Page 1

VÄLIRAPORTTI 20.1.2016 Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustus lukuvuodelle 2015-2016 Hankkeen nimi: Jyvälän kansalaisopisto itää ihmisistä – osallisuus ja osallistavat menetelmät kansalaisopistossa Hankkeen tavoitteet Hankeen tavoitteita ovat osallisuuden vahvistaminen opiston toimintakulttuurissa sekä osallistavien opetusmenetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet? Syyskauden aikana osallisuutta opiston toimintakulttuurissa on vahvistettu järjestämällä opettajille osallistaviin menetelmiin pohjautuvia kokoontumisia. Niissä tavoitteena on ollut osallisuuskäsitteen parempi yhteinen ymmärtäminen, opiston vuorovaikutuksen kehittäminen sekä opiston opettajien omien kokemusten rikastuttaminen osallistavien menetelmien käytössä. Tapaamisissa käytettyjä pedagogisia ratkaisuja opettaja voi soveltaa myös omien kurssiensa opetusmenetelmien ja – käytäntöjen kehittämisessä. Opettajille on lisäksi perustettu oma vertaismentorointiryhmä. Lisäksi on kehitetty kurssilaisten palautteenantomahdollisuuksia ja niistä on tiedotettu esim. kurssikirjeessä. Kurssi- ja muita toiveita tai muuta palautetta on mahdollista esittää myös opiston nettisivujen sähköisellä lomakkeella. Säännöllisenä toistuvan kausipalautteen lisäksi otetaan vastaan jatkuvaa (suullista ja kirjallista) palautetta, johon perustuvat kehittävät toimet tehdään mahdollisuuksien mukaan välittömästi. Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työnjako ja aikataulu Hanketyötä on tehnyt elokuusta 2015 alkaen osa-aikainen projektityöntekijä. Hanketyöskentelyä on ohjannut ohjausryhmä, jossa on mukana rehtori, koulutussuunnittelija ja projektityöntekijä. Opettajat ovat voineet osallistua hanketyöhön vapaaehtoisuuteen perustuen, ei osana työaikaa. Hankkeessa on järjestetty osallisuuteen ja sen kokemiseen sekä vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyviä toiminnallisia opettajien tapaamisia kolme kertaa syyslukukauden aikana (Osallisena elonkehässäluontoretki, Vuorovaikutuksen kehittäminen-työpaja, Osallisuus, mitä se on-työpaja). Työpajatapaamisia jatketaan kevätlukukaudella 2016 (vähintään kaksi kertaa). Projektityöntekijä on aloittanut vertaisryhmämentoroinnin ohjaajakoulutuksessa. Seitsemän opiston opettajaa on aloittanut opiston Verme-työryhmässä, jonka teemana ovat hankkeen sekä opiston kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti osallisuus ja osallistavat menetelmät sekä digitaalisen pedagogiikan ja sosiaalisen median käytön kehittäminen opetuksessa. Verme-ryhmää ohjaa projektityöntekijä ja se jatkaa tapaamisiaan kevätlukukaudella kerran kuussa. Vuorovaikutusmahdollisuuksien ja keskinäisen osallisuuden kokemisen lisäämiseksi opiston opettajille on perustettu oma Facebook–ryhmä. Projektityöntekijä ja opiston koulutussuunnittelija ovat ryhmän ylläpitäjiä. Opettajille on myös annettu mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti omaa kurssia koskevaa

1


rekisteritietoa (esim. ilmoittautuneitten määrät) sekä tehdä ylläpitopäivityksiä opiston julkiselle Facebooksivulle. Projektityöntekijä on laatinut hankkeelle sisältösuunnitelman ja aikataulun, jonka toteutumista on seurannut, arvioinut ja edelleen kehittänyt ohjausryhmä. Ryhmä on kokoontunut noin kaksi kertaa kuukaudessa. Kevätkaudella hanketyöskentely jatkuu opettajien työpajatoiminnalla (osallistavien ja digitaalisten menetelmien soveltaminen ja jalkauttaminen omaan opetustyöhön), vertaisryhmämentorointityöskentelyllä sekä kokoamalla opistoon konkreettinen aineryhmäkohtainen Osallistavien menetelmien työkalupakki. Lisäksi opistoasiakkaan osallisuuden kokemisen mahdollisuuksia kartoitetaan työstämällä Opistoasiakkaan osallisuuden polku – prosessimalli, joka ulottuu kurssitiedon saannista annetun palautteen kuuluksi tulemiseen ja vaikutuksiin. Malli toimii jatkossa opiston työvälineenä osallisuuden vahvistamisessa opiston toimintakulttuurissa. Mallin hyödyntämiseen suunnitellaan uutta hanketta. Hankkeen tulosten hyödyntäminen Hanke jatkuu kevätkaudella joten tuloksien hyödyntäminen (työkalupakki, osallisuuden polku, vertaisryhmämentorointikokemuksen hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä) mahdollistuu tuolloin. Samalla tuloksista myös tiedotetaan ja niitä levitetään laajemmin. Tuloksia hyödynnetään myös esim. työntekijöiden perehdytyksissä ja uusien kehittämishankkeiden ideoinnissa ja niistä tiedotetaan opettajien kokoontumisissa, nettisivuilla, sidosryhmätapaamisissa jne.

2

Lake väliraportti nettiin  
Lake väliraportti nettiin  
Advertisement