Page 1

หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

บทที่ 3 แนวความคิดโครงการ ( Concept ) แนวความคิดโครงการ ( Programming Concept ) โดยมีที่มาจากขอมูลพื้นฐานและการคิดคนแนวทางใหมๆที่ดีขึ้นจากปญหาที่พบซึ่งมีความ สอดคลองกับเปาหมายโครงการโดยมีลําดับขั้นตอนของการกําหนดแนวความคิดโครงการตั้งแตภาพรวม ของโครงการ รายละเอียดในแตละสวนจากภายนอกเขาสูโครงการภายในโครงการ 3.1 แนวความคิดดานหนาที่ใชสอย ( Function Concepts ) แนวความคิดโครงการเปนเรื่องของความสัมพันธในหลายปจจัยของ ขอมูลพื้นฐานทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมรวมถึงแนวความคิด เกี่ยวกับระบบการจัดการจึงมีการแบงการพิจารณาทีละสวนขององคประกอบโดยสอดแทรกเนื้อหา เรื่องราวที่เกิดขึ้นในแตละองคประกอบเพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดพื้นที่ใชสอยในขั้นตอนตอไป โดยมีการเรียงลําดับตามองคประกอบโครงการ ดังตอไปนี้ 3.1.1. ภาพรวมโครงการ ( Overall Project ) 3.1.2 สวนองคประกอบหลักโครงการ ( Main-Function Zone ) 3.1.3. สวนองคประกอบรองโครงการ ( Sub-Function Zone ) 3.1.4. สวนสนับสนุนโครงการ ( Supporting Function Zone ) 3.1.5. สวนสาธารณะ ( Public Zone ) 3.1.6. สวนบริหาร ( Administration Zone ) 3.1.7. สวนบริการอาคาร ( Service Zone ) 3.1.8. สวนจอดรถ ( Parking Zone ) ในแตละสวนจะตองมีการกําหนดแนวความคิดโครงการ (Programming.Concept) ตามกลุมของแนวความคิดที่สัมพันธกับขอมูลพื้นฐาน แนวความคิด เหลานี้จะตองตรวจสอบวามีหรือไม ถามีจะตองกําหนดตามหัวขอกลุมแนวความคิดตางๆ ดังนี้ 1. แนวความคิดที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ 2. แนวความคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรม 3. แนวความคิดที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ แนวความคิดโครงการ

[3 - 1]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

3.1.1 ภาพรวมโครงการ ( Overall Project ) แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ ( Relationships ) ภาพรวมโครงการแสดงใหเห็นถึงลักษณะแนวคิดในสวนของความสัมพันธ หนาที่ใชสอย และการสัญจร ของโครงการ โดยใชการกระจายออกจากสวนกลางไปยังสวนอื่นๆ ที่เปนสวนตางๆของโครงการ โดยใช Main Hall ซึ่งเปนสวนควบคุม ผูที่เขามาใชบริการในโครงการไปยังสวนตางๆ ไมวาจะเปน หองสมุด, หองประชุม, สวนจัดแสดง เปนตน การแบงประเภทผูใชงานในโครงการ แบงออกเปน 3 ประเภท ซึ่งไดแกผูใชหลัก ( Main User ) ไดแก เด็กและเยาวชน ผูใชรอง ( Sub User ) ไดแก ผูปกครอง, ผูที่สนใจ, บุคคลทั่วไป และ บุคลากรโครงการ ( Staff )

แผนภาพ 3.1 แสดงแผนผังภาพรวมโครงการ ( Overall Project )

แนวความคิดโครงการ

[3 - 2]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรม การจัดกลุมกิจกรรรม ( Activity Grouping )

โครงการหอสมุดกรุงเทพมหานครเปนโครงการที่มีความหลากหลายของกิจกรรม โดยผูที่ใชโครงการ จะมีความสัมพันธกับกิจกรรมภายในโครงการทุกกิจกรรม โดยใช main hall เปนศูนยกลางหลักของกิจกรรม แลวกระจายไปยังสวนตางๆ ของโครงการ ในแนวดิ่ง โดยในบางสวนของกิจกรรมสามารถตอเนื่องภายในกันได ลําดับความสําคัญของกิจกรรม ( Sequence of Activities )

Hall

Library

Class Room

การเรียงลําดับการเขาถึงของแตละกิจกรรมนั้นจะคํานึงถึงความสําคัญ และปริมาณการเขารับการบริการในแตละกิจกรรม เชน สวนองคประกอบหลักของโครงการ ( Library ) ควรที่จะอยูดานหนาเพื่อความสะดวกของผูใช สวนองคประกอบรองโครงการ ( จัดนิทรรศการ ) เปนสวนที่มีผูใชโครงการอีกประเภทหนึ่ง จึงวางตําแหนงอยูในสวนตอเนื่องกับองคประกอบหลักโครงการ และเชื่อมตอกับองคประกอบอื่นๆ แนวความคิดโครงการ

[3 - 3]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

คุณภาพที่วาง (Quality of Space)

ลําดับความสําคัญของผูใช ( Order of Importance )

เด็กและเยาวชน

ผูที่สนใจ

นักวิชาการ

ผูที่เขามาใชโครงการ สามารถเขาใชโครงการไดทุกเพศทุกวัย โดยสวนใหญจะเปนเด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการใชงาน

แนวความคิดโครงการ

[3 - 4]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ ( Operations ) ระบบบริการ ( Service Management )

User Path

Service Path

ใชการแยกทางสัญจรของ User ออกจาก Service ระบบรักษาความปลอดภัย ( Security Control )

Security

Intelligence  center  

CCTV

ไดจัดระบบรักษาความปลอดภัยในระดับปานกลาง โดยมีการแบงแยกลําดับในแตละสวนของโครงการ ใหมีความปลอดภัยอยูในตัวเอง รักษาความปลอดภัยโดยใชยามในจุดตางๆ ภายในโครงการและใชกลองวงจรปดในสวนที่มีคนเขามาใชบริการมาก และในสวนทางเขาออก ระบบจราจร ( Traffic System ) ใชระบบการเดินรถแบบ one-way Traffic ในสวนของพื้นที่จอดรถและพื้นที่บริการ เพื่อความสะดวกในการติดตอและการบริหาร ระบบการลงเวลาทํางาน และเวลาการพักงาน ( Time Check and Breaking System )

ใชระบบ Key Card ซึ่งสะดวกตอการ Check เวลาเขา-ออก ของพนักงาน แนวความคิดโครงการ

[3 - 5]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

3.1.2 สวนองคประกอบหลักโครงการ ( Main-Function Zone ) - หองสมุด แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ ( Relationships )

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ลําดับความสําคัญของกิจกรรม ( Sequence of Activities )

ทางเข้า

เครื่องตรวจ

สืบค้น

อ่านหนังสือ

คืน/ยืน หนังสือ

กิจกรรมที่เปนสวนสาธารณะจะอยูทางดานหนาและเขาไปยังสวนอื่นๆที่ตองการความเปนสวนตัวมากขึ้น แนวความคิดโครงการ

[3 - 6]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

ความตองการใชพื้นที่ใชสอย ( Activities Requirement )

สวนหองสมุดตองการพื้นที่ใหญและความเปนสวนตัว และความเงียบสูง เพื่อใหผูใชงานมีสมาธิในการคนควาขอมูล

สวนหองสมุดแยก ตองการพื้นที่ที่มีความเงียบสงบ และเหมาะแกการประชุม

สวน Multimedia Library นั้นตองการความเงียบในการอานหนังสือและคนควา และตองการระบบระบายอากาศที่ดี แนวความคิดโครงการ

[3 - 7]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ ( Operations ) ระบบการเก็บและการสงของ

ลําเลียงจากรถสงของเขาไปเก็บยังหองของสวนดําเนินการ นําออกมาใชโดยทําการเบิกอุปกรณ การสัญจร

การสัญจรแบงแยกชัดเจนระหวาง Users และ Staff

แนวความคิดโครงการ

[3 - 8]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

3.1.3 สวนองคประกอบรองโครงการ ( Sub-Function Zone ) แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ ( Relationships )

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ลําดับความสําคัญของกิจกรรม ( Sequence of Activities )

แนวความคิดโครงการ

[3 - 9]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

ความตองการใชพื้นที่ใชสอย ( Activities Requirement )

สวน Exhibition ตองการพื้นที่ใหญและมีความยืดหยุนตอการใชงาน เปลี่ยนแปลงไดงาย และคํานึงถึง ทางเดินของผูใ ช และใชแสงที่เหมาะสมกับ ลักษณะของ งานที่จัดแสดง กิจกรรมสวนลานแสดงภายนอกตองการพื้นที่ใหญมีตนไมมาก เพื่อเปนคอยบังแดดจากสภาพอากาศที่รอน สวน Gallery ตองการพื้นที่ ทีม่ ีความยืดหยุนตอการใชงาน เปลี่ยนแปลงไดงาย และคํานึงถึง ทางเดินของผูใช และใชแสงที่เหมาะสมกับ ลักษณะของ งานที่จัดแสดง

สวน Class Room ตองการความเงียบสงบ เพื่อสมาธิของผูใช มองเห็นและเขาถึงผูสอนไดอยางชัดเจน และสภาพอากาศสบายไมอบอาวจนเกินไป

แนวความคิดโครงการ

[3 - 10]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

3.1.4 สวนสนับสนุนโครงการ ( Supporting Function Zone ) แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ ( Relationships )

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ลําดับความสําคัญของผูใช ( Sequence of Users ) ควรจัดอยูในตําแหนงที่สังเกตไดงายจากภายนอกโครงการ เพราะอาจดึงดูดกลุมเปาหมายที่ไมใชเปาหมายโครงการใหเขามาใชงานในโครงการได ความตองการใชพื้นที่ของกิจกรรม ( Activities Requirement )

รานอาหารตองมีบรรยากาศที่ดีใชประโยชนจากแสงธรรมชาติชวยในเรื่องการมองเห็นและฆาเชื้อโรค

แนวความคิดโครงการ

[3 - 11]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ ( Operations ) ระบบบริการ ( Service Management )

Path

Service Path

ใชการแยกทางสัญจรของ User ออกจาก Service ระบบการเก็บและสงของ

จากการลําเลียงทางรถขนสงของเขาไปในหองเก็บของ แลวจึงนําออกมาขาย 3.1.5 สวนบริหาร ( Administration Zone ) แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ ( Relationships )

แนวความคิดโครงการ

[3 - 12]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ลําดับความสําคัญของกิจกรรม ( Sequence of Activities )

งานบริการอาคาร

ส่วนการศึกษา

สำนักงานบริหาร

งานบริการการศึกษา

สวนบริหารตองเปนศูนยกลางถาวรควบคุมโครงการ ดังนั้นการเขาถึงทุกสวนของโครงการตองสะดวกและรวดเร็ว ลําดับความสําคัญของกิจกรรม ( Sequence of Activities )

การขึ้งสวนทํางานของทุกฝายผูมาติดตอจะตองใชงานในพื้นที่ที่จัดไวให เพื่อไมไหรบกวนการทํางานของพนักงาน

แนวความคิดโครงการ

[3 - 13]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

3.1.6 สวนบริการ ( Service Zone ) แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ ( Relationships )

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ลําดับความสําคัญของกิจกรรม ( Sequence of Activities ) พนักงานบริการจะตองผานการตรวจคนจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกอน แลวจึงจะเขาหองแตงตัว เปลี่ยนเครื่องแตงกาย และแยกยายไปทําหนาที่ตางๆ ความตองการพื้นที่ของกิจกรรม ( Activities Requirement )

สวนบริการเปนสวนปฏิบัติการซึ่งตองใชพื้นที่และเสียงมากกวาปกติ การออกแบบควรคํานึงถึงการปองกันไมไหรบกวนสวนอื่นๆ

แนวความคิดโครงการ

[3 - 14]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

3.1.8 สวนจอดรถ ( Parking Zone ) แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ ( Relationships )

ความตองการพื้นที่ของกิจกรรม ( Activities Requirement )

ที่จอดรถควรเปนที่โลง เจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยไดงาย มีธรรมชาติเปนสวนประกอบใหความรมรื่น แนวความคิดโครงการ

[3 - 15]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

3.2 แนวความคิดดานรูปแบบ ( Form Concept ) แนวความคิดดานรูปแบบ จะแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนของแนวความคิดเรื่องที่ตั้งของโครงการและสวนของแนวความคิดเรื่องจินตภาพโครงการ 3.2.1 แนวความคิดดานจินตภาพ ( Image Concepts ) แนวความคิดดานจินตภาพโครงการ คือ ลักษณะ และรูปแบบทางสถาปตยกรรม ที่สอดคลองกับผูใชกิจกรรม ที่ตั้ง งบประมาณ และเทคโนโลยีของอาคาร - ออกแบบรูปทรงอาคาร เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยไปกระตุนความรูสึกสนใจจากเด็กและผูพบเห็น

- ออกแบบอาคารใหมี Style เปนอาคารรวมสมัย เพื่อสะทอนถึงความเปนศิลปะซึ่งเปนเอกลักษณของโครงการ - สรางความตื่นตาตื่นใจ ใหกับ Space โดยสื่อถึงความแปลกใหม และไมมีรูปแบบศิลปะที่ตายตัว - กลมกลืนกับวัฒนธรรม และบริบท

แนวความคิดโครงการ

[3 - 16]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

3.3 แนวความคิดดานเศรษฐศาสตร ( Economy Concepts ) การกําหนดแนวความคิดทางดานเศรษฐศาสตร มีประเด็นในการพิจารณาอยู 2 ประเด็น คือ - การควบคุมงบประมาณโครงการ ( Budget Control ) - การควบคุมคุณภาพอาคาร ( Building Quality Control ) 3.3.1 ประสิทธิภาพอาคาร ( Building Efficiency ) ประสิทธิภาพอาคาร คือ อัตราสวนระหวางพื้นที่สุทธิและพื้นที่รวมของอาคาร พื้นที่ใชงานสุทธิ ( Assignable Area ) คือพื้นที่รวมของทุกๆ พื้นที่ใชสอย 1. สวนหองสมุด 2. Multimedie Library 3. สวนจัดแสดงนิทรรศการ 4. ลานอเนกประสงค 5. รานหนังสือ 6. ศูนยบริการหนังสือ 7. รานคายอย 8. สวนบริหาร 9. สวนบริการ 10. สวนจอดรถ 11. ลานเอนกประสงค พื้นที่สนับสนุน ( Unassigned Area )คือทุกๆ พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ใชงาน ซึ่งไดแกสวนตางๆ - ทางสัญจร - หองน้ํา - โถง - หองเก็บของ - หองเครื่องตางๆ แนวความคิดโครงการ

[3 - 17]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

สัดสวนประสิทธิภาพของอาคาร ( Efficiency Ratio ) คือสัดสวนรอยละของพื้นที่สนับสนุนตอพื้นที่ใชงานสุทธิ โดยมีอยู 3 ระดับ คือ - ระดับดีมาก ( Excellent )

อัตราสวน 40 – 50%

ของพื้นที่ทั้งหมด

- ระดับปานกลาง ( Moderate )

อัตราสวน 30%

ของพื้นที่ทั้งหมด

- ระดับประหยัด ( Economy ) อัตราสวน 20%

ของพื้นที่ทั้งหมด

ทั้งนี้สัดสวนประสิทธิภาพอาคารแตละองคประกอบของโครงการ จะมีความตองการใชพื้นที่สัญจรของแตละประเภทกิจกรรม ซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยทางดานปริมาณของผูใช และความถี่ในการใชงาน รวมถึงแนวความคิดในการกําหนดคุณภาพที่วาง ซึ่งจะแสดงแยกตามองคประกอบตางๆ ของโครงการดังนี้ ตารางที่ 3.1 แสดงอัตราสวนประสิทธิภาพอาคารโดยแบงตามกลุมกิจกรรมของอาคาร

องคประกอบรองโครงการ สวนหองสมุด Multimedia Library สวนบริการหนังสือ สวนจัดแสดงนิทรรศการของศูนย ลานเอนกประสงค รานอาหาร รานคายอย สวนสาธารณะ สวนบริหาร สวนบริการอาคาร สวนจอดรถ

แนวความคิดโครงการ

ประสิทธิภาพอาคาร พื้นที่ใชสอย (%) พื้นทีส่ ัญจร (%) ดีมาก 60 40 ดีมาก 70 30 ดีมาก 70 30 ดีมาก 50 50 ดีมาก 60 40 ปานกลาง 60 40 ประหยัด 80 20 ดีมาก 70 30 ปานกลาง 70 30 ประหยัด 70 30 ประหยัด 40 60

[3 - 18]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

3.3.1 คุณภาพอาคาร ( Building Quality ) คุณภาพอาคารสามารถบอกไดดวยราคาคากอสรางตอตาราวเมตร ซึ่งราคาของอาคารนี้จะขึ้นอยูกับขนาดและความสูงของอาคาร

ตารางที่ 3.2 แสดงราคาคากอสรางจําแนกตามชนิดอาคารระดับคุณภาพ

องคประกอบรองโครงการ สวนหองสมุด Multimedia Library หองอานหนังสือยอย หองบริการหนังสือ สวนจัดแสดงนิทรรศการของศูนย ลานเอนกประสงค รานอาหาร รานคายอย สวนสาธารณะ สวนบริหาร สวนบริการอาคาร สวนจอดรถ

แนวความคิดโครงการ

ประสิทธิภาพอาคาร ดีมาก ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ประหยัด ดีมาก ปานกลาง ประหยัด ประหยัด

ราคา (บาท/m2) 20,000 30,000 20,000 15,000 25,000 25,000 10,000 10,000 15,000 15,000 6,500 6,500

[3 - 19]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

3.4 แนวความคิดดานเทคโนโลยี ( Technology Concepts ) เปนการเลือกประเภทของงานดานเทคโนโลยีทุกประเภท ใหสอดคลองกับการใชงาน และเปาหมายโครงการดานเทคโนโลยี โดยแยกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ ระบบอาคาร ( Building Systems ) และเทคโนโลยีพิเศษ ( Specific Technology ) 3.4.1 ระบบอาคาร ( Building System ) - ระบบโครงสรางอาคาร ( Structure ) โครงสรางหลักใชระบบ Post-tensionเนื่องจากอาคารมีความสูงไมมากและติดปญหาดานความสูง - ระบบผนังอาคาร ( Wall System ) มีการใชกระจกที่มีคา U – valaue สูงซึ่งจะสามารถประหยัดพลังงานอาคารไดสวนหนึ่ง และยังสามารถใชมานกันแสงประกอบกันโดยมีดวยกัน 2 แบบ คือ แบบแรกเปนแบบที่คอนขางทึบแสง เพื่อรักษาความเปนสวนตัว อีกแบบเปนมานกึ่งโปรงแสงมองเห็นทะลุผานไปได - ระบบปรับอากาศ ( Air – Conditioning ) แยกเปน 2 ประเภทที่ใชในโครงการการคือ ระบบ Air Cool Water Chiller ใชในบริเวณพื้นที่ขนาดใหญ ที่ตองการกระจายความเย็นใหทั่วถึง มีกําลังการผลิตสูง ซึ่งตองจัดใหมีหอง AHU. เปนจุดควบคุมดวย ระบบ Split type ใชในสวนพื้นที่ของสํานักงานที่มีการแยกหองเปนสวนๆ มีการเปด-ปด เวลาไมพรอมกัน เพื่อความสะดวกในการทํางาน - ระบบสุขาภิบาล ( Sanitary ) ระบบน้ําดี เนื่องจากเปนอาคารสูง 1-2 ชั้นจึงเหมาะกับระบบ Feed down System เนื่องจากระบบนี้ เหมาะสมกับอาคารสาธารณะ มีความสะดวกในการจายน้ําของโครงการ ระบบน้ําเสีย ใชระบบ Biological Rotating คือ ระบบบําบัดน้ําโดยใชแผนหมุนชีวะ สามารถบําบัดน้ําเสียไดเปนปริมาณมาก ประหยัดเนื้อที่ สามารถควบคุมการใชงานงาย และประหยัดพลังงาน

แนวความคิดโครงการ

[3 - 20]


หอสมุดกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

- ระบบไฟฟากําลัง ( Electricity ) ระบบจายไฟฟาแรงดันสูง ใชหมอแปลงไฟฟาแบบ Cast – Resin Dry Type เปนการระบายความรอนดวยอากาศ ติดตั้งภายในอาคาร หองบรรจุหมอแปลงสูงประมาณ 3.50 เมตร ขนาดตู MBD. ประมาณ 0.80 x 2.50 x 2.10 - ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ( Communication ) ระบบ PABX เพื่อความสะดวกในการติดตอสื่อสาร ทั้งภายนอกและภายในโครงการ ซึ่งเปนระบบแยกยอยตามสวนตางๆ - ระบบแสงสวาง ( Lighting ) ระบบแสงสวางที่ใชมี 3 ระบบคือ Direct Light, General Diffusing Lighting, Semi-Indirect Lighting ซึ่งเปนระบบที่มีการใชงานที่แตกตางกันในแตละสวน เพื่อความเหมาะสม และติดตั้งงายมีใชกันแพรหลาย - ระบบไฟฟากําลังสํารอง ระบบไฟฟาฉุกเฉินแบตเตอรี่ ใชในบริเวณทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ และตามทางเดินอีกสวนคือ ระบบไฟฟาฉุกเฉินแบบดีเซล เปนระบบอัตโนมัติ ในพื้นที่อาคารที่ตองการความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง บํารุงรักษางาย 3.4.2 เทคโนโลยีพิเศษ ( Specific Technology ) - ระบบ VDO ในการนําเสนอขอมูล สามารถใชงานโดยกดปุมคําสั่งให VDO ทํางาน เพื่อตองการรับชม - ระบบ Multimedia Library - ระบบ Computer Multimedia เปนการใชคอมพิวเตอรที่เก็บขอมูลไวและแยกออกเปนหมวดๆ สามารถ Search หาขอมูลเพื่อเลือกดูได - ระบบ Key Card การบันทึกเวลาของผูเขาใช แบงตามลักษณะของสมาชิก มีการจํากัดเวลาการเขาใช หองสมุด

แนวความคิดโครงการ

[3 - 21]

chepter3  
chepter3  

thesis2012

Advertisement