Ruah. Nadia Issa. Katalog

Page 1R

U

Prof. WŁODZIMIERZ SZYMAŃSKI promotor dyplomu / diploma promoter

A

H

NADIA ISSA

dr hab. MARIUSZ WIDERYŃSKI

promotor aneksu / diploma annex promoter


dr PAULINA TENDERA Uniwersytet Jagieloński / Jagiellonian University.

RUAH oznacza “tchnienie; wiatr; duch, dusza, oddech”. Słowo to występuje w niezmienionym symbolicznym znaczeniu, oraz takim samym brzmieniu w trzech religiach Świętej Księgi (chrześcijaństwo, islam, judaizm). RUAH means “spiration; wind; spirit, soul, breath. “ This word appears in its unchanged symbolic meaning, and the same wording in the three religions of the Holy Book (Christianity, Islam, Judaism).

2


Mawia się czasem, że są takie dzieła sztuki, które potrafią pobudzić wyobraźnię. Faktycznie, wiele z prac dawnej i współczesnej sztuki zabiera nas w świat wyobraźni i zachęca do snucia opowieści, fantazjowania i budowania alternatywnego świata. Szczęśliwie składa się, że prace Nadii Issy nie należą do takich dzieł. Oczywiście nie sposób protestować przed tendencjami bajkopisarskimi odbiorcy – gdy ma on taką chęć, niech ucieka we własną krainę iluzji. Ważnym jest jednak to, by uświadomić sobie, że krainy te nie są żadną częścią dzieła sztuki, wokół którego są kreowane. Wszelkie narracje dopisywane do dzieł sztuki są wyrazem potocznego obcowania z dziełem sztuki, które nawiązuje osoba nieumiejąca ocenić dzieła w perspektywie artystycznej bądź filozoficznej. Dajmy przykład z innej dziedziny, ze świata muzyki. Słuchając utworu muzycznego łatwo wpaść w nastrój, który – jak nam się wydaje – muzyka wywołuje, następnie zamykamy oczy i już widzimy pierwsze obrazy. Nic z tych rzecz – ani emocje, ani widzenia, ani zdarzenia, nie są zawarte w muzyce. To wyłącznie efekty subiektywizacji doświadczenia estetycznego. Wie to każdy, kto choć próbował rozumieć muzykę, a nie tylko jej doświadczać. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku sztuki wizualnych, malarstwa, rzeźby, instalacji… W dziele ważne jest tylko to, co zawiera ono w sposób obiektywny. To zaś, co obiektywnie zawarto w dziele, co

It is said that there are works of art that have the capability to stimulate imagination. As a matter of fact, many of ancient and contemporary artworks take us into the world of imagination and encourage spinning a tale, fantasizing and creating an alternative world. It is fortuitous that the artworks of Nadia Issa do not belong to such output. Of course, there is no way to protest against the fable telling tendencies of the viewers, when they have such a desire, let them run into their own realm of illusion. However, it is important to realize, that these realms are not a part of artworks around which they are created. Any narration added is an expression of a mundane contact with the work of art, established by a person who is incapable of evaluating it from the artistic or philosophical perspective. Let’s give an example from another branch, from the world of music. While we are listening to a piece of music we can easily get in the mood, which as we think this piece evokes, then we close our eyes and by now we start seeing the first images. None of this elements, neither emotions nor vision, or events, form a component of a piece of music. These are only effects of subjectifying the aesthetic experience. Anyone who has tried to apprehend the music piece, and not only experience it, knows that.Similarly, the situation is with regard to visual arts, painting, sculpture, spatial installations. In those pieces of work, the most important is only what they contain in an objective manner. That means that what is objectively included in the work of art, what 3


faktycznie w nim tkwi i jest widziane, nie jest przedmiotem emocji lub nastrojów, lecz jest przedmiotem myślenia. Na pytanie czym jest to coś odpowiada filozofia i kultura, a pokazuje to sama sztuka, którą chciałabym nazwać, mimo odmiennych trendów wypływających ze współczesnego relatywizmu – sztuką wysoką. Rzeczą tą jest idea, przy której platońskim rozumieniu obstaję, rzeczą, którą nie tylko możemy rozumieć, ale z którą, jak uczył Platon, wolno nam także bezpośrednio obcować. Prace dyplomowe Nadii Issy: „Klepsydra”, „Bakhoor” oraz „Dreidel” –wykonane pod opieką merytoryczną prof. Włodzimierza Szymańskiego, to przykład najlepszej sztuki współczesnej. Autorce nie tylko udaje się uniknąć taniej subiektywizacji, której dzisiaj w sztuce mamy po prostu przesyt, ale także we wzorcowy sposób umieszcza ona w swoich pracach sensy, wartości, treści i konteksty kulturowo-religijne. Reguły interpretacji tych prac porównać można do różnicy jaka wyłania się między pojęciami globalizacji (sztuki masowej) i transkulturowości. W sztuce zglobalizowanej dochodzi do uproszczenia treści dzieła sztuki oraz najczęściej także jego formy, by prace mogły być zrozumiane przez statystycznego odbiorcę (im mniej treści, tym lepiej, odbiorca przecież sam potrafi ją wymyślić i chętnie dokona subiektywizacji). Inaczej sprawa ma się z dziełami transkulturowymi – artysta podejmuje w nich znaczny wysiłek koncepcyjny i kulturowy, by praca posiadała w sposób obiektywny treści podlegające analizie rozumowej i wymagające 4

actually regarded as it’s compound, is not a subject to emotions or moods, but it is belonging to the object of thought. Philosophy and culture gives us the answer to the question: “what is that thing?”, as well as art itself demonstrates it. That genre of art, I want to call, despite the distinct terms arising from Contemporary Relativism a high art. This thing is the Ideal, sticking to it’s meaning referring to Plato’s theory. We cannot only understand the platonic Ideal, but also, as Plato taught, we are permitted to directly associate with. Nadia Issa’s MA artworks: “Hourglass”, “Bakhoor” and “Dreidel”, prepared under the supervision of Prof. Włodzimierz Szymański, set an example of the best of contemporary art. The author not only manages to avoid cheap subjectivization overload of which nowadays we suffer from in modern art, but in an exemplary way she manages to include in her artwork meanings, values, contents as well as cultural and religious contexts. Rules for the interpretation of these works can be compared to the difference that emerges between the concepts of globalization (mass art) and Transculturalism. An era of art globalization leads to simplified perception of the work of art, furthermore it’s form, so the work can be understood by the statistical viewer (the less content, the better, the recipient thought can come up with it by his own and will gladly experience it in a subjective way). Otherwise, the case is with transcultural works of art: the artist undertakes then a significant conceptual and cultural effort, so the work


od odbiorcy wiedzy o ich znaczeniu (dosłownie: kompetencji). Jak przenieść treści kultury islamskiej, żydowskiej lub chrześcijańskiej na grunt sztuki współczesnej? Treści nieuproszczone, symbole a nie metafory lub alegorie, sam sens wiary. Na to pytanie odpowiada w swoich pracach Nadia Issa, a przy tym nie unika ona dbałości o formę dzieła. Prace zachwycają powagą, pięknem i szczegółem. Są wykonane z najwyższą starannością i kunsztem ,który świadczy o jakości rzemiosła wyniesionego z Pracowni Obrazowania Alternatywnego Warszawskiej ASP. Prace Nadii Issy mają jeszcze jeden ważny i ciekawy kontekst filozoficzny – nie są to przecież prace religijne. Każda z nich w sposób czytelny odnosi się nie tyle do wiary, co właśnie do religii (konkretnej: islamu, judaizmu i chrześcijaństwa) ,a mimo to, bez wątpienia prace te mają chara k t e r p r z e d e w szystki m symb o l i c zny i filozoficzny. Nad przekazem religijnym dominuje w nich symbol i uniwersalność, wzbogacone artystyczną formą i pięknem, dają dowód tryumfu sztuki nad partykularną wiarą. Ale nie tylko, dzięki opanowaniu formy, talentowi i pięknu, dzieła funkcjonują jak same symbole religijnej tożsamości, poza kontekstem i czasem, są przedmiotami w których urzeczywistniła się i prześwieca ich istota.

includes, in a objective manner, the content subject to rational analysis, requiring from the viewer the knowledge of their meaning (literally: competence). How can the essentials of Islamic, Jewish or Christian culture, be applied to the field of contemporary art? Content which is not simplistic, symbols and not metaphors or allegories, the very meaning of faith. An answer is given by Nadia Issa in her artworks , important to add: perfect in their form. Gravity, beauty and detail of artist artworks is a real delight for the senses. They are created with the utmost care and artistry, which testifies to the quality of craftsmanship elevated from the Alternative Imaging Studio at Academy of Fine Arts in Warsaw. The works of Nadia Issa have one more important and interesting philosophical context – after all they aren’t religious works. Each of art pieces clearly refers not only to faith in general, but to concrete religion (Islam, Judaism and Christianity), and yet, without a doubt, these works have primarily symbolic and philosophical character. In these works symbol and universality, enhanced with artistic form and beauty, rather than religious message is dominating, at the same time being an evidence of the triumph of art over particularistic faith.Thanks to the mastery of form, talent and beauty, the artworks function not only as symbols of religious identity, but regardless the context and time they are objects through which their essence shines and embodies.

5K L E P S Y D R A B A K H O O R D R E I D E L


Klepsydra, 2016, instalacja przestrzenna, szkło, stal, światło Led (3200-2400K), piasek, całkowity wymiar instalacji 1,54 m x 1,32 m x47 cm. Hourglass, 2016, spacial installation, glass, steel, Led light (3200-2400 K), sand, total dimensions: 1,54 m x 1,32 m x 47 cm.

8


911K L E P S Y D R A B A K H O O R D R E I D E L


Bakhoor, 2016, obiekt przestrzenny, mosiądz 1,5 mm, kaligrafia wycięta laserowo o wymiarach 34,5 cm x 20 cm x 24,5 cm, całkowity wymiar instalacji 87,5 cm x 42 cm x 42 cm. Bakhoor, 2016r, spacial object, brass, laser-cut calligraphy, dimensions: 34,5 cm x 20 cm x 24,5 cm, total dimensions: 87,5 cm x 42 cm x 42 cm.

14


1517K L E P S Y D R A B A K H O O R D R E I D E L


Dreidel, 2015, obiekt z plexi-glassu, folii lustrzanej, napęd elektryczny, sterowany ( ruch obrotowy), światło mieszane (ledowe i żarowe), obiekt 70x50 cm, całkowity wymiar instalacji 150x50 cm. Dreidel, 2015, object made of plexi-glass, mirror foil, controled by electric propulsion (spin motion), mixed light (LED and incandescent light bulb), object dimensions- 70x50 cm, the total installation dimensions 150x50 cm.

20


2123


Portrety zostały wykonane techniką cinemagraph (format projekcji 1080 x 1920 , obraz FullHD). Portraits made by cinemagraph technique (projection format 1080 x 1920, FullHD).


P O R T R E T Y MULTIMEDIALNE


26


Archimadryta dr Gabriel (Giba)- przełożony monasteru supraskiego. Archimandrite dr Gabriel (Giba)- Supraśl monastery- superior.Imam Sheikh Najib ALSABAHI- imam meczetu w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. Imam Sheikh Najib ALSABAHI- imam of the mosque in the Centre of Muslim Culture in Warsaw.Rabin Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski. Rabbi Michael Schudrich - the Chief Rabbi of Poland.Urodzona w 1991r w Warszawie. Ukończyła studia II stopnia na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2016r. Od 2015r pełniła rolę asystentki stażystki w Pracowni Alternatywnego Obrazowania Prof. Włodzimierza Szymańskiego na Wydziale Sztuki Mediów. Laureatka stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypedium Zaiksu ,oraz konkursu Debuts. Jej prace znalazły się na wystawach indywidualnych (Galeria Obok Zpaf, Ośrodek Kultury Muzułmańskiej), oraz licznych wystawach zbiorowych. Prace opublikowane m.in a łamach Krytyki Politycznej, Estetyki i Krytyki, Vieworld magazine. Często porusza tematy tożsamości, zarówno kulturowej jak i jednostkowej.

Born in 1991 in Warsaw. Completed her graduate studies (MA) at the Faculty of Media Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw in 2016. Since 2015, she has served as an assistant intern at Professor Wlodzimierz Szymanski’s Laboratory of Alternative Imaging at the Faculty of Media Art. She is the winner of a rector’s scholarship for the best students, a ZAiKS scholarship, and the Debuts competition. Her works have been featured in individual exhibitions at Galeria Obok ZPAF, the Islamic Cultural Centre, and numerous group exhibitions, and have been published, among other places, in the pages of Krytyki Politycznej [Political criticism], Estetyki i Krytyki [Aesthetics and criticism], and Vieworld. She often explores themes of identity, both cultural and individual.

33


Wydawca / Publisher NADISSA ISBN: 978-83-945350-0-1 Opracowanie graficzne i skład / Graphic design Nadia Issa Tłumaczenie / Translation Nadia Issa Redakcja / Editor Paulina Tendera Druk i oprawa / Printing and binding Mediakolor, Płock

Warszawa 2016 / Warsaw 2016Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.