Page 1

J .:.>'ft' ~L..o;:.!i'

0Y.!,

~ J!.)

;lfj,.'

"'pip, : "" "'lAo

t",)

t..~.r. lS1..,. ..;J~

-' J',I

L~~ .)~~~j;l

1S.Jla.:i\ ~........:; t.\;.r. "":-!'y J""" lS,)~\ ~ ..:.......~ -'

wI..>':!! YJ ($.;1..;5' ~L..........

J

<s:r..) .... l....>-:'

f..5...1.o.>I;.-o1 J..:.:.~

.,

. ..r 1r.:-',",

u')'""Il

...r-~ ~

'

~-'

~Lo. ~

..si..l..o ;''-1 r.'

..,...)lz\ jI ~ :;15 -' ~ - s 路"'' --1 ..r- '1..,1,.,. ...::...i..:. :'~J.)L...

01J!.!

1S1.;.r!S ul.jL

J

01..>':!1

tS.)~1 ....I...!.) J..l ~ ~ l,S'))Jl.!.S

).l

1.S.)4T~

~\ (5t..~-,)

u,......

J

jts ,,'

, "0

:yL:;s"

路J ...... I J

WjJCj

,~'

~

0'.J+4I .)La.."..

路 , .) If.))'0

(~~)

&

~ ....;:;~

,.s.-L:J.,1.:.l:J~I

j.!~

<;,.

" .. ;.:-~

_.d. ,

..w

.s.,s:...,.1 '-'"'-

<py-)") ' ~)..J.... -'~.

o.)1j

...,.,IA,

iLl -' 01J!.\ :')~P .oj\.:;..,..l.:S' ~

.r=U

loP)~, ~

(d~J

u~


/0~J ~ I"S""'W01..1":!!":"~~

.;.,I..I":!l uWu..... .. ~ ..:..\..,I...!~1 )1

:uf.."l:.ao';

:,.....lIj.o-o

'n':' v'.,..t,)

..,.~t..... 1...!. .IlS"j.,..r ~lr.­ ~\S .>~...,.s

:yb" ......11t J

...w .p,)

.,-:. L.....)d-, 40~.,..

..;....L.. .;........

J$.:..= .!l)~.r-' .:....!i.,' _~I~.i ..;.J. f (7 \.,,, \ 1 ,n " JL. jJ ..s .;1..'\1 .:..W~ ~L,;.. ..:.A~ :)"""?J;: .,;1.... ..r'1.,-~ J ..r\..O.;;I~":-'\ ,;'---,:.. •• ..1.,-)..:.....: ~J";'; ~\•.!' oJ..\.,.; -' ~ )I; ......~1 ';-A JI.<. .... u. •.,J- ;';.L_~J ~." ":-~i... i;~ ..;...')'41 • ..;L:lL. ~L.... , ';'''}.'' J•.....:..... ~l,;.. ,:r.!

..:...a ,"" .;..'iL<.. jl ~.'" I' ".r...... l;

-1.-= "':"~ J..~ ..;1;, ...:..-1 0 'i ~

~~ .~~-" .;<J ....~ ...

..:-; .......

J>t.. }, \.. , ...1.. .JI.~I • .....J\1.. ...1.<;

...r.s

..t.... ...""

.;~

..., \a ...1.>

Editor, Iran Nameh 4343 Monlgomery Ave . SUlle:!m BelheStJa, MD 20R14, u.s.A ( ,..\ ) fo)\,-\H· ;y.G

( r· \)

rtlV-fl"A\

:~

!l1;":'1 ..s~ :..:-;

~j" ..,..,L.:,.-I \.. ,~/I;..I..>..;,o ..;...)'41 ~

;"Jlf b .;..I..-y ..sl.... )"1. l" .J~b .sl/ .)':h,-o ('J\,.-! )~) "'iL...

ly. oJ o.)}1 /-)

cr .. . :. . . .:

~j'" \.&;.,...:s f.l..

..sl....

;'ilf/A·..slL<.~L.

)"J,

nto ~ ....1J 1.,-1 ,;"J.> TT IuJI

,J'J.. \l 1,\,;\5 .

..$'-'" ~ l;


...::.-,.".... y- \

IS\"'" o,)W 'r--.)~ JL

,rVf ;Lr..J \ rvr ul:..-j ~ ......J

Jtrj}"T

."P,,","

r

J~

:L.<lJ1M

v

"V. 'V

,"

<.5..-.. 1.,...'

...s::.:.,.

~I~'; ..l.t.>,

vl.H

~

... ~

....,i.).o

~l!.,.,.o'

u!J4- .J J:,I t.,l:..,..

(S.lL.-::ii ~ .;......~

u\..•:!I.).) ($)jS'~1........... J

~,;.t~

,.r

..s,)~T ~

'<I

~

&

.:....&.; .. ..;..:.;S,).)\......

.. ,..

, ,.,

,vr

J tS~.J

-..l:..r.

~~ ~

(,SL.,;."...tS ul.jL

01...>"!1 <S.lL..:ii

..J..!o.)

lS,:U.Jl.!S

.J

UIJ:!\

.).l ..:........:...

~

.).l

JlL:.!.1 <h.....

,~l,1.~ ~

~\ J

(SL."",",).)

.~

)5

.: . ....,.. ~IJJ.)

.,I(;,.-T """'~

.r-"

..r.

.:A.•:!I

.>L..a:.ii

.....t.:. oj\.,

'"

Yb,

..:.....!.y.........

y)l&:.\ )\ ~ jlS J ~

..Ji..u.:.-

~'.J+ot

u-:-4.»

.)~

I..S.)~! ~ t..l:.~

............ ' .,roJ~ .::of)"!'

I fV

, ., '"

rj.> .... t..~ (5la

:~t:f

.sfo.,...1 ~ • .::olj ..,.,"-, vl.o.",j ~

....

.)..;,~

<rL-~)

Ul'""d. ,

°J.r-I

..w

J .;;.)...u , ~ •

(Ls:J\.~·J ~'y'.)b) · 4.;....... .J ~.

iLl

J

vI...>"!! "';1.:-

.).l

oj\.:; yl:$"~


.s\t '::'-J.:ro •..Jt- :f'> ..s~ ~" l'.l.M '¥ 0,£'" ~ '::;":'0;,

~ ....

0,£'

~ lo;,

" ~ .::;..:..:. lo;,

,~.$A ~, .s~ ~,

--",... .,s.. .:.,...:..:.

.;.;,lL

¥ .s'"

~

""~~:f'> ,~.$Aj\)..s~ ~ ~

-~

..s\t ~~ Z- .s' ~ ~ ..s\~ .;..; .;;t~" ~ ~

't'.,;....

l\:.'"

.¥ .s'"

~

.:...:..:.

l':'

.:.".. JIt ~ ~ ~ .J.ero\ ~ ~

· t'·~~~

l':'


($';~

ul) ........ \..) ($.>'"" jl upt:; \ \"'OY ..,...)lo:.1 J~ jl S ~u,

"";.u,

uL:.-';.l

oUj ~t;; '($.l~\ J~\ ~ » .l."...!o 15' J o...w. vl~ vi...>":!! 15')l...1 ($J""':-: ~ J o.ly ).lj~..r. 0""L;.. ~,.:..:... jl «~~I ..:.JI~ ).......;..:....1 J if~ 0:!1 t.:..45' ~ ' if)L..! .lL....a:.i1 .....wl.,...w. .l!..........u ..P4 "':"""".l (')L..! ('~! jl

,J,I

<> ..:.-1 ""I~I ilk; ,

cs)'

"I...,... il.!o; "L,.. .)0.:..... ~ ,,,1)...1..)

Ij";~ ($u,w\.S.:..!. '';'J~ ,..AA:,.;I J .l~l ~Lt~

":' ..J..>.<...>! ~;; ~L..j.J r:;l.... v.J~ ~ 'if~.J J .J~if ..!.....;~ I.; v\:" ;'" . ~J..r"'-" J .J...» r..S" L.>--b (,.Jr)1 \j ~ ($.JI)1 J .;~I ...:............"..j ,...:.JJ.J "':"""".J'-! ~..,..:; :.~ jl~l J J .,....,jl tS.;l. t.....~ ~ .J~I,,:, .)o\..j ,~ ~ ,(,)L..\ ~ .....wL:.....15' I..S""~ .,U.; J ~41..:.J1~ "';""....G.j.J tS.J~1 .....J.j U1j.J 6 ..:.......1 ~J..r"-" . .Jjbif..r. (,lS'

vI...!..; ....:..!...is' JL..

o.J":"':'~

.;.J (f")l....1

tSj~ tS.J~\

t,.l:..;LS" ":' tS..,..t...J

J ..,...~\ )1 ~ tS.Jl......;.i\ rlb.:. ~1.i5' .;l:S tS\..)."1 ..:oJ.,.J ..;.)l:; oS ...... .J15' ,-:-",,:!la... )1 ~..r. J ..:.......1 o~"":' ~ ":' )~ .,jl; ·r.,>')l....1 .J~l· ~ )~ I .~I o....-..!. ('1.".:;

...;-?

w;.,;...

(,u:"';j.J ~I.".:..!>\

J

tSjb

':!L........... ('U:...; J .J,.,...

jL:.a..

J


··t"'-"-.-l .c. \ 't "'- r(. c: r\.. 1 1•' t[.. 'Isl . ~ t- .r) ~ r f ~ 1:': . f f-'- .. 'I ~ ·r '. "L.. r'. 1.' ,..t·r;:· \".r .:, E. ::- "- 'br.. . . [. l' . G. \. G .\. ~

. •~

"

.c ~.r ~

r~~. - ~ "~

"·v.

~

't \.

(. 'I~ £:

1.0

C'

r~. ~

~ )

'0

L

't.

l

~

.,

c

v :: .

'i,

c, or [.

.C:t

c· ;:

~

c 1.

<;C'l. -Os cc· t,

~

': (. ':

t . J' ~ ~ 1

'.'t .

, [. 'L ,

t;.

"

~I.. t;.

• '!

r-O'

"

s

C;

r'" "L rf;;-'" H

~....

~~. fv"'t t!L . ~ ,~.[ \: \

!: ['[....

't,. . 1 '"~'t ..

.

c .. "G\

[; 'to \..' v

~

.C \

r"'~(f, • -

t.

'.

~

\

'i

'

. . . . '""

'..-!.

t~

,,~ .

r-t. 'ir •v .'f .;: 0;

~ t' ~: ct.--

r

f7. 't.,

f

'i;;

~ ~

,

i ~ l' f

."

't

C,

"l

t

f t

~

v

\l '" (. [. "'f" c- ~ - Ci. "c"':' r ~ <;c, ,[

f

I".

C'

. • r:- 't t · .t 1:, ," ,:. [ ,'" " 'I ~ .c 'I \. V\

,";i. v

~ ~ , 1·. . . fl:::.' ~ v r-.t

[

.r

~

'.

~. l C'l.-r c ~

"L

,

11\

t

'->

.

t 'I . .;" . ~ f If.

"'c:-

~.

t. F r: ~·c 'I ~r. h~. g: ~ ~ . 't , . v r: . k f o· ~

\C

[.!'..~ c"

'..£"

t

t;.

C

.e-

1

f. fC l' !L Ef ,['~ <;c

{

• '

1. ~'1' lL [. "'-~. ,v .r -, ~r. r: ~v ~, c, c·- v t " \.. \,.. ..... v'n. £: \,. G;.. 't L". t, r v ,r,<;c",. ,,-::-.r!C["~ ~ !;; c '~'E '-, G"l 'to ° c. v ~ 'ttl t.

"t , r ,t ~.G;.,._ ....

[·t-'~l 001-( . r~,· ~ ~.r r ,r. r .. 'to f. t'v t'v 'i. • '!;r \ 'i"_ 't,.," ..

(.

" . t;.

l'~c'lcrt l f't 't- \" f 1,' 1 ;rr' ~ [: ~ ~ '}.rC . ~ 'f

~....- Co' t,.'.. Co v .0' o.r

,.,. ~ v ~ 1:. \ ~"" "v ,?,~. t ,-., '" ,~~ 't: t [" 'r' c (7\, ..... \... l:i\r.~

1"". 't: "'- 't,. \..

.

C

c,vE' r'

.!. 'i,

rr~ t

J. • 1t1 1 ~ f '}-

v

~ ~ E "'- '0 'i: r·..- ~ ~~. l' .~ ". ~~. ~ :::- [ !'ic r. • 'I iL s ~.f 'b 'GF..;-: Cf-' =- I "":' c "- -' ~r. v""7!. 'G C: ~ " ,[. ~. c.. f 'h f L ~r.!: ~ c'f ~ 1: 1 '!.~ i.. r.- 1:.".... r- 'r. t. \,.. r' ,[' . 't [~\... .. ...

t .. "'-

~

\ .r , r·' .r- c .'" ~'v ".['.

'j

<;c _ ';. 'l",

~

\..

L of-c' .[' .;- • ,,-' t. ..

~ ~·f

f ~.

v •

~ ~

~r'

0 ." _ . __ I;: • ,'''l..t. t.

C

v

[c

~r.

r c.. {.

l;". "-

" blc of ~ P'h:' of ~ [ ~ ~. i·r "~ ~, f \. I'

v.

;- r

'" ,.'- 10 ~ r ~ '- t ~.

"l k

11

~

~

.

c, [.

pv

.. t

~.

'tv ,,'"'. c . •

\

\.,,,.t. 1- \ -.

c.. '!;"

C;

1: 'to t~

..


J~ _•

. .;..;$..r o.;w,l ".)j~..r.-,)

tSL..

..:......~

.;\

~

~...:-~ -' tS~j .... I.:.~ ~ ~ i,Sj,;! -'

tS.r.?

LYJ.,5

.P t.S~ If. ., ..,..l:..:.

ul>: ..\.S'~,) .)1 01~ ~la ...r-:-

~ t. .... L;~ ~ ISla"";"':" C:"'~ ~ J ,»)~\ i f ,);...; 0 i..r.. 11.pl....a;;j\

."...l:.>. 0-:!1 ~l,) j) .J J~ .Jlj~ ~ o,.)".,s.-.. ~ ..ii..,.:.. ~,j$ JL.. ~ lPL..-:;l ~

U .),;\.) 0,),)..$

,)r':".J

vl..>":!I).,l tS)I:.S'~L...r" ~ r...r-~ ~ ~t...;;

l:- \; ...r.J>!

.;Ij~ ~J')

r...u. Jh. ~)"1.P ~,.,J~ ~1

..r. ~ c?iy J ~ t...>' . ..u..l I f C~ ~W ..:....:-:--1 J c.r-~ ~L. ~ ;1.,:-1 r") ~ <,)'"l.;.. ;5.i:i .># t.,S".)L.-:;\ ~ csL. ~ '-! U o.;W 0-:!1 tS~ ...:-,...j .).l .)L-.:;\ ..,.....,.,lb.-I.:. .15::;\ '-! ').".;.. ~.,.:. .).J ...;t,L.-1 ~L.. .)\~ d.)b U""'l-.::.i..1 ),) ~J,) 01,.:...,..} .... \.:.~ ~1>,L; J ~ tSl. O.l.)§."J {,~I~ J",.... ,~ ~ v1..r..1 J J..o..I.l .).) J.,.....,..,.... ~1 )~ ~ uLu ..:.L:.L.y )\ tS..,.$A l:! ~ ~ .. ~T lSI.. JL.. .),) ...:...;; ...;~ )j~ 4S ~T 5\ ....L:.5 If" o.;L!.1 J# G..)l;.. )\ )l.:.. ($:&..-\.:; :r;. ....s:...~1 J ,...s:...,.,1 ..:.~ .,;\ )L:.. ~ ~ ;"Jo ~ ...:.-1 ,..;...\ ~ ..i-'-'~ ~ ~ <C.:--) 0-!1.).l :r;. lSI ..Jl..i.. ,..:.......\ 01..~1 ~..:.......~ J

(SjL.... ~~ .. I,;

J

...s

....L ~ ~ tSL. ....L:...r.

ClJ..l...:'

J"""

u..,J r.)~ . . . . '-! ~.),.;..; ,,;:.....:.,j,$ .)~J ~ 0 1r-lp 0->~ ..:......;..... ~ 01.,:;..r \; (,li ~l.o ..:.-1 rS~":;..:...t~ ......;......;. J ($Jl=.>L.. .:.~.)4-.) jy..

o.lJ.:Ji u!o).;! lP'y' ~~ ~I) UJ.P J ..rY. tSJ,J.,..:.S::; ~..;.:.L ~lJ .).l ':" .[J'!.")'" J I..S'",) vL.jL.. ~L...)LJ ~."...L. .;.L..:.l r.sJ~ .lr,S \.~ ~"':;.P ~

tr"" .).l

J

~~ ~ ,,~1 .l~ ~..:JJ.) ..:.......l.P ~ ji

~~ tS~ ~

t'j.j UlA...P

.;.b./,

.,

~,,:;

r~

..r. .).)

:,S~ ~~

r..r-~4- ~ ~i.?...,:. \"'T'"" ~ ji ., ~<s).,;..S' ~L. .........

.;.)lS:.!... ., ~L.. Vo:!l ~

J~I .)~ .:)~ ~

u-'L.L...

0.)l:0

....,...Lo.. ~ ~ . .)~ ........ ~ ..:.I.pl.~I .,.s:...... IS ,l,i

r.

V-L..i <s.)~ ilJ.;u.).) U <sj.).,l..!.S~

.)L:.;."...5" j,.:.. .)""':'!.F" ~ ~LS .)~ '-! ~.) ., (.pL....-:;!

...::-....).)~ <sL..o~ ~..:J.,.) ~

w1j.).,WS .)~1

.

r~ ~~) :.l.~..... \..;,...).)

!..y,.,; J... I~ jI u-;~ ~ tS~ 0""""-: \.,,;~ tSL.. o.)J.,T~ ~j~ ., o-k <SL....;.....,~ wL:-- J..~) r~ !~.,.) ($~!L......) w~ ~Tr-" ifb., <sj.).,WS tSu.....l3-I., w.),Y. ~~ o~":l~., !w\jJ.,l!S w~ r.s..r-$ ..}.j\.) . ...J.....)if .);..; ~ ~ ~~ (;..:.y.).) .;.~ ., 4 tS.)b.,.$ ~ljl r.s'~ ....::-...1 wl~1 .)L-:JI .~I LoSt. JL.. .).) ~ r:....r" ~Ij.il .)lr .)~., ~ Wft


• ~ ~ 4..t ($\ ~u.. ~"J-'J.) ~r.)ts .,)~ .J tSJ~ J.S:..!... ~ j.".a ~ ~\..o... tSl... ~\.) J ~ ~I ~ ,,)~I .. )~.).l 01.....,.... .>1..""; J ~~~ . ..:;.....\ o...l..!. ~ ...... ($~

~;:;

J ......:..)

.:..~

J

t'1.,..

<st.

~ ;l;.i..L... ~ ~;;

~ o.;W ~I tilL. 0-'...,.,.>1 ~ ~L.J.)I

l:- 01'

.).l

~J.. cst.....:.......I".;..,J.l r~l ~u-'L.j J ~~ u-'~ ~ j\ vi..>":!!.).) LPL.....::;\ ~~.) 0....-r. J ~I.)\$ '($J,.J~ '';''.>1,- .)~ ~.;.JJ.) ...;..z o.;l:o';.l ~ . '>r-if o.;w.1 ~ cs4.)-,~ J l.S"""~ (Sl..;la...:. ..,.,;..'ilt J ...t..:J..,:; .)l:.;..L.. '-""'":::~ 45' l..:--iT )\ «.);1 :...:....:.b~..,:; ~.J') "! ~~ o.)w ,,:r.1 lSI.. ~.y Wlk... .).l

01.)":!1...s-~ .J c.s=JJ.l !SLy..a\!.:.....) IS"... )1 ."..:..:..:... rli;\ .J ,;L.i .).l ..,;....J ~ ,t..- ....:..!.y .;l.T )1 ~r. 0~ w~l ,~.)1.J.; ~~ .J u-'I."..,.:.jilS"W\ .l.;l..,.. ..:r.1.).,) .~ (;\S'...\ )1 ull> 'u--"J ~ r::l.:... ~ ~.) .).)1.".~L... ...:...;..1.,.:. ~ 0\.5:..\ r..>.&. ~ oJ'J...&. I........> ..::.....,.\ ...:;p .:...;,..- .;l.:....I-,,",-, tS.,...e;....... (rr. ~ ~ ..:.l..)l..kl 0.)~ "':"""'.l.,).l ..:..L. ~) ...AJ.:...;... .)~I J rli,;\ ~ 4.l\..o... ....,..L..l J ':!~ '1 ..J..:.I;; IJ" 01S~.."..; ($.,...- )\ 0';"':' .0.;\.)1 .;l.T.).l <.S~ .;L.T ~.P o.)~.P ';"JL...a; ,~~ ~ ·.).;i .»), ~ t..0T ($~ ~ ,.)y. ..J.6I1.,> .;l.T ..i.>..t. ~ ~ ..v..:.:.1.,.;.- .)1...:.&.1 (:;1:. ~~ J.:.bu.).) u. ~.,.:. j\ ~ <.SI~ LS""".)U ~ <st... "";.)1.,;... 0.)~ ~ j.S:..:... ~ r:;'> ...:s::. .; .J 45 ...:.......1 ".>y. 00/. 1":' )<..:. 0.1':'" • .)..,.:. cf .bY...... ,f.~ ("p I..-:.i\ .J ~ ~LQ.. J....&j J .).,..J. r.s.;!.,).)~ ~""J ....;J~ .J ...;~ (St... "j\J 0..G~ j! .;..'ilA.. .:.,..:.. ....,...,....:.....) .P !....S""'1.:;.,s ~ - u-".;\,j t.L. "jl., "'.,.) .)LS' ~ u-".;\J wL..ll..-l u....:...!.y 0,!1 .)"' lJ"""yl.l:. c~1 l.! rl:. '-! ...$1 t; ..:........1 ~..;....!. ...:...!.\..l.S' ulS'~I.,.> .~lu", ~l..:r '-! I.;T ~ ~I .....,.,1..,.;... ~I~ ..1..:..:S ",.)~~ It !S~.)I ., ~1S'i ulS'~'y 0 ~1.iS' ~~ ~l.; 'r)S u~~.J"' ~ u~, lSl~ I.) "'~ ...Wl.& wl~ ., ~",.)\..l.S' ..:..2.. .,\~ .)l.:-I.........., ..:....,.."' J~ ~ls.) r:;1:. ~ ....;..)'L 0""":' .)"' .(.j ., ~.J-' ,":,1.:.:.:.:.1 .)"' .(.j ,.J..J\ ~",..,5 ~ ul;i <.St.",:,:,y ,":,~I ., ,.Aj\ ~"'.,.;. u-l;... ~ ~ (j"'""~ ,":,J"":".;\.::-..:.~ ~ w.).,..... ul.:.T <.S1..r.!~ u~ (j"'""~.;lS' ., ~...rub ....,...l....I..r.> \i..,- o.)W 0:!1.),3 ., ~A L.. c.J.y 0,!1 ~ ~•..P ~ jI ;..:; ul.S'~l.,.;.. ~I ...::.......I~..-$ t.ui o.;\~.),3 ~ ~ ~~ rLlu ~~.,. ~ .)~ ~ ~.,.) ~........ j\ ull;... •...a..:..:S lS.).,b ~

l:>

~u.

-s

-s


v

J,f

a..u.r.

r;.

(.>1...-:' \.) <f.').k..

($~~l J

.).".<:,1"", .ยง.YjJf <.ou.;1 loS'" ..F~ ,

<.5'""l.:-w

w'T~ .J~

JL::-.)

~ ,)~

),) , .... ~v

y)l..A:,!

if)L.! !.S.)~ . .........t.:. ~.).).,T..r. L..)~! 0:!1 ~.P t::.l . .).),,~ ulL..;\ ~ "'-s..o~ lSltS.)~l J

<.>'l..:-w

0.,..s'L..,5'!.S~~" ~...-:?.).> y~\ J:,l~.)

I.Sl~~..;..z J-.l~ ~l lS)\>

.)Y!S

~ u..~

...:.--..!.\.) ~.)~ .L..:...:... L. ui )1 ~ u........:.

I.S"'~! J r..pL..:.;jj ($1"" ..::........~ ..;~ <"S"t J J ..:JJ'> )\

I.)

.P

J-. t.......;; .r. :,S~

J

-r"L:-w ,",'! t.~.).)

($~ o~r 0\.S:..\

J

....:..)..,$ .~.)""":'

... ~ )Jl..

.;.Wlh.. ~ ~.)

J (S\..;J...;.. J

lS...,...-!.

LS"';"'..J ..... \.:.~

.~l.> ~)

. \s:..,_T ..r~~ ...:..ll:;\

).>

J

.l~l

*

;PI; .IL!...;I ..


A

J:;.-:> 1SL.~j ~)1 .../>L.....l rj .) 4.) tJ...-!-J ~ 0~~jl ~ ($jLj~ ':".)J~ ~.) IS.,...... j\ J ,..:...j~ ~t;j! .)~.)':' U"""'l::--IS'>l.....:;.i\

.......~ r.),r ..,$..J..:.j .)~ r.s'-~ rj"'i t:..:-j .)~1 J .;..,...!S ~ r--J.l .)L-:;\ ISlAj\.;o ~ LSI .J..,....r .).)~.r. ~li .).l U--L1 IS.)~ <~I,r. ~I.).) ....w. 1.) I"pl...o..:.ii ~J 0.)..,5 J~ <,;,rS .........y

..~T ';"~J"""'"

J u..~ ,::.,..,J."a

A\.:;,,5

v.:J-,I

,;"J<...;.. 0-:!1 ~ J .)b .A,J .)~ .)lS" .;.,.:..-.) ,).) .:,,1 . ,.,5 ~ 10 \ TV' to ITPA "L. JL.. "I..., 0.,.>$ ,?-> , ~L..:.,.I ($~I .>1 J .J..:-J ($"::L...IISI.;"..:. ~ ",:-,,-,""""":; ~ \ l"rA ..L. ~ .).J ,~L:....>-! ,"\.j~ ~1.s.)y' 0i ~ vJ~ .)u..::.\ ..J...oI.;.> I~I U-..".. 4..t \1"9\ JL. ·.)P~~jL.-, .........,;. lSI". IS~ J.-i ..$jl.i.T t..i'~~ ~ J ..:...;.. w'j~ ~ )\ ~Lr. ..J..:!\ IS!..,.. ~.. I ~ .).l vl...-,!I .r. ,,-,)l.:. ,.J...jl;>1..S"" Jj\ ...... l:.J:' .)~ ~~j;! J .:.."!~ 0-:!1 <..S""'JJ-!. •.:......:.J.S dt-.:-I .)~ ~ ~ ~j .",l:.,r. 0-:!1 ......A......P J .:...,.i .b~ ,,:....::..;..L. .;ts:.:.i .\:.,!.j....-''''l:.J''! ,v1;l,,;..S'...:-....l:- 1S1.(S!L..;l> J l. u:!l:.I;. '.ljL.. r-- I"'; \.) rj .) ......l:....>-! • ($

.)L-.::il

~ .P

t.......,.:;

..:JJ,.'I

t.. ~r.

1St. ~\j j\ IS~ .,."....,....,.:; J ..J..:S .:r-JJ \.;

.;Y!S 0~

I.) ..........~ ,::';'1'".,....:.

. ..u..l ..:.......~

J

.r.-

';"J~

J:,I t.l:....>-! tJ..,..!. J') Jy!S ~~1 J 1S.)L......:iilSL.. !S},...:..) ~~o..t....:. .;..~ j~ J J...:..IZ J ~ (5t...J...oI).) ~ ,)l-,:j\ ~ ~\J :;\ ..J.j.)>"! .. .)l..4..:.....\ t~ ~..J.....!. ..:.....;1 ~ ......L_·........TJ.) J ~ ~.,..... ~15~L. ......T.).)~1

J..

1S1...4,;,.,~ ~1;.t\~..:.......:..- ~ .),)

..:JJ.}

~u

tS..rS

~tS.)":iL...-l>:!~ r::""'"

L....:..~\.. ~~

...1...!.; "

;lS'

Cj':;":; J

(SJ""';' J

tS~"":; tSI.4,...bj\

tS~L...:.:;1 tSL.~J-" " ~ ..::.L ~

r-r- .~~ J-~ ~ tS":i~ ~ ol.,.,......~ ~~y. ~.,:;

~ !o~l.,;.J jj;' ~":"J';" ...uT.)~ J

t......,....,.,.:... ~Y':""..

~

r::.....r""

r:;i;;'

;~ ~ tS~\...>-:'t.. !..:J,,~ (S4...uT.)~ .)~

~1.;..J\ !(S.)J o~ t~

!vs:-.. " ~~ , ,~j.,..T 'tJ":!~.....J ..:..Lt.s:..l

" ~ (S4..J..;".)

"

(S)..:.! oI.:!l...r""

~~

~ ~r.S !(S.)~ . ~j..r" ~ .)~ ~;. tSL.. ~t..i " ..:..t..\s:"1 o.:--L..t.. ~ (S~\..-:j\ ~ (S4~J') 4S ~y. 01 .... l:.~ ~I J.,J...A

r--I""'; o~i .)~ ...1...!..) 0:!1 JJI..;.:; ~j J

"":'4

~

.)r.s ~\..-:jl J.....!o.) ~ ..u.L....


• :r,p j\ d.;:, .)\ o.)U;...\ ~ ..;..;.,j!Y-1 0

r.s~~..

~l.l ~\ 01..J.-:!) ..... liJ""!

. .l~

eO ,~ \ , ",L-.:;\ ~L.

.;."..,,:; '..roG.. dL. "t....s:..5 ,~ ,t.:...,\) 0:!1.;.) .......:...) jS:.J. \.; J~ 0::1 ~~ ~ 1,).)...,5 JI:a,j J '(.S"!~.r'.J lSL. ..:-...~ )\ ".l~l J y~1 \.; ~...,..s- ("pL..a::.i1 "IS,,",,-::!,> ..... L:.~ "t..~

')....s

~ 1.r'.J '.lb .;l..,J ,)y.. .)\$ ,;"'::""'-'.l .P \.; ~.,.. ..;.::1.;..1\ ~

J.,..... ':i\$

j) 'l.r':--j .P lS.,sI.l.,.....

J

J

';'J~

..::...........

~

)-0

lS.l~1

\.)

lS.)L...-.::;\

<st..

~\:..j

',)Y. 0.>1.>

..:,..;. \.) .r.!.J J\..u.1 ~I ~LJ""! <.r\j,) ~..:.......",z ~~.).l

.J....!..;

.lL.:-.::I ~\

...I.:!.h:..jL...;... ~L:...

r.sjL....,;.

.j..J...lr. w\j!."...~

J lSjl.....j~ :.l~ J~.l

~~ ......J ...;.~ ~J.. .l~1 r:;\.:.... 0.l..$ "'\.!'~ J .)~ ...;....!.I~ J .;,~ 'JI.., ...,.:.)."..i 4......,...,:; ~':"!~\.o:.... J J,r.;. 'l.Sj)JW ,:;IS., ...:...,Aj .J ..s=1.....-:-1 J ($..>1.>1 ill:..:, c)L,.,.! ~1$L..a:i ~\ J ~~\ ..:Ju... ~t:; ~0L..).) J ~ 0\":; i f ~).l . .;y!S).l t.~\.::..j J ~ ~ I...S"'!W r.S"'~L..jL... .~\.l )...,.i ... l:.~...,...l;... ~;; .l.)y .J-'.J r.slt. ~ b J ..j\.,al 45 ,u..J....a...

tSt.. ~

..

Pl....::..::.i\

q ..

J

~o:!~1 ~J

~~ y~ L.;

.)l:N'

("pl-.:.i\ 01.'!',...i ..:.:lS:...t.. "-: ~.,.; ~ •,...L...".. ~ .).. ~y ":'\.:!J)""""';' .:.,..>....;; if"l.....1 j! (.Pl....::..::.i\ ..;...!.,; '~.ll-;.i\...>-:' ~ \.; o..:.l..-...>J;; ,~ r:..J"'" ....L.!.; ~ ,,\....-. .lL.a:;\ ~ ~J .......TI.S'" ..:.J.)(f' ~1 . .)>! ""L!. ;!yG.. .)~\ ...>-:' UJj.i\jJ) .;l!.; ..!..,.,~ J..... .).l J <>.)1.> ,~~...>:!j r.st....8:.:.:; r!,; <o.ll.A:.....1 ~ lSlt. ~,).:. ,..:...A,> ~ )llS..r?o~ ~ G J."J<..;.. 0,!\ '-! . .l..,...:> r-"'1~ .J....!.,; ~ ~j <..pl....::..::.i\ t:L. ..::..........).) "':""'.....>":!.,J.... .J r.sl.",,';"':'JJ J

.)~

J..

J,; "l.JL.

0'

J.".:,S ........ ~ .).)

w~ ~ .J

~~ ~ (5!~ (5":' lS~~l::..j

j.)

"'-1 . .)J.) ).5"'-1

"-;I>, " JS ,,).;5' "L....- ~ ' y ij~ ~~ u!-:!l..;.Jl .)y. 0.)..;5 ..;...jl .:..;...!. "! 4.ol:.~ jl

.s ~\, ~l;.~

Jl:;,j ..;.,A..;

.)~! J lS.)L-::;l ....L.!.j ~\.:; lSl~ . .)~

J .)J~ (5~ oJ..?":"""'') .).) ...5) ~

j# (p\......:..:jl

0:!1

dL. t:L..).J"!

..,..h:.y ...r.i-

....L.!..) ..:.........u...).) (.)y. o....L.!. .:,S~ lS~"':;

J

~.)l.;... lSWr,lS)jS' "-:!~........ d-'~ 'IS""'~ ~ tr'"" ~\..;J\ .:.ljl..,...

.J

,jlS J ..:....L. ,..:.........:..

j.)

(5)jS'

• .)>1 ..... l:.~

,,-:!L..J""'"' (51~ ~jl.;... (5Wr,

t\J j\ o.)L:..:.......!

....tu

j\ :.,..;, 4~.>:!j

.)jy

(5~":"""'~

4


\

. : . - . ~ "':'J

.

Jr

tSL.o.I.z 0"j.flj.JJ ...w..) ~~ &) .;.,.!-S),) ~ J..!..; 1S":i~ c.,.,..; '1 ~y ~ ..w.) jl r.s~k (.)>! u...~ .P JW ~ .....t.A,.;! .J ..:..L.~ J 'jl,$" ...J...-. )1 " ~ .. ,!" ...L.!..) ...;....LS ~ ...:....!oj.).;!,.,J -....~r. o;""'J *.,..:; .).)~ " :"'':" <.S ~~ ~ L

t...

~.J,jj .)~ .),) ~

....... ~

~..Y

.)')7"..s

.........r-.-

l..; '..l L.;.L;.;; - '0....;. '" ~ o...F"'" . - ---,,-" - ~ JLS:..!. ,',...w. .....

0..:......, " \ • ." V":!

t,.,..; J..:.io..' .s ..:.oj.) IS"

Jl.t..::.:.l ~ ...w. i f 'l.pL-:;\ !Sl.~G.;,p is.)I..:.S':!l......... ~I.:,.;I-, .),..l;.. ..w.,)

. .......:.~

~b ~

.".;t .,,>!

.-...l:.~

r:'':; , ""'" .srJ Jr

i jy J~ .J ..:oJ,,') ~.)>! .)~t.... eLI l:- k~,;l .)..l ~ ........... ~\ ~\ o';"J~ ,..:.J".) ($4...l..o\.)') ~\,.;.j\ -' t.a ~..:,.... J.,..;..:S l:o ...:.....:.b ~ ~l.;.J":' ,..l>!

.P !S~ .)~I

.J ..J..A..l

0L.L... \; ~.)y. 0:lS" .;l:>L.. .L... ..:.L:Jl. ~ jl

J,...:.:S .JL:... 01... .P '.).J,,1 .).r..J~

IS),,' ~

)..l

v.)l.:;

(51......:-~ ~ ~ ~~ ~

..

~ I.........~b ,;lj~ J.;J JL....> J-'J":":; i~ J l.". ..........,:,...

t".JY J,...:.:S 0ts:...I.p'-1 r--I""; .)~ t...r .).;\)

...:J.J.l

ju....

...I.AI,).)

~

0..l,.,s JI.:;,,; 01.) jl .......~ ~ .01.>..$........ lSI.. J~ .JL!.i1 ..r. !S~ .;L.ti S \; J.,..;,S .).) ,,~I,.;.; ·...:...;..I.....if

.;..!J.)L" ,j,!,.:J j) "-!

4 olJ'lA

.;.o!,)..,!, ~~4-

J.. .)L....,;.;! ~I.J ~ ~ .P .J ~ ..:..!..>1..,.. ~ t.. ~ ~ 0:!1

.).l ..... t:...r. . .)y. ~;; ').Jy J.. .lL.....:l1 r:::l:... ~ L ~I.S'..J..:.::- :".;. J u....:1-... cHu 01.,-, ,....-- ",1», ~~L,. ,,-L,- jI .,~I L .s J j) ;'..J..:.::I.,:...t tSL.1Z ..!..s~ .s) \.; .)Y!S ..:.bJ\.J J..l ~L..I .J ~...-. tSt....'j\.5

...:-:.b ....J.:u

!SI~I j...u...:..L.~ .--Uio.l ,.;....\S(.l~

o.;...!.

(Sj) ,;.~.,...:. '-! <..p\.....a;J\ ~\J

.P .)~ (S.l\.....a;J\ (SL.~~ j\ (S\ o~ ~ ,~J.$J.) ~~ ~

.).) .,.;...).? (S~~ lA ~L.......... J 0""""':' Q.? )S~ ...J.,... ~ (SlA~ t;#...1"'""" J "i~ .).,..... ~ ,...J"",...-:S (S.)L..-.:.i\ (SL..~~ ..:-.... '-:' (S~~ \$~ ~\:..j ,,;.-...,....t.:;...-:' ~ . ..;..;..)~ O.).)} JJ ,«(S.?......h.....!J J '~...Jy 'u-'l.5'Jj~ ~) ~1";";\ ' Jrs ~.r-- ....s:.;; .)L.:il J~L... ~ . .loY. ~).3- ,;.).~

.).) ~ ~ ~IS

J

rJ.) j\ ~l:.

'u-'lr-- c1--

J')

r.

';'\J')L,.

vl,.r.1 ~uJ Vly


II

tSd.;\S "'-! fJy!S ~ r:;\.:.... ~ \531 ~ 4S ~.ly. ~ ~A.:,.....J ..... 1.>->":' ~L.. JL&; .Ajl ~L:... .l~! 't$.ll-,:j16~ L....; -' .. .)lA.:.....I~ tSL..~,.,Ji. ":""",).1

~~ ';"\,).lL.. ~A,:;1f" ..,..........L:... ~\.-.. .J

..:-;; ..:.lit....~ ~

J...

":"""".).l

...:....~ 'U--~ ~

.)L.....::il(Sl) 01~ ~lJ )\

J

.)1.) ~ljJl \; )# ...:......lS ..:...4,j

r""""';.s""o'- r"'" ,',..,. .s""';;"";' j' .s# o>,,:rr' Jo> (),)~ ~l:

J.:.i.J':'.)y!$ (S.)L-:lI

.)~.,.... t$L...~.".J;. j\

ISd•......,-!."..!SI...r..o..

("S'l". tS.X? ~L...- j\ IS.}J .~ ~ Jot!...:; ~ ~~ (.pl....,.,:i\ 0\.,1,) .:..~ J .;...1.).) ~ .s ~~':' rl-:>\ ..:......~ ~1 ,.ly. .....w. .;.,..;.5.,;,) ..J."... .sl.....:..-::JW .).l ,,-::L....- ~ 0:!1 .):........:; J ..::J.,') (,S.lL.....::i1 ..,.,."u....1.J ~J J.:l.l ':' ..;,.,-'~ ..;.;. rL.:; ~ lSl...C....k ~ j\ l". c.....k ~10.J....!. L..; o.;lS ~ '.)Y. ..... l:.~ ...,.l;.. ~..,:; .l,;y l...C~ 1.$,)-' .)l 'J LrJ J.l .. ~ rL.:u1 <.SL... t$.;I,iS ~L...- r}."... "-! ~.)j~ r';'" ~~ ..:.......::l:-U--.~ ~ ~ '.)Y. ly..>T rl..:;\ ~ ~>' ~t:; ~Ij.il ~~ ,~.)

. .lY. iJJJ..r# J~ J ~ IS".! '~J,) ~

J..

r'-:;\ ~ J .)~ tS...r:?~

..... l>~;:}>J..l

~

tSL...I.S.;I.:$ ~L...- ..;.""":""sjl tfl:... .l~1 l.! J ,;.,1 t5LQ~ ~ 4.:' .s ~b-",,! t,$"L..:; ~ 1St.. IS;!.;.! ,,-::t.....u-:!t...c.....k ,~j U:!1.p . ..;...:s i f ...s:-s ..:.!.pL..... L....,..,.:; ~ .)1 ~ \$).)1 ~;. j\ ~b 1$):;'- ~ ';"\.);\., ~~~.P.u ~J"":': J .l"J~ ~ . ...(,.)y.

.)~J

vi ":"""J.l ($I....=:--1

~1 ~ 4.5 tS~

~ j."..:; J ~ ..;.~.) 1~1 J~.).)

.}I..

~ b.s.J....!...!.,..,~ I~I

J ..... L;~ .....

l:.J":'

V:- y .....t.:..J":' Y

.)b.)y..~

o;"J

~'l ",:--,"""-; J Y

.u..J...!.:. 01 )\ ~L. ..:.....:.b ..;J.J.l

~

• .:>~

v.....:.:. ~ l,Ji ISJ') ~ J .....:..:>~ .... li...>"1 ')':> ~ S ""':'.:>,? J~.:> ,.:.........,.:; ~! 4 j ! ':>.Y':'"Y 1St.4,.,J;. j! 1S~"J"y"'! y;:'-" ~L;....-:' .)':> '::l:... \.) ..;...~ IS.)>",-, ~ ..:......l:- 0:!! J.....:. .)':> \; I . .:>Y, ~...r...:. yl>..:.:.\ 1St. ~ b .~.? ..:..:;i ~ ISt.C~ .)~ <s.;I..;.S' oC.:!l......... ..:.....l:- wi IS~ ~ J .:>1.:0 ":""'.>j\ , ....w... IS~ <SJJ ~~ ~\..;.t\ l,;\ ~~ ~ .... I.:o! ~ ,•.,:,A;"'! ..:.-l:- ~ '':>Y, ..


IT

..s ..:.......i \~\ ...:..,......) lSt.C....-k .)\~ u"Y, .)4.} o.)~ &,!1 ~.) ~ vw..:. j..:.i ~ 0,!! . ..J....!.~...r ...:JJ') V"""":""" .),) dl. tJl:- ~ j\ ~ t:..,;.S' '-! ...:......1 ">",;.,.. tSl.~..,J;. )\ tS~0->r! .....;5\:.u..->"1 u~ ~ t~ , .).J

~ .«~.)..s

Vr.

J • ...&....!.~

.).J

0~ly j\ ~ ~ \.; o~

l. •• ~ 0lS"~~ j\ ~

~"i.,Jo. 1.... c.......k jl <S.)~ i~\ 0L.j ~JI .)1$ &:!\ ~ ~ ~J ~..... {$,)\.l;:, o~ Uo..-r- ~ 1.... C~ V:!i )\~..>-! t;.t; .~.),..s::. ,--l:.~ w\..ul ..:.\p\- ~ ($.;;1....,;......\ ~ ~ I,).)\..:. ...:........,JJ\ ~ ~.) .....tu ~ ..;...:.1.> ,.,.t...>p \.) ..:.b.;\" t.i-'~~ ..:......~ ~ y;-" ~l:...>":' .uu-''-J.)...:........1 p .... l:.;:' 'e;iIJ J') .~.)r.5" Vi ~ ($)1.,... ~l:- 01~ "t I.) ..:.i.,).)\...... ~ J

Lr'i

<l,;.., ........

"

.. .)~I~ LS1.4)i. J~ J,.,.:.:S I,; .;)JllS~lA:;..s.)y' 0i J~.) ~ J:,I

....w.,J

.).J \;\ • ..1.1>.)

J

~\..l .;Ij~ ~ ~t~- ~.).l

\.;

.)~ (..p~1 (,:;.&ll~ J

..lb . :.!,)..lL.,... d->""":':; ..:........\..:.... ~ \.).l,p. tS~ ..:........~ 0,!1 ...... 1..;;:' (,$I~I

~I .)~ .;..\;.lL- ..I.; jt j~ ,.'\.;.,....») ~~.P tf.1..:...~~

l.! J

J

..:.oi,).)\......

..s 0';'-:0 &:!I

.).)

,.»).,T ";"""''''':' .);1 ~J

....w. I.S.;\:,$ ~\.........

J ......1.).)

~ ~I

.l.,.,sJ.......-..

~~ "-! Jy!S

...w.

..:JJ')

J')

vv.

v..w.

0b,.,.s".".... lSL.. tS.;I,.;S ..:-~

.i.)I~ uL..r:'

.ll...a.:.il

4..:0:-.).)

J..,..,k.).).).,....:S

.J..-l- j)

IJ ..s 0:!1

..:..LJl..k.. ....:........1 tS~.) ~ .).,> ,...I...,!.)..$~JG.. .;.,..-!S tS.)~1 Jl..J...., .)\ l.! lSI.. ~~ lSI).) Jy!S ~1.pL... cs4'ilS j\ ~J'! ~IS 0 "u.)if 0l.!.:. "Y':'"Y' JJ'-'- j\,,~ ..s ~~';";'I j) .Jl ~.).,> tSj) lSt....J...TJ..l .)\ tS .....""'i~ ($,).;1 ..,..;j\ ~ u~ ~ ~b ~y ~ .J-' .l"':-I.S" .>Y!S ~ t... ui ~ ~!j$ .l!jT" ).;1 U.l~ ~.,;. ..s.; ..::........~ ~ ~.l ,.);u ~ r-r" .l.>"l.:.......l ~ u l.,..:.... ~ ) u.A..:.~';' ~ ..IS 'd!).>.l . .l"..J.!$" .I..~.r ui ,) U.l~ ~.;. ....s:.; ~ ($~ ..,..~ :......L.;~ •. .l".> IS" .>1......:. ~ J:,! o(,..L.;~

tS'>J .. ~ ~1..).jl .tS.lL-:.i1 . .;.,;S I.S"

J.) ....... I.>

...J.-!.) ~ J.,~ ........ tSL.....:.-~.>.l

~,;. ~ )

~L~ 4$ ...:......! tf..'v.,f- h;.. )1

!$".l.r

r--

~ iJ-'.."...t:; ..,..~ ~L~.>.l

~

d-"-- .lR"r

" .l.>U-:.

($~ ~).;. ,)\

.ll-.:.:il r:"""""'" tS)l... ~~ ~r ..;..;.5!$" ~ ...A..:. !r.! ~L~ jl 1.> J:,1

" ~j"...T tS~..:....:J~ ).l wS.>L!... .tS~"':; ($l.~l:..i ).l ($.>1..;$ ~L..,.,....... ~ .l.>y).l ..:.lkt:.- ...L:;..:.......~ ~ J.l 1.:.1 . .l~ c.....l- LA. uT .;..;.>L. ,,~~

J->......k ,)1 ".. .l

u\S'::; uL..>.l' ~ ~ ~~

l..! !$".l.r

~ .l~ ) ~


~

c--:'"

[. "-"

t '1

~. c "

c· ~ "- • .. -[

c· -

• -, .

r F r ~ E't' f) f k,t .r [ r [~ :~. t i. "- J. 'i'- F 1. 1 ~ f· ~ ,,-~. .r r. \ t, ~ f ~ ~ I:. i. :1, ~. '\ f l ' l ;;'I '1 'i: ~ .: ;;-' ~. ~ 'i. >: 1c ·f ~ ~. 1 t of ' ·.,. ,..._ -r C:...... \. . f ~ ~ E r -' ~ t - G) .. d':- (. "- f t ~ I - "" - "-.'i ~ t.''' ?- ': "".r.F t ';. i"

i: -[ '!

.r

<;:.

't' c ';.o'

l: _._ • ,[ -[

.~

V\,

0

\.0

V

'"

t.

t

,C--

l .,...

-'! t

i.Ii) • ' • "", C "I:~' , ~ i. 'i- ~. ... . , h.... \; _ F ~ . ~. \ .... '

a~. .

f

.r f

....

't "

~ ~ .. ,,-' \ - or,; c F ' t' L iL,", ['L 't- of iL c.... t 'f ... ~ ., r. Co 'r " -.r • .r'i [' \' • L: , , ' " ~ c· ,~{ C-- <= \: r. [ , c.r •h :\c· c.... ·r ......!.~. -<v l' : t. ~; 1• 't \.. . . .c· .." . 't 1 _ 'Lt - r \',_ r Ii-. \ t

-=- , ' '[, 'i., 'i. !;; c--

....

't.

I'

<;:"G "-.;"

[ f [. .:-

\.0

i'

,(

"\

[of. \r ti;-f"-" ~ :C'11'h ~f" t,,~·~· \; c--f ~ . • i. 1- "-, .' - ·r ';. . . . '" :t. .;;, .. .:

,,-' ' .c· r[ J:. "1' 1 1.Ii) .t~:r r-'" ~- , .f·t..~..... .f' 0: LI;;' • t............ '.,l ~lov 't'"• ( ... i. .~. 't \, "-.' .t • c· :t .. 'i .~ f' .t ::, . .r . ,r'- c· c·· . \.. ' r';' ~ c'i..' :t [:r ~. ,. F' • ~". r _ . c (. ~. - _. r' _ t ( . ,,-~. . ~ \ Ft 'ftt P ~t f:. o· ?-Q ~' !;; 1. '; .~ •

i'

i

.f..r. , \

J J s· ':-' -< \ ' 't. co" ~ .. r ~. :r .:. '\ [. ~ '. :t ~. [- J ~

.;- c <;.t .t l

r.

J:.

r ~

-=-

~ rtf,' "-

~.r . i. '"

h •.':.. • t· t l f ~ 't ~ ~

1. ii..

F 't, \..

0

f of" 1-.1:

t ~. _

,.

[. \;"

~ t·. r • "" ~

'to ,- f' :~ "" !'r [\. ~ \ fA.t.r·' -=- [: ~

\ ; ....

(j:.

'"

J. t

- " ~', .r'""'~ ~ 't ~: ..... l- ~ .. t

I,.

..........

'\tf-n't~ h ... ~ h

o

.t ,. c· ~

r

r.

~:t

'r D

. r' r

,r ...

t'

• r.

....

[.

,'",

~.

~ ~ j . .t ~

1. ,{' \. -

\,. <;-

~

fA' c.' lo

, t

.....

. -

.t C

{, ~

L

t.

•- " -

(.

c.t.....:.'C'"\·~r

.r. "-=-,t-" ~ lt;, 'C.r... y. . . t· t ... ~­ ...

• t'

1,0 1,. - ~f. rt·. .<- '"'f e,to[;\....!t. l. 'tof \ '- \; '. c. ~ "-~. • .\;.L~i-lAfL~··t

:q

F"

-:.t .t t '['i::,,~. •

Co

\ ~.t·tr\..-~c·s· ~ .t ~ ~.{'" f:.r

'((·J·~J.r:"

(·l:1,.l~.f'v~

~, .t 't ~,~ ",. \

.r

~

'i.

t:'

"-


• .;JY.

J

,.:A.,."::!l

tSl,r. ~ lSo' J'L:....) .)~ 0-!!

J

..:.......s:...

~...l..!. tf'

...:..-:.b 0i tl-I

0~"""" ~ o..JP~ ~ ~

tSL.)# ~ 01...>-:!\ ~I.) ,J~ 0L....).;J .~ " .' t...v=-' • ..• .rr...r::' ~ ..:.......1 r-I..,..i ~ c..i''r.- r Uu J') vl..>:!1 ~ ~ ISI~

.b..\ • 45 ..J..iWS .)l.i:...\ v:! . ! ......J I ..:.J.) . I _ J"'" .J J..I,..,.. OJ.!

..:-..""'; 0;!1 ..>\ ~~

.J

• .)~ 0..'\1..&:......\ ~ ~~ ~ i~ 0 ..:..j~ ~ .J

l:-

J-

~ J

J J

.)l.......:.il "-! tS~ ~-'"'

tS~

..:J.,.)

J

_.)~

.:.:;'; ..:JJ.;l .).J

-'

...:-...1

(f""l:-

P

~ J

&,!1 IVt..,;,......

~j.,J~1 ....:..:...i.Sj\

!S~ ~ ~ 01.:.:.).J . ..:-1 o.),? I~ t"1~ t,pL-::i1 r-I""'; \ rf''' .)b,.,..;.- ~I.......-, ti.)j ..s .lL&:......\

c.r-.....; .)\ .

I>.),Ji

~

c.sl...:........l:.-. ~ \.; .)~ lPl-:.i\ tSL.. ..:........~ ~ ~ ....... l:; .)..,.5 ~.J1..;.. tSL.. it, ,:..:J..,$.r. ~ . .;..:5 -..!..:...t-. 0~ J'> !.pl-:;\ !S.)~ ~~ .....s::.~ ~ ~I.r 0i 01.,-. J (.A.>":!\ .):. Ift}"i.. !S.A:.S' ~L. ........... .:;......"....!U

J~ ~I ~ JJ~ tSt..J.,.....,J ..:.lJ.l 0 ...w ~~ ~ ..:..5...".> ~\ . .,J.,j.,....:. If.L....:l.J\ ~ ~L. .,:,US:.. I jl .. .)~I j~ ~ C \.; .;SIr ~I .6.......".:; .....i...!. ..;\.)\ (SA.....::..i1

..,s:..;u

Votl ..,.JU .).) ~~ 6 ~ u:!4..;......~

4

.)\

0.)~ ')J~ 'tSjL..tS""'"""""';" ($4..:.......~ . .)~..:.......1 ~i vlJIS'-. ~ tS.r.5,,~ J ~J~

t:...r" t.AAlS J

u,..;..:.......

yi

~ ,~~ d,pl- 0.-""":'; <u\ ~

LA~ tSJ.) j\

J u->~

~\..r:. ~4-

tS;I.;S ~L.........

J

.).)

J...;.S ~\.)-"":' ~ 'lS.)l-:.i1 tSL.. S.".-!-ji ....s::.l:o ~.;.,.,!. u!o.>L;.... t$L...:.......l:- tSl:....IJ J') t.f- ,4..J..:-.'Y"" .)L...a:.;\ ~ ~ ..;A J-::.Al:i ~.).) J J-,,! ~I ~

Jrs

,.;...!. J~I J

o~,r Jjl ...:.......1 tSJJ~ r-r' ul:->....$ "-:' ...:-,) uT ~ )~

J

Js ~ '- ,.,s~ ,. . . t..~

j6:.51

'),.,SLS. r..¢~JI J')

.s

I) (SI(.S"~I J (S,)~I ..:.~ (..,. ..1..:!~ ,~ j\ ...;.;L. ~ (SL.~I..~ ,Jl:.. 0\~ "-:' ....:....!.I..i.S' ..... \;~ ...,..\....-. "-:' ..:......\ f(S,)~1 )~0 ..:.!.;\ ~ ~ ~,)\..,.- ,~b J') ..:.o~ If"'~ (SUo ~ -" ~ J,J." cl-I.,. <.b jl .).WI in <r'L,... ,,\")...:.; ,

.s '""-"-

=

J.,.:.S jI t:)'>- 1-1-1 \;;1 b ""'""' "JI§ J...,s ,-",41 , '" ~ I ~, ~L:. Y....t5.:,.;; u...~ ~ ..:.o't"~ j! ~~ ,~,) 0.".1. j\ ..;.;\ ",)J-! .....L:.~


,.. f' '- c;.' ~

c,. '" 'l......~ .,< ~ ... c;: .. t. (.. . t. r

l'

o. .• r c"

> t: to 04.....

t ~ r. [. ~-1. r 1-

C

t....

c· C • C C\.0 rn. .l< ,. t <;., c t· ,r !,.. ~t r. f" ;;- r 'l, .' L " .f".r·

c·t,.'

1

•c;. lc; C-. \.o! 't

'1

~

~

f' .r ~~ r. :. !:- c· . c·rd· ~ c, ct ~G E'" I"c~ c;. \. • -, -. r;,'" '<.' 'i. E<f"c., f1 ';. ~. ,l f l' \ (; t t• f' ~ ~c' "f 'f f" L• 't- [\0.'I (:'. ~ . [. r '" r·f . ~ i::; 't, ' [ ' ' - ( i::; t ·1 L " i-r 2 .r' \;_...G"-. . 'l 1-c:".l} ..:. J <;'c;.'\C' ?-c... f t~.~.l>f~ ,r '·d .:t.- r' t. ~c· \; ... • b. ~ c;, t J. ,,--.l C ~ ~. 'c Ii; ~ ~. " .t • <;:. r b . . t' " \ 'I ":. ~ <;i. '\ r • G;'~ r. C. f' '\ r f: r. r:: '<. f [, ~ ~ \; ~. • • • \; c' i;, 't ,\., \ 'r. \; <=" \ t .r ,r E "c '! 1;; .c· " r. t 1 ' t cr·" r {' \,... !:!... c;. • c· ·f' r ... - ~ . . . . C\,... - r. r -; '" t " f.:;' ['~. t 'l [.C', (:'I.'. \; 't, ~ ~ 'I- }. 't '" \0. : . f.i 'I " , t. \ .t f.\ ,L [. . . . 't . ~ . .: ~ < c- ~ -f. \:. ,t 't. ~ 't, 1 '~. "rA ~. F.?- r \ ; r <;,.. ~ :: ~ r ~ 2 r= c, ~ c, f .::; 'i- ~, }- I C' r. ,[' t.;:' '" _ . "-- •• [: ~ .. '" C'. r. \ ,. C, - { cc, r·r <;., e..r /. <;,.. ~ '; - r it \' r·. 'I \ : '\ t ~ ~. t ~E ': ~: ~ }-~ S:-'}.1 f ~ t { ~: of" ~. ",r . c· .r c r. t r f' ~, r ~ l - , t,·! ~........ . s r. f "-. \; " 1-!c;, 't. c;.-, ~'l

<;c, r:-. ~

0

'l:

:.....

0

'.

!L . . i::;(.

'to

.

G,

0

0

t.

t..

0

t.

.....

EO

0

\.0

.'

,

...!

..

_.....

Ii,

_I

r

0

f

fL f

'r

0

f l f~' .- ; l i= s.'r ~" "• .,r f'" 't.' ,: °E r'r ,r ~ t· ........!. 1

-' ~ ' t . fL. e.\ Ifb ·f c r c''r'':-t. , Ii, ~ (. .....' '" rtf: c" f· . 0 f C;, ~ 't L,~ " }- 0 c· c ,[ ~ e.- i"

r. ,[, '"

C

'"

(1

0

oL......

,.

-

't.. -

-

'. I.,

.-

'r- \; \; . t}- '"

·r ~

<;c,

t

. r '-

c'

f

',~. t • o.t F~L..t. <;c,\'

f~ ,,-, l. ~'t.

0

\0.

," V\

[.

,0 .'1.

i;, (. ,t

r'

r c·

'!

E}-

t \r. [

C

['. r·

'1:...

'I 'r \; .f' 'to 'to

I...

1- c "

\

.:: ~. ""

-

t.

(C

r.

• \

":..

..t.' to

't ~

[.. r

~ ~ ~ f S. t; ~

r: (' '" 'i:- P ~ " t \; 'f,

'f; -;. 0

",{,~lr\

tA

'! E:;

r. 'k~. '<.~. r \;

c

.:.,. t

r.

'" \ s. " 1. [ 'f'

C ~ cc ",.!'.- [.,'0 c,~'. ,r ,,:;c .F '•. .F c \,. c. '<.", c· c; rr t .~""'~' ~:-r' ,-.'

-","

.

[,

'.

-

c, r. '" 'i,. \, '" ~ ~.c

r. ~ '~} !i:.~. r ~ ['t ~ E J 1- \;. \ ""'-f "'f. e.-

~.

\.0

f

r ['" f",

~

~

t.

":.


.

1- C:.

~

1t

f.

1-. <. t 1. .: !i- ~ ! ~ :1' t,

~

- "

~.

c..

e n·

~~,.

c,.

t

\

~ .•

f ~ 'r:: .t ~;:;: (k '[ ~ ~ {' ~ t E~ ~, f ~ 'r;- f :f: H ~ [, r.~· 'c. . t r '. - ~ , fL ~ '" " [', s..t r: r: ~.r 1 1r' r• ~.- ~ [, r. .r . •~ l' 'i: c.. ..:; ~."C~··(. 'k~. ~ t - \ . ''\ -,( 't: ~ ~ .- ~ , ' -, c.. ; ~ {' &t- ~ t T ~r ~ Lr ~'. t :tS " c..~ f,~ :r F 1- ~ i~ [, [ s.....~ 'i: lI\ • c, f ~: . c.. . 1.. 'r: r 't. -.' (: t' r <£...t '" ~r [1. rr t c..,f ~ '~. ~ ' t ;: t .- _ ~ f. 't ~ '" }. ~ i 't,~. ", " c, . j r . c; r S. c.. F ~ '" c.. ' \ - C; \ r :" r, ,,[ <;:. ,r: <;:. .. 1:;. .'t ~, ¢' " . .t" 'c.. 'i: c· t'" r. ~"\...r1-~c~ c L" f, ';. .1 '.'. -'.-t· ·r " . ~1~f;C;~~}"'~"t1~' ..... "" t . II c·l f Cr. ... ~ r ." i,).- 5 ; '1' ,'i::O[ r. b 'i: ~ r" ~\:. ....r. l !. .f - ~~ "- f' c· .' ... F·r t. ....... <

.

t;;

o

-

t

'v\

VI

~

[1.

t"""

l,.

-

r~

lo

\.,

lo

lo

t;;

to

'1

\ r ~ t·

I\:

'1

\.0

~': "~ 1:{-.1'r\, ~.-.f }~ 'I~ 1·[:'.'">:,,'r. ~~ ~ ;~,1 ! ! 1 s. ~ r [ t ,t ~ - f ~, ;[ 'i: 1- " ~ 1. I;' .: .[, ""! " f .. " 'i: lo

.~.•

~

~

c'rI::"~

[, c·, oL'

-

c.. r".

[, •

-

c; .~. 'to , .r-

,. ....,....

r;,(

'\

v

,t c ;~ , . It. t .~

'r l' 'i: 1''\. . - t't 't ~~ j' \ ·f' .[, c,,f ~r ,t t..' " or " c r~ . .(r: ~ t t r [ ~ 'I ,f' c' t 1 ;' '" t ~ t 5:F 1- t·tf ~t· r; -I' 1.s: r~' ~ {' ~ ~ 1: ~ ~l t . . : 1. \ .~..! ~ ~ 't. '" -f ~ .:- 't t- 'l. .- r ~ " 1, L r ~ ~ ~ )' .i- ~ 'to 'I' ~ c· c; . It,,, 1: .. \, [ !i- J r ~ r'-~' ~ ~ t. 1' [ q t;, , r:', · ~. ' . 1::'" ~ .'t 'i: ~ [' £. ... , ~ f·r. . , i'C r. ~ ~~. r. t .c · ' - , " l,.. .r " '. t . f "'" ~ r f t - 'r ..... t,~~;~~~r~lf~i~~ttf~ti'f~~~F~fl c...: t .r ~ l' 'I \ L.r '!., -, Ic,. 'to "".. .. rt c" c: ret c;. ~ [" t 't., ~ , c ~, . . ' . . c· t r £' \ . ' _, It ~.f \ 't , " \ •. 1:- G\ ~ ~.), c··r 1, 'd -

....

~

" , .., .\

't

,l.

lo

\

':'y

::;

t;;

,

k

t;;

t

\.

Co >"

'.

C,

.

'.

('1.

'"

.'

~

~

"'-

t.

.L.' ~

~.

L

C;'

.

.1.., . • I;;

~

-

lo

C' '

(.'1

_' . ' . .

:

V\

_,

~.

..


t. r.

t ,t, ... ... ... .:: 1

G

{ 'I'" F t .f 7'cc • '< ~ ~ [. t.' (·L C' .l!. \ < '-, C

f .r

:r J' '} i.... ~ t. . ~, 5. C' ~. 'L t; .. ~. r r. ~ ~ r 1_ 1. r [[. '_... ~. -' [> .t c:; ·1 t <" ~b.. r "- .t- ~L"~ ~.-, l'-

J c.. ~

r.

~ f-

C

:( r.r. ~ 71~..~:1

rl rt

~

s.' E: b \.

. ,('

1

:£...

I...

....

-

[.

f '"

(. 'I. ,C ~ J r t • _.

Ii' To

't \: of\: ,;> .d> f\ f 'l

c· t.

'\

'< (. ~ ~ ~. J·t

....r .r 't ~:

\.

r.

'~:-r' ~ ~. ,r

'"

b

C' "

"'.\.

c..

~ ~}, ~ ,l,[>:'t;. ,c; t. \~ ..~(l-'," To ~~ 1 ~ f. ~ 'f ~. \: c. ~". ~ ,L

~. I,. •

.....

1".- \' r (" 1- s.... fl' '" c; c 1-

1y'

I,.

~

\.0

,t ~ \: c.. t' , t b . .:.,

. , ... c.. c..

~

-"1..·t

~

~:

,>

'"

-' [. f

-

r. ~t L -t( 'l:-' . t F ~ \' , .. ...

~ r ., t'.r [, . · t· <t"' -':F r;;" fl' 'I (". f '" .. [. \: 'c; (. ;

-\

E

to

[.

c

,l t C' ~, ~ \ C

C

f" '(.

C

"'

(.,!,..I,.

I,.

10

v

_...

tt 1 [" __ ....

C

t.r

C

C

I,.

1,.

t;

o

~

f'

,f' - ' 't \ ~. c,~' [". ~ C " C '" iT.%: ~ c. '~. [' t ' ( . , 1-. "'r,~ ~ I" \, '; r. <;C' r.- {.t: It . , .. ttl 'k . . - 't C',~, L..... ~ F -I \:. :... 't. ~ i \ ~_:t c- -.-:., c; ~. r. C7 ~. ~ .c' t;:....... ~ c:; I[" 1. ~ t. ":<:. ~.'1~ r 'i 'f F"' F C· t· "'" t. ,r ~ , , " /, F ~ L1" [, \: i 1 f' 1. ~ f ';'r:. f c: r. r \: ~ 'l 1., ~ ~ t ,f' t r- f ~. '(. 'l: ~ , . ':. t t 'lv 1:- '(. .:-, "-- ~ 1- t ,l c; \' (. 1;.., ~. .i F ~f ~ 'i. f- 'h <;c ~ [, ~ c· c;~, ~ r.' ,; ~. ,f c t.~' c.. .t t 'i. .t ~ 'i.. ). 'L ~ " \ 'I " '" "-:. ,I:: :: L t f' t' ;! 'I- f. c, c· 't- ~ n l' r v 1. J ~ [:. \ .... F . . v '(I.t· - , . '- ~ •~ \~ .t t ): 1 C ~ [~ t, ~ r. iL " :-F c.. . t f' :t- r. ('.[ f \:. \! :i- ~. ~': ~ ·"".t ~ c. ~ E: } ~ E: :.r ~ ~ ~. f ~ ~_ ~ C;V. ~ ~ r 1. t. ['v r. 'i f' t ~ 't r r n r t· r ;< - ,. r ~ - (, t. i -"c·.r ,-: C'·f 'I . :' .r r. E' 0' :;; ". ~f [, "r ~,' ;f ' ~ r J.. 7-.'1- r l,

I

~ ~ E:~ ~ ,f ~. 'cr {- l t 17 c. \. . . . " • L' " ,l t cc t· , c· ~ . 1;:' r I' [', '(. l . I"' - ~' c· .\. \cc : r c (, . '-, ' 'r. r '-;:.:. . -, . r.

-f l" -. 'l ,~ )

.[ \'.' ;. " ~,'i'.' t

\:

:

~: - \: ,. \0,' > > . C. "\,..

c "l '

;.

C

C

.1,.

1,..

'(l

t;.,

l

to...!.

~~.

V\

_

~

\>........

I-

'h

r

h

t:S


\A

.,..,$ o.;ul ~~ :,.;. ...:s::. 0:!1 ~ ,uli.r.,)~ j\ ~\..; ~ uj\.;...j\ ($.;1.>...>-1 ,,~ ..:..1. "'-! J .;y!$ ~ 0jl.:... ~ "-! ~.,,:; i~ !SLr.• .l)1.J...j ...... l:..r. JI...u.\ ~ lSI ~1~ J ..;.....\ ....J..oI ":"""'...1.:' "j~ i.SJ'))"'- ":-'-' .......... ~ ~ -.I...!o.; ~l

...s

~ 0:!1 (Sla W...1.a ~ O.l';}.r! ..:-..... '1 wS.,.,- .:.;. ($j""WS ~ .)~ d-:>~ J J'..:..,.1-. tS..I..!.,) .)\ tSj.;.,L:.$' lSL. ~ ."...)~.,s ....J...!. ~ ~..J....!..,) .........,).l

\ •

.)\

0l.!.:. \.; ';\.),)"";"...-:' "'\..;..>":'

. ..l.a.l <f

~ ~.).) \:'1...:.1".)~

'-! -+;; ~ ~~.,,:; 0:!! ...::........1 "..w J.....G.. . . . li.r. .),) ...J...-.P rY J'~ u-lli..l:. J..::.!..,:; ~.).;J IT .J~I ..J.--.).l Y'Ue) "J~ 0 _ (5\"';"''''' ~I LSI).) ----".)~ ~t:; \.; ,\",V\ JL... .).) .;# ~~ ..:..I.,pL($j ..ul.!S ~ ~

....:-\

...:.......\ ".)~ ~>- J

~

"~",,,,; ...;.;1..;...\ '-! ...... l:......;' 0..J,..o.. .J ..:........:... ~ .P

~ '-! ~lA"J ~I JjIt..L..J"'!,),),~ ~I tSL.~~ J ~I~~.,..:;

J... . . . . .;.

'4 ...-:'I.r.~""':'"

..w..; J ..:..,j.)(,S" J LP~I ..w..; ~1.:; ),) 0i Jt...; J tS.)~I....A.l.:.;.... lSL.. ~ ~ .;...!..; 01~ v-........~~ ..$_ JL. ,p ~.).) \b ~ 0:!1 J-J') ~I ,.)y. ".J-!, o,.$,.,.1...;.P 01 lSl.r. .......:-...1 ...... \..;..>-1 ,).l ~~I h:....".:...;...!..; .~l.!....:......) ..... l:..r. ...;I..J....I '-! ~I.,z 0i tSL. ~ J".J .:.;. J .J ..::....i..... ..,..:;";j~ ..J,....pJ.l A/ I'" j! ...... l:..r. 0\.)).) .).) u...u... J ~ ~ t:."JL... 01.)-,.).;.J . ..;.j~ J~ JL.....;.l ..1....>.).) , jI":-s cl-- l.:; Vl J V\ LSI.. JL..,p c.)~ JL.,; ..·1...1_..... j.) V/ f' ..:..........:. ~ ........J l...-..r=--....L..!..; ..:.-;. --.L.:.......-! .J..!..; ~ ..:.l:.L....,:. ...::........1 ",L..>":' W."l,a ..w..) ...l.-J.l bY" .1...A; '-! if.~.) 0l.!.:.

..s ..::........1 0i ($~ ~

C..;.

t.........,.:;

......

lu.r! (J":!~I JL.. .1'>

,j.>

U\ -w'J ~,..,.z

...ii.,.:;

J

~

($\.r. ~JJ ($";':;\"":""\ U\.J...ij J ~ ~JJ'> ..:.)lS:'..,t.. .r. oJ'J....s.

U.>.....5JJL:. '($.>L-.::;1 ($jL...>\j\ ..:........ ~ wS~ ~ jl ~L..... 'J~

~ ($JL;\ ~ ' ~Jw.. ($L..~LS ..:.bJ 1J t....jJc.s-:' ~ J J

,j;\

~ ~ ttl..:...- .r. ~."...-i- ~ ~ JLi ~1 ....:-1 ...:..:.b ~ .>~ J""!

..:JJ'> ~t-. ~L.. J'> J ~ .>~1 ..,...)1..&:.1 jl ~ t:tl ($4 JL.. J'> o.k-".:...

....::......1 O'>Y, .... ~.r. J."I..6j ~ .... ~.r.

~ • ..;.,,;,;:,..:.b u~~ I.S""':'J

($1.. JL.. jl

rl..JS 1l"!""

;\,.,.; oulL-J'> ..:..,;,.,..; .,;;1~ JL.. J.> ,J.,....pJ'> ~\j

rr-

• .,;...;..!.~

~

..:.ll.J..,,:;

J

.J.-...x JL..

:r;. ...... IJ l 0:!\ \;

J'> :,.;. U.......... ~ .r.,j ';"!'J \y / f

j\ .L.:...".:... J".J..~ J ~,.,..;

j.> ,J.,....pj.> ,\ / ~

~b ~~ ..:.\J.>l- ";"':'J J Jy!S ~

e:l- ~

($L..

""':'J ~by'

~l:a,j ~ J'>


..:.-'-=-'

cs'4

~y ~ ,)~ V.lla... j\ ~ ~~ tSjL... r..r-~ ,).l ~l.:...r. ~ j~ .l~ ,~j.l . ..::.....! O.l~ ~J"',) ~\ ~ '=-A, vi ~ \,..V\ JL... J.l Jy!S JL.o.:..!.\ ,.J...py, TV ~ .~.J":""';""" ~ ~t- ~~\ J tS.l\....-:j! t.L..J ! .l~ j.l ""l.:...r. ~I,,:;l.:. .).l tSl o.J...&, ~l:; '.ly' ...:.......1 "':':'\.l oU...~ .,.

jl ~

d-

I......,) 'o.ly' L...).• .)~ ~l.:...r. .l~ :,.; 0~L. ~ .).l If."'......z ~.)i..r. ~ ...:.......\ 0..1..!.,; J-l- :r.,:. 0";"':' tSj.I.-> ~l.:...r. ,.J...p.).l \ 'f/ ~ ..w.J ~,~ 0,!! c..;..J..? ~ 01,,:;r.r ,\1"VT JL. J.l 0~L.. ~ .l~ I,) .l~ V-~ ~ ~ ,)".J..~ .JL. ,).l 1:.....".:.. ...w.,) ,.J...p.).l ~/T .lJ'""'J.,.~) V--~ tS!,)b 0L...:;..L. ~ ...:........\ ~b tS.lL......;j\ tSL.~ ~

iI"'w ~

0f

J ..:.-1 {pL-:J1 tSt.. ~ .,r.!L.. '-:0 ~~ ~ ,)).o.~ ~ U:!I .~jS U:!! jl ...:.......1 ~,)",1. ~ .lL.-::;! .l~ ~ v.-~Lr- t....."....-.:... .......... ~ ~ .)L!Jl tSl...-:' Jl..i..:.!.1 ,,:,...~ 1..;..;.;.$' ~~I ~I tSl..r. jj"i )5 .l~1 j..).s. tSl:....... ~ ~~ vi ~.l~ J ..:.......\ .(.S"!!l:....J,) ...t-!.,) jo.J..&

.~i

~ ~ U:!I

.b..L.

,)w

~ ~~ J ~ v1..,sJI.S" jloJ"?

~ jI 0 .lJ-! ,)IJ..l..:-i J:,I 4...t..~ ,..::..l.....-.;.. ~ p

J.l \,;\ .'"""-'~ tS.ll,0 .lJ~ l:; ,)~ .lL-:J1 .).l . .lJ-! 0"""':' ~ ~...w,) j\ ~ .\1"P,\ tSL:.:;....! '-! , ..... L~ tSL.JL. ~ •...1....oo,).l V/f .lJ';""',).l tSl 4,j"iL. b.....".:.. ...w..) ~ ~ 0-:!1 :,.; ~ •..::..L...u-. tSt.. ~ ......,) v~,).l . .l~...w.,) ~L:...r. J...u. ';"""',).l P/ ,\ vl,r..- jI

t- J.l ..::..L...;..;..

~

...w..)

~

. ~b 10 ..wo .:,...~ J.z > J....- > .)>-: > .)1- .:.L....:,.. ~L:...r. ~I..!~ tSL.JL.).l J .,,1.).l~ Jbj"..;....r. ~~ ...w.,).,,1.)J,) jl L... ~ .....,) JL.. ,).l ;$ J..O.> J J.-. ~ .r.,j ",w,.) .~"..:. tS1..r. ...:.......1 ~b ..;...il yi ...w.,) ...;...il:! J,.:..:.; ';"'-.).l v/ ,\ ~ \"'VT JL..,).l .ly' ~,).l TT/f .lJ...r- \1"H

.;,.,1.:,s:,J

0i ~ ...I.,!~ ..... L:...r. tSl~! (f!lu,)1 ,).l 0 u-r- tSL. ~L.:. jI ~.l ~ )<u.).l ""l.:...r. ...:-1 ~b v-ll;..L:. ~,,:; ~ tS.)l.:,.S' ,:!L..,,- ~ ~b ~,,:; ..s.)~.).l ..;..:,S --w.) ';"""'j.l \ v v 4,j"iL b.....".:.. ,)~ ~ u..::! 0 ~!.l hAt ~ " ,..J.-.p,).l' -/p .b.A.i .c...L..r. Jj\ JL.,)~,).l c.,.,.:. 0:!1 h....".;.. tS~ l:; .... L:...r. 'b ')J.l ,).l tS).;5' ':!L.......... r-r"" ~.,$ . ~y. ~ L:...r. ....;'"""-' ~.) ~ /) 'f '1"V\ JL..,).l ~,).l \1"/T ~ \1"PV JL...,).l .,J...,p.).l \T / \ jI J..:-:.b...w,)

45_

.l~r

tSL...,::!L.J'"'" ..s~1 ~ J ~ --w,) y~1 ~ L:;.\ '~.)


T'

~ ~I-, ...w.,; .......:-\

JL...p

.s d-,;,,-

r.J!.~)y!S,).J .J

~ .)~i

..J~..r ).l

~ J

t.;.

,).J

u..a-ll>u ...o...:J.,...:;

.;..........Jol

\

T ~ \. ,)J~

"'''y. ~ .~ ~b ..,..J~l:. ~.,:; ~ <s,;I..:,S ~\.. ........ ...,..Jt.;..l.;. ~;; ..........,).J TV / f' J.:.l. ,'f' ~p

..w. <s,;I...;S ,:!I....-

...:......1 ...........)OJ r·

&.o

<s'i~!""'J

V:!I

."lj).l

o~ J...!.,) .J

u~L..; ~ ......;~ (:...r" .J.-!.) ~ ~..,... ~ ~~

...r-~

~ ,p ":- • J.......-. u:.-lS J J.,.:.:S

\<rV\ J ,,",y.

.).l

rlL...

,)L.a:,j\ -S

c.s).;..S' ,,::L.....-

Jj I tot.:..r.' "L.&:..~

J.l

J..'"..

(SL.JL..).J .J~ 01."..:... '-! ...:.-1 0'>"";'

Q..$ ~

.p ......w.

uL

'~.J,) ~

~Ai-:' ~\~ J.J j\ ~ ~ ~-'.) ~ J".......-.. ...t....!..)

. ..l.:-.)

wi ~ ""-,).J

.J

...w.

~

1.....-'\.1.

y/y .J,,~ ~ l!"rV

o.Jy' oI...ol:..r,'

JL

...;1........ 1 j\

~ ~.Jy' ~

,p ...........).J 1\\ ".J""-

)1

(..0

l:..r,'

J.,..:;.:,S

..:.J.J.l ~,)>:';)S'

'-!

&-10 ........ .lU-- ul.!..i .J>":"r .;L.T ~J ...:,.;l.! J.:.l...G.:i IrvI JL.p ..;..:.1..lS' ~Ij.il '-! J.} ...:.J-,.J ~.l>:, ..,....s ~.J .)~ J ........:. ....r~ ~ ~ \ rvy '-! ..:J-,.l )\ ~.l>:, ~ ,p ..s ":"':'\.) ~y ~lt ~ ...:-1 o...r...i\.. ~L;. ~ .lL....a:;\ ..r! 01 - y " ..:.1";1 -' 0.)..,5 ~ JLA.::.:.1 r.J...r" J L.~~

JL..

j\

.;.j.J')

.-s )\

jL;.

.J.).>--

J0

".? J."...

~..J..;> ~ ~ .J ~...,..s:.....:. ..:.JJ') ~.J>:,

t..S""~ waJ~ ~

...-5 J~ tS\~ ..;..JJ.J ....:......-1 Jy!S ..,scI., r!Jo.; .., IJ ..,.:I" "L,--~'

..:..I.)~I ...F-~ v-:--~ ,~.)~

~ ~ 0<1 .., , ..::.....1

(,Su,..;S."..!o

e'J

.J\..:.

(.Sl~

Irv· JL..).J 0 (L.. .).)~

r ,Hv

r3J ~

...:.......I ......w.

r.J,r

~lt w~)

\\,"yy JL.. ,).)

dl"

.).J

.).J -'

cs.)~1 (.S4j~ j\

l""....s:..:.l:-

tSjS...,.....s..;l:o '-!

~J.J

~ ~-'.)

(SL....:.S......:.

.)Y, J~ .),)~ \,'br .),,~ ,).)

0-:!1 ..:.,j~.) ISIJ';' 0~1 ,).) l.....c:.~ oS ~ J';' o,,~ J~ ..r4').)

.~,)

I,) .)~ if'J":' ,)l;1'~ LA ..;.S.,..:. ~ ~lb...:.1 ..:.I,)~I <~b ~~ l.~~ til" ,).) " ,~.).H ..;--S J~ 1S1J';' ..:JJ') oS IS~.) • ..:.....\ O.)Y.

J-'.....J.. ...:.......1

0.)..,$ ~

.)\,>1 ,)Ij~ ,).) j) ~ ~ ..r4 J-J"; ..,;j..$ ~ ·u1 u.)..,$ u~

"o.),)"i .)~" "! lS,)b ~1j.:i- IS!...>'! I,) ~>- ~li .J....1,).) .)Ij ~ "! j) J-J') ~ .)\j1 j.;1 " ~".) j) J-j) ":'Jl.i..:ll ~\.. jl 0.)l.A;....1 ~ .;......1 ~1>' .;...-,).) f\ .)J""'- \\'"y\ JL..,).) .Jl!.. ul~ ~

..:J).)

...;.;s oJ:::.o\.; I,) .)~ ISLA .c.......:,...jl

" ........1 ...:;....,.)~ 01,) ~ jl

...:..I).)

~~.J....1,).) jt

~li.. ~ 4....L:.~ ,..:JJ.) 1St. .c...~ J LA...1.,.I,).) ~ J.)\..u .)~IJ';' oJ~

t....:.~\.. j'""r'""' ...A!1..:,j1 J->"')" j\ o;"J~ '~.)Y. .J....1,).) ,)l:.;..L. ~ (',,) ~ :,.;.


WIJJ.l ~J.l ..;JJ.l tSt.. .......!J.l JS)I ...1...PJ.l f"f/A ~~(.5"" .s'tSJ.."b "-! ,...:.....!.I.l .ll::) wL:.l.......,.:. c~.l wl.!.:. .... L:...I"'1.l~

. .l.l..,$.:,..:..\.:; ~ oJ:!l j! J:,I LL:...I"'1

...::.......1 ..... l:.r. J.l .. ....I..!o ~ ~ rli.;l J t...""':'JJ 4 wL:.L..~ Lr.!1 tSJl$jL..L:. J ~.,.,.:; ~ \ "'YY I.:; \ 1"rA tSt... JL..J.l ..:.JJ.l tSt... ....I.....TJ.l J.S'J.l t... wL:JL. I'T"'" JL.. tS.lL....:..=JI tSt...JL.!J ~

r--r"'" '0""""; ~

. .l~ rA/I J ,1"VO ,1"路/1 ,1"y/r JA... .

....::........1 ~I.l ~ tS~1 ~~L. tS~...L.!J.l r. 11"Y"

F

J .. ~,.,.j .. ...w Q.,? ....J<..;J.l

,..:,.;, .... I.:.,r. ~I""';~ ~

~

.... L:...I"'1 tS4Jl.....

j\ ~ ~ J.l t.. w~L.

...:.......1 ;,;..!ol.l JJ:;' ~ ..:,.;, ~ "-! 11"YI Jl.....j\

J.l '.l>"! ~I.l ..,.J~L:. ~.,:; ~ ~~L.. tSt... .........!J.l ~ ~J~ ~1,jJI .s' \.j I' 07! .l~

k........,..:.... J.."b,,-! J

........t.:. J...-I..o.... .... L:.,r. tSt... JL.

j! rl......s ~

..........J.l r/Y ~ 11"YI Jl..... J.l;)I..:. ...:.....tb u....,u .... 1.:...1"'1 ~J j\ ..J-#J.l y. ~J

.s JI..o....J.l

,..:;......!S...>"'! ...:.J-,.l ~ w~L. WJ"....- '-! ~b w-Il;...L; ~",.;

.;;L:JL.. ..:....i.l..... 'oJ:!l

..1"'1

"J~

. .l>"! ..........J.l Y/1" JL. Lr.!1 tSlr. ......I..!o ~~

...... ~ J.l wJ'; J .......!J.l ,r.I..I"'1L:. J~ (j);:' J.:.1-O;i,r. tS~t:; ~.l"";' tSl ~.P~ "";."u

..;l..,. ...

L

wl}.~.:..,\

&

"-! ..:.JJ.l tSt... ;,...;.,,~ Jl;.;..L... ~

JSJ.l wlJl;.:...1 ~II"T""""~

. ...w ~

路..;....:.4

el-, J.l .s' .lY. .... I.:..r.

~b

~.l c.J....L

JL...J.l ..J.......DJ.l Y\/1 '-! I rrY JL... J.l ..J.......DJ.l \ V'f )1 ..:.JJ.l tS~ . .......:........:,....rt. J.l 11"V\ JL.. ~ '1 I,..YT JL.. J.l wlJ~1 0:1...wJ ...:..,jl:: ~1,jJ1 I\",YI . .ly' ...1...PJ.l 1"f'.l-,J..:>. :,.,...; w! u-'~~ tS~ JL..,).l .. ;.....--'~ , ....... L:....>"'! WIJ).l ~,).l rJ""; tS"i~ t~ rJ;' ~..:....;.\.l)<..:.,).l .... I.:.,r. ...::.......1 .... li.,r.' w~ .l~ ~ 'C....t..a.l

wl.!.:.

11"YY JL..J.l ....l.....>J.l A/\ '-! b:u...J...Li (...L.D,p TA/O)\1"rY JL..,).l.l~-"",

tS,)~) JL..

'Jy.

tSt.....:.......~ ~~(.5"" ~ )$ 0:: 1 tSl,r. .~l:: ~1.5

.,",-,b <S'"r" ~ ~ ,..".,. J.,.;;S l,-i "'" o~ .s ""':'if Jl..1 "I .;.,-' J->.,.).o. )1 ~...J~ ": \ frY JL.,).l ..L...J.J.l Yf/A )1 ~ ....I..!o,) .s.ly .;I..,J ,rYY JL..,).l ..J.......D,).l 1"/0 ~ wl,)~1 ~I..:,J\ J.,.,..:..:S -' ~.l~

,.,-S

~\S

I....>',).r. 路.ld w,).>-- 4..A...~J.l J~ J!..>':":' ..:.......~,).l tSl ..~~ J ........... r. ~ .ly' ...1...P,).l YO.l)J..:>. A.J.A:. ...w,) 4W"il..... ~~ .s ~.l(,S' wl:.:. .l~ ~ ~ wl.J-::..-

,).l

.;...!.4

L.....l.4...

<.hb ~"-!

...:.....tl......:. if.""'Li ....I.:..,r.' tSt......;~ ~ ~~ ~

J~,) .l,)~ .;I~"'" .lJ'...l..;:o. \ 1"YY JL.,).l .ly ).".:;

",L:.....-:' ...,...L.\

.~,) J~,) .lJ~ )~ f'Y .)J~ ~ r.1,r. -,.l )\ ~ ~

..r!

J...s


..w.J ~).l v/y ")"..J..> ~\.A.. J.l ~ ..w.J ..J...-4,J.l ,.~ (.j'j\..., ~~ v-'-» I) _ I "I.. JI.- iJ>' J.,~, )1 "I .~ ..;.>-, ~ u-ll;.l.; c..,I>, A/'\ '-! ~J....G~ Jy' .;1,.,J.s (.S"JY l~ .l~1..S" t..,L... ~\.A.. ~l J.l .~!.S"" ~J.l T· .lJ..J..> -' \ 'l"V \ JL.....,).l ,..·/v ~ -..I..:'l:! ~ \'I"Vl JL.... J.l ..,.I....,p.P

,,..vr JL.,p

'~J

~

-'

lJr.":"";; J~

(,S») iS~ --.s-'L..~l> ~bl

.hi.)

"'? ~ \ I"'VY" JL.J ,)

») t~ 0,)~ JJw " ...:........1 ~~J ...i-..:oJ.l y • .lJ..J..> ~ jJY ($~ JL... ,Jol r",;.;' ~..w. <-1'41":';1 J') l. ..:....;; .r! ~J.l tSWt.

~J 'i~~..,.....

J

J~ ~b..l""! J

..:......:.T ~ \> ~lJ J.l ~;. ...kli t:.S:; .........1 ~b ..~ ..;...u '-ol.:.....-: ~~4 . ...;......., ~ . -~ • 1:;\ .s ~,j$ "";)li. .J"! .s v . . -=J-' .l ~,)o.J . -/. ~<')1 ($"'""l;. ~ ~~..r ..)1 .r. ~ ~l:.r. J~)

.)JI..:l:--

1..Y..r ,(oS ,--t.:...-:' ~

0-:!1 ',)y. J.,.,sS ~l:-

r\..l;u

jl ....,...I~I

,rv\ Jl...;,) ,.)y. r.S""'~ ~ r.S"'~ ..A!!..:,J! v\"'/\~ ,Jl::J .lJ~ ~,"'T/O .s.;...!. c,)-,.:,jl ~ ~ • .)Yo JL... 0:!1 J,) ~~ ~ r.S"''-'-! ..,.Jl>.. ~1,.;..;1 '1

Y,T1"V/ '\ J.ll.&...

""'-J,)

',)Y. J....I.::..,;..

J.A..t

J.l ~\..,:;I

10)).)

0\

,.."f,,··

Jl.;.;...L.. ~ J J~\ ~ ~\) J.l ..... 1..:....>-;' .)~ .l~I_

..... l:.J'!....;...1..4 j\ ..r'l'~ (.p~ ,~-,I iSt.-JL..).l ~ Jl.&.:...!.1 .)l~ ..... l..;.r:' ~~L; 1.SlA. JL J"> 4$ JL:.. .P ,..:.....J.b ..JL. J.l .).J~ '1"rV JL..,J.l oS '!SJ~ c........; ~ ..P . .)~"";...ur, ~\ j\ ""':;0-!-::L; );; ..s.)t-..).l ' ~.) ,,"'VI JL. J .) """""'J':> ,Vf t'J ~ d~ ..........J.l \ 0/'\ ~I.s..::....:.b~;. ~~

'~J~ J lS""""'.) tSLt.

..........~ .)....p.),J 1\",/1' ~ .... I..;~ 0l::~.P

4t.J w.).l

~J.l ~ ,~\ ~ oJ)t.,

-'

..:...i-,

~\ ,J'y'

J...l!.

~ t~ J rIJ.;\

rL.;; -'

".,.dS -' ~\-,

o..l....!. .ll.:.:!\ ~L.t...

·.,).jP($"..:...iJ ~

t..,..:.

.)~ I.S~J ~~ ~ ..s.)~.).l .l~ .l~\ \.) ~l...!... ~\ 0-'~

..;...!.b ..:..\......<>. ~ J.l ~ 0\";""'...; .... I..;~ . .J....!..:.

J.-...:.l...

~

0,!\

JLa.:..!.\ .)l:>.\.....~ 4 j j\ ":"\..~J,J Jlo..::..!.\ ~ oS ~\.l

~\~ ~.r

1 \"'r-v JL...y .)....pJ,J fV/ Y ,J-".~

-,...::....il.! ,.,;..Aj.i\

rr>i -'

~ J,J ~

.,.l.....~ I\",VY JL....),J

..J...,.p.).l

.l-,~ J,J JlJ.;..::,\

1'~/~ ~

j\ tSjJ-'\...!S ~ r-r"" ..s .)~J.l '~J I\",YY JL..J,J ~J.l ~·/1' ~

-' ,...:....i~ ~ 1 \",vY J\..... J,J ,.J.....pJ,J YY /Y "-! 1 \"'r-V J\.....y . ~J,J YA/'f ..J...,.pJ,J YV/ 1'

'-!

.)....p.),J Yf/1'

j\

';"'!'J

..?.J..i\ ~

O.l'y' ~~ ..:.L, "-! ,..:..L.~ ~ J.l ~

0 ......... -' ~ ~

r-r-

Jl.L.:... 0->~ .l~\ '~J


t,p~Il.¢I).s

v.;.,.\ ~~

O..J..a.)

v~ ,~ ~I

J') JI.S' tSJJ ~,.,.r, J La..).,:.....:......)

;1 ~ tSl I.SJI.?' ~L...- ~ ul......t.>. ~J.) J.a..:. ..... .)~1 tSl.r. .uL.:J jl ...:-1 ~l.!... o...A!l~1 •..:-1 j~ v~ J ~ J I.SjJJ L!.S' 1.St.. ~ J') ~I~ 4.,..1.SLa.~L...- j\ ":-J') tS....$ ~~ r...u:. I.S\:.,S',"",,:!~ IJ ul......t.>. ~ J') ~ j.A.:. .;,,-IJ ..5..:! .)~I 1$1.....-:' I.SJI..;.S' '-,!L.......... ,.)~.J-" JL.\ .....-:'1.....-:' ....:.......:.b ~..;, '-! uL....J..:O,. J 'v~L... 'V~ J ..:-:....... ,~ .tSjJJL.:.S tSl.~ J') JL.... ~U..:..-.;i ~ .JL....; 0~ f-/ vf J " / TI ,T/" , I ' /c)c) .\/99

J..

" ...:-1.\ r91 ;I~.r. ....;.j"..... J ~ I.SL...:-~ J~I ~ ~I .........

.)Y.".>-

I.SJ~ J t""J>'

~ tS.)L-.:.i1 ) .•!.i ~I..;..il ~~ t.. ...l..o\J') J.)I.......:..t... J~ r:.)~ J t..~...,..... ~l;... ~..,:; J:,1 4..L:.~ ~..$I ...:-I~....t...!. ~e .;.,.TJ .) ~ ~ J .;.,.TJ .)

.u l.¢La.)>-,l;...

rS Jl..!.:il

..r. .u .)~ :,.;. )..,j ~J ,..:....!.~ !..S""~ I ..:.Jlu:. ~ ~ ..;; J.)I.......:..L; la....l..oTJ .) r:f.;~ ~ J ~.)J..;..il ~ ~ ~';':'j ~ b ..,...) ..::-\~...w ...........:iJ""; J~ ~.,s ~I ____ ~ J~J.) -.,.jl..&....t..:.... t;\ . .).)..,$ .)U-:;

.)r

" .~'-S"" ~,J,jj.......o

J o~

,. .;...,:.. . .$ '""-'~

' ~ ........)).... r.).r

";"""'J') y. jl ~ ,",,:!L!. .u~b.J.)

J') 'r.3---II.St.. JL.. J') o;"-J"-! '1$).)\ .)W J 1$)"';'- o"";'J

•.w J.".w J":s <.<"41 cr'L..1 .:.ll..:.. jI ~ ..., !..S""~I J 1$.).) ) .:jJ J') t.. I.SJ~L ~L. J ,tS).)~~ J l.S.)j.) ,.)~I ...::........1 La. 0.)"':; ..r. rS'6. .......0 J 1.S.)L......:..i\ tSt..)...w JeT ~.) ;1 o....t...a.) vL!.J ~ ...... Lr, v\';J.) .;.) ~.;G.. 1.St... u-"""-:' ~L. ....s-! ...:.....:.~I jl ,~L:..r. tSt.. JL.. ~ .u .)y')..,j ...:.......1 .... L:.~ tSl~1 .;.) tS~.) ......f...a.... o...b..i;. ')JI J'1.) .).;~ \vr ~ J') ,~~ ..:.IJ.)l- J ~ 1.St...~ ~ '"";-'-'...,.....,.:; IJ ~Jl;... ilJ .;'1.) .).;~ TV ...:...i~.P :r.;. ~ . .)p J.,...:..$" ~ Ay '-! ~ ~~ J ~ ..:.IJ.)l- ;1 J..-~ ...l..oT.;.) ,~ .;.) 1.:.1 n . .)..,.s ..:.JJ.:o ;~ 1.Sl...;.:o ...:......l;:- ,J6. 01-. J.:o .~.) o....t...!. '.S;r.J ..... L,r. 01...;...:.. ..J.....#J.) .;.:0 .u .;y!$ ..:.b.;IJ ~ .;.) -' .)\.:0 ,...r.AjJl tSl ~L. <S .;.,..b~ IJ ..:.bJIJ ~ .;.) J .;'1.) .).;t.:J.:.. TV/A ~ Irv· JL....;.) .)y. .;'j.) .:oJ~ \.:oJ'"'- Irf-v JL... .:oJ.,.- dL...1 .).;\ ~t; '.SIr, " .~.; J':J.) .).;~ T\ .)J'""- ~ IrvI JL... .~..,.; ~ . .:o~ o.:oL..:.....l ..r.--)";'. '.SL. rlJ J ...,...>i;.):! ..:.I).~~I )\ ":"'!J') • .)~ ~ ..... L:.,r. ~lt~ JL..J .) -' ...:...ilt o...A!l.;..;\ ...:.......- ~ Jy!$ ~Jl;... ~~ vi...;...:.. " .~.; .;'1.) .:oJ~ r· .)1 ~ ~ d rv'!' JL... ":"J ~

...:....I


. .),.,5 J..... ~ v.,~ ~ l. i l., 0:!1 ~.)........ cf>';' .).) ..:J.,.) ~L.. J') 1St.. u-'!j~ j\ ~\.j ~ "..;...!, ..:.....:.,-:->\ ~.)u- ..:.¥ j\

r.f-"i~ ~

.u " .).>1

., "'\A VJ~ ..:.I.)l:-:..:.I ~WS ...J~ ....s::: j\ .u ..;...!, ~~ ~L:...

.....w,.r ..:...;...b....-: ..:.:"'" "l.;;.,s.).) ~~,.r 1.5L.~.)........ ~ o....w Q~ ~.)u.. ISLAil., <1\.0.. .).) I.) .)~ IS.)~I .)~\ 'vl~I..:J.,.) ~~ .).) ., •.).,..!S ~~ iu:";' J....\":"';"\.)"jl.:- ~.) ...J.)..jl., ..J..Iio...l.:' "'::'-.)jl .)~l...5"":"'.)~ 1.5.)~1 1.5t.....J..,j..

Vo!\ ..:J-,.) ~ ·.)P ~ ~ .)l....-JII.5t.. 1S)..;.5' ...:.-~ ~ LA~ o-"'T""'! J ISj;\I.5LA.J...\.).) jI ......... .).) y. l.:; \ b .)-'~ .JL.. .".. i j .) t.,\.j,r. ~ ~ ...:.......1

.( T o.)W J~) ..u,.) V""L.......:o..\ .)~ ~.)~ 1S4~~ ..:...;..b"jl.:- ~ I.).)~ .r. ~b )jl.:- ISLA.).) .:p...sjl.:- .u 0\ .r. o-,'J...., 'tr.".)u- u-'lS'.)j~ ~ .).) ~L...,.. -' .... \.j~ ...Jt.;..1 ~ .).) ,~~ 1SL."i\s ,,~-,~ 'l...5"":"'.)~ ..:.\..Y.;. IS-,.) ~I..y, 1.5\ ~.:? ~ ..:......:..1.,;.:; :;,;. ..:.1.).)1.- ~ ...:.-l;:- .)~ ..:.1.).)\-, ~~~jl ...J..l.A ~ ~ ~ ..:.I.).)L- ...J..:S ~\.:i I.) '-ol.:..r. ~ .).)y ...Ju.1 ~ .).,...:. '-o\.jJ":' ISI..JL....).) ~"j~....w.) jI ~\.,;; .).,...;S IS';""\.).) C'L.. ~L... c,..:..:.. jl ~ ~ .)Y!S ..:.i.).)l- JS.).) \.) .)~ ~ t..JL V:!I ~ J ..;...!,~ .)b.)~.r. ~..r:;-i:- ..:.\pL- L... JL... 0-:!\ j\ ~ ~ .).) ~I .,.1...4.) ,...;..,A:....il -"",:,1->,,":, -'.) .)L..A... ,~.).) . .)p ~.):;. ....\.j~ .).) o..;...!, Q..$ ~.).) ....&.i..... ~ ..:......:..1.,;.:; ....,.".l...1 .,r. ~d6..).) '.).>1 .)"J..) .).)~ \ \/v .)-'....... .... l:..,r. 'O')J') .).) ..:.i.).)L. ~1

..:.'i.r-U

oJ.:.-'.) .)~-'

V\ IS\....-:'~;.

0-:!1 ~

<1li

.).)'-::1::-- \ v/ A ~ ~~ (.S"'" ...... L;.J":' .... l:.~ J".k .).) .)y!$ ~~ ..:.i.).)L.

.";"""',r. .)"J. .)

')')J\..:....') -'

~

~~ ..:..lp L.- 'pj) \rVT l;; ""rA ISI..JL ~.).)

.~I($' "':'~~

r /v -' ,T/~ ,T/b ,vr c\ / \ ~~,;; ~.)y!S .,)u~ ...:..i.) "J~ .)"J..) .).)~ VI ....&.i..... l.:; r-i.) 0-::1:,..;. Irvr JL... Jj\ oL. .)"J..) ..)oj) ~i"-"';\ ~ -' •.)",4.).) .)\".:.t> .)..1""';'- vi";; J.:..lU ~ 4.S ..J........)(.S"'" ...:-1 0.,5 IS~ ..:..""; ....... ~.).J?.r.:i- .:.\.).)L. ~ J.::1..:i .JI..::.; .1Lo.....).) Jj\ ...:.....:.b~.,,:; ...:s::.-,.) ~ ..J..,!~ ~~ d.).)\...... ~ J"~ ~ ~I.) .).) tJ,,·h j~-, .)y!.if 0-:--'-" ..:..\.).;I"j\ ~ ~\I.5t..o~L:...... j\ 1S\0.;........ ~ S v\

...... .).) . ..J.:-.)

.)"J..)

.).)l::i:--

.,h.) ":".)~~ ...:.-\ ....J..,ol;..)~-'~ ~b~L.-'~ V:!I.).)~~ ~ J..;:.~ ~I ~ l..>1J" ..:.i.))-,...J..r"""~~ .:.1.).)L.~jl 0.J...\":"""'.) ~ j)jl ~

i:;.) ~.~~::t. <1 U j,a ~ 1S.).,lj)....,...J~., .)Ptf~ ~ -' ..:.......1 .. .)~ vl~ .... l:..,r. ...J..y, ~ S ..:.......\ ~~ .:.\.).)L. ~,;; ~ .b.>1J"


.

,

..:.I,;.>L...

·...l.4,.'1

iful.!..:.IJu\.pL...0:!ljl lSl ........

r-r-~ 1f.~.).).),y!.S...:.......:...

\.)01;..:... 0-'~ '..i':l.)u~ "., .. ....;........ ~ ,..... L:.~ 1.l.J~ ~.).)

J..'I

~

1SL."il5

d.pL.... ..J.:!\ ~..w.u-' ~~ ,..'IY. .. .)b ....... 1.......:>1 .)~ '-! (,/1,) 0~ J#"';'~ wl.).lL-.,..A.~.,.) ~,;. :,;. .... '-'..1'1 );u ..'1,;,.- r-iJ ~ ~ .)~ ~ ..:.I,pL.... , ..... l,jJ':' <.SlAJI..... ..:.1,;.lL.... ...,:.),)1 ~ ..... 1.>....-:' J~.).l ,;# ~ ..:.IJ.lL- .}oj.)\ b.J~ .J ~.)y!$ ~ ..:.1.).)1..- JS ...,.:o).;! ,rvI l:; 'f'PA .sl.aJL....P . .)~...;....,J j\ ~ ~

.~.) ,;'i.) 0~

OJ..? . .l..,s

',f·· )

.)..'1 \::.\ • .)."...:.

r.' '1'

.l-,..J..>

~ ~lS' I~

"!...;...) .::.\.;,)L.,.,.

0.,..$

~ 0> L,5 .).., J' ~

~

.J')

ul"':;

J .)"j.)

i f \;

0~ 1.'\9 ,).J~

J:,I 4..l:...J"'!

~..,:;

.s .;...1 ,,,1..,-0 > "J\..:.>.\.... J.I>"

r..J..s..

J.k

J.L.:. Jjl

J..L:. rj.l oJ..? ,.;..X ,"",-1.,... «rj.l ....L"r. ('s'j.,i,.,..i ~I tSL...;Jl;- » tS.)\,-J J.L. l:- :,;. I~I .....A......;. 4.:t-.? .........;l.l ~ J ~\~I ~ ~ oS

...:-1 uL1JoI" J

...:......1 .h.;;...... ($.)I.:>\...... u~ ,.awJ.)...l.,!~ ISIA~.J JT ':"""'J.)u ..r.~'

.. ~~ (.P~\ {,5\.." 1S.r:5 ~ ~ 0!..~U"" oS .)..,$!.S" J~ if)L..IIS.)~

,;l.b:.:.\

.)..'1

~

.).:.

J

,.'1.,5

.,;l..l:..:,j\ ~I ~ tSl~

~ ~~ (,pL-.:.ii .J

...s (,;r

JL.,... . .)>-!

...r..;...

(,$'"'l:-

r~ ·)-l cJ~

tS.1L..:.;.;\

lSl...- ..,...~j~

rj''l U""'~ r.sL. ~j ,(.pL.....:;11S41..S~..:...r.-- ~ 0L....:,.......- ,~~ u-' ...:.J.,.)

.:..~

J-

!.SIJ":' -' ')J§ i f

..'I.Y":"J

~ ~b

.J

JJ..l1~ L...........

,)..'1 .:,....;:..;

I,;

. .)..,5..r ~ J 1.S;r.') .... l:.J':'..:...'j.) ~ .).1'1 ~Ir ui ~ .)~ cS <.>1 ~~ !..S"""l::v\S1...S ts.:..........T ~ vl..~1 ~\.,,; ''''~..>'''':' <.51~1 VI';J.) ~ ,;.) .J~ lSI..>"":'

",l.;....:..)

...L~ .......i w..,...k jl ~IJI"""; IS.)L-:.il J u-""~ 1SL.,;L.:..i ~,;.) J ~L

,;rs,r. _..:.......1 ~L. 01-""""" .)? ~ <.5.)J~l;; r-'" I,; i,f..".&. J ~ <.5L..,;rs if:LI "l.";"""'-jI ..:..,l... > J.,;I.,...I > ~I.,.I ~ '"">J ~ ~l;... .-'-' j.,.,.; ..:.......~~~.,."..-..~~.."..<.5t.,;".:.S ~..>"":'J ~1__ 1..s~.)..? ..!..s~,..~

,.;..:..:.S ~ \,; 0i

r...u..

..>"":'

If."',;l~. 1St.,;l.!.i J

b~.)0L.!..:. SIS.)';!',..• '-: L.",;~

.;..a.) "'\.)\

ifLI <.5';~~ ~.)

u--::L...! <.5,;~ ~;":i~ j\ <f-..>"":'


YI'

..:-1 L.l1~1 ~ ~~T .;l.!..i ..:.-l:- .,;\ ~ 1St... J# ~ ~~ '\.S:...."rT ) ...ti ~ ,(;~I:.~ t-k'i.) "! Q ,).;5 ~~ u:-.,..I.,...i \;I . ..;..;..;$if o.)L.:.1 tS,L..;;1 )..,I'J.)-I ...;.,.\0 .s ",t..J.,.:$ tS,L..;;1 , <S"'t.,.. tSt.. tS.,.,.s ..:.....

eL.

~~ Jw.1 ~ (5\

~l:." ~ .).l Js'.;.,J.. ~ ~ U--L! <.S.)~ ~ .)\..!.,; Q~ 1.....lli. .s v.:1; .J 0Wi ,JI.!.. 01~ ~ ...:-1 O.l~ t.:.A.>':!! .)\j~ ~ ~ l...£j ...!WI o.l~ vi..>:!! <.SJ~ 'O....l.....J:. <.SL.J...,k .)1 .J .;.,j.)u.:. J# ~ u1r-1 ).l .;"...sS J.l 0-:!1 )\ ,< _~ y...... .."l.jl~b~.)~ ~b lS...& A .)~ :r.;. t.0\ ~ J# ~1S.)j'-:o JI,.;; ~ .;..;.\ O,)~ (SA.! ~L...­ \ "', JI...... Jjl oL." .).l wi..>":!! j10Wf..:..,&j ..:.1.>.;1) eIJ.J-' ....:.......1 O,)Y. ~ O.lJ-! ..:...:..i$ JL... J:,I oL. "j,) ..:.1.>.;1) 0-:!1 01~ .)\ .,r..S ~p yy ~.P~ 01~1 )\.; ,)~ ..:...A.; ..:..1"),, ~.),) y t,...:.; 0Wi .s ..:-1 ult.:...;.) 0-!! ....:.....1 I.pL-:;\

J

~Ir.- .s..;~ 1:/'1 r,S.;1.S:... i~ 0J~ ~.)t.;... 1S.)L-:.iilSL.. l$';ts:.- .J <.S.A.;'S' ':!L........ y~ J

Jy' ~1lJ-::.! ..:;-'~

J

,.

'~u-" ~t:; ..:-...l:- ..:-.S:..:.

..;....,; ",:L.I tSJ~ .}WI "" <S"'t.,.. J..,hJ j\ 1.$I1',p.-'

u..,. ..$..!.

.:.....1..J=!~

.........,

..:-1 ".)~ ~IS <5.;\.;5' ~\...r" ~I.r.-I 01~ ~')J-,,! (,51..-:' u-"LI <.S.)~ jI t.,,) J .;..;.\ o...L.!. o..;..,~.r. ...s:...•.J,ly...l.:!i ..:.I.)~I ~~ .r. ~ .)Y':'"r u\..•~. . . •

J

~.r.U 01~ ~I .,)\ (5)~~..? .~ .;b.;"";"...-:' rS'lIS\.. ~\j

...s

.)~ ~.,..I..... ~~

..,.A

t;.l..!

,~

J

..:.J),)

,..:-1

,.;.,;.\

o.).;..,T ..:-.)~ ..:.....J...i..

....:.!.\.)..-:'.P ........ ~

.s ~\

...:-.~.)..,..:.. l:.\

!S1.r.

("p0

~

J

~b

(.51 """-'.).;IISL. lSWt. o..:...~ La ~~ 0-:!1 ~JI wi.)).)

.).)

~ ,~~ ~\ "! . ,)Jb IS).......,. ) IS.)L..)~ "! j~ ~~

..:.......1

t""") ~\ ...:.......\ ISj..,J~1 t;1:. Jy!SJ,) ...:-.~ ISl...;.jJ') .;..y..Io.i ~J,J~\ J 1S'"'L:.w ISla,)J""""~ \;L.... C '4..0L~ Q vi lS~ "! J"':'s v\~ .)\ ~..1"! '~J') ....:-\ o~ ,..J....!.~ J# ~\~\ IS\~I J') IS~,)

J£!...

0,)1" IS~ tS~ ~ '-: 'v\~ yl..:,;.:,j\ J')

,)~\ ~~

J-.J') ~,) JI""; ..... I.:.,r. J\..;.,.\ ~ J') ~ ) ~ ~,)j~ \J ~I W...a

lSI..?'!

~

) ,,).,>

~J,J~I

)

u-""~

• ..;.;.\

O,)~

wlu.1 v,)..?'! ~ lSI..?'! vL..:.:;l:.lS:.. 1 .)1 o,)lA:......1vi lSl.. ..... I.:.J":') ..:.J),) ~ ~1.4...


TV

":;";..l.J .s~G...).) ,.}~ I..S.)~ ~l-'J ~ -:.,.>oJJ

'ft' rUiU

rlJAj , ....

4:..9

~ 1.5,JlJ"jl....U

ill:..:. ,).P.-J 4,..t..~ ~.,.:; t..j'J ..:-\ o...w. ~~ U"')L.II.SJ~ .),) r.i ~ tSL.. "J~ ..:.....r1.i (jJ;' ill<..:. ,)~ )\ 'J .......:.~.....:..!.b ,).P.-J r\.1;u .),) c.s~ .J (,$)1..,.• u.>JJ ,.iS1,r 'I.S"..J""'" )\ •..5 ~ ~I CSt.~.r.-: ~ ...w.t;. IS,)~ ~ .:,SIr V:!I V:-! ~1.J') .~.) IS>", ..;,.i..L...),) IS~ A .)~i ($"b J".;> ~ rl..b.:. 0:!1 . .).r.$ J$'..:. ~i 0~ :"..;. rY'l tSL.. (S';l.S:-. J I...~la... 01,; .P ~ .)~1 ~l:- J ~!,) .)~ ~1~1 0,!1 V'!':' ,).p.-.,... 1.St. ~ ...:........I....w. .c...L;~ ...:........,),) tSl~\ J .)~ tSl~ J') ~~ ~ ~~ L L.,->T ~,;"y.-U 0)1.,..:; .).J"""; J 01 J L. J~ J l.. u!.~ J~.) ....:-1 t>.)y' I... .... ~~ )\ ...:..:l..:... .),) 0L..y .J t. ($.;1.;5'...:-1.:0.!1 0l:-- ..:.........),) )S ~ j! ~L; 0\"':; I f .;,;. I.; (:jt:.... jll..S.)~ .,.j)l;\ •..:.......:.1.> .,.;SIr j""""

.)r.

01 \sl .... L;,r. ..:....:--l: 0"

.J...!.

"-Ouy. .J~ o.,)j yt:.:. 4S1II.",w ..J.t~ ..!..&.~ .... l>.r. 1$1,r.-1 ~J,) oo..l.o.&. tSL..,);u ~

Ju..l ~ (J"'!L:;.... ,) !SIr. lSI ....b.,.r" J ..::......~ ,~t- lSt... ..:........l::-w ~l.:..:;1 ~ jJ1..J.:; J j~1 oS ..w. ~~ L.. ~ 0-:: 1 ',).J.r. ":-.) j! ..:......1 ~ j! lSI .......~ )S J...-L:... J .).,...:. Q.? 0i )\ .... L......-:' .P .)~.J-" ~ )\ .... G..r:> ,~,;; ~ .~~.)L....;.;..r: ~ J ~~~ tSL.",:""",,4I-fiJ,) <.fi ..:.."i~ r::\.:; ~ ...w. I~I ~ J..J.j\.. "~~ ~ rj"'l tS ..~:",~T 1..S...u.l.!. t.0T ).;.l:!j .;..\';;1 .J ,,1.;.,5 ..r&- .J ;;...;..;... tS.:ullSl......:......\.:- ,.)y. r5.)L...a::;\

L....,..J.;..;~

0:!i ~IJ"':"

..:..........;,) ~~j.)1 j~ J ..:JJ.l t:~ <St........b....l..:!~ LS'IJ":'

j,).r tS.)l-..::i1 ..;.,;1.) jll..S.r.? "~0l.S:..1 .:,;.

r..J.s

~ ~~

.))r

0:!1 J')

...;....!.b "Jl.:.1 .:,.;. Jy!S jl

...:J.,.)

. .)..,.s:.; ~l"'; \J J # (.J~ u-'1,.r.!\0I. e

A";'" .

J,... , ......,..

~.,-- ~1"J.....o..a.....;

u"

A

A~

.,

...:-1

0L...l..:..!.JlS .,

I..SJts:- ~J.) ...:J.,.)~.,:;

-s" ..:....1"..

~ J • ..;'","

..:.J.,.) ~I..,.:;l:. -....l:...>-:' .)~ u.........:. j..~ .:,...""":; r-rJ 'lSJl..o:u 'l..Sj.;l 'Ll~ '()L. 0~1.:.~ 1..SL.c..:--j J') ~ J J.,...u.. (S.)L...a.::;\ ., jJ\ 0.).,,5 ~..;. ...c ..:-~ .)Jr J') ...:JJ') .)~ J ~ . .)y. ~ ~1.,:;t.. 0:!1 j\ lSjJ~ JL:. Jy!S I..S.)\.-:j\ t..L.J l ..>-:' ..:........~ V:!\ J~~ ":'\~1 (SL. ..:........~ ~

J')


' 1.co ~. t\ .~. '2,. ct ~ <;.,.- t' t<;c, \..\ f~,~ E ''i;(' ~ (E' ~ ?- 't <;c, [. \ ~: t. J ~ .r'. ">-~. "'. r....c· - t ~ \. l'"- [. ~!i c. 'v \ .. ; (... 't '" ~.l.'v t r 't: 11 'r:' n. £i ~ '" .~: • ~ f \ _ J [\. ~. ~ (. -[ 'I r [ \ \.. .~. 'I t ·f (.r i:l:tf r. ~. j- .,l .(~ \. \" ~':"f'(;\D 1- \~.!i r: r. .,f E-: t.·t r. [. . . .. \. ~ .~ ~~1-~~ll:~: ~t. ~'t,~~~~t~\~~:}t~,f~h"-[.~ ~ ~_ 0' ~ ,,~_.f _, ' ' 1 ' c.. , ,. ft .. h , [<' "- f -t 'I '" . to ~ rr .'r:' ~.~ [(. ,fL H: 1-.~. ~ . '{- "'t;~.'t'i ;;:.~.~ c. ~ . .:- ' \ r ." ~ l ' -,o

_~

<...

.-)r ,,·t., C\

't

~f

V\

. Ci" C.

C\

f.rt. '

r .. ' e;

"t.

~'

[. Ii,. r 't

't

.

~ .l ~"t ) ~ :;, ~.,. r. " 'to .- 't r ~ . f ,,' ,.: ~,~ '1"G;.-" • .-

t:~:[ ~ ,

r:

.'< c·

..

l..'

- ."\.

<- [:

l'

E

-

t

[.. \:

.- 1- 't "r. c· • • . ,. '" C' [l ~ ~ .- 'l r:: 'i

...

<...

. t> .~

. . ' "-

11 [. ~.

. "'-

c

r: '

c... ".::... '~.

~ J'\ ·F1 J" ~ Ck,.'t "c <...

-

~

\.0

\...

c; '"

c· (. \,. 'C'''

't. '"

.~ t. 'v. r

c 1t'r.;;-t·>-. r;;r. 1:'L G;

r1:. ~ "- 1:~ "t.Ls.t..~c·f ~:, ~"" "-~ ~ r .

1.

\.0

-

·

\0.

r;- C

t;,

t;,

t;

V\

r_V\ .....

G;

't

'r

n

<...

''I

C'

>-~

\.r.

n

\.0

<:

I,,:

- C; <i. ~ "

r'2 ~ 1~ '" •

~l'

fL (. ..:,

't<... '" [ '. -

f'

G;;.-

r;,

...,

,

....

"-

f

<...

.....

\

f ~ G

'{

<."..

'to [. . .;- "~

v

_

., -

t ~ 'f ~

" 't;,

c

c--

1.0

~.

F 't-.t r Cb \

~ -' ~ .' , 'v ~. ", , \ ·t ' ~ f; .- =Et k [.. 't. . k ~ [t 'to :t- <;:. ~ {; c· ~ _. r r. f . ' t· • '{- " " :, \.0

t

r. c: f :: 'to r G; ~ f' r.~. c.. '" f: n ~ (. ;; t r; ~ t ~ f ~ ; \ ~:~;:-:t ~ "f (L ~.:"- -, .r,r t \-~ ..~?- :[,~. r. f' it }'I~ ·f1.- ":'[ •'" .[F • , [:... c r; r. "- 't .., ~ r (. ~[~hq1:~~t~:~~)r~l;.[f~~'t;~'t;~'tr-\I·'t~~·r[~~ - .r' ·1 . ,. 1ftr. .. f .\ c;;. . ,,-. "-,. ~.- "., • c""\..C' c:r ~ . • h. ~.t,>- \r 'c- of ~. '{- ,. '" ~ f l .t .. "'.- (. ~ f' .. ~. ~-. . 10 .... _ f 'I- ~ ~ ..:, 'to 'L, ,.'< \.~. \ 'I, t \.:. j F'" L \' r ~, '10to ~ ~ \.. ~C, fL L, c

•~

£

jl.'

(1.....

~ 1;;

'_

k

"-

....

~

>


~ ~li,) U:....... J.a-b ~.".. ~ 01.,$ ~ ....,L~

...:-1 ...;..!, ~~.,,.i-11 ~1.1 01.S'....,.;.$ ~;; .:..)lS:..:..~

...:.-1 (S~"'" tSL.'ilS

r-- ~b)., ~)••

i-

Lbl ., ~~..,s ~ I,) tS~;; tS4...u-IJ ~ ".1,)1., tS.lL..;.i1 (SL..,)L.t.i

tS~'ilS'

r:?'.,

0-:!\

...:-1 ~l......:.$- ~ I,) .~.,s tSL..J..o-!., ~~ ~ .L.01 jl~..;-! )5

4.j,).. ~ ..l,)~~ j ) 0~~~""'...c~:;.. r~~"""" ~"J.l jl ~ .;..;.1 O.1~ ~t:; j,)1 .,r. ~ ., ~ ~;I;I..lS..:......~ ...:......\ j,)\ .u:.......... ~ ..:.J.,.1 J4.; ~ kl.;J) ,).1 I,) ~ ., 0~ ..::......~ tSj,)1 ..:.......~..,.... .$ ~I-.,)~ ~.).l~ ~.,;. ...s::; If);' ..:.\~\ u-:-lS' 0 ~I~ ,).1 .Jl!.. -s\.,r. .~ r..r' ~ tSL.Jl....,).1 ..:....l.,~ .l).l jL;. ~';' ;', ~ J...,..:.;S ., "::""",).1 ~~~ j,)1

.uw.\ J>: ..,J...,p,).1 y~ j) u!o.,""; J........ )\ ..:JJ.1 ..J..oI,)..l jl

jl . .l~ "';"'-1";':; ~~ ~ .1ljl )j~ ,)~

.1J~

JL. ...... H'Y\ ., \\,"y • ~;; r..kli 1"'T""'" 0-"",:, .~..)..

~ ~ I,) r)'i ~L...-. ..:.JJ.1 ( \ l"Y\ Jl...,).1 ~,).1f\ ) .1""':'~

v-z-\u

. .1,)\..;.:. ),)! ~ u!o:!l";';l (,$)) 0\,)\..j5..:......~ ~ 0..l~ ~.,;....s::; ..:.-~~;. j..u. ~.l

J..l..

,)y!.$ ~~ j~ .1~ ...::......\ o.1~ ..::......~ 0-:!1 .1~~,).1 ,)y!.$d~ ., ~ ., ~l.!... tS~,)...-' ~ ., yL- 0.,,,,,-:, (,$),)1 ...:.I)_~I ~l..!S,).1 ~I )j~ J..,...:..:S -sl~ (SjS.,r ...{..:,~ ...:.':J... ..1.;,5 ., d~1 (,$1.....:.......4--0

,..SJ... Js:.:....:.J1 -",-I 0# ",1.,.,.1 ru;'; "L. u....;. <.b;.; " """\..:; j) ..:.JJ.1 J (SjS ....... J".j~ r.sL..~1., ., ~I.,,) ,)~L.. ,)~ ...I...;!~ 1,) ~~ jUu . .1~ ~:,..;

O.".!- JL..

01~

"! ,Y"Yl" JL.. 1.:1 ~,) 0~~ ~ 'Y"YY JL.. ,)~ Jjl Ll:.~

..s. r.sl r.s.1L.a.:.:i1 r.sL. 01..r--! J.:I.1 ~ .~ ~ jj~ t.t...;-! ...... l:..,r. ., ..:J.,,~ 01,)lS~1 ..::......~ .~~ (S).,..:.~ ..4 tS~ ., ...w. ~ J:,\ Lt.;..;-! r.sL. .......I ~ J .1~ I$.~j) ., wUc.... ~ I,) \ l"YY" JL ..s ~.1 c.)L... t.li.,r. 'O')J.1 ~IJI

.).1

., L.(,$..,I..;..oj~ J

.1Y':''''-

:r.;~.."J I'\"'Y'r

JL...

(SL..01~

j\ (Srr. s,)~ ~

.~ b""!-

I,)

.,

~.1 U""'~I

J:,\

j:;..l t..L:....>""! ,)~ (,S.lL..a:i\ ..:.L:.l5:..1

,-,""0" 10 0# ",L.:;I ~ "L.~.". J,~' l; ,.,5 ,...1"; ..,..L,.. "I" J..r=.S d-'...."..b 0-:!1 jl ., ...&.:.L:--:.5' ~ rj.1 .c...L;r. ,).1 I) jj'i .:..1-.~1 ., ..J...:S


"Yo~;> ~ ,..;..:$ J~I ~ "':"; -' 01.)..>...> .... LJ~ .)~ IS".) ~ IS~ ,.J...!. ~ ""VA

:~1 ...:.!.b ,,~ ~

';'J.J~

1S"";1

J....~.j.)

t:.

\T"V'f'

JL.&. tSl"r.

r:;" .... L.:.~

!!" t.L~ a

,J..oJ....t..:;p ~J."J.. ~

L. "-'-''''';''' .J I.....,.1...T.)..1 ~ ~ '-oL:....-:' 0.)~ 1..,$ til" i.J.) ( , ) ~.)J..-a.ll.)..,:.......) '-! ,--1.:.->"1 0~ tSu, tSd ~ j~ ( r ) .J ''--''-'->'";''' J~ ..:J~ ~l..) :) ~.)~ J....,JI.;".:.......) 0-:!1 u-L.!.:.~ 'u--)L.\ tS.)~ :,.;. -'

...;.~ lSl.....-:- t;'L.. ~r

.),)

~)lz\ lSL.. "';'j;! "--! (.j.)b

..::.......,J.J\ '~41

(.$.;1.>1 rUe...; eLI •..:.b.)l" ~\S 'u-L1 (,$L....>4> ~l:; ,~I.l ..:.~~ ISlA..:..:Jl:o..i W5 v.lb ~ .~~I lSI.. ~ t..-...,; '1 ~ ~>' 'ts-!Wo.i tSl..<s)..;,.S' ~l........... .).l ..::........,l.J\ ~k.) ,~::.u..I~J":"''''':''''''' .;..!,.)...:.........~~I~\ .J

~~ ,;t,;.;I.,)y:S ~";:'jL... .P r,),r- t.l&. ":'s.)L..:... ~ tS~ ~.,:; ftS!~.r';;

Jr.5 tf'U" ~ ...::......"..0; ,,,-l>,,r. tSl~1

.r. ~~.J ~I..:. u.)\J;u tS1"r. (":;'J lS.)~ "..J...!. i~l J."....I ~k.) '-:0 ~'-:- J ~>: 1St. ..:-~ ~I.&..) ,j~ .J.:o,. n.,).,...:.S ,0",,' Q'.J':"~ "! 41 ~~.J ~).i-.';""'~.),) cf)L.\ ,p

~ J

" .».....;

t..l:.~

J:,I

l:o

r

~-,lA:i ~l... .J .)~L... ~ jI j ') t,.l.,j...>-!

S..J.t. ~ ~ \.; ?;, .J --r~l ~J6 a ...::-\ (,5..ll...o..:.il (S1..$jS"""; t.L:."r. t.l....-:> ..;:.\ 1>"..,5 01.,....,. ~.J,) 0'1.,.:........ ~ .;.,..L:.:.t...... ,~.) ":'.)~~ ....wS cf

.J:,I

t..L.:...>":' j\

~l 0~l..:

J')

J-L.,...

..:..~~

,t;.\

....::......1 J:,I t...L:....>-:' t..1.~1 ~ .P rj.>

rS~ LPl...-.;j\ tS~.J.) .J ....,....li.. ~I.,.,....!o

:r.;

.J

IS~.) tSl..,)...,........;

rj ') t..l:.~ ~

S du..1 ~ ~t.. ":".J\.A:; J 0)1.5 ...;lv.1 ~ ~ .!..s~ .... t.~ UIYif rr ~.)y ~ ""'! ~j 0h~ .~~ ~b ....:.~y. c~ J:,I t.t..J":' .)~ .~...s o.}~\

J'..li~ 1.S.)L.:.:31 jll.) (S~l...a:jl ........~ J

a.....,.:; ,

~.J ~b

....L.bif .},,> ...;lv.1 ,,:,.."';; ~I ~.) :,..;. ij~ t.t.J":' .J....!.; ($;~~ iJ..:J r, u--\.;.. ~ .-...Lr, 0-:!1 J:,I t..Lr, l:- uJl..U .)~ ~I ~

(.$kpl....a.:.i\.......:..) ~~\

J

,,.,VY \.:; '''FA (SI.JL.. ~~ .~;I~ o...ul..:......~""'!

~.) ~t;~ ~ ~ ~b 0L.:..:. ~...s ~ ~J:;' ...L.J') o~l';"; ..-." ~ jl ~ ~ \.) ~I~ ~

...;\...r..a\ "-! ~I...,s \.) '""-- ~ J

l,:; ..,; 0 1 iJ\~ {SIr. {SjL...

'(.$;l.$" o~\~ ,~.)~..r" "-! 4 ~ ~ (.$ .}L-:J\ ($'--..:...-;:l\:..j J ($;\,.;$ ~L...r" .)~ .;h.I... o\,;;.".s

J ,~ ..:..-"";

..;...L.;...;I

..r

~j 0J..J...: {S~L....;.;I


~

...

f

~

t;,

't..

~.

F ,["

\ f. 1 <2: ~ [. "f 1- r 1 f ,t [t·· 1, F • b r- :F" ~, 10 1 l: f r·c' ~..c ~

·f·

~.

~.

tfl.~(; 0 '

t..

"t

t

h

'\,;

s..~~\~ ~ (.

"

"~,, -<[.

,t c"F1-""·r·tL~.!t \ '-' ..~ \

t'

"- ["

""

<-

[.'t •vr"

\. ~ t~~~t"'v.,,~c c, f;'" l: \ , .

h(i"

....

.\ .F -" :- 'i .~'

(£..

.

f"

\,0.

'to.

'0

I.>

\:

.,

1 "[. v[' 1-1,:¢ -[. t. -[. \:[-'

~

-"

,~1. ~ c, ,,' 'I "[ ~. .1~f}> ~r·r.'t,,, '.' ~. I'--.~:r ';f; (,.,,' E 'r:. [<\,. 1-'t , >v 'c," ~v 1'[ u " C. . ... .' .... !:ot .!V- t)'1t~-!tE.

r .r.. -\ .i';:·r.c. !. J • " " "-r" 1-. t r. [ . . 't ' ."" C"''' ,

_ ...

\.0

\

~" 'I.

~,. t' 1 C"" c~. ~ [" '(,. '-".~~:

r-~.<-F. {l'r ... t- (; !. "'I 'I E -

c

t

"

1~.

v

l~'

\,0.<

r. r.

• c. E t c;,' '-.1: . r. f: .,~ - ~~ ,.•.•. c· r c ~ r f\ -~ r ,,~

I,..

~.

.1.'

('

'-

~

~·~}-·.~!~~[E~~t~c["~.f~lr c·

t'

t

~

" "

1

t I'

c.

t

r:"

to

~

c·-\ t' · .t

r

.C-

17 £'[.

c::" .: d

_c,.1.0

L-'h\.

'-" 'I. . 't, •. ~." -

, \" q{-" "·.f· " r. {,

\)c,[" l~· ~.

'c. ;[ "-

~. -~.""",-- r :J" c· L

,~ft};~f~~~fltt~t~~c·{t~?~~~~~ l"~ t ': 1 '--f'" ~-c· c'.c·f- c [[ c.· r·· 1. 'l '-" 1 1 <" ....

"

,

~. . . 't

:r {... ':t. ~

c "-.,

"

"

-

~

t. • - .

. t

-

~ ,. ,.

~.

r:" c .

\.0

(.

",' [ ..

~

'"

...-"

"to \..t~·:: c [: 1.,~. t '"~ -; {'; f. 1'" [ •r...[. ~t.f'~r~ r;; -. .t' (.. !i: - (. l.... t ~ r ~. \. '" "- 5~' ~ ct ~ of t, ~.r ~ t k c·f\ "c,~.'t . .cc, p"-' !i:.'- 1-r ""c· "'t : "f'; ..[, 1 • t ' C f !. t, L, 1:,~. ·r· i" .t •. <;:. c 'I.. ~ \c. c.. "'. 't 1;, • } r. """" .... r r. c....... r. c... [: 'to • .....y.. \- ·r t: ", to oj; <. . ,Ir ."J-"" \-" '"c·"tf[·[· !i:.·f 1 ·f 1· c;. "" " <;;" '" L.t " ". .r". _ ~ 1 f.c 't • • c; . I.-I

v

...

t 'C r Co"

,

-.

.

'- v

., 't

"

"

"r.c; [ V\....

.,

u

v

~,

....

,

1".'....

.

L-

,l

.~.r

....

_

~

.~

u

"

"

.'.

~

"-IS" •


(1).:.S'~~

. .)."..:. j;l:i

'-4-

.).l

)1 .. .)lA.:....I ~ 01.,; t>"

u-L ,. ...J

v.).?

t,St..

~ ~

.o-"l:lL.

jt.:J..;......:;

j .) ......tj

.,...s t,S.)l....a.:..il t..L....,1.).nr.

t,St.. ..

";'j~j.) U..L,,)~ o~ &.!I~

~~ ~ jl •.,.I...olj.) ~

r:.J"::' t,S1.":",,,4jL!Jl ~ ..J..J.j r:.J"::'

dL;.:;1 v-::-:-::- ~I S ,.)~ rWII.S""~1 ~ ..J..J. JL...I .1:,1 t.l.:.~ t.j.,.) j.) 0 t,S.)L-:;1 ~ t,St. ..:.........4-- ,o.,)\.s.~ . ..:.4~ .)J 0L...y ,;, ., J~ t);; ~~ 01 t....; t,S.).,l:..:. ., ») (P.? ~.,;. ...s::; ..;..;. ., ~ ~Ij.) -' ..;..,...,.! ti>;. jJ t,S~I~L ~ ~ ..,...,..-> ~ '(j;' ~I .~ '-~ ., .).,,5 J)., .......f.)J ~ t,St. o.,...s.,r. t,S~ t,SJL-:;1 .)\..!..i ,,-4- ~ jL:.:i1 t,S.)l-:j1 .)~ ~ ~ .c...a....4- jl.!.;1 t.... 0~ I.) tSl 0.)....;....$ ~l.Pj I.; ~ ., ~L. j! S ...::.J.,.) t,S.)~ t,SLa..:......1.:- .Jj} .)~., ~ ..... l>.,r. ., ..:.J.,.) ~ j! ,~.,5 t]L- j! r)":1 ~'-- r..l.s.':';'., ,.).r.? If";'\...:u vi tS...y;,~ ~l:; r.),r r"'" t,SJL-.:;1 t..\...;..,1 0...w.,....;~ j.) 4$ ....... J-"':' t,S~J r-r" J..I~ ..s;~ tSl.~ )1 t,S.)\...u.:; j.) J'~~ ..;.L...I.,.,.;..I ~ ol........ ~., ~ .~b .)lJJIlPL-;;I~.,,-! tSlo';"J ~.Y r:;J t.l.:.~jJ S ..:...;..L.. )JI., Ij ...::.J.,.) 'j.,..!S ~l:- t.bl 't...r~1 ..:.--\; rUi:...:......"..... . ..J..J.~ ~b r""'-" ,jkL., ..;...ijJrS jy1S tSly6.J.o.l:...).)l..~ ........J (""".,:;., ,(.S'"""L..1 t,SL.,,":1LSt,SI.,r.~J-'"" ..:..;...IJ~ . .....:.\ o...w. c.)..... rj .) t.L->"! jJ tS~ ..:.....).,1 ~ 0' ~ (,.S'!t....:......lz..,. ~j! ";'j.,.....

...r.'"J!,;;. 45~ ~~ ,

~.)j») ~ r:;J t.l>~ 4$

0.).? .).,~

Ij )jl t,S\...;.lA:;

...w. ~~ .1:,1 4..l>.,r. IS») t,S;..:;1..•.: .....1 ., ..J...Io.)

~ w l&l

JJf

t,S\..aJj}.,r.

.)1""; ~.,::. .).)".-

\j

<.5L....)ji).~ V"'L..I .,r. '-"L...-:' ~1 .Jjl t.L...-:' J)l;.....-:' ~....-:i ~

,~

.0';"':'

Jj~

..s ..:........1

'~jJ

j~

.).) .~L..:. JL...I

"j

r..l.s.

~ .)l-.::il

...J...OS JI.:-'J

~ ..:......1 ';;<.5""; 01 ~ ~I S ~ <.5tJ,..,.I...oi.).) ~~

YV ~~ ..;.ljJL.,. ., 0';"':'

o:; . .

J.-:W

;":1.) '-"L...-:'

.)Y1S d.)jl.,

vr

..:...A.J ~ • rj .) t.l>.,r. ~ ..:.........1 ).,J .

..w

j~ ~

») .)":1J

Jj'-:1:--

->"! t,S~ J..,.:..S ., ..J...S ~ .;.;. I.) ») t,S\...;.lA:; ...l...#j') V/Y' JJL.... t,S...w.j \rVA I.:i \rVf t,Sl.JL.. ~.)J rjJ t.l.:.->"! ,~ u-k ..;.b)., I""'j J.$' ., ..J...S ...r ~ u!..:-! ,\ r vl' JL... ~ ~ •..:.1.);1., 1$1...-:' S..:..:.b~;:....1.:!~ .~ ).,l...:u j":1J .)j~ ,,\ )1..:........1 )...-i '-"L...-:' t..).,.) "! J J.,,5 I$~ ..:.41 0i )1 J.:..i JL...,.) ~ ~ .)Y!S ..:.b..>l., \rvy JL...p .~.) .)":1.) .).)~ \r/\


.J ,),)!

it.,

~ I.f.'~.) <.Sl~ d~! ~ ~ 0\~ ~ ~Jli.. 1.5).;$ ~L...r""

~.J ~\....- )\ o..l1.A:....1 \;\ ,..:-1 0..$ .;1""; rJ.l t.l;~ ~

<.S.)~ ~ 0i J:,I:~ ,J......,.)

~

."..t...; '1

rJ.l ..... l.....-:' ~.,:; .).;.,.- J.~,b

.J ..:......\ ~I.J..> ~.)l;..

f~y\j 'LS"""~I 'I.S""~

1St.. (,.,!..,...;

.).:J

(St... ol.:!L.,r"

.J.l

...,...~

,).)j'

csJ,J~

~

Jjb. ~.)li..

).l

~.,:; ~L\

~li- J~ j.:.i ~,)~ I$t..Jl....,.l 45

.P o...w. ...::.J~.) lSl..rt, lSi\> ~ 't:;.) .~T .)~-' ~ r..,rlSt.:. 0:!! ~\..jL. .J ...:......).)1..;. .)~ .J t.... \., ..:,~ 0-;!! ...:...jl...!;.) .>\ J# .;!...$l:. ~~ .Jjl l.L.r. r

1..)-,.)

~ j\ ~ I.; ~ ISL..('I.J ..:...i~.) .).l ~y ~ ~j ~I .).l ~~ rU;u .............. l:i 45 ~.) r..r oj~\ .;.JJ..l '1 rJ.l t.li,r. .)Y":'"J 0:!! l;. ...;.,.....\ o.lb ~\S ~~

(Sl.. c.....k (St....,;.......... u-:,.G

J • ...v"""";;'

u-:' J5:.!.

~

.)'J.)

.).)~

\.

~ ~ •..;..:.,5 .. .llA:....! t.r..)li.. ..:.I.)~I

jl t...~ J-'.J -' :;'loS-' ..;...i,; ~.p L.('I-, 0:!1 .)\ ~ ...:...;...I.)~j~ ""L-",,,!, ~I "J".) ~ .).l .oS .)".J.<J'" . ........:. ~I.,.... rJ.l LL:...>"""1 (.p'--:;\ 01.,..:; ~ ~~ W-...)~ 0.).).,$ rJ.l ..... l:..r. ~~~ ISt..JL..';')1 u...:.....1 0f . . . l:..r,' ..:.-....~ '~.)".b"-1 J...-IS .... l:..r. tJ~ JL... ~ ~ .;.,..;S o~ ..:....:.~I c...r.-;L.. ..:.LL,.-:; ~ " .~L~ ~

.:..Jj. . . . Lo ... L.o..::.-.I,:-

",,,,,"~ j .,.Lor' ...u". ~""' -'"'.r:-« ......t:;

...w..; ...-! 0T .Y" )S J J;I t.l.". oJ)') ).l .;Y!S ~ 1$t...;...T,).) r,;.....)'"'<" ..:..\':'L..~ t........;; (St.... ~.).J...r.-. ~ ~.,.:; ~ 4.S '.l..-S .,lS'..:.T I.; ~I.J 0-::1 ~ .)l...-.:;I ...:.-1 ..:...A,j ~~ ~ j\ u-"":'L:; L L...t....T,;.) 0-::1 .~ ..:.1.),.)'.;.,k ~ \.; (,5.)\..-;.;\ ($1. ... l:..J":' ..:........-::~ ~ ~l..~~ . ..1)~ 0 i .J":' J>\..J..4- J....zS ~ .1$'.:;\ r""..1 t.l:.." ',1) ~ j\ . ..1..,5 ~ L...I..o'f)..1 0:!\ ~ ~\) )..1 J..lS

J#.J

.~blS" ($),J~ J Al:. '-:-'~\ ($..... 1 I) ~\...,.... ~b t:l:.....J":'

.';':s1S" ~ ($~ ~I ~.,.. ,1..1 ~ ~;; ~ U'"'~ ~

..;.....l:-

0:!\ ..1,J";,J r""..1 J ~,;l.;.. ($)l..j.S' ,-!l...- ~.,; J.:.u ~I.:,..il ~ ~ ($,",,-:--11..; tljl J~ J ~ ($1....-:' c ) # Ja-b .)..1 ($..1L. ,1 J>L..:.\ ~.,:; ~u ($1.. '-;!L...-

r""..1 t.l:.->",!,~ ),.,.k~

fl .

...:.......1 o~ cS~ rW1 )~ ..1\....a:j1 )..1 t,.:.'f 0..1..,5

,1 ~GJ r~ ~~ ~ r-r-- J...IJ" jl if'-->",! )..1 J""":; ..1~1 ~ c ..1)1..1 ~)..1 I) ~ ..1L....,.:j1 )..1 ~\..1 t1L.:... ~ ~ )#)..1 '-;!l...- ,-;-,-"L.:... ~..1j~ )..1 ~ ,:!L..,.... ~~ ($),1 o~ :jl ..;.jl.:.)~ J..~ 0:!1 jl if'--->"'! ...J.A..1 J..r-S


-' lSI U,r-- lSl. .,p.>.,..T ~ ~":'y. ,r.;l: .~-,.l ~ ,;.l ":- -' ~~ ~ ~\j ~ -' ~.,:; lSl..r;' lS,;l;.S' ,-:!L...- lS~ wI.l)-, ~ ~L...; .~ ..:..~ ,;.l ~ ~ lSlA.J....:,~ ....A....o...., .,;,...!S ..:..\.l,;I-, ,;.l ~,......-... lSL."JlS ~.,... ~L...J.J-" -' ~ lSI... r~ts:.. rj"J (sh lS r~ 'lS.ll...a.:j1 lSl.....:...:Jl:a.; '';y!S ~l:- tJL wl..-I "r. ~lS JrS r~ -' .......... ~ w..,-.. ($~I .,-:!L...~,.:.~ ~"JJ» -' r~ ~ ($l. 1:..,k ~;; ~\j ~ .,-:!L...- ~I <S~~ t..; ....~I .... yi """' r~ ,:,1.,5' .., oS L. C"!> ",I r~1

'.rJ ...."

J=I , ":'j~T .;;,U""'I ';~';.l ~ ~ ...&.....!.,; -' <S';-,)~ <S~~ t~ Vl,;-,.l I l"9· o..l J:,I ~ ~~'-! (JL.. It) ..........i '-'-,;.l fY .>I~) vir. ,;~ ~ u-::I . .l~ lS.l1....:..::J1 -' (J""~I ($l.-=-:Jl::.,j '-! .lJ';J ~t~ '1 rj.l LL:.....-:- (Sl.JL.. ~ J U ..- .. ,;,~ J if~ ..:..L.,J.,i.. v~l4;... vl~ .:...s...- ~ J ..J...!, .;.;...I~ ~.l':"':' (S';J';~ ~ ,;.l v~.> .ll...r.....:; ,cJ'J..s~ . .ll.l .;..;,al~ ...A!t:,.il ';."..!S';.l I,; Jl4:..!.1 rj.l ~l:..r. v~4,;.l ~ v~ 19.1-,~ ~ J..:.,j~ ..ul..t> u!-::I.;..il ~..-~ :r.;. ~.,:; ~\,j J."J..'-! J:,I t.l:."r. VIJ-',) J') ~ ';"'!'J t.; ":-~ ....J...:-J ..ul..t> U,) ~ .::.."J.,....::. jl ~L:. )5 -' .::..l...w.. ($L.lz ~1.;j1 1.;\ ..:..j~ ~;; J ...;oj",..:r J JI..A..:.J.I tl:......... '-! u--\..;.. ($lr. r j ') L,lj"r. ~ ...&.....!. ~~ 'l"9'

..

v..1.S

IJ oI,..~....-:' J..,.,bJ.l ~ ~ 0~ y .l~1 ($l. ~j -' ~.l ~L..;I ($-,"';' -' 'dl.,." -' ($1 .u...,.- .,p.>.,..T .u..:....,.:.. -' ~y>S- ...;oj.,..!...;...r;...S ....J...S ~I."..i ~1...."..~. -' <S';~ ~.l>:, ~ ....:-1 JbJ~....-:' ~;"'.J ...;........JJI jl :r.;. ~ ~.,.,; Jl...J,) J0 .lJ~ f,VAVl" r3J jl ......... .).l "b J.ll...... ($..J...!,,; ~ ...;o.>yT ~ ,,~,; ~I~ Il"VV JL...).l J4.> .l.)1....:4- ,. ,l'" Y/V ~.) ~ (.l~) \ l"VY ~L....JI ($-,~ ~ oI,..lj->",:, ~ ~.,:; vl.!.:. :r.;. .).,.:,S.).l ~jyi .;..L.~ ...;..r--S ~L...-.r. ~ J:,I t.~"r. .).l ~dl.-J.l •..:.......1 ~L...- ~b

tr-

~ vl~ ~

jl ~lj ~ u-'L...:.I ($-,~ ($l.~\j ~ ~y ".l>:, !...?"Jl.;.. ($I....J...T.p J ~\jJ -' ~YJ.l ';y ($)":":-\ vl~ ~ o~\jJ jL:;..lo 4.1~ 0 ....:.......1 ~1 ...:.......1 C.l~ ~ ~I ~ "'-..,s-J.l


;ts" • .a:;;. ~..

......... j\

r-:,,)

t..l.J~ U ...u.,)..r 0w..:. "" l.J~

J')

~ (5L..;,.J l..i.;

t..~~ ',)J"... ~I J') ....:......1 r..s.,;. kl;",.,. t..~~ r-:',) t.~~ ,~I ....:......1 J\,)"">~ 1>~,) 0~,)~ S ,...;.,.,:. Vn.; ~ JL..u.1 J til:... r..s .J-'JL.. J.l ........ L-I~ r-:',) ,)J~.,x .~IIS.ll...a::i\ ';"~~.,x ..:JJ.l J...,:.;S 0.ly' .l~ "'-! 01.,;..-> ~l:..,x JJ~ ...:.....1 J"':s ~

o:J.l

J.l ~ ~\ ~J lS~:";' 'I"VI" JL ~,)y. ~ ~

/I..l .lJ~ , • .lJ~ IJ JL.... ~\ lS\~ J~ ~ 1SW..J,.."IJ.l 01",;...:.. ~ ~ ~ ~ """,IJ.l ........ L..I~ ~~ ~.lY. & ...:...!o\.l ~ J .l~ ~ ."".,.IJ,) 0:!1 ~J.J & ~l.,..J.J ....:j,.$,)<...;J.l IJ V::!~ ~J 0:!\~.l v.:-"'-! J .J""':' . .l""':'1.5' .. .l) ~ J'i.l .lJ~ \f .lJ.u. J.l ~ ~.lL..;; 01 J') ~ 0';"":' ~ J ..;......\.,;. J.JL....:.. ~ r-:'.l ~l.J~ ~I..:

.J.j ')r.J "'-! 01",-! by.r ~~I ~L- :,.;. J ""--~ .;,.'i~ 1S.lL......:i\ .l1......:o1 c."..1.... ~~I ..:JL.&. ~ ..I."........, IJ lS,)L..:..:;\ -.l...!.J ~l.J....-:- ~I ,Jt..:. 01~ ~ ~\.:... lSI.. 0J,.$ IS~",-! & .lJb ~ :,.;. ~~I ..:JI~ ~ J.l J

.;.:s 1.5'

.".:;1,.$ 0JJ.l ol"ot..,x 0:!1 ,\j~ . .l,.,.$ ....J.;uJ.l IJ """,IJ.l ~ Jl..!.il U--l..i 'r.l,.,... j\

"'-! 0')b ~

.J.. ~,,:; J') ..:...i..:. ~ J.:..lZ .,,-:!I....- ~b (jl;,.,..,x ~

...:-..1

".,L:; ''''' "I&' J... ",L..:.,-I J"L. , 04 ..,-L.I "''';' "Lo 0.u ...:.......1 1,.$ 0JJ.l "'-! ~~.l J.l ~l:.~ ...:........S:. ~ J

J-!-i"':;

~J.l ~ ~ ,~ ~t.,.·':' J.l

J.l U J"J.. 01.- ~ .~ ),)J~.,x dIS ~ ~'A ~ J~.l I~I ~

J-..J ~I~

...:......1

~

)\ 0i ~ ....;\....u,\

:,.;. r-:'.l 4".t.....-:- • .ly' ,J.l\.- J:,I

t..t.~ ,)J"...

. .l~ <,5"'\.....1 1SW:...".J<u ~\J J.J r-:'.l t..\..;~ ~I~ J.l & ..:.......1 O"""L..I 1St.. ..;J~ c.,.,...b .l~ r~1 ~~ ISJ\;,,;,..L... J 1S.l~ if-I",s 01.- elJ J.l 1....;Jl;- 0:!\ . ..J.>Jb Jt) l:.,A,,)y.:r.; J:,I ~l:....-:' ~ .l~ ~~ & ~ J .,;."jlyu--

J.l ~ r..sl r..sJJ~ <,5"'J~ 1.:.1

J.. . . . . .",:;

~...\.o _~ ,

.l~1 'J~~~":;~"'" ~ .lJJJ lSl.,x r-:'.l 4".\..;...-:' ~ .l~11S1~

.:-I,') .btl"

l:- JJ.lJJ 1St....;Jl;-

~

)\ ~

...:-..\ ~ t-~ J ..:JJ.l ~ ...c;;1."s.,....l J ~ ~IJJ


r. s. . . "i:. [:. 'r. (. c- c... l.. r ; . . '. [, 'l "::;..... r 'i;; x 'I. c''' ~ -[: • J:. t. 1. L:'I f \. ~ '0-, ~ 'I F L ~ r ,r 0 p:: ,". ,. [, '1 [', .... .r c " . . .r - ¢'y. .t c· f'. .r.,r c 'h c.c.-' - \ ~" [:. \, ~t F \ 'I 'r. " - 'f' l 1; <;:, [, ~ f 1. ~ 1: • t 'f ~t 1. t~ 1, C'c· ~ 1>r 't,f ci.<l ".L ....t '." '!~ ~},. ~,f' r 1. \ 'l ;- t ~ 't..~. ~ r-l~.f:. £' .....r Fe E." ~•.:-,1,";" \'~ 1C.,'tlo." Ee.t 'e'l [lp' ~f b\-" ~ ~ \![r.Ii. ~.: Ci 'r. , '\ 17 \, f.·1 • " c Y. [;-...• Ci[;- cc. \' L[ ,i.. to (:. :to ~ "<;:, t" • • '1· .. t <.c..t . '\. ~ " " , • c t, •" ~

<t.

~

l..

C;',

~.

1.0

~

~

~.

t;:,

~

.

} \' .

t; "".

f\ ~;'

.

r' ,. ~ ~,..}'.r L .

t .\.

1.0

t \! \:,

Ci:

'I ",.c.r c- ~ [;f.

fI

r.

11\ ~

\

.

{'

r [:.

f"J t 1,f [ 1: ~ c-[ Z-t. !i:. ". :~.t . " f.f":t "i:. 1, ~ t t ~ f:- ~

'i. [" ' k " c, f ,[ f:" 1· .~ .~ ~ . . . .

t

t

1.0

-l

~

~

'{

r •c:

\t-

~. r l f ' 1: 1 ~. l ~ .~ ~ ~ t {\: } 'r.r. r1 t !. T, <~ ~: ~ ~ .. f ~' .~ " }t, ~ 1. [:. ~ C-. of r:f c..'1 ~ "- 1- 1 r ~. :f: t, 'i: - Ii. 'I ~ f' c.f: f-, :t,. t, ,.~ \.r t 1.r ,',[:. [,- h" 'r. r f ,[, r. "" ~ ~,~ 1:\r tf t Cit 't,f c ".c.- ,. ·L, - \ :r n~.,. 'It ~" \:.[. J:.' 1 . [:. 'r. l' 1. ~ :: r. c; [ G' ,v; ¢' 'r. " 1'~ J:. J:. t \; ., n f } " r." "" .t·., f..\ "", t,·r . f

~

-Ill Ii. \

'L

'- '- r, \ ~ ~ " . < r"f'';". ' L ~ .c...

0

~. ~

-~.

\.0

\.

"

....

't

-' 0-'

[. t· " ['.t" \'r.{.~r,ct:\L {..r L l <>'

: '0.

r. "" J:. ,[ c ' -' ~. 1: f" ",f.. "c.. '

1,

~. ~

~. t;:.,...;-....

<;:.

c.

t

.[, ;f" ,f-" 1. ~ ~ c'

f :.;-'" 1.C'

~ ~

~

r ,

c

...'

-

~

f;,'

. c:.

4('""",

\ [, rf :,.-\r ;:- \0:- • ~f 'r ."~ l" , t·. J r.'.: ~ 1. r' ': r 11 " " ~ 1\, ~,. 1, [ [" 1 c.."" \.. " t'" or c,, ,~., . '- \.. ~ ,

"

",'"

~

."

<;:, \.

e"l.\ •

<;;..

t,.'.,

\. " <;:. - \ ,

't

,'"

r

C r l!. ~ " t.r ' ""! 1'1. C'"c.. • ..cC-. Ef; , . r ~: '!. f l' 'it'' .r [, f. r ' ft. 't .1 C' 't

\:,"

.

[.

.c.c.- ',r., < .1' c". . C;.r c [:. .~.

'~

't ['10 ,

G ...

'--..;-

'I. ,

...


....." ;. ;;. .s"'·1oJ ......' 1St.... uLjL.. • .1.)u..

L.-,~L..

.J

J..,..,.u

.J ,.)~1 ~

(...l.J..I"":' .......:.:il._

'-':,1

lSI .;..oJ ~.,:; '-a.....oy ISl~ is') ~~

.J

u-"''-::---

'r'j') 4..-L.J"":'

'1S.)l.......;J\ ,!.S""'~I

~

...::.......1 4,,0..,.0;; Jl- .P ~~ ~ 1St.- ~:"'J jt !S.)~ -s\.)b j."..... i.Jl.,r.l ..;..,,:..-$ 1S1..-:' rj'J c.sl..)~ v1r-1 ,).l 4$ ..:-1 ui l. ~:"'J 0-:!1 u..-""",:; r-r" j\ l.!......:.1 "........ ~ .l~J ~ ..>.,..:.4'-:! (~41.J LP...,j) ,~~I J (..pL. ($L.~~ """:'.;b .)~.J r-- ,.$1 1..)l:.i..L.. j\ rj"'l ~.;.)~ ...:...- l.!..::.......1 ..............>":' 4

l.,.)~ ~,.) ~ 0l:.......:.~.J ~ Il.pL-:;l/S1.

uL.jL..

J

L...)t.

J ~ ~

J.. 4,,0..,.0;; 4.-li..-:' ~ &

~;; 0 1 ,,! ...1.:!l:o )\ JL:..-. ~ lSI

c..r41 .J

..::.......IIS.)~ (/11/41., 1.S""'l:u-"~ tSl...)\,.-> ,JL:.. 01.".:..:. "! .~~ ...:.Job <J""~

1.1S.....$'~ J-'~jl...:.JJ.l ~ ~~.J ~ ~.).)

........ 4-

J.J-"I ~).)1 .P ~~

J

~~

..:JJ.l

.J ~,..,..J .(S.)L...-:;\ ,~~I ISL...)~ J

...,s1 ~ J ..J...I.;\...r..:. .)~J l..! ,..J...;...!.~ ~b ..:.S.)w... ..:..S'.;l.!... 0lS:..! -.wIYif L..l~ ~I ...:......1 .lJ..J..:>... 0~\:..j

"j~ -.l..W.~ ~I,) .)~ .),.) j,).r' J

~

.;..:..:S r--I,....i \.; .)~ '-! k~.r lS""'~ J ~,..,..J 'I.p'-:;\ '<.r'~1 .)..,...\

w...,.b.,;\ . .;.,.:...:.~ 0i ~U;J ,~p~rS ~

,........ 4-

J ..:JJ.l

.,;...;..u

J,.,..:..:S (.$1->"1 r.s ..A:,·~1 ~

0.)~ t.>'~ J~ ~.).) J L..)~ ~1 0').".;0

J..:.!.l

~ ~.)

,;IS IS.)J"~ ~IS J tJl.:... ..;).;\ ~.J Q~.)~ "! u-"~ ~.) .)~ .)L-:;\

....:.......\ o~L.:u1 01~ ~I)S J 0l:....1 CSt. ~1 L..)~ ~.P 0,!1 ~ )\ .~~ ~1.) lS"T" ~ .;.4.;.) ~ ~ J tSl ~~..,.:;...:-.~ J.l ~ lA..l~ ~I jI tSh~ tSlA.~.,..:. 1..S"'~..,..I,.i-:o-I.J r.r ~ ltSt.0l.)L.... .;..;.jl.,,:; I f ~ ~ ...,-!. ~

J

:n-

..s....s j.l,r r.r~1 J I..S"'"'~

.l..,.5J...:. J ~I .\.;:;;1 J 0.lb 01.)L.... ~

~y ($IJ'! rj"i tSL..l~ 0-'''';; \"T'" jI

.s

:n- Ji~ J ~ tSlA..lt,..... ·">":':sif

tSt.l...;.;J~~.J '~"":;.J)S .~jJ-"T tSl...~J~~l:o .s~T~JW~ tSt.. 0l.)L. ...J"j..,.$ .,I."j ~L-. .lJJ-" J ~'-:! ,.y.JJ.,r. 4....a...~ ~..."....;u .J ~.;.:.) tSL.J.-.. ~tS1Q...»' tSL.~I.J tS...$).s. tSL.~.J I....IJ~ ~)I.~ tSL.~..,.J;.tSL;.:;JI ~ J.l.J ~~I tSJ~ .l..,..s:J-.l~ !SIr. ~L:.. J 'l..S"'"'l:-j~ • .l~1 .oC..;!l..r'" '0l.)~ G.~I tSjL...l~w....... .'"'-'I~~I ~~.,,:; j~ Jzl~ ~ Jjl t..1.>.,. ..&...:...>l.. rj.l .... 1.>.,. d ..&:...t.:... . .l)~ J..sj.J1.;; ..J...!.\>...:...:.b t.........y J~ \.1 rj"i ...,:.A.> ~Iy~ !S)L....lt,..... ';"J~

J.

:n-


-,....C·c· '<- '!~ ,., t.

,.

f' c..£'

~

1.

¢'

<;-

r . -

\... o·

~

~ 1· .: E-' '" ~ ,:r--~

--.

\

~

'" ~

(:

t..

~

'"

<i.,

L t' r. ~ I: \.., • 'f;:{'\ • 't.; \: [;" ,s E

r-i..

~~[ ""t&'V

\

t'

:~'1c,·!L~'t· c, f tL. t· t f ('

. ~.~,

(.....

{

t:

-

.- r. t

~

'to

't 'C'

c

f-

.r'

•\ r, ~ '" ~ 'to . ' tl . . (. c· . ~

I: " - f) ' t . [. } ~ 't,c' 't, ;

\

1

-. t

c·. .\;.

".::...

.

-

f;\

. \

c· \....

E(. .,

- . - 'to

• ~• .~. \

t.

c;,

- ' ,} ·v '1;; ... .f -t -' '1.' ' '[., . :- f 'r~ ~.r t~ 'T[.' L ~• ~r }t, f~ -;:-\" , • .,¢' ·f·

..........

~

~\

t;;,

1··~r·

f

\I

J.

l' ~

't-{E "E c,\;olf.'1 'to ,_ :

~ 'I,.

~

1 't,

.. \

\i:

\....

rr •

~

)

r t

(

.

'(

' ,r. ,- ,

~C'·f -:\

r. {" .

[, . . ?- t

'd

rt

t

bEs~fl~~' \. ~ .t

c

Co" . ~. '1, 1-:- .-[, s.

't [' '- , " . L,

.-\.; E!< c-....

~

v. c'C'

f. ~ 1. {-

E}~h

c"

': \ ..

, ,tL.

1'F

L'i\

'1,.,1 ,t,\.. h' l ~ .r (.

\ ~"., 'd~' [G;' c, r 'I;; 1:. F\ frc 1'-' ~ ~ : 1- r. ~ 'l. c '''' ~ o:-~.".[" r'\ <; .c'

• "- '" 't. ~

r '" t .- t

t- 'I ,c, \

1.

(.~ \•. , :.!' ,-r': -'1-)·t·" - . r. c: t;;,

~. 'I.

l'c,,. 1:r i:r ~'~.t ~. .:, t: b [, 1t: ~. 'I, \ .[, •• f:' " " , , · f , t · J'tL.~ c, ~ b f L• r. 1, .r t r.; t;.....f . . ~r; J-\....~ tt, t s, .t......

~

r. 'i'

~ C \

v. ....... .t

c· - ., 'L

.....

it

.f \l ,. " ~,,,,.r' e

--f~ ...... v. .......!

~

.-" ~

1,~~ h 10 • r~

f l' h 1 1:, ; t t 1\ ! r 'c \', \:' s·r ~t ·r:~. f . r rt 10, ~ r f ' r E'. ",,- 'I'Cl\~,[r'l~t: r \ . ' . . -, " • J f f f;" ~. ~

,[ • t, I l. f L [.

t;;

'" Co

C" \.

,,-\

....

f:', -~ .r·· t 1 ,;~·.t ~ t·" - t;. C. \ r !' '".~.--, ~ .' t • ;. \"1 - '1--c, t· Ii.. : E..[, ~t [: :::' '1,., ' 1-~ ". f L 1 0: ti;f. '1h' OT,. ~ I< 'I 't. ~ ~.- E ,.

'tt..t.-'t,

~ ,r-..

Ir

'to •

\0

't ~ [- -f s:f·t1 tto ~ 1: ~ ~ ., ~

....

~~~i-.rf~.E }-, .. ;;.~ C.

1 ,. _,' • _ 't

,r"

.. >


t- ~ r: ... 'it <;c, 't. f: 1-~' f' f: 't. 'I <;c, ~ [\," ",." ~ ~}~, ~1- F.f 1. 'h l It .;-"\ [; ~~, \ {f~ 1, t t' \ • - \ f j " t L ":\.t ~ -, [, ~' .r ~ L ~ r. C" 't." x·' c . 'r r., 't~o .t\e','I ,.f: 1 [,(,-, l, .\.. t t. _. '1 \ \ c.. 't, r '- r." . . \ . t J' .t ~. < r. ': ·r .r ;: r .~ ,~. 'I I, t ,,: c f 't" c: "

;-, ~.EO

;'. ·f iL t 1.

~ "

1[

~ ~

't.

"1'

.t \

~ f'

'L>

r"C"'t""'!'"t~ t' ,:f~ ~ t ~ q n, h - f {' r pi " [, c.." ,

r-""-" } 't-~ ~ \ ~ f: ~ ,r ~,d ,f..,..t· "" , r.~. ," I;<~, t :\ "" t 1::. V

t

\ :: .' t;, [, i-~ 1:

f

t,,, ,[ 1-. ~'1 r. f . ,r ". ,,: t , r -f' .. .f" ·f' n [,}. \ ,~: -:-' 1 ,,' r ""r ; L b U·: f f. r-- .r .[ , >-'.1 , > tt: ". l

" tc. (1)-

,

't

.

C"

c- It.

y.

·f'

~,',<" "r" ~'t.. ~'-

. ..... -....

t ~: ~

.f,..

~

C"

tq t~ "

c <;c,:r

..

. t~

:~

'0

't,

't,

\.',

_.t " "". ~

r [,_ 'hf.!-. ~.- ~, \-"- lr' ... Ln f f "1 ..f" " ~. 1 c " "- ~ f t ~. ~ .. c.. ~ t·

.t'

-

'\. \ 1-1;< it

~ e: l ~: t·

c.. [

t .1,

'f'

<;". "-"

..

t.

c~

~ .t '~ '1;., h . \"" - ..... , , -

nL"r r\.. f

.f' 't,

".

1"

L't. f

'tc .f" ' f' 't, r.

'1.:, ~ - ...... c; <;:. "" ,[' ,o' F t. 'f; " .t

r.·[: r.[, 'I.t !.". 1," .,[' p" ~ "-;- "-l~\.. . .t. ,r 1;, r'" r.t ". <;:, [. "" f ' " t F· i; • { Co .~ \ c 't. - ~ X' \ b .--. ".t 1 .. ; t -r-:-.tt. "" c -r. '- 'i. r·t '. t- ,,: .ftC 1<.f 't. i: f '< ~ :f 't-.r.t \:, ~" , t· .,r :rf. J' .r ~ 1 [~ ~. { -"" t ~ 'r.. iL r \.. \ [. f [ [ r: r f • t. ~ - .. c . , " [ ..1:. '::::....~. .' t. . r \.. -' -' ~"'" ·r [,. p..... " "t.. r' r.. t...... ('...... r.... .. . . . . ~ .t" 1,.,{, ~. e 'i 1 .~ r. J -, c: 1: t' f Eo [' c tt " ). c;' " f f t ~ } ~ [ . " r" .~' ~ s. f : !;.;' ~" \.,' cr. ,I. r", 'f-; t t ~, -: t: £,. c'

t;,~

R

L

c

"~.,:\., f-

t

'"

T\.

(!

~

•\ e ''1 . .

C"

_

pi

{.

'(I

r"

r

:"

."-t

~ t' ' -

~....

,

.

<;C,

t'

!i,

"

_

.r,

'i.

t..

'1 _,

'"

C

Il

~,,\. ,

,

~

V\

L ,. '

<- "- • ,

,.. "

r-

c.. '1 \ _ r.

1, _ ,

"

f.r" -'

-

1.

~

"-


'c; ,l

r

,

r ,rxr. [,' fr !L'; c.. r.;f;'t 'i1 t

t

~

't, 't ' c

-, c

• .

::- ' t

1,t tLt }

I;,

t: 'to

E 'J. J'

1.. ,f \ -[,

[, ~, \: r, .:.10 '.' • C - f:

.t ~ ~.' t

~

c

'\

r.

c

t

(r [ , ,'t ~

c,

1.';;' -' c .t

;

1: 1 ., <;:, ,

-

~

I,..

.f _

'-

.r it

'r 'r , 't

" f

'r r

~',~ .'t, "' \.,

I..

V

I:

'1 i{' ~

.-"

<;c,

'"""

rc .l~':t,

it· .f t '-

L 'i. L 'to ./ c· ,J r t ~ 1 t \;. t;-', c.. '- .t 1. " 1, - r.' t,' f ....

'"

.;:,

'" l:>; -'

';;

I;

r .. ~ ~ t;,

,;;::.~ I

E .j E ~. '(..

E, c.. -

l'

[i'

r

-

~)

·f

f • [,

-

c..

I...

t'

~

r

'1.0

(•

.t t ~ ..,

[,

\: f 't · L

t;,

t' [,

"-

Ii:

,1...-

c'

\.0

...:..

C

f

.:- ';;

~

t

1;,

~ r 't; [. Ft ~ l c: ~ ~ 't, . f. ~: 'i.L; .l'~ ~.·~.t,r: ....~ .~.~ ..~, c.,~. 1 , :·f11I:,;~: t ~ t ~.:- t~• (. ';; 't 'i .;," .. - . 0:.'-.~.. . cr. 'a'" 1 .[, !' d t:,!;,l " ~: 1:' ';; ~ 't. ;. f<~. r~ f t \. 'b{' H ~ ~ . ['"'1 't., '- r?Ii... '" 't .f r, ,F f ~ \ 't, .f f; t· ~ ! \ 'c; t ';; ~ [ l' ~.: r rc ~ '" t Ir, ... ~ r t t ~ ~ 1.. t. ~ r;- ~ f: & 1..\. [. ,,' .' . v. ct. :r t . ~ ~ \ .': 't O:':'If ~:r ~~.:-r 1- ~t \', e.\ f.- ":.:..~ rt.t l~ 1.} ~l ~:{' ~0. [: .r:r [: !L 1 ~~. r- r; , .r ~ r l ~ r ~ .c ,c • -;. . . c . ~to 'r'1[, .t_ 'i..[ ..... .. '-,.r. 1-t r. 8~ ,f • L . ,fc .'[ 1 L \ -' c ~ 1, .r~':!-. _ Ic ,J- \ I;;~E!'[r -" 11 -' _ .[ ~ f' o:~' .~ i [1t \1 .t (r', f ~ 'I' ~ \' t ~ r .' ~ [, ,r ' . r ..

"-

,. .[

'tf r [ "' '- ';; ';c f ,t, l' • c.. ';; 1 ? c ,

c c. q

r. ~ ~. 't &-" £' [ [. 1 1,. f [ 1, , t If' ';; i . t -;;; co. E t -;;; f t .. r. • • - - -[ ['i, ~ ~ . 'f-" [, ·t 'n

y

1

~

[.

f' -C ';; - ~ f. ';' 1: 1- ~. ~ 'l-- ,r,; 1, l ~. [ "" ~ t' c ,{ Ft \ ~ 't, 1, r (, i . < , , ' [ 'L 'to - 1., C' ,~ ~ c ;;' r. \ I:r. ,~.h -I' " 'i c';; '.~ l.. -,~ ".. 'i., c..".. ct .,.r ~[ -[.; 'tfcc'" • C r. ~ ~ i• : 1:.. \ ' [t-' c . " ' c ' c.... c.. • 'to - c·

.:. I;

.1:'

d- .[,

I;' I: ".'

r', Eo 'i;- Eo t .,,!=- t

't, c; . t. ~'

{

'r

'1'1

'-

""1

to

r

I

1


fI

..:.S'.;l...!... ~ ...A!.l..,$

rlL...

'OJ U ~.).,T ,)~J ~ ~l..,..s..,... .l -' )\ \.; oi '""':!~ 0 ~I ..:....~ (.$jL..)~ ili-... V::--Jl,..-.;- . .l~ ~l:- \.; ~.) .J ("S'.)LS:....

IS;.,J~I .....,..L..l~ '"":!~ !SjL..)~ ~I

.~b.;# ~ L......"':; .;..l:!.)J"""';"

~ '01~ IS),...T)~ ,~ ..:....~

""">'i\>

J

. ...w.~

~ ..:.....~

,"-01 01,.-.- , ".".r" ...... .,.,)LA;jl

) r-

~.) """" '1 0~ ,..:.......\

o.J.j\,;

..J.....,!.)~

<st..)#

.).)7"'

.).WI 0-!"!

~ 0~ (,$L..)~

.......

IS~ ~ .),.,$l"""; ~b)

..:.~:u.1 .r.. \S'.:;\ t,;.A~l

-'

..::.....~ (,).)..,$

..a.... e:l--o' oy!$ Ii"- "I.., ",01jL <l.:...... ~

., ..._~I~ - " • • - ..... ._ , ) _ t.:.,' -,-;.J...r.'.J L:;..lul . ~ r---

~.J

~ 0.,...1.....:-: if)L.II.5.)~ ~),.;...

0l.!.~.)

4......4-

.).l

.)';J-"';.)

..:.......'-=-'-

U ~L.0i -' , ~.) ''':'''''''J,) ~J...,... ~ \.; 0t.~1 ...:.......t.;:-... 0-:!1 '"\..i......\.;.. ...J.:.)<.f .}.,.l ~ ....:......- ~\.,.) .)~I tk........ ,~p\.....a:jl o\.S'"",,:!.) j\ ....::-..\

l:!

c.r--J,)

.;.,..!S ..>'4> ~.) ",\...:;1 t:L.,. , L. ~

~\.S'~ tSl....-;' ~~ ..:.\.).)L- .;...:..) J 0y.;.; I.SJ,J~ ~ I L;

~

leI, --'..,..-

~

,,,,,I" "L.lZ". -~

'c

L "

IS'~~~J

lSt.)j~ '1 ~.r-.) ~ ~ .L.L::>JI j~ ~I 0.)')Ji.r.. .).l~"';

..:.....1 C~

0J~ ~

.).) ~ .l).l Ift.)l>. LS.J\jS' 4.,!L........ J ~.,:;...;...;b J lSJ..,.l.,s.:; ,~.)l> c.:--j 0-:!1 .P " . .;...\ ....... 1y;...; ....:..........) ~ (/'1. ~.)~ I,f'"'~ ("S'lA,....I.,j~ ~ . ,J.,j;!.l.)y......-! ,-"",I.> ~I j! ~ !St.;.,...:S J '-:"~ 0~ .vWi.....,..~ ~ ' LP\.-:j\ tS4 tS.)1.S:....... 0\..jL.. ~ !St...)y!$ , ~,j$.).) lS.)I;.S~L .......-' u .;t..:-;; .. ~ tS4 ....;.)o jl. l:l~1 J 0t.:....JS::.\ ,.......:.1,.,.; .ts:.......,.i , ~lj ~~ tSt.. J~ j l ~ .J rS ,L.J # V:!\ ~ .......... 1.:- JI.:-J~ . ..J...:,~.J-! u\...>":!\ :,.;. ~ ~ ~\j '04 J~ oS ~y1<..S" .. ~j...,...""""'.J ....... \y...,.i:.J~ ul.l":!\ (..pl-,:j\ ~I.JJ Jlr ~ ~ jI ~ lSI... JL..J~ ~..$ . ~ ~4 ~ ~.J V:!1 ..:.....\ ~b ~ ..L.JJ If....,.i:. lS4J""':s ~

<..S"LI ($J~

lS'""~ .J lS~L......:;1

rj'i .:..~ jl ~ J~ .J "~y. ..1,rA ($~\"':"':'I If. .J ~ ~ ~ ~I.JJ ~I 1.;\ ~,.,.:; u-"~ ($1... ~j ~~I ($\....-:' ~)L.I lSJ~ ...:-...1 ....;..:.1... r.J~

~ •...:.....1 ~I.,.. y~ l:o ~.,;.. IJ"""'~ ~\.JJ lS~.."..... ~ ~.,;.. t.a......,;; ($L.oI..ot..J":'

'.... J. .~t.- ""jL "

oy!$ jL,; J;,W jI "'''' "I..oy!$ L -,-L. J.,1,0

' tft"JU- lSI.. ~\....."..... ..,...~ ,~",:; r.s;)~ r.sjL...y.J r.sjL.j~ ,~lr.- ~4- J~ .~.r.?

A,,.i

~y ~J.,.. ~~ lS~L....:i l rl.J~ ~...l...!.J

r.sl.r, ~y ...;.,;b.lzJI.J ~ .J ~ r.sL.'ilS' J.J~ r.sL. ~ ,~..i...S' u-y'" ul..>":!1 ,~~ ($.>-" jI


.[, "f \.f\_,.cF 't;,\ .r-- \.,"- 't.'" ~r " t' "

"- 1:' t

\.

('1 'k \., n7f,f'~

'!:

-;( I" "-" 'l~' ,r" .;,. 1:, \:r "-[, ~'.. 'f.

~

~

10 t: <i

\: ,

I:t. 't.-

.

(

~~ ~..

,

'" \., \

"-

\ t., • r {< ~., ~ .l.,- t t [, F C' C'C "-\;

. -

·c· -'. .C '! '1 <:

\;

.

t.!

t.

", C

~ k

[&- :p ~~Jt1:,~,d; \' ~\PJ. ,. r. to .r 't. t. C ~. 'I " F~.

/, \: " " ., tc [ :, t' r ~ t;.:.. \.0...... 1 ~ ~ ~ t~ c:

~

~"f:. ,r '-

f.

t ,& t . [ L "" \'- ~ 1" ,.. . . ,r,. f c. r... \...... . ':'.'< \.0

lo

",.r ~

t

.....

t:.;

.l

~.

t . . . .f': \

\.i

'_

~

I

1:,~

.:

<"~tc'1':-" j::\" Y':t~

:\'·r ,\

"Q'

or\: ~ \. [,

.....

"1 -'

0

... \

~

-

",,,

"'"

t ....

c· :t ' "-

L'\ -

I.

k

\.i

""'c;~ 't;,. \;,( ,

(;

\.; ,,~~'

l.c

f-'

r"

1 1'<' .'"-< <:. .C"~' [ L, ~ "r ·rf: 1:, f .. -, C" "'I; co

..'

f:. \. • ,[

' _ I.i

~.

r

.("

....

t··c

~ [ i( [t~' ~r L~ ~ r 0

f.'t..~ ;-C,.\.L ~ • >2: " ' ~ .c 10 'G 1" '\ 'I

,1-"'\ 1:,0

... ~


,

"J

] J

--


"\

~.

~~ , 4W.)I

:J,!

~~

a..u."

,

c..

<.....> , J,..ur ....... ,~ ,•., ..U... U

.;.J"

~.J

t

(",,-,p) II"VT-I"9"

,p...

... I;J'!'

11"V.

\ I"V\

I"'VY

,p...

... l.>.J"! .>~

",

~C~

,p...

\"'9~

... I;~ ..~

~

~

11"9'\

... I;J'!'

,p...

... I;~

'/'

\ '\ / '\

'/' V,

V/V

y\ / f'

~

\V/V

\t/9

\~/,

\~ /r

A/,

If/A

v ....... J~

\/)/ 9 ',\ / 9

'1'/ '\

\\ / T

1\"'/ '

A/-

'''/ A

A/f

TV' II//)

1M'

'1"/ \

1"' / 1"

I'I"/ P

\6/ f'

A/'

6 / 1" \ /)/6

\\ / v

\\ / '1'

V/ '

\\ / .

VA

P/O

V/ .

' / V

V/O

V/ I

A/ _

VI

A/I

,/.

A/ '

'/ 1

,vi) \. / ,

,/\

9/>

0/,

A/V

V,

r/ ,

'/-

A/,

16/ '

'/A

11"/ 1.

V/ '

'f'/ T

. / .\

./,

'T/'

IVA

,/.

11"/ '\ II"/ i)

,y / v

,/,

VI

VV

,'/6

V/ '

V/ '

A/'

V/ I

' / 1

' / 1

I V ' IVI

M

19/ '

\ ./ \

9/>

A/I

r/ v

'/'

~

\/)/ .

,,~

9/ ' jlS"

,,/ .

\1'/ '

V,

''/V

-I/V

,,,/ .

V'

V/ '

• /V

V/'

VI

'/ 1

II / A

V,

r/ -

V/ .

, / A

<.Sj);W.s

J

.J~

J

.,.,1

v~'-

.,;,l.. .....

....-JY..I;

~i

. ( .....all) , J~ ...,....,."u : '-!.S .U;~

...


•• ,.

~~

4JT ~I.,).x.ilt ...;.,,.:.r1J .r ~.J'"'" ISlA. ,.', (J"i.J0~)

JL.

r,.· .

H'y,..

,rvf

ff· • f~' • t' \ •• rA6·

\ry~

""Yr ",'VV

''-VA

r6Y·

,rAT' Bahman Komaili -Zadeh and Behnam Nateghi. "Financea Look. Up, for Now," Iran

'JS 1:.""" :~

Bu,incJI MonilOr, September 1994, p 4. f" JJ"""'r

45'" ~ O,)~f ";'..iJ1 , ~I.,) ....,mJl,~.u ..AJ':; a.iYl-. ....,:.0 ~J

r;.l <C.ou.Jf,

J,'

4ooU)'l J') \.S.,)\.A;il

(..J.....-.p) (\ rv,LVf) j:;.l ~1..:.~ .-...I.:.~

Uf f/ f

. r/ '

A/. r/ f

(\ ,..VLrA) JjI ... 1..:.r, .)~

~1..:.-,,",

./'

r/ I

v.

A/V A/f

, 6/ '

IT/V

VI

./'

/ .

v/ •

0/ /1.

V/T

./V

\1'/6

lSj')JL:S

..;..,.;.;.

v';"""

J"'::"""':'-

jISJ':;-,,",J~i

"l.:.>.L. ,,:,\....u-.

A/ \?buoJl,;..1..:.~,,:;

.:J!,.II ..,.)1.../ ~ ~~ J ..,.,I...:lpl <u~1 -,J ..hI ....u..... : ~ .):J IS,;S".. ~~ uL..1 JS ~J .).ll.. ~ ........... !,SUi 1S.>L....:.i1 ..;.);,5. ~\ 1"F~ .~ ..J"! ...u..... 4OV)' ..:......,.t . ' ..... ,\ 1"Y1" .>1".... Tr•..;.It..S" .....C.,i..J.J .'IS:,$.,. ..s:.,-! ..."1L. ...... ~1 u.:.-J!r:,~"Jo:' J ... 1.,;.".,. 0L.jL. ,(u·vr_vv) .;.~, ..,.x...r ~ ~~ , ..... ~I '.s~1 ......." rJ'" .• n'! J •• N· • t,.,~ .s'"' J"- .s~1 .sIa ...?... !.iI' ~ \ l"VT ~ .... \,;~ ,)l.jL. ,(u'Vt'"_ W

J..,-


.

r-".)..i-!- JL.. ,.w v!,.!,

f

," ":.!

,1, ~

]

'0

.J

,.J ~

~

J

1

~

'" :>\ j

"

'"

1., ~~'~'9

'}

>\~

.lj

"'.

~

r

~~

j'.

J' • ',J!

.I

i' IDII

i :f

'7J

..,

~

J

J

"

')

;~

'".J

~

~

i 0

J'

.I

!J

'~

.- .-

~

< (t"C-,.. )

. .

~

j

i'


fV

..

, .s ..;.. .....I.;~ tJ.r<

:~

d--"-.)~

.;..I.,.>:!l

U""L-:;\

t.L.:..,1

~~

t'~ r,f"JoJ'! <.S1~

.,

HOOlhang Amirahmadi, Rcvolutioo and Economic Transition: Th(! 1I31Iian Experience, Alliany,

NY, Slate University of New Yorlc

P~'I,

Roeomlruction Plan and Prospcx::1J for lIS

1990; Hooshang ArniMnwii, Hlranian Economic

Succe,".~

in Hooshang Amiruunadi and Nader Entenar

(cds.) R_structioo and RcSioaaJ Diplomacy in the PcrsLm Gulf. New York, Rootledgc, 1992, pp. 109-54: and Jahangir AmU1llgar.lran', Ecooomy Under fbc bl»nic Repllblk, New York, 1.8.Tauris &t Co Ud. PubiidJen, 1993. """.$ •.)1...

e:l,;.. "";),;;1.)1

[~.>~.,1 ..... I.;~ ,jt.)L.. ~J

(..;I..;..;)..r"v ...".--1 ...hl:$

.T

of ...... '\ 1"'11" ..1.>...... ,~ .'1 ......

, ..,..s....

.,;,Ylao'

,\T'vr ..1"..... \ \ •...:>4ot" .... \,;jJ.J •.;..L.,.:;

.' ~.> U"'~ J'> ..;.a;~ .;.lJ.>L-. ,~ ~ :'-! .S ·oJ

.A • ...Ay vaJJ-'~

'.s~

.r .......

.... \,;j.).J ,.I....Li-1S'

,,''1'" .>1.>...... p

J

1S.>l-:i1 ........,:;

.J

J I."JJ~" ~ .........,.

..w.j.

JJI ..... I.;~. ,~L.:... ~ .0

.\ ·. . . ",.'1T

JL.. .saAr ..hFjl' , ~,,~

J ...\,;~

v\..jL..

. '1

'J~ uJ..Y..,j J 1S-4-~1 ~.,... .1.

,OY_,V ...-- .H'F\

.,~, - I ~A

.'f

oS!... _JW ...s.>I.A!f'

...........,:;.J ~ J~ .J~')" .).o1,;•. J'

...;.e.)Oo1 .... l;..i..v

~

Jl:.. vl.,.a ~

,\1"'1- ..........1 J ~ ,~"_.:o'

.01....,..;11"'11" •.;..1..,..:; . INI

•• U""~I

....... r

O.A.:.,l.; 'oS~...,.-.:

...-- .1 "'''I''-Irn

.t. 1$:1

.;,!J,lf.)...

.;1.-:. '..s~1 J ~

.f"

.sl<o..x- .vl...!!

1S,:,)'..s;~

w&..l&ol

.,

.r J.;l.;.5'. 'IS.:,).,. ~~ <ll... J.S" ~; ,.).>~ ~........... . I' ~ "rvr .. ,.>, tr .~ .... \;jJ; .,,;A..<:!I ..rL'IS;~ ISjS, ~~ ...'1l...

~! ~.J~ :I •T

.• t.....r-lS"

J

;1 v.;'" ..;.e..)Gof.w;1tJ '0I$.>1....:i1 v:iS

t..'>;Jl:....> ~ ........... JJI .... \;.,.. .IS~ ..

.II

j;I..;.'1~.

.,r.L:..

~ . 1\

'tJ!.L.; IS...,... ............. It .Y~ ,I rvr

J ..rJJ'> u.I:..;... (jl- .-=.......I .~ '>;J~ J-;.>..c-.~ ~ ISL:---"" j)Y

.>1.>, F

ri; ~I

'rr

.I r

u'''; ~;W ;.> JllIlI BuJineJJ MOfIi~ :A.!.. ......1 0'>1.> <,;1;1 jj~ ";~;'> u'.,n..,s' rU;1 ..2J"~ 9· I;; ,. ~ ISjS~ ..s;~ rl&.. ~ J"J .ill; Irf'A-vt 1St.. JI.... j)Y J......,.,.:.. (r~) \ " , The Economist Intelligence Unir ( I' ,,-, II ) ..;.;l,,;.S'~.>.-;,.,.l.'.i1 ...:-1 • .>..$ J.;l.;.5' Jl..................J.>

; .. ..J....-;'> Y·-\'"· ~ I\,"VT-vr 1St... JL... 1St..>""!

'J r)"'"

v\~ .vlJ'""liI .>;~;.> (TI...,.)

...:-1 .....$ ~ ~ ~ ISt..~ .AI ...,.. IrVT vI...,..:; • l,-y, ...JL. dJLt,;:l/ ..h'Y ,~,,~ J ... \;~ vL..il.. . I'

......1 • .>~ J.JI:,,! ..,.A.i 1..;.. .....j 0t..:.-~1 -'-;.> .;~;.> I; <,;\;\ F· l....> ISI~ ........;.> F· .>".....

u'ft.,s'

ri; ,..;J,? ;l."..i 1S..,;.;J.> ~

rU;\ ~ (jl:... .\~ .>;,..

ri; ~I.s tr'

.....j J


:)1 ~.)~

c:1.:... V!I ...:-1 • .w.

Hooshang Amlrahmadl, Revolution and Economic TllrIsitkln, p.198;

"rH' Var. ~I

,,~ ~.)I.-:.

v-......-lo--

.:..I.olGol .. ~I-,-I.).) •pl-::il ........,::; .J ~.)~ ,~ .:..:.-

\. '~.J .... l;).J.J ,<.S""LI cSl.)~ ~ ~~ 'cS.)\'; ~::u ,-:--L- .J ~T"T

v-

.\T"99 '.)Y,

~l.iS .;.~

..s.>t.a~ .;.(.)(6.' ,.. 1.& ~I.J

J:;1 ...~~ ~yU ., 9 . I r'Y1 JL. .;~t..df ~... (;f" . \ v Illllf8u$im~.uMoojwr,JanU&J)' 1m,p. 5.:..,. .s..;. . ,~

I.)

,ft".)-"

r1.J

...:..>IuJ ..;l..)

.d .)1.J;...;.;1 . I.&.)~ :J:,I

~,;.

l.l;....-! . 'cS~..r.--

"""'--I . , i

.A\ u- , AT"....... ' • .)1.-:.

u- .\ T"VT" v~T TP • .)..,..:$)/ot.... .;"J .:..I.o)(6.f • ~Gennan 00 lmpott from Iran Drop-. T • •A

'';'V,...,...Lo:....t.&l::

.V u- .IT"VT" Jb...... I I ~ ~~ J

..,..to.:I!-l ..s.>l-::Jf ~

v~~ CS)~.............,.~

('1J....u..... ~)' ~ ,~ .)y.

. \ rVT

, ~1.....,...

<.:--L-.

.T\

.J .... 1.;....,. ~\..jL. .TT

.1 r'W_ 1n1"" ...:./.,/' ....x...f .• u- vi- TT"

. \ u- .IT"VT" J I.,...... TJ I . ~ .,,)1-,-1 ).) '-:!l......... .)~ "'Wlo: ,-! .S .,) .Tf' . T"u- <IT"V1' ,)~r

\ \'~Jf ~100 .:.klGof

•• )Iyt... cS.)l-::iV~1 ..:.1..:-~

•. To

.Hooshan8 Amitahmadi, Revolution and Economic TllIlISitioo, pp. 283 -288.:~ .0.5 .,) •T9 ..;..u,.)(Iof , .. csJl....:il

..........,::;

,)~r J ....,..... , AI'-AO cSL...

J ~.... ~ ..... l.jL... •..:.~)j.1 O)L...:. J

, IT"VT" ) ".......,-:.

cSJ,I..,.:S; ••cs.J..-.l....:--l ..L...:..JA .TV

.1.)1.>.,.

.Af'-AI' \SL...)W

...s~ • I T"VT"

: .... S .,) . TA

Hooshang Amilloolladi and Grant Salf, "Science Parts: A Critical Assessment," Journal of

PlllllIlmg Lirenlfllll!, Vol. g. no. 2, 1993, pp. 107-123. :<0: '0.5 _,). n Hoos.hang Amilllhnwli and Weiping Wu. - Foreign

Di~

Investmenl in Develop:ing Couolries,"

The Jouma1 of Developing Areas, Vol . 28, January 1994, pp. 167-190.


.;....!.

c..,..h. J:,1 ~l;.r.' ~lj .;.J ~1

.s_ 01...>":!1

.JL.....:.·1 .;b..L.. ~ ~L;.r.'

~ 0.J.;S Jl.;aj .J t..~ (,$.JI) .r.' ~ ~ .;~ '-! '(,$~ jl ~ .J .:.~

L;.

\rVT

JL

t...;. jl -~~ .;\.,.,..i eLI J ~ .J.;y 'I..S"""~

(,$';~ (.$1~1..::....,..r' ~ " 'uP \.:; uL.j 0i jl ...:......1 ¢.Jy. J.r.'.J'; (.$1 ¢~1";";

(.$.>- j! ~.J .;~ ~ ,d~ U"'~ ~I.S' ..... L;.r.' V:!1 ~)L..I (.$l& (.,.!..ij jl .r. .J (,$ j.;1 . :"'1.J~ J ~';1..;.. ~lS.;jL;. ,r. ¢;"J '-! lA ~.J.J".l.:>.,. (,$1 o.;~ ...:J.J.J rj.J ~L;.r.' '-;-'~ u--::L.\ (,$1.;"..:. ~ ...:......1 ¢~ Jt.-\ u-'L..! (.$1...':115 ~ J-o""":; ~ Jl... ~ ,~.J ~ .;Y!S .J\....:...:j\ J5 ~ \.; .;..~)l....1 .Jy. .;I,.; .s ,I.; ~I,,:; u-- .s ,I.; ~ (.$L..J';Ji""; (.$\r, ~I..:,..il ~':I JI-. 0'- .;.J .J ..:...,j,..~1 4~~ 0:!1 . .J';s 4.l::. .~ .J""':' ..:JJ.J ."l".oi.;.J ~I..:,..il ~I r:;L jl ~ '-! ,0 ~L..j .;.J

jl

ojt.:;

r--

ui ,..:.......\ -.;,..:....i.S ~ (,$l& -....li,r. (,$l:-I '-! ~L..; ul..!.:. (,$L....:........~ ";l;.:;1 J ..:.l-Ll ~ jt.;. '(,$.J~I 01...~ ~ ~ ...........;u-- ,.,..J<u ~ .;. U"~ ~


•• '''>1 ...u.l.,,-u ~ ~.)Jj ~ ~.".) oj~ 1St. ~,)J~ ·1S.,i ~I ~ ..:......~

J

j,)""" ~ ~L.;... ~ ~

1St. W...u. " O~J '-! 0.J...:-J

J') \.;

.)# .)t......:.il

~

.-....L~ ~I 0' .J.-!. ...u.1~

. . . . :.1

t.L...>-:' (..1,.,\ 1.;\ ~~

.J..rJ,)

01..~~

JoI....w. i:-L.! S ..:.....1 0,!1 vt-.....; 'r-'~~ \.; r"pL...a:J1 ~ LL.,r. ..:........S::. u'-...J ..$1 J ..... t:.~ 1:,).. ,-",,",:!lA> 'i.)......,...:...:.-...s:...:. 0:!1 ~t....l J;:....-.. 01 .,:; <.f I.; ~I.,... ~ o....l..:!.l

eLI t.i' .r> .1.) ..J......o .u ~;.,J~I J /S.;\.;.;..L. to'-'""' ~ <ui ISI..-!'-I ~A \..\.)\ J..ly .)\ o.J~ J'> 0-:!1 0' ...:......1 ~ 'i '"'-'I.)~ .).) r"pL..-:.;\ oJ""L..1 1SL.~L...)t:. ~ .r. ~ ~ .~y ~1

ul-I W..lA . ..J..iJI...1,j ~

'-! ~~

0.Pl:..,£ lS4~ ~ .J v-J.,r. .t.pl-.:il J.....u.:; Ll>.,r. tSl~1 o.".,.u J c~ ~ I:"\•.!.L.~.;I r~l...,..... J ,La 01 ,;..t;; J r":.l.Z 1.-""'" J ,J>,J,).) i~1 , ...... t:....>-:' 0.!1 .;ts:.;\ ..r. 'J1.l iJ""'~ J..I~ ~ ~b~ ...;.......\ ..:J,,') (S.)L...a:JIl,SL.... .... t:...r. ~.) ,.J,J.,; ...r LPL.....:.i1 ur-"" J,;L- ...>-:' ~\:; J jS."..:. 1,:;.\ ,~ L. 0i ~I "":-,,,-l:... r.s~ .).l \.) iJ""'~ J ....s:::J)~1 '1S.)b..L J...I.,... o)~ ,),) , !.St.~

Js

.o..l.A,) ) . . )

~ "-:!L;,.

.)~

<,f"',)...-! ~..,.:. 0-:!1 ~.) J..J...Io I,..J ..:.......1 (j4--JJ L. csL..;# .)\ ~...>-:' ..,....)~ \.; ,.:A..>':!1 ~~ •..:-..1 .)~ L..;y!S V:!1 J ulJ:!\ v~ "-Jr 0:!1 ,).J ..s ~)I..;,;..I ....:..,...j\., 01y~ ,),) ~ ."...........: l$J') ~ '-! ~I ,i».:. (S\..r. l:...!1.,.....:. ..s . ;. .:. jl.#.i ,:.A.1":!1 .).;J u--'-'a IS .)L.....:.il ,,:,\-'~I ISI~~ .lWI ~ ~1 .~.)...r...J<...; '-! ...l..$L.... ::t.lS .)Y1S .).) ..:.1.-LI ~ a ...w. 0T .)l.....a.:... ~I ) ":-,",,L...\.j lSL...:.......~ ) ~I) ~ lS4 u'o'..... j\ ~.)~ lSl.... ~ ..:...;..b~jl:o 01..,.~ .)L:;,.$ .)~ ) .»)-y. 0lz.. jl ~"... l:o lS.)l...a;j\ ~ ~L.;-y. lS\~1 ~P ~I.,.,...!> .).) S ..:........).) ~ jl . .).,..!o ~ -=--)U- ~ (.It...... '-! ) lS.)L.-:.i1 ,.,.:; 0.)..,.;...-$ .)~ lSL... ~ J.l

";"'J "! lA~1 ~~ ~

J ..s1~1 I>r':"J "'-: ~..,; ~

'.).Y. ~I,.,....

~.)l.A;j' ,ji....w

~ 0\.)).) ~\~ .:.r~

..:..jl 'r~Y JL..

t....; 'lS~o....-!"':'-

ri.)

a.ou.r. -'

~

..I......... (J""'l:-

j' 1..1""4 .)LA:i1

.).) 0\..>:!\

.)L..:.il "r9-v JL... .).) ~ ~T r::41 r~ ~.).) ~~ ~ d ..............T.).) .~\.) .)1..,.; ~)L.I .... )l;.;.\ jl

t..l:.-y. ISl~\ )

L...

~ ~ J~ .)~)l:-

)

'.)y. o.).?


~,i1<'tfJ< \Jf,~~1:~cr'l _ c·.!L. ~ ~t c. • l:t" Ii. l: . t ,,=-£:;,V~c·~~·

[: t ~ 'I '" f ...

~

c· <;:. '! ,,~ t;, .l • •

c., ,t,

r ~

r

r-':-,c.;:

l"

r:--

;

.

I.>

\.;

~

t

n -

l

,,'t c - • I:..t . :

\

--

V\

t

-

[

c

Y\ t."

f

Q.Lb\.t

l'~ ~. f f!

~ ~(

r

1- -<

~..~ l.o

~ c t' 't; 1 ], ~ r 1,.." ~ c.. - rt. c..

If

...\...

L

~. ct.

~,

t;;

't

......

5

~.

~

t

,1" f '" 1

c f. -c "1\....,..'. n· 't ·.r C' ., ..; .... ' .....

-

;.. c ~. .t 1- f. ' 't -,;- 'L ". '-.f . , ,. C "1\

> '-

t' .r t.o

.

\i.

"'" r to·c-., ".~ .~ fl: ~ 'I >-" .r ,r~. F~ h

t, (, , . ~~ f'

['1

.

,-

~

rc;;::-, -'[-.'c' ,t c

.

~ £ ?-.[ •

t 'f

1:, .. -'

1"h.f [,c-. h"-~.'c'!'" .

co r-

I.,..

-t.1 ! ~

[f \ ;- ;1·

,. (. r. c .....'

-.;;,FI;c..I...

t~~~)~.t}~}{ -, c. f; } l. c;,; <; t ~.t

t: -

f.

't

c

,.

k r·~

- ~ '" ~.

U ~ of'; H· " [. r~ ~ t of ~ "- ~ t ?-~?!" - \ ~.: [. .5 ~ !:; \ ['.t ~ fc- - " _ <- c l "- ~ . { ~ '" .. '" 'L i;, 't;. [ =- t;; ~ c·' ,:.. r-c,'i'~.\ c·\·1't.\ '.J c..~ ·[,~\.r,r1 [C' ~ l.r i;; I:: ¢' .',.!' ) 'r ~ 'Z' t \ . .• - c· ~ <;. r ,r. F ~ t, .; 't, ,;-' c- ¢'

t'. l O't

:r. F't [,) ~

, . _., ' " . / \i. r • L '" ~. '. • '.r f '"' ~ .... 't. t c- 'f '1 'it .f - 8 ~ \i. ~ 'i:-d ~ n. . ~ e: 1 r [1.., t h r ~t ~\ 't ~:c- c: ~ .c- \' e~ c'.f r t" ~' _ ~ 2 - £' ~ t 'f't q :r ~ '\ ~ ?-c- ~ ~ ~ ~ ~ .l ~. L.f ;, \ 0. t • 't \ 5t ~, L {1 ~ If l'·~~. l .~ i "? t Ii:. ",~. r f~, ,f' '! ~ l ~ \ .:' ~ ~. r r. t t'1- t [,' t,t \

-

q

.!.

t.

'" 't

't

l'

!: -

-

c.. t

c· c 'c.

;;;:,::c

co -

-

v

.. - ,

t " \ - " F • "''' }

L ,"

1,

q

~ '- .~.

'.

'i..

c

c

.r.. 1. '.....

c,.r <.

\,...

c· 't,

'" -

C'

!. ,r.- ~ h~ T f

J'b "-~ ~"\ ~ r. Fl.f ~. 't .. '"' '!..'

,r '1.\

~

c.. •

l.

r, ,r "

.r JJ \,..

~. ~

I,

5.· ,r. ~ :- 't 1· t

.. , 1, "t.o

t

..

to {;" ~

Ii. '1 {' \i. '" '"

.r 1--c. t.o'"

.t

r_

's"

L

~.

!... -

, -f

_ c

~

\"

~:t

1· ~~: ft· iF - <;.'" ,['1;.. tt ~[ "(l

't' 't _ '; c.r ,( .... 't

c

'"

't

[:

i


,r:. "l' "~, l' "" r ~,r

~ ..... r-....

-t c.. ... t "r

~ \ r , c,

~\.. ~... ~~. " '"" "-

! ~

(;

l'

.1,.

"

t

,

~ ~,

I..

C-,C-

(" t

.

\' \

to ""

...

't . . ~

-

¢'

":.c

~...

.' l

.t,

........

~

E c;

u

\::

I..

-,

t, ~ [.

~.

\:....

\..

. c..

r

.

~

.

l r.'t" ~' c, fi:.

't

'n

C J:- Ii.. '< ~ 'r " '< ,,-

.t

('1.

.:::et "(".. It..[. "\'. r;,,r .tr 5" 1~ \t. ....

('t.

11\ ' \ '

~

~

't. '-

}-::: '-

L

E

c- .. 'l- c. t'

.

-

l.-\

-

=

C"

~.:

r.

C.

l.

"l...

-

~

'i.

(.

,,<; -{'

.

~ 1-~ ~.;-

..

-...-

h '<>;

~

c;;

~

~ ,[

f:

r,.r

r. ~" r c.r" I.,[' . to; c...

£':[ ~

C.

.r! , t= - . --.' ~ c.:"' r'" r.

1....

.....

> C .t ~ 't. "t' rV> ,.~ • ·rr '.1....\..'... t

C..-

1. '< r

,c . 't.

,r

I.,

,

1(,

~

·r

s..

~' ... \ , • fi:. ... r ~ 7 [•

E~t n ~ "<""'- F 1\ "t, ~ '\.•~ ~ f '" t, .~. t ?-'~ c.. e f C

c...

:: ~

~

:; '0 > -

l. Ii;

~ ~~. !:r ~ f [1 'I:F 1J. ~,r 'c, \c .r:; ~ S. t !(.\ y~ .. ~. c.. t r r c..' ','1- f 'r ~,~ r' J:- [,

~.

t.

1-';- .' J

t

~

~

r r

c.'. r; "~[, \ ' ~

'~ .. .lF

';: '" f. ~ 'I\..

~

1,.

,

1,

c"

(f

.~.

f [", 'r-I~ t.'t.s.. ,.rf. '- :F ~<r r~_;.\l

I...

~ <,c'1 r ~t,

--.

C..L

[:(.

~.

-"

(l" &'t. ~" :;1.r ~ 'L, t· - c.~ c... c.. c- ,l< '<- > r.. c. [

"" C to " r;

"'"[ • l. ~ S F '::r Fe, ,f ..t. ...... 't, .1 '" ,,,- c-r, \'r " " S. ~~. ~".

't,,';;' f: c.., ::- [ ~. J~ '-c,

f. 't." c.. -- ". .

>. '

C ""-.:..

:

l' ,',

C

I....

c..."":"', I.,,::.. L C. '-

, l "> "\. )" " t _•

r.[' ('" t. .. '-c' •.... c1: ~... '" I

~.

l ~f- 1< ~ 't,C It..[. c.h \'- "-'(Is... .... i

. 1 . "- 'i..

'(I

.

't.

t'~,·L

," , . ~. " " " . < "~ ~"" "l- ..c· , -

, - ,'

C

' c\

.; ~ { l 'F "\' ;' .~ l

,'" .... cn..

c; f: 'r \ t..'f.. t-" [, .. ~' '< ,~,.,,, f;, 1 ::,.c f 't, [[, 1 t' r-c ~. - ,-,.( "t:.. F .. t ,~r: '< r: c, 1[l( ~.t.; ''t.< -,'t, t .L'\.... . ~ 'I" :F :t" >"[ . f r t~ 'f..l .- 'i: ,r \ L .~ t" c- t . ~ 'i "" ?; (or ~[ ~ f ~

". ~"\... ~'. \.. c' t;"'" ~ C. r.~ ! ~~. .tF",[' C. <>

<; ~~.

.-

.....

""'

t..

""

c... ,[

.

[,

t

"

t.

".::....

C. v

""

I....

t

c· ~ S . . ~.,

_ -\ <

C

r

\,... '[

p

~

[

"-

-"

r

'\.. ".?- ('r it':. c '< r- ,r- }"r'~ '.'"' \' r:1r. ~ ' . f \( r:. r" ~ "'t" tr: 1 :: ~ f",,~[ f: ~ ~. " > • 't..~', <; c.. fr. \. ~ ~ : : \,. t' 1 ~ L r ~ c- ~ l \ &r r ~, 1. £ r·f L..~.J. c-~ 't.

~


•• ~~ .;..\J.lL- (,SI...>-! t,S.))10~ J (j"Y k~

,.)1">1 J\.)~ t~ .)J~

~IJ.,1L.... ~.;. !.54 t..;. 0-'~4 J"W t~ ~ ),) )) u~ ~~....s:.:. ..:-~ ,,.VY JL... juT jl

).l

J.l

~ .~ .~.),.,s .).:.i

J .......:.

~~

,..,1,.oT,).) I~I .).)-" ~ 'AiT . AiL;. ,),) ui U!Oj)\ ;JJ~ 4-,)~ .),) .)~ ~U,) t,SL..jL:; J <'s.)J~ !.SL..':iL...S ..:.1').)1.., t,S1....-:' ~ ~ JJI )"J,) .;1."... ~ J.)L..... ...y..J") oj~\ t::L...c.1 ~ .~,).? .)~ ...:JJ')

<..S"""""J t~ J.)L..... ~..;.

.~ ~b~ 0~.,)\~":; ~li ~

J.l

t'1.,.. f~""" J..:.1z ~ 01.."........

~ ~l...- J~I

.;...;. rJ"":"}.~ ~lS.)j~ 1St.. ~,)~ IS.},;I lSL. J~ .,)\ ~..r.. ~,)J....r.......... ~ ..:JJ') ,~ ~ r)l.,.\ j\ ~ ~~1 ....:...iI..!v!--alS' ....$~J...:.........1 ..:.I.;....-i- J~ '-:! o.L!. i)l.,.\ j~~ .~ U ~b), tSl..':iLS j) JI.....::j 4..: S .)~ )\..:--- u:!1.':ilS" d.).;\" •.)1.<:.1,),) ...:....;..b.r, ...... .)y. ~I.J~ ~

e.;

ISL..

t ...... It ~b.)IJ

t.,..;.

~ ':ilS

.lJ.}J

t ..... ~ ':i1S

.lJ.}J

1SL..'i\.S' jl UJ.,:,.i!..}JJ lS.;t. ....!. ~..J.,lj ~ 1,;,\ .~lA;. (,5.)\..;>

j~ ~~.,s

'''..Yo

..;s

.u...Y........

.~~

.lJ.}J

..;...;\jJ J ~1.S'.)j~

IIj~1 .)J\.;...:. J ~li.) !:oj\.:;

..:..,;1.,)-, ...:...i,j!.,...

,.l,;,.oj~ ~li.)

rt-:A J~ Ai .,I.)~ ~ .)JL...:. tSL. JIS'..:.T ~ ..;..:. o~...>-! ~ ':ilS" f:i;;' J Y .,;SIr ~~ rl..h:. .\f'y. 0~t:; J .J....!. tr-- ,,).)\ Jli::.1 UJ~ 'lIS ..:.b)., "rvY JL.. ,),) (S)';\ ..:.~ u..w. ':i1S ..:.1,;.)L.... ~ ..:.1.», 0.),.,5 .b.J~ J .)~I ~l..!.S' J...;.S ~ lSjS.,.,... ~~ ,.),.,5 r!...'u\ ).) . ..J.-!.~

"':"'::..1,J..1...:>o.,.

.~~\S ~,r. .;..\).)L..,

tJ-'

($\,r. ($,).;ll,)~ ....;..i.> ~ ~\...:.JJ.)

·h.)

($>""

..>l

~,»).) l.~.)J~ ~ ~

.\I"'r, JL...).) .;..\)~ ~I ~."..:J ~ J ~J.) ~~ ~ oS ~.,$I.;..,$ ($l.~l$" )Jv....- ~..$l . .),) ....::-.) ;,.;. vi).)\,,!.~ ).) '.)Y. ~ ').,.a ($j)-,L:S ($l. .. .)).,1......; ~,r. J .;..;..;.,.:.

...,;...jl.!

~l.5 )-'~

t-ku

...r

~.,.;

.,»)1 ~~..;....s:; jl ~ ";".J ~b~j~ .~\S' )j~ .)\.,)i ~L.. .)~\ '-! ,,:..I).)\- d-'.."....!.:i ).".b.;... '-! ..:.J-,.)

..,:;l,Il. <sto ~L... ~.r. <s)"';.r. ,..s>....s ....)>" 0? l:i .~ 0:!\ ~ ...::.......\ .. .)..$ rl...u\ ~ ~lS )-'~ ($\,r. ($)~\

.:.ll,,-' 0'''> ,..1"'; jl

~ ~

~ ($1.~l.5 .)I.J...L;

J

. ..G\ ..:.:.~ u-'~ .;\ ~ rlS 0:!\ rl..l.;u ,~)l> j)1 J ~\$)j~ ~ ).) ...J....!. .)~ (SL. r..i>.,$..,$.) ~ .. \,.,........ "! .\1"'9" ~1-,1l:; \l"'rA j\ .....::-1 0";"':' u:'1~ )~.) ;,.;. L. ~ J....,.:..:S .:..\)~

J.,.....:...

.s iJ=!~~lS O)l..!. ')Jl...:. J ~u) j)1 ~ .:..b;lJ ..A!I~I vl.)l."..


·f o";":'I.S~,,~ lSl."ilS ~ ~ ...:.j~~\S yy ~ Y'l.P jl~.)y'l.~

o.lb ~ .>1,;;1

.;.JJ.l . ..w.

,;1,)'-:-

r.sL. ""'J-,i~ ~ (,St.. ..:.....:J

.)~I

rlJ;,.,j

Jp

~ L.. ~

"..>4-1

0-'....:.5 lS~

J.,.;..:S ~ ~ ~ I.SL. ~ ~

\,)

lSLr. <..A!I"';";! 0" ,Jj\ t.li->"1 .....;\........1 )\ ~ "-! ~.,:; ~ . .)~ tS).)Jl.!.S' 45 ~ '-! u-=JJ.l !S.;t..;..:; ..:..L......).- J t... ..:..$..,...:. I.SJ-'" )\ o..w. ~.......:..l.....u.. J

L."l'lS'

t.".; J

4'tlS" ~.r. ,..I-!.~ .:.L.-.u..

J

:y..i ..I,;

'--:-:1.,... lSI.. ~

J

~ ~1.j.i1

.;..i» \;\ . ..:..,;~

J

1.'ilS' 0,!1

tSLr, ,.....,..;

~1.:,..il

...t..:l.,:;

t:...~ .. ~ ~

..w. o.lJj.i1 0~.9 ..:..L....u.. VJ"! .J ..,...i .J ~ .J ~ t..-'

lSI..>";'

.;l:- ~

v.,.,;.il)-'J ..:...J1",v ~ ~.J.) ..:..L. ....... J t.."ilS' tSl.,r. \.; ..;JJ') ~"i ~)L..I lSi,)".-!o ~ , 'l"vr ,.,..;.-1.,\ J.l ,.0 ~r l:; ..w. .l,) ,oJ>,! ".;..it.. ~t; \ rpe) JL.. j! .~ oS ,~ !St.... .. .>.;.,T,.....i ~ vt-::l..,J!

!.S""L;:-... 1.Sla.

J.,r.J.)

.. ..w. 1.$":1lS' t.. ,.)~

0:!1

J.l

~

c.~ j\~.r.

~ H'V'

.r. ~

0.)

j\ 4$ i)":; jl ..~ljJ o..,>:!L..;..;'G ,~"",:; 0-:!1 ~ ,:...,$ J,....:.:S J~I "-! I,; ..:.JJ.l , ,"VI" JL... ~ .).l r~l.,... . .)..$ .;bl-, ~L..I

d.J ..:....:.b ~ ~~ ~ u!.-.A..i ..;....;...$ .r. Jj\ ~\.;.r. ~~ ju,i

p

~i ,~I.J

~I.S'Jj~ .:..1.)........ c.:t.-I 0-,.;)1

),J,) .J

,).l ..

.J

t....

.).,,5

~ ..;1)

I.S "'';;,''

I-::

...:.......~

.,1; ".)~

~ loP.? .llji .)~ ..;; Jl:..i \.; ~~

09l.;~ lSL.~~ .J 0L...;..... .).) ....;.j.; 0)..:.1

vi '1

..s

.ly. ~.)l>.

~ <.SI~ ~LA(....pr 0.)~ ~ ,. :..J,.l ~ .....-! ~.J.) .:..L..l.&.. <.S~

,J.,r. , ..,i 'I.S)~~ '~(j1..:...~.;l;.. vt;.l..l":!1 ~ .;~

,

(.i -'

..;..:,..,,5

4

vi

jl)

~y. ~ '~..s ~~

.;;.;~ ~1.;l!.1 (r..r~1 d_.~ -' ~ -' ~

.~ 0--"""':':; 01~\ .;~ (,5.;\,.;$ ,,-:!L...- ~

t.~.r-S (,5jL.lS"'""''''-';'- 1>.;4 .;~ \.;

.)y.. ..,.r-.;

:,..;. 04.;l> ~ .;.,...:.S )\

..;.....l:- ..:.J-,~ ., rv·

~.).;I

.o..,5JL. J~I ..-...t.,.. .:,.,1 ",,1..1.,., . ,.,5 r:41 .rl,' C;!L... , L. .;.$.,..;. ..,..l:..:. ~ ..s ...:.J.; IS'" ~~ 0"""':' jl.&.i , rr'\ JL.. .;~ ..s ~-'~ 1St... ..:..S~ ",,:..$ .~~.:.Sr. r'\, J..L..:o.1:,1 ~l:....>-:' J..,.1 .;~ -' ~d .;;.;.,.- lS~ ,rv\ JL... v~~ \; -' ...w. .... L.;..\ ..:......."""'; L.l":!1 ~ :,.; lS~~ lSL..:.S"r. 1~ ~ ~j ~I .;~ ..:.J-,~,~ ~~ ')s ~ t;~ ~-,~..;..5."..:. T" jl ~ •.~..; .)y.. 4,;1j!-,~~ ,.jL..r...l J "':-.)Yo

..-s vl~ j\ v:-IS 4 ,j.:.J ulL. -' ul>: IS L....:-~ 45

~ j\ .~jL ';;)).0 ISjL .)\ji ~j .;,) \.; ..:J-,,)

~Yo

.;I.,,;

.;;L.I..U\ .~ J~


•• J\.... .).J -' ,~~ 1.5l...,.'" ,.'1,;,...;1.5 -' L.. 0,.'1....-:- ,.'1.,-.. t.....; ~I.",I l:- ..;.JJ..'I 'J.} tSt... ~ ~ .)~l ~ (.S'\~ .sl...),.,...,a.; ~.)~ 0-'~~ L;. ,rv. c..".:. u.).,5 Ai.J L. ....s:..:.~ 1.51....-:' ~tS'~ tS.)~1 1St... ....u..... cS~ {S.)La.:.i1 ~.J..>I I.; .;.,...:.S ~l:..:.t..~ -' ~l!.)j~ 1St.. ~ '-! L.. ,.1.., .lj..o';lS -' it"' J .;.1.....:.1 ~ 1St.. "';.J"'-""'- ~\.;; ..:.J.J..'I ,\ \"'vr JL.. ~\..t\ .;.> • .>.,;5 "":;..1\,)1

JS

,.u..:. .

ol.)~....;

0,!' ~ J

.)..si~\ e'L.~

\.)

u-~ <SL...s....~ ~~ ~

·..'Irs ,,~r p \.) u-=J.J.l <S\.a....s::..~ (Sjl...!S"'"'..,.....u. J..,;..:S J..i- .,1 ~t.. <.S.)~I !Sl..j\.:.:o ,:,-.\.;:; .:..L. '-!

.~ ~ ,'- ~\ l:o

t ......

..-s

lSI..-

~t.ij\ .J 1.. ~ "rvy JL... (.S~I 't

t . . . ~ ..:.....0.;

."l...i,).)

.,.'I~ j-,~

~ j\

J:,1

L.l:.~

.),.'1

o....r....!. ~ ':J-

.)1 'j.)\

..:J.,.) 1St.. ...I...S,).) ~I..;JI ~ ~ ,~.)~

.)>I""L!. ~~

1St..

Jjl .... l:...>"":' .)..'1 ~ wi j\ (S~ yl..;..:. ~ ,j) .....-"i~ .J ~ .P tS"'~ .;..\~ ~ ,).J~ ~L:J\... ,.I..!;,u c.)l...pl ,1..\ ...:.J\.::";"-lS

t .....

...w.

~~L.

I.S,)LA:.ill"...;,~

J:, I .... l:.J:' J."J.. .)..'1 .)Y!S .lL-:i1 t>"iL... .b:..",:", .,.r...!..) c.."..i V:--.? ..;..-IS ...r~ LS'I 0.:-.,5 ~ ~li..r:' ~l::l: JL J'> .J-> t.."..; V:!I.,)~~.,:; ~li ( ..;...,p.)..'1

V /T')

V:!'

tL.Jl jl lSI o~~A.,~ tSl.~~ ,I,.V. ~lJl j\ .";"l$'

,..pL.....:.il !.Sl... JL.. 01)1.).:J

v:J.? .:....&....- .,;1 ~~ S ...w. .)~ ,;# (.pLa.:.i1 j:;Y t..".:. o.;l:-.J.) ....A!I':"';\ ~ p J .;"..;S 4,..J;. .)\ ~ ,)~ ~.)~ .;..!~ ~I.).r. .;.> .)Y!S tSl.. ....s::..~ H'YI

~l:..; '.)>1

J.xJ) J'~ ~

l:- ,~ .).:. .,J...!, o.:.)jJl ul:.T u-;""'" tSL. ~ 'u1.....~1 ..:..u..,.u ~ jI u-'I).:.l- d.)~1 r-'"

..:....A,j

tSL..

~ 0l..j..-Io ...:..i\.::

~ ~):;. .;.»)

~ ...1""! ~~ ~

.J

~

..:..L...:..)-o tS.;b.:.."..o..

...:.Jl:!..;...\.5 ojl:i ($)~l ..:..~ ..::..;..l.:.~

..;1,))1) ~).) ) tS.;l,;S' ~L........ j\ tSlo...A...&. ~ 01$

4-

uT jl ...J..!.

...:..1.

J"! ...v...,i--

~ .:.~ ~L!'.)j~":"";'" o~.,s ..:.1)~1 ~ ~

,J5 \rv\ ....w.

~

),)

.s

\rv· .J \rp~ tSL. JL. ~.,s ui ..::.....:.1.iS' ~);J ~ )) ul.r. 1 ~.)~ 1$L..1J"'I'~

<..S"" o.:.j ~ .)'1.:. ':'.)~

~~.,:; ~ ,01$ ~ ~.:."':; 1St...

jl

..J..,o.)

j\ ~ ~ .)~ ~;t.;..

t f ~ ~ ~T 01..,..;:.1 tS"~ \;

l$LA I.S"-~

r-i.) ~I

~~

rl) ..::..;..b~j~ ).:. IS~ .;..::A.S:.!... ~ )y!$ ,.;..l;t.-:.~I ~) ........ I.S"-~.,s

)'1,) ,).)~

r

~I':'.r.j~

) ..:..1.:.;1)

~ ~

':'Y':")

~

• .:.Yo

~Iy ~.)lo..


t

' '" ' '- \ f \.

. ., " ):.i 1 . 't,.1 r . -.-~.

f- •

Ct·

(. ,. '- ft 'L \: \

' ~

C'

f-

~.

f- '" , c

'" '"

C'

c

'i. .. -' <t, \ \ ,," 'I \, . . . . .f- 1; '" ·..ct · · h 'r. -;:. "" L c· 'r. 'r. t. r' t~ .t \t~. 't~f.:t t·--·r·~ ~:[ .' \. - 'i.. :. :.:. ' [. .~ ~ : -':r ~ ~ !;; '" 'I _.r - r _ ('t '1..... I... .t , \ \. '" \ t ~ 1. r-'. • · · t \. 'to . "" c '" ~ f. p;( ~ fL 1:-' ~ \,,' ~ (':" ~ ~~, :; .r ~ ~ ~ .t J> .t ~.~ L 11 [Ii. ~ ~ t • c- 'i. \. \ '- 'C., 'to < f "'- ~ ~ _ 'i.. [. <;:. -,. .. \. 'I'. t"'- cr' 1'- ~~ b,,~ [='1 :::- ~:Ft ~ iL L ."," t; .t , ~ L.t E' 'Ct . . . ,1, ..!._._,t.o -.t. . . . t> c....t;, :. Z:'t' (. ' C ~. ~ lL ·.,..·r 't,.~ 1- (. ~ 'i: "'I'

·r \

\.I

I...

"'l!. ,-.t

f

1-

_.

l -'

1: 1-

t..

f1/ [.

r.".,

:t. c;, - '

,'"

, ' - '" "'-

l' i' :r. "- • ::.:' , .. 'r

'..~. - \:.....t c.(; ,:~ ~ c to;

t . <;:., Ii: \c.[')

Pht,r.

"". ,e-

'"

r• 1~ •L~f ~'i< r.1- ~r. 1 ~ t1:~1: ~ c· , 'to G. .. ~ r ~. t . :; I' :: :r i: .~ . ~ f. OZ, ~ L t f ' [. 't,. ~.<"".t 'I. ~ : ~ r: ..- "'- "'- ~ }. L

r

,.,;

!;, t L 'I <;:. l t. .t '" .. 1 .( . •v;: ~t. "'"'-' 'r. ~ ~. ~ ...... Ii, :~ 'i. t; t

~ .t •

r ' .t f t: !: . s '1 i,- 'i.-' I. t;, '1 I...

I..

I...

\.0

h [:. 1.0

\.

~

t .'Ir. ·r ,...J

r.n [.~ '"~...f' \... ~. . q\. ~S.

~

<:-

~ Ii. c;, ~.

.l r --"'1'r. 1:[ ~.~ ~ \;. t~. ·r~ tr;; ~~ :r.\ "L f ~ q .t\\ 't,"... 'c - \: 1-. ~ (. .("... (c (. ,. 'i:- .(" r. c- .. iL "" 1 t.t 'Ii r J ... e E

"'- T E'- O'to:: cf: 't~ .

I

'i:

(t

~ Ct·

-

I..

·.t ~ t. . . 't.....

~

h

f·t .r' 't,."'of ~" ."

~'"").. ~"r

. --~ ~.'[,

c..

'~r.

\.

t:"' [.

C;;'r.

I

"""

1. '\

'i: t .8 t t} t , ~ ",!L.'f-

~.\ '-

'r. .t F

t

-

":;"i:.{ . . . 't \..

:F

'C., f.'" f'~\

~

"

:.. l

'r

-~

c

~

1....

,~. ~

\:;'Ie'-h" <;:.

~ '<:- - iL

'i. ,.

r'

<;:.

~

:.. c· ~

.r . . _'" ~ [ r I..

'1

""'C

c..

..... (" " ~ f: ~ .' . • ~ ~ t.

1'- ". [ (. { 'i. ''t t;::: f;-~ 'f. 'I t- t ;; 'I 'i'-:r~ L l. (. ·t f ~ . <; ~ ~ t ~ [. '" , ~ '" c ~. t ~ :r t:, :. c , ~ .t \' t' 'i:; (. \; ~ -- ~ • F _ .. iF .. ~ ~. .. ~ 'r. (. I;; S. ~ f' _.. ;- 'i t'):t _ r .c' fc 'i.. ' (. • (. c. 1. ~ t t.

.f 'f·L - (. t·c 'i..~. ~'r. ~ [. 'ir 1: -t~,,-[ r ... Ir.- ~ 1- L'I c

. ~

.r-: \. \.. ":...

" , ' . n.

f ~ ~,. } 1- '"

. .f-

.-

l (. [~ Ii. 'I f I.. 'I.f

~


:..-s > t -"'1

0l!. "f. tc:- <;.\' ~v

~ ~ ~ ~

L

r

t' \' \

\: i: . \ ,. ~ r. ~ .~ <. -

.r,. }[. ~\;'' ' o.r· '<F; fc. .,

<;c \ C"t. "- \...[. ~V c·r;z· ~ ~.

'r {-:- [,..

l"' r·

.l ~

[.

~

to

E

L

to

1, \: .'

1

\

h ~, ['-~ ;- L ~ } ~

t 1;' .,

:F-

r -.:-

o.

<;

~ ,'" ;;' [ ::. 'f .....<;c, ~"\., 1:l [' r" r !t •~[ c-" .l '" ~.~- ~<; .t., r-f c' C c" " c. '" r 1" ':' t ' ~ 't. ~ , "[.'> ~ ~ f F \. f' 'I '" "" L t. ~ ~ ' \ . , ~ , 'L ~ c· <;c, \L <~. r"~;I ~ r.· .t "- : :- [. t .c' ~ I 1 [.

f

~

[.~

t· ~ r. t ":: .:. .'!:-....' . L c·'::'" f·l.... ,r' , (- .r ~ 1." .'t ~ ~ if '" ~:r \: - t f' 0 L c.. 't F • '<. " :: ~. '" , 't. ~ - [< l. ~ . ~ '" -r ~ . 't ". ,,-

..... t 1.".. P {;7" r. .... [ ",=-' . -\ 't. \: f. ~ 'f- t '(>

~

f'

L.

'"

<;

~

f'

L

}"

f'

,.

.r'

-

~ 1., ~

'f t'. ~ \,.. [~.t V'<.

~

t

v\.,.

<;

0

.-'

-

[,

L

\.0

0

tt., .(

ri" r.. f..

l

1 \.,

cv

&

<

\.0

f ~ \: ~. -

.

·f 'E c· , [' [. '" 'to \ "...' c .. (7

t· r

[. ~ ~

- ~ ~ .c

r~

L

t. iL

Lr

f 1[r·'·· I' ,- .c, ,[ .t Ii:.. 'i." c· ~~. -c· 1; 'f..[. tr. ;:. f :r: '- t· ... [V

[. [. p' -' r-f' '<... ~~. <: 1= - f' . .~:[ lit t I: ~ :f r x. "h 't: 1· f I: 1. • '\. ' . .~'<." (7"

r. r -: lc, "-c·r "

"

.

C

,.~.,

f'

.. - I. ~.

fr ;;<;c, ['r. t £;: C, " 'i. 0.<;'- ( . t ' 'i..., ' ) - t .'t -[,f ~

i... '-

't .t '. \. i:. t· .t L J L ~. f " f' & 0' E' t~· f~' C\:\ , ~.;! r .r - ,,-;1 . , ~ 't F ~ C\ \ c. c· r·" ." <; 't .. 'f c,.r:s.' lo r L Ii, l, c· ~ ,r\ .~ c· ~ S c, E . , > ;;- ~ <; -, o··'.t

t. '- '"

.r '"

.~ ~.~ 'F [0'-\'- 'i ~v .' f:' c~ \ \ [ <; r <; " c· r.l- 't. ,, c,....r...t -, 0 ·t. ...

tot. )..' r., 1 1-" .' c (0

f' ;~

r.· '" <; LEt.. ~ \~ E r

t';;

c. c· . <; f' '(" •. , .. 'to 't 'i. ~ {; t f L .c, <;c, ~ \:

.f:',

0

f'..

~ ~. ~ ~

t

c: hf

t 't • F .• "-'f L c' { ~ t t .. <;:. t. , r. 't .. , '<. ~. 'to ~. L~' .t r. c, ~. .r.;~ c;:., "', '" if ~ c.. c' 1 ,. ~ f' C, 't r \. " .r ~!ro, 11, .;- .t-' ~~ ~: .t'" ~.r~........ J' l' f iL't. t r:" ~ [. f: I..'; r,- '<: \: r l' f: ,i... r l'. 'L- c... re.- c·.: ' .,. . t Y'( .... ",.. C\. . c.- \. ~ ~ . e - . ' c· ('t .. ~ '1 .t "t r ' ..f f~ 1 ['(- F. t. r f , .[; 1 1; \. V ~ . [ i 1 ....

"t...

t

v-

\.0

lo

C

.

<;

0.;'

v

(.

....

,1.

....

t'

L

\.0

\..

\

}:

lo

~

-l

'<..

\'

-

(71

[


.A bIb '.ly!o~"':',.,s:.:; J~ \b·· .lJ~ J.l ,\'"yy

JL.. Jj\ ,,;.'.Q

0i jl ~

..;...l$' \J J~ u!oj) ..... L:.~ ~ (,$1.. JL.. .p ...:.JJ.l ~~ " ,.ly. J~ ~ '"-! jL;. ~ .P .J ..:.,jl..! o f ..;..a1S .:..'-'.;1., ~.) J.l ~lA:; 0 1.7-:-0 .)y. "';1 J ,;; 0LT ~..;. ...s.:.:; );1 ~4.:0 J~I .",w. i f ..,:....S ~ ~Jl..i.. "I" .~,).? I f ,;; A ~ J~ Joj.)! u:!Lr' ..;...\5" !.SL....1.oT-r. ~J~ ,p ~l..s:> jl J'l.:!J Joj) o.;...s ~IS J.l ..:.JJ.l .. I,.,sl 0.)1,.,

..r-L:.

rj.s

~I~ ~ .,)>'! u-~ ~~j ~

..:,.L.~ J

t,."iLS' ...:.-;;

.l,.,s..:..........

-.:.~ ~ .;..~:J.-I r~1 t.&.....Jj

~ V:;J'i~ ~~ .J-' • ..J....IJ.)

rS .:.~

~ .)~I

JL..

..:.JJ.l ,~,j$

r.sl....-:'

J.l

~~ J ('WI ~I ...rJ;:'

vi

0.)~'j~ .J 1S""'l-1 1St..'j15 ~,...,...... u:-.-IS

I.) l. uT

..y",:; ~...J.A

j\ ~t..-. lSI..>"'!'

~ .p

L.t ,.)yJ.

.s

'-!

..:.JJ.l

j,r ~

..r!J,)

.)y.

~I r..s"':'-'~

.)~I ~I J;' ~

,t..

~ 1~ ~J'" .;LS:..!.i J ~ 1.St..~.,...... A~ (,$\...1":' l.! ~I J"; ~..$I ...:.......1 ~L...; ->"'! lSI ~)l. ~li ('IS ,........ ~ ~ ~T !.St..~ uA _

..:..S..,.:. )\ (.S'.)~ (,$1..."ftS ~

J

v"-},s

J ..........:. ~b...-:'

\.a J...,;..:S )\

!.S J~

t..~.,.... jl..?J~ ~ '(,';'1 ~41 1SL.).1-:'1 ,)~ J.l ,....:jJ'1~ ~J.)

!.Sl.

~ J"'!

C ;...;. lPJ\""'" J.l ...:-1 0";"':' ....::..:.1.) oIL o.).)~ ...:-.) 0~ 0.).,,5 ~ I.) ~ ~I,.;.i\ ~t; ~ lS~ j./Y .".J....!. o.)Jj.i1 ~G.. <sl.'ilS <$4 o.lJi".; J lSj,.,:.l(j'i...-:'

iflJ.)

~J"""

v.-""":sJ.i-:' •.".-;.6.

~I.,....!>.p

...:.......\

.)\.,.- til..>";' ~IJ '"'-::--'J"'" ~I,-&--' ~L. .)I~ ~6.... W"'L..I ->"'! •..:.......1 ~ J-:.l. 0 d~ J.l .....w. t'~ .)'1.) .)J~ b .)J~ ~ ,rv· JL... .p ~ ~,fy>S ~,)Y.

.),)

" •....:.......1

~J,)I,)

')\.,...

..J.....-,)')

O,).Y.

J

(J~,) \~

J')t...... ,rVT JL.. ,),) ~".... 0,!1 ~J,) (,$L..'),)JT,r. •• .;"1,)..,..- <..I"'L...I ~) ,)":J,) ,).)~ \. ,)J~ .),)

tS,),J'-:'- tSL.":J1S .:..b), '-! ~~ u o _ o.:.~ ~,).Y. .JL. 01-.

jl ~b 0t..jL... ~ ~~ ~ ~...J-" ,J ,),)L:J.:.. V~~ jl .);...;J..r"" ....:-1 O..,t.,.!. i f d~ ,)"1') ,),)~ V~ '),J...I..> ~ 0lS'~~y ,J

01$~ J..r-o

0L.j j\

~.J-'

..s ~l-

0-:!1 .)L...i. Q ....:.......\

v--:.,J.)

,~

')1.,...

~"....

iJ-:-i,) 0\":'-:-JJI t..L~ tJ""':'

.),) \.r.!.J Ql:! ~t:,.;\ ~;:. ...ku ,)1.;.;.. ~ ..;...lS ~,J,) L.. 0i ~\., ~ cj~ \,; .A;.jl ""'-,),) A '),J...I..> ,),) .....":JL... ~,)1-,"" u......:, j1 .;..S ~ V>~ ~I,J ~ \rVT JL.. ,),) , ....."....; 01~ "-! ....:-Io,)y. •• ~ C.."J.a.. ,)~ <..I"'L..1 ~ ,..$1 ~,.,.:; u-::I ~ ,J ~.) JL.. ,),) 0T \ r~A JL... ,),) 0i tS~ ('.,......,J,) ~ ~ ,)P ->"":,1,r. ,J,) ,\",V'F JL....),) V>~ (,$~ J..r-o

,r,."


~

~

~.

0;

t.

C'

C

C

".

-< ""

~

.... fC\ o; \ ~ 0

-

,

~

-.:.

tiC' '"

t

:;

L, ~''" • -~-'t.., ~ . ~

(. r. f [" ,. • 1.r :- ".t;- c.,' [of ' ; ,. 't c; 't:: ';. G\:" Ci\ :t ~; ".::.:.. C'

"" -

~~

>

"

C'

-

C' ~

C'

.C"'~.

[.

0

~ 'G; ·t 'C

c· C

~

'G;

G;

l.o

"- l-

{.. .. \ t r.. [. ,c 1"

< ~ < 'r.

f 1: c- )'. Co,

\'.

..

~

r

~

0; • C- C. ~.~ t·· \ ,

\.

~

(.

~

['

~

t-

c'i; (. 1

r: 'L 'ft

~

-

1;"

f r r \;. f' r. ~ f~' [. ~ 1· ~ f'l t t. ¢~ "~ "'-.tlL '~oc': c·~ 't. r r ~·t ~..! ,to 'LC" 'r. :; . ~ . .>- r &. ~ ~ - -L '1 L "" r'i;; t.- [. 'r. • r· .~. ~ , .. 1 ~ .~: 1, \ r c. .. ~." 1 "'- 1::, ' r J ~ r ~L J. rr 'C .... r _ ,. c. r .C•." , c, . [ r. \ f t, " .f' J 'r. .C" 1-},r. t ' f \'r ,I .... .' :., [. " ;:- f ~. c ~. ;", ')<' L ~ . 1 (. 'i icc . E ,f 'r. i )o<.~: - t '" , t ;'" c. c.. c. t o ~'" r .C"·L~·1·~f··:i .r ~ J:.,:; ':..~ ~. :; E1-5" .t,. [. 1- t L ~ 1 ';tt;-, . 1: ~. f .t..'r..r. ;. lL r, .~ J:. \~ ~ - t ~ ~ t ;- '- I~.r ~. ~ r- 'r. ~ t ') ~ 'i :; ~ t .r ~ .t (. ~ c;:.O>hvt:;:.' '::"_1,..rc .t . . ............ """' 'r. lL ,[ "'r'C" .r- r. " .C" .~ ~ 't f . [. f. [. l "" \. [. ,,~ ~ .. c;! ['CC" l'r 'r. :r r ht,., -r~ ft L E~,f !i-",\. .. f fo;:.,'1 f ·f\ £). t 1. G.. ( c- [ r "._ r\' 'r. :: \ t'

:; • I.. '} "" c..

l~!t

.,t:-

.

.t

~....

-<'

r. 0 . " ' . . . •. -; ... c.. (. c....;- ,r....

c

C

~ C ,.. , .t"

... C 0 L· .t,r~C7~· ~

[

\

\.0(..

c... "\.....~ ....

t

to \

\ .li\

0

~

'"

to

''i..

-"

0

.r

r.

t

-'

_ to t ~ '" .C" ~ ~ .' .r;'; . \.

~

"-.C" ,t ~ ~

"'

c

\.

.

Ie'

\....

L· 1,

.t

r

0

';.

0

~ ~ ~. t; I:·.t .. t .[ -<' . c r ~ C·

c

~

[.

L 't

L ,

c

-.0

u r

7:-- ".::.:. \. ~ ~

~

S:.

('I.

oC

....

'c..,\,..·t

~~~.

....

t' 't'

r> c..

l

\. [.

c..

L \

., c'

c

C

r.

~

or

~

C

'

\,..

> c...

\~\.:.l.o

0..,""

'~\~.

t

['0 [,

cl:;;

.

0" (..

\... 00

~

r\

.r

t

_.r

t.

...

'r r ~ \~. -,f J> }, r~ t ~ 1'- ~ ~ ~ t ~. i f b ~ ~ i ~ ~ { f ~ ri t rf 1:' {l }.

~.

~t. ~

0

c

c

c

~.

r 0 '}c..""I; .;:\. ~\ ~.c"\- ~f q' \' :"h 'c c·t.... t' '"\.. r·t ..........('.. C\.r·t -}.t

t

~

':f .r' .(~ ~ ,r't I;'

'" ' F

~

'r.

. . 'c-

[.

t

J

{

f;

~

0

..... [

r.

\

[:

1


y.

ISJl:>L... .. I~I j\ -' ...rJ';' uL~ ".,P- (".)~

t..,.:. . . . .L....I

.J.:..J,) ~ ~'-:-.!. 01~1 J') ~I-, "j.o ....:..,) '~J.}

~

• .:0).....:. ..,!,j\

!,S.)t...-:;! ~ ~

0.),)

J-1

. ...:......I~..J...!. l,:A,~1

.)l-::il u..).:,.....

oS !S~.l !SL..;# P

"':"""'.l

u..,...u.

U\..J...;..)S

~ W,);. J.l \...lj.o ~!-, ~

J') ,"-''''''':'

~

.)J~

.,;\

")....,,p),),.~

,H.b

\ \A' ";:,,b.)L..\ )\ ~ ~~ JL... J') -' .ll,:j\ .J~~').)'"

" . .)~ ..;. ~~ 1S\...;.\z ~

(,$1...>":' 1.'i\.S

~

jl .).,.;.. ,.rA:,.;1 ...;......\~.,$

J')

~

,\v\

).l

JL.. y

L...),;,... J.::I.,;.;I

01~

Jl...

\...).:;..

~l;

..;....\.5 .J ..:.1.>.;\., o..A!l.,:..;1 '-! ~ .J .)...>":' I f 'j~ \.) t.r-~ ..y,,:; (.;.....,:,... ().l....-! 'j~ l:- ,~.) I.S.,..... j\ '.J .)".:. r..r .;..\,).)L.

4....;.....-'

~IJ.) ":'.;-.Uj\

~ ~I J..~ ~l;

,u!.r.1

,).;.>-- J')

.~lS' lS"

ifWlv:-:> 1.S1...,l.)~ .),) .)y!$

>' lS"L..""",-I.J ..?J') ...>":' \.) (,$1 ojt:; ..:.1....,..:; .u , \\'"V • )S UyU ...:...4 o..w. .)~ (S.r>.J-' u-::---- ..:J.J.l J.l ...:........... .u .v..,.:.U 0-;!1 ...:......1 0"""":' ~....w.;

,...;.:.I.:.tS

lS" ~

~..5...:!

~ J ...:,L...:-;.,I.:.:.....

!Sl.!I,;,...

LA~..,...

J

l$Lb.d

~ ,.)~

.;,..;. I,; 0~)S G:I..~I .tS..y",,:; 1.S4."l,;:o.\J ...>":' J,lLt... I.S~~ r.-4\; ,j~1 .)Ij~ Jlh...:.1 j\ v=-tS J ~......... ...>":' 0.).,.:,..;1 ~ •.)lS 0"":'U ...cl IS" ..;. J.S:.!... ~...,...:.; ~j

d

J') ..;....."

,j..i."...

J .........

.~.)

'-! !SA......:jl csjL... ,,1)1 (Sla ..:-4-0 j\ ~...-!. 4 ,')\.5 tSL..,.,...:S .p ...:......1 .)L.;.:; .).l IS.)L... r..s-~ J .,;;1.pL-

'-! ...:......1 ".)Yo (S.)l-::il .:..\-).....\ tot.:....>":' i,S""L..1 .I~I j\ ~I .;IS '-! ~>:'.,.,....

j! \.; Lpl...:..::illljl; (,$4.,.1..3-\., ,.".-.. .).l L...r-:!l..!S] ·t.~r t..~~ ,J~ 01~ ,~,,; .).} ,.}..;$ ....r JL..... ~J.} ISL. ..:S~ .....$4 J ...:.......} .::..1.)......... J~ "';.,..0.:... ..:.:i., !.S"1lu ..:J.,.} q.pL....::.;\ .)~L ~ ($t.. ..:-~ ($\~\ )\.iT .).} ~ \.) .::..~~1 ., .}.,~ .::..~ ~ I.) ($..$)5 ISL. ,:!.}L....:;I ($L.. ($.}1)1 ., ~ .::..~~I

,.)lS' ~ 0"";U '":-'-'~ )1 u-: .01,T.l .).} 60-'6..).} ,.}..;$

,.

. .w.

fj)":' ...:......~ ~1 ou.)

.s .}y. o...l-!.

d~ ..:-.I.r"""~ ~I.,

I.) '::":"""')\.).} ($.}l....a;.il

.s

.;...!..)

t.."..:. ..s

J"J~\ 0-:!1 ~ ,JJ\ .... ~~ 'ti\".).}

($t.. ..:.-~ eLI

J

~

~ ,.J....!. ...u.1~ ~~

...I-!..)

..:........"l.,1

(5.,.- jl (5.}L......:.i1 "j~

.).}

~

.s ~!~

($.}l..a.:i\

.J....!..) ~ I

., L..

..w..)

01

.).}

..;...1.).}

,~1.)LS ~L:- '~(,..S'"" y.,......) ~~ )\ !.S"~

~"i.}t.. fj:;';' ~ .).} ~~L.

J:,I .... L...-:' t$1,.-.1

..:.-L:-

(..~~

l.; •.::....;... ol.;.,5 .).}

($L.....l..ol ~ ~..J~

.,;

0-:!1 J:,I

v-:-- .).}

",,:-...$

" . .},.,..s(,..S'""

';lNl ,..;..j~ .)1.;3 ~ .}.).,.. ~.,.} .::..L.~


.r

l' .f..

~ ~

[." "- r.' ~ :!' .. "- '" c". • ",·c-·r F - 't £' 'toF \. >.. " " r :, 't. < \ I. F ,-,.c \.S . • '. ~. 'k F c.. "'t \:. ~ c; \:. c.. .' t·' s... ~ "t .. (. ~ Q t. 1" 't ·f f- \ ~ t t, "" 'C'~: r~ 1~ ~r ~~ ~F \:. .t~·t~ t,~~: 't -, ~'l (~. 'to • ~ \ 'i.. " :! t t 1.•' .: \: .' ( 'to .t :\C ,.< \:.- ~E:.~ ~ ~• ~• "t· c.. t r, \C .;:-• 't• ~..

,[. "

- .' t-' (;, ~ ~.- r:l'

t. c ~. L. .~~ ~~ ~c.. t~ 1-r ~f r- 'i.;~ . r

C

<.1.

'" ~ \ .~ \: r

r .. l "

~ ~ ~ I

• c' • t i. ~ ·s, . \ r

<;, t·c..

J ("'f..r (..

...

r

ti: f<'l ,'i.. .",~"" r"'~~\·';:'\:." ~ ' c · \ 1;, \:. \:. .- ~ ~. "" E: ol' , \:. r ~t [. .. t :; • ~ r. (. 'i ~ t,~ ~ J' ~ l' f ~ ~ 1- '" t 1 ;- \:.' ~ J' fr-l' f < 't, ~ t;, J7 '- 't.... . t;, ~.... -...- q r \. f. t ~ t V\ i.: . '"" "::.. . '" l, ..... -I.... . t . ~ ~.1. c.. l \ (. -' [ ..• [ "'t. ~ < c 'to r. £;; r (. c.. \ (. ".c ~.. ~ ~ 'to F ~ - "' 't -. -',.

~1

r

\0

""t

1 .~to~.'In.~. --t •~ \:t. t

~. C. \ -[, ~ t

f.'. :- ·l~ 'i'

.r' ')

~

I

~

t.

~ ..... .c' v:; ~ 'r c.. .~" r C\.. r

'l.

r

'\

~ ~ ~.. ~. 'it r~. ~:, .. '" c '! C - iL ~ l. ~ 'c t. J:- ~. [ c.. \ '. "- '" . :'t. [' r. [. [" C [. .J . . . . . . . . . . ,1. 't.

f r ,. 1\ J J'. '" '" • "~'i tc· ....~~t :i'e.. ''tf~:~ ~Cr .• ~ ·\l·~<-···c-, t. ... . . . . . . . .~ <.' ~ 'i. . . ~ f • "- ~ . : \. . ",. ~ t r'"''-' (. (~ \~ ~r. ~ .. 'toF >.r ," .t:t1. I;,f: 't.C..J' i;:" ,'" ~:'- ~ .\'" ~.. • C 'to "'t L r ~ • s. .t ~ ~. \ 'it 't~.' -, C\.. • .. [: ;; , r <;:., t ~ ".t of i" f r r r 11 f f; r t t t. ''t~ c· r-' r { \:. \ . \ 'i.. .. "

~

-,.t \:.'

't .

Q

c..

l

'c'"

<....

r,

'l

....

Tl....

0-"

....\

1.

l'

C- \:."'

c

"

&

r

,. C

~ ....

7L

"

'"

"

1.'\ lI\

.,

-

'"

__.....

[l'

t ~lo ~\.0

'.

r

[.

....

'"

~

r \; ~\.0 'r.....:.

.

.'


''';'~

~,j+f

.,Jl,ju:.ol jl ...t.:.o O.,,)'H I.,III!I::-." ,

1.5""':'

1.51A.)1'y~

(~J.禄)

u:!~..,.;

<$~

\rv\

,JL.

\rr-v

\ rv\

\rr-v

\v/ 路

\'f'/ \

r'f'/ \

Or/ r

\ vr-

'\A/ V

vr/ \

'I'O/r

\'I' / V

\/ \

\/ \

rV/ \

0\/ '1'

'I'. / 'f'

\r/ 'f'

rt...

r'l' / \

'rf/ \

\r/ v

\V/ r

V,

r~

. -\.. ..,.,...

\ V'f'

\ 'r/f"

\r/ o

H/A

~J;;"'"

V\/V

OV/ f

0 \/\

ro/ f

u>-~

rr- / V

r-v/ \

Of/ A

rv/o (~~o~)0Y~~

'I'V/ \

\f/ v

\r/ \

A\ / V

OA/ f

A\/r

Af/ 'I'

rr/ v

~)

rA/ O

",T

JJ":' )IS

~

'IV-

(JCj) 0-"j-~

0'1' / \

.

Jw... ~jl.S' J~I

o.ho"Jl.or~~, ~ .sI.ooJ~ .... ~ .. , ~jlo.ho"Jl.or ~ ~ ,,,A.r.!/.)Li;$..... : ~ ~ .sI-J~

.... ~ ,

~ jl


• 't ",. ,. l c f ~,'f ~ 't ~ c...

.t 't c, (, " .r t t, r. 't - l. ~ ,t

f

f'

..

r

S- (; ,r , "," " .. \ ~. i::t .~ f: :{' 't l" c;

< " " (,(~.~ ?< "-. :;:. r "

c- ,. 1, 'i h c-

~.

t

f. ... ,

,r~·~· ~ .\. •

c: ~ f " ~ c;;~. .::

1 -

l- c .C.. .... \;~.r c, of \' - ~ r"t' _1" " f 'i . - ~" f}t'" ~ \. ·r 'i f" ~ ~ '"I{', .t ?- -r f.. 1. r. ~ .~ c. r. i.. [ c- c-- " 'L - ~, '" 1'0 't c .. ct· . . " c - l f c ~. " • c (; f: f·t }o". ~ c-'f"l c-'" .. ' (. c;;" Ii:. '" r. c;:. 'i -.;.: '" t of· f:. c 1.' ~ . i-" '" t .r ,2 1;,Ls-I i (t,. ';'-:-' 'i::'" \'Co'I"':' r c- \ r·r ,." t . ' " h "", t' (; C .l ¢. 'I b ~"t c- _ r ~ 1: ': 1 s- l" t '" ~ ~. i ~. \ 'I ~ f' l' 'f: 't. ;;' r?f.. t, ';.., r< • .~, " E 'I E';.":- c-- '" "- \. \ c~. r:: f [. ,,(::r c fi- " f: 'to rt 1 ~... -, -' <;. ~. f' 'I 1" J' c ! "-~ , r , c· ~ - r. - 'f 'I l' c ,f, • \ .... r- \,... .... _ " - ~ r.: <t. _,·t.1;". ,r:- t. - ,. . c· '- "- " f: " . C-- "l ". f " 1'';-'' " ~ 1 I (,t ·"['.. t ' r't ·'1= '- \., r ''" .:. ·t.( '" ,[',[·r--"h··' \. '" f: ~ ~'f ~ '" c'" Ii; t 1:- c-, q. ~. r 'j-1; 1 't :;- ~ 'ft ~. '.f. - 't" :~ \ ;-' 'I ':. !;.; ~ t" f. 't ,t c1.'" r:: t C·" t !i- " 'I .. (; h

__r\.: -'. - r "

1.

!'-

t.

1... .

....

1.

....

v

.....

'- , .

-\..·

\>V\

""

L

".

\0

I,..~

"t.~

......

.•

C

-

to·

C

'to

'C-'

C

" \.

C

C

r~·\·~ ~I ~.¢-

C

~.~t $ch- C--.~ ;-f'c-~ f'~; firl ~ t~ r h" . 'f" ~. 1:~' " " ., C-- F. "r t ·

h t. ,. " • c- r "- C-- 'i.....r·· .~ C; -'-,:,:.. c· ,

.. "" 'i-"

,C \ '[ t Jf )

c...

. '

t.

C

,

(j:,

r.·" "''::: ~,: " .f· ~, t. 't f' ,"'tc.._\ ~ .. ~. 'i;.." ;; [ C' Tr 'I '." ' ~ ~. • ..... of....

e ~. c .tl r 't 't.. r --'). t \. '(, 'iz, C

"

........ ~

"

\.

......

t h " ~.

-;{

'.l;

't. ,.~ 't' [ f Ii''t...f' r:: ;:'c:f 'r'r <;, "'~ ..~ '- 'h~ c: ~ :\ r 1.h' 1-'t \,~ 'j'i: ·L.f "['. ~ 1:' t ~ c- '" c-- c- (; ~'r'~ "c- ~ f: {..\ ~ \ '- (; ~ l C-. f\ ~ , t 'r \..

~.,

c·',

to

Ii;

....

1..

c· \

~." c·

I,

o.!

_

Ii;

C

c... \ t.

~\

t;:

"'

t.

"'.t c' ' < . \ (,... l; ~ C

v

C

r ..

'-

.t

<;,

'f ;.fe""" ~. 1'\ '. :;. . . l; ~

.,

J.....

C

"-

-....

t:. _\

t

I.

'I"

c· I: L. - ·1 't I .r C .~. . '<,:-..c' r. ~

C

x-' v

~ 'j. C

.'~

[. _

-", ~ 'I

X-' v!

L

.1.

'i

[.

I.

t

G. V\ ~ C

.t

[

'"''

t ~

f:: v

v

\

t '

t'

f

f'.

~.~


T; c- r[ I'~ ['E ~ f.

~ cr' ~ c- f f 5?1 r;!t' -r ['~ .\~. 1- r. ":.:. [, ~'.

;: ~ ~ ~. .' 5 \, 'h -:f t r.. c·C~o · ·.f'.t'"< ~ {c :. ,f c; • c- f i, [" fc G. <;;" 1. ,,~r ,t·:~, 1;' t; 0: - lr' 'r• \;. 1, r -. ~ . ..- '- " tt· E'r -< -...... .. r

'" ~. '\ ';. f \;

.

0,

1,

t

tof. i,L, 't: ""~. '1-

" 'r c

L

c

0

'.

F '-

.:-

~. f \; [: ,,,,1.t Eo'l~ ~ t "" , I. ,p.~

. ".[ 1- { .~ \, 'f 'L. ,

~. ~

' (

'1

'1.,. <;; '\ ,r ,r ';.' ,r ' t ' , .....

0,

<;;

.. ~

1t ' -,~

1

e. '[

-.

\. C-

:t.

tl~t ~~~~~fti~~f;,lf~ i~,~t[£F~ilt t ~ 1 c 'f' :f- J:. \. 't. '.t '- ,(, ~ [~<;; ,~ r: r. .r 0,

,.

0

.:-

, '

,

C. t. r... - ... Ii> .~. t· 0.. '-"t ~ t' .\~. 0, - ~. \, 0, ~ r i, F .r '\ ,t - .- , Ii; 't~ h 1. - . .......... t l.t\. C. to.;- ~. c." . r -r 1; \. 0, 'tI· \,~ c· ,c'( 7" 't. -"t~. ~-" , . . I..:.... I... • ... £""'·f \'.r: ...........

1.1\

c~ \ '" o[ '.~.

!' t

\; [ l~' 'i

't

f;, ':-

r. -" s- ~.

1" t '- "" r ~

0

-~, <;;

f;, \ 1 c- l , '! - [, .- <;;

,. I·

5

0,

0

\,

~ '1.,. G;'. ';.

!;; "- _

5.

0,

<;;

\

0

<;;

~

(7

r. \. ,r ';. \ l= 0,

\"~.\

\;

C

t

c-. '\

0,

b t \

I;

-r

,[

\' \ r

":.:.

r,~'

I :: 0,

0

"'.t .- ~

'! \,!L '! \.

~. FeCi, t f. f ~ 1. \; f-~ (7

tl'- \-

t, • 'v,

r.

c-

1

\.

r· .c ~ ,l

;:: 'F

,

~

0,

\;

0,

"'-

L

0

r ~~~~~~5f[:'tf~ . -

......

"t <;; 'k ,....,

Fl

rc. .\' 'I~ c',. 'r

t

Ii\

C -

. .... ... ...

l' i ~'t f;,

[, <;c, c L

,r ,

, - ::

['

r

G;

-

r.-

0

..E. 'l1 t

C-l. .C• c, [, ~'F

<;C, ,t ~ fL F E' 1- 't. 1 ~ 0, .r - ~.. C- 'i lOr c; J V C\ ' " c '" c- [, c- ~ .1 'i., 0, -. 0, 0 \ ". \ . .\'..-' _ , t:t 1: ~ ~ .- '( '. .\ q, \; \. 0,

1. ~

r,.'. -l!,.

\.0

..

0

..........

f

~~,['~lt~:k·~~~~~~~t~~t ......... ...... ...... f. v., ~. t '" 0,

~

... r' ( .r .. "' '! '" -" o,-"t o[ h t. I. <;c, ~ .t :f r, t. "1 Jrfi.·t \; -..1 t·.- .- 'l,., ~f :-f: ';.[:. 'I

......

0,

f. ""·f rr

1.0

~,

I; -

0,

, -

~c

0,

0

~

fL ~ '\ _'

..

.t l 't,:-

'" .- f

c.

,r t· "- c-

t'

. c- ~

~. 'h~. .

r '" "" 'l, '" {.

t::

~ f ~t.:t-; 1 - ~ d ~t. fi' ~, ~t ~f" ~.~ " [ C '" .~ 'f L ~ ,t

0

:::


•• I,...;; 01...>':!\

jl...r-~ ~ 4.S ~ ~I j\ ~~

'1 rj'i ..,..L:..!. ~-'.) ($L...:S,r. ";'J~ ~L... ~

L..,,)~

J

~ ""'::~

\.;

IS\..- ($.)\jS' ~L.........

.~..,..; 0,!1 ~ . .lY.

~ ~.) tS,J-'

J.,..o..:...

d~1

01

L.. oi j! ~.;-! l...! J ,J~ ~....,.;. t.l:..r. ~L.....l:. ...:...0...,"'; ~J,)"""";' ..:.L.....y.

j\ ~->":' ";'J~ .,...,. ~ j\ ..:.JJ.J .IS ~L.... .P J .. j\.:;

"."s.:. 04

\.;

,u-=JJ,) (St... ...s:.:.~ ~

r.sjL......r-~

~

J') ..:.JJ'>

.)~ (SjL.. ~~ ~t.->":'

.u ~b ~IJ 0-!\

)1 oll.l 4f' ~bl I.;

v=J.".>

jl ~l.

($1.... ..:..5...,..:.

' .l~-'" ~ J ~ ",:- . L...:..S"":'~.l.).l 0)1$

L... ..;..$..,..:. 0:!1 I.......) .;....1. ~ ..rJJ.l tSt.. ..:$..,..:. .lr- ~ W' ".1 ~~ .).) ,($,;1.,:$ ":!l......... lSl->":, ,,~-, "-! . ~\j.) .J r.f"'""J t.....; '! ..:.l.J.l ($,)';\ (jL "! 0~ J.l I.S.;I:~ ,:!L....- I.St..-:' Q~ ,-,0 ... '-; ,))\.;\..J..A... . ...r...:..:..:.b tS~ !.S"""'::'-.l ~~ ~ ,,"'V' J "·V. <sL. JL. .p ...:..-.:...- ~ J.l ~I..-." lSL... C...J.. ~........z 0 _ t.. c ..,..1 0:!1 .P ~ .;.> ~T lot . .ly' .;'l.l 0~ \ ffr -' \ rAf 0~

r~~A ~ ~..... ~ .J....!."":""''';''''

frAt' J

(S't.. !S.k$ ",!l.....- ~.)

_...L..lY. t.f~ ~

.).l '-o.A

~J.) til. ..:..5',.,...!o tS).i!IJ r\.i) 0:!1 ". ~.) .)"l.) •..,.;.,.... 01~ ~ ...:......1 ,d.) .;1.':; t.1.......:J1 ~)L.\.$" \.) (j~ ,).l ~~ ~ ) .l \..

0i ~\:; ~IJ"'-:

(J~~

~

..

.;-!

~u.)

J

.u !$l......u.IJ

t-" ,,:,) .)':/.)

~ t!~

tSl->":, ...J....!. ~ ~ IS).;,S' "':!L......... ";'j.;\ 0~ A" .)-'~ ).l.J....!. .>.ll_ Irv\ JL

0.)# ~.>~

~~ tS)jS'~l. ....... ->":' \;~.,r&-

).l

~ lSt...~~1 ~.)?

04- ~J.)

..)~

I.S).:,.S' ':!l.......... '-S-~ ...:.......I~botC~

lS.)~\ ($1... ...::.......~ .)~ I.) ..:.JJ~ ($L. tot.~ ~\ ($1... ~~

0-:--1.:>

jl ~

~ .)~ ,..:.J.J~ ~>!

o:;..&Jl~ "';1 jl

'r.)-:':' ";":;1

...::.......lz...

~~....:. r.f. J~

...::.......l:- ,~ 0,!\

~L....li j\ ($~~

u:.j.)1 ~

0~b....;..lS

t:..,....;

...:..;l.! 0 1.,:; i f

,~y. ($~L-.:.;I .)b..L. ~

~J"';I J ~ ..:.I.)~I 1S\..bs1 ($l..~ l.;.Lu

J~

u:.j.;! ~IJ ..;...lS '~ .) ~ ....;......lS..:.~ ~ ..:..j~ ":'').J-'' ~ ($!1.....;...lS ~ ...w..) t..;. J:,I to!;.)":' J.,k .)~ ~..; ,~y. 01 ~1..;...lS j\ .)l:--! .......w.~ ~ t~ ...1....0.)~ A/ Y ($L.:- ~ ...L...:o.)~ YO / \ ~ ~.~M.Z ~'JL... ..,..L:.:. ~l.! ....;..lS ot...l:..,r. J:-b 0 ul cSL.:- ~ ~ "";'-1 loSL.JL. .)~ ~ '~.) loSl... ~ J L..;I.~ ~ ..:.1.)~ 1 0~..s ~J~ S ...::.......\ ~ ...:..;l:! ($~

.r.s

;~\ .)\ ~l:. ...5't~.)~ ~I~ ~ ~ ~1.S"i ...:.JJ~..$I . .......:..:.

'-0.lIl

~ ..:JJ~ l;1 .~~Iif~""

ct ($J.)b ~I 0~bJ""; ~ ~1- ...:....:.b (S.)\.:.i..L.. ~ t.t..J":'


WI., .;),)\ t.;..s .ly. 0.)1" o)~ 1 if".;';' t,,;. ~ 'LP\....o..:.i\ ..:.t-LI t.l:.~ Dr- .,;1 ..r-: .,,-:?,;; . .)~ ~v4J ~ rA ..5"; 1I~ .}oj) ...;..a\S \..I":!,) .)~J'"' t.r.? ~ 01..1":!I J.l t);:' c.."..; j! . .,_".'i~ ,V:!l ~ oJ~ 0.>.,':"';1 ~1.>,)L- ~lj.) u:!l:.I;; J-! 1""'" -' .>j .)~ ..:.b}, f.Sw,lz .)~T ~.) .)\ ,I... ~ J o~ t ...... ...r. <.S~ ISL. ~.)J~ J~\ ~ ,~"",:; 01~ f.S~ ~ if:;';' .)I..:J '~r- J.Jl:..!.

" .....r.;;L 'j~

.).l

..s ~t. ~L....>l:. .)1 ~L:.

~

vl..>":!1

(S.)~I

~ -...L:....r. ~ 0J~ ~l:..r. ~I ~.,.... ~

...:-1

;;,.;. t)';' ~

J......t....:; 4.-l:....r. ..:.....S..:.

...:....-;....:...;) "')\...:.\ L. 01 ~

'vl ~ 0L.;....... ~.) ~ ~ .!,S.)L-:;\ Jj\ t.l:....r. (51.. ....;~ .)\ ~ ~ ~I':"';I . >1 <.S..,..$~ .J ..:.lJ.l ~.).Y. .......s ~ .r. ~ J .:.....!.l.l .>\.) (.pl......a.:;\ ..I..!.., .r. \.)lS:.!.T ol,.ol:.,J-! ,p ~1 ~ '.).Y. lSI..>":' ~ :,..;. ~).,;.. <.51.... (,I., ~~.) !.S1J"':' ..:JJ.l r .. a i ·LPL-.::.:il .~ .)\ ~l.J f.SL..~ J-AlS' ..... -' .)y. .;...!.) c.,.,..; ~I.:,..;I 4..? ..s...s ,F ' ~k ~ ...:. "-:-"-,,,,,l.:.:..l:. I.pl-.;.i\ f.S1. ..:-~ \0 ..1...,.- (:...r" ....l....!o.; f.S;;I,r.....1 .... li.,. ~ .).l • ...l..!. ~~ I..PL.......:.;\ vl~ ~ ~ 4 .)Y, ..:..t..-LI ...:.....S..!. v/ v ...s-~ ....;~ ,~.).) , r / r uaI~L:. 1S.)\j.S' ~L........ .J..!..) t,,;. a J:,\ ~ ~b lSL..lz .. 1~1 j\ ~ """.)y. ,..l".-.P 6 / 0 ~J.) 0,..,..-.. -' "'"'-.P 4S .J-' ,~'-:! ~1,;...i1 ~ r:..J'""" .;.;. ~L.;J"':' t:.ljI-,~ ~ !Sl.. J...r..& jI , " ...r. ,,-l:..,.I"! ~JI <.S~t,-:.....I .~,,;. o..w, ~ ~ c.."..; '-: ~.,:; ...w..) ':""..r'" J "j.,J~ ..;..,0-5 ",~l5:..1 ,,,-.,J;; ~l.;.1 4...1> '>"'J ~ ",l. .,;.-> u!-:!!~\ J,} ..:.JJ') (,$:!l>l.,.:; .~.)'u.. ~L....- j\ If'~~~ l:o I.s:VS ~!..:,..;!

J.:1.&:;

~...s

ul.. l p

JL...

",)Y,

~l; .)~

,

~I..;..;\

rL:.:ul,.-. J '~J.) 1.SL...4..:..I"";"" j\ v-:-lS ~ 01........ ~L:JL. 1St......t....IJ..l ~..r' .)\ I.......,)..:.j~ ~ ,,"\j~ tSL..~~ '.)Y. ~ ~ ~ d,).)L..,. ~L.

..:-:.1."..:.; t,..:.:; ~ ..:JJ.} ,~.) 1..S',r" ]\ 'J ~.)y' ~~t'I.J~ ~ v">~ ~I '.)-1...,;1' <.).~ J JL. "l. ..o.....t.,... ;G.;I .., ~I, J ' .s:L ""; l.;.L;:; ..;..,0-5 ...:...;..b~ ~ .r.:J;. ..:.i).)L. yYu..>l j\ '--""": ~ t..) J..l ~ oJ.J-" ..:.JJ..l S ul ~ . ..;..j..?~J.) \.; 1.51~1..A,~~ tSt.. W..u, .).)y V-!1 .)..l J;1t.t...>"1 ,...u,.) o.A!l..;.i\ \.; 0..J....!. ~1~J..1 '-:-

'..>..:-...... o..w ~~ 01~ ~ ~~ ..:.i).)L- u;~ _'1"fo\ JL. ~IJI .p c.r:IJ.)L... j) t..,..:. ~Ij.il ..:..L.,-:,_ la vi ~......z ~ .P 1.:1 ....1....\ .).P.-J ~ ..:.l,pL... ~I ~~r '-! ~ lSI oj\; r..i-='!J.~


PV ~

\.) vi .;\

~):r. ~ ~\J.)\...... ,...;..~ Q-

?

';'\,).)\..-

~

~\.:.J\

..,::-s

~ ~ 0' u:!t. ..;.~ 1.......) '""-!-".) i f .);u ~ ..s .)y. vi .)1 -.)\.)!J"" ...J...oTJ ,) I.S"""""J ..:..1,;.lL.. .~ .;...!. ...r J.lL.,.. .;y:$ j\ .;4-\3 (s.;...!.,) ,,"'v' JL.... .p ....s •..;..,J .:.\,).)L..- u\~ .J .)~ .)~ ~ (.S'\~ v!-:!l':;l .'1"V'I' JL.. L:; .~L. ~~ ~ ~ JL....J.l.)') "':"":'\.) ..J...-,p \y.J.1L...... J.,u '""-j.) ,. \ ~.b.A,j ~ ,.)"j.) 0>:4- \, \ \, ~ ~ ($l..'itS ..:..1,).lL...

':".J>-

.~~ ~I",-!

.-'-' tiL ,.);1 <..c-"

0,;L:.1 01.,:;...r

J.:.l.l

~ ~

OJ)')

~I

.).)

.)#

';"\,).lL. ~ ~.,.:;

.).l

";').;\ ..;..lS' !S~ t:; ~b j)Y ..~I,;J J "i~ t~ ..:........;.:. ".)~ tJl..:- .),) ~-'.,) ~ J.J..... ~ .~.)..$ ..:.l.pL- ~.) ..I,; .).) ~l.. J .)..$ ~ I.; J~

J.:.l.l - .)y. ~ ~\ ,P (.$~ JI.J....;\ J ..~1 ~lS' ..!...£:.~ .e_ ~r jI ....s .:r.;. I.)~I.) J"""'-"J L..lz ~I..;J\ cJJ ....L.!. .:.l,pL....

u.-.;. ~.) .)~

~ 0~

..;.......,ji:. ~t!.,S'! .)';y ~I .).) vI.,:; ~ •..:.-lS'U"" .)J~ J.:.u tSl.."JlS' ~ ,~ (.$'iL5 ~ .:"!.).lL.... ....s (s.).),)-" I,...:.:i ..s . .:. . . . \ 0-::1 ~~

0.,s1:..,s (St.4.i\.i..)$ ..s .)y...:L 0:!1 ~ .).)i .,;......) ~ d ,;.,..:.5 ).) w...,....-.. ~ .)!jL.. ~..,:; J """:'.)Y. ..~...... .....J.,:; ~ . . . .

J

,).)y

~ ~\':";I

'-! j.,..:.... .)'j~

...:....:.b

.).Y.""J

V:!I ...:......1 O.l-",=", ~ ~~ '-! ...:...~ if. .;.oi,).)\...... ~j ,).) 01~\ ~~ ,j) 1S'r. ~ ,:,pYo ~4 J ~b tSL..lz u,.,-'":'"J~ '-;-'-:-" '-! .:.,.;. .;# ~ ,~"",:; p '..I.:!l..~ \ ",. J \ \Y. <.Sl.. ..... .) ,).l .l.".,... .;..i,).)L.... ~ .;.......,jl.".:..:. tSL..;.\....o..:i ~ .. I.,...... ,...;1..$ elJ ($)\ ...:......l:- ~ ,\ '\A. 4') j;\.,\ .),) .~

(,$L.'i15 .P

,,~.J '"'t ,~!.).)L. ~~ ~tJ ~ ~ "'--!

, ? b .)..,....v...

.~~I.~ ..:..'-~\

... t.....-:'

J,....:.:S ,,\.) j\

~.) .\~\ j\ .)Y.

~.)y.

(,$...-5

.;I...J .:,;.

,;,,,~ ~L. ..::.......~ ~

~ .)Y. o.......J. ~ ~ •..,.) ~ j\

j\ ~~L. (Sl....;.....T J') ~\..:,..t\ ~;"'.J ~ "..:J..,.) (,$t....;.....T.).) ~\..:,..tl ..,

-..:.....;... l::.\ . .)..,...>-1 0~ jt '-:-o~

. ..1..!.~

l...

(.$.)L-:;\

-c...~ ~.)

,J.. u.al~L; ~.,:; ~.;.) A/f' ~ "'-"-J') f'/~

~\..;.il .)~ o~ (.$~J-"'t......-:' ~uT

jl .;. r:....J'""' •.,.)..,-A •..:J.,.) (,$L-.r....T.).) .., L. ~ ~.)y. (.$...-5 J.:.l...&:i ~jJ.) ..:..I..,.) ."li...>-1 <J-!ty;. JL... (.$L:..:.=....\ ~ .., ....:..,.j~ l.; ,)..Y. I.SJ~ ~ ~.,:; ~\ ~\ ,.)y. d.; ;;\,.,i 1....... ll;. r-- "li,r. (.$L. "";..u. j\ j\ J..-I- j.;\ .,y..,...J jl ~t.. ~ ..:J.,.) d~ ..J"..T.;.) ..;...::1.;;1 I........) ~I..,


I.) La ..:.L:JL. J.:!\..;,.jl ":'.)J~ ~~ ~>' ~ oS ~y. .".."'j~ t..;. ~ ..:.....A.i ..:.I.)~L. ... \0.., ,-"l,~ JL. J> ~ .,..It.-\o ....,i;; '" t., .:.l,J1.. ",1"-"""'; .c.>-L. 1:"--.).l ~l.S' ~.).j.&- . .lY,...;:..S (..\.:.....,. ~ JL ~ l..y..r r-i.) jl r-t' ~ ....... \ r~ ~ ISI~\ J 1Sj->...)~ .).l ~.".:; ...:JJ~ ,~..:.~L.. 1S.;....L4; IS~ t...,..;; t ...... ",,;-...$ ,~",,:; V!\ ~ . .l.)JL:.>..:-.l ~ ~~L. ISI)S J ~\....; ,J.J..:..jt.-I t.. .:.L,l1.. ~I ~I.. J -ot.,I.,.J, ,,,., ~J 'Yo ~l, \......1 t., .:.L,lL. ~t.. .)~ IS)).- .;I~! l:! ..J...:S J,.,.;..:S \.) L.l...t.:. ..:JJ.l J'l:lL. ..:......1.:- 6 .lb~ . ...,l, ",,41 ..oJb ..w,j""':; ~ ~ ~ IS~ l:; (.II.".:; I.S" .;,..;. \.) ~~J-! ~ ~IS 1S~.l\ j\ ~\~ ISlA ~.....i-A j\ <..i-~ "",L- JlA.:.;\ ~ ,..:JJ~ I......j ..:......:.b IS.)~L­ 'if~ ..:.L......::...).- J l......:..5.."...:. J)l4;...\ ()I~ ~.; ,~~ ju<":' ~ if~ ~.ly, J La..:..S~ ~~ 'rWI 0:!! ~L...:.. . .l~ (.I~ I.) ~.ly' ..,...s ~!J (.I!~ u\~ ~ J ~li..S' .l~.lj\ ~ J') ..:..."..... ~ ~~ ~ ~ ~J.l ..:.L...)-..:JJ.l 'O..;....!. j)...\ ~.ly' ..,...s r,1r, .)lr,- .lJ'"'-- ~ I rf" JL.. .).l (.Ii <.AA;,,.j\ '-! ~ ,J~ .l.)~ V,TVP ~ l. ~ 0:!\ "·VT Jl.... (.I~l:.).l " .~.) (.I\Yif \.) ..fo:!1.~\ ~\ .~ t'~ ,I rpv JL p oi .)~ ...-:'I.r:' ...:....!.A j\ ~ 1S\r, o~!,.;.; 1SW,l...t.:. '1 ..u.L...... t-~ .).) ..:JJ.l ..:......~ jI ~\.:. .;;. IS.lJ'"'-- l; ,~,;; ~I ~ .~y. j.)\ t ...... v:;.) 'j~ J.,la.. .l~ e\J .),.} 6 ..:......:.b ":'\.)~I JL... .).l J~ .l.)~ V.'V' j\ :r;. ~~ ~ '-! ~~ ~ ~~ 0 01 ISI.I"':' .~.) Irvr JL... ol.!l: .)..) J~ ..).)L:J.:.. r"vvp '-! Irpv

~\

~ ~ .)..) ..:...lJ")

..:-l:-

1S1...:..S~ ..:JJ,.} 0,5"-'.) .)l.i .)..)

ISL....L.I ~ j\ ~ 01.,....:... '-! ~~ ,.f•.A.,"";!

oS

~~ lS.)i..)~ -..I.:!~ ,..)y!..i ~ ~~

oJ...:..

~ J C::!L.... ...;...,.;-S J ISjl.....,.. oL.jL... 't?L.... ~ oL..jL.. ~ ~...$ ...J..:.~i <f yL- '-1 .~~~. '0..).).)..) ~ w~.,$ ISI.....)~ .)..) ~L:...)-o J l. .:..S...,.,s. ~ '-! ~~I ..:.\)_~I .)~ ~.)>-".).) ~u.)\ ~ol '"'-! IS.)\.J..S'IJ ":'\.)~Ijl ISI,,~~ ~ '"'-! ,~ l.Y'~.)..) o..l..!. ,,~b ~ l.. ..:..S~ ~ ~ e!J .),,) .......l:.1.S" .~~~ • ..:JJ") ~ ~ ..:.\.)~\j! & ~ oS 0:!! j\ .,tu '-'..- ,~ ..,... '-! ...:-1 '~...\.S ..:..JJ") u'>-! J u'L. ..:.-4- c 0-:!1 .),,) ,..:........\ ,,~,,).? ~J,,) ~ .,,)~ Wly ~ ...l.:!,,);; o,,)y, '~~I'

","=".,.:;

~ ~b u-J~\.:.

1S.)1.;.5' ~l.J""" ~ Jjl t..\.:..r:' P 0 ~ 01.;1


~

1.".....U. ,..~

~ ~ ~J,) y.

~ ~b

...,..JL..;..L; ~y \0 .~I ..~ w"o,.,.i Y/ b I.:; Y V!-! ~ ~~ .J..:.I.".:; vl~ ~ 04.::1....- vl..i-!-u q • Q':'~ J Jy!S ')L.a.::.il C,)~ c.sL.. ~ J') ~I)$ ~ ~p~ ~~ '-! r.:;.l:- .;..;.:.1.. ~ "-;!I..."..... (Sl.. c.......k ~ ~ c.sJ1.;$ "-;!I....- jl ~.)~ ~ w"o,.,.i V!I u...J.; . ..J.-.) I f ."J;u ~ V=:!~ ~~if. ~ V!I '~J~ J c.s::'» c.sL.. c...J.. U~) ~I ..s ..:.......1 o,)Y. ;1.,.:.....1 ,)~I 0-:!1 r. 1.......U. -..:,~ ..;..» \0 ~\; J ~ ~~ c.s.)I..;5 04.::1....- ~jt~ uA')j\o J .J..:.I.,,:; ~J"" ~ rL.:;~ ~L..J ~ 1.1 (jl.:- .;".:J.".:; 01.".:;U-- .::..l...h:i J r\..;.. A.,.., ..:..b)J ~ v,)~ 'i~ 1.:;.\ ,)~ ':!4 If. 0L..:.::- J:,\ ... ~~ c.s~\ .I,) ~..;.~ ..J.!\~...$ .,)b ~I;JI cJ-. ~J ~""'i~ ~J ~ \~-> ~L..r.; ~ (..oL;r. ~~4 lSL... JL .I,) Ju;';';'\ 01~ j\ .;".:J.,,:; ~) ,-...,\.jr. ),) o...l-!. ~ ~ ~ .)IlS';\.:,.S' ,,-:!l...., \; r "'" '~ 0.,$ \; .s ,~,,:; " ",I.,->.:...,..c . '-" ~ ..s 01 ~ ..:...tJ ...u.1.» ......~~ .. ~I .I,) J ...:-1 V::!~ ~ j~ ,o,)Y. 0...1"""""':;""',) 'J) ~ jl .~~ J..:!!":";! ~.".:; J.:.li ~ '-! ,)~I r..s-!US ,)L....;.;\ vi"":; .).3 ~ ..s ..:.......1 c.s~ lS)l,..;$ ,,:!l....- ~j~ ,.;; t:~ ...r...:..),-! I.:i \v

,,1..__ ..,;.-;.

.;;,.s

·~ulJ:!1 J.l~

jl

0

'..>..J~..r:'

~.)u..

1St. c....k

ISJI,.;$ "-;!L...-

..s

,)y. ...J...!. ~ ~

Jj\ t..\.jr. .),)

Q ..J...!. t f ~ ~ ',)y'..u.I.,.;-. ~,)j\o~\";';I),)I.S'""L..1

1S1,r. ..:..\.),)~ c~ .;".:J.,; 4.5 ~~ V!I ~~ ~ ~y ~ 1.:;.1 .~~I -ul.,.;-. ~Ju.. )~1 )'i') ,))~ ~ ,)..$1....; IS...A..:S ~ ~.".:; \0 J ,L..0h)~ .),) ~ ~~ ,)~ J L.. c.)., )~ Jy!S "-! "-;!l...r" 0~ ~...)I.r" ,).)~ J') ~....; ~ ,vl...>":!1 .P c.s~ lSl~ .~J~ (jl.:- ~j .I,) c..,.1. ~ j\~...i.S' 'eIJ.)') .,)y. d.~..;..,.;.. ...w..:. ~r 0\~1 ~~.,;~lJ ~)..;..)-:.~\ '~ L... .... L.;...>""! ...:..,s~1 .)I),) J ..:..7.J.. 0lz. ~)u.. c.st..c.s.;l.;5' ,,:!I...r" ~,) ,)J~J,) ..:.JJ') 1St..~J..:..: .Jjl LL.;~ ~ ($L...JL.....),) .""'-"~.),) yl jl d~ ~IJ :,.;. ..:..7J... ($.;\')')"';" v1.>":!! "-! ..:..-;;.... 04- (SL.....;....:.~ UI.;\ jI ~I),)L... ~ ($1..-..:...$'..,...:. JI,..,.i 0\~1 J~\ .),) ~L,.J.)1 c.sL...)..,...!S J ~Ij 4.5 lSI ~ ~~ J ~,)."s JL.. j\Ift)..,;.. .:..':.1.. ol.:;.,! (St.. rlJ ~ b-r. j~ .I,) ..:.JJ') ~t:;..:.L "-! , ....... ,)\,) ~ ($L.. lS.;\.:,.S' ,:!l..."..... lSlr. ..:.JJ,)~.,s ...:...tL;. (..obI , ~ '-! '1"V\ \ b y~

"-! ,..:.......1

,).1.,...

~I.,.i u,)~ r-r:-"

.I,)

~I ~l...r" ..:...,;.. b~ j~

..:....L. ~ 1.........) ,~~ u-:!~ ~

.:,..;. ~.)l,;..


J...

~ If.".)t... lSt.. ..:S~ 0.;...!. 'l>....J..1.i.. -' 'IS'->"'" j\ Ift.)l,,;... 1.S;1jS' "':!I.......... ":'s,.,...!o ....;.S •~~ t>.,- j\ ,..;.J.,') lS.J.)\ ...:-...L:.- ~.)l:- J') ...I..:!.>""':; -' y~1 j\

•..:.J.,..1 \,;\ . ...w.

01~1 ,),) (,$.Aj.~ ,,-:!L...- .,:..I~I...:... ~A ~

U.l,? ")..,..u.... !.S~ 'J~I

..-...1..-

~Ju­

(SL.. ~l......... ~ J.l ...:.......S:.. ~J ~ ..\;;..,5 t,f.)L...1 ..:.I.>~I ~ • .),,> lSL. 4,..'-',. ..s ~I-, i.J.:!\ ~~.,,:; ~ . .......:. J.:..~ '.J~ ~I.) "~\.;.J lSL..lA.:; . >1 ~l.; ..s .)j! ...,r-t. c.....k lSlJ"! ~ ~-'.) J ~~ W.;L....... lSlJ"! ~ tf>b.;\., 1St...~1$ L.r\J 0-:!1 ~ .;05'1 ~ '.)Yo AI.:.:,..~ !.S...... I 0 1-"""'1 •...:...:,\...t.j ~4 . .)j~ .;,;"'..1... "L:;.,5 J.:.l.l ~ .~ ~ 01~ .)\ •..w. 1.f" .).i.)~ 1St.. c...-b JJ.,.......,.... ~ J~.)I.) C~ ..:...&II...:... ~.,.,.:; 0-:!1 '-! . .)~ lS.:,.....,;S .~Ju.. lSI.. rlJ u.)Y, ,;).. ~ ,.;.,;,,)\,) ..r ~l)1 c.~ V:!! 0~ ..s uL·",l., ~ -..; ,~.)l,,;... rh .1;..\ ..;......~ J."L... ~.)l,,;... tSt.... u""'~ ..:..;...I.)~j~ ul~ .......T.).l I.,..T j\ ~..,.. .).)y

~Jt...

tSl~ ..:.~

4S •..:.b.;l., 1::-- ,...;./;,;1

Js

.>\ o.)~1 Lt ~b !.S'i~

""';.r- .)\

~ .)-""=" u~)~ i"":' ....~J...l...;

...w. 1.f" ~~ ~.)I.> ..:..':.1.0 "l;.,s eSt.,.!., ~1.:,Jl ~ "I.......... 0~L:..:. ~ ......:..) ~ •..:.......1 o.)b lS.J') 01J":!1 .P ~i 01~ r~I...,"'" \ \Y. 4..,.) rj.l

1Sl. r\.J

.J

,~)..3- ~ lSL. itJ ~ "LS:::;\ '-:> ~b J~ (:...r"

t..;.

(S.;l:: "! ,\)

.;.:> • .),)\.) .)~

I$t.. ....."..; o..:.l:--

.)J\.i..

'il:o ~ ).) ...;........- J ($;1.:,.5'

.).l

,,-:!L....-

,t". jlJ

~I.)~)~

..:.......4- :r.; .,.......,....

lSI.. rh J"! ........- ~ .I,)I.1":!\ ~ ~L;.. .;:. \:;.\ . ..;...,...:,$J"! ,~.;I..;.. .;,Y!S vT ):. ~.;'u.. ISL.. rl., ..:...;..b~j~ ul~ ~ .;:' ., :.~

,)'-:!j ..:.7.J... o\;;.,$'

v~L...; .....J:!:.

,~:,...s "J""'J) ~I~ ~ ~ ."...-.. U ~ I.SI~I ..?"! ., ~:.b

l.S'""~ ,~I ~ u.,..:,..il ....w uw..:. :'.,> jll.S~"';""";' ~.;'u.. ul.S'~:..;l.":,~1

JL .;:' ~..... ~~ .";';':.~ 1.S)L!..l4 .."..- .;:' IS~ I..pL..a;.;\ ~

to!..>..?"!

UT):. ....:-1.;:. ~ v1...~\ ~I tSL. JL ~~ ~ 'WV ., \ Wf ~ tSt. ".,....l.c...,.....~ ~L,.ul ~-'"

~L. "I.. "-L,-.s..,-IL. "-J' ,I..JL.. ';L.u\ '1 ~.,;. ..:.J.,:. ,~) 1.5'" .,.t..:. '1 )~ ~\ ~ ..:.b.;\., o,..I.·~·A:>j c......:,...

tS...r-S

'1 4..S IS~'; ~:.j

~ ~)~ ..:...J...

..;.......:.

1S:'L..a:;\ ~) tf.""":' ~ .;:' ~L. ..::.........~

,,1.:;..,5' tSt. ~,.,..i vT Jl-:->:. 4.:' ., la. ..:...;..b.,. ~jl-"" .;:' ~ '1 ~~ ~ \.; ..:.b.;l., ~ ~ j'-:-> ~..? ":!l......... v"'>-:' . . ..)1........ . ...;....;. I.. rl, V , J-I -...;.1,J'!)1, "I"" "I 0)1.; AI.; ~ J~ 1:;1,-...;.1....;1 .,.,..\;; ~ ...s:..:..;.. ~.;'u.. tSL. rl., ~."... 4S I.5'"Ka .:.~ ~ ~.,;. :.l.....:i\ ..?"!


~

.)...I,....p

u~~ ~

;~ .1 ~.,s ~.J..u.... ..:.:t....!. ~ I; ..:.b;l.J ;4-l:. ~ ~~ ..:J.J~ .1

01,.S1.:. :r;.

y..,;.

("pt.......;:il

~

, .......T~ la

~.;; ..A.::-;..r" ~1"",",1

';Wl ~ r~l..- .s ~y. ..:."t'yN i.J,!1 jl ~t:. tS~L-:;1 .1 U'""'~ ul~ ...A.::-; ;~ ~~ J'!. (J'"lJa.; 01~; w.....; .1 ,,-:?"';' ;~ LPL.....:i1 ;~L. ~ .... t:.J'!. • .;...!. ~ \ " , .

JL..

<Sft ....,:;l ~ 0 ..;......1 ~,}y. .1; uT jl ~ ulJ:!1 ;,) ("pL..a.:.i1 ;~L.. ~ t.1.:.J'!. (..S""lSl.:. ~ t:~ .... I.:.J'!. ~ ~ ..:J.J~ oL:. .1 ..:....:.I~ I; rj''l ~ ~~ ..:.\""')L.,.I 4..:...b ~ ~ ...:J.J~ ~~ tSl.. ...:-\.:- 'V:!\ ...>-! 0.1"';";\ '~.H ~ tS~L..,.:j1 ;b-l(.pL-:;1 ul-"",,"! lSI.. ~; 'dl.J;~ ...;......1 ~u. lS;lS'jl.... o...w. r~1 ..:.l,..)...,..\ ....... ~ ~ 0 ~.? ~ ...l:!~ ~1.. ..:........~ ;,) ~ ..:.\""')L..I ;,} oL:. I; ~,,:.s .~jb~"';........- ~ ~~ lS~y ~~ .1 ..:.I.:.ts:..l j\ ,;;1""; ~ ISI~ ~b ~j~1 '~Y. ;l::-~ ;1..$1.:. ;~~.J ~ ,,jl,r- ~ ~ 0~~ ;~ 0t>,,:!1 '}t.......;:i\ ~~ ,oj\.; dL. c::oL.. .1 ~;G.. 1Sl.. r1.J ~ f"S""""""":""''} .1 ~ -.I..oi;~ ..A-:!I~I 1..::.1 ""'"'.1; t..b\ jl IS...-:S'A ~ ~ t..t:.~ ~ .;W\ 1S1.,r. ~\~ 1Sl..;I....!J .,:,1.:.ts:..1..:J.J'} tSlJ'!. 0 ~!.r~ ,~,} ~ ~ .,}1~ ~ I; J.. ~i;~";"1$

rS

uL:.- j! ~~ ,}~ ,oJ;} r--I""'; .,:,L......)L....I ...L..J; t:"""":' lSlr. lS~ 0l.... (J'"LIIS;~ ,~,;; V-!I ~ ..;...!. ..:.t-L\ ~ IS;~ jt;. ...,...L-.\ v=.:t; J..il ~ ~ ..s ~I; :""'"" o..J......PJ'!. ~,) lSla ~;; ~..r. ..s ,;"",..P.,r. I; ~I; y".l1.... lSla~i ~"".J tf>i lSla·- ... \ o' lSY"" ~ ~\; '~""':'.J..r..J'; ":""".Jl.i.. 01-"",,"! .s d~ ~ if-la,;"...!S ;~ ~u ~I.J ISjL. ,}Iji t.t:.~ ..,:,".J... j\;,}

\:;1 .~I Js:.!..o l, J "->1 " y ~I '~I l, cr.J\.;. "I.. rlJ rl,J 1Sl..;# lSY"" j! lS;l..!..i ..:.~)L....I r~\ lSlr. ,\ rf'A JL..... ul..>':!1

'J>, J' o-..1.,;.A~

~u <f"'"~ !;'W j\ ..:J,J,} lSl:..-:o lS,;l..!..i ~ ,J~

.............

~ ,J ...r....:. ~ ,};\.J .~~J~

lSlJ'!. lSI o~1 ~;\,3.. lSI.. r\.J ...:....;..I,}~j~ ~ .bY.r ..:.Kt.... '1."...- ~~ t.r'"LI ..:.L.I...u\ I........J ...:.........;. ~ ul..>':!1 ~;.J-" ;~ ,).1 ..:.......1 ..:.\-.)L....\ r~1 .~ilf ;w ~ t..i-,,:.s 0 1...>"'"-! J..I.".. j\ ,}~ r.)r jllS;~ ."..L:..:. ~~..J.....:, r~1 ,..:........I;y!$ ~t.......;:il ...;o,J.) J'!. ~W.llS;~ ola r\,J ..:..>I~~jl:> ..:.~ 'til.J ;~ ...;.......\ ~bl,J (,pl-,:jl ,;~L. ~ t..t:..,r. ~ljS ;l:.S ~ L I; ...:J.J,)


v, r..s.;l..,J"r. .J ..:.lJ') csL.. <C......,;.a .J.' u-l.....\ ~ ..I,) jl .:..b}, ,).) r..s,)J~ ..;...\S ...;......\ d..$ ':".;.r- ,).;\ CS~ "..r.f':' J .;..b), ..r. .. .)..,:-.S 1St.. ~.)J..u..... ~ J...ts' ($1.~1 !SI->":, .J 0lS'';'';'';s J....,..-.. .r. tJ;' .)~i ,)1 ~.r. 01~ (Sl"r. ..:JJ') ...:........10.)..,5 tWI r..s~ (Sl. ~.)J....s...-.. J..:.......:; '1 ,.)>"':"".. (.$l. ~.)J..u.... '~J.) .:..L.. ~ J t...':llS" ~ ~~ u.:;..;..1..;.:,j ~ ~L. ,.:.L.wl ~\ )I~..r.. uL... .).) .J .»)";';1 ...u.1~ .)~.,... if);' cst...,.>w ..r. ~ ~.)~ r.s".s .)4.),)1 ~ ..u.1~ ..:.......... V;o-ii j\ ';;.)4) I; .)Y!S ~ ("pL....:.i1 tl..l;.,,; r.sL.. r.s.)~l:. JLr..s.)~ ~ ~.)l> ..;..3..1.)~ ~jl.".. ..:.~ ~ .)~ .)l-.:..tl ...........:$~ ~IJ . .)~

.)#

.lL....:.illf-,i.;\S.

..u.1>,,-

~

...;..\5 ....&....!...u.I~

I).•.J....~ 0:!1 ...;.,.,..,1...

~

~.).J...u....

..,..;..S W.........,0:!1 Jl.....l .)1

J .;...i.).) J ~

~L;

.),p.

~ ~

.'''>

:10. ~L..l..s-,:,r.;S~ ~ .u..j~ vl..>:!I.)~.,,-;- ~~l-;JI -u.)

Jl.. , ..... ,r......(,S"t-:ll

~ ~

j1

.::..:.,;~

.;1Sjyi ~~ ,,t,w.! "-!.\

,;A.•:!\ o.sI'u..;.,~...s.,;.. :..:-I.,r:L\ ~.)~ r-U.) ~.).l .I'I -\A· va- , 'I"P ~.)w

:....I • ......:...:J..! .,.,j r::\.:.... .)1 ':''''':'.r.,.5:'.s ISJA,..

.).l

~

',..."

,.,;,.!..,; ~l ('1..;.;1., .)l..i.'1

Jahangir Amuv:gar.itall6 Economy UDder Ihe Islamic Republic, Loodon,I. B. Tawil, 1994 .

...."1L.. 1St.. ,,;,;1.;5' '.n3 .s~' -=-y,....., .t..x.> .vi..>;!! <J";L\ I.$J~ <sjS., ....s:.;~

.~ ~T

j\

..;1~ ~ ~

,;..ltl: .;.) .;.o!...~\ ~Jt.. 1Sl", tS"~.s..:.....\ • ....:. r~ ~1 .1" :~ .S -oj .. .)~ ,j,!\ ).) ...:-\ ."Y. ~ ~~I .....:. of J~

Middle WI Economic ViBes/, Fcbrurary 5, 1993. ,~!Iot'

...... x..., ~ ,p;l J

.;:~, ..s~

.a....,1 JJI

Woi-"

..;.,.iU .:.-...,. :~ .S .0 . f

.Jj! j..-J ,,"PA ,')!.....,.d-.?

';'J.,-

Jrs 1S..iI........i~ 1S.;;\.r.-1 "J~ J~ <oS ...r-L. ~ . 11 ~

..r);,$

IS!..>"! .0

:~.S.") ~!

Houshang Amil1lhmadi, Revo/Illioo and Ecooomic TntllJilioo: The Iranian &pericn~e. Albany,

SUNY Presl, t990,pp. 236·260 :~ .S .,)

Jjl .... 1.;.>:' IS\'" .J .....

~J~ .)~ t""~ ~ IS!.>:'

.P

M. R. Ohasimi, lhe Inwian Economy After the Revolution: An &:ooomic Appn.iw of the Ftve YUJ"Plan,~

IntemalionalJoumalofMiddkEasIStudies, Vol. 24,No. 4 (Nov. 1992), pp. 599-614.


:~.S

..;.. .....,..

(.$~.v

Middle wI Economic Di,gest, Feb. 21. 1991, May 3, 1991, Sep. 25, 1992,.nd July 19, 1992. B. inlemauOllal Monetary Fund, Islamic Rcptlblic of 1flU/-Ream! Economic Devekpne:nlJ!, Mimeo, WuWnglon. Ocl. 1993.

;)\ JA:. ~ ,...,..J...:...

4-~y. J .... 1..:....,. ~ ~J '(.$ .. ~r ~

<S")J

~ ~.~

Middle WI &ooomic Digest. Feb. 5, 1993

Middle

&,, &oaomic Digest, Aug. 19 and ,Dee. 16, 1994.

:~

.S ..;.. . I'

II. Ibid, Aug. 26, 1994 and fnm T,m.,s, De<:. 2, 1994.

12. 1flU/ Times, Dc<.:. 2,1994. vl~I<J"')""1 (.$J~~

J

..r~1

'(.$.>L.;i!

:..>1

JA:.

~

U\-~

Jjlt..t....,. ..... 4:~.S ..;.. .\T'

1Hf' ~..J

\1"

J.> u'~J..,..:.\avl.:..:...

J

Middle Ball &OIIomic Digest, Jul. 26, 1991. :~

J ....u

,;,!J,II ~JL.:. ~

J.> IS'""-I..>"!""'I

~..... ~

.S ..;.. . I f'

Middle Bu, Bcooornic Digest, April 30,1993.

,,-:-L... J~,).WI~ <J,...r...:..- (SL. "';'Jlj.S J'> C~ ..::.~::u.1 u-L...l ~ rUJ! ~I .16 Islamic Repulie of lr.u!-Recm! EcorM.nic DIoveJopmenls, 1993 and 1992. : ....1• .....:. J .... 1..:....,. .;..1...>1...:~ J , ... U,:,~I ~JW ~ J~ ,,;~\.rJL- .>\.~

drvr .vl"""'; •.s.x.-:JI ~ ..h' ~;I ~ .s~1

,;,lLS"

W ..... :~.S ..;.. .H'

..sLoo..-a=- .....-a- -""'W'

.~~J-:'

.T' ........;\...s-~

:~ .S

·v ... ~ JJu.. J.>

lS"'l:-

..:..L.;.I~1

J (.$.>I.....:il ..:..t-::t-l ~J~ J.> ~Jl.;S (.$1....,. . IV

Tun Niblock!U\d Emma Murphy, cds., EcOllomic and Political Uberalizatioo in Ihe Middle East, British Academic Press, New York, 1993, Otapu. 4&.5.

18. Middle &$, &ooomic Digest, Docember20, 1991 19. Dani Rodrik, "Premature Liberalization, Incomplete StabiliUlion: The 0u.I De<:adc in Turkey,~

in Michael Bruno, e/. al., cds. LeUOOI of Bcooomic Slabilizatioo and its Aftcl7llalh, M.r.T

Press, Cambridge, 1991,pp. 323-353.

:.)1

J&:

~

... 1.. c..J

J~

J'> Irv- JI... J.> ..,..~I T'"

'J\S. ..,..;;J ";I~I ~ ."

Middle W, Bconomic Digest, November 15,1991 .A-I ...,.......

~ '~'>J! J .... 1..:....,. vl.jl...:~.S

..;...T

.:J!>I' 'J\....!. ~ )J (.$'""-I..>"!""'I l:..:...... :~ .S ..;.. ." . ~ J~ •.. .......a- ..;/.WI .~ ..y. J ....1..:....,. .;..1...>1... . ""

..wi

Middle East Ecooomic Digest, July 23,1993 and

..>"!""'1 W ..... :~ .S ..;..

..s-~

~

~ober29,

1993.

:~.s.v.n

...;...,:......5 .IJ J.> t'1..... t1' .:nl .J~ J':' ~ (.$\J"! . T6 ,.;..0.. 1J...:.... J ... 1.1 ,:,(,It ~JL.:. .;...1 J':' ..;~ .... ~

.1 r-T ...,..... ,\ rvr )1.:.......


., n- H'" ',;W

~,;..>

01- . rot..

....-- ,INI

..JI-. .s.>L..:I' ";JIjI' ,~",~

J ..... tJ.

0\..)L. .,.,

~y : ,-!.s·0 0~1.)y' t$t....:......~ ~ U-~ t$~

.,.v ....t.I.:.~ •

.r

JJ~' .......,0-

.,1oW' ,~",y. J

..... l;J.

.:..\..)I...:,-!.S.0 .,. ...


v.

."

..

-.::"

JL.. .)~ JI~ .J vl...>"":!1 ~ 0l:!~ ~~.) <sui <sL...,.:. ..:-.~ .)~\ .)~ I.; ~,..J l..o-:!l .J ,}~ vi....:!! (.p~ 1 4.) ~ lSl..,,!j.J') J ')')JT.),) ..;..S...,..- '-! \.; 01.r:!1 .lL...a.:i\ lSI.. t~ .s .:....!.I.i! t..;. '''''A I.:i ,'\vv ISt...JL J).. ).l . ....,;S ~ ~ <$1.....iWJ ,) ~ \.; ~

t.........,.:;

.)~ lSI "jL; ~..r" ~

1........"..:... .»).. ~ ....I..J..)

t..-'

J "Yo

'''AA

r/9'y. J VAX ~..,.:; ~

""",L. ~~ ~

,

.).l

.).l

01...~1

(,$1..

~L...- lJ....l..!o

~.):; r~ .JI,r ~ JL.. ...:.....t..

~.,:; ~

~.).)

.lJ,J........

J-'1.,1.

J

1.A,~,~ ~I .)~l

J ~b

1$1... ~l......... jllS.)~ OJolt-... ~

tSLA...:.......l:- ,,)L-::;\ .).l ..:.!,).;!J ..;...\S ..\.; j\ J'l:!.;

JS' S

l"/ '\ J

~~.),,)

~~-"!

4

<sL.

J r:P~

...;.z o.)~

~;;

..::..it-:: ~l$' ~

~.,s.,,5.)

.~\.S'.)j~ <sl.r-'~

~WI o.;...:..~ u~

J

u:.j) l:...&.-.),)

J

r / T ~ ,,'jL..

...:...A.> t.s'~ )j~ .),) ..:.-..;;

~~~ ~\J~

($,A;..S' "':!I..........

H,..~I j\ ~t:.

...;..\S '.;.,..!S ~ ~I.r u~ ~

......,..lJa..l;

J...I..,. )\

~b

u---i1.J J.......-.

...;...:.1.> 0L....,.;

f(..)\.;..

(.It1'":!i .),)

.;.L:.L...,..

J')

~

J ~

u-=JJ') ,~.j$ ~I

j\ .~.)y'

~.).,.,;

,~.)\..;..

).l

..:..JJ.l

4..-1.>1

lSl,..$ 0).),)

J

-.;,;0."...:;


s."['rl""l''''' ~. ~ l '"'r', , 'I' 't, t. r;\- .• '\.r !' ~~. ~ [" -;- t. &< r, !, ~ ': ~, f " tJc" r\;·t'C "h" t' -r.>~c.... \ [, ~ 'r.n.ftf['l"fr \. [c,r- '~Ie. 'r. _ _ \ "l' T1 " "> f 'r. .1 .r . :.. ) } . ~ '" 1;"~ ) f ,t .t "'> " .~, ~~'~ " 1 I' .1' ~ n· \. c· ·r 'o·l< T 'r>. V ~,~ t."-" .t c \\.t . 't-,' ·f..r " l' ~Ot''~I.'\ r. t, \

C

l>

'<

C,

\,..

C

C

) " r. [ C

>

-

~t.

r. c.- ..... fi.'

. 1 }'

r r

r,.-'!. 1r,1} :,,'11~c'lq)~ c "t' ~~.?,. [, ['.... "!..

. .. ,J \. <;C

('I.

\0

~

....

~

> ,,

r '\0.

~

• ,

- .

~.' . F t. r ....~ r ~ r.1 'L\ ''" <

.. <," .;.

t "- ., \ .

: ~. ~

-

...

t::

• c., r ~ ~ ,lt Cor "-J: ~ Ii '~" , c < .., ..... \;. <.... ,t '" "r to , t ; - " t. c;s. rr. t'c .... r. \,..' ('I. 0.£ F t. \ 't, \. r r..' ._ \ • 1 \i:

\:"'- 1-r '

('1

r,

",

'1'

l

.;,

'f·t -

f->

" " \ \ -'., '- r _y't ~. "1,;-(''1 1 " '

>......!~ c

-

G'

1-

~ E\~' ,t" L.'[

...:

-,

[, \'

-"r" .

r Co.t,

r

C,

,~ ft!:~,"[

~

'(

:riLo ..t . l c-\ .t.;:t,"

Q

C,

r " \' 1 [ f, l'r'c",

"" \

'!,.,

J,r-~J ~ . t.

'

'f ". ....

c· [ . [,- ".I' _ " L ' " ,rc. l. ~·c .( lo \ \. r..e- ~ re, .r '-c·-, - \ \""c.... ~ 't, '!,., 0 't, "" Co 'r C' ,

.....

1\0

',' IS , [,,'1 [ ~.'t,t,c·-~ 'f '1, t, \ r· [,!..~'t:'~" Sr~\.o·,

'i: ~o <;, \~ c.. ,t\,.. .c rII l . .!" t ' c, t·1.· )~rc.c"rr\t~ 'L '" r, 02: c· 5. r. s. :;

I...l..lor. \.0 t. ~ \

1,...

' } " [ ' _• "t." [

::"~. ,t .. \: .. r > ~ 1,_ \ .. ,p

r.... f ,l cVt~

-

r

o

C

..... c. • \ ~ "" c... . ~ c...

t-

f}'rf~f ) c [, f r. ' t' ,r' ~ t s."'f "'1" .~ ~ .:-1-" }: F t

'"" .:'- t,\ r to

f

0'

~

.[, ,r.l~~}';,[F . /, [, ,s. G.. 0 f --' \ - ~ r to' ~ c h~ t' "~ t" [1;. c· 1.t·r r....... r \... ' 1 ~ c \.. ".:::11'''-'\.0 ....

'!;,

r " . .:. t

c '..t. \.0

.r

c., " t 'r. fEt~f.'l.~E

, -;:, [, . - " - " ' f .-"' -}'- ' " ,r. ,. " ""'-i1. to 't:

'~

"' :1r

~

"<

k ~:1 t;,. ~ t' - t }

Co

r.

,t:."l ~

t "' ern. r ." /

02: " ""

[~,- t'["~.t

(:. .. ..l~.~. ~ l. ',(i; [ " r .,' f"'~ > \ - " '--

.\ r. >" ~ " \ t ~I 'r...

£:

t;.

"

~ t. ~

r,

~

,l

r.

·r '"

<

~


vv 01.,..:.s

~

":'\...;.,i- -'

...:....&:. 'lSj')JL!S

~,) tSL.~ ...t..:..)

tS~" ~J ~Lo..

....:....!.b

1-.,.:...

'e'J

.)L-.:JI 0.,,5'l.:..,,5' 1St.

J')

L........,.:... 0 ~ J\.J....I

~ t,j'iL.,. ....L.!.)

<sl..

...w..; • .)~

JL.. .."...

'-ol.:......-! J')

J.} ...:...:.~ \,; ..

~ ~J,) \/'1' J f,/,Y ~..;.

o..w.

~

dl,..

y

~

,...:..,...:.

~l.b.. ~LS

..a..:. t)')J JT..r.

y\.:.:."':""":'- tSl.a~ ...,...~~

"-! 0L..:.;...L..

J 0.)\....... •..:......:...,. ISla ~ ;';~L..

~J.) I"'/ r (";""'J') \'I' / V»)\$ .J~""'-! J ,-;X!.SI..- ~ o".J.;...i1 ";',:>.;I..w.,; J

lSI.. ~..J...!..)

C. . . .

.).:J

....;~I ~I

.')~ •..J...!. ~ ~ 1St... W.)..A j\ ~

JL..).l .~I ""Yo ~;J ($I.a JL... j\ ..;.

.r.? ~

........>j~ J~ .. ...w.~~ ,.'\J~ j\ ~

V!:!4 .;l:--:o .... L:.....-:' ~I.J

~ ...I...!..; .( T

".II.-.!.

..:........:.:.

-v-~ J~ ~L.. If. ,,:,:.;.)'j~

J

~

IS);!

.).)

.,;..'j.)l:-- J

J~)

I.a JL.... j1~..r. .).) ...w.; tSL..t....... 'I"'y. J

..J,j')y. ..;.

.

l.S')'"':'w... ~L....-

....:.J) 'j~ ...w..).l

JL...J') .),)

J

...J.......Q,).)

ItS,),;! .:"'1.)~ J ~\.S'.)j~

'1' / 0 .)J~.P ~ \'1"9..\

\/0 J \ 'VO ~..;. ~ ~ ~I ..:.........:-

0 / \ "-!~;; "-! J .J...!o ..;. J..J,..:...... .... 1..;..>-1

~J.) ~

lSI..

\ \"'f"

.. "lA.:.....1 (S1..4,.,.li.j1tSJb,.r.",..,..,..-:'

JL ),) S '~4 tSL. ~ '-! ,~~ ....;"..-~ \'I"Y' - \l"f" 1St.. JL.. j.),.)y. ....;...:..)\.i> ........... ).l T/ r J

0~1.:.~

L:- .. I............ I.pL-::i1 ~__ ~1.S'.)j~ (,SjL.dj tJ:,1 !SL....1..oi~ j\ ~L ~ ..... l>.....-!

tS4~.)J~ J..:u..~ .)Y.J"";'s .)L.....:.i11...w..>

t.,...i ~I

.).;J

($.;1,:$ '-:!l..........

v-I\.o..L:. ...:-:.\.:->1 ..w.;

(,.Sl!l,-> JL..

J') .),) .;...!..;

JJ~) ....t..:-J ~.)oJ

".;W (SL. JL..

.;.,.!.; .).)y .),) .(,.

\ry· J \1"f'\

...s>. . . .

J')

. ..I..:!.)

~A"'!$"

\,)

,)~ ~ J\""",)~ ~~..J,.....o..;~ f'. / ~ -' \"'/f"~";' ~ ~l: (SI..~ ~ ~U

J .;......;~ V/\~ , \f"V\ JL..,)~ '~\J (S.;I.:,.S''-,!L..,.,........r....!.,) .... U~ ~~l: JL..J~ .l.a.....~

,J:,\

~U....-:' J.,.b,)~

".J....!. o~,)ir. 0~

,

...J...::-,)

.,J...p,)~ . / y ~

j \ -,,",,-'1~ ,)~

J , ........... ,)~

t,...:; ~

'f"VY

JL.

V/ ' ~~ 0....,....-

,) ~

.J....!.,)

~ IS.;\.:,.S' <..::1...,.,..... ..;...!..; .h....~ ~..,s '.h~ (Sp j\ . ~y. (~.)~ ~ /v) .... U....-:',)~ -' ~ .J.....!.,) ~

'r

A

~u , J:,I .....

,)~

~ ~;.

t..klJ

~.;.,.... ~l ,)~ ' ..J...:-.; ~~~ .;~ 0.J.....!. ~ J~

u....-:' 0fi\:.~

L.... JL... ~\.;~ ~ ~L; ISL...~ ~

0""":' ~~

(SI..

JL.

,)~ o~ (S.>-:!.> ..... u~

l$"""~ ~J.".-...

. ~.).>-> l$"""

(SI..J...u. ~,)~ ~LS ~..:...ilo:: ~\.;...il ........... .)~ f' ~-'~ .(Y ".>W JJ~ ) ~y'(..J,.....o..>~"'/A )

...:........;.; JL. '-' .;~ ~.,..-> J...--.. ~.) -' ~>"':"..".... IS~"":; lSI..

4.....-1<.

t,S"!

j\ ~ (S.,..$

...w..)

0.....-r.

J

~..,.:; (S'":l~

...w..;

j\ ~L ~ ~L..>""1


VA jl..:.'-~ -'

l".":ll$ ..:.1.»,

'd~

'.).,Y.

.)Jl:1:--

<J"'L..I~ . ...1..:-.> ",'V' ,p .;":J.>

($1..'11$ ..:.1.>.)1., o;"J ~ •.;..b), ~1.,;l1 JL.. J':' J'j,) .).)~ " / 0

To ~ \\"'7-'\

.;..1.», t>":lL.. l.........,.::... ...w.J .J.:,1 4...l;~ ~ JL. ...... ~ .),) .~ ~~ ~ ~.".:; '-:0 ..,...~

t,jjl.,....

~.)l;...

• ..WoU-- ".>j ~ ')'>

J')

(,51

o..J...&.

J"j,) .).)~ T·

..:.)I..S:.!... J ..J...:..o~1 J~ ~Jl;.. tSJ~

l; \A ~

S f';.,..;S ,.,l.....,:j\

I.) ,,;.J,.l ~.) .)~ (5.).;1 lSl....)~ .J L. ('I.J ..:...;..1.)~j~

t.....:.

~ .. I............ ')J~ J .>\)1 ,),;\ ~ ~jlt .).:J

c:b-

~ t.fl"J~

!St...rIJ ..:...;...l,)~jl:o

(,5L... ..:-::i '-! ..,;..L. ........ -' t....":l15 ~ .P .:.1.», 'I,)i...-:!i ').J..u..... ~I),)L...

~.).) fA ,~U

'.)Y.

1.>.-.5

0'

l:: ,~~

..J........Jrf

.)~i

.J....i,).l

"l;,5'

J.S:.:... ..>,.,s

.)~I

:

~A .ll.l ).,J .>L..o...:.. ...:.......~

~.J.) ..:.1)-:-~1 L<.~

J

';".J.....

,.,.J<...; "! ~ .~.)l3.. v'tS'.)j~

.).l

~

J'>

~I...>-:'

tSL... ~,).J..,.\,:oo,..

.J 1S.,).)1 ..:.":l.,)~ J~ ..:-..~

'-! ~.".:; \,::,1 ...:........10..,$.;1,;; !.. . ~I .).).>-' ~1 ..:........l:- ......... 1-. JIu-r:'w... lSl....L.i ~ .;Y!S ..rJ1, .)I......;,j\ tSl...-:' ..:........l:- J'>.",.. 0' ..:........1 tS.)J......... . ..w. ~I.,,-;.. ~b ~.,:; .J.J..; tS.J...:.5' J ..:.1.»., ~ ~ ~ J ..;...!.b ~1.,> JL....).) ...:........1 OJ..J. jl.&.T .;..1.).)1., ~l, 01..;....:.....;....\5 0.,..s1 r-'" j\ .til., .).J ..;.Jl.! ~lS' ~t; tSL. ~ '-! •..J....... .P ~ /A' ..:..1...,.r..;....J la":llS .;..b.;l-, \\",V\ ...:S:,j ~1

JL....

uk.p ..>>-! ol..! ~\j.il

...,.Jl.;..l; ~;;..J...!..;

'~

J

...:........I

...J....,p.P l \ / y 01 ~L. JL..

.. ..w...;. t:-"'" .:..1.>.;1.,..;..1.5

.)P tJ" .. .)j ~

.J......o. .).)

Y/ c)

')J....r."..

,.)y,

..J.6i\~

S ~I-.

.).l

t~ \,..¥,(,,-\y"VY ($t..

~ Irvy JL... .).) :r.;. ~b

..,.:..s r- ui ('~,:;

:r.;. ~

.)'>

,

j\ ($J~ JL... .).)

~..w ....:0."

..u",

.~

J ....;."..-.. • .J...:l..,,:> ~j .).) if-t.. "";...u. ~ "JL ~\ ...~~ .).) JS' """:'J t,;. 6 .)y, 0-:!! "";...u ,.)y. .....w. ~ ('J;:' t,;. J ~ ...w..) ($\~ t.....; J """"-J.) ~ /f .b.....~ t,;. ~ (J~ Y J J.J'!) ~~ ~ ~'_" ;i ')J...u.... JL. .).) .J.....g.).) I f:J/V h:..p t,;. ~ ~..J,jj ~...:,.... ~ ~w. ...w..) t...,..; .s Jt- uW J') ,...u..) I f uw..:. r lIJ W JJ~ oS ~~w ,L;.l ,.)"...:. ,JL... J') ....I...PJ') Yf)/Y ~ ,(J~ ~ J J-"!) I..S<'.:~ ~ h:..~ ...,t.,..!..) S -J..!. ;;~ ~..J,j\ J~ Y .;...!..) t,;. ·.)Y, (,.~~ ~~ jl ;; f:-""'" .)~ ~ ~\;

(.$'t..

0.)-",:"",

~ ~l.!. ,~l

~

.. ....,.-1

UJ~ J (.$'~

t..L>...>-t ~.).)

'.)>1

(.$'t..

0.)->';"'"

JL... .).)

d'-'..:?

..J,....,.o..).)

\

(.$'~ jl ~~ .)~ c) I.:; v

(.$'1..

o~


y, ,~/v

,.... u.r! J<..UI '-!

.0 ..:....:.b

..:..J'4

J

~I,;..tl \A/A

~.,,:; ~ ~I ~ ~~

.b......,.:.. Jyb "-! . ~>-! .,;. .....s:'..!",':":'

~I ~

.........

~"iL.. ~';':'j J~ • ...1...PJ.l

(St..".)JJi..,J .~! <...¢I,j,j. ')1.,.. '-! ..:.l.J') ~~ J ~ ($la.~,..,..... ~':t ~ .).l oS II.) ,s:..;y (.$L.),...u ,)~I ~~) c......;,.......,.....o..l.!. ,j.A.> J J..- J ?

•..J...:.5

•...:........\ ....:..:.b .)~J .)#

~ ~ ~.),)~

~y ~ ":"'-'~ ~

.).) 0 1 4..LJ"!

t....:. ,~

Jl....

"jI~1 csl~ ,""':;y-L.:... ~

C..-i 'r)":' cS.r$

.),) r')"':; J........,..:...

.)L-.::;\ .).) 4:....!..i$

oJ.:!l ~l:

..r! . ..:........1 ~b

...,-ju-'L

L...:,... ...,-;..L.:. .).) ~T )\ ..;.)~ .)~ ~\";';I d-! 'O.)~ ..J,...p.),) HI/\'" .)J~ ,,\.;.,5" ';"J\.A:; ~I 1:.1 ...:.-1 o..w. ~ ~';':'j

,

'r" ~ j\,~ J ":"""\":'.J...

~'-! If")';'

J.)

,;.>

~u k"';"'" ~ ~ ~I-' 0,!1 ,~,)

..;.» p

1St.,;l..!.; ~ 0~

.s ...:........1 ~L.j ($.,.....

tSL. u.-U j\

jI'J .).)b

.)Y."J

~L

t."ilS u:!~

d~ !St.."1LS' ~ ~"'.) ~ ~ J ~ tSL.~.,...... ~ J~ \.; J~ "';'.:ul .p..lS ~ !S~TIf. .s ~~-'"'"" ~,.1.j1 o.)>-! ..;..:I;.il,,-!

~ ~....-t J ••:..T .~ .;/':1.,....-... '0'-' ~L. u-"l....IISt."ilS j\

i J ;' 0~

.s ~JL;u;,~

u~T

("S'.)u.....:. ,).;"..

45 ..:....:.b .;J..l.zI 01.,,:; i f 1.;\ ·.~I o.),? ~L.:. ...,..\.....\ .Y. r);' J 'U->J'" j\ ,~b w-!l;..G ~;; ~ '-;-"'-'~ ~"! d~ tSl."ilS' ..:......:.t ~ .).) IS~ r".;;' t~ .;.> ,.).)b .)Y."J ~.J,jj t:......:,.... .).l

. .)."..:.~ .).:J

Vf "-! ~ ~

...A!l...iJ\

t.,;.

~

.:J.).r>

.JJ ,JJi ~l:..r! ,....;'. .u,

q)! jI ,;; r-r" J .~ (,S.)L.....:;\ lSI.. ~IJ ~ Lr' ~ \.)\.S:.!.T ,JL.. JL,... J.l .A......:.'il ~ .).) ...::-1 ".)..,..;. JlS'jL.. ;,.;. r')~ ~"iL.. ~I.,;.;I t~ \ O/V j\ ~ r.'"" ~\.:,.tl t . . . . ~ .;....:.b ).J.:..:.:.\ ""'-:!~ .u\~\ .)t..-:.;\ ~\.. '"'--y '-t 1.y..r' )\..T IJ tSJltwl ~ ,~.r. "-' J ...I...!o~ ~ r jy o..A!l.,iJ1 t~ W.;.,a

~

,.;.,;S i f

.J..::.!,t:.

..::-1

...,...s.....:.

j\ JL..).) ~ ~ ~ l.":""';;

,-;,·,A:,"'\ t . . . .

Y ~JW JJ~

,.;.A;..iI:6......".:.. t . . . . jI

J

'';''''''J.)

J')

~ ~ ~ J l. ~

,\ YVY-\YOA lSl. JL.. ~ J')

Y/ ' ~"";'j t,;.....,;.. ~~ ~I.;..il t~

J.

"LA JL. .?'I .~y. ~ ~ J~ , ~G.\'; ...,J.,o ~ ""..,.... ..,.L.I ~\..!... ';";J) ,.;.,;.r.! JI.".i )a.i:.... J:,I t.t.J~ jl ~ J ..,..)Zl jl ~ d-u~ (j"iL.. ~\.;..il t . . . . h.....".:.. \YrV J \ YO"" ~ lSI... JL.. J.l ·.)J~if ~ ~ "

J y. / \

~.,.,;~ ~~j~"";" ~~

J (JY,

0~ ~Jl":J\~L.) ~IJ ~ ~1.,;,,;1 .J..S

~

J Jy')

~ ~

t . . . . ,I.. JL.. 0:1 J')

'.)>1 ';"""J')


A路 .J.> ~.,; ~ ..w.,) )\ ~\;

t.J.- ~~ I,)

(r:'''; t~

-'

~ ~

...:.-...:.b tS.)-,~ ~ ~ ~I ~

.l..L:;.;I "" y)lA;.1 4S ..;........\

)\

Jy' tSl.#1.z

lSI...>":'

(.5..J.....1),)

~ 4S

V:!I ...;.......1 ~4 ..;...15 y)l;.:.\ j\ ........-: . / ",

.l.)>"

0:!1

0.)".)

0:!!

.1:.1 ..--.t 0,!1 ...:-\ ~I.j$ ~ !S~'\.;; 1.....Lt. JJY .J ~;; ,~ ..w..) vI.:-J~ .l.;y .).l ~y' ..:......~ r..垄1.;\S !.SI~ ~ !.SI....J....T~ l.S1,;1,) ~1.,:; i f .)~ .)J~

o.;\..:.\

..w.;

.).l

~ ..J;u '-! ....w.l:- i':;'~

..J,....o.)

.lJ""-- '-:

..,..)l;.:.1 )1 ~ VA\'"

)\ ~ ~ ~~ ~ .),) ~ 0~ .;..!,,) ~ ..:-1 0i ul..!.J ~ ,~,) c.s"..... )1 ...,...)1...;:.\ j\ ~ l; ..:.......1 "":":'\.) !.S~ ...,r)';> ...,.,.)~ y)l.A.>\ !.Sl.u:!L,;L:, .)~.J ..r. ~b ,)~ Jy' (SL.L;:; (S\..r. !S..~..,:r.;.> ...;-:..S c).lY, V:-:!~ ...:-1 ,).,.,SS ~~ ~..w.

..A!1;";1 c.~

~ ~I;";I t~ ..J-.J'>

1"1

JL..

...::........1 J:,I

)1

~..;..jj

,).:J

...,...s:....;.

).l

tSl.....;..j.JJ ~,)

4...L:.....-:' ~~~ JL.

c.....,;...

~l.!.

,o.:...p

J.} ,)oJ

)1

"'-.;'> Tr/ r

....,...LI

J"!.

I...

r'J"':;

J

.).l

!.S~

r-r" ~:r..J

u"': ~ ~

(Jy' ~ J Jy') ~

~

,,;.-p Tr/ \'" '-"'"":"'" J I\,,"V\ P

.).l

~.,.:; ~ ,-;-,,-,...,.,.....P

~

JJ~

~ ~ ',"VI JL...P ........,).l T~

)1

.),) ";""-.P 'f.

IrVT

r '/..;t.....:.

r\.l,;,u

'-t

.~.)

..J.....pp n

Irvr JL... ~ ,,.,y.

.;.>

JL..

~ ~ ..,1j-'J ,oJ.,,)

j\ 'j)':; t~ ..A!\j.J\ J

0:!1 .).l . ..:.,j~ ,.;...A;;I ..:.....1 ..,; 0l.!L.; I"'" 0:!1 jI walw..l;

J..

JL..).l...r........ ).) T'V/ \ "! Irv路 JL ~ ~ ';"!'J t,; ~I,)I oJ.:,J,) .s ..:.-..1 uT!.S4.,S' :,;. \ rvr JL ...:-..N , j)Y ..w.,) t.....:. t:~ .s ...:..-\ ~ .,),)b ..... \,)\ w.., ~ . , v~ r jy .., !Sl...;l.T

O....t....a.,) v~

....:..-I...:...:.b

."u,.l(,$""

\

0l.!.:. \.; .\ l"'vr

O,)W J..,~

,)~..,

..,')

. ...I....!.~~.."....

~I ~ ..,..~I

.)1

~ ~ ..J...!.,)

~ ~h..,,)

.P 4$ ..:.-1

t...,..:.

..,..L:..:.~

J.::.~ k~.)1

.)~ ~~ ~ ~':.J..Z ~ ..J...!.,) .),) ))-0 J-.I.,..,. ,~ 0-::1 ~ ~ ~J ~ ~~ ~ . ..:........Ao.:,;. (.S"'""~ IS~ ISI.)b ISL.~

u-IL.

v1.Y-1 ,).)~ ,)').., o~

ISL.)~ W. ~.....,.o.:. '~A.~\

.),) rl,.- J J~ 1SL.)j~ u-:!~I 'J.) ~ jI .,)..,...:. if o,).)..,T~ ~~ rLt..; ~ J;.....,.:; l:- if~ .., ~~ ~ ...r....:..) .),) ).0 J.A.~ ..:.,........:,-.. ~ )\ ~ ..,')..,- L.-:!1 '-! ..:.1.)~\ ~I..:,..il ISL..~ ~ ..:.I~ tJ'iL.. ISL. t...,..:. ...:......\ rj ":' 'vT r::? '-! 'J ~':;";':' jI...,...-.: v\.)..,'),J,) ',)""":'(j' o...!..:!,) r J..,~ ,),) 4 ~l:- '-! if~ .., r...r-~ ~ ~~ rUu ~ If~ .., <..S'"'*~ 1St.. ~ ~ u41j.i1 J........,.::.. t ..... ..,..)I.z\


AI

YVA ~ ~ 4;"1L. ~1~11..-~ c.....,.; J ~.),J 11".J \\ /V~.".:; J y· / o ,f'Y/ Y "-! ~~ "-t L. t . . . . 0:!! J:,I ~l:....>-:' ~ J.1 ....:.......1 t>.>>! ...1.....0;0.).1 ..A!1..... 10" ..J.....) i f ,...l;:u "-t ~ ~ o~ J') . ..;.;.:j~ ~I.;";I .J.....o.,p TcVT ..:.1.)~llS~1 )1 ~L:. ~ ..;..:.,j.$ JL..... ~ y' u('"," , ;', ~ ~ JJ~

lrA;.i1 ~"1L... l$L..t....... .;. tJ:l,l

.).J

J U-~

is'' "! \ JL.

"-t ,rVT

.r.S ~

CSt.. ~ "! ~l..bs\ ':'\.)~\ 0l:--

l"V' JL...).J ~.,..-> ~ ~ ..:..I.)~\

JIr:-

,p

u),.:..l:.

1"1 / \ ....:...:.b ~.).;.; ~~.)I j;l,~p.,,5

\rv.JL..),J

';';'J)

Vf'

u-"'-""";...s:..

~~ ~ "-t

~

,d~

.

",-,T.p ,J.' 4..b..:C

J.:.u

";""""'.).J

J lSjL.."ljl ~j

1J-!l..k.c.1

~ b~/V

.:.J,.>

).J ..

..:.I.)~I

u4\jJ\ ~.).) ..:.I.)~I ............ ~I.l.r.'

lSt.. 0.).) '-! .)Jl:..!. .,).)\ t.,;. ~ J .).;llS...>-:'!...-! t . . . . ..;oj.;! ..;...lS' "";1 ,Jl- 0:!\ It

)\ ..:.JJ')

J:,1 ...l:....>-:'

,.)..,$,J~

V::!I

..:.1.~), .)1 !S~.) ...>-:'

r o.)W

t ..... ..;..;S I f ,;lS:...t.T \.; l.S'"~ t.,; 4S d~ p '~.) .}~

' ,)y. o..l..!. ' ''''!. ~ ..J.....g.P H / V J

..:......~ lS~ 0L.j J •.:..l;:..!. ~

lSl..jt.;.

A. >-!l:.

<S .....

0" •...s'~ ~ ~ ..:..I}.~\ I,;·::!.)I

JL.J-'

~ ~

1;\ . .;...:.~ ~ ~ ~~

..s-J...>-:'

'.)Y.

If'''''~ ~

u41.,:...i1 ..:J..,. ~ '..r~ ~ <s.)~1

.~,)~)l.1S , o~ ,;lj\> .P ~.;.

c.....,.; "-t ("S""!".)li.. j.;! ..;oj..) ";'j.;! ~r ..;...IS It ~ J ....I.:!~ ~ 01~ ..:.JJ.l ..J....oT.).l .).J L.u41jJI ~~ ...u.ly:..; '-obI ,..;.......\ .. .)~ Y"L.. J ..,...,1h..l> \.;I5:.!.T IS';:'-,.) ,)? S ,J~ (S......A.>":' o~T (St. JL.. .),) ')l..:;.... ~~ illo...> ~ if~ ~ ~""':' 'J') ~)I ...:,j'-:!

&-1 \;\

J..li u!-:!I.;i\ (SI~ (.S"'"'LI (S4 it! 0' uT ..$.... .-:-.:.1.> (Sl~ ~ (S~,)

(St.

if~ tit. ...:..........

<.:-.1. J ",L:.,.r. ~

01.)

.,)~ ...:..:.I.>~ ..:.JJ') ~~l.

..u.1.,,> ",)WIJ"'; ~I.;i\ (S4...r....T.),) .),) (S\ ~)l.

..;...1.$" ~ )\ . ~~ i llou ~ if~ ~ ~ ul~ J:.1.L;

"",l.) I...>"J , I , '--' ·1 , .. J...s'"'J

)\ ti.r.? o~ ~..? . .;.:.~

",L:....r",w.. ..

.)\;; f..5'"".)~

,).)y

....I.:!~

..

J"< ~ J

,(u' ;, . ;""

.,)~ ~

~ ~

.,)~ ...I.III~ J~J.) if"~ lS~ ..:.)l..a...... ~ \.) ..:.JJ') ~t.

.1»1 ~ ,..,... "WI " .... ..,:.,,1;.>1,).-1J.l. J ~J,) f..5'""~

,;";,,,:;.)..u

.",t,-; J.,1..:; ,

0\.)

~ 0'

lS4 oJ..? lSj'-" )1 .)~l ($4..:......1.,,>-.),) "',).) .),) ...:JJ')

J-:.l,) ~ ~ . ul..r.:\ .),) ...:-.\ ~J,) ~ .),) if.)';' lSt..;I.•!.i ~ 0......r. lSl.t~ J..1$ ~\J ('.,I.,&. .,.,..bu.. ~ r-- J ~J,)""';' til~\ J yl.:...:,j\ .),) til o~ ~ 1.S'""l:- ..:.~)l. (j'p c.'. o-:! l •.)# ')L...a.:.;1 . ,»".: ...,-J1J t".,.:. .Jjl t.~..>"!.),) .~ i f ~l ($.)~l J uly. tiL. ..:......1..:.--

..:.L..:..)-o ~l:- ~I J u)J


AT

o.>.,?:. ~~ ~ 'iJY ~~I.:,.;

J

~~

"" j\ .JL. ~ 1St.. .. ",-"":"'" '-! ~!.)~

('''.J;:' .).l

~ "-,!\.A..

t--'"'

,~~ ($4 ."'~

J'>

0-'-,,","":l~ ''''''''''''; u\~ "! .P ,~.J ,rv\ ..>'" ..........J.l \~ ~ ' 1"v · JL- J'"

V 0 .)1.-

("'~...r ..?'!J-' \.; r:l...~

.~I

"'>-",

t ...... 0-'~ ~~.s ...:...ll:! ~I..j.jl

.......... ,)'"

~";:'j 4..:.....,j-IIo ~w ,-""L.I~)

L. JL... u-::..J....!..; k.......,:.... '-! ~;:. ~ ..s ~l- J'> ,.)~ ~J.) V r.s~ JL... J'> La .. .,1....-:lui ':'':.l....,)I.).) ..::,..oJI~ ...w..; ~~.,,:; ~.J • .J....!, d~ ..J-pJ'> V ~ 0 .)\...-:j\ ~'lL. Y~....-· ..:..~ V:!1.~.)l.S"" ...........J.> f'\':;'" .)J~,-! ~~ L.. .. .>...-:-""~IJ ".)j~ )...;~".. ,').)1", ..r...,..I.h.\.:..;lfI ~I.) !SL.j\...t..:.l~ ~ J'> ...........:.Sl:. 'dL. ~j .)'> ".,;.....J~ ,!.S~y~ <s4~W ~ '-! J .)~ ...r .;# .)\ ,:!L..,.,.~I-, o.>jl:o ,~,,;;

.;;~~ )~

0-;!1 '-!

lY '-! Y' .)\

..J...p),)

..s ~ ~'-t 1St. rlJ

.)>-

C.; •..;...t.:u11,S'" •.}.;\ J

~I .:.~t-

\.; .)~llSW.lz ,..:....J.\.) .A,..i 'T" \.:; \ ~ H·V, JL... J'" J ''''Y. ('''.;;:. t . . . j\ \ rv· JL .).:J tS.)~\ 1SL.....u...... ~b~ ~ 0 ~1.:,.j1 0-!\ . .)b rf ~I;JI r..s-~ ~!J"~ o..lW\ v."i ~I,,:)I "! • ...w, o.;L!.1 45 ~~ ul.... ,,,,>! .. I........

..J...:SI~

J

~~ ..:.,\."..)L.,.\ .)\ ~\.:. ..:.I~ I.,IS..:.i

J ,..:..!.)~I ~ ~I.)..-:' 0~

j\ ,..;..:..:$ IS"

J

y.".J.b.. rfts::...

J

)j~ ~1~ ~..,.......~ p~ ('I) J o.)~

';;":'J,) \;

~ .p~ ..::..~ t...;.........,.

• '>J-'

r.)l:...... ~ ~~ ~ lSjL.~lj\ ~~

,-"",L...l~ 1.... .....s:.l:- lSJ~1 ~l:- 0\ .P '(J""~

uU:...,...y-... ~4~

.;-1

L.

. ~l,:.j

..:.'1.,..,..:; 0-:!1 d~

J

~~

r-=--:-

~.)J~ ~.)

~ o~

t ......

..,j.i-

~ G ..:.-I)y.

. ...w~ ..I,rIII <fJ';' lS~JL..!J

.u ~I ~\,;J ~l:- rl.li:u ~

. .; J

'>,r.J

'>,r. ~ lS.>L......:;! (51.. ~6....

iJ' v~:/ ~,; ...Cl , ~If~~ I.SjL...)!,;T dJ.>l,.... ~~ .j) )j~ 0'>.,$ r..r-~ Jjl t..~~ ..~ lSI.. "";...u. j\ ~

(SLr, ~ .r. )'r-1

''>Y,

(Sj) lSlt...J",.olJ'> "",:;",:""-",,,L...

U2. 2';''::;

~~

J

'<f".;';' ~ ~ lSl.)...!.i ~ ..I............ .5 <fu::..- ., rr . t...> J'> j)1 JI.::) ~\J~ ..pjJI ~ ~

''>Y,

c.r-J

"'>J~ lS~ ~ U~~ J~ ..lL-.:..il

0:!1 rj.> ~ J..l ..;",J ~ ,J~ ~~ ";'j) ."-,-=""l.:ul ~~ )~ ~ J..l .. ~ )\j~ )..l ~Jl;.. j ) lSlr, ~ ~Ij.il ~ J

u.> ..:-..;.,;, lSI.. JL... J..l & ..ll) J1.>l:- -' ~J lSI..

~J..l

r··

...:....:.b

t.,;.

~

l:;~ •• ~ '-'rI..l V=- ~ J..l '..lJ'! ~J..l""

(S~ ~!~

, ...... ..l

...w

~

UJI.A:;

l:; y •• ~

'''r'


.,:u1 o~l..)-i 1SLr.

IS~~ tS.)~ <.J"'J~ ..;-..,.....;... .~~1 L..

J 0\.S'~

w,.,.-..

t..r"'"'; t,.;. ~

1"""''; 4..0 • \ l"fA .;.l .('\...:.:01...,....... J ..:......::J .;~ ..~ tSt... tS.;~I..:.~

.~.; ~.;~ y...

'-! ~J~ 0::A.S tSL.~>- J

J# tS.).;1

..;...!.

IS~"':; ISL...:....:JW

t;l;... ": vLT t..Y"'..,::.....~ ..I.; .)1 & - I.; vts'~~;;

,.Alj.J1 ~ 01.".- ..:.JJ~ ~ tSla..l..IJ~ ..;...\54 .~~ v~ - ..;..:,~ ..r ~J>­ ')JI .;1.)1.:- ~~ ~~ ,J:,I ~\.j~ ...:......0:..: tSl... Jl.... J~ O;"J "! ,~bJIJ ISt..)L;. . ..;...!. ..:.JJ~ 1S~L,."..:.;1

-=-l:- ~\ 1St. W..u .)1

I · / v '-! ~LS" dJ~L.- .)1 01.....,!1 tS..).)\ 1SL.....:..,;~.l ~ " r fv

.)1 ~ JL.. .;~ vl~1 IS.)';\ ..J.,..r.;~ .)\ ~ ~ ~

'.)J'; ~ ~ .;~~ ~.;~

~ ~~~jl ) c..s'"b J !., tSL..~1S ~ ~\.;..i\ '-! ~;;

.~.r.?

..r

JL... .;.l

4

.~

d4

'Y~\

~.,> "! tS~~ ~~I v\~\ tS.).;! tSL....J..oIJ~ k.,..a...... '''J)~ ~\ J~ vl~\

j\ "rov J~.l ~l! tSL..~ '-! .~ ~\J~L.. .)\ J""!s IS.).;! U ......... ..J..oiJ~ ~.)I..,.;.S ~ ~ ,~..?

k.,;......

\ r fV J~ J~~ 1\· ~ Irov .;~ J':l~ 0"

,........ .J.,!\ ~ .~J ..,..::lzl .)1 ~ u....li~ 01JJ.l J.l .l'» "';'')J\ r.;~ ~\J~L.. I~j ,~~~ ..J..oiJ~ u.::1 c~ ~..Jy v~ .)lS J ~ ~lpL.­ V)")\ .( f ~JW JJ~) ...l.:-J I f J~ ~ ~J~ ~ ~)..;.- ~ ~ ~ ..r::l> ~- ~b

el) J~ ~u

J

.,-.;

w.,.,...-

~\,.)\ J

J#

1S..y.,:;~);. 0~~ ~~ ~ ~ ,~I .,r.

.....

~ tSl.. .. ~.)i J IS) .....I ~ ~IJ....:S 0.l~ ~~ .)i..r li ~ '-! ~ ISla...l..oTJ~ S ...:..,;.) ~ .)Lt..:.:.\ -~~ L... 0i,.,....:....... ..;...1.5

LSI.."";...u. ~ ~ ~\y d.)~L.. J ~",:;,~ .).l .~~ ~\.;..Jl LSI

?

.:.\.)~L.. , ...... l:.r. ~ ~ ...,..L..I.,r.

~ v~ Y/ Y' "! ~~ IrfA

.~.)

Jl.... .).l .)).) .).l

Jj\ t..l:..,r,' .)~ o~ ~

~ v~ \/H .)\ ~4

....J..::-.)..r

IrvY .)~

J~ v~ Y/'f'·

'-! 1l"9A

.)~ .)J')')~ ~ 0~ \/AY .)\ ~ d.)~L.- 'e!".)~

...,;1""'; ... l:..,r. J...u. jl~..".:; u.::1 '-!

J ~J \l"VI

~1.).lL.- ..:...;u ~ Jjl ~li~ .;~l: JL.. ...... .)~ c

.)1 vl...>"::!\ tS.).)\ lSl..J....i.)~ ,~~ ..".:; ~4 ~~

.Jc.-.L

~I jI

,4lo

. .J....!. ~ ~ S

0,!1

4 ..;.oj.)

~i .)\ vl..I":!\

v::1 .~,.;. ... l:..,r. J~ 0...1...!. ~ ISL.. "';,.!..A, '-! JyJ.S .)ts' J ~ d.;~L.. ~ p~) .l'y' ~Jir. ..J.......J~ YO drvy JL.. ).l "t-..$ IS.).;! ..J..oI).l

,...w.:.. ~I.:- v!- ~J~

.s.;:r. ~ .vi u-'~

.;I.)~ ~l;.~.".:. J

...:...0..;

V .)1

..y.,.:; lSL..

~

tS,rS

"! Jj\ ...t:.~

":"::~J..u... ~ '-!

....:S .:.IJ~L.- ~.)I <I.s~~ t;\.:.... .)\ ~l:o Jj\ ... li.,r. IS.).;! !,SL...)l:-J jI ..~\.:,.l )


. .;....!,iJ"'" ~t.:; ,~.)li-

t.....;...".J -'

~ !.SL...J..oT.>.1 ..,.ji.)LS J~ '~

($l~ ($.~u\ .;..'l.)~ .J ~.)l.i. ~lS'.).)lt "-! 1..>-:'.r .:..1.;........ C~I .J,)~.)I

La. t\5' ~)\ '.)Y, tS.).,.,.;. J:,I t..L.,..-:' 1St.. J"",-- ~ u...l..::-.> ,).1 ~ ~ ..:..I.).lL- t)\J! jt ~J'! .1.;)-" ,p IS.:U\ ~ k."...!o J..i-.. I.:! ~ csl..~ (.)"1.) ~ J~ '\'F6) '..:.l...J..3..' j) o';"'J t",.; ~ IS,;!."JJ"!' -' .""~A JL ~I t...; '-- '-: )) .>.J...a.:.. tSt... t ...... til.,.;:. . .1j-!~)L.,. ~!J U""l",:,..:.\ .;,.)l.L...... '-! V"'~ ~ I( .;'':1.,., ~ J~ y. ) .,.r-'./ t..,,:. :..:.JI..! ~ 01;

~I ;.1

,~~ ~ dpl- jl ~~ lSI,,?

\r.u,;" t ..... ~ .~~ ~ ~.)l..;..

oS ~.,-:. ~ ..:.I,)), j\ ~,., ..i-J"! 1S1"r. • .)JL!.' t ...... ~ .J ~.; C.".; ~ ~ ~ ..:.l,).)L.... )1 u....~ "",:!1.J"' . ..L!.~ Q~ JI.,.,J ..:J.J') d,pL. t-....,.:; ...s:..;~ ~ ,,"'v' JL. .),) ,~ J\......) '-! ~ ~u ').Jw jl ~r. ~ tS~~~ (SL..)I.).)I.,.,J ,.J....!, ~l; .? ~ .:..1';.1L- ~~ tSl~ i~1 '! ,ul..>'::!1 ~ .1J.}J rlLA ·(A.,.,L... .)4-1 0";U .J ..:-..;..,.$ ..sA- tSl.,;..,...:.S' .,..al (.).>1 ~ ~ .;'l.1 .;I..:,..... 0 J.)Ls... ..s ~.).,.- .),» ~b 01,.,....... 4..S lSj)

,.

'-:"""'-"""'""" .l';Y'

;"J,) " , ' ••

J.)L.... ~.)\.i.. j ) ~ ~ j~ "C.)li.. ij~ ...,.fb

..;.~ ~..J""":; ~ ·.).JW' .J '~\j.;

d J ~I . ~

t'.

• I....... ~ 01 .J

...-!""'~IJ""":!

..:.L...u.-

.J

t.."11.S' .;..b},

t",.

~ ~b;l.J tSl.':ilS" ...:........~ J ,...w,

LA..::.........L......· I ':'~I ~ "~ .• .) ,.,

..s

.).)~ \"', ~ .).)~ " .. jl J

..,A • ..l..t..1..$

••

~

" ....:,.A,_

.)y. I.S"~ J ~~ ~ .J.)~ ~ (.S'!\.b..,.\

...w. r.1....-:'J,) jl

~ 'rv- J

,rpv {SL.JL

..J...I:.L........ {SL,.j ,),) .;...:.; ~ ~ .:..I.),)L..,. .(1' ;,.)1-..:. JJ~)~') .)":J,) r / v ~ \rf-V JL.. .),) ,)J~ , jl J ..;...;l:! u~..A;,.i1 ;z-''''''''''':; ~ ~ {S,)~I ~~ d.),)L,...;..". ~li u!-!I";';I!""J ~ " . ........:. t~ ,rVT J') J":J,) ,).)~ ,)~.) .:..L. ~ drV- JL.. J') ~).> {St... ~b~ {SJ~ 4.:.jl"... {S~ ":J\S ..:..b)J ,;1.1,..::.1 jl ~ u!-!I,.;.;I ..:.L. ~ ~~ ~ J ,jtS' J ~ {SI...;...I.),) J 'J":J,) ,)J~ f-/~ ~ ~ JL.. .),) J ~.) J":J,) ,)J~ V1' ~ ,..:..l..;..;.. J •..J..J. t~ J":J,) ,).)~ 1'/1 ~ :,.;. ,rvT JL... J') ..... Lt. J ,t.,. ..;...:;..I,)~ J') ..-:-- J ~)L J.:.li {St...(5,rS 0-::1 ,)~J ~ (5jS..,. ...s..J~ , ~Jl> V,H,) ..:...;..b~j~ J') ..:JJ') ..:..~ jllS-L.4.:0l.!.:. V";"':' ~..,;. ...s:.:; ..:.......~ {S1.r,-1 J') (5~

its' u;..!ob....-:' ~ 'L.>"LI (5.)~ vi jl oS ').,5 i~1 ,rvr ~,)) J') ,jJI

..:JJ')

{Sj) .;..)LL..... ~ ~

v,)~

~ ~ (5JJ~ (54":J1S ~J,) ..:..bJ1J (5L..::.....1 ~) ~J,) J u--~ ~


•• J ~~ ~j!J""

t..,.:.

S .",;.,W· oj\.:; ~ C;"J.) .1J~ f ..:......4- 0:!1 ,j\..c.i J') .";":'..$ ..u.1.".... ('~I •.J..J, i f ~ (.S"':"J~ ))\ t,SL.;..lZ }S "! p~ .;..)l.L.... .),) 45 •')J~' j,jL; t,.;. ~ .J-li J .J..!. )>- ')l.\S G:.)~ .J-' o.;..!. ('~I ..:..)1....1...-. .),) ,d.•;.;...... ! ,),),J--" 4.$ ,.)\j~ • .;II,)'\" c..".> J ..:...t; rf W"'L!

~ oj.J') ..,..

e\..,

.;.oJ\.&.:;

\rvy .)-""~ l:; ~.).), j\ ,..:..,;,) u~ )\ ~......z ,,)~ ~~ jl..}.;.j

J .~.)\.o..

....J\..,.. I..S.,-S (..\")\ ~ 1.;\

.,)y,J..,..pJ,)

j! ~ t,;. J') U:!I ~ ~Iy\; jl vJ..iJ\.)JJ l.¢l....:.~ ·/ b

01........ ,.).,.;.. ~Jl;.. (Sl.. ~ ..:..;...I,)~ ),) ..:JJ.l J') ,rvy "L. ...,.... .p t,.;. J') 0:!1 rJ-::.! u....U .l. ~ .. ~I.,;,.; J ~~ jJ';' '-:t..,.:. "rvr J~T.),) . ,).)b .c...\.)\ j)rl I.:i 0~ 0 ~..,:..-5 ~..:..j.) J.~ ~ 'J.,,\.:..!.'

.;L:-

t ......

jl .......-:I~ oJ-..P b· 0

,J4.>

1'9,0\· ~ .)\)1 .)I..;~').) ts:..."T .;"'J,)

J~.) 'V 6· ~ ,),) u~ ,ryY ~L....) j!

...:-10.;...1

.)Y';J

~

:,.;.

tS~.) 'o~'

,:ul

')JL..:.

t......

.)

.~.)' Y.

.;\,)~ ~I

tSl. 01...).> ...:........1 o~L. ?IJ\ .).) LS:..-rT J"j.) 0i .).).0

u..L..... Jlu r,Yf· ~ '-1 ,,·v,.. oL. IS.) ~.;. ...c ..:........~ ~) ..:JJ') .)?~ 0~ ('~\ up!; ..s \; ~~I .;..L.WI ,)1 <S.)~ '"'-!l:! ,)'>

..J..:.-'J

U:!I ,1)S':J.l . ...w.(,f"

-...1,,1 ,...5'1 J ..:........1 .>.)1 0.).,,5' ..:........P~ (Sl. ..:........~ .A's':; ~ ~L.;.,...I J ..:...;...U;\ ..,.,.1..,.;.- ."..Ju.. ~ ..:.......1 Q? ~ ~ tf ~ .~~ ~I )\ . ..l.!. -ul.,;.. ~ ~1 JL.. o.).;~ lP~l

-:-i1.JS ~ ~ .;~ J (,pL-.:;1 J <S""~ 0\5:..1 ~ ~ ~ ,V,!IJ":' o.,,~ 'IS~L-.:;I j:;~ (JL..,. ~ t.l:...J":' .;:'

J.:,J..;..:;

~ ~ ~ 4........ ~I .;" o~

. . . . ~ jJ.Y ." ....t....!..; :..;.".. .;:. ......".J.k..l.:.

4S I.; j);' J ....t....!..; ~ .bY...... ISlA ....;~ ~ J.;. . ~b ..r..al.".;.. .;I,.,J ..;......~ .,r,) ..:......1 oJ..!. .;).:...:... \$,)~I

.;:.

~\:;..:.L. ~ ':''''''?..J":'';:' I,; \\"'vv-\rv\'" <,St.. JL.

~ ~ J~

,..:......1

~b

0i (51~1 .;:.

..:JJ:' ~

dL.

rj') :'Y.

an•••

~

a.ou.J'l

,;1.".; 4S j:;~ t..l:.J":'

.;.~ J

u-L:---

1S1.;

.;" :,;. ~l:.J":' 0:!1 ........i ..r..al.".;...;~ I,r.-I ~,;.".. ~ \\"'Y"" 0:!:'';J~ jl '~ J o:.bl .:$~ J

..;.:.s I f

~ \.;

JJ\

t.l:.J":' ~~\ J <,S:.L-.:;I IS~ ..:........~ ~

ul~ ~ j) 0~....s ~.,;. ....s::; J u).$' :.L..a::;1 ~ ISlA ",l.:.J":' J":'

vi ~I

\ ,,. <,Sj.;I IS ........... !.;:. :..;y,;" ...:......1 ~L;J":' ~ <,SL. J,.1A ~ <.S'"".,r....~ u-l-' 1.."...:. ~ ~ lSI ~l.:.J":' ~"J ,;:' ~ (5"...,..)1.:..... J:' ,)$ J ..:....A> d.;~~ j\ J.-lj\ ~L:. ..J,...Tp

JS ,":""""""

IS>,...>L..;:.

.~~ ~ c~

...w. ~I.;I ~


..s ~I-.

)~

...w.

..J....)~ 9 ~ .;...;..)

If" o~j ~ .)":l~ ~)l:J..:-. PV1" '-!

'-:! •.)":l~

~ ~

'>,...)L:......

~ '0::I~

0JL.

).,w ~

~

~)l:J..:-. V1"/9

J~ V:!I,)~

&

'-! I,)

.~..,s

).$ J ...:....A.i ..:A.)~L.... 0::1 ......."":1'-:0 ..;...I)~· lS~JL

~,)}~

r..r

JL

~ ~ ,)~ ~

J b/ f ~b v-lu-'L; ~.,; ;W":lL... ..:-~ •..:....!o!~ ...u.1"..;..:. ~~~ ~ ..... t..J':' ~ )~ ..:JJ~ ..s~y. 0';"';' ~~ "'

'~J-! ..J.....)~ ~/ \

..rL..I ...>-! JL...) UA~ ..}oj,)! ., I~\ j) u...w. ~..,;..s..:. • .;..j~ ....... I~ ..r-tS ..:J-,~ ~.)~ lSL. ~ ,.;...:. ....... I~ ~ o.;...;.J..,..:.:S

0-"1...........

-yli.

lSI.. o ..h~ ~ ..:JJ~ 4-~~ jl lS";..$,):rt ~ .J:,I ~t.....>":' '-:0 ~l.&.. )~ . ..;...!.~\"";"o~b~

lSI.. ~ ~.) ~ J rj~ t.t..J':' ~.)...>":' uLj ~ ~":l)... ~.J-'>:"J 4 ":").r- ~i lSL.. ~ ~ J Jl.t.....1 ;',)~ .)~ U lS...w.:; J .;..A....... ~

. ~.?

lS>- j\ ~I

..s ~I ~ ..:.......\ O~,)

~ )~ ~\~

..,..Jl;..\.:. .;.J.,:; 4.:.":lL.....t..:..) .~.;I..J..i ~~ ';"Jl.U

)~ ~ 01 j\ ~ lS~

~

t,.-:; ~

'0';"':'

;........,:; lSlJ""! 'o..;...!. '":""'~ ....I.:.J""! \:.1 .~~

,":-,-,...,....a; '-! r~\"""'"

..s

lS! ..... L:.~

..L!. ..;I,)I...:JJ~

o~)iJ""! ..J.....p,)~ b / ' ..... \.:.J""! lS\~\

0';"':'

~

u!-=:

..:JJ~ lS~~ t.L:.J""!

lS~ ..:...,..,JJI ...:..l..~ J ~~L... lSI.. ~ ,)~ ~ ~ 'lSj')JL!S ~

...:.-1 o..;...!. J;U ~

)Y!S

~l.....,..:jl u~\.:.~ lSI.. ~ 4.:.":lL...

b / \ 0~L.....

J tJl..:..-

..L!.,)

t .....

~)JIJ""! r:;~ t.\.:....>":' ,)~

,..J.....p)~ V9 ..:...&:. ,~,)~ f / 1"

lSj,)JL!.S" :..:.-\)""; L..-:!I

.J....p,)~ f / V lS...>-!l...,..:; .J....p)~ f 0~L... ,J....p)~ A jl5' J J.r. lS4~')}J""!

jl

',-:-,1 .J....p.)~

t..~J}...>":' 0;!1 .J....pJ~ 'U9 .;..L.~ ...,.-,!L... ,..J....J~ 9/A •..:..U.~,)I

JS ,))...

~J..A.:>...o ..:..:-t....-k lS~ ~ J ~ )~ (\ C)W JJ~) J:,! t.~J""! lSL.,)ljI,:, J~ ..:...&:. ~ 0~~ ~4 J~I •..:AJ~L... ~ ..:...&:. .J.:.!..,.; ,)~ )Y!S u ...l... IJ':' ....:......\ r..r.,)l;.. lS\'" ~\.. ....... ~

.ts::i\ J.AlS ~ ...:.JJ~ ~ J .J.WI ~

..r::&- J ~ ..:..!.)~L- jl ..::JJ~ lSj) ......I,)~ .blV

J..:..,.&j

..:..\..~

&

...u.1~ d~ (~

4

..r::&-

'r:;~ t.l:.J':' ~ ~

.;..I,)~I-.

~ ,)~ J ~y. ...u.1~ .)":l~ u~

...u.1.".> ~ Ift".)~ lS\'" .;..7..1...

).:J

..:..I,)~I-. j\ J":l~ 0 * V1' .9bA) ,)":l~ 0 - * ,. · .'A~ ~ ~

J "jtS ..:..b.;1J'..L!.

0~ AT·9

..s dL,..

rh

e:.,...;

J

jl J":l~ 0 * TV

'n,\V\ I,-;.:i

,)#

'-!

J.....I jl ~ ~b~j4 ~ ~Ij\.. .)":l~

oU: )~Jy!S ~).';"lS\"'~~ ~ ''''\.:,J""! ~~ ..rL...IJ""! ...;...jl.!

.,J..;,$ jJ~ ~~ J":l~ ~J~ 1'6 j\ r:;~ t.\.:,J""!

c..s-'l::4

JL...,)~ (.:h..l..o

"ti.,,5 oU:J


AV 4:.":ll.- ~.)

t . . . .b......",:" ,~",,:;

...w.) ~

..:..lj'.".. ~

0"...... J .}y. ..utI.,.> ,\ 1'"'9\ ~\; LSI... ~ ~

J

.})Ji.J-!. ~

,,--L:.,r,'

.~.).} 'f c.s--~

J."....-..

h......,.:... t ...... ~ ol,j":lL. ,~~ (Sw. ..::.......:-i ~ '~J"l ,~l; I..S'L.. ...:.-.;; ~ 'IS ..;1.:$ ':!L........ ~':I L.. ...w..) t."...; L..,.:... •~l4.. .);J ...: ...H= 0i)\ ~\.:... <.$'...".....it I.S~.) l,S'L.. t ..... ~ .1.;15:..:.1 ."l~ ..u.\..,.o.. ...1......0.)'> 9/ ,.. J.,r--..r. LS').;S ~\....,.... J '~J,.) ..r. ~~ J~ ..:J.J..1 .)<...; .)\ .s ..:.......1 t.li.,r, ,)"l U ..:.......1lf.!4 J...a..~ J\SjL ,~.) LS'.,.... j\ 'J '))"l LS'~ ~J\ <($...-:'1,.,.:; ($I.a.~ 'tj..l ~\.j...>-:' J') .( Y ".;W JJ~) .)y. o...w. r~\ .;..;. J:,I L.,:... . ..t.:.\ 0""':' ).l.;.,o...,r, (SI";"J ..:.;...,JJ\ .)\ LS',iJJL:.S' J j15 J ...:....A,j • .,;..u..~.;1 ~~ '1 .~~ lSI.. ~ ~ ,L.. ~ 0,!1 .).) IS.;!.:.! "-:!L. ........ t:.......:,.. ~'jl..... ...w..) '"'-'10\.".> u!---lS

,.l,..,pJ..l

./"

""'""-..P r / '\ J 'f/ Y' ~ t.. ~ ~L...).1

J..Jo....o.).1

V/ T J V/ O ,\/ 'f ,\ ' / 0

...:.....I ...J...!.~u4:

...::...-1 01".~

....,....~ ~.,,::;

rj .)

t..li..r, J') ~ ~ ~ ..:.IJ .1L.,. ..;...;;....S .)1 0'.r.I(.$j) ...1..01.).) t..":lL. ...w.J h.....,..::... t."...; .4...0L....-:' .),Ji.r. W"'L..I...>-:' ...:.......1 ,.)y. ..utI..,.;.. ..J.....gJ.1 \,",/ 'f ~ ..;..\.,pL... j\ J ";"-J') A/'f ~ ..r.i- ..:..\J..1L.,. ...w..) t ...... 0.).).,,1 ~~ 4...0~...>-:' "";..u. '.)~ .)~I ,)~ ~ .).;.,... J')

Q..$ ).)

.)).Y'

~J.) \l/'f ~ ;');;

I.$" ,0\ !$'"'J .)

(Sk

t.."...:.

c.st.. '"-'::..r....

J ~J.) \1' /

~ *

J "'" ..,.....-

~ ~~ ~ ~'!' ;;

1....s ..:.......I .....w. ..

.

~ ~

:~

.....-.-.-

t:."1L... ...w..) t~ ~ ~~ j:;.) .... ~~ ~ ~ ~ ,:r.;, ~~ d.)~1 ~I.:,..;I J5 jl ,.l....p.).) ~~ ...1.:'l.! ~ .)L..a:.il ~."l.:i ." ~~ ($1.. ~ ,~ ~ ,.".;1.) J..L.:. 'U-L..I ($L."1lS J.........- '-! L.,. ~-"'"'" ~ .ts:......"..T .)"1.) '-! ., rVT c:k-- J') '"""':!~ ~ J ~ ,~l.)~ ~J') '~...>-:,' ' j d u1..:..:-- ~ I.S"""L...! ~\J~ .)\.,.. ~ ~.)"1~ t'L.. JWI 0-:!1 . .J..>y!o ~b ..t!.:. . .).".:,..;1 ~I~ L.. ~ '-:--"-"~ .).) .)Y':"~ ($.)~L; ...>-:.' ." ..w. ~I~ i)Y t~ :r;. I.) ~ tSt... .. .).)."T.~ ~b .....t.r--- '-! ~".L; ~-"'"'" ~ j:;.) t..LJ...>-:,' o.).? ~;. \.) l. o.).)."T..,j 0:!1 tSlr. .).) tS~ ~I":";I ." o.)\.> .;I..,J ~Y .).)~ ,.)\.> ..;..lS

~.).) r / A ~ \.)

L.

...s.:.:.~

itS' u1.,.:.s ~ ..:......1 .i-!-=:-LJ .)~ ~ ."

'-!

.r.!.)

~.".) ($t... ~

.)~ ~ ~.? jl...ul . ..;.......) <.f

0-:!1 ...:........1 ~ '-! j.:/'l ')t.1S ~

($l.. ~j ~ :r;. ........ 6. ~Y i:;.) ..... LJ.. >-:,' .~ tSt... "';.J..4 0,!1 ...>-:.' "J'J...s. '')y!S lS.)b\ ju.... CL1."1lS" ." <l;!t......... 1SL...;Ij~ lo.....;. :..:.......1 ~b J.,,~ ..r'...J


LSL.. ~ ~I,;l .1; j! ~41 0-!--\.; r~ . .:. . . . ,. . . . ,.;....f~ .J ........Tj .) r:.J":; ,)~ LSI... ..s...s ~ ,'-a...o4- A ~T cst... "..f..$ ~ v~IJ ..:...J.~ .J 01...,)-> 0~~ ,.,r-t.,:. u~ u)':; r...u. ~I.l~ u!..:--jl -' , .........1,;,) rS tSL..)yu.. ~ ..:oJ.,') ~ .lJy Q ~.,;) .J ~411S1. J~ )1 0)..$ 0i 'O.)~ J.l ~ . .)~ ....:.......1 G:.)l,;... ~.,.; 0,!iI.S""J.J"! oj~ )\ ~I ~~ .;1...; ("-',) ~L~ .;".J ...,.l<...; ~ J..,....... ISJ;S' ,-!L...- J ~y ..&...:..) ~j .).l r:;.l t..t.:.....-:' (.Sl.. J~ d>.,$...s.) ~ ~ J# .s vi ..r. 1.J~ ..:.....1 ~l.! ...:........) ')l.1.S' J '-'--J IS" • .)~ .J.,r..J,)

~

!.S~.) ~

~\,j ~

u4-:

:,;. ~ L51.~

.J

~y

.~.).l".x j\ .,;~

lSI.. J-.YI \.;\

LSL.. ul~ l.!

.lJy .),) <O...t.:.->,,:,

.J

~ 'U"""~ .~

U:!11St...~~

r-- ~~I ~ .P

~l..!.

.J ..:.-\

-' l.w"o""; ~lJ.,l;;....

.J

. . el"

~ 0~ r jy ...w.,) J ~~ ~ ,),l ~ ";"!'J .)')y ,),l '-ol.:.->"! ,..;..!, o.;L:.1 4$ .:..,5 vL.... . ..J-A,) i f ,)0...; ~ ..;:...S L.. 0i'1 J.:.> J~I .J ~ ....,.) C-""'.) , , 'I:I\" '. ' ",,"....,.) c",.. " ~...) '\;; u.L.. ,,' J'I J'" .~""-' ~ ~ . ..,........ ~j .Jol j:;.l t..\.;....-:' ..:.~I.J ~

~,)L.

'.)y

J') (..P~

,).l ..

J:,\

...w., ,));:..:... t.\.,j..>-:'

ISL... ......t...u.

;J.)r ,),)

Q

~ & ..:......;.b ~.,.:; ...l.:!~

J,r.:S .;IS '~ u-"~

'.J,}

~)\

. ...:.......1 ".)>-1

j)Y

.;."k 0~ 't);'.J J>: t..;.".,.&- ..w..;

,),)y

0:!1.p .~ .;\.S'jL. ~...>t:;

..,...L...a::.1 0\; )\ .)~I J Jy' (51.;.,..:. ~..;. II,,.'I.,$' ...u.l.".> ~ ~i )\ ,.;JS:.!... I.)u-~~.).) .;..\.)~I ~ J j'".;":;

..:..lJ.l

dL. cst...

,.).;\.) .)Y:"J

Jl,:.>-I J'

tSL...a.,\

...:.......~ ~j

,),l

r:;.)

t..L:..,r. J..u., '-! 0~.) 01.5:...1

(.,S:!l.....I.:!.l';;:";' ~.,)~ (St.. ~'"'-:' ~ J

~."

J.;I ... t..,.,

,~

, ",llzl <st..

.).)7'

P

(~.l"y' t:.)!.,...~)

....

'"'~~ .::. ~ t.. JL.. jI ~

'-"~.?,

J ,,~.l ~.:r .lL-::;! (S)L... )~ J ~.".:; ~ ~ .lb I.S~J 15. I.Sl~

,IJ

~ ~ ~u ~

I.S);\ J !.,S"':'"Jl;.. ~lS'Jj~

(J4 (J! J:,I ~l:......-:' !.,S"':'"Jl;..

1.St.- ~b.r.

t.a....~ J.l

.,;....!..,)

.;..L....:-A-I ~) J.l j~ .lJ.ro .... L;J"! ISI~I

~.,... ~ ~.,:;

J.:....-:i ~j

J.l

J

...::..;..L.... r--l,..J ..:.JJ.l ISI.....-:' 'J""';s

,j1-.u.1 ,1.;.1

~),... J.l ~ ~

(Jl..>":!l y.,.l..b..L;

J~J.,) ~J~ .;..IJ~I

rLJ.;.j

.;l..,j ~~.,) (SuT ..:.JJ.l (.,t.;~ 0:!1 . .lj\.l~ J~ J~

IS..-s ~ ~ 0 .ly' djlJ~ ~ ,.-..;..;1,,.. IS..-s ~l .~L.:ul wl..>":!1

\S""L..I .;..~ ~ IJ ..:.JJ.l ,~I~

W.l~ ~";'..$:. ~j .,).l ..:.JJ.l r~ L; J -.:;'i~ ISlA ~....- ...:.....1 ~L.


)..1S .)".;.S <..pL.....:.il ..J...!..) t".,.:. '~.)~ .~.,.;.;l u~ ~l ~~l ~ ~ .,).)\ .;~ .;.j.,~ .)LS ., ~~.; (,$l~.,)L:; (,$l. 01 ~ r".;~ ~~\j..i t....-i ,~~ ..J...:S (,$lJ:' ...:.......l~..J...!. JS:..!... .;~ ~.;li.. ~ (,$1... rlJ ~~ ., J.-I ~l~...-:.,)~ ~ ~ .)~ ~ (,$1... r~ ..;..:..is' Jt.... .;.> ...:.J.,.J , j;L..... 0-:!l ~ ~I.J-" ~';..r'" ...:........1 ..;..:.b~ ~.;\..;... ul.;L:-:.z.1 ., I... ~~ J.s:....:... ~ J (,$~L......:;I ...:.......I~..J..!. ..:...;..b...-:.,)~ 4 rlJ .,)l ~..r. ~ J ~ ~.)~ (,$4 rl., .,)\~..r. ~ .,.; ...:.JJ~ (,$.,).;1 (,$L.-.1...oi.;~ u~~.? .,)~i (,$.,).;\ (,$L... t.:......;.... .;~ !..S'"'~ u,,0::1 ~ ..J.,:~, ~Y";., 0::1 ~ ..;......\ ~~ ..;...1S ~ .,.; I.f~ (,$1.. ~ ., ~\j.i\ ,.,.1,':'\ (,$.).,~ (,$~~I , ........ t.S1~ L... ..:........~ 0:!1 ~,;$ ...s ~~ o.;L.:.1 ~ ., ~.,:; ~ ..;...1S ~., ..J..!. ......... 1,.,..... rt-:. .;Y!S ~\J ~L.....:.il ul.;,) ~ ~ ~1..r.~ .~.".:....::......1S r".;;' .,)\ .s ui 0.,~ ,",,-!-"~I ~1."..;.- t.S.;~ u!-:!\j.il ~ ~ J,.,..:;.S ~ (,$ ~\..-.:jl ~ ~ J,.,.J-. (,$L...:........~ ..s . :. . . . \ ~I r-r" 0.,~ <s.,).;\ u~t...... Jr:S ...J..!.'-:o olrA"f~ ., ...s-~ ~ ul.;~1 ~ u!-:!I.i-'I ~ ~ ~ ~~ ~ .:.I.;~I ., ~.,~ <sWr. ~...;.... u~~ .)lr uL.LuI ~ ..:.J.,~,;$I .-.1...0~.)~';~.,).;1 u~.P <sl. t".,.:. 0l:-- Jts:..:. ~~..r.' .s ..:........1 J.;-.. .)~ ,.....:..,:,.:. ..:........~ .,).;1 ., JX .;I.,)~ ," .. ... (,$I,.r. (,$~~ ..."."s..- ~ '-:! ...J.,,::... ~,j$ Jt.... ...;...:. (,$.,)L.d.,)i ., (,$~L...a:..il .)~L.. ~ (,$~l.-;j\ (,$\..$ UJ.)~" j5,r:... (,$t...;......\..:- '-! ..:...!.S'.,)~ Q ...:-.\ ~ ~\ .~.".:. ...J...!.~ .)."..;.5 (,$~l...a;jl o~l.,;.; u~ (,$~~ ..J.:,I~ \ r9路 t.~

r--


\ J,I aJl...

':P- ,

~

~

J,~

4.oUy.;,) J..J,:J

\

.Jw:,J ~

"'U.>l '....... ' ...... ~ (~)~)

..,.."".>1

f

~ ..t...!..;

1.....,:...

n"vY

11"VI

11"V'

11"rA

11"r~

~

11"rA-Il"VY

,.,sl.<

""'-'.r. ------

'/y '/T A/ A \ Y/ V

y/ I

'/.

./. ''/v 16/ ' VI

,.,sl.< ""'-'.r. ,.,sl.< ""'-'.r. ,.,sl.< ""l.:."r. ,.,sl.< ""l.:..r. ,.,sl.< - - - -- - - - - -

./.

T/ .

VI

V,

y/ '

y/ v

V, V,

V/ I

A/ I

T/ T

A/,

T/ ' 11"/ .40 'fV/ A

V/ ' VI

V/ I \\ / 1"

y/ I ./ 1 \ 1/ 1 Y T/' IV/ Y If/r

'A//V,

Ir/ f ./T \ ./ .

V/ I

V/ ' A/ '

16/ 6 Ir/ '

V/ ·

V,

A/ '

y/ .

y/ '

A/.

A/ I \·V~

11"/ 'f

IVV

\V'f'

I T/f

V,

V/ Y

'/V

, . / 1 Y y/ A

IV 6

UY VY \6/ T

T/ V V/ V

y/ y

V/ · 16/ V V/ I

IV' _VV

VY

,/ y

VA

~

<-~

""

,/ y

(Sj)Jl!..S'

Y V 'f

..:...A:.

l'f/ A v~L.....J rJl:..r / 6 j\5J ~.r. ,,,:-,i YV' U\..:;.\.. ./ 1 ~L...u..

V/ '

..,.J6. t;.,.J->'.}>-b

......I..r.'....... II"'Ir Jl.... ~ .l..Y...... ISla r'J .1I"PI ~~ ISla ..;....:J ~ ~b ..,.Jl.;.1.; ~.,.:; ~~ rUJ! .U""'.:L! ISJ~ 1S;5..... ..s;~ :.loOl. ..;,' vt.. IS WJ~ '~~Y. J ... I.;~

.:;l.jl..

~v!~l ) ..f ;5.....

:...I.;~ J~ • ..w. ~ ~ rUJl ~


'I.,

...

S,' a,fl•••

!.S~J (..l:....I":'

, J, ..... ~

a.ou-",

J~ .J.J"""O , c.SJo/ .,.Lo.J""

..U>, ,

.....:oJ

>fl-=

( ,,).....:oJ~)

~J~ J.r,~

_I'f/ A H / 'f

A/.

4,.1..:....1":'

_'f/I

,/ .

VA

~~J.r,~

,,\.;

-"

'/'

V.

V,

' /v

11"'/ 1'"

'/V

'f' / 'I.

'/. ./'

./ T

V,

'/V

V.

v/ '

r / A

v/ '

./v

,/.

,~

, '1./6

, VI'"

V/r

JS

,,).;S' "L......

v/ '

./,

JL..

,,\.;

-"

l"'V'I.

Ir9A 11"'9'1.

V,

,rv·

_'/T

IrvI H·VT

H / 'F

\/T

'l"'/ V 'V9 ~J k.....,.:.. Il"'VT-Ir9A

.).- .....T,)~ JI.T "",1....(,. -' .;.j~ ,:..l...!1 ..r;L.llS')~ ..s.;,S.". .....s:;~ )1 .....:.,) ..sl.. t ... :~ ..sl.. t ........1 <ft'....z rU,)1 H'VT JI.... ~ 1.Y..". rUJI .....1 •.....:. ~l..... Irfl ~\; 1.$1.. ..:...J ....&' .ut... IS .oW...... ~Jy' J .... 1..;." vl.)l. ,,:..1,..0,(1 ,JI.:r :,S.". :•.....:. ~ ~ .....:.,) ~


""J,~

rW

j

~..,., . . . -

"\v

Y c:..

-"!>

(~t...... """""',)J)

.

'U,,~ ~...,-..

. ' uo--lt.l; ~;;

C T1~\.:I

TV/ . ""-/ 'F T'F / ~

\'F/ f' IT/ l" 1· / \ f/ V \1"/ y

.......-'U 'i'Hu ~JJ

~.,.) "J~

\ /~

f'F/ T

T"'/ ~

f" / "-

TT / T. / I'F/ I· /

Tf'/ f'

I

A 1" A 'F

./' Tl"/ V

T1" / ~

1,1,/ · \f' / ~

TT / ~

TV/ V

\V/ .

TA/ ~

l~ /"

,A/' T1" / 9

IV/ 'F V. I ~ /r

TV/ ~

TV P

A/ r Tl"/ F' \9 / V T·/ T 1' / ,1, V' VV IT/ A

l"V/ I

TP/ l"

~~ /V

•. .;.\

~)

~1

.....,.....

J J>; J'-' X .

W/ T \,1,/ ,1, '/T A/ T TVI ,/V

,,-V/ V TV/ . I f'/ T TVA I F'/ ~

J .

IT / ~

1"VI TA/' TV~

VA ,"'/ ,1, IV/ A H/V l"~/V

JX

Jl..

r,/Y "-T/ 1"

\"'~A

TT / ~

I"-f'· 11"f'\ \l"f'T 11"F''I'' \1"f'1' l1"f>b 1"F'f' \ l"F'V 11"F'A

I ,A/,

TA/V I VI IV/ A A/ ' \,1,/ \ If'/ F'

T'I"/ A

'f / ~

./ .

\'1"/ . ~/ I

I~ / ~

'~ /A

TT/ b Tf/ f' TO/'(

T'F/ 9 TV A T. / ·

1"'F/ T

,.p/ ~

~

I[

I"'~~

\rf'~

I rv· I'I"V\ I rVY

·~A.,~\ ifL! r.s,)~ r.s:,5...... ~~ 0p.:..:$ .;.1}..!.Z1 :..-.Co ~~ ~ ~ ..:JJJ r.sl.. ~~.T .,).,..:.5 ~~ ~ ~ u-r-i- ~ r.sl. ~~.l .11"PI ~~ Jl,.... J ,)\)~..:.....;s ~ ~b ~l;~;; ~ "';-':! ......... r

<1.....,;

r t

~ ~


>

"" ~

..

> .. ~

"". 1""<<

..

-

': I ~

,

>.

~

I路. <

-

.;, 1<路

::~ I := I s:, .: I I


:

... .:....:.~'"

cSJI~ ~t......... .,il .)~ " .)t.,i~ csl.. ~ ~ .).. ...,....J1...l,; ~.,,::; ....,...;t" ~.,,::; .,it .,,~ . \

• .....:. ~I...... I!"PI JL.. ~\; csl.. ~ ...... L..!~ rU.,,1 ...=......I ....-JI...~ ~\; ~t......... J..:S:.:.; """";!J

......!• .....:. ';:'..$ V-:.L.I

. s - ......"

~ ..."c-

...NU' 'vl......1 V-:.L.\ CS.)~ cs:,S.,.

~I ."J (.""""'" ISt.J~ J t. ,J .....

..s ~lJ

cs;S.,.

CS.)n-:-

...s::.;~ :~

.S .v

...s..~

.,il J

.

.)~ T

~..,.; ~~ . I ,"VT 'vI..,..,..; ,I rvt JI-." .. .",.:.r

1."".,. ,~l! 1St. ~ ~ ...,L.;-b ...,....JI...~ ~.,,::; rU.)\ .)~ J ,.;..,,1:,$ ~ ~c csl.. ~ ~ ..;.a..b ..,.JI...\; ~.,,::; '.)~.)J IS:,S.,. ...s:;~ ,J~ .,il ,.,..:.;..;... rU.)\ ...:....\ ...l,;......

.:.....;.; JL.. ~

.)lrt

~

J...I...:. .........l-

W.,. rU."I ..s .)1.- .)J .....1

.~ ~ ..;\.5'.).,i~

.,bl:.-

...... L..I

~\." ~

.~.;l~

Jy!.V- .~J ~lJ ~.,; J .~ ~ ~ ~.,.:; v\~ ."J J1.- ~ JL..

..s .;;U~I

,.r-t...)# JI.....:.iI 1St.. ~ .)J ..0.:-1.,; ;..;'1L.. .:..I~ ~ ~ J IS';""...} .... ~...... .:..ll.!..

.:,.,1 . .....:..:.~ oJ' ....... J if

~J .)J

A.... IS""':-

01.-...."

..:.....;.0

~.,,;

.)I.,i~ .;.'1p::. .,il ......1..:.. ~ j.,....

..s ..:....\

.!"

pu..

vl......1 v~

J.)y I.) Jl....:.il lSI.. ~ J."y ."J ~ IS.;,......} ... \;...... ~u .:..:t.s:..!..

J.t'!-J.r-.,.,.i . J~ J .r-.,.,.i.~ csl..~ ......... w..:..l~ v~ ~ ~w.. ,J~! . f' ~.)J

T,)/ ,)

t ..... ~ . . .'11.- "r."",; .-'- cst.~

1.-r-

.s .)1.... jJ..:..i1..! ,..; ..~J.;..il jJ ~ t ..... ~ li:iJ.r-..,.,; • CSt.. ~ ~!jil t ..... ..s ~IJ ~.,:; ~~ .Jy' ......1.......... \;...... CSI-.\ J.,lo Jo' ..;.a..b ..,.Jla..1; ~y

.Jy' -'-Jo' lA/A ,r..,.,.i ~ ......... I...:.

...,..;..L:. ,.....l,;...... J.,.l..)......)b

.J~ csl..~

.)J ...'1L..

~

l....r- t ......

.J...0.6

:~ ...5 .v ~ Jly

J vI;

~

..;:JJ" CSt..~~

vl~ •.)~ jJ ~ CS\.r. .~

M. Kanhenu and M. lIuhcrn PesaJall., "Economic Refonn and the Reconstmction of the Iranian

Economy.- The Middle WI JoomaJ,

.)J

,~".,.; .J~

1St.

.....:.IJ .....t=:1.)\ -'-jJ ."..1:.;

J,,-

~

!", / ~

~

,

Win~r

1995 ..

;..;t.L .1..:...,..:... ...,..;..L:. ,\I"VI" J1.- -=......,;.; t...L

,",)IV

t.;

'-! j.,,1..,;...,.,; j\""':'\; ,,"VI jJ .,;JJJ lS\.a.....ip .In't .... YL..

..;... ~

'vl......IlS":.L.l

.!" Ojl....:. JJ~ :'-! ...s.0 ~ .I!"VI "! ~~ ,,"VT JL..

j"

jJ .F ~

",",,::!l:..

.s'+I ~ ,01......1 if:.L.\ tS.,,~ tS;S...... ...s:;~ :~ ...5 ·v .I

cst..

~

,II"VT JL...:.....;.; t...t....;..:. ."J .........1..:..;n1 .1.....,:.. .J.jj\

J

CSj~ vl..~1

J.S'

jl -'-jJ f"

cs:,S.,.

...s..~

'"V'"

...:....\

jJ-'~ ,~

, ....,... csl.,. .V

:'-! .S·v .Jy'~';

'I"V' csl.. Jl... ,.... )'I....s'"'..;.,,!,;1':~ ...s.v.A

j\.5' J..:.....;.o ~ cs).)\ csl.....o...ij .......l,;...... ~....:-:.: .....L...l ....... ~

. .....:. V- ~ j'1 .. .. .,,~ A!"/ I ~ ...1;,.

J"J. <-..

j" J j'l .. J.,,~ IVT

'-! j'1 .. "j~ IT/I ,..:.i~ ~).,,1 j'1 .. "j~ T!"/T ~ j\ ,I!"VI JL...) ... \. j" . .....:. w.""'; jJW

t . . . '-! .)'1J

J.)l:J.:.. F/ \ J ~U.)

t . . . '-!

j'l .. ".)~ f'/ f '..r-".)

t .....


, -:-, ; n i]':1< 1 'J, .,, 't' ~~?- .,;.. 1~?• -~ I.. •~ 1-" .t '-1; :, ~'\ ~.

~

J

"

.~ ... ... ~ -:

-;.'"

J.'

':1;\

.

l:.~;]~;j}~H,t~l "~.f "

-.., .. ..," ..

·~ -~·-,.tJ

'~.,... \ '

J'

J.tg~.~..., ..... ~..2~ '.., "\ -: \ '1, < \1 1.~ ,t ~ l' ~ " ,j :~ .1.) ~l~·l ;.;2"1,, ..... .., ""-~ ""~""!l:

_~..,

> "

1

J -:I

t

I

~ :1: ..~ t~

~~~

~ ~ " ~ ~l ,I '\ 'J , ~""j'" ~ \ .j':. J" .,J" ., .~ " '!I ;~-~ ., "I t'!,'.J' ..., -, 3-:;'~J? "':>-:l,jl..::-..2 .?...,... . . . . '!I 'J ~;J~'l '""Jl,"J\'::'~-I" ..J

.;)

1

'"

.\ ~' ~

4 ~

.?.

'1

.,

.

'"I'

'~"JJ'_' 'li.2

_

'.

.}

, ',' .. ...:-\., \" .J....1 "I,j. •..., ...'-;j.,.,l"~' . ..... ~

" • k' ".,

~ :r .~ '. •• J':l ~,,'\

.."

~~J.:-i(~H .. ~:.."!!

'"\

::'11.?t

-

1" . ..l~. .l.'i \. t.:J

vJ·7'".,-1j ;j'~ j: >;

'.' ~ -.

:3 ';

.',

.,

, ~ .l J. ~ ;

'11. ~ .. ~::

. ,. ~~

-, ,l

, _

'? -. J

.t.':~

..., 'J

~

J'

<\

'

"

J'

;)

'\ ". J' 3

.l'

,

,

'''''t,~ ~J_" ".,.15'


""",.,~ , -,J "',..... 1 r'AV-1 f""y.

r----------(,)---------;

r-------~~~------~


·

IS""-,

..

...,.-I

,,"'" ) • .s)Y' ..r'"

~

-.Lo.,...

I.; (..P~ tSt.. Ifl5l:. ~ u~ ...:..!..l! JL.. O.l.;..:.l..!. ~ LA..>"::!!

.............1-..... '\S~ 01.$.J.? ,..,..)..;.:.\ IS ..;.,.......:-: jl ~~ ..::..L4 .J

ul"r.1 ~ ..;I~ ti- ..... .)\ ..;. r-r'

,)# ,)\..-:.;\

.J

...:.-1

,)l.-;j\ ~L.:LS'

01.,r.!1 <.SL. ~IJb 0.J....!i .s~ 'IS,)~I

lSI o~ lSI... ~T ,)~ ~ ~ rl.JS. . . . ~ JL... ..:.....!.a ~I.,;.ll ~~ ~ 0l.j ~"j~ JrS .J u.>1J<u ~j$ LA &:!t .)\ ''''';'')J.Ji . ...l.!. ~J,) ..:.\,)L-:.I ,..rl;t J ~ lSl..>',--' .)~1 J .)1-.:.;1 J'> ..:J,,') U;..l.J... ~ csjL. c.r-""-> ..,...:; ~"\j ..:..:...; ~ ..:J.,') ,~ ~l.o.. .)1 ~ ....l,;.r. J~J.) . .J...!. .;j~ • .)l-::i\ (,,5jLAj\' "! ~ .J .:;.j..? .;1.) u~....-:' .,)J\"

J"!

($t.~W jl~ CSJ\.j$IJ~

~~ ~.;..)I.S:.:... ~ ,

0,0 ~L

0' .)y'U:!1

~Il..,..ll<. ("· ~V - Vf)

LPl.....:.i1 J:,I

tSL. tS./.;$ ~l.J"'" ~ J r..s--~ ~ "! IS~"":; J\...;;..;I , .c,!.., ~ ,C:'L... tSj'-'.ol 010 L, , ....oS u.." ..,:..l! . .)~ ~~ r.sl..Jt)~ \:'\".) 01~1 ~L- ~..,.::; .>\jL. ~J.)


.~Wj,)L-

lj

~ ..:o.L... t.~l

lj .).a-l" !SL..jljl: ,'i\s

~,..; ~l..>jl

l: tv!'> ...,JA;j,)

,

!St..>#.>" ..r.lulj~ ~ ~l,....r ."..,5 ~ ut;~J ul!..uoS~y ...... jl 1.:-1.> ~1.>,)

..c.!S rlUl ....r.-.;t..

,,.,J;..> JJ.>"

..:.!..Y.,:;

~~

(Sl.('s.;I;S ~L...- j\ ~ .... J:,\ t.L~ wl..!l: JJ \,;\

J~ u.....\J'1 ~ ~ ('s..r.i'- )Jij)\ ~ ..:.IJJL.. J ~~I ~.,:;

~ ~\J J ~J\ J\.>" 'd""-" ('sL.'l1S ":'\J)\J ~ ~ j\ ~ wl..>":!\ .~b wi..>":!.;... ,.rS.JJJ""'" J ~ ...... L~ r.s! ''':'''''''JJL ,.:..~k.. .~J..,$ Jl:i..,$ ~Ju.. "1 Ly.:.; J~\ (S)L... Jlji J ~ 4..l:.~ jl wL.:...:....:.b.r;' O"Jy!S(,S.)L...:.i1 ~Ju.. (Sl.":llS' (SJJ .r;' J # (Sl.o)IJJ.) ~\..lSj~ J t....~ u-:;..;.-L...t....J J u--bi )1 w-S'.,J J ...}..,....- ~)u.. ($t....'llS ~~I 0' ...w. ~ ,J>1 JJ";";""" ~J ~L!... (SL.'l1S J":'-';; w\.;5 csL. ~;;I l:;.;j..$ j.>" J )~ J ..:.)I.S:.:. t:-'.Jl:; J~ J') )~ ~"I <s1~

.s ~~

l;

JJ..;$ J"":'s .)JI" " ('sJ\...r.........,..;.. I:J6. jl

~ l:; I.f"'" ~ ~J~ ~ cst.. ~~ ~ )"..;.5 ~)u.. cst.... ~""-! ,t.:A.~1

jl

~..lS

w::;u..r:

~

...s:.IL-. j\

~JJ J .l5"i ..:.~ "';- wi ,\,;\

(S)~ ,~).) .~)

J'l.)

.»)~

. ..;.;..)~ ($Jb.).,,> ..:JJ') ~ )~I ($l.bsl

JjL...-.r w\P wl..>":!1 JL..a;,,;\lI~i ~ ~ \S~J

J..l... .....

jl ~ I) '-o..o~

0-!"! ~ J J) J \S)l"p-~~J ,...,..)1..:;..1 'JL. J (,S)bl JW I:\J) ~ .L.>1J'"" J~I

(SI).,..-!- ~JJ ~ J ~I~ ~J"'!. J ..?JJ ~J

Jl... lSl. tli..

~ ..::..-1 ~JJ

...w.) wLS)S

J ~y....... ,......... 0:!! ~ '.J.,..-!-!.S'" ~ !.S'")l...1

)\ ~l:. IJ ~ ..:.~ ,~ ~ ~ jl )~

).)

JolP (S~

,..:JJJ J\...u..,Jo lSI... <l..l:.)JJ

)Y!S ~ lSI...>"!

\J wi J ,J.:.,.,...J.if 'J.:~ t.~.r.' ~.".. ~I~U"" tJJ'"" )1 I.. wi '~if ~y y4\ ~\j~ J ).j$ ')J) ,~..;.;.L.

wi"",!

J

JL.).)

J6..)J

~~~..p- J JIJ~\.4 J') ..:..lJ') ($1.. <l..~~~.".. ~ ~.s

J"..;.5 (,S.)l....;.i\ ~y t:;.) t.l:..r. ~...$ wl..!l:

...w.

4~

..,1.;.,AJu-- .~J

~I~ .j).,~ ~..:.)IS:.:... ~ \Y"vv

~if W!~J.,..:s ~~ ~,,~ ut- ,cs.)~1 ~

t.t...r. ~ 0:!1 J')

w~

L.. ";l...)li ~\

.~ lS~.)"'; ~~if .)l.:-.:\ ""--~J.)"';-'JS..:.... J

'-! ..:JJJ cst..

....s:..s ~

J .).;1

t...

t..,... ~1..lS

Jlji, t..~-'"'"" I.S":'-'...J~

)J

..;...lS


f

..ul;.) ,~~

';"¥..r. r..S~ ;\...:j .)~ 0:!\ J ..;.....\ lj i;~ 0;\""- o~ J ttl:.,~ ~L. Q~ '--.,:; ,r.S ...s::J1- j\ IS;\.:--:> . ..J.:.Su-- .);IJ '-~

~\y ~~ ~ ~

...;.....1

r--

~J; ~ jl ~L... ~~.J-'...dl- J ub.J-'

~ ..;.....~ ISI~I (,~ ~

ul~\

ky'..r"

.);y;.)

Jt5:..!.1 1.;\

.~I.....w.

1SL....;.....~'":'t.w\ o.:,...-,~ 'r..S;J..r#J~.;..L..)l.....I":"':';~~j~":""'~&-\

J ~ J til.,.. . ..J,...,.;~

..,..t:.:.

uJ~ J .t... u1 i~1 VJ~ ~ • .);b ,":-"L. cJL. J dY. 0:!1;.) ~y .~~ ISL..IS;I..;S' ~L...- J..'...,...t::i

r!;

~ ~t:. 01;

J ulJI.....; ~ t:L. U.).J-! I;b ~ u l..>"":!! I~ ~ ..:........! V:!II...S"'""L..I J..........r:.

.;..L:.L.s::..1

...r!

....s

~ J.J..,j jl

ISJ~ .)~J ~ ~J.$ L..

0:!1 jl J

~ J u1-,":!l.:i 'l..S"'~ o~ ~

J .);b....-:'

;#

;.)

~

~.,..:;

.~I.:,.tl~

;Y!S

JiN ..:........\

J....:.l.i

~I..,;..;

.);y y~1 1S~1

•.)L..r....s::..-. J \,:,1.,:; ~L....:.I tSt... iu,j ~l.:; J tS)L..

j\ ~ .1; y~ '"! ~\J

1S.)l.....a:i1 c.?..;,.j\.. ~ ~ ~ ~.)~ ~...u..)

r.r- ~

...;....lS' •..:......\

o.)~

vi.....,:!

~ ~I-:; i..u. t.l . .);b I...S"'""~ J ~.....; .~..;\..:; 1St...

w.....;

.s .;...1 ",I ~j ",10> J-I JI,.. I.r.- ..::.......1

ISj;1 ...t......T;.) .~

j~ .);.,..- lSL.tS;I..;S~L..,....

u.)...5 ~ 01; ;.) ...t..-::L. ~u

(.f")l....\ r..S;~ .;..\..~ ",:-y

ul..o-:!\

J.....-L...

~~ v\~ .)~

..s..).j

,.;...1

v1,r.:\ tS.)\.....,.;j\

l,-X "'--",.,- jl.j>., ,,).;5' "l..,... ~ ,,:,..";:; oS;j.:.s

0:!1

~ ~~ ~

; # j~ .>;.,.. tSt...~ ;.> ill lSt...tS;l..;!" "-:!L........... ISL..IS;I..;.S' ~L...-..;..lS" Jk. o.:,...-,~ u\~\ .Jl...-:;::i\ J.:.6..:i J ~ ...:..P...... .s~uT jl ~..:........I

;~

,..;.....\ o~lt~ vl.....::1 .J\.....,.;jl;.> ~ ..uT;.> ~ ~ ~~ VJ~ ~~ ~ (5L..;I..;S'~L..,.... J L..j~l~ jl o.>~1

o"",,",..r.

~ ..u1;.>.)1 ~~I~.,. &-1

r..S;\.,;S' "-:!l. .......... ISlu~1 .>~ ~...>"":!L. '": ~ J .>y!.(.f"j~1 r.r-~ . .>jb~(.f"~~~

u'.JI/'

;.> ..:JJ'> ..;...0..;

V.>y.

o.>..r:.-$ ,Q~ ~.,:;

.)l.d;,IT ,

.r.s tSt...;.,...:.S ISL.~.;...-,

~

jl ~

o'"""r- ~ 1S.Jl...-:;::i\ t...-.,:; t.l...r. ISl~\ '1.,....- L..;~ &-\;.> I........> ,..:-1 .>l-.:.:il u.......IJ ~ .ut....~1 ~l.. ~ (,~;.A...... ...s::J1-;.> d-Z 0:!1 . .J;b;l..,J L...:JJ .) 0':""-, ~ ...:.......\ o~ .;; 0'>..,:....-$ ~ •..:JJ.J ":"""'.J ~ ul tt j ":; J ~ 0).5 ..u1;.> ~;j.: ..J....I).l ~~ J ~~ ~ <..A!1;.;1 J.:-b~ ,...:..;.J.$o..) J'> J..,.b ;.> ~ j\ ~ ..:JJ'> ..:...:J.,.:.- J ..;..A> .~ tSt..-..uT;.J J..'......kjl ;.,...:.S ~.>y' j\


~ [.. l ..... ,

~ ~ ;. ~ ~ [. '" ·,.t ~ [. "' ~ c. ( 'l .... L f ~. ~ ' r .l c· s, r \' t . ::~, 'I _ ~. V\

'<- - 'to

If:'ro''~'

c,'t-'t.

F~.c...

v

r. Co..t I r ,,( - \...., ~'"' C·r

r~

,t ..

'I . 'I

t

J'

r.

.t

L-

Co. ~ .~ •. 't

1l .

[:.

r

~t.~l::-r~A

c-

~

(~~~ic..r~~::~lq~~f~~l}t~t~'\~~ ~s~ < " , . , . [. . r "- ~ :." f .1· ' i , . . ! ' .. <. c- r '! r c 'i. c. '" C; ~ " t -.r - \ ';: :: , t b. r'' r"-..· [-. t,:. '! 1 '!.r, (;, ~ 1'~. ~ .r'. · · c _ ~ - _ .t c· .. [: r [ {. t C1 \: - " '" ~ c· .",. ~. r·t " \. t: ,,~ 1··r ~ . ~ ~ (. '<- \. ·.r ., ,.::_ .E ". !..: -r~~o·i,..c~~'-I'tc·t'-rr·-l')·~ \ (: ~ ~ .~r r;;; ,( ~ " '! .~ r t ~ 5 ti, 't t: 'Ht , 1 ~ ~.. ['. ;" ~ f' :F .-.t f .-[< .:-,~ I G . \ t. ~'t c '<-~~ "-.1 c.~. ~.- r t §,~r J'. \.c· J.\.. ,.'t_ f :;. 't" \ ~. 'to [._ "-- ~ 'c; 1. <".•_ (:r .;~:S ~_.['c.'~i ".'s.• ct\ I':t .<.-. c- -,. r .t '! "\ 'J.t" c:' < , G. t' "i:..., ,r c. .r...... ..r c' • c t';' "l Ur. 5- r._ T'; [' f . 'Pf.~ -1 c· :-,'1 -'i.r t c. . -, f. · - .. cr- _ r .• 't. I ,r ~ . .r .t' } .t· ., ""r"-i--r , r -·c ,. "r.:., ., .•. c· c.. " .... .r S \. i,.. 1: '" } f' [ ~ 1. .:- ;' ·r :: .r' s,.f .- ~ 't r 'i'r .- ~ 1.1:' ~" i,.. , ~ ~ 5 ~ 'f- 'i 1:: t: (: r f ' f" i Co. S. 't ~. h" . _ c- " [:. r. f:r ~t'c ..: E r· 't ~ :: 'to S 'c :;.:; ~ [. } } t .rr. c~ } ~ 't 1£ :'c

0

to

\.........

"

' "

!;; ~ c'

1

~

lo

c

....

r"

~

~

~.

....

"'1.tE s, [. }

~

.....

~

A

.c

·.L

,.

~

l.o

L.(

tC.-~

c

11;.....-

.....

t I'

.- .. ~ r , t f'· h [= It ~ ~ r. 't ,,-:;, ~ t,., [" c < ~ U "

L

5

ti,t f"

1'-

~

[.

!

...;.

f. .!'i: t"c 1 i,.. r \;, E[. [._.t.- i,..t ~ 1 '.l" \-', _ ~ 1,. ~ ~ "-. . _ ~ t; ·t· t. ~ _ ·r ~ :. \.. ~ :;-~. r·t ;;- ~ r ~B\:;':;{l~1'-l~trtr't~l~!t[\ri'l~{l~~f tcl.o.t[:. '" ".~ t'- c't l'\: f\ "~: 't J. _ ~ r~.l_.rsc· c·.- tc 5,. t' 't:c' !Ll·· .~ "'f 1 ~" t f~' l' t. , . \: to r~ ~~. • t .r,:l t

......: ".:::.:..

t

~

'"

L 1..

..

f"

rto

E

(·.t

.r."

C

to

-1

I,.

V\

_.

.

:t

'l

i

[= ~

~

';;:


\r- 'L " 0"~ ~.co "'-r.t1(.. "r ".... r

.r

f f ~~, [\. r c .C 'f- 'h ':- , t

f "'".r - - ""- E ~c '.e.

r.~. f t, IJ ~

t'

tr

~'1'" , t I; .. , l . ~ r c...

"

.fc , t..t

.c

<;;

t

'C" C· \..

(f, "'"'

!;.

t .r

It . v

'<-r , r'Cr ';;I , 'to

-<'

L. It

~.

"'-

['. .c· , . 'C"'

r·· }. <0-

r;- ,.\

r:f 1:1:. ~): t ~ ·r ..- t ,t·,,:, f. 1 c r ' [. '1;. c t. t "'v~. - 't.'" s.. f { -f .' t'.'i '" - 'r, ~ '" ~"l r';'\.·,·" ! ~ r·t { f• 'Ic [';; ~ f '; . 1= ~~ . ,·t 'f [' c, ::: [. ! ': (: f "'- t. " 'it 'L -, l l' - c "" t.. ~ . ~. - v'r . f t' " r .: .r·L.:,... .,; 't' reo.~.'< "F. t c:. ..\ ~...8- -~ \ ".. .,t [·.c . \ "' £ r , r f~' "t.'- ;:- 'I. 'r- ...,.), c. c. ' .' t - ·f \ ' ." L,t".... ' 1.. ~'". c' 'to "< l . ! (~ {. ft c f } '" ttL ~ :~ t ~ , {;: ~ i t '\ 'h l< ~. r ( ~ ~f"\ ~ [ !;,

.f'

I,.

-

h "'-

S. ,:-~;, " [. > v k ': c'c. L. 1:

t

cr.· e..,,1,.

c

v - .. c , C7\.o"F. 'to

0:

C '"

<;:., ';;

~. c ,

r,' c.:. ~

~ t. ~

c

~

t..

.... "

'tv

·.t

'""

t

~.

I; I r 't [ 1: ~ ",.l.r \ (. ,

<- 'to _ ,

'1. . •_

t: \;. \:. Ir,

c:' '::.:. \..'

v

<;

{ .C

"' .... co

[.

.'t

.

v'

~ I!

Q:.

t.·

,

.'

~.~

t

"

~

C, v G.•'t ,

v

t

'b "') r t [. C"'-.'f 1.. :':','- ~.- \" ".. ;(, [. ~ ~." l~. ,~. . . 'f- \- ,,·t. f.; c " ·L . -. : <;:. t. r. '" , .. _t c; 't .f 't;. " • . c· , t · C (. c· "' . - ·r c· " ,. r.'- 'tt \~. 't~ 'C-...( :,...• f·! ~."' I; '< ';; .tr "c. r <0- r.- ,., { . c '- , j .t. ' . ' c " (. t. ,: . ';; '\.0,' , l--, ,tv .1-:-' r \\.. .:.;: ':-~ " " S i . . '" r .r - S r r 'IL;•. rt . ........." ... _ f ,.s- [ !...." C.

c

-

v

r

v

f

-

c;' "-

v

"'-

t\;.

.r : ' ,f , ~~~~~~t~~f,;;~f~~~~r~~~t~[;~:fit t c. ".'i [.~ f c 'f- ~ ';; ~ [.r 10 f. \'. fi. 't' 't. .r- ~ .. ';; V- 1 /;. 'I ~. 1 1. r ;- ,,' h p' t'.t .f ';; c· r ':t F~ l' !!.j "'- V- ~ {' 1:1" J 1 tt:. .t ~ .~ r. r. c sd·",-.\~ 'c10 ~ S.1 r~'~ !;.;f: ~ c. ! .t·d 1H.f 1 c. \~. 1 "'- 'I. .r 10 ): ~\ <t t s~' .~ \" 1 5 G'~ f'

'to " co'1

v

r" v

\

l' 5 t·

~ [, \.

f [;,

1· ~ :r:~

.C

\

v

v

[: < "'-

(t,

[?-;-.t

L '- "

v


u~L- ..j~~ .ul....:!I·~~· ~ '~\...r" ~ ul.S'~.)y ~I

CSu...:.".; "! ,).:..:i.. J ~ " ...:...- j ~ oG.,s" ..;:.;... .)" ~ ~ ~ ~ "

..:...;.. 4

cst.. cs.;1.;.5' ~\...r" "!

" ~.,.,.i-

.Ji.) ui cs~"! -'

" ~.)

·..J..t."~1f

J..-i If. •~ CSu..)..,....:S .)"

.)10 ...,:.)l.:;

.J

.)\S u.J~

u-'~ (:i)l.,. u~1

.J .......1 ~.)

~\...r" o".)i.)~

........ 1..:.;~ ..:........) u)l5 cs 1....)..,....

......... ,,~ uL..:.:. ..:.......1 .)# j~ ".)~

..:...J...!o ~

..s

· .......jL..if .)-""'" ~ \.) ":'.)~ " J."..)

--yji ~ cs.;1j$ ~\...r"

~ ~ ~

.\.:-i

I.S.J!J" ",-,Lor ~'.r-l J.....,:...sJl- j\ ~ ~ ,,-:!lA.. .).)

<sl. JL ti....t.; .p ill, ..0-1 •.....s ,.,....I, > '-! (,,·or ~~ ~ '-!) .).,....:S .).) ~L.,.-.

,.s oL,-, 01.,,1 if- ..,.Jl>.L 0,

~

ul..:.-:-- 'rF-v \; "·00 ", .• ""~ ,roo JL...)"..s ~\...r" ~ ...:.......1 0.)..;5 ~ ~IS r-:,....~ ul..:.-:-- ~ ~I~) JL....; ".)~ rv· '-1 JL IT )1 u--: ">-! JL.....; .).)lzl.:.. )1 cs.)I..;..5"~l...r" ,~" u~ ~ ·...:..t4..;..a1S (,roY JL. (Sw. (S.;1..;..5",::l....,rF-v JL...)" ui ..J...#.)" , . ~ ,rooJL..)" ~!" vaJl;..~~..,:; ~.).) ry JL. (St... (S)..$ ~L.r" ..s ~"if uWu (;j~ r~! ..s (Sh" t.J\..b.. .~.) o.)y' .. .·A.•1 \ rf· .... .) .,.,.i-I"I (Su.(S.;I.;.5' ~\...r" ul.r.- ~ (~\; ~ "!) \ rpF...;.......1 o".?- l~ u!-:!1~1 ....-:'1...>"1 J') '1 ..:...;.. V:!l.).) .)~ ~ ..s ,)1.:...).) ,F-v-\ rF-O tSt. JL....).) oj.....J ~ ul....:!!.).) cs.)l.;$ ~L.r" ul~ ~ r.l~~1 .('-:!L...- ~.);u jl L.JL...:.,...~ ~I~ .tS:"s..r ....s:.;~ ~.) ~ '-!) ~ csL. JL...).) I.) d,.-. csL." (S.)!..;S ,-:!L.,.-. ...:.-1 r j "1 r-'~ If. ~ ..s ( \ror ~\; ~ ~) ..:.I.r" ...,.,Jl;.. tS.;1.;$ "-,!L....- .r." ).,.,..; ,,-:!lA.. .).)~ ~ J~ Y,v" '-! \rF-v JL.. .).) .)~ J\..,...; TA,F-·· J.)I........ ,roF- JL...).)

,

,.

r-".) ~ )\ ...:-S ",;,-........J ~" ..,;.- J.... ...,.Jl;..\.:. ~..,:; ..J...!o.) \ro\-F-\ 1St. JL. ~ u....li.).) ,rov JL...).) ~ vaJ\"j.,.L ...I..-~,:; o~ ~ .)U ~~ " ....:.........1 o.)y, JL...).) r-i.) i.J.:!\ •...:......\ o.).y. J~ .;1..;... \. o/ F- ~ . .>":'1.J"'! (Iror ~\,; ..:....o..:-i "-1) ui jl ~ JL. Y\ r-i.) J.)\...... ..s ,J4..ul..;... o· ~ ~ j\ ...:-S ~ 1rpv " ~..,:; ~ (S.)\jS' ~L..r" u1.r.-.)" ~ u!-41S ~ ~ " .~.) ,..::........\ ....:......! ~~.).) tS.)~ " ......., J...r-S Jjl ~\.:...r.,~ .)~ ~.) ..,..l.:...:..;1 " ulJ:!\ ~ JI~ 4 Wl;.. jI ~

<1-1.) v.:-"!"

. .)..;5~ ul..~ r-" I.) ~!

...2-

..s~.)


\ ·r

,;Y!S

')L-:.il

..;.j.)~

J .J...!. ~klS' \...,..~.. I

,",,-:-,1

')').J-"

~

01....-::1

if)....,1 ($J~

(,Sl...').)i..>-1 J)l;...~,~ 0';",) 0:!1.).l l;;.\ .~T.),) ~~ ~ ~ .;..)l5:.!.. jl 4.;

U .~b u-l~t.. ~.".:; '-! LS.A:,.S' '-:!L............ ~ , .... L~ JI..u.I J ~ ,»)..'1 J;I t..~.r.' JL-.)~ J)...).) ',)y. O.J....!. ~ u4-: ..J,....,.-.),) \ , /v~"1L.

"

..:.'iT ~L.

~I.s.)l-.).)

"...:..,;.".:. .....-'1~ JL... .p

,J..,..p.),)

,. / 7- .,;\

.1-.....,.:..

.;.."1i ~\.. j! d-~":""..u.s ~\......:. (jl.-.P o;"'J~),)~ ";.).Y-"..)..:..L '-! J..)I:.,5 ~b ·ual~l:. ~y '-'-.).) 'T t; ,. ~ ( ..J.......) <of JL. r' \.:; y:. "! l... (.$.)I,.;! ~\....- ~~ ~ 0~ 4S ...:-1 .,$..i; ~ r j "1 :r;. ocl:,j V,!I ...:.......\ o.J...!. ~ ~ 0 1.,:; i f ,0..,$ i~1 uS-- ~.),) ~ .)'),J-" !Sl.. JL...P ul..>":!I.),) i~1 h.) 1St.. ~ .),) ...,.Jli.. <.$l... lS.A;$ ~\.. ........ ...t;1 ~l:.-",=, 0\.).,') .),) el-, ,p rU.;l ~ ul~ '1 ~;; '-! 'V:!!.r.~ ...:-1 O':'Y. ~ vi t.".:. US:'.I ~ J d~ J

..:.L.")""-,,h.)

j\ tf.l..:...- ,)~ ~I

<$>-

J '.>-" ~

j\ ":!L.,,... ~

,';""".).,1 r (,pL..-:.iI.;...!oJ ..;......\ 0';""\ .).)1-, .)y!$ t:f.L:.- ~ ~1.,I.,.l csL...;"... .. .)~I ""';Ip v'.J f'\ IrA !SLA JL... c.sl...-;' ~.).) , •.J ...1.....;0.).) \ y/\ ~) ...,.....;Ij>,! ~ ($L.. ..~ ~ ..:..\':o.)i.J l.! J tf.1.:....- .),) .)r..J-" !SL...~,.,..t.jl ~.).:,..; 0..,..:51 1.;\ ...:.......1 ~.)~ J-l-. (,,.y. JL.....).) .;"l.) .).)~ TA/v ~~oJ"""""'J ..:.bJ\J"';"'lS ,,)y. ($L..4...,1. j\ J..lS .. .)L..;..:.....\ ~ (j.l:.- 0.J....!. ....:......1 .....w. (.p~1 .;...!..) tS..J..S ~~ !..?" Jli.. l5l..r\J ":"';"\.).r. !S1.,r. J') vi ~ (,l~y' v.;~ 0.1.......\.., ~ w)o ~ j\ ,...:...A,; ~T.;~ ,~b. Jb. .;~

"

'.;;-!S

~ ~

~\~ ~~.Y. ~r.""

V!--1.:.i ..,

J..:!\.;JI

~ ~ ~~

w...J..

j\ .., <.r'~ ($l..)j~

tS.;..,~ .., IS'""L...\ ($":11$ .;..b).., ($\"r.

($l. ~I..~ '-' t..!.....J

a

~\ dlu~

t~ u!-:!t:,.;\ ,~ '($';~ '~.;l3.

..;...,...-i

r-" ($ ~L.....:.i\

.}lS' ~..l.S' ~t­

~..,:....-.

.~.;y!$

'r.;~ ,L..~~ '''':-~>-! ($~ ~

r.s~ ($.;I;.S' '::L......... (,ll~.;~ ~1S .., .;y!$ r.s..J..:.I~ (,l\~ ~ jl (>~

($\"r. !..S""1...u1~ '~\"r.~ ...:.......\ o~~~ J-b. ~..l.S'

d-'........k j\

($~~ ($L.. ':!~

..:......,.z

~ ~~ Jjl 4-.;~ p

,..:.JJ~ tSL.. J->~~'; ~ 1:.1 .~.,.:.

juT ~ tSL..

JL...

..,

j.;\

(>~.;.;'w..):> ($~~

~P (,ll~ j\ ~L...; ~ .;~ ($).;.S''::L...........

($1..>":' \.; rj":l ';".;I~ .., ..;~I ~L......... (,l~~ ',:-,-"L... ($W ~~ ~ ~

.;..\.:.\S'...\ ~ ~\~ t;'1.::i ~L......... ~.r i..r'...J ........:..~~

(,ll..,!.j ($';\.;.S ~L. ........

.., .;I..T ~ IS'""~~ .':!I.......... .., .;1S jl .;~I ~';y t$';.., (>~ '~~..r'.J ,:-,-"L:... .., ",:-,-,l:... ,;,,\,;,..,..A.- .., ~\.".; ~~.., '';~ oj.Al~ .;..1.:.105:.• \ l.)~.)~ ..:..-....)~ .;..l...)l1.\


~

c· "

,"""

,r '"

O\.o

t . . (.....

",

r1.....

c,

~ ~. <;:, c.. I;c- .!. 0 ;: '£ ;:;'t. ~ >• I...... t .... .... i.,. \

.\

~

lo

~

L'

~

.t

cot

...

,.

1O;c;-

""'c~I..I.. 'I (, c ," f' 'Ii, '<. ,~t'L\o".r t: i... ... ~\

~. H

t:

i ~' ~. ~. } ,~ t ~ f § c' ~ tor. - 'r. (:'" ~ c; -:- r. '1 t· u. f~ c;:. F 0" -"Ii" 0

·r It

<;:

~

f. \ c· f:.' f";; '- e: It ~ "-f'-r."'·\fc(:'. , r· .r it.· c· 'I ~ ole.

t,1. ,0

~.......'-

-

f'l b-

C/...

1;'

l'~:

L .' 0 rt. [, ~

0

~

~." c· 'ii c .r "'~ t

I:

t f c,~, ~ '( f 1:1 : ~ ;1 ~; ~, ~. r~ F ""

i 1. 1,-' [, fr)' <;: t

'r.

0

-

1~.

'to

"~"-, 1 ~. ,t ~ \ ; - .... C r G

~I'"

l

....

'(,

f>

F_

O\c' ~r'"'"' ',C- F t:.'L~ C

c..

-(

0

t \

-

"t, \;" -

t. [c tc f "

"

o~

r.

,C'

•. to ". -IC.. !....r..

....

I..

[.1 ~ f

L{~} ~. ,;- 't' f" ~, ~ q .,.' , f I; r. t. E;' _ \ c;,'

~ ~ c· ~

t

c /:. - t:;:l. t;...

~ c;,

t.

't

I!

. (:'

c, L

"f b 'L ~ -' f- ~ c,~ f . " ;;- f c. ...C

.,

c'11\

.,:-1

-

Q

""

-

I

\::..

\.0

r ".

rt

t

a.'~ ~. ~

~

c

.'

I.

_.~

1

4

r ~

~

'!:

{~. f ~ ~t f{: .r\, "-}~ .rc. t f'

r: L '" f 0

-

\ \,0 \ .~ Ir, If. ~• '<. 0 , , \ ~ I; o· - c ~ ~ ~ • t. c;,0 .l \.. ,,",.\

:r r

[,

, \ ".

.f.

trt "r.c, -r'f- It;;- -( . 'to -, ~r:i''''-:F" [.rt •f' .' ':::... r.- - r- t

to'

It,"

'1:

c,

...

"1-

'r .

r.;. ·r t

<'t:"

r -.

.... · I . . ·

',.:c_.... , ~ r I". '"t.. "[' -: {. c;; c' '" \ \ } 'i 'i. c [,t· " , [' ~ , r ~.t c.. _ .. I. e;' f' ~ .:. - }< it' ,/' ., J' F - <;: 1:. '<. ,t t ,C' -f'l ,,-.t!:oc"~_ ['L t ,> rfO .\ - 1 'i., c· 0 t, c" '<.~. _ ~. '" 'I c' " .t .t .F 't, l r "L I. C F ~ 0 t;... '-, [, - .~r .. t;, \. .. r- ~ " 't ,Pt. t..., ....... ,l ... r. -c_ . •r.'F' c' 2'-" ....

~~~J ~<;: l c,l F' ,',' to....

t:'~

I.

f

-

o... ,

,r 'to

t

l'-rl."\tl..

a

" , 't... , • .

f 'r

'<. •

-c

....

'r.

V\

c, c· c· "

f S. ~.r­ 0 '" ' {>" \i. t .r- \ • " [~ t' ,... ,. "~ ~,[, . ,.,'r-"r;;-' ',.'\.., ./:..,-=-[ - t ' ,._,.",

·f ~,

f. ~.r c.' c. ''',-o,t ,,~'k ",~. [~

c.. r~C-F'

L, C; -

'L; -t. c,( Crc 'i'. :t.' :i' [ c ~ " c"", -c' • o[ 't~-:-, .t• J. "-t. " "'t

r

r c· . . "- ... ~ ~':.t

c;,

r.t. '\""C". . [, -

LO

to

f~' ~

1~fFi{~~~r~~'1~'r~~~ . . . . "'=.:.r~ r.~' ~...!t.I.o'\ r-c;; t.

_

....

..


G

S '\.

r "

:;t;r:1

f • .~ t

· ': .:. \

~,~"C; 1...f-f~~F :t,,--rt,zv-,

1c:]t1}'r.'\',rfr f·.t ::, 'r. c· c..

..... ~-<r. i.c., oL.' .... ~

....

.L.

~

c...

G"" Q

f

.r

_IF·r. ' v,

1 . .:.r-<.~r·< _

~' .t

.<,

'

~\....\... .... "''~2-"!...\vt.'" .L..''1.~"''l~'" I,..

l'

...' l' ,,'t ~~ t'c1. . r,.J: :.-:-... "1 ,r\..,c-·.t r ....

I...

_ t;' '"

I...

v

\.i

r.

, -~, v, 'r,f't"f~ . \.. < f"

r •• t

\,.

1- €. >:;"1c..'~ < '" ~

"~ r::~ s' r. ,\, Cc. f l' f [ , ....... 1....

\.0

-c

[

',_ f ~ .L

o

[-\.."-

, C' ~ G';:-" < ,c· "'~ {.. \... . ,t 't, r"'-l-~

.r

1.0

-

(.

.';'"

~, f:

<r, 1-.r 't ~ . ..:; ~ ..

~

'~\~'tC-t

'sf:

c;

~

(..

'(-,,~: ~ ~ i- r. s ~ 't 't • t

r..·.t f f' ,...... 'r. [r~, 'r. <;:.c } , ~:[ ,,~ 1; ot'~ }~, Co.' tr .1·~~~~I\'r.\c"~ ~,,~ 'i.. \... ,.,\ t ;, .~:;:. \. \ ," ~ '~ t. , S. of l:;:. .;; c~\'" 'c~·"" .[,~ 'Co.~..... .t, ~ '(, t .\.~ , r . . ' .r -r.'L It 't,~ '\ 'L { 11 Co. [~fi !' 'L "[- -C' L:r- 'r.r ( ~ ~ C;;.. r' V\ c..~" r. c[.~ ~ ~. ~ \ '" [1 ~' ~ 1- . . ~\ 1.:, .t 'G 1 C r .)

~ c..f c... ,. t'S"'I...!:;

• • f",

1 [, \. 1 [, ,.

~t~'r.'r.~~~<~~Lf~trE~~t~~ ~ ~ c 't, , ), <; , ~., <. "', " <;c, <;c, c"\.' V\ \... ~ "t. t 11\.... t. \.... &0~".c . , - t· , .. , '" hk ~'.r ·f - , 'j. l~ f' "', ~"~ or• -Co.

Le,

.r

F •

....

't,.,

"I....

,_

_

......

n '\

-.(

-

l'-ss", r.1l t.

t.

to

~

t.

j,..

I '

~~{~r";'[~~~r~~[t~~f~'f~~~~~f r {, . r "\.,. t - ~ t. t' l

l' t.; (.

C,

t; -Ic

t-. '! " t. f " ~ '" 'L.. .- ,"'. ~ ~ .< '!: 'to Cc. L, 'c·-' . c ".' -' '\. '\ ,.- 'r. .c E { , [;'"~ 'I , '; -~ -:J - "L, - • -~'I < -"' ~[ 'I Cc. c- [ t,· ~ '~. r. '\. ~E ~ " 't,.'~ , ~ L ~ -t r;-- 1Ii. ~'"', ",_t I,.

,

'l "K cr·

r-c.·~....

~

'L 1:

';.. r -".~,~ c' .... ~' I,.

< \'":; , ( , ' 'i! 'r;,l.

.-·'·r

't. . 'h "'

'i.

l

..

I,.

~t;:.. ,~-:-.-1'

....

-,c.. '. ,e ~ ''!: fl ,1;1 ' fJ c' c.

-

'1 ''l;.. -

'

l'\t.tt't~

.<',

t

r h " ~ 51 s. r :r " ".r: :: e, f. .' 'r ;:;

'L.. I{,. ". 'L\

't h :

! t..!:-1 " r 'r.

s c·,,L'

'I- 1 1

c-

L1 ,

'r.

c'

\,;-'

I,.

\.;; • . ~

l:' ¥:- 'i

~I

t

1.of- 'r.

c-

t

'l;..

f

,

'I

1 j:


('C~'"=' ~ ("~('

('((' l'=l. ;..,.

~

.f'!c.-.r p (,c 1~·V7' .:......;.{ ~<' ~ ("

r-

~(';:.,.-. ~ 5" ~;:..t" li=-0 "'r"5'IC'"=' C'c,\;:..t" ~I"Y'" ~~ 'i~ -' ;..,. ...n S'T' (" 1(1 ~ cI ;..,. ....4Sl "'7"I-rf cI......-:'" (" :.rp ..,( C'C ~ "'!T""i'"=' ..n.,).1~' \~'! ;····.;·(Sl \( ........'l~ s:f\0 Cj l( ~(I I~ 'i I( ~(I .5'l t-rC' 'i ~ ;........;c .,-n sY' ~ 15' ;..,. ~ C....,...· .1S\."s"l;..r j<'0 ~ "75K'"=' ~C' ~f' (" (" "'1('l(l "lSl ('("~ .S""~.>"(~ C("C' (" .......l<f ~ Cj 'i ,...;...r (" ~~ f...(J C'1';":"l-i';"'T' (',..rj ":!"\~.,~ ~ j( :"--S('0 ~J~Sl ~,;..,. IC'(<' ~ ;""""'"l~ 1--"(' .:.rjSl cI<' 1~1(5"l;y. ("I<'f'" ~ ~ \~

"1r ~

C'("~S'

.-{~5"l (,c 51-.n \~<' "",5"l -"",;:'" "S":f5"l l~ .5'lsY"

;.r15"l"';"\P' (,-:;;5"1 -"ls't-r:;;""'"c ;...n 1':"11(<' ("f"='" C'CC'-"" 1~--0 \-:'" (" ;..,. --"'0 C'f"r ~ C'cic,! \~ (" ~'"=' IC'lcSl \;:.r10 ;........;c ~ (" ~~ ':"'1"'<' I~' ,,"c("SI,...$'l

s-r ("

"". ""£, ........ 1<',C5' j~C "T"'f...f"', "in'"=' C'("r-

('C~(' 5" ('c-"",;:'" s.f5"l

r.-

c, ,...J.,.,.., ;., ~~ ~('\~ S(" (,C

"'7"I:f ~r-r5"l' ~("<,;..r

....4C'~, r~

(1(' ("

c • If~C',~ 'In'"=' ;.r('c1"'Y' .,.J ........ ;.{ .5'l (~, ~ ~J 'ln~ ~5"l ;.r~cC'lc \-:"" .,;:..,.. ~...;.... C'I';""":'" 5" 1i=-0 s'~ ,....J''l;:'" C'fI0 ' ;..,. ::r:-' ~ ;.rC' 5" ..:.,..r, s{ ('if C'C 1;:..t"1(I C'crn;:""'" 'i 51C ~fr'5"l If ......,,~ -')J (,c 'iff ;.cc.... ~I(l- ,....J IMJ >"~ ~;..rl;;";;"" C,~ ..n~I(I

-,5"l

\-:""

C'C""'"CC' 'I;:.r !""fr\'"=" -:'l,fJ C'(~. ""'"IC' I("r' (,...;....: (" .........!"'!"'{' (" ~<' -~

..,r 'I<n ~,.....t"I

H

\...-:"

~'T' ~' C'r..JW) ("

«('

("':;"""l C'C:;r';":"l- ~ 'i .;•.L(,\r ~~ ;y. "''':y;:''{ ('1~<' (" 1 ~ ...,p ~~ ;y. ,'"":\(' i q 1 C'cn--n ~ ,<' <'f"'("C' ~ f 0 ~"i(l -"C' ~ -¥('..,~; ....4('5"l ;..rj;.r C'~<' ,( ,....-: ,~~ "l ;..,. ~J ~C' (" ...............';\0 ¥ ~....,... srC'<' ;.oC'>;T" ..

~ f ( l (" ~ .r~y ~.,(I,f.lr.:n ~

.....':":l.r '. . . . '0

SC"

~;.r,i=0 C'f...F...f'" 5" ~ C'(" f 0 • (' •..--..:'" .··:Y·~'10 ;...., ;n ~ ~~. f-:"> 1!""~ :;("

(,C..,..,"=, - t ::, .:....L.{'1<' \( C'("

....rC" ,f .:.r('(1 ....4C'

~

d "Q( 1~

.

"

r--:--

.sri';""":'" ~ 4~ 5" 757' ""ISl C"~.J., ,f.,r.:n yyr (,C !""fr'\'"=' ;....,~...r> s\f..."l5"l 'fC'j~ S'" ~.......,. C'f...Ft ,~C 'f"T'<' ;...r(" c. ;..,. ,r.-I":" '&1 """:1( {""'lr 'If... " 'V <11

..

\

{'Ir

d

;....t.....:

Cr.'

;...., .......,(\'"='

"...,r C~

~(I

ji=-0 \r.I":" "l' f-:" s\f..."lSl ('7' • -:r? ~ 'TI: ,( • J, ~ • •'y {'Ir ;..,. JI""jr."

rJ-"'''1P ~C'.J


:11.

~.

.[

t.

f~ , i;; ~ ~ <;c, [• .t c... .". E ~ ,.t" <•L· 7'<; . . . <:".r o . -...._ <-L.r. Ii.' , . . - .... , . L r ~ \ "- 't, •• C" ~·1 c.'< <:"1 c· 't, .. I f·e.·

f: ~: t .-.t .

~·f ~.

" c - \ . .- '\. ."\~,·c.J· -f.( ~

l.o

(.'.

. '

~l

\.0

L'

1...-

,,-.,

'·c.~"c·\..

L

L

"

C:. ;- ~r. ~ ~ 1"- f .~ \. Ci...! <-( .. , , _' .C\ 1 s'< _

...

~

.....

l'

t,..

~

....

t _. [.

'f;.\

-I

~

; t •.

~ ~ ~.

.

l'\.\-~·r~ 't.

~.

c'

~

-

t· • <:" f· v'

. I: \

-

t·" ~ GoF

••

r. " ct

\

'r \t ,,:

.~ c

~-

( ~. ...... r- ... ,-'>£

i;, ~r

j

~

• l' .C ~ ~ r. C' .; [ f

t

~ d:'

h' \- 'h 1-Q' t.

co

d''<~1t<I~~

.t

1; f.

~\

c..

t

'f.'!. 't ~ ~ ~. 1, '. t..: 'F <-[ ~ ';; ':v '" :r.~t Ct. '" ',. . • , ( . ~"\~.

11

<

Ie. '"

\.0

I c f<'!-'

: f ':.f ~

"'.[

'< 11 c.. ~

r .r: . ':. [

t'

f: ~ . "- [ f\ • 1.; \ (;r {.L l t rr. 'L ~ ~::~ { p ~ ~. 1. .r 't-

'h -.. ~. ~ ~ J "- Ii:-~ -:for. f <-F r.:"-c·5'"'-r

f-C.5 f--O

\:. [. ;: '0

~

\:.

f.

J

~

c;- • \. ". J t 0: ~ c.. ~ ~ ~. 1~ .t '"- Ii.

[. 1 1: .: f

~

.t ~ (. " 0 ~ .t t· ~

t; ~,,, ~ ~ .. - '" '{ ,. r. 1:. c· c·1:......I;; ~' 't 't; \' "'f .\ r-.~ 1~ ~ ~ \.01 tr~ ... ,r t' r!t > (• . 1'.~ ~ c ~ Ii:- ~ ~;. f: 'i- f f: ~ 1. ~ r " • I; ~ ~ f: " ~ J 1 1;;': t !;; \-~. .•~\ < " ..- . ·r l l~ - r· Ie. ':. r~ ~ I;; 'I. ~ -.E '" ' ' It, ...... . ..... ....

-

~

r '1 .

.. " t ~ 1

"-1 ~. ~ "" .... . E . 1, "'. [, -'<:" .1 g:" r ~ <;c, I i;, ·t t,.

\.0

....

~

~

c;

,

t

C-

~._

............

t· \... ~r ~

l:.

E \.r

1;;"",""

'r. t~· Ii:-

'to F f;. '1' ~ -'

1[.

f. . l H;, c.. <;c,.\ ~. ~f. r . . . . . . L -. " r. c" 1 -'. [[. 'I .:-< 'I.c 1 c·r { . ;::, .l' ::r. ~k .\.\ f: 't. ~ '" ' < l:. 't. 't ~ -"t.. .t ~ .r c· ~ .t ~. [, ~ "l - .... ~ ' "" 't. .t • :r..c·' ~ r. r. ~ " ~ .r ~ ,''v. I;; • . r t· .r" [. ~ I I: 'f \ I; ~ i r· (. [ •

'I

f' " '" L. i . \. f' c 1: I;; t~: .r l .{' 'l. 1:. f r.t """ r:; ,t c.. I: '" r. ~. '< " "" .;

}:

'<. ;[.

r· [, o. c· .t -. r . . 1 'i.'v. 1;,'..... ''L S. 1:.' ·

(.

[.

1.0

t..

'. ,,-.r I;; \'. f:

!;.

t

.r ~ ~

t;

c

I:~.;' ~ 'I 'to " -'!;.l ;

·f'

0

.~. ~r c. " '2

~

"'

·r

'< .r . , . .

to': 't-'-

F V ~

e.. .

'L

t

~ 't

L

f:

i;,

'f.

1 •

1


..,;1..,..... ~

~-',)

. :.1,;1.)1 ,;.)

'-!

...;..:$u--

J.-.

~~ 0-!-A

-' ~u.... J~ v~~ <.S! c.sl.. (J~,;.) vl~ -' v\~

.;..\,;......... , ,;IS VyU ~

,~ 0-!-A

"....oJ

J..L:.

,~~ .;..\,;I-:.~1

'-!

:r;.

j11.f"'-',.$ "J.,...- .:.I~ iJ.:!1 ,.;.:.1 .:..1.)....... ...,....~ -' ~ c.sl...-:' ":"';"'\.)r. ~ ~.".,...; ,.:..~L. J.,,--, J.-,,; , ~.;-oS • ,)"":'1..5"" 4 vi ~L. -' c.sj,;1 ",l:, v~ .)..u:--- c.s,;1.,)~ e

0':'-'

c.sl.. .....J.s.-' -' (J"';u c.s~ -' 1'.1-,') ~ v~1 v1,;b ~L. ........ ~ -' vL:.lS.)j~ ,.$1 ~..) c.sl~1 ~li ,;.) -' ~1-"",,"" ~ .)lS' JIJ ,; l.! J .;..:..!.~ ~I~ 0b~J.) -' .)Y. ..J..aly;.:. .:....J,.., jl.),) 1.S:r.,.) ..... l:....-:' J I.S...$ ~ '-! .)')li ,.J...!.~ .:..1,;........ .......:. ~\y.. .. ~ I.S~,,:;....-:S 1.Sl.. ~W,;.) '-:-'~ c.sl.....:.-.".; c.s.>""' ~ ~ .:..I~ ~,.,sJ .J...!.~ ,;b.)",..;.....-:' u...1..o j\.).) ~"..li U~ jl ~~~ ....... ~ '1 ~ I,; ~IJ .~...r J-iJ';

vl,;l,:,5

~L. ........ 1.S')l-:;11.S1.. ..:-~,;.) ~ -' ,;~

I,; ..:.~ ..:.......""; 1.Sl.. ~W ~ ~Lo

..;...1$

.:..:w.~

c.s,;\,:,S'

J

..cS 1..5"" ~.);; ,;~,) .)~

vlj.,.o ,

.),..b' v,)~

,,:,.:.» .6

~L. ........ ~ I,; -.s-~ ~ b~1 4.S I.S~.) ..s.)~ ~L.

I.SL..)<..:. "j~1 ...:......1 (Ji vl~ J .)J~ J ...:..:SJL. ~J v,)~ ~J'; ..u..)U--

4.S ..:-I ..~,),.,s ~ 0-","" ~ ~

.)J~ J v\~ o,;~,;,)

(u.::Jy........ il..;... c.sl.. .:.."....)

rj'J v~1 -' ...t..:."..:. ~-.i.S'jl ~ -'

" ':"J'; ')-.),r'

..

.s ~j l..! ~~,;lS' vi ~L. ro-vi .j~

..:..lJ')

~".... ',-:-,)l.;.;.\ jl JL.. .. .).:,...;l.!.

~ JL.~ ~b~ ~ .~ ...,..;...:...

VJ~ ~ J , ..... L. '-:-"-'~ ~ ~ oS

v~I-J'; U7!,;.) J

d-'~ .).Y":'J ~) ~L. ........ v~l..".

<J"'L-.I .)~ c.s4'=!L......... v:.;..t.;.:.I ,;IS ~ c.sl..>"!' I.)

~J.) j~ ~L. .)J~ '-! ~

j11.)

I.SUo...:.!.",,:,.)') ..)~Y

~I,;.) ..)1.".;1 (SUo ~I,;b ~ ..:..lJ') ,;l:;,; J .),;",..;.....-:'

.~

,..jJ.r1

J Uo

l,-.d

vi l.!

.)y. ...u.1",..;.. ..:..........

-,I ~ ~.)I,; vi........... ~ •.:.~ -' l..",l:.j-,,; vlS~-" j\ ~ •..:....:SJL. ..),;r,;..) .)Y';'r

."J.:..;

"j~ 1 ..>"!' "J~ .~L ..J..al~ ~,;Lo..

La vi ~ J ':!L. ....... v~l- ~ .J.-. j\ .)~ ):...lS' J ,;I.:.!.".; ,;.) r-- v"..............,.1.:; ..s ..:......1 .. ..)y. .J,!1 ~ v~~ j\ ~ ~".s -'..r-" .J..:..:S~ (S,;1.).)",..;.. ,;1.) '=!L......... ~ )\ tS~1 J.~l:. J":""':'j ......,.,..-:; vt.s:..'J1 ~ ~..".; ....... .).) n . ~ r-";; ..I,; ...l....o ~ J.,.,b '-! -' c.s;)~1 ~J""- '-! J....y ~ j-:.i l...)y .. \$ ~145 c.s~"..;u

J':"."..,u

'!~,,:; ~

..;.:.~(.S'"

-.s-~ ~ tS~y !.Sl..~t..i


r

c,

L. c. '"' t·

'i;,

~

~

.t

r

~

'F t,

t .f' . ~ " i>t · 't,t ~~ c'

~ c, I; .. ,

\

.

~

l- \. "~.

",-"

.f} t~:

t,

C;;'rfb(f, 1. ~, ,"~ c ~.f'" t

'L c. "

r

~

0( t

~

,• t'

"'-

~, -< £,.1 ......

~.f:

l

( t.

-

r\

[

"

,C'

C E·t •

~

I;

:i- c' ~ ~ t' [, ':. c, ~ ~.:r. 1" ~.' ;'1'- It I;; _.f'

~. ~_ "'"'.

C' l

.r

f:

",-~. ~ ':. c· '" ~ [. l:;

1

I;

.f. r(:'~: '" l l";f r

f:

'to

~ ~ \.. \: .r 'I, '\ ~ ,r ~ f"

.1

L

e,

,l

-

\" • £'1'

t

~

~ .f'

ff t t t- c, .t,: .. c: ~ r ,. ~~ ,'-

'c ' . 't...... c· -' '" ct \

l'

c. c;;

\0.[.',

t..

<;.

f "' <; ~ .'i t l ". r. , \[ t'e' t '1\t 1.~ 'toc: t, " ~. ~_.c...t..\...~¥'.1:." .. ~ .'r _ ,r \., r. ~ _ c. 't~. c'"\.. .r

r~

f t , ,l'~ ..~[' 'I1 .[:- ~[' "c, ~~.

,.

c·-, .r

[.

E ~

.. ~

(: F r"r,

,

f. 'F"rc, t.E ,..~.~. ;;:.. ,.•. I""' \.."J'c, fi~ ~t:. ~ ":f ~ !'. ..;. ~ .f't \: ~ \: ~,{ t tl.t;;: ~ ~'\ .. c, \. ~ .. ''I .. "[ . ~ \., ·r, ':.. 'i .. G ~. 't ~ 1,. I' ~ .~ 1 t :, l' E 1- £. 'I c, \: r. ~ \~ ,t,~, . 't, .. 't. ~"~. "'- ~ , -' ~ '. ~ 'L\ ~ 'I, "~c" ~ 't 'i I; t 1. J:..r F~ 1 i: r. ~ ,~ \\ lL[ ,r 1 or .f~. "- 't l- f. ':.c ~ " ~ :: l' " ,r Ii' ;;- ·f" • t f\ ~ J: \:.\ r ~ ,. c - 'to r .. 'I l' . c' r c. '_. r ~ c. r. '"

C;;

L'i C

~ 't

r

~

r

; \.:

t

-

C;

,I' -

i-' -C', 't

.\.c

8~ r,r ~: 'c . 't ~'t F ~ • r. " t i:-.r; 'i. " t' 1"'; [- ,.1 f -. ~ . ~. f

'h ~ \ 't

\.,~ .t

,e.-

t

.

c-

'f'i \., \.,

c, 'L t;"

..

"

c

t..

~

t

.t

<:• ,.,' L

~

'"

r· £ 'i f [ ~:L.r }, t c. c. 't - \' \, .r .

C

f

f. rr~' \: ':. c: b ~' ~ t ~ 1. t C\ ~ .r r c, .r <;. t. ~ '"' t r. .. \ ~. 'r P.f b~ \.- 'r ~. 'f [, c.. r 'tC' I; ~. • t· 'r c· 't .. ' - ~ ., ~ c· . ,. I; c. ~ , r'l l

r ~! . :r£. \r

~. L

r tt- 1:"

[ \: 'f <;. "'- 'I ~

,s' ~. r- f:"" c .~ ,,~ Lrf' \.,' '" ~:n r f· c '\:L "'- <:-! " t, c. r.,[' ~ Cr' ~, ~r . . ". ~ 't ~

q r. ~

,. t \ " l ~ l c· ' " .r' 'i ~ "'- ~ \: '" \ E:.r

f.

q

·r r ., 'r- f.

k :r .~ ~.!,

-

;,

-

~

l[

f ~

·1~" 'I1 ~

,

~

'.

t-t J:


c. 'i. L ,. '"' e ,,''I- , r: -f. f;, \- (.IJ"~\" • ~ ..... .... ..." - . ti.1:.['l'. 1. '"' ;;- 'I. c-.:- r. ~ "\t..[ . . -r c· 'Let'!·C C:' 1:. 'i:. s 'i. E; ~.

... ... c·

"'r::. '\ .r::t ~r '"" .t

c.

'i. r: r:: I'

c-

tr

........

t.

t.

. .:. .......!.......'"

I.,..

'"'

t.

t,

-

r.

~

\- , -....

l' e co

~

.1G .t '" c· ~

··r·

c. '-1....

'!;..... ....

[.

Ii,

~"::....

1;

t.

t

....

......

f:

1

t.l>

f

'\.0

Lc " Ci.

~. ~

--.

': '" ~ -

..........

't.

r.

·r

..... [. r e 'r [. t kt,\ 0

f

[.e-r'q,\

~

C

:Frc['t:

-[-')1'5

c t, fo[' )'t, (. c· c-" .:- 'i(::; r i- '- [. c

~ "

-l

F 1, c

ol' ~

~.

r..

I.

.

..!o!-

Q:.

><·r

r

Y\ (. l'

l

:r:F~f[,t s,! c· 0;.-,

,t'\

~

t-:cIA f(. 1:.~ ~r.-

'l·.te c '!". Ci.r.{f-f;,

t ~ \. rfr:: 11-

(;"'-

c

(.

I: ~. r: s ~ c't tF,,-(. c c F.t Ci. c t ~: '0. ~ '" '"' • " c ( ...... -, c·· r • "r 't-,...,~ ~ ...... s s'~ r [ .... [,

c· 't"

I.,..

'" c

",t.'f)

{.~ c;

"t._ ~!(,

~

,r.t ~ -E' "'"e~ c· '" b c· . J c ~ E__c [-c.,;; c~1 ",1, >1 ~ . > f~" , . . . . . ~'t c~ \.0

~.r

f" (. \,.

.r.\'

(",.. .

'k h \ ~'. 1.f

....

s [C, £

'r--, .l:1' e 'to 1.

l"" \.o!r

C-S\ \...C"

e

C\

....

[{''\

V\

1

etc' " [. L (. r ,. c " ';' \ .,::-,' t <to ~. . 'i " \'- f\-.t;..1" " "::. .

t

~

_

e

Ii,

~ ~ ,. ,. 't C

T

D,

J.t. 1• ~~ t E .:- r- tc t,tr r e 't;.l } .r..,,-

[r '<'" .-e.

\.0

(.

Ii,

~ ~. ['

n

L' .... t.. r:. ..... ... ,~'"\..t..(':" .....

..

\.0

. c \ ...~

.-

,.r c" 1..r.L c- '!;,. ~<;c c·,

.

\c· r

"

\.0

r. rr: :f. "cCr,

C' -.t

~.

~ ~'\1 '£ -:-'t' b 0; r. ",.[ f;·t 'i< r. .r i. L .£r c-l' .c'v'hs: . Ii' ~ -r ..... c£ "~f ~ c,,(· [.1 't- t, 'c.~ • '(" If:.

f:

1.0

'"[."' "t .r'r. "- Er- r

r 1.'1·~{1o~·:f e

:1, It f' ~

t" " 'It'. t. r- ~

c

-I

5 ['.;.~

[.-:sd;-'l e C"' .. '!" ...r \' ·s ;; ;f t e l'. {; .t '!" r -'t c, t .r (. .. ~~ .... , c e~t tr:: f ,· ' i .><r.

.r·'

(. c·

- t- .c.- 1 .~ [..S., .;: r.r~ ~.t~

(;\f't~'c~~r

.... - (.•...'t. \.·\ "'" ... t.-"r. l,!t~ (' c, c· ~ "- <;C,.~ 'i..

~

[. '1 f '"' f

r t . "- [,~. '!; E.r 't .'c' ,;- ",r \ ~

~

CO\

e

1. e

c...;" ;,. ~E' ~

£ '.'r["c· ...... \.0

"-

J :c 'v' { -; i.' r Fc't~.1r

~ 0;;:


\II

":';..U .,;SI..... ~ ~ ~~:;. ~I~ 0t..i \..:J

v:J..$J tu... ~ J > ---." cr rj.l. ...s:.,,;)y...,,1 <>l.",~ ~

~l.:..) ~

\.) ')."..... ol..,;-t.:. .1..,>. ~ ~.)~

cr'-

L, -.:....0)1..-. 0 '

~

...I,j"":'1.S" o..J..;..:,S~ ~J'" .:..L.lA..

J J

dj~1

.)~ .:.~ ~\~ ~ ,)..lC ~ I$~,;)"":; . ..J..:..:S~ .bL:;-I..:J.J,) <.SL.~ ~ JL...;.......I.Y-~t.:..)..l

yJ

J:,\

~J.).)ol J

.)~ ~1.".....

d.;l$' wL.....

..11ji ~ J ~...,; ($~"-1 ~,;; ~ .~..,s . . . . 1,... r~1 ..:.J.J.l J>-I J JJ\"&"':" <.SI..,;I••..:. ...,;...:..; .....s:::: ...:.-1 uS.- ~ .:..1~ ~ J ~

~1

.l.)y

" ..l..r:? ).,i o..llA.:.....1

.l,)y ~

JL....... ..s ~L..)~ ,p ~..l J~1 J ~ .)\$ .).l ~ ....;........ L.. 0i ~ .).l U' ..;.......\ 0:!1 .).,-:,U"'" ,;\:,$...1"1 'u..,..,;," ~ J t:;:-J <.St... ~ ~ .b~Jl .)..l .l'y- "lyOJ..l '-! uS...... ':l~

..;~ ..:,1..••.:..)-0 ~ !.Sy"" ,;,\

~~ l:; .l..,..!o ~ ..:-..\

.:..,S.....

r.S'~ ...... o.)~.).) J .;..;Sif ..,...I,.,;..z\ \.; r.f'''''';''""

ifL! LSI;.,..:. ~ 0~~l..; J t... ..... l:.jJ,) j\ ~ 0.,.:S1 .s JL......... ~,.'lJ-! .J ,,-t..~ .:"L.jL. Jl!... lSl~ ..J....i~1.S'" JI>--- r.J I,; L..)~

~ .:r.h~\j

)\ u!oJI.:.S ~

~I.)I tSl.,r. U"'W)S (.p4,) ~

~.).".....

..ll.J..a.:>

J ..;.;.SIS"

.A;..S'..r.

(.$.)~

(,su ~);$J-l uL.L...!..)lS' 0:!i

...;51 1.::.\ ..I..>"":'U"" ..:..,.....l ~,)li.. Q d~.).) ~jb.r.lS" ~i o...w. ~ ..jl.:; tSL..;.,..:$ .;..~~ 0')...s ~j~ .J I,;) > ..:....1 <>o\o;.L. > Jc...,:> J;L.. 01",1 0 , .....Y .}--I t'L. > JS:.!.. r,S~.) \j.,.-; . ~~~ vlr-! ~ hA.•·.:...,......,\.;.. ~ ISla ~ l:: J y.;t...:.:; ..:......1 !,S)L. ~~ ..l.;"...P ''I''VT JL.o.),) "';I;b ":';\jJ .)~ t..S""'J..J-!. J ~ '-!

....s .)~.),,) <.JP1..i.. J.::":b J

J.-:>L. ~......-!. ISL.J.)\ tSL....)~ 0L...L:..!..;lS ~ La. 01.),,)

....s

rt,.... )j~ J tSjL ~~ ......1 .),,) ,,)~ ..:.l:-!~ (..!......> v1....::1 .),,) rt,.... )j~ J tSjL ~~ ..:.)i.ll. J J.;L.....

.~b..r;

.,XS ~ ~ ~.....:. tS~.)1 ~~ ~ ~t;;.)1 J ,,).)b I.) ").,>

, J

".l 1.... 0i j\

~ J ..... VJ~ ~~ .;,Sl.....

d ...':!! .),,)

~ ...w.~ ~~ tS,,)~.)\S ..:.~ J;I ~.),,) .),,)

rWI ..,....;....... tS..&1..S! J ~lS'

..>":!L.. .)~I .),,)

4 J r:j ":;

~ vl":;(f" ~.)..,.,k ~

.u .)~ ~'J tSl.jl.-:-, ~ ~,,:;

..;.j,,) VJ~ J ~~ J ....

L..;.

.....;"J;.,;.. tSl.,,)I,,)),.,..i ~

..:.~ ~ ..:.~ 0-:!1 ~t.::. J ~c.r

j\ ~I.. ..\S'~,,) 4S~J~ ~ vl..S' ~ ·,,)r-if ~\.:u vl,..,,;.,.,'i~ J ~

r--

")l.lj

r~

vl....::'

" .~

~~ ~ ~,,).t'1 ,,).,,-!oc.r ~~ .)~ v"i~ J.,...b

d ...Ls:..I ..... J,,).)b

,,)~J ~l.$'~J~ .....

vl..>":!1.),,)

v~

..:..........


c· 1 " §; .,2 ~[. f:~ c.tc,.r:t· f '1 f \- ~ . . . -. oe-'to L ['I £ ~. 1 17 'tot 1 d~

~ ~ [. 'C [.. ~

- -r "'i

c r [.

r r o· \..r. ~t. \' Itc· ~'r 1 .....~ '<.c \ :t f {;, ~ ~ .t '! -",~. - '<.c. ~. C' r J'::\;. -"..... ,- C;~ .t ~" ~ c.. .... ¢' r f., 17 1 f: . .r, ~ c; .- 1" J h '" J' I;; 1::. [. IS' r "" ~t r'b c;. r. 1 h ~. .~'t r~; t ~;- 1, Ct' ~ Q ~ t ~f' .r ~. r ·f' c~ f' ~. r 'i, 't. \ f ~ r.~, ~ ~.l _.r 1 ~.

,~-

f

'C-, ,

~ ~ 0

0

r

"t.

t.

o

to

r

1.....'

\...

....

.,

~

Ht

\

oC- '!.C-

1,..t '! .1 \;··.f" r 'l C\... ~ o 't .. c o ' C•.•

0

Q

.

"c.

~c·>.·ol·oo~,o°t.[:'t l 'I. . . 't, 't" c. _ ~ ~ ' c ' 't. C ' '\ •~ j,'"c... -. \,... , \ ....!;, 0

c.

r. [.

E

C

-

~ ~ \'

C

~

'i. .. 'i c;""r-('y;,r\~tEr.'L It {\. ~ D' t.. Ci .t s e: 5 'r....

C

c

C

[.

'k

\ "

" "' . "

'2

1

0

r b '! 5 ...c~s.c;lf

C' -(.. ....

t

·t...'-

0

I,.

~

<;:. •

f: yr' .. 't .. r..f . 1 r J·l f: ~ :-' C t i-l'- ~ t~ 2~ 8- ~ t ~~.1= f 1 'f c;- 1 I;; [.' .t, ~ U' ~ > ~ ~ 'r" 1. ~ 1: ~. i. [. r. 'i; ..; "ri"cq. c o tr"\li ~{'l-L,ro£ ~ ~'~ -.. f rL ~ ~ F}.: \-. '} ~ \; f .t [~ l' r.- ~ 1:. d. (c, ~ ~ 1. 't: C-, cro c l' i- c; 1; s· to ~ ~ ~ L {~ ....

,,1· -"\,. G\ c... ~ < 1- .~

'1:.

.....

C,

f

-( • c.. 'i. C

""

r. f' [" 0

".

f;..

't

t <£..} £.:. {c; '''1I.t <t .... ~ ~. ·f ~~

f ¢''" ~c. ..

.t

.1 _ <;:., 1

't' \

[.

'" '1.

1

r

,,'t.'

(.

r.

~ ':t . ~ r r ~ 'I- c' t. ~ ~ C c· lit ,I;;

t. .... } , . [. [. S:-

~. ';:. { 'i, .C- ~ t· t· 'u ~.t r. c-'.1 .1 f

'1;, 't l:; c· C

\..

r

t

'(

Iif ~f

.rr~,[·l·,O ., ·t· -, / £.' G.. '1 .

r 'I

-

~

C

'" 'i

"l.

ql if t ttf .. ~ f

C

I;,

v

{"-[-

I.;

t'

Jr

1... ;

• F'

... c..(

C

~.

.

i'i.' .\ tf~ -:rtf ~ C-, '<.c

!i-E'\-\ t to; c· 10;

~[

.-:t .•.• ...... .....

'r...... (. '"

tff~ • • •

~


.J,...,.

.)~

r.).r

r~ ..:S.)\..!... vlS:.1 J vb..$....... 1S~ ~L ....... ~.).) uL.)~ .~.)J\.:.J..:.......~ ~ 1S~l..!j~..,.. t..,.1..T.)~ ~

"'-:!L: v.).,..;.

ctJ;'.,

.)~ (jl..:...-

vi"""':; ..,..Jr1 ~ ..~ ..:..bl.......:!1 j1 ~ Uo:!I J') .~I ..~ Q~ ..)1.:; r~ 15.;1.:$ ~ ~ "!"'-\.j~ it,.-... jl ~ ...:...a.:J ~.)~ •.)y!. ~ 0~l4..:....1 L;.~ .)~ JJl1.;.. tla.....IJ ~ .h.~ rt,.-... ~ ..:.....:J ....,..s..s..~ J ..l.:'l.!1f u4\,,:,.;1 ..:......r...:. ~ ~..,.s .)1 J u'N~ tf' ~ 4 ~ J~ ..:.I~ Uo:!I ·";':s1f ~ u'J":'; ~ V.)y. vi.?' 1S~l.c. A....ll " ~IJ vl).].5' ~L. ........... J~ ~ J ..,..JY. J~ v~T .;1.].5'.;!S vL:...J~

..,..l-I

J

~

~ 1S~ ~ jl ..,..JY.

1"\ •...::.......\

Y

If"''r-~ l.! J ,~ J.)j ~ 1Sl.S~ J ""'J~ vl.;l..:,$Jl.S .)1 ISJ~ J..>. b .)I \J ~~ .)1.;. .).)Y' r\.j.;1 J JL.T t. ..:..S~ ....I....row ..:..l£,jJ.,1 ~ 15JL.-.u! A)IISI->,,:, t.1 '~r...s"" ISJ\..I...........

r!Y'

~ IJ .);...> ~J"" i~ J ~ t.. ..:S~

~ vlS:.1 ,.:.l.c.)u.\ v~l~ ~ t. ..:..S~ ~J~ ul~ ~ I.S! ~ '1

vl),;.S'.;!S ~y ~ ~u W

(,p t...

~ ~ ..:...5~ 04 J ~ ~" ~ 0~1 .h.~ .;..)i..S:.!... ~ J ..:....~ ....u....;. ~.) '1 oS .....:.~ r.f I.) ~~r~ 4.:t1 ~~ 15.)1.].5' ...:.........:J l.W '-! 4 J ..:.......1 S.....:.I ..,..JY. J') t,.....T ~ u41.;..;1 (..;& ~L... J~ ~.;; ~ . ..;.,j""':' r...s"" ~I,.. ...:...a.:J ~ ...;...l5' ~ ~ jl ~ r~ ...l..:!~ ~ ~".?' ....,.,.JY. ISW~ ij'l 1SL...:..Jll;u J .;..!J......... .)-'"="' '(..r J ';"J .)l.:-::I ~L. .h.~ ......;J.:,,;.. 1Sl.t..J..,;j..... 4 J ,~IJ ~ .J-'j .).) o...r...!. ~..,.s ..:.........) o~JJT ~~ J v)lS ($l.t..),...,. ~ 0i J~I J """".)Y. .).) o..,r...!. ($j.....; ol..l:.~ y';lS J

J') L.;,.I.A:; ~10~

.;..:w

0~..$ ..;SJ~ O.,.l.4w... ~ ~ jl U"""! J ~~If

..:...;... .).) I.; .)~ il,.-

r}Y' ~ "

0.)..$

~

u--- I Joj) ->,,:,I~ ~ J o..w. ISJu............

v4: IJ t. ~ ..;..-l5' vts:..1 ""'.)Y. ..:......::J .J":'I~ ~ ~ J~ j\ ..,::-S

l.,.;,.;.;,;; Uo:!I '-! L:..:.i l:. 0\.;1.;...t,-.. tot '~IS" .)l:.$' I.) .)~ J .;..;..!.JJ\'" vi ~ v\JI;S.;IS oS ~I v,,~ J '~""":'u-- tJ,r:. ...:.........:J ~ J:':' ..r'::"'" .s uT jl ~ ~ L....:......::J l.,~ 0ts:..1 J ..:.l:.~ .)II.) ul:.i o.)~ ~ ~~ ~~I ~" '~~u-- ww...t,....... Jo"....,j'-! ~ o~.).,..> wl...:!jJ .)~ ~".:.. ,~.)L... Uo:!I ~ ""y. JL... i'j.) ~ j\ ~ ..,..JY. ~ rS'- .)"s.) ~.).) ,~"", ~ ~j~ ~~ o.)....$' ~ ~l.S u....-.; jl ..,..:..S ~ it,.- )l ~ ~ U n r!,.. .s ~'-.)~ ,..;.;.1...;..:.. ($J').J":' L.oL. i.).r it,.-... J ..w.~ ~ ($.)\..1......"..;.. e..,...;&..5..:........1 U:!I it,-..).) tSJI..;,S",:!L....- j~1 .)Y. o..w. ~ wl:.i "-1 ~


IIf

!S.>~ ,~ ..P . ..J.:..:S ~

U!O.,.....; '1

.).)u

..J..:..:Su--

J~ ~ ~

..;..i;.

~ .)~

..

ui

u..J..o,),,) \.;

lSl..jl.J..:.! ~ ~ (.$,;.."i

.it.;.

~I.r:-- ~ '-01.> Jl-.;\ .J '-"',)~ ~ ~1 ...... ~ .J ~ ,:,~ . ""':'';\.3 \,; ,)~ ~

~!y

r..r

.J...:41~

4$ 0IJu...~ j\

lSI.. rly..... . >1

~

'-! ~...1.::-'.) !SWot...:; Jy!S

~ ~ r~ ~r .J W"J.J-! ISjL..;.\ ..I,)

4

..., .rJ"

JL..;.;.;I J-.W) ~ '0.... 0"-..1

"L..~.-'

;1,- ..-..,sJL.

o~1 .)~l ..... )\ ..;. rr" J l....l..i,p r~ J 1....($)\.$'w)..;.. ~ o~l,.;..lS~."..

o.;...!.:.

~,.,.:; ~

....=r. r,:.);-' ~ ...s-S '01S~jl.J...jl ~

J.....l-

L...:.S"..-:. vl..l'-:!..J..o

.)"':'u-- ....u.L:...

J

(lS.),;..S'~L...- ~ c.r-~ ~.).;J

01.;1..;$).5')\ ~ ~y......... ...,..,L-.I

...::..-\ ~.)..,s 1$.,1.;5 ~L......... ~ c.r"~ ~ ..;..;4

j\.s 0\~1 ,.'I~I .J.' ~ .>yS,; .)~.J~.J ..:.~ L..-:!! t...... ~

j! ~ J"'!'""'

..r.).)-! ,).)

r--

~ ~

rt,.-. )\

~ ...1..>"""-;" lSl~ L..;.~

L.~ ~.).) .J o..:...!o\,j$ ~Ij.il ~

U L....lz 0.)-",:, ':i~ J.kj\ ~

.J,}

..:........1 o..:...!ob .... 1.)\ \ 'l"YT

~

.>,,5.) JL.. J .)

.l.J.}if .;.,...-:. . ..:........1 ~1.)

.)J~

($':'.,.........

Q' ..;.....\ t.pl0 lSL. ~\j.) J .:.)l.l.a... o~.)~ ~ i~ LSL. ~ ~I':";I

tS4~~ .~~I u.:.-\j vL.jL.. ,\.a.)~ ~L ~J.) ..:..L..:;,.. ~ oJ'"JY. P ~ (Jpl l.A.,.-!\ .;.>

el-,

0h'> ,.).r.?r...S'" ('~I o.r.i- .J ~J.) rU.;I ~\..A... . .)~u-" ~~ la~l......- ~ ub.,$....- !Slaju...l~ !S~ .....w.~ ~I.J U-:!I ...L~ '""'-'\~u-' ~.J.) ~ uJ;",:... 1S1... JL.. !S.)u....~ V"JY..).l 0 ~ JL-, .).)~ fVA .)J~ j! ';"""'.).l A' drv- JL.....).) JL..,p \;\ ,.)y. 0..,$ jl.:U1 c.r-~ ~ 1-...,.:; ').J-! ......w. JoJ""'; .J ...1.J~ ". I,.-:.;)~.) J~ ,).)~ rrV '-: ~15 ~.),),... ~ ..:.)l.L...... ,,..VI ..:..LL...... ,rvr JL...),) J " . ..:..j..,$ I i~ ~~ ~ L..,.:; vI- ..J-,.p.),) .).J

~ ~~

~ ~~ 01.;1.......~ ~ 0\

";;'.)j"-P

..J-,.p.),)

r~ U

,)~ JL....) ,).)~ ~,~/v

" .~b ~.)

..r. •."':'·A;,,.;\ .~ JL.),) ~

..:.~~ "! ~:i- ~ f0~1 4.S ..:.-\ ~

...:......I~...$ .)I.,.,.i ..:..;l.1u J J~ ..:..-:; ($,))'"'--!.:; o..r.)Y. .),) it.,-... ~ 0-:!1 p~ ,)~"... ~J ~,) "";,...1. jl 1.;\ ..J....!.~ ($.))"";' ...I..,!l.!. ..:Jl;..') V:!I ~.,s-I

I..........> ~

rSL..

o..r.).J'-! ~ ~ )

.)Ij~ i..r;.lS:..

1"'""

j~ U ..;......\ ~\)

.,..t;...; ..........> ~.)~ ~ W".)y. .;..S ~ \.) l. ~ ~ ~\,.,..:. 4.S uT ($~ '-: "",1.;.-;1.,., "'oUu <::-<L:; j\..,s., -'010 01.;.-; ...<:.;1., , ",ll,S:.:.;

".:,$.,..

.r>,'


r

(,'t,:"

•(''''~f''' sQ ~f.rs

~'-C ·.~lte:;: ',I.- I.> • •

'f

~

C'

~, ~

J1 1':-c· '~~-nr I~, :t \; :r-. . . ~ 1; . r ; ~ 'I '1 (". , 1 • i:;,~. 'f~, r~ ~. 1,.t 1,10~J 'r'\ •~ ~~ <;P,;: l f r(, 'i~ . -~ c

i~

;1"-

It •

t

f ~• :,

-

u

c-

.

~.

!

L

t, '"' ~ t·[

;. '\ ;. '\. ": [ 1. 1.

'l

~

i"

L

[,

~. r

~ C\; ....

'"

'" (,

c· "'

-, 1

~ \. ~

~E ' ,t-

0

f.

. .t ~.t

G

1c, i:~ t ~: ~~'

\;

,r' .

f

't• 'tt,

C

f.

.

c:;

'l..r ~ ~ t

t~~t~'E~\~r 'tft~;~~ [f~ if~t tt~ r .t· t' r f

~ <;

\.. -!'- ,: ., Co.~, ~ ~ \ ~ t • - ~ 'i.. ~ l .,.~; ~. 't

:, (r,r c, E: t

f.'t I.': (,

'i

'l

~'.

.~

~ "I .'t ,r·

,r "-r' 't "

f 'tr ~.

r. l' f f f

rc r f {, \.;i X'r l' i'L

c·' ,t r "' \ 'i

.

.~ ~

G \; <;

C

1.1·"t c·

5 r it ~ \

,l,

G"

.

~

L

(, - \

.f r. G, l

~

r

~ <;c, (,

,. -[ E: f t"

1

l' r J 'c ~.r ... c 'i'- ~ c' L·[,." c 1.[" t· •. t:

1: .. ·<"1';- ,l: ~ [~ :r f t" t ": ~. l ~, ~:~' f t 'i;:; • 1 " .-. ~ f. ~ V r 1t [ • <;

~

F 'f • f' ~ c.. f~' [,

C'

~. • ~

"

'L\ ~ ~ 'f;; r ~ [...'; f Co.

'-

C

. f (, I.. t 1. "" r ~ t ' t . . <; f: ." '! ~.' ~f 't t.· r ~ ~ ,[. c·

h· 'v. '.t r C f: C S. [, L .. '! t' 't, ~t " • ::. ~ t "':t c . ,. ,I· • 'i- "'·r,~ ,. <; '-~, ~.' t, ~ s '" ~ 't, f,~' ~

.!

~

'",<, ::-

j

.- •

• -, 'L

t [; ~ t • r ~ ~ 'i'- E; (, (, 1, (, .[

~ ~ . ~ ~

..

l:; t

l

,f' t: 'I t:= H ~ L• ~ - ~ ['

'! '~

t

'"'

f

\ -:- '\ 1f\.~t~t~~;}t{~<r~~f~t~'i.Fl'!'1~P~,~ ~ \,.. c'.t .~ c.. t~ r ~ t. .~ 1- \.. t. ): t

",·.t

\>

u

1.,

,

"

v

t..

t..

,t f


l' . t' (;;'c,. 1 r 'i ~ } h " .' . \; .[' ~ '," "-. _.,. . r rL 'I " c· {\.. b ~ ~[' 'L\,1.. ," f ' f. f. ~ \. f [1 'c (. ........... ~ ~ F ~ > t ~ f [" . 'c.., .~ t .. c· r \".. :r.~1. 'i-\ "-:' f (. 't,.! 1'[' f ',:".~ t -' 1. \- ~ ·.r \ ~. '," 'I" '\"~ t"-- {(~ -"(.~" 1 s~" rfV t. c ~.... } ~ 1 ~ ~ \' ~ ~~. , f: ~ Bf ~ f' ~ ~ r f:' \. , .r :t--~ '!..., '1' Ii:- c. f' c,. 1 -·r r: :~ - ~ , .r ~f. 'r .. f E''··f" c'}' t ".~: . . ' .l' . t · , . t '- '{.,

s[ ,[. ".r t F.••,l f.." f [ .-.. '~. t,

c· '0.

[ • C".

c , .. -\ ...! t o. C! C

1 ~.,

y

'" . -

;

,: ["

J ' r '" "yt;, c" r 't ct. ' 't;,?

~. ~ "- ~,' c· ~f: <: . "r~ r • " l!.- . . . . \... t'

Co'" ' - 'to C7 . .

to

~

c''':, ~,

"-

c '\

,(c

r

"t,

,t' "'t.

u

'c

't!...r \... 'to. .t 't ..

\.r ~',,; .r. L\ r t. ...... l c,., " f. " k. <>

~

I,.

~

~

I' •

I." " c· I.>

"-

(.

l:;

.\..~ t--

......

f;

. .t .r r. (.

,~.

."

I ..,. 1'<-,

....• \;

t

r t

c

I!:

o

t:, c........

......

. ' \. ,r ~ Ii:. ~t l::t,:• l [1,.'t 't.t ~\... .:. ,;-.r c. ~ .r.~ 1,. ~ '\. - f h f, " t f: ,. c, 1., 'l ~ '1 .i ,. r t· f. ~ 1 ~ (.r • v r-. '.' . . r 1"' ~\". i~. (. 'i!-,vi.... , ,~. . (. v; (' .; :- 'f•-:- [. . f'· l' ...-.,........" I: r :: 1. [~ 'I ~.. ~c ;: : L ~ t. \; '" -: (. t t:. \. ~ ~" '" [ 't ~ r ,'(. ".t ~ ~" 'i "-~ 1"1 ,,,r l l

.r .~. . <£'...\ '}\"". 1"-.

'\

-,

-

C.

11\"

G ':

If

\....

.....:..

V\ ,

..

C- ...

[,

'to ·t· ,

,

c,

f-

cr ..

" c. ~''I ' .l ",~.>',c.

"1' ['

"

<>

~ ~ 'c to • f "1.'''' . >' ' " , 'L-\

t '" Ii. ,. f

n. . -", t···...· "

t'. r.....~l"1..,I..r:1 ~ >' "-. \ .r ,.. 'eo-

r

'r

~ ~

" c· ~ • ,. l. f. c· ~ r '" t ,l . " c· ~(. '1 ~ ·.r r".r l

.r

}U f1 't"- <> [J' .~ [ t·f t 1:! \;.' ~ f' } ~ r: I' t [; (. ',.'t ~ 'i.. ., 1 c, i, ~' 1 - ~ " • .r '" f \ r..r ~ ~ r. ·f, .1' ~Ii.''- "r('~,!h ~l't'll!"-'[ r;, 'to

""1

~ 1 .~ ~ '" ~ ;; 5- 1" ~}. ~ t [~ r\' \t 't-": .: . ~~_}~\. '!h 1--.[: ~ 't. 1 .~.t ,. _ . . ~ 0-

l

to

~

".

'i

~ s h ~. ~ " c- .fr ~ ?t "- q"l: r·~ .t

f

to

\.,

"V;

t( l: ~'[, l -' \s" ·br ~ .C[ [_. 'c.... ~. ~ f_ c;..l. .tr '.~11. I:

t.

.


IIV

,... ..:"lJ 'v~ .}1JI ~ .~W ,:--."....

w.

J:>

.;..l...!' <s:,S.".

...s:.:~

JS

~J .TT

';;"':'y~

vL:...:..... )\ .,

~

. "'9'\ ...,.- \6

,('x..~,\O ..... ' \1"'1'\ loS"> T'\..;..II....) ~~...>.,:,,:,...~W~J l..;.~~L......, . 'f ..,-,I'-VT ~"J\\'

..... ,lrVr

J!.r.' IrY'

..Jl-- ...tI;!,J

.1 ' ...,.. .11"'1',. ...1.>..... ,

J.s"'-dl "';..Iy

'Ut,.»!!

<.J""LI

... ~.J ~ <J"LI <s1.J~ ~) ...

<S.J~ <SjS,....s:.;~.1"

v-:J.. ~W.)-;.

~L.- J VI

.,,;rV:'

.0 ~ ,\1'9'\ ~\ If'

~1 J

.:,.....r.

~"..,.I .;,~,

'.<.J""LI

<SJ~ ,..p~1

..~~ <s,.,Ji...;.

,~ ~ . 0

.'1'" v" ,\ 1"'1'\ ,HOY-

J- .s~

";J¥

.\:.t!.r.1 ...... ;L.lISJ~ <SjS.".....s:.;~

J \1"'1'\ v~T TV

,(Ox. .9

.I n-IT- ...-., ....... \ rVT

.\1"'1'\ ~J ...1.>........

''''.;J.;,!lor, .. ~t........

J.,......,....:. ,.

' (,':4 . V

~IJ~ ' • .>lj~ ~~~ .......... .... . 1\ ...,..

.~1,)

).l

11"V' ...,.-

19

J.>

01.....:1 <J'LllS)~ ..sjS,....s:.;~

JS ~) ..;\."..-.;.....\ .~l:J.l:.lo <..).. . ~. )~ ~ .\

.

' ''.'1'\ .,.,..;; ,\ .

.:;Jt...J.II

.n ...,.. •.:.i- ,.iJl:.J

"":-- .\T

.f ..... <1 "'1'1...,.- \6

,,...lI... .I f'

. 10...,.,

.\ ...... ,\1"'1'1 )Y~ , . ,~.\'

.\0 ...... drV\ ..,.;. \ • ...;.A....J .10

~j .;.\)1..:.:>1

,,:.01.....,... .~ •.J:t'> ""'~' J">

oSJl..>

¥-...... ~J ~ ~"'" ,,,,,,;,r.\ -,--1 . \ p

,J)! J..-t ,\1"0' ..... 1.; .~-' ,\"vT~1 TO..;.Jt..) .1 '1'

.r ''';~)~ ~ .,,;$.> ~...... ,....;;..r.sIA".JU't-'

."1' - 0\

c..:-'--

V--

J Af ..,

vt'l!l ,.rLI

.,:.tl....:1,.rLI

~ "l"vT~1 J,,'rll.

. 1'"

, ~.sUo ~ ''';>-'' .,.....1.;......... \" ,f' _,)1....:. , ~, oSlo.

($,)~ ($jS,;'...s:;~ ,lrAI ~

.jU

tr ,v~I.rL.I ($J~ ($.:.5..... ~~ . f· . \b .., .\ rvr ~ A ..;;L.... ~ )S ~\....h~ F U~\..""')S _..I..i..:!l..; .rr-r· ........... ,Irv • .)b...... , ..:.W '",.rLI .)L.:il .J~J.)•. f\

dr'Y' ..JL.. oS~

($",~ ($~

........

)1 I rVT ............1 I ' cp\:;

J')

..s ($\ ...l.:~

J')

,JI.!..

($I~

.n


IIA ~ jp ~ ISI.~ .... t.j.).) '~..r J"

j

~

~

....

1.>1

.......:.

u.......;..,).:;

.;>L;zl

j'> .....-.:- \;;.\

..:.A....-.,llj

..s.

.~..t-! (I.:.

'.:...4-)\) ,,1.....1" ,,)l.,.:.s '-: ,,)1,;1.>

~T ..;..,...."- li.il..~

j.J

~p

vt.:..;.

.r.:--:

.II

~l....-

ut...,..; ISla

.it ......:.

~

.... t..iJJ )\ ~J"

.s ..J..:Sr.r <-:-,,; ,)y-,",,).:; ~.,.:.- <-t ~I J~~

I,; ..;IJI.> '-,!L...- ......1.,... ..r ... 1.;

.~ .)I v~~

~\; J" ~1.J

)\S.

.r ~ IrVT ~l Tr,.)I." .S -,) .• ~..;,.. [I..] '-! ...,...\rv'u~lt

. 11

•.;;..A.....J.H·

.\6...,.. .\rV'~\'6 •.:.A..J .Tf .\1"'1'1' v~i F,.;;..A....) .T6

;~.S ..;.. '>')Y..r.!,flo...:...~ J

,IYOV' ~"'Jll'"

.,.x..

":""'';'>1.>

J ~\\ ...,..

llL. ~ ~ .II '>J.,.- ~ ~ tJ"lS'i lil~ .TP

,Irvr ~ ...)-'-'"' \.

J

!T"'...,.. .\rVT ,joor.\~

,.:....Jt..,) .A~

IS') P.J ../.)i TT '1")(., .TV

.\1"'1"

. r" ...,.. ,\ rVT

~\.,..,L.. _lot-

.•U-o)" ..,-- ,"·V\.J~ '-..,J J...J::.a~

.\6...,..

,,;..l.u.... IS-'-- ....a.-1 . TA

".:"I,.,h" u-y ~\...... ,jSy..w.....T'

,\rvr~Jhv ,.;.A..... ~<.S":LIISIJ~...,...L.:... ~t-.

. \ \ ...,...1 1"''1'1'' ~'>.Jl o),.;.JI...J .. ,:,I....e\.),) Jblr,

........~ <..:-L-.. ,r·

.;\,»\ ""J~ .:.oK..:.... 'U~-': ~ . '" .\T'V"'')Y~\V •.;;..A....J

.A...,.. ,'rVY.>b...... TA

.~ "':-

r

~

rl,- .............

)b. .. .»1) tot:.

.\ rVT "1.,,...... \1 _.hi If"VT'...wI....J 61"...,.. ,IT''!''' ...........1 1'0)

.,:,IA;.S'.;IS .:..l.j\....

,_~..,.co..

.A ...,.. .\I'VT .>b,rTA

.. ..:......1 .)l5jL.\,;

.)Ij~

lSl:..:--.>'! J.>I...::; ....

~

ul"H1 .>t-:.;llSl...

'rx..

.1'" .1"1"

'r)C",'"'' ";...Y

·1"6

,,.lI... .,.F

~~.J jl ~~ ,~__ I

.,....

~",. .... ~I\A~... ~,F~",. ... \ ~.>.).....,.t\\-.;,V


II<

jl$ o~'; j\ ~;:) ''F.J ..:...A.:. (j~ )1 '-"-.P ~ J.il...l..> U.Jy' \)..1 ~ ~A..>":!\

:;1$ C;I.:... . ...w. ..u.1~ .Jl:-..l ~~ J~ .lt~· .J~ "-! l.. ($,))) 0:!1 "-! '0~ ~ u.;>-- P '';''»If __ ~ ~ .).)~ \j). j\ ~ "-! 45 01...~1..:....A:. J -.j.J')

.).l

~ 0 * b ,-::_ JL.;..1 ~ ,).)~ ,. ...-:'1....:' <IS

~..;SJ')~

A.,.,

."...w.

u-:,...)

J"'.J

~

"""""""'J"'!

).;1

.r.1,r.

e:-: j~

. .J')Ji

...u.\~ ilJ.)

..s-?

v, JL..

1.:; ~~I •...:-..1

1:1~1 01~1 .P 0""':s~ ..:....iU ..:.........:.. ~c

.~

J.-..

jl

~1.J":!1 .l-..~

",.,1--,,",'.> .,.,.

."'f

~y 01..io!--

":'.J"";

ju.i )\ 4..S . .).;\.)

.;1"';

...:.......1 ".)Yo J"J.) 0 * ~ t.)~ ~ .lJ..1> Jl...J.l J"J.) \b ($I~ \ '\y .... JL... ,J....i).l i.)~ ~ 'H'F JL...).l ...:....4:. jl ~L:. ~I......... .;...i,).l j! .,:...s "-! ..:...A.:. ~I-, ~ 'HOP JL,;.l . .Jy' \ "Vf JL.. .;....i,).J ~ ...s'..:: ., "V .... JL.....>-l Ur ~ J"'!1.J"1 .s ~.) ,)t;,.o.. U..l 1.......IJ \ ).J 01 r.S\r. u...-.. .P o...w. .).lL... ...:..A:. J""":"'> . ...w.~ i f • .),,> DI ~ ..:...A.:. ~ 0~.) jl ~ J

01~1,-

_ ··~..s0iJ\"" •..:.......\".Jy' "Y"'JL..).)0i01~~ ""'I"JL..


~ ~I..:- ~ ~ ..:..,t.A;; s.)~ ~

)1

~

.~I.)~...,.l<..;)1

..:,,,,h.) ..s I.)

(,51..>":' ...:.......1 010:: u!-:!I,;..;I 0L.) 0T ..>":'I.....J~ '-1 ..:.........1 t)'i ..,..~I )\ ~ " ~.)~

..;;I~

,..;.....\ o.)b (,5.,.)

~~.;I)~" ~b(,5l.;.lZ ,~....:.-:-t!.Sla~

~ ~L. !.SL.)~ ~ 0\.,..:J~ '-1 01.,:; ~

I.) wl}.,:; 4.)<- ,~~ ~ )1 ..a.:..,..:. i f .;. o~.,......""; )>> ~ ).,.) 01~1 ~ !.S4 0~ . ~~ ~ ...,...~ 0.).,.) )1 . ..;..;..)I~)~ !.S.)IJ..S' ~L ......... '-1 ,.;..;...!.~ ~I~ I.) ~J..S' o~)~ ~T !.SI...."! ., ..........,:; ., ~ !.SI~ .)'i~ .).)~ \. ~.,~ 0~l:> ul...... J d . . .":!1 ~ 0~~ y/ y

)\

...y.,:; 4.)<-

01 ~.)~ Q ,...:......\ . ...:......\

y. 4~.)~

. ...w.J~

. ~ .)I~ .,;..JL..u

o...w.

~~ 01~1...:...A.> ~.,:; 4,)<-

o~.) )>> .)~ ~ 'f/Y '-! ).,.) .).) ~ 0~

.)~ y. 4~ ~

rU ....... ..;.......,;;1.,:;

:r;. \.

U~ ~\....r.-- .;I)~

.)Yo 'i~ .)~ la~ ..,.$1 ~ ,\. U~ .)~ '-! ~ ~ 0-:!\ ~ •...u..) i f ...,:....l.S ~Ir.-- .;I)~ .).) I.) L.. ~ wl..>"-:!I b........,:; 0-:!1)\ . ~"":'If tL..:; ~ ~..,I ~ !.SL..)y!S ~~ 00 '-! ~ ,w1..7":!\ .)~ ~.)\., wl..>":!1 ..:....£:. .).,..J.-..o ..:.........~.)~ 0.,..:51 ...s...~I.r-1 J...l..,....,. !.SI 0.)4 ,.)~.) ...s:....5>I..,..:-1 .,;..It..-)l. ~\ . ~-'"="' ~T ~ ~ y '-! (,5)~ ..,..)l;:.1 )1 ~ 0 ~.,...:. r,S' ...:...A.> ..:......Iy.. If Q

i f 01~1 .,

..:....£:. ~.,:; 0~~ 'i~ ,...u.~ 0)~1 ..:....£:. ~.Y ~~

~ ~L... !S! ., O~-'""')t.;. ~1.,.)

u..J..... ~ '-! 01..>":!1 S .).,..s.!j" ";-'-:-"'" ~ .. ...a~ J5:..!. (....s.....,1 !.SL......I) ...,....;lj ~ .)~ ~~ 0~L..-.. .)~J \ \y. ISla JL. .).) .s 0 ......1 ~~Yo IS~ j..k ~ .)Y!S ~b .)~ wl~1 \ \y\", JL....)~ ...:......1 ~ .,;.."'i...,...-- '-1 ?\.) 0~1..;..i )~ ui ., ...:...!.~ .......,...- 0 d\-.)~ .).?r,S' ...yy ...:...A.> ~ 0~ 0/ \ ,"I)J') h-.,;.. .)..,.k ~ '-!~ ...yyO~l-.).),\\\\'" JL.).) cl

0~ V\

c;

Jl....)~ ....I..wop f .)~ ""'-!~

. .)Yo~.;I.:,... YO' ~I)J.)?I~

~b....;~ ,.)~ Q~"';"'LS

)1

I.) ..... 10:!1

~y JS.)~ ~b

JL:. ...;.....1 o~.)

).,.) .).) ~ w~ f / f

...........- \"""T""'"

\ \ \

~I..>":'~

...::...i.)

'i~ ~

I'" Jl....)~ .;........,..)~ 1"'1'" ~J';- '-! \

., ~ .)y!$ ~ u!-:!I,;..;I., ~b .)I)~J.> ~IJ !.Sla~ t,..:.:; \ HI'" JL.....)~ .).,..:..5 J.3-b .)~ -.s-'~ ..:...;.; h.......,..:.. ~\J

wr

.~.?.Y';

b...,.A-.

~

~

~ 01~ Sui J~

...:.......\ o.)~ ~ JL.... ~ .)~ 0 1 u!o).)\ t.)~ .....;1•...,... lSI..>":' ~b )~ u!-:!Ij.i\ ...:.-1 ol.! ~Ij.i\ ...-:'1..>":'.,.) 0L.) 0f '-! ~ . .»l...if .;. ),..:..) Jl.......... \.) ...:.....;u ')J..J.......> .)l.S" ~.,.... ..:-..:. ..J.....I.).) '-! 04- !.S.)l-:il ...J<...; jl 01..>":!1 S 04 JL.... \ 0- \. J.>


t-

" .t c_ :r ~

\.0

""

r-

<> r l <> f c f' f' >;c c· 1;' 't ~ C. ...", c· .•. < ~"r ~ tt~":r~11 ~:L-~ : [,q Ic\'t,[:.c ~ '. tp[ 'r- ~ r.¢' "t c-.... ":: .:. . c· 1: s"l V\ £. t f. :: \ f' \.10<' . .r· r:r,c. r,t,.

CO'

c. \I'to \: "-"F" '-' V' .... 1.,..

l..

too

V

~. i [.,.~

_ .... 1" ~ f? .... t;,t.\ -~ ~

, .. ' 't.

"

, c·

....

....

r. ,.

It.

\~~~':

~

[, '" .. r i: f ?; 'r.

't,

~''''', .r'L.\. l, ~: ....<>~. - . '~.

vV-

01: :f 'i'- .t

..

.....

.~ G,

,1.0

'[,1 <>

-

t'

1 .~

~

<;:., \~. c\

f? ~. 'I.<>

.. ,f

f'

}c..f.f.i~

t~~'i;;l

'-,

tf r 1.0

~

..

;. 'I ~ f ~ ~ t '~ ~ ~" f' ;: '[ i''c. ''2G;:t(, [, 'I 'I ,f 1 ~ r' . t • ~ 't, ~ t ~. J' l' ' c . t ,f .... ~ ~. t. t·" 'r- ~ c .. } '" ~ \; t 'c· "" '. '> ~ ., [, tr.~ 'c. \~ ''r. [, " "'f. C\'~.. . '-f'. -' 'r t '{;, l' 1ic-.of. ,~ f \., c· ::: ' [_ - . c.. "~ c· t. -,- , .t ~ , " o.! \:.... r, .c: r r>;ct p:. f of 9:"", - c, C ~~' ,,~.~ ~ ~C,\~r[c~'"c· r ~\ rbr,t\~~~~~<> t, .t '~'I' r ' . 1;, t 1-, •

en: 1.'

.-

to

,.

.n':f

." [

,-.

'"

r

<> t: ~. 'i! r. '~'~' \' {, . . ~ , .~ 'i: '\ c..<t, '" ,\ ,U C { ['t--'" [:r ~ r',q ~< F ~ f. t t ~ - l' 't: t,~ ~ ~ '" r. - r, c L. t. l ,~. ~ <> • ~ - t c ' t C\ '" C< C' r ~, 't, ,f' ~ • ,,~, - "" '" ' ' \ . ' \ , .•. , c.!' r'L 'to' -.'t c- <> <;~ .< pi c, tp 'I t ",r. 'c. \, f' c· c- r ' .\ 't \ ~'l, " ~f ., 'L< '2 t .'t q r ': ~ <> , ,L. [: t f ~ 'I . 't-- f ,~ f \;. ~.\. '" ~ ~\:ir ~ [.- {f~ (. 't-'l~ :~ ~ f, {, ~- ~:. . 'r-....t c~ .~ \ l!![ Ir l. [' t.... I;. 'i' :- ~ c'ccn ''L f c;. r of c ~' r c ' ,n r~

r

\ f J:

i'

f. \

t..

F~':~~~~ttt~t~~~)~fl!~~~t " t ,r - t ~ ..r' ",:~ .< ; '" c: " - -~. 1- ' • ,

~, .,

1 •. - .['

,. ~ F\..l 0.,: . . - -" ..... [,t";

"' F t,

r~

b, ~r r.

• )

~

-' '" &

~

.1'" ~.

r -'f'"

t · . · . ,I: . . '

L L" L t L L.f f ~ ...

.[


ITY

,;,l::-

....s:..,..,l ($J~ .;l.S ~.)"l ~ ,~I 0-!"! ··::·,,:h; .r! ~ ...;.......\ .. .;...!. ' ...:-Io...r...!o "l.);iJ'! ~ "l.)~ \Y/A JL..:....:....! ~I.i CJl... ul~ ( ,UA JL... .P ........:. ~) .J,' ~t.. ~ ~I.:.J"! .;.> ~i ,joLL.... , ~b ~\.,.) o.}.? r:A...\ ~ .).)~ b\ j\ J~l J..U .,.o-:!\.;..'; ~A~.. ...:......\ .....l.oT t .. ......:.

r..s \.;

~.,...)"l

\.)

ul..1':!\

,.,,;$.)~~.) \:,1 ...:.......1 d.)\.S ~~ ~~.) ~I S ..:.......\

vl~ ~ \,;.)'p- ~ ulJ.!l S uT 1oS1.. >":'

u!-:!I;";I

~ t--~

.).J

vl..>":!1 ...:.......1

• ......:.~U'" ~ .).)~ \V

....:..-1...;.:,1.....)

.J

f.S.).J~

.J , ••

~.) \..S"

....tU.S' I.Sj~ ....s:..,..,1

.r!l...~~..".:; '!

l:o

s

J

J..l

Jet; -.:..U 0"";-; .s:..:.,

'JL,J.,.. .,

~.."s .J .:;1... ..:...&:. ~y

J..1J

t.S4 ~ ~ 0\ ~

..>":!\.;...>~.)

l...,.A-.. o~.) uL.:.:. , JJ~

J5

jl ,,,-,<1..1;1

~\... ~

... ~...,

"l.)L..:J..:..

01"/1'

0\ ~ .).>~ 1"P/f oS .l,;!..l ).,J j r u.J.P .),) ~

J~I' '0;"'..,

.:;1.,...,.. ~ .,r.1.r!

(,$.)~ ....&.............

~ .).)~ \Y / A "! I.),.'I~ d~1

.......:.I)S~L- ~1.J') ~.r. ~\..o..';rli;l .J~I

;I,.,..; ...;........,5

.J ":""'\($.;b..i"1 O.J"'t""1

~U ~"I JL....:....:....I

0/ 9 ,;:,1..1 .:,.)..i J..l JL...-..:....I ~u ..>"':!u..,; ,.l,)b j~ • ~ ....:..-1 !.S.)b.r!"~ J..U 'YJ\ JI.....a:...:...I· ~)\ ~J~ .).)~ 1'/ 1' 0'..:.......1

~ .).)~

, J,...ur

u'.".!,

~ .JII~.l

1"9'/1

\v/ -

'/Y

f/ f

,.vy

f· / A

01"/1'

·Ar. ,.).»

1$)......1,.,.;

'/ f

,.\/ -

01 / -

'1"1.\/,,\

...h'4I.. tH

...tift ,~",~ J .... t:...,.

tJu...

J5 .)\..jt..

:~

.1.-1,,\ J..l v!...>":!1 ..:...;.,; ~.,.:; ~.,.:; 4...,J;. 1:.\ ~.? k"';- ~.; r-iJ 0:!\ ..,..~\ )\ ~ ..!.-U~ .~J jJJ

.) oJ

~

vr.i:--

I.$jJ"0J').)~u...

1"f'Y/ A

,

->\jL

J

9 / \ ....

~ (,$~~

..:.......zi

D' "! V· ... .l

~ _~I ~

I,:,!,.r.'

."V\ JL.,..J')

.,).Y. ~~ V~

.')..,.$ ~ ').,,> (,$I~ IJ jJJ .),) ~ V~'f'~':; ~ 'lSJ~ ..,..l...-


~ 1>'"

~.. ..

~

~, ii'

:"

t '< '<" t

·f f

r ...< 'F'~ f' c.''I E·~ ,Ii" -,\.. '" c-y. c... c-

~

"

[,

,"

<. < "

L. ,l

'.

'<. 0 ' e- \ c· [, ~ ,l'

[,~. Ii" \' ... ::~:.r [:. .a C tr . \.,

:t

....

o..!.

!Is.. \.. . \

"'" ",-:- ~

r:),:j ~

.

~. r}: ~ }

r'

~

't

\;

F

~

~

- "" Ii;, f'L

l E'

-

f, f,

. "'" n· .\ i .............

t'c.

L

re.... '!

:, ~

;.r" •

1= ~ .t·" ~ t t..!'

c- \..

£' ~

~

;:

1....

(>

l. I(.:.

.l.

:F1= \

~ l,. r·;

t-

ti" .....

I;,'

....

t..

.... (>

C

'b

\..

't.

I:.

C'

'r ,<'

1;"

r '- .r. ".\

b t ,~, \';

~ 'to 't c..'

.

('1.

.

,,{, r <

.~

F [,

y" y".r

1- } [

... '

".

t

-1 fL r ~''i. . c r. '<. \0

~

P "" r .C~ \: S. 't c.. \

'_

c-'S \..

1. \.r

-

Pc"L . '<. "

\;

't.

y"

~

t'

c;::.

:: ~ > ...

., ~

c

'i!..r.t.

1-c, f

.r- [, '{ '" \ Ct'. . \...\ e. ' I£.. ..;- c·' r:- r - '

..... u

t ~. " [. S :r~....

-

..

-I

~ [~

l __

. .

f

'

< '"

....

c.. r

~', c..~ b t,

~.. . . . . .t o . . r :'.~. . \: r-t_ [

!:.c_ ~\o~.['. ['}c. f [,1;" t. . .,:. Qt ; "t G;.. 'I, c~ <;cc . '- Q • c;< r[ 1;'•.' r

.r .......

"'«'t . r -

\,..

t.

~. t: ~ .C ~ f t. h c.r ~ <l \.. G. ~. c· 'K~' I ,l [, 'I. f' !!, s.. f \';. Ii; . ,l 1.: 't.~: I.. Q.\ L ,.t ... ~. 't, ;,; ~ ,l F '" 't. ~ c '\. e- G; t . "" ~,c· c· t \. \. [,' I: ~ f; ~, :: c t. c 't. c.. 'I t [!E .~

E" .r c: " " 'to r. t. t· <;:, '" y" c 1 .c .-. .r- '< t F~. '" c· c 'i: < .t· ,t \t ~. { .~ \, [- ,'t. el·.l ... ... r.. k}" t' ... . c··r ~ 'f ~ t r.C' <;:, '" \- ;;' [ : ' 0'

~

I..

-;' ,r .' ~'" '2.r

C

r .:- 'rs... r t [ "'"'f'-, "r

.,

-

't

'.-"

"c' 1;' '<!I - L ,~;'t..,~ ~ .~ C - o, i\.t ... rc.. . . ·· [ .C. . -::t.o .. t.

II

't.-

';-'

\..

t.

. >.

} .0.r- " ,,".r

f [' \;

.t

c:-~

.....

l.,

~ ~ c· .t· c-~' , .. )<!' ~ f,.c. l .f' -:t.

t

D D

c· ,t

to .....

,r r. ,I'" \..c.. f: .-""- 'toc •" ~.- -, " 'F I: '1' -Ott··· . . . ·· t . . .....'F t . · J .1:"', c }c L 'I l' f""~ i 2 <: - .f f ~ r· <~-o( . c . · . . . ~) . . . . . .\.... ~-. r (" ,~< >> .~ r:.n. ~t," ~c."" c.." l·t·! ~ -('I,r1" t; .t·" >: C 1r· r c·c; 'f t·~ 1<;c l' L.~ ;;' ~ 'I- f' ~ '< r f' ., .t " .r-

<

r

l" C\C:' c·:: t. c ~_ > r

> "- ,r "

t.! [, r f ::.(f. '"' •t ~ :~. l' 1 'r ,"," r '2 f' r'

c-'" y".t·r c.... > <;c · y" ~ " c ' . ,.

"c

t.,

C

'c.::

~

r ,=.". . ,[' \:.-o!'c Ii:.It ";;' '" t f'~ .£'~ f, D

C, .C ':

r

~

\,0

-r r r

\

...

t

~

'

':

t

ii'

r -;

r ~ 1 \ 1 ~ r ~. :t:r ~ '"' 'l:l ..

.

\0

...

·V

-c

r,'

.1'" C·

'"

[~


\

"

0.J.)~ ..J~~ ,IS)...... I.,.,..; o=!4;.l LSI.. u~.).l 4$ ..:-1 0i ~.,,:; ~~

,J.,.

.)y. j.JJ

.).l

~

) .....

.J.)\ .)r.S "..w. J;b

0-'" ~

..y.,:;

0~L....) ~ .l~ J..u. ~

.;1...... \ •• ..y.,:;

jJ-J .P ..:....0.:. ~

~.)u.. 01)S 0~ ~

~

.JL... ~ '""t.~

t,...;;

.J ..:.j~ ..:.......,)

0 ..:.......1 ...;...:. ":--:-' ~I JL...J.l .).l ~.)l>. .)l5 ~ .J..t..l~ ~ ,)~ ~1 ,...t...:j\ do-'~ ~ ..J..;..;.$~ ,;IS ~L:.... (,IT J.l 4$ l.:ui j\ .~I ~ '-! ..~.) o(,..~ .:.."iT ~\.. .J ~LJ h.l J 4."s:... LSjLj~ ,..J...j,;U-> ..:.Ju..,) ~.)Lo.. 01.;!.$' 0~ ($)..,.. UJ.).) obL:.... tSjl....j~ .).) U ".l.)k.l.; ').J-'>:" J ~L. &:!IISI->":, jS:.!... 4

...:..>..b~

Lr.'

J;L:.

.u

0~ JJI o(,..\.>..>":' J.l ..:J.J.l ~ jJ-J J.l ~ 0~ \/b ~.)<. ..A!1.,.;.j1

~

vi

r.s.,;:...S

)\.;..,..d.,.;

.::...&...r"

.,).,..:.).".s.::; ~ r J .)

~ ..:......1 ~

j.J-J.J->~.) ~

vA-

(..)\.0:....

\/6

o(,..L:...>":'

r~

.. 4.).) ..y..,;

l;;..y;; 4.)<.

(5\ """"";'" .,;\ .;; 01..$ ~.).) b' 0 .lJb ,.r.r.. .

.l~ N-!o (......... JJI ....\;...-:>

QL.;.\ "! ~Iy~

.).l

.l.J.}.J

~

.lr.

J.:.l.l '-

,.)\j\~

~

.;...:.

~,....J;. 0.)...-:' 'j~

0.).1":' "J~ .~.,s""",,-Iy.. ("l.:ul

(.....>

.;"j,) .l.)~

J-p

~ ~

.).J~

H

~ 0 * \/b ~.,.:; LSI..>":'

jJ.) J.l

..yy 4..,1\.r::\'j.i1

.;\j~ ~ Jlr d~\

~

y .....:.1.,,:;

..s ..:-\

~I.,..!. ~ ~y ~ ~ ..;...1',).)

~ ~.),.'I

J

(".J.)

~;;

':"\,).)\..... ~ ~1.,:; i f J,.-:; 01~1 •..:....o.:. l. !S.).>A-- ..:.,.,..u ~ oJ-.) c.s" )<..:. ~ 45 'dL.;.\~.)<. ..;..:S ~ \.; j.J,).).l ~ ...·A.>-1J..l r-- 0i J ..s.....:.1 u1..i-::-- ~ ...s.:...,..,1 .).l \.; 0!'.>,:!1 .:...;...u ,..w.~ ...s.:...,..,1 .).l ~ 0~

1' / 6

.).J~.).) .)~ ~y.S

~ 0.)..>":' 'j~..s ~IJ 0:!1':o~":; I.:- ~

J

j.J-'

. .)".~l~

'jl.:- ~A.,s.)~

..y.,:; 4.). '.)y'~ly.. ~J~ ~l:-~j\ Jy!SJ.;-b J .) ~>".o.>\.,.. '.).J"':"""~\~ ~ . ..w. ~l.,.> o~ ~b J..,.....-. ~ j\ ~ ~ ..,_,,"j~ ..:....;,.; ..y":;4...J<. ':';':'\.) o~ ~~ •.p-b tSw.1z J~ tSl". 01.) v.-.. . . . ~ ...::........\ ~ .;..\.).)l- ~ ~\,j.) J') ~\.) vl.S'';'':':s J.."....- v.)~ l..J .J y.)l..:..i v.)~rS ~ 'J...~I~v.)r.'j~ol.) ...........r.tl--It'Lo~ltSL...JL...J.) ..,....s- .~I If..::........~ yT jl..:....;,.; ';"""J') "~ .)y'~Iy..tSjrv.JJ.)<St.v~ .).)j~Jl!J tS~ 1.~.J ..J.......J.JIf JL.. p. 1.:;,... ').J..u.':o v!...I':!I..:...Aj tSl..0\~ ,..::....s.\.) o~". I.) ~ ($l..v~ 0).)1 ('.J-!-"'..-.:S ~ ~Lj jl~ t.v~U:!1

vi , 01.;;,,5

.

~ ~~'-:' ..J.::w.~ .~'j.) ~ j~..-s ...:..,.;,.,s),.,j ~y.)J.,..

...::....s.u:.". rl

..:..........)

~

lJ l..

0:!1 r-::--';; ~J.) U""...u ~ ,..w.U"" l..y.r vl~1 ~ ~J.) w\~ ..:....~

)5 wl.r.!1

..;....A.;

uL ~,.,..:. "

,v·

~.) ~1.Jl .).)


\Y. '~\:'I .~.?

c....b l. u~ 0,!1 '-! .its' (j->",>j.> tSl.r! ~ t,S14.0u.r! ., ..:..J.? J ~~I ~1.."1 :,;. S.J.:.\ 01~ ~ J ..J...!. rl:.:-:-I S...t.:.1 u-'I...i-!-o ~ :).5 I..i.>jj .;IS o..a..!. J:!J";':> j~ J$" \ ~AV J \ 'vv IS!... JL. ~.).J .~ UJ.,.:.. ~ 1..1""7' P/ l

~ ),J.J .P ~~ 0~ Yj)/ V )\ ~ ".:.•.;L~ ~ t.)~ ~ ~

--.....s:.. ~U~ "" \

10 .........

"

~

J.}

u-:-

c:L. tJL.J') .JL!.; ~ ~ 0\..) ,).)

j l .J .)~ ~y ~IJ

.}-I ..:....),1 " ....1 ",I

.. .J"

.s ~A; IS';"'-

\:;1

, ~u.; u'~I,

..:....),1 )S "".;:>

~b riJ";":; ~ ~A.~II.5).r 0).).) ~ tSLAvl1.:-- jI 0~ o.),jIJ..1 '01.J~ q).J')L. tSL.

.j>-

j15 d!J':":; \"" l Jl-.J.1

.p

.""'-!.).?

~

,..;.,j.Jb)4»1.5

...".,$ J.,.-

c'.,s ,

~

r,'''' ~ J ..:.......1 t;r'J .)~ -.....U....-! JS' r.s1J"! )~ .),).,.. )t5 ~ .P ",).,..:. i f d~ .its' JL...-..::......I t..k'U ->":!l.;..~ ~.P '0 .)J~ ~ ~.."...:... ~.,.,....:... .).J~ ,\/y 01~ )\ jl.S r.k;":"; •.;._ A;Ji i.J" ...JL.... ~ ",-"L:.r. .).)~

~..,;... .).J~ 1' .. / 1' ~ " "1' JL...)..l (.iJ.).)':>~""';" 0~Of)

..s <.f'~

.)."..:. ~ )1$ r.iJ';; ... l..r!

IS\... o~ )1 J.-~ jlS' .\ Hf JL,.J') .~.?

r...r"'r"' ~

';'..J..o

r-- 0

...:........1

"...,...:.

•..a..!. ..u.1~ t~ ~.,r..

..... 1.".>..1":'.).)

I,;

.J.)""" . ($)1$ (jL

j\

..l.)L:J.:...

\ "'1\ JI.....P V· ~ r3.J 0:!1

J......l.

)\$

r- .J ~

jl,p ,).) l:.\ ...l,..T i f ..:.......~ ~ (j\.;.. j\ )\$ ~I ~

w. )\

. .,L!...u.I~ ~;; U"'.J~ IS)..... I..) ISjlS' lSI.. 01~ .r.!\.o..~ '-! ~ .).)~ y / p ,..:.......I~I ..:........> .J'> ':L,t 0~ ~

~ ~

.r.1,r. \.)

(SjlS' c:l....)1 )\$ jl

..s jlS' ~,;; ~l;....-:'

~.,.:; ~.,J;. J :l..,5 ......1.,..;.- ~L.;.1 ul.l":!l J~I ~lJ

:lr.1{" ~ ~ .)"i:l u *

c.).,. ~1~...:,... .:l....-:>..aly.- "i~ jJ').J;} ~ ...:-1 J\......-.;....1 ~li ~ ~ .".. <s1.J":' ..:...:....... '1'" .J":'1.J":' 1.-..,.:... .)).. '-! .u JL...P ~ jlS :lr,S ~ <Sj....... l..,J <sjlS <st... v~ ........y J:l ~l; d~ I.) jts' I.i)~ t..l:.,r. ....J...!. <s~ ul..j ...:,j.) ~ <s~ J ....J...!. ~ \ \'\1' ~ ~ .):l I.) :l"';" ..:........1..::......:.1..,:; uy5t:; ul.r.!l . ~l; 0:!1~.) ~ ...:..-1 . :l.)b ~ jJ) .):l ~ u * 'I" / 9 ~ ,v:.I 0';"':' ~ A··

~

ui ..:--.:. ujL>... J

J5

J.A.:....... .)).. '-!

. . . -;'1.. . -;' J:l

J

jU"(y

~.,;.. u~~ Y· u1.l":!l j\$ ujL>.... ~

jtS' )1.J..A... V:!\

(">-

J:l :lJ..J.>.

,.

...:-\ t...r..l..~ ..J.>.IJ ~..r.


IY. _..0....1 ,,:\.,••.:...1 J.,U ~ ~ J ......... .;,~ v lr'-' .; ..,.., vT ~ 0jt.:... .;\ .;. ,,~I-r. J~ ~~I~ .".J<u jl vi..>":!! j\S' ISla 0~ r.)~J.) 0~ .J.l .J '''''''~J.) )\$ 0~ ".)~~ f.SJ,r uJ.;.J 0~

uu.:.. ~ ..l,r...r

.l').i..r !

~~ ,).)~ 0\"

wl..>":!1 ., '\r Jl- .).l ~ .J .),;\.) .;\..,J . .),)\.) .... bl 0~ ojr 0:!IJ..l .:..liL!..:S"\ . .),.,5 i~1 \; .),j> <S~.) ,p

~ ~.):;..).) jl.S'

0.)L.a...

~

J v~ ISj.,r 0-'.).) I$t..()~ :jl..:...)~ 'y~.).l )'IS ~llSI.0~

."-' ...o.:s ulLUl .

J.-..:.. J

.;.,..!S j\

.)Y!S ~~ JW.),,) ...,....;..."..,. ~,):;').l & ...:-..kA~~ ..>":!u....l ,.),)'-> ..A.,.j ul;.....:.S.,.,.:; j.,r ..s'..:!.l.......J 01.....,..:;

lS1..0~ ''''''''';'',,- jl~,,! ...:.......1 ~~ J

jl$ 0~.J.) ....:.......1

.).l .)Y':".Y'

0lS~.p 1S""':;~..,.s

u-l:;.1

.)lJ

.).l

0-'''''''':; ~ ,( y ..;W J.J~) ~).);!..,J ........;li ~.).)

..;~ ~L. V· •.P J .)J~ 01~l;..

,Jw

.)j.i-.

JW

-I •

.)~

.s =-..

.J

. -.

~W 0"'')~ lS)..... I."JISL..0u.:...J

-IS" "I.. 1)";:-.,........1,) - - - 1 -, - 1L5

1~.)

.JJ~

o.)LSy 1,);......1 ~ ~ .J.,J ~ j\ 0~ ~I ...:.......1 Q~ u.....y

~L:... JL:....).) ~ 0~

1St..~ ~ d-'..J.,;:i .J

jl 0J~ ~\..

,.).)..$lS" ~.J.)....sl;..

.1), ~T j\" .l"":'if ~b fSla)~ cslJ.' 0~ ~I jts' ...:-..1..;.~ JL:...y

.).J~.u ~~ '-'"'.)~ ~ 0~

~W

....hi Jl....!.

J.,.....-..

~~Ij~

. .l"..!o I f

w............ ..:...,;.;

)\$ u~ j\ (,5\ (..;..\..:. ,.).)\.> )...,J 01.t..:S ..,....,..:.a... .P J j ......

.).) I"'"

.J oj.Y'-

(.I.. . ',;.;....\.;.J I"'" vl..>":!1 ...:.......I .....w.

,,:r.1 jl jlS

'~0:!1 ~ ~.)L;.. ISI...;.,...!S~":; I.,S! '-:-'-:-'-" ~ .,),;!,) ~li.)....,.hi ~ ,)~

c......k

~

\ H r JL...),) ...:.......1 .d.:.tl

~ ~ 1.5"~ U"'.)~ 0~ u.....y .)lS

~ "! ,,)~ i f y.,.......,.... y)lQ;1 )1 '-"""!

c.....k

v-.JS.;~

s

u.s.;'1,) ,).;~ \/V

rr:-..........s

o')b " U-.J';.J ~l; .u-:!~~l 01.;l.S' 0~ ,-""lo.. ,).;.,.. ~l J') .J 'ISJI,.;S' ~t..__ )1 ~L; ~;; J- )1 01J\S 0'--:-: ,),.;,-:....,) U,)~ )...,..i . ..w

JL...J ,) vJ..Lo.. V:!I .').,.,J. ..:...;..b.r. " d~ ~ A,.. ~y J- )1 )~I v-:-.\.:; 0t..jL...) ·~L·I,r..> .,).)~ r-'" ~ ,)~ ju.T..:..'-:-1- ~T jl ~ '1".,)Jb...-:' r.J-::""''''--:s V:!1)IIJ,)~ ~L. ~~ S......:. 01...-:' <L:Jl:.!1 .:..lpL..

J \

Hf

v:;

0~

r/o

.J

jlS ~.r. ,).)~

,.

1.5"~ U"'J\.: S

').J') i f

J~I

c.~ ~ jli ~ ~ ~I;; i f 01.i-:-- V:!I . -..I..S ~;; JL...),) d'-:! ~ ')1.,..

~;; ~WU"'.;4 f>j.,- "! ..:.-:--; ~

..:..S..,.:.

.,)~ t'~ ~.r. ,).;~

....:..-10Ir~10lS"..1 <J""'JJ'! r..$..r> "....~J~J,)

v. J

~

')Jb


_;~~ c

S'~

.L

.•

t:

f: '" \ - ;-

~- , l~[,~0 r c· -

.~, ~

-

~!,

t:i\ 'r.

~~i;"FO--vc~r

'L -

t

~.

' ~ l ~. [ 't, 'i f. ·v r.~ c~

'h

<;:.,

i; [, , . .

1

'>

r. r

I'

\

t , ~, t'

r. ~

,r

t S., c. ... o

fc..'

.1."

:F,

'-

~

-

ct to

i7"

-!;,

0

-" c..:: ,r: c.. < v ~

c. {

'L \

[ , . 't c

C

c· -I,. I..-t.

~ 't,

C;~.'" 'L&c:-

r,~

'\.

r

~' c;

t :l'

-

~

'"' F ,t~

f:

c~:t,!,.r c ........

t. c·

c

v '"'1

t v

r

. r t. J

.t

1-

,<,. ~. ,l

r.

-'t'

.r

<-- G C".

v\

_,.

CL f ,l

c

.

~ .

, c V\,'''c

r ~..:. rr'-~'.f'r G\ S.\c. ~lG\ "' c.. ,.:t::- c c· 'c [t, f 't,

't"

~

~ f;".

-

c· .-

L C

v v

C Yl

c,

,r,

,~-, ... :

c1'F~ ~v;i;1c'f • ~ [ , .r 't; ~" ,~"" 't .r ~ .f "[, C to; .. ,t.h'c-'r-'i f,\ tf- , · ... r_ ~ f. ~ ~ 1 _.r r 0- .' f b ~ i;

r,:;-..

~:

1

-

'i:

v v, 'to, or '" '-' ~ .1, "6i~' c.. \' .C 'r. ~t(:~. 1:,[,'r-:-- o -

,r 'f) [, ~" l [ ~ ,(, ~. [;, v , r L c G\ \ ]

't

: ,l "- r r 0 .- 't, ~. ~ 't, " 1~ -'.r i c· F [, .- -', 1:" ,.

i c " -

.

,(:

_, ,,'

~

-(7

L '-

<>

'L

-

.

\..

V\

V\

'.

.r

v

....."'1.a

<

.t [, 1,G\, ·t.·r v'.-

f -

['"'I 'b" c· " - . \ £ c.. t

~

t

',ll:~1:r

~.' ~ c·

1~.f.

i; c '!

v C'.

·c- \- J[~ ..

\

r

.

i;t

t ... ,\...c • .•

~

'

r c;.-~ t'-

C '"

~> ':~ cr' :::;: '.

r,.

c~.~ " -" r

_

0

-

~

.., "1\ 00 -:,; -ti "1\ .. ""'1""'1 .... "1\

~

- >-

~

'< ~ "11-<

~

~

}

{:

.'" :.F

Ii"

V'

ii 11: rI .~

~

r

~

'i~

't-r. -~ (;,

f"

"-~

c· cF

~n .r.".t ., 'I c b'i" I ~ G\ C;'\ '\. ~ '" F.r.r 'f

, 'f

c.

~

~

\-

C

'

1.,..,• . \..

1..1...

(,

of

.(

t ~

.1

-!' G\


ITA ~~ ~I.,) J..,....-.. ~ ~ I,) 0i jLS 0 ......... \.)."....- LS~ ~ S ~ 0~ 'l"Y) vl...>"::!1 ...:...£.j ~ "I."....... jlS )\ ..J...-.P'·

.\"vr Jl.....).)

• .)~ ..........J.) c)'\

" .'"":'l:! J..::..!.z

.,.)....p,),)

\

01~ U:!I

0

')J.}

"....L.. JL.. J .}

c:;;';'

" . ...s..:S

i f ~ ~ UJ')').) ~

./V"-! 01,r.- 0,!1.s.:......I .....w",ft ~

,).) ";"'-1 ~ '.)~ 0).).) .).) ~ jlS'

...::-1..,.:.-

('J.) .... \j~.).,)

LSI->",,! 01......~1 .,

'lor JL... )\ ~ 1St. tS;I,.;S' '-:!L......... ~.~ .;..'--:-t; J 0..>":' (.$4 .. lS.J~ 'IS~ .,.;5'\.. . . . \; )1$ ISJ"";' ~I ~ ..,..~\ .)\ ~ .s o..-:'~.,:; ...::......10.),);1 r.5J.} dj\.,....-:

·....wSif J."....-.. I,) ~I.) jl.S' )1 ~J ~ j~ ,')\.) i f ....,..~I .).,> ~ '! <J..-:' ~.,:; J$" .)\ ~ .J.,...L> LSI...~ ~ .itS JS ..........,).} 00 .,,, ,,. JL...P J ~1S.)jlt ~ ~ 0~

4

0:!1,).) 0..,r, u.-~

0.)~~.,s ~ "1 ..,..~\)\ ~

0lS~

.)L.......:i ,HI"'-\ \;\'1" (,$1.. JL....,).) . "Yo

.( 'I'

0..:.......1

J~) "'-::--J.,j~ o~.)...$ ~~

,).,...1

~t.. J ')J.,.r....,. .)~ ~L...)jl$

....,-!o \0' ,).)..s~ 0~\/" j\ ~ "-!).:,..

j\ ~lS.)j~

J

~\..;..

ifL.; jl$ 4 ~ "AI. JL.. .).) ~ 0~l: 0L.j jI 0i r>""J.) 0 ""-:-J .~ ...:.......loL· I~'I lJ~ -I' :..,..-.~ .............. '-'. ~ ... ....;~ ...:........\ "..J..!, ~ , -" _~..,jl.l.!... J ....;".,- 0~L.... ,l. ~~ ""'! ~ jlS' ....;.J~ 'H' J (SL.JL.... \7'/' "-!~..,::.. .).)l:4-- '('/0 j\ ~J"'! tSL. "l5'J~ J ~ .;..~l; J

,\A.

•...::.......1

..J....p,),)

0~ ~ 0-:!1 J') ')J.J.- 'lS)~

..>-!I........J,) ~j)1 S

.,.\...>-:' lSI .....~L.. ..L!o,; t...:. Q ~.) ~ .;... .).)~ .)~ ($L......;...l...IiI "-! if.l:! w......) J') '-':,\ til.... ~ t,..L.;....-t \

b

lSl....:.....;t "-! ,j\$ ~),) lS)I.,;,S~\"..-

J~ ~j)l. to o

&

(S,)I.,;,S ~L..r"

~),) ~ Q

;.i

~

JS

t¥y

.,)~

"-! 1.:.\ ',)y. 4,.oL.;~ ),) ....w. ~ ~

&

~ ,,)~ t.f ~~ ~ 0-:!1,),) I,) ~).~ lSla-..;.....:,.... d~

,j~

4

u~L..

lSI."......

',)>1

..,:-s ij~

u\~

jl :,.;. ....w.

,~) ~~ ,u!-:!~4 'j\$ ~,,:; ~j,},) ,..:...i,) ~ ...;...!. ~~ 4,.oli..>-!

lilh..

:;1 ('>-J,) '-:' t,..:.:; .... l.,j~ 'lS~ ~ J ~L.....Jlj~ J ul~ ',)J) t.f )L.....:. "-!..;~ ..1.C.i-:' jl.! ~~ ........ ~ J~,),) " • ..;..j~..:.........,) ,)Y, .. .;...!. ~ ~ 4,.oli.,r. ,),) JL:........ 0-:!,)L;... lSlr, ,\\'t" JL.. lSl~ S lS~~ ')"";" lSL.,j~

uA-

AI.

"-! ~ ~IJ~,,:;...s::.r J~

. ,:. . u* \

',)Y,

jJ),)') ~."..:.. u~ \V\/f

\9 ~ .j~ ..A!~4 ~..,.t.jl ~Q~) jJ,),},) ~..r:-

."..:.. 0~ \\. "-!:;L:,:. ~ ~J ~ "-! J

" ..:.......1..;; ~l:).~-! .jJ),)') ~

.......1.,.... ~ ,..:......1 ij~ ~ lS~ 0L...:.- "-! tJ-'....>';':; lSl.r. 4S

:;JJ ,),)

jl$ ~


In

,-;-,)l.zl j\ ~ )1$ .J ..:.....L;

,.. J-,'"'"'r (JI.....,;,,~.,;;;.. u~) ~ j~~.r-,~;;

\"".

( 1)",\,

\UO

\'f,'\A

V,fO\

,r,n,.

".,\9.,.

A,A\Y

\'\

,..

r,V\r

, '\A ..

,.. rt

J )....... ~J J-\S.)j~

,,.p.I;..

13,..-: ~.,;

• ....

~~

1"Y6'\"

\9""fA

"·..\6

rotA·

'H"

\H·

'\"6

,U·

, . , T Y ..

9,"'\ ..

Y,\\A

r," "Of

".TY\ r,Y'!',"

f.9Tf

Y,r9·

\"y ..

" Y6f' V,AV'

'f9,\V1"

T ',91'''

r1A ',fVA

r::"~

n.

l:o .. !..,.....jlS'

",...-'JW -~

••

v~.r"

0~

.),) 0~ T6) ~

.r-

j,)

,

..r..: rU;l ,I'"

Jt....

u l.."iL : ~

~ ~y."", rU;1 . \

,,'JL.. 'y)l;;.\ j\ ~t::; vl...>":!1 lSl. JL.).}..::.....L.~.,:; ~IS ~ ,,).? i f pL. f.5).)"":' ~ ~ ).S'(jJ,) "A· JL..P <..I"'";""" J..:..il:! J..:.l..&:. ~ ~ ~ jts' .:..\.),)t...... . ,\VA-\"A\ ~l,) lSU.jL;. v:;.) ':il:- J .:-...:J ,).;."....;:. .j.J1..,.;; ro.Uo .....w.~.,..::... ufS ~ • \ H· - \ H \ 1St. JL..),) ...:....:.b <.S"""r" \"'"f' lSJ.)~ ~ )\5 "';'J..,J .......0..;":;.).) ~I

,).)~

~...:. ~

_.)l:.

r::"- J5

'f,fV6 . ~ ...~ J ... t ..>!

.~~ oJ" ... t;..>!

J5

J ............

,)J~

\;\ •..;.,.,!. O.?.r- j\ (~.,..;... .).)~ 'r/T) lS~l:. ul~ '-! jl$ .JJ~

'!.SJ,Jr. ~ jlS'

u..L.... ~ ~r

j\

. ~')..$.......-.;."..:.. ~t::;.,s

';'.J....o )\

~

.:,...;. ......

1

.....l._~~ .;l..i~j! ;;0Ij) .)~ 01.J.l jlS ~ oS,)Yo lS;;tr' U-L.... ~y \\,.>..;-$ .)1';; ~I ,,4 .;..)...t...... I.SI~ ...GI.,:; ~...5...;.t,S! ' '';''':'u-.;.,.;....jl.).) J')

'04.)'"

j\.S 0jL>.... ...,..-L.... Jy!S U-::--J.l 0!~ '-! 0!......-!!

0.lJUS' t.;~ l:; tl . .ly!o ~ ~ j'iS ~J.lL.... J"..!$ ~ ~ ,.1j!Yif


(: . . . t . . . c· 't "'1-~~ C-C\..:-,. v:r~.-:-~ "'~ I, 'i.[rc·~ .r C- ~ ~ ~ \.. ~ t. \. v fO; :l F :r ~. ~_.,e, C" ~,."t. " ,"-,c.. ..(, C'- Ct, ~ s 't. ,"-.t \ 1 "'~: f:

r • t [, .- i:: '-

tiL., \ ~. ~ L\. [, ?d t [;,!l'~' ,i: 1'\ t ~{l [;, ~ c, c: \. - S \. 1 \. re, ." .f'.t \. s, . :

~.

~: - ~ 'l ~ c "' (, .;-.,.. '" "' ~ "- ~ ~ .. , r.t t ..:. \. ~ 'it t,...... '.: ft· \., I.. C c;. [;, re, " \. . t. 't • \ . - .,-. r [:. 'I ~ , c: ,[', "~I' <-,. ,-.c. c;. ....... c-·... t, "~. . ~ ,\, (::. C" , " - • c ~ £. l'

c

I :-r t\. ~ \., "-t \

" c :.... 'C ~ [""

'"

~.

\.0

r . r ,<, ., e ~i::~tl ~,<<;:,'n t'~1 'tf:'b "-1 c..1 L" l, ,r~s":'\.,e, i,.<;0'- rl.·{ 't ~ C" "' r ' t 't < \; " C, c· [, ·t.·' . [:. ~r·l t ~. 'v. ~: ';:" ~ t' ';. ~. . s"1 ' '\ c f 'e, ,S t ~ :. ~··,:rL" r ~ \ l

"

-

r• }..

1 ... \.0-< ~. r.:.et11~"c.. 't-'i,.~ .....\ f, 'v. "' "' c' f,';- ~t t, C ~ ('c..-r,,,,,,,iLe'e,· C [ , ) . '" 1 s r..r L' rf· rf· :::-<~ .\....F.t t'• 'I. . '.;.. c" __ L.

\.0

'

C"

....

• \.. c· t:<-\, .t~ c.....,. . \ .~.:,.t"....... e: [" ['If: G. \.. , c· .....[ (f t' • <;.- t ., ~[ c..r. i........ ..:." -t -~.[J): l' 1. :l '- t;,' C. " ..... •

.t ~G\ l,

e,

r

~

~.

.~

~

,"-~.

~ ~

t

~'...,

~

_

.

,-

.L

t.

I,.

-,

'_

r . ~ .t .t . c- \ ~ '. v ~ \:. r.r,c,c'~ r '~f "''''~''-. 'f' c.. t :l 'Q. t [1= 'ci ~ t ~f f. i (-:' ~ ~~. !t c· c· c... '" C c;. c -;, ~ - 't', t :L~, IT c, 1.~' ':: I. ,~ - ~ "-.. ~ ,t ~, ~, '" ~ , . l'" ~ r "'1 rC fc t "i-,,,r ~''\~ c' ~ _ i....( ,~ -, 'r c"l'i".. '2 c.. cn. "'}' ..... \ . '\_ \ . rt~ :"1 'I ~I; fF<;.,.' ~~f. ~ c' f c' "t· .;- \., \ t') c' t 1'. "t ,t '! C" t • ~. t 'r ~ - , •

<>

r

t:..

~

t f

~

t,

0.;:

l.

,f.- lo '1.:. t ~ 'i v

r

. \,.. k'

I,:....

c;

'r-

:to

\. ~ "

t;,

.l

......

(".

"

.. c' - ''- ..

[,

.r,P£"tf"t..'r~_-

\ p ",',

G~F, r.~ e:~ !;'i., I; [ i:" S. '\ [. l t [ <:~,t't-f' "1.~\ ["-~~ rr

c..r'l

t

, l- \" [: [

\Ct,-"'0' "\' "'f ~ ~... ~ ~: C\

v

[.

'"

c~~'"

~

\

'"'ci '!E""- '[,. h\., c l :;. i of ~ r t....It " ....

c.. ( ..

c· 'L

!i-:<-' :;, ~ r',,,,r ~ 0;:: _: \ [ "-.1 ., {. L..c r. \- t r F \., t; ?-~' c~: r,J,J"

~

C.

r ..

.~


Irl

JL... , . ~J,) . ...r..:....w. •...:...:.1" ..:.J~.l I,.-;T .P ~ ~ \.:; :,..;. y~1 )1 J.:.i 01.)-,") .).l ..:...,OJ -=..5.,.:. ~I....-:!I vi uLS.;lS "-4oA C w.:,.,,$ ;I,..,..i ..::...;u ..::...S~ .;..;l.l;..~ ...:....:; 1~ .oS

o-:'l:!Jlj~ .J ~..,.:; • ....;L!.:51 .;IS ,..,..~\ j\ ~

,.

tf- (.5,) ~J6. 1St. ..:.S,.,..:. "! " . ..l....!. ..::...o...!.)~ \...)\.),;\.) .,.J

~ jI ~L; ':'J~ u\~ "! ~l:-.)~llP....s ~ lSI...>"!

ul..>:!1

~~

.,;.,.:... 0.)')"\":""",,.l ~ ISI~ ~A.>":!I.\"r.

~r .j.)~ ~I .J.> \,;\

,.)..? .j).~

u!-:!Ij.il ~ r~~

,\ '\f'V

..:....AlL.;... ~.).) T' ~

uT 0.;."jL.;

~i~.,..

JL...

.P

LS'L.

JL....P

..:,...~i el.J

.J

JI.,..I

y~1

.).l

. .)~ .)~ ..:....-....:......:...-

..:...;....:. "! ..:...A:. ~.,:;

J.l

.J

r\S'

..t->.J,)

.,J.,i.,)Y.

...>"!

JL:.. LS"I....-:' '.)J.J~

JrS

jI ~

"-! ~l.J...:.:;­

....:........)

01~1 ~ lSI.. 0~ j\ ..:...&; ~I~I

cJ-I...,:.....o..; ul..l":!l .\WT-\Wr lSL..JL.).l H • .l...,s ~l.:.. .).l 0I...1":!I,~ "-1 p. t..).)1 ,.)...,s 1S)'4..:...A:. ~ ~ tSl,r. ..s....J1 ~I.).) . .)~ U- ..l...A.....:.. ~~ !"S'L....>b),,...i r~..,.-.;S J.,..:.:S j\ ~.)li.. 4 j\ • ~ 4.oA jI !.S'JL. ~ J i~ JS jl J.....,J.l ~. CIt...>":!!, L...1bJ I,.,J v-::l;.).l \.)

,.)b(.,S'" V""~I .)~ ~ I.) ~;; ~

J-'.J 1St. 01~ ,v!..,,!!I...:...£.; ~ "I." rj~

).l

~

~.".:; J,r.:S ')I....., 01...1":!I ,.)~ t..)

\.;

..:.S.r.- .y~1 th i~

uJI,- ...-'-" "I..

,L..~

~ . .)..,5 .)~ 0 1 )1 i~...-:S ,;~

uu.,.. ~ ,

. .)Y. ..

.).l

..I.;.,T ...:-.)

I...\J:.:.,,~~

.... ..,..,...,.,..-.

"! \.) ..:...;.:. ..:.......:.-

.:.,:J....s

~ jI

.)~ I

.).l

.)\-,"" u-:.-\.:; .\!.:.......) 01.,.:s ~ ~ l.S vl...l":!l

..:....a.:. ~ .:.-.5,.,..:. ,\ u . JL l:; ~J~ J.. ..:..S,.,..:. J ul..:!1 jts J.. ..:..S..,..:. I.......) .~~ lS" ~ l.r.~J';~ ...;S.......!S If. .;~ J ,~t..:..A.. y~ l........hl.;~ ...:....:.b .;I...,.i vi if-.r:J"""" ..:.....:. ..;.;. ~ ..,l..i ~r.J ~ ..::...,;.; .::.S~ .;~ u-"~ vl...,il. ~ r..ry ,~I..jl... v).;~ tSl..

" .~~I ~)....=.: ) jts' .::.S~ )~ J~I "!

lS~

~ ~

\.;

.;...;!)) f.S:'sr .;..)'..l<..:. ..:.....:. )lS' ~L.~t,...>

~.::.S~

J.r:s ) ..w. ..:..J..,$ ~~ .;~\

tt);' ) ,.Att~

J ..::...,;.;

\.J"""::"""\;; ..:....&:. .;...;\))

.;~ ~b .;I.S' )

) ~ tSl. ul.J...:... ~.;; ) (.a....,"';

r~\ :.~ ~l:i ~.,.,....!.

.;L,-::.

f.SL. ~ y~1 )\ ~

~......k

)\

'U·

J""""

JL.;~

~)....=.:

...J.j.;..,.i.;~

) )lS' ,..:....&:.

.;!~ .. ~ u~ ul...~1 ..:....&:.

I.; :.fo .;..~

r.s.;~ ~ ~.,.,....!. ~01~1 f.S),rI...,j ..::...,;.; ~ ..:..S.,.,....!. :)1

J ......... t.. ~~ ~ ..;.j:'Y,

:.\.,...

.;...;~ ~ :.b t f

..;;...5.,.,....!. ) IS"~"J~ ~1.,.. tE);' ~ .::.S.,.,....!. ~01~1 ~l:i ~ .::.S."..:. ~01J':!1 ..:....&:.


n.:....:.b

o~....:'

I,) ..:....0.:...:.......:...-

,)~ .........,.,.;.-

LS'I... J.,)\.A.....

~ '-! ~~,)

.s 'i1S

~\ rr.-"'...-.:S "-! ·~·;.····A,..:....o.:. .:..I..~":'s~ LS'.,.....>\ ~.s LS'I~., ., ''i~..:.........)' J..:i...! -'~ "-! ~ ~ ul..>::!I..:....o.:. ~ ..:.S.,.:. "~AY ........,)1..,).) ~ I... 0.),).,1..,..; tf;;. -' 1.;.:ti~,;lS . ..L!o~.) lJ\..';L. h.)J~ '~l:..:.........)' • ..J...!o i f

..:....:J~ ' 'i~

...:........). ~ ., ~~,;I.;; tjj';' j w!.-:!'i~ ~ ~ J~I upl ul..>::!1 ~ jl$ .~.)..$ ,)b ..~ IJ r~ ..:....0.:. 1f.4.;lj~ -' J..:.I.,.:; ,JI..!.:S"I j ~b J,;I.-.. LS'I....:' J) 1....;.. 4 ~ j jlS LS'1. u~ 4.A...oy ..:....:J~ ~.)<. ~

,)"..t.

.s

.),)b./.) ..:.S~ ~ ~

j

')Jb "~....:' IJ .:..IJ .)\...

...-...' t!'- ~ jlS' .:.IJ,L... ·,,;)4 .)~".. ..:.S~ lr"";'...5,):r. j~ ul.>;!I..:....o.:. ~ ..:.S~ ,.:..I~ 0:!1 ~ u~ ..:....o.:...:.S~ ~ ul.,;.s. '-! ,HI" JL..,)~ .s ..:.S~ 0:!1 ...:-1 ul.>;!I,).) JL.. '-! ui ~L.. .s ..:-1 ~~,)-'l;... J') ..:.....0; ..:.S.,.:. ,,:,..-" ~ ,~ ~W ..:....&:. ~ l..~ ...... 1S1. ~,) ~,).) tS>'i..,.,k lSI ~~ lSI).) -' .).),.,$ <.rJ""1 \ ~O, J') j ..:..:;..b~ ..:...A,j 1f.4.;\j'-:- ,;lS '-! ..:.S~ V:!\ ~ '-! \ U9 JL.. j\ . ..J....!.~ I f ..~r. ~ ..s IJ ~L.. ~~ jl IS,)~ ...:.;,) ...:.;,) \ W· ISL..JL..... ~ljJ u..w. ....r,;. ~ -' y)lzl jl ~ .~,.,$.).,;- J~I J') .)~ r>-:-......-:S . >"':'1. >"':' J') IJ .).» uLrS'L; ..:..5..,..:. ~I ,~).... ~ 1S1. ..:..5..,..:. -' ulJ':!1 u~ J tf.'~lj~ L:; J~I jl ~ul.~I,).) ..:.....0; ...:.........:. ~L1;,j ., l.. ~y.-. ~ upl u1,r.!\ ..:....0.:. ~..:..5..,..:. .~l:! ~ J ~ _ ~,)~ ul,)u......,.,.;.- ~ o..,.5lL '~Jb .. ~.r. ,t};;' J ~;. ~ 4 ....:' OJ)l... ,I,) ..~'i~ A o,)bl ~y....... ISjL..j~ .... L:.....:' ~ ~.) ,)~ ul,r.!1 ..:....0.:. ~ J') U"'!'",)~ (Sl. ..:...S~ ~ "J~ .~.)"s..:.......,..... ,....w, jl.&.i \ ~AA JL.....,),) ~ ,;1 ~ ..s .........,.:; -' -' 4.,!1.. ....... '-! jl:J ,..:.....0; tj~ ISJb ~ J ..:.J;.~ ~ l..~ ...... o...... jJ,) J;L.....,r. "';"'.J '-! .-..I..!.)~..;;l:> IS...... I ,I... c.."J.. U.)~ o~ ~.) '-! \S,,!",)l;... ISj".lyS::; ~ J~ ~ ".t..;jl ..s ISj...... Uj..>"':' 1St... U~ u.....",:; ~ .l..~...... ISL.C..)... t. . ...) . ~~ ~ ,)Y!.S ~b ISL..:..,;I,......>"':' ~ ~I.;. 0-' ~.) ,,",",,')~ u..,.:.S1; \,;1 . .)y. jl:-i .)Jy '-'.)~ \.s'!"J~ ISj)"..s; -' Jy' t,...ii .)~ ~ ISI~ 'Y'" ~,;I . .),)b Jl.".i !.S'!"J~ 1S1..":'s~ ~ ul.>;!1 J..15 ISJts::....-..- ....:' ~\..-'.) ~ ~lS"Jj~ ~..b.h .)~I jllS..".$~ lSI....:' lS:.......... 1 ,,~ .:..'il:!1 C ..:-..IIS,;I....:'; ~ '.),).,i I f rj'i IJ Q,; ~ (.5j".l"..:S::; JL;;.;.\ ...s (.5.),)I.,...,)~ ";"'.J ~ ,ut.>,,:!1 (.51...>""'!"i (.51r. cJL. (.5L.. ..s....s (.5t..b.1 )1 ., .)J.,i IS"'" '))J ~I ~..,.s.. u\...1..:....:..

rsJ


JL!..t ,.,;\~ \ Hf JL.. .)~ ~ v4 .~ i f ...:......:.1.- '-:-"\.;.. J~ ($l.c.......k t.S.}'"'" j\ .~ ~ c.......k~ t.S\~\ \S\~ tl-, v~\~ jl ~~ ...s:..Jl:o .~...r-.:.. ..:.'jl..!\ \I"'VI'" ~! ~

y .~~ t.SJ\~~~ '~y'~.J....!. ~~ J-,T ~.,..,. ~~ ~l:o ..:.,.;u t.S1. v~ ~y <.51.r. ".,s'y\S" ~l.S:._•..i ..:..5~ l:o vl...:!l ~ ~b)..J ~ t.SJ~ ..:.....-~J ($.,..,. j\ ~.;......" J"::'-~ ~ J-,,.).....p ~ ....,...Ju ~ J~ jlS -' jtS "';)l:;1 jl v:-lS J"J;..:... ~ ..s I.S'""r" c......k ~ . ..J...:.~..$.,..J l5:._~.i ~J...s:..Jl:o ($,.... )1 '~y. JbJ~~ ($.)lS:..:.i..:..:-1 )1 -' 0.J....!. c::..,..1. ~ ($LA~4'-! ~ <.51 ~L ~li ...:....:-L- vl..,.-:!IJ~ j".,a .~~ t.S>-)\ . ....l...!. t.S1.~..,...:. J~ -' '~J.,J.. '-! ~l.....,:jl ,rl J~ ~)•.;.. t.S1. ~""":'J~

..s..s

~

...,.-;.-1 J.".J... ~ ~ r:;.l:.- J~ ~~ vi '-! .l..~,r <.5L..~I.l.A.,J ~ ..;.......1 t.S) ........ I."J (5LA c.......h ~ J~ ~ ~.)G­ ~.)G- vl..:.5)S o~~ .)~ )1 c:-l.. ~.)~ -' 0,)>1 ~-,..J,.70... .)~ vpl:; jl ~ jl:-' .lJy (5)L.. )l:o t.SL..~W ~ .~~..,s i f ~.;. J..L:...)~ '-! "j"jl.,; i f ,-",l....i ~ 0 ~Jb ),.,..i (5)........ 1......; J-1.\.;..J~ ..;1...... ~ ~ v44 . .l,)'? j.,...,..... ~Jl;.. \SL....:..5~ o if~ ...:-1 ~,).,...:. CJ ($~ ~ Js:..!... LA.lb.;l,.,..i eJ.,!! e.".:. ~ p •...w.~ vL.y """;,,..,....... .)~ vi )\ ~L> ~,.... " .J....!.l:o ~ -' ~ ')Lts c......h ($l~ ~ -' ~~ & v\)S v~ ~ L,.-J J~ 0 .~L..J...> ($L.~b)';; o~.,s v.,.:SL; vt>,:!1 . ...d i f ~ I$.~ '-! ,~"..:. i f ~l~~ J'L.~.)"...1 t.SL..~b.;l;; )\ -' ~.)"i (5-,.) J'l..~ <.5L..~I~)"'; ("j.,$ 0:!1 ~l.&.a:.\ ~ ~ ..:-\ .)\S ~ ~\ .-=.....\ ~ jl.....:-\ 'Ift.)lo.. ($L.. ..:..5.....,:. ~ if!,... ~ ifS)··!.... ~\ l:o .~ "';\.r. ....,....;!.j ~.)~ o...w. vl........" ($~ .......J r---.;> ".r..;,;L. .(5)\..... j~ ~ ....;I~ .'~ J~ V:!I ~ ...:.....-1 Q..$ tL.:-.>1 ~L..w.. (5L.~b)';; ~~ ~.)l;.. j) <.5~ ~~ l:- vl..>-:!I ~ \HI"'-\HfJL..)~ 0';"'.." '-!.LA ~b~ tl.:>\ t.S1.r,' o...w. ~ vL.) v~L:.;1 ~ ~.l '-! ~lS' ~ " .~~..$ -'.) '-! -'.) ~li....:.1 '-! vl)5 v~ (~b ........,J.. <.5.>-" )1 (5.)~ i~ ~ '-!) c.....1 • ..,.I..;.A.) ~ v~ ~~ <.5-,.) vl,.r.1 ~ ~L...J..> I.SLA~I~)..J o <.51 o~ -' ~ <.5L. c.,).. <.51..,. ~ J'L.~ ($L..)bJ\.".i ~~ I..S.J"""" jl j~ ~.)l;.. J~ ~ ~u.. LA c....k 0.!1 .~ ..,.......L. vl~ """'J\.;...; ~ o.)j~ "! ...:-\ ($.)1"..:..) .)ts ~~.) il" ~~ .vt.!. ~~j~ v~~ t).....L> ~ "! -' ..J...>.)b ..:.I.,...lsl;... "! 0~j..;.......~ \S1.r,' ~.)\.i.. .r.=.- " ..s.)~ (5l... ..:..5..,...:. ~."... ~,,'Jv,.

)l;o

("j~~ .~)~ ~~-'


Irf

U r,..r.L. c.,.....b ~J.,...J~ ~.,.:..

fo

'J.J

~1)\ ~

l:Ju.

vl....:!1 un

I,,$,;,.!S j\ ~l.

S..:......\ ~ ..J...J,;b .;1."'; ~ 1St. 0~ ~ y

0~.)~ I.P~ ~ . .).).? L.. ~..,.:. ~1 u~ ".:..~l: 1SlJ.,.;\ "'';,J-"';,) .s ~L.- ~.l ~ l.A.>":!1 \;.\ . ...J.:S i f ~ vi )\ ~ )\ ...,;.S ..s ~...... ) ').;\.l IJ""!""Jl;.. lSL... ..:.S~ ~ Vol ~ 1Sl.. I,)

.uL.... ~.,...- ($';\j5'

0:!1)\ ...:-1 ~

",:!l.".....P

...cl" .. .)~l .)~ ~.)l;..

~).~•.

1St.. ..:..S.....:.

ui )1 .;..;1;; ~ ( ..l..!.'-!

~ I,; ~l;.. .lb.;l...,.i LA.~I " ...... .) ~IJI

.).l

0-!-'\.:i vi ~.,... ~ U .)..,.5 J....".,u ~ lSI.. .. .).)i~ ~i ~ ,~ ..y.~.),:, c..,.,.k ul.!4 )1 ~ J .).....::S'.;I...J ~ J....,,-:; 0L.j .).:. ~r ~ (SJ") )1 L.. .. .).).,i~ ~I 01..io-!-- J .l.,-!o 0.)1.> ".;t,..; <l.l.... t.>' ~ c!1'J' .s ""'~..s- "j.,I..i.o.17'" <l.l.... t.>' ",I.., .,,~ ~ ul~ ~ j! <fiT /:1.,.,..,.:...:..1 <.$JJ j! ~ ..:...>b~ "~J . ..:.......\ r.s4~4 l.! ~1..,...:..)", I...........> ...:........1 ~T ..,.,..J..L.:... <s~l:; .)b),.,J "";,.,J.. ..;.S~ r.s1..>"'1 U""~ ..lo.:!l.!. •.J.,.!.~..:..:.\.> ..:..)~ ..:..~.J":' ~ 01~ l:; .).)1.> ~ ..:..S..,...:. ~~

<sL..

..:S~ I>~.r. c.~ ~L. ~.)>-:'

.lb),.,...i \.) 01~1 ~J... "I,; ~ ..:.l.~

..s ..:-\ ~l~

~ ...rL.1.r.

" . -=5..s-~ ..s-l,\SL.. .........,ls c.<.S"'~ V".;4 ~ )1.$ I.SJ'j,) .)J~\/V ~ c......-b J..!l.§ ..w. "J~I 0i ~ 'i'-! .).l J • ........:..:.1.> "::s.."..!o vT.).) ~.JJ .J ~!j 'r..r-~~I js:.J. ~ ~~ i f 4 ~b~ 0T !.ill..... ..s .)>1 .lb,;l...,.i ~ ~\ 1$1.,.0-:' (..S""'"r"'" I~I o.L.. ...... .).l .l\..l.A.,j 0-:!1 ."-':'.r.? rt...;.;1 jlS vi,-,-=" j! J-t-. \Sj'iS .;..~L. ~ \; .)~ ~ ~l....;. 0~L:. ~ 4Jl:.!1 ..:..1,).lL- J~I 0-!--t:; 0L.jL o"y. "Yo o~ .;.~~\ J~ ,rl ~\ ~ 0' ~ i.,t..... .....WO J.k~ d.L.... .J ..:.:,,? c...J.. j\ ~~ j\ 1S"~ lPL-..::ii .;.L:-t...... J-:J" ~ ~ vL.jL. ~\ 4

J..-L...

ISj\S'

'''''.,? ISJbJ":'

.;..~L.

0J"t"""!

";')JI

..s ..:....:.b

"~.J

o"L.T ~"JL.....:..A..

vlS:..\

~I

I.........>

I.:; ~ ~ "Y. ).,;

"J".. J" v".:.$"\ (.5""LI IS\J~ ~ . ..&.....:.~ ~lS

c....-1

.,,~

ISJb,,-,",""-

..s ISjl.S' v~jl

4.:.<....-,... ...:....i-I"....-: 1$1.1"':'

o".? ju.T I) u"1..,51.i.. v-:----- "I,,)\..,.i ...s:..,...).J "o"),,T.;" WS ....£.,""""':; v"\" Jl:.. ..:....t..i

01".:.s ~ 0'

l.!

"I" .;..-1,,> 0lS:..1 01..1":!I jlS'

~ ..:.S~ ~ ~

..;.~

0YU ...:........1

,~ jt$ u"~ V-'~4- jl J-.~ ~l.! ~~~ 1SUr. O")"T.~

1S~ ul~ ~ I; ~ ul.A.:-- ~ ~ jt$

d!J.,r:;

~ jI

o..w. JL-.=....\

J.J\ ~;" J" ~L\ ~\ ~.J j\~."i- ."jL... ..:....i-b~ ~u ISjlS

lSL..c...-b


[: <;c, ..

l tc. _"

l-,r.t. 'f' {~. L

-

• 'to \.:.. r .

'F

~

0

L

-

- - c· ..

'L G\ If ~ fL \, .l L! -

i:- [.

~

'

..

~: <;:.,

c'

i' ~f 1.r "f,- 'i![ t" '~. ~

.

'E~ . . . -

~- ,F '<.·L f. t:; ,. rt; -, c,

1:

~

· ~. ~ l r· r·. t ~. :: ~ .. r ·t.. t. [ c·

L[. ~L~~ f' 'f

L

:t-

' k t .f ~ ~.'

<r.

•. '

l. -"

;'.

l

f c-r~.

\...t

C;

.L. c. .;;

l' " " - [: 't

f: '. ,

1; , .

,F

,r~. 'to ~

C .. ~ -: ('.

,

l

~ J ". \;

~ '[ { k..

!i:::

\ 'I

L

·t.

,,~.

[.

f.• 'i

[-

.t

~~.

~

{"

c. " t:; -(

c. 'F

t.

" &

. . ',

~~<t.r <"c- [. _ t L

L F ~.

t.

E "- c-

. 1 'i.. ~

~f·.r\''1' ['rl;~

t. ! t

- c.. '[.

"-t:~r~tf:r

<-

~.;;

c... '!. ~ . !1: ~ f' ft. f' Co·t ~ ~ 1 ~ ·t. .- - { r' L

~

'" 1...

' ' ' , ..... J. - c. .- ( Ci..... . . t;, '-I

'1' [ .r- n

...

~ I: 'i ~ r c... r 't. c; 'l (. \; !t.t 'L . t"""...

~r

-.

tC'"

~:

'" 'l. .c-

~

L

t'

:.'c- 1:",.r.' c· ~ '", c 'to t- •

r.--"L- . . _E--

~.

~

t r. ~ :; . 1 ·f :t'

:~:- I.'-..~r '.t 'fH.= ii't "--c..

'k~~~f~t~t.~(t~t1.~~·t~~t~ ~-Cl~<,,~:-r. ~~Lf-LLc;:"t.\:r ~L'" . r · r, \ t" l r . , 't. c·<·.tt.. c· f 1~..!' to ~ ~

~"

1 t ~

1,;

~

·" c~. ~.

C""

> -<

L

c..

\...

'F ~. ~. t. t. ~ ~ :l 't..

;. ~ c' r· > t~, .t.

c

L

t

"-

(. 't

~

r.

~

~

.lo

~

....

L

• "......,' \:

c... G\'

.

r"

Co

.E'~\.tf c'\ L~

c- or .F ~

C • t,l.~"r'~ f .~ .c- '- , L

r .t. .r- .c.. c, . '[; t? c...r:t ~.. ('~..

r.r . L .1 . t. ~ .c~ C;t:::; ii- ,l c· . . t.~~~; f .. ~

... :; [,

c· ,,- [;'

~

"

\

n\ ~ 'r:'i' ~ '"

<£.,~.

r . t:\ - -\'," r [ -\ . . -rt 1 1r..· !t. Co ...... r· r .' - f '--ot r ~

L

• •

<;C,

• C; •• fi. t ' ~ t"' If. v\".. .. . ~ ~ .t [. '; . C ~ C _ ' -C,' ~: c -;- ~ \L " ~. l.

·t. .l': .. ·t. ~ [. ~ i' C;l 'I t['';; (.. ;-' r. ('..'" ~f \... ~ • - - • t. 'I ~ f 't~\ ~'f..f'f; r· \ c.. · r· (:;!t \ ::;: ~ ~ _f .t, \::' }::~. ~ 'b ~ ..: t. t f \ ~.t, t ~\ -=- ~' L

_.

1-:"" \;

~

f.

l""-\;~)~"

< [~c· ~ l-'~ .'c:P c.. ~ ~.F (;\ \- c·'" 'cd ·rI;

[.b.1,f}t~ [. r f c· ,

"-- ~. c· ~~ .

1.1.f1. ~ ·l _ r. r.

.f fL,...

~\­

.(

r,

~

:t- c.. .rc... .1 G\ {-~: l..\t. r·r~ t\..c_t [. • 'to ~. "f\__ (;, f' {. l'_\.'tc..

[.

(;71.1,.

I,.

L

~.


c.rt . "".t'i t t.. ~; . r 't

Ii. • Ii. - .' 't X

~.

~.

\. 1

~_ ~ t. I! . 1.; '"

~ ~

~

'tr

t

[" C, 'L~.':

¢

'r.

c.. t, 'L <;:.

[, ~

;;:\. 't•t. ~.

[.

1 . .t, ;,

' ; ~F

-:

;:

,

~.

r. ,r'

.r ~ ~

l' l' .~ & f< ,[ '" ~ ~ : -' t 't, 't '~r 'i ~'. r t~. ~[.. ~ -' -}, ~.!'11. 1,f.,ct·r\-<;:.rc'~[, iL r: • ~ ~: - '" -, of ~

."""<1 "',£'r.t. ,.,;.t '"

~\ c.. (;,. 't .,- ~

,r \.

r'

l'.:: .' ,r f, c· r f > '[, (i\.r t'...

~.

1;,'

tf~~~~~~~~~

to

~!~~(;,.~~~f:~t~~t!~}~~ - ~ ~.t .t " "- :- ~ r \. J I:. [J'!;; f' I;, r <;:. r t '. 1 (.f~ ,r .... '\.1.~, ~~r:. ~ ~ r~~''l:.l' c..;-n· r:c~ ~ !'f:[' ,r ~ l' ~. ''t < .t. c.. 't 'r; '"' r::\ -< ' , ? r •. r· '" tc. c· ,.~. \. .• : ' '~ t' r c... ~,1 f.T. -. r ' '" ...... l' f' \ .r", \",~ '" q 1, 'i u· t h 1 [~. ~ -; .:. ['r . 10 ~ ~. ( ~1 '"' r, f:. ~" .r '" c" 'f" • ~ , .\ l • (;,. \. ~ r: c' "-- ~ \. 1, . for h -', "J t · c' J.r' \i..r.' , c· <;; , >.r • -'- t;, • L c.. ~ c.. '" 'r' r. ~ G\ .. l f. . . ! . . r.,\ ~. 't I t t ~ • .... C S ~. r.c t"".- r ,r' r ~V':;., 1 't, 'I \ 'I '. 'i. ~ . L c ~ ~~ f ~ , . " iL '! ~: 'r q~ t f' iL • ' I t \.. c r! "-- r, F ·f t ~... [, t • • , • ~ ~ ~ \ t,:l" '. .t f ,!, t :: l. '~l'~ ~ f. 't ~ ~ ~ 't - c: ~ ~ " t: "r ~:r t ~ '1.. <;c r r. ; h • 'L r " r I:. .f <;:. ~e £I ~. \ " ' 't l' \i. ~ Co. (;,. r t, -L \ [, ~ ~ ~! ~c f;"t~' -C, ~ . ~ ,r . .f: f'.~ f' \ :F f' t, ;:: C' f ~ ~ ;-?- r J C, ,c f c: L he ~. \. t ~ i 1" ~ ,l, "- of- ,l, ~. ~ -:" t • 't 'I t. ~ <;:. ,. t: F • ,L c' .\" " t , ~ ~ t \;0 • 1"- \., \ .r . " 1;; "- ~ .1 \' c..~~ {~[g.\:·'""'f,1 E;J~ c..?-e 2{5) 1. ~\ t : f c" 1 .r • f: [ • '! -, \., r ' t ~. v; • - r f' • • f Co :tf- ~ .r • f' f' .,; t 1.~, ; ~ ~ Ii: f ~ \ ~ '; \ ~ 1 ~ ~ ,t, ~. 1) ~ ~ 'c;; :'''~. t -

\

C

.

t;,

..

\.0

~

i f

to '!: ~

V\

&

r

r

'I H r ,r. ,r. 'f 1. f;'~ .. <".<"

t

t r J,q,~ \.'''--:' q c~ r r d 'i' l:'f,~, t ,'~ ~ [: -'-:[E r: ,r' ,r' 1 r: r :: 'I ~ l l::, ~ &1' l ,r

G;

~ ~


->-

1 ,.t'.'..-' t r-,'~ '"• 1 'v.. '. \; r l

\i. "- c..

'" ••.'f" 0,f o,r t '( ~..f ,'t. 1"~ r"' c,- ,Ir ~. .rt c',~ > .I,. ~

. ,r

0, t.

r" c·r

r:

"t

r

\"..

c

,e

'L-" r

'0' O<'r L.~ .1 ,c;,. .u

\; I.

r

• v v, v, , . "- I 'v , ""-,, .....1. .. l ""-, 0<

v

1-

\.

1 tl

t

.

1 'F

~

~'.,

l

~, ,l'._ c·

, , .:- '. r

~.

I.

e.c ~.

. ..

c

,J- Ce, ". " t

~

f: \

" / lf' • .....;- c. f: " . 11'\

.L. '!-

,

. ' .

'V\'t 't ·-

.1·

I

,0 ,

-

J'

\

't , \ I/,

\

0,

I.. \.0

lI\

1. l'

'i o,.t

t

L,

t.

I/,

c.

't

V\ c;' c· '\.,

1. :f v

,

~

[,

C7

i.:.V '[; "'- fc- 1

[ -

~ "-

C

(I,

r0,

• '0<

C,

(.

't

.,

"

1..- L

~...

v

G,"

.....

~. ~

'"'t"o

>

\..

-

.

c " ,,. - \.-

L "h!.v · .. r I..

\.;-:-..

.r ,r C;~,. t

,

"'-

c-

&-

F c·

.. <

~~ ~

f"

f'· rt. ~.. -

v

1;:' '"

y.

'C

~:"-

:: \.. v \;........v I"

>,. [, •

...~

r r

L'

...

"

,.

-

\.0

[, 'I-.. c'

.

~

....

.

~f1 1.. ~.;;' "

:

'.

.....

V

\....

f. "- - c.. I;;" .,..r 'i C; ~. ,t"

£... . . .

~ ~ ~ ( }~ : ~£l it E~ t l~r~~~r~~·~%Lr~~G ~ ,~ ~. 'f- t

{""'"

1 ~t;:'[" I;;

-

.r't, -

.,

<;.f

~

to

t

.,

nt ~ .C' ~ .rf' t. \. 1.~

!i)'

, t· "- ,C- 'tV \... r 't, Ir - 1 C· l r: l ~. IL t' ~.'

c... • [,

F'Ci"-, -['''. ~C;1. r '" l.r 1 - '" t ,. t C, E' r \; t. ~ F F r. .,. 1 ~:

~

J . ,[ ,l ..

c;,

f

t.

y. .~. - , (.\,.:. .l

~~.,~

v....n

f rt:-

L.r·t

~ l' c;L ~. 'L 1i: ('~ 1.":I. ~,e t ~ \r'f J: :If: t' r "',' . t r ~. Yo..r v;' j ; ~ I. ~ ,.~. .E' . < :~. ~

...

r :t •~~. 1 J c.. t

t f ~ $-\ J:.-~ ~ £'l c·f ,i 1.1;; If"

\...

It,

.;;' e,:~ ~ it

C-

0> . '" \

t~'r~~~\1,~t~~l~!v;1\;~ rLi ~' f ~. ~:.H u ~. ~ q '" v

r'"

,1' ,."- r ," r V\

t· rc: f,,1.f" S- \.. c:' ,.'

' t . , . \.

1-.r 1 <;1,. v~, ,~L.

'2 c;. c;. ,. ::; ::; v

G .r ' v C- ~ t;......'

t \.. - ,r r t h ~r - v \ . .~ ~ S- ~ 't " c \. ~ \ ~ ,(c

J

\...

---, .....

'

,r c·

-" , F ,[ • ~ ~ . b ,. >':"'-'~""'-''t'

t, '

,to

~ 1- f> (::- ~ r}. ~ ~ ~ Cei

1.,..

~~.

,

c;·1

c.r ,. r. t' ..-. tt", C, , , .. ':t 'tV \C" tr ' . • ~

r-... E: .a' [, ~ "' '....

<;c, ~

F -, ~

\...v

( ~,. .t t

t..'

~ ~

to 'f

r· t . . 1..-. \... 'f' ~: 'v. '£c-

.

t,l" 1.

~

.(

t .1,.'"

,no f 1-'1.--~' l " 1 t • t~. ~ f' .c· f. r f ~

\;0 .. )

10

f':t ,. ,t, V\ \;

v

.C

I;; 0,_ ,'v ~

.r \; "" :;;

to

C ,,:

c;

C.

-;.

::

v ~ .r '" .:;


c,' .... l. ,. F

c ,.

~t r.. ~1.. '"\ [

lI"V

'..:

::

to

c:

---

,'t,

c

C

c

f.

c;

~

....

c

r lt,

' '" c;

~.l. \: ", <;c

'fr

f'

f: \::'

L c..

~

.........

,t, <;--

r,~. ~

v

't,

'C

~ 1c 1~ v

I.>

r~ [,

:.

c

f

....

1.; , c'

. ~ 0 '<.

,r (;.,

r {-'t,

c

t ::~ ,f~ v

't, \

'<.

J'

~ c

-

~

"'''

:

c'

.... "-

C

~"

C-- C'

r ~ "< J 't r?' \ ~·f . . :.... L ?-'~t~ -" c.. C-- 't r t-

f

\0

c

C

~.

~

....

f F. ~c .ft t " ( \. " ~' ~ , , " c-- f: \; r 't, ",r ~ 1;c -[ f'

?- ~

.~

C;

[

:;

t ,t,

1.

" r,

1 ~

~

-

1 t

'" [,

c· c-

,. _ \

:- f;; 1: It' r:~, 't "'o.l;~'{ \ c-- ,: ':, [1., ~ . ~ "" b. > r ~ c, ' , i: r trot ~ { "< 1.. 1t ~, :t ~ [, " ~ f. "'-, t [," "\ c c.. , , ' , ~ f C-- --!' l r ' , ~, ~::

r "'[ r f' .;, E C-- ~ [c [l _C-t..

\0

.C

t }

'j -

_

.t c

c.::- t.c-- 't:"t" [,e:",~ j'.r ~f 't'v. (.~ ,C{'L c ! ,1- ~ 1 "< ftc-- r ~ ,r' ~~ 1;C; 5,'t. -<r ~"!i-E f',,,-t f:..,"t' ~q .t· ::C; t<; :r-"Co 1, c, t: ,-~ -",t, :. ' ~ t · Oc ref:, \"' c, i c· \; \.. ,- f'f ::" . .t 't ,t c;' t 'r cr" ,t c.." [ \ F" ."

~

<;c u

t" ~ \.

~~"1"-

C;

Cl' r.

"~ t :\ n. [t." " " ." f' i: " t 1 r,. " t. _ e. ~

t 1., 0 c, C, t

l'

r -t~ ," " 'i, t i' ~ ~'r. 1; r- t,. ~ nd \ " ,'" 1; .,:. r r \; ~ ?- ~ L1

'c-- f:

"' c ~ t' '! !L ) ~f f'

'i.,.r c.. ~ ,

'"

.

~

\;' ,~ - ,,' 1 -

'v

Lr ~ l' ,lc~, 1:1

.i r.toO' > r.

t fr. [~ {. [r r"~

f;; ,. !L f'

,l

F [, r 'L \:' ::~ ~ F ~"

'1.' 0. j, c· " t I: !~ ;H' f'~ ~" t, ~ \: 'ci 'f ~ ~ :: 'f" , )c c' < · L \'

-<.t

;.r

c t

~ l' .~

r· \:

!:c.. .,. 't: ~ i: . c. c-:" _,,'t

~ ., t "

~

c.

<;c ;::

. ~ E r "

~'t-- 0'I:

C;. c· F

c

c.. c 't .... :c.. .. t

"

>r G fi -l

~

....

\; 'E" '(. c' 1" ', r . 't, ~ ': V t t

C 't

L) '"

c

,

'""....

"-- t "

\; 'ci! .

r.

1 t '" i:" f .,- :r! r 1c .;;, " E· r i ~ i 'G ~ ~ £=~

t, 0,r, L....

v

c;::;....

"

"

~ -:- t ~ :: [f. C-- ~ l' t. '2 .~ :: c ~ c..

\;0 f c;, ~'!i:: ~.t v

C'

~:: c..r L5~ ,[ .C~ "'1

[ [

~

v

:; >


,.,

.:..Ai ~J I,;». ...:.-J..,... .,,~

ju..T IJ"!L:.:.::.....! ",r4!

l:- \.)

..>.3 ~ ~

,)~ "-:'~ ",r)L..\ IS.)~

.)" ~~.,,:;..;..IS c..r.",..1 ,..:.....:.b "r..J "VV-\'VA JLj,).s L..lz"r.S tiu..- "':"~\ ~ ~ ~ ~.,.. ...;....IS 0:!1 .J • ...w. U"'~ u~ u\~1 ...r-;-"J .~L.....) ~~ ,WA JL... J..-.t 0-'......,.;..\,),) \.; .:.IJ.)L...,. ...s.)~ ~ ~ .,)b..;..lS'.)~ J.:l .,.,..),) \; ...:-4> ~;; 45 ,).y. 01..~1 ~ ~I,...s .J....- "";1....-:'

...:.,;.) "14 uLu.-. J 0L..W;lS ul::--.;.l J

~w ~ j.",a r~

v.-h.>

".,$ ..l""':'r..s-

~.."...; J .)y. o,)~ Jl.6:;\ j.".a \

~

',)Yo

y

~ ,ul~I.).l

~..r&- '.SJ.} )\ .... ...::.....i.J ~ 4..S

))4 01.):.1..:. ..:.......;sl

J"J,)

~~I ~

"'(,5\ ~ ,)J~ ~..:.....&> ~ ,..:...<.:, ul~

I.) ~ 0-:!1 .~ ~I ~

•...s:.....,..,1

'AP JL.),) ~ J~

tY.u

0-:!1

.)~

IS>"",,

~ ,L...;.L;:;

)1

J.,..,........ jI

J:;)S

t.S~~.),)

..s:.: 01~ ~...s:...)

...;..» l:- ...s:...,.,1 ~ \; ,)~ )S ",r)L..l r.s.)~ ,~~ ~~ lSlr. v.-.. .""l4 . ~ Q ,).14 ~I 4 ..i-:-' .J .~~ .,,1.,4.)') ...s:...,..,1 ~I ~ ~ .b~ ~

."..$ ju..i •.)Ij~ ...:. .J ..:-1 .....5:....,.,1 <sl.J.) ....'-::-- ..:.....0.) .;.> ...:...L. ,..,5 cr J.. ,0 '-'-" _-,,1.;.,11 , ~ '-"""' - <sl.o,..,s ~ >"" r" 1.,.,1 '"'-~ ~ u--JIJ ~ 4 ~l:-' oS) \.; ...s:...,.,1 L.,:; o....t..!. ~ ~ ~.,5' i f S . .J..:.~ "14 uts:...1 .,.u. 1.:; ( .)..$ ,,~I )4 .).l ~ •...:...:.1" ..;.z t:;1.).l ul...l":!l S ...s:...,..,1 VJ.).) j . l ...;..:.; ~~4 0 vi ~\., ~ 0:!1 J ,.)..$ lay...... \ 'Ar JL..,).) L... ..:......:J ~y.).) I.........> . .)~...,..s ~ &

S

~I

v-:.J,)

.):. ~ vA- \. j! \.; u~~ ~ ~.Y U :.>-! vl:.......:o.....s ..)1.>..;.....\$ ",",0 JL...).) ~ 0~ 1' / 0

~L.;.I ~~,; '-:-'-:-"" ~ .\\ .... J~J.)jJJ

0-!\ ~ L..J# j\ ~ ~ t;.\ ,.)..,5 ~ ~ ~ ~ ~\ (S.).Y-'" 4.S ~ J....;; 'd.; J') ~".,>.' J.,....;;i ~.......-;--"...,...~ ...::....!.!~ ~J ~ u~

.~.)~ ~ 0~ ..:.....L. v--...,.....:; 0l.).;! "-! 0~"""":- ..:.....L. '0i ~J.)

~\y'-'

J. :.b .

..:......0.;

~) 01...j~ 0,!J

..s

\J

(S.)L-;,;\ ~h ~\

..s.....}

0j.).) ~l:­

~ ~.;.) ~....;.A..J (~(SL.J~ .b......y ~ ~".:; J""':"':sJ.)

.

. ..;.,.,;.l.!.~ t...."..l<...> j! .

.).;!~


S

:.~ ..;...!.\:...>"! &.!! j!

J:'

~ ~

...r

~ '0i ~y

...;t.:...

~ o..S"")L.!ISJ-'r'""!""J:' ~;; ...:.......~

oS If~ l;; ....:.......! ~ ~ ~ ~ ~k ...s'...,..,! 4,S'

...-..'-. ...:." ...:....0.:.

~ 6J'-:oJ:' 6..,5u.. ~ j! .~tr:- J\j'-:o

.:.~ ~ j"J J:' ~ 0_* f

_:. .,;..\,,\ J:'

--Y;; ~

~.,.:;

u.o....

~ ...-..>"! ~ ~

.;L.:.:;\ J:' 0\~\ ~ ,...w,

..r:-: \'v,

..:.S..>"!-A JL.J:'

c..s'!"Jl;.. jJ!" "l'-:o 04 L....:....::-i 0t..j uTJ:' '~J If ..,..I<..:. ~ ~ J~ A. ";"""J "'-t-t:; ~\ ~ :.~ ~y 0:'..>"!"l~ ~ ISJy!S ~ ..s :.~ 0!"I.,j .;..u 0i ~ J:' ...s:..,..,1 (SL...;.,.,.\ ,h:. t:"'L:.. ....;~ ~l.LU\ ~ ~ ~,J..O.. "'-! ..s 0,!! "'-! 0:'..'-.

"l'-:o

IS\J"!

L..~ 0\~\

..s ~)l; ~ ~y

~.:$.:.l .~i..>"!:.~ \"'T""'"" :.~:.j\

............ (')ls! ':'J"T ~ ~ j.JJ J:' ~ 0~ '"/ 9 ............ l;; :.~ ~.,; ~ ~li j.).. ~ I..........) :.~ Ji 0'0 ISJlS 0\J:!\ IS"..,. jl j"J J:' ~ 0~ ., --Yy ~...,.:; 0\~ U"'L.I->"1 ...s....,.,t ISI...J# 0l::--J:' \J J~ ('t..o.. J "";:;J ($1.u:.-)l. ~ .:..? ~ (:.~ jJJ J:' ~ 0 * 6-9 ,v. 4:. ($L.JL. J :. U') ..:.....~

:.~\ p

jl

..s ~ t:;:L:.. ~ J-l....:... ,"A9

JL....J:' \..a, ..:....::-i

1...,........

'~"J '-'JJ..:.....S:..:. ~ ;,.;. ...;.jJIf JlS ~ 6W, ~

,\ ""

.;.oj! J:'

4

0l.!~ J "A9 ,,:.,,! J:' ..:..&:.

~;; ~.)<. " ..;..;S

..:....::-i J..yi... j! <..I""! ~'""'"! 4J IJ :.~ ~.,; ............ oS ..;,..j..;5 ~ ('!j il) wlJ-!1

0" :..? i~! J'-:o v;:.-:;.:. vlJ-!\ " " JL.J:' . .......,,:. ...;...;:....$ IJ :'".> JIS "'-! ...:.......:. J '""-'L....>"! j"J J:' ~ v~ b "'-! \J :..>i- ~;; ~.)<. :.):. ,. .~ ...; "l'-:o ~ ~ (SIJ"! .;.,..-..; Jl...!

....r........a.

~ j\ ..I.:!~ \J v!.r.! ~ ~).>

..:.....4--- •.;; ~,)

v~ "'-! .--..,

0,!1 '-:0 0l.!~ j! ~ .,).?....&........,...; ...s:..,..,1 ($~J J"""" ->"1 ($,).J-A- v~.,...s 4 vi ~liJ (S~ v,)..,5-A (SI..>"! vl~1 " ....w. G.JL;.. ~ j\ JI.,...s 'U"'J\..; ~ ~ u-:.i~ ..s ~ ~YJ:' ~I$Jj~ .)i..:. j\ v\J:!\ "'-t-..$I ..J.t.:..,$ v~ :'J\J vi dL;.. .,)~ ~ Jy!S ,,:r.! ~ \J (S....u:-- (S\6j).-:-- 0~.,...s )j~ \"'T""'"" ....;~ 4 '""-'I~ ...:.....1 Q,)J"i ')JIJ Jy!S V:!I..>"! (SI .J<..,..::l,. ~li (S4)....!...i ~:. ($4 ~ J') 1:.1 JIS "'-!

4 ,~,,; 4.)<.

....:.......\ o.).?

J ~ 1S4 ..~) ~jJ:' lJ .}.,.> (Sk.}r.S u1J-!\

ul~ '('.J-""" u~ uy.U ~ ul~ "'-! :..>i- o-'~ ~.,.. u-:.i~

.J o.).? o.}1...&.:.....1 (s"';,...

J~

j..,..1.

4....: ~j 0-:!\J.) v~~ ~jl

J~ ~ ...s...,..,1 J:' \J uT lSI... lSd ~ J .J$J:' \J J~ ~\ ~

(SL.Jy!S

dL:...

vl.....-:!1

...:.......l::--

jl J.,..:.5 ~I (SI~ -' v~ ~ (SJJ ~~.) jl ~L:. •...,-.;.-1


c· 0 'i- c· "-II' ret 'f ~ f~' F '.r 'v .t

.

:t

.. t ~

.., V\

~

lo' ,

-,

f' f' [,

.r ii'

~.

<;:.

t .,

\0 1. [.'" '!

'0.

.,

·.t ~. \.:. .

c...

'c,

L

.

<;, r ~ c· ~. c· c' "- ~ t ~; ~ c,'-~, c . c· "v < , ~ c·.r t "l. ,,' ~ v ~ ~ r. [,c; c...~' . c'V f:-.-.c·," 1- ~"ri"-.l' ,0 4~- ~.'c'-:t.. '- '~'lo"\c... . C'I 1 , ' . t. ~' " \ . ~ I;; \c.r. \' c· r. . v' c, f r (, ~ 't c't. r .t, ~ 't, \ E 1, c

'- .. :l c· lt ~ ,'f'.; f' • .~.. ; ~'c· 1=' , , .( c- c· C. }7 '1: 0 , ~~ ~\c ..r:''-~'' ·t ~

,L.'

~

,(':r;Z;;" ~

1" • : :-

t

1 t

, ~. s. - ~. , - r ~. '\ ~. . . ~ '[ ". rl: ~ t ~ f' ;:;: . r! ,~~ ~ r v. " s., ,'r" r . ,r ". f' ~.;;- iL<;:. .r~ ~i" ,r, ~ ~;-)'. ,L'I ~ \f- L - '-- ,. iLiL ~ . 'I. ~:, ~ ~. r t t. ., '" !. ~'c \ 'to ~ [:.. '" ... '" t. 't, ~. L, t. ~ ''- \ f • l-.r' 't,' r. <; .t ~ " ~ , " .;:- , .tr· :;-. "'r'" c l \ 'f. t c,.t '" r .~ ~ l-. 't 'i:- - 'f.~',(.; " .",.: "'c' t 't , "f t·" (, "1 l t. c... ,. [ ~. . - t 'f ~ttr L- '~J'- '\ ~l 'tof:.~" '. . ( .. , .'r -:- \ " ~ , " (, c·': t' B - f- - " f' ~: "(, f' c·f~\." . \ .' -r.v c lr. { - \' v"~~' c,'I'~fA' C·l v '"~ . 1 c· 't, .r~ .f' [ ' v1· c· r,;:'" <t.t ~- ~v '[ ,.tr"- " , L~.c, ,. '~..r'' '" t V

1: 't." J

V

f

V

k'

i,l

,

( t.f r

\'"

'0

V

r

-

V

t -

:t.r

, V\

't[ - rc·. , \

r r:t i'·k

'1

c.

.

r ;-

.

1- ~ '~: k i:fl, r." ,L ~ 'H ' cl;f " J f' <;. '-f' ft, \ ' ' , t~ ". ~ 't,., \r 1- '; 'r.,.v.r \ ~. f' .c f: r. c: ·.r [ .\' , ~r. . t. ,. c· .<

lo.

c:

t

r'

'I ~to .. ; frO'.t

.[, c

-!,..

-,

\.0

\,...

~.

!<.

't,

r

f' c, ''c' [.;" V

.'f -;- t

t

~ k".r

t, ':

V

"(

c,' \ \. -, t, ,-' \ ' <;:.~. c; ~ C;"f 'i., ); ~ '. L 'i. ~~. C"·r " ' . ' "":r c· r ' .t ,l " ~ i"~, \ " ,L 'to; ~' 't c t ~'. r.·' ~ '-:f:\ ~ i'" C,r Gi ~ <>

"

t'

'to

Vi:

t - c· (.

"

t.....

~

it

-

,C-

.(

t

oft;.. [, ,,' h c r 1t ~ .~ f 't, I: ~ 1 c\ 't,., b f ~ , . ~ c; L., ~ • .1'" If..';- E c..." [' l- 'H 1-[ .r cf: 't. { f c ~' 1: f; ~<;:. f:; \ E"fA.i '~ :f k c ['fv "-Lc' ~tv.' c ",rr"V"'~ \,..·t .".1.' ~ " ..:., ~ t. v ~ t . .' . '~ ' .~ t s. ~ ~ 't, e,' ~ . ..:.. \' 1, f·\ J n 'k 't- ~ 'v 't, \ [-C \ ~. ~ 't, 't :r:l f '" c f -C . lo

V\

.

r

f (;,v

r

~.

1.,..

c;' I.,.

I.,.

\0.

1 1

'"


1fT ...:........;. 01~1 .,)\

rS 15:..__ 1 ~ ~

~ j\ (">-" 0~

c.sla.,;.,..:S.P ul........ <sL... u!o)l; 01.....::1 ..s~.)~.),J I""'" I.) .l.,> tftJ~ ..:-..~ .J ~ ..w. ..!.AI.".;.- ,).Ju ,.)jl..... jS......,::... ....,..),j~ ~.).) jlS J ...:...,Aj ~j .).l \.) .)~ .;.,~ I,:A...,,!i~ ...... ,,)jL....;;...L...T ~ ~J')~') ~ J <.S.)~ c.sl....-;' c.s~ J..::"i.l ,~.) "-0....0"":; ~ V"',)U JlS:.J.i ~ ~ .":"':'\.) ........ 1..,. ~ ).l ...:...Aj 'I:o~ ~y (.$.J') ....l::-- c.sla.,;# 0i ,JI~I oJ..L..P l.! j,r .).) -.5 ";"""\l,$jlS' .J ...:...A.i ,.r·A;..;1 ~ J.} 01..:.-:-- ~ ~ ~ l,.S"'!t. 0~.).) (.$)..5.:.... ~ JS.....:S lSl~ .~l:-~.,.J;. ,.Jr.!.$" ~ .)~ ,...,..~ ~ 0-'J (.$~ '-! \.) .)~ ("pI,->

..s-J,).)

,j\; .J

":'\...jl...j\ .;. ~\.J .)~,~ ut-'~L...... .J

.)1.,r.1

01...l"":!i "';u

u~ ~

I,Sj.,. I...?'"ly.),) ...:......1 .;Ij~ .;.,)I..j.).l f.Sj'L$

t...,-

<S"!~

,-"".>4

<sL.

.J ~,,1,.>:!1 S~ ~L.

.P ..J..:.l.,:; ~ ~

0~ .J .»).) .)~.J ~

0~.).) j15 ~ 0j~

. .;...;1

J"'""

~

(.5L...

....s:..,..,t 01~

o.)...,;.....S'..,..w

($1->'1 ($.}ts:...... •..:......1 ~.r.)..j V.~I~I ~ ow.... "";'p-", ,.1j\ .b>:'..r....J..j uJl.....:. .J....J..j ...:-\ <S').J~"':;"";"'" .1)y 0:!1 ........J .) ~jl ~ ~.).".....,.,.;jllS~).:.;. ...Jiu )\,)a; ...;...!....J...al.,.> ~t.;.) .l;\" t.f.~ <.Sl:-i j\s.)lj~ lS\,r. (,S.)Jj~~A.,:!1 ";'.J,.,i (Sla..lb,;!..,J .,ll;,..,:.\ lSl..>-:' ~l.:. J ..:......\ wl..>:!1 )1 .....~ ).~•.":,,.'I";" (jl.:... t.........,,:; <S~ ~I."...:. .P ...I) ~ ~L.. ~

.)..j ~L. ~.,s

J#

~

u..w.

(..)L>...

~t:; ($I~ "'-:!\... ......... ~ ~

~>::-: ,o.,..;J~ IIo.;..;.;.,S'.)).., ~ ~.)

jl . .;.,.!.~

.s -'J\' cr.

J' ,,~ <.<"'\.,- .:.ll5:.!.. ~Ar.I.svl J~ . ..r...!.~..... vi ~ ,~I (.$1.. J.J") ~ v~I ~ tl !:~~ . .)~lifJ.) ...:........~ ~ I.; (.$.)1....a;.;1 ~IJJ .s ..:.....,...:. .:r.1 ~ ...:........1 (.$';JLr, .;rs UJ';.) I.:i ...:........1 ~ r5 ~lS i1)L..;1 ~ .).;b oS ~J ~ ~ '<J"Ju ~ ""' ..:-!oY........ J .)..,.$ .;I,.,J <J"Ju ~ (.$.J- vi ~ .J- ~I (.$u..;rs i1Ju ..:.)1..;

"IJ) b

~ ..;-~jl "I-"c>""

.J

,~I ~....r...IJ.) v!"'>:!! Jl.a..!.! ~ 1~1..s ...5..:.:~ ~ J SJ~ ~ J tr"'>",y.! ~ ......>.

•..J.:S r)l..! .)~ ~)j .;..)1..; 0!~ ~ ~I.,:; i f u!~! oS ~l.i.. J.,J.:.,r. ~ ..:.1.;\•• 1~.)\j ":'~J.) ~~ JI......).) oS ,..s).=-- ~ v~ ')l;.. ·.).;\.is'if ~~

elJ tr"'>",y'l ~......>. y~ (.$"';"..,..l:.5 'f!) ~u J') ~ '.)J!.) A,,J Y..r-~..o.-:.. w.. y~ (.$"';"» ~J.) ~ ..r..' c:'li J J.~Iy'1 ~ (.$1.. 0~ ,..:.-..1 ~JLJ.) ~)~ ~.,s..r4 •..svl ~ .~Jb ,;1.,..; ~P ullJl 0-:-! (.$)...... ,~.".Al~ ~ J j....J~ ~

,.)..r:?

,..::....Aj

~ .;:l.i..j ~L.~ ~I,;;

...r

U"')u~J.)

J!.) ~J.) (.$~ (.$I....;..::.~....- J ')J\.jS ~\:;


~l t

'i t ,

,.\:~ . . ,-.(-' t. c- ....:."-. V\ l',

~ :t '-

.

l~~%l~r.til~l{~l,t~t ~~EtilIb ~.; 'G; 1, ~ ;; f I.. \: '" t· ~ ,0 ~ t. :;: ~ .t %- \'If 7[ ~', 1 t 1, .\ , ,; [ [. 'I c' Ir' c' r r c ~ "t. c, ~ l c·t

t

r. c,c tcc·1- cv

0.

~

.....

v

.C-

"' . , v

~[~c"c.\ '~'"

f. [,-

t

fl.'" .

h . . . "''' b. h,V:(tr. t - { ~. t. .r .... ..: ~.~. -~'F c· c..' c' 'i:; [, .r \..' [, 1."- ~o , ~ c: c· .. " .t c· .. r " (' - f;" - - ... s - - '. t. 'r c- ": :.:.

f" ":::.:.1-

r. 1

'to

.,

~

t,f

' r. r. , ,r: '.' 1 -,. l' 't~1 , . t· c; t · [\ t r \. It: . .., 1" t.. r t ~ { r.~ '" E [, '::< S t c, ~, .[, ~ ~ '2 ~ L .t.o \: cd·c ~ '"r. 'r J r• ~t ' r.. r 'v. r c· 1'- F1;. 'v. 't, ... t'-' r - - .r' ,f. " ,.:l 't- c' ~ i' c; f. -, -'i''t 1- _ .. . 't, ~~ ~ f'L.t.'~~. 'I-r c' .r.\. . ~l '''''te 'I. ';,. ".t ~ 'to . • r 't ~. ~ ~ :!:- [;, 'G; [ ~' :r t E ~ ~ [. :[ _ . '" 't. of- r r { ~.. ,~~ ~.... k " f t ,. ! l r 'i . '.ct' ,r c· .; \' 1 v.· t \. . e: t', '(. . \.', \ c { '>" ~ t ~,r r. I,.

c

.\

c

C.

to

.t " v \•

.c-'

-.

,

<;c, \

...~:.\ ..... S c ~... ~ 171 (. .cf,

"' ...

v

&

.

.....

v

~

,.....

\-.t

t

...

'

W

~.

t.

'-:-

c,

v

t.

,......

[. c· c

t.

v

t;

v.,

f>".....

V\

I...

c· c

't,

't., [, ...

'r.

.~

·t·\ ~

<...

\

C.

.t

c

~' ,t

c.. c..

Ir

..

v

;- <;:. .l

<;c,

'"

,t'

<;.-

c-. c· i'L - 't.,

_\.

'l

't.

v c

.C ,C

\...

~ ".... c....."

t.

[

r \, } ~ t' . . t' ~,:~. r. ~'. ;f '- .; ~ : ~ \ £.' ~ l' ~!: ~ ~ ~ f, l' ,[' ~ '" ~ r ~ 'i;. \ ~. cr ' '-;- : ' [ f 7[ c, ,. ~ - ~ • k-" 1 , \ \;. "' ~' t. "'-:[ \ , ~. L t' '\. ~ t I of r.". I.{, .

"

c..

v,

\.0,

"\.0

'.

'.

....:..

.::::

'v.

t", C

_

\.

,

'0'

<;.

-

l"

Fc,

i:

(j)

v

"'-,

....

.1.'

~

1.0

~

:: .[~ ,L <. \ r.r r: ,:'::' '\. 1=,f. ,,,,- "'~ 11\ t 1.: f .t .t c c,. r: b c-(. 'i~' ~ .-t' " ;;~ . <' s' <;-, r':F,~:1 '1 l \ ,"- \ 'r t ,l t· 't , v , G, c 'r. 1 '-", " ~ 0, C'V "" f '" [; .. r. \. , I:. \ .,-< t. \L- r 'v.\.ot-' '" '.

1-' ......

d . U.. ~ ~ co <>.' ~ J :. [,.c.... l!:C -' " c, c-, .r· _ v c &:1

'i:; "'-',,, " 1;;'; ~. '" r.· -

'~

t

cc c

't,,' "'[, .. C, .t "' , .t 'l." v -,

,_

c,

> ...

y..k ",:[ t.:·.l '"' n ~ .;. - f: \.0 t·· l <;. ~" k-' f f~. or !L ,'" .r \.0 .t (j)tr· c ........ r l, \ . 0 . ., " - I · ....· c

V

t.

II,

:: c- ~-;} l·t

<:

cc.t

r 'C

'-:- c....

to ~

v

'''G;V

""'1

C

c

U

l

\.0

\.0

\.0'

-

\.0

\.0.....

.....:..

V)

i

.(

t

"'-

.1

c;

-~~


'Gi t: <;:,}:\ ~ c, ~ 'I f t ( s- ~ 'Gi t J' 0 0 '!' c? c, t -;; ~'~r 'r ~. ~• ~ .t- _[, C\ ~r "'- r ~. .; r. . ,r' 'I. '" 'I [,:t r t' ~ . , , 'C\ . t, >:;. 1-_\ J' '!:, ~ 'Gi t f c' r C\ {: L';: L r. r 1 t '- £; f' t ,r:."r:'

.[~ ~<;: 1 ~ ,t :r

(- r ~[ r. I; . ; r f ~ 't ~t 'L }. ~ {,l' rlq; ,[; q::r. 'f 0 H.~ :t- ~r.r"- t l:'_[r c...t-.t"- c,f ~~ .t! f ~r. "'r. I;; J 1'~'" ." 1_ c.:' r'~.. 1;' ~ ,r C .. > [' [, 0 , -' .\. ~ ~ 1 .... ,r' \,. . \,..'" 1:. t~' . \ ..' t'- -~ !;o, c'(::;,~. n'I-. '~ ~r - !L ·f 'c, ~, ·c· ~ r.' ~.~ '. • '" t ~. 't 1 ' , r ... r ~ "r' C\ f t .. ' ~ '" [. \ ,-, '-f.': ,; 1 ' C ' ... ' '" 't, E'[ 1 ~ !C ~ r, . . , - 1~ 'to 'r - C, ,r r . f -' If. \ c.. 'y. ~.'l· "' .,. .,

t..

't...

V

11\ t

Q

'

-

:

F t

c

iL

~{ 0

0::t..

;;: 0 ~"'t..1.0

1 ' -,' r ~ !~ ~. 1c:r ~ -'- - 't r.~. ~ 'k H: t"r 'I: 't " L'f[' 'C t-'f \,'~ E' f ~~c\.· ,;. :I: t. 1.- f ~y.,l'~ .~ ~ ~ ~ r0." C'-[,- ~ ~.l,'i;.~ .~ -'\ r ~t ".l ~ '"r' c..'I. 'i.{' f.-h C"c [' ~ \.1' 2'-~. '-1-'\ 'r. ) "1 c,t .t· 'I f .f~' r f. ",·f ~ , ... r ,,_ - r. ~~. r "- . "[~Fr~ 1'~F'f"'~ ['lt~o~·tt· ,. 'Cv,'- 'r. :r E' . :r 1. 'i "': ,. ';. \ 1-' 'C'-', ~: ~. ~ .1: ~ ~ 'i.l ,. { [ c.."\ f c. l· c.... _

~t.. ,t •

to,l '"'·1 .. . t

.

....

, .

VV\\... •

r

'.

~

",.

..,

C-'

" ., s·t e.. ~ t: ; \: "c. .. c "'-!.,.:

[, '" t

r

-

• "- _ '

0',

c 'c

'C

...

:l

~

(.

0::-

'"

..

~.

t

0::-

c

'I "-

\,

~

F ~ t; . k. rt tr ~ '" , !t. c..r,[ c. , - "t. t r . <;:,

""~.

, .; , .

!;: .:

Q

r _

11

't. r-'

" ,1: c... .. ..,

r

f'

:

~ •. ( c' - . k. t' (£.\ \0. 'r.. !i. r:r _ [ c· i1. c' C\ '? "" - - '~ ,£','C ~ ~ (,~ l .f', . . .t, v ' c, 't c. ~. " r 't, r ,-,,~. l' >:;. ,

'"fot 1'r. 'If f' r~.' \" { ~. c·~ 'c; 'r. '" r 'h c.. c' r. J' ."- '\ c[:' -. c,' f ' 5-.r c. 't". "- (::; 'i,' _ '! h ,c ~ r .C'

V'\

.

t

I#,

,

C 0::-

....

. ,;;

....

) 'GiU 1''1 tl.~·::fth~

t

_

C' C"

"1 ~

l' [,

, , I

c

't.

1 [:\: r. ,r '" r '(I

(.

I...

c·"

~ LL

r

~ ~. 'I - 't, '" 'r· G, _ .r 'i;; .r 'i. .;,~. F

",rt£n~tL;~

o. . tr~


If.

:Lt. ..:..,;w

,PJ} lSI". rj'l

)\..!.j

..r ~

oS .>.,.:0

:).5: ~~-' .~\ j~ ~ .1........ ~.,......... ..:..,;w . \ ".).),.$

~...r.);.:J~ j\ ~

"::-:'';1;

r>J ..:..,;w ~.JJ ....1)1.01' ,\ H.,

..s.>.;,5. .)~\J ~"J44--"

,-iJ

:~ .S.0 ......I.,.U"" 'j~

cl- '-!

~b ~.)

JL..J ,)

~ ~

"T

t:L:.....;..\S

Middk WI Economic Survey (MEES),JOIVluuy J994.p .4102 ul.!~ J'> ;'1,) 1"'1 ~ \\VA JL..,;.> ;'1.> \T/A' lSI ~.)\

~ r~..:.A.: ~.1'"

.;..l..:!1

.-,,:-.1 \ \V\ JL.. \ . "-! ..... ~-"'"

JS

....:......,;,..a

r--A

~

j'>

Jl..,J

6-'

<.i"J'I" ..>"!I.,.~ I;"';"b j)

t ........s"

.f

'~J ..r /1.> "'J~ .f'-\

),) ~ v~ f'~;; r-iJ..>"! ,.....:, .,/ b "-! .:.o~J

..s -=-..!oj" .~

;IJ.S'..>"! \

~

•..JJI.oU.. ri...v...... 6

""J. ~:S"lJ,) ..s.~L) "':"';"'.PJ~ v-.......T.7

.;..L.j Vi),) ~~~

.x...:J/

.,.-.»1'" .......:. o.>L,.; .:;.,..

MEES, 10 Oclober,1992.p.1. :,,!.S ..;...~ ....,....,.;....').)\

jJJ

JJ'> J~ j» J.> ~ u~

Fereidun Feshanlri, RevoluriaJ and EnelV' Policy in Jran, London, 1be Economic Intelligence Unit,

1980.

:";'---J Jr-

u~

..,.I:S j\ \ \vv Jl.. "-!

~y."", ~J .A

Bijan MOILlVM-Rabmani, F.ncQlY Policy in ifWI, New York, Pergamon p~u. 1981, p.78 ~ ';'1 .til... tH ~..... '''-'!-''y. J .....1.>-"'" vL..)L.. :)1 '\AV JL.. ~ ~y."",

.T-\ ....~J.) J ,.....:.~.~ J);":" .i1,S l$~

)\$ ul.io:-- •• ...:. JL.......;,...\ .;....;,,; ~\J,j.,!l ";".J';;

-.>&..s

• ...:. ')JJi....,. ......

.s:..:.,. \ '.-A ($l~ ,J..!-""

'r"J U:!1 ':":';.,5.,...J;UJ~ ~

....... ~I

uts:...1 .;.4-6... V,!\J.> .\ .;..S .rJ\., ............. V\.j.:-oj\

J.tk"-! .~~

..r- .~I.,;.JI i f ......:. J~1 ..s:..:.,..-A ............. "-! ..:..w.. H" ..:..;;...Jo.

...:....I ......T...L- ,,-!)lS e-U ($t.. ':'s"":'jl

.:.S....:.

Q..,.s'

• .....:.

.~ ........ 1~ J~l vT ~J~'-' ..s..=.....o\ r~ ~ ~ ~ ~1~ •.....,:;.,jJ';":;

...:....1

,.r-JJ

,»)1.>

r-tJ J

" ,"TV 'ul~

~..;...

.s (Saipem}r-;:!l.. .;L:Jl;1 ($t.. .:.S....:. :jl

~.t-'-

lP~ "l~

($\.,. .IJ ~ vl).)1 j\! ,-', J.)~..s:..:.,..-A ., .

~..I'! ":'J~

rr::-.,-;.S 0:!1 ."

J '..:r.1j .~~ ••~ "Teo::hnologie" "Progetti Lavori" ':'s"":'J ..:....1 Eni .~

. "Machinoimport" .~",:, ..r- .~l£:....1 ($l:~l: ~b~ ($I~ '~if .~~I

,..:....1 jlS

vi j1 ,j,!1~~ J...;:....I vl..$ ~ jl$ ..:.)6:-:; .,,.

lSt...:.o~ jl

J.-t-

~J~.11.i ~.s lS),S ..:.~l. j\ ~~.J~

"-! l...I'! ...... ~.Jl;,.. ($.>!..jS'-:!L........ v".U.J~ ~".:. vi~ vl,r.1 oS ~..I'!.:.oi ~L:. ".I,j,!' J.:.l~

.' 1"

. ..:.~ <.S'~:t.-I "-! ..:....~ ~~ j\!

J ~

.~J.Jl.S"~~..:....-.~.I......... jlS jl"",-.>->,· ~".......j.,.:...o..\ f'


N~tiofJalintioo

IS. Mosufa Flm, Oil, Power and Principle. It'lli"

and Its Aftcnnalh, SyrKl.l$e

Univenil)' Press,I992, p. 53 .

.r-"..,-.- '';''\..-r" ,I"r

'(OJ"..n.... ~...u..... ,~~~

J .... 1.:....:

. Irvr '';''\..-r" ,••b' ~ ~ aoll..... ,,/ ,.J- ,~Jy'

J .... 1.:....:

."-0..,-.-

.;..l.jl..J16 .;..l.)l.. . IV ~'-

.IA

19. Moslavar-Rahmani, Enersr Policy, pp. 73-75

.....A' 110

~ I~VV

~

.0·1

Jl.o.)J.....A' \0 .. ;1

,\ \AA 'vI...,...;

',f~

~

j\..:...o;.:.$":'

~.)l.;..

.;..LS.)I.S JI........::; .f'

'..:.!..t' """", .)lj.) r-l....:l :)1 J..O..; ...Jo.::--.) I \A \ JL..)J

.)'jJ v~ Ivor....:l....: ..;;.)~ lI~JI..s Jy' .,s:,.L.:.$.,..:. J.),. .;,.........T ,JL:.. .;..I~ ~.'I'I • ..:...j~

~.~ oJ";L ~

.)'1J v~

tv • ..:..;..b-Y, It.)1S J J..,s...,..~

0;4.

~

22. George W. Siocking. Middle WI Oil, Nll$hville, Vandclbilt Univenil)' Prell, 970, p. 140 .

. J..,s ":"';';1,.

"'--.)J

If .A!\j.i\ It r~..-:S

rl.:u1...-

23. Fesharaki, Revolurioll Illd BuelJ)' Policy. p 23. 24. "Iran Blazing Traill on New Equity De.als For Middle East. " Petrolewn Weekly.," 14

In~l1igence

~.I99I,p.1.

25. lltomas Sterner, "Oil Products in Latin America: The POJjtiCi of Energy Pricing," The E.neW Journal, Vol.. 9, No.2 (l989), pp. 25-46.

..;.i.)I..,.l...l.......

..s ..:.......\ lS..l.oL.)J

~ .J~ v..J.n!'~;>- ~

jI..s ~.r...-i- ViI

~~.; lSI....: .J.,.:....,. ~ .J...:.....o.)..r.;.~ ~ h.!.S ~b .)J

.H·

..s .;.'u. OJ.))T..,; ..;;I.)J\.-

........)- «vl..>"!i.)J ~ lS'u. OJ.)i...J ~ is.)\..iS ~o: rL; ~ ~I,-O-i ~L.. A~· JI.A.. ~ .~ ~\....... \~H

'J),&-SL lI.1...'1 .,:,Wlk.

27. MEES,12 September 1993. .10..,.. , I " "

A ~ ....:-

..s

..,..)1..

1\,ja.IIJ..;,~I.fA

J..,s~.; ~lt -.115 ViI ,flj) jl lS~ S.)J ';"J.JjT":"""'J ~ lSI..>"! .f\

...:.......1 rl.i.. ...:....L: lSI....: ..:..:- fof lSI ~ lSl..... ~ JI.u ~)J

\' ~ I ~v· lSl,JI-)J ~~ 'f. JJ ........ .i1 dlJ )J ...s:..,JI

...:.......1

o..Jo.::--.)

....Jy:

)J vl..>"!1 ~ .r,

"'--.)J I 0 ~ ,;,1.1"11 rr'" I" f JL..)J .J..,s l..,i- I 'A'

lit.. JL..)J


In

....s:..~l S~l

.. .l'?

JL..

~~ ~ ($oj\ •.•J ~..:....o.; ~ .. ~ ~ 0"'; J~J.l

..$.;:r. tSlII.":s.,.;. j\ \J ~ ~ tSJ~l ..;..z r,b r-iJ)1 i~..:....o.; ~ ...:......oj .. .)~ 0L..,.:.~,j ~ o.? .l"">J~\Y .).:J (....s:...,Jl ~L.!. ..:....0.; 01~ '-!) 0~r ~ it..;.. ..:....0.; tSl~ ~....A J"J,) . .: .•H:! u!-:!1.)\ ~~ ./i.) rr r-iJ "! J\..... ~ ~r J') "wr JL.. 0~1.;; 0:!1 ,.>..,,5 J,.;..;.:; ,Ur 0~\.;;.),) ~~ .;'1,) A r-'; "-! ~ JL.... c-'-! ~ J r~ "! <>.;L.J.l ~~ J ..: ...H:! 0~4 ..:....~ "! .:;l~ U-. ~ ".)~ tlJ:;' J\J.) J ~ JG...),) ....;.;I.....l..~ .).".k,,-:, l.~ ~ ~ GS j\ .~.) ~.,-II> ,)'1.) 0'J.,J.:. Ji.J.... tSl.,r. uL....,:. L,.:l ~~l S ";"""'.)if .).:..:. "! ~ J J..jl .. .)y' uL....,:. ~

~~! V::-1

...:...i~....u.l~ ..... l.)\~..>.:.


,fA ~ ~ ~

01.;.,.) ~l.;.> ...:.....,;u ~ ..~...-:i-

.J o~\j <,.S'! d~

'.)~~ LSl.a4 '~~')J~ lS"""~ .;.'i~ ~j\ ~ j..!~ ~ ~~ <.kJ..1 ~ ~ .J ...r..il ".)-"1 ~,., .J~u,-:!j .;.,'1~ J ~b !S1. ..... ~1 vAr.~ .~L..;'....s...,.,1 V..1.,;S ~ ")l.lS 01.,,:; ~ I.; tLo... ...:..A.:. ..:-;; ..:..U......,..

4.S .)rolf c.....,la.. J1.l--- 0-!1 ~ ...s...) <..I"'":""'l;; jl ~ .s~.)~.P ...r..i! ",.,\,., 0L!.:. ~L...- U"'"'~ tJ.\jJ J~.),.'I ...:.....,;,; csLA ~ ,,~. U,) t,SL....JL....),) . J~ 01~ ~ ...:...-1 .,)~

J

.!..:o\.,-

~ '-:!

~ ~ ..ju..1 ~I t; ..:...A.>

J (br-\\b\ )

01,-1

t,SL..

~ 1,.,.::-

...:...,.;u...:.....;.....

u...w.J.....t.,;.,jL ,,,-:,l..!... I.S"""~ C;!U.,

0L..:..J ~I.J ~ ,"by JL....P ~IJ""'I .J ,.:A.~~Il.r.:-! ~ ~ :;J-' JL;lS 0i.;,) ~ ..:.......1 ~I .)~<.f .. .)\'" JI~ 0-:!1 "-1 ..5 ~). &.:... -' J";'- t-l..: ...1LL ~\S liJ .J

"l:--

.)r.' '1~ 01~ ....;...,......,... .J ..:....:.\..:. .)>"':"J ~w.1 ~.,,:; 4..".1. til.,.. lSlA.;.,..t$'J.) ~I...,.;..:.....I ,.rAi,.;1 ~ u-'LT '-! .)~ ~.P ~;;

).,L;.. ~.)

01~

·...L!olf

..:......:-i (,ll....,.; -' ~ tSl~ ~.>I.';lJ"" ..s r.s;>rr' ..J.::w,J ..; ~e r..kJ.l .,:.,1.;.>1 L .s ___ I rL>- ..-.... .}WI "" ;\jL ~ ;\.:;.\.... ~t... ,.,5

..:;1) I.a ",;u.i ~

1.....:-;;

~ J~ J....&j ".s~.).? ~.,..,

'III'~./J'! <oS' "L.

.I~

~ ~

..:...,O.j

~

• 'I J":'" . '

J"'" .)

(..w. .. >' -'

.. v.

t.,..l

Jl.:.:SI)

J..j\.,1

. ___ , ",W-< ..

~L

0..;...!. ~~ \ \Y. JL.....P .~T.).) .. -....:...:.5~.,,:; ISla.;# .)~I ~ .)~I .J ~

"-!

";""'.l ..:.....;;

.J

~l- ~

J

"1~

"':"""'.l

r:;l:...

...s::....,..,1

.).l

J.l

J

.l."..J.

~l.. ,.;..S'.;L:.... (.$1...)\..:..;1..,3 ~ -'

...s::....,.,1 lSL..;.,...:.SP ~.,.:; -' G'.I,.,...;..:....I ..:.L.:-t.:; . .;....:....:........,., ..:.~ .)~I ~ ...$.;:r. I.S~ .J ...1,..\.)..1 L....:.JJ .) J,.,..:S

..::.Sr.

. :.l,~.l.~ ~ ~ ~ ~J ~I . ..,t.,j.,)\.,)...:.......,),;1 I,) .,)~

..t..:J.,:; r:;L

~,).,)

':'P,).Y-rr.~"".u)..:...A; ~.).,) ~ J ~'1~ ($l.~W j\ '1~..:-.,)

,;1 ~..J;...; .).,) ( ..J..t.")..$ ";'.J.... j\,).,) ($4")b,)l,.,J ...:.-:; ..:.t~~\ 0-!--G ..;.~.".:; 0:!1 ~ ,).,) ....:......\ 4":-;; ~ J c.fi~ ~ ($\~ ..:.1. 0-'........ ..$,)~ 0L.L:...:..;IS .J....T .,)~J "! ~ lSl.,;L;. v..:--G ~\ o.;l~,).,) ..:.-:' 1S")\.iIlSl. t.i'\~ l..,)\.J....J.) w~

..~~;;

($I.a.)"..t$ ~ .. ~...;.,......-.. lSt..,)"..t$';\~;; ~.)......:; ~

J

.~.,)..$


I£)~ ~,

~J ~...s:..."J ~J j~ ~\

c-L-- "! ~

~~ J~J.l

"-! ...s:..."J ~T )1

J.:.i ...:........),) ~

~4 ~I~\ ,..J..i) ..;......,)

c.sla,,\..

..:....:J

~

t...

~t.:..

~.),) ~u

...;.......J ~

d;;

,)~J~

~"! J..:i..! ~L..;.J

4.l.L.... ,).)y \ UA ~I .J,,} 45 t... ~ ~;; ~ <:J.l.? ,)-'~ c.sl..r.' c.s"..u:- rWI ~ ,)y.

......""'i~ ~,J.jl ~ ~I-, c.sla ~ 'r.;"";' J..~ U:;.?'.)<u.),)~ .~,)~ 0~ 45 ..;......\ ~L...),) ~\ -' . ...w'-:o ~ \" Y'I" JL.... .),) rL;... ..:....A.;. J:.u.... ~ j\ ~.),)

JL.),)

r\..;..

..:....f..:,

0~ \.

r"'-

'1"1

,)-,..J...-

J')

4""':; 1 Hf

..s:.."J1

~~

c.su.)..,...:$ ...1..01.),)

...:......I...:..;~~\""'I" ,c.s;""";\ ~I ~ ~t;T "";..,...k )1 o~ .)L.T ~

jl~) ~ "! \ U~ J

JL.o.),)

...s ~

~~ ~~I'y ~

~

~ r\..;.. ..:....A.;. ~-,...,j)1 ....s::.....,..,1 ~

\ \ 01..i-!--

'''Y'' c.st...JL..

~

(,)y ...:.Ho;! ~ ~ u~

u\YU"" 0:!1...-:'~

...:......1

45 ...s:....,1 c.st....)y!.$"

\~

~ jJ.) .),) ~

"""i~ )J)

O,)Y. .......

J')

~ u~

",).)..,T ..:........,) ~ ")~J,) ,)y 0.) ..:.........,) j\ 4..S I.) ~I c.suc.su.)..,....!S r-r- 4..S ...:.-1 01 c.s\~ .... u~ ~ c.s\~ ....s::....."J1 ...s:..."J )J...... 1 ............... ...:....-;. u-'lS \ U· JL. .b.....1J l ~\.. ..:....A.;. .;lj~.),) ...:........1

"I.) )1 ...1..01.),) ~ u,)..r.' 'j'-:o.),) •.)Ij~ ~ ~

..:.........4-

4..S ...:......1 uT j\

'''''9' JL.. jl.;5) .)Ij~ ~ ~ .:........~I........J.~)).- ,~;; ,. ;..A:,,.;\ t...~

)\ ";)-0 ~I...- J.-I ~ <.........A.:J~ (..:........1 ",)oY. ...s:.....,1 c.st........ l.i...-:' ~) .......... ~~~ JL...),) ...s:..."J1 c.sla.)y!S ,..;......~ ~I JL.s..l ~.),) .,).;1,) .;.,ul.:.... yT ......1.),) 45 ~~.),) .J...:...!.J....-iU"" rli.. ~ ~L.. jI ~ ...J.....p.),) ~. ,)-,'"""'"".)') u~~ 1 JL.y u ..:.-::J b~ j\ ~ 4.S ...:......1 ~\..i-!-- jl ..,..:.S IJ..:.A:. ~ ~.,s U"" ...s:..."J ..$1 ...s ...:....:.b ~;; ~~ JL.. ~.),) .'"'"-!.,)..$U"" c.s..,,;.S ..;...1.),) J ~ ..:-,) jl I.) c.s~ c.st.....;1)'-:o ,)y vs:..... ,).)b ,,~ 'i~ ...s:.....i ,...... .s ..:-i ";l.o.,..lS L ..-..,uo <JL. J.-i <lL.. . ';'i." ":-''-<

""9'

.~

~\j ~ -' y..,J.L:...l.i ,)~ c.s,)~~ I.)ul ~~ .;5 ,..;...Ty ~L.-? c?l.;~ ~ ~.)\.;.. ~~ ~

c.s,,;,,;-,,",,",I

r-r-

,01.;..,- '-< .s

I"" 'I"

j""r'"' 0~ ~I jl

.)'i') ,)J~ y. ul~1

J..;..:.:; jI ..;:.

4..S

..:-i ..r.o~ "l...,.", ,.::....;b ...,...., JL... 0'-:!~.),) .".J....!....s:...."J c.st....)y!S )\ c.s')L......:i

'"""-;:--0.)

J ,)J~

'1"\

.)':1,)

,).)~

T· T

,)~ ~

....s::.....,1

.)~

~ .,)~ f· ~J';':'J .,).)lJ..:..."~


r

r ~. { .: l' v 1 ~. ~ ~. "'- 1; r - f:v' 'i.;, C\.-b '1(.: \"'- 'i ~[ r.t .rCo, '"c.. ~.~t~ ~v f [.r-- .~ 't. ~ 1. ,,: cl" ~ ~ n c ttc,. : Ci....... i. }. :f.. '! ~. .. ~ .r ~F ['. ~ 1 .":'. 1 -t· ~.t.; J"o.~ - ' ....., t .:- ~ :: .1d: \' [ u ~ :r [~:~ c r ~r iL 1 f

r.

<;:. ~

f· r.

It

v

!L

~

" :;

't. c· 't..

<;:. '"

t1

S;-.I,.

0-

q"

I.,.

t1 Ji}~;f{~f-1~ ~~~t~f~[ ~l~[.~t~~{t "f r ~ r 1-. '" ~ f r (. c ~ ~ &·r 1;.~' ~. . t i k ~ r 1~ n 'r' '; r'r .t.k} [: ['f ~'c;~ 1. ~. :F :F.r } ~ 1 "'- f "r ~ ~ 'i: r r L ,-.t ( . ~ 1; 'l~.r 1 ~.f· .f f' .r. i. c.. - !L 1" f t· . ~ \~ f;C ~ [. '\~ ~ ~ t ~ [!O ":e. 'fCr' ... ' i):: ,- l iL c- :;V :;r ~ • - 'I ,v r(r ~l ·tr \::~.f. f.. ::c 1: J ~ l L {'- "~ c" cr' ~ 1 r t t.~ t cv [...:. ~ <-:-r!t:-c.· 'I [. "cc ~. . . ~ r :-" . c· £ . ~. . ~ . - \.r [ . r· t [ . c· r ~ ~. t '!. ~ ", r. r ,. t;'.[ .. ~'!: r ~ ~ e. <;:':r c.. [ "".,,:: .C- "t "h'r ;- ~ r. E.f ~: .:- '" \":F ~ \. ~ ~ 1- c [. c

; c.

l'

'"

.

c

\

1;.

>

c' '\

c

v.r"

L. \

't

t

v'

1;. v

v -

•.

.

t

'!;,·t.'t.-

<;:. '\.

v

~.:;

c=

f

c

.'r ,,~ ·c

t 1.; '"' "l.

v

c

"- 'to

[

"

r.

c

t.. ., Co,..-

.r

C

, \.

v

t ~

IC

!: \

;;-'

'\.

>

.'

r

> , •. c

.,

or

'<-,

t ~.I..." v;;- •

1...

E. t. f [. \-.t ~~ "" f. 1· v 1 "p" 1~ r, v"'- C\.- " it . :f=r { \

i.

\.

c· ':..

[' 1 ~ c·

't

v

.c

·

F

't' .. '" c'

r'1.. ~r J' :: r r ~ 1; i.

'to c L. or'('

v

v

!O cr: Co, "-:/ c· 'L' ... ~

~C"t"[: (I

(' c

c

.t

\'

'I.

,,-'

i-

v

v [' '" \:

\.. \.

l.

'l

~ I:-I -

<;..

y.

/

.

~

f';t J v . ., r '~. r c~

1 k\ ,. : r

","!; ~ c· f1'

.!.

v

·f "'t

. . -.... 1: c'. 't '\!: .. ~ k t. or 1- c; ~ ;- r -:- 'lc ,~t • t:F . \'- .L t .of :;r "I.,.' ~ ,r' c.. . . "-... t·c-F 1 't i ,1 -

' t'

'"

'to

<;:.

t ~ [·c

t;.

v

.t

v

\...

cl, v

v ......

or

v

v

t.·v

v

'

\.

v

.r .. 't

&


c,. ,. <;c {, ,. 1. ~. [', s.. r. <;; c· "- "- 'C <;c,,, ' l" - [' ,t to:, t r' ., t·., f r:. "~ (" .,,- "-r ,'t . f·f'. t"l - r~ "-t ' " ,,-l '- - c' f c,." r 't, ~ " ' \'~'" f' <;; r. c, c Lt '! '1 ';; S ,l. '" 'to 't, 's { f" '!.,." _ t: J' ~ (, ~ <;; ~ ~. V"· <;; 'L, C ~ c,. -.r ~. ~ ~. - 1;, ~ :r' ~ ,~. ,l t. c 'r: . 1;, 'i:, ~ ~ '! <;c J. "~.Vi r.- r c· r 't, ., L <;; 1 ,,-;t " - ~ " " ,. -;' '! t f : c.- ' ~ ~.I" c "- c- C \;.~. " '" .!. ';; ~~' ~r <;J (1'" ,f' ".~'h 1,' ~.," r.".r c-: (. .r t.o t.. G, "t, , ~t (;,

"[,

<;; ,. "~_

't, 't .- F

5-

r1

t.?-

0

l'.

,:,

~ ~

c,.

&

',."

\' ~ 'f ~

r

r 1- r.·t r·,"

1, l-c. 't ·t

"c

c

'I", E

,,-., c '"

,,-f'

(",' -c (;

~t'f~l t~5-5~~~~l~le~~~{~}~[ ~rft~ ~'. 1 t { r: f ~ i.. c: ~ .t r f.... . ~ ~ {' ~ C-... c- t ~ l?; t, ';; 'It :- J' c,. t <;c, c,. '~ ~'1;, l t ~ c f: ~ t::" r- f t.

b

t.

1

!;.

t.

t

l,.

f~~~~t~l~t,t?-~~~~i~th[~~~'1 ~ 'l" 1;, '< r. "- - ~ r 1- ~, -, ~ l 't ~ r ~i~" ~,'I ~, 1;, ~ \. . ~: t F 'l ~ 1 (r ~ ~' ~ 1- ~. 'f; ~t,,:L~, t, f'~. ~ T ~ iL L ~ J' f f'} ~ ·f ,f t 1 '< ,f .~ f ~ , £; l' \- ~ l: J -r r 's 1, "" E' ~, f - ~ "- . " [' .r f" ~ ,r " t' ,. t [, '1 , 'L, r t ' f' f. ~ F{-:~' t f'<' Ff '1 f 'f' " "-~ 1: 'r 'r. ' ~"~',r '£.tof' r ~:c '~ t ,.. c, r v.. r . ........ ....,. " t· 'l 'f r:-}~ r 1; ~,r c ~ {, -1 ';: :p :- ~ ~ f. i;;:- ~ ~ f' ~ " ~ 1 ' -[ ~~' J' f' f~ u 1 Vi 1 '; ;-' 1 .~ 5 r f [ ~ 1- 1 t ,L ~ t. 1 r ~ -, ". v. 't ,t c c· -.t, 't ~ 1;'l " \ c' .r!O c," ' .r,. f:., " ';; ,.' l- .'t ~ r ,lh to t'1"' ~ ,-;:: t.; f' c· f ~,'l ~ f 1-- ~ r -[ l 1. F 1; 1, 't \ 1 ~'. \., 1. 'r t .: ~ \ 1, f [\ _ t c ,\.

t

0

c

- r"I..--

[c

-

c'

t,

c'

"<;;

t

",

('1..

-'L.

"l... -

1.!:

I:

V\....

't ,{

<;,.

<;;.\

C'

,

?;

t

<;;

f-

C,

't,

~

't: "

';;

~

<;;

,l 't, \ 't,

~

,t

c'

.-

c'

_.,

[c

. '

c'

r

['

"c'

~


lOT ~ lSl..J.,..!s ~ J-U b. 'u-"'l:- .:..U~I J ~IJJ ~ .uL.1 0-!-! .:...,lA;.. Jl;....\~ -' ~L..:; J':' jl ~l:. ..s ~!$'" I~ jt \; ...s'....,1

r--

..s ~I..-~.S J ~\..:.-.;; u;.t.; 'j~ ~ ..;.,.;...u)l.,. ..s ..:........1 ,,;w.....\ ' ../',A;..~Jl.~ tSt..)y!S w.. ~1""';.).. ~ .).:. . .........:..... tS~ J.J") J ~y ~ ~

'.)J'"'---'

J')

.)~ ~..,.:; ~,....J.;. ~

.....s:............ , ........)b )....-i

lS':.I...-\.:; -' ::\;J,j.iJ '<.S!~ ........-:.. ..:.I.;\..\

4

.>\

lS~J..;...;l ,~~ •

.....w

~L..)."...!S oJ~ ~I ~ ~.),j.i

..:..\.:.\5:..\ lSl.)b ~ ...:.....:.1.> ul.,:; i f \.;ul"r.1 J .)Y':"Y ~L.l tS~;;~..J;. ~ c.oP..,........ 0~ ...... ,b. ~I ~.) J,.,J...P dL...;.\ ..J.....-.Jol T' ..yy ..:.LJts::..1 ~ ~ J ~.).) ,. • .lJ...u.. .).) .~ o.)l4.:....1 U-:!I )\ ~ e-=-J.) \.) .;I....,s 01..,; ~ ........... 1...- J\-..),) .......:..)\,) .;1""'; ~i ,),) o....... j ),) ...lWl.".:; I.F" .».) ..s lSI t.j..A.I~ .:..l:.LS:..\ ~ JJ .:.~ J.,..J.:..;.. L..0J ? .~r ,p ...::.......,5 J t..,Py.- 0~~ vy;- ..;lS'........5..yy . .:.),., ..,I.""; ~~ J ~ r;:4J ,).:J ~l.. JL-,p ~."t .~,;; ~I ~ uT ($~I ~ J..~.)~I J~' ,'.~.) 0l:--.;\ ~~..s ~~ V,!1 ,..a.>i..y.,:;~,);.

;.:AJ.i1

l ..

.~ ~ ~li ~

'-!

jL:---

o.)I..J

.l

tSl~ .)~

.)ol

...s:...)

tSL....;.,.,.\

..s u-"1J:a) .,;1......

J ~~ ,tS.)>-- 0~r ~

))~ '..;"'J::"'~ ,~u.) tSL.~ ,~ 0~~"":;

.;.l:.1.S.:..1

..s ~L....)y!.S'

w ..s ..:........1 ~.) 0:!1 '-: ..:........,).) o...l..o!.

...:........1

..y.,.:;.).:.

-' ~,>I

(.).,.-!- ..::...;u ";'."...J J

";'.J.... )\,).) ,).:.

.".....'"'il:o

~1.,;.;1 ~ ~ tSlu~ ~~ ~.)~ ~l.;Iy ~ ~;; ": ~

.}JU-

J.J...,J

.J....\,).) -'

J

P'

..:........1 .)J~

'-rJ

~ .).:. ~lJ ~ ...1.a')~ 0l.!..i .;Ij~ t......,:; J u!oJ""; J ~.,:; ~ 0:!\ U~ J "';..,.I.A ~ . .).)~ ~\ ~I.s. u':.l.. ,,1.:;.,5).) ~ ..:......\ lS......:l~ ..;...\).) J

~luLC .)J~ ~ \) ~.) "J..$ ~ ..:.......1 0-:!:1 ).) 0lS'~~;; j\ I>J..,$

...J.:..),.? ~ ..~ l. ~ v:J) 'i~ jl ~\~

I.:; ~\..; ~.;;

J..:.!.,:;

ou,r JI..ul

~

";"..\..0

U 04

01 )4-.) ...s:...,..,1 S ~~t.; J 0L.~l> ~J .)~J ~ . .);\.) .....;)-- ~ ...s:.....,..,1 u~ J ..:..!..,.5I..L.).) ;\jI..~ ~

0~r ~

vi jI ~ •..w.

-=-l:-

j."a .. ~.).?

0.)..,51...) ~).) lSl~ J

,,~.) yj).) 0L.jL.. 0:!\ '~ ~ r....-:-"~ .;..~).)

J 1...~

L...:....l ....-:!\.... )W

,..;..A.;..;I

~~).)

&

~ lS~ ~,,)....,:; J

..w. ..;...J,.,...

"J~",,) ,.)\.)

0L.:.:.

J...'l:i

cS,,)~

)\j~ ~

.~.) ~~ ....wS ":'-'Ju..),) ).) ~ 0~ It. ~.,.; ~ ~


T- to~ 1;, ~ ~ " r· ~ G: "'- <;c < [, "'- ': ~t f: 'I". r. r ,E t 1 ~ - ~ .\ r \ 1- '!. rc" 1. "(",

C'. ::, ': ~

::

.r.\" t ,;;r 1 f

r t" <;:., 'i ~ ~ '1 ., 'L, '1 ; c ~~ ~ ti c" f&-" 1 .n~,. r 1 'f ~ f ~~ k r. ~ 'I ~:~. f [ " c" J - "- '1 E'l t 1> r· t ~ 'i c".'f- 'k ~: f' ~' \r ; "- ~ "'-" ~ -, <;:',t r 1:" ,t, " ' . ~. r c <;.c

G ';;

t

G;

'I ~. 'f ?- 'l" ~ J 'L, ~ ~ J':t ~ - 'b \ ,r 'tt,r - [ - , C ,r " l 't '" r.; ,r 1 [5 c "'r" ir 1.~, 'L, '. . iC· . <,;- ,r r. E f . ,. ..r· , " ~ r • l' r· ,,-. r. lr.. ['"J' h'[f-f-"-~ '; c" t.r r. ,: 'I "- -:- I t c; .. I 'f: ~ ~ 10, \r Q r . t.. ~. { .t v v . c.,

r}1:~ 1t ~ '; L~'<;C~

"

~ f ~ "- f- .~ '( "- f t ~:- ~ ~' f ; ~. t 1,.. }-

'E c

1?

't

"- 5 ~

t·l'

~. t ';; ""r " <;.c t;: \,- "~F r

t· t , " t

r';;r.

,," Co, ~. :r 'f .t, to .;:-

,r ~

rr

~ ';; c· '-

~. \

;:- ~

&

'>

~

.t. ;;-

.t c"

C'

~. l f 'r '\ '"

1;';-

,t

h

r. c 'l t,~ . ' ,r' Fr."

c 1;; c·

t r..:.:r

.t",.~,:::,~'~

-.t

f:

"

: ,c"

~.:f)'"

,r

f

", b-

r. 'I ? ~ r 1:. { l : ~r~ ~ ~ h.l t 1 r !L G\ r. 1 . r ,,-I: ~ 1- 1 "- " "- t ~" \. '1 H' ~ ( ; r r" r ~t ~ r r [ " ( , :r ~ " ,l -:- 't ?" ~ ~: ~ ~ 'r" r. "'I .t ".£. ":r ·f " ::, ~ '; ~. ~ 1 'f '!~ ~ -[,~ 'f-·r ~l l' 1. ~ ~ t \ ~ 1· "-r-' , 1 ~ .t " l ,l 't, l . '" l . . ' ir '1 'r r .\ [ "- 'F ';; : ~. f \ ~,:r f.~, r. t c; ~ ~ [, : 1 '; ~ ,l r: 'ir·' r 'l ~ " - "-r . ';: 'r.r 'b-. " f -t rt r·' 1.=- '"f .'I. '1.'{co , ~. r 'f ~. ~ tr':' n 1 1;;' 'l 1i r 't, ,1' vr. r '; f r: 1\ 't. \,

f>

';;

c·,

'"

t.

l.....

f: '"

>

't,

..

C' c"

c· ,

0;

~

> -'

t.

!;7

';;

"I 't .t <;.c '.

.r

~

f J', J :: ~ \ :f ~( 't: ~. [, r ~ l

-" f: '~'; ~ . ~ c;" . :rf .. 2 ';; :t

~

&

't.

E

G,

t' <;c

,

't, {, .t

'l.

~.

,'t, r" "

t;

:

Ct·

.r

-

c

~

.

c

t !<:

't,

c· r

~.

r

"c· ~


I.' ,J..,;$ ,,~.)i~

.w.~",.l

\.) ..;1....... c.sL.. ~I.,....

....s:.....,J ..l,? ,),...a.

...u.1~ ~r ~ ~

01~ ~

,....

Py ......

~J '..lp .)~I ~.;r !S~ ~ ~ (..

~\ ~ . ,;.,.!. ...u.1~ o~l: r--)\

<uL..)l... ~I .)~ .)..l \,,>-;!.J ~ ....s:....,,1 c.s~l S ...:.......\ ~ . ...w. ..... I~ ~ ~

~.) c.sl.

4.;...,.",)

.),)1.)

lS...$\..)

.)-"!".J

~ .J..>.>\') o~

...G)

J

..s..,;...:....

&....s:...)

~ ~

J

(Sl...a.&.l ~

j.",a

rJJ

.;.;.y:.,f ~

~ ~ L..; lSl~ ("l£:J .J .)\.)1 ~\j.) "! \.) ..:.....i:. .;!jlt ...t..a..l ~ .. j~1

u",.:St ,)'>

~l; J~ j\ .s....,.,I.~1

JI".,s

J

v\......!l cJ-f1.,.;

~

jL

($.)lS:...... .

LPL....:;\ J

.s

.1-:; '- .).,.;. '1 flo t..>'l:- ~ .:.L;)l;.;..\ ri'.> ~ .w. .........1..,.0.-

•...:.......1 ~ t.J:!\ ~y ~ ~~ ,).) r-' 0 i ....s:....,.,J Yr..)~ ";"...\.1;1

j!J.) jf...ul

...G) r-r-"" ......... l:.. 0....-i 0l:!l: \; S ..:........1 0-:1 ol5'l01..J;.l; ,,:..;... jl,).l ,rl ~ .).l

I.;

J ••: .•.H:!

~

~ ~

.....1~ <.A!l.)\ ~y ~\j 01.,:..:.. "-!..:...A; u-'~ J,.,.....-..,)..l

lS..r:-"'J ~ .J..>I~ I;

..lb ...u.1.,>. ).)

(5~..,..u ~.J

.)'> \.;

01..jL... 0:!1

, ."".;,S ~I~ .)Ij~

~.)

e.,.-

...1..:.A1.,.;.- .).,,-;.. c.s~y~,...J<. 01 '1 0i I; ...s:...,.,1 "w.s.1 ~I ,c.s~.J.J..>1 ' .I':!I~\ ,JL... J...U ~J 0-:1 ...:....!.b ..J..al.,.;u ~l..;.1 ..J..:.l;:; ~Ll.,.:;

.J

jI la.;y!S 0,!1 ...:...A:.~...w. i~1 .I':!~.) ~ . .)~ .........\~ ,)ai .J ~ ,~ l,r JA..... ~ L.. ~.;r~"JL...~;; ~T Jl:.. ..u5~ jJ~ ~ .).>l..:i:-o v· ,... ')J.,.l..:o.. ' ' :!It \.; L.. vi ~.,.:; ~ o~.) ~ ~.).) ...;.......\ ~ ..l.)l:J.::..

.s ..;.......I ..\.:;.,..$" ~ 0i t..;."...:.S 0-:!1 ~ ~~.,;~.) "~ ~ ...:-..:.b JL.... • ...t..a.> '"""'y Y lS~;:; ~.)<. .).) \.) ~;:; ~u J .;~ t..-.,.:; ~I.,:;~ ....t....!.., ~

c.s.:,..:."..!..il ~ ....::I~I ~~ '-: ~ t...,).,...:S Vo:!I ~ JI-. ~,)" ~\S ~ ~ 'rL...:.......1 ~ ~ ~ ~.YJ,) J.i-b W~,)" ~;;~L; . ""..$ t. 01 .;..\,)"L.... ~ti ul.J":!l 'ISr o ~ .:..1)•• 1 ,.:....~ q.:;lr '(.S"~ 0~r ,~L.o... ~ ..P ..!..ily,.r o.;...:..)b ~ o...-.o-~ ~ ,,')l:4- V·· "~..J...>..)" ~ ~~j.i., ., u.:.-ti Jl..... A· j1 jJL.:;.. ~\..j (.SI~ I.) t..0! ~ ~;; 01..>-!-- J..u.. ,)~~ i.S~;; 4>J" ~;; J.:ti ~1j.i10\s:"1 ti~~ ~"o~ ~ ~ ..;.;5 .~T J" ~ ~~ tf" ~ , ~I..I":'~ ...).A"tf".;1..,;; J...;.,..:s ~I ;~I ;" I; ~I v--r ~ ~ (.Sl...i..c.i J..l.!. 4$ i.S""';;"J..u... uL.jL... j..S:.J. ~ ...s:...}


\

.. r.,S'!".,s- ~...u..:..

...s

d).ol UW.( ~ -)I..;J~J

J

..:...~ ,,j\r '0\.,-1 ,(.p~ U~y­

..:......I.)~ ~ ~\~.) J.;..I. , ' ... '

. .l!"l ..ul~..:.~ ;""\,l! ,..:.......\

~ ~T (Su,JL... j ,) \.) ..::......:J J ~y til...... ,p ....s:...) ...:.......lz.,.. J J-JJ 'i".......1 ...ur.1..,..:..:. . . >:.. .,. ,1 .)~\ .).l ~ ';).:.'1 ~..,.......:......A:. 15\,.•.:'),) ~ .,)~ ,.J.,.t,1~ .lJ.}J J (,$,;....,.;1 CjL.:... ~L... ~~4- ,ul5'..J...:...S J..-.- <.S1..Jr. ..:........~ J .)~ ~I~ tS~ \,) .l.,-;......;t:. -folr:- ~ )j~ ~ 0~1..:,3 j;.. c.sl oj\.:; (.Sla..;..,...t$ ...:....!.!..is' ~-'.) ~ ~

...s...,..,1

~.l~--,,"" J lS.)L....-::;\ .)~!

C

~ ($">":,)';;

~l

.....;..)~L. ~ J ISjL..jL;. ~ l:i .l.,)\.l ~ ul ......;l~l ($~ r.S~;; ~~ J ..:..l:.lS:...! oS ~L..)..,...tS ~ ...s:...) ..:...~ ~\...ur.~ ....I.:!.l ~ \.; .)~ ~;; 4S ..J..A" ..:.........,.,..i uL.jL... "-? ....01;;\$' ~ "-? ";':').:1 ....;;T .).l ~ 0';""'" .)# ...,.w. ,.)jL. .,;,S~ .)y;.. .;,.;...jl.p J ~T ..::........~ "-? ($';; &-!-J,) o...w, ~\.:; .;l.i..~ ..J....p.).l y. j! J.....:.! ~l. ~ ..:...;) o.)L!.1 1.01,,-? J..,J.).l .lJ...u....

.;;.s ..;Lr.- w.A:. ~"':;.P Y rr- .s~.)~.).) ~ ~.) ~ ...s ..:..........:.1;; .;...:....1.,.;.- .)~ ...;...:. ~\ ,~y, ....:.......\..J..........y

,...j\

..:-.....i 0-'~

.J-' \.)

0i .)~I J

~ V!--t:; ~

tSt..,,-,-:!jA J j~ .)';y

~ .P

:r;.

JL...

tS).:$ ,:!l....,......

04.;.) J

...:.......i

t.:. y. ~ \.)

.s ~~..::..AS'~

uLr:-.;.l 01...;...:-.

\.:.J..l

..::...,;u .}w.! j~

.~l:o ~b

.)",:.. ...::........)

0:!"':; ~l: lJ...;y!$ 0,!1.p ~.,.:; .~l. ....u.1;i-- d~ ($';; ~~

;'.)~

.P

.).»

~Ir-- <.SL.;..tz ..J..A\~

'i\>

JL.... ..}o.;I...:,..S" J '.S"""J.r! .Y' (5;....,.;1 .}lJ1 ~ ...,....>l;T ..:......1 0.)...$ ~ ~ '1" \. JL. t; t;,.l tSj."..,1 jl..G\~ \ ,A .).,~ J') 1.:.......,.::.... .)~~ ..:."Jl.. Jl.. l:; ('I.> ..::...;.:,

{$.)4-

.s

.J......"..).l

y.,.

, .... ,'\ ., y .. ~ JL....).) j.,J J') ~ U~ Af,r J.)L...... ~ ~.,..:..jJ ('I.> ..:....O.:.~."s <st.>":' L;.l.4:; '~J ...u.\".;..

y.,.

Jl...).) j.,J J')

~ U~

,j.,.) .).) ~ 0~ 'l"YY,~ ~ ~.,~., ., ",:,4--J.,1.> o~ ~y <su.J~ )! j.,.) .).) ~ U~ "1'0,'1' ., ,y •• ~

Jl...).)

~~ ..:....;..:.~.r- '-'--'-J.) '1'''1' ~

...::..........\ ".,w ".)j ~ T·'· JL...).) ~~ ~ t...<..r-

.,

~~.)"t.>. .)~ ~ ~ '-!

..s .:........\

J5 '-'--'-.).)

fA ~ .,

c...L.!. ~l:; c.)L.!.\ ')Jy ..r-.)..>""! .).)

~;'.1lJ U\.J.=.o ~";"....l.o )!J') .).) \J .)".;.. ~;. ~\~

C ,,;u.J~ ~.,~.,

• ..J.j!.).,...1..o..o J~ ~.)

J#

~ ".,..,$ ~ .;...;l~ ~

..;..jJ

"}o'!'\ 0~ "J~

J')

oS

.............;.

~~\.:;.....


I.' IS.>.....:.I ~r ~.).l I,; 1$';' IS....:;...;~

.L....&.I

..:..;... )1.).)

4$

~ IS~I ...:..-""'; ...s:....,.,1 ~ o...t...:..:S~..,.:;

..:......~ J ~J

..:........1 J.,..--

~I.),l

J.l .J,).}-"

rr-

.~l:- ~.,...T

u-':<; .., .s

",1..1",1 , ",1..\..;..>1

L..># 0::!1

~u U""~ l,uj

01.)

.s uT~ .l..J."...1.o

~I.).l~..,...

,ly.. ~.lS' ,.:.t...~1 j! oJ? ~I c.S<f" .,.tu .,...L,- ,..,... ..,.,.. 1..>., ..:.-L,,.r"J,)

:')..",$ .;I.,,j ol,j\.S' J...!. 0)..$ ....,..l.i.. l.

0'>

~

I..J......... _. J ~...:......;....

J "........' · 1 v~

••

J ~.,.. J

A

~..,;

.lJy>

~~...:,.!..j$

I!'.,

...... ~ • J""'

~.;..L.

V'"~

~ ,;.,1.4.:''':'''''':- V:!1..:....!.S'j'-:o ,~li.) u~.),.) ~ ~ '"'-:!~ ...{...."I ,~

~ ~~

.~.r.? ~.P

Jl:..-. J

..s.)~~""':'

()1S..\ iJ-:>L.. ~1 ~ ..;.S~ ..:..AI. ~ '";-.;I~

Jl.!..:S"1 ..:.~ ~ L:; .J..!.~ ~ u-LW1 ~ lSI.. ..:.S..,..:.

(jl.:.... .r-L..

...y.,::;

~..,.}.071 ~ ~.,.:;

.J~ ~ ,d~~

.:.r.1..:..;,.,.. " .. "i

J

....-J ,l>"':"J ~ ~IJ lS*'y r:?;Y J ~ J d'~"!1 e'J IS'"'-:!.l ~ ..l.:!l: ...s:....,.,1

~ .).,.k~ "

..A!':i~ _'t'

.;Ij~ ~J 'lSj~1 ..;6 ~ l. ~ 01~ IS~.) y' I.;

J ~...I..:!4

J

,L,I.&:;

.;,':l~

(,$.)l.S.:.....

J

\; ....s:...,.,I...;.)l;,,:,.......,.:; ~.s..:-1

~I-,..;.

~ lSL..)"...:S ISt~

,u ...,1,..\ ,l>"':-J ~ W...u. 0-:!llSl...-!....s:...,.,I ....:-..;;b 0L.jL \; J.,.1.4 0,!1 ~ lJ..l...:-J S ~l.) l,.-:; . .).;i ..:.......,l~ ..,....,J,h. 1S~t.. J ..::....;:-i 1S,rS l:o""""":'.J,..,.i J ..~ w......" 01.,.:... ~ ....s:...,..,1 6 ..;.,.,..\ 0i ,)jL... i f ~.l..: 015:..1 ..el~ J::.£. ,,;lj$ ~ ,,-L,... , ;ljL <,..,- '"'-L,... .",<\..; J..- ;lj~ ...:-1 ~\ ';b. ~ ..:.......1 (.S'~t... .b.AJ ,rl ~I,.->.).) J l.....£j ..:...4:. ~ ....;J:,.;.... 1St... ...:.........i ~~ ~IJ J rlL.. csjLjl: " ' " .$0:'" "I..

.;s..,.., '"'-I v>- .s l,.;l ~ .s".? .;... ..el.,o <f" ..r'

>"

~b ~";;"-',l ("..I •.~...y",:;

o

').,...!o

o')b

~ ~\

uLs:.\ 0-:-:'

lSL..;"..:S (...y.,:;

~\ o~ ~.,.:; '-.Sla.).,....tS "-!

ul

~ (S~~ (~ .J ~it..:)

J ..:.......;.... ~ tS~ ...:........... ~ r.S"".,r:.....')

.;..L:.lS:..\ J

"il:

~

":"""'..l

..:.~ ~

uL.:,.......

V-::;,-:

(,$<" "

";"""".J

It

.J

..J.....;...!,~

:,\,,=l~.),)

..

u\';"':"

,";';',J?

.;..).1:..:. J J,r.S tSl.,;-! U"""r" J.. ~ 4..bYo..... .;..~ . 4tJ" J.,i ~.J .)Y!S ~ (SJy!S j\ ($.)IS'-. r.;. ~..,s ~.j$ JIJ .) ~ ..:..\.;'-::--1 (S).j$I.J 'C:"""'"h J~ t.ki ') ~

•...:.-\ ...:...4:. ~ .J )j~

.)"'J') ~\.,:; ~

J ,j~1)

.,;-!

'(S).;.S' ~\.."'-.).J.J ~.,:;

.).l

u,)y. ~ ~ o~

vi ($~~

,,),).,,$ .~I


(,Co c·c{"1: .t

~. -

.( r

0; _~.

\

c' "- " '" '"l. f' "-"c ~f;"~

Ii..r~ i; "-~ ~ ~. 6 1-\ ::

•~

_

(,

.C

(".

o i.

f:

r

~, ~. ~ L,

,<, '" '" I>

...

c,f' (;"- ,[<;.

r \: . .~ ~'1:. \..

c., J:-

oL

,k ,~ f' rA

J .r .. [ 't

~ ~ ,~

i.

lo

1..

....

....

r.

C ,,\.

to c

F '[;,

~' ,L

r f ~ :t? .1:"( } f' ~. L c;".r.r:-.r

'G

c.

e'

0

C"

~

\..

'I..'

'f ' f

,c .r:- ~ r;; c, ~ r, ~ .... .'1 . j(' 1: \,. , .t" . !-,", i'C ~ "

f'

,k 1, h' ~ < .~ !;,

t 'f -

't,

...

F:r"

f ~. F \; :: ~,.C' "

't;.

;: c

t

§ [;, \; " F ~ ~ t,t, 'i'-':0 11'\ t c, . ~ ~ 1.: .~ ". "- c., ~ "" c,.r ~ \.. oL \.. l'\, -" c· ":- r:,....

'I

(;

(;

r"

.....,.

~

...

c;'

v \; ';

--

';." 'I~'Q0f ~" 0~ ~F·

i

r.

0

1.0

0

.r

~'

[

':'

'l

't.

[.

'~\.

'"

J' c, ,[ b" ~

'1.,

l'

C

c..

0

r "- l ;;- [ Ii.

"0

~ t r, ~ ~ \...~

t l.,.t

<

c· .t

~L f~ <,

t

,[

C

c

Fr.

""",

c

'.

c

<;-- r

0

F / ,. c '"

\..~.

lL,

~ ~,t .r '; .~ \; .t

lo

.

1.0

?- k

'.l

0

~

~

S .r.... 't .;- ,C

.t ....

,(;

\.0

~.

':'f' .[.

~ J ~ "-- t

0

f'

i. L

~'" c, ~

f:

oL

t~

,

or" }

c· ....

r f}, 1;

_.....-

.r r ~ t r - C >- c· c.' ~ - ....:...., . . '[ :l V\~. 0 r. 0 0 c 1.0 ,t:t ~ . ,l c, -:-. .; 1-f ,L 'J",

'f [ f' ~, 't,} 1 .~ k. "c.,f ~ ~ 1\; 'f "",~: ~.t ~ .t ~ "~. t.

~

'I: .. ,L c

t [, [t, ~, r ",,f, ~ t

~ .'c- r,. ~ \..' u:t 1. ~ \; \; ~ C k f' [, r . . £ . . ,t o J' \.. ... .L ~ i. ~t ~;~. r. (,[~C" 'I. F:~ - . ~\ '- ~ t; c.. 't. c· > f: (, i. " -, ~ c, ~ .\ ~ k ~ c-' ,'" "t .f. '" [ '!. .. ' .' ~'. t ~ .r 1; ~ \(7

~ f:

- ! \..

1 'r (, "'r:' ,'I fL 1; F \; it:. "-t fL"L''\, -.; \; t ~ [ [, i1 'I"\~ 1~ ""'"[, 1- r f. 1; r. k ,. r ~ ~ 1 "' "t -r. o' 't. F c. t.r. . L .. l' E' ( ' F c· . r. 'l

,. 't '\

~

t'1." 1;~....~.L;r 't,f r,. 't," '. Lei. \,. . c... ' .- .. l f~' : f':f- .5. } 'C', ~ ! [;, k

,<, c' ... ~ t;, "-:' ,[ E ~ c·

t, Ih \

r,t· t~ f'. ,r' ~.t£..... .\ 1 'f [: ,~'t c· r .

rook

~ ... ~ ~ L . . .' F ":.(" ~ ~. ~ ~ l; It, ..

,It ': 'f-i -':: f' l::-·r. t, fL ~p '" 1 :t i. t~' [" lt r}

~,~ l"'.~

'I '"'

0

k

<

1;

t 1 .~. \;

c-

<;--

'i... 'to

. . -:-

[

f

\...

~ c,

'! 't ~

r , o

-< \. C'. 1; \;' i., c' t " ~. t. L -

&

~

0

(7

!;;

f)

~." ~ ~,.t to

,t..

\

~

r \; c'1 '; c"-

.

"~k 1 ~ 0

&- \. ;; J F 't

"t"

.r

v r

~.

:c.


I,.

~ -' ...A!'1~ W:..:.... ..:...S'."...!o .:...)>-- ~ 0

.),}.,I .)~-' ~ I,) .J.:!lr.~l .;l:....!

~W ~ 15:........,....1 c~ .s:J~ ~jS... ~ J..>!>"" -' ~.....-!. ~\-,","",p ~

jl :;J; ),)

,J,:ll~l .~ ~."...... ~

I...S"'~

oS

0,;5

~

.;Ij-to y •• .:o.}, '>.,>

.)b..:....-..,.j

($.;1j~ .),) ,~.)u.. ~l:

J.;I ~J

.).;\.., (01~1":""';":' V!\~

01~ l:;

Jr:5 ..:...".,:; d-W1

. :. . . . . ) ":'~J.)

,p -' ~L.... ;;5~

if..

0~.r ~

r1...ul 0-!\ . .)jb~

~ )jl:o ~ \.; ,)~ ...:.....L:. ~.Y \.;

.)? ~W .)y!$

,..:........1 w!':!1~1 J~.).)

.;.,.S~ ~ ......s:..~) ...L;~L.... .. I

Jyh...... lS.:o~ 0~....-' o...r"L.! ~~..;; ~

~,.....J.. j\ ~

,...,LWI

~

t.:.- .).) ~

...:........> ~\.).)L... ($Ly..~':l~ ~-''1

.)Y!S

')J.) .•lJ~').)

{"~,~':ll:.).)

..:.....S'.;\..!... -' ~'i~ ..:..~ J'> (.$ ..:........1 J3-b j.) ~ -' C,;G.. J') ..:.S.)l.!... .,....L.!.

·.J...!.4~\.)

~.,.:........ ~ ~ ~J ~

....;..;u

~ J ...:.....L:.

r-L-

J

hi...-. ..;.;:.

~1 ~ 0~J I.Sl~ . ..J...S ~ 0lS~""';~ J

o.;..:..iS .:..~~ )\ ..:........1 ...:.....,jl~ <...5:..,..,1

.s ..A.!.4 .. .)LT J

;J,),T ":""""'..l

~

.)~

v-:.-t:; ~1 ~ tSJ.,...:.1 ~.P I.; .)~ 0\S........s~y...-::L... ~ ..:.$).•:... ., (S).s:.....,,4~4 ...s...,..,1 ,""';...u

01~ ~ ot.:...!.j.!.;...:..:.\" -'

J;. ...J..:S ,;"A:> Jl..&.l

'>.;\.)"r.

J

i...u 0~.P J~ ~ tSL.Lu

J .;.,;.~ ~l: ..J..:,...oJ,.r.;

(.pL....:..:.il ..:...;...u

0.).;.,i"r. 1$1....-:'

J .. ~ J-.~ ~

~ ,~ J J

o...$l..i.. .. I.) j\ vlS.;..:..:.5 J~l: ($,;l$'...." i..;J.:....... .....;~ 0:!1 ~ ,~ lSJ)yS:i t...D ....... -' lS . A.;'S' ~L.,.,....... lSl,r. ? ..$'):r, I.S~ ..:..S~ ,...J<...;

J

~...,.s. 01.r.- d~ ""~.)~.),) ~ -' ~y lS~ ..:........~ 0.)..,5 ~ ~

....:.......llS;.".:.1 r:;L.. J:!L.. j\ ".)l4:......1 .,;..l:.ts:..l .)

.:..l.:.ts.:..!., ).,,)

,).J ~ v~ r,Y

~~ lSl...;"l4:;

~" .J~ .;.,f ~1jW, , u'-"" ~ vl.,.>:!l" W~ y)l.;.:,l )1 ~

..yy 4,):. ~

~),~ ., ~~ ... ...o...;,.S,).JL,. ~.,.J ).,,) ,).J ~ 0~ ~,f ..:..l,).JL,.

($.JL-.::.:il ., U"""~..:..~ ·..J...t..J"?if y~ 0~,).J

?

~,)~ . . ...cl~.,:;

v!""'-:!! 0~~ ...,..~"-:' ..s:....,.,l (,S~! tJ5~"t:i ., J~ .J,).>-" 01~\ ~W ..$....,.,\ ..:.~ .;L;.:;\ ,).J 0\.)"":!\ ';..,.A:<., (,S~,) it.A.. . .Jy' ...r)J~,).J .>L.:.:;l vI...>""!! ..:....4j\.,.... ., ~L- vy.~ ..£:.....,.,\ ,).J ~ ~ ~ . .J>-! ~..J....!. ...::...5,)\...t.. ISLA.Jb,)l..,.j ~ l: v!""'-:!\ ..s:....,.,! ~ ISLA,)# ~ .~~ ,).J

JLs::......

J I..S"'~ ($~\ ,~~o...,s ,vL:......,.)...;.A,J.J ~ ., ~'1~J.J


c ,r ': ~ ~ ?c f ~ " 1; t: '" ,. 'l, • , c ~ ~ . 1...' l- . ~• f-:C' t ~ I

c

(.

(c

ct

1 t'" 0'

~

_.c··~

••

"t .

r'

t

-

!,..

""

'L

ct.

l'

S

!L ~'!L -.t ,. , t r·~ cto f. c '; r . \ ,r ,- 1L ( • '< 'tC • -, c • S f.' ' !;-,

1 ~. 'r h 't:" ~ 'i. '1 1 .

"

'

[', ~ '" r, ~ s ~.

L

0

v

'

C

c C, l' C;, ~ ~ 't, !L c. f: "F [, r v ,. - \ c·

rr~.. 0

-

"-

.'t

~ ~

c

f. [, E - f ,,,- F \

'i \. "'- ;, l' .(. . l' r ":~: t '~2 .- t, E ~ K,r' • t t . 1:, "- \ .\ ~ -;- } cf' 'i. ~

E "- 't ~' t: t .;. fr: .'c- Ii c k S \., 1: ii' 'h -<' • '& J' r 'r ~ ,_ ,<'~ c ,'.r ,'I: ''tl 1 [, t c; 'c....· Q.t

'it

"- [, ,fr - /:. c

c

o'

.... ....

.,

0to

t" '<..

......-!.

Ii

l' .

.....

't;,

';< .-

c

.t r

~.

j r ' '!: c·~tb·r· r ~t, '"t-!t.'.

10

t,

,r .1.

.l r; t.:

,\

~ ~'Ift,

C

1

['

I'

'i

1 :- 'I ~ 1; q t .~ ~ • i: \. ~.. ' ;, i: f ~ : ~:[:: "- l r f ,( L ~ \" ~[ ~. r' ~ ~ 'i. " f 1: 1- f' ~. t ~ . f : . S 1- ~ t . ~ ~.'t r.-, ~ [\., i: 'b ,l c 'i;-t: .- l' } 11:10 c ~ c;~.. Q. c"" (,r q 1 ~ '" ,f' f ~ r r, 1c: !L~ .cr. ~ t t 'i, .f" 't, ,~ \ [, ~ 'r; : ; ) r r. : ~ .-~.:r ~ F', t 'r ' ,,-,t [, (, -, \'" c. r r r.r 't' 'f' t f 'f- ' E· l 1:• ,~f:r ii {- t , Er ~~, ;- 'f [', c: ~t r \ '" t f r.r r V ~. f: r. [, ,Lc..' rC" -10 • -',-Zl '~c·c [,U L 't. -:-,:_ 1 to 't. (. C' , ~ 'l. to ..l. 'r i: f 'to - ",-:- . r (. ,e1. .... t ..... rt -.'1.1 .rii' r. c· ~ ~. c..-'.....~~ 'l lit. ~ ,l"-t t 'i.,c•' f- 'i! ~ t ,,'r.J (l.t\

1.,..

<.....

<....

U

't;, ,;, G,

C

't,

1."..

C

(

\,0.

'" "::..:.. \, c· ;" > "t

<>,

C

t"'

:....

(.

.....

t;;,

...

~

I...

I...

L··

I...

c;

I..

• 11\ ,t •

.t!t· ,[,F "b.t."(,:c'h- rf \.."'.r ",c·~ ~,\ -f' tt.' •f' t'" ~, tr 'tI .[, t .'r .,~.,!:. '~ '[t '" [ fc , l' t. \r.f !- .r, , f r 'r - • 'c 1· .'1 c r. t;;,

c

t.'.

-

c· c ,

c.. -o· t.. ,_

~:

~

cr-

<.....

-r r; c· 'iL - "" 't,'c·-·f__ • ~. ·.r ~:c. It· ',l

'-

i: S

L\~'

, _ 1...

'!e

i: ,- ';;

r '; r

-\

co

~

'C

c;. . t"'" "" I..('.ft E,·F 10 .'1 fi' 'i. y"

1-t

.

c· 't" . , c · , '

~- \ ~ -

\..

~

'I :1"i: '1 I.. • . t,~· c · .

• ~ t • ~ ~t 't:"

';; ,('

r-.(.t

1;1

1;.

>' t!"r.

~, ""

c· r

.

c

F ::

t,.

\.


"- f l '[.

r \;,

~,

.t,tc-

"'1 ..~

....

'>

~ '"

\0

°

1· \.

't,

l' ~

t?('r 1,.11\

~.

,Co'

~ .\:~

1;.

1 r. .r·r. '" ~. \:L f;, .. ~ R ",1 ...1 " "r ~ ,

r '} f;

C7

r.' .:

1 H f t 1 h'l s. ,q i f-·l" "[ _t, 'I" ,It [,tr"c<;:, 11°·' ...r'1t-. f l' "e- E ~ -[, "'c· , . c.. 'L 'i.e.<' r.

t'l'-<j, [, f 'y . • " ,"'~'" '0r, :.'.~ ,r'

.t.

1\tr.

rk° '\\. c ~.

c·· C 'L E ~': '2 i;.. <;.

..

~ < 'c'· r' ,.-."

~

"C;:

ok'

[r {'.\, r !'.>:'".,. .;:- ~ -,."', - ....[: ~co; "'- ,

1.L ' ,,~ ~ " I: .' .. ~ v' ,t ".'" ~ r c· ~ "'1; ~ l., ~ '1.. r:~c. .~

I,.

'~,

,f

"L

~

l; C" 'L "'.!, 't,

c,"

~

:

t. ~ '" .,,,. r· • < • c·.... <;- 'L '" , . [, [, , 'c·" 'i ~ ~.~ 1: \. ~ t " '!... 't., " .:: L L 'i: '0 s. 'i" '\ r.; ft \. r.; r1: ~5 8". ~[, c..-'r r ~. :::~' F L f' 'I. S. c.. '0 t "- ~ 't ~. c <;:, \, <" '1-1 ~ ... f '" .- . - - ~,tl[e-~ri;..0~f~F~'L~'l.rs.1:~( ~ f" fA .t 1· r 1.- l;"".f" . ~ 1:.. ~ ~ 'r. 't c· .t.\ k..... ....t c.. ~ f \ - ..- '>-~"'iC; .r.... c· .!, f· J' c, " 1'I.; .-:t' r :-. J ( r '" c· ~<> 't:~<i\(, '!; ~' 'f [" r"- r.; f· ['I.., C, t, ~ l' r J: -. '" t ,t '" ' " \ ' ~.r c· r - \ ' .- <, r, ~ c· r 'r ~ 't: J. c" c.. \. : 'r.F r ..- 'f l .[~ ,t1. 1;,I: ~",":\ f f C\.-f\v,.r'I.;~, ~ J c;' t. . Cv[ f'e- ' , J: r. Ll' 't, 'L i 1: ..... ~·[~ 1

........

~....

....~,

to

'L [, -

s-

'I

~

.t

.

.

'f 'i'. . . f__~ .L·~"

r- ~

:.t

t;

C ,.\

<i\

1....

"

,{I

r

.....

Q

~

. . ....

(.

cl '

" 't: ["

1,..\

t'·<i\ 1 F\....

l'~' '" ~ .:-

t

~

• 1- f ~F of ~ f~ ~ f :; .flo It <i\,~ C'L. F .-

.f S.

F_~ I

,'"

....

v'

_

I

""I'

'-

'to

c;

....

~

(£..

1,....

~

c..

1:;.

....

... r

L~.

<i\

I,.

(i:..

.-

~

•. ::\,...

<i\

\

[

~

>:

.....

l".,

l- (,.r 't, to...

I

,-' I '

.-<

!,...

":::.

~....!

11\ (,

v

l. [, <;:.;:- -- ':.. " .. ~

1·"

v

"t; v -

....

t, "'- '" , .

f't \. t ~ f' ,('1". r-:-<;:.;.'c-"'i ".~, ~·f'-''''t;,t G-. ·f:1'i· .... " "..;-..... .' " ,.-t..r..:t ~,'_ "-, r r".r[, ~ _.\ '\ ,.r ';.r_ c.

(;..t.

"

t" ".~. <;:. fi ~ t ~ ~: 'I ; 'If c;, i;.. ~ II f ~.

'"" ....

r,

'I

"

."....

~

11\

,,'

I

-

....

'"


\PI

-' ~l~ J~,}JJ-" ~ 1St.. .r.s~ ~~

(.S\..r. )y!$

~

J..JJ -'

.J

....:j~ ($L..($;.,l~ ~

v_ ., .,.,;,-....

($1..>":' ~ u!~ .J

(51... ..........."..

~.;; .J ~ ~

~ <J!,)':":; <51....-;' ~ -' .)~ ~\.:. J.)L-...).l ~ ~~ -' ~ rl..;..

..:...0..;

tSu.

~.,,:; !SIr. i$Y~ (.51~~ .;).1:...'-!

..)y!S

?

t:....r-- t.........,,:;

($jlS' ..5.)~ ~l:...') .)1 (,$.)\.:..7. ,,~ -'

-~

"oJ.;},.,...; ~L..

?

~I.pl-

tSt..

01~

4.). v.lJj.i1

'i>~ 'i>.J...:...:.5.).)L.. ~ 01~~

\.; ,l~":";""';y ..;..:,l~ ~:'!'r.!l ~4 ~T (,SL.. ....:......~ -' ,,~T .)b..L...';.l .l>! ...u.ly.-,).lu .J...S ~ ...s::....,,1 0-'.;.' .J-' )1 \.; ....s:...,.,1 ..;~ ,,~ -' v...:S ($.)l:- ($""':;";).0 -' .;; rr" ..;..L. ~ ul.jL... 0;!1

l....:.....;t ,p.A;.;1 -' ~;;..;..l5 ~ ...l..W~

J...l. ~ .;.,.)~ J...l.. ~ ';'J.>- ~

-' '-""""!r -' ~

e.; -' 0~ 1St... tS.J...:...ojl.;. ~t;; ~J.l ~

-' ".J...jjL...

. .ljL... ~ ~ jL. ~j -' :')-.'J.l ...:-.4,j -'

rJ \';""

<.S~

j.:J:..-..

....:...!.~ ~b

uL.:-J.:.l

~t:;J

(.SL.. ~

..........

ol....t

.l~

o";":'jL. .p....G.j ~ ($~I

($1

ulS'...L:...S"';\J C ($J.,..k~ .l~

($.$..,..;1

1-'"""

".;,...;.;.,$'''';.."......-.. !S~J#

.)~ j~

.)JY

..::..,;u "! <..S""'~.l

J.J.,.,J .;lj~ ~ ~~.l "! ~ I.S~ ~l:... Ju\} ~ ~ 0lS~J.lL.. .....:.J\.:..r. j...u .l~ ~ ,.;\..;..,; j\ <.S~ "J'Y'"! J,} lS""G:a ..:......L. 0lS'.;,...;.;.,$' J~ -' 0lS'~~..,..:; 0l:--

U .l~ <>.l..1-,1 ~4

r.:-

J.;,.j.ji

..s...,...,1 ~.,.:;

..s

rS.;Ls:..... ~

'""-:!T <,f"Y y~

~...,:,.... 01..$ IS).,..>I (jL:... .r,!L... ~~~ -' ..::.....V

tSlr.

":'J.J-"-'" ~

u!--u J . A:,-;I'-!

.;~ ,,~l J ...lA...l.:''''':''''''.l j!

I.) .l.,> ~ .;lj~...s::...) '~J.l J ,)~ ~y ~ u!':!1";';1 jl ~~....s:...) ~ ,,),)..$ 0!..~ -' r-b)l; ).~..) ~ ..>1.,..::_1 t.... ~ ~.p...lS -' )1.... .).) ~ \"'T""'" 4..: <..S""'~.) ,)~~ J~ j\!"""., .)~ lS....:S'~ ~ lSL.........I,).! ., (jL ~ ........w j\ r-- 0 ...u~ .~ ~i J\,.,....,.\ ., ~,) !$ ., 0W!,;,,; .;...;.;.l. ~L..,)y!S ..:.....,~ ~ lS!....."! ...I..:!~ w:...,.J! ,J~ ~,).) 0!.r.! ~ lS~ lS.)~ 0.)\..1 0 v~ ., lS)l. ., V"":! ., ul::.........S'."..:; ., u~~.).;i .;...;.;.\... ..s:..} t..J\.;... ~ ulS'..J...;.;.$'.).)\"", .)":!L... ~., ..u..) ~""'>4..: tL.;..\ ~ ~~.,.)

lS4....,...\..:;

0\.)

j\ 'i~T., ~.".....

.,

~

.,

~ ,~.,.)

,..s:.....:;s.... ,j.,...,..:,

. .)jL... .;!..,.i..:-:> lS~ lSLa. lS.)~ ~~ ~ ~

d!.,..i ~ lS~! .,} vi.)":!! lSy-" j\ w:..} 0.,.).) .).) ~ ~ lS~!


I.T 'Jrs,)~ ("p \..-.:j\"

(,S'"'l:-

.;,~ .3~J

j.,.;.l.:..-. (~~ ~.J.) ...s:...."IIS..,....j! ~ u-l:- ISI.,.;....;I j\ 0-J-oi 0J~ -' ~ 1S1.,)y!S ~ ~.) J .)\,..:.~. ..5";; ..:....~ .J !S)).,.s.. J ,,:!l.,.,...... ~ 1$1....-:- ..u.L... WI,r. .J .)l....:.&.1 .)~\ ,)~ ".)Yo ...... I.,P-

0-'-""


A···

~

.).:. ..:..........:. ~ ~ ..:.~ ., L.....:........l:- .P ~ .;I..:.~.,.:. 0.!1 ~I

....:.........\ ,~

o~1

.).:. vT C~~ ..:.tts::..\ .,

""';...u:,

ul~\

,(,.>".'::L...\ 1.5.)~ uL.... ~\ w..........J ~ ..:........\ •..:.\.;..;. ~ I.) 1.5.,.;....,...; ...... ~r. 1.5L.. ..J..,.) ~ oI.,.j ., .:.L..:..::.:il ~\., ,..; rr" "- j\ . ..J.:S1.5' J~.:. I.) y::li;1 jl ~ 1.5l.t....:.......~ ~L.T

1.5L... JL.. 1"S:')lz\ 1.5L....)W ., <..).,\

1.5l.t..:.I~1 ~.r.

S '1.5\ <..::L. ___ ., 1.51 ....b......\., 'rl..> 1.5L..'llS ..:.1.:..;\., ~ ..:..........:. ~ 0;"",.., ~

,til., .).:. ...:........1 o.,,:j~

~LS ~., ~ ~

,,,':',Y,

u~::l.i>\ ..:.)l.,.,.. ,,:,.....,....:; "'":!...w.

..:.1.:..;1., '1 J.:...,.,:; ~.)':' ~ ~\ LS'l.t. J\..... ~ ~,.,:; u!-:!\.)\ l.. ~. WI..> j\ JL.. ...;..,:. ., '-'~\ jl JL.. o.:.":":'\...!. ...:......!..:.s'jl ~ U,.,..:S\ . .;1.:..;",>..>":' rj'l ~~ j\ ..:..........:. ~ S .:..;1.:. 0\...)\ (,.>")l...\ LS'';~ ,"'I....... ....:.........1 ~ oJ.)y .;I.::.~\..... j\ .).,.:. ul .)I.:>L.. ., ..:........;; ....:.......\ ,,':',Y.

.


IH

..:..l>L..y

~

('ty

~A~\ .)L.-..::;! J') ~ ~

...;..z

JL.. 0')':":'4.).l ....:.......1 O,)Y. r.s..,.$~

...;..:..;;$

r.sl. JL.. lSL. ~L~l; )1 ~ • ..J...t..)..? ~ ~ ~,)-,,.;Jl "":'j.;\ -' ~b ....,...JL.;..l; ..y,,::; ...:...il ~ ~ C oJ.;.,.. lSI Ua.-h r.s1."1lS' -' ~I ,,11.,.. ..:.1.>.;1., 01~ ~I.,,;.il l:o .~ 0-:!1 ..y.".:; ..:...I. ~ j~ ~ vi )\ -' .)~ \.; (,$'>.,-..- U".,..; \,.,P1" JL.... \.:; 1~ .jt..;. ,)\ ~ .~.)..$.)~.) .)~.) ~ 0:!llSl-.k.....l." r.s1."J1S ..:..1,,\,;\., ..!:..s:.; J ) ) .)~ ..w..; ~l A.,.., -' r.s1.u.......IJ r.sL."JlS ..;.1.)';\) ~.) .)~ Jlr ~ ~ W\..;..

..,.,)l;..;! )1

~ ~

lSI.. ~,..,.b jllS).)~ o~ ~

.( \ JJ~ )..:........\ ...c~ .;l.T

.,.;.;.

~ ~ 0i

o~ ..:.....oJ

lSI

~:t...

r:i'

~

t.ku

~b IS~~

J

..J..!..) ~ "j~ J .)~."..

_<";",..'A /", ) '-:> I.Y.U:... \ 'Yo

JL..._ .}.,.l t:..:...i.5' ~ r.s.)<u ~ (,SL..>.# ~I .)-l o..jl........ if.. ...,...Jl;.. L ~.,.:; ..w..; 4$ ..u..lu:-' uw... ~~ ,41.:; ,1S.:,.;.)......1 ~L (,. J.J~) .J..il ....:...!.b..;~ ~ ~ .s ~~ ..,..J~l;

..J..:.l.,:;

...:-10.)>1

.P ..:.......;..,. ~ ~,;i.).)

J') .).)

I..,)."..!S ...I':!L.. j\ J-Y.LC..:......

.,.,....-'1'-1 ~I....... '1 ,,"\.> uL:.:. ~

~.) r.sL. ~

4.1

.s

..w..;

...l..!o.; ~ .J ".ly.

~ IS~.) J...I~ J~ ~~

J.J .~b

:,.;. IS),.;$ ":!l.........

• ..:.......\

J,l

4Uy.

~ .)~L. ,~,;, J I.S"'"~I J p~ ~,;. 0:!1 •...;.)j! 0:!1".~

.; ~l: rr"

",w,.;

,~b ...,.J~J.j ~.,:; o~J';!

~ ~b

.;.,.b

~.?

~ J

.)L....:.il

j\ ';I...)."..!S~I

O.)~ tSj~ o~ ~ ~

~IA. "';..l4 ,

("pL..a.:.:ii ...:.......1 o...w.

v5L..

I.; ..~ 0-:!1

<S.)J ,,~~

...:.........;. ~ 01,).) 0.5 ....r..ilo.)>! ).).).,....~ r:.....:-- (,S.lL-:.i1

J ("S"'~ o~

~ ~

.;1;,,:.1-.

~.,;

J:,I .....Lr. "';')..:.S.).l

o..;.,;.l~

'Ql:-i ..........;:: ..::.......:...

...;0»)\ .)~ ~

V;;l: rr"

J)......

~,~ ~;..)~ (5!~~.;lS ..:..1~.J":"'ii ~L. o;".J"! (51~L. __ (jl.:.~li.) u-'J.jl.,:; vUd o~"J~,J ~ ~y.)~ ~ (51.J.......h v~ I'" J,J~ )~ t:.~

e:;1.:..- ~,J..u....

rU) .. ..:.-1 (514...il....:... ,J ~I ~ ISla.)\,;~ p 1S1'o:!l...- r:;.L !""'r"" (.$" ..u.~<f

~.)~ \\",/'f ,;\...:.........:. o~,J.:-tl ...;oj) J~ ~.,:; ISJ,J o~ ,J .....:j~

....;.....1..5 \ rF'v

Jl.....)~ ~.)~ V/ f

~ \ \"'rT Jl.....)~

~ \\",F'T JL....)~ J~);..

IOrV,;\ )..:-\ o~~ I.) d.Jj:J ~,J.):';' ~ .( Irr\ JL... ~~ 1Sl....:.....:-t ~ \\"'rV JL... .)~ J~ .)1;.. \fT'f

~.,:; .)~L

eLI

.)\..J...~ J~ ~

t........,:;

1S~1..,.:..... 1 ,Jjl t..L~.)~


[,

,.>",c..>r·t' - ':t. \,..,. .".!' ...~

[:..

\,.. c·

.r

... _ , ' ; ;

,

't'

-·l-tV\_c... -< r. r . r...

~...

£,.. -

..,oj

Ii)

C;

~

--<.1:..... " \.. 1;;_

t,~'t~~F

r. .'t

c...~~ C; ';;

.((,

t

f

i::""

;;-.t

~

t,

~, ~

~

- ' .. \.\r.-

Ct

~

-,

f co. ...,' '" ~ :l~. X<;:. ,_ t;... > t .. t · - [", :' f; j: ['" r [,Et ...

.t•.1.y

,\-" ~t' rl.!''t ~ r t.~ ~ 1, !. ~~ ~ c Co

1-

to

co.';;'

1· .t

\;i

f

Ct

~I

l'

,,", j f \ [

L

\

,-.t

t

l:

l

r"''t,, · fj ,f"1.,, 'f ;f-,,'c' ,'I- ''t",. ~

c..\.,

~

~

r " c

: ~>-'- ~<L c' 'to -, (f, ~ \,..

r.(, ~,.[ 't. c.. \r.1\.. :f - ~ l' . r "''1., t 't, t ' . _ r , r, , "- t ' 'k 't o , r ~ , r r"~' ~, v

i!"

.....

t

....

\.0

,t

"~)' r

I.,.

,. r "-,, c. ':;"'" "' ".'" f '" ,r. 'f "t ' 1 c .'t. l ··c-·f r s..

't. .

'r

1,

,-<~

~

c

c V\_ ,t t , \ \.:. \. . .C'

't

i<: :

~'f.

1, c ~ ,f ~ '~'l. ';; t· 'I t 't

t')"

L. , '"

',c;. [. ~_ 'I ~~r"''''F'' •

,,:;.. '" f.;

t;...

" [;, J':- ?f ,~ L~- \;. '" 1- ~c; 't, " .• '- r.l' ~. 1 ~f F'l r. '1:- :i- r. ! Ct. .t1: 1~' 'I. t .f Ii-' l. .t 1, ·e "'t. ,,~.' f t~· , t ' ) ' . - 1, [ r, r {'1 ~ "l : > " ';- , ~.t " . " J' ,. ,. , " .r: ~. l ?- r,t 'ic;- [ c.,l !!l, ,,:!.

vc..vvr.p [;;',r$'1 ' c.. c. .

f j:

~~. ~ Ct. ~

t'

~'~ .C 't. . ... t: .. r I ~" - t· [ ~ '" 'I I co.:" 1- ..-- r

f. \'

~

- . 't

[,

,.

"1'1

"1....

,0

I;

• V·

;:: 't,

E 't. . , r'·;c..,'t', [~ ,"fIr-tr. ..

",.

\"

r, ) l'

, ~ ~ - Ct .,[;i

....

- .t':-- 1:. [, c.. r. r f' c· - - ~.t t. f~f } f.~ ,t ~, c [, J _ ,. J 't: f[1 ' 0-

.[' ~ s. r ~ ~,

" f 'i 'r'

t 'l:f, 1.. -< ~['r"~' .'~ . --,r

I:T c

~. ~.

~ "' I

\

t 0"

~rr,:'t'tl~'r~t~~t'L['t"~~'lr,,t.~ f. \.." 1-' ,r\.0" c ' ~ ,_, 't . \. 't, '2 .;;, c.. 'l;, ;- ';; ';; 't" r. c'- f ~ T;~ co. \; c '£ ~~. r.r... ~ ~ ~ r:: ,,~b l' "t , ~:l ;;-'~ f 1:' y o£~ n:.' 'f ,l !. 'I.~ 'J'1 . .f.. 'H 1:'. ~s f ,\" 1.e'-....!.. .

, v .e-

j: !. ;;.- <i! 't. 1 ~ ,1 r '" ~

i'

l \.,

?

';; r.r- ,1

\ ';

c;

1

.'t

~.

\

t' ~

!:

1:


,.r ..:.~;; ,($\ ~L. ....... J

lSl....b......IJ r:;l:.- ..:..\'),;1" ISI....-:' IS.,») 01..,1...-' ~L... ~ ~l.) '.S.)~ .r::'"" "o.J...!.:, ".)l&:.-\ ~w.l 1St. 4...,.li.j\ .. .llA.;.....1 ~ L..~ ~l \ \"'f'V JL..,),) t#L- ...,....li.\.).l ..J.......,).l 'F' ~ ,... jl (S....r..J.,; ~...Jo. jl • .:>L.:..:.....l J u\..:..; (vJ-,~) rll,;! ~..? ...:-I .. ~.) \l"V\JL..).l ..L....J.ly • ..JI.,.J...I,-! "-:!L............ tSL."ilS ..:.~.,:; ~L:. ,( 1\",9\_\·,) ~~ JL.. tS~r. S ....r....l(.$" \ j)f/ A '-! (....r.- u.-",;> ~4) H'rA JL..J.l ..........).l 0/)/9

JL.. .....,-;..W j\ j~ \ \",y. JL.....,..;..w.

,Ql:!

j\ ~ (jl.:.- J lSI u!-:!l,.;,jl n·v· Jl....,).l ";"""',,;.l

,,)~I.,.,.:;

&1 ~ j\ L..':ilS j\ !S.)~.P J...:-I,.,.; ~~ (\ Vf/ \) '\"'9r J v-",!,"l$" 'IS),... ~.,:;I.~IS J ~ 'Jyy.".,.:sJl t.J.,.:.1 <t.>jL.. ..I,) ..:,,"1i ~L. ,.),)1.> .l~J JL....".l 0-:!1 ..:.1....l.:l",.:; ~ IS.lL..:, u-'~ ~.)"":;""" J ":'-:'.>-:-"lS' • H...;J""". Lv , '< ~ ' . .w' 1- ,.......:; .. "-'. V":!..r t..r<""I .,,~ .y",,l:.>.L...,..:....1 r . _.r'\J:! ($L.."llS' ..:..1".;\" jlJ.;l.)J .d~ ~ tSl ....b......IJ J ($\ ':!L........ (.5L."ilS r-r-" ..... ~ ~ •. ~...t..:....1• ..rJ~~J ~i 'w ~'.\ o~.) -l.!..i t..S'~. . '" <$1 0..1-.1ct ~u ~

J\..:..l .:..b),

ky....... jU) d~

J

t>.l>!

~I.,..

j) ,)~~

,Q.)rr'JJ . ..:.......1 0,)1.:;\

<sL..'11S ..:.!~;; 0

.;.,.!.~IS"

.;# .. l!.......

J Q~ .....1,,1

..:..1",;1)

~4

u! t:i'~ j.:.i ~ ..:.l....l.:Jy o~.).? ~IJ 0:!1 ";:'l:-! ..... \j~ J:,1 JL. J'r::- ~

~ ~ J ....:..!oj.) ..J....!.,) (...L...o-J.l 'F/ 'f ).J....!.\,.S"'" ~ ~ ~T j! ~ ~I.r ~

01.:,.......-l ........ L~,.,..J;...> ,)JY

w. . . . .

jl ~ LSI~IJ LSL."lLS .;..l.t....)~~J , ~LI.;..I~ LS~y LS~~.)<. J\.:.;..L. J .) 0~ .JL.... V::&-J,) ...:......\ o,)~ ~\.; ,)".:.~ o~,) LSI~L..".... tS~"l\s rr" ,. .;·A:,j\ ~ ~ ~I..$..$I ,o~.)JIJ tSl.tSJI,.;S~L..".... jl ~y ~ '" .J ,)Y';.)-' LSl. ..:..;t,...J.;.j1 ~ ~,)I..A.:.....I jl ~J ~ 01....::1 ~ J\.:.;..L. ...s 0:!1 ...,.:......; ~ ,~ ~~ .. . :. . . . . 1 o,)Y. ~ tSJl:i..$ ..:..j~ <f ~ ~ ,--L,r. ~ LSl..W..... .J ..J"..,!,<f c.~1 01~J'--l.~ tSl..;Ijl:- J') ~\.iJ ~L;ly 0l.J...;.j J JjL; ~.;\.5J,) j"a 01~1 r5l:- IS""'L..I .).) ~ .:.I-Yo...-I ~ ~ "'~t..:.:;1 '--! ~ J ')').,>cf ~ ~ ~10-!-! tS~I..,....:....1 ~ '--.,........,:... .J) ~.)L>.. ~lS'.)j~ J ~ tSL... ..:-...~ 0.J~ ,.;..ll.!... 0:!1 .,)~ ....::~ CYo...-I (':'\.).)\- t........,; ~ .:.b.;lJ ~~ ...::....:.b .....I,P- ..... bl ~ o~T.),) ,1.....:.......L;:......),) ~ ~ ~

IJ"""L;:.....

i~

j\

~l. LS"'~~I

.)1...:-') ..:.......:.-

~

•..,..)z\ j\

I.s-''-f ~

..:..~

LSl.. JL...),)


r. " .I' l' t c.. r. -r c: .. n ~ '\ f.~, ~J E· r<t ~ \ ~q \ t ~ 1 1. "r '1\ . ·f \ ,. r. ". crt 'b;-

:- -;: c,,, ': "' 1. f.. 'i",. [" ~ S t E '" 'c;

'i."."t (.

.~or - ~~.~~

'"k'2, -

, b [..\ - f'1 -:....

(. ~ ~0

1 ,

I...

-.r~. t/ . F

,

o

-'.

I'

"'. f rh .r c· ~. .1' .

[..(

,

'I .. t ole .: f " , . , [,

, '

[.

~

c,

F

'i:;;"

~

C·"

r

0

Q.

C

'"\.,

.t

,

-!.

0

0

~

.

cl

r

'"

1"

0

<

& '[ ~ t ~ . ['r. '" ~t.tr ~.~ {:,V\ .1 f':-r. 1. r r-·l ~.' r < t. '" If' t'.~ r· L (. J. "'" 'r f \ ., 'i , ' i ",. C c·" '" c ,,-"' c· r '~. 'I "' I: ~ ~ . r C;

" I

. L 1. '" 5 \ " , c; \ :1 ", .. '" F "'~ L,;'" (7 'c; ''tl .[. cr'", ~ ., t

'.

.t

f'\.

--',!i- -, r

[..-.~

0

L

h F

.r"• 'r '..lh '" t " ". .'" f·,~ <,'[ c 1k.'). f 10(. ~F 1-r ~[. ~ ~,,'2 ~~. f t '" ~ i. 'to 5 \ {.l <- { ·t " ~ ) ~ "" [ \" t. !. ~ '" t ~ '", ~ Ii; [. ~. <,t .t \" "'·'.t ~ t (. . c·\...· ~ \..\". I';' r.· l;; 't., f "' 1- [-. 1. \- t 't ".[ . 'i 'i, ." <:' If' .[ '" (. E. r .r [. c; 1 '" c. 'c. ~ " '" ': c ,. Ii, c;- . , "':\ 't r- u " . '" '" .. ~t [:.~t )" f"t~'" ~ 'h 1.; 'i: 1: ~ ~.t ~: ~1' 'I,'~. t f;, f" .~ o

1

c.

.c

o.

~ ~'-

-

':

~

'"

L.t

'J-.

0

0

I...

lo

(7,

0

r.

h \'.

.r

:t,

c

~t

.r

[. c ,. 'r. " [ " ';, - ) [ rl l\ ~ 1., (.

1 " ['i. [. b;f 1i(. 'c; f "" (. ri

1.'

'I

.

0

[

1-r r::- f-~.f t ~- ~. \f;, ~.c, r [. "r c,t ~ c;:- ,~ ~, 1.;' ~ t . l"" .t ~ ,c. l' \ .ir ,.r.., . t· .- '! t;' '"

o.

f [. =-r. ~. t [. :tt f ~ ~ .. ~ f 1. 1.,. .;;. ~: 1 ·t : . '" 't. ~ 't" ~. 1: r t ! ~ £ 't" f c, f.; ~ ~. ~. or· ~ t E J' ! r·'r t[. '\;·1F. ll: ~. ~f ~ l '! , \c..' ~~.H } "'l t t "'- ,. 5 r' , - r.. .. f' r ~ '" 1 "''' L ~ ~. t r r r " " [ t·. .~' ~ ~ ~ ~.~ 1'~ ~ ~ r. r. ,to ~.C~· ~ ~ ~ ~ f '{ J J.;: 1: t· [. r

to'

.

r

-L S. \ ~

.t

to

r. -

.t

.

f:

'f, '" (. f:

r '" .

,."

'" c', . 0

c.. ~·f E·

t.

\.f\.'

t

.t'

.c-

c,

(7

\.. 't..

""

1

"')

v'

\

'v

,

.

t

~

" .,

0

.t

'c c [ & to

''t c (. 'h •

\:

t.r\' e \,;

t

I;i

\.

c.-

~

'~.

C.

I"

t;

't."

.,t "

t;," 0


.t ," -- "~- \r

'I

~, t. ~ r ' c... -:; '\.r

r"'\

,.

"'1'L\~: 0- :<; ,t <;;- }

> ~L"~ .:- G. \; 0' . F'L\~ ~'

~

.r .t ~ ~ t

...•

·. r [, 't~. ~'1-1E[r ,~-_-\; c'r '~- [;;. ) , 1 ,. '" ~ 'tc.. r t' c' ~ 't, '\ "-I;.;,~}. r .t <c. ".t \, 'f ~ .[' ~ c· ~ c... l 'I r" > ,'r.r. c.. (', c.. U ...... ~ ~. r 1 _,.r [ ~F" ~t ~ 1 l ' 't, 'r ~ ,r 'f ~,'t, <c. - c,· . c;" rr' ~ < c ~ r - '\ FI ·c -' ~ e. - " < [, r' ~. t' ~ c; q' ~ ~ ~. r. c,';' I< \. \; r\ ,• '~ t t·. >' <;; <;; [, " t;.. ~ _ <c. r ~ l' [, ~ \' 10 > [c h <c. -. > .... • l .... =i . y. c:; -:- ·t.r., · 0"\ C 1 ; F ~ 'F - {" r ~ ~ ,,' t',;. t ;'t -f "'f -t, r- ,..1, c,~ 1.e.'[, -'L 'f.,,' [q,..C l-' > 1'. '" t ~

~.....:.. ~ <;;

~

,,'

'" L.

j;C

II>

t-\

- fl ~ ~

~ t 1.,

t. ; ' . .;:. ':..

r

y..... <;; v

....' -

c~· "t. <;; ,

""l

&

~

I

&

"-

,.

,

,

'

'

""

• ~

C;

t

f1'

.'

VI

C"

~

1-

t..

t

,.

r

~. 'i- :-;t ~c· ~r 1'f. 'E't,f. r[;:~- 'l-"' fr,!.~: i c.. - .r <c. r:' . '", "Lt C, ~ ~ .. f C, ~ ~I c· 1- l ' > ~ ~

;: c;

'j.

1"~-1.~.. L~ ~.~ ~), Jl, d· ~ ~~·c.·t ~,

'

it

C

~

C""

t.

t,""r .;:' F

~....:..

".r t 'I

~

C"

. '

'L\ - r. 1--1. "" r - t -( '" '" , - .~ \ \;

,( , .t , ~

r,

......

Jr. cr. 't.• ~ f. ~

c

t.

,.,

~

1.,. • •

~ r. ~ " ,t ~ ~ l[ , ~ ,'- L r .

"'.: c • f' I;"'-!t' c' ~ c· ",. ~>t;..- 'i. 'I·.t rr"l.·!'· / 1 ~ t . V ~.'v.~ c:

.

~

.... -.

~

c,

"

t

-

,.

11-- ~- r "t.1. J ~ r:;

',L

c

• C I.o,,:l

~.

~ '1....'1 '[.

.....

[

'"

v

t.

C

r"- ,".r 'i;"'r t' ~

~

'G; r.t r' 't ,[ f ~ r,. '_ C" r L C • Ie'.t .: C, f' r <r. _ • ~ G. '1 ':;t , r c· C - " ,

C l:.

tr

~

~ <c.

,. \

' 'I. c,

'c"

t

"1' r- C; c; ~ ~ ",' \. ~ ,( _ 81 C; ~ <c. ~ 1. 1

~. t <t:r?

• Q.

r.. / . 1. [~. 1. .r ) '\ c, f' [. t;.. , , r ~.!;

~

\ ~ -

f

't, ~. ~ \. t - .r t

l

iC

qP- [, - r1'1: ~ L~'

.,.. '"

C'h_1~'t---t\tfr,,·~[,t :c; 'f L.r t,~. -f; ~- .t .j,"• f. ~.r. c ~ < :l'f '\ :t1 -[ ''t:" 'f t"\ . c' 5 b r ~ ~ - [" r - • [> E'':\; [~ ~ . ~' [, ..:.;! .:c: S - -t ~ ~ I;.; r.;. .,: ~ \- ~ [, .'1''1['['[ _r . _t· . . . ,L " . >L'-<;;~~ 'LI Ir .t' .... ' , : '"'''': It.. ~. • . t'.

/:'1 ';, "'.;:.

t

"0

1

r: \

"-

-.

-r< t' " k rr _.. c.. J '\ ~ \

't,

fl 1 _ ,,,-

r

't,

L'I

. L,

f [r

-

'0

>


.t.r C

l

-

1.

(..f -< '-

~~ .r " i:'

1-. r

<. " ~'. ~1,

,. "- [. -. ~

0" t

C

'i..

(;\

[.~. t L ~ " "' ~ l r '" h. :~ 'f -

'i:. < 1"

f' '"-

~

[':,'

l' '"- t. ' [. ". . " t. 1"l 't: ~ t; ~ - [.

r [.

.- .f""

l'

c;

':'- .- "-

c,. c· ,"' t· :c '.r f' \ '. cb t, f' l. 't t ,\ : r. t;..r.

,"-".t

t \"

t f \; l r" 'c. ~ .f" c..·l ~ l c'· "F \ \l '\ f, .. ~ t 't •. l C-. '1.. _ t \ ~ <; •• ~ ~ r. 'to 'i:" r ~ 'i. ". '"" . \. c- ~.~ c ·f L " .t C c;".r •. ~ f' F t c · ;.l "'i. 'c. c; . c.f· C , : ( <;:. ~, t.·., - r l f:" 1. c l '",~. ~ -- t. <;:."""" ~ : t: c· t . -l t:.'t -c;

~. l 'to ~ 5 't 1 :: t ~ - '" t ( t .r ,. ~ .~ 1. [. 'r['f . c l '1 r" 'i: J-. E' \. [. ~. c t ~ '"-, -f.

t ~ '"~ ' • ~ • ~ ~ [. I;::.

>-"' '"-r. c..f"

1

i' "

F

ctC

-. \," .,. \ l c: b1 J \ ~':L

t ~ ~ , C,"' • \ .f" • 'to -, t t C 'I 1 f "" \ '" cf'·c.r ':'-' '" ~ ,.'t " . -;- .[. . f: G.r. p- 1: c' Vt ~'. ~ 1.' . f r !·H 5 1.;-,"' ~

.

5 ~

'1

"

[.1 'h \.~ 1

to

. ~

1., \.. .\,

V\

C;

"1' 1·

C·.t

<0

l>

to

\.0'

~"- <;.'

~.

'. c ~ '1.."

E - f" [. "l:." ['i v,

r..

C-

: ,--;"

c.

1.'

'c.

c· '" t· ,~.~ ~" ~

~

c;.....

t

r;-.\ ~

1. c ~.

c

Q'

r t.\. ,"" \

l

~ ~

r

'c.

t'

r 't C-.t

c. < c ,.

'L.

.!.

'1.'-

'c.

'c.

V

'c.

I;::.

-;-

l . t -;-

t. "- \;, ~ ~ J: t· '1-- ~ ~ [" -i- 't-\ .r1..c·~ c:.[; ~c t; .r~ "r- >-~.}cr.". ~· 1: . ~t tc; . ~ .t r·~~. ft. c,.: t t 1. F" ~ l; r '1 ~ r F "\; ~ '". F .r: e-. .. c; \ ._ t 't.'~ ,t ~ c; '1

[ fL ~ b

[P f: L ~ c· <!.

("" [.

:I b \" ' t ' t ~ t.

t

~

G)

l t t" t ~ r \: 't- ~·f c.. ,,' ~[ r. '- 't;~.r1,. -b f:; c-. 1 i. [. ;d ~\ ~ f: ~ f 1 f r\. ;; 1J r ~ ·L.,fL ~ }" . [. r..r-" r 5 ~ [·1: t· t ~ 1 f2.r ~k -:. t . r't; t [. '~f"J 't 1: 1~. L f. fL l ~ Y1: ~~! r\; . if r" ~ k1 [. !: ~ F ' r '1 '"- 'n l' r.t t e-. ~ ~ t r. ~ t ~ ~ r. ~ ."

E '

~

<; • •

'to tI

C"

t

('"

-'

t •. \ "'

'to • '"-

[: t

<;.

1:


,v· ""';\5 "'".,:; l....;t.I.,:; > l.."'oL,- ~ .lzol "I.,., ",~ ",l";.,, >1.,..,1 <slu~ ~j-""T 0;"..",:, .,}# ~j.,..:r ~ ,,,- .:...)1,- ~j.).J . .lp J.J~ ~ ,.;..~~ J

~.) (51 o~

r."l..

<sL....:.!o.;.).l ~l

...,:.).,...1 S ..;..,...\

J ~ (J...r....:. ~

0

0';'-, J

0L..~~.;: J

o....l..!. ~u ~~ ~

,.)l.,

J

. d ..... ~I (,$"""L.I

J\.-.),) <sL...,;..,...!S t;!L:...- ~ .;..~~I r.s~I~

.;tS ~ <.Po)."...! ,..:..-1 J~ ~ w~ <s1..,J..,...!S .).l..s ..:.~t­ )1 !SJ,J~ 0..>....5',).)1., ~..:..-I ()'J '0-:!1..>-:' o.J'J...s. • .l).l ~I,;......,,-:> ~I ~b ~I~ ~ 0f ..;L:J.a.;1 ~j .J (S;)~ ~I ..,..~ j;L...J ~ <sl..)~ J J>..\,l .).l ~ ,~ J u-y .;.$'1...... .)~1 J ~ ~ (,$.)\5' ~ . .).,..:. r--I....,t ~~ v!o .h ...i .)L.i ~ ~LC . .).)1.) G.~I 'IS..!...}"'; (,$L.....o-I." ,)\ ~.)l.;...).) "':I,).,.r...!. ~ JG...).l (54,)..,..:.5,)1 ~~ .P ~w... .;\..1 ~ (.Ii ~lA... J 01~1.J.) I$.~ o~ '-! 1.-":'...... rU) ~~.( \ JJ~) ..:.......101.1':!1 ,,;....:.L. ~ ~I.:~ ,).l.)~ .,;..).."...! ill.;! j~ ,.)~ )....,J ~L.;,.. ...s:L J .l;-!o ....,;.~ ~L:.:.....I ..I.:!l:o (.II..>:!I .s ..u,,J(J"" (J\...!.j J ...:.-1 vl:.i c:--- ~~ .i\ ~lS- l..;..,.-!S ~I r\...:; .)\ ~.;;.)Y!S ) .•r .",u,,) ..f..:!1j-l1 01) 0-=!1 .),) \.; ').,> ..;.'k. ~ ~ \.:;

o.-?,;; ~j-,""i .;; rS. . · .. ~l: )\ -' tS';;,r. ul~1 .;l.•T ~ ~ ..:.\.r......"'il:o 01J":!1 ~ ~ ~l.;....1 :,..; y;;.;.) ul~ v-.i.,..T.:..-::A-:S ·";':srf ~~ ,).)\.>

...:.......1 .)~ ~ " I....,:';

";""'')if

~ '-! ,)\.,.. ~

:r.;.

(,51 4J ........

.......

1S1..)~ ..:-.~I ~ ~ (~~ . Ai-"'~~ ..r::--" :,.; , \ .....

Yo.) csl.... Jl....J.) ~ ...:.......\ cs..;.

Jj~

...:.-...1 "~J 'U· ~ jl ~ ~4 "-! ""

;I......

";'..>..,...1 Js:.!..

.).)01~1 0\.).,...1)..5

.. .)W\ J;i JL...

J') J

~J.) ~.)

h.;...>

~b (. .

~ ........ J') \\A.

JL.J.).,o.:. ~1" J.:.'--... J') \\H JL.J .) ~f~.) u~ J ..:.-1 .......w...:Sul...!.:. .l;.W ....... jl cs\ 0..,,-. ";'j"..1 JLI .(" ",Ie,,:" ~ cs~ .,r.jJ ~ ) ,.: ..... \ ~ csl.... ~~ ~ v\...r.\ J') ..:......:..... ~ 45 ~.)r.f' J ...:..'1i ~L.. v.J....!. .. .);-.....; .r! oJL. \..iJ ....:.......\ O..J....!.:. ~L. r-j''l ~J.) vi 0\.)"":!\ l;.!L- ~JlS' u!---lS' "'-:-'""":""".. U ~ ..:..l~ ..s~\ ..... \~ S ~ ~ J') :r.;- "':"Jt,.... J ~ ~~\~ ";'j"..1 csL.. ..... I...:..r!

,....w.

~\~ ~ 0\...r.\ ..::.......:... ~J 0:!\ ~ . .;..:.~ ~ ~

csl.. CS,J..;....j~ cs~\.~

. .).)..$ JbJ~~ ~~ ~~ jl


~ •

~

r \...~

r

~. Q 't.

X -'''-'\.~

\, ~

~

c· C\

'i~

0,

't, r

~ ~

~

~"t. ~.

L f-; • ,. \

t: ~ \

\,..

• ,

~

I"

·r

I: "-- <;;. '2 ~ ~ ~ \.0 t \.

,. - I;:t. \,.. . .,;..

V\

\,0

-f• [• .t'-

:;

-

\..

~[, - f 1~LO'~-'. t ?- z. c. ~. t·\~C\<;'·e.. ~~. ~ t J' .r- ~, ~ - ~, 'l, ~ . ~ n 'I ~ E 'I t r ,~'t. t f l:" c, L )'t \ "~1<. L "'fq ';; c 1,-, [ ~ t f't c;'" 'i 'it''1[' [, c'\. "E t', ~. 1,.• ~'r ct. ':•>- r,r ~ ~[ ~ 1 ['! {"", [' ~ \..-.

1. . ~' . • I ' ~

, ." ,r ,, . '. '1..... ~ ,f [ l. c, [

c· \ ","

,I

~

.

~ ~ r'~ ....... 0, ,. '

1.-

~

r:

"

-c \. '-

'1e.. ~ f

r:-. t

'tr,

[, ~ E. f. f ~ [: t- ~ t ~ . C\ V\ t \. ;- ~ ~ 1. cr.t '!:- \c ~ -< t ~ ~ '!:r. I: • <;; ~ i' '\ '" , ~~ ';; '" ';; ~ ~ ~ ,. r\c,[\

- \ }, t. ~ -

1 ~'• ~\; ~F.t·r'

~ L .. ,

lc

ft

.....

_",,-, •• J. : ,[, ~ \ 'i.,~

\.. f:

;-

~ ~ L l ';; "--l. 'f ~, [, ~ r G\ t t - £: E l' t ~ :t ~' .. ~ ~ of \...

~( J'• ~ • J t~ ~[:. -f·~,,~ _ \..

--.c;.a............... ,~ ,. '- c, c; ~ ~ "'> ~ ~- ~ ~ . {'

~ ,1: 1: ~f'\,0

[-~ ~ ,~.-.~ -' { .r;. •

~', ,t,

\.0'.

1 "-1 'l>~'"

t. ':>- . .....

....• •

1 '(' t·t ,.\

'!

~

I

[, '" '"

G;

[

c,

~ 'i.>' ~

-

r 5 ~:t :r

[

: t f"h \' '! '. r \ · . t " ' .\ - i " Co· t r .t·~· [,I .t C, .' '" <;;_ 'I' . c· [, ';; <;;. < v'l~ 'I ~ \' 'r ,"' \ ~ Y. ,C ,p l [ :[ '- £r. [ r: t \. •.~ Ofc~'8 ?- [., : : ~: {" \. <;:. 'i.C\ ~E Lr;:.t, " . ''1l ~e.. :.- \c·r ,'" ~~ ~r \s ~• ;:-" 'l. t ~ '? c: c.. ~. G;

r -'

L

'L.

fi.

,, • [, 'r <;:. ,cf '~':.t • ,r r '! Q

~

<;;, .l

"

-

t

. 't .~ <: ~ 'to ~ i;:- r[ t C, . " - • t G; r c,

~t

v

F •r' ~L·fi,.. '!.~ co\ "['

l f ~ c.. t L~ d ~ r~' ",. 'f f E f. ~ ,t, • t, 'r, \. ~ c. '" 'to ~ Ie.. 'l.~. [. ';; ,r' [, [: [, '; '; ~, c ) 1 L 1: [, f. ~" r,t "--'" t,Ii.. 1 ,r,,, "'v·...:.....:... 1.0.,1.:: t 1" 'i . ~ '< s: ~. ~.. :i. t 'tr, l, f' I: C, '" f c·",

~ ~:f~ ~ .[""l;"""y..

t

..

'"

r;-"

(1

'"

G;r

[:

1.


IV'

~

..:J!.J.)w

ISIaYlS"

t~ "! tS'1,pL.... i,S).;! (Sl.-.l.ol,).) ~ li.). )\ ~) ..:.l,pL... ~ ..;......~ .J

.)1.;1 .)\j~ t-"" .)~ ';'"l.4:; .J ~I (St. JL...).l .)\jl )j~ ~..r.&- .;..\,).)L... vl..:.-::-- j,) 4..S ..:-...\ ~ ~~ (J.Jw ~ .J ~..;;

~,)

J'#

lSI..

.),) .ly!.1$"

t~ ~

4.l.:.-)l...s \S.)~ .( \. J-,~) ,)~ .;,.)~

!.S..r.?A

~ "'flV JL...;.l .;'l:. "'.)~ ~ .).J~.)\ ~~ .;..I,pL..

c:-l=-

~I

.),) ~ ~..,$.J .....w. tl~

'>.J...u.. • • ...(,\~b

($1 ~)l. ~\j..w..;

'''VI

u,........

~lj.il

J.,,\ ..... lJ..>"'!

~

JL..).) ./i.) .)Jl::4- y / \ . ..;.;L. ~ ..... l:..,.>-:' !SLAw...... j\

...;...; .;,I,;,>L.... ul....,...l.; j.J C ..:.........1 ~ !S1.':llS' '1 .bY..r" ....A!1.:,.il 0,!1 r>- J'> ..:..l.pL- ~.J ,.),)1" .,1......; (~ ul ~1 ..;........,;) ~ .J oj\.j csL. ..-""'!-" J ,)'l.)

0~ rTf!' ~ I"'fi'V JL...P .;":1.) 0~

""'1" )\ :,.;. ~

o.).;i..) j\ .r.:i-~ -' o..:.i~ ~1;.;1 (~.P 'fA ~':iL.

h......,.:...

~.)

lSl..."JlS

'I"'Y\

JL...).)

1St.':llS' ~ ~ ~L..-, -' ~~ .)\.". ,..s\..!.x ..,.t.,.;.,.iL. IS~.) r:til '!.S"""" 1St. 1St.'JlS ":'\';.lL...,..AA:,Ji ";':'J) t..b\ 1.;\ ,.;.,;\ .oJ....!. ,uL..;.\ r:. . . . . . J....!..; ~ tFi1,).lL... ,~~ J-="""':' ..:.lJ .,....A.. ''';''''''.;.ll:. ~ J .)~~1.J (,$L.. ...:-l;:.- ...:..L.4...:',~ ...,J<..:.4.:> ~ •..:.I,pL.... ~ "! 1.y....... ..:.01)....,.4-. ............... J ..;1",;1., lSlA. ~.)-,....r..:• ..,J."..,o.)1.$"

...;..",.) 1.SLr. J

~y ~ .)JYJ.)

r:/'1

..:.~.'::'IJgl S ~T j\

,J\.-

~

J.>

lSl. ...:...S',.,...:. I.S"..... j\ S ~ tSL..'l\s ~1S'i ":"\,).lL. ~I c.5Ji.)J-" j\ ~.).)~ 01.,:; ~ •...:-...;. V",r.....') J.l .)~r$" .J .)\.)T ~li,; WI.,.,..:. ,;.) L..'JtS 0,!! IJ 45 ...:........;1.) ~,;.)"-!. ~A,:;~ ~ ..:....t~ ~,;I.;.. tSL..jJ\ ~ ),..\.;.."-!. ~ ~.J <u-=;IJ .)\.- ~ tS~y) ~-'"'" 0.J~ ~~~.,,; ~L:- ...J...>""':'r$",;.)L.... L.pL-.::i\ ~ tSt.J.,.I.A, "-!. (J~,; ~ .J) 'u-=J.J.) tS~l!.:......) .s ..J...».) ~~ ~u. ~b ulS'........s~;; ,t. ~ j\ J;..I.) ,;.) I,;L.. 0i .),,> tSL..'J1S ';.J~ tS4- "-!. ~.) r$"~""':; ' U--\.;.. J...""j.)"-!. ~ ..:.I,;.)L.... ~.J~I..$ ~ oj,;~ ,;~ "-!. ..:.l.J') t,·~! .........s ~r ;"...;.s ...:......10,)..,;: ').J...r-.. I,; L..'JtS j! ,).)L...

O~ ~ ~-'.) ~ -' ~-'.l

I,; ~ ~ ~ l...!!"""!'

.:-:... ~ ..w ':wj jl ...-"'~

..L.!.

o,;t...:.1 t.uT "-!.'~..s ~u..... ~~".:; ~

:.).)'. .......~ .......) C""!- "!

(J\"':;lS"


~

.r

c,

:f ~

[,

~

'" (,

,( "'[ -c\.0.....

t;. ~-

{JF t:

'c;

-\ ~, '-...t.

,---~~,.

~r ,L 't

.[-'iO['" , <

.r""."

.".'v.,. ·' '} · · (C' r c•. . - " ~. 1;"[r1r. "-

t \:'" ~ ".'i :'",,,,. "[ h, '\

1.,. I...

-

....! I... ~ (,

\.0

~ !1.' \-

E; ,. '" "t. r~

:;-

F tc...tc..' f- .~ ,0' '"

, r " ;-f 0r C\ (,- .t ,t,. t.II), I... ..... "t. ~ \.

C.

, -f L (. ~ ...;..

'i" , [ :>:.i:""~ C ·l·

\..

t.

c, ,r :;

Iii' F:t ,:- l "c... I!

v

>'

1; I...

.

r.;,,~

.t • .\

c ~ r. [l: Q.~. r ~(, ".

C;;

....

c;;

~.

t;.

r " .- \:

'v.

L

, l' 1"

. .l, t

[ ,,-. \-;-

Q.rr',

~~.:;" '"1--1 'i <;- r f· ~, -

to 1

e· ,- :... 't.

",,-.' ," [' (. --..~

~c,'f~ 1, \, t t \.0

't,

1,,-, elL"

, ~"\

l

,

...<

1.

c,"

~., to f?

~: ~.

'v.

[1

r'~

1" ,L c~· r· '1.. r.- 't, t. •

;.r.

.r.

"

.. G\

F -.-

't~.

~. '~ f 'r 1 'G- ~, ~ ~ -"'c; 1t:...... ~ t ti' ~, \., \ t.

'i,.,

~ ~t~~ '\ } ~, ~,~

l ~ ~,t [t: 'e-~

,0V'

'"., .r ~'. ".r

'' 1.t .. ,c""Q. ' t, } tt' c, ... < -, ~ c· , ~',t.

. ~, . . "~

~ \:

e· ~

~A

,

'v.~",t I...

t.o

L

1"1'" :.-.~

,,<-1t;.·r·r '~' Ii.t~., ~ ~.... {~ t, "f {' .- .. 'c, ': [ ~' f \' [1:- ~ r r- \.. L [, ~ 'i:. V ·;[ (, l f? E , t ' '"'~, r' [ 't, f 1~ 'v. - 't, ,S (, ~ ''t,:, ~ r "-. f" "~ l' ~ ~ r. ~ " "-. {' ~\:~: '-'\;.t.[' 1: 1 T{1 ~ to r. L;~ { t ~ r1 ~. t: .. ,<' !: l' !. ~' \. t ~. J' ~ i".1 r~·1rr.·:..---· ><"l ....... ~Qf.t, '.... ~ ' f ' \, f f &r 1,r c, 'r .\. ~ t '!L . '. •

v!

c.'""-

;:~}f:c ~ ~t"':r 1, f '" 1'> Ef ~ f

:t-

J'

C"

t;.

~r.";,,,

'<-, [

<.,.(,'

I.

I(

,,-.

'{.

G\

C, 't,

rr 't,

:

\.0

-

..

• •


<-.r-.t

·c

,.

t.

~

I....

c· . '; c, 1"-,

~ V -, v c· 1.....!. "::..:.. ~ \..

[:

\....

-

C' V v \;,-' '

, -• cC

.f"

c -to '"\ .r...:.,

k: .

G, "'-.t "-~' .r ~', r. c:~ r~'.r

-

f' ·rc, c'

't,

r

't,

;:;-

.r- t ~,'

~

C,

~

"- "- c. "

I..

(:

....

\..

' t"-.t

l

'L, t c ~ -,.~~,...-' ?::. t u.

<;c

't

'r. 'l i l' '0. ?- r

, . . - ' " .- ,~.

v

v t;.

v

.r \-

c~'

'r Ef."}' ?-l ~ .~ ",-.f 1:' [ !t.r '1 .f ~,:t \. i. t " ['l,. 1: ~ .. :: ~ t ,l 'f 't, f: ~ \.. t c; t ~ . .- [, f c; c t. n· k ~ ';; l 'r 'I "'.'t 't "1' f O:.t c,. ,c· Q. ~. ';;" "- f' c,. 'to :; r ~ ~ 'l,. 't :r. ;.. r. 1'~' 'r r ,t1; ""1,l 't 1;, [ 0 f "'- ". ~ <;c," 1. LJ ~. E l .- r [ c.. t .:. r. t r 't, ~ £' 1. 'r F "- 'i .. C, c,' f " 'j [, '" \ it:.. 1 " ~. ~ r. -[, t,?- t, c, ·f c, t c; \;'t' \: If: I; 'I' 1 E. ~ 1, 'r c.' f'r1 ~ '\ 'L ';; t .:r v ~ ... [-o>~' '['[1 {." ..... r f,,'[. . "::..:. I bvrh c. tv --- '-' ,',' , t fe 'I t." ~ .~r- t f [, '1 ~ t 'I ~ '( .' , 'l,. t- [f: r (c, "l. . , r, 't, :: 1.: ["I [fi:.1· f: ::E ~ ~·t" 'c ~ f ) '- ?- c;:; f ';; "'f fe' :: 'b.'1' ",-.' ,~ -~, . t 'f': ~.. 't,l~'[. c.. ~t 't,[, ?-r' [,l .\'-: c[c, (" r .,F; " c· J , '" 'r " c c· I{,' ~

~'

c-

C,

r

c,

-

'f-r-

G'

~

"'- "'-

r c,

I..

' '

c,::t

..,

'"""

v

v

I...

't,

!Z-

---

('I.

"

Q'

-

·c.·

'L

f;" -

.

.

'

,: t"

I.'

c..

f

't, "-

.~

'(

,C'

0"

C

-

,

v

G'

\.'l

c;:,

I...

~ c

,-.~'

I.

'""

c' ';;

,

-" "'.r- -

';; . ~,J

~ .;;, 1- (

c,t

v

i''t, 'Ife

v

'\,

c:;

C, !1. 't.

L C L."

't c

'i:''.r- 1.. ~ : 'ii;

'

''')

l

f'

t .[' ,l . f, .

f

. ,r:t"

~.t 'r

f '

v

£i

1.

r ~ "c, l (:.. ,t "- { 't, r { - L c; "'- L ~ 1. fr;, 't't c,r ~. ,. r c-~ t~ fr-f,''i~,~t f ~ "'; \~ 'tr 't[ t ~ l c·~ .fr' . C,'i '§C Q\ , c·'- c, f" ·r .., K ~ . c ' f.' f. '" -' -;:, . , ,.,' . C-,\ ! c..., c c.: . 't, " r c· .- -'.!t'"L.. fi:. \:," f' . 1'. \- 'c. co; \' r :f~ ~ ~.~ r 1~ 't,~ {:\' ';,~. '" 't;C'~ ~i:' :( 'i..., c,'{ e,t'l' ::c, b ~ . ~ .- .t" ~ - " . -'teL q~t f:; t 'i:' f. C 1. 1 ~ .1- r 1: f 'h ~, ~' 'r \ ';; .f _ 't. ",-). if.ti f." ~ f. ~ r f _ V c, f/,.,·I ';; [ 't, .r- ,...v

b'l' n,.: Q.

'", [

v

L'

"::..:..

1..;:;-

C"

C;

.......

;;. v

c;:,

[,"

\

v

[.

'.:

t>

'1.

,-

','

I...

1}, (',

c[C'

t'

I>

t

~

v

['t

Q

0"

c'

0"

. -<


r r~ ~r .t(;, ~[. r' [. • ' ~ < e ~ i c c " l.l 1. ft' i: .l {, \ . t·('" . 'C ~,o. 'I; 1· ~. 'L 't ~- , . , 'to .' !t.!i... [ r ~~. e·,l. C'C ~. . . .t. .~. \,.-.( \~.~t[,FJ:. ['f ,[~..... f ~ ~ -. .... V\ 1. "l

~t'kf'GCf'f t -L 'I :: 'i . 'to .;; ~ h [ . S:- c·

1- :L {.~ .r- ~ ~",' ~,"': [ 0 r £;v, c

.

'!-

~v~'i

"'1 v 'L~,ct ~. r

1'.•. 1·

v

. ,:<.~

}'i"

c

f

'"

r.. ...

~ ~

1;' 'to -. • .r L (",.. · ~ [ ' i. \ .;:: t ~. Q. ~ ): 1; £; " .('" .('" P .r- - ~ v JJ"'" ~' r

t

el" ';.

• .('" t .... ...

[ • .t

"

'\.

.r

G>

C-

v, • [.

.f' ....

~

I.

~~'

r

f: [.

'"

E '\

~~.

i::' • (;. [

{.t . -

-

'to

~~•

'\ 1. . ~ 1-7 'to G "'- t '" } 't. 1(:, t;; f' \: u f ~ ~ .,,:t - c· 'I C- ~ ';;' I, t .r.: ~ . . 1(:, 1 l t .~ ~ n· f I: t r .t

.c

1

,

f' 1: }

"

[.

e .t·

v . ('" :["

i;}'

.C-

C-

t.

~ ~

'1

L,.

·-r'·v 1.J

-

~

't..

f

1 ~ e· [,'

...J...

i.e

...

.t

r .tr

!t (Ie'J[ \ ;

5. t

r

f

.

or; 0[ l k" 't.. t . f' - \ c "'-I.. \;~ 't' c·' .,,~ .le-'i;t;; L "t, ~ ..., "'0- f f: ~ &- 'I \' f -:- I:i:;- ·v \ [.

\..

c- -\ ~\ ; '", ,,-, t

f'C

rvt~'

e1 ,-;

r - e ., ~ v '" ~. 't '" c. 1\. ~ (: (;,

l.-

' f.' ~ • .;~.C ~If" 1e: \;. 1.~ _[. ~.-

,,' '.} 'to

r. .[-:' 1

n

< ~

1:

r. ';:}, 1\ i' ·l .r' [. . e . • ,'. 'to 'i. [;; ( t -" 1; .t' ,. 'r. "-·t.:."" r • n l. r- t - ~. t f)L.[.,

,.

'to

f . '0.< ~.r ';: ["'- f t· 'f. .t ,~

C-

~

l ~ \ '[~ F.'. t'

~-'v'~~'C"

(;,·f· cc.~, ~ .r t. [· i<:: 'to '1.·1 c·

[. .[t ev

r

r.

1: .('"

'=

c,.

r

'[·~~~~:L~r[~~~~~lf:i'\')r~[.~[ t . 1; ~ 'to r r '" :.C- ~ , .

'f' 1 ,

r-l ,

r.

1;~.

of; c..

1- (;,

~.

11\

.t

[. ~

t;

[.

v

C

~""1.

1.

r

\; .

i'.. -' c·

2 ~- c

'l;.

't.. c

v

r

e.

r

Q

"'-

"'1 .v;. , I..

•.

r

,

,

c.

'[.

.

.~

v[

f""-·f.'';-c ''I;' L~_\ v".\, ' . "~ < .r ._ e c [ c 'i, •.r. <;:. 't e -' 1;;'" . [. . ~ -;" I... • •

•. r v v \; 't e' t. \;. L.b, v 1· 't"[rer1: \.. \.o.r '::-- I...

..

,""....

,viL~~ v,,"~t-C'-'"

~

C'C

{; -', '10 r. . ~. • ' r't'1·~,-evQ ~ 1~ ~:t 'i . ..:'. ~ : -f.r' ~ v " t f 't . . t; . C\ 5 c· l [c...!;'", " 2 1;'I;, .t'r 'I; c-\; e., 't," 'i:; Iii£:; \...r,

\' \

l'

r

\;

: '~r ~

1,1. -!i...,'"cf ,~ 1...

~

t,

L'\

[:

1:


ISt.-..;.......... ~

ui

~.,:; ~ "J\.S' ~.l~

..:..4.,.. u-'~

ISt.;!.)~).l ~U) ~

. .l.,..;-\"""I....; ~U) ~u

...........y 1S;;\",..:....1 '>LNI

~ (u\..~\0t""..J ..... L;...-:'

4

,)1) ~L.:.....llJ':!\ v-::J~\

ISLA)J":!.l ~ ~.l).l ISI~ ISLA IS~ ..s~ ..:...L.~ Q ~\ ..:..\).lL.... ~ ..:..I)A_

ul.S:..\ ~\ O~.l~ )~.l ~ ....:.i~ '-0...0"; ISl.)# C ~~

('U;1 .~.l~,) ..........,:; Jl"...).l ISI...)~ jl ~ 1St...~\.S' d).lL- ~~ ~\).lL....

..:..l.>L.s:..\ ~ ~ ~ ~I IS~L:; -.I...:!~ \ \ J~~).l t::)..w..o \) -....-y JI",...).l 1St...)y!S

~ 1St..."J\.S' ':"\).lL- ~ "-' lJ':!) ~L...:. ~

w......b~ d).lL- 0:!1 ~\ ..::.........J ~ 0.l>1 ..A!1j.i\ JI",...).l

~)y!S 0:!1

1.;;.....

~ ~......s 1St...~.l-,....u.... ~)~ ~ o~.l..$ .......Jl".,..... ~ 1SU:.)y!S 1St...;1)~

ISla. ~.l~~ .l~~

l:-)I.;.. ...:.-1 o~ j....,.1",... ~ 0i

ISI...)~ )1 .............,:; ~ 1S.ll..-::;\ 1S)lS:...

)\

)"J.l .l)~ ~/r·

()~

\.,\

uL.,)L....

..J....!.) ).l

~......s~

~ 1St...)y!S ..:..\.l;1~ ,~......s

~) L.,.::... ~

rS.;...iyl:- ............y JI",...).l

..:..Wlb... ...:.-1 ~l..! ~\j.i\ \ '\'\Y JL...).l )"J.l .l)~ Y'\~ ~ ,,\y.JL...).l ...J...-).l y •

.l-,~ ~ ,..J.~~ 1S1...~.l~....u.... 45 ...u,.lIfV\...!..> u-'~..s.:.~

''\AT JL..).l \) ~ ISl.)# ~ '-0...0"':; J~,).l ISLA)# ..:..\).lL.... )1 ~. ~ .l~""'" ).l ~\.i-=-' ~ ..:..\).lL- .:,~ 0:!1 ....;...LS ~.,... ~ ....:.i..,5 ..r!).l ~~

(,\:;)1 \ HY ~ ,'\y. lSI... JL. ~li. ...:.-1 o.ly. JL... ).l )"J.l v~

Yf • .l-,~)I o~

...........,:; 1St...)y.t$

~ ~ ~ ':"\).lL- :....... .l <.f

vWu I)

~ ':''\).It-. ~~ o..-s :o~) )"J.l .l)~ ~'\)1 ~ ~ )"J.l v~

)"i.l .l)L:J..::.. r'\/~ "-! )"J.l v~ ~Y.jl....:.i~ '-0...0"':; ISl.)# "-! l).l~ 1Sj.i~.....:.1 'IS.:,H.•

,4b ')Y.~

,.;.:.\ o.ly. ;1.l)"':"'....-:'

L~ l.&)~.r,!L.. ..:..\).lL- ~ c.lb ~\j.il

1S.r.?~~))1..s:........:,..S:.. ~ 0l:....~~

':"\).lL- ,rl ).l 1...)y!S 0:!1 .;51 ,- ~ ;;'.,..

.s ~1..i$

,0..;5..;.

~~ ~L;

Jl.-

~

-'

~).l

o.ly. '~l..!\.>-.: J':!L.. -' 'l.~"J",J.:. )lS" 1St... ~L. 'j.:.::-L; )~ 1St....l":'" 0~........ )!jI.... la.)~ jl~..r. 'if~\ ..:.Jl",u.· ~ .~\j). 1St.....:.-~ ~.s ..:.-1

...:........z..

;1.,:..... 1 ~ tJ:L ~ .lL-:.il

)1 ~L....... ('J) 1S~..r. J .l)b IS~ ..:JL-I ('J.l .l\.r,!1

().l-""!

~~.,... ~l:-' I...~ t,:!L:.-)\ ~~ JJ

~ JL....c.1 "I) V:!~ ~L.:. ..,....;.~ lS.l~ 0""'; ~I~l

).l

,.l"":'

u-'''i,,1. -fi.;...

lS\..r!

~1; Q ..;...!.~ 1...5""'1)

.~1

~L- ~ lSL.;I,J-:!.l

y lS;..:>I.,.,...::.....1

..:..\).lL. ...........


.....

IVV

~..;.;.:.

vbl ...:..:...i.S' t5L..JL. J~ ~ 01~\; .J u-'~ tJ.? tSL...,).,...!S .J ..::..j~ ~P \.; 0T ~t.. .J tS.:,..J.J..J...Jl .J IS.,;.JL.. ~L. 1.j":!L..,).,...:S ~ 0.,..$1 .J ';";'.)....$ ....,..~I ~\.,l....-1 .:?.J"" t..;y!$ ..:r.1 f".S"':")~ u-'1.S'.)j~ tSt...:........L;..... w..u. '~I..>" Jl:-i.l ~ ....,.~ ~ J

...:.......1 tJ.)~ ~L- ($4Jl~.) J...lS LSL. ~ ..:...J.\.)~ .J ..:..\.)..1L... ~ .J ~ ..:1.)\ t~ ...:........l:-- ~I...:ul ..:-.) .)~ d,)..lL- .........,:; ~ I.... .)Y!S ~\ ,J..,....... tSt.. ~\.j.) .)~I .J ~\J.)L.... ~ ~\.j.) .)~I ~ ..>1 1,,~ L..;..,...:.S )\ tJ.J...s ~I .u:.T c-:-"""'; .~I Q~ ~\.jJ U""";"'" .J ~\.;.)L- ~\jJ ~ .J 01S~~..,; ~ ~b .;1)4.).) ~~ ~ ~ I.).)~ rJ.l:.- ~IJ\S JL... T6 ,.;5lJ- W.)<. ~1;; ~b),

OJut I.)

rS':J lSI..

tJ~1 .)~\ ~

.~ ,sJl.o.:; ~~ (.S"L.)j~

.)~ t5L~ ~1.)

.)..l

.)~ ($I~ ~L:.. ~.,.. .J ~L....)

tf.'L...... L..,;..,...:.S 0,!1 ~1

0l.S'.;....:...S~.,.:; ~.J ~.J

..;..:..).?:-

t5.).J~ ~ ~1 ~

~I.,...

~ ~L.t....P 1.;.)"";'- ~I;l.,; ~I.).)L.... .J

~ L..":IlS )\ ~.) 01.).) ~L-.

.s ..:.......1

wb)J ~liJ ~ J:,I lSt..- JL.p ~I.) (,5L.. ..:...:-li.; ~J.) ~l..,.:;

lSl...;l>:!.) ...w..,;L...~ .:..~ ~ ~)..,;.. ~L.;.) ,j.JJ..:r.1 .~~ J.:,.~ 01.S'.;..;.;,S'~;; 0:!1 ~li) .:..>J.i l; ...J....!. ~ ..:...&...,..... . ..L!. Jw.l ~ ~ t.,S"la .....:.!oJ ~L. ..l,).Y'J.) e-'-'..(; '1 ~.)l;.. 1$);$ ~L. ........ ..s ..:.......1 ~..:.....\ t5J.J~ 01 ....s~ 45' t5~.) t:S:.; ~I..:.......\..:- .0':'..,5 ~1 L...;."..:S 0-:!1 tfi\,;,lL.,.. .J ~ t'-"""" t........"":;.).l .J ~b t5).:.! ':!l......... ~..,.::... (vi.>:!\':; -' (.,S"'~ o~ ,~\.j) <-t,\ .....A.::..1'; c.s1..;..,...:.S 1S}j.S' ~L...- JY,,:I.L.-.)..l \.; \ oJ>-1 c:.)'>' j\ j~ ~';j-" I.SL.. 1$ j.,J.,..:S'.:; .......,...,...;.J ~l:; 'I.S.:.JL.) ('J~ ~~.; I.SL...;.,...:S.;~ -~~ I.Sj~ I.; ul-I"';"';':' ~.;l;.. :.,.;. ~.;l;.. I.S.;I..;S ~L...- jl ~b IS.;I~ ~L...- '-1 ~ v-....;. (IS..:,.:.-,~I ..:.fi vL.. _--'-"I....w ~ V ~I jl I.- .;...;1,.- jl IS';~ -' • .J....!. J~\ ~I .,. 1...;.,..:$ ~I ~ ('~\ ,.J....!. o.;L!.1 ~L.;I <5-,"";' ~ .;~ :.,.;. ~ C 1$1.,. dlSu-'L.;1 IS-,"";' -' ~~ ~y I.; ~~ ~j>-,i <5~ ".J 4S ..:......1 o~y' ..:.L:.ts:...l V"'li.. <51.-....:......~ V>.J~ ~ r---' ......:.;S r--I...,J ~~ ~ f:...J"'""" .J....!..; -~~ ..A!!.:,-;1 I.; ~~ ~j..,l.,..s:::. ~"":'...r k~1 .;# vi.,:,......; 4,..L:.~ <51.- ~..,.:. -' l. ~ J~ j\ ~i <51.'i1S .;...J~ ,..:.I.;~l- ~y vlS:..l ~ ~ ~ ~~ "! 'vL:.i 4S ...:......1~1 jl .~L.o..:....l '<51 ,!L....- r:;.L- ~ .J ~.;~ I.; vl..>":!1 c;.L- t;;T ,~ .;I~ <5L..;.,....:S .)ljI~ -' ~b .;Ij~ <5L. lS...w..j~ ..:.-.-\.:; ,~b J-IY'


c- " ~ c· [.[~\'_ - r r.

~ ~.

,,' c·

... .....

0..7 1

~

t

\"

\

\,.

:..

'r-. t

:(

?-

1- ..-. ~ \ t 't.. __ ''t . • , " . , . ,

I.. [ • •C'

-I

1.,..

!;,

"'" C,

'to -

-

-

0.

r '-0. ~ r.

~. [. .. t: C. 0. ~ : t,; 't

c;

~"'t;

~

~

0.

~. , • .t" r. '.1.. \ / r· c-

'-'-\

~ ~ 't- c· f '" o rr. ,f\."' c- \.. C:o. ~.sl'[ ~ ~ ,t ); c F

--I

~ .f:

~r.~j.\

_ ~. ~ '" I:'

I(

~.1..

f"

{Fr:~~~ .. tftl~~{~~ t~t~l'~"'~ ~ _ ..l c... 1--. c c; .t \' r ~ [. 0. 0. ;f [. c ,. c t; 1 c. ): 't; ~ c: f i 'i: i...f:tf ~ ~ [,,,' ~~"'~ r ["'\ f t' 0;. .. i c· .. F r:- Ii. c' '" ;. 1-, • C-" 'r. 1-'·1 ~. S .r r:. '!ic r " .. 't r '- .:; r -[ r. t ri' ri <;, f' l.;· '\,. 'f- '-r~' ~ .. \' ~. 'I ... 1 . F .. 'to \ r." - 1 'I ,: "" F . . ~ r ri' ~.. '- c· ~ 'i -[ t. r.~. 'to ~ -; c" -.~ t ,.....,. "'·1 too.. 't ..' ' " 0. '. - 0;. ~ ':" 'i. . . .. " ~. " .t 'r. . "" " , 'r. r· '! , - . ~ n 1.r l' ~ t·~ ~. " ...~ J':, c· ~.~: ~:r- £, J ~ _,~. L _ [.~ _ \, '1,~ . . ~ C\ c r· 'i -~ ...,

[T1..1

_'i ...

1

.t"

F

., c ..-.:.,;c. y. t ~: ~

r~ J?- i

L "" ~ <;;. 'r. ~. , . ['. ?- [. ~ l·r [. h c- ~ ~. ~ r ~ <;;. " . l · ' -, ;;- '" ..... ,r' Q!, ~ ,-" ~ _. . \:. . i:"'" " f' <r.. ". r ". ~ i' •f"c l 'f ~). 1 l f "" '- i...( : ~ ~ 1·f~.~ ~. : f' 'IE l" r~. L, \ , 'to [ 11 ,,_~. \ C; 'f. 'o..r <;;"1' t. 't. -;' t 0. 'L ". • 'to (.. .[ ~>-; ~. .t.:, '! :: [. ~I e " , it 0. ri' t. (. " >

(;;ft~

Ii\

~ ~

t .; .. it ,. ;;- v' -,.

C- '(-;

, "

t

. 'f).

.

t: [. L~

~

r

<:1 [ "

~ls·~· -"

!L

Q

r~ .['t.~0. f o.'~ITG""r~~ r [ f: 'r. t 1.: [.t. <;,. 't 0. ·f .... "' ~~"~(~~10.1-' r t It: ~ f :f ~ t. 'r. l r~ {: t· ~} t .~ r: ~ : '1: J '" · c r • r. \ "__ '! r 'I E ri' ~C' ?- ~ / -!' 1,

1) p. "

.r "c ~: c t !L '" ~ 1· 'i: ~ f..r 1;; ?- i 't;, c· T [ "" r <;;. t,~," (. '1 r.i t .t G F 1: (.r. - . 1: 1. ~r 't; ~

?f~

V\

'to 'L, ~

".

<7'

lo

i.. It'

.'t.

·t"

....

'1.·:

-

t

I.

0.

....

,(''O..!c-

t

~

0.

to

...

.......

i..('~ ....

<;c, \ ~

t

~"r.

tr

r'"

t


\; IS~~ ~J.)

tSL.. 01.; .J ..u..) ~15 ..:.....0.> ..;...i.),) ~ ,~ ~ u.,..:S1 . ..;...;$ ~ ,.,L...:;\

0\~1 !.S.)L......:.H

..:J.,,') ~\.j~ J ";""!'J ~bl (SIr. UL... O.l.,;.;w. At; ul~ ..:..L.~ J L..)I.J.....-,J

J..I.,..,. .,)1 IS.)~ J OJ J.=k..:; .....;\..; ..;......:; ...I..:!~ 01..,.-:!! 0 1.:,.....J oLol.;r, ,~ r-"'l,.....i r...s-'L-T ~ ~.) ("S".)L-.:.il ';"\.).lL. 015:.1 ~ ~ ~ I..:- J ~ ..,..6;.;.;.1 \; '.,..:,.:.1 01,; ~ LS'L...;W .J ..::.......) ..:..\.;......... t..bl ..s ..:-....:.b...l..::!\> .~~..:........))I I; ~L... 1.$L.....:...........,.i .....,.I~ .)~.J~ lSI ~ o.,r!\.) ..:.........:.. ~.).) Jjl> 1S.;l.:,$ ,::!L.."...... J .r.S'~

c:;."""""

~.J

w.;...u ,~1

IJ.)~ ~1.J ~~

uts:..!

~ ~1 .. ~ ..y.~ !.S~ ~

~ lSI...":il.S ~~ ~ J ..:.......;.... ~ ~I.)I.S r"""'" 0i J.l ...s .l.;i ~..,:; ..:.l.,.t.s:..1 .).,> ~y '-! ~I .J ~ .....,.Iy.. 01..>":!1 '-! I.) ....s-'~ 1S1..;lj,-!

c".b-.).J

~I.) . A)~ l~l ~ .)~L,-! J .)~ ..u.i.,.... .;; ~ \.; ~ . ....t...!. ....l.A\~ ..!..S:.; .)~.) .;.........:... ~ .;...!.;

-..;1..,...... ..;....iJ .) Jjt..

4

jI01...r.!\ o:;AJ\> ..:.lits:...l ..:.lpL. t.......,:; !S~I.,.,;......I j\ ~~ .L;....\ ~ J "...,5 ...u.l~ .)\5 '-! (S.)~I ~ .).l \,) ~L..-I ,.)"..:. .....,.1..,.... r--1....,.i \.) vI..>":!! ,,1....:.;.;1 i>~I.,;..l --w.) .;..4.,.... ~ '-! ~I.J J...L. ..s:.,""", L;...I <s.r.r""'" '-1 - 1 v:! ' 1 ~l;.;.;1 S ..:....1 r.••H ~ .J I.. ..:....1.. .. r:-- ,,~.. " " " IS)"';' J ~ r:;~

(......»

j\ .)~y csL....:.....-,."t 6..:.....1

J"..w. ,.,..L.~. !.SL..~ k.:i...s:.L "-! .. ..;....1.).) 0~.: 1S1..)~ ".........> j\ ..~T <.>L.. JL...).l 01..~1 J ,).J,r. ...:.-....) tJ.;" ,.).;\.)

~

. ...1.:!T.p "..;....T.;.)

rS'

1SL..)y!S


,

.P"

,,·V.

Ir9 ...

, r99

'/',)'/',)/ V

'/'11'. / 1'

1'V,9/·

1'VI,)/...

'''',)/ r

1,)19/ V

\AA~ / ,)

I,)\A/V

IrV1'

"\

J,~

"".""U ""'t

(Ir91 Jl.. ~I! ISI....:....:J ~ _ J,v '>J~) 1,/", , '/'91' , ,/,9' IT'')'"

1',)rv/ 9

TI

Ir1'/'

~r/ .

I

~')T/V

IA,)VY

191· / r

Y .. 9/ r

...... T/r

l,),/,,)/ Y

".A/,/,

ISjJ}'.!.S

...:.,;.;

V'/ ...

'A/,

0.0./ 9

9,)/ 0

vV 9

VI / '

,),)/ 9

,) V v

9' / 1

"....

y·n / f'

I \1· / ,/,

\'fIV/ \

ITV')/ r

I 1't,)/ ~

I I 10/ '1"

... ,)VI

II'I/,/,

(I) ~

,)r V V

,.A/T

" 0/ '

O,V...

VVY / '

',/,'/ 9

I . " /'/' rV\ /\

v,)v/ \

I ·v· / ·

""'/ \

Y'r/ V

1 \,/,/ 1'

" V A

I,/,VV

I 'r/ \

\.,)/ .

W,

vl...:.;..l..

YA,)/ T'

,)V,'/'/ V

'f\f'')/ '

'1' . / \

,,/,,. / ,)

,),/,V'/'/ 1'

,)1'1",)/ 9

f',)'V/1'

( \ ,),. / 0)

( \t· / v)

\'fVVT / T

Ir1"'/1

\.V,'/\

,,/P

\T'/ \

1''/'/ 1'

.0.,/ .

II'/ V

I If'/ '

( ',)/ )9

(9,/,/"')

(vV')

(1"',)/\ 1

"'P'/' (1' ...

'1"/1' )

( ,/,,,/ V)

\\VT'/'/ P

\\,)IV/9

\''I''VV

\· ... f'V'/'

\l"',)V,/,

IV'

1'/')

VY

IV')

Y/ ,

...'/'/,)

' V Y

. .V,

y.",

Af'/ '

(V , ) I .V,/,P / t

iF t

1'/'')9

, ... I V/'/'

(.

>;:

j'oSJ J~ J ....T .:.l•..u..

1/.1....:-1.>:,..)S uL-b ...,.Ju.\,;~,,:; j..1.".. .:..-:i

A/'..,u..!.> ...,.J1.o..\,;..>.:-I":;J '>

~~rr""

( ......J.»

\

.. v-fu.' ...J' ---.. . .~

I r')f Jl.. ~ ~1.>

( ......J.» .01..,p:!!

1S;'s", ....s::;~ : ~

..:......:..- ~ l.>J..i.iI";'j,JI ~ .l.Y.'" rllJl ,\ T'VT Jl.. t; ..:JJ'>.l....,,:; 'lIS I.S).:.!.:..-:i J ~1'>JI, j J l,;...>y'';'''; ~ jl"rot; ...;41 ~J'> (I) . .....:.~ ~~ ~1 )\ ~ e1J.J.> \S\r.t- ,;..L.WJIS .);w~

J.

,

>


,AI

.~

•<

,

·•c

...< ,...

<

>

< < ......... ......< ~

~

~


,.. J,.A:!H"'"\Y IJ \Mr f$4JL.. JO> ~ ~ JI:.::;.L..

J'.llI ..sItAIfJIf

F' ~...,..-...

C!l:...- rr'" ..;.») ( ..........).l )

~ ~.l.",;.i! fV~

f·/1"

1"'VA

1"V/\

1"~/V

1"'V\

(S!u......!J C!I.:- rr'" ";'»).).l

~ ~.l.",;.i! ~V\

0\/1"

~·/V

fVA

f1/\

'fA/~

( ..........).l )

(S\~l. ........ C!l:...- rr'"" ~ ~ ...",;.i!

V/f

A/f

V,

\,./\

\O/y

\1"/1'

1"./,

1"\/.

1"V~

YP/1"

Tf/\

Y'f/\

\nf

\1'\ ,

\1'\1"

\~A1"

\P·A

\~PV

..;.)JJ.l ( ..........).l )

~~..y;;~lJ

Jo.-l.l.ll.,.. e::L. ( ..........).l ) ..:.......;....~;;.).l (S')J o~ \1"r\ ~~ (SL.~ ~

.ol.,.>.!1

<.r'::L.II.SJ~ ~ J ...r~II.SJI..-:iI

(J~.) ).:,.....)

..........,:; J:,I .... \;~

:.1»[.


'AT t J,~

.s...." Jt::>t...

,.s*" jl "",1 ~,r, ..fiJI.s....II' II').:...:.. ~

<"';1;;.."

( ~.)J)

,,'it... .h.....,.:...

.J..!oJ

' /'

y. / .

\

'f// Y

~U...

l.Sy .....

11"VT

11"f'V

YA/ f

1'0/ 路

91"/ \

fvr

A/ O

Tf/ '

J,1

Jjl .....~~

J".

J.

.. /

J

~~C;l.:.... ~\., t;l.:.... lSI '-:!;\...,... C;I.:...-

tSl

O/ Y

\

.

..

/ .

"T .1,.1 , .-"'1......... U ...." .w.Li.,r! ,

~

..:-..:......

"':'J

,)~

(.J-.p) ~.b......,.:.....w..)

,,-vr

I'I"V\

"'''V.

'1"9~

\1"9A

JL. ( \ l"YT -

"'''f'v)

./. A/' ./ r 1/,

0/ 0

r/ . 9/ ,

,/.

v,

0/ '

A/'

r/Y

cs)JJw,s

I VI

IV'

Y/ Y

..:..,;.;

A/'

Y/Y

r/ o

r/ ,

IA/ 路

\0 / '

A/'

./. Y/ '

IT/ V

'/' I/Y

Y/ ' A/ O

y/ r

Y/ O

Y/ '

0/ '

o/ r

\ f'/ .

'/.

(\/V )

\0/ 0

1\/ r

\ 1/路

A/.

1/'

I/Y

\/Y

9/ 路

,. / \

\\/0

,,~

"-'-u~L..

yT .;..l...u-

jt5' J J.,. J

~~.w_C>' f / T J..\r~~b

. .;..t-tl <s:,$.,. ..s..l,.

;~


~

1c..

,

'\ J,...IoIr )fit'

tY

~Jl ~I,).JI"

{.J"JJu*l

~ t·

H'V\

\1"y.

H'~A

,,"rr

1r91

Ir9'f

""y.

\1"0,1,

11"09

lAo"'''

'l"1"1V

Trtf

\99T

I/)Y'

HIl

,"If'\

T 66~

lf~Y

I'I"1"AA

\ 6,1" •

YOf"

OfU

vfll

, • Af·

ATTO

01'" \

y" .

FHA

OA'~

H\O

n·~

Tf"f"

"rOT

'1'\1'

IA1"'O

f· \"

T \ \ /).

T1""

\lA'V

''"''

IAI' '''

\ 1"1)\ /)

"'0

\ 11'·10

,191"

.,;.ol.••~l Jl.i jS.".

J

>;: d""-" ($1...)'15 1S1J.......1J ISI..),IS !,SI",:L..,... 1S1...)'\5 .:.b,h

,:,1......1<s;'s..,.

~

....s.:.~ :.1o>i.

>

~


...:...a...;... ..;..;.:.

lAO

v

J":'> ( \ )\fV\

'" 'no ovr

,.,., ,,.1,. \

,,.v·

on \ Try 1

J,~

.J»I ISltAtr)lf ),)

jT ~

11"Pf'

'\"I'f'

\rTT

~I,

m

w

Iff'f

IV'" IP\H'

. I.!.:-~

I"'IV'"

'"

..:;..y~

,,.,,,, ."

IfY.

I PTI"'T

A'

'" I,.,.,.

,'"..

\/lV1

.w-~...sI~•

~~

.I.!.:-"

\lAI

.I.!.:-.>

\PIV

. I!.:.....>

. I.!.:-.. .I!.:...... .;1,;.-

\ • /IT

IPIA

fA?

\. ·AV

IIAY'

II \ f"

"!"VI"

HrA

<fA

'"

m

on

m

-

..IPl...,.:; tJ.,;1

. I.!.:-J

'"

T~TY

-=....;.J

....;.1.;:

t!Y1

~L.

j""; ISjL...l;

J

,:..':Ii ~l.

1S1.).;L.J~\'"

,.

lS.,;.)w..

&\

)y.,..~\

~lS

r--

\'''1''\11\

fYl'T'T

"

PAT ,

"

\ .:or,.y

"

nPff

"

/I'" If'

1"TrY

\ .1'''\

Y·PT

YT'Pf

VIP·

rAIl.

VlrA

,0.0,.,.

TV/lV

"'IIf'

I fAA,.

,,.,.AA

.I.!.:-.. .I.!.:-..

TIl'f"

rff"f

11"lf

TI 'A

.I.!.:-"

.....yyl

I:J,f'AY

II'''V

.:.,:;)",.. .I.!.:-..

J

($)...... ~yl .)J.).....JJ~

n"IA'"

'!'f,. II \

AH'·V

'"

m

..;.,;J':"" IS J L.IJ':"' IS

Y\V·

Yf"

.I.!.:-..

torn

,,. \"'1 Ill" •

'PHr,.

T1"1"YIl

. I.!.:-.>

.....Y...,r:..:..:.IJ

n"1''''

IPry'

\,.,.. T

.I.!;.... ..

~.);.y

. I.!.:-.>

<\> ~IJ

'"

T'V':'

'"'

IVA"' ,., "

.)j,(,)

lSla.).;.,..

.I.!.:-.>

<\ >J)"'.Y-

\AH'

.I!..;... ..

<\>~.:r?

m

.I.!.:-.>

<\»).,...~

\ 1"1""1

If- ./1

'frA.

l'frY'

lorV,-

IV,.,

\/1'1'/'"

/1/1/1'

" ''1''

.. - \ , .,...,...

". / 1'

\,/l/'f

IfV/'

~"

I!;!L......~.; .......... w,

\SI'-:!L.....1 No

JL..

1:1 ~ ~

oJ.»I uttalljlr ......JJI 011;:; ,~AT-I 1S.:,5~ ...s:;~

:~t.

'..r)L..I ~~)I J ~ ':')jJ ,ul....,...:; 'JL..)~;r '"'" ...:......1 ~I .... "~J rli) "f ..r..,;.....~ (- )".A.""J~

(

,

)

(T)


"l

~'

f

A J,~ ~,.) ~,.•.u.,:.U

..1J':;

o4.l U..>IJ.t' 4.,lw,.J"'" ~

{J~J JJ~ "1"9"1 JL.. ~~

11"VT

Tl1"1"/ 1

11"V\

T·VV/ 1" 1111"/ ' ~1"'f'/1"

\'f'VVT / T l'f/ 'f

(,5l....:.....;;

~

'!;:

11"V,

11"9"A

\1"99"

1~'fT / ~

\T\9"/ A

\1"9". / 9"

TI /11"/ 1"

TIIII V I

V,

\T9T / r

\f.9/ A

~~ ~

A~. / V

\\ff/ 1"

~JJ ~

VfA

1\1"9"/ 1" A./I / 9"

If·fVII

11"T9"'f/ I

l'f / A

l'f/ 9

'f'9"A/ A \

• VH/ ~ IV1"

. /~

I19"VV

\1"9"'f'

t.

~)

11"9"T

I' V1"r/ T

IIVT1"/ r

IT / V

\A/ f

~~ ~\......... ~

\ \/l1V/ 9 ~b ~\.:.

.J..:.l;;

TV \ ~\......... ~~

. '"

••"a.."..-

• 'Y . . .w-~,,""

{ ...r......JJ) ~b

...........Itt- if

o.I"i

~v~l <s:.S..r ..s:.:~ : ~

.. >


IAV

.. V~ \oS ....",.:.s-

J'

~

..Jk ..;.»-T ':'L.....;"

J,~

,

...:>f.,Jlif .J~ ~Ic ~j~T ."LoT

~.J~ vl.!~'~ ~1..uJ

(~ ......... ) ................... .)J)

o.f.~ .~

wr·

VA.

T"f"f'

y. \ •

1"Y'l.

($~-,"""\

,","","

\vO·(I'''')

'f' ••

".)I.. fro

fr· Af'

fT·

\A.

yY.

.... 1.C.i!.::o .J')

w. .,...

ul..>:!l

JL

.,.

...

I'IA-

.f·

vr·

rv.

.. ".. ,..

\ \

\

\

HAO \'1;\A

,HI

vlo!~I,),)'''''':;

(~~.A.:,.• ...t......""J.» \

\~.

TOf"

YH·

". "r.·.

TT'

".

.. r

rf·

01'

ryo

... ...". r"

fl·

TV· • r~

,

.:.""",,L,o

~"""+e

..sLr.

(~~

Q.i,j,)

Vf·

HA' \\AO \UA \H\

.,;,L.!p.o:Jlo> .::o!..w

.;I..... ~ ......

J'»

, • T·

..s' ..., lI"O' T· ,.

\ '\A. \ 'I ••

...

..s~lCoj,..T)'::o

(~,.....a.;

vr·

fT· Vf· ( \ "'I' )

...... Vf·

.,)Ij,..oljlf .::.1""':; .II.................. .):J)

IT· If·

10·

IA·

"". , yr· Ifr· \9,\.

Of·

HA'

ft·

...

1'\.-\0

f ..

\\AA

"'I ,

l"r~~~:~


\AA

,. > ~

~


IA<

II J,~

.;,~ !'J,.:.t'

...;.-.:-.:.\.)JLt;l..j .,..!$ "t wl.• ~. y

.i l

..;a:- \S!.ylt" ..:J!J,)w ....:.) ( .)'j.l .)Jl:i:-- )

~

~d.).)\.....

(SL....).,..:S •

~

>-'.

wt..~

..:.1,)Jl- rr"" ~ (,$L..':I'\$ .:.1.)Jt- J.5)!

\HT

\1.\6

.1,;44-

J.)~

>~,

>~,

, "'''J~ \~~y

\'IV.

, · / O'f

·/0'-

VI

I 'P/ . 0

r / fV

·/ n

VI

O/ V'I"

oV.,\" ' / vo

· / T'

VI

rV/ \ •

./ . \

FA

\r/ l r 1"/ \1

1'/,,,

· / AA

.,:.51.,..

' / '6

" rl

./9'\

L..lS

vr

'1' / '0

· / V'r

U-y

4" w· . .,.

Y/ V. \ / \A

./.,.

( oJ-J.';:»

0/ A'

ul.:......,...t..a

\/ vr u. t:..S\.• ''''/ l''A

~

" / '1"9 tS ........,..a.:.1

1'/ 0'

./.,.

\o/ y·

o/ ·r

PV

n / vo

,./o;\,

V/ A\

· / ·0

VY

\ · / 0'1

1"/ ;\0

• / f'I"

./\,.

Y\

· / 9r

'/'A

, r / f'Y

./."

PI

Tf'/ Al

f / 'f'·

".;J\.

, . / 9'v

·/0\

v /\ ...

~.:,S:-

'I"V.,9-

· / OT

".r

I f/ ,I'"

v\ / ·o

TV / 'jV1J'~ •

YT / 'I'

./ \ \

VA

1'V""

\'I"/1"T

.,;,l,,.11S;S..r

ul...J":!1

.."s

J.J-!\!.;...,.

~~~, HT J \ \'\'V ,~..." ";J!,;f' ,...;~...s:.~

:.1o>t.


~

'I J

.» ~~c'·",~; •

1"\ 1

J

'

_

'!l

'i-,1

q'

'

~~~Jlp'J; 3··Y _. _ l}.,... ~ l-::

,)

c\, l' ; g ,,~ .:-" ~.j"'J 2:'l\·l" .,.,

"J.!'!I~

. '~"I..:;...,. .

\

.l~..... J'!I "\

l;,J\ I

••

~"

.:'-:>;~1~1:J\·1 ,. J -. . " ,,-=''' c\".1 0;,.1-"""'~':'''1 ~ -0:] \ , -..;; _

l' -:-::..

'''1

......

1;':I'';I.\.~'1t~' _ J' . ..,

~

...

l!'

;u'l~ ~-l

,~'1;lj:

>001 -,

....

l

~ ~ 0~

=l

;li";;~ .. .. j

.~, 1-

.....

." " . -., .1\-l' ~ 'i.J

I-

i)q,~:t

.~ -;J J.')

J' °. . .

"J

-:1

>\" ' - ' ) ' "

..... -'!l ' I °'';·.' 1 · ·1 · \J'

31~

\

'1-

,..~ j

~'.!.',31~3i';';' .:.J'!i ;J""")" 4 '" J

{

p~.p

..,~~~.;!., . . .

., .s ,I . ,. -' J. ~-. ~.? ~:lJ': ~ ~ . ~'!l~_\\.,,}.,~. ...... ..J

'\.').

\ > ~'l l ;

J'

"':

'!l

Lo

j.,

•-°

'~-l

':1

!l

..."-

~

~

: :l: "3 ° 'J

,,\

~

'"

"I

"'i 1•

Oo:>:

'1""'\

' l- : : ' ! l ' ! l . . J - ' J O . '

.~. ~ '~:l

J'

:.,"'J~:3

~

.,'.~

'1 ~~~J' 'J ", d :. , 1 1~1{1:'''.J \ "\ '\" ;l.~' .~.!.' ~

't~ ~ ~ J, ., ~

,~.~ J "':

J'

1';,

J

J' J., 'l''

;> .')

-:1

:,J 1~'~., .,-:-

.:: -' '" -' \." ,J , 1..1". " 1 ' " . '.... < ........ ." ,. \ ... ; ~ J' J" I -:, ., =i, \

,;:0,1....1 ;~

L"

. \~-.)j;

I

J' 1 -~·11· . .j ,.,.,"\ 'J -...... " . ·1 "\ ,- ..... '

."'j' J:'3J - "I, J j:

~

i\

..Y

:)

;J .:.J

.)

.,

~

~

'i -

......, '? -:- "1

' . .~-'J" '2,\"'-:1~ J J ....... -' l' -:1J,j''!I1


"

\

0!..I"":!1 .)~ (SJ)JWS LSL.. ..:.......~ (.5L...I..oi IS! J ~L.. ,,)~ .;.> 0(~! (SjJJI..!.$" , "- • . ;"i J "':"":!~

4,.;..0......-:!,)

~

"-! oL:. ~j,) Q ':'.9..;l.... . .l).l o(..b! 04a--

j\ c~.)~ (S1,.$ ~ 0Wl.;... tS.>- jl .:..:-' ~)l....1 (S.)~

'-! _.......:.1 ~ I.)L ,-:,~1 j\ ~

(Sj.)Jl..!.S' ~I.)I

,....J;

..:....:.sJL.

...w.if ~

i~

..A,.....:.... I

;L.i <.)"'L..! .r. ,\.::.\ ' ...:.......1 o.J....!. ~ (S).)J\....!$ ~ '-! ~ ~.".:;~ .).J "vl.)":!1 (Sj')Jl.!S ,~ i f 4,j1;! \) ~JI.A.:.. '~lS ~..,,-:. 0" ',).Y";"y ...u.1.,..:. ,t:'i.., J.l ·if)L.\ (S.)~ 0\.;.,') ,p ... J ...:.i..$ ,;I.....; ~ .).;".. .1..:. 0L.j ....s::.:: ,J-> .(j'.J.)JL.!S .;.~~ .U"'"LIIS.)~ .b..:...".:; • ...w. ~ ,;L.T ~l.h. ...:.......1 o.)~ .)b.)~...-:' J~ lS...L.!..) j\ " rv\ l:i 'r .... ~ j\ ,..JL.. rr oJ)') J

vi 0~~ .P

J

...:..;.)'j~ ..;.....

,).l

OJ,J')

~I.).)

..,-Ar.

Jlr.-

f / T ,,"iL.. IS})JL.!.S',P o.)J..;..;1 ";',).;\

0~ \,. ~ 0~ 9/ v jI ..>--:-'..:.-.:S J""'.J 0-!--.J ~ ....w.


.t ::-

r.

c....t c..

·f 'il ~I:. 'i1. [~ 1r. r- ~ ~ ~ c.'~, f' 1 ~~. 'f \ ~f \ (r:; (, ~ ",[1; } ~~ i ~ } r r· f ~ 5. S- ~. ~ f ~ ~ ~ .~ ~~. ~. 1; 1 L[I 'h f ~. t ~ ~ r f' \ "~~,,. ,,- f " f' ~ .1, ~ ~ "c.. !, 'l, E ~ [ t t [ :' H: r ~ :~' t ~ ; }: 1- ~ ,l, : £r ':~;: ( ';;:~ r· t 't ~ 'h, , - r .f" t " r: .r '" r i:.- ~l "--- ,f;, '""-~:~,(,' .1.- 1.l.f .•, c.. ~ ~ '"-'~ t: t. 'f' • S[ ' l l r. :r ~. '"-' ~, 'iL ~ { "- ',~, l'i c.. c.. "-- 1. - l ~ ,,"". "c. ,......, r. 'r. .r, ~ I" l' r. ~. 't" c· {.~. ,ft ~}>" [' ...... r l > i: ~ [t. .fi t .[, . '" r 'c ~ ~ - 'r. 'r'f'' , , _.r c:-, - \...... \.0''- - , " \::.: c..

~,t " C ~ l

C'

J ct.

!;.

0

~

C. --, -.

C' c .t

,

C. t

~

-

~ t;,

~:

.

.

5.

(:

to)

0: 5.

'1

't

<j.

to c...

C

c -

t'

.

~

.-' -

~ :::

~:r

\..

c. .It l ',c '<.. ."..

[,

't

r,

,,'-

~ ~ L h , C" -.f

o£ ,

L

r:; J: ~ 'r..t· ~

c

t:

-

"',"

'1;

"L-

,

t._

t;,

.

.- 'l'

.'

c-

...'

1 '1;. \..,

r:

....

\

-

t

c . . . r 't

,t...

\......

'1\.'

c· 't ,~.-

.C '.

ll

...

i.

~

10

\.-.....

\..,

'

c·- I

'i [, f 'b ':. C' E.; '<. - , .- ~ 1 "c 'i. 1 r~' 'L ," G. r [, 1 ~ c ,l ~ r 'i- ~ ~ '1;.~. ~ [. '<. r . " of, g' '<. 'l' 'I.~ 't".[ 'rl ..\ ,r ,l r c;~ , to c; c; 'I- c.. t .c 'i:- f t f' .- " ~'. 1. f· " t~. ~ 'l t.... ~'c l 'f ~'~. c.. l c, :;.r 1:- <;:. -;- c .~~, t· t \' t" ,: t ~ [, ';. c· c.. '"""'- c. . ~.. . . . . . < 'r. c. < to iL "- 'i <;- '" (c ' I, - ., <;:.'-\I .r. .t ;:- t , \t '1 C' J c. -; tf. .ro£ ~' .l'~,~'[ C,t' ,e'r l '[\~ f-.~. ,f f ".- [s: Z ,.... c· \.0..... -,c·r 'r. 'i [ • E E t.l·) ~ 'r. 'h :; > ~ ~ ~ \, i. )c. r~' d -\: c·\''''t'-t" c·C-~. .... c· .c. .",'O't."''--h ... '--·t· .... ;:.... c' . }r.~ _u~. ~F'ti:~,r. 'L'<.~ .r.. ,-,,'l:<~.t >'<." .t , -}[ .,,~, ~'f~> ,L~., t - ~ u-~·f'· , . c... ..... ' ,o£~ '-.r ' " ~ . t. f' I:: ,[,·f I:: .£" t,' 1 r~. J l ". >t. 'it. [, I:. 'r ~' ~7" I:. ~''--V p; r"'(l -t . . . . .t [, t 1.... • ..: _ E: ,. !!...t, _ v

~

r c, f ~. ~_ 1- oL

t:"'" t .

Ct ·t

'r. '.

tt

r, 1 ~ 'L

t .;

I'

1"..

~ Ii\.

Yt.....

:r

...., L

""f'

L

[,

...

1 [, '-

·r

1

,1

l'

~...

L.

1...

'--

u!

[,--

.....

u

L

l.

'--

_

...

'--......:. '--

• .

<

...

'--

~ ~


!L ::.~ ,. -

i

-<

t. f 'F

'l, ,,' \

t c.. t

~, ~~, .f'- \: \: 1. ~ ~ ! i r r 't .... ~ ~ ~ f.... .- ~ ~ " ~(~ !; ::;'t. ",-, IT IT ",!;t l

C )c. 'JlL.r. " 'l"h \t. ."'r :x-Ct. 1: _ •

'~

~.r

~r1:

'.,

f

"-. l'

V" -

!l

't

,

Q

'i'- t'f~'

.....

'I

rc

c.. ~ t [, 1. {~\l,C; ,. ~ - "c.. ,. FC1 c· f 'L 'F 1:- c.. 'f ~ ~ • i: '_ Fr.· t t "' r't] v ., -r.' f-;:, 'I 'h t. 1" t, • ~t (~ ~ t .' r t-. ,t' c ' l- "'i .r ~ ..., ~'. ... t; 1;' ..... c· ~ \ . , fi, ... ~ v v d. :F l' ff 't- : ~ T ~. ,~ ~ c..'I: r\'t"'o-"'c=t t'

[

_l

l-

J

,:;: "-,,'~~ ~.,'F'~t , ...

1, .C-

.r "h

I" c' 'l \. f;":t f ~. • v C, . ' -,

k

t' :\

J

r I}: t . t. ~. ~ t "c'C;·c,I.i.'r~ f_,r ~ X-' t~ ~5. 1''':~ t<7-'.f Q r!;' ~, ~ ~ c t, f; v V .t r ,~ [ l' fl, \. .:- " \:-: (;,.... <.... ~ Q'" ~ t.:. .... t, \: :F ~ "'f -to , ~ I: ~, f 'L\ ,C' G. ,1 t, v '-- 'F t. .t ~ ~' ....' c·' f;' " 'h . t!L i: - ~ _ c.. :t ~ c' '1i 'i l · t 't ~ --< ~ -L, ':" (; c- f L~' t·· r. ..... ~ . c· In "-- ..."to f_'fi,'l,\.. t;, 'k.\.l ' .t'Ft c ;;:' t ,r,. ~' f" c. c- v .... t;'L.1 i: f; ,i: !L t ,t f c.. \: r~. 0.

G ':'

• (;

0'

r y,

5'1

V

0.;-

t..

L,

l

L.:- ~b ~:jl ,:;

• V ~

t. ....~

I..

v

,

'c; ~ :- ,l \. \, • \: L r ~ r,t.....'i, 1 !i- J[ .'i

r l: r' -'- ,r ~

L

'L \:

r

l' ~,~ E,t \ ':'i t, v

'i .'

(,

'.

-.

1" ~. c- f- 'r. ~ \":l ,,_ \ - :: f 1: orl \:_ \: ......... C, r: \..... ~ .t l [\: ~ 'i_ v "'" "::::... 1.

1

t

","

L

.....

I...

'i,

~.r c... 't

c. 't t

~

v

c- .t.... ... - _ r, ~ .;. . c l'f: ~ " I...\I,

'" 1; I" ~ ""

.,

t

t

-0'(

t " (, ~

1'-<

....,c'"r. l' ,. lh'~1 ' . [, .C" ~,.t . ...t, ,. G; • .t r;, _ S "' \. \.. t G.!;' " '; f; ~ t ' t CL. J t !; ~ 'r,,~. r v ~t l>

r.-"',f

t ~, \: (, l.r 'v\' ll>.... [;\

v'

J

,_

t

tI. • . <~1

•.

l

C.

L S,

t

1.~L.f; ;:-h ,". Y·\,.o

V\

r,t, "'" " ,'. ~, 't. l ,r '~. ,. l t. "" l { ' ~ t ~ l. ; : . L.. ,", :-1 F r (, 't, 1-IL, ~. ,t ,v 'L.r 'i, t ::; 0c',c.. l>·r cL ;8' t;I.~L.. "- "tr.FCo .c· """~" l'\ to < F.

1

\ t!LFv "~J1:"lLr.'

~ ,.

~

,!;v

rt~ 1 ,r IF t ::t \. '" !;" ~ l' ~ 1. } 'iC\~I...l>......:.t..\.o - 'r 'i,.:- t J 1;' .·t:'""~vt.\r. l' "cF I...~ r ' "'- ~ Co·. \ <7 1. '! f;

'i-

~

'i,

~

t

L'

,

v

0 ....

1...1:\... \ . . . . .

c:f"

.


\ <f

tS.)luJ~ ~

.;L.:S:..

~ ~ ~.,.:;

0~ VI

~ ";""'\.;) ~

~

"-1 ..:>y,..A!,T oJ-::.-j

.;L::s:.

.;L:S:.a

v~ ,. / y ,~

0~ O/ r J ~I.) ...,.,.t.........;.;..\

,.l"":'!f" ~.)j ~ .;L:S:., 0~ Yo '-! U ,..:-.!S ~li oj...O..\l~ -sl.J.u.-:--.J

....:.......I~)l. ~u

&.!I

~ ~l.:-

o....w.:.

IS.;!'>..;-o:' "~ ~I.)j ~I.;l ~L...

' I. ..

.; .J J ,\S.)~

),.,..; tS.;b..r.

.)y!S.).:l

o......,.-!

..:....\.;.)

JL.. 1.;; .....-.).) ~ ...J.....o.; <f .).;u ~ r-r' J') ~I j\ ~!-, .l.)r ..:....:S ~\.j tSt..- ~j ~ , \ '\9· JL. .lJ..u.. 1.::; ~..,...:;

...;.~ lSI..>":' ~~ .).) 0

":"'-J')

u-:-

j\

."",",.J~

Q..,s

"J'J..s. ......w.;...:....:S ~I.)j (,51..0-:--) ~ 01....-.!1 .).l J .).;.;r ISJ.} ..J....!.T tSu. V:--.J J ...:........\ ~j l.S""'.)j~ ~I~I ,;\ ~l> '-:?..;. J .,.,...-... .;.J (Sj')J\...!S .;....!.,; ,&.!i....-:> .~ r.f'.)j'-1 J ..:-!.S'-""'~ 0-!--.J e:la- t.........,:; j\ u-!'~ 01~\ .).) 01..,~1 (Sj')JL!S jL.:.l ~ ""rY J \ "'01" "rY"\ tSt.. JL... tSj')JL!S ) ••1 ~ "rr'\ JL.. . P ,( \~)...."!' J,~) J....;...;.$' <f .-..::!) .JL. ''f tL-L.o....P I.;

JS

."Y,

"..J...jL. o.)l.4:.....\ 0J~ .)~ •.,...T ~L.

~.P 0')\

r..s ,~U"" t'~.;L:S:. 0~

.)1..:S:a 0 *

'j/ y

~ ~ ..:-!S .........;

1St...

J

\

,.r-J):r tSl..

v:--j j\ ~.)~

\/6'10 't.r'J.):"" tSl.

~j J

v:--j

:;.All:- ~.J.):r 1St... 0-!--j

.)y. ..

.~.)r..r 0~ '.AYV ~ ~j ~ (S.)b~ "..,.-r. .)G......:; J

1.5l. JL.).)

l........,.:.. .).,.1.

l.S""'.)j~ J ............P

f/ Y

.)~.)jl ~.).)

J (S})J\..:S ~;;

yO

(St..JL..,).) ,~l.i..p . ~y. !.S~ IS)';.JI..!S,;~

~

tS':UJ L.!.5.P o,.'\),.;.ll...;..,»

1,.-00-"·"' ....

Vb ,..:.,j.; ":l~

.............).l.:) )$

../'.J,;:r !.SUr. ~) e:1-- .;.~ j!

u-!'t.. (".S':!T,;I.S'

.....:.::\.;,.H '-'-'-.J-'

JI....;,,;...:.\ ~A.~·.J ...r.JJ:r!.S~ ~j

JS

e:1--"·01"-IT"rV

.,/ 0) J~ 0~ \V/ I 0 ~ 19/ .,.,. jl ...r.JJ:r ISUo ~j

...;...j~

V"'.,....,.....

(.;.......J~ 11")Jt:s::.0~ IVA ~ \· / 0 j\..:....!S..>"::!jlSL..~j.J(..;.....;,.J~

O~,;~ ~,;.J~ ~

J')

J"..L.,;.) ISj,;.JL:S J') Jl.&.:..!.1 S

:r.; ISjJ.JL!.5'p 0.).J,.;;1 ';'j)

'~J 0~ T"/ y ~

.

~J.) VO 'v·A.,.:,~ ..:...i,-:! ~\";;I o..,.."..-!

VV

t.. JL ~1 J~ "rbT"-\1"PV 1St- JL... jl ~t..

)\ ~ 0\J.J~J.) .J .J....!. o.).J,,;.J\

...:.......\ ..........J ~1.:,.l1

~\

.....;,:,...

~t-,;.) • .)~ ~

";""';"J')

J,.-:.:;

...,:.·A ;)I

0~ T" jl

..JL

T"/V ~"jL \T"oo-'rf'V IS~ JL

LSjJJL:S ..:..\.J....:.l..,.:; ~"jL ~1j.il ";""';"J') 1"/ V j\ .J-' ,S ~\.J ~\

r..J"!T

'.).J:'

0-!-'j j\ ~ ISJbr,

IS~ ~j..>"! (~J.) .,,.) JL:s:.,. 0~

..:...i,; "j~ ~S')';.JWS ..:..'":lT~L. .J .).,$

....t..r'"""-'

..,..~1

..;.....;,..).) .,/ ' ~"jL.lSj.).JL!S o.).J.:,.lI";'j) IrVi l:; Irp· ISUo JL..J.l

\1" "-1 \1"01"

JL.. p .)t.:s:.

0~ \./V

jl..:.-!S ..r...J 0-!-'j S ~t-J.) ..:...i~


,)<u ......;)l;...~ V:!!~~ .( ...........P vr 4.:."JL... J.,..,...,.:... ...w.,) ) ~,) ,)t..:s:. 0~

...w,) j!

c.sj,).J'L.!$

ojy' ~ ~1)S

~,)j .1

..... )L..! c.s,)~ u!,).Jj ,)j ,~~ <...S:.,j~ ~Ij~ J-...:.~ J "...1.>L. .1 ..:.....:$.......) ~j t.......,,:; j\ ~l"j Yo

~

.,,-1 ~¥

"';..r"G ,

\$...u,L:.f

u~ o~1£.o

~"..... ~~ ....s:...;~ .1 c.sj,).JL!S .1 ,)~)";'- u-'~

j~

~ 01,) jl) c.sj,).J1..!S u"JT ~l..

..:......:-i

.1

(.IL.jL.... ...;.,)!..;.5 U"'L....lr. j~ "-! I..>"L! c.s,)~ ul.JI.)

"-! ..:.."JI ~L. ..:......:-i ~l..... .1 ui u---tI.J J...:.......).A j! .;; ~~ ,)~ c.s~,),) .1 '0$"""'" jl c.sj,).J1..!S ~,) <J! U....l...!. o~Ls:.. '-! ,( Jl:!,) jl:.O.a, ,)"J j .;Jt. ,,sJ.J j j,;\ c.sY'" jl ,~j ~ ,.?j}f "-! .1 o~ rS c.sla. ~j ,)j . .: ...d,)j tj..r" ...;..r-.-S ...;...;;..-$ jI c.s';! ...w. o,)l.!.l "J~ ,)j .s ...:..,$ uw. ,I:.! ...::........1 o.....w. ~ ,~j

t-'"'

(.I!..>":!! ~ c.sl ~lA.... . j),J.j j ~.J ,)"..JS ,)j "u-:.-j ~,) If!' J,J~).....w.~~.J,) j,),J-' 0:!1,)j ,J.jl.,,; ..... j~.J ,)".;.51....,:; jI ojL.;.;:.....1 (.II..:.-z.. o~Ls:.. ~I ~l."...,)j ,)y!S,Jj..,.A (c.sj~ "'fA) H'YV JL,)j .(y",;t....";' ~ ,"-4j ~ j,J...b- ,)j ...::....!..j$ j\ <...J""'! •.J...:..:...!.!j';\;; c.sj,).J1..!S c.sjL..."..; .J u j ,..,5 jI 'c.sj,),J1..!S ~j ,)j 0...1,..' \ "::""""j "-! c.sl....:..,j~ tur, ~ Cll..>":!1 ,'WV JL ,)j

.loW j!

'-:?.;;

.1

.,)>! ,,~L. ~ ,)~ ~.,.;.

jl c.sj,),JWS Jj ,)~ 0~ .J J,.,:5I.,.;. ,)!........:; .loW 0:!! ~..;; y ,jy' "~J Or,'" "'-! CI!..>":!! Jj J""":s"!..;; Au.::; u .)~Jj jl r-- j."a ClI..>":!! J".;.5I.;; j! ojL.;.;:.....! jJ..J-" Jj '~JI..>" Yf't", ••• "'-! A.1"":;:

,..:...il.!

,)~ ~l..:.-'! y)lU..;! j! <...J""'! ~~

'I'""" '),.,5 0,..,...-.. ....:........!

~ ~..;;

~~ ~V:!IJ,)

. ...,...,.J I..>" .,.;. ~ "-4,) ~ ,),) ~.;; 0,..,...-.. j! ~ "'-! ~ ($;\')')"";" !J '-:?.;; ,J ul..>":!! ~\Jj ..::........l:- ~ (.$""L...! J.) ~ S ,),.,...:. oJl...!.\ ...J.:...;~

,

\SjJ,J'L.!$

.~b...1..:!~~,;\ ~\""")L.,,! ,J

u.....w.

~L.

,),) (''t''1\-0·)

.sL! ~ ~ ('\..uU!

y.,:.

vl..>":!!,),)~,;\ u~)l...p!.s """"',)1..>"

....:......\

~b y).1.....~

';\

~.JI ~Lo ~.J~ .J~ .:.J,~ ..:-~

i~!

Ql:!

uL-)L...\..s ..... IL.. ~ "1"0' JL.. J ,) ..:.J,J,) c.sY'" jI o...l..!, ~ JL.i .,)>! o~l....> d~ .u\.-)l.....l" \SI....-:> .s'1~ .:r---j J') o...l..!, i~! ~,;\ u\-)l.....\ ~ J') 4.5 ..::........1 vi jl ~~ \.S"L\ \SJ~

,....w.

v~~ "l.!. ~JI


,<r 1..Pl..J....:;

<...i-"-!- ......:...w.

~j ~L. ,),}."l...!$ 0 - *

V,

I.:; VA ~ ..

w. 01..,-,')

0 4 - .s ~j " _~l.:..-... u\j.)Jl..!S JS j\ ~ • V:!' ~ . P .~.) i f ,;".:.S r..rJJ:"" u-'"l.;l .J......;..P 0 '-: ..,.!Sl ~ .)y. ...;.,;,l. y~\ j\ ~ 0~~-,.) 4.S l.¢L. 0-!--) ..s .Jr.($' ~1..:; .J.;< ~1.J V:!l l:o .;L.T

~ 0ts:Jl. .)~\

.).l

" )\ ~ (.)~ o.f" "oJ) ~ .)~ A·', ••• .l-,~ '-! ...s") ~.l~ .~ (Sj.,}"L:S ~I,;l .).l

rll:..:. J->.J') • ...l.o!o~~...... L ",l..::L.1 ",I 'eh 0>

(,$.)b~l. ........

J-I. ;,'

A;

V.P." <S~ ~10-!-! ~I.,..,. j\ ~

..s .;.,;,\ O.l,? r~1

u--~ ~l..

~.;.,;,I ~

(Su,,)y

.).l

J-....I '

.J ~.,s

to" ;"i

.~.)

...J...-.).l

~.)l . :.,\..~. ).......I~<Sl.....J,...ic..r. . .;....,;

V'.,s.......

1....0..1", .J ,;I ~ l.L.jO (,$1 ~ ~ ~L. ~ rl...'. :.~ 1

~I......- ~

\.) ~I-, V:!1 ~ ~Lr.- ~~ vi.>":!!.).) ~,;! ..;.l-)l.....\ .:.:..1...)1.).) (,$.lL......:.i1

. ~ .!ol....-!"" 0:!1

j\ ~ U--)l....l <S.)~ ...;......\

I,; (,Sj.)Jl.!S lSl.~j 0~l:....J') ,1.l:.....J,) )1 r...i'-~

.;t:s::.

JS

,.....( .........:;

A' " ••• j! ~ U~ U:!I .P

.).l

O,)Y.

y)t.zl1S.JJ..1"'!"! j! ~

..s o.)j ~ lSjl~

.';";'.1..,5 W:""""':;

..s ~l::!l:.....J') .~.).) ~l:......J') , • ' •••• .....;:,.-:; '! ,..5:n.~ 9· .. ~ ~ ~j J,...:; ~l. JlA::.1 ~ ..s 0,!1 '-! ~,,:; l:- l;1.~ .J ..;.j.)>-! .:-...> If. 4,j

...w.

if

(,S"j.)."L!S

<sL.

.:-.j .J

u1J':!!

~L:......-,.) ~

)\

4,j

J..L:. "".,6. Js:.:...

~J.l b l:;: "

J:L... L ""Jl.z1 ,,~..:.Jj> d~> .,..,... " j ~L,; oW " ..:...:SJL. U:.......... ,,,:;1...... ~ ~':i).. 4 t..1.l1 .J juT J ..:.oJ';;...>'":' .w....:;

'-! ky........

•JL. 0:!\.).l ...:..J.,$ ,;1..; c.s7.l.:.:- ~",.::; .l.)~ , .... P\ JL...J.l ~ ..r.JJj.. ~I) '~~.JJj..r" lS~u-:--,) ~l. uT~.,.. '1 S .l.,,5 "':""".."......::; IJ ~~\j u-1.:--~ uT r4!J.l UyU ~I J~I

...:...,;~~ Jl..wIL.uT J."l\~ u~l.... ~

.:r--j w~ lSb"...... ~ ~W "-! .J '~ jl o::,.AlII-:> u\.;..JT)S .J u\Jl.i.S' ~l......... ~.s..;.....\ ~\ ~\.J . .ly' .~.l lS"...... j1.~\.).J~ cf ........ .).l \.) u\~.l

J.-I ..:..~ '-! uL:-J..1 U.J~ ........,..:. t..r ~ u."..;u '-! .l!,,;-il J"""':'" ~I.".; ~I"..:..:. ..,...".,lh.. c1-- '-! lS).).JW ~.).l ~~ lS.)l.,;.S' "-:!l. ........ ,~l. ...:...!,? ..uly:..:. .;l..".; J..tS ~.l~! .l,;.,.. u!...>':!! lS).).JL.!S ~>Al!~ ..:..::.t.).:. .J ..J..:-.) lS).).JL..!S lSL.o.l.).JT,.,j ~ Jjl ~ ~ .J lS)').J1...!S ..:..':iT ~l. '-! ..J...:.-.>-""",

......, "",IY"-' ..

~L _

"-'"I .. - l.. _ v'..r-:!.

~ 1-


,w

.s»,a.:s- ..;.;., ~.)~ .J (,$~L.

J ~\.) ...,..J\..;..l;. ~>'

.).:J

.

"rrA JL... y'J ,~~l

tS.J,;.,L.!S ~ •..:......1 ('-'-.J-l f· )

j""r"'"

"1'/ 1" ~...,.:; ~ ~b ~ ~ vaJl.>l> ~..,.:;

. .).t'"! '-'-.;.) f ·/f J

)\

'\.o...L:....w" kl.) va_1u..L:....w" _y.J~ ",>, ~'iL....l-!.. ).b....." :r" ...r.......P , ·/ v .J \ · / 6 ..,.....;;.;; ':>" ror ISLA ..:....;; ...,..LI

~"-'"""'

'r~~

'.)>1

~

t:;

,,..rA

\,).;..1")

•...:..iJ 't~ '-'-.).) f / Y ..:.":lL tS.J'}JL!S o..lJ.:,.iI";'j.;\ ,~.)-'.)

\1"66 P

.~

r· ) . :....d,;j J-.l.!.

'($';u...L:. ,( '-'-.;,)

~

v.:-.).)

~..,.:; J ~b

...,..Jl;..\.:. ~;; ).l .Ir,:., lSL.~ V"'L..I....-:' .tS.J.)-,WS \'""T"'" ~.) J.l ~I .J...- .).l ,,9/ 1' J '6/ " ~~..;. ~ ~b ~ ...-:S ..,.J\.;..L:, ~.) .1...-.".::... \ 1"00- \ \"'V\ LS'L. JL....).l ~ ..:......1 0-;!1 ~~ ,(,. o).....!. J-,~) l;

h.....,.:.. ...:.......\

6.).J.:,..t1 ";'j) ~"iL -"""!'J

,).l

'<J"::L...I

tS.)~ ..:.JJ.l )~\

valLo..L;.~.,.:;.J .).l

(Sj"J\...:S

Yr/ '

'-'-.;.)

rr- to.)-,.) ~

~,......:; -~,

.

'U\

.... .r .

I~b

u--

0.)>1

ju.T )\

'-'-j.)

~ ,'1"9,

'-! ~I.) ...,..Jl>-L:. ~y .).l • ......:.

f / T (.$j.)Jl.!S ~'iL

JL... .)\

,..J........).l

tSj,}.Jl.!S

'F/ ' ~ IrVI

t~ '-'-.P \/9 "! ~ ~b ~~

. . . . . 1\.>.lo....J ~~ u-' .. Y

l~b'\.>.lo....J-

J U-""-"

.. Y

rr / 9 J ...J....-.).l 0-'''''''':; r-r- ..:.L.~

~ jl ~ (Sj,}.JW ~ ~..;. ~I ~ .J ~.) '-'-.;.)

!SL. JL....,.l C I.S),}-,W....r...,!..) . ....t....!o.;.".-!$ .)~1 ~ U"rY JL. ..>-' (JL...).) '-'-J.) 9 / r)..:.-:.I.:.~;:; ~\j~.r"'" \\",9'·-\ .... 96 ..;...!.,; &.!1 ,-:-,l;jl.~ ,..:..j..,.5' ~J'""" ".)~J.) \ l"rA-VI <.St... JL... .).) J .;...!. ..J...S io.)W JJ~) ~.) ~A,:; i f ~l.)j .;;"'l.,...-.. ~.".:; ,,:l:.::..a... ~\,..j";\ .).) t.) C;"""J Y';

'r..;..:S)';;~ ~.".:;

JS

t\l"vI J Il"or

<.Sla. JL.... ~ ,.$ ~L..).)

.(f

J.l ,j~ J ~j ~,~ ~ ~L. ,~fu .)1."... ~~ -.J..:.I..,:; J (~~ ":-:'b~

v:; o.)j

,..:-:,...is

0~

r

v:;

0~ I ' j .....

jI Il"VI JL.. .).) r d ...y",:;,~ ~I.r.'

~L.. ~ ~ ": ~ .)~

~ ,~

<J"'''';''''''.)

.)"";J J ........ j i f .:;;

.).l .;;~ <.S~

J

-.J..:.I.,,:;

J

v:;

0~ '1/0 ~ ~...>-!

o~ ~ 1..-"':'..... .)L.T ~.,,51 .~.)

0 * Fl:;o ~ ~"'lL.. .:.."'l..,...-.. 0-:!1 ~..,:; .$ .)."...:. i f

<.SI..!,.S":!L..),•• ~": I.. o.ljJT,.) 0:!1 j\ ~ 0...1...!. ij~ ~.) ~ ,)j~ j.l L..0T

...:.......t .;;"'l.,..-..

~fi

0:!\

J ,~~ ~b ...,-l\..;..1.; ~.,.:; .).l 01~1 .)L.-:;1 u.....\,;~ 1St.

,JL

~y (j ___ ...I...!..)

...I.......>oj')

\

.;4-.)

~l.:..:. '<.Sjbj~\

\/F J.>L&.. ~lS ~

~ ....;~.).) ~b ~~L:.

JL... j.l . ...I...!.

jt

..t...:J.,..:; .).)

~ ~1.r"-:' ~ ,rFV

,.)...,..pj.)

V/ A

J \rFF ISlA JL..y


,<A 1St... JL..,J.l \.r,!.J ..;........:.:. .,,.,..; u\~ ~\ J\...,s l:> ~.J.l ~ u:.:;T i~\ jt ~ ..J....o..lA ....'iL.. ~ 1:..\.) ~ ~" ~. u --!u-L:.~-.b.......J .J ' .>'"..... .',"VI ~\rf'V .~b ...,...J~l:. ~.,:;

J.l

.s (yo

t-""" (~.).)

1...-.,.:....J..;.$

v-Il;..L ...y.,:; ~iJ.,l ..T. .J

"JJ.l

~ J.,k

,JI...A.:..:.I

JS

J 'oJ...:-J

...I....ooJ.l

J.l \;\ .

01..,·:!1

...w. ....:...\.5'

JL...;.> ...:.....I

V/ Y ~b ~\.i..l:.

,J."..pJ.l \ \ /

~....-:'

Jl.&.:..!.1

r

..J......o. .).l

.....w. 0.).,..)1

,.)y. ~.).l

J.S

J..:.l.,:;

~ ""VI

J."J-

JL...

~.)~

..y..,.:; t;':lL..

~.)

..,.,)l;.;\ j! ~ wI.)".)

r · 01..:..:...

"! .-.,jl...- ~I,.,

vl..>":!1 1,)\j.)Jl.!.S' ~

~.).) 'l"V ~ ,...,..&.; 0~ T / ~"

~w. .)l~, \rv,,).l

r-r"

~

,). vlj..:··~)..:....,O.j ~y";,,,\.5'

j\ .J ".l.J~1

~l!. .)L.t.....:;" 1"00

1""'1""'"

..t..:l.,:; )1

",'oo-H'Y' <sl..JL...).) ~l.)?~ ..,..Jl.;...\,j

,.)y.

,).l

,l;1 ...::..il.! ~I.:,.il ~J.)

oJ\....:. JJ~) ~ ,,"'tt,)

~

(,$.J,).JWS

\0/' ~b u-ll.;...l;

J ~

..y..,.:;.).)

.).l

($jJJW

~.).) Tf ~ '!)~ r / y\T '-1 lS)'>Jl.!S,P

r-- ~~I ,rob JL.. ~ ~\.£.. 05_ ~1.) uaJli-l:. ..y.,:;y (5jJ.Jl.!.S' JI...A.:..:.I t:.t.•·. . . ~IJ O.))jJl...;o).;I ....:...il.! u!...,Aj,J1 '-"-J,,) '9/ f ~ _.)~ d.; ':l~

'.l~

).l

J4.J

bV· • •••

JA.a... (,SId.......... j\

v\..1'::!t

,\1~ r\ 1St.....:.......;; ~

~I.j-il j\ ~t-.

~l:......JJ ~

....w.~ .....w.

...1..0..0 ..~

valli..L:.

.J...:.!»

JL...

jl

f"S).J.JW.P

~V\ • • • •

J') (SjJJL!.S"

...:....l:-o J

,,.y .

~

';""".J.l

.;.>

y)lz\ J~J

r-r- ~I

.)r.J ~

. .)>1 ~J.) j)/P tS);.S' ~l...""""J.) ($jJJL!.S"

JS

V""L......::..;...\ (SjJJWS )~I J

..J.....pJ') A L:; b / V jl (SjJJL!.S" ~

.,:..'Jf ~L. "--!

u.) J') ISjJJ\..!SJ') ~.J.) tSJI..rS' ~L. ......... .~ v\~ U-~

JL...).l U

i f ,);u "-! ,~"", ~\ "-! ...:........\

~ V:-'! J ~\.) 0L..Y ~\; ~l.,.,.....

.....:.it-::

JI.....J

.....:.......\ 0~L. ~\j 0~ ~ ISJI..rS' ~L_>..... jl

J') lSJI..;S'~l.,.,..... "yp.

..::.....1

"roo

~.)

if),...,! (SJ~ (SjJJl.!S (SI..

vi rr"'" _J~I J ~b ~ \y~~ Jl..,J')

oS ..;.....,;

...s

IS),;.S'

0i

i>- ~

..;......1..; J...:.1.&.> .( 0

~l.,.,..... ~ -,j\~ ~

4

I.:i

r.:.:

~JW J.J~)

0\JJ') J') ~ -, yp.

jl \J ~J.) ISJl;.S' ~l. ........ JUA.. ,.r-J Jl.i.s

.),.;S

~ ~l:- .)JJ-" Vo:!\ J')

J') (Sj\.... olJ J J...-:' .yT ).) tS).;.5' ~l..r" 1.".......J

.).A.)

!J" 0L..t.:. ..,.:.S .)~ ~

j\ ..sJ;r. ~ ...:..-...1 0...L.!. ~l- ~.)~ jl tS~.) ~J.)

L.L:....JJ

01~ ~ ...1...:!~ ..;.;. ".r-..,j J tl--I LSl.......J- 0~L.J.) LS)j$ ~L...­ J yl J') LSJIS ~l. ........ - \ yv.

JL..

J')

·.J·i

Jl......:. ~ (,$jJJ\...:S J') !.S).;S ~l..r"'"

lS)..;.S'~l.,.,..... J (\YP\ JL.. LSI.. ~~) J~ .)Jl:l:-- \b\/o

I.L:...JJ

U...-:'


,H 0-::1'~ ~

Jo,;I..;.S'

~u....

,,)y.

\" 1,)l..:.;..L. .>..;...;~ u~~ 0\~\ .),)

~

L.L:....J ,)

J

,»)L.:J..:.. In

J.:.L.

(,5j,).;LJS.,).) ~

0~L ",·Vl J \T'M

,

...,'L..J <.3J"1 ,....,..L..! ~ r.

~"'.) lS.)\..;S ,:!L.."..... j\ ~:r; ~~

rr·

JL...>

..J,..,., 0':>

.

'.)Y,

(,5L..JL..

~ u~.).) ~.)

~\.),) r.sjL.

.oj.)

...........

~~ j\ ,,~ ~

....,..L.! .1""! ,''('~o JL..,).J .':>,)...,$ '-:-'~ r.sj.)-,I....!$.),) .;..;... o~ r.sk.I.:....-'J .)I...u..:; ·~..?if ..;~ J~ ..:,,)j., (.5 .........1."..... 4 j\ l:.....JJ J,,1 <lSjL...l,) .JJ.)-" J.l . ...:,j~ <...A!l..;..il ,(fl', '0;' ": H'V' JL... J.l ,j"r. ~ j\ V'I' , rOY ~ ,'T'.M JL... .J.' ~» fT', • \ b j\ ~J.) -..r...) J u-L-1 r.sl:r. ..!.; r.sjL.. .ol.) -,,j..>"'! J yTt.:.::,.:..a yL...::.:...1 ~ ~ '~J Irv· JL...P"""::,,,H 0~ ~~ IS . A.:.! ~L.......... (.11.:..::-- ,r.s jJJ L.!S J') ...,:JJ') IS).:$ '-:!L........... .p T.

'~.) ;L.T

J-! J..\~j\

LP'y' ~l: -'

~~

tS).:,..S'

""-!~

t;

l5""'~ ~l.

J')

~L; of. ...:.....-.\

~I 4S if~ l:; ..:.-...1 ~ ...:........:.b tSJljS' "-:!L..........

,.f.

,,-:!L.,r"

0\j..:-o ,~~ .....:...!.b "-obI

...::.Jl:!

J

..u.1~

)1 ~L:.

....kG-

..;.A.i";\ y}h..

tJ" 0:!1

0-::::l: ~

0~\ i~

~ ~ ~~

~iJ-,l:.S" !.SIAl o:'.J,T.i ~1.J.!It,.., , ..::,,1,),J', .J ....,...~

lSI ili....... 01....-:!1

(":')U..)JY' J') .. .:.-.,J~) 0'

,}--I

<y)lA.;\ )\

J..:!!..:,.. H ,rv·

~!..,.,........ J..........-... 0 JI.~':ll..

:r.;.

(.51.LS.)~

-'

~l..:~ O.)Y,

.)\..,... ,,:,,\,).)\)

U..J

~

'-! J~ ~\J

J~-",,! r.sL. ~ -' ~~.J-'

,.-Ii ~ 'r"~ '-'~L... uboh ...:.-1 =1, J.:.i .J....,.li~ LSt... JL.... J.l ,~ 0~ VY

Q~

...:.......1

J.l .. )~

r.st.. JL.... . )..J

w-lJ.. ~I , w..~,1

jl

'J"":'s

I..,.).!I~

.:..,;

0~

r \..:; Y/ 0 '-:

.:"I,,).,

0'- . )..J 'Li'~ r.s))."l.!.$" ." ,)~ ." ,)!y.- 0L.jl..,)L.I ~lk.....

~ ,0,) 'l~

,.J.....p.)..J ,.. I.:i y

~ 0!._~!

.)..J (..S'!!.i.=, ..J!."... j!

r.s.)~

0Y."" r.s""..JI."... r.sL.LA:; ...>"'! ~..? . ...::.........! ~l:! ~!,.,:...i! .).......p,)..J ,.. / f .;.J.,,:; .;....!..) h........"...::..... ,o.J.....!. -..;L..l ,.J.....p.)..J r/O I.:i % ~ ~"il.. ~

." r:;>...>"'! ,(".J..,.;$ ~l ~"il.. ....,1.....01

.)'l..J

~

""'-:!l: !,)

o...s:!l....i.." ..Jl."... .;..!..J.;!." ...A!l,.,:...il ....::.........1 o..J.,n> ........... .)..J f jl ~ ..Jl."....

..J.)~ \/0

j\ .:..b.;!."

~~ ~l ~':lL... ~.....!-& . ...:..........,I..J

J)l:;.....l

~\ ~

....::.........l....:;l:: .....,.t.::!.;..i! ....-=-'"-! r.st.. JL.....)..J ,)'l..J ..J.)~ Y/o ..J).J.> '-: ~L.,;S..J~ ~ .)~ ..J.).".... .)..J ,~ ." .,:.,""J.....&.. .,:.,!,:..;!." ~ ..JL:..Jjl ..J~) ~

t.r

u:; ,.. ','"

~

)

0f ~'lL...

....;............... u) ~ ...;....;; ~~ .:..b), ." ,o.J.....!. J.-~ ....:........1 o..J"y' ..;..\$ ~ .".) (..J""':' i f o..Jj ~


y ••

..:....S..:. t....r..... IS\.. S)l. jI u:!1.:u. W.lI..,.. ..:.1.>.;1." ~ & ~ 0,!1 ~ ~.,:; ~ '~4- J ~1. .;..~)l. )\ ~ J...,.- .J ,.l.J') If" .;W ~ ..:.lJ.l ~y ~ t.;jl.,..... c.s.,-s .>1 lSI o~ ~ o,.r:!W .)\.,... .:.b)." u ..:........1 .J-!\ ~IJ \ ryA .J \ rj)~ ..;..:.:.L. <.pl... lSL. JL.. J.l .~ ..:-\J.l ~.>l;.. (.S'la..:...;..l.)~ ,( r o.;\.....!. J-,~) Jy!S ..:.1.>.;1." JS J..-.).l '0 l; ,. I..¢l..il. .>1.,.. ~~L. .:..b.Ji., J..S' ~.P \T ~ .;'l.l .»~ T/ O .)-,~.).l I,..p'\-IrV\ <.,Sl. JL.p -' i~1 ..:.lpL.... ,JL.. ()L.......).l .~\ O.ly. _ ,rj)j) JL..~.) ~\....:....J - ":'\"';\J ...:.....->"'"" '-! ~ "-! ,,.9,\ JL. j\ ..;...,:, .J <.,S'j-J"'WS ISla 0.).).,1.,....; J..l.!. ~ t...b\ ~ ..1.,.,....... J ~~ -...1.>1 """-'J 0-:!1 ,..5'1 .( v o.;W JJ~) ..J...j! ...:.;l.! ~I..:)I .;"i.l .l.)~ T/ O .l.J..J..>..).l if-l.i.c. .)1",... t.,;"jL... ,:,1.,).)1-, ~ ..:..IJ.lL- ~.) ...u.\,P- .;1..).r.

.).:J . ...t...!o

.l.)~ 'O....u...:..

J.l

J.l ~\ ~

($\

'-"';)\r ~.l":"':' .)~ i>~T

"!..;.~ .J lS.JJJl.!S 1St.. O.lJ.,T..~

.:..1.).)1.-

.).l

'.l~

,,..V\ -' H'y·

,. _, ..

1.5t... JL..

,.:,,'il:!1 .)1)-:, 0.J~ ~ ~J ~ ...;..,....i .:..I,p\...... ~I.,:,JI . ..w d~

.)Y!S ~ ..:.IJ.lL..

u!.J)\ ,~

.~..$ .;...)~

).l

'~J I...¢I~

A.,.,

.;":l.l

vl....:!1 .;..\.).lL.. ..r. lS::............T

.;..b}, ~.:,.. .)\ ~.).l AO ~

.....1;;..,,, J=I lSI. ~.).r. J ~ 1St... lSJW",- )\ 1.1

lS...>:!.l.: ~L&.. ~

.. \....- . t..

J

J\.A.:...:.\

)S

J

rlJ.;I

j!

JlA.:..:.\ ~ ~I ~ ~ .\ rv· JL.. )S

~.,..J,. lSI.. lS.)W........ } ...i lSJ.,r.;. 1f"'.)...1"'! ~\.:.:. j\~...1"'!

...:......\ "..w. ".).)} ~y lS,,') ($! o~ lS~

...;...l.S

~ ~ ....... ~

..;fi.?.)

Jl::.j)S

.J......,).)

~ J.,Y....... .;..I..:.)u.\

.-..:...1.> ~.l.r-5 "! ~.,:; l:o .':OJ}..:.......l "! ~A,::; 0.5'" ).5 I.S.J~

tSJw...- 0-!! o~ ~l=.:. J

~, ~l:-J')

cS.".,r.;.

0-!! .J-> .~L:...J') J lSj')JI..!S

J~\~.,;.).) \rr~-\rv· lSU. JL... ~

lSJ""";' .\ 'I"r~

~b /Y ~ \r~~

JL....J.>

JL... ~

J

.)Y.

.(A O.)W JJ~)":""""\

.)"...;.S

~l..!. lS,,""";'

J5

o.)b

~).)

<..FL:.....J ) ~L:... ).) Jl.;.:..:.\ J )S lSJ""";' \ 'l"V. JL... .).) ...:.j~

..,.....;;,;; 0-!\ ~ '.)Y.

...:.il.! ...;..-lS

Jl.;.:..:.! J

)lS lSJ~

J.S

.J.....;o)')

f \/ 'I" J f\/V

~ lS~ '~ lSj')JL:.S .J-> JLo..:....:.! vIr.- (.\L. ro O.)J') ~ .).) 4\ ...:-\ o~.) \rv· .).) ~ v* r/ T ~ \rr~ ).) v* r / r )\ ~ .w.-I ,....; "-'~ jl .,:..5 ot,..., JI.;.;..;I JS 0' "jo,WS JI.;.;..;I ,.,.....

" ".),.,.s:;

o...,.s


\Y"bb .).1~)

<.S"' J~I

,..J...!,

JS

.J......>-.).1 bf'/r (5j.))l.!S J~I ,Irrb

.).1

r-r-

J~\

r-r""' . .1y. Ql.! ~1$

,~"",;;

"-! dry· J \rbb .lrrb ($~JL.. .).1 ~~).) J~\ .).1 ($j.)JL.!.S'

..)......p.).1

($L. JL.... ~ (5j)JL..:S J~\

Y'f ~ \Y"Y' .).1 J .......... Y

·.1~...J..,..,..pY

b'\

)

...J..,..,..p.).1

Y"Y ~ 0i

f'f ,.J.......>y AI

...r..1.::.....).) Jt..o.::..J,l.).1 ~ ~1"';"';1 Lnl..r.~) QL:.; ($~"::J........, IY"Y' l:; IrY"b (5j.)JL.!.S' ~ JLa.:...!.1 J~I

1.;\

...;.......\ o.1~ ~l:....J') ($j.)..1L.!.S' ~ ~ .).1 0.11.1 ($).)

,~L. ~l.; Irf'b-H'bb ($L. JL.. .).1 «($j.))L.!.S' Jl&.::...!.\ ....I...l.>l...t.)

• ..:....!o\.1..r.?~

~\.:,Jl Irrb-Y· ($t. JL....).1 t.I.::.....J .).).1 ($j.))WS~

"-! IY"f'6 .).1 J .1y. .)l$ (5..1.r.;:. ,..I.....p.).1 1 ./'1' IY"66 JL.... .)..l (5.)~ J .).....p.).1 I VI ~ ($.)~

($.)~

jl ..:,..;. L.l:......1.) y

t...:. ~1$

~ ,\f'Y' JL.....).1 .~.) ,..I.....p.).1 11/'1'

t.;- ...J....!, h!

~J '01.)~

,.)1$ ($..1""-;' ~ JL:... 01.-.).1 ....::........\ Q~~;; ....'jL...

..;.....!o.) ,~1.1

tY.\J

J..lk..

.11....1....Li

J.:.1..4.:;

~1$ ~ ~ 11"66 JL...

<.A::!I..:,...;I .J.......>.).1 ·/A ~'jL... If'66-If'Y' (5~ JL... .).1

t..,.:. ,If'Y'

11/'1' j\ (5.)~

t...:.

JL....)..l

....;:.........\ o.1~

...L...a.).1

\

~l:....).) JLi.::..!.1

t~ ~1$:'~..:.L ....::...i~ J..A1$ ~.)..l 1'1'/\ "-! ,IY"66 Jl.... y,.).....py Lnl

45 ..::.......;.

~...-J>

~.1""';;

...;.........;\.1.)lS' .;Ij~ .)..l 0Lj

r-r"

..}o4l$ ~~

I.)

(5.)~

.)1$ .;Ij~ ~I.."'!' ~l.!.i.;l :.~ ($L. S)l. jI ~ r-r"

. ...::........I.)~ y

.)1$ .;Ij~ .).1 0~j ..:.S.)L.t... -.I...!.~ -,",->.J~ J~\ t~ J ~ ~lulS' j~l~ ,.s...1"';"'; ~.r" '-! I r6b J \ rY"b (5t. JL... ~ ..:.S.)L.t... 0:!\ . .1y. -.Yo\..,..;.. ~ L. JL ~ ~ .).1 .~.) '\f'.,'" JL.. l:; 1.;1

.( A :..)W

($L..JL y

~..,$

.).1

Ji-w. 0~j JS

-'

..:...;~ ..;..l$ .;,~

0

y

~L:. 0Lj

.)W

"-! .)1$ .;Ij~ .).1 0l:.j ..:.S.)L!... 1Y"1'6

rS \ f'fr

.).....p.).1

Ln\ Irf'6-lf'Y'

.).1 0l:.i ..l\....I....Li jl \ Y"Y'

~l.,... .).1 t.>",:!j ...::.......1 ~L:.....J.) ($\ o~ .)l$' .;Ij~ .).1 0Lj

0l:.j .1\~

JS

~~ .).1

J.lL:.

~jt.;. .1""';"

l.L:.......1.)

.)W .1Y';J Lnl ~...:.J.) 'j~ ~~\

..:.S.)L.t... ~1$ ~ .1...,5 ~ ~~ . .1Y. ($L...JL.. .).1

"-: ~~J') JI.:.,j 0Lj .11....1....Li ..1...::...i~

J)~) .J....!. ..r.1...>"!).1 ..:,..;.

..r....::...i~ ~lS'

l.L:.......1 .).).1

~L:. 0l:.j .1\....I....Li, Ir66-IY"Y'

.).1

J.ll.!.

...h........ Lnl . .1y. L.L:.....).) .).1 0Lj Jl..i.:..!.\ J..AlS' 01..:.-:-- j\

~

0L:.j .11....1....Li <.A::!1...:)\ 01~ \~j

..J....!, .. .1J":"";\

.)#

...:.......\ (5\ ..;....J ~ J f.S"'.)..r.

~.1 ~ ~ ~

O.)W\ ~~..1') .)..l (5.)~ ~ 1.~...... jU.;I

.1.)r".).1

IY"r6 (5t.JL... ~ (5.)~~.) .).1 ~ ~I.;,..;\ ~ Ln\ ....:........:. ....;:.........\ ($.)J~


-y.,~,""Cf:-r~l. ~ ~ • .\ <;t <....~. II)c; t.t. \:. '-0. (;

;;;:.' tL.c...~

\:f;,~\:fi,~5~~

r. :' r. l r '" l£"-I:; 1 :1.:!:;i~ : tt ~~ cr;; c'~ ~ •

t

1...

"-"v " , 0r. . (l c.' [.!.. \"":;G' \: ., '" .r ,~_

-

t"~" 5 t;;

.....

G;

t.

~f

- '" -..t ~ c; : c·

"'1,..

<

,

\

f'

'i-~. 'l'"' r~ . ~. -

r." t.... -'\ :l -

c.,

~·\.1Ii.

.r

I...

c·- - , \•. 0~ •

't. '"

f.

Ii...

.,

~.

r.

t c

r r .. '" 0'

....

c..

~ c.. i ~:C ~_ " .r' '".. "~ . <n.c., h c.. ~f 't \c' .: \' " r..t _ c· c.. t . " . [>, r. • ~ J £- ~ \' r b 'i: { ~.~ L f ~ t =- .~< .F f1" \ t L r. ~ t •. r- f i ' -.~ c.. ~. - r -[. l " - .t .r"., \... f.;" ~ r 'to - f ¢. V\.... · ·r .rt · ~: .\t.]:: c 1:. 'i; f ~ 'i; :d t , [. r. t. :t1. l' t ~ ,. ,. r \; , 1 ~ .t • ~ ':-.:. • ... .1... 'i: '"" ~ fi: c- ~: ~ 5 t v' . t· ~ . . f;, -.c !t ,f .r It, G\ E - -- v; 5 .. -- c' " .• 'F. ~., ,F [ E~ Ii. ~ 1 ~:l ' f: ;-.~ c- ! 5 g,f ~~ ~. ~ ~. 'C " t\1·' :c·~. rr'to c..r i:_.·f c.. ~ 'i-l. ~ 't,., <;:. tr. _. ~ . ~. ~'" ". f" -, • • . c t-' 1 f c· \ c-.?, G; 'l ·.........c r. .\.c;;- <""1 1.. r E \Ii,. . G ".::.:.. ';: c- Ii, r;:. '\ c., f: [. ,r 1:.;. c.,'L r. l : c.," ;(: ,f ~ t t '" 'i- ~

"( .f

,.

t.

't

[. ::

c

'i'

.

<....

:r } (j)

[

<....

('t.

<....

c. '[ f; , ,E c;..- v 1. \;. ::-

~

C.

(. 1:,e

\...

x'

{

• 'l - \..

t.

'c-

I...

: --.

&

f "G;~.L

< (; [. <n. -< tr .""'1

""r "'1 <.... '11

to-

t.,

;;"1 .c'" .· ,,~1. "'. . ~

I

r'"

I.<

!

[.'1

f;.-:....

1- \. . . c'--.

<;.t :E"1.

•r

<....'

';:

f

<....

t.

~ ~.t: '-~ l ' 1 -< ,r r ~ \' ".: .:. \.0

r t (;\. b

r. ,...:"1... > '!- \... .- V\ r· " . c· c ;~. C7 ~" .t, r > c ". - • ,... C 1 S-~\1'-~ ''L rt.~rl·C'< !..c;,.' "I... _ .t -\ • <... ' ..l ,F" C' c.. ",'i; ,E C' c.. '(

c'

-~....

t;;'

c·r ....C;; t

i'

t

\...• .J""' \.... < <

t,..t.5 :.~.<"'--S. ~. i!: 1: - ~ c.c·fv ',: 1.' ',: I' \ ;-? ~ [ ·r [ t ~ V'\"t·.l~Ci

,r '" ';

~r.<;:.::

r. t .- \ ,r c

c;,.<"'''O

~ ~


,

.,..!J' ."...

-sl>,L:.f tS)JJl.:S~!JI

J,~

~)~I)

tSJIJ~o.....,.-.;' :.I...r...a.:

.o..:S

. . L <.r." J .

....

(J~ 0~ ) ( J~ 0.".L,. )

\\ 1"f' 1 f'H

\

\ VI 6

IIA

tS)JJl.:S JI.&.:..!.!

( ..t.-IJ 0~ )

~ u~

Jl..

IAVV

(\) 1"1"Tf'

11"1"\

T"... •

(0 THT

11"61"

TAT'

'" 1" 1 "

,rf'V

. 1\",1"'6 ..r~ ~}_.:. ...... ...... l..~ ~)hL:.S ~L:..I

. \\",~II ..r~ ~)W......

...,..l.\

¥. ~jJ'L:.S .:.:ilL:..f

.1 ""II ..r~ lS}_.~ ...... ......l..\ ¥.lS))'L:.S.:..:U-L:. ....

I II-n'.sidl.:r~...... I H'A".sidI.:r~...... I I""~ .sidL:r <.£t~...... ',;,1..~1

:~

)I..T :,5..,.

~<.£t~r ~

r ~Jl

, ...;,'ft' ;.) .),s-

(,:;) ~~ :.~ ........,..-..

y..;.

01~1

1T · • •

'"

Tf'6 · • •

\ V • ••

rf''1T ···

pr··· .

J,~

,J~

,;.fl"fJl .)f..w ( ..t.-1J

y ..;.

.~ ..

, ....... (.,1

J\ """::;

01~1

Jl..

\v6P

Yf.

I ,."V

frV'PV

V6· •

1 1"'P ,

r I, f'V1"

, 1"6T

6p·PT

, r6f'

I· 6, AP6 (\)Tf1"f" •

, f'" ......

\ YT'I6'1

11"f'6

IfTV"A

1'16'1 ... 1

11"f'V

Tl l fHf

T ' 6' ••

\ 1"V •

. ~';""' '')J ( _ )

.....-.... .,;,t....,..;;

4-,!lM

b.,.:Sl,;;

.I 'VII Jl.. ~ l.y.,r

.r ... 1

~ ·,,;,J..,..lJ" cSjJ.JL:.S ~ .,..,...:.1..' ',..A~~ ......-.J ,..1A.

.~ """"r ...u.. '01~1 ) .•T :..S."..

:''' P ' ,.lS'i' ..:.1)t.:.:.1


y.,

r-".)..i-!-- JL.. •.....v v!,.l'

r

1S.iJ,t.:..s"

~

(,"PI JL.. .J~lSj.JJL!S~ lS)jJL.!..S"("""r"'"

.,.)\o.I.;....J .

~";j~

."

...:..,;,;,)~

~I.;

( ........ j.»

( ........ j.»

"rY/ Y "~ / f

.,P/ · .,~ / .,

""/ c) .,.,/ 9 J ~

~,,) ~b:-lj..Ael':;

(S~ ~ ,J~.> .),;~)

a.>J.j..JI"';'j)

..,..JLo..w..y.,.... ..,..JLo..L.;..y.,....

lS:wl!S ~

uJ'"'-! J.o..b ...:..,;,;

~,,:,J.o..b

J..I.,. Jl..

I ~/Y Y YP/ 'l YV/ , YA/ Y YA/ 'l YV/ A Y9/ f YP/ f

.,V.,

'<.5":1-1 JW,jl

"..... ,

V.,

YP/ f Y"r / c)

J,~

IV·PY \ 'lc)YV ypc).c) YVlc)A YPfA' YVfP· Y'PVc) .,H·Y 1'1'1 'l"

Pfv"y AY'lYP Afc)AV V'f'A·" VPYc)\ Af·· Y 'l""'1

"Y ~'f''' "'Yc)Y ""PIV \ •• \ 'lA "y.,f., 'lO'fP , • PTf'l 'IAYfA

'lA'l~Y

'Yc)~V'l

Afn \

,.,~~

,.,p. '''P~

,.,PP '''PV '''PA '''P''

,.,v.

IrvI

.:...;I)J ~'rvT .01..,.,..; • 1"""1 .~ .sJI.oT...wt.. , ,)I....-:!I .;L! .jS.,;# :~

. I ,"VT .01....,..:; •..JL...;1tc- ;. 0..1"1 1 J,~

1S..h,L:.f

~ ~'Y~ jl IS,)I..uJ

(V;

.:..~~

~)'"':-":-"

r"

I~f'

.,.

Y"rf'l Y"rfA Ifff' y.,.., YA· 'l

OVV

.,.y~

."

Y90A

r·f ,pf

.., 'l..

J '.

'"

A. ,

nr

'"

'"

HI'" ,y •• , • 10

~ ..c.i,;~

"V

,YO

rOY rfl rA· rYO frY rOA

rAY

-'<I':;

,;1..;..) ,..$

Jl..

~~\V

,rc)p ,.,9· ,.,PO '1"99

~~

r'C

flAV "Y" \ f'l9c)

I""" 19Yf

I y,.. I Y· •

WAf

Y~YA

FC)' •

1\T'l

TV'"

P91· VY'f'· Yr' •

1'f~f

'f\ " 'Aof YTV'" Yf.,· y~ ..

,..r'l'"

VY9~

YAfY .,VfA ""'9 r'l"p·

9. I'

1'01'0

,..9fl 1''lp. 9·· •

,.,9v

A~'f'V

,,..9A ,,.9"

AY~A

,,..V.

, . r~'l

Irv,

.J....J'w ;1 0..1"1 !JP .sJI.oT ~

:,t..;.t"


yo.

J..,

..,I-

~"1 o

.,:J'

::J~:1, ,.

·1

"

~

l.J

:~ !J

:J: '., :? .~

"l ~

~

~

,..

,. ~

"~

.,~

,,

~

~

~

~

~

~

~

> ~

~

~

"- "-

~

~ ~

"4

~ ~

>

4 ~ ~

"~

~ ~

"~

> ~

~

4

~

\

~

.

,..~

-~~

~

> ~

~

~

~

~

~

~

>

~

~

~

~

"-

~

~

~

~

~

~

~

> 4

4

~

~

~

~

~

"~ ~

~

~ ~

~

~

~

~

~

It:\ - "",. j 4

-=. .) ." ~

~

~ ~

>

~

"- > "- >

~

"~

~

~

~

>

>

~

~

4

~

4 ~

"> ~ ~ "4 "- 4

"

~

4

4 4

~

~ ~

-

" 4

~

.,~ ~

_ h~

-"-j~ , .,~ ~ ~ -

-•~ 'l

~ " .\'

~ -

." _ ..I ..I

i

~

4

.,:J'

'\

~

"

:;; .J

.2

~

~ ~

"- >

~

~

..,I-

·1 "~ l.J

~

4

~

"- "- "- "- "- "-

",

h~

~j

~

..,J

~

..It

..,3

~~~ J ~

-;:~~~ \ .,. .,

4 4

4

~

~

> "-

~

4

"-

~


r-.>~

Jl- ,..v

v~,

y ••

"\

J,~

..s.u,L:S"

':'1.:>,)1,

(J'i~ ~J~)

( ';"-J~) ..:..bJIJ rr" 'VI t,S}JJL::.S

t,S},)JL::.S ..:.I~)J

1 V· lA/V

..:.b)J

1'::'/ 1

'r. 'rv AlA \YA· IA" TVAT" \11"1'

yoy yr.

A/ , 11"/ '

11"0'::' I"r' 1,.9.::. 11"rP 11"rV l"rA 11"9' 11"V, I l"V\

H''::'T

'" n.

H· / ~

Jt...

I'r '::'V

IrA T,OT Ifl IU

T 1/ 1 IV· T.::. / 'f'

JS'

yo.

v J,~ ...;~

-' \,$J;,lZS" ..:.oly)w (J'i~

~ ..:..1,).lL...

rr"

..:.IJ.lL. t;:":"

u*) ..:.IJ.lL.

~

t,S}JJL::.S ..:..b)J J.l

..:.1.pL. ..;...,.;,

t,S}JJL::.S

Jt...

(...1..-JJ) YO/V

IT / 9 Of/V

'f'\/ A o'f'/ T TV/ ,

roo rIA VVI UV AfO

'I''V1''

M· I • 90

A,./'f' Al"/ '::'

"PA T·AA

"

UI IV·

fV' roy

•• y

IfA rOl

r.r

n· "r OYV

1"'::'0 I 1" F' •

11"P'::' 11"Pr I"PV 11"9A

fAr

OAY

, 1"1'"

In.::.

Vfr A· I

11"V' Il"VI

llAV

J-.M J' ...,.

f~ ~r ~ ,~


(,5),}..,l.!$

'·V

~II.S~~-'J

j.)

1\ J,~

''''''''A-v· .5»,,-,< , ..,~" J~'

,,~

(...,..;..:. ,;\...:,...) \l"y.

,\"'~~

OOArV

11"00

\ I"'f'o

11"1"0

"'HI:.

l"1"Y' ,

lOVA'

\AHO

J"'- ..JS' .::.."....,.

T'f •• ,

'!'T T' •

n'AOf

~~",J~

Ifvrv

ITAT.

w,S'

'0' '0

11"" \

VA'!'I

Y'TY

JW~

rIO'

..,

OYTY

Of'FI

b·Y'"

flY'!"

,.;L::.....-'JJW~

Of A'

OlrO

fO'\

11"0'

,"VACI

'r

VIf

rM

0)

11"·

'\v

Of·O

,rr

,..

\ \ .. y

AYH

'l'UA

VI

;,.,- """"I:.u,hl.> ..JS'

\i)

O'd,

frAY

'1'0·0

l' \ ••

rAY'

'l'Y\l"

'r

rAY

0)

... ,.. ... ".

"'1"1

fOf\

"''\1''0

fVf

ffV

YO,

<.S'.~JJ

_

"TlT

,. ,

\

THY

1"1".1..

'('rTf'

,-,'')')Jl.:S u,hl.> _

n "..

\V,y

IHo

\\YO

VYO

1.S).)-,l.!S~ ~w.

H''f·

\,A \"

HV

VTf

,"

J"'- ..JS' .:.';14.

VfP

Vf·

'" 'M

•n

\

'If

VVf

, ·A

."

,,.

fI'

.\ 1"V\ ,\1"rt, ,11"1'- ,\1"0' ,\1"0\ ",."A

VA

flA

vr v,

,.;L::.....JJ 0!.)~ 'r

,

0)

..)1.:....).)

r" .v I$L. JI....

J.....i 0!.)~ 'r 0)

'o,£)~r.s!.oo.(ot:Jl..,

,ut..>::! Jl.i;5......

:~{.


: (.$j!~ 1.

Islamic

Developmenr Policy.

The AHnuian

....-0-1

Qucsrion in /tall.

Jt.!....)~

Lynne

RicMer

Publi.hcl'II.I993. 2, World Bank, A Slnfcgy for MlUlqinS Wolfer in Middle Easr and Nonh Africol. Washington,

O.C,I993. 3 . MaIlOUl:hcr Parvin md Mukenem Hie, "Land Rcfonn Venus Agricu1wr:al Rcfonn: Turkisb Miracle or c..wtrophe DekJped?" internationa1 Journal of Middle Easf Srudics, Vol 16,n, May 1984, pp. 207路232. 4. M.O. Majd and V. F. Nowlhirvani. "Land Refonn in ltall ReviJit.od: New Evidence on Ihe Re. u1u of Und RefoRD in Nine Province.," Journal ofPeas:anr Studies, Vol 20.* 3, A])ril1993, pp. 442-458.

.I rn ,.;.,I,..r: ,1 ""'''''-''''0' ..;.!,.o' ~ .s"""""-- ,,;A.>:!I <S,;S~ ....s::.~ .11 . H'VT 'vl,..r: ,~ ..:..J1..b ,~r......,. ---c.;.lC .;,!,/'.s"' ......... JI ..;.fi ,~ v~ ,F


r· ,

J """ ....~.) J~

'-", ., "

~ I'

.,

c.r ...;......,j\.) (.tI.,I":!1 J-p .>l-.:.il (,$"..J..:.;

.).) ~~ ....:-...1 .J.:........

.)\

..l..:!~ \;

JLo.:..:.I

u:.-

)S ~.)j~ ~ J r.5.)~ ....:r. ~..;..;.1~.J .I r f'v JL.. .J.> u1....~· '-:0 ~ t..:;~ . >1 ~ '",-:>\ !SL.JL.. J.~ J ~ ";"'1.$' ~j .P ..:J,J.) lSt.. J...u. o:o"'"~ ,l:.\ ,,J.....,..) (,S"" ..,J::..i,,:, l,.S'!1. 0i t- ..r.r-..) J,J ~ JI..A.:...:.\ ~ .J...!; ..u.1~ ~ t..r'~1 ..:JL.r....c. ;I.~r ~ """:!~ ..:.l,J.l lSI.. ..:.-~ ~I~~ ".)..r:? ;I.) .J,.jJ.;\S ~ ,...I..,;...;)l$o .J L;I.,:; 45 J,~ f.S~ ~.,,:; Jl;.:.:.\ ..r! lS.)L-:;\ .)l::>.L.. ~ .J (.pL.....:.i1 .,;.,.;..) ~-'.) I.S~ 0..>1;; r~ ~

v.>y. r.5~

J;~

c.sL.

...,.l.:.,j j\

..s o~T <.54 JL..

.).J

0~J.,) ~.,.:; 0-!-"":- ~.)J~ ,~~I

.)15 ISJ"";' ...,;.A,iJ\ Jt..:-\ ~ ......s .......1.,..;.- .)lS lSW.l..4:i J -""';'r ~ . .;......,) <f ,)<...;~

($L'IOI.;

J

vl.,.>":!1 ).) Jl;.:.:.\

.;....:.,) J-p

~ .)~I <.S"".J.,r. ~.".:.

(,$\.a.J,.j.J') J"! (,$.)., ......

.Jts"

j! ~

'J.)

.)W\~

~

,;..1..)L.

.J~

0-!1

)\ . ..:-...\

u-;. IS!..

J-l

0...u.

0i ~ tSl~ ~ ..:....~ ~.rll.>

. JIS .)1J\~ .:J\..jL.

.)J

...,..L.:..)lS" •

J\..T ~ ~ ••


"f\

"'c,. c·

~

t

E' 't<:" f'

Co • 1<' 1. .\, - c.' t''!:...,. ." t..r

.- " ' .

~" 't',

.t .t "

.~ \. L c ~ fC iL n·

c'\

.V\.-"

'\.

~ ~

.. ?- t. ~

f' \ ~ 't

!. ~.....1~ §'".............. ~ 1 t; c 1

A

t:"'"

\."

~

-f l l' I'

't

I' - ,- r~.,;- 't "' \ ~ .....(f,"1 '. '" ~(r-r'--~"C'l'

1" .r';; ~ ~ C', c· &- c,. f' c. ~ ·r t. c, \. L. ~ >,~ ., ,L . t.(-' '\ t.·t _"" " L '. f C; '" ~ \;0. r 't. ..... [,

""',...

~.

.....t.1,. . . .

v

\,.'

(.'

-s.t

', , '

....

1,.'.

....

f_FI,."{;\ ~ c.. ~ ". " ~s...r'O' c·

r

't

'(£.\

"

L~. t.·

.!i...' \. ~'

C ( .... ~.

k

~

.1.0

!..

C

....\ •. \

t;,

,

Co

~

''t

't ......t: ' l

r~

_ "- .... . \ t

~

.\

't, .t

t

r

_., ,["" \.

\.0

-{.

\

t;,

~

,

",.t

It~.

. ""

"", _, '" \,

!i....r

\:

Of

'" -

1r.·

c... '

Co-

I:. t. ,,\ ~.

t· II -

[.1-

L.~

c.. ,r-

L

_ ,r- '\

1;. ~

~

c

~

l

frn::

"

'(;\0>

'}

t

.c '. ",

....

,

iL

,

Co

~ p~ .'t 'f. 'i,~

.

, . .·~{-<~{~c· r

It..

...!.

-

....-' f. ....- '. . t , .... " ' . , t . .... t.

[ .., '['. ft Co

\

,

~. r:; '" t. J. ~ 'Ii. 't. ~. ~!i:.. [ r. &- " ~ . ;""';;Qf:rfe~f~r'\.fS~t~'~l[t~ ~ ~ t E" ~ ~ 1- ~ \':' t: <r. ~ <r ~ ::; ~;:;. E "i: r::. . .E- "i: ," t ';; 'i, t. t. _ ~ "'2 1[ ~... ::!:(L ... t <:: - \. C, t c,.,r-• ~ '\ o.f ,_ "

~.

f.: ft 5c.t \,.. 1,

1.

L\:'. !- "!i... ~--. . ~ "" 1: ... .r r' (..' . ~ t" ' ; t -, ~ c..' c...c t ,f' . t t· '; t < .? t f' 1- '" s. ,.. '\. ~<. '1,.........- "'.~ 1fA - c·to . . ~ . c - > t. c·... ~ t ,~ l ~ {. ,ff_c.r ': l'. . , 1t\..t'l.. r. ..t '- ~. ~.1 :: "".'L_<~ '" "-It ,f.~ ~.<;:. 1:c; 't~ i,I,. I!t ;;\ ~f ~Ir l' ~. '\. ~. { r n.·~. ...f t : '\' ~.( l' t' "" _ n· . t' r >' c· , ~. Co • ... . ,t".c... .........

'\

" ; ! \r ~. ,r, : 1-' ~ ~.~ %~ '1·:1 ~ t ~ ·~.f:f . 'l' - "1 •

-t. 1- · G - ;·v ~ 'c;,'IL ........

. [

t.

"11

~.

~.t

.., ·f·"

.-~ ~ II >' ~ "', c' ~ ~ : -~. ~ , ~ t. _ c C'.' ~ ~ " , . 'r c·

r ;". ~ l' 'r 1r. ,t't. .C

t;,

rf.;~~,

i: T'

"-.,

Lt

~[

.

1~~i" 'f.\l~~8

~fr:f1

t

-, ~

Co" e.. \,.'}

r ...

(, . \' .t' -

f1;),t

~


rll

.),)

..J....!..) t~

~.).) Vl J.>L.... ~\S ~ ...::.......\ 0' i~ ~ ~

r--

~ .)~ U ...L.!.~ O.J.,.!. ~h .JL.. ~ w..,J;. .;.> ~ 0' .~ .0 "rv· - ",'YV tSl. JL... .)'> ~.),) T/ 1" J.lL.... <.S~.) t.,;. ....l...o.J i f ~~ .J.........J!.S'" ~~ ...,..:>~

.)Y!S

.:J.)yo \.)

.;L.T ..:J,)

JL...

J

....s-'w.:.

..J...:S )1

...L.!..) ":""'&'J""'A I,)..J....!.

~. ""vv

.....J..J. ~ ~ ~ ....~ J .... L~ 0L..>L... J,..,J.. )1 ~.).) I...¢l.,j::l:,;..j ~ ~~ .( T 0,;1....:. JJ~)

.).l

b

0~u-"

iUjl ~I • .J..a.l u-" .;I..,J ~.,)...,:;

~ ,)~ i f ~~.~ 0:!1 ~

...:.........:..b vI..>":!! ~

..)."..:. t~ ~ 0~

rV j\ ~ ~ 0t>":!i ~ 'i:;'> l.~~ ~T JL.. .p Jt:a.t ..J..:i...t r-r- ,L..;..,...!$ ~,) l:- ~lA.. .)'>

~l: ~

01....-:!\ ~ ..;...\S 0:!1 .( , :'.;W JJ~) ~ (j..r" ~.)

. ...l.iIJt...i )5 ,;lj~

u!-AlS ~ J.} .,:,...;. ~I 1St. ~.) .).l J ...:........1 t::-""'" y)l;.:.\ j\ ~ d.....\,j~ tSL..JL. .;.) "';"'J'1

",)~

I..........> ~,.,; .).J

,;:.S 6 ~.)..? ~';01.r. ~ (St. ...,.? rr-" ~j.)j ~

~.).) T9 .,)-'~ ).,) J~.) 0~~~ ..;...l5 \'-9T /r

( ,,"f 6 -

""00 ) y~1 )\

v-:

~ J ~ ~

.,;. r:-""'"

~1J:' ~

<,. .; ..A.,·,I• 0-:!1

1.......,.-:.

)\ ~ 4S ..:-1 V:!\ ~.,.:;

.0

.)~

.),)

.)..$(.S"

..r.:.:

u.> r:;'>

~.).) ~

t:."tL....L.!..; . .J...!. '.' .. ~ (\l"OO-\rv.) 0i '>\....,.-.; !,Sl.JL.. .).l J ..;....,p.P

l;; T/ V ~ J ~ ~.....:.I

jl

t:;

.;\$ IS.,.".;.

t..'>.).l

o~ .(l

o}.....:.

JJ'J.~) .)>-! ~.P T/A

.p .;IS !.SJ"";' 1.........J '.)y. lS...,...-!- ~l:... .),) .y)lL,j

J.:.li

·..:..i4

~

~Ij.il I...\.;......J.) .),)

....t....!..; ';'r:::-""'" 0\'>,.,.... )5 ($J~ j\ (,I~j

.;1.5

ISJ..r:;:. )\

)$ <S.J,r.;.

.y)tAj\

....~j\.J •.)lS )j~ jl (,I\.;.j jllS.)~ O~ ~ '-! ,';u.J') ~l y)l.Q"J! j\ ~ (,I~j I".,...,...;

.)..t-:-'

~.) <S\ o~ ~\

....s

~ • .;..;\ O...!..!. .)lS J\j~ ').)\.J (,Ib....... ;\ ..,.:;

, • .).J~ J') .i$l:....JJ

r-- .J lS~

~ '-! ~ .~ ~I ~ . ...!..!.

..J-..)If

r:..........

.J oJLJ .) ~\ <sL...JL. .).)

~L.. .;.> ~ 'JlS <S.J";' .).) (,I\.;.;

...;.,:s

• ..:......\ .J..-.)')

Jl.i:.:.:ol ..It:;,,;.L,., ,

J..:lj.i\ .)1.$" <S.J~ ...1..!0.) ..:.\jl.".... '-! JlA..:.!.1

.)#

...1..!oJ ,~ .)J.".... <sl. JL... ~ J')

.)L.....:;I..:.....:Sj~ ~ ,,"YO-Y· 1Sl. JL... J')

.y~1 j\ ~L <s.)L-.:.i1

...1..!..) ;1

JLo.;..:.I

r--k)..:.

...1..!..) _ (,I~

ta.) ~ ~

<sL..;Ij4 .).)

~J .)~ ;1 J.)"'- ~~.JJ .J <s....,...:.

La.~jJ

..:....0.;

L,.-::;

.(r

J'>- .,;:.

".;t••..!.

J.J~)..:..t~

rlL.. <s..w.J

~ ~

~ .;..~L..y .J ,;1.......,. ~ ~

oJ.,l:.... ..;....!..;.

r:-""""'

.;IS <S.J""';'


TIT ~\..;... J~

J1..&:..:.\ ..,..~I )\ ~...:.......,,:. .... .> J.:l~..$ ~ ..........

....:...:.\,) )S f.S.J~ -.I..!.,; )\ Wro ,(,$\ o~ (SL..)u....JJ ~

,),) y~\

.;..I~ .>1..:--.) . (j',)L.....:;\ .)~.)

4

O......,.,-1l.S')l....a;j\

~ r,S""':'J ,(,S~ ~L. w~->":' 'If-I;.....JJ

.)1

<..I"";!

vl..>':!\ ,;:. JLo..:....!.I .>~L...

lSI.. ~ rj.)..,s ~ C ..:......\ .;."..1... )\.).1 ($";:'.J.) JlA.:..:.! JS ),) ($j,).J\..:S \""7""""'..;....1S . ...w. u-'LI ..:......1 ....::...!.j.) ..... 1.>1 0~ .;,.;. 0i j\ ~ .J ...w. ju.T yY-.zI )\ ~ L. .;.......... .J

.,)L.....:;\ j\ ~J~

.r.s

tS)."L:.S' ~

).l ..lIS IS.,.".;. iJ\.r.- ~ )\ oj.J.r'i .( " ".>W J.J~) )\ S ...:.......1 Jl.&.:..!.1 .),) ..:.....a..:... ~ j""'r"" ~ ~IS tS.)l.& ~ t.:s::. ...:.......1 .~.) ""ro JL.. .F' .......... ).> T.vr "! ..,..~I )1 ~ 01.)-,.) .P ~.).) 1"'/ T ~..;:.I \ Y'V' JL.. l:; \.; rr- 0:!1 ~ )1 v-! .;"..!S t_ P\..-:j\ ~ ~J') J\..... .).J ~ , \ rvv JL .).l JlA..:..:.1 JS .J.' ..:........:- rr- .JI.... 0:!1 ~ '.).r, ':i~ '.,)>! ...u.1~ y~1 t>I.;....T .P rr- 0:!\ j\ .; ~~ ;l.:--! j~ 'ij .) .... li.r, ~l.!~

.),) .;..L...1..i.- ~ ~I;";I

,rv·

rr- ....:........;..

.J

tSj.)~

0' / 11. ~

JL...),) ,.;....-.P

.),) ($j.;.,l..!S Jlo;..!.I01...i-;:-o.s ~I.... ).) 0~

..../

b

"-!

v* ,.

f'/ V ........ I T / A".) . V~

.P o...l..!. .)~I ~w... .,)>!..:........:- ~

~

r:.....r"

uw..:.

..;...lS ..:.1)'.,... '-!

""00 JL...).>

..J..-.).>

rVA j\ JLo;..:.\

.sl. JL..lJ-:...! ....:..l~ j\ ~ ~ .)'> JlA..:..:.1 -' .,.ljl., ~!,; 0A- r :.u.. • ..:..L....l..Oo-... ,) JLa.:..!.! ,...:....tL_ U""':!~ • I~ '\ . ,....L. ~ ~ .) r-

JS )\

.J.....D)') , .

0i "'>"-J..l \

.).l

0

,\rv·

,~.)

J \l"bb

!J""lS'..l.:!,) j\ ...:.....:.1" ~ 0~

~ ~ :.l•....u-. ~ J..l JL.. "..l":":'~ 0:!1 ..

..ll..!..l.)1 .)\ ~I.:;.)l:- ..;..L.~ ~ J..l jJ;L!... ($J~I ~1j.J1 Uo:!I

f' lI J l.....:. J~~

rl) .)1 J~I

JS

vl.;,S'JIS ~ , ..;...i

....:-il:!

rr-

~

1St...

~.,$

4.S

ul....", ...:-1

•...r-J ~ . ~ ~ <J"~ ~

r-r-

J..l r..r-~ ~ vL:S)S

V::!l:

~1.rJ1 ~J..l

-S

ult-

J..l ,,.J..A..l~

\l"Yo JL.. J..l ~J..l \V ~ \rl)l) JL.. J..l ~J..l

r'

~ ~J..l \' jl "J~..l ~ J..l ~~..l ~

IJ c.s'"""'J ~ ~ vl.;,S')S .)\ ($J~ 4.S ,j.i:.- vl.;,S')S ~ 'vL..~,,:, vlJ~..l J..l c.s'"""'J~ ~ '~J ~J..l fo '-! ~J..l rT jl

vi..;...:.. J ..l~llI)~ J..l ",;-..$1 ..:-1 ~b ~.".:;

J..L:.

~ ~ r.r-'J~ ~ ....:-...;. ..,.."":""..l

J.:.1.i

.,)..l

,.J,j"":'

if

J..L:.

~~ y~1 .)1 ~

~..l JL.i ~ 0:!1 ~..ljl:­

~ ~ ~ vi,,:, 1,.,.....-..;-. ..l.,.o.. ..;...iJ..l ~ JI..A.:...:.I ($I~ 0 ..:......1 ~W ~

r7-"

'"'-'I J~ )5 ~ c.s'"""'J ~ J..l 4.S ..,;..;. 1.S~..l J~ ..l!.,,.il ($\~

~li ..lL.r......3 I.SI~ JlA..:...!.1

r;-::.--

~ ~J~ ~

...:......1 ~l,.Q1 .;'•.\J..l


nr

...

.~-' ~ (~I."".J J~I

<.iW1

vlS'~~~) v1r-1 ~ v4Jl;... jllSl..t..-)l.

.jr ~ •.jj ~ ...:-.1 ~~L.. ISt.JlS Y'

jl ~J.j 6· .j.J";"- U

u-'L.L,l;

~ jI

~ ~~ ~

c?L.-

•...:........I~J~~J.j-S~

Jl.o.:..l.l ;l:>L.. ; ' ..,-L..I "I..

u-'9.-s,

"lo;\.:.1

~ tS.)~

.~I

.:,.,1

.~ Jy!S ~L:.-J y~1 ~ u.j J.j 1$ ..:......1 LPL:..:;I

u-'\..~t.. ~I ~.JJ ~..,.;. ~I tJ'"'J.J"! .jJ-r oJ.J') J') tS.)~

.)1.5 lli.....

JIS,~

~b....: jl ~

U:....... '1

,,\.,,1 ;'

J~I ti!....

t ....

..:.I~ jl

G ~ .~l; if. 1.;;1 .~

).,n; .,:.5 "t.~

jl';>'"

.s ."IS,.,> . .j.,...:.

~ ...:........1 .. ..w.

y~1 jl ~ vl......!1 ~ jl ~ ~ ~.j";':'

..J..,..:..

v.j.)JT 1"""1..,..i ~.) .).) I.) J~ .)L......:;I .)~ ~ ,IJ .)~ ~I '-'-:!~

--....4-

.).,,5. .........1..,.;..

l:.1

JS

~ V\.S.).,.$" o~l.:,..j

~ ~ ,,~ .J ~j.J-"T ..:.LLS:...I

. .;..:5 ~ J~ ~.).,.....T '": 'Jy!S o~T .).) ~l:-=-- -s.)I,.;.! ~\...)""" ~ 01~ '": j~ 01.~1 .).) 0\.S.j"s .)\.S .)1 0.)\.... ,;...... 1 U ..:.......1 ~I ......£-,..1...:; 'J.) ~ j\

0lS'.j..,5 .)\ ~

j1 • ..,\j~ I f

VIS.j."s'

.,,.y.

6/ 'f

....L.....).)

~~

v:;

tS.jL-;.;I..:...:l~

,....A,~.).) ~.).)

JL tS.)L...:..)""" ...,..l...\.1"! ...:........l~

'f •• , •••

j\

~

'1 G .JL.... \'f' l; ,.

vS'(....!..,..J

~ ~

• .j.J.) tf' .)u<":';\ 0 .:.~ Vt..... ,';";'\ • .jy' J~ LP1.........;,.i\

A/Y) ....:........1 o.jy, tS~ ~L .)\ ~ ~l:......JJ ~L .).j

~J ~ ~ .,,~

.,;:..S

e-'...)""':;

~.)~ ~..,;. J 0l:......$l~

.J') ~I .).j 0lS.j..$

~ 0 '0!S.j..$ )5 lli..... .j~1 41 .(

.;...:.:.L. 01...>:!1 ~L...... tS~.)y!S .)1

0T .)~I '":

.J ~t. 0.j.)1 v~ tS~.j tSt..)."..:S 1.;;1 .(.....;\ Jl:,j tS.)L......:.ii J.;.W .)1 • ..,\j.)b

.)\."J

• ...,t..;,A,.)

r-'"

r

l; y. ,.)lS ~I ~ 0L..)L. .)L.T ...,..L..I .I"!)

1""

....t.....P.).)

<.?..J"'! .).)

....t.....P.).)

.)Y!S

IS';' ~ ~.J-" .).j ~ IS.)L......:;\ J.;.W )1 U .t.s:.;'iIS......::--

~!S ~.).) I'" )\

.,,:....S "-! I,) 01S.j..,s -s .)L-;.;I ..:...J~ ...r..it

~1.,,:;

oSJI<.! 01.)~ .J u)U.l!. .)1.J.....:i O.)~ .).j I,) ~ -s~ tS).....:..)""" .)\..T 6 o).....!.J.J~ ,).j.~ ~ '1.J ~ ~ ": ........:H~.J (')L.. ".j (.)lS tS~ ,).j) ,).) tS,)~

tSL..

t,.;.

tSJ~

r 0).•..:.

JJ~

. ....u..) t.f 0L!.:. \ 1"''f'6-Y· ISL.. JL...

)101...>:!\ .jl.....;,jl~.:,.. -sL.. ~:,..-, jl-s,)~ IS'J~ vJ'JI .)\ ~ tS.)l-;.;1 t:~

-.w.,)

t ..... .1........u..

.....:........1

L.. •.J...$ ~\

1St. JL.. Y' ~ .J y~1 )\ ~ t. JL


YIP

)\ v-: JL.

-'~ ~ ,'Y"~O JL..)~

~ .......1.;.1 j~

t)...w

.;lS' tS-,~

...:-1

~~y.

,\rj)r ,).1...:.....U"::-;;

tSd 01

U (f"u:.... .'~ ot.s::;' ~ ,..::..,jl:! o.>WI,..:;.,.; ~\,.;jl .)Y!S ).1 tS.;!.:.! ~L. __

~I~ .)~ ~I

";"'-.;" \ · / l

.).1

JL.. lP\...-..:j\ .)~.) ,.,51 ~ .;i..:....&{.!. ...:....!.\.) ),.,..; -:h~ .;W .).J t........; \.:; ~~ ,.)b ~\.:,..;I ..........P 'f' ~ I.) tS.)~ t.."..:. y~1 )\ ~ .u......u~ <.54 ~ -' ..:....!.S'j~ ~,jS ("Sla JL.. d""'- c1- "! ~.) .)~ t.."..:. ~\ \l"v, Jl.... . .J...:-,; .........P ,\ j\ ~ ~...01

.;ts:..:.i \.;

y~1 )\ ~ t5.)~ vl~ ~I";";I ~.).) ~ .)l.10-:!1

"-;..$ ~;. ~l:- .).;y 0:!1 .P .~ ••r-Alil V:!I .)~I ~J') IS),) ~ ~ \::.\ • ..J..S i f ,'"""):;.. o.)WI ...;.,; t5.)~ rU;1 .).J ~k.... J '.S.r.:? oj\.J...JllSt... ";'J) .s ...:....!.b ,r~o LSl. JL.. ~ lSl. (,$,)....:..........P 4S ~..JL..:; J r-I.A... ~ J ~ .;.> lPl.&.~ (S.)1..1 tSL.";JJ

-.s

t5.)~ ";':'JJ J

j..1.,s )\

.)lL.&. .).) io-"""",

J.}

01,r.-

~L...)\':'

'(S})JL:.$' ~ p

~

)\ J

uw...; ".;...:.

..u..) 4$"'

o.:JJ"1

.;IS '-! ,,.,90

J

~ .~ 01.)~· (p..,5 !.S~~

0";"'-' "-! •.$ t5A.,JI~.)

...:.......~~ .)~ ~.) • .......:..J.)

...:.......1

...r .)w

o.)~

.)Y!S

.).1

'-! ~ ul,;l.S:'!,:,

....:...:.\..i.S' ...u.1~ ~)l. ~li t5~t; t5.)~ .)..T J! .1\.;\ 0:!1 (,$.)\..1 lS~~ \.S"'""lo.. J.J) "! ~ '01..,5',).5' jI 0.)) 0:!1 .)l.J....; .\roo JL. (S,)W...-!y'\.h.. IS).)JWS ~ .J-' ( .........).1 ,\0) 0\..;T J~I ~ ",:-,-,......J ...;.......;51 J ',.,J.,j\ o.;...!. .....;.......,...; ~ 01,.,s'.;lS' 0-:!1 'i.S,;W"r" 0:!1.).) -' J~ ()IJ~

'J.5

...l...#

'~J i f ~ Y·

't···

.)-'~ ~

,...I..,j.)Y.

J') Y· ~~ -' ...L..)Y. ...J...!. ~~ ~ ' J~' ()I~

.

ISJ\..l ~l~ ~l: J'! '~4 ...L..)\.> <..s" ~ \J (..S"!~-'J ()IJ~

ISJ~ t.;. ' ....L.y:. .,j..i.- J~ ~ IV\ j1 -' (.S"'!t.:....-'J cj-l..L.. ,J.) ..J...-J') l"/

J')

J') ~J.) l"/V ~ ~J.) \ · / T

jI

o.)J jl

()1,.,s')S ~.:$

\ '-! ~,J.) \ f/ T

J IS""""':'

obI.;..

...l...#

J') 1.,

,tlWl~ j1 \l"bb JL... 0:!\

J') ~J.) f / f ~

..).....pJ')

· .....0 <f oy!.5

~ ~.;..>\ oS~....-u ~ ,'~ ~h~'

,\ l"f'6 JL. i f~

JS

ISJW........ J')

":,,'--,,,:, \:;;J...s,l.!,' JL...!.J') ~ '0IJ~' o.)J J') ~ ,..::-..1 ..:,.-,~~ ~,.,.....:;

~l::.

J') 01,.,s'JIS j\

0.»)

0:!II1J~J.)1S1 ~lS~

-' ......."..,...:; ..s 1S~t; ~~.;I , 0:!1 .. IJ ~

JL...

.. ..w.;;

G:.J.) \ l"f'6

.~ (.ILl ..::-..1 ~\.> ISJ~

J\..l

6 ~

JL

<..s""- !SJW........ ~

t.;.

01 jl ,\..I v. .;..>lo-.l..ol

~L- J') ~ !S~~

u-"~ ISJW.r-' J-,~ J') • ,r-L..: ;'.)J o.)WIu".; ~J r.,r'Jr. ~4.:)J1


't~ ;.c-,..

~C Ie-: ....,~ l~f"I ;.;..r: I;:""Y:'I '" r'~S'l ~, ~r '';'"''f''' 5l1C

~, '"I~' ~, 'Ir • A.J. \ ~? ;';:':s"(S'l ~C ,,"""':l~ 1(' ~? ":::s"(S'l ~, ~~ ~("'S'l ~C ''"""",:",,\'1''') ~€' Irrt~C ':"'T""

;..,.

,,('"

'If.. '"

f .\

~, 't~

...l

~'C""""'T' ;.c-~o 1.........-:"'·

~'" ~ ~""f ~ .,5'l ~I('I 1':1,e S~ " ~ 1"0 5" ~ f I:"!"'K A ~? 1'<; ICn J "":"'f",-::2 ,,("'...e.r.'"r ~,.....{'1: d';'" ..e-: ~ 1"1..,..s"'l 5" ~('" if.. .,,~,,"'-J

;.., ~ / .1. \

"("'''''''''Y' i-("~.

~S'l l ( J./J. ~c ~~.J.\ ;..,. .I. / J.\

1(' r {

---r';""

,.v~\ ~C""'"Y'"

'"

~C ~~ C'"""",:",);:5"'l

~, 'Ir ~dJ.\ 1~1""f"1

"CC""""'T'

c,......5'l ;..r.,$'l;:"'-'·

~,~

r-"

;;f":"'''

f

V.J.

~'''"'"Y'''

1e-:1~1r.:n d

"'\~

"'C"""'f'

~, 'lr

Ie-: ~? I( A/ .J.

;..,. Ie-: ~~ , 1751'1 ...::-:y: 1~1r.r ~? ~,S'l ~('" ~ 1(' ('I \'""""'='" ~ ' I ~ I'n J "1r"'lS'l':"""-' ,,('" ,...,0 ~'"r ""!"'\~ S~·

;ri~' ICn J ~'"r ';'!''1: -6 ~ 1(' 1"0::-rr1';"" ~~ 1"""''' I. . . . . '"

.,5'l

='"101('l~

~VJ.\ 'I' ~ I~r .~'I('I~. ;"" '~'1: ."1 ...... ~, ~ . r f"lr .' ::-rrrr

j0 "1

'1 'Ti'" "1" "" 1m'" '1'" 1(' ~

C," , .....\S'l

(n J 'Ir .0. \ (I

""'f" 1'1 (nJ'Ir

""!"'\~ ~ ..... -: S~0~? Of')S'l ~("'S'l

'"..J

,..y s~(l

V~J.\'I""""":"'·

'Ir 9-6.1.\ '."'\~ I( ~r ~ I( ,'·::"Sl'I(l ~.' ;"" ~~ . . . . . . ~····..(S'l"lr ~ ~...,... 1"0 f~ I""""":'" ~ I~ ~~ IrI~'1: ''''1: ."1 ...... ,,('" . . . . . . ';'!,S'l ~..n ~ r ~,

---r'

~r d

'Ir ~~J. \ '" ~

"("'C""""'T'

Ie-: ~ ~C ~-6J. \)'

.'I;:.r-r:. "lr -,S'l ~~J. \ '" VdJ. \' ""7'\;"" ~I<r:"'!"" i-("~( V ~'--r

Ie-:

sC

~..n S' /;"S{I(l ~. CI f..L" ."l.....e-:. ~, ........';'!,S'l "Ir ~~J. \ ¥I;:;..l,

'" ~, ........';'!,S'l "'1r 9~J. \ ~C (","'1: .~'1('1 ~. ~7

;. ,.

s{

.............A

':"'T"'''

I......... · ":t'''''Y'';'

~r I':"!"'" I;;': Ifl~ ~C ........';'!,S'l "Ir ~-6.J. \ ~, '~'1: . r~r .

..n~I':'Y"' 'r!(l S\~ 'I';""":"Y' S' '" "::s-t r i 1(' "'1r ~, '" ,,('" r i ~S'l ~('" SNc ~S'l ":!"' J.I-.I.1 '" ~ I - ~\ ~s<: I~' ":tf..L"Ie-:, 1f""1~ Ie-: C~" l""{ ~0 .,5'l ~'f"Y' S' 7l~ ,;.::..r: l("'n J 1"0 "" . . . . . . ~.....l'S'l ~, ""l~ """",:",);:5"'l , ~I ~ ~ytf" ';""'T"c '" Ie-: c"" ~ " •• '. ~J. ~ M~' ;..rc...f'I ~ Ie-: ~ (';:.r ("',,'1: ."l....... . l"""1""" I':"!"'" ~('" ~r 5" '" ~". ~ ..n ~~). ~C

r'y

........ ';'!,S'l~..n

.....r';"l'S'l ~..n "lr ~VJ.I

"lr ~dJ.I'~' ~,~ ••. ' .. y'l

~I("''' " :P "~"\':"'~ICI(l . ' :P ."'(~(l •. \;;.:

,,,0 ~yf C"'1: r"~

QdJ.I I""""=' (~C \( ."'1..... . ~? ~{' \""""":'" S" ~ "C ~'S\('"

''''1:

.I~'

.~(l.

...


rIP ~.>.) l.l:....J,) CSJ~

t..,:.

J')

tSJ~ t~ 1.,;y!S

j\ .l),... ~

.lY':"J

~ y)l..zl jl ~ ut.>":!i

~

"A y)lzl

u-JoJJ u~ ~.,,:;

~

J.:.I.l

j\ ~

JI-.

~ .).,5.;

.lSj')JL:S

~J ~

.).:J

(c.s.)~

45

.).l

..:..L.

J

uL-:!1

I..........; ,.,.!S'I

.).)~ I f ~ '-! ~) ~l: ~

0-!-:!l:

. ..::......\ .....

41) ...::.....:.1.>

~ u-"JLt.:; ~

J.ls ..)~

rU.;i oj'/L...I

j\ ~ ......£...j.....::;

"';~1

.).l

('J"'-:- ~.)

t;!L......

.~

S ...:.........1 ,.:A.>":!1 ~l:....J') .)~I .)~L.. ~~1 ~ l.,j ..:........1 ~ ...... lS~ .)L......:il ~ ~ ~b)

.).l

~I.)j~ 0LS.)lS' j1lS'>~ y:::A.z1 j\ ~ ~ 4.)

L.L:.....,,;

L.~ .P

.I"!

~~

o..w.

(,$L...>#

J.l

1.;\ .J....!.~ ..J...il.,.:> I.f' L..

~ ..s.)~ ~ ~ ui

0,!1 ~

~~ J (~J.) ~ I:; f

,).l

J ...;.....; ~L. ~.,.:; .;Ij~

(,S.)L....::i1

.).J

j\ ,..J...i.)~ 0\..jj ~ S .1,)

,

<.Sl. JL... ~ ~.J') .).l j.;:.1...:. 0Lj .)1...1....:; ~ ..;..lS' ,p \.) .J..oL:.: ~I . .J'? vb,r .)w ..r. OJ.,,) ~ ,p .-.l..:!.l 01.,:; i f (0 o.)W JJ~) \,.~o J ""00 .;1.$'

It')J')

(.$Jl:-:o

($)~

0:!1

.).l

<f-.l:....J.) 0Lj j! CSJ~~'?

. ...w. O..'lJj.t\ l:....JJ .).) ~l.!.

I..........>..:..j~ ~15 j.:.> ~L:....J') J~ 01.:.) .)L...r.....:; ,,,,...)\.> ...:......) .,;\ I.; .)~

Js.

t..,:. 45 ..w.

...s~ ..t..t~ 'r~1..- -' '~J (.JJ~ )5 .A)~ j\ ~ 0~ ~ ..,.,).;.;\ )\ ~ L. ..;.".J..... '.)>1 ,-;>L!.... \1"10 JL... J') 6 'ub...... J ul:.) \ rv· JL p . ...w. C:""""'::' ,":-,)Iu.:.\ jl oJ-! ..J...JJJ 0-:!1 . .)..,5 ~ "t tJ..,...!o ul:.j

.;.,..:.5

~

. ..J...i.)~

J.l

J.A..!.

vb.,. cs)5:'~

t ..... )\

....-:'1....-:' J.l 0 Lj !SJ~ t..,:. 0Lj iJI,-.- ~ .lJ""'-- J.l .J ,Jy'

~ ~

.:,..:..i~ ~ J.)\j )S ISJ"";' J.l

-'

....:.......1 ~w.... l;.....-,.) -' ~ .),J 01,J..... -' 0t:.j ($.)~

t . . . ~ "";)l:.;..l

\$.J~ , .... .,.\.oT .J~

45 ~L.S jI ($.)~ 0" ~1 t f ~ ~ ~ '($.)~ 1S'j~ 1St..C.~ ~.) ~ v-:- jl .J ~l,,~ "':""',J ..:..:Jt...i j\ ~l.,..;..t:.,~ Jl.:.j ($,JL....:;1 l;.W jl ,~l ~ 0.JL.

.,J~,Jl.r....Jj o,J.)~",,- 0l..,S)S jl ~ I.) La 01

j\ 01..:.,.1..1.),J ~ ~ ';'>.J.) .J

..:..i.J

.J

J.&.I..:.

($.J')

~ ~ ~

~ ~ 1.-'":'..... .;1•.1 ,~I..&:..l:.. .~ 0~~jl:->

...:.......\ 1f"'~,J ~\j ~

..,.&.i

rl.:i

!J"',Jj~

l.!

J

yl:!L JL.o.:..:.I

0-!:!4 ~ ,o,J..r-$ ($.)lS rS

:,..;

r!.) 1S1.r. ~l5

jl ~L '""-"1.),J J

.r. ~ ~L:. jl

J..L.:. .s

Jl:..i .r.:S-

.J')

~l.!. jl ($.)~

Jl.&:.!.1

($.)15

~

IS.)W , ....... 0:!\

.~,J

'01.)b ....\.j,. ,l. ~j~ '0~

...l..:!l:o

c..r

~

~Ifi .)~

~ 0~ j\


,,(' ~(' 5" \0 / \0 ~ d·......,.. It:"

'"

~r0 ~i' ~ '~··('Y d

d .,...r

sf.: . . . . . . . . """':"""IS1 4':'''t''"lS1 -:-,-,,"$1 ~('

4~1(''rjS1 -:-,-,,"S1

('f""":");:f"' I~'

f

Q&..l ~, ;.,. I"'; ~ ('~ ~ ~('

;..,. ~f' 7 l r '

" ......~ ;<,,0 ..-r"

n(' ;.., "':"':""10 ~;''( fM~ ~~ "1('''' ;.,. -r.-'"10 ~~, 5lr

..."n

'"

\~ ~"

;.{~

,,~ ,.,.-0 It:" iJ'r"..-n

f ..........."

;..r('~ ~S1 I~J

"'1'" \!'7{ ;.;-:s-{S1

f

sJ

sJ

';'"'1"'''

~0 .s">

".-yo<

5"

;.Y0 l':"':"!"\r

;.o"t;'("

I~

f

~':"-,"V· f ,,(',.,.-

-

je'r..L.{S1'

"-":\0

~""-:" 1~' <-t ~-r ~ '" r.-'"' ~ ,S"{ S1 ~"o, .....-rj.. ., 'It:""" 1;:;": ,S- {, ~ .....-:

f!""'"

t'"Y''''

1......-f1

~? If-I¥'" ~, ;.,. ..l/ A ,,('.,......,...., ('.......,...." \--:""

" i '';"T'S1 -r-::J <!" It:" ('';'"'I'" ~4~ "\~ '" ;..r~~ ~ "'1r.: 1':[' (.I.A-V&..l~) I~" d "Ir "'l$1 ;""""'S1 ~""""r..S1 I.....,..,f( S"'T''' ~"o f ~T ::"'f"r'" "('1"'-~ ,,(' ~ ~ I~" 5"7"'(' ~" (..e,..fr ';.....{~ A)' 1':1' ('';'''''!''''

r.('

"Ir ~S1 \0&- ~&..l\ ,,(' -,..f" '40 d--,-.

SI-.r'

1f.""l'

I~'

"f"'10' ·"!{0;

('f':'f'"

('';'"'I'"

.-t:"

,S"\-.n 'lf"'="" .,..,.. "rT' ;..r

f"1~ s\('SI0 ~{J

~'"('1'''''

"..rn r,( '"

;..:('S'" ('I ~, ~ ,,(

If"'='"

cpr

'"5'" ,"",=J ~ '"5"',,'.:J

-er f "

~ l:r~ It:" -.:..-J 1;':""" "\r ~ 10 ~ I~" It:""":"': (f. ,,( I"'; ;..r I~ ~;.., "'lS1 r.t:(S'" "I~ f 4''';''»' ~01""';"":"" ,,;:..,.. 5' ......:.,.J s:""~I-r fl~ ,,(' ~ ~"'l (f ;.,. 51"";n ;.0" .. I~' !r--'"'\" 1;:.r\0 d \;:.: "f(j0'

r

I~'

.

\;:..; f"1~;..r ~~ ~ S' ,,( "f'10 ~ f I~"':" "'1"'51( "I~' l""'{ ......;.0., ;.,. .-.:-" f" "('1""f"' ,,(' 1;:.r10 ~1"':" f" ,,--:;.J'>;..,. 1('1 ~ ~ t:"""

..no;-""'" , ~ ;.0,,0 ~ ::.y. ...;....;;-., It:" ..;...;'\0 sJ S{S1

'" "1r

"'1""T'S1 'Ii;:"" ~~;..r ~ ;.o,,0it:""..n

?In

;..r

\"\,.("> "('l""''M1S1 ~~ It:" I~r

·A..L~'

I"I~ ~ C'f" ;..rl;..r ~~ ;..r,f"(,C' 'f'T"~ ('.,...5""lI~' ~ C'( -erf"" '.1. ,,('-ro

-

,

5' ~" \;:.: Sfo 51;.;..;n ; ~C' r;·5{10 ~ 1-:'" ~? '"I~ ~'S1 ;.t",;:.: I~ \"0 jr""lC' , 5" ~ t:"~ ~ ......C'. C'(' ('f"",:,,\., <:':'f"'S'

..n S"'T"

f'~

I;:': IrlC' ,.....r~(,,$\r!' ~ 5' \( ~S1 5f C'"",",:", ;.t"C'I~ It;'("· -, ~( C'I';'I'" ~ ('( ""'1(' r;"s{\0 ;.,. 'r"'\( .s"> 1'"(';'1'" (""...... \ ('(' ,.....;.{S1 \<:

"'f(, (,,0

...,.....o

-

,

;.0('.

;..r~ 1<: ~f~10 If:'''''f \;:.<"'1°' ;..···;..{S1I( 1~1('S1 ('\ 5" C'( I;:':

""""'0~' 1 -: ."Ir.r-.-0. f" .I~' ~'5{""

"o...,r '" 1if' 1r..,5""l ';""I"",\;:,,:,~ "'...,r ':":""1"'0 ~ • ..n":""""C"

(',,~ .1~.-0. ,,('

'Ir

' A..L\' 40/\

Q&..L\ ;.., v / \

AlA


~.)~ V1"/f'

"'--! t....,;!".:.L.;.. ...,.:;~ ~.).) ,).) uL:....~........... ($.)~ ~J.)

"

~w. ~..f.)

.

Jjl ~ ~ I.S~ )~~ ~ ,~.) ($>-)\ '~J...r 'LIS ~\.;.....-',} c.sL..)yu.. ':'.;.,.... J') 1..~.)1 V:!\ ....:......1 .. .)~ ,....&.i .;4-.) ~.,........ L...:.\ ~ ~ ~ 1.S1.),.;u.. ~I J') ~ t..t..:.....J.) ,).) ~.,;S ,..:.-..;, .j.)L... 'I.S.;L,.J..I lSl..),).,I...>-:' ~l.k. " . .),;\.) .)~J ~w ~ ~ ~ l.! ......:..)~ ,p '"":!~ \.) 1...¢L:.......tJ ($I...},:.~ ~.P j)\/~ -' lS.....,....s. (.S1,.".;Iyli.. '""--.P Tr/b "

. ,).)JI-

I • .)~

'-!

~

(S4),:.b. 0.),)

IS.).I,; 4ooU;. ~ J:o~r ..fll....o ....,..~ .)~.),)I t~ .J....!. ...;l..:.1 .~

..s ~lS •...:..,...\ ....,:....lS Jt- .).) LA~I ~ ~I .s ..:......\ I.S.)J~ ')l.l,S .,.:.•.H:! ~I..,> ~bl

..s

:,.;. .....t.,.;,.,:T lSWr. JL. .p '~ ...>-:' u-'~ ""':1 ~I ""':'J-J tol . .)y!o.;t.,..... ~ .ll.!..ljl J ~l.! .... 1..>1 ....,:....\S \ j) l; \. .).) 0" IS .)\,.,..;\ l.r-> ..:....:.b ...u.1.,.:u ..:.:.t.. u~ o~T .P ,)lS IS-,"';' ...w..) . ......:.1 .. ..w. ..J.,.:.. &)..:; 0-::1 l; ..w. ~I..,...;.. JL::;.j I.S .)~I .l;.W ,)1 ..~T Jl...

t....-> l:- ",:,",,-,L.:.. -'

.~ ~

<.Hli ..~T J')

.;"..:$ .)1$ C,S.J"r.;. 'u-::I...>-:'~ r-r' J..l.& l:;.j ...:-;~ ....u.1~ ~I..:,jl ~J-'"' ~ ,..;..:.J.$ !$L.. JL.. .).3 ~ ......~~ I.; ).5 I.SJ""; .J....!..; t~ '~ .~l:;.j t.,; <.A!J~l ~ ,~ tS~;J ......o.'i.,:... 'JL..::-l .:...:Jt.,j t..;. ~lS ,...w. "Jut ~ .).) 0" ~~l..- '.).,r. ......1.,> ~1.;..t1 ~ . ')J.} ~1.;..t1 '-! J.} ~ ~I j\ ..s ')J.} I f .;LIo...:.:.\ J ...:......\ o.J....!. ~ ,~ ~ ...w..) ~ ...:......\ ~ .)~L.. ..:.l~ )1 ~L:. ')l,;""... ....\...!.,)

~\.:..j t~ .)~ t..~ ~ J ...:...j~ ....u.\~ ~1.,ri\ ~

"';'t:---- ..w.J l:o 01..........

).5 lS.,.,;. jl ..w.; t~

u

........ ~

"1.,..- ..:..J\.:Aj t~.~

JS

..J-.r. ~I.,;..

~ tJ~ "\..,Jt

'Jl:o lJ lS.JL.-:i!

lSI Q.JJ~J"'"' .JI""';! jl ~~ l.........i ,",,-!~(f" ~I,J-il lS.Jl...a.:.i1 J~ J.J

..s

~i j\ .";':'.J..$ IS' ..r. JlS )j~ ~ ..;.:.\ d ; u.,~

~I.,;.. ......"'JL;. o~i ;.J t~ 0:!! ~ .~; I f ~J.J r ~ ;lS lS.,"""; tI'JL. V:;J 'J~ j\ !,.-:; '""-!~ ui-:!I,J-il ul~ ~ ~ :.,...; Jl.A.:..!.I t..;. ~4 ....:.,j; ~ ~~ JLo..:..!.! ,.rA.,j! t..;. ,V:!I~~ . .;...!. ..u.1~ lS~h lS;~ ul~ 0)<. ;.J'~ ~ ~ . .;..:,S ~ :"..;. I; tS>P 01;~ ..J...il~ l:; .J.,; ......"'J~ .......1",..;.. ~1.,J-i1 ';"""J.J r / f' .....'1l..... Jlo;..:.l t~ (,,·vr - ,,·vv) r~.J t..t.......-:' lS·' . \ rsL. JL. V":!.r • 1~'I .JJ ~ ;~..r .J • 1'.1 ~ .. " ....:.,jL,~ .r Jl..:-I..... J ...:.......1 ~ . .Jy. ...u.1..,.... dlSL ~ ~

r..kli o~i ;.J J...lS Jl.&.:..:.1

.J6:-::1 lSl.,r.


\; c· :; <;c <:I ~ 1... .l

., d::~ t.

~

c' V' • :t

c· '" \ 'L " t;. i: F. r:: L r { ,[ 't

[.- i' ~ t:vi. L c t t ~ to 1: '.- r ......

,. ' .t F 17

1" f. '" 0

""

'I.

0

••

'" c- " t ~ ~. ~ 'I J ~" ,,1

r

t'

r..t [.

t :-

<.

'

r: ~ ~. ~ ~" ~ [lL t ' 'i.. 0

G

'"- ,. ~ {'

c.·, .-'

,t C. \ :t '"

1-E J'~ \", ~.' ,, [. "t..1 f s. c; - " 't':' 1· t' " 5 .-} c: J' 'I [, " ;- ~

~ ~.

-

~

0

0

'"

1- G .' 1...; [, h .1 r \; h ~ ;[.'"-.r of" I' b C ~ ~ - 'I '1 ' !'c \ " C; ~c; 't. 'I 1;t n \;t ., 1. lh &:;,. "t::, ~ rt '" ,t -\ l ~. t :)." c.. ,l'~ \, f: r 't ./" c: ht r. !. '(, ~ J:. G ~ :c ~c S lL ~ r. r 1 'I;-~' 1 ! " "'" <:I r ,[', ~ ".r L [ t'!. ,,~ ~." [l'c t : .t 0" r. <;c r..\. ~.r. ~G.t",r.~. \; 'f :;< ~.to c"'~-<. .1 iL"'"- r\' .c·...''!t.., "- 't.. r .1 't r: \; t;. [, -< ~:C ~ - ,[ :. ' c ; ' . ~n ':- '\. [, G 1- .<' (;, F ~ .l 'i- f. r.',,: ·f ~ '- t .:-" '" 11\

....

0

P.l

t·t

C'

~~3f'\~~!~~5f1-l5\;~t~~~~}~~,[~~~\i t l [= 1 1 ~, J. '\. '!;, ~ ~ '!;" 't' t' ~ l' t c, ~. ~ " r 'f ~ [, t _. !i:::. c; \_ c· • " [ [ ,,'t. t' -< > ~ r .- ~~. of .;l ~ \; F l' 'I ~, ~ :L" :t.[ .11,.:t~. r t ~ c;" ~ F , ' :;,. [ ,r. [, < [ g' ' \ , , , .t 'I -" t •. , .J...': r.- ~~ t. 1· (;, ":l t,~ c. 'l. .t C ...:. c. 'L ~ ~ ." to -< c· .... v'

2-"

0

,

0

c

[= \; '1

[ ~. ~ r.

cLt

\;

0

..f t

C7

<..

::;

<: r. 't 't C C. ~ { lL ~ l ~1- ~. l' ~ ~ t q '!;, \; f ~ ~ !. 't. ~ ~ l o[ ~ ~ lL ~ [ t <:I t, L - ~ 'to <;C,'r' '" • ~ , 't. c· r. (;, n· r 'f ~ 'i. ~ C; 't -' 1 ['1. <; 'L . " L", 1:: 't .r . " f o['r ;~ o[:t r 't \ , vt.[ '....> ,t. .'. (. ,r r . c, . 1. .r . . ,.for c· c· ~t ~. f '" 'i.., c' ~ c' 'i:. ~-' 't. :t.11: ~t 1. ~'o t ~ "r ':' r, c«; 1.• c C; ~ t C; ~ .... 't. .' r r' 't, <; . 1., _t . 't..• \'

t-

G:C-

~ ~

0

{f,

v '{.

t' L.

~

\"

.

r'" " [' , 1'i.r t. ,t"

. Ir c

'

,

. ... t. .

[_, .r

0

<

~ ~ «; F.1. ~ "

~

~ V\ <..

r

r _

<..

0

c

C 'l

v ('f ~ '" \.0 r,r' 0 ~'''.

't

,r 1

1 .;>,._

r - ~ L·

~

v

<..

.\'

0

t....

,'

I>

L f"·l

'!;~. .

.t

c. f 0

)'•

'j,

\,... r_ t ' l:: .,'. 0

[,

,

;_

[,

.t-

<;C,

I,.

'[;;

J


rr . ~b u...l~~ ~.,:; J~ •..:-\ .J.......o.).l

f· l:; '1'"

,~b vall;..}.j ~.,:; ,P

.u . . . .:.

r-r-

...,5L ~~ . ~Lo... ('LA... ~ J.,....- .;..,.k ~ I..¢l:-i ..w.)\ r::...r" (St..)#

($,;\"$ ,:!L.".-

(.SJl..>5 ,:!L..,.- I"'"""

0.l.r.':l~ ~ .)~

.,;\ ...,J<..;..t....,.-

~ ...r..-l." .".... ~~ O.lj~

(,S.ll.......:.il

\SjL.lljT J

e-L:... )\

($.;1.:.5 ,:!L....- tf-i)S 0.l~ ":l~ l:> ~ ..:-\ ($.)."..,..;r-r' ~)l....1 ($1.. JWI )\ d"-J"!. J ....... ~~ ...,41.:,..;1 J!..)~ tSL..,...,..;. ~ ~ • \.S'.:;\ ~ .)\) ~J Jl-.).l tSL..;..,...!S

~ 4..L:.~ J.l

~T)S

tS.".$

"".,....,-1 .. I,;

)1

.;...!oj

.r. \;.\ ...:-1 ~bJ"!. ('IS ~l...!... 01.; ..:...)\..1;.;. (J-,""'-:' J .l~ .)~1 ~ 01~\

t..L)..s'

..s

":""":'\.l ~ ~...I....:!~

~t:,..i l (tSjL... ~~ J ~l5".)j4 ~I

).l

.).)y

0:!1

.).J

tSt... JL

p

~ 01..~1

...:.......\

' ~.l <St....)~ ~ J~

....:.........1 o.l..;s ('WI u-llJI ~ ~L. uL......:;...

o~ ..,I..j\ o.).)i .P 1.1""":"'\ .lJ.J-> ~ \.) ~L.., ~L:.......-1 ~ U

~L..,.)~

.........)~,.,J.;...;~~T~y \.J"'L..1...-:> ...s (S...w.; !.St...~1 ...:.......\ .J..!..) tf> '1 loy... ("pl.....:.:il ...w.; ~\j.)LS .)lS ($","";' I..........> ~...,.:; )).- ~~I ..:JI..J... V!-'t:; .).l ~).l ).,J O.l~ 1SJ"!..)1S Jt- .).) tS4.;y!.$' )1 tS.)~ .........,Y 1S~1.".:.-1 .-=-1 ~ !SL.~ ul-I ~L....­ v.l..,5 ~'-:-.....; l:- cS~I~1 0:!1 ...:-1 O.ly. ...-:' ,:!L...- ~I .vl...>':!1 ..J..;.j\..a ,.;...!..; ,L. ..I...i,).l tS.r.\..,~L:. ~ J ~ •.1,...1,).) .).l L.."........ ~ ':'PJi ~4 .J.i.w... ~"";T;lS ~...J;. ...;....;-5 ~ (j!!L. ..::.......l::- ...::.......1 o-w. ('~ .)\5 J...I.&. 0~j~ ...,.:; ' .r..)lS" tSt.~~ ,,:!L....- ~ i~.u ~l:! I f ~.,:; (.pL....:..;jI...w..; ~L....;!

c-L.:...

($';!.:,.S' "-:!L.-"",",,,, ,( ($)';"WS "~J ,,-:,) .)~! ~ ..:.......;:-i ($L... tS.;~~ J.,i,.,.. ~ ~\S ., (~ J ,-:!..l...A; ., ..:...J.lLr. ~.,:; (...:.......! ..:..I.;l:-=.d .;1)~ ~ ., )5 )~ ($L.;\j.)~ )\ ~~ Q") J...I~

,4..:JJ\ ..pj..,...i)

rr-

.p

.;~ ~~

\.;

0L:.:. tS~ .;.) .).,...- ~ ~ ~ J ~~ .;~ ~\J tS4t.;. y~) '-,!L........ .;\)~ ~ .;.) 'i~ .;~ tSL....),r.) )S )~ tSL... ~L.....;L '" ., (~ ~

tSt... t.r.L....;l:, I..........> ..:........:.1.>

~\

J...l...

. ~.)

'"'""if ow.., J.I.,. ~..:...,; "I. "ob...l; 0' ...... 1...1 J.L. (J5:.:.:.. 45 ($.)L.....;jl ($L...~ ui .;.) L......1...oTy ., Jl...i.:.J.l ~ u.)->":,'1~ .;~ '-! ...::..j..,$ ..~ ~ ,J....:.S:. tSl... (..L~ )1 ~~ ,.lj!~ tSl...,rW JLo..:..:.l L ...... . .).;.,> I f ~ ~ ~.r.S ~ uLS)5 u~ .;.) ~ ($""""':' ~ jS..,.:. ~ ~ J .;1.5 ~ ,..:......:.b '01~ .i: \.; l... ..:,..1 ~~ ~ ,1........ u.-:: I )\ ($';\.:-:0 .;.) ..s ~~L.... ...;...:.\ .. .)1.> ...:.......) )\ ($.)L......:;I 01~ .;.) I.; .).,> ....I.oi.;.) )1 ..$.;:r.


'b, <;;."'- ~'r t~ -2' f .' cy;~., .r ~. v; v; " ~ L

-

.

}

!e. r. \ :c ~ Ii."

r1, \.

t,.

i'

'"

it:.

, - ." .y

't, '"-

't.. r t') "

~ .....

v;

t

r'

r

~ -<

''~c , '_ .·C " ""-~'-' \ ,c., ~. -'t-c~·"'rr..( .... (t a.'1,. .'(. to: 't .t ,,'i\i.~irL·C _; "C"C'~f ·'.L1

',.:[,-n t-

.1~'v;,~,,_ 1:' 1',

~,v-':",''"-'

J \.' 1f'h~~-'fc,C' l:tc 't- \.1 ~'!tr1 d f,.r;-t- ~v; .~t.\:t "'- .~,c' f.r rr. "t-(, ~ f fG;

f. ': f r

r r

c

II

't

c....

.

,f. t.....

'i

·r

~ l' .-~.. "~.....

:l 'to L., ,t -. • t. c; .:- ';L,. [', .~ f:>L

<;.!i- ir C\

r:

"

l _ -

'i'i;;~ ~.qrfl·­ r'~ r.. } " E 'ri: \f, . C r F, \ _, , . c ,.f· ' L

..

f-

t.

'i" - ..

l! - , .

c,

1.,. t·; ~.t '"- 'Ir .~~ 'i .,c '<c... t

nr \(:. {.~ "'-1 ~ t ~ ~ E'

[t

1;• ~r

.;;

'.-

,<;;

&,

c

_

"":r .'i't Ii,. \ 't,c·

<;t

,. b

" ",

~'.:. ~,'i;;r.

<;c, - \:.;~ ,~ EO h I. 'c· [, ,r-'c. c,,- I::.:. ,r' J.l!-,c-c

r - 1- '!. tc· l' [,_ "-r. -r '~.\. c~

i!:. _, "- .!'- ~ '- ~

C

.(((;~Vf~.·[-{'·{""c...""'~((;' c, c • - t' - . ,<I..... 'l... '!o.:.. f. t. .t' ";.,-V\ ...:..t:''-r.t l:-v; ,r[ ,~ ,I~ \.0 e, c:; lo. ..... r. \ ,,), 'otr \ .t 'o 't

\ t

r\

I

C

~

f '

.

'


,

J,~

J~'

'f'T'A-H''V+

,

.;lS"

..s~ .~

(~JI~)

(')...:.....JW

~J'

~T/'

.)l$'(,$-,~

JI..o:..!.I

JL.

'A,~OO

Irro

~'/'f

O,~ .A V,, 1 f'

~,' f'V V,A'fT

T~,VA~

I\"'f~

T ~/\

A,V~~

',V~f'

~~,V· ~

'f1,'f'fO ('lOV IAA

Iroo Irf'O Irv. Irvv

TO/~

1\,· • T

IT ,AT·

TO/A

I~,· ~V

1'f,V~V

(nf'V:~~\

1f',rIV .~~.I"<..r'"".)'''''':'~r')T "I"S'~ ,.;..!..,..r; .lnA.,:J" ..$Jtof W;II... ,u1..J":!1

.s~ )t.or ,u\..J":!\ )LT

~

jS.,. :II"Y· Jl....

.~~)\S.s~~.1

)L.i jS.,. :II"I"O-f'O .st...Jl....

.s!J"! ~M-o''''''''''' ,1"-1 JJ~ J n

i.$l~

:..v.!..

~ ,T-I JJ~

i.$!J"! ~OY-O' ..-.... ,0 JJ~ J T ~ ''":' JJ~ ,II·VT ,u!..,..r;,~ ~ :I!"Y' '-=--..$J~ .:.....,. '~Jy' J ....\.;J"! uLjl.... :II"VV ~ ~ J II"Y' JL... .)J ~..r"'.)~""':' ~~.) ,II"VT ,u\..,..r; ,1,"",,"""1 rvr :,,;.~r ...x...r ~ ~/ , ....,~r ..s.>t..o:fr ~ rJ-> .t.t;.,... ~)' .·-TA ~ ,II JJ~ J '-TV u- ,I· JJ~

r J~'

,

,,...tA-',..y+ (,.;..,~l

Irv.-yV

Vf

d

~~ .A.Pj')

~ ,~ .....--;1

I I"'OO-~O

1~'fO-OO

r/·

r/,

VV

VA

r/,

VV f/'

vr

Vf Y/f f/.

r/y

Y/I r/f VI f/V ·/f VI

\r~o-y·

r/.

./. V.

r/f f/A jS.,.

J,~

.;lS" ..s~ .~ ~)lL... ~.;

./.

_VI

T/Y r/A ./f VA _T/T

f/f

./ v

V.

~M-O' ....-- ,1"-1 JJ~ J ,T\ ~ ,T-I JJ~ ,( IrS") u\..J":!\ .)LT

~ ~

.)15

I$~

,,-""'

-.s:!1;.......J.)

'r 0'; J~I

,,-""'

-.s:!1;......,.)

'r 0'; jS.r :..v.i..

~J~ J ....I..:.r. ul.jL.. J ~OY-O' ...-- ,0 JJ~ J T ~ ,'":' JJ~ ,( \ rYT) u\.....-,!\ .)l.i

.• -'t'A~,11 JJ~"'-TY~.I' JJ~.(II"VT)


...

Yrr "'J,~

Il"l>A-Il"V'f .~ ....-.>! (~.p) (\j

,rvv

\ry·

'1"90

y. / v

TT / y

TV,.

'1'9/ 9 O· / A

0· / \ \

..

\

/ .

..

J=' J"-'t... 11"00

~

r'V·

'f"'/ '

c.s j.)-,'wS

"0/ '1"

rf'/Y

"-'-

'fO/ Y

," V A

.;..l..~

,..

/ .

).s,~

/ .

\

..

/ .

1:""" .~~ . \

($l~ ~~'I' <JI'

,r-v JJ~ ,( '''7\) <J!~1 ) ...T :.Sr :\ ,.p~

.' -, . . .., ,\ \

JJ~

,( 11"VT

J

) ~,)~ J .... t;~

1. J,"""'r .....,. ~, ....- .>! .;,""1.:.

".~~ ISla.

JL...

,;,.l•• j\... : ' l"VV

J

<s1~ :.,u:.L.

, rv· <sl. Jl..

&,>

1,.~A-InA ( ";""""'.).l)

\ 'I"PO

\

J-----.>

11"fO

11"0/:1

r/ ,

y/ ,

Y/Y

u~L.,...i}.s

1"'\/ ,\

1"'1'/ .

rIVA

J&.:.-.. ULS)S

,/.

r\ / 'f"

\

\V/\

l"f / '

'/ 0

IVy

' /Y

·/ 0

..

.;..l... .'1!\ JL..i :,S......

/ .

:I,"PO

\

..

JL... <s1~

/ .

1.S"~~ulA..;.,.;.- ..!J"';" rIV'f ~~~I~..;.,....,..-,Jj.o , ·/ T .lj.- vJ~ .)I~ta.. uLS)S

VV

./V \

..

"..J...!.:.

/ .

!( \\\.) ~\ ....... :\ nO J

Jt.,J<.l 1:"""

'1"fO 1St....

JL... lSI,. :,.l,.:i.L. Jr"'!- ,( , rS', )

.fl <JI' , 1"-1"


rr.

II. J,~

"""'" , ...... ..--" ~""" , ..,.",

~

6ti':;

H"'!.l)-\N" (~)~)

(q'\""r~

(t},'I"Y'

\'1"00

JI...

""1'0

,..,.", \ '1",'

\ \.'

~v

.,.

"tV" V,QAV

\ \ ,ArO

\ '.' "9

\ ,n', V,f" ,

'"

0, '01"

t,I\1"

9,AbV

O,f'Y"

't",r/:lr

". 'P.'AA

Y" 0,1',,) f. ,,..,

f,Of' \ ffP

fYf

\, Y\ Y

fP· f,rAV

..

V,\\9

9,IYY

,

'\" ,9\ • Y,'I'" ,. r·y f' ,0' 1:1

r. \'1"0

r,A9\

Y"

frf

»'-'..1' ,~

v)

..s"""

,~

...

v.J

...."

,~

u.J :.JL4

\,A'"

\ .r'l'T

',fAr

'" Yf·

YYF frf

ru

rrr

yry yn I ..

I.A Iff

\,91"

'"vr

fYr y.y

A.Y Ylf

...

J ~~

oJ.?

"f

.,.

1M

fYf IIf

1.......J ..:......1

n yyf .ff

Y·A

,.

...

.J,.:.s' Js" ,~

v)

..s"""

,~

\Y

U.J

fA' YA

,~

......." 0)

1,$4 ~ rU.)! tr>:'-'j! ~ .)Y:,S ,jS rli../1 . T J \ ,;xl,hi 1St... JL...,J,) . .).".$..r oJ"!. JJ ~ 1,).;.$1.... ~ .)~

..s.~» J 1S~

.)~ ,.r-l:;,....,.) ~ J~'~

......:...r 1,$1~ ~ o)A-o)' .......... ,T'-\ J-,~

,{ \I"9.} vl.;:!l )L.T:.$..... :' 1"f/I-P') ISla JL... ..sl...-!:~ . bV-/)' .......... ,,~ J~.( ITYT) u\....:l ,)L.T;.S.,. :\rv. JL..


yr.

...

'\

J~

d

~ , ~ ..,...-.~ U:.J~

)S,~

..l.ij)

'''''£.A-\T'V· (~J,))

L¢L:...-'J

"""";

,, / y (r,(l"/ \ }\f/ T

O/ V '''( f / f )0 / \

\1"'0

CII( 1"/ V)\ . / T

11"06

\'f'/ T

I,.9'/) H·Y •

, '/f'

, VI

\ V ,.

>/.

vr

IT/ If

0/ '

VI

H / \ , ./ T

\,./ ~

\ . / '1

r/ A 0/ ' n/\ y \/f'

TA/ f

....oJ.-

~

"·'0 \1"00

VO

Ir96 ,,'y.

A/ V

'1".,0

H'/ f'

"·00

'1'0 / 0 T1'/ 1'

I'I"Y'

•f '

vj

,rpo

.s .;.....\ ,,',)0)

~ Jl.i .......... )~ ~

JL. hi,.!. ~ rl.iJI ~I....-: Jo..b rl.iJI .r.J T.I 1S1. JL. rU J I.1.......:; .......T..:....... ... ~ J\.:&j ~ ;W ,)1 ....~ <..;.!,....

JL.

;,:.< J

H / '

A/'

'f\ / V

U'j~'

vr

'IV"

,.· / 9

.,J....-i

~ / JL.

H /\

\,. / '1

ISJW........

j~JS

ISl~ ~ I:I~-I:IA <JA- ,I -I'" J~

.(

~j vl$~ ...".~ ... ),)

11"H) v1..~l Jl.i ~..... :J'/I-\1"fl:l

.,H -OY ~ , /:I J~

,(

Jl.-

.s..:....\

IS\,. : ~£.

I\",V\') .;..I"rll;l..i:..r..... : Irv·

V J,~

,,"''' - \1'''""\'\ ~

1Sa......,.." 1.5'"

~l.:. jf ~jl

(,,"r l_I •• )

..$.J\S. ~IJ.)";'" \

..

/ .

"VA

~.JIS o.)j~

..

\ / . \. VP

Jlo:..:.l \

..

/ .

..w-Y\

..

/ .

JL.. \ '('9 \

,r9f 11"90

\ \ ./ A

\Y9'/ 'I \ • •/ y 'I'f'/ Y

I?"PV

\ IIVO \ \ 1'/ .

9'0/ ....

AV/ A AVP

Oll./ f

VO / 'I

\\V I

A,?/ V

60/ 0 p· / o

AT / f

II \ / T

'II / A

\I'"PA

\ ·0/ \

\\'I'/ y

, 'A/f

1'1"9'

v%

Irpf"

Source: World Bank, blamic Rcpublic of Iran: Industrial and Mining SecUlr Srudy, Vol. II: Main RCpofandAppendicCJ. Rcport No. 10867-lRN. Washington, D.C., 199J,tabJe 1.7.p. 10.


Yr.

:IA ':-:''y~ .IV'

J '"

,\I"V\ .u1....,...:; ,\ ~ '.:J!J,I' J"":":;~' ~ ''';6:¥) JI ~ .\

...,.....

. 10. ....-

)\ . . . . -:

.r-J~

,I!"""

~

.(,}WI~)

\'

~ ~ ~\.;...i! )1 ~~

i.......J .>..0-:-' ....l..Z1 )\

.........,.:. .lIS

cS~

.», ,;,L.) V:!l

.:..s...- ~I.,;..il ~I .r .s .......~ .)- J.> .... j.z\

J'>

:'-!

Mahmoud Hecb.yal,

dan. Ie Jecleur oon-SUUCWIe en

~L'cmploi

..:H.ollWr.r

...s .OJ ......... cSt..>"! ..,

Irm.~

Pari., INSEE, 1990.

Mimeograph . ...... "y ~~ ~ J'> ".p~

....-:-~

jS

,u

",:,,,Yo

cS.>\..,.j\ '..)-.i

JI...

J.> cS~ ulJ~

.:h~· '1"/111

)\

f.vO .........,Y W .... ~

-'-)J

JL... ...r~ <5)_":'....- ..........,.,...:;

J:-l.

.11

<S~ J" J ~l....; IS ......').> ~ .;LS o,$JW",,- ,;A.. j ;.> ,,;..l.:J...;...!. ~L. u'>y.

.)-.i

........~..;.:;IS~ .. •~..... "'-:!~ l. J..-j .HI.IS~J" ~.)IS hl..i

oS

j'>

.}-J vl.,.!.)LS .,)1.JI

ur."L .........,.:.

.....:.~ •.....:..; ..kl.....u 1$,)1-.:...- ,)I,.j

~

lS.)l..i

~1,....

~~ ·JW~ ~,.' ~ . .)~'

J.> .....1 ..:..:.1..

Ju.:..:.\ .;IS

~

uT

J'>

l...tl:

...

.s IS-,-I)

~

J ......,..:.

.F

y.,...-..

~ .J ........:.~ :~

}S

...$ .0

lbineenth International Conference of Labour Statisticians (1982 ),RClIOlution I concerning "Statistic. ofthc Economically Active Popul.tion, Employmem and

UlldercmpJoyment,~

Bulletin of

Labour S~ristics, International Labour Office, Geneva, 1983-3, pp. xi -xv. ~b

rx...1

~

..s

~..;l...S'

~I .)~ J ",,;,1 .~~ .)15 ~ J~

,\ 1",)1) JL.. ($.)W.,.-.)~

.:.ol.)~·

Inll JI- <S).•..!. __

,.;..u.)l5 ~L. ';"~y.

.}-J ..:..L.

~

u...,.::

~ ~u. ~

<.A.:Jo

($1.:.:--

t.,..u.

<.:j.).)\5"

)~.}-J .;..1..$)15 .;..~...s ($~

'..)-.i

~

L:.,. ,Y

~ ,!S.)W __ .;..l,.j )~ ,~

."";,I •.,1,.~.,, f"" ....&..........-

~ ""

.)15 ($~ ~ .;..L.j

)~ '~

.;..:..:.1.:."

~jb ~\....;.

..:-.1 • .....:. '.;..)UU'

u-L.. JL.. rli)\ ~ ,-:!l.L. <.Hli ':LIS ~ I !",HI Jl... u-)~ • .......:. ..,k......:; u-L..

v"..jT

~~ '($)~ ......."......; ;" ')\.S ($\~

~ ~

rli)\ jl ......-'1~

J ~

...,s"L.\

t--'

~~)

.A

~L.;,. ,....iJ._~,,;.~ 1!"Y' J 11"1'6

rli)1 jl ."Lo;....I ~~ ...... jl .,,:. \"T"".) :.;lS" ($~'

JL.. if"'- !S)W......... .;..l,.j )" ~L.. A ) ~I ......."......; .)~ )lS' ..:.~l... rj''1 J.il -'- ")".. )" ~

Jt..

~ ~ 1;1 ..:-.I!S..;.

J-:.i"

t.r'~ .......j~ ,( \I"F~ JL.. ($)W,........ )" ju.)".) \1"~~


r·t:\1~1 \.e.l<,

tf It 1: ",tH-,

"1

~ f

.tt~fro

c

t...':!I~l'[

t"I·:-s.l (.!L.!. .\"

...

~-L,rl;: . ..'" 'to, [ >t. . . ". 'I-\.~.-\", .' ~

....

t '" ;: '\ '

...

l

~

'\ )"-' 'i:. ~ ,,- 'I

~

~

I'

~

r .r- .~t; :~. -: ~ ~ s.~lLf~~~'f"~ "",'1.1'\ ~

1.

r .\~

l ··~~··-'"

0

'" \ . •

\. .r

"

~ ~

'" "

C

,

r

l~~k\H~~~

"1'"" ...

~

..... .C"'"

\.. ...:.

• l_'

. r.

(.. ~

~

£;.~

~_

.r

", t" "Z' ~ -: ~... ,r f. c.. ~ . r r- ....r r - . r . " t.':.... ..... ' . .t' ~ t' . r.~"r.t. c. c.. ;- .1, :t" t. \:, 'i- 't- (. t 0:S ·r I. F. ~ ,1' l .\ -·r • r ,. l . [ E . ' .; !L [. !; .C;\ -c....'S:J.L.,,~ ,\.: L t \l r '~. ".\ •... .'.t f' _,.. .,. .\ .... ''r. .' • _ . , ' " 'I. c ""...... 1 .< .<

:;« i[.

" fr" ,., 1-: ~ ('tr...... r ~ ~ e-_ ,f.. t. .. , ~ .', ,. - 1. i '

}.\ • { ~ : ~ of ~ ..."·t~'·l ~ . '[ \ ' - i. ' I '"

~ .~

, ....-.. ... "" .... [··. ··'tt~,·~l'

"" !;, ~ ['

\..

'C.

' .

,C-

t

5

~

• '\

·,,<

..

~.

· ," ' ~ t

<

,

~;

1~

•,

s. );"

,f

~

-\. ..

~

r\:.

.!.~'r.:c:

~ c· '"' l.·r [. <...

.l

~

r

~-Io:r

r r L. r "-\.\

'- \. \.

~.

i, "

,.[: !L

}

.

<

f.t

~~~\:

.....

t.~·"

C·"t ·

\.

·· ., t-..

.'t ":; ~ '1 t: !L ~ L } .p ~. ~ ~ ~ °.r "-(. '\ c.:- 1t. '\-.,~. ] ' " f "- r ~ I..~. t c;.f.l~ .l~ tH ,t:,° ·• '" .\·l ... .... ~c"1' -'r-1" t..r . c , . ; " VI

~

~

:;:

t

~ ~

t

o

(.

'L}... \. °• .\

'

1 't '. '- l.

f

~

,. ~ c c

rt

' ~' 1

,. '\ t ....

.... ,~, ~~,. _ ",C;;,L",

"

t 't \T

....

(,,~.r

~

F\·c,tf.

-}~"

'''0,'" '1 1 1'~ [t.::. c-'~"'" t ·" C ; .\; ' l..' '-.[° ......"~" '.\". 'f 1 [ !L ~ " 10.[ {: _. r+ ...... <!'. t; .~ ~. 1 [ t f ". 't. b 1 ,'· t r t , r . ,.~'i, .t...1..?-sG..t,·c.·'·\ " "'L'\~'f' ... f

~,

(;.

~

(:-

~

<

~

:1. ~

.f

r ~ 'I $. t

'i;o;

J


YrA Paul Krogman, "The Myth of Asia's Mi~Ie," 1994). pp. 62-78.

Fo~i&n

Main, Vol. 73, No. 6 (Novembcr!Deccmber


(,5~ <WLi v~, "'.,t.•..!; ~l .P .);:u~L- 0L..L:...!i.,tS ) 01.)L:.....l (,51.....:..!.~

Y

tr:':'-'" )

..:.......1 u1....-:!1 .)L.....:il .....o.l:.:;... (,5L. ~ o)~J.)

.;..~\)

u-"..,.-L

.;..:..... ol.:;"sJ.) ui ..;..jJJ ) J # .)L-.::.;l ~y:S ~) jl ? J J ~..,...~ . ...u..)~

..:........)~

~/....r"~ (,51..0lS"~.) ) (,5.)~ J..l~ 1..)~ ....r"J..r! ~y ~I J...u.

~

c.'l.

IJ J~ .)L...a:;\ ~JJ

J

.J...!.J

y.:; ~ 0

..:.......\ ~L\ (,5J>r-:- tu:"';p

.;!...,..t t..l...JJI...:...:...:; r.S~)-o J~ .;,.;. \J ($.)L-.::.i\ r.S1..~ u~ ~t,J ) .).,...:. ~ \J o~r J') ~~ oU J ) ($.)L...a:;\ ..".:..- .-..........,:; jl..J..:,\ ~

4 ...J...II.)u--

..,...~I jl ~ Jy!.S ($.)L-::.il ($1.. ~ "'"')J "'-! ~L...:-\IJ""~ ,.)jL.. ~ ~

"J..::..u.:;"

~

) ",- _.-:

($l.. ..... L:.~ ~ )

..,....»

OJ~J.) o.)..,,:.-S tSL.~ )

IJ""IJ J') J""..r! .r'ot- JI- J .) u--)L..I ($J>r-:- oS...u..) rf 0L!..i

(,5.;!.,;,.S' ,-::L....- J ~".:; o~1 0.)~'i~ ~ ,~I olJ

. ....w.~

...:.J).)

($.)L..a:.i\

'.)Jb JI...,..t tSjL... o~i

hl~ ($:,;..,..l; IJ Jy!.S o~\j.i ~ tS.)L-::.i\ u\)I""'; (,5l..j~ ",",I,,:;~

.).PJ ~ UJ~ ($.)L..a:.il u....j' ""'"'Jb j~ J..I~ "'-! ~bl \J .-. . :.1......... ..1.,.iJ .)

J

<.,f'! ~

'tj .) olJ

...:....:.1.) ..J...III".:.- ~J.) lJ r.SJ~L.J (,5.)L...-::;\ ..:....iJ ~ ;::-

. .)b

...u.1~

v!-alS

~

'-:!

j\...J..::.!


,~)L.I lS.;~

ifL..Ji ~

.;~ ~~ t...bl ,..:.JJ~

..;.z

:'-! 0 1;> ~ .....G.;bj~ J..!~ 4 jl ~b JS.-..:..S ,~ lSl....:-..I..,..;.- J~ ("!,.-:ol

u-'l:--

d~ .r"J"!

lSt.~lS' ,~",:; u-"~ o~ ~ ~1.;lS Jj~ ~,~ lSt...:...;lr ~ ~I~ ~j .~.,;S

...;ul ~

lSt.J~'-1 J ~~

lSt..;W

0~'i'-1 J ,u)tS~.,:; .;~L

~""'I <.5;,...,. .s'Lo;1 , ....i'> .s'1,.o . \

....... ~

~ ~..r.

d.;

lSl...-:>

01.; jl "'0..\ JL.;~

.s ,~)L.llS';~

.~J. ~ ~ ~ .....; .......... ~ ......

~ ..:..~~ ~ts::;. J .;..;.S ~ ......拢..,~ ~!

J..l$'.:;

J

..w..;

. ~.;\...iS1S" J\.:S ..;.,...\ ~.,:; ~';y ~~

I.:i

f,.. J

f J

"'lSt. J-.I .;~

.s.;"..!S. lS~L....:.:;1

lS:'!.. JJS~r.r.~ ."..J.o.~~,;u.:....ulS~ (lS~L....:.:;l路 ~ji' ) ~';:'j ~ lS~\

J~.;~

..:..L

J

r

lSI.. r~ .;~

uL....;! lSL.jl:-i

.s

l.; '~Y."~"""

j ,-! .JW\o-.J,...!.~';~0:!loo

'-! ~.,.:.. ~J (lS~L....:.:;!路..!...!..;' ) ........... 4-

..:J~~ lSI".. \.; ~IJ.;,.~ ~ rJ~ ,~\.,...... ~ 1.. J...u. 0:!1 . ......:..:.~IS"

......:.bif ..:JJ~'-!

r.:;L;... I.;

c..r'lS.;j~

u.,:.l; ....G.;bt,f""

'.;A. t:!L..... ...;IS J..l..!. ~ ~~~ ~

..:..~ts:..1 ~ '~ J.,.L~~.;! J;L...~ .~.,;- ,~ ~

~\"...;~ ...::.....! ':'9J~"" (,)"L...\ J ~,.,..:. rJ~ 0:!'

.;Y!S ')L....:.:;llSj.....}

.;~ ~

'0-:-:-~' jl ~:r-.- lSL.~I.;b ~ ~l-i.,S:' ~L:... J

,..$.;~ (;!l:-

....:-..llS..,./.; lSlJ"!

0L~.;~

("~~ ~\..,.. ~I.,...... ~ JI..1JII

Jl.,..1 ,~ tfL.. t;!S' I.S")L.IlS';~ (,)"LI ,~.;li..

u-oLI uyli C...1.A... IJ ~l..-:j! ,~,; "':"'"'.."....-::;

"'--~~ ..I.; jl ..:.-1

...o.1r

'-! 0~.; !~ J I..F"b J lSj.;~L!S ..:..~.,.::;

JL;i .;,)

lS.;l..U::,l:>

..:JJ.l ~~

..:JJ~ ,t,f"")L.1 ~~ ~ ...:...:1

..A:!1..;..;!

!J..lS J~I ~t;

~ ~I~I ..:......~ .;~ ..:..~....; j.S...,...:; jl lS~A ~~L...I ($t...'iLS.;~ ~l.S~--",,", lS';J~

\;1h..

J"!IJ"!';~

..$.;~ 1SL.."..;.;lS ~ ~ 0-J-!. ~ jl jl~1 !vau.. lS~~..$

u.L jl ~ u-oL..1lSL. lS~jL:; ~t; :jl ..:......1 ..:...;~ ..:J~.l ~J ,..;..1 ~l-r ~ ,)1"";1 :";'';J-'''''! ~ ";'j.,....r J uL..)~ ~ ..:.....!.~ ,...sL.!.Y. ,..s\.;""';'- ,v$--. ..J...;..iL. ;~...... ~ ~~

F

. .;..;.S J-:.~

~

.. ~I.,:.l;..

...::............,;

~ .l.:....f.,.. J ~...:.~ 1S~l...:..:.i1

~ ,Jlo.:..!.llSl~ ("j'i

.b;1,.,..:.

~

.;..\.:.ts:..1

v:-;..L...~


, r. r'-, .r'

, ~:.\ ' (. ..., 0, f t

~

l' .,

(. '" '" c

~,

t· Ii'. :,. . • \ ·.r'I".c, ' f l - , .. ·'t 1•· ~;. •'fc r.!2'1 .r·' I ~~~: r'" f'- - .~. . c f [. (" '1,r: r........ o.

~

'.

C;

.t.

.,~.

Q.

'" 'IF (;. .r c-

i

~rL.~ 1· "

...

,'i

:p.b f 1 c·(··\ L,;-' 1-: r. i

1 ~ .. f: r

l!:.

V\

?- ":f' ~ t. ,:. : C ~ I

·t:

(.t 't

t

I;,.

II>

-

.,

't.... c· ~ ~, , ~ .r ;: r '\ ~, ~ • 1. 't (.:1. .. 0,. • t ' .. ~OL(·'.· 't 't. f·r '\

, t ~. ~. c ~ c c· \.'''' \-~. t: f: '''' 'to t f. f. ;;[ or C d .~ c: .f'~. . ., c ~ ., ~ .r.r t. G; f'- '" ~ c· ,r 'l... .. ~,c; ~.

[

~

~

.. ~. ""

.t~rr 11 .rc;:,L··.'f ~ 5 ~. ,"L c ~ } '" l'- t 'L' .• ~··o c L . 't ~ , ..( l.o

(.

I I;, r·t. r: '1' ~f:~" 'l ... J' '[ of '1. ,t. \."-. i.. 'i: t. ~.t & c. Gi "" ... r'" , ~. ..... . It. .l L [. "- ~ ~ ';.. f' 't t ~ t E\. E1: r.f 't L 1 'f ~ t· !.~ o 'f..:' ~ ~ r. 'i. , ' , ,. ~ r t· 't .• ~ -, r: ~ r- '"." . ....v..... r. .>... 5. f' .C ~, '\. '- I,; i... '- l ~\.0.... .Cc· . .. . t } . [ E' [ "'r ,[. 1 [. 1 2 f. 1. ...: 't.1. f'';:' f ::- [' ~ ~. 0 r \:' 't: · ~~ 1. ~,f:f\.;.r..~'c,'t\"'''''-~.~-c~ ~ "' ~ ;- \. ~ f· l!:. t "-- 'to ~ ~ ~. ['I l' ~ 'I ).", r t. \~

.;. Q.

, ~. -

~(.. c' c·""

.....

.

[

Yl. C '1.,

o.!

!,.

(.

r·f- ~ \

.r.r 1~ .l

'l

1....

0 \.. '1..

i;'"

..... • .[.

.• -

'"

\..

,.r '

~

....... 1;,.. ........ I,.

I,.

1..

""

~,G C' 't, r r ...... : [ r. '_ • t. ~ ',-

_

.-

0

\,.0

~ \,.0

(f,

..

l.

!;.

\.0

E~

(f,

1,...

\.0

......

r

C;;

c .\- .f.",.. - , I. \- ·t. ~r ~'" I./ .f: [." . -c. ~",~.·r c·- c' I -\ - " . .,.- ,.r '" ~'- \.- .r 't .;- -t t ~ .~ f: :;- "-- ~ 'I. f:;: c ~ ~~t' n [. [- \ t f'· ~ . I- [~ ~ 'I.,t '"k , . ~ C. ,'t "e' . ' . 'to '. .. 'ic· ~ -.f-.. \.. 1.- "'. . 1 t ~ ... ~ ; ·_.,·L " ~. ~. L~, ~. ~\: ~~ .r ~ ",. l C·" (. '\ \.r f·r r ~-< co f\ f' '! ~.!i~'.r. . '\ ~: ~ ~ ~ J' 'r '2 rot :!= i { '" 1. ~ t ~ ,Fe 't c- f ~ \ ~ C ' " '"

0

[. ,1· • 1.0

r

l

....'

-I

II\.

' t . 't • L • 't 't , 'v. c, r

'-

~

t

!:.".r

!,.-

1t f \f _t

"

·b~· ~

~

•,

\ \ c·

iL

~1~~RI~"'ft{}%~}(tt!f~!t~f~~"'~ t


-

'-.SIA .:......I~ ;.) rlt-ll .Y (5.lL-:;l t.........y,,:,)t.S:.:.....:.,.....,;; r r .)\ ~ ~

ul.J..Aj vl".>:!1

..,..L-

J':' "..;.,.!,

J ~'Jv.s.

...:.......1 ~)LI !SJ~

ru.. !,S')L-:il .).,-..

~u. J..u. jy... ,~jl>

if""L.l u.,.:.1.i (.$1~1 jl.c.T J

l.S'"'L.l 0..,:.li u;... .),) ~L...;...u. t.J~

.),)

...s ~L.) J

J

~ ,~ t.,)~,)':' ",:-,,-,""'-:; j\

JL....

d~ (51..:.l...i..:> .~ lr-J')

~ 0~L: ~ (.$l. J~ L!..;,.

.),)\.>

J.. ~I............

'0

..:...:...is' ~

.)y!$ .:.L......:.il

,)~J

vi r

.J

~-'" (jl.:..... ~1)$ !~~1 ..:.JL.. J l..-:i ~l.i.. .P ~ ~y ~.) ~L. ....-:'1....-:'.).) (Sw.)L, ~L...i .J "uJ .J !la. J~ .J L..>.,;.... 0.)y' ...:.~ ....-:'t~.).)

jl rl,-lll,..?- "I.,s',t,." "rL.1 J..;." "1,-,,, -",-I cs'L..;1 J-:W ''''~ IS.)~ ..J..u. 4.5 ~),) i .--I r.r-~ ~.) u-'~ J u-L..I u"":'u .J

L.

0~1 'cs.,...;...a...

~I . J"! ~ I...u..

JL....:;.

~ ~

1(5.)L. ..

U)

J <.pl.....a;.i\ ~L...T ~ If')L..l

r-- 0~~J.) J

~.) .)~ .:..I~ ' ....:.......1 .~ !S~1· .J ":,,..,.>i "-! ~I~ "-! \.) ·0~1....::1 '. ~.) ";.)\.0..) "-! ~bl !.S'! .J I~ ...,..;.; .~.)!SY"'.)\ ,.l.)bif .;u.~";r. u!-:!L.i J ";1..$ ($:'\.. )\ .J ~If' ...:.........> "-! 45 ~,.,.J,.,...... J.;J ...:J),) (S.)l....a:.illSl.. .... l:..,..>-! J>,--- 01......->-, J .)~ ~ Jj\ ~L... ~ t.l:.~ .).l 01....::1 .lL-.:.;\ '~L.. rS'J ~-"""'" ...w..) jl .;..j.;i..r f·.;..j,JA..r" ,;W "-! r\..l;."j (S\..-.l.>.,1 "':"""'.l ~I.)L.:...:.;I ...;:,..... \.; 0\ J ,;";,,,..9..,r ($L..l~ 0lS'~1.)..$ J ~ ,,~T 041..$ iLl ,";1,.-.1 r.s~I.!.:.....) 0":ly.......,. ~ ~If' ..;.),:j .;; 0)1.S.)-,"", J ~ ~;; J~.) ~ l,:.:; ...:. '~J.) ~ J i.)r C:.J "-! il.;... I,; .)~ V"'~ !SL...:...:JW ~ .;...!.) J (.>u.,s:..t ~J .).l ~..,; -"=""""J,l L;.,l v4!~ 0-:!! ..;...;...!.$u- . .. '_"' . - . (".J"""""" tSL. .. ,l.,..:i • tSJ....s:L...

.. Ifi I; ~~;I J ~ ~LJ J ..I; J v.&t J jl$ J ,j.,r. J ..,...1 cst.C...J.. ..:...i~ ~~\ I; ,l,,> cst. ...:-l:- J ...-..:...:.S"1f' .J\...l.•••u '<.S"':L..I ..,...)l.zI' ~;; ~ CSj;~

--'-'--," <->" ",-,,~ ow:.o..l" i:H jI r>- ,,~ "L.ors ,-"L.o "I..., '"-1....&.1;..".. 'u--L1' cst..,l~ csL.); 4 j\ ) cs,l\......:jlcst,.-.~,l v1.;l.:,S';lS J L)·_,,:,·/~I

..;..r-S ,l,"",,--;,l

..},....., ~

('A

~I csL...~' jl ~L-.

. ..(,b~ csL...:..:;JW tSJ vw;'" J vl.L......... J .... L\cs;~....-=-";

.;~ ,l~\ ~

..s ~L.,..).,) ,~.,) ~

().lJji\

~

'cs~ ..,...~ rLI' ~~..:....~ J ";"';j;Jt..S"'" ~ ·t.r.~lcs~ ";'j;l'~

..;........,)

~

,.J...j""""':'u--

I.S;J~

\; (.;..~T J';"~ I.S.J-""~ ~I~ ~)

J .,)~ ~L. ~J .,)~ J ~";";'j ~ w!o-::ljJ\ I.Sl~ ~J.,) vl)S~1


[, 1'1:- t·c-:- c,~ <;.J. ';l.

C

"-

r c· ~. 'r ~ f.

~ ~ c·

.1

r-

.

t:. c· ~. -.~ b, \-''r- ~, [

~. ~ "'-

[,~.

u-

~ ~ ~

~

'r- ~ {

- ~ c· ~

r ,l

cr [ [',r

~

~ ~

1;~' ~ ~ } i; ~. t ~ :~.t 'r. f- J ~. r .~ { ~ f <; f. f. ~,' 'c,tt, " "" ~ c. I.,.r{r..e"r ~. ~. {c [ ~ ~:~ '1.1 ~ '. \ '. ~. ~ ~ L) ~ '[ ~ \; l' 1.: [i ~: ~

\".

,'t·

-

\0.'

.',

....

,~.

c...V\I,.'

1.1\ '"

..

,[-[v

-t, 'r-'E£ht~f~[r}~1~r~~~1tt~C}S.f·~~~ ~ l' f, . t..~ , . f" [ ",[ . '" .r" ~ s.t" -f - \l f. ~ ,~ r n ~ t f' 'Ir, . f. f _ c

t

c'"

c;l ~ .......,~. c·'

ct.(i\ -

'I

5I

L'

\ "t t -

-

\.

~

't

~~l:f"f \. -'- . .-l'- ct.f:; "['t.f ~

L

c, '- c; '~

l '

-

L

Iii

..

-

(.

Iii

't \ r;:.r J . r' l ,t·\ s· ~ ... f Lf t f 'b s. ~ ~ ~ r. r. ~ 1"1 'I ~.r ~ f' ~ f~' ~ ! l f ,c' l ~ 'r 1 Y ~['\ ~ ) 'f f ~ r r ~ 't f £ ~ f Jt i- r: I r,[ ~ ~ ~ 1: ~. :~ L r r: t ~ rt; ~. ~ [ [1 1. [ t } '" [, t; ~ ~ f ['\ i:- ~ \ l \:,,~; ~ ~, p ~ .t: ~ ! }!. Ii ~. ~ c., f J " ~ -..'; y; \. .- t· f, ~\ ' r.\ .f' [Ii ,. ~. .t"'i,;~,~, c.. r't;'f~:[ t - ?~';-1 c\ r.:. L1~ [q<; n' ['J ~ " \ \' ~ !: 5. [, [, Ii [L ~ .-.f 1 \: c.. ,c f: !' , 'h-,,; - " r - 't .\ ;, \; ~

L

.•

~ :::c; ~. . . V\

<;:.

L' ,r .et

t

{' ,C

"L

~

-

.-,

"'~. L

(,.'

C

r:;

Iii

I.. ~ c,'V\'" ~ , I.....t; "c· - .....

[. t

t

-.:

c

t

'i. [,

:' [

c..

L

0

0 .,

-

1" - 'r- 5. \ ~ r ·1 1 c· r c [. ~. 'iy; tC, c.."'" \r:;..'", 'I " '- 5r·.t 'f-' [, 1: -'j. or' ,r'c· 'I- .F.f .- ~ ::-' l. S. ~ ~ .1 ~~~~~'[~:~~tCr'l~(~ic..h~~~tif~~\ff-J . l' 'it C \.. ... ~. £ " t _ \' £ r ,,[ E· .......'"') ) ~- iL _ 'i"r '\0v' ::. _;: ;:,) ,....r 1.; 1 f'

c· ,,\:; ,-" -.. v I ~ ~ :;. J' .t 'l... 'f

-,·r 1,..

~ t " ~L.-

¢'y'

Q

c \;

r.

L

-.r

L· ,0 C .k·"lC·

L'

, '

Y'r

to'

......

L

I..i

L

to

1.0

\,..

1

\

"t


. 1. - f,/, S r... ·l·C- :0. ';: .C.r 1'" ~" 'to

.' Co ~ .....

~

~

~

l}}.~~~1-t~~~l\~~t~~ 1 t· ti .- ~ t i;.. "" '\. 1: \ i" .~." ~. ":0.. t ~ ~..:. ~. f '\ C f·r- ~ [:. -. .r .f E~ ~ r- f .- f;, ~ \; ~ ~ f f:, '\ f: L ~

,,:

f: EO E" '\.

.",. ,cr - ...- .

!.

r

f .

[:. ~.r f 1f ~:,r~ t~....[' '!;, ·t[...~f.' ~.l~· " .~. n}

~

E"

~E""~f:' .f' Er-1~(c,·~c'.'o~:; . - ...... "t -\ 'r. '(~:h~·~ ...!\ ~ . t \". r -:- ....J....r ... !;t. .... v :: t _ c". ". -.r, c, .C " .-.c- r '" -'- - ~ . c,· ). '<.. t ~~. f - £" 'I

S·~trf~~{f.r ~,~rc.r ~ " 1 i ~\ c.- 1;l'lf--' f~ \;

~

~

.

~'.

'-I

~

e. c. t:~:. C,

~~. ' . ( ~ t· ~ " >-;.r'

~

c· I:

r:;; r:;; : c..

F

t... c;,.'

t;;

.

.}-,

..!.

1

i

f •

!;, 'i:., , .. t ·

r

~

L

'r.

't

C.

\.0

c

-~ \.c -

.r h

.h: [:

.

~',

v

v ~ .... · • •

<..~. f

r

"-

t.

f:::..

I\.

,~\

. [' t:

C\.1t

'to 1 'i;; \, _rc- '\ . "" c., etc.. r 'c >.c- [:. c-;- .' .~ .r f't 0- ""t. C,

~ ~.

- ,11\.. c~

....

"'. c

~

'l

~:

.........

(..~

....,.c-

\.0

:i" \.;\ "

'I.

"" t.

t.

r.

t.., C.

.

1. · ~ .,~ F, - .t, - } ~ 1l,., - c, 'C; q: i~S~:t~-~~~~~~;~rbtf\ r '(, .

.:-

""

>'

"L rr.: . t; ..... :'l

\..

04

V\

- t·

~

:E

1,....

. ""'"..... ~ .t·

~

I,.

-

,r C.

c

It\ _ ~

c-

~ I#,

'I c· ~ i t 1 '!'., t l' 1. - t :~11 .~ f .: 1 '" 1; ;...[ t:\ rr~1r". "cr."~ ~ . '_ . ...:. c· 'r. ~ S r. ~ .r 'yo " . r ~ ~ "" \; 't: "" , ·.l f l' ~ ,r c· 1 ~ r. . \~ P. - _.r l' 1.. ~ c· ~ . cr.. r ....r.t. f : t . ' 1: ~. :\, l ~ . 1- :, 1 .. ) ~ _ 1St, '" f't t <;cJ f'l .• r:;; .. <>"

-

\.

'!.

\...

1·c 'i:. ~ 1" - ~ r f 1:. . r " r .r " (. "- ..( f.' f' r r '" .~ <;c,:\ '" . 't. - t r ~ .;: "~ J:. ;!:- ';.. ';r: Jr; <;c, c· ~. r -\' ~ ~ f: -, r~

f:fc:i. ~ ",r'E" . 'f r 'r. ,r \. ~. . ~ c;," r v ~ i;. ~ .C- J:. .' J ~. f 't " [' - " f i - f ' 't ;"\ .\ f' f~ f: ~. ~ ~. t [ '1 ~ of t~: c: E[f;;"'~ ~.- '{ 'h r

'~

1 ,. \.. .-to..r' k., !,..

1. f " r [r v

r

L. -

r. t:.

-,'{. -:-

t:[.

C'

,L • -

• r..

,t;...

.~.

.

.....

t..

~

...

..


'TO J

J-1l.k..

...:.-1

0~1.,.S'.)~

~

"J.? ul:!L..:.

1.,$ ~ lSI..

.)l.:.:......1

0~ 0~l: ~ lSI..

J4J,)

c...,r-: J ..J...!. "">U!

.J,;".-

~ u-'}"":; J ~J.)

csL.

~ ~I..>"':'

J

.).l

0~ ($.)\.,)1 .,;I ~ ".it;

If.

,1..$ ..:.......1.)

01 ~ U U-L...! u.,;1..i )\ cJ,-1 .o.)..,,:;.....S J~ ~ ..:.J.,.l ..:........1 ~~ ~ J

u".;lJ )1 0,.....1 ~I ~ Q' ~I....$ ~ ..>-!I~.).l ~I..>-:' 01.>.,1.,:.

..,.".1

0~L£:..:..:.b J 0~l-JJ ,~ 0lS~L..:.

,)L-,:j\ J.l \.; (..p......;~J ,~J,.,..;.

J#

.:.L~I V:!I

.l.)b

.~!.S'" lA::1 I,;

!St.""...$' ,...",,;.:S

if

,,~

(.5..;....s-;.yS

,.,L:..:...I if"L..1

J,;. S,",",I')J~

(!..S""LI tS.)~..:...L J.~ ~ J) vl,r.:1 .)l....:.:il ~l....; J ....$~ J ...:........) ..:.\.>....... J .;..~ J l. ~.)J.......... .>1 .)..,.:.5' ,)~I

~t...)

...:.......I....r-~ ~..:...~

uS').)

J ,~J.)

~ '-oSIA.:.o;,+-- , ~,.) .)~ .f

jt.;. )\

f'.

"""""J.l

~L.:... .:,...:..:.

rS

~~ <~

J

u-::--t

";""".).:l

~ ,).lU b..;,j ,:,I.~I ~jY'T i~ '~J.) 0'J~ .I.,,! '-!

0:!1 tSl"r.~";

"';"-J~ J ~ toc..>"! J ..:.......1 t:Jl:lb.,b

J

I.S""'~ ,~ 1St... ~.)

~.,.. ~ .~ "';'')J.,r.

J

.).l

...;."),,..1 J tS).:....r,

.)Y:.S tS.)~1 ,tS.)~L.-

tSl.. tS~)t.;. l:o

'lS.4.;LT .~\S.)j~

J..~ ~ j\ ~ I,; .~ ,,;...;1.,,' u '.~ J..L. 0LjL.... ~I ...;..;I:,S 0i ~ ,ul..>::!1 ,..J.:St,S" 01~ (.,I....:r.).) ~ J ~ J."k ,-"-:!.l.) .).l) ~~ 4..0....0"::; r-:""'" 0~ .;.,...;S ~ v 04- I,; r:;.) J ~ rLA... d..-.' •.1.....1,).) loW j\ U ......l...i ~ ,.),)1." .;1..,3 r-r' J ,,~ t;ir .F' 01A,..... l:o ~.),) tW j! ,..:.......1).) 0\..r,!1.p o.hrl ~T ~ .~ c.,)a... :r.:- •.)\.,.-' ~,)y':" v-,)I.;5,)~ ..s

ul)..,...i v!Wb

...s-,)~ <sL..(..li~ ,)~

u1

.....-:!ll..; -' ~J- ..!,...,..~ u\..~ ~

.~Y!1f ,,~...,....:. .~

J..:.b' ...:.......1 0..M4 "...L:.~ . ...cit..r ~~ ul...,.~1 ,).:. v-),.,...i ~ <sl. ~L..)... jl ~ <sh~ .......1..,..:. ~,)~ A· '-:-'"'......; ,~j-,""i ..M4.)1 u":l~ ~ ~ ..s '.S.).,,-!S,)~ ,Jl!.. u\~ ~ ,~~

J-l,..

~-',)-' ~..,:; 01L!..;1~ ~ ~-'.)J u~l.i:.. 0-'''';; 0..J...:') -' 0-'~ j\

<sL.,)~ U"'L..1 J"'"'! '~-'~ '.S~~\':' ~....-J<. ...0........-; ~ ~~.:,..:. ,)~ ...:..S~ U-,..J...: •.);:...; ~,),.,... u~-,b )1 u--l;..

'.Sl.,,-,..$

0~1~

~~l ".5':'-,.)-,

Jl:...i ,),.,........,..

'~~.)':'

<sL.. ....:....1,.,.> -' --.;l..J...r.1 jI

',,~b

~~ ~ 1f)L.! I.S.)~

,.;.,:.5.

-'

. .:.).:.

0)".- u~-,'

,r.A') -'

,

-'

~ ,~ /(S'""~

(5L. (;..,.....>i

'..:.-l:--

~y:.1f ul~

C:...-,)~.

y)lzl ).)5 u~


r ,rE "

,. ,. \ cr-. \r 11'

t 'r . . ~ t· ~ 't- t

:' <;. ~ F t. \::.. -I.t ;-....

\ ! 1~ t,c.

f- \

• ; . 'c· 1:

I...

1.0

~

1~'

_

>!!..•

~

.~ ......

1.0

.'

1£.......

t

I...

~ f\ I.,..\.. -

1.0

I...

~

~.

I.,

t' [', "-

1c '>• c·b ,

E ['. Ii..f t,

....

~

-

1.... <f-.... 1 \,...

'1r

},

'

',.-.' c·

~ :;, J:. < Ii. ~" t. r ,~ t '> • ,t- <: r ,~- :l~' \ ~ .-. ~. \; ".r 'f t· - 1;., c· '( ,,'L t .. ~ f: l' - '" c ~ r & f :~ ~ [ 'fi. ~ e..:: 'to ;-1: Ii ~ fi. t ~ ~ t ~ -' .f ';- f c \; t:·t .: t .t f . -'" f' \; " r" t '!.- c l' -f. . t e.." c ..'t " .:- - ti e.. f' c C '" [ 1: t,c - .[. '" "- .. ' " r .t Ii" '" 1- L f f' 1:. :;; c; t ,. I' .t. lC"'c· - .... ~- l; t rt .;;-c·,. ~ , t' 't ~. ~,~ ';.! . t c· e.. '''·.t.· t-\;'!.."-·\;'·"'E~f;~"'· v",_.·!c.[· :' c· " ~ \; <;,. [. ~ Jr· - - r. 'i -, c ~." i: 1. "-.. .1 c .r ~ Ii..• ~. '" c. ~ \. r L c r . , e.. r;, l' , c, r. C h . • 'i. f "-, .\ l f.tc. c: Ii.'r- ,;~ <;-::. •f- " - 't'i'- c·~ Ii.c '1<;,., "-... ct \;'. c'" \; f'~ <;c, r: 't, ~. i:'" f' • Ii. 1: -',::'\ c· c .. ' •[. .-

""'1 •

C

't.. 1....

\.0

1... .

.

"-

too!"'.

['

• I...

'"

\.0

V\

.....

·r r '"t. \,- t - \; • l' -'-

l~ '" ' . ~ ~ ~ '- -, 'f ~ <;:..r"r. •~ Co- to

t

t,.,c \

- ~

G;

f-

"Itt ~. .. 1= ~ ~ f', ~ \; ~

c c

,. rt ~ [. r.

.r -:-'

~. ~ t

,t,'t ......t, ".-.....

~ r. - . t. -'- .... " t. t

. } , ~ c.· :r 'c

L

-

f-

. ~ 't \

~...; 'I. \;

e.. 'k' f. ~

0

,t. ....

-

.-

I,.

t '1.1\

'1.

'c

f-".t \. c

.

'l. -

\.0

......

I...

-

'v -.

}

.~. '! t. [. ~ • ,t r. co ~ Ii. c·

r t

~

~

'L

l.-

l

~.

t \; [, fc

':-

c

\

c "'[',,-l c t ." \; .c. 1.[.,' .:-E;ct,.:-[ c· <\-' f' ,~ 'r -c . ~....;... C >

J {g ) ,c \ '1 ~ 'i'- Ii,r -c, ~0:- ~ _' c., ';;; c-'" ~• ~ '! r. \ 'I' ,.' "t. c-,; " \; 't. c 'to r. f.

t :; • ~ '<:" " 'r t 'it'} [ f. ft "- t \,

'It. c"l- t. '! ¢ \; '" ,- 8 Ii.:'

Co-

<,

~t

t t{, t

C

.r

'to

~

_

t

S .

~.

..... •

.

.f 1; f (. -<,t r~' f- t· 'i'-

.~

1 \-, { [-.. f-t~.;- ,c:...} c~. 1.- " c·

' t.

f"

f ' if ~ ~. ·r 1,t t· ~ ~ tC ~ r. ~ C,

.1.

, .r \

~!:. • ~ ,.... " e.. [: 1, l 1, cE' ~. <;c, ~ '1."

.. c· ... c...t " .: .;:- 't i: • ';;; ~c r:: iC c' 1 [ • '" '" - .- [. .t· [.: e' ~

.•'

Ii

r.

C

f

¢. [ f 'r \; c·_ \ l 'b ! f ,-. .t '. ·.r r. c~ Co-

\- _ '" \ ,""1

"'''lo

.. ~


"

~

" .;~1

.t ~'

r. Q

r 'I ~ '1 '\ - ., - - c, f: 'i. ~ , ~ ~ ~ ~ 'I ~ t ~:rP ;: <'):- ( t, t- 'r' E. ~1' J. f ,( [" 1:" ~. ~ ~.t. ~ , c; (, c~.-.~.... ~ r "' ~ ·t r. ',[, C- t~.!t.- "-"~ .. I;; 'i;~, '"t: '-r k f

,t ~ -

C;

~

i' 'l·

~

~

~

1 ~.. .e-;c·: c·......• "I;;" ' . r 1~ J" rc;\. f' p ' 'I. S t""' Ci, ... ~. '\:r " \ .. t c ~ ,I' ~ . c; " f. r. ,. l' '". n', c. "'" .t " Ii,. 1. ",[\ f \~ ~' Z 'f ~ '!.. .. . ~ r t, :: 1:; • \,;. ~ ~. 1. [\, t ~ t 1 (,.: .. ,~ ~r. ·t.~ \ ~.. ,,-" "" h [' , .~. L C;·f 'i. r "' 'I c- c· 't-" ': ,1' ., ~ 'I ~ '\ ..'L. ~ .t .~ l' ~ .[ " f' 'to / (, 1 ~ it f,

J

'";t

-

,

I; "" S-t· - 0'\ ,I, L . , " ... 't Ij\ ~··r Ii,')

~

t;) -.

.l

v

,'"

--. -

s:f' -. ~.1

I;

[\

~ .. ~:f.. ~..... \~

C;F ,

V ',t "

v

....

It

."

t

Q

~ ~

l..

-

~,.

C[,

.

0

<;,- '. -

I

r '

~

c.... l .~ (;'".r ...... c; ,v.~ ~ c; ~ c' 1. .~ > C I "~ 't '\. ' ' ' ' . : '" c;. c; , . . t. F, t > "c . . . . . '" 't .... r l'\f . t · .... ... ~ ~ f c;f~'~ 1- '\~, ",b \'. 'F:. . "\ 'f-,; - {t , r "1\ :[ r \... 'f- .t ~ r' :: r. 'I 't l 'f- r ~:: .l 1h;:: "r 5 t 1 't, .. c·-.f " _ >' c· - ".t . ~' [, '" f' .. [ :r f~·;"'''' {. - ", - ,. C\, ~"C;r. ~,t;; ~ c- ~ • ct. -!it, "\. t ......'<' (: 't~. ·.cr ~ 'i:; t, ."" ~ '\ ' 1:'~' 1~ ~'. : : f t t, 1=~ 'r f 1- '[d 1 f: 1 ~~. ~ \ c·:~

c- ~ ... :1

v

t,.

.~' '- C. (,r-.r '" r-" ~

"- r [, ,to

t......

C

,

I

,

I

t;;'

.....

rf,,~

i'

-

0

.

,.. ~··f

-

\ ~<;:'E1 ~'! -~._~"C''l.~.. ,'" __

c' \ , '1='

r'( '" ~

) - • . 't- ': 1 ,t- 1- 't, 1 (,.t ~ ~. c ,f- 'f 5 -, f 't'

.- r

t ' .....

E" '\

~ \~'i.

[

V\ •

v

'1

c.r'1..~"

c 'I ~' ~ ..

l'

.J. 'i c;

c;

.

<Or"tr .....-,t. .

t~· . t ~ ~, i ~ or' \' \., [, 'I [, 'i::. ., "[

c-

~

-'I"

-r-'t r f~~[~~£",;~~~~'~~}~ti~l~t[~1t~~E\~ ~ ~ t .~ l1' 't- d: '1 ~ .~. ~. f.~: .~' \: 1 .':f tr. t~ h f '.: f .. F- f. f ~ [ " }, f [n f ~" { ,~,~, ~ ;, t

1;, 'i ,t'!

c'(r.~"

rc;

!t"'

,1'

'i:;~.\.c.\

'<

1) -

..:.. Ii..

....

.

1;, 't, ': ';...

(r' .

I;,

r 'r

'I

~, t

. 'f

[ 2 ..

c,

Ii., "

-~.

G..

t

- 'r

'I

'f .,. ':1.

.

t;

"' t. -

.' • G \,.

'to

C

_ -. .' "s ..

.l'<'~.

,r.

~


1;.

~ \

<;:. <;:.

,.t~'

=- r"~v

\

?- \;

~

.t '-

c· C"-

V

.,

~ 'i. \ f:'

,[\~

VI

V

-

\.....

'i;,

r

o. . . . .

r

\...

~

V

"l.

l'

.'

__ .

r·r

f '.~ 'tr.,E,c·' t ~.r 1::·f ~ !'- - ' ~. - s· y. ,to .. 't. -,. f( t-~. I; ~::.. s. .. " '<. 'I .t.

"l

\"

[

1['~'-r\/"-"s-r-.I .,......"L..... t

I "f 'f'" t- ,rc· 'Ct' .1~. "t

"'t~~~r

'f\ ~~~ 1.' '.. '1;,

I.,.

~ C"

F t, . ~ ,,<,,, ,t \; F f ,~v c.., ('l ,,,- (,' c.. C' ~ G J, [, [ f' : 'I- [ t· '" { " ~" : ( 't: i; "'" 1 ~' ' t \' C" ~, ,t ~ 't, ~ 'f- ~" \ l'" c, 'i.... \." , 'i. c " ' ,C f: \; ' \ .. '" ?- C" 'f- ~ [, c< 1'~' ~,

:;".t ..... r-

~ 'i. t: ~ ~ , "'" '" \; ,r' F .t

'" c <;,t i:;

'i;; l' " "1 ~ r. i

1:. ,t 1- '" '- , C" c... 'i: [, h" 'i: tV 1;, .t r , \ r"L. ~, r""--..t;v l·. r Gi 't r·t,· r , ....

\"..~

v' ~ t- S, I

F '"

f':' 1~' ,

< c· t, 'to

'!,,~. ~ ~.\..\\.o

'C " ,

, f ,"....\ ..... 't" ~ -r "

<;:. ,. l>

..

r

f

~ ~

';;:

",. r c 't'-, &'l: of• '1t :c.~ Ii'£: 't~ c, \.,f c, [" 1- ;; ~ 'i G;" q,. C, t- t : to :t. ~ f:\ ~'f c.·r.r n :J ~ 'f 't. '" c- ~ ~r' t L 5 l' . ,r r\.. 1- L<:t t \; ~ ; : cr t <;:. t:. £ '~, h 'i ~ 'f- '" t '1;[' f ~ ~ , ,'I ,r 'I~'

!!..t"

,

.:

'" ~. c', ,. ~ C-' F ~ ~ c· E ~ ~ c [ v.~. - 'L. r. G\ v t,.', [ " .

,r-

~

.-

.

1 f' 1 [.,' '. '" ' . ~ ....

'r" c. .....

t

t~·'

c· '.:, 'i ~ ..

!;,

V

\

(."

.;

~ - \. f c· ,,: 1-.... . . . ~ ~

{' " l

(.'1

,·c ,r '"

V

.;; G;

r. '! I:<:" '-' 'f- ~ ,[<;, 'tt 't, {, <;:. ,c. rs' 'i-1], L \- 'F 1-:\ '11: '1,..[ ~ • '" 1::t \' "" '- f. ~ t~ ·f'. \;t, ~." t02:" 1-:' ".- F<;:. " ~ ,t- L'i.;.;'" c..r-~, [ ~ "l:- 'b ,'t, t, <;:. l.' ~ c, J ~ ~',v I. '~ ,r ~ 't, 'i ' [ l ~ \ \; £:. G; 'L ~ ~ ,t L 1; f .;-- '" ~.!~ .. L'i ,v t r' .r. ~ c... ~ '[, :;- \ C'~ \ S, }- 't, 'i' v, c ~ "'. '" c. ~ "- f "L ,t ~ • 1;, .;; L " , ~ ,l" C, t-' l' ..t ' - 'f- ' '~ c. ''i. '\ 1- G; " ~, t - F' <: G; 'l ~.r'[~~1\ r'1;,\'?-~F~ i~,r~~~l~}'t,t~~t~. F ~. t: 'I ' ,t ~ ~.." v, " '~- c' r - ,[ ~' l' [, .Cr - h' U- of {1: i; ~ t U, k ~ f (, {f'\ 'f f.L1"!, \;. Ii:, < -

'L

<;

'.t

,'\

< '

,',t·

,r

V

,n

r'

"

, .

, [-

~

~

~ :~ ,V

C" ~. ~ ["

v,

~F

V

_

V

r

V

V

~

~


t [. ~ ci r [. J' c ~ ?- <,c t· I' f. - 'C t:~. ~ "' t L .~ f.)., 1 To·r ·l [ '-, f 'it r~' I;".t; ~ " J' L ~ 1 ;~..f 'f "-'t ::f, ~~ :~ ~ t~ 'r:r,; f, f~ { }f ~ ~.,'( [.~: f:.~ t'F .tr '<,c .q :i. [ f

• /:.

1 .

~

J' c,

1;-' <,c

......... t."" ... [, ~;::, 'c. ,,~ '-- ~.t 0'

'c. ~ " ~.

'VI

s. ...

r '\.0........ -

(._

....

t

.. ~

~

r '7t

n. ,p. p. t L". [. t'•

.t r \ [ . {{' , r- 'i. c· '~,. ~ ' . r >; • c ~ 0" r ~ c;;'", c· c , ' - (. ~ • - ' , [, • ", ('t ' ,"L ~ .,)<,\.rt· ,~..'t,,'--"-""\.'~t ~ i; 1k ~ 'c__. ~\.0 l \.0 ....~. ......> ~ ;. ~~ '[. 'c. ~ - I;-.... ;;:' ~.f .~[. 'tt \ . ' ('1 (.. . ' 't ;:: r, ' .. ..- [ 1:: 'c. -;c.. ,~ i: .~ t. ~ r)· c· ~ .r·t ~ '1.

' r- t.;

~-, "

'f;;~. ~

<;. . -&-.

".,

f,,:t- [' ,

r 1: "- \..

b

.li' .... ~ .'" :- " ..> ~' , • "r c· ,t. . ,1 ~.~ 't ~.c.. ~ , f ,\. r _. 1 L c.. 't- <,c c 'f- ~ , -r. f 'r e ..'f- '" <;:. , [;.to.

1.

1r "- ...r '" .t'

J r.. ,i •~ vt t r ...... ,\. t~ t ~ ~ .r b It t.· . <,c [ 'c. t) r' ': ~ J 11. I;- r [ ! ·f s. , To.~ '-: ,. '1 t 'c. ~ .. 'C :<.r' ,f 'c. ,f "" 'l. 't rf ~. . ,'[ 1.. '" ~ " 'f;; 10 r. :i. b ~. ~f 'c. ~ ,.[ S. ":r ~ c.. 'f;; p. { " ,\-.r 2 h F", .. ~ ~ 'c. ~ ·-;,·r i; ;! ~ b c: r l' ~ [. r \ t .r '.: ~.t \. ,. c.. . ~ 'I <,c ~ ~ t 'fct.[. ~ 1 'h-;:. > ~ r. .to. ·r :t ; , ~ 'f;; - [,'" [ h" (. f l' c ct. [ t \;; \.. 10 "c , ~ ,c r. t, , [. \.. ~ s..~ f t".~ -'t,,:t"E. 'c. ~ ~ • \ !,t -r;;c· \ .r.................. ~ 'c. r f 'c~. ~ 'It' .r:~, ",",~ ·r.': <;,,~~ ...\ 1. ~ " ~ ~.l ~ or- t.' l ~ 't, S 1 . t -; '.. f 't. 'I . ..- ~ :c- ~ ~. ~ . , ~ ~ .' '2 ";'t Ii:.·r \. . f f ~. t .r <;:. 'r 1 " c· t <;:. • 'c. h ., :; '~. ~t '. c [f .'2 E" ct. ':.. t' . 'c. [. 'L\, ~ r.~' .t \ ~, X c ~ ~. ~ >: ~. r. ~ r <,c ' . ~.? " .t 'I. c. ;;-.r ·f· <;:. r· ,~ \ 1.l h . '- c 1-. f .l· <;:. • t. l . r i r h ·L 1 'to \ r,; t ,f ~. c i 'c. ·r t, 'c. \. 1. [~·f .I '£ f 'c. \-- i" 1 ~ '" 't t.r ~t "-.[. r

t.

-

[ , .~ j' c;;.~ . -.' Vi... -: ~... " -\, .... ' c;,.... L [: c. 1 r t .f~ ~ • i' L f E t E ~ i

\.0

\.0"

\.0

(IF

It,

'/;.." ~

.....

~

f

....

>

V\

,..."

1 r{ ; , :

.C-

r

-.,

t' '/;. • ,; ('t

~


,,1S,;lSrS

vl.:-.

~4

.~:.~

dl:- ~,,~ ,.l,;,;\ r.\r.,,:, ~ ~L:. ~\" vl,;~

,;lS' 1S".,r;. ,.-:,.... ~ ':-""'~ '""-:!w, ~~ oL.;..l ,.U,;! 0,!\ ~ ~ vt,..:..: IS';~ )\ ~.,.:; ~U ~L....:; ,~,j,S ~\)\ .~~ yL..... "! Jb~ " Jb~ vl....~\,;~ '! ..... I ~~ ,l.. ~

.v\,;u....4 )IISL....; 4)t)!.$'~ ~ ,;~.~L:..

l..!

';';1) 1S~15:.:-~ vu.:...,;lS J ,~ )1 ~ J ......J..........

~ ~'-11,; ()S "';~~

~~ 'v'J~ t..:.AS" '-1 '~J";"';\ ulS')~ ~ ul,;~ 'ul)S

rS ..:......."....i

~~ ..:.L.~ ,vl.....:!1 ,;~ IS~"':; 1SL.....l.3-I" ~,;~ ,;lS' ,,~)~ l..!..::....~ ~ .~,;li.. ~w... 1St,...-lS',;lS ~ ~ ~ 1St,...-lS',;IS,;~

ul..$,;lS:.\...I.....:;

v:'Y.

r3,; ~ ...s:..: ...s:..::...;.; '1S;.,l~ ~ ,;lS u.,;U ....$4 J..:.......~ ..:.I,;......... J 4~,.;.......:....~ " ..:;.,..;-

~ U~Y. '1'-1 ...:.......\ ~I; ,;~ '!~ '!.$'~ ..:.~t-. UyU J

" ...:........\ ,,~.,5 ~ 1S~t-.:J1 IS~~:' ul~

)1 I,; $"""":; ..:..)<-'J

..;:.~ ..J.d~ JI:>L..

,;1.5'

u\....-:!IIS~L...a::;\ ~__ ~,;

tot.,... ~

J

~ .,;...!.

ISlA. ,..r..1S".P ~ U ,;~L....

"~......L ,,~:;- <5:.I,..,-.,-i> ,,-,",~I, "L..L:.JIS ~ "',":""""; ~ ~ ';J~ ,;:. ......:.jb ~lST tot"... ~\ ~ w-S....... )\ ~ J ,.,.::..r, ~~ ~J~ ~.,.:; ,;~ .-.:.'1L... ~I.J.'\ ~,;~ P ~ ~ ~ -.r.4=-:. '1S:.L...a::;1 uL.l:..:.)S

J..

,J..;..)~ y)l.zl)\ ~...s=---:--..:.'f\.:.-.:.I.. ~~.,.....,.,.;

,.~\

~ ~

4-"':;

~ vl...~1

:'J....l.3- ,;:' ~~L. v:-li tS';!,jS' ~L. ......... '-1 ,;'J~ ~,;~ 'f. -'f~ ~~ ~ ~ 1..,..:.... ~ 1S,;1,jS' '4L."....... ul..i-!-o ~ ~ ~I ..:...-.i ).,:.. ~~\..:... ...:.-1 ~c 1St. ~ ~ JL...,;:. IS),;! .,.\..o1,;~ J (.5:')I.z\ ISlA)••..:. 4..... ~,; ~ . ~~..$ 0-!--t.:. ,.Lo.. ..:....&:. ..:.Ij~L.... )\ ...l.,!~ <.S...t...i,;:. . ..:.......\

~t-.:J\

~ ~.,.:;

J

..J....p,;:' \"'.

,..:....&:.'! .. 1.$';I,,;:....lS ~),;~ U"')L..IIS';~ ul~,;

,;:,s.. ~I"... ~~J ~

...:......;u ...t...oi,;~ ~~ ~ ~~ t-'...;L;,;:.~:. 0L..) ..J-'I>.)I ~,.,.......:,.~ J~ j~ vl.~1 ~ J ~,;~

,;Y!S ~L-:;\

U"'~ ~~y. ...:......1

IS.).;! 1.Sla....t...lj:') )\..:...

............ j:.v • .)\

~J ~

.)\ ~ ,....L...wjlS~ ~ ~

j".k'!.J......o.j:'

~ ~ ":'j."..-~

J

..uo..r.-(f"

vi ,.-,.... J~.)I

p. '!~~.:,..:.,.~:. "'l;r.<.SI~1 j~ ..::JJ~

..:....&:. ~~<.SLr...$Il;.W ~ ...:.-1 ~"';'-,.)JJ..$,;:. ~~j)..~ j'1~

n

1.;; \A~) ...s.:...,J1 U)lc.,)j.,... ~u.,...l~

,,4 JL..~J,)j,),.li..

,~y. ..u.l~ ~j~ i~,) Ll;r. tSla.J..uo ~ 0lS'..1.;..j~ ~~ (~j~ .')"..:0 ~ y.,.1k... j ,) 0 1 .;.......1 .... t..~ ISJ.)} o-:J.. ~ IS~ ..$1 ~

e:-h-


Yf' ~

~

.;..l.WI 4.\.....J.....

ru;';'

t.1,l! .:...)~

~

,;\.,:.3\ ~ k.,.... j~ ul~1 .lL.....:.i1

~/u-l:-..,:...j~.)..l .).l

'I,:A.,.~I ~

.;..",J.... ~

tS~.l ("P~ ..::...I~

\.;

t..........,.:;

.l"k- 4S..:......1

rL- ;;G.-..1 'I,:,L..w.;lS' ..l.)JIJ"! ~ .~ <.S" y~\

'6 .....:s~ l:; '''.it:; t;l.:... JL.:..:SI r~ J ~.,:S vl~ ~ ~b J...-.. ...t...!o.) .)Y!S (,$.).)\ 1St.. tS~j~ ~ J ...:-:.b ...ua.\..,:>v ..:.IJ.)L- tSlJ"! IS.)I)\.. ~,) JL.. ~~.,.:; ~

4S .).)..$ ~l:; (j1.S' 4)1) ~~ .;..1.pL- 01.; j\ ~~ uL..T ,~.,.;.S 01..1"":!I .).l (,5j.,lJL.:.S U"""'.lj~ JjL c-la- J ~ .)~L.. tSl.,r.''''''~ ~ J ~ .;b..L ~I.).} ~L...I d~ .)~IISI~ . .ly....ua.I.,...... ~L. ~ tSL..."llS 'il;.. .>\.,... ":"\..'I}, ~ tSj.)JL.!.S' J ..:........:... .l5:::;1 ~ ~~L. e-L:...jl..:JJ.) .......1',;.) )\ tS~ r-r- 4S ..:.......1 r':i':l ,v$.:.-. <.SI... ~L. ....r-~ ~ '-! ~J'" .;i u~ tSt,.....~.) J t.. ..:..S.,.;. ,.)p ~t:; ~~

J

tS.)L-:;\

t..........,...

..:.....~.P ~l.l

,.).).? tSjL..j~ ~

,>t..l..

..

~ rtJl~

~li.. <J!. J ...4.001,;

...;~

dL.

~L:...

.-.IW.".-!>

tS.;'1L.. vl.J:!..1

u:1Ii..J,4 ,

~~

;I~I-,

J ~I

.;IS ~

u:1I..;t..:. .v

't.pL.....:.i1 .;1....:.:.....\. oJ~'),) J~ 0pb yYo.A.:.\ ju.T jll.S")l....\ <SJ~ 0~1~ ~~.)~.P I.; wl...:!1 !...¢~IS 01.;

J

(.p1.....a:;\ 0L.~)S ~ ,..,.l<...> ~ ~I~I

.. I; )1

.;,.jl~ ~

..J.:w~\5'" ~ I'Ll J wl..>":!1 ..it ~

..s JL....;,l

..:.......1 "c.,pL.-.:;\

~bif (..p\...-:j\ ~L..).)~ J

J~\' Jl:j~ tSJ# '0~ ;."..l:.

..>.:S ~li.) ~~ iSt...;lj~J.) ,h.) (.S'l....)~1 J~I

u.,..u.)

J

t..;#

~ 0;AS ~.,:;

.}1)S

,.).)i...:.......) '-! 0~ (..pL-.::i1 il.la.:. J .) .)yi- ($1...>-:' ($jl:... 0~4- J

0"""'») J 'iIJ

~

u.::1 .~ ($~ 0JJ.) J

e..i-Y":"

oJLS"p ($.)L...:...:.il ~\J

($\ ~L....P"";" J ~\.;S..).".;.. .•).~:r i f ...:.-.) ~ ~IJJ 0L~.p 0»)'-:-- 01.; )\ t,...;.:; •...:.......1 w-.\.....).".;.. ·w.)L...1" tf ~ ..w.~ il.,,:; ~ ~\)S ~ 4S' .~~ ~~ ~ ~~ ,~~ .;.::sJL. J ($.)1" ~L...- ~ U"'~ o~

($j)..,.:.S::; ~ u;:..:.U=. ..s-"::"".) J '~J~ lS~;; ($t... i\J jl ~ ($)J') 'y~ ~,) ~ jI 'if;L.1 ($)~ ..s-~ ($\J.....I ..:..L. ~ f.f.~ ($t..)"...:.S w~

t!) ...:......1

01...·-:!\ .)l...-:.il y"..l.h. J 0J.>.J-" ..w..; ~1.J-" ....:.......1 ifLI ($';~ ilJ<..; ~ ($la.)Jl:o J') O,)~ J ......J; r"slad'.P...$.) ~ ~J':!~ t ....u.:. J-.,:S ..s-~ lSW ),) la J-.9.?.) 0:!i .s ~T jil;l _~ - ,c- .......,.......-... ' ._ v-1=...r::' - -,'r'.j." .. .; ~.",.-. ~

i.,;J.:.....

~I.J-" ~I


c.." 'f--i'f- )" t ( n· ~. 1', 0: [' t r t, r r,l~G"-' ~ [, {' ~ ~ ~ .~ t' r- [ [, ,~~; L :~ t ~ ?- t ; ~ t \ 1 :~[. ~. t t 18tl~'~E~f·(!f~~r~~'~~~'i,F~!c.. ~, 'f- c'l ", r G; \ (.r Ii:.. '"'f' ,r J \" r .. :: c·F [' "~.c- to ~ ~ ~ ~ c- r o r-' ~ t \ 'f r n b~ { ~:c;, ~t l 1.- ~ 1.r c,.t. ". c.. ~ ,to ~ '-'-~.~ 1 r l~' 1 "-' 1:"~ ~. ~"'f ~,/ ,f>1 }- .~ ~. ;.): r " [~'t. '<. :"1 ?-U.t 'I. 1-'I-~ ~[, <t~f'' '1f of':'I;; t\ ~ 10c'l' t'~. il.-, f . ,. ,. f"' r l' f" 1:.\ " c, qr (. C--~. t· t " 'l;"~ r f r. ~ J' .:\ j: 'l t' .:'":: ~, ~. ~,-,- .\.~ ~k ~ t1 ;, '" r' 1" . ,l [, " F" '! -, ~: l ~~ 'f[, n~~,\t b~. .;F tt 'r.. ~.( " ~:rF \ J [, f. 1; ~. \ "v. Jf. c- ~f: 't "c r ..<r. :, \ "- c

'r.

J' r <;:." "-' t .t ~ [, " . "v. " '1 \ " • c. [, '\ c·r " " ~ :C- ~ ,[, 1. 't; h LI Ef. ~ l ~ r J ~ ~ r): ~ ~ " t ,r 't, '"' b k·o: "-' . ~ r. [- 'I, c <r. ~. r t~, . <;, f t C- t C-- r ,r' ~,r f t, f· ~ t ~.. ~ ~ F 't ,

"- [,

.'

~

0

C

C

"

\'

"-'.\

't;

c

c;"

0

"

0

\ '\, . i'-< "- '" : "-'.t' .r ~ ,t -.. ...

t-<

0

..

t,.·t

'.

c Cl:

,,,-

v

r

[:

r'" C;. . .•

\...

C-'l

,

o

c· -

c Gi Ii

.c, -

0

0

,

0"

\,

F -

c·"

~

~

...'

C

\

<r.

. (.. '""... "c . c·

"-

[, 't.' \.:. ".y

\",.

-I

c:-' l

C-

C

'1., 'L·

'~

Ii:. q, 1

r.

y.

C, '....

....

.

r . C' {-

i;,

t

C;O

t, ' c <;:.. • " . <r.' . ,L ~

'to ,

0

'I;;

[·.r

t' (

0'\ ~

~.

'.

0

"

,r' c "

}.

~,"

t".'

G\ <r....

c·r c

V\

)

t, " C\ ..... ..

<;

:'

-, (..

...

te':'· ,'t.

,

c;;"

v

.

C

.;..r r

c· c· ~

0

c.

.c- -

:'.

.C- c

1 "'~-, 't. . ~l; )" .c-l=- ~~':,-.~ f'~ ,~~b~· :~(,.:-~...'b 1-c. \.,Z ~'(f, '~.t.£ t r. r. !"C- ". t." f 1." c· . ~.c., t... [ 1 ,t ..<>.,,' .., ..\. . . ·e.) f ... :. . t 1.. t. \-.., l " .. t,c· c- c·, it 1. t t " l' ::- ~ 'i;, \ ' E't L b'\ rr .)- 'L L, .t \. 'l

J' ~ :f'

r:-1' .. , ,,~, t c·~ ~ \. .

.::::- .... 'r.

~

~.

..

L

,C<;:. 'r.

t

,C-

'0

C

G ,[

't " "

r

f \

.c-

;

'{

C

0

c..;-

I(

't..

,l

t>

....:.

C.

t..

-

,

_

~

..~

I"

f.........

...

~ }. .,

-

,

L.

. ~ ~


J') ~

0\.i1.J ~ 1S4..:J~.) r.S~ ~ ~~ ..:.J.J') . ..:......1 ~~ J ~b ~ .).,.... J"! ..:.L:.JL. ·d ~ -' ..:.........> .;..\.)~ ~ ..I,; ..il) ...LoT,).) r:;)>"- J ..y.,:; 1Sl..b.1 IS~ ~ .)} .)W .J ~I,..:-.: ISL..,",-=-,-,""", ,J~ ~ ..:.L:JL. IS~ j~ ("S.lL..o..:.ii 1SL....;lS.).l \.) .)1~\ "':""""'.l (,,~ .J .;lS:..:.i IS.)I~\ 1SL...s......5' 0~ .. \.) .).) La.).)}..::........> -' ~T.).) I.p~ 0~ (,51....-:' uW~ IS~~-' .»..1S' ...J..:.5 v.::A.:i ..:.I.)~I J l..)~\ ~\j~ ..:.~~10.).)-,T ~\..,.i-, I..::-~ (J,>,.,s ..;,~ rLo:uI If.~ ~-'~ ISl..)~ j\ ~ IS.,..,. )1 1~\

u",; -' .r" ~ ";'-J~ 0:: I ,p

)\ (,S.)l....:..:;.i\

...s 0~

4

)1) .;.,..;.S

....&.:!.),) .).l

j\ ~A.~\

lSl.. IS.)\) 0~....t....:;~ <.51 ~1.) )\ ~~ ,..;......1

.)~ ,., 0~.).)

"u.-"";;.>\.,;1" ~ c.:.~Ij.J K.__ l

.s JiLJ~

4

.. ..:.-1~.) IS.,...- jl ...... ~

<>u.).J

jl) .)y!S...::...A.A ,...(,\ 0..,$

~...,.s..z. "'-:.J ~\..:.I.r"'."l,..T.).)

v.-__""il:o

.;I...,..i ",rJ....-:' oJ.).,.. c.s1).> ..;.:.\ ....;...T .;W ~

.s (L..~ J dW .....s ,vb..,...... " . ..J...i';\.) ,A,.i 1.:,;..) ISla..:..J.,., v-.......~

~ .. ~ L... IS"'!)! v.-",;, ~ j\

.s 0::1 ~

\.; y.."J:..J (j~

l:

~ lSI ".)~ ~ ~.;t> 1,$.)L.....;j\ ..:........~ ~ . :u.)

~~

..::,...;-

.J

~T 0J~ u-LW1 ~ ISI).:,..;I J ..:.J.,.;.....

.s Q~ V-Y ISJ)"":'s::; .J v~.).) ,,-:!L.....- ISlA"A.i~ ~

~\~ t; .l.)li.S".;W'

.~~..:..........>

..:.........\ laQA .)~I .)oJ '-:> ~ u--L1 IS.)~ ..L...lL. '-:> ~ ..... JI...r.....I 0-!! ~ ~ ,...,~ ~\.J.) .)~ ,~\ ....-:' 0~1 J ...:.......1 ...:.......,!t..... .;.J 1.....11. .;,.;. ~ ~".i.J rl.l:...J e:lL-.. ~:4\ J.,......I ~~.) rj.l.::....... 1$.,3 JL...:,..\ "-! 0i ~ ~j.o.It.

J

y~ 0Lr.- ~

45 ....:;.......\ ~~ .J ~~\ .J U-~ ($t... ($.l\jT ($l.I.u.! .J A .

~

. 1..... •. .J .. ..

,)~..,-... tf.P"

~ ~

..;~ u-'~ "I~ . r . - llo.;..o.....J,

"L r

..

lib ...;,1.o..)T -' .... !...u..! ~.JU"jl..ol.j

.,)L:.I ~T '-! 'i~ ,).l -IS 0\..,.h.l ($.ll....:..:..i! ..J...!.,) • .)j,)b..>~ J...l~ .J ).,.-~ ...:....:...... O.l~ .l~ ~~llSl. W...ur. ($>,"" '-! 0"':s\.:; I.5"'LI ($,)~ ,).l (.~ lS.lL.....:;l ($1.. 01..) ~ '-! 0..J..:-,) .1,) .J ..::.....1 ~L. r-> J ~ .;.

-IS I,) V""I,)

..J...!.

~W".l~ ~ 0~,) .J ..,...oJ" j\ 1.5"')\....1...:..::.1

.U-L

~>' ~1j31 .j...15 Jt.A.:.!.l ~) u--'L.1 VyU ~4,) •..,.>'i~.J ,I..> 0.J,).l lSJ,J.,.:S:::.J l.S""'"""L.1 ($l.'ilS.).l ...:-1 ,,~T,).l ($.h.l 01,)~..;;S rjl:...... .( "~J"""­

'tS-~.l~ .~1..,..s' "j~ <($..,..$($"".lL. v~.) .J"""'"""'...1""""! ~0-!\.).l ~


~

.r (.

~.

• c· 'i.

ft·

l -

~.'

[.

f-

~

-

•• ,

-

t (. .'

~

L

~

-

~'1' 1 ~ of [. ~ It. rtf ~ E f (. { ~ {. (. -f~ L ~ F: ~' t f ~ ~. 't- 'i.. 'i..' t· l '. tt 'I~ .~:;- "~ c<:; _~ ~ 1t '\r t~ . ,.?~.., .....0: ~ r~·r f r ., r t- - V\ :rf,\ f''-(. "c;. .[' .~ ."t' Q 7! ~ r ;. f .r 1; v· \:' ~ ~. l : ¢' If.~. \ 'Z' 'f.'!;; -~ ~ ~ ~ 5 r \ c; r. r· '" c· I;: C' f· .'o..:t ~ ~ . . 1. ~. c .~.r \ ~ .r' • ~ f ·l·t ·r, 'f'~' - - 'B t...... <.' '"' t· -[' ,'" fL' ft· ;- ~ :t 'I f: t ,.. I: 't • .; \:. ~,' ~ 1- . ~ - \."" L - .\ ~ .t ."t: ~ [. 'to ~. I . '" r ~ t .t 'f ~ - - f t' . . 'i. < ~..r ~ ,to . . ~ 1. .~',,'c; (. 0: !;. '2' t· E f' r ole-· > ~ . ~ ~.l ft·'. x. ( , . ' " ~ \~. -, ~ 'to ( ~ \ • _·r '- "-c,. ~c It,~ [.. [ c,. '" ~l r ,[: f n. '" ~ r:t~ c :to ~ [~ [. t [, \.. t..... ... ct· ~ \.." ~ v c.:~ ',r- ~. .

.r

I

'" - - .- r

11" tf ·r .~ 1.. .. w;. "l.

'0

.

...

':

ft· \ - '" -

.'1

i t, [.

'r. ~ le.. \':: bl r

r

t

f:r,;. I

.- t

. .[. .r

r 1t·

\:. f .,

1,; -

'i. \ .'o..

0

-'.-

\."

'"

1".

"-

cf....

(,

h

0-

r

~ t·

';;:

!;.•.

i'

t-

r

r

r \. . -, -'

0

)

L Ii. 1 f ~ ~'. l,' ~ r ~ ~ \. !;.

- '- 'i.: 5 t ~ . .:: fL 'i.: 5 '1. :: c t:· r c,. e, ~ ..'o. 'to ~ \.. '" s.. I;: <;:. , -. ~ l' - .- ~ o - !;. F .' ,. [. ,: > '- 0 0: ,. c..r .-"" - ..... s.. ~. 1.\ . c ~. 'I [. • .... .t 0 ~ - 'r ' r c.. '" t. i<' F" - ~ ~ .r.... .,e· s..Co Ii'- .(.; .,' [. - ~ r-:- t.t r c s.. : . to ~. ;-~. r: c. ~ :r 'l. l If. .~ iL l r.:t ! . . . . , ' . ( (' '''' \ \ ,t' '.\-.:-' .'- "\' ~,~ '"If. .'t'~ fL cr·:C-'~ ..... 1 '1~ t f b (- '1- t ~ c' ~ : C' ~ .r: :r.... t • • r ~ <;-., - r t . .( 'i;; r·, 1'1 Lt -r f:1;. c·r 1;:'L .L ~ .r:t r, 'i. ~•. '. ~.~. E'. l. ~: <;,.. crt ,. 1. t· 't' !;, . t !;, !;, F ~ _ - r \. '1 ~ -' I - f L c "'.t "t .r (. f- f . ~ ~ ~ t. -~. ~ ol c,. 'f;; c...f . \" ~.... c ".:;, So l' ~ C' .c't J:- ~. ~ ""t , :. l' :f't. s, \:. 1. 'L ~ l"":' ~r 'r.-.r r. ~ ;: r:- . . '1' ~. • . <. ~ ~ h!' ~. E ·r~. !;. c; r .l-.... l . 1;; [~ ~ t:. ~ c· . ' s.. ~ ·L... ~. : . • - • . t r. ~ ~ 'I;. 'I J. '" J. 'k \:. :G ~ 'r.t ... ~. . c, 1- r 0,1-, ..:, [,

1.:-

"L

1-

rr. 0

i··

.. ~


~ I; tS.,:....$ "UJ ..::........~ i~\.r"" .J.....:...:j~ J.::i~ '''''''I~ ~

:r;.

tS':.!...-l:i -' .;...;.;..:.b~

JI- J .,) lS'..h.lj\ "-""'! ~ upl J~,.) ,.,L..a:;J") .c..........,:; .)l-..::i\ ~",;; 0pl ,)>1 .;........).) r ~ ,~v· ~\Jl .).) 45 ~) J') l.S.)~ 01..i-!-0l....y .;.........).) r J Y/ 6 0~ J.u..; Jl.....).) ~ ~.,:; .;...!..) J ..:-1 ~.).) ,y ':' ~~ ~ .).) ~A...,5'.)l$" .)L......:; ~ ~.i..S' JL... ~ . . .(,. .1:..).l ".),;\.) JL... ~ "";..,1. .).l ts:............1 ..s ~~ .).) ".J....!.:. oL..;.\ 01~ ~t....J.)1 1Sl....;# ~\,j.) ISlA ..... L...-:' 10~ . .l •.i~ ...:.......1 ~.)~ .)~I ~jl.;; .;lS 0-* 1"/ 0 ..::..:,.:;$ ~I

. . ..)

, uWf ,<....>1.,.; ,l,Il.:.,l ,.,.;......

~.,:; ~ .).) 01..5')5 \"T""" ~ ..:......1

"-! ..$)S ,j~1 ~u.)

t.,S"la

J

~\.:.~

";-.. . . to'.".. r:!'J J ...0...1 •.-..; ""

0.)>1

J:.. '-"1..;".:$ ,,~,l;... ;L,.-.,

vi LS"'~I ..:JI..!..&. v=--t:; 01~ ..rJ

.?.)'is jLu:.::.....1 ~ L.,.,j)S ti:L.

J

.}J')

."",,:,l:!

t..bl .)\ .Q Jl.......... J~ ~.).)

"l~

($"".,...1.

u:---lS .)lS I.S~

.,l\..,.il ~~.>'"'....;....;....S,~ ," .. '": ........1..)

JS"..!.. .n..... J...

,,-,,:>$ <"';1..;.1 ul.,s';lS" ~I.,;.I.I; ;' ~

J

<.S"'u; 1St..

...;....1.5' .•,-A.'·1

.)..l

..:.......l:-- tS,-:!l.,.;...

j\ o.)l.4.:.....1 '-! j.)r ..>J-i ........ I......;;

~i ";""Jl.4... ~ ":'.)~ ~ ..:.t....J...O-

...wo t.:..&S' ~ . .).)~ i f ~ '-! ~J.) "-! ~P 01~\ .).) J

V"yyl J 0-'~ J ...:...4;. J ~ J J"r. J

~;;

.)..,1~

.y.~.) J

c.r,,:-- ~Ij.)l ~I.A.;... ~

,.w.,

yl J

0\.;

r::""J

J

L,.'j\s

...u.1~ ~

~I j)~ t;~

tSLr. '~J.)

0'J~ -.......

Jl"..p if~ lSI..- tS.;..:..j~ ~L... J ~I.,.. ~ .~ lS" ..:...-:--~ ..:...A:. J.J") ..1..01,)-, ;y.... ..>\ ..:..I.,.) \.) J......I- 0~j J ...:......1 ~ (5jL....d..>i ,~.>-' J~ ~ r,;~ ..,..J..:... v\S~L. J r~.r ,,,- 0-:!1 vl.....$~ ,";':'j';J 1$ ..:..AlL,:... .:..~ ~ ~;; u--JI., t.:.......;... 0-:-\.;., ,L.~ ~ I,; ..,.,~I '1$)....1 .b.....3 ., ~41 ..:Jk ($L.,;W ($';~ ~ S .:,.;. jl ., ..;.:,~b ,...J..&.J r~""'" ~ I,; vAl:; ., <.3../'1 ., ,.,..1 v~...s v~l,; ., .;..;....GL....,; ($j.,~ r~""'" .:..\...i..I~1 ../'11../'1 ,;~ vpl ";':"';':'\,; ~ ~ .,,1..o1,;~ ,)~ A....;1 v~~ j""!"r-'" 0-'1;;1.> JA-- I,) vl~~ ..;.:,1.........$1.> ., ~,)L.:. ~ ~ ., ~ ~ ($\ ",)~

t:......;.... )\ ,;:.S

~I.i. ..-s~

,"V"

,";':'.;1 ,~,)l;.. ~ ~ ~.,.) .,,1..o1,)~

($\

04 ~

,)w ~ ~)lA:,1 (.54 0..J..&.., r~1

tw ~ J ...;..lS ~ S

,)~ ~~

..:.....\ 0.!1 l.S""'L.1 ~

.P 01 vi.;.:.. ~- dP (.SL.~.,..... ',)J~ vl~

.I"j

(.5\ .~i,).:.

_...J.....-.r. ~ c.-b- jl ~ ..Jo..,:W J...-a-' ., ~ ~\",;...JI ~I .;~ 'q ..:....\..c., . . q <S,).,L . I ,"'-' ,,->1' . \.; ~ . ., ~ v. IS'""to; .. "-~ _. V..t-' ~ r ~ ~ jl L


p. t. n~ ~ f f1~' '<: t, \;.~: •.r ~ .~ t r ~,' ~ ~' ~ f:~ 5i .

r

C\.... .... -- t· l~ ~

-" It It

I' r 'lie \ t 1. 'I 't. j 1- .'t b 'b ,L- 'I ,t· 'i;; l' r L ~ I. , J:c 1. (. 't,. C

c· . '

rt.

'I:

C

~ [:.::.

r·(

....

...

.

I....

1L. .c- ':[~ E -'" E,t"' c t 'c" . (. c - c.' " -' '- c· 'i' ~ r. 't ~. s.. 'lie J .... "' .... ~ L\c;- ... {

I '~

oc c"... (. "- 'It ,.V\ ,'" 'It -' .. " l:..t t \" ~ .( f '<.f. . . ~ , ~. 'l--

L

t r ~ l.:- ' ~

't. "",,1 '. .f' S. Ii '<. [ C<;--, c

I;,

t

-

1.0

c... c.

,l ' 't,

~'t ~ C

t.

.~'

\"..

"l

t t;;. l> t; } 1:., \" 't,.

\ .

'(;

t"-·!'· r t

\". : ~. ~~. t ~ ~ ~. S. .: 5 "" .: ,I" \," t<

['~. [, ..:: ~ • c- c· ' . c. . t. V>. r

0,r~ 1,;f 10c~.

.....

l' E'r [ •

r k""'-(l.::.

:: f \. r. ~ ~ t. 1--l f ~!i'

'i. . . . ;"~..r. r.r....'t.

c'. \

<;. \

.

S::c.' ",' ~ C'!.

Ci...

'I t

f ,

r.

1 .t

.

f"!. 'liet. '"~ s:-

t ,[ c '\_.r ... (. 1· r c- a. \". S:. C' c-. t ~ . ~. 1.. c' !L ,r f:. ",,·f .: -\.-c-

\.0

oCt "" .. - r • ,,- "', t ' 'I .... ~ ~ ~ 'to h 1- f ~ <i 'f ~ £i: ~ ~ ~t 't,. {' S.:- " ';<c- 'I " r. (, t. c· t . f -r E 'i: -1 . c, ,~"<;:.,[,' -" ,\..-c -, "

,~

f

\.0

c

I;

""C-'"

"" r 't.

't .•,

~

\

'"

~

f. "'~

C' -' ,

~

. '1

.r

~ ~ '. \

'\

r. ; t;!r 'il"!L, r ,r't Ii.~

Ir.... \.0.

1 r. .. ":,

~:

~. ~

"" \..'~

'i~' , {' 1; 't .!. .:~, J' r- " v~ c·'"

C

\...

, hr.r'\

[

·r '<. ,c, "'- .,. .t··1 '.~ C. c-'<: C' -r c, 1; f' :' f· c, ,r' ':-') [.., '<., <;:. c,,,·1 ,t c "- s., ' ". <; ~"i ~ .f" ' ... \". c. ~ f.t .-,' ,r ,~ ~,)- d ,r -1'.:- ~ r ~ ~ \' '\;, c 5i C E'

""'" [r.J r.t

.r:

[.~. f t~J­ f f' { ~'ll" . (;\ "t,.

,r..

-

\..

...

' '(....

~

y" II

f.~ [, f~ c, i,. t· c ,c-

r' o

~

~.

r t ~

\\:

t !: { ~ ,. s.. • .. ,

r " [, r .r_

't:. r r. L ~ ~.c- "'- .c- iC

'"

.~

r . ..

" "", [:t 1:.....

i...'t

C . to

~

r 't '-'\ '\-

- 'v

.

l ' '~t;"

1':[' .-

Po ".( c· i,. , '~""'C;.c:£ t;r. c-, .r 1: t; ._

!

..... c· ,--'"I.. . . . ...

,,'s. ~ ~ fi.

-c' \. r ,,-

,,~\.

t'l

... ~


~

";.r.

A~ 'tS""'~ <.SI".;.;I " <'s.J';

,~L.JT <.Sl.

....s::.

~L. ..;l.""';....u. ..;...:..; ~.;L;.. ..:......~

u-:-lk A~ .J ~

<.Sl. ";-",,:"I~L. , <..J'1~ <.S~V!Oj.;1 t- .J ..,..~ <.S.lL.,.:j1 ..:.ta.;; rI.JS...... ~.J ~ <.S.lJ.l.,r U-~ t"'"1.,.. .l~ <.S.l~ '1 o..S:.! ~ .~~ yr J~ J ~ ~.lL.T ~~..:.....~ J r.l.,r 0 """'.;\.l AI....... '1 ~l;.. <.Sl...:..;tr .J l. ..;.:.1.:. (.I.lJ"! "i~ AI.; jI ~ (.II,..>:!I <.S"".:.L. AU';J <.S.ll..-::iI..:.L.;..;

o..S:.! '1 • ts:;l ~...y,,:; J..I.JS ~.lj~ ~ljil ~..:.;~ " JIS <'s.J";-;' J.l ~ J ~ Uiu ~ ..r-~ J ~.lljT ~UJ J\j~ ~ .l~1 ~L...J.l \j 0JJ.l J ~ ';""!'J IJ 0IjL-~ J 0IJ"T>-, . .l~ ....I..A\~ ~ 0~ <.S.lL-:;1 0\jL:; ~ ...... J v-:-;;I.l ~ • ..,!J)l;..1 01.;\.l ~. J . ~!f. \..a. j\ 0\.;\.14,,:!L. __ .~ J ~

..s

. .l..,5 ..ul~

JS-S

\.A..I.b..

..y.,..:;

w!--:!I,;..;I ~ 0'""-'IJ ..,..~ ~ ~ IJ

~ ~Iy......-:' ":"'>'J 01~\ jl u-'~ u-'Wl;..t.r. J <.SJ~ J ~J""--'

01,.$;J\s J IJ"'-: <.f. 0l.1~ Ar-J ,~"i~ 01~ ,,;,,,,,,U 0IJ"iL.. 4lJ 0t.:.. 4..0..04.lJ~ J,....i h.l <.Sj'" jl ~L. __ J ":'J"'; 0\S'...w.:S...y.,:; J '.J"" ~ j\ JWI ~ .~ <.SJJI.l.l~ ":""'..J.i- \-::..:...;.~ ¥--J"! I.; r1....s...... ., 01$~J h.r. ~..,..... ~ 04- <.SL...)..o.":' ~ ~L.. J..".> J.:.

"

..,.o~

..s:, I, ,sL.. rUiu <st. <solS r'U; J t. ~ ,t. ..... lSl.; . >oIJS..,..;

CP"> ~L.. "" 0>1> ~ ""... ~-" ,.,-L,..:" J "",y,. oL,S:.:..1 ~,. <.SL..J \...:.; '<.SJ~ 'r"".;"":; AL:.S' . .lJ\,",,-, <.S~.l ~" ""';1 (.I1.;\........,.j.,.l J.l A~

j,,:..A \J ~Lr..:.1

JL.. ~ J.l J..-l> <.S~.l~ ., ·<.SI (.jWI <.S~ ..:..,....; .~~ ..,..).zl jl ~ •.1....-:.. <.S~ ..:......'-:-..: 0.l.,.,$ ~ JL.. \ f ..:....:..J$ jl u-: ~J$

~ rl~ ~J.l ~ ., ...,..\~ 0t.:..J.l .... <.SI AjG 0\~ " .l~ 01.J~ ....I...&....L:..

0\-::1.,.,$ rLI ~T .....;~ ~ ·-.rLI <.Sl. J.j.;\ 0..l..!. ...LJ ~ , . .l..,5 ....u.1~ '~l$Jj~ <.Sl. ~ • ..:.,.;s " ,..;.,n:,.,,5 A.;..;;lj 1..A.i ~ -.r Gd <.SI u...~~.J..il.,:;~

J.l''';I,.$ J,.>..-.: ., .J ......a.: ~":""'.l J.l

r1' <.Sl.I,.,! ~

~~ ~ AjJI..:--

0r. 0 .lJ"T !J" ~ IJ ~ 0:!1 w A,r.-:.\ ~;; ~I.:,..tl i") ~ t,...::r 4G ~ ..l..!.~ )SJ.l..J-r- .,.,$\ ~ J.".......... jl .r.:&- <.S~.l ~ ~".:; jl .....;~ ~ ~b J~ <.S1J"! .... ~ ~.,:; 0 t...;,..) . .MT ....u.1~ )5 ~ '1 ~".:;

..;\S J....u.

I...........,; .......l.

....u.1~ ~"i I.:;.,... r--j~ .......:.~

."J<.;.J.l ..:..\J.ll- -..-;

~

~I.S .J...u. .,..!I ~ ...:.........1 ..:.1.:..;\., <.SIr. j.;\ (.I.lJ"T ..:.......~ ~ ..:..\J.:.L-jI li~ <.Sl...~ o,r.-:.I ~.,,:; ..:.....1 J~


'fA ...t....!..; " .J..:.l~ J""'! ~ 'u--.l,r' ISI..& ,,:!L.J"""" ()..1b J..,...... .('~ "'--~ ~ .J

illa..; ul)...u....,b ti::L. ..1.)y & t... ~j 0-!!)..1 !S)..:,.S' '-:!L......... . .:. ..1.r.? j~1 \ A '($.;I-l ~L....- (.$4.)1......;.;\ .>1 ...r.Jz' .l."J.. ~ ~~ t.,..;.i rs j r.S,,~ ~L....).) ~ _~ "l.! y"';" _~ ~ ~ lS';";:'- ~L.r" .",..I~ .>1 ~ ..:.....1

~P

·..:...;A ...u.1~ ~ IS';\.:. 4.:!L........ jll<..:. jl

YY;".Jl.;-.;.) IS".)L .. U.; .J ..~I ~y

..sr' ).. . . .:. .J ......i ..l.al~ ~ lS~.) lSL.. ..I.; j\ ...:.lA.....l:.. .A .}".......1 ~b 1S';1

.)~y 1St... ~lSJ la.)~

...- .,. "':'-.P ..\.; ~-:$

t!.;

" La J .......

.;.J ~ ($.)1.)

~I"

4.:!L....- .J ..:....;..\.w.,).) ;IS ¥

'.)1 .) ~L. ......... ~

....:......:.b

..l.a~

...:.......1 !J"'II.;.J')

:t.. .)1.>...... \, •..,JIfa.;.4.r ..<J"L! .>\..-:il

., I"VI"

.1" .." \ I"VI"

($.) \" A .J

~r V' \ 1"V1",;.JT 't"'.

J')

rL.! vL.J :.r~! ..:JL.u.•. \

~ "rVT

:r

,.,.,,,...;.It,or. \"

J!.)..... T'

.•;....." \ '-"" ,'T"VI" ."

v" I'I"VI" ~ \"9 ,f V' ,H'VT c. p A ,

.:.....:.~lt

'iii

r,$.>

A ,.,,)W'O'.'I"

V' ,II"V," ~ JJ1..:.t-."

5. Humlill Deve/opment Repolt, 1994, (New York: Uniled Nationl,I994) . 'ff V' ,""V1" .,,;.

.l"

"

JJ! ..,.,1,.. .;J1t." .. ~

u-- \ "VI" lP V "'".. .:MF . \ f '-"" • \ '1'....1" .,,;.

., I"VI" IP T \

.i1

J";-'>

~ 01.,:.:..... •. F

J' V' ,\ 1"VT IS'> A '..,Jt,. .,,)V . V JJ! •...""..

.;,V .. -.;I~ ~ .J.

..""...,;,V .rj .)

J\......:-:.: . . .\.;~ "r.I,0J\"

.,

.IV ...... \1""1" JJ-'~ T .,.",. ~.\,

Hwnan Dl:ve/opme/ll Reporr, 1994, (New York:

Jh

.;.,1...)... «<..;L..;! ............,:; ";';1.,5 •. II .\ bV-\bA va- UniledNationl , 1994)

.\ bf..., ,.;,&..0. .\T . \9'T-\9'1" va-'.;,&..o. .\1" • \ V ..., ,\ 1"1"V .,.,.;. IS.The WaH SInJe( Journal,

JJI ,...,r,..

~ ">$JJ .~

J

~ J~ ..:......___,...,:.;..:.

December 12, 1994 . . \ ..., ,\1"V1" .,.,.;. .A..., .\ J A

\v., .;.!IJ'

. \.,

.\9'

\1"V1"~b""',..~.\V

va- \1"V,.

~

IT

.,.J~.;.IW'

.IA


The International Energy Agency usance Star Enterprise wage employment secondary recovery bloc austerity program buy-back tank« swing producer

,,'J-,",I.S"'""'"" 'I 1111,~""""'J 'I" ';"';J.., ~l:;.,5

<.S.lL..1 .;..IJ~I

.rll." -",,IJ~I "~.l.l.:r-" J~I

<.S.,.~ <.f.~)~

..s.,L J~ ..:.....;.~J ;.,.\;~ ~~

"1..,5' u)I;:"

net-back:

shock: therapy supply side economics SACE fent (economic) The Organization of Petroleum (...s:..,...,I)..:...,Oj Exporting Countries The Organization for Economic Cooperation and Development Sangyang capital-intensive

QJ J.l (Z.~

o~.l ulS::; I:.A.JJ ~r <.S.lL..:.i1 olS'"",:!.l " ~L.;

"..:.;V ~.;...;..;SJJL- <.SI..J~

ul.)L

"""t,J:;l.. ..;, ~l..........

J1)~ ~..:.....l:-o

market-share strategy

Iranian Oil Services Co.

.,.s:."

.~~;:

utr-l

?

.;..L.........

~~

SHELL upstream operations downstream operations offshore oil activities offshore inflation-adjusted price labor-intensive General Agreement on Tariffs and Trade high-cost theory of second best opponunity cost hydrocarbon

J:'

. ~~..:.....J • .;..~

•.<.r."'"\....:-J . .;..Li.&. • _ ·<'s)J"lj

~.;..~

.)..i

.;..~

~IJ~ ~JI.S

•.;..ts'"

~~ul~ rjJ ...;.:....;? '..:-.) t;...........

, ......< JJ ~ vt _


.:..\...1 .:..l;j .:..l.jL. .:..\,w....1 jl ",I (0)

~......,..


Mostafa Elm, Oil, Power, and Principle: Iran's Oil Nationalization and irs Aftt"mlath

Syracuse, Syracuse University Press xvii, 413 pp .

...>:.,;L.h' t'L. ""' .l拢1 L J~ . ~jb~u-"

'1"n

,..t-

~

(J...... I > .:..,..u

,~.

~b..... lSl;~.,5 J~ ';)-0 J..I~ f...S""'J,r. ~ lS:.........i

yl:5

J'

, t.;.L:..~

...;.;I'p ..:..j~ L:- ~j 0:!1 J~ IJ ...s:..;;l.h~ tSL.. <f'~L:- lSI..,..:..... 4>...t..,.;......Y 'tilJ 0-;!1 0,!';; ~~ jl ....:......1 ~~ ~l.k.. ~,J ~liJ 0,!1 4)L:-y JI ~);S, 4>';""-, ~ t,.S"'"!,.,..l-~lL!.:.b , ~ tSla ." " 0":''':' jl ~J"1 ~ L. ,-,~)j.S' ,:,I,.1-S:'!"'J~ ...:.-1 ~AJ""!!I ...--L.... r!--..JL; jl "JJ~ 0-:!1 lSL.,,~\..""'JJ J~ ~I H '1" Y ~uJ J~ ~ ~ ~ ~j

v-:路h

J

0~ 0 1 0~ 1f"'Lw..,-.

~ lSl..&~J~.....:' lSI.....:' lS)~ ~t....~y J .;..~ "';IJI

.~\,,~...s J~l- 0~l...~\

L:-

I.: ,

...t...ik.:...:.b

, 0\...~1 ~ o..s!~ tSt.....::.J,,~ ~T


u\~ ~

...>.:$ I f c.."J.:...

l:; :.)I:.~ I f

:.~

';\ ,):. "i.:-i \,)

~:.

rr

~ ~ ~ ~

~\"

ul..>,:!1 ..:...;u ..:..S~ ~L.. ..:.........~ C"'~ "-! IS" ,o(.j~ ul..~\ ~ c;L. )1 J-l- .....;\"..,. jl • .lLa::....\ ~ :u.. ~ L:. ..:..S~ 0:!1 .;...,,:. uw..:. S~ (.$L.. (.$,)~L- .V':!I~ ""~ .:.1:. -........".:; I,; :.~ ~~ 1S,;.,..t..I~1 ~ 4S :,;. .l~ ~'yli ,j~ ":"';~.P jll,; ul.r,!1 ..:.J,,:. ~ ..:..S~ u1,;1,,;S',;lS yL:S )11S~.l ISL. ~';.l .~LIS'" r"~ ...t...:.1S'" ,;~ ~~ :.1:.,;1""; ~ uLT ~! ~ ,;I..="i,; " ~\ ..:JJ:' ul,;"...l. ~ " .:.~ jl ~..".:. ~I ..:.J,,:. At.. .....t.k...:.\ :'';~~ '0 ...............".. ,;,,~ ,;:' • ..;...~ !.S" v>- u~\".1 . .l~ ~,,:; u:-~ ~ "-! ~,,:; ~ Ul";if '::A....::.,.... ul..>":!IISJk.:. J L...:.......I~\> I,; ~lA....L ,~I ~".:; ~~ ~ " u-LI ~lla.. " .:.1,;ul ~ C u1\o ul-I ...:Js...1.,!l.!. .~I ~1:.~ La. u! ~ r..>"';~ J C"'.-!U ~ o~'y .~. "L:5 ..s "'" ~ .-l. ~ ..s "-01 .; ..,Ju... ",I ,}4-1 "L,., "~,,.:; \> Lt,rP) ....s:.;;L.h:'IS,;lt;C;->...)l:i,;:. J"....... ~ "-! I,; ·J"......I".:.,;.-U ~:.I..~ '-1,,\ J..-I ~".:; ~I~~ " ~~ (~L.h:. ~L:... ~ .LS::;I "-! ~ " ...:..,;:. '-1 IS" U ..:.........",; ~ j\ ...:.........\ o...t...:.

...s:...s

'-! (.$" .~:. IS"...... )1 . :.)1:.~ IS"'

.~!.S"

r"u.. e:;uJ u~

.I} J ,;1::.:A5 ~

J

0 ............. ",.;

s,)u....

J

w."..b.....

...c..;;~:.

')L....I lSI"..::.... ...;.,;\j5

"-! La. ,-._ .. . .:. ';, d~~ " L.. ..... t:.jJ,; (.$La....:.:.~

c".:. 0-:!1,;,) .s ~I 0-:!\ ~I" J"J-. ~ jl~ u\,;I~~ (SL. :.~,; " L.."..lA:. J.ll;i ~".:..

J~I ~ ~ ~".:; 1S,;~t-'...)l:;

oLC

,~,) ~ ~

.,)y!.!.S"

~,;Lo.. ':',;\jJ J ~\.::..~ ~,;~ .:.,;1)J u~

"~,,,.; ....:.......1 ul..>":!1 ;,,;\>p

,;Y!S J:' u::1lS""~ ~

hi.. ~ ;,,;I.~p ts::.........! .:.t,.,.$'ki.. d.~~ J ~if ~~,) .:.1~1..l... ,;') I,; l..~ J,)l;; 0:!t .r!"1..i . ~ !.S" ~ ,;~ dIS:..:.r '-! I,; ..:.J,,') ,,') 0,!\ ul:-- u-l:';.l .~~ ,),,! J~ ,;~ .;.,it,,;!.S" ,))...t.:. t.,..::.1 0' J'~~ ~ ~1:..r. ~ jl \,; ,,1 '),;\') 0';"':':'\""" (SI~ .s ~ rl',; "-! S,;1..l... .:.~~ t.~ olS' rS~"....... J'~~ r'" u! •.:.~~ ~ ~I,)-,,! ...>.:$ u"" .....~ .:.~~ ~I t>' ,,,,I ..s -'-Jcr .,Jo; " ,..:...,; ~~, "J~ ~.J\; JlUl I,-..; •.,.,..1 ...:.......\ "-"'J'; "i.:-i ~ 1....1..& .:.':Il.S:.J.1 I.:- (.$,;\..C &,;l:i (S,;IL r!--...;L; u ..:........1 ~~,....i ~j ~I ,;') JlS:..:.1 0--"""":; \""T"" ~w (.$,;lCt--...;l:; t..i' 0-:!1,;,) .s ~ 0-:!1 ~ .,)y!. c.r ,;1".:....1 ui 1Sl:.:--~ ~~,.'!

te'"

u\)o.l.o ..:......~ J 0\j~..:.......~ ;,')1,;\ J ..;.....,) ~ tjUJ

w

4$ ,.'!y!.1f ,)~IJ 04


•f .[£;' f.. ,.~ ~ .t r ~ "'" • "" f'~,~ r ' c· -:l 'L c· " !C. ~ • ct. rt -:-':0.c· ct·r:::-!C."p;!C (:r~. ;- ~ \ f 'I [. f; .'i' l c.~ -:- ::-.1' ~' n'l c "- -.- \ . "., 'r. [, \, ~ f' f " t • .t c· .of. r ~I t. ,t ~. . ~ \: f t' 1- 1: t 't ",~. '8 l, /, ,r r ", :"~ .:, [; o'

\; 't

.•

'r "'-c" t, fcd '" ~ r·'" ,.f.!' .',f .

! -f: ~ 't,.[. (:r"~'t.:..F ;;'

l: 'E ~ "-. . '

~"£;c"

'to f c,,'" c" • It '" ,t' ~ E :r " .f '2 f' 't ; 1';: } ~ ~ \:;, 11- C' "":! ~eft f' 't ,r eJ E '! • :.. ~ 7 t r ~ l' 0-1-1-1 L:.. ~ c;. f F'~ .r~ ~[ ~n {r . [, £;) r: ~ 0

}

L -

ct \,

't,

C,

<

ct.

,::

,[ r. .

t· ,'r;, c- - t. l. !C. c' !L. -" \ ~ f '- ;

1;'

\;"

~

... ~

t:: r:.. ..J., :;.. k c·f:!r g, ;~ 'to ""c ';, ~ \. C. 'r .[, !L \ ~ ),. r' c-!! ,. ,f. ~ ~ t: r.. · ~, 'I ~ ~•.~ 1" ~ [J .1. 1- l f [, ),. ~ c, 'I ~ J:. ~ r. -1 ~. ~., t "r"t'<r

't,

.~

'f'" "-

a. c:. c:.

,V\

~,1 [, \

-'

'ii-

[f

,

.:-

1

"':r 0

c" "

~ f'

<. ~f ~r. ~r' '\ c· •

,f: ~ CL "t;; -[" \.. 'L ".

[, l' • ~. t I< " ~. ~ r f " .r r.. 'L, \; t ' 'r. :.."'- -''f' f~ f.'c;. 1- L. c..'~ ". ~ :~ t:: c; l, \; ~. c . • c- r ~ 'it .f '£ ,~ - ~ • f' Q l' !t f '" r. 'r .( :t· ~ " t f:; c;r. ,r;I' .\~. 'F,1c 'r- cc" ~, t,:-:rfo cr'r": .~ 'Cr.' 'f' .tr c-c' ~c:".r 1- 1-r :t ~ r t .... :.. r c· '1:" _ \.. ' -, c. . <: r r ~ r c c. -L ~ . c. c " :,.

.r

0"

., 'c- '" '"

r

C

r

c..

0, \;

f'·

o'

t~~t~~l ~l~1-'to~}:r ~'r,,!E~\~~.tl~~ h :-:. ~ E f ' [, F oj .-.r:t.[ -"." " 1- r. t' ~ 'f t 'b' ~ 1-:"F r: 1.k f ~r ~\; ~r 1-. '~~. c: r. • I':" • fA }"l • \" 'i'to • ~~ - c. 'l: 'i: 'I" \; ~' ~.,' \; ~ ~ t-

~

...,

• iL .r

~ '~

.

ct.

-\ -~

ct. •

-\ ~

"t.

. '\

~

.t

fi,

v

'.

b· r

"

i..

,r

{~ff1-~}~f:tt:trlff "~f:tl(f~1tl~~ ~ o'

'" C

\..

11.

.,

or

"v

C'r

r ,\'"

V\.

\"..

'"

c'

'.

f'e....

£,-

1;,.""


:Jt f'{-'I

~,,1- ~ ,,~ t c- ~

. to

c;.

.

.

c.,,[ 'L

I,.>

~L

1. r~· tf'tr. tf' I-;•

[.

r

[, f\

f l \.,

1. ".c r -.

l.., r: 1-".n'

-

'--r

tr

t 't, :[ ,'" '. [ to'

r'

t..

\

'-1

....

:r ,r.

[,

• 8 ';. of \:. ~ ~ 'I ~

f:

[L

r. • 't:

to

r

:.,

(.

',[

, "" '. 'i. [ --: L c·

.'c- "-- I: L

" 'h 'to

"

't; { ~". •. r d-

:

".\

t.}oo!'

-

I;; \,

c,~, ; ~"

t.

~

L,

r· t

:I

C,

'\

Ct

£?,

1(.: ""

c

c

't,

'i.

,l

.

'I..

.t ~

"" ~

,

'r. \

'I

[.' [

G',

'""

~t

.r J' \ ?-" '- i .. !;, 'i...

,1' .' L

t- 1:-

c 1: ,,-.

c, t

..

?-

i: d ~ t d [, I..

k

~,

t. .

1.

£\~. t t. 1:. 't ~ ,'c' .' t · • r <c. c -< to

'"

-(.....,

l< ~.... ~."" ~ '! 'to 17 • ."

s.. c 1. \ \

,.'

c; -. ~:" i.

~.

r

' ~

...

I;:,

~

I..

r 1: .'tt· 1" b"- c, ,~, ~ I f

....

r' .[ \:., 1

~: ,l 1 't '! I:

,'t.

1: r " [, 'i ,r Ii. F r • e;

fr' t of; ~ 51 {~

1- ~ 1;.

r t~

'i ~. }. .- . '~. c'. ': n \. -[ 'j;; \ ~ '. \"1 -,~. !;,.~ • ~,.:-\" •'F . -Ii.. -G\ ".::.:~,t·· ~ l' ~l '" t.. \"'. _ ,,- . . . c, ..... I.,.,r"., •' r. t: - ~ 't.. r, • • t c fA. FtC

.....

<c.

L c· ':::- X "t ~ .... - 't '- - [, '-- - t \ 'L, ~.r 5. -=- .~-, ,t"· .... '"

c, c.![-

~I: ,f 1. ~ ~ ~ \ r:t; ~~.....lL t't r ~. r. N

r' b-, ..

~ f .~. ,'t. "-- 't, .- '" r. '. [, 'i. f:'\ or,; , ?-

t ';:. " ..' (.' .- r

'\

'f 7 '\

1),\1. "1 'r- [ " 'r. c",,, c - '-- l' " l' -[r' '\r ,. ,[ ~ ~ 8 ..

r.c'b,. v r . ""t.. 'icl' r. Q -. ' -. ~ -"l

> l:' ~

[, ~ 1;, 10 5. of' C - . ~ f ~ \. c; c·- 1:-' ,r -[, " ,r ~ 'l c <c.,.f\.. t t. ...... '"" - r \ ·v" " r 1.(,r. C. 1.t '\ ~ I.. cn. < ) ·· .t .t. 'J'. "- \;'"." c.., 1..' l ;. '-'ft 't.. " ,[; • c' 'i. . c· ',. 'to

~" f c ~ ~. • ["

t-

~[~f1"~lL ~1-n:~: [[:r't~d'?-,G f{< "'\' t- It- <c., [.. . 'i. f· C;". c F t "it.: ,·r L ':-C'\· f'<"<F l [. ';. ~ Z } 'i. [, L [, '( F ~ t ~' ~

g ," ~L f

· c

t, -t.

~ ~', .t <c.,~~.

'" ...

V\

't

.. (. k.

'

FL1

• c, -.t-'

t, F~

S,

P,.

t~' '\~

~~ ,r- 1t"":' -[ ~,'l [, .- 1-.

. L \ _ [" f;;: '" ~ • 't,. Q.,; '!. I ~ \.. ~ 'i. • '\. 'i. "" \ I ..

c

<!'

.....

.,


T•• .i\~.r! V~ .J..~,)I ~ -' .;.;S~ V-:-.J,) o,;,,;,;\.p tSl->,,! ~ I,; (,S""'1..s~.) cS~

o.;l.!.1

.l.)".-

.lJ";'-'"

(,$1....:.\.......-'.) .)\ ~..r. 'dlJ .P . .)j! ..\~~ 1.S""'1..s"...l

~'J J

,u\..J...... ~~

~ r~ .\l"r\ ~

~ vl.,>":!1 ..:S~ ~.)l:o .P r.SJ

.,.,.1.1.>.

..s .:...;.$ 01~

...... '1 . ...t...:..!.~ ~lS"

'(,S""'I?r,)'

...l.,!L!..~

r'u- u~ ,J.J...-..

J ·~41..:.J~· 0~ ~""'1~ ;,)~

~l;....J"':' J

(.$.>l.C1 o.)L..

..:...ty...... ~)~.P

o...u..:.. . :;"ll.!1

u-::.-~

l;.1 . .)~

(S.)~ ..:.liL.,;,,:;\ '''J~ '-! ~

.~.)y.,.,!:;.- 0i

C;.J

.).l

.)I,.,.J~

.,lL...\

.J

,..5)...10....0

'1"oV

.).l

r.,s-',.,S'y.l ($.,.... o~y tSl..J<u Jl,..J;..1

..:-.:.b.r!

~

rl..;......

.r.

~ lS.;."..l:;

.s....:?

.,l;,;.; J \ rOY

~

Jt.....

01~

I""" 0i ..:...:.JS ~ ~P.).l ...:........\ ..,..~I J \rrY (SL..)\.J.......J') ~

. .)~ ~ 0l...j 0\ .).l (.S"1~1 ~ ~~ .)1." tJ y)lzl .,;\ ~ JL ~ J ~ J.,.b,).l

.s

jl ~..>-! 0~ ~ l..t.;;) o.)~

J.,,:........ .)~ 0~I...o::1 ,.).,;5 ~ 01.,,:;

jl- .....r...:..........,.:;

01.j,P

~...;..;.........>- if-~

jllS~.) ~~ ~ ~

~~;! 01~ ~l.!. I... JL.. ..::....:..jS )1 ~

U ...:-1 0i

~

JL...I

0~1 .;\ ~~ -v\.)\.>-'l:- ~ (.$1,; ~ (p..$

...:.......\ d.)l.C\ o.:.L.. ,).l

J ";..Iv..a.o

.)OJ

~ jl ~ ~ .J.....aJ .,,$1

Jt.- .......

.u ...l..!.l:o ~ 0:!1 "-! ~.) 01.....::1 ...--\...... C=-..J!.; (5\.a.lL....J.) ~

tS"..u:- \;

IS)

tS..r? ~ •..J..:.\ ".)~ ,rov

~.) ~I"p--.).) ~ Ui :.L· A

..,...L:S"

~I

,":-,)I..A.j\;'..;....

v-:;...:...,...:.').)

~

...;,.;.....-.. ..,,:;5.) IS."..).J ~ vi,).,.) J ~ 01.r--! 0L~.p ~L..h.) .;...!. o.;L!.1 0 .:.,9 0t....... .)~ (;..!..,.; ,).l IS) • ___ U:!I~ .,,:,-\ .. .J.,.!..)~ ":'\..-j .I~! 1I.;~ .;.1 vpt.. S ~T j! . .Ijb~ ~ ($! ~jt.. v~ j;l.- ., ..:.~ ~ ...:...:..,.. .;~ ~ v l.;.,.1 0-:!1 ';.1 ~I ., lS......,T ($L.t. ..:.-l:-- r-r' ., ~4-

., J;!lh '-! ~ vl.;lJ::. t-'...;l; ., vl~.,~ S ..::.-1 vT ~ •..::.-! ~~ "'::"""'.1 vl;T ~ ..s:.;;L.h.l t:L:... ., .IL..l J4 jl vI.,.:; <J" ~ ';";'jb....-::' ~4-~ j,).. ., v!..I'~! (,S.lL.-.:;! ., ~~! 6!.;l; '-! 1.~ ....... J.:l.- ...I..::!~ L. 0-:!!....-:> ...:...t~ ~ ~.I.,;.t! .;.;. I; ~ ~ v~ ~ vl.;.,.1 .).1 vt>":!1 t.-.4- ~ ......... ~ ,,:,l:5 lI............y ",,;-..$ ...;.......\ •...w..; ~~ ~.,.:; L.vT,-! j.,.:.. S

J.:L.... ~

., c.~

c.r..

'-! -wLo......t:..

\,;1 .1;1.1 v~.;.1

J

I;.j$ tf-L. ~;l..!.1 j;l.- 0-:!! '-! . .Ijl.l...-: ~ t,..:.T


..

,

·c . .

.;,'-",')~ .r~' .1>(,.;.)' , .... jo.f' M 4J..,\.o , -c,."C'"" - yL.;;r' <4 ~~

Darius M. Rejali. Tonure and M odernity: Self, Society, and State in Modern Iran Boulder, Colorado, Westview Press, 1994 xviii + 289 pp. ~~.) J')

,.)1.:......1 jt ..~.>.)' ..:.......\ u-:'1..:5 ," ~J'""'-' -' ~. k~1 ., ~ ~ l!-'..;G t,;\J\ ~ ...t..:51S" ..;.~ ~.,~ vi y 4$ ..;...):!.)b

r..>"~ ~

-' !.SA !.SL...~

,~ ~.),}.>-"

J')

l,.-;.:i ..... ).,.)'""1 I.::i J~li

IJ"'\... ~ ·0L~I~."..; )\ d~....1 '-:- ~ ,.)jb~ !.S~.JJ

j! vl.>':!1

~A.~l .).) 1.~1

..,..l:S 0:!1 .~j v.-b 4J<.L ~ ~ ~I.) .).)-" ,p \.) 0,).'1.;'> ~ f \ (.s..,L... ~ ~.J o(...o...L.O... ~ !S1.)b -, .....l...!. ~ J...-; .).l ..:J.J') J ....... ~ <.l""'; :4.;...1..0 -'~. ...:.......1 v\..>,,:! 1 .).l .J.,~ I .J ~

0.)4

.J

~ '"'"

4....t

0J-',)

.).l

.).) ~~\ ~';";'j (5l..~ u..-""':;!""r"jl ~ o.)~.).) ...:-1 (.5';1 •..:,....,.,.. ~A.~I

vi j\ ..r-S ~\!"':";'I.)

j;L- .).) -' IS'"'~ 1St.. vl..:.AS'

~ ~ !.S'J~ ~ ~~~ I-p'"

.;:.

~

vpt; ~

.s vLo-",! 0:!1 j.,.:.... J) ~I

j\ -' Q.)

01~1

I.?~ ~T ."~.Y "":"'-'~ ~.) o~.r.' o.J':A&. •..:.-...1 .....:.1... ~~ 0J~ L ~ )-'..... 1 ~ l:; 0 I.; ..s:!l..~ ....;...;.....,...,.:. 45 ...:-1 01 ~1.;,J1u-' yl:$' 0-:!\ ~\ 1.~ .).» LPL.;.::,\ ~.) l:o -' .).)llS'1f \...;S'.;..:..:o ...J-'.J o...w. c.~ ~ .).)J-"J.) 0:!\ !.S1.~,;....J ~.) j\ ,.)jL...u-' .)~r o~l~ r.s1..J":' \; t..(,ll ~ .J ..::..;;


~~ ';1 ~ ~ ~ ~ ~~~ J-~.) 45

J6. v'-

.)~ ~~.)

.s ..:......1 vi ';1

•...:-1 ~.;,S~ -.,s~ ~ ~ vt,...; 0-~ 0-"';> ~~.;. ':'1. v:; ~~ j\ rlyJl ~ I.) ~ . ...u.~r.S'..;..r-S ~ ~~ 0:!llSl..~ lSL..~tS '-! I.) ~...P- lS~lQ.z1 ""-:!.) ~y.J..o .$.)~ ~ ~~ 0::1 .)IS:.\I ,r" ~ .:,1 ..:......\ ~\.,,:; ~~ ~..,.:; ~I f..S'"').J-! ~ .~.) lS,r" j\.~ ~jL.. ~ .,l~.)tS ~li ~ ~.,l,r" ~ ~ '-! I) lSl..I'1 r.S'~ ~ ~ '-! J..~I ~ ~ o.)~)~ ~ lSL..~ ~ ~ ).,l o~-", ~i 0:!1.J-!~ ·~4..:......~ ~~I ~...J:.':' .:,\ oj»- 0::\ .).,l J..-~~ ~, 0......... ~.,l .).) A ~ ~ ~.Jl:; tt",- ( j ,...:-1 0.)..,5 ~...... .)~ yl:S .!S"'"Lw...;.~.) ...J;u jl ~ ~ lS~ l.W jt ~ .4$ ...:-\ lS~1 ~ • t:A.>-::!! .).,l . .;.....) r.S' ....J<..:. "! o...J:.jyi ~ ¥ f..S'"'w v1..~' v\~~~ ...>:!L.. lSl~ yL::5 .).) .,.....s~ ..;.~.) ..J...:..iL........ ,:,., '. tl....:- ~ ...;...;..........,.:. ...:.JL::--.) ~ ~.,..; v~~ .0

..::......1 vi [o~

A

~

vS

J..~I] Discipline and Punish

jl . .)b~.,,:; \) ~ J....;....... ul.,,:;~ ~.Jl.:; ~ ~41 JS.)~ lSl..~j ~ . ~~~. v~ ;.s.~ ~~lA:; ~ .)~ y\..;$" JUI ).) ~~.) .~) ~I ).) lS.,..a.... O.)~.) v~~ j\ .s ~~ ~ :..J..S <..r 0.)l.!.1 . v~ ~. ).) o--W ~ ~,..,..i ~ 4..0..0~ <..r~

!..S"'-,)L-,) Lt- ..::......1

o--W jtsl

ul..>"":!1

).) ~..:......I (~lS40jl~).) ~.)~ ~.;JSJ"'"' ,))~ .vi.J..:..)..r~ lSlavlS:.. ..,~-'" .....J.;:u j\ . .)~ r.S' o.)~ .)tS ~ ~ ~ ~ ~.) ri>.) lSL.o~ vi

o.)b v~ ~ ~

·.)d..r

\.) .)ya..

..:.).,..... _L..o\.S'~.,l)1 ~

lS~ oj~.rl ~

.,l.)u.:. .)~~ ~.) ~ ~ 0-:!\ L.vU;j .).) ~_ l.i..;.. ).) .s lSI ~ •..:......\

~ rlul ~'- ..r~llS.)~ lSA lSl.o~ j\ ~~ ~ ~~.) ~j '-! ;'...u:.u V:!I J"! '"');1 ..r .)~ ~ I)~)s ~ 0 r~ .~ .).) v.)j(j)l.!. (j

~..:......I (clinical) 'u-Y~' U)...... ~ 0 \~

0-...;>....:.i~ .:,\

0.,llA.:......1 ~ 0.;1".......

uy.J..o

. .J....!S~ v~.b.. r.S'~

~ .~.)

V="-

~ .(ritual) • ~1"

.( \r ...,..,)..:......1 ol,ra lS;..,J~~ ~ f..S'"'~I~).~ '~j.: lSL.~.)~L:.....)

=

e1~ ".,..... ~ .s .d<f' ~ .;..; L<'""L..I ",I -'"' .)~J A ~y ~~ ~I ~...J:.j 45 .)~~ 0...1.:' ~ .s J...! 0:!1 '';'''''\ISA 0->Y ~lS'f.)~ ~ o~j ~ v~ ~ ~L.I V:!1~l:.:o .( \r ~).)~ )....; ~ ...:......1 ~~ )\jl jllS\";"'-, lS4..;.~~ JI..&.I 01.) j\ ~t......j (consciousness)

J-I

.s.,

~y ~ ~ !Ii J.-~ jl ~ 45 01 .,l~~ ~ o.)~ ~ 'V="- ~,) .J.- J jJL.;.:; ,))y ~ I.) OL..:.I ~r.~ jl f.S~,) ~ • .).,l'?..r JI-z.I ~


1,·t f' \.. r ' ·.t Ii. \. ,t"f c.. r (, • 1'" ~, 11, 'k ~ ~ 1:r ~ { }o [, ~ t '~1: ~ { r. [, .~ l' .~ 1f. ,. f: ,~ r. c·" '. r. .t:. ~ ~ ~. ~. ,[: 1t c: ~ . f. r -c,.'-'~ r~' '; F. Lr-: 1' t ,r'l , ..r ,r 'I • .( ~ ·c·:t -. .t •

<;:. '"

<: t.

',G.

c

~.

&.

"to

."'t '" ...

~

• c,. > .. .

(' <;;, (o' • cto

1;.:

'it

<\ c. c [ . 1: c.t G .• c· '" c c ' n. ~ ~. ' ,C", -, ~ F.. \

l' • ~

i; 'v

\t

r"

t"

"

/"

V\,

[ . c C\.1.

'r.

,

.t

l•

;z ",.,

... .(" G.

r

1". V\

c..,

-

t '", ?"

: ~

r.

t, c,

~ c.. ~ "-., ,." r-.•., ,c • t ~.<, \lt, f'c-~. 1, 1'"-'t, "k·,c·.f L,. •~'j:.v, ~.

r .... "-.

·t. - ~

-r ..1:_f 1=t .. c <;:.. [, t

~.,

.r ,

\ [

f' .

.

D

-.

Ii.. r. '"

't.t 'r.c·

"...-.

-I

-,

c

•. ~,,~. c

, ........r .,. c.-b

;

c

(.,

to

c

t

V

,.(

c;

r;',

~ -

,

tt..f~.\ .'cr ...-f.' 'I'.-t c:~'. 1...' c;r. ..rl 'tc·f, ,r,(, [• "

~....!h

\',' .;c, . . . . . . . .

...

..

tr F

\..

c

~,

c..

,

c..

~ ~

I(

-

-,

't.,

'1~

~" .C" '.\ c 'f......... { c,. . 'I !L ~ ,~"-. t c!L· (, .~ t l ~. r: , [c. ~: 'r. 'r. 't. •

.....

e

l.

f t 'k t, - . 'to.. 't [ r . c r .C" c· \'.t c· .' " ~ ~~. .- '" ' .\ -.' '" • - '2 ' . 'r. • "-;- r.

F •

......- --.

tv

·r.

.

.

1-

c:" t tf- r~. ~.. ,t r~ Ii..'r. ~," """ t ~. ,c ~~ 'q. ~ •~' 0-f :[ ~ \ f t' 'r;to tc- 1-" ~• ;;c -(, .' c

\.

K t

t

f'

"\

[-

·f

r. c·1 t~ffl~~tZfl'~~l~}~t~t~,r~~L~lir~f 'I .- ""~: .~. c,. r r J. ~ t,· " ';- t, c;- t. 'h r f( Q,~'. ~: 's." \., ~ .'l' f: 'r. ~ F" ~ ';" 1 { L J- \.t c c 'I ~ 'ct v' ~' 1'" fr ~ f -," ~ \. g • ,.. "1 c,., ~ f C F. "- [, c ~ f .• .. t;, \;. r. i: -: at,:: 1 1" f "" ~t· "-,,.r \r. ·f 'tr. 'L;:f t. 8 ':' t 'r. 'it 'i. ~ 'r. r 1" 'I ~' ~ rf ~ t r ~" ~ t, ~. 'I ~":~' : ~ .' ~ , ~ ' . '""

'i.

(,

_

\. '8 ';

r" v'

5· •

,

Q

';-.

f'C"

>

t.

r

,C"

. \., '.

{! \'

~c 1~;; 1-1- J:. ' I [ ~ [. 'r. ,,~ 1" c l ~, ~ \ ~ L~ <;s, ~ c;-c '\ -, .[.[.C" r ,[' c· ~ .<. c '" f • 't. • . . " , ,re r x f: f: . :. . :. 'r. c '~'r. ~ ,r 'F f.- [ , \.." .t 1. ~ ~. !L J 'I c.." {, \., ,t.

-

'"

~

~

>


~~ 0-:!1

. ...:...il.! ...,..l:;jl,:, U"'JlL.).) v....wl~.)-,....... -' ~L.... lSL.U"'~ u~~ ,.,...1 -' uu...j..,.l jl ..:.J;.;L....., -' .)~ C,r.) ,d~~ .)l..,.-J '--! ~ u-k~1

..r" . ,

..-...1 "i..,Jl,- . ~ ..u, ..,;1",1 ,:,,-JI, <5~ r,J..... u....:.. "-'-\....r. ul..l..:.j""; ...:-:.~ -' ...::...l:...i6... ~ ~ ~ -.5 .......sif ".)U! t......."l:; "..w.......,y ..s ~

.).).,.. .).)

~

tJlS'-,.)

.)L:.a--

~....,..o.:; ~

,...::......1

v~ ":"';'~.).)-,l;.....)

.(A.W""')...I...!. ~ t..i'l~\~';.).) ul~.)

6

-' ut.,..•~

...s

0~.).),./~

.).)w!,f" .)-'.)..1"' \.) ~.)L. t:.l,;\.~.:.l {J.)t.... -' ('>-..1"' ..;.~ ~I d~.)

..;.~-' ,,::L...r"" ~~l .I...r!o~ ~~I ~~ !S.J-4 ~ ~~ ..:. ~ -' .I..~I

..s

~.)IJ""

uw.. lS-, .( f f W""') .)>-1 ul..>':!' J') !S.)b~L....... .)1.) C.J ul...1':!1 .J') ~T ~ ,.J....!.:, d,.,..5' .)\.5 ~ ul..>':!\.).) .J..:.!.,,:; .)l.!.)jllSl....-:' ~ ul,.,.S'.J!S u~ ~ !S~I ~ vl..>":!1 J') ..s1-,L... j..1.,... :.),J':' ~....-:' ·)l.lS .).) ~ .( \. \~) ..;..;....,...: ..r.?.J.) v~L.."";.J1S l:o .»).,.. !S.J~ .).) -' ~I.)~ .;..~ ~ 'U.J,.1,.o ~ W.J.r- ~ ,~.) ~ ~ ~ ,..J....!.:. ~ ~ ..:. vl..>":!1 .).) ,..;..;....,...:(,$" ~ jI ".)l4:.....I-, .)~I ~l:o..s ~I~ vT I.........> ,.)1.> ,",,1.)\ .)~

I,.->T....:...:? -' JL::.;.J' 6

rS ~ !SA lS\...)1,.-> J':!L... -' ~ -'

~~IJL::.;.J

,V:!I....-:'~

.:-.,s- l:-

.........:..:.1.> .)r.-, ~~ ...:...il:jllSl..:.,,! , ••. "-; LSI...>"!...::........\ ~I.J ~ :.J..>')>:, ,,\S'i

.vl..J..j-'......,.-!- ,;\. .:.;.) lSjL lS.)ts lSI..>"'! (J

j.)~

t,...:.:;

~I.)

,.).,..J.

~ ..>"'!I.r. .J') .:--,1..;.. . 4..5

-.r

.).r-?IS"

0.)""""":'

"lS.)ts

~ d~ J

•. ..:........1 [~4-] u.)~ ,s.~ LSL.o~ ..........;. .r. 1f'L;i ~ ~ '..:..........:( v "W""') ~ ,...;....~ ~L\y v.--""~~' j' IJ .)...,..i 6 ..:......1 uT u~ ~ c;:L.T 4..;.:....... ~ ~

I.J

('"s.-..

~

-' .;..;s i-'.r---

,.)~ ~ ...r.

J...,.:..:S v:.:.1.> ~LI.,,:;

~~ .1.) d~.J ,~j 0-!\.J') . .)j~ (u~ •.).,> j\ c;:.)L>..)..:.~ ~.)...u Jl.s1

...s

..;..>1.) u-'~ w~ .)1.) uL!.;. ...s ....I..:!~-.r I.J ~;J .,.,.. -' ~I...r .)y.. lS~ lS-'.J oS .).)..?...r ~ ~~llS.)ly.:. ":' ~ \.il.i.:;\ ..s ..I.........<""':'!J"" ~ lS-, '.)~!J"".)!S ~ ...;.......,>.)>- ~ \.J uT tS~ -' ~ . .>":'I. .>"! .).) .:--,1..;.. )~I (u\....wj ..J...:.jL.) tSA lSl.....;t.:..i-L... -' L..)t,..; -' .)y.. lSl.,,:,~ J.)~ ~ uL::-~j -' ~if .)~I .)~ U-'.).) .J') :,;. I.) .( \ 'v) ..J"jj\.)~ <..S" ~ u.),.,5 ~ ~ (..P-,~I.:> ~ .J~ ~t.:; ..:,..,.,.:; W':J..,!. ~ d~.) 'u\":"':""" ...:.,,5 0-:!1 .).) ...s .)......,Jr...r ,.,..t..; ~ L Ij r~.:",I,5" ...-...I,-".?).,;,5" (Panoptioon) .:.S: ..,L, r~ ....r.........""':'1f' -,I . ~l:!~

("-,.)

»


.

·uu.....,).:,..::.;.-L... I,SI...>-:'

'i~ cS"~' I.S'""~....;~

J~ 4S ~~ t.a....~ .J~I 0

.J~ ~ c.5J

cs.>L...a.... ,

• .J..$ ~I

"j."r. j\ jL,.JI

,,-,",.;\..t... J 0L:.....J~

~ .J."..... (0u...,,~)..:..>JJ J~\ (Sl.t>---'-y J

'>."..-!o...r ~......l;. uJ",u 0' 4.J-L CS\~ ~ ~ Jf ,,~1 •.J..>~ ...r ~~ .,. I,) ":,,y.-U o.J...:.S Jl..s1 jt;.if.":"~ Jt....1 jl1.; 'ui ..:...;...u 0~.) JL.S ~ c.sl,,--~ ~J.J :..:........\ . f • oJ."..... ~ J...s. t..~ ~..,... u.JY. .y\jJ~~ lSI o..h.~ ~~ ~ ..J..S...r ~ .).J ~~I 0~ ~ C .J.,s:, ~y 0-!1 ~ ;5...... .,$"J '~>i j\ \J .J."..... "",,"Iyu-- ....:. J ..J...!.~ J..lS ~I"':;if ....:. .J~ ~JI.:; ..:..~ j1 lSI ~ ~ (,5\),) cs-' (.$l..~ jJ.J u.:- ~ ".:0).> 0.,..-.. ~.J (SL.. 0L:.&S'')~ ~ ...:......1 ~~I ,?"i~ 0.)1.> tJ ~4 ~ ~y if. 0i J ..:........1(.$"'"1-1 .J~.J ~ ~ \,; oJ."..... ...>-:'1'; .).J "':""'.Ju,. ,k·~1 ul1.:.) ;~L... ."sl J..:,l.J ~ J..!S .)~L.. ~ ~1.,:;~ :,5.".. ol....l..;j ...:........:.: C ..:......1 ..:...k, 0:!1 '-! '.)')Jil..f"" 01..;..;.) 0)':; '-! \.) I..S~.J (S1.0~ J u!U\.) .J~ ~ uL;.l.J..:.j jJ.J -' ....t....!.~ ...:.......\ ....:.~ ly.>T ~ ~ .)~ J 0k;.;j .)~L.. 0 .....:..;iu-..:........,z \.; (.S'"L\ 01~\ .P ~ j\ o.)~\.u ¥i ..:.....i ~ />.......:.-..,.,,:.

v.:. ~\-'"' oi ~ 0...:.-1 (,S'")L.\ ~4S'1.r.~;' ~ '..:...)-,~' v-:$ ,.)~ jt .~~ rs- j ~ . ..;.:..,..:. ~."..I.,.i ~ jL;. .J c.sJ.J~ el..,.·').J .J..G1YiJ"" 0.)"'-:-

tSb,.,..i .).J ~ lP..,$ j"s..,.... ~.)~ ifL\ ~;.) 01........ 4$ ":""""J.} ~ d~ -.:.!..."IS ~j.) jI 0 ~ J.....,.:. 0 i 0~ ..:...);..... ..; ~ ~ ..,..~\ ~ ~)I.S c.sl..u~ "-! :,5.".. ...rL\ r-'...b ,..:,..:...... ~.) '-! ,oJ>-! """,",L. I.; ........,...~ '\" ... .s c.s'';J-I.. ~ '"' ~ V. ~ (,St.-. .~ '"'. ·C .r.--"..r.-:-"-> . .,........ -' ..:......!.£::.jl...•

r-r>'i

..A:SIJ' ~l; IS-, ~-'~ ~~.; 4.;..:.""'; '-! .~b.r. •..J..:".!.~ ~b !""'!.).; ~>- "! u-:!~~ -' ~ c;,\.:i ISA 1SL.. ..~.;..1 ~ (,s-' ~-,I ).I,wl "";)lo..,r, oS

('sA

(,St.... ..~ ~~ ~ ~ (,St......:....~ ~~ ..:..;~ ~ .~..:..;...u v--..ri JtS:.:.1 ,~.r. ')l.1.S ·.;.;..;i~ ~~\ ~';';'j t-.r" "! \.; (S1 .. jc; (.S""l:- ~..:.~ j\ l.~.,s:... oS ,"",.,..!o1J' cl,",-!l u:!t.uL.j .;~ ~ -' ...1lA.:.&.1 '-! .';';'jb~ L....~ 0:!1 ~ ~ oS .;.;..;I~ I.; ul ul"':; J .;.;..;I..1,;"";",r, <0.....".. ifLI ..,..~I -' .. ~Lo..; u~.; ..:..;...u "! ,~-,."...t.. y~1 , ....w.........ri )~I ~~ (,Sl.ul~ ~ .;~ oS ~T j\ ~ !St.~.,s:... oS ,.!.d~ uw.:.

»

..... ~ (,SI..~ "! .u.-u~,~ ~~ ~~ -' i'-'~ ul~ -' ~l:! i f ...:.......~ ....1..:--.; ..:.~ ~ ~...s)LS 0 (SA (Sla. ..~ ~ ).,...\ ".;bl

y


'" , ~T.( ''I''~ - ''''p...,.........) ~I..! 0~1..::..j-IJ,)~ .l.,,> IJ:!~~~ jI ~ ~j~if

I,; ~ J ..:.l..~ 04-- ~~.) ....;..;.......,.Y 4$ ..:......1 01 .)';\.) ~I ~ ~I .)'> ..:......1 0T uw......,..L:S 0,!1.).J J::-i.l tSu. ~ ~ ..)..a.)<..>' uw... tS.)~"'" ~ (".~ U"") ,').;\.l .;I,....i "s;, ~"l;..:..:...:; ,.)",> 0~';1 '-!.O vi ~ ul4-J C vw.:.~;.. 'O~ '1 u~

·..J..A.lif

"~.)0L!.,; .>.,."....1 <s\.;..> .P ~ (.$~ 0

J..I£:.:; 4 \.; .).".;..

tS~ !S.)~"'"

..;..:,S~ f.S..,..$~ "....w.......~

.)~I· I..:.l- ..:.......~ ...,..\.....1 -' ~4 :...:......1 ~.),,;.,.. u-'~ <,Sl..uJ.'r. ..:.........S:. ",WI ,l.:<1 ,"-01 ",I)S .;.,1.;>1 ~.,... Ct.I.s t.,;1 .>1 vs::,J ,"-01 '",WI

(functional ttust)\p...,s.>lS ..ll...:sl' ~ ~I.,)\

. .).)h

0-'......;.)~T

.;; ~.)If. tu..

_ ..>..,....,)

if

. ~ ~"i ~.)I..&.

0W\

";""'..J.>.,;.l

."..l<U

~

or.,).".) ~";':"j

.-..l';,)';'

t,..:.:; \,;\ •..:-1

..s 0i tS~

vL:J.bc.::l-1 .).l

.J 01.)l.r....;....~ ":-..l

.).l

0L....:.1 J..O:..J .).,.:. i f ~ ($)5 \.tlo.::i\ ..s_~

J ..,,;..,....:,....;.

J,)

0~ ..:-;.~ ~ IS.)~ ~\ .......,;l..

~ ~;.J....o

.s

,J,..;..Jrr,.,)(.$"

0l.!.:. ..;...:.:. Jlj~

J

.b~1

I.slAc.l.T ~ 0~.) ($1...0-:' <s.A:~1 01~ '-! ~ I.; 0LI •.;....:.~ ..;.,.,;l:--J .;lr.- o.J.£:. ~ ~~.) ,yti u'-:!4 p .(,~, V"" ) .)..a,)if .A..-i .0.>1.';'.~•.•1 .).)j-"

.).,..;..

..:...J'4-J

i>")

.;1,...=:- ~I :.)jb....-:~ ~ WLh. ~ ~I.> ,).l r-'-'J"":> ..;..j~.) ,..:.l.!!..$ (..o..,."y ..::...i~.) ,( ';"..,l.j.;\ I.:.t...) '-'~\~ L....:.l

f.SJ

~J.)

\,;

..:...j~.)

t.. 0i"";""""; J ..::..~ ..:......1 0i ~ .).l

.bl;,;,

J

.,.r.,.L;u-" ~~ ...:..iL::--J.J (0l...... .)},.)\

..s.,r..:... ~ ,o~ ...;.:ki .J ...(.\ r.JJ- ~

":";'-:--J "'"

I,; ~ ~ ~~

~ ~.J ~ ~ (..:.......~.J

rs- j

J

~~

~ . ..J..S i f I.f"".)~ I,;

(5\~ r)''i ~~j ,;\.J.:>\ j\ oS

A_:il v~j ~L.) <s,h.) ~~j ..,..~,;4-

Jy

v~j "-! <s~.) vl..:..4S' ....... ~L. ~ .~ .)~ ,;\5 ,;.) r- ,.)..l;... ~~ ~ . .)jL.. ,;~I I.) 01 0.$'1.:..,5 <sL.~ ~\~ .s .);\.) j~ <sl~;..-, ~lJ .).) I,; ~.) (5l,.".)~ J.:L.. .....:.S~ ~ .s ..::.......1 01 :,.;. 1 ...J.:u j\ v ..1"":!\ ,;.) u.,..,.; ~ ....,-:. .~ u~ ~.j$ ($Lu""-,, <s~.)1 j\ ~1 jl . ...:.......\ .)1,.,.;1 u.)..$ ~4\ ~ .J if"~~ ,.\.j.J') Ov...:...) 0w.. d~'; .)~

\.)

1$1.. ~

~41 ~,.\.jj <sL.,.\.j.J')

u.).?

~~ .J ~

ul...:--

~\,; o~.Y .J';

.( \ vi' IJP)..cS~ ~

~ ~ .J ~~ ~ ...,...I.,......J .J ..:..;.) ~

.s ..:-1 ~l.:S"

"..:;...1'-'- .J ~" l '<s..,.J,....: ~~ w,,; 1$4- ~ :.).)~~ ~ "-! u .).) ...;.,;lL ~ j! I.S"'~ ..;...;..D ..)4- lJ C,t~~ lJI 1$4- ~ (YV IJP) ~.) .).)r ).) .J (Of IJP) <s..,.J,....: t.....;.,;


,.y ..-.w

u'-~ .~.

l:o

...:-:'I~ (committee) ~\ ~;l-, J o..J....1' .>~u ut;..~

...:-1 (komiteh) ..,.......l:... '11;1) ..s dt- .)~ ( , \ A ...,..) ":"""'J") oS ( 'Y\ ...,.) .. ..I.-!..)~ t.P.}.J""!-'i rL'iI..:.....:--- r'-' '-! V--.J1 u~\.J..;.j d~.) u!oY..J\') ~J":' .)15 ...;Âť\ .>1 ~-' ~ ~ ~L (,S1.a.\.W... 0:!1l::l ...:....-;. ~.)".,.:; (JJ~ "V--""; (,!"I'::!I .),) ..:.JJ.l -' ....... ~ ,,,l,.,J :~~ .J~' .~lS'u-> ..sL. vi t- (.$\'.>":' ~ ,ol...>':!1 j;L.... ~ 0L..w:'Ju,. ISl~ ~ ..... ..s ..:......\ t..r.t.:S ..;..,1$ -' wlk.. L. ~J.)":""'~.J .b~1 ,y.,s.,..,. .J,.,..:..:S \St.o~ ;')~J.) !.P.)p'-'i .c.l\.J......1 ~.)\

...:-1 ....;:,.)."..1' .J ~ ($.)1 ..;.;.:Sif

1. Friedrich Niewche, On /he Oene%gy of MOM alld &ce Homo, uaru. by Walle! Kaufmuln and RJ. HoIlingda1e, NewYOIt.,I967,p.61. 2. Michel Foucault, Discipline IUJd Punish; The Birth of Prison, tranl. by AJan Sheridan, New York,19n.p.200. 3.1bid.,p.201.

Kenneth Katzman

The Warriors of Islam: Iran's Revolutionary Guards Boulder, Co, Westview Press,1993

...:......1 01.~1 01)..;.....,4 ..t.:- 'II.)~J.) t"~ J -o..r!- ~ v.:JJ\ J-.l.!. yl:S .J..:!\ 0."..1....:-: <O~.).? ~.r- tSJ <51..,.:$".> UL.; .;...)~ ~ ~1 ..s ,.~ ..:,.~ ...:......1 .. .)~ 01,)u......4 ..I.:- ...;.;..-$ .J ~.) vL.jL... J ~ , ~~ ~A ~ 'II.)~.).) t.S"'~ rp -' ~L!. ........ 4- lSl. y..,LI jl .....l:S ,:r.1 ,),) .. ~.,,:.

"L;--

tSJ

.~I ~ .. ~ ifl.1;u-l.S""~ ($~.,.? I.S""~ ,.)~ ., ~L.jL..

......\..i.. ..:..-..,;.,..5 "L.).,..:.s),

"I..:. "L. "L.jL. ; L.o;? L. I) "I;I...... ~


-.oLf"t;> f ~- " , •. [f:.r'i c, -,~,

~ ~

r l . \.

-' c·

f

.

c, c

'In~:

c.

IL. \ ~ ct' ,r' ·l.·....

~

f.

,~

--r .r t'f"'O;· ~ _ 'i: 't f f' 1;.

~

~

r.

.r' c· -(

"' \ :< t<~ i lJ ~ -r';f_ Ci [. 'h c. \ i 'i "I f ~ P"ftr'r. ~ ~. C. 't. '1 ;- c ,(r:[ [ f t. "t; ~ '.C' ~ r. f't" ' f' r [~ U·~· f l

o··r

::

[.

[1

r r- '1 f

I .

e

.t ....

~

£ [', ~.co J.{

., 't .r •

"I

~..;

'i - l '

l.'1'r: S'to

_ .r - -

t :

L

~. F

.

~

2: ~ "::r' ~ ~ 5:

•a' •~ •

'"

'" b

~

!"

'"

~ Ii '" R

~ 8. Y'

~

,..is !1.5' [

..

- '2 ~

.[, <£. "" , ~

, \" 'I '~"" .....

~

1. 1. .r v:; ~ [,~ . ~t ,·.t c '• . co'i - r. r::...' r' 't If I l <: (;- 'to <r.- r:.....

l'

r~

';;',.1 f f t ~, - • , L' -,t . ,l'l . o.C'"c· (L7 'i... 'tI..._c...,. ~~ ". _ 'I........ 'l C".... [~

't. 'i~ !L

<£.

I..

-r-~. (I'!L

r 1\.,. .

f ~ . ~~ .,~ .;:: f , .•'l ,,\ ~ . c ~ ·r c ~ • 'i

't '10'

~.C'"

r.

r!L

tt c..

.· ~ '" f. r· .,~

~ • '!

'i

t

~

I· t

J

i 'i ~f- r ~ r~ 'b ~' c.

~

~

~

q

r

.

.~

,

t,

;~:rt" ~[. c· .f ~.- .;::r ['c, ~~ 't.' r ~t .c-• [. f .... c·· <;,.. {~ ,r: c" - 'f·r ~ \f ~. : -[:!1 . '" f V' c ~ t -' ~ f'r .~ C, r: ~ c,c--;~' _'1 [. lr ~ ': t ' I • c t; , .f. c; r"'! ~ r" .(

C

G;.

1.0

-

.C'

'l

r' •

-, -

.r'

'<...

f 'r- ~ "\., .~ -=-

t" "f' ~ ~t.

t ~''!"I.

~. • 1: " .F [. ~. ~ 'v. f:

....

C. t

~ ~! ~ ~I.(

.f-

r. • <;:,1 IA " . :; f 't 'i : !L ~ t; -. a'..... • :tI· f:~ t 't . .c- r' ~ '" 'id· ~,,~(, [t 5 • ~ - r \c t. 'i 1 [:--' , ~.~ "". r" ~ r '1 "" ~ <;:, r: - t. t f IA ~ .', ·L ·r [: r " ~ . c· '" '" 0. r. ~ c - . C ' ~ II: t .t ""1 "- \'.f,.C-r. 'i't 'f!L cc· .[fc·f'to ~• .(>' c'1' f-, . [, c· '" f: .'- . r r. "I!"-'::.... c - ,,'" ~r:- '" f. Q:, f::' _ 1 .: .r 'to . r . ~ 1;. y, 'i -

L

I(

I...

'

-

......

.

f ,

,t

......

......,

-(

IA

~\

-f:


'r ~ .c- '<;:.J;

"'- h "- 5 'l..

\. l [ .....

~,

\... ..... v-!,.oG.t\.o~'

fA

~

r -t,';:'c \' ~''f'; ~ '-

c

~

C'

" ~'," ~\~;::. ~. r " 't f' t

}.. r', ~'c

~

'\. c··

a a~ s~~ e; 'TJ !2.

cp

0. •

• -. o.

,en". "-Q :C.

Q' <;;"

n' 1> ~ tlf." c. 1

• 0 :.~

o

_

,r ,l .t <.

.,.t

"-:ttc.,l~ ......

0

\.0

G'

0

~' cf: ?'1 c~: ~! 0 t" [" " :< ~ -

.iF£'

b

It,t; "-::' i-- ~ .:- of !Lf<;:.tfr.: \.0

~,

_, 'h

~

-.

:: c. ·c

1~!'\,"r,1A ~ ,f .'t' \- ; c, <r..... 'L ...... "'" r t _,

-

-

OJ_

.. ' i

-.:~

9 '< ~ ~:;

!" ~ c \ ~. '[ \. .' .....!:.!. ~ ~ ..... c·

<" { It: ,,-c t -; r, ~ '- ·ft l' f . !L't--~" "'r ~"\'lr~. [, ~ ; ~ ,l ."," Cfr t" C t c[: r, r~. ·c, C·

g:s-~~'

Q. ...

c r \, " f .;'r. L~ <;:,r ~ >'l~· -

C,

r \ <;:. of~. ,!L - \

~~~~

if<

~

tl ~

:;s

-

'\

~.c

rr" c· <;:.,: . c.<;:. 't ~ ,f' [,{ . C ~

I 't\.

""

lo

\.0

L

~ ' . . t' eo· . c....

•\.0 ;.~ .\

0'

c;:'

:

c.' ~

..

t

""

!...

r. 'h .r

¥ :L f. :. ~ t 1> ~ 0: q !L 'r:' c 1 - ~ 'r. 'r. ~ r z' f [' ":' r [ c, t.. f' c 'i, ~ 1 ~. .. c. , [ f" tc·L\. [, ~ L'i ,L \.r: r f.!;. . . Lc·f.l cc.. ~,. ~t (.. r - r "'- ~ . r t -, " " •• [, 't" ~ 1:.1 ~'" :t ~ 't . ~c- " [S • . f 1. 'I !L <;:. t 1 t"~ ~ t fL'; - f 't ,. \ !L i-l , . _.. [1,. ....... [c - f:' \·r ~ ~ .r ' ..fr ~t ~r ;,i·.'f· c.Frr , ~~. C-'"'L lc. r. c· [_·i' t" 'r. ,~ ~ [.,,~ \ r.'

C

't,

'<-1,'~ 'c; ....

C· \

p'

k

Of

't" c"

f' .

~ ~ 'i {

_

r ~

~

};

C

_~

0

l-

G

.,,~ rc rt"~' ;c,c·

~ f ~ (. -r [, c. "'~ ~ [ .\ ·['_.,I'"r.c..",t'--'t'L

t~ ,"""!,.o ...... [; ~I .

>",. of ~.(,:.c t r: ,,-.c- - 'i t'l.;;:: i, t"-\ ~ ~

-,:.[ L t~

1 t r 1.r. :

{ :r~ t"':

t

(7

r

[, f

1.

.t

~ .r

~ ~l..... _ t..

c, ~ \

.t

c""

t· .:-.

.. r v

·c t:

\.!L

s". \ :.,t

f J-·t 1.f t..

.

~


\-

,. t .t~· C"

C::f: f '" l' J:. '" r f \. c: f'e-·e- ""

~[

r'

V V Q~

.( '" ",.f ,: ~

~ 'I)

J' ~ ~• to "l l"·l t . _ \

c£\ J'

'L

c· -

c

J

~

f \~ ,

'i' C <r. ~ '2 C" \. '- L r. r \ "" <;c,. c·" "

I\.t," [, ~ ." '-l ~

'" '" /: t' 1.·t.

t. t' ~ ~' -'i -

c

})-

.~

t

~.;:-~.:

'

f.

,r [', t ' - . \. 1: c· {'

c" .. , [ , k~ L ~ Et' ~ c:: \' V l'f:i.~ ~ f t' d,1f ~ {; t f:;~ i Ct~ r~1< 'J t~ "r .c;- .t

."

f

\

." c

I,.~

~ of

,

0

':

,e- - '

'-,[: 1\ -

f'

!

,

,"""\

L

g., ~ 1 r

~

0,

~",'l. -~

0

[,

l ., 11:

- . -;

.e-

C

£... ~ 0

t _.(" [

-1

f

:r \;

0

0

.\

'"

0

,-.·f '"c '" '" I.• '" iL 1. " ' "r~, c \..x~''', ". " 1 ,c

>

>

0

0

~" ~ t . -r ·t 0

r. 't, L ,r},:,: 'I [, \. " r l' ,,~G '1.( [, \.., '"' "" f .( t: '1 \; 'b ~ f,ld' f \ ~.f '1 ~ f ) l~ I[, f, 'r tr t~' f, f

.t·

~

0

&

~

,l

..

C

'-{}

~

'\;.

L :' ~.( ~. <;c, \; . P.[ f' r'" '" 'r r -: C" f.: ~ C; '-, C; £\ 'r~\ ' " t'1. f 'rf~! ;i-n "- Lc iL't; e- 1. 1 ): c' 1: ii:. ~ f;, 1\ r' J ~. f. " f;, 0: r r. f " ~ 'I f .( r f <;c,.~ ~ " "r' 't : l'c ,,-I '" , ,~ tt ,I'j, 'ir' c~ \'Cr.' c~. '" "''' [,- I.r:t-·" '. l:- to • \. ' t" " t: , t fA". { '" " ~ I: I- r c; ~: t f't f" " ~ 1, or,:. 'r .:-. " ,f;, ~ . :t- \ ?- ; '[, ii:. Fii:. ~ t' - 't t·· r"~ r. f'" 'X'( , t. t· r' ~ .t.!. c c 0: ~: ~ t ~. ,: l' 1.' C" t, t'~' 'c, 'I ii:.~. ~ ~. '\. 'I ~ i. 'k~, f 'J- L ~'. • '- '1;; L [ , f . ,( f \: <;c,.( - r. 'I . E" 'to • I\~' 'fA t ., 'I- '' "'" c··· , c' ~ fA 't. r 1 ' , 1\ - . ." - ~ ' 't. :t- E '-, 't, .'r n· I' .' \.., '" t 'r ~ . r [' " '1 ~ 't, \; t' '. I.t {. k: ".1'c · f""L . "'ro f:." e- "'i,,,--"f""l\t't c - F " [, ~ t' \.:;,., l' 'f .!"" -. • 4 f r c' ~'~ f L ~ l~: ' i ~ c' ( or:,

\.0

..

I.

0

0

-

l

.

'C

"

'

~ ,

f

f"

0

-i.:f

·c

fA

~\. o

~:


r \. ,J

!L cr' '1>' coS '" <;:. c(. ~,. .r'· \ :. '1"~f".).:.c· [c-, _r • '!:...., <;:'.t • c c..r _ '" c . t ,l '!c( - c c <;:. !L 't " \. t ( '1 l' r<;:. \; -:- <;:.\; : '!.. ~ f: c- ~. ~ t ~. t r' 1;;.'t !L. fi.. 1 'i , J c : 'I , ~ c F. t;..;, oS-';' t '" - '" <;:. 't. h ~ .~ r' t' ~. J { 'r- ~ '1 ;:' [. , [: '" :: I: " 1 ~\ f: t '", '1 '" 1 <;:. , C ' ·1 .[" f 'to I: \- '" f: ~ \ . ,. ~ "". '1 r''''F

~'v,

'c· .

-

-,h 10

l'

l

1: ':;

t

<

f: .r'r.

~

C

i

rcr' ( ';.

1.

r

r

.

.

>' t!

)-

~:

'i Ii- ~.

1 '1 r: - c; f ~ 'it r; .r c ~. r. c-1 t . 'h:t

~

r 't.

~

r'to fr ff' F['",f .Xl't. '-:'- '~:... 1;~. ~ ~~: £-, t t { f t \ rc '[. t;: t. 1· ~ r ~ ~ -:- r. r f: 'f, '" <t, c- . (. r '1 'f ~ [ r 1; l t 'r f .. 'I l 1- t< •t· ,",'~r- c ~"' ~. f' 1;; ~. !L 1:- 1;, [:1 r 1 L~ ~r\~ -; ." r c. '\ \ t } s [.r \. t~ '(r: c....t 1'""'. F: [.t l' b 'cr' ~ ref. t· ~: t: ~. r Co ~ <;:.:r.'f. 'h~. \,.. ~ J~ ~ ",~. E;.'f. ,f', 'i ;; f \,.. '" [. ~ . ( <;:. • l

c

t ~

Ii:

C

r;

t

~. ~

c

.l.C·

't.

.r \

'i'-

[. ~

~

.',

L. - c. . , ~.

1...

\.0

c

e; t [. f"

't·.r -:- _ c,'( 't. ~ 1;, U;

[.

1:1 't

'1-

'" \.

'

~ - 'v.

c,. [

'i.(

c

\. ""

~

L

~

I..

'-:-

'1:, c 'r.. c, r c. ~'l \- 'r '" '1:

t. c;.

:t .: f .

t \,.. L

r l t " ' . 1 r" <;:., 't. -f' '1 !L 'v. 0: of 't. \ '[ r· [. ~ .. l .r c-

r. fi.. "- t~ s.r. '1 'I~ 't.!( t~: t: \<;:., .rf ~r r \' '" 1: I f· [' . i'" r~~~~~~~~~~~:~~[ltt~~~i~~~·~~·l~i~ c, [. 1-- ~ r .~ "- t '" 'to \ , <2: t. '1 1. ~ !b 1;; 4~ - l 'h f. ~ 'to !L. t t- '-... ,\" ,'~ ~ 1. J. ~. f c:-" £: t: ~ - 'L lx· "-. c;; H·~ I:c t::.,·\..f 't.• ' t . \- tc it,.,. r.- r'r 'L,~ -f: L[. 'r-.\ F..c \ J~.•~' .. '£ \r 'i-, c· '- 'v. b ~. t. e. '" :t 'v. ~ '" J' 't .•\ " ~ r. ",. ·l-t fi· ~~. c· ., ~. ~. l' l-. ' '" .. c-. l" 'to ~ of c .r.t· ,l t. <!' ,t'"" J1. <:r.[, :.r,·~. 't, t,: 'i. '< r' . ::-:. ;. 'i-t ~ (.

<;;

c

-

I..

I..

I..

\.

v

'

c

to

t.

_ _ ...

_.~

"t.

~

t

0

lI\

t.L

_

~'

t.

~

~

_

....

t.

~

""


. .)y!o~

,.a;1 ~\.,.:..; ~)L.\ r..s.)~ u l.),.) .).) ~~ ~\..,.~I ~I....s'

J.. , ~

..}I..$ uL :;.... ~l.i. .).) J.)...... \~j ..;..;.;.S ...5.-S ~ .).) ul~\ ~L.. J- ~ j~ ":'s",..,...jl ~.) r..s>"" j\ ,v:;.....:; Jal ~.i. ~~ J ~ jl ut.WI , ....1;1 J JI; p ~ r..sL.. ~ , 0~ .).) '.11\ ....,.;.-. IS.)~ ~.;..:- . ...L.\ o.)~\ u;.i~ ~ r..>")L.I ..::....~ Ul.),.) .).) ul~\ ,...,...),j ~ 1St.- ~ ~ jl ~~ "rL\ .... ~\ juT .).),....s'1 ...:-I....:jL;. ~~ "-'~ .)J\..;... .).) IS'>"""'" o~~ ....)I.z\ jl ~ JL- o.)..:,.:.l.:. ,..:....:.b ~.).) .)~ .>~ ..;...,;....$ r..s\~ ~ 01J':!! •...:......\ ;,,;.j.)

u~ j\

oA ~ ~

••• Sheila S. Blair and Jonathan M.Bloom

The An and Architecture of Islam, 1250-1800 New Haven, Yale University Press.1994. u~.).) ~ i::-->l:i bj\,T ~

t.)y ,.)

j\ ..::.......\ ($~ .;\ ·r)L.\ ($.)L......

""-' "t....G... , "..,s:.; ..,;l,. ...s:.--r'

.s ,,-I J-l

J

~.

J..L>

"l:S' ,;:1.-1 ul.),.) jl 01J':!1.).) ,L.. ~jl l:i 0~~1 ob,.) jI '1S:,5..".. IS~T .).) I.) 0t.W-..

IS.);;\......;-"I

..:....,.s:-

...:...."s:-

k....I,1 \;

~.) ~;A....,.

01.),.) jI ..;....:."..).)

J,;I,\ .).J , .....,.... .).J ,..s:.:Jl.a... ul.),.J .).J ,4..1->,....

,~j \; IS.)~

J ~

.).J

. ~lS.)~

i::-->li J..L.:. t.. J.......t jl....s:..~ .00UI.) U-- .)1." <.S'"'.;~ .J.).,.- ,~I.....:.. jl ...s:....~ .).) l.. 0i .)~ J ("LA;; 'IS.)L...... J IS~ 1St.. ~ ..;...,;....$

J ~~

Ph

.).) r..s.)l-.. ,

....,:.A b.)~

.).J ~ ...:.......\ <.S'"'.)~ .J.;.,.- 1St.- ol.),.J , L.. 0-!--j.......

oS ~.J , ~ u-'.)~ ~ ..('L!IS.)l-..

..J:!\

.).l

IS.)I......... j\ ..}L.. "':'y.J \;

P.) r..sl..~ . .J.)b 0';".., 1..¢~ ';1 0:!1 .).J ~ ulJ':!1 J

~•

....-i-i J....:..t

....,..;;L. r..s.,.,..:.L..

...:.......\ o.J,";";1 0i ";'j.)\

..r!

O".1.,.oT "":1

.)\j' j\ 'cf...,l- ~ ~ (,.F"L\ ........ ~t:;

...::.......\ dl:! U""~I ".s.)>>~ ..:Jl:!1 .).) ..::.......\ IS.J"; "! ."..-;- ~->l:; b..,;....$ r..s~ .)\j' ...J:,...... ":,,l:S' 0:!1 <~ .).) ..,b:o 09~9 "t. ,,;..... " v-1J.1 "t.,,,, b 4,p...,i .)i Jl,. y •• J"J.;>.s oi IS........ .)l!i .).J ........ ~ ....... U""\..;.. r..sL. ~:,...J ....L:S' ..J..:!\ .).J S uT ~ ....:.Ho:! r..s ........ r..sL. o ........,....,..tT :,;. s~ r..sL. ~ , L. ~ ,.J.)y... "r ~ ~ \).s:.!.i


~~ (.jL!..:. ~,,> 4.S ...r...>j I f

r-',)

1.1 '1S.jS.r IS'-:--i l:i ......,....&.. j\ .(.jL:.w......

ifLl ,r. r11.,)~ 1Sy..... -' 1S..;S.i 1.$<- .-. ~~ '''~~.1Y.1~ ~ I.; ",,.Y ul.1"~ ISY\~ 1Sl.....>...... ~ ,1,) l. .~ -' l. ~ .~.,......:. U""LI .,,:. ~l. V1

'-:'~

-' ..$Z

":'~J ~

. ..:.......\


JL... .),J l.A.>':!\ .:.Wu.... ,J~ (.5~ ..:.....:JW Lb ~ (.5.)L.S.:- .J L... ~I.....,;...:.- .J L... u->\~ lS.)l..i..S'.....-:- .d.)L!.:.:.1 (.5L... ~) .,J~ 0,J,r-$ ~ jl .~~ .J ~ .:$1."... .J l.o~b wl~L... .J wlA.1.... j\ ~ ~(.5.)ts:.- ~.,J~ -...L.L.-;.<&ali .;,!,.I' _ iJ:!1 ':'~,J ~:"..;. .,J)..:......,J ·~!.. I':!I .:.......j...: i>.)~ .),J lS\ o~J io.)W .)L:.:.:.I ~ ~ (..S"':"'.)l;.. .J ~I....>":!I ~...I":' 0 1""",,,L:. .J w\S'.;...;.........y 'wl~.J~ jI (.5.)\......:. ~ .),J L:5 01.) .J ...:.~ )$ .)l.!.:.:.1 .),J I.) "-'i .;,~, l; .;..:.;....~ wT ul.).J~ 0.J...$ .';";"",J lS.)l:! wl....>":!1 if~1 .J ~...)l:; ,~~ ~L.. io.)~ ,JL:.....I .J u-'I~I ~.....-:- U"'L..:...:. wL:.....~ 'w~ ~I .:.~ ,rS,J (.51.. 0-'1.".,..:..:.... .J....J.....• .),J v1,ri- u-::.-:;"", • 4:o1~ ol!..!.:.b .),J U"""'Wwl:.....~ (.5.)1S'....... ~ ,;. JL.......... ju.T.).J 4S,J.J-! .~I.,.I":!\ .:.W~ t..:...:..) .).J j\.:- wbl:.....1 w~."r:S,J .,J.."...!o0"" .)1jS'~ ~1.., O~ 0l!..!.:.\,J .J u1.~\ .:.Wlb. ,J~ .J ~..:....u.. ,~Ij (.51.... (.5.)(;.,..' (.51..,J.).Jl:-,J ~.)~ "-! ,Jy.. D,r:... o-'l...~.... .),J 01......... ,..;..,.!, ,Jl~1 ~\ w~j ~ ..s ~I.".,..:..:.... 0:!\ J-I u.:-- .~\,J.r. «'_~..hL. lSI 0.J~ .:..)"........ ~ 'wSL .rS,J tSl. ....;...J~ .J .)\;T ...:-""""; .J (...L;. ~.;.;.) ~ .. ..;....!. ........ \y.. ~ vl....>":!\ .:.Wu.... ,J~ lS"...... j\ ~ 'lS.)L..>1 L.)I~ ~ ~ •.;,L;;...j~ .;,~ yl:S' .)l.!.:.:.1 ~ _ ~ ,~I L..",.::u j\ (.5\ ... ...l.A.. ~ ..I.......... tS~1 ~",,--I .J (.5.lIj~ ~W ~...)l:; ~j .),J ,J~".. lSL.. ~L....... ..i1~...I":' ...... 4- .J ..:rJ",u 01.) .).l i~ ..;1~ (.5l. .... l.J':' jl lSI ~wl. (.51.......:...$ <!"'~ "-! ~ ,wl....>":!! .:.Wu.... ,J~ ';'~'.J,J Vi J'-' ..;....!. ~b~ •....",;.jb~ 0"" y)lzl jl ~ (.5"- JL.. .),J vl.,.l":!l .),J '(' " f / , r Vr)

~.j,$


TV •

......•4..S• ....l:S I.J":! . I . .l~

t-'..Jl; i>.)~ .F' .,\

t.,S'\.a.l')Jt.:.....l J

1St..

J ~~

JL.

~..i..S'

rli

J.}

.)L..:......

~_.)

~

..:..I.)\...!.z\ .,)\ (tr6V-tr,")

~ (.51 ..... ..J..O... ~ .. I........ J ,~I

)\.:r ~.,$

(5\ ~~ tSJl- ...I-o!. ~ '01....~1 ul» ..::...y .).l ~I-,~ J.l 0" ..::-1 v'1->:!1 ul,)<u ~l'1 0) ,j~ ~) .).l ~ j\~..r. 0""':;" .,)~ "~.) 'i"4- "-! vi.,..!1 vL) 0 L )L... IS.>'"")\ ,roo U,) j;1.,' u-".JJ"'! )\

fJ

.........T ~ ~1

.).:J

~

ul.. .:!\

.F'

0l:.) ,j~ ~ .b..H...... ($L.. .... l:. 0-::!T

v;.1.,J

J

...:.......1 In the Eye ofStocmJ [~.P 0l:.) J Women in EDle ....l:$"J.l J~I _ ~.,.:;

.l';,J-"

,.)~ J..~ ~ .~I

jl:r (5).:....1........."

...:....Job I>.).,;-S If.'\.:ijl:- ~J~ ..:.~ jl <S.)~ 'A,j~ j\ lU,)

lSI.. Uyl.S

J

c..f:..;' J

J

.).l

~ ~ [uU)o. J,) J

.).J]

wJ..$ ;\.,,3 0~

~~b ,.;SIr jl(S.Jw .;.,~.) ~

o~\.) 0) u~ ~I J OL.;j .;..L.JLb... j5..,r" 't..r-~T ~I ~ j\

"';."A-

o~b '~.r! .. ~b t;~')J\..;...

:,S"r ,~T ..,.J

.).l

~~I.S

ul..>":!1 ...L..';' 01)~J.) u.,.:;1.S 'u-'I..>":!I U .. a ... ..:..:... ~I .u."l.:i ~.)~ "u:.:.:.b jl.:r- •~L. 0~ .. lL!.>b .J.' u-'-WI~ ~ uL.jL. ~ . ~IJ j . l <.S4~

J.l

'ul->:!'

.)oJ

0) ,j~ "J~

.).l .:,.;.

J .l"";" .... l:5 J,}

. .)..,5 A.>":!\ ~4 .)~ ul:.)

..;S......

u.,s.l ~ "iLl

''''''f

0 ........1 .. ~b

J.l

1.Su.,;.,...:.5 .)\ 0.)

ul~J~

.).l

0)

..:;~ J

~I "J~

.).J

u->JI

~I~ IS'...........T~

....L....;,. v-'I...,o..:S -

~L:.:-.F' '0)~' .. .. ~\ ~ I.S~I

J

..:,..........:.,;u...L J ..:,..........:. JI.:.,j jI (.5)-..:. ,..w. .;IjS~ ..;~ 0.9\:..9,)~1 O)~ ),) J ..L,)~ ":"s."..!o v-'I.,.&.:S ~I ,;') u~ u.,s'L.$ ,~b.r. ~ ": lS"LI t"1~ J r LI ),) 0.) (MESA) "~';Jl;... .:..Wlk.. ~I ~':IL... U"'~\ Y _ ' 'I ~,Jif~ 'I",:"L...L...,)~J 'I C ..:....:.b..:..S...-• ,,"jto.i ,)\...;.,. 1,;~ .,

J\.....

~I;.

is,,...

.)1

.u

~

.u if-)'L.;..

U:!I ),)

,,)~ ,;I.;.S'~

J,;T ~,)~ JijS...-:' UJ\.;; c.,)~ o~b is'L... ~...,J J

U.)'

~J.S

·01.r.!1 ,),) ~ t....~ . o,)~ ,;') ~I' ,-' ...... \.j u.r..~ 'I 1 ' L...... o' J loJW , ,); ........ r~ r,), )~. .~i\ . . ....,I.S'......s..:..S..,....• 't.... ~..,J ifJ')~')' ~L;~ ,),) ,~ J.S JL. ~,)JI J') _

.)1

,.;...!.

,).:I

lo';~ J')

j\ ~ 4..oL...-:'

,(..S"':!L:-kl.:-k

v-:---- ),)

4..oL

:?,r' ),)

o~\,) ),) ~I .:..~,)\

,,)~ ')\.1":!1 ~G:...... •,-:,.,.s. .)1 0~1.1":!1

,)~ is.,.....

')L:....I

.~

t.s-'L:.> .....~

,.;...!. ~US' O •J l..;" ''": :JLl...;... , !", ~


'VI

"! "H: JL .p 1,.,..:S".) UL..;

~IZ. vl~ ~ ~.) SJY"';' ,,~b

v-...rr. ~ 01"r.!1 ..;..Wlla..

.)~ i>~~ _

..,.:S.) tlL.; u--J.r. 0;"'-, ~ ...::...J.,,$ ~ ~.) ::l::-1

oS \.) ' u-'I.,r.l ~I.Z l:- 0f .I..~) ~ lS~ 01.)J') .),) ~ <.f"'J.r. ~ .. I,; j1 01.r.!1 ..:.Wlk.. ..;.j~ "1 ..s...s ...,1.1.;.. ~ .)y. O~.) 0~l: "! ,..:......1 o~L. .....:>l:...:.t.. ~LS .;$ '.S~ 01.)).) ~ ~j .),) tS.)~1 J v.--"'" J')

."b ;1"'; ~

,).)y


IN THE EYE OF THE STORM Women in Post-Revolutionary Iran

Edited by

MAHNAZ AFKHAMI

,nd

ERIKA FRIEDL

Syracuse University Press 1994


_\,,~ '~A~1 ~J~\;S' ~IJ , ~." "I 1S'....v'~ ~L....I _

.,.,. .:. ; .v!S' ·J.,....rLo ~L:.~.J.1i .,s' ~ ........... ....r.1..,-. ~1 ~

_

-\ rvr •..;.....J,; .,)~

·u.......:J

.t~~44

'''';111'- .",.... ...;,.....rr.,) ....4 IS"""

."t:.,.r tw."l,t -

_\ rvr .l:.'i.,.. _,rvr . .,)6..:;1

0U.,r

..... ~ '[01~ .~....c;r..;:.r. 'J)'; .uL;:I..J..3.-..JS I.....j_

• • • -~IJ • ""V1" ~~ 'u-'...J~ .\ 1"V1"

.01...,..:; .\l"V'l'

~1 _ lS.,)

,r

JL.. ,,;tU',.,...._ lS") ,,~~ o,;W 'r-.,)~ JL..,; .JU';~ ,\'1'-\. lSU, ..,;W ,!'""'.,)}y JL. ... ~r _ 0)1.-.:.. ('r"

.( ~.,.....) ':i~T • \ l"Vl" -01~

Jlr. 'I"T" o,;W ....ur _

.\rvr ).,.......,.-:. .Af

0';1.-.:. •....or_

J ~.,)JJ""; \A o).....!. 'rJ~ JL. .,;tV.~lJ ,\rvr .. L..(. P ,\·A o,;W,~ JL. '.H.-.:.....,5 , \ rvr y....;s .rA oJ\.....!. ,,;tlWWf .;,Li; ur/llAi, ~ ~ '.;.lj,.~ _ _0 1...,..:; ,\ l"Vl" 0Y J ....-r 'F oJW .!'""'.,),;~ JL. •..;.;,." r-' _0 1...,..:;

.. L.,;~I J

.\ rvr

uY .,.

~.,),;1

o,;W 'l""""'.,)jIJ.,)

JL..

.~~I.I" ,;tl,,;.:.i.J.i j,S"1'" ~L.. _ .( ~~lS") ~~,;

-~IJ , \l"Vl" .. L.~l.\yf

,\rVr

oJW ,!,"",.)..:,.:.l.!. JL...,~ 1,.Jt: -


yv.

••• -James A. Haught. Holy Terrors; An Wustrated History of Religious

Murder and Madness, New York, Prometheus House, 1990. _____ • Holy Hatred; Religious Conflicts of the 90s, New York,

Prometheus, 1995.

Shaul Shaked, Dualism in Transfonnation; Varieties of Religion in

5asanian Iran, London, School of Oriental and African Studies, 1994. -Augustus Richard Norton, ed., Civil Society in the Middle East. YoU, New York, E. J. Brill, 1995) - u. V. Melzer and V. R. V. Rosenzweig. Rumi. Hie isl

Wei"

liebt rulein.

Graz, Leykam, 1994.

- Farideh Tehrani, Negligence and Chaos; Bibliographical Access to Persian-Language Materials in the United States, Metuchen, N J"

The

Scarecrow Press, 1991. -Said Amir Arjomand, ed., The Political Dimensions of Religion, Albany,

N. Y., SUNY Press, 1993. -Kenneth Katzman, The Watriours of Islam: Iran's Revolutionary Guard.

Boulder, Co., Westview Press, 1993. -Mohammad Ali Amir-MoeuJ, The Divine Guide in Early Shi'ism, Trans. by David Streight, A1bany, N. Y., SUNY Press, 1994. · Louis Massignon, HalJaj: Mystic and Manyr, abridged edition, translated, edited, and abridged by Herven Mason, Princeton, Princeton University Press,

1994. · Cameron R. Hume, The Unjted Natjons. Iran, and Jraq: How Peacemakjng Changed, Bloomington, Indiana University Press, 1994.

•••


:~-"" .:.o~

~I;..JF.!

'wl!...:.r.-- ',.oPt.:-...P

.»!oJ.Y.. L..,. J-~: )&i .r...i'~lS U""'.J.)! J ..J.i;

,jlf~ t.~: )a; .r'-'" ~ oy-I,;,):)&i J'-".~) )~,

~f5 Ii "M JI.. j~T jl .l.l...\:o\.o

~ 1 o..L.!o .r-::.:... r~ J <lAiJ ~J ~

,0 L.

.J"

.:rJ.J, ~ IV lSI;. ..,-1.;.. ..s~ ,)~l :Jo~ ..:-1 ~"'J; A .J\.!.:;ht ,.A.J;'cf oS' ..,......l.i.o) ,f4L ..:.JI~ J .\,pl) .J~I ~l.i.o ':;;,./' J (.::-1

~ <J"j

J ..,-'.... J

..,...~ I.S~

- - ,j!1

~~ ly.;1 .J~ J')

•. ~))I,,;-I ..st...JJ~ ~ ~li.o.,j!L ~ ..slr.";':';'

Par Monthly Journal P.O.Box 703 Falls Church, Virginia 22040 iSlS:......1J'1:J Y6 J~ :....-=.. .:..)I~l Tel.: 703/533-1727 velS:....".I.J)I:J n J~ :~ ..:..'i~1 jl [..11,.:.


CALENDAR CONVERSION TABLES Hijri Shamsi <Solar)-Hijri Qamari CLunar)-A.D. Gregorian Shamsi 1250-1400/Qamari 1288-1443/ A.D. 1871-2020

With a Supplement Hijri Qamari (tunar}-Gregonan Hijra 1-1288/ A.D 622-1871

BY

Ibrahim V. Pourhadi New Edition

Foundation (or Iranian Studies

1993


12

The current obstades 10 the attainment of sustained development include certain constitutionaJ and legal precepts inimical to private capital formation;

ambiguities regarding the nationaJ socioeconomic agenda; perpetual quarrels over the state role in the economy; undeveloped toca1 skills and technologies; and deficiencies in development planning. Without removing these impediments. slow growth will cootinueand the financial pressures on middle and low income classes are likely to further erode political suppon for the regime. Sooner or later, the government and people of Iran will have to decide between the objective of other-waJdly spirituality and

a puritanical life style--as advocated by the Supreme Leader--, or the goal of higher material well-being and economic prosperi[)' as promised by early revolutionaries and proclaimed in the five-year plans. And once the scope of the latter goal is dctenn ined, the task will be to find a desired balance between the levels of effICiency 'IS. equity. Given Iran's considerable natural and human rcSOW'CeS, maximum equity (or "Islamic social justice") could be obtained at certain minimum levels of income per head (i.e.â&#x20AC;˘ "shared poVMy"). Optimum efficiency, however, cannot be achieved without adopting and following the globally successful model of privatization, marlc.etization, and individual free enterprise.


II

the work force into services. Some improvement has occurred since the end of the war with Iraq in 1988. But the social objectives of the Government in regard to the alleviation of poverty and greater equity cannot be achieved unless and until productive employment is available to all those who are able and willing to work. This implies that public policies should pay greater auention to the employment implications of the growth process and of the structural reforms underway. This is even more necessary as the growth in the labor force is likely to accelerate in the next few years, Ihereby lending ID exacerbate the present imbalance between supply and demand for labor. The main purpose of this article is to assess the dimensions of the employment problem in Iran and to explore options for its alleviation. It begins by considering population and labor force trends before turning to an analysis of sevenll aspects of the employment problem. more particularly the changes in employment structure, unemployment and earnings. Some policy issues are discussed next in the light of the past experience in Iran, the likely future trends in Key variables, and the success of certain Asian countries in employment promotion. These have to do with the continuing need to reduce population growth; accelerate economic expansion through a more detennined mobilization of nationaJ resources; increase the efficiency of resource use; emphasize the development of human resources; enhance the employment intensity of growth through agricultural development and the use of more appropriate technologies; institute measures designed lO strengthen the informal sector and rromote its integration inlO the economic mainSlreaR1; and promote the employment objective more directly through labor-intensive investment in infrastructural projects.

Iran' Economy at the Crossroads Jahangir Amuzegar On the eve of its 2nd Five Year Development Plan, Iran is faced with intensified inflation, a precipitous fall in the value of local currency, unused industrial capacity, widespread underemployment, and a backlog of unpaid foreign debts. Undel- these conditions, the countty has [wo choices: (a) to change course, and follow a road toward sustained, non-inflationary, growth, or (b) to continue the current posture that promises more inflation, continued stagnation and a decline in living standards. The flrSl road requires the creation of a proper climate for full mobilization of domestic resources, and for placing the lion's share of these resources in private hands. The second road involves ignoring current politica1 and economic impediments to full-employmem growth, and following an isolationist, inward-looking, and state-dire<:ted strategy.


10

Recent Trends in Agriculture Mohmmad Gholi Majd The agricultural population of Iran has been a major beneficiary under the Islamic Republic. First, the government has placed special emphasis on agricultural development, and its pro-rural policies are reflected in the provision of eXlensive price supports and input subsidies. as weU as the rural elecuification and road construction. Second1y. the decline in the oil sector has inevitably resulted in a depreciation of the real exchange rate, of which the agricultural economy has been the main beneficiary. The agriculturaJ sector has grown by 4-5 percent per year during 1981/82-92193. Since the GOP and non-oil GOP have been stagnant, the share of agricwture in the GOP has grown from 15.2 percent in 1976 lO 26.4 percent in 1992. and its share in the non-oil GOP has grown from 26.4 percent to 33.6 percent Meanwhile. agricultural employment has

remained stable at around 3.2 million. Consequently. output pee person employed in agriculwre has grown by 5-6 percent per year. Increased productivity has been associated with impressive increases in mechanization and fenilizer use. While national per capita income has declined sharply, there has been a large increase in the per capita income of the agricultural popwalion. Thus, under the Islamic Republic there has been a large redistribution of income in favor of the agricwlural population. One wowd expect that this redistribution has resulted in a more egaJitarian overall income distribution. Apart from minor alterations that resulted from land seizures by peasanlS, the land tenure system under the Islamic Republic was governed by the 1962-71 land refonn program. Squauers eventually received ownership of land seized after the revolution, and the original owners remain to be compensated. With population growth of 3.4 percent per year, and rising per capita food intake (a result of income redistribution), food consumption has increased by 6 percent per year and has resulted in rising food imports. However, food imports constitute 10-20 percent of total imports and are not a heavy drain on the balance of payments.

Population, Labor and Employment Hamid Tabatabai and Farhad Mehran Iran's economy is confronted with a serious employment problem, manifested in double-digit rates of unemployment, low returns to labor and a massive shift of


9 of large underutilized capacity and enormous imports of imported inputs), the growth raleS declined to 3.2 pacent and 1.0 pacent in 1371 and 1372 respectively. Consequently, not only has the average annual growth of manufacturing during the Plan dropped to around 9 percent. the results clearly

demonstrate that the Iranian manufacturing sector remains increasingly dependent on imported inputs for its growth. a fact that led to its decline once the foreign exchange crisis of the last two years slowed the flow of intennediate importS. This is particularly damning for a regime that once excoriated the prerevolutionary Iranian policy makers as encouraging impon dependency. In fact. it was the long list of manufacturing units under construction or near completion in 1978: synthetic fibers, petrOchemica1s. steel, cement.. copper, aluminum, plants manufacturing capital goods. etc., that prevented higher dependency in the postrevolutionary period. Of late, and especially during the discussions leading 10 me formulation and approval of the Second Five year Plan. some planners have rekindled the old and. now, tolally discredited concept of expat pessimism. At a time when many proponents of this line of thinking have either abandoned or radically shifted their previous positions, these Iranian economists lalk about inward-looking selfreliance. While this may be a reflection of the response to the exletTlal political hostility to the regime, it is, nonetheless, disconcerting. Now that Iran has lost much of its economic strength, and is facing daunting challenges, the first order of business in putting the economy on a course to sustainable growth should be to reduce its dependence on the income and foreign exchange derived from the export of petroleum. And this calls for an expon-oriented trade and industrial policy that would act as an engine for economic growth and employment creation. The experience. accumulated ovef the last quaner century, shows that not only have the export-oriented economies, such as those of the Asian Tigers, peri"ormed much beuer, but also that the distnlmtion of income in many of these countries has imj:l"Oved over time. While the achievement of the pre-.revolutionary growth levels may appear a dream, the economy should not be doomed to a low growth path through the adoption of inward-looking policies. Iran's human resources should be trained and mobilized fOf a manufacturing sector capable of creating a place for itself in the global martet with goods of the right quality at competitive prices. This requires an export-oriented strategy that would take advantage of Iran's signiflcant natural resources for the economic advancement of the nation.


8

prostrate. Libya is a world pariah and both countries have been put under strict international sanctions. Algeria is in turmoil and on the verge of a civil war. Iran is suffering from international isolation and a deep financial crisis. Consequently. Saudi Arabia has become a kind of oil super power who can dictate OPEC policy. What is almost certain is that OPEC's share of world oil consumption wiD have risen considerably by the end of the cenmry and this will put me organization in a strong position to playa leading role in the oil market. However, most of OPEC's members will by then have reached their peak capacity. This is the case of Gabon, Algeria, Indonesia. Libya, Nigeria and Qatar. By contrast, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, UAE, Iran and Venezuela_with combined oil reserves of 700 billion barrels_would be capable of a very substantial incra\Se in their production capacity. The OPEC of the future would be a club of limited membership comprising the five original founding members (Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait and Venezuela) plus UAE that will essentially detennine OPEC's policy. Iran's oil output capacity is on the wane. With due regard for the fact that internal consumptioo is growing at a rapid rate_and barring capacity

expansion, substibltion of gas for oil in domestic consumption, or changes in the oil consumption rates_Iran's export potential will, by the end of the decade, be reduced to around 1.7 million bId. This will place the country in the position of sixth exporter in OPEC after Saudi Arabia, Iraq, Kuwait. UAE and Venezuela. However, resource-wise, Iran still has the potential to regain its rightful position within OPEC, provided it takes necessary measures to revive the oil industry, to change its international image and its relalions with OPEC Arab members, and rid iLSelf of the current state of inlemational politico-economic isolation.

The Role of Industry in Iran's Future Growth Farrokh Najrnabadi During the latter part of the war with Iraq (years 1986 to 1988) the Iranian GOP declined 00 around 80 percent of the pre-revolutionary (1977) level. The rust post-war Five Year Plan, which came into effect at the beginning of 1989, placed the industrial sector at the vanguard of the Iranian ecooomic recovery. Thus, manufacturing was 00 grow at an average annual rate of 14 percent, while its SbUCtwe would radically shift towards the production of intermediate and capital goods. The emphasis on the export of manufactured products also formed a cornerstone of the government's growth strategy. While the achievement of manufacnuing growth was reasonably on track during the rust three years of the Plan (almost totally due to the existence


7 oil exports has by no means diminished since the revolution. the govemment is not in a position to reverse the downward trend in revenues per person. The aging oil fields and rising domestic cocuumptioo are serious inlernal consuaims to raising exports. In addition, there are some external constraints that did not exist before me revolution: OPEC quotas, a more competitive oil market in which OPEC has much less influence, and an unfavorable international political climate. Together. these prevent Iran from expanding exp::lrts or raising the price of oil. The government has worked hard to reverse lhe decline in production capacity dwing the 1980's. About $10 billion was spent during the First Five Year Plan (1989-93) and capacity was raised to about 4.2 minion barrels per day. Much of this gain in capacity is in danger of being swaUowed up by domestic conswnption that, thanks to exuemely low termed-products prices. has been increasing at 6% per year, twice the rate of the increase in population. The natwal gas sector did not play much of a role in Iran's economy before the revolution. but it is now lIle linchpin of the nation's energy futW'e. The expansion of the pipeline network in the country has increased access to narural gas for domestic conswners. While so far it has only slowed down the growth of refmed products, it bas the potential of allowing Iran's oil exports to go up by one third. Furthennore, maintaining oil production capacily at its current level, requires reinjection of gas into the oil fields. The government also faces political and fmancial barriers to the implementation of its hydrocarbon programs. Development of Iran's giant gas fields in the Persian Gulf requires both financial and technical participation of multinational oil companies. While Iran appears to have solved certain domestic objections~-constitutiona1 and otherwise--to such panicipation, the international climate remains unfavorable.

Iran and OPEC Parviz Mina Never in the 20th century have oil prices been so volatile as during the last two years since OPEC put an end to the unilateral pricing of oil by the major international oil companies. During the 1970's OPEC was dominated by three leading members, Saudi Arabia, Iran and Iraq, who sauggled for a balance of power. There was: a time when the barrelage weight of Saudi Arabia was balanced or even overridden by the political clout of other regional OPEC players, such as: Iran, in particular, Iraq, A1geria, and even Libya Since the two Persian Gulf wars, the whole politico-economic balance has changed. Iraq is


6

Private Sector and Domestic Investment' Amir Baqer Madani Following the sweep of privatization fever around the world. Iran's rU'St Development Plan encouraged private sector participation in rebuilding the COWltry'S war-damaged economy in the hope of creating new industries. increasing employment, and expanding non-oil export. However, when the fiveyear plan came to a close in March 1994. none of these objectives was obtained. and the coumry became ever more dependent on impons of consumu and processed goods. The question is why has domestic private investment been a

ia88ard? The answers may be found in a number of deep-rooted impediments to productive private ventures such as the oppressive nature of the countries political order, the great profitability of trade and brokerage activities compared to long-tenn investments; bureaucratic tangles and administrative corruption; ever-changing and unstable rules and regulations; ambiguities regarding private ownership and enterprise; eXlra-legaJ actions by cenain governmental or parastat.al organizations; paucity of statistics and information concerning new opportunities and economic trends; timid and inappropriate research; and. Fmally. me deficiencies of me Tehran StoCk Exchange as an intended vehicle for privatization and the spread of private industrial ownership. What is cenain is that Iran's current economic problems cannot be alleviated without the active, sustained, and dynamic participation of the private sector. This participation, however, would hinge on such factors as bureaucratic refonns, private ownership guarantees, access to impartial courts of law, supportive monetary and fiscal JXllicies. and availability of pertinent information.

Oil and Gas After the Revolution Djavad Salehi-Isfahani This paper discusses Iran's oil and gas sector since the revolution. For a country with 5 percent of the world's oil and 14 percent of the natural gas reserves. Iran is not likely to run OUt of hydrocarbons any time soon. But at present Iran has to make do with only about one-tenth of oil revenues per capita in real tenns compared to the boom years of me 1970路s. While the country's dependence on

*Abstract prepared by Iran Nameh


5

the Second Five-Year Economic, Social and Cultural Development Plan (covering the period 1995196-1999nOOO) which has been recently approved by the MajIis (The Consultative Assembly of the Islamic Republic). The emphasis of the paper will be on the government's slabilization and liberalization programs, ralher than the structural details of the plans. The paper argues that after many years of revolutionary upheaval and war, the First Five-Year Plan

provided Mr. Rafsanjani's govemmcm with an important opponunily for regeneration of Iran's war-damaged and ailing economy. It also provided the government with a reasonably cohesive framework for the formulation and implementation of badly needed reforms of me trade and foreign exchange systems. The Plan's growth objectives were, however, rather ambitious and anempts at achieving them have led to substantial balance of payments deficits and. given Iran's tmfavorable internationa1 position, have created serious external financing difficulties for the government 'These developments have been further exacerbated by hasty and bad1y-timed moves towards unification of the cJtchange rate. In consequence, the pace of economic growth has slowed down considerably, inflation has rea::hed new heights and is still rising and the economy is facing the daunting task of servicing and repaying large foreign debts. Faced with these difficulties, over the past year important steps have been taken by the government to stabilize the economy and alleviate the country's external financing difficulties. Foreign debts are being extended and in some cases even repaid. Foreign exchange expenditures are being reduced, foreign exchange receipts are increasing. and public expenditures are being moderated. It is, however, important to note that these policies. while essential for the stabilization of the economy. are likely to be at the expense of the real economy, and could lead to substantial loss of production and increased unemployment without necessarily resulting in a reduction of the inflation. It is therefore important that such stabilization policies are also accompanted by strict control of private and public sector credits. The control of the foreign exchange transactions, without an effective control of government expenditures and private sector credits are also likely to lead 10 a fLUther widening of the gaps that exist among the various exchange rates that are currently in effect in Iran. Unless further steps are taken by the government 10 stabilize the money and foreign exchange markets, there is a real possibility that the structural reforms and liberalization policies of the past six years may come to a haIt or even be reversed. But it seems highly unlikely that a return to the centralized and inward-looking economic policies of the 1980's will provide the answer to Iran's mounting economic problems.


4 deficit The economy experienced a period of rapid growth, but, by 1993. faced a crisis stemming from the government's inability to service its foreign debt. The response to the balance of payments difficulties and the inflationary pressures that had built up was to slow down the reforms considerably and 10 reimpose price controls and exchange and trade restrictions. The failure of the SlJ'OCrural adjustment progmm to provide the basis for sustainable growth can be auributed only paruy to the extent, timing, and internal consistency of the reforms. 1be currency devaluation was at first too liUle.

necessitating a large and disruptive adjusunem at the time of the final exchange rate unification in 1993. Concern with the impact of refonns on living standards made the government reluctant to reduce consumer subsidies significantly. even though per capita consumption was growing rapidly. In addition, wages and salaries were raised several times and a distinctly pro-worker labor law was enacted. Consequently. income distribution, which usually worsens during structural adjusnnent, improved slightly. The government privatized many puhlicly-owned finns but continued to invest heavily in new enterprises. The reduction in lhe budget deficit came mainly from lhe sale of foreign exchange at lhe new competitive and floating rates ralher than from higher tax revenues and reduced expenditures. The ineffectiveness of lhe refonns can be blamed primarily on lhe government's failure lO carry out lhe stabilization program. Unrealistic assumptions aboutlhe extent of unused capacity in lhe economy, lhe availability of foreign capiw, and the growth of non-oil exports led the government lO follow overly expansionary policies. Domestic demand grew more rapidly than planned while output failed lO reach the plan targets, causing a marked rise in lhe rate of inflation. The trade deficit was financed mostly through shan teml borrowings which eventually led lO balance of paymenlS difflCulties. The cause of the present crisis is clearly not the refonn measures but the inappropriate )X)licies that enabled the country to live beyond ilS means for a while. The im)X)sition of more controls, lO which the government has turned again, will only exacerbate the structural imbalances of the economy.

Planning and Macroeconomic Stabilization

M. Hashem Pesaran This paper presenlS an account of the main economic developmenlS in the Iranian economy over the period of the First Five- Year Economic, Social and Cultural Development Plan (198919Q-.1993fl4) of the Islamic Republic, provides an overall evaluation and examines the objectives and economic rationales behind


An Evaluation of Iran's First Development Plan

and Challenges Facing the Second Plan Hooshang Amirahmadi This paper examines the results of the Islamic Republic of Iran's First Economic, Social and Cultural Development Plan (1989路1993),including a discussion of the main conuibuting factol'S. It also offers a prospective assessment of what the Second Plan (1994-1998) might achieve. given domestic and intemaLional challenges, and the lessons learned from the First Plan. The analyses demonstrate the strengths and weaknesses of the plans, shed light upon errors in JX>licy路 making and areas needing reform, and provide a realistic appraisal of the swe's capabilities in managing the ecooomy. The study employs an empiricist model, enlisting field surveys and current economic statistics, and an integrated approach to economic, JX>litical and social forces. In dissecting the chief causes of economic malaise, the paper distinguishes between two levels of obstacles: factors relating lO vision and implementation of the plans, and the deeply entrenched structural-instiwtional problems that cripple the economy in the long run. The First Pian receives a mixed, though predominantly negative review. The prospects for the success of the Second Plan remain gloomy, unless the country's politico.economic culture is changed and its foreign policy takes a more realistic rum.

The Fate of the Structural Adjustment Program Vahid Nowshirvani After the cease-fire with Iraq in 1968, when its economy was in the worst state since the revolution, Iran began a series of economic refonns which later were consolidated in a structural adjustment program within the context of the first five year plan. These refonns included easing price controls, liberalizing foreign trade, instituting a unified foreign exchange rate, reducing government controls on the banking sector, privatizing some state enterprises. and cuning the budget


ENCYCLOPAEDIA IRANICA

~ I I J...o L:...!..; I~ -'f.. ••' .,.u... .....

Volume VII Fascicle 1: Dfi.RA(B)I- Dasrur ai-Mazel

Mazda Publishers P. O. Box 2603 Costa Mesa. CA 92626 U. S.A. Tel; (714) 751· 5252


Contents

Iran Nameh Vol. XIII ,Nos. 1-2, Winter & Spring 1995

Special Issue On Iran'. Economy Penian: Articles Book Reviews

English:

An Evaluation of Iran's First Development Plan and Challenges Facing the Second Plan f100shang Amirahmadi

The Fate of the Structural Adjustment Program Vahid Nowshirvani

Planning and Macroeconomic Stabilization M. Hashem Pesaran

Private Sector and Domestic Investment Amir Baqer Madani

Oil and Gas After the Revolution Djavad Salehi-Isfahani

Iran and OPEC

Parviz Mina

The Role of Industrv in Iran's Future Growth Farrokh Najmabadi

Recent Trends in Agriculture Mohammad G~oli Majd

Population, Labor and Employment

Hamid Tabatabai and Farhad Mehran

Iran's Economy at the Crossroads Jahangir Muzegar


A Pel'lilJl Journal of lran;1Il1 Srudies Published by /lIe Foundation for lranlllll Srudic$

Advisory Board:

Editorial Board (Vol. XIII): Shahrokh Meskoob Jahangir Amuzegar Farhad Kv..emi Book Review Editor: Seyyed VaH Reza. Nasr Managing Editor: Honnoz Hekmat

Gholam Rez.a Afkhami Ahmad Ashraf Guilty Azarpay Simin Behbahani Peter J. Chelkowsk.i

Farhad Kazemi Gilbert Lazar M. OJ. Mahdjoub Seyyed Hossein Nasr Khaliq Ahmad Nizami Hashem Pesaran

Richard N. Frye

Bazar Saber

Ali Banuazizi

Willam L. Hanaway Jr. Roger M. Savory Ahmad Karimi-Hakkak Oaryush Shayegau

,...,.tcII """,..

The FourKbuon fo, le'n,on S'UdLCi " • n<)n.proru. """ ·poh",:.1. .....""",,"'" ~"d olodtnl.d '" 'he "ud)·. pm""',ioo and "f d•• , ..,lIura.i hemal:<' of Iran

""Ie"""",,,,,,

Th~ ~""t<bl"'" IJ cUuir~d IS'

XcfIOll (JO/) (~) (.11 , ..,:anlUrl<l<l IInder the inrernJI Rc.'n~r s.-,.,i<;c C"t/c

The views upt'HMd In the .tIc," .e those of It.. aulhoB .nd do not nec ....rlly .-fleel the vi.wI 01 the Joum.1. An ronllLhUIIOn, ."d co.-respondenn: "'oul" t>c ."",._,1 W: Edilor .Ir." Nameh 4:>43 Montgomcry Avc .. SULlC 2m Bethesda, MD 20814. U.s A

Telephone: (301}657-1990 lIm N_b is copyriShled 1994 by Ihe Founda,ion fnf Ifln,an Slu",n Rcquc~(S

for p"rmi.. ion to rept'"' more (hln short quotali<>ru ~hould ~ .ddrn~d to (he [dLlUr

Annual .ubllCrlpllon '.'n (4 I..un) ... $35.00 lor Indlv ldu.ll. S20.(I(}fOf .tud....., .00 IOf ,qUhstlon •.

,55.00

The price ,no::l~ po$Ille Ln 'he U.S For forei&<> mail! nc add S680for .urf""", ",.. I. For ajrm~il add SI2.UU for C.nadl. S22.OO fo r Europe. and S29.W for " ... Ind Afnco.


FOUND~TION

FOR

IR~NI~N

STUDIE:S

OratU A Persian Jo urnal of Iranian Studies

SPECIAL ISSU E ON IRAN's ECONOMY Guest Editor: l uhangir Amuzegar

An Evaluation of Iran's First Development Plan and Challenges Facing the Second Plan Hooshang Amirahmadi

The Fate of the Structu ral Adjustment Program Va hid Nowshirvani

Planning and Mac roeconomic Stabilization

M. Hashem Pesaran

Private Sector and Domestic Investment Amir Baqer Madani

Oil and Gas After the Revolution Djavad Salehi-Isfahan ;

Iran and OPEC

Parviz Min;i

The Role of Industry in Iran's Future Growth Farrokh Najmabadi

Recent Trends in Agriculture Mohammad Ohol; Majd

Population, Labo r and Employment Hamid Tabawbai and Farhud Mehran

Iran's Economy at the Crossroads Jahangir Am uzeg,Jr

Vol. XIII , Nos. 1-2. Winter and Spring 1995

Iran Nameh, Vol. 13, N.1-2 (Winter & Spring 1994) y13n1&2 whole issue  

۱۳۷۵سال سیزدهم ، شمارۀ ۱، زمستان ۱۳۷۴، بهار Published regularly since 1982 Editor-in-Chief: Mohamad Tavakoli-Targhi Foundation for Iran...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you