Page 1

2004


2 Vstup do Evropské unie Dne 1. května 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie. O vstup naše země usilovala již několik let a po splnění náročných přístupových podmínek jsme se spolu se Slovenskem, Maďarskem, Polskem, Slovinskem, Litvou, Lotyšskem, Estonskem, Maltou a Kyprem dostali do sdružení, teď již 25 zemí Evropy. Naše země musela nejprve s unií sjednotit velké množství předpisů a nařízení, včetně mnoha daní. Na druhou stranu se zjednodušilo cestování do zemí EU, stačí již jen občanský průkaz. Právo pracovat v členských zemích EU nám zatím bylo značně omezeno. Přesto, že mezi lidmi vládly obavy, že vstupem všechno značně podraží, nestalo se tak a ceny zůstaly skoro stejné. V referendu vyjádřila většina obyvatel vůli ke vstupu, a tak 1. května se naše země připojila ke sjednocující se Evropě. Rozpočet města v roce 2004 Příjmy: Daně z příjmů a z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatky (správní, ze psů, pobytové, užívání veřejných prostranství, ubytování) Poplatky z hracích automatů Splátky půjček od obyvatelstva Neinvestiční dotace Školné od přiškolených obcí Peníze na platy zaměstnanců ve školství Převod z hospodářské činnosti Dotace od VaS na projekt ČOV Ostatní dotace Školné v mateřské škole Půjčovné v knihovně Vstupné z muzea Přijaté neinvestiční dary Pronájem sokolovny Nájem a vodné z bytů Poplatky z hrobů Komunální služby Prodej sítě plynofikace-II.splátka Příjmy za odvoz popelnic Příjem za služby MěÚ Příjmy z úroků a ostatní CELKEM Výdaje: Oprava a údržba silnic Dopravní obslužnost (autobusy) Dotace pro ObÚ Svratouch-vodovod Projekt ČOV Provoz mateřské školy Platy zaměstnanců ve školství Provoz ZŠ

9 310 113,-Kč 693 456,225 896,309 633,88 173 464,528 540,50 338 660,8 559 830,436 545,50 1 305 250,193 800,30 450,2 665,3 980,5 000,62 257,388 794,50 34 034,183 061,1 000 000,441 507,21 116,90 193 334,07 24 441 388,35 Kč

103 603,50 194 438,93 300,1 632 844,304 916,8 559 830,1 756 146,-


3 Stěhování MŠ do ZŠ+údržba budov ZŠ Knihovna+sociální dávky Muzeum-provoz a údržba Kronika Provoz sokolovny Sbor pro občanské záležitosti Příspěvky zájmovým sdružením Příspěvek TJ Mars Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Provoz hřbitova Místní hospodářství-údržba a provoz města Investice-opravy sokolovny, muzeum Sběr a odvoz komunálních odpadů Péče o vzhled města a veřejnou zeleň Sociální péče Hasiči, včetně provozu budovy Platy a daně zastupitelstva Dotace na volby do krajů a Evropského parlamentu Provoz MěÚ a platy zaměstnanců Převody hospodářské činnosti a finanční vypořádání CELKEM

1 233 770,115 718,50 35 335,14 920,175 232,83 772,50 19 522,92 000,266 173,528 351,50 37 307,1 152 346,90 994 602,15 478 538,40 12 637,51 040,181 775,90 845 894,27 321,50 3 559 359,14 14 241,22 564 934,99 Kč

Rozpočet byl v tomto roce přebytkový, a to o 1 876 453, 36 Kč. Příprava stavby čistírny odpadních vod Již více než patnáct let usiluje Svratka o získání dotace na stavbu čistírny odpadních vod (ČOV). Tuto finančně velmi náročnou akci nemůže město bez pomoci realizovat. Navíc došlo v minulosti k majetkovým sporům s vlastníky pozemků, a tak musela být přepracována projektová dokumentace, a tím se termíny pro podání žádosti na dotaci oddalovaly. Mezitím se náklady na stavbu vyšplhaly až na více než 120 miliónů korun. Spory s majiteli pozemků byly vyřešeny již v minulém zastupitelstvu, ale objevily se další problémy. Několikrát byla zamítnuta městu státní dotace, přednost dostala na Žďársku větší města. Navíc v lednu 2004 začali protestovat někteří občané z Cikánky kvůli plánované lokalitě pro ČOV, která je asi 150 metrů za posledními domy. Cikanečtí poslali na Městský úřad petici, ve které vyjádřili obavu ze zápachu a hluku, který by mohl z čistírny vycházet a na přílišnou blízkost stavby k obytné zóně. Petice pak požadovala přesunout lokalitu pro plánovanou ČOV o 300 metrů dál, na Kladskou louku. To by ovšem značně zvýšilo náklady na stavbu, a také lesní společnost nesouhlasila s tímto umístěním. Proto bylo vyvoláno jednání, kterého zúčastnili zástupci projektantů, vodárenské společnosti, města Svratky a především petitenti. Po dlouhém jednání, na kterém byla nabídnuta zájemcům návštěva kterékoliv ČOV v kraji, kterou si vyberou, se dali někteří přesvědčit o bezpečnosti a čistotě provozu čističky. Někteří nabídky využili a mohli na vlastní oči poznat čističku v chodu a poté od petice ustoupili. Pouze nejradikálnější odpůrce stavby Luděk Ptáček nadále ČOV ve svém sousedství odmítá. Další osud stavby teď závisel na přiznání dotace ze Státního fondu životního prostředí. Jenže tolik peněz ministerstvo neuvolnilo a jednání o čističce zase uvízlo na mrtvém bodě. Naděje ale přece jen svitla. Objevila se možnost získat peníze z fondů Evropské unie. Proto


4 byla podána žádost a nakonec to vyšlo. Z ministerstva životního prostředí přišel v listopadu certifikát, který garantuje získání prostředků na výstavbu. Většinu peněz, 75%, získáme z fondů Evropské unie, dalších 10% dodá fond ministerstva životního prostředí, na 5% nám bude garantovat úvěr a zbývajících 10% (tj. 12.5 miliónu korun) musí město platit samo. Absence ČOV brzdí stavební rozvoj města, a tak je více než nutné stavbu realizovat. Ta byla měla být zahájena v příštím roce a ukončena do konce roku 2006. Přemístění mateřské školy Neustále klesající počet dětí přiměl zastupitelstvo ke zvážení přestěhovat mateřskou školu do budovy základní školy, kde také je již také dost nevyužitého prostoru. Základní škola má kapacitu 450 dětí, mateřská škola 60 dětí. Do školky bylo zapsáno 42 dětí, denně docházelo průměrně 22 dětí, v základní škole je 230 žáků. Klesá tak státní dotace na žáky a náklady na provoz a údržbu poloprázdných budov se tak zvyšují. Přesto, že tento krok vyvolal mnoho negativních ohlasů mezi svrateckou veřejností a byla často vyjadřována nespokojenost s umístěním školky do 2. patra v přístavbě ZŠ a obavy z toho, co bude s budovou mateřské školy v Pionýrské ulici, byl tento krok po zvážení všech pro a proti schválen zastupitelstvem města na jeho veřejném zasedání, kterého se účastnili i zaměstnanci školky. Z řad veřejnosti ovšem nepřišel nikdo. Koncem června 2004 byly zahájeny ve škole stavební úpravy žďárskou firmou PKS, stavební dozor zde měl svratecký občan, ing. Martin Skřivan. Firma sice nedodržela termíny stavby, přesto koncem srpna začalo stěhování vybavení školky, které provedli učitelé i provozní zaměstnanci mateřské a základní školy a pracovníci Městského úřadu. Stavebními úpravami vznikly prostory o velikosti 350 m². Je zde šatna, herna, ložnice, výdejna stravy, hygienické zařízení a kancelář. Z přízemí školy sem byl vybudován výtah pro dovoz jídla z kuchyně ZŠ. V příštím roce ještě zbývá dobudovat hřiště. Nová mateřská škola má samostatný vchod, jedno oddělení s kapacitou 30 dětí a měla by dlouhodobě pokrýt požadavky na umístění všech svrateckých dětí. Zaměstnány jsou zde dvě učitelky a jedna provozní pracovnice. Náklady na přestavbu činily nakonec 1 036 000,- Kč. Poté vyvstala otázka co s uvolněnou budovou školky. Návrhy prodat budovu byly odmítnuty a proto byli také anketou osloveni svratečtí občané, aby se vyjádřili k návrhům, které byly předloženy. Nakonec nejvíce lidí bylo pro umístění „senior klubu“, dvou ordinací lékařů, přestěhování knihovny, v půdních prostorách jsou také plánovány malometrážní byty. Část svratecké veřejnosti ovšem stále vnímá přestěhování negativně, přestože nové prostory pro školku v budově ZŠ jsou velmi pěkné a intenzivně se plánuje nové využití pro budovu po školce v Pionýrské ulici. Z dalších stavebních akcí Půdní vestavba muzea V letošním roce byla také zahájena plánovaná půdní vestavba pro muzejní expozici v hasičské zbrojnici. V únoru vyklidili pracovníci Městského úřadu půdu, na které byl uložen sklad civilní obrany, některé dokumenty po Čs.červeném kříži a věci hasičů. Na jaře pak firma Švanda-Prima Polička provedla zateplení půdních prostor a pokrytí stěn a stropu sádrokartonem. Zároveň byl zvýšen vchod na půdu. Mezitím vypsal Kraj Vysočina grantový program „Klenotnice Vysočiny“ na podporu muzejnictví a památkové péče. Město Svratka také zažádalo o finanční podporu z fondu, dostalo nakonec 77 000 Kč.


5 V říjnu začala firma Marcel Bureš z Krouny pracovat na nové podlaze půdy. Z jedné třetiny zůstávala léta nedodělaná a díky tomu nastaly komplikace. Když budovu prohlédl statik, doporučil podepřít podlahu „i“ profily z místnosti, kde dosud byla muzejní expozice, a dřevěnými trámky. Expozice musela být vyklizena a firma následně provedla příslušné práce. Ty se, bohužel, proti původním plánům, značně prodražily. Koncem listopadu pak firma Top Svratka začala v půdních prostorách dělat sádrokartonové příčky podle plánů svratecké architektky ing.Věry Junové, které mají imitovat domky jednotlivých řemeslníků. Vznikne tak ulička řemesel z doby 1. republiky. Do konce roku 2004 byly domečky v hrubém stavu dodělány, dokončení bude následovat v příštím roce. Fasáda a jeviště sokolovny Další významnou stavební akcí letošního roku byla fasáda sokolovny. Budova je postupně opravována již několik let. Začalo se výměnou střešní krytiny a následovaly investice do úprav interiéru, aby byla budova důstojným kulturním stánkem města. Fasáda budovy, která již na mnoha místech opadávala a byla značně zašlá, také již zasluhovala opravu. Koncem června kolem budovy vyrostlo lešení a pracovníci firmy Marcel Bureš z Krouny nejprve otloukli omítku na celé budově a poté následovaly fasádní práce. Přes léto zůstala na budově nová bílá fasáda a v září byla fasáda dokončena natřením budovy do žluté a béžové barvy. Přesto, že firma neodvedla stoprocentní práci-jsou na fasádě vidět šmouhy-zaskvěla se sokolovna opět v plné kráse. Koncem léta pak bylo přikročeno ještě k výměně podlahy jeviště. Sušení a opracování řeziva provedla zdarma firma Delta Svratka a samotnou podlahu jeviště vyměnil Josef Gregor ze Svratky. Veškeré opony byly z jeviště sejmuty s tím, že budou vyměněny za nové, včetně lanovodů. Tyto práce mají být dokončeny příští rok. Příprava nových stavebních pozemků Již několik let brzdí stavební rozvoj Svratky nedostatek vhodných pozemků pro výstavbu rodinných domků. Mladí lidé odcházejí stavět jinam, mnohdy do sousedních obcí, například Herálce nebo Svratouchu. Pro stavbu byla plánována lokalita na Pláňavech, za stávajícími domy. Většina pozemků zde byla ve vlastnictví města, a proto začala jednání o získání zbývajících. Zde ovšem město narazilo na neochotu majitele na výměnu. Vlastník důležitých pozemků Jaroslav Šulc požadoval od města mnohem víc, než by sám vložil do výměny, což bylo nepřijatelné. Proto bylo vstoupeno do jednání s panem Vladimírem Řádkem, vlastníkem pozemků na Táboře, který je také vytipován jako stavební lokalita. Po delších jednáních byly směněny s panem Řádkem pozemky města na Pláňavech, za Řádkovým domem, za pozemky na Táboře. Ale opět se objevily komplikace. Majitelů pozemků je zde mnoho a někteří odmítli pozemky na výstavbu prodat nebo za ně požadovali příliš vysokou cenu. Jednání se proto táhnou dál a výstavba se zde zatím nemůže uskutečnit. Svratce tedy dál chybí pozemky na výstavbu a tak zájemci o vlastní rodinný domek odcházejí jinam a počet obyvatel města nadále klesá. Další výstavba a demolice V Libušině ulici u Marsu stálo až do začátku 90. let několik malých domků. Po jejich demolici a zbourání budovy bývalého Klempířského družstva (Mars 03) v roce 1997 zde zela velká proluka. Pozemky plánoval Mars pro svoji potřebu. Změna nastala až v letošním roce.


6 Podnik Mars prodal pozemky majiteli autodopravy Jiřímu Bouškovi z Hlinska, který na tomto místě zamýšlí postavit autoopravnu. Skutečně v průběhu léta 2004 byla zahájena výstavba administrativní budovy i opravny, která bude specializovaná na nákladní automobily. Do konce roku byla budova z větší části dokončena a dostala čp.10. V letošním roce také proběhlo ve Svratce několik demolic starých domků. Na jaře zmizel ze světa dům Votavových čp.135 v Kostelní ulici. Současní majitelé Václav a Irena Smolíkovi zahájili hned po demolici stavbu nového domu, který ohromuje svými rozměry, na Svratku nezvykle velikými. V červnu byl na Moravské Svratce zbourán starý domek Polanských čp.II/25. Majitel Vlastimil Polanský zde hodlá od příštího roku stavět nový dům. Od července probíhá postupná demolice Kadlčíkova domu čp.152 v Libušině ulici. Dům již byl v havarijním stavu a i zde chtějí současní majitelé Miloš a Ilona Hobzovi postavit nový domek. Jejich záměr zatím blokuje soudní spor o pozemky pod sousedním domkem čp.155, jehož jsou také majiteli. V srpnu byl zbourán Zástěrův domek čp.166 na Ohradech v Havlíčkově ulici. Pavel Zástěra zde také chce postavit nový dům. Volby do Evropského parlamentu a krajských zastupitelstev Ve dnech 11.-12. června 2004 se konaly v celé zemi historicky první volby do Evropského parlamentu. I zde byla volební účast nízká, ve Svratce činila 32.08% všech zapsaných voličů. Výsledky voleb byly následující: ODS 137 hlasů 33.50% KDU-ČSL 71 hlasů 17.36% KSČM 70 hlasů 17.11% Sdružení nezávislých kandidátů a Evropští demokraté 42 hlasů 10.27% ČSSD 31 hlasů 7.58% Nezávislí 22 hlasů 5.38% ostatní strany 34 hlasů 8.70% Další volby se konaly ve dnech 5.-6. listopadu 2004 do krajských zastupitelstev. I zde byla volební účast velmi nízká, ve Svratce 31.11 % voličů. Vše dopadlo takto: ODS 151 hlasů 39.02% ČSSD 77 hlasů 19.90% KSČM 66 hlasů 17.05% KDU-ČSL 64 hlasů 16.54% Nezávislí 11 hlasů 2.84% ostatní strany 18 hlasů 4.65% Situace v Marsu Zatímco v tisku, ale i pro kroniku města (loňský zápis) prezentoval generální ředitel ing. Jiří Netolický situaci podniku jako dobrou, lidé brali články v novinách jako výsměch. Skutečnost byla totiž poněkud jiná. Firma stála před bankrotem, podnik tížily dluhy v řádech desítek miliónů korun. Výplaty dostávali zaměstnanci opožděně. Řešení vzniklé situace bylo nalezeno změnou vlastnické struktury společnosti. V prosinci 2004 byla svolána mimořádná valná hromada a novým majitelem podniku se stal anglický investor prostřednictvím společnosti Welfare a.s. Došlo


7 k výměně statutárních orgánů představenstva a dozorčí rady a ze své funkce byl odvolán generální ředitel ing. Jiří Netolický, který následně abdikoval i na ostatní funkce ve společnosti. Novým generálním ředitelem se stal dosavadní finanční ředitel ing. Leoš Holas-obě tyto funkce byly spojeny. Post technického ředitele byl zrušen a spojen s výrobním ředitelem, kterým se stal ing. Michal Vilímek. Obchodním ředitelem zůstal Tomáš Kopecký. Nový investor dofinancoval firmu a následně muselo dojít k úsporám veškerých nákladů. Na špatné a nerentabilní výrobky, které Mars také produkoval, nebyly obnoveny kontrakty. Příkladem plýtvání penězi je nákup chemikálií pro galvanizovnu. Dosud se nakupovaly od německého dodavatele, ale po změně vedení byl odběr zastaven a chemikálie se začaly brát od dodavatele českého, ve stejné kvalitě, ale za mnohem nižší ceny. V současnosti se podnik zaměřil na spolupráci s nábytkářským průmyslem, především s firmou Hettich ČR (výroba nábytkového kování) a obchodním řetězcem Ikea. Již zmíněný Hettich si dokonce pronajal v Marsu halu bývalého expedičního skladu, cca do konce roku 2005-pracuje zde 35 lidí. Nová galvanizovna nyní funguje dobře, má dostatek zakázek, ale nechybělo mnoho a mohla svými závazky celou firmu potopit. Po stabilizaci podniku jsou naplánovány investice, například je nutné zrekonstruovat starou galvanizovnu. V Marsu nyní práci nalézá 255 lidí, z čehož je 205 dělníků a ostatní jsou THP a tzv. režijní dělníci. Změny v obchodní činnosti V lednu 2004 se obchod vietnamské obchodnice přesunul z čp.27 do nově zrekonstruovaných prostor v protějším čp.53, kde zahájil provoz 22. ledna 2004. Do uvolněných prostor v čp.27 se přestěhoval second-hand Simony Peřinové, který od loňského roku působil v čp.103. V květnu 2004 zahájila Jednota Hlinsko provoz diskontní prodejny potravin v budově bývalých domácích potřeb na náměstí v čp.92. Obrovské prostory budovy jsou tak konečně opět využity. V prosinci 2004 byl ještě ve vedlejším traktu zahájen provoz dalšího secondhandu, čili obchodu s použitým textilem. Na jaře 2004 byl v 1.patře restaurace U Šillerů otevřen ubytovací penzion. V červenci 2004 byl otevřen v upravených prostorách domku čp.22 v Moravské ulici obchod se sportovním zbožím Ivety Kynclové. Prodává tady sportovní náčiní i kvalitní oblečení a obuv pro sport. V srpnu 2004 byl ukončen provoz potravin Samka v Libušině ulici čp.113. V prosinci zde majitel budovy Milan Suchý z Herálce otevřel další second-hand a bazar. Týž měsíc skončil provoz restaurace Na Rynku-Tip Sport. Brzy byl ale hostinec otevřen jiným nájemcem. Na podzim 2004 začala ve Svratce fungovat stavební firma Top Svratka, kterou vedou ing. Jiří Vambera ze Svratouchu a majitel stavebnin Jaroslav Hromádko. Místní poplatky Od 1. ledna 2004 byly podle zákona č.229/2003 Sb. zvýšeny částky u místních poplatků. V současnosti jsou tedy následující: Poplatek ze psů 250,-Kč Poplatek za každého druhého a dalšího psa 375,-Kč Poplatek ze psů pro invalidní a starobní důchodce, 150,-Kč / 225,-Kč (za každého vdovce a sirotky druhého a dalšího psa)


8 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Stánkový prodej ovoce a zeleniny, květin Stánkový prodej textilu, elektroniky, ostatního Vyhrazené trvalé parkovací místo-auto a dodávka autobus nákladní automobil Dlouhodobé využívání veřejného prostranství Překop místní komunikace Překop veřejné zeleně Přenosné reklamní zařízení na pozemku města Stabilní reklamní zařízení na pozemku města Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za výherní hrací automat

7,-Kč za den a osobu 100,-Kč za den (stánek do 12 m²) 200,-Kč za den (stánek do 12 m²) 600,-Kč za rok 1 500,-Kč za rok 1 800,-Kč za rok 120,-Kč za 1 m² a rok 300,-Kč za 1 m² a rok 200,-Kč za 1 m² a rok 10,-Kč za 1 m² a den 3 000,- Kč za 1 m² a rok 5% z úhrnné ceny vstupného 3,- Kč za osobu a den 20 000,- Kč za rok

Informační systém města Během léta zmizely ze Svratky různé reklamní poutače a směrovky, často již neexistujících firem. Mnohdy byly tyto reklamy nekontrolovaně a chaoticky umisťovány na různých místech a často nijak nepřispívaly ke vzhledu města. Po vydání obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích byli majitelé reklamních poutačů i směrovek vyzváni k jejich odstranění, pokud jsou na pozemcích města, anebo zaplacení příslušných poplatků. Přestože to mnozí nesli těžce a bouřili se proti této praxi, byli nuceni nevyhovující cedule odstranit. Na podzim byl pak po celém městě nainstalován informační systém. Na odbočkách z hlavních silnic byly umístěny ukazatele s názvy ulic nebo směrovky k důležitým objektům. Město si od tohoto kroku slibuje zjednodušení orientace pro návštěvníky Svratky. Směrníky zhotovila svratecká firma MS Office. Keramická dílna v základní škole Když kraj Vysočina vypsal z Fondu Vysočiny grantový program, nazvaný „ Škola a knihovna, centra vzdělávání“, vznikla myšlenka vytvořit ve škole výtvarnou a keramickou dílnu, nejen pro žáky ZŠ, ale i pro širokou veřejnost. U zrodu myšlenky stála svratecká architektka ing. Věra Junová, která ve spolupráci s ředitelem ZŠ Vlastimilem Luciukem, zažádala na kraji o grant na projekt „Setkávání u hlíny“, který byl nakonec městu přiznán ve výši 38 000 Kč. Další peníze, 20 000,-Kč, uvolnilo také Město Svratka. Realizační tým ve složení ing.arch.Věra Junová, Dana Tomíšková, Jaroslava Maštalířská a Mgr.Vlastimil Luciuk pak začal plány měnit ve skutečnost. Pro dílnu byl vyčleněn prostor po školní kovodílně, která byla přemístěna do jiných prostor. Místnost byla upravena a zbývalo jen pořídit hrnčířské kruhy a vypalovací pec. Původně bylo plánováno koupit již používanou pec, ale nakonec byl odborníky doporučen nákup nové pece, čímž ale stouply náklady na trojnásobek. Proto byly osloveny i místní firmy s žádostí o sponzorský dar. Náklady na úpravu a vybavení keramické dílny se nakonec vyšplhaly na 203 000,-Kč. Provoz dílny byl slavnostně zahájen 2. dubna 2004. V květnu pak začaly první kurzy pro zájemce z řad veřejnosti pod vedením keramika Richarda Herbsta z Chrudimi. Celkem tři kurzy navštěvovalo postupně cca 45 zájemců, kteří si mohli vyzkoušet práci s hlínou. Na podzim pak byly zahájeny další kurzy, a to jak pro děti, tak dospělé. Snad je tím trošičku připomenuta a obnovena tradice hrnčířské výroby Svratecka.


9 Jak to bude s koupalištěm? Poté, co byla před několika lety vydána nová vyhláška o provozu koupališť, musí být svratecké koupaliště provozováno jako veřejně přístupná vodní plocha. Případný nájemce zde musí mít buď vyškoleného plavčíka nebo nesmí vybírat vstupné. Loňský nájemce se neosvědčil, při provozu občerstvení zde byl dlouho do noci hluk, vjíždělo se auty i do areálu koupaliště, a proto nebyla nájemní smlouva prodloužena. V letošním roce měla zájem o provozování koupaliště firma NENO z Pardubic a Světnova. Bohužel ani tato firma nebyla důvěryhodná, a tak koupaliště zůstalo opět bez nájemce. Město před sezónou vyčistilo bazény, provedlo nejnutnější opravy a zůstalo jako veřejná vodní plocha. Areál, otevřený v roce 1952, ale značně chátrá. Mnohdy k tomu přispívají i skupinky mládeže, které ničí zařízení areálu. Vylomené dveře do skladové místnosti, hozené lavičky v bazénu nebo převrácené odpadkové koše nebyly výjimkou. Dřevěné šatny, suché WC i umývárny dávno nevyhovují moderním požadavkům. I bazény by potřebovaly obnovu betonů. Jenže to jsou velmi nákladné investice, na které zatím nezbývají peníze. Sokolská zahrada Stav parku u sokolovny je již léta nevyhovující. Na relativně malé ploše je nahuštěno mnoho stromů, i díky náletovým dřevinám a navíc jejich skladba není ideální. Lavičky jsou nahlodány zubem času i končetinama vandalů. Tenisový kurt není používaný, místní příznivci tenisu raději jezdí jinam, a tak kurt nemající údržbu zarůstá trávou, plot zrezivěl a rozpadl se. Na areál parku, kterým navíc vede nehezká betonová cesta, oko nespočine zrovna se zalíbením. Zastupitelstvo města je si stav uvědomuje, a tak letos došlo k prvním úpravám.V listopadu bylo přikročeno, po konzultacích se zahradním architektem a CHKO Žďárské vrchy, k prořezu stromů. Další úpravy mají následovat v příštím roce. Nejčastější příjmení ve Svratce Zajímavou statistiku zpracoval člen zastupitelstva ing. Ondřej Myška. Z evidence obyvatel vytáhl nejčastější příjmení ve Svratce. A která to jsou? 1. Bureš(ová) 43 lidí 2. Gregor (ová) 42 3. Hlavsa (ová) 29 4. Řádek (ová) 27 5.-6. Jebas (ová) 26 Moučka (ová) 26 7.-9. Dospěl (ová) 25 Fiala (ová) 25 Polanský (á) 25 10. Příhoda (ová) 24 11. Sádovský (á) 23 12. Šiler (ová) 21 13. Suchý (á) 20 Pro zajímavost-nejčastějším příjmením na Křižánkách je Vítek a Preisler, ve Svratouchu je zase mnoho Kučerů a v Herálci Gregorů a Teplých.


10 Lyžařský oddíl TJ Mars Svratka V lyžařském oddílu TJ Mars aktivně působí 40 dětí, v kategoriích mladších a starších žáků a dorostenců. Oddíl se účastní mnoha závodů, a to i na celorepublikové úrovni. Výrazného úspěchu dosáhl Lukáš Ehrenberger na mistrovství ČR staršího žactva v Novém Městě v Krušných horách, kde obsadil výborné 2. místo ve sprintu volnou technikou a 4. místo v závodě na 4 km klasickou technikou. V letošním roce byl založen Českomoravský pohár v klasickém lyžování, v němž startují závodníci z krajů Vysočina, Pardubického a Jihomoravského. V tomto poháru startovalo celkem 15 lyžařských oddílů a na stupních vítězů stáli nejčastěji právě svratečtí. V celkovém hodnocení Českomoravského poháru v běhu na lyžích byl v kategorii nejmladších žáků na 1. místě Jakub Švanda, nejmladších žákyň Karolína Ostrejšová, v mladších žácích byl první Petr Kulík a druhý Jan Mayer, u starších žáků byl na prvním místě Lukáš Ehrenberger, u starších žákyň na druhém místě Tereza Příhodová. Z kulturních akcí Multi music fest Dne 6. března 2004 pořádala agentura Naja Scent Františka Nováka hudební festival Multi music fest. Akce měla velkorysou propagaci a v sokolovně vystoupily takové hvězdy populární hudby, jako Karel Kahovec se skupinou George and Beatovens, Aleš Brichta nebo Peter Nagy. Regionální scénu zastupovala žďárská skupina Blues.ex a svratecká formace Eunica. Přesto, že koncert byl výborně zajištěn, i pořadatelé vše zvládli na jedničku, mělo to jeden háček. Nepřišlo tolik návštěvníků, kolik si agentura NajaScent, ale i sponzoři představovali (jen cca 150), a tak akce skončila prodělkem. Den dětí V neděli 30. května proběhla již tradiční akce-Den dětí. Letošní novinkou bylo „malování na náměstí“. Na ploše před sochou svatého Václava měly děti možnost dát průchod své fantazii a křídami na plochu namalovat něco podle své libosti. Nejlepší byli odměněny sladkými cenami. Odpoledne pak proběhla na letním parketu zahradní veselice, kterou pořádala Základní a mateřská škola, středisko Junák a Sbor dobrovolných hasičů. Děti si prošly stanoviště s různými úkoly, vystoupil taneční kroužek ze základní školy a k tanci hrála hudba. Hasiči předvedli svou techniku a zajišťovali občerstvení. Výstava ve škole Tradiční letní výstavy již mnoho let pořádá ZŠ Svratka. V tomto roce se ve Svratce prezentoval svou tvorbou žďárský malíř Ivan Sýkora, žák Rudolfa Hanycha. Ve své tvorbě se zaměřuje především na krajinu Vysočiny a figurální kresbu a zátiší. Hudební festival Vysočina Letos již potřetí byla Svratka součástí Hudebního festivalu Vysočina. Tentokrát vystoupilo 15. července v kostele sv.Jana Křtitele ukrajinské houslové kvarteto Rideamus. II.ročník parkurových závodů Dne 24.července se na Zadní Hůře u Luňáčkových konal II.ročník Jezdeckého dneparkurových závodů, které pořádal Jezdecký klub Devět skal Herálec. I letos vítěz dostal cenu-pohár starosty města Svratky.


11 Kinematograf bratří Čadíků Již několikátou sezónu putují po vlastech českých maringotky s nápisem „Filmové léto“. Z nich promítá obsluha pojízdného kinematografu české filmy. Výtěžek ze vstupného pak jde na dobročinné účely. Ve Svratce bylo toto „letní kino“ letos poprvé. Promítalo se ve dnech 18.-22. srpna, vždy po setmění. Účast byla na svratecké poměry velmi slušná, každé promítání navštívilo 100-150 lidí, na dobrovolném vstupném se vybralo necelých 5000,-Kč. Výstava exotického ptactva Nejúspěšnější akcí roku byla bezesporu výstava exotického ptactva v sokolovně ve dnech 2.-3.10., kterou pořádal Český svaz chovatelů Svratka. Vystavovatelům se podařilo shromáždit více jak 500 exponátů-nejen ptactva, ale i terarijních zvířat nebo akvarijních rybek. I zkušení chovatelé z jiných měst prohlásili, že výstava je výtečně zorganizovaná a svým rozsahem dosahuje krajských parametrů. Však také byla výstava navštěvována nejen svrateckými, ale i lidmi ze širokého okolí, počet návštěvníků dosáhl neuvěřitelného čísla 1 850! Výstava loveckých trofejí Sokolovnu zaplnila zvířata v říjnu ještě jednou, i když tentokrát jen mrtvá a vycpaná. Ve dnech 30. a 31. října se zde konala výstava loveckých trofejí Jana Velíka. Ten vlastní cestovní kancelář, která se specializuje v Jihoafrické republice na lovy zvěře. I tato výstava přilákala celkem slušné množství návštěvníků. Počasí v roce 2004 Maximální teplota-19.8.2004 29.8°C Minimální teplota-5. a 6.1.2004, - 16.3°C Denní maximum srážek-2.6.2004 28.2 mm Roční srážky celkem- 851.6 mm Maximální náraz větru-21.2.2004 37.9 m/s, tj. 136.4 km/h roční průměr větru-6.2 m/s První sníh napadl 6.11.2004 sněhová pokrývka skončila 30.3.2004 Nejvyšší sněhová pokrývka-11.2.2004 – 60 cm 110 dní bylo se sněhovou pokrývkou První bouřka- 11.5.2004, poslední pak 30.8.2004, bouřek bylo celkem 42. Všechny údaje byly poskytnuty meteorologickou stanicí ve Svratouchu pro účely městské kroniky ve Svratce.


12 Z matriky Narodily se tyto děti: 1. Matěj Chmelík 2. Vojtěch Doležal 3. Zuzana Stoklasová 4. Jindřich Odvárka 5. Filip Hladík 6. Robin Řádek 7. Jakub Kotík 8. Anna Blechová 9. Klára Kvintusová 10. Martina Netolická 11. Linda Kolářová 12. Jan Švec 13. Hynek Šiler 14. Eva Groulíková 15. Daniel Kovařík 16. Jakub Bureš

Nad Školou 419 Družstevní 388 Nad Školou 458 Pionýrská 67 Nad Školou 418 Palackého 54 Komenského 368 Revoluční 230 Komenského 436 9. května 186 Havlíčkova 256 Partyzánská 14 Cikanecká III/7 Družstevní 386 U Mostu III/11 9. května 49

V letošním roce nás navždy opustili: 1. Bohumil Socha 2. Miroslav Kunc 3. Libuše Hansvenclová 4. Antonie Pavlíčková 5. Jiřina Šilerová 6. Jarmila Mlejnková 7. Marie Fuchsová 8. František Pešek 9. Jaroslav Sádovský 10. Marie Sádovská 11. Ludmila Košičárová 12. František Novák

Kostelní 196 Na Kopečku IV/3 ČSA 317 ČSA 374 Cikanecká III/37 Libušina 110 ČSA 320 Pionýrská 361 Komenského 366 náměstí Nár.povst. 85 9. května 145 Družstevní 390

Sňatek uzavřeli: Petr Podroužek a Kateřina Popelová Pavel Tlustoš a Lucie Halamková Petr Jebas a Elena Forchtsamová Pavel Macháček a Hana Ondráčková Ondřej Popela a Lucie Musílková Jiří Zítka a Kristýna Jadrná Tomáš Kraus a Zdenka Burešová K trvalému pobytu se přihlásilo 12 lidí, odhlásilo 25 občanů, počet obyvatel tedy opět klesl, a to na 1 544 obyvatel.

Kronika města 2004  

Kronika města 2004

Kronika města 2004  

Kronika města 2004

Advertisement