Civilizované iluze | Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc

Page 33

The Avant-Garde and Photography

67

67 Eugen Wiškovský, Měsíční krajina 1929, černobílá fotografie, 146×105 mm Eugen Wiškovský, Moonscape 1929, black and white photograph, 146×105 mm (kat. č. / cat. no. 171)

65

68 Eugen Wiškovský, (Límce) (1929), černobílá fotografie, 123×90 mm Eugen Wiškovský, (Collars) (1929), black and white photograph, 123×90 mm (kat. č. / cat. no. 170)

68


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.