Page 1


12 อาจารย์ แต่ละภาควิชา


13

อาจารย์แพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม

อาจารย์แพทย์ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อาจารย์แพทย์ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

นายแพทย์กิตติศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ นายแพทย์ชำ�นาญการ ภาควิชา ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์สายชล รัชตธรรมากูล นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์คทาพร อติชาติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นายแพทย์ภัทระ ไผ่เทศ นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร์

นายแพทย์ประพันธ์ จันทนะโพธิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผศ.พิเศษ นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย ผู้อำ�นวยการศูนย์แพทย์

นายแพทย์สวโรจน์ เพชรสุกใส นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ นายแพทย์กฤษฏา สาเขตร์ นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ

ผศ.พิเศษ นพ.ชัยกิจ อุดแน่น รองผู้อำ�นวยการศูนย์แพทย์ แพทย์หญิงเบญจมาส มั่นอยู่ รองผู้อำ�นวยการศูนย์แพทย์

นายแพทย์ณัฐดนัย ชีวสิทธิรุ่งเรือง นายแพทย์ชำ�นาญการ

นายแพทย์กนก จินดาบรรเจิด นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ปราโมทย์ มั่นเมือง นายแพทย์ชำ�นาญการ

นายแพทย์วิทวัส เชยพันธุ์ นายแพทย์ชำ�นาญการ


อาจารย์แพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม นายแพทย์วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าแผนกอายุรกรรม

นายแพทย์พงศธร พัชระสุภา นายแพทย์ชำ�นาญการ

นายแพทย์ชญานิน ศรีสุข นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ

แพทย์หญิงปอแก้ว เพ็ชร์คำ� นายแพทย์ชำ�นาญการ

นายแพทย์ปรมินท์ สันติทฤษฎีกร นายแพทย์ชำ�นาญการ

แพทย์หญิงดาริน จันทสุวรรณ นายแพทย์ชำ�นาญการ

นายแพทย์พลเศรษฐ เกียรติยศนุสรณ์ นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ

แพทย์หญิงวิรนันท์ วัฒนะกูล นายแพทย์ชำ�นาญการ

แพทย์หญิงอัจฉริยา โกสัยสุก นายแพทย์ชำ�นาญการ

นายแพทย์วรพัฒน์ สงสำ�เภา นายแพทย์ชำ�นาญการ

นายแพทย์สมิทธ์ เกิดสินธุ์ นายแพทย์ชำ�นาญการ

15 อาจารย์แพทย์ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกวิทยา

นายแพทย์ธนันท์ชัย กองแก้ว นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา นายแพทย์สหพล มานะวงศ์เจริญ นายแพทย์ชำ�นาญการ แพทย์หญิงนิลุบล ตติยวงศ์สกุล นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ แพทย์หญิงสุรินธร ว่องวิไลรัตน์ นายแพทย์ชำ�นาญการ

แพทย์หญิงวรรณิดา ด่านพิทักษ์ตระกูล นายแพทย์ชำ�นาญการ


รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรม


Tak(b)  
Tak(b)  
Advertisement