Vuosikertomus 2012

Page 1


2 Mikko Innanen

Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012


Sisällys

Toiminnanjohtajan katsaus

4

Music Finlandin strategia

6

Missio

6

Visio

6

Music Finland kuuntelee ja palvelee musiikkialaa

8

2012

10

Pidämme ääntä suomalaisesta musiikista

12

Visuaalinen ilme ja internet-sivusto

13

Uutiskirjeet

14

Sosiaalinen media

14

Julkaisut ja promootio

15

Promootiopostitukset

16

Asiantuntija- ja neuvontapalvelut

16

Nuotistopalvelut

16

Autamme kansainvälistymään

18

Music Finland UK 2012–2013

19

Music Finlandin tuottamat vienti- ja edistämistapahtumat

22

Messu- ja ammattilaistapahtumat

26

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat tuet

32

Vahvistamme musiikkialaa ja sen toimintaedellytyksiä

34

Musiikkialatutkimus

35

Vaahto

36

Vaikuttaminen ja verkostot

37

Luses

37

Hallinto & henkilöstö

38

Talous

42

K U VAAJ At : P e t r i Ar t t u r i As i ka i n e n ( 2 2 , 2 7 ) , D e n i s e D e m a r z ia n i ( 2 6 , 3 1 ) , Ka t e E l l i o t t ( 1 0 ) , M a r ia G u r j e va ( 2 , 2 5 ) , L a u r i H a n n u s ( 1 0 , 1 3 , 2 0 , 2 3 , 2 4 , 4 3 ) , N a ta l ia I n k i n a ( 3 7 ) , Ar i Ko r ka l a ( 1 4 ) , M a a r i t Ky t ö h a r j u ( 1 6 , 1 7 , 2 4 ) , V i l l e M a t t i l a / M u s i i k i n a i ka ( 9 , 2 3 ) , I l p o M u s t o ( 2 0 / 1 , 2 1 ) , J o h a n n e s R o m p p a n e n ( 4 , 4 0 , 4 1 )

Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012

3


Toiminnanjohtajan katsaus Rakentamisen vuosi 2012 yhdisti suomalaista musiikkialaa ja antoi Music Finlandille kasvot. Hallituksen ja jäsenistön Music Finlandille asettama tehtävä on suomalaisen musiikin elinvoimaisuuden ja kansainvälistymisen edistäminen.

SYKSYLLÄ 2011 tehty suomalaisen

rakenne- ja brändityöhön osallistui hal-

musiikkialan päätös yhdistää kaksi alan

lituksen ja jäsenjärjestöjen lisäksi koko

avaintoimijaa – Suomalaisen musiikin tie-

henkilöstö. Dialogi eri asiakasryhmien

dotuskeskus Fimic ja Music Export Finland

kanssa oli aktiivista ja se tulee entises-

– yhdeksi organisaatioksi oli ennakkoluu-

tään vahvistumaan vuoden 2013 aikana,

loton harppaus kohti uutta aikaa. Perus-

kun palveluiden ja toimintojen kehittämi-

tettiin Music Finland ry, johon suomalais-

nen jatkuu.

ta musiikkia monipuolisesti edistäneiden kahden organisaation toiminnot siirrettiin

Kahden vahvan identiteetin ja uskollisen

vaiheittain vuoden 2012 aikana.

asiakaskunnan omaavan organisaation yhdistäminen on kovaa työtä. Hyvällä

Päätös ei varmasti ollut helppo, sillä

yhteistyöllä ja tekemisen hengellä olem-

ennen yhdistymistä Fimic ehti toimia

me päässeet jo pitkälle, mutta toki työtä

lähes 50 vuotta ja Music Export Finland

riittää vielä vuosiksi eteenpäin. Alusta

10 vuotta. Molempien organisaatioiden

asti on kuitenkin ollut selvää, etteivät

voidaan perustellusti sanoa jättäneen

rakenteelliset muutokset saa vaikuttaa

jälkensä suomalaiseen musiikkielämään.

tarjoamiimme palveluihin negatiivisesti.

Yhdistysten osaaminen ja asiantuntijuus,

Olemmekin tietoisesti halunneet säilyttää

kattavat kansainväliset verkostot sekä

palvelutason – ja monilta osin myös on-

aktiivinen palveluasenne ovat vuosien

nistuneet parantamaan sitä – huolimatta

varrella auttaneet satoja, tai jopa tuhan-

siitä, että prosessi on vienyt kaikilta sekä

sia, alan toimijoita rakentamaan uraa

aikaa että energiaa. Olemme ylpeitä sii-

sekä Suomessa että kansainvälisesti.

tä, että olemme saaneet polkaistua Music Finlandin vauhtiin lyhyessä aikataulussa

4

Uutta Music Finlandia lähdettiin raken-

tarjoten samalla asiakkaillemme entistä

tamaan nämä vahvuudet huomioiden,

paremmat mahdollisuudet hyödyntää

mutta samalla rohkeasti tulevaisuuteen

yhdistymisen myötä monipuolistunutta

katsoen. Music Finlandin strategia-,

osaamistamme sekä palveluitamme.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


TA R J O N TAA KO KO

siikkiviennin markkina-arvotutkimus sekä

TO I M I A L A L L E

selvitys suomalaisen klassisen musiikin

MUSIC FINLAND lanseerattiin viestin-

ensiarvoisen tärkeää musiikkitoimialan

nällisesti kesäkuussa 2012, mutta virallisesti Fimicin ja Music Export Finlandin toiminnot siirrettiin uudelle yhdistykselle 31.12.2012. Näin ollen vuoden 2012 ajan yhdistykset toimivat vielä juridisesti itsenäisinä yksiköinä ja toiminta seurasi pääsääntöisesti yhdistysten omia toimintasuunnitelmia. Vuonna 2012 yhdistysten toimintaan osallistui tai palveluita käytti yhteensä 334 toimijaa, joista 208 oli suomalaisia musiikkialan yrityksiä. Palveluita hyödyntäneet toimijat edustivat yhdessä käytännössä kaikkia musiikkialan sektoreita sekä musiikin lajeja, joten toiminnan voidaan sanoa kattaneen koko suomalaisen musiikin kentän. Yhdistysten toteuttamat 45 vienti- tai edistämishanketta mahdollistivat 4960 henkilökohtaista ammattilaistapaamista kansainvälisten kontaktien kanssa, ja toimintaa oli kaikkiaan 15 eri maassa. Nuotiston kokoelma karttui 158 eri säveltäjän 582 teoksella ja nuotiston tuotot kasvoivat tavoiteltua enemmän; 27 % vuodesta 2011. Kotimaisiin musiikkitapahtumiin kutsuttiin vuonna 2012 yhteensä 102 ammattilais- ja mediavierasta 16 maasta. Myös taloushallinnon palveluiden kehittämiseen panostettiin huomattavasti ja esimerkiksi tavoite vientihankkeiden asiakastilitysten viiveen lyhentämisestä kahdeksaan viikkoon saavutettiin jo toi-

viennistä. Kurantin tiedon tuottaminen on kehittämisen kannalta, joten toimialatietouden keräämiseen ja viestimiseen panostamista tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. Merkittävin yksittäinen hankepanostus vuonna 2012 oli Isoon-Britanniaan suuntautuvan kärkihankkeen käynnistäminen ja ensimmäisen hankevuoden toimenpiteet. Kaksivuotiseen kärkihankkeeseen osallistui vuonna 2012 yhteensä 32 musiikkiyritystä ja 44 artistia tai musiikintekijää. Kärkihankkeen toisena vuonna toiminnan painopiste siirtyy kohdemarkkinalle, kun hankkeelle avataan puoleksi vuodeksi projektitoimisto Lontooseen.

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA LÄHTÖTILANNE yhdistyksen ensimmäiseen varsinaiseen toimintavuoteen on herkullinen; suomalaista musiikkia tehdään ja esitetään nyt monipuolisemmin kuin koskaan aikaisemmin ja tekijöidemme sekä artistiemme vetovoima, verkostot ja osaaminen ovat kansainvälistä huipputasoa. Music Finlandin toiminnan kolme peruspilaria ovat suomalaisesta musiikista viestiminen, kansainvälistymisen tukeminen sekä alan ja sen toimintaedellytysten vahvistaminen. Näiden otsikoiden alle

sella vuosineljänneksellä.

alamme rakentaa palvelupolkuja moni-

Toimialatietouden tuottaminen ja saatta-

Siinä työssä tarvitsemme myös asiak-

minen aktiiviseen käyttöön on yksi Music Finlandille asetetuista tehtävistä. Vuonna 2012 teetettiin ja julkaistiin ensimmäistä kertaa selvitys suomalaisen musiikkialan

puolisesti eri alan toimijoiden käyttöön. kaidemme ja muiden sidosryhmiemme apua. Uskomme, että yhteistyöllä voimme tehdä Music Finlandista jopa osiensa summaa paremman organisaation.

rahallisesta arvosta. Lisäksi julkaistiin mu-

Tuomo Tähtinen

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

5


Music Finlandin strategia

Missio

Visio

6

Music Finland edist채채 suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainv채listymist채.

Music Finland on suomalaisen musiikin lipunkantaja ja paras asiantuntija. Music Finland on mukana rakentamassa musiikkialalle menestystarinoita, uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia.

Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012


Visio

M U S I C F I N L A N D O N T I E D O N L Ä H D E J A K E S K U S T E L U N AVAAJ A Music Finland tuottaa ja kokoaa tietoa suomalaisesta musiikista ja musiikkialasta sekä kannustaa sidosryhmiään tiedon aktiiviseen käyttöön. Music Finland on aloitteentekijä ja aktivoi alaa keskusteluun suomalaisen musiikin elinvoimaisuudesta ja kansainvälistymisestä.

M U S I C F I N L A N D O N TO I M I N TA E D E L LY T Y S T E N J A K I L PA I L U K Y V Y N PA R A N TAJ A Music Finland edistää suomalaisen musiikin ja musiikkialan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä kotimaassa ja kansainvälisesti. Music Finland tunnistaa mahdollisuuksia ja on mukana rakentamassa alalle uusia toimintatapoja ja -malleja.

MUSIC FINLAND ON SUOMALAISEN MUSIIKIN NÄKYVYYDEN TEKIJÄ Music Finland kasvattaa suomalaisen musiikin ja musiikkiammattilaisten tunnettuutta sekä suomalaisen musiikin käyttöä Suomessa ja ulkomailla. Viestintää ja promootiota tehdään tavoitteellisesti eri kanavissa ja monipuolisilla välineillä.

M U S I C F I N L A N D O N M U S I I K K I V I E N N I N K A S V U N E D I S TÄJ Ä Music Finland tukee suomalaisen musiikin viennin ja vientiyritysten kasvua ja on aktiivisesti läsnä eri kohdemarkkinoilla. Music Finlandin kattava kansainvälinen verkosto on suomalaisen musiikkialan hyödynnettävissä.

M U S I C F I N L A N D O N K A N S A I N VÄ L I S T E N M E N E S T Y S TA R I N O I D E N S Y N T YM I S E N T U K I J A Music Finland tunnistaa potentiaaliset menestyjät ja osallistuu kansainvälisen menestyksen kasvattamiseen.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

7


Music Finland kuuntelee ja palvelee musiikkialaa

P I D ÄM M E ÄÄ N TÄ S U O M A L A I S E S TA M U S I I K I S TA VIESTIMME suomalaisesta musiikista sekä tekijöistä ja ilmiöistä sen takana monipuolisesti eri kanavissa ja välineillä. Seuraamme aikaamme ja tunnistamme trendit. Olemme myös aktiivisesti henkilökohtaisessa yhteydessä kansainvälisiin avaintoimijoihin sekä mediaan. Viestinnän tueksi tuotamme promoäänitteitä sekä muita julkaisuja. Välitämme suomalaista kustantamatonta partituurimusiikkia kotimaassa ja kansainvälisesti. Kehitämme säveltäjä- ja kustantaja-asiakkaille sekä musiikin esittäjille tarjottavia palveluita. Kannustamme suomalaisen musiikin käyttöön ja tarjoamme neuvontaa ja ohjelmistokonsultointia mm. kansainvälisille festivaaleille ja muille toimijoille. Tärkeimmät viestintävälineemme ovat Music Finlandin internet-sivut, omat uutiskirjeemme ja sosiaalisen median kanavat. A U TAM M E K A N S A I N VÄ L I S T YM ÄÄ N VAUHDITAMME suomalaisen musiikin ja musiikkiyritysten kansainvälistymistä sekä suomalaisen musiikin viennin kasvua. Teemme asiakas- ja yrityskohtaista neuvontaa, kanavoimme tukia ja toteutamme eri asiakasryhmille suunnattuja ja eri markkinoille kohdistuvia yhteisvienti- ja kansainvälistymishankkeita. Kansainvälisten markkinoiden ja verkostojen asiantuntemuksemme on koko musiikkialan käytössä. Kanavoimme valtionavustusta ja muita tukia suoraan toimijoille mm. julkaisukiertue- ja showcasetuen, teosvientituen, kärkihankkeen tukien ja erilaisten matkatukien muodossa. VA H V I S TAM M E A L AA J A S E N TO I M I N TA E D E L LY T Y K S I Ä SELVITÄMME ja seuraamme musiikkialan muutoksia. Tunnemme alan rakenteet, mittarit ja trendit ja välitämme tietoa koko kentän hyödynnettäväksi. Parannamme alan toimintaedellytyksiä ja luomme uusia mahdollisuuksia menestymiselle yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa varainhankinnan, erilaisten kehittämishankkeiden sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin. Toimimme aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa suomalaisen musiikkitoimialan menestymisen ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

8

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012

defunensemble 9


2012 Vuoden 2011 lokakuussa musiikkialan järjestöt päättävät yhdistää Music Export Finland ry:n ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ry:n toiminnot yhden organisaation alle.

Uuden organisaation toiminnanjohtajaksi valitaan Tuomo Tähtinen, joka aloittaa tehtävässään 1.2.2012. Yhdistykset muuttavat yhteisiin tiloihin 6.2.2012.

Music Finlandin strategiatyö ja brändi-identiteetin luominen aloitetaan välittömästi. Music Finlandin visuaalisen ilmeen suunnittelusta vastaa Leroy Ab. Strategiatyön sparraajana toimii Bomentis Oy.

Ison-Britannian kärkihankkeessa hyödynnetään alusta alkaen molempien organisaatioiden osaamista ja verkostoja. Kärkihankkeen palvelut suunnataan tietoisesti koko toimialalle sektorista tai musiikkityylistä riippumatta.

Music Finlandin perustaminen palkitaan Musiikki & Media -tapahtuman Industry Awards -gaalassa kunniamaininnalla lokakuussa. Palkinnon vastaanottavat hallituksen puheenjohtaja Pekka Sipilä ja toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen.

Music Finlandin strategia valmistuu. Organisaatiorakenne ja strategia esitellään lanseeraustilaisuudessa Musiikkitalossa 21. syyskuuta. Tilaisuuden avaa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Music Finlandin englanninkieliset internet-sivut avataan.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb tekee musiikkiviennin edistämismatkan Lontooseen syyskuussa. Matkalle osallistuu kattava delegaatio suomalaisia musiikkivaikuttajia. Matka on kaikkien aikojen ensimmäinen ulkomaankauppaministerin tekemä luovien alojen vienninedistämismatka.

Music Finland lanseerataan viestinnällisesti 11. kesäkuuta. Samalla julkaistaan Musiikkialan talous Suomessa 2011 -tutkimus, Musiikkiviennin markkina-arvo 2010 -selvitys ja Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys.

Music Finland ry:n perustajia ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestö Gramex ry, IndieCo ry, Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Suomen Muusikkojen Liitto ry, Suomen Säveltäjät ry, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry sekä Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry. 10

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


AVA I N L U V U T

582

45

158

edistämishanketta

Näistä oli kustannettuja

maassa

uutta sävellystä luetteloitiin

eri säveltäjältä.

297 kappaletta

vienti- ja

15

nuottimateriaaleja.

keskiarvo

24

Vuoden 2012

89

säveltäjäasiakasta yhteensä

285 kappaletta.

50

asiakaspalautteen

eri säveltäjältä ja

MF:n levitykseen toimitti

2012 aikana

eri säveltäjäasiakkaan

4,01 / 5

Kustantamattomia sävellyksiä

vuokrasi vuoden

Hankkeiden

81

eri kustantajalta.

Music Finland myi ja

Julkaisukiertue- ja showcase-tukea jaettiin

61

lopussa digitoituna

artistin kiertueisiin

10 313

tai esiintymisiin ja

teosta.

81

artistia esiintyi Music Finlandin tukemana

32 eri maassa

teosmyyntimatkatukea

12

kirjoittajan teosmyyntimatkoihin

4960 suomalaisten musiikkialan ammattilaisten raportoimia tapaamisia kansainvälisten ammattilaisten kanssa vientihankkeissa

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

11


Pidämme ääntä suomalaisesta musiikista MuSic FinLAnd viestii ja tiedottaa suomalaisesta musiikista, sen tekijöistä ja ilmiöistä monipuolisesti eri kanavissa ja välineillä. Viestinnän pääasiallinen kohderyhmä on musiikkialan ammattilaiset, mutta se palvelee kaikkia suomalaisesta musiikista kiinnostuneita. ulkomaille kohdistuvan viestinnän tavoitteena on lisätä koko maailman kiinnostusta suomalaiseen musiikkiin. kotimaassa keskitytään viestimään musiikkialaa koskevista ajankohtaisista asioista ja hankkeista alan ammattilaisille ja Music Finlandin asiakkaille. Tärkeimmät viestintävälineet ovat internet-sivusto, uutiskirjeet, sosiaalisen median kanavat ja julkaisut. Tämän lisäksi Music Finland tiedottaa aktiivisesti eri sidosryhmiä ja mediaa. Music Finland vaikuttaa kansainvälisiin musiikkialan ammattilaisiin myös aktiivisella promootiotoiminnalla – olemalla laaja-alaisesti mukana musiikkialan verkostoissa, järjestämällä edistämishankkeita, pitämällä yhteyttä kansainväliseen mediaan ja lähettämällä promootiojulkaisuja. Vuoden alussa tehtiin kartoitus aikaisempien organisaatioiden viestinnästä ja viestintävälineistä. Arvioinnin perusteella luotiin uusi suunnitelma Music Finlandin viestinnälle. Suunnitelmassa määriteltiin Music Finlandin viestinnän tavoitteet, välineet ja kanavat.

12

Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012


V I S UAA L I N E N I L M E J A I N T E R N E T - S I V U S TO UUDEN visuaalisen ilmeen suunnittelu käynnistettiin heti vuoden alussa. Tehtävään valittiin suunnittelutoimisto Leroy. Samanaikaisesti käynnistettiin uuden internet-sivuston suunnittelu. Internet-sivuston toteutti Carbon. Music Finlandin uusi visuaalinen ilme lanseerattiin kesäkuussa. Samassa yhteydessä avautui internet-sivuston ensimmäinen, väliaikainen versio. Varsinaisen sivuston englanninkielinen osio avautui syyskuussa. Suomenkielistä sivustoa rakennettiin syys-

Syyskuussa avautuneilla verkkosivulla oli vuoden loppuun mennessä 10 780 käyntiä.

kaudella, mutta sen julkaiseminen päätettiin ajoittaa vuoden 2013 alkuun. Syyskuussa avautuneilla verkkosivulla oli vuoden loppuun mennessä 10 780 käyntiä.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

13


UUTISKIRJEET

Sosiaalisen median työkalut ovat olennainen ja luonteva osa Music Finlandin viestintää.

KESÄKUUSTA lähtien molempien organisaatioiden uutiskirjeet yhdistettiin ja ne lähetettiin Music Finlandin nimellä ja ilmeellä. Uudentyyppisiä, englanninkielisiä uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana yhteensä 11. Uutiskirjeet jaettiin sisällön mukaan seuraavasti: Jazz News, Contemporary & Classical Music News, Pop Rock Indie Electro and Metal Music News sekä World & Folk Music News. Lisäksi suomenkielinen Musiikkivienti-tiedote lähetettiin 11 kertaa ja FI-News viisi kertaa kevään 2012 aikana. Vastaanottajia kirjeillä oli yhteensä 7864.

S O S I AA L I N E N M E D I A SOSIAALISEN median työkalut ovat olennainen ja luonteva osa Music Finlandin viestintää. Visuaalisen ilmeen julkistamisen yhteydessä kesäkuussa avattiin Facebook-sivu ja Twitter-tili. Vuoden loppuun mennessä Facebook-sivu oli saanut yli 1030 seuraajaa ja Twitter-tili noin 600. Suurin osa seuraajista oli suomalaisia, mutta myös Saksasta, Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista ja Ruotsista saatiin aktiivisia seuraajia.

Einojuhani Rautavaara

14

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


J U L K A I S U T J A P R O M O OT I O MUSIC FINLAND julkaisi vuoden aikana kaksi levykokoelmaa kansainvälisen markkinoinnin ja promootion tueksi. Tammikuussa julkaistiin Come Hear. Finland 2012, joka esitteli suomalaista populaarimusiikkia (indie/electronic, pop/rock, hard rock/ metal). Come Hear -kokoelmaa jaettiin vuoden aikana ammattilaistapahtumissa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Painosmäärä oli 3000. Lokakuussa julkaistiin suomalaista jazzia laaja-alaisesti esittelevä Jazz from Finland 2013, jonka ulkoasu oli Music Finlandin uuden ilmeen mukainen. Julkaisu sisälsi laajan tietopaketin suomalaisesta jazzista sekä musiikkia tuoreilta julkaisuilta. Artikkeleiden kirjoittajina oli joukko alan asiantuntijoita: Risto Nevanlinna, Matti Nives ja belgialainen toimittaja Georges Tonla Briquet. Kompilaation painosmäärä oli 3000. Lisäksi CD:stä tuotettiin 400 kappaleen ennakkopainos, jota jaettiin syyskuussa

Lokakuussa julkaistiin suomalaista jazzia laaja-alaisesti esittelevä Jazz from Finland 2013.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

London Jazz Festivalin yhteydessä Lontoossa alan ammattilaisille. Vuoden aikana tuotettiin myös suomalaista klassisen musiikin maailmaa esittelevä Big Sounds From a Small Country -esite. Tekstin kirjoitti toimittaja Elina Roms. Esitteestä tuotettiin englannin-, saksan- ja kiinankielinen versio, ja sitä jaeltiin mm. Frankfurtin musiikkimessuilla, Classical: NEXT -tapahtumassa Münchenissä ja Music China -messuilla Shanghaissa.

15


P R O M O OT I O P O S T I T U K S E T LEVYPROMOOTIOTA jatkettiin lähettämällä sekä Music Finlandin tuottamia kokoelmalevyjä että valikoituja nykymusiikki-, kansanmusiikki- ja jazzlevyjä kohdennetusti alan kansainvälisille ammattilaisille. Erityisen tärkeänä kohderyhmänä oli World Music Chart Europe, joka sai Music Finlandilta 4 levylähetystä. Postitukset tuottivat tulosta: WMCE:n arvovaltaiselle TOP20-listalle nousivat Frigg, Ashimba ja Värttinä, joka sijoittui heti listan kärkeen.

N u o t i s t o t o i m i n t a l u ku i n a ASIANTUNTIJA- JA

Uudet luetteloidut teokset: 582

N E U VO N TA PA LV E L U T

Uudet säveltäjäasiakkaat: 9 Äänitearkiston kartunta: 899

MUSIC FINLANDIN päivittäisiin tiedotuspalveluihin kuuluvat

Myydyt partituurit ja esitysmateriaalit: 1821

esimerkiksi suomalaista musiikkia, esittäjiä, tekijöitä, toimijoita

Vuokratut orkesterimateriaalit: 92

ja toimialaa koskevat kyselyt sekä suomalaista repertuaaria ja

Verkkokaupassa tilattuja tuotteita: 330

esittäjiä koskeva ohjelmistokonsultointi. Tiedusteluja ja erilaisia

Kopiointipalveluna kopioituja ja

yhteydenottoja vuoden aikana tuli noin 900.

tulostettuja sivuja: 49 874

M y yd y i m m ä t N U OT I S TO PA LV E L U T MUSIC FINLANDIN nuotisto koostuu lähes 40 000 suomalaisesta teoksesta ja kokoelma karttuu vuosittain sadoilla uusilla teoksilla. Nuotistopalveluiden puitteissa luetteloidaan ja dokumentoidaan uusia suomalaisia partituurimusiikkiteoksia sekä myydään, vuokrataan ja lainataan Music Finlandin välittämää nuottimateriaalia. Music Finland ylläpitää ja kehittää monipuolisia palveluja säveltäjä- ja kustantaja-asiakkaille sekä musiikin esittäjille. Lisäksi Music Finland tarjoaa suomalaiseen partituurimusiikkiin liittyviä digitointi- ja kopiointipalveluja. Vuoden 2012 alussa otettiin käyttöön Music Finlandin säveltäjäpalvelumaksu.

e s i t ys m a t e r ia a l i t 1. Ilmari Krohn: Johannes-passio (kuoroteos) 2. Pekka Jalkanen: Deesis (kuoroteos) 3. Leif Segerstam: Double Thoughts at the Border (kamarimusiikki) 4. Hannu Sinnemäki (sov.): Fyra finlandssvenska folkvisor (kuoroteos) 5. Paola Livorsi: Lamenti (kuoroteos) 6. Aki Yli-Salomäki: Sekunneista kiinni (kuoroteos) 7. Sampsa Ertamo: Winterelegi (yksinlaulu) 8. Jukka Tiensuu: Fantango (kamarimusiikki) 9. Jukka Tiensuu: Spiriti (kamarimusiikki) 10. Kirmo Lintinen: Hala hippan (kuoroteos)

E n i t e n v u o k ra t u l o a t u o n ee t t eo k s e t 1. Matthew Whittall: Solen 2. Leif Segerstam: Sinfonia nro 252 3. Leif Segerstam: Sinfonia nro 245 4. Leif Segerstam: Sinfonia nro 248 5. Leif Segerstam: Sinfonia nro 251 6. Lotta Wennäkoski: Soie 7. Leif Segerstam: Sinfonia nro 250 8. Leif Segerstam: Sinfonia nro 126 9. Uljas Pulkkis: Enchanted Garden

Lotta Wennäkosken teoksia esitetään paljon vuodesta toiseen.

16

10. Timo Alakotila: Concerto Grosso

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


WMce:n arvovaltaiselle ToP20-listalle nousivat Frigg, Ashimba ja V채rttin채, joka sijoittui heti listan k채rkeen.

Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012

17


Autamme kansainvälistymään MuSic FinLAnd vauhdittaa suomalaisen musiikin ja musiikkiyritysten kansainvälistymistä sekä suomalaisen musiikin viennin kasvua. Vuoden 2012 kärkihanke on vahvistanut erityisesti ison-Britannian markkinoita. Lisäksi vuoden aikana on toteutettu kymmeniä muita kansainvälistymistä edistäviä hankkeita ja jaettu musiikkialalle lähes 300 000 euroa erilaisina tukina. kansainvälistymishankkeita ja -palveluita rahoittivat hankkeisiin osallistuneiden ammattilaisten lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasianministeriö, eSek, Luses sekä hankekohtaiset yhteistyökumppanit.

18

Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012


Music Finland UK 2012–2013 MUSIC FINLANDIN suomalaisen musiikkiviennin kärkihanke kohdistuu vuosina 2012–2013 Isoon-Britanniaan. Kärkihankkeen tavoitteena on kasvattaa suomalaista musiikkivientiä ja edistää suomalaisen musiikin näkyvyyttä Isossa-Britanniassa ja muilla kohdemarkkinoilla, joihin brittimarkkinan vaikutus heijastuu. Ensimmäisen vuoden aikana kaikkiaan 40 suomalaista artistia, yhtyettä, biisinkirjoittajaa, säveltäjää ja musiikkituotetta esiteltiin kärkihankkeessa Ison-Britannian markkinoille. Kärkihankkeeseen osallistuneet yritykset edustivat kaikkia musiikinlajeja. Myös suomalaisen musiikin medianäkyvyys brittimediassa kasvoi merkittävästi.

V I E N T I O H J E L M I S TA T U K E A B R I TT I M A R K K I N O I L L E S U U N TA U T U V I I N H A N K K E I S I I N MUSIC FINLAND rahoittaa suomalaisten musiikkialan yritysten vientihankkeita kolmesta vientiohjelmasta. Live-, Verkostot ja PR- sekä Vientistrategiat -vientiohjelmissa tuetaan kiertue- ja muita live-tuotantoja, esiintymisten ja julkaisujen promootiota ja markkinointia sekä erilaisten tuotekohtaisten vientistrategioiden toteuttamista. Rahallisen tuen lisäksi Music Finland tukee hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista neuvonnalla ja kontaktoimalla asiakkailleen relevantteja alan toimijoita kohdemarkkinoilla. Vuonna 2012 kärkihankkeen vientiohjelmista myönnettiin työ- ja elinkeinoministeriön tukea 50 yritykselle yhteensä 300 000 euroa.

P R O M O OT I O L L A S U O M A L A I S TA MUSIIKKIA NÄKYVILLE MUSIC FINLAND kutsui Isosta-Britanniasta viime vuonna kärkihankkeen media- ja ammattilaisvierailuohjelmassa 45 musiikkialan yritystä ja mediaa seuraaviin kotimaisiin tapahtumiin: Tuska Open Air, Ruisrock, Flow Festival, Musiikki & Media, Tampere Jazz Happening ja Etnosoi!. Kutsutut yritykset olivat pääasiassa levy-yhtiöitä, agentuureja ja promoottoreita.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

Kärkihankkeeseen osallistuneet yritykset edustivat kaikkia musiikinlajeja.

19


Music Finland työskenteli medianäkyvyyden kasvattamiseksi eri painotuksilla sekä eri tapahtumiin ja musiikkityyleihin liittyen neljän PR-toimiston kanssa (Create Spark, Projekta, Freeman PR ja Factory Music). Music Finland järjesti 20.9.2012 Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin musiikkiviennin edistämismatkan Lontooseen. Ministerin delegaatio tapasi matkalla Universal Music Groupin ja Seriousin johtoa sekä brittimedian edustajia. Delegaatio vieraili myös BBC Radio 1:llä, joka on populaarimusiikin tärkein portinvartija Isossa-Britanniassa ja sitä kautta lähes koko maailmassa sekä BBC Radio 3:lla, joka on yksi maailman tärkeimmistä klassista musiikkia, jazzia ja maailmanmusiikkia esittelevistä medioista.

L I V E - A L U S TAT J A A L A N KO H TAAM I S PA I K AT HK 119 Echo Chamber -illassa

K A N S A I N VÄ L I S T YM I S E N E D I S TÄM I S E S S Ä MUSIC FINLAND koordinoi osana kärkihanketta suomalaisartistien ja yritysten osallistumisen Ison-Britannian ammattilais- ja showcase-tapahtumiin. Vuoden 2012 tapahtumia olivat International Live Music Conference Lontoossa sekä The Great Escape Brightonissa. Yhteispohjoismainen Ja Ja Ja – A Nordic Affair -klubi jatkui vuonna 2012 ja lujitti asemaansa suomalaisten artistien esittelyalustana Lontoossa. Lisäksi Music Finland aloitti oman Echo Chamber -illan järjestämisen marraskuussa Lontoon Notting Hill Arts Clubissa. Tavoitteena on kehittää eri musiikkityyleihin soveltuvia, jatkuvia klubi-iltoja, joilla suomalainen musiikki näkyy ja kuuluu säännöllisesti brittimarkkinoilla.

V I E N T I VA L M I U K S I A K E H I TTÄM Ä S S Ä MUSIC FINLAND järjesti vuonna 2012 workshop-tilaisuuksia, joissa kehitettiin suomalaistoimijoiden vientivalmiuksia ja pureuduttiin markkinoillemenovaiheen haasteisiin brittiammattilaisten avulla (UK Music Market Workshop, UK PR and Media Workshop ja UK Jazz Workshop). Kärkihankkeen toimenpiteet ja tähänastiset tulokset sekä vientiohjelmissa tuetut vientihankkeet on esitelty tarkemmin erillisessä raportissa. UK Jazz Workshop

Music Finlandin kärkihanketta rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö sekä Musiikin edistämissäätiö MES. Kärkihanketta tukevat lisäksi Suomen Lontoon instituutti ja Suomen Lontoon suurlähetystö.

20

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


Music Finland aloitti oman echo chamber -illan j채rjest채misen marraskuussa. Mukana mm. French Films.

Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012

21


Music Finlandin tuottamat vienti- ja edistämistapahtumat H E L S I N K I M O N AM O U R PA R I I S I , R A N S K A , 2 7 . 1 . 2 0 1 2 HELSINKI MON AMOUR -showcase-tapahtuma järjestettiin tammikuussa 2012 ensimmäistä kertaa. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Suomen Ranskan instituutin kanssa Pariisissa. Promoottorina toimi Super! Agency, ja yhteistyötä tehtiin myös PR-toimisto Boogie Drugstoren kanssa. Tavoitteena oli edistää uuden suomalaisen musiikin näkyvyyttä Ranskassa sekä syventää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Samalla pyrittiin lisäämään suomalaisartistien julkaisujen määrää ja jakelua Ranskassa. Vuoden 2012 tapahtuma järjestettiin Fleche d’Or klubilla, jossa esiintyivät French Films, Burning Hearts sekä Zebra & Snake. Yli 400-henkisen yleisön joukossa oli myös useita Ranskan musiikkiteollisuuden ja median edustajia. Helsinki Mon Amourista on tavoitteena tehdä jatkuva konsepti.

FINLAND FEST TO K I O , J A PA N I , 2 4 . – 2 6 . 5 . 2 0 1 2 JAPANI on maailman toiseksi suurin musiikkimarkkina, ja suomalainen musiikki on aina menestynyt maassa hyvin. Vuodesta 2005 saakka järjestetyn Finland Fest -vientikokonaisuuden tavoitteena on edistää suomalaisten mahdollisuuksia saada musiikkiaan julkaistuksi Japanissa, kappaleita japanilaisartistien esitettäväksi sekä lisää live-esiintymisiä. Vuoden 2012 Finland Fest järjestettiin toukokuussa ja tapahtumaan osallistui Suomesta 10 yritystä. Ammattilaisohjelmaan sisältyi markkinointiaiheinen seminaari sekä suomalaisen musiikin myyntipäivät, joihin osallistui noin 100 japanilaista musiikkialan ammattilaista. Ennen showcase-keikkoja järjestettiin myös verkostoitumistilaisuuksia. Metal Attack showcasessa esiintyi suomalaisista metallibändeistä Amoral, Insomnium, Profane Omen sekä Swallow the Sun. Yhteispohjoismaisessa indie- ja elektromusiikin showcase-illassa Hokuo Music Nightissa esiintyi Husky Rescue, ja folk-yleisölle konsertoivat Maria Kalaniemi, Timo Alakotila ja Arto Järvelä.

22

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


TUNE IN V I I TA S AA R I , 5 . – 8 . 7 . 2 0 1 2 MUSIC FINLAND järjesti suomalaisen nykymusiikin edistämishankkeen Tune In – Showcase for Finnish Contemporary Music kolmatta kertaa. Tapahtuma toteutettiin Viitasaarella Musiikin Aika festivaalin yhteydessä. Music Finland kutsui Suomeen viisi nykymusiikin asiantuntijaa ja vaikuttajaa Euroopasta. Musiikkiohjelman rinnalla tärkeällä sijalla oli verkostoituminen suomalaisten alan toimijoiden kanssa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Musiikin Aika -festivaalin ja ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston kanssa.

SONG CASTLE – BIISILINNA J Ä R V E N PÄÄ , 9 . – 1 2 . 9 . 2 0 1 2 VUODESTA 2007 järjestetty Song Castle -teosleiri on tärkeimpiä työkaluja Music Finlandin teosvienninedistämisstrategiassa. Leirille valitaan vuosittain noin 15 ajankohtaista ja kansainvälisesti potentiaalista kirjoittajaa tekemään kappaleita yhdessä leirille kutsuttujen ulkomaisten kirjoittajien kanssa. Leirille osallistuu myös kotimaisia ja ulkomaisia kustantajia sekä levy-yhtiöiden ja managementien edustajia, joiden tilauksesta kirjoittajat tekevät kappaleita. Vuoden 2012 leirille osallistui 14 suomalaista ja seitsemän ulkomaalaista kirjoittajaa, viisi suomalaista kustantajaa ja 10 ulkomaalaista kustannus-, levy- tai managementyhtiön edustajaa. Kansainväliset osallistujat tulivat Norjasta, Ruotsista, Saksasta, Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista ja Etelä-Koreasta. Leirin tavoitteena on saada avainmarkkinoilta julkaisuja suomalaistekijöiden biiseille ja luoda suomalaisille uusia co-write-kanavia kansainvälisten kirjoittajien kanssa. Song Castlessa vuosien saatossa tehtyjä kappaleita on julkaistu Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

23


MUSIIKKI & MEDIA TAM P E R E , 1 8 . – 2 1 . 1 0 . 2 0 1 2 MUSIIKKI & MEDIA on Suomen merkittävin musiikkialan ammattilaisten kokoontuminen, joka järjestettiin vuonna 2012 23. kerran. Tapahtuma keräsi Tampereelle yli 700 kotimaista ja kansainvälistä toimijaa. Music Finland vastasi tapahtuman kansainvälisestä tuotannosta. Tänä vuonna erityisenä fokuksena oli Music Finland UK -kärkihankkeen myötä Iso-Britannia, mikä näkyi seminaariohjelman lisäksi myös tapahtumaan kutsuttujen kansainvälisten ammattilaisten määrässä: 21 vierasta yhteensä 68 Music Finlandin tapahtumaan tuomasta kansainvälisestä ammattilaisesta oli Isosta-Britanniasta. Music Finlandin järjestämä musiikkisynkronisaatioon keskittyvä Music & Media Sync Summit -seminaarikokonaisuus toi Tampereelle 16 vaikutusvaltaista TV-, elokuva-, peli- ja mainosalan musiikkipäällikköä. Ohjelma koostui paneelikeskusteluista ja valmennuksista sekä pitching-sessioista, joissa Sync Summitin suomalaisosallistujat pääsivät esittelemään musiikkiaan musiikkipäälliköille kasvotusten. Ohjelmaan kuului myös verkostoitumista sekä järjestetyissä tilaisuuksissa että Lost in Music -showcase-festivaalin keikoilla. Kansainvälisen seminaariohjelman kohokohtiin lukeutuivat Rough Trade -levy-yhtiön perustajien Jeannette Leen ja Geoff Travisin sekä Xfm:n tuottaja-DJ John Kennedyn haastattelut.

TAM P E R E J A Z Z H A P P E N I N G TAM P E R E , 1 . – 4 . 1 1 . 2 0 1 2 TAMPERE JAZZ HAPPENING on yksi perinteikkäimmistä ja tasokkaimmista jazzfestivaaleista maassamme. Nyt 31. kertaa järjestetyllä festivaalilla on erityisen vahva oma ohjelmistolinja, jonka myötä tapahtuma vetää vuodesta toiseen täydet katsomot ja kiinnostaa myös kansainvälisesti. Music Finlandin tämänvuotisessa vierailuohjelmassa suurimpana ryhmänä olivat kärkihankkeen vuoksi brittivieraat, joita tapahtumaan kutsuttiin yhteensä yhdeksän. Lisäksi Tampereelle tuotiin kaksi venäläistä jazz-ammattilaista sekä vieraat Belgiasta, Japanista ja Kanadasta; ulkomaisia ammattilaisia tuli Music Finlandin vierailuohjelmassa tapahtumaan yhteensä neljätoista. Yhteistyökumppanina oli ulkoasiainministeriö, joka vastasi yhteensä viiden vieraan kutsumisesta. Festivaali toi paikalle oman kattavan kansainvälisen kontaktiverkkonsa kautta myös lukuisia omia vieraita. Konsertti- ja oheisohjelman lisäksi ohjelmassa oli myös verkottumista kansainvälisten vieraiden ja suomalaisten jazz-alan ammattilaisten kesken.

24

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


NEWS FROM HELSINKI P I E TA R I J A M O S KOVA , V E N ÄJ Ä , 4 . – 6 . 1 2 . 2 0 1 2 NEWS FROM HELSINKI -tapahtumalla on monivuotinen historia suomalaisten ja venäläisten musiikkialan ammattilaisten vuotuisena kohtaamispaikkana, uusien verkostojen rakentajana ja vanhojen yhteyksien ylläpitäjänä sekä myös ajankohtaisen suomalaisen musiikin foorumina. Tärkeä tavoite on myös Venäjän markkinoiden tuntemuksen lisääminen Suomen musiikkiammattilaisten keskuudessa. Vientipäivät toteutettiin tänä vuonna aiempaa laajempana sekä sisällöltään että maantieteellisesti. Genreistä mukana olivat sekä pop-rock että jazz, ja hanke toteutui ensin Pietarissa ja sitten Moskovassa. Pietarin showcaset olivat 4.12. JFC-klubilla (jazz) ja Zoccolossa (pop-rock). Moskovassa kuultiin 5.12. jazzia Alexey Kozlov Clubilla ja 6.12. pop-rockia Sixteen Tons -klubilla. Suomalaiset esiintyjät olivat Kalle Kalima K-18, Tonight at Noon ja Kari Ikonen Trio sekä Tundramatiks, Aino Venna ja Big Wave Riders. Suomesta mukana oli kuusi ammattilaisdelegaattia. Hankkeen pääpromoottorina ja paikallisena konsulttina toimi Greg Goldenzwaig / Goldenzwaig Creative Solutions; paikallisia yhteistyökumppaneita olivat mm. Suomen kulttuuri-instituutti Pietarissa sekä suurlähetystö Moskovassa.

Music & Media Sync Summit toi Tampereelle 16 vaikutusvaltaista TV-, elokuva-, peli- ja mainosalan musiikkipäällikköä.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

25


Messu- ja ammattilaistapahtumat EUROSONIC G R O N I N G E N , A L A N KO M AAT , 1 1 . – 1 4 . 1 . 2 0 1 2 SUOMALAISESIINTYJÄT Reckless Love, French Films, Murmansk ja Mirel Wagner YRITYKSET Suomesta mukana 8 yritystä

EUROSONIC on yksi kansainvälisesti merkittävimmistä live-alan tapahtumista. Se kerää Euroopan laaja-alaisimpana showcase-festivaalina yhteen yli 2500 musiikkialan ammattilaista. Eurosonic toimii myös Euroopan yleisradioiden liiton EBU:n sekä kansainvälisten live-alan organisaatioiden kohtauspaikkana, joten sekä keskeinen media että promoottorit ja agentit ovat tapahtumassa vahvasti edustettuina.

MIDEM CANNES, RANSKA, 28.–31.1.2012 YRITYKSET Suomesta mukana 24 yritystä

MIDEM on edelleen maailman suurin musiikkialan ammattilaistapahtuma. Midemissä kohtavat ammattilaiset muusikoista teknologian innovaattoreihin, tuottajista brändeihin ja markkinointiyrityksiin. Tapahtumassa ovat edustettuina kaikki musiikin eri genret ja ammattilaissektorit.

BY : L A R M SUOMALAISESIINTYJÄT Bendagram, Lumeet, The New Tigers, Renaissance Man, Rubik, Siinai, Husky Rescue, Jarse, Tuusanuuskat ja Barry Andrewsin Disko YRITYKSET Suomesta mukana 11 yritystä

O S LO , N O R J A , 6 . – 1 8 . 2 . 2 0 1 2 BY:LARM on Pohjoismaiden suurin musiikkialan tapahtuma. By:Larmin festivaali- ja ammattilaisohjelma keräävät paikalle kaikki keskeiset pohjoismaiset toimijat sekä satoja muita kv-ammattilaisia. Tapahtuman yhteydessä jaetaan myös Nordic Music Prize, joka palkitsee vuoden parhaan pohjoismaisen albumin. Nordic Music Prizen suomalaisehdokkaita olivat Rubik albumillaan Solar sekä Siinai albumillaan Olympic Games

26

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


by:Larm

Midem

Midem

by:Larm MU S I c F I N L A N D - V U O S I K E RtOMU S 2012

27


ILMC LO N TO O , I S O - B R I TA N N I A , 8 . – 1 1 . 3 . 2 0 1 2 YRITYKSET Suomesta mukana 6 yritystä

24. KERRAN järjestetty ILMC (International Live Music Conference) on musiikkialan livesektorille ja medialle suunnattu vuosittainen konferenssi. ILMC on kutsutapahtuma, ja se kerää Lontooseen kaikki merkittävimmät Euroopan live-alan toimijat.

S O U T H BY S O U T H W E S T ( S X S W ) A U S T I N , Y H DY S VA L L AT , 9 . – 1 8 . 3 . 2 0 1 2 SUOMALAISESIINTYJÄT Amoral, Mirel Wagner ja Lenno YRITYKSET Suomesta mukana 10 yritystä

SOUTH BY SOUTHWEST on Yhdysvaltain suurin musiikkialan tapahtuma, jossa esiintyy neljän päivän aikana yli 1000 artistia. South by Southwestissä paikalla ovat kaikki merkittävimmät alan ammattilaiset Yhdysvalloista, joten tapahtuma on avainasemassa kaikille niille, jotka haluavat tehdä kauppaa Pohjois-Amerikan markkinoilla.

C A N A D I A N M U S I C W E E K ( C MW ) SUOMALAISESIINTYJÄT Felix Zenger, Jerry Lindqvist ja Neufvoin YRITYKSET Suomesta mukana 6 yritystä

TO R O N TO , K A N A DA , 2 1 . – 2 5 . 3 . 2 0 1 2 CANADIAN MUSIC WEEK on yksi Pohjois-Amerikan johtavista musiikkibisneksen tapahtumista. Se kokoaa yhteen tekijöitä bisneksen eri osa-alueilta konferensseihin, messuille ja erilaisiin tapahtumiin. Tapahtumaan kuuluva Canadian Music Fest pitää sisällään yli 800 showcasea noin 60 keikkapaikalla ympäri Torontoa.

MUSIKMESSE FRANKFURT FRANKFURT, SAKSA, 21.–24.3.2012 YRITYKSET Suomesta mukana 7 yritystä

FRANKFURTIN musiikkimessut ovat nuottien, soitinten ja musiikkiteknologian kaupantekijöiden tärkein kansainvälinen kohtaamispaikka. Messut ovat saavuttaneet vankan aseman nuottikustannusalan vuosittaisena huipputapahtumana.

28

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


JAZZAHEAD! SUOMALAISESIINTYJÄT Slo Motive ja Defekt

BREMEN, SAKSA, 19.–22.4.2012 JAZZAHEAD!-tapahtuman ytimessä ovat ammattilaismessut,

YRITYKSET Suomesta mukana 7 yritystä

jonne osallistuvat jazzkentän olennaisimmat myyjät, ostajat ja mediavaikuttajat. Päiväohjelmassa on myös mm. luentoja ja paneelikeskusteluja. Tapahtuman suola on sen korkeatasoinen showcase-festivaali, joka kokoaa yhteen 40 juryn valitsemaa esiintyjää eri konserttisarjoihin.

SUOMALAISESIINTYJÄT Rödsögården YRITYKSET Suomesta mukana 9 yritystä

MUSEXPO LA LO S A N G E L E S , Y H DY S VA L L AT 29.4.–2.5.2012 LOS ANGELESISSA järjestettävä MUSEXPO on korkean tason huippuammattilaisten tapahtuma, jonka keskipisteessä ovat erityisesti TV- ja elokuvamusiikin päättäjät sekä musiikkikustantajat ja managerit.

S P OT SUOMALAISESIINTYJÄT LCMDF, Kap Kap ja Zebra and Snake

Å R H U S , TA N S K A , 4 . – 5 . 5 . 2 0 1 2 18. KERTAA järjestetty SPOT on pohjoismaiseen musiikkiin keskittyvä festivaalitapahtuma, joka tunnetaan erityisesti ponnahduslautana Tanskan markkinoille ja askeleena kohti Roskildea.

T H E G R E AT E S C A P E B R I G H TO N , I S O - B R I TA N N I A SUOMALAISESIINTYJÄT Big Wave Riders, French Films ja Zebra and Snake YRITYKSET Suomesta mukana 7 yritystä

10.–12.5.2012 SHOWCASE-FESTIVAALI ja konferenssi The Great Escape on vakiinnuttanut paikkansa uusien ja tuoreiden kykyjen esittelyalustana ja alan ammattilaisten kohtauspaikkana. Kolmipäiväisessä tapahtumassa esiintyy vuosittain yli 300 kansainvälistä ja brittiläistä artistia, ja festivaalivieraat mukaan lukien The Great Escapeen osallistuu vuosittain yli 10 000 kävijää.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

29


D I G I TA L & M U S I C M ATT E R S SINGAPORE, SINGAPORE, 22.–26.5.2012 YRITYKSET Suomesta mukana 4 yritystä

MUSIC MATTERS on vuodesta 2006 lähtien järjestetty Aasian suurin vuosittainen musiikkiteollisuuden konferenssi Singaporessa. Digital Matters on Music Mattersin yhteyteen kasvanut viihdeteollisuuden digitaalisiin palveluihin keskittyvä ammattilaistapahtuma. Tapahtumat kokoavat Singaporeen vuosittain viihdeteollisuuden suurimpia nimiä.

CLASSICAL: NEXT MÜNCHEN, SAKSA, 30.5.–2.6.2012 YRITYKSET Suomesta mukana Music Finland

CLASSICAL: NEXT on uusi messu- ja showcasetapahtuma, joka kokoaa yhteen klassisen musiikin toimijat levy-yhtiöistä managereihin ja instituutioihin. Ensimmäisen tapahtuma ylitti järjestäjien odotukset osallistujamäärien suhteen, ja paikalla oli yli 700 klassisen musiikin ammattilaista.

BERLIN MUSIC WEEK SUOMALAISESIINTYJÄT LCMDF ja Sansa YRITYKSET Suomesta mukana 4 yritystä

BERLIINI, SAKSA, 5.–9.9.2012 SAKSAN musiikkielämän keskuksessa Berliinissä järjestettävän Berlin Music Weekin ohjelmaan kuuluu muun muassa ammattilaisille suunnattuja seminaareja ja vastaanottoja. Berlin Music Weekin yhteydessä järjestetään klubifestivaali, joka tuo Euroopan värikkäimmän kaupungin klubeille laajan kattauksen eri genrejä ja kansallisuuksia edustavia bändejä.

R E E P E R B A H N F E S T I VA L SUOMALAISESIINTYJÄT Eva & Manu, Hi-Lo & In Between ja Zebra & Snake YRITYKSET Suomesta mukana 5 yritystä

30

H AM P U R I , S A K S A , 2 0 . – 2 2 . 9 . 2 0 1 2 REEPERBAHN FESTIVAL on vuonna 2012 seitsemättä kertaa järjestetty klubi-festivaali ja seminaaritapahtuma, joka esittelee uutta kansainvälistä musiikkia ja kerää yhteen musiikkialan lisäksi myös digi-, media- ja mainosmaailman tekijöitä.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


Jazzahead

Music China

Womex

Midem

MUSIC CHINA SHANGHAI, KIINA, 11.–14.10.2012 YRITYKSET Suomesta mukana 2 yritystä

SHANGHAISSA järjestettävä Music China on yksi Aasian suurimpia musiikkialan messutapahtumia. Messut tuovat yhteen mittavan joukon musiikkialan ammattilaisia kuten muusikoita, kustantajia, tuottajia, jälleenmyyjiä, jakelijoita, agentteja ja musiikkioppilaitosten ja -korkeakoulujen edustajia. Suomella on ollut jo useana vuonna tapahtumassa yhteinen messuosasto muiden pohjoismaiden kanssa.

SUOMALAISESIINTYJÄT Tsuumi Sound System, Värttinä, Kimmo Pohjonen: Soundbreaker YRITYKSET Suomesta mukana 13 yritystä ja organisaatiota

WO M E X 2 0 1 2 T H E S S A LO N I K I , K R E I K K A , 1 7 . – 2 1 . 1 0 . 2 0 1 2 EUROOPASSA, vaihtuvissa isäntäkaupungeissa vuosittain järjestettävä nelipäiväinen WOMEX World Music Expo on kansanmusiikin ja maailmanmusiikin ammattilaisten tärkein kansainvälinen kokoontuminen, messutapahtuma ja showcase-festivaali. WOMEXiin saapuvat alan avainhenkilöt myös Euroopan ulkopuolelta.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

31


Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat tuet VUONNA 2012 J U L K A I S U K I E RT U E T U K E A

J U L K A I S U K I E R T U E - J A S H OWC A S E - T U K I

MYÖ N N E TT I I N S E U R AAV I E N

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ myönsi Music Finlandille

A RT I S T I E N / Y H T Y E I D E N

jaettavaksi 265 000 euroa julkaisukiertue- ja showcase-tukea

K I E RT U E I S I I N :

vuonna 2012.

Amoral Apocalyptica Battle Beast Black Magic Six Cleaning Women Disco Ensemble Elifantree French Films Frigg Huoratron Insomnium Jaakko & Jay Jimi Tenor & Kabukabu Johanna Juhola Jousikvartetti Meta4 Knucklebone Oscar Michael Monroe Pertti Kurikan Nimipäivät Poets of the Fall Profane Omen Reckless Love Satellite Stories Siinai Stala & So. Sunrise Avenue Swallow the Sun The Rasmus Timo Lassy Turisas Von Hertzen Brothers Zebra and Snake

Julkaisukiertue on osa artistin ja sitä edustavan yrityksen kansainvälistymisstrategiaa. Tuetun kiertueen tulee olla sidoksissa olemassa olevaan tai lähitulevaisuudessa tapahtuvaan julkaisuun tai muuhun promootiokokonaisuuteen kohdemarkkinoilla. Vuonna 2012 kiertuetuen avulla tehtiin uusia avauksia etenkin Keski-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian markkina-alueille. Showcase-tuen voi kohdistaa joko ulkomailla tapahtuvan showcasen tuotantokuluihin ja artistien sekä edustajien matkakuluihin tai Suomessa tapahtuvaan showcaseen kutsuttavien ulkomaisten ammattilaisten matkakuluihin. Showcase-tuotannon tulee tähdätä merkittävään yhteistyökumppanuuteen tai näkyvyyden kasvattamiseen kohdemarkkinalla. Tuetut showcase-esiintymiset vuonna 2012 toteutuivat pääasiassa eurooppalaisten ammattilaistapahtumien yhteydessä, joiden kohdemarkkinat painottuvat Eurooppaan.

VUONNA 2012 S H OWC A S E - T U K E A MYÖ N N E TT I I N S E U R AAV I E N A RT I S T I E N / Y H T Y E I D E N S H OWC A S E - E S I I N T YM I S I I N :

Aki Rissanen trio Bad Ass Brass Band Barbe-Q-Barbies Bendagram Big Wave Riders Black Twig Eva & Manu Felix Zenger

32

Zebra and Snake

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


Free Spirit Hammerhed Helsingin Barokkiorkesteri Hey Heather Husky Rescue Iiro Rantala Isabella-produktio K-SYSTEM Kaisa Kulmala trio Kalle Kalima & K-18 LCMDF Maison & Dragen Mirel Wagner Mopo Murmansk My First Band Pertti Kurikan Nimipäivät Robin Samuli Mikkonen Shava Shine 2009 Sturm Und Drang Superico The Duke Toni-Marie Iommi Värttinä

T E O S MY Y N T I M AT K AT U K I OSANA Music Finlandin teosvienninedistämisstrategiaa koordinoidaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää teosmyyntimatkatukea. Sillä on vuodesta 2011 saakka tuettu suomalaisten kirjoittajien, tuottajien ja heidän edustajiensa kansainvälistymistä ja vientiä. Tuella myös kannustetaan kirjoittajia osallistumaan kansainvälisiin co-write-workshopeihin, kirjoitustapahtumiin sekä tekemään oma-aloitteisia co-write-matkoja. Teosmyyntimatkatuen voi kohdistaa ulkomaille suuntautuvien teosmyyntimatkojen matkakuluihin. Teosmyyntimatkan tulee olla osa kirjoittajan ja edustavan yrityksen kansainvälistymisstrategiaa ja tähdätä merkittävään yhteistyökumppanuuteen tai näkyvyyden kasvattamiseen kohdemarkkinoilla. Vuonna 2012 Music Finland jakoi teosmyyntimatkatukea yhteensä 20 000 euroa.

Vuonna 2012 kiertuetuen avulla tehtiin uusia avauksia etenkin Keski-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian markkina-alueille.

VUONNA 2012 T E O S MY Y N T I M AT K AT U K E A MYÖ N N E TT I I N S E U R AAV I E N K I RJ O I TTAJ I E N T E O S MY Y N T I M AT KO I H I N :

Henri Salonen Jaakko Salovaara Janne Huttunen Markus Nordenstreng Milos Rosas Patric Sarin Pessi Levanto Risto Asikainen Sannaliisa Ilkka Teemu Brunila Veikka Erkola

P O H J O I S M A I N E N P R O M O OT I OT U K I MUSIC FINLAND jakoi elokuussa Music Export Finlandin vuosien 2010–2011 MOI! Sounds from Suomi -kärkihankkeen aikana toteutumatta jääneistä hankkeista palautunutta rahaa. Pohjoismaisen promootiotuen tavoitteena oli auttaa suomalaisia musiikkialan yrityksiä kasvattamaan markkinointi-investointejaan julkaisujen yhteydessä Pohjoismaissa sekä tehostaa yritysten markkinointia ja kannustaa paikallisten yhteistyökumppaneiden käyttöön markkinoinnissa. Tuki kohdistettiin hankkeisiin, joilla tähdättiin markkinoidun

P O H J O I S M A I S TA P R OM O OT I OT U K E A S A I VAT S E U R AAVAT A RT I S T I T / T E K I JÄT :

Murmansk Burning Hearts Erik Nyholm Color Dolor

tuotteen tunnetuksi tekemiseen sekä kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen. Tuen saajan tuli käyttää hankkeessa paikallista PR-toimistoa tai vastaavaa toimijaa, tai mikäli tuotelanseerauksen yhteydessä järjestettiin showcase-esiintyminen, tuli sen tähdätä merkittävään yhteistyökumppanuuteen tai näkyvyyden kasvattamiseen kohdemarkkinoilla sekä olla osa artistin kansainvälistymisstrategiaa ja sidoksissa kasvusuunnitelmaan kohdemarkkinoilla.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

33


Vahvistamme musiikkialaa ja sen toimintaedellytyksi채 MuSic FinLAnd selvitt채채 ja seuraa musiikkialan muutoksia. Tutkimuksilla tuotetaan mitattavaa tietoa musiikkialan kehityskuluista, ja hankkeilla ja seminaareilla jalkautetaan tietotaitoa erilaisiin verkostoihin.

34

Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012


M U S I I K K I A L AT U T K I M U S VUONNA 2012 Music Finland julkaisi kaksi uutta selvitystä suomalaisesta musiikkialasta. Jari Muikun (Digital Media Finland) kirjoittama Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys valmistui toukokuussa 2012. Selvitys esitteli musiikin kansainvälistymisen erityispiirteitä ja loi pohjaa Music Finlandin klassisen musiikin viennin strategialle. Eero Tolppanen ja Tommi Tuomainen (Elements Music) kokosivat raporttiinsa Musiikkialan talous Suomessa 2011 musiikkialan keskeiset taloudelliset tunnusluvut. Kokonaisarvoksi saatiin 817,7 miljoonaa euroa, joka jakautui musiikkialan eri osien kesken seuraavasti: elävä musiikki (404 miljoonaa), äänitteiden vähittäismyynti (66,5 miljoonaa), tekijänoikeustulot (78,2 miljoonaa), apurahat (114,9 miljoonaa) sekä koulutus (264,2 miljoonaa). Taloudellisten lukujen lisäksi raportissa arvioitiin alan työllistävyyttä. Myös pitkäikäinen Musiikkiviennin markkina-arvo -selvitys sai jatkoa. Tutkimus kohdistui vuoteen 2010 ja sen toteutti Media Helsingin Musiikkitalossa 11.6. järjestetty seminaari

Clever. Viennin kokonaismarkkina-arvoksi saatiin 34 476 119 euroa, joka jakautui tavaroiden myyntiin (20,2 miljoonaa), palveluiden myyntiin (8,4 miljoonaa) sekä tekijänoikeuskorvauksiin (5,9 miljoonaa). Tärkeimpinä vientimarkkina-alueina kyselyn perusteella nähtiin saksankielinen Eurooppa (20 %), Pohjoismaat (19 %) sekä Iso-Britannia ja Irlanti (14 %). Kaikki edellä mainitut selvitykset julkaistiin 11.6. Helsingin Musiikkitalossa järjestetyssä seminaarissa. Seminaariin osallistui noin 70 kuulijaa musiikkialan ja tutkimuksen eri puolilta. Musiikkialatutkimuksen kehittämiseksi Music Finland osallistui aktiivisesti myös muihin alan tapahtumiin ja verkostoihin. Esimerkiksi Hannu Tolvasen laatima raportti musiikkialan tilastoinnista tuotettiin osana Finnish Music Express -hanketta, jossa Music Finland oli aktiivisesti mukana. Music Finlandin omaa selvitystoimintaa esiteltiin mm. Mars-tapahtumassa Seinäjoella helmikuussa 2012 yhdessä Sibelius-Akatemian ja Teoston kanssa.

Musiikkialan kokonaisarvoksi saatiin 817,7 miljoonaa euroa

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

35


VAA H TO MUSIC FINLANDIN koordinoima ESR-hanke Vaahto aloitti toiminnan huhtikuussa 2012. Hankkeen tavoitteena on jatkaa aiemmin esimerkiksi Vaka-hankkeessa aloitettua musiikkikentän kotimaan toiminnan kehitysprojektia. Vaahto-hankkeessa keskitytään välittäjäportaan vahvistamiseen luomalla ja vakiinnuttamalla uusia toimintamalleja koko esittävän taiteen vapaalle kentälle. Hanke käynnistyi laajalla taiteen välittävän portaan toimialaselvityksellä, jonka toteutti Outi Raatikainen (Pink Eminence) elo– lokakuussa 2012. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa musiikin ja tanssin vapaalla kentällä sekä kirjallisuuden ja kuvataiteen alalla työskentelevän välittävän portaan määrä, työtilanne, ansiotaso ja tulonmuodostus. Kysely- ja haastattelututkimuksena toteutettu selvitys tuotti tuloksena joukon toimenpide-ehdotuksia: alalle toivottuja uusia tukimuotoja sekä esimerkiksi verkostoitumisen ja jalostamotoiminnan edistämistä alan yritystoiminnan tueksi. Vaahto-hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto, Hämeen ELY, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Järvenpään, Seinäjoen, Oulun ja Tampereen kaupungit sekä Suomen Muusikkojen Liitto, Suomen Jazzliitto, SOA ry, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus ja Läntinen tanssin aluekeskus. Lisäksi yhteisyökumppaneina ovat Teosto, Suomen Säveltäjät, Lukukeskus, Kirjailijaliitto, Framesäätiö ja Managers’ Forum Finland.

36

Hankkeen tavoitteena on jatkaa aiemmin esimerkiksi Vaka-hankkeessa aloitettua musiikkikentän kotimaan toiminnan kehitysprojektia.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


VA I K U TTAM I N E N J A V E R KO S TOT

Music Finland on mukana lukuisissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä verkostoissa.

MUSIC FINLAND on mukana lukuisissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Kansainvälistä toimintaa on tehty yhdessä pohjoismaisten musiikkivientitoimistojen NOMEX-verkostossa, jonka tavoitteena on tiivistää pohjoismaisia sisämarkkinoita ja vahvistaa pohjoismaisen musiikin vientiä Pohjoismaiden ulkopuolelle. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty myös kansainvälisen musiikin tiedotuskeskusten järjestön Iamicin puitteissa sekä sen pohjoismaisessa NordMic-verkostossa. Music Finland on myös European Music Office EMOn jäsen. Kotimaassa Music Finland kuuluu Suomen musiikkineuvostoon sekä osallistuu sen koordinoimaan Suomalaisen musiikin päivän neuvottelukunnan toimintaan. Music Finland kuuluu myös Suomen musiikkikirjastoyhdistykseen, jonka hallituksen jäsenenä on Music Finlandin Kari Laitinen. Lisäksi Music Finland toimii suomalaisten taiteen tiedotuskeskusten TAIVE-verkostossa.

Luses LUOVAN säveltaiteen edistämissäätiö Lusesia hallinnoi vuoden 2012 aikana Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic. Vuonna 2012 säätiön asiamiehenä toimi Fimicin toiminnanjohtaja Jutta Jaakkola 31.1. saakka, minkä jälkeen tehtävässä jatkoi Music Finlandin hallintopäällikkö Riikka Salovaara. Palvelupäällikkö Jari Eskola toimi esittelijä-sihteerinä sekä vakavan että kevyen musiikin taiteellisissa toimikunnissa. Promootio- ja projektipäällikkö Henna Salo avusti Lusesin hallinnollisissa asioissa syksyllä 2012. Vakavan musiikin taiteellisen toimikunnan jäsenenä oli Jari Eskola ja kevyen musiikin taiteellisen toimikunnan jäsenenä elokuusta 2012 lähtien Henna Salo. Vuoden 2012 jälkeen Lusesin tukitoiminnat siirtyivät Musiikin

Jazzkitaristi Kalle Kalima oli Lusesin tukemien tekijöiden joukossa vuonna 2012.

Edistämissäätiö MES:lle.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

37


Hallinto & henkilรถstรถ

38

Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012


MUSIC FINLANDIN

SUOMALAISEN MUSIIKIN

MUSIC EXPORT FINLANDIN

HALLITUS 2012

TIEDOTUSKESKUS FIMICIN

HALLITUS 2012

HALLITUS 2012 Pekka Sipilä hallituksen puheenjohtaja (Suomen Musiikkikustantajat ry) varajäsen Kari ”Epe” Helenius

Niko Nordström varapuheenjohtaja (Musiikkituottajat – IFPI Finland ry) varajäsen Kimmo Valtanen

Sami Kuoppamäki (Esittävien Taiteilijoiden ja Äänitteiden Tuottajien Tekijänoikeusyhdistys Gramex ry) varajäsen Matti Lappalainen

Tapio Korjus (IndieCo ry) varajäsen Virpi Immonen

Ahti Vänttinen (Suomen Muusikkojen Liitto ry) varajäsen Jouni Nieminen

Annu Mikkonen (Suomen Säveltäjät ry) varajäsen Riikka Talvitie

Pekka Sipilä

Pekka Sipilä

hallituksen puheenjohtaja (Suomen Musiikkikustantajat ry) varajäsen Kari ”Epe” Helenius

hallituksen puheenjohtaja (Suomen Musiikkikustantajat ry) varajäsen Kari ”Epe” Helenius

Niko Nordström

Niko Nordström

varapuheenjohtaja (Musiikkituottajat – IFPI Finland ry) varajäsen Kimmo Valtanen

varapuheenjohtaja (Musiikkituottajat – IFPI Finland ry) varajäsen Kimmo Valtanen

Ahti Vänttinen

Sami Kuoppamäki

(Suomen Muusikkojen Liitto ry) varajäsen Jouni Nieminen

Annu Mikkonen

(Esittävien Taiteilijoiden ja Äänitteiden Tuottajien Tekijänoikeusyhdistys Gramex ry) varajäsen Matti Lappalainen

(Suomen Säveltäjät ry) varajäsen Riikka Talvitie

Tapio Korjus

Katri Sipilä

(IndieCo ry) varajäsen Virpi Immonen

(Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry), varajäsen Kim Kuusi

Ahti Vänttinen

Eija Hinkkala

(Suomen Muusikkojen Liitto ry) varajäsen Jouni Nieminen

(Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry) varajäsen Tommi Läntinen

Katri Sipilä (Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry), varajäsen Kim Kuusi

Katri Sipilä

Eija Hinkkala

(Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry), varajäsen Kim Kuusi

(Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry) varajäsen Tommi Läntinen

Eija Hinkkala (Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry) varajäsen Tommi Läntinen

Music Finlandin hallitus kokoontui yhdeksän kertaa vuoden 2012 aikana. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.5.2012 ja syyskokous 19.11.2012.

Suomalaisen musiikin

Music Export Finlandin

tiedotuskeskus Fimic ry:n

hallitus kokoontui yhdeksän

hallitus kokoontui seitsemän

kertaa vuoden 2012 aikana.

kertaa vuoden 2012 aikana.

Yhdistyksen sääntömääräinen

Yhdistyksen sääntömääräinen

kevätkokous pidettiin 21.5.2012,

kevätkokous pidettiin 21.5.2012

kevätkokouksen jatkokokous

ja syyskokous 19.11.2012.

23.8.2012 ja syyskokous 19.11.2012.

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

39


Henkilöstö

40

Tuomo Tähtinen

Sami Häikiö

Heli Lampi

Riikka Salovaara

Toiminnanjohtaja

Tiimijohtaja kansainvälistyminen

Tiimijohtaja promootio ja viestintä

Hallintopäällikkö (opintovapaalla 1.10.2012 alkaen)

Heikki Savolainen

Pietu Arvola

Tuuli Grönroos

Merja Hottinen

Talouspäällikkö (6.8.2012 alkaen)

Siviilipalvelusmies / Harjoittelija (4.6.2012 alkaen)

Tietopalveluasiantuntija (26.11.2012 alkaen)

Tutkimus- ja kehityspäällikkö

Tina Jukarainen

Kari Laitinen

Paulina Partanen

Mirka Pesonen

Harjoittelija (15.7.2012 saakka) Viestintäassistentti (16.7.2012 alkaen)

Tietopalvelupäällikkö

Tuotantopäällikkö, nuottipalvelut

Promootio- ja projektipäällikkö (20.2.2012 alkaen)

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


Maria Andersson Talousassistentti (osa-aikainen keväällä 2012)

Jari Eskola Palvelupäällikkö (31.10.2012 saakka)

Andy Prinkkilä

Henna Salo

Eeva Hohti

Projektipäällikkö (19.11.2012 alkaen)

Promootio- ja projektipäällikkö (hoitovapaalla 9.2.–6.8.2012)

Tuotantoassistentti (30.6.2012 saakka)

Jutta Jaakkola Toiminnanjohtaja (Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic) (31.1.2012 saakka)

Jannika Joutsenniemi Riku Salomaa

Jani Sipilä

Viestintäkoordinaattori (28.2.2012 saakka) Projektipäällikkö Music Finland UK-kärkihanke (1.3.2012 alkaen)

Viestintäpäällikkö

MOI! Sounds from Suomi-kärkihanke 31.1.2012 saakka

Eero Lehtonen Siviilipalvelusmies (12.3.2012 saakka)

Meira Pappi Projektipäällikkö (31.10.2012 saakka)

Anu Seppänen Talouspäällikkö (30.6.2012 saakka)

Jan-Henrik Stecker

Kristiina Vuorela

Lauri Supponen

Talousassistentti / Siviilipalvelusmies

Promootio- ja projektipäällikkö

Siviilipalvelusmies (3.8.2012 saakka)

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012

41


Talous MUSIC EXPORT FINLAND

SUOMALAISEN MUSIIKIN T I E D OT U S K E S K U S F I M I C

Music Export Finlandin toiminnan kokonaisvolyymi

Suomalaisen musiikin tiedotus-

vuonna 2012 oli

keskus Fimic ry:n kokonais-

3,12

volyymi vuonna 2012 oli

miljoonaa euroa, josta yhdistyk-

1,21

sen kirjanpidossa toteutui

miljoonaa euroa.

1,21 miljoonaa euroa. Kokonaisvolyymiin lasketaan mukaan sekä yhdistyksen kirjanpidossa toteutuneet kulut että toimintaan osallistuneiden yritysten investoinnit hankkeissa. Yleistoiminnan kulut olivat

508 719

Yleistoiminnan kulut olivat

858 699 euroa ja edistämistoiminnan yhteenlasketut kulut hankkeet mukaan lukien

349 208 euroa.

euroa ja hankkeiden yhteenlasketut kulut

701 924

T I L I N PÄÄTÖ S T I E D OT L I I TT E E S S Ä .

euroa

42

MU S I C F I N L A N D - V U O S I K E RTOMU S 2012


Mu s i c F i n l a n d - V u O s i K E RTOMu s 2012

Antti Paalanen 3Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.