Nahima <3 Borgerhout

Page 1

V.U.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 1040 Brussel

Nahima

Ik Borgerhout!

www.borgerhout.cdenv.be


Nahima Lanjri trekt bij de verkiezingen in Borgerhout de lijst van CD&amp;V. Ze weet wat besturen en leiden is. Al achttien jaar bestuurt ze de stad Antwerpen als gemeenteraads­lid. Bijna tien jaar lang bestuurt ze mee het land als parlementslid, zowel in de senaat als in de Kamer. Dat leidde al tot heel mooie realisaties. Al die ervaring zet ze nu in voor Borgerhout, het district waar ze woont en waarvan ze houdt.

“Vanaf de start van De Roma hebben we altijd kunnen rekenen op de inzet en know how van Nahima.” Paul Schyvens, De Roma

Nahima Lanjri - Werd op 17/02/68 geboren in Borgerhout - Is de jongste uit een gezin met 4 kinderen (3 meisjes, 1 jongen), nadien kwam er in het gezin Lanjri nog een pleegzus. - Ze volgde secundair onderwijs aan het Sint-Agnesinstituut in Borgerhout en studeerde af als licentiaat vertaler aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool Antwerpen. - Woont samen met haar man en dochtertje Noor in de Huybrechtsstraat - Is sinds 1994 gemeenteraadslid Antwerpen, sedert 2003 parlementslid. - Wetstraatjournalisten zijn lovend over voor haar werk en inzet in het parlement, ook in de rapporten van de kranten scoort Lanjri uitstekend met o.a. een ‘zeer goed’ voor dossierkennis, ‘één van de beste federale volksvertegenwoordigers’

Belangrijkste realisaties: - Strijkwinkels in de stad - Taal- en inburgeringscursussen - Project Velo - Speciale (roze) parkeerplaatsen aan crèches en scholen - Uitbreiding ouderschapsverlof - Verhoging laagste pensioenen en uitkeringen - Nieuwe wet op de gezinshereniging - Nieuwe wet op de nationaliteit

2


“Nahima is één van de beste federale volksvertegenwoordigers, iemand die haar dossiers goed kent.“ Peter Vandermeersch, voormalig hoofdredacteur De Standaard

Wat betekent Borgerhout voor jou? ‘Ik ben in Borgerhout geboren. Mijn vader en moeder kwamen in ‘64 aan in Borgerhout vanuit Marokko. En zoals dat toen de gewoonte was, speelde ik als kind veel op straat, vooral in de zomer, met Nancy en Dirk, onze buurkinderen in de Florastraat. De buren zaten op een stoeltje op het voetpad en wij speelden, Schipperke mag ik overvaren, en nog van die spelletjes. Ik ben hier ook altijd naar school geweest, kleuter, lager en secundair. Na mijn hogere studies ben ik een paar jaar weggeweest uit het district. Maar elf jaar geleden, toen ik trouwde, ben ik bewust terug naar mijn geboorteplek komen wonen. Ik wou terug naar de buurt waar ik ben opgegroeid, waar ik nog veel volk kende en dat is Borgerhout.’ Borgerhout is wel heel erg veranderd vergeleken met je jeugdjaren. ‘Absoluut, Borgerhout is anders geworden. De diversiteit is enorm toegenomen en er zijn nu ook veel meer jonge mensen in Borgerhout, maar liefst 1 op de 3 Borgerhoutenaren is jonger dan 35. Borgerhout is aan een heropleving bezig, waarbij ik een aantal dingen zie terugkomen waarnaar heel wat mensen heimwee hebben. Er is opnieuw veel meer contact onder de buren. Via buurtcomités, straatfeesten en actiegroepen zie ik dat mensen mekaar opnieuw beter leren kennen. Er is ook een dynamiek van jonge mensen die hier komen wonen. Dat is ook de reden dat mensen terecht steeds harder op mijn deur kloppen met de boodschap: doe iets voor ons, zorg dat hier goede scholen zijn, zorg dat het hier veilig is om te spelen, zorg dat er meer groen komt, zorg dat er ook nog wat betere winkels blijven of terugkomen.’ Er zijn dus ook zorgen ? ‘We moeten dat niet ontkennen, maar we mogen evenmin bij de pakken blijven zitten. Dat is niet mijn stijl. Ik wil dingen zien vooruitgaan. Kijk, de uitdagingen in Borgerhout

hebben heel vaak te maken met één ding: samen een toekomst willen bouwen. We wonen hier in Borgerhout met meer dan 45.000 mensen. Als beleidsvoerders komt het er op aan voor een regie te zorgen dat al die mensen zich hier goed voelen.’ Hoe doe je dat concreet? ‘Ik vind dat er in Borgerhout meer capaciteit en soms ook meer kwaliteit in de scholen moet komen. Een goeie buurtschool heeft veel voordelen zowel voor de kinderen, ouders als grootouders. Ik vind dat er in Borgerhout een betere service moet komen voor senioren. Dan voelen ook zij zich goed. Meer speelpleintjes voor de kinderen, met zithoeken voor de ouders en voor de senioren, zijn ook nog nodig. Ik vind dat het onderhoud van de straten, pleinen en voetpaden in Borgerhout nog een stuk beter kan in heel wat buurten. En ook de Turnhoutsebaan is aan een zeer ambitieuze vernieuwing toe. Borgerhout heeft op sommige plaatsen ook te veel last van drugs. Tegenover dat fenomeen moet een absolute zerotolerantie worden ingevoerd. Ik vind ook dat we onze wijkagenten nog te weinig zien. Ik wil meer en vooral wijkagenten die niet alleen met papieren rondlopen, maar oog en oor hebben voor de buurt en ook optreden als het nodig is. Ook tegen snelheidsduivels.’

bus of auto. Met dat uitgangspunt kijk ik ook naar dossiers over de heraanleg van straten en pleinen of naar wijkcirculatieplannen. Leg het Moorkensplein opnieuw aan, zorg dat het meer groen krijgt, meer ziten spelruimte. Maar beslissen of de auto er nog voorzichtig doorrijdt, dan wel of het een plein volledig autovrij wordt, kun je pas als je de globale tekening hebt voor de hele buurt. Je mag dat verkeer niet zomaar verplaatsen naar een andere straat en daar voor overlast zorgen. Als we zowel onze verplaatsingen als onze plannen voor heraanleg met wat gezond verstand bekijken, zijn we al een heel pak verder.’ Je bent ambitieus met Borgerhout. ‘Ja. Een mens moet idealen hebben, ook in de politiek. Kijk naar de voorbeelden hier in Borgerhout. Wie had een paar jaar geleden durven zeggen dat we opnieuw een Roma zouden hebben, volledig gerenoveerd met vrijwilligers? Ik was trouwens één van die vrijwilligers. En wie had een aantal jaren geleden geloofd dat we in Borgerhout zo’n krachtige, én kritische, bewonersgroepen zouden krijgen? Wie had gedacht dat we een BorgerRio zouden kunnen organiseren? Wat is uw leukste plekje in Borgerhout? ‘Eerlijk? Ik geniet van diverse plekken, maar er komt altijd wel iets terug. Ik hou vooral van pleinen waarop ik wat leven zie: spelende kinderen en ouderen op hetzelfde plein, met daarnaast liefst ook een paar terrasjes. En die hebben we al op meerdere pleinen, en ze maken een enorm verschil. En dan een goed gesprek met iemand, meer moet dat niet zijn. Daar kan ik echt van genieten.’

Dat verkeer zit blijkbaar iedereen hoog. Wat wil u nu precies? Bent u nu voor of tegen de auto? ‘Ik ben noch voor noch tegen de auto. Ik ben gewoon realistisch, ik weet dat je de auto niet kan bannen uit onze samenleving. Veel mensen werken buiten Antwerpen en hebben die auto nodig voor bezoek of het winkelen. Mijn motto: “ Vele politiekers lossen problemen op louter kies voor elke en alleen door er snel en simpel over te comverplaatsing municeren. Enkelen lossen de problemen echt op. Niet altijd snel en simpel, maar het juiste wel correct. Zo een zeldzaam exemplaar is vervoermiddel: Nahima.” Wim Cruysberghs, Borgerhoutenaar te voet, met de fiets, tram,

3


LUC Moerkerke 2de plaats Cd&amp;V Borgerhout

Ik ben in 1997 in Borgerhout komen wonen, en woon met mijn echtgnenote Christine graag in deze aangename buurt. We hebben drie kinderen Wannes (14), Tuur (11) en Heleen (8).

Wat zou je nog willen verbeteren? Ik vind dat we verder moeten werken aan aangename wooonbuurten, en betere winkelstraten. De Turnhoutsebaan en de Gitschottellei zijn belanrijke winkelassen. Ze moeten heraangelegd worden tot straten waar het ook leuk wandelen en fietsen is. De auto en het openbaar vervoer mogen niet meer alle aandacht krijgen. Fietsers en voetgangers hebben meer plek nodig. Op de Turnhoutsebaan kan dat van zodra de metro in gebruik is. Verstandige wijkcirculatieplannen die sluipverkeer

weren en geen overlast van auto’s in zich hebben, zijn eveneens belangrijk.

Jullie willen meer beroep doen op inwoners zelf. Hoe? Er is in Borgerhout al heel wat buurt- en straatfeesten, er is de Roma, er zijn sportverenigingen, er zijn migrantenorganisaties die je uitnodigen, er is het Reuzenjaar. Heel veel zaken die we nog beter kunnen doen als de politici in Borgerhout ze nog meer steunen. Ik wil de bewoners echter ook betrekken in het veraangenamen van hun buurten. De bewonersinspraak moet steviger worden, bewoners zijn het best geplaatst om aan te geven wat in hun buurt kan verbeteren. Al die buurt-, wijk- en bewonerscomités verdienen ook meer steun van het district.

Het is wel niet altijd feest in Borgerhout Niet iedereen heeft het even goed in Borgerhout. Er is heel wat werkloosheid. Wie werk wil, moet aan de slag kunnen. Onderwijs is ontzettend belangrijk. Met een diploma is het heel wat eenvoudiger om een goeie job te vinden. Het onderwijs en de zorg voor onze schoolgaande jeugd is levenbelangrijk willen we ook voor de jonge generatie een mooie toekomst maken.

Julia Van Gils lijstduwer CD&amp;V Borgerhout

Ik woon al vijftien jaar in de Groenstraat in Borgerhout. Toen ik pas getrouwd was heb ik nog een periode van 7 jaar in Borgerhout gewoond. Ik vind het een boeiend district om in te wonen. Je bent drie jaar met brugpensioen, je had evengoed kunnen zeggen die politiek is niets voor mij. Na 40 jaar gewerkt te hebben in de christelijke arbeidersbeweging – eerst KAJ, dan het ACV en de laatste zestien jaar OKRA – kon ik niet anders dan kiezen voor CD&amp;V, vanuit de overtuiging dat met die partij kan gewerkt worden aan

4

een rechtvaardige en democratische samenleving. Toen ik gevraagd werd, was het een enthousiast ‘ja, ik doe mee’ Wat wil je precies doen? Ik wil vooral met de senioren mijn stempel drukken op het beleid. Senioren vinden deelnemen aan het maatschappelijk leven even noodzakelijk als in- en uitademen. Daarom willen 60-plussers een actieve en stimulerende rol op alle beleidsdomeinen die het leeftijdsvriendelijk samenleven bevorderen. Belangrijk in het uitstippelen van een beleid voor senioren is het uitgangspunt

dat de groep van zestigplussers bijzonder divers is. Het gaat hierbij zowel om de actieve ‘Generatie Nu’, als om kwetsbare afhankelijke ouderen.’ Inspraak en participatie van ouderen is zeer belangrijk! Je richt je niet alleen op de senioren. Neen, ik ben voor een beleid dat rekening houdt met iedereen, met de jongeren, met de verenigingen en organisaties, buurtcomités enzovoort. We kunnen heel veel van mekaar leren, heel veel uitwisselen, we hebben allen onze plaats in Borgerhout.


CD&amp;V heeft een voor Borgerhout Onze debatavond over Cultuur in de Roma met oud-schepen Eric Antonis als moderator, samen met cultuurspecialisten van de Roma, ‘t Werkhuys, Laika, en schepen voor cultuur Philip Heylen.

Op onze gespreksavond “Mag ik nog ziek worden in Borgerhout?” kwamen dhr. R. Saelens campusdirecteur en Danielle Rohert van ZNA Erasmus de toekomstplannen van het Erasmusziekenhuis en de toekomst van de gezondheidzorg in Antwerpen toelichten.Daarna was het de beurt aan Dr. R. Renders, voorzitter van de huisartsenwachtpost op de Herentalsebaan. Onze voorzitster, Julia van Gils leidt in. Op onze brunch met de verenigingen gaan we in dialoog met verenigingen van allerlei aard: zowel sportverenigingen, biljartclub, het Internationaal comité, de federatie van Marokkaanse verenigingen, zangkoren en mensen van OKRA.

Je ziet het, ook onze nieuwjaarsrecepties zijn een kleurrijk gegeven. Wij genoten niet alleen van een drankje en een hapje maar vooral van het optreden van het Afrikaans koor, allemaal Borgerhoutenaren!

Realisaties van CD&amp;V in Borgerhout • Omgeving Sint-Janskerk, Fonteinstraat, Blijde Inkomststraat, Vandepeereboomstraat Kattenberg heraangelegd • Plannen voor heraanleg van het Moorkensplein en het Laar • Masterplan voor Bretel aan de Stenenbrug • Masterplan voor Gitschotelhof met bouw van nieuw woonzorgcentrum, met serviceflats en een dienstencentrum • Wijkbudgetten voor ideeën zoals de groenslingers door Borgerhout en heraanleg van de hoek Florastraat • Organisatie van wijkfora waar volgende thema’s aan bod

kwamen : properheid, overlast in de buurt, meer groen en pleintjes in de wijk, wijkbudgetten, fietsen (intra-muros), inrichting en onderhoud van de het Te Boelaerpaerk, verkeersplannen van de Vlaamse overheid en De Lijn en lawaaihinder (extra-muros), en veiligheid en de werking van politie (zowel intra- als extra-muros) • Nieuwe vormen van inspraak, met berwonersvergaderingen zowel in Oud- als Nieuw-Borgerhout • Organisatie vieringen 175 jaar Borgerhout en 300e Reuzenstoet

5


Ons programma CD&amp;V presenteert u in Borgerhout een ambitieus programma, want wij houden van Borgerhout. We zijn fier Borgerhoutenaars te zijn en geven ons volledig om samen met u van Borgerhout een topdistrict te maken. We willen vooral dat u meer kansen krijgt om samen met ons ambitieuze initiatieven te realiseren. We zien u, inwoner, als een sterke motor, als iemand met veel talent, als iemand met veel zin om samen iets prachtigs te realiseren. In heel ons programma bent u dus een zeer belangrijke partner. Iedereen inbegrepen, dat is ons motto. En iedereen inbegrepen, betekent ook samen met iedereen.

We gaan voor

iedereen in Borgerhout De Borgerhoutse bevolking is zeer divers: jongeren &amp; senioren, autochtonen &amp; allochtonen, kansarmen &amp; kansrijken. Voor CD&amp;V maakt leeftijd, afkomst of situatie niet uit, iedereen heeft talent en dat moet worden aangesproken. Niet de afkomst of het verleden van mensen is belangrijk, maar wel de toekomst die ons bindt. Wij willen bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst voor alle Borgerhoutenaren.

Jongeren: • We zijn een kindvriendelijk district, en dat begint bij de baby’s en peuters voor wie meer kinderopvang moet worden voorzien. • Kinderen en jongeren moeten meer plek krijgen om te spelen en jong te zijn. We voorzien trapveldjes, skateramps, graffitistraten en ruimte op buurtpleintjes. • Georganiseerd jeugdwerk zoals scouts en chiro, maar ook jongerenclubs krijgen meer steun. • Jongeren worden op vaste momenten betrokken bijplannen en we benaderen ze ook via nieuwe communicatiekanalen zoals Facebook, twitter, applicaties van smartphone.

Senioren: • Senioren zijn leergierigen willen ‘bij’ blijven. We zorgen dat ze voldoende cursussen kunnen volgen. • Senioren hebben recht op goede infrastructuur die het veiligheidsgevoel verhoogt, zowel op pleinen als in straten, als bij het nemen van het openbaarvervoer. • We stimuleren het thuiswonen, zolang mogelijk, door service aan huis te verbeteren en dienstencentra in de buurt beter uit te bouwen, waarop senioren makkelijk beroep kunnen doen, zonder veel rompslomp. • We maken een programma dat eenzaamheid onder senioren bant, door meer ontmoetingskansen &amp; plaatsen te realiseren in hunbuurt.

6

We gaan voor een lerend

sportief

en

Borgerhout

Goedonderwijs, sterke cultuurvoorzieningen en –programma’s en goeddraaiende sportclubs zijn belangrijk voor ons welzijn. Met goede scholen, zetten we onze jeugd goed op weg, met een goed cultuuraanbod zorgen we voor een betere ontspanning en geestelijke ontwikkeling, met goede sportclubs kunnen we aan een gezond lichaam werken. Die sport is er voor jong en oud.

• Het totale schoolaanbod in Borgerhout

Borgerhoutenaren met allochtone roots: • Voor allochtone nieuwkomers voorzien we voldoende en verplichte inburgeringscursussen en taallessen, ook allochtonen die hier langer wonen kunnen dat volgen. • We gaan voor een tolerante samenleving: racisme en onverdraagzaamheidpakken we aan. • Misbruiken (schijnhuwelijk of schijnsamenwoonst, medisch toerisme, ..) pakken we ook aan en wie uitgeprocedeerd is moet het land verlaten.

Borgerhoutenaren met een beperkt inkomen: We bouwen aan een Borgerhout waar iedereen mee is door :

• Meer samenwerking met het OCMW en de oprichting van een raad voor lokaal sociaal beleid

• Sociaal Infopunt, voor vragen rond service, welzijn, opvoedingkinderen

• Welzijnsoverleg tussen alle hulpverleners • Sociaal restaurant met betaalbare maaltijden

moet worden gescreend, maar nu al is zeker dat we meer capaciteit nodig hebben, zodat elk kind een plek krijgt in één van de gekozen scholen. • Er moet meer promotie komen van buurtscholen die de diversiteit van de wijk weerspiegelen. • In Borgerhout intra-muros moeten alle richtingen van het ASO opnieuw beschikbaar worden. • Borgerhout moet een grote feestzaal krijgen, die voor meerdere doeleinden kan gebruikt worden. • Rataplan, Roma, ’t Werkhuys en andere organisaties hebben een onmiskenbare rol in de cultuur van ons district. Ze moeten voluit steun krijgen van het district. • Sportclubs in Borgerhout moeten meer subsidies krijgen. • Er moeten akkoorden gemaakt worden met scholen en bedrijven om hun accommodatie ook na sluitingsuren ter beschikking te stellen voor sportclubs. • Elke buurt verdient een sportveld.


We gaan samen voor Borgerhout

• We maken een databank voorvrijwilligers

Borgerhout is rijk aan buurtgroepen, wijkgemeenschappen, actiecomités, straatorganisaties. Die hebben allemaal een eigen dynamiek, een eigen werking, een eigen gezicht, een eigen taal.

• We ondersteunen verenigingen financieel

Met respect voor die eigenheid willen we als bestuur veel meer vernemen van onze diverse verenigingen en ze op een structurele manier ook betrekken bij het beleid. In ruil daarvoor krijgen de organisaties regelmatig feedback, worden ze op de hoogtegehouden van wat we doen en wat we niet doen met de nodige motivering.

en geven een vrijwilligersgids uit. en materieel

• We herwaarderen de cultuurraad, jongerenraad, sportraad en seniorenraad door hen op regelmatige en vaste tijdstippen uit te nodigen, en vooral concreet een stem te geven. • We organiseren minstens één keer per jaar in elke wijk een algemene hoorzitting. • We erkennen bewonersgroepen formeel als partner in het bestuur en maken

We gaan voor een leefbaar

en

bereikbaar Borgerhout • Brede en goed onderhouden voetpaden. • Echte zones 30 aanscholen, door een

We gaan voor een veilig Borgerhout Pas als mensen zich veilig voelen, voelen ze zich ook goed en wonen ze graag in Borgerhout.

ondernemend Borgerhout

• Het district krijgt inspraak in het bepalen

• We organiseren overlegrond de aanpak

van de prioriteiten rond veiligheid en dit wordt maandelijks opgevolgd • We zetten in op échtewijkagenten die het aanspreekpunt zijn voor een bepaalde buurt • Regelmatige patrouilles, ook ’s nachts, en daarbij wordt opgetreden tegen onwelvoeglijk gedrag zoals sluikstorten, wild rijden, • Op zwarte plekken komt er camerabewaking • Via gerichte controles moet drughandel uit het Borgerhoutse straatbeeld verdwijnen. Organisaties en club-vzw’s waar drugsactiviteit wordt vastgesteld, worden gesloten. • Tegen allerlei vormen van overlast (sluikstorten, …)wordt opgetreden met GASboetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

We gaan voor een

mooi en

proper Borgerhout • We maken kopen en verbouwen aantrekkelijker. De woonwinkel speelt hierbij een actievere rol. • We willen taxshelters: vermindering van de onroerende voorheffing in bepaalde wijken. • Geen extra sociale huurappartementen, wel meerkwaliteit in de bestaande woningen. • Er wordt opgetreden tegen huisjesmelkerij, verkrotting en over bewoning. • Aan de Stenenbrug, komt een groot vernieuwingsproject ‘Den Bretel’ met o.a. een crèche, een sporthal, kantoren, en woongelegenheden. • Voor de Turnhoutsebaan moet er een

We gaan voor een werkend

en

van werkloosheid met alle betrokken partners. • We willen opnieuw een werkwinkel in Borgerhout. • We zetten via tewerkstellingsprogramma’s en sociale economie werklozen aan het werk om onze straten proper te houden en het groen te onderhouden. • We ondersteunen de middenstandactief en we richten een middenstandsraad op. • We hebben bijzondere aandacht voor de creatieve economie die in Borgerhout aanwezig is (naai- of kunstateliers, schrijnwerkerij, interieurinrichting). • We willen een stop op imagoverlagende zaken zoals bepaalde nacht- en belwinkels, club-vzw’s. • We voeren de controle op het respecteren van de regels om concurrentievervalsing, nachtlawaai en hinder aan te pakken.

heraanleg met echte verkeersremmende maatregelen. • We stimuleren de jeugd om meer de fiets te nemen, werken een schoolroutekaart uit en geven fietscursussen. • We gaan voor verstandig verkeer, dus willen we betere wijkcirculatieplannen, waarbij we sluipverkeerweren, maar de hinder voor plaatselijk verkeer tot een minimum beperken en geen hinder veroorzaken voor andere wijken • Voor artsen en zorgende diensten voeren we “Parkeren met een hart” in. • We gaan voor veel meer parkeerplaatsen, maar niet perse op het openbare domein. Er komen ondergrondse (onder het Laar en het Moorkensplein) en bovengrondse parkeergarages. We sluiten overeenkomsten met supermarkten en bedrijven om hun parkings ‘s avonds of in het weekend open te stellen voor de buurt.

Masterplan komen waarbij we nieuw- en vervangbouw aantrekkelijker maken, er een stop is op bijkomende nacht- en telefoonwinkels, een kwaliteitslabel voor handelaars en meer ruimte voor voetgangers en fietsers op een hertekende baan als tram 24 ondergronds gaat. • Pleinen moeten echte plekken voor recreatie en ontmoeting worden met meer speel- en zitmogelijkheden. • Van verloren ruimtes maken we groene plekken. • Bewoners krijgen steeds inspraak in alle geplande projecten. • We zetten in op propere straten, sluikstorters pakken we hard aan, we zorgen voor meer vuilnisbakken/zakken. • We ondersteunen initiatieven van bewoners rond lentepoets, groencontracten, …

7


Nahima LANJRI, Lijsttrekker Volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid Borgerhout heeft enorm veel kansen. We hebben veel jonge, oudere en kleurrijke bewoners. Als die mekaar vinden, hebben we een unieke samenleving. Dat vergt begrip en afspraken langs beide kanten en respect voor ons Borgerhout. Mooie straten, minder vuilnis, beter onderwijs, aangename pleinen, meer veiligheid, toffe winkels en verstandige wijkcirculatieplannen: kortom een krachtig beleid. Daar ga ik voor, samen met u!

Caroline VAN NESTE 5de plaats

Luc MOERKERKE 2de plaats

Jessica VERRYDT 3de plaats

Vincent VAN DEN BRANDEN 4de plaats

Consulent OCMW-Antwerpen

Kleuterjuf en GOK-leerkracht

Verzekeringsmakelaar

Wonen in Borgerhout heeft enorme voordelen. Je bent dichtbij alles. Winkels, cafés, restaurants, pleintjes, parken zijn allemaal in de buurt. Net zoals het Centraal station, het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Als we samen hard werken aan minder zwerfvuil, bestrijden van sluipverkeer wordt het nog aangenamer. Net zoals ook voetgangers én fietsers op de Turnhoutsebaan meer plek moeten krijgen.

Borgerhout bruist en leeft. Dat zie je ook aan de vele spelende kinderen en chillende jongeren in de parken en op speelterreinen. 1 op 4 Borgenhoutenaren is dan ook minderjarig. Toch moeten veel van deze kinderen op zoek naar scholen en opvang buiten Borgerhout omwille van plaatstekort in de school om de hoek. Ik wil gaan voor meer buurtscholen en opvangmogelijkheden dicht bij huis, zonder racende ouders en met gelukkige kinderen.

Samen bouwen aan een hechter Borgerhout. Daar wil ik me voor inzetten, daar moeten we voor gaan.

Jelger DEFILLET 6de plaats

Farida JOHRI 7de plaats

Vernieuwen vanuit een stabiele omgeving, jong en oud, hand in hand!

Ridouan BOUCHEJRA 8ste plaats

Communicatiedeskundige

Teamleader Bpost

Tandarts

Leerkracht Islam

Ik wil van Borgerhout een warm Borgerhout maken. Dat is een district waar buren mekaar beter leren kennen en helpen waar dat nodig is. Dat is ook een district waar kinderen naar goede scholen kunnen gaan, waar kinderen voldoende clubs en ruimte hebben om te kunnen sporten. Een district waar kinderen veilig op straat kunnen spelen en hun vriendjes kunnen ontmoeten.

Ik ga voor een ‘warm’ Borgerhout voor iedereen. Kinderopvang, onderwijs en zorg voor ouderen.

Borgerhout : zo veel culturen… Wat een verrijking en wat een kans om vredig met mekaar samen te leven, als we respect hebben voor mekaar. Niet de afkomst is belangrijk, wel onze gezamenlijke toekomst in Borgerhout. Ik wil ook gaan voor een proper en veilig Borgerhout, met meer speelruimte voor kinderen. Ik pleit ook voor een krachtdadig neen tegen nachtlawaai en andere overlast.

Als leerkracht én als jonge vader vind ik onderwijs enorm belangrijk. Daarom wil ik mij met CD&amp;V inzetten voor meer capaciteit en meer kwaliteit in dat onderwijs. Voor elk kind moet er een plek zijn in één van de gekozen scholen. We moeten ook extra investeren in de kwaliteit: jongeren met leer- of taalachterstand moeten extra ondersteund worden. Wie investeert in de jeugd, investeert in de toekomst!

Voldoende plaats om te spelen, te sporten en te fietsen. Een fijne leefomgeving waar het goed toeven is.

Daisy DE VIJLDER 9de plaats

Guido LENS 10de plaats

Mathilde CASSAUWERS 11de plaats

Bibek MANDAHAR 12de plaats

Arbeider

Gepensioneerde, voormalige afdelingschef OCMW Antwerpen

Gepensioneerde

Student

Senioren die hun partner verliezen, kunnen soms zeer eenzaam zijn. Ik wil meer aandacht voor dat alleen zijn. Senioren die eenzaam zijn wil ik daarom meer in contact brengen met verenigingen of zorgcentra. Senioren maken ook graag uitstapjes, dat helpt hen in het contact. Het openbaar vervoer mag voor hen geen probleem zijn, maar wel een kans. Het opstappen in trein, tram of bus moet vlot gaan.

Als jonge student vind ik het belangrijk dat er in Borgerhout voldoende sportmogelijkheden zijn. Daarom willen we met CD&amp;V inzetten op sport in elke buurt: sport-, basket- of trapveldjes, maar evengoed petanquebanen. Ook willen we met scholen, en bedrijven overeenkomsten afsluiten om hun infrastructuur open te stellen voor de verenigingen en clubs uit de buurt. Jong of minder jong, bewegen is gezond!

In Borgerhout moet er meer en echt betaalbare kinder­opvang komen. We moeten ook meewerken aan een beleid waarin iedereen dokters en ziekenhuizen kan betalen, en die hospitalen moeten ook goed bereikbaar zijn voor iedereen. Geen enkele buurt in Borgerhout mag overigens afgesloten worden voor bezoekers. Bij het uittekenen van verkeersplannen moet daarmee sterk rekening worden gehouden.

8 8

Borgerhoutse senioren zijn goud waard. Ze hebben ervaring, en ze hebben vooral veel zin om mee te doen. Ik wil me daarom inzetten voor meer aandacht voor hen. Ze verdienen meer kansen op ontspanning, meer zitbanken, toegankelijker winkels, en meer service, zoals een dienstencentrum extra muros. Voor zij die het iets moeilijker hebben moet er betere oppashulp en poetshulp komen.


Linda MADOU 13de plaats

AKHANDAF Sadik 14de plaats

Gloriose KARENGERA 15de plaats

Guido FONTEYN 16de plaats

Parlementair medewerker

Arbeider

Junior-Accountant

Gepensioneerde, gewezen bediende

Fijne en goede winkels zijn een enorme meerwaarde voor ons district. Aantrekkelijke winkelstraten met een divers en kwaliteitsvol aanbod nodigen bezoekers en bewoners uit tot winkelen. We moeten daarom stoppen met imagoverlagende zaken, zoals bepaalde nachten belwinkels en club-vzw’s. Ik wil me ook inzetten voor een veilige, nette en verzorgde woonomgeving.

15 % van de Borgerhoutenaren is 65-plusser. Voor hen zijn er wel wat diensten: rust- en verzorgingstehuizen, dienstencentra, thuishulp, … Alle zorgbehoevende Borgerhoutse senioren moeten er

Ik wil een Borgerhout waar we niet langer spreken van autochtonen en allochtonen, maar van Borgerhoutenaars. Een Borgerhout waar we de woorden ‘samen’ en ‘wij en ons’ gebruiken, als teken van een district waarin we samen aan onze samenleving werken. Dat vraagt om ogen en oren voor mekaar. We kunnen daaraan al sterk beginnen in verenigingen, scholen op straten en pleinen.

Ik wil een Borgerhout dat een mooi imago heeft en waar mensen graag komen wonen. Dat betekent ook veiligheid met meer wijkagenten die echt kunnen worden aangesproken en meer controles. We verloren de jongste jaren ook te veel mooie buurtwinkels. En als we het over verkeer hebben wil ik aandacht voor alle weggebruikers : voetgangers, fietsers, automobilisten. Iedereen verdient zijn plaats.

Lila SHARMA 17de plaats

Karim BARHDADI Magda SNOEKS 18de plaats 19de plaats

Flor DEPREZ 20ste plaats

Fathia BENKASSEM 21ste plaats

Verkoopster

Medewerker Stad Antwerpen

Gepensioneerde, voormalige zelfstandige elektricien

Huismoeder

Borgerhout heeft enorm veel waardevolle vrouwen, die enorm kunnen wegen op het district. Ik wil me daarom inzetten voor de emancipatie van die sterke vrouwen en hard sleuren aan de integratie tussen de culturen. Dat kan uitstekend verlopen langs de vrouwen, o.m. door meer overleg en uitwisseling van ervaringen. Op die manier komen we ook tot een warme, leuke en veilige leefomgeving.

terecht kunnen. Zowel autochtonen als allochtonen. Diensten moeten rekening houden met de culturele achtergrond van mensen. Elkaars cultuur leren kennen, zorgt voor begrip voor elkaar.

Voor een ambitieus district in een diverse stad

Gepensioneerde Ik vind buurthuizen en dienstencentra zeer belangrijk. Mensen moeten er zo veel mogelijk terecht kunnen. Ik wil ijveren voor een sociaal restaurant in Borgerhout.

Als zelfstandige wil ik een betere coördinatie wanneer er wegenwerken gebeuren op grondgebied van Borgerhout. Vooral de Turnhoutsebaan tot en met de grens van Deurne moet bereikbaar zijn en blijven.

Als moeder van een 4-jarig kind, wil ik dat onze kinderen in hun eigen buurt naar een fijne en kwaliteitsvolle school in de buurt kunnen gaan. Een goede school is mee basis van een goede opvoeding. Ik wil ook dat er voldoende kwalitatieve kinderopvang voorzien wordt, ook na de schooltijd. Ook steun voor ouders die even nood hebben om hun kinderen op te vangen, is zeer belangrijk.

Julia VAN GILS 25ste plaats

Willy MUSITU LUFUNGULA

22ste plaats

Rita BRENDERS 23ste plaats

Bert MAES 24ste plaats

Socioloog en leerkracht Frans

Gepensioneerde

Kabinetsmedewerker

Gepensioneerde

Ik woon hier al acht jaar, sinds 2008 met vrouw en drie dochters in Borgerhout. Ik studeerde sociologie in Kinshasa en doctoreerde in Berlijn. Vooral intercultureel samenleven interesseert mij en publiceer ik over hoe de Congolese gemeenschap haar bestaan in Antwerpen ervaart. Maar ik ben geen boekenworm: ik coach jonge migranten en werk aan intercultureel samenleven, destijds via Centrum De Wijk, nu in Athena Open Leercentrum, met Sant’Egidio en de Bewonersgroep Hof ter Lo.

Betaalbaar wonen in een veilig Borgerhout met voldoende mobiliteit mogelijkheden daar wil ik voor gaan. Ook zorg voor kinderen en ouderen kan nog verder uitgebreid worden.

Borgerhouts grootste troef zijn de vele verenigingen die ons samenbrengen rond een gemeenschappelijk doel: samen sporten, straatfeesten opzetten, genieten van cultuur, … . Ons district moet die allemaal financieel en logistiek steunen en als volwaardige gesprekspartners beschouwen.

Senioren vinden deelnemen aan het maatschappelijk leven zo noodzakelijk als in- en uitademen. Daarom willen 60 plussers een actieve en stimulerende rol spelen op alle beleidsdomeinen die het leeftijdsvriendelijk samenleven bevorderen. In een cultuur van respect moet jong en oud genieten van een frisse wind in het beleid. Daar wil ik samen met jullie aan werken!

9