Page 1

Gestió dels Recursos Humans Sector ferroviari – Operadors

14 de març de 2013


Índex

1.

Principals agents del sector ferroviari

2.

Gestió dels Recursos Humans. Actualitat

3.

Característiques de futur: Operadors (procés de canvi)

4.

Capacitats futures dels Recursos Humans

2


1. Principals agents del sector ferroviari

3


1. Principals agents del sector ferroviari A.

Administració

B.

Gestor d’infraestructures

C.

Renfe – Operadora

D.

Altres operadors

E.

Operadors del Servei Ferroviari Urbà

F.

Constructors, fabricants i prestadors de serveis auxiliars

G.

Sector de construcció de vehicles

4


1. Principals agents del sector ferroviari A. ADMINISTRACIÓ (Ministerio Fomento, Conselleria, etc.)

• Planificació estratègica (del sector, Infraestructures, oferta de serveis, ...) • Regulació del sistema ferroviari (seguretat ferroviària, Interoperabilitat, relacions entre els diferents agents, ...) • Definició objectius del Gestor d’Infraestructures • Supervisió d’activitats del Gestor d’Infraestructures • Sistema finançament del Gestor d’Infraestructures

5


1. Principals agents del sector ferroviari

B. GESTOR D’INFRAESTRUCTURES (ADIF, GISA, IFERCAT, etc.)

• Administració d’Infraestructures ferroviàries • Construcció noves infraestructures • Gestió de sistemes

6


1. Principals agents del sector ferroviari

C. RENFE – OPERADORA (01.01.2005) • Prestadora del servei ferroviari • Altres activitats comercials • Manteniment del Material Mòbil

7


1. Principals agents del sector ferroviari

D. ALTRES OPERADORS • COMSA-RAIL • Continental-Rail • Transfesa • Etc.

8


1. Principals agents del sector ferroviari

E. OPERADORS DEL SERVEI FERROVIARI URBÀ • Metro (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla) • Sub-urbans (FGC, Eusko Tren,...) • Tramvia (Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Tenerife, Murcia,...)

9


1. Principals agents del sector ferroviari

F. CONSTRUCTORS, FABRICANTS I PRESTADORS DE SERVEIS AUXILIARS • Constructors Material Mòbil • Fabricants sistemes • Neteja • Seguretat «ciutadana» • Etc.

10


1. Principals agents del sector ferroviari

G. SECTOR DE CONSTRUCCIÓ DE VEHICLES • Representa el 0,9% del total de la producció a Espanya i el 0,16% al món (51 empreses i 11.000 empleats) • Representa el 0,4% de les exportacions (baixa propensió exportadora, saldo comercial positiu) • Orientat a la UE i Amèrica Llatina • Increment de les ràtios financeres, en els darrers anys • Primer sector productiu en remuneració i productivitat per empleat

11


2. Gesti贸 dels Recursos Humans. Actualitat

12


2. Gestió dels Recursos Humans. Actualitat (I) o Elevada estabilitat o Escassa rotació o Estructures organitzatives molt jerarquitzades, amb : •

Moltes categories

Moltes especialitats

Escassa gestió de proximitat prefectura – empleat • Elevada rigidesa • Model ineficient • Model molt car • Indicadors de servei dolents • Escasses expectatives creixement professional

13


2. Gestió dels Recursos Humans. Actualitat (II) o Molta activitat sindical o En empreses operadores: • Clima laboral «controlat» pels conductors

o No conciliació vida laboral/familiar o Iniquitat retributiva o Inexistència metodologies d’avaluació del rendiment o Inexistència canals comunicació interna/participació

14


3. CaracterĂ­stiques de futur de les empreses operadores

15


3. Característiques de futur de les operadores PROCÉS DE CANVI: o Conforma una nova realitat

Ciutats

Clients

Afectació a totes les dimensions

Nova realitat econòmica

Innovació tecnològica

16


3. Característiques de futur de les operadores Ciutats

A.

CIUTATS: • Creixement intensiu (i universal) • Increment massiu dels desplaçaments – Increment significatiu de la demanda en el transport públic

17


3. Característiques de futur de les operadores Innovació tecnològica

B.

INNOVACIONS TECONOLÒGIQUES: • Impulsores de la demanda de millors serveis • Impulsores de la prestació del servei de forma més eficaç

18


3. Característiques de futur de les operadores C.

NOVA REALITAT ECONÒMICA

Nova realitat econòmica

• Increment de les despeses • Increment dels costos energètics • Reducció de les subvencions públiques

S’hauran d’optimitzar les operacions

S’haurà de fer més amb menys

Complir les expectatives del client

Per tant, Les empreses operadores s’han de replantejar els seus models de negoci.

19


3. Característiques de futur de les operadores D.

Clients

CLIENTS • Els passatgers deixen de ser agents passius • Es converteixen en clients: – Amb expectatives – S’hauran d’optimitzar les operacions – S’haurà de fer més amb menys – Complir les expectatives del client – Amb iniciatives/exigències sobre: – Seguretat ferroviària – Preu – Puntualitat – Reducció durada del viatge – Accessibilitat universal

20


3. Característiques de futur de les operadores Això obliga a les empreses Operadores/Autoritats del transport: •

Centrar-se més en el client/usuari/ciutadà

Garantir un desenvolupament sostenible de les ciutats

Alinear a tota l’organització en aquesta nova direcció

Per això és necessari: •

Més interacció amb els clients – Recollir dades – Anàlisi – Més coneixement del client, per

Impulsar la demanda

Participar en els plans de mobilitat i en la planificació de la ciutat

Visió més holística (integradora) de les conseqüències del transport (més enllà de la mera prestació del servei)

21


3. Característiques de futur de les operadores

Perquè, els objectius de la ciutat (des de sostenibilitat a desenvolupament econòmic) s’assolirà més fàcilment si des de la fase inicial dels canvis morfològics de la ciutat, es tenen presents les qüestions relacionades amb el transport. 22


4. Capacitats futures dels Recursos Humans

23


4. Capacitats futures dels Recursos Humans A.

SOBRE LES EMPRESES (I)

o Cada empresa (i cada moment) exigeix: • Una acció especial • Un desenvolupament diferent a la resta d’empreses

Evolució des de l’ Administració de personal

Direcció estratègica de RRHH

24


4. Capacitats futures dels Recursos Humans A.

SOBRE LES EMPRESES (II)

o L’organització s’ha d’entendre com a: – Estructura – Processos – Polítiques de personal

• És el connector competitiu fonamental entre – Estratègia de l’empresa – Productes i serveis oferts al client

• Línia competitiva determinada (estratègia) s’ha d’ajustar a unes pràctiques determinades (organització) • Els perfils professionals han de ser acords (coherents) amb aquelles pràctiques – N.M.O

• A més exigències de capacitats, més importància de les pràctiques de RRHH

25


4. Capacitats futures dels Recursos Humans A.

SOBRE LES EMPRESES (III)

«El rol que adopti el treballador en els seus comportaments, incidirà directament en la implementació efectiva d’una estratègia competitiva»

o L’estratègia de RRHH es mou en dos elements contextuals fonamentals: • L’estratègia competitiva de l’empresa – competir en costos?, o – diferenciació? • Context sectorial

26


4. Capacitats futures dels Recursos Humans A.

SOBRE LES EMPRESES (IV)

o Sistemes de coordinació de les empreses: • Formalització: – Coordina als treballadors mitjançant instruccions precises i predeterminades – El treballador pràcticament no ha de prendre cap decisió

• Centralització – Coordina els treballadors mitjançant la jerarquia – El superior dóna instruccions i supervisa

• Socialització: – S’assoleix els comportaments desitjats dels empleats, mitjançant els valors -

S’intenta que tots els treballadors tinguin valors similars als de l’organització (Ex. Església)

27


4. Capacitats futures dels Recursos Humans A.

SOBRE LES EMPRESES (V)

o Què es preveu ?: • Reducció plantilles • Flexibilització contractes • Externalització de serveis

o Què exigiran les empreses?: • Capacitació per a les noves tecnologies • Elevat nivell de compromís • Elevat nivell de participació

28


4. Capacitats futures dels Recursos Humans A.

SOBRE LES EMPRESES (VI)

o Estratègia de RRHH de compromís («familia feliz») • S’associa èxit i rendiment • Escassa jerarquia • Pocs símbols d’estatus • Retribució motivadora • Seguretat en l’ocupació • Comunicació interna fluida • Preocupació pel clima laboral • Descentralització en la presa de decisions

29


4. Capacitats futures dels Recursos Humans B.

FUNCIONS DE RECURSOS HUMANS (I)

Estabilitat laboral Avaluaciรณ del rendiment

Selecciรณ

Funcions RRHH Comunicaciรณ interna

Formaciรณ

Retribuciรณ

Empowerment

30


4. Capacitats futures dels Recursos Humans

B.

FUNCIONS DE RECURSOS HUMANS (II)

o Estabilitat laboral: • Fidelització dels llocs de treball claus i estratègics • Conciliació vida personal/laboral • Identificació amb els valors de la pròpia organització

31


4. Capacitats futures dels Recursos Humans

B.

FUNCIONS DE RECURSOS HUMANS (III)

o Selecció: • Adequació procés selecció-lloc de treball a cobrir • Alta professionalitat del Departament de Selecció • Facilitar i cercar màxima informació dels candidats • Importància dels processos d’acollida

32


4. Capacitats futures dels Recursos Humans B.

FUNCIONS DE RECURSOS HUMANS (IV)

o Formació: • Element clau per al desenvolupament de competències • Vinculada a diferents àrees: – Desenvolupament carrera professional – Desenvolupament personal – Motivació – Incentivació

• Influir en els processos de millora de l’organització – Polivalència – Anticipar necessitats futures

• Analitzar la seva contribució real a la millora de l’organització

33


4. Capacitats futures dels Recursos Humans B.

FUNCIONS DE RECURSOS HUMANS (V)

o Empowerment • Clau per a millorar – Nivell d’implicació – Resultats de l’empresa

• Major responsabilitat per a l’empleat • Potència el treball en equip • Incrementa els nivells de participació – Grups de treball en equip – Grups de millora/qualitat – Iniciatives individuals

34


4. Capacitats futures dels Recursos Humans

B.

FUNCIONS DE RECURSOS HUMANS (VI)

o Retribució • El salari compromet de manera superficial – Garanteix l’execució de l’activitat, però – No motiva •

No és font de satisfacció

No afecta al desenvolupament personal

No afecta al desenvolupament professional

35


4. Capacitats futures dels Recursos Humans B.

FUNCIONS DE RECURSOS HUMANS (VII)

o Comunicació interna: • Canals formalitzats i estables • Transparència • Noves tecnologies/xarxes • Clau per lluitar contra – Desconfiança – Rumors

Els costos de la «no informació» sobre la productivitat són molt elevats.

36


4. Capacitats futures dels Recursos Humans B.

FUNCIONS DE RECURSOS HUMANS (VIII)

o Avaluació del rendiment: • Basada en criteris objectius – Transparents – Consensuats

• Efectuada en base a un sistema – Objectiu – Clar

37


4. Capacitats futures dels Recursos Humans

SINÒNIM Bones pràctiques de RRHH

Bons resultats de les empreses

Bons rendiments dels empleats

38


Moltes grĂ cies

39

Conferencia Gestió RRHH Sebastian Buenestado  
Conferencia Gestió RRHH Sebastian Buenestado  

Conferencia per Fòrum InterRail sobre RRHH de Sebastian Buenestado

Advertisement