Page 1

Invitation til forskningsseminar med workshops om

Velfærd på Museum – Børn, materialitet og digital dialog Torsdag den 12. og fredag den 13. september 2013


Forskningsseminar med workshops om

Velfærd på Museum – Børn, materialitet og digital dialog Torsdag den 12. og fredag den 13. september 2013

Velfærd et blevet et nøgleord i samfundsdebat-

for forskellige former for praksis? Velfærdens

ten og et omdrejningspunkt i den politiske dis-

kulturarv – materielt og immaterielt – er et hidtil

kussion om fordeling af samfundskagen. Men

underbelyst felt. Velfærdsstatens institutioner

hvad mener vi egentlig, når vi taler om velfærd?

er kulturarv, som skal bevares for eftertiden, fx

Hvordan hænger velfærd og velstand sammen?

børnehaver, børnehjem og fritidshjem. Vel-

Hvordan adskiller den danske velfærdsmodel

færdssamfundet er historien om samtidens

sig fra velfærdsmodeller i andre lande? Og

livsformer, men er også individuelle erfaringer

hvilke aspekter af denne debat kan museer og

og erindringer.

andre kulturinstitutioner bidrage med? I dette seminar, der veksler mellem inspireVelfærdsstatens kerneopgaver er uddannelse,

rende oplæg og aktiv deltagelse i forskellige

sundhedsvæsen og omsorg for svage grupper

arbejdsworkshops, har vi valgt barndom og

fx børn og ældre. I Danmark har det offentlige

børn som et tema. Seminaret er også første

traditionelt påtaget sig disse opgaver. Hvordan

trin i samarbejdet om udviklingen af en digital

materialiseres forskellige livsfaser i velfærdssta-

platform, hvor intentionen er at institutioner og

ten? Hvordan giver rammer og rum mulighed

brugere mødes.

Seminaret er støttet af Kulturministeriet og Netværk for Humanistisk Velfærdsforskning


Program torsdag den 12. september 2013

Velkomst 09.00-10.00

Registrering og kaffe

10.00-10.15

Velkomst ved Nationalmuseets museumschef for Forsknings- og Formidlingsafdelingen Lene Floris

10.15-10.30

Præsentation af projektet Velfærd på museum ved enhedsleder for Danmarks Nyere Tid Sune Christian Pedersen

Tema om velfærd som begreb: Velfærdsstat eller velfærdssamfund? 10.30 -11.15

Professor Klaus Petersen, Center for Velfærdsstatsforskning

Hvad skal vi huske og hvorfor? Velfærd, velfærdsstat og velfærdssamfund – hvad er det, og hvordan kan vi se på det? 11.15-12.00

Museumschef Henriette Buus, Greve Museum

Velfærdslivsformer og velfærd i livsformer på museum 12.00-13.00

Frokost og workshop

Tema om velfærdsstatens institutionelle rammer og rum – materialitet og immaterialitet 13.00-13.45

Professor Ning de Coninck-Smith, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik

Barndommen og velfærdsstatens kulturarv. Om børneinstitutioner, skoler, legepladser og boligbyggeri efter 1930. 13.45-14.30

Kaffe og workshop

14.30-15.45:

Paneldebat med oplægsholdere og afslutning

16.00-17.00

Hold 1: Omvisning i ”Velfærdssamfundet 1915-2000”

i Danmarkshistorier 1660-2000 Hold 2: Omvisning i Børnenes Museum 16.15-17.15

Hold 3: Omvisning i ”Velfærdssamfundet 1915-2000”

i udstillingen Danmarkshistorier 1660-2000 Hold 4: Omvisning i Børnenes Museum 16.30-17.30

Hold 5: Omvisning i ”Velfærdssamfundet 1915-2000”

i udstillingen Danmarkshistorier 1660-2000 Hold 6: Omvisning i Børnenes Museum 18.00-21.00

Middag og samvær i Nationalmuseets forhal


Program fredag den 13. september 2013

Tema om brugerinvolverende indsamling og digital dialog på museerne 09.00-09.45

Director Rhian Harris, Museum of Childhood

Milk Time – Childhood objects and memories. Interactivity in the exhibition “Modern British Childhood 1948-2012” 09.45-10.30

Professor Kirsten Drotner, Institut for Kulturvidenskaber – Medievidenskab, Syddansk Universitet, og formand for Dansk Center for Museumsforskning

Netværksmuseet: museumskommunikation og sociale medier 10.30-11.15

Kaffe og workshop

11.15 -12.00

Head of New Media Dave Patten, Science Museum, London

Our collections – Your Stories 12.00-13.00

Frokost og workshop

Én genstand fortæller: Velfærdens materialitet, praksis og erindringer 13.00-13.15

Forsorgsmuseet, Svendborg Museum

13.15-13.30

Greve Museum

13.30-13.45

Museum Sønderjylland

13.45-14.00

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

14.00-14.15

Nationalmuseet

14.15-14.30

Spørgsmål

14.30-15.00

Kaffe og workshop

Velfærd på Museum – hvordan? 15.00-16.30

Paneldebat med oplægsholdere, samt debat i plenum om projektets videre forløb med det formål at oprette et virtuelt refleksions- og debatforum for velfærdens kulturarv: Velfærd på museum – virtuel platform for forskning og formidling, der skal bygge bro mellem brugere og museer, universiteter og kulturinstitutioner.


Præsentation af oplægsholderne Klaus Petersen er professor i velfærdsstatens

århundrede. Er pt. medforfatter til bind V af Dansk

historie og leder af Center for Velfærdsstatsforsk-

skolehistorie om tiden efter 1970 og er sammen

ning ved Syddansk Universitet. Klaus Petersen

med Charlotte Appel redaktører af hele serien,

har været leder af en række interdisciplinære dan-

som består af i alt fem bind.

ske og nordiske forskningsprojekter om velfærdsstatens historiske udvikling. Han har arbejdet

Rhian Harris er direktør for V&A Museum of

med og skrevet om en række forskellige aspekter

Childhood i London og har stået bag udstillingen

af velfærdsstatens historie: Socialdemokratisk

”Modern British Childhood 1948-2012”, der åbne-

velfærdspolitik, velfærdstatsbegrebets historie,

de i 2012. Udstillingen omfatter genstande fra de

den nordiske model, pensioner, familiepolitik,

seneste 64 år, hvor lokale skolebørn og profes-

integration og velfærd, krig og socialpolitik m.v.

sionelle forfattere sammen skriver om udvalgte

Klaus Petersen er for tiden medredaktør (og for-

genstande. Gennem en blog rækker museet ud

fatter) af Dansk Velfærdshistorie bd. 1-6, hvor

over de fysiske rammer i en dialog med brugerne

bd. 5 er under udgivelse.

om, hvad der er vigtigt at erindre og indsamle.

Henriette Buus er museumschef for Greve Mu-

Kirsten Drotner er professor ved Institut for

seum, ingeniør, etnolog ph.d. Forfatter til bogen

Kulturvidenskaber – Medievidenskab, Syddansk

Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse. En

Universitet, og leder af det nationale forsknings-

kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af vel-

center DREAM og har bl.a. forsket i børns og

færdsstatens embedsværk. Museum Tusculanum

unges mediebrug, digitalisering af kulturarven og

2001 samt bogen Indretning og efterretning.

museumsforskning. Er formand for Dansk Center

Rockefeller Foundations indflydelse på den dan-

for Museumsforskning og har senest udgivet

ske velfærdsstat 1920-1970, Museum Tuscula-

Museum Communication and Social Media: The

num 2008. Henriette Buus i gang med at udvikle

Connected Museum (Routledge) med professor

udstillingen På kanten af krig – Neutralitet mellem

Kim Schrøder, RUC, som medredaktør.

krig og velfærd – om Danmark under første verdenskrig. Greve Museum åbner til oktober 2013

Dave Patten er Head of New Media på Scien-

udstillingen Velfærdsdrømme – om Greve i det

ce Museum i London, hvor hans arbejde bl.a.

20. århundrede. Museet har Forstad og velfærd

omfatter forvaltning og udvikling af nye medier

som fokusområde.

og AV, fra design, fremstilling af prototyper og produktion til projektudvikling med eksterne ud-

Ning de Connick-Smith er professor m.s.o. i barn-

viklere og produktionsselskaber. Dave Patten har

dommens og skolens historie, ansat på Aarhus

en baggrund inden for elektronik og datalogi og

Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik

har arbejdet på Science Museum i mere end 25

(tidl. DPU). Ning de Connick –Smith har arbejdet

år, hvor han har stået bag udviklingen af en lang

med børns rum og materialiteter især i det 20.

række udstillinger.


Praktiske oplysninger

Pris

Bankoplysninger

600 kr. (Studerende 300 kr.).

Reg.nr. 0216 kontonr. 4069073395.

Alle måltider er inkluderet.

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K

Sted Prinsens Palæ. Nationalmuseet,

Iban nr. DK1602164069073395

Frederiksholms Kanal 12. 1220 København K

Swift/Bic nr. DABADKKK

Indgang: Ny Vestergade 10

Tilmelding Tilmelding sker senest den 22. august 2013 ved at sende en mail til Finn Kudsk: Finn.Kudsk@natmus.dk med oplysning om deltagerantal og navne, samt ved at indsætte 600 kr. på Nationalmuseets konto.

Kontakt og information Enhedssekretær Knud Overgaard Pedersen Knud.O.Pedersen@natmus.dk (i juli måned). Museumsinspektør Lykke L. Pedersen Lykke.Pedersen@natmus.dk Akademisk medarbejder Finn Kudsk Finn.Kudsk@natmus.dk

Foto: Skolebadning 1951, Nationalmuseet

NB! Skal mærkes med ’Velfærd’

Program fra Velfærdsseminaret, sept. 2013  
Program fra Velfærdsseminaret, sept. 2013  
Advertisement