Page 88

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

86

Capsella bursa–pastoris (L.) Medik. Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740– 2400 m. Ambients ruderals, camps i llocs molt freqüentats pel bestiar. C.

Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz Sobretot a l’estatge montà, bé que pot baixar al submontà en racons molt humits. (1050) 1300–1750 m. Boscos frescals (fagedes, avellanoses, avetoses) de sòl eutròfic, sobre calcàries ( Fagion sylvaticae ). RRR , però localment freqüent. (CG96), (DG06), (DG07).

(L.) Medik.

Cardamine amara L. subsp. amara L’hem trobada només al Clot del Moixeró. També viuria a la vall de la Molina segons un plec de l’herbari Vayreda (BC, s/n; det. A. Bolòs). Comunitats higròfiles en torrents d’aigua freda, a 1550–1600 m. RRR. (DG18).

(Vill.) O. E. Schulz

Cardamine hirsuta L. Estatge submontà. 975–1020 m. Pradells d’anuals en indrets humits, sovint prop dels boscos de ribera. RRR.

L.

Cardamine flexuosa With. La coneixem només de la vall de l’Ingla i del riberal del Segre a Martinet, en comunitats higròfiles, a 1530 i 925 m respectivament. RRR.

Cardamine impatiens L. Estatges submontà i montà. 900–1550 m. Boscos humits de caducifolis ( Fagetalia sylvaticae). R

With. L.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement