Page 1

se clo

Portraits d’artistes forestois

up

Vorst Forest

Kunstenaars­ portretten uit Vorst


close up Vorst / Forest

Kunstenaars­p ortretten uit Vorst Portraits d’artistes forestois


Over 28 kleine ontmoetingen in Vorst

Bij de aankondiging dat het traditionele tweejaarlijkse Parcours d’Artistes van Sint-Gillis zich vanaf 2014 zou uitbrei­ den naar Vorst, was de brainstorm bijzonder kort en de ambitie groot: 28 studenten fotografie en 28 Vorstse kunstenaars de kans geven elkaar te ontmoeten en samen te werken aan een fototentoonstelling en -catalogus. De Dienst Nederlandstalige aangelegenhe­ den van de gemeente, Gemeenschaps­ centrum Ten Weyngaert, de gemeentelij­ ke bibliotheek BLI:B en kunsthogeschool Luca School of Arts - campus Narafi sloegen de handen in elkaar voor de realisatie. Daarmee was de basis gelegd, nu was het enkel nog uitkijken naar de chemie tussen de duo’s.

Kunsthogeschool Luca School of Arts campus Narafi vormt in het voorma­ lige kasteel middenin het Dudenpark jaarlijks een honderdtal voornamelijk Nederlandstalige foto- en filmprofessio­ nals die verondersteld worden nadien met open blik de wereld te verslaan of weer te geven. Bij het ontwikkelen van het lokaal cultuurbeleidsplan 20142019 groeide het idee om deze jongeren nauwer te betrekken en vooral een podium te geven in de gemeentelijke en grootstedelijke dynamiek. De voorbije jaren vinden steeds meer kunstenaars de weg naar Vorst, een groene Brusselse gemeente waar niet alleen relatief gemakkelijk grotere leefruimtes en ateliers te vinden zijn, maar bovendien hedendaagse kunst zeer duidelijk zichtbaar is, voorname­ lijk dankzij organisaties met een grote internationale aantrekkingskracht zoals WIELS en ROSAS/PARTS.

Eind februari vond in Gemeenschaps­ centrum Ten Weyngaert het eerste meet&match-moment plaats en werd het startschot gegeven voor een maand van volgen, bekijken, ideeën uitwisselen,

5

Vorst / Forest


Close-Up is bijgevolg een zeer gevari­ eerd project geworden, waarin plastisch kunstenaars, muzikanten, performers, dansers, theatermakers, een marionet­ tenmaakster en architecten-designers hun leef- en artistieke ruimte bloot­ geven en de kwaliteit van elke kleine ontmoeting zichtbaar is gemaakt. Grote dank daarom aan het inlevingsvermo­ gen, het enthousiasme, de flexibiliteit en ook de kwetsbaarheid die alle betrok­ kenen hebben getoond. De 28 kunste­ naarsportretten uit Vorst tonen de rijke eigenzinnigheid van een hoofdstedelijke plek vol kleine ontmoetingen.

elkaar vinden en vooral fotograferen. Het enthousiasme was groot, groeide met de loop van het project en taalof andere drempels werden zo goed als mogelijk overwonnen. De kunste­ naars-gezelschappen openden genereus de deuren, bij sommige muzikanten kregen de fotografen een VIP-fotogra­ fenplaats op tournee of kon de student intieme en kwetsbare repetitiemoment­ en meemaken. Een aantal kunstenaars stuurde sterk aan, andere gaven volle­ dige vrijheid. Sommige studenten gingen onmiddellijk mee op in het individuele verhaal van de kunstenaar, bij andere duurde het inlevingsproces wat langer en werden er geanimeerde discussies gevoerd. Uit een aantal samenwerking­ en vloeiden vriendschap of toekomst­ plannen voort.

De Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Gemeente Vorst

close up

6


Derrière les 28 petites rencontres, une histoire…

d’Artistes de Saint-Gilles, l’opportuni­ té de porter un projet intégrant les travaux des étudiants a été saisie d’emblée! Les ambitions étaient claires: créer une rencontre entre 28 étudiants en photo et 28 artistes/collectifs fores­ tois et leur donner les moyens de créer une exposition photo et un catalogue. Le Service des Affaires néerlando­ phones de la commune, le centre communautaire Ten Weyngaert, la bibliothèque communale BLI:B et l’école artistique supérieure Luca School of Arts - campus Narafi soutenaient le projet. Restait à voir si l’alchimie pren­ drait bien entre artistes et étudiants.

L’école supérieure artistique Luca School of Arts - campus Narafi forme chaque année une centaine de profes­ sionnels de la photo et du cinéma. Ces jeunes, principalement néerlandophones, sont préparés à enregistrer ou déve­ lopper un point de vue sur le monde. En rédigeant le plan politique de culture locale 2014-2019, l’idée surgissait d’impliquer et de valoriser davantage ce pool de jeunes talents. Ces dernières années, un nombre grandissant d’artistes s’installe à Forest. Cette commune bruxelloise est verte et on peut encore relativement facilement y trouver des espaces de vie ou des ateliers. L’art contemporain y prend de l’ampleur, notamment grâce à des orga­ nisations comme WIELS et ROSAS/PARTS, qui ont un attrait international.

Le projet fut lancé fin février, lors du meet&match à Ten Weyngaert, et s’en est suivi un mois riche en rencontres, analyses, échanges d’idées, retrou­ vailles et shootings. Avec l’évolution du projet, l’enthousiasme et les attentes grandissaient. Les barrières linguis­

Quand la décision a été prise d’asso­ cier Forest à l’édition 2014 du Parcours

7

Vorst / Forest


ciens, performers, danseurs, auteurs de théâtre et metteurs-en-scène, une marionnettiste et des architectes-desi­ gners), mais aussi par la spécificité de chaque reportage. Les photos dévoilent l’espace de vie et de création des artistes, et démontrent la qualité de chaque rencontre.

tiques et les appréhensions ont été franchies. Les artistes et collectifs ont généreusement ouvert leurs portes, certains musiciens ont amené leur pho­ tographe lors de leur tournée, d’autres laissaient entrer les photographes à des répétitions, des moments toujours précieux. Certains artistes étaient plus directifs, d’autres donnaient carte blanche. Certains étudiants avaient immédiatement une affinité avec l’œuvre de l’artiste, pour d’autres cela prenait plus de temps. Il y a aussi eu des discussions animées. Et quelques collaborations à plus long terme se sont profilées.

Je remercie vivement tous les partici­ pants pour leur empathie, leur enthou­ siasme, leur flexibilité et d’avoir ouvert leur monde, laissé entrevoir leur vie artistique, principe fondateur du Par­ cours d’Artistes s’il en est! Les 28 por­ traits d’artistes forestois témoignent par ces petites rencontres, de la richesse d’une métropole.

Close-Up est devenu un projet multi­ ple, non seulement par les disciplines abordées (artistes plasticiens, musi­

L’Echevine des Affaires néerlandophones, Commune de Forest

close up

8


12

Atelier 4/5 ― Jean-François Glorieux & Florent Grosjean

42

Claire Bourdet

Céline Olivetti

Chiara Temmerman 16

Bains Connective ― Davis Freeman / Helena Dietrich

46

Karel Coninx

Liesanne De Beenhouwer

Billy Bauwens 22

Bal Moderne ― José Paulo dos Santos / Nanya Eslava

50

Souleymane Diané

Karel Van Assche

Josima Quintelier

27

54

Isabelle Bats

Filip Van Dingenen

Lisa Rouchet

Kaat De Clercq

30

56

Marianne Berenhaut

Jupiter Diop

Koen Bracke

Alex De Kegel

34

60

Manuela Bucher

Manuel Hermia

Kenric De Backer

Jasper Van Gheluwe

38

Andy Heurckmans ―

Jamal Boukhriss

Haisi Lewyllie

65

Massis

Nannel Scheers


68

98

Jeroen Van Herzeele

Giulia Palermo

Loïc Borghgraef

Joost Postma

73

Isabelle Pauly ―

Ictus

Nicole Miedema

76

Anja Kowalski

Matthew Valentin

81

102

Les Zerkiens

Axelle Degrave

106

Vincent Merveille ― Les Mauvais Fils

Shannah Dejaegere

110

Xavier Lukomski

Dominique Thirion

Thomas Dehuit

Lore Cocquyt

84

114

Maria Clara Villa Lobos

Caroline Vandermeiren

Peter Pikulík

Quinten Onsia

91

Sara Moonen ― Whocat

Marlies Scheemaker

94

118

Cathy Weyders

Heleen Larsen

123

Thomas Olbrecht

Hussein Ali Al Zubaidi

Lisa Goethals

Dorien Van der Eecken


Atelier 4/5 ― Jean-François Glorieux & Florent Grosjean

architectuur- & designbureau / bureau d’architecture et de design door / par

close up

chiara Temmerman

12


13

Vorst / Forest


Atelier 4/5 273 Bondgenotenstraat / Rue des AlliĂŠs 1190 Vorst / Forest www.atelier4cinquieme.be

close up

14


15

Vorst / Forest


close up

16


1

Bains Connective ― kunstenwerkplaats / laboratoire artistique Davis Freeman

performer, regisseur / metteur-en-scène Helena Dietrich

performance artist door / par

Billy Bauwens 17

Vorst / Forest


2

close up

18


3

19

Vorst / Forest


4

close up

20


5

1, 2 Davis Freeman / Gasper Piano / Mark Pozlep / Nanya Eslava 3, 4, 5 Helena Dietrich - Becoming Lili Bains connective 54 Bondgenotenstraat / Rue des AlliĂŠs 1190 Vorst / Forest www.bains.be Davis Freeman www.randomscream.be Helena Dietrich www.helenadietrich.com

21

Vorst / Forest


Bal Moderne ― José Paulo dos Santos / Nanya Eslava

dansers-choreografen / danseurs-chorégraphes door / par

close up

Josima Quintelier

22


23

Vorst / Forest


close up

24


25

Vorst / Forest


Isabelle Bats performeuse door / par

Lisa Rouchet

27

Vorst / Forest


isabellebats.wordpress.com

close up

28


Marianne Berenhaut plastisch kunstenares, installaties / artiste plasticienne, installations door / par

close up

Koen Bracke

30


31

Vorst / Forest


close up

32


33

Vorst / Forest


Manuela Bucher muzikante / musicienne door / par

close up

Kenric De Backer

34


35

Vorst / Forest


close up

36


37

Vorst / Forest


Jamal Boukhriss theater & performance / thÊâtre & performance door / par

close up

Haisi Lewyllie

38


39

Vorst / Forest


close up

40


41

Vorst / Forest


Claire Bourdet muzikante / musicienne door / par

close up

CĂŠline Olivetti

42


43

Vorst / Forest


close up

44


Karel Coninx muzikant / musicien door / par

close up

Liesanne De Beenhouwer

46


47

Vorst / Forest


close up

48


49

Vorst / Forest


Souleymane DianĂŠ plastisch kunstenaar / artiste plasticien door / par

close up

Karel Van Assche

50


51

Vorst / Forest


close up

52


53

Vorst / Forest


Filip Van Dingenen beeldend kunstenaar - video’s, installaties & performances / artiste plasticien - vidÊos, installations & performances door / par

close up

Kaat De Clercq

54


www.fantaman.net

55

Vorst / Forest


Jupiter Diop muzikant / musicien (reggae, roots) door / par

close up

Alex De Kegel

56


57

Vorst / Forest


close up

58


59

Vorst / Forest


Manuel Hermia componist en improvisator / compositeur et improvisateur / verkenner van muzikale geluiden / explorateur des musiques sax, bansuri door / par

close up

Jasper Van Gheluwe 60


61

Vorst / Forest


close up

62


www.manuel-hermia.com fb: manuel hermia

63

Vorst / Forest


Andy Heurckmans ― Massis

gitarist / guitariste (post-punk, noise-rock, instrumenta(a)l) door / par

Nannel Scheers

65

Vorst / Forest


close up

66


Massis-leden / membres du groupe Bernard Van Hecke (gitaar / guitare), Andy Heurckmans (gitaar / guitare), Jo Reynders (drums), Erwin Reynders (bas) andy.heurckmans@hotmail.com fb: massisband

67

Vorst / Forest


Jeroen Van Herzeele saxofonist jazz-free-hedendaags / saxophonist jazz-free-contemporain door / par

close up

Lo誰c Borghgraef

68


69

Vorst / Forest


close up

70


71

Vorst / Forest


1

Ictus hedendaags muziekensemble / ensemble de musique contemporaine door / par

Nicole Miedema

73

Vorst / Forest


2

close up

74


1 Geert De Bièvre (cello / violoncelle) 2 Tom Pauwels (elektrische gitaar / guitare électrique) George Van Dam (viool / violon) Ictus 164 Avenue Van Volxemlaan 1190 Vorst / Forest www.ictus.be

75

Vorst / Forest


Anja Kowalski muzikante / musicienne door / par

close up

Matthew Valentin

76


77

Vorst / Forest


close up

78


79

Vorst / Forest


Xavier Lukomski theaterregisseur & -schrijver / auteur de théâtre & metteur-en-scène door / par

Thomas Dehuit

81

Vorst / Forest


close up

82


83

Vorst / Forest


Maria Clara Villa Lobos theatermaakster & choreografe / auteur de théâtre & chorégraphe XL Production door / par

close up

Peter Pikulik

84


85

Vorst / Forest


close up

86


87

Vorst / Forest


close up

88


Lisalastraat / Rue Le Lisala 22 1190 Vorst / Forest www.mc-villalobos.com

89

Vorst / Forest


Sara Moonen ― Whocat

muzikante / musicienne door / par

Marlies Scheemaker

91

Vorst / Forest


close up

92


Whocat-leden / membres du groupe Benoit Minon (elektrische gitaar / guitare ĂŠlectrique), Sara Moonen (zang & akoestische gitaar / chant & guitare acoustique), Joris Lindemans (contrabas / contrebasse), Davy Palumbo (drums & percussie / percussion) www.whocatmusic.com fb: whocatmusic

93

Vorst / Forest


Thomas Olbrecht muzikant / musicien (sax) door / par

close up

Lisa Goethals

94


95

Vorst / Forest


close up

96


97

Vorst / Forest


Giulia Palermo marionnettenkunstenares (spel, manipulatie en constructie) / comĂŠdienne, marionnettiste (jeu, manipulation et construction) door / par

close up

Joost Postma

98


99

Vorst / Forest


close up

100


giuliapalermo@hotmail.com

101

Vorst / Forest


Isabelle Pauly ― Les Zerkiens

woordloos marionettentheater / théâtre de marionnettes sans paroles door / par

close up

Axelle Degrave

102


103

Vorst / Forest


close up

104


www.zerk.be fb: theatre.deszerkiens

105

Vorst / Forest


Vincent Merveille ― Les Mauvais Fils

muzikant (zang, gitaar) / musicien (chant, guitare) (Franse rock / rock français – garage) door / par

close up

Shannah Dejaegere

106


107

Vorst / Forest


close up

108


Les Mauvais Fils-leden / membres du groupe Els Rochette (bass), Marc Van Eyck (drums), Eric Castex (keyboard / clavier), Vincent Merveille (zang, gitaar / chant, guitare)

109

Vorst / Forest


Dominique Thirion pluridisciplinair kunstenares / artiste pluridisciplinaire door / par

close up

Lore Cocquyt

110


111

Vorst / Forest


Rue Pierre Decosterstraat 69 1190 Vorst / Forest www.hanstheys.be/artists/dominique_thirion dominique.thirion@scarlet.be fb: Dominique Thirion

close up

112


Caroline Vandermeiren plastisch kunstenares & danseres bij CrĂŠahm / artiste plasticienne & danseuse au sein du CrĂŠahm door / par

close up

Quinten Onsia

114


115

Vorst / Forest


close up

116


117

Vorst / Forest


Cathy Weyders beeldhouwster / sculpture door / par

close up

Heleen Larsen

118


119

Vorst / Forest


close up

120


www.cathyweyders.com

121

Vorst / Forest


Hussein Ali Al Zubaidi muzikant / musicien door / par

Dorien Van der Eecken

123

Vorst / Forest


close up

124


125

Vorst / Forest


Deze publicatie is de neerslag van de gelijknamige tentoonstelling die door de tweede­ jaarsstudenten fotografie van Luca School of Arts - campus Narafi werd gerealiseerd en is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Vorst – Dienst Nederlandstalige aangelegenhe­ den, Luca School of Arts, Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert en BLI:B, met de steun van Bains Connective, Bal Moderne-Arenal, Créahm, Globe Aroma, Ictus en Quartier WielsWijk. Cette publication reflète l’exposition réalisée par les étudiants en photographie de la deuxième année à Luca School of Arts - campus Narafi. Ce projet a été initié par la Com­ mune de Forest - Service des Affaires néerlandophones, Luca School of Arts, Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert et BLI:B, avec le soutien de Bains Connective, Bal Moderne-Arenal, Créahm, Globe Aroma, Ictus et Quartier WielsWijk. D/2014/Gemeente Vorst-Commune de Forest Design: Studenten / étudiants Luca School of Arts - campus Narafi - www.narafi.be Art Direction: Desirée De Winter VU/©: het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst, 2014 / ER/©: le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Forest, Rue du Curé 2, 1190 Forest, 2014


Profile for Luca School of Arts Campus Narafi

Close Up: Kunstenaarsportretten uit Vorst / Portraits d’artistes forestois.  

Kunstenaarsportretten uit Vorst / Portraits d’artistes forestois. Deze publicatie is de neerslag van de gelijknamige tentoonstelling die d...

Close Up: Kunstenaarsportretten uit Vorst / Portraits d’artistes forestois.  

Kunstenaarsportretten uit Vorst / Portraits d’artistes forestois. Deze publicatie is de neerslag van de gelijknamige tentoonstelling die d...

Profile for narafi
Advertisement