Page 1

Výroční zpráva za rok 2010


Název dokumentu

Výroční zpráva Partnerství, o.p.s. za rok 2010

Referenční období

1. 1. – 31. 12. 2010

Okamžik sestavení 15. 5. 2011


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Obsah 1. Úvod................................................................................................................. 4

6. Naše finanční výsledky.................................................................................... 16

2. Naše organizace................................................................................................ 5

Přehled příjmů dle zdrojů................................................................................................ 16

3. Naši lidé........................................................................................................... 5

Počáteční a konečný stav rezervního fondu.................................................................. 16

4. Naše služby...................................................................................................... 6

Přehled majetku............................................................................................................... 16

5. Naše projekty a zakázky.................................................................................... 7

Přehled závazků............................................................................................................... 16

Škola pro udržitelný rozvoj – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů................................................................................................................. 7

Rozbor hospodaření Partnerství, o.p.s. v roce 2010...................................................... 16 7. Příloha k účetní závěrce za rok 2010 k rozvahovému dni 31. 12. 2010................... 20

Festival otevřených sklepů................................................................................................8

8. Cash-flow Partnerství, o.p.s............................................................................. 27

Metodická podpora návštěvnických středisek ve velkoplošných zvláště chráněných územích ČR ...................................................................................................9

9. Výrok auditora................................................................................................ 28

Studijní cesta kosovských odborníků za venkovskou turistikou . ............................... 10 Destinace Labská stezka...................................................................................................11 Monitoring návštěvnosti Národního parku České Švýcarsko........................................11 Mapování cyklotras Jihomoravského kraje................................................................... 12 Svatojakubská cesta na jižní Moravě.............................................................................. 12 Zapojení veřejnosti do rekonstrukce „Římského náměstí“........................................... 13 Revitalizace brněnských vnitrobloků – zapojení veřejnosti do projektu..................... 13 Zpracování projektů: Zavádění Místní agendy 21 v Mikroregionu Kahan dso a Město Ústí nad Orlicí – město pro lidi, město pohody............................................... 14 Zpracování projektu: Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO........................ 14 Zpracování projektu: Ekocentrum Trkmanka (s environmentální vzdělávací zahradou)...................................................................... 15

strana:

3


1. Úvod

Mgr. Martin Nawrath ředitel Partnerství o.p.s.

Dynamika let začínajících dvojkou a nulou jakoby neustále nabírala na síle. Rok 2010 v tomhle nebyl výjimkou. Neziskové organizace patří mezi citlivé indikátory stability společnosti a v poslední době opravdu nemají na růžích ustláno. Omezují se státní výdaje a firmy rovněž daleko více zvažují míru svých filantropických aktivit. Evropských dotací je sice relativně hodně, ale jejich využitelnost je omezená jak tematicky, tak schopností organizací náročné dotační tituly administrovat. V tomto kontextu byl rok 2010 pro obecně prospěšnou společnost Partnerství úspěšný, a to i díky opoře v naší mateřské organizaci, Nadaci Partnerství. Právě rok 2010 byl pro nás výzvou, jak toto naše partnerství lépe koordinovat a využívat synergie velké organizace, které už táhne na dvacítku a relativně stále ještě mladé společnosti obecně prospěšné, která se postupně namísto využívání dotací a grantů stále více učí pohybovat v tržním prostředí, které je někdy považováno za přímého nepřítele naší hlavní mise – podpory udržitelného rozvoje české kotliny. Naši pozici v hodně širokém konceptu podpory udržitelného rozvoje se nám nacházet daří. Osvědčené služby nabízíme stále širšímu počtu klientů a  rozšiřujeme je dle jejich potřeb. Již šestým rokem pokračuje úspěšný projekt Škola pro udržitelný život. Tento koncept, kde se škola stává centrem komunity, realizujeme s renomovanými partnery Střediskem ekologické výchovy SEVER a školským zařízením pro ekologickou výchovu Lipka. V  roce 2010 jsme pokračovali v  pořádání úspěšných Festivalů otevřených sklepů, které v  obou

strana:

4

případech navštívilo přes 1100 milovníků dobrého vína a atmosféry jihomoravských sklepů a pro rok 2011 už chystáme festivaly tři. Roste zájem o naše služby v oblasti monitoringu návštěvnosti, ať už jde o  cyklistické stezky (například Labská stezka) nebo významné přírodní lokality (Národní parky České Švýcarsko a  Podyjí). Téma podpory udržitelné turistiky se promítlo i  do projektu metodické podpory tvorby návštěvnických středisek ve velkoplošných zvláště chráněných územích ČR. Velmi úspěšní jsme i co do počtu úspěšných dotačních žádostí zpracovaných našim týmem pro obce, neziskové organizace, mikroregiony apod. Pokračujeme rovněž v rozvíjení služeb souvisejících s tvorbou a obnovou veřejných prostranství. Kromě konkrétních lokalit, na plánování jejichž obnovy se podílíme (loni například „Římské náměstí a vnitrobloky v Brně), se stále více soustředíme na koncepční přístup (Strategie Prahy 10 pro veřejná prostranství). Právě zde vidíme možnost propojovat naše dílčí profesní zkušenosti do komplexních služeb, které spojuje jednotící vize měst živých, bezpečných, příjemných pro pěší i cyklisty, měst, kterým nevládnou automobily, měst pro maminky, děti i seniory, měst architektonicky zajímavých a funkčních, měst která se také umí pochlubit svou historií i přírodním zázemím. A tak nezbývá než si přát, abychom tyto vize i v roce 2011 plánovali a tvořili v partnerství s Vámi.


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

2. Naše organizace

3. Naši lidé

Identifikace

Správní rada

Mgr. Eva Kvapilová, předsedkyně správní rady Mgr. et Ing. Jana Tesařová Ing. Pavel Strašák

Dozorčí rada

RNDr. Miroslav Kundrata Ing. Jiří Hrbáček Ing. Jaroslav Kratochvíl

Projektový tým

Ing. Juraj Flamik Bc. Jitka Havlíčková, DiS. Ing.arch. Magdalena Hledíková Ing. Luboš Kala Ing. Petr Kazda Mgr. Martin Nawrath (zvolen ředitelem 1. 7. 2010) Bc. Marta Popelářová, DiS. Bc. Tomáš Protivínský (do 31. 5. 2010) Bc. František Eliáš (od 12. 7. 2010) Mgr. Tomáš Růžička Ing. arch. Robert Sedlák Mgr. Lumír Mlčák Mgr. et Mgr. Dita Tesařová Mgr. Zuzana Eliška Veselá Ing. Mgr. Michal Veselý

Název

Partnerství, o.p.s.

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

26268817

Sídlo

Údolní 567/33, 602 00 Brno

Statutární zástupce

Mgr. Eva Kvapilová, předsedkyně správní rady

Den založení

10. 12. 2001

Zakladatel

Nadace Partnerství (IČ: 45773521, Údolní 33, 602 00 Brno)

Poslání

Poskytování a zprostředkování informací a  služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru, státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů

Telefon

+420 515 903 111

E-mail

partnerstvi.ops@nap.cz

Informační portál

www.partnerstvi-ops.cz

Partnerství, o.p.s. byla 10. 12. 2001 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 187. Zakladatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši 400 000,- Kč jako vklad do vlastního jmění. V  roce 2010 a  do okamžiku sestavení účetní závěrky nebyly provedeny žádné změny u vlastního jmění.

Členové správní a dozorčí rady v roce 2010 neobdrželi žádné odměny ani funkční požitky. Účetní jednotka neposkytla členům žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky. Člen dozorčí rady Partnerství, o.p.s. RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen správní rady Ing. Jan Kratochvíl je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. strana:

5


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

4. Naše služby Společnost poskytuje zejména tyto služby: ǟǟ poradenství a konzultace ǟǟ organizační a finanční řízení projektů ǟǟ zpracování odborných studií, posudků a projektových dokumentací ǟǟ pořádání a organizování odborných ekologických a kulturních akcí ǟǟ pořádaní kurzů včetně lektorské činnosti, školící a osvětová činnost ǟǟ sběr, zpracování, zveřejňování a publikování informací, vydavatelská činnost ǟǟ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy ǟǟ aplikovaný výzkum v kontextu trvale udržitelného rozvoje ǟǟ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Za obecně prospěšné služby jsou považovány, pokud jsou poskytovány pro: a) rozvoj kapacity a spolupráce v neziskovém sektoru b) regionální rozvoj, rozvoj obcí, měst a komunit c) vytváření partnerství státních, občanských a podnikatelských subjektů d) ochrana životního prostředí, krajiny a kulturního dědictví e) podpora podnikání v souladu s udržitelným využíváním místních zdrojů f) rozvoj lidských zdrojů V ostatních případech budou poskytované služby považovány za doplňkovou činnost. Společnost dále vyvíjí tuto doplňkovou činnost: ǟǟ zprostředkování obchodu a služeb, ǟǟ velkoobchod a maloobchod, ǟǟ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, ǟǟ poskytování software, zpracování dat, ǟǟ provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.

strana:

6


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

5. Naše projekty a zakázky

škola může k udržitelnosti obce přispět. Učí se zapojovat žáky i veřejnost a motivovat je k  aktivnímu pří­stupu k  řešení společných problémů. Všichni zapojení učitelé mají také přístup do e-learningu, kde mohou rozšiřovat a procvičovat znalosti a dovednosti získané na vzdělávacím kurzu. E-learning je provádí celým procesem komunitního plánování a  seznamuje je s  využitím různých metod a  technik plánování a  práce se žáky. Nejlépe naplánované projekty mohou získat i finanční podporu.

Škola pro udržitelný rozvoj – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů Zdroj: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 13 505 816,50 Kč ( z toho 2 186 404,04 Kč v roce 2010) 01/2010 – 08/2012 Marta Popelářová

Program rozvíjí i další aktivity. V současnosti je téměř hotova práce na metodice výchovy k udržitelnému rozvoji, která bude poskytnuta všem zapojeným školám pro využití ve výuce. V následujícím roce bude tato metodika doplněna pracovními listy určenými žákům pro jejich samostatnou práci.

Již šestý rok pomáhá program Škola pro udržitelný život naučit děti i dospělé zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. V letošním roce se navíc tento program díky grantu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozšířil do všech krajů České republiky s  výjimkou Hlavního města Prahy. Jeho cílem je podpořit spolupráci mezi školami, obce­mi a zástupci veřejnosti na projektech, které povedou ke konkrétní změně životního prostředí v místě. Nejdůležitějšími osobami jsou však především žáci škol, kteří projekt ve spolupráci s dospělými naplánují i uskuteční.

Partnerství, o.p.s. je v projektu žadatelem, partnery jsou Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory „SEVER“ a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Jedním ze způsobů, kterými program školy podporuje, je pořádání akreditovaných vzděláva­cích kurzů pro učitele. Na těchto kurzech se účastníci dozvídají o tom, jak na škole plánovat udržitelný rozvoj obce a jak na základě tohoto plánování najít projekty, kterými

strana:

7


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Festival otevřených sklepů Zdroj: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

V roce 2010 se uskutečnil již jeho druhý ročník a během jarního festivalu na Znojemsku a podzimního, Svatomartinského, na Kyjovském Slovácku mělo celkem více jak 2000 návštěvníků možnost navštívit 11 obcí a poznat více jak šedesát vinařů. Festivaly oslovují zejména vinařsky kultivovanou veřejnost převážně z velkých měst České republiky a přináší tak vinařům na Moravě kontakty se zajímavou a  perspektivní klientelou, o  kterou mají enormní zájem. Sami vinaři vnímají festival jako vynikající příležitost k prezentaci a účast na něm je pro ně otázkou prestiže.

Vinařský fond, Partnerství, o.p.s. 1 690 504,06 Kč jarní 17.–18. dubna 2010 Znojemsko podzimní 13.–14. listopadu 2010 Kyjovské Slovácko Juraj Flamik

Vinařství na jižní Moravě a vše, co k němu patří, je jednou z neodmyslitelných součástí našeho kulturního dědictví. V posledních letech se daří i díky podpoře a marketingovým aktivitám Vinařského fondu organizovat vinařské akce, rozvíjet vinařskou turistiku a podporovat vinaře při úpravách a obnově sklepů. Nadace Partnerství své aktivity na vinařské Moravě začala rozvíjet již před více jak deseti lety vyznačením sítě Moravských vinařských stezek. Tyto snahy pak vyvrcholily projektem Festivalu otevřených sklepů, který pod svá křídla vzala obecně prospěšná společnost Partnerství.

strana:

„Náš sklep jsme otevírali teprve nedávno. Festival otevřených sklepů pro nás byl vítanou pomocí nejenom tím, že si u nás mnoho lidí vína nakoupilo, ale že se o nás vůbec dozvěděli. Jsme velmi rádi, že se u nás festival konal a doufám, že se tu brzo uskuteční zas.“ Přemysl Popp, vinař ze Šatova

8


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Giro di vino

Metodická podpora návštěvnických středisek ve velkoplošných zvláště chráněných územích ČR Zdroj: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Zadavatel: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Ministerstvo životního prostředí ČR 1 786 128 Kč (z toho 704 554,58 Kč v roce 2010) 06/2010 – 04/2011 Tomáš Růžička

Cílem realizované zakázky bylo metodicky podpořit vznik návštěvnických středisek v CHKO – Domů přírody. Záměr vytvoření sítě návštěvnických center vychází ze zadání oblastí podpory Operačního programu Životní prostředí a  dlouhodobých aktivit a  příprav Agentury ochrany přírody a krajiny. Domy přírody by měly být vstupní branou do chráněných území pro návštěvníky a svou činností by měly ukotvit regionální spolupráci různých subjektů v chráněných územích. V rámci projektu jsme vypracovali analýzu možností financování provozu Domů přírody a provedli základní výzkum cílových skupin návštěvníků v pěti CHKO. Byla vypracována komunikační strategie k netradičním architektonickým řešením návštěvnických center.

Partnerství, o.p.s. pořádá každoročně na vinařských stezkách jedno i vícedenní cykloturistické akce pro komerční klienty. Giro di vino je putováním vinorodou Moravou za poznáním kraje, jehož historie je psaná vínem. Každý okruh z  více než tisíce kilometrů značených stezek nabízí atraktivní cyklistiku, prvotřídní vinařské zážitky a  seznámení s družnými a pohostinnými lidmi. V  loňském roce se konaly tři třídenní a  dvě jednodenní akce pro celkem 123 klientů. Akce provedly klienty znojemskou a  mikulovskou vinařskou oblastí a  oblastí severního Rakouska. Giro di vino je nejen cestou za vínem, ale především příležitostí poznat vinařství jako jedinečný kulturní fenomén ze sedla kola.

V několika CHKO jsme organizovali a facilitovali semináře pro definování zaměření obsahu Domů přírody nebo definování hlavních myšlenek propagace daných území. Hlavní důraz během realizace projektu byl kladen na seznámení pracovníků správ CHKO a potenciálních provozovatelů Domů přírody se základy interpretace přírodního dědictví. Na související témata, tvorbu expozic a provoz návštěvnických center jsme připravili tři semináře se zahraničními lektory z USA, Velké Británie a Německa. V rámci projektu vzniká metodika o zásadách a metodách interpretace. Ač byl projekt zadán a financován MŽP ČR, vzhledem k změnám ve vedení ministerstva nebylo téměř po celou dobu jeho trvání jasno o další strategii a záměru ministerstva s Domy přírody. Tato nejasná situace a odsouvání rozhodnutí měla za následek výrazné rozčarování pracovníků správ CHKO a AOPK, kteří se na přípravě Domů přírody několik let intenzivně podíleli. Naše asistence byla přesto hodnocena velmi pozitivně a ze strany správ CHKO byl definován zájem o další vzdělávání v tématu interpretace přírodního dědictví.

strana:

Česká spořitelna, Bibby Financial Services 346 741,30 Kč jaro a podzim 2010 Jan Grombíř

9


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Konference GIS v lesnictví a zemědělství Zdroj:

GEODIS BRNO, spol. s r.o. + sponzoři: Intergraph a.s., Sitewell s.r.o., Projekce krajinná, zahradní GIS s.r.o.

Rozpočet:

91 998,12 Kč

Realizace:

11/2010

Koordinátor:

Zbyšek Podhrázský

Studijní cesta kosovských odborníků za venkovskou turistikou Objednavatel:

USAID WLAL exkurze pro Kosovo

Rozpočet:

370 806,96 Kč

Realizace:

03/2010

Koordinátor:

Daniel Mourek, Jakub Smolík

Studijní cesta pro experty pohybující se v oblasti venkovské turistiky z Kosova byla původně plánovaná na Jižní Moravu a do Dolního Rakouska, nakonec zůstala jen část rakouská. Přesto jsme v rámci návštěvy Dolního Rakouska a Burgenlandu prezentovali i náš program Greenways, značení a propagaci tras, systém certifikace Cyklisté vítáni a další projekty realizované Nadací Partnerství v ČR či ve spolupráci právě s rakouskými kolegy. V listopadu 2010 realizovala Partnerství o.p.s. společně se společností GEODIS BRNO a Mendelovou univerzitou odbornou konferenci „Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství“. Konference se konala v prostorách nově zrekonstruovaného zámku ve Křtinách u Brna a zúčastnilo se jí více jak 90 zástupců odborných firem a  univerzit z  České republiky. Cílem konference bylo setkání obchodních partnerů, výměna praktických informací, nápadů a používaných postupů z různých profesních skupin z oblasti lesnictví a zemědělství.

Na 15 kosovských odborníků tak mezi jiným navštívilo přeshraniční národní park Neusiedler See/Fertö, seznámili se s fungováním podpory venkovské turistiky na zemské úrovni (Niederösterreich Werbung), s vekovskými destinačními agenturami Most- a Weinviertel, navštívili malovinaře a seznámili se s certifikací Dovolená na statku. Tento region byl mimo jiné vybrán pro odbornou exkurzi z důvodu existence tradiční venkovské turistiky, bohaté kultury, místní gastronomie i rurálnímu charakteru území.

Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa a ředitel ochrany přírody DG ENVI Evropské komise a exministr životního prostředí ČR Ladislav Miko. V rámci jednotlivých panelů vystoupili jak zástupci státních organizací, tak i lidé z firemního sektoru a  akademické sféry. Díky tomu bylo možné na konferenci získat přehled o současném dění v oblasti GIS a nabídce dostupných služeb a podkladů. Využití Geografických informačních systémů v zemědělství a lesnictví významně zvyšuje ekonomickou efektivitu lesníků a  zemědělců. Zejména systém Přesného zemědělství je velmi rychle se rozvíjející technologie. Pomocí něj lze dosáhnout ekonomických úspor nejen při využití GPS navigací a telematiky, ale i při využívání některých datových vrstev, jako je ortofotomopa, spektrozonální snímkování, digitální model terénu a další. Více informací o konferenci, včetně anotací a pozvánky na další ročníky je možno nalézt na internetových stránkách www.gislze.cz. strana:

10


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Destinace Labská stezka

Monitoring návštěvnosti Národního parku České Švýcarsko

Zdroj: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Zdroj: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Ministerstvo pro místní rozvoj 123 742,65 Kč 01 – 12/2010 Ondřej Fábera

Cílem projektu Destinace Labská stezka bylo zapojení klíčových partnerů do budování a rozvoje služeb na Labské stezce, zefektivnění její propagace na území ČR a rovněž na německé straně. V rámci projektu byly vydány turistické pasy Labské stezky, byla realizována česko-německá cyklojízda Tour de Labe 2010 mezi Děčínem a Magdeburkem, proběhlo několik setkání koordinátorů Labské stezky z ČR a Německa a vyšel nový, podrobný cykloprůvodce Praha–Drážďany. Na konci roku uspořádala Partnerství o.p.s. ve spolupráci s Královehradeckým krajem mezinárodní konferenci o Labské stezce, na které bylo přítomno 70 účastníků. Zájem o Labskou stezku potvrdilo sčítání cyklistů. V rámci projektu byly dále přeloženy německé internetové stránky o Labské stezce do češtiny (www.labska-stezka.cz). Došlo také k posílení certifikace Cyklisté vítáni zaměřené na nabídku kvalitních služeb pro cyklisty a navržení nových tematických okruhů podél Labské stezky, např. s tématem vinařství.

strana:

Správa NP České Švýcarsko 1 860 000,- Kč (z toho 806 871,29 Kč v roce 2010) 07/2008 – 12/2010 Luboš Kala

Již třetím a současně posledním rokem pokračovala spolupráce Partnerství, o.p.s. se správou NP České Švýcarsko při monitoringu návštěvnosti. Na území parku bylo instalováno celkem 15 sčítačů, a  to na nejfrekventovanějších turistických stezkách, hraničních přechodech a v prvních zónách národního parku. Úkolem Partnerství, o.p.s. bylo kontinuální získávání dat o návštěvnosti parku, jejich zpracování v měsíční periodě a předávání dat Správě NP České Švýcarsko pro plánování opatření k ochraně přírody. S uvedenými činnostmi souvisela také průběžná údržba automatických sčítačů. Vzhledem ke spolehlivosti systému byl v závěru roku 2010 dohodnut převod sčítačů do vlastnictví Správy NP České Švýcarsko a bylo domluveno zpracování závěrečné zprávy z monitoringu návštěvnosti za celé období spolupráce, tj. 07/2008 – 12/2010.

11


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Mapování cyklotras Jihomoravského kraje

Svatojakubská cesta na jižní Moravě

Zdroj: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Zdroj: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 350 000,- Kč (z toho 264 000,- Kč v roce 2010) 12/2009 – 12/2011 Luboš Kala

V rámci aktualizace informací na cykloturistickém webovém portálu Jihomoravského kraje provedla Partnerství, o.p.s. zmapování cyklistické infrastruktury na území Jihomoravského kraje v terénu, tj. asi 5 500 km. Hlavní část mapování, při němž byl zaznamenáván především průběh cyklotras, typ značení, kvalita povrchů, náročnost atd., proběhla v  jarních a  letních měsících roku 2010, přičemž v závěru roku bylo provedeno domapování nově vyznačených tras. Součástí prací byla také aktualizace informací o službách pro cyklisty, tj. dopravě, servisech, půjčovnách, úschovnách, ubytování, stravování a zdravotnických zařízeních. Do poloviny roku 2011 proběhne další aktualizace sítě cyklistických tras a stezek dle faktického stavu v terénu a sledovány budou i změny v oblasti služeb pro cyklisty.

strana:

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. 200 400,- Kč (z toho 111 500,- Kč v roce 2010) 05/2010 – 03/2011 Ing. Juraj Flamik

Projekt Svatojakubské cesty na jižní Moravě, navazující na celosvětovou síť těchto poutních tras, vznikl ve spolupráci Centrály cestovního ruchu Jižní Morava a rakouské organizace Weinviertel Tourismus, jako malý projekt s podporou EU Fondu malých projektů pro Česko-rakouskou spolupráci. OPS Partnerství nabídla služby ve veřejné soutěži a díky zkušenostem členů týmu Greenways jsme zakázku získali. Svatojakubská cesta navazuje na cestu v Dolním Rakousku a od Pálavy po Brno je vůbec první značenou turistickou trasou pro pěší. Pásové značení bylo provedeno ve spolupráci s KČT. Koncept Svatojakubských tras byl projednán i se sousedními kraji a v budoucnu by trasy měly pokračovat do Čech, Německa, Polska a Slovenska. Na trase jsou osazeny i originální prvky mobiliáře zdobené mušlí hřebenatkou – logem cesty. O projektu informuje nově vytvoření stránka www.jakubskacesta.cz. Šťastnou cestu na pouti z Brna do Santiaga de Compostela!

12


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Zapojení veřejnosti do rekonstrukce „Římského náměstí“ Objednatel: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Revitalizace brněnských vnitrobloků – zapojení veřejnosti do projektu

Město Brno 188 000 Kč 03–11/2010 Magdalena Hledíková

Objednatel: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

V rámci záměru rekonstrukce Římského náměstí v Brně byla v roce 2010 vyhlášena městem Brnem architektonická soutěž. Úkolem Partnerství o.p.s. bylo připravit jeden z podkladů pro tuto soutěž. Ten shrnoval názory vlastníků přilehlých nemovitostí, výsledky dotazníkového šetření, veřejné diskuse a odborných analýz – zejména pozorování aktivit návštěvníků náměstí, trasování pěších tras, analýzu mobiliáře, osvětlení apod. Ve druhé fázi, po vyhlášení výsledků architektonické soutěže, Partnerství o.p.s. zajišťovala opět krátké anketní zhodnocení vítězných návrhů, veřejnou diskusi se zpracovateli vítězného návrhu a jako doplněk i přednášku k historii místa.

strana:

Město Brno 104 000 Kč 05–12/2010 Martin Nawrath

Vnitrobloky v centrální části Brna patří k velmi cenným a současně zanedbaným územím. V poslední době je velmi omezena jejich rekreační funkce. Magistrát města Brna se proto rozhodl zmapovat nejvýznamnější vnitrobloky a formou dvou pilotních projektů prověřit možnosti komunikace s veřejností při záměru jejich revitalizace. Partnerství, o.p.s. v těchto projektech formou rozhovorů s uživateli místa, formou plánovacího setkání a analýz obou míst zajistila podklad pro zpracování ideových studií těchto vnitrobloků. V roce 2011 budou pro oba bloky zpracovány studie, které budou znovu prodiskutovány s  obyvateli a Partnerství o.p.s. současně vytvoří zobecnění zkušeností z obou projektů formou názorné metodiky.

13


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Zpracování projektů: Zavádění Místní agendy 21 v Mikroregionu Kahan dso a Město Ústí nad Orlicí – město pro lidi, město pohody Zadavatel: Žádaná částka: Zdroj: Koordinátor:

Zpracování projektu: Ekocentrum Trkmanka (s environmentální vzdělávací zahradou) Zadavatel: Žádaná částka: Zdroj: Realizace: Koordinátor:

Mikroregion Kahan dso Město Ústí nad Orlicí 1 808 949,- Kč Revolvingový fond MŽP Jitka Havlíčková, Dita Tesařová

V průběhu června 2010 zpracoval projektový tým dva projekty do Revolvingového fondu MŽP. Žadateli obou projektů byly municipality, které hodlají v rámci aplikace konceptu Místní agendy 21 zapojit veřejnost do rozhodovacích procesů. Mikroregion Kahan v rámci projektu zrealizuje kulaté stoly a facilitované diskuse za účasti veřejnosti, neziskového i podnikatelského sektoru. Hlavním cílem je především zapojit veřejnost do plánování rozvoje mikroregionu a jeho činností a vytvořit ovzduší efektivní spolupráce sektorů a občanské společnosti.

Město Velké Pavlovice 37 357 149 Kč Operační program Životní prostředí 07/2010 – 09/2012 Dita Tesařová, Jitka Havlíčková

Předmětem předkládaného projektu je vytvořit kvalitní zázemí pro environmentální vzdělávání, výchovu, osvětu a poradenství pro široké spektrum cílových skupin včetně dospělých – Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací zahradou - ve Velkých Pavlovicích; v části Jihomoravského kraje, která je z hlediska zajištění dostatečné nabídky environmentálních vzdělávacích a poradenských činností pro žáky a studenty, zemědělce, veřejnou správu a podnikatele i širokou veřejnost dosud nepokryta a zařízení toho typu zde (ve spádových regionech Modré hory, Hustopečsko až po Břeclav a  Mikulov) velmi chybí.

Město Ústí nad Orlicí hodlá realizovat konkrétnější projekt, kterým je obnova veřejných prostranství a zklidňování dopravy ve městě. Veřejnost i sektory se aktivně zapojí do pracovních skupin, které ve spolupráci s městem i externími odborníky připraví koncepci veřejných prostranství. Předmětem zakázky bylo zpracovat pro žadatele: ǟǟ strukturovaný popis projektu a jeho bodové hodnocení ǟǟ rozpočet projektu + komentář k rozpočtu ǟǟ způsob plnění Kritérií MA21 v době realizace projektu ǟǟ administrace příloh žádosti Revolvingový fond MŽP se obsahově i formálně vymyká strukturálním fondům EU (příprava žádosti je náročnější), považujeme proto za úspěch skutečnost, že oba projekty byly v plné výši schváleny k finanční podpoře. Zároveň je velmi pozitivní fakt, že oba projekty přispívají k rozšiřování principů Místní agendy 21, což je jeden z cílů Partnerství, o.p.s.

strana:

Předmětem zakázky bylo zpracovat pro žadatele: ǟǟ finanční a ekonomické hodnocení projektu (v rozsahu stanoveném přílohou k Příručce pro žadatele a příjemce OP ŽP), ǟǟ výpočet provozní ztráty a podklad pro křížové financování, ǟǟ následný plán činnosti, ǟǟ analýzu poptávky cílových skupin, ǟǟ podrobný rozpočet projektu, ǟǟ administraci povinných příloh, ǟǟ vyplnění žádosti v internetové aplikaci Benefill. 14


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Zpracování projektu: Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Zadavatel: Žádaná částka: Zdroj: Realizace: Koordinátor:

Předmětem zakázky bylo zpracovat pro žadatele: ǟǟ finanční a ekonomické hodnocení projektu (v rozsahu stanoveném přílohou k Příručce pro žadatele a příjemce OP ŽP), ǟǟ výpočet provozní ztráty a podklad pro křížové financování, ǟǟ následný plán činnosti, ǟǟ analýzu poptávky cílových skupin, ǟǟ podrobný rozpočet projektu, ǟǟ administraci povinných příloh, ǟǟ vyplnění žádosti v internetové aplikaci Benefill.

Nadace Partnerství 92 145 629 Kč Operační program Životní prostředí 07/2010 – 09/2012 Dita Tesařová, Jitka Havlíčková

Cílem projektu je vybudovat infrastrukturu Poradenského centra (administrativní budova v pasivním energetickém standardu) a Otevřené vzdělávací zahrady a tím zajistit komplexnost, snadnou dostupnost, vzájemné propojení a synergii činností nevládních neziskových organizací (NNO) v oblasti environmentálního poradenství a osvěty celostátního i mezinárodního charakteru. Současně projekt rozšíří nabídku environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve městě Brně jak pro školy, tak pro širokou veřejnost.

strana:

15


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

6. Naše finanční výsledky

Počáteční a konečný stav rezervního fondu

Přehled příjmů dle zdrojů

Výsledek hospodaření účetního období 2009 byl po schválení účetní závěrky správní radou dne 9. 6. 2010 převeden do rezervního fondu. Konečný stav na účtu rezervního fondu k 31. 12. 2010 je 1 044 786,16 Kč.

Dotace Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Středisko ekol. výchovy - Sever (NROS ) Ministerstvo pro místní rozvoj Svazek obcí Euroregionu Labe Dotace celkem

Účel dotace projekt Škola pro udržitelný život projekt Škola pro udržitelný život Koordinace budování Labské stezky FMP Labská

Částka (v Kč) 2 163 586,91 405 265,50 717 000,00 115 221,65 3 401 074,06

Přehled majetku K 31. 12. 2010 vlastnila Partnerství, o.p.s. hmotný majetek v  pořizovací ceně ve výši 231 836,90 Kč, který tvořilo: ǟǟ Dataprojektor HITACHI (Pořizovací cena 79 410,- Kč) ǟǟ Multifunkční kopírka bizHub (pořizovací cena 106 320,- Kč) ǟǟ Elektronický sčítač pro Labskou stezku (pořizovací cena 46 106,90 Kč)

Dary Dárce USAID NGA Populli Amerikan FGM Amor Pospíšil Michal Dary celkem

Účel daru dar na exkurzi na MVS odborníků z Kosova ISEMOA - plány mobility dar na konferenci GIS - LZE

Částka (v Kč) 370 806,96 56 105,37 3 000,00 429 912,33

Přehled závazků Partnerství, o.p.s. měla k 31. 12. 2010 závazky po splatnosti více než 14 dní v zanedbatelné výši. Závazky z obchodních vztahů celkem činily 562 011,72 Kč. Ostatní závazky vč. DPH a závazků vůči zaměstnancům a institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojišťovnám činily 577 595,54,- Kč.

Přehled příjmů Druh tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží úroky kurzové zisky krytí odpisů z fondů projektů jiné ostatní výnosy tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku tržby z prodeje materiálu přijaté dary dotace Příjmy celkem

Částka (v Kč) 5 200 168,53 23 950,26 4 460,16 10 842,29 27 561,00 20 049,66 265 500,00 14 029,97 429 912,33 3 401 074,06 9 397 548,26

strana:

Rozbor hospodaření Partnerství, o.p.s. v roce 2010 V roce 2010 byl celkový obrat společnosti 9,397 mil. Kč. V rozpočtu na rok 2010 bylo plánováno 10,258 mil. Kč. Hospodářský výsledek v roce 2010 dosáhl 85 tis. Kč. Dle zákona o  obecně prospěšných společnostech bude celý HV převeden do rezervního fondu. Počet projektů nebo zakázek mírně vzrostl, oproti plánovanému rozpočtu se podařilo získat nové zakázky především v  programu Veřejná prostranství a Greenways.

16


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Rozvaha podle PĜílohy þ. 1

þíslo

Rozvaha v plném rozsahu

vyhlášky þ. 504/2002 Sb.

AKTIVA

k 31.12.2010

( v celých tisících Kþ )

1 x pĜíslušnému fin. orgánu

þíslo

AKTIVA a A.

Dlouhodobý nehmotný

úþetního období

úþetního období

b

1

2

Souþet I.až IV.

1

(012)

2

2. Software

(013)

3

3. Ocenitelná práva

(014)

4

majetek

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

celkem

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

6. Nedokonþený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

Souþet I.1. až I.7. II.

9

1. Pozemky

(031)

10

2. UmČlecká díla, pĜedmČty a sbírky

(032)

11

hmotný

3. Stavby

(021)

12

majetek

4. Samostatné movité vČci a soubory movitých vČcí

(022)

13

celkem

5. PČstitelské celky trvalých porostĤ

(025)

14

6. Základní stádo a tažná zvíĜata

(026)

15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

9. Nedokonþený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

Dlouhodobý

Souþet II.1. až II.10 III.

20

1. Podíly v ovládaných a Ĝízených osobách

(061)

21

2. Podíly v úþetních jednotkách pod podstatným vlivem

(062)

22

finanþní

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

majetek

4. PĤjþky organizaþním složkám

(066)

24

celkem

5. Ostatní dlouhodobé pĤjþky

(067)

25

6. Ostatní dlouhodobý finanþní majetek

(069)

26

(043)

27

Dlouhodobý

7. PoĜizovaný dlouhodobý finanþní majetek

Souþet III.1. až III.7 IV. Oprávky k

(072)

29

2. Oprávky k softwaru

(073)

30

(074)

31

majetku

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

celkem

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

6. Oprávky ke stavbám

(081)

34

7. Oprávky k samostatným movitým vČcem a souborĤm mo itých Čcí 8. Oprávky k pČstitelským celkĤm trvalých porostĤ

(082)

35

(085)

36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíĜatĤm

(086)

37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

Souþet IV.1. až IV.

221 24

232

24

24

656

Zásoby

2. Materiál na cestČ

(119)

43

celkem

3. Nedokonþená výroba

(121)

44

4. Polotovary vlastní výroby

(122)

45

5. Výrobky

(123)

46

6. ZvíĜata

(124)

47

7. Zboží na skladČ a v prodejnách

(132)

48

8. Zboží na cestČ

(139)

49

(314)

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

Souþet I.1. až I.9. II. Pohledávky

256 III. Krátkodobý

40

56

197

17

(335)

57

1

1

(336)

58

8. DaĖ z pĜíjmĤ

(341)

59

9. Ostatní pĜímé danČ

(342)

60

10. DaĖ z pĜidané hodnoty

(343)

61

11. Ostatní danČ a poplatky

(345)

62

3

12. Nároky na dotace a ost. zúþtování se státním rozpoþtem

(346)

63

7 542

13. Nároky na dotace a ost. zúþt. s rozp. orgánĤ územ. sam.

(348)

64

14. Pohledávky za úþastníky sdružení

(358)

65

15. Pohledávky z pevných termínových operací

(373)

66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisĤ

(375)

67

17. Jiné pohledávky

(378)

68

18. Dohadné úþty aktivní

(388)

69

19. Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

2. SmČnky k inkasu

(312)

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

4. Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

5. Ostatní pohledávky

(315)

6. Pohledávky za zamČstnanci 7. Pohledávky za inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištČní

-24

71

1 217

8 593

72

5

35

2. Ceniny

(213)

73

2 330

3 090

2 335

3 093

3. Úþty v bankách

(221)

74

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

celkem

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

6. Ostatní cenné papíry

(256)

77

7. PoĜizovaný krátkodobý finanþní majetek

(259)

78

8. Peníze na cestČ

(261)

79

-459

a

-24

strana:

17

-32

80

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

Ĝádku

úþetního období

úþetního období

b

1

2

1. Náklady pĜíštích období

(381)

81

Jiná aktiva

2. PĜíjmy pĜíštích období

(385)

82

celkem

3. Kurzové rozdíly aktivní

(386)

83

Aktiva celkem

-158

38

(211)

finanþní

IV.

7

1. Pokladna

Souþet III.1. až III.8

-110

71 985

52

þíslo

-411

71

1 019

(311)

majetek

-24

11 781

51

1. OdbČratelé

Souþet II.1. až II.19

-24

2 3 580

41 42

24

632

úþetního období

1

(112)

122 24

úþetního období

b

1. Materiál na skladČ

celkem

24

Souþet B.I. až B.IV.

Ĝádku

I.

28

1. Oprávky k nehmotným výsledkĤm výzkumu a vývoje

dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelným právĤm

Krátkodobý majetek celkem

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

Ĝádku

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Dlouhodobý majetek celkem I.

B.

Partnerství, o.p.s. Údolní 33 Brno 2 602 00

IýO 26 26 88 17

Úþetní jednotka doruþí:

a

Název, sídlo a právní forma úþetní jednotky

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

28

24

Souþet IV.1. až IV.

84

28

24

Souþet A. až B.

85

3 801

11 903


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

þíslo Ĝádku b

PASIVA a A.

Vlastní zdroje celkem Souþet A.I. až A.II. 1. Vlastní jmČní (901) (911) 2. Fondy 3. OceĖovací rozdíly z pĜecenČní majetku a závazkĤ (921) Souþet I.1. až I.3. II. 1. Úþet výsledku hospodaĜení (963) Výsledek (931) 2. Výsledek hospodaĜení ve schvalovacím Ĝízení hospodaĜení 3. NerozdČlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) Souþet II.1 až II.3. I. JmČní celkem

B. Cizí zdroje celkem I.Rezervy 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem

III. Krátkodobé závazky celkem

Souþet B.I. až B.IV.

(941) Hodnota I.1. 1. Dlouhodobé bankovní úvČry (951) 2. Vydané dluhopisy (953) 3. Závazky z pronájmu (954) 4. PĜijaté dlouhodobé zálohy (955) 5. Dlouhodobé smČnky k úhradČ (958) 6. Dohadné úþty pasivní (389) 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) Souþet II.1. až II.7 1. Dodavatelé (321) 2. SmČnky k úhradČ (322) 3. PĜijaté zálohy (324) 4. Ostatní závazky (325) (331) 5. ZamČstnanci 6. Ostatní závazky vĤþi zamČstnancĤm (333) 7. Závazky k institucím soc. zabezpeþení a zdrav. pojištČní (336) 8. DaĖ z pĜíjmĤ (341) (342) 9. Ostatní pĜímé danČ 10. DaĖ z pĜidané hodnoty (343) 11. Ostatní danČ a poplatky (345) 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpoþtu (346) (348) 13. Závazky ve vztahu k rozpoþtu orgánĤ územ. sam. celkĤ (367) 14. Závazky z upsaných nespl. cenných papírĤ a vkladĤ 15. Závazky k úþastníkĤm sdružení (368) 16. Závazky z pevných termínových operací (373) (379) 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé bankovní úvČry (231) 19. Eskontní úvČry (232) 20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 21. Vlastní dluhopisy (255) 22. Dohadné úþty pasivní (389) 23. Ostatní krátkodobé finanþní výpomoci (249) Souþet III.1. až. III.23.

þíslo Ĝádku b

a IV. Jiná pasiva

1. Výdaje pĜíštích období 2. Výnosy pĜíštích období 3. Kurzové rozdíly pasivní

(383) (384) (387) Souþet IV. až IV.3.

Pasiva celkem

Odesláno dne:

Razítko:

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

Souþet A. až B.

130 131 132 133 134

Výkaz zisku a ztráty

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni úþetního období úþetního období 3 4 1 445 5 194 400 510 507 4 600

vyhlášky þ. 504/2002 Sb

k 31.12.2010

( v celých tisících Kþ )

5 110 84 x

Úþetní jednotka doruþí:

538 2 356

84 6 709

Oznaþení

II.

7 4 150

92 30 94 11 651

III.

14 344 IV.

V.

108

2 132

1 248

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni úþetního období úþetního období 3 4 33 168 5 446 23 15 224 5 461 3 801 11 903

Podpis odpovČdné Podpis osoby odpovČdné osoby: za sestavení:

VI.

1

VII.

Telefon: VIII.

ýinnosti HospodáĜská

Celkem

5

6

7

2

501

587

1 088

3

460

561

1 021

2. SpotĜeba energie

(502)

4

26

2

28

3. SpotĜeba ostatních neskladovatelných dodávek

(503)

5

15

3

18

4. Prodané zboží

(504)

6

21

21

2 701

5 564

Služby celkem

Souþet I.1. až I.4.

Souþet II.5. až II.8.

7

2 863

1

1

50

13

63

14

14

11

2 813

2 673

5 486

Souþet III.9. až III.13.

12

1 949

391

2 340

(521)

13

1 537

307

1 844

10. Zákonné sociální pojištČní

(524)

14

412

71

483

11. Ostatní sociální pojištČní

(525)

15

12. Zákonné sociální náklady

(527)

16

13

13

13. Ostatní sociální náklady

(528)

17

35

70

2

2

5

27

5. Opravy a udržování

(511)

8

6. Cestovné

(512)

9

7. Náklady na reprezentaci

(513)

10

8. Ostatní služby

(518)

Osobní náklady celkem

DanČ a poplatky celkem

Souþet IV.14. až IV.16

18

14. DaĖ silniþní

(531)

15. DaĖ z nemovitostí

(532)

20

16. Ostatní danČ a poplatky

(538)

21

19

Ostatní náklady celkem

35

Souþet V.17. až V.24.

22

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(541)

23

18. Ostatní pokuty a penále

(542)

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

(543)

25

20. Úroky

(544)

26

21. Kurzové ztráty

(545)

27

22. Dary

(546)

28

23. Manka a škody

(548)

29

24. Jiné ostatní náklady

(549)

30

13

28

41

31

28

223

251

28

113

141

110

110

3 937

9 313

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Souþet VI.25. až VI.30 (551)

32

26. ZĤstatková cena prodaného dl. nehm. a hmot. majetku

(552)

33

27. Prodané cenné papíry a podíly

(553)

34

28. Prodaný materiál

(554)

35

29. Tvorba rezerv

(556)

36

(559)

37

Poskytnuté pĜíspČvky celkem

Souþet VII.31. až VII.3 (581)

39

32. Poskytnuté þlenské pĜíspČvky

(582)

40

Hodnota VIII.33.

41

DaĖ z pĜíjmĤ celkem Náklady celkem

(595) Souþet I. až VIII.

22

38

31. Poskytnuté pĜíspČvky zúþtované mezi organ. složkami

33. Dodateþné odvody danČ z pĜíjmĤ

18

Hlavní

(501)

SpotĜebované nákupy celkem

30. Tvorba opravných položek

Okamžik sestavení:

strana:

ýíslo Ĝádku

1. SpotĜeba materiálu

9. Mzdové náklady

59

41

Název ukazatele Náklady

I.

2

Partnerství, o.p.s. Údolní 33 Brno 2 602 00

26268817

1 x pĜíslušnému finanþnímu orgánu

A.

562

Název a sídlo úþetní jednotky

IýO

907 x 538

1 211

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

podle PĜílohy þ. 2

42 43

5 376


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

B.

44

Výnosy I.

II.

III.

Souþet I.1. až I.3.

45

1. Tržby za vlastní výrobky

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

(601)

46

2. Tržby z prodeje služeb

(602)

47

3. Tržby za prodané zboží

(604)

48

Souþet II.4. až II.7.

49

4. ZmČna stavu zásob nedokonþené výroby

(611)

50

5. ZmČna stavu zásob polotovarĤ

(612)

51

6. ZmČna stavu zásob výrobkĤ

(613)

52

7. ZmČna stavu zvíĜat

(614)

53

Souþet III.8. až III.11.

54

8. Aktivace materiálu a zboží

(621)

55

9. Aktivace vnitroorganizaþních služeb

(622)

56

(623)

57

(624)

58

ZmČna stavu vnitroorganizaþních zásob celkem

Aktivace celkem

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.

V.

Ostatní výnosy celkem

Souþet IV.12. až IV.18.

3 695

5 200

24

24

23

62

7

11

16

20

39

(642)

61

14. Platby za odepsané pohledávky

(643)

62

15. Úroky

(644)

63

4

16. Kurzové zisky

(645)

64

4

17. Zúþtování fondĤ

(648)

65

27

18. Jiné ostatní výnosy

(649)

66

4

Tržby z prodeje majetku, zúþtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

60

27

67

280

280

(652)

68

266

266

(653)

69

14

14

427

3

430

427

3

430

21. Tržby z prodeje materiálu

(654)

70

(655)

71

23. Zúþtování rezerv

(656)

72

24. Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku

(657)

73

(659)

74

PĜijaté pĜíspČvky celkem

4

Souþet V.19. až V.25.

22. Výnosy z krátkodobého finanþního majetku

Souþet VI.26. až VI.28.

75

26. PĜijaté pĜíspČvky zúþtované mezi organizaþními složkami

(681)

76

27. PĜijaté pĜíspČvky (dary)

(682)

77

28. PĜijaté þlenské pĜíspČvky

(684)

78

Hodnota VII.29.

79

3 401

(691)

80

3 401

Souþet I. až VII.

81

5 372

4 025

Výnosy - Náklady

82

-4

88

84

(591) C. - 34.

83 84

-4

88

84

Provozní dotace celkem Výnosy celkem

D.

1 505

13. Ostatní pokuty a penále

29. Provozní dotace

C.

5 224

(641)

25. Zúþtování opravných položek

VII.

3 719

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

20. Tržby z prodeje cenných papírĤ a podílĤ

VI.

59

1 505

Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním 34. DaĖ z pĜíjmĤ Výsledek hospodaĜení po zdanČní

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovČdné osoby:

3 401 3 401 9 397

Podpis osoby odpovČdné za zaúþtování:

Telefon:

strana:

19


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

7. Příloha k účetní závěrce za rok 2010 k rozvahovému dni 31. 12. 2010

5. Složení správní rady k 31. 12. 2010 Mgr. Eva Kvapilová – předsedkyně správní rady Mgr. et Ing. Jana Tesařová – členka správní rady Ing. Pavel Strašák – člen správní rady

1. Název a sídlo účetní jednotky: RNDr. Miroslav Kundrata – člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček – člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kratochvíl – člen dozorčí rady

Partnerství, obecně prospěšná společnost Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 26 26 88 17 DIČ: CZ26 26 88 17

6. Informace o zřizovateli Partnerství, o.p.s. byla založena dne 10. 12. 2001. Jejím zřizovatelem je Nadace Partnerství IČ: 45773521 se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno. Zřizovatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši 400 000,- Kč jako vklad do vlastního jmění.

Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 187. Datum vzniku Partnerství, o.p.s. je 10. 12. 2001.

7. Vklady do vlastního jmění 2. Právní forma účetní jednotky:

V roce 2010 a  do okamžiku sestavení účetní závěrky nebyly provedeny žádné změny u vlastního jmění.

Obecně prospěšná společnost

02. 05. 2002

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: Poskytování a zprostředkování informací a  služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového, podnikatelského sektoru i státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Ke splnění tohoto účelu poskytuje společnost obecně prospěšné služby. Činnost účetní jednotky se dělí na hlavní a vedlejší (doplňkovou nebo hospodářskou) činnost.

Nadace Partnerství vložila na bankovní účet Partnerství o.p.s.

400 000,- Kč vlastní jmění

8. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2010. Rozvahovým dnem dle § 19 odst.1 ZoÚ je 31. 12. 2010.

9. Použité účetní metody a komentář k základním údajům v rozvaze: Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a dle Českých účetních standardů.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky: Společnost poskytuje zejména tyto služby: ǟǟ poradenství a konzultace ǟǟ organizační a finanční řízení projektů ǟǟ zpracování odborných studií, posudků a projektových dokumentací ǟǟ pořádání a organizování odborných ekologických a kulturních akcí ǟǟ pořádaní kurzů včetně lektorské činnosti, školící a osvětová činnost ǟǟ sběr, zpracování, zveřejňování a publikování informací, vydavatelská činnost ǟǟ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy ǟǟ aplikovaný výzkum v kontextu trvale udržitelného rozvoje ǟǟ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ǟǟ Ocenění dlouhodobého majetku – majetek je oceňován v pořizovací ceně ǟǟ Kurzové rozdíly – závazky a pohledávky v cizí měně byly ke dni účetního případu přepočítány aktuálním denním kurzem České národní banky. Pohledávky a závazky v cizích měnách byly k 31. 12. 2010 přepočítány kurzy pro přepočet cizí měny – denní kurz dle ČNB k 31. 12. 2010 a případný rozdíl byl zaúčtován na rozvahové účty kurzových rozdílů 386 a 387. strana:

20


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

Valutové pokladny v roce 2010 byly účtovány, zůstatky v cizích měnách byly k 31. 12. 2010 přepočítány kurzy pro přepočet cizích měn – denní kurz dle ČNB k  31. 12. 2010, případné kurzové rozdíly byly účtovány výsledkově. Použité kurzy ČNB 31. 12. 2010 EUR – 25,060 Kč/ EUR.

Evidujeme pohledávky po splatnosti do 6 měsíců ve výši 833 891,- Kč, dále evidujeme pohledávky po splatnosti nad 6 měsíců do 12 měsíců ve výši 65 152,- Kč, dále evidujeme pohledávky po splatnosti nad 12 měsíců ve výši 86 530,- (faktura 8FV064 Studio 19, o.s.+ odebrané zboží na FOS 2009).

ǟǟ Nehmotný majetek – účetní jednotka v roce 2010 žádný nehmotný majetek nepořídila. Na účtu 013 eviduje účetní jednotka k 31. 12. 2010 majetek v hodnotě 23 550,- Kč.

ǟǟ Přijaté zálohy – k 31. 12. 2010 účetní jednotka eviduje přijaté zálohy ve výši 6 457,- Kč.

Nehmotný majetek v ceně 0–3 tis. se účtuje přímo do spotřeby 501, 518. Neeviduje se. Nehmotný majetek v  ceně 7–60 tis. se eviduje na 018 (013). Nehmotný majetek v  ceně nad 60 tis a jehož doba použitelnosti je vyšší než 1 rok eviduje se na účtech nehmotného majetku. ǟǟ Hmotný majetek – celková hodnota hmotného majetku evidovaného na účtu 028 k 31. 12. 2010 činí 24 550,- Kč. Celková hodnota majetku evidovaném na účtu 022 k 31. 12. 2010 činí 231 836,90 Kč.

ǟǟ Ostatní pohledávky – k 31. 12. 2010 účetní jednotka eviduje ostatní pohledávky ve výši 16 731,- Kč. ǟǟ Dodavatelé – závazky vůči dodavatelům k 31. 12. 2010 jsou v celkové hodnotě 562 011,72 Kč, (oceněno cenou nominální) a k datu sestavení účetní závěrky byly uhrazeny. ǟǟ Závazky vůči institucím sociálního a zdravotního zabezpečení a finančnímu úřadu Závazky, které účetní jednotka k 31. 12. 2010 eviduje, odpovídají zejména odvodům z mezd za prosinec 2010 a daňovému přiznání za k DPH za 4. čtvrtletí 2010

Hmotný majetek v ceně 0–3 tis. se účtuje přímo do spotřeby na účet 501. Neeviduje se. Hmotný majetek v ceně 3–40 tis. se účtuje do spotřeby 501. Od 1. 1. 2009 uplatňujeme měsíční odpisy u režijního majetku dle skutečného opotřebení s tím, že odpisování začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen. Délka odpisování odpovídá daňovým zákonům. Hmotný majetek v ceně nad 40 tis. se eviduje na 022 v samostatné evidenci na kartách majetku.

FÚ – Daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 13 381 ,- Kč, uhrazeno 6. 1. 2011. FÚ – Srážková daň 591,- Kč, uhrazeno 6. 1. 2011. ČSSZ – Sociální pojistné 41 402,- Kč, uhrazeno 6. 1. 2011. ZP – Zdravotní pojistné 8 021,- Kč VZP, 2 747,- Kč VoZP, 3 843,- Kč Metal Aliance, 1 793,- Kč ZPMV, 1 340,- Kč ČPZP, uhrazeno 6. 1. 2011. FÚ – Daň z přidané hodnoty 343 800,- Kč, uhrazeno 25. 1. 2011. FÚ – DPPO přeplatek na zálohách Kč 37 800,- a přeplacené penále 3 326,-. CÚ – vůči celním úřadům nemá Partnerství, o.p.s. žádné závazky.

ǟǟ Finanční majetek Finanční majetek účetní jednotka nemá. ǟǟ Zásoby jsou oceněny cenou pořizovací, vedlejší náklady pořízení nejsou, je používán způsob účtování B.

ǟǟ Vlastní jmění – zřizovatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši 400 000,- Kč jako vklad do vlastního jmění.

ǟǟ Odběratelé – neuhrazené odběratelské faktury k 31. 12. 2010 ve výši 985 573,- Kč byly obeslány žádostí o odsouhlasení pohledávek, u faktur s prodlením upomínkou o zaplacení. Ocenění vlastních pohledávek je cenou nominální. Opravné položky nebyly vytvořeny.

ǟǟ Rezervní fond – tvoří výsledky hospodaření z minulých let. Rezervní fond k 31. 12. 2010 činí 1 044 786,14,- Kč. ǟǟ Vzájemné zúčtování V roce 2010 neproběhlo žádné vzájemné zúčtování.

strana:

21


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

10. Způsob zpracování účetních záznamů

16. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotky:

Všechny účetní záznamy jsou průběžně zapisovány do účetního softwaru Pohoda.

Žádné dluhy Partnerství, o.p.s. nemá a ani nekryje dluhy jiné účetní jednotce.

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů:

17. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze:

Účetní software Pohoda s průběžnými aktualizacemi. Archivace v kancelářských pořadačích a na přenosných médiích (CD). Místo uložení účetních záznamů je Údolní 33, 602 00 Brno.

Nemáme finanční závazky ani jiné neobsažené v rozvaze.

18. Informace o zaměstnancích:

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Správní rada zakladatele – Nadace Partnerství schválila nové znění Zakládací listiny na 66. zasedání ve dnech 26.–28. 11. 2010, Krajský soud zapsal do rejstříku obecně prospěšných společností dne 25. 2. 2011. Správní rada Partnerství, o.p.s. schválila dne 17. 2. 2011 usnesením SR v  bodu č. 04/18 v souladu s novelou zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a v souladu se změněnou zakládací listinou Partnerství, o.p.s. z 26. 1. 2011 změnu statutu.

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010 z toho na rodičovské dovolené z toho členů správní nebo dozorčí rady Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2010 celkem Osobní náklady celkem: mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné sociální náklady (stravenky) Odměny členům správní a dozorčí rady

6 0 0 43 2 339 632,- Kč 1 844 125,- Kč 482 757,- Kč 12 750,- Kč 0,- Kč

19. Odměny a funkční požitky členům orgánů, další majetková plnění : Složení správní rady Partnerství o.p.s. Mgr. Eva Kvapilová – členství a funkce předsedkyně – ukončeno dne 17. 2. 2011 Ing. Zdeněk Hotař – zvolen předsedou dne 17. 2. 2011 (zároveň člen správní rady zakladatele Nadace Partnerství) Mgr. Martin Nawrath jmenován ředitelem Partnerství, o.p.s. dne 1. 7. 2010, Krajský soud zapsal dne 25. 2. 2011.

Členové správní a dozorčí rady v roce 2010 neobdrželi žádné odměny ani funkční požitky. Účetní jednotka neposkytla členům žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.

20. Účasti členů SR a DR a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Člen dozorčí rady Partnerství, o.p.s RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen správní rady Ing. Jan Kratochvíl je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Hospodářské operace mezi těmito organizacemi probíhají v běžných cenách.

13. Účasti v obchodních společnostech: Žádné.

14. Informace o akciích: Účetní jednotka nevlastní žádné akcie, podíly, podílové listy, dluhopisy.

15. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let:

21. Další majetková plnění členům SR a DR

V daném účetním období nevznikly žádné dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let.

strana:

Členům SR a DR, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.

22


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

22. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce  

NÁKLADY

501

Spotřeba materiálu

502

HLAVNÍ ČINNOST

23. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty:

DOPLŇKOVÁ Č.

Způsob oceňování nemá vliv na výpočet zisku.

Z TOHO SPRÁVNÍ

CELKEM

459 348,81 Kč

561 186,16 Kč

1 020 534,97 Kč

0,00 Kč

Spotřeba energie

25 458,20 Kč

2 622,41 Kč

28 080,61 Kč

131,13 Kč

503

Spotřeba ost. neskl. dodávek

14 542,13 Kč

3 858,42 Kč

18 400,55 Kč

17,51 Kč

504

Prodané zboží

0,00 Kč

20 564,42 Kč

20 564,42 Kč

0,00 Kč

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

518 521 524

Zákonné sociální pojištění

527

Zákonné soc. náklady

531

Silniční daň

542 544 545

0,00 Kč

799,97 Kč

799,97 Kč

0,00 Kč

50 544,80 Kč

12 433,01 Kč

62 977,81 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

14 038,48 Kč

14 038,48 Kč

0,00 Kč

Služby

2 813 355,10 Kč

2 672 725,63 Kč

5 486 080,73 Kč

165 530,02 Kč

Mzdové náklady

1 537 243,55 Kč

306 881,45 Kč

1 844 125,00 Kč

328 022,92 Kč

411 945,28 Kč

70 811,72 Kč

482 757,00 Kč

100 058,95 Kč

0,00 Kč

12 750,00 Kč

12 750,00 Kč

0,00 Kč

100,00 Kč

50,00 Kč

150,00 Kč

0,00 Kč

Ostatní pokuty a penále

0,00 Kč

2 217,00 Kč

2 217,00 Kč

0,00 Kč

Úroky

0,00 Kč

25,33 Kč

25,33 Kč

0,00 Kč

Kursové ztráty

22 293,96 Kč

4 924,71 Kč

27 218,67 Kč

2 972,73 Kč

549

Jiné ostatní náklady

12 704,77 Kč

27 732,37 Kč

40 437,14 Kč

3 793,90 Kč

551

Odpisy DHIM

28 262,00 Kč

112 709,52 Kč

140 971,52 Kč

2 925,00 Kč

552

ZC prodaného dl. N a HM

0,00 Kč

110 485,53 Kč

110 485,53 Kč

0,00 Kč

celkem

5 375 798,60 Kč

3 936 816,13 Kč

9 312 614,73 Kč

603 452,16 Kč

VÝNOSY

602

Tržby z prodeje služeb

1 504 927,62 Kč

3 695 240,91 Kč

5 200 168,53 Kč

0,00 Kč

604

Tržby za prodané zboží

0,00 Kč

23 950,26 Kč

23 950,26 Kč

0,00 Kč

644

Úroky

4 460,16 Kč

0,00 Kč

4 460,16 Kč

683,03 Kč

645

Kurzové zisky

3 510,52 Kč

648

Zúčtování fondů – krytí odpisů

649

Jiné ostatní výnosy

652 654 682

Přijaté příspěvky (dary)

691

Provozní dotace

celkem

3 510,56 Kč

7 331,73 Kč

10 842,29 Kč

27 561,00 Kč

0,00 Kč

27 561,00 Kč

0,00 Kč

3 587,66 Kč

16 462,00 Kč

20 049,66 Kč

3 587,66 Kč

Tržby z prodeje dl. hm. maj.

0,00 Kč

265 500,00 Kč

265 500,00 Kč

0,00 Kč

Tržby z prodeje materiálu

0,00 Kč

14 029,97 Kč

14 029,97 Kč

0,00 Kč

426 912,33 Kč

3 000,00 Kč

429 912,33 Kč

0,00 Kč

3 401 074,06 Kč

0,00 Kč

3 401 074,06 Kč

0,00 Kč

5 372 033,39 Kč

4 025 514,87 Kč

9 397 548,26 Kč

7 781,21 Kč

-3 765,21 Kč

88 698,74 Kč

84 933,53 Kč

-595 670,95 Kč

Hospodářský výsledek

strana:

24. Přijaté dotace Partnerství, o.p.s. v roce 2010 přijala dotace v celkové výši 3 401 074,06 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj

Koordinace budování Labské stezky

717 000,00

Středisko ekol. výchovy – Sever (NROS )

projekt Škola pro udržtelný život

405 265,50

Ministerstvo školství, mládeže a TV

projekt Škola pro udržtelný život

2 163 586,91

Svazek obcí Euroregionu Labe

FMP Labská

dotace celkem

115 221,65 3 401 074,06

25. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: nebyly

26. Přehled o přijatých darech: V roce 2010 Partnerství, o.p.s. obdržela dary v celkové výši 429 912,33 Kč na projekty: USAID NGA Populli Amerikan

dar na exkurzi na MVS odborníků z Kosova

FGM Amor

ISEMOA – plány mobility

Pospíšil Michal

dar na konferenci GIS – LZE dary celkem

370 806,96 56 105,37 3 000,00 429 912,33

V roce 2010 Partnerství, o.p.s. neposkytlo žádné dary.

27. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace nepořádala žádné veřejné sbírky.

28. Způsob vypořádání výsledků hospodaření z předcházejícího účetního období, vlastní zdroje, fondy: Výsledek hospodaření účetního období 2009 byl po schválení účetní závěrky správní radou dne 9. 6. 2010 převeden do rezervního fondu. Konečný stav na účtu rezervního fondu k 31. 12. 2010 je 1 044 786,16 Kč. Partnerství, o.p.s. v roce 2010 nevytvářela žádné fondy z vlastních zdrojů. Společnost Partnerství, o.p.s. jako leadpartner v rámci projektu Škola pro udržitelný život obdržela rozhodnutí o přidělení dotace i pro partnery projektu. Tyto prostředky byly proúčtovány jako zdroj zvláštních fondů vytvořených pro tuto příležitost. Tyto prostředky nejsou ani výnosem, ani nákladem, nevstupují tedy do Výkazu zisků 23


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

HV pƎed rozpuštĢním správní režie

a ztrát a nejsou trvalou součástí majetku Partnerství, o.p.s., procházejí tedy pouze přes finanční účty společnosti. Po splnění smluvních podmínek partnerů projektu a v souladu s rozhodnutím MŠMT odešle tyto prostředky Partnerství, o.p.s. na účty partnerů. Účtovány jsou v souladu s ČÚS č. 413 do fondů v rámci vlastních zdrojů, zůstatek fondů (včetně rezervního fondu) k 31. 12. 2010 činí 4,6 mil. Kč.

íslo

Název

010

režie 01/0100/010

0101 Režie

0130 Projektové poradenství

29. Způsob zjištění základu daně z příjmů a použité daňové úlevy minulých let

0200 Prostory

Základ daně z příjmu je sestaven z přiložené tabulky. HV jednotlivých zakázek i programů je uváděn před zdaněním. Základ daně je tvořen daňovým HV z  doplňkové činnosti a daňovým ziskem vykazovaným u jednotlivých činností v hlavní činnosti. Správní režie je přiřazovaná k  zakázkám skupinově podle jednotlivých programů, jak bylo stanoveno v rozpočtu schváleném správní radou.

0300 FOS

0400 GW

0500 MVS

0600 Konference 0700 Doprava 0800 ŠUŽ

24

01 hlavní nedaŸová

02 doplŸková - zdaŸovaná

-221 229,95

-374 441,00

-15 230,00

-15 230,00

0,00

142 725,55

142 725,55

283 456,79

HV programy

HV programy po ēinnostech

01 hlavní nedaŸová

02 doplŸková zdaŸovaná

-39 219,00

-39 219,00

0,00

0,00

125 272,55

125 272,55

0,00

0,00

283 456,79

100 968,79

0,00

100 968,79

234 692,41

100 077,81

134 614,60

-33 867,59

-79 709,19

45 841,60

-918,98

0,00

-918,98

-38 449,98

0,00

-38 449,98

Konference GIS Geodis Metodika CHKO - "Domy pƎírody" a "eské Švýcarsko"

45 987,33

0,00

45 987,33

-19 661,67

0,00

-19 661,67

0710

ISEMOA

-10 108,62

-10 108,62

0,00

-10 108,62

-10 108,62

0,00

0816

ŠUŽ

0830

ŠUŽ - OPVK

0,00

0,00

0,00

-0,95

-0,95

0,00

84 933,53

-378 206,21

463 139,74

84 933,53

-3 765,21

88 698,74

012

FVE HostĢtín

013

Projektové poradenství

014

Projektové poradenství - OPŽP

0220

REURIS Ponávka

0225

Reuris Ponávka II.

0235

Brno - aktualizace OS Lesná

0245

\ímské námĢstí

0255

Vnitrobloky

0260

Praha 10 Radlická

0265

PromĢny - Sušice

0310

FOS jaro 2010 Znojmo

0320

FOS podzim 2010 Kyjovsko

0360

FOS jaro 2011

040

Moravské vinaƎské stezky

0411

USAID WLAL exkurze pro Kosovo

0412

Inzerce v katalogu CV

0416

CCR JM - SvatoJakubská cesta

0417

Dny mobility T-mobile

043

Inzerce kalendáƎ MVS

045

Znaēení MVS - fakturace obcím

046

Hradní víno

0480

Ecocounter - sēítaēe

0485

Sēítaēe - JMK 10/09-10/11

0486

Sēítaēe NP Podyjí

0487

Mapování cyklotras v JMK

0488

Baƛƽv kanál

0490

Labská MMR

0495

FMP Labská

0810

Sēítaēe NP eské Švýcarsko

0501

GIRO di Vino S 14. - 16. 5. 2010

0502

GIRO di Vino S 2. - 4. záƎí 2010

0503

GIRO di Vino S 16. - 18. 9. 2010

0504

GIRO di Vino Bibby 1.Ǝíjen 2010

0505 0620

GIRO di Vino S 10. Ǝíjen 2010

0630

Celkem

strana:

HV programy HV programy po ēinnostech

HV po rozpuštĢní správní režie

-595 670,95


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

D:\_prace\2011-05-24 VZ OPS 2010\podklady\Hanka_PƎíloha k ÚZ\2.xlsx

Pohled úēetních výkazƽ Celkové údaje Údaje z úēetnictví

Náklady Náklady-z toho hlavní Výnosy Výnosy-z toho hlavní HV

Pohled výroēní zprávy

0101 Režie 0130 Projektové por. 603 452,16 388 369,23 603 452,16 388 369,23 7 781,21 373 139,23 7 781,21 373 139,23 -595 670,95 -15 230,00

0200 Prostory 517 733,34 517 733,34 660 458,89 660 458,89 142 725,55

0300 FOS 1 407 105,60

0101 Režie

0130 Projektové por. 388 369,23 373 139,23 -15 230,00

0200 Prostory 517 733,34 660 458,89 142 725,55

24 258,78

17 681,15

Náklady Hlavní ēinnost Výnosy HV

Správa OPS

DoplŸková ēinnost

Náklady hlavní ēinnost Náklady doplŸková ēinnost Výnosy hlavní ēinnost Výnosy doplŸková ēinnost HV z hlavní ē. HV z vedlejší ē.

NedaŸové NedaŸové DaŸový

7 781,21

0800 ŠUŽ 2 591 669,58 2 591 669,58 2 591 669,58 2 591 669,58 0,00

Kontrolní ēíslo 9 312 614,73

9 397 548,26

9 397 548,26

84 933,53

84 933,53

0300 FOS 0,00 0,00 0,00

0400 GW 1 582 801,30 1 682 879,11 100 077,81

0500 MVS 0600 Konference 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0700 Doprava 66 213,99 56 105,37 -10 108,62

0800 ŠUŽ 2 591 669,58 2 591 669,58 0,00

Celkem 5 146 787,44 5 364 252,18 217 464,74

9 312 614,73 9 397 548,26 84 933,53

0,00

0,95

0,00

0,00

0,00

-0,95

224 061,79 379 390,37 2 831,84 4 949,37 -221 229,95 -374 441,00

1 690 562,39

-182 488,00

182 120,91 89 914,37 2 333,91 1 141,37 -179 787,00 -88 773,00

269,78

1 407 105,60 1 690 562,39 283 456,79

1 057 043,88 1 191 658,48 134 614,60

228,15 2 409,74

-23 989,00

-17 453,00

-595 670,95 0,00 0,00 0,00

Náklady Hlavní ēinnost Výnosy HV Náklady NedaŸové Výnosy NedaŸové HV DaŸový

0700 Doprava 66 213,99 66 213,99 56 105,37 56 105,37 -10 108,62

184 897,74

Náklady Výnosy HV

Pohled daŸového pƎiznání

HospodáƎská ēinnost

603 452,16

0500 MVS 0600 Konference 347 660,28 750 565,37 0,00 346 741,30 796 552,70 0,00 -918,98 45 987,33

Celkem 9 312 614,73

283 456,79

0400 GW 2 639 845,18 1 582 801,30 2 874 537,59 1 682 879,11 234 692,41

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0101 Režie 0130 Projektové por. 7 781,21 412 358,23 7 781,21 373 139,23 0,00 -39 219,00 0,00 4 004,00 0,00 0,00 0,00 -35 215,00

0200 Prostory 535 186,34 660 458,89 125 272,55 0,00 0,00 125 272,55

Náklady Výnosy HV Náklady Výnosy HV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0300 FOS

0400 GW 1 762 588,30 1 682 879,11 -79 709,19 9 222,00 1 211 549,61 -1 282 036,80

0,00 0,00 0,00 1 589 593,60 1 690 562,39 100 968,79 9 186,47 0,00 110 155,26

1 145 816,88 1 191 658,48 45 841,60 5 098,00 50 939,60

38 077,83

66 500,43

546,83

851,43

-37 531,00

-65 649,00

347 660,28 346 741,30 -918,98

750 565,37 796 552,70 45 987,33

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 562 375,13 4 025 514,87 463 139,74

0500 MVS 0600 Konference 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0700 Doprava 66 213,99 56 105,37 -10 108,62

0800 ŠUŽ 2 591 670,53 2 591 669,58 -0,95 19 040,00 2 587 892,41 -2 568 853,36

Celkem 5 375 798,60 5 372 033,39 -3 765,21 32 266,00 3 855 547,39 -3 827 046,60

-3 952 319,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 936 816,13 4 025 514,87 88 698,74 21 479,48 3 000,00 107 178,22

53 745,48 3 858 547,39 -3 719 868,38

385 191,28 346 741,30 -38 449,98 0,00 0,00 -38 449,98

816 214,37 796 552,70 -19 661,67 7 195,01 3 000,00 -15 466,66

56 105,37 -66 213,99 0,00 0,00 0,00

0,00

Výpoēet základu DPPO 125.272,55 + 110.155,26 + 50.939,60 - 38.449,98 - 15.466,66 = 232.450,77 Kē tj. to stejné, jako 107.178,22 daŸový HV z v.ē. + 125.272,55 daŸový HV z h.ē. dle stƎedisek (jen 0200) Výpoēet základu danĢ: Ǝádek 10 Ǝádek 40 Ǝádek 50 Ǝádek 62 Ǝádek 100 Ǝádek 101

84 934,00 + 23 259,00 + 30 486,00 + 3 952 319,00 + -429 912,00 -3 428 635,00 -

základ danĢ

232 451,00

úēty 512, 513, 542 úēty 551002, 551102 = ztráta z hlavní ēinnosti bez stƎediska 0200, které je ziskové….. Kē 3.952.319 = 3.827.046,60 + 125.272,55, tj. souēet ztrátových stƎedisek z hlavní ēinnost úēet 682 úēet 691 a 648002 a 648003

U úrokƽ z bĢžného úētu nebylo uplatnĢno osvobození

strana:

25

9 312 614,73 9 397 548,26 84 933,53


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

30. Daňové úlevy na dani z příjmů právnických osob Partnerství, o.p.s. Rok 2010 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Byly zdaněny veškeré příjmy z reklam. Partnerství, o.p.s. využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 ZDP. Daňový základ byl snížen o částku 232 450,- Kč. Takto vzniklá daňová úspora činí 44 165,- Kč. Prostředky získané úsporou daňové povinnosti budou použity na financování hlavní činnosti v roce 2011. Rok 2009 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Byly zdaněny veškeré příjmy z reklam. Partnerství, o.p.s. využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 ZDP. Daňový základ byl snížen o částku 300 000,- Kč. Takto vzniklá daňová úspora činí 60 000,- Kč. Prostředky získané úsporou daňové povinnosti budou použity na financování hlavní činnosti v roce 2010. Použití prostředků získaných daňovou úsporou: v účetním období roku 2010 Kč Program GW – projekty v hlavní činnost po rozpuštění SR

Rok 2007 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Partnerství, o.p.s. využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s  ustanovením § 20 odst. 7 ZDP. Daňový základ byl snížen o  částku 4  528,- Kč. Takto vzniklá daňová úspora činí 1 087,- Kč. Prostředky získané úsporou daňové povinnosti byly v celkové výši 1 087,- Kč použity na financování hlavní činnosti v roce 2008. Použití prostředků získaných daňovou úsporou v účetním období roku 2008: Projekt Rodinná dovolená (zakázka 01/0300/0404)

V Brně dne 13. května 2011

Podpis oprávněné osoby: Mgr. Martin Nawrath ředitel Partnerství, o.p.s.

60 000,60 000,- Kč

Rok 2008 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Partnerství, o.p.s. využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 ZDP. Daňový základ byl snížen o částku 192 704,- Kč. Takto vzniklá daňová úspora činí 40 468,- Kč. Prostředky získané úsporou daňové povinnosti byly použity na financování hlavní činnosti v roce 2009 a 2010. Použití prostředků získaných daňovou úsporou: v účetním období roku 2009 Kč Program 0600 Konference Použití prostředků získaných daňovou úsporou: v účetním období roku 2010 Kč Program GW – projekty v hlavní činnosti po rozpuštění SR Program Projektové poradenství

3 471,09 3 471,09 36 996,91 19 709,17 287,91

strana:

26

1 087,- Kč


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

8. Cash-flow Partnerství, o.p.s. Cash flow - neziskové org.

Partnerství, o.p.s.

Iý: 26268817

Strana 1 Rok: 2010

Dne: 11.05.2011 Tisk vybraných záznamĤ

PĜedloha pro neziskové organizace Text

Skuteþnost v tisících

Stav penČžních prostĜedkĤ na zaþátku úþetního období

+

2 336

úþetní zisk

+

85

Úpravy o nepenČžní operace odpisy zmČna stavu pohledávek zmČna stavu zásob zmČna þasového rozlišení v aktivech zmČna stavu závazkĤ zmČna stavu þasového rozlišení v pasivech

-3 573 + + +

Investiþní þinnost nabytí stálých aktiv

152 +

Finanþní þinnost zmČna stavu fondĤ Stav penČžních prostĜedkĤ na konci úþetního období

251 -7 376 -71 4 -884 4 503

152 4 093

+

4 093 3 093

strana:

27


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010

9. Výrok auditora

strana:

28

/vz-partner  

http://www.partnerstvi-ops.cz/weblight_local/www-render/upload/4/files/vyrocni_zpravy_ops/vz-partnerstvi-ops-2010.pdf

/vz-partner  

http://www.partnerstvi-ops.cz/weblight_local/www-render/upload/4/files/vyrocni_zpravy_ops/vz-partnerstvi-ops-2010.pdf

Advertisement