Page 1

PORTFOLIO Jana Kusbachovรก


Curriculum vitae Bc. Jana Kusbachová Loděnice 260, 267 12 kusbaja@seznam.cz +420 776 100 589 1995 - 2004 ZŠ Loděnice 2004 - 2008 Gymnázium Joachima Barranda v Berouně 2008 - 2011 bakalářský studijní program ČVUT FA Praha Architektura a urbanismus od 2011magisterský studijní program na FA ČVUT Praha Architektura a urbanismus WS 2012/13 studijní pobyt na University of Liechtenstain 2011 - 2012 projektový Ateliér M - pomocné technické a grafické práce ing. Stanislav Marek 2013 Ateliér Falcník - občasné pomocné technické práce ing. arch. Marek Falcník 2013 zorganizování studentského workshopu v obci Srbsko u Berouna http://workshopsrbsko.wix.com/workshop-srbsko-2013 angličtina (pokročilý), němčina (začátečník) AutoCAD, Rhinoceros, V-Ray, Archicad, Artlantis Adobe Photoshop, Adobe Indesign, základy SketchUp


Malé a Výsoké Březno ATV / ZS 2013 nominace na Zimního Olověného Dušana 2014 spoluautoři: Eva Kubjátová, Michal Decker, Petr Čermák vedoucí ateliéru: Ing. Akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Mirka Tůmová Malé Březno se nachází v Ústeckém kraji. Leží zhruba 8km od Mostu a 13km od Chomutova. Blízkost obou měst velice ovlivňuje charakter obce. Zejmnéna absenece pracovních příležitostí a vybavenosti učinili z této vesnice satelit naprosto závislý na svém okolí. V katastrálním území Malého Března leží i osada Vysoké Březno. Na sever od obce leží hnědouhelná pánev a lom Vršany.


Březno je dnes sídlo ztrácející svou identitu. Na minulost odkazuje několik vesnických stavení, kaplička, kostel s rybníkem a rozpadající se statky. Vyhlídka na zmizení vesnice pod výsypkou přiměla většinu starousedlíků k přestěhování. Hrozba pominula a počet obyvatel se pomalu zvyšuje, ale přirozená síť vztahů byla nenávratně zpřetrhána. Jádro není definováno, návsí je prázdný prostor, kterým se pouze prochází. Cesty se dělí na silnice a chodníky, měkké povrchy nahrazuje zámková dlažba, trávu lemují obrubníky. Tendence rozšiřování zástavby reaguje primárně na požadavky příchozích, nikoliv na potřeby vesnice. Z těchto problémů jsme vyvodili 3 témata, kterými jsme se chtěli zabývat - děje, identita a zahuštění. Témata postupně vykrystalizovala ve 3 základní pilíře našeho návrhu - výrobní objekt, náves a regulace.


Současná náves vs. návrh Nejvetší změnou v návrhu je zastavění prostředního úseku a přesunutí hlavního centra do severní části návsi. Prostor tak získává menší měřítko a uchopitelnější charakter. Hranice prostoru jsou striktně definovány novou zástavbou.Soustřeďuje se sem veřejné vybavení. Nejvýznamnější postavení získává na návsi solitérní budova obecního úřadu. S prostorem návsi souvisí i zjednodušení a zpřehlednění dopravní situace.

1. fáze - definování jádra 2. fáze - využití plošných rezerv inintravilánu 3. fáze - plynulý přechod do krajiy stávající zástavba Během těchto tří fází lze dosáhnout dvojnásobného počtu obyvatel, a to bez rozšiřování stávajících komunikací. Jádro se posílí o novou vybavenost, bude jasně vymezené a hranice obce se stanou přívětivější ke krajině.


Výrobní objekt Konceptem je navázat na původní hospodářskou funkci statku, která v dnešní době bude transformována do výrobní. Samotná přítomnost výroby u návsi přináší pro obec pozitiva, nová pracovní místa a novou identitu pro celou obec. Vytvořením studie výrobního objektu, který nemusí mít od začátku určenou funkci, bude důkazem možnosti takový objekt v centru obce u návsi zrealizovat. Touto studií se dává obci do rukou nástroj jak “nalákat” případné investory. I bez konkrétní funkce se dá navrhnout kvalitní a pro investora atraktivní výrobní prostor s charakterem.

Hasičská zbrojnice Jednoduchá účelová budova. Prostor pro parkování jako vstupní hala.


1NP

2NP

Obecní úřad Nejvýznamnější budova obce, suverénní betonový monolit uprostřed návsi.

Víceúčelový sál s hospodou Propojení sál - hospoda, sál - náves. Význam podtržen konstrukcí z monilitického betonu.


Školka Jednoduchá tradiční forma. Propojení interiéru se zahradou.

Bezbariérové byty Jednoduché byty se společnou zahradou nejen pro starší občany.


Workshop Srbsko 2013 zorganizování akce další organizátoři: Zuzana Kučerová foto: Pavel Matoušek Na zahraničních školách je poměrně běžné, že jsou studenti architektury angažováni v praktických workshopech, kde si osvojují nejrůznější stavební techniky. V české republice je podobných příležitostí poskromnu. Na základě našich zkušeností ze studií v zahraničí jsme se rozhodli okruh podobných akcí u nás rozšířit.

Uspořádali jsme workshop pro 25 studentů architektury. během tří dní vytvořili na základě vlatsního návrhu drobnou architekturu do veřejného prostoru malé české vensice. Hlavním používaným materiálem byly palety získané jako sponzorksý dar. Témata a řešené území bylo předem vytipováno na základě průzkumu mezi místními obyvateli.


Svět žen

ATRN/ LS 2013 vedoucí ateliéru: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka asistenti: Ing. arch. Patrik Tichý Design interiéru navazuje na projekt „MILOVICE“ z letního semestru 2012. Bylo navrženo celkem 14 budov, které tvořili nové kulturní centrum města. Jedním z nově navržených objektů je „SVĚT ŽEN“. Jedná se o kombinaci wellness a zkrašlovacího salonu. Vnitřní koncepce budovy je navržena jako jeden velký otevřený prostor s uzavřenými buňkami, které poskytují více soukromí během zkrašlovacích procedur.


00 centrální prostor 01 toalety 02 dětský koutek 03 šatna 04 kosmetika 05 massage 06 solární louka 07 massage 08 pedikúra 09 zázemí 10 zádveří 11 toalety 12 tzb


Transit centre LĂśwenberg

ATVZ / ZS 2012 /University of Liechtenstein Project Supervisor Dipl. Architekt ETH/SWB Conradin Clavuot Dipl. Ing. Arch. Robert Mair The project addresses the issue of transit centre in Schluein and position of asylum seekers in local society through sophisticated design. The main project goal is to find a way how to improve seekers living conditions, to give them filling they are still human, still required. In my project I focused especially on seeker’s development, skills and integration into the local community.


Therefore I found like the best solution to design new school campus in the centre of village when the group of seekers can easily merge with the local community. In the project there are three new buildings on the site closed to the village centre. I designed two new school buildings and a sport hall. The buildings are placed so that it creates attractive entrance areas and a semi-closed courtyard in between, which represent the main space for community life.


Vize pro Milovice ATU / LS 2012

spoluautoři: Bc. Tomáš Kratochvíla, Bc. Iveta Osičková, Bc. Veronika Polová vedoucí ateliéru: Ing. Akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Mirka Tůmová Projekt si klade za cíl v nynějším prostoru Milovic využít pozitiva a potenciály, které by byly pro město charakteristické, na ty upozornit a dále je rozvíjet v adekvátním měřítku. Pojednat je tak, aby se staly přitažlivými jak pro obyvatele Milovic, tak pro širší okolí. Zvolené zásahy i jejich podrobnější měřítko jsou koncipovány tak, aby byly současně řešeny problémy, se kterými se město potýká.


Posilování centra

V rámci města strategická lokalita, nedaleká stanice vlaku, Tesco, Penny, přimknuto k ulici Armádní (dopravní osa města),zrekonstruovaná budova radnice. Využití a revitalizace areálu německých koníren pro funkce města.

Rozvíjení zeleného pásu

Tzv “severojižní plíce”, charakter lesoparku, oblíbená lokalita obyvatel, celkové zpřístupnění, doplnění možností aktivit, rozvíjení parkových cest i v severní části.

Rekreační trasy

Provázané se zeleným pásem a stávajícím systémem cyklostezek, procházející různámi charaktery přírody v okolí, zpevněný povrch pro inline, cyklo, vycházky, atraktivní pro široké okolí.


(A) Bowling (B) Sport shop (C) Restaurace (D) Svět žen (E) Kino (F) Ubytování (G) ZUŠ divadlo (H) ZUŠ výtvarná tvorba (I) ZUŠ tanec (J) ZUŠ hudba (K) Finess centrum (L) Music club (M) Galerie (N) Kostel

(A) (B) (C) (D)


(F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)

(E) (M)

(N)


(D) SVĚT ŽEN


(H) ZUŠ VÝTVARKA


Felcafe

workshop / LS 2012 spoluautoři: Eliška Korčáková, Zuzana Kučerová Inspirací našeho návrhu je QR kód. Je to obdoba čárového kódu, stejně jako ten nese informaci. QR kód je v pravoúhlá síť vyplněná čtverečky. Připomíná mozaiku a vytváří zajímavou grafiku. Kódy, programy, mozaika, čtverce – motiv jednoznačně určený právě pro FEL. Stávající prostor očišťujeme od všech příček. Uprostřed navrhujeme kavárenský prostor a po stranách množství pracovních míst určených k samostatnému studiu. prostor je snadno upravitelný a lze jen využít například i jako výstavní sál.


Nádraží Žižkov ATSS / ZS 2011 - 12

vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc., Ing. arch. Marek Tichý Hlavní úkolem projektu bylo nalézt nové využití pro bývalý areál nákladového nádraží Žižkov. To ztratilo svou původní funkci a dnes v podstatě dožívá jako skladiště. Díky výhodné poloze v centru prahy má území velký potenciál. V areálu se nachází hodnotná funkcionalistická budova. Uvažuje se o ní dokonce jako o technické památce. Její nové využití se odehrává v režii velkého počtu funkcí. Mimo jiné jsou zde navrženy kulturní, administrativní a residenční plochy.


Budova bývalého Žižkovského nádraží má významnou polohu. Nachází se v blízkosti centra a díky zvýšenému terénu se propisuje i do Pražského horizontu. V ose ulice Olšanská vytváří společně s Žižkovským vysílačem vysílačem dvojici dominant.

Směrem k Vítkovu a do centra Prahy se nachází hustá bloková zástavba. Postupně směrem k východu dochází k rozvolnění na solitéry. Na tento jev reaguje i nově navržená zástavba.

V současné době se území jeví jako uzavřené a nepřístupné. Mohou za to dva hlavně dva faktory. Směrem od centra představuje bariéru nehostinná ulice Olšanská a Želivského. Na východě je velké množství průmyslových a skladových areálů, které znepříjemňují vstup z druhé strany.


V blízkosti bývalého nákladového nádraží se nachází Olšanské hřbitovy a parky Židovské pece a Parukářka. Cílem návrhu je propojit tyto zelené plochy a vytvořit větší systém. Dále je počítáno se zelení jako s filtrem od ulic Želivského a Olšanská

Důležitým momentem návrhu je částečné zachování kolejové dopravy v areálu. Mezi podélnými budovami prochází nová trasa tramvaje, která výrazně přispěje k dopravní obslužnosti území. Mimo tramvaje se v návrhu počítá i s novou stanicí plánovaného metra a posílením autobusové dopravy.

Pozemek nádraží byl kvůli železniční přepravě vyrovnán. V takto upraveném území se jako nejvýhodnější a nejpřehlednější jeví pravidelní rastr ulic.


Parking a komunikace Vestibul metra D Skladové prostory Knihovna Muzeum železnice Umělecká škola Administrativní prostory Komerční prostory Residenční prostory

PODZEMNÍ PODLAŽÍ

1. PODLAŽÍ


2. PODLAŽÍ

3. PODLAŽÍ

4. PODLAŽÍ


Nová Labská bouda ATZBP / ZS 2010 - 11

vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Václav Aulický Labská bouda se nachází v nádherné přírodní scenérii zlomu náhorní plošiny do labského dolu v Krkonošském národním parku. Stavba je kruhového půdorysu, který byl zvolen vzhledem k extrémním povětrnostním podmínkám. Vzduch může snadněji obtékat budovu a netvoří se ostré závětrné strany, kde se v těchto podmínkách mohou tvořit několikametrové sněhové závěje. Konstrukce stavby je tvořena ohýbanými dřevěnými nosníky, které jsou u vrcholu semknuty do ocelového prstence. Obálku tvoří dřevěné šindele.


P女DORYS 1. PP

P女DORYS 1. NP

P女DORYS 2. NP

P女DORYS 3. NP


ZČ galerie v Plzni ATOS / LS 2010

vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Václav Aulický Navrhovaná Západočeská galerie se nachází v Plzni nedaleko náměstí republiky, v bezprostřední blízkosti jsou Křižíkovy sady. Stavba je navržena jako pevný betonový kvádr. Má jen omezené množství otvorů, protože výstavní prostory, depozitáře a další místnosti určené pro práci s uměleckými předměty musí mít omezený nebo dokonce vyloučený přístup denního světla. Pro sjednocení vnějšího vzhledu je s výhodou využita druhá skleněná fasáda, která dodává budově lesk a harmonii a působí též příznivě při termoregulaci vnitřních prostor.


PŮDORYS 1. PP

PŮDORYS 1. NP

PŮDORYS 2. NP

PŮDORYS 3. NP

PŮDORYS 4. NP


Řadoví dům v Libni / ATOS / LS 2010

doc. Ing. arch. Eduard Schleger asistenti: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler Navrhovaný řadový dům je umístěn na západním břehu libeňského poloostrova. Půdorys objektu má tvar obdélníku o rozměrech 20x 6 m a jeho fasády jsou orientovány na východ a západ. Zadáním projektu bylo nechat ve hmotě domu 30% volného prostoru. Z toho důvodu je v přední části otevřený prostor pro auto a třetí podlaží funguje z velké části jako střešní zahrada.


P女DORYS 1. NP

P女DORYS 2. NP

P女DORYS 3. NP


Městská brána Beroun ZAN / ZS 2008-09

vedoucí ateliéru: Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. asistenti: Akad. arch. Miloslav Čejka Hlavní myšlenou návrhu bylo vytvořit transparentní konstrukci, která by nenarušovala starobylé zákoutí městských hradeb, ale zároveň aby průchod nějakým způsobem završila, vytvořila bránu, vstup hodný královského města.


Kiosek Lány ZA / LS 2009

vedoucí ateliéru: Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. asistenti: Akad. arch. Miloslav Čejka Zadáním ateliéru bylo navrhnout menší víceúčelovou stavbu v blízkosti muzea T.G.Masaryka v Lánech. Jedná se o turistický objekt, který funguje jako kiosek s občerstvením, informační centrum a novinový stánek. Hlavní myšlenkou bylo navrhnout moderní až futuristickou stavbu, která by byla ve svém okolí nepřehlédnutelná.

Portfolio 2014  

Architecture portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you