Procés de restauració d'una reixa

Page 1

Documentació Tècnica Restauració

Reixa de finestra N.R.OPC: 169 Museu Història de Sabadell Reg. 18294 Redacció Núria Avecilla Palau Restauradora Tècnica de Patrimoni Cultural (OPC) maig 2018


Laboratori Conservació i Restauració Identificació Número de registre

169

Nom de l’objecte

Reixa de finestra

Matèria / Tècnica

Ferro forjat, repussat, soldat i pintat

Autor / Època

Principis segle XX ?

Dimensions

170 x 120 x 20 cm

Tema / Descripció / Títol

Barres de ferro torçades helicoïdalment amb flors

Procedència / Localització / Jaciment

Nucli urbà de Sabadell / Museu d’Història de Sabadell

Núm. Inventari / Registre

18294

Intervenció In Situ

del 3 al 9 d’abril 2018

Restauradors

Núria Avecilla i Anna López (alumna de Pràcticum UB 2018)

Abans i després de la intervenció

1


Examen organolèptic i diagnosi

Suport

Ferro

Estat de conservació del suport

oxidat

Capes decoració

Tota la reixa presenta una capa de pintura platejada que en molts llocs s’ha desprès, esquerdat i separat del suport del ferro degut a la pròpia oxidació del mateix que a l’augmentar de volum fa pressió i provoca la descohesió de la pintura.

Capes de superfície

Morter en els extrems dels punts d’anclatge

Proposta de conservació – restauració Neteja i sanejament de les capes soltes de pintura Eliminació de les restes de morter Estabilització del ferro

Procés de conservació – restauració Neteja

Neteja amb micromotors i raspalls metàl·lics per desprendre les capes de pintura soltes i eliminar els productes d’oxidació del ferro. Neteja amb aire a pressió per extreure les restes de pols i de capes de superfície del racons inaccessibles de la obra com són l’interior de les flors grans.

Estabilització

Aplicació de 2 capes d’àcid tànic al 20% en alcohol per tal de protegir el ferro i ralentizar l’oxidació.

Recomanacions de conservació

Conservar la reixa en un ambient sec i passar regularment un plomall o aspirador per evitar l’acumulació de pols

2


Fotografies complementĂ ries

Eliminació de les restes de morter d’anclatge de la reixa amb escarpa i martell

Neteja amb aire comprimit

3


Neteja amb micromotor i raspalls metàl·lics

Aplicació de l’àcid tànic com a estabilitzador del ferro amb pinzell

Imatge de la reixa en l’exposició del MEL d’Esplugues de Llobregat

4


Detalls abans i desprĂŠs de la intervenciĂł

5


Gerència de Serveis de Cultura Edi ici del Rellotge 08036 Barcelona Tel. 934 022 566 Fax 934 022 825 o.patrimonic@diba.cat www.diba.cat/opc


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.