Diccionari tèxtil llaner. Referències il·lustrades

Page 1

DICCIONARI tèxtil llaner Referències il·lustrades
Diccionari tèxtil llaner Idea i concepció Josep Cusidó Muñoz Jordi Marminyà Valls Josep M. Peret Miralles

Comissió executiva del diccionari

Membres de la comissió de mostraris

Josep Armesto Beneyto Josep Cusidó Muñoz Josep Llobet Pol Joan Carles Miquel Fàbregas Josep Puigdellíbol Sala

Manel Borrell Palazón Lluís Clapés Vila Josep Farré Sampere Agustí Farrés Forrellat Joan Farriol Pérez (†) Miquel Grau Casajoana (†) Frederic Gutés Pujades Fidel Llovera Borniquel (†) Lluís Marquès Villacampa Vicenç Mayor Pujades (†) Antoni Medina Dedeu Pere Nogué Llimós Albert Planas Blanes Albert Puigdellívol Aguadé Josep Ramoneda Badiella Antoni Ribera Santasuana Ricard Sàenz Altayó Sebastià Serra Rof Orsini Sotorra Sanmartí Antoni Vazquez Barrera Ramon Vila Panadès

Coordinació de l’edició Roser Enrich Gregori ( MHS)

Disseny gràfic i maquetació Pi-art, scp

Correcció lingüística Assessoria Lingüística de l’Ajuntament de Sabadell

© de l’edició Museus Municipals de Sabadell, Ajuntament de Sabadell

© dels textos Els autors

© de les imatges Els autors

ISBN: 978-84-87221-29-3 Dipòsit legal: B 20809-2015

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:


Sumari Presentació ................................................................................................................................................................................................................................................ 5 Introducció .................................................................................................................................................................................................................................................. 7 Teixits de DONA, llaneria ......................................................................................................................................................................................................... 13 Teixits d’HOME, panyeria ......................................................................................................................................................................................................... 33 Índex de mostres ............................................................................................................................................................................................................................ 525

Presentació Aquest Diccionari tèxtil llaner és fruit de la col·laboració entre el Museu d’Història de Sabadell i la Comissió de Teòrics Tèxtils del Museu. Aquesta comissió es va crear el 2004 arran del conveni entre l’Ajuntament i les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, amb l’objectiu d’assessorar el museu en la catalogació del fons de mostraris. Al llarg de més de 10 anys hem comptat amb la col·laboració desinteressada de fins a 27 membres, que han estudiat amb paciència els milers i milers de mostres de teixits contingudes en la col·lecció del MHS corresponents a 30 empreses, en més de 4.000 llibres. Entre el mes de setembre del 2014 i el 30 d’abril del 2015, el MHS organitzà l’exposició Diccionari dels teixits fets a Sabadell, en què s’exposaven diferents tipus de teixits vius, d’acord amb la seva terminologia, agrupats per temporades i d’acord amb l’ús final que havia de tenir cada teixit. Aquesta publicació recull tota la terminologia llanera i la posa a l’abast de la ciutat, acomplint una de les funcions bàsiques del Museu, és a dir, difondre els resultats de la tasca de documentació i recerca que desenvolupa sobre els seus propis fons, de la manera més rigorosa i entenedora possible. Tasca que, en definitiva, ens permet posar en valor el patrimoni material i immaterial de la nostra ciutat i conèixer una mica més el seu llegat històric. És també un magnífic exemple de col·laboració entre societat civil i l’Ajuntament i de com aquesta ens permet superar reptes, dur a terme petits i grans projectes i construir futur, des del present, coneixedors del passat. Montserrat Chacon i Rocamora Regidora de Cultura i presidenta de l’OAMA7

Introducció La fabricació de teixits de llana de qualitat ha estat l’activitat econòmica principal de Sabadell durant més de 150 anys, des de mitjan segle XIX fins pràcticament tot el segle XX. L’èxit dels teixits fabricats a la ciutat va fer possible que Sabadell esdevingués el primer centre tèxtil llaner d’Espanya i un dels nuclis on es desenvolupà i consolidà amb rapidesa la revolució industrial a Catalunya. El complex anar i venir del Sabadell industrial depenia de si els teixits fabricats a la ciutat tenien bona acceptació al mercat. Un factor importantíssim que cal tenir en compte és que l’any 1837 l’empresa sabadellenca José Duran y Compañía fabrica per primera vegada a Espanya el teixit de novetat. A partir d’aquest moment, les tendències i les modes incideixen totalment en la fabricació. Es fabricava per vendre i obtenir uns beneficis, i per això el fabricant havia de preparar un bon mostrari que el distingís dels seus competidors i li facilités les vendes. Per a aquesta tasca li era imprescindible disposar del servei d’un professional que conegués i dominés amb destresa la teoria de teixits: el teòric. Aquest era el responsable principal de confeccionar, dos cops l’any –a l’estiu i a l’hivern–, el mostrari de la temporada següent. A les empreses, aquests mostraris de temporada, ben referenciats i arxivats, els eren de molta utilitat en temporades posteriors, sigui per poder servir més comandes de teixits d’anys anteriors, sigui com a important font d’inspiració per a la confecció de nous mostraris. En paral·lel a la gran varietat de teixits, van néixer una gran varietat de mots per anomenar-los. Així, al costat d’un riquíssim patrimoni material, hi havia un no menys ric patrimoni immaterial. L’un era reflex de l’altre. Aquest ric vocabulari era emprat sobretot pels professionals del tèxtil, ja que eren els que tenien necessitat de parlar amb precisió de totes les variables de cada teixit. Però una bona part d’aquest vocabulari era també emprat per la resta de la població, que sabia apreciar una àmplia gamma de matisos en la textura, el dibuix o les fibres que componien cada peça. Amb el pas del temps, aquests arxius s’han convertit en el testimoni material directe dels teixits fets a Sabadell, i el vocabulari per anomenar-los és avui una mostra de la riquesa de cultura tèxtil de la ciutat. Uns i altres es mereixen ser preservats i posats a disposició de tots els interessats.

El fons de mostraris del Museu d’Història Conscient de la importància d’aquestes creacions, des del final de la dècada de 1980 el Museu té com una de les línies bàsiques de la seva política d’adquisicions incrementar el fons de mostraris procedents d’empreses sabadellenques, amb l’objectiu de disposar d’una mostra, com més àmplia i representativa millor, de les produccions tèxtils de la ciutat durant els darrers 150 anys. Actualment, el fons de mostraris del Museu d’Història l’integren més de 4.000 documents de tipologia diversa, procedents de més de 30 empreses tèxtils de la ciutat. Cronològicament, abraça des de la segona meitat del segle XIX –el conjunt més antic el formen 15 mostraris de l’empresa de Joan Morral i Pont, datats a partir de 1857– fins al segle XXI –l’últim llibre de referència del fabricant Jaume Bombardó Miquel és de l’any 2000.


8

Aquesta col·lecció és un testimoni directe dels articles fabricats a Sabadell, testimoni material que es pot analitzar i estudiar des del punt de vista de la fabricació, però també és testimoni de la diversitat i riquesa de vocabulari generat i emprat quotidianament pels sabadellencs en anomenar els teixits; termes i vocables de molts dels quals actualment s’ha perdut l’ús i el record.

La catalogació dels mostraris L’any 2004 el Museu inicià la catalogació sistemàtica d’aquest fons. Per aquest motiu, es signà un conveni de col·laboració amb la secció tèxtil de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, formada majoritàriament per teòrics, tots ells amb llarga i dilatada experiència en la creació de teixits en empreses tèxtils del país. Amb aquesta col·laboració, el Museu s’assegurava el coneixement i l’experiència del sector i els teòrics compartien el seu bagatge, que el Museu, com a institució, recull, fixa i transmet a la societat. La comissió de teòrics del Museu, creada a partir de la signatura del conveni esmentat, ha arribat a tenir fins a 27 membres; al llarg de més d’una dècada, amb una dedicació estimada de més de 32.000 hores, ha revisat i catalogat totes les mostres presents als llibres de referències del MHS. A la indústria tèxtil llanera de la ciutat hi havia empreses que fabricaven teixits de dona –llaneria– i altres especialitzades a fabricar roba d’home –panyeria– i també n’hi havia que es dedicaven a ambdues. Aquesta diversitat és present en el fons, com també es fa palesa en la trajectòria professional de cada un dels integrants de la comissió; hi ha teòrics que han dedicat la seva vida professional a la creació de teixits de dona i d’altres que es van dedicar a la roba d’home. Així mateix, cal dir que també en formen part tintorers i filadors.

El Diccionari tèxtil llaner En començar la catalogació, s’establiren els criteris a seguir i els camps a considerar, que es recolliren en una fitxa dissenyada per aquest efecte. De seguida es féu evident la necessitat de consensuar un diccionari de termes identificadors dels teixits a documentar. Les diferents especialitats dels teòrics, així com les particularitats individuals de cadascú en funció de les empreses on havien treballat, feien que una mateixa mostra rebés denominacions diferents. Els termes incorporats a les llistes eren revisats periòdicament per la comissió, a fi d’unificar criteris i validar termes. Consensuada la llista, alguns membres de la comissió tingueren la iniciativa de fer un pas més amb la voluntat de donar a conèixer de manera directa i visual els diferents tipus de teixits, i confeccionaren el que anomenaren Diccionari de mostres vives, en què el nom del teixit s’il·lustra amb la mostra de roba corresponent. S’organitzaren en dos grups, en funció de l’especialitat en home o dona. Després de diversos mesos de buscar els teixits il·lustratius necessaris, ordenar-los i enganxar-los, el resultat fou el Diccionari tèxtil llaner, acabat el juny del 2013. Consta de dos volums, l’un de llaneria i l’altre de panyeria, que recullen i compendien els diferents tipus de teixits presents en els mostraris del fons del Museu, tots fets a Sabadell. Aquests volums es cenyeixen al procés tèxtil llaner perquè, tot i que a Sabadell s’han fet teixits de tota mena, aquest procés és el que més ha caracteritzat la nostra indústria.


9

El Museu d’Història de Sabadell en féu la presentació pública, en el marc de l’exposició “Diccionari dels teixits fets a Sabadell”, que es pogué visitar entre el 4 de setembre de 2014 i el 30 de maig del 2015. Hi tingueren un espai destacat els dos volums del diccionari. Aquest llibre que teniu a les mans reprodueix i agrupa els dos volums de mostres reals realitzats per la comissió de teòrics. Primer tenim el volum de les referències il·lustrades dels articles de senyora, en el qual les entrades estan classificades per articles, per disseny i per fibres; i, dins d’aquests apartats, per ordre alfabètic. El segueix el volum d’articles de panyeria. Aquí, la classificació està feta atenent primer l’ús final del teixit, seguidament la temporada i, finalment, dins d’aquesta, els teixits estan ordenats per articles i dissenys i endreçats alfabèticament. El Diccionari tèxtil llaner recull i transmet els coneixements d’uns professionals que durant dècades han estat primers actors en la creació i fabricació de teixits de llana, producte bàsic del desenvolupament econòmic de la ciutat. Aquest treball és un acte de recuperació de la memòria del tèxtil i, per extensió, d’una part de la memòria col·lectiva d’una ciutat que deu la seva importància a aquesta indústria, la qual ha marcat la seva fesomia i la idiosincràsia dels seus habitants. A partir de l’últim quart del segle XX es va iniciar el declivi, fins a arribar a avui, en què té un pes mínim; però la consciència i el record de la ciutat industrial continua molt viu en la memòria de bona part de sabadellencs, que demanen que es preservi i s’expliqui tot aquest bagatge a les noves generacions. El grup de teòrics tèxtils entén que la millor manera de fer-ho és creant un museu tèxtil a Sabadell. Per això, l’any 2010 van crear una plataforma amb la qual van recollir més de 3.000 signatures de suport i avui s’han constituït en l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil de Sabadell. El MHS els agraeix la feina feta i la que, sens dubte, continuaran fent.

La denominació dels teixits de llana L’aparença i les característiques finals d’un teixit depenen d’una diversitat d’elements que el teòric –el professional que determina com serà i com es construirà un teixit– combina entre si en funció de l’ús final que ha de tenir. La denominació que rep un teixit de llana depèn de diferents factors, els més decisius dels quals són els següents: La matèria. Si el teixit és només de llana o incorpora pèls d’animals com la cabra (d’angora o caixmir), el camell, la llama, l’alpaca, la fagina o el conill, entre altres. En aquests casos, el teixit sol prendre el nom de l’animal. Les característiques del fil. No té les mateixes propietats el fil obtingut amb filatura de carda que el provinent de la filatura d’estam. En aquest últim cas, algunes vegades el teixit rep el nom del procediment de filatura. Així sentim a parlar d’una americana o d’uns pantalons d’estam. D’altra banda, el fil varia en funció del doblat (fil a 1, 2 o més caps). Si s’hi afegeixen fantasies (gates, flamés, frisos, baguetes), també ens determinarà el nom del teixit. Si el fil té molta o poca torsió i la direcció a dreta (S) o esquerra (Z) d’aquesta, amb fils de molta torsió obtindrem el crepè.


10

El lligat en què s’ha construït un teixit moltes vegades en determina el nom. Així, es parla d’un teixit a la plana o tafetà, d’una sarja, d’un setí o d’una gasa de volta. Hi ha dissenys que determinen els noms dels teixits. Aquest és el cas de la pota de gall, el quadre escocès, el quadre gal·lès o els quadres harris, com també els dibuixos jacquards. Els processos d’acabats també incideixen en el nom. Així, tenim articles arrasats, en els quals s’ha eliminat el borrissol; d’altres, com els melton, els anglesats..., en els quals es manté; o bé els perxats, en els quals, amb la màquina anomenada perxa, se’ls ha fet sortir el pèl, ja sigui llarg o curt. Roser Enrich i Gregori Tècnica del Museu d’Història de Sabadell


Lligaments fonamentals

11

TEIXIT DE PLANA TAFETÀ

TEIXIT DE SARJA 2 - 2 PLANTA DE TEORIA

SETÍ DE 5 LLEUGERTeixits de DONA

llaneria15

Article

DONA

1

Aranyé

2

Arrasat

3

Camussa

4

Chanel

5

Cibelina

6

Crepè

7

Diagonal

8

Doble tela


Article

DONA

9

Donegal

10 Enconxat

11

Entrella莽at

12 Espiga

13 Estoreta

14 Franel路la

15 Gasa de volta

16 Gavardina

16


17

Article

DONA

17 Granet

18 Mouflon

19 Mussolina

20 Otomà

21 Panyo

22 Piqué

23 Plana / Tafetà

24 Ras


Article

DONA

25 Reps

26 Reps fantasia

27 Reversible

28 Sacs

29 Sarja

30 Shetland

31 Tela a dues cares

32 Traversina

18


19

Article

DONA

33 Tricotina

34 Vellut

35 Viella

36 Xeviot

Disseny

37 Baiadera

38 Brodat


Disseny

DONA

39 Candela

40 Efecte de perdut

41 Fil a fil / mil ratlles

42 Geomètrics

43 Jacquard

44 Jaspiat

45 Llavorat

46 Llistat

20


21

Disseny

DONA

47 Niu d’abella

48 Ombrejats

49 Patchwork

50 Pèl boig

51 Pèl picat

52 Pèl tirat curt

53 Pèl tirat llarg

54 Pell de préssec


Disseny

DONA

55 Perxat

56 Pota de gall

57 Quadre cuina

58 Quadre dama

59 Quadre escocès

60 Quadre finestra

61 Quadre gal·lès

62 Quadre madràs

22


23

Disseny

DONA

63 Quadre manta

64 Quadres diversos

65 Relleu

66 Retina

67 Rombes

68 RĂşstec

69 Serreta


Fibres

DONA

70 Alpaca

71 Alpaca fina

72 Angora

73 Bourrette

74 Caixmir

75 Cel路lofana

76 Mescla

77 P猫l de camell

24


25

Fibres

DONA

78 Pèl de conill

79 Pèl de fagina

80 Pèl de foca

81 Trital

82 Trital, angora i llana

83 Tusshà

84 Vicunya


Fantasia

DONA

85 Bagueta

86 Cargolins

87 Flamé

88 Fris

89 Gates

90 Lurex

91 Nusos

92 Pèl caní

26


27

Fantasia

DONA

93 Retort

94 Tint en peça reserva raió

95 Tint en peça sobre negre sòlid

96 Torçals

97 Xenilla


Teixits especials

DONA

98 Cisellat

99 Coordinat estampat

100 Coordinat reversible

101 Coordinat xeviot

102 Cordinats

103 Devorat

104 Estampat

105 Flocat

28


29

DONA

106 Reversible engomat

Teixits especials

107 Transparències

Fils de fantasia


Fils de fantasia

DONA

30


31

DONA

Fils de fantasia


Fils de fantasia

DONA

32


Teixits d’HOME

panyeria35

Vestit d’estiu

HOME

1 Alpaca

/ Estam / Arrasat

3 Efecte lli

5 Fresc 3/c

7 Rústec

/ Estam / Arrasat

/ Arrasat

/ Estam / Arrasat

Article llaner

2 Crespó / Quadre cuina

4 Efecte Shantung

/ Arrasat

6 Mussolina

/ Estam / Arrasat

8 Semigasa

/ Estam / Arrasat


Vestit d’estiu Dissenys lleuger

9 Diplomàtic seda

11 Jaspiat

/ Estam / Arrasat

13 Mil punts

15 Plana

/ Estam

/ Estam / Arrasat

/ Estam / Arrasat

HOME

10 Efectes de torsió

12 Llistat

/ Estam / Arrasat

14 Mil ratlles

/ Estam / Arrasat

16 Pota de gall

/ Estam / Arrasat

36


37

Vestit d’estiu Dissenys lleuger

HOME

17 Quadre finestra

/ Estam / Arrasat

18 Quadre gal·lès

Vestit d’hivern

/ Estam / Arrasat

Article llaner disseny

19 Anglesat

20 Diplomàtic

21 Esmòquing negre

22 Espiga


Vestit d’hivern

Article llaner disseny

HOME

23 Llistat sobre fil a fil

24 Llistat sobre gavardina

25 Llistat sobre torçal

26 Llistat xeviot

27 Mèlton

28 Pal sec

29 Pantaló de corte

30 Pota de gall

/ Estam

38


39

HOME

Vestit d’hivern

Article llaner disseny

31 Punt panyeria

32 Puntillé (puntejat)

33 Quadre finestra

34 Quadre gal·lès sarja

35 Quadre gal·lès sobre estoreta

36 Ull de perdiu


Americana d’hivern

Article

37 Crepè rústec

38 Estam

39 Granet

40 Lambswool

41 Rombe dues cares

43 Xeviot

/ Estam / Arrasat

42 Shetland

44 Xeviot / Harris

HOME

40


41

HOME

Americana d’hivern

45 Barret de capellà

46 Diagonal

47 Donegal

48 Dos i dos

49 Espiga

50 Fil a fil

51 Gra d’arròs

52 Harris Carda

Disseny


Americana d’hivern

Disseny

53 Harris estam

54 Llistat club

55 Pota de gall

56 Puntillé (puntejat)

57 Quadre escocès

58 Quadre finestra

59 Quadre gal·lès

HOME

42


43

Pantalons d’hivern

HOME

60 Bellardina

/ Estam / Arrasat

61 Canutillo

/ Estam

62 Diagonal

/ Arrasat

63 Dues cares

64 Franel·la

/ Carda / Batanat

65 Gavardina

66 Gavardina llistat espiga

/ Estam / Perxat revés

/ Estam / Arrasat

67 Gra de pólvora

/ Estam / Arrasat


Pantalons d’hivern

68 Granet

/ Estam / Arrasat

HOME

69 Granet setí

70 Granet torçal

71 Mèlton

72 Sarja

73 Tricotina

/ Estam / Arrasat

/ Estam / Arrasat

/ Estam / Batanat

/ Estam / Arrasat

44


45

Abric

HOME

74 Caixmir

75 Doble tela amb bagueta

76 Doble tela folre

77 Escaleta

78 Espiga carda

79 Gaban tallat

80 Homespun amb fris

81 Loden


Abric

HOME

82 Mufl贸

83 Panyet

84 Panyo

Informal estiu

85 Calat

/ Estam / Arrasat

86 Crep猫

/ Estam / Arrasat

46


47

Informal estiu

HOME

87 Efectes de torsió

89 Op art

/ Estam / Arrasat

/ Estam / Arrasat

91 Ratlla candela

93 Simil escocès

88 Jacquard

/ Estam / Arrasat

90 Quadre madràs

92 Ratlla club

/ Estam / Arrasat

/ Estam / Arrasat


Unisex informal

HOME

94 Efecte de perdut

95 Enconxat

96 Jacquard sobre fil a fil, 24 lliรงos

97 Llistat floral

98 Llistat tennis

99 Op art

/ Estam / Arrasat

101 Prisat

/ Estam / Melton

100 Patchwork /

Estam / Arrasat

/ Estam / Arrasat

/ Estam / Arrasat

48


49

Unisex informal

HOME

102 Rústec

103 Seersucker exotic

104 Simil escocès

105 Ull de bou

Fils fantasia

106 Americana Fantasia

/ Estam / Arrasat

Article i disseny

107 Bagueta


Fils fantasia

Article i disseny

108 Fil estampat trital

109 Flamejat

110 Fris

111 Gates

112 Mescla

113 Metxes, Fils Metxa

114 Pèl Moher

115 Retort

HOME

50


51

HOME

116 Serreta

118 Trital

Fils fantasia

Article i disseny

117 Torรงal


52

Índex de mostres Teixits de DONA llaneria Article

Disseny

1

Aranyé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

37

Baiadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3

Camussa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

39

Candela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Arrasat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Chanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Cibelina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Crepè

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Diagonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Doble tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Donegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Enconxat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Entrellaçat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Espiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Estoreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Franel·la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Gasa de volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Gavardina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Granet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Mouflon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Mussolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Otomà

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Panyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Piqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Plana / Tafetà

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Ras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Reps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Reps fantasia Reversible

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Sacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Shetland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Tela a dues cares

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Traversina Tricotina Vellut Viella

Xeviot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Brodat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Efecte de perdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Fil a fil / mil ratlles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Geomètrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Jacquard

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Jaspiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Llavorat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Llistat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Niu d’abella

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Ombrejats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Patchwork

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Pèl boig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pèl picat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Pèl tirat curt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pèl tirat llarg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Pell de préssec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Perxat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pota de gall

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Quadre cuina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Quadre dama

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Quadre escocès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Quadre finestra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quadre madràs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

22

Quadre gal·lès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Quadre manta

Quadres diversos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Relleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Retina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rombes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rústec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Serreta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23


Fibres 70 71 72 73 74

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Alpaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Alpaca fina Angora

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Bourrette

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Caixmir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

89

Gates

91

Nusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

90 92 93 94

Cel·lofana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

95

Pèl de camell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

97

Pèl de fagina

Mescla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

96

87 88

Pèl caní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Retort

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Tint en peça reserva raió . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tint en peça sobre negre sòlid

. . . . . . .

27

Torçals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Xenilla

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Teixits especials

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

98

Cisellat

100

Coordinat reversible

Pèl de foca Trital

Trital, angora i llana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tusshà

Vicunya

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

99

101 102 104

Fantasia 86

26

27

Pèl de conill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

103 85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lurex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Bagueta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

105

Flamé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

107

Cargolins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Coordinat estampat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Coordinat xeviot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Cordinats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Devorat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Estampat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Flocat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reversible engomat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 29

Transparències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Fris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Teixits d’HOME panyeria Article llaner

Vestit d’estiu 1 Alpaca Alpaca

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vestit d’estiu Disseny lleuger 35

/ worsted

2 Crespó / Quadre cuina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 High twist Efecte lli / Estam 3 Linen effect

/ Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

/ Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . .

35

Efecte Shantung 4 Fresc 3/c / 5 Cool wool Mussolina 6 Muslin

Rústec / Estam 7 Basket weave Semigasa 8 Mock leno

/ Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . .

35

9 Diplomàtic seda Silk striped

/ Estam . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

10 Efectes de torsió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Reverse twist effect Jaspiat 11 Jaspé

Llistat / 12 Striped

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

13 Mil punts Dotted

Mil ratlles 14 Hairlines

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . .

36

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . .

36

Plana / Estam 15 Plain weave Pota de gall 16 Dogstooth

/ Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . .

36


17 Quadre finestra Window pana 18 Quadre gal·lès Glen check

/ Estam / Arrasat . . . . . .

37

Americana d’hivern Article

/ Estam / Arrasat . . . . . . .

37

37 Crepè rústec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Crossbred jacket 1r premi inter. “TRIGOLIMPIO“

38 Estam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Worsted jacket

Vestit d’hivern Article llaner disseny 19 Anglesat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Half milled 20 Diplomàtic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Chalk stripe 21 Esmòquing negre Clear cloth

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

22 Espiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Herringbone 23 Llistat sobre fil a fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Pick.and.Pick stripe 24 Llistat sobre gavardina Gabardine stripe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

/ Estam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

25 Llistat sobre torçal Twist stripe 26 Llistat xeviot Traduc 27 Mèlton Milled

28 Pal sec

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

31 Punt panyeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Knited effect 32 Puntillé (puntejat) Dotted 33 Quadre finestra Window pane

40 Lambswool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lambswool jacket 41 Rombe dues cares

/ Estam / Arrasat .

40

42 Shetland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Shetland 43 Xeviot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tweed and fancy yarn 44 Xeviot / Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tweed jacket - Harris tweed

Americana d’hivern Disseny

29 Pantaló de corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ceremony trousers 30 Pota de gall Dogstooth

39 Granet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rustic granite

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

34 Quadre gal·lès sarja Twilt Glen check

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 Quadre gal·lès sobre estoreta Hopsack Glen check

. . . . . . . .

39 39

36 Ull de perdiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Bird’s eye

45 Barret de capellà Loche hat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

46 Diagonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Diagonal 47 Donegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 48 Dos i dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Two and two 49 Espiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Herringbone 50 Fil a fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Pick-and-pick 51 Gra d’arròs Bell celtic

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

52 Harris Carda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Harris tweed carded 53 Harris estam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Harris tweed worsted 54 Llistat club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Club stripe 55 Pota de gall Dogstoott

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 Puntillé (puntejat) Dotted

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 42

57 Quadre escocès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Scottish tartan


58 Quadre finestra Window check

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

59 Quadre gal·lès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Glen check

Pantaló d’hivern 60 Bellardina Whipcord

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . .

61 Canutillo / Estam Bedfordcord) 62 Diagonal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

/ Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

63 Dues cares / Double face 64 Franel·la Flannell

Estam / Perxat revés . . . . . .

43

/ Carda / Batanat . . . . . . . . . . . . . . . .

43

65 Gavardina Steep twill

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . .

66 Gavardina llistat espiga Herringbond gavardina

43

/ Estam / Arrasat . . . . . . .

43

/ Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . .

44

68 Granet / Estam Barley com 69 Granet setí Venetian

43

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 Gra de pólvora Barathea

70 Granet torçal Barley comb

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 Mèlton / Estam Mill finish 72 Sarja Twill

43

44

/ Batanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

73 Tricotina / Estam Cavalry twill

/ Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 Homespun amb fris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Homespun withknop yarn 81 Loden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Loden 82 Mufló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Mouflon 83 Panyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Doeskin 84 Panyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Cloth

Informal estiu 85 Calat / Estam Hemsthched

/ Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

/ Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

86 Crepè / Estam Crep wool

87 Efectes de torsió / Estam Reverse twist effect 88 Jacquard Jacquard 89 Op art Op art

/ Arrasat . . . .

47

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . .

47

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 Quadre madràs Madras check

/ Estam / Arrasat . . . . . .

47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . .

47

91 Ratlla candela Kodakstriped 92 Ratlla club Club stripe

47

93 Simil escocès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Scottish chek similar

44

Unisex informal

Abric 74 Caixmir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Cashmere 75 Doble tela amb bagueta Boucle double face

79 Gaban tallat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Old catalan coat

. . . . . . . . . . . . . . . . .

45

76 Doble tela folre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Double face lining 77 Escaleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Step effect 78 Espiga carda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Carded herringbone

94 Efecte de perdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Lost effect 95 Enconxat Wadded

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . .

48

96 Jacquard sobre fil a fil, 24 lliços . . . . . . 48 97 Llistat floral Floral stripe

98 Llistat tennis Tenis stripe 99 Op art Op art

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . .

48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

/ Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48


100 Patchwork /

Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . . .

101 Prisat / Estam Seersucker

/ Melton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 48

102 Rústec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rustic 103 Seersucker exotic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Exotic seersucker 104 Simil escocès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Scottish check similar Melton 105 Ull de bou / Huckaback

Fils fantasia

Estam / Arrasat . . . . . . . . . . . . . .

49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

107 Bagueta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Boucle 108 Fil estampat trital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Trital and print yarn 109 Flamejat Jaspe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111 Gates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Slub yearn 112 Mescla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Mixture 113 Metxes, Fils Metxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Wick yarn 114 Pèl Moher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Mohair hair 115 Retort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Multi-ply yarn 116 Serreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Small bouclé

Article i disseny

106 Americana Fantasia Fancy jacket

110 Fris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Knop yarn

50

117 Torçal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Two-ton twist 118 Trital Trital

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

EXPOSICIONS Museu d’Història de Sabadell

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: