Page 1

EM

O

Bruremarsjer i folketradisjon arrangert arrangertfor fororgel/piano orgel/piano av Ola Løkken

hefte 1

hefte 4

Søre Brekka Musikk

D

Søre Brekka Musikk © Copyright 2018 by

MUSIKK-HUSETS FORLAG A/S, OSLO www.musikkforlagene.no M-H 3733


Copyright © 2018 by Musikk-Husets Forlag A/S. www.musikkforlagene.no

M-H 3733 ISMN 979-0-2610-2431-0

D

EM

Digitaltrykk: Oslo Sats, Repro & Montasje A/S. www.osrm.dinstudio.no

O

Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med Åndsverkloven, eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter og fengsel.

«Omnia vincit amor» - kjærligheten overvinner alt Vergil


Føreord

O

Ved brurevigsler er det stadig behov for og spurlag etter bruremarsjar frå folkemusikken, og rundt omkring i landet finn vi ei mengd av desse. Mange av dei er nokså like både i melodi, form og harmonikk; noko som blant anna er eit resultat av at dei har vandra med folk frå stad til stad. Vi finn difor ofte variantar av dei same marsjane fleire plassar i landet. Den stadlege ulikskapen kjem av at dei er vorte forma etter spelemennenes lynne, musikalitet og spelestil. 
 Som grunnlag for dei fleste arrangementa i dette heftet har eg brukt den forma eg kjenner best frå folkemusikkmiljøa i Gudbrandsdalen, andre har eg henta frå internett eller gamle noter. De vil og leggje merke til at eg nokre gonger benemner dei «Bruremarsj» og andre gonger «Brurmarsj». Her prøver eg å fylgje den lokale dialekta.

EM

Dette er hefte nr. 4 i denne serien. Det skal bli fleire etter kvart; tilfanget av stoff er så å seia utømeleg. I tillegg vil eg i kvart hefte ha med ein eller to relativt nyskrivne marsjar som har stil og form i same tradisjon. Eg vil også ta med nokre svenske som er godt kjende her i landet. Når det gjeld arrangement og oppføring lyt kvar brukar finne sin eigen stil; på nokre har eg gjort fyrste delen nokså enkel for deretter å lage ein repetisjon som kanskje er meir avansert harmonisk sett. Her vil det sjølsagt vera mogleg å bruke dei delane ein vil - og også eventuelt blande dei - slik at ein finn ei form som passar kvart høve. Styrketeikn, repetisjonar osv. er óg berre vegleiande. På orgel utan pedalbass og på piano vil det vera naturleg å spele satsen i tett leige og i mange tilfelle flytte bassen ein oktav opp. Der eg har skrivi dobbel basstone er det kanskje høveleg å velja den eine. Som de vil sjå har eg heller ikkje vore så nøye med om det skulle finnast ein oktav- og/eller kvintparallell i satsen, på eit likelydande instrument vil ikkje dette kunne høyrast - og eg har heller ikkje meint å skrive tradisjonell 4-stemmig sats i koralstil. Ellers har eg ofte skrivi same tone i alt- og tenorstemmene, dette stort sett fordi det ser penare ut i stemmeføringa. Desse kan spelast i høgre eller venstre hand etter ønskje.
 Nokre av arrangementa har tidlegare vore utgjeve på forlaget Søre Brekka Musikk, Lesja. Hua Hin/Vinstra, mai 2018

D

Ola Løkken


O EM D

Dette er morfar Anton J. Berge (1890 - 1961) ved øvingsorgelet sitt heime på Vinstra, truleg ein gong på 1950-talet. Instrumentet er eit trøorgel (harmonium) av merket Chicago Cottage frå rundt 1900. Bestefar Anton var ein svært evnerik mann på mange område, blant anna var han organist og dirigent i over 40 år, fyrst i Dovre og så i Nord-Fron.


O EM

Innhald

- Bruremarsj frå Sirdal - Bruremarsj frå Nordmøre - Bruremarsj frå Beiarn - Grautmarsjen

D

- Brudmarsch från Jämtland - Selsbruré


6

Bruremarsj frå Sirdal

?c Œ

˙ ˙ ˙

œ œ œ œ œœ œ ˙ w ˙

œœ œ

œ œœ œœ œœœ œ œ ˙ ˙. ˙ ˙.

œ Œ

œ œ œ œ ˙

˙ ˙

, œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙ & ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ˙ œ œ œ œœ œœ .. œœ œœ

EM

6

Ÿ Ÿ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ . c œ œ œ œ œ & ˙ ˙ ˙ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ. œ œ

O

Orgel

Trad. Arr: Ola Løkken 2016

œ œ ˙ ˙ œœœœœœœœ œ œ œ Œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙. Ÿ œ 12 œ œ . œ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ & ˙ ˙ œ ˙ œ. œ œ œ. J œœœœ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙˙ œœœœœœœœ œ œ ? ˙ w ˙ #˙ n˙ ˙ ˙ ˙. ˙˙ n˙

D

˙ ? #˙

© Copyright 2018 by Musikk-Husets Forlag A/S, Oslo.

M-H 3733

œ œ œ œ

˙ ˙

˙

œ œ œ œ

œœœœ œ œ

˙

Ÿ œœ œ œ œ œœ # œœ œ œ œ˙ œ œ œ œ ,

œ Œ


œ œ ˙ ˙

˙ ˙ ˙

œ œ œ

œ œ

œ œ œ œœ

œ Œ

rit.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ &œ œ œ œ

30

˙˙ ˙

œ #œ ˙

œ

˙

œ

D

˙ ? œ œ

˙ ˙

˙

EM

œ ? ˙. œ ˙.

O

Ÿ 18 œ˙ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ˙ œ œ œœ œœ & œ ˙ œ. œ œ œ œ œ. œ œ J ˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ ? ˙. œ œ #œ n˙ #˙ n˙ #˙ n˙ ˙ ˙ ˙. , 24 œ œœ œœ . œœ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œœ œ œ œ œ œœ œ ˙ . œ œ œ & œœ œœ .. œœ œœ Œ

œ

˙

U

œœœ .. œœ œœ . œ œ œ

œ œ

u

M-H 3733

˙

œ œ ˙.

œ

œ œ

7

œ œ œ œ œ œ œœ . œ œ œœ J œœœœœœœœ œ #œ ˙

Ÿ œœ œœ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ #œ

Sirdal er en innlandskommune som utgjør den nordvestlige delen av Vest-Agder fylke. Sirdal er i utstrekning fylkets største kommune. Den grenser i vest til Lund, Bjerkreim, Gjesdal, Eigersund og Forsand i Rogaland fylke, i nord til Valle i Aust-Agder, i øst til Bygland i Aust-Agder og Kvinesdal og i sør til Flekkefjord. Frå Wikipedia


Bruremarsj frå Nordmøre

8

Orgel

Œ

œ œ ˙. ˙.

œ

œ ˙

œ œ

œ œ

œ ˙

œ

œ œ œ. œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ & œ œ. œ œ #œ œ œœ œ œœ œ ˙ œ œ ?˙ ˙ & œœ

10

œ œ œ œ

œœ . œœ œ . œ œ

Fine

œœ œ

,

œ

œ œ

œ œ

œœ œ

˙ œ

˙ ˙

˙ ˙

˙ œ œ œ œ

œ # œœ œ œ #œ

Œ

œœ œ

œ

œ œ

œ œ œœ . œ# œœ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ‰ ‰ J J œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ

œ œ œ œ œœ œœ . œ œœ œ œ œœ . œ œœ œ œœ . œ œ œ œ˙ .

D

? œ˙ ˙

œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ n œ

œ œ œ˙ .

EM

5

?c

œœ . œœ œœ # œœ œ œœ . œ œœ œ œ . . ˙

O

& c œ œ œ œœ

Trad. Arr: Ola Løkken 2014

œ œ

œ œ

© Copyright 2018 by Musikk-Husets Forlag A/S, Oslo.

M-H 3733

œœ œ œ

œ ˙

œ

œ œ œ œ ˙

œ. œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ #œ

œ œ

œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ

œ œ

œ

#œ œ

œ œ

œœ nœ

œœ n œœ œ œ œ


9

œ ?˙ œ ˙

B

bbb

œ.

œœœ œœœ œ œ œ J

œ œ œ.

œ œ. J

EM

& œœ œœ .. œœ œœ Œ

20

œœ . œ œ œœ . œ œœ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ # œ # œ . œ œ œ œœ ‰ ‰ J J œ œ œ œ œœ œ œ . œ œ œ œ ˙ œ #œ #œ œ œ œ

O

œ & œœ # œœ . œ œœ œ œ œœ . œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? œ bœ œ #œ œ œ œ œ

15

œ œ . œ œœ œ œœ œ œ œ œœœ œ

? bb œ . b

j œ Œ bb ‰ j‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ j‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ #œ œ & b œ œ œJ œ œ œ œ œ œ J œ œ œœ œ

‰ œ.

D

Pedal

‰ œ.

‰ œ.

‰ œ.

œ nœ

‰ œ.

nœ œ

œ œœ . œœ œœ n œ œ .. œ œ

Dette er ein brurmarsj som har vorte svært populær dei seinare åra, mykje takka være arrangementa til Henning Sommero. Den er opphavleg nedskrive i Edvard Fliflet Bræin sine folkemusikksamlingar frå Nordmøre under namnet "Brureslått - Øre". B-delen er ikkje med der, så den veit eg ikkje kvar kjem ifrå.

M-H 3733

œ nœ

œ œ œ œ œ œ n œ . œ œ œ œ œ œ ‰ œj

j j bb b œ . œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ & ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ œ J ‰ ‰ œ œ J ‰ œ‰ . œ œ ‰ œ‰ œœ œ œœ # œœ n œœ œ œœ œœ n œœ J œ J nœ

25

œ œ

œ œ œ #œ

˙. ˙.

D.C. al Fine

?


10

Bruremarsj frå Beiarn

5

## œ œ . œ œ & œ #œ œ œ ? ## ˙

œ

˙

œ

œœ

œœ . œ œ˙ .

œ œ ˙.

˙˙

œ

˙ ˙

˙ ˙

œœ œœ œ

j œ

m j œ 2 œ œ œ œœ 3 œ œ œ œ œ œ œœ œ . œ œ #œ œ. œ 4 ˙ 4 œ œ œ œœ c œ

œ #˙

œ

œ œœ œ nœ

˙ 24 ˙

œ 34 œ

j r ## œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ & œ œœ œœ œœ œ œ # œ œœ . œ œ # œ œ œ

10

œ œ œ œ

œ œ #œ œ

œ œœ œ nœ

D

˙ ? ## œ œ

œ

œ œ ˙.

˙ ˙

œ œ œ #œ

˙ ˙

© Copyright 2018 by Musikk-Husets Forlag A/S, Oslo.

M-H 3733

œ œ

œ œ

œœ . œ œœ

œ œ w

œ

œ c œ

œœ œ

œ

‰ œj J

. œœ œ œœ œ œ

Fine

œ œ

œ œ œ œ œœ # œœ . œ œœ œœ

œœœœ

œœ . œ œœ

O

˙ ? ## c ‰ ˙ . ˙.

œ œœ œ œ

j œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ ˙ œ

EM

Orgel

## c j œ œ œ œœ œœ œœ œœ &

j œ

Trad. Arr: Ola Løkken 2018

œ œ œ bœ

œ ˙

Œ œœ œ œ œ œ


m j j œ œœœ œ œ 2 œ œ n œœ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œœœ œœ # # œœ œ . œ œ œ c ‰ œ . & # œ œœ . œ 4 œ 4 œ œ œ œ œ. œ œ j œ

œ œ ? ## #œ œ &

## œ

# # ˙˙ &

œ œ œ

œ 24 ˙

œ

œ 34 œ

œ #œ œ œ. œ œ.

œ œ œ œ

c

œ œ˙ J ˙

œ . œ œ˙ ˙

˙ ˙

œœ œœ .. œœ œœ .. ? œ

w

j œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ ## œ œ ‰ œ J ˙ ˙ & œœ œœ . œ œœœ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ ? ## ˙. œ ˙ œ œ ˙ #œ œ

D

26

œ œ œ œ

œ Œ œ

œœœœ œ ˙˙

EM

21

œ œœ œ nœ

&

.. ˙˙

˙˙

O

15

œ . œ œ˙˙

œœœœ

w

˙˙

# ˙˙ œ˙˙

œ . œ œœœ

œœœœ œœ

w

m j 2. 1. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ‰ œ . œ œ. œ œ. . œ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ œ œ œœ .. œœ œœ

œ œ œœœ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ Œ œ

œ œ .. œ œ œ œ

œ. œ. œ.

D.C. al Fine

Beiarn (pitesamisk Bájjdár) er ein kommune i Salten i Nordland. Den grenser i nord mot Bodø, i øst mot Saltdal, i sør mot Rana og i vest mot Meløy og Gildeskål. Bruremarsjen her finst òg i ein del variantar. Eg har henta melodien bl.a. frå Eilert Hægeland, som hadde den frå Erling Vigusdals samlingar. Erling Vigusdal (1907 - 2002) var prest i Beiarn og folkeminnesamlar. Opphavsmannen til bruremarsjen skal vera Sakarias Johan-Arent Aronsen (1876 - 1965).

M-H 3733

11


Grautmarsjen

12

A

3

˙ ˙

˙ ˙

O

˙˙ ˙

˙ ˙

3

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

œ œ œ

œœ œ

œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ 3

œ & b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœœ œ œ Œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ?b œ œ œ œ œ œ n œ œ œ

D

11

˙ ˙

œ œ

,

œ œ

3

œ œ œ œœœ

EM

?b c Œ

3

& b œœ œœ .. œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ ?b

3

3

œ œœœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ . b c & œœ œ . œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Orgel

6

Trad. Arr: Ola Løkken 2008

œ œ

œœ . œ œœ œ œ

œ œ

Œ

3

˙ ˙

œœ .. œœ œœ

˙˙ ˙

˙ ˙

œ œ Œ œ

˙˙ ˙

3

˙ ˙

œœ œœ œœ œ œ œœ .. œœ œœ œœ œœ 3

˙ ˙

œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙˙ ˙

˙ ˙

© Copyright 2018 by Musikk-Husets Forlag A/S, Oslo.

M-H 3733

3

˙ ˙

˙ ˙ ˙

3

œ œ

œ œ œ

œœ œ

˙ ˙ ˙

œœ œ œ œ œ œ œ œ


13

,B

O

j & b œœ œœ . œ œœ œ œ œœ œœ .. œœ œœ œœ œ œ œœ œœ . œ œœ . œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œ œ œœ œœ .. . J j . ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ?b œ œ œ Œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ (˙) J

16

,

Som 1. del F, som 2. del C

j & b œœ œœ .. œœ œœ . œœ . J j œ œ œ. œ ?b œ œ œ. œ J

œ œ

œ œ

œ œ œ nœ

œ œ ˙

3

3

œ œœ œœœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ . b & œœ œ œ œ

28

œ œœ ˙ ˙

œ œ œ œ

œ œ œ œ

D

œ œ ?b ˙

œ œ œ œ œ

œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œœ . œ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ . œ œ œ œ œœ ˙ ˙

˙˙ w

EM

22

3

3

œœ œœ œ œ œ

3

œœ .. œœ # œœ

œ œ œ #œ

œ œ

˙

˙ ˙ ˙

˙ ˙

3

œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ

œ #œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ nœ

U œœ œ œ œ œœ œœ . œ œœ œœ œ

Det er fleire variantar av denne brurmarsjen i Gudbrandsdalen. I Fron blir den ofte kalla "Grautmarsjen" eller "Brurmarsj frå Fron". Vi finn den same i Vågå under namnet "Brurmarsj frå Vågå". I denne er delane bytt om slik at B-delen kjem fyrst. Variasjonane ligg ofte i bruken av punkteringar i staden for jamne åttedelar.

M-H 3733

œ œ

Da Capo ad lib

œœ œœ ˙.

œœ u


Brudmarsch från Jämtland

14

Trad. Arr: Ola Løkken 2015

A

O

œ & c œj œ˙œ œ œ ˙œ . œ œ œ œ # ˙œ œ œ œ ˙œ . œ œ œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ œœ .. # œœ œœ œ# œœ œ œœ ‰ œj œ˙ œ œ œ ˙œ . œ œ œ œ J Forsiringer ad lib ˙ w ˙ œœ w w ˙ ?c ‰ ˙ œ w Œ ˙ ˙ w w w ˙ œ ˙

Orgel

A'

EM

6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ ‰ j œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ . . œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . # œ # œ & # œœ œ # œ ˙ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ J Fine œ ˙ ˙ #œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ w ? ˙ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œ œ #œ ˙ œ œ œ œ & œœ œœ œ œœ œ œ œ œ

11

œ

œ ˙

œ

D

?œ ˙

œœ . œ# œœ œ œ œ # œœ ‰ œj œ œ œœ œ œœ . œ# œœ œ œ # œ œ œœ œ J œ œœ #˙ œœ # œœ w Œ œ œ œ œ #˙ œ œ

© Copyright 2018 by Musikk-Husets Forlag A/S, Oslo.

M-H 3733

œ œ œ œœ . œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ # œ œ œ œ œ #œ

œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ


j œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œœ œ œ . œj œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ . j œ ‰ œ œ œ œ & œ # œœ œ n œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ . # œ œ œ œ œn œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œœ ? ˙ œ œ ˙ œ œ œ Œ w ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ w ˙

O

B

16

B'

15

œ œ œ œ œœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œœ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙

œ œ œ . œœ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œœ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ˙ &˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œœ # œœœ œœ n œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ

22

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

j œ & # œœ . œ œœ œ # œœ . N œ n œ ˙

28

œ œ œ œ

œ œ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ œ œ œ ˙ œ #œ #˙ ˙ ˙

EM

œ œ. ? œœ œ œ ˙ œ #œ

œœ œ

œ ˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œœ œ œ œ œ œ œ # œ œœ # œœ œ œ œ œœ . œ œ œ .

œ œ #œ œ œ œ œ ˙

D

#œ. œ œ œ œ ? #˙ œ

œ œœœœœœœ ˙ ˙

œ . œ œ œ œ œœ ˙ œ #œ ˙

œœ Nœ

œœ œ

œœ # œœ œ œ œ

œœ œœ œ œ

Denne er vel kjend også her i landet, og blir spela på ulike måtar av artistar og spelemenn både her og i Sverige. Det er punkteringar som blir skuvd på og kjem på andre plassar, og forsiringar som blir lagt til etter ynskje og spelestil. Sume spelar den ABA, andre AA'BA' eller AA'BB' - eller etter som det høver med tid og stad. Du finn mange utgåver på Youtube. Så lag din eigen variant av denne vakre bruremarsjen.

M-H 3733

œœ .. œ.

D.C. al Fine


16

Selsbruré

6

# # œ œœ œ œ œ œ œ œ & œ ˙ ? ## ˙

œ œœ œ œ

## œ . œ œ œ œ . & œ œ œ ˙

12

œ œ ˙ ˙

˙ ˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

% œœ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ . œ œ ‰ œj .. œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ J œ œ

œ œ ˙ œ œ ˙

œ œ

œ #œ œ œ œ œœ œ

j œ œœœœœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

œ nœ œ œ

D

œ ? ## œ

œ œ ˙ ˙

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ˙ . œj œœ . œ œœ œœ œ˙ . œj œœ œœ œ œ œ œœ œ œ

O

˙ ? ## c ‰ ˙ ˙

œ œœ œ œ œœ œ œ˙ .

EM

Orgel

## c j œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œœ &

Magne Bø (1924 - 2005) Arr: Ola Løkken 2003

Copyright © Opphavsmannen. Dette arrangement Copyright © Musikk-Husets Forlag AS, Oslo

œ œ .. œ œ

œ œ. œ œ Œ œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ œœ œ œ

M-H 3733

œ œ œ œ

œ œ

˙ ˙

˙

œ nœ ˙

œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œœ œ œ . œj œ œ œ ˙ œ œ˙ œ œ œ œ œ

˙˙

œœ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œ

œ œ

œ #œ œ œ œ œ

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

œœ œ . œœ œ ‰ œj # # # œ. œ J œ œ. œ œ Œ œ œ œ

&

###


Quasi fele - gjerne på 2 manualar

22

& &

27

&

œ œ œœœœ œœ

### œ ### œ ###

Œ

œ

œ

œœ

œ. œ œ œ œ œ ˙ œ œœ

Venstre hånd

œ. œ œ œ . œœ œœ œ œ œœ ˙˙

˙

?

œœ œ œœ œ œ

œœœœ œœ œ œ œ. œ œ ˙ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ ‰ œj œ œ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ .. œœ œœ Œ œ œ œ

œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ

œœ

œ. œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ

D

? ###

œœ

œœ œœ œ œ œ œ

œ. œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

EM

&

###

œœ

O

### œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ

17

Œ

œ

Pedal

œ

Œ

œœ

œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ

œ œ ˙

œœ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœœ

œœœ œ œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Dette er ein brurmarsj som fyrst og framst er skrivi for fele. Det kan derfor vera eit tips å spele t.d. dei to fyrste delane med framheva melodi, og altså leggje alt- og tenorstemma eller akkordar i venstre hand.

M-H 3733

œœ ˙

˙

17


32

&

###

? ###

, fin j # œ œœ . œœ œœ ‰ œ .. # œœ œœ . œœ œœ n œ . œ œ .. œ œ % al fi œ œ œ Œ

œ œ .. n # # œ . œ Œ œ œ œ

Dal

# œ . œj & œ . œ œœ œ œ œ œ J œ œ ?# œ Œ œ Œ

œ œœ .. œj œœ œœ œ˙# œ œ œœ œ J œ œ . œj œ œ # ˙ œ. œ œ œ ˙ œ J

# œœ .. œœ œœ œ œœ & œ Œ

œ œ

œ œœ . œ . œ 3

˙˙

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œœ . .

j œ œ # œœ œ œ J

œ Œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

œœ œ œ . œ œœ N œœ œœ . œj œ œ œœ œ œ. œ . œ œ J j œ . œ ˙ œ œ œ œ Œ œ Œ œ ˙ œ œ œ

j j œ. œ œœ œœ œ œ J

D

?# œ œ

3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . j ˙ . œ œ œ œœ œ . œœ œœ œœ œœ œ œ œ˙ ˙ œ œ

EM

38

45

n # œœ . œj œ œ œœ . œ œ J œ . œj œ n# œ Œ œ Œ Trio

O

18

œœ

œœ

œœœœ œ œ 3

œ œ

œ œ

œ . œj œ œœ ˙œ . œ œ œ œ œ œ˙œ œ œ ˙ œ ˙˙

œ œ œ œ œ œ

Ÿ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ nœ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

Œ œ Œ œ U

œ. œ œ œ. œ œ

œ œ

œ œ

u

Fine

Magne Bø (1924 - 2005) var frå Lesjaskog. Gjennom eit langt liv har han lagt ned eit stort arbeid som spelemann, komponist, arrangør, domar, tradisjonsbærar, lærar og mykje meir. Han har ført spelemannstradisjonen etter faren Sylfest Bø vidare. Han har også vore sterkt engasjert i kor og korps som utøvar og dirigent. Han har vore med i kjente gamaldansgrupper som Uhlens kvintett og Dovrekvintetten. Magne deltok ikkje så mykje på kappleikar, men vann landskappleiken på vanleg fele kl A på Røros i 1970. Han var musikalsk leiar både i Dovre og Otta spelemannslag i mange år og har komponert ei rekkje fengjande leikar og brurmarsjar. (Frå www.folkedans.com). Denne brurmarsjen har tidlegare vore utgjeve på forlaget Søre Brekka Musikk, Lesja. M-H 3733

Bruremarsjer i folketradisjon hefte 4  
Bruremarsjer i folketradisjon hefte 4