__MAIN_TEXT__

Page 1

SZUKAJ NAS TAKŻE NA: WWW.NASZRYNEK.PL PORTAL NAJWIĘKSZEGO BEZPŁATNEGO TYGODNIKA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI 20 października 2020 r. nr 35 (713) rok XVII ISSN 1732-887X Nakład 10.000 www.naszrynek.pl

ODBIERAMY BRUDNY, PRANIE PRZYWOZIMY CZYSTY! PROFESJONALNE DYWANÓW W KĄPIELI WODNEJ OD DRZWI DO DRZWI

profesjonalne dywanów kąpieli wodnej Od drzwi do drzwipranie - odbieramy brudny,wprzywozimy czysty! Jak pierzemy?

-trzepanie mechaniczne -namaczanie wstępne -szorowanie, odplamianie

Tel. 792-002-730

www.pralniakarola.pl

-płukanie -wirowanie -ozonowanie -pakowanie i transport

ROL-MET

Sieroszewice ul. Ostrowska 22a Tel. 62 739-65-71a

GAZETA BEZPŁATNA 100% KAPITAŁU POLSKIEGO

OSTRÓW

W czerwonej strefie

b FOT.: PIXABAY

Bezpodstawne zarzuty radnego

T MARKE niczy r g o-o od n a l w o ud

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu nie podzieliła obaw Jakuba Paducha związanego z budową hali widowiskowo - sportowej i wszystkie stawiane przez radnego w doniesieniu zarzuty uznała za nieprawdziwe i umorzyła śledztwo.

czytaj na stronie 2

OSTRÓW

Miejska pasieka W Ostrowie Wielkopolskim na terenie przy Urzędzie Miejskim powstała właśnie pierwsza miejska pasieka. czytaj na stronie 9

KOSZYKÓWKA

Rozbili GTK Koszykarze Arged BM Slam Stal rozegrali bardzo dobry mecz i pewnie pokonali GTK Gliwice 83:61 czytaj na stronie 10

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE

KOTŁY C. O. WWW.KOTLYSTAWICKI.PL

Od 17 października, powiat ostrowski znalazł się w czerwonej strefie. Co to zmienia? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalną liczbę uczestników zgromadzeń publicznych. Rządowa strategia walki z pandemią ma trzy główne cele. Priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i wsparcie seniorów, odpowiedni dostęp do leczenia dla pacjentów z COVID-19 oraz podejmowanie takich działań, aby miały jak najmniejszy wpływ na gospodarkę i życie codzienne Polaków.

Czytaj na www.naszrynek.pl

OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRABOWSKA 234

TEL. 785-998-794 607-532-912

ZAKUPY NA

RATY

STAWICKI KOTŁY C. O.

REKLAMA

ECOPLAST - skład fabryczny Topola Mała, ul. Szkolna 10 tel. (62) 734 67 15

www.podbitka.pl www.rynnydachowe.pl e-mail: biuro@ecoplast.pl


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

20 października 2020 nr 35 (713)

OSTRÓW Prokuratura nie podzieliła obaw radnego Jakuba Paducha

Bezpodstawne zarzuty, śledztwo umorzone Prokuratura Okręgowa w Sieradzu nie podzieliła obaw Jakuba Paducha związanego z budową hali widowiskowo - sportowej i wszystkie stawiane przez radnego w doniesieniu zarzuty uznała za nieprawdziwe i umorzyła śledztwo. Na niecały miesiąc przed otwarciem Areny Ostrów prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek poinformowała o finale doniesień do CBA i Urzędu Zamówień Publicznych złożonych przez radnego Jakuba Paducha w sprawie rzekomych nieprawidłowości w ramach przetargu na budowę ostrowskiej hali.

Donos w czasie kampanii wyborczej Radny Platformy Obywatelskiej Jakub Paduch doniósł na prezydent Ostrowa oraz jej współpracowników do CBA, zarzucając im złamanie prawa w związku z ogłoszonym przetargiem na budowę hali widowiskowo-sportowej. - Radny Jakub Paduch w swoim donosie sformułował daleko idące zarzuty dotyczące jednej z największych i najbardziej oczekiwanej inwestycji samorządowej ostatniego 30-lecia. Inwestycji, która od lat rozpalała nadzieje i emocje tysięcy kibiców oraz fanów sportu w Ostrowie i regionie południowej Wielkopolski – mówi Beata Klimek. - Zarzuty radnego dotyczyły przetargu na inwestycję wartą ponad 30 milionów złotych, co dodatkowo, w przestrzeni publicznej miało potęgować ciężar oskarżeń przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, a mówiąc konkretnie – miało wprost obciążyć urzędującego prezydenta w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Jak podkreśla prezydent Ostrowa, zamiast próbować rzetelnie wyjaśnić swoje wątpliwości i zarzuty u źródła, a przynajmniej obiektywnie zestawić je z wyjaśnieniami i dokumentami, radny wybrał drogę doniesień do CBA oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Na podstawie doniesienia Jakuba Paducha wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające, które było niezwykle skrupulatne i trwało blisko rok. Przesłuchiwany był nie tylko prezydent miasta i urzędnicy urzędu miejskiego, ale także wszyscy oferenci, którzy startowali w przetargu, komisja konkursowa, która oceniała projekty, złożona m.in. z uznanych wrocław-

skich architektów oraz inne osoby, które w jakikolwiek sposób były związane z tą sprawą. Wszyscy złożyli obszerne i wyczerpujące wyjaśnienia, współpracując z Prokuraturą Okręgową w Sieradzu w celu pełnego wyjaśnienia zarzutów stawianych przez Jakuba Paducha.

Kolejne zarzuty radnego umarzane Radny Paduch zarzucił prezydentowi miasta oraz pracownikom Urzędu Miejskiego niedopełnienie obowiązków w ramach budowy hali widowiskowo–sportowej. Według niego, celowo zaniżono wartość zamówienia, nie przekazując ogłoszenia o przetargu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co miało ograniczyć dostęp do zamówienia innym firmom. Prokuratura, po zapoznaniu się z obszernymi wyjaśnieniami i dokumentami w tej sprawie, umorzyła postępowanie, uznając, że prezydent miasta i pracownicy Urzędu Miejskiego działali zgodnie z prawem. W swoim doniesieniu radny Jakub Paduch wskazał też na konieczność sprawdzenia, czy urzędnicy i prezydent zachowali wymogi związane z przestrzeganiem tajemnicy służbowej w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania przetargowego - sugerując - że mogło dojść do naruszeń w tym zakresie. Prokuratura w toku szczegółowego postępowania wyjaśniającego niczego takiego nie stwierdziła. Również wniosek radnego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przetargu na budowę hali widowisko-sportowej okazał się bezzasadny. W odpowiedzi Urząd Zamówień Publicznych stwierdził, że wskazane okoliczności nie stanowiły podstaw do przeprowadzenia kontroli przetargu, gdyż taką kontrolę wszczyna się tylko w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że

w postępowaniu przetargowym doszło do naruszenia ustawy. - UZP uznał, że przetarg ogłoszony przez ostrowski Urząd Miejski został oszacowany z należytą starannością. Według niego nasz przetarg został skalkulowany zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – wyjaśnia Beata Klimek. Zarzuty radnego Jakuba Paducha nie wytrzymały też konfrontacji z prawdą w pozostałych aspektach śledztwa. Prokuratura uznała bowiem, że zestawienie planowanych kosztów robót budowlanych oraz prac projektowych zawierało wyszczególnienie wszystkich robót budowlano-montażowych oraz wskazanie przypisanych im kwot. Dysponując taką wyceną, pracownicy urzędu dostosowali do niej wartość zamówienia publicznego. Zdaniem prokuratury, trudno dopatrywać się w takim zachowaniu nieprawidłowości, skoro dysponując dokumentem określającym wartość planowanej inwestycji, oparli na nim dalszą procedurę zamówień publicznych. Prokuratura uznała, że ostrowski urząd spełnił w a r u n e k f o r m a l n y w ynikający z ustawy prawo zamówień publicznych, a dotyczący konieczności dokonania oszacowania

przedmiotu zamówienia w ciągu 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego, zdaniem prokuratury, nie można było wskazać na przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, skoro nie ujawniono, aby sporządzona na tamtym etapie wycena miała nierzetelny charakter. Prokuratura podkreśliła, że już w lutym 2018 roku powołany został zespół spośród radnych miejskich ds. przygotowania wariantów finansowania zadania budowy hali sportowej, a w marcu 2018 r. radni otrzymali również informację dotyczącą przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego. - I choćby z tych względów w ocenie prokuratury, nie ulega wątpliwości, że radni mieli pełną możliwość zapoznania się z wariantami finansowania budowy hali oraz jej planowanym kosztem. Oznacza to, że wszystkie działania związane z tą inwestycją prowadzone były w sposób transparentny, jawny, zgodnie z obowiązującymi procedurami, a radni i opinia publiczna byli wyposażeni we wszystkie niezbęd ne i dostępne informacje, dokumenty, analizy. Wszystkie te kwestie były omawiane szczegółowo na spotkaniach informacyjnych, merytorycznych komisjach Rady Miejskiej – dodaje prezydent. Zdaniem prokuratury, również w aspekcie rozstrzygnięcia przetargu nie można było zarzucić prezydentowi miasta przekro-

czenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. W jej ocenie podejmowane przez prezydent działania także w tym zakresie były zgodne z prawem. Tym bardziej, że wobec podjętej jednogłośnie przez radnych uchwały - za którą głosował również radny Jakub Paduch - prezydent była uprawniona do kontynuowania procedury przetargowej w sprawie budowy hali widowisko-sportowej. Należy podkreślić, że prokuratura, umarzając to bardzo obszerne i drobiazgowe śledztwo dotyczące hali, umorzyła je we wszystkich pięciu wątkach podnoszonych w doniesieniu.

Ucierpiał wizerunek miasta - Szkoda w tym wszystkim miasta. To przykre, że w toku kampanii wyborczej niektórzy są w stanie posuwać się do tak niegodziwych i cynicznych metod, oskarżając o to, co nie było udziałem ani mnie, ani moich współpracowników, ani też innych osób związanych z miejską inwestycją, jaką jest Arena Ostrów. Zamiast maksymalnie skupić się na pracy, staliśmy się częścią postępowania, składając obszerne wyjaśnienia i zeznani a. Tłum acząc wszystko krok po kroku. Tak, jak było naprawdę. A wszystko to przez naciągane zarzuty, które stały się elementem walki politycznej. Za ten de facto stracony czas wielu osób, jaki było trzeba poświęcić na współpracę z organami ścigania, nie zapłaci dziś jednak radny Paduch ze swojej prywatnej kieszeni. Za to i za koszty śledztwa zapłacą, niestety, podatnicy - podsumowuje prezydent Ostrowa. Podczas konferencji pytania dziennikarzy dotyczyły m.in. wizeruwnku miasta, który mógł ucier-

pieć poprzez niepoparty faktami donos. - Trzeba pamiętać, że przed nami kolejne ważne inwestycje, w tym ta największa – budowa parku wodnego w ramach Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego. Nie powinno być tak, że można sformułować ciężki zarzut bez żadnych podstaw może to skutkować blisko rocznym postępowaniem, składaniem zeznań i wyjaśnień przez wszystkich zainteresowanych. Wyobraźmy sobie zatem, jak potencjalni oferenci będą traktować inwestycje realizowane przez miasto. Bardzo mocno zastanowią się, czy wziąć udział w przetargu, skoro w konsekwencji przez rok mogą składać wyjaśnienia w prokuraturze. W tym aspekcie wizerunek miasta ucierpiał – stwierdziła Beata Klimek. Na koniec spotkania prezydent Ostrowa podziękowała swoim współpracownikom zaangażowanym w realizację hali widowisko-sportowej. - Dziękuję za profesjonalizm, rzetelność, a przede wszystkim za to, że wytrzymaliście tę presję i donosy ze strony opozycji. I że nie ugięliście się pod ciężarem fałszywych oskarżeń - mówi prezydent.

Radny komentuje Do informacji przedstawionej przez prezydent Ostrowa odniósł się radny Jakub Paduch. A oto co m.in. napisał: ,,Przede wszystkim jestem zażenowany, że prezydent miasta w trudnej dla powiatu ostrowskiego sytuacji epidemicznej znalazła prawie godzinę, żeby powiedzieć o moim wniosku z 2018 r. do Urzędu Zamówień Publicznych i CBA o kontrolę przetargu na budowę ostrowskiej hali, który został potraktowany jako zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (...). Dzisiejszą konferencję prasową odbieram więc jako nieudolną próbę wszczęcia jakiejś nagonki na mnie albo dyskredytacji mojej działalności radnego, którą będę w niezmienionej formie kontynuował (...). ANKA


20 października 2020 nr 35 (713)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

3

AGLOMERACJA Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?

Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni W ostatnim numerze „Naszego Rynku” pisaliśmy o konferencji poświęconej zagrożeniom w cyberprzestrzeni, na które szczególnie narażone są dzieci, zorganizowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka oraz Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”. Postanowiliśmy szerzej zgłębić temat zagrożeń czyhających na najmłodszych w sieci, aby przybliżyć czytelnikom ten poważny problem. Wirtualny świat zawładnął naszą codziennością. Nie jest nam obce wysyłanie dziesiątek SMS-ów, robienie zakupów przez Internet, gotowanie z przepisu na ekranie smartfona czy sprawdzanie najszybszej trasy do celu. Cyfrowa przestrzeń coraz bardziej wciąga również dzieci. Otwiera przed nimi nowe perspektywy i możliwości, ale jednocześnie stawia je przed poważnymi zagrożeniami. Nie ulega wątpliwości, że bez wsparcia dorosłych delikatna psychika dziecka nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Badania i raporty z ostatnich lat jasno wskazują: Internet staje się przestrzenią coraz bardziej niebezpieczną dla dzieci. Dotyczy to zarówno czasu, które dzieci spędzają ze smartfonem czy komputerem, ale także treści, które oglądają najczęściej bez żadnej kontroli dorosłych. Co dzieci robią w sieci? Maluchy zwykle oglądają bajki lub bawią się aplikacjami. Starsze dzieci najczęściej grają w gry, korzystają z serwisów społecznościowych, takich jak np. Facebook czy TikTok, słuchają muzyki lub rozmawiają za pomocą internetowych komunikatorów. Jak wirtualny świat wpływa na mózg dziecka? Wyniki badań dotyczących wpływu używania smartfonów i tabletów na dzieci są wstrząsające. Wynika z nich, że nadmierne korzystanie z nowych mediów nie tylko wpływa niekorzystnie na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dziecka, ale również fizycznie uszkadza jego mózg. Jak to się dzieje? Błyskawicznie zmieniające się sceny – w filmach, animacjach, grach itp. - powodują, że dzieci niemal przez cały czas funkcjonują w trybie alarmowym „walcz lub uciekaj”. To sprawia, że co chwila w ich organizmach produkowana jest dawka adrenaliny oraz dopaminy. W związku z tym równowaga organizmu dziecka zostaje zaburzona i prowadzi do rozregulowania układu nerwowego. Najgroźniejsze jest jednak uszkodzenie płata czołowego, odpowiedzialnego za racjonalną ocenę sytuacji i samokontrolę. Dziecko, które za dużo czasu spędza ze smartfonem: Gorzej nawiązuje relacje, gorzej śpi, gorzej się uczy. Nienaturalny nadmiar bodźców płynących z ekranu sieje spustoszenie w

rozwijającym się mózgu. Do objawów uzależnienia od Internetu mogą należeć: problemy z koncentracją, senność, gorsze wyniki w nauce, zaniedbywanie obowiązków, pogorszenie relacji ze znajomymi, rezygnacja z dawnych zainteresowań na rzecz Internetu. Z ostatniego badania EU Kids Online przeprowadzonego wśród dzieci z 25 państw Europy wynika, że niedojadanie lub niedosypianie z powodu surfowania po sieci deklaruje prawie 20 proc. polskich nastolatków. Ponad 30 proc. z nich odczuwa dyskomfort, kiedy nie ma dostępu do sieci, a 35 proc. przyznaje, że Internet ma niekorzystny wpływ na ich relacje z rodziną lub przyjaciółmi. Według badań, średnio polski nastolatek spędza na aktywnym korzystaniu z telefonu ponad 4 godziny w ciągu dnia. Aż 21,7% młodzieży korzysta z niego powyżej 6 godzin dziennie, w tym 12% powyżej 8 godzin! Jakie niebezpieczeństwa dziecko może napotkać w Internecie? Poza nadmiernym przywiązaniem do wirtualnej rzeczywistości, dzieci w Internecie z łatwością mogą natknąć się na wulgarne i brutalne treści. Jednymi z najbardziej szkodliwych z nich są: Pornografia - W sieci uchronienie dzieci przed treściami pornograficznym jest o wiele trudniejsze niż w realnym świecie. Materiały pornograficzne są bardzo łatwo dostępne – wystarczy kilka kliknięć, aby nasze dziecko znalazło strony internetowe z nieodpowiednią treścią. Cyberprzemoc – nękanie, wyśmiewanie, publikowanie obraźliwych czy ośmieszających kogoś treści, szantażowanie, straszenie w Internecie. Jest równie groźna, co przemoc rówieśnicza „w realu”. Patrostreaming – destrukcyjne i wulgarne transmisje na żywo ukazujące patologiczne sytuacje – libacje alkoholowe, bijatyki, a nawet znęcanie się nad bezdomnymi czy zwierzętami. Szacuje się, że wulgarne treści ogląda już prawie 40% dzieci w wieku 13-15 lat. Sexting – przesyłanie intymnych zdjęć, nagrań czy wiadomości o charakterze erotycznym. Uwodzenie dzieci i pedofilia – proces przygotowywania dziecka do wykorzystania seksualnego, polegający na

zaprzyjaźnianiu się z nim i zdobywaniu jego zaufania za pomocą sieci. Pedofile ukrywają się pod fałszywą tożsamością, nierzadko udając rówieśnika. Treści Pro-Ana – przekazy promujące dążenie do posiadania szczupłej, wychudzonej sylwetki. Dziewczęta po zetknięciu z takimi treściami mogą utożsamiać piękno z anorektyczną sylwetką. Naruszenie prywatności i kradzież danych osobowych - Nieświadome dziecko może w sieci udostępniać innym osobom swoje dane osobowe, takie jak adres czy numer telefonu. Zdarza się również, że niektórzy przestępcy idą o krok dalej i próbują wyłudzić hasła czy numer PIN do kart bankowych. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami w sieci? Bezpieczeństwo dzieci w Internecie zależy przede wszystkim od tego, czy znają one zagrożenia związane z dostępem do globalnej sieci, wiedzą, jakie są ich skutki i potrafią ich unikać. Rodzice powinni odpowiednio edukować swoje dzieci w tym zakresie i rozmawiać z nimi o występujących tam zagrożeniach. Dzieci i młodzież muszą mieć świadomość, że rodzice są ich przyjaciółmi i mogą bez obaw porozmawiać z nimi o problemach związanych z niebezpieczeństwami w sieci czy uzależnieniem od niej. Dlaczego rodzicom tak trudno zdobyć się na stanowcze kroki, aby ograniczyć dzieciom dostęp do wirtualnego świata? Niestety, ekrany stały się swoistą „elektroniczną niańką”. Rozbrykane dzieci stają się spokojne i w pozornym skupieniu wpatrują się w smarfon czy laptop. Nie jest to jednak prawdziwe skupienie, a sztuczne przyciąganie uwagi przez ciągle zmieniające się sceny. Mimo to, perspektywa kilku godzin spokoju może być dla rodzica, zmęczonego codziennymi obowiązkami, bardzo atrakcyjna. Jak uciec z pułapki elektronicznej niani? Oto kilka podpowiedzi dla rodziców: - Bądźcie zgodni, co do ograniczania dostępu do elektroniki dzieciom. Jeden rodzic nie może podważać starań drugiego w tym zakresie. - Namówcie inne osoby z

otoczenia dziecka do ograniczenia dostępu do elektroniki. Możecie wprowadzić zasadę, że gdy się razem bawią, smartfony są odłożone. - Miejcie w domu wiele „zamienników” dla smarfona: gry planszowe, książki, komiksy, materiały plastyczne, klocki itp. - Znajdźcie rodzaj rozrywki, w której możecie brać udział całą rodziną, chociaż raz w tygodniu. - Jako rodzice, zadbajcie o adekwatny i zdrowy wypoczynek dla samych siebie. Nie modelujcie odpoczywania przez przyklejenie do ekranu. - Jeżeli próby wprowadzania ograniczeń powodują złość i opór – rozważcie przeprowadzenie dziecku cyfrowego detoksu. - Podpiszcie z dzieckiem „cyfrowy kontrakt” – umowę między Wami a dzieckiem, na której wypisane będą zasady korzystania z Internetu czy smartfona/ komputera. Przykładowy kontrakt znajduje się poniżej i jest dostępny do pobrania pod linkiem: https://rodzice.co/11-14/ kontrakt-cyfrowy-dla-mlodziezy-2020/Ze względu na powagę problemu, konferencja „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Maria Gryczka - prezes Stowarzyszenia „Ludzie dla ludzi” Rodzice i dzieci – partnerzy w cyfrowym świecie” odbyła się już po raz kolejny. O celach konferencji opowiedziała nam Maria Gryczka – prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie dla ludzi” oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie. - Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” funkcjonuje już od 2012 roku, zostało założone głównie przez nauczycieli oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie. Działalność organizacji głównie skupia się na projektach edukacyjnych dotyczących dzieci i młodzieży, ale również na projektach poświęconych seniorom. Stowarzyszenie prowadzi Klub Seniora w Ostrowie. W ostatnim czasie zaczęli-

śmy szczególnie interesować się cyberprzestrzenią i problemami, które stwarza w naszej codzienności. Dlatego 8 października zorganizowaliśmy konferencję, aby pokazać, że rodzice powinni być partnerami dla dzieci, jeżeli chodzi zarówno o realny jak i wirtualny świat. Najważniejsza jest dobra komunikacja, dziecko musi wiedzieć, że może porozmawiać z rodzicem o tym, co dzieje się w Internecie. We współczesnym świecie nie da się pracować bez świata wirtualnego, dlatego musimy tak z nim pracować, aby był dla nas bezpiecznym miejscem. W konferencji wzięli udział przede wszystkim pedagodzy, aby później mogli w rzetelny sposób przekazać nabytą wiedzę uczniom oraz rodzicom. Współpracujemy z terapeutami, policją, ze specjalistami, którzy na co dzień badają ten problem, w związku z czym zawsze będziemy w stanie pomóc zakłopotanym rodzicom i ich dzieciom. Obecnie jesteśmy w trakcie przeprowadzania ankiet w szkołach, aby zbadać ilość rodziców zmagających się z problemem uzależnienia od Internetu u swoich dzieci. W grudniu oraz wiosną planujemy kolejne, podsumowujące konferencje, aby sukcesywnie poszerzać świadomość rodziców i dzieci na temat zagrożeń w Internecie. Mamy również w planach dostarczyć wszystkim rodzicom z powiatu ostrowskiego broszury informujące o zagrożeniach dla dzieci w cyberprzestrzeni, a także o symptomach uzależnień od Internetu. Konferencję w całości można obejrzeć na stronie: https:// youtu.be/bJZyUaA0h6I za: poradnik „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przezd zagrożeniami cyfrowego świata?” przygotowany przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie


4

informacje

www.naszrynek.pl

PROMAX – lokalny operator sieci kablowej nieustannie zwiększa zasięg swojej sieci światłowodowej. Efekty realizowanych inwestycji oraz prowadzonych modernizacji są coraz bardziej widoczne, sprawia to że stale rosnące grono mieszkańców naszego regionu może już skorzystać z najnowocześniejszej technologii szerokopasmowych łącz internetowych. Dlaczego światłowód to przyszłość? Tutaj warto poszukać odpowiedzi na stronie www.idzwstroneswiatla.pl na której operator w formie krótkich filmów edukacyjnych opowiada o zaletach tego typu sieci. W skrócie: to jeszcze wyższe prędkości połączeń internetowych, jeszcze większa niezawodność oraz wysoka jakość obrazu i dźwięku w telewizji. Dzięki tzw. wysokiej przepustowości światłowodów pozwalają one na przesyłanie danych niemalże z… prędkością światła. To właśnie prędkość transmisji oraz sposób przetwarzania sygnału leżą u podstaw popularności tej technologii w obecnych czasach. To naturalna odpowiedź na stale zmieniający się sposób w jaki z internetu korzysta się współcześnie – większa konsumpcja cyfrowych mediów w tym wideo, obrazu i dźwięku.

Co jeśli światłowodu nie ma?

Operator zaznacza, że budowa nowej sieci oparta jest wyłącznie o technologię światłowodową, sukcesywnie modernizowane są też dotychczasowe łącza, jednak z uwagi na zasięg sieci (południowa Wielkopolska) oraz konieczność pozyskiwania niezbędnych zgód administratorów itp. to proces długotrwały, planowany na najbliższe lata. Na szczęście tam gdzie nie ma jeszcze światłowodu w większości przypadków dostępna jest dotychczasowa technologia wspierana również najnowocześniejszym sprzętem oraz wieloletnim doświadczeniem firmy. To z kolei przekłada się na jakość i stabilność oferowanych usług. Dobrze wiedzieć, że nawet jeśli światłowód w danej lokalizacji nie jest jeszcze dostępny to z powodzeniem można skorzystać z dotychczasowej, równie satysfakcjonującej technologii.

20 października 2020 nr 35 (713)

Wykorzystano grafiki emoji dostarczone przez Twitter / CC BY (https://creativecommons.org/licences/by/4.0)

Światłowodowa rewolucja w regionie!

Nasz Rynek

Internet godny polecenia

PROMAX na lokalnym rynku dostawców cyfrowej rozrywki (telewizja, internet, telefon) jest marką znaną, o ugruntowanej pozycji kojarzoną również z zaangażowaniem w życie społeczne regionu oraz cenioną za jakość świadczonych usług. W celu uwypuklenia pozytywnych doświadczeń abonentów korzystających z usług firmy zainaugurowano niedawno akcję „Internet godny polecenia” w ramach której spośród dziesiątek publikowanych przez internautów opinii wybrano kilka, które stały się realnym potwierdzeniem tego, że warto korzystać z usług PROMAX-u. Zaznaczenia wymaga również to, że operator w żaden sposób nie inspirował opublikowanych w ramach przedsięwzięcia opinii, są to spontaniczne wypowiedzi realnych abonentów, których już po publikacji poproszono o zgodę na wykorzystanie zamieszczonych przez nich tekstów – ze szczegółami można zapoznać się pod adresem www.promax.media.pl/igp.

Sprawdź czy jesteś w zasięgu! tel. 62 735 31 11, www.promax.media.pl

POWIAT OSTROWSKI Odebrali ,,Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

W miłości przeżyli 50 lat W Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się uroczystość dla małżeństw świętujących złote gody. Ze względu na aktualną sytuację w naszym kraju, imprezę rozłożono na dwa dni. Jubileusz 50 lat wspólnego pożycia obchodziło w tym roku w gminie Sieroszewice 14 par. W uroczystości brał udział wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, zastępca wójta Bartosz Kubica, sekretarz gminy Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieroszewi-

cach Marzena Pilarska. Dostojnych jubilatów i zaproszonych gości powitała kierownik USC. Po słowach wstępu wójt gminy pogratulował wyróżnienia oraz życzył kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu i szczęściu. Podkreślał, że w małżeństwie trzeba się kochać, szanować i potrafić negocjować. Główni bohaterowie spotkania otrzymali przyznane im przez Prezydenta RP ,,Medale za Długoletnie Pożycie Mał-

żeńskie”. W imieniu głowy państwa odznaczenia wręczył wójt Anatol Piaskowski. Po części oficjalnej odbył się krótki koncert w wykonaniu Magdy Zając i akompaniującego jej na gitarze akustyczno-elektrycznej Sebastiana Szkudlarka. Artyści zagrali m.in. piosenki z repertuaru Anny Jantar czy Marka Grechuty. Koncert przygotował dla jubilatów Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach. ANKA


20 października 2020 nr 35 (713)

fotorelacja

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

POWIAT OSTROWSKI Ogólnopolskie Zawody Ratownicze KPP Sobótka 2020

Rywalizując, udoskonalali umiejętności w ratowaniu Zawody organizowane przez Fundację Ratownictwa POSEJDON odbyły się w Sobótce koło Wrocławia. W zawodach brało udział 21 ekip ratowniczych z całej Polski. Podczas zawodów każda z drużyn miała za zadanie udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w symulowanych warunkach (również w warunkach nocnych), oraz w zadaniach sprawnościowych sprawdzających sprawność fizyczną oraz współpracę członków drużyny. Oprócz rywalizacji drużyn organizatorzy zapewnili uczestnikom wykłady, podczas których omówiono najnowszą wiedzę ratowniczą. Po zakończeniu zawodów GRM OSP Wtórek zajęła następujące miejsca: 10.

miejsce w klasyfikacji ogólnej i 2. miejsce w klasyfikacji zadań specjalnych. Strażacy z Wtórku otrzymali jeszcze nagrodę za najlepiej wykonane zadanie specjalne. Dzięki udziale w zawodach, strażacy – ratownicy GRM OSP Wtórek mogli udoskonalić swoje umiejętności w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz nabyć nową wiedzę związaną z ratowaniem życia. Ochotnicza Straż Pożarna Wtórek znajduje się w Rejestrze Jednostek Współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednostka w swoich szeregach skupia 5 ratowników medycznych, 6 ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy, 1 położną. ANKA

FOT.: FUNDACJA RATOWNICTWA

Ratownicy z Grupy Ratownictwa Medycznego OSP Wtórek wzięli udział w Ogólnopolskich Zawodach Ratowniczych KPP Sobótka 2020.

5


6

www.naszrynek.pl

fotorelacja

Nasz Rynek

20 października 2020 nr 35 (713)

OSTRÓW 130 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Ostrowie

Jubileusz „Sokoła” świętowano na Zębcowie Jubileusz 130-lecia powstania obchodzi w tym roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Ostrowie Wielkopolskim. Główna uroczystość poświęcona 130. jubileuszowi T.G. „Sokół” w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się 20 września na ostrowskim Zębcowie. Wzięło w niej udział wielu gości. Licznie zgromadziła się również lokalna społeczność. Podczas wydarzenia pojawiły się sztandary: T.G. „Sokół” Topola Mała, T.G. „Sokół” Wysocko Wielkie, T.G. „Sokół” Zębców-Ostrów Wlkp., Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie, parafialnego klubu HDK im. Matki Bożej Fatimskiej w Ostrowie, stowarzyszenia Dobrowolnych Honorowych Dawców Krwi Południowa Wielkopolska. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Zębcowie, celebrowaną przez księdza proboszcza Waldemara Willaka, ks. dyrektora Michała Będzieszaka, i nieżyjącego już ks. seniora Mariana Grzegorowskiego. Następnie poczty ze sztandarami oraz wszyscy pozostali uczestnicy, w rytmie hymnu „Marsz Sokołów” przemaszerowali na przykościelny plac. Nie zabrakło wzruszeń, szczególnie w przypadku starszych uczest-

ników, którym melodia hymnu przypomniała o czasach II wojny światowej. Po dotarciu na plac i odsłuchaniu hymnu państwowego wszystkich zebranych powitał prezes dh. Krzysztof Portasiak. Zarząd T.G. „Sokół” Zębców – Ostrów Wlkp. podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wspierania ostrowskiego „Sokoła”. Statuetki „130 lat Sokoła ostrowskiego” otrzymali: Marlena Maląg – minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Roman Pacholczyk – wicestarosta ostrowski, Beata Klimek – prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Zenon Pawlak – prezes Kooperacja ZAP, Mariola i Andrzej Stawik – firma Stawik, Roman Pułkownik – PBO Zębców, Dawid Bartczak – przewodniczący Rady Osiedla nr 7 Zacisze Zębców, Izabela Dębińska-Rokicka – wicedyrektor SP nr 6 w Ostrowie, Adam Wasiela – dyrektor GOK Wysocko Wielkie. Na koniec prezes „Sokoła” Zębców podziękował wnuczce Sokoła – Zofii i Jerzemu Ziętkowi za 50-lecie, Złote Gody, wręczając im Wieczną Różę Sokoła. Następnie podziękował ks. proboszczowi za życzliwość, współpracę i pozwolenie na lokalizację imprezy. ANKA


20 października 2020 nr 35 (713)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

Ta metoda ekstremalnie szybko przywraca zdrowy rytm wypróżnień!

W ten naturalny sposób uzdrowisz Twoje jelita!

Na zawsze POŻEGNASZ kolki,

zaparcia i wzdęcia!

Chcesz zapomnieć o długich i męczących wizytach w toalecie? Masz dość uczucia pełności i krępujących gazów? Jeśli tak, mamy dla Ciebie rozwiązanie – wystarczy, że jak 355 tys. Polaków skorzystasz z naturalnej metody, która przywraca zdrową perystaltykę jelit i normuje rytm wypróżnień. Twoje zdrowie zależy w 97% Dzięki niej zapomnisz o bólu, stresie i wstydzie, jaki wywołują zaparcia i wzdęcia. od prawidłowej pracy jelit! Co tam zaparcia, wezmę coś na przeczyszczenie i przejdzie – zapewne chociaż raz w życiu w Twoim otoczeniu padło to zdanie. Może nawet z Twoich ust. I owszem, czasem takie środki mogą pomóc, jednak przynoszą krótkotrwałą ulgę. Ponadto, ich częste przyjmowanie może podtruwać Twój organizm – to zwykła chemia, która zawsze zostawia po sobie ślad, a nawet może przynieść skutki odwrotne od oczekiwanych. Wiele osób stosujących regularnie środki przeczyszczające doprowadziło do tego, że w końcu ich metabolizm zniknął całkowicie. Spędzali godziny w toalecie bezskutecznie próbując się wypróżnić. Jednak jedyne czego się doczekiwali, to tylko nasilające się wzdęcia, gazy i kolki. Już co druga osoba w Polsce przyznaje się do problemów z zaparciami i trawieniem. Wśród nich jest pani Joanna z Piły, która popełniła katastrofalny błąd, jakim jest częste stosowanie herbatek i innego rodzaju środków przeczyszczających. „ D z i e ń d o b r y, mam na imię Joanna i chcę Cię p r ze st r ze c p r ze d wszystkimi środkami przeczyszczającymi. Zamiast nich lewybrać Joanna, 49 lat piej jest inną, naturalną metodę, która szybko naprawi Twoje jelita i przywróci ich zdrową pracę. Nigdy bym nie podejrzewała, że opowiem publicznie o takim wstydliwym problemie. Ale wiem, że dzieląc się swoją historią mam szansę pomóc tysiącom osób pozbyć się podobnych męczących dolegliwości.

100%

NATURALNE SKŁADNIKI

Ta naturalna kuracja pozwala na:

• • uregulowanie •

rozpierania i bólu brzucha.

Dałam się nabrać na fałszywe obietnice Duże koncerny mają ludzi i ich zdrowie w głębokim poważaniu. Dla nich liczą się tylko pieniądze. Dlatego wciskają nam jakieś buble, które zamiast likwidować dolegliwości w zarodku, łagodzą na chwilę ich objawy. Przy okazji niszcząc pozostałe organy.

NIE LEKCEWAŻ TEGO PROBLEMU! Jeśli cierpisz na zaparcia, czujesz się ociężale i słabo, miewasz z tego powodu gorszy nastrój, oznacza to, że Twój organizm może być zaatakowany toksynami, a stąd jest już tylko krok do poważnych chorób. Nie można bagatelizować zaparć, ponieważ są one objawem problemów jelitowych. Zalegające w nich resztki pokarmów fermentują i uwalniają się do krwioobiegu, zatruwając organizm, a tym samym powodują bóle głowy, złe samopoczucie, a nawet problemy skórne. Długo lekceważone dolegliwości mogą doprowadzić nawet do raka jelita grubego, toteż nie wolno zwlekać z rozpoczęciem terapii. Herbatki przeczyszczające i inne popularne specyfiki tak naprawdę spowalniają metabolizm, a tym samym jedynie pogłębiają problem zaparć. Wszystko po to, żeby ludzie kupowali więcej i więcej ich produktów. No i ja się dałam na to złapać. Skręcało mnie, nie mogłam się normalnie wypróżnić, bulgotało mi w jelitach, a brzuch miałam wiecznie wzdęty jak balon. Doszło nawet do tego, że miałam obsesję – ciągle chodziłam do toalety z nadzieją, że tym razem uda się wypróżnić. Wspomagałam się jak tylko mogłam, jadłam jabłka i śliwki na kilogramy, ale nic nie pomagało. Raz byłam już tak zrezygnowana, że wypiłam 15 herbatek przeczyszczających pod rząd i dopiero to przyniosło jakiś efekt. Pomyślałam, że tak dłużej być nie może więc poszłam do specjalisty i usłyszałam: Następnym razem niech sobie pani zapali papieroska i wypije kawkę, a problem się

rozwiąże. Od razu pójdzie gładko! – myślałam, że padnę po takiej radzie. A już na pewno, jeśli się będę do niej stosować, bo to prosta droga do zawału i wrzodów. Doprawdy, świetny sposób na pozbycie się zaparć. Absurd!

Uratowała mnie zbawienna moc natury

czyszczające czające działają na niego agresywnie, dlatego zamiast uwalniać organizm od zaparć, potęgują je. Aż 97,5% osób, które stosowały tę w pełni naturalną terapię przyznało, że już po pierwszej dawce bezpowrotnie uwolniło się od zaparć i uczucia pełności, pozbywając się też wstydliwych wzdęć i gazów. Ponadto, uciążliwe kolki zniknęły jak ręką odjął. Podobnie stało się z refluksem i skurczami żołądka. Natomiast, dzięki oczyszczeniu organizmu ze złogów i toksyn, u 95% osób zniknęły problemy z cerą i brzydkim zapachem z ust.

Jako, że łatwo dostępne środki przeczysz przeczyszczające tylko pogarszały moją sytuację, a specjalista nie był zbyt pomocny, udałam się do specjalistki od naturalnatural nych kuracji. Wyjaśniła mi, że chcąc niszzwalczyć zaparcia nie wolno nisz czyć układu trawiennego. Zamiast tego trzeba zmusić jelita do naturalnej pracy. Zaleciła mi suplement, który ma w składzie mieszankę ziół, używanych od • uwolnić się wieków na tego typu problemy, w 100% od gazów i wzdęć, bezpiecznej dawce.

Jeśli chcesz bezpowrotnie:

Pierwszą kapsułkę wzięłam od razu • zwalczyć kolki i ból brzucha, po powrocie do domu, pełna nadziei, że mi pomoże. Na szczęście nie zawio- • pozbyć się zaparć, dłam się – już po kilkunastu minutach zniknęły wzdęcia i przestało mnie • oczyścić organizm z toksyn, skręcać w brzuchu. Potem, aż nie mogłam uwierzyć, pozbyłam się zapar- • wyregulować rytm wypróżnień… cia! Z każdym dniem kuracji było tylko lepiej. Teraz już nie muszę przeżywać męczarni w toalecie i zapomniałam o wsty- Skorzystaj z tej dliwych gazach i bólach brzucha. Nareszcie naturalnej pracy jelit! czuję się zdrowo i lekko, a moja cera nigdy Ekstremalnie skuteczny preparat likwidujący nie była piękniejsza. Co za ulga!”. zaparcia od niedawna dostępny jest w Polsce w sprzedaży telefonicznej. Jego zamawianie Środek, który naprawia jest proste i bezpieczne – za produkt zapłaukład trawienny cisz dopiero przy jego odbiorze. Nie warto Roślinna metoda likwidująca zaparcia to je- zwlekać ze złożeniem zamówienia, poniedyna skuteczna kuracja, która przywraca waż pierwsze 100 osób, które dodzwoni się prawidłowe napięcie mięśni i regeneruje na podany poniżej numer, otrzyma bardzo układ trawienny. Tradycyjne środki prze- atrakcyjną zniżkę!

SPECJALNA PROMOCJA Pozbądź się zaparć szybko, skutecznie i bezpiecznie! Pierwsze 100 osób, które zadzwoni do 27.10.2020 r. dostanie 73% zniżki! Otrzymasz wówczas naturalny preparat na zaparcia w wyjątkowo niskiej cenie (przesyłka GRATIS)!

zadzwoń: 81

300 37 99

Od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-20:00 (opłata za 1 min. połączenia wg taryfy operatora)

7


z powiatu

Hurtownia pokryć dachowych Kompleksowe usługi dekarskie blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski USŁUGI ŁADOWARKĄ TELESKOPOWĄ Tel. 600 185 Młynów 1, Ostrów Tel.907 600-185-907

OKNA ROLETY DRZWI Krzysztof Siałkowski 63-405 Sławin 2

tel/fax: (62) 738-30-08 tel. kom. 509-688-469

email: oknaoknobud@wp.pl

moskitiery żaluzje roletki parapety bramy

Firma w Ostrowie Wielkopolskim zatrudni spawacza TIG z doświadczeniem

Kontakt: Tel: 62 591 98 00, 62 591 98 01 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

OSUSZANIE BUDYNKÓW z wilgoci budowlanej po zalaniach wynajem profesjonalnych osuszaczy, nagrzewnic pomiary wilgotności

dry.max@wp.pl

518 300 586

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH TARTAK - KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHODACHÓWKA DACHÓWKA PAPY PODBITKI AKCESORIA RYNNY Ul. Południowa 79a, Ostrów Wielkopolski,

Tel. 503-941-786, 603-170-410

Nasz Rynek

20 października 2020 nr 35 (713)

POWIAT OSTROWSKI POWIAT OSTROWSKI Na wakacje do gminy Sośnie

TERMA na warsztatach Zespół wokalny TREMA działający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie pod kierunkiem Natalii Wróbel Michaś cały czas rozwija swoje umiejętności i szkoli się pod okiem najlepszych wokalnych nauczycieli. Na ostatnie warsztaty zaproszenie przyjęła Iwona Kmiecik, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Iwona Kmiecik pierwszą piosenkę skomponowała mając 13 lat. W 1999 zajęła trzecie miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki GAMA. W czerwcu 2012 wzięła udział w przesłuchaniach do czwartej edycji programu telewizji Must Be the Music. Przeszła do półfinału programu, w którym zaprezentowała autorski utwór „Breathin’” i awansowała do finału, zdobywając największą liczbę głosów widzów. W listopadzie 2013 wydała debiutancki album studyjny, zatytułowany „Kolor szlachetności”. Pierwszym singlem promującym płytę został utwór „RoSe”, do którego został zrealizowany teledysk. Z raszkowską młodzieżą Iwona Kmiecik pracowała nad trzema utworami: „Czekolada”, „Dni, których jeszcze nie znamy” i „Nic do stracenia”. Każda z trzech grup pracowała z wokalistką indywidualnie, a na zakończenie cały zespół opracował wspólny utwór. Ćwiczenia z emisji głosu, praca nad interpretacją piosenek, konsultacje wokalne, wspólne śpiewanie i nagrywanie utworów trwało do późnych godzin wieczornych. Były to już trzecie warsztaty wokalne TREMY w tym roku. Mamy nadzieję, że efekty pracy instruktorki i wokalistów będziemy mogli usłyszeć już podczas najbliższego koncertu. ANKA

Zbiornik rekreacyjny W gminie Sośnie powstaje zbiornik wodny, którego budowa jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych przeznaczył samorząd województwa wielkopolskiego na budowę nowych zbiorników wodnych w regionie. W sumie powstanie 51 nowych zbiorników. Dofinansowanie dotyczy budowy zbiorników o powierzchni od 0,3 do 2 ha. Dotacja do 1 ha powierzchni zbiornika wodnego wynosi 75 tys. zł. Ta dotacja przyznana jest osobom fizycznym. Natomiast w maju dofinansowanie otrzymała również gmina Sośnie w powiecie ostrowskim. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę zbiornika wodnego oraz chodnika z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej ar-

FOT.: ARCHIWUM

www.naszrynek.pl

chitektury. Na pozostałej części nieruchomości planowane są niezależne inwestycje zmierzające do powstania gminnego kompleksu terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, to jest: boisko do piłki nożnej z trybunami, kort tenisowy, boisko do piłki

siatkowej plażowej, ścieżka edukacyjna, a także pole biwakowe z budynkiem zaplecza sanitarno – szatniowego. Gmina Sośnie otrzymała na budowę zbiornika wodnego 34.500 zł ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. ANKA

POWIAT OSTROWSKI długo wyczekiwana inwestycja

Ruszyła przebudowa dróg gminnych Przy ulicy Żniwnej i Łanowej w Łąkocinach ruszyła budowa drogi. Wartość inwestycji to ponad 230 tysięcy złotych. Przebudowa ulic to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców. Zapewne po jej zakończeniu poprawi się komfort jazdy. Zniknie także uporczywy kurz, szczególnie latem oraz błoto i kałuże podczas deszczowych dni. Po stronie posesji położony zostanie krawężnik. Cała droga będzie mieć nawierzchnię asfaltową o szerokości 5 metrów. Inwestycja zakończy się na skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową. Prace potrwają jeszcze przez kilka tygodni.

- To pierwszy etap tej inwestycji. Przebudowa ulicy Łanowej i Żniwnej zapisana jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stąd kontynuacja tego zadania także w przyszłym roku. Chcemy,

by ulica Łanowa była na całej długości asfaltowa. W tym roku wykonamy jej fragment, do ulicy Kwiatowej – tłumaczy Antoni Hadryś, zastępca wójta gminy Ostrów Wielkopolski.ANKA

POWIAT OSTROWSKI Nowe oświetlenie w Raczycach

Jasno i bezpieczniej Z początkiem października zakończono trzeci etap zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy: Nowej, Spacerowej i Borowikowej w Raczycach. W ramach realizacji ostatniego, trzeciego etapu przy ul. Borowikowej w Raczycach wykonano następujące prace: budowę linii kablowej dla zasilania projektowanej szafki oświetlenia drogowego; budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o długości ok. 400 mb., posadowienie 5 sztuk latarni oświetlenia drogowego z oprawami o źródłach światła

typu LED. Wykonawcą opisanego etapu była firma PHU IPE Grzegorz Pilarczyk z Witaszyc. - To było bardzo potrzebna inwestycja – mówi jeden z mieszkańców Raczyc. – Cieszę się, że wybudowano to oświetlenie. Koszt budowy trzeciego etapu wyniósł 25.359 zł. Natomiast całość inwestycji wraz z projektem kosztowała 129.469 zł. ANKA

FOT.: ARCHIWUM

8


20 października 2020 nr 35 (713)

informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Ostrów miastem przyjaznym pszczołom

POWIATOSTROWSKI

Miejska pasieka

Blisko 600 nowych lamp

W Ostrowie Wielkopolskim na terenie przy Urzędzie Miejskim powstała właśnie pierwsza miejska pasieka. Fot.: ARCHIWUM

W 6 miejskich ulach zamieszka docelowo nawet 150 tysięcy pszczół, a z każdego z nich powstanie kilkanaście litrów lokalnego ostrowskiego miodu w ciągu sezonu. Pomysłodawcą inicjatywy jest radny Mateusz Nycek z prezydenckiego Klubu Przyjazne Miasto. W ten sposób Ostrów Wielkopolski dołącza do grona miast przyjaznych pszczołom. - Inicjatywa powstania Ostrowskiej Pasieki Miejskiej ma wymiar ekologiczny i edukacyjny oraz podkreśla ważną rolą samorządu lokalnego związaną z dbałością o środowisko naturalne i przyrodnicze. Chcemy jako samorząd dać dobry przykład i pokazać pozytywny wpływ pszczół na życie ludzi - wskazuje radny Mateusz Nycek. Jak podkreśla pomysłodawca, własna produkcja miodu wpisuje się w nowoczesny trend miejskiego pszczelarstwa oraz zainteresowania kwestią zaopatrzenia mieszkańców miast w lokalnie pozyskiwaną żywność. Pszczelarstwo miejskie może być również doskonałym sposobem na edukację ekologiczną, zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców. Szacuje się, że dzięki życiu i pracy pszczół powstaje 3/4 światowej produkcji żywności. Zawdzięczamy im aż 4 tys. odmian warzyw i owoców. Raporty ekspertów wskazują, że w ostatnich latach miejskie pszczelarstwo dynamicznie się rozwija, a ule coraz częściej pojawiają się w europejskich i polskich miastach. W Paryżu, Londynie czy Berlinie stoi

po 4–5 tys. uli, Warszawa ma ich kilkaset, a miejskie ule są również we Wrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy czy Toruniu. Pszczoły w miastach produkują bardziej oryginalny i czystszy miód niż na terenach rolniczych. Co istotne, wyselekcjonowane miejskie pszczoły są całkowicie bezpieczne, miododajne i nierojne. W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny spadek liczebności pszczół. Zdaniem naukowców zjawisko to ma kilka przyczyn, jednak podstawową jest degradacja środowiska naturalnego. Choroby, jak ostatni zgnilec amerykański, mogą prowadzić do wyginięcia całych pszczelich rodzin. Stąd tak ważne jest powstawanie nowych

pasiek, także na terenach miast. - Bardzo dziękuję prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beacie Klimek za pozytywne przyjęcie i wsparcie mojej propozycji, a Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego na czele z dyrektor Elizą Dembną za udaną realizację tego nowego przedsięwzięcia od strony wykonawczej. Dziękuję również Koleżankom i Kolegom Radnym z Klubu Przyjazne Miasto za poparcie inicjatywy podczas uchwalania budżetu miasta na 2020 rok – podsumowuje radny Mateusz Nycek, wiceprzewodniczący Klubu Przyjazne Miasto. ANKA

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe, w której Ostrów jest drugim co do wielkości udziałowcem, pozyskała ponad 40 milionów złotych dofinansowania na wymianę oświetlenia ulicznego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 61 gminach, w tym także w Ostrowie Wielkopolskim - na nowoczesne oświetlenie LED zostanie wymienionych tu blisko 600 punktów świetlnych. NFOŚiGW w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. To 100 milionów złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. - Nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, czego wynikiem było podpisanie umowy na dofinansowanie wskazanych przez nas modernizacji – mówi Maciej Witczak, prezes spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. W Ostrowie Wielkopolskim 588 starych punktów świetlnych zastąpionych zostanie nowymi oprawami LED (zamontowane zostanie też 10 dodatkowych). Nowe oświetlenie znajdzie się na ulicach: Al. Słowackiego – 137 szt., Krotoszyńskiej – 98 szt., Dembińskiego – 2 szt., Poznańskiej – 60 szt., Wysockiej – 16 szt., Kamiennej – 25 szt. Powyższe prace wykonane zostaną w etapie pierwszym (tj. marzec - kwiecień 2021 r.). Etap drugi (tj. okres styczeń - luty 2022 r.): Radłowska – 19 szt., Limanowskiego – 45 szt., Wrocławska – 113 szt., Kopernika – 8 szt., Odolanowska – 65 szt. Wymienionych zostanie także 48 słupów. ANKA

www.naszrynek.pl

Kamień ogrodowy Kamien ozdobny kora kamienna Tel. 62 738 53 18 www.opal-bud.pl

Grabowska 93 „ZAMECZEK”

HYDRAULIK TANIO! Tel.606-883-188

USŁUGI

ELEKTRYCZNE MONTAZ INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNYCH Jakub Szymczak

tel. 665 716 616 NIP 621 183 25 74

skup złomu skład opału wywóz gruzu ul. Partyzancka 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 24 86; 578 829 420

ul Grabowska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 738 39 04

OSTRÓW Remont schroniska dla zwierząt

Trwa wymiana kojców w schronisku dla zwierząt ciepłe schronienie – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zakończenie wymiany kojców zaplanowane zostało na koniec listopada. Wykonawca zadeklarował jednak, że dla dobra czworonogów postara się zakończyć prace szybciej. Nieliczne z nich, które są w dobrym stanie technicznym, będą nadal wykorzystywane np. na kwarantannę dla zwierząt. ANKA

FOT.: ARCHWIUM

W Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim trwa demontaż To kolejny etap remontu schroniska. Koszt tej inwestycji to 155 tysięcy złotych. - Los bezdomnych psów i kotów nie jest nam obojętny. Chcemy, by te zwierzęta miały w ostrowskim schronisku choć namiastkę domu. To miejsce otrzymuje wiele ciepła od mieszkańców i wolontariuszy, którzy chętnie angażują się w różne akcje. Od nas psiaki dostaną nowe kojce, by w okresie jesienno – zimowym miały bezpieczne i

9

PANELE, DRZWI, LISTWY, PODŁOGI DREWNIANE, SZTUKATERIA, KLEJE, DESKI TARASOWE OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL.KALISKA 47 w budynku

TEL. 530 434 190


10

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

20 października 2020 nr 35 (71

Wiadomości sportowe Prezydenckie gratulacje Prezydenci Ostrowa - Beata Klimek i Sebastian Górski - spotkali się z zawodniczkami i trenerami KS Stal LA. FOT.: . ARCHIWUM

Olga Szlachta, Oliwia Klar, Dagmara Adamcio, Inga Kanicka, Emilia Twardowska i Julia Podruczna to nazwiska, które trzeba zapamiętać! Młode lekkoatletki z KS Stal LA Ostrów z mistrzostw Polski w Słupsku, wróciły jako wielkie wygrane, przywożąc kolejne medale. Podopieczne Michała Walczaka dużymi literami zapisały się na kartach historii polskiej lekkiej atletyki. - W tym roku zwiększyliśmy środki przekazane klubowi, tym bardziej cieszy, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do tych osiągnięć - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - Miałam tę przyjemność, by osobiście pogratulować im sukcesów. Dziewczyny, jesteście wielkie!

Z dziewczętami, trenerami KS Stal LA Michałem i Markiem Walczakami prezydent Beata Klimek oraz jej zastępca Sebastian Górski rozmawiali o sukcesach, ale i przyszłości klubu. - Na sercu leży mi także zaniedbywany przez lata obiekt, na którym ćwiczą nasi sportowcy - mówi Beata Klimek. - Właśnie dlatego kontynuujemy rozmowy dotyczące stadionu przy ul. Kusocińskiego i spotykamy się w tej sprawie ze Zbigniewem Polakowskim, wiceprezesem ds. obiektów i inwestycji lekkoatletycznych z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Myślimy o was i chcemy byście mogli trenować w jak najlepszych warunkach! ANKA

BADMINTON Sukces Natalii Śramy

Dwa medale Z turnieju w Miastku Natalia Śrama z OTB Lotka Ostrów wróciła z dwoma medalami – srebrnym i brązowym. FOT.: .FB OTB LOTKA

Krajowy Turniej Juniorów Młodszych rozegrany został w Miastku. Klub OTB Lotka Ostrów Wielkopolski reprezentowała Natalia Śrama. Był to jej pierwszy występ w wyższej kategorii wiekowej, w której będzie startować w tym sezonie. Natalia zaprezentowała się

dwa medale: brązowy w deblu dziewcząt z Eweliną Momot (UKS PowerBad Gniezno) i srebrny w grze mieszanej z Dawidem Lewandowskim (Vol-Trick Kępno). Finałowy pojedynek dostarczył ogromnych emocji i zabrakło niewiele, aby pokonać rozstawioną z

Sprawdzić kondycję

Przez siedem dni, od 1 do 7 października, w Ostrowie odbyło się 18 imprez rekreacyjno-sportowych, w których wzięło udział prawie 2 tysiące osób. Jednym z elementów XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozgrywany jest XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin jest Ostrowski Test Coopera, organizowany przez Emilię Kaźmierczak nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Klub Sportowy Ice Mat Team. 1 października do Testu Coopera przystąpiły szkoły podstawowe i ponadpodstawowe organizując test każda dla swoich uczniów. Natomiast 2 października na boisku lekkoatletycznym Szkoły Podstawowej nr 2 każdy z mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego mógł sprawdzić swoją kondycję. Honorowym Patronatem objęła tę imprezę Prezydent Miasta Beata Klimek. Odbył się on już po raz siódmy i zgromadził na starcie 916 osób. Do klasyfikacji w XI Tygodniu Sportu dla Wszystkich liczone są tylko osoby, które ukończyły 13. rok życia, a takich w Ostrowie w Teście Coopera było 597. ANKA

ŻUŻEL

Kadrowe ruchy? Żużlowcy Arged Malesa TŻ Ostrovia zakończyli sezon dopiero na szóstym miejscu, ale na brak ofert nie mogą narzekać. Oczywiście najbardziej rozchwytywany był Nicolai Klindt. Podobno otrzymał propozycję z kilku klubów m.in. z Bydgoszczy, Gdańska, Gniezna a także z beniaminka pierwszej ligi drużyny z Krosna. Duńczyk zdecydował się pozostać w Ostrowie i już czwarty sezon będzie bronił barw Ostrovii. Działacze z Bydgoszczy zabiegali także o Tomasza Gapińskiego. Mówiło się nawet, że zawodnik ten uzgodnił już warunki kontraktu. Tymczasem okazało się, że Tomasz Gapiński zdecydował się pozostać w Ostrovii na kolejny sezon. Wiele klubów widziało u siebie trenera Mariusza Staszewskiego. Jego bardzo dobra praca z młodzieżą została zauważona w żużlowym światku. Ten świetny fachowiec zostaje jednak w Ostrowie na kolejny sezon. ANKA

KOSZYKÓWKA Udany powrót Jamesa Florence

Rozbili GTK Gliwice Koszykarze Arged BM Slam Stal rozegrali bardzo dobry mecz i pewnie pokonali GTK Gliwice 83:61

W meczu z GTK Gliwice do składu Argedu BM Slam Stal powrócił James Florence, ale trener nie wystawił go w pierwszej piątce. Ruchem tych nie zaskoczył kibiców, wszak amerykański rozgrywający Stali miał ostatnio problemy zdrowotne i dłuższą przerwę w treningach. Na parkiecie od pierwszych minut pojawili się natomiast dwaj wysocy gracze BM Slam – Sobin i King. Ostrowianie bardzo dobrze weszli w mecz i po 4 minutach po trójce Jakuba Garbacza prowadzili 9:2.W połowie pierwszej kwarty na parkiecie pojawił się James Florence i od razu wymusił

faul w akcji rzutowej, a chwilę później trafił dwa rzuty wolne. Po 10 minutach Stal prowadziła 18:15. Po ponad ośmiu minutach gry trener Łukasz Majewski posadził na ławce Jamesa Florence, który po bardzo dobrym początku z minuty na minutę gasł w oczach. Jego wjazdy pod kosz były bardzo dobre, tyle tylko, że gdy ograł już rywali nie trafiał z dogodnych pozycji. Z gry w tych ponad ośmiu swoich minutach trafił tylko jeden rzut na sześć – 16 proc. Trochę ratowały go rzuty wolne. Ale pozostali gracze spisywali się znacznie lepiej. Błyszczał Jakub Garbacz,

asystował Taurean Gre i po 17 minutach Stal w grywała 35:23, by do sza schodzić prowadząc 40:2 Trzecią kwartę ostrow nie rozpoczęli od mocne uderzenia. Zdobyli 14 pun tów nie tracąc żadneg prowadzili już różnicą punktów - 54:28. Nieste goście szybko zaliczyli se 10:0 i zmniejszyli straty 16 punktów. Ostrowia jednak cały czas kontro wali to spotkanie. Rozeg się także Jamesa Floren który może nie grał jesz na poziomie, do które przyzwyczaił kibiców, widać było, iż powoli odb dowuje swoją formę.

PIŁKA NOŻNA Zmiany w zarządzie KKS-u

Machlański nowym prezesem

Zawodnicy Wiraża Ostrów wywalczyli srebrne medale w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzików. Jak czytamy w przesłanym przez kaliski klub komunikacie, podjęcie decyzji o wzmocnieniu zarządu ma na celu przystosowanie struktur organizacyjnych spółki do nowych wyzwań, które przed zespołem stawia inwestor. ,,Kierunek rozwoju naszego klubu, w zakresie nie tylko sportowym, ale także finansowym, wymaga zwiększenia ilości osób zasiadających w najwyższej kadrze kierowniczej. Pozwoli to na jeszcze bardziej optymalne zarządzanie nowymi procesami, a także poprawę obecnych elementów działalności’’ – czytamy w komunikacie. Nowym prezesem spółki został Andrzej Machlański, doświadczo-

FOT. KKS KALISZ

SPORT

FOT. BM SLAM STAL

LEKKOATLETYKA O sukcesach i przyszłości

sprawujący funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach branży finansowej. ,,Umiejętności poparte certyfikatami doskonalił, budując sieci sprzedaży oraz procesy biznesowe w wielu organizacjach. Ma także na koncie doświadczenie w tworzeniu, realizacji i koordynacji kompleksowych

Warto przy tym dodać, Andrzej Machlański od jest również fanem spo oraz wiernym kibicem fut lu’’ – informuje klub. W wyniku wprowadzony zmian w strukturze kiero nictwa klubu jego zarz jest obecnie dwuosobow Funkcję wiceprezesa o jął dotychczasowy pre


20 października 2020 nr 35 (713)

fotorelacja

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

11

SPORT III Cross Duathlon w Wysocku Wielkim

Pamiętają o Szymonie W Wysocku Wielkim odbył się Cross Duathlon im. Szymona Pieczyńskiego. W zawodach w różnych kategoriach wiekowych wzięło udział 96 zawodników. Organizatorem był Klub Sportowy Maraton Ostrów Wielkopolski, który już w ubiegłym roku postanowił właśnie w ten sposób uczcić pamięć zmarłego tragicznie triathlonisty Szymona Pieczyńskiego. Uczestnicy mieli do pokonania najpierw 5 kilometrów biegu, następnie 20 kilometrów jazdy rowerem po duktach leśnych i na koniec 2,5 kilometra biegu. Trasę najszybciej pokonał Grzegorz Wojtczak z Wrocławia, który finiszował z czasem 01:12:48. Minutę i 33 sekundy później na mecie zameldował się Marcin Burchacki z Gowarzewa. Trzeci był Miłosz Czechowicz z Piły. Wśród kobiet wygrała Anna Górska z Ostrowa Wielkopolskiego, która w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet była 31. z czasem 01:31:39. Druga w rywalizacji kobiet była Małgorzata Leja z Raczyc, a trzecia Monika Jadczak z Krotoszyna. Wśród zawodników byli również pracownicy Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski: zastępca wójta gminy Antoni Hadryś oraz Paweł Woźniak i Mateusz Krawczyk. O pechu podczas zawodów może mówić Antoni Hadryś, któremu na 18. kilometrze jazdy rowerem przytrafiła się poważna awaria roweru. Zastępca wójta ostatnie dwa kilometry do

kupię

każde auto

strefy zmian musiał dobiec, po czym kontynuować kolejną konkurencję biegową. Ostatecznie Cross Duathlon 2020 zakończył z bardzo dobrym czasem: 01:49:43. Mateusz Krawczyk konkurencje pokonał w 01:38:35 i tym samym zajął drugie miejsce w kat. WOT (Wojska Obrony Terytorialnej) gdzie służy w 125 Batalionie Lekkiej Piechoty w Lesznie. Paweł Woźniak zawody zakończył z czasem: 01:43:58. Szymon Pieczyński urodził się 22 sierpnia 1977 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Przygodę z bieganiem zaczął nietypowo, ponieważ praktycznie od razu rozpoczął od pokonania maratonu we Wrocławiu w 2012r., który to ukończył ze świetnym wynikiem 3:48:15. Już 9 miesięcy później zaczął startować w swojej koronnej dyscyplinie - triathlonie, w którym to zadebiutował w JBL Triathlon Sieraków na dystansie 1/4 Iron Man’a. Ukończył ten dystans z doskonałym wynikiem 2:37:51. Na zawodach często stawał na podium w swojej kategorii. Jego życie przerwał tragiczny wypadek. W trakcie treningu rowerowego, przygotowując się do swojej koronnej dyscypliny, został potrącony przez nierozważnego kierowcę. Po miesięcznej walce w szpitalu zmarł 4 września 2018 r. ANKA

Zeskanuj kod! Przeczytaj! Dołącz do nas!

całe lub uszkodzone Odbiór własnym transportem!

tel.

695 260 850

www.wspominamybliskich.pl Jedyny taki portal w kraju!

Tel: 519-187-057 62 501-21-21


ku

12

reklama

www.naszrynek.pl

GABINET

STOMATOLOGICZNY lek. dent.

Maria Wcisłek - leczenie dzieci - leczenie zachowawcze -leczenie chorób przyzębia - chirurgia - protetyka

Centrum Medyczne

Ort-Medica ul. Brzozowa 7,

Ostrów Wielkopolski

Tel. 607-416-001 62-720-55-55

dr n. med. Witold Miaśkiewicz Konsultacje i leczenie w zakresie: chirurgii, traumatologii i ortopedii dziecięcej, urologii dziecięcej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYJĘCIA: Poniedziałek 15.00 - 17.00

z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”

ul. Śmigielskiego 20, Ostrów Wlkp.

tel. 605 582 881

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 poz. 2475 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/358/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku, w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski informuję, że w okresie od 09.10.2020 r. do 30.10.2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

Zapraszam na masaż leczniczy lub relaksacyjny Już od 25 pln.

USG I USG DOPPLER Zapraszam do kontaktu!

Leszek Kaczmarek LEKANOS

tel. 785-392-142 e-mail: biuro.lekanos@gmail.com

BADANIE DOROSŁYCH I DZIECI

Lekarz Spec Radiodiagnostyki Wojciech Głowinkowski

Tel. 602-309-788

20 października 2020 nr 35 (713)

GABINET CHIRURGII DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEJ

Jeśli doskwiera Ci ból albo chcesz się zrelaksować, to jestem w stanie Ci pomóc.

Rejestracja:

Nasz Rynek

Ostrów Wlkp. ul. Okólna 11, Gabinet 9

Dojeżdżam pod wskazany adres. Zapraszam do kontaktu!

Leszek Kaczmarek LEKANOS

tel. 785-392-142 e-mail:

biuro.lekanos@gmail.com

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego do składania uwag, wniosków i propozycji zmian do aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”. Wszystkie uwagi, wnioski i propozycje zmian należy składać na przygotowanym w tym celu formularzu lub z wykorzystaniem narzędzia zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”. Aktualizacja „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” oraz formularz zgłaszania uwag, wniosków i propozycji zmian są dostępne na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.ostrow-wielkopolski. pl, a także w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w budynku przy alei Powstańców Wielkopolskich 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pokój nr 4. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać: 1) drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”; 2) drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@umostrow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne”; 3) faksem na nr (62) 591-82-06; 4) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (istotna jest data wpływu); 5) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w budynku przy alei Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pokój 4. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek

ENERGIA CIEPLNA Z MOCY NATURY

OZC SA przedstawia ekologiczny system ogrzewania jakim jest pompa ciepła.

OPTYK

Zakład Optyczny Andrzej Wendt Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Tel. 62 591 74 31 MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia - Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Osocze bogatopłytkowe

Rejestracja: pn.-czw. 15 00-20 00 tel.

733-99-55-66

ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

www.chirurg-laser.pl

OFERUJEMY:

- Kompleksową realizację inwestycji, - Pomoc w pozyskaniu dofinansowania „Czyste Powietrze”, - Możliwość rozliczenia ratalnego do 24 m-cy, - Montaż w dogodnym dla klienta terminie. Zapraszamy do kontaktu z OZC S.A. ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 502-296-806, 692-476-371, e-mail ozc@ozcsa.pl


20 października 2020 nr 35 (713)

DAM PRACĘ ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego umiejącego: karton gips,szpachlowanie, malowanie i dociepalanie budynku mile widziane prawo jazdy kat.B. Tel. 500-135-609 PRACA HOLANDIA. Tel. 790-202-829, 530-159-169 Zatrudnię przedstawicieli handlowych tel-796-894-956 PIECZARKI HOLANDIA. Tel.790-202-829, 530-159-169

SZUKAM PRACY WYKONAM prace ogrodowe,gospodarcze,porządkowe lub inne. Wrzucę opał.Tel-531-391-497

reklama

Nasz Rynek

KUPIĘ Kupię

stary

naręczny

lub

zegarek zegar.

Tel.607-532-912

MATRYMONIALNE SEDECZNIE ZAPRASZAM osoby samotne do biura matrymonialnegoRUSAŁKA - Aneta Sierowa. Tel. 662-400-165 POZNAM Panią średniego wzrostu. Wiek 35-50 lat, moze być z dzieckiem z Ostrowa i okolicTel.697-671-208

NIERUCHOMOŚCI - KUPIĘ KUPIĘ działkę w Ostrowie Wlkp. i okolicy tel-515-768-586

ROLNICZE

POSZUKUJĘ pracy jako opiekunka osób starszych lub dzieci.Tel.515-733-675

KUPIĘ BYDŁO każde rzeżne, przelew lub gotówka. Tel-695-687-426

INNE

SPRZEDAM

MAŁŻEŃSTWO zaopiekuje się starszą osobą w zamian za mieszkanie. Tel-889-529-440

SPRZEDAM korę sosnową, drewno opałowe i kominkowe. Tel. 503-517-646

www.naszrynek.pl

SPRZEDAM SPODNIE MĘSKIE każdy rozmiar. Kalisz ul. Podmiejska14 pn - pt 10-18,sobota 10-14. TEL.787-120-236

USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE szpachlowanie, malowanie, płytki, karton-gips, panele, hydraulika itp. Tel-512-315-485

DREWNO kominkowe i opałowe sezonowane. Tel-788-512-401

Montaż pap termozgrzewalnych, konserwacja pokryć dachowych. Tel. 602-886-776

SPRZEDAM maszyny z warsztatu ślusarsko-tokarsko-dekarskiego. Tel:725-332-373

DOCIEPLENIA. Remonty Tel. 669-504-441

TOWARZYSKIE

REMONTY od A do Z tel.669-504-441

POZNAM Pana 66 lat, Ostrów Tel-519-384-593 POZNAM Panią lat 54-60. Tel-887-426-117

USŁUGI HYDRAULIK Tel.606-883-188

tanio!

OBCINANIE ścinanie drzew, formowanie koron alpinistycznie. Tel.691-691-569 KRYCIE dachu papą termozgrzewalną daż

pokryć

i

sprze-

dachowych.

Tel.600-185-907

STROP, STROPODACH Z BELEK DWUTEOWYCH STEICO TEL.603-170-410

HYDRAULICZNE pogotowie Tel. 721-073-946 HYDRAULIK Tel.518-439-221

DACHÓWKI, BLACHODACHÓWKI, BLACHY TRAPEZOWE, PODBITKI, OKNA DACHOWE, RYNNY, WIĘŹBA, ŁATY, SPRZEDAŻ - MONTAŻ TEL.603-170-410 CIESIELSTWO - DEKARSTWO, TARTAK TEL.603-170-410 MALOWANIE szpachlowanie i tapetowanie. Tel-500-234-519 WYNAJMĘ busa tel.609-478-240

MURARSTWO, ocieplenia, karton-gipsy, płytki. Tel-788-557-108 KUPIĘ silniki,spawarki,narzędzia,kompresory,sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, KOMAR, QUADY,itp. Tel.692-990-828 USŁUGI fryzjerskie z dojazdem do domu. Tel-532-528-145

maxi

UKŁADANIE płytek-solidnie!!! Tel.660-837-907

TANIO.

DREWNO (KOŁKI DO WYTYCZANIA FUNDAMENTÓW) tel.503-941-786 PAPA TERMOZGRZEWALNA, STYROPAPA, DOCIEPLENIA DACHÓW PŁASKICH. TEL.503-941-786 KOSZENIE trawników, karczowanie działek, przygotowywanie dzialek, nieużytków pod budowę. Przycinka, wycinka drzew, tuji, krzewów. Tel. 669-674-107

SKUP AUT: • uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584

Startuje sprzedaż pojemników na bioodpady W związku ze zmianą sposobu gospodarowania odpadami na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 roku Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. od 26 maja br. rozpoczął sprzedaż pojemników na bioodpady. W sprzedaży znajdują się nowe pojemnki o pojemności 240 dm3 oraz używane o pojemności 120 dm3. Pojemniki będzie można zakupić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym przy ul. Batorego 35 (wjazd od ul. Lotniczej) od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (62) 737-20-17.

13


14

wasz rynek

www.naszrynek.pl

BETONIARNIA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI

www.beton-bud.com.pl

e-mail:betonbud@2com.pl

USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, TAPETOWANIE, ZAKŁADANIE PŁYTEK, UKŁADANIE PANELI, UKŁADANIE PŁYT KARTONGIPS, DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE

Tel. 514 996 962

www.irbudowlaniec.pl

TARTAK

• drewno budowlane • łaty, kontrłaty • więźba dachowa • deski • kantówka • tarcica powietrznosucha

transport gratis

kom. 605 685 597, 667 710 415

20 października 2020 nr 35 (713)

Przed 1 listopada

BETON NA TELEFON 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117 tel./fax 62 738-26-07; tel.auto 602-490-640

Nasz Rynek

Od wieków Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to w naszej kulturze dni szczególne. Zawsze gromadziliśmy się tłumnie na cmentarzach, by całymi rodzinami uczcić pamięć tych, którzy odeszli. Święta poprzedzało wielkie sprzątanie cmentarzy i grobów, kupowanie kwiatów, zniczy i innych dekoracji. Oczywiście wielkie zakupy dotyczyły też kurtek, czapek, butów. No bo zima się zbliża, a przy grobie trzeba stanąć godnie. I nie da się ukryć, że to tradycyjne święto zadumy i pamięci zaczęło przypominać rewię mody i prezentację zasobności portfela w postaci okazałych bukietów, stroików i zniczy. Nie zawsze potrafiliśmy wyważyć, co jest ważniejsze: modlitwa i pamięć, czy moda i blichtr. Dzisiaj zbliżający się dzień Wszystkich Świętych każe nam wrócić do korzeni tego święta. Pewnie będzie podobnie, jak z tegoroczną Wielkanocą. W obliczu szalejącej pandemii ( a nikt nie wie, jak będzie za dwa tygodnie) naszą formą uczczenia pamięci najbliższych stanie się przede wszystkim

modlitwa – czyli to, co jest dla nich jedyną pomocą. Myślę, że już powinniśmy się na to przygotować mentalnie i logistycznie. Nikt nam nie zabroni wejść na cmentarze, ale powinniśmy wszystko rozłożyć w czasie, tak, żeby unikać

tłumne procesje i śmigus-dyngus. Zrezygnowaliśmy z wielu zewnętrznych obrzędów, a prawdziwa Wielkanoc trwała w naszych sercach. No i przetrwaliśmy trudny czas, a wielu z nas doświadczyło, że święta bez wystawnej

To, co najważniejsze tego dnia – modlitwa – znajdzie naszych bliskich, obojętnie, gdzie zostanie odmówiona. Może nawet modlitwa domowa będzie żarliwsza, niż ta odmówiona w cmentarnym tłoku? tłoku. Zarówno porządki, jak i dekorowanie i nawiedzanie grobów, zróbmy bezpiecznie. Przypomnijmy sobie Wielkanoc: nie odbyło się to, co zwyczajowe, zewnętrzne, czyli święconki i wystawne śniadania,

oprawy stały się nawet „bardziej święte”. Może warto tak samo podejść w tym roku do Święta Zmarłych? Zgadzam się z tym, że miejsce ostatniego spoczynku naszych najbliższych jest dla nas święte. Ale przecież wie-

rzymy w życie wieczne! A to miejsce na cmentarzu kryje jedynie doczesne szczątki! To, co najważniejsze tego dnia – modlitwa – znajdzie naszych bliskich, obojętnie, gdzie zostanie odmówiona. Może nawet modlitwa domowa będzie żarliwsza, niż ta odmówiona w cmentarnym tłoku? Nie wiemy jeszcze, jakie będą ustalenia Kościoła co do nabożeństw na cmentarzach. Jeśli się odbędą – bądźmy rozsądni, nie każdy musi tam być. Zatroszczmy się przy tym o osoby starsze, pomóżmy im w dotarciu na cmentarz w bezpiecznym czasie. Wiem, że trudno zmienić ich przyzwyczajenia, ale jeśli odpowiednio wcześniej przygotujemy nasze babcie i dziadków na to, że tegoroczne Zaduszki będą inne, może się uda zatrzymać ich w domu? Trudny czas przed nami. Obyśmy go jakoś przetrwali bezpiecznie i spokojnie. Wiesława

AGLOMERACJA Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Jak nauczyć dzieci segregacji odpadów? Jak podaje GUS, liczba produkowanych przez nas śmieci stale wzrasta – w 2017 roku statystyczny Kowalski wygenerował 311 kg odpadów, podczas gdy rok później średnia wynosiła już 325 kg. Dlatego tak ważna jest segregacja w gospodarstwach domowych, ale i edukowanie młodszego pokolenia w tej kwestii – w myśl zasady: czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jak w łatwy (i przyjemny) sposób nauczyć dziecko zasad sortowania śmieci, a tym samym wzbudzić odpowiedzialność za środowisko? Przedstawiamy kilka pomysłów! Aby segregacja odpadów była efektywna, muszą się w nią zaangażować wszyscy domownicy. Dorośli i dzieci powinni wiedzieć, do którego pojemnika wrzucić plastikowe opakowania i butelki, co zrobić z kartonem po mleku czy wyczerpanymi bateriami. Zasady sortowania w jasny sposób tłumaczy Ministerstwo Środowiska, które od lipca 2017 roku wprowadziło w kraju Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). I choć z niektórymi zużytymi opakowaniami nie mamy problemu i wiemy, że kartony i tekturę wrzuca się do niebieskiego kosza na papier,

o tyle istnieją śmieci, które budzą nasze wątpliwości – jak przeterminowane leki czy ceramika lub doniczki. Receptą na sukces jest wyedukowanie siebie, ale także najmłodszych. Za wiedzą pójdą czyny i wyrobienie nowych nawyków. Od czego zacząć? Nowe życie rzeczy Kiedy jest najlepszy czas na naukę sortowania odpadów? Wtedy, kiedy dzieci potrafią odróżnić rodzaje opakowań i wiedzą, że na przykład słoik jest wykonany ze szkła, a worek foliowy z tworzywa sztucznego. Na samym początku najlepiej pokazać dziecku cel i wytłumaczyć, po co segregujemy śmieci w domu i dlaczego jest to takie ważne. Definicja recyklingu raczej nie wzbudzi zainteresowania, tak samo, jak operowanie trudnym słownictwem. Za to opowiedzenie bajki o przemianie zużytej butelki PET w nowe opakowanie na detergenty czy ciepły śpiwór. – Pierwszym krokiem do edukacji na temat recyclingu może być zademonstrowanie

dziecku produktów, które pochodzą właśnie z tego źródła. Taki zabieg to naoczne świadectwo, że recycling istnieje i ma sens. Informację, że coś pochodzi z odzysku często możemy znaleźć na opakowaniu produktu, a przynajmniej tak jest w przypadku naszych produktów z linii Paclan For Nature, w której znajdują się np. ściereczki z mikrofibry wykonane w 55% z butelek PET – opowiada Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan. W ten atrakcyjny sposób uzmysłowimy dziecku, że ze śmieci mogą powstawać nowe rzeczy – włókna do produkcji ubrań, kafelki czy nawozy do roślin – a od tego,

do jakiego pojemnika wrzuci zużyte opakowanie naprawdę wiele zależy. „Magiczne” kolorowe pojemniki Niebieski, zielony, żółty, brązowy, a może czarny pojemnik na śmieci? Opcji do wyboru jest wiele, ale tylko jedna właściwa. To kolejne zadanie dla rodzica – wytłumaczyć dziecku, jakie odpady powinny się znaleźć w każdym z koszów i ułatwić mu zapamiętanie. Można stworzyć razem plakat edukacyjny, rozpiskę albo nauczyć dziecko wierszyka-wyliczanki, który przypomni mu wszystkie zasady. Zanim przejdziemy do praktyki, zaangażujmy dzieci w robienie

„przypominajek”, czyli kartek, które przyklejone do pojemników z workami na śmieci przypomną, jaką zawartość umieścić w każdym z nich. Pociechy mogą narysować symbole odpadów, stworzyć podpisy albo pomalować kartki na odpowiednie kolory. Po ich przyklejeniu można zorganizować zawody na najszybsze posegregowanie przygotowanych wcześniej śmieci. Dobrą praktyką będzie punktowanie zebranych odpadów w tygodniu i nagrodzenie zwycięzcy w ostatnim dniu rozgrywek. Turnieje wiedzy o ekologii i domowe planszówki to także doskonały pomysł. Edukując najmłodszych, warto pamiętać o produktach „kłopotliwych” i wytłumaczyć dziecku, gdzie wrzucić karton po mleku, co zrobić z zabrudzonym papierem czy gdzie składować stare baterie i inne elektrośmieci. Nie zapominajmy także o wyjaśnieniu, które resztki jedzenia mogą trafić do brązowego kosza z odpadami BIO, a które nie nadają się na kompost czy nawóz dla roślin.

Warto przypomnieć także, że w przypadku bioodpadów ważną rolę odrywa sam worek na śmieci – powinien być w pełni kompostowalny, jak worki papierowe czy worki BIO, które są biodegradowalne. – Prowadzenie „ekodomu” i aktywne segregowanie odpadów przez całą rodzinę wymaga wiedzy, zmiany przyzwyczajeń i większej czujności, jednak warto zrobić to dla środowiska i nas samych. Chcąc nauczyć dziecko odpowiedzialnej, proekologicznej postawy, pamiętajmy, że sami musimy ją urzeczywistniać. Dziecko uważnie obserwuje rodziców i stąd czerpie przykład, dlatego sortowanie śmieci w domu, spontaniczne zebranie opadów do kosza na spacerze czy wybór ekologicznych artykułów gospodarstwa domowego np. z linii Paclan For Nature – procentuje podwójną troską o planetę – naszą i naszych dzieci – podsumowuje Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan. ANKA


20 października 2020 nr 35 (713)

wasz rynek

Nasz Rynek

Napisali

JAK POZBYĆ SIĘ ZUŻYTYCH OPON? Wystarczy zgłosić się do siedziby naszej firmy

F.H.U. Elżbieta Perz ul. Odolanowska 105 63-400 Ostrów Wielkopolski lub zadzwonić na numer 62 735 45 18 lub 609 737 878, 691 262 726 • Wystawiamy kartę przekazania odpadu. • Wystawiamy fakturę VAT.

Czy dzisiejsza młodzież myśli tylko o sobie? Cóż, odnoszę takie wrażenie. Nie chce nosić maseczek, gdyż jest przekonana, że koronawirus jej nie grozi. Jest silna, zdrowa i z wirusem sobie poradzi. Tylko dlaczego nie myśli o innych? Dlaczego igra zdrowiem swoich rodziców, dziadków? Dlaczego nie chce być solidarna z resztą społeczeństwa i wspólnie nie walczy z pandemią? No cóż, nie potrafię odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Mogę się tylko domyślać, że młodzież po prostu uważa, że nikt i nic się nie liczy, a najważniejsza jest tylko ona sama. To przykre, ale tak to widzę.

Ale burczy mi w brzuchu.

Redakcja współpracuje z Agencją Media i Komunikacja Sp. z o.o. w zakresie obsługi dziennikarskiej i marketingowej. Adres redakcji i biura ogłoszeń: e-mail: redakcja@naszrynek.pl

Ostrowscy radni: Radosław Torzyński i Arkadiusz Sodkiewicz.

Rozwiązanie krzyżówki nr 35 prosimy nadsyłać do 25 pazdziernika 2020 roku na adres e-mail: konkurs@naszrynek.pl lub do redakcji Tygonika „Nasz Rynek”: ul. Starotargowa 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki, a w treści dane kontaktowe. jedn. pojemności elektr.

Jose, śpiewak

miejsce na kieliszki

Neil, ka- tam San nadyjski Giovanpiosenni karz Rotondo

Kolportaż: własny Zasięg: Ostrów, powiat ostrowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

syn twojego ojca

5

walczy w Irlandii

fakty, dane imie˛ Einsteina

Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński tel. 606 267 702.

Skład i Grafika: Wiktoria Kohnke (grafik@naszrynek.pl)

państwo z Biszkekiem

zbiór zasad

Moore, aktorka

Dział marketingu i reklamy: Wiktoria Sobczak tel. 661-886-002 (reklama@naszrynek.pl)

strzał rzymska piłka˛ z Luna powietrza

stolica Morgan, Weneaktor zueli

wchłanianie

Ostrów: ul. Starotargowa 6, tel. (62) 501-21-21, czynne pon.-pt.

Redaguje zespół: Ryszard Binczak (naczelny@naszrynek.pl), Wiktoria Kohnke (wiktoria.kohnke@naszrynek.pl)

Wpadnij do mojej stołóweczki, to dostaniesz obiad. Ale tylko na wynos.

przeniesienie praw skała gra magmo- karciana wa sasiadki ˛ Chorwatek

8

Włady- ...Mazosław, premier wiecka, miasto II RP

robi coś, bo lubi

malec w gniazdku

6

3

"el ..." w kwiat hiszpa ńmózgu i cebuloski na wy 2 drzewie dziennik na okaziciela lub imienny

Mirosław, aktor

9

7

wódz Wikingów

1

u boku proboszcza

OD 23. LAT RAZEM.

TEL. 62 591 90 97 UL. KOLEJOWA 19

ptak pełnomorski

4

(DEPTAK) OSTRÓW WLKP.

mimowolny ruch ciała

owoce z puszki zadanie udostepnił ˛ serwis krzyżówkowy szarada.net 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 34/2020 - „ZIMNO”. Nagrodę wylosował/a: Natalia Idzior. Nagrodą jest bon na pizzę w „Grand Pizza” (ul. Kolejowa 19, Ostrów) Który należy odebrać w ciągu dwóch tygodni w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie naszej redakcji przy Gratulujemy! :-) ul. Starotargowej 6.

SPONSOR KRZYŻÓWKI

Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Nasz Rynek” Sp. z o.o. Prezes: Piotr Kalusiński,

15

Fotka z dymkiem

Roman W., Ostrów

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

LOOMBARD

czynne 24h

SREBRO

ZŁOTO

LOOMBARD LOOMBARD

czynne czynne

Rynek 9 - 22 00 od 800 do Kolejowa 80021 - 2100 00

www.wgnostrow-wyceny.pl

ZŁOTO ZŁOTO SREBRO SREBRO

00

ww w. loo mb ar d.p

l

POŻYCZKI ĘK I G O TÓ W K A O D R K A LI SZ ul. Zamkowa 13 tel. 507 331 757

www.loombard.pl

POŻYCZKI PODGZASTAW O T Ó W K AWSZYSTKIEGO OD RĘKI

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

RYNEK 18

(WEJŚCIE OD KALISKIEJ)

tel. (62) 739 19 62 KOLEJOWA 7 tel. (62) 720 51 87


16

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

20 października 2020 nr 35 (713)

C H Y N O WA

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail:

zeusostrow@onet.pl NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA

Profile for Nasz  Rynek

Nasz Rynek 35 / 2020  

Nasz Rynek 35 / 2020  

Profile for naszrynek
Advertisement