MRU 2010-2014m. veiklos apžvalga

Page 64

Mokslinė veikla ir doktorantūra MRU autoriai, labiausiai cituojami Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse esančiuose leidiniuose 2010–2014 m. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Vardas, pavardė Alvydas Baležentis Vitalija Rudzkienė Dalė Dzemydienė Dalia Štreimikienė Rita Žukauskienė Irena Mačerinskienė Viktoras Stupak Paulo Pereira Antanas Buračas Algis Žvirblis Saulė Milčiuvienė Povilas Aleksandravičius Imantas Lazdinis Adolfas Kaziliūnas Marius Lazdinis Svajūnas Sajavičius Birutė Pranevičienė Alfredas Laurinavičius Jonas Juškevičius Aleksandras Krylovas

Fakultetas

Autorių cituojamumas (MRU priskirtų straipsnių)

PVF EFVF EFVF EFVF STF EFVF VSF PVF EFVF EFVF STF PVF PVF PVF PVF PVF VSF STF TF EFVF

50,95 16,33 15,9 15,58 7,26 7 6 5,45 4,5 4,5 4,33 4 3,5 3 3 3 2,33 2,33 1,8 1,75

MRU darbuotojai, labiausiai cituojami Scopus duomenų bazėje esančiuose leidiniuose 2010–2014 m. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Vardas, pavardė Alvydas Baležentis Rita Žukauskienė Dalia Štreimikienė Dalė Dzemydienė Vitalija Rudzkienė Aelita Skaržauskienė Paulo Pereira Adolfas Kaziliūnas Viktoras Stupak Svajūnas Sajavičius Imantas Lazdinis Mantas Bileišis Algirdas Astrauskas Povilas Aleksandravičius Antanas Buračas Saulė Milčiuvienė Nijolė Burkšaitienė Alfredas Laurinavičius Danguolė Jankauskienė Vygandas Kazimieras Paulikas

Fakultetas

Straipsnių citavimas per 2008–2013 m.

PVF STF EFVF EFVF EFVF STF PVF PVF VSF EFVF PVF PVF PVF PVF EFVF EFVF PVF STF PVF PVF

46,5 18,6 18,41 17,27 15,83 10 7,3 7 6 5,5 5,17 4,5 4,17 4 4 3,83 3,5 3 2,5 2,5

63


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.