Page 1

หนา ๑ ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป ๒๕๕๑ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานเหรี ย ญจั ก รมาลา จํ า นวน ๗,๘๐๕ ราย และ เหรี ยญจั ก รพรรดิมาลา จํานวน ๓๑,๐๖๑ ราย เนื่อ งในโอกาสพระราชพิ ธีเ ฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ รวมทั้งสิ้น ๓๘,๘๖๖ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูรับสนองพระบรมราชโองการ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๒ ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

เหรียญจักรมาลา กระทรวงกลาโหม ๑ พันโท กรบัณชา นิลจันทร ๒ พันโท อํานาจ ศรีเพ็ง ๓ รอยตรี ณรงค ศรีทาคง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙

สํานักงานรัฐมนตรี ๔ จาสิบเอก จําเนียร ยาแกว ๕ จาสิบเอก ธรรมโรจน เศรษฐีกําจร ๖ จาสิบเอก อาคม ปตะบุตร

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันเอก ชัยวัฒน สวางศรี ๒๐ นาวาอากาศโท คณิน ทองคํา พันเอก สวัสดิ์ ทัศนา ๒๑ นาวาอากาศโท ประสิทธิชัย งามปญจะ พันเอก สุรสิทธิ์ โมฆรัตน ๒๒ นาวาอากาศโท ภาณุวัฒน ฤทธิเดช นาวาอากาศเอก ธวัชชัย สงวนเรือง ๒๓ นาวาอากาศโท อภิชาติ ทองนอก นาวาอากาศเอก เบญจพล สํารวจเบญจกุล ๒๔ พันโทหญิง สุภาภรณ ราชะพริ้ง นาวาอากาศเอก รังสรรค เยาวรัตน ๒๕ นาวาโทหญิง จันทรจรัส เสนีวงศ ณ อยุธยา พันโท กังวาฬ หนูซื่อตรง ๒๖ นาวาโทหญิง รัชนี สุคนธพันธุ พันโท ขันติรักษ ตันติเฉลิม พันโท ธัชพล ธีรสฤษกุล ๒๗ นาวาโทหญิง สิริเพ็ญ เพ็ชรสวาง พันโท ปรินทร ไชโย ๒๘ นาวาอากาศโทหญิง รัชดา บูรณกสิพงษ พันโท รณชัย ไวยศรีแสง ๒๙ นาวาอากาศโทหญิง สุมล จงวรนนท พันโท ศุกล สุขุมาวาสี ๓๐ นาวาอากาศโทหญิง อโณทัย พลวารินทร พันโท สกลพัฒน มัธยมจันทร ๓๑ พันตรี ภานุเมศ สินธุวงษานนท พันโท อนุสรณ สังขวาสี ๓๒ พันตรี อนุพนั ธ เอี่ยมสอาด ๓๓ นาวาตรีหญิง สนธยา ธเนศราภา พันโท อุทิศ กิจวิชา ๓๔ รอยเอก วราวุธ ดําเนินงาม พันโท อัครพล หวงมาก นาวาโท กฤชวิชญะ นาคนอย ๓๕ รอยเอก สําเริง สุขหยอง นาวาโท วุฒิไกร ฉายาลักษณ ๓๖ เรือเอกหญิง วนัสนันท จันทรครุธ นาวาโท ศร เขียวสอาด ๓๗ รอยโท สมศักดิ์ สมโภชน


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

หนา ๓ ราชกิจจานุเบกษา

เรือโทหญิง จันทรสุภา บุญมา รอยตรี จิรากร อินสกุล รอยตรี ไตรรัตน สุขสิงห เรือตรี ธวัช เขียวทวิส รอยตรีหญิง ธนิสร ปานสุวรรณ รอยตรีหญิง สุทธินันท สงวนวงศ รอยตรีหญิง สุภาวดี จันทรภาษ เรือตรีหญิง ทิพวรรณ เข็มทอง เรืออากาศตรีหญิง พฤกษา แกวสีมวง จาสิบเอก กอบศักดิ์ พันธุวุฒิ จาสิบเอก คํามูล พงษเจริญ จาสิบเอก จรัญ บุญเฉลิม จาสิบเอก จักรกฤษณ วิริยะกิจ จาสิบเอก ชุมพล เอมใจ จาสิบเอก ชัยสิทธิ์ หนายทุกข จาสิบเอก ไชยยุทธ พูลสวัสดิ์ จาสิบเอก ณัฐพงศ ขลังธรรมเนียม จาสิบเอก ถนอม เทียนงาม จาสิบเอก ทวีชัย สีลากุล จาสิบเอก นพพร วัฒนไชย จาสิบเอก นิพจน อํานวยสาร จาสิบเอก นิติ รูปขจร จาสิบเอก บัณฑิต ปนแววงาม จาสิบเอก ปอง วงษใหญ จาสิบเอก ปณิธาน กาวิละ จาสิบเอก ประพัทธ ประทับสิงห จาสิบเอก ปญญะ เทียนทองดี

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก พิชิต ลุยเลา จาสิบเอก พิเชษฐ เกตุเนตร จาสิบเอก พีระพล ทองหยด จาสิบเอก ภูษิตร จันทรแพ จาสิบเอก วีระพันธ โกศัลวิตร จาสิบเอก วิเชียร เฝาทรัพย จาสิบเอก สมมารถ พุมพุทรา จาสิบเอก สมศักดิ์ แผทอง จาสิบเอก สุพิศ จันแดง จาสิบเอก สุวิช ชางงาม จาสิบเอก สุนทร วงษพิมพ จาสิบเอก สุนันท นาราคราม จาสิบเอก สุภวัฒน ทองมา จาสิบเอก สังวรณ ไวยโภคี จาสิบเอก อวยพร มีศรี จาสิบเอก อภิชาติ ประดิษฐจา จาสิบเอก เอื้ออารี นอยดี พันจาเอก ชาญณรงค ปยะทัสสี พันจาเอก พิน ศรีสุขผอง พันจาเอก วงศสถิตย ภูสงค พันจาเอก สุรศักดิ์ เปลงสงวน พันจาอากาศเอก กฤษฎา เรืองกฤษ พันจาอากาศเอก ฐานุพงศ วรสุริยพัฒน พันจาอากาศเอก ธราดร แกวรัตนพงษ พันจาอากาศเอก บุญปลูก เปรมทอง พันจาอากาศเอก ปญญา ปุญญาภินันท พันจาอากาศเอก มนตรี จันตะเภา


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔

หนา ๔ ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ศุภกิจ ภาวิไล พันจาอากาศเอก สมยุทธ แปนแกว พันจาอากาศเอก สุทัศน ประจําพบ พันจาอากาศเอก สิริ วงษจันทรงาม จาสิบเอกหญิง จารุพร สินประสิทธิ์ จาสิบเอกหญิง วราภรณ ศรีศิลป จาสิบเอกหญิง ศิริพร มวงมณี จาสิบเอกหญิง สีตะลา เสรีภาพ จาสิบเอกหญิง เสาวลักษณ กอนทอง พันจาเอกหญิง กอบบุญ ทองปรอน พันจาเอกหญิง จิตรา กาญจนินทุ พันจาเอกหญิง ชัชฎา บุญมาลีรัตน พันจาเอกหญิง ณฐวรรณ คุณาสุธีรัตน พันจาเอกหญิง ณัชชา ศิริพฤกษ พันจาเอกหญิง นุชนารถ สมสกุล พันจาเอกหญิง อาทร ครุฑบุญ พันจาเอกหญิง อุษา ทรัพยลออ พันจาเอกหญิง อรุณศรี เตวะสุข พันจาอากาศเอกหญิง กนกวรรณ อินทสุนทร พันจาอากาศเอกหญิง บุษยมาส กาษรสุวรรณ พันจาอากาศเอกหญิง ราตรี กองอาสา พันจาอากาศเอกหญิง อังคณา เครือวัลย พันจาอากาศเอกหญิง อุษณา มะลิตน

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๑๑๕ จาสิบโท พิทักษ ไสยกิจ ๑๑๖ พันจาโท วิเชียร เตี้ยเนตร ๑๑๗ พันจาอากาศโท มาโนช ทองธรรมชาติ ๑๑๘ จาสิบตรี คงศักดิ์ บุญวิวัฒน ๑๑๙ จาสิบตรี นพดล จันทร ๑๒๐ จาสิบตรี สามารถ ภูสงค ๑๒๑ พันจาอากาศตรี จิรวัฒน ปาดาหะกะพันธ ๑๒๒ สิบเอก คมเพชร นวลเพชร ๑๒๓ สิบเอก คึกฤทธิ์ ผดุงพันธ ๑๒๔ สิบเอก โฆษิต มาลาศรี ๑๒๕ สิบเอก เชิดศักดิ์ คําสิทธิ์ ๑๒๖ สิบเอก ประจวบ บุญทอง ๑๒๗ สิบเอก พิภพ จันทรเมือง ๑๒๘ สิบเอก ไพโรจน ลอยบัณดิษฐ ๑๒๙ สิบเอก มรกต เกิดดวยบุญ ๑๓๐ สิบเอก วาสุกิจ เสือสังข ๑๓๑ สิบเอก วิทยา คําผอง ๑๓๒ สิบเอก วันชัย คณโฑเงิน ๑๓๓ สิบเอก สมใจ ประสาทแกว ๑๓๔ สิบเอก สําอางค เอมอ่ํา ๑๓๕ สิบเอก สุชาติ โสดจําปา ๑๓๖ สิบเอก สุดใจ ทองนาค ๑๓๗ สิบเอก สุระ คํามะวัน ๑๓๘ สิบเอก สุวัฒน บายเมือง


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

สิบเอก สุจริตร คําภาจิตร สิบเอก อภิสิทธิ์ แสงมรกต จาเอก บุญเชิญ นิลสนธิ จาเอก ปญญา พวงสมบัติ จาเอก สมชาย ปอมแกว จาเอก อดิศักดิ์ นันทสารสุวรรณ

หนา ๕ ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๑๔๕ จาอากาศเอก กนกจิตร เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย ๑๔๖ จาอากาศเอก สุชิน ศรีคําขลิบ ๑๔๗ จาอากาศเอกหญิง โกสุม ดวงจิตต ๑๔๘ จาอากาศเอกหญิง ขวัญยืน กรุดทิม

กรมราชองครักษ นาวาโท พัชรพล พุกกะรัตน ๑๑ พันตรี อัทธชีระ จงเจริญ ๑๒ นาวาอากาศตรี พลนันท กระแสฉัตร ๑๓ จาสิบเอก จิระศักดิ์ อนุมาตรธรรม ๑๔ จาสิบเอก ชัยรัตน วิวัฒนกิจ ๑๕ ๑๖ จาสิบเอก นิรันทร ชูศรีโสม ๑๗ จาสิบเอก ปรียนันท สินสมุทร จาสิบเอก ภาส สุขสมทรัพย ๑๘ จาสิบเอก มานพ แสงประพาฬ ๑๙ จาสิบเอก มังกร โวออนศรี

จาสิบเอก วัชรพล สุเมธรัตนศรี จาสิบเอก สมพล วานิยพงศ จาสิบเอก สมบูรณ ดวงผาสุข จาสิบเอก อภิชัย พึ่งแยม พันจาเอก วิชัย ศรีประเสริฐ พันจาอากาศเอก สมชาย ศิริสวัสดิ์ สิบเอก สมชาย สอาดเนตร จาเอก เทวินทร ชุมคํามูล สิบโท กรีฑา แบงเพชร

กองทัพไทย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

พันเอก คณธัช ทองวิชิต พันเอก สิทธิณัฏฐ ศรีไพบูลย พันเอก สุเมธ คําภานนท นาวาเอก สิทธิศักดิ์ สุวรรณพงศ นาวาอากาศเอก คัมภีร คัมภีรญาณนนท ๖ พันเอกหญิง ธารณี ขจรบุญ ๗ พันเอกหญิง สุวาณี ศรีวิไลทนต

๘ พันเอกหญิง หิรัญญา ธีวีระปญญา ๙ นาวาเอกหญิง ชุติวรรณ โฆษิตอนันต ๑๐ นาวาเอกหญิง เพ็ญโฉม จันทรประเสริฐ ๑๑ พันโท กานต สงวนศักดิ์ ๑๒ พันโท กฤษฎา ธรรมธร ๑๓ พันโท จเร ศรีสุก ๑๔ พันโท เฉียบ คายตะขบ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐

หนา ๖ ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖

พันโทหญิง วนิดา ยศธนายน พันโทหญิง ศิริภาพรรณ ประภากร นาวาโทหญิง จุไร เกิดสนอง นาวาโทหญิง วิยะดา ทุมมานนท นาวาโทหญิง วิไลวรรณ คุณะจันทร นาวาโทหญิง วีณา หวังไมตรี นาวาโทหญิง ศศิลักษณ โตอดิเทพย นาวาอากาศโทหญิง จําลอง ทองอยู นาวาอากาศโทหญิง สุจิตรา นาคาพันธุ นาวาอากาศโทหญิง เสาวณีย กรีสุระเดช นาวาอากาศโทหญิง อัจฉรา ฉินนะโสด นาวาอากาศโทหญิง อรุณศรี รักษมณี พันตรี กฤษฎา วงศปราชญ พันตรี ชาติเฉลิม สายสมบัติ พันตรี ไชยณรงค ปุยอรุณ พันตรี นิวัฒน พุมทิพย พันตรี สุเมธ ศิริบุญญา พันตรี สุรพงษ เฟองชูนุต พันตรี สมโภช ปณฑวังกูร พันตรี สรวิศ สุภเวชย พันตรีหญิง กุลพร อัครวุฒิญาณ พันตรีหญิง อังคณา โหตรภวานนท นาวาอากาศตรีหญิง ผองศรี คลาพิมาย รอยเอก ดุษฎี พิกุลทอง รอยเอก พิรุฬห เต็งอินทร รอยเอก ยุทธนา วิภาวนิช

พันโท ชาคร ลักษณะโยธิน พันโท ชาติชาย พยัคฆวรรณ พันโท เชลงศักดิ์ วชราภรณพินทุ พันโท ชัยวัฒน คํานาน พันโท ชัยพร เดชเจริญ พันโท ธิราวุธ เชนะโยธิน พันโท ธีรเดช เนตรศิริ พันโท พีระพันธุ อภิวโรดมภ พันโท พรรณวัตร บุญชัย พันโท ภูมิ กัลยาณมิตร พันโท เมธิน แกลวกลา พันโท วินัย ปยศุภกรวนิช พันโท ศิวดล นนทชัยวัฒน พันโท ศักดิ์สิทธ ลิ้มสุขนิรันดร พันโท สมจิตร ชินบุตร พันโท อภิชา คัยนันทน พันโท เอนก สกุลรัตน นาวาอากาศโท ปริญญา อนุศาสนนันท นาวาอากาศโท พีระศักดิ์ ปนแสง นาวาอากาศโท พจน รัตนปริคณน นาวาอากาศโท วรวิทย พระเนตร นาวาอากาศโท อภัยวงศ คําเพชร พันโทหญิง กมลกานต ปรีดีดิลก พันโทหญิง จรินทร เตี้ยสุด พันโทหญิง ยิ่งลักษณ รักเรียน พันโทหญิง เรณู พุทธา


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒

หนา ๗ ราชกิจจานุเบกษา

รอยโท กลยุทธ นุตตานนท รอยโท จรงกรณ วีระวิทยากรณ รอยโท นัธทวัฒน ชูจร รอยโท ปญญา พรหมนุช รอยโท ศิริมงคล บรรจงศิริ รอยโท สมศักดิ์ ไชยรักษ เรือโท สุริยศักดิ์ แตงขุด เรืออากาศโท สนธยา ปานดวง รอยตรี งามพล ผลาภิรมย รอยตรี เฉลิม ประไพศาล รอยตรี ดํารงสุข สุริยันต รอยตรี ธีรเดช ทองประยูร รอยตรี สรเดช เชาวินัย เรือตรี ทรงกลด ปกษิณ รอยตรีหญิง คัชพร กลันทกพันธ รอยตรีหญิง ชฎาภรณ เอมอุทัย รอยตรีหญิง ณทิพ เคามูลคดี รอยตรีหญิง วริศรา จันทรนิยม รอยตรีหญิง สิริพันธุ สี่สี เรืออากาศตรีหญิง ไพบูลย โนรีวงศ จาสิบเอก กิตติศักดิ์ เครือทอง จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ ปกครอง จาสิบเอก ไกรภพ พลปถภี จาสิบเอก กมล ดวงกระจาง จาสิบเอก จักราวุธ แจงเวชฉาย จาสิบเอก จันทร จินดาพันธ

๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จิโรจ ภูษาธร จาสิบเอก จิระศักดิ์ สวัสดี จาสิบเอก จีระศักดิ์ อินทรชัย จาสิบเอก เจษฎา อัมบัส จาสิบเอก เจริญ จันทิมา จาสิบเอก เจริญ บุญซัน จาสิบเอก ฉลอง นามประสิทธิ์ จาสิบเอก เฉลิมพล จันทวิชชประภา จาสิบเอก ชยุต นอยโต จาสิบเอก ชัยพร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา จาสิบเอก ชาญณรงค ศรีสมัย จาสิบเอก ชายแดน บุญลือ จาสิบเอก ชุมพล นวลนิล จาสิบเอก ไชยญา อรอินทร จาสิบเอก ณัฐ ศรีสมบูรณ จาสิบเอก ณัฐวัฒน ธาราดล จาสิบเอก เดชดล ฤกษสําเร็จ จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ใบกวาง จาสิบเอก เทพชัย ชูชาญ จาสิบเอก ธนาวุฒิ พงษพะกิจ จาสิบเอก ธีรบูลย กิตติพงศพิทยา จาสิบเอก ธีรพงษ พงษไสว จาสิบเอก ธงชัย มณีศร จาสิบเอก นรากร จิตรธร จาสิบเอก บัญญัติ รอดวรรณ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐

จาสิบเอก ปญญาพล อาจจันดา จาสิบเอก ประสิทธิ์ ล้ําเลิศ จาสิบเอก ประสิทธิ์ศักดิ์ มาตกุล จาสิบเอก ประสงค มะลิวัล จาสิบเอก ปยวัฒน จําปาทิพย จาสิบเอก เปยมวิวัฒน ภิรมยกิจ จาสิบเอก พิเชษฐ สุภรานนทชัย จาสิบเอก พิศิษฏ คําศิริ จาสิบเอก เพชรรัตน สมบัติมี จาสิบเอก พงษพิษณุ ลือชัย จาสิบเอก พนมพร วามะลุน จาสิบเอก ภาคภูมิ พฤกษเกษม จาสิบเอก มารุต แสงสุย จาสิบเอก ยุทธศักดิ์ มีศรีดี จาสิบเอก เรืองยศ ศรีประยงค จาสิบเอก ลิขิต สินนะ จาสิบเอก วชิระ พรเจริญ จาสิบเอก วิเชียร พวงปาน จาสิบเอก วุฒิพงศ เจริญศรี จาสิบเอก ศรีน้ํา คมขํา จาสิบเอก ศุภเนตร ชนะวงศ จาสิบเอก ศุภชัย พละหาญ จาสิบเอก เศรษฐพงศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ๑๔๑ จาสิบเอก ศรยุทธ ถวยทอง ๑๔๒ จาสิบเอก สะเก็น แกวอําไพ

หนา ๘ ราชกิจจานุเบกษา ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

จาสิบเอก สถิตย บูรณประจิตต จาสิบเอก สยาม ฆนสุวรรณ จาสิบเอก สุพจน แนนหนา จาสิบเอก สุวรรณ มิตตา จาสิบเอก สมโชค หิรัญเพิ่ม จาสิบเอก สมชาติ ชุมภู จาสิบเอก สมบัติ บัลลังกโพธิ์ จาสิบเอก สมพันธ ใจดีเฉย จาสิบเอก สมพงษ หาหลัก จาสิบเอก สมหมาย วรรณขํา จาสิบเอก สําอางค เอี่ยมละออ จาสิบเอก อัครเดช ปองกัน จาสิบเอก อดุลย ปานหิรัญ จาสิบเอก อาทิตย ทรงซา จาสิบเอก เอนก มูลแจม พันจาเอก จรวด ทองสุข พันจาเอก ชูชาติ ชูศรีวาสน พันจาเอก นัฐกฎ แผนคํา พันจาเอก บัญชา ชมเชย พันจาเอก บุญยะวงค บุญประกอบ พันจาเอก ศักดิ์ศรี ดวงบุบผา พันจาเอก อุทิศ ชูแกว พันจาอากาศเอก ฉลอง พิเรนทร พันจาอากาศเอก ชยันต อติเปรมานนท ๑๖๗ พันจาอากาศเอก ดุสิต ซุยกระเดื่อง


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓

หนา ๙ ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก ปยะศักดิ์ ทองสุข พันจาอากาศเอก ประเสริฐ ชุมพงษ พันจาอากาศเอก ปราชญา ปานแมน พันจาอากาศเอก ปริญญา ตรีอินทอง พันจาอากาศเอก มณฑล บุญชุม พันจาอากาศเอก สุทธิ จุลกทัพพะ พันจาอากาศเอก สุชาติ บุญมา พันจาอากาศเอก สุมิต ซุยกระเดื่อง พันจาอากาศเอก อนุวัฒน สัทธานนท พันจาอากาศเอก อานัติ ศรีผอง จาสิบเอกหญิง จิตวดี ศรีเบ็ญรัตน จาสิบเอกหญิง จิราภรณ ซุยกระเดื่อง จาสิบเอกหญิง จิณณพัต ดีกลอม จาสิบเอกหญิง ณัฐกานต อุณเรศ จาสิบเอกหญิง เตือนใจ สีสัน จาสิบเอกหญิง ธนวรรณ หอมกลิ่น จาสิบเอกหญิง ธนัยรัศม เฟองอักษร จาสิบเอกหญิง เนตรนภา ไชยปะ จาสิบเอกหญิง ประภา ทัศมาลี จาสิบเอกหญิง ประนอม มีมงคล จาสิบเอกหญิง ประชุมพร ใจงาม จาสิบเอกหญิง ดารณี สุขสบาย จาสิบเอกหญิง พรทิพย คําเครื่อง จาสิบเอกหญิง พจมาณี ถึกจีน จาสิบเอกหญิง ยุพา นกสกุณา จาสิบเอกหญิง ลิลดา บุญปลื้ม

๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอกหญิง สุดารัตน วงศนอย จาสิบเอกหญิง สุภารัตน เหมือนเอี่ยม จาสิบเอกหญิง อุษา แจมเพ็ชรรัตน จาสิบเอกหญิง อรัญญา ทองยัง พันจาเอกหญิง ฐิติรัตน ดําเกิงเกียรติ พันจาเอกหญิง ดวงกมล สําแดงผล พันจาเอกหญิง ยุวดี ไทยมา พันจาอากาศเอกหญิง กรรณิกา รัตนปริคณน พันจาอากาศเอกหญิง กาญจนา ปนเกตุ พันจาอากาศเอกหญิง พัชราภา ปานใยสมบูรณ จาสิบโท ชลิน มีแกว จาสิบโท ศึกชัย เมืองเขียว พันจาโท มานพ ใจมณี พันจาอากาศโทหญิง มฤมล นอยสถิตย พันจาอากาศตรี ธีรยุทธ ศรีวรรณ จาสิบตรีหญิง วารี ไชยายงค สิบเอก ปราโมทย เหิงขุนทด จาอากาศเอก อุดมศักดิ์ บุญทิพย สิบโท วิชัย ไชยวงศ สิบตรี เจพิทักษ สายสวาง สิบตรี ณรงค อินโต สิบตรี วันชัย ทองพูล


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑

หนา ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา

สิบตรี เสนห พึ่งโพธิ์ สิบตรี สมภพ มัลลิกนันท สิบตรี อนุพล สมพิทักษ สิบตรี อัมนง เดชชัย สิบตรี อํานวย โรจนบุญชู จาอากาศตรี สุนทร ฮูกระโทก พันโท พิสิฐศักดิ์ เสนีวงศ ณ อยุธยา พันตรี เพทาย ซังเอียด พันตรี มารุต เปลงขํา พันตรี สุทธินันท จูบาง จาสิบเอก กัณหา บุตรจันทร จาสิบเอก กิตติพงษ โพธิลา จาสิบเอก เกษม แสวงชอบ จาสิบเอก จํานง ขําวงศ จาสิบเอก จําลอง รองเย็น จาสิบเอก ฉัตรชัย ปองนาน จาสิบเอก ชม อินทรสัน จาสิบเอก ชลชัย เอี่ยมเรียง จาสิบเอก เชาว ในจิตต จาสิบเอก ณรงค ชํานาญปน จาสิบเอก ณรงค ไหลกุล จาสิบเอก ดิเชิด ซื่อตรง จาสิบเอก ทวี กิ่งยงค จาสิบเอก ทศพล ทองแพ จาสิบเอก ทอง ปญญา จาสิบเอก ทองสี เอติญัติ

๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

ธนู ไชยแปน นพดล เพชรทะเล นพรัตน เสือซอนพง นฤพนธ หัสนะ นิพนธ ตุแกว บัญญัติ ดวงเนตร บุญลือ เพ็งพิน บุญเลิศ คุณชื่น บุญอยู บัวทอง ประชิต สินสวัสดิ์ ประพาส จันทนอย พยงค เงินบาท พยอม อนชนะ พลาวุฒิ กมลอาสา ยุทธนา ทองศรี รวม หินนอก รัตนะ เกษดี รัตนะ นพางคแกวเกา รันดร สอนนิ่ม วีระพล ตีประเคน วีระศักดิ์ ธงนิมิตร เวียง อูอรุณ สงวน ทองมี สถิน เจริญหลาย สมบัติ เอียงประยูร สมพงษ ทราจารวัตร


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

สมาน สีฟา สยามรัฐ จันทรแสง สฤษดิ์ บางปา สวัสดิ์ ญาตินิยม สวาง โพธิ์แพง สัภยาคุณ เทพดนตรี สัมฤทธิ์ สุวรรณมาโจ สํารวย สวัสดี สุดใจ นวลคํา สุนทร หมุนลี

หนา ๑๑ ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓

จาสิบเอก สุริชัย เห็นหลอด จาสิบเอก สุวิส ตรีวิชา จาสิบเอก อนันต กันนิกุล จาสิบเอก อวยชัย แกวใส จาสิบเอก อุทัย วะลัยใจ พันจาอากาศเอก เกรียงไกร ออนสูงเนิน ๒๘๔ พันจาอากาศเอก มานิตร เมาะราษี ๒๘๕ พันจาอากาศเอก อมร ขําดํา ๒๘๖ พันจาอากาศเอก อําพล แกนวงศ

กองทัพบก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕

พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก

กรัณย สถิตยุทธการ กฤษฎา สีวะรา กฤษณีรีน เบาลี กุลชาติ เที่ยงแกว เกรียงศักดิ์ ไขถาวร ชวาล ผองใส ชัยยพฤติ วิบูลยสุข ชัยวัฒน คุณานุสนธิ์ ชัยวัฒน ฐิตสาโร ชาญชาย ไชยกุล ชาญณรงค นาคสวัสดิ์ ณรงค ภักดีศุภผล ดนัย กฤตเมธาวี ดิษฐรัตน อมรวิทวัส ทวี ทรงพัฒนาศิลป

๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก พันเอก

ทวีชัย ศรีพไิ ลพงศ ทองคํา ชุมพล เทอดศักดิ์ วงศจันทร ธนจิรัฏฐ เพชรพัลลภ ธนบูรณ จุลยามิตรพร ธีระพงษ สังโกมล ธีระวัฒน ญาณศิริ นพพร เบี้ยวไขมุข นิวัตชิ ัย ถนอมธรรม ประดิษฐ เลิศรัตนเดชากุล ปุญชทร ทิพยวงษ พชร พันธุสิงห พิชัย เข็มทอง ไพสิฐ เผือกสกนธ ภาสกร วิราวรรณ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖

พันเอก ยศทอง อัคราธรรม พันเอก ยุทธนินทร บุนนาค พันเอก ยุทธสาร โกศลยุทธสาร พันเอก ระลึก พันธลิมา พันเอก วรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย พันเอก วศะ กสิวัฒน พันเอก วัฒนายุทธ สรรพานิช พันเอก วินชัย จันทมาศ พันเอก วิรัตน นาคจู พันเอก ศวยส เหรียญมณี พันเอก สมศักดิ์ นุตพันธุ พันเอก สาละวิน อุทรักษ พันเอก สุเทพ ปริยเอกสุต พันเอก เสิมศักดิ์ แกวฉาย พันเอกหญิง นุชเนตร นภาสวัสดิ์ พันเอกหญิง ปริศนา พานิชกุล พันเอกหญิง สุนานันท ใจมั่ง พันเอกหญิง สุเนตรา ดํารงพิศุทธิกุล พันเอกหญิง สุภัทรา ศิริวิสูตร พันเอกหญิง อโนทัย จันทราพิพัฒน พันเอกหญิง อภิรดี เที่ยงคํา พันโท กรกฏ เกศทับทิม พันโท กฤษฎา ถาวรวัตร พันโท กัมพล คําเพ็ง พันโท กิตติศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ พันโท กิติพงศ พวงอยู

หนา ๑๒ ราชกิจจานุเบกษา ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท

ไกรเพชร วรสมบัติ คณิศร เถระพัฒน จิตตพัน พุมเจริญ จิรันตน เที่ยงสันเทียะ เจือ หอมหวล ฉัตรพร แขวัฒนะ ชาติชาย คงเทียน ชิติสรรค เปริญกุล ดํารง วรรณสิงห ดุษฎี รัตนโกเมศ เดนชัย อุบล ตวงสิทธิ์ เพ็ญพันธุ ทนง จุยรอด ทนงค บรรจบราช ทองสุข เสารทอง ธนาธิป เรียงอิศราง นพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน นิกร มาตรง ประพนธ วรนิกุลกิจ พงศธร เมืองแกน พรหมรัฐ สุนทโรวาท พัฒนพงค มีระเสน พิศุทธิ์ ดารารัตน ไพโรจน สุวรรณอักษร ภัทรดนัย กาญจนบุรานนท ภานุรุจ บัวเจริญ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘

พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท พันโท

ยอดยุทธ ฦาชา ยุทธภูมิ สมบูรณ รังสรรค วัฒนโยธิน รัฐการ พันธุสวาง รุงโรจน เสรีกุลวิเวทย เรืองพงษ วงษศรีสุข วัชรินทร ทองสุทธิ์ วัลลภ ศานติธรรม วิทยา เพ็งสุข วิทวัส สุขสมจิตร วินัย บุญวิจิตร วิบูลย ศรีเจริญสุขยิ่ง วีระ บูรณสิงห ศักดา คล้ํามีศรี ศักดิ์สิทธิ์ เสาวคนธ ศิริวัฒน เสริมศรี ศุภเศรษฐ สวางแสง ศุรวีร โพธิสุข สมเกียรติ อุนวงษ สมชาย ภัทรศุกล สมชาย ศิริภักดี สมบัติ บรรลุผล สมพร แกนจันทร สมโภชน ปนกลอม สมศักดิ์ ฤทธิ์รงควัฒนา สราวุฒิ ปราชชญากุล

หนา ๑๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันโท สิทธิพร จุลปานะ พันโท สุธีร กัลปา พันโท สุพจน สมรรคเสวี พันโท สุรพล ไพรสันต พันโท สุรศักดิ์ ชื่นสุวรรณ พันโท สุวิทย วงศวาลย พันโท เสกสรรค ชายทวีป พันโท โสภณ แกวแพงพันธ พันโท อนุวัฒน ธรรมจักษ พันโท อัครนิธิ์ ณ เชียงใหม พันโท อาจอง บัวชุม พันโท อํานาจ ชัยประเสริฐ พันโทหญิง การดี ลรรพรัตน พันโทหญิง กิติพร พุทธิขันธ พันโทหญิง จิรัชยา ประสิทธิ์ผล พันโทหญิง ชุติมา เจาประสงค พันโทหญิง ทรงสุดา ขวัญประชา พันโทหญิง เบญจมาศ ขาวสําอางค พันโทหญิง ปทมา ใจภักดี พันโทหญิง ปาริฉัตร ศรีรัตน พันโทหญิง เมทินี มรรคยาธร พันโทหญิง รุงราวัณย เดชอภิรักษชน พันโทหญิง ศิริรัตน คงสุวรรณ พันโทหญิง ศิริลักษม บุญคง พันโทหญิง ศุภาพิชญ นาทะพันธุ พันโทหญิง สุวิภา สุวัฑฒน


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐

พันโทหญิง อลิสา เกตุพงศ พันโทหญิง อังคณา เกงสกุล พันโทหญิง อิษฎนันทน ศิริโสม พันตรี กฤษฎา ภักดีอุทธรณ พันตรี กฤษณะ สุพะรัง พันตรี กองแกว ศรีลาชัย พันตรี กอบบุญ คมกฤส พันตรี กัมปนาท ลอยลม พันตรี กัมปนาท อินวะษา พันตรี กิตติพงศ จรัณยานนท พันตรี กิตติพันธ อินสวาง พันตรี จอมไตร กิจประสาน พันตรี จิรวุธ ศรฤทธิ์ชิงชัย พันตรี ฉันทนา ฉ่ําเฉลิม พันตรี ชยุตรา ไผลอม พันตรี ชัชวาล สถานทิพย พันตรี ชัยศิลป กลาเกิด พันตรี ชาญวิทย พรหมศรี พันตรี ชุติชัย ไชยอนงคศักดิ์ พันตรี ชูพงษ สายอุบล พันตรี เชาว ธีระชาติ พันตรี ไชชโย ไชยทะเศรษฐ พันตรี ณภัทร ทองสําฤทธิ์ พันตรี ดลเกียรติศักดิ์ รูปกลม พันตรี แดนชัย กองแกว พันตรี ถาวร พูลเพิ่ม

หนา ๑๔ ราชกิจจานุเบกษา ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี

ทนงศักดิ์ จําปาทอง ทนงศักดิ์ ไชยนอก ทศพร พินธุรักษ ทองสุข มีแหวน เทพพิทักษ นิมิตร ธนะเดช แกวลําหัด ธรณรรถ เทพวัลย ธราพงษ โพธิดอกไม ธีรทัศน บุญเกิด ธีรศักดิ์ แสนทวี นพรัตน ดวงกลาง นิโรธ ทองมวง บวร วรรณกูล ปกรณ เปลี่ยนรังษี ปฐมพงศ เฟองรอด ประมาณ จันทรสมพงษ ประเสริฐ พิศมัย ปริญญา ยิ้มรุงเรือง ปรีดา อ่ําขํา พรินทร การสุทธิ์ พัฒนา พันธุมงคล ภิชฌยุทธ พรหมโท ยงค สาไชยันต ยุทธไพร พูนออย ราชัน แกวสิงห ฤทธิ์วิบูลย ศิริธนาพิพัฒน


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒

พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี พันตรี

วงศวิศว จันทรเจริญ วชิระ อินทรเลิศ วรจักร แซงสีนวล วรพงษ ยาหิรัญ วสันต พัฒนวิชัยโชติ วัฒนศักดิ์ แสงศรี วัลลภ จันทรกลั่น วานิช ฉอสันเทียะ วิจิตร เสือคง วิรัตน พึ่งพิง วิสุทธิ์ บุญศิลป วิสูตร นุชนอมบุญ ศักดา ศรีโชค สกลศักดิ์ ศรีบูรพา สนชัย วันชัย สมชาย สภาวะ สมรรถชัย ณ พัทลุง สรพงค อุดหนุน สรร อินทรวิชะ สโรช พารอด สัณหพัฒน ไพโรจน สันทนา ชวยเจริญสุข สายชล กําใจบุญ สิรวิชญ แข็งขัน สุชาติ จันตาศาลา สุพจน วงศอนันตชัย

หนา ๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันตรี สุพรรณ วงศชัย พันตรี สุรเดช จงเลิศตระกูล พันตรี สุระศักดิ์ หอมยก พันตรี สุริน ทองเต็ม พันตรี สุริยะ ศรีทา พันตรี สุวัจชัย บุญสม พันตรี เสกสรรค ลีลาปฐมชัย พันตรี เสรี เลิศสําราญ พันตรี อภิชา คุณสิงห พันตรี อภิชาติ เอี่ยมปา พันตรี อภินันท พิศนุวรรณเวช พันตรี อภิราม รามนัฎ พันตรี อัมพร ชางเหล็ก พันตรี อาคม อินทรพินิจ พันตรี อาทิตย เจริญรุกข พันตรี อํานาจ คนงาม พันตรี อิสสรญาณ จันทรแกว พันตรี อุดม บุญหอม พันตรีหญิง กมลชนก ปรัชญาภรณ พันตรีหญิง กรกมล สีขาว พันตรีหญิง กฤษณา พงษธานี พันตรีหญิง จิตรมาศ ชวยหนู พันตรีหญิง ฉัตรศศิ โรจนวิภาต พันตรีหญิง ณัฐนรี จันทรผล พันตรีหญิง ทัศนีย อุดมธนวงศ พันตรีหญิง ทิพวรรณ แยมศรีบัว


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔

พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง พันตรีหญิง

หนา ๑๖ ราชกิจจานุเบกษา

ทุติญา บุรีรักษ นฤมล ขุริรัง นาตยา เสนาพล บุญสิตา จันทรดี ปราณี สิงหทน ปรีชาวรรณ อินออน ปวรวรรณ นากแกวเทศ พูนสุข มั่นคง มณีรัตน บุณรัตพันธุ มรกต บุญมี ลัดดาวัลย ดาราศร วราพร มณีรัตน วัชราภรณ ตานินทร วาทินี ติงสมบัติยุทธ สายนที อินทรมาน สิวินีย กระตายนอย สุนิดา พวงมณี สุภาวดี สวางศรี สุรัสวดี รอยพุทธ อนันทิตา สนธิ อรพรรณ นคราวงค อรภัทร ทิมพิทักษ อรอุษา สถิตยุทธการ อังคณา คําแผง อัญชลี เพ็ชรวงษ อําไพ ทองทา

๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก รอยเอก

ขจรศักดิ์ อัจฉรารักษ จิรทิปต ขวัญเจริญ ณัฐพร นุตยะสกุล ธีระชัย ศึกเสือ นริศยศักดิ์ สุทธจันทร บันพจน จันทมาต บุญสม ซื่อสัตย ประมวล เรืองพงษ ประเวศ ทองรอด ไพโรจน ประสาท ภราดร วงศใหญ วรวุฒิ สินนอย วรวุฒิ อยูเย็น วิชาญ คําศรี ศักดิ์ชาย ศรีผอง เศรษฐา รักษี สมชิด ฉายฉันท สมบูรณ แสงสุข สมศักดิ์ เหมาะสมัย สมาน ผาสุขนิตย สวรรค มีบุญมาก สายันต ขวกเขียว สาโรจน สืบปาละ สิทธิชัย สุทธหลวง สุนทร ยุยง สุรศักดิ์ ทองอุน


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕

หนา ๑๗ ราชกิจจานุเบกษา

รอยเอก สุราษฎร ติรพัฒน รอยเอก อนันท ผานภูเขียว รอยเอก อาคม หัวนา รอยเอก อานุภาพ ภูพุกก รอยเอกหญิง กุลนิจ โรคาพาย รอยเอกหญิง ดวงกมล ธูสรานนท รอยเอกหญิง ทัศนีย กิจพานิช รอยเอกหญิง นงลักษ คงดี รอยเอกหญิง นิสา เย็นใจ รอยเอกหญิง ปณิดา จันทรหอม รอยเอกหญิง ปรียฉัตร อัศวภูมิ รอยเอกหญิง พรรณราย เปลงแสงศรี รอยเอกหญิง มาลัย ดังสะทาน รอยเอกหญิง วรรณา ธรรมครองอาตม รอยเอกหญิง ศิริพร อากะโรภาษ รอยเอกหญิง สมพร เพชรดี รอยเอกหญิง สาลี่ ใจโปรง รอยเอกหญิง สุดา ทองวิบูลย รอยเอกหญิง สุธาทิพย ศรีปุงวิวิวัฒน รอยโท กมลชัย สายทอง รอยโท กิตติพันธ ภูริภัทรศักดิ์ รอยโท กิตติศักดิ์ ริ้วสุวรรณ รอยโท คมเพชร นวดโอโล รอยโท คันธสิทธิ์ บุพาโล รอยโท เชษฐ เหลาหอม

๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท รอยโท

เชษฐา วัฒนายุ ณัฐดนัย ผลกล่ํา เดนชัย คําเพราะ ธีระ ลอยฉิม นงลักษณ รอดอยู นพพร กาฬพันธ บพิตร บัวชุม บรรจง สารสมัคร ประดิษฐ หมายมั่น ประเวศ ชางทํา พงศธร แกวดวงศรี พิชัย ขุมเงิน พินโญ พรหมมณี มานะ เฉียบแหลม มีชัย แสวงสุข ยุทธจักร รูปบัว ยุทธชัย หมอยา รณรงค สางชัยภูมิ วรพล จันทรสวาง วิชญวิสิฐ พูนเกิดมะเริง สมคเณศ พงษเผาทอง สมพร ภาคลาภ สมพล มั่นเขตกร สุรพงษ ชาญเชี่ยว สุระศักดิ์ ศรีสุวรรณ สุรินทร ศรีโยธา


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗

รอยโท อภิชาติ สุวรรณภิงคาร รอยโท อิษฎนันท จําเนียรไวย รอยโทหญิง เพ็ญศิริ อูคลาย รอยตรี กอปรตะวัน พูลเจริญ รอยตรี จรัญ เติมอารมย รอยตรี ญาณภัทร แกววงษา รอยตรี ณรงค สายจิตร รอยตรี ธงชัย เสนาะศัพท รอยตรี นิยม พรขุนทด รอยตรี นิวัฒน หอมมะลิ รอยตรี ประสาร เกิดรื่น รอยตรี ปราโมทย สุนานันท รอยตรี ปรีดา พุมจันทร รอยตรี ผาสุข มั่งกุยลิ รอยตรี พรชัย ใจตรงกลา รอยตรี ไพรรัก คําศรี รอยตรี ไพรสิฐ ดีสุข รอยตรี ภัคดี ทัดจันทร รอยตรี ยุทธชัย สายงาม รอยตรี รัชนัย บุตรอุดม รอยตรี วสันต เพชรภักดี รอยตรี วัชระ มุมาน รอยตรี วัชรากร มีพรหม รอยตรี วิรุณ อาชุมไชย รอยตรี วิโรจน จงใจภักดี รอยตรี วีระศักดิ์ มณีวรรณ

หนา ๑๘ ราชกิจจานุเบกษา ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ รอยตรี ศรีกรุง ทัฬหกรณ รอยตรี สงกรานต สุจริตชัย รอยตรี สมหวัง สรอยมยุรา รอยตรี สามารถ สิงหเดช รอยตรี สุชีพ เกิดดวยทอง รอยตรี สุเพียบ เสงี่ยมดี รอยตรี สุรีวัฒน วัฒนาโภคยกิจ รอยตรี อลงกรณ พูนตะคุ รอยตรี อุดมศักดิ์ ประเสริฐศิล รอยตรี อุทิศ แสงเทพ รอยตรีหญิง กิ่งดาว วุฒิ รอยตรีหญิง สุชาดา กิตตยางกูร จาสิบเอก กระจาง ทายะติ จาสิบเอก กรีฑา เรืองประยูร จาสิบเอก กฤชชัย นิ่มสมบุญ จาสิบเอก กฤชเพ็ช แสนสุข จาสิบเอก กฤษณชัย คมเฉลียว จาสิบเอก กฤษดา ศรีทรงวุฒิ จาสิบเอก กฤษดี จันทรบาลใจ จาสิบเอก กวี ชูเรือง จาสิบเอก กําธร หงษเจริญ จาสิบเอก กําพล อําพันธุ จาสิบเอก กิจวิพัฒน พวงถิ่น จาสิบเอก กิตติ ขําทวม จาสิบเอก กิตติณรงค ลําพันธ จาสิบเอก กิตติทัศน ปญญาคม


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

หนา ๑๙ ราชกิจจานุเบกษา

กิตติศักดิ์ เนาวสัยศรี กิตติศัพท บุญสุข กิติชัย วาทมธุรส กิติภูมิ ชูดํา กิติศักดิ์ วรรณสุรีย เกรียงไกร กลิ่นเกษร เกรียงไกร ทองวิชิต เกรียงไกร อิสระดําเกิง เกษม ลัดครบุรี เกียรติพงศ เพ็ชรนารายณ เกียรติศักดิ์ หอมจันทร เกียรติศักดิ์ อุปการ โกวิท ชวดนุช โกวิท เพ็ชรประไพ โกวิทย มอบกระโทก โกศล เจริญสุข ไกรวุฒิ สารกิจ ไกรสิทธิ์ กองออนศรี ขจร กองศรี เข็มนอย สวัสดี เขมวัฒน ใจบุญ คงศักดิ์ สุขเกษม คทาวุธ พหลทัพ คํามาย พิมี โฆษิต หงอกพิไล โฆสิต กลิ่นสกุล

๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

จตุพร ทองพูล จรินทร ดีดนอย จเร เพ็ชรโสม จักรกฤษ คมขํา จักรพันธ กสิบุตร จักรภพ อินชูรัน จันทะบูรณ จูมพระบุตร จามรวัฒน ฉันทะ จารุเดช อินตา จํานงค บุญวัตร จํานงค เอี่ยมสําอาง จําเนียร คําวงษ จํารัส เพ็งแจม จําเริญจิตร วงษพระจันทร จิรเดช เจริญผล จิรพงษ ครุฑพงษ จิรภัทร ขันทอง จิรภัทร มณีจักร จิโรจน วีระสิทธิ์ จีระวุฒิ โพธิ์ผอง เจริญ ศิริพันธุ เจริญรัตน ผาเหลา เจษฎา ณะวุฒิ เจษฎา มังคละศิริ ฉัตรชัย ศรีหาคํา เฉลิม แกวละเอียด


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

เฉลิมชัย พูลเจริญ เฉลิมชัย วัชรพนาพงศ เฉลิมพร มุงจงรักษ เฉลิมพล ทองนิ่ม เฉลิมพล บัณฑิตย เฉลิมพล ปนทิม ชยพล ทองนอย ชยานันท สุขประเสริฐ ชรินทร ขาวขํา ชวัฒชัย รอดทิม ชัยชาญ ดวงอาจนา ชัยพันธ ขําสําอางค ชัยมงคล เกตุนวม ชัยวัฒน ชนะศึก ชัยสิทธิ์ เกตุกุญชร ชาญชัย ธรรมชัยกุล ชาญชัย นวลสุวรรณ ชาญชัย อุสาย ชาญณรงค เผาภูรี ชาญยุทธ ใจกลา ชาญวุฒิ พรอมพิมพ ชาติชาย ชลวิถี ชาติชาย เถื่อนดี ชาติชาย ทองอราม ชาติชาย พราหมณโม ชาติชาย พันธุศรี

หนา ๒๐ ราชกิจจานุเบกษา ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

ชาตินิมิตร ปกษา ชานิติ ออนโยน ชํานาญกิจ ธูปพุดซา ชุมพร เคหะพันธุสกุล ชุมพล มีภักดี ชุมพล หุนทอง ชูชัย คงพันธ ชูชาติ ชาวนา ชูชาติ ปาปะโน ชูพงษ ชัยศรี เชาวฤทธิ์ กายเพชร เชิด มณีไชย โชคชัย รักอู โชติวิทย จันทรงาม ไชยศักดิ์ ไชยศรีมาลย ฐิติพงศ ชัยสมิต ฐิระ ธนะโชติ ณรงค กรรพฤทธิ์ ณรงค ขวดทอง ณรงค นนทภักดี ณรงค ศาลางาม ณรงค สลับศรี ณรงค อุปมาณ ณรงคชัย พิทักษสันติ ณรงคฤทธิ์ รอดบุญ ณรงคฤทธิ์ อยูรัมย


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

หนา ๒๑ ราชกิจจานุเบกษา

ณรงคศักดิ์ กาละกาญจน ณรงคศักดิ์ งามสุวรรณวงษ ณรงคศักดิ์ พลรัตนศักดิ์ ณรงศักดิ์ คําเสน ณรงศักดิ์ พิมพบุญมา ณัฐพนธ พันธุเลง ณัฐวัฒน นุมดี ณัฐวุฒิ ถนอมธรรม ณิรัฐกร เศรษฐกิจ ดนัย ดาษดา ดนุศิษฏ ตายเทศ ดาวฤกษ ธรรมมะ ดํารงคชัย โหมดแจม ดํารงคศักด กําลังดี ดุสิต บริสุทธิ์ ดุสิต พรอมเลิศ เดชา ดีสุย เดชา บุญเชิด แดง ศรีศิลป ติณณภพ ไชยคช ตุลา จันทรทัน ถนัด มัธยมมาก ถาวร คงคาเย็น ถาวร ทองสา เถลิงศักดิ์ ถิ่นทับ ทนงศักดิ์ แยมอวม

๕๒๔ ๕๒๕ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

ทรงพล จันทรธานี ทรงพล เฟองจันทร ทรงพล วิเลปสุวรรณ ทรงพล สังขทอง ทรงศักดิ์ พรกุณา ทวีทรัพย สุขประเสริฐ ทวีป เนียรมงคล ทวีศักดิ์ เชิงเทิน ทศพร สุกสง ทองดี อินทรตุน ทองแดง มีมงคล ทองใบ เชยชม ทองสุก สาดนอก ทองหลอ ชัยสิริโชคกุล ทัศนัย ยารังษี ทินกร สุทธิวานิช เทวรร ภูเลี่ยมคํา เทวิน แจงกระจาง เทศบัญญัติ แกวแดง เทอดพงษ เชื้ออินทร เทอดภูมิ สุปนตา เทิดศักดิ์ เกิดสุข ธงชัย กรอบจิตมั่น ธงชัย พาโนมัย ธงชัย สิงหตา ธนชัย เอมเอี่ยม


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๕๕๐ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๕๗๔ ๕๗๕

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

ธนพล ดอนชาดา ธนวัฒน แตงโสภา ธนวัฒน รัตนบุญเทียน ธนินทร เอมโอษฐ ธนู คําประเสริฐ ธเนศ เมมี ธรจักร วิริยะกิจ ธวัชชัย จันทรัตน ธวัชชัย สมสงวน ธานี ปานชื่น ธีรชาติ ชํานิกุล ธีรเดช คําแปง ธีรพงษ จันทราสินธุ ธีรวุฒิ สุโพธิ์ ธีระ ขาวเขียว ธีระ วงษระวัง ธีระเดช พิมพสุต ธีระยุทธ ณ พึ่งบุญ ธีระยุทธ ทองดีแสน นคร พรมเกตุ นพดล ชาวสวน นพดล บุญสนอง นพดล แสงเพ็ชร นพดล เหลื่อมกลาง นพพร เณรหลํา นพพร มีมุข

หนา ๒๒ ราชกิจจานุเบกษา ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐ ๖๐๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

นพพล สมพงษ นพรัตน จีรัตน นพฤทธิ์ มะลัยทิพย นรินทร รักษาจิตร นรินทร โสมโสรส นริศ แจงธรรมมา นักรบ สุรินยา นัตตพงศ วิสุทธิเมธี นาวิน กองเทพ นิกร เพชรรัตน นิกูล ศรีประเสริฐ นิคม แกวภักดี นิจพร กมุกะมะกุล นิติพงษ สงทวน นิพนธ นาคโชติ นิยม บูรณเจริญ นิโรช จิตตราวงศ เนรมิต สุขใจมิตร บรรจง ชางแกว บรรจบ คําสุข บรรจบ เลิศเบญจพล บรรลือ ดาตุย บัญญัติ ชูสุวรรณ บัญญัติ โพธิรุกข บัวลอย คลังทรัพย บาย ไกรกิจราษฎร


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๐๖ ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙ ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๑๔ ๖๑๕ ๖๑๖ ๖๑๗ ๖๑๘ ๖๑๙ ๖๒๐ ๖๒๑ ๖๒๒ ๖๒๓ ๖๒๔ ๖๒๕ ๖๒๖ ๖๒๗

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

หนา ๒๓ ราชกิจจานุเบกษา

บุญชัย คํายาว บุญเทอด ใจซื่อกุล บุญธรรม พูลมาศ บุญนาค ลิ้มไพบูลย บุญยืน มวงเนียม บุญเยี่ยม อองกุลนะ บุญสง เจี้ยมกลิ่ม บุญสง แปงยะ บุญสง สาพิมาน บุญสม อุบลรัตน บุญเสริม พรหมจันทร บุญโฮม ตาดี ปฐมฤกษ โพธิ์ทอง ปณิชัช วงศปาลามานนท ปรเมนทร ศรีสวัสดิ์ ปรเมษฐ ประดับมุข ประกฤษฎิ์ชัย ปลื้มชัย ประกิจ สอดศรี ประจวบ ธรรมใจ ประจักร อวนแกว ประดิษฐ นําสา ประดิษฐ รอดทุกข ประดิษฐ จันทคุต ประทีป คชรักษา ประทีป หนากลาง ประพจน คําแพงทอง

๖๒๘ ๖๒๙ ๖๓๐ ๖๓๑ ๖๓๒ ๖๓๓ ๖๓๔ ๖๓๕ ๖๓๖ ๖๓๗ ๖๓๘ ๖๓๙ ๖๔๐ ๖๔๑ ๖๔๒ ๖๔๓ ๖๔๔ ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗ ๖๔๘ ๖๔๙ ๖๕๐ ๖๕๑ ๖๕๒ ๖๕๓

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

ประพนธ ศรีตระกูล ประพันธ เยาวนุน ประมุข อยูสุข ประยงค ตวนเทศ ประวัติ กามะแพ ประวิทย ชางอินทร ประสงค ทวาผักแวน ประสงค พงษทวี ประสาท ดอนลาดดี ประสาน เมฆสอน ประสิทธิ์ บัวสันเที๊ยะ ประสิทธิ์ บุญไมเศรา ประสิทธิ์ ศรีษะเกตุ ประเสริฐ แกวแสง ประเสริฐ พิมหา ประเสริฐ ราศรีรัตนะ ประเสริฐ วงควุฒิ ประเสริฐ หมั่นคํา ประเสริฐ อรรคไกรสีห ปราโมทย โคตรพัฒน ปราโมทย งามเย็น ปรีชา ศรีบุรินทร ปรีชา แสงนภา ปรีชา หินเพ็ชร ปญญา สงวนศรี ปทมะ ถมยานาค


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗ ๖๕๘ ๖๕๙ ๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒ ๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕ ๖๖๖ ๖๖๗ ๖๖๘ ๖๖๙ ๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒ ๖๗๓ ๖๗๔ ๖๗๕ ๖๗๖ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

หนา ๒๔ ราชกิจจานุเบกษา

เผาเทพ แกดํา พงศศักดิ์ เกษจรัล พจนสัณฑ พวงมาลัย พนม บุญมาทัน พนม ศุภรัตน พยน จันทรอิน พรชัย จันทรโสภา พรเทพ เมืองลอง พรภิรมย ทองเปลว พรศักดิ์ จูแพ พรสันต ชื่นภิรมย พรหมมินทร สังขสวัสดิ์ พฤนทาร คําปาเครือ พลรบ หาญวันชัย พัฒนา สิงหโตทอง พันธชัย สิงหสูกุล พันธรักษ ราชเดช พัสกร ชาวสวน พิชญะ สุขจันทร พิชัย บุญประเสริฐ พิชัยยุทธ วิเชียรรัตน พิชัยยุทธ สุขดา พิเชฐ บุตรตาสี พิเชษฐ เงินจั่น พิเชษฐ เปยวงษ พิเชษฐ พึ่งเทียน

๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒ ๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓ ๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗ ๖๙๘ ๖๙๙ ๗๐๐ ๗๐๑ ๗๐๒ ๗๐๓ ๗๐๔ ๗๐๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

พิณ วิชิต พินิจ รอบรูงาน พิมล ซอนเปยยุง พิษณุ ศรแกว พิสิฎฐพงศ พลลาภ พิสิษฐ รัตนะ พิสิษฐ สวนสมบัติ พีรวัส ตั๋นเต พีระ บุญรังษี พีระเดช จุลมณฑล พีระพงษ พูลพิพัฒน พีระพันธ อินทะแสง พุทธิพงศ ประจวบวัน ไพฑูรย คงเกิด ไพบูลย เชตุพันธุ ไพบูลย รินลา ไพบูลย วุฒิกมลชัย ไพบูลย หาฝายเหนือ ไพรัช ปญญาสิงห ไพรัตน เพชรยอย ไพศาล เกิดสมจิตต ไพศาล ชูวงษ ไพศาล ปรีเปรม ไพศาล เพ็ญประภากร ไพศาล ออนอินทร ไพสน ลิ้มกุล


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๗๐๖ ๗๐๗ ๗๐๘ ๗๐๙ ๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๑๓ ๗๑๔ ๗๑๕ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๑๙ ๗๒๐ ๗๒๑ ๗๒๒ ๗๒๓ ๗๒๔ ๗๒๕ ๗๒๖ ๗๒๗ ๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๑

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

ไพสิฐ ลูกเสือ ภวัต วนารักษกุล ภัทรพล ทองคัณฑา ภาษตกฤต โพธิกุล ภาสกร ปรางคชัยกุล ภาสกฤษณ ยวงทอง ภูชนะ เปยมสิทธิ์ ภูนิเวศภัส ยลไพบูลย ภูษิต นิลเพชร มงคล พิมพรุน มณฑป พิทักษทรัพย มณฑวรรษ พันธอุดม มนตรี กําแพงทอง มนตรี วิรัชชั่ว มนตรี ศรีแกว มนตรี หงษเวียงจันทร มนตรี อยูเย็น มรกต แกลวกลา มรกต อมาตยานนท มานพ ขุมดินพิทักษ มานะ ระบอบ มานิตย จําปาดวง มาโนช รายรัศมี มิ่งขวัญ กุยเกีย ยงยุทธ คหะวงษ ยงยุทธ พงษไพร

หนา ๒๕ ราชกิจจานุเบกษา ๗๓๒ ๗๓๓ ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗ ๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕ ๗๔๖ ๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐ ๗๕๑ ๗๕๒ ๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖ ๗๕๗

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

ยุทธจักร พรหมบุตร ยุทธชัย ชูถิ่น ยุทธนา สังขชาวนา ยุทธศักดิ์ ชวยเมืองปกษ ยุทนา คําเพชรดี เยาวรัตน กุลชาติ โยธิน กองใจ โยธิน แข็งแรง ไยยะนะ ชมชื่น รชต สิงหรณฤทธิ์ รังสิมันตุ มณฑลผลิน รัฐกรณ แกวชมภู รัตนเดช แกลววิกยกรณ ราชพล เรืองบุรพ ราชัน แนนอุดร รุงเกียรติ เกษสม รุงโรจน จันทรเศรษฐ รุงโรจน ปยะจิรวัฒน รุงอรุณ กิจใบ เริงณรงค ออนธรรมา ลิขิต ฉิมมาแกว ลิขิต มั่นนุช เลิศศักดิ์ ขันทอง วรชัย คําเดนเหล็ก วรพจน สรอยคํา วรวัฒน อินทรสุวรรณ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๗๕๘ ๗๕๙ ๗๖๐ ๗๖๑ ๗๖๒ ๗๖๓ ๗๖๔ ๗๖๕ ๗๖๖ ๗๖๗ ๗๖๘ ๗๖๙ ๗๗๐ ๗๗๑ ๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕ ๗๗๖ ๗๗๗ ๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑ ๗๘๒ ๗๘๓

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

วรวิทย ทองปาน วรศักดิ์ สมิตินันทน วราธร สังฆคุณ วราวุธ ศรีสนาม วสันต คัมภีร วสันต ธีระสุนทรไท วัชระ ปรีดาภิรมย วัฒนชัย รอดนิลัง วัธนกานต กันแกว วันชัย กาญจนพิบูลย วันชัย โคตรโสภา วัลลภ วรรณมะกอก วิจิตร พุมประพาฬ วิชัย ปรือปรัง วิชัย แสงจันทร วิชา แกวรัตนมณี วิชา พรหมจันทร วิชาญ เข็มทอง วิชิต นนทะโคตร วิเชียร กรุงแสนเมือง วิทูร กสิใจ วินัย ตุนหมก วินัย ปลองกระโทก วินัย พลอยชื่นชม วินัย เพ็ชรมี วินิตย ประดิษฐดวง

หนา ๒๖ ราชกิจจานุเบกษา ๗๘๔ ๗๘๕ ๗๘๖ ๗๘๗ ๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕ ๗๙๖ ๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

วิบูลย ชูรัตน วิภัช สอดสี วิรัตน รอดพงษ วิรัติ อภัยกาวี วิวัฒน ชัยสุวรรณ วิวัฒน แตมกระโทก วิวัฒน อินทรทอง วิสิทธิ์ เสนารักษ วิสูตร บุญชู วีรชัย เพ็ชรรัตน วีรชัย สุขนวล วีรยุทธ ศรีแสนยงค วีระ คงนาสร วีระชัย เนตรขํา วีระชัย ลิ่มพันธ วีระพล ศิริกุล วุฒิ คงสิทธิ์ วุฒิศักดิ์ ทองดี วุฒิศักดิ์ มีสวน วุธิพงษ คําแกว ศรณรงค ศิริศักดิ์กําพล ศรศักดิ์ สําราญถิ่น ศรายุทธ จันทรเกษ ศราวุธ อังคุระษี ศรีไพร จบดี ศรีโรจน คํามูลใจ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๘๑๐ ๘๑๑ ๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕ ๘๑๖ ๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙ ๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔ ๘๓๕

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

หนา ๒๗ ราชกิจจานุเบกษา

ศรีศักดิ์ อินทรพรหม ศักดิ์ชัย พลวงษศรี ศักดิ์ชาย ศรีสุราช ศักดิ์ดา ตะเอ ศักดิ์ประเสริฐ ปญญา ศิริพงษ มนตดี ศิวาวุธ สุธาพจน ศุภชัย คงคะปญญา ศุภชัย ดวงจันทร ศุภรักษ อดทน ศุภรัตน จันทรเที่ยง ศุภฤกษ ภาณุรักษ สงกรานต โพธิสม สงกาณร ตะถา สงคราม ขําแปง สงเสริม อิ่นคํา สถาพร สืบจากเทียบ สนทยา คลายพันธุ สนอง สุวรรณวัฒนากุล สพลดนัย อิทธิยาภรณ สมเกียรติ โกทัน สมเกียรติ อิสารพายุห สมควร บุญทรง สมคิด ชัยวงษ สมคิด อินยาศรี สมจิตร ตั้งตระกูล

๘๓๖ ๘๓๗ ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐ ๘๔๑ ๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔ ๘๔๕ ๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙ ๘๖๐ ๘๖๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

สมเจตน ภิญญาคง สมชัย ขําเลิศ สมชาย จุยกง สมชาย เชียงเกตุ สมชาย เมืองคํา สมชาย สุธีมาศ สมทรง กลิ่นกุหลาบ สมนึก มัญจกาเภท สมบัติ ภิรมย สมบูรณ ครุธนวม สมบูรณ เชียรรัมย สมบูรณ นาชิต สมปอง คงมี สมพงษ จันทะพิทักษ สมพงษ พฤกษามุก สมพร อูทรัพย สมพล คงกัลป สมพันธ หิรัญอาจ สมพิศ โพธิ์ทอง สมยศ กิติเงิน สมยศ แกวสุพรรณ สมยา พรมมาทาว สมศักดิ์ ตราครุฑ สมศักดิ์ พรมโกน สมศักดิ์ ศรีมณี สมศักดิ์ สดับสาร


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๘๖๒ ๘๖๓ ๘๖๔ ๘๖๕ ๘๖๖ ๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐ ๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔ ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๗

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

หนา ๒๘ ราชกิจจานุเบกษา

สมศักดิ์ สาวิสัย สมศักดิ์ สําเนียง สมศักดิ์ สุขสุวรรณ สมหมาย มีจันทร สมานมิตร สุขสมบัติ สรชาติ ภูออน สรายุทธ ตันแกว สราวุธ ศิริฤกษ สฤทธิ์ ปฏิโยเก สวัสดิ์ โพธิ์กิ่ง สันติ ดิษผึ้ง สันติ ทัสสะ สันติ หมื่นศรีชัย สันติสุข อําไพพันธุ สัมพันธ คีลาวงศ สัมพันธ ชูกําลัง สัมพันธ เผาเพ็ชร สัมฤทธิ์ ออนจันทร สาธิต สันติวรวัฒน สามิต สืบจากเทียน สายทรัพย ขบวนกลา สายัณ สายัณหัสมิตร สายัน จันทรกุล สําเนียง ขวัญบุญจันทร สํารวย ผิวอําพันธ สํารวย เพชรแดง

๘๘๘ ๘๘๙ ๘๙๐ ๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕ ๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

สําเร็จ แกวไชยชาติ สิงหทบ สันปาแกว สิงหนาท เที่ยวแสวง สิทธิ ทองแพ สิทธิชัย เสริมสุข สินสมุทร ชาบุตรชิน สีพันธ คําเตจะ สืบศักดิ์ นามสงา สุชาติ พุมทอง สุชาติ ศรีทอง สุดใจ ศรีสวัสดิ์ สุทธิเชษฐ เนียมสนิท สุทธิรักษ วงคอามาตย สุทธิศักดิ์ บุญนาค สุเทพ บุญชู สุเทพ บุญโต สุธน ขวัญคง สุธี ดวงสาย สุนทร กงซุย สุนทร ธนาพันธุสิงห สุนทร สิทธิมงคล สุนา จันทรา สุเนตร ตีบจันทร สุพจน นิลทับโพธิ์ สุภกิจ ชีเรไร สุภาพ ขาลเกตุ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕ ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙

จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

หนา ๒๙ ราชกิจจานุเบกษา

สุภาพ เทวิน สุภาพ มะกรูดอินทร สุภาพ ศรีละวรรณโณ สุรกิติ์ ระวังทรัพย สุรเชษฐ ภาคสุโพธิ์ สุรพล มั่งคั่ง สุรศักดิ์ เดชะ สุรศักดิ์ มีฤกษ สุรศักดิ์ มีสุขขี สุระชาติ อินบํารุง สุรัช แสงใส สุรินทร เพชรดี สุรินทร วงษโสม สุรินทร สุมสกุล สุริยา วงศภา สุวรรณ พิมพทองหลาง สุวัฒ เบี้ยวทุงนอย สุวิจักษณ สมบัติพานิช สุวิท พรมรัตน เสกสรรค พวงสมบัติ เสกสรรค อินทรถาวร โสภณ เทพศาสตรา โสรัจ มากผาสุข หรรถชัย ศิริสาคร องคการ ยศรุงเรือง อดิศร ทองใบหนา

๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓ ๙๕๔ ๙๕๕ ๙๕๖ ๙๕๗ ๙๕๘ ๙๕๙ ๙๖๐ ๙๖๑ ๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก จาสิบเอก

อดิศักดิ์ ฟุกฟก อดุลย ก่ําบุญมา อดุลย มังกร อดุลย สุดหอม อดุลรัตน สิทธิไชย อติชาต แสงเจริญ อนัน กสิกรรม อนัน ศรีวะรมย อนิรุธท นันทา อนุกูล กลั่นกลิ่น อนุชา บุญญานนท อนุชาติ จันทรจอย อนุชิต ลานนอย อนุพงษ อนุชน อนุพล ปลัดทอง อนุวัฒน มาลาวัยจันทร อนุวัตน ภิญโญ อนุวัติ สัมฤทธิ์ อนุสรณ ถาวรกาย อนุสรณ อินทะกูล อภิชัย ทวีโรจนสุพล อภิชาติ บุญภา อภิรัตน สัตบุตร อมาฤทธิ์ กองโคตร อรรถภณ ศรีไตรรัตน อรุณ จินา


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๙๖๖ ๙๖๗ ๙๖๘ ๙๖๙ ๙๗๐ ๙๗๑ ๙๗๒ ๙๗๓ ๙๗๔ ๙๗๕ ๙๗๖ ๙๗๗ ๙๗๘ ๙๗๙ ๙๘๐ ๙๘๑ ๙๘๒ ๙๘๓ ๙๘๔ ๙๘๕ ๙๘๖ ๙๘๗ ๙๘๘ ๙๘๙ ๙๙๐ ๙๙๑

หนา ๓๐ ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอก อวชัย มีมาก จาสิบเอก อัครเดช ควรตะขบ จาสิบเอก อัตธยา ทองเจียว จาสิบเอก อัมรินทร มีสัตยเดชสกุล จาสิบเอก อัศวิน ทาวฤทธิ์ จาสิบเอก อัศวิน สุวรรณกูฏ จาสิบเอก อานนท สมร จาสิบเอก อารมณ ปานอินทร จาสิบเอก อํานวย ชนะชัย จาสิบเอก อํานาจ ดิษผึ้ง จาสิบเอก อํานาจ พันแสน จาสิบเอก อํานาจ โพธิ์สรอย จาสิบเอก อิทธิโชติ คํามาก จาสิบเอก อิทธิเดช คํามีรัตน จาสิบเอก อิทธิพล ทองหอม จาสิบเอก อิทธิพล พรหมดี จาสิบเอก อิสระ นะสีดา จาสิบเอก อุดม สุวรรณรินทร จาสิบเอก อุดม เอี่ยมสมบูรณ จาสิบเอก อุทัย จันทรแมน จาสิบเอก อุทัย สงทุง จาสิบเอก อุทัย สุขบรรเทิง จาสิบเอก เอกพงศ กวกขุนทด จาสิบเอก เอกไพรินทร รอดโต จาสิบเอก แอด ธรรมกิจ จาสิบเอกหญิง กนกอร ชมภูนิช

๙๙๒ ๙๙๓ ๙๙๔ ๙๙๕ ๙๙๖ ๙๙๗ ๙๙๘ ๙๙๙ ๑๐๐๐ ๑๐๐๑ ๑๐๐๒ ๑๐๐๓ ๑๐๐๔ ๑๐๐๕ ๑๐๐๖ ๑๐๐๗ ๑๐๐๘ ๑๐๐๙ ๑๐๑๐ ๑๐๑๑ ๑๐๑๒ ๑๐๑๓ ๑๐๑๔

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง เอมสมบุญ จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง ศรีสิงหโฉม จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง ภวภูตานนท จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง จาสิบเอกหญิง

กองแกว ถารียะ กัลยรัตน ตาคํา จารุวรรณ กลิ่นอม จิรัชยา เดียงกุล จีรภาพร แกวกา ฉวี เดชโยธิน ญาณิศา พรมอุทัย ทิพยพาภรณ ธรรนธร ขําละมาย นภา พันธมิตร บัณฑิตา เฉลิมสุข บาหยัน ธูปเงิน ปรียา พันธวงศ ปทมา เพ็งปรีชา ปยาภรณ พร ขวนกระโทก พรทิพย ศรประสิทธิ์ พรสวรรค ภรินทร อินทรเลิศ มณีรัตน ใจกรุณา มัลลิกา อิ่นคํา มาลัย แสนทวีสุข ลักขณา ดาวพิเศษ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๐๑๕ ๑๐๑๖ ๑๐๑๗ ๑๐๑๘ ๑๐๑๙ ๑๐๒๐ ๑๐๒๑ ๑๐๒๒ ๑๐๒๓ ๑๐๒๔ ๑๐๒๕ ๑๐๒๖ ๑๐๒๗ ๑๐๒๘ ๑๐๒๙ ๑๐๓๐ ๑๐๓๑ ๑๐๓๒ ๑๐๓๓ ๑๐๓๔ ๑๐๓๕ ๑๐๓๖ ๑๐๓๗

หนา ๓๑ ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบเอกหญิง วันเพ็ญ เทพธานี จาสิบเอกหญิง วาสนา แพรสีนวล จาสิบเอกหญิง วาสนา สุขจิตร จาสิบเอกหญิง สมใจ ลิ้มพัฒนชัย จาสิบเอกหญิง สิริพร พวงจันทรแดง จาสิบเอกหญิง สุชาดา พรมคําอินทร จาสิบเอกหญิง สุดาพิศ ออนบึงพราว จาสิบเอกหญิง สุมนา ทาหลี จาสิบเอกหญิง สุวรัญญา ไชยานนท จาสิบเอกหญิง อัญชลี ศรีพรหมบุตร จาสิบเอกหญิง อาภรณ ศรีสวาท จาสิบเอกหญิง อุไรวรรณ นามชม จาสิบโท กอบโชค เทียบทอง จาสิบโท กิตติ เพ็งมูล จาสิบโท เกษมศุข ปตสา จาสิบโท เกษมสุข เสวี จาสิบโท คณินศักดิ์ ปาจรียานนท จาสิบโท จิรพนธ เพไร จาสิบโท จิรศักดิ์ ทองพุม จาสิบโท จีระศักดิ์ พูลแกว จาสิบโท ฉลองรัฐ ดวงแกว จาสิบโท ชาญณรงค กวานสุพรรณ จาสิบโท ชํานาญ นาสนม

๑๐๓๘ ๑๐๓๙ ๑๐๔๐ ๑๐๔๑ ๑๐๔๒ ๑๐๔๓ ๑๐๔๔ ๑๐๔๕ ๑๐๔๖ ๑๐๔๗ ๑๐๔๘ ๑๐๔๙ ๑๐๕๐ ๑๐๕๑ ๑๐๕๒ ๑๐๕๓ ๑๐๕๔ ๑๐๕๕ ๑๐๕๖ ๑๐๕๗ ๑๐๕๘ ๑๐๕๙ ๑๐๖๐ ๑๐๖๑ ๑๐๖๒ ๑๐๖๓

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท จาสิบโท

ณรงค ออนเมือง ดํารง พลีพรม เถลิงเกียรติ ฤทธิ์เดช ทวี ตุลยสุข ธงชัย คลายแต ธีระศักดิ์ รบชาง นพดล ศรีขวัญชวย นักรบ ทานะมัย น้ํามนต เหมาะสิงห ประภาส เจริญเพ็ง ประสงค วงศพิทักษ ปริญญา รัตนชารี พงษพร ศรีธรรมมา พิเชษฐ เกิดสีทอง ภิวัฒน กุมารสิงห มนตรี มีตุม ยุทธชัย วัฒนเขตการณ ยุทธวัฒน เพ็ชรภักดี รังสรรค สาวงศนาม ราชัย ชื่นบุญ วัชระ สังขวรรณ วินัย แซดกระโทก ศิริมงคล พลนิกร สกนธ เมืองเกษม สนิท โพธิ์ขาว สมเกียรติ พงษสุวรรณ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๐๖๔ ๑๐๖๕ ๑๐๖๖ ๑๐๖๗ ๑๐๖๘ ๑๐๖๙ ๑๐๗๐ ๑๐๗๑ ๑๐๗๒ ๑๐๗๓ ๑๐๗๔ ๑๐๗๕ ๑๐๗๖ ๑๐๗๗ ๑๐๗๘ ๑๐๗๙ ๑๐๘๐ ๑๐๘๑ ๑๐๘๒ ๑๐๘๓ ๑๐๘๔ ๑๐๘๕ ๑๐๘๖ ๑๐๘๗ ๑๐๘๘ ๑๐๘๙

หนา ๓๒ ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบโท สมชาย มาออน จาสิบโท สมาน คําออนสา จาสิบโท สัมริทธิ์ ปอมเพ็ชร จาสิบโท สําเริง สงวนศรี จาสิบโท สุขเกษม ทองสุข จาสิบโท สุขสันต ชัยมีแรง จาสิบโท สุจินต ใยวิจิตร จาสิบโท สุทิน นาโควงค จาสิบโท สุไพรัตน แกวแกว จาสิบโท สุรศักดิ์ จันทราจังหรีด จาสิบโท อดิศักดิ์ วีระบุญพิพัฒนา จาสิบโท อรรจนภิวัฒน ธรณธัญรัตน จาสิบโท อริยธัช รูปกระโทก จาสิบโท อาจหาญ สุขปอ จาสิบโทหญิง ภัทิรา มณีโชติ จาสิบตรี กองพัน โยธาภักดี จาสิบตรี กิตติพล เชาวบัวหลวง จาสิบตรี กิตติศักดิ์ ตองทรัพย จาสิบตรี คธาวุธ บันเทิงสุข จาสิบตรี คมสันต ปญจมะวัต จาสิบตรี จักรชัย รองรัตน จาสิบตรี จันที โสดี จาสิบตรี จําเนียร ดอกแกว จาสิบตรี ชาญชัย แสงไสย จาสิบตรี ณัฐกิตติ์ พงศกิตติพร จาสิบตรี ทิวากร คงพูนสิน

๑๐๙๐ ๑๐๙๑ ๑๐๙๒ ๑๐๙๓ ๑๐๙๔ ๑๐๙๕ ๑๐๙๖ ๑๐๙๗ ๑๐๙๘ ๑๐๙๙ ๑๑๐๐ ๑๑๐๑ ๑๑๐๒ ๑๑๐๓ ๑๑๐๔ ๑๑๐๕ ๑๑๐๖ ๑๑๐๗ ๑๑๐๘ ๑๑๐๙ ๑๑๑๐ ๑๑๑๑ ๑๑๑๒ ๑๑๑๓ ๑๑๑๔ ๑๑๑๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี จาสิบตรี

เทวรรณ ขันทอง ธรรมนูญ พุทไธสงค ธีรานนท เข็มศรี นิคม ทบศรี นิวัฒน ขุนรามบุตร นิวัฒน เถื่อนสุวรรณ บรรจง พลเยี่ยม บัณฑิต คําภีระ บํารุงพงษ เหมฤดี ประชุม นาแกว ประโลม ขุนจันทรดี ประเวศ มาลัย พงษศักดิ์ รัตนวรรณี พิฆเนตร ผลยิ่ง พิรพงษ คชสงค พิษณุ ขําระหงษ ไพฑูรย วงษวจิ ารณ มนูญ พูลทวี รังสรรค ปจชามาตย ฤทธิรงค สุขศิริ วัชรพงษ พรหมทะสาร วินัย เภาชัย วิรัช เยาวมาลย ศักดิ์ชัย ถ้ําสิงห ศักดิ์ชัย บินไธสง ศักดิ์สิทธิ์ เขจรสัตย


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๑๑๖ ๑๑๑๗ ๑๑๑๘ ๑๑๑๙ ๑๑๒๐ ๑๑๒๑ ๑๑๒๒ ๑๑๒๓ ๑๑๒๔ ๑๑๒๕ ๑๑๒๖ ๑๑๒๗ ๑๑๒๘ ๑๑๒๙ ๑๑๓๐ ๑๑๓๑ ๑๑๓๒ ๑๑๓๓ ๑๑๓๔ ๑๑๓๕ ๑๑๓๖ ๑๑๓๗ ๑๑๓๘ ๑๑๓๙ ๑๑๔๐ ๑๑๔๑

หนา ๓๓ ราชกิจจานุเบกษา

จาสิบตรี สงา อองคลาย จาสิบตรี สมเกียรติ หวังศรี จาสิบตรี สมชาย นรสิงห จาสิบตรี สมศักดิ์ สุนยานัย จาสิบตรี สราวุฒิ ตายทรัพย จาสิบตรี สัมฤทธิ์ อภัย จาสิบตรี สุขุม เนื้อนิ่ม จาสิบตรี สุนทร เสือพาดกลอน จาสิบตรี สุรเชษฐ โตสมตน จาสิบตรี อภิชาติ พยัคปาน จาสิบตรี อํานาจ บัวเรือง จาสิบตรีหญิง บุษราภรณ บุญแซม สิบเอก กมล สุขโสม สิบเอก กมลเกียรติ พูลเจริญ สิบเอก กริชรัตน เสียงเพราะ สิบเอก กฤษฎา แสงสงคราม สิบเอก กวี พงษพันธ สิบเอก กอเกียรติ ฟกนวม สิบเอก กัณฑเอนก ปรีการ สิบเอก กําจัด หลักคํา สิบเอก กิตติ นอกกระโทก สิบเอก กิตติพงศ บัวทา สิบเอก กิตติพจน แจงกระจาง สิบเอก กิติพงษ อินถา สิบเอก กิติศักดิ์ พลอามาตย สิบเอก เกรียงศักดิ์ อานดอน

๑๑๔๒ ๑๑๔๓ ๑๑๔๔ ๑๑๔๕ ๑๑๔๖ ๑๑๔๗ ๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๕๐ ๑๑๕๑ ๑๑๕๒ ๑๑๕๓ ๑๑๕๔ ๑๑๕๕ ๑๑๕๖ ๑๑๕๗ ๑๑๕๘ ๑๑๕๙ ๑๑๖๐ ๑๑๖๑ ๑๑๖๒ ๑๑๖๓ ๑๑๖๔ ๑๑๖๕ ๑๑๖๖ ๑๑๖๗

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก

เกียรติณรงค วรรณสิงห เกียรติภูมิ สิริจุมพลภักดี เกียรติศักดิ์ ฟองฟูม โกศล กอนเงิน ไกรชยะ สําราญ ขจรชัย มาพิทักษ ขจรศักดิ์ จันทรสุข ขวัญนคร เสาทองหลาง คมกริช สรรพศรี คมเดช กาหลง คมสันต สังขออน คํามี ศรีหงษ จตุรงค มั่นคง จตุรงค วงษนิกร จรัส แกวบังวัน จรูญ ขัตธิ จันศรี บุญไทย จารุวัตร โยธะมาตย จิรกมล หลีกเมฆ จิรพันธ แรกสูงเนิน จิระ ฉิมกลิ่น จิระเดช อุดมศิลป เจษฎา ใบกุหลาบ เฉลิมชัย จํานงครักษา เฉลิมชัย ธงชัย ชนกนารถ จํารอง


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๑๖๘ ๑๑๖๙ ๑๑๗๐ ๑๑๗๑ ๑๑๗๒ ๑๑๗๓ ๑๑๗๔ ๑๑๗๕ ๑๑๗๖ ๑๑๗๗ ๑๑๗๘ ๑๑๗๙ ๑๑๘๐ ๑๑๘๑ ๑๑๘๒ ๑๑๘๓ ๑๑๘๔ ๑๑๘๕ ๑๑๘๖ ๑๑๘๗ ๑๑๘๘ ๑๑๘๙ ๑๑๙๐ ๑๑๙๑ ๑๑๙๒ ๑๑๙๓

สิบเอก ชโย ยลไชย สิบเอก ชลอ เดชสุภา สิบเอก ชัยวัชร ภิรมยกิจ สิบเอก ชัยวัฒน พุกจันทร สิบเอก ชัยวัฒน ศรีสังวรณ สิบเอก ชัยสิทธิ์ โมธินา สิบเอก ชาญยุทธ โคตรโสภา สิบเอก ชาญวิทย โตกลม สิบเอก ชาญวุฒิ สุรทศ สิบเอก ชาตรี ชายลม สิบเอก ชาตรี แสงประสาร สิบเอก ชาติชาย เกตุอรุณ สิบเอก ชุมพล โตอุตตชนม สิบเอก ชูชาติ ดีเกตุ สิบเอก เชื้อชาย บุดดาดวง สิบเอก ณรงค ภูมิประมาณ สิบเอก ณรงค สินสกุลวิวัฒน สิบเอก ณรงค หาญเวช สิบเอก ณรงคศักดิ์ คําหมอน สิบเอก ณรงคศักดิ์ วงศตาผา สิบเอก ณัฐเกียรติ เกิดผล สิบเอก ณาวิณ ฉ่ําแสง สิบเอก ดํารงค ภูเล็ก สิบเอก เดน ดวงเดือน สิบเอก แดง หาญณรงค สิบเอก ถาวร เสียงดี

หนา ๓๔ ราชกิจจานุเบกษา ๑๑๙๔ ๑๑๙๕ ๑๑๙๖ ๑๑๙๗ ๑๑๙๘ ๑๑๙๙ ๑๒๐๐ ๑๒๐๑ ๑๒๐๒ ๑๒๐๓ ๑๒๐๔ ๑๒๐๕ ๑๒๐๖ ๑๒๐๗ ๑๒๐๘ ๑๒๐๙ ๑๒๑๐ ๑๒๑๑ ๑๒๑๒ ๑๒๑๓ ๑๒๑๔ ๑๒๑๕ ๑๒๑๖ ๑๒๑๗ ๑๒๑๘ ๑๒๑๙

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก

ทนงค แกวหอทอง ทรงกลด สัมมาวิจิตร ทองคํา สาสุข เทพพิทักษ โลเชียงสาย เทอดศักดิ์ จุลกะเศียน ธนยศ แกวโกสุม ธนะพล ชัชกุล ธนัญชัย กลิ่นหอม ธนากร เกตุเจริญ ธรรมนุญ ศรีสมบูรณ ธวัชชัย สุดแสง ธานินทร เสนาชัย ธารา เมฆทับ ธีรณัฐ ชื่นใจชน ธีรเดช ทิมเครือจีน ธีรพล พรหมโคตร นนทธวัช แกวตาเสน นพดล กันหาโนน นพดล คําผา นพพล บุญมี นพรัตน อินโต นราศักดิ์ ขวัญดํา นรินทร ปลอดกระโทก นรินทร ใสสระนอย นันทชัย ภูผาเดียว นิติภูมิ กุลบุตร


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๒๒๐ ๑๒๒๑ ๑๒๒๒ ๑๒๒๓ ๑๒๒๔ ๑๒๒๕ ๑๒๒๖ ๑๒๒๗ ๑๒๒๘ ๑๒๒๙ ๑๒๓๐ ๑๒๓๑ ๑๒๓๒ ๑๒๓๓ ๑๒๓๔ ๑๒๓๕ ๑๒๓๖ ๑๒๓๗ ๑๒๓๘ ๑๒๓๙ ๑๒๔๐ ๑๒๔๑ ๑๒๔๒ ๑๒๔๓ ๑๒๔๔ ๑๒๔๕

สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก

นิพนธ เล็กรัตน นิรุตต ภูทับทิม บันดิฐ เพียรภายลุน บุญชู เชยนิ่ม บุญธรรม นิ่มงาม บุญธรรม สาริคา บุญฤทธิ์ มูลธาร บุญสม สายจันทร ปฏิภัทร ปานสันเทียะ ประเกตุ อุปะทะ ประจบ คําแหงพล ประชา เจริญชัย ประดิษฐ บุตรจู ประถมศักดิ์ ไชยชนะ ประทีป รักชาติ ประวิทย พวงพุม ประวิทย ใยฤทธิ์ ประสงค ไวยกูล ประสพชัย เฉลยลาภ ประสาท ไวยสนิท ประสิทธิ์ พึ่งมา ประเสริฐ เพ็ชรสังข ประเสริฐ ศรีสุดใจ ปรีชา ครองอารมย ปรีชา ชัยสุข ปรีชา เหมือนสุวรรณ

หนา ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒๔๖ ๑๒๔๗ ๑๒๔๘ ๑๒๔๙ ๑๒๕๐ ๑๒๕๑ ๑๒๕๒ ๑๒๕๓ ๑๒๕๔ ๑๒๕๕ ๑๒๕๖ ๑๒๕๗ ๑๒๕๘ ๑๒๕๙ ๑๒๖๐ ๑๒๖๑ ๑๒๖๒ ๑๒๖๓ ๑๒๖๔ ๑๒๖๕ ๑๒๖๖ ๑๒๖๗ ๑๒๖๘ ๑๒๖๙ ๑๒๗๐ ๑๒๗๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก

ปญญา พูลทองคํา ปยรัตน ออนปาน ปยะพัฒน นามเหลา ผดุงศักดิ์ จันทรสวาง แผน เพิ่มสิน พงศพันธ พัดจันทรหอม พงษพิสิฐ อาบสุวรรณ พจนา ดุจจันทึก พยัญชนะ แสงยนต พยุง โสภารักษ พยุงศักดิ์ สุขศรีวงษมั่น พรชัย โพธิเพชร พรเทพ มาโต พัฒนพงษ พรหมกุลพัฒน พิจิตร พูลทรัพย พิชิต สิทธิสิงห พิชิตชัย มาลา พิเชษฐ เกษมพร พิเชษฐ บวบขม พิเชษฐ แสงศิลป พิทยา บุญจีน พิทักษ ทัติวงษ พิทักษธรรม กองกังวาลย พิพัฒน จั่นเจริญ พิพัฒน สิทธิวายุพัฒน พิสิทธิ์ โจมไตร


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๒๗๒ ๑๒๗๓ ๑๒๗๔ ๑๒๗๕ ๑๒๗๖ ๑๒๗๗ ๑๒๗๘ ๑๒๗๙ ๑๒๘๐ ๑๒๘๑ ๑๒๘๒ ๑๒๘๓ ๑๒๘๔ ๑๒๘๕ ๑๒๘๖ ๑๒๘๗ ๑๒๘๘ ๑๒๘๙ ๑๒๙๐ ๑๒๙๑ ๑๒๙๒ ๑๒๙๓ ๑๒๙๔ ๑๒๙๕ ๑๒๙๖ ๑๒๙๗

สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก

ไพบูลย ชาติไทย ไพรทูรย มูลทาดี ไพโรจน แสงศรี ภัทรกร มาฤทธิ์ ภาณุเมศ จันทรเกตุ ภาสกร จันตะรังษี มงคล กลิ่นกาหลง มณีชัย โชติกลาง มนตรี ภิรมยมาก มนตรี ศรีพันธ มนัส ชักนํา มนัสสันต ผลิตพันธุ มนูญ ชมชื่น มานะ มวงอยู มานิช นาสุรินทร มานิตย กันภัย มูลจิต ฉันสิมา ยิ่งยง มัจฉาชีพ ยุทธนา จิตตเนื่อง ยุทธพงศ พรหมจินดา รังสรรค คงมา รุงโรจน แกวเอี่ยม ฤทธิเดช เหล็กเอี้ยง วรพงษ อิทธานุรักษ วรรณภณ สุวรรณมาศ วสิษฐ พันธุศักดิ์

หนา ๓๖ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒๙๘ ๑๒๙๙ ๑๓๐๐ ๑๓๐๑ ๑๓๐๒ ๑๓๐๓ ๑๓๐๔ ๑๓๐๕ ๑๓๐๖ ๑๓๐๗ ๑๓๐๘ ๑๓๐๙ ๑๓๑๐ ๑๓๑๑ ๑๓๑๒ ๑๓๑๓ ๑๓๑๔ ๑๓๑๕ ๑๓๑๖ ๑๓๑๗ ๑๓๑๘ ๑๓๑๙ ๑๓๒๐ ๑๓๒๑ ๑๓๒๒ ๑๓๒๓

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก

วันชัย เพ็ชรอุดม วันชัย รมแกว วัลลภ สูงเหล็ก วิชัย กานมะยุระ วิชัย แสนจําหนาย วิเชียร จอยสูงเนิน วิฑูร ปานสุวรรณ วินัย ไชยมงกุฏ วินิตย เที่ยงบุตร วิรัตน ชื่นบาล วิรัตน โตมา วิวัฒน ปวศิลป วิษณุ จินตวรณ วีระ เหล็กจาน วีระชาติ ถึงแสง วุฒิชัย ชนะสะแบง ศรัณย สิทธิเวช ศักดิ์ชัย ภิญโญ ศักดิ์ชัย อําไพ ศักดิ์ชาย ดีมงคล ศักดิ์ดา ภาระพงษ ศุภเชษฐ ศรีเมือง ศุภมิตร เสนาพงษพิทักษ สงคราม เสาะดน สถิตย แจงขํา สนิท มีจันทร


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๓๒๔ ๑๓๒๕ ๑๓๒๖ ๑๓๒๗ ๑๓๒๘ ๑๓๒๙ ๑๓๓๐ ๑๓๓๑ ๑๓๓๒ ๑๓๓๓ ๑๓๓๔ ๑๓๓๕ ๑๓๓๖ ๑๓๓๗ ๑๓๓๘ ๑๓๓๙ ๑๓๔๐ ๑๓๔๑ ๑๓๔๒ ๑๓๔๓ ๑๓๔๔ ๑๓๔๕ ๑๓๔๖ ๑๓๔๗ ๑๓๔๘ ๑๓๔๙

สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก

สมเกียรติ คงสุจริต สมเกียรติ ชูชาติ สมชาย ปญญานันท สมชาย พรหมนิมิตร สมชาย สุขอุม สมบูรณ นันตาวงค สมพงษ เสถียรเขต สมพร ปรีดาพิลาวรรณ สมพร สายโสภา สมพร แสนศรี สมพล ภูวงศ สมพิศ เพ็ชรคง สมพิศ ลือพันธ สมภพ เหมือนแกว สมมิตร พรมสมบัติ สมวงษ ธรรมวงษ สมศักดิ์ สุขสําราญ สมหมาย จันทรศรีนวล สมัคร ประดิษฐรา สมาส มาศเลิง สรพงษ กลัดมุข สรายุทธ พิศาลวาป สรายุทธ ฤทธิ์ดอน สราวุฒิ สุบินยัง สราวุธ นิ่มบัว สวาทชัย กอนแพง

หนา ๓๗ ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๕๐ ๑๓๕๑ ๑๓๕๒ ๑๓๕๓ ๑๓๕๔ ๑๓๕๕ ๑๓๕๖ ๑๓๕๗ ๑๓๕๘ ๑๓๕๙ ๑๓๖๐ ๑๓๖๑ ๑๓๖๒ ๑๓๖๓ ๑๓๖๔ ๑๓๖๕ ๑๓๖๖ ๑๓๖๗ ๑๓๖๘ ๑๓๖๙ ๑๓๗๐ ๑๓๗๑ ๑๓๗๒ ๑๓๗๓ ๑๓๗๔ ๑๓๗๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก

สังเวียน สมตัว สัญญา เสนา สันติ สามบุญเรือง สากล ไชยสิทธิ์ สานนท คงปรีชา สามารถ พรมฮวด สามารถ มากรัตน สําราญ บุตกร สิทธิระ เดชสุภา สิน อุทยานวรรธนะ สุขนิรันดร กิจแสวง สุขสันต วงษชัยเพ็ง สุนทร โพธิ์ศิริ สุนทร ราษฎรภูธร สุพจน วีระพันธ สุพล ชมภูปน สุพล ศรีสุนาครัว สุภาชัย จํานงเปน สุภาพ เทศบุตร สุรชัย นามสบาย สุรพลชัย นาคกนก สุรศักดิ์ โคตะบุตร สุรศิลป ยอดลี สุรสิทธิ์ วงษเลิศ สุระศิลป พรหมกัลป สุรัช ศิริรักษ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๓๗๖ ๑๓๗๗ ๑๓๗๘ ๑๓๗๙ ๑๓๘๐ ๑๓๘๑ ๑๓๘๒ ๑๓๘๓ ๑๓๘๔ ๑๓๘๕ ๑๓๘๖ ๑๓๘๗ ๑๓๘๘ ๑๓๘๙ ๑๓๙๐ ๑๓๙๑ ๑๓๙๒ ๑๓๙๓ ๑๓๙๔ ๑๓๙๕ ๑๓๙๖ ๑๓๙๗ ๑๓๙๘ ๑๓๙๙ ๑๔๐๐ ๑๔๐๑

สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก สิบเอก

หนา ๓๘ ราชกิจจานุเบกษา

สุริยะ ปราชญศิลป สุริยัน หอมหวาน สุริยันต แสนสวาท สุริยา วงศเลิศ แสงเมือง วันสูง แสวงชัย วงคจันทร หฤษฎทรรศน เข็มบุบผา อดุล แพงสอน อธิวัฒน หมั่นมี อนุชิต อนุพันธ อนุศักดิ์ ดายรินรัมย อนุสนธิ์ พิชิตเกริกพล อนุสรณ โคตรพงษ อนุสรณ สิงหเรือง อโนชา ธงชัย อภิชาติ สรอยคําพา อภิสิทธิ์ บรรเทาแสง อรรถภรท วรธรรมปรีชา อรุณ บุญมีประเสริฐ อรุณ เพียซาย อรุณ วิชฉิมพาลี อรุณ สวางบุญ อวยชัย วิทยากาญจน อัศวิน สังศิลปเวช อํานาจ ทองคําสุข อํานาจ เอี่ยมจํารัส

๑๔๐๒ ๑๔๐๓ ๑๔๐๔ ๑๔๐๕ ๑๔๐๖ ๑๔๐๗ ๑๔๐๘ ๑๔๐๙ ๑๔๑๐ ๑๔๑๑ ๑๔๑๒ ๑๔๑๓ ๑๔๑๔ ๑๔๑๕ ๑๔๑๖ ๑๔๑๗ ๑๔๑๘ ๑๔๑๙ ๑๔๒๐ ๑๔๒๑ ๑๔๒๒ ๑๔๒๓ ๑๔๒๔ ๑๔๒๕ ๑๔๒๖ ๑๔๒๗

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ สิบเอก อําพล บุญโทย สิบเอก อิฐ หอมนิยม สิบเอก อิศรา แสงยนต สิบเอก อุดม เทียมฤทธิ์ สิบเอก อุดม พาบุ สิบเอก อุดมศักดิ์ ทองนิตย สิบเอก อุดร พรรณขาม สิบเอก อุทาร ไชยชนะ สิบเอก อุทิตย นกเถื่อน สิบเอก อุนาโลม คําสุกดี สิบเอก โอบเอื้อ พิมพวิชัย สิบเอกหญิง จิราภรณ บุญสาน สิบเอกหญิง ณัฐพร บรรจง สิบเอกหญิง ปรานอม มีศุข สิบเอกหญิง พรรณงาม อินทรจักร สิบเอกหญิง วรรณา พันราตรี สิบเอกหญิง สุภาณี สุขเกิด สิบเอกหญิง สุวรรณา โปะสุวรรณ สิบโท กรีฑา แบงเพชร สิบโท ทองลวน บุญเขียว สิบโท นพพร ภูษาทอง สิบตรี ถาวร สะอาด สิบตรี วันชัย สีสวาท สิบตรี ศักดิ์พิชัย แสนกลา พลอาสาสมัครประภา รัตนพันธ พลอาสาสมัครวิรัช มีทรัพยเจริญผล


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๓๙ ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๒๘ พลอาสาสมัครวีระชัย ลียากาศ ๑๔๒๙ พลอาสาสมัครสมชาย หนูนาค ๑๔๓๐ พลอาสาสมัครสมหมาย สุวรรณนอย ๑๔๓๑ พลอาสาสมัครสมัยชัย ชุมศรี ๑๔๓๒ พลอาสาสมัครสามารถ พันธจบสิงห ๑๔๓๓ พลอาสาสมัครสายน ละมูล

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๑๔๓๔ พลอาสาสมัครสุวัฒน วงษกําภู ๑๔๓๕ พลอาสาสมัครโสรัตน ใจอารียบํารุง ๑๔๓๖ รอยโท เชษฐา ศรีบุรินทร ๑๔๓๗ รอยโท วรากร กองคํา ๑๔๓๘ รอยโท วสัน แพงศรี ๑๔๓๙ รอยตรี บุญธง อินตะมะโน กองทัพเรือ

๑ นาวาเอก ทรงกลด แกวนารี ๒ นาวาเอก นพดล เหตระกูล ๓ นาวาเอกหญิง พริม้ เพรา อิศรางกูร ณ อยุธยา ๔ นาวาเอกหญิง สารภี มูสิกอุปถัมภ ๕ นาวาโท กรจักร ยศธสาร ๖ นาวาโท จตุพร สายทอง ๗ นาวาโท เจษฎา ภาษยวรรณ ๘ นาวาโท ณัฏฐ จูฑะพุทธิ ๙ นาวาโท ณัฐพงศ เกิดผลหลาก ๑๐ นาวาโท พงษนรินทร มีมินทร ๑๑ นาวาโท ศุภฤกษ จุยหมื่นไวย ๑๒ นาวาโท สมชาย เครงครัด ๑๓ นาวาโท สุเมธ ละมอม ๑๔ นาวาโท สุวัฒน อินทนะ ๑๕ นาวาโท หัตถพล พิบูลยสวัสดิ์ ๑๖ นาวาโทหญิง กฤติยา มีแกว

๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓

นาวาโทหญิง กุลวดี สายสนิท นาวาโทหญิง เกศินี สรอยเพ็ชร นาวาโทหญิง ไฉไลลักษณ บุณยมานพ นาวาโทหญิง ทัศนีย วงศยุทธไกร นาวาโทหญิง ทิพวรรณ ดวงชะอุม นาวาโทหญิง นิลวรรณ ชุณหชาติ นาวาโทหญิง ปฐมาวดี ชุตาภา นาวาโทหญิง ปยนาฏ เทียนศิริฤกษ นาวาโทหญิง พรพิมล วิธีเจริญ นาวาโทหญิง พามีลา จันทมาศ นาวาโทหญิง พุธพรรณ ประสาร นาวาโทหญิง รักชนก เชื้อวงษ นาวาโทหญิง วัฒนา ศณีหรั่งไพโรจน นาวาโทหญิง สุรพร เชษฐนาคกล่ํา นาวาโทหญิง อภันตรี ชุมศิริ นาวาโทหญิง อมรรัตน กุศลธรรมรัตน นาวาโทหญิง อัจฉรา อยูแฉง


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี

กานต จันทรเส็ง กิตติ ยอดจิตร กิตติ วงศรักษ กิตติกวิน กุลณาวรรณ กิตติภูมิ สืบศาสนา เกชา จิตปญญา เกรียงไกร รุงเรือง เกษฎา ออนคําภา คมสัน จันทรางศุ จิรชาติ แสงวุธ ชลี บัวขํา ชัชเวช กิตติพีรชล ชัยณรงค เขียวขุนศรี ชัยรัตน คําภิรมย ชัยอนันต พลเสน ชํานาญ นบนอบ ชุติกร วงศปรีดี ชุมพล บัณฑิตไทย เชษฐไชย นาวิกประภา ไชยาการ โพธิ์มน ณธีร มังคะละ ณรงคชัย ภูเจริญยศ ณัฐพงษ พัฒนจงรักษ ณัฐภัทร คุมปรีดี ดุสิต ไชยยันบูรณ ดุสิต ยมจินดา

หนา ๔๐ ราชกิจจานุเบกษา ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาวาตรี เดนชัย ควรกลา นาวาตรี ตรีภพ มิ่งเมือง นาวาตรี ทนงศักดิ์ จันทรงาม นาวาตรี ทรงวุธ ขยันหา นาวาตรี เทพฤทธิ์ คําเลิศ นาวาตรี ธงฉาน บุญระเทพ นาวาตรี ธนกฤต แหยมแสง นาวาตรี ธนพล กลอมนาค นาวาตรี ธนยศ มณีพรหม นาวาตรี ธนากร จรเจริญ นาวาตรี ธนาธิป ชูทัย นาวาตรี ธนิจ ไชยสิทธิ์ นาวาตรี ธรรมนูญ วรรณา นาวาตรี ธีรนันท ทองผอง นาวาตรี นที หงษทอง นาวาตรี นพิพัฒน รัตนพิทักษ นาวาตรี นฤพล วีระจิตต นาวาตรี นัฐพงศ กําเลิศทอง นาวาตรี นันทวัฒน สิทธิโสภาชัยกุล นาวาตรี นิวัฒน จิตพูลผล นาวาตรี บทชาย บุญลอม นาวาตรี บรรพต ใจบรรจง นาวาตรี บารเมษฐ อูทับทิม นาวาตรี เบญจรงค คลายนิล นาวาตรี ปณต มีมอญ นาวาตรี ปรเมศวร ไศลบาท


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑

นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี

หนา ๔๑ ราชกิจจานุเบกษา

ประจักษ สกุลพรรณ ประโยชน ผาสุขพันธ ประเสริฐ ประจันดุม ประเสริฐศักดิ์ มาลา ปรัชญา หาญเทียม ปราโมทย กิติวนารัตน ปญญสิริ มีสมโสต ปยะวัฒน ทุมวงศ ผดุง เนื่องจํานงค พงศกร อิฐสมบัติ พงศกลิน เคลือบทอง พงษศักดิ์ ทองไสย พรวิทย ชาญดนตรี พัฒนชัย รัตนทัศนีย พันธยศ พัฒนะธราพงศ พิเชษฐ โตเทศ พิทักษสิทธิ์ แจงประจักษ พิสันติ์ รามนุช พิสิษฐ หนูเล็ก พีระพงษ อยูศิริ ไพรัช ทัตตะทองคํา ภมร พุทธนิมนต ภานุวัฒน วิชาคง ภิพัฒน ชูมาก ภิรักษ เอี่ยมลออง ภูธรา อินมวง

๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี

ภูวณัฏฐ โภคพรสิษฐ ภูวดล ศิริพงษ มงคล ศรแกว มงคล อุปถัมภ มณฑพร ชีพเปนสุข มนตชัย มีสวัสดิ์ แมนรัตน บุญสวัสดิ์ ยอดชาย วงศสุวรรณ ยุทธนา แสงมา ยุทธนาวี มุงธัญญา ยุทธศักดิ์ มีพจนเพราะ รชฏนันท ละลิ่ว รณยุทธ โอสถานนท รังสรรค กาศเกษม รังสี ปนบรรจง รุงโรจน อินตรา เรวัต ตระกูลไทยพิชิต โรมรัน วังบรรพต ฤทัย ใสสุก วรพจน โพธิผละ วรพล จารุมนตรี วัชรินทร พานิชเจริญ วันชัย จันทรละเอียด วิโรจน อินทรสุข วิวัฒน ดวงนภา วีระศักดิ์ ฟกศรี


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓

นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี นาวาตรี

วุฒิชัย สัทธาธรรมรักษ ศราวุธ แผนทอง ศักดิ์ดา พัวทรัพยเจริญ ศักดิ์สกุล ศรีนิเวศน ศานิต จงรักษ ศิรภพ สุวรรโณ ศิริเทพ ประทุมมา ศุภชัย พื้นพรม สมเจษฎ พวงรักษ สมาน เฉลิมพงษ สมิทนัท คุณวัฒน สราวุฒิ พลเสน สัจจา อินทโกสุม สันตสันต สายแกว สันติ เกศศรีพงษศา สําราญ พลาชีวะ สิงหา ทองโปรง สิทธิโรจน สมจิตต สิรภพ วงษคํา สุเชษฐ อุบลภาพ สุพจน สุระอารีย สุรเจษฎ ศรีวัชรกุล สุรเจษฐ พาชีรัตน สุรชัย อภิกุลรุงเรือง สุรนาท เจียมจิตร สุริยะ ศรีษะโคตร

หนา ๔๒ ราชกิจจานุเบกษา ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาวาตรี เสถียร มูลศรี นาวาตรี เสรี รุงสาย นาวาตรี โสภณ รถทอง นาวาตรี อดิวิศว วิมลสัจจารักษ นาวาตรี อติชาต พรประสิทธิ์ นาวาตรี อนุพงษ ภมรศักดา นาวาตรี อภินพ กิตติกุลวานิช นาวาตรี อภินันท หิญชีระนันทน นาวาตรี อมร ควรหาเวช นาวาตรี อรรถพล เดชะคุปต นาวาตรี อาคเนย บุญมี นาวาตรี อาทิตย สุทธิธรรม นาวาตรี อํานาจ กอนเครือ นาวาตรี อิทธิเชษฐ มูลลิสาร นาวาตรี อิทธิพันธ ปรักมาศ นาวาตรี อุกฤษฏ อารมยอุน นาวาตรี อุดมศักดิ์ บุญประเสริฐ นาวาตรี เอกชัย เมืองคํา นาวาตรี เอกราช เครือชะเอม นาวาตรีหญิง กนกเลขา สุวรรณพงษ นาวาตรีหญิง กิตติมา สาธุวงษ นาวาตรีหญิง ขวัญตา พลับทอง นาวาตรีหญิง เฉลิมศรี คลายบัว นาวาตรีหญิง ณัฐวรรณ สังฆรักษ นาวาตรีหญิง นภัสกมล เพชรนรรัตน นาวาตรีหญิง นฤมล เลาบวรเศรษฐี


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕

หนา ๔๓ ราชกิจจานุเบกษา

นาวาตรีหญิง นิลุบล บุษบาศรี นาวาตรีหญิง นุสรา ชาติกิตติ นาวาตรีหญิง บุษญมาส แทนนิล นาวาตรีหญิง ปรียชา นพบูรบุตร นาวาตรีหญิง พนิดา โสธายะเพ็ชร นาวาตรีหญิง พุทธชาด เจริญสิริวิไล นาวาตรีหญิง มณีรัตน นรังศิยา นาวาตรีหญิง รัชดา วิมุกตะลพ นาวาตรีหญิง วชิราภรณ ใหญลา นาวาตรีหญิง วิมลรัตน เมฆาวนิชย นาวาตรีหญิง สุจิตรา ทวิชัย นาวาตรีหญิง อุดมพร ภมรพิพัฒน นาวาตรีหญิง อุบลวรรณ มาลากุล เรือเอก กัปตัน เตียวตระกูล เรือเอก บัณฑิต กัณทะวงศ เรือเอก พรชัย ทองบุราณ เรือเอก พีระยศ ชูรัตน เรือเอก สมรักษ คําสิงห เรือเอก อนิวัตร ปสสาโก เรือโท จิรวัฒน จอยจีด เรือโท พิทักษ โชครุง เรือโท ไพวรรณ คุมครอง เรือโท มงคล ภูชัย เรือโท รังสรรค อวริสาร เรือโท วันชัย ชํานาญวาด เรือโท วีรชัย นาคสวัสดิ์

๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรือโท สุทธิชัย ชื่นเพชร เรือโท อดิศักดิ์ แทนหลาบ เรือโทหญิง กชกร สุทาวัน เรือตรี จักรพันธ พันวาสนา เรือตรี ชยุตม ออนอินทร เรือตรี ชลิต ชางชาวนา เรือตรี ชะโอด ลือชา เรือตรี ชัยรัตน ประสานศักดิ์ เรือตรี ชัยรัตน วงศศรีชา เรือตรี นาวี กําเลิศทอง เรือตรี ประกาสิต นิกร เรือตรี ประวัติ คําเขียว เรือตรี ประวิทย สวัสดิวงษ เรือตรี ไพบูลย นาสมจิตร เรือตรี ไพบูลย อาษานอก เรือตรี มงคล เอี่ยมสะอาด เรือตรี ศราวุธ ลวนเสง เรือตรี สมพงษ จันทะแนน เรือตรี สายชล แหวกระโทก เรือตรี อังกาศ เหลาจันทรอัน เรือตรี อานนท เกษมณี เรือตรี อํานาจ บุญเจริญ เรือตรี อิทธิพล ตันติวิศวกรรม เรือตรีหญิง คณิศร โพธิ์ศรี เรือตรีหญิง จริญา ศรีคํา เรือตรีหญิง นงคนุช ประทุมพิทักษ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗

พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

หนา ๔๔ ราชกิจจานุเบกษา

กวี แกวหาวงษ กษิดิ์เดช จินดาโชติ กะลัน เพ็ชรักษา กําธร ปาประโคน กิตติพงษ รัตนพฤกษานนท กิตินันท บัวแกว กิติพัฒน เดชวิวัฒนธนกุล เกียรติพงษ สอนโยธา เกียรติศักดิ์ ณรงคพันธ เกียรติศักดิ์ ผาสิกา เกียรติศักดิ์ ศักดิ์เจริญ โกมินทร จูมสีสิงห กาน จูกูล ขัตรมงคล บํารุงผล จักรกริศน ชาวพะเยาว จันทรตรี สัจจารักษ จารุกิตติ์ กาวี จําเริญ พงษเถื่อน จีระศักดิ์ อาสะโภ จุมพล กลมเกลา เจนณรงค เสวันนา เจริญ ธูปน้ําคํา ฉลองชัย สรอยสุวรรณ เฉลิมชัย นุมแจม เฉลิมชัย ปญญาดี เฉลิมพงษ แสงดี

๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

ชนินทร คําหอม ชัชฎา ดุกลอง ชัชวฤทธิ์ คงศรี ชัยยะ บัวเขียว ชัยวัฒน อัศโม ชาญณรงค พรหมแสน ชาญยุทธ วรวงษ ชาติชาย สมใจ ชายแดน สัญญาใย ชาลี มนัสชัย ชํานาญ วงคกระตาย ชินกร ฝาหัด ชูชีพ รอทอง เชตุพน นาคประพันธ ไชยนันท บุญจิตร ฐิติกร ทิอุทิศ ณรงค ไชยะเวช ณรงค มะลาศรี ณรงค เวฬุกร ณรงค หลาก่ํา ณรงคศักดิ์ สิทธิการ ณัชนนท คงชเวช ณัฎฐวัฒน วงษธง ณัฏฐพร นาคขํา ณัฐธัญ วงคคําจันทร ณัฐภัทร บังเกิด


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙

พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

ดนัย วัลภา ดนุพล บุตรคําโชติ ดาวรุง กุณพรม ดํารงศักดิ์ เทียมเงิน ดุลยรัตน ชลายนนาวิน ดุสิต ดวงพรหม เดน สวัสดิผล ไตรภพ รังคะราษฎร ทรงกลด พรอมมิตร ทวี เงาศรี ทวีวัฒน ใจมั่น ทศพร แกนนาคํา ทองพันธ กุลเทพ ทองวิทย อิ้งชัยภูมิ ทักสินธ คนกลา ทัศเทพ จุลลนันท ทิวา แจงใจ เทพฤทธิ์ ศรีสวาง เที่ยง ลอมตะคุ แทน ธุระตา ธงชัย จี้เพ็ชร ธงชัย เพชรกอง ธงไชย บุตรพรม ธนรักษ ปนโนปกรณ ธนวัฒน ตนแกว ธนากร แสงชัยภูมิ

หนา ๔๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

ธเนตร สงศรี ธรรมนูญ บุตรปาน ธรรมรงค เภรีทัศน ธิราช ครุฑแกว ธีรชาติ วานิชพันธ ธีรพงษ วงศพรัด ธีรพล พลมณี นนทกร พุกรัตน นพดล บํารุงผล นพดล แสนรัมย นพดล หาดแกว นพพร คัญทัพ นรินทร พิศวงปราการ นริศ บุญคลอย นวพล พงษพานิช นัจ ศรีเพ็งแกว นาวา สีหะวงศ นาวินทร วาลสูงเนิน นาวิล สมอนา นิกร พระทอง นิคม วิเศษชู นิติกร จันทรกระจาง นิทัสน สมศรี นิพนธ ขาวสําอางค นิพนธ เจตสมมา นิพนธ บัวพวงชน


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑

พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

หนา ๔๖ ราชกิจจานุเบกษา

นิรันดร กิ่งสกุล นิวัตร เพิ่มผล บรรชา ทองแสน บุญเถื่อน เวฬุวัน บุญธรรม เจียกกระโทก บุญฤทธิ์ ทะราช ประทีป กันทา ประพนธิ์ โพธิ์ศรีนาค ประพฤติ สลางสิงห ประภาส วงศสุวรรณ ประยูร สุขาล ประวิทย เนตรรุง ประสิทธิ์ พรมวงษา ประสิทธิ์ พิมพาสูง ประเสริฐ สุบินตา ประเสริฐ อิ่มเพ็ง ปราโมทย เภาเคน ปราโมทย อยูคง ปริญญา ถิ่นวงษเกอร ปริญญา เศษคึมบง ปรีชาพล สอนสะอาด ปองภพ แผนชาง ปญญา ประดับพร ปญญาพร สุวรรณโชติ ปยะฉัตร แกวอําไพ พนมพร ดําขํา

๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

พรเทพ ภักดี พลวัฒน จงแจม พลาธร บัณฑิต พัศวุฒิ ทองชื่นจิตร พัสกร สมบูรณ พิเชษฐ แกวสลํา พิเชษฐ บุญราศรี พิทักษ สมสนุก พิศุทธ เลิศล้ํา พิษณุ ศรีลิ้ม พีรวัฒน บวชสันเที๊ยะ พีระพล กรไธสง พุทธา อินธิสาร พูนศักดิ์ พันธุแตง พูนศักดิ์ เสริมสุข ไพบูลย ศึกษาการ ภาคภูมิ เอมถนอม ภาสกร แสงสําอางค ภูวดล คราวจันทรทึก ภูวนาจ สอนประสาร มนตรี อินทรีเนตร มาณพ เอี่ยมกําเหนิด มานพ เครือวัลย มานะ กลาวิกรณ มานะ สะเมนรัมย มารุต เพ็ญ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓

พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

หนา ๔๗ ราชกิจจานุเบกษา

มีชัย ศรีไชย มุสตอปา อายุ ไมตรี พวงไม ยงยุทธ ไชยอุป ยอด สุวรรณวงษ ยุทธนา นาคมอญ ยุทธนา ปตเน โยธิน บรรทจิตร รณฤทธิ์ ศรีสถิตย ระนอง นิลแชม ระบิล พรหมสุวรรณ รังสรรค กันตวัฒนสกุล รังสรรค สัมมาเพ็ชร ราเชนทร ชายหาด เรืองศักดิ์ เนตรบุตร ลําพรรณ บัวไสว วชิรัตน บุญศรี วรจักร ชอลี วรเทพ แดงทรงเจริญ วรวุฒิ เบี้ยวนอย วสันต คุมครอง วสันต สมชุลี วัชรพงษ ภูชนะศรี วัชรินทร มั่นคง วัธชาติ สุขคุม วันชัย ชื่นจิตร

๔๒๔ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาเอก วันชัย นาแสวง พันจาเอก วันชัย มั่นปาน พันจาเอก วันชัย อึ้งวรตระกูล พันจาเอก วันลพ ชมชื่น พันจาเอก วัลลภ ดวงสาพล พันจาเอก วัลลภ สนามชัย พันจาเอก วิจิตร ภักดีหาญ พันจาเอก วิชัย นราไชย พันจาเอก วิเชษฐ สุขหอม พันจาเอก วิฑูรย คงคาลอม พันจาเอก วิทยา ประสานศักดิ์ พันจาเอก วิทยา วองทั่ง พันจาเอก วิทยา ศุภะกะ พันจาเอก วินัย จันทรงกุล พันจาเอก วิรัตน นวนสอาด พันจาเอก วิรัน ชัยสิทธิ์ พันจาเอก วิโรจน คบทองหลาง พันจาเอก วิศณุพงษ สาหราย พันจาเอก วิสูตร ภักดิ์ศรีแพง พันจาเอก วีรยุทธ กัณหดุล พันจาเอก วีระเดช เสารทอง พันจาเอก วีระพงศ นิลสนธิ พันจาเอก วีระพงษ มาลาอุตม พันจาเอก วีระพงษ วงคมณี พันจาเอก วีระพรรณ ปาละสาร พันจาเอก วุฒิชัย ประเสริฐศรี


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๔๕๐ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕

พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

วุฒิพงษ จารุเศรนีย ไวพจน เรงงาน ศรัณย เกิดจันทร ศักดิ์ไชย นิ้มพูลผล ศักดิ์ทวี จิตรโชติ ศิลปชัย กิจจานนท ศุภกร ผลฉัตร ศุภกฤต ศรีพรหม ศุภชัย แกวลาย ศุภชัย เขียมสันเทียะ ศุภชัย พูลมา ศุภชัย สุราฤทธิ์ สกุลชัย ปยะนันท สงขลา ฤทธิ์สยอง สถาพร สกุลแกว สมเกียรติ นิตยารส สมเกียรติ วรรณภา สมจิต จังกินา สมชาย เกณิกานนท สมชาย ชัยชะนะ สมชาย พูลผล สมชาย ลาดเลา สมชาย สาลี สมชาย สุขแกว สมชาย สุคนธชาติ สมเชิง ทองมาเต็ม

หนา ๔๘ ราชกิจจานุเบกษา ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐ ๕๐๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

สมพงษ จีนนอก สมพงษ ปดสําราญ สมพงษ เปลื้องกลาง สมพร คงชํานาญ สมพร อารมยสขุ โข สมภพ ชัยนัด สมโภชน ไชยะ สมโภชน พังจุนันท สมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ สมศักดิ์ มะโนใหม สมศักดิ์ รัตนวัน สมศักดิ์ สายสมุทร สมัคร ติงปน สมาน ไชยโสดา สมุทร หวังสป สรชัย แสนมิตร สรพงษ คงเกตุ สรพงษ ทิพเพชร สราวุฒิ อําพรัตน สัญญา ประกิ่ง สายธาร บุรีมาตร สายรุง ขาวสะอาด สายรุง ทองมาก สายัณห แกวอน สายันต กิจเกียรติ์ สิทธิโชค ดวงชวย


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕ ๕๒๖ ๕๒๗

พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

สิทธิศักดิ์ จําปาทอง สิริวัฒก หมีทอง สืบสกุล รัตนเลิศ สุขภฤกษ บุญตา สุจิต เสนาภักดิ์ สุจินต ลอแท สุจินต แสงทอง สุชาติ ศรีวุน สุชาติ อะทุมชาย สุชาติ อินทํา สุทัศน คุมญาติ สุทัศน นิลระศรี สุทิน คงเกง สุเทพ นิ่มนวล สุธี สีกลา สุธีร วาชัยศรี สุนทร พูลมา สุนทร ภิรมยเนตร สุนทร ศรีโพธิ์ชัย สุนทร หงษจันทรทา สุพจน เกิดตาย สุพจน ปญติ สุรกิตติ์ ทองแดง สุรชัย เจิ้นสวาง สุรเชษฐ เกิดแกว สุรเชษฐ แสงรุง

หนา ๔๙ ราชกิจจานุเบกษา ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก พันจาเอก

สุรพงษ ลาสอน สุรพจน วันดี สุรสิงห ปานโรจน สุรสิทธิ์ วิระกา สุริยา เนาวราช สุริยา ปาเวียง สุวัชชัย วงศภาคํา สุวัฒน สุดาทิพย เสนห ทับขัน เสนห สังขอนันต แสงชัย เสริมแสง องอาจ เศรษฐโสภณ อดิเรก เครือพลับ อติสันต จิโรชนิธิกาญจน อนันต กุยออง อนันตชัย บุญประดิษฐ อนุชา คืนชัยภูมิ อภิรัตน หอมรื่น อรรณพ ภัทรวรรธ อรรถวิทย อาจแรง อรรถสิทธิ์ อัคพิน อริยุทธ มีทรัพย อรุณ จันทรรอด อลงกต มากแจง อวยชัย ศรีไกรภักดิ์ อํานวย คํามุงคุณ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๕๗๔ ๕๗๕ ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘

หนา ๕๐ ราชกิจจานุเบกษา

พันจาเอก อํานวย จันทะ พันจาเอก อํานาจ สาทะ พันจาเอก อําพล สาวสวรรค พันจาเอก อุดม วันสุข พันจาเอก อุทัย ชาติชาตรี พันจาเอก เอนก ทองเฉลิม พันจาเอก เอนก พิกุลขาว พันจาเอก โอภาส เที่ยงฤทธิ์ พันจาเอกหญิง กงแกว สมุทรซาย พันจาเอกหญิง กชภัท นุชทรัพย พันจาเอกหญิง กมลวรรณ วงษสุคนธ พันจาเอกหญิง ชนิษฐา คลายสีทอง พันจาเอกหญิง จันทรจิรา ทรัพยสิงห พันจาเอกหญิง ชญาดา ปานประสิทธิ์ พันจาเอกหญิง ชลธิชา กลั่นบุศย พันจาเอกหญิง ธัญรัศม แถมมีทรัพย พันจาเอกหญิง นาตยา อ่ําโต พันจาเอกหญิง นุสรา เกษรสมบูรณ พันจาเอกหญิง เนรมิตร โคตรเนตร พันจาเอกหญิง ยุภา นาระกันทา พันจาเอกหญิง รัชดาภรณ ทรัพยสมบูรณ พันจาเอกหญิง วรรณา สงคศาสตร พันจาเอกหญิง ศศิประภา บุญศิริ พันจาเอกหญิง สุจิตรา กฤชนอย พันจาเอกหญิง สุรียพร ทองบุญมี

๕๗๙ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐ ๖๐๑ ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาเอกหญิง สุวรรณา พูนพะเนาว พันจาเอกหญิง สุวลีรัตน บุญประสม พันจาเอกหญิง อนุสรณ สีประเสริฐ พันจาเอกหญิง อรวรรณ ผุลละสิริ พันจาเอกหญิง อังคณา อวนล่ํา พันจาเอกหญิง อัญชลี กลิ่นทุม พันจาเอกหญิง อัญชลี แสงทรัพย พันจาโท กรุง ทองชาวกรุง พันจาโท กิตติคุณ สานพภา พันจาโท กิติพงษ ผานสําแดง พันจาโท กูศักดิ์ โปรยโคกสูง พันจาโท เกตุ บุญเชีย พันจาโท ขวัญชัย รุงสมัย พันจาโท คงศักดิ์ งามเกตุ พันจาโท จักรกฤษณ แกวมุกข พันจาโท จําเริญ พลากานตรง พันจาโท จิรภัทร รอดภัย พันจาโท จิรภัทร หวังสุข พันจาโท ชัชวาล พูลจวง พันจาโท ชัยกร วองไวผจญ พันจาโท ชาญชัย ไชยภักดี พันจาโท ชุมแพ บัวออน พันจาโท เชิดชัย ปทมาศ พันจาโท เดชา กัปโก พันจาโท เดชา มัจฉา พันจาโท ทัตพล ไตรยสุทธิ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๖๐๕ ๖๐๖ ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙ ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๑๔ ๖๑๕ ๖๑๖ ๖๑๗ ๖๑๘ ๖๑๙ ๖๒๐ ๖๒๑ ๖๒๒ ๖๒๓ ๖๒๔ ๖๒๕ ๖๒๖ ๖๒๗ ๖๒๘ ๖๒๙ ๖๓๐

พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท

เทอดศักดิ์ หวานฤดี ธนภัทร ยอดเงิน ธนวัฒน กวีพราหมณ นคร เทใหม นคร สุขเกษม นิกร แจมเรือน นิคม ศรีดําขลิบ นิยม คมขํา นิเวช มีเคลือบ ประสาน ขวัญอยูเย็น ประสิทธิ์ ศรีสังข ปรีชา ศรีษะโคตร พงษพันธ จันทรเถร พยัพ เคลือบขุนทด พิฆเนตร ลอวิเศษ พิชิต ชิ้นอาภรณ ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ มานิช แกวดวงดี รัชพล แผนนรินทร ราชศักดิ์ เดชดี วรเชษฐ ฟกเขียว วัชรินทร แกวคุณากร วิชยั ตุมทอง วิระชัย ชูไพร วิศิษฎ จันทรฝาก วีระ ลาวรรณา

หนา ๕๑ ราชกิจจานุเบกษา ๖๓๑ ๖๓๒ ๖๓๓ ๖๓๔ ๖๓๕ ๖๓๖ ๖๓๗ ๖๓๘ ๖๓๙ ๖๔๐ ๖๔๑ ๖๔๒ ๖๔๓ ๖๔๔ ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗ ๖๔๘ ๖๔๙ ๖๕๐ ๖๕๑ ๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท พันจาโท

วีระยุทธ สมศรี สมชาย ปรอยกระโทก สมบัติ พูลศิริ สมาน บุตรศรี สัญชัย ใจดี สันติ สุขเรือน สันติ แสงดิษฐ สายชล ตามพร สายัญ ศรีนวน สายัณห เมืองจันทร สุชน วิชาชาง สุชาติ พรหมศร สุชาติ เอี่ยมสะอาด สุพล สังขทอง สุภาพ ชื่นทรวง สุรเชษฐ หรายมณี สุริยัน เทพเซงหลี สุวัฒน ภิรมยไทย เสนห บัวบาน เสริม แงมทาว เสรี เปการี อนันต เขียวอัมพร อนุรักษ หลั่นจันทึก อมร มากชวย อาทิตย บุญจันทร อําพล น้ําพลอย


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๖๕๗ ๖๕๘ ๖๕๙ ๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒ ๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕ ๖๖๖ ๖๖๗ ๖๖๘ ๖๖๙ ๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒ ๖๗๓ ๖๗๔ ๖๗๕ ๖๗๖ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒

หนา ๕๒ ราชกิจจานุเบกษา

พันจาโท เอกศิริ ใสเอี่ยม พันจาตรี กิตติชัย ทวมสากล พันจาตรี กูเกียรติ ดุสิตเดชวิชนีกุล พันจาตรี จันทร ราชพลีสิงห พันจาตรี จิรยุทธ ตุมนิลกาล พันจาตรี ชนะกิจ อินทองชวย พันจาตรี ชวลิต ตุนแสน พันจาตรี ชัด กุศลคุม พันจาตรี เชวง คําหวาง พันจาตรี ฐิติกร จันทรวิเศษ พันจาตรี ธิวากรณ หอยจันทร พันจาตรี นพดล มวงงาม พันจาตรี นิกร ไมขุนทด พันจาตรี บงการ วรรณสวัสดิ์ พันจาตรี บรรลือ เกตุเกลี้ยง พันจาตรี ประดับ การดี พันจาตรี ปราการ วัฒนสิทธิ์ พันจาตรี พัฒนพงศ พากเพียร พันจาตรี พิเชษฐ ชื่นแจมสกุล พันจาตรี พิทยา พงศอุดทา พันจาตรี ไพโรจน ชุนดี พันจาตรี ภักดี แกวทอง พันจาตรี ภาสกรณ เกิดผล พันจาตรี มงคล พลเยี่ยม พันจาตรี มนัส จันทรวิไล พันจาตรี มานิตย แกนสงสัย

๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓ ๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗ ๖๙๘ ๖๙๙ ๗๐๐ ๗๐๑ ๗๐๒ ๗๐๓ ๗๐๔ ๗๐๕ ๗๐๖ ๗๐๗ ๗๐๘

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาตรี ราเชนทร พาระบุตร พันจาตรี วรโชติ สมอบาน พันจาตรี วรวิทย เที่ยงสูงเนิน พันจาตรี วินัย ระบุผล พันจาตรี วิริทธิ์พล เทียนเจริญกุล พันจาตรี วิโรจน ผะโรประการ พันจาตรี วีระยุทธ ใจขาน พันจาตรี ศรนรินทร โพธิจักร พันจาตรี ศรายุทธ วิจารโร พันจาตรี สมคเน ชูบัณฑิต พันจาตรี สมบัติ โพธิ์ออน พันจาตรี สมโภชน บุญอยู พันจาตรี สมมาตร วิรุณสาร พันจาตรี สมยศ รังษี พันจาตรี สมยศ สังขกลม พันจาตรี สมหมาย เตโพธิ์ พันจาตรี สิทธิชัย ทองเต็มถุง พันจาตรี สุนทรวิทย มุกดาสนิท พันจาตรี อภิชาต พัดทอง พันจาตรีหญิง นุจรี ชาวสวน พันจาตรีหญิง สุชาดา บุญเจริญผล จาเอก กรชัย รัตนศรี จาเอก กระแสร นาอินทร จาเอก กรัยวิเชียร เบญมาตย จาเอก กริทย อนุกูล จาเอก กฤษณะ ธูปเทียน


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๗๐๙ จาเอก กฤษดา เกียรติเศรณี ๗๑๐ จาเอก กฤษดา เจนจิตต ๗๑๑ จาเอก กฤษดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ๗๑๒ จาเอก กองศูนย สาริกา ๗๑๓ จาเอก กอบกิจ ตายเกิด ๗๑๔ จาเอก กันตภณ เรียงแหลม ๗๑๕ จาเอก กัมพล บุญเลิศ ๗๑๖ จาเอก กําธร ณัฐวิริยกุล ๗๑๗ จาเอก กําธร บุญจือ ๗๑๘ จาเอก กิจจา มาลาแวจันทร ๗๑๙ จาเอก กิตติ กลกิจ ๗๒๐ จาเอก กิตติกร จัตตุวัฒน ๗๒๑ จาเอก กิตติพศฌ คงพูน ๗๒๒ จาเอก กิตติศักดิ์ ชื่นกลิ่น ๗๒๓ จาเอก กิตติศักดิ์ ชูวังวัด ๗๒๔ จาเอก กิตติศักดิ์ ชวยชาตรี ๗๒๕ จาเอก กูเกียรติ อํามาตย ๗๒๖ จาเอก เกชา สุระคําแหง ๗๒๗ จาเอก เกรียงศักดิ์ อินทรสุม ๗๒๘ จาเอก เกษม นาคสุวรรณนุกุล ๗๒๙ จาเอก เกียรติกอง คํามานิตย ๗๓๐ จาเอก เกียรติชัย พงษสุวรรณ ๗๓๑ จาเอก เกียรติศักดิ์ บุบผา ๗๓๒ จาเอก เกียรติศักดิ์ ศรีธรรมมา ๗๓๓ จาเอก โกวิท เจริญมาก

หนา ๕๓ ราชกิจจานุเบกษา ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗ ๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕ ๗๔๖ ๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐ ๗๕๑ ๗๕๒ ๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖ ๗๕๗ ๗๕๘ ๗๕๙

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

ไกรศรี แสงจันทร ไกรศักดิ์ พากเพียร ขจรเดช ศรีเกษตร ขจิต ภูเกิด ขวัญชัย บุพโต ขวัญอยู ปุยเงิน ขันติ สุนัติ ขุนทอง งามนัก คนึง เจริญสุข คมกฤต เอิบอิ่ม ครรชิต สุขสวัสดิ์ จงดี โพทุมทา จตุพร ทองลิ่ม จรัญ มิ่งละกุล จเร ชอสกุล จอย ชูชาติ จักกฤษ ทูลธรรม จักรกฤช พี่พิมาย จักรกฤษณ พจชนิกูล จักรพงศ ศิริแกว จักรพันธ มณีจันทร จักรภพ ฮวดศรี จักรกริช นกแกว จามร คํานอย จารุกิตติ์ เองฉวน จารุวัฒน สังขอุน


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๗๖๐ ๗๖๑ ๗๖๒ ๗๖๓ ๗๖๔ ๗๖๕ ๗๖๖ ๗๖๗ ๗๖๘ ๗๖๙ ๗๗๐ ๗๗๑ ๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕ ๗๗๖ ๗๗๗ ๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑ ๗๘๒ ๗๘๓ ๗๘๔ ๗๘๕

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

จํารัส พุมรินทร จิตกร ทองเอียด จิตตกร จันทรประชุม จิรพัฒน พงษเดช จิรภัทร จันทรเนตร จิรวัฑฒ ทองนพสิทธิ์ จิโรจน แยมศรี จีรวัฒน ลุคามคูหา จุมพล อารีย จูงพล สิมประดิษฐพันธุ เจริญฤทธิ์ กฤษณะกลัศ เจษจันทร ปตตะโก ฉลอง พรหมพัฒน ฉวิ้ม หนูพลิก ฉัตรชัย ฟารี ฉัตรชัย ภักดี ฉัตรชัย เรืองเดช เฉลิมพงศ ชาปาน เฉลิมพล ดงหงษ เฉลิมวุฒิ แกวงาม ชรินทร สุขสมพืช ชลธร ขําวัฒนพันธุ ชวฤทธิ์ วงษสําราญ ชวลิต ศาตรเพ็ชร ชัชชัย แตงเล็ก ชัชชัย บุญเทศ

หนา ๕๔ ราชกิจจานุเบกษา ๗๘๖ ๗๘๗ ๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕ ๗๙๖ ๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙ ๘๑๐ ๘๑๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

ชัชวัสส ขาวปลื้ม ชัยณรงค หนูแกว ชัยพิเชษฐ ตรีเพ็ชร ชัยมงคล ไพบูลย ชัยยันต ศรีสงค ชัยรัตน สุดประเสริฐ ชัยวัฒน เอี่ยมคง ชัยวัธน ตันติวิชชาภรณ ชัยสิทธิ์ กลมประโดน ชัยสิทธิ์ สารรัตน ชัยสิทธิ์ สาระอินทร ชาคริต นิลปกษ ชาญณรงค สีหะบัณฑิต ชารี สงสุแก ชํานาญ เขียววิชัย ชินวัตร ที่ภักดี ชุณหเขต เนติยันต ชูศักดิ์ ยอดราช เชฎฐา ศรีลาศักดิ์ เชวง จันทรฉิม ไชโย เผาพันธุ ฐณะวัฒน โชติวรรณแกวมณี ฐนันทวัฒน โชคเกียรติเจริญ ณรงค กัญชนะกาญจน ณรงค โคกครุฑ ณรงค หลวงไกร


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕ ๘๑๖ ๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙ ๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔ ๘๓๕ ๘๓๖ ๘๓๗

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

ณรงคชัย แสนสอาด ณรงคศักดิ์ ตามบุญ ณรงคศักดิ์ เมืองรมย ณรงคศักดิ์ ราภาภรณ ณัชภัค วัฒนปรีดี ณัฐพงษ ไชยวงศ ณัฐพล โสภากุล ดนัย แจงอัมพร ดนุพล เทศจําปา ดวงดี ประสารศรี ดํารงค ทรัพยศรี ดิลก รัตนไธสง ดุสิต พวงบุญ เดชนะ ยอดอินทร เดชา มาเกิด เดนชัย นามรินทร เดนพงษ เหลือสิน เตชวิทย สุชลพานิช ไตรศักดิ์ เมธาพรเธียรชัย ถนอม บัตรประโคน ถนอม มาเรือน ถนอม อะเนกรัตน ถนัด โนนสมบัติ ถาวร สายสรอย ถิรายุ วงศจนั ทร ทรงวิทย จําปาเงิน

หนา ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐ ๘๔๑ ๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔ ๘๔๕ ๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙ ๘๖๐ ๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๓

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

ทรงวุฒิ รักษาวงศ ทรงวุฒิ ลอยลม ทรงวุฒิ สุเณร ทรงศักดิ์ นักรบ ทวิช อาจหาญ ทวิน จันทรโพธิ์ ทวี พึ่งพา ทวี หนูมิตร ทวีชัย พจนโพธา ทวีศักดิ์ พอพันสาย ทวีศักดิ์ สมาน ทะนงค คําวงค ทักศิล โสดา ทัศกมล สมสถาน ทัศไนย เกงตรง ทิวา วรรณสุข เทพนิมิตร กางไธสง เทพศักดิ์ ศักดิ์วรากิจสกุล เทพสุรินทร ศรีขาว เทอดศักดิ์ เจริญกิตตินุกูล เทิดราช ทิพยเที่ยงแท เทียนชัย สารเอก เทียนชัย แสงศรี ธงชัย มีเพ็ชร ธนกร คาสม ธนดล วิจิตรเวชการ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๘๖๔ ๘๖๕ ๘๖๖ ๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐ ๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔ ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘ ๘๘๙

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

ธนเดช ศรีสุข ธนพร เมธีกิตติกุล ธนวัฒน แกวประหลาด ธนวันต พละ ธนัชพันธ สังขกนิษฐ ธนากร บุญประกอบ ธนานันท ลมลอย ธนิตย พรอุบล ธนิตย พวงบุษบา ธเนศ สรอยทอง ธเนศ สุขวนวัฒน ธวัชชัย ชื่นพลี ธันวา ตนน้ํานิ่ง ธาดา ประสงคดี ธีรเศรษฐ เขียวอราม ธีระพงษ เพชรล้ํา ธีระวัฒน ยืนยง ธีระวุฒิ คุณพาที นคราวุธ เรืองชาญ นคเรศ นาคทองคํา นนทพัทธ ศรีวัฒนะ นพคุณ กอนจันทรเทศ นพดล เขมนกิจ นพดล ดวงสีแกว นพพร พลายประทีป นพภา ยองแกว

หนา ๕๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘๙๐ ๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕ ๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

นรงค แกวหนู นราวิชญ ไหมพรหม นรินทร เรืองแสง นริศวร เนียมปุก นเรศ ชลาประเสริฐ นเรศ เติมแตม นัฐวุฒิ หลมชางคํา นันทพงศ สีแสด นันทวัฒน เครือวัลย นาวี โพธิสอาด นิกร ขันสงฆ นิคม แสงพระเวช นิติพงษ ทองเทพ นิเทศ ลิ้มภักดี นิพนธ พูลสุข นิพล ตั้งเริก นิรันดร จันทนหอม นิวัฒน พิณยะคุณ นิเวศน มุงภูกลาง นอม เขงกรอก บรรลือ นิยมจันทร บรรลือศักดิ์ ผองขํา บรรหาร ตั้งมั่น บัญชา ดวงสมร บัญชา นิยมยาตรา บัญชา วรรณศรี


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕ ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

บัณดิษ โพธิ์ชะอุม บุญชัย แสนหาสิ่ว บุญชู ภูผาน บุญถม ทุยบึงฉิม บุญมี แฝงฤทธิ์ บุญยวัทน ขาวละออ บุญฤทธิ์ คชเรนทร บุญสังข ทองเครือ บุณยกร นิรันดรโสภณ บูรเวศน แสนณรงค เบญจรัช วรรณฟก ประคอง โพธิ์ทอง ประจบ ศิริรัตน ประจวบ ทองนุช ประชา รตะบุตร ประทีป มังคละทน ประภาส แหยมโต ประยงค พลไชยสงค ประวิด คําสิม ประวิทย เต็มยอด ประวิทย ปลื้มโชค ประเวศน ชาวอุบล ประสงค เกิดผล ประสงคศักดิ์ หมั่นบรรจง ประสาน บุญจุย ประสิทธิชัย หุตะนาวิน

หนา ๕๗ ราชกิจจานุเบกษา ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓ ๙๕๔ ๙๕๕ ๙๕๖ ๙๕๗ ๙๕๘ ๙๕๙ ๙๖๐ ๙๖๑ ๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕ ๙๖๖ ๙๖๗

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

ประสิทธิ์ จันทรจินดา ประเสริฐศักดิ์ โนนสูง ปราโมทย ทองใหม ปราโมทย มาลาวงษ ปราโมทย ลาภามาศ ปริญญศิลป กุญแจสวรรค ปรีชา ชํานาญอักษร ปรีชา บัวพนัส ปรีชา รัตนถาวร ปรีดี ภักดีนอก ปวริศร พุมคง ปญญสูตร ขําสาคร ปญญา วินโยธิน ปทถาพงษ บุญอาจ ปตุรัตน นาคคํา ปยะเชษฐ ทองสุข เปรม สุวรรณชาติ พงศกร สาครนอย พงศักดิ์ บุญชวย พงศพิสุทธิ์ วนสันเทียะ พงษเทพ ทองหยู พงษเทพ บุณโยประการ พงษเทพ พิกุลทอง พงษเทพ ศรีภักดี พงษพันธ เพ็ชรงาม พงษวัฒน ทัตเศษ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๙๖๘ ๙๖๙ ๙๗๐ ๙๗๑ ๙๗๒ ๙๗๓ ๙๗๔ ๙๗๕ ๙๗๖ ๙๗๗ ๙๗๘ ๙๗๙ ๙๘๐ ๙๘๑ ๙๘๒ ๙๘๓ ๙๘๔ ๙๘๕ ๙๘๖ ๙๘๗ ๙๘๘ ๙๘๙ ๙๙๐ ๙๙๑ ๙๙๒ ๙๙๓ ๙๙๔

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

พงษศักดิ์ แทบทาม พงษศักดิ์ มารมย พนม เฉิดตะขบ พนม สุขสา พนมไพ ปยานันท พยนต ศิลปวัฒนานันท พยนต แหวนทองคํา พรชัย ฉิมวารี พรชัย โพธิสาร พรพงษ หงษสงา พรพนม นิลประพันธ พรลภัส ศรีสัจจวาที พรสวรรค พึ่งพร พฤหัส จันทรสมบูรณ พัชรพงษ พลพิมพ พัฒนกุล แพงคุณ พัฒนะ ชีวะเจริญ พัฒนา บุญประเสริฐ พันธศักดิ์ สมมุติ พัลลภ ศรีบุญเรือง พายุ กรรมสิทธิ์ พาวิน ชมะรัตน พิจิตร อิทธิวราพร พิชิต ไชยวัต พิเชษฐ ตั้งตระกูล พิเชษฐ จันทรเกตุ พิเชษฐ รัตนพันธ

หนา ๕๘ ราชกิจจานุเบกษา ๙๙๕ ๙๙๖ ๙๙๗ ๙๙๘ ๙๙๙ ๑๐๐๐ ๑๐๐๑ ๑๐๐๒ ๑๐๐๓ ๑๐๐๔ ๑๐๐๕ ๑๐๐๖ ๑๐๐๗ ๑๐๐๘ ๑๐๐๙ ๑๐๑๐ ๑๐๑๑ ๑๐๑๒ ๑๐๑๓ ๑๐๑๔ ๑๐๑๕ ๑๐๑๖ ๑๐๑๗ ๑๐๑๘ ๑๐๑๙ ๑๐๒๐ ๑๐๒๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

พิทักษ ทิวาสถาพร พิทักษ เพิ่มสินธุ พินิจ ทําเนาว พิภพ หนูสิงห พิริยะ พรหมพา พิษณุ ดิษฐปญญา พิเษก สงเผือก พิสิทธิ์ พรหมศิริ พิสิษฐ เมิงขุนทด พีรพัฒน สวางเนตร พีระ การเกง พีระพล วันดี พุฒิพงศ ภูบัวดวง เพชร ฝายศิลา เพิ่มศักดิ์ ณ พัทลุง ไพฑูรย จันกะแส ไพบูลย ประพันธ ไพรวัลย วงศเหลา ไพรสาร ประสารีบุตร ไพรัช ขาวทอง ไพรัชช แสงปญญา ไพรัตน ยาวะสะโก ไพโรจน คงมีทรัพย ไพโรจน อิ่มอาดูร ไพวัน สัจจัง ไพศาล นวลบริบูรณ ไพศาล สุหลงเส็น


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๐๒๒ ๑๐๒๓ ๑๐๒๔ ๑๐๒๕ ๑๐๒๖ ๑๐๒๗ ๑๐๒๘ ๑๐๒๙ ๑๐๓๐ ๑๐๓๑ ๑๐๓๒ ๑๐๓๓ ๑๐๓๔ ๑๐๓๕ ๑๐๓๖ ๑๐๓๗ ๑๐๓๘ ๑๐๓๙ ๑๐๔๐ ๑๐๔๑ ๑๐๔๒ ๑๐๔๓ ๑๐๔๔ ๑๐๔๕ ๑๐๔๖ ๑๐๔๗

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

ไพสันต จันทรสมบูรณ ภวิศ บังอร ภากร สกุลเชื้อ ภาณุวัฒน เล็กรังส ภานุวัฒน ผลาทิพย ภาสกร สุริยะ ภิญโญ บุตรน้ําเพชร ภิรมย กาญจนกิจบํารุง ภีรพงษ กังแฮ ภูมิพัฒน พันธนารา มงคล กุนเสน มงคล บุญเอก มงคล ประดับคํา มงคล สอนทวี มนชัย ปานมวง มนตรี เกี๊ยทอง มนตรี คํารณ มนตรี จินดาวงศ มนตชัย เกตุจินดา มนู ทิมพันธ มะรุสลํา ยอ มาฆะ รอดภัย มานพ จินาพันธ มานิจ มากศรี มานิต พรมจิ๋ว มานิต สุทธิวงษ

หนา ๕๙ ราชกิจจานุเบกษา ๑๐๔๘ ๑๐๔๙ ๑๐๕๐ ๑๐๕๑ ๑๐๕๒ ๑๐๕๓ ๑๐๕๔ ๑๐๕๕ ๑๐๕๖ ๑๐๕๗ ๑๐๕๘ ๑๐๕๙ ๑๐๖๐ ๑๐๖๑ ๑๐๖๒ ๑๐๖๓ ๑๐๖๔ ๑๐๖๕ ๑๐๖๖ ๑๐๖๗ ๑๐๖๘ ๑๐๖๙ ๑๐๗๐ ๑๐๗๑ ๑๐๗๒ ๑๐๗๓

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

มานิตย นอยแพง มานิตย อวมนอย มาโนช ทิพยกองลาศ มาโนช มารักษ มาโนชต ขําชัยภูมิ มาโนชย บรรจงกิจ มารุต วารีรัตน มิตรชัย พิมพสวัสดิ์ มีชัย อันตะโก เมธา ปานทอง เมธี หอระตะ ไมตรี ตุรงคเรือง ยงยุทธ ทะนันไธสง ยงยุทธ บํารุงราษฎร ยงยุทธ สาวสวรรค ยนต นิลเกษม ยรรยงค เหมจั่นเพชร ยุทธนา บุญมาศ รณฤทธิ์ บุญเพิ่ม รติกร ศรีหิรัญ รวีวัฒน นอยเกิด ระพีพงษ มะลิตน รักษธรรม วงศกลัด รังสรรค ทาพริก รัฐพล อบเชย ราชภัฎ จันทรสุวรรณ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๐๗๔ ๑๐๗๕ ๑๐๗๖ ๑๐๗๗ ๑๐๗๘ ๑๐๗๙ ๑๐๘๐ ๑๐๘๑ ๑๐๘๒ ๑๐๘๓ ๑๐๘๔ ๑๐๘๕ ๑๐๘๖ ๑๐๘๗ ๑๐๘๘ ๑๐๘๙ ๑๐๙๐ ๑๐๙๑ ๑๐๙๒ ๑๐๙๓ ๑๐๙๔ ๑๐๙๕ ๑๐๙๖ ๑๐๙๗ ๑๐๙๘ ๑๐๙๙

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

รุงระวี เจือทอง รุงเรือง ฐานวิเศษ รุงโรจน แซอุย เริงฤทธิ์ มณีแสง รมเกลา ศิริแสง ฤทธิชัย ฤทธิบูรณ ฤทธิรงค คงบางปอ ลือศักดิ์ แยมกลิ่น เล็ก ชายทะเล วนชาติ เสนปาน วรเนตร พึ่งกุศล วรพงษ สิงหทอง วรรณกร รักษมณี วรวิทย คงทอง วรวิทย มานะบัง วรวุฒิ เภรีศัพท วรสิทธิ์ คงบุญ วรานนท ดีนอก วรุฒ ทั่งทอง วสันต เชิดชูวรรณ วสันต ศาลิคุปต วัชระ วัฒนานนท วัชรินทร ศรีเผือก วัฒนา แสงทรัพย วันชัย ครุฑจอน วัลลภ รุงวิทยา

หนา ๖๐ ราชกิจจานุเบกษา ๑๑๐๐ ๑๑๐๑ ๑๑๐๒ ๑๑๐๓ ๑๑๐๔ ๑๑๐๕ ๑๑๐๖ ๑๑๐๗ ๑๑๐๘ ๑๑๐๙ ๑๑๑๐ ๑๑๑๑ ๑๑๑๒ ๑๑๑๓ ๑๑๑๔ ๑๑๑๕ ๑๑๑๖ ๑๑๑๗ ๑๑๑๘ ๑๑๑๙ ๑๑๒๐ ๑๑๒๑ ๑๑๒๒ ๑๑๒๓ ๑๑๒๔ ๑๑๒๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

วิชัย คําสีลา วิชัย บําเพ็ญบุญ วิชิต พิพัฒนธนาพร วิชิต อาดี วิเชษฐ พาชา วิเชียร พรหมมาศ วิเชียร สุขสวัสดิ์ วิฑูรย เห็มสิงห วิทธวัฒน พิทักษการ วิทยา ขําแกว วิทูรย แสนวัฒน วินัย เกื้อทาน วินัย โกฎคางพลู วินัย อินหา วิระนันต ผลาไวย วิรัตน จันทะคัด วิรัตน นุนประดิษฐ วิรัตน พวงศรี วิโรจน พันพรมมา วิโรจน มีมาลา วิโรจน สิทธิมิตร วิวัฒน พูนพัฒน วิเวก งามศรีผองใส วิศรุต หวังรวมกลาง วิษณุ ธะโนลัพธ วิษณุ สิทธิเชียงพิณ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๑๒๖ ๑๑๒๗ ๑๑๒๘ ๑๑๒๙ ๑๑๓๐ ๑๑๓๑ ๑๑๓๒ ๑๑๓๓ ๑๑๓๔ ๑๑๓๕ ๑๑๓๖ ๑๑๓๗ ๑๑๓๘ ๑๑๓๙ ๑๑๔๐ ๑๑๔๑ ๑๑๔๒ ๑๑๔๓ ๑๑๔๔ ๑๑๔๕ ๑๑๔๖ ๑๑๔๗ ๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๕๐ ๑๑๕๑

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

วิสันต นามเสนาะ วิสิทธิ์ แดงโชติ วิสิษฐ เจริญนาน วิสุทธิ์ ตั้งวงศทอง วิสูตร ศรีสถลมารค วิหาร นาฤทธิ์ วีรชัย มวงเกตุ วีรพล สังขสัญญา วีระ ขวัญพงษ วีระชน สุขยืน วีระชัย แทนสูงเนิน วีระพล เผาพนัส วุฒิไกร สุภาคดี วุฒิชัย แสงอินทร วุฒิศักดิ์ ศุภวงศชัย ศตวรรษ นามโคตร ศรายุทธ วันชาดี ศรายุธ ศักดิ์นรากร ศราวุธ บุญสอน ศราวุธ สีคล้ํา ศักดิ์ชัย จิตตจันทร ศักดิ์ชัย เต็มองหลา ศักดิ์ชัย เผือกขวัญนาค ศักดิ์สิทธิ์ หงษชุมแพ ศิริชัย ธิสอน ศิลา หอมขจร

หนา ๖๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑๑๕๒ ๑๑๕๓ ๑๑๕๔ ๑๑๕๕ ๑๑๕๖ ๑๑๕๗ ๑๑๕๘ ๑๑๕๙ ๑๑๖๐ ๑๑๖๑ ๑๑๖๒ ๑๑๖๓ ๑๑๖๔ ๑๑๖๕ ๑๑๖๖ ๑๑๖๗ ๑๑๖๘ ๑๑๖๙ ๑๑๗๐ ๑๑๗๑ ๑๑๗๒ ๑๑๗๓ ๑๑๗๔ ๑๑๗๕ ๑๑๗๖ ๑๑๗๗

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

ศิวกร สุวรรณา ศุปกรณ เผือกนอย ศุภกิตติ์ อาจไธสง ศุภชัย ศิริโรจน ศุภวิชญ หัวตันหาญ ศุภสิทธิ์ เนินพรหม เศวตฉัตร พื้นชมภู สงกรานต เหงาพรหมมินทร สงวน บุราณรักษ สงวนศักดิ์ ชํานาญงาม สถาพร นามภูมี สถิตย อินทรคูณ สนิท สีลาโคตร สมเกียรติ ปนแกว สมเกียรติ เวชสิทธิ์ สมเกียรติ อินทรณรงค สมเกียรติ์ ชัยวงศ สมคิด พิทักษรัตน สมใจ พินโยพัน สมใจ มุงเพียร สมชาติ หนูเกตุ สมชาย ชนะพาล สมชาย รอดสัมฤทธิ์ สมชาย ริตศิลา สมชาย สรรเพ็ชร สมชาย สุขเกษม


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๑๗๘ ๑๑๗๙ ๑๑๘๐ ๑๑๘๑ ๑๑๘๒ ๑๑๘๓ ๑๑๘๔ ๑๑๘๕ ๑๑๘๖ ๑๑๘๗ ๑๑๘๘ ๑๑๘๙ ๑๑๙๐ ๑๑๙๑ ๑๑๙๒ ๑๑๙๓ ๑๑๙๔ ๑๑๙๕ ๑๑๙๖ ๑๑๙๗ ๑๑๙๘ ๑๑๙๙ ๑๒๐๐ ๑๒๐๑ ๑๒๐๒ ๑๒๐๓

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

สมชาย สุทัดสัน สมโชค สุวรรณละออง สมทรง จงดิษฐ สมนคร มุทขอนแกน สมนึก จุฑาพิพัฒนา สมนึก ละอองแกว สมนึก สมแสง สมบัติ ไกยฝาย สมบัติ ธรรมเสถียร สมบัติ ศรีพุมไข สมปอง ธรรมวาโร สมพงษ แกวสา สมพงษ หาวหาญ สมพร สัมมา สมพร สายแสง สมภพ เรียนเกิด สมภพ สุดแสง สมยศ สาริโด สมยศ สุดจรรยา สมศักดิ์ จันทรแสง สมศักดิ์ เที่ยงทางธรรม สมศักดิ์ หงษจุย สมหมาย ปากี สมาน ชูวงษ สมุทร ชมบุญชวย สรรคชัย เต็มพรอม

หนา ๖๒ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒๐๔ ๑๒๐๕ ๑๒๐๖ ๑๒๐๗ ๑๒๐๘ ๑๒๐๙ ๑๒๑๐ ๑๒๑๑ ๑๒๑๒ ๑๒๑๓ ๑๒๑๔ ๑๒๑๕ ๑๒๑๖ ๑๒๑๗ ๑๒๑๘ ๑๒๑๙ ๑๒๒๐ ๑๒๒๑ ๑๒๒๒ ๑๒๒๓ ๑๒๒๔ ๑๒๒๕ ๑๒๒๖ ๑๒๒๗ ๑๒๒๘ ๑๒๒๙

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

สรรเสริญ ศิริสินธุ สรวิชญ พลคิด สระแกว วงศงาม สรายุทธ สนศรีทอง สราวุธ จั่นผอง สราวุธ พรมเวียง สราวุธ ศักดิ์กาญจนกุล สฤษฎิ์ เสริฐจันทึก สะสม ขุนดีคลาย สังวาลย ปรีดา สัญชาติ ทํามา สัญญา สมวงศ สันติ ใจตั้ง สันติ เผือกนวล สัมพันธ ภูทอง สัมพันธ มิ่งแมน สากล ทรัพยประเสิฐ สาคร มาสีปา สาทิศ อินทะชัย สามารถ นิ่มสุวรรณ สามารถ มีบุญสบาย สายชล แมนบําเพ็ญ สายทอง สมบูรณ สายันต ชินบุตร สายันต ตองออน สํารวม มรรคผล


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๒๓๐ ๑๒๓๑ ๑๒๓๒ ๑๒๓๓ ๑๒๓๔ ๑๒๓๕ ๑๒๓๖ ๑๒๓๗ ๑๒๓๘ ๑๒๓๙ ๑๒๔๐ ๑๒๔๑ ๑๒๔๒ ๑๒๔๓ ๑๒๔๔ ๑๒๔๕ ๑๒๔๖ ๑๒๔๗ ๑๒๔๘ ๑๒๔๙ ๑๒๕๐ ๑๒๕๑ ๑๒๕๒ ๑๒๕๓ ๑๒๕๔ ๑๒๕๕

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

สําราญ สุขคี้ สําเริง มั่งคั่ง สําเริง ออนโพธิ์แกว สิทธิชัย คชอาจ สิทธิพร จันทมา สุกิจ ทรัพยขํา สุกิจ นอยศิริ สุกิจ บูลยพิชัย สุขวิทย สุวรรณศร สุขสันต ไชยรัตน สุขสันต สงวนธรรม สุคิน มีสังฆะ สุชา ชูเชิด สุชาติ จางวาง สุชาติ เฉลี่ย สุชาติ ปราศรีวงษ สุชาติ สิงหวงศ สุชาติ ออนนอม สุชาติวุฒิ ภัทรพูนทรัพย สุดใจ กันตังกุล สุทธิ ใสโม สุทธิชัย กันบัว สุทธิพงค หนูปน สุทธิพงษ เขาแกว สุทธิพงษ อุดมพืช สุทธิศักดิ์ ทองเผือก

หนา ๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒๕๖ ๑๒๕๗ ๑๒๕๘ ๑๒๕๙ ๑๒๖๐ ๑๒๖๑ ๑๒๖๒ ๑๒๖๓ ๑๒๖๔ ๑๒๖๕ ๑๒๖๖ ๑๒๖๗ ๑๒๖๘ ๑๒๖๙ ๑๒๗๐ ๑๒๗๑ ๑๒๗๒ ๑๒๗๓ ๑๒๗๔ ๑๒๗๕ ๑๒๗๖ ๑๒๗๗ ๑๒๗๘ ๑๒๗๙ ๑๒๘๐ ๑๒๘๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

สุทัต คําแสง สุทิน ยอดสนิท สุทิน สองทวี สุธา พรหมอยู สุธี เทียมเพื่อน สุนทร มวงเจริญ สุนทร อุไรสาย สุนัน สุริยะ สุนันท นิลทอง สุบง แพรกปาน สุบิน ทัศนิยม สุภเชษฐ ภมรสูตร สุภศิน นาคเขียว สุภัทร ปสเสนะ สุภัสสร โหมดวองไว สุภาพ คําปรีชา สุรกิตต คงสุข สุรชัย โตจะโปะ สุรชัย ทองอนันต สุรชา ยอดรัก สุรเทพ รุงศรีทอง สุรพล อริพงษ สุรศักดิ์ ชาติไทย สุรศักดิ์ เต็มกลิ่น สุรศักดิ์ เย็นฉ่ํา สุรศักดิ์ รักษาสัตย


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๒๘๒ ๑๒๘๓ ๑๒๘๔ ๑๒๘๕ ๑๒๘๖ ๑๒๘๗ ๑๒๘๘ ๑๒๘๙ ๑๒๙๐ ๑๒๙๑ ๑๒๙๒ ๑๒๙๓ ๑๒๙๔ ๑๒๙๕ ๑๒๙๖ ๑๒๙๗ ๑๒๙๘ ๑๒๙๙ ๑๓๐๐ ๑๓๐๑ ๑๓๐๒ ๑๓๐๓ ๑๓๐๔ ๑๓๐๕ ๑๓๐๖ ๑๓๐๗

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

สุรสิทธิ์ ประสงคดี สุระ บานใหญ สุระชัย โพธิบุตร สุระเดช ดังโพนทอง สุรินทร แสงแกว สุริยน บุติมาลย สุริยัน นิรันดรพุฒ สุริยันต มอสูงเนิน สุริยา โตงิ้ว สุริเยส ภักดีโต สุรีย คลื่นแกว สุวรรณ จอยชดชอย สุวัชชัย ยามน้ําทรัพย สุวัฒน ธรรมยิ่ง สุวิชาญ สวนะปรีดี สุวิท หมีเงิน สุวิทชา เพ็งมี สุวิทย คํามวง สุวิทย จีนกูล สุวิทย ดวงจันทร สุวิทย เพ็ชรสุก เสกสรรค อยูยง เสกสรรค อาภรณ เสด็จ สิมมาผาบ แสนคม เสือสี แสวง เรืองชิต

หนา ๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๐๘ ๑๓๐๙ ๑๓๑๐ ๑๓๑๑ ๑๓๑๒ ๑๓๑๓ ๑๓๑๔ ๑๓๑๕ ๑๓๑๖ ๑๓๑๗ ๑๓๑๘ ๑๓๑๙ ๑๓๒๐ ๑๓๒๑ ๑๓๒๒ ๑๓๒๓ ๑๓๒๔ ๑๓๒๕ ๑๓๒๖ ๑๓๒๗ ๑๓๒๘ ๑๓๒๙ ๑๓๓๐ ๑๓๓๑ ๑๓๓๒ ๑๓๓๓

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

โสภณ คลอยแสง โสรส ลอดรันดา องอาจ ศิริมาก อดิเรก สุขหงษ อดิสรณ ลําดับวงษ อดุลย ฟกทอง อนวรรตน กองสี อนันต จิตภักดี อนันต ประสิทธิ์นอก อนันต มีเสน อนันต วรรณสุทธิ์ อนิรุจน มีโชติ อนุกูล ศรีจันทร อนุชา ทานันท อนุชา มหามาตย อนุชาติ อิ่มพิชัย อนุภพ แกวขาว อนุวัฒน คําภูแสน อนุศักดิ์ สุทธิมาศ อภิชาติ พวงฉ่ํา อภิเดช ศิริศักดิ์วัฒนา อมรเทพ ไสยนารถ อมรินทร ทิพโสต อมรินทร สงสั้น อรรณพ รอดรา อรรถพล ขวัญโพธิ์


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๓๓๔ ๑๓๓๕ ๑๓๓๖ ๑๓๓๗ ๑๓๓๘ ๑๓๓๙ ๑๓๔๐ ๑๓๔๑ ๑๓๔๒ ๑๓๔๓ ๑๓๔๔ ๑๓๔๕ ๑๓๔๖ ๑๓๔๗ ๑๓๔๘ ๑๓๔๙ ๑๓๕๐ ๑๓๕๑ ๑๓๕๒ ๑๓๕๓ ๑๓๕๔ ๑๓๕๕ ๑๓๕๖ ๑๓๕๗ ๑๓๕๘ ๑๓๕๙

จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก จาเอก

อรรถพล ภูพลับ อรรถวุฒิ ปยะกาญจน อรรถากร ผักไหม อรุณ เรืองนุย อลงกต สิทธิผล อัครเดช กลับชัยนาท อัครเดช วัฒนธนนันท อัจฉรา นกแกว อัสนี อินยิ่ม อาคม ลวกไธสง อาทิตย แตงรม อานนท มุกดาสนิท อารมย กําแหงสอง อารี ชุนเฮง อํานวย อุนสุพรรณ อํานาจ นวมศิริ อําพล เตยออน อําพล นิ่มเคี่ยม อําพล บุษบกออน อิทธิ ปลองฉิม อิทธิเดช ดิษฐแกว อิสระ เงินชาง อิสระ จําเริญลาภ อุดมศักดิ์ สินสุวรรณ อุทัย กนิตศรีบําเพ็ญ อุทัย จอมสูงเนิน

หนา ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๖๐ ๑๓๖๑ ๑๓๖๒ ๑๓๖๓ ๑๓๖๔ ๑๓๖๕ ๑๓๖๖ ๑๓๖๗ ๑๓๖๘ ๑๓๖๙ ๑๓๗๐ ๑๓๗๑ ๑๓๗๒ ๑๓๗๓ ๑๓๗๔ ๑๓๗๕ ๑๓๗๖ ๑๓๗๗ ๑๓๗๘ ๑๓๗๙ ๑๓๘๐ ๑๓๘๑ ๑๓๘๒ ๑๓๘๓ ๑๓๘๔ ๑๓๘๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ จาเอก เอก กอนเมฆ จาเอก เอกดนัย พงษพานิช จาเอก เอกราช ประยงคตระกูล จาเอก เอกรินทร พุกภิญโญ จาเอก เอกวัฒน ภูมี จาเอก เอกวุฒิ นุชันรัมย จาเอก เอนก ชูโชติ จาเอก เอนก ดวงฟู จาเอก เอนก สีแสด จาเอก โอภาส ทิพนาค จาเอก โอภาส น้ําจันทร จาเอกหญิง ขนิษฐา หมั่นกิจ จาเอกหญิง ฉลวย นาคอรุณ จาเอกหญิง ชื่นกมล โชติชวง จาเอกหญิง ชุติภัค กีรตินภสินธุ จาเอกหญิง ปราณี มีโรย จาเอกหญิง พวงเพ็ชร อยูเพ็ชร จาเอกหญิง พัชรศรัณย ลือลาภ จาเอกหญิง ภัทรภร สารฤทธิ์ จาเอกหญิง สายชล อมศิริ จาเอกหญิง สิรินาถ พานิชเจริญ จาเอกหญิง สุภารัตน เจริญลาภ จาเอกหญิง อมรรัตน แรอราม จาเอกหญิง อรวรรณ โชติเสมอ จาเอกหญิง อรวรรณ ธีระสินธุ จาเอกหญิง อุไรวรรณ อัญญะโพธิ์


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒

หนา ๖๖ ราชกิจจานุเบกษา

กองทัพอากาศ นาวาอากาศเอก เกรียงไกร ศรีเสน ๒๓ นาวาอากาศเอก ชาตินนท สทานไผท ๒๔ นาวาอากาศเอก ดิเรก สาคร ๒๕ นาวาอากาศเอก ตรีพล อองไพฑูรย ๒๖ นาวาอากาศเอก พรพิบูล สุวรรณ ๒๗ นาวาอากาศเอก ไพโรจน สุทธิศิลธรรม ๒๘ นาวาอากาศเอก วัชรินทร โกมุทผล ๒๙ นาวาอากาศเอก วิธูร ขําเจริญ ๓๐ นาวาอากาศเอก วีรชาติ เหลืองเรณูกุล ๓๑ ๓๒ นาวาอากาศเอก สกนธ ทามวง ๓๓ นาวาอากาศเอก สมเกียรติ สุกางโฮง นาวาอากาศเอก สมจิต อุทุมพร ๓๔ นาวาอากาศเอก สมหมาย ลีลิตธรรม นาวาอากาศเอก สมาน จันทรทะธรรม ๓๕ นาวาอากาศเอก อุทัย แสงพิทักษ ๓๖ นาวาอากาศเอกหญิง คนึงนิจ ๓๗ ประเสริฐศรี ๓๘ นาวาอากาศเอกหญิง จุฬารัตน ๓๙ ชาติดํารงค ๔๐ นาวาอากาศเอกหญิง นฤมล ๔๑ ธนณาเคนทร ๔๒ นาวาอากาศเอกหญิง นิสา แจมกระจาง ๔๓ นาวาอากาศเอกหญิง เรวดี นาคพิพัฒน ๔๔ นาวาอากาศโท กิจจา ประเสริฐผล ๔๕ นาวาอากาศโท คณพัฒน พรพิพิธ ๔๖

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาวาอากาศโท จตุรงค ทัศนศร นาวาอากาศโท จุมพล กลิ่นผา นาวาอากาศโท จุมพล จันทขัมมา นาวาอากาศโท ชํานาญ ขุมทรัพย นาวาอากาศโท ณพรรษ ปาลี นาวาอากาศโท ณภัทรพงศ ยิ้มพงษ นาวาอากาศโท เทวา กาญจนชม นาวาอากาศโท ธนกร ถาวรเกษตร นาวาอากาศโท ธนะพงศ ปรมาพร นาวาอากาศโท บดินทร วงศหมึก นาวาอากาศโท ปรวรรษ อิศรางกูร ณ อยุธยา นาวาอากาศโท ประเสริฐ นากรักษา นาวาอากาศโท พรเดชน คงปน นาวาอากาศโท พานิช โพธิ์นอก นาวาอากาศโท พิภพ มีทองคํา นาวาอากาศโท พิเศษ อรกูล นาวาอากาศโท พูนศักดิ์ ปยะรัตน นาวาอากาศโท ภิญญาวัธน เสียงเจริญ นาวาอากาศโท ภูวไนย บุญวรรณ นาวาอากาศโท แมนสรวง สุวรรณ นาวาอากาศโท ราชันย บุญยะวัตร นาวาอากาศโท วัชรพงษ นาคสิงห นาวาอากาศโท วัฒนา อนุกูล นาวาอากาศโท วิเชียร ลาดโคกสูง


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒

หนา ๖๗ ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘

นาวาอากาศตรี ธรรมนูญ คําสุข นาวาอากาศตรี นิรัชร ธีรอําพน นาวาอากาศตรี บัญชาพล อรัณยะนาค นาวาอากาศตรี ประวิทย ดาวงศศรี นาวาอากาศตรี พรศักดิ์ สกุลลีรุงโรจน นาวาอากาศตรี วาริท รามโกมุท นาวาอากาศตรี ศริธวัชณ ตั้งสําเริงวงศ นาวาอากาศตรี ศักดิ์ชาย นุนสิงห นาวาอากาศตรี สงวน บุญสิทธิ์ นาวาอากาศตรี สรพัฒน เพ็ชรมงคล นาวาอากาศตรีหญิง กาญจนา นาคสวัสดิ์ นาวาอากาศตรีหญิง จันทรณา ศุภนคร นาวาอากาศตรีหญิง เจริญ กระจางศรี นาวาอากาศตรีหญิง ฉันทนา เกิงฝาก นาวาอากาศตรีหญิง ชุติมา เสสะเวช นาวาอากาศตรีหญิง ณัฎฐ อมตา นาวาอากาศตรีหญิง ณัฐนิชย กลิ่นสุคนธ นาวาอากาศตรีหญิง ณิชมน อักขนิฐ นาวาอากาศตรีหญิง ดอกจันทร ดอกดวง นาวาอากาศตรีหญิง ทัตพิชดา สุนพงศรี นาวาอากาศตรีหญิง นภาพร กรไชยา นาวาอากาศตรีหญิง นันทนภัส ชีวะพงษ นาวาอากาศตรีหญิง นาฎฤดี นอยเจริญ นาวาอากาศตรีหญิง นาตยา พึ่งสวาง นาวาอากาศตรีหญิง ประภัสสร บุญรัตน นาวาอากาศตรีหญิง พรพิมล แกวมะเริง

นาวาอากาศโท สมบูรณ มั่นคง นาวาอากาศโท สมพงษ บุตรงาม นาวาอากาศโท สมาน มูลกัน นาวาอากาศโท สุขุม ตีระไชย นาวาอากาศโท สุนทร ผองอําไพ นาวาอากาศโท สุรพงศ พงศอัจฉรีย นาวาอากาศโท สุเวทย วงษคําชาง นาวาอากาศโท อนุพงศ ทองไทย นาวาอากาศโท อนุรักษ โชติดิลก นาวาอากาศโท อภิชาต ตรีลพ นาวาอากาศโท อรรถโยธิน วรรณโชดก นาวาอากาศโท อัมรินทร อมรพิมลรัตน นาวาอากาศโท อาทิตย เจนจบสกลกิจ นาวาอากาศโท เอกสมภพ คุปตะวาณิช นาวาอากาศโท โอฬาร บัวทอง นาวาอากาศโทหญิง กรรณิกา แกนมั่น นาวาอากาศโทหญิง ณยดา พงษวสิษฐ นาวาอากาศโทหญิง ดุจดาว ทองเจิม นาวาอากาศโทหญิง มารยาท ชวงโชติ นาวาอากาศโทหญิง เวณิกา บุญมาคลี่ นาวาอากาศโทหญิง สิรินาถ สิงหเรศร นาวาอากาศโทหญิง อัญชลี เกิดแกน นาวาอากาศตรี คณพศ วงศจอม นาวาอากาศตรี ชูศักดิ์ เทพวัลย นาวาอากาศตรี เชิดชู ชูเสน นาวาอากาศตรี เทิดศักดิ์ สินสุข


หนา ๖๘ ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๙๙ นาวาอากาศตรีหญิง นันทปญจพร ๑๐๐ นาวาอากาศตรีหญิง อินทรวิเศษ ๑๐๑ นาวาอากาศตรีหญิง ธํารงโชติ ๑๐๒ นาวาอากาศตรีหญิง ๑๐๓ นาวาอากาศตรีหญิง แสงอราม ๑๐๔ นาวาอากาศตรีหญิง พูลทองคํา ๑๐๕ นาวาอากาศตรีหญิง ๑๐๖ นาวาอากาศตรีหญิง เนตรณรงคพร ๑๐๗ นาวาอากาศตรีหญิง เรืองกรไกร ๑๐๘ นาวาอากาศตรีหญิง วิริยะเชษฐกุล ๑๐๙ นาวาอากาศตรีหญิง ชาประเสริฐ ๑๑๐ นาวาอากาศตรีหญิง จันทรบวย ๑๑๑ นาวาอากาศตรีหญิง ๑๑๒ นาวาอากาศตรีหญิง งามจบวิทยานนท ๑๑๓ นาวาอากาศตรีหญิง จินตพิทักษ

พัชรา รุงนภา ลัลธริมา วราภรณ เกิงฝาก วัลยลิกา วีรานุตร เวสาลี บัวรักษา ศรินภัสร ศศิธร สิทธิพร สุดใจ สุทธิลักษณ สุนันทา หงสกุล เสาวรส โสภา

๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาวาอากาศตรีหญิง อมรา บุญเรือง นาวาอากาศตรีหญิง อรภัชชา มณีนาค นาวาอากาศตรีหญิง อรุณี ผาดไธสง นาวาอากาศตรีหญิง อัจฉรา นุตตะโร นาวาอากาศตรีหญิง อัจฉราพร ยุวนะเตมีย นาวาอากาศตรีหญิง อาริยา ลาภบุญเรือง นาวาอากาศตรีหญิง อุษณีย ตรีอรุณ นาวาอากาศตรีหญิง เอื้อมพันธุ นิยม เรืออากาศเอก บุญเลิศ นันทิกะ เรืออากาศเอก เมธี เวทไธสง เรืออากาศเอก สุรศักดิ์ แสวงหา เรืออากาศเอก อิทธิพล อิสริยภานันท เรืออากาศโท ชัยมงคล จันทรสารโสภณ เรืออากาศโท ธีรัชย ชื่นใจ เรืออากาศโท ปยะรัตน ทํามาหมั่น เรืออากาศโท ยงยุทธ แมนจิต เรืออากาศโท วิษณุ โสภานิช เรืออากาศโท สุรศักดิ์ วงศคํา เรืออากาศโทหญิง เนตรจันทร เปยจอย เรืออากาศตรี ชาญชัย พันธุประดิษฐ เรืออากาศตรี พิทักษ พัตจุน เรืออากาศตรี พิษณุ สุนทรบรรพต เรืออากาศตรี สุรพล ผลวงษ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑

หนา ๖๙ ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศตรี เสกสิทธิ์ จันทรชู เรืออากาศตรีหญิง กษมภร คงแจงศรี เรืออากาศตรีหญิง จําเนียน สะเมาะยิ เรืออากาศตรีหญิง ประไพ สิงหสงา พันจาอากาศเอก กฤตธัช ดอนไพรเลา พันจาอากาศเอก กฤษณะ สินสุข พันจาอากาศเอก กฤษณะ เอี่ยมสําลี พันจาอากาศเอก กุญชร เตียนสํารวย พันจาอากาศเอก กูเกียรติ น้ําประสานไทย พันจาอากาศเอก เกษม รวยดี พันจาอากาศเอก เกียรติภูมิ สุบงกช พันจาอากาศเอก ขจรยศ มีทอง พันจาอากาศเอก คงเกียรติ กิจสมัคร พันจาอากาศเอก คธายุทธ กรไกร พันจาอากาศเอก คมกฤช รุงหัวไผ พันจาอากาศเอก คุณวุฒิ สิทธิเลิศ พันจาอากาศเอก โฆษิต เพ็ชรเจริญ พันจาอากาศเอก จงจิตร เดชอุปการ พันจาอากาศเอก จตุรงค อินทรสถิตย พันจาอากาศเอก จักรกฤช โยธินนันท พันจาอากาศเอก จักรพงษ พันธุเพียร พันจาอากาศเอก จักรพันธ เดชคง พันจาอากาศเอก จาตุรนต พริกมาก พันจาอากาศเอก จาตุรนต โรจนโพธิ์ พันจาอากาศเอก จารุวัตร วงษยะลา

๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก เมืองพันธ พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก หนูเชาวนเลิศ พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก โปรยสุวรรณ พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พรเจริญพิทักษ พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พงษอุดมปญญา พันจาอากาศเอก

จีรวัตร เสมาเพ็ชร จุมพล วิลัย เฉลิม อมรวัฒนา เฉลิมเกียรติ ชนริศร สิทธิพงษ ชัชวาล ชัยณรงค เจริญเตีย ชัยนาท โพธิ์นอย ชัยพร เรณุมาร ชัยยา สีดาธรรม ชัยวัฒน ชัยวัฒน สุมมาตย ชาญชัย ขุนอังดี ชาญชัย ชาติชาย จันทรธานี ชาลี กิมเกถนอม ชํานาญ วงศจอม ชินาธิป พันธุวัง ชูชาติ พันสี ชูศักดิ์ ชูสิทธิ์ มีคํา


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๘๓ พันจาอากาศเอก ๑๘๔ พันจาอากาศเอก พิมคําภีรย ๑๘๕ พันจาอากาศเอก ๑๘๖ พันจาอากาศเอก ดวงเนตร ๑๘๗ พันจาอากาศเอก ๑๘๘ พันจาอากาศเอก ๑๘๙ พันจาอากาศเอก กลิ่นกาหลง ๑๙๐ พันจาอากาศเอก ๑๙๑ พันจาอากาศเอก ๑๙๒ พันจาอากาศเอก ๑๙๓ พันจาอากาศเอก ๑๙๔ พันจาอากาศเอก ๑๙๕ พันจาอากาศเอก ๑๙๖ พันจาอากาศเอก ๑๙๗ พันจาอากาศเอก ๑๙๘ พันจาอากาศเอก ๑๙๙ พันจาอากาศเอก ๒๐๐ พันจาอากาศเอก ๒๐๑ พันจาอากาศเอก เนรมิตอนันตกุล ๒๐๒ พันจาอากาศเอก วรรณเชษฐ ๒๐๓ พันจาอากาศเอก

หนา ๗๐ ราชกิจจานุเบกษา

โชติพงษ หอมนาน ญาณพัฒน ณฐพัฒน ปยะพันธ ณพรรณพงศ ณรงค การเพียร ณรงคฤทธิ์ ศรีแกว ณรงคศักดิ์ ณรงศักดิ์ จําปาศรี ณัฐวุฒิ เจริญชัย ดนุภัทร ประวันโน เดน สิงหทุม ไตรรงค เนตรนี ทรงกฤช อัศวกลาง ทรงวุฒิ คลายแท ทวิช วอหลา ทวีวัฒน วงศทองอยู ทวีศักดิ์ บุญลีวัฒนา ทศพร พวงพันธ ทินกร

๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗

เทพวิวัฒน

๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔

เทวฤทธิ์ บุระมาศ

๒๒๕

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก ขาทิพยพาที พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก ปรีชาชัยพานิช พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก ขําวิจิตราภรณ พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก กลั่นเรืองแสง พันจาอากาศเอก

เทิดศักดิ์ แสงสีนิล ธงชัย งามทับทิม ธนวัฒน แสงคราม ธนารักษ อังกุลดี ธนิต อรสุนทร ธรรมนูญ พวงทอง ธรรมรงค ธวิชชัย ดวงสุวรรณ ธานินทร ศรีวัฒนา ธีรพงศ ธีรภพ ภาพยนตร นคร ชาวงษ นพดล กุลสนาวงค นพดล นพดล ชอเลี่ยม นันธเดช เล็กใบ นิกร ยิ้มสิงห นิคม มาชื่น นิพนธ ศรีพุทธา บดินทรศักดิ์ เพ็งแข บรรเจิด บัณฑิตย ขุนวิเศษ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗

หนา ๗๑ ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก บุญสม พรสิงห พันจาอากาศเอก บุรินทร กาหลง พันจาอากาศเอก ประภาส เภาออน พันจาอากาศเอก ประวิทย มีสัตยธรรม พันจาอากาศเอก ประเวช นันทกูล พันจาอากาศเอก ประสาร อยูสิงหโต พันจาอากาศเอก ประหยัด อักขี พันจาอากาศเอก ปรัชญา จุยสาย พันจาอากาศเอก ปราโมทย ดีคะสัมพันธ พันจาอากาศเอก ปราโมทย สวัสดิรักษ พันจาอากาศเอก ปริญญา ศรีอุดม พันจาอากาศเอก ปริญญา สมัครการ พันจาอากาศเอก ปริญญา อินทรพรหม พันจาอากาศเอก ปรีชา บุญแจง พันจาอากาศเอก ปยะ มารัตน พันจาอากาศเอก ปยะชาย สงสุขเลิศสันติ พันจาอากาศเอก เปรมเกียรติ จูสิน พันจาอากาศเอก พงศกร ฉิมพาลี พันจาอากาศเอก พงศปณต อยูอินทร พันจาอากาศเอก พันธุ พันธอน พันจาอากาศเอก พิเชษฐ สุขประเสริฐ พันจาอากาศเอก พิเชษฐ สุวรรณบุตร

๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก ศรีแสงออน พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก วองวัฒนกูล พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก

พิทักษ พลอาสา พิทักษ สุริยะ พีระวัฒน ประยูรศรี พีระวุฒิ บุญคํามูล เพ็ญศักดิ์ ไพพิศ ดาบพิมพศรี ไพรัช ปอยมะเริง ภาสกร ชายนอย ภูมิรินทร จันปุม มนตรี นันทนภากุล มนตชัย จันทรทอง มนัส ทะสา มนูญ พุฒหอม มานพ อันทะไชย ยงยุทธ ภิญญกิจ ยงยุทธ หันหาบุญ รณยุทธ สงวนศรี รณรงค สัจจะเทวะ รังสิมันต ทองเหลือ รัฐเขต คําบุญเรือง รุงโรจน รุจิพงษ มีศิริ เรืองยศ วรคนอง


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖

พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก นนทประสาท พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก

หนา ๗๒ ราชกิจจานุเบกษา

ฤกษชัย กลอมเขียน ฤทธิไกร โกมลเพ็ชร ลิ้นจี่ นุชนนท วรรษรัช พิมพพืชน วันเฉลิม ทองแท วิเชฐ ตันสงวน วิเชียร สิงหทุม วินัย ดีแปลง วินัย สุขแสน วิโรจน วิษณุ ฉิมสูงเนิน วุฒิพงษ วงศนุกูล ศักดิ์เดช เต็งนอย ศักรินทร ไกรรส ศิริพงษ ปทอง ศุภกร วงษศรี เศกศักดิ์ จุนเงิน สงคราม ยารักษ สงัด แกวปน สงัด หอมกระจาย สนธยา วงศพุมทอง สมคิด บัวบาน สมชาย สรอยสลับ สมทพ ปรางศร สมนึก ยศสูงเนิน สมบูรณ ภัทรธัญญา

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๒๙๗ พันจาอากาศเอก สมพร วรรณสมพร ๒๙๘ พันจาอากาศเอก สมมาตร เจริญพงศอารักษ ๒๙๙ พันจาอากาศเอก สมยศ บุญโยธา ๓๐๐ พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ กองรัมย ๓๐๑ พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ พิมพนอย ๓๐๒ พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ ศิริเทศ ๓๐๓ พันจาอากาศเอก สมสรรค วงศสุคนธนิตย ๓๐๔ พันจาอากาศเอก สมหมาย ประวงศ ๓๐๕ พันจาอากาศเอก สมัย นาคศรี ๓๐๖ พันจาอากาศเอก สรณรินทร แกนจันทึก ๓๐๗ พันจาอากาศเอก สรพงษ สรอยพลอย ๓๐๘ พันจาอากาศเอก สรพงษ อุปละ ๓๐๙ พันจาอากาศเอก สราวุธ บุญประเสริฐ ๓๑๐ พันจาอากาศเอก สหัสไชย ธิบดี ๓๑๑ พันจาอากาศเอก สัญชัย ขุนณรงค ๓๑๒ พันจาอากาศเอก สัญญา พุมประพัฒน ๓๑๓ พันจาอากาศเอก สันติ เข็มสุวรรณ ๓๑๔ พันจาอากาศเอก สันติ สุขทวี ๓๑๕ พันจาอากาศเอก สายชล งามอยู ๓๑๖ พันจาอากาศเอก สืบศักดิ์ เสมอสาย ๓๑๗ พันจาอากาศเอก สุชาติ ชาติคมขํา ๓๑๘ พันจาอากาศเอก สุชิน รัตนปราณี ๓๑๙ พันจาอากาศเอก สุทัศน เกิดแกนแกว ๓๒๐ พันจาอากาศเอก สุเทพ คชารักษ


เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓

พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก สมจิตตชอบ พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก ปรีชาวัฒนา พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก หาดทวายการ พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก พันจาอากาศเอก วรคุตตานนท

หนา ๗๓ ราชกิจจานุเบกษา

สุนทร มุดไตรย สุนทร สาลียงพวย สุพัฒน จันทรวงศ สุมล พูลสวัสดิ์ สุรกิตติ์ ขันตี สุรศักดิ์ เกลี้ยงอุทธา สุรศักดิ์ คําโพธิ์ สุริยา วงคภาคํา สุวิน อุไกรหงสา เสกสรรค สุดสวาท เสริมวิทย ไสว คชพันธ หาญณรงค องอาจ บัวเพ็ญ อนงศักดิ์ อนันท ใจราษฎร อนุรักษ ถึงเปา อนุรักษ มวงงาม อนุสรณ หลอทอง อภิชน ปานทองเสม อภินันท แนนวงค อลงกรต คชสาร อัครพล

๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑

(เลมที่ ๑๕) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พันจาอากาศเอก อาทิตย ศรีแกว พันจาอากาศเอก อํานาจ ตปาคม พันจาอากาศเอก อํานาจ ทองดี พันจาอากาศเอก อํานาจ หวยหงษทอง พันจาอากาศเอก อุดม สมบูรณผล พันจาอากาศเอก อุทัย เกิดโภคี พันจาอากาศเอก อุทัยวุฒิ เอมพันธ พันจาอากาศเอก เอกรินทร มั่นกันนาน พันจาอากาศเอกหญิง พิณทอง ใจมั่น พันจาอากาศเอกหญิง มันทนา ทัพนอย พันจาอากาศเอกหญิง วัธนี วงศสุภาพ พันจาอากาศเอกหญิง วันเพ็ญ สินตระกูล พันจาอากาศเอกหญิง วีราภรณ ศราภัยวานิช พันจาอากาศเอกหญิง สุรีย แกวขุนทอง พันจาอากาศเอกหญิง สุวรรณา ทับสกุล พันจาอากาศเอกหญิง อุบล อินทรบุญสม จาอากาศเอก วิธิพงษ วงษคําจันทร จาอากาศเอก สุเมธ ทศชา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/011/015/2.PDFักรมาลาฯ ประจำปี 2551  

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2551

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/011/015/2.PDFักรมาลาฯ ประจำปี 2551  

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2551

Advertisement