Page 1

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009


Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke

Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke, 2008–2011). NÄKY-hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke, jota Jyvälän Setlementti ry Jyväskylästä hallinnoi. Hankkeen tavoitteena on tuoda setlementeissä tehtävän työn näkymättömät tulokset näkyviksi. Vuonna 2008 hankkeeseen liittyi Jyvälän lisäksi neljä Setlementtiä: Puijola, Ukonhattu, Lievestuorela ja Koskela. Toimitus: Anne Siekkinen. Graafinen suunnittelu ja taitto: Kalle Parkkonen. Jyväskylän ammattiopiston paino 2010.

Lievestuoreen Setlementti

2


Toiminnanjohtajan tervehdys

Ukonhatun toiminta painottuu erityisryhmien asumis- ja asumisen tukipalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen.Asiakkaiden hyvinvointi ja asiakaslähtöinen toiminta ovat palvelun tuottamisen ydintä. Palvelukodeilla tehdään työtä asiakkaan kotona, ammatillisesti ja tavoitteellisesti.

Menetelmän oppiminen on ollut työlästä ja vaivalloista. SoT-maailma on ollut kuin uusi opittava kieli. Oikeiden ja oleellisten tavoitteiden määritteleminen ei ole sujunut leikiten, puhumattakaan sopivien indikaattoreiden löytymisestä. Vuoden 2010 budjetin laadinnassa otamme opiksemme tämän vuoden kömmähdyksistä.

Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen ja paikallisten hyvinvointipalveluiden täydentämi- Uuden luominen on usein vaivalloista. Kaikesnen tuottamalla korkealaatuisia palveluita on ta haasteellisuudestaan huolimatta luotamme yksi Ukonhatun toiminnallisista strategioista. menetelmän pystyvän tekemään näkymättömän näkyväksi. Esimerkkinä mainittakoon, että Niin palvelutuotannossa kuin kohtaamispaik- palvelukodeilla tehtiin vuonna 2009 yli 1000 kojen arjen tilanteissa tavoitteena on ollut tuntia periaatteessa julkiselle terveydenhuoledistää ihmisten selviytymistä elämäntilantei- lolle kuuluvia terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Sairaanhoitajan keskipalkakden ja toimintaympäristön muutoksissa. si muutettuna se toi säästöä yhteiskunnalOlemme Ukonhatussa kehittäneet toimin- le runsaat 18 000 €. Ihmistyössä näkyväksi taamme ja tehneet laatutyötä lähes koko tekeminen tarkoittaisi paljon välittämistä ja 2000-luvun. Näkymättömien tulosten nä- hoivaa, SoT-maailmassa paljon oman työmkyville saaminen oli liikkeellepanevin voima, me pohdintaa ja kehittämistä pintaa syvemkun päätimme lähteä mukaan setlementtien mältä, jotta ydin löytyisi. yhteiseen sosiaalisen tilinpidon hankkeeseen. Toivommekin SoT-menetelmän tukevan ja täy- Eteenpäin, hyvillä mielin. dentävän tekemäämme laatutyötä. Eija Teerineva toiminnanjohtaja

3


Setlementti Ukonhattu ry 1. Lyhyt historia ja katsaus Setlementti Ukonhattu ry perustettiin vuonna 1995.Yhdistys toimii Suomen Setlementtiliiton jäsenjärjestönä. Ukonhatun toiminta käynnistyi vapaaehtoistoiminnan organisoinnista ja koordinoinnista tiiviissä yhteistyössä ev.lut.seurakunnan ja kunnan kanssa. Mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten avopalveluiden kehittäminen käynnisti asumispalveluiden tuotannon vuonna 2000. Kuluneena vuonna Ukonhattu tuotti asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille kolmessa palvelukodissa. Kuntouttavassa päivätoiminnassa kävi palvelukotien asukkaiden lisäksi myös muualla asuvia asiakkaita. Palvelukodeissa on asumispalvelupaikkoja 75, tukiasukaspaikkoja 5 ja kriisiasunto.Vapaaehtoisia toimijoita on mukana 103 (12/2009). Kymmenen kuntaa osti asumis-

4

palveluita vuonna 2009. Ukonhattu tuottaa myös tuki- ja kriisiasumista. Asumispalveluiden käyttöaste oli vuoden lopussa lähes 100%. Toiminnan rahoitus tuli pääasiassa palvelutuotannosta. Vuonna 2009 saimme Raha-automaatti – yhdistyksen rahoitusta lisäksi kuntouttavan päivätoiminnan hankkeeseen.

2. Sijainti Ukonhattu toimii Leppävirralla. Kimppatalon palvelukoti ja Karpalokoti sijaitsevat taajamassa, aivan keskustan läheisyydessä. Nikkilänmäen palvelukoti sijaitsee hieman kauempana, matkaa taajamaan on noin 5 km. Keskuskeittiö sijaitsee entisen ammattikoulun tiloissa.Arkikeskus Pellava on keskustassa ja Koskikammari Sorsakosken kylässä. Ukonhatun hallinto toimii Kimppatalon palvelukodilla. Päivätoiminnan tilat, tukiasunnot sekä kriisiasunto ovat Karpalokodilla.

3. Hallitus, johto ja henkilöstö Toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, hallituksen puheenjohtajana toimii Raili Laitinen. Hallinnollista yhteistyötä tehdään Kuopion Setlementti Puijolan kanssa, Ukonhatulla ja Puijolalla on yhteinen toiminnanjohtaja. Palvelukotien operatiivisesta toiminnasta vastaa palvelukotien johtaja Johanna Kärkkäinen. Palvelukotien työtiimit työskentelevät vastuuohjaajien johdolla. Ukonhatulla oli keskimäärin 69 työntekijää, joista suurin osa eli 61 työskenteli palvelukotien hoitotyössä. Lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskeli vuoden aikana neljä työntekijää, lisäksi kaksi oppisopimus-lähihoitajaa valmistui vuoden aikana. Palkkatuella Ukonhattuun työllistettiin kolme avustavaa työntekijää. Kesällä työllistettiin kaksi nuorta kesätöihin. Opiskelijoita, harjoittelijoita ja kuntouttavas-


sa työtoiminnassa työskenteleviä työskenteli palvelukodeilla 21 henkilöä.

lemmille asiakasryhmille. Päivätoimintaa tarjotaan myös asiakkaille, joiden koti on muualla kuin palvelukodeilla.

4. Jäsenistön kuvaus

6.3.Vapaaehtoistoiminta

Yhdistyksellä on 40 henkilöjäsentä.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa monipuolista sosiaalista pääomaa kasvattavaa kansalaisja vertaistoimintaa Arkikeskus Pellavassa ja Koskikammarissa. Kunnan nuorisotoimen tiloissa pyöritettiin pienimuotoista nuorisokahvilaa loppuvuodesta.

5. Sidosryhmät Tärkeimmät sidosryhmät ovat asumispalveluita ostavat kunnat ja niissä toimivat viranhaltijat. Leppävirran seurakunta on tärkeä sidosryhmä erityisesti vapaaehtoistoiminnassa.

6. Ukonhatun toiminnat 6.1. Asumispalvelut Asumispalveluita tuotetaan kolmella kodinomaisella palvelukodilla kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asukkailla on käytössään viihtyisä, tilava asunto tai oma huone sekä mahdollisuus viettää aikaa kodikkaissa ja valoisissa yhteisissä tiloissa. Palvelukodit sijaitsevat palveluiden lähellä, silti saamme nauttia ainutlaatuisesta luonnon rauhasta. Asiakkaan näkökulma ja tarpeet ovat keskeisellä sijalla toiminnassamme. Yhteistyössä asiakkaan, häntä hoitavan tahon sekä hänen sosiaalisen verkostonsa kanssa räätälöimme asiakkaalle yksilöllisen palvelukokonaisuuden. Hoito ja kuntoutus porrastuvat asiakkaan omien voimavarojen mukaan. Asumispalvelupaikkoja on yhteensä 73, tukiasuntoja viisi sekä yksi kriisiasunto, joka on tarkoitettu kaikille äkillistä apua tarvitseville henkilöille.

6.2. Kuntouttava päivätoiminta Monipuolista kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään mo-

6.4.Tukihenkilöja saattajapalvelu

täydentäminen tuottamalla korkealaatuisia palveluita. 2. Edistää ihmisten selviytymistä elämäntilanteiden ja toimintaympäristön muutoksissa. 3. Yhdistyksen vakaavaraisuuden turvaaminen talouden tasapainottamisen kautta. Toiminnan arvojen määrittelyssä on ollut mukana koko organisaatio. Lähtökohtana ovat setlementtityön arvot, joita on peilattu Ukonhatun toimintaan. Tavoitteena on, että arvot ohjaavat ja läpäisevät toiminnan kaikilla tasoilla.Arvoihin palataan toiminnansuunnittelu ja – arviointi vaiheessa hallituksessa, johtoryhmässä, laadunhallintaryhmässä, ohjaajapalavereissa ja asukaskokouksissa.Arvoja ja niiden läpäisevyyttä eri toiminnan tasoilla arvioidaan eri prosesseissa.

Tukihenkilö- ja saattajapalvelu on työvoimahallinnolle tuotettu palvelu, jonka tavoitteena on rohkaista, kannustaa ja tukea asiakasta osallistumaan työllistymiseen ja työkyvyn selvittämiseen liittyviin eri toimenpiteisiin. Ukonhatun arvot ovat Vuonna 2009 toimeksiantosopi- 1. Yksilön oikeuksien kunnioitmuksia oli 22 kpl, joiden myötä taminen tehtiin 68 asiakastapaamista. 2. Erilaisuuden hyväksyminen 3. Yhteisön toimiminen yksilön tukena 4. Tasa-arvoisuus 7.Visio, missio ja

arvot

”Ukonhattu on Savossa toimiva innovatiivinen, korkeatasoisia hyvinvointipalveluita tuottava yhteisö” Ukonhatun visio pohjautuu toiminnan tehtävään ja arvoihin. Henkilöstön kanssa olemme pohtineet mitä haluaisimme olla tulevaisuudessa, erityisesti sitä on pohdittu laadunhallintaryhmän strategiatyöskentelyssä. Ukonhatun toiminta-ajatuksena on parantaa ihmisten elämänlaatua, kehittää ja tuottaa monialaisia sosiaali-ja terveyspalveluita sekä toteuttaa ja edistää vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan strategiset painoalueet olivat 2009 1. Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen ja paikallisten hyvinvointipalveluiden

8. Laadunhallinta Sosiaali-ja terveyspalveluiden laatuohjelma, Social and Health Quality (SHQS), pohjautuu kansainväliseen ISQua:n (International Society for Quality in Health Care) periaatteisiin, sertifiointitoimintaa eli auditointia ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin kansainvälisiin vaatimuksiin. Laatutyötä on Ukonhatussa tehty SHQS- kriteeristön mukaan. Ukonhatun toiminta on auditoitu vuosina 2006 ja 2009. Ylläpitoauditoinnit on tehty välivuosina. Viimeisin sertifikaatti myönnettiin keväällä 2009. Ulkoiset auditoinnit on suorittanut Qualitor Oy. Ukonhattu voitti vuonna 2009 myös Keski-Savon julkisten toimijoiden laatukilpailun. 5


Sosiaalinen tilinpito SoT® työkaluna tulosten ja vaikutusten arvioinnissa Suomessa kolmannen sektorin vahvistuminen, yhdistysten tehtäväkentän laajentuminen sekä myös yritysten ja julkisten organisaatioiden kiinnostus ottaa vastuuta sosiaalisista tuloksista tuo haasteita esitellä tuloksia entistä laajemmin. Taloudellisten kriteerien rinnalle kaivataan jatkuvasti myös sosiaalisia mittareita. Sosiaalinen tilinpito SoT® tarkoittaa tietylle ajanjaksolle määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja tulosten ulkoisesti tarkastettua raportointia. Se on työkalu niille organisaatioille tai yhteisöille, jotka haluavat mitata ja esittää toimintansa sosiaaliset hyödyt, tulokset ja vaikutukset säännöllisesti. SoT®-mallin juuret ovat Skotlannissa ja sen kehittäjät ovat Håkan Björk ja Tytti Siltanen, jotka ovat myös käytännössä soveltaneet sitä organisaatioiden tulosten mittaamiseen Suomessa vuodesta 2004 alkaen. Sosiaalisen tilinpidon menetelmä on vielä melko vähän käytetty Suomessa, toistaiseksi sitä on soveltanut noin 30 eri organisaatiota. Sosiaalinen tilinpito keskittyy tarkastelemaan vaikuttavuutta asioissa, joita ei ole totuttu aiemmin paljoakaan mittaamaan. Se on siksi tärkeä ja kehittyvä sosiaalisen vastuun seurannan väline.

Sosiaalisen tilinpidon prosessi Kuten taloudellinenkin kirjanpito, sosiaalinen tilinpito alkaa budjetin laadinnalla. Myös sosiaalisessa tilinpidossa tositteet kirjataan säännöllisesti kirjanpitoon. Tositemateriaali analysoidaan ja kootaan tilinpäätök6

seksi, joka tarkastetaan ulkoisen tilintarkastuksen avulla. Sosiaalinen budjetti sisältää sosiaaliset tavoitteet (101 00, 102 00 jne.) ja niiden tunnusmerkit eli indikaattorit (101 01, 101 02 jne.).Tavoitteet on ryhmitelty tililuokkiin (100 00, 200 00 jne.) Kirjanpito muodostuu tilikauden aikana säännöllisesti ja suunnitelmallisesti toteutettavista mittauksista ja muusta tiedonkeruusta. Jokaiselle indikaattorille löytyy kirjanpidosta tosite eli todiste indikaattorin toteumasta. Tilinpäätös on tilikauden aikana saavutettujen tulosten raportti, joka viestitetään sidosryhmille. Tilintarkastus on riippumaton tarkastus kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, jossa tilintarkastaja tutkii ja tarkistaa ilmoitetut tulokset ja varmistaa esitetyn tiedon. Sosiaalinen tilinpito SoT® muodostaa menetelmällisen kokonaisuuden, joka suunnittelee (sosiaaliset tavoitteet ja niiden tunnusmerkit), osallistaa (organisaation toimijat ja sidosryhmät), dokumentoi (mittausmenetelmät ja tietolähteiden tositteet), raportoi (tilinpäätös), varmistaa (tilintarkastus) ja antaa hyvän pohjan kehittää toimintaa saatujen tulosten perusteella. Vertaan mielelläni sosiaalista budjettia ja tilinpäätöstä yhdistyksissä tuttuihin dokumentteihin – toimintasuunnitelman rinnalle SoT®-prosessissa laaditaan syksyisin tulossuunnitelma (sosiaalinen budjetti) ja toimintakertomuksen rinnalle tuloskertomus (sosiaalinen tilinpäätös). Yhdistys näyttäytyy kokonaisuutena, kun toiminnan suunnittelun ja raportoinnin rinnalla ollaan

yhtä aikaa kiinnostuneita myös toiminnan tuloksista.

Tavoitteellista yhdessä tekemistä Sosiaalinen tilinpito edellyttää organisaation toimijoiden ja sen sidosryhmien kiinnostusta, mukana olemista ja sitoutumista: vapaaehtoista kiinnostusta panna itsensä likoon ilman ulkoista pakotetta tai houkutinta. Rahoittaja on kiinnostunut oman panoksensa merkityksestä ja vaikutuksesta. Organisaation henkilöstö haluaa tietää omat tuloksensa ja johtajan tulee koordinoida kokonaisuus niin, että organisaatio pääsee tuloksiinsa ja voi kehittää toimintaansa. Sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tuloksia tavoittelevalla organisaatiolla on oltava yhdessä sovitut selkeät tavoitteet ja niiden tunnusmerkit, koska vasta silloin tavoitteilla on selkeää ohjausvaikutusta työtapoihin ja johtamiseen ja vasta silloin voidaan seurata sosiaalisten tulosten saavuttamista. Sosiaalinen tilinpito antaa mahdollisuuden kokea tavoitteellista yhdessä tekemisen iloa ja saattaa”näkymättömiksi” jäävät tulokset näkyvämmiksi. Se tarjoaa erään työkalun omien tavoitteiden konkretisointiin, arvokeskusteluihin ja osuvien mittauskohteiden määrittelyyn yhteistyössä avainsidosryhmien kanssa. Sosiaalinen tilinpito on osallistavaa arviointia: kokemusten ja näkemysten vaihtoa ruokkiva kehittävä tulosten seurannan ja arvioinnin työkalu. Tytti Siltanen, Develooppi Oy Håkan Björk, CB Support Nordic


Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpito

Setlementti Ukonhatun ensimmäinen sosiaalinen tilinpäätös on valmistunut! Tilinpäätös on ajalta 1.1.–31.12.2009. Budjetin suunnittelu alkoi vuoden 2008 syksyllä, jolloin Ukonhatun laadunhallintaryhmä osallistui Jyväskylässä Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke 2008– 2011 eli kotoisammin NÄKYhankkeeseen. Budjetin suunnittelu eteni hankkeen mukaisesti ja Ukonhatun hallitus hyväksyi budjetin kokouksessaan keväällä 2009. Työssämme niin asumispalveluyksiköissä, päivätoiminnassa kuin vapaaehtoistoiminnassakin on paljon sellaisia elementtejä, jotka halusimme tuoda näkyväksi niin itsellemme, omille työntekijöillemme, omaisille sekä ennen kaikkea palvelun ostajille. Hämmästyttävää on ollut työryhmän kanssa huomata ja pohtia sitä, miten monessa toiminnassamme esimerkiksi vähennämme julkisen sektorin työtä. Tavoitteet budjettiin laadittiin käsittämään koko Ukonhatun toimintaa. Päätavoitteissa halusimme korostaa Ukonhatun arvoja, yleishyödyllisyyttä, vastuullisuutta työnantajana, osaamista ja luotettavuutta yhteistyökumppanina, hyötyä asiakkaalle sekä tuottamaamme hyötyä julkiselle sektorille. Sosiaalinen kirjanpito tukee erittäin vahvasti tekemäämme

laatutyötä ja tavoitteenamme onkin sen sitominen vielä tiiviimmäksi osaksi käytössämme olevaa SHQS-laatujärjestelmää. Tuloksia vaikuttavuudesta on kerätty vuoden 2009 aikana budjetin suunnitelman mukaisesti. Palautteen kerääminen on kuulunut toimintaamme asumispalvelujen aloittamisesta lähtien osana laatujärjestelmäämme. Mittauslähteinä käytimme mm. kyselyjä, tilastoja, kuvauksia sekä kirjallisuutta. Kuvauksia toiminnastamme pyysimme niin henkilökunnalta, asiakkailta, omaisilta kuin yhteistyökumppaneiltamme. Vastuun tietojen keräämistä on ollut laadunhallintaryhmällä, jonka jäsenet ovat osallistuneet koulutuspäiviin Jyväskylässä sekä kouluttajien tekemiin kotikäynteihin.Työryhmään ovat lisäkseni kuuluneet: toiminnanjohtaja Eija Teerineva, vastuuohjaajat Iina Ahonen, Elina Kettunen, Tuija Vehviläinen, Outi Takkunen ja Merja Issakainen sekä projektiohjaaja Paula Koponen, toimistopäällikkö Salme Arokivi ja taloussihteeri Elina Vepsäläinen. Sosiaalisen tilinpidon tilintarkastus suoritettiin osana NÄKYhanketta. Tilintarkistus tehtiin sosiaalisen tilinpidon ja hyvien tilintarkastusperiaatteiden mukaisesti. Sosiaalisen kirjanpidon myötä olemme oppineet paljon. Bud-

jettia muokattiin vuoden aikana useaan otteeseen. Sen tavoitteista ja indikaattoreista on puhuttu ja niitä on pohdittu paljon ja näin oivallettu itsekin uusia ulottuvuuksia ja merkityksiä arjen työhömme. Eniten meitä koskettivat ja puhuttelivat hyvinkin henkilökohtaisiin kokemuksiin liittyvät kuvaukset, jotka omalta osaltaan motivoivat meitä tekemään ja kehittämään työtämme. Johanna Kärkkäinen Setlementti Ukonhattu ry:n SoTkoordinaattori

7


Setlementti Ukonhattu ry:n tililuokat ja tavoitteet

100 00 UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2010............................................................... 10 101 00 Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin.......................................... 10 102 00 Yksilön oikeuksia kunnioitetaan.................................................................... 11 103 00 Ukonhatussa hyväksytään erilaisuus............................................................. 12 104 00 Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena................................................. 13 105 00 Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus.......................................................... 14 200 00 UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS...................... 15 201 00 Ukonhattu on rekisteröity yhdistys.............................................................. 15 202 00 Ukonhattu toimii yleishyödyllisesti............................................................... 15 203 00 Ukonhattu ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä............................................. 17 300 00 UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA....................... 18 301 00 Ukonhattu arvostaa ammattitaitoista henkilökuntaa................................ 18 302 00 Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin................................... 18 303 00 Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta........... 18 304 00 Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan................. 19 305 00 Ukonhatussa on tukityöpaikkoja................................................................... 19 306 00 Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella................................... 19 307 00 Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä laatutyön kautta............................................................. 20 308 00 Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen............................. 21

8


400 00 UKONHATTU ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI........................................ 22 401 00 Ukonhattu reagoi joustavasti alueellisiin tarpeisiin.................................... 22 402 00 Ukonhattu toimii innovatiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa......... 22 403 00 Ukonhattu on luotettava ja arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyökumppani......................................................... 23 404 00 Ukonhattu tuottaa korkeatasoisia palveluja................................................ 23 500 00 UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE........... 24 501 00 Mielenterveyskuntoutujien asuminen on laadukasta................................. 24 502 00 Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavuus on hyvää................................ 26 503 00 Mielenterveyskuntoutujien toiminnallisuus on hyvää............................... 27 504 00 Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää........................................................ 28 505 00 Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa....................................................... 29 600 00 UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE.................................................. 30 601 00 Ukonhattu on merkittävä työllistäjä............................................................. 30 602 00 Vähennämme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspuolen kuormitusta......................................................... 31 603 00 Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia....... 34 604 00 Toimintamme tuottaa varoja julkiselle sektorille....................................... 35 605 00 Ukonhattu kehittää pysyviä toimintamalleja ihmisen eri elämänkaaren vaiheisiin.............................................................. 36

9


100 00

UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2010 101 00

Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin 101 01

80%:lle kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä Ukonhatun arvoilla on suuri merkitys omassa työssä

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

74 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että Ukonhatun arvoilla on suuri merkitys omassa työssä. (n=52/56)

10

80 100

0

74%


102 00

Yksilön oikeuksia kunnioitetaan 102 01

70

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että yksilön oikeuksia kunnioitetaan paljon Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

40%

40 % asiakaskyselyyn vastanneista kokee että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon. (n=51/63) 102 02

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

80

62%

70

70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

100

0

61 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon. (n=36/62) 102 04

100

0

62 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon. (n=52/56) 102 03

100

0

61%

Kuvaus henkilöstä, joka kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan yksilön oikeuksia

”Yhteisö on kodinomainen yksilöä kunnioittava ja ihmisten erilaisuuden hyväksyvä. Se myös kannustaa ja vahvistaa poikaamme käyttämään niitä tietoja ja taitoja mitä hänellä on. Poikamme toiveita kuunnellaan ja ne otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Hänen tarvitsema henkilökohtainen avuntarve huomioidaan hienotunteisesti ja hyväksyvästi. Yksilönoikeus poikamme kohdalla toimii hänen erityinen avuntarve huomioiden niin hyvin kuin se on mahdollista. Mielestäni Mäkiorvokissa ja koko Ukonhatun yhteisössä yksilönoikeuden kunnioitus tulee esiin arjessa luonnollisesti ja huomaamattomasti, suurempaa numeroa asiasta tekemättä. Kaikkia kohdellaan tasavertaisina ihmisinä.” asiakkaan omainen

11


103 00

Ukonhatussa hyväksytään erilaisuus 103 01

70

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

43%

43 % asiakaskyselyyn vastanneista kokee että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon. (n=51/63) 103 02

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

80

69% 70

70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

Esimerkki henkilöstä, joka kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon

”Olen ollut Ukonhatun vapaaehtoistoiminnassa ja Kohtaamispaikka toiminnassa mukana aivan alusta saakka, 20 vuotta. Olen toiminut Kohtaamispaikan emäntänä, lähimmäispalvelu tehtävissä, myyjäisjärjestelyissä ja käsitöissä. Olen kokenut, että jokainen voi tulla toimintaan mukaan sellaisena kuin on ja erilaisuus yhdistää meitä. Joku päivä voin olla puheliaampi ja seurallisempi ja toisinaan hiljaisempi, mutta silti voin olla oma itseni. On ollut myös aikoja, jolloin elämäntilanteeni ei ole mahdollistanut osallistumistani kovinkaan paljon Kohtaamispaikan toimintaan. Minusta on ollut hirveän kiva asia, että välillä aroillekin asioille on voitu nauraa yhdessä. On ollut myös asioita, joille itkutkin ovat tulleet yhdessä. Minulle yksinäiselle, ikääntyneelle leski-ihmiselle on aivan elintärkeää, että pääsen päivittäin Pellavaan toisten seuraan.” -Nainen 81 vuotta 12

100

0

67 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon. (n=36/62) 103 04

100

0

69 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon. (n=52/56) 103 03

100

0

67%


104 00

Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena 104 01

70

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

32%

32 % asiakaskyselyyn vastanneista kokee että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonahatussa. (n=51/63) 104 02

70

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

32%

70

70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

100

0

39 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa. (n=36/62) 104 04

100

0

33 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa. (n=52/56) 104 03

100

0

39%

Esimerkki henkilöstä, joka kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa

15.12.2009 Karpalokodin asukas Marja omin sanoin: ” Hanna ( toinen asukas, kirjaajan huom. ) on ollut tähänkin asti paras auttaja huonoinakin päivinä, se jaksaa piristää, huonoinakin päivinä. Onhan täällä muitakin piristäjiä, mutt kun sit kun tulee ahistus, se tuntuu tuskalliselta. Te ootte mulle kaikki tärkeitä ihmisiä”

13


105 00

Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus 105 01

70

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

42%

42 % asiakaskyselyyn vastanneita kokee että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa. (n=51/63) 105 02

70

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

39%

70

70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

53%

Esimerkki henkilöstä, joka kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa

Tasa-arvo toteutuu Ukonhatussa Tasa-arvo on yksi niitä tärkeimpiä arvoja meillä, jotta niin asiakkaiden kuin henkilökunnan olisi turvallista ja hyvä elää palvelukodissamme. Emme ole toisiamme parempia tai huonompia vaan ihmisinä samalla viivalla. Toinen tarvitsee enemmän apua tai huomioimista kuin toinen, missä elämän tilanteessa sitten onkin. Kokonaisvaltaisesti ajateltuna mielestäni tasa-arvo toteutuu ja elää meidän yksikössämme. Maarit Kallioinen, ohjaaja, MT-yksikkö

14

100

0

53 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa. (n=36/62) 105 04

100

0

39 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa. (n=52/56) 105 03

100

0


200 00

UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS 201 00

Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin 201 01

Yhdistysrekisteriote

Setlementti Ukonhattu ry:n säännöissä toiminnan tarkoitus on määritelty yleishyödylliseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on ihmisten elämänlaadun parantaminen, monialaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden edistäminen ja kehittäminen sekä yhteiskunnallisen ja lähimmäisvastuullisen auttamistoiminnan, vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen ja edistäminen. Yhdistys toimii Suomen Setlementtiliito ry:n jäsenenä ja yhteistoiminnassa sen kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - ylläpitää voittoa tavoittelematta vapaaehtoistyön keskusta, joka välittää vapaaehtoisapua, kouluttaa vapaaehtoisia sekä toimii ihmisten kohtaamispaikkana. - tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa - pyrkii täydentämään yhteiskunnan palveluita - rakennuttaa ja ylläpitää palveluasuntoja mielenterveyskuntoutujille, vammaisille ja vanhuksille ja järjestää tarvittavia tuki-, hoito-ja hoivapalveluja omakustannushintaan

202 00

Ukonhattu toimii yleishyödyllisesti 202 01

Ukonhatun säännöissä toiminnan tarkoitus on määritelty yleishyödylliseksi

Sääntöjen mukaan ”yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.” 15


202 02

Ukonhatun toiminta vastaa sääntöjen mukaista tarkoitusta

Setlementti Ukonhatun toiminta vastasi vuonna 2009 sääntöjen mukaista tarkoitusta. Yhdistys parantaa ihmisten elämänlaatua, edistää ja kehittää monialaisten sosiaali-ja terveyspalveluiden saatavuutta tuottamalla asumispalveluita ja asumisen tukipalveluita mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille, tarjoamalla päivätoimintaa sekä kriisiasumista ja tukiasumista myös muualla asuville asiakkaille. Vapaaehtoistoimintakeskus Arkikeskus Pellavan ja Koskikammarin vapaaehtoistoiminta on ollut kaikille avointa toimintaa.

202 03

Setlementti Ukonhattu ry:llä 40 jäsentä vuonna 2009

Setlementti Ukonhattu ry:llä on 40 jäsentä 202 04

Ukonhatun toiminnassa on mukana vapaaehtoisia

Vapaaehtoistoimijoita oli 103 henkilöä (v.2009) Vapaaehtoiset olivat mukana • Ystävä- ja tukihenkilötoiminnassa vanhuksille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille • Vapaaehtoisena virkistystoiminnassa sairaalassa ja asumispalveluissa • Arkikeskus Pellavassa ja Koskikammarissa ryhmätoiminnassa ja kohtaamispaikkojen emäntänä • Ukonhatun palvelukotien kummitoiminnassa

16


203 00

Ukonhattu ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä 203 01

Ukonhattu tavoittelee tuloja voidakseen rahoittaa yleishyödyllistä toimintaansa

Ukonhattu on yleishyödyllinen yhdistys, joka tuottaa asumispalveluita ja ylläpitää vapaaehtoistoimintaa. Tavoitteena on yleishyödyllisen järjestötoiminnan kehittäminen ja määrällinen lisääminen. Vapaaehtoistoimintaa on järjestetty vuodesta 1995 alkaen ja sitä pyöritettiin kuluvana vuonna omakustanteisesti.

203 02

Ukonhatun maksamat korvaukset jäsenilleen tai toimintaan osallistuville eivät ole käypää hintatasoa korkeampia

Ukonhattu ei maksa jäsenilleen korvauksia eikä jaa osinkoa toiminnan tuotosta. Mikäli Ukonhatun jäsen on mukana esimerkiksi vapaaehtoisena toimijana Arkikeskus Pellavassa, voidaan hänelle maksaa kilometrikorvausta, valtion taksatuksen mukaisesti, mikäli tehtävän suorittaminen on vaatinut oman auton käyttöä.

17


300 00

UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

301 00

Ukonhattu arvostaa ammattitaitoista henkilökuntaa 301 01

Työsuhteista 85 % on vakituisia

Ukonhatun työsuhteista on vakituisia 88 %. 301 02

Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja

Ukonhatun keskipalkka on työehtosopimuksen mukainen.

302 00

Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin 302 01

Resurssoitu henkilökuntaa 0,6 henkilöä / asiakas

Ukonhattuun on resurssoitu henkilökuntaa 0,7 henkilöä / asiakas.

303 00

Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta 303 01

Sairauspoissaoloja keskimäärin kahdeksan päivää / henkilö vuoden aikana

Sairauspoissaoloja on keskimäärin 8,27 päivää / henkilö. 18


304 00

Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan 304 01

Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu joka yksikössä vähintään kaksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen

Jokaisessa yksikössä on tunnistettu ja toteutettu vähintään kaksi kehittämisaluetta.

305 00

Ukonhatussa on tukityöpaikkoja 305 01

Tukityöpaikkoja tarjotaan 2- 4 / vuosi

Vuonna 2009 tukityöpaikkoja oli kuusi.

306 00

Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella 306 01

Oppisopimusopiskelijoiden määrä jokaisessa yksikössä on yksi oppisopimuspaikka

Vuoden 2009 aikana oppisopimusopiskelijoita oli yhteensä viisi. Kaksi oppisopimusopiskelijaa valmistui ammattiin ja yksi uusi opiskelija aloitti opinnot. Yksiköitä, joissa on oppisopimusopiskelijoita on neljä.

19


307 00

Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä laatutyön kautta 307 01

Jokainen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laatutyöryhmään

Ukonhatun jokainen työtekijä kuuluu vähintään yhteen laatutyöryhmään. 307 02

Laaturyhmät kokoontuvat keskimäärin yhden kerran vuodessa

Jokainen laaturyhmä on kokoontunut vuoden aikana vähintään kerran. 307 03

Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön

Laatutyön kautta saatavat toimintamallit ja -ohjeet jäsentävät päivittäistä työtä, tekevät siitä laadullisesti tasaisempaa ja myös turvallisempaa. Kirjatut toimintaprosessit helpottavat työntekoa luomalla selkeät raamit eri työtoiminnoille. Jokaisessa työyksikössä on henkilö useimmista Ukonhattu ry:n laatutyöryhmistä.Tämä henkilö toimii asiantuntijana oman laatutyöryhmänsä alueelta ja jakaa tietämystään muun työryhmän käyttöön. Organisaation prosessit ovat avautuneet paljon aiempaa syvemmin laatutyön kautta ja yksittäisen työntekijänkin on helpompi hahmottaa koko organisaation kokonaistoiminta ja siihen kuuluvat toiminnot. Kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhön on kasvanut laatutyön kautta; laatutyöryhmissä oman laatualueen kehittäminen on keskeisellä sijalla.

307 04

Jokaisen yksikön vastuuohjaaja kuuluu laadunhallintaryhmään

Jokaisen yksikön vastuuohjaaja kuuluu laadunhallintaryhmään. 307 05

Laadunhallintaryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa

Laadunhallintaryhmä on kokoontunut neljä kertaa.

20


308 00

Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen 308 01

Koulutukseen on osallistunut keskimäärin 50 henkilöä vuodessa

Henkilökunnan koulutukseen on osallistunut keskimäärin 50 henkilöä. 308 02

Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen

Henkilökunnan ammatillinen osaaminen ja kehittyminen on yksi hyvän hoidon kulmakivistä. Koulutustarpeet kartoitetaan kehityskeskusteluissa. Johtamiskoulutuksiin panostettiin kuluvana vuonna. Omaehtoista kouluttautumista tuettiin työaikajärjestelyin. Asumispalveluissa kaikki ohjaajat saavat ryhmätyönohjausta.

21


400 00

UKONHATTU ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI

401 00

Ukonhattu reagoi joustavasti alueellisiin tarpeisiin 401 01

70

Kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista 70% on jonkin verran samaa mieltä tai täysin samaa mieltä

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jonkin verran eri mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jonkin verran samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

100

0

83%

83 % yhteistyökumppanikyselyyn vastanneiden mielestä Ukonhattu vastaa joustavasti alueellisiin tarpeisiin (4–5). (n=30/80)

402 00

Ukonhattu toimii innovatiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa 402 01

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jonkin verran eri mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jonkin verran samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

87 % yhteistyökumppanikyselyyn vastanneiden mielestä Ukonhatun toiminta on innovatiivista (4–5). (n=30/80)

22

70

Kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista 70% on jonkin verran samaa mieltä tai täysin samaa mieltä

100

0

87%


403 00

Ukonhattu on luotettava ja arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyökumppani 403 01

70

Kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista 70% on jonkin verran samaa mieltä tai täysin samaa mieltä

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jonkin verran eri mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jonkin verran samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

100

0

100%

Kaikkien yhteistyökumppanikyselyyn vastanneiden mielestä Ukonhattu on luotettava palveluntuottaja ja yhteistyökumppani. (4–5) (n=30/80)

404 00

Ukonhattu tuottaa korkeatasoisia palveluja. 404 01

70

70% kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista kokee palvelut korkeatasoisina

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jonkin verran eri mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jonkin verran samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

Kaikkien yhteistyökumppanikyselyyn vastanneiden mielestä Ukonhatun palvelut olevat korkeatasoisia. (n=30/80) 404 02

100

0

100%

Laatu varmistetaan auditoidulla SHQS-laadunhallintajärjestelmällä

SHQS (Social and Health Quality Service) on sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma. SHQS – laatuohjelmassa auditoinnilla tarkoitetaan arvioinnin avulla käynnistyvää organisaation sisäistä kehittämisprosessia, jossa palvelujärjestelmän rakenne ja toimivuus tarkastetaan systemaattisesti ja samalla sisäinen laadunhallintaan tähtäävä kehittämistyö. Menetelmässä arvioinnin suorittaa sekä organisaatio itse että ulkopuolinen auditointiryhmä. Ulkoisen auditoinnin perusteella on mahdollisuus saada laaduntunnustus, sen täyttäessä laaduntunnustuksen välttämättömät edellytykset.

23


500 00

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE 501 00

Mielenterveyskuntoutujien asuminen on laadukasta 501 01

Markku Salon ja Mari Kallisen Mielenterveyden keskusliiton julkaisun ”Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus”(2007) mukainen asumisindikaattori on Ukonhatussa sama kuin valtakunnan keskiarvo (13,5)

Asumisindikaattori on laskettu seuraavista tarkastelukohteista: • Ukonhatun keskimääräinen etäisyys palveluista • Ukonhatun asukkaiden huoneiden/asuntojen keskimääräinen koko • Ukonhatun huoneiden varustetaso • Ukonhatun asukaspaikkojen määrä • Ukonhatussa yhden hengen huoneessa asuvien kuntoutujien osuus Ukonhatun asumisindikaattorin keskiarvo on 17,6 / maksimipisteet 24,0.

24


501 02

70

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että asuminen Ukonhatussa on hyvää tai erittäin hyvää

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

41 % asiakaskyselyyn vastaaneista sanoo asumisensa Ukonhatussa olevan hyvää. (n=51/63) 501 03

100

0

41%

Kuvaus henkilöstä, joka kokee asumisen Ukonhatussa laadukkaana

Asuminen Ukonhatussa on laadukasta ”Asun Kimppatalossa, joka on rakennettu juuri tätä tarkoitusta varten. Rakennukset ovat kauniit samoin kuin asunnot. Minulla on oma kaunis, viihtyisä asunto, jonka olen saanut sisustaa itse. Koko pihapiiristä on tehty mahdollisimman viihtyisä. Asuminen näin ollen Kimppatalolla on erittäin laadukasta!” Nainen, 37v

501 04

Kuvaus henkilöstä, joka kokee omaisensa asumisen Ukonhatussa laadukkaana

”Talonväki otti sydämen asiakseen tyttäreni kuntoutuksen ja vuosien työn tuloksena hän on palautunut melkein ennalleen. Kiitos siitä henkilökunnalle. Talossa vallitsee kotoinen ja lämmin henki asukkaiden ja henkilökunnan kesken. Asukkaat vaikuttavat tyytyväisiltä, myös oma tyttäreni pitää Mäkiorvokkia kotinaan. Kimppatalo ei ole asukkaiden säilytyspaikka eikä heitä yritetä eristää ympäröivästä elämästä. Hyvin positiivisena seikkana pidän sitä, että asukkaita pyritään aktivoimaan jokaisen kykyjen mukaan. Asukkaat otetaan yksilöinä huomioon. Jokainen voi osallistua yhteisiin asioihin tai sitten ei. Järjestetty päivätoiminta, retket, teatterikäynnit, konsertit, toritapahtumat ym. kertovat omalta osaltaan sen, että hoitohenkilökunta haluaa auttaa asukkaita laadukkaaseen elämään. Itse olen kohta 80 v. ja varmaan vähitellen putoamassa pois tyttäreni elämästä, mutta voin rauhallisin mielin jättää hänet Kimppatalon henkilökunnan hoitoon. ” Asiakkaan omainen

25


502 00

Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavuus on hyvää 502 01

Markku Salon ja Mari Kallisen Mielenterveyden keskusliiton julkaisun ”Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus”(2007) mukainen kuntouttavuusindikaattori on Ukonhatussa valtakunnan keskiarvoa (21,9)

Ukonhatun kuntouttavuusindikaattorin keskiarvo on 35,0 / maksimipisteet 46,0. Kuntouttavuusindikaattori on laskettu seuraavista tarkastelukohteista: • Viimeisen 12 kk:n aikana asukkaiden siirtyminen omaan asuntoon (+) tai psykiatriseen sairaalahoitoon (-) (yhteenlaskettu summa) • Mielenterveyskuntoutujien osuus Ukonhatun asukkaista • Viimeisen 12 kk:n aikana psykiatrisia avopalveluita ja muita kuntoutuspalveluita käyttäneiden asukkaiden osuus • Asumisen tukipalveluiden tarjonta entisille asukkaille ja muille kuntoutujille • Asukkaiden kuntoutustoimintaan osallistuvien yhteistyötahojen määrä 502 02

Esimerkki henkilöstä, joka kuntoutunut Ukonhatun tuella

Asiakkaan kuvaus, kirjaaja vastuuohjaaja Merja Issakainen ”Mitä päivätoiminta minulle merkitsi - se oli turvasatama, viikonloput tuntuivat pitkiltä – odotin maanantaita, jolloin pääsin päivätoimintaan, toisten kanssa oli helpompi olla kuin yksin - koin tulevani nähdyksi ja olla sellainen kuin olin - ohjaajien kanssa keskustelut auttoivat aina pahimman vaiheen yli - tunne, että minusta ehkä sittenkin välitetään, tarvitsin huomiota ja sain sitä - olin ”päivähoidossa”, jonka turvin selvisin päivästä toiseen – ilman päivätoimintaa ei elämästäni olisi tullut mitään - lopulta tärkein askel paranemiselle oli oman asenteen muutos, se että opin hyväksymään sairauteni, ohjaajien kanssa käymieni keskustelujen kautta lähti ”siemen itämään” siihen suuntaan ja minua kannustettiin koko ajan Kesällä 2008 koin jo kuntoutuneeni niin, että voin lopettaa päivätoiminnassa käynnin. Lopetus tehtiin yhteisellä sopimuksella mt-neuvolan ja päivätoiminnan ohjaajan kanssa.”

26


503 00

Mielenterveyskuntoutujien toiminnallisuus on hyvää 503 01

Markku Salon ja Mari Kallisen Mielenterveyden keskusliiton julkaisun ”Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus”(2007) mukainen toiminnallisuusindikaattori on Ukonhatussa valtakunnan keskiarvoa (8,5)

Ukonhatun toiminnallisuus-indikaattorin keskiarvo on 12,0 / maksimipisteet 30,0. Toiminnallisuusindikaattori on laskettu seuraavista tarkastelukohteista: • • • • •

Asukkaiden harrastuksiin ja muuhun toimintaan osallistuminen -yhteispisteet Päivätoimintaan osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista Koulutukseen osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista Työtoimintaan osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista Järjestötoimintaan osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista 503 02

Esimerkki mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuudesta

KUVAUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PÄIVÄTOIMINNAN TOIMINNALLISUUDESTA ”Kuntouttavan päivätoiminnan puitteissa oli vuoden aikana useita toiminnallisia ryhmiä, kuntoutujien omista toiveista ja tarpeista lähtien. Kuluneen vuoden aikana tälläisiä ryhmiä ovat olleet kokkiryhmä, kädentaidot, luovat toiminnat, kuvataide, musiikki- ja elokuvaryhmä, lehtiryhmä, elämyksellinen luontopainotteinen POLKU-ryhmä, puutarharyhmä, Liikettä niveliin –ryhmä, liikuntasaliryhmä. Kussakin ryhmässä on ollut osallistujia 5 – 9 henkilöä. ” … ”Toiminnallisuuteen kuuluu myös päivätoiminnan puitteissa tehdyt konsertti-, elokuva-, näyttely- ja teatterimatkat, päiväretket, leirit, marjanpoiminta-, sienija patikkaretket, matonpesupäivät ja uintireissut, karaokeiltapäivät ja pilkkireissut. Järjestimme myös koko talon yhteisiä tapahtumia esim. vappujuhlat, kesäkauden avajaiset, myyjäiset, ”kesäolympialaiset”, itsenäisyyspäivän juhlat sekä pikkujoulut. Toimintaa toteutettiin vuosisuunnitelman mukaisesti siten että jokaiselle kuukaudelle on jokin yhteinen tapahtuma. Kuntoutujia oli aina myös mukana suunnittelemassa ja järjestämässä tätä toimintaa ja kaikki nämä ovat toivottuja ja odotettuja tapahtumia.” Merja Issakainen, mt-kuntoutujien päivätoiminta, vastuuohjaaja

27


504 00

Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää 504 01

Esimerkki kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Esimerkki kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta Päivätoiminta asettuu osaksi laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle monipuolinen ja rikas elämä. Kehitysvammaisten päivätoiminnalla pyritään ylläpitämään ja edistämään asiakkaiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti tukemalla asiakkaan itsetuntoa, itseluottamusta ja vahvuusalueita, ohjaamalla ryhmätilanteissa vuorovaikutustaitoja ja näin ylläpitämään ja edistämään sosiaalisia suhteita. Lisäksi asiakkaille tarjotaan uusia ja erilaisia elämyksiä sekä kokemuksia. Uusien asioiden kokeileminen avartaa elämänpiiriä ja tuo elämään sisältöä. Irma Lyytikäinen ja Tarja Tuovinen, kehitysvammaisten päivätoiminnan ohjaajat

504 02

Esimerkki siitä, että kehitysvammaisen omainen kokee asiakkaan toimintakyvyn pysyneen hyvänä

”Kiitän teitä kuluneesta vuodesta ja veljeni saamasta hyvästä hoidosta. Hän on siellä piristynyt ja näkee hänestä että on tyytyväinen siellä. ” asiakkaan omainen

28


505 00

Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa 505 01

Ukonhatulla on kriisiasunto

Kriisiasumistilaston mukaan kriisiasuntoa on käyttänyt kaksi asiakasta / 7 vrk. 505 02

Ukonhattu järjestää valvottuja tapaamisia

Valvottuja tapaamisia on ollut 24 kertaa. 505 03

Ukonhattu tuottaa tukihenkilö- ja saattajapalvelua

Tukihenkilö- ja saattajapalvelun sopimuksia on tehty 22 kpl.

29


600 00

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE

601 00

Ukonhattu on merkittävä työllistäjä 601 01

Ukonhattu työllistää yhteensä 55 henkilöä

Ukonhattu työllistää keskimäärin 59 henkilöä. 601 02

Kuntouttavassa työtoiminnassa viisi henkilöä

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli kuusi henkilöä 11:lla sopimuksella. 601 03

Tuetulla työllistämisellä neljä henkilöä

Neljä työntekijää on työllistetty tukirahoituksella. 601 04

Ukonhattu maksaa palkkoja 1,8 milj. euroa

Ukonhatussa on maksettu palkkoja 1 776 970 € / 2009.

30


602 00

Vähennämme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspuolen kuormitusta 602 01

Leppävirran mielenterveysneuvolan edustajat kokevat, että Ukonhattu vähentää julkisen sektorin kuormitusta paikkakunnalla

UKONHATUN TUOTTAMA HYÖTY JULKISELLE SEKTORILLE LEPPÄVIRRAN KUNNASSA MIELENTERVEYSNEUVOLAN KUVAAMANA Ukonhattu toteuttaa laaja-alaista mt- kuntoutusta ( päivätoiminta, asumispalvelut, lääkehoidon toteutus, retket ja muu virkistystoiminta , ateriapalvelut, pyykkihuolto jne.) ja tukee asiakkaan kriisitilanteissa mtneuvolan terapiaa. Tämä vähentää terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuormitusta: - lääkehoidon seuranta ja valvonta pitää voinnin tasaisena voinnin muutokseen nopea reagoiminen - päivätoiminta vähentää selkeästi mt- neuvolan terapian tarvetta vastaamalla - sosiaalisen kuntoutuksen tarpeeseen ja kriisitilanteissa tukee mt- neuvolan terapiaa - kuvaukset omalääkärille / psykiatrille esim. hoitotukien hakemisessa - mukana omalääkärin / psykiatrin vastaanotolla välittämässä arjessa näkyvää voinnin tasoa - asumispalvelut alkaen vuokrasuhteesta Karpalokodilla ympärivuorokautisesti tuettuun palveluasumiseen Ukonhattu toteuttaa palveluja usein paljon monipuolisemmin kuin mitä on maksusitoumukseen määritelty. Kokonaistaloudellisesti arvioituna toimintaa kunnan taholta on pidetty kustannusvaikuttavana vaihtoehtoisiin ratkaisuihin nähden.Kokonaisuudessaan Ukonhatun toiminta ja palvelut vähentää perusterveydenhuollon kuormitusta ja säästää myös erikoissairaanhoidon kuluissa.

Anna Maija Asikainen

Leppävirralla Mielenterveysneuvolan sairaanhoitajat Aino Kanniainen Taina Markkanen

31


602 02

Esimerkki mielenterveyskuntoutujasta, jonka tulo Ukonhatun asukkaaksi on vähentänyt julkisen sektorin kuormitusta

”…Masennuin niin että halusin kuolla.Yhtenä maanantaina otin koko dosetillisen lääkkeitä ja huuhtelin ne kurkusta alas viinalla. Silloin tuli hätä. Soitin 112. Veivät minut ensiapuun KYS:lle vatsahuuhteluun ja selvisin. Ensiavussa olin yön yli. Aamulla toimittivat minut psykiatriselle osastolle Julkulaan. Osastolla pitivät sen verran että kuntouduin omaan asuntoon, eli n. 3-4kk. Omaan asuntoon päästyäni sama toistui 3-4 kertaa ennen kun alkoivat puhumaan tuettuun asumiseen siirtymisestä. .. …Nyt jos joutuisin täältä pois… pelottaisi. En osaisi lähteä etsimään kavereita. Tulisi turvattomuus ja kontrollin puute. Elämääni tulisi kaaos. Pian huomaisin olevani lähtökuopassa mistä olen päässyt tähän.” mies, 55v, Ukonhatun asiakas 31.12.2009

602 03

Maksettu omista varoista omalle psykiatrille 4000 € korvausta palvelusta

Kirjanpidon mukaan psykiatrille on maksettu 4125 € palvelusta. 602 04

Kuvaus siitä, miten oma psykiatri vähentää julkisen sektorin kuormitusta

”…Jos Ukonhatulla ei olisi omaa psykiatria, olisimme vuoden 2009 aikana joutuneet ottamaan lähes kuukausittain yhteyttä julkisen sektorin psykiatriin ja todennäköisesti turvautumaan sairaalahoitoon useita kertoja. Oman psykiatrin ansiosta asiakkaalla oli vain yksi sairaalahoitojakso vuoden 2009 aikana.” Elina Kettunen, vastuuohjaaja, MT-yksikkö

602 05

Jokaiseen työyksikköön kuuluu vähintään yksi sairaanhoitaja

Yksiköitä on neljä ja niissä työskentelee yhteensä yhdeksän sairaanhoitajaa.

32


602 06

Toteutamme terveyden- ja sairaanhoitoa asumispalveluyksiköissä

Vuonna 2009 suoritimme seuraavia terveydenhoidollisia toimenpiteitä: RR-perusseuranta, painon perusseuranta, influenssarokotukset ja muut injektiot Vuonna 2009 suoritimme seuraavia sairaanhoidollisia toimenpiteitä: RR-mittaus, painon mittaus, verensokerin mittaus, haavanhoito, opetus ja valistus, verikoe, säännölliset injektiot, ulostenäytteen otto, korvien huuhtelu, korvien tarkastus korvalampulla, virtsanäytteen otto, seula (esim diabetesta seulova testi), sairaanhoitajan arvio Yhteensä 5931 kpl toimenpiteitä.

602 07

Julkiselta terveydenhuollolta säästetty aika, koska toimenpiteet on tehty Ukonhatussa

Käytetty aika terveyden- ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin: - terveydenhoidollisiin toimenpiteisiin 315h 5min - sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin 743h 10min yhteensä 1058 tuntia ja 15 minuuttia

602 08

Julkiselta sektorilta säästetty raha

Julkiselta sektorilta säästetty raha. Palkat sivukuluineen. Sairaanhoitajan keskiarvopalkka julkisella sektorilla 2350,00 x 1,24 (=sivukulut)= 2914,00 = 17,34 / h Säästöä sairaanhoitajan keskipalkan mukaan 18350,07 euroa.

33


603 00

Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia 603 01

70

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän terveyttään ja hyvinvointiaan kohtalaisesti tai paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

76%

76% asiakaskyselyyn vastanneista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän terveyttään ja hyvinvointiaan (3–4). (n=51/63) 603 02

70

70% kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän omaisensa terveyttä ja hyvinvointia kohtalaisesti tai paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

100

0

91%

91% omaiskyselyyn vastanneista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt hänen omaisensa terveyttä ja hyvinvointia (3–4). (n=36/62) 603 03

100

0

70

70% kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on jonkin verran tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jonkin verran eri mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jonkin verran samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

100

0

93%

93% yhteistyökumppaneiden kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia (4–5). (n=30/80) 603 04

Esimerkki asiakkaasta, joka kokee, että Ukonhattu on edistänyt hänen terveyttään ja hyvinvointiaan

Ukonhattu on edistänyt asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia Asiakkaan kuvaus: ”Kimppatalolla asumisen tervehdyttävä vaikutus näkyy mm. siinä, että sairaalajaksoja on ollut hyvin vähän. Olen viettänyt sairaaloissa 8 pitkää vuotta ja olin täysin laitostunut, kun muutin sairaalasta Kimppatalolle. Se, että olen pystynyt asumaan täällä, on osoitus siitä, että tämä paikka edistää hyvinvointia ja auttaa tervehtymistä.” Nainen, 37v, Ukonhatun asiakas 29.12.2009 34


603 05

Esimerkki siitä, miten kriisiasuminen on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia

Ote Karpalokodin raportista, esimerkki siitä, miten kriisiasuminen on edistänyt yksilön hyvinvointia Kesäkuu 2009 Eilen illalla soitettu Leppävirran tk:sta, olisiko vapaata kriisiasumiseen K:lle. Varsinaisen kriisiasunnon ollessa varattu, K sijoitettu yöksi Hillan intervalli-huoneeseen. Kesäkuu 2009 Saunonut. Omat vaatteet pesty ja saanut lainaksi talolta vaatteita. Hyvin puhelias mies, yhteisissä tiloissa istuskellut. Soittanut poliisilaitokselle, on menossa maanantaina tekemään rikosilmoituksen pahoinpitelystä.Annettu talolta myös kännykkälaturi yöksi lainaksi.

604 00

Toimintamme tuottaa varoja julkiselle sektorille 604 01

Kunnalle maksetut vuokratuotot ja verot

Ukonhattu on maksanut Leppävirran kunnalle vuonna 2009: Kiinteistövuokrat 165 005,85 € Tonttivuokrat 5 356,00 € Kiinteistövero 6 858,64 € Yhteensä 177 220,49 € 604 02

Palkoistamme kunnittain maksetut kunnallisverot

Kunnallisveroa maksettu eri kunnille yhteensä 330 852,33e

35


605 00

Ukonhattu kehittää pysyviä toimintamalleja ihmisen eri elämänkaaren vaiheisiin 605 01

Kaksi kuvausta siitä, miten Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien projektien päättymisen jälkeen toiminta on jatkumassa tai jatkunut omalla rahoituksella

Vapaaehtoistoiminnan RAY -rahoitus päättyi vuonna 1999. Vapaaehtoistoiminta on jatkunut vuosina 2000-2009 omakustanteisesti, tiiviissä yhteistyössä Leppävirran seurakunnan kanssa. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavan päivätoiminnan RAY -rahoitus päättyi vuonna 2009. Toimintaa jatketaan omakustanteisesti.

605 02

Ukonhattu suunnittelee autismiyksikön perustamista

Ukonhatun toimintaa kehitetään paikallisesta ja alueellisesta tarpeesta käsin. Tarve autismiyksikön perustamiselle on noussut esille paikallisesti omaisten ja viranhaltijoiden taholta. Vuoden 2009 aikana Ukonhatun hallitus teki päätöksen selvittää autismiyksikön tarvetta ja perustamiskustannuksia.

36


605 03

Ukonhattu kehittää nuorisotyötä

Neuvottelut nuorisotoiminnan kehittämisestä käynnistettiin rahoittajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa vuonna 2009. Tulevan esiselvitystyön tarkoituksena on nostaa esiin nuorten omia näkemyksiä nuorisotoiminnan kehittämiseen Leppävirran kunnan alueella. Esiselvityksessä kartoitetaan myös Varkauden nuorten tarpeita taajamaalueiden ulkopuolisilla asuinalueilla sekä selvitetään Puijolan Nuorten kanssa yhteistyömahdollisuuksia. Selvitystyön tulokset tulevat olemaan pohjana Ukonhatun toiminnan laajenemiselle nuorisotyöhön maaseudun kehittämisessä ja sen kansainvälistymisessä. Kehitettävän nuorisotyön tavoitteena on pyrkiä lisäämään nuorten aktiivista osallistumista heidän omassa paikallisyhteisössään, lisätä nuorten oma-aloitteellisuutta, luovuutta, vastuuta yhteisistä asioista ja tukea kansainvälistä nuorisoalan yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa. Sekä selvitystyö että työstettävä jatkohanke toteutetaan vahvassa yhteistyössä Leppävirran kunnan, Leppävirran seurakunnan ja alueella olevien aktiivisten yhdistysten kanssa. Selvitystyön aikana työstetään myös jatkohanketta sekä etsitään kansainvälisiä kumppaneita Rural Partners kansainvälisyyden kehittämishankkeen kautta.

37


38


39


Setlementti Ukonhattu ry It채kalliontie 5 79100 Lepp채virta

puh. 044 389 8200 fax 017 389 8277

www.ukonhattu.fi info@ukonhattu.fi

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009  

Toimintakatsaus sosiaalisten tavoitteiden näkökulmasta.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you