Page 1

1

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2013

พสกนิกรชาวมุกดาหารทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี บำ�เพ็ญกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

ปท่ี 7 ฉบับที่ 76 ประจำ�เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ประเพณีกฐินแล่น ที่วัดป่าคัมภิโรอนุสรณ์ อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

11

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

4

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

4

ประมวลภาพงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ประจ�ำปี 2556

ปกครองอ�ำเภอเมือง สนธิก�ำลังหน่วยงาน ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป จ�ำนวน 119 ท่อน

ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร แสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณ และยินดีกับข้าราชการที่ได้เลื่อนยศ

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

2

www.mukdahannews.com

ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

2


2

ปที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำ�เดือน กันยายน 2556

ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ และยินดีกับข้าราชการที่ได้เลื่อนยศ

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ที่ กองร้อย ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร พ.ต.ท.เทิด ฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.234 มุ ก ดาหาร เป็ น ประธานในการจั ด พิ ธี มุ ทิ ต าจิ ต แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ในการปฏิบัติ ราชการด้วยความอุตสาหะ และยินดีกับข้าราชการ ที่ได้เลื่อนยศต�ำแหน่ง ประจ�ำปี 2556 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผู้บังคับ กองร้อย ตชด.234 มุกดาหาร กล่าวว่า ขอขอบคุณ บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการที่ทุ่มเท พละก�ำลัง ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ กองร้อย ตชด.234 มุกดาหาร มา ด้วยดีเสมอมา แม้จะเสร็จสิ้นภารกิจทางราชการ แต่ เชื่อว่าท่านจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกหลาน

เป็นเสาหลักให้กับครอบครัว และช่วยกันสร้างสรรค์ สังคมที่ดีงามต่อไป งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวาระสิ้นสุด การปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2556 ประกอบด้วย ร.ต.ต.ชวลิต กิ่งแก้ว ,ร.ต.ต.วิชัย โคตรโสภา และ ยังร่วมยินดีกับข้าราชการที่ได้เลื่อนยศต�ำแหน่ง ได้แก่ ร.ต.ต.พาส ศรีสุข ผบ.มว.กก.ตชด.23 และ ร.ต.ต.พิทักษ์ ท้าวพรหม รอง สว.(ป.) สภ.ป่าไร่ โดยบรรยากาศภายในงานเป็ น ไปด้ ว ย ความอบอุ่น ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บัง บัญ ชา ข้ า ราชการ ตลอดจนญาติผู้ เ กษีย ณเข้ า ร่ ว มแสดงมุ ทิ ต าจิ ต และร่ ว มพิ ธี บ ายศรี สู ่ ข วั ญ เป็นจ�ำนวนมาก.

จับกุมเจ้าอาวาส หัวหน้าแก๊งค้ายาบ้า ได้ของกลางแผ่นหนังโป้ พร้อมยาบ้าหมื่นกว่าเม็ด ปกครองอ�ำเภอเมือง สนธิก�ำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป จ�ำนวน 119 ท่อน

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดโดยมีนาย ประพันธ์ หรือจ่อย นุพานิช หรือพระประพันธ์ สิริจนุ โท อายุ 47 ปี เจ้าอาวาสวัดดอนปู่ตา อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหัวหน้าแก๊ง ซึ่งจากการที่ต�ำรวจภูธรหนองสูง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบริเวณถนนสายมุกดาหาร - กาฬสินธุ์ และเจ้า หน้าที่ขึ้นตรวจบนรถโดยสารประจ�ำทางสายมุกดาหารขอนแก่น พบนางสาวติ๋ม สีดวงวง อายุ 25 ปี ราษฎร ชาวลาว มีท่าทางพิรุธ จึงท�ำการตรวจค้นอย่างละเอียด พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้า รวม 11,959 เม็ด จึงน�ำตัวมาสอบสวนโดยนางสาวติ๋มให้การรับสารภาพว่า ตนรับจ้างน�ำยาบ้ามาจากประเทศลาวโดยผ่านทางด่าน พรหมแดนสะพานมิตรภาพ 2 เพื่อไปส่งที่ บขส.จังหวัด

กาฬสินธุ์ ในราคาค่าจ้าง 8,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงน�ำ ตัวนางสาวติ๋ม พร้อมของกลางไปขยายผล จนสามารถ จับกุมนายละไม ภูมี อายุ 41 ปี และนายจ�ำปี ภูเพชร อายุ 36 ปี ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การว่าตนเป็นเพียง ผู้รับจ้างมารับยา เพื่อไปส่งให้กับนายประพันธ์ ซึ่งเป็น เจ้าอาวาสวัดดอนปู่ตา เจ้าหน้าที่จึงน�ำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ไปขยายผล และสามารถจับกุมนายประพันธ์ ขณะ แต่งกายเป็นพระภิกษุ นั่งมาในรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า แอคคอส สีเทาหมายเลขทะเบียน กง-7759 กาฬสินธุ์ โดยมีนายผลิตผล ภูสีนานาค เป็นคนขับ มารับยาบ้า เจ้าหน้าที่จึงท�ำการจับกุม ก่อนที่จะน�ำตัวไปค้นในกุฏิ ยังพบวีซีดีหนังลามก จ�ำนวนมาก และไพ่อีก 2 ส�ำลับ เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง น� ำ ตั ว มาให้ เจ้ า คณะอ� ำ เภอ ยางตลาดท�ำการจับสึก ก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหา ทั้งหมดส่งด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

เมื่ อ วั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่ฝ่ายปกครองอ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายจิรพงษ์ แก้วมณี นายอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ได้ รับแจ้งว่า จะมีกลุ่มพ่อค้าจะท�ำการเคลื่อนย้ายไม้ พะยูง เข้ามาในเขตอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จึงได้มอบหมายให้ นายพนมเทียน เผ่าหอม ปลัดอ�ำเภองานป้องกันเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ,ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร, ชุดเฉพาะกิจกองร้อยทหาร พรานที่ 2105 กองก�ำลังสุรศักดิ์มนตรี,เจ้าหน้าที่ ปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่ง แวดล้อม น�ำก�ำลังออกตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง พบ รถยนต์กระบะคันหนึ่ง ขับมาอย่างมีพิรุธ จึงได้ให้ สัญญานหยุดรถเพื่อขอตรวจค้น แต่รถคันดังกล่าวได้ เร่งเครื่องขับหลบหนีด้วยความเร็ว เข้ามาในตัวเมือง

www.mukdahannews.com

มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงได้ขับรถตามไป จนถึงหน้าวัดศรีสุวรรณมงคล สามแยกโคกสุวรรณ เจ้าหน้าที่จึงสามารถหยุดรถยนต์คันดังกล่าวได้ ส่วน คนขับได้วิ่งหลบหนีไป จากการตรวจสอบ เป็ น รถยนต์ ยี่ ห ้ อ โตโยต้ า สี บ รอนซ์ เ งิ น ทะบี ย น ฒถ 6156 กรุ ง เทพมหานคร ภายในรถ พบไม้ พ ะยู ง ขนาด ใหญ่เต็มคันรถ รวม 119 ท่อน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีรูปรอยดวงตราของ เจ้ า พนั ก งานตี ป ระทั บ ไว้ ที่ ห น้ า ตั ด ของไม้ แ ต่ อ ย่ า ง ใด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไม้พะยูงทั้งหมด แล้วส่ง มอบให้แก่ ศูนย์ประสานงานป่าไม้มุกดาหาร เพื่อ ท�ำการตรวจนับและตีตราตรวจยึด ก่อนส่งพนักงาน สอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ด�ำเนินคดีเพื่อสืบหาผู้ กระท�ำความผิดมาด�ำเนินการตามกฏหมายต่อไป.


3

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2013

ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ผ่าน www.mukdahannews.com, www.mukdahan.go.th

เดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายยนของทุกปีเป็น ช่วงทีเ่ รียกว่า"ปลายฝนต้นหนาว" วันทีท่ กุ คนรอคอยเพราะ เป็นช่วงทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของฤดูกาล อิทธิพลของฤดูฝนส่งให้ ต้นไม้ใบไม้เขียวสด ต้นหญ้าอิม่ น�ำ้ แทงยอดเป็นสีเขียวราวกับ พรมนุ่มผืนใหญ่ และฤดูฝนที่สิ้นสุดลงท�ำให้ลมเย็นพัดเข้า มาแทนความอุดอู้ฉ�่ำชื้นของสายฝน ฤดูฝนอันยาวนานถูก ทดแทนด้วยแสงแดดนวลและอุณหภูมิที่เย็นลง "ปลายฝน ต้นหนาว"จึงหมายถึงวันเวลาของความสวยงามและความ สุข แต่หลายท่านอาจจะเริม่ รูส้ กึ ไม่สบายตัว หรือบาง ท่านอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นหวัดหรือ อาการของโรคภูมิแพ้ เริ่มจะมาเยือน หากเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะพักผ่อน ท�ำร่างกาย ให้อบอุน่ หรือรับประทานยาเพียงไม่กคี่ รัง้ ก็จะรูส้ กึ ดีขนึ้ หรือ หายจากการป่วยไข้ได้อย่างรวดเร็ว แต่หากคนที่ไม่สบาย เป็นเด็กเล็กแล้ว ควรจะได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ เพราะการ ป่วยแต่ละครั้งอาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่า ยาวนานกว่า หรือมีอาการอื่นแทรกซ้อนได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคปอดบวม ที่มีแนวโน้วระบาดหนักในช่วงปลายฝนต้น หนาว ซึ่งควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจากการติดเชื้อซ�้ำ เติมจากไข้หวัดใหญ่ จึงมีข้อแนะน�ำเบื้องต้นให้ท�ำร่างกาย อบอุ่นอยู่เสมอจะช่วยป้องกันการเกิดไข้หวัดได้ อีกนึ่งเรื่องคือ ปัญหาอัคคีปีภัยที่มักเกิดขึ้น ใน ช่วงนี้เนื่องจากมีลมแรง และอากาศแห้ง การป้องกันอัคคี ภัยและระงับอัคคีภัย จึงมีความส�ำคัญอย่างมากเพราะช่วย ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภารกิจเกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขอัคคีภัยจึงเป็นความรับผิดชอบของทุก ภาคส่วนในสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐที่มีหน้า ที่ก�ำหนดมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ก�ำกับ ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติของภาค เอกชน และให้การสนับสนุนการป้องกันอัคคีภัยฝึกอบรม ให้ประชาชนรู้ว่า ในสถานการณ์ที่เกิดอัคคีภัยควรปฏิบัติ ตนเช่นไร และหากผู้ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงต่างๆ ไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ควรด�ำเนินการขั้นเด็ดขาด จึงอยากฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกัน ดูแลบ้านเรือน และระมัดระวังเพือ่ ให้เกิดอัคคีภยั ทีท่ ำ� ให้เกิด ความเสียหายหรือสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ อัคคีภยั สามารถเผาผลาญทรัพย์สนิ ให้ วอดวายในชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงและเป็นปัญหาส�ำคัญที่ น�ำความสูญเสียมาให้.

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

พบพ่อเฒ่า 4 แผ่นดิน อายุ 110 ปี ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร

หัวข้อ : เตือนอบัติเหตุ โพสโดย : แว่นด�ำ ล�ำน�้ำโขง วันที่ : 9 ตุลาคม 2556, เวลา 21:00 IP Address : 1.1.*.* ใครมาจากค�ำชะอีบ้าง ! ให้ขับรถ อย่างระมัดระวังด้วยขอรับ เนื่องจากถนน สายค�ำชะอี-มุกดาหาร ช่วงประมาณบ้าน หนองเอี่ยน ฝั่งซ้ายขาเข้ามุกดาหาร ช�ำรุด เสียหายหลายจุด โปรดใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษ แว่นด�ำเพิ่งขับรถผ่านมา ตอนเวลา 20.00 วันนี้ ขอขอบคุณมุกดาหารนิวส์ครับ หัวข้อ : กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โพสโดย : ไทบ้าน วันที่ : 15 ตุลาคม 2556, เวลา 13:53 IP Address : 216.185.*.* กลิ่นจากโรงงานยางพาราบ้านสามขา ส่งกลิ่นเหม็นไปหลายบ้านเช่นสามขา บ้าน หนองแอก บ้านโนนสว่างนาสองห้องเริ่ม รุนแรงขึ้นชักเริ่มจะทนไม่ไหวแล้ววอนหน่วย งานที่เกี่ยวข้องช่วยทีจะเป็นพระคุณอย่าง สูง หัวข้อ : โคมลอย โพสโดย : ท เบิ้ม วันที่ : 19 ตุลาคม 2556, เวลา 12:42 IP Address : 27.55.*.* ขอความกรุณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วย ดูและห้ามเล่นโคมลอยที่ตลาดอินโดจีนด้วย เนื่องจากลมแรง และเป็นอันตราย เห็นมี วางขายกันแล้วหน้าวัดศรีมงคลใต้และไผ่ ริมโขงเก่า หัวข้อ : ตักเตือนคนขับรถ โพสโดย : ผู้โดยสาร วันที่ : 21 ตุลาคม 2556, เวลา 08:51 IP Address : 123.242.*.* 20/10/56 รถไทยเที่ยว 5 โมงจาก คิวสะหวันนะเขด ถึงสะพาน ขับรถเร็ว แซง รถบรรทุกบนสะพาน รถแกว่งเกือบเกิดอบุัติ เหตุตกน�้ำโขง หวาดเสียว น่าจะมาจากงาน ออกพรรษาฝั่งลาว

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ที่ โรงพยาบาลมุกดาหาร พบพ่อเฒ่า 4 แผ่นดิน อายุ 110 ปี เข้า ผ่าตัดด้วยอาการตาพล่ามัวทั้ง 2 ข้าง โดยพ่อเฒ่ารายนี้ชื่อว่า นายโผน สมตน เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2446 อยู่บ้าน เลขที่ 6 หมู่ที่ 4 บ้านหนองนกเขียน ต�ำบลร่มเกล้า อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เกิดสมัยรัชกาลที่ 6 อยู่มาแล้ว 4 แผ่นดิน มีบุตรรวม 12 คน ปัจจุบันเหลืออยู่ 11 คน คนโตตอนนี้อายุ 80 กว่าปี มีภรรยา 2 คน เสียชีวิตแล้วทั้ง 2 คน ซึ่งญาติ และลูกหลาน พาพ่อเฒ่าเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ด้วยอาการตาพร่ามัวทั้ง 2 ข้าง โดยตาข้าง ซ้ายมีอาการพร่ามัวมาก แพทย์หญิงกันตินนั ท์ มหาสุวรี ะชัย แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านตา กล่าวว่า หลังจากรับตัวพ่อเฒ่ามาแล้ว ตรวจวินจิ ฉัย แล้วเห็นว่าป่วยด้วยโรคตาต้อกระจก จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำการผ่าตัด การผ่าตัดต้อกระจกตาของผู้สูงอายุนั้น ต้องวินิจฉัยว่า ผู้สูงอายุมีโรคประจ�ำตัวหรือไม่ หากไม่มีโรคประจ�ำตัวก็สามารถท�ำการผ่าตัดได้ทันที ซึ่งหากผู้สูงอายุนอนนิ่งๆก็ใช้เวลาใน การผ่าตัดเพียง 15-20 นาทีเท่านัน้ โดยในรายของพ่อเฒ่าได้ทำ� การผ่าตัดตาต้อกระจกใส่เลนส์เทียมให้ เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ล่าสุดอาการของพ่อเฒ่าวัย 110 ปี อาการดีมาก มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิม

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับกลุม่ บริษทั ทีท่ �ำ MOU เข้าเยีย่ มชมโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชัน่ แนล โดย คุณพรพัฎ วิรยิ ะพันธ์ รองประธานกรรมการบริหาร คณะ ผู้บริหารและคณะท�ำงาน ให้การตอนรับกลุ่มบริษัทต่างๆ โดยมี ทีมผู้บริหาร โตโยต้า โบโชคุ เอเชีย สาขาแขวง สะหวันนะเขต โดยมี Mr.Akio Enya , Mr.Tomoya Sato & Mr.Takuya Sugiura ,บริษัท Asian Assistance จ�ำกัด น�ำโดย Dr. Yin Min Khine Medical & Operations Manager และ คุณ Susanne Morch Managing Director และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอส โอ เอส จ�ำกัด น�ำโดย นายแพทย์สราวุฒิ เนียมลอย Medical Director และคณะ เข้าเยีย่ มชมโรงพยาบาลเพือ่ ท�ำข้อตกลง (MOU) ในการส่งตัวมารักษาทีโ่ รงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นเนล.

www.mukdahannews.com


4

ปที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำ�เดือน กันยายน 2556

จังหวัดมุกดาหารทอดผ้าป่าสามัคคี ก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม ณ วัดบรรพตมโนรมย์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ วัดบรรพตมโนรมย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เวลา 10.00 น. นาย สกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็ น ประธานงานทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี สมทบทุ น ก่อสร้าง ศาลาปฎิบัติธรรม เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของพุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นสถานที่ประกอบ กิจของสงฆ์ โดยมี หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ตัวแทน ห้างร้าน ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และพื้น ที่ไกล้เคียงเข้ามาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้ง จ�ำนวนกว่า 150 คน ส�ำหรับอานิสงส์ในการสร้างศาลาปฏิบัติ ธรรม นั้ น จะส่ ง ผลให้ ส ามารถท� ำ งานที่ ใ หญ่ โ ตได้

ส�ำเร็จโดยง่าย ไม่มีอุปสรรค จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา ในชีวิต มีอ�ำนาจ บารมี บริวารที่ดี มีแต่ความร่มเย็น เป็นสุข ไม่ร้อนกาย ร้อนใจ เหมือนดั่งที่หลังคาคอย คุ้มแดด คุ้มฝนให้แก่ผู้คนที่มาปฏิบัติธรรม จะไม่มีคน คิดปองร้าย จะไม่ขาดแคลนปัจจัย 4 เกิดชาติไหนมี แต่คนนับหน้าถือตา และกิจการก็จะเจริญก้าวหน้า จนใหญ่โตเสมอ ส�ำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ได้ รับ โอกาสจาก พระครูป ระจัก ษ์ บุญ ญาทร รองเจ้ า คณะจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ผู ้ รั บ มอบ ปั จ จั ย โดยมี ย อดปั จ จั ย บริ จ าค รวมทั้ ง สิ้ น 184,383 บาท.

ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทย ฯ จัดอบรมขยายผล บ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา

วั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2556 เวลา 09.30 น. นายชาญวิทย์ ทัพสุพรรณ รองเลขาธิการ ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานใน การเปิดอบรมขยายผลบ้านพอเพียง Model 30 ตาราง วา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ได้มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ในเขตพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร อ�ำนาจเจริญและโรงเรียนในสังกัด ส�ำนักงาน เขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร จ�ำนวนกว่า 70 คน และได้มอบปุ๋ยหมักให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้ง 4 จังหวัด และโรงเรียนใน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร ทั้ง 13 โรงเรียน แห่งละ 25 กระสอบ

นอกจากนี้ นายสุวัฒน์ ช�ำนาญกิจ ผู้อ�ำนวย การศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน มุกดาหาร ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด�ำรงอยู่และการ ปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ด�ำเนินไปในทาง สายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัฒน์ ซึ่งภายใต้ สภาวการณ์ปัจจุบัน หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนต่างได้น้อมน�ำหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา และปรากฎ เป็นรูปธรรมมากขึ้น การอบรมในครั้งนี้ยังได้สอนวิธีการ ปลูกผักนอกฤดูกาล การปรับปรุงดินและการก�ำจัดศัตรู พืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากมูลนิธิ MOA สนับสนุนการด�ำเนินงาน.

ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ รุ่นที่ 3 ประเพณีกฐินแล่น ที่วัดป่าคัมภิโรอนุสรณ์ อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการประชาสัมพันธ์ เขต 2

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ วั ด ป่ า คั ม ภิ โรอนุ ส รณ์ บ้ า นหนองกะปาด อ� ำ เภอค� ำ ชะอี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุ ญ ประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ประธานพิธีปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแล่น) ซึ่ง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ททท.นครพนม และสมาคม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น โดยมี นายอาชว์ ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษา นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร, นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย ส�ำนักงานนครพนม,นางวรลักษ์ บุตรธิเดช นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร ,นายคณิต ปัตติโย รอง ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร ,นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร,ต�ำรวจ ภูธรค�ำชะอี,นายประกาศิต สุวรรณไตรย์ นายกองค์การ บริหารส่วนต�ำบลค�ำชะอี ตลอดประชาชนชาวอ�ำเภอ ค�ำชะอี เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ส� ำ หรั บ ประเพณี ก ฐิ น แล่ น ได้ จั ด ขึ้ น ทุ ก ปี เพื่อสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามแก่ชนรุ่นหลัง สืบต่อไป.

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่ ส�ำนักงาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามุ ก ดาหาร นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการใน ต�ำแหน่งส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นประธาน เปิดงานการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนา

www.mukdahannews.com

ศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้ า นกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดกว้างให้ บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทุกสื่อ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครใจเข้า รับการอบรมฯ รวมถึงเข้ารับการทดสอบเพื่อรับ บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์จ�ำนวนมาก.


5

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2013

ฝ่ายปกครอง อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จับผู้ต้องหาพร้อมไม้พะยูง มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 20.00 น. ร.อ.วรยุทธ ค�ำสี ผบ.ร้อย ทพ.2105 ได้รับแจ้งจาก สายลับว่า มีกลุ่มขบวนการขนไม้พะยูงโดยใช้เส้น ทาง ถ.มุกดาหาร - ดอนตาล จึงได้สนธิก�ำลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมกันสกัดจับ จนกระทั่งถึง เวลาตามที่สายรายงาน เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนส์ สภาพใหม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จึงได้ให้สัญญานหยุดรถเพื่อขอตรวจค้น แต่รถคันดัง กล่าวได้เร่งเครื่องขับหลบหนีด้วยความเร็ว เข้ามาใน ตัวเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ขับรถไล่ติดตาม และ ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงใส่ล้อรถท�ำให้ยางล้อหลังระเบิด จึงสามารถจับกุมได้บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล 2 อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จากการตรวจสอบพบคนขับ ทราบชื่อ นายสนั่น นามโคตร อายุ 35 ปี ภายใน

รถยนต์บรรทุกไม้พะยูงเต็มคันรถ รวม 99 ท่อน มูลค่ากว่า 5 แสนบาท จากการสอบสวนนายสนั่นฯ เบื้องต้นให้การ รับสารภาพว่า ตนเป็นเพียงคนขับรถโดยได้รับการ ว่าจ้างจากนายทุน ไม่ทราบชื่อ ให้ขับรถคันดังกล่าว บรรทุกไม้พะยูงมาจากจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ให้ไปส่ง ที่บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำโขงบ้านบางทรายใหญ่ ในราคา ค่าจ้าง 2,000 บาท ซึ่งจากการตรวจค้นภายในรถ เจ้าหน้าที่ยังพบเอกสารการครอบครองรถเป็นของ นางปราณี สุพรรณ ชาวจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เจ้า หน้าที่จึงท�ำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงาน สอบสวนสถานีต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เพื่อสอบสวน สืบสวน และจะได้ติดตามเจ้าของผู้ครอบครองรถ และกลุ่มนายทุนค้าไม้พะยูงรายนี้มาด�ำเนินคดีตาม กฎหมายต่อไป.

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านงิ้ว ยื่นหนังสือร้องเรียน การท�ำงานของครูในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษามุกดาหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านงิ้ว ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้านบ้านงิ้ว ประมาณ 30 คน ได้เดินทางมา ยื่นหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงเรียนบ้านงิ้ว ต�ำบลโนนยาง อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีพฤติกรรม และการปฎิบัติงาน ไม่ถูกต้องสมควร นายเพิ่ ม พู น พงษ์ พ วงเพชร ผู ้ อ� ำ นวย

การส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา มุกดาหาร ได้มารับหนังสือด้วยตัวเอง พร้อมกับ กล่าวว่า ตนจะน�ำเรื่องนี้ไปพิจารณา ตรวจสอบ ในเบื้องต้นก่อน และพร้อมจะให้ความยุติธรรมแก่ ทุกฝ่าย เพื่อปรับปรุงแก้ไข เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ สามารถคุยตกลงกันได้ เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ส�ำหรับโรงเรียนบ้านงิ้ว เป็นโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา ขนาดกลาง เปิดท�ำการสอน ตั้งแต่ระดับประถมวัย (อนุบาลชั้นปีที่ 1) ถึงชั้นปี ที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ร้อย.ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจยึดหอมหัวใหญ่หนีภาษี มูลค่ากว่าแสนบาท

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ที่ กองร้อยต�ำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.234 มุกดาหาร แถลงผลการตรวจยึดหอมหัวใหญ่แห้ง สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ได้รับแจ้งจากสายว่า ที่ บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำโขง ชุมชนนาโปใหญ่ ภายในเขต เทศบาลเมืองมุกดาหาร จะมีขบวนการลักลอบขน สินค้าหนีภาษี ใช้เรือยนต์หางยาว ขนหอมหัวใหญ่ แห้ง จากประเทศเพื่อนบ้านมาขึ้นที่ริมฝั่งแม่น�้ำโขง ชุมชนนาโปใหญ่ จึงได้สั่งการให้ ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หัวหน้า ชุดเฉพาะกิจกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 พร้อมเจ้าหน้าที่จ�ำนวนหนึ่ง ไปดักซุ่มสังเกตการณ์ จนกระทั่งเวลา ประมาณ 20.30 น. เจ้าหน้าที่ชุด เฉพาะกิจดังกล่าวได้สังเกตุเห็นเรือยนต์หางยาวบรรทุก

สิ่งของมาเต็มล�ำเรือ แล่นมาเทียบฝั่งบริเวณริมฝั่ง แม่น�้ำโขง ชุมชนนาโปใหญ่ หลังจากนั้นได้มีชาย 8-10 คนเดินลงไปขนสิ่งของ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระสอบ และบรรจุสิ่งของภายในเต็มกระสอบจากเรือขึ้นมา บนฝั่ง เจ้าหน้าที่ซึ่งดักซุ่มอยู่จึงแสดงตัวขอตรวจค้น ทันใดนั้นกลุ่มบุคลดังกล่าว ได้ทิ้งกระสอบและอาศัย ความมืดความช�ำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้ ส่วนคน ขับเรือที่บรรทุกสิ่งของเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ขับเรือ ออกจากฝั่งมุ่งหน้าไปประเทศเพื่อนบ้าน จากการตรวจสอบพบว่า เป็นกระสอบบรรจุ หอมหัวใหญ่แห้ง ทิ้งกระจัดกระจายอยู่ริมแม่น�้ำโขง รวม จ�ำนวน 24 กระสอบ และเมื่อรอให้มีผู้มาแสดง ตนเป็นเจ้าของไม่มี เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็น ของกลาง ก่อนน�ำส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อ ด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

ต�ำรวจมุกดาหาร จับเด็กชายวัย 14 ปี ตระเวนลักทรัพย์น�ำเงินไปเล่นเกมส์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น.ที่กองกับก�ำการสถานีต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน ผู้ก� ำกับการสถานี ต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.กิตเตชิตฐ์ บ�ำรุง รองผู ้ ก� ำ กั บ การสอบสวน พ.ต.ท.มานิ ต ย์ วงเส สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร แถลงข่ า วจั บ กุ ม เด็ ก ชายเอ(นามสมมุ ติ ) อายุ 14 ปี ภูมิล�ำเนาอยู่ ภายในเขตเทศบาลเมือง มุกดาหาร ในความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยใช้ยานพาหนะ พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามมาฮ่าเมท ทะเบียน ค-9994 มุกดาหาร

www.mukdahannews.com

จ�ำนวน 1 คัน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง เบ็ด ตกปลาแบบฝรั่งจ�ำนวน 3 คันและของกลางอื่น ๆ อีกหลายรายการ โดยทรัพย์สินที่ลักมาได้จะน�ำไปขาย เพื่อน�ำ เงินไปเล่นเกม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนขยายผล เพิ่มเติมเพื่อหาทรัพย์สินที่ยังสูญหาย และด�ำเนินคดี กับผู้กระท�ำผิดตามกฎหมายต่อไป ผู้ก�ำกับการสถานี ต�ำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร กล่าวว่าหากประชาชน สงสัยว่าเคยถูกผู้ต้องหารายนี้ ลักเอาทรัพย์สินไป ให้มาดูตัวผู้ต้องหาและทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ยึดมาได้ที่ สภ.เมืองมุกดาหาร.


6

ปที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำ�เดือน กันยายน 2556

โตโยต้ามุกดาหาร จัดงาน ฉลองแชมป์ยอดขาย 7 ปีซ้อน ไฮลักซ์ วีโก้แชมป์ หนึบเหนือชั้น หนึบสเปเชียลเดย์

จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการ รวมพลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. ที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดโครงการรวมพลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มุกดาหาร โดยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีแห่งชาติ ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ประธานคณะ กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ,ประชาชน และตัวแทนสตรีของแต่ละอ�ำเภอ เข้าร่วม งาน กว่า 2,000 คน นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร กล่าว

รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้ง นี้ว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายส� ำคัญ ของรัฐบาลที่มุ่งเน้น สร้างสรรค์ พลังสตรีให้เป็นพลัง ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเปิดโอกาศให้สตรี ทุ ก คนได้ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก กองทุ น พั ฒ นาบทบาท สตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ การพัฒนาสตรีต้องเริ่มต้นจากการ พัฒนาตนเอง เริ่มจากครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ ดี มีความสุข จึงสามารถที่จะพัฒนากลุ่มองค์กร เพื่อ สร้างกระบวนการก�ำหนดทิศทางในการพัฒนา ให้มี ศักยภาพในการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น.

HEALTH CARE HEALTH TIPS Office Syndrome คือ อะไร?

เกิดกับกลุ่มเด็กติดเกมส์ หรือ ติดอินเตอร์เน็ต ที่เล่น หลายคนคงสงสัย Office Syndrome คือ เป็นวันๆอีกด้วย อะไร มันคือ ปัญหาสุขภาพในกลุม่ ของผูท้ ที่ ำ� งานออฟฟิศ การบรรเทา และรักษา Office Syndrome หรือ นัง่ หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ จะมีหลาย บรรเทาอาการเบื้องต้น อาการปัญหา อาทิ ปวด เป็นรักษาตามอาการเบือ้ ง ศีรษะ ปวดหลัง ปวดคอ ต้น ถ้าปวดเมื่อย จะเน้น ชาตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า เรื่องการยืดกล้ามเนื้อ ตาพร่า ปวดตา ตลอด การรักษาฝังเข็ม รวมการ จนการอ่อนเพลียเรือ้ รัง นวดเพือ่ สุขภาพและคลาย ซึง่ อาการจะเป็นมากเป็น เครียด ทีช่ ว่ ยรักษาได้ดที ี น้อย หรือเป็นอาการเดียวหรือมีเป็นหลายอาการร่วมกัน เดียวในเบือ้ งต้น และบางคนเน้น การใช้ยา เช่น ยาคลาย ก็ได้ กล้ามเนื้อ ยาแก้ปวด และยาทาถูนวดต่างๆ การรักษาระยะยาว จะเน้นแก้ไปสาเหตุ หรือ สาเหตุของ Office Syndrome เกิดจากการท�ำงานของชาวออฟฟิศ ในปัจจุบนั ต้นตอปัญหา เช่น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ โต๊ะท�ำงาน เก้าอี้ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะ คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ สมสัดส่วนของร่างกาย หรือวางในต�ำแหน่งที่ไม่ดี รวม หรือโน้ตบุค๊ เข้าเป็นส่วน แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ และการจัดการสภาพร่างกาย หนึ่งของชีวิตการท�ำงาน ด้วยการออกก�ำลังกายเพื่อเสริมร่างกายให้แข็งแรง ที่มาช่วยอ�ำนวยความ โดยการเล่น โยคะ และแอโรบิค ช่วยได้. สะดวกสบายในการท�ำงาน และมีเทคโนโลยีอนื่ ๆ เข้า ในการท�ำงาน ท�ำให้การ เคลื่อนไหวน้อยลง ยิ่ ง บางคนแทบไม่ ไ ด้ เ คลื่ อ นไหว ร่ า งกายเลย เพี ย งขยับ แค่นิ้วมือเท่า นั้น ประกอบ กั บ “ความเครี ย ด”ที่ เ กิ ด จากการท� ำ งาน เป็ น ตั ว ช่วยเร่งอาการได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันปัญหา Office Syndrome ไม่เกิดกับคนท�ำงานออฟฟิศเท่านั้น ยัง

ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล www.mukdahannews.com


77

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2013

ประมวลภาพงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ประจ�ำปี 2556 ณ เขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีน

ต่อจากหน้า 1

www.mukdahannews.com


8

ปที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำ�เดือน กันยายน 2556

วิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

.....เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยการจัดการความรู้ด้านผ้าพื้นเมือง โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน(Project-based) ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 โครงการย่อย; การจัดการความรูเ้ รือ่ งผ้าเป็นอีกโครงการหนึง่ ของวิทยาลัยชุมชน ทีม่ งุ่ พัฒนาการจัดการศึกษาในพืน้ ทีช่ มุ ชน ในจังหวัดชายแดนที่เข้าถึงชาวบ้านในชุมชนอย่างแท้จริง จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนติดกับแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อมโยงเส้นทางสายเศรษฐกิจระเบียงตะวันออก-ตะวันตก ( East-West Economic Corridor) ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2

จังหวัดมมุกดาหาร มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้าน ผ้าพืน้ เมืองทัง้ ผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยลวดลายพืน้ เมืองที่ งดงาม ขณะเดียวกนั เอกลักษณ์ของงานผ้าในจังหวัดอืน่ ๆ แต่ละภาคก็มบี ริบททีโ่ ดดเด่นแตกต่างกันออกไป วิทยาลัย ชุมชนมุกดาหารเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกลุ่ม Cluster ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหารโดยมีการจัดนิทรรศการความรู้ เรือ่ งผ้าพืน้ เมือง เรือ่ ง "ผ้าหมักโคลนและผ้าฝ้ายตะหลุง" การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร แลกเปลีย่ นเรียนรูโ้ ครงการจัดการความรูเ้ รือ่ งผ้าของกลุม่ วิทยาลัยชุมชนทัว่ ประเทศจ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่วทิ ยาลัย ชุมชนบุรรี มั ย์ วิทยาลัย ชุ ม ชนหนองบั ว ล� ำ ภู วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี วิทยาลัยชุมชนแพร่และ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นายไชยยง อาจวิชยั ประธานกรรมการสภา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่าวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ด�ำเนินการ โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดการความรู้เรื่องผ้า พื้นเมืองจังหวัดมุกดาหาร โครงการจัดการความรู้ด้าน อาหารเรื่องถั่วลิสง โครงการจัดการความรู้เรื่องข้าวทน แล้ง โครงการจัดการความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดมุกดาหาร โครงการ จัดการความรู้เรื่องผู้สูงอายุ โครงการจัดการความรู้ เรื่องวัฒนธรรมชนเผ่า และ โครงการจัดการความรู้เรื่อง อาเซียน โดยมีกิจกรรมที่ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เรื่อง ผ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควร ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็น ความรู้สู่ลูกหลานต่อไป

บทความน่ารู้จาก

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร “ภูษา” ท�ำไม “เปื้อนตม” (ผ้า หมัก โคลน)

“ผ้าหมักโคลน” นับเป็นสินค้าขายดีอนั ดับ ต้นๆของจังหวัดมุกดาหาร สร้างรายได้ สร้างชือ่ เสียง และยกระดับคุณภาพชีวติ ให้กบั ชาวมุกดาหารโดย เฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่อ�ำเภอหนองสูงมาโดยตลอด นับวันผ้าหมักโคลนยิ่งจะเป็นที่รู้จักของประชาชน ทัว่ ไป และเป็นทีต่ อ้ งการมากขึน้ สังเกตได้จากทีช่ าว บ้านทอไม่ทนั ขาย แต่ผทู้ ซี่ อื้ มักจะถามว่าท�ำไมต้อง น�ำผ้าไปหมักโคลน หมักเพื่ออะไร มีผลดีอย่างไร ความจริงก็เป็นสิ่งที่ฟังแล้วแปลกหู ผ้าหรือ ภูษาอยู่ดีๆ ท�ำไมต้องน�ำไปหมักโคลนตมให้เปรอะ เปื้อนไปหมด มิหน�่ำซ�้ำยังหมักทั้งผืน แล้วจะซักโคลน ตมเหล่านี้ออกหมดหรือ ผ้าจะยังสวยสดอยู่อย่างเดิม หรือไม่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงไปค้นหาค�ำตอบ 1.โคลน โคลนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผ้านิ่มและท�ำให้สี จากอาจารย์เกียรติภูมิ ดวงศรี ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ สอนในสาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งทอ คณะเทคโนโลยี มีความชัดเจนขึ้น คุณสมบัติของโคลนที่น�ำมาหมักผ้าต้อง การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาจากบ่อน�้ำที่เก่า จึงมีแร่ธาตุมาก แร่ธาตุในโคลนจะท�ำ

วิทยาเขตสุรินทร์ ท่านได้ค้นคว้าเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง ถึงปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างการย้อมผ้าและ การหมักโคลนว่าในระหว่างการย้อมสีธรรมชาติของ ผ้าหมักโคลน มีวัสดุที่ท�ำให้เกิดสีและปฏิกิริยาที่เกิด ขึ้น ดังนี้

ปฏิกิริยากับเส้นใยของฝ้าย เนื่องจากในโคลนมีแร่ธาตุ ซึ่ง ปกติในแร่ธาตุจะมีขั้วบวกขั้วลบ ในเส้นใยก็จะมีขั้วบวก และขั้วลบ เช่นกัน (ปกติเส้นใย จะมีขั้วบวก ขั้วลบจึงจับ กันเอง แนบติดกัน) แต่เมื่อโคลนมาโดนเส้นใย คุณสมบัติ ของขั้วบวกและลบในโคลนก็มารวมตัวกับขั้วบวกและลบ ในเส้นใย ท�ำให้เส้นใยไม่ดึงดูดติดกัน (เส้นใยแยกออกจาก กัน)แตกตัวพองขึ้น (คล้ายๆน�้ำยาปรับผ้านุ่ม)จึงท�ำให้ผ้านุ่ม ขึ้น ส่วนสี สีมีความชัดเจนขึ้นเพราะความมีคุณสมบัติ ขั้วบวกและลบของแร่ธาตุในโคลน มารวมตัวกับสีธรรมชาติที่ ละลายอยู่ในน�้ำ ท�ำให้สีเข้มขึ้น หากมีการเติมเกลือแกง(NaCl) ลงไป จะเพิ่มปฏิกิริยาคือ ในผิวของเส้นใยฝ้ายมีขั้วบวก

นางอัญญา ทวีโคตร ผูอ้ �ำนวยการวิทยาลัยชุมชน มุกดาหาร กล่าวเพิม่ เติมว่า ก่อนหน้านีโ้ ครงการจัดการความ รูเ้ รือ่ งผ้าพืน้ เมืองได้รบั เกียรติจาก อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประวัตศิ าสตร์ และวิวฒั นาการผ้าไทยเป็นวิทยากร ให้ความรูแ้ ก่ชาวบ้านในจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้ความร่วมมือ กับศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร ในการขับเคลื่อน การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการ แลกเปลี่ยนเรียน รู้โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ภายใต้กจิ กรรมหลักการจัดการความรูเ้ รือ่ งผ้าพืน้ เมืองในครัง้ นีว้ ทิ ยาลัยชุมชนได้รบั เกียรติจากนายอัมพร เกษกุล ครูชา่ งทอ ผ้าจากศูนย์ศลิ ปาชีพ อ�ำเภอห้วยทับทัน นางสาวบุญปลูก ถา ปะบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตั กิ าร จากศูนย์หม่อน ไหมเฉลิมพระเกียรติฯมุกดาหาร ,รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ภานุรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประธาน มูลนิธซิ ปิ (SIFF) ผูท้ ำ� วิจยั และเขียนบทความด้านผ้าไทย เป็น วิทยากรบรรยายพิเศษ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ ท�ำงานโครงการจัดการความรู้เรื่องผ้าพื้นเมืองจากแต่ละ จังหวัดที่เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการการทรวงศึกษาธิการ และท่านยังเป็นกรรมการวิทยาลัยชุมชน(กรรมการชาติ) ในการบรรยายพิเศษและให้แนวคิดการด�ำเนินการจัดการ เรียนการสอน onlineหรือe-learning ให้เข้าถึงคนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวิทยากรในพื้นที่ห่างไกลของ วิทยาลัยชุมชนล่าสุดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ด�ำเนินการ เกลือแกงมีขั้วลบอยู่ ขั้วของเกลือแกงบางส่วนที่มารวมกับ ขั้วบวกของเส้นใยฝ้าย ท�ำให้เส้นใยใม่มีแรงผลัก สีจึงเข้าไป ง่าย แต่เป็นเพียงการหักล้างขั้วบวก ขั้วลบเท่านั้น ไม่ได้ช่วย การติดสีและนอกจากผลักเส้นใยแล้ว ยังผลักน�ำ้ ด้วยท�ำให้สี เข้าไปได้ง่าย โคลนในแต่ละบ่อมีแร่ธาตุต่างกัน ท�ำให้ความมัน วาวของผ้า เฉดสีของผ้าก็ต่างกันด้วย วิธกี ารเลือกโคลน อาจกล่าวได้วา่ โคลนทีม่ คี ณ ุ ภาพ คือโคลนที่มีแร่ธาตุมาก ซึ่งควรเลือกมาจาก 1. เป็นบ่อหรือสระที่เก่า 2. เป็นบ่อที่มีผักตบชวา เพราะผักตบชวามี คุณสมบัติในการดูดแร่ธาตุให้มาสะสมไว้ในตัวได้มาก 3. เป็นบ่อที่น�้ำไม่ไหลออกจากบ่อ คือ เป็นบ่อที่ น�้ำนิ่ง จะมีแร่ธาตุมาก แต่ก่อนใช้ต้องกรองสิ่งสกปรกออก 2. สารส้ม (Aluminium Sulphate) เรียกสั้นๆ ว่า Alum เป็นเกลือของ Aluminiumจึงออกเป็นสีขาวๆ (ถ้า เป็นเกลือของจุนสี หรือ Copper Sulphate จะออกสีฟ้าๆ) ทั้งสารส้มและจุนสีเป็นสารพื้นฐานในการย้อมสี สารส้ม เป็นเกลือของโลหะ จึงมีขวั้ บวกและขัว้ ลบ เมือ่ เติมสารส้มทีต่ ำ� ละเอียดลงในน�ำ้ ย้อมสีธรรมชาติทมี่ ขี วั้ บวก ขั้วลบ สารส้มซึ่งมีขั้วบวกขั้วลบ ก็รวมตัวกับน�้ำ สีที่ละลาย ในน�ำ้ จึงไม่สามารถจับคูก่ บั น�ำ้ จึงไปจับตัวกับฝ้ายแทน ท�ำให้ ฝ้ายติดสีดขี นึ้ แต่คณ ุ สมบัตอิ กี อย่างของสารส้ม คือ บางส่วน ของสารส้มไปจับตัวกับสีในเส้นฝ้ายมากขึ้น ท�ำให้สีเข้มขึ้น

www.mukdahannews.com

จัดการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการจัดการความรู้และ ได้มีการทดลองใช้หลักสูตร จัดฝึกอบรมให้กับชาวบ้านใน เดือนสิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาโดยมีนายกวินท์ พินจ�ำรัส หัวหน้างานฝึกอบรม นางปัทมา คุ้มแถว นักวิชาการศึกษา 4 และอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วย ดร.เฉลิมพล คงจันทร์และคณะ จากวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ และผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานในชุมชนจังหวัดมุกดาหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ ร่วมวิจัยอีกด้วย.

3. ความร้อน การย้อมทัง้ ฝ้ายและไหมจ�ำเป็นต้อง ใช้ความร้อน เพราะเส้นใยทั้งฝ้ายและไหม มีความเป็นผลึก คือ แนบชิดกันมาก โมเลกุลของน�้ำไม่สามารถลอดเข้าไปใน เส้นใยได้ จึงต้องท�ำให้ผลึกแยกแตกจากกันโดยใช้ความร้อน น�ำ้ จึงจะซึมเข้าไปในเส้นใยได้และน�ำ้ ก็พาสีเข้าไปในเส้นใยด้วย พอน�้ำเข้าไปในเส้นใย เส้นใยก็ได้สารโลหะจากสารส้ม ช่วย ในการยึดติดขัว้ บวกและขัว้ ลบ ดังนัน้ ในเส้นใยซึง่ มีคณ ุ สมบัติ ขั้วบวก ขั้วลบ ก็รวมตัวกับสีได้แนบสนิทขึ้น สีก็เข้มขึ้น การต้มหลายครั้ง แช่หลายครั้ง ท�ำให้ค่อยๆติด สีทีละนิด การย้อมครั้งแรกสียังไม่เข้ม เพราะสารให้สีในสี ธรรมชาติยังมีน้อยอยู่ ก็เลยต้องย้อมหลายครั้ง เพื่อให้สีเข้ม ตามต้องการ แต่การย้อมแต่ละครั้งควรท�ำให้เส้นใยแห้งตัว ก่อน และในหม้อย้อมก็ต้องเติมเนื้อสีลงไปเพิ่ม เพราะเนื้อ สีถูกดูดไปแต่แรก การท�ำให้เส้นใยแห้งเพื่อให้ดูดสีเข้าไป เพิ่มขึ้น ความเข้มของสีก็เพิ่มขึ้น การใส่สารช่วยสี ก็ต้องใส่ เพิ่ม เมื่อย้อมหลายครั้งจนได้สีที่พอใจแล้ว จึงใส่โคลนในขั้น สุดท้ายเพียงครั้งเดียวก็พอ ทีก่ ล่าวมานีน้ า่ จะอธิบายได้วา่ ท�ำไมภูษาจึงเปือ้ น ตม การเปือ้ นนีถ้ กู ตัง้ ใจให้เปือ้ น เพือ่ ให้ผา้ มีคณ ุ ภาพดีขนึ้ คือ นุ่มขึ้นและสีติดทนนานมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้ผ้า สวมใส่ผ้าได้ อย่างสบายไม่กระด้าง เมื่อรู้แล้วเราจะได้ช่วยกันโฆษณาผ้า หมักโคลนของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป กลุ่มแม่บ้านของจังหวัดมุกดาหารจะได้ทอผ้าหมักโคลนน�ำ ไปขายและมีรายได้มากขึ้นต่อไป.


9

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2013

จังหวัดมุก​ดาหารเปิดศูน ​ ย์แสดงสินค้า และจ�ำหน่าย​ผลิตภัณฑ์สิ​นค้า OTOP

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ ลานจอด รถหน้าศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหารเป็นประธานเปิดศูนย์แสดง และจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบ การ OTOP มีช่องทางการจ�ำหน่ายมากขึ้น ตลอด จนได้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็น ที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาไทย นายกานต์ ธงศรี พั ฒ นาการจั ง หวั ด มุกดาหาร กล่าวรายงานว่า เพื่อให้การด� ำเนิน โครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประสบความ

ส�ำเร็จอย่างยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร ได้อนุมัติงบ ประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักแก่ คนทั่ ว ไป เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาด เพิ่ ม ราย ได้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และเพื่อ ให้สามารถน�ำสินค้าของตนเองมาวางขายได้โดย ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ขายได้อย่างต่อเนื่อง ใช้ ระบบเครือข่าย OTOP จังหวัดมุกดาหาร ดูแล ซึ่งกันและกัน.

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บทบาท อ�ำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรจังหวัด”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมธารจินดารีสอร์ท นายประพัฒน์ ปัญญา ชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธาน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาท อ�ำนาจ หน้าที่ของสภาเกษตรจังหวัด” โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่า ราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ และมีนาย อภิรักษ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,นายอ�ำนวย ปะติเส สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,นายสมเกียรติ พยัคฆ์เวคินทร์ รองเลขาธิการสภา เกษตรกรแห่งชาติ ,ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด หัวหน้า ส�ำนักงานสภาเกษตรกร 6 จังหวัดได้แก่ สภาเกษตรกร

จังหวัดมหาสารคาม, นครพนม, ยโสธร, อ�ำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ และจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม การประชุ ม สั ม มนาดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เพื่ อ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการ ด�ำเนินงานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นไปใน ทิศทางเดียว กัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ สามารถขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรจังหวัดในเขต ภาคเตะวันออกเฉียงเหนือให้สัมฤทธิ์ผลไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ มีความเข้าใจ ซึ่ง จะน�ำไปสู่การด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุ่มสภาเกษตรกรภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น.

ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร เลือกผู้แทนหน่วยงานฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหา ป.ป.จ.

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ส�ำนักงาน ป.ป.ช.ประจ�ำจังหวัด มุกดาหาร นางสาวนุชนาถ ด้วงสงฆ์ เจ้าพนักงาน ตรวจสอบทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ รักษา ราชการแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเลือกกันเอง ของผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรให้เหลือประเภท ละหนึ่งคนเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด มุกดาหาร ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นส่ ง ผู ้ แ ทนเพื่ อ คั ด เลื อ กกั น เองเป็ น คณะกรรมการสรรหา

กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ�ำจังหวัดมุกดาหาร โดยเป็นการคัดเลือก กั น เองจากองค์ ก รสื่ อ มวลชน มี น ายสุ ร พงษ์ พนมพรรณ ตัวแทนจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัด มุกดาหาร ,นายไพรัตน์ แสงสีนิล ตัวแทนจาก สมาคมสื่อสารมวลชนไทย-อินโดจีน เข้าร่วม ผลปรากฏว่าคะแนนเท่ากัน เป็นผลให้ต้องมี การจับฉลากคัดเลือก ผลจากการจับฉลาก นายไพรัตน์ แสงสีนิล จากสมาคมสื่อสารมวลชนไทย-อินโดจีน ได้รับ คัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ป.ป.จ.จังหวัด มุกดาหาร.

สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ และเครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ ปร๋อหลอ รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 10,11,12 เป็นประธานพิธี และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อทิศทาง การท�ำงานในปี 2557 นายสรศั ก ดิ์ เปี ่ ย มสง่ า สหกรณ์ จั ง หวั ด มุกดาหาร ได้กล่าวรายงานการประชุมอบรม โครงการ พัฒนาการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

www.mukdahannews.com

และเครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อให้บุคลากรใน ส�ำนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นมา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ของการขับ เคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และสามารถ น�ำไปปฏิบัติต่อไปได้ โดยก�ำหนดการอบรมโครงการพัฒนาฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2556


10

ปที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำ�เดือน กันยายน 2556

พิธีเทปูนหล่อพระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนารถ ณ วัดศรีสุวรรณมงคล

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ณ วัดศรี สุ ว รรณมงคล ชุ ม ชนโคกสุ ว รรณ อ� ำ เภอเมื อ ง จังหวัดมุกดาหาร พระรัตนโนภาสวิมล เจ้าคณะ จังหวัดมุกดาหาร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์, นายสุกาย เจริญสุข ,นายสรายุทธ เขมลักษณ์ ประธานร่วมฝ่าย ฆราวาส พร้อมพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเทปูน หล่อพระพุทธชยันตรีเมตตา ทันใจโลกนารถ ล�ำดับ ที่ 42 เป็นปางมารวิชัย โดยสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระมหากษัตริย์ล�ำดับที่ 9 แห่ง ราชวงศ์จักรี และถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการสร้างพระ 99 องค์

โดยมี อาจารย์ประเทือง บังประไพ เป็นผู้อ�ำนวย การโครงการฯ วันนี้เป็นการประกอบพิธีเทปูนหล่อพระฯ โดยมีพระเถราจารย์ 4 รูปประจ�ำธรรมาสน์(อธิษฐาน จิต) และให้เจ้าภาพร่วมกันเทปูนหล่อพระ และมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 18 จบ ซึ่งในงานพิธี เทปูนพระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนารถครั้งนี้ มีการจัดตั้งโรงทานกว่า 30 โรง จากชาวบ้านใน พื้นที่, ในตัวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง ที่รู้ข่าว ต่างพากันมาร่วมท�ำบุญ โดยมีผู้คนเข้าร่วม งานกว่า 500 คน ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน มี ความสุขในงานครั้งนี้ถ้วนหน้ากัน.

มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จัดพิธีถือศีลกินเจ ประจ�ำปี 2556

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ที่โรงเจมุกดาหาร (จีหมกเจตั๊ว) นายสันต์ ชัยสันติตระกูล ประธาน กรรมการบริหารมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร พร้อม คนไทยเชื้อสายจีน ร่วมกันประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา ในวันถือศีลกินเจประจ�ำปี 2556 โดยในเวลา 15.00 น.ได้ อั ญ เชิ ญ เทพอาจารย์ โ ง้ ว มั่ ง อู ้ ซื อ จุ ง พร้ อ มด้ ว ยตะเกี ย ง กระถางธูป เข้าร่วมขวนแห่รอบเมืองมุกดาหาร และอั ญ เชิ ญ เสด็ จ ลงประทั บ ณ มณฑลพิ ธี เ ป็ น องค์ประธานในงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจ�ำปี

ความคืบหน้าก่อสร้างพระพุทธรูป เฉลิมพระเกียรติฯ เดือนกันยายน 2556 น า ย ส ก ล ส ฤ ษ ฏ ์ บุ ญ ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กล่ า วถึ ง ความคื บ หน้าโครงการสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ว่า ความคืบหน้าการ ด�ำเนินงานก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หลังจากที่มีการก่อสร้างฐานรากถึงระดับ ดอกบัว สร้างหล่อแบบเศียรพระ ขดพระเกศาองค์ พระพุทธรูปฯ และสร้างเฉพาะโครงสร้างฐานดอกบัว ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 1 และ 2 ขณะนี้ด�ำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยช่วงนี้ก�ำลังอยู่ในช่วงโครงการ ระยะที่ 3 คืองานก่อสร้างกลีบฐานดอกบัวและงาน ก่อสร้างองค์พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ สิ่งที่ได้ ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ งานจัดเตรียมพื้นที่ ก่อสร้าง งานจัดส�ำนักงานโครงการฯ ส่วนงานหล่อ คานคอนกรีตรับกลีบดอกบัว ได้ความยาว 140 ม. ตลอดจนงานหล่อกลีบผนังดอกบัว ได้พื้นที่ 750 ตร.ม. ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้ ด�ำเนินการผูกเหล็กกลีบดอกบัวหล่อโครงสร้างผนัง

www.mukdahannews.com

2556 เวลา 17.30 น.เป็นการเริ่มพิธีกินเจมื้อแรก (ล้างท้อง) คณะสวดมนต์ท�ำพิธีสวด เดินธูป และ สวดเต๊กเตี้ยง เพื่อเป็นการประทานพร นายสันต์ ชัยสันติตระกูล ได้กล่าวว่า ใน ปี พ.ศ. 2556 เทศกาลกิ น เจในปี นี้ ถื อ เป็ น การ สืบสานประเพณีอันดีงานของสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลาย การปฏิบัติภาวนารักษาศีลกินเจ จะน�ำ มาซึ่ ง จิ ต ใจสะอาดบริ สุ ท ธิ์ และความสุ ข อั น เป็ น นิรันดร์ ซึ่งเทศกาลกินเจปีนี้ เริ่มขึ้นในระหว่าง วันที่ 4-13 ตุลาคม 2556. กลีบดอกบัว เทคานพร้อมทั้งผูกเหล็กผนังองค์พระ และผูกเหล็กเข้าแบบเทคอนกรีตเสารับชั้น 29.40 ม. สรุปความคืบหน้าของโครงการระยะที่ 3 ได้ 7.18 % ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 0.48 % ขณะที่การ ด�ำเนินการขั้นต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ และตกแต่งภายใน – ภายนอก องค์พระพุทธรูปฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 งบประมาณ 120,000,000 บาท ส� ำ หรั บ พระพุ ท ธรู ป เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ หรื อ พระใหญ่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจั ด สร้ า งขึ้ น เนื่ อ ง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ชาวจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ ร ่ ว มกั น จั ด ท� ำ โครงการ ก่ อ สร้ า งพระพุ ท ธรู ป เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร รวม ความสูงจากฐานถึงยอดเศียร 84 เมตร ณ วัดรอย พระพุทธบาทภูมโนรมย์ ต�ำบลนาสีนวน อ�ำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อถวายเป็นพระราช กุศล และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี.


11

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2013

พสกนิกรชาวมุกดาหารทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี บ�ำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่บริเวณฐาน ปฏิบัติการวรพัฒน์ อุทยานสมเด็จย่า บ้านนาม่วง อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร น�ำข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ แพทย์ พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพุ่มดอกไม้สด ในพิธี บ�ำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมกล่าวค�ำสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส�ำหรับฐานปฏิบัติ การวรพัฒน์ แห่งนี้ ภายในประกอบด้วยพลับพลา

ที่ประทับฯ ศาลาแปดเหลี่ยมประดิษฐานพระรูป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บังเกอร์ ทหาร อาคารประวัติศาสตร์ ซึ่งเมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2520 สมเด็จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี พร้ อ มด้ ว ย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จมา ประทั บ แรมเพื่ อ ทรงเยี่ ย มเยี ย นข้ า ราชการ ทหาร และประชาชนในพื้นที่ จึ ง นั บ เป็ น ฐานปฏิ บั ติ ก ารทางทหาร แห่ ง เดี ย วในประเทศไทยที่ ไ ด้ ท รงเสด็ จ มา ประทับแรม.

จังหวัดมุกดาหารเปิดงานรณรงค์ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน ( car free day 2013 )

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 07.30 น. ที่ลานกีฬาเอนกประสงค์สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ (หนองนาบึ ง ) จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เปิ ด งานรณรงค์ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน ( car free day 2013 ) โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งงาน วันปลอดรถ ลด โลกร้อน ( car free day 2013 ) ได้จัดขึ้นพร้อมกัน ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้เอาใจ ใส่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว กับมลพิษที่นับวันยิ่งมีปริมาณ เพิ่มมากขึ้น จังหวัดมุกดาหารมีผู้คนเข้าร่วมงานพร้อม จักรยานกว่า 300 คัน นายสุ เ ทพ ประคองพั น ธ์ ประธานชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพและแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร กล่าว ถึงที่มาของงานว่า จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

จังหวัดมุกดาหารมอบบ้านโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2556 ที่ บ้านภูล้อม หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านบาก และ ที่บ้านชาด ต� ำ บลป่ า ไร่ อ� ำ เภอดอนตาล จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร ,นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการท�ำพิธีมอบ บ้านแก่ราษฎร ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร เป็ น ความริ เริ่ ม ของผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุกดาหาร ที่จะบูรณาการแผนการด�ำเนินงานของ หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน คือ พัฒนาชุมชนจังหวัดซึ่งดูแลด้านการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ ท้องถิ่นจังหวัดซึ่งดูแลด้านความเป็น

เกิดกระแสการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดปริมาณ จ�ำนวนรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษ ทางอากาศจากยานพาหนะยกระดับคุณภาพอากาศให้ดี ขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการ ประหยัดพลังงานน�้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ เดินทางของประชาชนเจ้าของรถ โดย วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี จัดขึ้นในหลาย ๆ แห่งทั่วโลก ซึ่งจัด ครั้งแรกใน วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2537 โดยมีประชาชนใน 848 เมือง จาก 25 ประเทศทั่วโลกได้ออกมาร่วมกันรณรงค์ ภายใต้โครงการ Car Free Day เพื่อปลุกให้คนตื่นตัว หัน มาใช้ระบบขนส่งมวลชน ปั่นจักรยาน หรือการเดินแทนการ นั่งรถยนต์ส่วนตัว และคิดวางแผนในการเดินทางมากขึ้น.

www.mukdahannews.com

อยู่และที่อยู่อาศัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดดูแลด้านคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข จังหวัดดูแลด้านสุขภาพอนามัย โดยร่วมกับทุกอ�ำเภอ และองค์การบริหาร ส่วนต�ำบล ท�ำการส�ำรวจค้นหาราษฎรที่ประสพ ปัญหาความยากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา ขาด ผู้ดูแลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก็ด�ำเนินการ ช่ ว ยเหลื อ โดยหากขาดที่ อ ยู ่ อ าศั ย ก็ จ ะสร้ า งบ้ า น หรือซ่อมแซมบ้านเติมให้ โดยเบื้องต้นได้ด�ำเนิน การจัดสร้างส่งมอบไปแล้ว จ�ำนวน 20 ราย รวมทั้ง ที่ต�ำบลบ้านบาก และต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภอดอนตาล ส่วนที่เหลืออีก จ�ำนวน 60 หลัง จะด�ำเนินการให้ แล้วเสร็จ และส่งมอบโดยเร็วต่อไปเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรผู้เดือดร้อนยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถช่วยตนเองได้ต่อไป.


12

ปที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำ�เดือน กันยายน 2556

จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้พิการทางการเห็น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุม ศาลาเรารั ก มุ ก ดาหาร จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เปิ ด การ อบรมโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ พิ ก ารทางการเห็ น โดยมี นายสกลสฤษฎ์ บุ ญ ประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการ จังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโรงพยาบาล มุกดาหารเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ เนื่องจาก ผู้พิการทางการเห็นเป็นกลุ่มที่จ�ำเป็นต้องได้รับบริการ ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพด้ า นการท�ำ ความคุ ้ น เคยกั บ สภาพ แวดล้อม และการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นขั้นตอนส�ำคัญใน กระบวนการฟื้นฟูคนพิการตาบอดให้สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ นายแพทย์ ศุ ภ ชั ย จรรยาผดุ ง พงษ์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่า โรงพยาบาล มุกดาหาร ได้ด�ำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการท�ำความคุ้น เคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว ปี 2556 กับ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี ซึ่งครอบคลุมผู้พิการทางการเห็นใน เขตอ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอค�ำชะอี เพื่อสร้างโอกาส ให้ผู้พิการทางการเห็น ได้เข้าถึงบริการ การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ในระดับเครื่อข่ายแต่ละต�ำบล และยัง ช่วยเพิ่มศักยภาพ คุณภาพชีวิตให้ผู้พิการทางการเห็น มีสังคมที่กว้างมากขึ้น โดยมีผู้พิการทางด้านการเห็นเข้าร่วมอบรม จ�ำนวน จ�ำนวน 140 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จั ง หวัด มุ ก ดาหาร (พมจ.) และ ศู น ย์ ฝ ึ ก และพั ฒ นา อาชีพราษฎรไทย ต�ำบลค�ำป่าหลาย จังหวัดมุกดาหาร.

ทีโอที มุกดาหาร จัดสัมมนาพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. ที่ห ้ อ งประชุม โรงแรมริ เวอร์ ซิ ตี้ จัง หวั ด มุ ก ดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุ ญ ประดิ ษ ฐ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง บริหาร การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมืออาชีพ และพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่ง บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) มุกดาหาร จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด มุกดาหาร มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยี ได้สะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีความพร้อมในการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมไปถึง พัฒนาให้บุคลากร มีศักยภาพในการท�ำงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง มีระบบป้องกันข้อมูลของหน่วยงาน มี ผู ้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาในครั้ ง นี้ จ าก องค์ ก ร ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ� ำ นวน 150 คน ซึ่ ง ได้ เชิ ญ

จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมสัมมนา สื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี 2556

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น. ที่ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัด มุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา สื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี 2556 เพื่อเป็นเวทีให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด เห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบแนวทางการด�ำเนิน งานเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใน พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร แสวงหาความร่วมมือในการขับ เคลื่อนและพัฒนางานด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ใน มิติของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี สื่อมวลชน แขนงต่างๆ ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุชุมชน นักจัดรายการวิทยุชุมชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน 80 คนเข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ,นายเด่นชัย ไตรยะถา ประธานสภาวัฒนธรรม มาบรรยายให้ความรู้

นายที่รัก บุญปรีชา หรือ “พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที” จาก รายการแบไต๋ไฮเทค มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นายวิบูลย์ สุภัควนิช โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร กล่ า วว่ า บริ ษั ท ที โ อที จ� ำ กั ด (มหาชน) ในฐานะ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมหลัก แห่งชาติ ที่มุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า และประชาชนเป็นส�ำคัญ ได้ตระหนักถึงความ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัจจุบัน อัน อาจส่งผลกระทบในงานองค์กรภาครัฐ เอกชน รวมไป ถึงส่วนงานของท้องถิ่นได้ จึงได้จัดการสัมมนาดังกล่าว โดยหวังว่า จะท�ำให้บุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนาใน ครั้งนี้ จะได้น�ำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มศักยภาพ และพัฒนา ระบบเครือข่าย การบริหารข้อมูล การเงินการคลัง ได้ ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป.

www.mukdahannews.com

นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึง สื่อประเภทต่างๆ ได้ในทุกๆนที่ ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และค่า นิยมของประชาชนในสังคม ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนิน งานภาครั ฐ และภาคส่ ว นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระดั บ จังหวัด เพื่อให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่ ไม่เป็นภัยต่อชุมชน รวมทั้งเป็นการขยายพื้นที่สื่อที่ส่ง เสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็ ก และเยาวชน อั น จะเป็ น ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาดังกล่าว เพื่อสร้างความ ร่วมกับสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร ให้สื่อเป็นแหล่งส่ง เสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ส�ำคัญกับผู้รับสื่อในเชิง สร้างสรรค์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบวิธีคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมตาม วัย กาลเทศะ และยุคสมัย.


13

MUKDAHANNEWS / SEPTEMBER 2013

ศูนย์ปราบปรามแรงงานต่างด้าวมุกดาหาร บุกจับแรงงานหลบหนีเข้ามาท�ำงาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 21.00 น. ที่ กองร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ศูนย์ปราบปราม แรงงานต่างด้าวลักลอบท�ำงาน สนธิก�ำลังต�ำรวจตรวจ คนเข้าเมืองมุกดาหาร และต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 น�ำก�ำลังเข้าจับกุมแรงงานต่างด้าว ที่หลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน สามารถจับกุมได้ รวมทั้งสิ้น 34 คน นายวิเศษ ค�ำไพร หัวหน้าชุดศูนย์ปราบปราม แรงงานต่างด้าวลักลอบท�ำงาน สนธิก�ำลังร่วมกับเจ้า หน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 บุกเข้าตรวจค้นร้าน อาหาร ร้านคาราโอเกะ และอาบอบนวด บริเวณรอบ หอแก้วมุกดาหาร หลังได้รับการร้องเรียนว่าบริเวณ สถานที่ดังกล่าว มีหญิงสาวลักลอบเข้ามาท�ำงานเป็น จ�ำนวนมาก จากการกระจายก�ำลังเข้าตรวจสอบสถาน

บริการ จ�ำนวน 7 ร้าน พบแรงงานต่างด้าวเป็นหญิง สาวจ�ำนวน 34 คน ตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้า มาในราชอาณาจักร และใบอนุญาตการท�ำงานของคน ต่างด้าว ปรากฏว่าทั้ง 34 คน มีหนังสือเดินทางหรือ พาสปอร์ต จ�ำนวน 20 คน ไม่มีเอกสารมาแสดงต่อเจ้า หน้าที่ จ�ำนวน 14 คน ทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน เจ้าหน้าที่จึงท�ำการจับกุมหญิงสาวทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย ส่วนเจ้าของร้านทั้ง 7 ร้าน เจ้า หน้ า ที่ แจ้ ง ข้ อ หา ความผิ ด ตาม พ.ร.บ.คุ ้ ม ครอง แรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 27 ผู้ใดรับต่างด้าวที่ ไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน และให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าว โดยผิดกฎหมาย พร้อมน�ำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีต�ำ รวจภูธ รเมือ งมุก ดาหาร ด�ำ เนิน คดีต าม กฎหมายต่อไป.

ร้อย.ตชด.234 มุกดาหาร จับกุมผู้ต้องหาพร้อมรถตู้บรรทุกขนไม้พะยูง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 เวลา 20.20 น. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีรถยนต์ ตู้บรรทุกหกล้อบรรทุกไม้พะยูง เพื่อมาส่งให้กับ นายทุนในท้องที่บ้านด่านค�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร จึงได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ เป็นหัวหน้าชุด ออกปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามที่ สายรายงาน จนกระทั้งเวลาประมาณ 22.45 น. เจ้าหน้าที่ได้เห็นรถยนต์ตู้บรรทุกหกล้อ ตรงตาม ที่ได้รับรายงานเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจ สอบโดยเจ้ า หน้ า ที่ส ามารถจับ ได้ 1 คน พร้ อ ม รถยนต์ตู้บรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ สีฟ้า-เทา หมายเลข ทะเบียน82-1122 ศรีสะเกษ ตรวจสอบภายในรถ พบไม้พะยูง จ�ำนวน 28 ท่อน จากการสอบสวน

ผู้ต้องหาทราบชื่อว่า นายไอ จันทร์ลาอายุ33 ปี เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ากระท�ำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 69 ฐานมีไม้ หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต,มาตรา 48ฐานแปรรูปไม้ในเขตควบคุม การแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ และมาตรา 70 ซ่อนเร้น จ�ำหน่ายหรือ น�ำพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่ แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยกระท�ำผิด ต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ และได้ควบคุมตัว นายไอฯ พร้อมรถยนต์ตู้ บรรทุกหกล้อ และไม้พะยูงของกลางมายังที่ท�ำการ ร้อย ตชด.234 เพื่อจัดท�ำบันทึกจับกุม แล้วน�ำส่ง พนั ก งานสอบสวน สภ.เมื อ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ปกครองอ�ำเภอดงหลวง โชว์ผลงานตรวจยึด ไม้พะยูงล็อตใหญ่ มูลค่าส่งออก 3 ล้านบาท เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน 2556 เวลา 10.00 ทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่พบไม้พะยูงชนิดแปรรูป ชนิดแผ่น น.นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สี่เหลี่ยม และไม้ท่อน 345 ท่อน ปริมาต 5 .00 ลูกบาศก์

ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้พะยูง ในพื้นที่ ต�ำบลพังแดง อ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และจะมีการเคลื่อนย้ายเพื่อส่งจ�ำหน่ายให้กับนายทุน จึงได้มอบหมายให้ นายสันติ สังขธูป นายอ�ำเภอ ดงหลวง น�ำก�ำลังไปตรวจสอบ ประกอบด้วย นายปรีชา สะอิ้งทอง ปลัดอ�ำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายอรรฆ พล ว่องไว ปลัดอ�ำเภองานป้องกัน พร้อมสมาชิกกองร้อย อาสารักษาดินแดน อ�ำเภอดงหลวงที่ 8 จนกระทั่งเวลา 17.00 น.ที่ บริเวณเชิงเขา ภูแลน คุ้มห้วยเบือก บ้านมะนาว หมู่ที่ 2 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ห่างจากถนนลูกรังประมาณ 1.5 กม. เป็นเส้น

เมตร ซุกซ่อนอยู่ในป่าไผ่ ริมทางธรรมชาติ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาว่ากระท�ำความ ผิดตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครอง ปริมาตร เกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 วรรคหนึ่ง ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ใน ครอบครอง โดยไม่มีรูปรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอย ตรารัฐบาลขายโดยมิได้รับอนุญาต พร้อมกับตรวจยึด ไม้ของกลางทั้งหมด น�ำส่งพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจ อ�ำเภอดงหลวง เพื่อสืบสวนหาผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนิน คดีตามกฎหมายต่อไป.

www.mukdahannews.com


หรือ

Çѹ¹Õé - 31µØÅÒ¤Á¹Õé ·ÕèâªÇÃÙÁâµâµŒÒÁØ¡´ÒËÒÃ

ʹ㨵Դµ‹ÍÊͺ¶ÒÁä´Œ·Õè... âªÇÃÙÁâµâµŒÒÁØ¡´ÒËÒà CallCenter : 042 630 900

MUKDAHAN GRAND HOTEL & CONVENTION CENTRE

ÁØ¡´ÒËÒÃá¡Ã¹´ & ¤Í¹àǹªÑè¹à«ç¹àµÍÏ

MUKDAHAN GRAND & CONVENTION CENTRE ˌͧ¾Ñ¡ÊØ´ËÃÙ ¤Ù‹à¤Õ§⢧ ¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈáʹͺÍØ‹¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 190 ˌͧ ¾ÃŒÍÁ¡ÒúÃÔ¡Ò÷Õè¤ÃºÇ§¨Ã ¿ÃÕ Wifi ¹Ç´á¼¹ä·Â,ˌͧÍÒËÒÃÀÙä·,áÅÐʶҹºÑ¹à·Ô§ à´ÍÐá¡Ã¹´¼Ñº ¾º¡Ñº Èٹ»ÃЪØÁáË‹§ãËÁ‹ÊÓËÃѺ¨Ñ´§Ò¹àÅÕé§ÊÑÁÁ¹Ò §Ò¹áµ‹§ »ÃСǴµ‹Ò§æ áÅЧҹáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒµ‹Ò§æ ·ÕèÊÒÁÒöÃͧÃѺ䴌ÁÒ¡¡Ç‹Ò 5,000 ¤¹

ÊÓÃͧ¨Í§ËŒÍ§¾Ñ¡áÅÐˌͧ»ÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò â·Ã.0-4261-2020 042-630965

ÁØ¡´ÒËÒÃá¡Ã¹´âÎà·Å àÅ¢·Õè 78 ¶.Êͧ¹Ò§Ê¶ÔµÂ Í.àÁ×ͧ ¨.ÁØ¡´ÒËÒà 49000 www.mukdahangrandhotel.com â·Ã. 0-4261-2020 E-Mail: mukdahangrand@hotmail.com นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

หนังาสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  
หนังาสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำเดือร กันยายน 2556

Advertisement