Page 1

eSljw fo’ofo|ky; & fganh iB~;dze & ch dkWe-]

eSlwj fo’ofo|ky; fganh iB~;dze izFke lsfeLVj & ch-dkWe-] v- izfrfuf/k dgkfu;kWa

& laiknd & Jherh ekyrh vkn~okuh izdk’kd & dukZVd efgyk fganh lsok lfefr] csaxyw:

‘kq:okr ds 10 ikB i<+kb, vk- O;kdj.k & 1- o.kZekyk Lojksa dk oxhZdj.k O;atuksa dk oxhZdj.k vuqLoj folxZ 2] laf/k & ifjHkk”kk] Hksn & ifjHkk”kk vkSj mnkgj.k 3] ‘kCn Hksn & v- vFkZ ds vuqlkj vk- mRifRr ds vuqlkj & rRle]rn~Hko]ns’kh]fons’kh b- O;qRifRr ds varxZr jpuk ds vuqlkj & :<+h] ;kSfxd];ksx:<+ bZ- :ikarj m- iz;ksx

izks-,-ukjk;.k izlkn] v/;{k] fganh foHkkx] ljdkjh foKku dkWyst] gklu

Page 1


eSljw fo’ofo|ky; & fganh iB~;dze & ch dkWe-]

4] laKk & ifjHkk”kk Hksn & ifjHkk”kk vkSj mnkgj.k 5] laKk :ikarj & fyax vkSj fu;e] L=h izR;;] fyax ifjorZu ds fu;e opu & ifjHkk”kk] Hksn & ifjHkk”kk] mnkgj.k dkjd & ifjHkk”kk] Hksn & ifjHkk”kk vkSj mnkgj.k ^us* izR;; 6- loZuke & ifjHkk”kk Hksn & ifjHkk”kk vkSj mnkgj.k 7- fo’ks”k.k & ifjHkk”kk Hksn & ifjHkk”kk vkSj mnkgj.k

izks-,-ukjk;.k izlkn] v/;{k] fganh foHkkx] ljdkjh foKku dkWyst] gklu

Page 2


eSljw fo’ofo|ky; & fganh iB~;dze & ch dkWe-]

f}rh; lsfeLVj & ch-dkWe-] v- Lukrd fganh x| laink & laiknd & izks-frIisLokeh izdk’kd & izlkjax] eSlwj fo-fo- eSlwj vk- O;kdj.k & 1- /kkrq & ifjHkk”kk Hksn & mnkgj.k 2- fdz;k & ifjHkk”kk Hksn & ifjHkk”kk vkSj mnkgj.k 3- fdz;k & :ikarj.k & okP;] iz;ksx] vFkZ] dky Hksn & ifjHkk”kk vkSj mnkgj.k 4- vO;; & ifjHkk”kk Hksn & fdz;k fo’ks”k.k]lEc)cks/kd] leqPp;cks/kd] vkSj foLe;kfncks/kd & ifjHkk”kk vkSj mnkgj.k 5- izR;; vkSj milxZ & ifjHkk”kk vkSj mnkgj.k 6- lekl & ifjHkk”kk Hksn & ifjHkk”kk vkSj mnkgj.k 7- in ifjp;

izks-,-ukjk;.k izlkn] v/;{k] fganh foHkkx] ljdkjh foKku dkWyst] gklu

Page 3


eSljw fo’ofo|ky; & fganh iB~;dze & ch dkWe-]

r`rh; lsfeLVj & ch-dkWe-] v- & Lukrd fganh i| lEink laiknd & izk-s frIisLokeh izdk’kd & izlkjax] eSlwj fo-fo- eSlwj

vk- iz;kstuewyd fganh & 1- vuqokn & v-ifjHkk”kk,Wa] izdkj] vuqokn dyk ;k foKku] vuqokn ds izdkj & i|&x| ds vk/kkj ij lkfgR; fo/kk ds vk/kkj ij fo”k; ds vk/kkj ij vuqokn dh izd`fr ds vk/kkj ‘kCnkuqokn] Hkkokuqokn] oSKkfud vuqokn] rduhdh vuqokn] okf.kT; vuqokn] iz’kklfud@dk;kZy;hu vuqokn] dkuwuh vuqokn 2- ikfjHkkf”kd ‘kCnkoyh

izks-,-ukjk;.k izlkn] v/;{k] fganh foHkkx] ljdkjh foKku dkWyst] gklu

Page 4


eSljw fo’ofo|ky; & fganh iB~;dze & ch dkWe-]

pkSFkk lsfeLVj & ch-dkWe-] v- ydqek miU;kl

& miU;kldkj & Jh cky’kkSj jsM~Mh izdk’kd &

vk- iz;kstuewyd fganh

&

1- i= & lkekU; ifjp;] okf.kT;@O;kogkfjd i= & cSad laca/kh i=] 2- vkys[ku & ifjHkk”kk] izdkj] mRre vkys[ku ds xq.k] vkys[k rS;kj djrs dh fof/k A 3- laizs"k.k & ifjHkk"kk] laizs"k.k ds izeq[k izdkj] O;kolkf;d laizs"k.k ds fofo/k :i & izsl foKfIr]iz'kalk i=]izek.k i=]dz;&fodz; i= A 4- izfrosnu & i`"BHkwfe] ifjHkk"kk] izfrosnu ds vfuok;Z rRo 5- fVIi.k & ifjHkk”kk] izdkj] dk;kZy; esa fVIi.k dk dk;Z&{ks= vkSj iz;ksx 6- laf{kIrhdj.k & ifjHkk”kk] iz/kku xq.k]

izks-,-ukjk;.k izlkn] v/;{k] fganh foHkkx] ljdkjh foKku dkWyst] gklu

Page 5

BSc., Hindi Syllabus-Mysore University  
BSc., Hindi Syllabus-Mysore University  

BSc., Hindi Syllabus-Mysore University

Advertisement