Page 1

1

MUKDAHANNEWS / AUGUST 2012

พิธีมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ยากไร้

ประชุมอำ�นวยความสะดวกการขนส่ง ระดับ 3 ประเทศ

พื้นที่ิ อ.ดงหลวง

นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็น พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีการ มอบถุงพระราชทานพร้อมมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ ประธานการจัดประชุมโดยมีตัวแทนจากแต่ละประเทศเข้าร่วม ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 10 อย่างพร้อมเพรียง ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 9 ยากไร้ในเขต อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

วันสาร์ทจีนมุกดาหาร

ปท่ี 6 ฉบับที่ 63 ประจำ�เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

สมาคมอุ ต สาหกรรมท่ อ ง เที่ ย วจั ง หวั ด มุ ก ดาหารพร้ อ มด้ ว ย คณะร่ ว มพิ ธี ท รงเจ้ า เนื่ อ งในวั น สาร์ทจีนประจำ�ปี 2555 ที่ศาลเจ้าวัด ญวน มีผู้ร่วมจากมุกดาหารและต่าง จังหวัดเป็นจำ�นวนมาก ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ

9

วันสาร์ทจีน ที่ศาลเจ้าวัดญวน

เปิดโรงรับจำ�นำ�บุหงามุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโรงรับจำ�นำ�แห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจการเงินที่ขาดแคลน ÍÒ‹¹µ‹ Í˹Ҍ 12

www.mukdahannews.com


2

ปที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำ�เดือน สิงหาคม 2555

ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูง จำ�นวน 37 ท่อน มูลค่ากว่า 700,000 บาท ตำ�รวจบุกค้นกุฏิเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาโพธิ์ พบทั้งเหล้าซีดีโป้และภาพเปลือย

เมือ่ วันที่ 6 ก.ย.55 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.พิชติ ศรีวรรณา สวป.สภ.ป่าไร่ช่วยราชการกองกำ�กับการ สืบสวนสอบสวนตำ�รวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท.สาคร ชมวีระ ร.ต.ต.ธำ�รงสวัสดิ์ ตั้งดำ�รงวัฒน์ รองสารวัตร สืบสวนสอบสวน สภ.หว้านใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ ได้น�ำ หมายค้นของศาลจังหวัดมุกดาหารที่ ค208/2555 ลงวันที่ 5 ก.ย.55 เพื่อทำ�การตรวจค้น วัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร หลัง ได้รับแจ้งจากประชาชน ถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมอ ยู่บ่อยครั้ง ของพระครูสังฆรักษ์ ธีระยุทธ ธีระปัญโญ (หลวงพ่อสมบูรณ์) หรือนายธีระยุทธ ศิริพฤกษ์ อายุ 37 ปี ซึงเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์ เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจจึงได้ รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำ�พยานแวดล้อม ก่อนจะขออนุมัติศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายค้น ผลการตรวจค้นในกุฏิก็ต้องตกตะลึง เมื่อพบ ภาพลับทีพ่ ระครูถา่ ยเก็บไว้ในอิรยิ าบถต่างๆ ซึง่ ล้วนเป็น ภาพอนาจาร และภาพต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมจำ�นวนมาก

นอกจากนี้ ยังพบเสื้อผ้าของผู้หญิงเช่นชุดนอน,กางเกง ใน,ยกทรง,กระเป๋าเครื่องสำ�อาง ซีดีโป๊ ภาพโป๊ อวัยวะ เทียมของผู้ชาย กล่องถุงยางอนามัย สุราต่างประเทศ และสุราไทย นอกจากนี้ยังพบซองบรรจุกระสุนปืน. 45 พร้อมกระสุนปืน.45 จำ�นวน 10 นัดและกระสุน ปืน.38 จำ�นวน 7 นัด จากสอบถามชาวบ้านที่มาดู เหตุการณ์กล่าวว่า ช็อคกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เนือ่ งจาก พระครูสงั ฆรักษ์ ธีระปัญโญ นัน้ มีลกู ศิษย์อยูเ่ ป็นจำ�นวน มาก อีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่ง ที่ใฝ่หาความรู้ และมีความเชี่ยวชาญด้านพิธีสะเดาะเคราะห์ ปลุกเสก เสริมดวง แก้บน จนกระทัง่ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและ สะเทือนวงการพระพุทธศาสนา จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ได้นำ�ตัวนายธีรยุทธ ศิรพิ ฤกษ์ หรือพระครูสงั ฆรักษ์ธรี ะยุทธ ธีระปัญโญ ไปให้ เจ้าคณะอำ�เภอหว้านใหญ่ท�ำ การสึก และนำ�ตัวไปดำ�เนิน คดีในข้อหา มีเครือ่ งกระสุนใว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั อนุญาต ที่สถานีตำ�รวจภูธรหว้านใหญ่ต่อไป.

หนุ่มเมืองเพชรคลั่ง ปีนเสาโทรศัพท์ ร้องเรียนมีบ่อนพนันในหมู่บ้าน

พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย.ตชด 234 มุกดาหาร

เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น.เจ้า หน้าที่กองร้อยตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 234 ตรวจ ยึดไม้พะยูง จำ�นวน 37 เหลี่ยม ปริมาตร 0.335 ลูก บาตรเมตร พร้อมรถยนต์ยหี่ อ้ อีซซู ุ สีเทา เลขทะเบียน บจ 9980 นครพนม ได้ หลังจาก เมื่อเวลา 04.00 น. พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผูบ้ งั คับกองร้อยตำ�รวจ ตระเวนชายแดนที่ 234 ได้รับแจ้งจากสายลับ (ขอ ปิดนาม) เพื่อประสงค์เงินรางวัลสินบนนำ�จับ ว่าเวลา ประมาณ 04.00 น. – 06.00 น. จะมีกลุ่มนายทุนขน ไม้แปรรูป ประเภทไม้พะยูงโดยใช้รถกระบะตอนเดียว ยี่ห้ออีซูซุ โดยจะขนผ่านถนนหมู่บ้านบางทราบน้อย หมู่ 11 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง จึงสั่งการให้ ร.ต.ท.ภาสกร หนุดตะแสง หัวหน้าชุดเฉพาะกิจร้อย ตชด.234 จัดกำ�ลังเพื่อการตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง จนกระทัง่ เวลาประมาณ 05.00 น. ชุดดักซุม่ ได้เห็นรถ กระบะตอนเดียวสีเทา ตามที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่จึง

ทำ�การให้สญ ั ญาณขอตรวจค้น พอรถยนต์หยุด คนขับ เห็นเจ้าหน้าที่ จึงได้วิ่งหลบหนีไป โดยคนขับได้อาศัย ความชำ�นาญด้านพืน้ ที่ จึงหลบหนีไปได้ เมือ่ เข้าไปตรวจ สอบแล้วพบไม้พะยูงแปรรูปจำ�นวน 37 เหลีย่ ม คิดเป็น ปริมาตรได้ 0.335 ลูกบาตรเมตร โดยมีลกั ษณะเป็นไม้ แปรรูปใหม่และสีสด และไม้จำ�นวนดังกล่าวไม่มีรอย ดวงตราประทับของเจ้าหน้าทีพ่ นักงานตีไม้แต่อย่างใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร ได้ตรวจยึดไม้พะยูงจำ�นวน ดังกล่าวไว้ โดยกล่าวหาว่า กระทำ�ความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบ ครองเกิน 0.20 ลบ.ม โดยไม้ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ ตำ�รวจจึงนำ�ของกลางดังกล่าวไปทำ�บันทึกประจำ�วัน แล้ว ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวน สภ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสืบหาผู้กระทำ�ความผิดต่อไป.

นรข.มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูง 20 ท่อน ริมฝั่งแม่น�้ำโขงบ้านห้วยกอก

น.ต.เฉลิมชาติ พริกบุญจันทร์ หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร

ต่อจากหน้า 1

เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น. ร.ต.ท.สมบูรณ์ ศรีทาเลิศ ร้อยเวร สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รบั แจ้งว่ามีคนปีนขึน้ ไปนัง่ บนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ของ บ.กสท.อยูท่ ี่ ตำ�บลคำ�อาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึงแจ้งให้หน่วยกูช้ พี มูลนิธกิ ารกุศลมุกดาหาร,หน่วยกู้ ชีพเทศบาลตำ�บลคำ�อาฮวนและชุดกู้ภัยของป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร เตรียม เบาะลม และรีบไปที่เกิดเหตุ ทีเ่ กิดเหตุพบชายไทยนัง่ อยูบ่ นเสาส่งสัญญาณ ของ กสท. ความสูง 100 เมตรทราบชือ่ คือ นายสัญญา คนดี อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมี ร.ต.อ.ศรีสยาม ว่องไว รองสารวัตรจราจร และ ร.ต.ท.สมบูรณ์ ศรีทาเลิศ ร้อยเวร พูดเกลี้ยกล่อม ให้นายสัญญา ลงมาคุยกัน

ข้างล่าง แต่ก็ไม่เป็นผล จนต้องให้น้องชายของนาย สัญญา ที่เพิ่งเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพูดเกลี้ยกล่อม ให้ จนกระทั่งเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง นายสัญญาจึง ยอมปีนลงมาโดยดี สาเหตุของการปีนเสา กสท.ครัง้ นี้ นายสัญญา กล่าวว่า เดิมตนเป็นคนกำ�แพงเพชร มาอยูก่ บั ภรรยา ซึ่งเป็นชาว จ.มุกดาหาร และอยู่มา 14 ปี แล้ว เหตุ ที่ปีนเสาครั้งนี้เป็นเพราะความเครียด เพราะในพื้นที่ ต.ดงเย็น มีบอ่ นการพนัน จนทำ�ให้คนในครอบครัวและ คนในหมูบ่ า้ น ต้องเป็นหนี้ และต้องกูเ้ งินจากแก็งเงินกู้ ดอกเบีย้ โหดมาใช้จา่ ย ครอบครัวก็มปี ญ ั หาต้องหาเงิน มาใช้หนี้เงินกู้ จึงออกมาปีนเสาเพื่อเรียกร้องให้ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจสอบด้วย พร้อมปฏิเสธว่า ตนไม่ได้เสพยาเสพติดจนคลั่งแต่อย่างใด.

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.55 เวลา 12.00 น. นรข. มุกดาหาร นำ�โดย น.ต.เฉลิมชาติ พริกบุญจันทร์ หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป จำ�นวน 20 ท่อน ที่บริเวณบ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร หลังได้รบั แจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบ ขนไม้พะยูงข้ามแม่นำ�้ โขงไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน จึง ได้วางแผนและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ นรข.มุกดาหาร จัดก�ำลังชุดเรือลาดตระเวน และชุดดักซุ่ม ตามเส้น ทางทีค่ าดว่าจะมีนายทุนล�ำเลียงผ่าน เวลา 12.00 น.

www.mukdahannews.com

ชุดลาดตระเวนเดินทางมาถึงบริเวณถนนริมฝัง่ แม่น�้ำ โขง บ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ตามทีส่ ายรายงานพบไม้พะยูงจ�ำนวน 20 ท่อน วางกองรวมอยู่ชายป่าริมฝั่งแม่น�้ำโขง คิดเป็น ปริมาตรรวมได้ 0.56 ลบ.ม.ไม่มีรอยประทับดวงตา ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็น เจ้าของแต่อย่างใด ซึง่ คาดว่ากลุม่ ผูล้ กั ลอบได้ล�ำเลียง มารวมไว้เพือ่ รอการส่งข้ามไปจ�ำหน่ายยังประเทศเพือ่ น บ้าน จึงท�ำการตรวจยึดเพื่อน�ำส่งพนักงานสอบสวน ด�ำเนินคดีต่อไป.


3

MUKDAHANNEWS / AUGUST 2012

พบกันอีกแล้วครับ หนังสือพิมพ์ มุกดาหารนิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจ�ำ เดือนสิงหาคม 2555 ในเดือนนี้ จังหวัด มุกดาหาร ได้ก�ำหนดจัดงานครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งจังหวัดฯ ขึ้นในวันที่ 27 - 30 กันยายน 2555 บทบรรณาธิการของของเดือนนี้ เราจึงอยากจะขอเล่าประวัติการก่อตั้ง จังหวัดมุกดาหาร โดยคร่าวๆ มาให้ท่าน ผู้อ่านได้อ่านกัน เพื่อให้ทราบข้อมูลของ จังหวัดเรา ตัง้ แต่อดีต จนถึงปัจจุบนั และ ในอนาคตต่อไป ย้อนหลังกลับไปในปลายสมัย กรุงศรีอยุธยา ทางฝั่งซ้ายของล�ำน�้ำโขง แขวงสะหวันเขต มีหมูบ่ า้ นชุมชนใหญ่ชอื่ บ้านหลวงโพนสิน ซึง่ ตัง้ อยูท่ บี่ ริเวณพระ ธาตุองิ ฮัง แขวงสะหวันเขตในปัจจุบนั โดย มีเจ้าจันทรสุริยวงศ์ปกครอง มีบุตรชาย ชื่อเจ้ากินรี ซึ่งต่อมาได้ข้ามล�ำน�้ำโขงมา ฝั่งขวาที่บริเวณปากห้วยมุก สร้างบ้าน แปลงเมืองขึ้น ณ ที่นั้น ในปี พ.ศ. 2310 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2313 และตัง้ ชือ่ เมือง ว่า “มุกดาหาร” อันเกิดจากศุภนิมิตรที่ พบเห็นในขณะที่ก�ำลังสร้างเมือง ชาว เมืองทั่วไปเรียกมุกดาหารว่า เมืองมุก ต่อมามุกดาหารมีฐานะเป็นเมือง ขึน้ การปกครองกับมณฑลอุดร จนกระทัง่ พ.ศ. 2450 มีการปรับปรุงการปกครอง มณฑลอุดรเป็นจังหวัด และเมืองมุกดาหาร จึงถูกยุบเป็นอ�ำเภอเมืองมุกดาหาร ขึน้ การ ปกครองกับจังหวัดนครพนม และพ.ศ. 2525 รัฐบาลในขณะนัน้ ได้ออกพระราชบัญญัติ จัดตัง้ จังหวัดมุกดาหารขึน้ เป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ 17 ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบนั ปี 2555 จังหวัดมุกดาหาร ระยะเวลากว่า 30 ปที ผี่ า่ นมา จังหวัด มุกดาหารมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง มาก อาทิ ด้านเศรษฐกิจ นับแต่จงั หวัด มุกดาหาร สร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เสร็จ ประเทศไทย เตรียมตัวเข้า สู่ ประชาคมเศราฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 มุกดาหารเป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์ทาง เศรษฐกิจทีส่ �ำคัญ ทางการค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า เป็นต้น อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ราต้องเตรียมความพร้อม การรองรับการพัฒนาในอนาคต คือ พ.ศ. 2558 ประเทศจะก้าวเข้าสูส่ มาคมเศรษฐกิจ อาเซียน อีก 3 ปีขา้ งหน้า มุกดาหารในวัน นีค้ งเปลีย่ นไปมากเมือ่ ถึงวันนัน้ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จังหวัด มุกดาหารผ่านการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ต่างๆ มามากมาย แต่หนึ่งสิ่ง ที่ไม่อยาก ให้มีการเปลี่ยนแปลงคือ อัตลักษณ์จารีต ประเพณี ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมา ถ้าทุกคนให้ความส�ำคัญและคงรักษาไว้ คิดว่า มุกดาหารของเราสามารถพัฒนา แล้วก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมี ศักดิ์ศรีในอนาคตต่อไป.

สุรพงษ พนมพรรณ ผูอำ�นวยการ,บรรณาธิการขาว

ล�ำดับที่ 2315 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : กรมทางหลวงชนบท เรื่องร้องเรียน : ขอร้องทุกข์ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน หนองแต้ รายละเอียดการร้องเรียน ขอร้องทุกข์ถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านหนอง แต้ หมู่ที่ 11 ต�ำบลค�ำอาฮวน อ�ำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร ทางเข้าหมูบ่ า้ นเป็นถนนดินแดงเวลาฝนตก ท�ำให้ดนิ เหนียวและรถไม่สามารถเดินทางเข้าหมูบ่ ้าน ได้สะดวกท�ำให้ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นเดือดร้อนมากในการ เดินทางเข้า-ออก หมูบ่ า้ นอยากให้กรมทางหลวงชนบท ช่วยเหลือหน่วยค่ะเพราะผูใ้ หญ่บา้ นไม่ชว่ ยอะไรเลยมี แต่เอาดินเหนียวมาเทไส่ถนนทางเข้าหมูบ่ า้ นท�ำให้ดนิ เหนียวมากขึน้ รถติดไมสามารถน�ำรถเข้าหมูบ่ า้ นได้ชว่ ย ด�ำเนินการด่วนด้วยนะค่ะเดือดร้อนหนักเลยค่ะ วันที่ร้องเรียน : 2012-07-31 16:02:57 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.139.232 ล�ำดับที่ : 2314 ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้องเรียน : ไม่ทราบหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรือ่ งร้องเรียน : แยกไฟแดงทางเข้าสะพานมิตรภาพ 2 รายละเอียดการร้องเรียน แยกไฟแดงทางเข้าสะพานมิตรภาพ 2 ไฟเสีย มา 4-5วันแล้ว ท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ อย่างมาก รายละเอียดดังนี้ 1. โดยเฉพาะรถทีว่ งิ่ มาจาก ในตัวเมืองแล้วต้องการทีจ่ ะเลีย้ วเข้าสะพาน เนือ่ งจาก มีต้นไม้ (ต้นชาฮกเกี่ยน) บังอยู่ท�ำให้ไม่สามารถมอง

เห็นรถที่วิ่งมาจากทางตรงได้ อีกทั้งรถทางตรงส่วน มากจะใช้ความเร็วสูงเนื่องจากเป็นถนน 4 ช่องการ จราจร 2. ถนนเส้นนี้ มีรถที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ใช้สัญจรจ�ำนวนมาก นอกจากเหตุผลทางด้านความ ปลอดภัยในด้านการจราจรแล้ว ยังส่งผลถึงหน้าตา และศักยภาพของมุกดาหารในฐานะที่เป็นเมืองหน้า ด่านของประเทศ 3. เนื่องจากสะพานเปิดและปิด 6 โมงเช้า-4 ทุ่ม ช่วงเวลาดังกล่าวก็จะมีประชาชนผู้ใช้ เส้นทางนี้มาก แน่นอนว่าอุปสรรคของการใช้ถนนจะ เพิ่มมากขึ้น นอกจากไฟจะเสีย ต้นไม้บังมองไม่เห็น แล้วยังมืดอีก 4. ไฟแดงตรงจุดนี้จะเสียบ่อย หากมี ปัญหาเรื่องการซ่อมสัญญาณไฟ ทางแก้ที่ง่ายและ รวดเร็วที่สุดก็คือการตัดต้นไม้ให้สั้นลง อย่าให้สูงจน บังผู้ขับขี่รถที่ต้องการเลี้ยวเข้าสะพานมองไม่เห็นรถ ทีว่ ิ่งมาจากทางตรงฝั่งตรงกันข้าม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะกรุณาแก้ไขโดยด่วน ก่อนจะมีการสูญเสีย แน่นอน ว่าผูข้ บั ขีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังอยูแ่ ล้ว แต่ถนนก็ตอ้ ง ทีความพร้อมสมบูรณ์ในเรื่องความปลอดภัย และการ แก้ไขเบือ้ งต้นก็สามารถท�ำได้ไม่ยาก แต่ผลประโยชน์ที่ จะได้กลับมาช่างมากมายนัก ทัง้ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผู้ใช้รถใช้ถนน ขอขอบพระคุณล่วงหน้า วันที่ร้องเรียน : 2012-07-30 09:14:58 IP Address ของผู้ร้องเรียน : 119.46.184.2

webboard mukdahannews เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ไฟส่ อ งทางสามแยกโรงเรี ย นนวมิ น ฯ รายละเอี ย ดการร้ อ งเรี ย น ไฟส่องทาง แยกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อี ส าน มี แ ต่ เ สาไฟ แต่ ไ ม่ มี แ สงสว่ า ง เกรงว่ า จะ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุุ ท�ำให้ สู ญ เสี ย ชี วิ ต ของประชาชน และ เด็ ก นั ก เรี ย น แสงสว่ า งจ�ำเป็ น จริ ง ๆคั บ ขอให้ ผู ้ ที่ แก้ ไ ขปั ญ หานี้ จงพบแต่ ค วามสุ ข ความเจริ ญ ดั ง แสงสว่ า งที่ ใ ห้ ท ่ า นมา สาธุ

ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น : คนตาดแคน IP Address ของผู ้ ร ้ อ งเรี ย น :27.55.9.* วั น ที่ ร ้ อ งเรี ย น : [ วั น จั น ทร์ ที่ 17 กั น ยายน 2555 เวลา 19:32 น. ] เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น :อยากให้ เ มื อ งมุ ก ดาหารมี อ นุ ส าวรี ย ์ เจ้ า เมื อ งมุ ก ดาหารคนแรก รายละเอี ย ดการร้ อ งเรี ย น ไปที่ จั ง หวั ด อื่ น เมื อ งอื่ น จะพบว่ า มี อนุ ส าวรี ย ์ บุ ค คลส�ำคั ญ ให้ ป ระชาชนได้ ร ะลึ ก ถึ ง บรรพบุ รุ ษ และเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในท้ อ งถิ น มุ ก ดาหารเราก็ เ ป็ น เมื อ งที่ ก ่ อ ตั้ ง มาช้ า นาน มี ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ น ่ า ภาคภฺ มิ ใ จ ถ้ า มี ผู ้ ริ เ ริ่ ม คิ ด ว่ า จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากชาวมุ ก ดาหารแน่ น อน ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น : คนมุ ก แท้ IP Address ของผู ้ ร ้ อ งเรี ย น : 180.183.16.* วั น ที่ ร ้ อ งเรี ย น : [ วั น ศุ ก ร์ ที่ 14 กั น ยายน 2555 เวลา 22:23 น. ] เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น : ไปรษณี ย ์ จ ๋ า ส่ ง จม.ไว ๆ และ ถู ก บ้ า นหน่ อ ยจ้ า รายละเอี ย ดการร้ อ งเรี ย น ช่ ว งฟุ ต บอลยู โ ร ไม่ มี จ ม.ส่ ง มาที่ บ ้ า น เลย(ค่ า ไฟฟ้ า ,ค่ า โทรศั พ ท์ , ค่ า บั ต รเครดิ ต ฯลฯ ) บางคร้ ง ก็ น�ำจม.ของบ้ า นอื่ น มาส่ ง ฝากท่ า น หั ว หน้ า ไปรษณี ย ์ มุ ก ดาหารฝากก�ำชั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง จม.ด้ ว ยจ้ า คนมุ ก ดาหาร 10.187.1.57, 10.176.253.* [ วั น อั ง คาร ที่ 21 สิ ง หาคม 2555 เวลา 10:54 น. ] ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น : คนมุ ก ดาหาร IP Address ของผู ้ ร ้ อ งเรี ย น : 1.1.136.* วั น ที่ ร ้ อ งเรี ย น : [ วั น อั ง คาร ที่ 21 สิ ง หาคม 2555 เวลา 10:54 น. ]

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 9 / 2555 ณ ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ที่ ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ,หัวหน้า ส่วนราชการ ,ผู้จัดธนาคาร ร่วมงานสภาพกาแฟยาม เช้าจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9 / 2555 จัดโดยหน่วย งานสังกัดกระทรวงการคลัง ภายในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ศุลการกรจังหวัด สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร, สรรพสามิตรพืน้ ทีม่ กุ ดาหาร,ธนารักษ์พนื้ ทีม่ กุ ดาหาร,คลัง จังหวัด,ธนาคาร ธกส.,ธนาคาร SME bank,ธนาคารออมสิน นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร ได้กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำ�คัญแห่งหนึ่ง หลังจากสะพานมิตรภาพ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต สร้างเสร็จ บรรดานักท่อง เที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ มาพักและวางแผนการ ท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารและผ่านไปยังประเทศ ลาวและเวียดนาม ปัจจุบัน ภาครัฐเอกชน ได้ร่วมมือ สนับสนุนการแหล่งท่องเที่ยว และบริการ ทำ�ให้นัก

ท่องเที่ยวแวะจับจ่ายซื้อของมากขึ้น เป็นผลให้จังหวัด มุกดาหาร ไม่ได้เป็นแค่ทางผ่าน โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร ฝากให้ ส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ช่วยกันพัฒนา แหล่งท่อง เที่ยว ทำ�อาหารให้สะอาด อร่อย จะสามารถทำ�ให้นัก ท่องเที่ยวต่างๆ มาจับจ่ายใช้เงินได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก พ่อค้าแม่ค้าตลาดอินโด จีนซึ่ง เปิดร้านช้า แล้วก็ปิดร้านเร็ว ทำ�ให้นักท่องเที่ยว ที่กลับมาจาก ประเทศลาว หรือมาพัก เพื่อรอไปเที่ยว ยังไม่มสี ถานทีจ่ บั จ่ายซือ้ ของมากนัก จึงอยากขอความ ร่วมมือให้ พ่อค้าแม่คา้ ตลาดอินโดจีน ยืดระยะเวลาการ ปิดร้านแล้วเปิดให้เร็วขึ้น เรื่องที่ 2 คือการสร้างพระใหญ่ ขณะนี้ จังหวัดมุกดาหาร มีงบประมาณพอ สามารถทำ�ให้ สร้างพระใหญ่ให้เสร็จทั้งองค์แล้ว แต่ที่ยังขาดคือ งบประมาณ ปรับภูมิทัศน์รอบข้างที่ยังขาดอยู่ ถ้า หาก พระใหญ่สร้างเสร็จแล้ว จะเป็นแหล่งท่อง เที่ยวและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำ�คัญอีกแห่งหนึ่ง

www.mukdahannews.com

และยังอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติ ที่เปิดสอน พระปริยัติธรรม ธรรมบาลี แก่พระ สงฆ์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่วนนายด่านศุลกากรมุกดาหาร กล่าวว่า อาคารด่านแห่งใหม่นี้ ได้รับงบประมาณจาก กลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบ ด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร โดยจะ ทำ�พิธีเปิดในวันที่ 14 กันยายน 2555 ได้รับเกียรติ จากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง มาเปิดประธานในพิธีเปิด มี รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่าวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ผ่าน มาสำ�นักงานเกษตรจังหวัด จัดการฝึกอบรมเกษตรกร ผูป้ ลูกมะขามเปรีย้ วและยางพารา เกีย่ วกับการปลูก และรักษายางพารา เป้าหมายเป็นเกษตรกรจำ�นวน 3,200 ราย ในจังหวัดมุกดาหาร การพบปะประชุม สภากาแฟ จนถึงเวลา 08.30 น.จึงได้ยุติลง.


4

ปที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำ�เดือน สิงหาคม 2555

จังหวัดมุ​กดาหารจัดสัมมนานักจัดรายการวิทยุ และสื่อมวลชนในพื้นที่มุกดาหาร

พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ โอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานการเปิดประชุมสัมมนานักจัดรายการวิทยุชมุ ชน และสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร งานดังกล่าวประกอบ ไปด้วยผูอ้ �ำ นวยการสถานีวทิ ยุชมุ ชน นักจัดรายการวิทยุ ชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำ�นวน 60 คน โดยมีวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร และ มีวทิ ยากรจากสำ�นัก อัยการจังหวัดมุกดาหารมาบรรยายให้ความรู้ด้านกฏ หมายด้านสื่อ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังจากที่รองผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบุญยืน คำ�หงษ์ เปิด งานเสร็จแล้วยังให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สื่อ ปลอดภัยสร้างสรรค์ กับแนวคิดพื้นฐานในการทำ�งาน”

นายธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัด มุกดาหาร ในฐานะตัวแทนการจัดงาน กล่าวว่า ปัจจุบนั ประชาชนสามารถเข้าถึงสือ่ ประเภทต่างๆได้ในทุกพืน้ ที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และค่านิยมของประชาชนในสังคม ดังนั้นเพื่อ ให้การดำ�เนินงานด้านพัฒนาสื่อในระดับภูมิภาค เกิด การบรูณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน อื่นๆ วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดโครงการดัง กล่าวเพีอ่ รณรงค์และสร้างความตระหนัก รวมไปถึงการ บริโภคสื่อและยังเป็นที่ ที่ให้นักจัดรายการวิทยุ ได้แลก เปลี่ยนแสดงความคิดเห็นการผลิตและนำ�เสนอสื่อให้ ปลอดภัยให้สร้างสรรค์ปลอดภัยและพร้อมรองรับเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นี้.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธปี ล่อยตัวผู้ ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 และใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้โอกาสแก่บุคคล เหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะ เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยมีผู้ได้รับ การถูกปล่อยจำ�นวน 46 คน การพระราชทานอภัยโทษดังกล่าวเป็นไป ตาม ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวัน ที่ 11 สิงหาคม 2555 เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ และพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหา วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งประมาณ การว่าจะมีนักโทษประมาณ 30,000 คน ที่เข้า ข่ายได้รบั การพระราชทานอภัยโทษ โดยต้องเป็น นักโทษชรา นักโทษที่เจ็บป่วย พิการหรือเหลือ โทษไม่เกิน 1 ปี และอีกกลุ่มหนึ่งคือ นักโทษที่ จำ�คุกเกินกว่าอัตราโทษที่เหลือแล้ว โดยเบื้อง ต้น จะเร่งปล่อยตัวนักโทษทีเ่ ข้าหลักเกณฑ์ได้รบั พระราชทานอภัยโทษก่อน มีประมาณ 10,000 คน ส่วนอีกกลุม่ ทีจ่ ะได้รบั การปล่อยตัวในชุดหลัง ได้รบั พระราชทานลดโทษ ต้องตรวจสอบโทษที่ เหลือว่าได้จำ�คุกมาเกินกว่าที่เหลือแล้ว ซึ่งตาม กฎหมายจะต้องปล่อยตัวภายใน 60 วัน นับจาก วันที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบทัว่ กัน.

เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายมลชัย บริสทุ ธิ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการปฎิบตั ิ ธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยกล่าวว่าสำ�หรับ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือเพื่อให้เด็กและ เยาวชน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำ�ไปสู่การปฎิบัติใน ชีวิตจริง และสามารถประยุกต์ใช้ในการครองชิวิตให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจะมีพระวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ให้การฝึกอบรมเผยแผ่หลักธรรม คำ�สัง่ สอนของพระพุทธเจ้าให้แก่เด็ก เยาวชน ผ่านการ ฟัง การคิด การพูด การปฎิบัติร่วมกันเพื่อสร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม ให้กับตนเอง และยังมีการสวดมนต์แปล การ ฝึกนัง่ สมาธิ การสร้างเมตตาธรรม และความกตัญญู ซึง่ อยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ ศรัทธา ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น สำ�หรับการฝึกอบรมปฎิบตั ธิ รรมในครัง้ นี้ เป็น นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินมี กุ ดาหาร จำ�นวน 60 คน เข้าร่วมกันปฎิบัติธรรมนับว่าจะเป็น ประโยชน์แก่เหล่านักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมเป็นอย่างมากด้วย.

มุกดาหารจัดโครงการปฎิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

www.mukdahannews.com


5

MUKDAHANNEWS / AUGUST 2012

จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับเอกอัครราชฑูตลาวประจ�ำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเข้ามารับต�ำแหน่งใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเฉลิมพระเกียรติเทิดพระคุณแม่

นายอุทัย ทวีโชติ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

นายหลี บุญค�้ำ

เอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายหลี บุญค�้ำ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว พร้อมนายสิงห์ค�ำ แก้ววิไลวรรณ กงสุลใหญ่แห่ง สปป.ลาวประจ�ำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น โดยทัง้ 2 ฝ่ายได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นใน หลายประเด็น เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี เสนอ แนวคิดด้านการลงทุน โดยนายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าทาง หอการค้ามุกดาหาร ได้พานักลงทุน ไปลงทุนที่ สปป. ลาว แขวงสะหวันนะเขต แต่ยังติดปัญหาที่แรงงานใน พื้นที่ยังมีจ�ำนวนน้อย จึงอยากจะขอให้ช่วยน�ำปัญหา

ดังกล่าวไปปรับปรุงด้วย ซึ่งขณะนี้ นักลงทุนส่วนมาก จะไปลงทุนยังประเทศพม่า แต่ทางหอการค้าไทยอยาก ให้นักลงทุนดังกล่าวมาลงทุนยังแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อจะได้ส่งเสริมและพัฒนาไปได้ด้วยกัน และฝ่ายไทย ได้เสนอ เรือ่ งการเปิด-ปิดด่าน ให้ทางการ ลาวยืดระยะเวลาการปิดด่าน เป็น 4 ทุ่ม ส�ำหรับเรื่อง เบือ้ งต้นนี้ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มุกดาหาร ได้มีการประสานงานด้านการปิดด่านกับ แขวงสะหวันนะเขตมาแล้วในระยะหนึ่ง ด้านนายหลี บุญค�้ำ เอกอัครราชทูต สปป. ลาว กล่าวว่า จะน�ำปัญหาดังกล่าวไปเสนอทางรัฐบาล ส่วนกลาง และเจ้าหน้าทีแ่ ขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อน�ำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป.

ทางหลวงชนบทมุกดาหาร

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ถูกเวนคืนที่ดิน

เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง แก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ นายอุทยั ทวีโชติ ผูพ้ พิ ากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด “กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ เทิดพระคุณแม่”เพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระ ราชกุศลเนือ่ งในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ ชนมายุครบ 80 พรรษา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว นางอิดิธ นามประกาย ประธานผู้พิพากษา สมทบศาลจังหวัดมุกดาหาร แผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัวกล่าวว่า ปัจจุบันสถิติการกระท�ำความผิด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ทางหลวงชนบทมุกดาหาร จัดการประชุมชีแ้ จงความเป็น มาของโครงการ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของผูถ้ กู เวนคืน ทีด่ นิ ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบใน ตามโครงการ ก่อสร้าง ถนนตามผังเมืองรวม ถนน สาย ง2 และ ง3 ผังเมือง รวมจังหวัดมุกดาหาร การประชุมได้เชิญประชาชนทีถ่ กู เวนคืนทีด่ นิ กว่า 400 คน เข้าร่วมการประชุมและให้ซกั ถามถึงปัญหาของผู้ที่เข้าร่วมประชุม การสร้างถนนวงแหวนรอบใน ตามโครงการ ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง2 และ ง3 ตามผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร เป็นการดำ�เนินการ ตามแนวถนนผังเมืองรวม ทีก่ รมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำ�หนดเส้นทางของการก่อสร้างถนนใหม่และถนน เดิมให้ขยายเส้นทาง เป็น 2 สาย คือ 1. สาย ง3 มีจุด เริม่ ต้นที่ ถนนวิวธิ สุรการ โค้งประปาเก่า(ถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2029) ตัดผ่านถนน ชยางกูร 3 แยก ธกส.(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) ตัดผ่านไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2042 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ถนนสาย ง2 ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร 2. ถนนสาย ง3 เริ่มต้น

www.mukdahannews.com

ของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้ม การกระท�ำความผิดซ�้ำเพิ่มมากขึ้นโดยสาเหตุหลัก ประการหนึ่ง เกิดมาจากการขาดทักษะในการพัฒนา ตนเองด้านอารมณ์ และคุณธรรมอีกทั้งยังมีปัจจัยอื่น เช่น ปัญหาสังคม และ สภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้น ครอบครัวจะต้องเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเสริมสร้าง ความเข้าใจ เยียวยา แก้ไข และปรับเปลีย่ น พฤติกรรม ของเด็กและเยาวชน ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการแก้ไข ปัญหาและการกระท�ำความผิดในเด็กและเยาวชน ให้ สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ฝึกทักษะในการใช้ชวี ติ ในสังคม ไม่ให้กลับมากระท�ำความผิดซ�้ำอีก จึงได้จัด กิจกรรมดังกล่าวขึ้น. จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042 ต่อจากถนนสาย ง2 ไปทางทิศใต้ตามซอยพลธิราชไปทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่าน ถนนวงศ์ค�ำ พา ไป ทางทิศตะวันออก ไปตาม ถนนสุทธิมรรคตัดผ่าน ถนน ศรีบุญเรืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่าน ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสายบ้านเขามโนรมย์ ไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปบรรจบกับถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 234 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดเส้นทาง ง3 รวมระยะทาง 4.458 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 7.538 กิโลเมตร ลักษณะของโครงการฯ ระยะทาง 7.535 กิโลเมตร ความยาวของเขตทาง ประมาณ 30 เมตร ผิว จราจรเสริมเหล็ก จ�ำนวน 4แถวจราจร (2ทิศทางการ จราจร) เกาะกลาง 2.50 เมตร มีทางจักรยาน จ�ำนวน 1 ช่อง กว้าง 1.5 เมตร ทางเท้า/ไหล่ทาง กว้าง 2.50 เมตร ระบบสาธารณูปโภค มีระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง ระบบระบายน�้ำ 2 ข้างทาง สำ�หรับอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืน กำ�หนด จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืน คือ อสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวกับ ที่ดิน ,อาคารสิ่งปลูกสร้าง,ไม้ยืนต้นและพืช


6

ปที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำ�เดือน สิงหาคม 2555

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารลงพื้นที่ ตรวจงานปัญหาน�้ำท่วมขังชุมชนหลังศูนย์ราชการ

เมื่ อ วั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2555 เวลา 10.30 น.นายพินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรี เมืองมุกดาหาร ออกตรวจงานที่ชุมชนหลังศูนย์ ราชการในการขุดลอกท่อระบายนำ�้ ป้องกันปัญหา น�้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในหน้า ฝน บริเวณชุมชนหลังศูนย์ราชการประสบปัญหา

มาโดยตลอดจึงได้สงั่ ให้ท�ำการขุดลอกคูคลองและ ท�ำถนนคอนกรีตเพิม่ เติมเพือ่ ป้องกันปัญหาน�ำ้ ท่วม ในชุมชน ทัง้ นีไ้ ด้มอบหมายให้ นายอัมพร ศิรภิ กั ดิ์ ผู้อ�ำนวยการกองช่าง กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงาน แก้ไขปัญหา สำ�เร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

เทศบาลเมืองมุกดาหาร พัฒนาลอกผักตบชวาหน้าวัดป่าศรัทธาธรรม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมกับชาว ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย พัฒนาลอกผักตบชวา ลำ� ห้วยแข้ หน้าวัดป่าศรัทธาธรรม โดยมอบหมายให้ นาย อดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จัดเจ้าหน้าทีง่ านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และ สมาชิก อปพร. ร่วมกับพีน่ อ้ งในชุมชนแก่นศิลานาลมโชย เนื่องจากช่วงบริเวณวัดป่าศรัทธาธรรมจะมี ฝายน�้ำล้นกักเก็บน�้ำส�ำหรับใช้ในด้านการเกษตรและ

อื่นๆ ปัจจุบันมีผักตบชวาเกิดขึ้นเต็มล�ำห้วยแข้ ส่งผล ให้มผี ลกระทบในด้านสิง่ แวดล้อมหลายด้าน ในช่วงงาน บุญลอยกระทง ทางชาวคุ้มฯและวัดจะใช้สถานที่ฝาย นำ�้ ล้นห้วยแข้นจี้ ดั งานลอยกระทงเป็นประจ�ำทุกปีพนื้ ที่ ผักตบชวาในห้วยแข้ช่วงหน้าวัดมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองมุกดาหารได้มอบ หมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดย การน�ำของนายอดุล ศิริมันต์ ช่วยเหลือในการก�ำจัด ผักตบชวาเป็นประจ�ำทุกปี.

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่ง การให้ นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดาและนายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ออกพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายที่เป็นพาหะไข้ เลือดออก โดยมี อสม.ชุมชนค�ำหอยจ�ำนวนกว่า 10 คน เข้าร่วม ซึ่งเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ จัดให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายทรายอะเบท พ่น หมอกควันก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อม กับให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการป้องกันและก�ำจัด ลูกน�้ำยุงลาย ให้กับคนในชุมชน

www.mukdahannews.com

นายธี ร ศั ก ดิ์ ดาวมุ ก ดา รองนายก เทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวว่าโรคไข้เลือด ออกเป็นปัญหาสาธารณสุข มียุงลายเป็นพาหะ น�ำเชื้อโรค ทั่วไปทุกหนแห่ง โดยเฉพาะในครัว เรือน บริเวณที่พักอาศัย รวมทั้งอาคารสถานที่ ท�ำงาน และที่สาธารณะต่างๆ ยุงลายสามารถ แพร่พันธุ์ได้ตลอด โดยเฉพาะในฤดูฝน อีกทั้ง ชุมชนบ้านค�ำหอย เป็นหนึ่งในชุมชนกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคไข้เลือดออกทางเทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงได้จัดให้เจ้าหน้าที่ ออกมาท�ำกิจกรรมในวัน นี้ เพื่อป้องกัน และก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ำ


77

MUKDAHANNEWS/ AUGUST / AUGUST2012 2012 MUKDAHANNEWS

www.mukdahannews.com


8

ปทMUKDAHANNEWS ี่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำ�เดื/ อAUGUST น สิงหาคม2012 2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

จัดการอบรมการกรีดยางพาราและผลิตยางแผ่นคุณภาพดี

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษานายก อบจ.มุกดาหาร เป็นประธาน พิธเีิ ปิดการฝึกอบรมการกรีดยางพารา และการผลิตยาง แผ่นคุณภาพดี ที่ ตำ�บลชะโนดน้อย อำ�เภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เนือ่ งจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ ทีส่ �ำ คัญ ทีส่ ามารถปลูกได้ผลดีในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะในเรื่อง การกรีดยางที่ถูกวิธี อบจ.มุกดาหาร จึงได้จัดการฝึก อบรมเกษตรกรชาวสวนยางที่พร้อมจะเปิดกรีด และ ที่เปิดกรีดแล้ว รวมทั้งผู้สนใจจะประกอบอาชีพสวน ยางพาราให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน การกรีดยางที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ.

จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการ รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต

เมื่ อ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2555 ณ สวน สุขภาพ หนองนาบึง จังหวัดมุกดาหาร นายบุญยืน ค�ำหงษ์ รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ประธานเปิดงาน รัฐบาลพบประชาชนตามโครงการ "รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต"ของ น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง จั ด ขึ้ น พร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศ ภายในงานมี กิ จ กรรม ออกบู ธ แสดงโครงการต่ า งๆ อาทิ บ้ า นหลั ง แรก กองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ กองทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพ ของหมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชน กองทุ น หมู ่ บ ้ า น กองทุ น สุ ข ภาพภาครั ฐ และกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ส�ำหรั บ ผู ้ ห ญิ ง รถคั น แรก บั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรกร เป็ น ต้ น โดยในแต่ ล ะบู ธ มี เจ้ า หน้ า ที่ พ ร้ อ มให้

ข้ อ มู ล และตอบข้ อ ซั ก ถามต่ า ง ๆ นางศศกร ลออศรีสกุลไชย คลังจังหวัด มุ ก ดาหาร กล่ า วว่ า โครงการดั ง กล่ า วเป็ น โครงการที ่ ร ั ฐ บาลจั ด ขึ ้ น เพื ่ อ เป็ น การนำ � เสนอ โครงการและผลงานของรั ฐ บาลในรอบ 7 ปี โดยมี ผ ลงานตามโครงการของกระทรวงการ คลั ง และกองทุ น ต่ า งๆ ของภาครั ฐ โดยจะมี การจั ด งานพร้ อ มกั น ทั ่ ว ประเทศ 77 จั ง หวั ด เพื ่ อ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนที ่ ส นใจสามารถ สอบถามข้ อ มู ล ด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ่ า งๆและใช้ สิ ท ธิ ใ นโครงการนั ้ น ๆได้ ท ั น ที รวมทั ้ ง เพื ่ อ แสดง ถึ ง ประโยชน์ ใ นการดำ � เนิ น โครงการต่ า งๆ ตาม นโยบายของรั ฐ บาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการเสริมสร้างพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี

จังหวัดมุกดาหาร จัดงานเสริมสร้างพลังสตรี ไทย เทิดไท้องค์ราชินี นำ�กลุ่มสตรีจาก 3 แผ่นดิน ไทย ลาว เวียดนาม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย สมาพันธ์แม่หญิงจากแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสมาพันธ์สตรีจากจังหวัด กวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกิจกรรม ในโครงการเสริมสร้างพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี ที่ จังหวัดมุกดาหาร จัดขึน้ เพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

และเนื่องในวันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย โดยมีร้อย เอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหารและนางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร นำ�กลุ่มสตรีทั้ง 3 แผ่นดิน ถวาย เครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง โดยโครงการเสริมสร้างพลังสตรีไทย เทิดไท้ องค์ราชินี ที่จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นครั้งนี้นอกจากจะมี กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติฯในโอกาสมหามงคลแล้ว ยังมีการจัดทอล์คโชว์พเิ ศษหัวข้อ บทบาทสตรีไทยทีผ่ ชู้ าย อยากเห็น โดยวิทยากรนักพูดระดับประเทศ นายจตุพล ชมพูนุชและการจัดประชุมกลุ่มย่อย ของคณะสตรีทั้ง 3 แผ่นดิน เกี่ยวกับการค้าแรงงานต่างด้าว และ การแลก เปลี่ยนการค้าตามแนวชายแดนขององค์กรสตรี.

บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำ�กัด ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า มอบอาคารเรียนและอุปกรณ์เด็กเล่นโรงเรียนน้อมเกล้า

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่โรงเรียน น้อมเกล้า ตำ�บลบุงคล้า อำ�เภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร บริษัทพรประเสริฐมอเตอร์จำ�กัด โดย การนำ�ของ คุณสันต์ ชัยสันติตระกูล และคุณจินดา ชัยสันติตระกูล ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า จำ�กัด พร้อม ด้วยพนักงาน ได้ทำ�การมอบอาคารเรียนอนุบาล

www.mukdahannews.com

พร้อมอุปกรณ์เด็กเล่นให้กับโรงเรียนน้อมเกล้า ต.บุงคล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร มีเด็กนักเรียน และครูอาจารย์มาร่วมรับมอบ โดยเด็กนักเรียน ต่างมีความสุขในการที่เขาจะได้รับอุปกรณ์เด็ก เล่น สำ�หรับมูลค่าในการบริจาคในครั้งมีจำ�นวน 1,110,000 บาท.


9

MUKDAHANNEWS / AUGUST 2012

ประชุมอำ�นวยความสะดวกการขนส่ง ระดับประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อม ด้วย นายเหวียน ฮู ยุง รองประธานคณะกรรมการ ประชาชน จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม นายสิงห์ ชัยยะบัวศรี หัวหน้าแผนกการ ต่างประเทศ ประจำ�แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ร่วมกันแถลงข่าวการผลการประชุม การประชุมฝ่าย วิเทศสัมพันธ์ สามจังหวัด/แขวง ในการอำ�นวยความ สะดวกด้านการขนส่งไทย โดยมีข้อสรุปดังนี้ ทั้งสามจังหวัด/แขวง จะมีการแต่งตั้งเจ้า หน้าที่ วิเทศสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายไว้เป็นการเฉพาะ

เพื่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ในการขยายเวลาเปิด-ปิด ด่านพรมแดน ให้เป็นเอกภาพเหมือกันทั้ง สามจังหวัด/แขวง โดย จังหวัดกวางตรีรบั จะไปเสนอรัฐบาลให้พจิ ารณาขยาย เวลาในการเปิด-ปิด ให้เหมือนกับแขวงสะหวันนะเขต และจังหวัดมุกดาหาร ทีป่ ระชุมยินดีทรี่ ฐั บาลลาวได้ท�ำ การปรับปรุง เส้นทางหมายเลข R9 เพื่อยกระดับคุณภาพถนน หมายเลข 9 ทัง้ 3 ฝ่ายจะมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร เกีย่ วกับค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน รวมทัง้ ค่าเบีย้

ชุมชน บขส.มุกดาหารเลี้ยงอาหารกลางวันและ บริจาคช่วยเด็กโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร

ประกันภัย ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงค่า ธรรมเนียมต่างๆ เสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาสต่อไป ทัง้ 3 ฝ่ายจะร่วมกันผลักดันให้มกี ารปฏิบตั ิ ตามข้อตกลง GMS – CBTA เกี่ยวกับการอำ�นวย ความสะดวกด้านการขนส่งให้เป็นรูปธรรม ที่ประชุมตกลงกันว่าจะมีการจัดประชุม ระดับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์สามจังหวัด/แขวง ปี ละ 1 ครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพ โดยในปี 2013 หรือ พ.ศ. 2556 แขวงสะหวันนะเขตจะรับ เป็นเจ้าภาพ สำ�หรับวันและเวลาการประชุมแขวง สะหวันนะเขตจะเป็นผู้กำ�หนด

สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนและร่วมพิธีทรงเจ้าในวันสาร์ทจีน

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 นางเบญจมาส อุดมทรัพย์ถาวร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัทขนส่ง มุกดาหาร(บขส.มุกดาหาร)ร่วมด้วยพ่อค้าแม่คา้ ทีอ่ าศัย อยู่ภายในบริเวณพื้นที่โดยรอบ บริษัทขนส่งจังหวัด มุกดาหาร ได้รว่ มกันนำ�สิง่ ของมาบริจาคแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โดยสิ่งของที่นำ� มาบริจาคได้แก่ ผ้าห่ม เสื้อผ้า ถุงเท้า เครื่องเขียนแบบ เรียน พร้อมกันนี้ยังได้นำ�อาหารกลางวันและไอศครีม มาเลี้ยงเด็กนักเรียนอีกด้วย นางเบญจมาส อุดมทรัพย์ถาวร ผู้นำ�คณะฯ กล่าวว่า สำ�หรับงานในวันนีม้ จี ดุ เริม่ ต้นจากเป็นวันคล้าย วันเกิดของลูกชาย จึงคิดว่าจะไปทำ�บุญที่ใหนดี โดย ปรึกษากับ นายสมคิด พานวัลย์ ผู้เป็นสามีว่าน่าจะมา ทำ�ทีโ่ รงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร เพราะว่าโรงเรียนแห่ง นี้ยังมีความต้องการช่วยเหลืออีกมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการนำ�คณะเพือ่ นๆทีอ่ ยูใ่ นบริเวณสถานีขนส่ง บขส.ฯ

มาร่วมกันบริจาคสิง่ ของ ซึง่ ทำ�มา 4 ครัง้ แล้วและหวังว่า จะร่วมกันทำ�เช่นนีใ้ ห้ได้ทกุ ๆ ปี เพือ่ ให้นกั เรียนทีม่ คี วาม บกพร่องเหล่านี้ได้รับกำ�ลังใจอีกทางหนึ่งด้วย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชื่อเดิม โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร เป็นโรงเรียนสังกัดสำ�นัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ สำ�นักบริหารงานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัด ตัง้ จากกรมสามัญศึกษา เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2536 เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการที่เปิดการเรียนการสอน สำ�หรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หู หนวก) และทางสติปญ ั ญา โดยมีโรงเรียนนวมินทราชูทศิ อีสาน ได้อนุเคราะห์ที่ดิน ทางทิศตะวันตกของโรงเรียน จำ�นวน 20 ไร่ ปัจจุบันมี นายกมล นัยจิต เป็นผู้อำ�นวย การโรงเรียน โดยเปิดสอนนักเรียนตัง้ แต่ชนั้ อนุบาลจนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เป็นโรงเรียนประจำ�) ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนจำ�นวนทั้งหมด 241 คน.

เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ที่ศาลเจ้าวัดญวน (ดึ๊ก-ถัง-ตัน) เลขที่ 63 อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายอาชว์ ตัง้ ประกิจ ทีป่ รึกษานายก สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธี ทรงเจ้า เนื่องในวันสาร์ท จีน ประจำ�ปี 2555 มีชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามเข้า ร่วมพิธี โดยมีพธิ ที รงเจ้าซึง่ พิธกี รรมดังกล่าวเป็นการ อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำ�พิธีปลุกเสกพร้อมด้วย เรียกวิญญาณบรรพบุรุษมาพบกับลูกหลานตาม ความเชื่อของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งเชื่อว่า วิญญาณบรรพบุรุษจะมาพบปะลูกหลานในทุกๆ 1 ปี และจะมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล นายพิทยา กาญจนามุกดากุล ประธาน กรรมการวัดญวน ดึ๊ก-ถัง-ตัน ได้เปิดเผยเพิ่มเติม ว่า ศาลเจ้าวัดญวน (ดึ๊ก-ถัง-ตัน) เป็นวัดเก่าสร้าง มาตั้งแต่ รัชกาลที่ 5 เมื่อพุทธศักราช 2439 เป็น เวลา 116 ปีมาแล้ว โดยชาวญวนอพยพได้กอ่ สร้าง

www.mukdahannews.com

ขึ้น ซึ่งในทุกๆปี จะมีการไหว้เจ้า 3 ครั้ง โดยครั้ง แรกคือพิธีปลดความทุกข์,ครั้งที่ 2 คือพิธีการรับ โชค,ครั้งที่ 3 คือพิธีไหว้บรรพบุรุษ และทุกๆ 3 ปี จะมีการบวงสรวงใหญ่ 1 ครั้ง ตามความเชื่อและ ประเพณีชุมชนดั้งเดิมของชุมชนชาวเวียดนาม จังหวัดมุกดาหาร โดยจะทำ�การเรียกวิญญาณ บรรพบุรุษมารับส่วนบุญส่วนกุศล ซึ่งแสดงให้ถึง การกตัญญูและระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้ง ยังเป็นวันพบปะญาติพนี่ อ้ งทีม่ กี ารสืบทอดกันต่อๆ มาอย่างยาวนาน นายอาชว์ ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัดมุกดาหารได้ แนะนำ�ทางเข้าศาลเจ้าวัดญวน (ดึก๊ -ถัง-ตัน) ว่าทาง เข้าควรจะทำ�ป้ายเพิม่ อีกทาง คือทางสีแ่ ยกมูลนิธธิ ง แดง เพราะอยู่ติดกัน ผู้คนจะได้เข้าไปทำ�กิจกรรม ทางศาสนาได้สะดวก ตลอดทัง้ คนทีอ่ ยูต่ า่ งจังหวัด จะหาวัด ได้ง่ายขึ้น.


10

ปที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำ�เดือน สิงหาคม 2555

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ยากไร้ พื้นที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่ หอประชุม โรงเรียนดงหลวงวิทยา อำ�เภอดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็น ประธานในพิธพี ระราชทานความช่วยเหลือในโอกาส ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ ครอบครัว นางคำ�มี โคตรสขึง ครอบครัว นางสุนิสา เทียมบัณฑิตย์ ราษฎรอำ�เภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และครอบครัวนางสุวรรณศรี เทพศรีหา ราษฎร

อำ�เภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เงินทุน สนับสนุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ทุนสนับสนุน เพื่อการประกอบอาชีพ และทุนการศึกษา ต่อจากนั้น องคมนตรีร่วมด้วยผู้แทน สำ�นักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำ�ประเทศไทย และผูแ้ ทนหน่วยงานต่างๆ ได้รว่ มมอบถุงพระราชทาน จำ�นวน 500 ถุง แก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และ ผู้พิการ ในพื้นที่อำ�เภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร.

โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย ช่วยนักเรียนในชนบทที่ยากไร้

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ หอประชุม อำ�เภอเมืองมุกดาหาร เวลา 08.00 น. ร้อยเอกหญิง กัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัด พิธีมอบแว่นตาแก่เด็กนักเรียนในชนบทที่ยากไร้ ด้อย โอกาส จำ�นวน 73 โรงเรียน ทีม่ ปี ญ ั หาความผิดปกติของ สายตา และประกอบแว่นจำ�นวน 202 ราย โครงการดัง กล่าว จัดขึน้ โดยสภากาชาดไทย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทกั ษ์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัด มุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ มีปัญหาด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชนบท ที่

ห่างไกลทุกระดับชั้น พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก กลุม่ ดังกล่าวสามารถเรียนรูแ้ ละดำ�เนินชีวติ ได้อย่างปกติ ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่า กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมชื่นชม เจ้าหน้าที่ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดมุกดาหาร,สำ�นักงานเขต พื้นที่มัธยมศึกษาเขต,ผู้บริหารสถานศึกษาทุกส่วน ที่ มีส่วนร่วมบำ�เพ็ญประโยชน์โครงการดังกล่าว ให้เกิด ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน จนสามารถให้ เด็กที่ด้อยโอกาส สามารถเรียนรู้ทัดเทียมกับเด็กทั่วไป จนสามารถเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศชาติได้.

จังหวัดมุกดาหาร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ในภาวะไม่ปกติ พ.ศ.2555 (การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง)

เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2555 ทีโ่ รงแรมริเวอร์ซติ ี้ อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร���������������������� ��������������������� นายชาญวิทย์ วสยางกูร� ผูว้ า่ ราชจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ พ.ศ. 2555 หรือการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง แบบบนโต๊ะ โดย มี ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ หัวหน้าสำ�นักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อม ทั้งมี หน่วยงาน ทหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ กลุ่มอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดย

www.mukdahannews.com

จังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ พ.ศ. 2555�������������������������������������������� ������������������������������������������� แล้ว และสำ�หรับการดำ�เนินการโครงการนี้เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจหลักการ ขั้นตอน วิธี การปฏิบตั ิ สามารถดำ�เนินการตามแผนพิทกั ษ์พนื้ ทีส่ ว่ น หลังได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเตรียม ความพร้อมในการปกป้องและคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน ของประชาชนให้ปลอดภัย รวมถึงให้การสนับสนุนการ ปฏิบัติของฝ่ายทหารในภาวะไม่ปกติอีกด้วย.


11

MUKDAHANNEWS / AUGUST 2012

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปิดโครงการ รด.รักษ์วินัยจราจร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ที่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหาร นายสนอง แสนเสร็จ รองผู้อำ�นวย การวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดงานโครงการ รด.รักษ์วนิ ยั จราจร เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎจราจร เนือ่ งใน วโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นการกระทำ�ความดีถวายในหลวง ชมรมรักษาดินแดน และชมรมถนนปลอดภัย ในสถานศึกษา (RVP Road Safety Camp )

ของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จึงร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ รด.รักษ์ วินัยจราจรสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเล็ง เห็นความสำ�คัญของการสวมหมวกกันน็อค และ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความ ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจราจร จากสถานี ตำ�รวจภูธรมุกดาหาร คณะกรรมการทุกชมรม ประกอบด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ 127 คน และ นักเรียนนักศึกษาจำ�นวน 1,883 คน รวมทั้งสิ้น 2,010 คน.

สำ�นักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการพลเมืองอาสาประชาธิปไตย ปี 2555

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ที่ ธารจินดา รีสอร์ท นายศิรพิ งษ์ มุขศรี ประธานกรรมการการเลือก ตั้งประจำ�จังหวัดมุกดาหาร พันตำ�รวจเอกสมเกียรติ สุขมาก กรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานว่า ในการจัดโครงการพลเมืองอาสา ประชาธิปไตย ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ สร้างพลเมือง ให้มจี ติ สำ�นึก มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามวิถีประชาธิปไตย ให้ร่วมเป็นเครือข่ายช่วยเหลือ การปฎิบตั งิ านของสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัดมุกดาหาร ซึง่ เน้นการเข้ามีสว่ นร่วมเป็น นักจัดการเลือกตัง้ มืออาชีพโดยเข้าร่วมเป็นกรรมการ ประจำ�หน่วยเลือกตั้ง เป็นนักประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ความรูก้ ารเลือกตัง้ เป็นนักสร้างเครือข่ายผูม้ ี

www.mukdahannews.com

อุดมการณ์ประชาธิปไตยโดยนำ�ความรู้ที่ได้รับไปเผย แพร่แก่บคุ คลอืน่ ต่อไป และยังสร้างเครือข่ายพลเมือง อาสาพัฒนาประชาธิปไตยขึน้ ในหมูบ่ า้ น ตำ�บล จัดตัง้ กลุม่ ชมรม เพือ่ สร้าง ขยายเครือข่ายโดยการถ่ายทอด ความรู้ที่ได้จากโครงการ ในลักษณะ การร่วมคิด ร่วม วางแผน ร่วมปฎิบตั ริ ว่ มแก้ปญ ั หาและร่วมรับผิดชอบ สำ�หรับโครงการพลเมืองอาสาประชาธิปไตย ปี 2555 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นประชาชนทั่วไป ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาคัดเลือก และสรรหา โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความเป็นกลาง ทางการเมือง เป็นผู้มีจิตอาสา และเป็นผู้มีสิทธิ เลือกตั้งในท้องถิ่น โดยคัดมาแล้ว จำ�นวน 150 คน ทั่วจังหวัด.


12

ปที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำ�เดือน สิงหาคม 2555

วิทยาลัยการอาชีพฯ จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ วิชาชีพเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในอีก 3 ปี

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ซติ ี้ นายบุญยืน คำ�หงษ์ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการความร่วม มือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้กิจกรรม “เพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวะศึกษา ทวิภาคี” โครงการดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ ให้ความรู้ แก่สถาน ศึกษาสังกัดสำ�นักงานอาชีวศึกษา และสถานประกอบ การ โดยเป็นการให้ความรูเ้ รือ่ งการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และกำ�ลังคน รวมไปถึงเทคโนโลยี ที่ได้เข้ามาเป็นส่วน หนึ่งของการทำ�งาน นายมนูญ แก้วแสนเมือง ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัย

การอาชีพนวมินทราชินมี กุ ดาหาร ในฐานะตัวแทนการจัด งานกล่าวว่า โครงการนี้มีวิทยาลัยสังกัดสำ�นักงานคณะ กรรมการอาชีวศึกษาเข้าร่วม 171 แห่ง จาก 25 จังหวัด และสถานประกอบการจำ�นวน 30 แห่ง รวมผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 230 คน โครงดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2728 สิงหาคม 2555 เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และ เตรียมพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำ�การจัดเตรียมความพร้อมด้านการผลิต และ พัฒนากำ�ลังคน โดยเฉพาะความรู้ ทักษะ เจตคติ หรือ แม้แต่วฒ ั นธรรมของกลุม่ ประเทศอาเซียนรองรับการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปี ข้างหน้าต่อไป.

เปิดโรงรับจำ�นำ�แห่งใหม่ เพื่อประชาชนผู้เดือดร้อน แก้ปัญหาในชีวิตประจำ�วัน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในการเปิดโรงรับจำ�นำ�บุหงามุกดาหาร โดยมีนางบุหงา สุวรรณชัยรบ ประธานกรรมการโรงรับจำ�นำ�บุหงา มุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานว่า ด้วยภาวะในทาง เศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบนั ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง ไปจากเดิมเป็นอันมาก ทำ�ให้การครองชีพและความ เป็นอยูข่ องประชาชนต้องตกอยูใ่ นภาวะแร้นแค้นและ ขาดแคลนโดยทั่วไป โรงรับจำ�นำ� เป็นธนาคารของประชาชน เป็นสถาบันการเงินที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ตามความ

เป็นอยู่ของประชาชนผู้เดือดร้อนต่อการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมาก เนื่องจากปัญหาการ ครองชีพและความจำ�เป็นนานาประการ อันเกิดได้ หลายกรณี เพื่อให้โรงรับจำ�นำ�ได้มีส่วนช่วยแก้ใข ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนร่วมกับ รัฐบาล จึงได้ดำ�เนินการธุรกิจโรงรับจำ�นำ�ขึ้น อีก แห่งในจังหวัดมุกดาหาร สำ�หรับสถานที่ตั้งของโรงรับจำ�นำ�บุหงา มุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ 99/5 ถนนพิทักษ์พนมเขต อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ติดกับธนาคารกรุงไทย สาขาพิทกั ษ์พนมเขต อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร.

ศาลปกครองจัดเสวนาความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง และคดีปกครองให้กับสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นำ�คณะผู้ บริหารศาลปกครองและสำ�นักงานศาลปกครอง ประกอบ ด้วย ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ อธิบดีศาลปกครอง ขอนแก่น, นายอานนท์ อดิเรกสมบัติ ตุลาการหัวหน้า คณะศาลปกครองชัน้ ต้นประจำ�ศาลปกครองสูงสุด และ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการศาลปกครอง จัดการเสวนาเสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับศาลปกครองและ คดีปกครองให้กับสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึง่ ดร.หัสวุฒ ิ ได้บรรยาย เกี่ยวกับความเป็นมาของศาลปกครอง อำ�นาจ หน้าที่ ความสำ�คัญของการก่อตั้งศาลปกครอง โดยให้ข้อมูล ว่า นับแต่ศาลปกครองเปิดทำ�การ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 เป็นต้นมา มีคดีเข้าสู่การพิจารณาทั้งสิ้น 75,177 คดี พิจารณาแล้วเสร็จ จำ�นวน 59,372 คดี คิดเป็นร้อย

ละ 79 และมีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา 15,805 คดี สำ�หรับจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยู่ในอำ�นาจ ของศาลปกครองขอนแก่นนั้น คดีปกครองที่ยืิ่นต่อ ศาลปกครองมีจำ�นวน 216 คดี โดยประเภทที่ฟ้อง มากที่สุดคือคดีเกี่ยวกับการบริหารบุคคล คดีเกี่ยวกับ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การละเมิดและความรับผิด ชอบอย่างอื่นเป็นต้น ดร.ประสาท พงษ์สวุ รรณ อธิบดีศาลปกครอง ของแก่น กล่าวว่า การประชุมเสวนาในครัง้ นี้ จะสามารถ ทำ�ให้สื่อมวลชนในจังหวัดมุกดาหาร สามารถนำ�เสนอ ข้อมูลข่าวสารความรู้ไปยังประชาชนเพื่อให้ตระหนักรู้ ถึงความสำ�คัญและจำ�เป็นของกระบวนการตรวจสอบ อำ�นาจรัฐ รวมทั้งปกป้องสิทธิและเสรีภาพมิให้ถูกล่วง ละเมิดจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ อันจะส่ง ผลให้เกิดบรรทัดฐานและการปฏิบัติราชการที่ดีต่อไป.

เอไอเอส มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อรองรับผู้ป่วยได้ทันท่วงที

นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธาน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) หรือเอไอเอส นำ�คณะผู้บริหารมอบรถ พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐาน ให้แก่ ร.อ.นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทพิ ย์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล นครราชสีมา เพือ่ นำ�ไปใช้ชว่ ยเหลือผูป้ ว่ ยได้ทนั ท่วงที ซึง่ โรงพยาบาลนครราชสีมาเป็นโรงพยาบาลใหม่เปิดเพื่อ รองรับผู้ป่วยที่มีจำ�นวนมากจากโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมาอีกด้วย และในงานนีน้ ายอุดมศักดิ์ โสมคำ� ผู้อำ�นวยการสำ�นักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เอไอเอส ร่วมมอบ และแสดงความยินดีกับ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลนครราชสีมา ซึง่ ได้รบั มอบรถ พยาบาลเป็นคันที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อ จากโรงพยาบาลพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และเป็นคันที่ 5 ของประเทศ ณ ลานจอดรถ อาคาร อินทัช กรุงเทพมหานคร.

70

ติดต่อโฆษณาทาง MTC โทร. 042-614515 , 042-630704 , 08-1739-8413, 08-6863-6385

www.mukdahannews.com


13

MUKDAHANNEWS / AUGUST 2012

มอบบ้านเทิดไท้ 80 พรรษา องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นาย พินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร และตัวแทนสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ มนุษย์มกุ ดาหารพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีมอบบ้านเทิดไท้ 80 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ให้กับประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจำ�นวน 10 หลังคาเรือน นายพินจิ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองมุกดาหารกล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการซ่อมแซมบ้าน เทิดไท้ 80 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ในเขต เทศบาลเมืองมุกดาหาร จำ�นวน 10 หลังๆละ15,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท สำ�นักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนจำ�นวน 90,000 บาท เทศบาลเมืองมุกดาหาร สนับสนุนค่าวัสดุก่อสร้าง เครืองจักรและอืน่ ๆจำ�นวน 100,000 บาท ประธานชุมชน/อปพร./ราษฎรใน ชุมชนสละแรงงานในการดำ�เนินการ ซึง่ เทศบาลเมือง มุกดาหารได้คัดเลือกราษฎรที่สมควรได้รับการช่วย เหลือ จำ�นวน 10 หลังคาเรือน เพื่อให้ประชาชนผู้ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยเป็น ของตนเองอย่างมั่นคง และดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยวิถแี ห่งความพอเพียงภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สามหน่วยงาน.

โครงการก่อสร้างมัสยิดกลาง จ.มุกดาหาร ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานประกอบพิธวี างรากฐานมัสยิด กลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี, นายวงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงมหาดไทย,นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารและ ตัวแทน ชาวมุสลิมจากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีกว่า 3,000 คน มัสยิดกลางดังกล่าว ก่อสร้างขึ้นเนื่องจากในจังหวัด มุกดาหาร มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม แต่ ศาสนาอิสลามยังไม่มีมัสยิดกลาง สำ�หรับใช้ในการประกอบศาสนากิจต่างๆ ดังนัน้ นาย ภูมิศักดิ์ ฮานาฟี ประธานคณะกรรมการโครงการ

ก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ ได้ประชุมวางแผนการก่อสร้างขึ้น เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิม จังหวัดมุกดาหาร ได้มีที่ ประกอบศาสนกิจ ซึ่งหลังจากการประกอบพิธีวาง รากฐานเสร็จสิ้น ได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันและ ประกอบพิธีละหมาด ที่วิทยาลัยการอาชีพ นวมินท ราชินีมุกดาหาร มัสยิดลางจังหวัดมุกดาหาร อยู่ห่างจากตัว เมืองออกไปทางอำ�เภอคำ�ชะอี ประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนือ้ ที่ 2 ไร่ หากประชาชนต้องการร่วมกันบริจาค ใน การสร้างมัสยิดหลังนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออม ทรัพย์ ชื่อ "โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัด มุกดาหาร” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุขุมวิท 71 บัญชีเลขที่ 077-0-16749-7 หรือโทร. 08-1987-8567

ประชุมสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ประจำ�เดือน กันยายน 2555 เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น. นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมสมาคมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2555 ณ ห้องประชุม มุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอาชว์ ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมอุตสาหกรรมท่อง เที่ยวจังหวัดมุกดาหาร นายมนูญ วงศ์นารี ที่ ปรึกษานายกสมาคมฯ และสมาชิกสมาคม การ ประชุมดังกล่าว มีวาระการประชุม ดังนี้ 1.1 ร่วม ประชุมเพื่อปรึกษาหารือด้านการค้าและลงทุน

www.mukdahannews.com

กับคณะบุคลากรภาครัฐเขตการปกครอง กว่างซี จ้วง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 203 ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร 1.2 ร่วมสัมมนาเรื่อง “รู้เท่าทัน การค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมรับ AEC” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 1.3 ต้อนรับ เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 203 ศาลา กลาง 1.4 ร่วมประชุมหารือกับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ห้อง 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร


นายสุรพงษ์ พนมพรรณ เจ้าของ,บรรณาธิการ,ผู้พิมพ์,ผู้โฆษณา นางวิลาสินี เจริญสุข, ร.ต.ต.โพธิ์ทอง เจริญเดช ที่ปรึกษา, ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อำ�ไพพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย นายชูโรจน์ ตรีประภากร, นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์, นายสมควร วงศ์ศิลป์, นายพลเอก วัฒนดิลก, นายเชิดพงศ์ พนมพรรณ ประจำ�กองบรรณาธิการ สำ�นักงานเลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร./แฟกซ์ 0-4263-1022 ติดต่อโฆษณาอาเล็ก โทร.(AIS) 08-6219-3050, (DTAC) 08-7774-2663 E-Mail: mukdahannews@gmail.com

www.mukdahannews.com

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส ์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำเดือน สิงหาคม 2555

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส ์  

หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำเดือน สิงหาคม 2555

Advertisement