Page 1

1

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2013

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

จังหวัดมุกดาหารจัดงาน

“ผู้ว่ามุกดาหารพบสื่อมวลชน วันนักข่าว” ผู้ว่าพบสื่อ

6

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

2

เผาส� นักำสงฆ์ ภูแอก บ้านแก้ง ข่าว ำเผาส� นักสงฆ์

ชาวบ้านเชื่อว่าพระเป็นปอบ ขับไล่ออกจากพื้นที่ ปท่ี 6 ฉบับที่ 69 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 7

แล้งงง วอนประชาชน ผู้ว่าราชการจังข่หวัาวภั ดมุกยดาหาร ใช้น�้ำอย่างประหยัด และงดท�ำการเกษตรหน้าแล้ง

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 12 ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 2

www.mukdahannews.com


2

ปที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2556

ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร สนธิกำ�ลังหน่วยข้างเคียง จับกุมหนุ่มนักล่าสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 เมื่อเวลา 09.30 น. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ต.ช.ด.234 จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการประสานจาก นายกิติชน โกพลรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ หลังจาก ได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบชายหนึ่งคนก�ำลังซุ่มยิงนก และวางตาข่ายดักนก พืน้ ทีบ่ ริเวณทิศตะวันตกภูปง่ บ้าน ภูวง ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จึงได้น�ำก�ำลังเจ้าหน้าที่ ร้อย ตชด.234 และเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ลุยป่าเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ รับรายงาน พบชายหนึ่งคนดังกล่าวก�ำลังซุ่มยิงนก และ วางตาข่ายดักนก เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนเข้าขอตรวจ สอบ ทราบชื่อว่า นายจัน พิกุลศรี อายุ 35 ปี บ้านเลข ที่ 7 หมู่ 5 บ้านภูวง ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบบริเวณทีเ่ กิดเหตุพบ ปืนไทย ประดิษฐ์(ปืนแก็ปนกสับ) ไม่มหี มายเลขทะเบียน จ�ำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุน 1 ชุด ,ตาข่ายดักสัตว์ หนึ่งผืน

, นกเค้าแมว 1 ตัว ,เหยี่ยวนกเขา 1 ตัว , ซากค้างคาว 2 ตัว ,ซากนกกระจิบหญ้าสีน�้ำตาล 1 ตัว ,ซากนกจับ แมลงคอสีฟ้า 1 ตัว ,ยาบ้าสีส้ม 5 เม็ด ,มีดพร้า 1 เล่ม ,บ้องกัญชาพร้อมอุปกรณ์เสพ 1ชุด ,เงินสด 11,172 บาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากระ ท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16(3)ฐานน�ำสัตว์ออกไปหรือกระท�ำด้วย ประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์มาตรา 16(15) น�ำ เครือ่ งมือส�ำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์หรืออาวุธเข้าไปโดย ไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 16(16) ยิงปืนท�ำให้เกิดระเบิด ซึ่งวัตถุระเบิดหรือจุดดอกไม้เพลิง และพระราชบัญญัติ สัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 16 ห้ามมิให้ผใู้ ดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ปา่ สงวนหรือสัตว์ปา่ คุ้มครองโดยไม้ได้รับอนุญาต แล้วน�ำตัวผู้ต้องหาพร้อม ของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอนตาล เพือ่ ด�ำเนิน คดีตามกฏหมายต่อไป.

โขว์ผลงานวันเดียว ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร จับแก็งค์มอดไม้ 2 คดี และจับวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาบ้า

ตำ�รวจภูธรดอนตาล จับกุมแก๊งค์ค้ายาบ้า พร้อมของกลาง 11,314 เม็ด

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่กองบังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พ.ต.อ. พิษณุ บรรลุศิลป์ ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธร ดอนตาลและชุดปราบปรามยาเสพติดต�ำรวจภูธรดอนตาล ได้แถลงข่าวจับกุม ผูต้ อ้ งหาคดี ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า )พร้อมของกลาง ยาบ้า จ�ำนวน 11,314 เม็ด หลังจากเจ้าหน้าทีช่ ดุ ปราบปรามยาเสพติด สถานี ต�ำรวจภูธรดอนตาล อ�ำเภอดอนตาล โดย พ.ต.ท.เษกสิทธิ์ ทวีชยั รองผูก้ ำ� กับการป้องกันปราบปราม ได้รบั แจ้งจาก สายว่า จะมีการส่งมอบยาเสพติดกันที่ สะพานห้วยบังอี่ ต�ำบลโพธิ์ไทร อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง ห่างจากสะพานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 50 เมตร ถนนมุกดาหาร–ดอนตาล จึงได้น�ำก�ำลังออกไปดักซุ่ม ที่บริเวณดังกล่าว

ต่อได้มี ชาย หญิง เดินมาจากสะพาน ท่าทางมีพิรุธ เจ้า หน้าที่ซึ่งดักซุ่มอยู่ จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น ทราบ ชื่อ นางสาวน�้ำผึ้ง เย็นสบาย และนายคามิน จันดามัง พบยาบ้า จ�ำนวน 6 มัด มัดละ 10 ถุง รวมยาบ้าจ�ำนวน 11,314 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมและตั้งข้อกล่าวหา ทั้งสองคน มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ใน ความครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย สอบสวนเบื้องต้น นางสาวน�้ำผึ้ง เย็นสบาย ให้การรับสารว่า ตนได้รับค่าจ้างจ�ำนวน 5,000 บาท เพื่อมารับยาบ้าที่บริเวณสะพานห้วยบังอี่ ต�ำบลโพธิ์ไทร อ�ำเภอดอนตาล เพื่อจะน�ำไปส่งให้กับนายทุนที่จังหวัด นครราชสีมา แต่ก็มาถูกจับกุมเสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงได้ น�ำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมยาบ้าทั้งหมด ส่งสถานี ต�ำรวจดอนตาล เพื่อสอบสวนขยายผลด�ำเนินคดีตาม กฎหมายต่อไป.

เมื่อวันที่ 27 กพ.56 เวลา 20.20 น. ที่ ร้อย ตชด.234 น�ำโดย พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร, ร.ท.วรยุทธ ค�ำสี ผบ.ร้อย ทพ.2105 เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้มกุ ดาหาร,เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานภูผาเทิบ ได้ รับแจ้งจากสายลับว่า มีกลุม่ ขบวนการขนไม้พะยูงส่งไป ขายยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้วางแผนและสนธิก�ำลัง ออกปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามที่สายรายงาน เมื่อเวลาประมาณ 20.20 น. ที่บริเวณท่าน�้ำ ริมฝัง่ แม่นำ�้ โขงบ้านนาสีนวน ต�ำบลนาสีนวน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร(ห่างจากจุดรวมเรือบ้านนาสีนวนไป ทางทิศใต้ประมาณ 30 เมตร)พบรถยนต์จ�ำนวน 3 คัน วิ่งเข้ามาจอดบริเวณดังกล่าวพร้อมขนไม้ลงจากรถ เจ้า หน้าทีจ่ งึ ได้เข้าตรวจค้นสามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาได้จำ� นวน 2 คน อีก 1 คน สามารถหลบหนีไปได้ ผู้ต้องหาที่เหลือคือ นายสัญญา เผ่าเพ็ง อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 134 หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง ต�ำบลเหล่า หมี อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร, นายสมศักดิ์ สอนพงษ์ อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ 11 บ้านวงค์ พระจันทร์ ต�ำบลนาอุดม อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร พร้อมรถยนต์ของกลางจ�ำนวน 3 คัน คือ รถยนต์ยหี่ อ้ อีซซู สุ บี อนเทา หมายเลขทะเบียน บจ. 5341 มุกดาหาร,รถยนต์ยหี่ อ้ อีซซู สุ นี ำ�้ เงิน หมายเลขทะเบียน บง. 6964 มุกดาหาร,รถยนต์ยหี่ อ้ โตโยต้าสีบอนเงิน หมายเลข ทะเบียน บร.7830 นครสวรรค์ เจ้าหน้าที่จึงได้ท�ำการ ตรวจสอบภายในรถ พบว่ามีไม้พะยูงแปรรูปอยู่ภายใน ท้ายกระบะรถ ทัง้ 3 คัน จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ งึ น�ำผูต้ อ้ งหา พร้อมของกลางคือไม้พะยูงมาที่กองร้อย ตชด.ที่ 234 มุกดาหาร เพือ่ ตรวจนับจ�ำนวนไม้พะยูงทัง้ หมด 80 ท่อน

และตรวจค้นรถยนต์ทงั้ 3 คัน เมือ่ ตรวจค้นรถยนต์ยหี่ อ้ โต โยต้าสีบอนเงิน หมายเลขทะเบียน บร.7830 นครสวรรค์ ด้านหน้าคนขับพบหนังสือเดินทาง(PASSPORT)เลขที่ V894971ของนายดุสิต มูลบุตร และอีกรายเมื่อเวลา 24.00 น.สามารถ จับกุมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีน�้ำเงิน หมายเลขทะเบียน บจ.5767 มุกดาหารที่ท่าน�้ำริมฝั่งแม่น�้ำโขงบ้านนาโป อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งรถคันดังกล่าวจอดทิ้งไว้บริเวณ ถนนริมฝั่งแม่น�้ำโขง จึงได้เข้าตรวจสอบไม่พบผู้ขับขี่ แต่อย่างใด เมื่อตรวจค้นภายในรถยนต์ พบมีไม้พะยูง ภายในรถ จ�ำนวน 40 ท่อน เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีรูป รอยดวงตราของเจ้าพนักงานตีประทับไว้ที่หน้าตัดของ ไม้แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงท�ำการตรวจยึดไม้ดังกล่าว มาที่ ตชด.234 มุกดาหาร เพื่อสืบหาผู้กระท�ำความผิด มาด�ำเนินการตามกฏหมายต่อไป อีกคดีเมือ่ วันเดียวกัน เวลา 24.30 น.จับกุมตัว นายศักดิ์มงคล ค�ำพิลา อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 119 หมู่ 8 บ้านป่าหวาย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ที่ ไร่ออ้ ยทางทิศเหนือของบ้านป่าหวายขณะร่วมกับเพือ่ น เสพยาบ้าส่วนเพือ่ นได้วงิ่ หลบหนีขณะเจ้าหน้าทีเ่ ข้าจับกุม เมือ่ ตรวจค้นในตัวนายศักดิม์ งคลฯ พบยาบ้า จ�ำนวน 11 เม็ด พร้อมรถจักรยานยนต์จำ� นวน 3 คัน ทีจ่ อดไว้บริเวณ ป่าอ้อย แล้วน�ำตัวนายศักดิ์มงคลฯ ไปตรวจปัสสาวะ พบว่ามีสารเสพติดเป็นสีม่วง จึงแจ้งข้อหา มีสารเสพ ติด และยาเสพติดให้โทษประเภทที่1(ยาบ้า)ไว้ในครอบ ครอง โดยผิดกฎหมาย เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพ จึง น�ำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ด�ำเนิน คดีตามกฎหมายต่อไป.

www.mukdahannews.com


3

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2013

ร้องเรียนร้องทุกข์

ผ่าน www.mukdahannews.com การรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและพลังงาน ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดมุกดาหาร รวมไปถึงหลายๆจังหวัดในภาคอีสานได้สง่ สัญญาณมาตัง้ แต่ ปลายปี 2555 โดยฝนได้ทิ้งช่วงมาหลายเดือน ซึ่งท�ำให้ ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำกว่า 15 แห่งในจังหวัดมุกดาหาร ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอ่างเก็บน�้ำห้วยขี้เหล็ก ซึ่ง เป็นอ่างเก็บน�้ำส�ำคัญในอ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย ท�ำหน้าที่จ่าย น�้ำให้กับ ผลผลิตทางการเกษตร และใช้น�้ำดิบท�ำเป็นน�้ำ ส�ำหรับอุปโภคบริโภค ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ค่อนข้าง วิกฤต โดยมีน�้ำเหลือเพียง 22 เปอร์เซ็นต์ ทางชลประทาน จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดท�ำการเกษตรอย่างเด็ด ขาด เพื่อป้องกันความเสียหาย เนื่องจากชลประทานจะงด ปล่อยน�้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาเรื่องภัยแล้งมาเร็วนี้ เป็นปัญหาต่อเนื่อง ทุกๆปี ซึ่งแต่ละปีก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น น�้ำแล้งมากขึ้น แล้งนานขึน้ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรมาก ขึน้ ซึง่ เป็นแบบนีซ้ ำ�้ หน่วยงานภาครัฐต้องน�ำรถออกไปแจก จ่ายน�้ำเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชน แต่นั้นก็ไม่สามารถ ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงโดยมีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ ซึ่ง เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาปลายเหตุ แต่ยงั ไม่มวี ธิ กี ารใดเพือ่ เตรียมรับมือกับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น อีกหนึ่งเรื่องคือการประหยัดไฟฟ้า หลังจากที่ กระทรวงพลังงานประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานในช่วง เดือนเมษายนนี้ ทีป่ ระเทศสหภาพเมียนมาร์เตรียมเปิดซ่อม บ�ำรุงแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ที่แหล่งพลังงานยานาดา ในระหว่างวันที่ 5-14 เม.ย. 2556 ท�ำให้ประเทศไทยอาจ ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติเพือ่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทัง้ นี้ี่ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มมือกันจัด ท�ำแผนรับวิกฤตในครั้งนี้แล้ว โดยประชาชนไม่ต้องกังวลว่า จะเกิดปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน ความเข้าใจของประชาชนต่อสถานการณ์ภยั แล้ง และพลังงาน เป็นปัญหาหลักๆต่อการขับเคลือ่ นโยบายภาค รัฐ ส�ำหรับแก้ไข้ปัญหาภัยแล้ง,พลังงานหรือปัญหาอื่นๆ ซึ่ง หมายถึง ประชาชนมักไม่ใส่ใจในค�ำเตือนและตระหนักถึง สภาพการณ์ปจั จุบนั จนปัญหานัน้ มาถึงตัว แต่ในอีกด้านหนึง่ อาจเกิดจากการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐไปไม่ถึง ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ดเี ท่าทีค่ วร ดังนัน้ จากสัญญาณเตือนภัยวิกฤตการณ์ภยั ธรรมชาติ ทัง้ ภัยแล้งและการขาดพลังงานภัยที่ เกิดขึน้ จึงเป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาล และประชาชนต้องตระหนักและช่วยกันเพือ่ วางแผนรับมือทัง้ ปัญหาระยะสั้นและระยะยาวอย่างจริงจังต่อไป.

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

จังหวัดมุกดาหารจัดงาน

ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนในวันนักข่าว

หัวข้อ : จอดรถ และ ขับรถ หลัง รพ.มุกดาหาร โพสโดย : คนรักเมืองมุก วันที่ : 6 มีนาคม 2556, เวลา 13:22 IP Address : 118.174.*.* ในช่วงเย็นมีตลาดราตรี หลัง รพ.มห.ขอ ความกรุณาลูกค้าทุกท่านที่น�ำรถมาจอด หรือขับรถ ผ่านไป-มา ขอร้อง ให้ชะลอความเร็วด้วย เพื่อความ ปลอดภัยของญาติผปู้ ว่ ยและ ผูป้ ว่ ยด้วย รวมทัง้ จนท. ของ รพ.ต้องเดินไปติดต่องานข้ามตึก เพราะเคยเห็น แล้วมีรถเกือบชนผู้ป่วยที่เพิ่งออกจาก รพ. ขับรถเร็ว เฉี่ยวแล้วยังเปิดกระจกมา *** อีก น่าสงสารผู้ป่วย และญาติ ขอร้องเถอะ ค่ะ หัวข้อ : คนรักเมืองมุก โพสโดย : ทางเดินเท้า หายไป วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2556, เวลา 17:36 IP Address : 118.174.*.* ต่อจากหน้า 1 เมืองมุกเรารถ เริ่มเยอะ คนก็แยะขึ้น วอน เมื่ อ วั น ที่ 5 มีนาคม 2556 ที่ ห้องอาหารครัวภูไท โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ นายสกลสฤษฏ์ ผู้รับผิดชอบ ทางเดินเท้า ไม่ค่อยจะมีเลย ร้านค้าข้าง ถนนก็ยดึ เป็นทีป่ ลูกต้นไม้บา้ ง ท�ำป้ายหน้าร้านบ้าง หา บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์งานผู้ว่าพบสื่อมวลชน โดยมีนายแสงทอง ทางเดินก็นไม่มี เกรงว่าจะเกิดอุบตั เิ หตุ กับคนเดินเท้า อนันตภักดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ,นางสุลักขณา โคตรสมบัติ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร,นายอรรครัตน์ รัตน์จันทร์ นายกสมาคม สู้เราแก้ปัญหาไว้ก่อนดีกว่า ว่าไหม สื่อมวลชนไทยอินโดจีน พร้อมนักข่าวและสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ พร้อมด้วยหัวหน้า หัวข้อ : ตลาดราตรีกับการจอดรถ ส่วนราชการ เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง. โพสโดย : หนีละ วันที่ : 4 มีนาคม 2556, เวลา 09:19 IP Address : 58.8.*.* อยากให้ย้ายออกไปนอกๆเมืองซะเถอะ รถ จอดมั่วซ้อนคันมั่วไปหมด เวลาจัดงานทีก็ล�ำบากกัน ไปหมดเรื่องการจราจร แล้วก็อีกเรื่อง ถนนเส้นตลาด หมู จอดรถได้***มาก จอดมันกลางถนนเลย รถสวน ไปสวนมาไม่ได้เลย หัวข้อ : จราจร โพสโดย : คนหลังเขา วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2556, เวลา 20:49 IP Address : 180.183.*.* ไม่สวมหมวก ไม่มใี บขับขีโ่ ดนแน่นอน จับปรับ ปัจจุบนั มีนกั เรียนทีส่ วมหมวกแต่ไม่มใี บขับขีเ่ ป็นจ�ำนวน มากเกือบ90เเปอร์เซ็น ข้อเสนอแนะ 1ขอความกรุณา ให้สถานศึกษาขอความรวมมือกับขนส่งจังหวัดส่งเจ้า หน้าที่มาจัดท�ำใบขับขี่ให้กับนักเรียนที่มีเกณฑ์อายุถึง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 20.00 น. บจก. มิตซูมุกดาหารมอเตอร์สได้ 15 ปี ที่สถานศึกษา เพราะถ้าจะให้นักเรียนไปท�ำใน วันราชการก็จะเสียการเรียน..อันนีไ้ ม่ทราบว่าทางสถานี จัดกิจกรรมขอบคุณ ลูกค้ามิตซูมุกดาหาร ที่ได้ออกรถและจองในงาน ภายใต้ชื่องาน “ มิตซูบิชิ ศึกษามีใจด้วยหรือเปล่า หรือ 2.ให้ส�ำนักงานขนส่งจัด แฮปปี้เดย์” โดยมีศิลปินดังไอดิน อภินันท์ เปิดมินคิ อนเสริตท์ โี่ ชว์รมู มิตซูมกุ ดาหาร มีลกู ค้าพา ท�ำใบขับขี่ให้กับเยาวชนในวันหยุด เป็นการลดปัญหา ครอบครัวเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก.ในงานมีกจิ กรรม ให้ลกู ค้าทดลองขับรถทุกรุน่ ถ่ายรูปต้นซากุระ การร้องเรียนว่ากล่าวให้กัน ดีหรือไม่. ครัง้ แรกในโชว์รมู และเกมต่างๆ ซึง่ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวัน.

บริษัท มิตซูมุกดาหารมอเตอร์ส จ�ำกัด คืนก�ำไรลูกค้า ในงาน มิตซูแฮปปี้เดย์

เผาส�ำนักสงฆ์ภูแอก บ้านแก้ง ชาวบ้านเชื่อว่าพระเป็นปอบ ขับไล่ออกจากพื้นที่

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านภูวง หมู่ที่ 5 ต.บ้าน แก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกาหาร ว่ามีการเผาส�ำนักสงฆ์ ภูแอก อยูใ่ นพืน้ ที่ ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังส�ำนักสงฆ์ ได้มีชาวบ้าน แก้งบางกลุ่มบางคนได้น�ำก้อนหินมาปิดกั้นถนน ไม่ให้เดินทางขึ้นไปที่ส�ำนักสงฆ์ จนกระทั่งวันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวได้เดินทาง ไปยังวัดดังกล่าวอีกครั้งพบที่พักภายในส�ำนักสงฆ์ ภูแอกได้ถูก ไฟไหม้วอดจ�ำนวน 11 หลัง ที่พักดัง กล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมสร้างไว้ เป็นหลัง ๆ ซึง่ ไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้ จากการสอบถามพระสรรพชัยมงคล (ขันติสัตโถ) เจ้าอาวาสส�ำนักสงฆ์ภูแอก เล่าว่าเมื่อ เวลาประมาณ 10.00 น.ของวันที่ 2 มีนาคม 2556 ได้มกี ลุม่ ชาวบ้านจ�ำนวน 50 คน มาเผาป่ารอบบริเวณ

www.mukdahannews.com

ส�ำนักสงฆ์เพือ่ ขับไล่ตนเองออกจากส�ำนักสงฆ์หาว่า ตนเองเป็นปอบ ตนก็ได้โทรแจ้งทางเจ้าคณะอ�ำเภอ เมืองมุกดาหาร เจ้าคณะต�ำบลดอนตาล เพื่อทราบ และเจ้าคณะทั้ง 2 ก็ได้เดินทางมาที่ส�ำนักสงฆ์เพื่อ พูดคุยเจรจากับชาว แต่ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวไม่ ยอมจนกระทั่งเวลาประมาณ 14.00 น.ชาวบ้านได้ เริม่ ท�ำการเผาทีพ่ กั สงฆ์รอบนอกก่อน และได้ขยาย ไปเผาโรงฉันท์ ,ศาลาโรงครัว,ห้องน�้ำ,ที่พักรับรอง ญาติโยมทีม่ าปฏิบตั ธิ รรม สุดท้ายได้เผากุฏเิ จ้าส�ำนัก ซึง่ สร้างด้วยไม้ มุงหลังคาสังกะสี ส�ำนักสงฆ์ดงั กล่าว ได้รบั ความเสียหายทัง้ หมดแม้กระทัง่ พระพุทธรูปที่ อยู่ภายในวัด ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวนีช้ าวบ้าน พร้อม ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ภายในหมูบ่ า้ นและจังหวัดมุกดาหาร ไม่มีใครออกไปให้ความช่วยเหลือวัดดังกล่าว เพราะกลัวอิทธิพลของกลุ่มดังกล่าว


4

ปที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2556

จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ที่โรงเรียนบ้านขามป้อม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายสกล สฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร น�ำ ส่วนราชการต่าง ๆ จัดงานโครงการคลินิกเกษตร เคลือ่ นทีใ่ นพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ "หน่วยบ�ำบัด ทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันนี้ ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม ต�ำบลบางทรายน้อย อ� ำ เภอ หว้ า นใหญ่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ เพื่อให้บริการค�ำปรึกษา ด้านวิชาการ และงานส่งเสริมการเกษตร แก่เกษตรกร ที่ประสบปัญหาด้านการผลิต ทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การตรวจสอบและวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคด้ า นแมลง ศั ต รู พื ช การตรวจหาสารพิษตกค้าง

การขาดธาตุ อ าหารพื ช เป็ น ต้ น โดยหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ณ จุ ด เดี ย วแบบเบ็ ด เสร็ จ รวมถึ ง การ อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่โดยไม่ต้อง เดินทางมารับบริการถึงจังหวัด ซึ่งท� ำให้เสียค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและเสียเวลาในการประอบอาชีพ นอกจากการให้บริการดังกล่าว ยังจัดให้มีกิจกรรม เสริม เช่น การให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษใน เลือด นิทรรศการโภชนาการอาหารเด็กและอาหาร เพิ่ ม น�้ ำ นมแม่ นิ ท รรศการโครงการสายใยรั ก แห่ ง ครอบครัวฯ การจ�ำหน่ายสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ การจ� ำ หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ ม แม่ บ ้ า นสายใยรัก แห่ ง ครอบครัวฯ และวิสาหกิจชุมชน การแจกถุงยังชีพจาก ส�ำนักงาน ปภ.จังหวัด และการแจกผ้าห่ม แว่นตาผู้ สูงอายุ จากส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร.

Healthy Care Healthy Tips นิ่วในถุงน�้ำดี (Gallstone) นิ่วในถุงน�้ำดี เกิดจากมีการตกตะกอนของคอเลสเต รอล หรือ สารให้สีในน�้ำดีเมื่อเกิดต่อเนื่องเรื้อรัง ตะกอนเหล่านั้นจึงจับตัวกันเป็นก้อนนิ่วขึ้น อาการของนิ่วในถุงน�้ำดี 1.ปวดท้องด้านขวาตอนบน(ต�ำแหน่งที่อยู่ ของถุงน�้ำดี) ปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปวดนานแต่ละครั้ง อย่างน้อย 30 นาที ถึงหลายๆชั่วโมง และมักปวดร้าว ไปยังไหล่ขวา 2.ท้องอืด ท้องเฟ้อ 3.แน่นท้องหลังรับประทานอาหาร โดย เฉพาะหลังรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก 4.เมื่อมีอาการอักเสบติดเชื้อของถุงน�้ำดีร่วม ด้วย มักจะมีไข้สูง และอาจมีตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม อุจจาระมีสีจางลง การรักษานิ่วในถุงน�้ำดีโดยการผ่าตัด มี 2 วิธีคือ 1.การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง (Open Cholecystectomy) ปัจจุบนั จะเลือกใช้ในการผ่าตัดถุงน�ำ้ ดีทมี่ ี อาการอักเสบมากหรือแตกทะลุในช่องท้อง 2.การผ่าตัดผ่านทางกล้อง โดยการเจาะรู เล็กๆทีห่ น้าท้อง(Laparoscop`ic Cholecystectomy) แล้วใส่เครือ่ งมือเพือ่ ตัดเอาถุงน�ำ้ ดีออกมา ผลดีของการผ่าตัดถุงน�ำ้ ดีภายใต้กล้อง 1.อาการปวดแผลหลังผ่าตัดน้อยกว่า เพราะ แผลมีขนาดเล็กกว่า 2.แผลขนาดเล็กดูแลง่าย และมีโอกาสติดเชือ้ น้อยกว่าแผลขนาดใหญ่ 3.ระยะเวลาในการพักฟืน้ น้อยกว่าการผ่าตัด แบบเปิดหน้าท้อง แหล่งข้อมูล www.Si.mahidol.ac.th, www.haamor.com

เรือนจำ�จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “คนคุณภาพ” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมธาร จินดารีสอร์ท เวลา 09.00 น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา บุคลากรส�ำนักงานเรือนจ�ำจังหวัดมุกดาหาร “คนคุณภาพ” รุน่ ที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาสมรรถนะในการปฎิบตั ิ งานของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำจังหวัดมุกดาหารในการสร้างการ ท�ำงานเป็นทีม การปลูกจิตส�ำนึกในการปฎิบัติหน้าที่อย่าง สุจริต และเพือ่ ให้เรือนจ�ำจังหวัดมุกดาหารเป็นเรือนจ�ำสีขาว ปลอดยาเสพติดและไม่มีสั่งซื้อยาเสพติดจากภายในเรือนจ�ำ สู่ภายนอกเรือนจ�ำ ภายใต้แนวคิด คนคุณภาพ โดยใช้วิธีการ พัฒนาองค์กร Organization Development ในการฝึกอบรม ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีจ�ำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ�ำนวน ๓๓ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน ราชการ เจ้าหน้าทีจ่ า้ งเหมาในสังกัด เรือนจ�ำจังหวัดมุกดาหาร

นายท�ำนุ ประกิจสุวรรณ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่านโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ ที่ 1.3 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่นายก รัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แถลงต่อรัฐสภาที่จะ ต้องด�ำเนินการโดยเร่งด่วน จากนโยบายดังกล่าวจังหวัด มุกดาหารได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันจากส่วนราชการ ต่าง ๆ ได้คัดเลือกกระบวนงาน “การป้องกันการส่งสิ่งของ ต้องห้ามเข้าสู่เรือนจ�ำ” มาเป็นกระบวนงานน�ำเสนอต่อ รัฐบาล รวมถึงปัญหาหลักที่เสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่อาจมีเจตนา ทุจริตต่อหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขาดความช�ำนาญและตรวจค้นไม่ ละเอียด โดยเฉพาะในช่วงที่มีของฝากมาก การใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้มีการรับสินบน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ไม่รอบคอบในการตรวจค้น จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2556.

จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการสร้างเครือข่ายอาสาประชาสัมพันธ์ ประจำ�หมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ปี 2556

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมปีใหม่ไทย 4,900 บาท เริ่ม 1 เมษายน 2556– 30 เมษายน 2556 โปรแกรมวัคซีนเด็กเหมาจ่าย ลูกน้อยวัย 2 - 6 เดือน 8,000 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล.

Health tip เกมซ่อนแอบนิ้วโป้งฝึกสมอง 2 ซีก สมองซีกซ้าย ควบคุมการเคลื่อนไหวของ ร่างกายซีกขวา ท�ำหน้าที่รับรู้ด้านเหตุผล การใช้ภาษา และการวิเคราะห์ เป็นต้น สมองซีกขวา ควบคุมการเคลื่อนไหวของ ร่างกายซีกซ้าย ท�ำหน้าที่รับรู้ด้านอารมณ์ ความรู้สึก การ สัมผัส สีสัน ดนตรี ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น สมองทั้งสองซีกสามารถท�ำงานเต็ม ประสิทธิภาพ หากเรารู้จักกระตุ้นสมองเป็นประจ�ำด้วย การฝึกเคลื่อนไหวมือทั้งสองข้างเป็นจังหวะสลับกัน ดังนี้ 1.แบมือทั้งสองข้างให้เหยียดตึง 2.ก�ำมือทั้งสองข้าง โดยเก็บนิ้วหัวแม่มือซ้ายไว้ ในก�ำปั้น ส่วนนิ้วหัวแม่มือขวาไว้นอกก�ำปั้น 3.กลับสู่ท่าเริ่มต้น แล้วท�ำสลับกัน โดยเก็บนิ้ว หัวแม่มือขวาไว้ในก�ำปั้น ส่วนนิ้วหัวแม่มือซ้ายไว้นอก ก�ำปั้น บริหารสลับซ้ายและขวานับเป็น 1 ครั้ง ท�ำ10 ครั้ง ฝึกซ่อนนิ้วโป้งแล้วบำ�รุงด้วยอาหารที่มีวิตามินบีสูงทุกวัน รับรองสมองไบรท์ทั้งสองซีกเลยค่ะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล แหล่งข้อมูล หนังสือชีวจิต

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นายสรสิทธ์ ฤทธิส์ รไกร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ�ำหมูบ่ า้ น และชุมชน ตามโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ประจ�ำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสาโรจน์ ม่วงสมมุข ประชาสัมพันธ์จงั หวัด มุกดาหาร กล่าวว่า ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดมุกดาหาร ได้จดั อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารตามโครงการสร้างเครือ ข่ายอาสาประชาสัมพันธ์ประจ�ำหมูบ่ า้ นและชุมชน(อป.มช.) เพือ่ สนองนโยบายรัฐบาลทีจ่ ะสือ่ สารประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆสูป่ ระชาชนกลุม่ เป้าหมายอย่างกว้างขวาง แพร่หลาย ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว กรม ประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำ� นักงานประชาสัมพันธ์

www.mukdahannews.com

ทุกจังหวัด ทัว่ ประเทศจัดอบรมอาสาสมัครประจ�ำหมูบ่ า้ น และชุมชน หรือ อป.มช. ขึ้นจังหวัดละ 40 คน โดยมีรูป แบบแนวทางวิธกี าร เน้นให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง มีมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ การอบรมดังกล่าวจะมีขนึ้ ระหว่าง วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 ในการอบรมระดับจังหวัด จะมีการคัดเลือกผู้ แทนในระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัดเข้ารับการฝึกอบรม ความรูเ้ พิม่ เติมที่ ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี และและศึกษาดูงานในระดับประเทศที่กรุงเทพฯ ต่อไป นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ยังได้จัดสรรเวลาในการ ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยให้อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ�ำหมู่บ้านและ ชุมชน จัดรายการวิทยุหรือส่งข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรม ต่าง ๆ ทีท่ างหมูบ่ า้ น/ชุมชนได้จดั ขึน้ ให้พนี่ อ้ งประชาชน ในจังหวัดได้ทราบ.


5

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2013

สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร Mukdahan Provincial Cooperative Offififfiice 135 ถนนเมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

บทความ สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตอนที่ 1 สหกรณ์ได้เข้าไปมีบทบาทในชีวติ เศรษฐกิจสาขา ต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตการบริโภค การค้า และการบริการด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยพัฒนาด้าน สังคมศึกษาและวัฒนธรรมอีกด้วย บรรดาประเทศต่าง ๆ ยอมรับว่าสหกรณ์มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม อันช่วยน�ำความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติในระบบ ทุนนิยม สหกรณ์ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าสามารถแก้ข้อ บกพร่องของระบบทุนนิยมทีมีอยู่หรือขจัดความชั่วร้าย ที่แอบแฝงอยู่ในระบบทุนนิยม ในระบบเศรษฐกิจแบบ ผสม สหกรณ์ก็สามารถที่จะรับสนองในโครงการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการศึกษา โครงการปฏิรูป ที่ดิน โครงการปรับปรุงการตลาด ฯลฯ มักมีผู้กล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์ ย่อมเป็นเครื่อง ชี้อันส�ำคัญ ที่จะแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศนัน้ ได้พฒั นาไปแล้วเพียงใด ทัง้ นีเ้ พราะกิจการของ สหกรณ์นนั้ เป็นผลทีเ่ กิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากเหตุทดี่ ี ได้แก่ ประชาชนมีการศึกษาดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ สมัครสามัคคี มีการพัฒนาในกิจการสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นทางฝ่ายเอกชน หรือฝ่ายรัฐ ในทางตรงกันข้ามถ้าหาก ปราศจากเหตุทดี่ ดี ังกล่าวแล้ว สหกรณ์ก็จะเจริญก้าวหน้า ขึ้นมาไม่ได้ การเอารัดเอาเปรียบการขูดรีด เบียดเบียน คดโกง กอบโกยผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่แก่คนส่วน น้อย การบริหารงานอยู่ใต้อ�ำนาจของคนเฉพาะกลุ่มไม่ ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมืองก็ตามซึ่งล้วน

แต่เป็นปัจจัยที่กีดขวาง ความก้าวหน้าของสหกรณ์ทั้งสิ้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมุง่ หมายของการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบนั ไม่เพียงแต่การส่งเสริมขยายตัวของวิสาหกิจเท่านัน้ แต่มงุ่ ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างฉลาด การเพิ่มผลิตภาพ การกระจายความมั่งคั่งที่เกิดจากการประกอบการทาง เศรษฐกิจอย่างเที่ยงธรรม การให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มี บทบาทในการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวม ทัง้ การได้รบั ผลตอบแทนจากการพัฒนาโดยการมีกรรมสิทธิ์ การควบคุมธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมขบวนการ สหกรณ์ที่เข้มแข็งนอกจากจะส่งเสริมความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์เต็มที่เช่น เดียวกับวิสาหกิจอื่นแล้ว บทบาทอันส�ำคัญของสหกรณ์ และที่ควรกล่าวไว้ ณ ที่นี้มีอยู่สองประการคือ ประการ แรก สหกรณ์สามารถรักษา เสถียรภาพและตรึงราคาสินค้าและบริการ และ ช่วยลดระดับราคาสินค้าบริโภคในตลาด ในขณะเดียวกัน จะช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางเกษตร (ซึง่ โดยปกติมกั จะ ตกต�่ำ) ให้สูงขึ้น เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร ประการที่สอง อันเป็นเป้าหมายสุดยอดของการพัฒนา เศรษฐกิจ คือ การแก้ปญั หาความเหลือ่ มล�้ำของ รายได้ หรือการกระจายรายได้ของประชาชาติอย่างเป็นธรรม และถาวร เพราะระบบสหกรณ์จะกระจายผลประโยชน์ไป

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ทำ�บุญครบรอบ 17 ปี

สูป่ ระชาชนอย่างเทีย่ งธรรม โดยการทีป่ ระชาชนมีสว่ นเป็น เจ้าของและควบคุมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และบริการ ของตนเอง ผลทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ้นจึงตกเป็น ของประชาชนผู้เป็นสมาชิก บทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนาสังคม สหกรณ์เป็นสถาบันเศรษฐกิจและขบวนการทาง สังคมในขณะเดียวกันจุดมุง่ หมายของสหกรณ์ในด้านสังคม คือ การส่งเสริการศึกษา ส่งเสริมเสรีภาพของมนุษย์ตาม แนวทางประชาธิปไตย เสริมสร้างความสามัคคีและความ เข้าใจอันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรม และจิตใจบทบาทประการแรกของสหกรณ์ในการพัฒนา สังคมได้แก่ การให้การศึกษาค�ำว่า “การศึกษา” ในที่นี้ มิได้มีความหมายเพียงแต่การศึกษาที่สอนให้รู้หลักวิธี การ กฎหมายและกฎข้อบังคับของสหกรณ์เท่านั้น แต่ เป็นการศึกษาในความหมายอย่างกว้าง เพื่อให้เกิดความ รู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นวิถีชีวิต ของมนุษย์ประการที่สอง สหกรณ์ที่แท้จริงเป็นโรงเรียน ประชาธิปไตย เพราะสหกรณ์เป็นองค์การของประชาชน ผู้เป็นสมาชิก ควบคุมโดยสมาชิก และเพื่อประโยชน์ของ สมาชิกในกระบวนการควบคุมสหกรณ์ เช่น การมอบหมาย อ�ำนาจหน้าที่ การวินจิ ฉัยปัญหาโดยหมูค่ ณะ การเลือกผูน้ ำ� เพื่อบริหารจัดการ ล้วนแต่ใช้วิธีปฏิบัติแบบประชาธิปไตย ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้สหกรณ์จึงกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญใน การพัฒนาการเมืองระดับท้องถิน่ ปรากฏว่ามีผนู้ ำ� ทางการ

นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

เมืองของประเทศก�ำลังพัฒนาจ�ำนวนไม่น้อยทีได้รับการ ฝึกอบรมขั้นต้นมาจากขบวนการสหกรณ์ประการที่สาม สหกรณ์ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันเพื่อปฏิรูปและส่งเสริมความ เท่าเทียมกันของมนุษย์ในสังคม สหกรณ์ไม่สอนเฉพาะใน เรื่องประชาธิปไตยเท่านั้น แต่พยายามขจัดความแตกต่าง ระหว่างชนชัน้ ด้วยประการทีส่ ี่ สหกรณ์สง่ เสริมสามัคคีธรรม และสันติสุขในสังคม สหกรณ์เป็นกระบวนการร่วมมือกัน ด้วยจิตส�ำนึกบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรม ในสังคม นักสหกรณ์เชื่อว่าด้วยการสหกรณ์ คนเราจะหยุดการหาประโยชน์จากความต้องการของ คนอื่นและร่วมมือกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่ร่วมกัน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตน การร่วมมือ ในทางปฏิบัติ มักจะมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการ วางแผนจัดสหกรณ์ บางรูปให้เหมาะสมกับสภาวะทาง เศรษฐกิจและสังคมในประเทศหนึ่งตามระดับของการ พัฒนาขบวนการสหกรณ์ที่ยอมรับกันว่า มีบทบาทใน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริงนั้น หมาย ถึงขบวนการสหกรณ์ทมี่ รี ะดับการพัฒนาสูง สามารถพึง่ ตนเอง หรือผ่านพ้นระยะการอุปถัมภ์ของรัฐ และด�ำเนิน การตามหลักสหกรณ์บทบาททัง้ สองประการทีก่ ล่าวมาแล้ว โดยปกติไม่มอี ยูใ่ นจิตส�ำนึกของผูป้ ระกอบการเอกชนใน ธุรกิจอืน่ เพราะจุดมุง่ หมายของธุรกิจเอกชนโดยทัว่ ๆ ไป คือ การหาก�ำไร (ให้มากที่สุด) ในตลาดที่มีการแข่งขัน.

กยศ. แจ้งก�ำหนดการกู้ยืม ปีการศึกษา 2556 โทร.02-610-4888

www.mukdahannews.com


6

ปที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2556

เทศบาลเมืองมุกดาหารเร่งท�ำความสะอาด เก็บขยะตามคลองระบายน�้ำ ก่อนเข้าฤดูฝน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร น�ำเจ้า หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้า ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหาร ด�ำเนินการขุดลอกคู ค ลอง ลอกท่ อ ระบายน�้ ำ เก็ บ ขยะตามคลองระบายน�้ ำ เพื่อแก้ป ัญ หาท่อตัน หรือ เน่ า เสี ย เพื่ อ ช่ ว ยลดปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มขั ง เร่ ง ท� ำ ความ สะอาด ตามท่ อ ระบายน�้ ำ ตัด กิ่งไม้ในชุม ชน อีก ทั้ง เป็ น การท� ำ ลายแหล่ ง เพาะพั น ธ์ ข องลู ก น�้ ำ ยุ ง ลาย เพื่ อ ป้ อ งกั น การระบาดของโรคไข้เลือดออก นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรี

เมื อ งมุ ก ดาหาร กล่ า วว่ า การแก้ ไขปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว ม ขังในเขตเทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร ได้ ด� ำ เนิ น การมา อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกท่อระบายน�้ำ ตั ด กิ่ ง ไม้ ท� ำ ความสะอาดถนน เก็ บ ขยะ แต่ ส าเหตุ หนึ่งของปัญหาน�้ำ ท่วมขังหรือระบายน�้ำ ไม่ทันคือ มี เศษขยะ เศษดินที่ตกลง ไปในท่อระบายน�้ำและพื้นที่ ในหมู ่ บ ้ า น ที่ มี ง านก่ อ สร้ า งน� ำ ทรายออก มากองบริ เวณฟุตบาทติดกับท่อระบายน�้ำ และหลาย ท่อพบเศษขยะไปติดกองอยู่หน้าท่อจ�ำนวนมาก ขวาง ทางน�้ำท�ำให้การระบายน�้ำไม่สะดวก การขุดลอกท่อจะ ช่วยให้การระบายน�้ำรวดเร็วขึ้น.

เทศบาลเมืองมุกดาหารระดมรถบรรทุกน�้ำ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม มีผู้เข้าไปร่วมพิธีอย่างล้นหลาม

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่วัดป่าสวน ปาล์มโนธรรม อ.เมือง จ.มุกดาหาร จัดพิธอี ญั เชิญพระบรม สารีรกิ ธาตุ จากวัดภูหล่มขุม อ.นิคมค�ำสร้อย ประดิษฐาน ณ วัดป่าสวนปาล์มโนธรรม อ.เมือง จ.มุกดาหาร เนื่อง ในโอกาสวันมาฆบูชาและเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระอธิการพล ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดภู

หล่มขุม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมกว่า 2,000 คน ช่วงเย็นได้รบั โอกาสจากท่านเจ้าคุณพระธรรม ฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 สายธรรมยุต แสดงธรรม เทศนาแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีอัญเชิญฯ หลัง จากนัน้ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธเี วียนเทียน และสวดมนต์.

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดระเบียบผู้ประกอบการ ตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน

เมื่อวันที 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อม ด้วย นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษา ความสงบ ได้น�ำรถบรรทุกน�้ำและรถดับเพลิงพร้อม ก�ำลังพล ออกท�ำความสะอาด บูรณะซ่อมแซมภาชนะ กักเก็บน�้ำภายในวัด โรงเรียน และถังน�้ำชุมชน ในเขต เทศบาล รวมกว่า 10 แห่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ก�ำลังประสบปัญหาภัยแล้งเป็นการเร่งด่วน ซึ่งคาดว่า ภัยแล้งในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพ อากาศค่อนข้างจะแปรปรวน ประกอบกับในช่วงฤดู ฝนที่ผ่านมา ระยะฝนตกค่อนข้างสั้น ท�ำให้ประชาชน ไม่สามารถที่จะกักเก็บน�้ำฝนไว้ใช้ในหน้าแล้ง นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองมุกดาหารได้

ประสานขอความร่วมมือไปยังการประปาส่วนภูมภิ าค ใน การสนับสนุนน�้ำประปาเพือ่ ใช้ในการบริโภค พร้อมทัง้ ได้ จัดเตรียมรถบรรทุกน�้ ำ จ� ำ นวน 6 คั น พร้ อ มท� ำ ความ สะอาดถังน�้ำ เพื่อให้น�้ำที่น�ำไปช่วยเหลือประชาชน นั้น สะอาดและบริ โ ภคได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ น� ำ รถบรรทุ ก น�้ ำ ไปช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในเขต เทศบาลและพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง ทั้ ง สิ้ น กว่ า 2 ล้ า นลิ ต ร และคาดว่าในปีนี้จะมีประชาชนที่ได้รับความเดือด ร้ อ นจากสภาวะภั ย แล้ ง และขาดแคลนน�้ ำ อุ ป โภค บริ โ ภคจะมากกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหาก ประชาชนท่านใดที่ขาดแคลนน�้ำ ติดต่อขอรับการช่วย เหลือที่ เบอร์ 199 เทศบาลเมืองมุกดาหารจะได้น�ำน�้ำ ออกไปช่วยเหลือทันที่.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 งานรักษา ความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ฝ่ายป้องกันและรักษา ความสงบ โดยนายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ พร้อมเจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจ ออกท�ำความเข้าใจและจัดความ เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน ตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่า มีพอ่ ค้า แม่คา้ ตัง้ วางจ�ำหน่าย สินค้าไม่เป็นไปตามระเบียบทีก่ ำ� หนด โดยตัง้ วางสินค้าล�ำ้ ออก

www.mukdahannews.com

มานอกแนวเขตตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต และตัง้ วางขายสินค้าที่ ช่องทางเดิน ผูป้ ระกอบการส่วนมากให้ความร่วมมือด้วยดี มีผปู้ ระกอบการ จ�ำนวน 1 ราย บริเวณช่องทางลง บันใดประตู 7 คือร้านนางแคน ทีไ่ ม่ยอมปฏิบตั ติ าม ซึง่ เจ้า หน้าทีจ่ ะได้ดำ� เนินการน�ำปัญหาดังกล่าวเข้าทีป่ ระชุมคณะ กรรมการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาลเมือง มุกดาหารส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป.


77

MUKDAHANNEWS/ FEBRUARY / FEBRUARY2013 2013 MUKDAHANNEWS

www.mukdahannews.com


8

ปที่ MUKDAHANNEWS 6 ฉบับที่ 69 ประจำ�เดือ/ นFEBRUARY กุมภาพันธ์ 2556 2013

สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดงาน “ สหกรณ์ไทย รวมใจ สู่อาเซียน ” ปี 2556

เมื่ อ วั น ที่ 5 มี น าคม 2556 เวลา 18.30 น. ที่สวนสาธารณะ กาญนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน " สหกรณ์ไทย รวมใจ สู่อาเซียน " ปี ง บประมาณ 2556 โดยมี ส� ำ นั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ร่ ว มกั บ ขบวนการสหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร จัดงานขึ้นในระหว่าง วั นที่ 5 – 8 มี น าคม 2556 เพื่อเตรียมความพร้อม เข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี 2558 ตลอดจนเผย แพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ง านสหกรณ์ ให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย อั น เป็ น การส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี

พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการจัดแสดงและจ� ำหน่าย สิน ค้า ของเครื อ ข่ า ยขบวนการสหกรณ์ ทั่ ว ประเทศ นายสรศั ก ดิ์ เปี ่ ย มสง่ า สหกรณ์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารกล่ า วว่ า ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมที่ น ่ า สนใจใน งาน" สหกรณ์ ไ ทย รวมใจ สู ่ อ าเซี ย น " ประกอบ ด้วย การเสวนา ในหัวข้อ “คุณได้อะไรในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน”, การแข่งขันตอบปัญหาเกีย่ วกับ อาเซียน ,การแข่งขันประกวดภาพสีไม้ในหัวข้อ อาเซียน ในฝัน,การแสดงศิลปวัฒนธรรม 10 ชาติ ในอาเซียน, การออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เป็น สมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น.

อ�ำเภอดอนตาล จัดงาน “อ�ำเภอดอนตาล 39 ปี รวมพลังสตรี ของดีดอนตาล”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่สนามกีฬากลาง อ�ำเภอดอนตาล เวลา 10.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สร ไกร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด งาน “อ�ำเภอดอนตาล 39 ปี รวมพลังสตรี และของดี ดอนตาล” โดยมี นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร .นายเอกอมร ศรีลา ศักดิ์ นายเทศมนตรีเทศบาลดอนตาล และกลุ่มพลัง สตรี อ�ำเภอดอนตาล 700 คน ร่วมกิจกรรม การจัด งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ แสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ ความส�ำคัญของสตรีทุกกลุ่มในอ�ำเภอดอนตาล ที่

www.mukdahannews.com

มีหน้าที่ทั้งต่อครอบครัว สังคมและชุมชน รวมทั้ง เป็นการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสตรี และ แสดงออกถึงความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีและร่วมเฉลิม ฉลองวันสตรีสากล ซึ่งทุกปีก�ำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และ ประชาสัมพันธ์ ความโดดเด่น ของอ�ำเภอดอนตาล ในทุกด้านให้เป็น ที่รู้จัก และท�ำการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่สตรีที่ ท�ำคุณประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจแก่ กลุ่มพลังสตรีที่เข้าร่วมงานด้วย.


9

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2013

จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมี นายสกล สฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน การศึกษา และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เข้าร่วม การประชุมดังกล่าวก�ำหนดจัดขึ้นใน พื้นที่ 6 จังหวัด น� ำ ร่ อ งที่ มี พื้ น ที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว กาญจนบุรี เชียงราย สุราษฎร์ธานี และจังหวัดบึงกาฬ ตามล�ำดับ ทั้งนี้หลัง จากเปิดการประชุมฯ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ได้ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน” ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง นายหทัย อู่ไทย รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว ว่า สืบเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกใน ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ผันผวน และ ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากจะมีการประสมประสาน กันระหว่างเรื่องเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกระแสโลกาภิวัตน์ ที่กระตุ้น ให้เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุน และแรงงานอย่าง เสรี ประกอบกับ ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ประเทศไทย จะก้ า วเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นหรื อ AEC กระทรวงอุ ต สาหกรรมร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (สศอ.) จึ ง ได้ จั ด การประชุ ม ดั ง กล่ า ว ขึ้ น โดยหวั ง ว่ า ผู ้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ในครั้ ง นี้ จ ะมี ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง AEC และทราบถึ ง โอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สามารถวางแผน และ ปรั บ ประกลยุ ท ธ์ เ ตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ ความ เปลี่ยนแปลง.

ต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร มอบประกาศนียบัตร โครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.30 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาลัย อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธมี อบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษา เพือ่ ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมี พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร,พ.ต.อ. อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร, นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร , นายภูมินทร์ สิเนหะ วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน ผู้ก�ำกับสถานี ต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการการ ศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ตาม

ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ของ สภ.เมือง มุกดาหารจัดขึ้นเพื่อบูรณาการ ความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งส่งเสริม และบริหารการจัดกิจกรรมให้การศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด มุ ก ดาหาร ร่ ว มกั บ สถานี ต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด มุกดาหาร,ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมุกดาหาร และส�ำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงได้จัดด�ำเนินการตามโครงการการศึกษาเพือ่ ต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมีเป้าหมายนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนมุกดาลัย จ�ำนวน 67 คน,โรงเรียนเมืองใหม่ จ�ำนวน 34 คน ,โรงเรียน ศรีบุญเรืองจ�ำนวน 42 คน ,และโรงเรียนทีโอเอวิทยา จ�ำนวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 214 คน.

เทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวนแจ้งเตือน ภัยแล้งงบประมาณจ�ำกัด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง ปลัดเทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวน อ�ำเภอเมือง มุกดาหาร กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งค่อนข้างจะ ยาวนานกว่าทุกปี ซึง่ เริม่ มาตัง้ แต่ตน้ เดือนกันยายน แหล่ง น�ำ้ สาธารณะต่างๆในหมูบ่ า้ นแห้งขอด ชาวบ้านขาดแคลน น�้ำอุปโภค บริโภค รวม 16 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความ เดือดร้อนกว่า 22,000 คน โดยเทศบาลได้เร่งจัดส่งรถ น�้ำประปาสะอาดไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบ ภัยเฉลี่ย 40,000 ถึง 60,000 ลิตรต่อวัน โดยการน�ำน�้ำไปเติมใส่ถังน�้ำกลาง ที่ทาง เทศบาลได้ ตั้ ง ไว้ เ ป็ น จุ ด ๆในชุ ม ชน ซึ่ ง ขณะนี้ ท าง เทศบาลก�ำลังเริ่มประสบปัญหาจากงบประมาณที่

จ�ำกัด ในการจัดซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถบรรทุกน�้ำ เนื่องจากทางอ�ำเภอเมืองยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ ประสพภัยพิบัติฉุกเฉิน ทั้งที่ทางเทศบาลได้รายงาน สถานการณ์ไปยังอ�ำเภอแล้ว กว่า 1 เดือน ท�ำให้ไม่ สามารถเบิกงบฉุกเฉินออกมาใช้ในการจัดซื้อน�้ำมัน เชื้อเพลิงได้ ซึ่งจะต้องใช้เงินในการจัดซื้อน�้ ำมันเชื้อ เพลิงเดือนละกว่า 40,000 บาท จึงวอนให้ท้องถิ่นที่ ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตอ�ำเภอเมือง เร่งรายงาน สถานการณ์ภัยแล้งให้อ�ำเภอ เพื่อให้อ�ำเภอรายงาน ต่อจังหวัด เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสพภัยพิบตั ิ ก่อน ที่งบประมาณที่มีอยู่จะหมด และไม่สามารถส่งน�้ำช่วย เหลือประชาชนที่ประสบภัยได้.

กกต.มุกดาหาร จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ รณรงค์การเลือกตั้ง ระดับมัธยมศึกษา

เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม กกต.จ.มุกดาหาร พ.ต.อ.จิระพงศ์ แก้วขาวใส กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง จังหวัดมุกดาหารประจ�ำปี 2556 ภายใต้หวั ข้อ "ส่งเสริม ประชาธิปไตย คือหัวใจการเลือกตัง้ ท้องถิน่ " ซึง่ ส�ำนักงาน คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้จดั ขึน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้า อันจะน�ำไปสูก่ ระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมไปถึงการปลูกฝังจิตส�ำนึกในวิถีความเป็นประชาธิปไตย ให้กับเยาวชน โดยมีโรงเรียนที่ส่งตัวแทนเข้าร่วม จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 8 โรงเรี ย น เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน การประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้คือ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเป็น 1.ด้านเนื้อหา ได้แก่ การจัดล�ำดับ ข้อมูล คุณค่า การตรงเวลาที่ก�ำหนด 40 คะแนน 2.การน�ำเสนอ การน�ำเสนอ การใช้ภาษา น�้ำเสียง

www.mukdahannews.com

บุคลิกภาพ 30 คะแนน และ 3.การใช้ภาษาได้แก่ ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา การใช้ค�ำ ส�ำนวน โวหาร 30คะแนน โดยก�ำหนดให้นักเรียนเข้าร่วม ประกวดกล่าวสุนทรพจน์คนละ 7 นาที. ผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายกิตติภูมิ ภาวิข�ำ นักเรียนชั้น ม.4 รร.จุฬาภรณ ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อม เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.นภาพันธ์ จ�ำปา ขั้น ม.5 รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา อ.หนองสูง ได้รับเงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรอง ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.อรอนงค์ คนไว ชั้น ม.5 รร.ดอนตาลวิทยา อ.ดอนตาล ได้รับเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้นายกิตติภูมิ ฯได้สิทธิเป็น ตัวแทนของจังหวัดมุกดาหาร ไปแข่งขันประกวด สุนทรพจน์ หัวข้อ “เลือกตัง้ ท้องถิน่ ให้ดี คือศักดิศ์ รีชาว ประชา” ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด ขอนแก่น ในวันที่ 29 มี.ค. 56


10

ปที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2556

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2556”

เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพลอยไพริน โรงแรมพลอยพาเลซ รศ.ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขามุกดาหาร ,หอการค้า จังหวัดมุกดาหาร และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 5 จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ "เสริม สร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)” ปี 2556 พื้นที่จังหวัด มุกดาหาร โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าสมัครกว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ส�ำหรับการโครงการ "เสริมสร้างผูป้ ระกอบการ

ใหม่ (NEC) ปี 2556" พืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหารนี้ จัดขึน้ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการ ฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการตลาด การผลิต/บริการ การ บริหารจัดการ การเงิน/บัญชี การเขียนแผนกลยุทธ์ธรุ กิจ และการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำการบริหารธุรกิจช่วงเริม่ ต้น เพือ่ ปรับแนวคิดในการเป็นผูป้ ระกอบการ ทีส่ ามารถท�ำ ธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จได้อย่างมืออาชีพโดยมีกลุ่ม เป้าหมายเป็นผูว้ า่ งงาน ทีม่ คี วามตัง้ ใจจะเป็นผูป้ ระกอบ การ, นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) เป็นต้น ซึ่งการอบรมดังกล่าว จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 7 เมษายน 2556.

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ นายอนุรักษ์ ตัง้ ปณิธานนท์ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการด�ำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพของ หมู่บ้านและชุมชน (SML) จังหวัดมุกดาหาร นายสาธิต อ้วนดวงดี หัวหน้าส�ำนักงานกองทุน หมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 กล่าวว่า ส�ำหรับ การด�ำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ น และชุมชน (SML) จังหวัดมุกดาหาร มีจ�ำนวนหมู่บ้าน/

ชุมชนทั้งสิ้น 560 หมูบ่ า้ น/ชุมชน แยกเป็นหมูบ่ า้ น 526 หมูบ่ า้ น ชุมชน 34 ชุมชน ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จากส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงฯ การในครั้งนี้ จะ สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ ด�ำเนินงาน และ ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล เพือ่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้แล้วน�ำไปก�ำหนดแนวทางการพัฒนา โครงการฯ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้.

โรงพยาบาลมุกดาหาร บริการรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่คัดกรองวัณโรค

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม. 2556 ที่ ศูนย์สุขภาพ และแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลมุกดาหาร เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ ผู้อ�ำนวยการโรง พยาบาลมุกดาหาร เปิดเผยว่า กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้ออกตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบกิจการใน จังหวัดมุกดาหารจ�ำนวน 22 แห่ง ตรวจผู้ประกันตน จ�ำนวน 1,368 คน และได้คัดกรองโรควัณโรคพบว่ามี ผู้ที่มีอาการสงสัยจะเป็นโรควัณโรค จ�ำนวน 251 คน จึงได้ประสานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ออกมาตรวจบริการ ในสถานประกอบกิจการ โดยจัดให้มีบริการตรวจคัด กรองโรควัณโรคที่ศูนย์สุขภาพและแพทย์แผนไทย ใน วันที่ 4 มีนาคม 2556 และในสถานประกอบกิจการ จากรายงานพบว่ า มี ผู ้ ป ระกั น ตนเข้ า มา รับการตรวจรักษาโรคในโรงพยาบาลมุกดาหาร ใน ปี 2555 จ�ำนวน 6,247 คน พบว่ามีผู้เจ็บป่วยด้วย

www.mukdahannews.com

โรควัณโรคจ�ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 จาก สถาณการณ์วัณโรคที่ก�ำลังเป็นอยู่ การควบคุมโรค โดยอาศัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงอย่างเดียวไม่ สามารถประสบผลส�ำเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย จ�ำเป็น ต้องอาศัยทุกภาคส่วน เช่น สถานประกอบกิจการเข้า มามีส่วนร่วมในการคัดกรองค้นหา ผู้ป่วยและกลุ่ม เสี่ยงในสถานประกอบกิจการ เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยราย ใหม่ ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และเป็นการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวเพิม่ เติมว่า วิธคี วบคุมวัณโรค คือการรักษาผูป้ ว่ ยให้หายขาด ประชาชนมีความรู้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ เมื่อ เจ็บป่วยสามารถเข้าถึงสถานบริการได้ อย่างทันท่วงที และเหมาะสม ในสถานประกอบกิจการมีระบบเฝ้าระวัง โรคที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป.


11

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2013

สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์การศึกษานอกระบบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามอัธยาศัย อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น.ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้มอบ หมายให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบ ไปด้วย โดย นายรังสี เอี่ยวสุวรรณ, นางสุมาลี ดาแก้ว นายอุดร ดวงดี เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นายสาโรจน์ ม่วงสมมุข ประชาสัมพันธ์จงั หวัดมุกดาหาร

นางสุมาลี ไชยเพชร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน กศน. อ�ำเภอ มุกดาหาร และคณะครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ นายรังสี เอี่ยวสุวรรณ กล่าวว่า การประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจากส�ำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ มหาชน) หรือ สมศ. เพือ่ มุง่ ให้มคี ณ ุ ภาพดียงิ่ ขึน้ ผูป้ ระเมิน ภายนอกหรือคุณหมอโรงเรียนมีความเป็นอิสระ และ เป็นกลาง เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาอย่างแท้จริง.

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สขุ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ บาดาล ลงพืน้ ทีต่ ำ� บลนาโสก อ�ำเภอเมือง ต�ำบลเหล่าหมี อ�ำเภอดอนตาล และต�ำบลดงหมู อ�ำเภอหว้านใหญ่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เพื่ อ ติ ด ตามการแก้ ไขปั ญ หาภั ย แล้ ง พร้ อ มกั บได้ มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ บริหารระดับสูงในจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาความ เดื อ ดร้ อ นจากสภาวะภัยแล้งในพื้นที่ โดย นายสกลกฤษฎ์ บุ ญ ประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร รายงานถึ ง สถานการณ์ ภั ย แล้ ง ในพื้ น ที่ โดยรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ม อบหมาย

www.mukdahannews.com

ให้กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล เร่งให้ด�ำเนินการเจาะ บ่ อ น�้ ำ บาดาล เพื่ อ น� ำ น�้ ำ มาใช้ ใ นการอุ ป โภคและ บริโภค รวมทั้งเพื่อการเกษตร เป็นการเร่งด่วน ส่วน ในระยะยาว ให้ทางจังหวัดส�ำรวจตรวจสอบลุ่มน�้ำที่ ส�ำคัญ เพื่อที่จะด�ำเนินการสร้า งฝาย ประตูระบาย น�้ำ รวมถึงท�ำแก้มลิงกักเก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่วน ในด้านการปลูกป่าต้นน�้ำให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช เร่งด�ำเนินโครงการอาสาปลูกป่า 800 ล้าน กล้า 80 พรรษามหาราชินี ให้แล้วเสร็จในปี 2556 นี้ เพือ่ เป็นป่าต้นน�้ำ รักษาความชุ่มชื้น เพื่อให้ฝนตกต้องตาม ฤดูกาล นอกจากนีย้ งั ได้มอบเครือ่ งนุง่ ห่ม และผ้าห่มกัน หนาวให้แก่ราษฎรผูไ้ ด้รับผลกระทบจากภัยหนาว ใน 3 ต�ำบล รวม 1,000 ชุด อีกด้วย.


12

ปที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2556

ปภ.มุกดาหาร ฝึกอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อปพร. รุ่นที่ 1

เมื่ อ วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 เวลา 09.30 น. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความสามารถในอ�ำนาจ หน้าที่ และทราบบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 13- 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน ว่าในปัจจุบันบางท้องที่มีการเปลี่ยนแปลงและ การย้ายที่อยู่ท�ำให้ จ�ำนวน อปพร. ลดลงและไม่ เพียงพอในการช่วยเหลืองานด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยประกอบ กับหลายท้องที่มี การฝึกอบรมผ่านมาหลายปี ยังไม่มกี ารฝึกอบรม ทบทวน เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ตาม นโยบายกระทรวงมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร โดยส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด จึงได้จดั ท�ำโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. รุ่นที่ 1 ให้มีคามรู้ ความสามารถในอ�ำนาจหน้าที่ และทราบบทบาท หน้าที่ของอาสาสมัคร อปพร. พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพ มีความรูค้ วามเข้าใจ และทักษะ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง ถูกต้อง โดยมีอาสมัครจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 5 แห่ง มีองค์การบิหารส่วนต�ำบลบ้าน แก้ง เทศบาลต�ำบลค�ำอาฮวน องค์การบริหาร ส่วนต�ำบลโชคชัย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนา สีนวล องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสะเม็ง รวม ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 80 คน

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการอบรม ผู้ขอรับใบอนุญาต และการขับขี่รถที่ปลอดภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร วอนประชาชน ใช้น�้ำอย่างประหยัด และงดท�ำการเกษตรหน้าแล้ง

ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้อ�ำนวยการชลประทานมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานการณ์น�้ำในอ่างเก็บน�้ำทั้ง 15 แห่ง พบมีปริมาณ น�้ำกักเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 35.7 เปอร์เซนต์ ของความจุอ่าง โดยเฉพาะที่อ่างเก็บน�้ำห้วยขี้เหล็ก ซึ่งเป็นอ่างเก็บน�้ำที่ ส�ำคัญของอ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย ที่ใช้ผลิตเป็นน�้ำประปา บริการให้แก่ประชาชนเกือบทัง้ อ�ำเภอ ตอนนีค้ อ่ นข้างจะ วิกฤติ โดยมีปริมาณน�้ำกักเก็บเพียง 22 เปอร์เซนต์ของ ความจุอ่าง หรือประมาณ 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ใน ขณะที่ความจุอ่าง 23,700 ลูกบาศก์เมตร และสามารถ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 นายโอภาส พิเศษสกลองค์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้เล็งเห็น ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน จึงจัดโครงการอบรมการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปอดภัย ให้ตนเองและผู้อื่น โดยขนส่งจังหวัดเปิดโอกาสให้ ประชาชน เข้าร่วมอบรมเพื่อได้ความรู้การใช้รถใช้ ถนนให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ทีก่ �ำลัง จะมาถึง ทางขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ฝากถึงประชาชน ที่ประสงค์จะมาขอท�ำใบอนุญาตขับขี่ในช่วงนี้ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีผขู้ อรับใบอนุญาตขับรถเพิม่ มาก

ใช้จริงได้เพียง 10 เปอร์เซนต์ของความจุอ่าง เนื่องจาก ส่วนทีเ่ หลือต้องเก็บไว้เป็นน�ำ้ ต้นทุน เผือ่ การระเหย และ รักษาโครงสร้างอ่าง โดยเมือ่ เทียบกับในช่วงเดียวกันของ ปีที่ผ่านมามีปริมาณน�้ำกักเก็บสูงถึง กว่า 74 เปอร์เซนต์ ของความจุอ่าง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือ ไปยังประชาชนให้ใช้น�้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน�้ำใน การอุปโภค บริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝน และประกาศให้ เกษตรกร ทีก่ ำ� ลังจะลงมือเพาะปลูกในช่วงนีใ้ ห้งดการท�ำ เกษตรอย่างเด็ดขาด เพือ่ ป้องกันความเสียหาย เนือ่ งจาก ชลประทานจะงดปล่อยน�้ำเพื่อการเกษตร จ�ำเป็นต้อง ส�ำรองน�้ำไว้เพื่อการอุปโภค บริโภคเท่านั้น.

ขึ้น ในขณะที่การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎี ที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและวินัยการขับขี่ที่ ปลอดภัย โดยขนส่งจังหวัดได้เชิญ สารวัตรจราจร หัวหน้าฝ่ายจาราจร มาผลัดเปลี่ยนกันท�ำหน้าที่ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และวินัย การขับขีท่ ปี่ ลอดภัย โดยทางขนส่งได้กำ� หนดเวลา เข้าอบรม ช่วงเช้าเวลา 11 .00 น. ทีห่ อ้ งประชุม บนชัน้ 3 ของส�ำหนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เปิดอบรมทุกวัน ในแต่ละวันมีผู้เข้าร่วมอบรม จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าวันละ 30-40 คน ในเวลาราชการ.

80

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / FEBRUARY 2013

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารประชุมชี้แจง การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวส�ำหรับผู้ประกอบการ

ต�ำรวจภูธรดงเย็น ขับรถไล่ล่าแก็งค์มอดไม้ ชนท้ายรถชาวบ้านก่อนที่จะอาศัยความมืดหลบหนี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ร.ต.อ.ทองสุข รัตสีวอ พนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรดงเย็น อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ออกปฏิบตั หิ น้าทีอ่ อกตรวจความ เรียบร้อยในพื้นที่ จนมาถึง บ้านโป่งโพน ต�ำบลดงเย็น อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน ณย-6499 กรุงเทพมหานคร วิง่ มาโดยมีลกั ษณะบรรทุกหนักใช้ผา้ ตาข่ายสีดำ� ปิดท้ายรถ จึงส่งสัญญาณให้หยุดเพือ่ ขอตรวจค้น แต่รถคันดังกล่าว กลับเร่งเครือ่ งหลบหนี เจ้าหน้าทีจ่ งึ ไล่ตดิ ตามมาตามถนน สายมุกดาหาร-นครพนม ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ซึง่ ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ล่ตดิ ตาม ได้มรี ถกระบะโตโยต้า สีขาว ไม่ทรายหมายเลขทะเบียน อีกคัน พยายามขัดขวางขับ รถเบียดรถต�ำรวจที่ไล่ติดตาม จึงได้วิทยุประสานด่าน

ตรวจเข้มแข็งสถานีต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ให้น�ำ รถมาขวางถนน คนร้ายเห็นจึงหักหลบเข้าข้างทางไปชนท้าย รถยนต์เก๋งยี่ห้อฟอร์ด สีขาว หมายเลขทะเบียน กค4877 มุกดาหาร ซึ่งเป็นรถของประชาชนที่จอดอยู่ได้ รับความเสียหาย ก่อนที่จะอาศัยความมืดทิ้งรถหลบ หนี ตรวจสอบหลังรถกระบะพบไม้พะยูง ซุกซ่อนอยู่ ประมาณ 50 ท่อน คิดเป็นมูลค่ากว่า 300,000 บาท เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ไม้พะยูงดังกล่าว จะน�ำไปส่งให้ กับนายทุนริมฝั่งแม่น�้ำโขง เพื่อรอส่งต่อไปยังประเทศ เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จึงประสานกองพิสูจน์หลังฐานเข้า เก็บรอยนิว้ มือ เพือ่ ติดตามหากลุม่ ขบวนการค้าไม้พะยูง รายนี้มาด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ชิษณุพงษ์ ยุกตะทัต รอง ผบช.สตม. เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก และหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 120 คน โดยมี พ.ต.อ.พัลลภ สุรยิ กุล ณ อยุธยา ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร,พ.ต.อ.พิชติ อิทธิปาทชัย ผกก.กก.บคด.บก.ตม.4,พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์ กุล รอง.ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมชี้แจงดัง กล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักประเภทต่างๆ และเจ้าบ้าน ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ ชาติ โดยมาตรา 38 ดังกล่าวมีเจตนารมณ์ทางกฏหมาย มุ่งเน้น ควบคุม ตรวจสอบคนต่างด้าว ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานใน การกระท�ำความผิดต่างๆ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การค้า มนุษย์ เป็นต้น หรือใช้ประเทศไทยเป็นที่หลบซ่อนตัวจาก การกระท�ำความผิดในต่างประเทศ ทัง้ นี้ หากหน่วยงานในพืน้ ที่ ตรวจคนเข้าเมืองได้จัดท�ำฐานข้อมูลคนต่างชาติที่เข้าพักอาศัย ในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสามารถ

สืบสวน ติดตาม เชื่อมโยงข้อมมูลและจับกุมผู้กระท�ำความผิด ได้อย่างรวดเร็ว และยังถือเป็นนโยบายส�ำคัญ จ�ำเป็นต้องเร่ง ด�ำเนินการตามที่ พล.ต.อ.ภาณุ เกิดลาภผล ผบช.สตม.ที่ได้ ก�ำชับให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเข้มงวดการ ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการแจ้งที่พักอาศัยของคน ต่างด้าว รวมถึงการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการให้ทราบ ถึงความผิดและบทลงโทษ กรณีไม่ด�ำเนินการตามกฏหมาย ภายในงาน พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผกก. ตม.จว.มุกดาหาร ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพร้อม เครื่องคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 4 ชุด มาบริการแก่ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์ลงทะเบียนแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักฯ ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต เป็นการอ�ำนวยสะดวกแก่ภาคเอกชนและประชาชน ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีห้ ากผูป้ ระกอบการทีล่ งทะเบียนแจ้งทีพ่ กั อาศัย เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเข้ามาในระบบอย่างสม�ำ่ เสมอ ตม.จว. มุกดาหาร จะมอบสัญลักษณ์เครือข่ายความปลอดภัยส�ำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง “ตม.ยิ้ม มอบความปลอดภัย” ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ต่อสังคม สร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการอีกทางหนึ่ง.

อุบัติเหตุรถกระบะวิ่งบนถนนเป็นคลื่น เสียหลัก พุ่งลงข้างทางตาย 1

เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.30 น. ร.ต.ท.ภูสิทธิ์ ก้อนทอง ร้อยเวรฯ สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะตกถนนที่ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีผู้เสียชีวิต 1 ราย จึง ประสานหน่วยกู้ภัยธงแดง โรงพยาบาลมุกดาหาร และ หน่วยกูช้ พี เทศบาลต�ำบลบางทรายใหญ่ รุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนน 4 เลน พบ รถยนต์กระบะแค็ป ยี่ห้อโตโยต้า ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี สี บรอนซ์ หมายเลขทะเบียน บจ 6692 มุกดาหาร สภาพ

www.mukdahannews.com

ด้านหน้าพังยับเยิน หลังจากพุ่งตกลงไปในท้องร่องน�้ำ ข้างถนน พบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย ห่างจากตัวรถยนต์ กระบะคันดังกล่าวประมาณ 10 เมตร ทราบชื่อภาย หลัง คือ นายสมพงษ์ ค�ำพิลา อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71 ม.6 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ข่าวแจ้งว่า จากการสอบถามผูใ้ ช้ถนนบริเวณ ดังกล่าวเกิดอุบัติบ่อยครั้ง มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต มาแล้ว เพราะถนนเป็นคลื่น ถ้าวิ่งมาเร็วจะท�ำให้รถ กระโดดไม่สามารถควบคุมรถได้ จึงฝากหน่วยงานที่ รับผิดชอบเบือ้ งต้น น�ำป้ายสัญญาณระมัดระวังอันตราย มาติดตั้งไว้ และแก้ไขถนนโดยเร่งด่วน.


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you