Page 1

2017 2018

VODNIK ZA DIJAKE 1


VODNIK ZA DIJAKE

Šolski center Celje Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije Pripravila: Mojca Drev Uranjek Oblikovanje: Natalija Talan Fošnarič Celje, oktober 2017


Kazalo Nagovor ravnateljice 5 Vrednote, ki jih v šoli gojimo 6 Poslanstvo šole 6 Vizija šole 6 Organi šole 7 Organizacija dela 8 Pouk 8 Šolski zvonec 8 Oddelki in razredniki v šol. l. 2017/2018 8 Srednje strokovno izobraževanje 8 Poklicno-tehniško izobraževanje 9 Srednje poklicno izobraževanje 9 Nižje poklicno izobraževanje 9 Zaključek izobraževanja 9 Možnosti nadaljnjega izobraževanja 11 Skupnost dijakov 12 Program dela oddelčnih skupnosti 13 Šolske delavnice in praktični del 14 Usposabljanja 14 Dejavnosti šole 16 Raziskovalno delo 16 Kodeks sožitja 17 Zlata knjiga 17 Priprave na dodatni predmet mature 18 Maturantska ekskurzija in maturantski ples 18 Šolska izkaznica 18 Fotokopiranje 19 Praktično usposabljanje z delom (PUD) 19 Šolski sklad 20 Komisija za kakovost 20 Fakultativni pouk 22 CAD/CAM sistemi – petosne obdelave 22 Strojni vid 23 MEPI – mednarodno priznanje za mlade 23 Nadarjeni dijaki 25 Koledar dogodkov 28 3


Šolski koledar 2017/2018 Časovna realizacija pouka Interesne dejavnosti Sodelovanje z drugimi šolami Ponudba prostoizbirnih interesnih Dejavnosti v šolskem letu 2017/2018 Knjižnica Šolskega centra Celje Učbeniški sklad Podčrtano v pravilnikih in pravilih Kam po nasvet in pomoč, če … Telefonski imenik

4

33 34 38 45 49 49 64 65 66 75 76


Spoštovani dijakinje in dijaki! Novo šolsko leto je lahko nov začetek in nov izziv ter možnost izbire – vaše izbire, ki vas bo vodila v prihodnost. Z željo po znanju in napredku, z radovednostjo, delavnostjo in vztrajnostjo ter s čutom za sočloveka je mogoče stopiti iz povprečja ter tako sooblikovati svet, v katerem živimo. Želim vam, da izberete tisto pot, ki vas po pripeljala do odličnosti – v šoli, doma, na delovnem mestu, pri študiju, v življenju … Učitelji pa vas bodo pri tem spodbujali in usmerjali. Ne nazadnje si želimo, da ostane naša šola prostor, v katerem se kali in krepi ustvarjalni duh, razvija kritičnost in sprejema drugačnost. Življenje postavlja pred vas neskončen niz priložnosti. Ne izpustite jih! Ne bojte se delati velikih korakov. Ni izgovora, tudi TI zmoreš! Ravnateljica Simona Črep

5


Vrednote, ki jih v šoli gojimo, so: –

strokovnost in profesionalnost,

odgovornost,

poštenost,

samostojnost,

doslednost,

strpnost in drugačnost,

inovativnost,

pripadnost in partnerstva v evropskem prostoru,

etičnost.

Poslanstvo šole V sinergiji z internim, strokovnim, širšim družbenim in evropskim okoljem pripravljamo za življenje, učenje in delo odlično usposobljene, družbeno in etično odgovorne posameznike.

Vizija šole Postati želimo šola, ki jo na poti k odličnosti ženejo ambicioznost, ustvarjalnost, inovativnost in etičnost. Osrednji temi letošnjega šolskega leta bosta ustvarjalno učenje in poučevanje ter skrb za pozitivno šolsko klimo, kar predstavlja enega od temeljev za odlično delovanje šole. Naš cilj je izboljšati proces učenja in poučevanja ter dosežke dijakov. Želimo ustvariti okolje, v katerem si bomo prizadevali za dobre medosebne odnose in timsko organiziranost delovanja kolektiva. S tem namenom se bomo osredotočili na tri ključna področja: - na učne dosežke dijakov, - na profesionalni razvoj učiteljev, - na pozitivno šolsko klimo. Eden izmed najpomembnejših kazalnikov kakovosti je usposobljenost dijakov za realno delovno okolje oz. zaposljivost dijakov, tudi priprava na študij, zato bomo poleg ustaljenih dobrih praks načrtno: - krepili dialog – sodelovanje z realnim delovnim okoljem in socialnimi

partnerji (projekti, strokovno usposabljanje učiteljev, novosti v stroki …),

6


- posodobili izvedbene kurikule programskih enot, metodično obogatili

VI-proces ter ponudili privlačne vsebine IND (prosta izbira), s čimer bomo vplivali na boljše učne dosežke dijakov, - okrepili sodelovalno kulturo s timsko organiziranostjo kolektiva, - skrbeli

za izmenjavo dobrih praks, medsebojne hospitacije, izobraževanje in samoizobraževanje, - si prizadevali za dobre medosebne odnose, - usmerili prizadevanje v pripravo kandidature za PRSPO – priznanje RS

za poslovno odličnost.

ORGANI ŠOLE RAVNATELJICA Simona Črep

POMOČNIK RAVNATELJA Igor Lah

POMOČNICA RAVNATELJA Mojca Drev Uranjek

SVET STARŠEV

UČITELJSKI ZBOR

PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIK

STROKOVNI AKTIVI

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije se izobražuje 915 dijakinj in dijakov za naslednje poklice: – – – – – – – –

pomočnik / pomočnica v tehnoloških procesih oblikovalec / oblikovalka kovin – orodjar / orodjarka inštalater / inštalaterka strojnih inštalacij klepar-krovec / kleparka-krovka mehatronik operater / operaterka tehnik / tehnica mehatronike medijski tehnik / tehnica strojni tehnik / tehnica

7


ORGANIZACIJA DELA Pouk Pouk se izvaja na lokaciji Pot na Lavo 22, del vzgojno-izobraževalnega procesa (medijski tehnik) poteka na lokaciji Kosovelova 12.

Šolski zvonec Ura 0. (predura) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Trajanje 7.10-7.55 8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.30-11.15 11.20-12.05 12.10-12.55 13.00-13.45 13.50-14.35 14.40-15.25

ODDELKI IN RAZREDNIKI V ŠOL. L. 2017/2018 Srednje strokovno izobraževanje Programi: STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE in MEDIJSKI TEHNIK S-1. a S-1. b M-1. c M-1. d M-1. e S-2. a S-2. b M-2. c M-2. d M-2. e S-3. a S-3. b M-3. c M-3. d M-3. e S-4. a S-4. b M-4. c M-4. d M-4. e

8

ST ST TM MT MT ST ST TM MT MT ST ST TM MT MT ST ST TM MT MT

Anton Ovtar mag. Marijana Marinšek Edvard Došler Iztok Virant Marko Radosavljević mag. Simona Brečko Klemen Zidanšek Brigita Renner David Korošec Blaž Knep Simona Tadeja Ribič Anton Glušič Matjaž Cizej Dušan Vešligaj Brigita Mastnak Žan Podbregar Tjaša Hrovatič (Maja Lesjak) Danica Mikola Natalija Talan Fošnarič Damjana Hundrić


Poklicno-tehniško izobraževanje Program: STROJNI TEHNIK (PTI), TEHNIK MEHATRONIKE (PTI) M-1. f S-1. g M-2. f S-2. g

TM ST TM ST

Lucija Bratina Pešec Martin Amon Biserka Kampošek Aleš Ferlež

Srednje poklicno izobraževanje

Programi: INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ, KLEPAR-KROVEC, OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR, MEHATRONIK OPERATER M-1. h S-1. i S-1. j M-2. h S-2. i S-2. j M-3. f S-3. g

MO OK – O ISI MO OK - O, ISI OK - O, ISI MO OK - O, ISI, KK

Tatjana Ivšek Peter Peršič Peter Klaus Natalija Mavc Franc Horjak Jože Žogan Lidija Leskovšek Milan Rajh

Nižje poklicno izobraževanje Program: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH S-1. k S-2. k

Bojan Hrovat Srečko Fošnarič

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA PROGRAM: strojni tehnik (4-letno izobraževanje) Poklicna matura obsega: OBVEZNI DEL: – pisni in ustni izpit iz slovenščine, – pisni in ustni izpit iz mehanike ali energetike ali tehnologije ali snovanja in konstruiranja. IZBIRNI DEL: – pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika 1 (izbere dijak), – izdelek oz. storitev in zagovor.

9


PROGRAM: strojni tehnik (PTI) OBVEZNI DEL: – pisni in ustni izpit iz slovenščine, – pisni in ustni izpit iz strojništva. IZBIRNI DEL: – pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (izbere dijak), – izdelek oz. storitev in zagovor. PROGRAM: medijski tehnik (4-letno izobraževanje) Poklicna matura obsega: OBVEZNI DEL: – pisni in ustni izpit iz slovenščine, – pisni in ustni izpit iz medijske in grafične tehnologije. IZBIRNI DEL: – pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika 1 (izbere dijak), – izdelek oz. storitev in zagovor (projektno delo s strokovnega področja), s čimer kandidat dokaže usposobljenost za reševanje praktičnih primerov ter povezovanje teorije in prakse. PROGRAM: tehnik mehatronike (4-letno izobraževanje) OBVEZNI DEL: – pisni in ustni izpit iz slovenščine, – pisni in ustni izpit iz mehatronike. IZBIRNI DEL: – pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, – izdelek oz. storitev in zagovor. PROGRAMI: instalater strojnih instalacij, klepar-krovec, oblikovalec kovin - orodjar, mehatronik operater (3-letno izobraževanje) Zaključni izpit obsega: 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 2. zaključno delo. PROGRAM: pomočnik v tehnoloških procesih (2-letno izobraževanje) Zaključni izpit obsega: 1. zaključno delo.

10


Možnosti nadaljnjega izobraževanja Dijaki, ki uspešno zaključijo izobraževanje v triletnem programu strojništva (inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar, klepar-krovec) ali mehatronike (mehatronik operater), lahko kandidirajo za vpis v programa poklicno-tehniškega izobraževanja strojni tehnik (PTI) ali tehnik mehatronike (PTI). Dijaki, ki uspešno zaključijo izobraževanje v dvoletnem programu nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik v tehnoloških procesih, lahko kandidirajo za vpis v programe srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega izobraževanja. Opravljena poklicna matura v programih strojni tehnik, medijski tehnik in tehnik mehatronike daje dijakom možnost vpisa v višje ali visokošolske strokovne študijske programe, z uspešno opravljenim dodatnim predmetom na ravni splošne mature pa možnost vpisa na večino univerzitetnih programov.

11


SKUPNOST DIJAKOV Skupnost deluje na ravni šole in v oddelkih, vodi jo odbor, v katerem so predstavniki vseh oddelčnih skupnosti in njihovi mentorici. Organizira šolsko in obšolsko življenje in delo ter obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem ter daje organom šole svoje predloge. Člani in mentorici se sestajajo enkrat mesečno oz. po potrebi. Informacije so objavljene na oglasnih deskah (na ŠCC v D-etaži in na Kosovelovi) ter na spletni strani šole. Obveščanje poteka tudi po e-pošti. Vse šolsko leto bomo: - sodelovali z vodstvom šole pri posredovanju pobud in pripomb v zvezi s pravicami dijakov, - sodelovali z Dijaško organizacijo Slovenije, - sodelovali z Mladinskim centrom Celje, - sodelovali pri pripravi kriterijev za šolski projekt Ful, kul, mega, - sodelovali v programu MEPI, - sodelovali pri urejanju šole, - sodelovali ali organizirali dobrodelne akcije, - sodelovali z organizacijo Amnesty International Slovenija in se aktivno vključevali v njihove aktualne projekte, - sodelovali v projektu Ekošola, - redno in sprotno prenašali informacije v svoje oddelke med sošolce.

12


Natančnejši mesečni razpored dejavnosti: Kdaj? September

Oktober

November

December

Kaj?

Kdo?

- izvolitev in potrditev članov SD - obravnava LDN - projekt Dajte nam mir (13. 9.–24. 10.)

Mentorici M-3. e, Šibilja, Knežević

- 10. 10. 3-kons - projekt Dajte nam mir (13. 9.–24. 10.) - zadnji petek, 27. 10., kostanjev piknik

Medijci M-3. e, Šibilja, Knežević

- - - - -

21. 11. dan pozdrava izdelava novoletnih voščilnic priprave na novoletno okraševanje šole (okraski za hodnike in smrečice) dobrodelnost: zbiranje slikanic za vrtčevske otroke in obisk v vrtcu zadnji teden pisanje apelov

- prvi teden izdelava oz. okraševanje smrečic: postavljanje ali tekmovanje - 7. in 8. 12. okraševanje hodnikov - zadnji dan prireditev

Januar

- analiza učnih in vzgojnih rezultatov po 1. ocenjevalnem obdobju - predavanje o davkih - predavanje o financah

Februar

- sodelovanje na informativnem dnevu - 13. 2. pustovanje

Marec

- 12. 3. gregorjevo - 21. 3. dan poezije

April

-

dobrodelna akcija/koncert

Maj

-

predaja ključa

2. letniki 3. letniki

S-4. b

PROGRAM DELA ODDELČNIH SKUPNOSTI Programske smernice predstavljajo izhodišče za delovanje oddelčne skupnosti. Skrb za kakovost življenja oddelčne skupnosti je skupna odgovornost razrednika, dijakov, oddelčnega učiteljskega zbora ter, po potrebi, šolske svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev šole. Posebna pozornost pri tem naj bo namenjena enakopravnemu sodelovanju dijakov in razvoju njihove soodgovornosti za življenje in delo v šoli. Obvezne teme za razredne ure: -

uvodna navodila za delo, šolski red, pravilniki o ocenjevanju itd.,

-

Kodeks sožitja,

-

smiselnost pozdravljanja,

-

odgovornost (do sebe, soljudi, okolja ...),

-

vrednote zdravega načina življenja in skrb za zdravje,

-

analiza uspeha ob koncu ocenjevalnih obdobij.

13


Predlog drugih tem za razredne ure: 1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

- to sem jaz

- postavimo cilje za novo

- odgovornost

- moje poklicne želje

- človekove pravice

- samoiniciativnost in

šolsko leto

- učni slogi - moji cilji

- medsebojni odnosi

- zaupanje vase

- nenasilje

- skrb za zdravje in okolje

- ljubezen

- človekove pravice

- skrb za zdravje in okolje

- človekove pravice

- spoštovanje

- maturantski ples

- človekove pravice

- odvisnosti

- pozitivna naravnanost

- zaključni izpit/poklicna

- pomagajmo si

- Zakaj davki?

- kaj lahko dosežem

(skupnost dijakov)

(prednosti/slabosti)

podjetnost

matura - Odličnost v šoli

- upravljanje z osebnimi financami (skupnost dijakov)

ŠOLSKE DELAVNICE in PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA Prizadevali si bomo, da s praktičnim poukom vsebinsko povežemo strokovne module in oblikujemo kompetence dijakov, kot jih narekujejo izobraževalni programi. Sodobna tehnologija v šoli ne zaostaja za izzivi industrijskega okolja in sodobni didaktični pristopi pri praktičnem usposabljanju izkazujejo potrebo po nenehnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev. Uspehi dijakov na državnih in evropskih srečanjih kažejo, da znanje uspešno posredujemo in smo na svoje delo lahko upravičeno ponosni. Več povezovanja s sodelavci, iskanje skupnih rešitev in doživljanje skupnega uspeha odpira poti do večje ustvarjalnosti, ker odpravlja nezaupanje, strah pred neuspehom, zmotno prepričanje in motivira udeležence za ustvarjalno mišljenje. V skupini ali timu deluje posameznik bolj sproščeno, samozavestno in ustvarjalno, kar bogati njegovo osebnost in krepi medsebojne odnose ter vzpostavlja ugodno ustvarjalno ozračje v šoli. Za povečanje inovativnosti v šoli moramo razvijati takšno kulturo šole, kjer bodo ustvarjalnost in ustvarjalno mišljenje, sodelovanje, raziskovalno obravnavanje problemov, odprtost do novih idej ter pripravljenost za učenje splošno sprejete vrednote vseh zaposlenih. S sredstvi šole v vseh okoliščinah in vedno ravnamo racionalno, kot da bi bila naša osebna last, obenem pa si prizadevamo s čim manjšimi vložki maksimirati iztržek. Ne dopuščamo nespoštljivega odnosa. Neusmiljenost, brezobzirnost in domišljavost ne sodijo v šolo. Skupaj smo v dobrem in v slabem, odkrivamo in rešujemo potencialne težave in se

14


skupaj tudi veselimo. Sodelujemo pri postavljanju in realizaciji ciljev, ker se zavedamo, da smo del šolskega kolektiva, ki lahko le s sodelovanjem doseže postavljene cilje. Zato pospešujemo timski način dela, aktivno sodelujemo v timih, spodbujamo različnost mišljenja, poudarjamo pomembnost doprinosa posameznika k skupnemu rezultatu. Prizadevali si bomo za pridobivanje praktičnega znanja v skladu z izobraževalnimi programi in izvedbenimi kurikuli. Ker želimo sistematično pristopiti k pridobivanju praktičnega znanja in ga povezovati s teoretičnim, ima vsak učitelj za realizacijo tematskih sklopov in didaktičnih pristopov izdelane tematske priprave. Naša naloga je, da se znanje in izkušnje, pridobljene med šolskim letom, zaključijo z uporabnim projektnim izdelkom. Prav tako spodbujamo raziskovalno in inovativno delo s ciljem, da dijak opravi zaključno delo z raziskovalnim ali s projektnim izdelkom. Vodja šolskih delavnic je Roman Zupanc.

Delovna oprema in material, ki ga potrebujejo dijaki pri praktičnem izobraževanju v posameznem izobraževalnem programu STROJNI TEHNIK, OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR, INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ, KLEPAR-KROVEC, POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH: Osnovna zaščitna oprema:  Delovni čevlji (odporni na olja in goriva, lahko brez zaščitne kapice)  Delovna oblačila (npr. halja – spodaj dolge hlače, kombinezon, dolge hlače in suknjič) TEHNIK MEHATRONIKE IN MEHATRONIK OPERATER: Osnovna delovno- zaščitna oprema:  Delovni čevlji (odporni na olja in goriva, lahko brez zaščitne kapice)  Delovna oblačila (npr. halja – spodaj dolge hlače, kombinezon, dolge hlače in suknjič) Delovni material:  MULTIMETER EM420B – 1 kos  KLEŠČE ŠČIPALKE – 1 kos  PROTOBOARD SREDNJI – 1 kos  ŽICA TM-20 2x0,5 – 1 m  KLEŠČE PLOŠČATE – 1 kos

15


 NOŽ OLFA – 1 kos  KROK.ČRN 36mm – 1 kos  KROK.RDEČ 36mm – 1 kos  VTIKAČ BAN.RDEČ BV-6 – 1kos  VTIKAČ BAN.ČRN BV-6 – 1 kos  KABEL ZA MER.VEZI RDE TAS-C/205-R – 1 m  KABEL ZA MER.VEZI ČRN TAS-C/205-B – 1 m  SPAJK.30W S PRIBOROM FIXPOINT – 1 kos  PREIZ.NAPETOSTI SET – 1 kos  LED DIODA 5mm RDEČA 60mcd – 2 kosa  LED DIODA 5mm ZELENA 10mcd – 2 kosa  ELKO 10Uf 63v – 2 kosa  ELKO 100UF 63V – 2 kosa  POTENC.4,7 K LIN.6mm PVC – 1 kos  TRANZ.BC 337/40 TO 92 – 3 kosi  DIODA 1N4007 (1000V 1A) – 4 kosi  UPOR 1/4W - 14 kosov  UPORI vrednosti 220 ohm, 680 ohm, 2,2 K ohm, 4,7 K ohm, 10 K ohm 22 K ohm in 1 M ohm – po 2 kosa

DEJAVNOSTI ŠOLE Raziskovalno delo Navdih dijakov po raziskovalnem delu je posledica zelo uspešnih raziskovalnih nalog predhodnih generacij. Te so rezultat inovativnosti in samostojnosti dijakov, ki so pod mentorstvom razvijali ter spodbujali različne načine problemskega razmišljanja in dajejo občutek za skupinsko odgovornost. Nepogrešljivo je sodelovanje z realnim okoljem, v katerem si dijaki nabirajo veliko praktičnih izkušenj in timskega dela. Uspešno izdelana in predstavljena naloga se dijakom prizna kot četrta izpitna enota na poklicni maturi. Avtorji najbolje ocenjenih nalog so nagrajeni s strokovno ekskurzijo s strani raziskovalne dejavnosti Mladi za Celja in svoje naloge predstavijo na Državnem srečanju mladih raziskovalcev in drugih natečajih. Cilj projekta je tudi pospešeno odkrivanje in usposabljanje nadarjenih in ustvarjalnih dijakov. Koordinator Bojan Klakočer

Tečaj prve pomoči

Za dijake 2. letnika bodo organizirana predavanja iz prve medicinske pomoči. Udeležba je obvezna, saj so predavanja del interesnih dejavnosti. Dijaki se po predavanjih lahko odločijo, ali bodo opravljali tudi izpit, ki

16


velja za kandidate za voznike motornih vozil, ali zgolj preizkus znanja. Četrtošolci in tisti tretješolci, ki so dopolnili osemnajst let, se bodo lahko udeležili krvodajalske akcije. Mentorica Mojca Drev Uranjek

Kodeks sožitja Pri oblikovanju vrednotnega sistema mladih ima pomembno vlogo tudi vzgojno-izobraževalno delo. Tako smo na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije v preteklem šolskem letu oblikovali Kodeks sožitja, ki nam bo pomagal pri navezovanju in ohranjanju stikov ter nas usmerjal k odgovornosti, medsebojnemu spoštovanju, miroljubnemu sožitju in predanosti dobremu. Spodbujal nas bo tudi h kakovostno opravljenemu delu in iskanju izzivov, ki nas plemenitijo.

Zlata knjiga Prav tako se zelo dobro zavedamo pomena naložbe v znanje. Zato smo na poseben način želeli nagraditi dijake z izjemnimi dosežki – zlate maturante in odlične ves čas šolanja. Zanje smo pripravili Zlato knjigo.

Rastem s knjigo Dijaki 1. letnika srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja so vključeni v nacionalni projekt Rastem s knjigo, ki ga izvaja javna agencija za knjigo RS. Zaživel je v letu 2010, ko je Ljubljana postala svetovna prestolnica knjige. V okviru projekta bodo dijaki obiskali Osrednjo knjižnico Celje. Ogled traja dve šolski uri in vključuje predstavitev knjižnice in spletnih možnosti njene uporabe, predstavitev priznane klimatologinje Lučke Kajfež Bogataj in ogled filma o njej. Ob obisku knjižnice dijaki prejmejo darilo, knjigo Lučke Kajfež Bogataj, Planet, ki ne raste.

17


OSTALO Statusi Dijaki vrhunski, perspektivni športniki ali kulturniki in dijaki, ki se vzporedno izobražujejo, s šolo lahko sklenejo dogovor o prilagoditvi obveznosti. Vlogo skupaj z dokazili je potrebno oddati do 30. septembra v tajništvo šole. Poleg statusa dijaka, ki ga ureja Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, lahko po sklepu kolegija (z dne 21. 9. 2000) dobi dijak na predlog mentorja tudi status: – športnika, če kot član sodeluje v šolskih športnih ekipah; – kulturnika, če sodeluje v pevskem zboru Šolskega centra Celje, gledališki delavnici, glasbenih skupinah, na področju medijev ali se pripravlja na nastope na šolskih prireditvah; – raziskovalca, če pripravlja raziskovalno nalogo.

Oprostitev od pouka športne vzgoje Vloge za oprostitev od pouka športne vzgoje zaradi zdravstvenih razlogov dijaki v začetku šolskega leta oddajo v tajništvu šole.

Priprave na dodatni predmet mature Dijaki zaključnega letnika tehniškega programa imajo možnost organizirane priprave na dodatni (peti) predmet mature (MAT, TUJ, ELE, MEH). Na prošnjo dijaka in staršev ravnateljica odbori obiskovanje priprav na peti predmet tudi na Gimnaziji Celje-Center.

Maturantska ekskurzija in maturantski ples Za maturantsko ekskurzijo se lahko odločijo dijaki posameznega oddelka v začetku 4. letnika. Razrednik predlaga program in vodi aktivnosti. Maturantski ples je eden izmed vrhuncev v času izobraževanja. Nanj se dijaki zaključnega letnika pripravljajo na nekajmesečnih plesnih vajah. Maturantski ples bo predvidoma 26. 1. 2018.

Šolska izkaznica Šolska izkaznica je dokument, s katerim se posameznik identificira kot dijak Šolskega centra Celje. Vsak dijak mora imeti v šolskih prostorih šolsko izkaznico. Velja tudi kot izkaznica za knjižnico ŠCC.

18


Fotokopiranje Za nemoteno izvajanje pouka mora vsak oddelek na začetku šolskega leta zbrati denar in ga oddati v fotokopirnico. Med šolskim letom mora oddelek zagotavljati zadosten znesek za fotokopiranje.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) Nova šolska zakonodaja poklicnega in strokovnega izobraževanja uvaja model socialnega partnerstva, na katerem temelji praktično usposabljanje z delom. PUD opravijo dijaki pri delodajalcih, s katerimi so sklenjene individualne ali kolektivne pogodbe o izvajanju tovrstnih vsebin. Individualna pogodba je sklenjena med delodajalcem in dijakom ter starši, kolektivna pa med šolo in delodajalcem. Delodajalec mora v obeh primerih izpolnjevati zakonska določila. Dijak si učno pogodbo lahko zagotovi sam in tako izbere delodajalca, ki ustreza individualnim željam (npr. lokacija). Dijaki so pred pričetkom dela seznanjeni z namenom in cilji praktičnega usposabljanja, z delovnim časom, s pravicami in dolžnostmi dijakov, vodenjem dokumentacije usposabljanja itd. Delo dijakov na usposabljanju spremlja mentor v delovni organizaciji in organizator praktičnega usposabljanja na šoli. 4-letni programi: v 2. in 3. letniku: - 2 tedna (tehnik mehatronike in medijski tehnik) - 4 tedne (strojni tehniki) 3-letni programi : v 1. in 2. letniku: - 4 tedne  - v 3. letniku 6 mesecev  2-letni program: v 1. letniku 4 tedne  Opravljen PUD je pogoj za napredovanje v višji letnik. Organizatorji PUD-a so Bojan Zdovc, Alen Pavšar in Dušan Vešligaj.

19


ŠOLSKI SKLAD Šolski sklad vodi upravni odbor sklada, v katerem so predstavniki dijakov, njihovih staršev in učiteljev šole. Osnova za zbiranje sredstev je program dela sklada za tekoče šolsko leto. Podrobneje opredeljuje delovanje šolskega sklada 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Iz sredstev šolskega sklada smo v lanskem šolskem letu subvencionirali ekskurzije, prireditvi ob slovesnem podpisu Kodeksa sožitja in sprejemu za najboljše dijake, financirali nadstandardna predavanja in prireditve. Naloge sklada v tem šolskem letu bodo: – pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov, – financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelkov, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, – nakup nadstandardne opreme, – zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne, raziskovalne in tekmovalne dejavnosti dijakov. Upravni odbor sklada Predsednica: Pera Kunst, šolska svetovalna delavka Člani: Simona Črep, ravnateljica Mateja Zorko Pavšar, svetovalna delavka Brigita Mastnak, učiteljica Peter Peršič, učitelj predstavnik dijakov Mojca Likeb, predstavnica staršev

KOMISIJA ZA KAKOVOST Komisija za kakovost bo tudi v šolskem letu 2017/2018 skrbela za uvajanje elementov in merljivih kriterijev – indikatorjev kakovosti dela na šoli in razvijala smernice za vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela na šoli. Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge: – ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-

izobraževalnega dela na šoli, – razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,

20


– načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti – – –

– – – –

na šoli, skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli, sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni, ter z usposobljenimi institucijami, pri spremljanju kakovosti sodeluje s pristojnimi organi na drugih šolah oziroma v horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in z delodajalci na državni in meddržavni ravni, spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in meddržavni ravni, spremlja usposobljenost in zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja, pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni, opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

V šolskem letu 2017/2018 bo prioritetno področje izboljšav učenje in poučevanje. Naš cilj je izboljšati proces učenja in poučevanja ter dosežke dijakov. Želimo ustvariti okolje, v katerem bomo razvijali ustvarjalnost in inovativnost ter si prizadevali za dobre medosebne odnose. S tem namenom se bomo osredotočili na tri ključna podpodročja: - na učne dosežke dijakov (kakšne dijake želimo, njihove kompetence), - na profesionalni razvoj učiteljev(kakšni naj bomo učitelji, kompetence), - na pozitivno šolsko klimo (kakšno okolje moramo vzpostaviti za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti ter dobre medosebne odnose). Vključenost v nacionalni projekt Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, v katerem sodelujemo kot razvojna šola, nam pomaga pri pripravi standardov in kazalnikov za izboljšanje kakovosti delovanja šole. Komisija za kakovost bo skrbela za uvajanje sistema nenehnih izboljšav na vseh področjih delovanja šole po metodologiji PDCA-kroga in spremljala uresničitev zastavljenih ciljev. Skrbnica Razvojnega načrta šole 2014–2019 je Brigita Renner.

21


Šolsko komisijo za kakovost sestavljajo: – – – – – – – – – –

Simona Črep, ravnateljica, Terezija Igrišnik, učiteljica splošnoizobraževalnih predmetov, Aleš Ferlež, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov, Pera Kunst, šolska svetovalna delavka, Natalija Talan Fošnarič, učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov, DušanVešligaj, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov, Renato Fijavž, EMO-Orodjana, d. o. o., predstavnik delodajalcev, Roman Gracer, predsednik Obrtne zbornice OE Celje, Helena Turnšek, predstavnica staršev, Jure Jordan Kozjak, predstavnik dijakov.

FAKULTATIVNI POUK Risanje in slikanje kot priprava na sprejemne izpite Dejavnost je namenjena dijakom vseh letnikov, ki razmišljajo o vpisu na katero od umetniških fakultet, za katere je najprej potrebno opraviti sprejemne izpite: Akademija za likovno umetnost, Pedagoška fakulteta – likovna pedagogika, Fakulteta za dizajn ...). Pregledali bomo vaje, ki so jih kandidati imeli že v preteklih letih na sprejemnih izpitih, se učili risati figuro in predmete po opazovanju, sestavili bomo mapo, ki jo je potrebno oddati pred sprejemnimi izpiti. Vabljeni tudi dijaki, ki radi rišete ali ste še neodločeni glede smeri študija. Posebni pripomočki niso potrebni. Mentorica Špela Kumer

CAD/CAM SISTEMI – PETOSNE OBDELAVE

Dijaki bodo z napredno tehnologijo za zahtevne obdelave (CAD-program) ustvarili 3D-model strojnega dela, izdelali NC-kodo za CNC-stroj, izvedli simulacijo izdelave in implementirali popravke, ustvarili tehnično dokumentacijo ter izdelali strojni del na petosnem CNC-obdelovalnem stroju. Pri usposabljanju v obsegu 25 ur bodo dijaki nova znanja in spretnosti pridobili z aktivnim sodelovanjem in delom na praktičnem primeru. Potrdila o pridobljenem znanju in spretnostih (1 kreditna točka) bodo veljala tudi za priznavanje dejavnosti. Usposabljanje bo izvedeno v skladu z dogovorom med udeleženci in izvajalcema. Mentorja: Feliks Lednik in Roman Zupanc

22


Strojni vid

Kako strojni vid na avtocesti prepozna in zabeleži registrsko številko avtomobila? Kako lahko s strojnim vidom nadzorujemo različne procese in aktivnosti? Namen usposabljanja je usposobiti dijake za razlago povezave in vpliva parametrov na digitalno sliko, pripravo okolja za zajem slike in nastavitev osvetlitve, izbiro ustrezne kamere in leče, povezavo kamere z ustreznim PLC- krmilnikom, izdelavo nadzornega programa ter izvedbo poskusne meritve. Pri usposabljanju v obsegu 25 ur bodo dijaki nova znanja in spretnosti pridobili z aktivnim sodelovanjem in delom na praktičnem primeru. Potrdila o pridobljenem znanju in spretnostih (1 kreditna točka) bodo veljala tudi za priznavanje dejavnosti. Usposabljanje bo izvedeno v skladu z dogovorom med udeleženci in izvajalcem. Mentor Peter Kuzman

MEPI – Mednarodno priznanje za mlade 1. Funkcije in naloge mentorjev: V šolskem letu 2017/2018 nadaljujemo z delom v programu MEPI. Mentorji MEPI smo mag. Marijana Marinšek, Peter Peršič in Suzana Slana. Vsi mentorji smo v šolskem letu 2015/2016 postali voditelji odprav. V šolskem letu 2017/2018 želimo pridobiti še kakšnega mentorja MEPI. Koordinatorica MEPI je mag. Marijana Marinšek. Vodja odprav bo Peter Peršič. Mentorstvo se bo porazdelilo glede na število na novo vključenih dijakov. 2. Udeleženci: Imamo enega udeleženca, ki zaključuje bronasto stopnjo, in eno udeleženko, ki zaključuje srebrno stopnjo. V tem šolskem letu nadaljujemo s pripravami in z izvedbo aktivnosti in odprav na bronasti, srebrni in zlati stopnji. Z udeleženci, ki so vključeni na novo, izvajamo aktivnosti na bronasti stopnji, izjemoma, s privolitvijo nacionalnega urada, tudi na srebrni. 3. Sestanki: Mentorska srečanja z udeleženci in priprave na odpravo potekajo enkrat na teden ali po potrebi. Obdelali bomo vse trde in mehke veščine. Izvedejo se tudi skupinske vikend priprave na odprave. Sestanki mentorjev, na katerih se bomo pogovorili o napredku skupin,

23


problemih, idejah, nadaljnjih načrtih itd., bodo enkrat na mesec ali po potrebi. 4. Poskusna in kvalifikacijska odprava: Poskusno odpravo na bronasti stopnji bomo izvedli v mesecu maju, kvalifikacijsko odpravo pa v mesecu juniju. Poskusno odpravo na srebrni stopnji bomo izvedli v mesecu juniju in kvalifikacijsko v avgustu. Skozi vse šolsko leto bodo potekale tudi priprave na zlato odpravo. Pri pripravah na odprave in izvedbi le-teh bomo sodelovali z Gimnazijo Celje – Center in s III. OŠ Celje. Izvedli bomo tudi vikend priprave na CŠOD Gorenje, na Boču in na Gimnaziji Celje – Center. Po odpravi udeleženci pripravijo poročanje in izdelek. Mentorji bomo pripravili tudi nove trase za poskusno in kvalifikacijsko odpravo. 5. Prireditve in podelitev priznanj: Udeleženci MEPI bodo po odpravi pripravili razstavo foto utrinkov na šolskem hodniku in spletni strani. Podelitev priznanj udeležencem celjske regije bo januarja 2018 v Narodnem domu. Za pripravo prireditve je zadolžena I. gimnazija v Celju.

Mesec

Namen

September

- -

Promocijske aktivnosti in vključevanje novih udeležencev Razstava foto utrinkov MEPI 2016/2017

Oktober

-

Uvodni sestanek z novim udeleženci

- - - - -

- - - - - - -

Spoznavanje skupin Predstavitev področij in postavljanje osebnih ciljev na bronasti stopnji (mentorji) Postavljanje osebnih ciljev po področjih na srebrni stopnji Postavljanje osebnih ciljev po področjih na zlati stopnji Predstavitev koncepta, vrste odprav in načina potovanja, razlaga procesa celotne odprave (po fazah) Razlaga ciljev ter namena odprav Predavanje o pomenu dobre psiho. fiz. priprave udeležencev (predstavimo časovne okvire trajanja odprav) Igre za razvoj mehkih veščin (spoznavanje, izgradnja tima) Skupen trening (pohod na Grmado – kurišče, kuhanje gobove juhe, peka kostanja) Urjenje – praktična uporaba zemljevida, topografija (topografski znaki), kompas (Peter P.) Orientacija (določanje strani neba, določanje azimuta, hoja po azimutu...) Razvijanje mehkih veščin Sestanek s starši Vikend priprave na Boču in CŠOD Gorenje (12. 11.-13. 11.); izvedba »mini odprave«

December

- - -

Predavanje o potrebni opremi, ponovitev orientacije na prostem, okoli šole Kondicijski trening, orientiranje na terenu Pripravljanje podelitve priznanj

Januar

- - - -

Podelitev priznanj Vikend priprave: Orientacija in prva pomoč Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin Kondicijski trening in terenske priprave

Oktober, november

24

- -


Februar

- - -

Načrtovanje poskusne odprave in ideje za glavno odpravo Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin Kondicijski trening in terenske priprave

-

Načrtovanje in priprava poskusne odprave (orientacijsko, pot, oprema, hrana, izvedba končnega poročila) Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin

Marec - - April

Maj

- - - - - - - - - - - - -

Vikend priprave: Načrtovanje in priprava poskusne odprave (orientacijsko, pot, oprema, hrana, izvedba končnega poročila) Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin Sestanek s starši Načrtovanje in priprava poskusne bronaste odprave Izpolnitev obrazcev, ki jih zahteva izvajalska institucija, lokalni in nacionalni MEPI urad Prijava poskusne bronaste odprave (tri dni prej) Pregled opreme – spremljevalec Poskusna bronasta odprava (11.5. – 12.5.) Evalvacija in dodatne priprave na področjih, kjer se je izkazalo, da bi bilo to potrebno za zaključek kvalifikacijske odprave Poročanje po poskusni odpravi Urejanje dokumentacije za kvalifikacijsko odpravo (bron) Načrtovanje in priprava glavne odprave (lokacijsko, orientacijsko, pot ) Prijava kvalifikacijske odprave šoli, nacionalni urad MEPI, pridobivanje soglasij

- - - - - - - - -

Načrtovanje in priprava kvalifikacijske bronaste odprave (orientacijsko, pot, oprema, hrana, izvedba končnega poročila) Urejanje in pregled opreme Prvi kontakt in pregled pred odpravo – ocenjevalec Glavna bronasta odprava (16. 6.–17. 6.) Poročanje po odpravi Razstava (foto utrinki) Ocena (ocenjevalca in spremljevalca ter zapis ocen v indeks dosežkov) Oddaja poročil o bronasti odpravi na MEPI nacionalni urad Prijava poskusne srebrne odprave Poskusna srebrna odprava (22. 6.–24. 6.)

Julij

-

Načrtovanje in priprava kvalifikacijske srebrne odprave

Avgust

- - -

Načrtovanje in priprava kvalifikacijske srebrne odprave Kvalifikacijska srebrna odprava (20. 8.–22. 8.) Poročanje po odpravi

Junij

Mentorji: mag. Marijana Marinšek, Peter Peršič in Suzana Slana

NADARJENI DIJAKI Skupina za delo z nadarjenimi bo spremljala dijake novince, ki iz osnovne šole prinesejo potrdilo o nadarjenosti in jih spodbujala pri vključevanju v različne aktivnosti. Ti dijaki bodo v drugi polovici šolskega leta glede na njihov interes dobili tudi mentorje ter se z njihovo pomočjo razvijali na področju, ki jih zanima. Ob prvem skupnem roditeljskem sestanku bodo razredniki staršem nadarjenih dijakov razdelili vprašalnike, da bodo lahko skupaj z nadarjenimi dijaki izrazili svoje želje in interese glede dela v šoli.

25


Z že evidentiranimi nadarjenimi dijaki višjih letnikov bomo po potrebi izvedli prilagoditve pripravljenih načrtov in z dijaki postavili nove cilje. V začetku šolskega leta bomo postavili tudi bazo, kamor bodo mentorji beležili dosežke nadarjenih dijakov. Tudi v šolskem letu 2017/2018 bomo v mesecu marcu organizirali VI POLIS (Festival za nadarjene dijake), na katerega bomo povabili uspešne posameznike z različnih področij delovanja, z namenom, da dan preživijo z nadarjenimi dijaki in njihovimi starši. Na predlog mentorjev bo skupina za delo z nadarjenimi izbrala dijake, ki s svojimi dosežki na tekmovanjih ali natečajih in z vestnim delom na različnih projektih izstopajo, ter organizirala nagradno strokovno ekskurzijo za te dijake v mesecu aprilu oz. maju. Operativni NAČRT ODKRIVANJA NADARJENIH DIJAKOV IN DELO Z NJIMI Čas

september 2017

kadarkoli v šolskem letu

26

Aktivnost

Izvajalec

razdelitev vprašalnika dijakom novincem

razrednik na roditeljskem sestanku

sprejemanje potrdil, drugih dokazil o nadarjenosti oziroma zunajšolskih dejavnostih in vprašalnikov od dijakov 1. letnikov

razrednik

sestanek OUZ in potrditev identifikacije

razrednik (predstavi svoje dijake in odda dokumentacijo svetovalni službi)

seznanitev in pridobitev mnenja dijaka in staršev ter pridobitev soglasja za nadaljevanje spremljanja dijaka

svetovalna služba

zapis v evidenco identificiranih dijakov

koordinator

ugotovljeno izstopanje na posameznem področju

učitelj, OUZ

sestanek OUZ in potrditev identifikacije na osnovi kriterija in s testiranjem dijaka

razrednik (predstavi svoje dijake in odda dokumentacijo svetovalni službi)

seznanitev in pridobitev mnenja dijaka in staršev ter pridobitev soglasja za nadaljevanje spremljanja dijaka

svetovalna služba

zapis v evidenco identificiranih dijakov

koordinator

ugotovljen dosežek dijaka na tekmovanju

mentor (sporoči razredniku in svetovalni službi)

sestanek OUZ in potrditev identifikacije na osnovi dosežka

razrednik (predstavi svoje dijake in odda dokumentacijo svetovalni službi)

seznanitev in pridobitev mnenja dijaka in staršev ter pridobitev soglasja za nadaljevanje spremljanja dijaka

svetovalna služba

zapis v evidenco identificiranih dijakov

koordinator


priprava končne ponudbe obogatitvenih in poglobitvenih dejavnosti šole

skupina za nadarjene

sklic vseh nadarjenih in predstavitev ponudbe

koordinator

sprejemanje prijav na ponujene dejavnosti in morebitnih vlog za izdelavo INDEP

razrednik

priprava INDEP za tiste, ki so oddali vlogo

svetovalna služba

seznanitev mentorjev delavnic o prijavah

koordinator

razgovor z dijaki o dosedanjem delu in sodelovanju z mentorji; po potrebi prilagoditve pripravljenih načrtov in postavitev novih ciljev

koordinator, svetovalna služba

nadgradnja baze dosežkov za nadarjene dijake

Edi Došler, koordinator

november 2017– maj 2018

izvajanje dejavnosti

mentorji

marec 2018

festival VI POLIS

M. Zorko Pavšar, koordinator

april 2018

nagradna strokovna ekskurzija za nadarjene dijake

skupina za nadarjene, mentorji

maj 2018

evalvacija z vprašalnikom za dijake in oddaja izpolnjenega poročila o dijaku

skupina za nadarjene, mentorji

maj 2018

pridobitev soglasja staršev za nadaljevanje dela v naslednjem šolskem letu

razredniki (oddajo koordinatorju)

oktober 2017

oktober, november 2017

Pojasnila: – Trije načini odkrivanja nadarjenih:

1. način – identificirani že v OŠ (prinesejo potrdila in podpisana poročila o svojih potencialih in dosedanjih dosežkih terdruga dokazila). 2. način – evidentiranje na podlagi predloga učitelja in OUZ (obrazec s kriteriji); identifikacija mogoča le s testiranjem (test inteligentnosti in test ustvarjalnosti). 3. način – identifikacija na osnovi dosežka dijaka (prva tri mesta na državnem nivoju ali zlato priznanje ali uvrstitev na mednarodno tekmovanje). – INDEP se dela le, če starši razredniku oddajo vlogo za pripravo individualiziranega programa. – Način odkrivanja se izvede septembra, druga dva pa takrat, ko so zanju izpolnjeni pogoji. Delo spremlja in koordinira Danica Mikola.

27


Koledar dogodkov September 1. 9.

(petek)

Začetek pouka

(petek, ponedeljek)

Projekt Motivacija za pozitivno prihodnost za dijake 1. letnika PTIprograma (IND)

1. 9.

(petek)

Predavanje A. Lisaca ob 11. uri v TV za dijake zaključnega letnika SSI in PTI

5. 9.

(torek)

Izredni izpitni rok

8. 9.

(petek)

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. 9.

(torek)

1. roditeljski sestanek za starše dijakov vseh letnikov

14. 9.

(četrtek)

Obisk MOS-a za dijake nezaključnega letnika, razen 1. letnika

(četrtek, petek)

Projekt Na srednji šoli je kul za dijake 1. letnika, razen PTI (IND)

(ponedeljek)

Podelitev zelene zastave Ekošola

(ponedeljek , torek)

Mednarodno srečanje mentorjev (Šola ambasadorka EP)

19. 9.

(torek)

Sestanek s svetovalnimi delavkami OŠ

19. 9.

(torek)

2. pedagoška konferenca (ob 14. uri)

20. 9.

(sreda)

Sprejem zlatih maturantov na ŠCC (ob 9. uri) in na MOC (ob 11. uri) Sestanek dijaške skupnosti

21. 9.

(četrtek)

Varnost in zdravje pri delu za dijake 1. letnika (razen medijskih tehnikov)

22. 9.

(petek)

Športni dan (IND) Zadnji rok za oddajo prošenj (statusi, zamujanje, odhajanje)

(petek-nedelja)

Srebrna kvalifikacijska odprava MEPI

26. 9.

(torek)

Prireditev na Starem gradu ni izgovora, tudi ti zmoreš ob 11. uri (IND)

27. 9.

(sreda)

Naravoslovni, ekološki dan v povezavi s tehnologijo stroke za dijake S-3. a in b Varnost in zdravje pri delu za dijake 2. in 3. letnika programa medijski tehnik

28. 9.

(četrtek)

Varnost in zdravje pri delu za dijake M-1. f, S-1. g, S-3. a, b M-3. c in M-3. f Logika - šolsko izbirno tekmovanje Področno tekmovanje v atletiki ekipno

29. 9.

(petek)

Nadomestni termin za prireditev na Starem gradu

(ponedeljek, torek)

Strokovna ekskurzija po Sloveniji za dijake M-4. c, S-4. a in b

(torek)

Področno tekmovanje v rokometu za dijake Info točka (ob 17. uri) Skupne govorilne ure (18.-18. 45)

(sreda-petek)

Strokovna ekskurzija v Beograd za dijake M-4. d in e

1. 9., 4. 9.

14. in 15. 9. 18. 9. 18. in 19. 9.

22.-24. 9.

Oktober 2. in 3. 10. 3. 10. 4.-6. 10.

28


5.-7. 10.

(četrtek-sobota)

Šola ambasadorka EP – nagradna ekskurzija v Strasbourg

5. 10.

(četrtek)

Gazele Zasavsko-Savinjske regije

6. 10.

(petek)

Pričetek plesnih vaj

(petek-nedelja)

Naravoslovno-športni tabor za dijake S-2. a, b in M-2. c v CŠOD Soča (IND, 3. ura ŠVZ)

10. 10.

(torek)

3-KONS za dijake programa medijski tehnik (IND)

11. 10.

(sreda)

Finale v atletiki ekipno Šolsko tekmovanje iz znanja fizike

14. 10.

(sobota)

MEPI – pohod na Grmado

18. 10.

(sreda)

Strokovna ekskurzija za dijake M-3. f

19., 20. 10.

(četrtek, petek)

Strokovna ekskurzija za dijake M-3. d in e v Muenchen (IND) Strokovna ekskurzija za dijake M-2. f in v Muenchen (IND)

20.-22. 10.

(petek-nedelja)

Naravoslovno-športni tabor za dijake M-2. d in e v CŠOD Soča (IND, 3. ura ŠVZ)

6.-8. 10.

24. 10.

30. 10.-3. 11.

(torek)

Delavnice za OŠ Ekologija in stroka za dijake S-1. g in M-1. f Kulturne znamenitosti okolice za dijake M-1. h, S-1. i, j in k Strokovna ekskurzija za dijake S-2. k

(ponedeljek-petek)

Jesenske počitnice

(sobota)

Logika - državno tekmovanje za srednje šole

(nedelja-ponedeljek)

Skupinske priprave na bronasto odpravo MEPI (CŠOD Gorenje)

14. 11.

(torek)

3. pedagoška konferenca ob (15. uri) 2. roditeljski sestanek za starše dijakov vseh letnikov, Predavanje za starše dijakov 1. letnika: J. Prgić, Tanka črta odgovornosti

15. 11.

(sreda)

Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi

17. 11.

(petek)

21. 11.

(torek)

srečanje »mladih genialcev« v Krškem

27. 11.

(ponedeljek)

Rok za prijavo dijakov 2. letnika na državno tekmovanje v angleščini

(petek, sobota)

Izobraževanje za učiteljski zbor

November 11. 11. 12.-13.11.

24.-25. 11.

Ro Rok za prijavo na tekmovanje Mladi genialci

December 3. 12. 5. 12.

Zadnji rok za prijavo k PoM v zimskem roku (torek)

Info točka (ob 16. uri) 4. pedagoška konferenca (ob 17. uri) Skupne govorilne ure (18.-18. 45)

29


12. 12.

(torek)

Šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

15. 12.

(torek)

Šolsko tekmovanje Mladi genialci

20. 12.

(sreda)

Ogled filmske predstave (IND)

22. 12.

(petek)

Božično-novoletna prireditev

(ponedeljek-torek)

Novoletne počitnice

(torek)

Šolsko tekmovanje v znanju nemščine Začetek pouka za dijake S-3. g

25. 12.-2. 1.

Januar 9. 1. 12. 1.

Zaključek pouka in zadnja RU za dijake M-3. f

15. 1.

(ponedeljek)

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja Obvezna RU Menjava urnika Začetek opravljanja PUD-a za dijake M-3. f

16. 1.

(torek)

5. pedagoška in 1. ocenjevalna konferenca ob 14. 00 Šolsko tekmovanje iz geografije

22. 1.

(ponedeljek)

Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz opravičljivih razlogov

23. 1.

(torek)

3. roditeljski sestanek Predavanje za starše dijakov zaključnega letnika: P. Kunst, Kam po končani srednji šoli

24. 1.

(sreda)

Območno tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

26. 1.

(petek)

Maturantski ples

28. 1.

(nedelja)

Zadnji rok za pisno odjavo od zimskega dela PoM

Februar 3. 2.

(sobota)

Državno tekmovanje v Ekokvizu

5. 2.

(ponedeljek)

Zaključni izpit: pisni izpit iz slovenščine Regijsko tekmovanje v znanju angleščine za dijake 3. letnika SSI

6. 2.

(torek)

6. pedagoška konferenca (ob 17. uri) Skupne govorilne ure (18.-18. 45) Državno tekmovanje v znanju nemščine Zaključni kviz Mladi genialci v Krškem

7. 2.

(sreda)

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku

8. 2.

(četrtek)

Slovenski kulturni praznik – pouka prosto

9. in 10. 2.

(petek, sobota)

Informativni dan

9. 2.

(petek)

Strokovna ekskurzija za dijake M-1. f in S-1. g, S-2. a, b in M-2. c

26. 2.- 2. 3.

(ponedeljek-petek)

Zimske počitnice

Marec

30

5. 3.

(ponedeljek)

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

6. 3.

(torek)

Info točka (ob 16. uri) 7. pedagoška konferenca (ob 17. uri) Skupne govorilne ure (18.-18. 45)


8. 3.

(četrtek)

Literarna ekskurzija za dijake 2. letnika SSI Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

10. 3.

(sobota)

Predmaturitetni preizkus (MAT ali ANG)

10. 3.

(sobota)

Državno tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

15. 3.

(četrtek)

Šolsko tekmovanje iz znanja matematike

16. 3.

(petek)

Regijsko tekmovanje iz znanja fizike

17. 3.

(sobota)

Državno tekmovanje iz angleškega jezika za dijake 3. letnika

24. 3.

(sobota)

Državno tekmovanje v znanju angleščine Poliglot za dijake 3. letnika SSI in 1. letnika PTI

30. 3.

(petek)

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v spomladanskem izpitnem roku

2. 4.

(ponedeljek)

Velikonočni ponedeljek – pouka prosto

3. 4.

(torek)

8. pedagoška konferenca (ob 17. uri) 4. roditeljski sestanek (ob 18. uri) Skupne govorilne ure (18.20-18. 45)

(četrtek, petek)

Strokovna ekskurzija v Salzburg in Linz za M-2. d in e

19. 4.

(četrtek)

Dan odprtih vrat Ekološki dan in spoznavanje poklicnega področja za dijake 1. letnika SSI Literarna in strokovna ekskurzija za dijake 3. letnika SSI Pouk drugače – vojaški muzej v Pivki, Ljubljana za dijake S-2. I, j, M-2. h

21. 4.

(sobota)

Državno tekmovanje iz znanja matematike

(petek-sreda)

Prvomajske počitnice

(torek)

Info točka (ob 16. uri) 9. pedagoška konferenca (ob 17. uri) Skupne govorilne ure (18.-18. 45)

(petek, sobota)

Poskusna bronasta odprava MEPI

15. 5.

(torek)

Oddaja potrdila razredniku o opravljenih IND

16. 5.

(sreda)

10. pedagoška konferenca in 2. ocenjevalna konferenca za zaključne letnike (ob 14. uri)

18. 5.

(petek)

Dan šole

19. 5.

(sobota)

Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz opravičenih razlogov

(ponedeljek-petek)

Priprava na PoM in ZI

21. 5.

(ponedeljek)

Zaključek pouka in razdelitev spričeval za dijake zaključnega letnika

25. 5.

(petek)

Zadnji rok za pisno odjavo od PoM

28. 5

(ponedeljek)

Zadnji dan pouka za dijake M-1. h, S-1. i, j, M-2. h, S-2. i, j Izboljševanje ocen za dijake zaključnega letnika tehniških programov

29. 5

(torek)

April

12. in 13. 4.

27. 4.-2. 5.

Maj 8. 5.

11.-12. 5.

21. 5.-25. 5.

PoM: pisni izpit iz slovenščine Sprejem za najboljše dijake in njihove mentorje

31


Junij 1. 6.

(petek)

Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov dijakov zaključnega letnika poklicnega izobraževanja Zadnji dan pouka za dijake S-1. k, S-2. a, b, S-3. a, b

2. 6.

(sobota)

PoM: pisni izpit iz angleščine

4. 6.

(ponedeljek)

Zaključni izpit: pisni izpit iz slovenščine Sprejem za najboljše dijake in njihove mentorje

6. 6

(sreda)

PoM: pisni izpit iz nemščine

(sreda, četrtek)

Projektno učenje Kulturna dediščina za dijake 1. letnika SSI

8. 6

(petek)

Zadnji dan pouka za dijake M-1. f, S-1. g, M-2. c, d, e, M-3. c, d, e,

9. 6

(sobota)

PoM: pisni izpit iz matematike

11. 6

(ponedeljek)

2. predmet poklicne mature

()

Kvalifikacijska bronasta odprava MEPI

20. 6.

(sreda)

11. pedagoška in 2. ocenjevalna konferenca za nezaključne letnike (ob 14. uri)

22. 6.

(petek)

Zadnji dan pouka za dijake S-1. a, b, M-1. c, d, e Delitev spričeval in obvestil Proslava ob dnevu državnosti

(petek-nedelja)

Poskusna srebrna odprava MEPI

29. 6.

(petek)

Začetek spomladanskega izpitnega roka

3. 7.

(torek)

12. pedagoška konferenca po spomladanskem roku popravnih izpitov (ob 12. uri)

(petek)

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

(ponedeljek)

Zadnji rok za prijavo k PoM v jesenskem roku Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

(torek)

Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz opravičenih razlogov

6., 7. 6.

16.-17. 6.

22.-24. 6.

Julij

6. 7.

9. 7.

Avgust 14. 8.

16. 8.

(četrtek)

20. 8.

(ponedeljek)

20.-22. 8.

32

13. pedagoška konferenca Začetek jesenskega izpitnega obdobja Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo od PoM 14. pedagoška konferenca po jesenskem roku popravnih izpitov Kvalifikacijska srebrna  odprava MEPI

24. 8.

PoM: pisni izpit iz slovenščine

25. 8.

PoM: pisni izpit iz matematike


ŠOLSKI KOLEDAR 2017/2018 Začetek pouka: petek, 1. 9. 2017 Zaključek pouka: - za dijake zaključnih letnikov: ponedeljek, 21. 5 2018 - za dijake nezaključnih letnikov: petek, 22. 6. 2018 Ocenjevalna obdobja 1. ocen. obdobje: od petka, 1. 9. 2017, do ponedeljka, 15. 1. 2018 2. ocen. obdobje: - za dijake zaključnih letnikov: od torka, 16. 1. 2018, do petka, 18. 5. 2018 - razdelitev spričeval: ponedeljek, 21. 5. 2018 - priprava na PoM ter ZI: 21.–25. 5. ter 7., 8. in 12. 6. 2018 - za dijake nezaključnih letnikov: od torka, 16. 1. 2018, do četrtka, 21. 6. 2018 - razdelitev spričeval: petek, 22. 6. 2018, oz. po opravljenem PUD-u - proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka: petek, 22. 6. 2018 Redovalne konference 1. redovalna konferenca: torek, 16. 1. 2018 2. redovalna konferenca: - zaključni letniki: sreda, 16. 5. 2018 - nezaključni letniki: sreda, 20. 6. 2017 Počitnice – jesenske: – novoletne: – zimske: – prvomajske: – poletne:

30. 10.–3. 11. 2017 25. 12.–2. 1. 2018 26. 2.–2. 3. 2018 27. 4.–2. 5. 2018 26. 6.–31. 8. 2018

Menjava urnika - ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja: v ponedeljek, 15. 1. 2018 Maturantski ples - petek, 26. 1. 2018 Informativna dneva - petek, 9. 2., in sobota, 10. 2. 2018 Dan šole (delovni dan) - petek, 18. 5. 2018

33


ČASOVNA REALIZACIJA POUKA a) Delovni dnevi in prazniki ter dan šole

MESEC

DELOVNI DNEVI Nezaključni letniki

PRAZNIKI, DAN ŠOLE

Zaključni letniki

September

21

21

/

Oktober

20

20

31. oktober – dan reformacije

November

19

19

1. november – dan spomina na mrtve

December

16

16

25. december – božič 26. december – dan samostojnosti in enotnosti

Januar

21

21

1. januar – novo leto 2. januar – praznik

Februar

16

16

8. februar – slovenski kulturni praznik

Marec

20

20

/

April

18

18

2. april – velikonočni ponedeljek 27. april – dan upora proti okupatorju

Maj

21

13 (+5)*

1. in 2. maj – praznik dela 18. maj – dan šole

Junij

16

(+3)*

25. junij – dan državnosti

188

164 (+8)*

12 dni

Skupaj

* Šola je dolžna organizirati pripravo na poklicno maturo in zaključni izpit. Priprave potekajo od 21. maja do 25. maja

2018 ter 7., 8. in 12. junija 2018 (na ustni del PoM). Organizirana priprava se šteje kot pouk in je za dijake obvezna.

POUK V ŠOLI: NEZAKLJUČNI LETNIKI 1. 9. 2017–22. 6. 2018 = 188 dni (pouk, interesne dejavnosti, dan šole) – 1 dan šole = 187 dni 187 dni = 37 tednov + 2 dni ZAKLJUČNI LETNIKI 1. 9. 2017–21. 5. 2018 = 164 dni (pouk, interesne dejavnosti, dan šole) – 1 dan šole = 163 dni PLUS: priprava na PoM in ZI = 5 dni (21.–25. 5. 2018) + 3 dni (7., 8. in 12. 6. 2018) + 1 dan predmaturitetni preizkus (10. 3. 2018) = 172 dni 172 dni = 34 tednov + 2 dni b) Pouka prosti dnevi: - z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, - šolske počitnice, - dan šole, - en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov, - sobote, razen, če ni z letnim delovnim načrtom šole ali navodili o razporeditvi pouka, ki jih izda minister, določeno drugače, - nedelje.

34


c) Načrtovane delovne sobote: - 10. 2. 2018: informativni dan - 10. 3. 2018: predmaturitetni preizkus (angleščina/nemščina/ matematika) - 2. 6. 2018: poklicna matura – pisni del (angleščina) - 9. 6. 2018: poklicna matura – pisni del (matematika)

Raz.

Program š. l./ted./dni

Pouk ted./dni

IND t./ur/dd

PUD ur/ted.

Pouk + IND

S-1. a

ST-38/190

35/175

3/96/15

0

22. 6.

19. 6.

S-1. b

ST-38/190

35/175

3/96/15

0

22. 6.

19. 6.

M-1. c

TM-38/190

35/175

3/96/15

0

22. 6.

19. 6.

M-1. d

MT-38/190

35/175

3/96/15

0

22. 6.

19. 6.

M-1. e

MT-38/190

35/175

3/96/15

0

22. 6.

19. 6.

M-1. f

TM-PTI-36/180

34/170

2/64/10

76/2

8. 6.

11. 6.

7. 6.

S-1. g

ST-PTI-36/180

34/170

2/64/10

76/2

8. 6.

11. 6.

7. 6.

M-1. h

MO-35/175

33/165

2/64/10

152/4

28. 5.

29.5.

28. 5.

S-1. i

OK-O-35/175

33/165

2/64/10

152/4

28. 5.

29.5.

28. 5.

S-1. j

ISI-KK-35/175

33/165

2/64/10

152/4

28. 5.

29. 5.

28. 5.

S-1. k

PTP-36/180

34/170

2/64/10

152/4

1. 6.

4. 6.

1. 6.

S-2. a

ST-36/180

33/165

3/96/15

152/4

1. 6.

4. 6.

1. 6.

S-2. b

ST-36/180

33/165

3/96/15

152/4

1. 6.

4. 6.

1. 6.

M-2. c

TM-38-180

35/175

3/96/15

76/2

8. 6.

11. 6.

7. 6.

M-2. d

MT-36/180

33/165

3/96/15

76/2

8. 6.

11. 6.

7. 6.

M-2. e

MT-36/180

33/165

3/ 96/15

76/2

8. 6.

11. 6.

7. 6.

S-2. f

ST-PTI-35/175

34/170

1/32/5

0

21. 5.

15. 5.

S-2. g

ST-PTI-35/175

34/170

1/32/5

0

21. 5.

15. 5.

M-2. h

MO-35/175

33/165

2/64/10

152/4

28. 5.

29. 5.

28. 5.

S-2. i

OKO-O-35/175

33/165

2/64/10

152/4

28. 5.

29. 5.

28. 5.

S-2. j

ISI-35/175

33/165

2/64/10

152/4

28. 5.

29. 5.

28. 5.

S-2. k

PTP-34/175

34/170

1/32/5

0

21. 5.

S-3. a

ST-36/180

33/165

3/96/15

152/4

1. 6.

4. 6.

1. 6.

S-3. b

ST-36/180

33/165

3/96/15

152/4

1. 6.

4. 6.

1. 6.

PUD

Zadnja raz. ura

15. 5.

35


M-3. c

TM-36/180

33/165

3/96/15

76/2

8. 6.

11. 6.

7. 6.

M-3. d

MT-36/180

33/165

3/96/15

76/2

8. 6.

11. 6.

7. 6.

M-3. e

MT-36/180

33/165

3/9/15

76/2

8. 6.

11. 6.

7. 6.

M-3. f

MO-17/85

16/80

1/32/5

608/16

pouk 1. 9.–12. 1. PUD 15. 1.–21. 5.

12. 1.

S-3. g

OK-O-17/85 ISI

16/80

1/32/5

608/16

pouk 9. 1.–21. 5. PUD 1. 9. do 8. 1.

15. 5.

S-4. a

ST-36/180

34/170

2/64/10

0

21. 5.

15. 5.

S-4. b

ST-36/180

34/170

2/64/10

0

21. 5.

15. 5.

M-4. c

TM-36/180

34/170

2/64/10

0

21. 5.

15. 5.

M-4. d

MT-36/180

34/170

2/64/10

0

21. 5.

15. 5.

M-4. e

MT-36/180

34/170

2/64/10

0

21. 5.

15. 5.

Delitev spričeval in obvestil: - -

zaključni letniki 21. 5. 2018 nezaključni letniki 22. 6. 2018 (oz. po opravljenem PUD-u oz. v avgustu po šolskem koledarju)

Razredne ure So praviloma na urniku in se izvajajo tedensko. Potrebno je izvesti tudi: – razredno uro pred redovalnimi konferencami: 15. 1. 2018 oz. 12. 1. 2018 za M-3. f, ki odhaja na PUD, – razredne ure, ki so navedene v zgornji tabeli (zadnja razredna ura), – dvakrat letno skupno tematsko razredno uro. Konzultacijske ure za dijake razpored tedenskih konzultacijskih ur za dijake je objavljen na šolski spletni strani. –

36


Roditeljski sestanki in predavanja za starše Datum

Dejavnost

12. 9. 2017 (torek)

1. roditeljski sestanek za starše dijakov vseh letnikov in programov

14. 11. 2017 (torek)

2. roditeljski sestanek za starše dijakov vseh letnikov in programov, predavanje za starše dijakov 1. letnikov: Tanka črta odgovornosti, mag. Jani Prgić

23. 1. 2018 (torek)

3. roditeljski sestanek, predavanje za starše dijakov zaključnih letnikov: Kam po končani srednji šoli, Pera Kunst

3. 4. 2018 (torek)

4. roditeljski sestanek za starše dijakov vseh letnikov in programov

Govorilne ure – skupne govorilne ure izvedemo načeloma vsak 1. torek v mesecu

ob 18.00 na lokaciji Pot na Lavo 22, razen s šolskim koledarjem napovedane časovne in lokacijske prestavitve (skupne govorilne ure 7. 11. 2017 in 9. 1. 2018 odpadejo), – tedenske govorilne ure bodo objavljene naknadno in se izvedejo na lokacijah Kosovelova 12 in Pot na Lavo 22.

37


INTERESNE DEJAVNOSTI Dijaki vseh programov in letnikov naše šole lahko izberejo dejavnosti iz naslova interesnih dejavnosti, s katerimi dopolnjujejo, širijo in poglabljajo znanje, pridobljeno pri rednem pouku. Obvezna področja zajemajo biologijo z ekologijo, različne kulturne dejavnosti, športne dneve in strokovne ter literarne ekskurzije. V okviru obveznega programa poslušajo dijaki tudi predavanja z vzgojno tematiko. Prosto izbiro imajo pri vsebinah, ki so objavljene v posebnem katalogu, zajemajo pa izobraževalno, raziskovalno, kulturno in športno dejavnost. Oddelki: S-1. a, S-1. b, M-1. c, M-1. d, M-1. e (strojni tehnik, tehnik mehatronike, medijski tehnik) – 96 ur

Dejavnost

Število ur

Nosilec

Termin

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

22. 9.

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

26. 9.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

22. 2.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

junij

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

20. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana, B. Mastnak

22. 12.

2

D. Hundrić, M. Drev Uranjek

7. 2.

2

B. Škorc

22. 6.

12

D. Povše, A. Požlep, D. Kunej

6. in 7. 6.

6

PUZ

Okt.–april

12

S. Črep, M. Zorko Pavšar, P. Kunst, L. Leskovšek, P. Peršič razrednik

14. in 15. 9.

Ekološki dan in / ali spoznavanje poklicnega področja

6

K. Zidanšek, D. Mikola, M. Cizej, I. Virant, M. Radosavljević

19. 4.

3-KONS (MT)

6

S. Slana, razrednik

10. 10.

24/18

Mentorji

Obvezni del Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave, VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku, proslava ob dnevu državnosti)

Projektno učenje Kulturna dediščina Ogled sejma Inovativnost pri dejavnosti (metode učenja in motivacije – Na srednji šoli je kul) Vsebine, povezane s programom

Katalog dejavnosti – krožki (ST, TM/MT)

38


Oddelki: S-2. a, S-2. b, M-2. c, M-2. d, M-2. e (strojni tehnik, tehnik mehatronike, medijski tehnik) – 96 ur

Število ur

Nosilec

Termin

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

22. 9.

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

26. 9.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

22. 2.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Junij

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

20. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana, B. Mastnak

22. 12.

2

D. Hundrić, M. Drev Uranjek

7. 2.

2

B. Škorc

22. 6.

6

B. Škorc, M. Drev Uranjek

8. 3.

16

M. Drev Uranjek

Okt.-nov.

6

L. Leskovšek

6. 10. (TM in ST) 20. 10. (MT)

Dejavnost

Obvezni del

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave, VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku, proslava ob dnevu državnosti)

Literarna ekskurzija Zdravstvena vzgoja (tečaj prve pomoči) Naravoslovno-ekološki dan Vsebine, povezane s programom

9. 2. Strokovna ekskurzija (MT v Salzburg, Linz)

Prosta izbira dijaka

6

A. Glušič, J. Prezelj, M. Amon, M. Veber, P. Arlič, razrednik MT

12. in 13. 4. (MT)

Ogled sejma (MOS)

6

M. Drev Uranjek, razrednik

14. 9.

3-KONS (MT)

6

S. Slana, razrednik

10. 10.

20/14

Mentorji

Katalog dejavnosti – krožki (ST, TM,/MT)

39


Oddelki: S-3. a, S-3. b, M-3. c, M-3. d, M-3. e (strojni tehnik, tehnik mehatronike medijski tehnik) – 96 ur Število ur

Nosilec

Termin

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

22. 9.

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

26. 9.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

8. 3.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Junij

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

20. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana, B. Mastnak

22. 12.

D. Hundrić, M. Drev Uranjek

7. 2.

2

B. Škorc

22. 6.

Literarna ekskurzija

6

B. Renner, S. Slana, D. Kunej

19. 4.

Naravoslovni, ekološki dan v povezavi s tehnologijo stroke

6

PUZ

Nov.

Spoznanje poklicnega področja, panoge, predavanje

6

B. Klakočer, Ž. Podbregar M. Cizej, P. Arlič

19. 4.

Ogled sejma (MOS)

6

M. Drev Uranjek, razrednik

14. 9.

12

D. Vešligaj, B. Mastnak, Ž. Podbregar, A. Glamnik, M. Veber, M. Cizej

Dejavnost

Obvezni del

Vsebine, povezane s programom

Prosta izbira dijaka

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave, VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku, proslava ob dnevu državnosti)

Spoznavanje novosti v stroki (snemanje filma v studiu v Muenchnu – MT, strokovna ekskurzija v tujino) 3-KONS (MT) Katalog dejavnosti – krožki (MT/ TM,ST)

40

2

6

S. Slana, razrednik

18/24

Mentorji

19. in 20. 10. (MT) Okt.–april 10. 10.


Oddelki: S-4. a, S-4. b, M-4. c, M-4. d, M-4. e (strojni tehnik, tehnik mehatronike, medijski tehnik) – 64 ur Število ur

Nosilec

Termin

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

22. 9.

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

26. 9.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

8. 3.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

20. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana, B. Mastnak

22. 12.

2

D. Hundrić, M. Drev Uranjek

7. 2.

18

Razrednik

Sept.–dec.

Projektno delo (MT, ST, TM)

8

Mentorji

Okt.–april

Poklicno usmerjanje

4

P. Kunst, M. Zorko Pavšar

Dec.–feb.

Dejavnost

Obvezni del

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave, VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku)

Strokovna ekskurzija Vsebine, povezane s programom

Oddelka: M-1. f, S-1. g (tehnik mehatronike – PTI, strojni tehnik – PTI) – 64 ur Število ur

Nosilec

Termin

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

22. 9.

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

26. 9.

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

20. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana, B. Mastnak

22. 12.

Dejavnost

Obvezni del

Vsebine, povezane s programom

Prosta izbira dijaka

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave, VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku, ogled študijske knjižnice, proslava ob dnevu državnosti)

4

D. Hundrić, M. Drev Uranjek

7. 2.

2

M. Drev Uranjek

Okt.

2

B. Škorc

22. 6.

Strokovna ekskurzija

6

K. Zidanšek, M. Amon, J. Gobec, E. Došler

10. 2.

Ekologija in stroka

6

L. Leskovšek

24. 10.

Ogled sejma MOS

6

M. Drev Uranjek, razrednik

14. 9.

10

M. Zorko Pavšar, P. Kunst, razrednik

1., 4. 9.

8

Mentorji

Motivacija za pozitivno prihodnost Katalog dejavnosti – krožki

41


Oddelka: M-2. f, S-2. g (tehnik mehatronike – PTI, strojni tehnik – PTI) – 32 ur Število ur

Nosilec

Termin

6

Aktiv ŠVZ

26. 9.

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

20. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana, B. Mastnak

22. 12.

4

D. Hundrić, M. Drev Uranjek

7. 2.

Poklicno usmerjanje

2

P. Kunst

Dec.

Strokovna ekskurzija

12

S. Romanić, M. Rajh, A. Glamnik, M. Veber, razrednik

Sept.– dec.

Dejavnost Športni dan – Stari grad Obvezni del

Vsebine, povezane s programom

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave, VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku)

Oddelki: M-1. h, S-1. i, S-1. j (mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij) – 64 ur Število ur

Nosilec

Termin

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

22. 9.

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

26. 9.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

22. 2.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Junij

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

20. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana, B. Mastnak

2

D. Hundrić, M. Drev Uranjek

7. 2.

2

B. Škorc

22. 6.

6

L. Leskovšek, N. Mavc

24. 10.

12

S. Črep, P. Kunst, M. Zorko Pavšar, L. Leskovšek, P. Peršič, razrednik

14.-15. 9.

Ogled sejma

4

L. Leskovšek, razrednik

Okt.–april

Katalog dejavnosti – krožki

6

Mentorji

Dejavnost

Obvezni del

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave, VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku, proslava ob dnevu državnosti)

Kulturne znamenitosti okolice Vsebine, povezane s programom Prosta izbira dijaka

42

Inovativnost pri dejavnosti (metode učenja in motivacije, naravoslovnoekološki dan, spoznavanje poklicnega področja) – Na srednji šoli je kul

22. 9.


Oddelki: M-2. h, S-2. i, S-2. j (mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij) – 64 ur Število ur

Nosilec

Termin

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

22. 9.

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

26. 9.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Marec

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Junij

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

20. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana

22. 12.

2

D. Hundrić, M. Drev Uranjek

7. 2.

2

B. Škorc

22. 6.

Ogled sejma (MOS)

4

M. Drev Uranjek, razrednik

14. 9.

Tečaj prve pomoči

14

M. Drev Uranjek

Nov.–dec.

Katalog dejavnosti – krožki

10

Dejavnost

Obvezni del Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave, VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku, proslava ob dnevu državnosti) Vsebine, povezane s programom Prosta izbira dijaka

Mentorji

Oddelka: M-3. f, S-3. g (mehatronik operater, obdelovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij, klepar-krovec) – 32 ur

Število ur

Nosilec

Termin

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

22. 9.

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

26. 9.

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

22. 2.

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave, VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku)

6

Aktiv MT, M. Drev Uranjek, M. Zorko Pavšar, S. Slana, B. Mastnak, D. Hundrić, M. Drev Uranjek

22. 12.,

Poklicno usmerjanje

2

P. Kunst

Dec./feb.

Strokovna ekskurzija

6

Razrednik, B. Žohar, J. Žogan

Okt.-april

Dejavnost

Obvezni del

Vsebine, povezane s programom

20. 12.

7. 2.

43


Oddelek: S-1. k (pomočnik v tehnoloških procesih) – 64 ur

Število ur

Nosilec

Termin

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

22. 9.

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

26. 9

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

22. 2.

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave, VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku, proslava ob dnevu državnosti)

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

20. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana, B. Mastnak

22. 12.

2

D. Hundrić, M. Drev Uranjek

7. 2.

2

B. Škorc

22. 6.

4

L. Leskovšek, N. Mavc

25. 10.

12

S. Črep, M. Zorko Pavšar, P. Kunst, L. Leskovšek, P. Peršič, razrednik

14. in 15. 9.

Ogled šolske knjižnice

2

S. Slana

Sept.

Strokovna ekskurzija

6

B. Hrovat

19. 4.

Ogled sejma

4

Razrednik

Okt.– april

Katalog dejavnosti – krožki

6

Mentorji

Dejavnost

Obvezni del

Kulturne znamenitosti okolice Metode učenja, delovne in učne navade – Na srednji šoli je kul Vsebine, povezane s programom

Prosta izbira dijaka

Oddelek: S-2. k (pomočnik v tehnoloških procesih) – 32 ur Število ur

Nosilec

Termin

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

22. 9.

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

26. 9.

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave (ogled filmske predstave VI-TV šov, prireditev ob kulturnem prazniku)

3

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

3

M. Zorko Pavšar, S. Slana

Dec.

2

D. Hundrić

7. 2.

Naravoslovni dan

6

N. Mavc

Oktober

Strokovna ekskurzija

6

S. Fošnarič, F. Horjak

19. 4.

Dejavnost

Obvezni del

Vsebine povezane s programom

OPOMBE Prosta izbira dijaka, pri kateri je navedeno katalog dejavnosti – krožki, pomeni, da bodo dijaki sodelovali pri eni od razpisanih dejavnosti, ki se bodo izvajale ob sredah 8. učno uro (po pouku) ali strnjeno v dogovorjenem terminu. Šola dijaku, ki aktivno sodeluje v klubu, društvu ali kot prostovoljec v humanitarnih dejavnostih, prizna del prostoizbirnih dejavnosti, če to dokaže z ustreznim potrdilom (obrazec dobi pri razredniku). Predvideno število ur za posamezno dejavnost je 18 ur (če ni določeno drugače).

44


SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI, ZBORNICAMI, DRUŠTVI IN INSTITUCIJAMI Skladno z Razvojnim načrtom bo potrebno posvetiti več pozornosti sodelovanju s socialnimi partnerji, sodelovanje med šolami v Sloveniji pa obogatiti na vseh področjih. Poudarek bo na povezovanju s šolami, ki izobražujejo dijake po enakih oz. sorodnih izobraževalnih programih. Sodelovanje s šolami v tujini bo temeljilo predvsem na področju skupnih projektov, ki nas na evropskem nivoju zbližujejo. Posebej tesne zveze bomo navezovali z inštituti in visokimi šolami. Sodelovali bomo z mestnimi in regijskimi inštitucijami na področjih, ki so zanimiva za izobraževanje (raziskovalna dejavnost, projektno delo, odprti kurikul ...). Stike in sodelovanje z delodajalci bomo poglobili in spremljali implementacijo izvedbenih kurikulov v vseh programih. Sodelovanje z delodajalci bo bogatejše in učinkovitejše tudi neposredno preko projektov in storitvenih aplikacij (v povezavi s projektno dejavnostjo v okviru izvedbe kurikulov) ter dogovorjenih strategij sodelovanja. Skladno z Razvojnim načrtom šole 2014–2019 bo moralo specifično vlogo sodelovanja odigrati tudi vodstvo šole. Sodelovali bomo pri pripravi na mojstrske izpite in preverjali poklicne kvalifikacije za vse poklice, za katere smo pridobili licenco. Za starše naših dijakov bomo pripravili zanimive delavnice in predavanja. Sodelovali bomo z vsemi programsko in razvojno sorodnimi združenji šol. Posebej zanimivo in v izziv vsem (učiteljem, dijakom in partnerjem) pa bodo privlačni šolski, nacionalni in evropski projekti ter natečaji, kjer smo odmevne rezultate dosegli že v preteklem letu.

NACIONALNO SODELOVANJE IN PROJEKTNO DELO Ekošola Tudi v šolskem letu 2017/2018 bomo razvijali kakovostne vsebine in projekte v skladu z začrtanimi programskimi vsebinami. Glavni cilj vseslovenskega projekta je vzgoja dijakov, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Poudarek bomo namenili naslednjim projektom in aktivnostim: - Ekokviz za SŠ (hrana, alpski svet in gozd, trajnostna mobilnost) – L. Leskovšek, - Sejem Altermed (zdrava in uravnotežena prehrana in lokalna predelava) – N. Mavc, B. Kampošek, - Mladi v svetu energije (pomen energije in ukrepi za učinkovito rabo) – K. Zidanšek,

45


- Star papir zbiram, prijatelja podpiram – S. T. Ribič, - Mladi ekoporočevalci (novinarski prispevki) – M. Zorko Pavšar, - Likovno ustvarjanje na razpisane teme – L. Leskovšek, D. Povše, M. Radosavljević, - ostale zbiralne, ozaveščevalne aktivnosti (ekokotiček, čistilne akcije, obisk centra Rcero) – L. Leskovšek, B. Kampošek, S. T. Ribič, K. Zidanšek. Koordinatorica projekta je Lidija Leskovšek. Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov Zavod RS za šolstvo je prijavitelj projekta in koordinator konzorcija partnerjev na javnem razpisu »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Namen projekta je razvoj, nadgradnja in implementacija didaktičnih pristopov in strategij ter podpornih učnih okolij za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov na področju naravoslovne in matematične pismenosti z vključeno finančno pismenostjo. Poudarek bo tudi na premišljeni in inovativni uporabi informacijske komunikacijske tehnologije. Naš vzgojno-izobraževalni zavod se je odzval povabilu k sodelovanju v projektu. V projektnih aktivnostih je opredeljen kot implementacijski vzgojno-izobraževalni zavod, katerega vloga v tem projektu bo: - oblikovanje in vodenje projektnega tima VIZ, - implementacija didaktičnih pristopov in strategij naravoslovne in matematične pismenosti s poudarkom na kritičnem mišljenju, reševanju avtentičnih problemov, - preizkušanje načinov in oblik vertikalnega in horizontalnega sodelovanja in podpiranja med strokovnimi delavci za razvijanje naravoslovne in matematične pismenosti, - aktivno sodelovanje: - na usposabljanjih v živo in na daljavo, - z razvojnim vzgojno-izobraževalnim zavodom v regiji, - pri analizah in evalvacijah projekta. Za zagotavljanje ciljev projekta smo oblikovali projektni tim, v katerem je zagotovljena vključenost strokovnih delavcev, ki poučujejo naravoslovne predmete in matematiko (od 1. do 4. letnika). Sodelujejo: S. Črep (ravnateljica), E. Došler (koordinator, strojništvo), B. Kampošek (matematika), B. Mastnak (matematika), K. Zidanšek (fizika), L. Leskovšek (kemija), A. Glušič (strojništvo – aktiv),

46


A. Ovtar (strojništvo – teorija in praksa), S. Romanić (strojništvo – teorija in praksa) in M. Amon (strojništvo). Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Koordinator projekta je Edvard Došler. Program OPK V programu Vzpostavitev, dopolnitevin pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju program OPK) sodelujemo že drugo leto kot razvojna šola. Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (UZK) na ravni vzgojnoizobraževalnih zavodov ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Eden od temeljnih ciljev programa OPK je razviti in pripraviti standarde ter kazalnike na področju učenja in poučevanja, ki bodo šolam v podporo in usmeritev za izboljševanje kakovosti. V šolskem letu 2017/2018 bomo sodelovali s pilotno šolo, tj. Šolski center Rogaška Slatina, pri preizkušanju osnutka standardov na področju učenja in poučevanja. Spremljali bomo področje učnih dosežkov, in sicer naslednji standard: Učenci razvijajo občečloveške vrednote, vrednote vseživljenjskosti učenja in trajnostnega razvoja. Aktivni bomo tudi v okviru vsebinskega področja Vodenje kakovosti. V projektu sodelujejo S. Črep, A. Ferlež in N. Talan Fošnarič.

MEDNARODNO SODELOVANJE IN PROJEKTNO DELO skillME

V šolskem letu 2017/2018 se bo zaključilo sodelovanje šole v projektu Erasmus+, KA2 (Sodelovanje za inovativnost in dobre prakse) – Koalicije sektorskih spretnosti: skillME (Skills in metal and electro industry). V mednarodni koaliciji sodeluje 12 partnerjev iz Slovaške, Latvije, Hrvaške in Slovenije. V vsaki državi so trije partnerji, predstavnik gospodarstva (v Sloveniji je to GZS – Gospodarska zbornica Slovenije, ki je tudi vodilni partner), predstavnik politike – odločevalcev na nacionalnem nivoju (pri nas: CPI – Center RS za poklicno izobraževanje) in šola (v Sloveniji: Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije).

47


Cilj projekta je ugotavljanje mednarodnih kompetenčnih vrzeli na področju strojništva in elektrotehnike, priprava kratkih izobraževalnih modulov za ugotovljene vrzeli, s potrebnimi izobraževalnimi viri. Na podlagi ugotovljenih kompetenčnih vrzeli smo razvili kurikule in potrebne izobraževalne vire za kratka usposabljanja za štiri module: - branje tehnične dokumentacije, - CAD/CAM-sistemi petosne obdelave, - avtomatizacija – strojni vid, - novi materiali – kompoziti. V preteklem šolskem letu smo kratke programe usposabljanja tudi pilotno preskusili. Modul strojni vid je uspešno zaključilo 14 dijakov naše šole in 10 udeležencev iz podjetij. Modul CAD/CAM-sistemi – petosne obdelave pa je obiskovalo in uspešno zaključilo 12 dijakov in 12 udeležencev iz podjetij. Vsi udeleženci so prejeli certifikate v vrednosti ene kreditne točke po ECVET. Po interesu in opravljeni analizi evalvacije usposabljanja smo ugotovili, da so bile vrzeli pravilno in tudi zanimivo ter vizionarsko identificirane. Udeleženci so bili prav tako zelo zadovoljni s kakovostjo izvedenih usposabljanj. Do konca projekta (oktober 2017) nam tako ostaja še obveza evalvacije in diseminacije projektnih aktivnosti in rezultatov. Projekt se bo v oktobru zaključil z mednarodno diseminacijsko konferenco. Več informacij o projektu, ki ga sofinancira Evropska unija, je dostopnih na spletni strani: https://www. gzs.si/skill-me-slo

SEE THE GOAL

V šolskem letu 2017/2018 nadaljujemo s projektom Erasmus+ See the Goal. Cilj projekta je izdelati in implementirati kratke izobraževalne videe, na katerih dijaki na praktičnem usposabljanju v podjetjih prikazujejo delovna opravila in kompetence, ki jih pri tem usvojijo. V preteklem šolskem letu smo s partnerji vzpostavili spletno stran See the Goal, na Danskem teden dni spopolnjevali znanja s področij snemanja in montaže ter v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje RS zagrizli v zapleten sistem poklicnega izobraževanja pri nas. Najprej smo spisali scenarije in nato v nekaterih večjih celjskih podjetjih posneli videe, ki prikazujejo delovna opravila in kompetence v programih mehatronik operater in orodjar.

48


V aktualnem šolskem letu bomo dokončno izdelali in objavili serijo videov, ki bodo zajemali čim širša znanja dijakov v zaključnem letniku omenjenih programov. Videe bomo nadgradili s priročnikom, kako videe uporabljati pri pouku ali v podjetju na delovnem mestu. Tako bodo izidi projekta zanimivi za dijake, ki si bodo že pri pouku lahko ogledali realen proces dela, za učitelje, ki bodo s takšnim učnim gradivom popestrili pouk, in za mentorje v podjetjih, ki bodo lažje načrtovali prihod dijakov v podjetje. Načrtujemo še udeležbo na mednarodnih projektnih srečanjih na Finskem in Portugalskem.

PONUDBA PROSTOIZBIRNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 1. PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO V prostovoljno socialno delo se lahko vključi vsak, ki ga socialno delo zanima in rad pomaga ljudem. Povezali se bomo s Centrom za varstvo in delo Golovec, kjer bodo mladi lahko sledili temeljnim ciljem prostovoljnega socialnega dela, ki so lajšanje življenjskih stisk ljudi, privzgajanje etičnih in socialnih vrednot, pridobivanje življenjskih spoznanj in izkušenj ter navajanje k reševanju življenjskih problemov.

Mentorica Pera Kunst

2. GLEDALIŠKA DELAVNICA ali RADI NASTOPAMO Gledališka delavnica je dejavnost, ki skrbi za kulturne drobtinice na šoli, pri kateri lahko dijaki preizkusijo svoje govorne, igralske, pevske, plesne in podobne sposobnosti. Pripravljali se bomo za različne prireditve, to so 3-KONS, dan poezije, sprejem za najboljše dijake, literarni večer, ustvarjali kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku, informativnem dnevu, dnevu državnosti ipd. K sodelovanju vabimo tudi dijake za tehnično pomoč in medijske oblikovalce. Za prireditve se bomo pripravljali neposredno pred njimi. Mentorice: Mojca Drev Uranjek, Suzana Slana, Damjana Hundrić in Barbara Škorc

49


3. GLEDALIŠKI ABONMA V letošnjem šolskem letu si bomo v SLG Celje ogledali tri gledališke predstave. Decembra si bomo ogledali song komedijo Kristofa Magnussona Moški brlog, v februarju bo premierno uprizorjena drama Mariusa von Mayenburga Mučenik, maja pa bomo obiskovanje gledališča zaključili z odrsko priredbo Jevgenija Onjegina, znamenitega Puškinovega romana v verzih. Mentorica Brigita Renner 4. CANKARJEVO TEKMOVANJE Letošnje Cankarjevo tekmovanje nosi naslov Čud(ež)ne besede. Prebirali bomo čudežne besede naslednjih avtorjev: - dijaki 1., 2. in 3. letnika SPI-programa – Andrej Rozman Roza, Damijan Stepančič: Živalska kmetija (strip) in George Orwell: Živalska farma, - dijaki 1. in 2. letnika SSI-programa – Mojca Kumerdej: Temna snov in Marko Sosič: Balerina balerina, - dijaki 3. in 4. letnika SSI-programa – Mihail Afanasjevič Bulgakov: Mojster in Margareta ter Mate Dolenc: Vampir z Gorjancev. Termini tekmovanj: šolsko: 12. 12. 2017, območno: 24. 1. 2018, državno: 10. 3. 2018. Veliko užitkov s čud(ež)nimi besedami vam želimo. Koordinatorica Brigita Renner 5. GLEDALIŠKA PREDSTAVA V SOSEDNJEM MESTU Na II. gimnaziji Maribor si bomo 17. 11. 2017 ogledali gledališko predstavo angleškega dramatika Williama Shakespeara Sen kresne noči. English Student Theatre ima dolgoletno tradicijo, njegova posebnost je v tem, da vse predstave pripravijo in v njih nastopajo dijaki. Ogled predstave bomo združili s popoldanskim ogledom mesta in njegovih znamenitosti. Organizatorica Suzana Slana 6. ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA Nadaljujemo sodelovanje v triletnem izobraževalnem srednješolskem programu, namenjenem širjenju evropskih vsebin. Z njim ustvarjamo partnerstvo med šolo in Evropskim parlamentom, simbol tega partnerstva je naziv »Šola ambasadorka Evropskega parlamenta«, ki smo ga v preteklem šolskem letu že prejeli. V tem šolskem letu bomo nadaljevali z delom, in sicer bomo nadgradili poznavanje ustroja in delovanja EU in njenega vpliva na naše vsakdanje življenje. Posodabljali bomo informacijsko točko o EU in Evropskem

50


parlamentu in ob dnevu Evrope priredili poseben dogodek. Sodelovali bomo na dogodkih Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, se udeležili Evrošole (simulacije Evropskega parlamenta) v Strasbourgu (trije dijaki), naredili evropsko drevo, ki bo ponazarjalo povezanost evropskih državljanov, v mesecu marcu 2018 pa načrtujemo ekskurzijo v Bruselj oz. Strasbourg. Vsi, ki vas evropske vsebine zanimajo, vabljeni med evropejce in v Evropo. Mentorica Suzana Slana 7. NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS Tudi v tem šolskem letu bo pod okriljem Centra Oxford potekalo nemško bralno tekmovanje Pfiffikus, ki ga bomo izvedli v marcu 2018. Dijaki bodo od novembra 2017 do marca 2018 prebirali knjige za bralno tekmovanje, ki poteka na dveh zahtevnostnih stopnjah. Na osnovni stopnji so na voljo knjige na stopnji A1–A2, na višji stopnji pa se dijaki posvetijo knjigam na stopnji A1–B2. Preko spleta poskušajo tekmovalci v 60 minutah rešiti naloge, ki se navezujejo na prebrane knjige. Najboljši tekmovalci prejmejo knjižne nagrade, priznanja in pohvale Centra Oxford. Dijaki tako razvijajo bralno zmožnost v nemškem jeziku in se tako zavedo pomembnosti branja pri učenju tujega jezika. Z načinom dela dijakom približamo nemško literaturo in jih tako spodbudimo k samostojnemu branju nemške književnosti v prihodnosti. Mentorica mag. Simona Brečko 8. TEKMOVANJA V ZNANJU ANGLEŠČINE IN NATEČAJI Dijakov, katerih angleščina je na zavidljivo visoki ravni, je vedno več, zato tudi učiteljice tujih jezikov iščemo nova področja, na katerih se bodo lahko razvijali in dokazovali. V letošnjem šolskem letu bomo dijakom ponudile možnost sodelovanja na tekmovanjih in natečajih na šolski, regijski in nacionalni ravni. Mentorice: Simona Tadeja Ribič, Barbara, Škorc, Lucija Bratina Pešec, mag. Simona Brečko in mag. Marijana Marinšek 9. ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA EPI READING BADGE Epi tekmovanja so namenjena vsem, ki so talentirani na področju angleščine in si od pouka želijo več in/ali pri rednih urah pogrešajo določene vsebine. Poleg tega k branju vabimo tudi vse ostale, ki si

51


želijo tovrstnega izziva. Prijavite se lahkovsi, razen dijakov zaključnih letnikov. Cilji sodelovanja so spodbujanje dijakov k branju književnih del v angleščini, razvijanje bralnih spretnosti in izboljšanje besednega zaklada. V oktobru 2017 bodo dijaki izvedeli, katera dela je potrebno prebrati (običajno so to tri knjižice), kdaj bodo na voljo v knjižnici, kaj lahko pričakujejo na tekmovanju, dobili pa bodo tudi nekaj nasvetov za lažje in učinkovitejše branje. V februarju 2018 se bodo lahko udeležili posvetovalnih uric pri mentoricah, kjer bodo dobili odgovore na morebitna vprašanja, ki se bodo pojavila med branjem. V mesecu marcu se bodo udeležili tekmovanja, ki se bo odvijalo na šoli. Teden ali dva kasneje jih bomo seznanile z rezultati, konec šolskega leta pa bodo prejeli priznanja, najboljši srebrna in zlata. Mentorice: Simona Tadeja Ribič, Lucija Bratina Pešec, mag. Simona Brečko in mag. Marijana Marinšek 10. ANGLEŠKI KAMP ENGLISH IN ACTION Da bi našim dijakom omogočili kar se da visoko raven znanja angleškega jezika, jim bomo konec avgusta 2018 ponudili enotedenski intenzivni tečaj angleškega jezika (proti plačilu), ki ga bodo izvajali kvalificirani učitelji – naravni govorci, ki bodo prileteli naravnost iz Anglije. Vsekakor je to odlična alternativa jezikovnim tečajem v tujini. Preko zabavnih in poučnih aktivnosti bodo dijaki teden dni (šest učnih ur na dan) obkroženi z angleškim jezikom in britansko kulturo. Dijaki po tečaju govorijo angleško bolj tekoče, bolj samozavestno, imajo pa tudi več motivacije za pogovor v angleškem jeziku. Koordinatorica mag. Simona Brečko 11. STROKOVNA EKSKURZIJA V TUJE GOVOREČE DEŽELE Ker se naši dijaki učijo več tujih jezikov, se bodo lahko udeležili različnih večdnevnih strokovnih ekskurzij v tuje govoreče dežele, kjer si bodo lahko ogledali zanimivosti in novosti s svojega strokovnega področja, hkrati pa bodo spoznali kulturno-zgodovinske znamenitosti različnih tujih dežel in preizkusili svoje znanje tujih jezikov. Aktiv učiteljic tujih jezikov

52


12. SPOZNAVANJE KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE IN SOSEDNJIH DEŽEL Dijaki bodo na strokovno vodenih ekskurzijah spoznali kulturno in naravno dediščino Slovenije, Avstrije, Italije in Nemčije. Ogledali si bomo številne razstave doma in v tujini. Spoznali bodo kulturne, naravne, zgodovinske, geografske in jezikovne značilnosti dežel, ki jih bomo obiskali. Mentorji: Darja Povše, Dragomira Kunej, Marko Radosavljević 13. TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Vsi, ki si želite novih izzivov in uživate v geografskih vsebinah, ste vabljeni na tekmovanje iz geografije. To je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Tema letošnjega tekmovanja je Trajnostni turizem za razvoj. Mentorica Danica Mikola 14. MATEMATIKA ZA VEDOŽELJNE Znani matematik George Polya je nekoč dejal, da je matematika zanimiva tedaj, ko daje hrano naši iznajdljivosti in sposobnosti razmišljanja. Matematični krožek bo potekal za dijake, ki imajo željo po razmišljanju in se ne ustrašijo kakšnega tršega matematičnega oreha ter znajo v takšnih izzivih tudi uživati. Mentorica Brigita Mastnak 15. ŠAH Šah uvrščamo med miselne igre, ki krepijo sposobnost načrtovanja, analiziranja in sprejemanja odločitev. Šah človeka uči natančnosti, vztrajnosti in poštenosti. Zaradi tradicije, bogatih idej in elementov viteškega boja šah imenujemo kraljevska igra. Mnoge šahovske partije, odigrane pred več stoletji, imajo danes status umetnin. Pri šahovskem krožku bomo spoznali osnovne taktične elemente (vilica, vezava , tempo ...) in osnovne strateške elemente (aktivnost figur, kontrola linij, struktura kmetov ...). Spoznali bomo osnovna načela za igranje otvoritev, središčnic in končnic. Dijaki se bodo merili v medsebojnem igranju šahovskih partij. Mentor Blaž Knep

53


16. START-UP PODJETNIŠKA ŠOLA ZA DIJAKE V sodelovanju z Inkubatorjem Savinjske regije v Celju smo pripravili program za delavnice z naslovom Start-up podjetniška šola za dijake: - september: informativni dan, - oktober: uvodne delavnice: Kaj je podjetništvo z družbenim učinkom, Oblikovanje ideje, Izpolnjevanje kanvasa za projekt z družbenim učinkom, Oblikovanje poslovnega načrta; evalvacija in nabor udeležencev šole podjetništva (izvaja se v Inkubatorju), - november in december: delavnice 1-krat tedensko na temo podjetništva: zakaj podjetništvo, namen, nenehno učenje in rast; oblikovanje ideje; kanvas poslovni model + primeri dobre prakse; PR in marketing; pitch; konec decembra sledi zaključna prireditev (pitch) + podelitev nagrad (do konca šolskega leta 2018 coworking prostor v Inkubatorju + mentoriranje ekipe). Mentor Matjaž Cizej 17. URESNIČUJMO CILJE Bi želeli biti uspešnejši in učinkovitejši pri doseganju ciljev? Da bi učinkovito dosegli cilj, ga je treba natančno poznati. Zelo pomembno je, da natančno vemo, kakšen je naš cilj, kajti šele ko imamo cilj povsem jasno pred očmi, lahko spoznamo, ali gre res za cilj, ki nas bo zadovoljil in izpolnil, ter ali je to res cilj, za katerega se je vredno boriti. Pokazali bomo, kako si lahko zastavimo cilje, ki temeljijo na naših osebnih vrednotah, kako jih jasno oblikujemo in kako se spravimo v pogon, da jih lahko ustvarjalno uresničujemo. Dejavnost je namenjena dijakom, ki si želijo biti uspešnejši. Mentorica Mojca Drev Uranjek 18. MODELIRANJE Z IZDELAVO INOVATIVNIH IZDELKOV IN NAPRAV Dijaki bodo spoznali osnove modeliranja s programskim orodjem Creo Elements/Pro in postopek izdelave naprave do končnega izdelka. Vsebina spodbuja ustvarjalnost dijakov pri izdelavi inovativnih izdelkov. Dijaki bodo uporabili znanja s področja modeliranja, strojne obdelave in krmiljenja. Delo bomo popestrili z ogledi podjetij (EMO Orodjarna, Libela ELSI, Gorenje …) in sejmov. Mentorji: Anton Ovtar, Stevo Romanić in Edi Došler

54


19. ELEKTROENERGETSKI SISTEMI V SLOVENIJI Električna energija je vir, brez katerega si danes življenja ne moremo predstavljati in je eden temeljev sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj. V kolikor vas zanimata odgovora na vprašanji, kje in kako proizvajamo električno energijo ter kako potuje elektrika od elektrarne do mojega doma, potem boste z izbiro interesne dejavnosti to sami ugotovili na strokovni ekskurziji. Ogledali si bomo proizvodnjo električne energije (jedrska elektrarna, hidro elektrarna, termo elektrarna) in kako se električna energija dobavlja kupcem. V okviru te interesne dejavnosti si bomo ogledali še sejem TechExpo, kjer si bomo s področja energetike ogledali proizvodnjo toplotne in električne energije iz obnovljivih virov ter opremo in material za proizvodnjo, shranjevanje, pretvorbo in distribucijo energije. Udeležili se bomo tudi projekta »Mladi genialci«. Gre za tekmovanje o energetski pismenosti, ki ga organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško (NEK). Tekmovanje dijake spodbuja k poglobljenemu preučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnemu viru in radioaktivnosti. Mentor Aleš Ferlež 20. INOVATIVNA ENERGETIKA Področje energetike je trenutno eno izmed najzanimivejših in najbolj iskanih področij. Je namreč interdisciplinarno področje, ki obsega energijske vire, energijske tehnologije in uporabe energije v gospodarstvu. Poleg naravoslovnih in tehničnih vprašanj so v sodobni energetiki pomembna še družbena, gospodarska in okoljevarstvena vprašanja, povezana s tehnično uporabo energije. Interesna dejavnost je namenjena nadobudnim in inovativnim dijakom, ki jih zanima področje energetike. V okviru te interesne dejavnosti boste spoznali sodobna računalniška orodja, ki jih danes inženirji uporabljajo pri optimizaciji ter razvoju energetskih sistemov. Ugotovili boste, da je za sodobne energetske sisteme in procese potrebnega veliko različnega znanja, ki ga je potrebno ustrezno povezati. Ogledali si boste tudi sejem TechExpo, kjer bo s področja energetike poudarek na ogrevalni tehniki, hlajenju in prezračevanju, energetski učinkovitosti pri gradnji, sanaciji, razsvetljavi in proizvodnih procesih. Mentorja: Aleš Ferlež in Žan Podbregar

55


21. NAPREDNE METODE INŽENIRSKIH RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ Interesna dejavnosti je namenjena dijakom zaključnih letnikov, ki jih zanima delo konstrukterja in želijo nadgraditi znanje modelirnega programa. Spoznali boste program PTC Creo Simulate, ki vključuje vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize. Pridobili boste vpogled v lastnosti konstrukcijskih rešitev ter spoznali, kako lahko zmanjšate čas in stroške, povezane s fizično izdelavo prototipov. Pri pouku spoznavamo analitične preračune konstrukcij in strojnih elementov, pri tej interesni dejavnosti pa bomo spoznali napreden postopek preračunov s pomočjo računalniškega programa. Zgodnja uporaba analiz namreč zmanjšuje napake, zmanjšuje težo in zagotavlja stroškovno učinkovite proizvodne procese in izbiro materialov. Mentorja: Aleš Ferlež in Žan Podbregar 22. INOVATIVNO STROJNIŠTVO Dijaki boste pri tej interesni dejavnosti reševali praktične probleme strojništva s poudarkom na konstrukcijskih problemih, ob tem pa boste spoznali napredne postopke modeliranja, vodenja projektov in spoznali postopek od ideje do izdelka. Interesna dejavnost spodbuja razmišljanje, inovativnost in povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja. Poleg reševanja problemov bomo delo popestrili z ogledi sejmov in podjetij. Mentorja: Aleš Ferlež in Žan Podbregar 23. ROBOTIKA ZA BISTRE GLAVE Industrijski roboti so nepogrešljiv del sodobnih avtomatiziranih in fleksibilnih proizvodnih procesov. V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali osnove industrijske robotike in način programiranja industrijskih robotov. Ugotovili bomo, da je za delovanje robota potrebno veliko znanja in bistrih glav. Mentorja: mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik 24. 3D-TEHNOLOGIJE Dijaki bodo spoznali tehnologijo izdelave hitrih modelov od ideje do izdelka. Spoznali bodo hitro prototipiranje s 3D-tiskalnikom in tehnologijo odvzemanja materiala z robotom. Poleg tega bodo spoznali povratno inženirstvo oziroma metodo skeniranja s 3D-skenerjem. Mentorja: mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik

56


25. MEHATRONSKI SISTEMI V SODOBNIH PROIZVODNIH PROCESIH Dijaki bodo spoznali mehatronske sisteme v večjih proizvodnih sistemih v tujini. Ogledali si bomo avtomatizirano proizvodnjo v podjetjih, kot so kot so BMW, Audi, Man, Kuka ... Poleg tega bomo spoznali utrip tujih mest in vpliv tehnologije na globalno sodobno življenje. Mentorja: mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik 26. AVTONOMNI MOBILNI ROBOTI Robotika je danes nepogrešljiva tehnologija v industriji in našem vsakdanjem življenju. Poznamo robote za košnjo trave, čiščenje stanovanj, servisne robote, humanoidne robote za strežbo, vojaške robote in še veliko ostalih. Pri interesni dejavnosti bomo spoznali mobilne robote za avtonomno vožnjo po črti, premagovanje ovir in reševanje žrtev. Mentorja: Miloš Bevc in mag. Matej Veber 27. PROGRAMIRANJE MIKROKRMILNIKOV Z dijaki se bomo učili programiranja zahtevnejših aplikacij v programskem jeziku C in C++ na platformah ARDUINO in MEAURIGA. Programirali bomo naprave (mobilne robote), ki bodo zgrajene na platformah ARDUINO ali MEAURIG in bodo sestavljene iz različnih motorjev, senzorjev, prikazovalnikov itd. Naučili se bomo uporabljati razne funkcije iz že izdelanih knjižnic za posamezne naprave in jih bomo povezali v končno delujoč in funkcionalen izdelek. Srečevali se bomo enkrat tedensko po dve šolski uri. Mentor Miloš Bevc 28. FAKULTETE IZZIVAJO, MLADI REŠUJEJO V sodelovanju s Fakulteto za strojništvo v Mariboru bomo izvedli dve dejavnosti: - enodnevne delavnice 3D-modeliranja, povezave robota in stroja ter simuliranja proizvodnih procesov za dijake 3. letnika programov mehatronika in strojništvo, - izdelavo skupnega projekta z naslovom 3-osna večnamenska naprava. Na naši šoli se bo projekt izvajal v okviru modula projektno delo v stroki programa tehnik mehatronike. Trajal bo predvidoma dve leti. Mentor Matjaž Cizej

57


29. SPODBUDNO IN SAMOUČEČE UČNO OKOLJE Zaradi digitalizacije vsakdana se tudi relacija med učiteljem in učencem nepreklicno spreminja. Ne gre več zgolj za enosmerno zapolnjevanje intelektualnih manjkov. Ljudje se vse bolj skupinsko profiliramo in medsebojno intelektualno dopolnjujemo. Pri naših druženjih bomo spoznavali sodobne metode kreativnega raziskovanja intelekta. Obiskali bomo tudi kakšen dogodek na temo spodbudnega učnega okolja in si s pogovori ter demonstracijami medsebojno dopolnjevali vedenja z različnih znanstvenih področij. Mentor mag. Peter Arlič 30. FOTOGRAFIJA ZA RAZLIČNE MEDIJE Delavnica je namenjena dijakom, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja fotografiranja in obdelave fotografij z računalniškimi programi za različne medije, spoznati možnosti izdelave fotomontaže in retuše fotografij ter izostriti občutek za izvirno fotografijo. Poudarek bo predvsem na praktičnem delu. Zaradi specifičnosti področja je število dijakov omejeno. Zaželeni sta dobra volja in ljubezen do fotografije. Mentor David Korošec 31. ADOBE ILLSTRATOR CC Dejavnost je namenjena vsem dijakom, ki želijo spoznati grafični program Adobe Illustrator CC. Naučili se bomo osnov programa in izdelali poljubno akcidenčno tiskovino. Mentorica Natalija Talan Fošnarič 32. ADOBE INDESIGN CC Dejavnost je namenjena vsem dijakom, ki želijo spoznati grafični program Adobe Indesign CC. Z znanjem osnov programa bomo izdelali svojo prvo revijo, zloženko … Mentorica Natalija Talan Fošnarič 33. 3D-OBLIKOVANJE IN ANIMACIJA Organizirali bomo tečaj oblikovanja s programsko opremo Cinema 4D (C4D). Dejavnost je namenjena vsem, ki želijo razumeti, kako nastajajo fantastični svetovi v filmih in se želijo naučiti osnov kreativnega izražanja

58


s pomočjo tega močnega orodja. Spoznali bomo osnove modeliranja, izdelave materialov, teksturiranja in osvetljevanja. Obiskali bomo tudi strokovni sejem. Mentor Marko Radosavljević

34. PORTFOLIO KOT VSTOPNICA ZA USPEH Portfolio je zbirna mapa posameznikove usposobljenosti, ki jo dijak doseže z učenjem ali z izkušnjami. Dijaki zbirajo dokumente, gradiva, izdelke, vaje ..., razvijajo večjo samostojnost in samozavest, hkrati pa je portfolio osnova in pomoč za nadaljnji študij ter vstopnica za uspešno zaposlitev. Mentorica Natalija Talan Fošnarič 35. SNEMANJE VEČJIH PRIREDITEV V SODELOVANJU Z RTV SLOVENIJA Na RTV SLO smo se dogovorili, da bomo lahko z manjšimi skupinami dijakov in dijakinj pomagali pri snemanju TV-produkcije izven TV-hiše. Dogovorjeno je za športne prenose tekem (tekme slovenske nogometne reprezentance, svetovni pokal v Planici, smučarske tekme svetovnega pokala v Krajnski Gori in na Pohorju, biatlonske tekme na Pokljuki, državne proslave, zabavne TV-oddaje, posnete izven studia (Slovenski pozdrav, Izbor EMA ...). Studijske oddaje bomo lahko sami izbrali. Interesna dejavnost je namenjena predvsem tistim dijakom, ki že imajo nekaj izkušenj s kamero, in tistim, ki želijo postati dobri kamermani. Mentor Dušan Vešligaj 36. SPLETNA TELEVIZIJA VI-TV Spletna televizija VI-TV je v zadnji fazi prenove in v letošnjem šolskem letu jo bomo skušali obuditi. Delo na spletni televiziji bomo razdelili na dva dela: snemanje, montaža in novinarsko delo. Dijake bomo glede na njihov interes razdelili v dve skupini in z njimi v prvi fazi (učenje osnov) delali ločeno, potem pa jih skušali čim prej povezati oziroma združiti v time (novinar, snemalec, montažer). Delo si bomo zastavili malo drugače in več časa posvetili vzgoji ter izobraževanju novih novinarjev, snemalcev ter montažerjev. Ker delo v medijih zahteva ogromno časa in predvsem volje, bomo ožjo ekipo sestavili s pomočjo avdicije. Dijaki, ki bodo izkazali resen namen za delo in učenje preko tega medija, bodo dobili možnost, da se priključijo že obstoječi ekipi VI-TV. Starejši dijaki,

59


ki že imajo nekaj znanja in izkušenj, bodo ob pomoči mentorjev počasi v delo vpeljali mlajše. Manj časa bomo posvetili pripravi oddaj, sestavljenih iz več prispevkov/ reportaž, saj bomo tako lahko krajše izdelke/vsebine ažurneje objavljali na portalu. Naš cilj bo usmerjen predvsem v to, da bodo dijaki čim več in čim pogosteje snemali na terenu, saj je tako učenje tudi najbolj učinkovito. Skušali bomo tudi medijsko pokriti večje dogodke, ki so vezani na Celje ali na Šolski center Celje, ter jih objavljali na VI-TV: - 3-KONS (oktober 2017), - VI-Polis (marec 2018), - Modni navdihi (november 2017 in marec 2018), - prireditev ob prazniku Mestne občine Celje (april 2018). Mentorja: Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar 37. FILMSKA DEJAVNOST Dijaki kažejo precejšnje zanimanje za filmsko dejavnost, zato jim bomo omogočili več izkušenj in bolj poglobljeno znanje tudi na tem področju. Posneli bodo nekaj kratkih filmov, s katerimi bomo sodelovali na DIFIfestu in festivalu Videomanija. Kot partner Javnega sklada za kulturno dejavnost bo Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije organizirala filmski festival FEST TREH ZVEZD. Festival bo letos potekal že tretjič in bo sestavljen iz izobraževalnega, ustvarjalnega in tekmovalnega dela. Organizatorji bodo letos uvedli tudi novost, saj bo del festivala posvečen spominu na Laro Safran. Mentorji: Alen Pavšar, Marko Radosavljević in Mateja Zorko Pavšar 38. ČEBELARSTVO Interesna dejavnost je namenjena ljubiteljem narave in čebel. Dijaki se bodo seznanili z življenjem čebele in medonosnimi rastlinami. Svetovni trend čebelarjenja gre v smer urbanega čebelarjenja oz. čebelarjenja v mestu. Tako imamo v Sloveniji čebelnjake na strehi parlamenta in Cankarjevega doma. Obseg dejavnosti zajema postavitev mini šolskega čebelnjaka na strehi Šolskega centra Celje, osnove urbanega čebelarjenja v mestu in tehnologijo čebelarjenja v nakladnem panju. Udeleženci bodo lahko na šolskem čebelnjaku praktično preizkusili svoje znanje in spretnosti. V spomladanskih mesecih bo sledil ogled večjega čebelarstva in praktični prikaz čebelarjevih opravil med letom. Mentor Žan Podbregar

60


39. PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi. Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev (september), tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda (november, februar), enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božičnonovoletni koncert in letni koncert v Celjskem domu. Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan Korošec. Organizatorica Tjaša Verdev 40. ZA GLASBENE SLADOKUSCE – GREMO NA KONCERT Dijaki – ljubitelji glasbe – bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Za vsak koncert imajo priznanih 6 ur. Vabila na koncerte bodo na šolski internetni strani. Uvodna ponudba ob prijavi do 10. 9. 2017 pri Metki Jagodič Pogačar (zaradi rezervacije vstopnic): - Z ORKESTROM NA IZLET, 14. in 15. 11. 2017 ob 9.30 in 11.30 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz, - GLASBENA TORTA, 5. 2. 2018 ob 10.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz, - FILMSKA GLASBA, 13. 3. 2018 ob 13.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz, - JAZZ V ŽIVO – LATINO, 25. 1. 2018 ob 17.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz, - JAZZ V ŽIVO – ETNO, 26. 1. 2018 ob 11.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz, - JAZZ V ŽIVO – SPREHOD SKOZI ZGODOVINO JAZZA, 15. 1. 2018 ali 16. 1. 2018 ob 11.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz, - OD OPERE DO MUZIKALA, 20. in 21. 3. 2018 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz, - JAVNE PRODUKCIJE GLASBENIH ŠOL Celje, Žalec, Šentjur, Laško, Velenje, - KONCERTI Z MLADIMI.

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

61


41. ZA GLASBENE SLADOKUSCE – UŽIVAJMO V OPERI, NA BALETU ALI MUZIKALU Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave glasbenega gledališča: muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali in si ogledali njihove glavne znamenitosti: Ljubljane, Maribora, Velenja, Žalca ali celo čez mejo. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu bomo izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski spletni strani. Za vsako predstavo dobijo dijaki priznanih 6 ur (prosta izbira). Uvodna ponudba ob prijavi do 10. 9. 2017 pri Metki Jagodič Pogačar (zaradi rezervacije vstopnic): - Anton Foerster: GORENJSKI SLAVČEK (SNG Opera in balet LJ), 22. 11. ali 5. 1. 2018 ob 11.00, vstopnica 9,50 EUR + prevoz, - Viktor Parma: KSENIJA in Carl Orff: CARMINA BURANA (SNG Opera in balet LJ), 9. 10. 2018 ob 11.00, vstopnica 9,50 EUR + prevoz, - MUZIKAL VESNA (športna dvorana Vojnik), 9. 3. 2018 ob 14.00, vstopnica 12 EUR + prevoz. Mentorica Metka Jagodič Pogačar 42. MOJSTRI GLASBENEGA USTVARJANJA NA ŠCC Dijaki, ki so ali še obiskujejo glasbeno šolo, znajo igrati na kateri koli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerim se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Sodelovali bomo na Frankofonskem dnevu, na prireditvah za starše, na raznih podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, na festivalu La fete de la musique v Mariboru. Dijaki morajo imeti instrumente doma, saj jih v šoli nimamo. Mentorica Metka Jagodič Pogačar 43. PLANICA Za dijake organiziramo ogled finala svetovnega prvenstva v smučarskih skokih v Planici (marca 2018). Dogodek je namenjen vsem ljubiteljem smučarskih skokov in navijačem ter tistim, ki bi radi doživeli edinstveno športno prireditev. Mentorja: Lidija Leskovšek in Bojan Klakočer

62


44. ADRENALIN Že več kot desetletna tradicija druži adrenalinovce. Zadnja leta se je zakoreninil obisk smučarskih središč v Avstriji. Po zelo zadovoljnih predhodnih obiskih načrtujemo tudi v novem šolskem letu, predvidoma v februarju, obisk enega od smučarskih centrov. Mentor Bojan Klakočer 45. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA Izbor šolskih reprezentanc bo v individualnih in kolektivnih športnih panogah v atletiki, nogometu, rokometu, košarki, odbojki, odbojki na mivki, smučanju in deskanju na snegu, gorskem kolesarjenju, športnem plezanju, judu, lokostrelstvu in streljanju z zračno puško. Z dijaki se bomo pripravljali na tekmovanja po razpisanih terminih tekmovanj in pred tekmovanji trenirali. Mentorji pri individualnih in ekipnih športnih panogah na ŠCC: - Igor Gobec: streljanje z zračno puško, judo, lokostrelstvo, - Barbara Dvoršek: veleslalom in deskanje na snegu, - mag. Jernej Jančič: športno plezanje, judo, gorsko kolesarjenje, - Hrvoje Fižuleto: atletika. Mentorji pri ekipnih in individualnih športnih panogah na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije:  Barbara Dvoršek: odbojka – dijakinje,  Peter Peršič: rokomet, odbojka – dijaki,  Boštjan Jeraša: nogomet,  Hrvoje Fižuleto: atletika, kros, košarka. Izbori reprezentanc in treningi bodo potekali ob sredah osmo učno uro vse šolsko leto. Mentorji: Barbara Dvoršek, Peter Peršič, Boštjan Jeraša in Hrvoje Fižuleto

ČASOVNICA PROSTOIZBIRNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOL. L. 2017/2018 – – –

RU 1. teden: razrednik seznani dijake z naborom dejavnosti 15.–22. september 2017: dijak se preko spletne učilnice prijavi k dejavnosti (navodila boste dobili preko okrožnice) do 27. septembra 2017: oblikovanje skupin in usklajevanje

63


– 2. oktober 2017: objava razporeda za prvo srečanje – 4. oktober 2017: organiziran pričetek izvajanja dejavnosti (prvo srečanje krožkov) – oktober–april: izvajanje dejavnosti – do 15. maja 2018: oddaja potrdila razredniku o opravljenih dejavnostih Obveščanje o interesnih dejavnostih bo potekalo preko obvestil na oglasni deski (TV) in šolski spletni strani, preko okrožnic, mentorjev in razrednikov. Organizatorica interesnih dejavnosti je Mojca Drev Uranjek.

KNJIŽNICA ŠOLSKEGA CENTRA CELJE V šolskem letu 2017/2018 predvidevamo nakup knjižničnega gradiva v skladu s standardi in potrebami uporabnikov ŠCC. Knjižnični fond bomo obogatili tudi z darovi in publikacijami, ki bodo izšle na ŠCC (raziskovalne naloge, interna gradiva, diplomska dela, zbornik in druga gradiva). Skrbeli bomo za aktualen in uporaben knjižnični fond. Knjižnično gradivo bo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke in zajema inventarizacijo knjižničnega gradiva, formalno in vsebinsko obdelavo ter tehnično opremo gradiva. Dejavnosti knjižnice: - nabava, obdelava in izposoja knjižničnega gradiva, - vodenje statistik, - odpis poškodovanega, zastarelega in izgubljenega gradiva, - kreiranje novih zapisov v bazo COBIB, - izvajanje medknjižnične izposoje, - vodenje osebnih bibliografij raziskovalcev, - razstave in predstavitve knjig, - priprava gradiva za dan odprtih vrat in informativni dan. - sodelovanje z vodstvom in uporabniki knjižnice ter zunanjimi ustanovami, - oblikovanje spletne strani in posodabljanje z novicami iz šolske knjižnice. Individualno delo z uporabniki knjižnice poteka vsak dan. Vsebuje svetovanje uporabnikom za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva. Pomoč pri iskanju gradiva in informacij za izdelavo referatov, seminarskih nalog, diplomskih del, skript …

64


Skupinsko delo v okviru KIZ z uporabniki knjižnice zajema knjižni red, spoznavanje knjižničnega fonda, primarne in sekundarne informacijske vire, globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij. Spoznajo pojme citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela, mCOBISS in e-knjige ter naprave za branje elektronskih knjig. Stalno strokovno izpopolnjevanje: - spremljanje novosti v bibliotekarski in pedagoški stroki, - udeležba na sestankih študijske skupine za knjižnično dejavnost, - udeležba na izobraževalnih programih IZUM-a in NUK-a, - sodelovanje na sejah in predavanjih članov ZBDS, - obiski knjižnih sejmov.

UČBENIŠKI SKLAD Dijaki Šolskega centra Celje si lahko tudi v šolskem letu 2017/2018 izposodijo komplete učbenikov iz učbeniškega sklada, ki ga predpisujejo posamezne šole. Izposodijo si lahko le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik. Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene vseh v kompletu zbranih učbenikov. Izposojevalnino je bilo potrebno poravnati s položnico, ki je bila priložena računu in so jo dijaki po 16. avgustu prejeli na dom po pošti. Rok plačila je bil 28. avgust 2017. Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki uničeni ali izgubljeni, bo potrebno ob njihovi vrnitvi izgubljene ali uničene učbenike nadomestiti z drugimi. Vse informacije o učbeniškem skladu so na spletni strani knjižnice Šolskega centra Celje (http://knj.sc-celje.si/ucbeniski-sklad/), kjer so zbrani seznami in cene učbeniških kompletov ter naročilnice za posamezne smeri vseh letnikov po posameznih šolah. Razdeljevanje učbenikov iz učbeniškega sklada bo potekalo prvi in drugi teden v septembru 2017 v učilnici A-01 po razporedu, ki ga bodo dijaki prejeli z okrožnico. Podatki o številu dijakinj in dijakov Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, ki so si v šolskem letu 2017/2018 izposodili komplete učbenikov iz učbeniškega sklada:

65


SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE Letnik

Št. dijakov

Št. izp. kompl.

% izposoje

1.

291

290

99,66

2.

286

270

94,40

3.

207

200

96,62

4.

147

143

97,28

SKUPAJ

931

903

96,99

*podatki na dan 25. 8. 2017

Skrbnik učbeniškega sklada SŠSMM Andrej Jazbec

PODČRTANO V PRAVILNIKIH IN PRAVILIH PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V SREDNJIH ŠOLAH IN ŠOLSKA PRAVILA O OCENJEVANJU ZNANJA Javnost ocenjevanja znanja Učitelj zagotavlja javnost ocenjevanja znanja tako, da dijake ob začetku izvajanja predmeta oziroma programske enote v šolskem letu seznani z: – učnimi cilji, – obsegom učne vsebine, – oblikami in načini ocenjevanja znanja, – merili za ocenjevanje znanja, – dovoljenimi pripomočki. Pravila ocenjevanja znanja in seznanitev z oceno Ustno ocenjevanje – Izvede se najmanj enkrat v šolskem letu, razen če je z učnim načrtom oziroma katalogom znanj določeno drugače oziroma določi drugače ravnatelj iz utemeljenih razlogov. – Učitelj oceni dijakovo znanje takoj po končanem izpraševanju. Pisno ocenjevanje – Z roki za pisno ocenjevanje znanja seznani učitelj dijake najpozneje pet delovnih dni po sprejetju načrta ocenjevanja znanja. – Na pisnem izdelku je navedeno število točk za posamezno nalogo in meje za ocene. – Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne izdelke na teden in enega na dan. – Učitelj s preverjanjem znanja ugotavlja doseganje učnih ciljev, ki so predmet ocenjevanja znanja. Preverjanje se izvaja praviloma po

66


– –

obravnavi učne snovi, vendar najpozneje pred pisnim ocenjevanjem znanja Če je več kot ena tretjina pisnih izdelkov ocenjena negativno, se ocenjevanje enkrat ponovi, razen za tiste dijake, ki so prvič pisali pozitivno in tega ne želijo. Vpišeta se obe oceni. Pisanje pisnih izdelkov za oceno štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco ni dovoljeno, razen če dijak ponavlja pisni izdelek oziroma ga piše na lastno željo . Če dijak piše pisni izdelek na lastno željo, zapiše soglasje na pisni izdelek. Pri ocenjevanju znanja pisnih in drugih izdelkov učitelj dijaka oceni najpozneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko jih dijak odda. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov za posamezno ocenjevanje določi drug rok. Po ocenitvi pisnih izdelkov učitelj omogoči dijaku vpogled v pisni izdelek. Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke po petih dneh oziroma najpozneje v tridesetih dneh po vpisu ocene v redovalnico. V ocenjenih pisnih izdelkih učitelj ustrezno označi napake, da dijak lahko prepozna pomanjkljivosti v svojem znanju. Dijak ima pravico do obrazložitve ocene. Dijak, njegovi starši oziroma drug zakoniti zastopnik oziroma pooblaščeni vzgojitelj v dijaškem domu) lahko v času do izročitve pisnih izdelkov, pisno zahteva vpogled v pisni izdelek oziroma fotokopijo izdelka.

Izpiti (vrste izpitov, omejitve, potek) – Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil ocenjen. – Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno. – Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki hitreje napreduje, izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote ali se želi vpisati v drug izobraževalni program. – V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov. – Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta. – Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom. – Pri ustnem delu izpita in zagovoru izprašuje izpraševalec. Šolska izpitna komisija oceni dijaka na obrazložen predlog izpraševalca. Če se izpit opravlja po delih, predsednik šolske izpitne komisije dijaka obvesti o končni oceni takoj po končanem zadnjem delu izpita. – Pri ustnem izpitu se pripravi vsaj pet izpitnih listkov več, kot je dijakov

67


– – – –

v skupini, ki opravljajo izpit. Vsak dijak izbere izpitni listek in ima pravico do ene menjave. Izpitni listki z vprašanji, na katera je dijak odgovarjal, se vrnejo v komplet izpitnih vprašanj. Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 in največ 90 minut. Izpitni nastop traja največ 45 minut (ena pedagoška ura). Izdelava izdelka oziroma storitve skupaj z zagovorom lahko traja največ šest pedagoških ur. Ustni del izpita, zagovor izdelka oziroma storitve traja največ 20 minut. Dijak ima po dodelitvi vprašanja pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oziroma ustni del izpita.

Splošni učni uspeh, izboljševanje ocen Dijak doseže: – odličen splošni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno odlično (5), pri ostalih pa z oceno prav dobro (4), – prav dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno prav dobro (4), pri ostalih pa z oceno dobro (3), – dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno dobro (3), pri ostalih pa z oceno zadostno (2), – zadosten učni uspeh, če je pri več kot polovici predmetov ocenjen z oceno zadostno (2), pri ostalih pa z oceno pozitivno. Če gre za odstopanje od zgoraj navedenih meril, se pri določanju splošnega uspeha upošteva dijakovo znanje in napredek, prizadevnost, delavnost in samostojnost v vzgojnem in izobraževalnem procesu ter odnos do izpolnjevanja obveznosti. Splošni uspeh na predlog razrednika, učitelja, ki dijaka poučuje ali ravnatelja, določi oddelčni učiteljski zbor, v izobraževanju odraslih pa strokovni aktiv. Dijak lahko po uspešno opravljenem predzadnjem oziroma zaključnem letniku enkrat izboljšuje oceno enega ali več predmetov oziroma programskih enot posameznega letnika, in sicer: – v predzadnjem letniku od konca pouka do zaključka tekočega šolskega leta oziroma do vključitve v zadnji letnik izobraževanja, – v zaključnem letniku od konca pouka do začetka opravljanja zaključka izobraževanja. Pri določitvi končne ocene predmeta oziroma programske enote se upošteva boljša ocena.

68


PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU IN ŠOLSKA PRAVILA SREDNJE ŠOLE ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE MOJE PRAVICE, DOLŽNOSTI IN PREPOVEDI Kot dijak imam predvsem pravice do: – prisotnosti pri pouku, – kakovostnega pouka, – sprotne in objektivne informacije, – spoštovanja osebnosti, – upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti, – varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja, – enakopravnega obravnavanja, ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine, – varnega, zdravega in vzpodbudnega delovnega okolja, – strokovne pomoči in svetovanja pri šolskem delu, – varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi, – delovanja v skupnosti dijakov, – izražanja mnenja in posredovanja predlogov, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom šole, – razgovora, zagovora in pritožbe v postopku ukrepanja in govorilnih oziroma svetovalnih ur z učitelji, – uporabe dodatnih učnih pripomočkov in delovnih sredstev, ki jih zavod nudi dijakom, kot sta npr. uporaba računalniške opreme ter dostop do interneta, knjižnice, športnih površin in rekvizitov, – nadstandardnih storitev, opredeljenih z letnimi delovnimi načrti šol, – pomoči pri vodenju mape učnih dosežkov, ter izdajanja šolskega časopisa, drugih gradiv, organizacije šolskih društev, šolskega radia in drugo (s soglasjem ravnatelja), – udeležbe na protestih, ki jih organizira dijaška organizacija (o protestu pisno obvesti ravnatelja najmanj pet delovnih dni pred protestom). Na Šolskem centru Celje je prepovedano: – kajenje v zgradbi zavoda in na njegovih površinah, – med poukom ŠVZ vstopanje v telovadnico v čevljih, – uporaba parkirnega prostora za dijake in študente v času 6.00−15.00, – naslanjanje koles in motorjev na zid zgradbe zavoda, – uporaba mobitelov in osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v času pouka v vseh prostorih šole in drugih oblik organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, – povzročanje škode na premoženju zavoda ali premoženju delavcev zavoda in ostalih udeležencev izobraževanja, – snemanje ali fotografiranje brez dovoljenja učiteljev ali vodstva šol, – uporaba dvigala (razen z dovoljenjem ravnatelja).

69


K pouku moram prihajati redno in pravočasno. Starši o vzroku odsotnosti dijaka obvestijo šolo najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti. Razrednik ne opraviči odsotnosti dijaka v naslednjih primerih: – če se ne upoštevajo določila 14. člena Pravilnika o šolskem redu, – če dijak brez dovoljenja učitelja ali razrednika zapusti pouk, – če je dijak prisoten pri pouku le pri posameznem predmetu, – če je dijaku začasno prepove prisotnost pri pouku zaradi kršitev šolskega reda. Dijaku, ki onemogoča delo v razredu, lahko učitelj začasno prepove prisotnost pri pouku. Za onemogočanje normalnega dela v razredu se štejejo: – neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi, – neprimeren odnos do šolskega dela in premoženja, – posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, – neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, – nedovoljena uporaba mobitelov, računalnikov in drugih elektronskih pripomočkov. Učitelj lahko izreče dijaku tak ukrep le, če je bil pred tem dijak jasno opozorjen, da mu je tak ukrep lahko izrečen, oziroma če so bili dijaki na začetku šolskega leta seznanjeni s pogoji dela pri pouku posameznega predmeta. V času začasne prepovedi prisotnosti pri pouku dijak ne sme zapuščati šole, v šolskih prostorih (hodnik, knjižnica) se je dolžan pripravljati na pouk oziroma se ravnati po navodilih učitelja. Po zaključku ure učitelj preveri, ali se je dijak ravnal po njegovih navodilih. Začasna prepoved prisostvovanja pri pouku mora biti evidentirana v dnevniku, učitelj je dolžan obvestiti razrednika, ki obvesti starše. Za kršitve se določajo alternativni ukrepi ali izrekajo vzgojni ukrepi. Alternativni ukrepi so: – pobotanje oziroma poravnava, – poprava škodljivih posledic ravnanja, – opravljanje dobrih del, – premestitev v drug oddelek istega izobraževalnega programa. Vzgojni ukrepi so: – opomin, – ukor razrednika, – ukor oddelčnega učiteljskega zbora, – ukor učiteljskega zbora,

70


– pogojna izključitev, – izključitev. Vzgojni ukrepi veljajo eno leto, razen izključitve, ki se praviloma izreče do konca šolskega leta, največ pa še za naslednje šolsko leto. V skladu s predzadnjo alinejo 8. člena Pravilnika o šolskem redu se 9 neopravičenih ur šteje za lažjo, 10 in več neopravičenih ur pa za težjo kršitev. Neopravičena odsotnost, ki presega 35 ur v šolskem letu, se šteje za najtežjo kršitev. Praviloma se za 6 neopravičenih ur izreče pisni opomin, za 12 ukor razrednika, za 20 ur ukor oddelčnega učiteljskega zbora, za 28 ur ukor učiteljskega zbora, za 34 ur pogojna izključitev in za 36 ur izključitev. Razrednik o neopravičeni odsotnosti redno obvešča starše oz. skrbnike. Ob doseženi dvajseti neopravičeni uri starše s pisnim vabilom povabi na razgovor. Uporaba mobilnih telefonov in drugih komunikacijskih in snemalnih naprav je dovoljena le v avli šole, tako da dijaki ne motijo pouka v učilnicah. Ko so dijaki v učilnici, morajo vse naprave izključiti. Če dijak tega določila ne spoštuje, mu učitelj vzame napravo in tako prepreči motenje pouka. Napravo lahko takoj prevzamejo starši ali zakoniti skrbniki dijaka. V učilnicah med poukom ali drugimi oblikami dela ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov in drugih komunikacijskih in snemalnih naprav. Vsaka njihova uporaba med preverjanjem in ocenjevanjem znanja ter med šolskimi tekmovanji v znanju se šteje za težjo kršitev, zloraba pa za najtežjo kršitev šolskih pravil. Dijaki so zaradi lastne varnosti in vsebinske izvedbe ekskurzije dolžni odgovorno uresničevati celoten program. Počitek in ostale aktivnosti mora vsak posameznik prilagoditi tako, da ne bo trpela celotna izvedba. Potrebna je skupna skrb za varnost vseh udeležencev, zato se tudi v prostem času ne smejo oddaljevati od skupine brez vednosti spremljevalcev. Strogo je prepovedano uživanje alkoholnih pijač in vseh oblik nedovoljenih drog. Če se dijaku prepove nadaljnja prisotnost na ekskurziji ali drugi večdnevni dejavnosti izven šole, učitelj – spremljevalec o dejavnosti obvesti starše, ki na svoje stroške poskrbijo, da se dijak vrne domov in se naslednji dan vključi v delo v drugem oddelku ali skupini. Dijak, ki ima vzgojni ukrep ukor učiteljskega zbora ali ukrep o pogojni izključitvi, se ne more udeležiti večdnevnih ekskurzij. Škodo, ki je nastala na opremi iz malomarnosti, poravna povzročitelj.

71


Dežurstvo se opravlja med poukom od 8.00 do 14.35, ne glede na urnik dežurnega dijaka, pri praktičnem pouku pa tudi v popoldanskem času do konca šolske ure, po kateri v učni delavnici ni več dijakov, in sicer za dijake Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije pri vhodu v MIC ter na lokaciji Kosovelova ulica 12. PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE NA ŠOLAH ŠOLSKEGA CENTRA CELJE Šolska prehrana obsega malico. Dijakom pripada malica za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. Malica je praviloma topla. Zagotavlja se s ponudbo vsaj dveh jedilnikov dnevno, od katerih je eden vegetarijanski. V primerih izvajanja obveznih izbirnih vsebin ali interesnih dejavnosti izven šole (strokovne ekskurzije, športni in kulturni dnevi ipd.) se nadomesti z energijsko in hranilno bogatejšo hladno malico. Prijava na šolsko prehrano in preklic Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljevanju starši) na obrazcu Prijava dijaka na šolsko prehrano. Obrazec je dosegljiv na spletni strani Šolskega centra Celje in spletnih straneh posameznih šol Šolskega centra Celje. Dijaki ga lahko dobijo v tajništvu, v mesecu juniju in prvi šolski dan ga dijakom razdelijo razredniki. Dijaki, vpisani v prvi letnik, dobijo obrazec za prijavo ob vpisu v šolo. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto oz. najkasneje zadnji dan pouka. Če se dijak prijavi na malico šele prvi šolski dan, lahko začne prejemati obrok drugi šolski dan. Prijava se lahko odda tudi kadar koli v šolskem letu. Prijava, oddana do 10. ure zjutraj v tajništvo šole, se upošteva naslednji dan, ko se izvaja pouk. Upošteva se le prijava, ki jo pravilno izpolnijo in podpišejo starši. Prijava se lahko kadar koli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu. Postopek preklica je enak postopku prijave. Obrazec za preklic dobijo dijaki v tajništvu ali na spletni strani šole. Dijak, ki je prijavljen na šolsko prehrano in nima odobrene subvencije (samoplačnik), se izbriše iz sistema prijavljenih, če 10 delovnih dni zapored brez odjave ne prevzame prehrane.

72


Cena malice Ceno malice določi minister. Cena malice znaša 2,42 EUR, za prejemnika 70 % subvencije 0,73 EUR, za prejemnika 40 % subvencije pa 1,45 EUR. Subvencioniranje malice Upravičenci do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije. – Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS. – Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji, znaša - nad 42 % do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice; dijak plača 0,73 EUR; - nad 53 % do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice; dijak plača 1,45 EUR. Dijaki, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito, imajo brezplačno malico. Vloge za uveljavljanje subvencije malice na centru za socialno delo ni treba oddajati. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Elektronski nosilec Za prijavo na posamezni obrok potrebuje dijak elektronski nosilec (v nadaljevanju obesek). Dobi ga v tajništvu ob začetku šolskega leta oziroma ob prijavi na šolsko prehrano. Zanj plača kavcijo 4,00 EUR; kavcijo dobi nazaj ob vrnitvi obeska. Če obesek izgubi ali prekliče, lahko dijak dobi novega ob ponovnem plačilu kavcije.

73


Prijava in odjava obroka Dijaki, ki so oddali prijavo za šolsko prehrano, so samodejno prijavljeni na 1. meni. V primeru svoje odsotnosti od pouka morajo odjaviti naročeni obrok najkasneje do 8. ure zjutraj za tekoči dan. Dijak, ki je upravičen do subvencionirane malice in se zaradi bolezni ali posebnih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti. Odjavo obroka lahko uredijo starši ali dijaki, če jih starši za to pooblastijo, na obrazcu Prijava na šolsko prehrano. Odjava od obroka je mogoča na naslednje načine: – na terminalu v jedilnici ponudnika šolske prehrane; – preko spletne aplikacije (http//prehrana.sc-celje.si) − za uporabo spletne aplikacije potrebuje dijak uporabniško ime in geslo, ki ju dobi prvi šolski dan pri razredniku, sicer pa pri organizatorju šolske prehrane naslednji dan po prijavi; – izjemoma preko e-pošte na naslovu prehrana@sc-celje.si; v sporočilu je potrebno navesti ime in priimek, razred in datume, za katere dijak odjavlja obroke. Posamezni obrok dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. Organizator posameznih dejavnosti je odgovoren, da podatke o odsotnosti sporoči organizatorju šolske prehrane na posamezni šoli. Če dijaki ne prevzamejo in ne odjavijo obrokov, jih morajo v celoti plačati. Za neodjavljene in neprevzete obroke bo šola do 15. v mesecu izstavila položnico za prejšnji mesec. Če dijak en mesec ne plača mesečnega prispevka za malico, ga šola začasno (do plačila dolga) odjavi od šolske prehrane. Šola sklene dogovor s starši o načinu in času vračila neupravičeno prejete subvencije za malico. Mesti odjema malice V skladu s 5. členom Zakona o šolski prehrani se zagotavlja malica: – dijakom, ki so vpisani v šole in oddelke, ki imajo večinsko izvedbo pouka na lokaciji Pot na Lavo 22, v okrepčevalnici Slorest; – dijakom, ki so vpisani v šolo in oddelke, ki imajo večinsko izvedbo pouka na lokaciji Kosovelova 12, na I. OŠ.

74


KAM PO NASVET IN POMOČ, ČE …

… potrebujem nasvet pri pisanju seminarske naloge, raziskovalne naloge ipd. http://www.sc-celje.si/knj/dejavnosti/Strani/KIZ.aspx

… potrebujem učbenik, knjigo, slovar, atlas …, pa ne vem, kam in kdaj … http://www.sc-celje.si/knj/Strani/default.aspx … imam vprašanja o poklicni maturi (POM) tajnica za POM Damjana Hundrić, kabinet D-18, damjana.hundric@sc-celje.si, 428 58 43 http://www.sc-celje.si/sm/Poklicna%20matura/Strani/de fault.aspx, http://www.ric.si/

… imam vprašanja o zaključnem izpitu (ZI) tajnik za ZI Andrej Požlep , kabinet D-26, andrej.pozlep@sc-celje.si, 428 58 48 http://www.ric.si/ostalo/zakljucni_izpiti/

… potrebujem pomoč pri učenju, domačih nalogah … svetovalna delavka Pera KUNST, kabinet D-29, pera.kunst@sc-celje.si, 428 58 49

svetovalna delavka Mateja ZORKO PAVŠAR, kabinet KB-8, mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si, 425 37 52 http://www.sc-celje.si/sm/svetovalna/Strani/default.aspx

… si želim pogovora o osebnih problemih, težavah v družini … svetovalna delavka Pera KUNST, kabinet D-29, pera.kunst@sc-celje.si , 428 58 49

svetovalna delavka Mateja ZORKO PAVŠAR, kabinet KB-8, mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si 425 37 52 http://www.sc-celje.si/sm/svetovalna/Strani/default.aspx

... potrebujem informacije o nadaljnjem izobraževanju svetovalna delavka Pera KUNST, kabinet D-29, pera.kunst@sc-celje.si, 428 58 49

svetovalna delavka Mateja ZORKO PAVŠAR, kabinet KB-8, mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si http://www.sc-celje.si/sm/svetovalna/Strani/default.aspx

75


TELEFONSKI IMENIK

76

Šolski center Celje, centrala

428 58 00, 428 58 10

Ravnateljica Simona Črep

428 58 60

Pomočnik ravnatelja Igor Lah

428 58 48

Pomočnica ravnatelja Mojca Drev Uranjek

425 37 50

Tajništvo (Lava) Sonja Pungartnik

428 58 33

Svetovalna delavka Pera Kunst

428 58 49

Svetovalna delavka Mateja Zorko Pavšar

425 37 52

Zbornica (Kosovelova)

425 37 70

Knjižnica

428 58 61


78

Vodnik 2017 2018 v3  
Vodnik 2017 2018 v3  
Advertisement