Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

SETLEMENTTI TYĂ–NANTAJANA


1. PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA 1.1 Puijola on merkittävä työllistäjä 1.2 Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion kaupungille 1.3 Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa 1.4 Puijola on aktiivinen kehittäjä 1.5 Puijola on hyvä työnantaja

4

2. JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

14

2. KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

18

3. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

20

3. UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

22

2.1 Jyvälä on toimiva työorganisaatio 2.2 Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta 2.3 Jyvälä on kehittänyt henkilöstön ammattitaitoa koulutuksilla 2.1 Hyvin toimiva työyhteisö

3.1 Työntekijöiden oma osaaminen perustehtävän hoitamiseen liittyvät valmiudet kehittyvät 3.2 Louhela työllistää vaikeasti työllistyviä 3.3 Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken 3.4 Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa 3.1 Ukonhattu on luotettava työnantaja 3.2 Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin 3.3 Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta 3.4 Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan 3.5 Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja 3.6 Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella 3.7 Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä 3.8 Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen

3


Päätavoite

1

PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Puijola on merkittävä työllistäjä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Puijolassa on ollut työsuhteessa 80 henkilöä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilastoja henkilöstöstä 1.1.2011–31.12.2011

TULOS: Puijolassa on ollut työsuhteessa 114 henkilöä.

PALKKAA SAAVIA HENKILÖITÄ miehiä

114 36

naisia

78

Ikäjakauma 15–20 v. 21–30 v. 31–40 v. 41–50 v. 51–65 v.

0 14 29 40 31

Työsuhteiden pituus kokoaikaisia osa-aikaisia 4-6h tuntipalkkaisia

16 93 5

Palkkatuella palkattuja Keskimäärin henkilöitä Henkilötyövuotta

88 58,76 39,04

TYÖHARJOITTELIJOITA

99

Naisia Miehiä

65 34

työharjoittelu tai työelämävalmennus kuntouttavassa työtoiminnassa opiskelijoita

63 14 22

Ikäjakauma 15–20 v. 21–30 v. 31–40 v. 41–50 v. 51–65 v.

5 42 10 23 19

Keskimäärin harjoittelijoita Henkilötyövuotta

23,37 14,50

2. Tavoitemittari: Palkat sivukuluineen ovat 600 000 euroa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Palkkatilasto

2. Osatavoite:

TULOS: Palkat sivukuluineen ovat 1 048 596,56 euroa.

Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion kaupungille Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna 300 000 eurolla.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Talouden kirjanpito

2. Tavoitemittari: Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä 90 000 euroa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

TULOS: Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulko-puolisella rahoituksella toimintavuonna 410 080 eurolla.

Talouden kirjanpito

4

TULOS: Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä 120 502,30 €


3. Osatavoite: Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kolme parasta malliesimerkkiä siitä, miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksen laatijat: Hannele Nykänen (lähiötyön koordinaattori), Arja Airaksinen (nuorisotyön koordinaattori)

Esimerkki 1. Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa ylläpitämällä asukastupia, jotka toimivat asukkaille ilmaisina kokoontumis- ja harrastetiloina viidessä eri lähiössä. (Hannele Nykänen, 4.3.2011) Esimerkki 2. Keväällä 2011 aloitettu Kuopion Setlementti Puijola ry:n hallinnoima Tyttöjen Talo –hanke vastaa alueellisiin sosiaalisen nuorisotyön haasteisiin käynnistämällä avointa toimintaa ja erillisiä toimintaryhmiä. Tyttöjen Talon toiminta on tavoitteellista työtä tyttöjen ja nuorten naisien sosiaaliseksi vahvistamiseksi. Yksilökohtainen kohtaaminen ja elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen ovat olleet työn lähtökohtana. Kuopion Tyttöjen Talo malli sijoittuu ennaltaehkäisevän ja avohuollon palveluiden välimaastoon. Tyttötyö toimii asiakaslähtöisesti matalan kynnyksen paikkana, josta nuoren tyttöjen on helppo hakea tukea, neuvoa ja ohjausta. (Arja Airaksinen, 15.6.2011)

Esimerkki 3. Kuopion Setlementti Puijola ry:n nuorisotyö on tuottanut iltapäivätoimintaa vuodesta 2003 alkaen tiiviissä yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Puijolan tuottama iltapäivätoiminta on ollut perusopetuslain mukaista oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, joka on toteutettu laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. Erityisesti Puijolan neljässä iltapäivätoiminnan ryhmässä ovat painottuneet Setlementti arvot. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteiden mukaisesti olemme tukeneet lasten eettistä kasvua ja sosiaalisuutta sekä innostaneet lapsia osallisuuteen luomalla kerhojen sisältöihin esimerkiksi monikulttuurisia ja taidepainotteisia toimintatuokioita. Olemme toimineet kodin ja koulun kasvatustyön tukena ja kehittäneet paikalliseen yhteistyöhön sopivia rakenteita ja toimintatapoja. (Arja Airaksinen, 15.6.2011)

4. Osatavoite : Puijola on aktiivinen kehittäjä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta kolmelle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksen laatija: Saara Hyvönen (harjoittelija)

Kuvaus 1. Astu kotiin – monikulttuuristen nuorten asumisen tuki ja ohjaus Kuvaus 2. Naapuriapu – Vapaaehtoistyön käynnistäminen Kuopion lähiöissä

5

Kuvaus 3. Rasismin vastainen työ nuorison parissa – Monikulttuurisuusvierailuilla ennakkoluuloja ehkäisemässä Kuopion alueen yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa


2. Tavoitemittari: Kuvauksia siitä, kuinka Puijolan työntekijät osallistuvat erilaisiin alueellisiin, valtakunnallisiin tai Euroopan laajuisiin kehittämisverkostoihin.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksien laatija: Maarit Rönkönharju (monikulttuurisentyön koordinaattori)

Kuvaukset: 1. Euroopan-laajuiset: Kompassi on yhtenä kolmesta kumppanuusmaasta mukana Cimon Gruntvig oppimiskumppanuus – hankkeessa. Hanke on 2-vuotinen ja sen tavoite on kansainvälisesti vaihtaa hyviä toimintamalleja ja kokemuksia Suomen, Saksan ja Itävallan välillä. 2. Valtakunnallinen: Kuopion Setlementti Puijola ry oli vuonna 2011 yksi Kuopion hankkeen kolmesta koulutusten järjestäjistä. Puijola järjesti kolme 4 viikkoa kestävää Tervetuloa Suomeen – intensiivikurssia työvoimapoliittisina koulutuksina monikulttuurikeskus Kompassilla. Hankkeeseen osallistumisen kautta Puijola on mukana hankkeen kehittämistyössä. Osallisena Kuopiossa -kokeiluhanke 2011-2013 on osa valtakunnallista Osallisena Suomessa -hanketta, jossa kokeilujen perusteella kehitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen uusi malli ja kokeillaan vaihtoehtoisia tapoja järjestää koulutusta. 3. Valtakunnallinen: Kompassilla on edustus Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa. ETNO on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNO:n tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä.

5. Osatavoite: Puijola on hyvä työnantaja

Osatavoitetta on mitattu 15 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

1 kpl (2 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

0 kpl (0 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

18 kpl (29 %) samaa mieltä 4

42 kpl (67 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Tiedän mitä minun pitää tehdä työpäivän aikana”

Tulos: 96% oli samaa tai täysin samaa mieltä 67% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

6

4,6


2. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta lähiesimieheltä työtehtäviinsä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

3 kpl (5 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

5 kpl (8 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

22 kpl (35 %) samaa mieltä 4

31 kpl (50 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Olen saanut mielestäni riittävästi ohjausta ja opastusta työtehtäviini lähiesimieheltäni“

4,3

Tulos: 85% oli samaa tai täysin samaa mieltä 50% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

3. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

6 kpl (10 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

7 kpl (11 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

23 kpl (37 %) samaa mieltä 4

26 kpl (42 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Työn määrä on sopiva minulle”

Tulos: 79% oli samaa tai täysin samaa mieltä 42% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

7

4,1


4. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

5 kpl (8 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

5 kpl (8 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

29 kpl (47 %) samaa mieltä 4

23 kpl (37 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Omassa työyhteisössäni työ jakautuu tasapuolisesti työntekijöiden kesken”

4,1

Tulos: 84% oli samaa tai täysin samaa mieltä 37% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

5. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

6 kpl (10 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

9 kpl (14 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

24 kpl (39 %) samaa mieltä 4

22 kpl (35 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Henkilökohtaisia taitojani, kiinnostuksiani ja ammatillista osaamistani on hyödynnetty työtehtävissäni”

Tulos: 74% oli samaa tai täysin samaa mieltä 35% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

8

4,0


6. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

6 kpl (10 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

32 kpl (51 %) samaa mieltä 4

24 kpl (39 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Pystyn vaikuttamaan työtehtäviini”

4,3

Tulos: 90% oli samaa tai täysin samaa mieltä 39% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

7. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

11 kpl (18 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

24 kpl (39 %) samaa mieltä 4

25 kpl (40 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ” Työlläni on merkitystä Puijolan toiminnan kannalta”

Tulos: 79% oli samaa tai täysin samaa mieltä 40% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

9

4,1


8. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

0 kpl (0 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

15 kpl (23 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

25 kpl (40 %) samaa mieltä 4

21 kpl (35 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Työtäni arvostetaan”

4,1

Tulos: 75% oli samaa tai täysin samaa mieltä 35% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

9. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

5 kpl (8 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

6 kpl (10 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

25 kpl (40 %) samaa mieltä 4

25 kpl (40 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Yhteistyö työpaikalla sujuu hyvin”

Tulos: 80% oli samaa tai täysin samaa mieltä 40% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

10

4,1


10. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

8 kpl (13 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

28 kpl (45 %) samaa mieltä 4

24 kpl (39 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Saan tarpeeksi tietoa työhöni liittyvistä asioista työkavereiltani ja lähiesimieheltäni”

4,2

Tulos: 84% oli samaa tai täysin samaa mieltä 39% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

11. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa lähiesimiehen ja työntekijöiden välillä, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

6 kpl (10 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

26 kpl (42 %) samaa mieltä 4

28 kpl (45 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Vuorovaikutus lähiesimiehen ja työntekijöiden välillä toimii hyvin”

Tulos: 87% oli samaa tai täysin samaa mieltä 45% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

11

4,3


12. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että lähiesimiestä voi lähetystä ongelmatilanteissa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

2 kpl (3 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

3 kpl (5 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

19 kpl (31 %) samaa mieltä 4

38 kpl (61 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Uskallan keskustella lähiesimieheni kanssa minua askarruttavista asioista/ ongelmista”

4,5

Tulos: 92% oli samaa tai täysin samaa mieltä 61% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

13. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta lähiesimieheltään, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

3 kpl (5 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

11 kpl (18 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

29 kpl (47 %) samaa mieltä 4

19 kpl (30 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Saan riittävästi palautetta lähiesimieheltäni”

Tulos: 77% oli samaa tai täysin samaa mieltä 30% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

12

4,0


14. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat uskaltavansa antaa palautetta lähiesimiehelleen, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

0 kpl (0 %)

1 kpl (2 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

9 kpl (14 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

23 kpl (37 %) samaa mieltä 4

29 kpl (47 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Uskallan antaa palautetta lähiesimiehelleni”

4,3

Tulos: 84% oli samaa tai täysin samaa mieltä 47% täysin samaa mieltä 0% täysin eri mieltä

15. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että lähiesimiehen antama palaute on rakentavaa, 70 % on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, 20 % on täysin samaa mieltä, korkeintaan 10 % on täysin eri mieltä.

1 kpl (2 %)

3 kpl (5 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

1

2

5 kpl (8 %) ei samaa eikä eri mieltä 3

23 kpl (37 %) samaa mieltä 4

30 kpl (48 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 62/62 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstötyytyväisyyskysely 2011 Väittämä: ”Lähiesimieheni antama palaute on mielestäni rakentavaa”

Tulos: 85% oli samaa tai täysin samaa mieltä 48% täysin samaa mieltä 2% täysin eri mieltä

13

4,3


Päätavoite

2

JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 3 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Jyvälä on toimiva työorganisaatio Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin

63 kpl (5%)

145 kpl (11%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

236 kpl (18%) ei eri eikä samaa mieltä 3

434 kpl (33%) jokseenkin samaa mieltä 4

442 kpl (33%) täysin samaa mieltä 5

3,6

kysymyksiin vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo

3,8

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kts. seuraava sivu Tulos osa-alueittain: Työntekijän vaikutusmahdollisuudet

3,8 4,2 2 11 21 66 76 Keskiarvot * Väittämät: Voin vaikuttaa työni kannalta tärkeisiin päätöksiin, Pystyn vaikuttamaan työni sisältöön, Minulla on tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa työhöni ja tapaan tehdä sitä, Minulla on mahdollisuus asettaa rajat työtehtävissäni 3,9 Keskiarvot * 3,8 2 24 31 58 61 Väittämät: Minulla on mahdollisuus syventää osaamistani työtehtävässäni, Minua kannustetaan tuomaan esille uusia ajatuksia ja ideoita, Voin kehittää osaamistani esim. koulutuksella työn vaativuuden lisääntyessä, Minua kannustetaan työni kehittämiseen Kehittämistä tukeva työkulttuuri

3,8

4,1

3,2

3,6

3,8

3,5

Keskiarvot * 12 17 47 109 167 Väittämät: Esimieheni luottaa kykyyni suoriutua vaativistakin tehtävistä, Esimieheni tukee ja kannustaa minua työssäni, Voin kertoa esimiehelleni elämässäni tapahtuvista asioista, Esimieheni puuttuu tarvittaessa työyhteisöni ongelmatilanteisiin, Esimieheni on oikeudenmukainen, Esimieheni luottaa minuun, Saan tarpeeksi palautetta esimieheltäni työsuorituksistani, Esimieheni osaa ottaa vastaan kriittistäkin palautetta

Johtaminen ja esimiestyö

Työn organisointi

Keskiarvot * 8 23 37 71 37 Väittämät: Yrityksemme työprosessit ovat selkeitä, Työyhteisössämme on selkeät pelisäännöt vastuualueista ja päätöksenteosta, Työyhteisössämme on selvä työnjako, Työyhteisössämme työmäärä on jaettu tarkoituksenmukaisesti

Kokemus työnantajan tarjoamista mahdollisuuksista

Keskiarvot * 27 31 59 83 64 Väittämät: Olen tyytyväinen työterveyshuollon palveluihin, Olen saanut työnantajaltani riittävästi tietoa ja opastusta ergonomiaan liittyvissä asioissa, Yrityksessämme suhtaudutaan ymmärtäväisesti työtekijöiden koti- ja henkilökohtaisiin asioihin, Työpaikallani on tarvittaessa mahdollisuus työaikajoustoihin elämäntilanteeni mukaan, Työtehtäviäni on mahdollisuus muokata elämäntilanteeni ja työkuntoni mukaan, Yrityksessämme järjestetään sopivasti virkitystoimintaa työyhteisölle

3,3 Keskiarvot * 3,0 12 39 41 47 37 Väittämät: Työyhteisössämme tiedonkulku on riittävää, Tiedonkulku yrityksessämme on hoidettu hyvin, Yrityksessämme asioista tiedotetaan oikeaan aikaan, Tiedotus yrityksessämme on avointa ja rehellistä Kommunikaatio ja viestintä

* Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo.

14


2. Tavoitemittari: Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat samaa tasoa kuin organisaatioissa keskimäärin

46 kpl (4%)

115 kpl (10%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

166 kpl (14%) ei eri eikä samaa mieltä 3

396 kpl (35%) jokseenkin samaa mieltä 4

423 kpl (37%) täysin samaa mieltä 5

3,8

kysymyksiin vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo

3,9

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kts. sivun alalaita

Tulos osa-alueittain: Fyysinen hyvinvointi

4,1

4,3

3,8

4,0

Keskiarvot * 7 10 16 74 113 Väittämät: Terveydentilani on hyvä, Olen tyytyväinen työni ergonomiaan, Uskon työkykyni olevan hyvä viiden vuoden kuluttua, Minulla ei ole lääkärin toteamaa pitkäaikaissairautta tai vammaa, josta on haittaa nykyisessä työssäni, Koen vain vähän fyysistä uupumusta työpäivän päättyessä

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Keskiarvot * 7 31 18 74 90 Väittämät: Työn ja kodin yhteensovittaminen ei tuota minulle vaikeuksia, En vie työasioita kotiin vapaa-ajalle, En joudu laiminlyömään kotiasioita työni takia, Kotiasiani eivät häiritse työhön keskittymistäni, Minulle jää riittävästi vapaa-aikaa työstä palautumiseen

Työn mielekkyys

Keskiarvot *

4,2

4,3

Oman työn hallinta

Keskiarvot *

3,8

3,9

3,2

3,2

3,5

3,6

2 10 14 81 113 Väittämät: Työni on mielekästä, Koen työni merkitykselliseksi yrityksen toiminnan kannalta, Työpanostani arvostetaan, Voin käyttää kykyjäni ja taitojani työssäni, Olen innostunut työstäni 7 27 34 77 75 Väittämät: Minulla on keskittymiseen tarvittava työrauha, Minulla on mahdollisuus tehdä työni laadukkaasti, Voin vaikuttaa työtehtävieni tärkeysjärjestykseen, Selviydyn työtehtävistäni työaikani puitteissa, Pystyn rauhoittamaan työympäristöni tarvittaessa (esimerkiksi sulkemalla kommunikaatiovälineet)

Muutoksen hallinta

Keskiarvot * 22 32 71 71 24 Väittämät: Minulla on mahdollisuus ennakoida työhöni kohdistuvia muutoksia, Yrityksessämme muutoksen hallintaa pyritään helpottamaan, Muutosta ja sen aiheuttamia uusia käytänteitä seurataan yrityksessämme aktiivisesti, Mietimme yhdessä muutoksen vaikutuksia työhömme ja siitä johtuvia toimenpiteitä, Yrityksessämme kerrotaan hyvissä ajoin tulevista muutoksista Keskiarvot * 1 5 13 17 8 Kysymys: Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä?

Stressi

* Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo.

Tietoja tuloksien kokoamisesta: Vertailuaineistossa Tol-luokituksen mukaiset koulutusorganisaatiot (mm. erilaiset kansanopistot ja muut yksityiset kouluttajatahot). Tässä mukana 437 vastaajaa ja 14 yritystä. Tässä luokittelussa keskimääräinen vastaajamäärä per yritys oli 31. Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Tavoitemittarin vastausten jakauma ja keskiarvo koostuvat kyselyn osa-alueiden yhteenlasketuista vastausjakaumista. Kyselyn osa-alueiden tarkemmat tiedot osa-alueiden alla.

15


3. Tavoitemittari: Työtyytyväisyyden kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin

120 kpl (4%)

295 kpl (10%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

487 kpl (16%) ei eri eikä samaa mieltä 3

1040 kpl (35%) jokseenkin samaa mieltä 4

1050 kpl (35%) täysin samaa mieltä

kysymyksiin vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

5

3,7

Vastausten keskiarvo

3,9

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kts. edellinen sivu Tulos osa-alueittain: Kahden edellisen tavoitemittarin kaikki osa-alueet sekä seuraavat:

3,9

Jyvälän työnantajakuva

Keskiarvo * 7 29 57 122 93 Väittämät: Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan, Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia, Jyvälässä jaetaan vastuuta, Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa, Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta, Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä, Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä

4,2

Keskiarvot * 3,9 8 28 88 92 4 Väittämät: Työyhteisössäni työntekijät ottavat toisensa huomioon, Työkaverit antavat toisilleen riittävästi palautetta, Saan tarvittaessa tukea ja apua työkavereiltani, Voimme keskustella avoimesti työhön liittyvistä asioista, Työilmapiirimme on hyvä

Työilmapiiri ja sosiaalinen tuki

* Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo.

2. Osatavoite: Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Sairauspoissaoloja korkeintaan 8 päivää/henkilö vuoden aikana Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilasto ajalta 1.1.-30.6.2011, myöhemmät tiedot paloivat kartanon mukana

Tulos: Sairauspoissaolot yhteensä 425 päivää Palkansaajia yhteensä 104 Sairauspoissaolot/palkansaaja 4,09

3. Osatavoite: Jyvälä on kehittänyt henkilöstön ammattitaitoa koulutuksilla Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Yksi esimerkkikuvaus jokaiselta viideltä toimialalta (Hallinto, Lastentarha, Jälkkärit, Opisto, Hankkeet) siitä, miten henkilöstöä on kehitetty Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvaukset koottiin eri toimintojen johtavilta työntekijöiltä.

16


Kansalaisopisto: Yksi opiston tuntiopettajista osallistui Jyväskylän ammattikorkeakoulun 5 op:n laajuisiin Ryhmän moninaisuuden haasteet –opintoihin. Koko setlementin henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston ryhmäopetuksena toteutetuille kursseille henkilökuntahintaan, joka on puolet kurssin normaalista hinnasta. Vuonna 2011 tätä mahdollisuutta hyödynsi 23 henkilöä. OT -hanke: OT-hankkeen henkilöstö on osallistunut työllistämishankkeille ja yhdistyksille järjestettävään koulutukseen, josta on vastannut Keski-Suomen yhteisöjen tuki (KYT). Koulutuksia on järjestetty vuonna 2011 kolme, ja ne ovat olleet kestoltaan yhden päivän pituisia. Koulutusten teemat ovat olleet: työvalmennuksen laatu, työsuojelu ja sähköinen portfolio. Hankehenkilöstö on osallistunut myös kahteen työvoimapoliittisten hankkeiden ohjauspäivään vuonna 2011. Muita hankehenkilöstön koulutuksia vuoden aikana ovat olleet: Nitoja-hankkeen loppuseminaari, RAY:n strategiaseminaari, Ilmarisen työhyvinvointiseminaari ja JAO:n Office 2010-koulutus. Lastentarha: Ajankohta Koulutuksen aihe 17.1. LTO-opiskelijoiden ohjaus työssäoppimisjaksolla 24.1. Näky-hankkeen ”koulutus” 7.2. Kriisityönohjausta 18.2. Excel-koulutusta 10.3. päivähoitoon liittyvä 22.3. Kriisityönohjausta 11.5. Esiopetukseen liittyvä koulutus 14.6. ”Huoli puheeksi” lastensuojelu yms 17.8. Vasu-koulutus 9.9. Lapsidemoihin liittyvä info 24.LTO-päivät 25.9 (omakustanteinen) 14.12. Oppimisopiskelijan ja hänen ohjaajansa koulutus

Koulutuksen järjestäjä Jyväskylän yliopisto

K:sen kesto 3 tuntia

Osallistujat 1

Jyvälän Setlementti ry Työterveyshuolto Jyvälän Setlementti ry Jyväskylän kaupunki Työterveyshuolto Jyväskylän kaupunki

3 tuntia 2 tuntia 1,5 tuntia 3 tuntia 2 tuntia 2 tuntia

1 6 1 1 6 1

Jykes

3 tuntia

2

Jyväskylän kaupunki Jyväskylän yliopisto Oaj ja Lastentarhaopiskelijaliitto Oppisopimuskeskus

2 tuntia 1 1,5 tuntia 2 vrk

1 1.

3 tuntia §2

Näky 2 -hanke: 7.10. CAF (Common Assessment Framework) -koulutus: koordinaattori 25.10. ”Arviointi osana uskonnollistaustaisten järjestöjen sosiaalista suunnittelija, koordinaattori 2.11. Järvi - Arviointifoorumi: suunnittelija, koordinaattori 8.12. AO - Excel- ja Word-koulutus: koordinaattori

työtä” -seminaari:

Jälkkärit: Kaikki uudet jälkkäriohjaajat osallistuivat Jyvälän järjestämään perehdytyskoulutukseen. Kaikki ohjaajat osallistuivat Jyväskylän kaupungin järjestämään koulutuspäivään. Yksi Jyvälän jälkkäriohjaaja on aloittanut elokuussa 2011 opiskelun oppisopimuksella koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintoon Jyväskylän kristillisellä opistolla. (yhdistelmätutkinto) Hallinto: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuspäivään osallistuivat Anne Leisalo ja Senja Hautala. Helena Huovila osallistui Caf -koulutukseen ja Keski-Suomen Osaavaohjelman koulutuksiin. 17


Päätavoite

2.

KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 1 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Hyvin toimiva työyhteisö

Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin.

2. Tavoitemittari: Yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys on yhtä hyvää kuin organisaatioissa keskimäärin.

Alaindeksin keskiarvo on 32. (työyhteisön toimivuus)

Alaindeksin keskiarvo on 33. (työyhteisön yksilövoimavarat)

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Työyhteisöindeksi

Työyhteisöindeksi

Tulos: Tämän alaindeksin keskiarvo oli Koskelassa 38 eli enemmän kuin keskiarvo.

Tulos: Tämän alaindeksin keskiarvo on Koskelassa 35.

3. Tavoitemittari: Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin eli 65.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työyhteisöindeksi

Tulos: Koskelan työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on 73. Vastaajista neljällä jäi tämä arvo alle 65, muilla 14 vastaajalla sen yli.

18


2. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI

19


Päätavoite

3.

LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 4 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Työntekijöiden oma osaaminen perustehtävän hoitamiseen liittyvät valmiudet kehittyvät Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 90 % työtyytyväisyyskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olen saanut työhöni liittyvää koulutusta silloin, kun olen ilmaissut koulutustarpeeni” kanssa

3 kpl (9,68 %)

6 kpl (19,35 %)

10 kpl (32,26 %)

12 kpl (38,71 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työtyytyväisyyskysely * kts. sivu 21

kysymykseen vastanneet: 31/43 kpl (72,1%)

Vastausten keskiarvo 3,0 Tulos: 71 % on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

2. Osatavoite: Louhela työllistää vaikeasti työllistyviä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Louhela on työllistänyt vuoden aikana 10 pitkäaikaistyötöntä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tehdyt työsopimukset

Tulos: 12 eri työntekijää

2. Tavoitemittari: Työllistetyt ovat täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa ”työelämävalmiukseni ovat kehittyneet”

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

1 kpl (20 %)

4 kpl (80 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kehityskeskustelut/haastattelut

kysymykseen vastanneet: 5/5 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,8 Tulos: 100 % Kansalaistoiminnnan työllistetyistä on joko täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. 20


3. Osatavoite: Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % työntekijöistä on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työni kehittämiseen” kanssa

2 kpl (6,06 %)

1 kpl (3,03 %)

10 kpl (30,3 %)

20 kpl (60,61 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 33/43 kpl (76,7%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työtyytyväisyyskysely * kts. sivun alalaita

3,5

Tulos: 90,9 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

4. Osatavoite: Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 95 % työtyytyväisyyskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”luotan esimieheni tapaan toimia ongelma- ja konfliktitilanteissa” kanssa

2 kpl (6,06 %)

2 kpl (6,06 %)

7 kpl (21,21 %)

22 kpl (66,67 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 33/43 kpl (76,7%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työtyytyväisyyskysely * kts. sivun alalaita

3,5

Tulos: 87,9 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

* Työtyyväisyyskysely: Kysely lähetettiin kaikille Louhelassa palkkasuhteessa oleville henkilöille (sis. myös palkkatukilaiset), yhteensä 43 kpl. Vastauksia palautui 34, vastausprosentti oli 79,1 %. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. 21


Päätavoite

3.

UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 8 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Ukonhattu on luotettava työnantaja Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Työsuhteista 85 % on vakinaisia

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työsopimukset

2. Tavoitemittari: Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos: 83,3% on vakituisia

Ukonhatun palkkayhteenveto

Tulos: Ukonhatun keskipalkka on työehtosopimuksen mukainen

2. Osatavoite: Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Resurssoitu henkilökuntaa 0,6 henkilöä / asiakas

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilasto saatesanoilla

Tulos: Henkilökuntaa resurssoitu 0,75 hlöä/ asiakas.

3. Osatavoite: Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Sairauspoissaoloja keskimäärin 11 päivää / henkilö vuoden aikana Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Laskelma sairauspoissaoloista 2011

Tulos: Sairauspoissoloja keskimäärin 18 päivää / hlö

22


4. Osatavoite: Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu joka yksikössä vähintään kaksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Vastuuohjaajien kirjaama todiste valituista kehittämisalueista ja toteutetuista kehittämistoimista

Tulos: Jokaisessa yksikössä on tunnistettu vähintään kaksi kehittämisaluetta ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen

5. Osatavoite: Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöstä, joka on tukityöpaikan avulla kehittänyt työelämän taitojaan

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

mies 45 v, oli päivätoiminnassa kuntouttavassa työtoiminnassa 6 kk ajan

Kuvaus: ”Minulle on sen jälkeen, kun päivätoiminnasta läksin tapahtunut paljon hyviä asioita. Ensinnäkin pääsin opiskelemaan lähihoitajaksi oppisopimuksella.”

6. Osatavoite: Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Ukonhatussa on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Oppisopimusten määrä

Tulos: Ukonhatussa on ollut oppisopimusopiskelijoita joka yksikössä vuonna 2011

7. Osatavoite: Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vakituiset työntekijät kuuluvat vähintään yhteen laatutyöryhmään Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilastotieto laatutyöryhmien kokoonpanoista

Tulos: Jokainen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laaturyhmään.

23


2. Tavoitemittari: Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvaus Kimppatalon mielenterveysyöryhmän jäseneltä - Elina Kettunen, mt-yksikön vastuuohjaaja

Kuvaus: Laatutyöryhmissä työskentely antaa paljon vastuuta oman työn suunnitteluun. Laatutyöryhmän laatima asiakirja velvoittaa koko työyhteisöä työskentelemään siinä kerrotulla tavalla. Jokainen työntekijä kuuluu johonkin laatutyöryhmään, jossa hän pääsee vaikuttamaan tapoihin ja käytäntöihin, joita ko vastuualueella edellytetään jokaisen noudattavan. Laatuasiakirjat ovat työntekijöiden laatimia, jolloin niihin vaikuttaminen ja sitoutuminen on helpompaa, kuin jos ne tulisivat joltain muulta taholta.

3. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhöni paljon tai erittäin paljon.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

11 kpl (24%)

29 kpl (63%)

6 kpl (13%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

3,9

Tulos: 76 % kysymykseen vastanneista henkilökunnasta kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä paljon tai erittäin paljon.

Henkilökunnan kehityskeskustelun väittämä ”Minulla on mahdollisuus vaikuttaa työhöni.”

4. Tavoitemittari: Ukonhatun henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti samanverran tai enemmän kuin alan muut toimijat. (v.2009 alan muut toimijat ka 4.22) Tulos: Ukonhatun ka työolobarometrin kysymykseen ”Minulla on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti” on 4,13, toimialan vastaavan kysymyksen ka 4,22

24


8. Osatavoite: Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vakituinen henkilökunta osallistuu koulutuksiin vähintään 3 pv / vuosi / henkilö

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastotieto

Tulos: Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 1-10 pv / vuosi / henkilö

2. Tavoitemittari: Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kuvauksen laatija: Tuija Tuhkanen

Kuvaus: Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa. Työryhmät pitävät myös ryhmäkehityskeskustelut. Vuosittaisessa johdon katselmuksessa henkilökunta voi tuoda johdolle suoraan esille toiveitaan henkilökunnan kehittämisestä. Koulutussuunnitelma laaditaan kehityskeskusteluissa esille nousseiden koulutustarpeiden tietoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi osallistua koulutukseen, joka tukee hänen ammatillista kasvua - ja kehitystään sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Työnohjausta järjestetään työryhmittäin kuuden viikon välein. Työnohjaajat ovat ulkopuolisia työnohjaajia, jotka työryhmä on itse valinnut ja hyväksynyt työnohjaajakseen, tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Vastuuohjaajat ovat käyneet johtamiskoulutuksen. Työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista tuetaan työaikajärjestelyiden avulla. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia oli vuonna 2011 yksi jokaisessa yksikössä eli yhteensä viisi. Henkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja tuetaan.

25

Setlementti työnanatajana  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you