Page 1

หนังสื อสวดมนต์

วัดพุทธธัมมธโร Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord, CA 94518 925-825-1645 watconcord@gmail.com, www.watconcord.org 2/14/2011


การสวดมนต์ การสวดมนต์ ของหลวงปู่ มัน่ นั้น ท่านสวดมาก สวดนานเป็ นชั่วโมงๆ และสวดเป็ นประจําทุก คืนมิได้ขาด สู ตรยาวๆ เช่น ธรรมจักร (ธัมมจักรกัปปวัตตนสู ตร และมหาสมัย (ท่านสวดเป็ น ประจํา ในกรณีพิเศษ เช่น เมื่อคราวท่านกับหลวงปู่ เสาร์ไปวิเวกที่ท่าแขก ฝั่งประเทศลาว และ ชาวบ้านเกิดโรคฝี ดาษกันทั้งหมู่บา้ น ท่านแผ่เมตตาใหญ่ในรอบ ๒๔ ชัว่ โมงต่อ ๓ ครั้ง คือ เวลากลางวัน ตอนบ่ายขณะนัง่ ภาวนาครั้งหนึ่ง ตอนก่อนนอนครั้งหนึ่ ง ตอนตื่นนอนครั้งหนึ่ง ส่ วนการแผ่เมตตาปลีกย่อยประจํานิสัยนั้น มิได้นบั อ่านว่าวันหนึ่ งกี่สิบครั้ง และท่านกล่าวถึง อานุภาพของการสวดมนต์ไหว้พระว่า พุทธมนต์น้ นั ใครสวดก็ตามจะเป็ นกิจวัตรของพระสงฆ์ เช้า:เย็น หรื อชาวพุทธทุกคนสวดพุทธคุณระลึกในใจ มีอานุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาล พูดหรื อออกเสี ยงพอฟังได้ มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาล สวดมนต์เช้าเย็นธรรมดา มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏิจกั รวาลสวดเต็มเสี ยง สุ ดกู่ มีอานุภาพแผ่ไปได้อนันตจักรวาล แม้สัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นสามภพและที่สุดอเวจี มหานรก ยังได้รับความสุ ข เมื่อแว่วเสี ยง พุทธมนต์ ผ่านลงไปชัว่ ขณะหนึ่งครู่ หนึ่ ง ดีกว่าหาความสุ ขไม่ได้เลยตลอดกาล

จาก“ประวัติท่านพระอาจารย์มนั่ ภูริทตั ตเถระ” โดยหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน, “รําลึกวันวาน”โดยหลวงตาทองคํา จารุ วฺณโณ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page ii


คําปรารภ การไหว้พระสวดมนต์ เป็ นการทําสมาธิเจริ ญภาวนาอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเกิดบุญกุศล ขึ้นทางกาย วาจาและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขณะที่ไหว้พระสวดมนต์อยูน่ ้ นั เราพยายามทํา จิตใจของเราให้สงบตั้งมัน่ น้อมนําเอาคําไหว้พระสวดมนต์มาเป็ นอารมณ์ตลอดเวลา ทําด้วย ความตั้งใจทําด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธา จะทําให้เรามีจิตใจผ่องใส สะอาด สงบ สว่าง เป็ นบุญกุศลยิง่ ๆ ขึ้นไป ในหนังสื อสวดมนต์เล่มนี้ ได้นาํ เอาหลักสู ตรสวดมนต์ ของวัดป่ าเขาน้อย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็ นต้นฉบับ และได้แก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดความเหมาะสมกับหลักสู ตรสวด มนต์ของวัดพุทธธัมมธโร การจัดทําหนังสื อสวดมนต์เล่มนี้ ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากหลายๆฝ่ ายและ โดยเฉพาะ จากพระมหาบรรลือ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๘ ที่พิมพ์ตน้ ฉบับลงในคอมพิวเตอร์ได้สาํ เร็ จ และได้ตรวจทานแก้ไขคําผิดให้สมบูรณ์ดียง่ิ ขึ้น จึงขออนุ โมทนาบุญกุศลกับผูท้ ี่มีส่วนร่ วมใน การจัดทําหนังสื อเล่มนี้ มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย ด้วยอํานาจแห่ งบุญกุศลในการทําหนังสื อสวดมนต์เล่มนี้ ขอน้อมถวายเป็ นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอุทิศแก่ผทู ้ ี่มีพระคุณทั้งหลาย ตลอดถึงสรรพสัตว์ท้ งั ปวง ที่มีทุกข์ ขอให้พน้ จากทุกข์ ที่มีสุขขอให้มีสุขยิง่ ๆขึ้นไป เทอญ พระเริ่ มชัย ชินวํโส เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร ๙ มกราคม ๒๕๕๑

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page iii


สารบัญ

ทําวัตรเช้า ....................................................................................................................................................... 1 คําบูชาพระรัตนตรัย ................................................................................................................................... 1 ปุพพะภาคะนะมะการะ ............................................................................................................................. 1 พุทธาภิถุติ .................................................................................................................................................. 2 ธัมมาภิถุติ ................................................................................................................................................... 3 สังฆาภิถุติ ................................................................................................................................................... 3 ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา .................................................................................................................... 4 สังเวคะปะริ กิตตะนะปาฐะ ........................................................................................................................ 5 ตังขะณิ กะปัจจะเวกขะณะปาฐะ ................................................................................................................ 8 พ๎รัห๎มะวิหาระผะระณะปาฐะ .................................................................................................................. 10 สังเขปะปัตติทานะคาถา........................................................................................................................... 11 ปัจฉิ มะคาถา ............................................................................................................................................. 11 ทําวัตรเย็น..................................................................................................................................................... 12 คําบูชาพระรัตนตรัย ................................................................................................................................. 12 ปุพพะภาคะนะมะการะ ........................................................................................................................... 13 พุทธานุสสะติ ........................................................................................................................................... 13 พุทธาภิคีติ ................................................................................................................................................ 13 ธัมมานุสสะติ ........................................................................................................................................... 15 ธัมมาภิคีติ ................................................................................................................................................. 15 สังฆานุสสะติ ........................................................................................................................................... 16 สังฆาภิคีติง ............................................................................................................................................... 17 อตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ ..................................................................................................................... 18 พ๎รัห๎มะวิหาระผะระณะปาฐะ .................................................................................................................. 20 สังเขปะปัตติทานะคาถา........................................................................................................................... 21 ปัจฉิ มะคาถา ............................................................................................................................................. 22

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page iv


สวดมนต์แปล นมัสการรอยพระพุทธบาท...................................................................................................................... 23 อะภิณ๎หะปัจจะเวกขะณะปาฐะ ............................................................................................................... 24 กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ .................................................................................................................. 25 คาระวะคาถา ............................................................................................................................................ 27 อะริ ยะสัจจะคาถา..................................................................................................................................... 27 อารักขะกัมมัฏฐาน ................................................................................................................................... 28 มิตตามิตตะคาถา ...................................................................................................................................... 29 โอวาทะปาฏิโมกขะคาถา......................................................................................................................... 30 กะระณี ยะเมตตะสุตตะคาถา.................................................................................................................... 31 สี ลุทเทสะปาฐัง ........................................................................................................................................ 34 ตายะนะคาถา............................................................................................................................................ 35 เทวะตาทิปัตติทานะคาถา ........................................................................................................................ 36 ธัมมุทเทส ๔............................................................................................................................................ 37 ภาระสุตตะคาถา....................................................................................................................................... 37 อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดนํ้าอิมินา) ........................................................................................... 38 กรวดนํ้าอิมินา (แปล) .............................................................................................................................. 39 สัพพะปัตติทานะคาถา (บทกรวดนํ้า)...................................................................................................... 40 สัพพะปัตติทานะคาถา ............................................................................................................................. 42 ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา ........................................................................................................ 43 คาถาขอฝน ............................................................................................................................................... 44 วันอาทิตย์ ..................................................................................................................................................... 45 ถวายพรพระ ............................................................................................................................................. 45 มงคลจักรวาลน้อย.................................................................................................................................... 47 วันจันทร์ ....................................................................................................................................................... 48 เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริ ทีปิกา คาถา ........................................................................................ 48 นะมะการะสิ ทธิคาถา ............................................................................................................................... 48 นะโมการะอัฏฐะกะ ................................................................................................................................. 49 มังคะละสุตตัง .......................................................................................................................................... 50 วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page v


กาละทานะสุตตะคาถา............................................................................................................................. 51 อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ...................................................................................................................... 51 วันอังคาร ...................................................................................................................................................... 52 สัมพุทเธ ฯ ................................................................................................................................................ 52 ระตะนะสุตตัง .......................................................................................................................................... 52 มะหาการุ ณิโกนาโถ ฯ ............................................................................................................................. 54 วิหาระทานะคาถา .................................................................................................................................... 55 วันพุธ............................................................................................................................................................ 56 กะระณี ยะเมตตะสุตตัง ............................................................................................................................ 56 ขันธะปะริ ตตัง .......................................................................................................................................... 57 โมระปะริ ตตัง........................................................................................................................................... 57 วัฏฏะกะปะริ ตตัง ..................................................................................................................................... 58 อะภะยะปะริ ตตัง ...................................................................................................................................... 59 เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา .................................................................................................... 59 เทวะตาภิสมั มันตะนะคาถา ..................................................................................................................... 60 วันพฤหัสบดี................................................................................................................................................. 61 อาฏานาฏิยะปะริ ตตัง ............................................................................................................................... 61 อังคุลิมาละปะริ ตตัง ................................................................................................................................. 62 โพชฌังคะปะริ ตตัง .................................................................................................................................. 63 เทวะตาอุยโยชะนะคาถา .......................................................................................................................... 63 ั ฑะสุตตะคาถา ............................................................................................................................... 64 นิธิกณ วันศุกร์ .......................................................................................................................................................... 66 ธัมมะสังคะณี มาติกาปาฐะ ....................................................................................................................... 66 วิปัสสะนาภูมิปาฐะ .................................................................................................................................. 67 ปัฏฐานะมาติกาปาฐะ ............................................................................................................................... 68 ติโรกุฑฑะกัณฑะสุตตะคาถา .................................................................................................................. 69 วันเสาร์ ......................................................................................................................................................... 71 ปัพพะโตปะมะคาถา ................................................................................................................................ 71 อะริ ยะธะนะคาถา .................................................................................................................................... 71 วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page vi


ธัมมะนิยามะสูตร ..................................................................................................................................... 72 ภัทเทกะรัตตะคาถา .................................................................................................................................. 73 พุทธะอุทานะคาถา ................................................................................................................................... 73 ติลกั ขะณาทิคาถา ..................................................................................................................................... 74 อาทิยะสุตตะคาถา .................................................................................................................................... 74 บทสวดชุมนุมเทวดา ................................................................................................................................ 75 ๑ คํ่า .............................................................................................................................................................. 76 ปุพพะภาคะนะมะการะ ........................................................................................................................... 76 สะระณะคะมะนะปาฐะ ........................................................................................................................... 76 สัจจะกิริยาคาถา ....................................................................................................................................... 76 มะหาการุ ณิโกนาโถติอาทิกาคาถา .......................................................................................................... 77 นะมะการะสิ ทธิคาถา ............................................................................................................................... 77 สัมพุทเธ ฯ ................................................................................................................................................ 78 นะโมการะอัฏฐะกะ ................................................................................................................................. 79 มังคะละสุตตัง .......................................................................................................................................... 79 ๒ คํ่า ............................................................................................................................................................. 81 เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริ ทีปิกา คาถา ........................................................................................ 81 ระตะนะสุตตัง .......................................................................................................................................... 81 ๓ คํ่า.............................................................................................................................................................. 85 ธัมมะคาระวาทิคาถา ................................................................................................................................ 85 ติระตะนะนะมะการะคาถา ...................................................................................................................... 86 ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา.................................................................................................... 87 ๔ คํ่า.............................................................................................................................................................. 89 ธะชัคคะปะริ ตตัง ธะชัคคะสุตตัง .......................................................................................................... 89 สุขาภิยาจะนะคาถา .................................................................................................................................. 91 ๕ คํ่า ............................................................................................................................................................. 92 อาฏานาฏิยะปะริ ตตัง ............................................................................................................................... 92 ๖ คํ่า .............................................................................................................................................................. 96 ระตะนัตตะยัปปะภาวาสิ ทธิคาถา (แบบใหม่)......................................................................................... 96 วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page vii


ปะริ ตตะกะระณะปาฐะ............................................................................................................................ 97 ๗ คํ่า ........................................................................................................................................................... 100 ถวายพรพระ ........................................................................................................................................... 100 มงคลจักรวาลใหญ่ ................................................................................................................................. 102 มงคลจักรวาลน้อย.................................................................................................................................. 103 ๘ คํ่า............................................................................................................................................................ 104 อะนัตตะลักขะณะสุตตัง ........................................................................................................................ 104 เกณิ ยานุโมทะนาคาถา ........................................................................................................................... 107 ๙ คํ่า ............................................................................................................................................................ 107 อาทิตตะปะริ ยายะสุตตัง ........................................................................................................................ 107 โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา .............................................................................................................. 110 ระตะนัตตะยานุภาวาทิคาถา .................................................................................................................. 110 ๑๐ คํ่า .......................................................................................................................................................... 111 สะติปัฏฐานะปาฐะ ................................................................................................................................ 111 อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ ............................................................................................................. 113 ๑๑ คํ่า .......................................................................................................................................................... 115 สาราณี ยะธัมมะสุตตัง ............................................................................................................................ 115 ภิกขุอะปะริ หานิยะธัมมะสุตตัง ............................................................................................................. 116 ๑๒ คํ่า......................................................................................................................................................... 118 มัคคะวิภงั คะสุตตัง ................................................................................................................................. 118 อัฏฐังคิกะมัคคะคาถา ............................................................................................................................. 120 โมกขุปายะคาถา..................................................................................................................................... 120 ๑๓ คํ่า ......................................................................................................................................................... 122 โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาฐะ ................................................................................................................... 122 สี ลุทเทสะปาฐะ ...................................................................................................................................... 124 ตายะนะคาถา.......................................................................................................................................... 125 ๑๔ คํ่า ......................................................................................................................................................... 126 สวดแจง .................................................................................................................................................. 126 พระวินยั ................................................................................................................................................. 126 วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page viii


พระสูตร ................................................................................................................................................. 127 พระอะภิธรรมพระสังคะณี .................................................................................................................... 127 พระวิภงั ค์ ............................................................................................................................................... 128 พระธาตุกะถา ......................................................................................................................................... 128 พระปุคคะละปัญญัตติ............................................................................................................................ 128 พระกะถาวัตถุ ........................................................................................................................................ 129 พระยะมะกะ........................................................................................................................................... 129 พระมะหาปัฏฐาน................................................................................................................................... 129 ๑๕ คํ่า ......................................................................................................................................................... 130 ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง............................................................................................................... 130 ศาสนาพิธี ................................................................................................................................................... 134 คําอาราธนาธรรม ................................................................................................................................... 134 คําอาราธนาพระปริ ตร............................................................................................................................ 134 คําอาราธนา ศีล ๕ ................................................................................................................................. 135 คําอาราธนา อุโบสถศีล ( ศีล ๘ ) ......................................................................................................... 135 คําถวายสังฆทาน แบบ ๑ ...................................................................................................................... 135 คําถวายสังฆทาน แบบ ๒ ..................................................................................................................... 136 คําถวายสังฆทาน แบบ ๓...................................................................................................................... 136 คําถวายสังฆทาน แบบ ๔...................................................................................................................... 137 คําถวายสังฆทาน แบบ ๕ ..................................................................................................................... 137 คําถวายสังฆทาน แบบ ๖ ...................................................................................................................... 138 คําถวายผ้าป่ าบังสุกุลจีวร ....................................................................................................................... 138 คําถวายผ้าอาบนํ้าฝน .............................................................................................................................. 138 คําถวายผ้ากฐิน ....................................................................................................................................... 139 คําถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร ................................................................................................................ 139 คําถวายเว็จจกุฎี (สุขา) .......................................................................................................................... 139 คําถวายยารักษาโรค ............................................................................................................................... 140 คําถวายเทียนพรรษา .............................................................................................................................. 140 พิธีขอบวชชี............................................................................................................................................ 141 วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page ix


การลาสิ กขา............................................................................................................................................ 143 เรื่ องที่ตรัสบอกคืออะไร ?...................................................................................................................... 143 คําถวายเครื่ องสักการะในวันมาฆปุณณมี .............................................................................................. 144 คําถวายเครื่ องสักการะในวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ................................................................... 146 คําถวายเครื่ องสักการะในวันอาสาฬหบูชา............................................................................................ 149 ทิพยมนต์ ................................................................................................................................................ 151 วิธีทาํ สมาธิอย่างง่าย ๆ ........................................................................................................................... 156 ประวัติวดั พุทธธัมมธโร ......................................................................................................................... 157

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page x


ทําวัตรเช้ า

เมื่อประธานจุดเทียน ธูป ทุกคนพึงนัง่ คุกเข่าประณมมือพร้อมกัน หัวหน้านําให้ทุกคนว่าตามทีละตอน ดังนี้ :-

คําบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ( กราบ ) พระผูม้ ีพระภาคเจ้า เป็ นพระอรหันต์บริ สุทธิ์หมดจด ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ผูต้ รัสรู ้ดีแล้ว

ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

จากกิเลสเครื่ องเศร้าหมอง

ธัมมัง นะมัสสามิ.

พระธรรมคือคําสั่งสอน อันพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการซึ่ งพระธรรม

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, สั งฆัง นะมามิ. พระสงฆ์สาวก ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าปฏิบตั ิดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่ งพระสงฆ์

( กราบ )

( กราบ )

ปุพพะภาคะนะมะการะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เสฯ (รับพร้อมกัน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ.

ขอนอบน้อมแด่พระผูม้ ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ นั

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 1


พุทธาภิถุติ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ,

วิชชาจะระณะสั มปันโน สุ คะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สั ตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัหมะกัง, สั สสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสั ง สะยัง อะภิญญา สั จฉิกตั ว๎ า ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกลั ย๎ าณัง มัชเฌกัลย๎ าณัง ปะริโยสานะกัลย๎ าณัง, สาต๎ถัง สั พย๎ ญ ั ชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยงั ปะกาเสสิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิ ระสา นะมามิ. ( กราบ )

พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด เป็ นผูไ้ กลกิเลส เป็ นผูค้ วรไหว้ ควรบูชา เป็ นผูร้ ู ้ชอบเอง, เป็ นผูบ้ ริ บูรณ์แล้วด้วยวิชชาและจรณะ เป็ นผูไ้ ปดีแล้ว เป็ นผูท้ รงรู ้โลก, เป็ นผูฝ้ ึ กบุรุษที่ควรฝึ ก ไม่มีผอู ้ ื่นยิง่ กว่า เป็ นผูส้ อนของเทวดาและมนุษย์ ทั้งหลาย เป็ นผูเ้ บิก บานแล้ว เป็ นผูจ้ าํ แนกธรรม, พระองค์ใดทําให้แจ้งด้วยปัญญาอัน ยิง่ เองแล้ว สอนโลกนี้ กับ ทั้งเทวดา มาร พรหม และหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ และเทวดา มนุษย์ ให้รู้ตาม, พระองค์ใด ทรงแสดงแล้วซึ่ งธรรม ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะใน ที่สุด, ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริ สุทธิ์บริ บูรณ์สิ้นเชิง; ข้าพเจ้า ขอบูชาโดยยิง่ ซึ่ งพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั ข้าพเจ้า ขอนอบน้อม ซึ่ งพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั ด้วยเศียรเกล้า.

๑. ๒. ๓. ๔.

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คุณธรรม

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

พรหมวิหาร ๔

ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ เป็ นสุ ข. ความสงสาร คิดจะช่ วยให้ พ้นทุกข์ . ความพลอยยินดี เมื่อผู้อื่นได้ ดี. ความวางเฉย ไม่ ดีใจไม่ เสี ยใจ เมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ. ๔ อย่างนี้ เป็ นเครื่องอยู่ของท่ านผู้ใหญ่ .

Page 2


ธัมมาภิถุติ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) โย โส ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

สั นทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิ โก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหิ, ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง ธัมมัง สิ ระสา นะมามิ. ( กราบ )

พระธรรมนั้นอันใด อันพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว, เป็ นของอันบุคคล พึง เห็นเอง เป็ นของไม่มีกาลเวลา เป็ นของจะร้องเรี ยกผูอ้ ื่นให้มาดูได้, เป็ นของอัน บุคคลพึง น้อมเข้ามาใส่ ใจ เป็ นของอันวิญ�ูชนทั้งหลายพึงรู ้เฉพาะตัว; ข้าพเจ้า ขอบูชา โดยยิง่ ซึ่ ง พระธรรมอันนั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่ งพระธรรมอันนั้น ด้วยเศียรเกล้า.

สั งฆาภิถุติ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) โย โส สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สั งฆัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง สั งฆัง สิ ระสา นะมามิ. ( กราบ แล้ วนั่งพับเพี ยบ )

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 3


พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น หมู่ใดเป็ นผูป้ ฏิบตั ิดีแล้ว, พระสงฆ์ สาวก ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า (หมู่ใด) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตรงแล้ว, พระสงฆ์สาวกของพระ ผูม้ ีพระ ภาคเจ้า (หมู่ใด) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิถูกแล้ว, พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า (หมู่ใด) เป็ น ผูป้ ฏิบตั ิชอบแล้ว, คือ คู่แห่ งบุรุษทั้งหลาย ๔ บุรุษ บุคคลทั้งหลาย ๘, นี่ พระสงฆ์สาวก ของ พระผูม้ ีพระภาคเจ้า, ท่านเป็ นผูค้ วรสักการะที่เขานํามาบูชา ท่าน เป็ นผูค้ วรของต้อนรับ ท่านเป็ นผูค้ วรทักษิณาทาน ท่านเป็ นผูค้ วรอัญชลีกรรม, ท่าน เป็ นนาบุญของโลก ไม่มีนาอื่น ยิง่ กว่า; ข้าพเจ้า ขอบูชาโดยยิง่ ซึ่ งพระสงฆ์หมู่น้ นั ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่ งพระสงฆ์หมู่น้ นั ด้วยเศียรเกล้า.

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะวัตถุปะริ ทีปะกะปาฐัญจะ ภะณามะ เส ฯ พุทโธ สุ สุทโธ กะรุณามะหัณณะโว, (รับพร้อมกัน)

โยจจันตะสุ ทธัพพะระญาณะโลจะโน, โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก, วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง. ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สั ตถุโน, โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก, โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน, วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง. สั งโฆ สุ เขตตาภ๎ยะติเขตตะสั ญญิโต, โย ทิฏฐะสั นโต สุ คะตานุโพธะโก, โลลัปปะหีโน อะริโย สุ เมธะโส, วันทามิ สั งฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง. อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง, ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สั พพุปัททะวา, มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิ ทธิยา.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 4


พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็ นผูห้ มดจดดีแล้ว มีพระกรุ ณาดุจห้วงมหรรณพ มี พระ ปัญญาจักษุหมดจดแล้ว โดยส่ วนเดียว, ฆ่าบาปและอุปกิเลสแห่ งโลก, ข้าพเจ้า ขอไหว้ พระพุทธเจ้าพระองค์น้ นั โดยความเคารพ. พระธรรมของพระศาสดาจารย์เจ้า พระองค์น้ นั ราวกับประทีป, พระธรรมอันใดต่างโดยประเภทคือ มรรคผลและ นิพพาน, เป็ นธรรมข้าม โลก และธรรมอันใด ส่ องเนื้อความแห่ งโลกุตตรธรรมนั้น, ข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันนั้น โดยความเคารพ. พระสงฆ์หมู่ใด จัดเป็ นนาดียง่ิ กว่า นาที่ดี มีความระงับอันประจักษ์แล้ว รู ้ตามเสด็จพระสุ คตเจ้า, มีกิเลสโลเลอันละ ได้แล้ว เป็ นอริ ยเจ้ามีปัญญาดี. ข้าพเจ้าขอ ไหว้พระสงฆ์หมู่น้ นั โดยความเคารพ. บุญอันใด ที่ขา้ พเจ้าไหว้วตั ถุ ๓ ซึ่ งเป็ นของควร บูชาโดยส่ วนเดียว สั่งสมแล้วอย่าง นี้ ๆ ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามี ด้วยความประ สิ ทธานุภาพแห่ งบุญนั้นแล.

สั งเวคะปะริกติ ตะนะปาฐะ

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ, ธัมโม จะ เทสิ โต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก สั มโพธะคามี สุ คะตัปปะเวทิโต, มะยัน ตัง ธัมมัง สุ ตว๎ า เอวัง ชานามะ, ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ ปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิ เยหิ สั มปะโยโค ทุกโข ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิ จฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สั งขิตเต นะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา, เสยยะถีทงั , รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สั ญ�ูปาทานักขันโธ, สั งขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสั ง ปะริญญายะ, ธะระมาโน โส ภะคะวา, เอวัง พะหุลงั สาวะเก วิเนติ, เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี, พะหุลงั ปะวัตตะติ, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 5


รูปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สั ญญา อะนิจจา, สั งขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, รูปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สั ญญา อะนัตตา, สั งขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา, สั พเพ สั งขารา อะนิจจา, สั พเพ ธัมมา อะนัตตาติ. เต (ตา) มะยัง, โอติณณาม๎หะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา, อัปเปวะนามิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ. ( พระภิกษุ สวดตามนี้ ) จิระปะริ นิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริ ยงั ปัพพะชิตา, ตัส๎มิง ภะคะวะติ พ๎รัห๎มะจะริ ยงั จะรามะ, ภิกขูนงั สิ กขาสาชีวะสะมาปันนา ๑, ตัง โน พ๎รัห๎มะจะริ ยงั , อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ. 0

สามเณรพึงเว้นคําว่า “ภิกขูนงั สิ กขาสาชีวะสะมาปันนา.”

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 6


( คฤหัสถ์ สวดดังนี้ )

จิระปะรินิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง, ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิ กะโรมะ, อะนุปะฏิปัชชามะ, สา สา โน ปะฏิปัตติ, อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สั งวัตตะตุ. ในโลกนี้ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้ว, และธรรมอัน พระ ตถาคตเจ้าทรงแสดงแล้ว เป็ นไปเพื่อนําสัตว์ออก เป็ นไปเพื่ออันสงบระงับ เป็ น ไปเพื่อ อันดับรอบ ให้ถึงความตรัสรู ้ พระสุ คตประกาศแล้ว, เราได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงรู ้อย่างนี้ ว่า, แม้ความเกิดเป็ นทุกข์ แม้ความแก่เป็ นทุกข์ แม้ความตายเป็ นทุกข์, แม้ความแห้งใจ ความรํ่าไรเพ้อ ความทุกข์ ความเสี ยใจ ความคับแค้นใจ เป็ นทุกข์, ความประจวบ สิ่ งอันไม่ เป็ นที่รักเป็ นทุกข์, ความพลัดพรากจากสิ่ งอันเป็ นที่รักเป็ นทุกข์, ปรารถนาอยูย่ อ่ ม ไม่ได้แม้ อันใด แม้อนั นั้นเป็ นทุกข์, โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ น ทุกข์, กล่าวคือ, อุปาทานขันธ์คือรู ป, อุปาทานขันธ์คือเวทนา, อุปาทานขันธ์คือสัญญา, อุปาทานขันธ์คอื สังขาร, อุปาทานขันธ์คือ วิญญาณ, เมื่อพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ยังดํารงพระชนม์อยู่ ย่อมแนะนําสาวกทั้งหลาย เพื่อ ให้ กําหนด รู ้อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้โดยมาก, ก็แลอนุสาสนีเป็ นอันมากของ พระผูม้ ีพระ ภาคเจ้า พระองค์น้ นั เป็ นไปในสาวกทั้งหลายมีส่วนอย่างนี้ , รู ปไม่เที่ยง, เวทนาไม่เที่ยง, สัญญาไม่เที่ยง, สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง, วิญญาณไม่เที่ยง, รู ปเป็ นอนัตตา, เวทนาเป็ น อนัตตา, สัญญาเป็ นอนัตตา, สังขารเป็ นอนัตตา, วิญญาณเป็ นอนัตตา, สังขารทั้งหลายทั้ง ปวงไม่เที่ยง, ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็ น อนัตตา ดังนี้. เราทั้งหลายเป็ นผูอ้ นั ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์โทมนัส อุปายาสครอบงําแล้ว, ชื่อว่าเป็ นผูม้ ีทุกข์ครอบงําแล้ว มี ทุกข์เป็ นเบื้องหน้าแล้ว, ไฉน ความทําที่สุดแห่ งกองทุกข์ท้ งั มวลนี้ จะพึงปรากฏ. เราอุทิศเฉพาะพระผูม้ ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ปริ นิพพานนานแล้ว พระองค์น้ นั , มีศรัทธาออก(บวช)จากเรื อนเป็ นอนาคาริ กะ, ประพฤติพรหมจรรย์ในพระ ผูม้ ี พระภาคเจ้าพระองค์น้ ัน, ถึงพร้อมแล้วด้วยสิ กขาสาชีพของภิกษุท้ งั หลาย, ขอพรหม- จรรย์ของ เราทั้งหลายนั้น, จงเป็ นไปเพื่ออันกระทําที่สุดแห่ งกองทุกข์ท้ งั มวลนี้ เทอญ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 7


คฤหัสถ์สวดดังนี้ เราถึงแล้วซึ่ งพระผูม้ ีพระภาคเจ้า แม้ปริ นิพพานนานแล้ว พระองค์น้ นั เป็ นสรณะ, ซึ่ ง พระธรรมด้วย ซึ่ งพระสงฆ์ดว้ ย, กระทําในใจอยู่ ปฏิบตั ิตามอยู่ ซึ่ งคําสอน ของพระผูม้ ี พระภาคเจ้า พระองค์น้ นั ตามสติกาํ ลัง, ขอความปฏิบตั ิน้ นั ๆ ของเรา, จงเป็ น ไปเพื่ออัน กระทําที่สุดแห่ งกองทุกข์ท้ งั มวลนี้ เทอญ.

ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ,

เราพิจารณาโดยแยบคายแล้ว บริ โภคจีวร

ยาวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพื่อบําบัดหนาว

อุณห๎ ัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบําบัดร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ริงสะปะสั มผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,

เพื่อบําบัดสัมผัส เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย,

ยาวะเทวะ หิริโกปิ นะปะฏิจฉาทะนัตถัง. เพียงเพื่อปกปิ ดอวัยวะที่น่าละอาย.

ปะฏิสังขา โยนิโส ปิ ณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ,

เราพิจารณาโดยแยบคายแล้ว บริ โภคบิณฑบาต

เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ

ไม่เพื่อเล่น ไม่เพื่อมัวเมา

นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ไม่เพื่อสดใส ไม่เพื่อเปล่งปลัง่

ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิ ตยิ า เพียงเพื่อตั้งอยูแ่ ห่ งกายนี้

ยาปะนายะ วิหิงสุ ปะระติยาพ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,

เพื่อให้ชีวติ เป็ นไป เพื่อระงับความลําบากและเพื่อประพฤติพรหมจรรย์

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 8


อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ

ด้วยคิดว่า เราจะระงับเวทนาเก่าเสี ยด้วย

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, จักไม่ยงั เวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นได้ดว้ ย.

ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุ วหิ าโร จาติ. ความเป็ นไป ความหาโทษมิได้, และความอยูผ่ าสุ กของเรา จักมีดว้ ยเพราะเหตุอย่างนี้

ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ,

เราพิจารณาโดยแยบคายแล้ว บริ โภคเสนาสนะ

ยาวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพื่อบําบัดหนาว

อุณห๎ ัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบําบัดร้อน,

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ริงสะปะสั มผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,

เพื่อบําบัดสัมผัส เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย,

ยาวะเทวะ อุตปุ ะริสสะยะวิโนทะนังปะฏิสัลลานารามัตถัง,

เพียงเพื่อหลีกเร้นภัยอันเกิดแต่ฤดูเสี ย และเพื่อความสะดวกในการหลีกเร้นอยู.่

ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสั ชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ,

เราพิจารณาโดยแยบคายแล้ว บริ โภคยาปรุ งสําหรับคนไข้ (ยารักษาโรค),

ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพื่อบําบัดเวทนามีอาพาธต่าง ๆ เป็ นมูลอันเกิดขึ้นแล้ว,

อัพย๎ าปัชฌะปะระมะตายาติ.

เพื่อความเป็ นผูห้ าความลําบากมิได้เป็ นอย่างยิง่ ดังนี้แล.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 9


พ๎รัห๎มะวิหาระผะระณะปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง พ๎รัห๎มะวิหาระผะระณะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ อะหัง สุ ขโิ ต โหมิ ขอข้าพเจ้าจงมีความสุ ข นิททุกโข โหมิ ขอข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์ อะเวโร โหมิ ขอข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อัพย๎ าปัชโฌ โหมิ ขอข้าพเจ้าจงปราศจากความลําบาก อะนีโฆ โหมิ ขอข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคขัดข้อง สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรามิ. รักษาตนให้มีความสุ ขเถิด

สั พเพ สั ตตา สุ ขติ า โหนตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงเป็ นผูม้ ีความสุ ขเถิด.

สั พเพ สั ตตา อะเวรา โหนตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงเป็ นผูไ้ ม่มีเวรเถิด.

สั พเพ สั ตตา อัพย๎ าปัชฌา โหนตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงเป็ นผูไ้ ม่เบียดเบียนกันเถิด.

สั พเพ สั ตตา อะนีฆา โหนตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงเป็ นผูไ้ ม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิด.

สั พเพ สั ตตา สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงเป็ นผูม้ ีความสุ ขรักษาตนเถิด.

สั พเพ สั ตตา สั พพะทุกขา ปะมุญจันตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงพ้นจากความทุกข์เถิด.

สั พเพ สั ตตา ลัทธะสั มปัตติโต มา วิคจั ฉันตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงอย่าไปปราศจากสมบัติอนั ตนได้แล้วเถิด.

สั พเพ สั ตตา ปะฏิสะระณา,

กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา

กัมมะโยนี

กัมมะพันธู กัมมะ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง, เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นของ ๆ ตน, เป็ นผูร้ ับผลของกรรม, เป็ น ผูม้ ี กรรมเป็ นกําเนิด, เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์, เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย,

ยัง กัมมัง กะริสสั นติ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสั นติ. จักทํากรรมอันใดไว้, ดีหรื อชัว่ , จักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนั้น.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 10


สั งเขปะปัตติทานะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สังเขปะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

สั พเพ สั ตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุ ขะชีวโิ น,

ขอปวงสัตว์ท้ งั หลาย จงเป็ นผูไ้ ม่มีเวรต่อกันและกัน, จงเป็ นผูด้ าํ รงชีพอยูเ่ ป็ นสุ ข ทุกเมื่อ เถิด

กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สั พเพ ภาคี ภะวันตุ เต.

ขอให้สัตว์ท้ งั สิ้ นนั้น, จงเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสวยผลบุญ, ที่ขา้ พเจ้าได้บาํ เพ็ญมาแล้ว นั้น เทอญ.

ปัจฉิมะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ปัจฉิ มะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) โหตุ สั พพัง สุ มงั คะลัง ขอศุภมงคลทั้งสิ้ นจงมี, รักขันตุ สั พพะเทวะตา ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษา, สั พพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุ ภาพแห่ งพระพุทธเจ้าทั้งปวง, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง. ขอความสวัสดีท้ งั หลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ. โหตุ สั พพัง สุ มงั คะลัง ขอศุภมงคลทั้งสิ้ นจงมี, รักขันตุ สั พพะเทวะตา ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษา, สั พพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุ ภาพแห่ งพระธรรมทั้งปวง, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง. ขอความสวัสดีท้ งั หลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ. โหตุ สั พพัง สุ มงั คะลัง ขอศุภมงคลทั้งสิ้ นจงมี, รักขันตุ สั พพะเทวะตา ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษา, สั พพะสั งฆานุภาเวนะ ด้วยอานุ ภาพแห่ งพระสงฆ์ท้ งั ปวง, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง. ขอความสวัสดีท้ งั หลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ. หมายเหตุ หลังจากสวดมนต์จบแล้ว พร้อมกันนัง่ คุกเข่า หันหน้าไปทางพระพุทธรู ป กราบ ๓ หน พร้อม ๆ กัน เสร็ จแล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์ (พระสงฆ์กาํ ลัง ฉันภัตตาหาร) กราบ พระสงฆ์ ๓ หน พร้อม ๆ กัน. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 11


ทําวัตรเย็น

เมื่อประธานจุดเทียน ธูป ทุกคนพึงนัง่ คุกเข่าประณมมือพร้อมกัน หัวหน้านํา ให้ทุกคนว่าตามทีละตอน ดังนี้ :-

คําบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ( กราบ ) พระผูม้ ีพระภาคเจ้า เป็ นพระอรหันต์บริ สุทธิ์หมดจด ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ผูต้ รัสรู ้ดีแล้ว

ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

ธัมมัง นะมัสสามิ.

พระธรรมคือคําสั่งสอน อันพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการซึ่ งพระธรรม

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ,

สั งฆัง นะมามิ.

พระสงฆ์สาวก ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าปฏิบตั ิดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่ งพระสงฆ์

จากกิเลสเครื่ องเศร้าหมอง ( กราบ )

( กราบ )

ผู้เป็ นหัวหน้ ากล่ าว

ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา (อุททิสสะ ปัพพะชิตา) โย โน ภะคะวา สั ตถา ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อิเมหิ สั กกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสั ทธัมมัง สะสาวกะสั งฆัง อะภิปูชะยามะ.

เราเป็ นผูถ้ ึงพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็ นสรณะ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระ องค์ ใด เป็ นศาสดาของเรา และเราย่อมชอบใจธรรมของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์ใด เราตั้งใจ บูชาซึ่ งพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั พร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระสงฆ์ ด้วยสักการะ เหล่านี้. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 12


ปุพพะภาคะนะมะการะ

(หัวหน้านํา) หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง ปุพพะ ภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ (รับพร้อมกัน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ.

ขอนอบน้อมแด่พระผูม้ ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ นั

พุทธานุสสะติ

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลย๎ าโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต, อิตปิ ิ โส ภะคะวา อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ, วิชชาจะระณะสั มปันโน สุ คะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สั ตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. ( หยุดระลึกถึงพระพุทธคุณระยะหนึ่ง ) ก็เกียรติศพั ท์อนั งาม ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า พระองค์น้ นั แล ฟุ้ งเฟื่ องไปดังนี้ ว่า, แม้ เพราะเหตุน้ ี ๆ พระผูม้ ีพระภาคเจ้า พระองค์น้ นั เป็ นผูไ้ กลกิเลส เป็ นผูค้ วรไหว้ ควรบูชา เป็ นผูต้ รัสรู ้ชอบเอง, เป็ นผูบ้ ริ บูรณ์แล้วด้วยวิชชาและจรณะ เป็ นผูเ้ สด็จไป ดีแล้ว เป็ นผูร้ ู ้ แจ้งโลก, เป็ นผูฝ้ ึ กบุรุษที่ควรฝึ ก ไม่มีผอู ้ ื่นยิง่ กว่า เป็ นผูส้ อนของเทวดา และมนุษย์ ทั้งหลาย เป็ นผูเ้ บิกบานแล้ว เป็ นผูจ้ าํ แนกธรรม ดังนี้

พุทธาภิคตี ิ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,

สุ ทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต,

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 13


โพเธสิ โย สุ ชะนะตัง กะมะลังวะ สู โร, วันทามะหัง ตะมะระณัง สิ ระสา ชิเนนทัง. พุทโธ โย สั พพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง. พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส วะ (ทาสี วะ) พุทโธ เม สามิกสิ สะโร, พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสั สะ เม. พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวติ ญ ั จิทงั , วันทันโตหัง (วันทันตีหัง) จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุ โพธิตงั . นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สั ตถุ สาสะเน. พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุ ตงั อิธะ, สั พเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุ ง ตัสสะ เตชะสา. ( หมอบกราบลงแล้วกล่าวว่า )

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, พุทเธ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง, พุทโธ ปะฏิคคัณห๎ ะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สั งวะริตุง วะ พุทเธ. พระพุทธเจ้า เป็ นผูป้ ระกอบแล้วด้วยพระคุณ มีความเป็ นพระอรหันต์ เป็ นต้น, มี พระอัธยาศัย ประกอบด้วยพระบริ สุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และกรุ ณาคุณ, พระองค์ ใดยัง ประชุมชนดีให้เบิกบานแล้ว ดังดวงพระอาทิตย์ยงั ดอกบัวให้บานฉะนั้น, ข้าพเจ้า ขอไหว้พระ ผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีขา้ ศึก ผูเ้ ป็ นจอมชนะ ด้วยเศียรเกล้า. พระพุทธเจ้า พระองค์ใด เป็ นสรณะอันเกษมสู งสุ ด ของสรรพสัตว์ท้ งั หลาย, ข้าพเจ้าขอไหว้พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั ผูเ้ ป็ นที่ต้ งั แห่ งอนุสสติที่ ๑ ด้วยเศียร เกล้า. ข้าพเจ้าขอเป็ นทาส(ทาสี ) ของพระพุทธเจ้าเทียว พระพุทธเจ้าเป็ นนายของ ข้าพเจ้า, พระพุทธ เจ้าเป็ นผูก้ าํ จัดทุกข์ดว้ ย เป็ นผูท้ าํ ซึ่ งประโยชน์เกื้อกูลแก่ขา้ พเจ้า. ข้าพเจ้าขอมอบกายถวาย ชีวติ อันนี้ แก่พระพุทธเจ้า, ข้าพเจ้าไหว้อยู่ จักประพฤติซ่ ึ งความตรัสรู ้ดีของพระพุทธเจ้า ทีเดียว. สรณะอื่นของข้ าพเจ้ าไม่ มี พระพุทธเจ้ าเป็ นสรณะอันประเสริฐของข้ าพเจ้ า, ด้วย การกล่าวคําสัตย์น้ ี ขอข้าพเจ้าพึงเจริ ญในพระศาสนาของพระศาสดา, บุญใดอันข้าพเจ้า ไหว้พระพุทธเจ้า ขวนขวายแล้วในที่น้ ี , วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 14


แม้สรรพอันตรายทั้งหลาย อย่าได้มีแก่ขา้ พเจ้า ด้วยเดชแห่ งบุญนั้น. กรรมน่าเกลียดอันใด ที่ขา้ พเจ้ากระทําแล้ว ในพระพุทธเจ้าด้วยกาย หรื อด้วย วาจา ใจ, ขอพระพุทธเจ้าจงทรงงดโทษนั้น เพื่อระวังต่อไปในพระพุทธเจ้า.

ธัมมานุสสะติ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ (รับพร้อมกัน)

ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สั นทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิ โก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหีต.ิ ( หยุดระลึกถึงพระธรรมคุณระยะหนึ่ ง )

พระธรรมอันพระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว, เป็ นของอันบุคคลพึงเห็นเอง เป็ น ของ ไม่มีกาลเวลา เป็ นของจะร้องเรี ยกผูอ้ ื่นให้มาดูได้, เป็ นของอันบุคคลพึงน้อม เข้ามาใส่ ใจ เป็ นของอันวิญ�ูชนทั้งหลายพึงรู ้เฉพาะตัว ดังนี้.

ธัมมาภิคตี ิ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) ส๎ วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย,

โย มัคคะปากะปะริยตั ติวโิ มกขะเภโท, ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี, วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง. ธัมโม โย สั พพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, ทุตยิ านุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง. ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส วะ (ทาสี วะ) ธัมโม เม สามิกสิ สะโร, ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสั สะ เม. ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวติ ญ ั จิทงั , วันทันโตหัง (วันทันตีหัง) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุ ธัมมะตัง.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 15


นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) สั พเพปิ อันตะรายา เม

ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, วัฑเฒยยัง สั ตถุ สาสะเน. ยัง ปุญญัง ปะสุ ตงั อิธะ, มาเหสุ ง ตัสสะ เตชะสา.

( หมอบกราบลงแล้วกล่าวว่า )

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, ธัมเม กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง, ธัมโม ปะฏิคคัณห๎ ะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สั งวะริตุง วะ ธัมเม . พระธรรมเป็ นของอันประเสริ ฐ ด้วยอํานาจอันประกอบด้วยคุณ มีความเป็ น แห่ ง สวากขาตะเป็ นต้น อันใด ต่างด้วยมรรคผล ปริ ยตั ิและวิโมกข์, พระธรรมกันผูท้ รง ธรรมนั้น จากความตกไปในโลกที่ชว่ั , ข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันขจัดความมืดอันนั้น. พระธรรมอันใด เป็ นสรณะอันเกษมสู งสุ ด ของสรรพสัตว์ท้ งั หลาย, ข้าพเจ้า ขอ ไหว้พระธรรมอันนั้น ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั แห่ งอนุสสติที่ ๒ ด้วยเศียรเกล้า. ข้าพเจ้าขอ เป็ นทาส (ทาสี ) ของพระธรรมเทียว พระธรรมเป็ นนายของข้าพเจ้า, พระธรรม เป็ นธรรมกําจัดทุกข์ดว้ ย เป็ นธรรมทําซึ่ งประโยชน์เกื้อกูลแก่ขา้ พเจ้า ด้วย. ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตอันนี้ แก่พระธรรม, ข้าพเจ้าไหว้อยู่ จักประพฤติ ซึ่ งความ เป็ น ธรรมดี แห่ งพระธรรมเทียว. สรณะอื่นของข้ าพเจ้ าไม่ มี พระธรรมเป็ นสรณะอันประเสริฐ ของข้ าพเจ้ า, ด้วยการกล่าวคําสัตย์น้ ี ขอข้าพเจ้าพึงเจริ ญใน พระศาสนาของ พระศาสดา , บุญใดอันข้าพเจ้าไหว้พระธรรม ขวนขวายแล้วในที่น้ ี , แม้สรรพอันตราย ทั้งหลาย อย่าได้มีแก่ขา้ พเจ้า ด้วยเดชแห่ งบุญนั้น. กรรมน่าเกลียดอันใด ที่ขา้ พเจ้ากระทําแล้ว ในพระธรรมด้วยกาย หรื อด้วยวาจา ใจ, ขอพระธรรมจงงดโทษนั้น เพื่อระวังต่อไปในพระธรรม.

สั งฆานุสสะติ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ,

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 16


สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. ( หยุดระลึกถึงพระสังฆคุณระยะหนึ่ง )

พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า เป็ นผูป้ ฏิบตั ิดีแล้ว, พระสงฆ์สาวกของ พระผูม้ ี พระภาคเจ้า เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตรงแล้ว, พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า เป็ นผูป้ ฏิบตั ิถูก แล้ว, พระสงฆ์สาวก ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า เป็ นผูป้ ฏิบตั ิชอบแล้ว, คือคู่แห่ งบุรุษ ทั้งหลาย ๔ บุรุษ บุคคลทั้งหลาย ๘, นี่ พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า, ท่านเป็ น ผูค้ วรสักการะที่เขานํามาบูชา ท่านเป็ นผูค้ วรของต้อนรับ ท่านเป็ นผูค้ วรทักษิณาทาน ท่านเป็ นผูค้ วรอัญชลีกรรม, ท่านเป็ นนาบุญของโลก ไม่มีนาอื่นยิง่ กว่า ดังนี้.

สั งฆาภิคตี ิง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) สั ทธัมมะโช สุ ปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต,

โยฏฐั พพิโธ อะริยะปุคคะละสั งฆะเสฏโฐ. สี ลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต, วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุ สุทธัง. สั งโฆ โย สั พพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง. สั งฆัสสาหัส๎มิ ทาโส วะ (ทาสี วะ) สั งโฆ เม สามิกสิ สะโร, สั งโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสั สะ เม. สั งฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวติ ญ ั จิทงั , วันทันโตหัง (วันทันตีหัง) จะริสสามิ สั งฆัสโสปะฏิปันนะตัง. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สั งโฆ เม สะระณัง วะรัง, เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สั ตถุ สาสะเน. สั งฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุ ตงั อิธะ,

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 17


สั พเพปิ อันตะรายา เม

มาเหสุ ง ตัสสะ เตชะสา.

( หมอบกราบลงแล้วกล่าวว่า )

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, สั งเฆ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง, สั งโฆ ปะฏิคคัณห๎ ะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สั งวะริตุง วะ สั งเฆ. พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า เป็ นผูเ้ กิดจากสัทธรรม ประกอบแล้ว ด้วยคุณมี สุ ปฏิบตั ิคุณเป็ นต้น, พวกใดเป็ นหมู่แห่ งอริ ยบุคคลอันประเสริ ฐ ๘ จําพวก, มีกายและจิต อาศัยธรรมอันประเสริ ฐมีศีลเป็ นต้น, ข้าพเจ้าขอไหว้หมู่พระอริ ยะทั้ง หลายพวกนั้น ซึ่ งหมด จดสะอาด พระสงฆ์พวกใด เป็ นสรณะอันเกษมสู งสุ ด ของสรรพสัตว์ท้ งั หลาย, ข้าพเจ้า ขอไหว้ พระสงฆ์พวกนั้น ผูเ้ ป็ นที่ต้ งั แห่ งอนุสสติที่ ๓ ด้วยเศียรเกล้า. ข้าพเจ้าขอเป็ นทาส(ทาสี ) ของพระสงฆ์เทียว พระสงฆ์เป็ นเจ้านายของข้าพเจ้า, พระสงฆ์เป็ นผูก้ าํ จัดทุกข์ดว้ ย เป็ นผูท้ าํ ซึ่ งประโยชน์เกื้อกูลแก่ขา้ พเจ้าด้วย. ข้าพเจ้าขอ มอบ กายถวายชีวิตอันนี้ แด่พระสงฆ์, ข้าพเจ้าไหว้อยู่ จักประพฤติซ่ ึ งความปฏิบตั ิ แห่ งพระสงฆ์ เทียว. สรณะอื่นของข้ าพเจ้ าไม่ มี พระสงฆ์เป็ นสรณะอันประเสริฐ ของข้ าพเจ้ า, ด้วย การกล่าวคําสัตย์น้ ี ขอข้าพเจ้าพึงเจริ ญในพระศาสนาของพระ ศาสดา, บุญใดอัน ข้าพเจ้า ไหว้พระสงฆ์ ขวนขวายแล้วในที่น้ ี , แม้สรรพอันตราย ทั้งหลาย อย่าได้มีแก่ขา้ พเจ้า ด้วย เดชแห่ งบุญนั้น. กรรมน่าเกลียดอันใด ที่ขา้ พเจ้ากระทําแล้ว ในพระสงฆ์ดว้ ยกาย หรื อด้วยวาจา ใจ, ขอพระธรรมจงงดโทษนั้น เพื่อระวังต่อไปในพระสงฆ์.

อตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อตีตะปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตว๎ า ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง, จีวรใดอันเราไม่พิจารณาแล้ว บริ โภคในวันนี้ ,

ตัง ยาวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆาตายะ,

จีวรนั้น เราบริ โภคแล้วเพียงเพื่อบําบัดหนาว

อุณห๎ ัสสะ ปะฏิฆาตายะ,

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 18


เพื่อบําบัดร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ริงสะปะสั มผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,

เพื่อบําบัดสัมผัส เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย,

ยาวะเทวะ หิริโกปิ นะปะฏิจฉาทะนัตถัง. เพียงเพื่อปกปิ ดอวัยวะที่น่าละอาย.

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตว๎ า โย ปิ ณฑะปาโต ปะริภุตโต, บิณฑบาตใด อันเราไม่ได้พิจารณาแล้ว บริ โภคในวันนี้

โส เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ

บิณฑบาตนั้นอันเราบริ โภคแล้ว ไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่เพื่อมัวเมา

นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ไม่เพื่อสดใส ไม่เพื่อเปล่งปลัง่

ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิ ตยิ า เพียงเพื่อตั้งอยูแ่ ห่ งกายนี้

ยาปะนายะ วิหิงสุ ปะระติยาพ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,

เพื่อให้ชีวติ เป็ นไป เพื่อระงับความลําบาก และเพื่อประพฤติพรหมจรรย์

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ.

ด้วยคิดว่า เราจะระงับเวทนาเก่าเสี ยด้วย

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, จักไม่ยงั เวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นได้ดว้ ย.

ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุ วหิ าโร จาติ. ความเป็ นไป ความหาโทษมิได้, และความอยูผ่ าสุ กของเรา จักมีดว้ ยเพราะเหตุอย่างนี้

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตว๎ า ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง, เสนาสนะใด อันเราไม่ได้พิจารณาแล้ว บริ โภคในวันนี้

ตัง ยาวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆาตายะ,

เสนาสนะนั้น อันเราบริ โภคแล้ว เพียงเพื่อบําบัดหนาว

อุณห๎ ัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบําบัดร้อน,

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ริงสะปะสั มผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,

เพื่อบําบัดสัมผัส เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย,

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 19


ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนังปะฏิสัลลานารามัตถัง,

เพียงเพื่อหลีกเร้นภัยอันเกิดแต่ฤดูเสี ย และเพื่อความสะดวกในการหลีกเร้นอยู.่

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย คิลานะปั จจะยะเภสั ชชะปะริ กขาโร ปะริ ภุตโต, ยาบํารุ งสําหรับคนไข้น้ นั ใด อันเราไม่ได้พิจารณาแล้ว บริ โภคในวันนี้

โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาบํารุ งสําหรับคนไข้น้ ัน อันเราบริ โภคแล้ว ต่าง ๆ เป็ นมูลอันเกิดขึ้นแล้ว,

เพียงเพื่อบําบัดเวทนามีอาพาธ

อัพย๎ าปัชฌะปะระมะตายาติ.

เพื่อความเป็ นผูห้ าความลําบากมิได้เป็ นอย่างยิง่ ดังนี้แล.

พ๎รัห๎มะวิหาระผะระณะปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง พ๎รัห๎มะวิหาระผะระณะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ อะหัง สุ ขโิ ต โหมิ ขอข้าพเจ้าจงมีความสุ ข

นิททุกโข โหมิ อะเวโร โหมิ อัพย๎ าปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ โหมิ สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรามิ. สั พเพ สั ตตา สุ ขติ า โหนตุ

ขอข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์ ขอข้าพเจ้าจงปราศจากเวร ขอข้าพเจ้าจงปราศจากความลําบาก ขอข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคขัดข้อง รักษาตนให้มีความสุ ขเถิด

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงเป็ นผูม้ ีความสุ ขเถิด.

สั พเพ สั ตตา อะเวรา โหนตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงเป็ นผูไ้ ม่มีเวรเถิด.

สั พเพ สั ตตา อัพย๎ าปัชฌา โหนตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงเป็ นผูไ้ ม่เบียดเบียนกันเถิด.

สั พเพ สั ตตา อะนีฆา โหนตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงเป็ นผูไ้ ม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิด.

สั พเพ สั ตตา สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 20


สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงเป็ นผูม้ ีความสุ ขรักษาตนเถิด.

สั พเพ สั ตตา สั พพะทุกขา ปะมุญจันตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงพ้นจากความทุกข์เถิด.

สั พเพ สั ตตา ลัทธะสั มปัตติโต มา วิคจั ฉันตุ

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง จงอย่าไปปราศจากสมบัติอนั ตนได้แล้วเถิด.

สั พเพ สั ตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา,

กัมมะโยนี

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง, เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นของ ๆ ตน, เป็ นผูร้ ับผลของกรรม, เป็ น ผูม้ ี กรรมเป็ นกําเนิด, เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์, เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย,

ยัง กัมมัง กะริสสั นติ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสั นติ. จักทํากรรมอันใดไว้, ดีหรื อชัว่ , จักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนั้น.

สั งเขปะปัตติทานะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สังเขปะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

สั พเพ สั ตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุ ขะชีวโิ น,

ขอปวงสัตว์ท้ งั หลาย จงเป็ นผูไ้ ม่มีเวรต่อกันและกัน, จงเป็ นผูด้ าํ รงชีพอยูเ่ ป็ นสุ ข ทุกเมื่อเถิด.

กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สั พเพ ภาคี ภะวันตุ เต.

ขอให้สัตว์ท้ งั สิ้ นนั้น, จงเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสวยผลบุญ, ที่ขา้ พเจ้าได้บาํ เพ็ญ มาแล้วนั้นเทอญ.

อิทธิบาท คือ คุณเครื่องให้ สําเร็จความประสงค์ ๔ อย่าง

๑. ฉันทะ พอใจรั กใคร่ ในสิ่ งนั้น ๒. วิริยะ เพียรประกอบในสิ่ งนั้น ๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ ในสิ่ งนั้นไม่ วางธุระ ๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่ งนั้น คุณ ๔ อย่างนี้ มีบริบูรณ์ แล้ ว อาจชักนําบุ คคลให้ ถึงสิ่ งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่ เหลือวิสัย.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 21


ปัจฉิมะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ปัจฉิ มะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) โหตุ สั พพัง สุ มงั คะลัง ขอศุภมงคลทั้งสิ้ นจงมี, รักขันตุ สั พพะเทวะตา ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษา, สั พพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุ ภาพแห่ งพระพุทธเจ้าทั้งปวง, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง. ขอความสวัสดีท้ งั หลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ. โหตุ สั พพัง สุ มงั คะลัง ขอศุภมงคลทั้งสิ้ นจงมี, รักขันตุ สั พพะเทวะตา ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษา, สั พพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุ ภาพแห่ งพระธรรมทั้งปวง, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง. ขอความสวัสดีท้ งั หลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ. โหตุ สั พพัง สุ มงั คะลัง ขอศุภมงคลทั้งสิ้ นจงมี, รักขันตุ สั พพะเทวะตา ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษา, สั พพะสั งฆานุภาเวนะ ด้วยอานุ ภาพแห่ งพระสงฆ์ท้ งั ปวง, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง. ขอความสวัสดีท้ งั หลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ. หมายเหตุ หลังจากสวดมนต์จบแล้ว พร้อมกันนัง่ คุกเข่า หันหน้าไปทางพระพุทธรู ป กราบ ๓ หน พร้อม ๆ กัน เสร็ จแล้ว กราบพระสงฆ์ ๓ หน พร้อม ๆ กัน. จักร ๔

๑. ปะฏิรูปะเทสะวาสะ อยู่ในประเทศอันสมควร. ๒. สัปปุริสูปัสสะยะ คบสัตบุรุษ. ๓. อัตตะสั มมาปะณิธิ ตั้งคนไว้ชอบ. ๔. ปุพเพกะตะปุญญะตา ความเป็ นผู้ได้ ทําความดีไว้ ในปางก่อน. ธรรม ๔ อย่างนี้ ดุจล้อรถนําไปสู่ ความเจริญ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 22


นมัสการรอยพระพุทธบาท

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ปาทะลัญชนะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง,

ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระพุทธเจ้าผูข้ า้ มฝั่งแห่ งภพ,

ติโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง,

ผูเ้ ป็ นธงชัยแห่ งไตรโลก ผูเ้ ป็ นนาถะเอกของไตรภพ,

โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสั ง, เฉต๎วานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง.

ผูป้ ระเสริ ฐในโลก ตัดกิเลสทั้งสิ้ นได้แล้ว, ช่วยปลุกชนหาที่สุดมิได้ ให้ตรัสรู ้มรรคผล และนิพพาน.

ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลเิ น จะ ตีเร,

รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้, บนหาดทรายแทบฝั่งแม่น้ าํ นัมมะทา,

ยัง สั จจะพันธะคิริเก สุ มะนาจะลัคเค,

รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้, เหนือเขาสัจจพันธ์และเหนือยอดเขาสุ มะนา,

ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง, ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิ ระสา นะมามิ.

รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้, ในเมืองโยนะกะ, ข้าพเจ้าขอ นมัสการพระบาท และรอยพระบาทนั้น ๆ, ของพระมุนีดว้ ยเศียรเกล้า.

สุ วณ ั ณะมาลิเก สุ วณ ั ณะปัพพะเต, สุ มะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา, ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต.

ข้าพเจ้า ขอนมัสการสถานที่มีรอยพระบาทอันประเสริ ฐ ๕ สถาน แต่ที่ไกล, คือ ที่ภูเขาสุ วรรณะมาลิกะ ๑, ที่ภูเขาสุ วรรณะบรรพต ๑, ที่ภูเขาสุ มะนะกูฏ ๑, ที่โยนะ กะบุรี ๑, ที่แม่น้ าํ นัมมะทา ๑.

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 23


นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง.

ข้าพเจ้าขอนมัสการอยูซ่ ่ ึ งพระรัตนตรัยใด, อันบุคคลควรไหว้โดยส่ วนยิง่ อย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้.

ปุญญาภิสันทัง วิปลุ งั อะลัตถัง, ได้แล้วซึ่ งกองบุญอันไพบูลย์,

ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย,

ขออานุภาพแห่ งพระรัตนตรัยนั้น, จงขจัดภัยอันตรายเสี ยเถิด.

อามันตะยามิ โว ภิกขะเว,

ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย, เราขอเตือนท่านทั้งหลาย,

ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว,

ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย, เราขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้วา่ ,

ขะยะวะยะธัมมา สั งขารา,

สังขารทั้งหลาย มีอนั เสื่ อมสิ้ นไปเป็ นธรรมดา,

อัปปะมาเทนะ สั มปาเทถาติ.

ขอท่านทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด. อิต.ิ ด้วยประการฉะนี้ แล.

อะภิณห๎ ะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน)

ชะราธัมโมม๎หิ ชะรัง อะนะตีโต (ตา)

เรามีความแก่เป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้

พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต (ตา)

เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้

มะระณะธัมโมม๎หิ มะระณัง อะนะตีโต (ตา)

เรามีความตายเป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้

สั พเพหิ เม ปิ เยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 24


เราจะละเว้นเป็ นต่าง ๆ, คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริ ญใจทั้งสิ้ นไป

กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท (ทา) กัมมะปะฏิสะระโณ (ณา),

กัมมะโยนิ

กัมมะพันธุ

เรามีกรรมเป็ นของ ๆ ตน, มีกรรมเป็ นผูใ้ ห้ผล, มีกรรมเป็ นแดนเกิด, มีกรรมเป็ นผูต้ ิดตาม, มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย,

ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท (ทา) ภะ วิสสามิ. เราจักทํากรรมอันใดไว้, เป็ นบุญหรื อเป็ นบาป, เราจักเป็ นทายาท, คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสื บไป.

เอวัง อัมเ๎ หหิ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.

เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ ทุกวัน ๆ เทอญ.

(อุบาสิ กาสวดตามในวงเล็บ คือเปลี่ยนเป็ น ตา. ทา. ณา.)

กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐัง ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) อะยัง โข เม กาโย กายของเรานี้แล, อุทธัง ปาทะตะลา เบื้องบนแต่พ้นื เท้าขึ้นมา, อะโธ เกสะมัตถะกา เบื้องตํ่าแต่ปลายผมลงไป, ตะจะปะริยนั โต มีหนังหุ ้มอยูเ่ ป็ นที่สุดรอบ, ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุ จิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ, อัตถิ อิมสั ๎ มงิ กาเย มีอยูใ่ นกายนี้ , เกสา คือผมทั้งหลาย, โลมา คือขนทั้งหลาย, นะขา คือเล็บทั้งหลาย, ทันตา คือฟันทั้งหลาย, ตะโจ คือหนัง, มังสั ง คือเนื้อ, นะหารู คือเอ็นทั้งหลาย, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 25


อัฏฐิ คือกระดูกทั้งหลาย, อัฏฐิ มญ ิ ชัง เยือ่ ในกระดูก, วักกัง ม้าม, หะทะยัง หัวใจ, ยะกะนัง ตับ, กิโลมะกัง ผังผืด, ปิ หะกัง ไต, ปัปผาสั ง ปอด, อันตัง ไส้ใหญ่, อันตะคุณงั ไส้นอ้ ย, อุทะริยงั อาหารใหม่, กะรีสัง อาหารเก่า, มัตถะเก มัตถะลุงคัง เยือ่ ในสมองศีรษะ, ปิ ตตัง นํ้าดี, เสม๎หัง นํ้าเสลด, ปุพโพ นํ้าเหลือง, โลหิตงั นํ้าเลือด, เสโท นํ้าเหงื่อ, เมโท นํ้ามันข้น, อัสสุ นํ้าตา, วะสา นํ้ามันเหลว, เขโฬ นํ้าลาย, สิ งฆาณิกา นํ้ามูก, ละสิ กา นํ้าไขข้อ, มุตตัง นํ้ามูตร, เอวะมะยัง เม กาโย กายของเรานี้อย่างนี้, อุทธัง ปาทะตะลา เบื้องบนแต่พ้นื เท้าขึ้นมา, อะโธ เกสะมัตถะกา เบื้องตํ่าแต่ปลายผมลงไป, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 26


ตะจะปะริยนั โต มีหนังหุ ้มอยูเ่ ป็ นที่สุดรอบ, ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุ จิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาด-

มีประการต่าง ๆ อย่างนี้แล.

คาระวะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง คาระวะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) สั ตถุคะรุ ธัมมะคะรุ, ผูเ้ คารพหนักแน่นในพระศาสดา, ผูเ้ คารพหนักแน่นในพระธรรม, สั งเฆ จะ ติพพะคาระโว, และผูม้ ีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์,

สะมาธิคะรุ อาตาปี , สิ กขายะ ติพพะคาระโว, อัปปะมาทะคะรุ ภิกขุ, ปะฏิสันถาระคาระโว, อะภัพโพ ปะริหานายะ, นิพพานัสเสวะ สั นติเก.

ผูม้ ีความเพียรหนักแน่นในสมาธิ, มีความเคารพแก่กล้าในไตรสิ กขา, ผูเ้ ห็นภัย หนักแน่นในความไม่ประมาท, มีความเคารพในการปฏิสันถาร, ย่อมเป็ นผูไ้ ม่พอเพื่อจะเสื่ อมเสี ย, เป็ นผูป้ ฏิบตั ิใกล้พระนิพพานโดยแท้ แล.

อะริยะสั จจะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อะริ ยะสัจจะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) เย ทุกขัง นัปปะชานันติ, ชนเหล่าใด, ไม่รู้ทวั่ ถึงซึ่ งทุกข์, อะโถ ทุกขัสสะ สั มภะวัง, ทั้งเหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งทุกข์,

ยัตถะ จะ สั พพะโส

ทุกขัง อะเสสัง อุปะรุชฌะติ,

ทั้งความทุกข์ยอ่ มดับไม่เหลือ โดยประการทั้งปวง, ในเพราะมรรคใด, ตัญจะ มัคคัง นะ ชานันติ, ทั้งไม่รู้ซ่ ึ งมรรคนั้น, ทุกขูปะสะมะคามินัง, อันเป็ นข้อปฏิบตั ิให้ถึงซึ่ งความสงบแห่ งทุกข์, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 27


เจโตวิมุตติหีนา เต, ชนเหล่านั้น, เป็ นผูห้ ่ างเหิ นจากเจโตวิมุติ, อะโถ ปัญญาวิมุตติยา, ทั้งจากปัญญาวิมุติ, อะภัพพา เต อันตะกิริยายะ, เขาเป็ นผูไ้ ม่พอเพื่อจะทําที่สุดแห่ งทุกข์ได้, เต เว ชาติชะรูปะคา, เขาต้องเข้าถึงชาติและชราแน่ แท้, เย จะ ทุกขัง ปะชานันติ, ฝ่ ายชนเหล่าใด, รู ้ทวั่ ถึงซึ่ งทุกข์ได้, อะโถ ทุกขัสสะ สั มภะวัง, ทั้งเหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งทุกข์, ยัตถะ จะ สั พพะโส ทุกขัง อะเสสั ง อุปะรุชฌะติ,

ทั้งความทุกข์ยอ่ มดับไม่เหลือ โดยประการทั้งปวง, ในเพราะมรรคใด, ตัญจะ มัคคัง ปะชานันติ, ทั้งรู ้ทวั่ ถึงซึ่ งมรรคนั้น, ทุกขูปะสะมะคามินัง, อันเป็ นข้อปฏิบตั ิให้ถึงซึ่ งความสงบแห่ งทุกข์, เจโตวิมุตติสัมปันนา, ชนเหล่านั้น, เป็ นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเจโตวิมุต,ิ อะโถ ปัญญาวิมตุ ติยา, ทั้งด้วยปัญญาวิมุติ, ภัพพา เต อันตะกิริยายะ, เขาเพียงพอเพื่อจะทําที่สุดแห่ งทุกข์ได้, นะ เต ชาติชะรูปะคาติ. เขาไม่ตอ้ งเข้าถึงซึ่ งชาติและชรา ฉะนี้แล.

อารักขะกัมมัฏฐาน

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อารักขะกัมมัฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน)

พุทธานุสสะติ เมตตา จะ อิจจิมา จะตุรารักขา

อะสุ ภัง มะระณัสสะติ, กาตัพพา จะ วิปัสสะนา.

วิสุทธะธัมมะสั นตาโน

อะนุตตะรายะ โพธิยา,

ภาวนาทั้ง ๔ นี้, คือ:พุทธานุสสะติ, ระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้า, เมตตา, ปรารถนาจะให้เป็ นสุ ข, อะสุ ภะ, พิจารณากายให้เห็นเป็ นของไม่งาม, มะระณัสสะติ, ระลึกถึงความตาย, ชื่อว่าจตุรารักษ์ และวิปัสสนาอันพึงบําเพ็ญ,

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 28


โยคะโต จะ ปะโพธา จะ

พุทโธ พุทโธติ ญายะเต.

นะรานะระติรัจฉานะสั พเพปิ สุ ขโิ น โหนตุ

เภทา สั ตตา สุ เขสิ โน, สุ ขติ ตั ตา จะ เขมิโน.

เกสะโลมาทิฉะวานัง กาโย สั พโพปิ เชคุจโฉ

อะยะเมวะ สะมุสสะโย, วัณณาทิโต ปะฏิกกุโล.

ชีวติ นิ ท๎ริยุปัจเฉทะสั พเพสั งปี ธะ ปาณีนัง

สั งขาตะมะระณัง สิ ยา, ตัญหิ ธุวงั นะ ชีวติ งั .

พระพุทธเจ้ามีพระสันดานอันบริ บูรณ์ดว้ ยพระธรรมอันบริ สุทธิ์ , อันสัตว์โลกรู ้อยูว่ า่ พุทโธ ๆ ดังนี้ , เพราะพระปัญญาตรัสรู ้อย่างเยีย่ ม, เพราะทรงชักโยงหมู่สัตว์ไว้ในธรรมะปฏิบตั ิ, และเพราะทรงปลุกใจหมู่สัตว์ให้ตื่นอยู.่ สัตว์ท้ งั หลาย, ต่างโดยมนุษย์ อมนุษย์ และดิรัจฉาน, เป็ นผูแ้ สวงหาความสุ ข, ขอสัตว์เหล่านั้น แม้ท้ งั สิ้ น, จงเป็ นผูถ้ ึงซึ่ งความสุ ข, และเป็ นผูเ้ กษมสําราญเพราะถึงซึ่ งความสุ ขเถิด.

กายนี้แล, เป็ นที่ประชุมแห่ งซากศพ มีผมขน เป็ นต้น, แม้ท้ งั สิ้ น, เป็ นของน่าเบื่อหน่าย, เป็ นปฏิกูลโดยส่ วนมีสี เป็ นต้น. ความตาย, กล่าวคือ ความแตกขาดแห่ งชีวติ ินทรี ย,์ พึงมีแก่สัตว์ท้ งั หลายในโลกนี้ แม้ท้ งั สิ้ น, เพราะว่า ความตายเป็ นของเที่ยง, ชีวติ ความเป็ นอยู่ เป็ นของไม่เที่ยง แล.

มิตตามิตตะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง มิตตามิตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) อัญญะทัตถุ หะโร มิตโต, มิตรปลอกลอกนําไปถ่ายเดียว, โย จะ มิตโต วะจีปะระโม, มิตรใด, มีวาจาปราศรัยเป็ นอย่างยิง่ , อะนุปิยัญจะ โย อาหุ, มิตรใด, กล่าวคําประจบ, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 29


อะปาเยสุ จะ โย สะขา, มิตรใด, เป็ นเพื่อนในความฉิ บหาย, เอเต อะมิตเต จัตตาโร อิติ วิญญายะ ปัณฑิโต,

บัณฑิตพิจารณาเห็นว่า, ทั้งสี่ จาํ พวกนี้ มิใช่มิตรแล้ว, อาระกา ปะริวชั เชยยะ, พึงหลีกเลี่ยงเสี ยให้ห่างไกล, มัคคัง ปะฏิภะยัง ยะถา, เหมือนคนเดินทาง, เว้นทางอันมีภยั เสี ย ฉะนั้น. อุปะกาโร จะ โย มิตโต, มิตรใด, มีอุปการะ, สุ ขะทุกโข จะ โย สะขา, เพื่อนใด, ร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กนั ได้, อัตถักขายี จะ โย มิตโต, มิตรใด, มีปกติบอกประโยชน์ให้, โย จะ มิตตานุกมั ปะโก, และมิตรใด, เป็ นผูอ้ นุเคราะห์เอ็นดูซ่ ึ งมิตร,

เอเตปิ มิตเต จัตตาโร

อิติ วิญญายะ ปัณฑิโต,

บัณฑิตพิจารณาเห็นว่า, ทั้งสี่ จาํ พวกนี้ เป็ นมิตรจริ งแล้ว, สั กกัจจัง ปะยิรุปาเสยยะ, พึงเข้าไปคบหาโดยความเคารพ, มาตา ปุตตังวะ โอระสั ง. ให้เหมือนมารดากับบุตรอันเป็ นโอรส ฉะนั้น.

โอวาทะปาฏิโมกขะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน) ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีตกิ ขา, ความอดกลั้น, คือความทนทานเป็ นตบะอย่างยิง่ ,

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,

ท่านผูร้ ู ้ท้ งั หลายกล่าวพระนิพพานว่า เป็ นธรรมอย่างยิง่ ,

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต. ผูฆ้ ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น, ไม่ชื่อว่าบรรพชิตสมณะเลย. สั พพะปาปัสสะ อะกะระณัง, การไม่ทาํ บาปทั้งปวง,

กุสะลัสสู ปะสั มปะทา, สะจิตตะปะริโยทะปะนัง, เอตัง พุทธานะ สาสะนัง. อะนูปะวาโท, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

การยังกุศลให้ถึงพร้อม, การทําจิตของตนให้ผอ่ งแผ้ว, ๓ อย่างนี้ , เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย. ความไม่กล่าวร้าย, Page 30


อะนูปะฆาโต, ปาฏิโมกเข จะ สั งวะโร, มัตตัญ�ุตา จะ ภัตตัส๎มงิ , ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, อะธิจิตเต จะ อาโยโค, เอตัง พุทธานะ สาสะนันติ.

ความไม่ลา้ งผลาญ, ความสํารวมในพระปาฏิโมกข์, ความเป็ นผูร้ ู ้จกั ประมาณในภัตตาหาร, ที่นอนที่นง่ั อันสงัด, และความประกอบโดยเอื้อเฟื้ อในอธิจิต, ๖ อย่างนี้ , เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายฉะนี้ .

กะระณียะเมตตะสุ ตตะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง กะระณียะเมตตะสุ ตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน)

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ

ยันตัง สั นตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ,

อันผูฉ้ ลาดในประโยชน์, พึงทําซึ่ งกิจที่ท่านผูไ้ ด้บรรลุถึง ซึ่ งทางอันสงบกระทําแล้ว. สั กโก, พึงเป็ นผูอ้ งอาจ, อุชู จะ, เป็ นผูซ้ ื่ อตรงด้วย, สุ หุชู จะ, เป็ นผูซ้ ื่ อตรงอย่างดีดว้ ย, สุ วะโจ จัสสะ, เป็ นผูว้ า่ ง่ายสอนง่ายด้วย, มุท◌ุ , เป็ นผูอ้ ่อนโยน, อะนะติมานี, เป็ นผูไ้ ม่ดูหมิ่นผูอ้ ื่น, สั นตุสสะโก จะ, เป็ นผูย้ นิ ดีดว้ ยของอันมีอยูแ่ ล้วด้วย, สุ ภะโร จะ, เป็ นผูเ้ ลี้ยงง่ายด้วย, อัปปะกิจโจ จะ, เป็ นผูม้ ีกิจการพอประมาณด้วย, สั ลละหุกะวุตติ, ประพฤติตนเป็ นผูเ้ บากายเบาจิต, สั นตินท๎ริโย จะ, มีอินทรี ยอ์ นั สงบระงับด้วย, นิปะโก จะ, มีปัญญารักษาตนได้ดว้ ย, อัปปะคัพโภ, เป็ นผูไ้ ม่คะนองกาย วาจา, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 31


กุเลสุ อะนะนุคทิ โธ, เป็ นผูไ้ ม่ติดพันในสกุลทั้งหลาย, นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญ�ู ปะเร อุปะวะเทยยุง.

วิญ�ูชน, พึงล่วงติเตียนเล่าชนอื่นได้ดว้ ยการกระทําอย่างใด, ไม่ พึงประพฤติกระทําการอย่างนั้นหน่อยหนึ่ งแล.

ทะสะธัมมะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ทะสะธัมมะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

ทะสะ อิเม ภิกขะเว ธัมมา, ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง. ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย, ธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ , บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ,

กะตะเม ทะสะ,

๑๐ ประการไฉนบ้าง ?

เววัณณิยมั หิ อัชฌุปะคะโตติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง. บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า, บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว, อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ, เราต้องทําอาการกิริยานั้น ๆ.

ปะระปะฏิพทั ธา เม ชีวกิ าติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง. บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า, ความเลี้ยงชีวติ ของเราเนื่องด้วยผูอ้ ื่น, เราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่าย.

อัญโญ เม อากัปโป กะระณีโยติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง. บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า, อาการกาย วาจาอย่างอื่น, ที่เราจะต้องทําให้ดีข้ ึนไปกว่านี้ ยังมีอยูอ่ ีก, มิใช่เพียงเท่านี้ .

กัจจิ นุ โข เม อัตตา สี ละโต นะ อุปะวะทะตีต,ิ ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง. บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า, ตัวของเราเอง, ติเตียนตัวเราเอง โดยศีลได้หรื อไม่ ?

กัจจิ นุ โข มัง อะนุวจิ จะ วัญ�ู สะพ๎รัห๎มะจารี สี ละโต นะ อุปะวะทันตีต,ิ ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง. บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า, สะพรัหมะจารี ผรู ้ ู ้ใคร่ ครวญแล้ว, ติเตียนเราโดยศีลได้หรื อไม่ ?

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 32


สั พเพหิ เม ปิ เยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง. บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า, เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทั้งนั้น.

กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีต.ิ ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.

บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า, เรามีกรรมเป็ นของตัว, เป็ นผูร้ ับผลของกรรม, มี กรรมเป็ นกําเนิด, มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์, มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย, เราทําดีจกั ได้ดี, ทําชัว่ จักได้ชว่ั , เราจักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนั้น.

กะถัมภูตสั สะ เม รัตตินทิวา วีตปิ ะตันตีต,ิ ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.

บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า, วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู.่

กัจจิ นุ โขหัง สุ ญญาคาเร อะภิระมามีต,ิ ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.

บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า, เรายินดีในที่สงัดหรื อไม่ ?

อัตถิ นุ โข เม อุตตะริมะนุสสะธัมมาอะละมะริยะญาณะทัสสะนะวิเสโส อะธิคะโต, โสหัง ปัจฉิเม กาเล สะพ๎รัห๎มะจารีหิ ปุฏโฐ นะ มังกุ ภะวิสสามีต,ิ ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง. บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า, คุณวิเศษของเรามีอยูห่ รื อไม่ ?, ที่จะทําให้เราเป็ นผูไ้ ม่เก้อเขิน, ในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง.

อิเม โข ภิกขะเว ทะสะ ธัมมา, ปัพพะชิเตนะ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พาติ.

ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย, ธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ แล, บรรพชิตควรพิจารณาเนื อง ๆ ฉะนี้ .

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 33


สี ลทุ เทสะปาฐัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สี ลุทเทสะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

ภาสิ ตะมิทงั เตนะ ภะคะวะตา ชานะตาปัสสะตา อะระหะตา สั มมาสั มพุทเธนะ,

พระผูม้ ีพระภาคเจ้าผูร้ ู ้เห็ น, เป็ นพระอรหันต์ ตรัสรู ้เองโดยถูกถ้วนพระองค์น้ นั , ได้ตรัสคํานี้ไว้แล้วว่า.

สั มปันนะสี ลา ภิกขะเว วิหะระถะ สั มปันนะปาฏิโมกขา,

ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย เธอทั้งหลาย จงเป็ นผูม้ ีศีลสมบูรณ์ มีพระปาฏิโมกข์สมบูรณ์.

ปาฏิโมกขะสั งวะระสั งวุตา วิหะระถะ อาจาระโคจะระสั มปันนา, จงเป็ นผูส้ าํ รวมแล้ว ด้วยเครื่ องสังวรในพระปาฏิโมกข์, สมบูรณ์ดว้ ยอาจาระและโคจร, คือมรรยาท และสถานที่เที่ยวไป.

อะณุมตั เตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิ กขะถะ สิ กขาปะเทสู ต.ิ จงเป็ นผูม้ ีปกติ เห็นน่ากลัวในโทษสักว่าเล็กน้อย, สมาทานศึกษาสําเหนียกในสิ กขาบททั้งหลายเถิด.

ตัส๎มาติหัมเ๎ หหิ สิ กขิตพั พัง.

เพราะเหตุดงั นั้นแหละ, เราทั้งหลายพึงศึกษาสําเหนียกว่า.

สั มปันนะสี ลา วิหะริสสามะ สั มปันนะปาฏิโมกขา,

จักเป็ นผูม้ ีศีลสมบูรณ์ มีพระปาฏิโมกข์สมบูรณ์.

ปาฏิโมกขะสั งวะระสั งวุตา วิหะริสสามะ อาจาระโคจะระสั มปันนา,

จักเป็ นผูส้ าํ รวมแล้ว ด้วยเครื่ องสังวรในพระปาฏิโมกข์, สมบูรณ์ดว้ ยอาจาระและโคจร, คือมรรยาท และสถานที่เที่ยวไป.

อะณุมตั เตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิ กขิสสามะ สิ กขาปะเทสู ต.ิ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 34


จักเป็ นผูม้ ีปกติ เห็นน่ากลัวในโทษสักว่าเล็กน้อย, สมาทานศึกษาสําเหนียกในสิ กขาบททั้งหลาย.

เอวัญหิ โน สิ กขิตพั พัง.

เราทั้งหลาย, พึงศึกษาสําเหนียกอย่างนี้ แล.

ตายะนะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ตายะนะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ, เธอจงบากบัน่ ตัดกระแสแห่ งตัณหาเสี ย, กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มณะ, จงกําจัดกามคุณทั้งหลายเสี ยเถิดนะพราหมณ์, นัปปะหายะ มุนิ กาเม, มุนี ที่ยงั ละเว้นกามคุณทั้งหลายไม่ได้, เนกัตตะมุปะปัชชะติ. ย่อมเข้าฌานยังไม่ได้. กะยิรา เจ กะยิราเถนัง, ถ้าจะทํา, ให้ทาํ การนั้นจริ ง ๆ, ทัฬ๎หะเมนัง ปะรักกะเม, พึงบากบัน่ ซึ่ งการนั้นให้มนั่ , สิ ถิโล หิ ปะริพพาโช, เพราะว่า, การบวชที่ยงั ย่อหย่อนหละหลวม, ภิยโย อากิระเต ระชัง. ยิง่ จะเกลี่ยโทษดังธุลี. อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย, อันความชัว่ ร้าย, ไม่ทาํ เสี ยเลยดีกว่า, ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง, เพราะว่า, ความชัว่ ย่อมแผดเผาในภายหลังได้, กะตัญจะ สุ กะตัง เสยโย, ฝ่ ายว่าความดี, ทําไว้นน่ั แหละดีกว่า, ยัง กัตว๎ า นานุตปั ปะติ. ที่ทาํ แล้ว ไม่ตอ้ งเดือดร้อนใจ. กุโส ยะถา ทุคคะหิโต, เปรี ยบเหมือนหญ้าคาที่จบั ยังไม่มนั่ , หัตถะเมวานุกนั ตะติ, ย่อมบาดมือได้โดยแท้, สามัญญัง ทุปปะรามัตถัง, สมณะคุณ, ที่ลูบคลําเกี่ยวข้องอย่างชัว่ ช้าก็เหมือนกัน, นิระยายูปะกัฑฒะติ. ย่อมหน่วงเหนี่ ยวไปสู่ นรกได้. ยังกิญจิ สิ ถิลงั กัมมัง, อันการงานอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ยอ่ หย่อน, สั งกิลฏิ ฐั ญจะ ยัง วะตัง, และข้อวัตรปฏิบตั ิที่ยงั เจือด้วยความเศร้าหมอง, สั งกัสสะรัง พ๎รห๎มะจะริยงั , พรหมจรรย์, ที่ยงั ต้องนึกด้วยความรังเกียจใจ, นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ. ทั้ง ๓ อย่างนั้น, ย่อมไม่เป็ นการมีผลยิง่ ใหญ่แล.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 35


คาถาใช้ สวดหลังจากบําเพ็ญจิตภาวนาทั้งตอนเช้ าและตอนเย็น

เทวะตาทิปัตติทานะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง เทวะตาทิปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ ยา เทวะตา สั นติ วิหาระวาสิ นี เทพดาเหล่าใด มีปกติอยูใ่ นวิหาร สถิตอยู่ ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง, ที่เรื อนพระสถูป, ที่เรื อนพระโพธิในที่น้ นั ๆ ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา, เทพดาเหล่านั้น เป็ นผูอ้ นั เราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทาน โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล. จงกระทําความสวัสดีในวิหารมณฑลนี้ เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว, พระภิกษุท้ งั หลายที่เป็ นเถระ ที่เป็ นปานกลาง ที่ยงั ใหม่ก็ดี สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา, อุบาสกอุบาสิ กาทั้งหลาย ผูเ้ ป็ นทานบดี พร้อมด้วยอารามิกชนก็ดี, คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา, ชนทั้งหลาย ที่เป็ นชาวบ้าน ที่เป็ นชาวเมือง ที่เป็ นชาวนิคม ที่เป็ นอิสสระก็ดี สั ปปาณะภูตา สุ ขติ า ภะวันตุ เต. สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็ นผูถ้ ึงซึ่ งความสุ ข ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสั มภะวา, แม้สัตว์เหล่าใด ที่เป็ นชลาพุชะกําเนิด ที่เป็ นอัณฑะชะกําเนิด สั งเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา, ที่เป็ นสังเสทะชะกําเนิด ที่เป็ นอุปปาติกะกําเนิดก็ดี นิยยานิกงั ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต, สัตว์เหล่านั้น ได้อาศัยพระธรรมเป็ นนิ ยยานิกธรรมแล้ว สั พเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สั งขะยัง, แม้ท้ งั หมด จงทําความสิ้ นไปแห่ งทุกข์ ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโมขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย จงดํารงอยูน่ าน ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา, และบุคคลทั้งหลายที่ทรงธรรมจงดํารงอยูน่ าน สั งโฆ โหตุ สะมัคโควะ ขอพระสงฆ์จงเป็ นผูพ้ ร้อมเพรี ยงกันเทียว อัตถายะ จะ หิตายะ จะ. เพื่อประโยชน์และเกื้อกูล วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 36


อัมเ๎ ห รักขะตุ สั ทธัมโม สั พเพปิ ธัมมะจาริโน, วุฑฒิง สั มปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยปั ปะเวทิเต.

ขอพระสัทธรรม จงรักษาเราทั้งหลาย ผูป้ ระพฤติธรรม แม้ท้ งั ปวง ขอเราทั้งหลาย จงถึงความเจริ ญ ในธรรมที่พระอริ ยเจ้าแสดงแล้วเถิด.

ธัมมุทเทส ๔

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ธัมมุทเทสะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ อุปะนียะติ โลโก โลก คือ หมู่สัตว์อนั ชราต้อนไปอยู,่ อัทธุโว เป็ นผูไ้ ม่ยงั่ ยืน, อะตาโณ โลโก โลกไม่มีผตู ้ า้ นทาน, อะนะภิสสะโร ไม่มีผเู ้ ป็ นยิง่ ใหญ่, อัสสะโก โลโก โลกไม่มีส่ิ งเป็ นของ ๆ ตน, สั พพัง ปะหายะ คะมะนียงั จําจะละทิ้งสิ่ งทั้งสิ้ นแล้วต้องไป, อูโน โลโก โลกยังพร่ องอยู,่ อะติตโต เป็ นผูย้ งั ไม่อิ่ม ไม่เบื่อ, ตัณหาทาโส จึงต้องเป็ นทาสแห่ งตัณหา.

ภาระสุ ตตะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ภาระสุ ตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ ภารา หะเว ปัญจักขันธา ปัญจะขันธ์ท้ งั หลายเป็ นภาระจริ ง ๆ, ภาระหาโร จะ ปุคคะโล แต่บุคคลก็ยงั ยึดถือภาระไว้, ภาราทานัง ทุกขัง โลเก แท้จริ ง ยึดถือภาระในโลกเป็ นความทุกข์, ภาระนิกเขปะนัง สุ ขงั การปล่อยวางภาระเสี ยได้เป็ นความสุ ข. นิกขิปิต๎วา คะรุง ภารัง ครั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้ว, อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ ไม่ยดึ ถือภาระอย่างอื่นไว้,

สะมูลงั ตัณห๎ ัง อัพพุยห๎ ะ นิจฉาโต ปะรินิพพุโตติ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

เป็ นผูร้ ้ื อถอนตัณหากับทั้งมูลรากได้แล้ว, เป็ นผูห้ มดอยาก ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้แล. Page 37


อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดนํา้ อิมินา)

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

อิมนิ า ปุญญะกัมเมนะ อาจะริยูปะการา จะ สุ ริโย จันทิมา ราชา พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ สั พเพ สั ตตา สุ ขี โหนตุ สุ ขงั จะ ติวธิ ัง เทนตุ อิมนิ า ปุญญะกัมเมนะ ขิปปาหัง สุ ละเภ เจวะ เย สั นตาเน หินา ธัมมา นัสสั นตุ สั พพะทา เยวะ อุชุจิตตัง สะติปัญญา มารา ละภันตุ โนกาสั ง พุทธาทิปะวะโร นาโถ นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ เต โสตตะมานุภาเวนะ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

อุปัชฌายา คุณุตตะรา มาตา ปิ ตา จะ ญาตะกา ปิ ยา มะมัง คุณะวันตา นะราปิ จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง อิมนิ า อุททิเสนะ จะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง ยาวะ นิพพานะโต มะมัง ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว สั ลเลโข วิริยมั ห๎ ินา กาตุญจะ วิริเยสุ เม ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม สั งโฆ นาโถตตะโร มะมัง มาโรกาสั ง ละภันตุ มา.

Page 38


กรวดนํา้ อิมนิ า (แปล)

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับพร้อมกัน)

อิมนิ า ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิ ตา จะ ญาตะกา สุ ริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ สั พเพ สั ตตา สุ ขี โหนตุ

ปุญญานิ ปะกะตานิ เม สุ ขงั จะ ติวธิ ัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง อิมนิ า ปุญญะกัมเมนะ อิมนิ า อุททิเสนะ จะ ขิปปาหัง สุ ละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง เย สั นตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

ด้วยบุญนี้ อุทิศให้, อุปัชฌาย์ผเู ้ ลิศคุณ, แลอาจารย์ ผูเ้ กื้อหนุน, ทั้งพ่อแม่และปวงญาติ, สูรย์จนั ทร์แลราชา, ผูท้ รงคุณหรื อสูงชาติ, พรหมมาร และอินทราช, ทั้งทวยเทพ และโลกบาล, ยมราช มนุษย์มิตร, ผูเ้ ป็ นกลาง ผูจ้ องผลาญ, ขอให้เป็ นสุ ขศานติ์, ทุกทัว่ หน้า อย่าทุกข์ทน, บุญผองที่ขา้ ทํา, จงช่วยอํานวยศุภผล, ให้สุขสามอย่าล้น, ให้ลุถึงนิพพานพลัน, ด้วยบุญนี้ที่เราทํา, แลอุทิศให้ปวงสัตว์, เราพลันได้ซ่ ึงการตัด, ตัวตัณหา อุปาทาน, สิ่ งชัว่ ในดวงใจ, กว่าเราจะถึงนิพพาน, Page 39


นัสสั นตุ สั พพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว อุชุจิตตัง สะติปัญญา สั ลเลโข วิริยมั ห๎ ินา มารา ละภันตุ โนกาสั ง กาตุญจะ วิริเยสุ เม พุทธาทิปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สั งโฆ นาโถตตะโร มะมัง เต โสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสั ง ละภันตุ มา. ทะสะปุญญานุภาเวนะ มาโรกาสั ง ละภันตุ มา.

มลายสิ้นจากสันดาน, ทุก ๆ ภพ ที่เราเกิด, มีจิตตรงและสติ, ทั้งปัญญาอันประเสริ ฐ, พร้อมทั้งความเพียรเลิศ, เป็ นเครื่ องขุดกิเลสหาย, โอกาสอย่าพึงมี, แก่หมู่มารสิ้นทั้งหลาย, เป็ นช่องประทุษร้าย, ทําลายล้างความเพียรจม, พระพุทธผูบ้ วรนาถ, พระธรรมที่พ่ งึ อุดม, พระปัจเจกะพุทธสม, ทบพระสงฆ์ ที่พ่ งึ ผยอง ด้วยอานุภาพนั้น, ขอหมูม่ าร อย่าได้ช่อง. ด้วยเดชบุญทั้งสิ บป้ อง อย่าเปิ ดโอกาสแก่มาร เทอญ.

สั พพะปัตติทานะคาถา (บทกรวดนํ้า)

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สัพพะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ปุญญัสสิ ทานิ กะตัสสะ เตสั ญจะ ภาคิโน โหนตุ เย ปิ ยา คุณะวันตา จะ ทิฏฐา เม จาป๎ ยะทิฏฐา วา วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

ยานัญญานิ กะตานิ เม สั ตตานันตาปปะมาณะกา มัยห๎ ัง มาตาปิ ตาทะโย อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน Page 40


สั ตตา ติฏฐั นติ โลกัส๎มงิ ปัญเจกะจะตุโวการา ญาตัง เย ปัตติทานัมเม เย จิมงั นัปปะชานันติ มะยา ทินนานะ ปุญญานัง สั พเพ สั ตตา สะทา โหนตุ เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ

เต ภุมมา จะตุโยนิกา สั งสะรันตา ภะวาภะเว อะนุโมทันตุ เต สะยัง เทวา เตสั ง นิเวทะยุง อะนุโมทะนะเหตุนา อะเวรา สุ ขะชีวโิ น เตสาสา สิ ชฌะตัง สุ ภา.

ขอสัตว์ท้ งั หลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงเป็ นผูม้ ีส่วนแห่ งบุญที่ขา้ พเจ้าได้ทาํ ใน บัดนี้ , แลแห่ งบุญทั้งหลายอื่นที่ขา้ พเจ้าได้ทาํ แล้ว. คือชนเหล่าใดเป็ นที่รักผูม้ ีคุณ มีมารดา และบิดาของข้าพเจ้าเป็ นต้น ที่ขา้ พเจ้าได้เห็ น หรื อแม้ไม่ได้เห็น แลสัตว์ ทั้งหลายอื่นที่เป็ น กลาง แลมีเวรกันตั้งอยูใ่ นโลก เกิดในภูมิ ๓ เกิดในกําเนิ ด ๔ มีขนั ธ์ ๕ แลขันธ์ ๑ แลขันธ์ ๔ ท่องเที่ยวอยูใ่ นภพน้อย แลภพใหญ่ สัตว์เหล่าใด ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนาเองเถิด ก็สัตว์เหล่าใด ย่อมไม่ทราบการ ให้ส่วนบุญ ของข้าพเจ้านี้ ขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญ ทั้งหลาย ที่ขา้ พเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ท้ งั ปวง จงอย่ามีเวรอยูเ่ ป็ นสุ ขเสมอเถิด แลจงถือทางอัน เกษมเถิด ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็ จ เทอญ. หมายเหตุ หลังจากสวดมนต์ทาํ วัตรเย็นจบแล้ว พร้อมกันนัง่ คุกเข่า หันหน้าไปทางพระ พุทธรู ป กราบ ๓ หน พร้อม ๆ กัน ( รอให้พระอนุเถระ กราบพระเถระเสร็ จก่อน ) เสร็ จแล้วกราบพระสงฆ์ ๓ หน พร้อม ๆ กัน

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 41


สั พพะปัตติทานะคาถา

ปุญญัสสิ ทานิ กะตัสสะยานัญญานิ กะตานิ เม เตสั ญจะ ภาคิโน โหนตุสั ตตานันตาปปะมาณะกา, เย ปิ ยา คุณะวันตา จะ, มัยห๎ ัง มาตาปิ ตาทะโย, ทิฏฐา เม จาป๎ ยะทิฏฐา วา, อัญเญ มัชฌัตตะเวริโนสั ตตา ติฏฐั นติ โลกัส๎มงิ , เต ภุมมา จะตุโยนิกา, ปัญเจกะจะตุโวการา, สั งสะรันตา ภะวาภะเว, ญาตัง เย ปัตติทานัมเม,

ขอให้สตั ว์ท้ งั หลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงเป็ นผูม้ ีส่วนแห่งบุญที่ขา้ พเจ้าได้ทาํ ในบัดนี้, แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ขา้ พเจ้าได้ทาํ แล้ว. คือชนเหล่าใดเป็ นที่รัก ผูม้ ีคุณ, มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็ นต้น, ที่ขา้ พเจ้าได้เห็น หรื อแม้ไม่ได้เห็น แลสัตว์ท้ งั หลายอื่นที่เป็ นกลางแลมีเวรกันตั้งอยูใ่ นโลก, เกิดในภูมิ ๓ เกิดในกําเนิด ๔ , มีขนั ธ์ ๕ แลขันธ์ ๑ แลขันธ์ ๔ , ท่องเที่ยวอยูใ่ นภพน้อย แลภพใหญ่, สัตว์เหล่าใด ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว, อะนุโมทันตุ เต สะยัง, ขอให้สตั ว์เหล่านั้น จงอนุโมทนาเองเถิด, เย จิมงั นัปปะชานันติ, ก็สตั ว์เหล่าใด ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้, เทวา เตสั ง นิเวทะยุง, ขอให้เทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สตั ว์เหล่านั้น, มะยา ทินนานะ ปุญญานัง- เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายอะนุโมทะนะเหตุนา, ที่ขา้ พเจ้าให้แล้ว, สั พเพ สั ตตา สะทา โหนตุ- ขอให้สตั ว์ท้ งั ปวง จงอย่ามีเวรอะเวรา สุ ขะชีวโิ น, อยูเ่ ป็ นสุ ขเสมอเถิด, เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ, แลจงถึงทางอันเกษมเถิด, เตสาสา สิ ชฌะตัง สุ ภา. ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้น, จงสําเร็ จ เทอญ ฯ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 42


ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง กาเยนะ วาจามะนะสา เย สั ตตา สั ญญิโน อัตถิ กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง เย ตัง กะตัง สุ วทิ ติ งั เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ สั พเพ โลกัมห๎ ิ เย สั ตตา มะนุญญัง โภชะนัง สั พเพ

กัตตัพพัง กิริยงั มะมะ, ติทะเส สุ คะตัง กะตัง, เย จะ สั ตตา อะสั ญญิโน, สั พเพ ภาคี ภะวันตุ เต, ทินนัง ปุญญะผะลัง มะยา, เทวา คันต๎วา นิเวทะยุง, ชีวนั ตาหาระเหตุกา, ละภันตุ มะมะ เจตะสาติ.

คําแปลติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา

กุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งควรทําด้วยกาย วาจา ใจ เป็ นเหตุจะให้ไปเกิดใน ไตร ทศเทวสถานโดยง่าย เราได้ทาํ แล้ว บรรดาสัตว์ท้ งั หลายเหล่าใด ที่มีสัญญาก็ดี บรรดา สัตว์ ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมด จงเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสวยบุญ ที่เรากระทําแล้ว บรรดาสัตว์ท้ งั หลาย เหล่าใด ที่ไม่รู้วา่ เราให้ส่วนบุญ ขอทวยเทพเจ้า จงไปช่วย บอกให้รู้ บรรดาสัตว์ ทั้งหมดในโลก ที่เลี้ยงชี วติ ด้วยอาหาร ขอสัตว์ท้ งั หลายทั้งหมด จงได้อาหารที่พอใจ ด้วย จิตที่เราคิดเทอญ ฯ

อานิสงส์ ในการฟังธรรม ๕ ประการ

“ ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย ! อานิสงส์ ในการฟังธรรม ๕ ประการ เหล่ านี้คอื :๑. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ ฟังสิ่ งที่ยงั ไม่ เคยฟัง. ๒. สิ่ งใดที่เคยฟังแล้ ว แต่ ไม่ เข้ าใจ ย่อมเข้ าใจสิ่ งนั้นชัด . ๓. บรรเทาความสงสั ยได้ ๔. ทําความเห็นให้ ถูกต้ องได้ ๕. จิตของผู้ฟังย่อมผ่ องใส ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย ! อานิ สงส์ ในการฟังธรรม ๕ ประการ เหล่ านี้แล ” ปัญจะกะนิบาต อังคุตตระนิกาย ๒๒/๒๗๖

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 43


คาถาขอฝน ๏ มะหาการุณโิ ก นาโถ หิตายะ สั พพะปาณินัง

ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ มะหาการุณโิ ก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ สุ ภูโต จะ มะหาเถโร นีละวัณโณ มะหาเตโช ๏ มะหาการุณโิ ก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ มะหาการุณโิ ก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ สุ ภูโต จะ มะหาเถโร นีละวัณโณ มะหาเตโช ๏ มะหาการุณโิ ก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ มะหาการุณโิ ก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ สุ ภูโต จะ มะหาเถโร นีละวัณโณ มะหาเตโช วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง โหตุ เต ชะยะมังคะลัง อัตถายะ สั พพะปาณินัง ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง เทโว วัสสะตุ ธัมมะโต มะหากาโย มโหทะโร ปะวัสสั นตุ วะลาหะกา. หิตายะ สั พพะปาณินัง ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง โหตุ เต ชะยะมังคะลัง หิตายะ สั พพะปาณินัง ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง เทโว วัสสะตุ กาละโต มะหากาโย มโหทะโร ปะวัสสั นตุ วะลาหะกา. หิตายะ สั พพะปาณินัง ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง โหตุ เต ชะยะมังคะลัง สุ ขายะ สั พพะปาณินัง ปัตโต สั มโพธิมตุ ตะมัง เทโว วัสสะตุ ฐานะโส มะหากาโย มโหทะโร ปะวัสสั นตุ วะลาหะกา ๚ Page 44


วันอาทิตย์ ถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ ฯ ( ๓ หน )

อิตปิ ิ โส ภะคะวา อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ, วิชชาจะระณะสั มปันโน สุ ค โต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สั ตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สั นทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิ โก, โอปะ นะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหีติ ฯ สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สา วะกะสั งโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะ วะโต สาวะกะสั งโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุค คะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง, ค๎รีเมขะลัง อุทติ ะโฆระสะเสนะมารัง, ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสั พพะรัตติง, โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง, ขันตีสุทนั ตะวิธินา ชิ ตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตงั , ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุ ทารุณนั ตัง, เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 45


อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุ ทารุณนั ตัง, ธาวันติโยชะนะปะถังคุลมิ าละวันตัง, อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. กัตว๎ านะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา, จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ, สั นเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. สั จจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง, วาทาภิโรปิ ตะมะนัง อะติอนั ธะภูตงั , ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพธุ ัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. ทุคคาหะทิฏฐิ ภุชะเคนะ สุ ทฏั ฐะหัตถัง, พ๎รัห๎มงั วิสุทธิชุตมิ ทิ ธิพะกาภิธานัง, ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิ ตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา, โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที, หิตว๎ านะเนกะวิวธิ านิ จุปัททะวานิ, โมกขัง สุ ขงั อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ มะหาการุณโิ ก นาโถ หิตายะ สั พพะปาณินัง, ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง, เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ ชะยันโต โพธิยา มูเล สั กย๎ านัง นันทิวฑ ั ฒะโน, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 46


เอวัง ต๎วงั วิชะโย โหหิ อะปะราชิตะปัลลังเก อะภิเสเก สั พพะพุทธานัง สุ นักขัตตัง สุ มงั คะลัง สุ ขะโณ สุ มหุ ุตโต จะ ปะทักขิณงั กายะกัมมัง ปะทักขิณงั มะโนกัมมัง ปะทักขิณานิ กัตว๎ านะ

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล. สี เส ปะฐะวิโปกขะเร, อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ. สุ ปะภาตัง สุ หุฏฐิ ตงั , สุ ยฏิ ฐั ง พ๎รัห๎มะจาริสุ, วาจากัมมัง ปะทักขิณงั , ปะณิธี เต ปะทักขิณา, ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

มงคลจักรวาลน้ อย

สั พพะพุทธานุภาเวนะ สั พพะธัมมานุภาเวนะ สั พพะสั งฆานุภาเวนะ พุทธะระ ตะนัง ธัมมะระตะนัง สั งฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสี ติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิ ฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สั พเพ เต โรคา สั พเพ เต ภะยา สั พเพ เต อันตะรายา สั พเพ เต อุปัททะวา สั พเพ เต ทุนนิมติ ตา สั พเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสั นตุ, อายุวฑ ั ฒะโก ธะ นะวัฑฒะโก สิ ริวฑ ั ฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุ ขะวัฑฒะโก โหตุ สั พพะทา. ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สั ตตุ จุปัททะวา, อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสั นตุ จะ เตชะสา, ชะยะสิ ทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยงั สุ ขงั พะลัง, สิ ริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา, สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิ ทธี ภะวันตุ เต. ภะวะตุ สั พพะมังคะลัง รักขันตุ สั พพะเทวะตา, สั พพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ภะวะตุ สั พพะมังคะลัง รักขันตุ สั พพะเทวะตา, สั พพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ภะวะตุ สั พพะมังคะลัง รักขันตุ สั พพะเทวะตา, สั พพะสั งฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 47


วันจันทร์ เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทปี ิ กา คาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริ ทีปิกา คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

พะหุง เว สะระณัง ยันติ อารามะรุกขะเจต๎ยานิ เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมาคัมมะ โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ จัตตาริ อะริยะสั จจานิ ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง อะริยญ ั จัฏฐั งคิกงั มัคคัง เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมาคัมมะ

ปัพพะตานิ วะนานิ จะ, มะนุสสา ภะยะตัชชิตา. เนตัง สะระณะมุตตะมัง, สั พพะทุกขา ปะมุจจะติ. สั งฆัญจะ สะระณัง คะโต, สั มมัปปัญญายะ ปัสสะติ. ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง, ทุกขูปะสะมะคามินัง. เอตัง สะระณะมุตตะมัง, สั พพะทุกขา ปะมุจจะตีติ.

นะมะการะสิ ทธิคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง นะมะการะสิ ทธิคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ, สามัง วะ พุทโธ สุ คะโต วิมุตโต, มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต, ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง. พุทธัง วะรันตัง สิ ระสา นะมามิ, โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ, ตันเตชะสา เต ชะยะสิ ทธิ โหตุ, สั พพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 48


ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สั ตถุ, ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมคั คัง, นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี, สาตาวะโห สั นติกะโร สุ จิณโณ. ธัมมัง วะรันตัง สิ ระสา นะมามิ, โมหัปปะทาลัง อุปะสั นตะทาหัง, ตันเตชะสา เต ชะยะสิ ทธิ โหตุ, สั พพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ. สั ทธัมมะเสนา สุ คะตานุโค โย, โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา, สั นโต สะยัง สั นตินิโยชะโก จะ, ส๎ วากขาตะธัมมัง วิทติ งั กะโรติ. สั งฆัง วะรันตัง สิ ระสา นะมามิ, พุทธานุพทุ ธัง สะมะสี ละทิฏฐิ ง, ตันเตชะสา เต ชะยะสิ ทธิ โหตุ, สั พพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.

นะโมการะอัฏฐะกะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง นะโมการะอัฏฐะกะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

นะโม อะระหะโต สั มมานะโม อุตตะมะธัมมัสสะ นะโม มะหาสั งฆัสสาปิ นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ นะโม โอมะกาตีตสั สะ นะโมการัปปะภาเวนะ นะโมการานุภาเวนะ นะโมการัสสะ เตเชนะ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

สั มพุทธัสสะ มะเหสิ โน, ส๎ วากขาตัสเสวะ เตนิธะ. วิสุทธะสี ละทิฏฐิ โน, ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกงั . ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ , วิคจั ฉันตุ อุปัททะวา. สุ วตั ถิ โหตุ สั พพะทา, วิธิมห๎ ิ โหมิ เตชะวา. Page 49


มังคะละสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง มังคะละสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ ( ถ้าจะสวดเฉพาะคาถา พึงว่า หันทะ มะยัง มังคะละคาถาโย ภะณามะ เส ฯ )

เอวัมเม สุ ตงั , เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยงั วิหะระติ, เชตะ วะเน อะนาถะปิ ณฑิกสั สะ, อาราเม. อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา, อะภิกกัน ตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสต๎วา, เย นะ ภะคะวา เตนุปะสั งกะมิ, อุปะสั งกะมิตว๎ า ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอ กะมันตัง อัฏฐาสิ . เอกะมันตัง ฐิ ตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ. พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง, อากังขะมานา โสตถานัง พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง. อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา, ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา, อัตตะสั มมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. พาหุสัจจัญจะ สิ ปปัญจะ วินะโย จะ สุ สิกขิโต, สุ ภาสิ ตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. มาตาปิ ตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สั งคะโห, อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สั งคะโห, อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สั ญญะโม, อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. คาระโว จะ นิวาโต จะ สั นตุฏฐี จะ กะตัญ�ุตา, กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง, กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 50


ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยญ ั จะ นิพพานะสั จฉิกริ ิยา จะ ผุฏฐั สสะ โลกะธัมเมหิ อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตาทิสานิ กัตว๎ านะ สั พพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

อะริยะสั จจานะ ทัสสะนัง, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. สั พพัตถะมะปะราชิตา, ตันเตสั ง มังคะละมุตตะมันติ.

กาละทานะสุ ตตะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง กาละทานะสุ ตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

กาเล ทะทันติ สะปัญญา กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ วิปปะสั นนะมะนา ตัสสะ เย ตัตถะ อะนุโมทันติ นะ เตนะ ทักขิณา โอนา ตัส๎มา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต ปุญญานิ ปะระโลกัส๎มงิ

วะทัญ�ู วีตะมัจฉะรา, อุชุภูเตสุ ตาทิสุ. วิปุลา โหติ ทักขิณา, เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา. เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน, ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง, ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ.

อัคคัปปะสาทะสุ ตตะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อัคคัปปะสาทะสุ ตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

อัคคะโต เว ปะสั นนานัง อัคเค พุทเธ ปะสั นนานัง อัคเค ธัมเม ปะสั นนานัง อัคเค สั งเฆ ปะสั นนานัง อัคคัส๎มงิ ทานัง ทะทะตัง อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี เทวะภูโต มะนุสโส วา วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง, ทักขิเณยเย อะนุตตะเร. วิราคูปะสะเม สุ เข, ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร. อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ, ยะโส กิตติ สุ ขงั พะลัง. อัคคะธัมมะสะมาหิโต, อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีต.ิ

Page 51


วันอังคาร สั มพุทเธ ฯ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สัมพุทเธติอาทิกานะมะการะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

สั มพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ปัญจะสะตะสะหัสสานิ เตสั ง ธัมมัญจะ สั งฆัญจะ นะมะการานุภาเวนะ อะเนกา อันตะรายาปิ สั มพุทเธ ปัญจะปัญญาสั ญจะ ทะสะสะตะสะหัสสานิ เตสั ง ธัมมัญจะ สั งฆัญจะ นะมะการานุภาเวนะ อะเนกา อันตะรายาปิ สั มพุทเธ นะวุตตะระสะเต วีสะติสะตะสะหัสสานิ เตสั ง ธัมมัญจะ สั งฆัญจะ นะมะการานุภาเวนะ อะเนกา อันตะรายาปิ

ท๎วาทะสั ญจะ สะหัสสะเก, นะมามิ สิ ระสา อะหัง. อาทะเรนะ นะมามิหัง, หันต๎วา สั พเพ อุปัททะเว, วินัสสั นตุ อะเสสะโต. จะตุวสี ะติ สะหัสสะเก, นะมามิ สิ ระสา อะหัง. อาทะเรนะ นะมามิหัง, หันต๎วา สั พเพ อุปัททะเว, วินัสสั นตุ อะเสสะโต. อัฏฐะจัตตาฬี สะ สะหัสสะเก, นะมามิ สิ ระสา อะหัง. อาทะเรนะ นะมามิหัง, หันต๎วา สั พเพ อุปัททะเว, วินัสสั นตุ อะเสสะโต.

ระตะนะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ระตะนะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ ( ถ้าจะสวดเฉพาะ ๖ คาถา พึงว่า หันทะ มะยัง ฉะระตะนะปะริ ตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ )

๏ ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา,

สั คเคสุ นะ โน อิทมั ปิ เอเตนะ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

วา ยัง ระตะนัง ปะณีตงั , สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ, พุทเธ ระตะนัง ปะณีตงั , สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ.

Page 52


๏ ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตงั ,

ยะทัชฌะคา สั กย๎ ะมุนี สะมาหิโต, นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ, อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ๏ ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวณั ณะยี สุ จงิ , สะมาธิมานันตะริกญ ั ญะมาหุ, สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ, อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ๏ เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสั ตถา, จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ, เต ทักขิเณยยา สุ คะตัสสะ สาวะกา, เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ๏ เย สุ ปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ, นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห๎ ิ, เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคยั ห๎ ะ, ลัทธา มุธา นิพพุตงิ ภุญชะมานา, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ๏ ขีณงั ปุราณัง นะวัง นัตถิ สั มภะวัง, วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มงิ , เต ขีณะพีชา อะวิรุฬ๎หิฉันทา, นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 53


มะหาการุณโิ กนาโถ ฯ

มะหาการุณโิ ก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ ชะยันโต โพธิยา มูเล เอวัง ต๎วงั วิชะโย โหหิ อะปะราชิตะปัลลังเก อะภิเสเก สั พพะพุทธานัง สุ นักขัตตัง สุ มงั คะลัง สุ ขะโณ สุ มหุ ุตโต จะ ปะทักขิณงั กายะกัมมัง ปะทักขิณงั มะโนกัมมัง ปะทักขิณานิ กัตว๎ านะ โส อัตถะลัทโธ สุ ขโิ ต อะโรโค สุ ขโิ ต โหหิ สา อัตถะลัทธา สุ ขติ า อะโรคา สุ ขติ า โหหิ เต อัตถะลัทธา สุ ขติ า อะโรคา สุ ขติ า โหถะ สั กกัตว๎ า พุทธะระตะนัง หิตงั เทวะมะนุสสานัง นัสสั นตุปัททะวา สั พเพ สั กกัตว๎ า ธัมมะระตะนัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง นัสสั นตุปัททะวา สั พเพ สั กกัตว๎ า สั งฆะระตะนัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

หิตายะ สั พพะปาณินัง, ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง, โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ สั กย๎ านัง นันทิวฑ ั ฒะโน, ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล. สี เส ปะฐะวิโปกขะเร, อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ. สุ ปะภาตัง สุ หุฏฐิ ตงั , สุ ยฏิ ฐั ง พ๎รัห๎มะจาริสุ, วาจากัมมัง ปะทักขิณงั , ปะณิธี เต ปะทักขิณา, ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ วิรุฬ๎โห พุทธะสาสเน, สะหะ สั พเพหิ ญาติภ.ิ วิรุฬ๎หา พุทธะสาสเน, สะหะ สั พเพหิ ญาติภ.ิ วิรุฬ๎หา พุทธะสาสเน, สะหะ สั พเพหิ ญาติภ.ิ โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, พุทธะเตเชนะ โสตถินา, ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต. โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, ธัมมะเตเชนะ โสตถินา, ภะยา วูปะสะเมนตุ เต. โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, สั งฆะเตเชนะ โสตถินา, Page 54


นัสสั นตุปัททะวา สั พเพ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ระตะนัง สั งฆะสะมัง นัตถิ

โรคา วูปะสะเมนตุ เต. พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, โหตุ เต ชะยะมังคะลัง. ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, โหตุ เต ชะยะมังคะลัง. สั งโฆ เม สะระณัง วะรัง, โหตุ เต ชะยะมังคะลัง. วิชชะติ วิวธิ ัง ปุถุ, ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต. วิชชะติ วิวธิ ัง ปุถุ, ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต. วิชชะติ วิวธิ ัง ปุถุ, ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต.

วิหาระทานะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง วิหาระทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

สี ตงั อุณห๎ ัง ปะฏิหันติ สิ ริงสะเป จะ มะกะเส ตะโต วาตาตะโป โฆโร เลนัตถัญจะ สุ ขตั ถัญจะ วิหาระทานัง สั งฆัสสะ ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส วิหาเร การะเย รัมเม เตสั ง อันนัญจะ ปานัญจะ ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

ตะโต วาฬะมิคานิ จะ, สิ สิเร จาปิ วุฏฐิ โย. สั ญชาโต ปะฏิหัญญะติ, ฌายิตุง จะ วิปัสสิ ตุง. อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตงั , สั มปัสสั ง อัตถะมัตตะโน. วาสะเยตถะ พะหุสสุ เต, วัตถะเสนาสะนานิ จะ. วิปปะสั นเนนะ เจตะสา, สั พพะทุกขาปะนูทะนัง, ปะรินิพพาต๎ยะนาสะโวติ.

Page 55


วันพุธ

กะระณียะเมตตะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง กะระณียะเมตตะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ ถ้ าสวดย่ อตั้งแต่ เมตตัญจะ ฯ เป็ นต้นไป พึงว่า หันทะ มะยัง เมตตัญจะ สั พพะโลกัสมินติอาทิกังเมตตะปริตตัง ภะณามะ เส ฯ

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ สั กโก อุชู จะ สุ หุชู จะ สั นตุสสะโก จะ สุ ภะโร จะ สั นตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ สุ ขโิ น วา เขมิโน โหนตุ เย เกจิ ปาณะภูตตั ถิ ทีฆา วา เย มะหันตา วา ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา ภูตา วา สั มภะเวสี วา นะ ปะโร ปะรัง นิกพุ เพถะ พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสั ญญา มาตา ยะถา นิยงั ปุตตัง เอวัมปิ สั พพะภูเตสุ เมตตัญจะ สั พพะโลกัส๎มงิ อุทธัง อะโธ จะ ติริยญ ั จะ ติฏฐั ญจะรัง นิสินโน วา เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ ทิฏฐิ ญจะ อะนุปะคัมมะ สี ละวา กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

ยันตัง สั นตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ, สุ วะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี. อัปปะกิจโจ จะ สั ลละหุกะวุตติ, อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคทิ โธ. เยนะ วิญ�ู ปะเร อุปะวะเทยยุง, สั พเพ สั ตตา ภะวันตุ สุ ขติ ตั ตา. ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา, มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา. เย จะ ทูเร วะสั นติ อะวิทูเร, สั พเพ สั ตตา ภะวันตุ สุ ขติ ตั ตา. นาติมญ ั เญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ, นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ. อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข, มานะสั มภาวะเย อะปะริมาณัง. มานะสั มภาวะเย อะปะริมาณัง. อะสั มพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง, สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ, พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ. ทัสสะเนนะ สั มปันโน, นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. Page 56


ขันธะปะริตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ขันธะปะริ ตตัง ภะณามะ เส ฯ ถ้าสวดย่อตั้งแต่อปั ปะมาโณ พุทโธ ฯ เป็ นต้นไป พึงว่า หันทะ มะยัง อัปปะมาโณ พุทโธติอาทิกงั ขันธะปะริ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม, ฉัพย๎ าปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณห๎ าโคตะมะเกหิ จะ. อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม, จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม. มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก, มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท. สั พเพ สั ตตา สั พเพ ปาณา สั พเพ ภูตา จะ เกวะลา, สั พเพ ภัทร๎ านิ ปัสสั นตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา. อัปปะมาโณ พุทโธ, อัปปะมาโณ ธัมโม, อัปปะมาโณ สั งโฆ, ปะ มาณะวันตานิ สิ ริงสะปานิ, อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา, กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา, ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ, โสหัง นะโม ภะคะวะโต, นะโม สั ตตันนัง สั มมาสั มพุทธานัง.

โมระปะริตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง โมระปะริ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส, ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสั ง, ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสั ง. เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สั พพะธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ, นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา,

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 57


นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา. อิมงั โส ปะริตตัง กัตว๎ า โมโร จะระติ เอสะนา. อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส, ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสั ง, ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง. เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สั พพะธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ, นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา. อิมงั โส ปะริตตัง กัตว๎ า โมโร วาสะมะกัปปะยีต.ิ

วัฏฏะกะปะริตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง วัฏฏะกะปะริ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

อัตถิ โลเก สี ละคุโณ เตนะ สั จเจนะ กาหามิ อาวัชชิตว๎ า ธัมมะพะลัง สั จจะพะละมะวัสสายะ สั นติ ปักขา อะปัตตะนา มาตา ปิ ตา จะ นิกขันตา สะหะ สั จเจ กะเต มัยห๎ ัง วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ สั จเจนะ เม สะโม นัตถิ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

สั จจัง โสเจยยะนุททะยา, สั จจะกิริยะมะนุตตะรัง. สะริตว๎ า ปุพพะเก ชิเน, สั จจะกิริยะมะกาสะหัง. สั นติ ปาทา อะวัญจะนา, ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ. มะหาปัชชะลิโต สิ ข,ี อุทะกัง ปัตว๎ า ยะถา สิ ข,ี เอสา เม สั จจะปาระมีต.ิ

Page 58


อะภะยะปะริตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ยันทุนนิมิตตันติอาทิกา คาถาโย ภะณามะ เส ฯ หรื อ หันทะ มะยัง อะภะยะปะริ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

ยันทุนนิมติ ตัง อะวะมังคะลัญจะ, โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สั ทโท, ปาปัคคะโห ทุสสุ ปินัง อะกันตัง, พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. ยันทุนนิมติ ตัง อะวะมังคะลัญจะ, โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สั ทโท, ปาปัคคะโห ทุสสุ ปินัง อะกันตัง, ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. ยันทุนนิมติ ตัง อะวะมังคะลัญจะ, โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สั ทโท, ปาปัคคะโห ทุสสุ ปินัง อะกันตัง, สั งฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ยัส๎มงิ ปะเทเส กัปเปติ สี ละวันเตตถะ โภเชต๎วา ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุ ง ตา ปูชิตา ปูชะยันติ ตะโต นัง อะนุกมั ปันติ เทวะตานุกมั ปิ โต โปโส วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

วาสั ง ปัณฑิตะชาติโย, สั ญญะเต พ๎รัหม๎ะจาริโน. ตาสั ง ทักขิณะมาทิเส, มานิตา มานะยันติ นัง. มาตา ปุตตังวะ โอระสั ง, สะทา ภัทร๎ านิ ปัสสะติ. Page 59


เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ, ภุมมานิ วา ยานิ วา อันตะลิกเข, สั พเพ วะ ภูตา สุ มะนา ภะวันตุ, อะโถปิ สั กกัจจะ สุ ณนั ตุ ภาสิ ตงั . สุ ภาสิ ตงั กิญจิปิ โว ภะเณมุ, ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง, ธัมมูปะเทสั ง อะนุการะกานัง, ตัส๎มา หิ ภูตานิ สะเมนตุ สั พเพ. เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ, ภูเตสุ พาฬ๎ หัง กะตะภัตติกายะ, ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง, ปัจโจปะการัง อะภิกงั ขะมานา. เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา, ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ, อะทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา, ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา. อนันตริยะกรรม ๕

๑. มาตุฆาต ฆ่ ามารดา ๒. ปิ ตุฆาต ฆ่ าบิดา. ๓. อรหันตฆาต ฆ่ าพระอรหันต์ ๔. โลหิตุปบาท ทําร้ ายพระพุทธเจ้ า จนถึงยังพระโลหิ ตให้ ห้อขึ้นไป ๕. สั งฆเภท ยังสงฆ์ ให้ แตกจากกัน กรรม ๕ อย่างนี้ เป็ นบาปอันหนักที่สุด ห้ ามสวรรค์ ห้ ามนิพพาน ตั้งอยู่ใน ฐานปาราชิกของผู้ถือพระพุทธศาสนา ห้ ามไม่ ให้ ทําเป็ นเด็ดขาด

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 60


วันพฤหัสบดี

อาฏานาฏิยะปะริตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อาฏานาฏิยะปะริ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

วิปัสสิสสะ นะมัตถุ สิ ขสิ สะปิ นะมัตถุ เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ กัสสะปัสสะ นะมัตถุ อังคีระสั สสะ นะมัตถุ โย อิมงั ธัมมะมะเทเสสิ เย จาปิ นิพพุตา โลเก เต ชะนา อะปิ สุ ณา หิตงั เทวะมะนุสสานัง วิชชาจะระณะสั มปันนัง วิชชาจะระณะสั มปันนัง เอเต จัญเญ จะ สั มพุทธา สั พเพ พุทธา อะสะมะสะมา สั พเพ ทะสะพะลูเปตา สั พเพ เต ปะฏิชานันติ สี หะนาทัง นะทันเตเต พ๎รัห๎มะจักกัง ปะวัตเตนติ อุเปตา พุทธะธัมเมหิ ท๎วตั ติงสะลักขะณูเปตาพ๎ยามัปปะภายะ สุ ปปะภา วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

จักขุมนั ตัสสะ สิ รีมะโต, สั พพะภูตานุกมั ปิ โน. น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิ โน, มาระเสนัปปะมัททิโน. พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต, วิปปะมุตตัสสะ สั พพะธิ. สั กย๎ ะปุตตัสสะ สิ รีมะโต, สั พพะทุกขาปะนูทะนัง. ยะถาภูตงั วิปัสสิ สุง, มะหันตา วีตะสาระทา. ยัง นะมัสสั นติ โคตะมัง, มหันตัง วีตะสาระทัง. พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ. อะเนกะสะตะโกฏะโย, สั พเพ พุทธา มะหิทธิกา. เวสารัชเชหุปาคะตา, อาสะภัณฐานะมุตตะมัง. ปะริสาสุ วิสาระทา, โลเก อัปปะฏิวตั ติยงั . อัฏฐาระสะหิ นายะกา, สี ตย๎ านุพย๎ ญ ั ชะนาธะรา. สั พเพ เต มุนิกญ ุ ชะรา, Page 61


พุทธา สั พพัญ�ุโน เอเต มะหัปปะภา มะหาเตชา มะหาการุณกิ า ธีรา ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ คะตี พันธู มะหัสสาสา สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ เตสาหัง สิ ระสา ปาเท วะจะสา มะนะสา เจวะ สะยะเน อาสะเน ฐาเน สะทา สุ เขนะ รักขันตุ เตหิ ต๎วงั รักขิโต สั นโต สั พพะโรคะวินิมุตโต สั พพะเวระมะติกกันโต สั พพีตโิ ย วิวชั ชันตุ มา เต ภะวัตว๎ นั ตะราโย อะภิวาทะนะสี ลสิ สะ จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ

สั พเพ ขีณาสะวา ชินา. มะหาปัญญา มะหัพพะลา, สั พเพสานัง สุ ขาวะหา. ตาณา เลณา จะ ปาณินัง, สะระณา จะ หิเตสิ โน. สั พเพ เอเต ปะรายะนา, วันทามิ ปุริสุตตะเม. วันทาเมเต ตะถาคะเต, คะมะเน จาปิ สั พพะทา. พุทธา สั นติกะรา ตุวงั , มุตโต สั พพะภะเยนะ จะ. สั พพะสั นตาปะวัชชิโต, นิพพุโต จะ ตุวงั ภะวะ. สั พพะโรโค วินัสสะตุ, สุ ขี ทีฆายุโก ภะวะ. นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน, อายุ วัณโณ สุ ขงั พะลัง.

อังคุลมิ าละปะริตตัง

(หัวหน้านํา) นิยมใช้สวดติดต่อกันกับ โพชฌังคะปะริ ตตัง พึงว่า หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริ ตตะปุพพะกัง โพชฌังคะปะริ ตตัง ภะณามะ เส ฯ ( ถ้ าสวดเฉพาะ อังคุลิมาละปะริตตัง พึงว่า หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริตตัง ภะณามะ เส ฯ )

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สั ญจิจจะ ปาณัง ชีวติ า โวโรเปตา, เตนะ สั จเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 62


โพชฌังคะปะริตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง โพชฌังคะปะริ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

โพชฌังโค สะติสังขาโต วิริยมั ปี ติปัสสั ทธิสะมาธุเปกขะโพชฌังคา มุนินา สั มมะทักขาตา สั งวัตตันติ อะภิญญายะ เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ เอกัส๎มงิ สะมะเย นาโถ คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา เต จะ ตัง อะภินันทิตว๎ า เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ เอกะทา ธัมมะราชาปิ จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ สั มโมทิตว๎ า จะ อาพาธา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ ปะหีนา เต จะ อาพาธา มัคคาหะตะกิเลสา วะ เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา, โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร. สั ตเตเต สั พพะทัสสิ นา, ภาวิตา พะหุลกี ะตา. นิพพานายะ จะ โพธิยา, โสตถิ เต โหตุ สั พพะทา. โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง, โพชฌังเค สั ตตะ เทสะยิ. โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ, โสตถิ เต โหตุ สั พพะทา. เคลัญเญนาภิปีฬิ โต, ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง. ตัมห๎ า วุฏฐาสิ ฐานะโส, โสตถิ เต โหตุ สั พพะทา. ติณณันนัมปิ มะเหสิ นัง, ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง, โสตถิ เต โหตุ สั พพะทา.

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง เทวะตาอุยโยชะนะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา เอตตาวะตา จะ อัมเ๎ หหิ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา, โหนตุ สั พเพปิ ปาณิโน. สั มภะตัง ปุญญะสั มปะทัง,

Page 63


สั พเพ เทวานุโมทันตุ ทานัง ทะทันตุ สั ทธายะ ภาวะนาภิระตา โหนตุ สั พเพ พุทธา พะลัปปัตตา อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

สั พพะสั มปัตติสิทธิยา. สี ลงั รักขันตุ สั พพะทา, คัจฉันตุ เทวะตาคะตา. ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง, รักขัง พันธามิ สั พพะโส.

นิธิกณ ั ฑะสุ ตตะคาถา

ั ฑะสุ ตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ (หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง นิธิกณ

นิธิง นิเธติ ปุริโส อัตเถ กิจเจ สะมุปปันเน ราชะโต วา ทุรุตตัสสะ อิณสั สะ วา ปะโมกขายะ เอตะทัตถายะ โลกัส๎มงิ ตาวัสสุ นิหิโต สั นโต นะ สั พโพ สั พพะทาเยวะ นิธิ วา ฐานา จะวะติ นาคา วา อะปะนาเมนติ อัปปิ ยา วาปิ ทายาทา ยะทา ปุญญักขะโย โหติ ยัสสะ ทาเนนะ สี เลนะ นิธิ สุ นิหิโต โหติ เจติยมั ห๎ ิ จะ สั งเฆ วา มาตะริ ปิ ตะริ วาปิ เอโส นิธิ สุ นิหิโต ปะหายะ คะมะนีเยสุ อะสาธาระณะมัญเญสั ง กะยิราถะ ธีโร ปุญญานิ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

คัมภีเร อุทะกันติเก, อัตถายะ เม ภะวิสสะติ. โจระโต ปี ฬิ ตสั สะ วา, ทุพภิกเข อาปะทาสุ วา. นิธิ นามะ นิธิยยะติ, คัมภีเร อุทะกันติเก. ตัสสะ ตัง อุปะกัปปะติ, สั ญญา วาสสะ วิมุยห๎ ะติ. ยักขา วาปิ หะรันติ นัง, อุทธะรันติ อะปัสสะโต, สั พพะเมตัง วินัสสะติ. สั ญญะเมนะ ทะเมนะ จะ, อิตถิยา ปุริสัสสะ วา. ปุคคะเล อะติถีสุ วา, อะโถ เชฏฐั มห๎ ิ ภาตะริ. อะเชยโย อะนุคามิโย. เอตัง อาทายะ คัจฉะติ. อะโจระหะระโณ นิธิ, โย นิธิ อะนุคามิโก. Page 64


เอสะ เทวะมะนุสสานัง ยัง ยัง เทวาภิปัตเถนติ สุ วณ ั ณะตา สุ สะระตา อาธิปัจจัง ปะริวาโร ปะเทสะรัชชัง อิสสะริยงั เทวะรัชชัมปิ ทิพเพสุ มานุสสิ กา จะ สั มปัตติ ยา จะ นิพพานะสั มปัตติ มิตตะสั มปะทะมาคัมมะ วิชชาวิมุตติวะสี ภาโว ปะฏิสัมภิทา วิโมกขา จะ ปัจเจกะโพธิ พุทธะภูมิ เอวัง มะหัตถิกา เอสา ตัส๎มา ธีรา ปะสั งสั นติ

สั พพะกามะทะโท นิธิ, สั พพะเมเตนะ ลัพภะติ. สุ สัณฐานัง สุ รูปะตา สั พพะเมเตนะ ลัพภะติ. จักกะวัตติสุขงั ปิ ยัง, สั พพะเมเตนะ ลัพภะติ. เทวะโลเก จะ ยา ระติ, สั พพะเมเตนะ ลัพภะติ. โยนิโส เจ ปะยุญชะโต, สั พพะเมเตนะ ลัพภะติ. ยา จะ สาวะกะปาระมี, สั พพะเมเตนะ ลัพภะติ. ยะทิทงั ปุญญะสั มปะทา, ปัณฑิตา กะตะปุญญะตันติ.

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ ในปัจจุบัน ๔ อย่ าง

๑. อุฏฐานสั มปทา ถึงพร้ อมด้ วยความหมัน่ ในการประกอบกิจเครื่องเลีย้ งชีวติ ก็ดี ในการศึกษาเล่ าเรียนก็ดี ในการทําธุระหน้ าทีข่ องตนก็ดี ๒. อารักขสั มปทา ถึงพร้ อมด้ วยการรักษา คือรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ ด้วยความ หมัน่ ไม่ให้ เป็ นอันตรายก็ดี รักษาการงานของตน ไม่ให้ เสื่อมเสียไปก็ดี ๓. กัลยาณมิตตตา ความมีเพือ่ นเป็ นคนดี ไม่คบคนชั่ว ๔. สมชีวติ า ความเลีย้ งชีวติ ตามสมควรแก่กาํ ลังทรัพย์ที่หาได้ ไม่ให้ ฝืดเคืองนัก ไม่ ให้ ฟูมฟายนัก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ๒๓/๒๙๔

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 65


วันศุกร์

ธัมมะสั งคะณีมาติกาปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ธัมมะสังคะณีมาติกาปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพย๎ ากะตา ธัมมา. สุ ขายะ เวทะนายะ สั มปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ สั มปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุ ขายะ เวทะนายะ สั มปะยุตตา ธัมมา. วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา. อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา. สั งกิลฏิ ฐะสั งกิเลสิ กา ธัมมา อะสั งกิลฏิ ฐะสังกิเลสิ กา ธัมมา อะสั งกิลฏิ ฐาสังกิเลสิ กา ธัมมา. สะวิตกั กะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตกั กาวิจารา ธัมมา ปี ติสะหะคะตา ธัมมา สุ ขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา. ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา เน วะทัสเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา. ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา. อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน นา ปะจะยะคามิโน ธัมมา. เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขา นาเสกขา ธัมมา. ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา. ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะ มาณารัมมะณา ธัมมา. หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 66


มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สั มมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา. มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปัตติโน ธัมมา. อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา. อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา. อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา. อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะ พะหิทธารัมมะณา ธัมมา. สะนิทสั สะนะสั ปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทสั สะนะสั ปปะฏิฆา ธัมมา อะ นิทสั สะนาปปะฏิฆา ธัมมา.

วิปัสสะนาภูมปิ าฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง วิปัสสะนาภูมิปาฐัง ภะณามะ เส ฯ (ถ้ าสวดเฉพาะตั้งแต่ อะ

วิชชาปัจจะยา เป็ นต้นไป พึงว่า หันทะ มะยัง ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ )

ปัญจักขันธา, รูปักขันโธ, เวทะนากขันโธ, สั ญญากขันโธ, สั งขา รักขันโธ วิญญาณักขันโธ. ท๎วาทะสายะตะนานิ. จักข๎วายะตะนัง รูปายะตะนัง, โสตายะตะนัง สั ท ทายะตะนัง, ฆานายะตะนัง คันธายะตะนัง, ชิวหายะตะนัง ระสายะตะนัง, กายา ยะตะนัง โผฏฐั พพายะตะนัง, มะนายะตะนัง ธัมมายะตะนัง. อัฏฐาระสะ ธาตุโย. จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวญ ิ ญาณะธาตุ, โสตะธาตุ สั ท ทะธาตุ โสตะวิญญาณะธาตุ, ฆานะธาตุ คันธะธาตุ ฆานะวิญญาณะธาตุ, ชิวห๎ า ธาตุ ระสะธาตุ ชิวห๎ าวิญญาณะธาตุ, กายะธาตุ โผฏฐั พพะธาตุ กายะ วิญญาณะธาตุ, มะโนธาตุ ธัมมะธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 67


พาวีสะตินท๎ริยานิ. จักขุนท๎ริยัง โสตินท๎ริยัง ฆานินท๎ริยัง ชิ วห๎ ินท๎ริยัง กายินท๎ริ ยัง มะนินท๎ริยัง, อิตถินท๎ริยัง ปุริสินท๎ริยัง ชี วิตินท๎ริยัง, สุ ขินท๎ริยัง ทุกขิ นท๎ริยงั โสมะนัสสิ นท๎ริยงั โทมะนัสสิ นท๎ริยัง อุเปกขินท๎ริยัง, สั ทธินท๎ริยัง วิริ ยินท๎ริยงั สะตินท๎ริยงั สะมาธินท๎ริยงั ปั ญญินท๎ริยงั , อะนัญญะตัญญัสสามีติ นท๎ริยงั อัญญินท๎ริยงั อัญญาตาวินท๎ริยงั . จัตตาริ อะริยะสั จจานิ. ทุกขัง อะริยะสั จจัง, ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสั จจัง, ทุกขะนิโรโธ อะริยะสั จจัง, ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะ สั จจัง. อะวิชชาปัจจะยา สั งขารา, สั งขาระปัจจะยา วิญญาณัง, วิญญาณะปัจจะ ยา นามะรูปัง, นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง, สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส, ผัสสะปัจจะยา เวทะนา, เวทะนาปัจจะยา ตัณห๎ า, ตัณห๎ าปัจจะยา อุปา ทานัง, อุปาทานะปัจจะยา ภะโว, ภะวะปัจจะยา ชาติ, ชาติปัจจะยา ชะรา มะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ ปายาสา สั มภะวันติ. เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ, สะมุทะโย โหติ. อะวิชชายะต๎เววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สั งขาระนิโรโธ, สั งขา ระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ, วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ, นามะรู ปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ, สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ, ผัสสะนิ โรธา เวทะนานิโรโธ, เวทะนานิโรธา ตัณห๎ านิโรโธ, ตัณห๎ านิโรธา อุปาทานะ นิโรโธ, อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ, ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ ปายาสา นิรุชฌันติ. เอวะ เมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ, นิโรโธ โหติ.

ปัฏฐานะมาติกาปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ปัฏฐานะมาติกาปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

เหตุปัจจะโย, อารัมมะณะปัจจะโย, อะธิปะติปัจจะโย, อะนันตะระปัจจะโย, สะมะนันตะระปัจจะโย, สะหะชาตะปัจจะโย, อัญญะมัญญะปัจจะโย, นิสสะยะปัจจะโย, อุปะนิสสะยะปัจจะโย, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 68


ปุเรชาตะปัจจะโย, ปัจฉาชาตะปัจจะโย, อาเสวะนะปัจจะโย, กัมมะปัจจะโย, วิปากะปัจจะโย, อาหาระปัจจะโย, อินท๎ริยะปัจจะโย, ฌานะปัจจะโย, มัคคะปัจจะโย, สั มปะยุตตะปัจจะโย, วิปปะยุตตะปัจจะโย, อัตถิปัจจะโย, นัตถิปัจจะโย, วิคะตะปัจจะโย, อะวิคะตะปัจจะโย.

บังสุ กุลตาย

อะนิจจา วะตะ สั งขารา อุปปัชชิตว๎ า นิรุชฌันติ สั พเพ สั ตตา มะรันติ จะ ตะเถวาหัง มะริสสามิ

อุปปาทะวะยะธัมมิโน, เตสั ง วูปะสะโม สุ โข. มะริงสุ จะ มะริสสะเร, นัตถิ เม เอตถะ สั งสะโย.

บังสุ กุลเป็ น

อะจิรัง วะตะยัง กาโย ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ

ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ, นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง.

บังสุ กุลต้ นผ้ าป่ า

อิมงั ปังสุ กลู ะจีวะรัง อัสสามิกงั มัยหัง ปาปุณาติ.

ติโรกุฑฑะกัณฑะสุ ตตะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ติโรกุฑฑะกัณฑะสุ ตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ติโรกุฑเฑสุ ติฏฐั นติ ท๎วาระพาหาสุ ติฏฐั นติ ปะหุเต อันนะปานัมห๎ ิ นะ เตสั ง โกจิ สะระติ เอวัง ทะทันติ ญาตีนัง สุ จิง ปะณีตงั กาเลนะ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

สั นธิสิงฆาฏะเกสุ จะ, อาคันต๎วานะ สะกัง ฆะรัง. ขัชชะโภชเช อุปัฏฐิ เต, สั ตตานัง กัมมะปัจจะยา. เย โหนติ อะนุกมั ปะกา, กัปปิ ยัง ปานะโภชะนัง.

Page 69


อิทงั โว ญาตีนัง โหตุ สุ ขติ า โหนตุ ญาตะโย, เต จะ ตัตถะ สะมาคันต๎วา ญาติเปตา สะมาคะตา. ปะหุเต อันนะปานัมห๎ ิ สั กกัจจัง อะนุโมทะเร, จิรัง ชีวนั ตุ โน ญาตี เยสั ง เหตุ ละภามะ เส. อัมห๎ ากัญจะ กะตา ปูชา ทายะกา จะ อะนิปผะลา, นะ หิ ตัตถะ กะสิ อัตถิ โครักเขตถะ นะ วิชชะติ. วะณิชชา ตาทิสี นัตถิ หิรัญเญนะ กะยากะยัง, อิโต ทินเนนะ ยาเปนติ เปตา กาละกะตา ตะหิง. อุณณะเต อุทะกัง วุฏฐั ง ยะถานินนัง ปะวัตตะติ, เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ. ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง, เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ. อะทาสิ เม อะกาสิ เม ญาติมติ ตา สะขา จะ เม, เปตานัง ทักขิณงั ทัชชา ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง. นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา ยา วัญญา ปะริเทวะนา, นะ ตัง เปตานะมัตถายะ เอวัง ติฏฐั นติ ญาตะโย. อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา สั งฆัมห๎ ิ สุ ปะติฏฐิ ตา, ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ ฐานะโส อุปะกัปปะติ. โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทสั สิ โต, เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา, พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง, ตุมเ๎ หหิ ปุญญัง ปะสุ ตงั อะนัปปะกันติ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 70


วันเสาร์

ปัพพะโตปะมะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ปัพพะโตปะมะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ยะถาปิ เสลา วิปุลา สะมันตา อะนุปะริเยยยุง เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ ขัตติเย พ๎ราห๎มะเณ เวสเส นะ กิญจิ ปะริวชั เชติ นะ ตัตถ หัตถีนัง ภูมิ นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส พุทเธ ธัมเม จะ สั งเฆ จะ โย ธัมมะจารี กาเยนะ อิเธวะ นัง ปะสั งสั นติ

นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา, นิปโปเถนตา จะตุททิสา. อะธิวตั ตันติ ปาณิโน, สุ ทเท จัณฑาละปุกกุเส. สั พพะเมวาภิมทั ทะติ, นะ ระถานัง นะ ปัตติยา. สั กกา เชตุง ธะเนนะ วา, สั มปัสสั ง อัตถะมัตตะโน. ธีโร สั ทธัง นิเวสะเย, วาจายะ อุทะ เจตะสา, เปจจะ สั คเค ปะโมทะติ.

อะริยะธะนะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อะริ ยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ยัสสะ สั ทธา ตะถาคะเต สี ลญ ั จะ ยัสสะ กัลย๎ าณัง สั งเฆ ปะสาโท ยัสสั ตถิ อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ ตัส๎มา สั ทธัญจะ สี ลญ ั จะ อะนุยุญเชถะ เมธาวี

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

อะจะลา สุ ปะติฏฐิ ตา, อะริยะกันตัง ปะสั งสิ ตงั . อุชุภูตญ ั จะ ทัสสะนัง, อะโมฆันตัสสะ ชีวติ งั . ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง, สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ.

Page 71


ธัมมะนิยามะสู ตร

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ธัมมะนิยามะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

เอวัมเม สุ ตงั , เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยงั วิหะระติ, เชตะ วะเน อะนาถะปิ ณฑิกสั สะ, อาราเม. ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุ ง. ภะคะวา เอ ตะทะโวจะ. อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ฐิ ตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิ ตะตา ธัมมะนิยามะตา, สั พเพ สั งขารา อะนิจจา ติ. ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิตว๎ า อะภิสะเมต๎ วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานี กะโรติ, สั พเพ สั งขารา อะนิจจาติ. อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ฐิ ตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิ ตะตา ธัมมะนิยามะตา, สั พเพ สั งขารา ทุกขาติ. ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิตว๎ า อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโร ติ, สั พเพ สั งขารา ทุกขาติ. อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ฐิ ตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิ ตะตา ธัมมะนิยามะตา, สั พเพ ธัมมา อะนัตตาติ. ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิตว๎ า อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะ โรติ, สั พเพ ธัมมา อะนัตตาติ. อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิ ตงั , อะภินันทุนติ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 72


ภัทเทกะรัตตะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

อะตีตงั นาน๎วาคะเมยยะ ยะทะตีตมั ปะหีนันตัง ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง อะสั งหิรัง อะสั งกุปปัง อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง นะ หิ โน สั งคะรันเตนะ เอวัง วิหาริมาตาปิ ง ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ

นัปปะฏิกงั เข อะนาคะตัง, อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง. ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ, ตัง วิทธา มะนุพร๎ ูหะเย. โก ชัญญา มะระณัง สุ เว, มะหาเสเนนะ มัจจุนา. อะโหรัตตะมะตันทิตงั . สั นโต อาจิกขะเต มุนีติ.

พุทธะอุทานะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง พุทธะอุทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา, อาตาปิ โน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ, อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สั พพา, ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง. ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา, อาตาปิ โน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ, อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สั พพา, ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิ. ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา, อาตาปิ โน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ, วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง, สู โรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 73


ติลกั ขะณาทิคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ติลกั ขะณาทิคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

สั พเพ สั งขารา อะนิจจาติ อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข สั พเพ สั งขารา ทุกขาติ อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข สั พเพ ธัมมา อะนัตตาติ อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข อัปปะกา เต มะนุสเสสุ อะถายัง อิตะรา ปะชา เย จะ โข สั มมะทักขาเต เต ชะนา ปาระเมสสั นติ กัณห๎ ัง ธัมมัง วิปปะหายะ โอกา อะโนกะมาคัมมะ ตัตร๎ าภิระติมจิ เฉยยะ ปะริโยทะเปยยะ อัตตานัง เยสั ง สั มโพธิยงั เคสุ อาทานะปะฏินิสสั คเค ขีณาสะวา ชุ ตมิ นั โต

ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ, เอสะ มัคโค วิสุทธิยา. ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ, เอสะ มัคโค วิสุทธิยา. ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ, เอสะ มัคโค วิสุทธิยา. เย ชะนา ปาระคามิโน, ตีระเมวานุธาวะติ. ธัมเม ธัมมานุวตั ติโน, มัจจุเธยยัง สุ ทุตตะรัง. สุ กกัง ภาเวถะ ปัณฑิโต, วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง. หิตว๎ า กาเม อะกิญจะโน, จิตตะเก๎ลเสหิ ปัณฑิโต. สั มมา จิตตัง สุ ภาวิตงั , อะนุปาทายะ เย ระตา. เต โลเก ปะรินิพพุตาติ.

อาทิยะสุ ตตะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อาทิยะสุ ตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจา อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา อุปัฏฐิ ตา สี ละวันโต ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ อิเธวะ นัง ปะสั งสั นติ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

วิตณ ิ ณา อาปะทาสุ เม, อะโถ ปัญจะ พะลี กะตา. สั ญญะตา พ๎รัห๎มะจาริโน, ปัณฑิโต ฆะระมาวะสั ง. กะตัง อะนะนุตาปิ ยัง, อะริยะธัมเม ฐิ โต นะโร. เปจจะ สั คเค ปะโมทะตีต.ิ Page 74


บทสวดชุมนุมเทวดา สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง, ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ, ผะริตว๎ านะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ. ๏ สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตร๎ าคัจฉันตุ เทวะตา, สั ทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุ ณนั ตุ สั คคะโมกขะทัง. สั คเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมห๎ ิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐั นตา สั นติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุ ณนั ตุ. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. ท่านผูเ้ จริ ญทั้งหลาย ผูม้ ีเมตตาจงแผ่ไมตรี จิต ด้วยคิดว่า ขออานุภาพพระปริ ตร จง รักษาพระราชาผูเ้ ป็ นใหญ่แห่ งนรชน พร้อมด้วยราชสมบัติ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ พร้อม ด้วยเสนามาตย์แล้ว อย่ามีจิตฟุ้ งซ่ าน ตั้งใจสวดพระปริ ตร เทพดาในรอบจักรวาลทั้งหลาย จงมาประชุมกันในสถานที่น้ ี , จงฟังซึ่ งพระ สัทธรรม อันให้สวรรคและนิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ งมุนี ขอเชิญเหล่าเทพเจ้า ซึ่ งสถิตอยูใ่ นสวรรค์ ชั้นกามภพก็ดี รู ปภพก็ดี และภุมม เทวดา ซึ่ งสถิตอยูใ่ นวิมาน หรื อยอดภูเขาและหุ บผา ในอากาศในเกาะ ในแว่นแคว้น ใน บ้าน ในต้นพฤกษาและป่ าชัฏ ในเรื อนและในไร่ นาก็ดี และยักษ์ คนธรรพ์ นาค ซึ่ ง สถิตอยูใ่ นนํ้า บนบก และที่อนั ไม่เรี ยบราบก็ดี อันอยูใ่ นที่ ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อม กันในที่น้ ี คําใดเป็ นของพระมุนี ท่านสาธุชนทั้งหลาย จงสดับคําข้าพเจ้า ดูก่อนท่านผูเ้ จริ ญทั้งหลาย กาลนี้เป็ นกาลฟังธรรม ดูก่อนท่านผูเ้ จริ ญทั้งหลาย กาลนี้เป็ นกาลฟังธรรม ดูก่อนท่านผูเ้ จริ ญทั้งหลาย กาลนี้เป็ นกาลฟังธรรม. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 75


๑ คํา่

ปุพพะภาคะนะมะการะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ ฯ

สะระณะคะมะนะปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. สั งฆัง สะระณัง คัจฉามิ. ทุตยิ มั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ทุตยิ มั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. ทุตยิ มั ปิ สั งฆัง สะระณัง คัจฉามิ. ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. ตะติยมั ปิ สั งฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

สั จจะกิริยาคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สัจจะกิริยาคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, โสตถิ เต๑ โหตุ สั พพะทา. ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, โสตถิ เต๒ โหตุ สั พพะทา. Page 76


นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ

สั งโฆ เม สะระณัง วะรัง, โสตถิ เต๓ โหตุ สั พพะทา.

หมายเหตุ ๑-๒-๓ สวดเพือ่ ผู้อื่นว่า เต ถ้ าสวดเพื่อตนเปลี่ยนเป็ น เม

มะหาการุณโิ กนาโถติอาทิกาคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง มะหาการุ ณิโกนาโถติอาทิกาคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

มะหาการุณโิ ก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ มะหาการุณโิ ก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ มะหาการุณโิ ก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ

อัตถายะ สั พพะปาณินัง, ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง, มา โหนตุ สั พพุปัททะวา. หิตายะ สั พพะปาณินัง, ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง, มา โหนตุ สั พพุปัททะวา. สุ ขายะ สั พพะปาณินัง, ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง, มา โหนตุ สั พพุปัททะวา.

นะมะการะสิ ทธิคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง นะมะการะสิ ทธิคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ, สามัง วะ พุทโธ สุ คะโต วิมุตโต, มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต, ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง. พุทธัง วะรันตัง สิ ระสา นะมามิ, โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ, ตันเตชะสา เต ชะยะสิ ทธิ โหตุ, สั พพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ. ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สั ตถุ, ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมคั คัง,

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 77


นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี, สาตาวะโห สั นติกะโร สุ จิณโณ ธัมมัง วะรันตัง สิ ระสา นะมามิ, โมหัปปะทาลัง อุปะสั นตะทาหัง, ตันเตชะสา เต ชะยะสิ ทธิ โหตุ, สั พพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ. สั ทธัมมะเสนา สุ คะตานุโค โย, โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา, สั นโต สะยัง สั นตินิโยชะโก จะ, ส๎ วากขาตะธัมมัง วิทติ งั กะโรติ. สั งฆัง วะรันตัง สิ ระสา นะมามิ, พุทธานุพทุ ธัง สะมะสี ละทิฏฐิ ง, ตันเตชะสา เต ชะยะสิ ทธิ โหตุ, สั พพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.

สั มพุทเธ ฯ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สัมพุทเธติอาทิกานะมะการะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

สั มพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ปัญจะสะตะสะหัสสานิ เตสั ง ธัมมัญจะ สั งฆัญจะ นะมะการานุภาเวนะ อะเนกา อันตะรายาปิ สั มพุทเธ ปัญจะปัญญาสั ญจะ ทะสะสะตะสะหัสสานิ เตสั ง ธัมมัญจะ สั งฆัญจะ นะมะการานุภาเวนะ อะเนกา อันตะรายาปิ สั มพุทเธ นะวุตตะระสะเต วีสะติสะตะสะหัสสานิ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

ท๎วาทะสั ญจะ สะหัสสะเก, นะมามิ สิ ระสา อะหัง. อาทะเรนะ นะมามิหัง, หันต๎วา สั พเพ อุปัททะเว, วินัสสั นตุ อะเสสะโต. จะตุวสี ะติ สะหัสสะเก, นะมามิ สิ ระสา อะหัง. อาทะเรนะ นะมามิหัง, หันต๎วา สั พเพ อุปัททะเว, วินัสสั นตุ อะเสสะโต. อัฏฐะจัตตาฬี สะ สะหัสสะเก, นะมามิ สิ ระสา อะหัง.

Page 78


เตสั ง ธัมมัญจะ สั งฆัญจะ นะมะการานุภาเวนะ อะเนกา อันตะรายาปิ

อาทะเรนะ นะมามิหัง, หันต๎วา สั พเพ อุปัททะเว, วินัสสั นตุ อะเสสะโต.

นะโมการะอัฏฐะกะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง นะโมการะอัฏฐะกะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

นะโม อะระหะโต สั มมานะโม อุตตะมะธัมมัสสะ นะโม มะหาสั งฆัสสาปิ นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ นะโม โอมะกาตีตสั สะ นะโมการัปปะภาเวนะ นะโมการานุภาเวนะ นะโมการัสสะ เตเชนะ

สั มพุทธัสสะ มะเหสิ โน, ส๎ วากขาตัสเสวะ เตนิธะ. วิสุทธะสี ละทิฏฐิ โน, ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกงั . ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ , วิคจั ฉันตุ อุปัททะวา. สุ วตั ถิ โหตุ สั พพะทา, วิธิมห๎ ิ โหมิ เตชะวา.

มังคะละสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง มังคะละสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ ( ถ้ าจะสวดเฉพาะคาถา หันทะ มะยัง มังคะละคาถาโย ภะณามะ เส ฯ )

เอวัมเม สุ ตงั , เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยงั วิหะระติ, เชตะ วะเน อะนาถะปิ ณฑิกสั สะ, อาราเม. อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา, อะภิกกัน ตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสต๎วา, เย นะ ภะคะวา เตนุปะสั งกะมิ, อุปะสั งกะมิตว๎ า ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอ กะมันตัง อัฏฐาสิ . เอกะมันตัง ฐิ ตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ. พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง, อากังขะมานา โสตถานัง พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง. อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 79


ปูชา จะ ปูชะนียานัง ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ อัตตะสั มมาปะณิธิ จะ พาหุสัจจัญจะ สิ ปปัญจะ สุ ภาสิ ตา จะ ยา วาจา มาตาปิ ตุอุปัฏฐานัง อะนากุลา จะ กัมมันตา ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ อะนะวัชชานิ กัมมานิ อาระตี วิระตี ปาปา อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ คาระโว จะ นิวาโต จะ กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง ขันตี จะ โสวะจัสสะตา กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยญ ั จะ นิพพานะสั จฉิกริ ิยา จะ ผุฏฐั สสะ โลกะธัมเมหิ อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตาทิสานิ กัตว๎ านะ สั พพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. วินะโย จะ สุ สิกขิโต, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ปุตตะทารัสสะ สั งคะโห, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ญาตะกานัญจะ สั งคะโห, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. มัชชะปานา จะ สั ญญะโม, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. สั นตุฏฐี จะ กะตัญ�ุตา, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. อะริยะสั จจานะ ทัสสะนัง, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ, เอตัมมังคะละมุตตะมัง. สั พพัตถะมะปะราชิตา, ตันเตสั ง มังคะละมุตตะมันติ.

Page 80


๒ คํา่

เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทปี ิ กา คาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริ ทีปิกา คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

พะหุง เว สะระณัง ยันติ อารามะรุกขะเจต๎ยานิ เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมาคัมมะ โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ จัตตาริ อะริยะสั จจานิ ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง อะริยญ ั จัฏฐั งคิกงั มัคคัง เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมาคัมมะ

ปัพพะตานิ วะนานิ จะ, มะนุสสา ภะยะตัชชิตา. เนตัง สะระณะมุตตะมัง, สั พพะทุกขา ปะมุจจะติ. สั งฆัญจะ สะระณัง คะโต, สั มมัปปัญญายะ ปัสสะติ. ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง, ทุกขูปะสะมะคามินัง. เอตัง สะระณะมุตตะมัง, สั พพะทุกขา ปะมุจจะตีติ.

ระตะนะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ระตะนะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ ( ถ้ าจะสวดเฉพาะ ๖ คาถา พึงว่า

หันทะ มะยัง ฉะระตะนะปะริตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ )

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ, ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลักเข, สั พเพ วะ ภูตา สุ มะนา ภะวันตุ, อะโถปิ สั กกัจจะ สุ ณนั ตุ ภาสิ ตงั . ตัส๎มา หิ ภูตา นิสาเมถะ สั พเพ, เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ, ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง, ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 81


๏ ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา, สั คเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตงั , นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ, อิทมั ปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ๏ ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตงั , ยะทัชฌะคา สั กย๎ ะมุนี สะมาหิโต, นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ, อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ๏ ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวณ ั ณะยี สุ จิง, สะมาธิมานันตะริกญ ั ญะมาหุ, สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ, อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ๏ เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสั ตถา, จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ, เต ทักขิเณยยา สุ คะตัสสะ สาวะกา, เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ๏ เย สุ ปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ, นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห๎ ิ, เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคยั ห๎ ะ, ลัทธา มุธา นิพพุตงิ ภุญชะมานา, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 82


ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิ โต สิ ยา, จะตุพภิ วาเตภิ อะสั มปะกัมปิ โย, ตะถูปะมัง สั ปปุริสัง วะทามิ, โย อะริยะสั จจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. เย อะริยะสั จจานิ วิภาวะยันติ, คัมภีระปัญเญนะ สุ เทสิ ตานิ, กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา, นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยนั ติ, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. สะหาวัสสะ ทัสสะนะสั มปะทายะ, ต๎ยสั สุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ, สั กกายะทิฏฐิ วิจิกจิ ฉิตญ ั จะ, สี ลพั พะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ, จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต, ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง, กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา, อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ, อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิ ตคั เค, คิมห๎ านะมาเส ปะฐะมัส๎มงิ คิมเ๎ ห, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 83


ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ, นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ, อิทมั ปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. วะโร วะรัญ�ู วะระโท วะราหะโร, อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ อิทมั ปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ๏ ขีณงั ปุราณัง นะวัง นัตถิ สั มภะวัง, วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มงิ , เต ขีณะพีชา อะวิรุฬ๎หิฉันทา, นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ, ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลักเข, ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตงั , พุทธัง นะมัสสามะ สุ วตั ถิ โหตุ. ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ, ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลักเข, ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตงั , ธัมมัง นะมัสสามะ สุ วตั ถิ โหตุ. ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ, ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลักเข, ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตงั , สั งฆัง นะมัสสามะ สุ วตั ถิ โหตุ.

๏ ถ้าสวดย่อ นิยมสวดเฉพาะ ๖ คาถานี้ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 84


๓ คํา่

ธัมมะคาระวาทิคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ธัมมะคาระวาทิคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

เย จะ อะตีตา สั มพุทธา เย จะ พุทธา อะนาคะตา, โย เจตะระหิ สั มพุทโธ พะหุนนัง โสกะนาสะโน. สั พเพ สั ทธัมมะคะรุโน วิหะริงสุ วิหาติ จะ, อะถาปิ วิหะริสสั นติ เอสา พุทธานะ ธัมมะตา. ตัส๎มา หิ อัตตะกาเมนะ มะหัตตะมะภิกงั ขะตา, สั ทธัมโม คะรุกาตัพโพ สะรัง พุทธานะ สาสะนัง. ทุททะทัง ทะทะมานานัง ทุกกะรัง กัมมะ กุพพะตัง, อะสั นโต นานุกพุ พันติ สะตัง ธัมโม ทุรันวะโย. ตัส๎มา สะตัญจะ อะสะตัญจะ นานา โหติ อิโต คะติ, อะสั นโต นิระยัง ยันติ สั นโต สั คคะปะรายะนา. นะ หิ ธัมโม อะธัมโม จะ อุโภ สะมะวิปากิโน, อะธัมโม นิระยัง เนติ ธัมโม ปาเปติ สุ คะติง. ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง, ธัมโม สุ จิณโณ สุ ขะมาวะหาติ, เอสานิสังโส ธัมเม สุ จิณเณ, นะ ทุคคะติง คัจฉะติ ธัมมะจารี. นะ ปุปผะคันโธ ปะฏิวาตะเมติ, นะ จันทะนัง ตะคะระมัลลิกา วา, สะตัญจะ คันโธ ปะฏิวาตะเมติ, สั พพา ทิสา สั ปปุริโส ปะวายะติ. จันทะนัง ตะคะรัง วาปิ อุปปะลัง อะถะ วัสสิ ก,ี เอเตสั ง คันธะชาตานัง สี ละคันโธ อะนุตตะโร. อัปปะมัตโต อะยัง คันโธ ย๎วายัง ตะคะระจันทะนิ, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 85


โย จะ สี ละวะตัง คันโธ เตสั ง สั มปันนะสี ลานัง สั มมะทัญญา วิมุตตานัง ยะถา สั งการะธานัส๎มงิ ปะทุมงั ตัตถะ ชาเยถะ เอวัง สั งการะภูเตสุ อะติโรจะติ ปัญญายะ

วาติ เทเวสุ อุตตะโม. อัปปะมาทะวิหารินัง, มาโร มัคคัง นะ วินทะติ. อุชฌิตสั ๎ มงิ มะหาปะเถ, สุ จิคนั ธัง มะโนระมัง. อันธะภูเต ปุถุชชะเน, สั มมาสั มพุทธะสาวะโกติ.

ติระตะนะนะมะการะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ติระตะนะนะมะการะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

โย สั นนิสินโน วะระโพธิมูเล, มารัง สะเสนัง สุ ชิตงั ชินิตว๎ า, สั มโพธิมาคัจฉิ อะนันตะญาโณ, โลกุตตะมัง ตัง ปะณะมามิ พุทธัง. อัฏฐั งคิโก อะริยะปะโถ ชะนานัง, โมกขัปปะเวสายะ อุชู จะ มัคโค, ธัมโม อะยัง สั นติกะโร ปะณีโต, นิยยานิโก ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง. สั งโฆ วิสุทโธ วะระทักขิเณยโย, สั นตินท๎ริโย สั พพะมะลัปปะหีโน, คุเณหิเนเกหิ สะมิทธิปัตโต, อะนาสะโว ตัง ปะณะมามิ สั งฆัง. ( โย กัปปะโกฏีหิปิ อัปปะเมยยัง, กาลัง กะโรนโต อะติทุกกะรานิ, เขทัง คะโต โลกะหิตายะ นาโถ, นะโม มะหาการุณกิ สั สะ ตัสสะ. อะสั มพุธัง พุทธะนิเสวิตงั ยัง,

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 86


ภะวาภะวัง คัจฉะติ ชีวะโลโก, นะโม อะวิชชาทิกเิ ลสะชาละวิทธังสิ โน ธัมมะวะรัสสะ ตัสสะ. คุเณหิ โย สี ละสะมาธิปัญญาวิมุตติญาณัปปะภุตหี ิ ยุตโต, เขตตัญชะนานัง กุสะลัตถิกานัง ตะมะริยะสั งฆัง สิ ระสา นะมามิ. ) อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง, นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง, ปุญญาภิสันทัง วิปุลงั อะลัตถัง, ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย.

หมายเหตุ บางสํานัก เว้นภายในวงเล็บ ( ) สวดแต่ที่นอกวงเล็บ

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ มะหาสั งฆัง ปะโพเธสิ พุทโธ ธัมโม สั งโฆ จาติ อัญญะมัญญาวิโยคา วะ พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตา สั งโฆ จะ สาวะโก พุทธัสสะ วิสุทธัง อุตตะมัง เสฏฐั ง สั งวัตตะติ ปะสั นนานัง สั มมา ปะฏิปัชชันตานัง วิสุทธิ สั พพะเก๎ลเสหิ นิพพานัง ปะระมัง สุ ญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคา, อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง, นานาโหนตัมปิ วัตถุโต, เอกีภูตมั ปะนัตถะโต. ธัมโม สั งเฆนะ ธาริโต, อิจเจกาพัทธะเมวิทงั . โลกัส๎มงิ ระตะนัตตะยัง, อัตตะโน สุ ทธิกามินัง. ปะระมายะ วิสุทธิยา, โหติ ทุกเขหิ นิพพุต.ิ นิพพานัง ปะระมัง สุ ขงั , สุ วตั ถิ โหตุ สั พพะทา.

Page 87


ระตะนัตตะยานุภาเวนะ อุปัททะวันตะรายา จะ มา กะทาจิ สั มผุสิงสุ อาโรคิยะสุ ขญ ั เจวะ ตัพพัตถูนัญจะ สั มปัตโ๎ ย ภะวันตุ สั มปะวัตตันตุ เต จะ รัฏฐั ญจะ รักขันตุ ส๎ ยามานัง รัฏฐะปาลีหิ สิ ทธะมัตถุ สิ ทธะมัตถุ เอตัส๎มงิ ระตะนัตตะยัส๎มงิ

ระตะนัตตะยะเตชะสา, อุปะสั คคา จะ สั พพะโส. รัฏฐั ง ส๎ ยามานะเมวิทงั , ตะโต ทีฆายุตาปิ จะ. สุ ขงั สั พพัตถะ โสตถิ จะ, ส๎ ยามานัง รัฏฐะปาลินัง. ส๎ ยามะรัฏฐิ กะเทวะตา, ธัมมามิเสหิ ปูชิตา. สิ ทธะมัตถุ อิทงั ผะลัง, สั มปะสาทะนะเจตะโส.

อคติ ๔

๑. ลําเอียงเพราะรักใคร่ กนั เรียก ฉันทาคติ. ๒. ลําเอียงเพราะไม่ชอบกัน เรียก โทสาคติ. ๓. ลําเอียงเพราะเขลา เรียก โมหาคติ. ๔. ลําเอียงเพราะกลัว เรียก ภยาคติ. อคติ ๔ ประการนี้ ไม่ ควรประพฤติ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 88


๔ คํา่

ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ธะชัคคะปะริ ตตะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

เอวัมเม สุ ตงั , เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยงั วิหะระติ, เชตะวะเน อะ นาถะปิ ณฑิกสั สะ, อาราเม. ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทัน เตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุ ง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ. ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุ ระสั งคาโม สะมุปัพย๎ ุฬ๎โห อะโหสิ . อะถะ โข ภิกขะเว สั กโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ, สะเจ มาริสา เท วานัง สั งคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, มะเมวะ ตัส๎มงิ สะมะเย ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุล โลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, ปะชาปะติสสะ หิ โว เท วะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, อะถะ วะรุณสั สะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกย ยาถะ, วะรุณสั สะ หิ โว เทวะราชั สสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิ สสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ วะรุณสั สะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, อะถะ อีสานัสสะ เท วะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, อีสานัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะตีต.ิ ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สั กกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, วะรุณสั สะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, อีสานัสสะ วา เท วะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 89


โลมะหังโส วา, โส ปะหิยเยถาปิ โนปิ ปะหิยเยถะ, ตัง กิสสะ เหตุ, สั กโก หิ ภิกขะเว เทวานมินโท อะวีตะราโค อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห, ภิรุ ฉัมภี อุต๎รา สี ปะลายีต.ิ อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ: สะเจ ตุมห๎ ากัง ภิกขะเว อะรัญญะคะตานัง วา รุ กขะมูละคะตานัง วา สุ ญญาคาระคะตานัง วา, อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, มะเมวะ ตัส๎มงิ สะมะ เย อะนุสสะเรยยาถะ. อิตปิ ิ โส ภะคะวา อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ, วิชชาจะระณะสั มปันโน สุ คโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สั ตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. มะมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง , ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ, อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ: ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สั นทิฏฐิ โก อะกาลิ โก เอหิปัสสิ โก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหีต.ิ ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ, อะ ถะ สั งฆัง อะนุสสะเรยยาถะ: สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, อุชุปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ , สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. สั งฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะ ยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ. ตัง กิสสะ เหตุ, ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ, วีตะราโค วีตะโทโส วี ตะโมโห, อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุต๎ราสี อะปะลายีต.ิ อิทะมะโวจะ ภะคะ วา, อิทงั วัตว๎ านะ สุ คะโต, อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สั ตถา: อะรัญเญ รุกขะมูเล วา สุ ญญาคาเรวะ ภิกขะโว, อะนุสสะเรถะ สั มพุทธัง ภะยัง ตุมห๎ ากะ โน สิ ยา. โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐั ง นะราสะภัง, อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกงั สุ เทสิ ตงั . วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 90


โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ อะถะ สั งฆัง สะเรยยาถะ เอวัมพุทธัง สะรันตานัง ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา

นิยยานิกงั สุ เทสิ ตงั , ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง. ธัมมัง สั งฆัญจะ ภิกขะโว, โลมะหังโส น เหสสะตีต.ิ

สุ ขาภิยาจะนะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สุ ขาภิยาจะนะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ เย เย อารักขะกา เทวา อิมนิ า ธัมมะทาเนนะ สะทา ภัทร๎ านิ ปัสสั นตุ อัปปะมัตตา จะ อัมเ๎ หสุ ยัญจะ โน ภาสะมาเนหิ ตันโน เทวานุโมทันตุ เย วา ชะลาพุชัณฑะชา อะเวรา โหนตุ สั พเพ เต ปัสสั นตุ อะนะวัชชานิ จิรัง ติฏฐะตุ โลกัส๎มงิ ทัสเสนตัง โสตะวันตูนัง ยาวะ พุทโธติ นามัมปิ สั มมาเทสิ ตะธัมมัสสะ ปะสั นนา โหนตุ สั พเพปิ สั มมา ธารัง ปะเวจฉันโต วุฑฒิภาวายะ สั ตตานัง มาตาปิ ตา จะ อัตร๎ ะชัง เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

มังคะลัตถายะ ภาสิ ตงั , โหตุ ราชะกุเล สุ ขงั . ตัตถะ ตัตถาธิวาสิ โน, สั พเพ อัมเ๎ หหิ ปูชิตา. สุ ขติ า โหนตุ นิพภะยา, สั พเพ รักขันตุ โน สะทา. กุสะลัง ปะสุ ตงั พะหุง, จิรัง ติฏฐั นตุ สาตะตัง. สั งเสทะโชปะปาติกา, อะนีฆา นิรุปัททะวา. มา จะ สาวัชชะมาคะมา, สั มมาสั มพุทธะสาสะนัง. มัคคัง สั ตตะวิสุทธิยา, โลกะเชฏฐั สสะ สั ตถุโน. ปะวัตตะติ มะเหสิ โน, ปาณิโน พุทธะสาสะเน. กาเล เทโว ปะวัสสะตุ, สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง. นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง, ปะชัง รักขันตุ สั พพะทา.

Page 91


๕ คํา่

อาฏานาฏิยะปะริตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อาฏานาฏิยะปะริ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

วิปัสสิ สสะ นะมัตถุ สิ ขสิ สะปิ นะมัตถุ เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ กัสสะปัสสะ นะมัตถุ อังคีระสั สสะ นะมัตถุ โย อิมงั ธัมมะมะเทเสสิ เย จาปิ นิพพุตา โลเก เต ชะนา อะปิ สุ ณา หิตงั เทวะมะนุสสานัง วิชชาจะระณะสั มปันนัง วิชชาจะระณะสั มปันนัง นะโม เม สั พพะพุทธานัง ตัณห๎ ังกะโร มะหาวีโร สะระณังกะโร โลกะหิโต โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข สุ มะโน สุ มะโน ธีโร โสภีโต คุณะสั มปันโน ปะทุโม โลกะปัชโชโต ปะทุมุตตะโร สั ตตะสาโร สุ ชาโต สั พพะโลกัคโค วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

จักขุมนั ตัสสะ สิ รีมะโต, สั พพะภูตานุกมั ปิ โน. น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิ โน, มาระเสนัปปะมัททิโน. พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต, วิปปะมุตตัสสะ สั พพะธิ. สั กย๎ ะปุตตัสสะ สิ รีมะโต, สั พพะทุกขาปะนูทะนัง. ยะถาภูตงั วิปัสสิ สุง, มะหันตา วีตะสาระทา. ยัง นะมัสสั นติ โคตะมัง, มหันตัง วีตะสาระทัง. พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ. อุปปันนานัง มะเหสิ นัง, เมธังกะโร มะหายะโส. ทีปังกะโร ชุ ตนิ ธะโร, มังคะโล ปุริสาสะโภ. เรวะโต ระติวฑ ั ฒะโน, อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม. นาระโท วะระสาระถี, สุ เมโธ อัปปะฏิปุคคะโล. ปิ ยะทัสสี นะราสะโภ, Page 92


อัตถะทัสสี การุณโิ ก สิ ทธัตโถ อะสะโม โลเก ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ สิ ขี สั พพะหิโต สั ตถา กะกุสันโธ สั ตถะวาโห กัสสะโป สิ ริสัมปันโน เอเต จัญเญ จะ สั มพุทธา สั พเพ พุทธา อะสะมะสะมา สั พเพ ทะสะพะลูเปตา สั พเพ เต ปะฏิชานันติ สี หะนาทัง นะทันเตเต พ๎รัห๎มะจักกัง ปะวัตเตนติ อุเปตา พุทธะธัมเมหิ ท๎วตั ติงสะลักขะณูเปตาพ๎ยามัปปะภายะ สุ ปปะภา พุทธา สั พพัญ�ุโน เอเต มะหัปปะภา มะหาเตชา มะหาการุณกิ า ธีรา ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ คะตี พันธู มะหัสสาสา สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ เตสาหัง สิ ระสา ปาเท วะจะสา มะนะสา เจวะ สะยะเน อาสะเน ฐาเน สะทา สุ เขนะ รักขันตุ เตหิ ต๎วงั รักขิโต สั นโต สั พพะโรคะวินิมุตโต สั พพะเวระมะติกกันโต วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท. ติสโส จะ วะทะตัง วะโร, วิปัสสี จะ อะนูปะโม. เวสสะภู สุ ขะทายะโก, โกนาคะมะโน ระณัญชะโห, โคตะโม สั กย๎ ะปุงคะโว. อะเนกะสะตะโกฏะโย, สั พเพ พุทธา มะหิทธิกา. เวสารัชเชหุปาคะตา, อาสะภัณฐานะมุตตะมัง. ปะริสาสุ วิสาระทา, โลเก อัปปะฏิวตั ติยงั . อัฏฐาระสะหิ นายะกา, สี ตย๎ านุพ◌๎ยัญชะนาธะรา. สั พเพ เต มุนิกญ ุ ชะรา, สั พเพ ขีณาสะวา ชินา. มะหาปัญญา มะหัพพะลา, สั พเพสานัง สุ ขาวะหา. ตาณา เลณา จะ ปาณินัง, สะระณา จะ หิเตสิ โน. สั พเพ เอเต ปะรายะนา, วันทามิ ปุริสุตตะเม. วันทาเมเต ตะถาคะเต, คะมะเน จาปิ สั พพะทา. พุทธา สั นติกะรา ตุวงั , มุตโต สั พพะภะเยนะ จะ. สั พพะสั นตาปะวัชชิโต, นิพพุโต จะ ตุวงั ภะวะ. Page 93


เตสั ง สั จเจนะ สี เลนะ เตปิ ตุมเ๎ ห๑ อะนุรักขันตุ ปุรัตถิมสั ๎ มงิ ทิสาภาเค เตปิ ตุมเ๎ ห๑ อะนุรักขันตุ ทักขิณสั ๎ มงิ ทิสาภาเค เตปิ ตุมเ๎ ห๑ อะนุรักขันตุ ปัจฉิมสั ๎ มงิ ทิสาภาเค เตปิ ตุมเ๎ ห๑ อะนุรักขันตุ อุตตะรัส๎มงิ ทิสาภาเค เตปิ ตุมเ๎ ห๑ อะนุรักขันตุ ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข จัตตาโร เต มะหาราชา เตปิ ตุมเ๎ ห๑ อะนุรักขันตุ อากาสั ฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เตปิ ตุมเ๎ ห๑ อะนุรักขันตุ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ระตะนัง สั งฆะสะมัง นัตถิ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

ขันติเมตตาพะเลนะ จะ, อาโรค๎เยนะ สุ เขนะ จะ. สั นติ ภูตา มะหิทธิกา, อาโรค๎เยนะ สุ เขนะ จะ. สั นติ เทวา มะหิทธิกา, อาโรค๎เยนะ สุ เขนะ จะ. สั นติ นาคา มะหิทธิกา, อาโรค๎เยนะ สุ เขนะ จะ. สั นติ ยักขา มะหิทธิกา, อาโรค๎เยนะ สุ เขนะ จะ. ทักขิเณนะ วิรุฬ๎หะโก, กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง. โลกะปาลา ยะสั สสิ โน, อาโรค๎เยนะ สุ เขนะ จะ. เทวา นาคา มะหิทธิกา, อาโรค๎เยนะ สุ เขนะ จะ. พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, โหตุ เต๒ ชะยะมังคะลัง. ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, โหตุ เต๒ ชะยะมังคะลัง. สั งโฆ เม สะระณัง วะรัง, โหตุ เต๒ ชะยะมังคะลัง. วิชชะติ วิวธิ ัง ปุถุ, ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต.๒ วิชชะติ วิวธิ ัง ปุถุ, ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต.๒ วิชชะติ วิวธิ ัง ปุถุ, ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต.๒ Page 94


สั กกัตว๎ า พุทธะระตะนัง หิตงั เทวะมะนุสสานัง นัสสั นตุปัททะวา สั พเพ สั กกัตว๎ า ธัมมะระตะนัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง นัสสั นตุปัททะวา สั พเพ สั กกัตว๎ า สั งฆะระตะนัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง นัสสั นตุปัททะวา สั พเพ สั พพีตโิ ย วิวชั ชันตุ มา เต ภะวัตว๎ นั ตะราโย อะภิวาทะนะสี ลสิ สะ จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ หมายเหตุ

๑ ๒

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, พุทธะเตเชนะ โสตถินา, ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต.๒ โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, ธัมมะเตเชนะ โสตถินา, ภะยา วูปะสะเมนตุ เต.๒ โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, สั งฆะเตเชนะ โสตถินา, โรคา วูปะสะเมนตุ เต.๒ สั พพะโรโค วินัสสะตุ, สุ ขี ทีฆายุโก ภะวะ. นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน, อายุ วัณโณ สุ ขงั พะลัง.

สวดเพือ่ ตนเปลี่ยนเป็ น อัม๎เห สวดเพือ่ ตนเปลี่ยนเป็ น เม

โพชฌงค์ ๗ ( องค์ แห่ งปัญญาเป็ นเครื่องตรัสรู้ )

๑. สติ ความระลึกได้ ๒. ธัมมะวิจะยะ ความสอดส่ องธรรม ๓. วิริยะ ควารเพียร ๔. ปี ติ ความอิม่ ใจ ๕. ปั สสั ทธิ ความสงบใจและอารมณ์ ๖. สมาธิ ความตั้งใจมัน่ ๗. อุเบกขา ความวางเฉย เรียกตามประเภทว่ า สติสัมโพชฌงค์ ไปตามลําดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 95


๖ คํา่

ระตะนัตตะยัปปะภาวาสิทธิคาถา (แบบใหม่ )

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะภาวาสิ ทธิคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

อะระหัง สั มมาสัมพุทโธ เวเนยยานัง ปะโพเธตา ส๎ วากขาโต อุตตะโม ธัมโม นิยยานิโก จะ ทุกขัส๎มา สุ ปะฏิปันโน มะหาสังโฆ สี ละทิฏฐี หิ สังสุ ทโธ อิจเจตัง ระตะนัง เสฏฐั ง ปะริกขะกานะ ธีรานัง ยัสสะ โลกัง ปะภาเสติ ทัยยะเทโส อิมาคัมมะ สั นติสุเข ปะติฏฐาติ อัคคะเมตัง ติระตะนัง ธะชัง กัตว๎ า ปะเทสั สสะ นีตปิ ัญญัตติการายะ ธัมมะนุญญัง วะ รัฏฐั สสะ เอวัง สาสะนะกิจเจสุ ปะสิ ชฌะนันติทงั พุทธะเอวัง ปะสาสะนุปาเยนะ ระตะนัตตะยานุภาเวนะ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

โลกานัง อะนุกมั ปะโก, สั นติมคั คานุสาสะโก. โลกานัง ตะมะทาละโก, ธัมมะจารีนุปาละโก. โลกานัง ปุญญะมากะโร, สั นติมคั คะนิโยชะโก. โลเก สะระณะมุตตะมัง, ญาณะสั ญจาระณักขะมัง. อาตะโปวะ ตะโมนุโท, เขมะมัคคัปปะโชตะนัง. อิสสะโร สาตะตัง ฐิ โต, คะรุง กัตว๎ านะ รักขิตงั , ทัยยะเทเสนะ อุทธะตัง, สะทิฏฐิ ยา ปะกุพพะเน. รัฏฐานัง สิ ทธิทายะกัง, สั งฆัง กัตว๎ านะธิสสะรัง. สาสะนัสสะ ปะสาสะนัง, ถิรัง ติฏฐะติ สาสะนัง. ระตะนัตตะยะเตชะสา,

Page 96


ทัยยะชาติ วิโรเจตุ อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลลัง จิรัง ติฏฐะตุ โลกัส๎มงิ ทัสเสนตัง ภัพพะสั ตตานัง จิรัญชีวะตุ ทีฆายุ วัณณะวา พะละสั มปันโน รัฏฐั สสะ ธัมมะนุญญัญจะ ระตะนัตตะยัปปะภาเวนะ ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง ชะยะมัตถุ จะ ทัยยานัง ปะวัฑฒะตัง จะ ภิยโยโส

สั พพะสั มปัตติสิทธิยา. วิรุฬ๎หิง จุตตะริง สะทา, สั มมาสั มพุทธะสาสะนัง. อัญชะสั ง วะ วิสุทธิยา, ทัยยานัง ธัมมะขัตติโย. นิรามะโย จะ นิพภะโย, จิรัง ติฏฐะตุ โสตถินา. วุฑฒิยาสา สะมิชฌะตุ, สั พพะสิ ทธิ สะทา ถิรัง. วุฑฒิสันตินิรันตะรัง, ธะนุฏฐาเนนะ สั มปะทา.

ปะริตตะกะระณะปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ปะริ ตตะกะระณะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

ยาวะตา สั ตตา อะปะทา วา ท๎วปิ ะทา วา จะตุปปะทา วา พะหุปปะ ทา วา, รูปิโน วา อะรูปิโน วา สัญญิโน วา อะสั ญญิโน วา เนวะสั ญญี นาสั ญญิโน วา, ตะถาคะโต เตสั ง อัคคะมักขายะติ อะระหัง สั มมาสั มพุท โธ. เย โข พุทเธ ปะสั นนา อัคเค เต ปะสั นนา, อัคเค โข ปะนะ ปะสั น นานัง อัคโค วิปาโก. ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา, สั คเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตงั , นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ, อิทมั ปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 97


ยาวะตา ธัมมา สั งขะตา วา อะสั งขะตา วา, วิราโค เตสั ง อัคคะ มักขายะติ, ยะทิทงั มะทะนิมมะทะโน ปิ ปาสะวินะโย อาละยะสะ มุคฆาโต วัฏฏปัู จเฉโท ตัณห๎ ักขะโย วิราโค นิโรโธ นิพพานัง, เย โข วิราคะธัมเม ปะสั นนา อัคเค เต ปะสั นนา, อัคเค โข ปะนะ ปะสัน นานัง อัคโค วิปาโก. ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตงั , ยะทัชฌะคา สั กย๎ ะมุนี สะมาหิโต, นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ, อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ยาวะตา ธัมมา สั งขะตา, อะริโย อัฏฐั งคิโก มัคโค เตสัง อัคคะมัก ขายะติ, เสยยะถีทงั , สั มมาทิฏฐิ สั มมาสั งกัปโป, สั มมาวาจา สั มมากัมมันโต สั มมาอาชีโว, สั มมาวายาโม สั มมาสะติ สั มมาสะมาธิ, เย โข อะริยะ มัคคะธัมเม ปะสั นนา อัคเค เต ปะสั นนา, อัคเค โข ปะนะ ปะสั นนานัง อัคโค วิปาโก. ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวณ ั ณะยี สุ จงิ , สะมาธิมานันตะริกญ ั ญะมาหุ, สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ, อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ยาวะตา สั งฆา วา คะณา วา, ตะถาคะตะสาวะกะสั งโฆ เตสั ง อัคคะมักขายะติ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา. เย โข สั งเฆ ปะสั นนา อัคเค เต ปะสั นนา, อัคเค โข ปะนะ ปะสั นนานัง อัคโค วิ ปาโก. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 98


เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสั ตถา, จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ, เต ทักขิเณยยา สุ คะตัสสะ สาวะกา, เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. เย สุ ปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ, นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห๎ ิ, เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคยั ห๎ ะ, ลัทธา มุธา นิพพุตงิ ภุญชะมานา, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ. ขีณงั ปุราณัง นะวัง นัตถิ สั มภะวัง, วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มงิ , เต ขีณะพีชา อะวิรุฬ๎หิฉันทา, นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป, อิทมั ปิ สั งเฆ ระตะนัง ปะณีตงั , เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 99


๗ คํา่

ถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ. (๓ จบ) อิตปิ ิ โส ภะคะวา อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ, วิชชาจะระณะสั มปันโน สุ คโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สั ตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะ (พระพุทธคุณ) วาติ ฯ ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สั นทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิ โก, โอปะ (พระธรรมคุณ) นะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหีติ ฯ สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ กะสั งโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะ โต สาวะกะสั งโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะ ลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง, ค๎รีเมขะลัง อุทติ ะโฆระสะเสนะมารัง, ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสั พพะรัตติง, โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง, ขันตีสุทนั ตะวิธินา ชิ ตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตงั , ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุ ทารุณนั ตัง, เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

(พระสังฆคุณ)

Page 100


อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุ ทารุณนั ตัง, ธาวันติโยชะนะปะถังคุลมิ าละวันตัง, อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. กัตว๎ านะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา, จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ, สั นเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. สั จจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง, วาทาภิโรปิ ตะมะนัง อะติอนั ธะภูตงั , ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพธุ ัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. ทุคคาหะทิฏฐิ ภุชะเคนะ สุ ทฏั ฐะหัตถัง, พ๎รัห๎มงั วิสุทธิชุตมิ ทิ ธิพะกาภิธานัง, ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิ ตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา, โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที, หิตว๎ านะเนกะวิวธิ านิ จุปัททะวานิ, โมกขัง สุ ขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

มะหาการุณโิ ก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สั พพา เอเตนะ สั จจะวัชเชนะ ชะยันโต โพธิยา มูเล วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

หิตายะ สั พพะปาณินัง, ปัตโต สั มโพธิมุตตะมัง, โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ สั กย๎ านัง นันทิวฑ ั ฒะโน, Page 101


เอวัง ต๎วงั วิชะโย โหหิ อะปะราชิตะปัลลังเก อะภิเสเก สั พพะพุทธานัง สุ นักขัตตัง สุ มงั คะลัง สุ ขะโณ สุ มหุ ุตโต จะ ปะทักขิณงั กายะกัมมัง ปะทักขิณงั มะโนกัมมัง ปะทักขิณานิ กัตว๎ านะ

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล. สี เส ปะฐะวิโปกขะเร, อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ. สุ ปะภาตัง สุ หุฏฐิ ตงั , สุ ยฏิ ฐั ง พ๎รัห๎มะจาริสุ, วาจากัมมัง ปะทักขิณงั , ปะณิธี เต ปะทักขิณา, ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

มงคลจักรวาลใหญ่

สิ ริธิตมิ ะติเตโชชะยะสิ ทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมติ ะปุญญาธิการัสสะ สั พพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ ท๎วัต ติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสี ตย๎ านุพย๎ ญ ั ชะนานุภาเวนะ อัฏ�ุ ตตะระสะ ตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิ ยานุภาเวนะ เกตุมาลา- นุภาเวนะ ทะสะปา ระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะ- ปะระมัตถะปาระมิตานุ ภาเวนะ สี ละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญย สั งฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ ยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสี ติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุ ภาเวนะ อัฏฐั งคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะ- สะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สั พพัญ�ุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทติ า-อุเปกขานุภาเวนะ สั พพะปะริตตา นุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยห๎ ัง สั พพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุ ปายาสา วินัสสั นตุ สั พพะ อันตะรายาปิ วินัสสั นตุ สั พพะสั งกัปปา ตุยห๎ ัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุย๎หัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สั พพะทา. อากาสะปัพพะตะวะนะ ภูมคิ งั คามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเ๎ ห อะนุรักขันตุ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 102


มงคลจักรวาลน้ อย

สั พพะพุทธานุภาเวนะ สั พพะธัมมานุภาเวนะ สั พพะสั งฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สั งฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุ ภาเวนะ จะตุราสี ตสิ ะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิ ฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชิ นะ สาวะกานุภาเวนะ สั พเพ เต โรคา สั พเพ เต ภะยา สั พเพ เต อันตะรา ยา สั พเพ เต อุปัททะวา สั พเพ เต ทุนนิมติ ตา สั พเพ เต อะวะมังคะ ลา วินัสสั นตุ, อายุวฑ ั ฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิ ริวฑ ั ฒะโก ยะสะวัฑฒะ โก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุ ขะวัฑฒะโก โหตุ สั พพะทา. ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สั ตตุ จุปัททะวา, อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสั นตุ จะ เตชะสา, ชะยะสิ ทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยงั สุ ขงั พะลัง, สิ ริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิ ทธี ภะวันตุ เต. ภะวะตุ สั พพะมังคะลัง รักขันตุ สั พพะเทวะตา, สั พพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ภะวะตุ สั พพะมังคะลัง รักขันตุ สั พพะเทวะตา, สั พพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ภะวะตุ สั พพะมังคะลัง รักขันตุ สั พพะเทวะตา, สั พพะสั งฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา, ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันต๎วา เตสั ง อุปัททะเว. นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา, ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันต๎วา เตสั ง อุปัททะเว. นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา, ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันต๎วา เตสั ง อุปัททะเว.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 103


๘ คํา่

อะนัตตะลักขะณะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อะนัตตะลักขะณะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

เอวัมเม สุ ตงั . เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิ ยงั วิหะระติ, อิสิ ปะตะเน มิคะทาเย. ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ . รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา. รูปัญจะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะวิส สะ, นะยิทงั รูปัง อาพาธายะ สั งวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ รูเป, เอวัง เม รู ปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสี ต.ิ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว รู ปัง อะนัตตา, ตัส๎มา รูปัง อาพาธายะ สั งวัตตะติ. นะ จะ ลัพภะติ รูเป, เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสี ต.ิ เวทะนา อะนัตตา. เวทะนา จะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะวิส สะ, นะยิทงั เวทะนา อาพาธายะ สั งวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสี ต.ิ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา, ตัส๎มา เวทะนา อาพาธายะ สั งวัตตะติ. นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสี ต.ิ สั ญญา อะนัตตา. สั ญญา จะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทงั สั ญญา อาพาธายะ สั งวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ สั ญญายะ, เอวัง เม สั ญญา โหตุ เอวัง เม สั ญญา มา อะโหสี ต.ิ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สั ญญา อะนัตตา, ตัส๎มา สั ญญา อาพาธายะ สั งวัตตะติ. นะ จะ ลัพภะติ สั ญญายะ, เอวัง เม สั ญญา โหตุ เอวัง เม สั ญญา มา อะโหสี ต.ิ สั งขารา อะนัตตา. สั งขารา จะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะ วิสสั งสุ , นะยิทงั สั งขารา อาพาธายะ สั งวัตเตยยุง, ลัพเภถะ จะ สั งขาเรสุ , เอวัง เม สั งขารา โหนตุ เอวัง เม สั งขารา มา อะเหสุ นติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สั งขารา อะนัตตา, ตัส๎มา สั งขารา อาพาธายะ สั งวัตตันติ. นะ จะ ลัพภะติ สั งขาเรสุ , เอวัง เม สั งขารา โหนตุ เอวัง เม สั งขารา มา อะเหสุ นติ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 104


วิญญาณัง อะนัตตา. วิญญาณัญจะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะวิส สะ, นะยิทงั วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ วิญญาเณ, เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสี ต.ิ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา, ตัส๎มา วิญญาณัง อาพาธายะ สั งวัต ตะติ. นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ, เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสี ต.ิ ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ. อะนิจ จัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุ ขงั วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนา นิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิ ตุง, เอตัง มะ มะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต. ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ. อะ นิจจา ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุ ขงั วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะ นานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิ ตุง, เอตัง มะ มะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต. ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สั ญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ. อะนิจ จา ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุ ขงั วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนา นิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิ ตงุ , เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต. ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สั งขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ. อะนิจ จา ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุ ขงั วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนา นิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิ ตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต. ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ. อะนิจ จัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุ ขงั วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนา นิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิ ตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต. ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว, ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง, อัชฌัต ตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกงั วา สุ ขุมงั วา, หีนัง วา ปะณีตงั วา, ยันทูเร วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 105


สั นติเก วา, สั พพัง รูปัง, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สั มมัปปัญญายะ ทัฏฐั พพัง. ยา กาจิ เวทนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา, โอฬาริกา วา สุ ขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, ยา ทูเร สั นติเก วา, สั พพา เวทนา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สั มมัปปัญญายะ ทัฏฐั พพัง. ยา กาจิ สั ญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา, โอฬาริกา วา สุ ขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, ยา ทูเร สั นติเก วา, สั พพา สั ญญา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สั มมัปปัญญายะ ทัฏฐั พพัง. เย เกจิ สั งขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา, โอฬาริกา วา สุ ขมุ า วา, หีนา วา ปะณีตา วา, เย ทูเร สั นติเก วา, สั พเพ สั งขารา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สั มมัปปัญญายะ ทัฏฐั พพัง. ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกงั วา สุ ขุมงั วา, หีนัง วา ปะณีตงั วา, ยันทูเร สั นติเก วา, สัพ พัง วิญญาณัง, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สั มมัปปัญญายะ ทัฏฐั พพัง. เอวัง ปัสสั ง ภิกขะเว สุ ตะวา อะริยะสาวะโก, รูปัส๎มงิ ปิ นิพพินทะติ, เวทนา ยะปิ นิพพินทะติ, สั ญญายะปิ นิพพินทะติ, สั งขาเรสุ ปิ นิพพินทะติ, วิญญาณัส๎มงิ ปิ นิพพินทะติ. นิพพินทัง วิรัชชะติ. วิราคา วิมุจจะติ. วิมุต ตัส๎มงิ วิมุตตะมิติ ญาณัง โหติ, ขีณา ชาติ, วุสิตงั พ๎รัห๎มะจะริยงั , กะตัง กะระณียงั , นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีต.ิ อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิ ตัง อะภินันทุง. อิมสั ๎ มญ ิ จะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มงิ ภัญญะมาเน, ปัญจะ วัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ จิตตานิ, วิมจุ จิงสู ต.ิ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 106


เกณิยานุโมทะนาคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง เกณิยานุโมทะนาคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา ราชา มุขงั มะนุสสานัง นักขัตตานัง มุขงั จันโท ปุญญะมากังขะมานานัง ภะณิสสามะ มะยัง คาถา เอตา สุ ณนั ตุ สั กกัจจัง

สาวิตติ ฉันทะโส มุขงั , นะทีนัง สาคะโร มุขงั . อาทิจโจ ตะปะตัง มุขงั , สั งโฆ เว ยะชะตัง มุขงั . กาละทานัปปะทีปิกา, ทายะกา ปุญญะกามิโน.

๙ คํา่

อาทิตตะปะริยายะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อาทิตตะปะริ ยายะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

เอวัมเม สุ ตงั . เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, คะยายัง วิหะระติ คะยาสี เส, สั ทธิง ภิกขุสะหัสเสนะ, ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ . สั พพัง ภิกขะเว อาทิตตัง, กิญจะ ภิกขะเว สั พพัง อาทิตตัง. จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง, รูปา อาทิตตา, จักขุวญ ิ ญาณัง อาทิตตัง, จักขุสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิ ทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตงั , สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสั คคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โส เกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ. โสตัง อาทิตตัง, สั ททา อาทิตตา, โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง, โสตะ สั มผัสโส อาทิตโต, ยัมปิ ทัง โสตะสั มผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสั คคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 107


นะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ. ฆานัง อาทิตตัง, คันธา อาทิตตา, ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง, ฆา นะสั มผัสโส อาทิตโต, ยัมปิ ทัง ฆานะสั มผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิ ตัง, สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิต ตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสั คคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรา มะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิต ตันติ วะทามิ. ชิวห๎ า อาทิตตา, ระสา อาทิตตา, ชิวห๎ าวิญญาณัง อาทิตตัง, ชิวห๎ าสั มผัสโส อาทิตโต, ยัมปิ ทัง ชิวห๎ าสั มผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เว ทะยิตงั , สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสั คคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะ รามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อา ทิตตันติ วะทามิ. กาโย อาทิตโต, โผฏฐั พพา อาทิตตา, กายะวิญญาณัง อาทิตตัง, กา ยะสั มผัสโส อาทิตโต, ยัมปิ ทัง กายะสั มผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสั คคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ , โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะ ทามิ. มะโน อาทิตโต, ธัมมา อาทิตตา, มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง, มะ โนสั มผัสโส อาทิตโต, ยัมปิ ทัง มะโนสั มผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตงั , สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิต ตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสั คคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรา มะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิต ตันติ วะทามิ. เอวัง ปัสสั ง ภิกขะเว สุ ตะวา อะริยะสาวะโก, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 108


จักขุส๎มงิ ปิ นิพพินทะติ, รูเปสุ ปิ นิพพินทะติ, จักขุวญ ิ ญาเณปิ นิพพิน ทะติ, จักขุสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิ ทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะ ติ เวทะยิตงั , สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัส๎มงิ ปิ นิ พพินทะติ. โสตัส๎มงิ ปิ นิพพินทะติ, สั ทเทสุ ปิ นิพพินทะติ, โสตะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ, โสตะสั มผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิ ทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตงั , สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัส๎มงิ ปิ นิพพินทะติ. ฆานัส๎มงิ ปิ นิพพินทะติ, คันเธสุ ปิ นิพพินทะติ, ฆานะวิญญาเณปิ นิ พพินทะติ, ฆานะสั มผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิ ทัง ฆานะสั มผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตงั , สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัส๎มงิ ปิ นิพพินทะติ. ชิวห๎ ายะปิ นิพพินทะติ, ระเสสุ ปิ นิพพินทะติ, ชิวห๎ าวิญญาเณปิ นิ พพินทะติ, ชิวห๎ าสั มผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิ ทัง ชิวห๎ าสั มผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตงั , สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัส๎มงิ ปิ นิพพินทะติ. กายัส๎มงิ ปิ นิพพินทะติ, โผฏฐั พเพสุ ปิ นิพพินทะติ, กายะวิญญาเณปิ นิ พพินทะติ, กายะสั มผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิ ทัง กายะสั มผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตงั , สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัส๎มงิ ปิ นิ พพินทะติ. มะนัส๎มงิ ปิ นิพพินทะติ, ธัมเมสุ ปิ นิพพินทะติ, มะโนวิญญาเณปิ นิ พพินทะติ, มะโนสั มผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิ ทัง มะโนสั มผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตงั , สุ ขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุ ขงั วา, ตัส๎ มิงปิ นิพพินทะติ. นิพพินทัง วิรัชชะติ. วิราคา วิมุจจะติ. วิมุตตัส๎มงิ วิมุตตะมิติ ญาณัง โหติ, ขีณา ชาติ, วุสิตงั พ๎รัห๎มะจะริยงั , กะตัง กะระณียงั , นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีต.ิ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 109


อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิ ตงั อะภินันทุง. อิมสั ๎มญ ิ จะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มงิ ภัญญะมาเน, ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ จิตตานิ, วิมุจจิงสู ต.ิ

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

อายุโท พะละโท ธีโร สุ ขสั สะ ทาตา เมธาวี อายุง ทัตว๎ า พะลัง วัณณัง ทีฆายุ ยะสะวา โหติ

วัณณะโท ปะฏิภาณะโท, สุ ขงั โส อะธิคจั ฉะติ. สุ ขญ ั จะ ปะฏิภาณะโท, ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีต.ิ

ระตะนัตตะยานุภาวาทิคาถา มงคลจักรวาลน้ อย (ย่ อ)

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ทุกขะโรคะภะยา เวรา อะเนกา อันตะรายาปิ ชะยะสิ ทธิ ธะนัง ลาภัง สิ ริ อายุ จะ วัณโณ จะ สะตะวัสสา จะ อายู จะ ภะวะตุ สั พพะมังคะลัง

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

ระตะนัตตะยะเตชะสา, โสกา สั ตตุ จุปัททะวา. วินัสสั นตุ อะเสสะโต, โสตถิ ภาค๎ยงั สุ ขงั พะลัง. โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา, ชีวะสิ ทธี ภะวันตุ เต. ฯเปฯ ภะวันตุ เต.

Page 110


๑๐ คํา่

สะติปัฏฐานะปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง

สะติปัฏฐานะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สั มมาสั มพุทเธนะ. เอกายะโน อะยัง มัคโค สั มมะทักขาโต, สั ตตานัง วิ สุ ทธิยา, โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ, ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะ มายะ, ญายัสสะ อะธิคะมายะ, นิพพานัสสะ สั จฉิกริ ิยายะ, ยะทิทงั จัตตาโร สะติปัฏฐานา, กะตะเม จัตตาโร. อิธะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สั มปะชาโน สะติ มา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สั มปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. จิตเต จิตตา นุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สั มปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโท มะนัสสั ง. ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สั มปะชาโน สะติมา วิ เนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสั ง. ๑. กะถัญจะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มงิ วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มงิ วิหะระติ, สะมุทะ ยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มงิ วิหะระติ, อัตถิ กาโยติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิ ตา โหติ, ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะติสสะติมตั ตายะ. อะนิสสิ โต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ. ๒. กะถัญจะ ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, อัชฌัตตะพะหิทธา วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 111


วิหะระติ, สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ, สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ, อัตถิ เวทะนาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิ ตา โหติ, ยาวะเทวะ ญาณะ มัตตายะ ปะติสสะติมตั ตายะ. อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ. ๓. กะถัญจะ ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, อิธะ ภิกขุ อัชฌัต ตัง วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, อัชฌัตตะพะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, สะมุทะยะธัมมา นุปัสสี วา จิตตัส๎มงิ วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มงิ วิหะระติ, จิตตันติ วา สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มงิ วิหะระติ, อัตถิ ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิ ตา โหติ, ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะติสสะติ มัตตายะ. อะนิสสิ โต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ. ๔. กะถัญจะ ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, อิธะ ภิกขุ อัชฌัต ตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, สะมุทะ ยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, อัตถิ ธัมมาติ วา ปะนัส สะ สะติ ปัจจุปัฏฐิ ตา โหติ, ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะติสสะติมตั ตายะ. อะนิสสิ โต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ. อะยัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สั มมาสั มพุทเธนะ. เอกายะโน มัคโค สั มมะทักขาโต, สั ตตานัง วิสุทธิยา, โส กะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ, ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ, ญายัส สะ อะธิคะมายะ, นิพพานัสสะ สั จฉิกริ ิยายะ, ยะทิทงั จัตตาโร สะติปัฏฐา นาติ. เอกายะนัง ชาติขะยันตะทัสสี , วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 112


มัคคัง ปะชานาติ หิตานุกมั ปี , เอเตนะ มัคเคนะ ตะริงสุ ปุพเพ, ตะริสสะเร เจวะ ตะรันติ โจฆันติ.

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สั มมาสั ม พุทเธนะ. ปัญจะ ฐานานิ สั มมะทักขาตานิ. ยานิ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พา นิ, อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา, กะตะมานิ ปัญจะ. ๑. ชะราธัมโมม๎หิ ชะรัง อะนะตีโตติ, อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง อิตถิ ยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา. ๒. พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ พ๎ยาธิง อะนะตีโตติ, อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง อิตถิ ยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา. ๓. มะระณะธัมโมม๎หิ มะระณัง อะนะตีโตติ, อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวก- ขิตพั พัง อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา. ๔. สั พเพหิ เม ปิ เยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ, อะภิณ๎ หัง ปัจจะเวกขิตพั พัง อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา. ๕. กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะ ปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีต,ิ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา. อิมานิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สั มมาสั มพุทเธนะ. ปัญจะ ฐานานิ สั มมะทักขาตานิ. ยานิ อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พานิ, อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 113


ตัส๎มาติหัมเ๎ หหิ เอวัง อะภิณห๎ ัง ปัจจะเวกขิตพั พัง, ชะราธัมโมม๎หิ ชะรัง อะนะตีโต, พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต, มะระณะธัมโมม๎หิ มะระณัง อะนะตีโต, สั พเพหิ เม ปิ เยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว, กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะ ริสสามิ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีต.ิ ตะโต อุตตะริงปิ ปัจจะเวกขิตพั พัง. ๑. นะ โข ปะนาหะเมวะ, ชะราธัมโมม๎หิ ชะรัง อะนะตีโต, อะถะ โข ยาวะตา สั ตตานัง อาคะติ คะติ จุติ อุปะปัตติ, สั พเพ สั ตตา ชะราธัมมา ชะรัง อะนะตีตา. ตัง กุเตตถะ ลัพภา. ๒. นะ โข ปะนาหะเมวะ, พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต, อะถะ โข ยาวะตา สั ตตานัง อาคะติ คะติ จุติ อุปะปัตติ, สั พเพ สั ตตา พ๎ ยาธิธัมมา พ๎ยาธิง อะนะตีตา. ตัง กุเตตถะ ลัพภา. ๓. นะ โข ปะนาหะเมวะ, มะระณะธัมโมม๎หิ มะระณัง อะนะตีโต, อะ ถะโข ยาวะตา สั ตตานัง อาคะติ คะติ จุติ อุปะปัตติ, สั พเพ สั ตตา มะระณะธัมมา มะระณัง อะนะตีตา. ตัง กุเตตถะ ลัพภา. ๔. นะ โข ปะนะมัยห๎ ะเมวะ, สั พเพหิ ปิ เยหิ มะนาเปหิ นานาภา โว วินาภาโว, อะถะโข ยาวะตา สัตตานัง อาคะติ คะติ จุติ อุปะปัตติ, สั พเพสั ง สั ตตานัง ปิ เยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว. ตัง กุเตตถะ ลัพภา. ๕. นะ โข ปะนาหะเมวะ, กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัม มะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ. อะถะโข ยาวะตา สั ตตานัง อาคะติ คะ ติ จุติ อุปะปัตติ, สั พเพ สั ตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัม มะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา, ยัง กัมมัง กะริสสั นติ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสั นติ. ตัง กุเตตถะ ลัพภาติ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 114


๑๑ คํา่

สาราณียะธัมมะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สาราณียะธัมมะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

เอวัมเม สุ ตงั , เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยงั วิหะระติ, เชตะ วะเน อะนาถะปิ ณฑิกสั สะ, อาราเม. ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุ ง. ภะคะวา เอตะทะ โวจะ. ฉะยิเม ภิกขะเว ธัมมา สาราณียา ปิ ยะกะระณา คะรุกะระณา, สั ง คะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สั งวัตตันติ. กะตะเม ฉะ. ๑. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุโน, เมตตัง กายะกัมมัง ปัจจุปัฏฐิ ตงั โหติ, สะพ๎รัห๎มะจารีสุ อาวิ เจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิ ยะกะระโณ สั งคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สั งวัตตะ คะรุกะระโณ, ติ. ๒. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุโน, เมตตัง วะจีกมั มัง ปัจจุปัฏฐิ ตงั โหติ, สะพ๎รัห๎มะจารีสุ อาวิ เจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิ ยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สั งคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะ ติ. ๓. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุโน, เมตตัง มะโนกัมมัง ปัจจุ ปัฏฐิ ตงั โหติ, สะพ๎รัห๎มะจารีสุ อาวิ เจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิ ยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สั งคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สั งวัตตะติ. ๔. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, เย เต ลาภา ธัมมิกา ธัมมะ ลัทธา, อันตะมะโส ปัตตะปะริยาปันนะมัตตัมปิ , ตะถารูเปหิ ลาเภหิ อัปปะฏิวภิ ตั ตะโภคี โหติ, สี ละวันเตหิ สะพ๎รัห๎มะจารีหิ สาธาระณะโภคี, อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิ ยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สั งคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สั งวัตตะติ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 115


๕. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, ยานิ ตานิ สี ลานิ อะขัณฑานิ อะฉิททานิ อะสะพะลานิ อะกัมมาสานิ, ภุชิสสานิ วิญ�ูปะสั ตถานิ อะปะ สี เลสุ สี ละ รามัฏฐานิ สะมาธิสังวัตตะนิกานิ, ตะถารูเปสุ สามัญญะคะโต วิหะระติ, สะพ๎รัห๎มะจารีหิ อาวิ เจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิ ยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สั งคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สั งวัตตะติ. ๖. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, ยายัง ทิฏฐิ อะริยา นิยยานิกา, นิ ยยาติ ตักกะรัสสะ สั มมาทุกขักขะยายะ, ตะถารูปายะ ทิฏฐิ ยา ทิฏฐิ สามัญญะคะโต วิหะระติ, สะพ๎รัห๎มะจารีหิ อาวิ เจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิ ยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สั งคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สั งวัตตะติ. อิเม โข ภิกขะเว ฉะ ธัมมา สาราณียา ปิ ยะกะระณา คะรุ กะระณา, สั ง คะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สั งวัตตันตีต.ิ อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิ ตงั , อะภินันทุนติ.

ภิกขุอะปะริหานิยะธัมมะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ภิกขุอะปะริ หานิยะธัมมะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

เอวัมเม สุ ตงั , เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, ราชะคะเห วิหะระติ, คิชฌะ กูเฏ ปัพพะเต. ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ . สั ตตะ โว ภิกขะเว อะปะ ริหานิเย ธัมเม เทเสสสามิ. ตัง สุ ณาถะ สาธุกงั มะนะสิ กะโรถะ ภาสิ สสามีต.ิ เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุ ง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ. กะตะเม จะ ภิกขะเว สั ตตะ อะปะริหานิยา ธัมมา. ๑. ยาวะกีวญ ั จะ ภิกขะเว ภิกขู, อะภิณห๎ ะสั นนิปาตา ภะวิสสั นติ สั น นิปาตะพะหุลา. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกงั ขา โน ปะริหานิ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 116


๒. ยาวะกีวญ ั จะ ภิกขะเว ภิกขู, สะมัคคา สั นนิปะติสสั นติ, สะมัคคา วุฏฐะหิสสั นติ, สะมัคคา สั งฆะกะระณียานิ กะริสสั นติ, วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกงั ขา โน ปะริหานิ. ๓. ยาวะกีวญ ั จะ ภิกขะเว ภิกขู, อะปัญญัตตัง นะ ปัญญะเปสสั นติ, ปัญญัตตัง นะ สะมุจฉินทิสสั นติ, ยะถาปัญญัตเตสุ สิ กขาปะเทสุ สะมาทา ยะ วัตติสสั นติ. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกงั ขา โน ปะริหานิ. ๔. ยาวะกีวญ ั จะ ภิกขะเว ภิกขู, เย เต ภิกขู เถรา รัตตัญ�ู จิ ระปัพพะชิตา, สั งฆะปิ ตะโร สั งฆะปะริณายะกา, เต สั กกะริสสั นติ คะ รุกะริสสั นติ มาเนสสั นติ ปูเชสสั นติ, เตสั ญจะ โสตัพพัง มัญญิสสั นติ, วุฑฒิ เยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกงั ขา โน ปะริหานิ. ๕. ยาวะกีวญ ั จะ ภิกขะเว ภิกขู, อุปปันนายะ ตัณห๎ ายะ โป โนพภะวิกายะ โน วะสั ง คัจฉิสสั นติ. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิ กังขา โน ปะริหานิ. ๖. ยาวะกีวญ ั จะ ภิกขะเว ภิกขู, อารัญญะเกสุ เสนาสะเนสุ สาเปกขา ภะ วิสสั นติ. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกงั ขา โน ปะริหานิ. ๗. ยาวะกีวญ ั จะ ภิกขะเว ภิกขู, ปัจจัตตัญเญวะ สะติง อุ ปัฏฐะเปสสั นติ, กินติ อะนาคะตา จะ เปสะลา สะพ๎รัห๎มะจารี อาคัจเฉย ยุง, อาคะตา จะ เปสะลา สะพ๎รัห๎มะจารี ผาสุ ง วิหะเรยยุนติ. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกงั ขา โน ปะริหานิ. ยาวะกีวญ ั จะ ภิกขะเว อิเม สั ตตะ อะปะริหานิยา ธัมมา ภิกขูสุ ฐั ส สั นติ. อิเมสุ จะ สั ตตะสุ อะปะริหานิเยสุ ธัมเมสุ ภิกขู สั นทิสสิส สั นติ. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกงั ขา โน ปะริหานีต.ิ อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิ ตงั , อะภินันทุนติ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 117


๑๒ คํา่

มัคคะวิภังคะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง มัคคะวิภงั คะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

เอวัมเม สุ ตงั , เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยงั วิหะระติ, เช ตะวะเน อะนาถะปิ ณฑิกสั สะ, อาราเม. ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเต สิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุ ง. ภะคะวา เอตะ ทะโวจะ. อะริยงั โว ภิกขะเว อัฏฐั งคิกงั มัคคัง เทสิ สสามิ วิภะชิสสามิ, ตัง สุ ณาถะ สาธุกงั มะนะสิ กะโรถะ ภาสิ สสามีต.ิ เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุ ง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ. กะตะโม จะ ภิกขะเว อะริโย อัฏฐั งคิโก มัคโค. เสยยะถีทงั . สั มมาทิฏฐิ สั มมาสั งกัปโป, สั มมาวาจา สั มมากัมมันโต สั มมาอาชีโว, สั มมาวายาโม สั มมาสะติ สั มมาสะมาธิ. ๑. กะตะมา จะ ภิกขะเว สั มมาทิฏฐิ. ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง ทุกขะสะมุทะเย ญาณัง ทุกขะนิโรเธ ญาณัง ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทา ยะ ญาณัง. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สั มมาทิฏฐิ. ๒. กะตะโม จะ ภิกขะเว สั มมาสั งกัปโป. โย โข ภิกขะเว เนกขัม มะสั งกัปโป อัพย๎ าปาทะสั งกัปโป อะวิหิงสาสั งกัปโป. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สั มมาสั งกัปโป. ๓. กะตะมา จะ ภิกขะเว สั มมาวาจา. ยา โข ภิกขะเว มุสาวา ทา เวระมะณี, ปิ สุ ณายะ วาจายะ เวระมะณี, ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี, สั มผัปปะลาปา เวระมะณี. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สั มมาวาจา. ๔. กะตะโม จะ ภิกขะเว สั มมากัมมันโต. ยา โข ภิกขะเว ปาณาติปา ตา เวระมะณี, อะทินนาทานา เวระมะณี, อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สั มมากัมมันโต. ๕. กะตะโม จะ ภิกขะเว สั มมาอาชีโว. อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 118


มิจฉาอาชีวงั ปะหายะ, สั มมาอาชีเวนะ ชีวกิ งั กัปเปติ. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สั มมาอาชีโว. ๖. กะตะโม จะ ภิกขะเว สั มมาวายาโม. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ อะนุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อะนุปปาทายะ, ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยงั อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณห๎ าติ ปะทะหะติ. อุปปัน นานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง ปะหานายะ, ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยงั อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณห๎ าติ ปะทะหะติ. อะนุปปัน นานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปปาทายะ, ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยงั อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณห๎ าติ ปะทะหะติ. อุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง, ฐิ ตยิ า อะสั มโมสายะ ภิยโยภาวายะ เวปุลลายะ ภาวนายะ ปาริปูริยา, ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยงั อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณห๎ าติ ปะทะหะติ. อะ ยัง วุจจะติ ภิกขะเว สั มมาวายาโม. ๗. กะตะมา จะ ภิกขะเว สั มมาสะติ. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กา ยานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สั มปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสั ง. เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สั มปะชาโน สะ ติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสั ง. จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สั มปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสั ง. ธัมเมสุ ธัมมา นุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สั มปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโท มะนัสสั ง. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สั มมาสะติ. ๘. กะตะโม จะ ภิกขะเว สั มมาสะมาธิ. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ วิวจิ เจวะ กาเมหิ วิวจิ จะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สะวิตกั กัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปี ติสุขงั ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสั มปัชชะ วิหะระติ, วิตกั กะวิจารานัง วูปะสะมา, อัชฌัตตัง สั มปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตกั กัง อะวิจารัง, สะมาธิชัมปี ติสุขงั ทุตยิ งั ฌานัง อุปะสั มปัชชะ วิหะระติ, ปี ติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะ ระติ สะโต จะ สั มปะชาโน, สุ ขญ ั จะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ, ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุ ขะวิหารีต,ิ ตะติยงั ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, สุ ขสั สะ จะ ปะหา นา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา, ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา, วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 119


อะทุกขะมะสุ ขงั อุเปกขาสะติปาริสุทธิง, จะตุตถัง ฌานัง อุปะสั มปัชชะ วิหะ ระติ. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สั มมาสะมาธีต.ิ อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิ ตงั , อะภินันทุนติ.

อัฏฐังคิกะมัคคะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง อัฏฐังคิกะมัคคะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

มัคคานัฏฐั งคิโก เสฏโฐ วิราโค เสฏโฐ ธัมมานัง เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ เอตัญห๎ ิ ตุมเ๎ ห ปะฏิปัชชะถะ เอตัญห๎ ิ ตุมเ๎ ห ปะฏิปันนา อักขาโต โว มะยา มัคโค ตุมเ๎ หหิ กิจจัง อาตัปปัง ปะฏิปันนา ปะโมกขันติ

สั จจานัง จะตุโร ปะทา, ทิปะทานัญจะ จักขุมา. ทัสสะนัสสะ วิสุทธิยา, มาระเสนัปปะโมหะนัง. ทุกขัสสั นตัง กะริสสะถะ, อัญญายะ สั ลละสั ตถะนัง. อักขาตาโร ตะถาคะตา, ฌายิโน มาระพันธะนาติ.

โมกขุปายะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง โมกขุปายะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

สั พพะวัตถุตตะมัง นัตว๎ า เชคุจฉะกายะมัจจานัง ปาฏิโมกขัง ปูเรตัพพัง อาชีวสั สะ อะโถ สุ ทธิ จาตุปาริสุทธิสีลงั กะระณากะระเณเหวะ พุทธานุสสะติ เมตตา จะ อิจจิมา จะตุรารักขา วิสุทธะธัมมะสั นตาโน โยคะโต จะ ปะโพธา จะ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

พุทธะธัมมะคะณัตตะยัง, โมกขุปายัง วะทามิหัง. อะโถ อินท๎ริยะสั งวะโร, อะโถ ปัจจะยะนิสสิ ตงั . กาตัพพัง วะ สุ นิมมะลัง, ภิกขุนา โมกขะเมสิ นา. อะสุ ภัง มะระณัสสะติ, กาตัพพา จะ วิปัสสะนา. อะนุตตะรายะ โพธิยา, พุทโธ พุทโธติ ญายะเต.

Page 120


นะรานะระติรัจฉานะสั พเพปิ สุ ขโิ น โหนตุ เกสะโลมาทิฉะวานัง กาโย สั พโพปิ เชคุจโฉ ชีวติ นิ ท๎ริยปุ ัจเฉทะสั พเพสั งปี ธะ ปาณีนัง อะวิชชาทีหิ สั มภูตา อะโถ สั ญญา จะ สั งขารา อุปปัชชันติ นิรุชฌันติ เอเต ธัมมา อะนิจจาถะ ปุนัปปุนัง ปี ฬิ ตตั ตา เต ทุกขา วะ อะนิจจา เย วะเส อะวัตตะนาเยวะ สุ ญญัตตัสสามิกตั ตา จะ เอวัง สั นเต จะ เต ธัมมา ทัฑฒะเคหะสะมาเยวะ ปัญจักขันธะมิมงั ทุกขัง ตัสสา นิโรโธ นิพพานัง เอตตะกานัมปิ ปาฐานัง ปะฏิปัชเชถะ เมธาวี

เภทา สั ตตา สุ เขสิ โน, สุ ขติ ตั ตา จะ เขมิโน. อะยะเมวะ สะมุสสะโย, วัณณาทิโต ปะฏิกกุโล. สั งขาตะมะระณัง สิ ยา, ตัญหิ ธุวงั นะ ชีวติ งั . รูปัญจะ เวทะนา ตะถา, วิญญาณัญจาติ ปัญจิเม. เอวัง หุตว๎ า อะภาวะโต, ตาวะกาลิกะตาทิโต. อุปปาเทนะ วะเยนะ จะ, อะถะ สั นตัตตะตาทิโต. อัตตะวิปักขะภาวะโต, เต อะนัตตาติ ญายะเร. นิพพินทิตพั พะภาวะโต, อะลัง โมกขัง คะเวสิ ตุง. ตัณห๎ า สะมุทะโย ภะเว, มัคโค อัฏฐั งคิการิโย. อัตถัง ญัตว๎ า ยะถาระหัง, ปัตตุง สั งขาระนิพพุตนิ ติ.

อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ ๔ อย่ าง

๑. อดทนต่ อคําสั่ งสอนไม่ ได้ คือเบื่อต่ อคําสั่ งสอน ขี้เกียจทําตาม ๒. เป็ นคนเห็นแก่ ปากแก่ ท้อง ทนความอดอยากไม่ ได้ ๓. เพลิดเพลินในกามคุณ ทะยานอยากได้ สุขยิง่ ๆ ขึ้นไป ๔. รักผู้หญิง ภิกษุสามเณรผู้หวังความเจริญแก่ ตน ควรระวังอย่ าให้ อันตราย ๔ อย่างนี้ยํ่ายีได้

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 121


๑๓ คํา่

โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

อุททิฏฐั ง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สั มมาสั มพุทเธนะ. โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ, ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีตกิ ขา, นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต. สั พพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสู ปะสั มปะทา, สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง. อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฏิโมกเข จะ สั งวะโร, มัตตัญ�ุตา จะ ภัตตัส๎มงิ ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง. อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะ สาสะนันติ. อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะ ตา อะระหะตา สั มมาสั มพุทเธนะ, สี ลงั สั มมะทักขาตัง สะมาธิ สั มมะทักขา โต ปัญญา สั มมะทักขาตา. กะถัญจะ สี ลงั สั มมะทักขาตัง ภะคะวะตา. เหฏฐิ เมนะปิ ปะริยาเยนะ, สี ลงั สั มมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ, สี ลงั สั มมะทักขา ตัง ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิ เมนะ ปะริยาเยนะ, สี ลงั สั มมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก ปาณาติปาตา ปะฏิวริ ะโต โหติ, อะทินนาทา นา ปะฏิวริ ะโต โหติ, กาเมสุ มิจฉาจารา ปะฏิวริ ะโต โหติ, มุสาวาทา ปะฏิ วิระโต โหติ, สุ ราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา ปะฏิวริ ะโต โหตีต,ิ เอวัง โข เหฏฐิ เมนะ ปะริยาเยนะ, สีลงั สั มมะทักขาตัง ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, สี ลงั สั มมะ ทักขาตัง ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ สี ละวา โหติ, ปาฏิโมกขะสั งวะระสังวุโต วิหะระติ อาจาระโคจะระสั มปันโน, อะณุมตั เตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิ กขะติ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 122


สิ กขาปะเทสู ต.ิ เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, สี ลงั สั มมะทักขาตัง ภะ คะวะตา. กะถัญจะ สะมาธิ สั มมะทักขาโต ภะคะวะตา. เหฏฐิ เมนะปิ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สั มมะทักขาโต ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สั ม มะทักขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิ เมนะ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สั มมะ ทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก โวสสั คคารัมมะณัง กะริตว๎ า, ละภะติ สะมาธิง ละภะติ จิตตัสเสกัคคะตันติ. เอวัง โข เหฏฐิ เมนะ ปะ ริยาเยนะ, สะมาธิ สั มมะทักขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริ ยาเยนะ, สะมาธิ สั มมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ วิวจิ เจวะ กา เมหิ วิวจิ จะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สะวิตกั กัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปี ติสุ ขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสั มปัชชะ วิหะระติ, วิตกั กะวิจารานัง วูปะสะมา, อัชฌัตตัง สั มปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตกั กัง อะวิจารัง, สะมาธิชัมปี ติสุขงั ทุตยิ งั ฌานัง อุปะสั มปัชชะ วิหะระติ, ปี ติยา จะ วิ ราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สั มปะชาโน, สุ ขญ ั จะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ, ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุ ขะวิ หารีต,ิ ตะติยงั ฌานัง อุปะสั มปัชชะ วิหะระติ, สุ ขสั สะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา, ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา, อะทุกขะมะสุ ขงั อุเปกขาสะติปาริสุทธิง, จะตุตถัง ฌานัง อุปะสั มปัชชะ วิหะ ระตีต.ิ เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สั มมะทักขาโต ภะคะ วะตา. กะถัญจะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. เหฏฐิ เมนะปิ ปะริยา เยนะ, ปัญญา สั มมะทักขาตา ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สั มมะทักขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิ เมนะ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สั มมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก ปัญญะวา โหติ, อุทะยัตถะคามินิยา ปัญญายะ สะมันนาคะโต, อะริยายะ นิพ เพธิกายะ สั มมา ทุกขักขะยะคามินิยาติ. เอวัง โข เหฏฐิ เมนะ ปะริยาเย นะ, ปัญญา สั มมะทักขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สั มมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ อิทงั ทุกขันติ ยะถาภูตงั ปะชานาติ, อะยัง ทุกขะสะมุทะโยติ ยะถาภูตงั ปะ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 123


ชานาติ, อะยัง ทุกขะนิโรโธติ ยะถาภูตงั ปะชานาติ, อะยัง ทุกขะนิโรธะ คามินี ปะฏิปะทาติ ยะถาภูตงั ปะชานาตีต.ิ เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริ ยาเยนะ, ปัญญา สั มมะทักขาตา ภะคะวะตา. สี ละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส, สะมาธิ ปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา, ปัญญาปะริภาวิตงั จิตตัง สั มมะเทวะ อาสะเวหิ วิมุจจะติ. เสยยะถีทงั . กามาสะวา ภะวาสะ วา อะวิชชาสะวา. ภาสิ ตา โข ปะนะ ภะคะวะตา ปะรินิพพานะสะมะเย อะยัง ปัจฉิมะวาจา, หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว, วะยะธัมมา สั งขารา, อัปปะมาเทนะ สั มปาเทถาติ. ภาสิ ตญ ั จิทงั ภะคะวะตา, เสยยะถาปิ ภิกขะเว ยานิ กานิจิ ชังคะลานัง ปาณานัง ปะทะชาตานิ, สั พพานิ ตา นิ หัตถิปะเท สะโมธานัง คัจฉันติ, หัตถิปะทัง เตสั ง อัคคะมักขายะติ, ยะทิทงั มะหันตัตเตนะ. เอวะเมวะ โข ภิกขะเว เย เกจิ กุสะลา ธัมมา, สั พเพ เต อัปปะมาทะมูละกา อัปปะมาทะสะโมสะระณา, อัปปะมาโท เตสั ง อัคคะมักขายะตีติ. ตัส๎มาติหัมเ๎ หหิ สิ กขิตพั พัง. ติพพาเปกขา ภะวิสสามะ, อะธิสีละสิ กขาสะมาทาเน, อะธิจิตตะสิ กขาสะมาทาเน, อะธิปัญญาสิ กขา-สะมา ทาเน, อัปปะมาเทนะ สั มปาเทสสามาติ, เอวัญห๎ ิ โน สิ กขิตพั พัง.

สี ลทุ เทสะปาฐะ

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง สี ลุทเทสะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

ภาสิ ตะมิทงั เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สั มมาสั มพุทเธนะ, สั มปันนะสี ลา ภิกขะเว วิหะระถะ สั มปันนะปาฏิโมกขา, ปาฏิ โมกขะสั งวะระสั งวุตา วิหะระถะ อาจาระโคจะระสั มปันนา, อะณุมตั เตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิ กขะถะ สิ กขาปะเทสู ต.ิ ตัส๎มาติหัมเ๎ หหิ สิ กขิตพั พัง. สั มปันนะสี ลา วิหะริสสามะ สั มปันนะปาฏิโมกขา, ปาฏิโมกขะสั งวะระสั งวุตา วิหะริสสามะ อาจาระโคจะระสั มปันนา, อะณุมตั เตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิ กขิสสามะ สิ กขาปะเทสู ต.ิ เอวัญหิ โน สิ กขิตพั พัง.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 124


ตายะนะคาถา

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง

ตายะนะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ นัปปะหายะ มุนิ กาเม กะยิรา เจ กะยิราเถนัง สิ ถิโล หิ ปะริพพาโช อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย กะตัญจะ สุ กะตัง เสยโย กุโส ยะถา ทุคคะหิโต สามัญญัง ทุปปะรามัตถัง ยังกิญจิ สิ ถิลงั กัมมัง สั งกัสสะรัง พ๎รห๎มะจะริยงั

กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มณะ, เนกัตตะมุปะปัชชะติ. ทัฬ๎หะเมนัง ปะรักกะเม, ภิยโย อากิระเต ระชัง. ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง, ยัง กัตว๎ า นานุตปั ปะติ. หัตถะเมวานุกนั ตะติ, นิระยายูปะกัฑฒะติ. สั งกิลฏิ ฐั ญจะ ยัง วะตัง, นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ.

ปาริสุทธิศีล ๔

๑. ปาฏิโมกขสั งวร สํ ารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นข้ อที่พระพุทธห้ าม ทําตามข้อที่ พระพุทธองค์ทรงอนุญาต. ๒. อินทรียสั งวร สํ ารวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจไม่ให้ยนิ ดี ยินร้ ายในเวลาเห็นรูป ฟังเสี ยง ดมกลิน่ ลิม้ รส ถูกต้องโผฐัพพะ รู้ ธรรมารมณ์. ๓. อาชีวปาริสุทธิ เลีย้ งชีวติ โดยทางที่ชอบ ไม่หลอกลวงเขาเลีย้ งชีพ. ๔. ปัจจยปัจจเวกขณะ พิจารณาเสี ยก่อนจึงบริโภคปั จจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสั ช ไม่ บริโภคด้ วยตัณหา.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 125


๑๔ คํา่

สวดแจง พระวินัย

ยันเตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สั มมาสั มพุท เธนะ, ปะฐะมัง ปาราชิกงั กัตถะ ปัญญัตตันติ. เวสาลิยงั ปัญญัตตันติ. กัง อารัพภาติ. สุ ทนิ นัง กะลันทะปุตตัง อารัพภาติ. กิส๎มงิ วัตถุส๎มนิ ติ. สุ ทนิ โน กะลันทะปุตโต ปุราณะทุตยิ กิ ายะ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิ, ตัส๎มงิ วัตถุส๎มนิ ติ. เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวา เวรัญชายัง วิหะระติ นะเฬรุปุ จิมนั ทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ, สั ทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ. อัสโสสิ โข เวรัญโช พ๎ราห๎มะโณ สะมะโณ ขะลุ โภ โคตะโม สั ก๎ ยะปุตโต สั กย๎ ะกุลา ปัพพะชิโต, เวรัญชายัง วิหะระติ นะเฬรุปุจิมนั ทะมูเล มะ หะตา ภิกขุสังเฆนะ, สั ทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ. ตัง โข ปะนะ ภะวันตัง โคตะมัง เอวัง กัลย๎ าโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต, อิตปิ ิ โส ภะคะวา อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ, วิชชาจะระณะสั มปันโน สุ คะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สั ตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ, โส อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัหมะกัง, สั สสะ มะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสั ง สะยัง อะภิญญา สั จฉิกตั ว๎ า ปะเวเทติ, โส ธัมมัง เทเสติ อาทิกลั ย๎ าณัง มัชเฌกัลย๎ าณัง ปะริโยสานะกัล๎ ยาณัง, สาต๎ถัง สั พย๎ ญ ั ชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะ จะริยงั ปะกาเสติ. สาธุ โข ปะนะ ตะถารูปานัง อะระหะตัง ทัสสะนัง โหตีต.ิ

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 126


พระสู ตร

เอวัมเม สุ ตงั , เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, อันตะรา จะ ราชะ คะหัง อันตะรา จะ นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ, สั ทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ. สุ ปปิ โยปิ โข ปะริพพาชะโก อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา จะ นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ, สั ทธิง อันเตวาสิ นา พ๎รัห๎มะทัตเตนะ มาณะเวนะ. ตัตร๎ ะ สุ ทงั สุ ปปิ โย ปะริพพาชะโก อะเนกะปะริยาเยนะ, พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, สั งฆัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, สุ ปปิ ยัสสะ ปะนะ ปะริพพา ชะกัสสะ อันเตวาสี พ๎รัห๎มะทัตโต มาณะโว อะเนกะปะริยาเยนะ, พุทธัสสะ วัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ วัณณัง ภาสะติ, สั งฆัสสะ วัณณัง ภาสะติ, อิตหิ ะ เต อุโภ อาจะริยนั เตวาสี อัญญะมัญญัสสะ อุชุวปิ ัจจะนิกะวาทา, ภะ คะวันตัง ปิ ฏฐิ โต ปิ ฏฐิ โต อะนุพนั ธา โหนติ ภิกขุสังฆัญจะ.

พระอะภิธรรมพระสั งคะณี

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพย๎ ากะตา ธัมมา. กะตะเม ธัม มา กุสะลา. ยัส๎มงิ สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง โหติ, โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสั มปะยุตตัง, รูปารัมมะณัง วา สั ททารัมมะณัง วา, คันธารัมมะณัง วา ระสารัมมะณัง วา, โผฏฐั พพารัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง วา, ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ, ตัส๎มงิ สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ, เย วา ปะนะ ตัส๎มงิ สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนา อะรูปิโน ธัมมา, อิเม ธัมมา กุสะลา.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 127


พระวิภังค์

ปัญจักขันธา, รูปักขันโธ, เวทะนากขันโธ, สั ญญากขันโธ, สั งขา รักขันโธ วิญญาณักขันโธ. ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ. ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกงั วา สุ ขุมงั วา, หีนัง วา ปะณีตงั วา, ยัง ทูเร วา สั นติเก วา, ตะเทกัชฌัง อะภิสัญ�ูหิตว๎ า อะภิสังขิปิต๎วา, อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ.

พระธาตุกะถา

สั งคะโห อะสั งคะโห. สั งคะหิเตนะ อะสั งคะหิตงั , อะสั งคะหิเตนะ สั งคะหิ ตัง, สั งคะหิเตนะ สั งคะหิตงั , อะสั งคะหิเตนะ อะสั งคะหิตงั . สั มปะโยโค วิปปะโยโค. สั มปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง, วิปปะยุตเตนะ สั มปะยุตตัง, อะสั งคะหิตงั .

พระปุคคะละปัญญัตติ

ฉะ ปัญญัตติโย. ขันธะปัญญัตติ, อายะตะนะปัญญัตติ, ธาตุปัญญัตติ, สั จจะปัญญัตติ, อินท๎ริยะปัญญัตติ, ปุคคะละปัญญัตติ. กิตตาวะตา ปุคคะ ลานัง ปุคคะละปัญญัตติ. สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต, กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม, ปะริหานะธัมโม อะปะริหานะธัมโม, เจตะนาภัพโพ อะ นุรักขะนาภัพโพ, ปุถุชะโน โคต๎ระภู, ภะยูปะระโต อะภะยูปะระโต, ภัพ พาคะมะโน อะภัพพาคะมะโน, นิยะโต อะนิยะโต, ปะฏิปันนะโก ผะเล ฐิ โต อะระหา อะระหัตตายะ ปะฏิปันโน.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 128


พระกะถาวัตถุ

ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สั จฉิกตั ถะปะระมัตเถนาติ. อามันตา. โย สั จฉิกตั โถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สั จฉิกตั ถะปะ ระมัตเถนาติ. นะ เหวัง วัตตัพเพ. อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ, ปุคคะโล อุ ปะลัพภะติ, สั จฉิกตั ถะปะระมัตเถนะ. เตนะ วะตะ เร วัตตัพเพ. โย สั จฉิกตั โถ ปะระมัตโถ, ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สั จฉิกตั ถะปะระมัตเถนาติ มิจฉา.

พระยะมะกะ

เย เกจิ กุสะลา ธัมมา, สั พเพ เต กุสะละมูลา. เย วา ปะ นะ กุสะละมูลา. สั พเพ เต ธัมมา กุสะลา. เย เกจิ กุสะลา ธัมมา, สั พ เพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา. เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา. สัพ เพ เต ธัมมา กุสะลา.

พระมะหาปัฏฐาน

เหตุปัจจะโย, อารัมมะณะปัจจะโย, อะธิปะติปัจจะโย, อะนันตะ ระปัจจะโย, สะมะนันตะระปัจจะโย, สะหะชาตะปัจจะโย, อัญญะมัญญะปัจ จะโย, นิสสะยะปัจจะโย, อุปะนิสสะยะปัจจะโย, ปุเรชาตะปัจจะโย, ปัจฉา ชาตะปัจจะโย, อาเสวะนะปัจจะโย, กัมมะปัจจะโย, วิปากะปัจจะโย, อาหา ระปัจจะโย, อินท๎ริยะปัจจะโย, ฌานะปัจจะโย, มัคคะปัจจะโย, สั มปะยุต ตะปัจจะโย, วิปปะยุตตะปัจจะโย, อัตถิปัจจะโย, นัตถิปัจจะโย, วิคะตะปัจ จะโย, อะวิคะตะปัจจะโย.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 129


๑๕ คํา่

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุ ตตัง

(หัวหน้านํา) หันทะ มะยัง ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุ ตตัง ภะณามะ เส ฯ

เอวัมเม สุ ตงั . เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิ ยงั วิหะระติ, อิสิ ปะตะเน มิคะทาเย. ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ . ท๎เวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตพั พา. โย จายัง กาเมสุ กามะสุ ขลั ลิกานุโยโค, หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสั ญห๎ ิโต. โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสั ญห๎ ิโต. เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ, มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะ ถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สั มโพธายะ นิพพานายะ สั งวัตตะติ. กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัม โพธายะ นิพพานายะ สั งวัตตะติ. อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐั งคิโก มัคโค. เสยยะถีทงั . สั มมาทิฏฐิ สั มมาสังกัปโป, สั มมาวาจา สั มมากัมมันโต สั มมาอาชีโว, สั มมาวายาโม สั มมาสะติ สั มมาสะมาธิ. อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา , จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิ พพานายะ สั งวัตตะติ. อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสั จจัง, ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ ปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิ เยหิ สั มปะโยโค ทุกโข ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิ จฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สั งขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 130


อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสั จจัง, ยายัง ตัณ๎ หา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตร๎ ะ ตัตร๎ าภินันทินี. เสยยะถี ทัง. กามะตัณห๎ า ภะวะตัณห๎ า วิภะวะตัณห๎ า. อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสั จจัง. โย ตัสสาเยวะ ตัณห๎ า ยะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสั คโค มุตติ อะนาละโย. อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะ สั จจัง. อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐั งคิโก มัคโค. เสยยะถีทงั . สั มมาทิฏฐิ สั มมาสังกัปโป, สั มมาวาจา สั มมากัมมันโต สั มมาอาชีโว, สั มมาวายาโม สั มมา สะติ สั มมาสะมาธิ. ๏ อิทงั ทุกขัง อะริยะสั จจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเม สุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุ ทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทงั ทุกขัง อะริยะสั จจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว, ปุพ เพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุ ทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทงั ทุกขัง อะริยะสั จจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว, ปุพ เพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุ ทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ๏ อิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะ ปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสั จจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว , ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสั จจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 131


๏ อิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสั จจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะ นุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสั จจัง สั จฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสั จจัง สั จฉิกะตันติ เม ภิกขะเว, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ๏ อิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสั จจันติ เม ภิกขะเว, ปุพ เพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุ ทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสั จจัง ภาเวตัพ พันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสั จจัง ภาวิ ตันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ , จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ยาวะกีวญ ั จะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสั จเจสุ , เอวันติ ปะริวฏั ฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตงั ญาณะทัสสะนัง นะ สุ วสิ ุ ทธัง อะโหสิ. เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะ เก, สั สสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุต ตะรัง สั มมาสั มโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิ ง. ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสั จเจสุ , เอวันติ ปะริวฏั ฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตงั ญาณะทัสสะนัง สุ วสิ ุ ทธัง อะโหสิ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 132


อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก, สั สสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สั มมาสั มโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิ ง. ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ, อะกุปปา เม วิมุตติ, อะยะ มันติมา ชาติ, นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ. อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิ ตงั อะภินันทุง. อิมสั ๎ มญ ิ จะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มงิ ภัญญะมาเน, อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ. ยังกิญ จิ สะมุทะยะธัมมัง สั พพันตัง นิโรธะธัมมันติ. ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก, ภุมมา เทวา สั ททะ มะนุสสาเวสุ ง, เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิ ยงั อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุต ตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั , อัปปะฏิวตั ติยงั สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎ มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มนิ ติ. ภุมมานัง เทวานัง สั ททัง สุ ตว๎ า, จาตุมมะหาราชิกา เทวา สั ททะมะนุสสาเวสุ ง. จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สั ททัง สุ ตว๎ า, ตาวะติงสา เทวา สั ท ทะมะนุสสาเวสุ ง. ตาวะติงสานัง เทวานัง สั ททัง สุ ตว๎ า, ยามา เทวา สั ททะมะนุสสาเวสุ ง. ยามานัง เทวานัง สั ททัง สุ ตว๎ า, ตุสิตา เทวา สั ททะมะนุสสาเวสุ ง. ตุสิตานัง เทวานัง สั ททัง สุ ตว๎ า, นิมมานะระตี เทวา สั ททะ มะนุสสาเวสุ ง. นิมมานะระตีนัง เทวานัง สั ททัง สุ ตว๎ า, ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สั ททะมะนุสสาเวสุ ง. ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สั ททัง สุ ตว๎ า, พ๎รัห๎มะกายิกา เท วา สั ททะมะนุสสาเวสุ ง. เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิ ยงั อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั , อัปปะฏิวตั ติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มนิ ติ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 133


อิตหิ ะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ, ยาวะ พ๎รัห๎มะโลกา สั ทโท อัพภุคคัจฉิ. อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ, สั งกัมปิ สั มปะกัมปิ สั มปะเวธิ. อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ, อะ ติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง. อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ , อัญญาสิ วะตะ โภ โกณ ฑัญโญ, อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ. อิตหิ ิทงั อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ, อัญญาโกณฑัญโญต๎เววะ นามัง, อโห สี ต.ิ _____________________________________________________________________

ศาสนาพิธี

คําอาราธนาธรรม

พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ, กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ, สั นตีธะ สั ตตาปปะระชักขะชาติกา, เทเสตุ ธัมมัง อะนุกมั ปิ มัง ปะชัง.

คําอาราธนาพระปริตร

วิปัตติปะฏิพาหายะ สั พพะทุกขะวินาสายะ วิปัตติปะฏิพาหายะ สั พพะภะยะวินาสายะ วิปัตติปะฏิพาหายะ สั พพะโรคะวินาสายะ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

สั พพะสั มปัตติสิทธิยา, ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง. สั พพะสั มปัตติสิทธิยา, ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง. สั พพะสั มปัตติสิทธิยา, ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง. Page 134


คําอาราธนา ศีล ๕

มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รั กขะณัตถายะ ) ติสะระเณนะ สะหะ ปั ญจะ สี ลานิ ยาจามะ. ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รั กขะณัตถายะ ) ติสะระเณนะ สะหะ ปั ญจะ สี ลานิ ยาจามะ. ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รั กขะณัตถายะ ) ติสะระเณนะ สะหะ ปั ญจะ สี ลานิ ยาจามะ.

หมายเหตุ ถ้ าศีล ๘ เปลี่ยน ปัญจะ เป็ น อัฏฐะ คําในวงเล็บ หมายถึง ต่างคนต่างขอ ต่างคนต่างรักษา สิ กขาบทไหน ขาดเฉพาะสิ กขาบทนั้น

เมื่อล่วง

คําอาราธนา อุโบสถศีล ( ศีล ๘ )

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐั งคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ ( ๓ หน ) คําอาราธนาศีลเหล่านี้ นิยมใช้ในเวลาสมาทานมากคน ถ้าคนเดียวพึงเปลี่ยนคําว่า มะยัง เป็ น อะหัง คําว่า ยาจามะ เป็ น ยาจามิ.

คําถวายสั งฆทาน แบบ ๑ ( พระสงฆ์ ๔ รู ป ขึน้ ไป / ก่ อนเทีย่ ง )

ตั้งนะโม ๓ จบก่อน

อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะ ยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริ วาร ทั้งหลาย เหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริ วารทั้งหลาย เหล่านี้ ของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย สิ้ นกาลนานเทอญ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 135


คําถวายสั งฆทาน แบบ ๒ ( พระสงฆ์ ๔ รู ป ขึน้ ไป / หลังเที่ยง )

ตั้งนะโม ๓ จบก่อน

อิมานิ มะยัง ภันเต, สั งฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, สั งฆะทานานิ, สะ ปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขายะ. ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายสังฆทาน กับทั้งบริ วาร ทั้งหลาย เหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่ งสังฆทาน กับทั้งบริ วารทั้งหลาย เหล่านี้ ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย สิ้ นกาลนานเทอญ.

คําถวายสั งฆทาน แบบ ๓

ประเภท มะตะกะภัตอุทิศให้ ผ้ตู าย ( พระสงฆ์ ๔ รู ป ขึ้นไป / ก่อนเที่ยง ) ตั้งนะโม ๓ จบก่อน

อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะภัตตานิ, สะ ปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนัญจะ, ญาตะ กานัง, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขายะ. ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมะตะกะภัตตาหาร กับทั้ง บริ วาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่ งมะตะกะภัตตาหาร กับทั้งบริ วารทั้งหลาย เหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย แก่..... ( ออกชื่อผูท้ ี่จะอุทิศไปให้ ) ผูล้ ่วงลับ ไปแล้วด้วย สิ้ นกาลนานเทอญ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 136


คําถวายสั งฆทาน แบบ ๔

ประเภท มะตะกะภัตอุทิศให้ ผ้ตู าย ( พระสงฆ์ ๔ รู ป ขึ้นไป / หลังเที่ยง ) ตั้งนะโม ๓ จบก่อน

อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะสั งฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุ สั งฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะ กะสั งฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอา ทีนัญจะ, ญาตะกานัง, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมะตะกะสังฆะทานกับทั้ง บริ วาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับมะตะกะสังฆทาน กับทั้ง บริ วารทั้งหลาย เหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย แก่..... ( ออกชื่อผูท้ ี่จะอุทิศไปให้ ) ผูล้ ่วงลับ ไปแล้วด้วย สิ้ นกาลนานเทอญ.

คําถวายสั งฆทาน แบบ ๕

ประเภท มะตะกะภัตอุทิศให้ ผ้ตู าย ( แด่พระภิกษุ ๑-๓ รู ป ) ตั้งนะโม ๓ จบก่อน

อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, สี ละ วันตัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สี ละวันโต, อิมานิ, มะตะกะ ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนัญ จะ, ญาตะกานัง, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขายะ.

ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมะตะกะภัตตาหาร กับทั้ง บริ วาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่ท่านผูท้ รงศีลผูเ้ จริ ญ ขอท่านผูท้ รงศีลผูเ้ จริ ญ จงรับซึ่ ง มะตะกะ ภัตตาหาร กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ น ต้นด้วย แก่..... ( ออก ชื่อผูท้ ี่จะอุทิศไปให้ ) ผูล้ ่วงลับไปแล้วด้วย สิ้ นกาลนานเทอญ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 137


คําถวายสั งฆทาน แบบ ๖

( แด่ พระภิกษุ ๑-๓ รู ป ) ตั้งนะโม ๓ จบก่อน

อิมานิ มะยัง ภันเต, สั งฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, สี ละวันตัสสะ, โอโณ ชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สี ละวันโต, อิมานิ, สั งฆะทานานิ, สะปะริ วารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขายะ.

ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายสังฆทาน กับทั้งบริ วารทั้งหลาย เหล่านี้ แด่ท่านผูท้ รงศีลผูเ้ จริ ญ ขอท่านผูท้ รงศีลผูเ้ จริ ญ จงรับซึ่ งสังฆทาน กับทั้งบริ วาร ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย สิ้ นกาลนานเทอญ.

คําถวายผ้ าป่ าบังสุ กลุ จีวร

อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุ กลู ะจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสี ละวันตัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสีละวันโต, อิมานิ, ปังสุ กลู ะจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตาย, สุ ขายะ. ข้าแต่ท่านผูท้ รงศีลผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่ งผ้าบังสุ กุลจีวรกับทั้ง บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่ท่านผูท้ รงศีล ขอท่านผูท้ รงศีล จงรับซึ่ งผ้าบังสุ กุลจีวร กับทั้ง บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้า ทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายผ้ าอาบนํา้ ฝน

อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิ กะสาฏิกานิ, สะปะริ วารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณ ชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสิ กะสาฏิกานิ, สะปะริ วารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรั ตตัง, หิตาย, สุ ขายะ.

ข้าแต่ท่านผูท้ รงศีลผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่ งผ้าอาบนํ้าฝน กับทั้ง บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าอาบนํ้าฝน กับทั้งบริ วาร ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพือ่ ประโยชน์และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 138


คําถวายผ้ ากฐิน

อิมงั ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐิ นะทุสสัง. สั งฆัสสะ, โอโณชะ ยามะ, สาธุ โน ภันเต, สั งโฆ, อิมงั สะปะริวารัง, กะฐิ นะทุสสัง. ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหต๎วา จะ, อิมนิ า ทุสเสนะ, กะฐิ นัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขายะ.

ข้าแต่ท่านผูท้ รงศีลผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่ งผ้ากฐินกับทั้ง บริ วาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่ งผ้ากฐิน กับทั้งบริ วาร ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ก็แล ครั้นรับแล้ว จงกรานด้วยผ้านี้ เพือ่ ประโยชน์ และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร

อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, สะปะริวารานิ, อาคะ ตานาคะตัสสะ, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, เสนาสะนานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่ งเสนาสนะ กับทั้งบริ วาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ผูม้ ีในทิศทั้ง ๔ ที่มาแล้วก็ดี ที่ยงั ไม่มาก็ดี ขอพระสงฆ์ จงรับ ซึ่ งเสนาสนะ กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และ ความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย สิ้ นกาลนานเทอญ.

คําถวายเว็จจกุฎี (สุ ขา)

มะยัง ภันเต, อิมงั , วัจจะกุฏงิ , อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมงั , วัจจะ กุฏงิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่ งเว็จจะกุฎีน้ ี แด่พระสงฆ์ ผูม้ ีในทิศทั้ง ๔ ที่มาแล้วก็ดี ที่ยงั ไม่มาก็ดี ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่ งเว็จจะกุฎีน้ ี ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย สิ้ นกาลนานเทอญ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 139


คําถวายยารักษาโรค

อิมานิ มะยัง ภันเต, เภสั ชชานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, เภสั ชชานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เภสัชเหล่านี้ แด่ พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่ งเภสัชเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุ ข แก่ ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้ นกาลนานเทอญ.

คําถวายเทียนพรรษา

อิมงั ภันเต, พุทธะปูชายะ, วัสสะคะตัง, ปะทีปัง, สั งฆัสสะ, ( ถ้ า ถวาย แก่ แม่ ชีว่า สี ละวันตาสั ง ) โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สั งโฆ, อิมงั , วัสสะคะตัง, ปะทีปัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอา ทีนัญจะ, เปตานัง, สั พเพสั ญจะ, เทวะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตาย, สุ ขา ยะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ( ถ้าถวายแม่ชีวา่ ข้าแต่ทา่ นผูท้ รงศีลผูเ้ จริ ญ ) ข้าพเจ้า ทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่ งเทียนประจําพรรษาเล่มนี้ เพื่อเป็ นพุทธบูชา แด่พระสงฆ์ ( ถ้าถวายแม่ชีว่า แด่ท่านผูท้ รงศีล ขอท่านผูท้ รงศีลจงรับ ) ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่ งเทียนประจําพรรษาเล่มนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย แก่บิดามารดา ญาติสาโลหิ ต มิตรสหาย ที่ล่วงลับไปแล้ว-ยังปรโลกด้วย กับเทพยดาทั้งหลายทั้งปวง สิ้ นกาลนานเทอญ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 140


พิธีขอบวชชี

กล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ( กราบ ) ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ. ( กราบ ) สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, สั งฆัง นะมามิ. ( กราบ ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ.

ลําดับต่ อไป กล่าวคําขอบวช

เอสาหัง ภันเต, สุ จิระปะรินิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจ ภิกขุสังฆัญจ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สั งโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง. ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าถึงพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั แม้ปริ นิพพาน ไป นานแล้ว ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็ นสรณะที่ระลึกที่นบั ถือ ขอพระสงฆ์ จงจํา ข้าพเจ้าไว้วา่ เป็ นผูบ้ วชในพระธรรมวินยั ผูถ้ ึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้น ไป

ลําดับต่ อไป คําอาราธนาศีล ๘

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สี ลานิ ยาจามะ. ทุตยิ มั ปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สี ลานิ ยาจามะ. ตะติยมั ปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สี ลานิ ยาจามะ.

ลําดับต่ อไป คําสมาทานศีล ๘ (ว่าตามพระสงฆ์ดงั นี)้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ. พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 141


ธัมมัง สั งฆัง ทุตยิ มั ปิ ทุตยิ มั ปิ ทุตยิ มั ปิ ตะติยมั ปิ ตะติยมั ปิ ตะติยมั ปิ

สะระณัง คัจฉามิ. สะระณัง คัจฉามิ. พุทธัง สะระณัง ธัมมัง สะระณัง สั งฆัง สะระณัง พุทธัง สะระณัง ธัมมัง สะระณัง สั งฆัง สะระณัง

คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ.

เมื่อจบสรณคมน์แล้ว พระอาจารย์พึงกล่าวว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตงั ” ผูบ้ วชพึงรับว่า “ อามะ ภันเต ” แต่น้ นั พระอาจารย์ พึงกล่าวนํา ให้วา่ ตามไปทีละบทดังนี้

๑. ปาณาติปาตา

เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.

๒. อะทินนาทานา

เวระมะณี

๓. อะพ๎รัห๎มะจะริยา

เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.

๔. มุสาวาทา

เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่ งสิ กขาบท คือเว้นจากการฆ่าสัตว์

สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่ งสิ กขาบท คือเว้นจากการลักขโมย

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่ งสิ กขาบท คือเว้นจากกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่ งสิ กขาบท คือเว้นจากการพูดเท็จ

๕. สุ ราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่ งสิ กขาบท คือเว้นจากการดื่มนํ้าเมา คือสุ รา และเมรัย อันเป็ น ฐานที่ต้ งั แห่ งความประมาท

๖. วิกาละโภชะนา

เวระมะณี

สิ กขาปะทัง

สะมาทิยามิ.

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่ งสิ กขาบท คือเว้นจากการบริ โภคอาหารผิดเวลา

๗. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทัสสะนะ มาลาคันธะวิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่ งสิ กขาบท คือเว้นจากการฟ้ อนรําขับร้องประโคม และดูการ ละเล่น และเว้นจากการทัดดอกไม้ ของหอม และเครื่ องทาอันเป็ นของแต่งตัว

๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา

เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่ งสิ กขาบท คือเว้นจากการนอนบนที่นอนสู ง ที่นอนใหญ่

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 142


อิมานิ อัฏฐะ สิ กขาปะทานิ

สะมาทิยามิ. ( ว่ า ๓ จบ )

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่ งสิ กขาบท ๘ ประการเหล่านี้ ( กราบ ๓ ครั้ง )

การลาสิ กขา

คําขอขมาพระรัตนตรัย

( กราบ ๓ ครั้ง แล้วตั้ง นะโม ๓ จบ ) ผู้ขอขมากล่ าวว่ า ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง, สั พพัง อะปะราธัง, ขะมะตุ โน ภันเต. ขอพระรัตนะตรัย จงอดโทษทั้งปวงที่ขา้ พระพุทธเจ้า ได้กระทําแล้วด้วยกาย วาจา ใจ เพราะความประมาทในพระรัตนะตรัย แก่ขา้ พระพุทธเจ้าด้วยเถิด.

เรื่องทีต่ รัสบอกคืออะไร ?

“ ดูก่อนภิกษุท้ ังหลาย ! ก็เรื่ องอะไรเล่ าที่เราบอก ? เราบอกว่ า นี้ทุกข์ นี้เหตุ ให้ ทุกข์ เกิด นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ ถึงข้ อดับทุกข์ . เหตุไรเล่ า เราจึงบอก เรื่ องนี้? ก็เพราะว่ า เรื่ องนี้ประกอบด้ วยประโยชน์ เป็ นเบื้องต้ น แห่ งพรหมจรรย์ เป็ นไปเพื่อความเบื่อหน่ าย ความคลายกําหนัด ความดับทุกข์ ความสงบระงับ ความรู้ ยิ่ง ความตรั สรู้ เป็ นไปเพื่อนิพพาน เราจึงบอกเพราะเหตุน้ ัน. เพราะเหตุ นั้นแล จึงควรกระทําความเพียร (เพื่อรู้ อริ ยสั จ ๔ ตามเป็ นจริ ง) ว่ านี้ทุกข์ นี้เหตุให้ ทุกข์ เกิด นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติ ให้ ถึงข้ อดับทุกข์ .”

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 143


คําถวายเครื่องสั กการะในวันมาฆปุณณมี ว่า นะโม ๓ จบ แล้ วนํา

อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สั มปัตตา, มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท ยุตโต, ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ, จาตุรังคิเก สาวะกะสั นนิปา เต. โอวาทะปาฏิโมกขัง อุททิสิ. ตะถาหิ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ, สั พเพสั งเยวะ ขีณาสะ วานัง, สั พเพเต เอหิภิกขุกา, สั พเพปิ เต อะนามันติตาวะ, ภะคะวะโต สั นติกงั อาคะตา, เวฬุ วะเน กะลันทะกะนิวาเป, มาฆะปุณณะมิยงั วัฑฒะมานะกัจฉายายะ. ตัส๎มญ ิ จะ สั นนิปาเต, ภะคะวา วิสุทธุตตะมุโปสะถัง อะ กาสิ , โอวาทะปาฏิโมกขัง อุททิสิ. อะยัง อัมห๎ากัง ภะคะวะโต, เอโกเยวะ สาวะกะสั นนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก, อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ, สั พเพสั งเยวะ ขีณาสะวานัง, มะยันทานิ, อิมงั มาฆะปุณณะมีนักขัตตะสะมะยัง, ตักกาละสะทิสัง สั มปัตตา, สุ จิระปะรินิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง สะมะนุสสะระมานา. อิมสั ๎ มงิ ตัสสะ ภะคะวะโต, สั กขิภูเต เจติเย [ อิเมหิ ทัณฑะทีปะธูปะปุปผาทิสัก กาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ๑ ] สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สะสาวะกะสั งโฆ สุ จิระปะรินิพพุโตปิ , คุเณหิ ธะระมาโน, อิเม สั กกาเร ปะฏิคคัณห๎ าตุ, อัมห๎ ากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุ ขายะ. ที่ในวงเล็บ [ ๑ ] หมายเลข ๑ นั้น คือ ไม่ เวียนเทียน ถ้ ามีการเวียนเทียนด้ วย ให้ เปลี่ยนเป็ น:–

อิเม ทัณฑะทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเร คะเหต๎วา อัตตะโน กายัง สั ก การูปะธานัง กะริตว๎ า ตัสสะ ภะคะวะโต เตสั ญจะ อัฑฒะเตระสานัง ภิกขุ สะตานัง ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา [ อิมงั ถูปัญเจวะ ปะฏิมาฆะรัญจะ๒] ติกขัตตุง ปะทักขิณงั กะริสสามะ ยะถา คะหิเตหิ สั ก กาเรหิ ปูชัง กุรุมานา. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 144


ในวงเล็บ [ ๒ ] ถ้าเวียนเทียนเฉพาะพระสถูปว่า อิมงั ถูปัง. เฉพาะอุโบสถ หรื อศาลา ว่า อิมงั ปะฏิมาฆะรัง. ถ้าทั้ง ๒ จึงว่าดังในวงเล็บ คําแปล วันนี้มาถึงวันมาฆบูรณมี พระจันทร์เต็มดวง ประกอบด้วย มาฆ นักษัตรฤกษ์ ซึ่ งเป็ นวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาท ปาฏิโมกข์ ในสาวกสันนิบาต อันปะกอบด้วยองค์ ๔ ก็ครั้งนั้น พระขีณาสพรวม ทั้งหมด ๑,๒๕๐ รู ปด้วยกัน ท่านเหล่านั้น ล้วนเป็ นเอหิ ภิกขุ. ทั้งใคร ๆ ไม่ได้นิมนต์ มาสู่ สาํ นักพระผูม้ ี พระภาคเจ้า. ในสาวกสันนิบาตนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ได้ทรง ทําวิสุทธอุโบสถอันอุดม เวลาตะวันบ่าย ในวันมาฆบูรณมี ณ พระวิหารเวฬุวนั กะลันทะกะนิ วาปะสถาน และได้ ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์. สาวกสันนิบาต ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย ประกอบด้วยองค์ ๔ มีภิกษุ ๑,๒๕๐ ล้วนพระขีณาสพทั้งสิ้ น นี้ได้มีคราวเดียวเท่านั้น บัดนี้เราทั้งหลายมาถึงมาฆบูรณมี นักขัตตสมัย เช่นกับกาลดังกล่าวมานั้น ระลึกถึงอยูซ่ ่ ึง พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์ นั้น แม้เสด็จปริ นิพพานนานแล้ว [ จึงพากันบูชาพระผูม้ ีพระ ภาคเจ้าพระองค์น้ นั และพระภิกษุ ๑,๒๕๐ รู ปเหล่านั้น ด้วยเครื่ อสักการะ มีเทียน ธูป และ ดอกไม้ เหล่านั้น ณ เจดียสถานนี้ เป็ นพยานของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั ๑ ] สาธุ ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ดังข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโอกาส ขอพระผูม้ ีพระ ภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก แม้เสด็จปริ นิพพานนานแล้ว แต่ยงั ทรงอยูด่ ว้ ยพระคุณ ทั้งหลาย จงทรงรับเครื่ องสักการะเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อ ความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ. ที่ในวงเล็บ [ ๑ ] หมายเลข ๑ นั้น คือไม่เวียนเทียน ถ้ามีการเวียนเทียนด้วย เปลี่ยนว่า:– ถือเครื่ องสักการะทั้งหลาย มีประทีปดอกไม้เป็ นต้น กระทํากายของตนประดุจ เชิง รองรับเครื่ องสักการะ ระลึกถึงคุณ ที่เป็ นจริ งของพระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น และภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ นั้น ด้วยกระทําประทักษิณพระสถูป และเรื อนปฏิมา สิ้ นวาระสามรอบ ทําการ บูชา ด้วยเครื่ องสักการะที่ถือไว้แล้วนี้ . ถ้าเวียนเทียนเฉพาะพระสถูป พึงตัดคําว่า และเรื อนปฏิมาออก ถ้าเวียนเทียน เฉพาะ เรื อนปฏิมา พึงตัดคําว่า พระสถูปออก ถ้าทั้ง ๒ คงว่าตามแบบ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 145


คําถวายเครื่องสั กการะในวันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา ว่า นะโม ๓ จบ แล้วนํา

ยะมัมห๎ ะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะ วา สั ตถา, ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ โข โส ภะ คะวา, มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน, ขัตติโย ชาติ ยา, โคตะโม โคตเตนะ, สั กย๎ ะปุตโต สั กย๎ ะกุลา ปัพพะชิโต, สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก สั สสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะ นุสสายะ, อะนุตตะรัง สั มมาสั มโพธิง อะภิสัมพุทโธ. นิสสั งสะยัง โข โส ภะ คะวา, อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ, วิชชาจะระณะ- สั มปันโน สุ คโต โลกะ วิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สั ตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะ คะวา. ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สั นทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิ โก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหิ. สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สา วะกะสั งโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะ คะวะโต สาวะกะสั งโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา. ถูโป๑ อะยัง โข ปะนะ ตัง ภะคะวันตัง ปะฏิมา๒ อุททิสสะ

กะโต ปะติฏฐาปิ โต๑

ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ,

กะตา ปะติฏฐาปิ ตา๒ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริตว๎ า, ปะสาทะสั งเวคะปะฏิลาภายะ, มะยัง โข เอตะ ระหิ, [ ๓อิมงั วิสาขะปุณณะมีกาลัง, ตัสสะ ภะคะวะโต ชาติสัมโพธิ- นิพพานะกา วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 146


ละสั มมะตัง ปัตว๎ า ] อิมงั ฐานัง สั มปัตตา, อิเม ทัณฑะ-ทีปะธูปาทิสักกาเร คะเหต๎วา, อัตตะโน กายัง สั กการูปะธานัง กะริตว๎ า, ตัสสะ ภะคะวะโต ยะ ถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, ถูโป๑, อิมงั ติกขัตตุง ปะทักขิณงั กะริสสามะ, ปะฏิมาฆะรัง๒, ยะถาคะหิเตหิ สั กกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา. สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุ จิ ระปะรินิพพุโตปิ , ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมา โน, อิเม อัมเ๎ หหิ คะหิเต สั กกาเร, ปะฏิคคัณห๎ าตุ อัมห๎ ากัง ทีฆะรัตตัง หิ ตายะ สุ ขายะ. คําแปล เราทั้งหลายถึงซึ่ งพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ว่าเป็ นสะระณะที่พ่ งึ , พระผู ้ มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด เป็ นศาสดาของเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายชอบใจ ซึ่ งพระธรรม ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั ได้ทรงอุบตั ิแล้ว ใน หมู่มนุษย์ชาวอริ ยกะ มัชฌิมชนบท เป็ นกษัตริ ยโ์ ดยพระชาติ มีพระนามว่าโคตรมะโคตร เป็ นโอรสแห่ งเจ้าศากยะ เสด็จออกบรรพชาจากศากยะสกุล, พระองค์ได้ตรัสรู ้ซ่ ึ งพระ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกกับด้วยเทวดา มาร พรหม ในประชาชนกับด้วยสมณและ พราหมณ์ กับด้วยเทวดาและมนุษย์, ข้อนี้ ไม่ตอ้ งสงสัยเลย, พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์ นั้น เป็ นพระอรหันต์ตรัสรู ้ชอบเอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรง รู ้แจ้งโลก เป็ นสารถีผฝู ้ ึ กบุคคลที่ควรฝึ กได้ ไม่มีผอู ้ ื่นยิง่ กว่า เป็ นศาสดาของเทวดาและ มนุษย์ท้ งั หลาย เป็ นผูต้ ื่นแล้ว ( หรื อเบิกบานแล้ว ) เป็ นผูม้ ีโชค อนึ่ง พระธรรมอันพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั ตรัสดีแล้ว เป็ นคุณอันผูไ้ ด้ บรรลุ พึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรี ยกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญ�ูชนพึงรู ้ จําเพาะตน อนึ่ง พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั เป็ นผูป้ ฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิตรง ปฏิบตั ิเป็ นธรรม ปฏิบตั ิชอบยิง่ นี่คือ คู่แห่ งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ ( นี่ พระสงฆ์สาวก ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า เป็ นผูค้ วรของคํานับ, ควรของต้อนรับ, ควรของทําบุญ, ควร กระทําอัญชลี ( ประนมมือไหว้ ) เป็ นนาบุญ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 147


พระสถูปนี้แล๑ ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิง่ กว่า ก็ พระปฏิมากรนี้ แล๒

อันพุทธศาสนิกชน

สร้างอุทิศเฉพาะพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั เพียงเพื่อระลึกถึงพระผูม้ ีพระภาคเจ้า นั้น ด้วยทัสสนกิจแล้ว จึงกลับได้ซ่ ึ งความเลื่อมใสและความสลดจิต. บัดนี้เรา ทั้งหลาย [ ๓ มาถึงกาลวิสาขบูรณมีน้ ี ซึ่ งทราบกันดีแล้วว่า กาลเป็ นที่ประสู ติ ตรัสรู ้ และปริ นิพพาน ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั ] จึงมาประชุมกันยังสถานที่น้ ี ถือเอาเครื่ องสักการะมี เทียน และธูปเป็ นต้นเหล่านี้ กระทํากายของตน ประดุจเชิงรองรับเครื่ องสักการะ ระลึกถึง พระคุณอันเป็ นจริ งอย่างไร พระสถูปนี้๑ ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั จักกระทําประทักษิณ สิ้ นวาระ พระปฏิมานี้๒ สามรอบ กระทําการบูชาด้วยเครื่ องสักการะ อันข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้ว. สาธุ ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ดังข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ ีพระภาคเจ้าของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย แม้เสด็จปริ นิพพานไปนานแล้ว แต่ยงั ทรงอยูด่ ว้ ยพระคุณทั้งหลาย อัน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะพึงรู ้โดยความเป็ นอตีตารมณ์ ขอพระองค์จงทรงรับเครื่ อง สักการะทั้งหลาย อันข้าพระ พุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อ ความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 148


คําถวายเครื่องสั กการะในวันอาสาฬหบูชา ว่า นะโม ๓ จบ แล้ วนํา

ยะมัมห๎ ะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สั ตถา, ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ โข โส ภะคะวา, อะ ระหัง สั มมาสั มพุทโธ, สั ตเตสุ การุญญัง ปะฏิจจะ กะรุณายะโก หิเตสี อะนุกมั ปัง อุปาทายะ, อาสาฬ๎ หะปุณณะมิยงั พาราณะสิ ยงั อิสิปะตะเน มิคะ ทาเย, ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง, อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะฐะมัง ปะวัต เตต๎วา, จัตตาริ อะริยะสั จจานิ ปะกาเสสิ. ตัส๎มญ ิ จะ โข สะมะเย, ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง ปะมุโข, อายัส๎มา อัญญาโกณฑัญโญ, ภะคะวะโต ธัมมัง สุ ตว๎ า, วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะ จักขุง ปะฏิละภิตว๎ า, ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สั พพันตัง นิโรธะธัม มันติ. ภะคะวันตัง อุปะสั มปะทัง ปะฏิละภิตว๎ า, ภะคะวะโต เยวะ สั นติกา, เอหิภิกขุ อุปะสั มปะทัง ปะฏิละภิตว๎ า, ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย อะริยะสา วะกะสั งโฆ, โลเก ปะฐะมัง อุปปันโน อะโหสิ . ตัส๎มญ ิ จะ โข สะมะเย, สั งฆะระตะนัง โลเก ปะฐะมัง อุปปันนัง อะโหสิ, พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สั งฆะระตะนันติ, ติระตะนัง สั มปุณณัง อะโห สิ. มะยัง โข เอตะระหิ, อิมงั อาสาฬ๎ หะปุณณะมีกาลัง, ตัสสะ ภะคะ วะโต ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะกาละสั มมะตัง, อะริยะสาวะกะสั งฆะ- อุปปัตติกา ละสั มมะตัญจะ, ระตะนัตตะยะสั มปุระณะกาละสั มมะตัญจะ ปัตว๎ า, อิมงั ฐานัง สั มปัตตา, อิเม สั กกาเร คะเหต๎วา, อัตตะโน กายัง สั กการูปะธานัง กะ ริตว๎ า, ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, ถูปัง๑ อิมงั ติกขัตตุง ปะทักขิณงั กะริสสามะ, พุทธะปะฏิมงั ๒ ยะถาคะหิเตหิ สั กกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 149


สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุ จิระปะรินิพพุโตปิ , ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะ ตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน, อิเม อัมเ๎ หหิ คะหิเต สั กกาเร, ปะฏิคคัณห๎ าตุ อัมห๎ ากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุ ขายะ.

คําแปล เราทั้งหลายถึงซึ่ งพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ว่าเป็ นสะระณะที่พ่ งึ , พระผู ้ มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด เป็ นศาสดาของเราทั้งหลาย, อนึ่งเราทั้งหลายชอบใจ ซึ่ งพระธรรม ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั เป็ นพระอรหันต์ ตรัสรู ้ ชอบเอง ทรงอาศัยความการุ ญในสัตว์ท้ งั หลาย ทรงพระ กรุ ณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ทรงอาศัยความเอ็นดู ได้ยงั พระธรรมจักรอันยอด เยีย่ มให้เป็ นไป ทรงประกาศอริ ยสัจ ๔ เป็ นครั้งแรก แก่พระภิกษุปัญจวัคคีย ์ ที่ป่า อิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุ งพาราณสี ในวัน อาสาฬหปุณณมี. อนึ่ง ในสมัยนั้นแล ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ ผูเ้ ป็ นหัวหน้าของพระ ภิกษุ ปัญจวัคคีย ์ ฟังธรรมของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว ได้ธรรมจักษุอนั บริ สุทธิ์ ปราศจากมลทิน ว่า “ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งทั้งปวงนั้น มีความดับไปเป็ นธรรมดา ” จึงทูลขออุปสมบทกับพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว ได้เป็ นพระอริ ยสงฆ์สาวก ในธรรมวินยั ของ พระผูม้ ีพระภาคเจ้า เป็ นองค์แรกในโลก. อนึ่ง ในสมัยนั้นแล พระสังฆรัตนะ ได้บงั เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ได้สมบูรณ์แล้วในโลก บัดนี้ เราทั้งหลาย มาถึงซึ่ งมงคลสมัยอาสาฬหปุณณมี วันเพ็ญอาสาฬหมาส ที่รู้ พร้อมกันว่า เป็ นวันที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น้ นั ทรงประกาศพระธรรมจักร เป็ น วันที่เกิดขึ้นแห่ งพระอริ ยสงฆ์สาวก และเป็ นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์ คือครบ ๓ รัตนะ จึงมาประชุมกันแล้ว ณ ที่น้ ี ถือสักการะเหล่านี้ กระทํากายของตนประดุจ เชิงรองรับเครื่ อง สักการะ ระลึกถึงพระคุณตามเป็ นจริ งทั้งหลาย ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้านั้น จักทํา ประทักษิณสิ้ น พระสถูป๑ วาระ ๓ รอบ ซึ่ ง นี้ บูชาอยูด่ ว้ ยสักการะ อันถือไว้แล้ว พระพุทธปฏิมา๒ ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ขอพระผูม้ ีพระภาคเจ้า แม้เสด็จปริ นิพพานไปนานแล้ว แต่ ยังทรงอยูด่ ว้ ยพระคุณทั้งหลาย อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะพึงรู ้โดยความเป็ น อตีตารมณ์ ขอพระองค์จงทรงรับเครื่ องสักการะทั้งหลาย อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ถือไว้แล้วนี้ เพื่อ ประโยชน์ เพื่อความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย สิ้ นกาลนาน เทอญ. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 150


ทิพยมนต์

ทิพยมนต์ นี้ ได้เขียนขึ้นเป็ นสายบรรทัดเครื่ องจูงใจ ของผูป้ ฏิบตั ิให้บรรลุถึง ความ บริ สุทธิ์ เพราะมนต์หมวดนี้ ย่อมให้ผลดีแก่ผทู ้ ่องบ่น เพราะเป็ นเรื่ องในตัว ของตัวเอง ธรรมดาคนที่เกิดมาย่อมอาศัยอยูใ่ นธาตุท้ งั ๖ ธาตุเหล่านั้นสะสมขึ้นด้วย การกระทําของ ตนเอง ดีบา้ งชัว่ บ้าง เมื่อเป็ นเช่นนี้ ธาตุเหล่านั้นย่อมลงโทษแก่ผู ้ อาศัยอยู่ เปรี ยบ เหมือนกับเด็ก มันเป็ นสิ่ งที่คอยรบกวนใจอยูเ่ สมอ ฉะนั้นการสวด มนต์ก็เท่ากับว่าเราเลี้ยง เด็ก บํารุ งเด็กให้ได้รับความสมบูรณ์ เมื่อเด็กได้รับความ สมบูรณ์เช่นนั้นแล้ว ผูใ้ หญ่ ย่อมได้รับความสะดวกสบาย. ฉะนั้น ถ้าใครเสกบ่นเท่ากับว่า เราเลี้ยงเด็กแล้วด้วยอาหาร เรากล่อมเด็กแล้ว ด้วย เพลงอันไพเราะ คือพุทธคุณ อํานาจพุทธคุณนี้ อาจจะทําธาตุของตนให้บริ สุทธิ์ข้ นึ เป็ นธาตุ กายสิ ทธิ์ เหมือนแร่ ธาตุที่มีอยูใ่ นโลก ย่อมแล่นหรื อดึงดูดถึงกัน ได้ทุกวินาที หรื อ เปรี ยบเสมือนสายไฟฟ้ า ส่ วนมนต์ คาถาที่สวดเปรี ยบเหมือนกระแสไฟฟ้ า มุ่งไปในทิศใด ย่ อมถึงที่นั้น ๆ อาจที่จะทําให้ ดินฟ้ าอากาศเป็ นมงคล เพราะมนต์หมวดนี้เป็ นมนต์กปิ ลฤาษี ปนอยูด่ ว้ ย ตามเรื่ องที่เล่าไว้ดงั นี้ ในอดีตกาล มีฤาษีตนหนึ่งไปเจริ ญทิพยมนต์อยูใ่ นป่ าสัก ณ ประเทศอินเดีย ตาม ตํานานเล่าว่า ในป่ านั้นเป็ นมหามงคล เช่น ต้นไม้ท้ งั หลายสับเปลี่ยนกันเกิดดอก ออกผลอยู่ ตลอดทุกฤดูกาล มีน้ าํ ใสสะอาด สัตว์ตวั ไหนเจ็บป่ วยวิง่ ผ่านเข้าไปได้กิน นํ้าในที่น้ นั อาการป่ วยนั้นจะสู ญสิ้ นไป ใบหญ้าและเถาวัลย์สดชื่นอยูเ่ ป็ นนิ จ สัตว์ที่ ดุร้ายและโหดร้าย เบียดเบียนกัน เมื่อเข้าไปผ่านในสถานที่น้ นั ก็ราวกับว่าเป็ นเพื่อน เป็ นมิตรกันเอง สัตว์ ทั้งหลายก็อาศัยป่ านั้นอยูโ่ ดยความรื่ นเริ ง กลิ่นโสโครกซากสัตว์ ต่าง ๆ ที่ตายในที่น้ นั ไม่ ปรากฏ ถ้าหากว่าความตายนั้นจะมาถึงตน ก็ตอ้ งดิ้นรนหนี ไปตายที่อื่น ในที่น้ ี พวกชาว ศากยสกุลวงศ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปตั้งเมือง หลวงในที่น้ นั เรี ยกว่า กรุ งกบิลพัสดุ์ ซึ่ งยังเป็ นบ้านเมืองมาจนบัดนี้ ( แคว้นเนปาล ) นี่เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งกบิลฤาษีได้ไปเจริ ญทิพยมนต์อยูใ่ นที่น้ นั วิธีเจริ ญ ของ ฤาษีตนนั้น วาระแรกเขาได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ได้เจริ ญมนต์หมวดนี้ อยูต่ ลอด ๗ วัน วาระที่ ๒ เขาหันหน้าไปทางทิศอุดร วาระที่ ๓ เขาได้หันหน้า ไปทางทิศใต้ วาระที่ ๔ เขาได้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก วาระที่ ๕ เขาได้หันหน้าลงไปทางใต้พ้ืน ปฐพี วาระที่ ๖ เขาได้ยกมือแหงนหน้าขึ้นไปในอากาศ ทําจิต ให้สะอาด เอารัศมีของ ดวงดาวเป็ นนิมิต วาระที่ ๗ เขาได้เจริ ญอานาปานัสสติ ปล่อยลมของเขาเองออกทุกทิศ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 151


โดยอํานาจแห่ งกําลังจิตที่ประกอบด้วยพรหมวิหาร ทั้ง ๔ ที่เรี ยกว่า ทิพยมนต์ ดังนี้ เล่ามา ตามนี้ ตามเรื่ องของชาวอินเดียเล่าให้ฟัง. ต่อจากนั้น ก็ให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูบ้ ริ สุทธิ์ดว้ ยคุณธรรมอันเลิศ จน พระองค์สามารถจะเสกธาตุ ของพระองค์เองให้บริ สุทธิ์ยงิ่ กว่าธาตุใด ๆ ทั้งหมดในโลก เช่น พระบรมธาตุอนั เป็ นธาตุกายสิ ทธิ์ ซึ่ งมีปรากฏในผูเ้ คารพนับถือ ได้ทราบข่าวว่าเสด็จมาบ้าง เสด็จหนีบา้ ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แปลกประหลาดอยูม่ าก สิ่ งเหล่านี้สาํ เร็ จ มาจากดวงจิตอันบริ สุทธิ์ นั้นเอง เมื่อจิตบริ สุทธิ์แล้ว ธาตุท้ งั ๖ ก็พลอยบริ สุทธิ์ไป ด้วย เมื่อธาตุเหล่ านี้เนื่องอยู่ด้วย โลก อาจจะทําให้ โลกได้ รับความชุ่มเย็นไปด้ วยก็ได้ เพราะธาตุทั้งหมดย่ อมต่ อเนื่องถึงกัน. ถ้าพวกเราพุทธบริ ษทั ตั้งใจประพฤติปฏิบตั ิเช่นนั้น เชื่อแน่วา่ ต้องได้รับผลดี ตาม จํานวนของปริ มาณ ถ้าหากว่าจิตมิได้ฝึกหัดในทางนี้ มัวเมาแต่สะสมความชัว่ ใส่ ตนแล้ว จิตก็ตอ้ งเดือดร้อน อํานาจแห่ งความร้อนของดวงจิต ก็จะทําให้ธาตุใน ตัวทุกส่ วนร้อน เป็ นไฟไปด้วย ไฟเหล่านี้ก็จะต้องระบายไปในที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก ความ ร้อนอันนี้ เมื่อมี ปริ มาณมากขึ้น ก็จะจับกลุ่มกันขึ้นเป็ นเครื่ องสนับสนุนช่วย แสงอาทิตย์ให้แรงกล้า แล้วก็ ทําอากาศธาตุ ดิน นํ้า ลม ไฟ ให้เปลี่ยนแปลงไปโดยอาการต่าง ๆ เช่น ฤดูท้ งั ๓ ก็จกั ไม่ คงที่ เมื่อเป็ นเช่นนี้ มนุษย์ที่อาศัยอยูก่ ็จะต้องวิบตั ิ หรื อเดือนร้อนไปตามกัน ขั้นที่ สุ ดของ ความชัว่ ก็จะทําให้โลกที่เราอาศัยอยูน่ ้ ีแตกสลายไป ที่เขาเรี ยกว่าไฟประลัยกัลป์ ไหม้โลก คนเราไม่ได้นึกคิด จึงเหมาให้เป็ นธรรมชาติเป็ นเองเสี ยโดยมาก เมื่อเป็ นเช่นนี้ก็ไม่ใช่นกั เหตุผล โลกที่ปรากฏอยู่ ย่ อมสําเร็ จมาจากดวงจิตเป็ นเหตุ จิตดีโลกต้ องดี จิตชั่วโลกต้ อง ชั่ว ธาตุท้ งั ๖ หมวดนี้ มีอยูใ่ นตัวของเราผูส้ วดทุกคน เพราะฉะนั้นเวลาสวด ให้นึกถึง ธาตุน้ นั ๆ ด้วย เช่น ลมคือส่ วนที่พดั ไปมามีลมหายใจเป็ นต้น ไฟคือความ อบอุ่น นํ้ามี อาการเหลว ๆ ดิน-แข็ง อากาศคือช่องว่าง วิญญาณคือความรู ้ ดังนี้เป็ นต้น การสวดจึง เป็ นประโยชน์มาก อนึ่ง เมื่อจะสวดธาตุในพิธีอื่น เช่น การสวดธาตุเพื่อเป็ นการเจริ ญอายุและจิตใจ ของ ผูป้ ่ วย หรื อสลับสวดในพิธีพุทธาภิเศกเป็ นต้น นิยมสวดขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ และอาการ ๓๒ เพิ่มเติมด้วย การสวดทํานองเดียวกับการสวดธาตุทุกอย่าง เปลี่ยน แต่ชื่อขันธ์ อายตนะ และอาการ ๓๒ ไปโดยลําดับเท่านั้น. วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 152


บทสวดทิพยมนต์ (สวดธาตุ)

ท่านพ่อลี วัดโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งนะโม ๓ จบ

พุทธัง อายุวฑ ั ฒะนัง ชีวติ งั ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ธัมมัง อายุวฑ ั ฒะนัง ชีวติ งั ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. สั งฆัง อายุวฑ ั ฒะนัง ชีวติ งั ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ทุตยิ มั ปิ พุทธัง อายุวฑ ั ฒะนัง ชีวติ งั ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ทุตยิ มั ปิ ธัมมัง อายุวฑ ั ฒะนัง ชีวติ งั ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ทุตยิ มั ปิ สั งฆัง อายุวฑ ั ฒะนัง ชีวิตงั ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ตะ ติยมั ปิ พุทธัง อายุวฑ ั ฒะนัง ชีวติ งั ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ตะติยมั ปิ ธัมมัง อายุวฑ ั ฒะนัง ชีวติ งั ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ตะ ติยมั ปิ สั งฆัง อายุวฑ ั ฒะนัง ชีวติ งั ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ๑. วาโย จะ พุทธะคุณงั อะระหัง พุทโธ อิตปิ ิ โส ภะคะวา นะ มามิหัง, อะระหัง สั มมาสั มพุทโธ, วิชชาจะระณะสั มปันโน สุ คโต โลกะวิทู , อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สั ตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ ๒. วาโย จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิตปิ ิ โส ภะคะวา นะมามิ หัง, ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สั นทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิ โก, โอ ปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหีติ ฯ ๓. วาโย จะ สั งฆานัง อะระหัง พุทโธ อิตปิ ิ โส ภะคะวา นะมามิ หัง, สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะ โต สาวะกะสั งโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, สามีจิปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะ ปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 153


ธาตุปะริสุทธานุภาเวนะ, สั พพะทุกขา สั พพะภะยา สั พพะโรคา วิมจุ จันติ, อิติ อุทธะมะโธ ติริยงั สัพพะธิ สั พพัตตะตายะ สั พพาวันตัง โลกัง, เมตตากะรุณามุทติ าอุเปกขาสะหะคะเตนะ เจตะสา, จะตุททิสัง ผะริตว๎ า วิหะระติ. สุ ขงั สุ ปะติ สุ ขงั ปะฏิพชุ ฌะติ, นะ ปาปะกัง สุ ปินัง ปัสสะติ, มะนุสสานัง ปิ โย โหติ อะมะนุสสานัง ปิ โย โหติ, เทวะตา รักขันติ, นาส สะ อัคคิ วา วิสัง วา สั ตถัง วา กะมะติ, ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ, มุขะวัณโณ วิปปะสี ทะติ, อะสั มมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง อัปปะฏิ วิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ. อิติ อุทธะมะโธ ติริยงั อะเวรัง อะเวรา สุ ขะชีวโิ น, กะตัง ปุญญะผะลัง มัยห๎ ัง สั พเพ ภาคี ภะวันตุ เต, ภะวะตุ สั พพะมังคะลัง รักขันตุ สั พพะเทวะตา, สั พพะพุทธานุภาเวนะ สั พพะธัมมา นุภาเวนะ สั พพะสั งฆานุภาเวนะ, โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง อะระหัง พุทโธ อิตปิ ิ โส ภะวะคะวา นะมามิหัง ฯ ๑. (วาโย จะ), เตโช จะ, อาโป จะ, ปะฐะวี จะ, อากาสา จะ. วิญญาณัญจะ. ๒. รู ปัญจะ, เวทะนา จะ, สั ญญา จะ, สั งขารา จะ, วิญญาณัญจะ. ๓. จักขุ จะ, โสตัญจะ, ฆานัญจะ, ชิวหา จะ, กาโย จะ, มะโน จะ. ๔. รู ปัญจะ, สั ทโท จะ, คันโธ จะ, ระโส จะ, โผฏฐั พพา จะ, ธัมมารั มมะณัญจะ. ๕. เกสา จะ, โลมา จะ, นะขา จะ, ทันตา จะ, ตะโจ จะ, มังสั ญจะ. ๖. นะหารู จะ, อัฏฐี จะ, อัฏฐิ มิญชัญจะ, วักกัญจะ, หะทะยัญจะ, ยะกะนัญจะ. ๗. กิโลมะกัญจะ, ปิ หะกัญจะ, ปัปผาสั ญจะ, อันตัญจะ, อันตะคุณัญจะ, อุทะริ ยัญจะ. ๘. กะรี สัญจะ, มัตถะเก มัตถะลุงคัญจะ, ปิ ตตัญจะ, เสมหัญจะ, ปุพโพ จะ, โลหิตัญจะ, เสโท จะ. ๙. เมโท จะ, อัสสุ จะ, วะสา จะ, เขโฬ จะ, สิ งฆานิกา จะ, ละสิ กา จะ, มุตตัญจะ.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 154


อะไรเป็ นแก่นสารในพระพุทธศาสนา

๑. ลาภสั กการะชื่อเสียง เปรียบเสมือน กิง่ ไม้ ใบไม้ ๒. ความสมบูรณ์ด้วยศีล เปรียบเสมือน สะเก็ดไม้ ๓. ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ เปรียบเสมือน เปลือกไม้ ๔. ญาณทัสสนะ หรือ ปัญญา เปรียบเสมือน กะพีไ้ ม้ ๕. ความหลุดพ้นแห่ งใจอันไม่ กาํ เริบ “ อะกุปปา เจโตวิมุตติ ” เปรียบเสมือน แก่นไม้

ด้ วยประการฉะนีแ้ หละพราหมณ์ ! พรหมจรรย์ นมี้ ใิ ช่ มลี าภ สั กการะ ชื่อเสี ยง เป็ นอานิสงส์ มิใช่ มคี วามสมบูรณ์ด้วยศีลเป็ นอานิสงส์ มิใช่ มคี วาม สมบูรณ์ ด้วย สมาธิเป็ นอานิสงส์ มิใช่ มญ ี าณทัสสนะเป็ นอานิสงส์ แต่ ความ หลุดพ้นแห่ งใจอันไม่ กําเริบอันใด พรหมจรรย์ นีค้ วามหลุดพ้นแห่ งใจอันไม่ กําเริบนั้นแหละ เป็ นที่ ต้ องการ นั่นเป็ นแก่ นสาร นั้นเป็ นทีส่ ุ ดโดยรอบ. จูฬสาโรปมสู ตร ๑๒ / ๓๗๔

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 155


วิธีทาํ สมาธิอย่ างง่ าย ๆ

๑. นัง่ ในท่าขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาวางทับมือซ้าย ตั้งกาย ให้ตรง ดํารงสติให้มนั่ ๒. หายใจตามสบาย อย่าเกร็ ง และให้สร้างความพร้อมทางจิตใจ โดยการตัด ความกังวลในสิ่ งต่าง ๆ ออกไปชัว่ คราว พยายามลืม อย่ากําหนดจดจํา อารมณ์ที่ก่อกวนใจให้ฟุ้งซ่ าน ๓. มาตั้งความระลึกรู ้ อยูท่ ี่ลมหายใจเข้า-ออก แต่เพียงอย่างเดียว หายใจเข้ า ก็ให้ ร้ ูตัวพร้ อมกับภาวนาว่ า “ พุท ” หายใจออก ก็ให้ ร้ ูตัวพร้ อมภาวนาว่ า“โธ ” ให้ตามรู ้ลมหายใจแบบสบาย ๆ ให้ติดต่อกันไปทุกขณะ อย่าให้เผลอแว๊บออกไปหาอารมณ์อื่น ๔. ถ้ารู ้วา่ จิตแว๊บไปทางอื่น ก็ให้รีบดึงกลับมาระลึกรู ้อยูท่ ี่ลมหายใจใหม่ พอ นาน ๆ ไป มันก็จะเคยชินไปเอง ๕. หลังจากเลิกนัง่ สมาธิแล้ว ก็ไม่ควรปล่อยสติ ควรเอาสติมาระลึกรู ้อยูท่ ี่ลม หายใจเสมอ เมื่อมีเวลาว่างให้ฝึกอยูเ่ ช่นนี้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นท่ายืน เดิน นัง่ หรื อนอน ก็จะเป็ นการฝึ กใจให้มีสมาธิอยูเ่ สมอ ๆ ในที่สุดจิตใจก็กลายเป็ น สมาธิไปในตัว ซึ่ งเกิดจากความเป็ นผูม้ ีสตินน่ั เอง.

คุณประโยชน์ หรืออานิสงส์ อนื่ ของการสวดมนต์ น้ นั ยังมีอกี ดังนี้

๑. ทําจิตให้เป็ นสมาธิ ได้ถึงระดับอุปจารสมาธิ ๒. ทําให้ได้บุญ และเกิดความปี ติปราโมทย์ในคุณของพระรัตนตรัย ๓. ป้ องกันภัยอันตรายทั้งมวล ไม่ให้เข้ามากลํ้ากลายได้ ๔. เทวดา ย่อมอภิบาลรักษา ๕. ทําให้สมองปลอดโปร่ ง มีความจําดี ๖. ทําให้มีความอุตสาหะในการทําความดี โดยมีพระพุทธองค์ทรงเป็ นตัวอย่าง ๗. จะทําให้เป็ นคนที่ควรเชื่อถือได้ ๘. เมื่อสวดบ่อย ๆ จะทําให้จิตใจเยือกเย็น มีเมตตา มหานิยม ๙. การค้าขาย หรื อ ทํากิจการสิ่ งใด ก็ไม่ติดขัดจะเจริ ญก้าวหน้าได้ดี

กายนี้เป็ นบ่ อเกิดแห่ งความจริ งแท้ อันสู งสุ ดในธรรม ปฏิบัติเพือ่ ความพ้นทุกข์ การ พิจารณาค้ นคว้ าในอาการ ๓๒ กายคตาสติ ให้ ร้ ูแจ้ งเห็นจริ งในอริ ยสัจธรรม เป็ นมรรค วิธีที่ ควรดําเนินอย่ างไม่ ลดละ ( พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต ) วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 156


ประวัติวดั พุทธธัมมธโร

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา สร้างขึ้นเพื่อบูชา พระคุณและเป็ นอนุสรณ์สถานแด่ท่านพ่อลี ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ลูกศิษย์องค์ สําคัญของหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน วัดพุทธธัมมธโร ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1217 Babel Lane. Concord, CA94518 ซึ่ งมีพ้ืนที่ 0.39 เอเคอร์ แบ่ง ออกเป็ นสองอาคาร คือ ที่พกั สงฆ์ และศาลาเอนกประสงค์ โดยมีพระพุทธเมตตาพิชิตมาร เป็ นพระ ประธานวัด สําหรับชื่ออันเป็ นมงคลของวัดนั้น ได้มาจากนามฉายาของพระสุทธิธรรมรังสี คมั ภีรเมธา จารย์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร) แห่งวัดอโศการาม ซึ่ งเป็ นลูกศิษย์หลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต บูรพาจารย์พระป่ า กรรมฐานสายอรัญวาสี ประวัตคิ วามเป็ นมา จุดประกายสืบเนื่องมาจากการที่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า และคณะศรัทธาชาวเมือง ConcordOakland-San Francisco และบริ เวณใกล้เคียง มีความต้องการสร้างวัดธรรมยุตในเขตซานฟรานซิ สโก เบย์ แอเรี ย รัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็ นที่พกั พระภิกษุสงฆ์และพระธรรมทูต ที่มาปฏิบตั ิศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กา 2. เพื่อเป็ นที่ปฏิบตั ิธรรมกรรมฐาน และประกอบพิธีกรรมบําเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา 3. เพื่อเป็ นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้วฒั นาสถาพรในต่างประเทศ 4. เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่า 5. เพื่อเป็ นศูนย์การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามต่างๆ ประวัตคิ วามเป็ นมาและเหตุการณ์ สําคัญ วัดพุทธธัมมธโร เดิมชื่อวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร เพราะตั้งชื่อตามสถานที่วดั ตั้งอยูค่ ือเมืองโอคแลนด์ (Oakland) ต่อมาได้ยา้ ยมาตั้งอยูใ่ หม่ที่เมืองคองคอร์ด(Concord) จึงได้ตดั ชื่อเมืองออกไปให้เหลือแต่คาํ ว่า “พุทธธัมมธโร” • วันที่ 19 มิถุนายน 2548 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้มีมติรับวัดโอคแลนด์ พุทธธัมมธโร (ปัจจุบนั ชื่อวัดพุทธธัมมธโร) มลรัฐแคลิฟอร์ เนีย ให้เป็ นวัดลําดับที่ 44 ในสังกัด คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริ กา และอนุมตั ิให้พระอาจารย์เริ่ มชัย ชินวํโส ดํารง ตําแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัด • วันที่ 17 มิถุนายน 2549 พระอาจารย์เริ่ มชัย ชินวํโส ได้รับตราตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัด โอคแลนด์พุทธธัมมธโร (ปัจจุบนั ชื่อวัดพุทธธัมมธโร) • วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ได้ยา้ ยมาอยูใ่ นสถานที่ต้งั แห่งใหม่ชวั่ คราวประมาณ 1 เดือน (โดยความ อุปถัมภ์ของคุณพรรณี อุปฮาต และคุณเสนาะ สิ นโพธิ์) ณ อาคารเลขที่ 55 Bayview. Bay วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 157


• •

• •

Point, CA 94565 ซึ่ งในระหว่างนี้คุณโอฬาร แฮนดี้ และคณะกรรมการสร้างวัด ณ สถานที่แห่ง ใหม่ ได้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนต่างๆ มาโดยลําดับจนสําเร็ จลุล่วงด้วยดี วันที่ 27 มิถุนายน 2550 ได้ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร เป็ นวัดพุทธ ธัมมธโร(WatBuddhadhammadharo)อย่างเป็ นทางการ วันที่ 29 กันยา 2550 พระสงฆ์ได้ยา้ ยเข้าพักและปฏิบตั ิศาสนกิจที่วดั พุทธธัมมธโร เมืองคอน คอร์ ด อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งเป็ นสถานที่มีความเหมาะสมหลายประการ โดยเฉพาะพื้นที่ในการ รองรับคณะศรัทธาสาธุชนที่มาปฏิบตั ิธรรมบําเพ็ญบุญกุศลที่วดั อย่างเพียงพอ ซึ่ งนับวันจะมี มากขึ้นโดยลําดับ วันที่ 8 กรกฎาคม 2550 ทางวัดได้อญั เชิญพระพุทธเมตตาพิชิตมาร เข้าประดิษฐานเป็ นพระ ประธานในศาลาเอนกประสงค์ และจัดงานประชุมสามัญประจําปี ของวัดครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 กรกฎาคม 2550 มีพระสงฆ์จาํ พรรษาจํานวน 5 รู ป คือ พระอาจารย์เริ่ มชัย ชินวํโส (เจ้าอาวาส) พระมหาบรรลือ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๘ หลวงพ่อโชคชัย อิสฺสรเตโช พระอานุภาพ จิรวํโส และพระรักษพล กุลวฑฺฒโน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 งานกฐินสามัคคีครั้งแรกที่สถานที่ใหม่ มีผเู้ ข้าร่ วมงานเป็ นจํานวนมาก ทางด้ านศาสนวัตถุ

เนื่องจากเป็ นวัดที่สร้างใหม่ จึงได้ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารสถานที่หลายประการ (1) ที่พกั พระสงฆ์ มี ขนาด 1,141 sq. ft (2) ศาลาเอนกประสงค์ มีขนาด 550 sq. ft. ซึ่ งใช้เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใช้เป็ นศูนย์การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามและคงทนถาวร จึงได้ดาํ เนินการต่างๆ เช่น ปูพ้ืนศาลา ทาสี อาคาร และลาดพื้นปูนซี เมนต์ ฯลฯ มาโดยลําดับ ทางด้ านศาสนบุคคล -ฝ่ ายบรรพชิต มีพระสงฆ์และพระธรรมทูต มาปฏิบตั ิศาสนกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยยึดถือ พระธรรมวินยั เป็ นหลัก และข้อบังคับคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริ กาเป็ นแบบแผนในการปกครอง ของวัด มีเจ้าอาวาสเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบและบริ หารพัฒนาในกิจการต่างๆ ของวัด รวมทั้งพระลูกวัดได้ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 158


ช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดประสิ ทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ซึ่ งทางวัดได้กาํ หนดกิจวัตรประจําวันที่ สําคัญมีดงั นี้ 06.00 น. ทําวัตรเช้าและเจริ ญเมตตาภาวนา 10.00 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต 10.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 19.30 น. ทําวัตรเย็นและเจริ ญเมตตาภาวนา -ฝ่ ายคฤหัสถ์ มีคณะกรรมการบริ หารวัดช่วยดูแลจัดการเรื่ องอื่นๆ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ซึ่ ง ทางวัดได้รับการอุปถัมภ์ค้ าํ ชูจากพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า โดยยึดหลักสามัคคีธรรมและบําเพ็ญ ประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็ นสําคัญ ทางด้ านศาสนพิธี ในแต่ละเดือนของทุกๆ ปี ทางวัดได้กาํ หนดงานงานบําเพ็ญบุญกุศล ที่สาํ คัญดังนี้คือ งานบุญวันขึ้นปี ใหม่, งานบุญวันมาฆบูชา, งานนมัสการพระพุทธเมตตาพิชิตมาร (พระประธานวัด), งานบุญวันวิสาขบู ชา, งานบุญผ้าป่ าบูชาคุณแผ่นดิน, งานวันอาสาฬหบูชา, งานบุญวันเข้าพรรษา, งานวันแม่, งานบุญวัน สารท, งานวันออกพรรษา, งานบุญกฐินสามัคคี, งานวันพ่อ ทางด้ านศาสนธรรม ทางวัดมุ่งเน้นและส่งเสริ มการปฏิบตั ิธรรมกรรมฐานเป็ นสําคัญ นอกจากนี้ ยงั มีการแจกหนังสื อและเทป ธรรมะ (ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็ นธรรมวิทยาทาน การร่ วมทําบุญกุศล นอกจากการมาทําบุญที่วดั โดยตรงแล้ว ยังสามารถส่งเช็คหรื อโอนเข้าธนาคาร เลขที่บญั ชี 9341186743 CHASE BANK สัง่ จ่ายในนาม “WAT BUDDHADHAMMADHARO” วัดพุทธธัมมธโร ไม่ ใหญ่ โตมโหราฬทางวัตถุ มุ่งทานศีลภาวนาขอสาธุ ตราบบรรลุมรรคผลจนนิพพาน

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด แคลิฟฟอร์เนีย

Page 159


วัดพุทธธัมมธโร Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord, CA 94518 925-825-1645 watconcord@gmail.com, www.watconcord.org 2/14/2011

[Type text]

Buddhist Chanting book  

A Thai Buddhist chanting book used at Wat Buddhadhammadharo or Wat Concord

Advertisement