Page 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006


Úvodem Obecně prospěšná společnost Partnerství vznikla v roce 2001 za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru, státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Jejím zakladatelem je Nadace Partnerství, nejvýznamnější česká nadace podporující projekty ochrany životního prostředí. Za dobu své existence realizovala Partnerství, o.p.s. již několik desítek projektů v oblasti udržitelného rozvoje měst a obcí a v roce 2006 jejich počet navýšila o dalších 32. Jednalo se zejména o projekty v oblasti obnovy veřejných prostranství, organizace exkurzí a školení, provádění publikační činnosti nebo metodické práce při rozvoji cyklistické dopravy. Celkový objem poskytnutých služeb a realizovaných projektů dosáhl 2.300.024 Kč. Základním principem, kterým se při poskytování služeb řídíme, je soulad zásad udržitelného života s potřebami místních komunit, respekt k ekonomickým, sociálním i ekologickým aspektům regionálního rozvoje. Nedílnou součástí naší práce rovněž zůstává zásada zapojovat do řešených projektů obce, místní podnikatelské subjekty i nevládní organizace. Téma udržitelného života se stále více dostává do povědomí velké části veřejnosti a to i v souvislosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů EU. Své partnery proto průběžně seznamujeme s aktuálními příležitostmi nejen v rámci ČR, ale i EU. RNDr. Miroslav Kundrata předseda správní rady Partnerství, o.p.s.

2


Služby Partnerství o.p.s. 1. Projekty a poradenství pro města, obce a regiony: • projednání tvorby veřejných prostranství v obcích a městech, • projednávání územních plánů s veřejností, • tvorba strategie rozvoje mikroregionů a projednání s veřejností, • zpracování akčních plánů a postupu jejich realizace od malých ke složitým projektům, • poradenství v oblasti financování a přípravy projektů, • marketing a propagace venkovských oblastí, • projekty podporované fondy EU (LEADER,INTERREG, apod.). 2. Poradenství pro ochranu přírody a venkov: • projekty spojené se životním prostředím a Natura 2000, • vyjednávání mezi zemědělci, vlastníky a obcí, • exkurze v zahraničí zejména v oblasti venkovské turistiky, • odborné semináře v oblasti rozvoje venkova. 3. Rozvojové projekty se zapojením veřejnosti: • Projednání záměrů měst a obcí s veřejností, • akční plánování v komunitě, • interpretace místního dědictví, • řízení a facilitace tvorby vize komunity i mikroregionu, • dlouhodobé poradenství pro komunitní plánování, • vyjednávání s vlastníky pozemků při projednávání investičních záměrů, • projednávání pozemkových úprav a investičních záměrů. 4. Semináře, studijní cesty, exkurze: • využívání rozvojových fondů EU, • rozvoj venkova, • venkovská turistika, • ochrana přírody a krajiny. 5. Produkty a služby pro šetrnou turistiku: • návrh turistických produktů, • generely a projekty cyklotras a cyklostezek, • certifikace turistických služeb, • strategie rozvoje turistického ruchu v regionech.

3


Lidé z Partnerství, o.p.s. Výkonný ředitel

Ing. Michal Pospíšil pospisil.integro@quick.cz

Vedoucí kanceláře

Jana Hemzalová jana.hemzalova@ecn.cz

Manažer projektů v oblasti životního prostředí

Ing. Tomáš Růžička tomas.ruzicka@ecn.cz

Manažer projektů v oblasti komunitního plánování

Mgr. Martin Nawrath martin.nawrath@ecn.cz

Manažer projektů v oblasti komunitního plánování

MA. Renata Vailová renata.vailova@ecn.cz

Manažer projektů v oblasti obnovy veřejných prostranství

Ing. Arch. Robert Sedlák robert.sedlak@ecn.cz

Manažer projektů v oblasti šetrné turistiky

Ing. Juraj Flamik juraj.flamik@ecn.cz

Manažer projektů v oblasti šetrné turistiky

Ing. Daniel Mourek daniel.mourek@ecn.cz

Manažer projektů v oblasti čerpání z fondů EU

Ing. Petr Kazda petr.kazda@ecn.cz

Manažer projektů v oblasti čerpání z fondů EU

Ing. Luboš Kala lubos.kala@ecn.cz

Účetní

Petra Vejrostová petra.vejrostova@ecn.cz

4


Nejvýznamnější projekty roku 2006 1. Projekty a poradenství pro města, obce a regiony Regenerace sídliště Moravské předměstí v Hradci Králové Zadavatel: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Město Hradec Králové 640.000,- Kč (z toho 534.000,- Kč v roce 2006) 09/2005 – 10/2006 Robert Sedlák

Projekt byl zaměřen na zvelebení rozsáhlé sídlištní třídy E. Beneše, pokud možno levnými a rychle uskutečnitelnými investicemi. Partnerství o.p.s. tento přístup poněkud přehodnotilo a v komunikaci s občany, vlastníky nemovitostí, podnikateli a zástupci veřejné správy byly definovány klíčové problémy, bez jejichž řešení by úpravy veřejných ploch byly vnímány pouze jako okrajové změny. Největšími problémy se ukázaly být komunikace mezi komisí místní správy, občany a Radou města Hradce Králové, stav místních obchodů a služeb, chybějící koncepce dopravy a parkování v území, technický stav a údržba veřejných prostorů a volnočasové vyžití a využívání veřejných prostor. Ve všech těchto pěti oblastech byly nastartovány změny, které by měly ovlivnit kvalitu života v území, včetně lepšího využívání veřejných prostranství.

5


Oživení zámeckého areálu v Břeclavi Zadavatel: Rozpočet: Realizace: Koordinátor :

Město Břeclav 180.880,- Kč 05 – 10/2006 Martin Nawrath

Partnerství o.p.s. realizovalo další část projektu započatého v roce 2005, jehož cílem bylo vytvořit vizi využití břeclavského zámku, podpořit vznikající síť spolupracujících partnerů a realizovat dílčí aktivity, které vizi budou naplňovat. Dílčí část projektu byla zaměřena na vytvoření návrhu úprav zámeckého nádvoří a jejich realizaci. Prostor nádvoří byl zbaven oplocení, částečně předlážděn a bylo zde navrženo zázemí pro návštěvníky (posezení, stojany na kola, infotabule apod.). Nádvoří samotné bylo také dějištěm kulturně společenských a plánovacích akcí Čtyři roční doby na Podluží – Dobývání pokladů a Dýňobraní. Dalším předpokladem rozvoje areálu je vznik právnické osoby a nebo dohoda všech partnerů na společném projektu, který by se ucházel o finanční podporu ze zdrojů EU.

6


2. Poradenství pro ochranu přírody a venkov Natura na Greenways (ochrana přírody a regionální rozvoj) Zadavatel: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Program EU PRINCE 38.370,- EUR (z toho 523.970,- Kč v roce 2006) 04/2005 – 04/2006 Tomáš Růžička

Cílem projektu bylo ukázat na konkrétních příkladech možnosti využití ochrany přírody pro šetrný regionální rozvoj. Partnerství o.p.s. se soustředila především na propagaci evropsky významných území Natura 2000 na cyklostezkách Greenways trasovaných v České republice. V rámci projektu bylo instalováno 10 informačních panelů přibližujících návštěvníkům unikátní přírodní území, jimiž Greenways prochází. Panely byly vhodně doplněny publikací tří průvodců „Příroda na Greenways“, které seznamují turisty s přírodními zajímavostmi jako turistickými cíly. Průvodci byly distribuovány především prostřednictvím sítě turistických informačních center. Partnerství o.p.s. spolupracovala na projektu společně s polskými organizacemi Eko-Unia a Dolnoslonska Fundacja dla Ekorozwoju a českou organizací Arnika.

7


3. Rozvojové projekty se zapojením veřejnosti Facilitace kulatých stolů pro MAS Moravský kras Partnerství o.p.s. zajišťovala v roce 2006 facilitaci kulatých stolů pro Místní akční skupinu Moravský kras. Výstupy z celkem devíti setkání v jednotlivých obcích regionu sloužily jako podklady pro zpracování Strategie rozvoje regionu. Kulaté stoly byly určeny nejširší veřejnosti a probíhaly formou stručných SWOT analýz a sběru projektových námětů zaměřených na rozvoj obcí i regionu jako celku. Zadavatel: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

MAS Moravský kras 10.500,- Kč 09 – 12/2006 Martin Nawrath

8


4. Semináře, studijní cesty, exkurze Regionální školení hodnotitelů certifikace Cyklisté vítáni Zadavatel: Rozpočet: Realizace: Koordinátoři :

Nadace Partnerství 577.042,- Kč (z toho 237.317,- Kč v roce 2006) 10/2005 - 2/2006 Juraj Flamik, Daniel Mourek, Petr Kazda

Partnerství o.p.s. počátkem roku proškolilo 50 hodnotitelů národní certifikace ubytovacích a stravovacích zařízení „Cyklisté vítáni“, jejímž nositelem je Nadace Partnerství. V rámci zakázky se uskutečnily tři jednodenní semináře. Obsahem seminářů byl především jednotný výklad kritérií certifikace, metodika jednání s podnikateli a postup při certifikacích v přidělených regionech. Hodnotitelé se také prakticky seznámili s nezbytným technickým a zdravotním vybavením certifikovaných objektů. Byla jim představena marketingová kampaň značky Cyklisté vítáni a role partnerů certifikace. Účastníci školení získali akreditaci k provádění činnosti hodnotitele a byli vybaveni propagačními materiály certifikace Cyklisté vítáni. V březnu byla certifikace zahájena a i díky kvalifikované práci Partnerství o.p.s. bylo k konci roku 2006 certifikováno 1000 zařízení na území celé ČR.

9


Pracovní seminář „Problematika převodu zbytného drážního majetku na města a obce a jeho využití“ Zadavatel: Rozpočet: Realizace: Koordinátor :

Asociace krajů ČR 65.450,- Kč 04/2006 Luboš Kala

V dubnu uspořádala Partnerství o.p.s. pro Asociaci krajů České republiky seminář věnovaný problematice převodu zbytného drážního majetku na města a obce a jeho využití. Semináře se zúčastnilo více než 100 osob, mezi nimiž nechyběli hejtmani Libereckého a Středočeského kraje, zástupci Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty a Českých drah. Cílem semináře bylo objasnění podstatných souvislostí převodu zbytného drážního majetku a zahájení diskuse o takové koncepci, která by umožnila jeho bezproblémový převod do vlastnictví měst a obcí. K dané problematice se vyjádřili zástupci odpovědných drážních institucí a organizací, představitelé krajů, měst a obcí a zainteresovaných neziskových organizací. Seminář ukázal, že problematika převodu zbytného drážního majetku je velmi obsáhlá a vyžaduje komplexní systémové řešení, které vymezí vlastnictví majetku jednotlivými drážními organizacemi a zmírní cenové i administrativní požadavky na města a obce.

10


5. Produkty a služby pro šetrnou turistiku Projekt odpočívky pro cyklisty a pěší u hraničního přechodu Mikulov/ Ottenthal Zadavatel: Rozpočet: Realizace: Koordinátor :

Město Mikulov 200.000,- Kč 06 – 08/2006 Juraj Flamik

Partnerství o.p.s., společně s Nadací Partnerství, v rámci Moravských vinařských stezek dlouhodobě spolupracuje s vinařskými obcemi na moravské i rakouské straně. Povědomí o projektu ze strany vedení obcí a měst přináší ovoce i formou budování propojujících stezek mezi vinařskými stezkami na rakouské a moravské straně. Jedním z takových projektů je i obnovení zaniklé cesty mezi Mikulovem a vesnicí Ottenthal v Dolním Rakousku. Cesta byla státní hranicí přerušena po válce a od té doby se veškery pohyb přes hranice odehrával na velkém hraničním přechodu v Mikulově, který z hlediska bezpečnosti nevyhovoval zejména cyklistům. Nové propojení vinařských stezek je klidnou nově vyasfaltovanou cestou pouze pro pěší a kola. Pro zvýraznění významu tohoto místa pro cyklistiku a vinařskou turistiku vybudovala na hranicích Partnerství o.p.s. odpočívku s krytým přístřeškem, lavicemi, stolem, informačním panelem ve tvaru stylizovaného vinařského lisu a sluneční hodiny. Odpočívka ve svém výtvarném řešení používá prvků typických pro vinařské lisy a tvoří dominantu místa. Je právem označována za nejhezčí cyklistickou odpočívku v České republice.

11


Zpráva auditora k účetní závěrce 2006

12


13


Příloha k účetní závěrce za rok 2006 1. Název a sídlo účetní jednotky: Partnerství, obecně prospěšná společnost Panská 7, 602 00 Brno IČ: 26 26 88 17 DIČ: CZ26 26 88 17

Správní rada dne 21.12 rozhodla o změně sídla na Údolní 33, 602 00 Brno. Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 187

2. Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: Poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového, podnikatelského sektoru i státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Ke splnění tohoto účelu poskytuje společnost obecně prospěšné služby.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky: Společnost poskytuje zejména tyto služby: poradenství a konzultace organizační a finanční management projektů zpracování studií a projektových dokumentací pořádání a organizování odborných ekologických a kulturních akcí školící a osvětová činnost sběr, zpracování, zveřejňování a publikování informací aplikovaný výzkum v kontextu trvale udržitelného rozvoje

5. Složení správní a dozorčí rady a změny provedené v účetním období RNDr. Miroslav Kundrata – předseda správní rady Mgr. Eva Kvapilová – členka správní rady Ing. Petr Hlobil – člen správní rady Ing. Jaroslav Kratochvíl – člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček - člen dozorčí rady JUDr. Jiří Hartmann – člen dozorčí rady

14


6. Informace o zřizovateli Partnerství, o.p.s. byla založena dne10.12. 2001. Jejím zřizovatelem je Nadace Partnerství IČ: 45773521 se sídlem Panská 7, 602 00 Brno. Zřizovatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši 400 000,- jako vklad do vlastního jmění.

7. Vklady do vlastního jmění V roce 2004 a do okamžiku sestavení účetní závěrky nebyly provedeny žádné změny u vlastního jmění. 02.05.2002 Nadace Partnerství vložila na bankovní účet 400.000,Partnerství o.p.s. vlastní jmění

8. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2006 Rozvahovým dnem dle § 19 odst.1 ZoÚ je 31.12.2006

9. Použité účetní metody a komentář k základním údajům v rozvaze: Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a dle Českých účetních standardů . Ocenění dlouhodobého majetku – majetek je oceňován v pořizovací ceně

Kurzové rozdíly – závazky a pohledávky v cizí měně byly ke dni účetního případu přepočítány aktuálním denním kurzem České národní banky. Pohledávky a závazky v cizích měnách byly k 31.12. 2006 přepočítány kurzy pro přepočet cizí měny – denní kurz dle ČNB k 31.12. 2006 a případný rozdíl byl zaúčtován na rozvahové účty kursových rozdílů 386, 387. Přepočet hotovosti v eurové pokladně – kursová ztráta 1917,7 Kč, která byla zaúčtována do nákladů. Použité kurzy: -

ČNB 31.12.2006 EUR – 27,810 Kč/EUR

15


Nehmotný majetek Účetní jednotka v roce 2006 žádný nehmotný majetek nepořídila. Nehmotný majetek v ceně 0 – 3 tis. se účtuje jako zásoba přímo do spotřeby 501,518. Neeviduje se. Nehmotný majetek v ceně 3 – 60 tis. se eviduje na 018. Na účtu 018/001 eviduje účetní jednotka majetek v hodnotě 23.550,- Kč Nehmotný majetek v ceně nad 60 tis a jehož doba použitelnosti je vyšší než 1 rok se eviduje na účtu nehmotného majetku. Hmotný majetek Hmotný majetek v ceně 0 - 3 tis. se účtuje jako zásoba přímo do spotřeby na účet 501. Neeviduje se. Hmotný majetek v ceně 3- 40 tis se účtuje do spotřeby 501, dále se eviduje na 028 do chvíle vyřazení. Hodnota nakoupeného majetku do roku 2002 činí 22.980,- Kč, hodnota majetku nakoupeného od roku 2003 52.650,- Kč. Celková hodnota hmotného majetku evidovaného na účtu 028 činí 75.630,rok pořízení 2002 2003 2003 2006 celkem

majetek Fotoaparát OLYMPUS Camedia Tiskárna HP 750 Notebook Compaq Armada notebook

cena pořízení 22 980,00 Kč 8 200,00 Kč 19 900,00 Kč 24550,00 Kč 75 630,00 Kč

Hmotný majetek v ceně nad 40 tis se eviduje na 022. Odepisuje se 1 * ročně, roční odpisy vychází z odpisů daňových dle § 28 zákona o daních z příjmu, a to Dataprojektor HITACHI na 6 let rovnoměrně. Sazby odpisů. Dataprojektor – 1 rok 8,5%, další roky 18,3% Dataprojektor HITACHI Pořizovací cena 79 410,rok odpis 1. 2003 2. 2004 3. 2005 4. 2006 5. 2007 6. 2008

zůstatek 6 750,00 Kč 14 532,00 Kč 14 532,00 Kč 14 532,00 Kč 14 532,00 Kč 14 532,00 Kč

72 660,00 Kč 58 128,00 Kč 43 596,00 Kč 29 064,00 Kč 14 532,00 Kč - Kč

Celková hodnota majetku evidovaném na účtu 022 k 31.12.2006 činí 79.410,16


Zásoby jsou oceněny cenou pořizovací, vedlejší náklady pořízení nejsou, je použit způsob účtování B. Odběratelé – neuhrazené odběratelské faktury ve výši 32.810,75 Kč byly obeslány upomínkou o zaplacení. Faktury do zahraničí byly k 31.12. 2006 přepočítány kurzem ČNB a byl k nim zaúčtován kursový rozdíl pasivní ve výši 1.213,25Kč. Ocenění vlastních pohledávek je cenou nominální. Byly tvořeny opravné položky ve výši 352,- Kč k pohledávce po splatnosti delší než 1 rok. Doklad 5FV 004

Datum Firma Celkem 11.2.2005 Ondřej Klíma 352,00 Kč

Evidujeme pohledávky po splatnosti do 6 měsíců ve výši 6.297,75,- Kč, dále evidujeme pohledávky po splatnosti nad 6 měsíců do 12 měsíců ve výši 4.517,- Kč, dále evidujeme pohledávky po splatnosti nad 12 měsíců ve výši 18.778,Přijaté zálohy – k 31.12.2006 účetní jednotka neeviduje žádné přijaté zálohy. Ostatní pohledávky – k 31.12.2006 účetní jednotka eviduje ostatní pohledávky ve výši 1.093.905,43 Kč Dodavatelé – závazky vůči dodavatelům jsou v celkové hodnotě 12.483 Kč a budou všechny uhrazeny v roce 2007 Závazky vůči Institucím sociálního a zdravotního zabezpečení a Finančnímu úřadu Závazky, které účetní jednotka k 31.12.2006 eviduje odpovídají odvodům z mezd za prosinec 2006. Daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 8.780,- Kč Srážková daň 540,- Kč Sociální pojistné 6.375,- Kč Zdravotní pojistné 2.532,- Kč Všechny výše uvedené závazky byly uhrazeny 8.1.2007 Vlastní jmění - zřizovatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši 400 000,- jako vklad do vlastního jmění. Rezervní fond – tvoří výsledky hospodaření z minulých let. Rezervní fond k 31.12.2006 činí 227.159,22 Kč Vzájemné zúčtování V roce 2006 neproběhlo žádné vzájemné zúčtování.

17


10. Způsob zpracování účetních záznamů Všechny účetní záznamy jsou průběžně zapisovány do účetního softwaru Pohoda.

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Účetní software Pohoda. Archivace v kancelářských pořadačích a na přenosných médiích (CD) Místo uložení účetních záznamů je Údolní 33, 602 00 Brno

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

13. Účasti v obchodních společnostech: Žádné.

14. Informace o akciích: Účetní jednotka nevlastní žádné akcie, podíly, podílové listy, dluhopisy.

15. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: V daném účetním období nevznikly žádné dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let.

16. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotky: Žádné dluhy Partnerství o.p.s. nemá a ani nekryje dluhy jiné účetní jednotce.

17. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: Nemáme finanční závazky ani jiné neobsažené v rozvaze.

18


18. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti: Přehled zakázek a činností za rok 2006 číslo zakázky nedaňová 010 011 020 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0311 0312 0314 0315 0316 0317

0318 0319 0401 041 042 043 044 045 046 047 048 049

název

náklady

výnosy

Režie Přijaté dary od fyzických osob Režie prodej zboží Svazek obcí Dyje Asociace krajů ČR LEAD AOPK Inzerce na MVS Prior - Budějovická Dolnosloska Fundacja Ekorozwoju - case study Hrušovansko MAS - školení školitelů Město Břeclav Regionální rozvojová agentura jižní Moravy MAS Moravský kras Arnika - informační panely Natura 2000 Město Kamenický Šenov - Grantový projekt Český svaz ochránců přírody - ÚVR České Švýcarsko o.p.s. - Plánování veřejných prostranství s veřejností Nadace Partnerství konzultace KLETR - Mapování cyklotras na území Plzeňského kraje GIRO DI VINO Česká Spořitelna KAHAN - zpracování Studie turistického produktu cyklotras Nomad Nadace Partnerství Dispoziční fond MVS Mikulov Jaro, Léto, Podzim na vinařských stezkách Future base wein4 Nadace Partnerství GRUNTVIG Metodika pro konverzi železnic na cyklostezky

2 892,12 Kč

2 892,12 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 678,00 Kč 1 884,17 Kč 55 000,00 Kč 31 706,50 Kč 0,00 Kč 15 694,00 Kč 35 000,00 Kč

33 500,00 Kč 678,00 Kč 25 209,00 Kč 55 000,00 Kč 42 307,50 Kč 16 806,00 Kč 63 000,00 Kč 35 000,00 Kč

33 500,00 Kč 0,00 Kč 23 324,83 Kč 0,00 Kč 10 601,00 Kč 16 806,00 Kč 47 306,00 Kč 0,00 Kč

26 494,30 Kč 2 520,90 Kč

48 263,00 Kč 2 520,90 Kč

21 768,70 Kč 0,00 Kč

27 888,00 Kč 152 000,00 Kč

27 888,00 Kč 152 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

5 000,00 Kč 8 823,15 Kč

8 000,00 Kč 8 823,15 Kč

3 000,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč

50 418,00 Kč

50 418,00 Kč

40 500,00 Kč

40 500,00 Kč

0,00 Kč

46 963,75 Kč

46 963,75 Kč

3 361,20 Kč

3 361,20 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

3 235,15 Kč

3 235,15 Kč

33 374,57 Kč

49 997,85 Kč

16 623,28 Kč

81 929,25 Kč

81 929,25 Kč

0,00 Kč

21 000,00 Kč 500,00 Kč

35 000,00 Kč 500,00 Kč

14 000,00 Kč 0,00 Kč

6 700,00 Kč 168 067,00 Kč

11 000,00 Kč 168 067,00 Kč

4 300,00 Kč 0,00 Kč

4 508,70 Kč 4 278,70 Kč

4 508,70 Kč 13 264,28 Kč

18 961,60 Kč

43 956,09 Kč

24 994,49 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

19

převod do 2006

530 236,25 Kč

217 491,30 Kč

HV

0,00 Kč

0,00 Kč 8 985,58 Kč


141

Česká spořitelna Budějovická EU-Prince Hradec Králové Benešova třída Nadace Partnerství služby pro Cyklisté vítáni Project for Public Spaces Dolnosloska Fundacja Ekorozwoju - příprava exkurze Přeshraniční okruhy Litomyšl Mikroregion LVA Infotabule pro Rakousko PV-GW

doplňková 40

prodej map MVS

121 125 128 131 132 135 136 138 140

celá organizace

0,00 Kč 751 467,52 Kč

0,00 Kč 523 970,25 Kč

0,00 Kč -227 497,27 Kč

304 627,88 Kč

448 791,23 Kč

144 163,35 Kč

131 825,59 Kč

199 425,78 Kč

67 600,19 Kč

6 600,00 Kč

6 600,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 3 230,00 Kč 13 199,56 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 3 230,00 Kč 17 999,23 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 799,67 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

25 418,10 Kč

25 418,10 Kč

2 032 094,56 Kč

2 300 023,53 Kč

- Kč

747 727,55 Kč

267 928,97 Kč

Zisk z hlavní činnosti dle stanov pokryje možnost uplatnění 300.000,- dle §19 ZDP. Zdanění bude nulové.

20


19. Informace o zaměstnancích Počet zaměstnanců k 31.12.2006

4

z toho na rodičovské dovolené 1 z toho členů správní nebo dozorčí rady 0 Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 10 2006 celkem Osobní náklady celkem: mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné sociální náklady (stravenky)

260.979,- Kč 53.502,- Kč 0,-Kč

Odměny členům správní a dozorčí rady

0,- Kč

20. Odměny a funkční požitky členům orgánů, další majetková plnění : Členové správní a dozorčí rady v roce 2006 neobdrželi žádné odměny ani funkční požitky. Účetní jednotka neposkytla členům žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.

21. Účasti členů SR a DR a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Předseda správní rady Partnerství, o.p.s RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen správní rady Ing. Petr Hlobil je zároveň členem správní rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady Ing. Jan Kratochvíl je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady JUDr. Jiří Hartman je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Hospodářské operace mezi těmito organizacemi probíhají v běžných cenách.

21


22. Další majetková plnění členům SR a DR Členům SR a DR, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.

23. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty: Způsob oceňování nemá vliv na výpočet zisku.

24. Přijaté dotace Partnerství o.p.s. v roce 2006 přijalo dotaci ve výši 222.000,- Kč od Sdružení obcí a měst jižní Moravy na projekt Jaro, Léto, Podzim na vinařských stezkách a dotaci ve výši 577.200,- Kč od Českého svazu ochránců přírody – ÚVR na projekt Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR.

25. Daňové úlevy na dani z příjmu: Partnerství o.p.s. získala za účetní období 2005 daňovou úlevu ve výši 249.625,95. Použití daňové úlevy z roku 2005: použití HV z roku 2005 na projekt: Budějovická použití HV z roku 2005 na projekt: Přeshraniční okruhy použití HV z roku 2005 na projekt: Infotabule pro Rakousko použití HV z roku 2005 na projekt: Mikroregion LVA

70 316,19 Kč 2 000,00 Kč 2 824,00 Kč 17 647,90 Kč

použití HV z roku 2005 na projekt: Dolnosloska Fundacja Ekorozwoju příprava exkurze použití HV z roku 2005: Fondu na nákup drobného hmotného majetku

2 348,83 Kč 24 550,00 Kč

celkem použito

119 686,92 Kč

Použití daňové úlevy z roku 2004: použití Fondu pokračování projektu:Metodika pro konverzi opuštěných železnic na cyklostezky 40 647,00 Kč

26. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: Nenastaly žádné změny.

22


27. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: Přehled činností za rok 2006 Č. účtu

Název účtu

CELKEM

NEDAŇOVÁ

DAŇOVÁ

501 504 512 513 518 521 524 545 548 549 551

NÁKLADY Spotřeba materiálu Prodané zboží Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Kursové ztráty Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy DHIM

443 166,88 Kč 32 566,48 Kč 60 122,50 Kč 20 569,34 Kč 1 122 856,73 Kč 260 979,00 Kč 53 502,00 Kč 14 656,41 Kč -11 658,00 Kč 20 801,22 Kč 14 532,00 Kč

442 857,88 Kč 14 512,68 Kč 60 122,50 Kč 20 569,34 Kč 1 122 003,87 Kč 256 697,50 Kč 52 122,50 Kč 14 656,41 Kč -11 658,00 Kč 20 259,78 Kč 14 532,00 Kč

309,00 Kč 18 053,80 Kč

852,86 Kč 4 281,50 Kč 1 379,50 Kč

2 032 094,56 Kč

2 006 676,46 Kč

25 418,10 Kč

42 015,00 Kč 1 607 532,29 Kč 40 658,10 Kč 875,44 Kč 33 500,00 Kč 575 442,70 Kč

42 015,00 Kč 1 607 532,29 Kč 15 240,00 Kč 875,44 Kč 33 500,00 Kč 575 442,70 Kč

celkem

2 300 023,53 Kč

2 274 605,43 Kč

25 418,10 Kč

Hospodářský výsledek

267 928,97 Kč

267 928,97 Kč

0 Kč

celkem

601 602 604 644 682 691

VÝNOSY Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Úroky Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace

541,44 Kč

25 418,10 Kč

NÁKLADY 501 – nákup spotřebního materiálu (kancelářské potřeby, materiál, nákup publikací) 504 – prodej a nákup zboží – ( nákup map Moravských vinařských stezek) 512 – cestovné ( cestovné zaměstnanců ) 513 – náklady na reprezentaci (občerstvení na akcích) 518 – služby (subdodávky pro projekty, poštovné, telefony, kopírování, ubytování, cestovné a služby koordinátorů) 521 – mzdové náklady 524 – zákonné sociální pojištění 545 – kursové ztráty u závazků a pohledávek v cizí měně 548 – manka a škody 549 – jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, nedobytné pohledávky) 551 – odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

23


VÝNOSY 601 – tržby za vlastní výrobky (infopanely) 602 – příjmy za služby poskytované v roce 2006 604 – prodej zboží (mapy Moravských vinařských stezek, publikací Utváření místa, Plánovací víkend, Interpretace místního dědictví, Tvorba vize komunity, Akční plánování a Život mezi budovami) 644 – úroky z běžného účtu 682 – přijaté příspěvky (dary) 691 – provozní dotace

28. Přehled o přijatých a poskytnutých darech: V roce 2006 Partnerství, o.p.s. obdrželo dar ve výši 33.500,- Kč na projekt: Národní diskuse o budoucnosti venkova.

29. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace nepořádá žádné veřejné sbírky.

30. Způsob vypořádání výsledků hospodaření z předcházejícího účetního období: Výsledek hospodaření účetního období 2005 byl po schválení účetní závěrky správní radou dne 21.12. 2006 převeden do fondů: název fondu rezervní fond projektu: Budějovická

převedeno celkem 70 316,19 Kč

rezervní fond projektu: Přeshraniční okruhy

2 000,00 Kč

rezervní fond projektu: Infotabule pro Rakousko

2 824,00 Kč

rezervní fond projektu: Mikroregion LVA

17 647,90 Kč

rezervní fond projektu: Dolnosloska Fundacja Ekorozwoju - příprava exkurze

2 348,83 Kč

rezervní fond projektu: Jaro, Léto Podzim na MVS

74 370,00 Kč

rezervní fond: vytvoření fondu na nákup drobného hmotného majetku

24 550,00 Kč

rezervní fond - nerozděleno

55 569,03 Kč

31. Okamžik sestavení účetní závěrky: V Brně dne 31. března 2007 Podpis oprávněné osoby:

RNDr. Miroslav Kundrata předseda správní rady

24

/vz_partner  

http://www.partnerstvi-ops.cz/weblight_local/www-render/upload/4/files/vyrocni_zpravy_ops/vz_partnerstvi_ops_2006.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you