Page 1

Způsoby financování Domů přírody

a spol. Dita Tesařová


Investice OPŽP Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích Limity - 10% spolufinancování - 10 let udržitelnost - jednotné image - základní požadavky na provoz - vymezené činnosti

AOPK OPŽP


Image a požadavky na provoz AOPK -

jednotný architektonický koncept, jednotné označení environmentálně šetrný provoz trvalá interaktivní expozice o přírodě a krajině CHKO prostory pro výstavy a setkávání místních obyv. veřejně přístupné dostatečně kapacitní sociální zařízení informuje o fenoménu CHKO, poskytuje základní informace v oblasti CR, poskytuje naučné programy

Personální náklady

Provozní náklady


Omezení činností OP ŽP Implementační dokument OP ŽP, verze platná od 3.12. 2009

Využití pro následující činnosti, které umožňují samofinancování:

-

prodej tematických propagačních a vzdělávacích materiálů prodej tiskovin a publikací prodej drobných předmětů prodej certifikovaných regionálních produktů

- výběr parkovného nebo vstupného - krátkodobý pronájem části prostor střediska pro účely související s činností návštěvnického střediska


Modely financování výstavby DP Investor AOPK

Investor AOPK

Investor Jiný subjekt

Provozovatel AOPK

Provozovatel Jiný subjekt

Provozovatel Jiný subjekt

• závazek 10-leté udržitelnosti • závazek dodržení základních parametrů • závazek pokrýt provozní ztrátu  pokrytí kofinancování  provozní dotace

Provozní smlouva

Podmínky poskytnutí dotace

•10% kofinancování •10 let udržitelnost vč. pokrytí provozní ztráty • závazek dodržení základních parametrů  provozní dotace


„Jiný subjekt“ = existující, fungující subjekt, který má dostatečné zkušenosti/zdroje pro zajištění provozní (příp. i investiční) části Domu přírody -

NNO – o.s., o.p.s. o.p.s. s podílem místní nebo centrální veřejné správy o.p.s. – školské zařízení příspěvková organizace kraje státní příspěvková organizace obec státní podnik


Zdroje na činnost Domu přírody Rozpočtové prostředky vlastní/zřizovatele

Dotace

Příjmy z vlastní činnosti

Dotace - Podpora péče o ZCHÚ Programové příjmy Dotace na národní úrovni Příjmy z doprovodné infrastruktury

Dotace na místní úrovni – obce, svazky obcí

Příjmy z prodeje Příjmy z pronájmu

Dotace na krajské úrovni Sponzoring Individuální fundraising

Poplatky za zajištění dalších veřejných služeb


Rozpočtové prostředky vlastní/zřizovatele

- pracovní úvazky - provozní náklady Dotace Dotace - Podpora péče o ZCHÚ

- 480 tis. Kč ročně (při celoročním provozu)/4 roky - k pokrytí základních funkcí a dodržení základních parametrů Další dotace

- na evropské/národní/krajské/místní úrovni - na základě programů/specifické nejčastěji CR, TIC, EVVO

větší volnost


1. evropské (do roku 2013) -

-

EVVO – OP VK – příprava a realizace programů pro školy - příprava a realizace programů DVPP - příprava a realizace programů dalšího vzdělávání (pro veřejnost, specif. cílové sk.) - PRV – vzdělávání a osvěta zemědělců a obyvatel CR - ROP - provoz TIC - marketing a management destinace podíl na péči – OP ŽP

Finanční mechanismus EHP-Norska Program švýcarsko-české spolupráce (Blokový grant)

2. národní -

SFŽP – EVVO MŽP - Podpora NNO


2. krajské dle standardizovaných programů/specifické Programy - EVVO – OP VK - grantová schémata - naplňování krajské strategie EVVO - CR - provoz IC, TIC - marketing a management destinace - podíl na péči Specifická podpora – „na míru“

3. místní – obce, svazky obcí - dotace/dar/zajištění dalších služeb ve veřejném zájmu


Příjmy z vlastní činnosti

-

v rámci limitů OPŽP – naštěstí dost vágní

Programové příjmy • Provádění expozicí/naučné stezky • Naučné programy pro neorganizované skupiny • Naučné programy pro organizované skupiny – zejména školy • Specializované (i vícedenní) programy pro studenty VŠ a odbornou veřejnost • Terénní exkurze pro školy/organizované skupiny • Terénní exkurze individuální Příjmy z doprovodné infrastruktury

-

parkovné, ad. - pozor na náklady za výběr

Příjmy z prodeje

publikace, regionální výrobky, propagační předměty

-

Příjmy z pronájmu

-

pozor, zatím ID OP ŽP omezeno na tematicky příbuzné akce

Poplatky za zajištění dalších veřejných služeb


Sponzoring

- dary obcí - dary jednotlivců - firemní sponzoring

• Další možnosti??

Individuální fundraising


• Děkuji za pozornost Dita Tesařová

/financni_analyza  

http://www.partnerstvi-ops.cz/weblight_local/www-render/upload/4/files/domy_prirody/financni_analyza.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you