wÒ‹·. Ø´›Æ‹ ›Xøfi®‹√‹„ ±‹‰ ‹Ï©Ì®‹ ±‹Œc ‹·PÊR D W›⁄ π‡‘Ò‹·. 1842√‹ ”‹· ‹fiƒÆ‹»…  ‹··Ìü¿·ø·»…ø·„ C®Ê‡  ‹fi®‹ƒø·»… Æ›oP‹W‹Ÿ‹ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ B√‹Ìª‹ ›¿·Ò‹·.  ‹··Ìü¿·Æ‹ ±›‘Ï gÆ›ÌW‹®‹ ‹√‹· CÌÒ‹÷‹ Æ›oP‹W‹Ÿ‹ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹P›RX¡·‡ √‹ÌW‹ ‹·Ì©√‹ ØÀ·Ï‘ ∏›wWÊWÊ PÊ„v‹«›√‹Ìº‘®‹√‹·. AÆ‹ÌÒ‹√‹®‹ ©Æ‹W‹Ÿ‹»… √‹ÌW‹±‹ƒP‹√‹W‹Ÿ‹Æ‹„∞ A ‹√ʇ ±‹‰√ÊÁ‘®‹√‹·. ±›‘ÏW‹Ÿ‹·  ‹·„ΔÒ‹@  ›¬±›ƒW‹Ÿ‹·. Æ›oP‹ Ê‰Ì®‹· ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ P›|∏ʇP›®‹√Ê A®‹PÊR ∏ʇP›®‹  ›¬ ‹÷›ƒP‹ Œ”‹·§W‹Ÿ‹ÆÊ∞Δ… C®Ê‡ gÆ›ÌW‹ P‹»≥‘PÊ„qr®‹™ƒÌ®‹  ‹Í£§ Æ›oP‹ P‹Ì±ÊØW‹Ÿ‹Æ‹·∞ C£§‡bÆ‹  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ‹√ÊWÊ ±›‘Ï √‹ÌW‹ª‹„À· G̮ʇ P‹√Êø··Ò‹§ ü√‹«›¿·Ò‹· !

PÜÇݨÜÍÜì®Ü / 476

C

‹·´‹¬ ‹·  ‹W‹ÏPÊR ”‹· ‹|Ï  ‹fi´‹¬ ‹· ”‹Ì”‹¢Ò‹ Æ›oP‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ B´›√‹ ›Xo·rPÊ„Ìv‹ A√‹ ‹·ÆÊø· ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹W‹Ÿ‹· P‹»Ò‹, P‹·»‡Æ‹ gÆ‹ÒÊø·  ‹·ÆÊ„‡√‹ÌgÆÊ øfi®‹√Ê, P‹»ø·®‹ ‹√‹  ‹·ÆÊ„‡√‹ÌgÆÊWÊ h›Æ‹±‹®‹ Æ›oP‹W‹⁄®‹™ ‹‚. B®‹√Ê  ‹·´‹¬ ‹· ‹W‹ÏPÊR ∏ʇ√Êø·®Ê‡ B®‹ ”‹· ‹|Ï  ‹fi´‹¬ ‹· Ê‰Ì®‹· ∏ʇP›XÒ‹·§. P‹Ì±ÊØ Æ›oP‹W‹Ÿ‹· B PÊ„√‹ÒÊø·Æ‹·∞ Ò‹·Ìπ®‹ ‹‚. ±‹≈h›±‹≈ª‹·Ò‹Ã®ÊvÊWÊ ”›X®‹™  Ê·Á”‹„√‹· A√‹”‹·  ‹·ÆÊÒ‹Æ‹ ‹‰ D ∏ʇwPÊW‹⁄WÊ ”‹≥Ì©‘Ò‹·. EÒ‹§√‹ P‹Æ›ÏoP‹®‹»…  ‹·´‹¬ ‹·  ‹W‹Ï®‹ ŒQ“Ò‹ ”‹ ‹··®›ø· CÌÒ‹÷‹ Æ›oP‹ P‹Ì±ÊØW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ß≤‘®‹™√Ê, ÷‹ŸÊ‡  Ê·Á”‹„√‹· ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»…  Ê·Á”‹„√‹· A√‹”‹√‹·W‹ŸÊ‡ D Æ›oP‹ P‹Ì±ÊØW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ß≤‘, PÊΔP›Δ ±Ê‰‡—‘®‹√‹·. h›Æ‹±‹®‹ Æ›oP‹W‹⁄W›W‹»‡ A•‹ › A√‹ ‹·ÆÊW‹Ÿ‹· ±Ê‰‡—‘PÊ„Ìv‹· üÌ®‹ A®‹· ‹√ÊXÆ‹ ”‹Ì”‹¢Ò‹ Æ›oP‹W‹⁄W›W‹»‡ ±›≈¡„‡gP‹ƒ®‹™√‹·. B®‹√Ê ®‹·v‹·x PÊ„o·r Æ›oP‹ ÆÊ„‡v‹· ‹ ±‹ƒ±›s‹ B√‹Ìª‹ ›®‹®‹·™ Æ›oP‹ P‹Ì±ÊØW‹Ÿ‹· A‘§Ò‹Ã ±‹vÊ®‹ Æ‹ÌÒ‹√‹. ÷ÊbcÆ‹ ®‹√‹®‹ qPÊpÖPÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ‘ߣ ‹ÌÒ‹ƒWÊ  ‹··Ì©Æ‹ ”›Δ·W‹Ÿ‹»… , P‹w Ê· ®‹√‹®‹ qPÊpÖ PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ üv‹ ‹ƒWÊ ◊Ì©Æ‹ ‘‡o·W‹Ÿ‹»… P‹·⁄Ò‹·PÊ„Ìv‹· Æ›oP‹ ÆÊ„‡v‹· ‹  ‹¬ ‹”Êß¡·‡ AÌ©ØÌ®‹ CÌ©Æ‹ ‹√ÊW‹„ h›ƒø·»… C√‹· ‹‚®›®‹√‹„, GΔ…  ‹W‹Ï®‹ gÆ‹√‹· J̮ʇ √‹ÌW‹ ‹·Ì©√‹®‹»… P‹·⁄Ò‹·PÊ„Ìv‹· Æ›oP‹ ÆÊ„‡v‹· ‹ÌÒÊ  ‹fiw®‹·™ P‹Ì±ÊØ Æ›oP‹W‹Ÿ‹ ü÷‹·®Ê„v‹x PÊ„v‹·WÊ. 52


6.1 ÊÜ꣤ÃÜíWÜ»ÜãËá (ÊæáçÓÜãÃÜá)

32. & "√›gª‹Q§' Æ›oP‹®‹»… √› ‹·a‹Ì®‹≈√› Ö  ‹·Ò‹·§ Æ›√›ø·| Æ›ø··x (50  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì©Æ‹ ¥Ê‰‡pÊ„‡ ∂ W›…”Ö ÆÊWÊq ÖØÌ®‹ Aa‹·c ÷›Q‘®‹·™)

ÃÜíWÜ»ÜãËá/486

35. ”‹·ü∫ø·¬Æ›ø··x A ‹√‹ Œ≈‡ ”‹ÌX‡Ò‹ ”›◊Ò‹¬ ”› ‹fi≈g¬ Æ›oP‹  ‹·Ìv‹⁄, ""√›g‘Ì÷‹'' Æ›oP‹ B√Ö. Æ›Wʇ̮‹≈√›ø·√‹·, P‹ ‹·«›∏›¿·.

33. ”‹·ü∫ø·¬Æ›ø··x , ”‹÷‹P‹«›À®‹√‹·

34. Œ≈‡ ”‹ÌX‡Ò‹ ”›◊Ò‹¬ ”› ‹fi≈g¬ Æ›oP‹  ‹·Ìv‹⁄  ‹·®›≈”ÖÆ‹»… P›¬Ì±Ö. ""√›gª‹Q§'' Æ›oP‹®‹»… ÀP›≈ÌÒ‹Æ‹ ±›Ò‹≈®‹»… GÌ. À. ”‹·ü∫ø·¬Æ›ø··x , ”‹÷‹P‹«›À®‹√‹·

53


6.3 B«Üá¯PÜ ÃÜíWÜ»ÜãËá 688. " ‹·Ì•‹√›'

689. "”‹®›√‹ Ê·' 690. GaÖ. G”Ö. À. A ‹√‹ " ‹·Ì•‹√›'

”‹≥Ì®‹Æ‹ Æ›oP‹ Ò‹Ìv‹ ∂ π. gø·Œ≈‡

PÜÇݨÜÍÜì®Ü /634

691. "”‹®›√‹ Ê·'

692. "ÀW‹v‹ ÀP‹≈ ‹·√›ø·' 693. GaÖ. G”Ö. À. A ‹√‹ "bÒ‹≈±‹o √› ‹fiø·|'

60


6.5. ÊÜåè®Ü®ÝoPÜ

1018

1019

ÃÜíWÜ»ÜãËá /715

‹··S¬ ‹·Ì£≈ a‹Ì®‹·≈

1020. ‹·Ìg·,  ‹··S¬ ‹·Ì£≈ a‹Ì®‹·≈, √› ‹·P‹Í–‹°

1021. ‹·Ìg·,  ‹··S¬ ‹·Ì£≈ a‹Ì®‹·≈, √› ‹·P‹Í–‹° 63

1022. ‹··S¬ ‹·Ì£≈a‹Ì®‹·≈,  ‹·Ìg·, √› ‹·P‹Í–‹°


¸ÀAVÃvÀ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 71

PÀuÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ »AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ ¥Á±ÁÑvåÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀÄUÀªÄÀ ¸ÀAVÃvÀ d£À¥z À À ¸ÀAVÃvÀ UÀªÄÀ PÀ PÀ¯,É PÀxÁ QÃvÀð£É


2. P‹Æ‹P‹®›”‹

7.1 PÜOÝìoPÜ ÓÜíXàñÜ ±æäÅ>> ÎÅàPÝíñÜí ®ÝWæàí¨ÜÅ ÍÝÔ÷ v‹W‹ÌpÊW‹Ÿ› PÊ„√‹ŸÊ„Ÿ‹XÌ®‹ ÷‹QRW‹Ÿ‹ ÷›v‹·' GÆ‹·∞Ò›§√Ê ∏ʇ̮Ê≈. ”‹ÌX‡Ò‹®‹ EW‹ ‹·P‹„R C®‹· ”‹Δ·… ‹  ‹fiÒ‹·.g·Ÿ‹·g·Ÿ‹ÆÊ ÷‹ƒø·· ‹ ؇ƒÆ‹ Ko, ±‹Õ‹· ±‹Q“W‹Ÿ‹  ÊÁÀ´‹¬ ‹·ø· ›®‹ ´‹ÃØ, Ò‹Æ‹∞ ”‹·Ò‹§Δ„ GÒ‹§Δ„ ΔøfiÒ‹æP‹ ›X√‹· ‹ gW‹Ò‹·§  ‹··ÌÒ›®‹ ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹  ‹fiÆ‹ ‹ A®‹Æ‹·∞ AÆ‹·P‹ƒ”‹ÒÊ„v‹X®‹. D AÆ‹·P‹√‹OÊ A–‹rPÊR‡ E⁄ø·®Ê A ‹Æ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸÊ‘Ò‹·.

X

PÜÇݨÜÍÜì®Ü /820

ª›√‹£‡ø· ”‹ÌX‡Ò‹ gW‹£§Æ›®‹¬ÌÒ‹ ÷‹Δ ‹‚ Ò‹√‹®‹ ”‹ÌX‡Ò‹W‹Ÿ‹· üŸ‹PÊø·»…®‹™√‹„ ª›√‹£‡ø· ”‹ÌX‡Ò‹QR√‹· ‹ ÀÕʇ–‹ÒÊW‹Ÿ‹»… A®‹· ”›P›“Ò›R√‹®‹ ”›´‹Æ‹ ›X√‹· ‹‚®‹· ü÷‹Ÿ‹ ±‹≈ ‹··S ›®‹®‹·™.  ‹fiW‹Ï,®Ê‡ŒW‹ŸÊÌü G√‹v‹· ”‹§√‹W‹Ÿ‹»… À”‹§ƒ‘PÊ„Ìv‹ ª‹√‹Ò‹SÌv‹®‹ ”‹ÌX‡Ò‹ ‹‚  Ê‡®‹W‹Ÿ‹ P›Δ®‹»… , E±‹Ø–‹ÒÖ, ±‹‚√›O›©W‹Ÿ‹ P›Δ®‹»… ÷‹√‹wPÊ„ÌwÒ‹·.  Ê‡®‹W‹Ÿ‹ P›Δ©Ì®‹ CÌ©Æ‹ ‹√ÊWÊ J Ê·æ ASÌv‹ ›X ª›√‹£‡ø· ”‹ÌX‡Ò‹ ›Xø·„ Ò‹®‹Æ‹ÌÒ‹√‹ G√‹v‹· P‹ ‹Δ·W‹Ÿ›Xø·„ ÷‹ƒ®‹·üÌ®‹ ª›√‹£‡ø· ”‹ÌX‡Ò‹ ª›X‡√‹¶ø· ±‹≈ ›÷‹ ±‹ƒóø·Æ‹·∞ Pʇ ‹Δ CÌ©Æ‹  Ê„o·P›X√‹· ‹ ª›√‹Ò‹ Æ‹PÊ“ø· ‘‡À·Ò‹  ‹Δø·®‹»… ÆÊ„‡v‹∏ʇP›XΔ…. ®‹Q“| H–›¬®‹ ü÷‹·ª›W‹ P‹„w ASÌv‹ ›X®‹™ ª›√‹Ò‹®‹»… HP›Ìv‹ ›X  ‹·„v‹| &±‹v‹· ‹|, ÒÊÌP‹| & üv‹W‹|W‹Ÿ‹»… ÷‹ƒ®‹·,  ÊÁ©P‹ ”‹ÌP‹Δ≥®‹»… ü√‹· ‹ÌÒÊ ª‹√‹Ò‹ ‹–Êχ, ª‹√‹Ò‹SÌvʇ... GÌü  ‹fiÒ‹Æ‹·∞ ”›•‹ÏP‹ ›X”‹· ‹»… , AÆʇP‹  ÊÁΔP‹“|¬W‹Ÿ‹,  ÊÁÀ´‹¬W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Êø·„ ”› ‹·¬ ‹Æ‹·∞ ”›À·‡±‹¬ ‹Æ‹·∞ ”›ÌPʇ£P‹ HP‹ÒÊø·Æ‹·∞ Ò‹√‹· ‹»… ª›√‹£‡ø· ”‹ÌX‡Ò‹ ‹‚ ”‹¥‹Δ ›®‹®‹™Æ‹·∞  ‹·Æ‹W‹Ìv‹»… A®‹√‹ ◊ƒ Ê· & W‹ƒ Ê·, Àª‹„£W‹Ÿ‹ A•‹Ï ›©‡Ò‹·. CÌÒ‹÷‹ ÕÊ≈‡–‹uÒÊø·Æ‹·∞ ”›ó‘®‹™ ª›√‹£‡ø· ”‹ÌX‡Ò‹ ‹‚ P‹ ‹«›®‹®‹·™ GÌ©ØÌ®‹ ? ®‹Q“OÊ„‡Ò‹§√‹ ªÊ‡®‹W‹Ÿ›®‹®Ê™‡PÊ ? Cw‡ E±‹SÌv‹®‹»… AÆ‹Æ‹¬ ›®‹ HP‹ÒÊø·Æ‹·∞ ”›√‹· ‹ ª‹X‡√‹•‹ ±‹≈ø·Ò‹∞  ‹fiv‹·£§®‹™ ª›√‹£‡ø· ”‹ÌX‡Ò‹ ª›X‡√‹¶ JvÊ®Ê√‹v›®‹ŸÊ‡PÊ ? HPÊ ? HPÊ ? GÌü·®‹PÊR ◊‡WÊ GÌ®‹· £‡√‹ P‹√›√‹· ›P›RX ÷ʇŸ‹Δ· ”›´‹¬ÀΔ… ›®‹√‹„ B ü®‹«› ‹OÊX√‹ü÷‹·®›®‹ P›√‹|W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ò‹P‹R ‹·qrWÊ a‹bÏ”‹Δwx¿·Δ….

G√‹v‹· P‹ ‹Δ· ”‹· ‹fi√‹· ÷‹© ‹·„√‹Æʇ Õ‹Ò‹ ‹fiÆ‹®‹ ‹√ÊW‹„ X‡Ò‹ ∂  ›®‹¬ ±‹≈üÌ´‹W‹Ÿ‹»…ø·„ ”› ‹·¬À®‹™ ”‹ÌX‡Ò‹ G√‹v‹· P‹ ‹Δ·W‹Ÿ›X ÷‹ƒø·ÒÊ„v‹X®‹·™ C£÷›”‹®‹ ”Ê„‡iW‹W‹Ÿ‹«Ê„…Ì®‹·. ◊Ì®‹„”›§Ø, P‹O›ÏoP‹ ”‹ÌX‡Ò‹W‹ŸÊÌü EÒ‹§√‹&®‹Q“|  ‹fiW‹ÏW‹Ÿ›®‹ ÊÌ®‹· ÷ʇ⁄πv‹· ‹‚®‹· ”‹·Δª‹®‹  ‹fiÒ›®‹√‹„ A ‹‚ ”‹Í—r‘®‹ ±‹≈ÕÊ∞W‹Ÿ‹· ÷‹Δ ›√‹·. ""ª›√‹Ò‹®‹»… √‹„{¿·√‹· ‹‚®Ê«›… A•‹ › √‹„{‘√‹· ‹‚®‹·  ‹fiÒ‹≈ ª›√‹£‡ø· ”‹ÌX‡Ò‹ GÌ®‹·πv‹Δ· ”›´‹¬ÀΔ… ‹–Êr ∂ ±›Õ›cÒ‹¬ ”‹ÌX‡Ò‹ P‹«›À®‹√‹„ √‹‘P‹√‹„ Æ‹ ‹·æ»… ÷‹Δ ‹ƒ®›™√Ê. A®Ê–Ê„r‡ ª›√‹£‡ø·√‹· ±›Õ›cÒ‹¬ ”‹ÌX‡Ò‹®‹ ±›≈ ‹fi~P‹ P‹«›À®‹√›X®›™√Ê ! ª›√‹£‡ø· GÌü·®‹Æ‹·∞ ◊Ì®‹„ GÌ®‹· À·£WÊ„⁄”‹®Ê CÌwøfi GÌ©o·r PÊ„Ìv‹√Ê D ΔP‹“| Ø√‹„±‹O› ”‹ ‹·”ʬø· Aƒ ›W‹·Ò‹§®Ê. AÌÒÊ¡·‡ P‹O›ÏoP‹ ”‹ÌX‡Ò‹ ÊÌ®‹√Ê P‹O›ÏoP‹®‹ ”‹ÌX‡Ò‹ A•‹ › P‹Æ‹∞wW‹√‹ ”‹ÌX‡Ò‹  ‹fiÒ‹≈ ‹Δ… . ”‹Ãª›–Ê, ”‹Ã”‹Ì”‹¢£W‹Ÿ‹»… Ø–›u ‹ÌÒ‹ ª‹P‹§√›®‹ PÊΔ ‹‚ Ò‹À·Ÿ‹ƒWÊ D 72


7.1 PÜOÝìoPÜ ÓÜíXàñÜ

5. À‡OÊ Õʇ–‹|°

3. ±‹‚√‹Ì®‹√‹®›”‹

ÓÜíXàñÜ /822

6. À‡OÊ ”‹·ü∫|°

4. ª‹Q“ bP‹R√› ‹·±‹≥ 73

7. À‡OÊ ÊÌP‹oXƒø·±‹≥


7.2 ×í¨ÜãÓݤ¯ ÓÜíXàñÜ

115

116

117

118

119

120

ÓÜíXàñÜ /855

121

122 75

123

124


7.4. ÓÜáWÜÊÜá ÓÜíXàñÜ

244. Œ ‹ Ê„W‹Y ”‹·ü∫|°

PÜÇݨÜÍÜì®Ü /885

245. ‹fiΔ£ Õ‹ ‹fiÏ, √‹Ò‹∞ ‹fi«› ±‹≈P›ÕÖ, i. À. A£≈, ‘. AÕ‹ÃÒÖ,  ÊÁ. PÊ.  ‹··®‹·™P‹Í–‹° , √›g· AÆ‹ÌÒ‹”›ÃÀ·

246. Œ ‹ Ê„W‹Y ”‹·ü∫|°

247. ‘. AÕ‹ÃÒ‹ß 78


£ÀÈvÀå 8.1 8.2 8.3

83

PÀ£ÁðlPÀ £ÀÈvÀåPÀ¯É AiÀÄPÀëUÁ£À d£À¥z À À £ÀÈvÀåPÀ¯É


2. P‹· Ê̱‹‚ A ‹√Ê„Ì©WÊ  ‹fiøfi√› Ö

8.1 ®ÜêñÜÂPÜÇæ ÓÜáWÜY®ÜÖÜÚÛ ÐÜvÜPÜÒÄ ‹· Ê‡®‹PÊR E±‹ Ê‡®‹ ›X W›Ì´‹ ‹Ï  Ê‡®‹. C®‹√‹»… Æ›o¬Õ›”‹˜ JÌ®‹· ±‹≈P›√‹. «Ê„‡P‹®‹»… GΔ…√‹ AÆ‹·ª‹ ‹®‹Δ„… C√‹· ‹ ”‹·S®‹·@T›©W‹⁄WÊ ÷›v‹·, P‹·~Ò‹,  ›®‹¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”ʇƒ‘®‹√Ê A®‹· Æ›o¬  ›W‹· ‹‚®ÊÌ®‹· Æ›o¬Õ›”‹˜®‹»… E«Ê…‡SÀ®Ê. D E«Ê…‡S®‹ ±‹≈P›√‹ GΔ… i‡ÀW‹Ÿ‹„ Æ‹ÍÒ‹¬ P‹«›À®‹√ʇ. PÊΔ ‹√‹ Æ‹ÍÒ‹¬PÊR ”‹ÌX‡Ò‹À√‹·Ò‹§®Ê,  ‹·Òʧ PÊΔ ‹√‹ Æ‹ÍÒ‹¬PÊR ”‹ÌX‡Ò‹À√‹· ‹‚©Δ…. A–Êr‡  ‹¬Ò›¬”‹. ÷›WÊ¡·‡ ""Æ‹ ‹·æÆ‹·∞ Æ› ‹‚ ”‹®‹Íy‹√›X‘PÊ„Ÿ‹¤Δ· C√‹· ‹ HPÊÁP‹ P‹«›  ‹fi´‹¬ ‹· Æ‹ÍÒ‹¬  ‹·Ò‹·§ D P›√‹|P›RX¡·‡ Æ›o¬Õ›”‹˜ Ø ‹fiÏ| ›X®Ê'' GÌ®‹„ ±›≈˝√‹· ÷ʇŸ‹·Ò›§√Ê. Æ›Δ·R  Ê‡®‹W‹⁄Ì®‹ J̮ʄ̮‹· AÌÕ‹ ‹Æ‹·∞ ÒÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹· Æ›o¬Õ›”‹˜ ‹Æ‹·∞ Ø ‹fiÏ|  ‹fiv‹«›¿·Ò‹·. ÷›W›X Æ‹ÍÒ‹¬ ‹Æ‹·∞ ±‹Ìa‹ ‹· Ê‡®‹ ÊÌ®‹· P‹√Êø·«›W‹·Ò‹§®Ê GÌ®‹· À®›ÃÌ”‹√‹· Aº±›≈ø· ±‹v‹·Ò›§√›®‹√‹„, D Æ‹ÍÒ‹¬®‹ EW‹ ‹·®‹ üWÊY Æ› ‹‚ Æ‹ ‹·æ gÆ‹±‹®‹®‹«Ê…‡  ‹·„Δ ‹Æ‹·∞ ÷‹·v‹·P‹∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê. ◊̮ʄ Ê·æ Æ‹ ‹·æ ‹√‹· Ò‹ ‹·æ ÆÊ„‡ ‹‚, Æ‹» ‹‚, √Ê„‡W‹ √‹·iÆ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ®Ê‡ ‹√‹· Ò‹ ‹·WÊ PÊ„or Õ›±‹ GÌ®‹· Æ‹Ìü·£§®‹™√‹·. ÷›W›X Ò‹ ‹·æ D G«›… P‹–‹rW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹ƒ÷‹ƒ”‹· ‹ÌÒÊ Ò› ‹‚ Æ‹Ìπ®‹ ®Ê‡ ‹√‹Æ‹·∞ ±›≈¶Ï”‹·£§®‹™√‹·. D ±›≈•‹ÏÆÊø·»… ®Ê‡ ‹√‹Æ‹·∞ ”‹Ì≤≈‡£WÊ„⁄”‹· ‹‚®‹· A ‹Õ‹¬ GÌ®‹· üΔ ›X Æ‹Ìπ®‹™ A ‹√‹·, A®‹P›RX ÷›v‹· P‹·~Ò‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹·PÊ„Ìv‹√‹·. C®Ê‡ Æ‹ÍÒ‹¬ ÊÌü Œ–‹r P‹«›±‹≈P›√‹PÊR ƛ̩øfi¿·Ò‹· GÌü·®‹· C£÷›”‹®‹  ‹fi◊£. GΔ… P‹«ÊW‹⁄W‹„ Æ‹ÍÒ‹¬P‹«Ê¡·‡  ‹·„Δ GÌü Aº±›≈ø· ‹‰ Æ‹ ‹·æ»…®Ê. Æ‹ÍÒ‹¬ AÌ®‹√Ê a‹ΔÆÊ,aÊÁÒ‹Æ‹¬ A•‹ › aÊÁÒ‹Æ‹¬Œ‡Δ a‹ΔÆÊ. GΔ… P‹«ÊW‹⁄W‹„ a‹ΔÆÊ¡·‡  ‹·„Δ. B®‹™ƒÌ®‹ ü÷‹·Õ‹@ Æ‹ ‹·æ ◊ƒø·√‹· E⁄®ÊΔ… P‹«ÊW‹Ÿ‹„ Æ‹ÍÒ‹¬©Ì®‹ ±Ê≈‡ƒÒ‹ ›X Ê AÆ‹·∞ ‹ Aº±›≈ø· ±‹vÊ©√‹ü÷‹·®‹·. HÆʇ B®‹√‹„ G«›… P‹«› ±‹≈P›√‹W‹⁄W‹„ h›Æ‹±‹®‹ Ê‡ Aw±›ø· GÆ‹·∞ ‹  ‹fi£WÊ Æ‹ÍÒ‹¬±‹≈P›√‹ ‹‰ ÷Ê„√‹Ò‹Δ… GÆ‹·∞ ‹‚®‹Æ‹·∞ GΔ…√‹„ J≤≥PÊ„Ÿ‹·¤Ò›§√Ê. ª‹√‹Ò‹ Ò‹Æ‹∞ Æ›o¬Õ›”‹˜®‹»…  ‹··S¬ ›X ±‹≈”›§±‹  ‹fiw√‹· ‹‚®‹· Æ›o¬®‹ üWÊY. AÌ®‹√Ê C»… Æ‹ÍÒ‹¬  ‹·Ò‹·§ Æ›o¬W‹Ÿ‹ Æ‹v‹·ÀÆ‹  ‹¬Ò›¬”‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æ› ‹‚ W‹ ‹·Ø”‹∏ʇP›W‹·Ò‹§®Ê. GΔ…QRÌÒ‹  ‹··S¬ ›X CÌ®‹· øfi ‹ √‹„±‹®‹»… Æ› ‹‚ Æ‹ÍÒ‹¬ ‹Æ‹·∞ P›|·£§®Ê™‡ Ê¡„‡ A®› ‹‚®‹√‹ üWÊYø·„ Æ›o¬Õ›”‹˜®‹»… E«Ê…‡SÀΔ…. B®‹√‹„ ø·P‹“W›Æ‹ ‹‰ ”ʇƒ®‹ÌÒÊ ÷‹Δ ‹‚ h›Æ‹±‹®‹ ±‹≈P›√‹W‹Ÿ‹· ª‹√‹Ò‹Æ‹ Æ›o¬Õ›”‹˜ ‹Æ‹·∞ AŸ‹ ‹w‘PÊ„Ìw√‹· ‹‚®‹√‹ üWÊY  ‹fi´‹¬ ‹·®‹»…  ‹fi◊£W‹⁄ Ê. AÌ®‹√Ê √‹ÌW‹ª‹„À· P‹·ƒÒ‹ÌÒÊ Æ›o¬Õ›”‹˜  ‹fi◊£W‹Ÿ‹Æ‹·∞ J®‹X”‹·Ò‹§®Ê GÆ‹·∞ ‹ üWÊY ºÆ›∞º±›≈ø·W‹⁄Δ…. ª‹√‹Ò‹Æ‹ Æ›o¬Õ›”‹˜®‹ ±‹≈ ‹··S E«Ê…‡S ›®‹ "√‹”‹' ±‹ƒP‹Δ≥ÆÊ ü÷‹Ÿ‹ EÆ‹∞Ò‹ ›®‹®‹·™. C®‹Æ‹·∞ G«›… ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹ P‹«› ±‹≈P›√‹W‹Ÿ‹„ CÌ©W‹„ AÆ‹·”‹ƒ”‹·£§ Ê GÆ‹·∞ ‹‚®‹· ü÷‹Ÿ‹  ‹··S¬ ›®‹ Àa›√‹. D "√‹”‹' ±‹ƒP‹Δ≥ÆÊ P› ‹¬ À·‡ ‹fiÌ”Êø·»… "√‹”‹ ±‹≈ªÊ‡®‹' ›X ±›≈b‡Æ‹, Æ‹ ‹¬, Æ‹ Ê‰‡®‹ø· GΔ… ”›◊Ò‹¬ ±‹®‹ú£ø·»… ±‹≈ ‹··S ›X üŸ‹PÊøfiX√‹· ‹‚®‹·, D ±‹ƒP‹Δ≥ÆÊø· ÀÕʇ–‹ÒÊø·Æ‹·∞ AÆ› ‹√‹|WÊ„⁄”‹·Ò‹§®Ê. AÌ®‹√Ê ª‹√‹Ò‹Æ›o¬PÊR PÊ„or √‹”‹ ±‹ƒP‹Δ≥ÆÊ P› ‹¬ PÊ“‡Ò‹≈®‹»… ÷ÊbcÆ‹ ±‹≈ ‹fi|®‹»… AŸ‹ ‹wPÊøfi¿·Ò‹· AÆ‹·∞ ‹‚®‹· Øg ›®‹√‹„, ª‹√‹Ò‹Æ‹ BÕ‹ø·®‹ÌÒÊ Æ›o¬®‹Δ„… AÆ‹ÌÒ‹√‹®‹ Æ‹ÍÒ‹¬ ±‹≈P›√‹®‹Δ„… D √‹”‹ ±‹ƒP‹Δ≥ÆÊ AÀª›g¬ AÌW‹ ›X ∏ÊŸÊ®‹·üÌ©√‹· ‹‚®‹· Æ‹ Ê·æ®‹·ƒX√‹· ‹ ”‹Ò‹¬. Æ‹ÍÒ‹¬®‹ ±›≈b‡Æ‹ÒÊø· üWÊY ”›Ì”‹¢£P‹ C£÷›”‹®‹»… Æ‹ ‹·WÊ øfi ‹‚®Ê‡  ‹fi◊£ ®Ê„√Êø·· ‹‚©Δ…. Δª‹¬ I£÷›‘P‹ B´›√‹®‹»… W‹ ‹·Ø”‹ü÷‹·®›®‹√Ê, M·WÊÇ®‹»… Æ‹ÍÒ‹¬®‹ ±‹≈”›§±‹À√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ Æ‹ÍÒ‹¬$M·WÊÇ®‹QRÌÒ‹

PÜÇݨÜÍÜì®Ü /940

”›

84


8.1 ®ÜêñÜÂPÜÇæ

3. √›. ”‹Ò‹¬Æ›√›ø·|, ÊÌP‹oΔP‹“ ‹·æ  ‹·Ò‹·§ Œ–‹¬ ‹ÍÌ®‹

4. Æ›o¬”‹√‹”‹Ã£ gqr Ò›ø· ‹·æ

5. √› ‹·WÊ„‡±›«Ö

6. √› ‹·WÊ„‡±›«Ö A ‹√‹ W‹√‹·v‹ Æ‹ÍÒ‹¬ª‹ÌX

7. ‹·„W‹„√‹· hʇg ‹·æ  ‹·Ò‹·§ E–› ®›Ò›√Ö

®ÜêñÜ /941

8. ÊÌP‹oΔP‹“ ‹·æ

9. P‹ ‹·«›®Ê‡À a‹pÊ„r‡±›´›¬ø· , √‹·Qæ~‡®Ê‡À A√‹·Ìvʇ«Ö 85


ZÀ®£ÀavÀæ 9.1 9.2 9.3 9.4 91

ZÀ®£ÀavÀæ ºÉƸÀ¯É ZÀ®£ÀavÀæ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÁPÀëöåavÀæ


2. W‹·π∫À‡√‹|°

9.1 aÜÆ®ÜbñÜÅ ². i. ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÊÜáã£ì Æ‹∞v‹ ›QcÒ‹≈QR‡W‹ G±‹≥ÒÊÙ®‹√‹ ÷‹√Êø·(1934&2008). ±›≈√‹Ìª‹®‹»… bÒ‹≈ Ò‹øfiƒPÊWÊ ±‹√‹”‹ßŸ‹, ±‹√› ‹ΔÌüÆÊ  ‹··ÌÒ›®‹ ”‹ ‹·”ʬW‹Ÿ‹ÆÊ∞®‹·ƒ‘  ‹–‹ÏPÊR J̮ʄ‡ G√‹vÊ„‡ bÒ‹≈W‹Ÿ‹· Ò‹øfi√›W‹·£§®‹·™®‹·, DW‹  ‹–‹ÏPÊR Æ‹„√‹√‹ W‹w®›q®Ê (2007). P‹Æ‹∞v‹ ‘Ø ‹fi P‹Æ‹∞v‹ Æ›wÆ‹«Ê…‡ ÆÊ«Êø·„√‹Δ· Æ‹Δ ‹Ò‹·§  ‹–‹Ï ∏ʇP›¿·Ò‹·. ‘‡À·Ò‹  ‹fi√‹·P‹pÊr , ±Ê‰≈‡Ò›’÷‹®‹ PÊ„√‹ÒÊ, ±‹√‹ª›–› bÒ‹≈W‹Ÿ‹ ±ÊÁ±Ê‰‡qW‹Ÿ‹ C©ƒÆ‹Δ„… bÒÊ„≈‡®‹¬ ‹· ”›Ã ‹ΔÌπøfiX D  ‹·orPÊR ∏ÊŸÊ®‹®‹·™ JÌ®‹· √Ê„‡a‹P‹ P‹•Ê. D ”›´‹ÆÊø· ◊Ì®Ê P‹Æ‹∞v›º ‹fiØ E®‹¬À·W‹Ÿ‹·, Ò‹ÌÒ‹≈˝√‹· ÷›W‹„ P‹«›À®‹√‹  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹ ±›Ò‹≈ C®Ê. P‹Æ‹v∞ ‹  ›QcÒ‹≈ ø··W‹ ±›≈√‹Ìª‹ ›®‹®‹·™ 1934√‹»… . AÌ®‹√Ê, ª›√‹Ò‹®‹ ±‹≈•‹ ‹·  ›QcÒ‹≈ "BΔÌ B√›' (1931) ÒÊ√ÊP‹Ìv‹  ‹·„√‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ü⁄P‹. B®‹√Ê  ‹·„Q bÒ‹≈W‹Ÿ‹ P›Δ®‹«Ê…‡ ”›÷‹‘‡ P‹Æ‹∞wW‹√‹· bÒ‹≈ Ò‹øfiƒ”‹· ‹ ”›÷‹”‹  ‹fiw®›™√Ê. ´‹·Ìw√›g WÊ„‡ÀÌ®‹ ¥›«ÊR (®›®› ¥›«ÊR) Ò‹øfiƒ‘®‹ ""√›h› ÷‹ƒÕ‹cÌ®‹≈'' (◊Ì©) ª›√‹Ò‹®‹ ±‹≈•‹ ‹·  ‹·„Q bÒ‹≈. P‹Æ‹∞wW‹√‹· D ”›÷‹”‹PÊR C⁄ø·Δ· ÷‹©Æ›√‹·  ‹–‹Ï ∏ʇP›®‹· ‹‚. D ”›÷‹”‹®‹ B®‹¬±‹≈ ‹Ò‹ÏP‹√‹· P‹Æ‹∞v‹  ‹Í£§√‹ÌW‹ª‹„À·ø· º‡–‹æ W‹·π∫ À‡√‹|°Æ‹ ‹√‹·. B ©Æ‹W‹Ÿ‹»… bÒ‹≈ Ø ‹fiÏ| a‹o· ‹qPÊW‹Ÿ‹·  ‹·÷›√›–‹Û®‹  ‹··Ìü¿·, PÊ„«›…±‹‚√‹, Æ›‘PÖ  ‹·Ò‹·§ P‹ΔRÒ›§W‹Ÿ‹»… Pʇ̩≈‡P‹ÍÒ‹ ›XÒ‹·§ . 1921√‹»… ÒÊ√ÊP‹Ìv‹ "º‡–‹æ ±‹≈£˛Ê'  ‹·®‹√›‘Æ‹»… Ò‹øfi√›®‹ ±‹≈•‹ ‹·  ‹·„Q bÒ‹≈. D  ‹·´Ê¬ ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹ ҋ̱›®‹, ◊Ò‹P‹√‹ ›®‹ ÷‹ › ‹fiÆ‹ bÒ‹≈Ò‹øfiƒPÊWÊ ±‹≈Õ‹”‹§ GÌ®‹·  ‹·Æ‹W‹Ìv‹ ÷‹ƒª›øÂÖ ®Ê‡”›¿· ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹»… ”‹„ø·Ï μΔÌ P‹Ì±ÊØ ”›ß≤‘ bÒ‹≈ Ø ‹fiÏ| P›ø·Ï ±›≈√‹Ìº‘®‹√‹·. P‹«›À®‹√‹·, Ò‹ÌÒ‹≈˝√‹·  ‹··Ìü¿·¿·Ì®‹«Ê‡ ü√‹·£§®‹™√›®‹√‹„ P‹Æ‹∞v‹®‹ ‹√ʇ B®‹ ΔQ“$æ‡∏›¿·, P‹ ‹·«›∏›¿·, AÆ‹∞±‹‰|Ï ‹·æ  ‹··ÌÒ›®‹ ‹√‹· D P‹Ì±ÊØø· bÒ‹≈W‹Ÿ‹»… AºÆ‹¿·”‹·£§®‹™√‹·. 1925√‹»… ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹ G»jÆÖ bÒ‹≈ ‹·Ì©√‹®‹»… W‹·π∫ À‡√‹|°Æ‹ ‹√‹ "P‹π‡√Ö'  ‹·„Q bÒ‹≈ ÒÊ√ÊP‹Ìv‹ ®›S«Ê C®Ê. W‹·π∫ P‹Ì±ÊØø· Æ›oP‹ ±‹≈®‹Õ‹ÏÆ‹À®‹™ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… ÷‹W‹Δ· ÷Ê„Ò‹·§ D Æ›oP‹®‹ b£≈‡P‹√‹|  ‹fiw®‹™Æ‹·∞ À‡√‹|°Æ‹ ‹√‹· ÆÊÆ‹≤‘PÊ„Ìw®‹™√‹·. A®‹PÊR ”‹„P‹§  ‹fi◊£, ®›S«ÊW‹⁄√‹»Δ…. 1925√‹«Ê…‡  Ê„®‹Δ  ‹·„Q bÒ‹≈ ‹Æ‹·∞ P‹Æ‹∞wW‹√‹· Ò‹øfiƒ‘®‹™√‹· GÆ‹·∞ ‹‚®‹· G»jÆÖ bÒ‹≈ ‹·Ì©√‹®‹ ®›S«Ê¿·Ì®‹ ”›π‡Ò›®‹ÌÒ›X®Ê. W‹·π∫ À‡√‹|°Æ‹ ‹√‹· ”‹·rw¡„ ”‹ΔP‹√‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ PÊ„Ìv‹· Ò‹Ì®‹·  ‹·«Ê…‡Õ‹Ã√‹ÌÆ‹»… ”‹·rw¡„ ”›ß≤‘ "”›ÌWÖ B¥Ö «ÊÁ¥Ö' (1930); "◊”Ö Δ Ö A¥Ê‡√Ö’' (1931)  ‹·Ò‹·§ "÷‹ƒ ‹fiø·' (1932)  ‹·„Q bÒ‹≈W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ò‹øfiƒ‘®‹√‹·. D bÒ‹≈W‹Ÿ‹»… GaÖ. G«Ö. GÆÖ. ‘Ì÷‹, π. gø· ‹·æ ,  ÊÁ. À. √› Ö, Δ»Ò› ±‹ ›√Ö, ”‹·ü∫ø·¬ Æ›ø··x  ‹··ÌÒ›®‹ ‹√‹· AºÆ‹¿·‘®‹√™ ‹·. D  ‹·´Ê¬ ÀÕ‹Ã ÀT›¬Ò‹  Ê·Á”‹„√‹· ®‹”‹√› ÷›W‹„ TÊv›x P‹·ƒÒ‹ ”›P‹“$¬bÒ‹≈ Ò‹øfiƒ”‹Δ· CÌWÊ…ÌvÖØÌ®‹ a›«Ö’Ï  ‹··√Ê≈‡ üÌ©®‹™√‹·. A ‹√Ê„Ì©WÊ g ‹·ÏØø·»…  ‹·„Q bÒ‹≈ Ò‹øfiƒPÊ üWÊY Ò‹√‹∏ʇ£ ±‹vÊ©®‹™  Ê„‡÷‹ÆÖ ª‹ ‹Æ›Ø A ‹√‹„ üÌ©®‹™√‹·. A ‹√‹· Õ‹„®‹≈P‹ P‹Àø· " ‹·Ía‹fP‹qP‹' Æ›oP‹ ‹Æ‹·∞ B´‹ƒ‘ bÒ‹≈ Ò‹øfiƒ”‹Δ· q. ≤. PÊÁ«›”‹Ì ”‹÷‹P‹ƒ‘®‹√‹·. " ‹”‹ÌÒ‹”ʇÆÊ' ÷Ê”‹ƒÆ‹»… Ò‹øfi√›®‹ B bÒ‹≈®‹»… AÌ©Æ‹ ü·©úi‡À W‹Ÿ›®‹ ®‹. P‹Í. ª›√‹®›ÃhÖ, π. GÆÖ. √› ‹·√› Ö, HO›Q“ √› ‹·√› Ö, GÌ. B√Ö. Às‹«Ö, P‹ ‹·«›®Ê‡À a‹pÊ„r‡±›´›¬ø· ÷›W‹„ ÷‹ ›¬‘

PÜÇݨÜÍÜì®Ü /1030

P‹

92


9.1 aÜÆ®ÜbñÜÅ 23

v›>> √›gP‹· ‹fi√Ö (1934&2006) P‹Æ›ÏoP‹ bÒ‹≈√‹ÌW‹®‹  ÊÁÀ´‹¬ ÷›W‹„ W‹·O›Ò‹æP‹ bÒ‹≈W‹Ÿ‹ Ò‹øfiƒPÊø·»…  ‹√‹Æ‹o √›gP‹· ‹fi√Ö A ‹√‹ PÊ„v‹·WÊ ±‹≈Ò‹¬P‹“ ÷›W‹„ ±‹√Ê„‡P‹“ ›X  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹·™. "üÌW›√‹®‹  ‹·Æ‹·–‹¬' bÒ‹≈ ‹ÌÒ‹„ J̮ʇ bÒ‹≈ ‹·Ì©√‹®‹»… ”‹Ò‹Ò‹ ›X G√‹v‹·  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ P›Δ ±‹≈®‹ŒÏÒ‹ ›X ®›S«Ê ØÀ·Ï‘Ò‹·. √›hÖ P‹Æ‹∞v‹ bÒ‹≈√‹ÌW‹®‹ AÆ‹º—P‹§ Æ‹o ”› ‹ÏªË ‹· GÌü T›¬£ W‹⁄‘®‹√‹·. L±‹a›ƒP‹ Õ›«›ŒP‹“|ÀΔ…©®‹™√‹„  ‹Í£§i‡ ‹Æ‹®‹»… W‹⁄‘®‹ AÆ‹·ª‹ ‹ A ‹ƒWÊ  Ê·Á”‹„√‹· ÀÕ‹ÃÀ®›¬ØΔø·®‹ WË√‹ ‹ v›P‹r√ʇpÖ Ò‹Ì®‹·PÊ„qrÒ‹·. "√‹ÌW‹ª‹„À· gÆ‹Ò› ÀÕ‹ÃÀ®›¬Δø·' GÌü  ‹fiÒ‹Æ‹·∞ AP‹“√‹Õ‹@ Øg  ‹fiw®‹ ‹√‹· v›>> √›gP‹· ‹fi√Ö. A ‹√‹· √‹ÌW‹ª‹„À·  ‹·Ò‹·§ a‹ΔÆ‹bÒ‹≈√‹ÌW‹ G√‹v‹√‹Δ„…  ‹fiw®‹ ”›´‹ÆÊWÊ ”‹Ì®‹ WË√‹ ‹ A®‹·. ±‹®‹æª‹„–‹|, ®›®›”›÷ʇ∏Ö ¥›«ÊR ±‹≈Õ‹‘§ ”ʇƒ®‹ÌÒÊ W‹⁄‘√‹· ‹ ±‹≈Õ‹‘§W‹⁄WÊ «ÊP‹RÀΔ…. 1954√‹»… ÒÊ√ÊP‹Ìv‹ "∏ʇv‹√‹ P‹|°±‹≥' bÒ‹≈®‹  ‹·„ΔP‹ bÒ‹≈√‹ÌW‹ ±‹≈ Ê‡Œ‘ 2000®‹  ‹–‹Ï®‹»… ÒÊ√ÊP‹Ìv‹ "Õ‹ü™ Ê‡ó' bÒ‹≈®‹ ‹√ÊWÊ 46  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ A ‹óø·»… √›hÖ AºÆ‹¿·‘®‹ bÒ‹≈W‹Ÿ‹ Jo·r ”‹ÌTʬ 206. ±Ë√›~P‹ ±›Ò‹≈W‹Ÿ‹·, I£÷›‘P‹ ±›Ò‹≈W‹Ÿ‹· ÷›W‹„ ”› ‹fiiP‹ ±›Ò‹≈W‹Ÿ‹»… A ‹√‹ AºÆ‹ø· A®‹·ΩÒ‹. √›hÖ ∏›ÌvÖ ÕÊÁ»ø· ±›Ò‹≈W‹Ÿ‹Δ„… A–Êr‡ ”‹ ‹·•‹Ï ›X AºÆ‹¿·‘®›™√Ê. ”‹Ìª›–‹OÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹≥–‹r ›X Ea‹cƒ”‹· ‹»… A ‹ƒWÊ A ‹√ʇ ”›q. øfi ‹‚®Ê‡ ±›Ò‹≈ ›W‹» A®‹√‹ üWÊY BŸ‹ ›X bÌ£‘ A®‹PÊR ±‹‰ ‹Ï‘®‹úÒÊ  ‹fiwPÊ„Ìv‹· AºÆ‹¿·”‹·£§®‹·™®‹ƒÌ®‹«Ê‡ A ‹√‹ AºÆ‹ø· A–‹·r ”‹÷‹g ›X √‹·£§Ò‹·§. A ‹√‹· EÒ‹§ ‹· W›ø·P‹√‹„ BX®‹™√‹·. A ‹√‹ ÷‹Δ ‹‚ ÷›v‹·W‹Ÿ‹· gÆ‹ ‹·Æ‹®‹»… CÌ©W‹„ ÆÊ«Ê‘ Ê. AºÆ‹ø· ‹–Êr‡ AΔ…®Ê P‹Æ‹∞v‹®‹ A⁄ ‹‚ E⁄ÀÆ‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï W‹Ÿ‹Δ„… A ‹√‹·  ‹◊‘®‹ ±›Ò‹≈  ‹·÷‹Ò‹Ã®‹·™. 1982√‹ WÊ„‡P›PÖ a‹Ÿ‹ ‹⁄ø· ÆʇҋÍÒ‹Ã  ‹◊‘®‹√‹·. ◊‡WÊ P‹Æ‹∞v‹ ª›–Ê ”‹Ì”‹¢£W‹Ÿ‹ ±‹≈ÕÊ∞ üÌ®›W‹«ÊΔ… A ‹√‹· ‘w®Ê®‹·™ a‹Ÿ‹ ‹⁄W‹Ÿ‹»… ª›W‹ ‹◊”‹·£§®‹™√‹·. 60√‹ ®‹Õ‹P‹©Ì®‹Δ„ A ‹√‹· ü√‹ ±‹ƒ÷›√‹ ØóWÊ, ª‹„P‹Ì±‹ ≤‡wÒ‹ƒWÊ, ÆÊ√Ê ±‹ƒ÷›√‹ ØóWÊ, P›XÏ«Ö ø··®‹úPÊR ®Ê‡~WÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ؇w®›™√Ê. ¥›«ÊR ±‹≈Õ‹‘§WÊ üÌ®‹ JÌ®‹· ΔP‹“ √‹„.W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹Æ‹∞v‹ ”›◊Ò‹¬ ±‹ƒ–‹£§WÊ ®‹£§ ؇w®›™√Ê. 2006√‹ H≤≈«Ö 12√‹Ì®‹· √›hÖ Àó ‹Õ‹√›®‹√‹·.

25

22 24

26

27

±‹≈Õ‹‘§ ±‹‚√‹”›R√‹W‹Ÿ‹· Ê·Á”‹„√‹· ÀÕ‹ÃÀ®›¬ØΔø·®‹ WË√‹ ‹ v›PÊ„r√ʇpÖ. ● ÷‹Ì≤ ÀÕ‹ÃÀ®›¬ØΔø·®‹ "Æ›vÊ„‡g' WË√‹ ‹. ● ÕÊ≈‡–‹u AºÆ‹ø·P›RX 9 ∏›ƒ √›g¬ ±‹≈Õ‹‘§. ● "i‡ ‹Æ‹aÊÁÒ‹≈' bÒ‹≈®‹ W›ø·Æ‹P›RX ÕÊ≈‡–‹u W›ø·P‹ √›–‹Û±‹≈Õ‹‘§. ● P‹Æ›ÏoP‹ ”‹P›Ï√‹®‹ "P‹Æ›ÏoP‹ √‹Ò‹∞', "W‹·π∫ À‡√‹|°' ±‹≈Õ‹‘§W‹Ÿ‹·. ● ª›√‹Ò‹ ”‹P›Ï√‹©Ì®‹ "±‹®‹æª‹„–‹|' ±‹≈Õ‹‘§ ÷›W‹„ ®›®›”›÷ʇ∏Ö ¥›«ÊR ±‹≈Õ‹‘§. ● ”‹ÌZ ”‹Ì”ÊßW‹⁄Ì®‹ Æ‹o”› ‹ÏªË ‹·, √‹‘P‹√‹ √›g, W›Æ‹W‹Ì´‹ ‹Ï, Æ‹o√‹Ò›∞P‹√‹ CÒ›¬© π√‹·®‹·W‹Ÿ‹·. √›gP‹· ‹fi√Ö A ‹√‹ P‹«›”ʇ ÊWÊ WË√‹ ‹®‹ ®Ê„¬‡Ò‹P‹  ›X P‹Æ›ÏoP‹ ”‹P›Ï√‹ ±‹≈£ ‹–‹Ï bÒ‹≈√‹ÌW‹PÊR AÆ‹·±‹ ‹· ”ʇ Ê ”‹»‘… ®‹ ◊ƒø· W‹|¬ƒWÊ "√›gP‹· ‹fi√Ö ±‹≈Õ‹‘'§ ؇v‹·Ò‹§ üÌ©®Ê. ∂ ≤.i.G”Ö. 93

aÜÆ®ÜbñÜÅ /1035


±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü ÓæàÊæ 2010 ®ÜÊÜPÜ®ÝìoPÜ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜPæR "b®Ü°¨Ü ÖÜŸº'¨Ü ÓÜí»ÜÅÊÜá. D ÓÜíÓæ§ 1960Äí¨Ü I¨Üá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ PÝÆ ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü&±ÜŨÜÍÜì®Ü&ÊÜÞÃÝo aÜoáÊÜqPæ ÖÝWÜã ÓÝ×ñÜÂPÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ PܮܰvÜ ±ÜâÓܤPÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° ¸æÙæÓÜáÊÜ ±ÝÅÊÜÞ~PÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñܤ Ÿí©¨æ. "±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü ÓæàÊæ ' GíŸá¨æà ÓÜíÓæ§¿á «æÂà¿áÊÝPÜÂ. "b®Ü°¨Ü ÖÜŸº'ÊÜ®Üá° A¥Üì±Üä|ìÊÝX BaÜÄÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÖÜÆÊÜâ EñÜ¢ÐÜr PÜê£WÜÙÜ®Üá° D ÓÝÈ®ÜÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. DÊÜÃæWæ 2800PÜãR Öæbc®Ü ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜí©ÃÜáÊÜ ®ÜÊÜPÜ®ÝìoPÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü A®æàPÜ ÎàÑìPæWÜÙÜá ÖÜÆÊÝÃÜá ÊÜáÃÜáÊÜáá¨ÜÅ|WÜÙÜ®Üá° PÜíwÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜâWÜÙÜ g®Ü²Å¿áñæWæ ÓÝQÒ . g®Ü±ÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÓÝÃÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ®Ýw®Ü Ÿá©œiàËWÜÚí¨Ü ×w¨Üá ÎÅàÓÝÊÜޮܮÜÊÜÃæWæ K¨ÜáWÜÃÜ ¨æãvÜx ŸÙÜWÜÊÜ®æ°à D ÓÜíÓæ§ Öæãí©¨æ. ±ÜÅPÝÍÜ®Ü PæÒàñÜÅ¨Ü ÖÜÆÊÜâ ±ÜÅ£ÑuñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ®Üá° PÜãvÜ ñܮܰ¨ÝXÔPæãíw¨æ. ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ÊæáçÓÜãÃÜá, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, WÜáÆŸWÝì ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ ÓÜáÓÜijñÜ PÝ¿áí ÊÜáÚWæWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÆɨæ ÊÜÐìÜ ±Üä£ì ÃÝhݨÜÂíñÜ ®ÜãÃÝÃÜá PÜvæ ±ÜâÓܤPÜ ±ÜŨÍÜ ìÜ ®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ®ÜvÓæ áÜ ñܤ K¨ÜáWÜÄÃÜáÊÜÈÉWàæ Óܨ¼ Ü ÃÜáb¿á ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ñÜÆá²ÓÜᣤ¨æ. C¨Üá ®ÜÊÜPÜ®ÝìoPÜÜ¨Ü ÊæçÎÐÜr$ÂÊÝX¨æ. PܮܰvÜ ±ÜâÓܤPÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° ÖÜÃÜvÜÆá WÜ|¯à¿á ÓæàÊæ ÓÜÈÉÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜáÃÜá£Ô PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü PܮܰvÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÝÅ—PÝÃÜÊÜâ ®ÜÊÜPÜ®ÝìoPÜ ±Ü¹ÉPæàÐÜ®…Õ ±æùÊæp… ÈËápæv… ÓÜíÓæ§Wæ 2006ÃÜ "AñÜáÂñܤÊáÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ÓÜíÓæ§ ' ±ÜÅÍÔÜ ¤ ¯àw WèÃÜËÔ¨æ. ✴

PÜ®ÝìoPÜ PÜÇݨÜÍÜì®Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü GÃÜvÜá ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ¸æÙÊ Ü ~ Ü Wæ & ÓÝ«Ü®Wæ ÙÜ Ü ¨ÜÍìÜ ®Ü D "PÜ®ÝìoPÜ PÜÇݨÜÍìÜ ®Ü ' WÜÅí¥Ü. PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜÂPæR Jí¨ÜãÊÜÃæ ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ÎÅàÊÜáíñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ CÃÜáÊÜíñæ ÓÝ×ñæÂàñÜÃÜ PÜÇÝPæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ A¨ÜPÜãR ËáàÄ¨Ü AÊÜ— ¿áÈÉ Êæç˫ܱÜä|ì ÊÜåèÈPÜ ÓÝ«Ü®æWÜÚÊæ. CÊÜâ »ÝÃÜ£à¿á ÓÜíÓÜ¢£Wæ PÜ®ÝìoPÜ ¯àw¨Ü ËÎÐÜr PæãvÜáWæWÜÙÝXÊæ. B ÓÝ«Ü®æ, B PæãvÜáWæ, B PÝOæRWÜÙÜ Jí¨Üá ®æãào Êæã¨ÜƸÝÄWæ D GÃÜvÜá ŸêÖÜñ… ÓÜí±ÜâoWÜÙÜÈÉ ¨ÝSÇÝWÜᣤ¨æ. Joár ÓÝËÃÜ¨Ü C®Üã°ÃÜá ±ÜâoWÜÙÜ D WÜÅí¥Ü PܮܰvÜPæR Jí¨Üá ËÎÐÜr PæãvÜáWæ.

103

ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá ±Ê‰≈>> GÌ. GaÖ. P‹Í–‹°ø·¬ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÖÜÆÊÜâ PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ PܮܰvÜ ±ÝūݱÜPÃÜ ÝX ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÝX PÝ¿áì ¯ÊÜì×Ô ¯ÊÜêñܤÃÝX¨ÝªÃæ. ÓÝ×ñÜÂÊæà AÆɨæ bñÜÅPÜÇæ, ÎƳPÜÇæ ÊÜáñÜᤠÓÜíXàñÜ¨Ü ŸWæY A±ÝÃÜ þÝ®Ü Öæãí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜá. PÜÇÝËÊÜáÍÜìPÜÃÜá. ÎƳPÇ Ü ,æ bñÜÅPÇ Ü ,æ ÃÜíWÜ»ã Ü Ëá¿á Óèí¨Ü¿áì ±ÜÅþæ PÜáÄñÜÆɨæ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÖÜÆÊÜâ PÜÇÝPÝÃÜÃÜ PÜáÄñÜá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbԨݪÃæ. A®æàPÜ PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Ý©Ô¨ÝªÃæ. ✴

v›>> Àgøfi ÇæàSQ, ±ÜñÅÜ PñÜ ìæ , ÊÜá×ÙÝ ÖÜPáÜ RWÙÜ Ü ±ÜÃÜ ÖæãàÃÝoWÝ£ì, g®Ü±ÜÃÜ ÖæãàÃÝoWÜÙÜ ÊÜááíaÜã~¿áÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜá, ÓÝ×ñÜÂ, Ô¯ÊÜÞ AÆɨ,æ ¹à©®ÝoPÜWÙÜ ã Ü ÓæàĨÜíñæ ÃÜíWÜ»ã Ü Ëá PÜáÄñÜá ÓÝPÜÐÜár A®Üá»ÜÊÜ CÃÜáÊÜÊÜÃÜá. CÙÝ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ÓÜíÓ槿á ÃÜãÊÝÄ. ÖÜÆÊÜâ PÜê£ WÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ ±ÜÅPq Ü Ô¨ÝªÃ.æ aÜÆ®ÜbñÜÅ C£ÖÝÓÜ ÓæàĨÜíñæ A®æàPÜ PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Ý©Ô¨ÝªÃæ. ✴

Œ≈‡ ‘. B√Ö. P‹Í–‹°√› Ö ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá, ÇæàSPÜÃÜá, ±Ü£ÅPÝ ÓÜí±Ý¨Ü®æ ¿áÈÉ A®Üá»ÜÊÜ CÃÜáÊÜÊÜÃÜá. ÃÝgQà¿á, ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ËÍæÉàÐÜOæ ¿áÈÉ ±ÜÄ|ñÜÃÜá. PܮܰvܨÜÈÉ ®æã¸æÇ… ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÜ PÜáÄñÜ WÜÅí¥Ü ÓæàĨÜíñæ ÖÜÆÊÜâ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ÇæàSPÜÃÜá, "ÖæãÓÜñÜá' ±Ü£ÅPæ¿á ÓÜÖÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜÇæãÉŸºÃÜá.


104

Karnataka Kaladarshana - Encyclopedia of Various Art Forms of Karnataka - Sample Pages  

Karnataka Kaladarshana - Encyclopedia of Various Art Forms of Karnataka - Sample Pages

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you