Ukrainian-Austrian Art Residency (UAAR) 2021

Page 1УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКА МИСТЕЦЬКА РЕЗИДЕНЦІЯ 2021 UKRAINIAN-AUSTRIAN ART RESIDENCY 2021


УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКА МИСТЕЦЬКА РЕЗИДЕНЦІЯ 2021 Українсько-австрійська мистецька резиденція (UAAR) — довготривалий міжнародний проєкт, що ставить за мету посилення зв’язків між австрійською та українською мистецькими сценами. Проєкт організований Австрійським культурним форумом у Києві та Мистецьким арсеналом у співпраці з Департаментом мистецтва і культури Управління уряду Нижньої Австрії. Проєкт має на меті укріпити сталий діалог між Австрією та Україною, сприяти вибудовуванню мережі професійних контактів для учасників з обох країн та інтеграції української мистецької сцени у міжнародний контекст. Резиденція UAAR тривала три місяці та передбачала гібридний формат: два місяці онлайн програми, два тижні підготовки та один тиждень фізичної присутності у Києві із відкриттям виставки у Лабораторії сучасного мистецтва «Мала Галерея Мистецького арсеналу». Для Лабораторії сучасного мистецтва ця програма розпочала резиденційний напрямок із залученням міжнародних учасників та стала своєрідним продовженням освітніх програм із відкритим конкурсом: «Усвідомлене відчуття» (2018), «(Ре)контексти. Історії» (2019) та «(Ре)контексти. Фрагменти» (2020). Перед учасниками та учасницями резиденції UAAR постало питання дослідження місця за відсутності фізичного доступу до нього. Пандемія COVID-19, що охопила весь світ, стала приводом задуматися над особистими кордонами та просторами. Програма поставила митцям за мету дослідження умов комунікації та відстані, що знайшло відповідь у щотижневих онлайн-зустрічах; аспектів міста, місця та пам’яті через занурення у локальний контекст; як вивчення цифрового образу збагачує та розширює візіонерські можливості. Відтак, тема місця та (не)доступності до нього об’єднала десятьох австрійських та українських художників та художниць. Ментор(к)ами резиденції виступили кураторка сучасного мистецтва Олександра Трянова та історик, керівник публічних програм Центру міської історії Богдан Шумилович.


UKRAINIAN-AUSTRIAN ART RESIDENCY 2021 The Ukrainian-Austrian Art Residency (UAAR) is a long-term international project that aims to strengthen ties between the Austrian and Ukrainian art scenes. The project was organized by Mystetskyi Arsenal and the Austrian Cultural Forum Kyiv with the support of the Department of Arts and Culture of the Government of Lower Austria. The task of the project is to strengthen the continuous dialogue between Austria and Ukraine, to promote the building of a network of professional contacts for participants from both countries, and to integrate the Ukrainian art scene into an international context. The UAAR lasted three months and had a hybrid format: two months online, two weeks for producing the works, and one week in person in Kyiv with the opening of the group exhibition in the Laboratory of Contemporary Art Mala Gallery. For the Laboratory of Contemporary Art, this program paved the way for other residencies with the involvement of international participants and became a kind of continuation of open call educational programs such as ‘Conscious Sensation’ (2018), ‘(Re)contexts. Stories’ (2019) and ‘(Re)contexts. Fragments’ (2020). The thematic framework of the UAAR in 2021 was the study of place in the absence of physical access to it. The worldwide COVID-19 pandemic was an occasion for each participant to reflect on personal boundaries and spaces of personal significance. The program aimed to explore the conditions of communication and distance between artists, which was addressed in weekly online meetings: aspects of the city, place, and memory through immersion in the local context, and how the study of the digital image enriches and expands visionary possibilities. Thus, the theme of place and (in)accessibility to it united ten Austrian and Ukrainian artists. The mentors of the residency were the contemporary art curator Alexandra Tryanova and the head of public programs of the Center for Urban History, historian Bohdan Shumylovych.


ОЛЕСЯ ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА генеральна директорка Мистецького арсеналу OLESIA OSTROVSKA-LIUTA Director General of the Mystetskyi Arsenal

Для Мистецького арсеналу це дуже цінний проєкт: важать і ті зв’язки, які налагоджуються між художниками і інституціями, і можливість подальшої співпраці. Але найголовніше — це сам момент спільного творення, коли автори зустрічаються, починають міркувати, спільно уявляти, вчуватися в дух місця. Це і є творчий процес як такий, і саме така резиденція дає потрібну неспішність, глибину, можливість зануритися разом для спів-творення. З нетерпінням чекаю продовження цього тонкого процесу. For Mystetskyi Arsenal, this is a very valuable project: both the ties that are established between artists and institutions and the possibility of further cooperation are important. But most important are the actual moments of collaborative creation, when the authors meet, begin to think and imagine together, to learn in the particular atmosphere of the place. This is fundamentally the creative process, and such a residency gives the necessary unhurriedness and depth, the opportunity to be immersed in co-creation. I look forward to continuing this nuanced process.


УЛЬФ ХАУСБРАНДТ директор Австрійського культурного форуму у Києві ULF HAUSBRANDT Director of the Austrian Cultural Forum Kyiv

Діалог має давню традицію в міжнародних відносинах Австрії. Тому для нас було логічним кроком включити цей елемент в нашу культурну роботу та розробити проєкт, який би вийшов за межі простої презентації австрійських митців в Україні. Коли ми разом з Мистецьким арсеналом вирішили залучити до творчого діалогу десятеро австрійських та українських митців у гібридному форматі онлайн та офлайн зустрічей, ми погодились на експеримент, результат якого був невизначений. Водночас ця невідомість викликала неабияку зацікавленість та азарт не лише в організаторів, але й у митців-учасників з обох країн. Сьогодні ми можемо стверджувати, що Українсько-Австрійська мистецька резиденція була історією успіху. Вона призвела до створення не лише чудових творів мистецтва, але й тривалого відчуття єдності та співпраці серед учасників, яке може сприяти подальшим спільним проєктам. Щиро дякуємо команді Мистецького арсеналу та Департаменту мистецтва та культури Управління уряду Нижньої Австрії за чудову співпрацю та підтримку. Ми раді продовжувати цей винятковий проєкт і бачити більше митців з Австрії та України, які працюють разом у рамках Українсько-Австрійської мистецької резиденції. Dialogue has a long tradition in Austria’s international relations. Therefore it was a logical step for us to include this element in our cultural work and to develop a project that would go beyond the mere presentation of Austrian artists in Ukraine. When we decided with our project partner Mystetskyi Arsenal to engage not two but ten Austrian and Ukrainian artists in a creative dialogue, and to do so in a hybrid format of online and offline meetings, we agreed to an experiment whose outcome was uncertain. At the same time, this uncertainty created a lot of excitement and curiosity, not only with the organizers, but also with the participating artists from both countries. Today we can say that the Ukrainian-Austrian Art Residency has been a success story. It led not only to the creation of some fascinating art; it also brought about a lasting sense of togetherness and partnership amongst the participants, which may lead to future collaborative projects. Our sincere gratitude goes to the team at Mystetskyi Arsenal and to the Department of Arts and Culture of the Government of Lower Austria for their excellent cooperation and support. We feel encouraged to continue this exceptional project and to see more artists from Austria and Ukraine work together within the creative framework of the Ukrainian-Austrian Art Residency.


КАТКА КРЕЧОВА завідувачка міжнародними відносинами Департаменту мистецтв та культури Управління уряду Нижньої Австрії KATKA KREJCOVA Deputy for International relation in the Department of Arts and Culture of the Government of Lower Austria

Нижня Австрія підтримала UAAR 2021, щоб запропонувати митцям з Нижньої Австрії можливість приєднатися до міжкультурного діалогу з українськими художниками та познайомитися з Києвом та його культурою. Метою було сприяння транскордонному культурному обміну та співпраці, а також інтернаціоналізації мистецької сцени та культури Нижньої Австрії. Дуже важливим і корисним аспектом UAAR 2021 було те, що ця резиденція супроводжувалася наставництвом та мережевими заходами, організованими Мистецьким арсеналом. Так ми познайомилися з цим великою та інноваційною креативною культурною інституцією, або, краще сказати, людьми, які за нею стоять. UAAR 2021 був чудово організований, куратори були не тільки дуже професійними, але й дуже сердечними та відкритими. Завдяки UAAR 2021 була створена нова мережа міжкультурного обміну та діалогу, яку ми хочемо продовжувати. Lower Austria supported the UAAR 2021 in order to offer Lower Austrian artists the opportunity to join an intercultural dialogue with Ukrainian artists, and to get in touch with the City of Kyiv and its culture. The intention was to promote cross-border cultural exchange and cooperation as well as to contribute to the internationalization of the Lower Austrian art and culture scene. A very important and beneficial aspect of the UAAR 2021 was that this residency was accompanied by mentoring and networking activities organized by Mystetskyi Arsenal. So we got to know this great, innovative cultural institution, or, better said, the people behind the institution. The UAAR 2021 was perfectly organized, all the curators involved were not only highly professional but also very cordial and open. Through the UAAR 202, a wonderful new network for intercultural exchange and dialogue has been created, which we want to continue.


ОЛЕКСАНДРА ТРЯНОВА незалежна кураторка, засновниця Kunsthalle Lustdorf (Одеса) та ГО Neuer Shamir ALEXANDRA TRYANOVA mentor, curator of contemporary art

Найважливішим для мене стало те, що резиденція запустила процес взаємного споглядання між австрійськими та українськими учасниками та учасницями. Одразу після того, як київська частина програми була офіційно завершена, я мала радість побачити, що завдяки нещодавно отриманим контактам виникають нові колаборації. Разом з тим резиденція також об’єднала художників з одного контексту, які раніше не співпрацювали. Проєкт став жестом опору атомізації, що травмує мистецьку спільноту в умовах пандемії. What I found most important is that the residency launched a process of mutual contemplation between Austrian and Ukrainian participants. Straight after the Kyiv section of the program was officially finished, I was glad to see new collaborations arising from recently obtained contacts. Meanwhile, the residency also united artists from the same context who had not previously collaborated. The project became a meaningful gesture in resisting the atomization that has harmed the artistic community, a reality of the current pandemic. Цей проєкт є маленьким кроком у важливому наближенні між країнами ЄС та Україною, між австрійськими художниками та українськими, між минулим, сьогоденням і майбутнім. Цей маленький крок обіцяє чудове майбутнє. This project is a small step in an important rapprochement between the EU and Ukraine, between Austrian and Ukrainian artists, between the past, present and future. This small step promises a great future.

БОГДАН ШУМИЛОВИЧ історик, мистецтвознавець, керівник програм публічної історії в Центрі міської історії BOHDAN SHUMYLOVYCH mentor, historian, head of public history programs at the Center for Urban History Lviv


До учасників та учасниць резиденції увійшли десятеро митців та мисткинь: Катерина Берлова, Олена Сіятовська, Лео Троценко, Марк Чегодаєв, Анна Щербина (Україна) та Іріс Андрашек, Крістіна Вернер, Губерт Лобніг, Ева-Марія Рааб, Крістоф Хьошеле (Нижня Австрія).

ВИСТАВКА «ТИМЧАСОВА НЕ/ДОСТУПНІСТЬ» Фінальна виставка проєктів продемонструвала художні висловлювання п’ятьох тандемів в одному просторі, що дало можливість уявити співпрацю митців у лабораторній ситуації та зрозуміти точки перетину між ними у методах та художніх підходах. У межах проєкту були представлені п’ять проєктів на тему місця та його (не)доступності у зв’язку з глобальною епідемічною ситуацією.


The participants of the residency included ten artists: Kateryna Berlova, Olena Siyatovska, Leo Trotsenko, Mark Chehodaiev, Anna Scherbyna (Ukraine) and Iris Andrashek, Christina Werner, Hubert Lobnig, Eva-Maria Raab, Christoph Höschele (Lower Austria).

EXHIBITION ‘TEMPORARY UN/AVAILABILITY’ The final exhibition of the projects opened in September and showcased the artistic projects of five partnerships in one space, which provided an opportunity to imagine the collaboration of artists in the laboratory and to understand the points of intersection between them in their methods and artistic approaches. Five projects were presented on the topic of place and its (in)accessibility due to the global epidemic:


АННА ЩЕРБИНА Де це трапилося? 2021 53,4×80 см кожна Фотографія, цифровий друк, гратаж КРІСТІНА ВЕРНЕР Яр багатьох 2021 Відео, 10 хв

Інсталяція Анни Щербини та Крістіни Вернер звертається до Бабиного Яру, місця, відомого своєю трагічною історією. Досліджуючи ключові точки цього місця, Анна суміщає сучасні та архівні фотографії. Подряпані обриси знімків, зроблених за часів нацистської окупації та Куренівської трагедії, проявляються на поверхні нинішнього Бабиного Яру та його околиць. Після процесу дослідження Крістіна Вернер зняла відеоролик — своєрідну пішу екскурсію. Вона відтворює частини маршруту з «шляху смерті» під час масових розстрілів у 1941 році. Крістіна Вернер описує пейзаж минулого та сьогодення за допомогою аудіо, тексту та звуку.


ANNA SCHERBYNA Where Did It Happen? 2021 53,4×80 cm each photo, digital print, grattage Photos by Natalka Diachenko CHRISTINA WERNER The Ravine of Many 2021 video, 10 min

This installation by Anna Scherbyna and Christina Werner addresses Babyn Yar, a place known for its tragic history. Exploring the place’s key locations, Anna superimposes modern and archival photographs. Scratched outlines of the pictures taken during the Nazi occupation and Kurenivka tragedy are visible on the surface of today’s Babyn Yar and its surroundings. After the research process, Christina Werner produced a video, a kind of walking tour. She re-enacts parts of the route from the “death path” during the mass shootings in 1941. Christina Werner describes the landscape from the past and the present with audio, text, and sound.


IРІС АНДРАШЕК, МАРК ЧЕГОДАЄВ Пам’ятка 2021 листівки, кольоровий друк

Художники зробили серію листівок, відвідавши кілька місць у Києві. Вони запитали у охоронців деяких туристичних локацій міста про місця їх особистого інтересу: що їм найбільше подобається в місті, що вони можуть порекомендувати подивитися або що вони мріють відвідати. У цій зоні конфлікту та діалогу між діючими особами, художниками та охоронцями, виникатимуть такі питання як: хто і чому має доступ до простору? Хто яку роль займає?


IRIS ANDRASCHEK, MARK CHEHODAIEV A Place of Interest 2021 postcards, color print

The artists made a series of postcards after visiting several places in Kyiv. They asked security guards about some of the city’s tourist attractions, about their places of personal interest, what they like most in the city, where they could recommend, or where they were dreaming of visiting. In this area of conflict and dialogue between the acting persons, the artists and the security guards, questions will arise: who and why has the access to enter which spaces and zones? Who holds which role?


КАТЕРИНА БЕРЛОВА Із проєкту «Усе добре, можна ще» 2021 відео, 4 хв 30 сек ХУБЕРТ ЛОБНІГ Прохід 2021 об’єкт, відеолуп

У практиках Катерини Берлової та Хуберта Лобніга можна знайти деякі перехрестя та дотики. Тому вони вирішили не співпрацювати в одній роботі, а продовжити власну практику і будувати свою виставкову роботу на неможливості реального діалогу. Катерина Берлова працює з публічним та напівпублічним / приватним просторами і переважно взаємодіє або діє в ньому своїм тілом, інсталяціями / втручаннями та особистими спогадами. Для виставки Катерина зняла відео, де вона ходить у модній та вишуканій сукні по вибраних місцях Києва з квітами, що волочаться по землі, записуючи цей дивний звук. Хуберт Лобніг збирає ситуації та панорами, види публічного простору Києва. Він шукає ситуації пероходів, такі як круглий коридор у готелі з різними вмонтованими килимами, ескалаторами або сходами вниз до підземки. Його цікавлять такі переходи, як у Орфея, який пройшов через двері в підземний світ. Він працює з відео в готелі Салют та навколо його публічного простору. Його тіло присутнє лише в об’єктиві камери.


KATERYNA BERLOVA From the ‘It’s Alright, Go On project’ 2021 video, 4 min 30 sec HUBERT LOBNIG Passage 2021 object, video loop

The work of Kateryna Berlova and Hubert Lobnig is related in different ways. Therefore they decided not to collaborate in one work but to continue with their own practice and build their exhibition work on the impossibility / inability of a real dialogue. Kateryna Berlova works with public space and half public / private spaces and mostly interacts with or acts in them through her body, installations / interventions and personal memories. For the exhibition she shot a video where she is walking in a fashionable and elegant dress in selected sites of Kyiv with flowers scraping along the ground, taping the strange sound of it. Hubert Lobnig is collecting situations and panoramas, types of public space in Kyiv. He looks for passageways, like the round walkway in the hotel with different fitted carpets, escalators or stairs down to the underground. He is interested in passages like that of Orpheus, who passed into the underworld. He is using video filmed in Hotel Saliut and its surrounding public space. His body is only present in its control of the camera.


КРІСТОФ ХЬОШЕЛЕ, ЛЕО ТРОЦЕНКО Навпаки 2021 медіаінсталяція, відео, 40 сек

Створення художніх корпорацій за безпосередньої присутності митців, і навіть більше, у віртуальному просторі, можуть бути досить складними. Хьошеле та Троценко погодилися працювати разом за концепцією «навпаки». Кожен художник запропонував три роботи для виставки Тимчасова не/доступність у Києві. На онлайн-сесіях вони презентували та обговорювали свої концепції. Остаточний процес відбору для роботи в Києві завжди робив інший колега.


CHRISTOPH HÖSCHELE, LEO TROTSENKO Vise versa 2021 media installation, video, 40 sec

Creating artistic collaborations in person and, even more so, in virtual space, can be challenging. Höschele and Trotsenko agreed to work together on the concept “vice versa”. Each artist proposed three works for the Temporary Un/Availability exhibition in Kyiv. In online sessions, they presented and discussed their concepts. The final selection process for the work in Kyiv was always carried out by the other collaborators.


ЕВА-МАРІЯ РААБ У пастці перехідного періоду 2021 цифровий друк, 52,9×90,8 / 90,8×52,9 см кожна

Ева-Марія Рааб ловить ефемерні явища і запрошує глядачів оглянути середовище, що нас оточує. Вона фіксує рух — чи то рослин, морських хвиль, танення льоду, або в цій серії — щіток для чищення мийки автомобіля. Як і потужні абстрактні картини, фотографії демонструють процес миття її автомобіля зсередини, певний сюрреалістичний момент. Заборонено виходити, автомобіль стоїть на місці та трохи трясеться від руху струменів води та щіток. АЗС з автомийкою можна чітко розглядати як «не місце», за визначенням Марка Оже, це лише перехідний простір. Певною мірою застрягнувши у вагоні та будучи вимушеним залишатися всередині, авторка фіксує простір під час миття.


EVA-MARIA RAAB Trapped in Transition 2021 color photography, c-print 52,9×90,8 / 90,8×52,9 cm each

Eva-Maria Raab captures ephemeral phenomena and invites us to view our surroundings anew. She captures movement — be that of plants, sea waves, melting ice or, in this series, the cleaning brushes of a car wash. Like powerful abstract paintings, the photos show the washing process from the inside of her car, a kind of surreal moment. Unable to get out, the car stands still and is shaken slightly by the movement of water jets and brushes. The petrol station and its car wash is clearly seen as a “non-place” as defined by Marc Augé — it is a space of transition alone. To some extent, trapped in the car and forced to stay there, the artist captures this space during the wash.


КАТЕРИНА БЕРЛОВА Нестача пального 2021 відео, 3 хв Оператор Влад Дергунов

АЗС на вулиці Кирилівській, 58 у місті Києві. Художниця винаймає квартиру всього за 3 хвилини від цього місця, тому вона часто спостерігає життя заправки та її відвідувачів. Тут залежно від часу та дня тижня з’являються абсолютно різні відвідувачі. Через дорогу працює техноклуб, тож у вихідні сюди сходяться на коротку перерву втомлені рейвери. Заправка як місце для швидкоплинного перебування нагадує концепцію «нічиїх місць» (фр. non-lieux) за визначенням Марка Оже. Тим часом клуб також є місцем для короткострокового, переважно анонімного перебування. Певним чином вони обидва створюють уявну напругу. Але в обох випадках поповнюються запаси пального: чи то снікерс, повний бак бензину, або ж радість близькості на танцполі.


OLENA SIYATOVSKA Lack Of Petrol 2021 video, 3 min DOP Vlad Dergunov

A petrol station at 58 Kyrylivska Street in Kyiv. The artist rents a flat just three minutes away from it, so she often sees the life of the petrol station and its visitors. Completely different visitors appear there depending on the time and day of the week. There is a techno club just across the street, so at weekends tired ravers come here for a short break. A petrol station as a place for a fleeting visit is reminiscent of Marc Augé’s “non place” (fr. non-lieux). Meanwhile, a club is also a place of short-term, mostly anonymous stays. Somehow, both of them create an imaginary tension. Nevertheless, in both cases fuel is purchased: whether it be snickers, gasoline, or the joy of intimacy in the dance.


Проєкт реалізовано Мистецьким арсеналом і Австрійським культурним форумом у Києві у співпраці з Департаментом мистецтва і культури Управління уряду Нижньої Австрії. The project was realized by Mystetskyi Arsenal and the Austrian Cultural Forum Kyin in cooperation with the Department of Arts and Culture of the Goverment of Lower Austria.

ІДЕЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЄКТУ: Ульф Хаусбрандт КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ВТІЛЕННЯ: Лабораторія сучасного мистецтва «Мала Галерея Мистецького арсеналу» МЕНЕДЖЕРКА ПРОЄКТУ ТА УПОРЯДНИЦЯ / МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ: Катерина Тихоненко МЕНЕДЖЕРКИ ПРОЄКТУ / АВСТРІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОРУМ У КИЄВІ: Анна Петріна Анна Хомуткова КОРЕКТУРА АНГЛІЙСЬКОЇ ВЕРСІЇ: Грейс Філдер ДИЗАЙН І ВЕРСТКА: Лєра Гуєвська ФОТО: Олександр Попенко

Лабораторія сучасного мистецтва «Мала Галерея Мистецького арсеналу», 2021

THE IDEA OF AN INTERNATIONAL PROJECT: Ulf Hausbrandt CONCEPTUAL IMPLEMENTATION: Laboratory of Contemporary Art Mala Gallery of Mystetskyi Arsenal PROJECT MANAGER AND COMPILER / MYSTETSKYI ARSENAL: Kateryna Tykhonenko PROJECT MANAGERS / AUSTRIAN CULTURAL FORUM IN KYIV: Anna Petrina Anna Khomutkova PROOFREADING OF ENGLISH: Grace Fielder DESIGN AND LAYOUT: Lera Guievska PHOTO: Oleksandr Popenko

Laboratory of Contemporary Art Mala Gallery of Mystetskyi Arsenal, 2021