MRU 2010-2014m. veiklos apžvalga

Page 1

www.mruni.eu

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

2010–2014


2010–2014

Vilnius, 2014Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

TURINYS Pratarmė

5

Santrauka 9

DARBAI IR LAIMĖJIMAI Studijos 17 Mokslinė veikla ir doktorantūra

57

Vadyba 85 Tarptautiškumas 105 Projektinė veikla

119

Paslaugų pardavimas

133

IŠTEKLIAI IR GALIMYBĖS Bibliotekos veikla

137

Informacinių technologijų plėtra

149

Kultūra ir estetinis ugdymas

161

Kūno kultūra ir sportas

181

Socialinės paslaugos

205

Finansai ir ūkio veikla

209

Svarbiausi Universiteto įvykiai 2010–2014 metais

219

Priedai 233 Summary 239

3


4


PRATARMĖ

Pratarmė Lietuvos aukštasis mokslas yra integrali Europos ir pasaulio aukštojo mokslo sistemos dalis. Tai atveria didžiules perspektyvas, tačiau kartu kyla ir grėsmės. Lietuvos universitetai turi išlaikyti savo konkurencingumą, kad neprarastume Lietuvoje universitetų sektoriaus. Sakykime, Azijos universitetų tinklai ryžtingai braunasi į Europą ir siekia užvaldyti Europos aukštąjį mokslą. Konflikte su didžiaisiais tinklais, išpuoselėtais universitetais, turinčiais milijardinius biudžetus, mes nenugalėtume, tad reikia rasti būdų, kaip tapti partneriais, kad jie patys būtų suinteresuoti mūsų sėkme. Konkuruoti konfrontuojant nėra tinkamas kelias – reikia konkuruoti bendradarbiaujant. Lietuvos aukštojo mokslo sektoriui norint išlikti būtina integruotis į tarptautines struktūras. MRU sėkmingai veikia konkurencinėje aplinkoje, integruodamasis į globalią Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvę, jungdamasis į tarptautinius tinklus ir megatinklus. Univer­ siteto skiriamasis požymis – atvirumas naujovėms, pažangiausių pasaulio vadybos metodų taikymas. 2014 m. MRU įkūrė stiprų tarptautinį konsorciumą su Pietų Korėjos Dongseo, Ja­ ponijos Josai, Kinijos Huazhongo, Anglijos Midlsekso, Italijos Bolonijos bei Kroatijos Zagrebo universitetais, drauge turinčiais kone 100 tūkst. studentų. Prie konsorciumo jau prisidėjo Šve­ dijos Linėjaus universitetas. Galiausiai ruošiamės įsijungti į Eurazijos megatinklą, kuris vienija apie 4,5 mln. studentų. Stiprūs partneriai, suinteresuoti MRU sėkme, – tai vienas iš Universiteto saugumo ir plėtros garantų. Numatoma daugiausia bendradarbiauti mokslo srityje (atlikti so­ cialinių technologijų tyrimus) bei studijų veikloje, teikti dvigubus, trigubus, o gal net konsor­ ciumo diplomus. MRU yra vienas iš lyderių šalyje pagal studentams teikiamą pažangiausios tarptautinio iš­ silavinimo formos – jungtinių studijų programų su kitų šalių universitetais, pasiūlą. 2012 m. įku­ riant naują Socialinių technologijų fakultetą dalyvavo Jungtinės Karalystės Londono Midlsekso universitetas (MU). Fakulteto sudėtyje 2013 m. rudenį pradėjo veikti jungtinė MRU ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokykla (Mykolas Romeris University – Middlesex University Busi­ ness and Media School (BMS)), vykdanti perspektyvias dviejų diplomų ekonomikos, informati­ kos, vadybos ir komunikacijos krypčių studijų programas.

5


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Kuriant jungtines studijų programas susiejami kelių universitetų gebėjimai, dalijamasi gerąja patirtimi. Jungtinė programa naudinga ne tik studijuojančiam studentui, bet ir Uni­ versiteto dėstytojams bei pačiam Universitetui stiprinant studijų kokybę. Universitetų žiede susidaro konkurencinė aplinka, tad dalyvaudamas tokioje programoje dėstytojas pats greitai tobulėja. Kito kelio nėra – universitetas privalo atitikti partnerių studijų kokybės standartus. Niekam nereikalingas silpnas partneris, nes tai kompromituotų kitų konsorciumo universitetų vardą. Svarbu tai, kad tarptautiniuose universitetų tinkluose MRU yra pripažįstamas kaip lygia­ vertis partneris. Svarbiausias universiteto tikslas – puoselėti ateities visuomenę. Tik išsilavinusi visuome­ nė gali būti tvirtas Lietuvos pažangos pamatas. Vis dėlto šiandien tik 518 tūkst. žmonių turi universitetinį išsilavinimą – apie 17 proc. Lietuvos gyventojų. Viltinga tai, kad Lietuvos universi­ tetai jau yra pakankamai sustiprėję ir gali užtikrinti visuomenei būtiną išsilavinimo lygį. Lietuvos viešojoje erdvėje pastaruoju metu mėginama supriešinti technologinius moks­ lus su socialiniais, humanitariniais mokslais. Tokia konfrontacija yra beprasmė. Iškelti technolo­ ginius mokslus kaip prioritetą – didžiulė strateginė klaida. Tai politikų noras, galbūt dėl intere­ sų grupių poveikio, pasiekti trumpalaikį efektą. Kokio nors prioritetinio mokslo išvis neturėtų būti – reikia siekti mokslų dermės. Socialinių ir humanitarinių mokslų dėka ne tik kuriamos verslo ir ekonomikos inovaci­ jos, bet ir įtvirtinami demokratijos principai, stiprinama tautinė tapatybė ir atsparumas išori­ nėms grėsmėms. Lietuvoje šie mokslai vaidina reikšmingą vaidmenį parengdami kvalifikuo­ tus profesionalus ūkio sritims, kurios labiausiai prisideda prie BVP augimo. Lietuvoje daugiau kaip 60 proc. naujų darbo vietų sukuriama paslaugų sektoriuje, kuriam darbuotojai rengiami pirmiausia pagal socialinių mokslų srities studijų programas. Moksline analize ir išsivysčiusių Europos valstybių patirtimi paremtos prognozės rodo, kad paslaugų sektoriaus dalis šalies ekonomikoje ateinančiais dešimtmečiais tik didės. Nemažiau svarbu, kad visuomenė didelius lūkesčius sieja su efektyvesne viešojo sektoriaus veikla, o šios srities reformos bei kvalifikuotų darbuotojų parengimas yra glaudžiai susijęs su socialinių mokslų raida. Lietuvos Respubli­ kos Seimo ir Vyriausybės patvirtintose strategijose, Vyriausybės programoje ir mokslininkų išvadose kalbama apie darnų šalies vystymąsi, apie tolygią įvairių švietimo bei mokslo sričių plėtrą, apie kūrybingos ir pilietiškos visuomenės ugdymo svarbą ilgalaikei valstybės raidos perspektyvai. Tokios nuostatos visiškai atitinka ir ES bei Jungtinių Tautų pastangas spręsti didžiuosius šiuolaikinės žmonijos vystymosi iššūkius, užtikrinti žmogaus, visuomenės, tech­ nologijų plėtros ir gamtinės aplinkos išsaugojimo iššūkius. Turint tai omenyje yra nepateisina­ mi viešojoje erdvėje skelbiami teiginiai apie neva darbo rinkoje susidariusį socialinių mokslų specialistų perteklių, apie jų atotrūkį nuo visuomenės poreikių ir „būtinybę“ dirbtinai riboti šios srities studijų vietų skaičių. Tai supriešina akademinę bendruomenę, trikdo studentus, kelia sumaištį visuomenėje.

6


PRATARMĖ

7


8


SANTRAUKA

ykolo Romerio universitetas M 2010–2014 metais

Santrauka Studijų srityje per 2010–2014 m. MRU įsitvirtino kaip vienas Lietuvos aukštojo mokslo sistemos lyderių, išsiskiriantis ne tik studentų gausumu, bet ir naujomis, lanksčiomis studijų programomis, studijų tarptautiškumu, elektroninėmis studijų priemonėmis, dėmesiu studijų kokybei. MRU šiandien studijuoja 15,5 tūkst. studentų ir klausytojų, arba apie 17,5 proc. visų šalies universitetų studentų (2010 m. buvo 21 tūkst., arba apie 15,8 proc.), iš jų apie 650 užsienio šalių piliečių (2010 m. buvo tik 16). MRU šiandien vykdoma 115 studijų programų (2010 m. pradžioje jų buvo 67), iš jų 31 bakalauro (14), 77 magistro (50), 1 laipsnio neteikiančių studijų (0) ir 6 dokto­ rantūros (3). 22 studijų programos siūlomos anglų kalba (10), iš jų 16 – kartu su užsienio univer­ sitetais (1). Greta tradicinių Universiteto studijų krypčių – teisės, viešojo administravimo, ekono­ mikos, socialinio darbo, psichologijos – per pastaruosius penkerius metus sustiprėjo politikos mokslų, verslo ir vadybos, edukologijos studijų kryptys, pradėtos vykdyti inovatyvios komunik­ acijos, filologijos krypčių studijų programos, susiformavo į ateities visuomenę nukreipta tarp­ disciplininė socialinių technologijų studijų programų grupė. Tarp svarbiausių 2010–2014 m. pasiekimų studijų srityje – 7 jungtinės ir 10 dviejų diplomų studijų programų, vykdomų kartu su užsienio universitetais, bendros mokyklos, konsorciumo ryšiai ir partnerystės su Midlsekso (Jungtinė Karalystė), Dongseo (Pietų Korėja), Taraso Ševčen­ kos (Ukraina), Johano Keplerio (Austrija), Džosai (Japonija), Jano Stradinio (Latvija), Vroclavo (Lenkija), Lilio, Bordo (Prancūzija), Tamperės (Suomija), Manheimo (Vokietija) ir kitais universite­ tais. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Universitete pereita prie naujos kredito sampratos (nacionaliniai kreditai prilyginti ECTS kreditams) kreditų sistemos, glaudžiai siejamos su į studentą orientuotų studijų (student-centered learning) samprata. Pertvarkytos visos Universiteto studijų programos, studijų reglamentavimas ir suformuotas tarptautinius standartus atitinkantis studijų programų ir dalykų katalogas, viešai prieinamas per internetą lietuvių ir anglų kalbomis, pradėti nuos­ ekliai diegti inovatyvūs dėstymo metodai. Beveik visų Universiteto studijų dalykų medžiaga šiandien jau perkelta į virtualaus mokymosi aplinką, vykdomos 8 nuotolinių studijų programos

9


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

(2010 m. buvo 2). Universiteto orientaciją į tarptautinius studijų standartus vainikavo aukšti Eu­ ropos Komisijos įvertinimai – ECTS Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (2012 m.) ir Diplomo priedėlio (2010, 2013 m.) etiketės. Studijų sąveiką su darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais užtikrina 2011 m. reformuo­ ti studijų programų komitetai, kurių veikloje aktyviai dalyvauja ir studentai. Investuodamas į studijų kokybę, Universitetas nuosekliai vykdė tarptautinius studijų programų vertinimus (per aptariamą laikotarpį jų įvykdyta 45), įdiegė elektronines studentų darbo vietas, studentų grįž­ tamojo ryšio sistemą, pradėjo diegti studijų rezultatų išorinio vertinimo nuostatas, tobulina akademinės ir socialinės paramos studentams sistemas. Pastoviais studijų plėtros prioritetais per 2010–2014 m. laikotarpį, vadovaujantis MRU 2010–2020 m. strateginiu plėtros planu, buvo tarpdiscipliniškumas, studentų bendrųjų ir perkeliamųjų kompetencijų ugdymas, ypač akcentuojant iniciatyvumo ir verslumo gebėjimus. 2010–2014 metais konstatuotinas ypatingai geras Universiteto absolventų įsidarbinamu­ mas. MRU absolventų ilgalaikių bedarbių, t.y. asmenų, kurie nesusirado darbo daugiau kaip šešis mėnesius, skaičius analizuojamuoju laikotarpiu buvo tik simbolinis ir, pavyzdžiui, 2014 m. neviršijo 35 asmenų. Būtent šis rodiklis didele dalimi atspindi studijų programų, Universiteto dėstytojų suteikiamų žinių ir gebėjimų atitikimą darbo rinkos poreikiams. MRU, siekdamas puoselėti kūrybos ir socialinių inovacijų kultūrą, skatinti visuomenės rai­ dą ir Lietuvos konkurencingumą, skleisti mokslo išradimų svarbą kasdieniniam gyvenimui ir kelti gyvenimo kokybę, vykdo socialinių, humanitarinių, fizinių, technologinių ir biomedicinos mokslų fundamentinius ir taikomuosius, disciplininius ir tarpdisciplininius mokslo tyrimus. Uni­ versiteto mokslininkai dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinių tyrimų programose ir projektuose, vykdo užsakomuosius mokslo tyrimus, skleidžia mokslinių tyrimų ir eksperi­ mentinės plėtros rezultatus akademinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei. 2010–2014 m. pub­likuota beveik 6000 mokslo darbų, surengta daugiau kaip 400 mokslo renginių, vykdomos 6 mokslo krypčių doktorantūros studijos, plėtojama elektroninė leidyba ir atviroji prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų. MRU – dinamiškas, veržlus universitetas, įsitvirtinantis Europos aukštojo mokslo erdvė­ je. Universiteto misija – mokslinti visuomenę, kaupti ir puoselėti intelektinį potencialą, ugdyti lyderius, kurie geba kurti ir diegti inovacijas, lemiančias visokeriopą mokslo, kultūros ir techno­ logijų pažangą. MRU sėkmingai veikia konkurencinėje aplinkoje, integruodamasis į globalią Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvę, jungdamasis į tarptautinius tinklus ir megatinklus. MRU ski­ riamasis požymis – atvirumas naujovėms, pažangiausių pasaulio vadybos metodų taikymas. 2014 m. Studijų kokybės vertinimo centras, Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota insti­ tucija, priėmė sprendimą MRU akredituoti 6 metams. Sprendimas priimtas remiantis tarptauti­ nio išorinio veiklos vertinimo išvadomis, taip pat Universiteto realiųjų išteklių vertinimu. Impulsus didinti vadybos kokybę suteikia nuolat vykdomi viso MRU tarptautiniai išoriniai vertinimai: 2011 m. Pasaulio universitetų asociacijos (IAU) ISAS programos, 2006 m. bei 2013 m. Europos universitetų asociacijos (EUA) vertinimas. Šių vertinimų išvada – siekdamas savo užsi­ brėžtų strateginių tikslų MRU žengia teisinga kryptimi ir mato aiškią ateities perspektyvą. MRU pozityviai priėmė 2009 m. mokslo ir studijų reformos metu įdiegtas universitetų valdymo naujoves, kurios universitetams suteikė daugiau galimybių ir kartu daugiau atsakomy­ bės. Universitetas tapo pirmuoju Lietuvos universitetu, pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą pakeitusiu statusą ir nuo 2010 m. pradžios tapusiu viešąja įstaiga. Mokslo ir studijų įstatymas bei naujasis Universiteto statutas nustatė naują Universiteto valdymo sistemą, numatė tris Uni­

10


SANTRAUKA versiteto valdymo organus – Tarybą, Senatą ir rektorių. 2012 m., pasikeitus Mokslo ir studijų įstatymui, buvo priimtas ir naujas Statutas. Universitete suformuota pažangi vadybinė sistema, besiremianti akademine autonomi­ ja, atsakomybės pasiskirstymu tarp trijų svarbiausių sprendimus priimančių institucijų (Tary­ bos, Senato, rektoriaus) ir suinteresuotų šalių įtraukimu. MRU struktūros pokyčiais buvo greitai reaguojama į naujus studijų, mokslinių tyrimų ir socialinės, kultūrinės plėtros poreikius. Atlikti pakeitimai buvo greitai koreguojami, atsižvelgiant į veiklos rezultatus. Aptariamo laikotarpio pradžioje MRU veikė 7 fakultetai: Ekonomikos ir finansų valdymo, Socialinės informatikos, Socialinės politikos, Strateginio valdymo ir politikos, Teisės, Viešojo administravimo ir Viešojo saugumo, buvo 43 katedros ir MRU Teismo medicinos institutas. 2014 m. Mykolo Romerio universitete veikė 5 fakultetai: Ekonomikos ir finansų valdymo, Politi­ kos ir vadybos, Socialinių technologijų, Teisės, Viešojo saugumo, buvo 9 katedros ir 14 institutų, Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokykla (Mykolas Romeris University – Middlesex University Business and Media School (BMS)). Universitete nuo 2010 m. veikia originali darbo užmokesčio sistema, orientuota į strate­ ginius MRU prioritetus ir pasiektus rezultatus. Ji yra skaidri, sudaro galimybę dėstytojui pačiam, įvertinus savo interesus ir galimybes, sumodeliuoti savo atlyginimą ir nemažai prisidėjo prie to, kad sparčiai ūgtelėjo pasiekimai MRU strateginių prioritetų srityse, tokiose kaip mokslo publi­ kacijų skaičius, elektroninių, nuotolinių studijų modulių parengimas ir naudojimas. Universitete laikomasi požiūrio, kad efektyvi vadyba yra neatsiejama nuo pažangių tech­ nologinių sprendimų. 2012 m. įvyko esminiai pokyčiai dokumentų valdymo srityje: MRU tapo pirmuoju Lietuvos universitetu, pradėjusiu naudoti elektroninį parašą. Šis žingsnis sudarė są­ lygas optimizuoti informacijos srautus ir koreguoti darbuotojų funkcijas, pradėti įgyvendinti tinklinę vadybą. MRU per projektinę veiklą siekia įgyvendinti 2010–2020 metų strateginiame veiklos pla­ ne numatytas prioritetines veiklos kryptis, Nacionalinės studijų programos tikslus ir uždavinius, nacionalinių mokslo programų, 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strate­ gijos ir kitų Lietuvos strateginių programų prioritetus, kurių svarbiausi yra investicijos į žmogiš­ kąjį kapitalą, produktyvių žmogiškųjų išteklių žinių visuomenėje skatinimą. Per 2010–2014 metus Universitete ženkliai išaugo įgyvendinamų projektų skaičius, jų ko­ kybė ir projektuose atliekamų darbų apimtys. Išskirtini projektai, kurie prisidėjo prie Universite­ to infrastruktūros tobulinimo, studijų kokybės gerinimo, tarptautiškumo ir tarpdiscipliniškumo didinimo, mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų diegimo. 2010–2014 m. per įgyvendinamus ES struktūrinių fondų, Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus bei tarptautinius projektus ir prog­ ramas buvo atlikta darbų už 43 628 358 litus. Su ES struktūrinių fondų parama 2010–2014 metais buvo tobulinamas MRU valdymas, renovuotas Universiteto pastatų kompleksas, buvo parengtos galimybių studijos, atlikti moks­ liniai tyrimai, aukštosioms mokykloms, įdiegiant jose neformaliojo suaugusiųjų švietimo sis­ temoje įgytų kompetencijų formalizavimo aukštojo mokslo institucijose sistemą, atnaujintos 7 bakalauro ir 4 magistro studijų programos, parengtos ir pradėtos įgyvendinti 5 jungtinės ma­ gistrantūros studijų programos, skirta lėšų Universiteto infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai. 2010–2014 m. Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo įgyvendinant projektus pa­ gal Lietuvos mokslo tarybos vykdomą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programinį konkursinį finansavimą. 2010–2014 m. Universiteto mokslininkai įgyvendino 20 Lietuvos moks­ lo tarybos finansuojamų projektų, iš kurių 14 – Mokslininkų grupių projektai, skirti mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Lietuvos

11


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

mokslo tarybos remiamuose projektuose buvo atlikta darbų už 8 327 307 Lt, išleistos mokslinės publikacijos, dalyvauta tarptautinėse konferencijose ir kituose moksliniuose renginiuose, atlikti aukšto lygio tyrimai. 2010–2014 m. bendradarbiaujant su užsienio universitetais bei tarptautinėmis organiza­ cijomis Universitete buvo įgyvendinami 43 tarptautiniai projektai, iš kurių 24 – Mokymosi visą gyvenimą programos, 7 – remti Europos Komisijos, 7 COST bendradarbiavimo tinklo veiklų, 3 Šiaurės šalių paramos fondo Nordplus, vienas Šeštosios bendrosios programos ir du Sep­ tintosios Bendrosios programos. Tarptautiniuose projektuose atlikta darbų už 16 936 694 Lt, finansuota daugiau nei 300 komandiruočių į užsienio universitetus ir tarptautinius mokslinius renginius. Akademikų dalyvavimas tarptautinėse veiklose prisidėjo prie Universiteto tarptau­ tiškumo plėtojimo, ryšių su užsienio mokslo ir studijų institucijomis užmezgimo ir stiprinimo, intelektinio kapitalo didinimo. 2010–2012 m. Universitetui teikiant paslaugas vyravo kvalifikacijos tobulinimo paslaugos, o nuo 2012 m. pradėjo sparčiai augti mokslinių ir taikomųjų tyrimų srities paslaugos. 2014 m. moksliniai ir taikomieji tyrimai tapo dominuojančia Universiteto darbuotojų teikiama paslauga. Šiai tendencijai įtakos turėjo ir finansavimo specifika iš ES struktūrinės paramos. Pagrindiniai Universiteto paslaugų užsakovai 2010–2012 m. buvo valstybinės įstaigos, o nuo 2012 m. antro­ sios pusės pradėjo augti užsakymai iš privačių ūkio subjektų. 2014 m. bendradarbiavimas su privačiais ūkio subjektais tapo pagrindiniu Universiteto pajamų šaltinių šiame teikiamų paslau­ gų segmente. Pajamos, gautos iš Universiteto parduodamų paslaugų, nuo 2010 m. padidėjo beveik penkis kartus. 2010–2014 m. buvo Universiteto bibliotekos plėtros, pokyčių ir aktyvios veiklos laikotar­ pis. 2010 m. patvirtinta nauja bibliotekos struktūra, sujungti Centrinių ir Pirmųjų rūmų fakulteto bibliotekų padaliniai, įkurta nauja struktūrinė grandis – Informacijos paslaugų ir ugdymo gru­ pė (teminiai bibliotekininkai). Per pastaruosius metus bibliotekos erdvės praplėstos 251 m² – įrengtos 129 naujos darbo vietos, atidarytos 4 naujos skaityklos ir itin populiarios studentų grupinio darbo auditorijos, įrengti knygų grąžinimo ir išdavimo savitarnos įrenginiai, sukurtos modernios vartotojų konsultavimo, bendravimo ir poilsio erdvės, įsteigta Donatorių galerija. Bibliotekinės, informacinės ir techninės paslaugos teikiamos daugiau nei 600 tūkst. vartotojų per metus, kurie aptarnaujami 3 abonementuose ir 15 skaityklų su įrengtomis 567 darbo vie­ tomis (2010 m. – 438), iš jų 151 kompiuterizuota. Biblioteka tapo lengvai prieinama neįgaliems skaitytojams, jiems įrengtos 5 specializuotos kompiuterinės darbo vietos. MRU biblioteka aktyviai ir profesionaliai dalyvauja studijų ir mokslo procese, bendradar­ biauja su Universiteto bendruomene – komplektuoja į jos poreikius orientuotą spaudinių fon­ dą, elektroninius šaltinius, kuria lanksčias ir šiuolaikiškas tradicines ir elektronines mokymosi aplinkas. Fonde sukaupta daugiau nei 250 tūkst. tradicinių dokumentų, tačiau biblioteka nuo­ sekliai persiorientuoja nuo spausdintinių prie elektroninių išteklių kaupimo ir prieigos prie jų užtikrinimo – 2012 m. elektroninių knygų skaičius prenumeruojamose duomenų bazėse viršijo bibliotekoje esančių tradicinių knygų skaičių. 2013 m. pradėjo veikti MRU virtuali biblioteka, įkurta institucinė elektroninė dokumentų saugykla Dspace. Vartotojams teikiamos e. paslau­ gos: 2013 m. jomis pasinaudota 3 315 904 kartus (2011 m. – 1 012 828). MRU biblioteka savo veiklą sieja su Universiteto strateginės veiklos uždaviniais ir prie­ monėmis, naujais reikalavimais studijų procesui ir nuosekliu akademinių poreikių tenkinimu, plėtoja edukacines paslaugas, formuoja informacijos paieškos, vertinimo ir naudojimo gebė­ jimus. Per pastaruosius 5 metus biblioteka vartotojams pasiūlė 23 naujas paslaugas, įvykdė 714 mokymų, pakvietė į 28 renginius, surengė 804 parodas bei vienintelė iš Lietuvos akademi­ nių bibliotekų organizavo savanorystę bibliotekoje. MRU bibliotekos populiarumą iliustruoja apsilankymų bibliotekos interneto svetainėje skaičius. Visuotinai pripažįstamo interneto svetai­

12


SANTRAUKA nių analizės įrankio Google Analytics duomenimis, bibliotekos puslapyje per metus vidutiniškai apsilanko per 1 mln. lankytojų. 2010–2014 m. Universitete buvo plėtojamas kompiuterių tinklas, įrengta 10 Gbps pagrin­ dinė duomenų perdavimo magistralė, 60 proc. padidėjo belaidžio tinklo stotelių skaičius, pra­ dėtas perėjimas prie naujų duomenų perdavimo technologijų, kurios beveik 4 kartus padidino tinklo greitaveiką ir aprėptį. Dabar didžiosiose auditorijose prie belaidžio tinklo gali prisijungti visi paskaitoje dalyvaujantys studentai ir dėstytojai. Virtualių serverių skaičius Universitete iš­ augo iki 120, o duomenų saugyklų talpa viršijo 50 TB. Šiuo laikotarpiu buvo atnaujinta Universiteto svetainė, diegiamos debesų kompiuterijos paslaugos, įdiegta e-mokėjimų sistema atsiskaitymams už paslaugas ir prekes, įsisavinta duomenų talpyklos sistema, skirta atviros prieigos skaitmeninio turinio publikavimui ir ilgalai­ kiam saugojimui, kuriamos ir diegiamos įvairios interneto paslaugos. Kiekvienais metais Universitete buvo atnaujinamos kompiuterinės darbo vietos stu­ dentams ir darbuotojams, bibliotekoje įrengtos naujos interneto skaityklos, įrengti nauji kompiuterių kabinetai užsienio kalbų mokymui, geografinių informacinių sistemų kabinete nuolat atnaujinamos studijoms skirtos sistemos. Šiuo laikotarpiu Universitete įrengti 8 nauji kompiuterių kabinetai, o visose auditorijose įrengtos standartizuotos kompiuterizuotos dės­ tytojų darbo vietos, kuriose dėstytojai, prisijungę prie Universiteto kompiuterinės sistemos, gali pateikti paskaitų medžiagą, esančią Universiteto duomenų saugykloje ar pasauliniame kompiuterių tinkle. 2010–2014 m. buvo plečiamos IS STUDIJOS galimybės, tobulinamos, kuriamos ir diegia­ mos žiniaraščių elektroninėje erdvėje, pedagoginio krūvio apskaitos sistemos, studentų kalen­ dorius, priėmimo modulis su elektroninių sutarčių pasirašymu ir kitos galimybės. Šios sistemos naudotojų skaičius viršijo 18000, o kiekvieną dieną prie sistemos prisijungdavo beveik 12 000 naudotojų. Naujomis galimybėmis buvo papildytos Universiteto Dokumentų valdymo ir Nor­ minių aktų DB sistemos, daugiau kaip 30 sistemos naudotojų Universiteto teisės aktus pasirašo naudodamiesi kvalifikuotu e-parašu. MRU – kultūros skleidėjas. Čia akademinei bendruomenei sudarytos puikios galimybės tenkinti saviraiškos poreikius bei ugdyti individualius gabumus, dalyvauti kultūriniame gyveni­ me ir puoselėti estetinių vertybių suvokimą. Universiteto erdvėse nenutrūkstamai eksponuoja­ mos žymių Lietuvos ir užsienio dailininkų bei fotomenininkų darbų parodos, skamba profesio­ nalų atliekama klasikinė bei šiuolaikinė muzika, bendruomenės dėmesio sulaukia ir pripažintų teatro režisierių spektakliai, susitikimai su pasaulinio lygio menininkais, žymiais visuomenės atstovais. Per penkerius metus Universitete surengta per 350 kultūrinių renginių. Plečiant Universiteto tarptautiškumą bei didėjant užsienio valstybių studentų skaičiui vis daugiau organizuojama ir tarptautinių renginių. Didelis dėmesys skiriamas skirtingų kultūrų pristatymo renginiams, užsienio studentų integravimui į Universiteto gyvenimą, bendriems Es­ tetinio ugdymo centro meno kolektyvų ir užsienio studentų kultūriniams projektams. MRU ne tik organizuojami kultūriniai renginiai, bet ir veiklą vysto 11 meno kolektyvų. Studentai, norintys artimiau prisiliesti prie meninės išraiškos, turi galimybę gilinti žinias bei ug­ dyti kūrybiškumą vedami šios srities profesionalų. Estetinio ugdymo centre studentus buria MRU mišrus choras, tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“, pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“, pop-vokalinis ansamblis, instrumentinė grupė „MRU Jazz Band“, Universiteto teatras, vizualiųjų menų studija, folkloro ansamblis „Ritingo“, MRU kapela, šokių klubas „Salsa“ ir MRU styginių ansamblis. Universiteto kapelionas kunigas Povilas Narijauskas rūpinasi akademinės bendruo­ menės sielovada.

13


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Deramai parengtos meninės programos leidžia atstovauti Universitetui ne tik mėgėjų, bet ir profesionalių menininkų festivaliuose. Per penkerius metus MRU meno kolektyvai atsto­ vavo Universitetui daugiau nei 180 renginių Lietuvoje bei užsienyje. Lietuvoje ir pasaulyje garsėja aukšto meistriškumo MRU sportininkai ir įvairių sporto šakų komandos. Londono olimpiadoje dalyvavo 10 universiteto sportininkų. MRU absolventė Laura Asadauskaitė – Zadneprovskienė (šiuolaikinė penkiakovė), tapo olimpine čempione, o magistrantas Jevgenij Šuklin pelnė sidabro medalį irkluodamas vienvietę kanoją. Krepšininkas Renaldas Seibutis tapo 2010 m pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtoju. Tokį patį ap­ dovanojimą pelnė ir Justinas Kinderis (šiuolaikinė penkiakovė), kuris Europos čempionate taip pat buvo trečias. 2011 m. magistrantas Tomas Gadeikis tapo pasaulio ir Europos čempionu (kanojų irkla­ vimas), o irkluotojai Saulius Ritter, Rolandas Maščinskas ir Mindaugas Griškonis pelnė Europos auksą. 2012 m. Europos čempionate kanojininkas Tadas Gadeikis laimėjo I, o Jevgenij Šuklin III vietą. Mindaugas Griškonis tapo Europos čempionu, o pasaulio čempionu jaunimo graikų – romėnų imtynėse tapo Vilius Laurinaitis. Sambo imtynininkas Radvilas Matulas tapo Pasaulio čempionato III vietos laimėtoju. Išskirtiniu 2013 m. MRU sporto įvyku tapo absolvento Justino Kinderio pergalė šiuolai­ kinės penkiakovės pasaulio čempionate. Irkluotojai Saulius Ritter, Rolandas Maščinskas tapo Europos vicečempionais, o Jevgenij Šuklin – Europos čempionu. Per penkmetį įvyko dvi pasaulio studentų universiados. Čempione tapo MRU studen­ tė irkluotoja Giedrė Albertavičiūtė, du kartus ant aukščiausio prizininkų pakylos laiptelio kopė plaukikas Giedrius Titenis, dukart čempionu kanojų irkluotojas Jevgenij Šuklin, čempionu bai­ darių irkluotojas Ignas Navakauskas, irkluotojai Mindaugas Griškonis, Saulius Ritter ir Rolandas Maščinskas. Be čempionų medalių iškovoti ir 3 sidabro medaliai: sambo imtynininkas Radvilas Matukas, baidarių meistrai Ignas Navakauskas ir Andrej Olijnik, o trečiąją vietą laimėjo sambo imtynininkė Aurelija Šukytė. Svarūs laimėjimai pasiekti ir SELL žaidynių metu: iškovoti 124 medaliai, iš jų 40 aukso, 47 sidabro ir 37 bronzos. Trejose žaidynėse iškovotos antros bendrakomandinės vietos, viena trečia, ir viena pirma (2010 m. Tartu) tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų. Tarp visų dalyvavusių uni­ versitetų kartą tapome II vietos laimėtojais (2010 m.). Atskirų sporto šakų Lietuvos studentų čempionatuose pelnyta virš 200 medalių. Čia sėk­ mingiausiai varžėsi jėgos trikovės, graikų-romėnų, sambo, dziudo imtynių, šachmatų, lengvo­ sios atletikos, plaukimo komandos. Vaikinų krepšinio komanda 2013 m. nutraukė VDU dominavimą Lietuvos studentų krep­ šinio lygoje, o 2014 m apgynė čempionų vardą. Nuo 2010 m mūsiškiai du kartus pelnė sidabro medalius. Merginų ekipa laimėjo aukso, sidabro ir tris kartus bronzos medalius, krepšinio lygoje mūsiškės iškovojo 5-ąją vietą, Baltijos moterų krepšinio lygoje 6-ąją vietą. Merginų tinklinio komanda laimėjo Lietuvos studentų tinklinio lygos čempionatą bei paplūdimio pirmenybėse iškovojo 7-ąją vietą I-oje vasaros Europos universitetų olimpiadoje Kordoboje. Be to, ši komanda laimėjo ir Vilniaus miesto pirmenybes. Geriausių studentų sportininkų rinkimuose mūsiškiai Giedrius Titenis (2011 m.), Jevgenij Šuklin (2012 m.) tapo nugalėtojais, o dar po 3–5 MRU sportininkai kasmet patenka į renkamą dešimtuką. 2014 m. MRU krepšininkai tapo Europos universitetų sporto žaidynių (EUSA) čempionais, po permainingų rungtynių finale įveikę Turikijos Fatih universiteto komandą rezultatu 86:74.

14


SANTRAUKA 2014 m. Rusijos sostinėje Maskvoje vykstančiame pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionate MRU magistrantas Jevgenij Šuklinas užėmė trečią vietą ir iškovojo bronzos medalį. Vokietijos sostinėje Berlyne vykusiose Europos plaukimo pirmenybėse MRU studentas Gied­ rius Titenis iškovojo sidabrą ir du bronzos medalius. Kasmet socialiai remtiniems studentams sumažinamas mokestis už studijas ar gyvenimą Studentų namuose arba studentai nuo mokesčio visiškai atleidžiami. Per penkerius metus nuo mokesčio už studijas atleisti arba mokestis sumažintas 1 871 studentui 2 061,9 tūkst. litų sumai. Nuo mokesčio už gyvenimą Studentų namuose ir bendrabučiuose atleisti arba mokestis suma­ žintas 689 studentams, o tai sudaro 291,1 tūkst. litų. Universiteto studentai gyvena trijuose Stu­ dentų namuose ir bendrabutyje Kaune, kur yra 1 445 vietos. Esant laisvoms vietoms Studentų namuose buvo apgyvendinami papildomų ir ištęstinių studijų studentai sesijos metu. 2010–2014 m. m. Universiteto esamos infrastruktūros palaikymui ir atnaujinimui atlikta statybos ir remonto darbų už 6,5 mln. litų. Pagrindinis dėmesys atliekant statybos remonto darbus buvo skirtas energijos taupymo priemonių įdiegimui. Sėkmingai buvo įgyvendinti Eu­ ropos struktūrinių fondų finansuojami projektai: 1,23 mln. litų skirti pastatų komplekso Ateities g. 20 dalinei renovacijai (sienų šiltinimas, šildymo sistemos magistralinių tinklų rekonstrukcijai, šilumogrąžos sistemų įrengimas), 448 tūkst. litų skirti Viešojo saugumo fakulteto pastato Done­ laičio g. 68 / Maironio g. 27 Kaune dalinei renovacijai (sienų šiltinimas). Valstybinio studijų fon­ do skirtos lėšos leido atnaujinti bendrabučio patalpas Viešojo saugumo fakultete Maironio g. 27, atlikti remonto darbai už 678 tūkst. litų. Dinamiškai atsinaujinančių studijų programų poreikiams įrengtos kalbų mokymo, geo­ grafinių informacinių sistemų auditorijos, dalis patalpų pritaikyta Bibliotekos bei savarankiškų studijų poreikiams, įrengiama komunikacijos ir kūrybinės industrijos studija. Iš Europos Sąjungos fondų ir ŠMM lėšų gauta 10 mln. Lt projektui „Mykolo Romerio uni­ versiteto tarptautinio studijų, mokslo ir akademinio mobilumo centro kūrimas“ įgyvendinti. 2014 m. gautas leidimas statybai. Universitetas skiria 592 tūkst. litų savo lėšų Saugios ir patrauklios aplinkos formavimas skatina akademinę bendruomenę turiningai leisti laisvalaikį 2014 m. įrengtoje paplūdimio tinklinio aikštelėje Centrinių rūmų teritorijoje bei universalioje sporto aikštelėje su dirbtine danga Pirmųjų rūmų teritorijoje. Estetiniam ugdymui įrengta moderni šokių salė, repeticijų patalpos, atnaujintos ir papildytos dekoracijomis teatro patalpos, įrengta šv. Augustino koplyčia. Įgyvendintų ir įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių pastatuose dėka 2010–2014 m. m. sutaupyta lėšų: šilumos energijos – 320 tūkst. litų, vandens – 86 tūkst. litų, elektros energijos – 29 tūkst. litų. Už sutaupytus pinigus dalinai atnaujinti baldai studentų namuose.

15Studijos

DARBAI IR LAIMĖJIMAI Studijos Lietuvai įsitraukus į bendrą Europos Sąjungos prekių, paslaugų ir tuo pačiu darbo jėgos bei laisvo studentų pasirinkimo studijuoti rinkas, tapome susieti ir su globaliomis pasaulinės studijų erdvės tendencijomis. Ataskaitiniu laikotarpiu studentų skaičiaus augimas labiausiai iš­ sivysčiusiose pasaulio valstybėse iš esmės stabilizavosi, o kai kuriose valstybėse blogėjant de­ mografinei padėčiai pastebimas ir tam tikras jo mažėjimas. Prie tokių valstybių, kuriose mažėjo statistinis studentų skaičius, priskirtina ir Lietuva. Studentų skaičius atskirų valstybių universitetuose 2010–2013 m. VALSTYBĖ Airija Austrija Baltarusija Belgija Bulgarija Čekija Danija Graikija Ispanija Italija Japonija JAV Jungtinė Karalystė Kanada Latvija Lenkija Lietuva Nyderlandai Prancūzija

STUDENTŲ SKAIČIUS 2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

126 396 234 404 331 208 303 375 227 716 318 265 150 372 .. 1 106 887 1 417 455 3 038 451 10 072 252 1 884 761 1 064 714 73 393 1 344 370 136 274 465 466 1 842 099

122 916 236 086 313 930 307 119 220 077 317 778 155 087 266 653 1 086 020 1 417 340 2 978 853 10 140 794 1 874 301 1 071 220 71 002 1 301 805 125 914 469 543 1 821 372

124 389 239 095 295 739 310 257 209 098 315 560 158 929 261 787 1 069 321 1 418 181 2 907 505 10 243 561 1 855 269 1 072 788 68 534 1 261 467 117 797 472 039 1 811 684

126 742 241 442 278 376 311 611 196 438 311 689 162 463 258 075 1 054 251 1 420 353 2 846 879 10 313 381 1 836 866 1 070403 65 493 1 223 279 106 989 473 074 1 807 095

17


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės pabaiga

Rumunija Suomija Šiaurės Korėja Švedija Vengrija Vokietija Europos Sąjunga

809 807 148 460 896 773 280 462 296 330 1 753 590 14 592 474

777 264 149 162 910 857 288 354 295 240 1 774 850 14 119 606

727 814 151 624 922 815 297 792 293 719 1 793 266 13 473 862

668 142 154 613 928 240 305 870 291 305 1 852 190 ..

Šaltinis: UNESCO

Kiekvienos valstybės kultūrinį, intelektualinį potencialą ir strateginį požiūrį į savo šalies vystymąsi ilgalaikėje perspektyvoje atspindi darbingo amžiaus gyventojų, įgijusių aukštąjį išsi­ lavinimą, skaičius. Nors Lietuva šioje srityje nėra tarp labiausiai atsiliekančių ES šalių, tačiau sie­ kiant iki 2020 m. įgyvendinti ES direktyviniuose dokumentuose įtvirtintą nuo­statą, kad 40 proc. ES valstybių gyventojų būtų įgiję universitetinį išsilavinimą, Lietuvai privalu iš esmės gerinti situaciją. Gyventojų skaičius, nuo 15 iki 64 metų, pagal įgytą aukštąjį išsilavinimą (proc.) VALSTYBĖ Belgija Bulgarija Čekija Danija Vokietija Estija Airija Graikija Ispanija Prancūzija Kroatija Italija Kipras Latvija Lietuva Liuksemburgas Vengrija Malta Nyderlandai Austrija Lenkija Portugalija Rumunija Slovėnija Slovakija Suomija Švedija Jungtinė Karalystė Islandija

18

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

30,7 19,4 14,5 27,5 22,6 30,0 32,7 21,0 28,4 26,3 15,5 13,0 32,1 22,6 26,9 30,3 17,2 14,0 27,7 16,4 19,4 13,8 11,9 20,2 15,1 31,6 28,2 31,5 26,3

30,4 20,1 15,8 27,9 24,2 31,3 33,3 22,3 29,3 26,8 15,3 13,1 33,7 23,6 27,9 31,7 18,1 15,1 27,9 16,5 20,3 15,6 13,0 21,6 16,4 32,5 29,1 33,3 27,4

31,3 20,7 17,0 28,6 24,8 32,1 34,7 23,0 30,0 27,8 15,7 13,8 35,0 25,2 28,6 33,4 19,0 16,4 28,6 17,0 21,5 16,8 13,6 23,0 17,0 32,8 30,1 34,7 28,5

31,5 22,2 18,1 29,1 25,1 33,2 36,3 24,2 30,9 28,9 16,5 14,4 35,4 27,0 29,8 35,2 19,5 17,2 29,3 17,7 22,6 17,7 13,9 24,4 17,7 33,6 31,4 35,7 29,3


Studijos Lentelės pabaiga Norvegija Šveicarija Turkija

31,4 30,0 10,5

32,1 30,0 11,3

33,0 31,2 12,4

34,2 33,2 13,0

Šaltinis: Eurostat

Mykolo Romerio universitetas iš esmės specializuojasi socialinių mokslų studijose, o Uni­ versiteto absolventai daugiausia įsidarbina paslaugų sektoriuje. Būtent šis sektorius yra svarbiau­ sias šiuolaikinėje ekonomikoje. Europos Komisijos duomenimis, 1958 m. paslaugų sektoriuje buvo užimta 37 proc. tuometinės Europos Bendrijos dirbančiųjų, 2001 m. ši dalis pakilo iki 67 proc. o pastaraisiais metais net 95 proc. visų darbo vietų ES sukuriama būtent paslaugų sektoriuje. Jame sukuriama BVP dalis reikšmingai didėja visose sparčiai besivystančiose valstybėse. Statistikos duomenys liudija, kad didesnė BVP dalis paslaugų sektoriuje sukuriama pa­ žangiose, pirmaujančiose valstybėse. JAV šis rodiklis siekia 79,4 proc., Prancūzijoje 79,4 proc., Jungtinėje Karalystėje 78,9 proc., o Šiaurės Korėjos atitinkamas rodiklis yra tik 29,4 proc., Bal­ tarusijos 44,7 proc. Lietuvoje paslaugų sektoriuje sukuriama 68 proc. BVP, taigi ši dalis per pas­ taruosius metus priartėjo prie ES vidurkio, bet lygiuojantis į stipriausias pasaulio ekonomikas ir Lietuvai einant pažangos keliu, paslaugų sektoriaus, o kartu ir socialinių mokslų reikšmė tik didės. Sukuriama BVP dalis ekonomikos sektoriuose kai kuriose valstybėse 2013 m. (proc.) VALSTYBĖ Airija Austrija Baltarusija Belgija Bulgarija Čekija Danija Graikija Ispanija Italija Japonija JAV Jungtinė Karalystė Latvija Lenkija Lietuva Nyderlandai Prancūzija Rumunija Rusija Suomija Šiaurės Korėja Švedija Ukraina Vengrija

ŽEMĖS ŪKIS

PRAMONĖ

PASLAUGŲ SEKTORIUS

1,6 1,6 9,2 0,8 6,7 2,4 1,5 3,5 3,1 2,0 1,1 1,1 0,7 4,9 4,0 3,7 2,6 1,9 6,4 4,2 2,9 23,4 2,0 9,9 3,4

28 28,6 46,2 22,6 30,3 37,3 21,7 16,0 26,0 24,4 25,6 19,5 20,5 25,7 33,3 28,3 25,4 18,7 34,2 37,5 25,1 47,2 31,3 29,6 28,0

70,4 69,8 44,7 76,6 63,0 60,3 76,8 80,5 70,8 73,5 73,2 79,4 78,9 69,4 62,7 68,0 72,1 79,4 59,4 58,3 71,9 29,4 66,8 60,5 68,7

19


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės pabaiga

Vokietija Europos Sąjunga Pasaulis

0,8 1,8 6,0

30,1 25,2 30,7

69,0 72,8 63,3

Šaltinis: CIA The World Factbook

Per pastaruosius penkerius metus studijų srityje MRU įsitvirtino kaip vienas iš Lietuvos aukštojo mokslo sistemos lyderių, išsiskiriantis ne tik studentų gausumu, bet ir studijų tarp­ tautiškumu, naujomis, lanksčiomis studijų programomis, elektroninėmis studijų priemonėmis, dėmesiu studijų kokybei. Remdamasis šiuo lyderystės potencialu, MRU tikisi sėkmingai įveikti Lietuvos aukštojo mokslo sistemai kylančius demografinius ir politinius iššūkius. MRU grėsmės ir stiprybės

2009 m. 2011 m. 2010 m. 2008 m. 37,0 tūkst.

37,0 tūkst.

2007 m.

36,9 tūkst.

Pažangaus ir darnaus universiteto patrauklumas

2006 m. 36,0 tūkst. 5529

6677

2012 m.

6801

Gerėjanti studijų kokybė

36,3 tūkst.

5332 4746

4569

Priimtų į MRU studentų skaičius 4449 4149

Augantis mokslo efektyvumas

4182

Tarptautiškumas Mažėjantis abiturientų skaičius Globalizacija

2014 m.

Ekonominė-politinė situacija

Projektinė veikla

32,7 tūkst.

2013 m.

2015 m.

Nenuosekli aukštojo mokslo politika

Stiprėjanti konkurencija tarp Universitetų Nepakankamas kintančios aplinkos supratimas

Efektyvi vadyba

30,5 tūkst.

Infrastruktūra, finansai

26,5 tūkst.

2016 m.

25,8 tūkst. 25,4 tūkst. 23,5 tūkst.

Sportas, estetinis ugdymas

2017 m. 23,2 tūkst. 22,4 tūkst. 22,5 tūkst. 2018 m. 2022 m. 21,9 tūkst. 2019 m. 2021 m. 2020 m.

Visus penkerius metus MRU yra antras didžiausias Lietuvos universitetas. Šiandien jame studijuoja 15,5 tūkst. studentų ir klausytojų, iš jų apie 650 užsienio šalių piliečių. Apie du trečdalius studentų yra pirmosios studijų pakopos, trečdalis antrosios studijų pakopos, apie 170 studijuoja doktorantūroje. MRU vykdoma 115 studijų programų, iš jų 31 bakalauro, 77 magistro, 1 laipsnio neteikiančių studijų ir 6 doktorantūros. Net 22 studijų programos siū­ lomos anglų kalba, iš jų 16 – kartu su užsienio universitetais. Be tradicinių Universiteto stu­ dijų krypčių – teisės, ekonomikos, viešojo administravimo, socialinio darbo, psichologijos – šiandien vis daugiau studentų MRU renkasi į ateities visuomenę nukreiptų tarpdisciplininių socialinių technologijų, politikos mokslų, verslo ir vadybos, komunikacijos krypčių programų studijas. Tarp svarbiausių 2010–2014 m. studijų srities pasiekimų – 7 jungtinės ir 10 dviejų diplomų studijų programų, vykdomų kartu su užsienio universitetais; bendros mokyklos, konsorciumo ryšiai ir partnerystė su Midlsekso (Jungtinė Karalystė), Dongseo (Pietų Korėja), Kijevo nacionali­

20


Studijos niu Taraso Ševčenkos, Černivcų nacionaliniu Jurijaus Fedkovičiaus, Ukrainos nacionalinio banko bankininkystės bei kitais užsienio universitetais. Orientaciją į tarptautinius studijų standartus vainikavo prestižinių Europos Komisijos ženklų – ECTS (2012) ir Diplomo priedėlio (2010, 2013) etikečių suteikimas. Beveik visi Universiteto studijų dalykai šiandien jau perkelti į virtualaus mo­ kymosi aplinką, nuotolinių studijų metodai visa apimtimi taikomi 7 ištęstinių studijų progra­ mose. Studijų sąveiką su darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais užtikrina studijų programų komitetai, kurių veikloje aktyviai dalyvauja ir studentai. Investuodamas į studijų kokybę, Uni­ versitetas 2014 m. pradėjo diegti išorinio studijų rezultatų vertinimo sistemą, nuosekliai stiprina studentų bendrųjų ir perkeliamųjų kompetencijų ugdymą, ypač akcentuodamas iniciatyvumą ir verslumą.

Studentai ir klausytojai Mykolo Romerio universitetas 2010–2014 m. stiprino savo kaip antro patraukliausio šalies universiteto pozicijas. Mažėjant besimokančiųjų visose Lietuvos švietimo pakopose, sumažėjo ir MRU studentų skaičius, tačiau šis sumažėjimas yra proporcingai mažesnis negu daugumoje kitų Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų. Lyginant su 2010 m., 2014 m. bendras Universiteto studentų skaičius sumažėjo apytik­ riai ketvirtadaliu. Šį mažėjimą iš dalies lėmė didesnis absolventų skaičius, studijas baigiant 2008–2010 m. piko metu priimtiems studentams. Didžiausias studijuojančiųjų skaičiaus po­ kytis pastebimas tarp papildomųjų studijų klausytojų, mažiausias – tarp pirmos pakopos stu­ dentų ir doktorantų. Iš viso 2010–2014 m. priimti 95 028 studentai ir klausytojai. Mykolo Romerio universiteto studentų skaičius 2010–2014 m.

Pozityvia tendencija reikėtų laikyti nuolatinių studijų studentų skaičiaus ir proporcijos augimą, ypač magistrantūros studijose. 2014 m. nuolatinėse magistrantūros studijose studi­ juojančių studentų yra 13 proc. daugiau nei 2010 m. Džiugina ir nuolatinis užsienio studentų, tiek atvykusių pagal mainų programas, tiek siekiančių įgyti laipsnį MRU, skaičiaus augimas – 2014 m. iš viso universitete studijavo 646 studentai iš užsienio.

21


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Mykolo Romerio universiteto studentų skaičius pagal studijų formą 2010–2014 m. Studijų forma Bakalauro studijos Nuolatinės Ištęstinės Užsienio studentų skaičius Magistrantūros studijos Nuolatinės Ištęstinės Užsienio studentų skaičius Doktorantūros studijos Nuolatinės Ištęstinės Studijoms, praktikai, intensyvioms programoms (vasaros mokykloms) atvykę užsienio studentai Iš viso studentų: Papildomų studijų klausytojai Nuotolinių studijų klausytojai Iš viso studentų ir klausytojų:

Studentų skaičius 2010 m.

Studentų skaičius 2011 m.

Studentų skaičius 2012 m.

Studentų skaičius 2013 m.

Studentų skaičius 2014 m.

11 388 6 002 5 370 16 8 481 1 566 6 904 11 180 134 46 114

12 005 6 829 5 134 42 7 211 1 655 5 540 16 169 123 46 182

11 681 6 796 4 814 71 6 701 1 728 4 933 40 149 103 46 290

10 331 5 945 4 274 112 5 877 1 870 3 953 54 140 96 44 456

9 321 5 013 4 169 139 4 947 1 809 3 074 64 173 102 71 443

20 163 1 032 103 21 298

19 567 1 069 180 20 816

18 821 973 136 19 930

16 804 779 156 17 739

14 884 534 23 15 441

Deja, dėl socialiniams mokslams nepalankios valstybės politikos sumažėjo valstybės fi­ nansuojamų studijų vietų pagrindinių MRU vykdomų krypčių studijose. Ši tendencija pastebi­ mai palietė bakalauro studijų pakopą. Universitetas sugebėjo išlaikyti stabilų II pakopos valsty­ bės finansuojamų studijų vietų skaičių.

Priėmimas į studijas Pastaraisiais metais dėl demografinių tendencijų, migracijos procesų ir finansinės kri­ zės pasekmių stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas skaičius smarkiai sumažėjo. Pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duo­ menis, norinčių dalyvauti priėmime į bakalauro studijas skaičius, augęs iki 2012 m. (43 921), 2013 m. smuko 6,62 proc. (iki 41 015), o 2014 m. sumažėjo dar 19,06 proc. (35 550). Per pasta­ ruosius ketverius metus ypač mažėjo abiturientų, kurie baigė mokyklą ir stojo studijuoti tais pačiais metais, skaičius: nuo 28 756 (2011 m.) iki 24 854 (2012 m.), 21 734 (2013 m.), 21 892 (2014 m.). Taigi per pastaruosius trejus metus į aukštąsias mokyklas stojančių abiturientų su­ mažėjo maždaug 24,4 proc. Šiomis sąlygomis studentų priėmimo į MRU rodikliai išliko palyginti stabilūs. Stojančiųjų į bakalauro studijas per pastaruosius penkerius metus 2011 m. skaičius buvo didžiausias, vėliau vidutiniškai mažėjo po 2–3 proc. 2010–2012 m. į bakalauro studijas buvo priimta kasmet apie 2 900, 2013 m. – 2 624 studentai. 2014 m. tenkinusių priėmimo į bakalauro studijas reikalavi­ mus buvo 2330, tai yra 19 proc. mažiau, negu 2010 m. 2013–2014 m. rodikliams reikšmingą įta­ ką padarė pastebimai sumažėjęs kolegijų absolventų, papildančių aukštesnių kursų studentų skaičius, būrys. Stojančiųjų į magistrantūros studijas skaičius smarkiau sumažėjo 2011 m., o vėlesniais me­ tais stabilizavosi. Galima teigti, kad šį rodiklį smarkiai paveikė 2009–2011 m. ekonominė krizė.

22


Studijos Stojančiųjų pageidavimų analizė rodo, kad itin didelė dalis stojančiųjų siekė studijuoti valstybės finansuojamose vietose, visai nedalyvaudami konkurse į valstybės nefinansuojamas vietas. Iš viso 2010–2014 m. studijuoti MRU pageidavusiųjų skaičius yra 159 140. Studijuoti MRU pateiktų pageidavimų skaičius 2010–2014 m.

Bendras priimtųjų į bakalauro ir magistrantūros studijas skaičius, įvertinus anksčiau nu­ rodytas aplinkybes, išliko palyginti didelis. Studijuoti MRU priimtųjų skaičius 2010–2014 m.

Per 2010–2014 m. laikotarpį į bakalauro studijas MRU priimta 13 967 studentų, į magist­ rantūrą 8 110 studentų, iš viso – 22 077 studentai. Tiek žiniasklaidoje skleidžiama dezinformacija apie socialinių mokslų „neperspektyvu­ mą“, tiek siaurėjančios galimybės gauti valstybės finansavimą neišvengiamai prisidėjo prie stojančiųjų orientacijų kaitos nacionaliniu mastu. Per pastaruosius penkerius metus socialinių mokslų studijų srities programos stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas pirmuose pageida­ vimuose nurodomos rečiau. Tačiau ši sritis vis dar išlieka lyderė tarp kitų studijų sričių.

23


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Stojančiųjų prašymų pasiskirstymas pagal pirmuoju pageidavimu nurodytos studijų programos studijų sritį (dalis nuo visų tų metų stojančiųjų prašymų)

Šaltinis: LAMA BPO

Nepaisant net keleriopų neigiamų tendencijų, 2010–2014 m. MRU laikotarpiu išlieka an­ troje vietoje tarp šalies universitetų pagal bendrą stojančiųjų pageidavimų skaičių. Bendras pageidavimų studijuoti skaičius aukštojoje mokykloje bendrojo priėmimo metu 2010–2014 m.

Šaltinis: LAMA BPO

Pagal stojančiųjų, kurie Universitetą nurodė pirmuoju pageidavimu, skaičių MRU užima­ ma vieta per penkerius metus kito tarp antros ir ketvirtos, o 2014 m. Universitetas buvo trečias.

24


Studijos Ketvirtus metus iš eilės į populiariausių studijų programų dešimtuką tarp stojančiųjų pir­ mu pageidavimu pateko Teisės ir muitinės veiklos studijų programa. 2011 m. tarp populiariau­ sių studijų programų taip pat buvo Viešojo administravimo, o 2013 m. – Teisės ir ikiteisminio proceso programa. 2011–2014 m. populiariausios universitetų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)

Šaltinis: LAMA BPO

Tarp Universiteto studijų programų 2013 m. populiariausia tapo Teisės ir muitinės vei­ klos programa, pakeitusi 2012 m. pirmoje vietoje buvusį Viešąjį administravimą. Teisės ir ikiteis­ minio proceso programa tais pačiais metais aplenkė iki tol pirmavusias Finansų ekonomikos, Teisės ir valdymo, Viešosios politikos ir vadybos programas. Didelio susidomėjimo sulaukia ir naujos komunikacijos krypties studijos – Komunikacijos ir kūrybinių industrijų programa pagal populiarumą iš karto atsidūrė 4 vietoje. 2014 m. populiariausia programa išliko Teisė ir muitinės veikla, o Teisės ir ikiteisminio proceso programa pakilo į trečią vietą. Pageidavimų stoti į nuolatines studijas skaičius pagal programas 2010–2014 m. Studijų programa Teisė ir muitinės veikla Teisė Teisė ir ikiteisminis procesas Komunikacija ir kūrybinės industrijos

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 1 770 3 026 – –

1 972 2 612 – –

1 638 1 701 906 –

1 398 1 380 1 054 1 112

1 233 1 111 1 015 966

25


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės pabaiga

Viešasis administravimas Teisė ir valdymas Psichologija Finansų ekonomika Viešoji politika ir vadyba Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija Teisė ir policijos veikla Vertimas ir redagavimas Finansų apskaita Verslo sistemų kūrimas ir valdymas Teisė ir penitencinė veikla Organizacijų vadyba Turizmo vadyba ir paveldas Policijos veikla Socialinis darbas Socialinė komunikacija ir mediacija Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba Teisė ir valstybės sienos apsauga Internetinis valdymas ir komunikacija Verslo informatika Sociologija Sociokultūrinė edukacija Finansų ekonomika (anglų k.) Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.) Filosofija Socialinė pedagogika Verslo informatika (anglų k.) Viešoji istorija Finansų informatika Ugdymo karjerai pedagogika Anglų ir antrosios užsienio k. mokymas

3 195 2 843 1 757 2 818 – – 978 – – 910 921 – – 516 1 114 – – 511 – 380 – –

2 703 2290 1530 2405 1 610 – 960 – – 1006 780 944 – 570 1 134 – – 424 – 329 – –

1 850 1 256 1 144 1 278 1 166 – 622 421 736 761 473 638 – 482 769 – 421 324 303 241 111 83

– – – – – – – –

– 311 – – – – 105 82

– 206 111 – 225 118 47 64

1 131 900 954 838 692 624 663 335 673 449 416 373 – 505 422 356 325 292 286 183 86 196 164 – 123 86 57 189 105 – –

835 734 707 550 502 500 487 421 417 399 371 338 317 311 281 261 189 189 185 174 158 130 107 104 85 59 49 – – – –

Šaltinis: LAMA BPO

Koleginių studijų absolventams, siekiantiems universitetinio bakalauro laipsnio, Univer­ sitetas siūlo dvejų metų bakalauro studijas. Tarp stojančiųjų į šias studijas didžiausią paklau­ są turėjo Teisės, Viešojo administravimo bei Finansų ekonomikos programos. Didėjant kitų universitetų pasiūlai, šio tipo stojančiųjų skaičius smarkiai mažėja: nuo 758 (2010 m.) iki 203 (2014 m.). Daugiausia stojančiųjų per šį laikotarpį pastaraisiais metais sulaukta iš Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, Kauno ir Vilniaus kolegijų. Nuo 2010 m. Universitetas plėtojo galimybes įvairių krypčių koleginių studijų absolven­ tams siekti magistro laipsnio. Pageidaujančiųjų siekti magistro laipsnio kolegijų absolventų skaičius taip pat sumažėjo, tačiau vis dar išlieka gana didelis. Sėkmingai tęsiamos ekonomikos, viešojo administravimo krypčių papildomosios studijos Klaipėdoje, į kurias pretenduoja vis daugiau Vakarų Lietuvos kolegijų absolventų. Daugiausia norinčių studijuoti papildomose stu­ dijose yra iš Vilniaus kolegijos bei Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos.

26


Studijos Stojančiųjų į MRU papildomąsias studijas statistika pagal kolegijas 2010–2014 m.

Daugiau kaip pusė studentų, 2014 m. priimtų į MRU magistrantūros studijas, pirmos pa­ kopos studijas yra baigę kituose šalies universitetuose. Šis santykis nekinta nuo 2010 m. Į Uni­ versiteto magistrantūros studijas šiuo laikotarpiu daugiausia stojo Vilniaus universiteto, Lietu­ vos edukologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Kauno technologijos universitetų absolventų. Daugiausia iš jų turėjo edukologo, filologo, vadybininko, ekonomisto, psichologo, sociologo bakalauro laipsnį. Studentų, baigusių studijas kitose aukštosiose mokyklose, priėmimo į MRU magistrantūros studijas 2010–2014 m. statistika

27


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Nuo 2010 m. bakalauro ir magistrantūros studijos vykdomos ir anglų kalba. Jas vis noriau renkasi užsienio šalių piliečiai. Didelį postūmį Universiteto studijų tarptautiniam populiarumui davė penkios studijų programos, 2013 m. pradėtos vykdyti kartu su Midlsekso universitetu (Jungtinė Karalystė). Susidomėjimą studijomis Universitete didina ir sėkmingi jungtinių su už­ sienio universitetais studijų programų startai. Studijuoti į MRU užsienio studentai atvyko iš 25 valstybių: Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Graikijos, Gruzijos, Indijos, Izraelio, Jamaikos, Nigerijos, Norvegijos, Pakistano, Slovakijos, Turkijos, Ukrainos ir kt.

Užsienio studentai Europos studentų judumas (procentinė išraiška) VALSTYBĖ Airija Austrija Belgija Bulgarija Čekija Danija Graikija Ispanija Italija Jungtinė Karalystė Latvija Lenkija Lietuva Nyderlandai Prancūzija Rumunija Suomija Švedija Turkija Vengrija Vokietija

2010 m.

2011 m.

2012 m.

24,7 4,3 10,3 24,4 12,1 5,5 33,5 23,8 46,5 14,4 5,3 44,2 10,5 16,0 51,0 30,1 8,6 13,6 1,4 9,0 91,8

25,3 ... 11,4 25,7 12,3 6,2 35,0 26,4 49,9 15,3 6,3 42,7 12,6 16,9 52,4 32,8 8,8 14,5 1,4 9,2 100,4

25,3 ... 11,5 25,1 12,9 5,8 27,4 29,0 54,5 17,0 7,2 42,1 15,2 18,7 53,7 31,7 9,0 15,1 ... 9,5 104,4

Šaltinis: Eurostat

2010–2014 metais Universitetui pavyko įgyvendinti užsibrėžtus užsienio studentų pri­ traukimo tikslus. 2009–2010 mokslo metais į Universitetą buvo priimti vos 3 užsienio šalių stu­ dentai, o 2014 m. studijas MRU pasirinko per 200 užsienio šalių piliečių. Iš viso per 2010–2014 m. į MRU laipsnį suteikiančias studijų programas įstojo apie 400 užsienio studentų. 2013 metais universitete buvo įdiegta moderni užsienio studentų priėmimui skirta sistema „Dream Apply“. 2012–2013 m. m. sėk­mingai startavo Universiteto ir Midlsekso universiteto (Londonas, Jungtinė Karalystė) bendras jungtinis darinys Verslo ir medijų mokykla, Business and Media School (BMS), tuo pačiu sustiprinta Universiteto kaip socialinių technologijų studijų centro pozicionavimo idėja. Socialinių technologijų leitmotyvas šiandien yra labai svarbus veiksnys tiek formuojant Universiteto studijų programų paketą, tiek pasirašant bendradarbiavimo sutartis su užsienio universitetais. Šiame kontekste ypač reikšmingi žingsniai buvo žengti bendradarbiaujant su Dongseo universitetu iš Pietų Korėjos.

28


Studijos Užsienio studentų priėmimas

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

2014 m. pasaulyje studijuoja 5 milijonai užsienio studentų. 2000-aisiais šis skaičius buvo 2,1, tad per dešimtmetį užsienio studentų skaičius pasaulio universitetuose išaugo 140 % (vidu­ tiniškai 10 % kasmet). Prognozuojama, jog artimiausius penkis metus studentų judumas augs daugiau nei po dešimt procentų per metus ir 2020 m. šis skaičius sieks 7 milijonus.

Studijų programos 2010–2014 m. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) įregistruotos 59 naujos studi­ jų programos: 23 – pirmosios pakopos, 1 – laipsnio neteikianti, 35 – antrosios pakopos. Iš jų 7 jungtinės studijų programos: 1 – pirmosios pakopos ir 6 – antrosios pakopos. Per penkerius metus daugiausia visų pakopų studijų programų buvo parengta ir akredituota 2012 m. 2010–2014 m. įregistruotos naujos studijų programos

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Tarp jų didžiausio pasisekimo sulaukė Verslo sistemų kūrimo ir valdymo, Finansų valdy­ mo, Viešosios politikos ir vadybos, Policijos veiklos, Teisės ir ikiteisminio proceso bei Organiza­ cijų vadybos studijų programos. 29


Mykolo Romerio universitetas

zacijų.

2010–2014

2010–2014 m. MRU senatas patvirtino 16 antrosios pakopos studijų programų speciali­

2010–2014 m. Senato patvirtintos naujos studijų programų specializacijos

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Tarp jų didžiausio pasisekimo sulaukė studijų programų Aplinkosaugos administravimo, Civilinės justicijos, Energetikos politikos ir vadybos, Sveikatos ugdymo, Nepaprastųjų situacijų valdymo specializacijos. 2010–2014 m. buvo akredituotos 48 jau vykdomos pirmosios ir antrosios pakopos studijų programos. Iš jų net 45 įvertino Europos studijų kokybės agentūrų registrui (EQAR) priklausanti užsienio agentūra, parinkta viešo konkurso būdu, 3 studijų programos buvo pateiktos vertinti Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC). Visos programos buvo įvertintos teigiamai. Remda­ masis šiais įvertinimais, SKVC joms suteikė maksimalų 6 arba 3 metų akreditacijos terminą. 2010–2014 m. rugsėjo 1 d. akredituotos Universiteto studijų programos Studijų pakopa I pakopa II pakopa

Studijų programų skaičius, kai išorinį vertinimą atliko užsienio šalies agentūra, akredituota EQAR

Studijų programų skaičius, kai išorinį vertinimą atliko SKVC

15 30

1 2

2010–2014 m. akredituotos vykdomos studijų programos, kurių išorinį vertinimą atliko agentūra iš EQAR ir SKVC

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis MRU studijų programų išorinio ko­ kybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatai viešinami Universiteto tinklalapyje Studijų kokybės skiltyje MRU studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatai.

30


Studijos 2010–2014 m. vykdomų studijų programų akreditavimo terminas

2010–2012 m. įgyvendinti du studijų programų atnaujinimo projektai, finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis: „Bakalauro studijų programų atnaujinimas Mykolo Romerio univer­ sitete“ ir „Inovatyvių metodų taikymas Mykolo Romerio universitete“. Pagal šiuos projektus per dvejus metus atnaujintos ir išorinių ekspertų įvertintos 7 studijų programos: Teisė ir valdymas, Viešasis administravimas, Socialinis darbas, Teisė ir policijos veikla, Verslo informatika, Psicho­ logija, Finansų ekonomika. Nuo 2010 m. Universiteto pirmojoje studijų pakopoje sudarytos galimybės kartu su pa­ grindinės krypties studijomis studijuoti pagal gretutinės krypties studijų programą ir įgyti dvi­ gubą bakalauro laipsnį. 2010–2014 m. į gretutinės krypties studijas užsiregistravo 81 studentas: 19 – 2011 m., 24 – 2012 m., 20 – 2013 m. ir 18 – 2014 metais. Kol kas nė vienas iš jų dar nėra baigęs gretutinių studijų.

Universiteto pirmosios ir antrosios pakopų studijų programos 2010 ir 2014 m. Universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos 2010 m. Eil. Nr.

Studijų sritis

1. Socialinių mokslų 2. Socialinių mokslų 3. Socialinių mokslų

4. Fizinių mokslų 5. Socialinių mokslų 6. Socialinių mokslų 7. Socialinių mokslų 8. Socialinių mokslų

9. Socialinių mokslų 10. Socialinių mokslų

Studijų kryptis

Studijų programos pavadinimas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas Ekonomika Finansų ekonomika Teisė Teisė ir muitinės veikla Verslas Verslo sistemų kūrimas ir valdymas Socialinės informatikos fakultetas Informatika Verslo informatika Socialinės politikos fakultetas Teisė Teisė ir penitencinė veikla Socialinis Socialinis darbas darbas Psichologija Psichologija Politikos ir vadybos fakultetas Viešasis admi­ Viešasis administravimas nistravimas Teisės fakultetas Teisė Teisė Teisė Teisė ir valdymas

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija Ekonomikos bakalauras Teisės bakalauras Verslo bakalauras

Informatikos bakalauras Teisės bakalauras Socialinio darbo bakalau­ ras, socialinis darbuotojas Psichologijos bakalauras Viešojo administravimo bakalauras Teisės bakalauras Teisės bakalauras

31


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės pabaiga

11. Socialinių mokslų 12. Socialinių mokslų 13. Socialinių mokslų 14. Socialinių mokslų

Viešojo saugumo fakultetas Teisė Teisė ir policijos veikla Teisė Teisė ir valstybės sienos apsauga Visuomenės Policijos veikla saugumas Visuomenės Valstybės sienos apsauga saugumas

Teisės bakalauras Teisės bakalauras Visuomenės saugumo bakalauras Visuomenės saugumo bakalauras

Universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos 2010 m. Eil. Nr.

Studijų sritis

1.

Socialinių mokslų

2. 3.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų

4. 5.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų

6.

Socialinių mokslų

7. 8.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų

9.

Socialinių mokslų

10. Socialinių mokslų 11. Socialinių mokslų

12. 13. 14. 15.

32

Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų

Studijų kryptis

Studijų programos pavadinimas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas Ekonomika Finansų rinkos Verslo nuosavybės ekonomika (specializacija) Ekonomika Lyčių ekonomika Ekonomika Viešojo sektoriaus ekonomika Regioninės plėtros ekonomika ir politika (specializacija) Sveikatos ekonomika (specializacija) Viešieji pirkimai (specializacija) Žinių ekonomika (specializacija) Finansai Finansų valdymas Teisė Teisė ir muitinės bei mokes­ čių institucijų veikla Verslas Tarptautinė prekyba Socialinės informatikos fakultetas Teisė Naujų technologijų teisė Vadyba Elektroninio verslo vadyba

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija Ekonomikos magistras

Ekonomikos magistras Ekonomikos magistras

Finansų magistras Teisės magistras Verslo magistras

Teisės magistras Verslo administravimo magistras Viešasis adminis­ Elektroninis viešasis adminis­ Viešojo administravimo travimas travimas magistras Socialinės politikos fakultetas Edukologija Teisės edukologija Edukologijos magistras, mokytojas Edukologija Verslumo edukologija Edukologijos magistras, mokytojas Sveikatos ugdymas Edukologijos magistras (specializacija) Psichologija Socialinė psichologija Psichologijos magistras Psichologija Teisės psichologija Psichologijos magistras Psichologija Verslo psichologija Psichologijos magistras Socialinis darbas Socialinė gerontologija Socialinio darbo magistras, socialinis darbuotojas


Studijos Lentelės tęsinys 16. Socialinių mokslų Socialinis darbas Socialinis darbas 17. Socialinių mokslų 18. Socialinių mokslų 19. Socialinių mokslų 20. Socialinių mokslų 21. Socialinių mokslų

22. Socialinių mokslų 23. Socialinių mokslų 24. Socialinių mokslų 25. Socialinių mokslų 26. Socialinių mokslų 27. Socialinių mokslų 28. Socialinių mokslų 29. Socialinių mokslų 30. Socialinių mokslų 31. Socialinių mokslų

32. Socialinių mokslų

33. Socialinių mokslų 34. Socialinių mokslų

Socialinio darbo magistras, socialinis pedagogas Socialinis darbas Vaiko teisių apsauga Socialinio darbo magistras, socialinis pedagogas Sociologija Gerovės sociologija Sociologijos magistras Sociologija Lyginamoji socialinė politika ir Sociologijos magistras gerovė (jungtinė programa) Teisė Teisė ir penitencinė veikla Teisės magistras Politikos ir vadybos fakultetas Politikos mokslai Aplinkos apsaugos politika ir Politikos mokslų magistras administravimas Gamtos išteklių valdymas (specializacija) Žemės tvarkymo politika (specializacija) Politikos mokslai Darnaus vystymosi vadyba ir Politikos mokslų magistras administravimas Politikos mokslai Europos kaimynystės politika Politikos mokslų magistras Politikos mokslai Europos Sąjungos politika ir Politikos mokslų magistras administravimas Politikos mokslai Sveikatos politika ir valdymas Politikos mokslų magistras Politikos mokslai Viešoji politika Politikos mokslų magistras Vadyba Programų ir projektų vadyba Projektų vadybos magis­ tras Vadyba Strateginis inovacijų valdy­ Vadybos magistras mas Verslas ir vadyba Strateginis organizacijų Verslo ir vadybos magistras valdymas Viešasis Savivaldos institucijų admi­ Viešojo administravimo administravimas nistravimas magistras Viešasis adminis­ Viešasis administravimas Viešojo administravimo travimas Aplinkosaugos administravi- magistras mas (specializacija) Socialinė politika ir administravimas (specializacija) Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas (specializacija) Švietimo įstaigų administravimas (specializacija) Tarptautinio turizmo administravimas (specializacija) Veiklos auditas (specializacija) Žmogiškųjų išteklių vadyba (specializacija) Žmonių išteklių Lyderystė ir pokyčių valdy­ Žmonių išteklių vadybos vadyba mas magistras Teisės fakultetas Teisė Administracinė teisė Teisės magistras Teisė Bioteisė Teisės magistras

33


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės pabaiga

35. Socialinių mokslų Teisė 36. 37. 38. 39.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų

Teisė Teisė Teisė Teisė

40. Socialinių mokslų Teisė 41. Socialinių mokslų Teisė 42. Socialinių mokslų Teisė 43. Socialinių mokslų Teisė 44. Socialinių mokslų Teisė

45. Socialinių mokslų Teisė 46. Socialinių mokslų Teisė 47. Socialinių mokslų Teisė 48. Socialinių mokslų Teisė 49. Socialinių mokslų Teisė 50. Socialinių mokslų Teisė

Darbo ir socialinio aprūpini­ mo teisė Europos Sąjungos teisė Europos verslo teisė Finansų teisė Intelektinės nuosavybės teisė Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos Tarptautinė jūrų teisė Tarptautinė teisė (jungtinė programa) Tarptautinė žmogaus teisių apsauga Teisė Baudžiamoji teisė ir kriminologija (specializacija) Civilinė teisė (specializacija) Tarptautinė teisė (specializacija) Teisė ir valdymas Transporto teisė Verslo teisė Viešojo saugumo fakultetas Ekspertiniai tyrimai Teisė ir policijos veikla Teisė ir valstybės sienos apsauga

Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras

Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras

Universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos 2014 m. Eil. Nr.

Studijų sritis

1. 2. 3. 4.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų

5. 6. 7. 8. 9.

34

Studijų kryptis

Studijų programos pavadinimas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas Apskaita Finansų apskaita Ekonomika Finansų ekonomika* Teisė Teisė ir muitinės veikla Verslas Verslo sistemų kūrimas ir valdymas Socialinių technologijų fakultetas Fizinių mokslų Informatika Verslo informatika Fizinių mokslų Informatika Informatika ir skaitmeninis turinys (jungtinė programa) Socialinių mokslų Komunikacija Komunikacija ir kūrybinės industrijos Socialinių mokslų Komunikacija Socialinė komunikacija ir mediacija Socialinių mokslų Pedagogika Socialinė pedagogika

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija Apskaitos bakalauras Ekonomikos bakalauras Teisės bakalauras Verslo bakalauras

Informatikos bakalauras Informatikos bakalauras Komunikacijos bakalauras Komunikacijos bakalauras Pedagogikos bakalauras, socialinis pedagogas


Studijos Lentelės pabaiga 10. Socialinių mokslų Pedagogika

Ugdymo karjerai pedagogika

Pedagogikos bakalauras, pedagogas Psichologijos bakalauras Socialinio darbo bakalauras, socialinis darbuotojas Sociologijos bakalauras Švietimo ir ugdymo baka­ lauras Teisės bakalauras Verslo ir vadybos bakalauras

11. Socialinių mokslų Psichologija Psichologija 12. Socialinių mokslų Socialinis Socialinis darbas darbas 13. Socialinių mokslų Sociologija Sociologija 14. Socialinių mokslų Švietimas ir Sociokultūrinė edukacija ugdymas 15. Socialinių mokslų Teisė Teisė ir penitencinė veikla 16. Socialinių mokslų Verslas ir Internetinis valdymas ir vadyba komunikacija Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokykla Socialinių mokslų Ekonomika Finansų ekonomika Ekonomikos bakalauras (anglų kalba)* Fizinių mokslų Informatika Verslo informatika Informatikos bakalauras (anglų kalba) Politikos ir vadybos fakultetas 17. Humanitarinių Filologija Dalykinė anglų ir kita užsienio Filologijos bakalauras mokslų kalba 18. Humanitarinių Filosofija Filosofija Filosofijos bakalauras mokslų 19. Humanitarinių Vertimas Vertimas ir redagavimas Vertimo bakalauras mokslų 20. Socialinių mokslų Komunikacija Tarptautinė ir tarpkultūrinė Komunikacijos bakalauras komunikacija 21. Socialinių mokslų Pedagogika Anglų ir antrosios užsienio Dalyko pedagogika, kalbos mokymas filologijos bakalauras 22. Socialinių mokslų Politikos Viešoji politika ir vadyba Politikos mokslų bakalauras mokslai 23. Socialinių mokslų Vadyba Turizmo vadyba ir paveldas Vadybos bakalauras 24. Socialinių mokslų Verslas ir Organizacijų vadyba Verslo ir vadybos bakalauras vadyba 25. Socialinių mokslų Viešasis admi­ Viešasis administravimas Viešojo administravimo nistravimas bakalauras Teisės fakultetas 26. Socialinių mokslų Teisė Teisė Teisės bakalauras 27. Socialinių mokslų Teisė Teisė ir valdymas Teisės bakalauras Viešojo saugumo fakultetas 28. Socialinių mokslų Teisė Teisė ir ikiteisminis procesas Teisės bakalauras 29. Socialinių mokslų Teisė Teisė ir policijos veikla Teisės bakalauras 30. Socialinių mokslų Teisė Teisė ir valstybės sienos Teisės bakalauras apsauga 31. Socialinių mokslų Visuomenės Policijos veikla Visuomenės saugumo saugumas bakalauras * Lietuvių k. – Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas. Anglų k. – Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokykla.

35


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos 2014 m. Eil. Nr.

Studijų sritis

1.

Socialinių mokslų

2. 3.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų

4. 5.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų

6.

Socialinių mokslų

7. 8.

Fizinių mokslų Fizinių mokslų

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19.

36

Studijų kryptis

Studijų programos pavadinimas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas Ekonomika Finansų rinkos* Finansų analitika (specializacija) Verslo nuosavybės ekonomika (specializacija) Ekonomika Verslo sistemų ekonomika Ekonomika Viešojo sektoriaus ekonomika Regioninės plėtros ekonomika ir politika (specializacija) Sveikatos ekonomika (specializacija) Viešieji pirkimai (specializacija) Žinių ekonomika (specializacija) Finansai Finansų valdymas Teisė Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų veikla Verslas Tarptautinė prekyba Muitinės operacijų valdymas (spe­ cializacija) Tarptautinė rinkodara (specializacija) Socialinių technologijų fakultetas Informatika Verslo informatika Informatika Verslo informatika (jungtinė pro­ grama) Edukologija Edukacinių technologijų valdymas Edukologija Teisės edukologija

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija Ekonomikos magistras

Ekonomikos magistras Ekonomikos magistras

Finansų magistras Teisės magistras Verslo magistras

Informatikos magistras Taikomosios informatikos magistras Socialinių mokslų Edukologijos magistras Socialinių mokslų Edukologijos magistras, pedagogas Socialinių mokslų Edukologija Verslumo edukologija Edukologijos magistras, pedagogas Sveikatos ugdymas (specializacija) Edukologijos magistras Socialinių mokslų Komunikacija Komunikacija ir kūrybinės techno­ Komunikacijos magistras logijos Socialinių mokslų Psichologija Darbo ir organizacinė psichologija Psichologijos magistras (jungtinė programa) Socialinių mokslų Psichologija Socialinė psichologija Psichologijos magistras Socialinių mokslų Psichologija Teisės psichologija Psichologijos magistras Socialinių mokslų Psichologija Verslo psichologija Psichologijos magistras Socialinių mokslų Socialinis Socialinė gerontologija Socialinio darbo darbas magistras, socialinis darbuotojas Socialinių mokslų Socialinis Socialinis darbas Socialinio darbo darbas magistras, socialinis Socialinė gerontologija pedagogas (specializacija) Socialinių mokslų Socialinis Socialinis darbas su vaikais ir jauni­ Socialinio darbo darbas mu (jungtinė programa) magistras


Studijos Lentelės tęsinys 20. 21. 22.

Socialinių mokslų Socialinis darbas Socialinių mokslų Sociologija Socialinių mokslų Sociologija

23. 24. 25. 26. 27.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų

28. 29. 30.

31.

32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40.

Teisė Teisė Teisė Vadyba Vadyba

Vaiko teisių apsauga Gerovės sociologija Lyginamoji socialinė politika ir gerovė (jungtinė programa) Mediacija Naujų technologijų teisė Teisė ir penitencinė veikla Biotechnologijų verslo vadyba Elektroninio verslo vadyba

Socialinio darbo magistras Sociologijos magistras Sociologijos magistras

Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Vadybos magistras Verslo administravimo magistras Socialinių mokslų Vadyba Kibernetinio saugumo valdymas Vadybos magistras Socialinių mokslų Verslas ir Socialinių technologijų valdymas Verslo ir vadybos vadyba (jungtinė programa) magistras Socialinių mokslų Viešasis Elektroninė valdžia Viešojo administravimo administravi­ Elektroninė sveikata (specializacija) magistras mas Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokykla Socialinių mokslų Ekonomika Finansų rinkos (anglų kalba)* Ekonomikos bakalauras Socialinių mokslų Komunikacija Komunikacija ir kūrybinės techno­ Komunikacijos bakalauras logijos (anglų kalba) Socialinių mokslų Vadyba Elektroninio verslo vadyba (anglų Verslo administravimo kalba) magistras Politikos ir vadybos fakultetas Socialinių mokslų Politikos Aplinkos apsaugos politika ir admi­ Politikos mokslų mokslai nistravimas magistras Gamtos išteklių valdymas (specia­ lizacija) Žemės tvarkymo politika (specia­ lizacija) Socialinių mokslų Politikos Darnios aplinkos politika ir vadyba Politikos mokslų mokslai Teritorijų ir aplinkosaugos planavi­ magistras mas (specializacija) Socialinių mokslų Politikos Europos kaimynystės politika Politikos mokslų mokslai magistras Socialinių mokslų Politikos Europos Sąjungos politika ir admi­ Politikos mokslų mokslai nistravimas magistras Socialinių mokslų Politikos Sveikatos politika ir vadyba Politikos mokslų mokslai magistras Socialinių mokslų Politikos Švietimo politika ir vadyba Politikos mokslų mokslai magistras Socialinių mokslų Politikos Tarptautinė politika ir ekonomika Politikos mokslų mokslai magistras Socialinių mokslų Politikos Tarptautinė politika ir diplomatija Politikos mokslų mokslai magistras Socialinių mokslų Politikos Viešoji politika Politikos mokslų mokslai Migracijos politika ir vadyba (spe­ magistras cializacija) Socialinių mokslų Teritorijų Teritorijų ir aplinkosaugos plana­ Teritorijų planavimo planavimas vimas magistras

37


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės tęsinys

41. 42. 43.

Socialinių mokslų Vadyba Socialinių mokslų Vadyba Socialinių mokslų Vadyba

Logistikos vadyba Nepaprastųjų situacijų valdymas Programų ir projektų vadyba

44. 45. 46. 47. 48.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų

Strateginis inovacijų valdymas Turizmo sektoriaus valdymas Veiklos auditas Viešųjų ryšių vadyba Sporto industrijų vadyba

49.

Socialinių mokslų

50.

Socialinių mokslų

51.

Socialinių mokslų

52.

Socialinių mokslų

53.

Socialinių mokslų Žmonių ište­ klių vadyba

54. 55. 56.

Socialinių mokslų Teisė Socialinių mokslų Teisė Socialinių mokslų Teisė

57.

Socialinių mokslų Teisė

58. 59. 60. 61. 62.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų

38

Vadyba Vadyba Vadyba Vadyba Verslas ir vadyba Verslas ir vadyba Viešasis administravi­ mas Viešasis administravi­ mas Viešasis administravi­ mas

Teisė Teisė Teisė Teisė Teisė

Strateginis organizacijų valdymas Energetikos politika ir vadyba

Savivaldos institucijų administra­ vimas

Vadybos magistras Vadybos magistras Projektų vadybos magistras Vadybos magistras Vadybos magistras Vadybos magistras Vadybos magistras Verslo ir vadybos magistras Verslo ir vadybos magistras Viešojo administravimo magistras Viešojo administravimo magistras

Viešasis administravimas Viešojo administravimo magistras Aplinkosaugos administravimas (specializacija) Energetikos politika ir vadyba (specializacija) Nepaprastųjų situacijų valdymas (specializacija) Savivaldos institucijų administravi­ mas (specializacija) Sveikatos apsaugos įstaigų admi­ nistravimas (specializacija) Švietimo įstaigų administravimas (specializacija) Tarptautinio turizmo administravi­ mas (specializacija) Viešojo sektoriaus strateginis val­ dymas (specializacija) Žmogiškųjų išteklių vadyba (speci­ alizacija) Lyderystė ir pokyčių vadyba Žmonių išteklių vadybos magistras Teisės fakultetas Administracinė teisė Teisės magistras Bioteisė Teisės magistras Darbo ir socialinio aprūpinimo tei­ Teisės magistras sė Europos ir tarptautinė verslo teisė Teisės magistras (jungtinė programa) Europos Sąjungos teisė Teisės magistras Europos Sąjungos teisė ir valdymas Teisės magistras Europos verslo teisė Teisės magistras Finansų teisė Teisės magistras Intelektinės nuosavybės teisė Teisės magistras


Studijos Lentelės pabaiga 63.

Socialinių mokslų Teisė

64. 65.

Socialinių mokslų Teisė Socialinių mokslų Teisė

66. 67. 68.

Socialinių mokslų Teisė Socialinių mokslų Teisė Socialinių mokslų Teisė

69. 70. 71. 72.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų

Teisė Teisė Teisė Teisė

73. 74. 75. 76.

Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų Socialinių mokslų

Teisė Teisė Teisė Teisė

Parlamento teisė ir valstybės val­ džios institucijos Tarptautinė jūrų teisė Tarptautinė teisė (jungtinė progra­ ma) Tarptautinė teisė Tarptautinė žmogaus teisių apsauga Teisė Baudžiamoji teisė ir kriminologija (specializacija) Civilinė justicija (specializacija) Civilinė teisė (specializacija) Tarptautinė teisė (specializacija) Tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga (specializacija) Viešoji teisė Transporto teisė Verslo teisė Viešojo administravimo teisinis re­ guliavimas ir žmogaus teisės (jung­ tinė programa) Viešojo saugumo fakultetas Aplinkosaugos teisė Kriminalistiniai tyrimai Teisė ir policijos veikla Teisė ir valstybės sienos apsauga

Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras

Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras

Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras Teisės magistras

* Lietuvių k. – Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas. Anglų k. – Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokykla.

Universiteto laipsnio neteikiančios studijų programos 2014 m. Studijų sritis Socialinių mokslų

Studijų kryptis

Studijų programos pavadinimas

Socialinių technologijų fakultetas Pedagogika Pedagogika

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija Pedagogas

Studijų kokybė Studijų kokybės tobulinimas 2010–2014 m. buvo vienas prioritetinių Universiteto akade­ minės veiklos siekių. Svarbiausios jo įgyvendinimo kryptys buvo į studentą orientuotų studijų modelio kūrimas, tarptautinių kokybės standartų diegimas, studijų metodinės ir technologinės inovacijos. Siekdamas tradicinę dėstymu pagrįstą studijų sistemą perorientuoti į studentą kaip sa­ varankiškai studijuojantį, su dėstytojais partneriškai bendradarbiaujantį asmenį, į studento iniciatyvumo, verslumo ugdymą, Universitetas esmingai pertvarkė studijų vadybą, atnaujino studijų programų ir studijų dalykų koncepcijas, sukūrė studentų grįžtamojo ryšio sistemą, daug investavo į naujų ugdymo metodų sklaidą.

39


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Jau 2010 m. fakultetuose pradėjo dirbti vadybininkai, atsakingi už atskirų studijų sričių (elektroninių, tęstinių studijų, studentų mainų ir kt.) kokybę. 2011 m. buvo pertvarkyti ir susti­ printi studijų programų komitetai, jiems perduodant esminę atsakomybę už studijų programų ir jų dėstymo kokybę. Į kiekvienos studijų programos komitetą buvo įtraukti jos studentai ir socialinių partnerių atstovai. 2012 m. suburtas Universiteto studijų kokybės užtikrinimo komi­ tetas, koordinuojantis Universiteto studijų kokybės politiką, siekiantis ugdyti studijų kokybės kultūrą, pagrįstą akademinės bendruomenės aktyvumu ir iniciatyva. 2013 m. fakultetuose įkur­ ti studentų skyriai, kurių paskirtis – organizuoti studijų procesą, atitinkantį Universiteto ir tarp­ tautinius aukštojo mokslo kokybės standartus ir tenkinantį kiekvieno Universitete studijuojan­ čio asmens poreikius. Instituciniu lygmeniu studijų kokybės užtikrinimo sistemą koordinuoja Akademinių reikalų centro Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupė. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universitete pereita prie tarptautinės ECTS (Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos) studijų kredito sampratos, grindžiamos studento studijų apimtimi ir siekiamais studijų rezulta­ tais. Vadovaujantis šia samprata buvo peržiūrėti ir atnaujinti visų Universiteto studijų programų ir studijų dalykų aprašai, juose nuosekliai išdėstant, kokias kompetencijas turėtų įgyti progra­ mos, dalyko studentai, numatant tarpinius studijų rezultatus, studijavimo ir studijų rezultatų vertinimo metodus, darbo laiką, studijų išteklius ir kitus studijų turinio bei proceso komponen­ tus. Peržiūrint studijų programas ir studijų dalykus vadovautasi tarptautine Tuning projektų šei­ mos metodika. Metodikai perimti Universitete buvo organizuojami studijų programų komitetų narių, dėstytojų mokymai, nacionalinių Bolonijos ekspertų vizitai bei konsultacijos. Vykdydamas studijų proceso pertvarką, Universitetas nuosekliai vadovavosi Europos aukš­ tojo mokslo erdvės studijų kokybės nuostatomis bei gairėmis. Dar 2009 m. Universitetas Europos Komisijai pateikė paraišką gauti vadinamąją Diplomo priedėlio (DS) etiketę. DS etiketė yra neprie­ kaištingos kokybės pažymėjimas, patvirtinantis, kad aukštojo mokslo institucija išduoda studijų baigimą liudijančius dokumentus pagal visus tarptautinius reikalavimus. 2010 m. birželio mėn. Europos Komisija patvirtino, kad Universitetui suteikta Diplomo priedėlio etiketė. 2013 m. buvo pateikta paraiška dėl DS etiketės atnaujinimo. Ši paraiška Europos Komisijos ekspertų buvo taip pat įvertinta teigiamai ir 2013 m. pabaigoje Universitetui suteikta DS etiketė buvo atnaujinta. 2012 m. Universitetas pateikė paraišką Europos Komisijai gauti ECTS etiketę. ECTS etike­ tė – tai aukščiausias Europos Komisijos įvertinimas, teikiamas tarptautiškumą puoselėjančioms aukštojo mokslo institucijoms. Siekiant atitikti ECTS etiketei keliamus reikalavimus Universiteto informacinėje sistemoje buvo sukurtas atviros prieigos studijų programų ir dalykų katalogas lietuvių ir anglų kalbomis. Į katalogą sudėti naujai parengti studijų dalykų ir studijų programų aprašai. Lietuvių kalba kataloge aprašyta 1 550 dalykų, o anglų kalba – 1 664 dalykų. Univer­ siteto tinklalapyje sukurtas ECTS puslapis, kuriame pateikta informacija apie ECTS, informacija apie instituciją, studijų programų ir dalykų katalogas, bendroji informacija studentams. ECTS diegimas Universitete Europos Komisijos ekspertų buvo įvertintas puikiai ir 2012 m. pabaigoje MRU suteiktas Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės ženklas – ECTS etiketė. Nuo 2010 m. Universitete buvo nuosekliai plėtojama studentų grįžtamojo ryšio sistema, susidedanti iš elektroninių klausimynų, gautų rezultatų apdorojimo bei interpretacijos, jų apta­ rimo su studentais, kokybės tobulinimo veiksmų numatymo. Pirmaisiais metais buvo suformuo­ ti profesionalūs klausimynai, kuriuos parengti padėjo Universiteto sociologai, suprogramuota apklausų elektroninė platforma, atliktos bandomosios apklausos. 2013 m., bendradarbiaujant su Studentų atstovybe, studijų grįžtamojo ryšio srityje pasiektas kiekybinis lūžis. Pasirinktos studijų programos kokybę elektroniniame klausimyne 2013 m. įvertino daugiau kaip 10 kartų daugiau studentų nei 2011 ir 2012 m. Gauti įvertinimai leido konstatuoti, kad dauguma Univer­ siteto studentų palankiai vertina MRU studijų kokybę, ir kartu apčiuopti tobulintinas sritis.

40


Studijos Klausimyną apie pasirinktą studijų programą elektroninėje studijų knygelėje užpildžiusių studentų skaičius

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

2012–2013 m. m. I pakopos studijų programų vertinimas

Apie 93 proc. studentų patvirtino, kad teigiamai vertina studijų programos kokybę. N – apklausoje dalyvavusių atitinkamos pakopos studentų apimtis 2012–2013 m. m. II pakopos studijų programų vertinimas

Apie 93 proc. studentų patvirtino, kad teigiamai vertina studijų programos kokybę. N – apklausoje dalyvavusių atitinkamos pakopos studentų apimtis 41


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2013–2014 m. m. II semestro I pakopos studijų programų vertinimas

Apie 76 proc. studentų patvirtino, kad teigiamai vertina studijų programos kokybę. N – apklausoje dalyvavusių atitinkamos pakopos studentų apimtis 2013–2014 m. m. II semestro II pakopos studijų programų vertinimas

Apie 83 proc. studentų patvirtino, kad teigiamai vertina studijų programos kokybę. N – apklausoje dalyvavusių atitinkamos pakopos studentų apimtis Studijų programų komitetai sistemingai analizuoja studentų apklausų rezultatus, orga­ nizuoja diskusijas su studentais, priima sprendimus dėl tolesnio studijų programų ir dalykų to­ bulinimo. MRU studentų nuomonė apie studijų kokybę nuo 2013 m. skelbiama MRU tinklalapio puslapyje Studijų kokybė.

42


Studijos 2010–2014 m. Universitete tobulintas ir studijų kokybės užtikrinimo sistemos reglamen­ tavimas: suformuluotos Studijų ir mokslo kokybės politikos nuostatos, parengti Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos nuostatai, Studijų kokybės užtikrinimo komiteto nuostatai, Studijų programų komitetų nuostatai, Studijų grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka, atnaujinta ir daugelį kartų tikslinta Studijų tvarka, Studijų rezultatų vertinimo tvarka, Akademinių kreditų pripažini­ mo tvarka, Apeliacijų nuostatai, Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai, Elektroninių studijų organizavimo tvarka, Studentų praktinio mokymo nuostatai, Antrosios pakopos studen­ tų papildomos praktikos organizavimo tvarka ir kt. Pakeista Universiteto ir studento, klausytojo sutarties forma, į ją įtraukiant nuostatas dėl akademinio sąžiningumo. 2013 m. sukurtas ir nuolat atnaujinamas elektroninis studijų vadovas – Studento vedlys, lietuvių ir anglų kalbomis prieina­ mas iš studentų ir klausytojų elektroninių studijų knygelių. 2014 m. Universitetas pradėjo diegti ir išorinio studijų rezultatų vertinimo sistemą, perimdamas pažangių užsienio partnerių patirtį. Ne mažiau reikšminga už kitas studijų kokybės užtikrinimo prielaida yra ir Universiteto dėstytojų darbo kokybės tobulinimas, parama dėstytojams, siekiantiems diegti novatoriškus darbo su studentais metodus bei formas. 2012–2013 m. Universitete buvo suformuota „Inovaty­ vaus dėstymo“ mokymų programa, kuruojama Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto. Programa skirta tiek pradedantiems, tiek patyrusiems dėstytojams supažindinti su aukštojo mokslo didaktikos pagrindais, studijų metodinėmis bei technologinė­ mis naujovėmis, pasikeisti praktine dėstymo patirtimi. Šiuose mokymuose kasmet dalyvauja daugiau kaip šimtas Universiteto dėstytojų

Studijų tarptautiškumas Universiteto strategija numato visas Universiteto antrosios pakopos studijų programas pertvarkyti į jungtines, įgyvendinamas kartu su užsienio partneriais. Tokios programos studen­ tams suteikia daugiau galimybių studijuoti užsienio universitetuose, pasiekti papildomų stu­ dijų rezultatų ir sėkmingiau konkuruoti tarptautinėje darbo rinkoje. 2013–2014 m. reikšmingai išaugo MRU internacionalizuotų studijų programų pasiūla. 2013 m. akredituotos ir pradėtos vykdyti 3 naujos jungtinės studijų programos, o 2014 metais startavo dar 4. Nuo 2013 m. veikia 5 dvigubo laipsnio programos Verslo ir medijų mokykloje (BMS), įsteigtoje kartu su Midlsekso universitetu (JK), pradėtos specializuotos JAV teisės studijos Amerikos teisės mokykloje, įsteig­ toje kartu su Ilinojaus technologijų instituto Čikagos Kento teisės kolegija (fakultetu). Anglų kal­ ba dėstomos ir 6 nacionalinės programos. Kitų šalių studentai gali rinktis kertinių Universiteto kompetencijos krypčių studijas, taip pat tų novatoriškų krypčių, kuriose ypač prasmingas tarp­ tautinis bendradarbiavimas: teisės, vadybos ir verslo administravimo, socialinių technologijų, komunikacijos, kūrybinių technologijų ir kt. Jungtinių studijų programų dinamika 2010–2014 metais

43


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2010–2014 m. vykdytos jungtinės studijų programos Studijų kryptis

Programa

Pakopa

Partneris

Šalis

Vykdoma nuo

JSP kūrimo finansavimo šaltinis Socrates Erasmus programa. JSP vykdymas 2012–2014 m. remiamas ESF projekto lėšomis ESF projektas

1. Sociologija

Lyginamoji socialinė politika ir gerovė

II

Tamperės Suomija ir ir Linco Joha­ Austrija no Keplerio universitetai

2008

2. Verslas ir vadyba

Socialinių tech­ nologijų valdy­ mas (nauja) Tarptautinė teisė

II

Fernando Pessoa uni­ versitetas Gento uni­ versitetas Savojos uni­ versitetas

Portugalija

2013

Belgija

2005

Prancūzija

2013

3. Teisė 4. Teisė

Europos ir tarp­ tautinė verslo teisė (nauja)

5. Teisė

Viešojo administ­ravimo teisinis reguliavi­ mas ir žmogaus teisės (nauja) 6. Informatika Verslo informati­ ka (nauja) 7. Informatika Informatika ir skaitmeninis turinys (nauja) 8. Psichologija Darbo ir organi­ zacinė psicholo­ gija (nauja) 9. Socialinis Socialinis darbas darbas su vaikais ir jau­ nimu (nauja)

II II

II

II

I

II

II

Ukraina Kijevo nacionali­ nis Taraso Ševčenkos universitetas Fernando Portugalija Pessoa uni­ versitetas Dongseo Pietų Korėja universitetas Talino tech­ Estija nologijos universitetas Rygos Stradi­ Latvija nio universi­ tetas

2013

Socrates Erasmus programa ESF projektai galimybių studijai ir programai pa­ rengti bei įgyven­ dinti MRU ir partne­ rio nuosavomis lėšomis

2014

ESF projektas

2014

2014

MRU ir partne­ rio nuosavomis lėšomis ESF projektas

2014

ESF projektas

2010–2014 m. vykdytos dviejų diplomų studijų programos Studijų kryptis

Programa

Pakopa

Partneris

Šalis

Vykdoma nuo

Midlsekso universitetas Midlsekso universitetas Bordo IV Monteskjė universitetas Eurazijos universitetas Midlsekso universitetas Midlsekso universitetas

JK JK Prancūzija

2013 2013 2011

Armėnija JK JK

2011 2013 2013

1. Informatika 2. Ekonomika 3. Teisė

Verslo informatika Finansų ekonomika ES teisė ir valdymas

I I II

4. Vadyba

Elektroninio verslo vadyba

II

5. Komunikacija Komunikacija ir kūry­ binės technologijos

44

II


Studijos Lentelės pabaiga 6. Ekonomika

Finansų rinkos

II

Ukrainos nacionalinio Ukraina banko bankininkystės universitetas Midlsekso universitetas JK Černivcų Jurijaus Fed­ Ukraina kovičiaus nacionalinis universitetas

2013

2013 2014

2010–2014 m. vykdytos nacionalinės programos anglų kalba Studijų kryptis

Programa

Pakopa

Pastabos

1. Socialinis darbas 2. Psichologija

Socialinis darbas

I

Psichologija

I

3. Teisė

Europos verslo teisė Tarptautinė teisė

II

Programą 2013 m. anglų kalba studijavo tik užsienio šalių piliečiai. LR piliečiai studijavo lietuvių kalba Programą 2013 m. anglų kalba studijavo tik užsienio šalių piliečiai. LR piliečiai studijavo lietuvių kalba Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai 2013 m. programą studijavo anglų kalba. Programoje numatytas privalomas studentų tarp­ tautinis judumas. Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai programą 2013 m. studijavo anglų kalba Programą 2013 m. anglų kalba studijavo tik užsienio šalių piliečiai. LR piliečiai studijavo lietuvių kalba Programą 2013 m. anglų kalba studijavo tik užsienio šalių piliečiai. LR piliečiai studijavo lietuvių kalba

4. Teisė

5. Socialinis Socialinis darbas darbas 6. Viešasis admi­ Viešasis adminis­ nistravimas travimas

II

II II

Dar kelios studijų programos, siūlytos anglų kalba, studentų nesurinko, todėl buvo vyk­ domos tik lietuvių kalba. Visu laikotarpiu Universitetas užtikrino plačią anglų kalba dėstomų studijų dalykų pasiūlą stu­ dijų mainų ir laipsnio siekiantiems studentams. Kiekvienais metais buvo pasiūloma daugiau negu po 200 ir iš jų studentai pasirinkdavo daugiau negu 140 studijų dalykų. Nemažai šių dalykų mainų studentai studijavo kartu su MRU studentais, taip įgydami turtingesnės tarptautinės patirties. Akademinių mainų dalyvių (studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų), ypač atvykstančių į universitetą, skaičius Universitete 2010–2014 m. smarkiai išaugo. 2010 metais akademiniuose mainuose dalyvavo 649 studentai, dėstytojai ir kiti darbuotojai, o 2014 metais šis skaičius ūgte­ lėjo beveik trečdaliu – iki 829 dalyvių. Išvykstančių mainams iš MRU studentų statistika 2010–2014 m.*

*Iš viso per 2010–2014 metus mainams išvyko 1 504 MRU studentai.

45


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Atvykstančių mainams į MRU studentų statistika 2010–2014 m.*

*Iš viso per 2010–2014 metus mainams į MRU atvyko 1 673 studentai.

Iš viso per 2010–2014 m. laikotarpį studijų užsienyje galimybėmis per Erasmus programą pasinaudojo per 1 500 MRU studentų, į MRU atvyko apie 1 230 studentų iš kitų šalių univer­ sitetų. Skaityti paskaitų buvo išvykę beveik 500 MRU dėstytojų, o MRU studentams paskaitas skaitė, atliko podoktorantūros tyrimus apie 500 užsienio šalių dėstytojų ir mokslininkų. Išvykstančių iš Universiteto skaityti paskaitų pagal mainus MRU dėstytojų skaičius 2010–2014 m.*

*Iš viso per 2010–2014 metus paskaitų skaityti arba mokymams pagal mainus išvyko į MRU 481 dėstytojai.

Atvykstančių į MRU skaityti paskaitų pagal mainus dėstytojų skaičius 2010–2014 m.*

*Iš viso per 2010–2014 metus paskaitų skaityti arba mokymams pagal mainus atvyko į MRU 494 dėstytojai.

46


Studijos Viena svarbiausių akademinių mainų plėtojimo finansinių priemonių jau daugelį metų yra Europos Sąjungos remiama Erasmus programa. 2007–2013 Mokymosi visą gyvenimą Eras­ mus paprogramės laikotarpiu MRU, pasirašęs išplėstinę Erasmus universiteto chartiją, nau­ dojosi finansine parama visoms studentų ir darbuotojų Erasmus judumo veikloms: studentų studijoms ir praktikai, darbuotojų dėstymo ir mokymosi vizitams. 2014 metais Universitetas pasirašė Erasmus aukštojo mokslo institucijos chartiją, suteikiančią galimybę dalyvauti ir nau­ jojoje Europos Sąjungos 2014–2020 m. programoje Erasmus+. Erasmus+ judumas Universitete 2014 metais organizuojamas remiantis 301 sutartimi (2010 metais – 209 sutartimis) su Erasmus+ programoje dalyvaujančiais universitetais iš 30 šalių. Per pastaruosius metus populiariausios MRU studentų judumo studijoms ir praktikai šalys buvo Ispanija, Nyderlandai, Jungtinė Ka­ ralystė, Čekija, Turkija, o daugiausiai atvykstančių mainams į MRU studentų buvo iš Turkijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Slovakijos. 2010–2014 metais studijų tarptautiškumui reikšmingą postūmį suteikė Universiteto koordinuojami akademinio judumo projektai, ypač Erasmus Mun­ dus partnerystės su Baltarusija, Ukraina ir Moldova projektas EMP-AIM, taip pat nuo 2013 metų Teisės fakulteto koordinuojamas NorPlus teisės fakultetų tinklo judumo projektas, Erasmus in­ tensyvių programų projektai. Kasmet didėja užsienio šalių piliečių, norinčių siekti bakalauro ar magistro laipsnio, su­ sidomėjimas Universitetu. 2014 m. bakalauro studijose MRU užsienio šalių piliečiai studijavo pagal Psichologijos, Socialinio darbo, Verslo informatikos, Finansų ekonomikos, Informatikos ir skaitmeninio turinio I pakopos programas. Magistrantūros studijose užsieniečiai studijavo pagal 15 programų. 2014 m. MRU laipsnį suteikiančiose studijose studijavo 203 užsienio šalių piliečiai, iš jų 139 – bakalauro, 64 – magistrantūros studijų programas. Palyginti su 2010 m., šis rodiklis išaugo daugiau negu 5 kartus.

Elektroninės ir nuotolinės studijos Elektroninės ir nuotolinės studijos – viena iš strateginių Universiteto studijų plėtros kryp­ čių, išlaikiusių prioritetiškumą per visą 2010–2014 m. laikotarpį. E-studijų priemonių naudojimą skatina ne tik Universitetas, bet ir patys studentai, žengiantys kartu su šiuolaikinėmis techno­ logijomis. Taikant modernias technologijas siekiama populiariausias Universiteto studijų progra­ mas padaryti prieinamas studijuoti nuotoliniu būdu, o kiekvieno studijų dalyko medžiagą tiek kiek tai racionalu perkelti į elektroninę terpę. Universitetas taiko įvairias elektroninio mokymo formas: pagal poreikį derina sinchroninį nuotolinį mokymą (akivaizdinės paskaitos ir jų translia­ cijos internetu) su asinchroniniu (mokomoji medžiaga ir užduotys pasiekiamos e-studijų aplin­ koje), plėtoja virtualaus mokymosi aplinką. Per 2010–2014 m. (iki rugsėjo mėn.) laikotarpį daly­ kų, visiškai pritaikytų nuotolinėms studijoms, skaičius išaugo nuo 131 iki 251. Dalykų, kuriuose naudojamos e-studijų priemonės, skaičius išaugo nuo 513 (2011 m.) iki 1 780.

47


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Šiuo metu nuotolinėms studijoms siūlomos 10 studijų programų, kurių parengtumas vir­ šija 95 proc. Nuotolinėms studijoms pritaikyta mokomoji medžiaga yra prieinama ir tradicinių studijų studentams. Tradicinių studijų procese Moodle sukurtose e-aplinkose (e-klasėse) ne tik dedama paskaitų, seminarų medžiaga, bet ir rengiami tarpiniai studentų žinių patikrinimai atliekant tes­ tus ar siunčiant rašto darbus, organizuojamos virtualios konsultacijos bei seminarai. Aplinkoje kasdien apsilanko iki 3 000 registruotų vartotojų (2010 m. didžiausias dienos lankytojų skai­ čius – 1 900 vartotojų). 2013 m. studentams buvo sudaryta galimybė nuotoliniu būdu studijuoti ir 9 laisvai pasirenkamus dalykus. Augant pagrindinių Universiteto studijų programų lankstumui, prieinamumui studijuoti iš dalies nuotoliniu būdu, „grynų“ nuotolinių studijų klausytojų skaičius sumažėjo nuo 211 as­ menų 2010 m. iki 80 asmenų 2014 m. rugsėjo mėn. Tačiau ši grupė išskirtinė svarbi Universiteto studijų paslaugų naudotoja: 2010 m. užsienyje studijuojantys sudarė apie 30 proc. nuotolinių studijų klausytojų, o 2014 m. – net 48 proc. E. studijų aplinka Universitete naudojama ne tik studijų procese, bet ir kaip socialinė plat­ forma Universiteto bendruomenės poreikiams tenkinti – Moodle aplinkoje sukurtose pasky­ rose svarstomi ir priimami administraciniai sprendimai, telkiasi akademijos, būreliai bei kitos poreikius ar pomėgius vienijančios bendruomenės. Universitetas žengia kartu su šiuolaikinėmis technologijomis ir socialinėmis medijomis. Nuolat plečiamas e. studijų aplinkos funkcionalumas, kuriamos sąsajos su kitomis sistemomis, diegiamos šiuolaikiškos turinio pateikimo ir bendravimo priemonės. 2013 m. lapkritį įdiegta ir su e. studijų aplinka susieta sinchroninių vaizdo paskaitų vedimo sistema, leidžianti kurti neri­ botą virtualių kambarių skaičių (2010 m. buvo galimybė sujungti tik 12 dalyvių). Universiteto studentams tai suteikia galimybes naudojantis IKT priemonėmis dalyvauti paskaitose ir esant už Universiteto ribų. 2010 m. gruodžio mėn. Universitete pradėjo veikti pirmoji elektroninio egzaminavimo auditorija, 2012 m. buvo įrengta antra elektroninio egzaminavimo auditorija. 2012 m. birželio 29 d. patvirtinta Elektroninio nuotolinio egzaminavimo tvarka, sudaranti sąlygas studentams laikyti egzaminus už Universiteto ribų. 2012 m. gruodį e. studijų aplinka tapo prieinama per išmaniųjų įrenginių (iPhone ir Android) programėles. Nuo 2013 m. gruodžio mėnesio pradėta naudoti nauja, lanksti nuotolinių studijų klausy­ tojų priėmimo sistema, supaprastinanti stojančiųjų priėmimo procedūras. 2014 m. pradėta diegti bendrauniversitetinė plagiato patikros sistema, lyginanti didžiųjų Lietuvos universitetų darbus tarpusavyje bei su Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo ištekliais. Nuo 2013 m. gruodžio naudojantis IKT buvo transliuojamos jungtinės studijų programos Viešojo administravimo teisinis reguliavimas ir žmogaus teisės (kartu su Kijevo nacionaliniu Ta­ raso Ševčenkos universitetu) paskaitos. Dėl visuomenėje vykstančių pokyčių (tradicinio amžiaus studentų skaičiaus mažėjimo, emigracijos augimo ir pan.) lankstesni studijų būdai, kurie užtikrintų galimybę mokytis visą gyvenimą kuo mažiau atsitraukiant iš darbo ir gyvenamosios vietos, tampa vis patrauklesni. „Skaitmeninė“ visuomenė bei dinamiška inovatyvių mokymosi priemonių plėtra pasaulyje ska­ tina naujų priemonių taikymą ir tradicinėse studijose. Todėl nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. ištęstinių studijų programose pradėtas taikyti nuotolinių studijų būdas. Studentams tai suteiks galimy­ bes dalyvauti paskaitose už universiteto ribų arba sau patogiu laiku peržiūrėti paskaitų įrašus.

48


Studijos eformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų N vertinimas ir kompetencijų pripažinimas 2010–2014 m. Universitetas vykdė neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų ver­ tinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą, pagal kurią suteikė akademinius kreditus as­ menims, universitetinio lygmens kompetencijas įgijusiems praktinėje veikloje ar savarankiško mokymosi būdu. 2010–2014 m. akademinių kreditų suteikimas neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų turintiems suaugusiesiems

STUDIJŲ PROGRAMA

STUDIJŲ DALYKAS

Viešasis administravimas, I pakopa (612N71001)

Verslo informatika, I pakopa (612I10006)

2010 m. Informatika (2 kred.) Psichologija (2 kred.) Dokumentalistika (2 kred.) Profesinė užsienio kalba (anglų), (4 kred.) Profesinė užsienio kalba (anglų), (4 kred.) Personalo vadyba (4 kred.) Tarpasmeniniai konfliktai (2 kred.) Iš viso: 20 kreditų Kompiuterių architektūros ir operaci­ nės sistemos (4 kred.) Kompiuterių tinklų architektūros ir protokolai (4 kred.) Duomenų bazės (3 kred.) Algoritmų teorija (4 kred.) Elektroninis verslas ir e. paslaugos (3 kred.) Verslo komunikacija (3 kred.) Profesinė užsienio kalba (anglų), (4 kred.) Iš viso: 25 kreditai

Verslo ir vadybos krypties papildomųjų studijų programa

Anglų ir antrosios užsienio kalbos mokymas, I pakopa (612X13038) IŠ VISO:

2014 m.*

Strateginis valdymas (6 kred.) Personalo vadyba (6 kred.) Vadyba (6 kred.) Verslo komunikacijos (6 kred.) Verslo planavimas ir valdymas (6 kred.) Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyri­ mai (6 kred.) Iš viso: 36 kreditai Pedagoginė praktika (6 kred.) Mokomoji praktika (6 kred.) Iš viso: 12 kreditų SUTEIKTI 45 AKAD. KRED. (3 KANDIDATAMS)

SUTEIKTI 48 AKAD. KRED. (2 KANDIDATAMS)

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

49


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2012 05–2014 05 laikotarpiu Universitetas įgyvendino pagal ES fondų bei Lietuvos Respu­ blikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“. Projekto metu 8 šalies aukštosioms mokykloms perteikta Universiteto patirtis, padėta pasiruošti vertinti neformaliojo švietimo sistemoje, darbo aplinkoje, savarankiško mokymosi metu ar dar kitaip įgytus pasiekimus, sudaryta galimybė įsitraukti į šalies aukštųjų mokyklų, pilnai pasiruošusių vertinti tokius pasiekimus, tinklą bei priartinti tokių pasiekimų turinčius suaugusiuosius prie formalaus aukštojo mokslo kvalifikacijų įgijimo.

Universiteto absolventai Per 2010–2014 m. laikotarpį bendras MRU absolventų skaičius sumažėjo maždaug ket­ virtadaliu. Pirmos pakopos absolventų skaičius per šį laikotarpį svyravo nuo 1357 iki 1709, o antrosios pakopos studijas baigusių absolventų sumažėjo nuo 2318 iki 1 368. Mykolo Romerio universiteto absolventų skaičiai 2010–2014 m.

2010–2014 m. daugiausia bakalauro studijų absolventų išleido Teisės fakultetas, antroje pozicijoje yra Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas. Politikos ir vadybos fakultetas pirmau­ ja pagal magistrantūros studijų absolventų skaičių, nedaug nuo jo atsilieka Teisės fakultetas. Mykolo Romerio universiteto I pakopos 2010–2014 m. absolventų skaičius pagal fakultetus ir studijų programas

2010 m.

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas Finansų ekonomika Finansų apskaita Teisė ir muitinės veikla Verslo sistemų kūrimas ir valdymas Iš viso EFVF Politikos ir vadybos fakultetas Viešasis administravimas Iš viso PVF

50

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

170 – 61 231

143 63 206

227 – 77 304

297 0 84 381

235 0 74 35 344

162 162

193 193

279 279

277 277

250 250


Studijos Lentelės pabaiga Socialinių technologijų fakultetas Psichologija Socialinis darbas Teisė ir penitencinė veikla Verslo informatika Iš viso STF Teisės fakultetas Teisė Teisė ir valdymas Iš viso TF Viešojo saugumo fakultetas Teisė ir policijos veikla Teisė ir valstybės sienos apsauga Policijos veikla Policijos veikla (ne universitetinės studijos) Iš viso VSF Iš viso Universitete

32 104 38 – 174

56 74 29 159

63 140 59 69 331

86 86 52 50 274

75 83 35 30 223

315 319 634

278 352 630

295 300 595

317 333 650

289 218 507

226 59 – 69 354 1 555

104 33 – 32 169 1 357

141 29 – 58 228 1 737

104 21 – 2 127 1 709

129 17 15 – 161 1 485

Mykolo Romerio universiteto II pakopos 2010–2014 m. absolventų skaičius pagal fakultetus ir studijų programas Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas Finansų rinkos Finansų valdymas Mokesčių administravimas Muitinių administravimas Tarptautinė prekyba Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų veikla Verslo sistemų ekonomika Viešojo sektoriaus ekonomika Iš viso EFVF Politikos ir vadybos fakultetas Aplinkos apsaugos politika ir administravimas Darnios aplinkos politika ir vadyba Energetikos politika ir vadyba Europos kaimynystės politika Europos Sąjungos politika ir administravimas Lyderystė ir pokyčių vadyba Logistikos vadyba Nepaprastųjų situacijų valdymas Programų ir projektų valdymas Savivaldos institucijų administravimas Strateginis inovacijų valdymas (Mokslo vadyba) Strateginis organizacijų valdymas Sveikatos politika ir vadyba Švietimo politika ir vadyba Veiklos auditas

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 148 2 22 32

126 4 2 5 20

113 52 2 8 26 14 50 265

120 46 0 0 20 19 – 36 241

89 68 0 0 13 7 10 36 223

75 279

74 231

140 47

128 50

64 4

53 7

6 80 4 – – 8 73 9 70 3 – 70

15 56 10 – – 4 40 1 70 4 – 34

11 48 14 – – 4 23 2 54 23 – 68

28 1 16 1 21 20 7 12 17 13 2 31 28 5 43

6 126 – 14 90 8 100 – – –

51


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės tęsinys

Viešasis administravimas Viešoji politika Iš viso PVF Socialinių technologijų fakultetas Elektroninio verslo vadyba Elektroninė valdžia (Elektroninis viešasis administravimas) Gerovės sociologija Lyginamoji socialinė politika ir gerovė Mediacija Naujų technologijų teisė Socialinė gerontologija Socialinė psichologija Socialinis darbas Teisė ir penitencinė veikla (Atkuriamasis teisingumas ir tarpininkavimas) Teisės edukologija Teisės psichologija Vaiko teisių apsauga Verslo informatika Verslo psichologija Verslumo edukologija Iš viso SPF Teisės fakultetas Administracinė teisė Bioteisė Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė Europos Sąjungos teisė Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.) Europos verslo teisė Europos verslo teisė (anglų k.) Finansų teisė Intelektinės nuosavybės teisė Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos Tarptautinė jūrų teisė Tarptautinė teisė (anglų k.) Tarptautinė žmogaus teisių apsauga Teisė (baudžiamoji teisė ir kriminologija) Teisė (civilinė teisė) Teisė (civilinė justicija) Teisė (tarptautinė teisė) Viešoji teisė (Teisė ir valdymas) Transporto teisė Verslo teisė Iš viso TF Viešojo saugumo fakultetas Aplinkosaugos teisė Teisė ir policijos veikla

52

461 11 1 003 57

328 15 844 26

295 13 610 40

196 11 514 49

191 5 441 42

6 5 13 18 42

11 9 5 7 8 57

7 3 10 15 10 18 58

2 9 0 12 8 4 17 54

8 6 9 15 8 5 3 31

12 24 6 19 – 28 2 232

8 39 9 20 – 12 1 212

3 24 14 23 – 12 16 253

1 37 6 43 – 15 16 273

– 14 17 36 5 21 13 233

36 26 45 30 31 21 13 25 8 1 63 96 21 221 17 101 755

29 31 49 21 9 25 14 19 9 13 5 59 104 26 228 12 89 742

34 22 29 21 8 10 14 8 16 9 5 50 112 3 144 2 53 540

18 18 16 19 15 8 9 8 3 2 21 9 6 51 71 19 19 89 1 37 439

35 18 21 12 8 1 8 21 – 1 7 3 1 50 66 19 13 65 – 50 410

46

29

21

– 23

16 11


Studijos Lentelės pabaiga Teisė ir valstybės sienos apsauga Kriminalistiniai tyrimai Iš viso VSF Iš viso Universitete

3 49 2 318

5 7 41 2 070

1 1 23 1 691

5 1 29 1 496

2 – 29 1 368

Iš viso per 2010–2014 m. laikotarpį bakalauro laipsnį Universitete įgijo 7843 studentai, magistro laipsnį – 8 943 studentai. Bendras MRU pirmos ir antros studijų pakopos absolventų skaičius per 2010–2014 m. yra 16 786 asmenys.

Įsidarbinamumas 2010–2014 metais konstatuotinas ypatingai geras Universiteto absolventų įsidarbi­ namumas. 2014 m. sausio 1 dieną Lietuvos darbo biržoje buvo registruoti tik 186 MRU ab­ solventai (2013 sausio 1 d. buvo 208), o tai sudaro vos 4,92 proc. nuo visų aukštųjų mokyklų absolventų, registruotų Lietuvos darbo biržoje ir tik 0,09 proc. nuo visų bedarbių, registruotų Lietuvos darbo biržoje. MRU absolventų ilgalaikių bedarbių, t.y. asmenų, kurie nesusirado dar­ bo daugiau kaip keturis mėnesius, analizuojamuoju laikotarpiu buvo tik simbolinis ir pavyz­ džiui, 2014 metais jis neviršijo 35 asmenų. Būtent šis rodiklis geriausiai atspindi studijų progra­ mų, Universiteto dėstytojų suteikiamų žinių ir gebėjimų atitikimą darbo rinkos poreikiams. Lietuvos darbo biržoje 2010–2014 registruoti MRU absolventai

53


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Tokia pat MRU absolventų įsidarbinamumo tendencija matyti ir pagal atskiras studijų kryptis: teisės, vadybos, ekonomikos, socialinio darbo, finansų ir t. t. MRU absolventų įsidarbinamumas pagal studijų kryptis Studijų kryptis Ekonomikos Informatikos Politikos mokslų Psichologijos Socialinio darbo Teisės Verslo ir vadybos Viešojo administravimo Visuomenės saugumo

Įsidarbinusių MRU absolventų (proc.) 2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

95 – 94 94 88 89 98 92 86

95 – 96 94 91 93 99 94 100

96 100 94 94 94 93 99 94 100

95 94 94 93 94 89 96 90 100

94 91 89 96 91 94 95 90 100

Pažymėtina, jog MRU absolventų atlyginimai yra konkurencingi darbo rinkoje ir priklau­ somai nuo studijų krypties bei specialybės svyruoja nuo 2000 Lt (socialinio darbo, edukologi­ jos krypties) iki 10 000 Lt (informatikos krypties specialistai, advokatai) per mėnesį.

54


Studijos

55Mokslinė veikla ir doktorantūra

Mokslinė veikla ir doktorantūra

Mykolo Romerio universitetas, siekdamas puoselėti kūrybos ir socialinių inovacijų kultūrą, skatinti visuomenės raidą ir Lietuvos konkurencingumą, skleisti mokslo pasiekimų svarbą kasdieniniam gyvenimui ir kelti gyvenimo kokybę, vykdo fundamentinius ir taikomuosius, disciplininius ir tarpkryptinius / tarpdisciplininius socialinių technologijų mokslo tyrimus. Universiteto mokslininkai dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) programose ir projektuose, vykdo užsakomuosius mokslo tyrimus, skleidžia mokslinių tyrimų rezultatus akademinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei. 2010–2014 m. publikuota beveik 6 000 mokslo darbų, įgyvendinta beveik 100 mokslo projektų, surengta daugiau kaip 400 mokslo renginių (2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.), vykdomos 6 mokslo krypčių doktorantūros studijos, plėtojama elektroninė leidyba ir atviroji prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų. Europoje ir pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriama mokslo sričių įvairovės puoselėjimui ir tarpkryptiniams / tarpdisciplininiams mokslo tyrimams. Įvairių mokslo sričių dermė pade­ da įveikti šiuolaikinės visuomenės iššūkius ir ugdant moralinius, socialinius, psichologinius ir kultūrinius pradus nutiesti kelią technologinei pažangai. Socialinių ir technologinių mokslų sandūroje atrandamos naujos idėjos, strategijos ir valdymo struktūros, sukuriamos bei tobuli­ namos viešojo sektoriaus paslaugos, verslo modeliai ir produktai. Žinių įvairovė ir mokslo sričių integracija yra strateginių Europos Sąjungos dokumentų, tokių kaip „Europa 2020“, „Inovacijų sąjunga“, „Erasmus +“ ir didžiausios 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ pagrindas. Europos Komisijos užsakymu atliekamo METRIS socia­ linių ir humanitarinių mokslų vertinimo pagal šalis 2012 m. ataskai­toje teigiama, kad Mykolo Romerio universitetas yra vienas iš tarpdisciplininių mokslinių tyrimų Lietuvoje lyderių. Mykolo Romerio universitetas, turėdamas tarpdisciplininių MTEP programų ir projektų įgyvendinimo patirtį, platų tarptautinių partnerių tinklą, kvalifikuotą mokslinį personalą ir puikią infrastruktū­ rą, prisideda įveikiant programose „Europa 2020“, „Inovacijų sąjunga“, „Horizontas 2020“ numa­ tytus iššūkius: Europa besikeičiančiame pasaulyje – įtraukios, novatoriškos ir reflektuojančios bendruomenės; saugios bendruomenės – Europos ir jos piliečių laisvė ir saugumas, sveikata,

57


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

demografiniai pokyčiai bei gerovė; maisto užtikrinimas, pažangus žemės ūkis, jūriniai tyrimai ir bio-ekonomika; saugi, švari ir efektyvi energetika; išmanus, švarus ir integruotas transportas; klimato kaita, efektyvus resursų bei žaliavų naudojimas. Verta paminėti ir Mykolo Romerio universiteto mokslinį įdirbį nacionaliniu mastu. Lie­ tuvos mokslo tarybos ekspertų vertinimu 2009–2011 m. Mykolo Romerio universitetas užėmė lyderio pozicijas socialinių mokslų srityje vertinant pagal bendrą taškų už mokslo publikacijas sumą, lėšas, pritrauktas iš tarptautinių programų bei užsakomųjų mokslinių tyrimų. Lietuvos aukštųjų mokyklų 2009–2011 m. mokslinės veiklos vertinimo suminiai rezultatai socialinių mokslų srityje

Lyderio pozicijas socia­linių mokslų srityje pavyko pasiekti Universitete įdiegus inovatyvų mokslo vadybos modelį, sukurtą atsižvelgiant į korporatyvinę universitetų vadybos paradigmą lemiančius veiksnius. Pirma, palaipsniui pereinama nuo individualių atskirose katedrose / ins­ titutuose mokslininkų vykdomų vienos disciplinos mokslinių tyrimų prie tarpdisciplininių, ku­ riuos vykdo įvairioms mokslo sritims ir kryptims atstovaujančios tarpfakultetinės mokslininkų grupės. Mokslininkų grupių veiklą koordinuoja ir prižiūri skirtingiems fakultetams atstovaujan­ tys ir mokslininkus telkiantys mokslo programų komitetai. Antra, pereita prie apmokėjimo už mokslinės veiklos rezultatus sistemos, išmokant papildomą kintamąją darbo užmokesčio dalį tyrėjams už viršytą mokslo krūvį.

Apdovanojimai 2013 m. Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Psichologijos institu­ to profesorė dr. Rita Žukauskienė sulaukė aukščiausio nacionalinio pripažinimo už mokslinę veik­ lą: jos darbų ciklas „Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinės gerovės tyrimai (1997–

58


Mokslinė veikla ir doktorantūra 2011)“ įvertintas 2012 m. Nacionaline mokslo premija. Laureate prof. dr. Rita Žukauskienė tapo ir savaitraščio „Veidas“ projekte „Mini Nobelis“, kuriame pristatomi iškiliausi šio laikmečio Lietuvos mokslininkai, atsižvelgiant į mokslo darbų pritaikomumą ir vertę valstybei. Savaitraštis pastebi, kad „per šį dvidešimtmetį prof. dr. Ritai Žukauskienei pavyko atsidurti daugiausiai užsienio mokslo leidiniuose cituojamų Lietuvos psichologų sąrašo viršūnėje“. 2013 m. Ekonomikos ir finansų valdy­ mo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto profesorius dr. Gediminas Mačys išrinktas nuolatiniu Amerikos tarptautinių tyrėjų asociacijos (angl. American Association of International Researchers) na­ riu. 2011 m. akademikui profesoriui habil. dr. Antanui Buračui skirta vardinė Lietuvos mokslų aka­ demijos Albino Rimkos premija už ekonomikos, statistikos ir bankininkystės terminijos sutvarkymą ir svarų indėlį į semantikos mokslą. Dr. Lianos Štarienės monografija „Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją“ apdovanoja Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslinin­ kų premija. Giedrei Blažytei, dalyvavusiai aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse, skirta premija už darbą „Prekybos žmonėmis aukų integracija į darbo rinką Europos Sąjungos valstybių kontekste“ (darbo vadovė prof. dr. Vida Kanopienė). Simonai Survilaitei skirtas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas už darbą „Intelektinio kapitalo įta­ kos įmonės pridėtinės vertės didinimui vertinimas“ (darbo vadovė prof. dr. Irena Mačerinskienė). Lietuvos mokslo ir technikos asocia­cijos ir Lietuvos vadybos draugijos organizuoto Lietuvos aukš­ tųjų mokyk­lų magistro darbų vadybos tematika konkurso apdovanojimai buvo skirti Agniui Kar­ čiauskui – 2 vieta (vadovas doc. dr. Ignas Dzemyda), Editai Dabašinskienei – 3 vieta (vadovė – prof. dr. Birutė Mikulskienė), Tomui Vedlūgai skirtas atminimo prizas (vadovas prof. dr. Stasys Puškorius).

Mokslo programos 2010–2014 m. visa mokslinė veikla Mykolo Romerio universitete buvo vykdoma pagal tarpdisciplininę prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį „Socialinės inovacijos globaliai plėtrai“ ir penkias mokslo programas: Pavadinimas

Tikslas

Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės

Kompleksiškai tirti teisingumo įgyvendinimo teisinius, socialinius, eko­ nominius, politinius ir kultūrinius veiksnius, šiuolaikinius žmogaus teisių apsaugos mechanizmus, saugumo užtikrinimo garantijas, globalizacijos ir socialinio teisingumo kontekstuose analizuoti verslo aplinkos dinami­ ką, asmens ir valstybės finansinį saugumą, ekonominių sukrėtimų pase­ kmių įveikimo būdus ir prevenciją, efektyvų ginčų sprendimą ir konflik­ tų valdymą, moksliosios visuomenės įtaką teisingumo įgyvendinimui. Socialinės technologijos Atskleisti socialinių technologijų taikymo socialinėse sferose plėtros galimybes, turinį, mastą, tendencijas, parengti strateginius sprendimus ir numatyti uždavinius ir rekomendacijas, kaip socialinės technologijos įgalintų transformuoti įvairias socialinio gyvenimo sferas. Šalies darni plėtra globaliza­ Vykdyti ir plėtoti mokslinius tyrimus, siekiant šalies aplinkosaugos, cijos sąlygomis socia­linės, ekonominės tvermės, sprendžiant visuomenės raidos prob­ lemas globalizacijos sąlygomis. Užimtumo galimybių didi­ Kompleksiškai ištirti ekonomines, socialines, teisines, valstybės valdy­ nimas ir gyvenimo kokybės mo, psichologines ir edukologines prielaidas Lietuvos gyventojų gy­ gerinimas venimo kokybės gerinimui ir užimtumo galimybių didinimui; nustatyti kliūtis bei priežastis veiksmingam gyvenimo kokybės gerinimui ir užim­ tumo skatinimui; pasiūlyti efektyvius jų šalinimo būdus, grįstus moks­ linių tyrimų rezultatais, ir pasiūlyti rekomendacijas gyvenimo gerovės ir užimtumo politiką formuojančioms valstybės institucijoms, politikos priemonių rengėjams ir įgyvendintojams. Vertybių tęstinumas ir kaita Moksliškai tirti vertybes, jų pagrįstumą, formuojamas sistemas, būklę globalioje visuomenėje įvairiuose visuomeninio gyvenimo procesuose.

59


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Siekiant įgyvendinti mokslo programas, plėtoti tarptautinį, tarpdisciplininį ir tarpsekto­ rinį mokslininkų bendradarbiavimą bei verslumą, 2014 m. pradėtas statyti MRU Studijų, moks­ lo ir tarptautinio mobilumo centras. Iki 2015 m. planuojama pastatyti naują, dviejų korpusų pastatą adresu Didlaukio g. 57, Vilnius, kurio bendras plotas ~ 3.075 m². Pastate bus įrengtos modernios laboratorijos, patalpos ir įranga mokslo renginiams, Socialinių mokslų doktoran­ tūros mokyklai, mobilioms darbo vietoms, mokslininkų ir verslininkų grupiniam darbui, pasi­ tarimams. Bus steigiami 2 MTEP centrai, Socialinių technologijų centras ir Inovatyvių paslaugų centras, kuriuose veiks 7 laboratorijos: Socialinių technologijų laboratorija, Kūrybinių industri­ jų laboratorija, Finansų matematikos ir statistikos laboratorija, Saugumo tyrimų laboratorija, Verslo modeliavimo laboratorija, E-sveikatos laboratorija, Edukacinių technologijų laboratorija, Gyvenimo kokybės tyrimų laboratorija, Aplinkos valdymo laboratorija.

MTEP publikacijos Mokslo darbų publikavimas ir sklaida, ypač socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, yra pagrindinis mokslinės veiklos vertinimo rodiklis. 2010–2014 m. MRU mokslininkai paskelbė 5 739 mokslo publikacijas (2014 m. rugsėjo 1 d. duomenimis), bendras mokslo publikacijų skai­ čius kasmet tolygiai didėjo. Parengtos ir išleistos 166 monografijos ir mokslo studijos, 231 mokslo straipsnis leidiniuo­ se, įtrauktuose į Thomson Reuters duomenų bazę, 1 943 mokslo straipsniai leidiniuose, įtrauk­ tuose į kitas pripažįstamas tarptautines duomenų bazes, 1 219 straipsnių kituose recenzuoja­ muose mokslo leidiniuose, 169 vadovėliai, mokomosios knygos ir kitos metodinės priemonės, 2 011 kitos mokslo publikacijos (akademinės recenzijos, tezės, konferencijų pranešimai, knygų skyriai, teisės aktų komentarai, žodynai ir kt.). Iš viso 2010–2014 m. išleistos 5 739 publikacijos. MTEP publikacijų struktūra 2010–2014 m.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

60


Mokslinė veikla ir doktorantūra Siekiant didinti mokslinės veiklos tarptautinę sklaidą, daug dėmesio yra skiriama publi­ kacijoms užsienio kalba (prioritetą teikiant anglų kalbai). Mykolo Romerio universiteto 2010– 2020 m. strateginiame plane buvo numatyta, kad iki 2020 m. ne mažiau nei 50 proc. publikacijų būtų rengiama užsienio kalba, tačiau jau 2013 m. pavyko pasiekti šį rodiklį ir publikacijų užsie­ nio kalba išleista daugiau nei lietuvių kalba. 2010–2014 m. vidutiniškai 53,8 proc. publikacijų spausdinta lietuvių kalba, o 46,2 proc. – užsienio kalba. MTEP publikacijų lietuvių ir užsienio kalba kaita 2010–2014 m. (proc.)

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Kitas strateginis tikslas yra didėjantis publikacijų užsienio recenzuojamuose mokslo lei­ diniuose skaičius. Vertinant 2010–2014 m. duomenis stebimas publikacijų užsienio recenzuoja­ muose mokslo leidiniuose skaičiaus augimas beveik 20 procentų. MTEP publikacijų Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose santykis 2010–2014 m. (proc.)

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Taip pat verta paminėti publikacijas, parengtas kartu su užsienio bendraautoriais. MRU mokslininkai ir tyrėjai kartu su užsienio bendraautoriais daugiausia rengia monografijas ir mokslo studijas, straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Science ar kitas pripažįsta­ mas duomenų bazes. Iš viso 2010–2014 m. bendrai su užsienio autoriais parengta 231 publikacija.

61


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

MTEP publikacijų, parengtų bendrai su užsienio autoriais, skaičiaus raida 2010–2014 m.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Įgyvendinant tarpdisciplinines MRU mokslo programas 2010–2014 m. taip pat stebimas tarpsritinių ir tarpkryptinių publikacijų skaičiaus augimas. Iš viso 2010–2014 m. parengtos 209 tarpsritinės, 284 tarpkryptinės ir 86 tarpfakultetinės publikacijos. Tarpsritinių, tarpkryptinių ir tarpfakultetinių MTEP publikacijų skaičiaus raida 2010–2014 m.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Tarptautinėje mokslo bendruomenėje svarbiausias mokslinės produkcijos poveikio ma­ tavimo vienetas yra mokslo darbų citavimas. MRU mokslininkų darbai vis labiau yra cituojami leidiniuose, įtrauktuose į aukščiausio lygio Thomson Reuters Web of Science ir Scopus duomenų bazes. 2010–2014 m. MRU mokslininkų ir tyrėjų MTEP darbų citavimas leidiniuose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Science, išaugo 48 proc., o leidiniuose, įtrauktuose į Scopus duomenų bazę – 4 proc. Citavimo lygio augimą lėmė didėjantis mokslo publikacijų užsienio kalba skaičius ir atviroji prieiga prie MRU leidinių.

62


Mokslinė veikla ir doktorantūra MRU autoriai, labiausiai cituojami Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse esančiuose leidiniuose 2010–2014 m. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Vardas, pavardė Alvydas Baležentis Vitalija Rudzkienė Dalė Dzemydienė Dalia Štreimikienė Rita Žukauskienė Irena Mačerinskienė Viktoras Stupak Paulo Pereira Antanas Buračas Algis Žvirblis Saulė Milčiuvienė Povilas Aleksandravičius Imantas Lazdinis Adolfas Kaziliūnas Marius Lazdinis Svajūnas Sajavičius Birutė Pranevičienė Alfredas Laurinavičius Jonas Juškevičius Aleksandras Krylovas

Fakultetas

Autorių cituojamumas (MRU priskirtų straipsnių)

PVF EFVF EFVF EFVF STF EFVF VSF PVF EFVF EFVF STF PVF PVF PVF PVF PVF VSF STF TF EFVF

50,95 16,33 15,9 15,58 7,26 7 6 5,45 4,5 4,5 4,33 4 3,5 3 3 3 2,33 2,33 1,8 1,75

MRU darbuotojai, labiausiai cituojami Scopus duomenų bazėje esančiuose leidiniuose 2010–2014 m. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Vardas, pavardė Alvydas Baležentis Rita Žukauskienė Dalia Štreimikienė Dalė Dzemydienė Vitalija Rudzkienė Aelita Skaržauskienė Paulo Pereira Adolfas Kaziliūnas Viktoras Stupak Svajūnas Sajavičius Imantas Lazdinis Mantas Bileišis Algirdas Astrauskas Povilas Aleksandravičius Antanas Buračas Saulė Milčiuvienė Nijolė Burkšaitienė Alfredas Laurinavičius Danguolė Jankauskienė Vygandas Kazimieras Paulikas

Fakultetas

Straipsnių citavimas per 2008–2013 m.

PVF STF EFVF EFVF EFVF STF PVF PVF VSF EFVF PVF PVF PVF PVF EFVF EFVF PVF STF PVF PVF

46,5 18,6 18,41 17,27 15,83 10 7,3 7 6 5,5 5,17 4,5 4,17 4 4 3,83 3,5 3 2,5 2,5

63


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

MTEP projektai ir užsakomieji moksliniai tyrimai Siekiant įgyvendinti mokslo programas Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP programose ir projektuose, bendradarbiaudami su viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis vykdo užsakomuosius tyrimus. 2010–2014 m. pagal ilgalaikes mokslo programas vykdyti tarptautiniai mokslo projektai Mokslo programa

Projekto pavadinimas Horizons for Social Sciences and Humanities (liet. Sociali­ nių ir humanitarinių mokslų horizontai)

Teisin­ gumas, saugumas ir žmogaus teisės

Socialinės technolo­ gijos

64

Sensor system for detection of criminal chemical substance (liet. Sensorinės siste­ mos kriminalinių cheminių preparatų nustatymui) Offender supervision in Europe (liet. Nusikaltėlių priežiū­ ra Europoje) Joint International Doctoral (Ph.D.) Degree in Law, Science and Technology (liet. Jungti­ nė tarptautinė teisės, moks­ lo ir technologijų doktoran­ tūros programa (LAST-JD) Cross-Disciplinary Doctoral Programme in Contemporary Russian and Chinese Economic Law in a Global Economy (liet. Šiuolaikinės tarpdis­ ciplininės Rusijos ir Kinijos ekonomikos ir teisės globa­ lioje visuomenėje doktoran­ tūros programos sukūrimas (RUCHIN) Good Governance and Human Rights in Mongolia and Indonesia (liet. Geroji val­ dymo patirtis ir žmogaus teisės Mongolijoje bei Indo­ nezijoje) Development of the Passenger Name Record System in Lithuania (liet. Keleivių var­ dų įrašų sistemos Lietuvoje sukūrimas)

Finansavimo schema

Vadovas, padalinys

Vykdymo laikotarpis

Europos Komisijos 7-oji bendroji Prog­ rama, projekto Nr. 341380-SSH Hori­ zons Europos Komisijos 7-oji bendroji pro­ grama, projekto Nr. FP7-SEC-2012-1

N. Gudelienė, Mokslo centras

2013 m.

Doc. dr. J. Juške­ vičiūtė, VSF

2013–2016 m.

COST veikla, Nr. IS1106

Doc. dr. A. Lauri­ navičius, STF

2011–2016 m.

Europos Komisija

Prof. dr. M. Kiškis, STF

2012–2015 m.

Erasmus mokymosi visą gyvenimą pro­ grama, projekto Nr. 510460-LLP-1-2010-1FI-ERASMUS-ECDSP

Prof. dr. J. Žilins­ kas, TF

2010–2012 m.

Europos Komisijos Asia – Link programa

Prof. dr. E. Žio­ bienė, TF

2007–2010 m.

Europos Komisijos 7-oji bendroji progra­ ma, projekto Nr. CIPS/ ISEC 2012

Doc. dr. R. Valu­ tytė, TF prof. dr. M. Kiškis, STF, doc. dr. P. Paku­ tinskas, TF

2013–2016 m.


Mokslinė veikla ir doktorantūra Lentelės tęsinys We CAN – Cyberbullying Ac­ tion Network for Parents’ Education (liet. Tinklas tėvų švietimui apie elektronines patyčias) EU Kids Online II (liet. Euro­ pos vaikai internete II)

Grundtvig moky­ mosi visą gyvenimą programa, projekto Nr. LLP-GRU-MP-2010LT-00113 Europos Komisija, Saugesnio interneto programa Cyberbullying: Coping with Ne- COST veikla gative and Enhancing Po­sitive Nr. IS0801 Uses of New Technologies in Relationships to Educational Settings (liet. Internetinės pa­ tyčios: naujųjų technologijų negatyvaus nau­dojimo įvei­ ka ir pozityvaus naudojimo stiprinimas savitarpio santy­ kiuose edukacinėje aplinkoje) Šalies darni Remaking Eastern Borders COST veikla plėtra glo­ in Europe: a Network Explo- Nr. ISO803 balizacijos ring Social, Moral and Material Relocations of Europe’s sąlygomis Eastern Peripheries (liet. Eu­ ropos rytinių sienų nusta­ tymas: Europos Rytų perife­ rijos socialinės, moralinės ir materialinės relokacijos) The Transformation of Global COST veikla Environmental Governance: Nr. ISO802 Risks and Opportunities (liet. Globalios aplinkos valdymo transformacijos: rizika ir ga­ limybės) On the Borderline Between Europos Komisija Child Care and Mental Health Treatment in Europe–RESME (liet. Vaikų globos ir psichi­ nės sveikatos priežiūros pas­ laugų sąveika Europoje) Popular Tourism – National NordPlus Adult Parks (liet. Populiarusis turiz­ mas – nacionaliniai parkai) The Transformation of Global COST veikla Environmental Governance: Nr. ISO802 Risks and Opportunities (liet. Glo­balios aplinkos valdymo pasikeitimai: rizikos ir gali­ mybės) Užimtumo Erasmus Mundus Partnership Europos Komisija for Belarus, Ukraine and Molgalimybių didinimas ir dova (liet. Partnerystė Balta­ rusijai, Ukrainai, Moldovai) gyvenimo kokybės gerinimas

Doc. dr. Jonynie­ nė, STF

2010–2012 m.

Prof. dr. A. Lauri­ navičius, STF

2010–2012 m.

Prof. dr. R. Žu­ kauskienė, STF

2008–2012 m.

Doc. dr. V. Sotiro­ 2008–2013 m. vič, PVF

Prof. dr. V. Motie­ kaitytė, PVF

2008–2012 m.

Doc. dr. A. Pe­ trauskienė, STF

2012–2015 m.

Prof. dr. P. Mie­ rauskas, PVF

2010 m.

Prof. dr. V. Motie­ kaitytė, PVF

2008–2012 m.

Doc. dr. R. Valu­ tytė, TF

2012–2015 m.

65


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės tęsinys

Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje

Towards a Lifelong Society in Europe: the Contribution of the Education System (liet. Mokymosi visą gyvenimą vi­ suomenės kūrimas Europo­ je: švietimo sistemos indėlis) Institutional Strategies targeting the Uptake of Social Networking in Adult Education (liet. Institucinės stra­ tegijos, kurių tikslas – socia­ linių tinklų panaudojimas suaugusiųjų švietime) REALIZE – Transcultural Biography Work for Adult Education (liet. Tarpkultūrinės biografijos metodas suau­ gusiųjų švietime) European Social Cognition Network EASCON2 (liet. Eu­ ropos socialinio pažinimo tinklas EASCON2) Expert Judgment Network: Bridging the Gap Between Scientific Uncertainty and Evi­dence-Based Decision Ma­ king (liet. Ekspertų tink­ las: jungiant mokslinį neužtikrin­ tumą ir įrodymais paremtus sprendimus) Appearance matter: tackling the physical and psychosocial consequences of dissatisfaction with appearance (liet. Išvaizda svarbu: kaip įveikti fizines ir psichosocia­ lines nepasitenkinimo iš­ vaizda pasekmes) Nordic-Baltic Doctoral Net­ work in Psychology (liet. Skan­dinavijos ir Baltijos šalių bendras Psichologijos dok­ torantų ir jaunųjų moksli­ ninkų tinklas) Transforming Audiences, Transforming Societies (liet. Besikeičiančios auditorijos, besikeičiančios visuomenės)

Europos Komisijos Prof. dr. L. Dro­ 6-oji bendroji progra­ mantienė, STF ma, projekto Nr. CIT3CT-2005-513321

2005–2010 m.

Europos Komisija

Lekt. G. Valūnai­ tė-Oleškevičienė, PVF

2011–2013 m.

Grundtvig moky­ mosi visą gyvenimą programa, projekto Nr. 510559-LLP-1-20101-IT-GRUNDTVIG-GMP Europos mokslo fondas

Prof. dr. I. Žemaitaitytė, STF

2010–2012 m.

Prof. dr. R. Žu­ kauskienė, STF

2010–2013 m.

COST veikla Nr. IS1304 Prof. dr. Birutė Mikulskienė, PVF

2013–2017 m.

COST veikla Nr. IS1210 Dr. R. Erentaitė, STF

2013–2017 m.

NordFoks programa

Prof. dr. R. Žu­ kauskienė, STF

2007–2010 m.

COST veikla Nr. ISO906

Prof. dr. G. Alek­ nonis, PVF

2012–2016 m.

Prof. dr. E. Bilevi­ čiūtė, TF

2011–2014 m.

Reconfigurating Values and Europos Komisija Knowledge for Sustainable Communities (liet. Vertybių ir žinių suderinimas dar­ nioms visuomenėms)

66


Mokslinė veikla ir doktorantūra Lentelės pabaiga New Approach to Immigrant Language Teaching (liet. Naujas požiūris į imigrantų kalbų mokymą) Enhancing University Autonomy in Moldova (liet. Uni­ versitetų autonomijos puo­ selėjimas Moldovoje) Shaping Inclusive and Responsive University Strategies – SI­ RUS (liet. Atvirų ir reaguo­ jančių universitetų strategijų formavimas – SIRUS)

NordPlus Adult, projekto Nr. AD2010_1a-21632

Doc. dr. I. Dargi­ navičienė, PVF

2010–2012 m.

Tempus IV

Prof. dr. B. Mi­ kulskienė, PVF

2012–2015 m.

Europos universitetų Prof. dr. L. Dro­ asociacija, projekto mantienė, STF Nr. 502784-LLP-1-20091-BE-ERASMUS-EMHE

2010–2011 m.

2010–2014 m. pagal ilgalaikes mokslo programas vykdyti nacionaliniai mokslo projektai Mokslo programa Teisin­ gumas, saugumas ir žmogaus teisės

Socialinės technolo­ gijos

Projekto pavadinimas Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo va­ dybos technologijos Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime moks­ linė koncepcija ir jos reali­ zavimas teisinės sistemos reformos kontekste Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame kontekste

Finansavimo schema Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, projekto Nr. C-05/2008 Lietuvos mokslo taryba, mokslininkų (grupių) inicia­ tyva parengti projektai, projekto Nr. MIP-028/201

Lietuvos mokslo taryba, mokslininkų (grupių) inicia­ tyva parengti projektai, projekto Nr. MIP-35/20 Lietuvos mokslo taryba, Atlikėjų (aktorių, muzi­ kantų, dainininkų, šokėjų mokslininkų (grupių) inicia­ tyva parengti projektai, ir kt.) kūrybinės veiklos projekto Nr. MIP-39201 rezultatų naudojimo teisės Valstybės ir teisės proble­ Lietuvos mokslo taryba, na­ mos išeivijos darbuose cionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, sutarties Nr. VAT10006 „Dviejų spindulių“ mode­ Lietuvos mokslo taryba, na­ lio sukūrimas ir taikymas cionalinė mokslo programa registruoto ir latentinio „Socialiniai iššūkiai naciona­ nusikalstamumo Lietu­ liniam saugumui“, projekto voje tyrime Nr. SIN-10007 Užupio kūrybinio klaste­ Ekonomikos augimo veiksmų rio sukūrimas programa, projekto Nr. VP21.4-ŪM-02-K-01-027 Technologijų perdavimo ES parama, sutarties Nr. VP1gebėjimų ugdymas Lietu­ 3.1-ŠMM-01-V-02-005 vos slėnių mokslo ir studi­ jų institucijose (TP-Uni)

Vadovas, padalinys

Trukmė

Prof. dr. V. E. Kurapka, TF Prof. dr. V. E. Kurapka, TF

2007–2010 m.

Prof. dr. A. Dambraus­ kaitė, TF

2010–2011 m.

2011–2012 m.

Doc. dr. J. Uso­ 2010–2011 m. nienė, TF

Prof. dr. 2010–2012 m. M. Maksimaitis, TF

Doc. dr. A. Kiš­ kis, STF

2010–2012 m.

Doc. dr. S. Nor­ 2010–2014 m. vaišas, STF Prof. dr. 2011–2014 m. A. Skaržauskie­ nė, STF

67


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės tęsinys

Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio inte­ lekto vystymui tinklo visuomenėje E-sveikatos plėtros integ­ ruotos transformacijos: su­interesuotųjų pusių tink­lo perspektyva Tapatybės vagystė elek­ troninėje erdvėje: socia­ liniai, el. verslo ir teisinio reguliavimo aspektai Šalies darni Šeimos modelių trajek­to­ plėtra glo­ rijos ir socialiniai tinklai: balizacijos tarpgeneracinė perspek­ sąlygomis tyva Saugomų ekosistemų ver­ tinimas socialiniu-ekolo­ giniu aspektu Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencin­ gumo iššūkiai

Netipinių (lanksčių) darbo santykių įtaka paslaugų sektoriui ir valstybinio so­ cialinio draudimo fondui Gyvenimo Humanitarinių ir socia­ kokybės linių mokslų specialistų gerinimas ir rengimo tobulinimas, užimtumo skatinant ūkio plėtrą galimybių Lietuvos gyventojų gyve­ didinimas nimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir verti­ nimo modelio sukūrimas Politinės socializacijos raida nuo paauglystės iki jaunystės: piliečių politi­ nio tapatumo formavimo­ si mechanizmai Lietuvoje Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai so­c ialinių-ekonominių transformacijų kontekste (POSIDEV) Piliečių ir vartotojų socia­ linio-ekonominio teisin­ gumo suvokimo formavi­ mo gairės

68

Lietuvos mokslo taryba, Prof. dr. 2013–2015 m. visuotinė dotacija, projekto A. Skaržauskie­ Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-030 nė, STF Lietuvos mokslo taryba, Prof. dr. D. Jan­ 2012–2015 m. visuotinė dotacija, projekto kauskienė, PVF Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-029 Lietuvos mokslo taryba, mokslininkų (grupių) inicia­ tyva parengti projektai, projekto Nr. MIP-1712010 Lietuvos mokslo taryba, visuotinė dotacija, projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-106 Lietuvos mokslo taryba, moks­lininkų (grupių) inicia­ tyva parengti projektai, projekto Nr. MIP-11115 Ilgalaikės institucinės 2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programa, Lietuvos mokslo taryba, projekto Nr. IEP-01/2012 Lietuvos mokslo taryba, mokslininkų (grupių) inicia­ tyva parengti projektai, projekto Nr. MIP-1712010 Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinė kompleksinė programa, projekto Nr. VP12.2-ŠMM-09-V-01-012 Lietuvos mokslo taryba, visuotinė dotacija, projekto Nr.VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-032

Prof. dr. D. Štitilis, STF

2010–2011 m.

Prof. dr. V. Ka­ 2011–2015 m. nopienė, STF

Prof. dr. I. Lazdi­ 2011–2012 m. nis, PVF

Prof. dr. G. Čer­ 2012–2014 m. niauskas, EFVF

Prof. dr. 2011–2012 m. Genovaitė Dambrauskie­ nė, TF Prof. dr. 2010–2013 m. A. Skaržauskie­ nė, STF Prof. dr. O. G. Rakaus­ kienė, EFVF

2013–2015 m.

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, projekto Nr. C-07018

Prof. dr. R. Žu­ 2007–2010 m. kauskienė, STF

Lietuvos mokslo taryba, visuotinė dotacija, projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-V

Prof. dr. R. Žu­ 2012–2015 m. kauskienė, STF

Lietuvos mokslo taryba, na­ cionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai naciona­ liniam saugumui“, projekto Nr. SIN-12005

Prof. dr. V. Ru­ dzkienė, EFVF

2012–2013 m.


Mokslinė veikla ir doktorantūra Lentelės pabaiga

Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuome­ nėje

Vaiko vidutinės priežiūros Lietuvos mokslo taryba, įgyvendinimo patirtis: so­ mokslininkų (grupių) inicia­ cioedukacinis aspektas tyva parengti projektai, projekto Nr. MIP-10350 Lietuvos diasporos profe­ Lietuvos mokslo taryba, sionalų tinklų potencialo mokslininkų (grupių) inicia­ panaudojimo tyrimas tyva parengti projektai, projekto Nr. MIP-084/2013

Paradigminiai šiuolaiki­ nės Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai ir eu­ ropinė erdvė Individo socialinis ir kul­ tūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos

Religijos išraiškos laisvės ribojimai demokratinėje visuomenėje Prasmės struktūros

Lietuvos lenkų tautinio identiteto, valstybinio iden­titeto ir multikultūriš­ kumo sąveikos tyrimas Viešosios politikos dalyvių interesų raiškos formos: socialinių tinklų analizė

Prof. dr. V. In­ drašienė, STF

2010–2011 m.

Doc. dr. D. Gu­ delis, PVF

2013–2015 m.

Lietuvos mokslo taryba, Prof. dr. J. Mor­ 2013–2015 m. visuotinė dotacija, projekto kūnienė, PVF Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-025 Lietuvos mokslo taryba, na­ cionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, projekto Nr. VAT–10058 Lietuvos mokslo taryba, mokslininkų (grupių) inicia­ tyva parengti projektai, projekto Nr. MIP-11406 Lietuvos mokslo taryba, Visuotinė dotacija, projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-034 Lietuvos mokslo taryba, na­ cionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, projekto Nr. VAT58/2012 Lietuvos mokslo taryba, mokslininkų (grupių) inicia­ tyva parengti projektai, projekto Nr. MIP-109/2011

Prof. dr. 2010–2012 m. B. J. Kuzmickas, PVF

Dr. Dalia VitkauskaitėMeurice, TF

2011–2012 m.

Prof. dr. 2012–2015 m. A. Bielskis, PVF Doc. dr. A. Ja­ 2012–2014 m. kubauskas, PVF

Prof. dr. B. Mi­ kulskienė, PVF

2011–2013 m.

2010–2014 m. vykdyti užsakomieji tyrimai /gauta parama MTEP veikloms Nr.

Pavadinimas

Užsakovas

1.

Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti: ES LR Ministro Pirmininko šalių geroji praktika; tyrimo Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-02-001 tarnyba 2. Saugios savivaldybės koncepcija Priešgaisrinės apsau­ gos ir gelbėjimo depar­ tamentas prie VRM 3. Prokuratūros ilgalaikio strateginio plano 2012–2020 metams parengimas LR Prokuratūra 4. Tyrimas „Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, pa­ LR Vyriausybė keičiančio 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1346/2000 kanceliarija dėl bankroto bylų, nuostatų galima įtaka bankroto procesams Lietuvoje ir galimas poveikis Lietuvos ekonominiams interesams bankroto srityje“ 5. Anotacijų rengimas istorinio pobūdžio medžiagos pristatymui visuome­ LR Seimo kanceliarija nei

69


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės tęsinys

6. Lyderystė ir jos įtaka vado lyderio ugdymui 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27.

70

LR Krašto apsaugos ministerija Sveikatos vadyba sveikatos apsaugos administratorių komandoms „Svei­ UAB „Johnson & John­ katos priežiūros paslaugų gerinimas, taikant įrodymais pagrįstus sprendi­ son“ mus“ Europos identitetas UAB „Vilniaus energija“, Prancūzijos ambasada Parama tarptautinei mokslo konferencijai „Etika ir vertybės auštajame AB „Lietuvos draudi­ moksle globalizacijos epochoje: mokslo sričių vaidmuo“ mas“ Parama tarptautinei mokslo konferencijai „Teisė į teisminę gynybą civili­ Lietuvos advokatūra nio proceso reformos kontekste“ Parama tarptautinei mokslo konferencijai „Teisė į teisminę gynybą civili­ Lietuvos Aukščiausiasis nio proceso reformos kontekste“ Teismas Parama mokslo renginiui „Šiuolaikinės teisės aiškinimo problemos“ Lietuvos advokatūra Parama mokslo renginiui „Šiuolaikinės teisės aiškinimo problemos“ Advokatų profesinė bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partne­ riai“ Parama mokslo renginiui „Šiuolaikinės teisės aiškinimo problemos“ Lietuvos notarų rūmai Parama mokslo renginiui „Šiuolaikinės teisės aiškinimo problemos“ Advokatų profesinė bendrija Soloveičikas, Markauskas, Aviža, Bagdanskis Parama mokslo renginiui „Šiuolaikinės teisės aiškinimo problemos“ Advokatų kontora „Bernotas ir Dominas Glimstedt“ MTEP – edukacinės paslaugos Ugdymo plėtotės centras Nuotolinio duomenų perdavimo kokybės užtikrinimo sistemos techni­ MITA, „Inočekiai LT“ nės galimybių studijos parengimas, UAB „Simplit“ Krovinių sekimo sistemos sukūrimo techninė galimybių studija, UAB MITA, Inočekiai LT „Strateginiai transporto sprendimai“ Sužaidybinimo pritaikymas smulkių ir vidutinių įmonių marketinge tyri­ MITA, „Inočekiai LT“ mas, UAB „Ivedus“ Žaidybinimas psichologinėse konsultacijose ir patyčių prevencijoje MITA, „Inočekiai LT“ Žaidybinimas ir minios paslaugų panaudojimas socialinių tinklų ir inter­ MITA, „Inočekiai LT“ neto reklamoje, UAB „Cafe PER“ Interaktyvių duomenų atvaizdavimo pramoninėse erdvėse techninė ga­ MITA, „Inočekiai LT“ limybių studija, UAB „ART21“ Kolaboratyvios paraiškų rengimo ir administravimo valdymo progra­ MITA, „Inočekiai LT“ minės įrangos sukūrimo techninės galimybių studijos parengimas, UAB „Fenix capital consulting“ Vieningos elektroninės pardavimo ir santykių su klientais valdymo plat­ MITA, „Inočekiai LT“ formos sukūrimo techninė galimybių studija, UAB „FISHELSON“ IT sistemų spragų tyrimas ir IT atakų prevencijos metodologijų kūrimas, MITA, „Inočekiai LT“ UAB „Semper paratus“ Mikrobendruomenių socialiniuose tinkluose identifikavimo bei jų pa­ MITA, „Inočekiai LT“ naudojimo sužaidybinimo bei minios paslaugų galimybių tyrimas, UAB „Media traffic“


Mokslinė veikla ir doktorantūra Lentelės pabaiga 28. Žaidybinio panaudojimo įmonės UAB „Kaitra“ produkcijos vystyme ga­ limybių tyrimas 29. Sužaidybinimo bei minios paslaugų panaudojimas midaus marketinge, UAB „Lietuviškas midus“ 30. Žaidybinio panaudojimo įmonės UAB „City Line“ prekių pardavime ga­ limybių tyrimas 31. Žaidybinio panaudojimo įmonės UAB „DKD“ paslaugų vystymo galimy­ bių tyrimas 32. Žaidybinio panaudojimo įmonės UAB „IT Active“ paslaugų vystymo ga­ limybių tyrimas 33. Žaidybinio panaudojimo įmonės UAB „Kogus“ produkcijos vystyme ga­ limybių tyrimas 34. Žaidybinio panaudojimo įmonės UAB „Lit TOURISM“ paslaugų vystymo galimybių tyrimas 35. Žaidybinio panaudojimo įmonės UAB „Novabrand“ paslaugų vystymo galimybių tyrimas 36. Žaidybinio panaudojimo įmonės UAB „Plasteka“ produkcijos vystyme galimybių tyrimas 37. Žaidybinio panaudojimo įmonės UAB „Visagino tara“ prekių pardavime galimybių tyrimas

MITA, „Inočekiai LT“ MITA, „Inočekiai LT“ MITA, „Inočekiai LT“ MITA, „Inočekiai LT“ MITA, „Inočekiai LT“ MITA, „Inočekiai LT“ MITA, „Inočekiai LT“ MITA, „Inočekiai LT“ MITA, „Inočekiai LT“ MITA, „Inočekiai LT“

Mokslo renginiai Kita svarbi mokslinių rezultatų sklaidos priemonė yra mokslo renginiai, suburiantys įvai­ rių mokslo sričių mokslininkus, viešojo ir privataus sektoriaus, įvairių visuomenės grupių lyde­ rius. 2010–2014 m. MRU buvo surengti 130 tarptautinių ir 167 nacionaliniai mokslo renginiai, apie 100 mokslo populiarinimo, mokslo knygų ir mokslo projektų rezultatų pristatymo renginių. MRU organizuotų mokslo renginių skaičiaus raida 2010–2014 m.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

71


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Reikšmingiausi tarptautiniai mokslo renginiai 2010–2014 m. Renginio pavadinimas

Organizatoriai / partneriai

Metai

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarp­ tautinė konferencija „Socialinių ir humanita­ rinių mokslų horizontai“ ESCON 2 tinklo (“European Social Cognition Network 2, ESCON 2”) konferencija Tarpkultūrinė socialinė komunikacija Savanorystė ir mentorystė kultūrinio bend­ radarbiavimo kontekste Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika

Mykolo Romerio universitetas, Europos Komisija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslo taryba Mykolo Romerio universitetas, Europos sociali­ nio pažinimo tinklas Mykolo Romerio universitetas Mykolo Romerio universitetas

2013

Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos krimi­ nalistų draugija ir Lietuvos teismo ekspertizės centras Gaisrų poveikis ekosistemoms ir dirvože­ Mykolo Romerio universitetas, Barselonos uni­ miui versitetas, Valencijos universitetas, Gaisrų po­ veikio dirvožemiui tinklas Viešasis valdymas Vidurio Europoje: tradici­ Mykolo Romerio universitetas jos paieškos Kur link eina mūsų ekonomika? Mykolo Romerio universitetas Privatus ir viešasis sektorius: praktika ir tyrimai Mykolo Romerio universitetas Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos eduko­ logijos universiteto Lituanistikos fakultetas, Lie­ tuvių kalbos institutas Specialybės kalba: gramatika ir logika Mykolo Romerio universitetas Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos vartotojų centras Lietuvoje ir tarptau­ Europos Sąjungoje: vartotojo, kaip sutarties tiniai partneriai – Savojos universitetas (Prancū­ šalies, apsauga zija) bei Santiago de Compostela universitetas (Ispanija) Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės Mykolo Romerio universitetas įžvalgos Socialinės technologijos‘12 Mykolo Romerio universitetas Darnaus vystymosi strategija ir praktika Mykolo Romerio universitetas Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos Mykolo Romerio universitetas Diskursų sąsajos ir jų pokyčiai Mykolo Romerio universitetas Mokslas ir praktika privačiame ir viešajame Mykolo Romerio universitetas, Rygos technolo­ sektoriuje gijos universitetas, Krokuvos universitetas, Bal­ tarusijos valstybinis universitetas, Talino tech­ nologijos universitetas, Varšuvos ekonomikos mokykla Bendro sugyvenimo patirtys: tradicijos, nor­ Mykolo Romerio universitetas mos ir tapatybės Tapatumo problemos: tradicija ir inovacijos Mykolo Romerio universitetas Mediacija Europoje – patirtis ir iššūkiai Mykolo Romerio universitetas Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuome­ Mykolo Romerio universitetas nės saugumą Nepilnamečių justicijos įgyvendinimas: so­ Mykolo Romerio universitetas, LR švietimo ir cioedukacinis aspektas mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendi­ Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos Aukš­ mų vykdymo ypatumai čiausiasis Teismas, Lietuvos Respublikos teisin­ gumo ministerija ir Lietuvos apeliacinis teismas

2013

72

2013 2013 2013

2013

2013 2013 2013 2013

2012 2012

2012 2012 2012 2012 2012 2012

2012 2012 2011 2011 2011

2011


Mokslinė veikla ir doktorantūra Lentelės pabaiga Saugi vaikystė globaliame pasaulyje Mykolo Romerio universitetas Tarptautinė Transparency International vasa­ Mykolo Romerio universitetas, Transparency ros mokykla International Lietuvos skyrius, Juodosios jūros regioninio bendradarbiavimo fondas, Suomijos bei JAV ambasados Vilniuje, Šiaurės ministrų ta­ rybos biuras Lietuvoje Akademinė etika ir universitetų valdymo to­ Mykolo Romerio universitetas, Kijevo nacionali­ bulinimas nis Taraso Ševčenkos universitetas, Taikomosios etikos centras, Maskvos Lomonosovo universi­ tetas, Bratislavos Comenius universitetas Privatus ir viešasis sektorius: praktika ir tyri­ Mykolo Romerio universitetas, Baltarusijos vals­ mai tybinis, Rygos technologijos, Kroko (Ukraina), Talino technologijos ir Varšuvos ekonomikos universitetai Atstovavimas vaiko teisėms: teoriniai ir prak­ Mykolo Romerio universitetas tiniai aspektai Teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo pro­ Mykolo Romerio universitetas blemos: proceso trukmė, ją įtakojantys veiks­ niai Šiuolaikinio pasaulio dinamikos iššūkiai hu­ Mykolo Romerio universitetas manitariniams mokslams Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: pro­ Mykolo Romerio universitetas blemos ir perspektyvos Socialinė ekonomika ir skurdo mažinimas ES Mykolo Romerio universitetas Socialinių darbuotojų rengimas. Supervizi­ Mykolo Romerio universitetas jos įgyvendinimo perspektyvos ir iššūkiai Verslo psichologijos problemos Mykolo Romerio universitetas Aukštojo mokslo etika ir vertybės globaliza­ Mykolo Romerio universitetas, Pasaulio univer­ cijos eroje: iššūkis disciplinoms sitetų asociacija (PUA) Dorybė ir ekonominė krizė Mykolo Romerio universitetas, Tarptautinė McIntyre’o mokslinių tyrimų draugija 12-oji tarptautinė Europos paauglystės tyri­ Mykolo Romerio universitetas, Europos paaug­ mų asociacijos (EARA) konferencija lystės tyrimų asociacija (EARA) Vyresnio amžiaus žmonių socialinė atskirtis: Mykolo Romerio universitetas atsakas į krizę

2011 2011

2011

2011

2011 2010

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Viešųjų paskaitų ciklas „Mokslo kavinė“ Siekiant įgyvendinti tarpdisciplininius mokslinius tyrimus ir populiarinti mokslą 2013 m. inicijuotas viešų paskaitų ciklas „Mokslo kavinė“. Renginiuose, į kuriuos kviečiami MRU moksli­ ninkai ir tyrėjai, studentai, socialiniai partneriai ir kiti suinteresuoti asmenys, nagrinėjami įvairūs pagal mokslo programas vykdomi tyrimai, pristatomi projektų rezultatai. Per metus suorgani­ zuojama beveik 100 „Mokslo kavinės“ renginių.

Doktorantūra Mykolo Romerio universitetas daug dėmesio skiria naujosios, į tarptautinę mokslinin­ ko karjerą orientuotos, mokslininkų kartos rengimui, plėtojamos doktorantūros studijos, pa­ dedančios gabiausiam akademiniam jaunimui integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką. 2010–2014 m. nuo 3 iki 6 išplėtota doktorantūros studijų pagal mokslo kryptis pasiūla.

73


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 MRU vykdomos doktorantūros studijos

Mokslo sritis, kryptis Socialiniai mokslai 01S Teisė 03S Vadyba 04S Ekonomika

06S Psichologija 07S Edukologija

Partneriai Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Šiaulių universitetas Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Šiaulių universitetas Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Kordobos universitetas (Ispanija) Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Aveiro universitetas (Portugalija)

Humanitariniai mokslai 04H Filologija Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas

Doktorantų skaičiaus dinamika 2011 m. MRU pradėjus vykdyti šešių mokslo krypčių doktorantūros programas išaugo ir lieka stabilus bendras kandidatų ir priimtųjų studijuoti skaičius. Iš viso 2010–2014 gauti 239 pretendentų į doktorantūros studijas prašymai, o priimta studijuoti 118 doktorantų. Pretendentų ir priimtų doktorantų skaičiaus dinamika 2010–2013 m.

2010–2013 m. stebimas kandidatų, baigusių magistrantūros studijas kituose Lietuvos universitetus, didėjimas nuo 36,36 iki 46,48 procentų. Iš viso 2010–2014 m. vidutiniškai dokto­ rantūros studijose priimta studijuoti 55,4 procentai kandidatų iš Mykolo Romerio universiteto ir 44,6 proc. kandidatų iš kitų universitetų. Priimtų studijuoti iš MRU ir kitų universitetų santykis 2010–2013 m. (proc.)

74


Mokslinė veikla ir doktorantūra Tradiciškai MRU doktorantūros studijose daugiausia studijuoja teisės ir vadybos krypčių doktorantų, bet didėja ir ekonomikos, edukologijos, filosofijos krypčių doktorantų skaičius. Daktaro disertacijos 2010–2014 metais Mykolo Romerio universitete apginta 111 mokslo disertacijų: 68 iš tei­ sės, 36 vadybos, 6 psichologijos ir 1 ekonomikos mokslo krypčių. 2010–2014 m. MRU apgintos daktaro disertacijos pagal mokslo kryptis

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Doktorantūros tarptautiškumas 2010–2014 m. užsienio kalba parengta ir apginta 11 disertacijų (2 – teisės, 8 – vadybos ir administravimo, 1 – psichologijos krypties). 4 iš jų parengtos bendradarbiaujant su užsienio universitetų mokslininkais: doc. dr. Anthony M. Cresswell (JAV), prof. dr. Sharon Dawes (JAV), prof. dr. David Crowther Didžioji Britanija), prof. dr. Peter Totterdill (Kingstono universitetas, Didžioji Britanija), prof. dr. Karsten Arstrom (Lundo universitetas, Švedija). Kasmet daugėja dok­ torantų, rašančių disertacijas užsienio (dažniausiai – anglų) kalba. Dėl dvišalio vadovavimo daktaro disertacijoms pasirašytos sutartys su: • Brno Masaryko universitetu (Čekija), • Kordobos universitetu (Ispanija), • Eks-Marselio universitetu (Prancūzija), • Eötvös Lorándo universitetu (Vengrija) • Kingstono universitetu (Jungtinė Karalystė), • Lisabonos universitetu (Portugalija), • Lundo universitetu (Švedija), • Po universitetu (Prancūzija), • Rygos Stradinš universitetu (Latvija), • Rygos technikos universitetu (Latvija), • Upsalos universitetu (Švedijos Karalystė), • Vroclavo universitetu (Lenkija). Bendradarbiaujant su užsienio universitetais pagal Erasmus Mundus programą įgyven­ dinamos dvi jungtinės doktorantūros programos: „Šiuolaikinė Rusijos ir Kinijos komercinė teisė globalioje ekonomikoje“ (angl. Creation of a Cross-disciplinary Doctoral Programme in Contemporary Russian and Chinese Economic Law in Global Economy (RuChin) ir „Teisė, moks­ las ir technologijos“ (angl. Law, Science and Technology, LAST-JD). Programos RuChin įgyvendi­

75


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

nimas pradėtas 2013 m., į Mykolo Romerio universitetą pagal šią programą įstojo teisės krypties doktorantas, rengiantis disertaciją apie Kinijos eksporto apsaugos teisinį reglamentavimą ir jo formas. LAST-JD programa pradėta įgyvendinti dar 2012 m., per pirmąją atranką buvo priimta 10 doktorantų iš Kinijos, Taivano, Bangladešo, Ukrainos, Serbijos, Lietuvos, Albanijos, Baltarusi­ jos, Indijos bei Nigerijos. 2013 m. studijas šioje programoje pradėjo dar 9 doktorantai iš Italijos, Ispanijos, Irano, Pakistano, Serbijos, Taivano, Nepalo, Kenijos ir Portugalijos. Šios programos doktorantai rengia disertacijas bioetikos ir bioteisės, informacinių ir kompiuterinių technolo­ gijų teisės ir teisinės informatikos srityse. 2012 m. taip pat buvo pradėtas įgyvendinti Erasmus Mundus projektas „Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai – EMP-AIM“. Pagal šią programą į Lietuvą atvyko doktorantai dalinėms (šešiolika doktorantų) ar laipsnio (vienas doktorantas) studijoms Mykolo Romerio universitete. Taip pat šios programos dėka jaunieji mokslininkai iš Ukrainos ir Baltarusijos 2012 m. MRU pradėjo 6–10 mėnesių truk­mės stažuotes po doktorantūros. Jungtinės doktorantūros programos Pavadinimas lietuvių k. Pavadinimas anglų k. Finansavimo schema Tikslas

Koordinatorius Mykolo Romerio universitete Projekto vertė Projekto Nr. Partneriai

Interneto nuoroda Pavadinimas lietuvių k. Pavadinimas anglų k. Finansavimo schema Tikslas

76

Tarpdisciplininė doktorantūros studijų programa „Šiuolaikinė Rusijos ir Ki­ nijos komercinė teisė globalioje ekonomikoje“ Cross-Disciplinary Doctoral Programme in Contemporary Russian and Chi­ nese Economic Law in a Global Economy Erasmus mokymosi visą gyvenimą programa Programos tikslas – parengti Europos lygio teisės ekspertus, kompeten­ tingus trijų kultūrų ekonominėje teisėje. Programos struktūra – studijų dalykai, mokslinė veikla, stažuotės užsienio mokslo ir studijų institucijo­ se. Projekto partneriai užtikrina aukštą studijų dalykų kokybę, disertacijos tematikai adekvataus mobilumo galimybes doktorantams, išlyginamąsias studijas ekonomikos ir tarptautinio verslo sričių specialistams. Prof. dr. J. Žilinskas 399 787 EUR 510460-LLP-1-2010-1-FI-ERASMUS-ECDSP Laplandijos universitetas, Suomija (koordinuojanti institucija) Briuselio Vrije universitetas, Belgija Mariboro universitetas, Slovėnija Mykolo Romerio universitetas, Lietuva Uralo valstybinė teisės akademija, Rusija Renmino universitetas, Kinija http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty-of-Law/Research/Rese­ arch-Projects/RUCHIN/RUCHIN-Partners Jungtinė tarptautinė doktorantūros programa „Teisė, mokslas ir techno­ logijos“ Joint International Doctoral (Ph.D.) Degree in Law, Science and Technology Erasmus Mundus jungtinės doktorantūros – Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs) Įgyvendinti jungtinę doktorantūros programą „Teisė, mokslas ir tech­nologijos“, kuria bus vystomi tyrėjų gebėjimai analizuoti technologijų fenomenus teisiniu ir etiniu požiūriais, siekiant naujų technologijų transformacijų per inovacijas, teisę, etines ir socialines vertybes, ekonominį augimą. Tai įgyvendinama per tris pagrindines programos tematikas: bioetika ir bioteisė, informacinių ir kompiuterinių technologijų teisė ir teisinė informatika.


Mokslinė veikla ir doktorantūra Lentelės pabaiga Koordinatorius Mykolo Romerio universitete Trukmė Projekto vertė Partneriai

Prof. dr. Mindaugas Kiškis

2012–2020 m. 7 758 800 EUR Bolonijos universitetas, Italija (koordinuojanti institucija) Turino universitetas, Italija Barselonos autonomiškasis universitetas, Ispanija Mykolo Romerio universitetas, Lietuva Liuksemburgo universitetas, Liuksemburgas Tilburgo universitetas, Olandija Interneto nuoroda http://www.last-jd.eu/ Rezultatai ir perspektyvos Programa akredituota priimti penkias doktorantų laidas, įgyvendinti jau du priėmimai bei paskelbtas prašymų priėmimas trečiajai laidai. Studijuo­ jantys doktorantai aktyviai vykdo mokslinę veiklą, susijusią su jų disertaci­ jų tematikomis, publikuoja mokslinius straipsnius, dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kur pristato savo atliekamų tyrimų rezultatus. Programa yra jau gerai žinoma tarptautinėje bendruomenėje, per metus aplikuoja daugiau nei 200 kandidatų. Nuo pirmojo priėmimo programoje studijuoja doktorantai, kurių finansavimą užtikrina kiti šaltiniai, ne Erasmus Mundus. Europos Komisijos patikrinimo metu programa buvo įvertinta tei­ giamai, užtikrintas maksimalus jos finansavimas ateinantiems metams. Iš­ orės finansavimas užtikrina programos veikimą ateityje, kai bus nutrauktas Erasmus Mundus lėšų skyrimas.

Doktorantūros studijų tarptautiškumas įgyvendinamas Mykolo Romerio universitetui dalyvaujant tarptautiniuose tinkluose. Nuo 2008 m. MRU yra Europos vadybos ir administ­ ravimo doktorantūros programų asociacijos EDAMBA narys. MRU yra ir Europos universitetų asociacijos narys: aktyviai dalyvauja asociacijos veikloje, prisideda prie atliekamų doktoran­ tūros kokybinių ir kiekybinių tyrimų bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo. MRU doktorantai aktyviai stažuojasi užsienio universitetuose. Kasmet į stažuotes užsie­ nio šalyse išvyksta ne mažiau kaip 30 visų mokslo krypčių doktorantų. Išvykos finansuojamos Erasmus mainų programos ir Lietuvos mokslo tarybos konkursinio finansavimo programos, doktorantų asmeninėmis bei priimančiųjų institucijų lėšomis. Mykolo Romerio universiteto doktorantai yra laimėję Fulbright stipendiją, Prancūzijos vyriausybės stipendiją, Šveicarijos Sciex programos stipendiją gavę Nordplus, COST, Švietimo mainų paramos fondo bei kt. prog­ ramų finansavimą. Stažuotės baigus doktorantūrą 2012 m. Mykolo Romerio universitete pradėta kurti stažuočių baigus doktorantūrą siste­ ma. Pirmieji stažuotojai į Universitetą atvyko pagal Erasmus Mundus projektą „Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai – EMP-AIM“. 2013 m. stažuotes baigus doktoran­ tūrą Universitete pradėjo ir dvi stažuotojos, kurių stažuotės finansuojamos pagal Europos Są­ jungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01.

Leidyba 2011 m. atlikus Leidybos centro veiklos efektyvumo vertinimą, išanalizavus leidybos paslaugų rinkos tyrimo duomenis ir įvertinus pirmaujančių pasaulyje mokslo leidyklų patirtį, MRU Taryba priėmė sprendimą panaikinti Leidybos centrą. Nuspręsta pasirinkti pažangesnį leidybos, spaudos ir platinimo paslaugų organizavimo modelį – MRU leidybos tikslus ir tarp­

77


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

tautinius standartus atitinkančias paslaugas pirkti iš išorinių paslaugų teikėjų viešojo konkurso būdu. Mokslo cent­re įsteigti leidybos koordinatorių ir elektroninės leidybos specialisto etatai užtikrino sklandų perėjimą prie naujojo MRU leidybos modelio. Po pertvarkos MRU išleidžiama daugiau mokslo ir studijų leidinių, dėl atvirosios prieigos jie tapo labiau prieinami studentams ir plačiajai visuomenei, išsiplėtė spausdintų leidinių platintojų tinklas, leidinių tiražai optimizuo­ ti atsižvelgiant į rinkos poreikį, pajamos už spausdintas parduotas knygas išaugo 25 procentais. Pasirinktas pažangus ir šiuolaikiškas leidybos modelis leidžia geriau patenkinti studentų ir vi­ suomenės poreikius bei užtikrina efektyvų Universiteto išteklių panaudojimą. 2010–2014 m. MRU Leidyba iš viso išleido 444 stambius mokslo ir studijų leidinius. MRU išleisti leidiniai 2010–2014 m.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

2013 m. MRU pirmasis Lietuvoje visa apimtimi realizavo mokslinių tyrimų rezultatų atvi­ rosios prieigos principus: visi Universiteto mokslo leidiniai (mokslo žurnalai, vadovėliai, mono­ grafijos, mokslo studijos ir kt.) yra prieinami plačiajai visuomenei atvirąja prieiga.

78


Mokslinė veikla ir doktorantūra MRU eBooks skaitymo statistika 2012–2014 m. prisijungimo vienetais

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Studentams ir plačiajai visuomenei suteikta atviroji prieiga prie visų MRU leidžiamų knygų, o spausdintas knygas galima užsisakyti iš namų per spausdinimo pagal poreikį (angl. print-on-demand) technologiją. 2014 m. fiksuoti tokie statistiniai MRU e-Books.eu duomenys: 164 atvirosios prieigos knygos, tinklalapis aplankytas 885 456 kartus, 6 912 unikalių registruotų vartotojų, skaitytojai iš 99 šalių (Lietuva, JAV, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Kinija, Nyderlandų Karalystė, Korėja, Indija, Airija ir t. t.). Pradėtos kurti pirmosios e. knygos skirtos įvairioms skaity­ klėms, planšetiniams kompiuteriams ir mobiliesiems įrenginiams (ePUB formatu), 2014 m. pra­ džioje MRU e. knygos atsirado Apple iBookstore ir Google Play platformose. Taip pat verta paminėti, kad MRU eBooks portale pateikiamas elektronines MRU knygas galima skaityti iš namų, todėl išsiplėtė skaitytojų skaičius įvairiose pasaulio šalyse. Nors dau­ giausia skaitytojų yra iš Lietuvos, stebima ir skaitytojų geografinės aprėpties plėtra Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje. MRU eBooks skaitymo geografija 2010–2014 m.* prisijungimo vienetais

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

79


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2010–2014 m. išplėtotas platintojų ratas: plačiausiai MRU knygos paskirstomos po UAB „Vaga“, UAB „Knygų namai LT“, UAB „Knygininkas“, UAB „Humanitas“, ALG knygynai, UAB „Pa­ togu pirkti“ knygynus ir internetines parduotuves. Iš viso 2010–2014 m. už knygų pardavimus gauta 760 815 Lt, o iš projektinių / rėmėjų lėšų pritraukti 720 688 Lt.

Gautos pajamos iš leidybos 2010–2014 m. Vertinant MRU leidybos komercinę naudą kasmet stebimas pajamų už parduotas knygas augimas. Iš viso 2010–2014 m. už knygų pardavimus gauta 760 815 Lt, o iš projektinių / rėmėjų lėšų pritraukti 720 688 Lt.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Periodiniai mokslo žurnalai 2010–2014 m. nuo 5 iki 9 išplėstas periodinių mokslo žurnalų spektras. Mokslo žurnalai Jurisprudencija, Intelektinė ekonomika ir Viešasis administravimas yra iš dalies finansuojami pa­ gal Lietuvos mokslų akademijos koordinuojamą projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“, kuris vykdomas nuo 2011 m. pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“. Siekiant užtikrinti tarptautinę MRU mokslo leidinių kokybę, buvo suformuota periodinių mokslo leidinių kokybės ir atitikimo tarptautiniams kriterijams įvertinimo komisija, kuri surinko įvairius mokslo periodinių leidinių rodiklius, įvertino MRU mokslo žurnalų atitikimą tarptauti­ niams standartams ir pasaulyje pripažintų tarptautinių duomenų bazių reikalavimams, sufor­ mulavo pagrindinius reikalavimus mokslo žurnalams ir jų leidybai. MRU plėtojama mokslinės leidybos etikos infrastruktūra, o leidybos procesai optimi­ zuojami moderniausiomis technologijomis. Pavyzdžiui, 2012 m. pasirašyta sutartis su Lietuvos mokslo periodikos asociacija dėl plagijavimo prevencijos sistemos CrossCheck diegimo MRU mokslo leidiniuose. Reaguojant į mokslo ir technologijų pažangą, buvo inicijuotas pasaulyje plačiai paplitusios mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistemos Open Journal Systems (toliau – OJS) diegimas visiems Universiteto periodiniams mokslo leidiniams. MRU mokslo pe­ riodinių žurnalų straipsniams pradėtas diegti skaitmeninio objekto identifikatorius (angl. Digital Object Identifier, toliau – DOI). Nuo 2013 m. MRU prisijungė prie autorinių teisių licencijų Creative Commons iniciatyvos bei pasirinko tipinę licenciją leidžiamų periodinių mokslo leidi­ nių straipsniams.

80


Mokslinė veikla ir doktorantūra 2010–2014 m. Mykolo Romerio universitete leisti periodiniai mokslo žurnalai Mokslo žurnalas

Pagrindiniai tikslai / temos

Referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse

- skatinti mokslinį dialogą tarp Rytų ir Vidurio Europos EBSCO Publishing, regiono šalių mokslininkų; Inc., PROQUEST, - plėtoti modernią teisinę mintį; SocINDEX, DOAJ - analizuoti Rytų ir Vidurio Europos regionui būdingas teisės kūrimo bei taikymo problemas, ypatingą dėme­ sį skirti Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo naujo­ siose Europos Sąjungos valstybėse klausimams; - savo mokslinėmis idėjomis prisidėti prie Europos Są­ jungos teisės kūrimo proceso.

- skatinti mokslinį dialogą tarp pasaulio mokslininkų; - analizuoti socialinių ir humanitarinių mokslų proble­ mas, atspindinčias nacionalinę padėtį bei globalią aplinką; - skleisti inovatyvių tyrimų patirtį; - plėtoti tarpdisciplininius socialinių ir humanitarinių mokslų krypčių tyrimus.

EBSCO Publishing, Inc., Ovid / EconLit C.E.E.O.L., PROQUEST Ulrichs‘s

- skatinti mokslinius tyrimus, ieškant naujų teorinių ir praktinių sprendimų formuojant viešąją politiką ir administruojant jos įgyvendinimą; - analizuoti šiuolaikines viešojo valdymo tendencijas ir formuoti viešojo valdymo praktikai naujas sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo modeliavimo alternatyvas; - ypatingą dėmesį skirti Rytų ir Vidurio Europos regiono viešojo valdymo procesų analizei ir kritiniam jų verti­ nimui; - naujomis mokslinėmis idėjomis prisidėti prie viešojo valdymo tyrimų metodologijos tobulinimo; - užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą, pub­ likuojant leidinio tematiką atitinkančių naujausių mokslinių darbų ir konferencijų apžvalgas.

SCOPUS, EBSCO Publishing, Inc., C.E.E.O.L., Ulrichs‘s, PROQUEST

- skatinti dialogą tarp įvairių socialinių mokslų krypčių mokslininkų (socialinės politikos, socialinio darbo, sociologijos, edukologijos, psichologijos ir kt.) bei plėtoti Lietuvos, Rytų ir Vidurio Europos regiono ša­ lių, Europos Sąjungos valstybių socialinės raidos bei jų gyventojų socialinių problemų tarpdisciplininius tyrimus.

EBSCO Publishing, Inc., TOC Premier, C.E.E.O.L., SocINDEX with Full Text, PROQUEST

81


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės tęsinys - skatinti mokslinį dialogą tarp pasaulio mokslininkų; - analizuoti socialinių ir humanitarinių mokslų proble­ mas, atspindinčias nacionalinę padėtį bei globalią aplinką; - skleisti inovatyvių tyrimų patirtį; - plėtoti tarpdisciplininius socialinių ir humanitarinių mokslų krypčių tyrimus intelektinės ekonomikos, ino­ vacijų ir investicijų valdymo, žinių ekonomikos, tvarios ekonomikos plėtros ir socialinių technologijų, infor­ macinių ir ryšio technologijų ekonomikos, žmogiškų­ jų išteklių vadybos, ekonominių sistemų efektyvaus valdymo ir kt. srityse.

EBSCO Publishing, Inc., TOC Premier, Ovid / EconLit, PROQUEST

- skatinti mokslinį dialogą tarp pasaulio mokslininkų; - analizuoti socialinių ir humanitarinių mokslų proble­ mas, atspindinčias nacionalinę padėtį bei globalią aplinką; - skleisti inovatyvių tyrimų patirtį; - plėtoti tarpdisciplininius socialinių ir humanitarinių mokslų krypčių tyrimus įvairiose socialinių technolo­ gijų srityse (žmogaus teisės, visuotinis teisingumas ir e. teisingumas, asmens ir bendruomenės saugumas, tvari socialinė ir ekonominė plėtra, visuomenės ir bendruomenių vidinio funkcionavimo gerinimas, pa­ skirstytas mokymas ir švietimas, sveikatos sistemos sprendimai, laisvalaikio organizavimas ir kitų sociali­ nių gėrybių kūrimas).

EBSCO Publishing, Inc., DAOJ, Ovid / EconLit, PROQUEST Ulrichs‘s

- skatinti mokslinį dialogą tarp Europos ir pasaulio EBSCO Publishing, mokslininkų; Inc., Ovid / EconLit, - analizuoti sveikatos politikos ir vadybos mokslų prob­ PROQUEST lemas, atspindinčias nacionalinį ir tarptautinį konteks­ tą bei aplinką; - skleisti inovatyvių tyrimų patirtį; - plėtoti tarpdisciplininius socialinių, humanitarinių ir biomedicinos mokslų tyrimus.

- analizuoti darnaus vystymosi problemas nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu; - skatinti aplinkos apsaugos tyrimus darnaus vystymosi kontekste; - plėtoti tarpdisciplininius darnios aplinkos tyrimus ir diegti inovacijas; - skatinti dialogą tarp įvairių sričių mokslininkų darnaus vystymosi aspektais.

82


Mokslinė veikla ir doktorantūra Lentelės pabaiga - skatinti mokslinį dialogą tarp pasaulio mokslininkų EBSCO Publishing, - analizuoti socialinių ir humanitarinių mokslų proble­ Inc., PROQUEST mas, atspindinčias nacionalinę padėtį bei globalią aplinką; - skleisti inovatyvių tyrimų patirtį; - plėtoti tarpdisciplininius socialinių ir humanitarinių mokslų krypčių tyrimus verslo sistemų ir ekonomikos bei su jomis susijusiose srityse; - nagrinėti įvairius verslo sprendimus, procesus ir veiklas.

83Vadyba

Vadyba MRU – dinamiškas, veržlus universitetas, įsitvirtinantis Europos aukštojo mokslo erdvėje. MRU misija – mokslinti visuomenę, kaupti ir puoselėti intelektinį potencialą, ugdyti lyderius, kurie geba kurti ir diegti inovacijas, lemiančias visokeriopą mokslo, kultūros ir technologijų pažangą. MRU ugdo visapusišką asmenybę – brandų, verslų, savarankišką ateities lyderį, pilietį, puoselėjantį lietuviškąją tapatybę. Svarbiausi strateginiai MRU prioritetai – kurti naujas pa­ trauklias nacionalines ir jungtines su užsienio universitetais studijų programas, plėtoti tęstines ir elektronines studijas, vystyti mokslo veiklą. MRU sėkmingai veikia konkurencinėje aplinkoje, integruodamasis į globalią Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvę, jungdamasis į tarptautinius tinklus ir megatinklus. MRU skiria­ masis požymis – atvirumas naujovėms, pažangiausių pasaulio vadybos metodų taikymas. 2014 m. Studijų kokybės vertinimo centras, Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota in­ stitucija, priėmė sprendimą MRU akredituoti 6 metams. Sprendimas priimtas remiantis tarp­ tautinio išorinio veiklos vertinimo išvadomis, taip pat Universiteto realiųjų išteklių vertinimu. Tarptautiniai ekspertai MRU lankėsi 2014 m. kovo 25–27 d., susipažino su parengta savianalizės suvestine, susitiko su akademine bendruomene, socialiniais partneriais. Ekspertų parengtose išvadose teigiama: „Ekspertų grupė teigiamai vertina MRU profesionalumą ir rektoriaus ko­ mandos veiklos efektyvumą, ypač jų kompetenciją, analizės aiškumą, pasiryžimą ir į ateitį žvel­ giančią strategiją. Ekspertų grupė gerai vertina MRU įdiegtą organizacinę kultūrą, kuriai esant galima atsižvelgti į pokyčius, sukurtą lanksčią ir kolegialioms diskusijoms bei konsultacijoms su studentais ir socialiniais dalininkais atvirą aplinką.“ Impulsus didinti vadybos kokybę suteikia nuolat vykdomi MRU tarptautiniai išoriniai ver­ tinimai: 2011 m. Pasaulio universitetų asociacijos (IAU) ISAS programos, 2006 m. bei 2013 m. Europos universitetų asociacijos (EUA) vertinimas. Šių vertinimų išvada – siekdamas savo užsi­ brėžtų strateginių tikslų MRU žengia teisinga kryptimi ir mato aiškią ateities perspektyvą. MRU pozityviai priėmė 2009 m. mokslo ir studijų reformos metu įdiegtas universitetų valdymo naujoves, kurios universitetams suteikė daugiau galimybių ir kartu daugiau atsakomy­ bės. Universitetas tapo pirmuoju Lietuvos universitetu pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą pakeitusiu statusą ir nuo 2010 m. pradžios tapusiu viešąja įstaiga. Mokslo ir studijų įstatymas bei naujasis Universiteto statutas nustatė naują Universiteto valdymo sistemą, numatė tris Uni­ versiteto valdymo organus – Tarybą, Senatą ir rektorių.

85


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Naujų universiteto valdymo organų formavimas prasidėjo nuo 2009 m. lapkričio 27 d. Universiteto mokslininkų susirinkimo, kuris penkeriems metams išrinko 27 Senato narius. Sep­ tynis atstovus į Senatą delegavo studentų susirinkimas. Senato pirmininku išrinktas prof. Vytau­ tas Pakalniškis, pirmininko pavaduotoju doc. dr. Gintaras Aleknonis, sekretoriumi doc. dr. Sau­ lius Spurga. 2009 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu paskelbta Mykolo Romerio universiteto taryba. Tai buvo pirmasis toks valdymo organas Lietu­ vos universitetuose, suformuotas pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą. Tarybos pirmin­ inku išrinktas Rimas Varkulevičius. 2010 m. sausio 19 d. Taryba tarptautinio viešo konkurso tvarka išrinko rektorių – prof. dr. Alvydą Pumputį. 2010 m. kovo 19 d. rektoriaus teikimu Se­ natas pareigoms patvirtino naują Universiteto vadovybę. Studijų prorektoriumi patvirtintas doc. Giedrius Viliūnas, mokslo prorektore – doc. dr. Inga Žalėnienė, plėtros ir tarptautinių ryšių prorektoriumi – dr. Stasys Vaitkevičius, infrastruktūros prorektoriumi – Vladas Brakauskas, kancleriu – doc. dr. Saulius Spurga. 2012 m. pasikeitus Mokslo ir studijų įstatymui buvo keičiamas ir Mykolo Romerio uni­ versiteto statutas. Sudarytai naujojo statuto rengimo darbo grupei vadovavo Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius. Naujajame statute pagal įstaty­ mo nuostatas pakoreguotos Universiteto tarybos, Senato, rektoriaus funkcijos, praplėstos galimybės pagal poreikius nustatyti Universiteto struktūrą. Viena iš paminėtinų naujovių – profesoriams, aktyviai dirbusiems mokslinį ir pedagoginį darbą Universitete, už ypatingus nuopelnus mokslui ar menui Senatas gali suteikti profesoriaus emerito vardą. Už išskirtinius nuopelnus akademinei bendruomenei Senatas gali suteikti emerito vardą ir kitiems Univer­ siteto darbuotojams. Universitete suformuota pažangi vadybinė sistema, besiremianti akademine autonomi­ ja, atsakomybės pasiskirstymu tarp trijų svarbiausių sprendimus priimančių institucijų (Tary­ bos, Senato, rektoriaus) ir suinteresuotų šalių įtraukimu. MRU struktūros pokyčiais buvo greitai reaguojama į naujus studijų, mokslinių tyrimų ir socialinės, kultūrinės plėtros poreikius. Atlikti pakeitimai buvo greitai koreguojami, atsižvelgiant į veiklos rezultatus. 2010 m. pradžioje MRU veikė 7 fakultetai: Ekonomikos ir finansų valdymo, Socialinės in­ formatikos, Socialinės politikos, Strateginio valdymo ir politikos, Teisės, Viešojo administravimo ir Viešojo saugumo, buvo 43 katedros ir MRU Teismo medicinos institutas. 2010 m. buvo sujungti du fakultetai – Strateginio valdymo ir politikos ir Viešojo administ­ ravimo. Vietoje jų suformavus vieną Politikos ir vadybos fakultetą (PVF) buvo geriau suderintas trijų gretimų studijų ir mokslo krypčių vystymas: politikos mokslų, viešojo administravimo ir va­ dybos. PVF suformavimas leido sustiprinti MRU mokslinį bei edukacinį profilį: viešojo valdymo analizę, kurios išraiška tapo populiari I pakopos Viešosios politikos studijų programa, tarpkryp­ tinės prigimties II pakopos Švietimo politikos ir vadybos, Mokslo vadybos (vėliau Strateginio inovacijų valdymo) ir kt. programas. 2010 m. didinant valdymo efektyvumą MRU veiklą užtikrinantys centrai ir skyriai priskir­ ti tiesioginiam prorektorių pavaldumui. Tai leido apie 10 proc. sumažinti administracijos dar­ buotojų skaičių ir per metus sutaupyti daugiau kaip 1mln Lt administravimui skirtų lėšų. Pagal naują Universiteto vadybos modelį įkurtas Akademinių reikalų centras, Projektų rengimo cent­ ras, Kanceliarija, turinti Dokumentų skyrių, Juridinį skyrių ir Personalo skyrių, Komunikacijos ir rinkodaros centras, turintis Rinkodaros ir Tarptautinių ryšių skyrius. Pertvarkytas Mokslo cent­ ras. Akademinių reikalų centrui kuruoti perduotos ir tarptautinės studijos (jungtinės studijų programos, Erasmus ir kt. programos). Taip pat integruotos nacionalinio ir tarptautinio lygmens viešųjų ryšių funkcijos.

86


Vadyba Suformuota nauja Bibliotekos struktūra: įsteigtas Informacijos išteklių formavimo skyri­ us, Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyrius (jame – Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupė ir Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė). Bibliotekoje panaikinti Leidinių komplekta­ vimo ir katalogavimo skyrius (ir jame esantys Komplektavimo sektorius ir Katalogavimo ir tvar­ kymo sektorius), Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Informacinių paslaugų skyrius (ir jame esantis Elektroninių išteklių formavimo sektorius), Universiteto bibliotekos skyrius Pirmuosiuose Uni­ versiteto rūmuose. Parengti ir patvirtinti nauji Bibliotekos nuostatai, apibrėžiantys modernius, tarptautinius standartus atitinkančius paslaugų teikimo, išteklių formavimo, bibliotekos veiklos aspektus; remiantis modernios vadybos principais peržiūrėtos darbuotojų vykdomos funkcijos, parengti ir patvirtinti nauji Bibliotekos darbuotojų pareigų nuostatai, kuriuose įtvirtinta Bib­ liotekoje pradėta diegti tarptautinė teminių bibliotekininkų praktika. Biblioteka tapo atviresnė naujovėms, pasiekta didesnio jos veiklos efektyvumo. Bibliotekos etatų sumažėjo nuo 41 iki 38. Atnaujinus bibliotekos struktūrą duotas impulsas jai transformuotis į modernų informacinių paslaugų centrą, glaudžiai bendradarbiaujantį su fakultetais ir padedantį įgyvendinti studijų bei mokslo strateginius prioritetus. Įvykdžius pertvarką į vadybos struktūras įsiliejo nauji, aukštos kvalifikacijos ir atviri naujovėms vadovai bei darbuotojai. Lyginant 2009 ir 2010 m. padėtį, Universiteto darbuotojų (ne dėstytojų ir mokslo darbuotojų) amžiaus vidurkis sumažėjo nuo 52,6 iki 47,0 metų. Naujai paskirtas 21 katedrų vedėjas (iš 39). Katedrų vedėjai pajaunėjo – jų amžiaus vidurkis sumažė­ jo nuo 54,6 iki 45,3 m. Taigi Universitetas ryžtingai atsinaujino. Pertvarkytos vadybos struk­ tūros, į kurias įsiliejo nauji, aukštos kvalifikacijos ir atviri naujovėms vadovai bei darbuotojai. Iš viso vykdant pertvarkymus darbuotojų (ne dėstytojų ir mokslo darbuotojų) sumažėjo nuo 434 iki 393, dėl to sutaupoma 9,0 proc. atlyginimui skirtų išlaidų, arba daugiau nei 1 mln. litų per metus. 2011 m. MRU priimtas sprendimas panaikinti Leidybos centrą. Šis žingsnis žengtas atli­ kus Leidybos centro veiklos efektyvumo vertinimą, išanalizavus leidybos paslaugų rinkos tyri­ mo duomenis ir atsižvelgus į pirmaujančių pasaulyje mokslo leidyklų patirtį. Apsispręsta pasi­ rinkti pažangesnį leidybos, spaudos ir platinimo paslaugų organizavimo Universitete modelį: MRU leidybos tikslus ir standartus atitinkančias paslaugas pirkti iš išorinių paslaugų teikėjų viešojo konkurso būdu. Mokslo centre įsteigti leidybos koordinatorių ir elektroninės leidy­ bos specialisto etatai užtikrino sklandų perėjimą prie naujojo Universiteto leidybos modelio. Įvykdžius pertvarką Universiteto leidyba iš esmės pasikeitė: daugiau išleista mokslo ir studijų leidinių, vos per vienerius metus pajamos už parduotas knygas išaugo 25 procentais, išsiplė­ tė leidinių platintojų tinklas, leidinių tiražai optimizuoti atsižvelgiant į rinkos poreikį, startavo naujas e. knygų projektas. Pasirinktas pažangus ir šiuolaikiškas leidybos modelis pasiteisino, įgyvendinti pokyčiai leidžia geriau patenkinti studentų poreikius bei užtikrina efektyvų Uni­ versiteto išteklių panaudojimą. 2011 m. Universitete pradėjo dirbti kapelionas Povilas Narijauskas. Jis greitai ir kūrybin­ gai įsiliejo į bendruomenės gyvenimą. Tais pačiais metais Socialinės politikos fakultete įsteig­ tas Edukologijos institutas, taip pat įsteigtas Frankofoniškų šalių studijų centras, Indijos studijų centras, Akademinės etikos centras, o Sveikatos ir sporto centras bei jo etatai perkelti prie pa­ dalinių, pavaldžių infrastruktūros prorektoriui. 2012 m. po daugiau kaip pusę metų trukusios vidinės diskusijos MRU atliko dar vie­ ną struktūros pertvarką, kurią vykdant buvo atsižvelgta į kintančius aplinkos reikalavimus ir Lietuvoje vykstančius demografinius pokyčius. Pagal aiškius principus bei kriterijus vykdyta pertvarka apėmė tiek akademinių, tiek administracijos padalinių struktūros pokyčius, vady­ bos efektyvinimo ir darbuotojų motyvavimo didinimo priemones. Akademinių padalinių struktūra buvo optimizuota smulkias bei giminingas fakultetų katedras sujungiant į institu­

87


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

tus. Fakultetų reorganizacija įvyko įvertinus veiklos rezultatus ir bei perspektyvą. Reforma su­ sidėjo iš trijų nuosekliai viena su kita susijusių dalių. Visų pirma buvo patvirtinti centrų, skyrių, kitų padalinių, akademinių padalinių pareigybių normatyvai. Etatų skaičius centruose, sky­ riuose, kituose pada­liniuose, akademiniuose padaliniuose buvo susietas su aiškiais rodikliais, tokiais kaip studentų skaičius arba pritrauktos lėšos. Antrasis žingsnis – atlikti Universiteto struktūros ir etatų pakeitimai. Akademiniuose padaliniuose panaikinti prodekanų (išskyrus prodekanų studijoms), vyresniųjų metodininkų, metodininkų, dekano padėjėjų, prodekano padėjėjų etatai. Pagal pa­t virtintus normatyvus fakultetuose ir Humanitarinių mokslų institu­ te įsteigti studentų skyriai, o juose – vyresniųjų metodininkų, vadybininkų, dekano padėjėjų etatai. Nustatyta, kad studentų skyriams vadovaus prodekanai. Šalia katedros siūlomas nau­ jas akademinis padalinys – fakulteto institutas. Trečioji pertvarkos dalis – darbo užmokesčio sistemos pokyčiai, didinant darbuotojų motyvaciją. Gerokai padidinti Universiteto vadybi­ ninkų maksimalūs tarnybinio atlyginimo koeficientai, taip pat ir kitų Universiteto specialistų, darbuotojų maksimalūs tarnybinio atlyginimo koeficientai. Iki šios pertvarkos Universitete buvo 6 fakultetai, 1 institutas, 39 katedros. Po pertvarkos Universiteto struktūroje liko 5 fakul­ tetai, šalia jų numatant galimybę įkurti fakultetą arba mokyklą kartu su Londono Midlsekso universitetu, 1 institutas, 11 fakulteto institutų ir 15 katedrų. Po reformos Universitete suma­ žėjo 20 vadybininkų etatų, taip pat panaikinta 13 katedros vedėjų pareigybių. Tai leido per metus sutaupyti 700 tūkst. litų. Supaprastinta struktūra skatina gretimose kryptyse dirbančių mokslininkų bei dėsty­ tojų bendradarbiavimą, leidžia racionaliau panaudoti administravimui skirtas lėšas. Vado­ vautasi principais, kad fakulteto lygmens administracinis darinys turėtų koordinuoti bent 1000 studentų studijas, fakulteto institutas – jungti bent 30 mokslininkų ir dėstytojų. Pagal šiuos principus į fakulteto instituto statusą pervestas Komunikacijos ir informatikos institutas (buvęs Socialinės informatikos fakultetas), suformuoti perspektyvūs svarbiausių teisės moks­

88


Vadyba lo šakų, Vadybos, Viešojo administravimo, Politikos mokslų, Ekonomikos ir verslo, Psichologi­ jos, Edukologijos ir kt. institutai. 2012 m. įkuriant naują Socialinių technologijų fakultetą dalyvavo Jungtinės Karalystės Londono Midlsekso universitetas (MU). Šiuo struktūros pokyčiu reaguojama į prioritetinę MRU veiklos kryptį – jungtinių studijų programų, strateginių partnerysčių su kitų šalių universitetais ir kitų tarptautinio bendradarbiavimo formų vystymą. 2013 m. Socialinių technologijų fakultete pradėjo veikti jungtinė MRU-MU Verslo ir me­ dijų mokykla (Mykolas Romeris University – Middlesex University Business and Media School (BMS), vykdanti perspektyvias dviejų diplomų ekonomikos, informatikos, vadybos ir komunikacijos krypčių studijų programas. Socialinių technologijų fakultete, be BMS, buvo įkurti keturi insti­ tutai, kurie toliau plėtoja panaikinto Socialinės politikos fakulteto studijų mokslo kryptis. Per­ tvarkos metu buvo sukoncentruotos giminingų sričių mokslininkų bei tyrėjų pajėgos, išryškinta plėtros per­spektyva. Vadovaujantis studijų, mokslinės veiklos poreikiais, vadybos efektyvini­ mo siekiu buvo koreguojama ir MRU administracijos, bibliotekos bei mažesnių akademinių pa­ dalinių struktūra. 2012 m. įvykdyta vadybos ir struktūros reforma efektyvinant vadybą, akcentuojant studi­ jų kokybės gerinimą. Ji buvo atlikta pagal aiškius principus bei kriterijus. Visų pirma buvo patvir­ tinti centrų, skyrių, kitų padalinių, akademinių padalinių etatų ir pareigybių normatyvai. Etatų skaičius centruose, skyriuose, kituose padaliniuose, akademiniuose padaliniuose buvo susietas su aiškiais rodikliais, tokiais kaip studentų skaičius arba pritrauktos lėšos. Tuo remiantis buvo atlikti Universiteto struktūros ir etatų pakeitimai. Akademiniuose padaliniuose panaikinta dalis prodekanų etatų, taip pat vyresniųjų metodininkų, metodininkų, dekano padėjėjų, prodekano padėjėjų etatai. Tobulinant studentams teikiamų paslaugų koordinaciją ir kokybę fakultetuose ir Humanitarinių mokslų institute įsteigti Studentų skyriai, o juose – vyresniųjų metodininkų, vadybininkų, dekano padėjėjų etatai. Numatyta, kad studentų skyriams vadovaus prodekanai. Sudaroma galimybė šalia katedros įkurti naują akademinį padalinį – fakulteto institutą. Fakulte­ to institutas paprastai įkuriamas, kai pedagoginio ir mokslinio darbo etatų krūvis viršija 30 ir yra pakankamas pedagoginis ir mokslinis potencialas arba vertinant aiškią Universiteto strateginės vystymosi krypties bei augimo perspektyvą. Jo formavimo ir veiklos principai atitinka katedros formavimo ir veiklos principus. Iki struktūrinės pertvarkos Universitete buvo 6 fakultetai, 1 ins­ titutas, 39 katedros. Po pertvarkos Universiteto struktūroje liko 5 fakultetai, šalia jų numatant galimybę įkurti fakultetą arba mokyklą kartu su Londono Midlsekso universitetu, 1 institutas, 11 fakulteto institutų ir 15 katedrų. Akademinių reikalų centre, panaikinus Studijų mainų grupę, įkurtas Tarptautinių studentų biuras. Įkurtas Paslaugų pardavimo centras, pavaldus plėtros pro­ rektoriui. Panaikinus Indijos studijų centrą, įkurtas Azijos centras, kurio vadove tapo tarptautinė dėstytoja bei ekspertė doc. dr. Kyoko Koma. 2014 m. Mykolo Romerio universitete veikė 5 fakultetai, 9 katedros ir 14 institutų, Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokykla (Mykolas Romeris University – Middlesex University Business and Media School (BMS)). 2013 m. pritaikius Etatų ir pareigybių normatyvus administracijos ir kitų universiteto veik­lą užtikrinančių darbuotojų sumažėjo 7 etatais. 2013 m. struktūrinė pertvarka buvo vykdo­ ma kartu optimizuojant etatų skaičių. Dėl jos personalas sumažėjo 4 etatais. Iš viso sumažėjus 11 etatų, Universiteto išlaidos per metus sumažėjo 0,5 mln. litų. Universitete nuo 2010 m. veikia originali darbo užmokesčio sistema, orientuota į stra­ teginius MRU prioritetus ir pasiektus rezultatus. Ji yra skaidri, sudaro galimybę dėstytojui pa­ čiam, įvertinus savo interesus ir galimybes, sumodeliuoti savo atlyginimą ir nemažai prisidėjo prie to, kad sparčiai ūgtelėjo pasiekimai MRU strateginių prioritetų srityse, tokiose kaip moks­

89


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

lo pub­likacijų skaičius, elektroninių, nuotolinių studijų modulių parengimas ir naudojimas. Tarptautiniai EUA ekspertai šią darbo užmokesčio sistemą įvertino kaip pažangią ir inovatyvią. Kartu su kintamąja darbo užmokesčio dalimi už kokybišką pedagoginį, metodinį ir mokslinį darbą skiriama kintamoji darbo užmokesčio dalis už atliktus konkrečius darbus: studijų pro­ gramų ir jungtinių studijų programų parengimą bei jų vykdymą, dėstymą tęstinėse studijose ir elektroninėse studijose bei mokslo veiklą. Universiteto administracijai ir kitiems Universiteto veiklą užtikrinantiems darbuotojams kintamoji darbo užmokesčio dalis taip pat skiriama už pasiektus rezultatus. 2011 m. išplėstas darbų, už kuriuos skiriama kintamoji darbo užmokesčio dalis, sąrašas. Kintamoji darbo užmokesčio dalis skiriama už jungtinės su užsienio universitetais studijų prog­ ramos sukūrimą ir įgyvendinimą, studijų programos sukūrimą ir įgyvendinimą, studijų dalyko (modulio) parengimą anglų kalba, studijų dalykų (modulio) sukūrimą ir įdiegimą elektroninėms studijoms, mokslo publikacijas. 2013 m. personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašas buvo dar kartą pakoreguotas. At­ sisakyta kintamosios darbo užmokesčio dalies už sukurtus studijų dalykus (modulius) ir pereita prie apmokėjimo už galutinį produktą, tai yra, sukurtas ir įgyvendintas studijų prog­ramas (nuo­ tolinėms studijoms, anglų kalba ir pan.). Apmokėjimas už atskirus studijų dalykus suaktyvino dėstytojų veiklą atitinkamose srityse. Šis etapas atliko savo vaidmenį ir sudarė prielaidas kitam žingsniui – apmokėjimui už galutinį rezultatą, kuris ir yra Universiteto pasiekimų bei pažangos matas. Naujoji darbo užmokesčio sistema suvaidino svarbų vaidmenį suaktyvinant dėstytojų veiklą prioritetinėse MRU veiklos srityse – kuriant studijų programas, plėtojant nuotolines ir elektronines studijas, skelbiant mokslo publikacijas. Dėstytojai bei mokslo darbuotojai į pagrindines pareigas Universitete priimami viešojo konkurso būdu. Kiti Universiteto darbuotojai į darbą atrenkami ir priimami konkurso būdu lai­ kantis viešumo, skaidrumo, lygybės, nešališkumo, objektyvumo, pagarbos žmogaus orumui principų, vengiant nepotizmo ir eliminuojant protekcionizmo galimybę. Nuolat auga dėstytojų ir tyrėjų kvalifikacija. Didėja dėstytojų, kuriems Universitetas yra pagrindinė darbovietė ir kurie turi mokslo laipsnį, dalis. Mokslinį laipsnį turinčių dėstytojų skai­ čius nuo 2010 m. iki 2014 m. išaugo nuo 62 proc. iki 65 proc. Nuo 2010 m. iki 2014 m. ženkliai išaugo profesorių skaičius (nuo 86 iki 102). Mykolo Romerio universiteto bendras darbuotojų skaičius nuo 2010 m. iki 2014 m. suma­ žėjo apie 10 proc. (nuo 1 318 iki 1200). 2010 m. paskelbtame viešajame konkurse dėstytojų pareigoms eiti prašymus pateikė 264 pretendentai, viešojo konkurso tvarka išrinkti ir pareigoms paskirti 183 dėstytojai: 33 pro­ fesoriai, 76 docentai, 66 lektoriai ir 8 asistentai. Iš jų 82 dėstytojai buvo naujai išrinkti ir paskirti eiti pareigas. 2011 m. į 106 paskelbtas konkurso vietas gauti 139 prašymai. Išrinkta 100 dėstytojų: 32 profesoriai, 40 docentų, 27 lektoriai ir 1 asistentas. Iš jų 58 dėstytojai buvo naujai išrinkti pa­ reigoms. Kiti administracijos ir Universiteto veiklą užtikrinantys darbuotojai į pareigas priimami konkurso būdu. 2012 m. Senatas priėmė naują dėstytojų ir mokslo darbuotojų parinkimo, vertinimo ir atestacijų tvarką, kurioje patikslinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų parinkimo kriterijai, išryš­ kinant ne tik mokslo, bet visų pirma studijų ir kitus profesinės karjeros pasiekimus. Tais metais konkurso tvarka išrinkti 6 dėstytojai: 2 profesoriai, 4 docentai. Sukurta dėstytojų, priimamų pa­ gal terminuotas sutartis, elektroninė vertinimo sistema, o tai leidžia nuodugniau patikrinti jų kvalifikaciją.

90


Vadyba 2013 m. konkurso tvarka išrinktas 51 dėstytojas: 8 profesoriai, 22 docentai, 20 lektorių ir 1 asistentas. 2014 m. (iki rugsėjo 1 d.) konkurso tvarka išrinkti 7 dėstytojai: 4 profesoriai, 3 docentai ir 1 lektorius. 2012 m. Senato priimtoje naujoje dėstytojų ir mokslo darbuotojų parinkimo, vertinimo ir atestacijų tvarkoje numatyta eilinės atestacijos, tarpinės atestacijos ir neeilinės atestacijos tvarka bei procedūros. 2012–2014 m. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atestacijos komisija 152 dėstytojams įvykdė tarpinę atestaciją, o 3 dėstytojams neei­ linę atestaciją. Tarpinė atestacija tapo gera proga dėstytojams įvertinti pasiekimus ir suplanuoti darbus antrajai kadencijos pusei. 2013 m. 10 dėstytojų įvykdyta tarpinė atestacija, 1 dėstytojui – neeilinė atestacija. 2013 m. Senatas patvirtino tvarką, pagal kurią profesoriams, aktyviai dirbusiems moks­ linį ir pedagoginį darbą Universitete, už ypatingus nuopelnus mokslui ar menui Senatas gali suteikti profesoriaus emerito vardą. Už išskirtinius nuopelnus akademinei bend­ruomenei Senatas gali suteikti emerito vardą ir kitiems Universiteto darbuotojams. 2013 m. suteikti pirmieji MRU profesoriaus emerito vardai prof. dr. Mindaugui Maksimaičiui, prof. dr. Stasiui Puškoriui ir prof. dr. Juozui Žiliui. 2014 m. emerito vardu pagerbtas prof. dr. Vytautas Pakal­ niškis. 2013 m. patvirtinta MRU garbės vardų, apdovanojimų suteikimo ir pagerbimo tvarka. Su­ daryta MRU metų apdovanojimo komisija tais metais paskirstė apdovanojimus 13 nominacijų. Dėl kai kurių iš jų vyko bendruomenės balsavimas elektroninėje erdvėje. Apdovanojimų skyrimas ir labiausiai pasižymėjusių bendruomenės narių pagerbimas su­ laukė didelio atgarsio ir palankių vertinimų, todėl tai turėtų tapti gražia MRU tradicija. Mykolo Romerio universiteto darbuotojai (užimti etatai) 2010–2014 m.

91


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Mykolo Romerio universiteto dėstytojai pagal fakultetus 2014 m.

Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2010–2014 m. (užimti etatai)

Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2010–2014 m. (vyrai ir moterys)

92


Vadyba Mykolo Romerio universiteto administracija ir kiti darbuotojai 2010–2014 m. (vyrai ir moterys)

Mykolo Romerio universiteto dėstytojų amžius pagal fakultetus 2014 m.

Universitete laikomasi požiūrio, kad efektyvi vadyba yra neatsiejama nuo pažangių tech­ nologinių sprendimų. 2012 m. įvyko esminiai pokyčiai dokumentų valdymo srityje: MRU tapo pirmuoju Lietuvos universitetu, pradėjusiu naudoti elektroninį parašą. Šis žingsnis sudarė są­ lygas optimizuoti informacijos srautus ir koreguoti darbuotojų funkcijas, pradėti įgyvendinti tinklinę vadybą. MRU elektroninių dokumentų A-DOC pasirašymo elektroniniu parašu ir vizavimo me­ chanizmas nuolat tobulinamas. Dokumentų valdymo sistemoje (DVS) įdiegta elektroninių do­ kumentų valdymo posistemė, atsisakyta ženklios dalies popierinių dokumentų. Sistemoje kuriami elektroniniai dokumentai, formuojamos elektroninių dokumentų ir skenuotų dokumentų skaitmeninės bylos. DVS elektroniniu parašu pasirašytų teisės aktų duo­ menys sistemos priemonėmis perkeliami į Norminių aktų duomenų bazę (anksčiau tai buvo atliekama rankiniu būdu), o iš pastarosios į padalinių elektroninius paštus išsiunčiami praneši­ mai apie struktūriniam padaliniui aktualų pasirašytą vidaus teisės aktą.

93


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

DVS sukurta 50 elektroninių bylų: Tarybos, Senato ir jo komisijų, rektorato, fakultetų ta­ rybų nutarimams ir posėdžių protokolams, rektoriaus ir dekanų įsakymams, dekanatų ir įvairių komisijų posėdžių protokolams, teikimams įdarbinti papildomoms pareigoms ir kt. Prie sistemos atsirado galimybė jungtis ne tik iš Universiteto kompiuterių, taip sudarant sąlygas dirbti nuotoliniu būdu. Tarybos ir Senato posėdžiai prireikus organizuojami elektroninėje erdvėje, naudojama Skype programa. Posėdžiuose svarstytini pranešimai, informacija, dokumen­ tų projektai ir kita posėdžių medžiaga iš anksto skelbiama elektroniniuose kataloguose. Modulis „Dokumentų projektai“ skirtas pasirašomų dokumentų parengimui ir suderini­ mui Universiteto viduje. Šio įrankio pagalba galima stebėti ir kontroliuoti dokumento kūrimo ciklą bei būseną. Ciklo stebėjimas padeda išvengti klaidų, pagreitinami darbo procesai, auto­ matizuojami jo etapai, sukuriamos tipinės situacijos. 2013 m. sukurtas, įdiegtas ir pradėtas naudoti DVS modulis „Paraiškos“. Šiame modulyje rengiamos viešųjų pirkimų, projektinės veiklos, kultūros ir sporto renginių organizavimo, sve­ čių priėmimo, kanceliarijos prekių ir kt. paraiškos. Jos vizuojamos nekvalifikuotu elektroniniu parašu, registruojamos, fiksuojama jų vykdymo eiga. Paraiškos paliekamos saugoti skaitmeni­ nėse bylose. DVS galima rasti skanuotas bendradarbiavimo bei kitas sutartis, gautus ir siųstus doku­ mentus, priėmimo – perdavimo, nurašymo aktus. Universiteto dokumentų talpinimas vienoje sistemoje palengvina jų paiešką. Išeinančių iš Universiteto dokumentų pasirašymą elektroniniu parašu kol kas stabdo tik išorės organizacijų nepasirengimas priimti ir skaityti elektroninius dokumentus. Nuo 2010 m. patobulinta Universiteto norminių aktų duomenų bazė (NDB). Į NDB perke­ liami elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai ir padaliniams elektroniniu paštu iš sistemos išsiunčiami pranešimai apie struktūriniam padaliniui aktualų pasirašytą vidaus teisės aktą, pra­ plėstos dokumentų paieškos bei filtravimo galimybės. Atsisakyta popierinių studijų sutarčių su įstojusiaisiais į Universitetą. Sutartys pasirašo­ mos sisteminiu e. parašu, registruojamos ir saugojamos informacinėje sistemoje „Studijos“. Pa­ sirengta šioje sistemoje archyvuoti elektroninius egzaminų žiniaraščius ir studentų duomenis, anksčiau saugotus popierinėse studentų asmens bylose. Baigiama diegti Personalo apskaitos ir darbo apmokėjimo sistema. 2013 m. pasirengta įdiegti sistemą „Alga 2000“, kuri integruos personalo valdymo ir darbo apmokėjimo apskaitą. Testuojamos ir tobulinamos sistemos personalo valdymo apskaitos modulį sudarys darbo laiko apskait­os modulis (el. darbo laiko apskaitos žiniaraščiai), įsakymų valdymo modulis, komandiruo­ čių valdymo modulis, darbo sutarčių suformavimo modulis, ataskaitos ir statistiniai duomenys. Sukurta Darbuotojų priėmimo nepagrindinėms pareigoms duomenų bazė, kurioje Uni­ versiteto centrai atlieka pretendentų užimti pareigas vertinimą. Savo elektronines duomenų bazes turi MRU dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atesta­ cijos komisija, taip pat MRU personalo komisija. MRU veikia akademinio personalo ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema. MRU darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, perimdami pažangią pasaulio ir Europos praktiką, aukštojo mokslo ir vadybos naujoves. Tam pasitarnauja platūs MRU ryšiai su tarptautinėmis universitetų organizacijomis bei tinklais, pasaulio universitetais. Darbuotojams sudaroma galimybė dalyvauti įvairiuose Universiteto ir kitų institucijų renginiuose bei mokymuose, Lietuvoje ir užsie­ nyje vykstančiose konferencijose, seminaruose, forumuose bei mokymuose.

94


Vadyba 2013 m. ir 2014 m. vyko atliekamos Universiteto veiklos savianalizės aptarimo renginiai, kuriuose buvo diskutuojama apie Universiteto misiją, viziją, strateginius uždavinius, stiprybes bei grėsmes, studijų kokybės užtikrinimą, mokslo plėtrą. Darbuotojų susidomėjimo sulaukė MRU kvalifikacijos tobulinimo programa. Jos kursų paskaitas skaitė Universiteto dėstytojai, darbuotojai ir kviestiniai lektoriai. Paskaitos buvo tiesio­ giai transliuojamos Universiteto svetainės intranete, o vėliau Universiteto darbuotojai intranete galėjo peržiūrėti paskaitų vaizdo įrašus. 2009–2010 m. m. darbuotojams skaityta 12 paskaitų, jose dalyvavo 221 universiteto bendruomenės narys. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai įteikti 58 aktyviausiems kursų klausytojams. 2010–2011 m. m. skaityta 20 paskaitų, dalyva­ vo 218 bendruomenės narių, pažymėjimai įteikti 23 klausytojams. 2011–2012 m. m. skaityta 21 paskaita, apsilankė 250 bendruomenės narių, 16 aktyviausių įteikti pažymėjimai. 2012 m. startavo dėstytojų tobulinimo programa „Inovatyvus dėstymas“, kurią sudaro 3 temos ir 9 seminarai. Dėstymas maksimaliai priartintas prie klausytojo, kiekvienam seminarui numatytos savarankiško darbo užduotys, sukurta grįžtamojo ryšio anketa. Seminarai nuolat vyksta kiekvieną savaitę. Programoje „Inovatyvus dėstymas“ apsilankė iš viso 155 dėstytojai, iš kurių 59 dalyvavo visuose 9 seminaruose ir įvykdė savarankiško darbo užduotis. Nuo 2011 m. Mykolo Romerio universitete buvo vykdomi kvalifikacijos kėlimo kursai „Inovatyvus mokslininkas“, skirti ugdyti mokslininkų ir tyrėjų perkeliamuosius gebėjimus ir asmenines kompetencijas iš tarptautinės mokslininko karjeros perspektyvos. Mokymai apima šias tematikas: rašytinė ir žodinė mokslinė komunikacija anglų kalba, tarpkultūrinės komuni­ kacijos iššūkiai, asmeninis darbo stilius, efektyvus darbas mokslininkų komandose bei tarp­ tautiniuose mokslininkų tinkluose, mokslininkų grupių vadyba, vadovavimas tarptautiniams ir tarpdisciplininiams mokslinio tyrimo projektams, mokslinis vadovavimas: skirtingi požiūriai ir iššūkiai. Paskaitas skaito ir seminarus veda tarptautinėje mokslo bendruomenėje pripažinti mokslininkai praktikai. 2011–2013 m. juos vedė dr. Lynn Clark (Mančesterio universitetas, Jung­ tinė Karalystė), dr. David Filipovič-Carter (Education-Training Ltd., Jungtinė Karalystė), finansavo Lietuvos mokslo taryba. Kursai buvo interaktyvus, daug dėmesio skiriama asmeninei refleksijai, grupiniam darbui, diskusijoms. Mokymus reguliariai vykdo Akademinių reikalų centras, Mokslo centras, Kanceliarija, In­ formacinių technologijų centras, Biblioteka ir kiti Universiteto padaliniai. Reguliariai, kelis kar­ tus per mėnesį, vykdomi darbuotojų mokymai apie informacinės sistemos „Studijos“ duomenų tvarkymą, vyksta prodekanų, dekanų padėjėjų, metodininkų, vadybininkų, institutų ir katedrų referentų mokymai bei praktiniai užsiėmimai aktualiais vadybos klausimais, tokiais kaip vie­ nodas studijas reglamentuojančių teisės aktų interpretavimas, darbas su ketinančiais nutrauk­ ti studijas studentais, vidaus dokumentų rengimas, įforminimas, dokumentų stilius, studentų prašymų priėmimas bei nagrinėjimas ir kt. Kiekvienais metais 200–300 dėstytojų dalyvauja mokymuose, surengtuose MRU įgy­ vendinant ES struktūrinių fondų, Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus bei tarptautinius projektus. Pavyzdžiui, MRU pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Mokymosi visą gyvenimą priemonę įgyvendino projektą „Vidaus valdymo tobulinimas Mykolo Romerio universitete“, kurį įgyvendinant 2011 m. buvo organizuoti mokymai „Aukštojo mokslo vady­ ba“, „Veiklos audito universitetuose aspektai“, „Universiteto ekonominio valdymo pagrindai“ ir „Etikos infrastruktūra universitetuose“ Universiteto tarybos, fakultetų tarybų narių ir adminis­ tracijos darbuotojų specialiųjų kompetencijų tobulinimui. Atsižvelgta į bendruomenės poreikį mokytis užsienio kalbų – organizuojamos anglų, prancūzų ir kt. kalbų kursų grupės.

95


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2010–2014 m. Mykolo Romerio universitete buvo plėtojama Akademinės etikos centro veikla. Suburtas Akademinės etikos centro talkininkų tinklas, dalyvauta Tarptautinio akademi­ nio integralumo centro (JAV) veikloje, vykdyti empiriniai tyrimai, rengtos publikacijos, dalyvau­ ta nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, teiktos projektinės paraiškos. Siekiant populiarinti mokslinius tyrimus ir padėti akademiniam jaunimui integruotis į na­ cionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką, studentai yra kviečiami dalyvauti Studentų mokslinės draugijos, kuri vienija 24 mokslines sekcijas, veikloje. Kaip ir kasmet, 2013 m. draugija organiza­ vo Mokslinės minties šventę, įvairius seminarus ir diskusijas, išleido studentų mokslo straipsnių rinkinį. Nuo 2011 m. Universitete veikia Doktorantų draugija, kurios paskirtis yra vienyti ir su­ daryti savitarpio pagalbos terpę MRU doktorantams. Doktorantų draugija organizuoja kasme­ tinę tarptautinę konferenciją „Socialinių transformacijų raiška“, leidžia akademinius leidinius. Universitete taip pat veikė MRU mokslo daktarų – alumnų klubas, kurio tikslas – tarp­ disciplininis bendradarbiavimas, doktorantūros studijų kokybės vertinimas bei tobulinimas, pagalba doktorantams. Klubas organizuoja susitikimus, kurių metu klubo nariai pristato savo mokslinę tiriamąją veiklą. Jau septyniolika metų, kai MRU darbuotojų pastangomis buvo įkurta Lietuvos nusikalti­ mų aukų rėmimo asociacija (jos Tarybos pirmininkas – prof. dr. Petras Ancelis), kuri nuosekliai vykdo savo misiją: teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų, taip pat daro nemažą įtaką gerinant nusikaltimų aukų (nukentėjusių asmenų) teisinę padėtį. Asociacijos pa­ grindiniai uždaviniai – inicijuoti teisinės pagalbos nukentėjusiesiems teikimą, tobulinti patirtos žalos kompensavimo mechanizmą, įkurti nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Valsty­ bės Prezidentės dekretais Asociacijai yra atstovaujama Malonės komisijoje ir Generalinės pro­ kuratūros Atestacinėje komisijoje, Policijos departamento Visuomeninėje taryboje. 2012 m. Mykolo Romerio universitete pradėjo veikti Savanorių klubas, kurio misija – puoselėti filantropijos ir savanorystės idėjas, skatinti socialinę atsakomybę, spręsti užimtumo problemas ir vienyti geros valios žmones, kurie nesiekdami jokio atlygio savo laiku, energija ir talentais prisideda prie kitų žmonių gerovės kūrimo. 2012–2014 m. savanoriai prisidėjo prie Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai ir kitų tarptautinių renginių organizavimo, kuravo užsienio svečius, organizavo susitikimus su įvairių Lietuvos regionų žmonėmis, rengė bendrus užsiėmi­ mus su negalią turinčiais mokiniais, organizavo teminius kino vakarus, dalyvavo kūrybiniuose projektuose. Įvairiapusėje MRU studentų veikloje išsiskiria studentiškų organizacijų dalyvavimas įvairiuose turnyruose. Juose MRU komandos ne kartą sulaukė pripažinimo. 2008 m. MRU Debatų klubas surengė tradicinį debatų turnyrą „Vilnius Open 2008“. Tai buvo ypatingas ren­ ginys, pasižymėjęs Lietuvoje dar nematyta kokybe ir aukštu dalyvių prestižu. Turnyre gerai pasirodė MRU komandos, iškopusios į finalą. 2011 m. Pasaulio prekybos organizacijos būsti­ nėje Ženevoje vykusiame teismo proceso inscenizacijos konkurse MRU atstovavusi studentų komanda iškovojo pirmą vietą tarp pasaulio geriausiųjų tarptautinės prekybos teisės žinovų. 2012 m. MRU Debatų klubas organizavo tarptautinio lygio debatų turnyrą „MRU IV 2012“, ku­ rio rezultatus pripažino Pasaulio debatų čempionatas. Taip pat Debatų klubo nariai dalyvavo Pasaulio universitetų debatų čempionate Filipinuose, debatų turnyruose „Red cross cup 2012“, „Estonian open 2012“, „Berlin 2012“. Debatų klubas taip pat atstovavo Universitetui pirmajame Europos–Azijos studentų forume. Mastrichte (Olandija) teismo inscenizacijos konkurse Pasau­ lio prekybos organizacijos teisės tema (ELSA Law Moot Court Competition on WTO) Lietuvai atstovavo jungtinė Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų komanda.

96


Vadyba Mykolo Romerio universiteto akademinė struktūra 2010 m. 2010 m. sausio 1 d. Mykolo Romerio universitete veikė 7 fakultetai ir 43 katedros Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 1. Bankininkystės ir investicijų katedra 2. Ekonomikos katedra 3. Finansų ir mokesčių katedra 4. Muitinės veiklos katedra 5. Verslo ekonomikos katedra Socialinės informatikos fakultetas 1. Elektroninio verslo katedra 2. Informatikos ir programų sistemų katedra 3. Matematinio modeliavimo katedra Socialinės politikos fakultetas 1. Edukacinės veiklos katedra 2. Penitencinės teisės ir veiklos 3. Psichologijos katedra 4. Socialinio darbo katedra 5. Socialinės politikos katedra Strateginio valdymo ir politikos fakultetas 1. Aplinkos politikos ir valdymo katedra 2. Filosofijos katedra 3. Politikos mokslų katedra 4. Strateginio valdymo katedra 5. Valdymo teorijos katedra Teisės fakultetas 1. Administracinės teisės ir proceso katedra 2. Baudžiamojo proceso katedra 3. Baudžiamosios teisės katedra 4. Bioteisės katedra 5. Civilinės ir komercinės teisės katedra 6. Civilinio proceso katedra 7. Darbo teisės ir socialinės saugos katedra 8. Europos Sąjungos teisės katedra 9. Konstitucinės teisės katedra 10. Kriminologijos katedra 11. Tarptautinės teisės katedra 12. Teisės istorijos katedra 13. Teisės filosofijos katedra 14. Verslo teisės katedra Viešojo administravimo fakultetas 1. Kalbos kultūros katedra 2. Kūno kultūros katedra 3. Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedra

97


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

4. Užsienio kalbų katedra 5. Viešojo administravimo katedra Viešojo saugumo fakultetas 1. Humanitarinių mokslų katedra 2. Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedra 3. Policijos veiklos katedra 4. Specialaus fizinio rengimo katedra 5. Teisės katedra 6. Valstybės sienos apsaugos katedra

Mykolo Romerio universiteto akademinė struktūra 2014 m. 2014 m. Mykolo Romerio universitete veikė 5 fakultetai, 9 katedros ir 14 institutų, Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokykla (Mykolas Romeris Uni­ versity – Middlesex University Business and Media School (BMS)) Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 1. Ekonomikos ir verslo institutas 2. Bankininkystės ir investicijų katedra 3. Finansų ir mokesčių katedra 4. Matematinio modeliavimo katedra Politikos ir vadybos fakultetas 1. Filosofijos ir humanistikos institutas 2. Politikos mokslų institutas 3. Vadybos institutas 4. Viešojo administravimo institutas Socialinių technologijų fakultetas 1. Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokykla (Mykolas Romeris University – Middlesex University Business and Media School (BMS)) 2. Edukologijos ir socialinio darbo institutas 3. Komunikacijos ir mediacijos institutas 4. Skaitmeninių technologijų institutas 5. Psichologijos institutas (kartu su psichologijos laboratorija) Teisės fakultetas 1. Baudžiamosios teisės ir proceso institutas 2. Civilinės justicijos institutas 3. Konstitucinės ir administracinės teisės institutas 4. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas 5. Teisės filosofijos ir istorijos katedra 6. Verslo teisės katedra Viešojo saugumo fakultetas 1. Humanitarinių mokslų katedra 2. Policijos veiklos katedra 3. Teisės katedra 4. Valstybės sienos apsaugos katedra

98


Vadyba Mykolo Romerio universiteto struktūros raida 2010–2014 m. Mykolo Romerio universiteto tarybos 2009 m. gruodžio 8 d. nutarimu Rimas Varkuleviči­ us išrinktas Mykolo Romerio universiteto tarybos pirmininku. Mykolo Romerio universiteto tarybos 2010 m. sausio 19 d. nutarimu prof. dr. Alvydas Pumputis išrinktas Mykolo Romerio universiteto rektoriumi. Mykolo Romerio universiteto senato 2009 m. gruodžio 9 d. nutarimais Senato pirmin­ inku išrinktas prof. dr. Vytautas Pakalniškis, pirmininko pavaduotoju doc. dr. Gintaras Aleknonis, sekretoriumi doc. dr. Saulius Spurga. Mykolo Romerio universiteto tarybos 2010 m. vasario 5 d. nutarimu patvirtinta Mykolo Romerio universiteto struktūra ir įsteigti 6 fakultetai – Ekonomikos ir finansų valdymo, Politikos ir vadybos, Socialinės informatikos, Socialinės politikos, Teisės, Viešojo saugumo, Humanitarinių mokslų institutas ir Sveikatos ir sporto centras. Mykolo Romerio universiteto tarybos 2010 m. vasario 5 d. nutarimu: Įsteigtas Akademinių reikalų centras, Projektų rengimo centras, Kanceliarija, turinti Dokumentų skyrių, Juridinį skyrių ir Personalo skyrių, Komunikacijos ir rinkodaros cent­ras, turintis Rinkodaros ir Tarptautinių ryšių skyrius. Bibliotekoje įsteigtas Informacijos išteklių for­ mavimo skyrius, Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyrius (jame – Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupė ir Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė). Panaikinti šie padaliniai: Stu­ dijų direkcija, Karjeros centras, Nuotolinių studijų centras, Viešųjų ryšių cent_ras, Tarptautinių ryšių ir studijų direkcija ir jos centrai: Šveicarijos, Vokietijos ir Austrijos studijų centras, Anglų ir amerikiečių studijų centras, Vidurio ir Rytų Europos studijų centras, Frankofoniškų studi­ jų centras. Bibliotekoje panaikinti Leidinių komplektavimo ir katalogavimo skyrius (ir jame esantys Komplektavimo sektorius ir Katalogavimo ir tvarkymo sektorius), Skaitytojų aptarna­ vimo skyrius, Informacinių paslaugų skyrius (ir jame esantis Elektroninių išteklių formavimo sektorius), Universiteto bibliotekos skyrius Pirmuosiuose Universiteto rūmuose. Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas (2010 m. kovo 10 d.) Senato 2010 m. kovo 10 d. nutarimu doc. dr. Rima Žitkienė patvirtinta Ekonomikos ir fi­ nansų valdymo fakulteto dekanės pareigoms, fakultete įsteigtos 5 katedros: Bankininkystės ir investicijų katedra, katedros vedėja – prof. dr. Irena Mačerinskienė Ekonomikos katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Algis Dobravolskas Finansų ir mokesčių katedra, katedros vedėjas – prof. dr. Algirdas Miškinis Tarptautinės prekybos ir muitų katedra, katedros vedėjas – prof. dr. Alfonsas Laurinavičius Verslo ekonomikos katedra, katedros vedėja – doc. dr. Eglė Kazlauskienė Politikos ir vadybos fakultetas (2010 m. kovo 10 d.) Senato 2010 m. kovo 10 d. nutarimu doc. dr. Algirdas Monkevičius patvirtintas Politikos ir vadybos fakulteto dekano pareigoms, fakultete įsteigtos 5 katedros: Aplinkos politikos katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Pranas Mierauskas Politikos mokslų katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Gintaras Aleknonis Strateginio valdymo katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Tadas Sudnickas Vadybos katedra, katedros vedėja – doc. dr. Birutė Mikulskienė Viešojo administravimo katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Vainius Smalskys

99


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Socialinės politikos fakultetas (2010 m. kovo 10 d.) Senato 2010 m. kovo 10 d. nutarimu prof. dr. Leta Dromantienė patvirtinta Socialinės politikos fakulteto dekanės pareigoms, fakultete įsteigtos 5 katedros: Edukologijos katedra Mediacijos katedra, katedros vedėja – dr. Natalija Kaminskienė Psichologijos katedra, l. e. katedros vedėjo pareigas – doc. dr. Alfredas Laurinavičius Socialinio darbo katedra, l. e. katedros vedėjos pareigas – prof. dr. Valdonė Indrašienė Socialinės politikos katedra, katedros vedėja – prof. dr. Vida Kanopienė Humanitarinių mokslų institutas (2010 m. gegužės 13 d.) Senato 2010 m. gegužės 13 d. nutarimu doc. dr. Dalia Marija Stančienė patvirtinta Huma­ nitarinių mokslų instituto direktorės pareigoms, institute įsteigtos 3 katedros: Filosofijos katedra, katedros vedėjas – prof. dr. Vytis Valatka Kalbos kultūros katedra, l. e. katedros vedėjos pareigas – doc. dr. Rūta Brūzgienė Užsienio kalbų katedra, l.e. katedros vedėjos pareigas – doc. dr. Jolita Šliogerienė Senato 2010 m. gegužės 13 d. nutarimu doc. dr. Rimantas Minkevičius patvirtintas Sveika­ tos ir sporto centro vedėjo pareigoms. Tarybos 2010 m. birželio 14 d. nutarimu Finansų ekonomikos direkcijos pavadinimas pa­ keistas į „Buhalterija“ Teisės fakultetas (2010 m. spalio 19 d.) Senato 2010 m. spalio 19 d. nutarimu doc. dr. Rima Ažubalytė patvirtinta Teisės fakulteto dekanės pareigoms, fakultete įsteigta 12 katedrų: Administracinės teisės ir proceso katedra, katedros vedėjas – prof. dr. Algimantas Urmonas Baudžiamojo proceso katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Raimundas Jurka Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Aurelijus Gu­ tauskas Bioteisės katedra, katedros vedėjas – prof. dr. Jonas Juškevičius Civilinės ir komercinės teisės katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Agnė Tikniūtė Civilinio proceso katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Egidija Stauskienė Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Justinas Usonis Lyginamosios teisės katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Justinas Žilinskas Konstitucinės teisės katedra, katedros vedėjas – prof. dr. Gediminas Mesonis Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra, katedros vedėjas – prof. dr. Saulius Katuoka Teisės filosofijos ir istorijos katedra, katedros vedėjas – doc. dr. Darijus Beinoravičius Verslo teisės katedra, l.e. katedros vedėjos pareigas – doc. dr. Lina Novikovienė Tarybos 2010 m. lapkričio 9 d. nutarimu įsteigta Vidaus audito tarnyba Tarybos 2011 m. sausio 6 d. nutarimu panaikintas Leidybos centras Socialinės politikos fakultetas (2011 m. birželio 7 d.) Tarybos 2011 m. birželio 7 d. nutarimu Socialinės politikos fakultete įsteigtas Edukologi­ jos institutas, perkeliant į jį Socialinio darbo katedrą ir Edukologijos katedrą. Tarybos 2011 m. birželio 27 d. nutarimu įsteigtas Akademinės etikos centras, prof. dr. Nijolė Vasiljevienė, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros profesorė patvirtinta šio cent­ro va­ dove. Rektoriaus 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymu kapeliono pareigoms paskirtas Povilas Nari­ jauskas.

100


Vadyba Humanitarinių mokslų institutas (2012 m. kovo 2 d.) Senato 2012 m. kovo 2 d. nutarimu doc. dr. Robertas Jurgaitis patvirtintas Humanitarinių mokslų instituto direktoriaus pareigoms. Senato 2012 m. gegužės 10 d. nutarimu pavadinimas „Mokslo prorektorius“ pakeistas į „Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorius“, „Plėtros ir tarptautinių ryšių prorektorius“ pavadini­ mas pakeistas į „Plėtros prorektorius“. Senato 2012 m. birželio 29 d. nutarimu įsteigtas Paslaugų pardavimo centras, pavaldus plėtros prorektoriui. Viešojo saugumo fakultetas (2012 m. spalio 23 d.) Senato 2012 m. spalio 23 d. nutarimu prof. dr. Saulius Greičius patvirtintas Viešojo saugu­ mo fakulteto dekano pareigoms. Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu pakeista Akademinių reikalų centro struktūra, įsteigtas Tarptautinis studentų biuras, visuose fakultetuose įsteigti studentų skyriai. Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas (2012 m. lapkričio 30 d.) Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete panai­ kintos šios katedros: Ekonomikos, Tarptautinės prekybos ir muitų, Verslo ekonomikos. Įsteigta: Matematinio modeliavimo katedra, katedros vedėjas – prof. dr. Aleksandras Krylovas Ekonomikos ir verslo institutas, instituto direktorė – prof. dr. Rima Tamošiūnienė Socialinės politikos fakultetas (2012 m. lapkričio 30 d.) Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu Socialinės politikos fakultete panaikintos šios katedros: Edukologijos, Psichologijos (kartu su joje esančia Psichologijos laboratorija), Sociali­ nės politikos. Įsteigta: Psichologijos institutas ir jame Psichologijos laboratorija, instituto direktorius – doc. dr. Alfredas Laurinavičius Komunikacijos ir informatikos institutas, instituto direktorius – doc. dr. Tadas Limba Sociologijos katedra, katedros vedėjas – prof. dr. Vida Kanopienė Politikos ir vadybos fakultetas (2012 m. lapkričio 30 d.) Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu Politikos ir vadybos fakultete panaikintos šios katedros: Aplinkos politikos, Politikos mokslų, Strateginio valdymo, Vadybos, Viešojo administ­ ravimo. Įsteigti šie institutai: Politikos mokslų institutas, instituto direktorius – prof. dr. Egidijus Motieka Vadybos institutas, instituto direktorius – prof. dr. Tadas Sudnickas Viešojo administravimo institutas, instituto direktorius – doc. dr. Vainius Smalskys Teisės fakultetas (2012 m. lapkričio 30 d.) Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu Teisės fakultete panaikintos šio katedros: Admi­ nistracinės teisės ir proceso, Baudžiamojo proceso, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos, Bio­ teisės, Civilinės ir komercinės teisės, Civilinio proceso, Darbo teisės ir socialinės saugos, Konsti­ tucinės teisės, Lyginamosios teisės, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės. Įsteigti šie institutai: Baudžiamosios teisės ir proceso institutas, l.e. instituto direktoriaus pareigas – prof. dr. Raimundas Jurka Konstitucinės ir administracinės teisės institutas, instituto direktorė – prof. dr. Milda Vainiutė

101


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Civilinės justicijos institutas, instituto direktorius – prof. dr. Egidija Stauskienė Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas, instituto direktorius – prof. dr. Saulius Katuoka Viešojo saugumo fakultetas (2012 m. lapkričio 30 d.) Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu Viešojo saugumo fakultete panaikintos šios kate­ dros: Fizinio rengimo, Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedra, panaikinta Metodinė grupė. Humanitarinių mokslų institutas (2012 m. lapkričio 30 d.) Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu Humanitarinių mokslų institute panaikintos šios katedros: Kalbos kultūros ir Užsienio kalbų. Įsteigtos: Retorikos katedra, l.e. katedros vedėjos pareigas doc. dr. Ilona Čiužauskaitė Taikomosios filologijos katedra, katedros vedėja – prof. dr. Jolita Šliogerienė Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu įsteigtas Socialinių technologijų fakultetas (kartu su Jungtinės Karalystės Londono Midlsekso universitetu) Prof. dr. Aelita Skaržauskienė paskirta laikinai eiti Socialinių technologijų fakulteto (kartu su Jungtinės Karalystės Londono Midlsekso universitetu) dekanės pareigas. Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu panaikintas Indijos studijų centras. Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu įsteigtas Azijos centras, jo vadove paskirta Tai­ komosios filologijos katedros docentė dr. Kyoko Koma. Tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimu panaikintas Socialinės informatikos fakultetas ir jame esančios katedros: Elektroninio verslo, Informatikos ir programų sistemų, Matematinio modeliavimo. Tarybos 2013 m. spalio 30 d. nutarimu panaikintas Socialinės politikos fakultetas ir jame esantys Edukologijos institutas, Komunikacijos ir informatikos institutas, Mediacijos katedra, Socialinio darbo katedra, Sociologijos katedra, Psichologijos institutas (kartu su Psichologijos laboratorija), Studentų skyrius. Šiuo Tarybos nutarimu panaikintas Socialinių technologijų fa­ kultetas (kartu su Jungtinės karalystės Londono Midlsekso universitetu), Humanitarinių mokslų institutas ir jame esančios Filosofijos, Retorikos, Taikomosios filologijos katedros. Politikos ir vadybos fakultetas (2013 m. spalio 30 d.) Tarybos 2013 m. spalio 30 d. nutarimu fakultete įsteigtas Filosofijos ir humanistikos ins­ titutas. prof. dr. Violeta Janulevičienė, Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto profesorė, paskirta laikinai eiti instituto direktorės pareigas. Socialinių technologijų fakultetas (2013 m. spalio 30 d.) Senato 2013 m. lapkričio 29 d. nutarimu prof. dr. Leta Dromantienė patvirtinta Socialinių technologijų fakulteto dekanės pareigoms. Fakultete įsteigta: Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokykla (Mykolas Romeris University – Middlesex University Business and Media School (BMS)), l.e. direktorės parei­ gas prof. dr. Aelita Skaržauskienė Edukologijos ir socialinio darbo institutas, instituto direktorius – prof. dr. Valdonė Indra­ šienė Komunikacijos ir mediacijos institutas, instituto direktorius – l.e. direktoriaus pareigas doc. dr. Natalija Kaminskienė

102


Vadyba Skaitmeninių technologijų institutas, instituto direktorius – doc. dr. Tadas Limba Psichologijos institutas (kartu su psichologijos laboratorija), instituto direktorius – doc. dr. Alfredas Laurinavičius Studentų skyrius Teisės fakultetas (2013 m. lapkričio 29 d.) Senato 2013 m. lapkričio 29 d. nutarimu Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto do­ centas dr. Ramūnas Birštonas patvirtintas Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto direkto­ riaus pareigoms. Rektoriaus 2014 m. sausio 3 d. įsakymu doc. dr. Povilui Aleksandravičiui, Politikos ir va­ dybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto docentui, pavesta laikinai eiti Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto direktoriaus pavaduotojo pareigas. Socialinių technologijų fakultetas (2014 m. rugpjūčio 29 d.) Rektoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu doc. dr. Marius Lanskoronskis paskirtas So­ cialinių technologijų fakulteto Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokyklos (Mykolas Romeris University – Middlesex University Business and Media School (BMS)) direktoriaus pareigoms. Socialinių technologijų fakultetas (2014 m. rugsėjo 4 d.) Senato 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarimu: Prof.dr. Rita Bandzevičienė patvirtinta Socialinių technologijų fakulteto Psichologijos ins­ tituto direktorės pareigoms. Prof. dr. Valdonė Indrašienė patvirtinta Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorės pareigoms. Teisės fakultetas (2014 m. rugsėjo 4 d.)

goms.

Senato 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarimu: Doc. dr. Virginijus Bitė patvirtintas Teisės fakulteto Verslo teisės katedros vedėjo parei­

Doc. dr. Jolanta Zajančkauskienė patvirtinta Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir pro­ ceso instituto direktorės pareigoms. Politikos ir vadybos fakultetas (2014 m. rugsėjo 4 d.) Senato 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarimu: Doc. dr. Virginijus Valentinavičius patvirtintas Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto direktoriaus pareigoms. Rektoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu prof. dr. Jolitai Šliogerienei pavesta laikinai eiti Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto direktorės pareigas.

103Tarptautiškumas

Tarptautiškumas Būti konkurencingu ir stipriu partneriu globalioje erdvėje yra pagrindinis Mykolo Rome­ rio universiteto uždavinys. Bendradarbiaudamas su daugiau negu trimis šimtais užsienio vals­ tybių universitetų, Mykolo Romerio universitetas sukuria palankią terpę tarptautiškumo ska­ tinimui kaip vienai iš reikšmingiausių universiteto strategijos dalių. Tai galimybė dėstytojams tobulinti profesinius įgūdžius, keistis naudinga patirtimi, susipažinti su inovacijomis ir taikyti jas savo darbo procese. Šis procesas padeda kelti studijų kokybę, gerinti universiteto įvaizdį bei stiprinti tarptautiškumo vystymą. Tarptautiškumo sklaida pastebimai prisidėjo prie naujos akademinės veiklos – dvigubo diplomo studijų programų sukūrimo. Mykolo Romerio universitetas šiuo metu sėkmingai vyk­ do jungtines ir dvigubo diplomo studijų programas kartu su Suomijos, Austrijos, Belgijos, Ispa­ nijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės, Korėjos ir kitų šalių universitetais. Pastaraisiais metais universitetas, pasirašydamas dvišalio bendradarbiavimo sutartis, pradėjo aktyviai bendradarbiauti su 75 užsienio valstybių universitetais. 2010–2014 metais pasirašytos dvišalio bendradarbiavimo sutartys Institucija

Šalis

Institucija

Šalis

2010 m. Tarptautinis Chengchi universitetas

Taivanas

Linėjaus universitetas

Švedija

Sankt Peterburgo valstybinis ekonomikos ir finansų universitetas Lugansko nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas Tbilisio universitetas

Rusija

Ekvadoro Loja technikos universitetas

Ekvadoras

Ukraina

Tbilisio David Aghmashenebeli universitetas Moldovos valstybinis universitetas

Gruzija

Balstogės technikos universitetas

Lenkija

Indonezijos universiteto Teisės fakultetas

Indonezija

Gruzija

Moldova

105


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės tęsinys

Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas

Rusija

Teksaso (Incarnate World) universitetas

JAV

Ilorino universitetas

Nigerija

Gruzija

Siamo universitetas

Tailandas

Tbilisio valstybinis ekonominių santykių universitetas Korėjos universitetas

Budapešto Corvinus universitetas

Vengrija

KROK universitetas

Ukraina

Ganos universitetas

Gana

Cordoba universitetas

Ispanija

Indijos VIT universitetas

Indija

Piatigorsko valstybinis universitetas

Rusija

Kenyatta universitetas

Kenija

Turkijos Fatih universitetas

Turkija

Turkijos Canakkale Onsekiz Mart universitetas

Turkija

Laisvasis tarptautinis Moldovos universitetas

Moldova

Malaizijos Sains universitetas

Malaizija

Ukraina

Pakistano verslo vadybos institutas

Pakistanas

Nacionalinis Ukrainos bankininkystės universitetas Baltijos–Turkijos kultūros akademija

Pietų Korėja

Turkija

2011 m. Kanagawos universitetas

Japonija

Gardino valstybinis Jankos Kupalos universitetas

Baltarusija

Zagrebo universitetas

Kroatija

Baku valstybinis universitetas

Azerbaidža­ nas

Gangneung Wonju nacionalinis universitetas

Pietų Korėja

Indijos kultūrinių ryšių taryba

Indija

Eurazijos tarptautinis universitetas

Armėnija

2012 m. Midlsekso universitetas

Didžioji Britanija

Gruzijos tarptautinių ryšių universitetas

Gruzija

Kalkutos universitetas SCE Shamoon inžinerijos kolegija

106

Huree informacijos ir komunikacijos technologijų universitetas Bordo IV Monteskje universitetas

Mongolija

Indija

Ittihad privatus universitetas

Sirija

Izraelis

Trnava universitetas

Slovakija

Prancūzija


Tarptautiškumas Lentelės pabaiga Kinijos komunikacijos universitetas

Kinija

Dongseo universitetas

Pietų Korėja

Nacionalinės mokslų akademijos pasaulio ekonomikos ir tarptautinių ryšių institutas Ukrainos nacionalinio banko universitetas

Ukraina

Ukraina

2013 m. Josai universitetas

Japonija

Nižnij Novgorodo valstybiniu N.I.Lobačevskio vardo universitetas Azerbaidžano valstybinis ekonomikos universitetas

Rusija

Subarajos Petra Christian universitetas

Indonezija

Siam universitetas

Tailandas

Uljanovsko valstybinis universitetas

Rusija

Malaizijos Perlis universitetas

Malaizija

Lvovo ekonomikos ir turizmo institutas

Ukraina

Kinijos Komunikacijos universitetas

Kinija

Tarptautinis Juodosios jūros universitetas

Gruzija

Vakarų Kazachstano universitetas

Kazachsta­ nas

Kijevo Nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas

Ukraina

Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos Maskvos valstybinis tarptautinių santykių institutas Uralo valstybiniu ekonomikos universitetas

Rusija

Lvovo nacionalinis Ivano Franko universitetas

Ukraina

Rusija

Skalicos Centrinės Europos universitetas

Slovakija

Ukrainos nacionalinės Jaroslavo Išmintingojo vardo juridinė akademija ir Ukrainos nacionalinė juridinių mokslų akademija

Ukraina

Trnava universitetas

Slovakija

Azerbaidža­ nas

2014 m. Melburno RMIT universitetas

Australija

Užgorodo nacionalinis universitetas

Ukraina

Tarptautinio MITSO universitetas

Baltarusija

Guram Tavartkiladze universitetas

Gruzija

Kazachų-vokiečių universitetas

Kazachsta­ nas

Tarptautinis Daffodil universitetas

Bangladešas

Verslo aukštoji mokykla

Uzbekista­ nas

Sassari universitetas

Italija

Universitetas, būdamas daugelio svarbiausių tarptautinių organizacijų tinklų, tokių kaip IAU, AUF, EAU, OECD-IMHE, EMUNI, UNeECC, EDAMBA ir t.t. nariu, sėkmingai integruojasi į Eu­ ropos ir pasaulio mokslo ir studijų erdvę. Universiteto pastangos tapti vienu iš žinomiausių ir

107


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

paklausiausių universitetų pasaulyje jau dabar yra pastebėtos. Mykolo Romerio universiteto tarptautiškumą pripažino ir universiteto garbės daktarais tapo tokie žymūs pasaulio mokslo atstovai kaip Pasaulio universitetų asociacijos prezidentas prof. dr. DZULKIFLI ABDUL RAZAK; Bolonijos universiteto rektorius prof. IVANO DIONIGI; Dongseo universiteto (Pietų Korėja) rek­ torius prof. dr. JEKUK CHANG; Vroclavo universiteto (Lenkija) rektorius prof. habil. dr. MAREKAS BOJARSKIS; Ohajo universiteto (JAV) profesorius dr. ALGIS MICKŪNAS; Vokietijos Bundestago narys, NATO parlamentinės asamblėjos prezidentas dr. KARL A. LAMERS. Tarptautiškumas yra vienas iš svarbiausių strateginių universiteto veiklos tikslų. Siek­ damas įvertinti pažangą šioje srityje, 2011 m. universitetas įgyvendino Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) Tarptautiškumo lygmens vertinimo (Internationalisation Strategy Advisory Service – ISAS) projektą. Universitetas vienas iš pirmųjų Europoje nusprendė dalyvauti ISAS programoje. Įgyvendinant projektą analizuota ir vertinta Universiteto tarptautiškumo strategija. Stra­ tegiją vertino PUA ekspertai, atstovaujantys Amerikos, Europos bei Azijos universitetams. 2011 m. lapkričio 23 d. gautos Universiteto tarptautiškumo strategiją vertinusių ekspertų išvados bei patvirtinimas, kad tarptautiškumo strategija įgyvendinama sėkmingai.

Siekdamas įvertinti vykdomas veiklas, 2012 m. Mykolo Romerio universitetas dalyvavo Europos universitetų asociacijos vykdytoje Institucinio vertinimo programoje (EUA, IEP). Tai su­ teikė universitetui galimybę atlikti institucijos strateginių planų įgyvendinimo, personalo val­ dymo, akademinės veiklos proceso, finansų valdymo savianalizę.

Didžiausią poveikį turėję tarptautiniai renginiai Apie tarptautinį universiteto pripažinimą taip pat byloja svarbių tarptautinių organizaci­ jų renginiai, kuriems organizuoti ir įgyvendinti buvo pasirinktas Mykolo Romerio universitetas. Reikšmingiausias 2010 m. įvykis Universitete buvo Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) kongresas „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos amžiuje: iššūkis discipli­ noms“ („Ethics and Values in Higher Education in the Era of Globalisation: What Role for the Disciplines?“). Kongreso metu pranešimus skaitė pripažinti pasaulio ir Europos aukštojo mokslo lyde­ riai. Kongresas suteikė galimybę pristatyti pasauliui Universitetą ir šalies aukštąjį mokslą, už­ megzti akademinius ir mokslinius ryšius. Kongreso metu ir šio kongreso užmegztų kontaktų dėka 2010 m. pasirašyta daugiau kaip 30 naujų bendradarbiavimo sutarčių su Europos, Afri­ kos, Azijos ir Šiaurės ir Pietų Amerikos universitetais, kurios suteikė teisinį pagrindą kurti naujas

108


Tarptautiškumas jungtines studijų programas, vykdyti jungtinius mokslinius tyrimus bei studentų ir dėstytojų mainus, dalyvauti ES ar kitų tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose ir progra­ mose bei globalios studijų ir mokslo erdvės kūrimo procese.

2011 m. universitetas kartu su Azijos – Europos fondu (ASEF) organizavo šio fondo val­ dybos ir ASEFUAN (ASEF universiteto alumnų tinklo) konferenciją – diskusiją. Mykolo Romerio universitete susirinkę jaunimo, švietimo ir politikos sektorių atstovai tarptautinio Azijos-Euro­ pos dialogo metu aptarė temą „Demografiniai pokyčiai Azijoje ir Europoje: iššūkiai jaunimui“.

2013 m. MRU kartu su Europos Komisija ir Lietuvos mokslo taryba organizavo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarptautinę konferenciją „Socialinių ir humanitarinių mokslų hori­ zontai“. Renginys buvo skirtas aptarti socialinių ir humanitarinių mokslų santykiams su kitomis mokslo sritimis bei mokslo politika, ypač su 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“. Konferencijos globėja – Lietuvos Respublikos Prezi­ dentė Dalia Grybauskaitė. Renginyje dalyvavo Europos komisarė mokslui ir inovacijoms Máire Geoghegan-Quinn, Europos mokslo ir inovacijų generalinio direktorato vadovas Robert-Jan Smits, Europos mokslo tarybos prezidentė prof. dr. Helga Nowotny, per 400 Europos moksli­ ninkų, universitetų, mokslo politikos institucijų, mokslinius tyrimus finansuojančių agentūrų, asociacijų, verslo, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos atstovų. Renginį finansavo Euro­ pos Komisija pagal 7-ąją bendrąją programą ir Lietuvos mokslo taryba. Konsultacijos ir konfe­ rencijos rezultatų pagrindu parengta Vilniaus deklaracija, pagal kurią modeliuojama Europos socialinių ir humanitarinių mokslų politikos ateitis.

109


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Vienas svarbiausių 2013 m. renginių vykusių spalio mėn. – išplėstinis Europos universite­ tų asociacijos (EUA) Valdybos, Tarybos ir generalinių sekretorių bei Lietuvos akademinės bend­ ruomenės susitikimas.

Vienas svarbiausių 2013 m. renginių vykusių lapkričio mėnesį – Azijos – Europos asociaci­ jos fondo (ASEF) Patariamojo komiteto išvažiuojamasis posėdis. Susitikimo metu buvo aptartos ir įvertintos aukštojo mokslo programos, pateiktos praktinės rekomendacijos būsimos aukšto­ jo mokslo programos vystymui bei tolimesniam Azijos ir Europos ryšių stiprinimui.

110


Tarptautiškumas Tarptautiškumo plėtra Norėdamas puoselėti bei pateisinti tarptautiško universiteto vardą, Mykolo Romerio uni­ versitetas sukuria palankias sąlygas užsienio mokslininkams dalyvauti aukšto lygio tarptautinė­ se konferencijose, seminaruose, lankytis universitete vizituojančio profesoriaus statusu. Pagal Senior Lawyers programą universitete jau apsilankė daugiau negu 10 didžiulę patirtį turinčių, visame pasaulyje pripažintų teisės srities specialistų. Integraciją į tarptautinio lygio erdvę lemia ir aktyvus universiteto akademinės bendruome­ nės narių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, konferencijose bei seminaruose. 2010–2014 mokslo metais į komandiruotes ir stažuotes išvyko 1721 darbuotojai. Trys universiteto mokslinin­ kai gavo Fulbright stipendijas bei išvyko stažuotis į Jungtines Amerikos Valstijas. Socialinių tech­ nologijų fakulteto, Skaitmeninių technologijų instituto profesorius dr. Mindaugas Kiškis stažavosi Rytų Kinijos Mokslo ir technologijų universitete, Šanchajuje. Svarbią dalį užsienio mokslininkų vizitų ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkų išvy­ kų į užsienį sudaro atvykimai/išvykimai pagal ERASMUS ir ERASMUS MUNDUS mainų progra­ mas. Patyrę universiteto akademinės bendruomenės atstovai yra kviečiami dalyvauti tarptau­ tinių organizacijų ekspertų komisijose. Mykolo Romerio universitetas didelį dėmesį skiria Rytų kaimynystės politikai įgyvendinti. Rytų partnerystės šalių politinis bendradarbiavimas yra abipusiškai naudingas. Remdama Rytų kaimynystės vykdomas politines, ekonomines ir socialines reformas ir stiprindama ryšius su šio­ mis šalimis, ES prisideda prie saugios kaimynystės kūrimo. Daugiau kaip 50 mokslininkų kiek­ vienais metais pasidalinti gerąja patirtimi išvyksta į Moldovą, Rusiją, Azerbaidžaną, Ukrainą. Užsienio komandiruočių skaičiaus dinamika Padaliniai/ Fakultetai

Komandiruo- Komandiruo- Komandiruo- KomandiruoKomandičių skaičius čių skaičius čių skaičius čių skaičius ruočių skaičius 2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.*

SPF

58

78

66

131

4

PVF

51

58

48

105

45

TF

43

48

45

55

44

SIF/STF

15

20

26

6

65

EFVF

13

21

12

31

31

HMI

11

24

27

39

1

VSF

11

12

19

23

44

Administracija

62

68

75

87

99

Iš viso:

264

329

318

477

333

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Nuo 2010 metų yra įgyvendinta 50 užsienio mokslininkų vizitų, kuriems organizuoti Lie­ tuvos Mokslo taryba bei Švietimo ir Mokslo ministerija skyrė daugiau kaip du šimtus aštuonias­ dešimt tūkstančių litų. Per pastaruosius metus universitete lankėsi Indijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kinijos, Japonijos, Vokietijos bei kitų valstybių universitetų atstovai.

111


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Vizituojančių profesorių skaičiaus dinamika 2011–2014 m. m.

Mokslo metai 2011–2012 m. m. 2012–2013 m. m. 2013–2014 m. m. Iš viso:

Finansavimo šaltinis

Atvykusių asmenų skaičius

Skirta paramos suma

LMT

13

78 760 Lt

ŠMM

3

9 360 Lt

LMT

15

81 000 Lt

ŠMM

7

30 480 Lt

LMT

5

13 000 Lt

ŠMM

7

70 616 Lt

50

283 216 Lt

Proveržis į Azijos regioną, kaip vienas iš strateginių universiteto veiklos tikslų Mykolo Romerio universitetas ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui su pažangiau­ siu, sparčiausiai besivystančiu Azijos regionu. Sustiprėjus ryšiams su Azijos žemynu ir suvokiant, kad bendradarbiavimas su inovatyviais šio regiono universitetais itin naudingas bei aktualus šiuolaikiniame studijų procese, Mykolo Romerio universitete buvo įsteigtas Azijos centras, ku­ rio veikla siejama su Kinijos, Japonijos, Indijos, Pietų Korėjos bei kitų Azijos šalių universitetais. Centre universiteto studentai mokomi hindi, japonų, kinų, korėjiečių kalbų, organizuojami įvai­ rūs kultūriniai renginiai, parodos ir kt.

112


Tarptautiškumas

113


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2012 metais Azijos centras savo intensyvią veiklą pradėjo organizuodamas tarptautinę mokslinę konferenciją „Japan and Europe in global communication“. Konferencijos metu buvo aptariami socialinės gerovės ir demokratijos plėtros, komunikacijos bei politikos kaitos, sąlygo­ jamų globalizacijos, aspektai, diskutuojama apie japonų kalbos ir kultūros įtaką daugiakultūri­ nėje Europoje. Diskusijos metu nuomonėmis keitėsi ir gerąja patirtimi dalijosi Japonijos Kana­ gawa, Osaka, JAV Ohajo universiteto bei Mykolo Romerio universiteto mokslininkai.

Azijos centro Indijos skyrius pakvietė universiteto akademinę bendruomenę į tarptau­ tinę konferenciją „Šiuolaikinė Indija: iššūkiai ir perspektyvos“. Konferencijos metu MRU lankė­ si bei pranešimus skaitė žymūs Indijos, Latvijos bei Lietuvos profesoriai. Susirinkusieji turėjo puikią galimybę geriau pažinti šiuolaikinės Indijos istoriją, kultūrą bei tradicijas. Konferenciją inicijavo Kalkutos universiteto profesorius Raj Sekhar Basu - pagal MRU ir Indijos kultūros ryšių tarybos (ICCR) 2011 m. pasirašytą sutartį profesorius tris metus skaitė paskaitas bei organizavo konferencijas MRU Indijos studijų skyriuje.

114


Tarptautiškumas Bendradarbiaudamas su Kalkutos universiteto profesoriumi Raj Sekhar Basu, atvyku­ siu į Mykolo Romerio universitetą 2011 m., Indijos studijų skyrius suorganizavo daugiau kaip 100 paskaitų apie Indiją, jos ekonomiką, verslą, socialinę raidą, užsienio politiką. Paskaitas skai­ tė diplomatai, verslininkai, Mykolo Romerio universiteto dėstytojai ir svečiai iš Indijos. Žvelgiant į Azijos regioną šiuo metu labiausiai plečiami ryšiai su Korėja ir džiugu, kad šie žingsniai yra pripažinti aukštų Europos pareigūnų. Tai patvirtina 2013 m. lapkričio 13 dieną EK už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakingos Europos Komisijos narės Androullos Vassiliou ir Korėjos Švietimo ministro Namsoo Seo pasirašyta bendradarbiavimo su­ tartis. Mykolo Romerio universitetas gali didžiuotis, jog intensyviai vykdant derybas su Pietų Korėjos Dongseo universitetu per vienerius bendro darbo metus buvo sukurta dvigubo diplo­ mo bakalauro studijų programa „Informatika ir skaitmeninis turinys“ („Informatics and Digital Contents“)

Pastaraisiais metais Universitete tarptautinis bendradarbiavimas pasiekė naują kokybinį lygmenį. Apie tai byloja naujų jungtinių, dvigubo diplomų programų kūrimas, didėjanti studijų programų užsienio kalba pasiūla, augantis judumo ir kitų projektų, renginių su užsienio part­ neriais skaičius. 2014 m. balandžio 15 dieną, bendradarbiaujant su Europos universitetais (Bolonijos, Itali­ ja, Middlesex, Jungtinė Karalystė, Linėjaus, Švedija, bei Zagrebo, Kroatija) ir Azijos universitetais (Dongseo, Pietų Korėja, Josai, Japonija, Huazhong, Kinija) Mykolo Romerio universitete buvo įsteigtas Europos – Azijos žinių konsorciumas „European – Asian Knowledge Consortium: So­ cial Technologies for Smart and Inclusive Society“.

115


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Vienas pagrindinių ilgalaikių regioninių Mykolo Romerio universiteto projektų bendra­ darbiaujant su Azijos regionu yra Korėjos Karaliaus Sedžiongo instituto steigimas. 2014 m. liepos 15 d. Karaliaus Sedžiongo Instituto Fondo prezidentas Song Hyangkeun įteikė oficialų sertifikatą, kuriuo Mykolo Romerio universitetas kartu su Dongseo universitetu (Pietų Korėja) patvirtintas kaip Vilniaus Karaliaus Sedžiongo instituto (Vilnius King Sejong Institute) atstovas skleisti Korėjos kalbą ir kultūrą. Mykolo Romerio universitete toks institutas bus pirmasis Šiaurės Europoje. Jis taip pat organizuos mokslo konferencijas, prog­ramas ir kitus bendrus projektus skatinančius huma­ niškumo, tarpusavio supratimo globalioje visuomenėje, pacifizmo idėjų sklaidą.

Frankofonijos plėtojimas universitete Universitete aktyviai vykdoma frankofoniška veikla. Universiteto dėstytojams ir studen­ tams nuolat organizuojami nemokami prancūzų kalbos kursai, kuriuos veda iš Prancūzijos at­ vykę stažuotojai. Per pastaruosius penkerius metus prancūzų kalbos universitete mokėsi dau­ giau kaip 120 studentų ir akademinės bendruomenės narių. Bendradarbiauta su Politikos ir vadybos bei Teisės fakultetais rengiant jungtines progra­ mas „Europos Sąjungos projektų valdymas“ (su Lilio II universitetu) ir „Europos Sąjungos teisė ir valdymas“ (bendradarbiaujant su Bordo IV universitetu. Pastaraisiais metais vykdoma frankofoniška veikla sulaukė palaikymo iš Frankofoniškų universitetų agentūros (FUA). MRU yra vienas iš dviejų Lietuvos universitetų, priklausiančių šiai agentūrai, vienijančiai 739 aukštojo mokslo institucijas iš įvairių pasaulio šalių Pagal pasirašytą sutartį su Frankofoniškų universitetų agentūra įsipareigojo universite­ te įsteigti vienintelį regione frankofonijos plėtojimo tikslams įgyvendinti skirtą frankofonišką centrą „Centre de reussite universitaire“. Vykdydama sutarties sąlygas FUA skyrė subsidiją skir­ tą kompiuterinės technikos bei įvairios frankofoniškos literatūros, skirtos mokymo(si) tikslams, įsigijimui. Universitetas pasirašydamas sutartį įsipareigojo sudaryti technines sąlygas cent­ro

116


Tarptautiškumas veiklai užtikrinti, t.y. skirti auditoriją su laisva interneto prieiga bei užtikrinti kitas sąlygas, reika­ lingas sklandžiam centro veikimui. Jaučiamas stiprus bendradarbiavimo ryšys su Prancūzijos ambasada bei Prancūzų Ins­ titutu. Kiekvienais metais Mykolo Romerio universitete vykdomam frankofoniškam moduliui „Europos Identitetas“ Prancūzijos ambasada skiria finansinę paramą. Modulis, kuris kasmet vykdomas bendradarbiaujant su Prancūzijos politikos mokslų institutų konsorciumu, kasmet sulaukia itin didelio susidomėjimo. Paskaitas, kurias skaito Grenoblio politikos mokslų instituto, Aix – en – Provence politikos mokslų instituto, Liono universiteto ir t. t. profesoriai, išklauso ir pažymėjimus kasmet gauna per 30 universiteto studentų bei akademinės bendruomenės atstovų. 2013 m. Frankofoniškų šalių centro iniciatyva universitete lankėsi ir Universiteto stu­ dentams bei socialiniams partneriams skaitė paskaitų ciklą „Education and ethnic relations : policy debates in a comparative perspective“ („Švietimas ir etniniai santykiai: diskusijos apie politiką lyginamojoje perspektyvoje“) garsi Monrealio universiteto Švietimo administravimo fakulteto profesorė Marie Mc Andrew. Ši profesorė, besispecializuojanti tautinių mažumų švietime ir tarpkultūriniuose mokymuose, yra daugelio Kanados federalinio ar provincijos lygio komitetų narė, reikšmingai prisidėjusi prie šios šalies pliuralistinės viešosios politikos pritaikymo formavimo. 2013 m. kovo mėn. frankofoniškų šalių studijų centras kuravo Mykolo Romerio universi­ tete surengtą paskaitą – diskusiją „50 years Elysee Treaty“( Eliziejaus sutarties 50-metis.) Ta pro­ ga universitete lankėsi ir pranešimus skaitė Vokietijos Federacinės Respublikos Ambasadorius J. E. Matthias Heinrich MÜLMENSTÄDT bei Prancūzijos Respublikos Ambasadorė J. E. Maryse Eveline BERNIAU.

Vasaros mokyklos Tarptautinių ryšių skyrius, bendradarbiaudamas su Ekonomikos ir finansų valdymo fa­ kultetu, Azerbaidžano valstybiniu ekonomikos universitetu ir Pasaulio prekybos organizacija, 2014 m. liepos 13-20 d. organizavo tarptautinę vasaros mokyklą „Pasaulio prekybos organizaci­ ja globalioje ekonomikoje: tarptautinės prekybos ir verslo įžvalgos“. Tarptautinės vasaros mo­ kyklos metu ekspertai iš Azerbaidžano valstybinio ekonomikos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto dalinosi patirtimi apie Pasaulio prekybos organizacijos pamatinius principus. Se­ minarų metu studentai gilinosi į tarptautinės prekybos, vykdomos pagal nustatytas taisykles, kartu su patyrusiais dėstytojais įgytas žinias tikrino interaktyviose derybose. Studentams, daly­ vavusiems tarptautinėje vasaros mokykloje, buvo suteikiamas sertifikatas ir užskaitytas 3 ECTC vertės „Pasaulio prekybos organizacija globalioje ekonomikoje: tarptautinės prekybos ir verslo įžvalgos“ dalykas. 2014 m. birželio 29 d. - liepos 6 d. Mykolo Romerio universitete vyko Socialinių techno­ logijų fakulteto Skaitmeninių technologijų instituto bei Tarptautinių ryšių skyriaus organizuota tarptautinė vasaros mokykla ,,Komunikacijos mokslas ir menas” (,,Science and Art of Commu­ nication”). Vasaros mokykloje dalyvavo studentai iš Kinijos Komunikacijos universiteto (Commu­ nication University of China), Azerbaidžano kalbų universiteto (Azerbaijan University of Lan­ guages) ir Mykolo Romerio universiteto. Studentai turėjo galimybę susipažinti su komunikaci­ jos aplinka ir iššūkiais. Žiniasklaida ir viešieji ryšiai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į pasaulinius pokyčius. Vyko pažintiniai vizitai į socialinės žiniasklaidos tarnybas, Lietuvos televizijos studijas, 5 D klases ir technologijų inkubatorius.

117Projektinė veikla

Projektinė veikla Mykolo Romerio universitetas per projektinę veiklą siekia įgyvendinti 2010–2020 metų stra­ teginiame veiklos plane numatytas prioritetines veiklos kryptis, Nacionalinės studijų prog­ramos tikslus ir uždavinius, nacionalinių mokslo programų, 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir kitų Lietuvos strateginių programų prioritetus, kurių svarbiausi yra in­ vesticijos į žmogiškąjį kapitalą, produktyvių žmogiškųjų išteklių žinių visuomenėje skatinimą. Nuo 2010-ųjų iki 2014-ųjų metų Universitetas pagrindinių veiklų įgyvendinimui nau­ dojosi nacionalinių ir tarptautinių fondų bei programų teikiamomis galimybėmis, įgyvendino nacionalinius ir tarptautinius projektus, generavo naujas idėjas, tęsė pradėtus tyrimus bei stu­ dijas, bendradarbiavo su užsienio partneriais. Per 2010–2014 metus Universitete ženkliai išaugo įgyvendinamų projektų skaičius, jų kokybė ir projektuose atliekamų darbų apimtys. Išskirtini projektai, kurie prisidėjo prie Universiteto infrastruktūros tobulinimo, studijų kokybės geri­ nimo, tarptautiškumo ir tarpdiscipliniškumo didinimo, mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų diegimo. 2010–2014 m. per įgyvendinamus ES struktūrinių fondų, Lietuvos mokslo tarybos fi­ nansuojamus bei tarptautinius projektus ir programas buvo atlikta darbų už 43 628 358 litus. Lyginant rezultatus nuo 2010 iki 2014 metų, atliktų darbų rodiklis nuolat augo. Projektuose atliktų darbų statistika Atlikta darbų už (Lt)

*Prognozuojami duomenys už 2014 m.

119


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2010–2014 m.* įgyvendinant projektus atliktų darbų statistika Finansavimo šaltinis

Panaudotos lėšos (Lt)

ES struktūriniai fondai

18 364 357,00

Tarptautiniai fondai

16 936 694,00

Lietuvos mokslo taryba

8 327 307,00

Iš viso

43 628 358,00

*Prognozuojami duomenys už 2014 m.

ES struktūrinių fondų projektai ES struktūrinių fondų parama 2010–2014 m. buvo finansuojami projektai, susiję su švietimu ir profesiniu mokymu, įsidarbinimo galimybių plėtra, moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra, švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimu ir kt. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendi­ nami 45 projektai, remiami ES struktūrinių fondų. Projektuose atlikta darbų už 18 364 357,00 Lt. Projektų metu buvo parengta nauja MRU strategija ir patobulinta vidaus valdymo koncepcija, at­ naujintos 7 bakalauro ir 4 magistro studijų programos, parengtos ir pradėtos įgyvendinti 5 jung­ tinės magistrantūros studijų programos, skirta lėšų Universiteto infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai. Per 2010–2014 m. laikotarpį daugiausiai projektų buvo teikiama ir įgyvendinama pagal 1.2. prioritetą – Mokymasis visą gyvenimą (priemonės „VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, „VP1-2.2-ŠMM-08-V Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ ir kt.) bei pagal prioritetą 1.3. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas (priemonės „VP1-3.1-ŠMM-07-K Parama moksli­ ninkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, „VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“). 2010–2014 m. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 2010–2014 M. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

Projekto vadovas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis (metai)

2010–2013 m. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą

1. 2.

3.

4.

1.2. prioritetas. Mokymasis visą gyvenimą Priemonė „VP1-2.1-ŠMM-04-K Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ „Vidaus valdymo tobulinimas Mykolo Doc. dr. Saulius MRU – 2010–2012 Romerio universitete“ Spurga „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo VGTU ir 6 Živilė Sabutytė 2012–2014 sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas MRU kolegijos Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ Priemonė „VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ Vilniaus mies­ to ir apskrities Prof. dr. Aelita „Bakalauro studijų programų atnaujinimas 2010–2012 MRU verslininkų Mykolo Romerio universitete“ Skaržauskienė darbdavių konfederacija „Inovatyvių mokymo metodų taikymas Lietuvos advo­ Doc. dr. Janina 2010–2012 MRU katūra Balsienė Mykolo Romerio universitete“

120


Projektinė veikla Lentelės tęsinys 2010–2014 M. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

Projekto vadovas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis (metai)

2010–2013 m. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą

5. 6. 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 15. 16.

17.

18.

1.2. prioritetas. Mokymasis visą gyvenimą Priemonė „VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ „Informatikos studijų krypties Doc. dr. Saulius tarptautiškumo galimybių plėtra MRU – 2011–2012 Norvaišas Mykolo Romerio universitete“ Doc. dr. Lina „Jungtinės studijų programos galimybių MRU – 2011–2012 studijos parengimas“ Novikovienė „Tarptautiškumas viešojo administravimo Doc. dr. Dangis 2011–2012 MRU – Gudelis studijose“ „Galimybių studijos tarpdisciplininės Lyginamosios teisės jungtinės Prof. dr. Justi­ MRU – 2011–2012 nas Žilinskas magistrantūros studijų programos parengimas“ „Jungtinės magistrantūros studijų Dr. Rasa Ro­ programos „Socialinės technologijos“ MRU – 2012–2015 tomskienė rengimas ir įgyvendinimas“ „Jungtinės magistrantūros studijų Prof. dr. Valdo­ programos „Socialinis darbas su vaikais ir MRU – 2012–2015 nė Indrašienė jaunimu“ rengimas ir įgyvendinimas“ „Jungtinės magistrantūros studijų Prof. dr. Aelita programos „Verslo informatika“ parengimas MRU – 2012–2015 Skaržauskienė ir įgyvendinimas Jungtinės magistrantūros studijų Doc. dr. Svajo­ programos „Socialinė politika ir gerovė“ MRU – 2012–2015 nė Mikėnė įgyvendinimas Doc. dr. Lina „Jungtinės studijų programos parengimas ir Novikovienė, MRU – 2012–2015 įgyvendinimas“ doc. dr. Salvija Kavalnė „Magistrantūros jungtinės studijų programos Doc. dr. Alfre­ „Darbo ir organizacinė psichologija“ MRU – das Laurinavi­ 2012–2015 parengimas ir įgyvendinimas“ čius „Magistrantūros studijų programų Lina Vyšniaus­ MRU – 2012–2014 tarptautiškumo didinimas“ kienė Lietuvos „Žiniomis grįsto verslumo skatinimas MRU ir 10 Projektų rengi­ pramonininkų 2012–2014 „InoStartas“ partnerių mo centras konfederacija Priemonė „VP1-2.2-ŠMM-08-V Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ Jungtinių JT projekto Tautų vystymo vadovė – Vilma „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų MRU, VU, programa Lie­ Venta Jankū­ studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos VGTU, Vilniaus tuvoje, organi­ nienė, MRU, ko­ 2010–2013 ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendi­ kolegija, Kau­ zacijos biuras, ordinatorius – nimas“ no kolegija veikiantis Audra Dargytė Lietuvoje Burokienė „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų Vilniaus uni­ MRU ir 10 Kornelija Gul­ aukštojo mokslo pristatymas tarptautinėje 2012 versitetas partnerių binskaitė erdvėje”

121


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės tęsinys

2010–2014 M. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

Projekto vadovas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis (metai)

2010–2013 m. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą 1.2. prioritetas. Mokymasis visą gyvenimą Priemonė „VP1-2.2-ŠMM-08-V Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ Švietimo mai­ „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo MRU ir 20 Kornelija Gul­ nų paramos 2012 19. partnerių binskaitė plėtra“ fondas „Lituanistikos (Baltistikos) centrų užsienyje Lietuvos stiprinimas, jų veiklos bei bendradarbiavimo Prof. dr. Zofija 20 edukologijos MRU 2012–2014 Bab ickienė su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis universitetas skatinimas“ Priemonė „VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ MRU, VU, ŠU, „Humanitarinių ir socialinių mokslų speci­ ISM, Sociali­ Agneta Lisaus­ 2010–2014 21. alistų rengimo tobulinimas skatinant ūkio VDU nių mokslo kienė plėtrą (HSM NKP STUDIJOS)“ kolegija Priemonė „VP1-2.3-ŠMM-01-V Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo MRU ir 26 karjerai ir karjeros stebėsenos modelių aukštosios plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių Vilniaus uni­ Doc. dr. Rūta 22. mokyklos 2010–2014 profesinio orientavimo specialistų kvalifi­ versitetas Dačiulytė (kolegijos, kacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių universitetai) sukūrimas (I etapas)“ Priemonė „VP3-2.2-ŠMM-07-V Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“ MRU ir 24 „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos aukštosios Vilniaus uni­ Jurgita Jarma­ 23. infrastruktūros aukštosiose mokyklose mokyklos 2011–2014 versitetas lytė plėtotė“ (kolegijos, universitetai) Priemonė VP1-2.3-ŠMM-07-V „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ „Studijų prieinamumo užtikrinimas specia­ Valstybinis MRU ir 27 24. Milda Pakulytė 2012–2015 liųjų poreikių turintiems studentams“ studijų fondas partneriai Priemonė „VP1-2.2-ŠMM-04-V “Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas” „AAS “GjensidigeBaltic” Lietuvos filialo AAS „Gjensidi­ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Danguolė 25. MRU geBaltic“ Lie­ 2012–2015 parengiant bei įgyvendinant neformalaus Jablonskienė tuvos filialas švietimo programą „Draudimo akademija“ „Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos ir pavaldžių policijos Policijos de­ Prof. dr. Saulius 26. įstaigų tyrėjų perkvalifikavimo modulių MRU 2013–2015 partamentas Greičius rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas”

122


Projektinė veikla Lentelės tęsinys 2010–2014 M. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

Projekto vadovas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis (metai)

2010–2013 m. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą 1.3 prioritetas. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas Priemonė „VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ „Technologijų perdavimo gebėjimų VšĮ „Saulėtekio MRU ir 11 Prof. dr. Birutė 27. ugdymas Lietuvos slėnių mokslo ir studijų 2011–2014 slėnis“ partnerių Mikulskienė institucijose (TP-Uni)“ Loreta „Podoktorantūros (postdoc) stažuočių 28. MRU – 2013–2015 įgyvendinimas Lietuvoje“ Paukštytė „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui Loreta 2012–2015 29. imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo MRU – Paukštytė tobulinimas – NKPDOKT“ Priemonė „VP1-3.1-ŠMM-02-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“ Lietuvos „EMODB.LT2: elektroninių mokslo mokslinių Almonė Jakub­ 2012–2015 30. duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – MRU bibliotekų čionienė antrasis etapas“ asociacija Priemonė „VP1-3.1-ŠMM-07-K Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ „Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai Prof. dr. Vida 31. MRU – 2011–2015 tinklai: tarpgeneracinė perspektyva“ Kanopienė Prof. dr. An­ 32. „Prasmės struktūros“ MRU – 2012–2015 drius Bielskis „Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo Prof. dr. Rita 33. mechanizmai socialinių-ekonominių MRU – 2012–2015 Žukauskienė transformacijų kontekste (POSIDEV)“ „E. sveikatos plėtros integruotos Prof. dr. Dan­ 34. transformacijos: suinteresuotųjų pusių MRU – guolė Jankaus­ 2012–2015 tinklo perspektyva“ kienė „Paradigminiai šiuolaikinės Lietuvos Prof. dr. Jūratė 35. visuomenės mąstymo pokyčiai ir europinė MRU – 2013–2015 Morkūnienė erdvė“ „Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės Prof. dr. Ona 36. matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo MRU – Gražina Ra­ 2013–2015 modelio sukūrimas“ kauskienė „Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio Prof. dr. Aelita 37. MRU – 2013–2015 intelekto vystymui tinklo visuomenėje“ Skaržauskienė Priemonė „VP1-3.2-ŠMM-02-V Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ Lietuvos Tatjana Švec, 38. „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ mokslų akade­ MRU Reda Juodkū­ 2010–2014 mija nienė „Nacionalinės mokslo populiarinimo Lietuvos Rūta Tamošiū­ 39. priemonių sistemos sukūrimas ir mokslų akade­ MRU 2011–2014 naitė įgyvendinimas“ mija

123


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės pabaiga

2010–2014 M. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

Projekto vadovas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis (metai)

2010–2013 m. MRU vykdyti projektai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą

40.

41.

3.3 prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis Priemonė „VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ Mykolo Romerio universiteto pastatų (žym. Algirdas An­ Schemoje 1C3/p, 2C3/p, 3B5/p) komplekso MRU – 2009–2010 dreikėnas Ateities g. 20, Vilniuje, dalinė renovacija „Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto pastato (žym. Schemoje MRU – Robertas Kiškis 2009–2011 1C3/p) Donelaičio g. 68 / Maironio g. 27, Kaune, dalinė renovacija“ 2013 m. vykdyti projektai pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augumo veiksmų programą 1 prioritetas. Ūkio konkurencingumas ir ekonomikos augumui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra Priemonė „VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+“ Užupio Creati- MRU ir 9 par­ Doc. dr. Saulius „Užupio kūrybinis klasteris“ 2013 veCluster tneriai Norvaišas Priemonė „VP2-1.1-ŠMM-04-V Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ „Mykolo Romerio universiteto tarptautinio Eugenijus studijų, mokslo ir akademinio mobilumo MRU – 2013–2015 Pugačiukas centro kūrimas“

42.

43.

2010–2013 m. vykdyti projektai pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2011 m. programą 1 prioritetas. Veiksmai, skirti įgyvendinti „Bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus“ 2 veiksmas. „Abipusio tarpkultūrinio pasikeitimo skatinimas“ „Multikultūrinis savanorystės centras: 44. Lietuvos visuomenės ir trečiųjų šalių piliečių tarpusavio darna“

45.

Tolerantiš­ ko jaunimo asocia­cija

Prof. dr. Vida MRU ir Vil­ Gudžinskienė ir niaus Afrikos 2012–2013 Aistė Bartkevi­ bendruomenė čienė

2012 m. MRU vykdytas projektas finansuotas iš Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšų Doc. dr. Rita „Socialinis darbas su atskirties grupėmis“ MRU – 2012 Raudeliūnaitė

Savarankiškai ir kartu su partneriais įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus, 2010–2014 m. buvo pasiekti šie rezultatai: 1) parengta nauja MRU strategija ir patobulinta vidaus valdymo koncepcija; 2) parengta ir įgyvendinta neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistema, atnaujintos MRU metodinės priemonės bei taikomasis moks­ linis darbas, apmokytas 8 Lietuvos aukštųjų mokyklų akademinis ir administracinis personalas; 3) atnaujintos ir įgyvendintos 7 bakalauro studijų programos; 4) atnaujintos 4 magistro studijų programos, jų turinys pritaikytas dėstyti užsienio kalba; 5) parengtos ir pradėtos įgyvendinti 5 jungtinės magistrantūros studijų programos;

124


Projektinė veikla 6) parengta studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo sistema; 7) parengti ir įdiegti aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai modelio ir karjeros ste­ bėsenos modeliai; 8) pagerintos studijų sąlygos specialiųjų poreikių turintiems studentams; 9) patobulinti studentų praktiniai įgūdžiai ir verslumo kompetencija, įgyvendintas stu­ dentų neformalaus verslumo ugdymo modelis; 10) parengtos specialistų perkvalifikavimo programos. Išskirtinas MRU Tarptautinio studijų, mokslo ir akademinio mobilumo centro steigimo projektas. Įgyvendinant projektą bus sukurta mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazės infrastruktūra, kuri yra būtina tam, kad Mykolo Romerio universitetas galėtų vystyti mokslo ti­ riamąją veiklą, susijusią su verslo srities tyrimais, bei didinti bendradarbiavimą su verslo įmonė­ mis, taip pat rengtų kvalifikuotus specialistus, didintų Universiteto konkurencingumą Lietuvos ir tarptautiniu mastu, būtų sukurtos naujos darbo vietos. Projekto metu bus įkurtas Tarptau­ tinio studijų, mokslo ir akademinio mobilumo centras, kurio reikmėms bus pastatytas naujas pastatas. Pastate bus įrengtos tyrėjų, doktorantų darbo vietos, tyrimo bei studijų laboratorijos, auditorijos, administracinėms reikmėms skirtos patalpos. Centre veiks 9 laboratorijos, kuriose bus vykdomi įvairių krypčių moksliniai tyrimai: Socialinių technologijų, Kūrybinių industrijų, Finansų matematikos ir statistikos, Edukacinių technologijų, Gyvenimo kokybės tyrimų, Saugu­ mo tyrimų, Verslo modeliavimo, Aplinkos valdymo, E. sveikatos tyrimų. Centro statybos darbai, pradėti 2014-ųjų vasarą, planuojami užbaigti 2015 m. rugsėjo 1 d. Kitas svarbus projektas, kuriuo bus prisidedama prie Universiteto bendruomenės gero­ vės – 2014-ųjų rudenį prasidėsiančios JESSICA iniciatyvos veiklos. Programos tikslas – atnaujinti (modernizuoti) bendrabučius, siekiant racionalaus energinių išteklių naudojimo, pagerinti stu­ dentų gyvenimo bendrabučiuose sąlygas. JESSICA iniciatyvos lėšos – tai atlyginamos ES struk­ tūrinių fondų paramos investicijos į tvarių miestų projektus. Iniciatyvos lėšos bus naudojamos bendrabučiams Didlaukio g. 86 ir Didlaukio g. 57 Vilniuje modernizuoti.

Lietuvos mokslo tarybos projektai Siekiant prisidėti prie Universiteto 2010–2020 m. strateginiame veiklos plane suformuotų uždavinių – darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius ty­ rimus ir eksperimentinę plėtrą, rengti mokslininkus, mokslo srityje bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, Universiteto mokslininkai 2010–2014 m. aktyviai dalyvavo teikiant paraiš­ kas gauti paramą pagal Lietuvos mokslo tarybos vykdomą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programinį konkursinį finansavimą. 2010–2014 m. Universiteto mokslininkai įgyvendino 20 Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų, iš jų 14 – Moks­ lininkų grupių projektai, kurie yra priemonė mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Lietuvos mokslo tarybos remiamuose projek­ tuose buvo atlikta darbų už 8 327 307,00 Lt, išleistos mokslinės publikacijos, dalyvauta tarptau­ tinėse konferencijose ir kituose moksliniuose renginiuose, atlikti aukšto lygio tyrimai. Nuo 2010 m. įgyta patirtis mažuosiuose nacionaliniuose mokslo projektuose buvo pritai­ kyta modeliuojant tarptautinio lygio mokslininkų inicijuotus projektus, kuriais siekiama skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, taip pritraukti aukšto lygio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę, stiprinti jos konkurencingumą pa­ saulyje. Lietuvos mokslo tarybai teiktos paraiškos pagal remiamą veiklą „Mokslininkų (grupių) iniciatyva parengti projektai“, pagal nacionalines mokslo programas „Socialiniai iššūkiai naciona­ liniam saugumui“ ir „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, pagal nacionalinę lituanistikos plėt­ ros 2009–2015 m. programą, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos

125


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ ir kitas mokslo programas, kurios skirtos įvairių mokslo sričių mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos projektams atrinkti. 2010–2014 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai 2010–2014m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai Eil. nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui” 1. „Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas Doc. dr. Alfredas Kiškis 2010–2012 registruoto bei latentinio nusikalstamumo Lietuvoje tyrime“ 2. “Piliečių ir vartotojų socialinio-ekonominio teisingu­ Prof. dr. Vitalija Rudzkienė 2012–2013 mo suvokimo formavimo gairės” Nacionalinė mokslo programa “Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas” 3. „Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp Prof. hab. dr. Bronislavas 2010–2012 tradicijos ir inovacijos“ Juozas Kuzmickas 4. “Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto Doc. dr. Adas Jakubauskas 2012–2014 tyrimas” Mokslininkų grupių projektai 5. „Atlikėjų kūrybinės veiklos rezultatų naudojimo Prof. dr. Jūratė Usonienė 2010–2011 teisinis reguliavimas ir socialinės garantijos“ 6. „Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame Prof. dr. Asta Dambrauskaitė 2010–2011 kontekste“ 7. „Valstybės ir teisės problemos išeivijos darbuose“ Prof. habil. dr. Mindaugas 2010–2011 Maksimaitis 8. „Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo patirtis: Prof. dr. Valdonė Indrašienė 2010–2011 socioedukacinis aspektas“ 9. „Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: socialiniai, Prof. dr. Darius Štitilis 2010–2011 e. verslo ir teisinio reguliavimo aspektai“ 10. „Religijos išraiškos laisvės ribojimai demokratinėje Dr. Dalia Vitkauskaitė2011–2012 visuomenėje“ Meurice 11. „Saugomų ekosistemų vertinimas socialiniuProf. dr. Imantas Lazdinis 2011–2012 ekologiniu aspektu“ 12. „Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė Prof. dr. Vidmantas Egidijus 2011–2012 koncepcija ir jos realizavimo mechanizmas“ Kurapka 13. „Viešosios politikos dalyvių interesų raiškos formos: Prof. dr. Birutė Mikulskienė 2011–2013 socialinių tinklų analizė“ 14. „Lietuvos diasporos profesionalių tinklų potencialo Doc. dr. Dangis Gudelis 2013–2015 panaudojimo tyrimas“ 15. „Europos Kriminalistikos 2020 vizijos įgyvendinimo Prof. dr. V. E. Kurapka 2014–2016 Lietuvoje mokslinė koncepcija“ 16. „Įtrauktis: asocijuotų grupių įtraukimas ir jų Prof. dr. Birutė Mikulskienė 2014–2016 gebėjimas įsitraukti į viešojo valdymo procesus“ 17. „Biotechnologijų MVĮ intelektinės nuosavybės Prof. dr. Mindaugas Kiškis 2014–2016 strategijų tyrimas“ 18. „Lyderystė autonomiškoje mokykloje“ Doc. dr. Jolanta Urbanovič 2014–2016

126


Projektinė veikla Lentelės pabaiga Nacionalinė lituanistikos plėtros programa 19. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių doku­ Doc. dr. R.Jurgaitis 2014–2015 mentai 1788–1790 m.: tyrimas ir publikavimas“ Ilgalaikė institucinė 2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programa 20. „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo Doc. dr. Algis Dobravolskas 2012–2014 iššūkiai“

Įgyvendinamuose mokslo projektuose atliekami moksliniai tyrimai padeda realizuoti Universiteto prioritetinių mokslo programų „Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės“, „Socia­ linės technologijos“, „Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas“ tikslus ir uždavinius. Projektuose daugiausiai mokslinių tyrimų atliekama humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. Nagrinėjamos vadybos ir administravimo, filosofijos, politikos mokslų, psicho­ logijos ir kitos mokslo kryptys. Pažymėtina, jog įgyvendinamuose tyrimuose nebeapsiribojama viena sritimi, projektuose dalyvauja skirtingų fakultetų atstovai, taip užtikrindami, kad į tiriamus reiškinius bus žvelgiama iš skirtingų perspektyvų, aktualūs klausimai bus nagrinėjami keliais pjūviais, aiškinami skirtingais aspektais. Mokslininkai plėtojo mokslą, vykdydami tarptautinio aukšto lygio mokslinius tyrimus, pristatydami juos tarptautinėse konferencijose bei instituci­ jose, straipsniuose ir mokslo publikacijose užsienio leidiniuose. Taigi mokslo projektais ne tik garantuojamas mokslininkų bendradarbiavimas, bet ir didinamas mokslo tarpdiscipliniškumas, kuris yra esminis veiksnys siekiant gerinti mokslo kokybę.

Tarptautiniai projektai Universitetas, siekdamas plėtoti tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą, per tarptauti­ nius projektus suteikė galimybes akademiniam bei administraciniam personalui keistis patirti­ mi ir gerąja praktika, diegti naujoves, kurti ir taikyti inovatyvius mokymo metodus, suburiant skirtingų sričių specialistus ir organizacijas. Akademikų dalyvavimas tarptautinėse veiklose prisidėjo prie Universiteto tarptautiškumo plėtojimo, ryšių su užsienio mokslo ir studijų ins­ titucijomis užmezgimo ir stiprinimo, intelektinio kapitalo didinimo. Ataskaitiniu laikotarpiu, bendradarbiaujant su užsienio universitetais bei tarptautinėmis organizacijomis, Universitete buvo įgyvendinami 43 tarptautiniai projektai, iš jų 24 – Mokymosi visą gyvenimą programos, 7 – remti Europos Komisijos, 7 COST bendradarbiavimo tinklo veiklų, 3 Šiaurės šalių paramos fondo „Nordplus“, vienas 6 Bendrosios programos ir du 7 Bendrosios programos projektai. 2010–2014 m. laikotarpiu Universiteto bendruomenė ėmėsi tarptautinių projektų, bend­ radarbiavo su partneriais užsienio šalyse, siekė tobulėti ir mokytis iš kitų, semtis tarptautinės ir tarpkultūrinės patirties, kuri neabejotinai praturtino įgyvendinamą veiklą, darė ją įvairiapusiškes­ nę, inovatyvesnę, aktualesnę greitai besikeičiančiame pasaulyje. Paminėtina, kad tarptautiniuose projektuose vis dažniau imtasi ne tik partnerių, bet ir pareiškėjų vaidmens ir atsakomybės. 2010–2014 m. Universitete įgyvendinami tarptautiniai projektai Nr.

Programa / veiksmas

1.

Jean Monnet

2.

Erasmus IP

3.

Erasmus IP

Projekto pavadinimas EU Comparative Social Policy and Welfare Social Work and Sustainable Development (IP SOS) Theories and Comparative Research of Social Welfare (IP TCOREW)

Projekto vykdytojas

Projekto vadovas MRU

Mykolo Romerio universitetas Kathouniversi­ tycollege

Prof. dr. Leta Dromantienė Dr. A. Petraus­ kienė

Mykolo Romerio universitetas

Prof. dr. Vida Kanopienė

Įgyvendinimo laikotarpis 2009–2011 2010–2012 2011–2012

127


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės tęsinys

4.

Erasmus IP

5.

Erasmus IP

6

Erasmus IP

7.

Erasmus IP

8.

Erasmus IP

9.

Erasmus IP

10

Erasmus IP

11.

Erasmus IP

12.

Erasmus Mundus Action 2

13.

Erasmus Mundus

Erasmus 14 Multilateral Projects

15.

Erasmus – ECUE

16.

Erasmus

17.

TEMPUS

Grundtvig 18. Multilateral Project Grundtvig 19 Multilateral Project Grundtvig learning 20 partner­ ships

128

Challenges to Identity in the Context of Globalization: Mul­ tidisciplinary and Multicultural Perspectives (IP CHALID) Social work and Voluntary Activities (H.E.L.P.) Law and Economy in a “Global­ Village” of Financial Crisis Summer Schoolon Good Go­ vernance in the Context of the European Integration: Institu­ tions-Rights-Societies Reconfiguring Values and Knowledge for Sustainable Communities Quality of Food Intake and Social Exclusion (IP QOFI&SE)

Mykolo Romerio universitetas

Doc. dr. Jolanta Sondaitė

Presov University Mykolo Romerio universitetas

Dr. Raminta Jančaitytė Doc. dr. Irmantas Rotomskis

Stanislaw Staszic College of Public Administration

Doc. dr. Jolanta Urbanovič

2011–2012

University of Cyprus

Prof. Eglė Bilevi­ čiūtė

2011–2012

Prof. dr. Vida Gudžinskienė

2011–2013

Katholieke Hogeschool Kempen Linco Johano Keplerio univer­ sitetas

SURGEOM – Organizacinių prof. dr. Aelita modelių įgyvendinimas per Skaržauskienė subjektyvizuotus vaidmenis Doc. dr. Regina INTERPRO – International MRU Protection of Human Rights Valutytė Erasmus Mundus Partnership Audra Dargytė for Belarus, Ukraine, Moldova MRU Burokienė (EMP-AIM) Joint International Doctoral Bolonijos univer­ Prof. dr. Mindau­ (Ph.D) Degreein Law, Science sitetas gas Kiškis and Technology Creationof a Cross Discipli­ nary Doctoral Programme in University of Prof. dr. Justinas Contemporary Russian and Chi­ Lapland Žilinskas nese Economic Law in a Global Economy (RUCHIN) On the Borders between Resi­ Turku Univer­ dential Child Care and Mental Doc. dr. Alina sity of Applied Health Treatment in Europe Petrauskienė Sciences (RESME) Children Rights Erasmus Freie Universität Doc. dr. V. Jony­ akademic network (CREAN) Berlin nienė Enhancing University Aalborg B. Mikulskienė Autonomy in Moldova University REALIZE – Transcultural Biography Work for adult Speha Fresia Dr. I. Žemaitaitytė education Innovative management and Prof. dr. Irena education practices in eldery Speha Frezia Žemaitaitytė centres (INNOMEC) We CAN! - Cyberbullying Action Network for Teachers’ and Parents’ Education)

2011–2012

2011–2012 2011–2012

2012–2013 2013–2014 2011–2015

2012–2017

2010–2012

2012–2014

2012–2015 2012–2015 2010–2012

2013–2015

doc. dr. Vilma Živi­ 2010–2012 lė Jonynienė


Projektinė veikla Lentelės tęsinys Grundtvig learning partner­ ships

Institutional Strategies Tar­ WHL Graduate geting the Uptake of Social­ School of 21 Networking in Adult Education Business and (ISTUS) Economics “Teachers competences for Universidad de 22 Comenius plurilingual integration” Valladolid Lifelong Shaping Inclusive and European 23 learning Responsive University University programme Strategies – SIRUS Association Enhance Teaching and Lear­ Lifelong The Fryske 24 learning ning of Less Used Languages Akademy programme through OER/OEP (LangOER) “www-switch-off.eu, Who, The Psychology Where, What. Supporting WI­ Department of 25 Daphne Tness Children Orphans From Second Universi­ Femicide in Europe ty of Naples European Commis­ London School 26 sion Safer EU Kids On Line II of Economics & Internet Political Science Programme European Commis­ London School 27 sion Safer EU KidsOn Line III of Economics & Internet Political Science Programme Horizonsfor Social Mykolo Romerio 28 7FP sciences and humanities universitetas (SSH Horizons) European Commis­ Dimensions of Evidence in Mariboro 29 sion DG European Civil Procedure universitetas Justice European Dutch Institute Commis­ Promoting Healthy Eating and for Healthcare 30 sion DG Physical Activityin Local Improvement Health and Communities – HEPCOM CBO Consumers Police depart­ Development of the passenger CIPS/ISEC ment under 31 name record system in 2012 the ministry of Lithuanian interior Toward a Lifelong Learning 32 6 FP Society in Europe: The Contri­ Tallinn University bution of the Education System DTU Nanotech Sensor system for detection of Technical 33 7FP criminal chemical substances University of (CRIM-TRACK) Denmark COST The Transformation of Global 34 Action Environmental Governance: IS0802 Risks and Opportunities (TGEG)

Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė

2011–2013

Prof. dr. Lora Tamošiūnienė

2012–2015

Prof. dr. Leta Dromantienė

2010–2011

Prof. habil. dr. 2013–2016 Rūta Adamonienė Prof. dr. Rita Žukauskienė

2012–2014

Prof. dr. Rita Žukauskienė

2009–2011

Doc. dr. Alfredas Laurinavičius

2011–2014

Nomeda Gudelienė

2013–2014

Prof. dr. Egidija Tamošiūnienė, doc. dr. Laura Gumuliauskienė

2013–2015

Dr. Aldona Jociutė 2013–2016

Evaldas Bružė

2014–2016

Prof. dr. Leta Dromantienė

2005–2011

Doc. dr. Snieguolė 2014–2016 Matulienė Ieva Kapačiauskaitė

2009–2012

129


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės pabaiga

35

COST Action IS0801

36

COST Action IS0803 COST Action IS0902 COST Action IS1106

37

38

39

COST Action IS1210

40

COST ActionI S1304

41 42

43

NordPlus Adult Nordplus Higher Education Nordplus Higher Education

Cyberbullying: coping with negative and enhancing posi­ tive uses of new technologies, in relationships in educational settings Remaking Eastern Borders in Europe: a Network Exploring Social, Moral and Material Relocations of Europe’s Eastern Peripheries

Prof. dr. Rita Žukauskienė

2009–2012

Doc. dr. Vladislav B. Sotirovič

2009–2013

Transforming Audiences, Transforming Societies

Doc. dr. Gintaras Aleknonis

2009–2014

Offender Supervision in Europe

Doc. dr. Alfredas Laurinavičius

2012–2016

Doc. Rasa Erentaitė

2012–2017

Prof. dr. Birutė Mikulskienė

2013–2017

JAKK, Finland Jafnrettishus

Doc. dr. Irena Darginavičienė

2009–2012

Goethenburg University

Dr. A. Petraus­ kienė

2010–2011

A. Katkonienė

2010–2012

Appearance matters: tackling the physical and psychosocial consequences of dissatisfac­ tion with appearance Expert Judgement Network: Bridging The Gap Between Scientific Uncertainty and Evi­ dence-Based Decision Making New Approaches for Immigrant Language Learning Gothenburg Network

Valid Kankles – the pedagogics University colle­ of values ge Syddanmark

Įgyvendinant projektus buvo aktyviai bendradarbiaujama su Europos ir pasaulio šalių universitetais, plečiamos partnerystės į Vakarų ir Rytų šalis. Su užsienio šalių universitetais buvo mezgami ne tik nauji, bet ir stiprinami jau ne vienerius metus egzistuojantys ryšiai, kurie užtik­ rina efektyvesnį bendradarbiavimą ir gerina projektų rengimo bei įgyvendinimo kokybę. 2014 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Europos ir Azijos universitetų – Europos ir Azi­ jos žinių konsorciumas Socialinės technologijos išmaniai ir įtraukiai visuomenei (SOCTECH). Šio konsorciumo pagrindu pradėti rengti projektai, skatinantys ryšius tarp Europos ir Azijos moks­ lininkų, siekiant platesnio studentų ir akademikų mobilumo, keitimosi skirtinguose regionuose egzistuojančiomis praktikomis ir geraisiais pavyzdžiais. 2014-aisiais pateiktas studentų mobilumą remti turintis projektas, jungiantis Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Korėjos Respubli­ kos universitetus. 2014-aisiais prasidėjusios naujos tarptautinės programos Erasmus+ bei Horizon2020 pa­ teikė naujų iššūkių ir galimybių. „Erasmus + programa aukštajam mokslui skirta didinti studentų įsidarbinimo galimybes ir tobulinti gebėjimus tuo prisidedant prie Europos ekonominės pa­ žangos gerinimo; gerinti mokymo ir mokymosi kokybę; įgyvendinti Europos aukštojo mokslo modernizavimo strategiją Programos šalyse ir vystyti Partnerinių šalių potencialą; stiprinti tarp­ tautiškumą; remti Bolonijos procesą ir politinį dialogą su strateginėmis Partnerinėmis šalimis“

130


Projektinė veikla (www.smpf.lt). Programa teikia paramą individualiam studentų, akademinio bei administraci­ nio personalo mobilumui, jungtinių magistro programų įgyvendinimui, inovatyvių mokymo programų, metodų ir technologijų kūrimui ir diegimui, praktikoms, aukštojo mokslo ir verslo sinergijai skatinti ir kt. 2014 m. Universitetas, kaip pareiškėjas, kartu su partneriais pateikė: • 3 Jean Monnet veiklų projektus, kuriais siekiama gerinti Europos Sąjungos studijų ko­ kybę Universitete. ES studijų kokybės gerinimas per Jean Monnet projektus numatytas šiose srityse: Europos Sąjungos teisė ir valdymas, ES prieglobsčio ir migracijos teisė, bendroji ES teisė; • 1 Strateginių partnerysčių projektą, kuriame numatytas nuotolinių studijų atnaujini­ mas bei vasaros mokyklų su ilgalaikiais partneriais Vengrijoje, Nyderlandų Karalystėje, Jungtinėje Karalystėje, Kroatijoje organizavimas; • 1 Žinių sąjungų projektą, kuriame remiamos inovacijos aukštajame moksle ir keitimasis gerosiomis praktikomis, bendradarbiaujant su verslo įmonėmis. Taip pat Universitetas, kaip partneris, dalyvavo teikiant 11 skirtingų Erasmus+ programos projektų paraiškų, kuriais siekiama gerinti aukštojo mokslo kokybę, diegti naujoves, skatinti verslo ir aukštojo mokslo bendradarbiavimą ir kt. Savo ruožtu programa „Horizontas 2020“ yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciaty­ vos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrin­ dinių ramsčių. Programoje „Horizontas 2020“ finansuojamos visos inovacijų grandies dalys – nuo idėjos iki rinkos, vadovaujantis 3 pagrindiniais vertinimo kriterijais: aukštos kokybės moksliniais tyrimais, konkurencinga pramone ir nauda visuomenei (www.lmt.lt). Universiteto akademinė bendruomenė telkiasi pagal mokslinių interesų sritis, generuoja aktualias ir aukštos kokybės ty­ rimų idėjas, kurias įgyvendina drauge su partneriais. Nuo programos pradžios 2014-ųjų sausio mėnesį mokslininkai prisijungė prie 11 programos „Horizontas 2020“ projektų paraiškų, kuriais siekiama: • Identifikuoti geriausias politines priemones sprendžiant jaunimo įsidarbinimo problemas. • Įvertinti valstybines socialines paslaugas ir socialinę rūpybą tam, kad būtų paskatintas socialinės politikos poveikio įvertinimas mikro-, mezo- ir makro-lygmenimis. • Kurti išmaniojo valdymo centrą, kuriame sąveikauja akademinio, viešojo ir privačiojo sektoriaus institucijos. Centre kuriama aplinka, tinkama stebėti ir analizuoti socialines problemas ir verslo vystymo procesus, siekiant sėkmingai vystyti inovacijas ir išbandyti socialinio verslo modelius bei konsultavimo veiklas. • Skatinti verslumą, kuriant naujos koncepcijos inkubatorių, kuriame jungiami šiuolai­ kiški ir patrauklūs mechanizmai, padedantys pradėti verslą. Šis projektas – dar vienas žingsnis, priartinantis verslo ir aukštojo mokslo sektorius ir skatinantis produktyvų bendradarbiavimą. • Suformuoti gaires, prisidėsiančias prie efektyvesnio miesto zonų, kurios buvo paveik­ tos gamtos stichijų, atkūrimo. Projektai prisideda prie mokslininkų integracijos į tarptautinę mokslo erdvę, sprendžia aktualias mokslines problemas, kuria inovacijas, kurios turės nulemti pozityvų visuomenių po­ kytį. Kaip ir ankstesnėse programose įgyvendintuose projektuose, pateiktose projektų paraiš­ kose atsispindi Universiteto bendruomenės įvairiapusiškumas, mokslinių interesų įvairovė ir kokybiškų mokslinių tyrimų siekis.

131


132


Paslaugų pardavimas

Paslaugų pardavimas Pagrindinės Universiteto paslaugos, teiktos laikotarpiu nuo 2010 m. iki 2014 m., buvo: - kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai, - konferencijų ir seminarų organizavimas, - moksliniai / taikomieji tyrimai. Atsižvelgiant į paslaugų rūšių kaitą ir apimtis pinigine išraiška per nurodytą laikotarpį, pagrindinės 2010 m. teiktos paslaugos – susijusios su valstybinių įstaigų, tokių kaip Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų de­ partamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir kt., darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu. Būtent 2010 m. Universitetas pakartotinai įtrauktas į valstybės tarnautojų mokymo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir pajamos iš šios veiklos buvo 386 753, 00 Lt. 2011 m. kvalifikacijos tobulinimo paslaugų apimtis augo ir per metus šioje srityje buvo pri­ traukta 1 073 619,72 Lt. Pagrindiniai tokių paslaugų užsakovai buvo valstybinės įstaigos, tarp kurių paminėtinos Lietuvos darbo birža, Ugdymo plėtotės centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Siekiant efektyvinti Universiteto teikiamų paslaugų pardavimo veiklą 2012 m. spalio mė­ nesį įkurtas Paslaugų pardavimo centras. Įkūrus centralizuotai funkcionuojantį paslaugų par­ davimo centrą, be kvalifikacijos tobulinimo veiklos, surasti užsakovai ir pradėtos įgyvendinti pirmosios sutartys su privačiais ūkio subjektais dėl mokslinių / taikomųjų tyrimų, kurių pagrin­ diniai užsakovai buvo smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, gavusios finansavimą projektams pagal priemonę „Inočekiai LT“. 2012 m. pagrindinė Universiteto pajamų dalis buvo gauta kva­ lifikacijos tobulinimo srityje iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos prokuratūros, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos notarų rūmų ir kitų užsakovų. 2012 m. pabaigoje pradėti Universiteto elektroninės parduotuvės steigimo darbai už­ baigti 2013 m. pradžioje. Elektroninėje Universiteto parduotuvėje studentai, darbuotojai ir Uni­ versiteto alumnai internetu gali įsigyti suvenyrų su Universiteto simbolika, aktualių leidinių ir kitų prekių. 2013 m. ypač ryškėja Universiteto atliekamų mokslinių/taikomųjų tyrimų vaidmuo ir pagal vertinę išraišką pasiskirsto kone tolygiai su kvalifikacijos tobulinimo paslaugomis. Bend­ra ataskaitiniais metais pasirašytų paslaugų sutarčių suma – 1 868 079,50 Lt (iš jų konkur­

133


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

sų už 520.000,00 Lt buvo laimėta 2013 m. pabaigoje, nors pačios sutartys sudarytos 2014 m. pradžioje). 2013 m. pasirašytų paslaugų sutarčių vertė, lyginant su 2012 m., išaugo du kartus. Universitetas taip pat sėkmingai bendradarbiavo su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru, Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų minis­ terijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministe­ rijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos notarų rūmais, Mobilizacijos departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos ir kitomis organizacijomis. 2014 metais matoma atliktų mokslinių/taikomųjų tyrimų persvara lyginant su kvalifika­ cijos tobulinimo paslaugomis. Bendra 2014 metais pasirašytų paslaugų sutarčių suma – 1 918 500,60 Lt. Pagrindiniai paslaugų užsakovai – privačios įmonės, nors ir tęsiamas bendradarbiavimas su jau minėtomis ir naujomis valstybinėmis įstaigomis. Didžiausios vertine išraiška sutartys sudarytos su: Vilniaus universitetu dėl darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio mo­ delio sukūrimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respub­ likos Seimo kontrolierių istaiga įgyvendinant projektą “Data collection and research service on fundamental rights issues – FRANET”. Pradėta daugiau organizuoti atvirųjų, užsienio kalbos kursų bei kursų užsieniečiams. Pajamos iš paslaugų pardavimo 2010–2014 m.* (Lt)

*2010–2014 m. pajamų iš viso 6 187 838,82 Lt

Ataskaitiniu laikotarpiu paslaugų pardavimo srityje buvo pastebimos šios pagrindinės tendencijos: 1. Universitetas tapo patikimu partneriu pagrindiniams šios srities Lietuvos rinkos sub­ jektams (pvz.: UAB „ID Consulting“, UAB „DATA MINER“, UAB „EY“ (buvusi Ernst & Young Baltic), UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“); 2. Pradėtas bendradarbiavimas tarp Universiteto vadybininkų ir dėstytojų bei socialinių partnerių; 3. Žymesnis augimas šioje srityje yra neatsiejamas nuo organizacinių, vadybinių ir kitų pokyčių, įvertinančių situaciją rinkoje; 4. Išaugęs praktinis vadybininko vaidmuo.

134


Paslaug킬 pardavimas

135


136


Biblioteka

IŠTEKLIAI IR GALIMYBĖS Bibliotekos veikla 2010–2014 m. – Universiteto bibliotekos plėtros, pokyčių ir aktyvios veiklos metai. Jos misija siejama su naujovėmis, jų teikimu, skatinimu ir mokymu jomis naudotis. Biblioteka su­ vokiama kaip daugialypių ir integruotų paslaugų teikėja, informacijos, mokymo ir mokymosi centras, kur vienoje vietoje vartotojas gali naudotis spausdintais ir elektroniniais leidiniais, jam suteikiama techninė pagalba, konsultacijos ir mokymai. Biblioteka yra atvira visą parą, 7 dienas per savaitę studijuojantiems ir dirbantiems Universitete, miesto akademinei bendruomenei bei kitiems lankytojams. 2010 m. prasidėjo bibliotekos struktūriniai pokyčiai: Universiteto tarybos nutarimu buvo patvirtinta nauja bibliotekos struktūra, sujungti Centrinių ir Pirmųjų rūmų fakulteto bibliotekų padaliniai, įrengta nauja 12 vietų skaitykla. Tradicinės knygų saugojimo ir išdavimo funkcijos pasipildė tikslinių vartotojų grupių mokymo ir konsultavimo paslaugomis. Įkurta nauja struk­ tūrinė grandis – informacijos paslaugų ir ugdymo grupė. Į ją suburti 7 teminiai bibliotekininkai, teikiantys informacines paslaugas pagal atskirų mokslo ir studijų krypčių specifiką. 2011–2013 m. pertvarkytos bibliotekos erdvės, įrengtos 103 naujos darbo vietos. Racio­ naliai išnaudojant Universiteto erdves 251 m² praplėstas bibliotekos plotas, įrengtos 4 naujos skaityklos ir itin populiarios studentų grupinio darbo auditorijos, perkelta Interneto skaitykla, sukurtos vartotojų konsultavimo, bendravimo ir poilsio erdvės: įrengtas informacinis stalas, įkurta poilsio zona su dienraščiais ir stalo žaidimais, vaikų kampelis, knygų mainų lentyna, įsigyti knygų išdavimo ir grąžinimo savitarnos įrenginiai. Siekiant pagerbti bibliotekos rėmėjus,

137


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

dovanojančius bibliotekai knygų, inicijuotas Donatorių galerijos atidarymas. 2014 m. skaityto­ jams skirtos 567 darbo vietos (2010 m. – 438), iš jų 151 kompiuterizuota, įrengtos 5 specializuo­ tos kompiuterinės darbo vietos negalią turintiems asmenims. 2011–2014 m. – aktyvios veiklos metai. Pradėjus bibliotekoje taikyti modernios vadybos principus atsiskleidė šio padalinio darbuotojų organizuotumas, iniciatyvumas ir kūrybišku­ mas. Tai padėjo sutelkti dėmesį į vartotoją, kurio poreikiams buvo kuriamos naujos paslaugos ir veikos, formuojama akademiška, socialiai patraukli ir jauki aplinka, buriama socialiai aktyvi bendruomenė. 2012 m. biblioteka tapo informacinio raštingumo mokymo iniciatore, organi­ zuojančia studentų ir dėstytojų mokymus. Nuo 2013 m. šie mokymai pradėti teikti ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų darbuotojams, gimnazijų abiturientams. Tais pačiais metais biblioteka įsitraukė į Oslo universiteto vadovaujamą LATINA (Learning and Teaching in a Digital World) projektą, pagal kurį e. mokymus vykdo ir tarptautinei auditorijai. 2013 m. kovo mėnesį aktyviai dalyvaujant bibliotekai Universitete pradėta kurti visateks­ čių elektroninių dokumentų talpykla. 2013 m. birželio 30 d. MRU institucinė talpykla bei MRU atvirosios prieigos nuostatai užregistruoti pasauliniame atvirosios prieigos talpyklų registre ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies) ir spalio 17 d. – Open DOAR ir ROAR atvirosios prieigos talpyklų registruose. 2014 m. talpykloje yra 900 įrašų: 885 straipsniai, 10 knygų ir 5 telelaidos. Universiteto bibliotekos populiarumą iliustruoja apsilankymų bibliotekos interneto svetai­ nėje skaičius. Visuotinai pripažįstamo interneto svetainių analizės įrankio Google Analytics duo­ menimis, bibliotekos puslapyje per metus vidutiniškai apsilanko per 1 mln. lankytojų. 2011 m. buvo atnaujintas bibliotekos svetainės dizainas ir informacijos pateikimo principai. Daugiausia dėmesio buvo skiriama informacijos diferencijavimui pagal vartotojų grupes, išskiriant tris varto­ tojų grupes – studentus, darbuotojus ir kitus lankytojus. Bibliotekos svetainės atnaujinimas turėjo įtakos el. paslaugų pokyčiams. Bibliotekos vartotojams pasiūlytos el. paslaugos: el. konsultacijų užsakymas ir konsultacijos nutolusiems vartotojams, įdiegtas e. mokslo publikacijų registravimas, galimybė e. būdu pasiūlyti užsakyti leidinius, pateikti klausimus ar pasiūlymus. 2011 m. elektroni­ nėmis bibliotekos paslaugomis pasinaudota 1 012 828 kartus (skaičius kasmet augo apie 10 proc.). 2012 m. įdiegta RSS technologija, leidžianti vartotojui bibliotekos naujienas gauti realiu laiku. Sie­ kiant aktyvaus bendravimo su vartotojais ir efektyvesnės informacijos sklaidos buvo pereita prie šiuolaikinių komunikacijos formų – biblioteka užregistruota Facebook ir Twitter tinkluose, sukurta YouTube paskyra. Atsižvelgiant į atvykstančių užsienio studentų poreikius ir į kokybišką bendravi­ mą su užsienio partneriais 2014 m. parengta bibliotekos svetainė anglų kalba. Per pastaruosius 5 metus biblioteka vartotojams pasiūlė 23 naujas paslaugas, pakvietė į 28 renginius ir parengė 804 parodas, vienintelė iš Lietuvos akademinių bibliotekų organizavo savanorystę bibliotekoje. Ši akcija paskatino į visuomenišką neatlygintiną veiklą įsitraukti sąmo­ ningą ir aktyvią ne tik Universiteto bendruomenę. Bibliotekoje dirba 39 darbuotojai. Visi darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje organizuojamuose kursuose, seminaruose ir konferencijose, vyksta į stažuotes užsie­ nio mokslinėse bibliotekose, aktyviai bendradarbiauja bei dalyvauja įvairiose darbo grupėse su kitomis Lietuvos ir užsienio bibliotekomis.

Išteklių formavimas Bibliotekos informacijos išteklių fondas kaupiamas pagal Universiteto studijų ir mokslo kryptis, atsižvelgiant į akademinės bendruomenės poreikius, studijų programų kaitą. Iš viso bibliotekos fonde sukaupta daugiau nei 250 tūkst. tradicinių dokumentų, fondas kasmet papil­ domas apie 7 tūkst. dokumentų. Biblioteka nuosekliai persiorientuoja nuo spaudinių kaupimo prie elektroninių išteklių prieigos užtikrinimo ir ypač daug dėmesio skiriama elektroninių kny­

138


Biblioteka Lentelės pabaiga gų duomenų bazių prenumeratai – 2012 m. elektroninių knygų skaičius prenumeruojamose duomenų bazėse viršijo bibliotekoje esančių tradicinių knygų skaičių. Bibliotekos informacijos išteklių pokyčiai 2010–2014 m. Iš viso:

2010 m.

Bibliotekos fondas (egz.) Gauta leidinių per metus (egz.) Nurašyta leidinių per metus (egz.) Prenumeruojama periodinių leidinių (pavad.) Prenumeruojama duomenų bazių El. knygų skaičius DB (pavad.) Periodinių leidinių skaičius DB (pavad.)

2011 m.

226 991 11 303 776 173 44 60 670 28 741

2012 m.

237 813 12 376 1 554 293 52 95 589 28 830

240 688 7 833 4 958 279 57 241 816 29 761

2013 m. 2014 m.* 244 916 6 053 1 825 207 52 315 949 29 132

248 745 4 272 443 200 54 238 852 29 148

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Elektroninių išteklių bibliotekoje augimas skatina elektroninių paslaugų plėtrą, turi įtakos išduodamų leidinių skaičiui bei virtualių apsilankymų ir elektroninių išteklių panaudos pokyčiams. MRU investuoja į bibliotekos išteklių atnaujinimą ir gausinimą, jos pritaikymą kin­ tantiems studijų ir mokslinės veiklos poreikiams. 2010-2014 m. bibliotekos informacijos išteklių formavimui skirtų lėšų analizė (tūkst. Lt)

Iš viso lėšų bibliotekos išteklių forma­ vimui (tūkst. Lt) Iš jų: Biudžeto lėšos Projektų ir kitos lėšos Dovanos iš įvairių organizacijų ir as­ menų

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

770,2

847,4

1114,9

924,7

874*

696,4 15,7

727,3 35,3

1001,6 53

810,9 29,2

790 33

58,1

84,8

60,3

84,6

51

437,4

554,6

403,2

398,5

284

96,3 200,7 132,1

83,4 103,4 189,0

88,3 216,5 493,8

73,3 126,7 369,5

155 320,2

0,4

1,4

1,8

1,5

847,4

1 114,9

28,2 924,7

28,3 874*

Lėšos atskiroms dokumentų rūšims ir paslaugoms: Knygoms, tęstiniams leidiniams, CD, DVD (fizinėse laikmenose) iš viso Elektroninėms knygoms Iš jų MRU leidiniams Žurnalų ir laikraščių prenumeratai Duomenų bazių prenumeratai Tarptautinio tarpbibliotekinio abo­ nemento (TTBA) paslaugoms Asociacijų, konsorciumų mokesčiams Iš viso:

85

770,2

*Planuojama įsisavinti lėšų iki metų pabaigos

Per pastaruosius 5 metus daug dėmesio buvo skiriama elektroninių knygų duomenų bazių prenumeratai. Pirmą kartą 3 elektroninių knygų duomenų bazės buvo užprenumeruotos 2010 m., o šiuo metu Universiteto bendruomenės nariai gali skaityti elektronines knygas 11 bazių. Atsiradus nuotolinei prieigai nuolat didėja naudojimasis duomenų bazėmis: 2010 m. buvo atsisiųsti 154 406 visateksčiai dokumentai, o 2013 m. – 590 001.

139


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Prenumeruojamose duomenų bazėse esančių leidinių pavadinimų skaičius bei skaitymo statistika 2010–2014 m. 2010 m. Prenumeruojama duomenų bazių El. knygų skaičius DB (pavad.) Periodinių leidinių skaičius DB (pavad.) Atsisiųsta visateksčių dokumentų

44 60 670 28 741 154 406

2011m.

2012 m.

52 95 589 28 830 209 126

57 241 816 29 761 324 569

2013 m. 52 315 949 29 132 590 001

2014 m.* 54 238 852 29 148 393 336

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Elektroninių leidinių skaičius duomenų bazėse 2010–2014 m.

Pagrindiniu bibliotekos fondo formavimo akcentu tampa ne leidinių įsigijimas ir saugoji­ mas, o prieigos prie reikalingų informacijos šaltinių užtikrinimas prenumeruojant duomenų ba­ zes ar dalyvaujant atviros prieigos šaltinių kūrimo procesuose. MRU biblioteka yra Lietuvos moks­ linių bibliotekų asociacijos (LMBA) narė, dalyvauja veikloje bei yra naudos gavėja jos vykdomuose projektuose: eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai. Vykdant šį projektą I etape buvo užprenumeruotos 26 duomenų bazės, o II etape – 21, naudojimosi duomenų ba­ zėmis kompetencijas ugdė 66 mūsų Universiteto bendruomenės nariai. Projekto dėka 2012 m. buvo įdiegta prisijungimo prie prenumeruojamų duomenų bazių sistema EZproxy bei užsakyta bibliografinių nuorodų tvarkymo programa Ref Works. Aktyviausiai naudojamos duomenų bazės 2011–2013 m. Atsisiųsta visateksčių dokumentų 2011m. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

MRU eBooks (startavo 2011 m. balandžio mėn.) Ebrary (el. knygos) VGTU eBooks Business Source Complete (EBSCO) Academic Search Complete (EBSCO) PsycARTICLES (EBSCO) SciVerse: Science Direct Emerald Managemente Journals Collection HeinOnlineCoreCollection Sage Journals Online

18 308 75 201 12 547 9 174 9 873 10 443 9 593 7 594 9 535 6 166

*2014 m. rezultatai bus paskelbti 2015 m. sausio mėn.

140

2012 m. 89 262 64 721 24 706 15 532 17 679 16 408 10 211 6 750 9 630 6 150

2013 m. 278 478 99 973 45 786 26 158 22 415 20 493 9 198 8 943 8 214 7 122


Biblioteka 2010–2014 m. elektroninėje bibliotekoje, sujungiančioje Universiteto ir bibliotekos moks­ lo bei studijų el. išteklius ir el. paslaugas, parengta daugiau nei 80 tūkst. įrašų, bendruomenės nariai kasmet atlieka apie 1,3 mln. paieškų. MRU mokslo publikacijų bazėje renkamos ir ap­ rašomos Universiteto darbuotojų mokslo publikacijos, užtikrinama jų paieška, prieiga prie jų, sklaida, rengiamos tekstinės / statistinės mokslinės veiklos vertinimo ir apskaitos ataskaitos. Bibliotekos pildomos duomenų bazės 2010–2014 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.*

Bibliotekos elektroninis katalogas Parengta bibliografinių įrašų el. kataloge 4 428 4 892 2 771 Nuskenuota ir patalpinta el. kataloge kny­ gų viršelių ir turinių Pavadinimų – 952 2 792 Nuskenuota puslapių – 4 059 13 117 MRU mokslo publikacijų bazė (PDB) Parengta bibliografinių įrašų PDB 1 882 3 026 2 543 Elektroninių tezių ir disertacijų informacinę sistemą (ETD IS) Patalpinta į ETD IS darbų 255 366 407 Iš jų: Magistro baigiamieji darbai 225 322 379 Daktaro disertacijos 9 15 16 Daktaro disertacijų santraukos 21 29 12 MRU institucinė talpykla** Patalpinta dokumentų – – –

Iš viso įrašų

2 263

1 937

60 970

2 466 10 182

1 214 5 372

7 424 32 730

2 823

2 028

16 169

416

342

3 921

401 15 –

324 18 –

340

835

1 175

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d. ** Užregistruota 2013 m. liepos mėn.

141


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2013 m. pradėjo veikti MRU virtuali biblioteka (MRU PRIMO) ir nauja bibliotekos informa­ cinės sistemos (BIS) ALEPH versija. Šios paieškos sistemos leidžia ieškoti informacijos Universi­ teto bibliotekos kataloge ir duomenų bazėse, institucinėje talpykloje, mokslinėse licencijuo­ jamose duomenų bazėse, įvairiose pasaulio bibliotekose ir duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose ir archyvuose, kuriuose sukaupta daugiau nei 400 mln. išteklių. Bibliotekos fondas nuolat pasipildo dovanotais leidiniais. Iš viso 2010 m. gauta dova­ nų 3931 egz. leidinių, 2011 m. – 4678 egz., 2012 m. – 1873 egz., 2013 m. – 1806 egz., 2014 m. (iki rugsėjo 1 d.) – 2265 egz. leidinių. Didžiausia dovana pagal kolekcijos dydį ir turinio vertingumą buvo gauta 2010 m. iš bu­ vusio disidento, Lietuvos Helsinkio grupės pirmininko, Lietuvos visuotinių žmogaus teisių gy­ nimo deklaracijos signataro, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos steigėjo ir Garbės pir­ mininko Viktoro Petkaus. Kita ne mažiau svarbi, studijoms bei tiriamajai demokratinės minties raidai reikšminga kolekcija pradėta formuoti 2013 m. birželio 13 d. įsteigtam Adolfo Damušio demokratijos studijų centrui. Privačiuose asmeniniuose archyvuose saugomas knygas ir do­ kumentus knygas dovanojo lietuvių išeivijos JAV bendruomenės aktyvūs veikėjai ir jų artimie­ ji: dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, Rasa Razgaitis, dr. Rožė Šomkaitė, Aldona Šmulkštienė bei Litua­nistikos tyrimo ir studijų centras (Čikagoje). Vartotojų aptarnavimas Biblioteka – atvira, besidalijanti infrastruktūra, turiniu ir informacinėmis paslaugo­ mis, moderniai ir tradiciškai aptarnaujanti vartotojus. Knygų išdavimo ir savitarnos įrenginiai paleng­vino bibliotekininkų darbą, o studentams suteikė galimybę pasiimti knygas į namus bet kuriuo paros metu. 2013 m. birželio mėn. bibliotekoje pradėjo veikti knygų grąžinimo savitar­ nos įrenginys, kuriuo bibliotekos vartotojai gali naudotis neužeidami į biblioteką. Tačiau išlieka ir tradicinis skaitytojų aptarnavimo poreikis tiesiogiai bendraujant su skaitytojais, juos konsul­ tuojant informacijos paieškos klausimais. Per metus suteikiama vidutiniškai 32 320 žodinių kon­ sultacijų – kaip naudotis katalogu, kur surasti knygą ir pan. Elektroninių informacijos šaltinių poreikis ir informacijos bei telekomunikacinių techno­ logijų plėtra suformavo naują vartotojų grupę – nutolusius vartotojus. 2013 m. įdiegta nuoto­ linio konsultavimo mokslinės informacijos paieškos klausimais per Skype programą paslauga. Vartotojų aptarnavimas ir leidinių išduotis 2010–2014 m. Metai 2010 2011 2012 2013 2014*

Lankytojai Per dieną 665 226 1 010 060 587 736 510 897 252 405

2 028 3 079 1 765 1 574 1 536

Nakties metu 16 620 20 197 21 731 17 449 10 464

Skaitytojai 21 124 21 627 21 080 19 193 17 818

Išduotis 828 516 840 900 877 138 733 995 277 173

Į namus 319 990 306 297 268 112 233 616 107 201

Vietoje 508 526 534 603 609 026 500 379 178 691

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Informacijos ištekliai, bibliotekos paslaugos vartotojams yra prieinamos visą parą, atvi­ ruose fonduose esančių leidinių skaičius šiuo metu yra gausus ir įvairiakalbis, lankytojams su­ kurtos technologiškai pažangios darbo vietos. Bibliotekoje pereinama nuo turtingų rinkinių prie bendradarbiavimo ir mokymosi erdvių koncepcijos.

142


Biblioteka Plotas ir darbo vietos 2010–2014 m. Metai

Vietos skaityklose

Kompiuterinės darbo vietos

2010 2011 2012 2013 2014

438 524 555 555 567

142 142 145 145 151

Atnaujinant bibliotekos funkcijas ir augant vartotojų poreikiams, 2011–2014 m. įrengtos 103 naujos darbo vietos: atidarytos 4 naujos skaityklos, į bendrą bibliotekos erdvę perkelta In­ terneto skaitykla, atvertas abonementas prailgintu ir savaitgalių darbo laiku, kur studentai gali visą parą naudotis grupinio darbo kambariais. Biblioteka tapo lengvai prieinama skaitytojams su negalia – prie įėjimo įrengti modernūs keltuvai, visose bibliotekos patalpose galima važiuoti vežimėliu, įrengtos 5 specializuotos kompiuterinės darbo vietos. Biblioteka prisideda prie akademinės bendruomenės ugdymo, savo veikloje derindama meną ir bendravimą, poilsį ir estetinį lavinimą. Tai ne tik bendruomenės narių – dėstytojų ir studentų, pomėgių parodos, bet ir žymių menininkų fotografijos ir tapybos parodos, įvairios meninės instaliacijos, susitikimai su poetais, rašytojais, vertėjais ir filmų kūrėjais, pritraukiantys ne tik Universiteto bendruomenę, bet ir svečių. Sėkmingai prasidėjęs projektas „Universitetas – mokyklai, mokykla – Universitetui“ įtraukė pedagogus, mokyklų bibliotekininkus ir mokinius į bendrų parodų rengimą ir eksponavimą bibliotekos erdvėse.

143


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Bibliotekos parodos ir renginiai 2010–2014 m.

Parodos ir renginiai

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.*

Iš viso knygų parodų Iš jų: Naujų knygų Teminės Meno darbų parodos Pomėgių parodos Renginiai Iš viso:

72

77

90

81

59

56 16 6 – 2 80

38 39 10 3 7 97

47 43 11 5 9 115

38 43 12 2 7 102

40 19 10 2 3 74

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Atsiliepiant į vartotojų poreikius 2011 m. buvo inicijuota TTBA ir TBA paslauga, užsiregist­ ruota Norvegijos dokumentų pristatymo sistemoje „BIBSYS“ bei Vokietijos sistemoje „SUBITO“. TTBA paslaugų statistika 2011–2014 m. Skaitytojai

Metai

Įvykdytų užsakymų skaičius

Užsakymų skaičius

dėstytojai studentai iš viso knygos straipsniai iš viso knygos straipsniai iš viso 2011 2012 2013 2014*

17 21 15 15

5 6 7 4

22 27 22 19

51 74 89 88

14 10 35 28

65 84 124 116

42 54 66 54

10 10 25 12

52 64 91 66

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

MRU bibliotekos mokamos paslaugos 2010–2014 m. Metai 2010 2011 2012 2013 2014* Iš viso

Mokamos paslaugos Bibliografinių sąrašų svečiams sudarymas 0 280 1 344 1 030 785 3 439

0 950 3 790 4 900 3 800 13 440

Delspinigiai

Iš viso

67 336 103 049 116 114 119 037 81 969 487 505

67 336 104 279 121 248 124 967 86 554 504 384

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Teminių bibliotekininkų veikla 2010 m. bibliotekoje pradėjo veikti nauja struktūrinė grandis – informacijos paslaugų ir ugdymo grupė, parengti ir patvirtinti nauji Bibliotekos darbuotojų pareiginiai nuostatai, ku­ riuose įtvirtinta bibliotekoje diegiama tarptautinė teminių bibliotekininkų praktika. 2011 m. teminių bibliotekininkų veikla sparčiai plėtėsi ir nuo 2012 m. 70 proc. naujų paslaugų buvo teikiamos teminių bibliotekininkų. 2013 m. bibliotekoje pradėta kurti gerai koordinuota edu­ kacinių paslaugų sistema, padedanti akademinei bendruomenei savarankiškai, individualiai ir auditorinių užsiėmimų metu tobulinti įvairaus pobūdžio gebėjimus (kompiuterinius, techno­

144


Biblioteka loginius, informacinio raštingumo). Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė parengė nemažai elektroninių šaltinių jiems ugdyti, kuriami virtualūs vadovai. Teminiai bibliotekininkai tapo pro­ fesionaliais akademinio personalo partneriais, turinčiais reikiamų informacinių, skaitmeninių ir medijų kompetencijų. Savo edukacinę veiklą bibliotekos darbuotojai plėtoja keldami Lietuvos mokyklų bibliotekininkų kvalifikaciją bei vesdami informacinio raštingumo pamokas gimnazijų abiturientams. Mokymų skaičius 2010–2014 m.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

2014 m. teminiai bibliotekininkai pravedė 15 skirtingų pavadinimų mokymų MRU stu­ dentams ir mokslininkams lietuvių ir anglų kalbomis, Lietuvos mokyklų bibliotekininkams ir mokiniams projekto „Universitetas – mokyklai, mokykla – universitetui“ metu, tarptautinius mokymus anglų kalba LATINA projekto metu. Mokymų įvairovė 2014 m. Eil. Nr. 1 2 3 4 5

6

Mokymų pavadinimas Biblioteka studijoms Library for studies Mokslinės informacijos paieška rašto darbams Informacijos tvarkymo programų mokymai Dėstytojo rengimo programos „Inovatyvus dėstymas“, bibliotekos modulis „Pažintis su biblioteka. Mokslinės informacijos paieška elektroniniuose šaltiniuose“ Atvirųjų išteklių teikiamos galimybės

Auditorija MRU I kurso studentams MRU studentams užsieniečiams MRU studentams MRU mokslininkams ir studentams MRU mokslininkams

MRU mokslininkams

145


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės pabaiga

7

LATINA tarptautiniai mokymai

8 9 10 11

Mokslometrija: kas tai? Atviroji prieiga LBD mokyklų skyriaus bibliotekininkai Gera informacijos paieškos vs Bloga informacijos paieška Evernote „skaitmeniniam“ mokslininkui ir studentui MRU studentams, mokslininkams Google paslaugos ir įrankiai MRU studentams, mokslininkams Elektroninių knygų „dirbtuvės“: kaip rasti, atsisiųsti ir MRU studentams, mokslininkams naudoti e. knygą How to create ebooks with SIGIL Latina Summer school, kitų pasaulio uni­ versitetų studentams ir mokslininkams (Norvegijos Karalystė)

12 13 14 15

MRU ir kitų pasaulio universitetų studen­ tams ir mokslininkams MRU mokslininkams MRU mokslininkams Lietuvos mokyklų bibliotekininkams Lietuvos mokyklų mokiniams

Mokslometrija. Publikavimosi informacija Mokslometrijos rodikliai MRU padaliniams ir mokslininkams pradėti teikti 2011 m. Nuo 2012 m. atliekamos ir papildomos šios užklausos: • MRU mokslininkų cituojamumo analizė Thomson Reuters Web of Science ir Scopus duomenų bazėse • MRU mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų narių cituojamumo analizė • MRU mokslinių žurnalų straipsnių citavimo analizė pagal šalis • Sudaromi mokslinių žurnalų sąrašai su citavimo indeksais pagal temas iš Thomson Reuters duomenų bazės Journal Citation Reports • Vykdomas MRU mokslo žurnalų redkolegijų narių straipsnių sutikrinimas Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje Parengta MRU publikacijų analizė ir straipsnių patekimo į Thomson Reuters Web of Science ir Scopus duomenų bazes analizė už 2008–2013 m. Pradėjus teikti mokslometrijos paslaugas, kurios yra glaudžiai susijusios su mokslininkų publikavimusi, teminiai bibliotekininkai rengia pasaulyje pripažintų žurnalų sąrašus ir teikia kon­ sultacijas įvairiais publikavimosi klausimais. 2012 m. Universiteto bendruomenei buvo pristatytas MRU partnerių universitetų 870 pavadinimų leidžiamų mokslinių žurnalų sąrašas, kuris nuolat at­ naujinamas ir papildomas duomenimis. 2013 m. sudarytas Lietuvos mokslo žurnalų, indeksuotų Thomson Reuters Web of Science ir Scopus duomenų bazėse sąrašas, 2014 m. parengtas įrankis „MRU autorių straipsniai Thomson Reuters Web of Science ir Scopus duomenų bazėse“. Kiekvienais metais teminiai bibliotekininkai sulaukia vis daugiau užklausų mokslometri­ jos ir publikavimosi klausimais. 2013 m. įvykdytos 89 užklausos, 2014 m. (iki 09-01) – 73.

Kitos paslaugos ir veikla 2010 m. teminių bibliotekininkų veikla prasidėjo mokymų vedimu, teminių šaltinių paieš­ ka ir pateikimu, metodinės medžiagos rengimu ir bibliotekos pristatymu Lietuvos ir užsienio svečiams. 2011 m. buvo sėkmingai inicijuotos ir teiktos naujos paslaugos MRU akademinei ben­ druomenei: sudaromi bibliografiniai sąrašai ir informacijos paieškos strategijos, paslauga „Užsi­ sakyk bibliotekininko konsultaciją“, bibliotekos antrame aukšte pradėjo veikti informacinis sta­ las. 2013 m. teminiai bibliotekininkai buvo įtraukti į Universiteto materialinių išteklių pristatymo

146


Biblioteka grupes vertinant naujas ir esamas studijų programas. 2014 m. dauguma paslaugų perkeliama į elektroninę formą. Pagrindiniai teminių bibliotekininkų veiklos rodikliai 2010–2014 m.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Nuo 2012 m. teminiai bibliotekininkai yra LATINA projekto metu organizuojamų mo­ kymų dalyviai ir dėstytojai. Įgyvendinant šį projektą buvo atliktas vartotojų užimtumo MRU bib­liotekoje tyrimas „Vartotojų užimtumo MRU bibliotekoje analizė panaudojant TTT metodą“, parengta tyrimo ataskaita bei publikuotas mokslinis straipsnis. Tyrimas pakartotas 2014 m., sie­ kiant palyginti dvejų metų duomenis. Teminiai bibliotekininkai kelia kvalifikaciją stažuotėse užsienyje, Lietuvos ir tarptautinė­ se konferencijose bei seminaruose, įvairiuose mokymuose, pažintinių ir tikslinių vizitų metu. Jie parengė ir skaitė pranešimus 3 tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir yra 5 mokslinių straipsnių autoriai. Įgytos žinios ir patirtis pritaikomi gerinant MRU bibliotekos paslaugų koky­ bę, vykdant vartotojų užklausas, atliekant tyrimus bei analizuojant gautus duomenis.

147Informacinių technologijų plėtra

Informacinių technologijų plėtra Visų studijų ir mokslo institucijos veiklos sričių kompiuterizavimas bei aprūpinimas šiuo­ laikinėmis informacinėmis technologijomis (IT) yra svarbi ir būtina šiuolaikinio modernaus uni­ versiteto veiklos prielaida. Todėl kasmet Universitete daug lėšų ir pastangų skiriama IT diegi­ mui, atnaujinimui ir plėtrai.

Kompiuterių tinklas Universiteto kompiuterių tinklą su „Litnet“ bei kitais pasaulio ir Lietuvos kompiuterių tink­lais jungia 10 Gbps spartos kanalas, pagrindinėse duomenų perdavimo magistralėse įreng­ tos optinio ryšio linijos. Universiteto kompiuterių tinklas jungia visus Universiteto pastatus bei Studentų namus. Kaip svarbiausia IT infrastruktūros dalis jis kasmet yra plečiamas ir atnaujina­ mas. Šiuo metu jame yra per 4 000 duomenų perdavimo tinklo taškų. Universitete veikia bevielis kompiuterių tinklas, kuris visiškai padengia Universiteto Cent­ rinius, Pirmuosius rūmus, abejus Studentų namus (Didlaukio g. 57, Valakupių g. 5) bei dalį Vie­ šojo saugumo fakulteto patalpų. Bevielio kompiuterių tinklo veikimą užtikrina daugiau kaip 100 bevielio ryšio prieigos stotelių su EDUROAM ir Katalogų tarnybos autorizacija. Šio tinklo galimybės leidžia vienu metu prisijungti tūkstančiui ar dar didesniam naudotojų skaičiui. Todėl studentai, būdami Universiteto arba Studentų namų patalpose, gali visą laiką naudotis visais interneto informaciniais resursais, skirtais studijoms ir mokslo tiriamajam darbui. Universiteto Centriniuose rūmuose kiekvienais metais buvo didinamas belaidžio tinklo prieigos taškų skai­ čius, daugumoje didžiųjų auditorijų prieigos stotelės pakeistos naujomis, leidžiančiomis prie tinklo prisijungti didesniam naudotojų skaičiui bei palaikančiomis žymiai didesnį duomenų perdavimo srautą.

149


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Universiteto kompiuterių tinklo struktūrinė schema ir ryšiai su kitais tinklais

Laidinio kompiuterių tinklo taškų ir belaidžio tinklo stotelių skaičiaus augimas

150


Informacinių technologijų plėtra Kompiuterių tinklo taškų ir belaidžio kompiuterių tinklo stotelių skaičius Studentų namuose Studentų namai

Kompiuterių tinklo taškų skaičius

Belaidžio Belaidžio kompiuterių tinklo kompiuterių tinklo padengimas (%) stotelių skaičius

Didlaukio 57 Didlaukio 57 (viešbutis)

738 25

15 5

100 100

Didlaukio 86

538

1

Belaidžio ryšio prieigos stotelė sumontuota darbo ir poilsio kambaryje

Valakupių 5 Putvinskio 70, Kaune Maironio 27a, Kaune Maironio 29, Kaune

180 21 50 23

10 – – –

80 – – –

Belaidžio kompiuterių tinklo naudotojų skaičiaus augimas

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Kompiuterių tinklo paslaugos Universitete palaikomos, administruojamos, plėtojamos ir teikiamos įvairios kompiuterių tinklo paslaugos – naudotojų registravimo ir valdymo, studentų ir darbuotojų elektroninio paš­ to, www publikavimo, didelių failų persiuntimo ir kt. 2011 m. buvo atnaujintas Universiteto svetainės dizainas, jos struktūra ir turinio valdymo sistema. Atnaujinta svetainės infrastruktūra leido joje apsilankyti dideliam lankytojų skaičiui. Gerinant dėstytojų informacijos publikavimo internete galimybes, buvo atnaujinta ir patobu­ linta dėstytojų svetainių turinio valdymo sistema.

151


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2013 m. studentų el. paštas buvo „perkeltas“ iš Universiteto infrastruktūros į „debesis“, išsaugant Universiteto domeno vardą. Šiuo metu studentai naudojasi naujomis debesų kom­ piuterijos pagrindu veikiančios?, apimančios elektroninį paštą, failų talpyklą, suteikiamos gali­ mybės dalintis dokumentais su atskirais žmonėmis, jų grupėmis ir kt. Paslaugos užtikrina laiš­ kų filtravimą, virusų blokavimą bei kitas funkcijas, kurios būtinos Universiteto paštui. Kartu su šia paslauga įdiegta vienintelio prisijungimo sistema studentams, leidžianti naudotojui, vieną kartą save identifikavus, naudotis pagrindinėmis sistemomis (IS STUDIJOS, MOODLE, „Google Apps for Education“), išvengiant būtinybės autentifikuotis kiekvieną kartą, pradedant naudotis kita sistema. Kasmet darbuotojai Universiteto elektroninio pašto sistema išsiunčia ir priima daugiau kaip po 4 milijonus elektroninių laiškų. Elektroninio pašto tarnybinėse stotyse veikia ir visiems laiškams taikoma apsauga nuo virusų ir brukalo. Universitete sukurta ir įdiegta kompiuterinių darbo vietų stebėjimo sistema, leidžianti stebėti kompiuterių užimtumą skaityklose ir auditorijose realiu laiku bei formuoti ataskaitas už praeitą laikotarpį. Įdiegus e. mokėjimų atsiskaitymo sistemą, naudojant bekontaktes mokėjimo priemones, bendruomenės Universiteto darbuotojai ir studentai, naudodamiesi Lietuvos studento pažymė­ jimu, Universiteto kortelėmis, lipdukais, už įvairias paslaugas gali atsiskaityti ne tik valgyklose ar bufetuose, bet ir bibliotekoje. Sukurtos ir įdiegtos šios paslaugos sąsajos su Universiteto siste­ momis. Universitete 2012 m. įdiegta prisijungimo prie failų saugyklos paslauga. Naudotojai gali pasiekti savo asmeninį bei kai kuriuos kitus tinklinius katalogus iš kitų tinklų naudojant įvairias operacines sistemas („Windows“, „MacOS“, „iOS“, „Android“, „Linux“). Pagrindinis asmeninio ka­ talogo privalumas yra tai, kad atsarginės kopijos daromos kiekvieną naktį. Darbui su Universiteto informacinėmis sistemomis įdiegtos programinės priemonės, už­ tikrinančios saugų darbą iš kitų tinklų. Be to, Universitete teikiamos „Microsoft“ terminalinės paslaugos bei virtualios darbo vietos paslauga. 2013 m. Universitete įdiegta duomenų talpyklos sistema, skirta atviros prieigos skaitme­ ninio turinio publikavimui ir ilgalaikiam saugojimui. Ši sistema palaiko standartus, kurie leidžia specializuotomis paieškos sistemomis (pvz., „Google“) rinkti duomenis apie turinį. Sukurta in­ ternetinė Konferencijų sistema, skirta mokslinių renginių organizavimui (straipsnių, pranešimų pateikimui ir patvirtinimui, kvietimų dalyvauti renginyje siuntimui) ir konferencijų medžiagos publikavimui, buvo atnaujinta mokslinių publikacijų registracijos ir vertinimo sistema. Be to, Universiteto bendruomenei buvo teikiamos paslaugos, skirtos darbuotojų ir renginių tinklala­ pių publikavimui, internetinėms apklausoms kurti, didelių failų persiuntimui, duomenų saugy­ klos katalogams kurti bei prieigai prie jų iš kitų tinklų.

Kompiuterizuotų darbo vietų ir auditorijų įrengimas 2010–2014 m. buvo atnaujintos darbo vietas Universiteto struktūriniuose padaliniuose ir bibliotekos skaityklose (Interneto (I-210) ir Dėstytojų (I-209) ) darbo vietose pradėti diegti elekt­ros energiją taupantys terminaliniai kompiuteriai, išlaikantys būtiną funkcionalumą, tuo pat metu prailginant kompiuterių eksploatavimo laiką, įrengti du nauji kompiuterių kabinetai (III-401 ir III-412), o P. Leono skaitykloje (III-147 kab.) kompiuteriai pakeisti naujais. Užsienio kal­ bų kabinetuose (II-315, II-316) įdiegta nauja užsienio kalbų mokymo, o kompiuterių kabinete III-326 atnaujinta geografinių informacinių sistemų programinė įranga. Užsienio kalbų kabinetuose (II-315, II-316) atnaujinti darbo vietų kompiuteriai, juose įdiegta nauja užsienio kalbų mokymo programinė įranga. Visose katedrose ir struktūriniuose

152


Informacinių technologijų plėtra padaliniuose įdiegta unifikuota periferinė įranga, veikianti tinkle ir leidžianti ne tik spausdinti ar kopijuoti, bet ir popierinius dokumentus versti skaitmeniniais. Didžiosiose auditorijose buvo įrengti didelio šviesos srauto ir raiškos projektoriai bei pla­ čiajuosčiai ekranai. Kai kuriose auditorijose įrengtos interaktyvios išmanios lentos, kurių panau­ dojimas užsiėmimuose skatina studentų aktyvumą ir motyvaciją bei pagreitina medžiagos įsisa­ vinimą. Šiuo laikotarpiu buvo baigtas kompiuterizuotų dėstytojų darbo vietų įrengimas visose Universiteto centrinių ir Pirmųjų rūmų auditorijose. Šiose darbo vietose įrengta kompiuterinė, projekcinė bei duomenų perdavimo įranga, leidžianti paskaitų metu rodyti tekstą, vaizdus, ani­ maciją, garsus, grafiką, pateikti paskaitų medžiagą, saugomą duomenų saugykloje ar pasau­ liniame kompiuterių tinkle. Šiose darbo vietose įdiegta „Windows 7“, „Microsoft Office 2010“, „Open Office“ ir kita programinė įranga. Be to, Centriniuose rūmuose buvo įrengtas geografi­ nių informacinių sistemų kabinetas, du užsienio kalbų kabinetai, sukomplektuota kompiuteri­ nė įranga egzaminavimo kabinetui. Visose darbo vietose buvo diegiama nauja „Windows 7“, ‚Microsoft Office 2014‘, „Libre­ office“ ir kita programinė įranga. Visose katedrose ir struktūriniuose padaliniuose įdiegta unifi­ kuota periferinė įranga, veikianti tinkle ir leidžianti ne tik spausdinti ar kopijuoti, bet ir popieri­ nius dokumentus versti skaitmeniniais. Kiekvienais metais buvo sudaromos „Microsoft‘ kompanijos, statistinės analizės IBM SSPS, geografinių informacinių sistemų „ArcGIS“ programinės įrangos nuomos sutartys, ku­ rios leido Universitete naudoti naujausias šių kompanijų programinės įrangos versijas („Win­ dows OS“, „Microsoft Office“ ir kiti programų paketai bei „SPSS Base“, „Regrssion“, „Advanced Statistics“, „Custom tables“, „Sample Power“ ir kt.), turėti geresnį infrastuktūros valdymą bei saugumą. Tai leido Universitete pereiti prie naujausių programinės įrangos produktų, kurie įdiegti daugumoje kompiuterių. Universiteto auditorijose įdiegta vaizdo konferencijų įranga, leidžianti transliuoti paskai­ tas bei konferencijas, kaupti jų įrašus bei rengti daugiašales konferencijas. Šiuo metu vaizdo konferencijų sistemos yra įrengtos Centrinių rūmų auditorijose, Viešojo saugumo fakultete ir diegiamos Pirmuosiuose rūmuose. Dviejose Centrinių rūmų auditorijose yra parengta vaizdo konferencijoms organizuoti reikalinga infrastruktūra, iškilus poreikiui, jose taip pat gali būti su­ montuota vaizdo konferencijų sistema. Studentų ir bendro kompiuterių skaičiaus santykio kitimas

153


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Nešiojamų kompiuterių ir bendro kompiuterių skaičiaus kitimas

Vaizdo konferencijų įrašymas, transliavimas ir valdymas Universitete

Informacinės ir duomenų bazių valdymo sistemos Universitete palaikomos ir plėtojamos šios taikomosios informacinės sistemos (IS) ir duo­ menų bazės (DB): 1. STUDIJOS, 2. PRIĖMIMAS, 3. FINANSAI IR TURTAS, 4. ATLYGINIMAI, 5. PERSONALAS, 6. MRU teisės aktų duomenų bazė,

154


Informacinių technologijų plėtra 7. Dokumentų valdymo sistema (DVS), 8. Bibliotekos IS ALEPH, 9. Mokslinių publikacijų duomenų bazė PBD, 10. Mokslinių publikacijų apskaita ir vertinimas, 11. Universiteto patalpų registras ir Universiteto virtualus žemėlapis, 12. Teisinės informacijos paieškos sistema LITLEX, 13. ORACLE, SQL ir MySQL duomenų bazių valdymo sistemos. 2010–2014 m. plėtojant IS STUDIJOS galimybės buvo patobulintos, sukurta ir įdiegta:

• Žiniaraščiai elektroninėje erdvėje, • Studijų programų ir dalykų aprašų formavimas, • Domenų apsikeitimas su STUDENTŲ registru, • Krūvių apskaita, • Pareikalautų įmokų perdavimas į finansinę sistemą ir informacijos apie sugretintas įmokas grąžinimas, įmokos kvito formavimas elektroninėje studijų knygelėje bei ga­ limybė jungtis prie banko, • Studijų programų ir dalykų aprašų formavimas ir pateikimas internete, • Studentų registracija laikyti (perlaikyti), • Priėmimas pasirašant elektronines sutartis, • Studijų planų tvarkymas, • Auditorijų paskirstymas ir atvaizdavimas, • Patobulintas Studentų savitarnos modulis, • Studijų kalendorius dėstytojams ir studentams, • Absolventų karjerą apibūdinančių statistinių rodiklių analizė ir kt.

Praeitais metais buvo modernizuojama sistemos architektūra ir kuriama nauja jos versija. 2014 m. pradžioje su šia sistema dirbo 18 268 naudotojų (17 301 – studentų ir 967 dėstytojų bei administracijos darbuotojų). Vidutiniškai per dieną prie sistemos (Studijų knygelė, Studi­ jų kalendorius, Katedros ir Dekanato darbo vietos) prisijungdavo 11 830 naudotojų (studentų, dėstytojų, vadybininkų, referenčių). Informacinės sistemos STUDIJOS naudotojai TF studentai EFVF studentai PVF studentai 4 481

2 668

16

1 424

967

30 91 30 5 851

VSF studentai Vadovybė (krūvių ir žiniaraščių patvirtinimas, ataskaitos)

800

2 877

STF studentai

Dėstytojai (dalykai, krūviai, žiniaraščiai, budėjimo laikai) Dėstytojai su patvirtinimo teisėmis (dalykai, krūviai, žiniaraščiai, budėjimo laikai, krūvio patvirtinimai) Vadybininkai, metodininkės (studento administravimas, įsakymai, tvarkaraščiai) Referentės (kursiniai, bakalauro baig. darbai, magistro baig. darbai)

155


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Vidutinis IS STUDIJOS naudotojų prisijungimų skaičius per dieną 230 100

5 000

Studijų kalendorius Studijų knygelė Katedros darbo vieta Dekanato darbo vieta 6 500

Naujomis galimybėmis buvo papildytos Universiteto Dokumentų valdymo ir Norminių aktų DB sistemos. Dokumentų valdymo sistemos funkcionalumas buvo papildytas naujomis galimybėmis: dokumentų filtravimas bei bylų ataskaitų formavimas pagal rubrikas, paieškos galimybės, sąsaja su Universiteto Katalogų tarnyba, dokumentų projektų rengimas ir derini­ mas bei dokumentų pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu, naudojant Registrų centro išduotus kvalifikuotus sertifikatus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu Universitete teisės aktus pasirašo rektorius, prorektoriai, kancleris, fakultetų vadovybė. Pradėtas naudoti naujas pa­ raiškų modulis, kuris supaprastina paraiškų teikimą, vizavimą bei patobulina įvairų užsaky­ mų bei pirkimų organizavimą. Informacijos publikavimui internete sukurta DVS ir MRU teisės aktų DB sąsaja. 2014 m. baigiamos diegti naujos verslo valdymo sistemos, kurios ateinančiais metais tu­ rėtų pakeisti Universitete sukurtas ir šiuo metu dar naudojamas programų sistemas FINANSAI IR TURTAS, ATLYGINIMAI, PERSONALAS. Be to, Universitete buvo sukurtos ir įdiegtos programinės priemonės, skirtos: tarptauti­ nių vizitų registravimui, Universitete projektų registravimui ir stebėsenai, apsaugos ir praėjimo kontrolės sistema adaptuota apsilankymų auditorijose stebėsenai bei duomenų apsikeitimui su IS STUDIJOS ir PERSONALAS, mokslinės veiklos vertinimui, pažymų užsakymui internetu, pretendentų registravimui ir kt.

MRU svetainė ir socialiniai tinklai 2012 m. buvo atnaujinta Universiteto interneto svetainė www.mruni.eu. Atsižvelgiant į interneto vartotojų poreikius ir pagrindinių paieškos sistemų reikalavimus buvo performuota informacijos pateikimo struktūra bei, vadovaujantis vaizdo komunikacijos principais, sukurtas naujas interneto svetainės dizainas. 2011–2014 m. www.mruni.eu tapo lankomiausia universite­ tų interneto svetaine ne tik Lietuvoje, bet ir tarp Baltijos valstybių (per šį laikotarpį Universiteto interneto svetainė buvo aplankyta 18 010 509 kartus, joje atverti 87 706 023 puslapiai, o viduti­ nė naršymo trukmė – 4:38 min.). Po www.mruni.eu atnaujinimo daugiau kaip 5 kartus padidėjo jos versijos anglų kalba lankomumas. Taip pat buvo sukurta MRU aplikacija mobiliesiems įren­ giniams ir planšetiniams kompiuteriams.

156


Informacinių technologijų plėtra Lietuvos universitetų svetainių lankomumas pagal Alexa Global Rank rodiklį

Interneto svetainės www.mruni.eu lankomumo dinamika tebėra auganti. 2010 m. sve­ tainė buvo aplankyta 3 205 845 kartus, 2011 m. – 3 969 932 kartus, 2012 m. – 4 361 766 kartus, 2013 m. – 4 571 244 kartus, 2014 m. – 2 524 403 kartus (šaltinis: „Google Analytics“). Apsilankymų MRU svetainėje universitetų svetainių skaičius 2010 - 2014 m.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Vis didėja ir svetainės anglų kalba (www.mruni.eu/en/) lankomumas. 2010 m. svetainė buvo aplankyta 159 232 kartus, 2011 m. – 200 518 kartų, 2012 m. – 237 608 kartus, 2013 m. – 365 100 kartų, o 2014 m. 282 077 kartus (šaltinis: „Google Analytics“).

157


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Apsilankymų MRU svetainėje anglų kalba skaičius 2010-2014 m.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Per 2011–2014 m. Universitetas įtvirtino savo lyderystę tarp Lietuvos universitetų sociali­ niuose tinkluose. 2013 m. paskelbtame Lietuvos socialinės žiniasklaidos indekse Universitetas užėmė antrąją vietą tarp Lietuvos universitetų (5 pav.) ir septintąją vietą Lietuvoje į priekį pra­ leisdamas tik didžiuosius bankus ir pagrindines telekomunikacijos bendroves. Lietuvos universitetų socialinės žiniasklaidos indeksas

Mobilios programėlės Sparčiai didėjant mobilių įrenginių naudojimui Universitete sukurtos „MRU“ mobiliosios programėlės, kurios suteikia galimybę greitai ir patogiai sužinoti Universiteto naujienas, patei­ kia studijų kalendorių studentams ir dėstytojams bei kontaktus. Dar viena programėlė – „MRU kontaktai“ skirta Universiteto darbuotojų kontaktų paieškai. Abi programėlės yra internetinėse parduotuvėse („Apple App Store“ ir „Google Play“), jos nuolat atnaujinamos.

158


Informacinių technologijų plėtra Apsilankymų Universiteto svetainėje, naudojant mobilius įrenginius, skaičius 2010-2014 m.

*2014 m. duomenys iki rugsėjo 1 d.

Mokymai dėstytojams ir administracijos darbuotojams Universitete nuolat organizuojami mokymai IS STUDIJOS naudotojams, dėstytojai ir administracijos darbuotojai buvo supažindinami su informacijos publikavimo galimybėmis in­ ternete, naudojant turinio valdymo sistemas BITRIX ir WORDPRESS, dėstytojai supažindinami su kompiuterizuotos dėstytojo darbo vietos auditorijose galimybėmis.

159


160


Kultūra ir estetinis ugdymas

Kultūra ir estetinis ugdymas Mykolo Romerio universitetas – kultūros skleidėjas. Čia akademinei bendruomenei su­ darytos puikios galimybės tenkinti saviraiškos poreikius bei ugdyti individualius gabumus, da­ lyvauti kultūriniame gyvenime ir puoselėti estetinių vertybių suvokimą. Universiteto erdvėse nenutrūkstamai eksponuojamos žymių Lietuvos ir užsienio dailininkų bei fotomenininkų dar­ bų parodos, skamba profesionalų atliekama klasikinė bei šiuolaikinė muzika, bendruomenės dėmesio sulaukia ir pripažintų teatro režisierių spektakliai, susitikimai su pasaulinio lygio meni­ ninkais, žymiais visuomenės atstovais. Plečiant Universiteto tarptautiškumą bei didėjant užsienio valstybių studentų skaičiui Universitete, vis daugiau organizuojama tarptautinių renginių. Didelis dėmesys skiriamas skir­ tingų kultūrų pristatymui, užsienio studentų integravimui į Universiteto gyvenimą, bendriems Mykolo Romerio universiteto meno kolektyvų ir užsienio studentų kultūriniams projektams.

Kultūros renginiai Universitete 2010 metais Universiteto erdvėse suorganizuota virš 70 renginių, eksponuota 10 paro­ dų. Universiteto bendruomenę kvietėme pasiklausyti poeto Algimanto Baltakio skaitomų eilių bei pabendrauti su poetu, dalyvauti Linos Štalytės kūrybos vakare, pažiūrėti Justino Marcinke­ vičiaus 80-mečiui skirtą literatūrinį-muzikinį spektaklį „Yra tiktai tėvynė“, spektaklį „Amžinai, amžinai neramus“ pagal Pauliaus Širvio eiles, pasiklausyti fortepijoninio trio (smuikas, violon­ čelė, fortepijonas) koncerto, grupės „Subtilu-Z“ (akordeonas, birbynė, perkusija) įdomių kom­ pozicijų, Australijos lietuvių poetės Lidijos Šimkutės skaitomų eilių lietuvių bei anglų kalbomis, jaunųjų bardų grupių „Laikinai“, „Baltasis kiras“, „Karma“ ir Andriaus jungtinio koncerto, tarp­ tautinio Linos Dolidzės (fortepijonas, Lietuva) ir Tabea Resin (fleita, Šveicarija) dueto. Užsienio studentus du kartus kvietėme į „Tarptautinės vakarienės“ renginius, kurių metu studentai pristato savo valstybės tradicinius patiekalus bei interaktyviai įsijungia į lietuvių liau­ dies muzikos ir šokių vakaronę. Renginiais minėjome Frankofonijos dieną, Erasmus studentai talentais džiaugėsi renginyje „Erasmus Got Talent“. Vienas ryškiausių 2010 metų įvykių – Mykolo Romerio universitete vykusio Pasaulio uni­ versitetų asociacijos kongresas. Specialias programas parengė ir Kongreso dalyviams prista­ tė 4 Universiteto meno kolektyvai: MRU mišrus choras, „MRU Jazz Band“, MRU pop vokalinis ansamb­lis bei MRU tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“.

161


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2011 metais Universiteto erdvėse suorganizuota virš 50 renginių, eksponuota 10 parodų. Universiteto bendruomenė turėjo galimybę pasiklausyti poetės Dalios Teišerskytės kūrybos, pa­ žiūrėti literatūrinį spektaklį „Jis ir Ji“ pagal J. Biliūno ir jo žmonos laiškus (vaidino Birutė Mar ir Alek­ sas Kazanavičius), pasiklausyti aktoriaus Petro Venclovos skaitomų eilių atsisveikinimo renginyje „In Memoriam Justinui Marcinkevičiui“, pasižiūrėti spektaklio „Barsčiusi aukso dulkes – Nijolės Miliauskaitės eilės, dedikacijos, prisiminimai“ (vaidino Dalia Jankauskaitė, grojo Tomas Dobrovols­ kis), pasiklausyti Amerikos lietuvės Eglės Juodvalkės kūrybos, pabendrauti su aktoriumi Giedriumi Savicku, pasiklausyti Loretos Bartkevičiūtės (sopranas, Austrija), Rasos Vosyliūtės (smuikas, Lietu­ va), Onutės Švabauskaitės (violončelė, Lietuva) ir Eglės Vosyliūtės (fortepijonas, Lietuva) atliekamų kūrinių, aplankyti MRU studentės Lauros Jonutytės piešinių parodą „Studentiškoje erdvėje“. Tradiciškai užsienio studentai du kartus metuose dalinosi savo valstybių kulinarijos tra­ dicijomis bei mokėsi lietuvių liaudies šokių žingsnelių „Tarptautinės vakarienės“ renginiuose. Frankofonijos dieną kvietėme visus į kino popietes, renginiais minėjome Turkų kalbos ir kul­ tūros dieną, Erasmus studentai, kartu su Vilniaus gimnazijų moksleiviais, talentais džiaugėsi renginyje „Erasmus Got Talent“. Šiais metais akademinė bendruomenė ypač aktyviai dalyvavo tradiciniuose Universiteto renginiuose – „Kūrybos mūzų vakare“, „Žemės dienos“ minėjime, „MRU dienų“ savaitėje, akcijo­ je „Papuošk Kalėdų eglę“, „Mokslinės minties šventės“ spektaklyje. 2012 metais Universiteto erdvėse suorganizuota virš 80 renginių, eksponuotos 8 pa­ rodos. „Poezijos pavasario“ organizuotame renginyje susipažinome su poetų Mindaugo Nas­ taravičiaus, Vytauto Stankaus, Aivaro Veiknio bei poeto ir bardo Domanto Razausko eilėmis ir dainomis. Bendruomenė klausėsi Amerikos lietuvės Eglės Juodvalkės kūrybos, bendravo su poetu, publicistu, kino ir teatro režisieriumi, rašytoju Vytautu V. Landsbergiu, klausėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Bendrojo fortepijono katedros dėstytojų koncerto, žiūrėjo Sta­ lo teatro audiovizualinį spektaklį „Mano miestas“. Universitete koncertinę programą pristatė Vytenio Gursčio (fleita, Lietuva, Jungtinė Karalystė), Simonos Liemo (sopranas, Lietuva) ir Vaid­ riaus Smilinsko (fortepijonas, Lietuva) trio. Frankofonijos dieną Universitete skambėjo prancūziški romansai, vyko paskaitos, susitiki­ mas su rašytoju Libar M. Fofana, kuris pristatė savo romaną „Mirštančių lapų šauksmas“ („Le cris des feuilles qui meurent“). Tęsėme tradiciją ir du kartus metuose kvietėme užsienio studentus į „Tarptautinės vakarienės“ renginius, kurių metu kiekvienas pristatė savo valstybių kulinarijos tradicijas bei įsitraukė į lietuvių liaudies muzikos ir šokių vakaronę. Renginiais minėjome Turkų kalbos ir kultūros dieną. Erasmus studentai, kartu su Vilniaus gimnazijų moksleiviais, talentais džiaugėsi renginyje „Erasmus Got Talent“. Šie metai išsiskyrė neįprastu Universiteto pristatymo renginiu „Litexpo“ parodų centre vykusioje didžiausioje Baltijos šalyse žinių ir išsilavinimo parodoje „Mokymasis. Studijos. Kar­ jera 2012“. Universiteto Estetinio ugdymo centras surengė teatralizuotą šou „Sparnai tavo sie­ lai 2012“, kuriame pristatė meninės veiklos Universitete galimybes, koncertavo MRU studentų meno kolektyvai – pop vokalinis ansamblis, tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“, teatro studija A.R.T., pramoginių šokių grupė „Bolero“, „MRU Jazz Band“, MRU styginių ansamblis. 2013 metais Universiteto erdvėse suorganizuota virš 100 renginių, eksponuota 12 pa­ rodų. Akademinę bendruomenę kvietėme pasiklausyti Ievos Pranskutės (smuikas, Lietuva, Aust­rija), Martos Grigaliūnaitės (fortepijonas, Lietuva, D. Britanija), Ilonos Pliavgo (balsas, Lietu­ va) ir Gražinos Zalatorienės (akompanimentas, Lietuva) koncerto, pažiūrėti spektaklio „Filosofų ir mūzų simpoziumas arba kad tos mintys nedūlėtų“ (pjesės autorė doc. A. T. Veličkienė, reži­ sierius J. Dautartas), pasiklausyti aktoriaus Andriaus Bialobžeskio skaitomų Vytauto Mačernio ir Sigito Gedos eilių, pažiūrėti Universiteto teatro premjerinio spektaklio „Gyvybės slenkstis“, su­ kurto pagal Joshua Sobol pjesę „Vilniaus getas“ (režisierius – Julius Dautartas, kompozitorius –

162


Kultūra ir estetinis ugdymas Gintaras Sodeika, aranžuotojas – Tomas Petrikis, griežė – MRU styginių kvartetas). Klausėmės M. K. Čiurlionio meno mokyklos violončelininkų koncerto. Kvietėme į dokumentinių filmų „Vilties prezidentas” ir „Sausio 13-oji” peržiūrą ir susitikimą su jų autoriumi Vytautu V. Landsbergiu. Bendruomenę kvietėme net du kartus prisiliesti prie Turkų kultūros renginiuose „Tur­ kų kultūros dienos“, Frankofonijos dienos renginiuose paskaitą skaitė Monrealio universiteto profesorė Marie Mc Andrew, „Erasmus Got Talent“ renginyje svečiavosi moksleiviai iš Molėtų ir Vilniaus Gabijos gimnazijų. Tradiciškai užsienio studentus du kartus kvietėme į „Tarptautinės vakarienės“ renginius, kurių metu ne tik skambėjo lietuvių liaudies muzika ir šokiai, bet visi galėjo paragauti įvairių tautų patiekalų. MRU Erasmus teatro trupė kvietė į istorinę, klasikinę BBC komediją „Blackadder“. Japonų fotografo Hideaki Hamada parodos „Haru and Mina“ ati­ darymo metu koncertavo MRU folklorinis ansamblis „Ritingo“ ir Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyk­los vaikų choras. Kaligrafijos meno paslaptimis dalinosi Japonijos Kaligrafijos meistrė To­ sen Iwasaki, tradicinio japoniško popieriaus (washi) gamybos kūrybinėse dirbtuvėse kūrybinį procesą vedė japoniško popieriaus meistras Sadao Mino. Šiais metais pažymint prof. Mykolo Romerio gimimo dieną pirmą kartą vyko renginys “MRU Alumni karjera”, kurio metu Universiteto vidiniame kiemelyje bendruomenei koncertavo MRU meno kolektyvai, vyko tinklinio aikštelės atidarymo ceremonija, sporto varžybos, koncer­ tavo Egidijus Sipavičius. Taip pat pirmą kartą Universitete vyko „MRU naktis“ – studentų inicia­ tyva organizuojamas, ir jau tradicija tapęs renginys, sutraukiantis būrį Universiteto studentų ir svečių iš kitų mokymosi įstaigų. 2014 m. Universiteto erdvėse suorganizuota virš 50 renginių, eksponuotos 4 parodos (iki rugsėjo 1 dienos). Universiteto bendruomenę kvietėme pasiklausyti tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ koncerto, kuriame klausėmės Roberto Grod (violončelė, Lietuva, Rusi­ ja), Anar Seyidov (smuikas, Azerbaidžanas), Emilijos Budžemaitės (fortepijonas, Lietuva, Rusija) atliekamos muzikos, „Poezijos Pavasario“ renginyje skambėjo poeto Eugenijaus Ališankos ir muzikanto Sauliaus Petreikio poetinis – muzikinis dialogas „Jeigu“. Kvietėme apsilankyti ren­ ginyje „Kinija žibintų šviesoje“, kurio metu buvo pristatyta jų kultūra, paminėti Motinos dieną. Antrą kartą vykusioje „MRU naktyje“ savo programas pristatė ir MRU meno kolektyvai. Universitete renginiais paminėjome Kinų naujuosius metus, kvietėme bendruomenę su­ sipažinti su Kinijos papročiais ir tradicijom, kurias pristatė Kinijos Šanchajaus tarptautinių stu­ dijų universiteto dėstytoja Zhang Manjun, garso galią demonstravo gongų ir dubenų garsų meistras Vyrenijus Andrijauskas, Kinijos motyvais šoko grupė „Fantazija“. Frankofonijos dieną

163


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

skambėjo pianisto Daumanto Slipkaus muzika, aktorės Rasos Rapalytės meistriškai originalo kalba atliekamos dainos, susipažinta su legenda tapusios prancūzų dainininkės Edith Piaf gy­ venimu. Universiteto erdves puošė parodos „Susipažinkime su Azerbaidžanu“ darbai bei foto­ grafijų paroda „Beautiful China“. Išskirtinis šių metų renginys – Vasario 16-tosios minėjimas. Pagrindiniu akcentu tapo gy­ vas Lietuvos trispalvės takas. Akademinė bendruomenė nešė trijų spalvų juostas į Universiteto parkelį ir virš savęs išskleidė didžiulę tautinę vėliavą. Bendruomenę sveikino Universiteto gar­ bės daktaras Česlovas Juršėnas, vyko MRU meno kolektyvų koncertas. Kitas išskirtinis įvykis Universiteto gyvenime – Mykolo Romerio universiteto Šv. Augustino koplyčios pašventinimas. Koplyčią šventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. E. Gintaras Grušas. Per penkerius metus kultūrinių renginių skaičius Universitete vis augo: 2010 m. suorgani­ zuota 50 renginių, 2011 m. – 65, 2012 m. – 80, 2013 m. – 100, 2014 m. – 50 (iki rugsėjo 1 d.). Kultūriniai renginiai MRU

* Renginiai iki 2014 m. rugsėjo 1 d.

164


Kultūra ir estetinis ugdymas Meno kolektyvų veikla Mykolo Romerio universitete ne tik organizuojami kultūriniai renginiai, bet ir veiklą vysto 11 meno kolektyvų. Studentai, norintys artimiau prisiliesti prie meninės išraiškos, turi galimybę gilinti žinias bei ugdyti kūrybiškumą vedami šios srities profesionalų. Estetinio ugdymo centre studentus buria MRU mišrus choras, tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“, pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“, pop-vokalinis ansamblis, instrumentinė grupė „MRU Jazz Band“, Universiteto teatras, vizualiųjų menų studija. 2010 metais veiklą pradėjo folkloro ansamblis „Ritingo“, MRU kapela, šokių klubas „Salsa“ ir MRU styginių kvartetas. 2011 metais itin kūrybingai į Universiteto gyvenimą įsiliejo kapelionas kunigas Povilas Narijauskas. Estetinis ugdymas yra neatskiriama studijų proceso neformalioji dalis. Juk asmenybę ugdo ne tik specialybės žinios, bet ir kultūros vertybių – kaip gyvenimo būdo – suvokimas, moralinių nuostatų formavimas. Visa tai ir atlieka estetinis ugdymas, skatindamas studentus meninei veiklai. Dalyvavimas meno kolektyvų veikloje lavina ne tik tam tikrus, būtent šiai meno rūšiai reikalingus gebėjimus, bet ir ugdo aibę kitų, labai vertingų, kiekvienai išprususiai asme­ nybei reikalingų savybių: kūrybiškumą, bendravimo kultūrą, atsakomybės jausmą, komandinio darbo suvokimą, iniciatyvumą, lankstumą, saviraiškos poreikį, iškalbą, punktualumą, estetinį skonį, puikaus rezultato siekį, kritinių situacijų valdymą, teigiamų emocijų sklaidą. Palyginti su kitais profesionalių menininkų neruošiančiais Lietuvos universitetais, Myko­ lo Romerio universitetas bendruomenei siūlo daugybę įvairių meninių veiklų. Pirmaujama ne tik meno kolektyvų skaičiumi, bet ir žanrų pasiūla. Universiteto meno kolektyvai buriami atsi­ žvelgiant į studentų meninės raiškos poreikius. Pateiktame grafike matyti, kad MRU studentai ugdo savo gebėjimus, pasirinkdami skirtingą meninę veiklą, o tai padeda ugdyti kūrybiškumą, reikalingą bet kurios srities profesionalui. Meno kolektyvų skaičius Lietuvos universitetuose 2014 m.

Pastaba. Neįtraukti LMTA, VDA, KU ir ŠU duomenys, nes juose yra meno fakultetai, kuriuose rengiami profesionalūs menininkai.

Deramai parengtos meninės programos leidžia atstovauti Universitetui ne tik mėgėjų, bet ir profesionalių menininkų festivaliuose. Parengę aukšto meninio lygio programas, kolekty­ vai koncertuoja Universitete, didžiuosiuose šalies meno festivaliuose, Lietuvos miestų koncertų salėse ir kultūros centruose, bendrojo lavinimo mokyklose, tarptautiniuose festivaliuose bei

165


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

konkursuose Lietuvoje ir užsienyje. Tradiciškai MRU mišrus choras ir tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ atstovavo Universitetui Lietuvos dainų šventėje 2014 „Čia mano namai“, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėse „Gaudeamus XVI“ Lietuvoje ir „Gaudemus XVII“ Latvijoje, folk­ loro ansamblis „Ritingo“ – tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Skamba, skamba kankliai“ XLI ir XLII, XIV tarptautiniame post-folkloro ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalyje „Mėnuo Juo­ daragis“. MRU mišrus choras, folkloro ansamblis „Ritingo“ ir tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ kasmet dalyvavo Aukštųjų mokyklų studentų (choro, folkloro ir tautinės muzikos) festivaliuose. Per penkerius metus MRU meno kolektyvų pasidorymų skaičius Lietuvoje bei užsienyje išaugo: 2010 m. – 30 renginių, 2011 m. – 30, 2012 m. – 35, 2013 m. – 64, 2014 m. – 25 (iki rugsėjo 1 dienos). MRU meno kolektyvų pasirodymai Lietuvoje bei užsienyje 2010– 2014 m.

Iš viso 2010–2014 m. surengta 171 pasirodymas Lietuvoje ir 13 pasirodymų užsienyje. *2014 metų renginiai nurodyti iki rugsėjo 1 dienos.

RU mišrus choras (meno vadovė ir dirigentė Loreta Levinskaitė, chormeisterė ir M koncertmeisterė Vitalija Semeniukienė) Akademinis mišrusis choras – vienas seniausių Universiteto kolektyvų. Per 22 veiklos me­ tus sukauptas platus repertuaras – nuo Renesanso vokalinės muzikos iki XXI a. modernistinio stiliaus lietuvių ir užsienio kompozitorių vokalinių bei vokalinių instrumentinių kūrinių. Kolekty­ vas gali pasidžiaugti, jog Lietuvių liaudies kultūros centro meno taryba jį pripažino esant pirmo­ sios (aukščiausios) meninio lygio kategorijos. MRU mišraus choro koncertuose skamba sudėtin­ gi kūriniai, atliekami kartu su kameriniais ir simfoniniais orkestrais, kameriniais ansambliais ir solistais. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose projektuose, festivaliuose, Dainų šventėse, koncertuo­ ja šalyje bei užsienyje. Šio žanro specialistai pozityviai vertina MRU choro klasikinio repertuaro atlikimo stilistiką, sugestyvias ir kokybiškas šiuolaikinės muzikos interpretacijas. MRU mišrusis choras – vizualiai elegantiškas, originalių estetinių idėjų turįs mėgėjų meno kolektyvas. 2010 m. ypač reikšmingi. Mykolo Romerio universiteto choras dalyvavo tarptautiniame Roberto Schumanno chorų konkurse Cvikau, Vokietijoje. MRU choras rungėsi mišriųjų chorų kategorijoje A1, atliko šiai kategorijai privalomą R. Schumanno kūrinį „Am Bodensee“ ir kitą konkursinę programą. Mykolo Romerio universiteto choras laimėjo Aukso diplomą bei įgijo tarptautinį sertifikatą, patvirtinantį, kad choras pateko į aukščiausios klasės pasaulio chorų ka­ tegoriją. MRU choras pirmą kartą Universiteto istorijoje giedojo rugsėjo 1 d. Vilniaus Arkikated­ roje Bazilikoje akademinei bendruomenei aukojamų Šv. Mišių metu. Choras atliko V. Miškinio „Mišias in F“ bei S. Barber „Agnus Dei“. MRU vykusiame Pasaulio universitetų asociacijos kong­

166


Kultūra ir estetinis ugdymas rese Universiteto choras atliko specialiai parengtus kūrinius Garbės daktaro vardo suteikimo Pasaulio universitetų asociacijos prezidentui prof. Juanui Ramonui de la Fuentei ceremonijoje. Tradiciškai Universiteto choras dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalyje Klaipė­ doje, dainavo Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios minėjimuose Universitete, surengė choro re­ čitalius Vilniaus Verkių rūmuose bei Vilniaus taikomosios dailės muziejuje, koncertavo Lietuvos apeliaciniame teisme, Rugsėjo 1-osios šventės Universitete metu bei Kalėdinėje popietėje. 2011 m. MRU akademinis choras surengė tris rečitalius Universitete, Taikomosios dai­ lės muziejuje ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, dalyvavo Baltijos šalių studentiškų meno kolektyvų šventės „Gaudeamus“ atidarymo koncerte Šv. Jonų bažnyčioje. MRU akademinis choras kar­ tu su kitų aukštųjų mokyklų pajėgiausiais chorais atliko V. Augustino chorinę kantatą „Absiste Vulgus“. Kitą festivalio dieną dalyvavo jungtiniame chorų koncerte Šv. Jonų bažnyčioje ir atliko per 15 kūrinių. Dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalyje Šiauliuose, kur kartu su kitų aukštųjų mokyklų chorais atliko K. Jenkins „Requiem“ ir surengė solinį koncertą Joniškio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Tradiciškai MRU choras koncertavo Rugsėjo 1-osios iškilmėse Universitete bei Kalėdinėje popietėje Universiteto bendruomenei, garbės daktaro regalijų dr. K. Lamersui įteikimo ceremonijoje. 2012 m. MRU akademinis choras ir MRU styginių ansamblis koncertavo Prezidentūroje 20-ųjų Lietuvos Respublikos Konstitucijos metinių proga. Choras surengė keturis rečitalius – STT darbuotojams, Lazdijų bendruomenei, Marijampolės miesto bendruomenei bei Taikomo­ sios dailės muziejuje, skirtą prof. Mykolo Romerio gimtadieniui paminėti. Pastarasis tapo tradi­ ciniu. Dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalyje Kaune, kur kartu su kitų aukštųjų mokyklų chorais, orkestru ir solistais atliko D. Povilonio „Jotvingių raudą“. Taip pat su­ rengė valandos trukmės solinį koncertą Joniškio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažny­ čioje. Dalyvavo Rugsėjo 1-osios šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje, surengė sakralinės muzikos koncertus Marijampolės ir Vilniaus Bernardinų bažnyčiose. MRU choras – neatsiejama Universiteto Kalėdinių popiečių meninė dalis. 2013 m. įspūdingi MRU choro gyvenime. Lietuvos liaudies kultūros centro organizuotame Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse MRU choras iškovojo I (aukščiausią) kategoriją. Universite­ to choras vyko į Suomiją, kur dalyvavo tarptautiniame chorų festivalyje ir su Vasos universiteto

167


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

choru surengė bendrus koncertus. Kartu su kitais MRU meno kolektyvais akademinis choras da­ lyvavo tarptautinės konferencijos „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ baigiamajame koncerte. Tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim, aleliuja 2013“ Marijampo­ lėje MRU choras dalyvavo kartu su Vasos universiteto (Suomija) choru. Lietuvos muzikų rėmimo fondo organizuotame tarptautiniame M. K. Čiurlionio festivalyje Varėnoje ir Druskininkuose MRU choras kartu su Lietuvos nacionalinės premijos laureatu M. K. Čiurlionio kvartetu atliko 2 stambios formos kūrinius. Akademinis choras koncertavo Vilniaus „Siemens“ arenoje Vaikų iniciatyvos fon­ do vertimų ir iliustracijų tarptautinio projekto „Tavo žvilgsnis“ baigiamajame koncerte, M. Mikuta­ vičiaus autoriniame koncerte atliko dainą „Mano žemė“. Tradiciškai MRU choras dalyvavo Aukštų­ jų mokyklų chorų festivalyje, papuošė MRU Kalėdinės popietės renginį. 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) Millikin universiteto mišrus akademinis choras (JAV) organizavo turnė po Baltijos šalis ir Lietuvoje surengti bendrą koncertą pasiūlė MRU mišriam chorui. Tai gi koncerte Šv. Kotrynos bažnyčioje MRU choras pristatė savo programą, kartu su Millikin universiteto mišriuoju choru atliko J. Tamulionio „Ave Marija“, vėliau skambėjo svečių programa. MRU choras dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano – namai“ bei Baltijos šalių studentų festivalyje „Gaudeamus“ Daugpilyje. Šiems festivaliams buvo parengta 36 kūrinių pri­ valomoji programa. Kartu su MRU tautinių šokių kolektyvu „Skalsa“ Vilniaus Kongresų rūmuo­ se choras sveikino Vilniaus Baltupių progimnaziją 35 metų jubiliejaus proga, Vasario 16-osios proga koncertavo Vidaus reikalų ministerijoje, kartu su LMTA merginų choru surengė rečitalį V. Kasiulio dailės muziejuje. MRU Styginių ansamblis (vadovas – Povilas Jacunskas) MRU styginių ansamblio ištakos – 2010 m. lapkričio mėnesį suburtas universiteto studen­ tų styginių kvartetas. Jau po keleto mėnesių intensyvių repeticijų kvartetas pristatė pirmąsias savo programas Mykolo Romerio universitete ir už jo ribų, atlikdamas lietuviškos klasikinės mu­ zikos kūrinius. Atsižvelgiant į studentų norą plėsti repertuarą, įvairinti sudėtį bei kelti meninį lygį, 2012 m. buvo suburtas MRU styginių ansamblis. Studentams atsirado unikali galimybė dirbti bei koncertuoti su profesionaliais muzikantais. MRU styginių ansamblis itin mobilus – dažniausiai muzikuoja 7–8 nariai, bet atlieka ir duetus, trio, kvartetus. Kolektyvo repertuaras itin platus – pradedant renesanso ir baroko, baigiant šiuolaikine, pop, jazz bei rock muzika. Studentai nagrinėja partitūrų subtilybes, gilinasi į kamerinio muzikavimo specifiką, daug dė­ mesio skiria sceninei kultūrai. MRU styginių ansamblis siekia maksimalios kokybės bei profe­ sionalumo reprezentuojant Mykolo Romerio universitetą įvairiuose renginiuose, koncertuose, festivaliuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 2011 m. jaunas MRU kvartetas prisistatė akademinei bendruomenei Kovo 11-osios mi­ nėjimo renginyje, kur atliko Juozo Naujalio pjesę styginių kvartetui „Svajonė“. Rugsėjo 1-osios iškilmingame Senato posėdyje MRU styginių kvartetas atliko W. A. Mozarto „Divertismentą F‑dur“, Allegro dalį, profesorių ir docentų pristatymo akademinei bendruomenei renginyje MRU kvartetas atliko W. A. Mozarto „Divertismentą B-dur“, Allegro di molto dalį. 2012 m. MRU styginių ansamblis akademinei bendruomenei prisistatė koncertu „MRU styginių ansamblis – kitaip“, griežė Kovo 11-osios minėjime, tarptautinėje konferencijoje „Tapa­ tumo problemos: tradicija ir inovacijos“, prof. dr. Ivan Dionigi ir prof. habil. dr. Marek Bojarski garbės daktaro vardų suteikimo iškilmėse, R. Augūno fotografijų parodos „Sapnuoju Lietuvą“ ir albumo pristatyme, Karjeros dienų atidaryme Universitete. Koncertavo MRU dienose, MRU sportininkų pagerbimo šventėje, prof. A. Vaišvilos jubiliejaus šventėje, prof. dr. J. Žilio knygų parodos, skirtos profesoriaus jubiliejui paminėti, atidaryme. MRU styginių ansamblis koncerta­ vo Lietuvos Respub­likos Seime minint Konstitucijos 20–etį, dalyvavo „Litexpo“ parodų centre vykusioje didžiausioje Baltijos šalyse žinių ir išsilavinimo parodoje „Mokymasis. Studijos. Kar­

168


Kultūra ir estetinis ugdymas jera 2012“, kur Universitetas, pristatydamas laisvalaikio galimybes, surengė teatralizuotą šou „Sparnai tavo sielai 2012“. Surengė Universiteto pristatymus – koncertus Vilniaus B. Dvariono, Naujosios Vilnios, Kauno J. Naujalio muzikos mokyklų, bei Kauno J. Gruodžio konservatorijos mokiniams. Paruošė ir akademinei bend­ruomenei pristatė naują programą su MRU pop voka­ liniu ansambliu bei MRU pramoginių šokių grupe „Bolero“. MRU styginių ansamblis kartu su MRU mišriu choru koncertavo Prezidentūroje bei Taikomosios dailės muziejuje, kur kartu su profesionaliais muzikantais griežė ir MRU studentai. 2013 m. jau tradiciniu tapo ansamblio pasirodymas MRU dienose bei Mokslo minties šventėje, mokslo metų pradžios iškilmėse. MRU styginių ansamblis griežė sutarties pasirašymo su Dongseo universitetu iškilmėse, Adolfo Damušio demokratijos studijų centro steigimo bei diplomų įteikimo ceremonijose, EUA vadovų ir Lietuvos akademinės bendruomenės susitiki­ me, Turkijos kultūros dienose, prof. Mindaugo Maksimaičio jubiliejaus šventėje. Prof. M. Rome­ rio gimtadienio renginiuose MRU styginių ansamblis koncertavo kartu su MRU pop vokaliniu ansambliu. MRU styginių ansamblis specialią programą pristatė tarptautinės konferencijos „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ dalyviams, dalyvavo meninėje prisiminimo bei apmąstymo programoje “In Memoriam”, skirto prisiminti studentę Gabrielę Žebrovskytę. MRU styginių ansamblis Kalėdinį koncertą dovanojo Vilniaus apeliacinio teismo darbuotojams. An­ samblis parengė aranžuotes bei įrašė muziką Mykolo Romerio universiteto teatro spektakliui „Gyvybės slenkstis“ pagal J. Sobolio pjesę „Getas“. 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) MRU styginių ansamblio studentų iniciatyva buvo pa­ ruoštas bendras projektas kartu su flamenco šokių studija Flamenko.lt. Projektas buvo parody­ tas Emilijos Pliaterytės progimnazijos mokiniams Kovo 11-osios proga bei Universitete. Ne ma­ žesnio susidomėjimo MRU ansamblio koncertas sulaukė renginyje „MRU naktis – akademinis gyvenimas kitaip“, kur studentai galėjo atskleisti save ne tik grodami styginiais instrumentais, bet ir skambindami fortepijonu ar dainuodami. MRU styginių ansamblis koncertavo Trečiojo amžiaus universiteto Psichologijos fakulteto klausytojų grupei, Lietuvos matematikų draugijos 55-joje konferencijoje, papuošė Universiteto darbuotojų baigiamosios popietės renginį. MRU Folkloro ansamblis „Ritingo“ (vadovas – Arvydas Kirda) MRU folkloro ansamblis „Ritingo“ pradėjo burtis 2010 m. rudenį. Tai jaunas, energingas kolektyvas keliaujantis plačiu tautos lobynų keliu, nebijantis eksperimentuoti, dainoms įpinti įvairių šiuolaikinės muzikos garsų, kurie, susilieja su autentiško folkloro dermėmis. Per penke­ rius veiklos metus kolektyvas tapo neatsiejamu Lietuvoje organizuojamų tarptautinių folkloro festivalių dalyviu, išsiskiriantis iš kitų Lietuvos folklorinių ansamblių savitu liaudies muzikos in­ terpretavimu, šiuolaikišku atlikimu, tradicijos ir naujovių perpynimu. 2010 m. tik susibūręs folkloro ansamblis „Ritingo“ jau koncertavo MRU tautinių šokių kolektyvo „Skalsa“ dvejų metų šventiniame koncerte. 2011 m. dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų folkloro festivalyje „O kieno žali sodai“ Klai­ pėdoje, koncertavo XIV tarptautiniame post-folkloro ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ Zarasuose. Atstovavo Universitetui tarptautiniame studentų liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos“. MRU „Ritingo“ koncertavo ir mažesniuose renginiuose – Signatarų namuose Kalbos dienos proga, „Tarptautinėje vakarienėje“ Universiteto Erasmus stu­ dentams, sveikino Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblį „Linago“ gimtadienio proga, Rugsėjo 1-osios iškilmėse Universitete, Lietuvių liaudies kultūros centro kalėdinėje popietėje, MRU „Skalsos“ trejų metų jubiliejaus šventiniame koncerte. 2012 m. MRU „Ritingo“ pirmą kartą atstovavo Universitetui tarptautiniame folkloro fes­ tivalyje „Skamba, skamba kankliai“ Vilniuje. Tradiciškai dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų folk­loro festivalyje „O kieno žali sodai“ Šiauliuose, Vilniaus mokytojų namuose drauge su Ve­

169


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

ronika Povilioniene surengė tris pasidainavimų vakarus. MRU „Ritingo“ dalyvavo Vilniaus stu­ dentų folk­loro festivalyje „Valioj valioj“, Maironio jubiliejui skirtame renginyje „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“, dambrelių muzikos festivalyje „Bandūrėlis“ Pasvalio rajone, dalyvavo „Litexpo“ parodų centre vykusioje didžiausioje Baltijos šalyse žinių ir išsilavinimo parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“, kur Universiteto Estetinio ugdymo centras, pristatydamas laisvalaikio galimybes Universitete, surengė teatralizuotą šou „Sparnai tavo sielai 2012“. 2013 m. folkloro ansamblis „Ritingo“ išaugo ir sustiprėjo. Ansamblis Universitetui atsto­ vavo 3 tarptautiniuose festivaliuose – Lietuvos studentų festivalyje „O kieno žali sodai“ Rumšiš­ kėse, tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba, skamba kankliai”, XX tarptautinėje Dainavos krašto folkloro šventėje Druskininkuose. MRU „Ritingo“ dalyvavo IV respublikiniame istorinės dainos konkurse – festivalyje „Aušta aušrelė“ Joniškyje. MRU folkloro ansamblis su kapela ir tau­ tinių šokių kolektyvu „Skalsa“ koncertavo Vilniaus Mindaugo, Šeškinės, Ignalinos Česlovo Ku­ dabos vidurinėse mokyklose. Folkloro ansamblis „Ritingo“ koncertavo ir Universitete – Vasario 16-osios dienos proga, „Tarptautinėje vakarienėje“ Universiteto Erasmus studentams, renginyje „MRU Alumni Karjera“, Rugsėjo 1-osios iškilmėse, specialią programą pristatė tarptautinės kon­ ferencijos „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ dalyviams, tarptautinėje konferenci­ joje „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“, mokslinės konferencijos „MRU teisės mokslo tyrimai ir jų sklaida“. Pasitinkant 20-ąjį mokslo darbų leidinio „Jurisprudencija“ jubiliejų“ kon­ certavo parodos atidarymo ceremonijoje, japonų fotografo Hideaki Hamada nuotraukų paro­ dos „Haru and Mina“ atidarymo iškilmėse, Azijos ir Europos asociacijos fondo (ASEF) Patariamo­ jo komiteto išvažiuojamojo posėdžio dalyviams. 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) MRU folkloro ansamblis „Ritingo“ dalyvavo tarptauti­ niuose festivaliuose: „Skamba, skamba kankliai“, „Tek saulužė ant maračių“, Baltijos šalių folklo­ ro festivalyje „Aisūs kankleliai“. Gardine koncertavo K. Donelaičio paminklo atidarymo ceremo­ nijoje. Koncertavo folkloro šventėse „Šoko pempė po pievą“ Kernavėje ir „Vyšnių žalia šakelė“ Trakų Vokėje, aukštųjų mokyklų folkloro festivalyje „O kieno žali sodai“ Kaune, 21-oje regioni­ nėje Dainavos krašto folkloro šventėje „Laimės raštai“ Druskininkuose. MRU kapela (vadovas Arvydas Kirda) MRU kapela – jauniausias meno kolektyvas Universitete. 2011 metų pradžioje, MRU tau­ tinių šokių kolektyvui „Skalsa“ pradėjus rengti tautinių dainų ir šokių ansamblių programas, iškilo ir akompanuojančios muzikantų grupės poreikis. MRU studentų entuziazmo dėka vis gausėjo Kapelos narių skaičius, instrumentų įvairovė. Šiuo metu MRU kapelos nariai groja smui­ ku, basedla, kanklėmis, lumzdeliais, skudučiais, trimitu, akordeonu bei būgnais. Atliepiant MRU „Skalsos“ ruošiamų programų poreikius, buvo pasirinktas stilizuotos liaudiškos kapelos žanras, kuomet repertuarą sudaro profesionalių autorių kūriniai. Tačiau kolektyvas į savo repertuarą įtraukia ir liaudies dainų bei šokių. 2011 m. MRU kapela dalyvavo respublikinėje liaudiškos muzikos kapelų ir ansamblių šventėje-festivalyje „Universitas Vilnensis 2011“. Kapela grojo MRU „Skalsos“ trejų metų jubilie­ jaus šventiniame koncerte, atstovavo Universitetui tarptautiniame studentų liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos“. 2012 m. MRU kapela dalyvavo respublikinėje liaudiškos muzikos kapelų ir ansamblių šventėje-­festivalyje „Universitas Vilnensis 2012“, MRU „Skalsos“ ketverių metų jubiliejaus šven­ tiniame koncerte, grojo šventėje „Palangos ritmu“ Palangoje, pirmakursių studentų stovykloje, Erasmus studentų vakaronėse „Tarptautinė vakarienė“, dalyvavo „Litexpo“ parodų centre vy­ kusioje didžiausioje Baltijos šalyse žinių ir išsilavinimo parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“, kur Universiteto Estetinio ugdymo centras, pristatydamas laisvalaikio galimybes Univer­ sitete, surengė teatralizuotą šou „Sparnai tavo sielai 2012“.

170


Kultūra ir estetinis ugdymas 2013 m. MRU kapela dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje „Gervė“ Visagine, tarp­ tautinės šokių dienos minėjime Vilniaus universitete. Kolektyvas koncertavo Ignalinos Česlo­ vo Kudabos, Vilniaus Karaliaus Mindaugo ir Vilniaus miesto Šeškinės pagrindinėse mokyklo­ se, Vasario 16-sios minėjime Universitete, Gerontologijos ir reabilitacijos centre Kovo 11-osios proga. MRU kapela dalyvavo VII tarptautiniame studentų liaudiškos muzikos festivalyje „Links­ minkimos“, VU rengiamoje liaudiškų kapelų šventėje – festivalyje „Universitas Vilnensis 2013“. Koncertavo Azijos ir Europos asociacijos fondo (ASEF) Patariamojo komiteto išvažiuojamojo posėdžio dalyviams, specialią programą atliko tarptautinės konferencijos „Socialinių ir humani­ tarinių mokslų horizontai“ uždarymo ceremonijoje. 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) MRU kapela dalyvavo respublikinėje liaudiškos mu­ zikos kapelų ir ansamblių šventėje­festivalyje „Universitas Vilnensis 2014“, Vilniaus Baltupių progimnazijos jubiliejaus koncerte Vilniaus kongresų rūmuose, MRU tautinių šokių kolektyvo „Skalsa“ 5 metų jubiliejiniame koncerte, Vasario 16-osios minėjime „Trispalviu taku“, Erasmus studentų vakaronėse „Tarptautinė vakarienė“. MRU tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė) MRU tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ pradeda skaičiuoti septintus veiklos metus. Per šį laikotarpį išaugo ne tik kolektyvo studentų skaičius, bet ir meninis lygis. 2013 m. Lietuvos liaudies kultūros centro organizuotame Lietuvos suaugusiųjų liaudiškų šokių konkurse MRU „Skalsa“ iškovojo 3 kategoriją. Kolektyvas auginasi sau kartą – globoja Vilniaus Gerosios Vilties tautinių šokių kolektyvą „Viltukas“ ir Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos kolektyvą „Trepsiu­ kas“, su kuriais nuolat rengia bendrus koncertus, kviečiasi dalyvauti repeticijose, įtraukia į naujai rengiamas programas. 2010–2014 metais kolektyvas atstovavo Universitetui 8 tarptautiniuose festivaliuose Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Slovakijoje, Turkijoje. Daly­ vavo dvejose Baltijos šalių studentų meno kolektyvų šventėse „Gaudeamus“, Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“ ansamblių vakare. MRU tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ yra neat­ skiriama užsienio bei Lietuvos studentų organizuojamų vakaronių dalis. 2010 m. MRU tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ atstovavo Universitetui tarptautiniame folkloro festivalyje „Trnavska Brana’10“ Slovakijoje, kur surengė tris koncertus. MRU vykusia­ me Pasaulio universitetų asociacijos kongreso metu „Skalsa“ koncertavo uždarymo šventėje Trakų pilyje, kur parengę specialią programą pristatė lietuvių kultūrą bei papročius. Tradiciškai MRU „Skalsa“ dalyvavo Rugsėjo 1-osios šventiniame koncerte „Gyvas Universitetas“, Erasmus studentams skirtuose renginiuose, tarptautiniame šokių festivalyje „Gervė 2010“ Visagine. Su­ rengė MRU „Skalsos“ dvejų metų šventinį koncertą, kuriame svečiavosi ir VU šokių ansamblis „Jaunimėlis“. Koncertavo į Universitetą atvykusiems vaikų namų „SOS kaimas“ vaikams, Žiemos šventėje Trakų kultūros rūmuose. Dalyvavo tautinių šokių konkurse „Žilvytis“ Vilniuje. 2011 m. MRU „Skalsa“ atstovavo Universitetui tarptautiniame festivalyje „La Spiegle d‘ Itali­ ja“ Jesolo mieste, Italijoje, kur kolektyvo atlikta programa buvo pripažinta viena geriausių festivalio meninių programų. Kolektyvas atstovavo Universitetui Baltijos šalių studentiškų meno kolektyvų šventėje „Gaudeamus“, kur parengę specialią programą dalyvavo liaudiškų šokių ansamblių kon­ certe Rotušės aikštėje ir jungtiniame baigiamajame koncerte „Prieš srovę“ Kalnų parke. Festivalio metu buvo suburti Lietuvos aukštųjų mokyklų liaudiškų šokių kolektyvai ir parengta bendra prog­ rama Pasaulio kultūros festivaliui Berlyne. Liepos mėnesį Berlyno olimpiniame stadione lietuvių etninę kultūrą pristatė 380 studentų, tarp jų ir MRU „Skalsa“. Pirmą kartą Mykolo Romerio universi­ tetui buvo atstovaujama tarptautiniame studentų liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos“. MRU „Skalsa“, akomponuojant naujai suburtai MRU kapelai, parengė programą, kurią atliko jungti­ niame koncerte „Subatėlės ilgai laukus“ M. K. Čiurlionio menų gimnazijos Šokio teatre.

171


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2012 m. MRU „Skalsa“ atstovavo Universitetui tarptautiniame festivalyje Ispanijos Ka­ ralystėje ir Prancūzijos Respublikoje, kur susilaukė puikių vertinimų, o kolektyvo atlikta prog­ rama pripažinta viena įdomiausių. Tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ atstovavo Universitetui Šiauliuose vykusiame TAFISA pasaulio „Sportas visiems“ žaidynių atidaryme, kuriame kartu su dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“, studentų šokių kolektyvais pristatė naują programą. Mykolo Romerio universitetui buvo atstovaujama tarptautiniame šokių festivalyje Palangoje „Palangos ritmu“. „Skalsa“, akomponuojant liaudiškos muzikos kapelai, parengė naują programą, kurią atli­ ko miesto aikštėje ir jungtiniame koncerte prie Palangos tilto. Šiais metais MRU „Skalsa“ pradėjo itin glaudžiai bendradarbiauti su VU, VGTU, LEU, KTU, VK šokių kolektyvais, dalyvavo „Litexpo“ parodų centre vykusioje didžiausioje Baltijos šalyse žinių ir išsilavinimo parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“, kur Universitetas, pristatydamas laisvalaikio galimybes, surengė teatra­ lizuotą šou „Sparnai tavo sielai 2012“. 2013 m. MRU tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ antrą kartą pasirodė VII tarptautiniame studentų liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos“, kur ansamblių sporto žaidynėse už­ėmė I vietą. Tradicija tapo dalyvauti VU rengiamoje liaudiškų kapelų šventėje – festivalyje „Universi­ tas Vilnensis“, tarptautinės šokių dienos minėjime „Šokim, trypkim, linksmi būkim“ Vilniuje. Taip pat dalyvavo dainų ir šokių šventės ansamblio vakaro programos pristatyme Švenčionyse. Dainų, šokių ir muzikos festivalyje „Nepalikit su negalia vienų“ Šventojoje MRU „Skalsos“ nariai ne tik koncertavo, bet ir bendravo su Parkinsono liga sergančiais žmonėmis. Lietuvos Nepriklausomy­ bės atkūrimo dienos proga skalsiečiai sveikino Gerontologijos ir reabilitacijos centro ligonius bei darbuotojus. MRU „Skalsa“ tarptautinės konferencijos „Socialinių ir humanitarinių mokslų hori­ zontai“ uždarymo vakarienėje pristatė specialią programą, taip pat koncertavo Azijos ir Europos asociacijos fondo (ASEF) Patariamojo komiteto išvažiuojamojo posėdžio dalyviams. 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) MRU „Skalsos“ gyvenime ypatingi – jau antrą kartą savo veiklos istorijoje kolektyvas dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano – namai“ ir Balti­ jos šalių studentų festivalyje „Gaudeamus“ Daugpilyje. Koncertavo Dainų šventės „Čia mano – namai “ ansamblių vakaro eksperimentinėje šventėje Alytuje, Šiaulių miesto šventėje. Tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ atstovavo Universitetui Italijoje Sanremo mieste vykusiame tarptau­ tiniame menų festivalyje. Kartu su MRU akademiniu choru bei MRU kapela „Skalsa“ koncerta­ vo Vilniaus Kongresų rūmuose sveikindama Vilniaus Baltupių progimnaziją 35 metų jubiliejaus proga. Tradiciškai MRU „Skalsa“ dalyvavo Vasario 16-osios minėjime „Trispalviu taku“, Erasmus vakaronėse „Tarptautinė vakarienė“, surengė „Skalsos“ penkerių metų gimtadienio koncertą. Mykolo Romerio universiteto teatras (vadovas Julius Dautartas) MRU teatro studija įkurta 2008 metų pabaigoje. Pastarieji penkeri metai studijos gyve­ nime buvo ir sėkmingi, ir permainingi. 2013 metais MRU režisieriumi pradėjo dirbti Julius Dau­ tartas ir perėmė teatro studijos vairą – MRU teatro studija A.R.T. tapo Universiteto teatru. Stu­ dentai, dalyvaudami Universiteto teatro repeticijose, o vėliau ir pristatydami premjeras, įgauna nepakeičiamos aktorinio meistriškumo, sceninės kalbos bei judesio patirties. Užsiėmimų metu meninių vertybių pagalba ugdoma jauno žmogaus asmenybė, mokoma pažinti save ir supantį pasaulį. Palyginti jaunas meno kolektyvas nuo pirmųjų dienų teikė Universiteto bendruomenei įsimintinų akimirkų, garsino Universiteto vardą konkursuose ir festivaliuose. 2010 m. teatro studija A.R.T. (vadovai – Rimantas Giedraitis ir Viola Večerskienė) pristatė dvi premjeras. Spektaklis „Padūkėlė“, pastatytas pagal italų dramaturgo K. Goldoni klasikinę pjesę, sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo. Poezijos spektaklį „Gyvybės medis“ kūrė patys teatro studijos studentai, atrinkdami įvairių Lietuvos ir pasaulio poetų eilėraščius bei gyvai atlik­ dami muzikinius kūrinius fleita, akordeonu ir būgnais. Rugsėjo 1-ąją Teatro studija A.R.T. etiudo forma prisistatė šventėje „Gyvas Universitetas“.

172


Kultūra ir estetinis ugdymas 2011 m. MRU teatro studija A.R.T. „Mokslo minties šventės“ atidarymo dieną pristatė premjerą – spektaklį „Likimo deivių filosofiškas sprendimas“ pagal MRU doc. A. T. Veličkienės pjesę. Šis kūrybinis procesas tapo kasmetiniu tradiciniu bendradarbiavimu tarp MRU teat­ro stu­ dijos ir Studentų mokslinės draugijos. Kovo 11-osios proga MRU teatro studija Utenos „Saulės“ gimnazijoje vaidino poezijos spektaklį „Gyvybės medis“. Pirmą kartą MRU teatro studijos A.R.T. nariai dalyvavo IV Lietuvos aukštųjų mokyklų Laimono Noreikos skaitovų konkurse ir užėmė II vietą. 2012 m. MRU teatro studija pristatė akademinei bendruomenei premjerą – „Tas pats Miunhauzenas“. Šį spektaklį taip pat parodė Palangos ir Alytaus gimnazijų moksleiviams. Tradi­ ciniame renginyje „Mokslo minties šventės“ atidarymo dieną pristatė premjerinį spektaklį „Tro­ jos karo nebus“ pagal MRU doc. A. T. Veličkienės pjesę. Antrą kartą dalyvavo V Lietuvos aukš­ tųjų mokyklų Laimono Noreikos skaitovų konkurse, kuriame Lina Daugintytė, Arvydas Vingilys tapo laureatais ir gavo III laipsnio diplomus, Rimvydas Černiauskas tapo diplomantu ir gavo IV laipsnio diplomą. MRU teatro studija dalyvavo „Litexpo“ parodų centre vykusioje didžiau­ sioje Baltijos šalyse žinių ir išsilavinimo parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“, kur Uni­ versiteto Estetinio ugdymo centras, pristatydamas laisvalaikio galimybes Universitete, surengė teatralizuotą šou „Sparnai tavo sielai 2012“. 2013 m. Universiteto teatrui pradėjo vadovauti režisierius Julius Dautartas. Debiutinis My­ kolo Romerio universiteto teatro spektaklis pristatytas akademinei bendruomenei „Mokslo min­ ties šventėje“ pagal MRU docentės A. T. Veličkienės pjesę „Filosofų ir mūzų simpoziumas, arba kad tos mintys nedūlėtų“. Pavasary MRU teatras organizavo akciją – instaliaciją „Parašyk mamai laiškelį“, Universiteto bendruomenei surengė pasirodymą mokslo metų užbaigimo proga. Metų pabaigoje Universiteto teatras pristatė spektaklį „Gyvybės slenkstis“ pagal J. Sobolio pjesę „Ge­ tas“ (režisierius J. Dautartas). 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) Tarptautiniame Universitetų teatrų forume Vilniuje MRU teatras pristatė spektaklį „Gyvybės slenkstis“ pagal J. Sobolio pjesę „Getas“ (režisierius J. Dautartas), kur diplomus už puikius vaidmenis pelnė MRU studentai Arvydas Vingilys ir Edvi­ nas Mikėnas. Su šiuo spektakliu MRU teatras dalyvavo ir kamerinių teatrų festivalyje Panevėžy­ je. Spektaklį „Gyvybės slenkstis“ Universitete suvaidino 10 kartų.

173


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

MRU Pop vokalinė grupė (vadovas Artūras Novikas) Jau 14 metus Universiteto vardą garsina MRU pop vokalinė grupė. Kolektyvo atliekamas repertuaras yra labai įvairus. Tai ir lietuvių klasikinės estrados dainos, užsienio autorių dvidešim­ to amžiaus populiarios melodijos, afrikietiškos liaudies dainos, specialiai šiai vokalinei grupei sukurtos kompozicijos. Kai kurios MRU pop vokalinės grupės dainos yra atliekamos a-cappella stiliumi, kuris reikalauja ypatingai didelio susiklausymo ir susidainavimo. Koncertų metu gru­ pė išsiskiria ypatingu skambesiu, puikiu unisono valdymu, daugiabalsiškumo suderinamumu, subtilia įvairių stilių nuovoka, ansambliavimu, muzikalumu bei sceniškumu. MRU pop vokali­ nė grupė visuomet laukiama studentiškuose renginiuose, tarptautinių konferencijų atidarymo šventėse, apdovanojimų ceremonijose bei miestų šventėse. 2010 m. MRU grupė pristatydama Universitetą aplankė ne vieną Lietuvos miestą ir miestelį, išleido 12 dainų muzikinį kompaktą. Kartu su „Trimito“ orkestru koncertavo Jonavos, Šiaulių, Kaišiadorių, Širvintų, Varėnos, Ukmergės, Utenos, Ignalinos bei Vilkaviškio kultūros centruose, Kauno bei Vilniaus filharmonijose ir Vilniaus Rotušėje. MRU Pop vokalinė grupė koncertavo Pasaulio universitetų asociacijos kongreso svečiams. Kartu su sportinių šokių kolektyvu „Žuvėdra“ koncertavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune, garsino Universiteto vardą LRT laidoje „Labas rytas“. Koncertavo Teisinių žinių olimpiadoje Universitete, Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybės kalėdiniame renginyje studentams, konferencijo­ je „Challenges to Identity in the Context of Globalization: Multidisciplinary and Multicultural Perspectives“, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Social Work Education: Benefit and Challenges of Field Placement Supervisor“, Mykolo Romerio universiteto Teisės filosofijos ka­ tedros jubiliejaus minėjimo šventėje, Švietimo forume universitete, Rugsėjo 1-osios šventėje „Gyvas Universitetas“. 2011 m. MRU grupė koncertavo projekto „Universitetas – mokyklai, mokykla – univer­ sitetui“ renginyje Universitete, tarptautinio Azijos­ir Europos dialogo „Demografiniai pokyčiai Azijoje ir Europoje: iššūkiai jaunimui“ Universitete metu, Lietuvos DAAD klubo kasmetinio se­ minaro svečiams, dalyvavo akcijoje „Donorystė = Savanorystė“ Vilniaus prekybos ir pramogų centruose „Panorama“ ir „Ozas“, Rugsėjo 1-osios iškilmėse Universitete, konferencijos „Sveika­ tos sistemos vystymo perspektyvos“ Universitete metu. Koncertavo Utenos Dauniškio gimna­ zijoje sveikindamas 40 metų jubiliejaus proga ir Kauno Maironio gimnazijoje. 2012 m. MRU pop vokalinė grupė koncertavo „MRU dienoje“ Utenoje ir Neringoje, Dau­ gų gimnazijoje. Dalyvavo „Litexpo“ parodų centre vykusioje didžiausioje Baltijos šalyse žinių ir išsilavinimo parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“, kur Universiteto Estetinio ugdymo centras, pristatydamas laisvalaikio galimybes Universitete, surengė teatralizuotą šou „Sparnai tavo sielai 2012“. Koncertavo Rugsėjo 1-osios iškilmėse Universitete, konferencijoje „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“, Vilniaus prekybos ir pramogų centre „Ozas“. Šis kolektyvas drauge su MRU styginių ansambliu bei MRU pramoginių šokių grupe „Bolero“ paruošė kalėdi­ nę programą, kurią pristatė Universiteto bendruomenei. 2013 m. MRU pop vokalinė grupė koncertavo „Kūrybos mūzų vakare“, Mokslo minties šventėje, A. Sakalausko, Sausio 13 savanorio, žuvusio ginant LR Seimo rūmus, krepšinio turnyro atidaryme, „MRU Alumni Karjera“, MRU mokslo metų atidarymo šventėje, konferencijų „Moky­ mosi galimybės vyresnio amžiaus žmonėms: formos, paslaugų tiekėjai ir politika“ ir „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“ atidarymo ceremonijose. Kolektyvas dainavo ir Lietuvos mo­ kyklų direktorių susitikime Universitete, III pakopos atidarymo šventėje, atstovavo Universitetui Utenos miesto šventėje, surengė koncertą Vyriausybės rūmuose. 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) MRU pop vokalinė grupė sveikino jaunuosius teisi­ ninkus Vilniaus miesto savivaldybėje, koncertavo „MRU naktis – akademinis gyvenimas kitaip“, Erasmus studentams, surengė tris koncertus Universitete besilankantiems Lietuvos mokyklų

174


Kultūra ir estetinis ugdymas moksleiviams, trečiajame tarptautiniame simpoziume „Socialinė pedagogika: aktualios proble­ mos ir perspektyvos“, „MRU naktis“ renginyje, Erasmus personalo mainų savaitės renginiuose. Instrumentinė grupė „MRU Jazz Band“ (vadovas Vytautas Čepėnas) MRU Jazz Band istorija prasidėjo 1990 m., kai buvo suburtas studentų pučiamųjų orkest­ ras. Per 24 veiklos metus, atsižvelgiant į studentų pageidavimus, kolektyvas transformavosi net kelis kartus. 2000 metais jis pasikeičia į lengvosios muzikos orkestrą, kurio skambesį papildo ispaniškasis kochonas bei styginiai instrumentai. 2008 metais kolektyvas tapo vokaline-instru­ mentine grupe. MRU Jazz Band groja blues, swing, jazz waltz, be bop, jazz samba, bossa nova, jazz rock ir kitus muzikinius ritmus bei harmonijas. Pastaraisiais metais instrumentinę grupę papildė studentai iš Nigerijos, kurie savo temperamentu suteikė naują atspalvį atliekamai mu­ zikai. Šiuo metu ansamb­lyje grojama smuiku, trimitu, saksofonu altu, mušamaisiais, bandonija ir klavišiniais. Dainuoja trys vokalistai. Kolektyvas yra dažnas įvairių Universiteto renginių „nuo­ taikos kūrėjas“. 2010 m. vienas ryškiausių „MRU Jazz Band“ kolektyvo įvykių – koncertas Pasaulio universitetų asociacijos kongrese, viešbutyje „Radisson Blue Lietuva“. Šventinės vakarienės metu kolektyvas pristatė specialiai parengtą dviejų valandų trukmės gyvos muzikos progra­ mą. Kolektyvas koncertavo Studentų krepšinio lygos atidarymo ceremonijoje, Europos uni­ versitetų sporto asociacijos susitikimo metu „Reval Hotel Lietuva“, Lietuvos universitetų stu­ dentų sportininkų pagerbimo ceremonijoje ir Lietuvos studentų sporto asociacijos 20-mečio minėjimo šventėje Kauno Rotušėje. MRU Jazz Band grojo tarptautiniame Debatų konkurse, Studentų mokslinės draugijos organizuotoje Mokslinės minties šventėje Vilniaus Verkių rū­ muose, parodos atidaryme Vilniaus fotografijos galerijoje, akademinės bendruomenės su­ sitikime su Nepriklausomybės akto signataru Liudviku Sabučiu, asmeninės Viktoro Petkaus knygų kolekcijos atidavimo Universiteto bibliotekai ceremonijoje, Rugsėjo 1-osios šventėje „Gyvas Universitetas“.

175


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2011 m. MRU Jazz Band koncertavo studentų mokslinės draugijos organizuojamos „Mokslo minties šventės“ uždarymo vakare, tarptautinio debatų turnyro Universitete uždary­ mo ceremonijoje, studentų sporto ir meno šventėje Kaune, Rugsėjo 1-osios iškilmėse Universi­ tete, atidarė tarptautinę mokslinę konferenciją „Nepilnamečių justicijos įgyvendinimas: socio­ edukacinis aspektas“ Universitete, koncertavo svečiams iš Lietuvos mokyklų. 2012 m. MRU Jazz Band koncertavo edukaciniame renginyje „Išbandyk profesiją“, tarp­ tautinio debatų turnyro uždarymo ceremonijoje, „Mokslo minties šventės“ uždarymo vakare, studentų krepšinio varžybų atidaryme, Rugsėjo 1-osios renginyje „Gyvas Universitetas“, dalyva­ vo „Litexpo“ parodų centre vykusioje žinių ir išsilavinimo parodoje „Mokymasis. Studijos. Kar­ jera 2012“, kur Universitetas, pristatydamas laisvalaikio galimybes, surengė teatralizuotą šou „Sparnai tavo sielai 2012“. 2013 m. MRU Jazz Band pristatė savo dviejų valandų koncertinę programą tarptautinės konferencijos „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ uždarymo ceremonijos svečiams, grojo sporto varžybų atidaryme, sportininkų pagerbimo ceremonijoje, konferencijų atidary­ muose, „Kūrybos mūzų vakare“, Rugsėjo 1-osios šventiniame koncerte „Gyvas universitetas“. 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) MRU Jazz Band, kartu su Erasmus studentais koncer­ tavo tarptautinės Europos dienos minėjime Tauragės gimnazijoje bei miesto aikštėje. Džiugino studentus Universiteto renginiuose, koncertavo renginyje „MRU naktis“. MRU Pramoginių šokių grupė „Bolero“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė) Tai vienas seniausių MRU meno kolektyvų, skaičiuojantis 22 veiklos metus. Nors pramo­ ginių šokių klasikinės judesio tradicijos reikalauja nemenko įdirbio, kolektyvas kasmet sulaukia naujų perspektyvių narių ir yra mėgstamas studentiškuose renginiuose. Kolektyvą sudaro dvi grupės: pradedantieji ir koncertinė grupė. Pradedantieji mokosi pagrindinių šokio žingsnelių bei junginių, šokio technikos, judesio plastiškumo, ritmikos bei muzikalumo. Kasmet koncer­ tinė grupė paruošia naują programą bei atstovauja Universitetui įvairiuose renginiuose, festi­ valiuose ir konkursuose Lietuvoje bei užsienyje. Pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“ mielai kviečiamas koncertuoti ir Lietuvos mokyklose, ruošia bendras programas su Vilniaus Pagirių gimnazijos pramoginių šokių kolektyvu „Džiangas“, Ignalinos gimnazijos kolektyvu „Mamba“, Šeškinės vidurinės mokyklos kolektyvu „Svaja“, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos šokėjais. 2010 m. MRU „Bolero“ koncertavo „Žiemos“ šventėje Trakų kultūros rūmuose, festivalyje „Šokio fiesta“ Vilniuje, dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje „Gervė 2010“ Visagine, atsto­ vavo Universitetui šokių šventėje „Pavasario žiedai“ Vilniuje. Dalyvavo Vilniuje organizuotame šokių kompozicijų konkurse Šeškinės vidurinėje mokykloje, pramoginių šokių konkurse „Kalė­ dinė taurė“ bei šokių kolektyvų festivalyje „Šokio judesy“. Tradiciškai dalyvavo Rugsėjo 1-sios šventiniame koncerte „Gyvas Universitetas“, koncertavo MRU Studentų atstovybės organizuo­ tame „MRU Ledi ir Džentelmenas“ rinkimuose bei Kalėdiniuose renginiuose. 2011 m. MRU „Bolero“ atstovavo Universitetui tarptautiniame festivalyje „Gervė“ Visa­ gine, Vilniaus sportinių šokių konkurse, pramoginių šokių konkurse Emilijos Pliaterytės gimna­ zijoje. MRU „Bolero“ surengė solinį koncertą VRM rūmuose ir prisistatymo koncertą MRU nau­ jiems studentams. Taip pat koncertavo „Žiemos koncerte“ Trakų kultūros rūmuose, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centro išleistuvių vakare, Rugsėjo 1-osios iškilmėse Universitete, „Kūrybos mūzų vakare“. 2012 m. vieni reikšmingiausių kolektyvo gyvenime. MRU „Bolero“ atstovavo Universi­ tetui tarptautiniame festivalyje Ispanijos Karalystėje ir Prancūzijos Respublikoje. „Bolero“ su­ rengė jubiliejinį koncertą, skirtą kolektyvo 20-mečiui pažymėti. Kartu su MRU pop vokaline grupe atstovavo Universitetui Utenoje ir Neringoje, pristatydami specialiai paruoštas progra­

176


Kultūra ir estetinis ugdymas mas. MRU „Bolero“ dalyvavo Vilniaus Šeškinės vidurinėje mokykloje surengtame pramoginių šokių kompozicijų festivalyje „Šokio sūkury“, koncertavo Baltupių, Mykolo Biržiškos gimnazijo­ se. Universitete surengė prisistatymo koncertą MRU naujiems studentams. Taip pat koncertavo renginyje „Šokančios kalėdos“ „Ozo“ prekybos ir pramogų centre, dalyvavo „Litexpo“ parodų centre vykusioje didžiausioje Baltijos šalyse žinių ir išsilavinimo parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“, kur Universiteto Estetinio ugdymo centras, pristatydamas laisvalaikio galimybes Universitete, surengė teatralizuotą šou „Sparnai tavo sielai 2012“. 2013 m. Tradiciškai kolektyvas dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Gervė“ Visagine ir pelnė žiūrovų simpatijų apdovanojimą, Vilniaus miesto pramoginių šokių kolektyvų festivalyje „Šokio judesy“ iškovojo įspūdingiausiai pasirodžiusio kolektyvo prizą. Vasarą Šventojoje MRU „Bolero“ koncertavo dainų, šokių ir muzikos festivalyje „Nepalikit su negalia vienų“, Šiaulių miesto šventės koncerte. MRU „Bolero“ Klaipėdos universiteto Menų fakulteto studento baigiamojo darbo „Kai svajonės pildosi“ gynimo koncerte atliko parodomuosius šokius. MRU „Bolero“ – neatskiriamas Universiteto renginių dalyvis. Kolektyvas šoko renginyje „Erasmus Got Talent“, „Kūrybos mūzų vakare“, renginyje „MRU Alumni Karjera“, Lietuvos mokyklų direktorių konferencijoje. 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) kolektyvas su nauja programa koncertavo Vilniaus miesto pramoginių šokių festivalyje „Šokio judesys – 2014“. „Bolero“ dalyvavo ne viename Uni­ versiteto renginyje: „Erasmus Got Talent“, „MRU naktis – akademinis gyvenimas kitaip“, Tarp­ tautinės Erasmus personalo mainų savaitės renginiuose.

MRU šokių klubas „Salsa“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė) Salsos šokiams išpopuliarėjus visame pasaulyje, 2010 m. Universitete įkurtas Šokių klubas „Salsa“. Nuo pirmųjų susitikimų, klubo veikla susidomėjo nemažas būrys studentų. Kasmet vis didėjant narių skaičiui pradėtos kurti klubo tradicijos. Kiekviena repeticija pradedama pačios stu­ dijos narių sukurtu „pasisveikinimo“ šokiu, o baigiama kas kart vis nauja improvizacija. Salsa – tai ypač energingas ir stilizuotas šokis, kurio metu treniruojami kone visi kūno raumenys. Nebūtina nuolatos lankyti repeticijų, nes kiekvienos repeticijos metu mokoma vis naujų žingsnių ir judesių. Per metus šokėjai įsisavina apie 50 naujų figūrų. Šokių klubo „Salsa“ veikla išskirtinė – tai laisvalai­

177


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

kio užimtumo forma, kurios metu ugdoma ne tik judesių technika, bet ir improvizaciniai studentų gebėjimai. Klubas iš anksto nerengia koncertinių programų, o renginio metu, scenoje ir yra kuria­ mas šokis. Tai interaktyvi veikla, kuri įtraukia ne tik klubo užsiėmimus lankančius studentus, bet ir renginių dalyvius. MRU klubas „Salsa“ – vienas lankomiausių kolektyvų. Sparčiai plečiasi besido­ minčių salsa – Lotynų Amerikos, afrikiečių ir indėnų muzikos bei šokio mišinių ratas. MRU vizualiųjų menų studija (vadovas – Vidūnas Gelumbauskas) MRU vizualiųjų menų studija – kolektyvas, praturtinantis studentų ir darbuotojų laisvalaikį. Studijos nariai gilinasi į fotografijos istoriją, technikos būdus, tematikos, kompozicijos, savų iš­ raiškos būdų ieškojimus. Rengdami temines, personalines, istorines ir žanrines parodas, popu­ liariname meninę ir dokumentinę fotografiją. MRU vizualiųjų menų studija taip pat organizuoja teminius seminarus bei išvykas. MRU studijos tinklalapio galerijoje eksponuojami geriausi stu­ dijos narių darbai. 2010 m. studijos nariai nagrinėjo fotografavimo techniką ir jos subtilybes, turėjo gali­ mybę pasiklausyti kviestinių svečių seminarų: Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos at­ sakingojo sekretoriaus Stanislovo Žvirgždo, televizijos ir kino kritiko Skirmanto Valiulio, Lauros Jonutytės. 2011 m. Universitete buvo eksponuojamos šios parodos: Sausio 13­osios dvidešimto­ sioms metinėms paminėti – Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos narių tapybos darbų paroda „Įdomių dailininkų paroda“, Vasario 16-ajai paminėti – Pasaulio Lietuvių bendruomenės kilnojamoji paroda „Lietuviais esame mes gimę“, fotografo Artūro Balčiūno fotografijų paroda, MRU studentės Lauros Jonutytės piešinių paroda „Studentiškoje erdvėje“, prof. Mykolo Rome­ rio gimtadieniui paminėti – fotografijų paroda „Mykolo Romerio gyvenimo akimirkos“, Rugsėjo 1­‑osios proga Vidūno Gelumbausko fotografijų paroda „Mykolo Romerio universiteto veidas“, Juozo Valiušaičio fotografinio apmąstymo paroda „Laisvės ir Kalbos tauta“, Vidūno Gelumbaus­ ko fotografijų paroda „Pasaulio krepšinio žvaigždės ir mūsų Universitetas“, Vytauto Babelio fo­ tografijų paroda „Pražydęs Vilnius“. Vidūno Gelumbausko fotografijų paroda „Pasaulio krep­ šinio žvaigždės ir mūsų Universitetas“ buvo eksponuojama ir Utenos Dauniškio bei Vilniaus Pagirių gimnazijose. 2012 m. Universitete buvo eksponuojamos šios parodos: Sausio 13-osios dvidešimt pir­ mosioms metinėms paminėti – Zenono Nekrošiaus ir Virgilijaus Usinavičiaus 1991 metų sausio dienų fotokronika. Kovo 11-osios minėjimo renginyje buvo pristatyta Romualdo Augūno foto­ grafijų paroda bei albumas „Sapnuoju Lietuvą“ (1960–2010 m. fotografijos). Surengta paroda „Mykolo Romerio universiteto veidas“ arba „Mano Alma Mater“, MRU studento Rūtilio Algirdo Slavėno tapybos darbų paroda, Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros profesorės Ritos Bandzevičienės personalinė tapybos darbų paroda. Prisijungiant prie renginių „Mokinio diena Universitete arba TMRUSVD“ ir pratęsiant bendradarbiavimą su Utenos Dauniškio gim­ nazija, sausio mėnesį šioje mokykloje eksponuojama paroda „Konferencija Mykolo Romerio universitete“. 2013 m. MRU vizualiųjų menų studija surengė Zino Kazėno ir Algimanto Kezio darbų parodą, „Mano Alma Mater“ rubrikoje atsispindėjo MRU krepšinio sėkmė, profesoriaus Mykolo Romerio gimtadienio proga buvo eksponuojama prof. hab. Dr. Mindaugo Maksimaičio ir Vidū­ no Gelumbausko paruošta foto paroda „Mykolo Romerio gyvenimo akimirkos“, Vėlines pažy­ mėjo Vidūno Gelumbausko fotoparoda „Šilčiausias monumentas“, tarptautinę žmogaus teisių dieną pažymėjo Gabrielės Tervidytės fotografijų paroda. 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) MRU vizualiųjų menų studija surengė fotografijos parodas „Laisvės gynimas 1990-1991 metais“ bei „Lietuva 1991 Vilnius“, Motinos dienai – pa­

178


Kultūra ir estetinis ugdymas veikslų paroda „Laukinės gėlės“, A. Kumžos fotografijos paroda, profesoriaus Mykolo Romerio gimtadieniui paminėti – fotografijų paroda. Sielovada (kapelionas kun. Povilas Narijauskas) Kapelionas Universitete pradėjo dirbti 2011 m. rugsėjo pabaigoje. Akademinei bend­ ruomenei Universiteto kapelionas prisistatė kviesdamas į susitikimą „Pradžioje buvo...“, pradė­ jo organizuoti nuolatinius Dievo Gailestingumo maldos grupelių ir kasdienių rekolekcijų „Eik į savo kambarėlį“ susitikimus, bendruomenės nariams surengė ekskursiją į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. Universiteto kapelionas pradėjo renginių ciklą „Filmas diskusijai“. Bendruo­ menė diskutavo temomis: „Ką reiškia būti nugalėtoju“ pagal filmą „Amžinai stip­rus“, „Apie prigimtinį troškimą būti laimingam“ pagal filmą „Atgal į ateitį“, „Bausti negalima pasigailėti“ pagal filmą „Deivido Geilo paslaptis“, „Apie meilę, kuri yra daugiau nei vien jausmas“ pagal filmą „Nutapyta“. 2012 m. MRU kapelionas Universitete ir už jo ribų suorganizavo 130 susitikimų, diskusijų, paskaitų ciklų, filmų peržiūrų bei kelionių. Surengti susitikimų ciklai: „Biblija istorijoje ir pažini­ me“, „Gyvybės versmė“, „Esu pašauktas“ (12 temų). Taip pat buvo surengta diskusija su Erasmus studentais pagal filmą „Sunkus išbandymas“. Studentai, dėstytojai, darbuotojai vyko į piligri­ mines keliones į Sokulki (Lenkijos Respublika) ir Romą (Italijos Respublika). Sielovados naujų studijų metų atidarymo šventėje giedojo gospelo choras, surengtas susitikimas su Evangelikų liuteronų vyskupu Mindaugu Sabučiu, akademinė bendruomenė buvo laukiama Šv. Mišiose, rekolekcijose, dvasinėse pratybose. 2013 m. buvo tęsiama didelio dalyvių susidomėjimo sulaukusi ketvirtadieninių susiti­ kimų tradicija (rytinės Šv. Mišios, Karšto puodelio bendrystės klubas, maldos susitikimas „Eik į savo kambarėlį“ ir Gailestingumo vainikėlio maldos susitikimai studentams, dėstytojams bei darbuotojams). Toliau tęsiamas diskusijų ir filmų ciklas siekiant apmąstyti ir nagrinėti bendra­ žmogiškas vertybes. Dvasinė ir psichologinė pagalba buvo suteikta ne vienam Universiteto studentui ir darbuotojui. Per metus suorganizuotos kelios piligriminės kelionės Lietuvoje, Len­ kijoje ir Prancūzijoje. 2014 m. (veikla iki rugsėjo 1 dienos) buvo atidaryta ir pašventinta koplyčia Universitete. MRU Koplyčiai buvo suteiktas Šv. Augustino titulas. Tai – vienas įtakingiausių katalikų bažnyčios teologų, filosofas ir bažnyčios mokslo skleidėjas. Šv. Augustinas taip pat yra žmogus, kurį labai gerbia tiek stačiatikiai, tiek daugelis protestantų, ypač kalvinistai. Universiteto bendruomenė puoselėja menines estetines tradicijas – kasmet įvairiais ren­ giniais minimos svarbios Valstybinės šventės (Sausio 13, Vasario 16, Kovo 11), reikšmingos da­ tos (Rugsėjo 1, Prof. Mykolo Romerio gimtadienis, Mokslo metų užbaigimo šventė), tradicinės šventės (Šv. Kalėdos, Šv. Velykos, Motinos diena, Vėlinės), organizuojami jau tradicija tapę kul­ tūriniai renginiai („MRU dienos“, „Sugrįžimai“, „Mokslinės minties šventės“ spektaklis, „Poezijos Pavasaris“). Didelis dėmesys skiriamas bendruomenės kūrybiškumo ugdymui, studentų meninei raiš­ kai ir jos sklaidai. Tęsiama tradicija du kartus metuose organizuoti vakaronę „Kūrybos mūzų vaka­ ras“, kurios metu studentai atlieka savo kūrybos dainas, eksponuoja fotografijas bei tapybos dar­ bus, skaito savo poezijos ar prozos kūrinius, atskleidžia kitus talentus akademinei bendruomenei ir Universiteto svečiams. Šis renginys kaskart susilaukia dalyvių ir žiūrovų antplūdžio. Vizualiųjų menų atstovai turi galimybę savo darbus eksponuoti „Studentiškos erdvės“ renginiuose. 2010 m. ir 2011 m. buvo išleistos Universiteto studentų kūrybos darbų knygos „Pradžia“, kuriose išspaus­ dinti studentų literatūros (poezija, proza), fotografijos, tapybos ir grafikos darbai.

179Kūno kultūra ir sportas

Kūno kultūra ir sportas 2010 m. buvo labai sėkmingi Universiteto sportininkams. Merginų krepšinio komanda Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionate trečius metus iš eilės tapo nugalėtojomis. Vaiki­ nų rinktinė apdovanota sidabro medaliais, o futbolininkai pirmą kartą tapo Lietuvos studentų futbolo lygos čempionais. MRU merginų tinklinio komanda laimėjo Respublikos studentų tink­ linio lygos bronzos medalius. Mūsų sportininkai labai sėkmingai pasirodė XXVI SELL žaidynėse Tartu mieste. Jie buvo nepralenkiami tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų komandų, o tarp 75 universitetų iš 14 vals­ tybių užėmė 2-ąją vietą. Lietuvos universitetų iškovoti medaliai 2010 m. SELL žaidynėse Vieta

Komanda

Auksas

Sidabras

Bronza

Iš viso

1

MRU

6

12

7

25

2

ŠU

6

4

7

17

3

VU

5

5

3

13

4

LKKA

4

5

10

19

5

VPU

4

4

2

10

6

KTU

4

0

6

10

7

KU

2

2

4

8

8

LŽŪU

2

1

2

5

9

KMU

1

0

1

2

10

VDU

1

0

0

1

11

VGTU

0

5

4

9

12

LVA

0

1

0

1

Iš viso:

35

39

46

120

181


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 2010 m. SELL žaidynių rezultatai

Vieta

Komanda

Auksas

Sidabras

Bronza

Iš viso

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tartu universitetas Mykolo Romerio universitetas Lietuvos kūno kultūros akademija Talino technologijos universitetas Šiaulių universitetas Latvijos universitetas Vilniaus universitetas Vilniaus pedagoginis universitetas Rygos technikos universitetas Kauno technologijos universitetas Žemojo Naugardo valstybinis universitetas Kinijos Tougji universitetas

10 6 4 5 6 1 4 4 4 4 2 5

5 12 5 6 3 8 6 4 3

11 7 10 6 7 4 2 2 3 6 5 1

26 25 19 17 16 13 12 10 10 10 10 9

3 3

Mūsų atletai šauniai atstovavo Lietuvai įvairiuose pasaulio sporto forumuose. Politikos ir vadybos fakulteto studentas, Lietuvos krepšinio rinktinės narys Renaldas Sei­ butis Turkijoje vykusiame 2010 m. pasaulio krepšinio čempionate tapo bronzos medalio sa­ vininku. Bronzos medaliu pasaulio čempionate pasipuošė ir šiuolaikinės penkiakovės riteris Justinas Kinderis. Jis tapo ir pasaulio čempionu vyrų komandų įskaitoje (kartu su Edvinu Krun­ golcu ir Tomu Makarovu) bei laimėjo 2-ąją vietą mišrių komandų estafetėje (kartu su Donata Rimšaite). Europos čempionate šis sportininkas komandinėje įskaitoje užėmė 3-iąją vietą (kartu su Edvinu Krungolcu ir Tomu Makarovu), taip pat 3-iąją vietą vyrų estafetėje (kartu su Edvinu Krungolcu ir And­rejumi Zadneprovskiu). Saulius Ritter pasaulio iki 23 metų irklavimo čempionate užėmė 4-ąją vietą, o pasaulio čempionate liko aštuntas. Plaukikas Giedrius Titenis Europos čempionate iškovojo 5-ąją vietą. 2010 m. pasaulinės irklavimo universiados čempione tapo Ekonomikos ir finansų valdy­ mo fakulteto studentė Gabrielė Albertavičiūtė, ji irklavo porinę dvivietę valtį kartu su Vilniaus universiteto atstove Lina Šaltyte. Justinas Kinderis ir Gabrielė Albertavičiūtė buvo išrinkti į 2010 metų geriausių studentų sportininkų dešimtuką: Justinas Kinderis užėmė 2-ąją, Gabrielė Albertavičiūtė – 8-ąją vietą. Lietuvos universitetų geriausieji studentai sportininkai (dešimtukas) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Simona Krupeckaitė Justinas Kinderis Donata Rimšaitė Jevgenij Šuklin Vilija Sereikatė Gintarė Gaivenytė Lina Pleskytė Gabrielė Albertavičiūtė Lina Šaltytė Rokas Malinauskas Andrej Olijnik Rytis Sakalauskas

VPU MRU VPU VPU VPU VPU LKKA

Dviračių sportas Šiuolaikinė penkiakovė Šiuolaikinė penkiakovė Baidarių ir kanojų irklavimas Dviračių sportas Dviračių sportas Povandeninis sportas

MRU/VU

Irklavimas

LKKA

Baidarių ir kanojų irklavimas

LKKA

Lengvoji atletika

Sėkmingu galima laikyti ir imtynininko Giedriaus Morkio startą, kuris pasaulio universite­ tų čempionate užėmė 5-ąją vietą. 182


Kūno kultūra ir sportas Universiteto sportininkai sėkmingai startavo ir Lietuvos studentų atskirų sporto šakų čempionatuose. Pirmąsias komandines vietas iškovojo sambo vaikinų ir jėgos trikovės atstovai, antrąsias – fechtuotojai, graikų-romėnų ir dziudo imtynininkai vaikinų ir merginų grupėse, o bronzos medalius pelnė irklavimo ir sambo merginų rinktinės nariai. Galutinėje 2010 m. aukštųjų mokyklų komandų rikiuotėje mūsų Universitetas užėmė 3-iąją vietą. Tai – gražūs laimėjimai, kurie deramai reprezentuoja Universitetą įvairiuose šalies ir tarp­ tautiniuose sporto renginiuose.

Eil. nr.

Aukstoji mokykla

Irklavimas

Kulkinis šaudymas

Sambo (v)

Sambo (m)

Fechtavimasis

Lengvoji atletika (v)

Lengvoji atletika (ž)

Badmintonas

Jėgos trikovė

Graikų-romėnų imtynės

Krosas (v)

Krosas (m)

Plaukimas

Dziudo (v)

Dziudo (m)

Iš viso

Vieta

2009–2010m. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatų suvestinė

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

VU VGTU VPU LMA MRU LKA VDU KTU KMU LVA LŽUŪ LKKA KU ŠU VDA

2 5 6 10 3 10 10 7 10 10 9 4 1 8 10

1 3 8 8 5 8 7 2 8 8 6 4 8 8 8

3 2 4 13 1 9 12 8 10 13 7 5 11 6 13

2 4 6 10 3 10 10 7 9 10 8 1 10 5 10

1 4 7 9 2 9 9 3 6 9 9 5 9 9 9

2 4 6 13 7 13 11 5 9 10 13 1 8 3 13

2 3 5 13 7 13 10 6 9 13 11 1 8 4 13

9 9 9 9 7 9 9 1 3 9 6 5 2 9 4

6 4 9 9 1 3 7 9 9 9 2 5 9 9 9

10 8 6 11 2 11 11 1 7 11 9 11 5 3 11

5 2 4 8 8 8 8 3 6 8 8 1 8 8 8

1 4 5 8 8 6 8 3 7 8 8 2 8 8 8

2 10 9 10 4 10 10 1 5 10 10 3 8 6 7

4 3 7 11 2 11 10 5 11 11 6 1 8 9 11

3 4 8 8 2 8 8 6 8 8 7 1 8 5 8

53 69 99 150 62 138 140 67 117 147 119 50 111 100 142

II V VI XV III XI XII IV IX XIV X I VIII VII XIII

2011 m. Merginų krepšinio komanda kovėsi trimis frontais: Lietuvos moterų krepšinio lygos, Baltijos moterų krepšinio lygos ir Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionatuose. Tai kalba apie Universiteto merginų krepšinio komandos pajėgumą. LMKL čempionate MRU ko­ manda iškovojo 5 -ąją, BMKL – 6-ąją, o LSKL – 3-iąją vietą. Priminsime, kad tris paskutiniuosius LSKL čempionatus buvo laimėjusi mūsų merginų komanda. Šiemet didžiausių staigmenų pa­ teikė VGTU / MRU vaikinų tinklinio komanda – ji Lietuvos čempionate iškovojo sidabro meda­ lius. Be to, ji tapo Vilniaus miesto čempionato 1-os vietos laimėtoja. Tokiu titulu džiaugėsi ir MRU merginų tinklinio komanda. Lietuvos studentų paplūdimio tinklinio čempionėmis tapo mūsų tinklininkės, o vaikinai liko antri. LSKL čempionato praeitų metų sidabro medalių laimė­ tojai vaikinų krepšinio komanda šiemet liko penkta. Be medalių neliko ir mūsų futbolininkai. Praeitų metų čempionai šiemet nusileido tik Šiaulių universiteto atstovams ir iškovojo 2-ąją vietą. Kaip ir kiekvienais metais studentišką sporto sezoną vainikuoja SELL žaidynės. Šiemet jos vyko Kaune, todėl MRU delegaciją sudarė

183


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

stipriausi Universiteto atletai. Jie kovėsi įspūdingai – tarp 12 šalių, kurioms atstovavo per 1 800 sportininkų, iš 50-ties universitetų mūsiškiai iškovojo daugiausiai medalių – 40. LKKA komanda iškovojo 38, o VU – 33 medalius. 2011 m. SELL žaidynių suvestinė Šalis

Universitetai

MEDALIAI

VIETA

II

III

SUMA

Lietuvos kūno kultūros akademija 19 12 Vilniaus universitetas 14 9 Mykolo Romerio universitetas 13 16 Šiaulių universitetas 6 4 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 5 7 Kauno technologijos universitetas 5 7 Klaipėdos universitetas 4 3 Rygos technikos universitetas 4 0 Vilniaus pedagoginis universitetas 3 8 Talino technologijos universitetas 3 5 Žemojo Naugardo N. Lobačevskio universitetas 3 3 Latvijos universitetas 2 2 Čekijos technikos universitetas 2 2 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija 2 1 Latvijos kūno kultūros akademija 2 0 Latvijos žemės ūkio universitetas 1 3 Talino universitetas 1 3 Lietuvos žemės ūkio universitetas 1 2 Vytauto Didžiojo universitetas 1 1 Tartu universitetas 1 1 Estijos apsaugos mokslų akademija 1 0 Rygos Stradinos universitetas 1 0 Estijos sveikatos mokslų universitetas 0 1 Kano (Caeno) universitetas 0 1 Berno universitetas 0 1 Vidžemės taikomųjų mokslų universitetas 0 1 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LTU 0 0 Veterinarijos akademija BLR Baltarusijos kūno kultūros universitetas 0 0 FIN Aalto universitetas 0 0 LAT Rygos teisės aukštoji mokykla 0 0 LTU Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 0 0 RUS Maskvos fizikos ir technologijos institutas 0 0 CZE Čekijos technikos universitetas 0 0 EST Estijos akademinio sporto federacija 0 0 EST Talino pramonės centras 0 0 FIN Tamperės technologijos universitetas 0 0 FIN HAMK taikomųjų mokslų universitetas 0 0 FIN Helsinkio taikomųjų mokslų universitetas 0 0 FIN Helsinkio universitetas 0 0

8 9 11 11 9 9 4 1 5 3 1 6 1 1 2 5 3 3 4 1 1 1 2 1 1 0

39 32 40 21 21 21 11 5 16 11 7 10 5 4 4 9 7 6 6 3 2 2 3 2 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2

2

27

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LAT LTU EST RUS LAT CZE LTU LAT LAT EST LTU LTU EST EST LAT EST FRA SUI LAT

184

I


Kūno kultūra ir sportas Lentelės pabaiga FIN FIN FIN GER GRE LAT LAT LAT LTU LTU POL RUS RUS

Rytų Suomijos universitetas Suomijos studentų sporto federacija Vazos universitetas Derbio universitetas T.E.I. of Pireaus Rygos ekonomikos ir verslo vadybos tarptautinė mokykla Turibos verslo ir administravimo mokykla Valstybės sienos apsaugininkų koledžas ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Vilniaus dailės akademija Vroclavo aplinkos ir visuomenės mokslų universitetas Žemojo Naugardo N. Dobroliubovo universitetas Didžiųjų Lukų kūno kultūros ir sporto akademija

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 92 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Mūsų Universiteto sportininkų delegaciją sudarė 120 sportininkų, kurie dalyvavo visų de­ šimties sporto šakų: krepšinio, lengvosios atletikos, orientavimosi sporto, mini futbolo, stalo te­ niso, plaukimo, jėgos trikovės, dziudo, tinklinio ir graikų-romėnų imtynių rungtyse. Daugiausia medalių – 10 į MRU delegacijos taupyklę įnešė plaukikai. SELL žaidynių čempionais tapo Giedrius Titenis (100 m krūtine), Edgaras Štura (100 m delfinu ir 100 m kompleksas), Jekaterina Kiseliova (50 m laisvuoju stiliumi). Penktąjį aukso medalį iškovojo vaikinai kombinuotoje estafetėje 50 m, kurioje, be Giedriaus Titenio ir Edgaro Šturos, dar startavo Vilius Karalius ir Ignotas Šidlauskas. Jie aplenkė KTU ir VU komandas. SELL žaidynių medalių dalybose MRU lengvosios atletikos rinktinė iškovojo 9 medalius. Čempionais tapo rutulio stūmikas Artūras Gurklys (17,90 m) ir disko metikas Karolis Tvaskus (50,46 m). Dukart sidabro prizininkais tapo bėgikai Aina Valaktkevičiūtė (800 m ir 1 500 m) bei Petras Gliebus (800 m ir 1 500 m). Sidabro medaliu pasipuošė ir Alina Vaišvilaitė, kuri ru­ tulį nustūmė 14,07 m ir pralaimėjo tik olimpietei LKKA atstovei Austrai Skujytei (16,35 m). Prestižinėje rungtyje – 100 m estafetėje mūsų vaikinų komanda (Žilvinas Adomavičius, Ugnius Savickas, Matas Galdikas ir Olegas Fakejevas) iškovojo sidabro medalius į priekį praleidę LKKA studentus. Trečiaisiais prizininkais tapo VU studentai. Dar vieną medalį – bronzos, iškovojo rutulio stūmikas Paulius Luožys – 16,08 m. Tradiciškai medalių dalybose nuošalėje neliko dziudo imtynininkai – jie iškovojo 8 medalius. Čempionais tapo Ainis Vencevičius (sv. k. iki 81 kg) ir Marius Labalaukis (sv. k. iki 100 kg). Antrą­ sias vietas iškovojo Viktorija Baltaitė (sv. k. iki 63 kg) ir Justinas Gramba (sv. k. iki 73 kg). Bronzos medaliais pasipuošė Deimantė Čepaitė ( sv. k. iki 52 kg), Kamilė Sakaitė ir Laura Talkevičiūtė (sv. k. iki 57 kg) bei Rūta Katkevičiūtė (sv. k. iki 78 kg). Labai svariai pasirodė jėgos trikovės sportininkai, treniruojami lektoriaus Petro Lazdausko, kurie startavo visose 5 svorio kategorijose ir iškovojo 3 aukso bei 1 bronzos medalį. SELL žaidynių čempionais tapo Matas Paškevičius (sv. k. iki 74 kg), Danas Bolys (sv. k. iki 83 kg) ir Aivaras Andriu­ šaitis (sv. k. virš 120 kg). Svorio kategorijose iki 105 kg bronzos medalį pelnė Paulius Muižininkas. Sėkmingai ant imtynių kilimo kovojo graikų-romėnų imtynių MRU komanda. Čempionu tapo pernykščių SELL žaidynių nugalėtojas Artūras Jankauskas (sv. k. 120 kg), kuris finale nugalėjo kitą mūsų Universiteto imtynininką Marių Livą. Antrąją vietą iškovojo ir Giedrius Morkis (sv. k. 96 kg), kuris finale 2:6 nusileido KTU atletui Aldui Luošaičiui. Bronzos medalį pelnė Mantas Čepinskas (sv. k. 84 kg). Orientavimosi vaikinų sprinto rungtyje (13 500 m, 19 kontrolinių punktų) Marty­ nas Stanys iškovojo sidabro medalį, nusileidęs 13 sek. čempionu tapusiam VU studentui Viliui Aleliūnui. Merginų vidutinėje trasoje (5 100 m 16 kontrolinių punktų) Indrė Valaitė taip pat pel­

185


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

nė sidabro medalį. Vaikinų stalo teniso komanda (Aivaras Keliotis, Aleksand­ras Rusinovas, Pavel Traikovič) iškovojo III vietą, į priekį praleidusi VGTU ir VPU sportininkus. Vyrų vienetų varžybose trečiuoju prizininku tapo mūsiškis – Aivaras Keliotis. Vaikinų krepšinio komanda (treneris Vytau­ tas Poteliūnas) laimėjo bronzos medalius. Galutinė krepšinio komandų rikiuotė: VDU, VPU, MRU. Ketvirtfinalyje suklupo mūsų tinklininkės ir futbolininkai. Šios komandos pasidalino 5–8 vietomis. Nuolatinis Universiteto rektoriaus ir administracijos dėmesys šiam judėjimui, palankių studijų bei gyvenimo sąlygų sudarymas sportininkams bei patyrusių pedagogų ir komandų trenerių, tokių kaip Vytautas Poteliūnas, Aivaras Budėnas (krepšinis), Jonas Adomaitis, Gražvilė Gatelienė (tinkli­ nis), Petras Lazdauskas (jėgos trikovė), Algis Mečkovskis, Edmundas Štarevičius (dziudo imtynės) ir kt., nuoširdus darbas leidžia atsiskleisti sporto talentams. Todėl neatsitiktinai Lietuvai atstovauti pasaulinėje Šenženio universiadoje buvo pakviesti 11 mūsų Universiteto studentų. Jie ženkliai prisidėjo prie Lietuvos studentų laimėjimų (iškovota 13 medalių ir užimta 13 komandinė vieta). Plaukikas Giedrius Titenis laimėjo 2 aukso medalius, o Lietuvos studentų krepšinio rinktinė, kurioje žaidė mūsiškiai Augustas Pečiukevičius, Gediminas Žylė ir Mantas Kadzevičius, iškovojo sidabro medalius. Be šių atletų, Šenženyje varžėsi dviratininkai Vladas Koko­revas (komandinės 50 km lenktynės – 11 vieta), Martynas Maniušis (individualios 160 km lenktynės – 8 vieta), plaukikas Edgaras Štūra (200 m peteliške – 28 vieta), krepšininkė Šarūnė Povilionytė, Indrė Dudėnaitė, Lina Aglinskaitė, Sigita Galdikaitė užėmė 11-ą vietą. Universiteto sportininkai garbingai atstovavo Lietuvai ir aukščiausio rango varžybose. Mindaugas Griškonis tapo 2011 m. Europos irklavimo čempionu, o porinę dvivietę irklavę Saulius Ritter ir Rolandas Maščinskas taip pat pasipuošė nugalėtojų laurais. Baidarių ir kanojų irklavimo meistras Tomas Gadeikis tapo Europos ir pasaulio čempionu. Kanojininkas Jevgenij Šuklin pasaulio čempionate iškovojo 5-ą vietą. Visi šie sportininkai iško­ vojo kelialapius į 2012 m. Londono olimpines žaidynes. Moterų krepšinio rinktinei Europos čempionate atstovavo mūsų studentės Gintarė Petro­ nytė, Rima Valentienė, Aušra Bimbaitė, Sandra Linkevičienė, Eglė Šulčiūtė, Giedrė Paugaitė ir iško­ vojo 7-ąją vietą. Giedrius Titenis, Tomas Gadeikis, Mindaugas Griškonis, Saulius Ritter ir Rolandas Maščins­ kas išrinkti į 2011 m. geriausių studentų sportininkų dešimtuką. 2011 m. Lietuvos universitetų geriausiųjų studentų sportininkų dešimtukas Vieta

Vardas Pavardė

1.

Giedrius Titenis

2.

Tomas Gadeikis

3.

Rytis Sakalauskas

4.

Aurimas Didžbalis

5.

Mindaugas Griškonis

6.

Ričardas Nekrošius ir Andrej Olijnik

7.

Saulius Ritter ir Rolandas Maščinskas

186

Aukštoji mokykla Mykolo Romerio universitetas Mykolo Romerio universitetas Lietuvos kūno kul­ tūros akademija Klaipėdos universitetas Mykolo Romerio universitetas

Sporto šaka

Treneris

Plaukimas

Žilvinas Ovsiukas

Baidarių ir kanojų irklavimas

Egidijus Gustas, Aleksandras Alekrinskis Jūratė ir Aleksas Stanislovaičiai

Lengvoji atletika Sunkioji atletika

Bronislavas Vyšniauskas

Irklavimas

Alfonsas Mikšys

Lietuvos kūno kul­ tūros akademija

Baidarių ir kanojų irklavimas

Egidijus Gustas, Aleksandras Alekrinskis, Kęstutis Janušauskas

Mykolo Romerio universitetas

Irklavimas

Vladislavas Sokolinskis


Kūno kultūra ir sportas Lentelės pabaiga 8. 9. 10.

Tautvydas Biknius

Šiaulių universitetas Lietuvos kūno kul­ Egidijus Kavaliauskas tūros akademija Arminas Kazlauskis Šiaulių universitetas

BMX dviračiai

Vilius Lopeta

Boksas

Jurijus Kolyčevas

BMX dviračiai

Albertas Rimša

Atskirų sporto šakų Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatuose mūsų sportininkai pelnė visų spalvų medalius.

Lengvoji atletika (ž)

Fechtavimas

Badmintonas

Krosas (m)

Krosas (v)

2 3 8 4 5 5 7 9 9 1 9 9 9 9 9

5 1 10 3 2 7 8 9 6 4 10 10 10 10 10

4 2 9 5 1 10 10 7 6 3 8 10 10 10 10

1 9 6 3 8 5 4 9 9 2 7 9 9 9 9

4 1 8 5 6 8 8 3 8 2 7 8 8 8 8

4 9 8 10 1 10 2 3 5 10 10 10 6 7 10

1 2 3 5 4 8 8 6 8 8 8 7 8 8 8

1 3 2 4 5 9 9 6 9 9 9 7 9 9 8

3 3 5 2 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5

9 1 7 3 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10

Vieta

Kulkinis šaudymas

6 1 6 6 6 6 6 4 2 3 6 6 5 6 6

Iš viso

Sambo (v)

8 2 5 3 6 8 1 4 8 7 8 8 8 8 8

Paplūdimio tinklinis (m) Paplūdimio tinklinis (v)

Sambo (m)

LKKA VU LEU VGTU KTU ŠU KU KMU LŽŪU MRU VDU LKA VDA LVA LMTA

Šachmatai

Aukstoji mokykla

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Irklavimas

Eil. nr.

2010–2011m. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatų suvestinė

48 37 77 63 59 91 77 75 85 52 97 99 97 109 101

II I VII V IV IX VII VI VIII III X XI X XIII XII

Galvės ežere olimpiečio ir Europos čempiono Mindaugo Griškonio vedami mūsiškiai iš­ kovojo 3 aukso, 2 sidabro ir 3 bronzos medalius ir bendrakomandinėje įskaitoje tarp devynių universitetų užėmė 3-iąją vietą. Irkluotojų estafetę perėmė kulkinio šaudymo atstovai. Šiame čempionate buvo pelnyti 2 sidabro medaliai. Kiti šaulių startai svyravo 5–7 vietų ribose. Komandų įskaitoje Universite­ tas užėmė 2-ąją vietą. Lietuvos studentų šachmatų čempionate individualioje įskaitoje meda­ lių pelnyti nepavyko, tačiau šachmatininkų patekimas į merginų ir vaikinų dešimtukus leido iškovoti komandinę 3-iąją vietą. Sambo imtynių čempionate mūsų vaikinai laimėjo 3 aukso, 1 sidab­ro ir 1 bronzos medalį, o merginų medalių laimikį sudarė 1 aukso, 3 sidabro ir 5 bronzos medaliai. Vaikinai universitetų įskaitoje užėmė 4 vietą, merginos tapo čempionėmis. Fechtavi­ mo takelyje MRU sportininkai laimėjo 1 sidabro bei 2 bronzos medalius ir komandinėje įskaitoje užėmė 2 vietą į priekį praleidę tik VU atstovus. Žiemos lengvosios atletikos čempionatas buvo dosnus mūsų sportininkams: iškovoti 5 aukso, 2 sidabro ir 3 bronzos medaliai. Pagal jų skaičių nusileidome tiktai Lietuvos kūno kultūros akademijos lengvaatlečiams.

187


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2012 m. vyko didžiausias pasaulio sporto forumas – Londono olimpinės žaidynės. Į Lietu­ vos delegacijos olimpiečių būrį sėkmingai įsiliejo ir Universiteto studentai. MRU studentų pasiekimai 2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Vardas Pavardė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė (2010 m. absolventė) Justinas Kinderis Gintarė Venčkauskaitė Saulius Ritter Rolandas Maščinskas Mindaugas Griškonis Jevgenij Šuklin Renaldas Seibutis Jonas Valančiūnas Giedrius Titenis

Sporto šaka

Iškovota vieta

Šiuolaikinė penkiakovė

1 vieta

Šiuolaikinė penkiakovė Šiuolaikinė penkiakovė Irklavimas Irklavimas Irklavimas Baidarių ir kanojų irklavimas Krepšinis Krepšinis Plaukimas

8 vieta 12 vieta 6 vieta 6 vieta 8 vieta 2 vieta 8 vieta 8 vieta 8 vieta

Olimpiadoje sėkmingiausiai varžėsi 2010 m. Universiteto absolventė Laura AsadauskaitėZadneprovskienė – ji iškovojo aukso medalį (šiuolaikinė penkiakovė). Sidabro medaliu apdova­ notas kanojų irklavimo meistras Politikos ir vadybos fakulteto magistrantūros I kurso studentas Jevgenij Šuklin. Labai aukštą 6-ąją vietą iškovojo to paties fakulteto studentai Saulius Ritter ir Rolandas Maščinskas, kurie irklavo dvivietę porinę valtį. Dar penki mūsų Universiteto atstovai iškovojo aštuntas olimpines prizines vietas. Nudžiugino ir I kurso Ekonomikos ir finansų valdy­ mo fakulteto studentė Gintarė Venčkauskaitė (šiuolaikinė penkiakovė) iškovojusi 12 -ą vietą. Tai labai geri olimpiniai pasiekimai, kurie leido konkuruoti renkant geriausius 2012 m. studentus sportininkus ir Lietuvos atletus. 2012 m. Lietuvos universitetų geriausiųjų studentų sportininkų dešimtukas Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

188

Vardas Pavardė Jevgenij Šuklin Mykolo Romerio universitetas Aleksandr Kazakevič Lietuvos edukologijos universitetas Evaldas Petrauskas Lietuvos edukologijos universitetas Simona Krupeckaitė Lietuvos edukologijos universitetas Austra Skujytė Lietuvos sporto universitetas Donata Vištartaitė Lietuvos sporto universitetas Mindaugas Griškonis Mykolo Romerio universitetas Raivydas Stanys Lietuvos sporto universitetas Tomas Gadeikis Mykolo Romerio universitetas Lina Grinčikaitė Klaipėdos universitetas

Fakultetas ir kursas

Sporto šaka

Politikos ir vadybos fakulteto Baidarių ir kanojų I kurso magistrantas irklavimas Sporto ir sveikatos fakulteto Graikų-romėnų IV kurso studentas imtynės Sporto ir sveikatos fakulteto Boksas I kurso studentas Sporto ir sveikatos fakulteto Dviračių sportas V kursas studentė Absolventė

Lengvoji atletika

Edukologijos fakulteto Irklavimas II kurso magistrantė Politikos ir vadybos fakulteto Irklavimas I kurso magistrantas Edukologijos fakulteto Lengvoji atletika II kurso magistrantas Politikos ir vadybos fakulteto Baidarių ir kanojų I kurso magistrantas irklavimas Absolventė

Lengvoji atletika


Kūno kultūra ir sportas Geriausiu studentu sportininku 2012 m. išrinktas mūsų Universiteto kanojininkas Jevge­ nij Šuklin. Šioje rinkimų kategorijoje dar du mūsų irkluotojai Mindaugas Griškonis ir Tomas Ga­ deikis atitinkamai užėmė septintą ir devintą vietas. 2011 m. rinkimuose taip pat nugalėjo MRU studentas Giedrius Titenis (plaukimas). Geriausiųjų 2012 m. Lietuvos atletų rinkimuose Jevgenij Šuklin iškovojo 3-ią vietą. 2012 m. geriausių Lietuvos sportininkų dešimtukas Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10.

Vardas Pavardė

Sporto šaka

Pasiekimai

Olimpinė čempionė (100 m krūtine), Europos rekordininkė (13 249 tšk.) Laura AsadauskaitėOlimpinė čempionė, Europos čempionė, Šiuolaikinė penkiakovė Zadneprovskienė Pasaulio taurės laimėtoja Olimpinis vicečempionas, Europos Jevgenij Šuklin Kanojų irklavimas čempionato bronzos laimėtojas Evaldas Petrauskas Boksas Olimpinių žaidynių bronzos laimėtojas Olimpinių žaidynių bronzos laimėtojas, Aleksandras Kazakevičius Graikų-romėnų imtynės Europos čempionato bronzos laimėtojas Jonas Valančiūnas Krepšinis Geriausias 2012 m. krepšininkas Pasaulio vicečempionė (sprintas), Europos čempionė (keirinas) ir bronzos Simona Krupeckaitė Dviračių trekas (sprintas) laimėtoja, olimpinių žaidynių 5-osios vietos laimėtoja Pasaulio čempionė, olimpinių žaidynių Gintarė Scheidt Buriavimas 6-osios vietos laimėtoja Olimpinių žaidynių 4-osios vietos Virgilijus Alekna Lengvoji atletika laimėtojas, Deimantinės lygos varžybų 2-osios vietos laimėtojas Olimpinių žaidynių 5-osios vietos laimėtoja (septynkovė), pasaulio uždarų Austra Skujytė Lengvoji atletika patalpų čempionato bronzos laimėtoja (penkiakovė) Rūta Meilutytė

Plaukimas

Kaip ir kasmet mūsų Universiteto sportininkai varžėsi SELL studentų žaidynėse. Helsinky­ je vykusiame renginyje mūsiškiai iškovojo 19 medalių ir tarp 83 universitetų iš 12 šalių užėmė 4-ą vietą. 2012 m. SELL žaidynių suvestinė Eil. Nr.

Universitetai

Šalis

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lietuvos kūno kultūros akademija Aalto universitetas Rygos technikos universitetas Mykolo Romerio universitetas Helsinkio universitetas Žemutinio Naugardo N. Lobačevskio valstybi­ nis universitetas Latvijos universitetas

LTU FIN LAT LTU FIN RUS

10 9 8 6 6 5

8 6 7 5 4 9

LAT

5

3

7.

Auksas Sidabras Bronza Iš viso 7 9 5 8 5 4,5

25 24 20 19 15 18,5 8

189


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės pabaiga

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Iš viso

Kauno technologijos universitetas Jyväskylä universitetas Vilniaus universitetas Klaipėdos universitetas Tamperės universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Latvijos žemės ūkio universitetas Tartu universitetas Talino technologijos universitetas Talino universitetas Haaga-Helia taikomųjų mokslų universitetas Lietuvos edukologijos universitetas Šiaulių universitetas Čekijos technikos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas ............ Aleksandro Stulginskio universitetas ............ ............ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Latvijos sporto pedagogikos akademija Tamperės technologijos universitetas Valstybės sienos apsaugos koledžas ............ Rytų Suomijos universitetas

LTU FIN LTU LTU FIN LTU LAT EST EST EST FIN LTU LTU CZ LTU

4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

4 3 2

2 1 2 3

21 5 14 6,5 7 10 6,5 6 4 4 2 7 5 5 4

LTU

1

1

2

LTU LAT FIN LAT

0,5

4,5 2 2 1

5 2 2 1

89

103

282

90

11 7 3,5 1 2 1

6 1 4 3 6 3,5 4 2 2

Mūsų Universiteto sportinę delegaciją aplenkė Lietuvos kūno kultūros akademija, Aalto universitetas (Suomija) ir Rygos technikos universitetas. Daugiausia medalių – septynis – parsive­ žė lengva­atlečiai ir dziudo imtynininkai, plaukikai – 3, tenisininkai – 1 ir tinklininkės po 1 apdova­ nojimą. Pirmąjį aukso medalį plaukdamas nugara 50 m distanciją iškovojo Teisės fakulteto stu­ dentas Vilius Karalius. Dar du bronzos medalius plaukikai iškovojo vaikinų ir merginų 4 × 50 m estafetėse laisvuoju stiliumi. Vaikinų komandoje plaukė Ekonomikos ir finansų valdymo fakul­ teto studentas Artiom Ščemeliov, Teisės fakulteto studentas Karolis Ramašauskas, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentas Artūras Štura ir jau minėtasis Vilius Karalius. Merginų ekipą sudarė Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentė Žydrūnė Galva­ nauskaitė, Politikos ir vadybos fakulteto studentė Miglė Banytė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentė Birutė Matačiūnaitė, Politikos ir vadybos fakulteto studentė Eglė Gasilionytė. Džiugu, kad visi plaukimo nariai iškovojo medalius. SELL žaidynių čempione tapo ir Politikos ir vadybos fakulteto studentė Vaida Žūsinaitė, ji nugalėjo 3 000 m bėgime. Ja pasekė ir Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studen­ tas Romanas Morozka, kuris pasiekė asmeninį rekordą, nustūmęs rutulį 18,17 m. Antras šioje rungtyje liko Teisės fakulteto studentas Artūras Gurklys (18,00 m), o Socialinės informatikos fakulteto studentas Marius Šilenskis liko penktas (16,86 m). Dar vieną medalį rutulio stūmimo rungtyje iškovojo Socialinės politikos fakulteto studentė Alina Vaišvilaitė, ji pasiekė trečią re­ zultatą – 13,30 m.

190


Kūno kultūra ir sportas Lengvaatlečių medalių kolekciją papildė Tesisės fakulteto studentė Diana Džavachidis – 100 m nuotolyje ji buvo antra (12,43 sek.). Vyrų 200 m sprinto rungtyje III vietą iškovojo Ekono­ mikos ir finansų valdymo fakulteto studentas Matas Galdikas, kuris su komandos draugais Poli­ tikos ir vadybos fakulteto studentu Olegu Fakejevu, Socialinės informatikos fakulteto studentu Andrejumi Jegorovu ir Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentu Mindaugu Strioku estafečių varžybose užlipo ant 3-iojo nugalėtojų pakylos laiptelio. Teniso kortuose čempioniškai žaidė Teisės fakulteto studentė Lina Stančiūtė, ji finale 6:2 ir 6:2 nugalėjo Helsinkio universiteto atstovę Veera Nurmi. Prieš ketverius metus šiame turnyre taip pat triumfavo mūsiškė. Dar du aukso medalius į MRU delegacijos taupyklę įnešė dziudo atstovai. Čempionais tapo Viešojo saugumo fakulteto studentė Lina Kairytė ir MRU absolventas Marius Labalaukis. MRU ab­ solventas Justinas Gramba pelnė sidabro medalį. Tokios pat spalvos medalį pelnė ir Viešojo sau­ gumo fakulteto studentė Elvyra Lukauskaitė. Trečiaisiais dziudo imtynių prizininkais liko Viešojo saugumo fakulteto studentė Aurelija Šukytė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentė Viktorija Baltaitė bei Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentas Artūras Maiboroda. Didžiausią staigmeną žaidynėse pateikė mūsų merginų tinklinio komanda, vadovaujama Gražvilės Gatelienės. Ji tik finale 1:3 pralaimėjo Tartu universiteto komandai ir iškovojo sidabro medalius. Apdovanojimą pelnė Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentės Ernesta Vinickaitė, Viktorija Miliūtė, Teisės fakulteto studentės Vytautė Jarmalaitė, Ilona Skokova, Inga Vainilavičiūtė, Politikos ir vadybos studentės Justė Jarmalaitė, Rūta Putytė, Socialinės politikos fakulteto studentės Gintarė Miškinytė ir Rima Rameikaitė. Mūsų Universiteto sportininkai dalyvavo ir Lietuvos studentų universiadoje.

4

5

6

7

8

9

10

7

1

9

3

5

4

2

10

3

5

4

10 8 ___ 10 2

1

8

8 5

1 4

8 1

3 3

8 10

2 7

5 2

3 3

4 2

1 1

7 4

5 6

5 ___ 42 ___ 6

4

8 11 ___ 5 ___ 67

2 11 ___ 5 ___ 38

5 1 ___ 22 28 29 ___ ___ 1 2 3

2 38

4-5 4-5 8

VDA

2

LMTA

3

LKA

LSMU

1

ASU

VDU

Komandinė vieta

KU

Vietų suma

VGTU

Aerobinė gimnastika

LEU

Plaukimas

ŠU

Dziudo imtynės (vaikinai/merginos)

KTU

Stalo tenisas (vaikinai/merginos)

MRU

Orientavimosi sportas

VU

Lengvoji atletika

LKKA

Universitetai

Sporto šaka

2012 m. Lietuvos studentų universiados rezultatų suvestinė

11

9

10 6 ___ 7 6

12 ___ 10 ___ 10

12 ___ 10 ___ 10

12 ___ 10 ___ 10

4 9

7 9

8 10

6 6

8 8

8 12

8 12

11 11 ___ 5 ___ 60

11 10

6 5

11 6

11 8

11 9

5 3 ___ 62 59

10 11 ___ 5 ___ 61

10

7

12

13

9

5 5 5 ___ ___ ___ 70 76 77 14

(Komandoms, kurios nedalyvavo Universiadoje, yra skiriama paskutinė – bendra vieta.)

191


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Komandinėje įskaitoje Universiteto studentai iškovojo 2-ąją vietą, į priekį praleisdami tik VU atstovus. Mūsiškiai laimėjo 44 medalius: 18 aukso, 14 sidabro ir 12 bronzos. 2011–2012 m. m. studentų sporto sezoną tradiciškai pradėjo irkluotojai. Mūsų koman­ dai negalėjo padėti geriausi irkluotojai Mindaugas Griškonis, Saulius Ritter ir Rolandas Maš­ činskas, kurie tuo metu atsto­vavo Lietuvai Europos čempionate. Likusi be savo lyderių Uni­ versiteto irk­lavimo komanda užėmė 7-ą vietą.

LKKA

VU

MRU

KTU

ŠU

LEU

VGTU

KU

VDU

LSMU

ASU

LKA

VDA

LMTA

Universitetai

Sporto šakos

2012 m. Lietuvos universitetų studentų čempionatų suvestinė

6

1

5

4

7

7

7

7

3

2

7

7

7

7

6

7

5

2

7

3

7

7

7

4

1

7

7

7

5 8 7 5

9 2 2 1

1 7 3 2

4 6 7 4

7 3 7 3

5 4 5 7 10

2 8 1 6

2

9 9 1 8 7 7 10 8 7 10

3 6 8 2

8 9 1 9

Fechtavimasis Graikų-romėnų imtynės Jėgos trikovė Irklavimas Šachmatai Kulkinis šaudymas Sambo imtynės (vaikinai/merginos) Lengvoji atletika (ž) Badmintonas Krosas (vaikinai/merginos) Tenisas Sunkioji atletika Svarsčių kilnojimas Vietų suma Komandinė vieta

9

1

3

4

9 8 8 5 7 7 10 9 8 6

8 1 6 4

2 3 8 1

1 2 7 7

8 5 2 5

5 4 8 9

5 6 2 8 86 6

3 3 3 1 47 1

6 5 7 8 69 3

1 1 7 5 65 2

10 2 4 6 6 2 7 7 5 8 6 4 113 88 70 11 7–8 4

4 7 8 3

8 7 10 8 8 3 9 8

5

3 9 9 8 8 8 7 4 6 10 10 10 10 10 10

6 8 8 8 11 12 12 12 4 8 5 8 9 6 9 9

10 10 7 10 6 6 4 6 1 7 6 4 8 8 8 3 100 118 88 83 9 12 7–8 5

8 10 9 6 6 6 7 7 7 2 7 8 109 119 121 10 13 14

(Komandoms, kurios nedalyvavo čempionatuose, yra skiriama paskutinė – bendra vieta.)

Sambo imtynių meistrai iškovojo 3-ią komandinę vietą, o merginos tapo nugalėtojomis. Asmeninėje įskaitoje iškovoti 4 aukso, 6 sidabro ir 5 bronzos medaliai. Po ilgesnės pertraukos Universiteto šachmatininkai užlipo ant trečiojo garbės pakylos laiptelio, o merginų įskaitoje Gintarė Bloznelytė-Chocenkienė pelnė sidabro medalį. MRU kulkinio šaudymo komanda užėmė 2-ąją vietą, iškovodama 1 aukso ir 2 bronzos medalius. Fechtavimo takelyje MRU atstovai liko penkti (1 bronzos medalis). Graikų-romėnų imtynininkai iškovoję du aukso medalius laimėjo 5-ąją komandinę vietą. Jėgos trikovės komanda varžovams nepaliko jokių vilčių laimėdama 6 aukso medalius ir iškovojo 1-ąją vietą.

192


Kūno kultūra ir sportas Žiemos lengvosios atletikos varžybose mūsų komanda pirmą kartą užėmė 2-ąją prizinę vietą, iškovodama 4 aukso, 5 sidabro ir 2 bronzos medalius, o pavasariniame kroso bėgime mū­ siškiai laimėjo 2 aukso medalius ir užėmė 6-ą (merginos) ir 7-ą (vaikinai) vietas. Lietuvos universitetų studentų čempionatuose mūsų sportininkai iškovojo 41 medalį – 19 aukso, 12 sidabro bei 10 bronzos ir universitetų kompleksinėje įskaitoje užėmė 3-iąją vietą, į priekį praleisdami VU ir KTU sportininkus. Labai sėkmingas 2011–2012 m. m. sezonas buvo Universiteto tinklininkėms, treniruoja­ moms lektorės Gražvilės Gatelienės. Jos laimėjo Respublikos studentų tinklinio lygos bei pa­ plūdimio tinklinio čempionatus. Komanda svariai rungtyniavo ir SELL žaidynėse Helsinkyje – iškovojo sidabro medalius, o pirmojoje Europos universitetų olimpiadoje Kordoboje laimėjo 7-ąją vietą tarp 15-os komandų. 2012 m. MRU sportinių žaidimų komandų pasiekimai Eil. Nr. 1. 2. 3.

Komanda

Treneris

Varžybos

Iškovota vieta

Tinklinis (merginos) Paplūdimio tinklinis (merginos) Paplūdimio tinklinis (vaikinai)

Gražvilė Gatelienė

Respublikos studentų tinklinio lyga

1

Gražvilė Gatelienė

Respublikos studentų tinklinio lyga

1

Jonas Adomaitis

Respublikos studentų tinklinio lyga

1

Lietuvos studentų krepšinio lyga

2

Lietuvos studentų krepšinio lyga SELL žaidynės (Helsinkis) Pirmoji Europos universitetų olim­ piada (Kordoba) Vilniaus apskrities futbolo federaci­ jos čempionatas

3 2

4.

Krepšinis (vaikinai)

5. 6.

Krepšinis (merginos) Tinklinis (merginos)

Vytautas Poteliūnas Mindaugas Sakalauskas Algirdas Budėnas Gražvilė Gatelienė

7.

Tinklinis (merginos)

Gražvilė Gatelienė

8.

Futbolas (vaikinai)

Gediminas Paberžis

7 6

Vaikinų paplūdimo tinklinio komanda taip pat tapo čempione (treneris Jonas Adomaitis). Lietuvos studentų krepšinio lygos finale mūsų vaikinų komanda nusileido tik VDU stu­ dentams ir užėmė 2-ąją vietą (treneriai Vytautas Poteliūnas ir Mindaugas Sakalauskas), o mergi­ nų krepšinio ekipa laimėjo bronzos medalius (treneris Algirdas Budėnas). Vaikinų futbolo vienuolikė (treneris Gediminas Paberžis) Vilniaus apskrities futbolo fede­ racijos čempionate iškovojo 6-ą vietą tarp 10 komandų. Universiteto sportininkai atstovaudami Lietuvai įvairiose tarptautinėse varžybose pelnė svarių pergalių. Europos čempionate kanojininkas Tomas Gadeikis laimėjo 1-ąją vietą, o Jevgenij Šuklin 3-iąją. Europos irklavimo čempionate Mindaugas Griškonis pelnė nugalėtojo titulą. Pasaulio jaunimo graikų-romėnų imtynių čempionate Vilius Laurinaitis tapo čempionu. Pasaulio sambo imtynių čempionate Radvilas Matukas laimėjo 3-ią vietą, o pasaulio studentų turnyre pralaimėjo tik finalinę kovą ir liko antras. Šiose varžybose Aušra Šukytė laimėjo bronzos medalį. Pasaulio studentų baidarių ir kanojų irklavimo čempionate Ignas Navakauskas ir Andrej Olijnik iškovojo vicečempionų titulus. Mūsų studentų pasiekimai sporto varžybose atsispindi ir įvairių sporto šakų Lietuvos čempionatų, turnyrų, memorialų suvestinėse. Tai kasdienio sunkaus sportininkų ir jų trenerių darbo rezultatas.

193


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2013 m. Kazanėje (Rusija) vyko didžiausias pasaulyje studentų sporto renginys – pasau­ linė universiada. Joje Lietuvos studentijos sportui atstovavo net 24 MRU atletai (daugiausia iš visų aukštųjų mokyklų), kurie ženkliai prisidėjo prie šalies delegacijos laimėjimų. 2013 m. Lietuvos studentų pasaulinėje universiadoje iškovoti medaliai Eil. Nr.

Aukštoji m-kla

1. 2. 3. 4. 5.

Mykolo Romerio universitetas Lietuvos sporto universitetas /Vilniaus universitetas Lietuvos sporto universitetas Lietuvos edukologijos universitetas Klaipėdos universitetas

Medaliai auksas 5 1 – – –

sidabras bronza – – 1 – –

Iš viso

– – 1 2 1

5 1 2 2 1 11

Sėkmingiausiai universiadoje varžėsi kanojų irklavimo meistras, Politikos ir vadybos fa­ kulteto magistrantas, olimpinis vicečempionas Jevgenij Šuklin, kuris iškovojo du aukso meda­ lius. Dar vieną auksinį apdovanojimą, tik irkluodamas baidarę pelnė to paties fakulteto ma­ gistrantas Ignas Navakauskas. Lietuvos iškovotų medalių taupyklę dar dviem aukso medaliais papildė jau minėto fakulteto studentai Mindaugas Griškonis (vienvietė valčių klasė) ir Rolan­ das Maščinskas bei Saulius Ritter (porinių dviviečių valčių klasė). Lietuvos delegacija, pelniusi 10 medalių, pasaulio komandų rinktinėje užėmė 11 vietą, o tarp Europos valstybių – 5 vietą, aplenkdama tokias šalis kaip Vokietija, Prancūzija, Švedija ir kt. Mūsų Universiteto iškovotos pergalės leido užimti ir labai aukštas vietas renkant 2013 m. geriausiųjų studentų sportininkų dešimtuką. 2013 metų geriausių Lietuvos sportininkų dešimtukas Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.

Vardas Pavardė Donata Vištartaitė (Lietuvos sporto universitetas) Milda Valčiukaitė (Vilniaus universitetas) Jevgenij Šuklin (Mykolo Romerio universitetas) Saulius Ritter (Mykolo Romerio universitetas) Rolandas Maščinskas (Mykolo Romerio universitetas) Justinas Kinderis (Mykolo Romerio universitetas) Mindaugas Griškonis (Mykolo Romerio universitetas) Ignas Navakauskas (Mykolo Romerio universitetas) Lina Grinčikaitė (Lietuvos sporto universiteto) Žygimantas Stanulis (Klaipėdos universitetas) Žilvinas Zabarskas (Lietuvos edukologijos universitetas) Eglė Balčiūnaitė (Lietuvos sporto universitetas) Tadas Tamašauskas (Lietuvos edukologijos universitetas)

Sporto šaka Irklavimas (porinė dvivietė) Baidarių ir kanojų irklavimas Irklavimas (porinė dvivietė) Šiuolaikinė penkiakovė Irklavimas Baidarių ir kanojų irklavimas Lengvoji atletika, 100 m bėgimas Sunkioji atletika Sambo-dziudo Lengvoji atletika, 800 m bėgimas Boksas

Geriausių studentų sportininkų dešimtuke net 5 mūsų Universiteto atstovai užėmė pozi­ cijas nuo 2 iki 6 vietos. Šio sporto sezono išskirtiniu įvykiu tapo ir mūsų 2013 m. Teisės fakulteto absolvento Jus­ tino Kinderio iškovotas pasaulio čempiono medalis (šiuolaikinė penkiakovė), kuris jam garan­

194


Kūno kultūra ir sportas tavo geriausio 2013 m. Lietuvos sportininko (vyrų grupėje) titulą bei geriausią pasaulio penkia­ kovininko vardą. Ir kiti Universiteto sportininkai 2013 m. atstovavo Lietuvai įvairiuose tarptautiniuose sporto forumuose. Europos čempionate kanojininkas Jevgenij Šuklin laimėjo pirmąją vietą, o pasaulio čempionate buvo ketvirtas. Irklavimo meistrai Saulius Ritter ir Rolandas Maščinskas tapo pasaulio ir Europos vicečempionais. Europos klubinių komandų čempionato suvestinė (moterys) Vieta

Reitingai prieš čempionatą

Šalis

1

1

Monakas

2

5

3

Komanda

Turai Taškai

Cercle d’Echecs de Monte-Carlo

7

104

Rusija

Ugra

7

71

2

Rusija

SHSM Nashe Nasledie

7

51

4

3

Armėnija

Mika Chess Club

7

58

5

4

Rumunija

CS Politechnica-Antibiotice Iasi

7

43

6

8

Lietuva

MRU – Vilniaus Fortas

7

22

7

7

Serbija

Jelica PEP

7

21

8

6

Serbija

Chess Club BAS

7

26

9

9

Italija

Fischer Chieti

7

12

10

10

Bosnija ir Hercogovina

“Rudar” Prijedor

7

4

11

11

Austrija

ASVOE Pamhagen

7

0

Išskirtiniai metai buvo ir MRU šachmatininkams (treneris Vaidas Sakalauskas). Pirmą kartą jungtinė „MRU – Vilniaus fortas“ moterų šachmatų komanda atstovavo Lietuvai Europos klubi­ niame turnyre. Merginos garbingai kovojo su žymiai stipresnėmis varžovėmis: Deimantė Dau­ lytė puikiai žaidė su pasaulio čempione kine Hou Yifan, Salomėjai Zaksaitei teko susikauti su viena stipriausių pasaulio šachmatininkių inde Humpy Koneru, Dominyka Batkovskytė žaidė su keliskart Europos čempione Pia Cramling, o Gintarė Paulauskaitė ilgai priešinosi prancūzei Al­ mirai Skripchenko. Europos klubų taurėje užimta šeštoji vieta yra labai aukšta. Pavyko pralenkti abi pajėgias Serbijos komandas, kurių gretose žaidė stiprios legionierės iš Ukrainos, o merginos parodė didelį ryžtą ir norą kovoti dėl aukštų vietų. Šiame turnyre įgyta didelė patirtis žaidžiant su stipriausiomis planetos šachmatininkėmis. Mūsų šachmatininkai puikiai atstovavo ir Lietuvos rinktinei Varšuvoje, kur vyko Europos komandinis čempionatas. Puikiai pasirodė Lietuvos moterų rinktinė. Tarptautinė didmeistrė Viktorija Čmilytė ir MRU magistrantė, tarptautinė didmeistrė Deimantė Daulytė surinko po 7 taškus iš 9 galimų. Deimantė Daulytė antroje lentoje užėmė 5 vietą ir pakėlė savo reitingą 27 punktais, tuo patvirtindama, kad Lietuvoje jau yra dvi aukščiausio lygio šachmatininkės. MRU mokslininkė stažuotoja po doktorantūros, tarptautinė meistrė Salomėja Zaksaitė taip pat sė­ kmingai kovėsi šiame čempionate. Ji iškovojo įspūdingas pergales prieš Bulgarijos ir Azerbai­ džano šachmatininkes ir į komandos taupyklę įnešė 3 taškus, kurie Lietuvos moterų komandą pakylėjo į labai aukštą 8-ąją vietą Europoje.

195


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Sėkmingai finišavo ir Lietuvos vyrų rinktinė, kurios sudėtyje žaidė MRU studentas Tau­ tvydas Vedrickas, įvykdęs pirmą tarptautinio meistro normą. Paskutiniuose turuose mūsų vyrai įveikė Norvegijos ir Suomijos rinktines ir užėmė 23 vietą iš 38 komandų. Sėkmingas 2013 m. sezonas buvo ir mūsų futbolininkams. Neturėdami didelių išteklių MRU futbolininkai maloniai stebino savo gerbėjus ir specialistus. Žaisdami Lietuvos futbolo federacijos antros lygos Pietų zonos čempionate mūsiškiai galutinėje čempionato įskaitoje lai­ mėję 14 rungtynių, sužaidę lygiosiomis 7 ir pralaimėję 3 užėmė 3-iąją vietą (treneris Gediminas Paberžis). Dar sėkmingiau futbolininkai startavo Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre. Vien patekimas tarp aštuonių stipriausių Lietuvos komandų byloja apie didelį šios ekipos potencia­ lą. Tai aukščiausias futbolininkų pasiekimas per visą laikotarpį. Taip toli nenužengė nė viena antrosios lygos vienuolikė. MRU žaidimų komandų pasiekimai 2013 m. Eil. Nr.

Komanda

1.

Krepšinis (vaikinai)

2. 3. 4. 5. 6.

Paplūdimio tinklinis Tinklinis (vaikinai) Paplūdimio tinklinis Tinklinis (merginos) Krepšinis (merginos)

V. Poteliūnas M. Sakalauskas J. Adomaitis J. Adomaitis G. Gatelienė G. Gatelienė A. Budėnas

7.

Futbolas (vaikinai)

G. Paberžis

8.

Šachmatai (merginos)

V. Sakalauskas

Varžybos

Iškovota vieta

Lietuvos studentų krepšinio lyga

1

Respublikos studentų tinklinio lyga Respublikos studentų tinklinio lyga Respublikos studentų tinklinio lyga Respublikos studentų tinklinio lyga Lietuvos studentų krepšinio lyga Lietuvos futbolo federacijos antros lygos Pietų zona Europos klubinių komandų čempionatas

1 2 2 3 3

Treneris

3 6

Šie metai išskirtiniai tapo ir MRU vaikinų krepšinio komandai, kuri tapo geriausia Lietuvos 2013 m. studentų komanda, laimėjusi Lietuvos studentų krepšinio lygos čempiono titulą (trene­ riai Vytautas Poteliūnas; Mindaugas Sakalauskas). Mūsų merginos Lietuvos studentų krepšinio čempionate iškovojo bronzos medalius (treneris Algirdas Budėnas). Sėkmingai startavo ir MRU vaikinų tinklinio rinktinė, kuri Respublikos studentų tinklinio lygoje pelnė vicečempionės titulą, finale nusileidusi tik Šiaulių universiteto rinktinei (treneris Jonas Adomaitis). Merginų grupėje mūsiškės laimėjo bronzos medalius, į priekį praleidusios VDU ir LSU komandas (trenerė Gražvilė Gatelienė). Tinklininkų startus vainikavo Lietuvos stu­ dentų vaikinų paplūdimio tinklinio čempionato aukso medaliai, kuriuos iškovojo Karolis Šlimas ir Mantvydas Šuklys (treneris Jonas Adomaitis). MRU merginų paplūdimio rinktinė (Ernesta Vi­ nickaitė, Liubov Zobnina) tik finale nusileido KTU komandai ir iškovojo sidabro medalius (trene­ rė Gražvilė Gatelienė). 2013 m. SELL studentų žaidynės Nr.

Šalis

1. 2. 3. 4.

LAT LTU LAT LAT

196

Universitetas Rygos technikos universitetas Lietuvos sporto universitetas Latvijos sporto akademija Latvijos universitetas

Aukso Sidabro Bronzos Iš viso medaliai medaliai medaliai medalių 18 16 11 7

11 6 9 8

8 12 5 7

37 34 25 22


Kūno kultūra ir sportas Lentelės pabaiga 5.

RUS

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

LTU LTU LTU LTU LAT EST LTU

13.

LTU

14. 15–16. 15–16. 17.

EST LAT LTU LTU

Žemojo Naugardo N. Lobačevskio universitetas Mykolo Romerio universitetas Vilniaus universitetas Klaipėdos universitetas Kauno technologijos universitetas Latvijos žemės ūkio universitetas Tartu universitetas Lietuvos edukologijos universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Talino technologijos universitetas Daugpilio universitetas Šiaulių universitetas Vytauto Didžiojo universitetas

7

6

7

20

6 5 5 2 2 4 4

7 9 5 5 2 6 4

5 7 5 8 10 3 3

18 21 15 15 14 13 11

5

2

2

9

1 2 2 3

4 3 3

4 1 1 2

9 6 6 5

XXIX 2013 m. SELL studentų žaidynės vyko Rygoje. Jose dalyvavo aštuonių šalių 45 uni­ versitetai, varžėsi per 2 000 studentų sportininkų. Mūsų Universiteto delegacija užėmė 6-ąją vietą, iškovojusi 18 medalių. Tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų mūsiškiai nusileido tik Lietuvos sporto universiteto atletams. Šiose žaidynėse du aukso medalius iškovojo plaukikas Edgaras Štura bei du aukso medalius pelniusi šachmatų komanda (Deimantė Daulytė, Vaidas Šetkauskas, Tautvydas Vedrickas, Žilvinas Jasinskas) ir individualioje įskaitoje nugalėjusi Deimantė Daulytė. Puikų rezultatą pademonstravo ir lengvosios atletikos vaikinų estafetės komanda (Žil­ vinas Glodenis, Kostas Skrabulis, Žilvinas Adomavičius, Ugnius Savickas) 4 x 100 m. Ji pirmą kart Universiteto istorijoje laimėjo prestižinį bėgimą, aplenkusi Lietuvos sporto universiteto ir Latvijos universiteto atstovus. Dar vieną aukso medalį mūsiškiams pelnė graikų-romėnų imtynininkas Vilius Laurinaitis. Mūsų delegacijos taupyklę keturiais sidabro medaliais papildė dziudo imtynininkai (Ka­ milė Sakaitė, Ligita Kaminskaitė, Artūras Maiboroda, Marius Labalaukis), lengvaatlečiai Žilvinas Glodenis, Kostas Skrabulis ir graikų-romėnų imtynininkas Artūras Jankauskas. Individualioje įskai­toje bronzos medalius iškovojo šachmatininkas Tautvydas Vedrickas, dziudo imtynininkas Augustinas Seniauskas, orientacininkas Giedrius Sabaliauskas, lengvaatlečiai Juozas Gliebus ir Marius Šilenskis.

VU

MRU

KTU

ŠU

LEU

VGTU

KU

VDU

LSMU

ASU

LKA

VDA

LMTA

Fechtavimasis Graikų-romėnų imtynės Jėgos trikovė Irklavimas Šachmatai Kulkinis šaudymas

LSU

Universitetai

Sporto šakos

2013 m. Lietuvos universitetų studentų čempionatų suvestinė

5

1

3

4

7

7

7

7

6

2

7

7

7

7

3

8

5

2

8

4

8

7

8

6

1

8

8

8

6 9 9 6

5 1 1 1

1 4 2 2

6 3 3 9

6 10 9 9

6 6 9 9

4 5 4 3

6 2 9 4

6 10 9 5

6 8 6 8

3 10 5 7

2 10 9 9

6 10 8 9

6 10 7 9

197


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 Lentelės pabaiga

Sambo imtynės (vaikinai) Sambo imtynės (merginos) Lengvoji atletika (ž) Badmintonas Krosas (merginos) Krosas (vaikinai) Sunkioji atletika Svarsčių kilnojimas Stalo tenisas (merginos) Stalo tenisas (vaikinai) Lengvoji atletika Dziudo imtynės (merginos) Dziudo imtynės (vaikinai) Plaukimas Vietų suma Komandinė vieta

5

3

1

4

8

10

2

7

10

9

6

10

10

10

1

2

3

7

7

5

4

7

7

6

7

7

7

7

1 5

2 5

4 5

5 1

7 5

3 5

6 5

9 5

10 5

8 2

12 3

13 5

13 4

11 5

1

2

3

4

8

5

6

8

8

7

8

8

8

8

2

5

1

3

8

3

6

8

8

7

8

8

8

8

3 8

2 1

8 9

8 7

8 9

5 4

7 5

1 9

8 9

6 9

4 3

8 2

8 6

8 9

9

1

9

3

9

4

7

2

5

6

8

9

9

9

10

5

3

2

10

4

1

9

8

7

6

10

10

10

1

2

4

7

6

5

8

3

10

9

11

13

12

13

1

2

3

9

9

4

5

9

6

7

8

9

9

9

2

3

1

5

7

8

4

10

9

10

6

10

10

10

1 88 3

5 57 1

2 73 2

3 95 4

10 9 8 10 4 7 10 10 10 6 160 115 105 132 151 136 133 167 172 170 11 6 5 7 10 9 8 12 14 13

Lietuvos universitetų atskirų sporto šakų studentų čempionatuose mūsų atletai deramai atstovavo savo Alma Mater. Sėkmingiausiai kovėsi MRU jėgos trikovės, vaikinų sambo imtynių, vaikinų kroso ir vaikinų dziudo komandos – jos iškovojo nugalėtojų titulus. Čia ženkliai išsiskyrė MRU jėgos trikovės sportininkai, kurie iš aštuonių svorio kategorijų, net šešiose laimėjo aukso medalius (treneris Petras Lazdauskas). Sėkmingi startai buvo ir šachmatų, kulkinio šaudymo bei plaukimo rinktinėms. Jos iškovojo antrąsias vietas. Trečiomis vietomis buvo pažymėtos MRU fech­ tavimo, merginų kroso, merginų sambo ir dziudo imtynių bei vaikinų stalo teniso komandos. Universiteto kompleksinėje įskaitoje mūsų sportininkai iškovojo 2-ąją vietą į priekį pra­ leisdami VU atstovus. Trečiaisiais prizininkais liko LSU komanda. Pasiekti rezultatai atspindi nuoširdų komandų trenerių ir jų auklėtinių triūsą, kuris leidžia tikėtis ir ateityje puikių rezultatų. Vienu iš iššūkių 2014 m. tampa studentų ir Universiteto bendruomenės fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos plėtra, kurios tikslas ir uždaviniai būtų: • Didinti akademinės bendruomenės fizinį aktyvumą; • Puoselėti nuolatinį fizinį aktyvumą; • Stiprinti sveikos mitybos įgūdžius; • Vykdyti akademinės bendruomenės sveikatos stebėseną; • Tinkamai atstovauti MRU įvairiuose fizinio aktyvumo renginiuose. 2014 m. MRU sportininkų startai dar tebesitęnčiame sezone pažymėti gražiais pasieki­ mais. Tarptautinė šachmatų moterų didmeistrė MRU magistrantė Deimantė Daulytė FIDE rei­ tinge, kuriame kvalifikuotos daugiau nei 9000 šachmatininkių, pakilo į 64 vietą. Europos čempi­ onais tapo irkluotojai Saulius Ritter ir Rolandas Maščinskas, o Mindaugas Griškonis irkluodamas vienvietę valtį pelnė Europos čempionato bronzos medalį.

198


Kūno kultūra ir sportas

VDA

7 5-6 3 5 4 7 1 5 6 7 6 7 1 7 3 2 7 6 2 5 7 2 1 9 3 6 9 6 6 4 6 2 7 5 1 7 8 3 6 7 4 9 8 3 1 7 3 7 77 70 96 4 3 7

LKA

7 6 4 5 7 3 1 4 7 6 5 4 8 2 4 8 79 5

7 5-6 7 7 7 3 7 7 7 7 2 6 6 6 3 7 7 7 7 7 5 7 6 7 7 5 8 10 10 10 7 7 7 7 7 12 10 11 5 13 10 8 12 13 13 5 3 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 3 9 9 9 5 9 7 9 9 9 5 4 8 8 8 97 117 124 119 119 8 10 13 12 11

7 7 6 7 7 10 7 13 11 6 8 8 8 8 9 8 126 14

ŠU

MRU

4 2 6 4 7 9 6 8 5 6 3 6 5 6 6 8 90 6

LMTA

VGTU

1 7 6 3 2 1 3 3 4 6 1 3 2 1 5 1 46 1

VDU

LEU

2 1 6 2 4 4 4 7 2 2 4 2 7 9 2 2 65 2

ASU

VU

LSMU

KTU

Fechtavimasis 7 Graikų-romėnų imtynės 7 Jėgos trikovė 6 Irklavimas 1 Šachmatai 7 Kulkinis šaudymas 10 Sambo imtynės (vaikinai) 6 Sambo imtynės (merginos) 6 Lengvoji atletika (ž) 1 Badmintonas 1 Krosas (merginos) 8 Krosas (vaikinai) 8 Sunkioji atletika 1 Svarsčių kilnojimas 9 Stalo tenisas (vaikinai) 9 Orientacinis 6 Vietų suma 99 Komandinė vieta 9

LSU

KU

Sporto šakos

Universitetai

2014 m. Lietuvos universitetų studentų čempionatų suvestinė

MRU vaikinų krepinio komanda apgynė Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionų ti­ tulą (treneriai Vytautas Poteliūnas ir Mindaugas Sakalauskas), o merginų pasirodymas vainikuo­ tas antrąja vieta (treneris Algirdas Budėnas). Merginų grupėje 2014 m. LSKL čempionato finalo ketverto komandų rikiuotė: I vieta – LSU; II vieta – MRU; III vieta – KU; IV vieta – KTU. Vaikinų grupėje 2014 m. LSKL čempionato finalinio ketverto komandų rikiuotė: I vieta – MRU; II vieta – LSU; III vieta – ŠU; IV vieta – VDU. Studentai varžėsi penkių sporto šakų programoje: dziudo imtynės, lengvoji atletika, plaukimas, stalo tenisas ir aerobinė gimnastika. Mūsiškiai dalyvavo pirmose keturiose. Sėkmingiausiai startavo dziudo imtynių atstovai, kurie tapo nugalėtojai vyrų grupėje, o merginos iškovojo trečią komandinę vietą. Labai sėkmingi buvo lengvaatlečių startai, kurie nusileido tik LSU studentams. Vyrų gru­ pėje MRU stalo tenisininkai taip pat liko antri, o plaukikai pelnė ketvirtosios vietos taškus. Dziudo imtynininkai MRU komandai iškovojo penkis universiados čempionų titulus. Jais tapo Viešojo saugumo fakulteto studentės Aurelija Šukytė (70 kg) ir Rūta Katkevičiūtė (78 kg),

199


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

bei Teisės fakulteto studentas Radvilas Matukas (90 kg), Ekonomikos ir finansų valdymo fakul­ teto studentas Žilvinas Lekavičius (100 kg) ir Viešojo saugumo fakulteto studentas Augustinas Seniauskas (+100 kg). Antrąsias vietas iškovojo Ekonomikos ir finansų valdymo studentas Ar­ tūras Maiboroda (81 kg) ir Teisės fakulteto studentas Zigmas Pečiulis (+100 kg), o trečiaisiais prizininkais tapo Viešojo saugumo fakulteto studentas Tomas Vaičiulis (73 kg), Teisės fakulteto studentas Justinas Gramba (73 kg), Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentas Mantas Klimašauskas, bei Viešojo saugumo fakulteto studentė Greta Palekaitė (48 kg) ir Kamilė Sakaitė (absolventė). Komandos treneriai – Algis Mečkovskis ir Edmundas Štarevičius. Komandinėje įskaitoje po mūsų vaikinų (109,5 tšk.) liko LSU (104,5 tšk.) ir VGTU (91,0 tšk.) komandos. Merginų grupėje nugalėtoja tapo LSU komanda (106,5 tšk.) aplenkusi VU (104 tšk.) bei MRU (95,5 tšk.) imtynininkes. Gausa medalių pažymėti lengvaatlečių startai. Nugalėtojais tapo MRU absolventas Petras Gliebus, greičiausiai įveikęs 1500 m distanci­ ją (3:47,85 sek.), vaikinų estafetės komanda 4x100 m (absolventas Žilvinas Glodenis, Socialinių technologijų fakulteto studentas Žilvinas Adomavičius, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulte­ to studentas Matas Galdikas, Teisės fakulteto studentas Ugnius Savickas), Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentė Irina Kazakevič (400 m) ir Politikos ir vadybos fakulteto studentė Vaida Žūsinaitė (1500 m). Sėkmingai varžėsi Politikos ir vadybos fakulteto studentai Mindaugas Striokas (800 m), Simas Bertašius (5000 m), kurie tapo universiados čempionais. Universiados vicečempionų titulus pelnė Teisės fakulteto studentė Diana Džavachidis (100 m), Socialinių technologijų fakulteto studentai Žilvinas Adomavičius (200 m), Vitalij Kozlov (400 m), Ričard Rekst (5000 m sportinis ėjimas), absolventas Petras Gliebus (800 m). Ant trečiojo nugalėtojų laiptelio lipo Simas Bertašius (1500 m), Irina Kazakevič (200 m) ir Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentas Kostas Skrabulis (100 m). Tokiu būdu MRU lengvaatlečių taupyklėje 6 aukso, 5 sidabro ir 3 bronzos medaliai (22 275 tšk.). Nusileista tik LSU atstovams (23 134 tšk.). Trečiaisiais prizininkais tapo VU studentai (21 790 tšk.). Toliau komandos išsirikiavo taip: 4 vieta-VGTU, 5 vieta-LEU, 6 vieta-KTU, 7 vieta-KU, 8 vieta-LSMU, 9 vieta-VDU, 10 vieta-ŠU, 11 vieta-ASU, 12 vieta-LMTA. MRU komandos treneris – Žilvinas Adomavičius. Plaukikų startai šį kartą nebuvo tokie sėkmingi – nedalyvavo varžybose komandos lyde­ ris Giedrius Titenis, kuris tęsė pasirengimą užsienyje, rengdamasis Europos čempionatui. Aukš­ čiausias vietas iškovojo Teisės fakulteto studentai Eglė Rakickaitė (100 m kompleksiniu būdu) ir Vilius Karalius (50 m nugara), kurie tapo universiados vicečempionais. Trečiaisiais prizininkais tapo Teisės fakulteto studentas Lukas Levickas (100 m krūtine ir 50 m nugara), Ekonomikos ir fi­ nansų valdymo fakulteto studentai Artiom Ščemeliov (100 m delfinu), Žydrūnė Galvanauskaitė (50 m laisvu stiliumi), Politikos ir vadybos fakulteto studentė Miglė Banytė (50 m nugara) ir mišri komandinė estafetė 4×50 m. (Žydrūnė Galvanauskaitė, Miglė Banytė, Lukas Levickas ir Vilius Karalius) pasidalino trečiąja vieta su KTU atstovais. Komandos trenerė – Valentina Skyrienė. Komandinė plaukimo įskaita: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

200

LSU – 405 tšk. VU – 377 tšk. KTU – 321 tšk. MRU – 226 tšk. LSMU – 157 tšk. VGTU – 46 tšk.


Kūno kultūra ir sportas 7. LEU – 44 tšk. 8. VDA – 26 tšk. 9. LKA – 19 tšk. MRU vaikinų stalo teniso komanda (Politikos ir vadybos fakulteto studentai Manfredas Udra, Aivaras Keliotis ir Teisės fakulteto studentas Renatas Guščinas) nukeliavo iki finalo ir tik lemiamą kovą 1:3 pralaimėjo VGTU studentams. Trečiaisiais prizininkais tapo VU studentai 3:0 nugalėję KTU komandą. Toliau komandos išsirikiavo taip: 5 vieta-LEU, 6 vieta-LSMU, 7 vieta-ASU, 8 vieta-KU Individualiai nugalėjo KU tenisininkas Alfredas Udra, antroji ir trečioji vieta atiteko VGTU studentams Matui Vilkui ir Arnoldui Domeikai. Iškart po prizininkų liko mūsiškis Manfredas Udra, kuris kovoje dėl III vietos nusileido VGTU atstovui Arnoldui Domeikai. Sveikiname visus MRU sportininkus ir jų trenerius su sėkmingais startais 2014 m. Lietuvos universiadoje. Tartu mieste (Estija) gegužės 18 d. finišavo XXX SELL studentų žaidynės. Mūsų universi­ teto sporto delegacija (28 sportininkai) iškovojo 22 medalius: 9 aukso, 6 sidabro ir 7 bronzos. Sėkmingiausiai startavo MRU šachmatininkai, kurie susižėrė visus XXX SELL žaidynių titulus. Komandinėje įskaitoje mūsiškiai surinko 20,5 tšk. ir tapo nugalėtojais, aplenkę Rigos Technikos uni­ versitetą (16,5 tšk.) bei Aleksandro Stulginskio universiteto šachmatininkus (15,5 tšk.). Ketvirti liko VU atstovai (14 tšk.). Mūsų komandą sudarė Politikos ir vadybos fakulteto studentė Deimantė Daulytė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentai Živilė Urbonavičiūtė, vaidas Šetkauskas ir Tei­ sės fakulteto studentas Tautvydas Vedrickas. Individualiai nugalėtojo titulą vaikinų grupėje pelnė Vaidas Šetkauskas (8 tšk.), nurungęs ASU šachmatininką Kęstutį Vasylių (7 tšk.), bei Rygos Technikos universiteto atstovą Kristapą Kalninį (6,5 tšk.). Tiek pat taškų surinko ir mūsiškė Deimantė Daulytė, kuri nugalėjo merginų grupėje. Antrąja prizininke tapo L. Ropule iš RTU komandos, o trečiąją vietą iškovojo ASU šachmatininkė Ieva Žalimaitė. Živilė Urbonavičiūtė liko už prizininkų trejeto. Šį šach­ matininkų puikų rezultatą lėmė kruopštus sportininkų ir trenerio Vaido Sakalausko darbas. Sėkmingi startai leido MRU lengvaatlečiams pelnyti net 11 medalių. Čempione tapo Politikos ir vadybos fakulteto studentė Vaida Žūsinaitė (3000 m bėgimas), 1500 m bėgimą laimėjo absolventas Petras Gliebus, 800 m nuotolyje greičiausias buvo Sociali­ nių technologijų fakulteto studentas Vitalij Kozlov, o vaikinų ketvertas (Žilvinas Glodenis, Žilvinas Adomavičius, Ugnius Savickas ir Vitalij Kozlov) nepralenkiami buvo 4×100 m estafetės bėgime. Petras Gliebus sidabro medalį dar pelnė 800 m nuotolyje, o ketvirtuoju šiame nuotolyje liko Politikos ir vadybos fakulteto studentas Mindaugas Striokas. Taigi nedaug trūko, kad visas pjedestalas būtų okupuotas MRU. 200 m atkarpoje mūsiškis Socialinių technologijų fakulteto studentas Žilvinas Adomavičius iškovojo vicečempiono titulą, o Teisės fakulteto studentas Ugnius Savickas tapo trečiuoju prizi­ ninku. Trečiąją vietą jis užėmė bėgdamas 100 m distanciją. Trečiosios vietos laimėjimais džiaugėsi ir Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentė Irina Kazakevič (400 m bėgimas), Politikos ir vadybos fakulteto studentas Simas Bertašius (5000 m bėgime) ir Vaida Žūsinaitė (1500 m bėgime). Graikų-romėnų imtynių turnyrą laimėjo abu mūsų atstovai. Svorio kategorijoje iki 98 kg nugalėjo Politikos ir vadybos fakulteto studentas Vilius Laurinaitis, o sunkiausioje svorio kate­ gorijoje iki 138 kg Politikos ir vadybos fakulteto studentas Mantas Knystautas nepaliko jokių vilčių savo varžovams. Keturias antrąsias vietas laimėjo dziudo imtynininkai. Jie savo finalines kovas pralaimėjo savo varžovams ir tapo SELL žaidynių vicečempionais. Tai absolventė Kamilė Sakaitė, Viešojo saugumo fakulteto studentas Augustinas Seniauskas, Socialinių technologijų fakulteto studen­ tas Donatas Karlonas ir Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentas Žilvinas Lekavičius.

201


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Dar dvi trečiąsias vietas dziudo komandai pelnė Viešojo saugumo fakulteto studentė Greta Ste­ ponavičiūtė ir Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentas Mantas Klimašauskas. Komandinius universiteto rezultatus paskelbsime kai jie bus suvesti. Šie startai mūsų sportininkams buvo paskutiniai per 2013/2014 mokslo metus. Tikimės, kad ir ateinantis sporto sezonas bus dosnus medaliais mūsų sportininkams ir jų treneriams. 2014 m. SELL studentų žaidynių rezultatai Eil. Nr.

Universitetas

Šalis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ........ 36–37.

Lietuvos sporto universitetas Tartu universitetas Rygos technikos universitetas Mykolo Romerio universitetas Klaipėdos universitetas Talino technologijų universitetas Latvijos universitetas Vilniaus universitetas Kauno technologijų universitetas Estijos mokslo universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Lietuva Estija Latvija Lietuva Lietuva Estija Latvija Lietuva Lietuva Estija Lietuva

Liepojos universitetas

Latvija

Auksas Sidabras Bronza 19 15 14 9 9 7 7 3 4 1

10 16 9 6 7 7 6 3 5 10 4

Iš viso

19 17 2 7 5 3 3 10 6 2 8

48 48 25 22 21 17 16 16 15 13 12

1

1

Lietuvos universitetų medalių suvestinė 2014 m. SELL studentų žaidynėse Vieta

Universitetas

Dalyvių sk.

Auksas

Sidabras

Bronza

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8–9 9–9 10 11 12 13

LSU MRU KU ŠU LEU KTU VU VDU LSMU VGTU ASU VDA LMTA IŠ VISO:

81 28 38 59 14 49 34 32 13 39 9 2 1 399

18 9 7 5 4 3 2 1 1 0 0

9 6 5 1 1 5 3 3 3 3 1

16 6 5 1 1 6 8 1 1 7 4

50

40

56

43 21 17 7 6 14 13 5 5 10 5 0 0 146

2014 m. EUSA II-ose studentų žaidynėse Roterdame MRU krepšininkai tapo Europos uni­ versitetų čempionais. Auksiniais žaidynių medaliais pasipuošė Gediminas Orelik, Antanas Udras, Dominykas Domarkas, Paulius Dambrauskas, Dovis Bičkauskis, Edvinas Jezukevičius, Ignas Ryla, Julius Ka­ zakauskas, Mantas Virbalas, Osvaldas Olisevičius, Tautvydas Šležas ir Paulius Semaška. Komandą varžyboms ruošė treneriai Mindaugas Sakalauskas, Vytautas Poteliūnas ir Re­ migijus Valiulis.

202


Kūno kultūra ir sportas

Europos universitetų sporto žaidynių (EUSA) čempionai Mykolo universiteto krepšininkai iškilmingai pasitikti Vilniaus oro uoste. EUSA žaidynėse, kurios 2014 m. liepos 24–rugpjūčio 9 d. vyko Roterdame (Olandija), MRU komanda pasidabino auksiniais medaliais turnyro finale įveikusi Turkijos Fatih universiteto komandą rezultatu 86:74. Triumfuojančius krepšininkus ir jų trenerius pasitiko ir ąžuolinius vainikus užkabino Universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, sveikino infrastruktūros prorektorius Vladas Brakauskas, Sveikatos ir sporto centro vedėjas prof. dr. Rimantas Minkevičius. Tautinėmis vėliavomis nugalėtojus apjuosė Lietuvos studentų krepšinio lygos prezidentas Rimantas Cibauskas, gėlės teikė būrelis aistringų MRU krepšinio sirgalių.

2014 m. baidarių ir kanojų irklavimo pasaulio čempionate MRU magistrantas Jevgenij Šuklin iškovojo bronzos medalį. Europos plaukimo čempionate studentas Giedrius Titenis pelnė vieną sidabro ir du bron­ zos medalius, o pasaulio graikų-romėnų imtynių jaunimo čempionate Mantas Knystautas tapo vicečempionu. Labai sėkmingai Lietuvos moterų šachmatų rinktinės sudėtyje varžėsi MRU absolventė Deimantė Daulytė ir podoktorantūrinę stažuotę universitete atliekanti dr. Salomėja Zaksaitė, kurios dalyvaudamos pasaulinėje šachmatų olimpiadoje Trumsėje (Norvegija) iškovojo aukštą 18 vietą tarp 136 pasaulio komandų. Moterų rinktinę šioms varžyboms ruošė Sveikatos ir sporto centro lektorius Vaidas Sakalauskas. Pasaulio irklavimo čempionate Amsterdame dvi MRU įgulos, vienvietę irkluojantis Min­ daugas Griškonis ir porinės dvivietės meistrai Saulius Ritteris ir Rolandas Maščinskas iškovojo ketvirtąsias vietas. Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate MRU magistrantas 2013 m. pasaulio čem­ pionas Justinas Kinderis tapo pasaulio čempionu mišrioje estafetėje kartu su MRU absolvente Laura Asadauskaite – Zadneprovskiene. Orientacija į aukštų sporto pasiekimų rezultatus daro Mykolo Romerio universitetą išsi­ skiriančiu Lietuvos aukštųjų mokyklų tarpe.

203


204


Socialinės paslaugos

Socialinės paslaugos Per penkerių metų laikotarpį pagrindinis dėmesys teikiant socialines paslaugas skir­ tas universiteto studentų su negalia, studentų našlaičių ir studentų iš socialiai remtinų šeimų poreikių tenkinimui, bendruomenės narių sveikatos stiprinimui, užkrečiamų ligų profilaktikai bei kultūrinėms priemonėms. • Universitete kasmet vis daugiau studijuoja studentų, turinčių negalią. Jiems skiriamas ypatingas dėmesys. Renkama informacija kokią negalią turi šie studentai, kokie jų po­ reikiai, studijuojant universitete. Teikiamos konsultacijos dėl materialinės paramos ga­ vimo, kas ir kaip rūpinasi negalią turinčiais studentais. Teikiami siūlymai, kaip pagerinti jų gyvenimo Studentų namuose ir mokslo sąlygas, kaip įveikti kylančius sunkumus studijuojant. Kartu su Studentų atstovybe stengiamasi specialių poreikių turinčius studentus visapusiškai integruoti į Universiteto gyvenimą. Esant reikalui organizuo­ jami susitikimai su dėstytojais studijų ir egzaminų laikymo klausimais. Dalyvaujame Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Valstybinio studijų fondo projekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Iš šio projekto, studentai turintys negalią, gauna paramą įsigyjant mokslui skirtų priemonių, universitetui buvo skirta specialios kompiuterinės technikos ir programinės įrangos, spec. stalų ir kėdžių. Studentams, turintiems negalią, sumažintas mokestis už studi­ jas, o Studentų namuose jie gyvena dviviečiuose kambariuose nemokamai. Pastoviai gerinamas universiteto aplinkos pritaikymas. Bendradarbiaujant su Muzikų rėmimo fondu, šiems studentams suteikiami nemokami abonementai į organizuojamus kultū­ rinius renginius. • Universitete taip pat studijuoja nemažas skaičius studentų našlaičių, kurie netekę abie­ jų tėvų. Jiems suteikiama visapusiška pagalba buities ir mokslo klausimais, remiami ir materialiai. Studentai atleidžiami nuo mokesčio už studijas, o Studentų namuose gyve­ na nemokamai. • Kasmet socialiai remtiniems studentams sumažinamas mokestis už studijas ar gyve­ nimą Studentų namuose arba studentai nuo mokesčio visiškai atleidžiami. Per penke­ rius metus nuo mokesčio už studijas atleisti arba mokestis sumažintas 1 871 studentui 2061,9 tūkst. Lt. sumai. Nuo mokesčio už gyvenimą Studentų namuose ir bendrabu­ čiuose atleisti arba mokestis sumažintas 689 studentams, o tai sudaro 291,1 tūkst. Lt. Universiteto studentai gyvena trejuose Studentų namuose ir bendrabutyje Kaune, kur

205


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

yra 1 445 vietos. Esant laisvoms vietoms Studentų namuose buvo apgyvendinami pa­ pildomų ir ištęstinių studijų studentai sesijos metu. Mokesčių mažinimas – tai ženkli parama Universiteto studentams našlaičiams, studen­ tams turintiems negalią bei studentams iš šeimų gaunančių socialinę paramą. • Universitete veikiantis Studentų labdaros ir paramos fondas skiria piniginę paramą studentams, vykstantiems į konferencijas, festivalius, mokomąsias praktikas užsienio šalies universitetuose. Per penkerius metus buvo paremti 93 studentai 60,6 tūkst. Lt. sumai. • Universiteto bendruomenės narių sveikata – vienas iš svarbiausių socialinės rū­ pybos klausimų. Tuo tikslu: Kasmet atliekami skiepai prieš gripą ir erkinį encefalitą; Atlikta kūno sudėties analizė, pateiktos rekomendacijos sportui ir maitinimui. Kasmet bendruomenės nariams buvo tikrinamas regėjimas ir akispūdis; Darbuotojams pasiūlyti vasaros abonementai su nuolaida sportuoti „Impuls“ sporto klubuose. Daug dėmesio skirta Universiteto bendruomenės narių maitinimui. Valgykloje ir bufe­ tuose pasiūlyta daugiau vitaminizuotų natūralių sulčių, medaus, sudaryti sveikų salotų stalai. Vyko sveiko maisto, vegetarų bei žaliavalgių paroda – degustacija. Fizinės sveikatos stiprinimui darbuotojai galėjo sportuoti universiteto atletinėje bei sporto salėse, moterims organizuoti aerobikos, jogos užsiėmimai. Aktyviai veikia uni­ versiteto vyrų krepšinio, futbolo ir stalo teniso komandos. Kartu su Sveikatos ir sporto centru organizuota spartakiada, išaiškinant fiziškai stipriausią, sportiškiausią universite­ to padalinį. Organizuoti dviračių ir slidinėjimo žygiai po Vilniaus ir Trakų apylinkes. Susitarta su Vilniaus centro poliklinika universiteto studentams ir darbuotojams gydy­ tis šioje poliklinikoje. Darbuotojams sudaryta galimybė pailsėti vasarą prie jūros, apsigyvenant privačiame sektoriuje Palangoje, o jų vaikams pasiūlyta vasaromis atostogauti įvairiose dienos ir savaitinėse stovyklose Vilniuje. Universiteto darbuotojai buvo aprūpinti metiniais abonementais su nuolaida lankytis „Vichy“ vandens pramogų parke ir sporto klube „Victoria Gym“. Bendruomenės nariai galėjo naudotis Psichologijos kabineto teikiamomis paslaugomis universitete. • Bendruomenės nariai aktyviai įsijungė į įvairias akcijas. Norintys pagelbėti ligoniams, sergantiems sunkiomis ligomis, šią kilnią misiją galėjo atlikti kasmet du kartus metuose universitete organizuotose Donoro dienose. Jų metu taip pat per 100 žmonių tapo organų donorais. Tradicija tapo kasmet paremti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vaikus. Jos metu universiteto bendruomenė noriai aukoja žaislus bei įvairias priemones, reikalin­ gas moksleivių darbeliams. Moksleiviai, atsilygindami už paramą, surengė universitete savo darbelių parodą – pardavimą. Kalėdų proga organizuota Vilniaus m. žmonių su negalia dienos centro darbų paroda pardavimas. Rūbeliais paremtas ir „Carito“ vaikų dienos centras. Surengta jų pagamintų atvirukų paroda – pardavimas. Darbuotojai ir studentai aktyviai dalyvavo akcijoje „Gelbėkit vaikus“, daug prisidėjo prie lėšų rinkimo monsinjoro K. Vasiliausko atminimo įamžinimui.

206


Socialinės paslaugos Dalyvauta kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų labdaros mugėje – koncerte Prezi­ dentūros kieme. Aktyviai įsijungta į knygų rinkimo akciją „Knyga iš tavo rankų“ kaimo bibliotekoms paremti, kurios metu paaukota šimtai vertingų knygų. Buvo renkamos lėšos nukentėjusiems nuo cunamio Japonijoje. Minint laisvės gynėjų 20-metį, pagerbti žuvę prie televizijos bokšto, bendruomenės nariai aukojo kraujo. Aktyviai įsijungta į visuotinį gyventojų surašymą. Žemės dienos proga organizuotas konkursas geriausiam paukštelio inkilui išaiškinti. Daug inkilų pakabinta universiteto parke. Kasmet parke organizuojamos pavasarinės talkos. Artėjant Vėlinėms, visų mirusiųjų pagerbimo šventei, buvo prisiminti Amžinybėn išėję universiteto darbuotojai, aplankyti jų kapai. • Universiteto bendruomenės nariai gana aktyviai dalyvauja universitete organizuoja­ moje kultūrinėje ir laisvalaikio veikloje. Besidomintiems krašto istorija, jos gamta orga­ nizuotos ekskursijos į Botanikos sodą Kairėnuose tema „Augalų žavadienis“, aplankytas Kairėnų sodo ansamblis, Žemės meno paroda, tulpių žydėjimo metu vykome į Botani­ kos sodą Vingio parke, Skinderiškių dendrologijos parką, Valdovų rūmus, dalyvavome naktiniame lygiadienio žygyje Dūkštos slėniu. Vykome susipažinti su Pažaislio architek­ tūriniu ansambliu, aplankėme Bernardinų istorinį – architektūrinį ansamblį, keliavome po Vilniaus senamiestį temomis „Liepsnojanti Vilniaus gotika“, „Vilniaus vienuolynai“, „Vilniaus rūmai pasakoja...“. Dalyvauta naujametinėje „Švieselių“ šventėje prancūzų kraštovaizdžio architekto Eduar­do Andre sukurtame parke Trakų Vokėje. Aplankėme šio architekto parkus Lent­ varyje, Užutrakio dvare, klausėme paskaitos apie jo kūrybą, dalyvavome tvarkant Lent­ vario parką. Kiekvieną žiemą vykome žiūrėti tradicinių žirgų lenktynių Dusetose. Kiekvieną vasarą keliavome po užsienio šalis. Aplankėme Latviškąją Veneciją, Runda­ lės rūmus, Šveicariją, Švediją, Norvegiją, Pietinę Prancūziją ir vakaruose esantį Bretanės kraštą, Luaros slėnį, Paryžių, Čekiją, Drezdeną, Liuksemburgą, Čenstakovą Lenkijoje. Čekijos nacionaliniame parke organizuotas vienos dienos žygis kalnais. • Kartu su Estetinio ugdymo centru organizuota tradicine tapusi kalėdinė popietė dar­ buotojų vaikams. Bendruomenės nariai nepamiršti jubiliejaus proga, nepaliekami vieni ligos ir nelaimės atvejais. Mokesčių už studijas ir gyvenimą Studentų namuose sumažinimas 2010–2014 metais Metai Mokesčių pavadinimas

2010 Suma (tūkst. Lt)

Už studi­ 384,6 jas Už gyveni­ mą Studen­tų namuose 50,9

2011

2012

2013

Studentų skaičius

2014

Studentų skaičius

Suma (tūkst. Lt)

Studentų skaičius

Suma (tūkst. Lt)

368

447,9

424

479

458 494,1

435 256,3

141

50,4

117

83,7

200

153

Suma (tūkst. Lt)

65,1

Studentų skaičius

Suma (tūkst. Lt)

41

Iš viso:

Studentų skaičius

Suma (tūkst. Lt)

Studentų skaičius

186 2 061,9 1 871

78

291,1

689

207


208


Finansai

Finansai ir ūkio veikla Bendrieji nuostatai Mykolo Romerio universiteto pagrindiniai finansavimo šaltiniai yra: valstybės biudžeto asignavimai, nuosavos lėšos (gautos pajamos už teikiamas mokslo, studijų, ūkio ir kitas paslau­ gas), tikslinės ir paramos lėšos. Valstybės biudžeto asignavimai skiriami programiniu principu, atsižvelgiant į valstybės finansuojamų studentų skaičių (nuo 2009 m. priklausomai nuo stojimo rezultatų, t. y. gautų studijų krepšelių skaičiaus) ir mokslinės veiklos rezultatus. Valstybės biudžeto asignavimai Uni­ versitetui skiriami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą metodiką. Šiuo metu ga­ lioja dvi skirtingos metodikos: viena – studentams, įstojusiems iki 2009 m., kita – studentams, įstojusiems nuo 2009 m., t. y. studentų krepšelių principas. Valstybės biudžeto asignavimais finansuojamos dvi Universiteto strateginio veiklos pla­ no programos. Šių programų tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją. Pagrindiniai Universiteto sąmatų sudarymo principai, kuriuos siekiama įgyvendinti, – išlaidų tikslingumas, skaidrumas ir efektyvumas.

Universiteto gautos lėšos 2013 m. gautos lėšos 3,6 proc. didesnės nei 2010 m., tačiau gautos pajamos už teikiamas paslaugas sumažėjo 6,8 proc. Gautų lėšų mažėjimui didžiausią įtaką turi studentų skaičiaus ma­ žėjimas. Universiteto dėstytojams, mokslo ir kitiems darbuotojams aktyviai dalyvaujant tarptau­ tiniuose ir Lietuvos projektuose tikslinio finansavimo įplaukos 2013 m. lyginant su 2010 m. pa­ didėjo 63,7 proc.

209


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

2010–2014 m. Universiteto gautos lėšos, tūkst. Lt Ko- Programos pavadinimas / finansavi2014 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. das mo šaltinis (prognozė) 1.1 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas 13 606,5 16 577,8 16 584,5 1.2 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas 2 930,0 2 317,0 2 300,0 NL Už teikiamas paslaugas, iš jų: 44 930,0 47 375,5 44 620,5 studentų studijų įmokos 39875,8 40 895,2 35 886,0 papildomos įmokos už studijas (studijų dalyko kurso kartojimo mokestis, už kreditus) 544,0 692,2 1 936,0 kitos papildomos įmokos už studijas (egzaminų perlaikymas, už studijų knygeles ir kt.) 383,0 592,9 1 261,7 stojančiųjų įmokos už dokumentų tvarkymą ir priėmimo organizavimą 470,2 533,3 517,0 už paslaugas studentų namuose 1 436,3 1 667,0 1 685,6 už realizuotus spaudinius 106,6 42,8 180,3 už kvalifikacijos kėlimo paslaugas 298,5 590,8 566,6 bibliotekos pajamos 67,3 103,1 116,1 kitos pajamos pagal sutartis 105,8 210,5 231,6 maitinimo paslaugos 1571,3 1 893,6 1 934,1 kitos pajamos 71,2 154,1 305,5 Gautas tikslinis finansavimas iš tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių pagal vykdomus projektus, programas, sutartis, iš jų: 8 716,3 11 680,5 8 064,3 tarptautinių organizacijų 152,1 81,7 64,3 Europos Sąjungos 5020,5 9 303,4 5 823,4 valstybės biudžeto 3427,0 2 194,4 2 035,5 iš kitų šaltinių 116,7 101,0 141,1 Iš viso 71 290,0 77 950,8 71 592,3

15 886,1

14 237,0

1 821,0 41 861,6 33 526,8

1 591,0 38 484,9 30 500,0

1 700,6

1 600,0

1 305,8

1 200,0

524,5 1 778,0 204,9 274,5 119,0 399,4 1 726,7 301,4

456,8 1 700,0 150,0 250,0 100,0 700,0 1 528,1 300,0

14 268,4 825,9 11 703,6 1 595,2 143,7 73 837,1

12 812,5 895,7 10 594,7 1 152,6 169,5 67 125,4

Išlaidos Universiteto valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų išlaidos 2013 m. lyginant su 2010 m. padi­ dėjo 0,8 proc. Darbo užmokestis padidėjo 8,4 proc., socialinio draudimo įmokos 7,2 proc., kitos išlaidos sumažėjo 6,6 proc. Asignavimai turtui įsigyti sumažėjo 50,2 proc. 2010–2014 m. valstybės biudžeto asignavimų ir Universiteto nuosavų lėšų sąmatų įvykdymas Darbo užmokestis Soc. Draudimas Stipendijos Kitos išlaidos Asignavimai turtui įsigyti Iš viso 210

2010 m. 35 124,2 10 984,7 2 930,0 12 652,3 2 618,5 64 309,7

2011 m. 35 343,8 10 785,7 2 317,9 11 971,3 973,1 61 391,8

2012 m. 38 402,6 11 876 2 311,0 12 354,8 950,4 65 894,8

2013 m. 38 061 11 772 1 836,0 11 821,3 1 305,1 64 795,4

tūkst. Lt 2014 m. (prognozė) 37 000,0 11 462,0 1 611,0 11 207,0 1 240,0 62 520,0


Finansai 2013 m. visos Universiteto išlaidos lyginant su 2010 m. padidėjo 9,8 proc. Daugiausiai padidėjo tikslinio finansavimo išlaidos 96,6 proc. nes didėjant tiksliniam finansavimui didėja ir išlaidos. Universiteto išlaidos pagal finansavimo šaltinius 2010–2014 m., tūkst. Lt Pavadinimas

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2014 m. (prognozė)

2013 m.

Valstybės biudžetas 16 536,5 18 894,8 18 884,5 17 707,1 Nuosavos lėšos (gauta už teikiamas paslaugas) 47 773,2 42 497,0 47 010,3 47 088,3 Tikslinio finansavimo išlaidos iš tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, tikslinės valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšos pro­ jektams, programoms, sutartiniams darbams 6 698,4 6 588,1 9 469,50 13 169,6 Iš viso 71 008,1 67 979,9 75 364,3 77 965,0

15 828,0 46 692,0

14 199,4 76 719,4

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 2010–2014 m. materialiam ir nematerialiam ilgalaikiam turtui įsigyti buvo naudojamos nuosavos lėšos ir lėšos, gautos vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biu­ džeto finansuojamus projektus. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė 2010–2014 m. (tūkst. Lt) Eil. Nr. 1 1. 2.

3. 4.

Eil. Nr. 1 1. 2. 3. 4.

Pavadinimas

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Metų Metų Metų Metų PokyPokytis pradžiai pabaigai pradžiai pabaigai tis

2

3

4

5

6

7

8

Metų Metų pradžiai pabaigai

9

Pokytis

10

11

Pastatai, statiniai 90 964,4 93 108,3 +2 143,9 93 108,3 93 589,3 +481,0 93 589,3 93 586,2 –3,1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 20 624,5 22 095,6 +1 471,1 22 095,6 21 531,8 –563,8 21 624,9 21 713,2 +88,3 Nematerialu­ sis turtas 20 31,6 2 308,9 +277,3 2 308,9 23 83,5 +74,6 23 83,5 3 237,0 +853,5 Ilgalaikis tur­ tas iš viso 113 620,5 117 512,8 +3892,3 117 512,8 117 504,6 +8,2 117 597,7 118 536,4 +938,7

2013 m. Pavadinimas 2 Pastatai, statiniai Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nematerialusis turtas Ilgalaikis turtas iš viso

Metų pradžiai

Metų pabaigai

2014 m. Pokytis

Metų pradžiai

rugsėjo 1 d.

Pokytis

12

13

14

15

16

17

93 586,2

93 804,6

+218,4

93 804,6

93 804,6

0

21 713,2

21 929,9

+216,7

21 929,9

22 237,7

+307,8

3 237,0

4 569,1

+1 332,1

4 569,1

4 755,8

+186,7

118 536,4

120 303,6

+1 767,2

120 303,6

120 798,1

+494,5

211


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Ilgalaikio turto pokytis 2010–2014 m. (tūkst. Lt) Eil. Nr.

Pavadinimas

2010 m. sausio 1 d.

2014 m. sausio 1 d.

Pokytis

Pokytis procentais

1

2

3

4

5

6

1. 2. 3. 4.

Pastatai, statiniai Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nematerialusis turtas Ilgalaikis turtas iš viso

90 964,4 20 624,5 2 031,6 113 620,5

93 804,6 21 929,9 4 569,1 120 303,6

+2 840,2 +1 305,4 +2 537,5 +6 683,10

+3,1 +6,3 +124,9 +5,9

Iki 2014 m. birželio 20 d. įvykdytų viešųjų pirkimų skaičius ir sudarytų pirkimo sutarčių suma Tarptautiniai pirkimai Metai

Įvykdytų pirkimų skaičius Iš viso:

t. t. pagal projektus

Supaprastinti pirkimai

Sudaryta pirkimo sutarčių sumai, Lt

Įvykdytų pirkimų skaičius

Sudaryta pirkimo sutarčių sumai, Lt

Iš viso:

t. t. pagal projektus

Iš viso:

t. t. pagal projektus

Iš viso:

t. t. pagal projektus

2010

5

6 979 254,22

11

1 882 566,50

2011

3

2 045 466,95

23

5

2 085 403,25

245 145,96

2012

4

5 845 635,50

23

9

3 033 548,19

395 768,00

2013

4

3

3 729 511,12

1 874 005,56

28

12

4 178 100,91 1 739 152,92

2014

1

-

4 535 062,00

8

1

10 696 150,35 9 880 119,20

Supaprastinti mažos vertės pirkimai Metai

Įvykdytų pirkimų skaičius Iš viso:

t. t. pagal projektus

2010

415

55

2011

451

2012

Per Centrinę pirkimo organizaciją (CPO)

Sudaryta pirkimo sutarčių sumai, Lt

Įvykdytų pirkimų skaičius Iš viso:

t. t. pagal projektus

Iš viso:

t. t. pagal projektus

2 576 999,02 200 177,50

33

20

210 966,56

16 000,00

37

2 041 157,45 110 723,68

15

5

100 185,59

7 000,00

530

77

2 056 787,81 138 522,26

11

6

173 894,24

3 088,82

2013

503

63

2 998 890,74 509 038,78

46

44

339 517,94

70 000,00

2014

237

21

1 141 637,00 154 766,20

24

6

709 564,49

10 000,00

Iš viso:

t. t. pagal projektus

Sudaryta pirkimo sutarčių sumai, Lt

2014 m. planuojamų viešųjų pirkimų skaičius ir planuojamų sudaryti sutarčių suma Tarptautiniai pirkimai Metai

2014

212

Įvykdytų pirkimų skaičius

Supaprastinti pirkimai

Sudaryta pirkimo sutarčių sumai, Lt

Įvykdytų pirkimų skaičius

Sudaryta pirkimo sutarčių sumai, Lt

Iš viso:

t. t. pagal projektus

Iš viso:

t. t. pagal projektus

Iš viso:

t. t. pagal projektus

Iš viso:

t. t. pagal projektus

9

1

822 720,00

300 000,00


Finansai

Supaprastinti mažos vertės pirkimai Metai

2014

Įvykdytų pirkimų skaičius Iš viso:

t. t. pagal projektus

250

20

Sudaryta pirkimo sutarčių sumai, Lt Iš viso:

t. t. pagal projektus

1.551.000,00 258.598,00

Per Centrinę pirkimo organizaciją (CPO) Įvykdytų pirkimų skaičius

Sudaryta pirkimo sutarčių sumai, Lt

Iš viso:

t. t. pagal projektus

Iš viso:

t. t. pagal projektus

24

6

95 000,00

15 000,00

2010–2014 metų viešieji pirkimai 2010 –2014 metų viešųjų pirkimų skaičius 2 658 pirkimai

2010–2014 metų įvykdytos viešųjų pirkimų sutartys

213


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014 2010–2014 metų įvykdytų viešųjų pirkimų lėšos

Statyba, remontas, modernizavimas Mykolo Romerio universiteto 2010–2020 metų strateginis veiklos planas numato Univer­ siteto mokslo, studijų ir informacinių technologijų infrastruktūros nuolatinį atnaujinimą. Tinkama pastatų bei patalpų priežiūra, jų savalaikis remontas ir modernizavimas užtikri­ na sveiką ir patrauklią aplinką. Inžinerinių tinklų modernizavimas sąlygoja energetinių nuostolių mažinimą, šiuolaikinių pastatų valdymo metodų naudojimą. Aplinkos (lauko) formavimas ir priežiūrą orientuota į saugios, sveikos ir atviros bendruo­ menes kūrimą.

Statybos ir remonto darbai 2010–2014 m. ► 2010 m. atlikti statybos remonto darbai Universiteto lėšomis: Centrinių rūmų (Ateities g. 20) Vilniuje, II ir III korpusų 3-čio ir 4-to aukštų dalinis patalpų remontas, 3-čio ir 4-to korpusų įeigos kontrolės sistemos įrengimas, Estetinio ugdymo centro patalpų remontas. Bendra darbų vertė – 1 293 tūkst. Lt. ● Įrengtos kompiuterinės klasės, kompiuterizuotos darbo vietos dėstytojams; ● Įrengta moderni įeigos kontrolės sistema integruota į esamą, apsaugos ir gaisrinės sau­ gos inžinerinių tinklų sistemą; ● Įrengta moderni šokių studija, teatro studija ir 2 repeticijų patalpos. Centrinių rūmų (Ateities g. 20) Vilniuje, III korpuso fasado remontas – 112 tūkst. Lt. ● Nutinkuotas ir nudažytas fasadas iš kiemo pusės ir įvažiavimo į vidinį kiemą atraminė sienutė Studentų namų (Didlaukio g. 57) Vilniuje, stogo remonto darbai – 110 tūkst. Lt. ● Stogas uždengtas 2 sluoksnių rulonine danga, parapetai apskardinti nauja skarda. Bendra atliktų Universiteto lėšomis darbų kaina – 1 515 tūkst. Lt.

214


Finansai Valstybinio studijų fondo lėšomis: Viešojo saugumo fakulteto bendrabučio (Maironio g. 27) Kaune, remontas – 678 tūkst. litų. ● Suremontuoti gyvenamieji kambariai; ● Įrengtos dušinės prie gyvenamųjų kambarių; ● Suremontuotos bendro naudojimo patalpos, koridoriai ir laiptinės. Europos struktūrinių fondų lėšomis: Centrinių rūmų (Ateities g. 20) Vilniuje, dalinės renovacijos (sienų šiltinimas, šildymo sis­ temos magistralinių tinklų rekonstrukcijos) darbai – 1 039,9 tūkst. Lt ● Apšiltintos II, IV,V korpusų sienos ir pamatai; ● Apšiltintos V korpuso cokolinio aukšto grindys, atliktas šių patalpų remontas; ● Rekonstruoti šildymo sistemos magistraliniai tinklai; ● Įrengta panaudoto karšto vandens šilumogrąžos sistema – 193 tūkst. Lt. Viešojo saugumo fakulteto pastato (Donelaičio g. 68 / Maironio g. 27) Kaune, dalinės renovacija – 448 tūkst. Lt. ● Atlikti sienų šiltinimo darbai ► 2011 m. atlikti statybos remonto darbai Universiteto lėšomis: Studentų namų (Didlaukio g. 86) Vilniuje, dušinių remontas, Centrinių rūmų (Ateities g. 20) Vilniuje, I korpuso 2 aukšto patalpų pertvarkymas į Bibliotekos patalpas, šalto ir karšto vandentie­ kio vamzdynų Centriniuose ir Pirmuosiuose rūmuose atnaujinimas – 823, 58 tūkst. Lt. ● S uremontuota 17 dušinių, sumontuota kokybiška vandenį taupanti santechnika, įreng­ ta efektyvi ventiliacija. ● Pertvarkytos auditorijų patalpos bibliotekos reikmėms; ● Įrengta interneto skaitykla, skaityklos studentams ir darbuotojams. ● Atnaujinti šalto ir karšto vandentiekio vamzdynai Centriniuose ir Pirmuosiuose rūmuose. Kiti 2011 m. atlikti darbai: ● Studentų namuose (Didlaukio g. 57 ir Didlaukio g. 86) įrengtos papildomos skalbyklos. ► 2012 m. atlikti statybos remonto darbai Universiteto lėšomis: Studentų namų (Didlaukio g. 86) Vilniuje, patalpų remontas – 678 tūkst. litų ● Suremontuota 17 virtuvių, kurios aprūpintos naujais baldais ir virtuvine įranga; ● Įrengta erdvi kompiuterių klasė; ● Atliktas skalbyklos remontas; ● Atliktas viso stogo remontas; ● Įrengta moderni priešgaisrinė signalizacija; Kiti statybos remonto darbai: ● Įrengtos archyvo patalpos Centrinių rūmų IV korpuse; ● Įrengta dėstytojų skaitykla Centrinių rūmų bibliotekos patalpose; ● Įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė; ● Įrengta saugi pėsčiųjų perėja prie Centrinių rūmų I korpuso; ● Centrinių rūmų I korpuso bufete ir Studentų namų (Didlaukio g. 57) kavinėje atlikta oro ištraukimo iš patalpos rekonstrukcija. Pasiekta reikiama oro apykaita, pagerėjo darbo sąlygos;

215


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

● Visose Universiteto vėdinimo sistemose savo jėgomis pakeisti oro filtrai; ● Rekonstruota valgyklos mėsos cecho kanalizacija; ● I rūmuose atlikta elektros skydinės rekonstrukcija; ● Atnaujinta Universiteto aplinka. Atnaujinti gėlynai, pasodinta dekoratyvinių krūmų, atnaujinti žolynai. Kiti atlikti darbai: ● Sutaupyta šilumos energijos už 137 tūkst. Lt. ● Sutaupyta elektros energijos už 15 tūkst. Lt (be PVM). ● Baldų atnaujinimas Studentų namuose, Bibliotekoje, kabinetuose – 200 tūkst. Lt. ● Statybos remonto grupės atlikti darbai – 80 tūkst. Lt. ► 2013 m. atlikti statybos remonto darbai Iš Europos Sąjungos fondų lėšų gauta 10 mln. Lt projektui „Mykolo Romerio universiteto tarptautinio studijų, mokslo ir akademinio mobilumo centro kūrimas“ įgyvendinti: ● parengtas šio statinio techninis projektas; ● paskelbtas statybos darbų pirkimo konkursas; Universiteto lėšomis atlikta statybos remonto darbų už 927 157 tūkst. Lt: Centrinių rūmų Ateities g. 20 statybos remonto darbai: ● IV korpuso III aukšto dalinis patalpų remontas – 221 842 tūkst. Lt; ● suremontuota 11 kabinetų, nupirkti nauji baldai; ● atliktas VI korpuso stogo remontas – 157 970 tūkst. Lt; ● atnaujinta vaizdo stebėjimo sistema – 73 560 tūkst. Lt; ● įrengta knygų grąžinimo patalpa bibliotekoje – 7 865 tūkst. Lt; ● atliktas centrinių laiptų remontas – 54 019 tūkst. Lt; ● įrengtos vietos neįgaliųjų automobiliams – 4 250 tūkst. Lt. Pirmieji rūmai: ● įrengta universali sporto aikštelė su dirbtine danga – 60 518 tūkst. Lt. Studentų namų Didlaukio g. 57 antro aukšto dalinis patalpų remontas – 347 133 tūkst. Lt; ● suremontuota 11 svečių kambarių, nupirkti nauji baldai;

216


Finansai ● suremontuota virtuvė, darbo kambarys, įrengta skalbykla, sumontuota nauja įranga irnupirkti nauji baldai. Kiti statybos remonto darbai: ● Įrengtos dvi kompiuterių klasės Centrinių rūmų patalpose. ● Atlikta Teatro studijos rekonstrukcija. ● Atlikti šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui darbai. ● Studentų namuose įdiegtos vandens taupymo priemonės. ● Atlikta statybos remonto darbų – 75 tūkst. Lt. Kiti atlikti darbai: ● Atnaujinti baldai Studentų namuose, bibliotekoje, kabinetuose – 200 tūkst. Lt. ● Atnaujinta Universiteto aplinka, iškirsti nudžiūvę medžiai, pasodinta naujų medžių ir dekoratyvinių krūmų, atnaujinti gėlynai ir žolynai. ► Statybos ir remonto darbai 2014 m. ● Iš Europos Sąjungos fondų ir ŠMM lėšų gauta 10 mln. Lt projektui „Mykolo Romerio universiteto tarptautinio studijų, mokslo ir akademinio mobilumo centro kūrimas“ įgy­ vendinti, Universitetas savo lėšų skiria 592,67 tūkst. Lt. Konkurso būdu atrinktas staty­ bos darbų rangovas, 2014 birželio 13 d. gautas leidimas statybai ● Europos investicijų banko ir Europos plėtros banko skolintos lėšos pagal Jessica pro­ grama padės įgyvendinti bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektą, numa­ toma darbų vertė 10 mln. Lt ● Universiteto lėšomis numatytas Studentų namų (Didlaukio g. 57) dušinių remontas Remonto pradžia 2014 m. liepos mėn. Kiti statybos remonto darbai: ● Statybos remonto grupės atlikti Studentų namų gyvenamųjų patalpų remonto dar­ bai – 20 tūkst. Lt. Kiti atlikti darbai: ● Atnaujinta Universiteto aplinka. Atnaujinti gėlynai, pasodinta dekoratyvinių krūmų.

217


218


Svarbiausi Universiteto įvykiai 2010–2014 metais

Svarbiausi Universiteto įvykiai 2010–2014 metais 2010 m. Sausio 19 d. Mykolo Romerio universiteto Taryba viešo konkurso tvarka Mykolo Romerio universiteto rektoriumi vienbalsiai išrinko prof. dr. Alvydą Pumputį. Taryba palankiai įvertino prof. dr. Alvydo Pumpučio pedagoginę ir vadybinę patirtį, jo at­ liktus darbus iki šiol vadovaujant Universitetui, taip pat jo pateiktą veiklos Rektoriaus pareigose ateinančių penkerių metų programos koncepciją. Tarybos pirmininkas Rimas Varkulevičius su išrinktu rektoriumi prof. dr. Alvydu Pumpučiu pasirašė darbo sutartį Mykolo Romerio universiteto statute numatytai penkerių metų kadencijai. Naujai išrinktas rektorius pradėjo eiti pareigas. Sausio 14 d. įvyko Mykolo Romerio universiteto Tarybos, Senato ir bendruomenės susirinki­ mas, kuriame buvo apžvelgta Mykolo Romerio universiteto penkerių metų raida. Vasario 5 d. Mykolo Romerio universiteto Taryba patvirtino naują universiteto struktūrą, kuri įsigaliojo nuo kovo 1 d. Vasario 11 d., minint Nepriklausomybės dieną, Mykolo Romerio universiteto I-311 auditori­ jai buvo suteiktas iškilaus valstybės ir visuomenės veikėjo Stasio Šilingo vardas. Kovo 5 d. debatuotojai iš visos Europos atvyko į kasmetinį debatų turnyrą MRU IV 2010. Turnyre dalyvavo per 80 debatuotojų ir teisėjų iš daugiau kaip 15 Europos universitetų. Kovo 9 d. Senatas patvirtino, o kovo 23 d. bendruomenės nariams buvo pristatyti naujieji Universiteto prorektoriai, kancleris ir dekanai: studijų prorektorius doc. Giedrius Viliūnas, mokslo prorektorė doc. dr. Inga Žalėnienė, plėtros ir tarptautinių ryšių prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius, kancleris doc. dr. Saulius Spurga, Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė doc. dr. Rima Žitkienė bei Politikos ir vadybos fakulteto dekanas dr. Algirdas Monkevičius. Kovo 26 d. Maskvoje Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis ir Mask­ vos valstybinio M. V. Lomonosovo universiteto rektorius akademikas Viktoras Sadovničij pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Rektorius A.Pumputis į Rusijos Federaciją vyko kartu su Ministro pirmi­ ninko Andriaus Kubiliaus vadovaujama delegacija.

219


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Balandžio 10–11 dienomis Respublikos studentų tinklinio lygos čempionate Mykolo Rome­ rio universiteto merginų tinklinio komanda, vadovaujama trenerės G. Gatelienės, laimėjo bronzos medalį. Balandžio 12 d. Šiaulių arenoje Lietuvos studentų krepšinio lygos merginų ir vaikinų ko­ mandų finalo varžybose MRU merginų krepšinio komanda trečią kartą iš eilės tapo LSKL čempio­ nėmis, o vaikinų krepšinio komanda pirmą kartą rungtyniavusi finale užėmė antrąją vietą. Gegužės 12–15 dienomis vyko 12-oji tarptautinė EARA (Europos paauglystės tyrimų asocia­ cijos) konferencija. Konferenciją atidarymo ceremonijoje sveikino Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis, EARA prezidentė prof. Inge Seiffge-Krenke, švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius Gegužės 19 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Vilniaus miesto savivaldybės meras Vilius Navickas pasirašė ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį. Gegužės 31 d. Lietuvos studentų futbolo lygos čempionato nugalėtojais pirmą kartą tapo Universiteto rinktinė, vadovaujama lektoriaus Gedimino Paberžio. Birželio 24–26 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko kartu su Pasaulio universitetų asociacija (PUA) organizuotas kongresas „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje: iššūkis disciplinoms“ („Ethics and Values in Higher Education in the Era of Globalisation: What Role for the Disciplines?“). Kongresą globėja buvo ir jo dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Prezi­ dentė Dalia Grybauskaitė, produktyvaus darbo linkėjo PUA prezidentas prof. dr. Juan Ramon De La Fuente, Lietuvos aukštąjį mokslą pristatė Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, su Mykolo Romerio universitetu supažindino jo kancleris doc. dr. Saulius Spurga. Universitete vykusiame PUA kongrese dalyvavo atstovai iš beveik 100 pasaulio universi­ tetų, susirinko virš 70 rektorių, atvyko svečių iš daugiau kaip 60 šalių. Kongreso metu buvo pa­ sirašyta virš 30 bendradarbiavimo sutarčių tarp Mykolo Romerio universiteto ir aukštojo mokslo institucijų iš įvairių pasaulio valstybių. Birželio 24 d. Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro regalijos buvo įteiktos Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) prezidentui profesoriui dr. Juan Ramon de la Fuente. Rugpjūčio 26 d. Mykolo Romerio universiteto socialinio darbo bakalauro ir magistrantūros pakopos studijų programos, rekomendavus AHPGS ekspertams, akredituotos iki 2016 m. gruo­ džio mėn. 31 d Rugsėjo 1 d. Senato posėdyje buvo iškilmingai įteikti pirmieji jungtiniai diplomai, patvir­ tinti trijų universitetų – Mykolo Romerio (Lietuva), Tamperės (Suomija) ir Linco Johano Keplerio (Aust­rija) – rektorių. Diplomai buvo įteikti tarptautinės magistrantūros studijų programos „Lygi­ namoji socialinė politika ir gerovė“ absolventams. Rugsėjo 1 d. Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro regalijos buvo įteiktos Teisės fa­ kulteto dekanui prof. Egidijui Jarašiūnui. Rugsėjo 8 d. Europos Komisija laišku informavo Mykolo Romerio universitetą apie suteiktą Diplomo priedėlio etiketę (angl. Diploma Supplement Label). Diplomo priedėlio etiketė – tai tarp­ tautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas. Spalio 19 d. Senatas Teisės fakulteto dekane patvirtino doc. dr. Rimą Ažubalytę. Naujoji dekanė pakeitė prof. Egidijų Jarašiūną, kuris buvo paskirtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju. Spalio 20–24 dienomis Mykolo Romerio universiteto akademinis choras dalyvavo Tarptau­ tiniame Robert Schumann chorų konkurse Zwickau mieste (Vokietija) ir mišrių chorų kategorijoje laimėjo aukso diplomą. Choro meno vadovė – Loreta Levinskaitė. Gruodžio 1 d. Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto (LTOK) prezidentas Artūras Poviliūnas įteikė aukščiausią Komiteto apdovanojimą – garbės ženklą Mykolo Romerio universiteto rektoriui

220


Svarbiausi Universiteto įvykiai 2010–2014 metais prof. Alvydui Pumpučiui. Garbės ženklas įteiktas geriausiems 2010 metų sportinio sezono Univer­ siteto atletams pagerbti vykusios popietės metu. 2011 m. Sausio 19 d. Vilniaus mokyklų ir gimnazijų vadovai rinkosi į metodinį seminarą Mykolo Ro­ merio universitete. Renginio metu rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos direktorė Aldona Grušnienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sausio 21 d. NASDAQ OMX Baltijos vertybinių popierių biržos 2010 metų apdovanojimuose prizą pelnė Mykolo Romerio universiteto magistras Vytautui Šenavičius. Sausio 27 d. Universiteto senatas nutarimu patvirtino naują Studijų tvarką. Sausio 31 d. rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Indijos Respublikos nepaprastasis ir įga­ liotasis ambasadorius J. E. Deepak Vohra pasirašė sutartį dėl Indijos studijų centro steigimo Uni­ versitete. Vasario 8 d. Universitete buvo rengiamas Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) Tarptautiš­ kumo lygmens (savianalizės) programos (ISAS Program – Internationalization Strategy Advisory Service Program) seminaras. Pasak seminare dalyvavusios PUA ekspertės, projekto vadovės dr. Made­ leine Green, Europoje šią Tarptautiškumo programą pirmasis pradėjo vykdyti MRU. Vasario 15 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas puikiai įvertino 2010 metais atlik­ tus akademiko prof. habil.dr. A.Buračo ir dr. L.Štarienės bei studenčių – G.Blažytės ir S.Survilaitės mokslo darbus bei skyrė premijas. Kovo 16–20 d. PPO būstinėje Ženevoje vykusiame teismo proceso inscenizacijos konkurse Mykolo Romerio universitetui atstovavusi studentų komanda iškovojo pirmą vietą tarp pasaulio geriausių tarptautinės prekybos teisės žinovų. Kovo 25 d. Universitete vyko Europos Komisijos (EK) iniciuojami debatai dėl pridėtinės ver­ tės mokesčio (PVM) ateities. Pirmą kartą Lietuvoje vykusioje tokio lygio mokslinėje praktinėje kon­ ferencijoje dalyvavo EK narys Algirdas Šemeta, finansų ministrė Ingrida Šimonytė, EP narys Zig­ mantas Balčytis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas dr. Bronislovas Lubys, pagrindinių tarptautinių audito kompanijų vyriausieji specialistai ir partneriai, MRU mokslininkai. Kovo 30 d. Universitete lankėsi Indijos Respublikos užsienio reikalų ministrė Preneet Kaur. Viešnią iš Indijos priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Ministrė gausiai susirinkusiems stu­ dentams, akademinei bendruomenei skaitė paskaitą apie Indiją XXI amžiuje. Balandį Mykolo Romerio universitete buvo patvirtintas ir pristatytas naujasis logotipas. Iki šiol reprezentacijai vartotas Universiteto herbas tapo tik oficialių raštų ir dokumentų dalimi bei ypatingų iškilmių atributu. Naujasis logotipas perteikia Universiteto atsinaujinimą ir pagrindines vertybes bei prioritetus, grindžiamus 10 metų strategine vizija. Balandžio 28–gegužės 2 dienomis MRU Tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ atstovavo Uni­ versitetui IV Tarptautiniame folkloro ir šiuolaikinio meno festivalyje „Le spiegge d‘Italia“ Jesolo mieste, Italijoje. Gegužės 11 d. Mykolo Romerio universitete susirinkę jaunimo, švietimo ir politikos sektorių atstovai tarptautinio Azijos ir Europos dialogo metu aptarė temą „Demografiniai pokyčiai Azijoje ir Europoje: iššūkiai jaunimui“. Dialogą iniciavo ir organizavo Azijos-Europos Fondas (Asia-Europe Foundation, ASEF), ASEF Universiteto Alumnų tinklas (ASEF University Alumni Network, ASEFU­ AN) bei Mykolo Romerio Universitetas. Birželio 7 d. Mykolo Romerio universiteto tarybos nutarimu įsteigtas Edukologijos institu­ tas patvirtintoms edukologijos studijų programoms vykdyti. Birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu MRU kartu su Lietuvos ir užsienio part­ nerinėmis institucijomis suteikta doktorantūros teisė šešiose socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyse.

221


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Birželio 27 d. Universiteto taryba nusprendė įsteigti Akademinės etikos centrą. Birželio 29 d. Europos Komisija informavo Mykolo Romerio universitetą, kad MRU absolven­ tas Tadas Žukas išrinktas Erasmus studentų ambasadoriumi atstovauti Lietuvai 2012 m. Europos Komisijos renginiuose, skirtuose Erasmus programos 25-mečiui. Liepos 2–3 d. Berlyne, Vokietijoje, vykusiame Pasaulio kultūros festivalyje dalyvavo MRU tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“. Liepos 3–6 dienomis rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis Groningeno universitete (Nyder­ landuose) dalyvavęs Arabų ir Europos universitetų asociacijos (AEUA) organizuojamame rektorių susitikime tarėsi dėl naujų galimybių vystyti MRU santykius su pažangiausiais Arabų šalių univer­ sitetais. Liepos 11 d. Universitetui suteikta teisė vykdyti jungtinę Erasmus Mundus doktorantūros stu­ dijų programą „Teisė, mokslas ir technologijos“ (Law, Science and Technology). Tai pirmoji tokia Uni­ versiteto kartu su užsienio partneriais parengta prestižinė doktorantūros studijų programa. Liepos 11–15 dienomis Mykolo Romerio universitete antrą kartą vyko tarptautinė Transparency International antikorupcinė vasaros mokykla. Mokyklos atidarymo ceremonijoje dalyvavo ir renginio dalyvius sveikino Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Liepos 11 – 19 d. d. Universitete taip pat vyko tarptautinė vasaros mokykla „Tarptautinės žmogaus teisių vasaros studijos“. Rugsėjo 6–12 dienomis MRU sporto salėje treniravosi Lietuvoje vykusio vyrų Europos krep­ šinio čempionato antrojo etapo dalyviai – Ispanijos, Prancūzijos, Lietuvos, Serbijos, Vokietijos ir Turkijos rinktinės. Rugsėjo 17 d. atnaujinta Mykolo Romerio universiteto svetainė, pakeistas jos dizainas, sve­ tainė tapo patogesnė naudojimui. Spalio 3 d. MRU biblioteka bendruomenei pristatė naujas erdves. Naujose patalpose įreng­ ta Dėstytojų skaitykla, Interneto bei dvi Tyliosios skaityklos, veikia Informacinis stalas. Spalio 6 d. Europos Komisijos Švietimo, audiovizualinė ir kultūros vykdančioji agentūra patvirtino Mykolo Romerio universiteto teiktą Erasmus Mundus partnerystės projekto paraišką „Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai“. MRU yra pirmasis Lietuvoje, gavęs teisę koordinuoti Erasmus Mundus partnerystės projektą. Spalio 20 d. Senatas nutarė suteikti Universiteto garbės daktaro vardus: Vokietijos Federaci­ nės Respublikos piliečiui, Vokietijos Bundestago nariui dr. Karl A. Lamers ir Bolonijos universiteto rektoriui prof. Ivano Dionigi. Spalio 20 d. Profesorių klubas išrinko naują Prezidentą – Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos katedros prof. hab.dr. Bronislavą Juozą Kuzmicką. Lapkričio 14 d. MRU bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginių atidarymas, kuriame dalyvavo garbės viešnia Švedijos ambasadorė Cecilia Ruthström-Ruin. Lapkričio 9 d. Universitete pirmą kartą lankėsi Vokietijos Federacinės Respublikos nepa­ prastasis ir įgaliotasis ambasadorius J. E. Matthias Mülmenstädt. Lapkričio 21 d. Į Mykolo Romerio universitetą atvyko Kalkutos universiteto profesorius Raj Sekhar Basu. Pagal Universiteto ir Indijos kultūros ryšių tarybos (ICCR) pasirašytą sutartį, profeso­ rius dėstė Indijos studijų centre. Lapkričio 23 d. Mykolo Romerio universitete gautos MRU tarptautiškumo strategiją vertinusių ekspertų išvados bei patvirtinimas, kad tarptautiškumo strategija įgyvendinama sėkmingai. Lapkričio 28 d. iškilmingame Senato posėdyje Vokietijos Bundestago nariui, NATO parla­ mentinės asamblėjos prezidentui dr. Karl A. Lamers buvo įteiktos Garbės daktaro regalijos. Gruodžio 19 d. Profesorių klube svečiavosi Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kuris dalyvavo diskusijoje „Bendravimas ir gailestingumas“.

222


Svarbiausi Universiteto įvykiai 2010–2014 metais 2012 m. Sausio 14 d. Mykolo Romerio universiteto tinklininkės tapo Respublikos studentų tinklinio lygos čempionato (RSTL) nugalėtojomis ir pelnė aukso medalius. Sausio 16 d. MRU įsteigtas Elektroninės erdvės saugumo tyrimo centras. Centro steigimas įtvirtintas rektoriaus prof. dr. Alvydo Pumpučio ir vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio pasi­ rašytais institucijų tarpusavio bendradarbiavimo sutarties pakeitimais. Sausio 20 d. Universitete pirmą kartą lankėsi Indijos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė J. E. Monika Kapil Mohta. Sausio 26 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Baltijos jūros regiono universitetų tink­ lo (BSRUNI) prezidentas Kari Hyppönen iš Turku universiteto (Suomija) bei viceprezidentas Janis Stonis iš Latvijos universiteto. Sausio 27 dieną Mykolo Romerio universitetas kvietė mokinius ir pedagogus dalyvauti edukaciniame renginyje „Išbandyk profesiją“. Vasario 12 d. Kaune LKKA manieže vyko svarbiausios žiemos lengvaatlečių varžybos – Lie­ tuvos universitetų žiemos čempionatas. Jis tapo visų laikų MRU sėkmingiausiu čempionatu, nes pirmą kartą komandų įskaitoje iškovota prizinė II vieta, į priekį praleidus tik LKKA atstovus. Vasario 23 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Armėnijos švietimo ir mokslo minist­ro Armeno Ashotyano vadovaujama delegacija. Svečiai susitiko su rektoriumi prof. dr. Alvydu Pum­ pučiu, apžiūrėjo Universitetą. Vasario 28 d. Mykolo Romerio universitete įvyko Sveikatos Forumo steigėjų susirinkimas. Kovo 2 d. Mykolo Romerio universitete svečiavosi ypatinga viešnia – JAV Valstybės Sekreto­ rės Hillary Clinton vyr. pavaduotoja Ginklų kontrolei ir priežiūrai Rose Gottemoeller. Kovo 17 d. Lietuvos karo akademijoje vyko 2012 m. studentų jėgos trikovės čempionatas. Mykolo Romerio universiteto atstovai, nugalėję komandinėje įskaitoje, dominavo septyniose svo­ rio kategorijose iš aštuonių – tai šių varžybų rekordas. Kovo 18 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Kalkutos universiteto (Indija) Vice-kancleris Suranjan Das pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Kovo 28 dieną MRU svečiavosi Kinijos Liaudies Respublikos ambasadorius Lietuvoje J. E. Zengwen Liu. Ambasadorių priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, buvo aptarti ryšių su Kinijos universitetais stiprinimo ir plėtros klausimai. Kovo 29 d. Universiteto Rotondinėje salėje vyko Flashmobas, kurio metu buvo pristatomos naujos Socialinės politikos fakulteto bakalauro studijų programos: Sociokultūrinė edukacija, So­ ciologija, Socialinė pedagogika ir Ugdymo karjerai pedagogika. Balandžio 4 d. pasirašyta Mykolo Romerio universiteto ir Gruzijos tarptautinių santykių uni­ versiteto (University of International Relations of Georgia) bendradarbiavimo sutartis. Balandžio 12 d. Mykolo Romerio universitetas pirmasis iš Lietuvos aukštųjų mokyklų sukūrė ir pristatė mobiliąją programėlę populiariausiose platformose – „Android“ ir „iOS“ mobiliesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Balandžio 13 d. Seime vyko Karjeros planavimo ir Lyderystės akademijų kartu su Seimo na­ riu Petru Auštrevičiumi inicijuotas ir organizuotas moksleivių kūrybinio konkurso „Kraštietis, kurį žinau ir juo didžiuojuosi“ finalinis renginys. Balandžio 17 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos verslo konfederacijos. Sutartį pasirašė Universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus. Balandžio 18 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi naujai akredituotas Nyderlandų Kara­ lystės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius J.E. Kornelis Willem Spaans. Svečią priėmė Univer­

223


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

siteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, buvo aptarti ryšių su šios šalies universitetais stiprini­ mo ir plėtros klausimai. Balandžio 18 d. buvo rengiama Mykolo Romerio universiteto diena Utenoje. Jos metu pasi­ rašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Universiteto ir Utenos rajono savivaldybės, mieste sureng­ ta nuotaikinga Universiteto kultūrinė programa, vyko krepšinio varžybos tarp studentų ir savival­ dybės komandos. Balandžio 27 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Mykolo Romerio universiteto ir Europos Humanitarinio universiteto. Sutartį pasirašė rektoriaus įgaliotas kancleris doc. dr. Sau­ lius Spurga ir EHU Rektorius prof. dr. Anatoli Mikhailov. Balandžio 30 d. Mykolo Romerio universiteto vaikinų komanda pelnė II vietą Lietuvos stu­ dentų krepšinio lygos čempionate. Gegužės 3 d. pasirašytas ketinimų protokolas tarp Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Londono Midlsekso universiteto (MU) dėl pirmojo Lietuvos ir Didžiosios Britanijos jungtinio aka­ deminio padalinio steigimo Vilniuje. Sutartį universitetų vadovai – MRU rektorius prof. dr. A. Pum­ putis ir MU rektorius prof. Michael Driscoll pasirašė Švietimo ir Mokslo ministerijos organizuoto renginio metu. Gegužės 4 d. Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionate Universiteto merginų koman­ da antrus metus iš eilės iškovojo III vietą ir pelnė bronzos medalius. Gegužės 11 d. MRU Teisės fakulteto Alumni draugija surengė metinę konferenciją ir diskusi­ ją „Teisinių profesijų – advokatūros, notariato bei antstolių profesinės veiklos reguliavimas“. Gegužės 11 d. šventiniu koncertu buvo minimas MRU pramoginių šokių grupės „BOLERO“ gyvavimo 20-metis. Gegužės 25 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. A. Pumputis ir Neringos savi­ valdybės meras Antanas Vinkus Nidoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Birželio 3 d. Lietuvos studentų paplūdimio tinklinio čempionate stipriausios buvo moterų ir vyrų poros, atstovaujančios Mykolo Romerio universitetui. Birželio 6 d. Mykolo Romerio universitete pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukrainos nacionalinio banko bankininkystės universitetu. Sutartimi numatoma įgyvendinti abiejų universi­ tetų dvigubo diplomo magistrantūros studijas. Birželio 13 d iškilmingo Senato posėdžio metu Universiteto Garbės daktaro regalijos įteik­ tos Bolonijos universiteto (Italija) rektoriui prof. dr. Ivano Dionigi. Posėdžio metu Bolonijos ir My­ kolo Romerio universitetų rektoriai taip pat pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Birželio 28 d. Ohajo universiteto (JAV) profesoriui daktarui Algiui Mickūnui iškilmingame Mykolo Romerio universiteto Senato posėdyje buvo įteiktos Garbės daktaro regalijos. Birželio 21 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos neeilinio suvažiavimo metu Universi­ teto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis apdovanotas „Vytauto Andriaus Graičiūno“ nominacija. Apdovanojimas skirtas už nuoseklų pažangių vadybos principų taikymą, pasiekimus vadovaujant ir plėtojant Mykolo Romerio universitetą kaip pažangią studijų ir aukštojo mokslo instituciją. Liepos 9–14 d. Mykolo Romerio universitete vyko „Transparency International“ Skaidrumo vasaros mokykla, kurios atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Liepos 9–21 d. Universitete vyko vasaros mokykla „Teisė ir ekonomika globalioje erdvėje finansinės krizės sąlygomis“. Liepos 16–24 d. Teisės fakultete buvo rengiama septintoji kasmetinė vasaros stovykla stu­ dentams „International Human Rights Law Summer Study“. Mokyklos globėjas – Europos Sąjun­ gos Teisingumo Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, ji rengiama kartu su Ruano universi­ tetu (Prancūzija).

224


Svarbiausi Universiteto įvykiai 2010–2014 metais Liepos 27–rugpjūčio 12 d. Londone vykusiose XXX-ose vasaros olimpinėse žaidynėse pui­ kiai pasirodė Mykolo Romerio universiteto studentai, iškovoję net 8 prizines vietas. Rugsėjo 1 d. Universitete pradėjo veikti naujos Dokumentų valdymo sistemos (DVS) ga­ limybės – dokumentų projektų rengimas ir derinimas bei dokumentų pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu, naudojant Registrų centro išduotus kvalifikuotus sertifikatus kriptografinėje USB laikmenoje. mugę.

Rugsėjo 13 d. susikūręs Mykolo Romerio universiteto Savanorių klubas surengė Savanorių

Rugsėjo 16 d. Politikos ir vadybos fakulteto magistrantas Mindaugas Griškonis apginė Eu­ ropos irklavimo čempiono titulą. Spalio 5 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis priėmė Rusijos Federacijos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Lietuvoje J. E. Vladimirą Čchikvadzę. Spalio 15 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Japonijos Kanagawa Universiteto profe­ soriai A. Matoba ir K. Oyama, dalyvavę konferencijoje „Kur link mūsų ekonomikos“ (“Whither Our Economies”). Spalio 18 d. Mykolo Romerio universitete pirmą kartą lankėsi Turkijos Respublikos Nepap­ rastasis ir Įgaliotasis Ambasadorius J.E. Akin Algan. Spalio 20 d. vyko Akademijų moksleiviams atidarymo šventė – duris atvėrė net šešios My­ kolo Romerio universitete rengiamos akademijos – Jaunojo teisininko, Jaunojo politiko ir Jaunojo filosofo, taip pat, Karjeros planavimo, Lyderystės ir Vadybos. Spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengėjai profesoriai Juozas Žilys ir Vytautas Sinkevičius Mykolo Romerio universitete susitiko su šių metų Konstitucijos egzamino laureatais. Spalio 25–26 d. Universitete buvo rengiama tarptautinė tarpdisciplininė konferencija „Socia­linės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“. Konferencija buvo organizuota kaip „MRU Mokslo dienos 2012“ renginys. Spalio 25–31 dienomis Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis da­ lyvavo Azijos universitetų rektorių konferencijoje „AUPF 2012“, kuri vyko Busan (Korėjos Respub­lika). Vizito Korėjos Respublikoje metu rektorius prof. dr. A. Pumputis pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Dongseo Universitetu (Korėjos Respublika) ir Huree Universitetu (Mongolija). Lapkričio 14 d. Universitete lankėsi Estijos Respublikos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasa­ dorius J. E. Toomas Kukkas, kurį priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Lapkričio 19 d. Neringoje buvo rengiama Mykolo Romerio universiteto diena. Neringos gy­ ventojams ir svečiams Universitetas siūlė susitikimus, seminarus, koncertą. Lapkričio 20 d. Mykolo Romerio universiteto senatas pritarė plagiato sąvokos apibrėžimui bei patvirtino naują sąžiningumo deklaracijos formą. Lapkričio 22 d. Universitete lankėsi Japonijos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė J. E. Kazu­ ko Shiraishi, kuri skaitė paskaitą tema “Japan’s diplomacy and Lithuania” („Japonijos diplomatija ir Lietuva“). Lapkričio 27 d. dieną Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) iškilmingai pagerbė kasmet organizuojamo kokybiškiausiai įgyvendintų projektų konkurso nugalėtojus. Šiais metais Kokybės konkurso laurėtais tapo ir MRU Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros 2010–2011 m. vykdytas Erasmus intensyvios programos projektas „CHALID-Challenges to Identity in the Context of Globalisation: Multidisciplinary and Multicultural Perspectives“. Gruodžio 1 d. šachmatų turnyre „London Chess Classic Women’s Invitational“ MRU magist­ rantė tarptautinė didmeistrė Deimantė Daulytė užėmė pirmąją vietą.

225


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Gruodžio 7 ir 14 d. Mykolo Romerio universitete rinkosi per pusę tūkstančio šalies dešim­ tų – dvyliktų klausių mokinių, kurie dalyvavo Socialinės politikos fakulteto Edukologijos instituto organizuotame edukaciniame renginyje „Išbandyk profesiją“. Gruodžio 13 d. Mykolo Romerio universitete vyko renginiai, skirti bendradarbiavimo su Vroclavo universitetu dešimtmetį paminėti. Jų metu MRU Garbės daktaro regalijos iškilmingai buvo įteiktos Vroclavo universiteto rektoriui prof. habil. dr. Marek Bojarski. Gruodžio 19 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiamas visų mokslo daktaro laipsnį įgijusių asmenų susitikimas, kurio metų buvo steigiamas PhD Alumni klubas. Gruodžio 21 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija vardinę P. Vileišio nominaciją ir P. Vi­ leišio skulptūrinio portreto apdovanojimas įteikė Mykolo Romerio universiteto magistrantui Ais­ čiui Ramanauskui. 2013 m. Sausio 3 d. Švietimo mainų paramos fondas paskelbė, kad MRU suteikta ECTS etiketė, vadi­ nama Europos Komisijos kokybės ženklu. Vasario 1 d. MRU rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Vasario 7 d. buvo paskelbti 2012 metų Lietuvos mokslo premijomis įvertinti mokslo darbai, tarp jų premija buvo įvertinta ir Socialinės politikos fakulteto Psichologijos instituto prof. dr. Rita Žukauskienė už darbų ciklą „Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinės gerovės tyri­ mai (1997–2011)“. Vasario 7 d. Pasaulio universitetų interneto (Webometrics) paskelbtame reitinge tarp Lietu­ vos universitetų didžiausią šuolį į viršų padarė MRU, pakilęs daugiau nei per 1 300 pozicijų. Vasario 18 d. buvo pristatytas naujasis Mykolo Romerio universiteto teatro vadovas režisie­ rius Julius Dautartas. Vasario 19 d. nutarta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ kategorijoje „už visuomeniškai aktualią publicistiką“ skirti Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo katedros profesoriui dr. Arvydui Guogiui. Vasario 26 d. į Dongseo universitetą (Pietų Korėja) išvyko pirmoji ten pagal mainų sutartį studijavusi studentė Jolita Pundzaitė. Vasario 22 d. pirmą kartą Mykolo Romerio universitete buvo rengiama „MRU naktis“. Stu­ dentų iniciatyva organizuotas renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo. Vasario 27 d. naujasis MRU tarybos narys Česlovas Juršėnas iškilmingai pasirašė Tarybos nario įsipareigojimą. MRU senatas Česlovą Juršėną, atrinktą viešojo konkurso būdu, Tarybos nariu patvirtino vasario 18 d. Kovo 1 d. Lietuvos ekonomistų klubo prezidente tapo Ekonomikos ir finansų valdymo fa­ kulteto Ekonomikos ir verslo instituto profesorė habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė. Kovo 1 d. MRU vizitavęs Ohajo Universiteto (JAV) profesorius, MRU garbės daktaras Algis Mickūnas sutiko būti Universiteto studentų labdaros ir paramos fondo globėju. Kovo 1 d. MRU pasirašė atvirosios prieigos Berlyno deklaraciją ir aktyviai įsitraukė į atviro­ sios prieigos judėjimą, taip skatindamas tarptautinį Universiteto bendradarbiavimą, tyrėjų tinklų kūrimą, inovacijų plėtrą, informacijos dalijimąsi ir mokslo populiarinimą. Kovo 27 d. Seime vykusios konferencijos „Europos pilietis: aktyvus, mobilus ir besimokantis visą gyvenimą“ metu Švietimo ir mokslo ministras prof. dr. Dainius Pavalkis iškilmingai įteikė Euro­ pos Komisijos suteiktą ECTS etiketės ženklą MRU rektoriui prof. dr. Alvydui Pumpučiui.

226


Svarbiausi Universiteto įvykiai 2010–2014 metais Kovo 31 d.–balandžio 6 d. Vašingtone (JAV) Philipo C. Jessupo konkurse sėkmingai pasirodė MRU komanda, pralenkusi atstovus iš tokių šalių kaip Vokietija, Indija, Iranas bei daugelį kitų. Balandžio 8 d. MRU buvo rengiama paskaita – diskusija „50 years Elysee Treaty“ (Eliziejaus sutarties 50-metis.). Europos dienai paminėti skirtame renginyje lankėsi ir pranešimus skaitė Vo­ kietijos Federacinės Respublikos ambasadorius J. E. Matthias Heinrich Mülmenstädt bei Prancūzi­ jos Respublikos ambasadorė J. E. Maryse Eveline Berniau. Balandžio 20–27 d. vykusiuose Lietuvos vyrų ir moterų šachmatų čempionatų finaluose triumfavo auksą pelniusi tarptautinė didmeistrė, MRU magistrantė Deimantė Daulytė ir sidabrą iškovojusi tarptautinė meistrė, MRU mokslininkė, podoktorantūros stažuotoja Salomėja Zaksaitė. Balandžio 21 d. Marijampolėje MRU akademinis choras (meno vadovė – Loreta Levinskaitė) dalyvavo suaugusiųjų chorų konkurse-rotacijoje ir laimėjo 1 laipsnio diplomą bei vėl pateko į ge­ riausiųjų Lietuvos chorų kategoriją. Balandžio 23 d. vyko MRU Azijos centro atidarymas, kurio vadove tapo doc. dr. Kyoko Koma. Centrą sveikino Japonijos ambasadorė J. E. Kazuko Shiraishi. Gegužės 6 d. MRU rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegijos direktoriumi doc. dr. Gintautu Bražiūnu. Gegužės 8–12 d. MRU akademinis choras dalyvavo tarptautiniame chorų festivalyje Vasoje (Suomija). Gegužės 9 d. Socialinės politikos fakulteto Komunikacijos ir informatikos institute vyko pir­ masis MRU magistro baigiamojo darbo gynimas per nuotolinį tiltą. Nuo gegužės 15 d. visos MRU elektroninės knygos gali būti parsisiunčiamos ir skaitomos be interneto ryšio (offline) planšetiniuose kompiuteriuose. Gegužės 16 d. MRU lankėsi Kinijos komunikacijos universiteto delegacija, vadovaujama profesoriaus Hu Zhengrogo. Svečiai iš Kinijos susitiko su mokslo ir tarptautinių ryšių prorektore prof. dr. Inga Žalėniene, fakultetų ir institutų vadovais. Gegužės 17 d., prof. Mykolo Romerio gimtadienio dieną, vyko pirmoji Universiteto alumnų ir karjeros šventė „MRU alumnų karjera“. Gegužės 22 d. MRU rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, Dongseo (Pietų Korėja) universi­ teto rektorius dr. Jekuk Chang ir „Užupio kūrybinio klasterio“ prezidentas Vytautas Ratkevičius pasirašė trišalę sutartį dėl tarptautinės jungtinės studijų programos Skaitmeninis turinys (Digital content) kūrimo ir įgyvendinimo. Gegužės 23–birželio 1 d. MRU bibliotekoje šurmuliavo LATINA POST IT mokymai moks­ lininkams ir tyrėjams. Mokymus organizavo Socialinių technologijų fakultetas kartu su MRU bib­lioteka ir partneriais iš Oslo ir Akershus taikomųjų mokslų universiteto koledžo LATINA Lab iš Norvegijos. Gegužės 30 d. Mykolo Romerio universitetui buvo atsiųsta galutinė Europos universitetų asociacijos (EUA) 2013/2013 m. vykdytos institucinio vertinimo programos (IEP) ataskaita. Joje Universiteto veikla vertinama teigiamai, pastebint, kad MRU juda teisinga linkme, taip pat pateik­ tos rekomendacijos ir pasiūlymai, kaip ją toliau gerinti. Birželio 4 d. Mykolo Romerio universiteto krepšininkai tapo Lietuvos studentų krepšinio lygios čempionais. Birželio 13 d. MRU vyko Adolfo Damušio demokratijos studijų centro steigimo ceremonija. Birželio 16 d. MRU viešąjį administravimą magistrantūroje studijuojantis kanojininkas Jev­ genij Šuklin Portugalijoje vykstančiame Europos čempionate pasipuošė aukso medaliu.

227


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Liepos 2 d. Teisės fakultetas pasirašė sutartį su Ilinojaus technologijos instituto padaliniu – Čikagos Kento teisės koledžu (Chicago-Kent College of Law), pagal kurią MRU TF steigiama Ame­ rikos teisės mokykla. Liepos 2–5 d. MRU vyko IV tarptautinė mokslinė konferencija „Buveinių deginimo poveikis ekosistemoms ir dirvožemiui“. Konferencija skirta gaisro poveikiui dirvožemio savybių ir ekosiste­ mos pokyčiams atskleisti. Liepos 6–17 d. Kazanėje (Rusija) vykusioje 27-oje pasaulio studentų universiadoje itin sėk­ mingai dalyvavo MRU delegacija. Iš 22 universiadoje startavusių MRU sportininkų net penki pelnė aukščiausius apdovanojimus – aukso medalius. Tai – baidarininkas Ignas Navakauskas, vyrų po­ rinių valčių irkluotojai Rolandas Maščinskas ir Saulius Ritter, vienviete valtimi plaukęs Mindaugas Griškonis bei du kartus ant aukščiausios pakylos lipęs kanojininkas Jevgenij Šuklin. Liepos 22 d. MRU viena knyga išleido parengtus Lietuvos Respublikos Konstitucijos verti­ mus į trylika užsienio kalbų. Vertimai į kai kurias kalbas, pavyzdžiui, kinų, japonų, korėjiečių, pub­ likuojami pirmą kartą. Rugpjūčio 25 d. Taivane vykusiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate čempio­ nais tapo du MRU atstovai – Laura Asadauskaitė ir Justinas Kinderis. Rugsėjo 2 d. MRU iškilmingai pasitiko naujuosius 2013–2014 studijų ir mokslo metus. Pirmą kartą Universiteto istorijoje Senato posėdyje buvo pasveikinti MRU Metų apdovanojimuose aka­ deminės bendruomenės pasiūlyti ir išrinkti geriausi ir didžiausios pagarbos nusipelnę kolegos: Juozas Valčiukas, Marius Laurinaitis, Rasa Erentaitė, Saulius Bugailiškis, Albertas Olechnovičius, Gediminas Lisauskas, Justinas Žilinskas, Ernestas Demanovičius, Tadas Sudnickas, Vytautas Čepė­ nas, Donata Ročiūtė ir Ivanas Šimelionis. Rugsėjo 7–8 d. vykusiame Respublikos studentų tinklinio lygos paplūdimio tinklinio čempio­nate MRU vaikinai iškovojo aukso, o merginos – sidabro medalius. Rugsėjo 10 d. MRU lankėsi Ukrainos ambasados nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius J. E. Valerii Zhovtenko, jį priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Rugsėjo 19 d. MRU senatas nutarė suteikti garbės daktaro vardą Pasaulio universitetų aso­ ciacijos prezidentui profesoriui Dzulkifli Abdul Razakui bei Pietų Korėjos Dongseo universiteto rektoriui prof. dr. Jekukui Changui. Rugsėjo 19 d. MRU Senatas pirmuosius MRU profesorių emeritų vardus suteikė prof. habil. dr. Mindaugui Maksimaičiui, prof. habil. dr. Stasiui Puškoriui ir prof. dr. Juozui Žiliui. Rugsėjo 23–24 d. MRU vyko Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarptautinė konferencija „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“. Konferenciją atidarė jos globėja Lietuvos Respub­ likos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Renginyje dalyvavo apie 400 įtakingų Europos mokslininkų, universitetų, asociacijų, mokslo politikos institucijų atstovų, tarp kurių – Europos komisarė moks­ lui ir inovacijoms Máire Geoghegan-Quinn, Europos mokslo ir inovacijų direktorato generalinis direktorius Robert-Jan Smits, Europos mokslo tarybos prezidentė prof. dr. Helga Nowotny. Konfe­ rencijos rezultatų pagrindu buvo parengta vadinamoji Vilniaus deklaracija. Rugsėjo 26–27 d. MRU vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“. Rugsėjo 30 d. MRU lankėsi Ukrainos švietimo ir mokslo ministras prof. dr. Dmytro Ta­ bachnyk, jį priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Spalio 1 d. MRU lankėsi Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, su kuriuo susitiko rekto­ rius prof. dr. Alvydas Pumputis. Pokalbyje su Premjeru taip pat dalyvavo MRU Tarybos pirmininkas Rimas Varkulevičius ir Senato pirmininkas prof. dr. Vytautas Pakalniškis.

228


Svarbiausi Universiteto įvykiai 2010–2014 metais Spalio 3 d. MRU Politikos institutas ir Užsienio reikalų ministerija Universitete rengė tarp­ tautinės politikos ekspertų apskritojo stalo diskusiją „Kariniai veiksmai Sirijoje: pilietiniai ir tarp­ tautinės politikos aspektai“. Spalio 5–11 d. MRU rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis dalyvavo Azijos universitetų rekto­ rių konferencijoje „ AUPF 2013“, kuri vyko Perlio universitete (Malaizija). Spalio 7–8 d. MRU vyko Azijos centro Indijos skyriaus organizuota tarptautinė konferencija „Šiuolaikinė Indija: iššūkiai ir perspektyvos“. Spalio 9 d. Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė pasirašė bend­ radarbiavimo sutartį su asociacijos „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ direktore Inesa Kurklietyte. Spalio 9 d. MRU vyko unikalios rungtynės – Moksleivių krepšinio lygos vyriausiųjų grupės čempionai Š. Marčiulionio akademijos auklėtiniai metė iššūkį Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionams – MRU krepšininkams. Spalio 15 d. Universitete vyko Verslo ir medijų mokyklos (Business and Media School, BMS) atidarymo šventė. Naują bendrą MRU ir Midlsekso universiteto (Didžioji Britanija) padalinį sveiki­ no MRU rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, MU prorektorė Myra Perry. Spalio 16 d. MRU rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis priėmė Manheimo miesto ir Universi­ teto delegaciją, atvykusią iš Vokietijos atsisveikinti su tragiškai ten žuvusia MRU studente Gabriele Žebrovskyte. Spalio 21 d. savaitraštis „Veidas“ (Nr. 43) skelbia įtakingiausių žmonių, kurie turi daugiausia įtakos mūsų valstybės raidai, sąrašus. Tarp švietimo ir mokslo srities lyderių pripažintas ir MRU rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Spalio 23 d. Universitete lankėsi Azerbaidžano nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius J. E. Hasan Mammadzada, jį priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Spalio 25 d. MRU buvo organizuotas išplėstinis Europos universitetų asociacijos (EUA) Valdy­ bos, Tarybos ir generalinių sekretorių bei Lietuvos akademinės bendruomenės susitikimas. Spalio 25 d. rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis susitiko su Valstybinio Taivano Tsing Hua universiteto rektoriumi, Taivano rektorių konferencijų prezidentu profesoriumi Lih-Juann Chen. Spalio 29 d. Universitete lankėsi Moldovos Respublikos švietimo ministrė Maia Sandu, kurią priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Lapkričio 9 d. MRU Skaitmeninio turinio akademijoje įsteigtas Kibernetinio skydo savanorių klubas. Lapkričio 11 d. Pietų Korėjos Dongseo universiteto rektoriui prof. dr. Jekukui Changui įteik­ tos MRU garbės daktaro regalijos. Lapkričio 13 d. Universitete vyko kolektyvinės mokslo studijos „Lietuvos Respublikos civili­ nis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų“ pristatymas. Lapkričio 16 d. MRU vyko Skaitmeninio turinio akademijos atidarymas. Lapkričio 18–19 d. MRU vyko AHPGS (Akkreditierunsagentur fur su umliautu Studiengange im Breich Gesundheit und Soziales, Vokietija) agentūros, priklausančios Europos studijų kokybės agentūrų registrui (EQAR), ekspertų grupės vizitas dėl 10 studijų programų išorinio vertinimo. Lapkričio 23–24 d. Vilniaus universitete vyko Lietuvos studentų greitųjų šachmatų čempio­ natas, kuriame MRU studentai pirmą kartą istorijoje tapo Lietuvos čempionais. Lapkričio 25 d. Universitete vyko LR užsienio reikalų ministerijos ir MRU organizuota tarp­ tautinės politikos ekspertų apskritojo stalo diskusija „Rytų partnerystės politika Lietuvos pirmi­ ninkavimo ES laikotarpiu“.

229


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Lapkričio 27 d. MRU lankėsi Lietuvos krepšinio federacijos vadovai: prezidentas Arvydas Sabonis, garbės prezidentas Vladas Garastas ir generalinis sekretorius Mindaugas Špokas. Svečius priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Lapkričio 28 d. Vaida Servetkienė sėkmingai apgynė eksternu parengtą socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties daktaro disertaciją „Gyvenimo kokybės daugiadimensis verti­ nimas, identifikuojant kritines sritis“. Tai – pirmoji MRU apginta socialinių mokslų srities ekonomi­ kos mokslo krypties daktaro disertacija. Lapkričio 28–29 d. MRU vyko Azijos ir Europos asociacijos fondo (ASEF) Patariamojo komi­ teto išvažiuojamasis posėdis. Lapkričio 29 d. Universitete vyko Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai konferencija „Užim­ tumas, pensijos ir darbuotojų komandiravimas Europos Sąjungoje“. Konferenciją rengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos paritarinių institucijų asociacija (AEIP) ir Mykolo Romerio universitetu. Gruodžio 5 d. Universiteto garbės daktaro regalijos buvo teikiamos Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) prezidentui profesoriui Dzulkifli Abdul Razakui. Gruodžio 10 d. Universitete vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslas už­ imtumui – problemos ir perspektyvos“. Konferencijos rengėjai: MRU, Lietuvos pramonininkų kon­ federacija ir Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Gruodžio 20 d. MRU teatras vaidino spektaklio „Gyvybės slenkstis“ premjerą. Pagal Joshua Sobolio pjesę „Vilniaus getas“ kurto spektaklio režisierius – Julius Dautartas. 2014 m. Sausio 21 d. savaitraštis „Veidas“ „Mini Nobelio“ laureate psichologijos/sociologijos srityje pa­ skelbė MRU Socialinių technologijų fakulteto Psichologijos instituto profesorę dr. Rita Žukauskienę Sausio 27 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Indonezijos ambasadorius J.E. H. Bomer Pasaribu. Vasario 14 d. Mykolo Romerio universitete minima buvo Vasario 16-toji – Valstybės atkūri­ mo diena. Šventė buvo pavadinta Vėliavos ir Vienybės diena. Pagrindiniu minėjimo akcentu tapo gyvas Lietuvos vėliavos spalvų trispalvis takas. Vasario 20 d. Mykolo Romerio universiteto bendruomenė išreiškė palaikymą Ukrainai ir pa­ linkėjo ukrainiečių tautai santaros bei darnos. Vasario 21 d. Molėtuose Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Molėtų rajono savivaldybės meru Stasiu Žviniu. Vasario 28 d., kovo 7 ir 14 d. Universitete moksleiviams, mokytojams, mokyklų administ­ racijos atstovams iš visos Lietuvos buvo rengiamas didžiulio populiarumo kasmet sulaukiantis renginys „Išbandyk profesiją“. Kovo 3 d. buvo iškilmingai pašventina Mykolo Romerio universiteto koplyčia. Koplyčią šventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. E. Gintaras Grušas. Kovo 20 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiama Sveikatingumo popietė „Gyvenk sveikai“. Kovo 12–21 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete viešėjo Ženevos universiteto (Šveicarija) profesorius, vienas garsiausių sutarčių ir deliktų teisės ekspertų dr. Thomas Kadner. Kovo 20 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės (MRUSA) Visuotins na­ rių susirinkimas, kurio metu MRUSA nariai atrani kadencijai prezidentu išrinko Luką Borusevičių. Kovo 22 d. Lietuvos karo akademijoje vyko šalies aukštųjų mokyklų jėgos trikovės čem­ pionatas, kuriame septintą kartą iš eilės nugalėtojų titulą pelnė MRU sportininkai, vadovaujami Sveikatos ir sporto centro lektoriaus Petro Lazdausko.

230


Svarbiausi Universiteto įvykiai 2010–2014 metais Kovo 25–27 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi tarptautinė grupė, vykdanti Mykolo Ro­ merio universiteto institucinį išorinį vertinimą. Kovo 27 d. Mykolo Romerio universitete vyko Atlanto sutarties bendrijos (LATA) ir MRU organizuojama apvalaus stalo diskusija tema „NATO įtaka regioninio saugumo užtikrinimui“. Pa­ grindinis pranešėjas – MRU Garbės daktaras dr. Karl Lamers (Vokietijos Federacinės Respub­likos Bundestago narys, NATO parlamentinės asamblėjos vicepirmininkas, Atlanto sutarties asociacijų (ATA) prezidentas). Kovo 30 d. prof. dr. Vytautui Sinkevičiui Panevėžyje įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. Kovo 30 d. MRU šachmatininkė Deimantė Daulytė Vokietijoje įveikė tituluotą komandos draugę Viktoriją Čmilytę ir iškovojo vieną svarbiausių pergalių karjeroje – tarptautinio vyrų meist­ ro titulą. Balandžio 7 d. Šiauliuose vyko XVI-asis Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) čempio­ natas, kuris buvo sėkmingas MRU krepšinio komandoms. Vaikinai apgynė 2013 m. iškovotus čem­ pionų titulus, o merginos bronzą iškeitė į sidabro medalius. Balandžio 11 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete lankėsi penkiasdešimties dės­ tytojų ir studentų delegacija iš Amsterdamo atvirojo universiteto (Nyderlandai). Balandžio 15 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) septynių Europos ir Azijos universitetų atstovai simboliniais gintarinio virtualaus impulso parašais patvirtino, kad kuria naują konsorciu­ mą. Įkasus virtualią kapsulę buvo duotas ženklas pradėti Socialinių technologijų tarptautinio mo­ bilumo centro statybas. Balandžio 17 d. Mykolo Romerio universitete vėl vyko išskirtinis studentų renginys „MRU naktis“ – akademinis gyvenimas kitaip. Gegužės 6 d. Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentui Andriui Pėstininkui iškil­ mingai įteikta 2013/2014 studijų metų UAB „Lords LB Asset Management” stipendija. Gegužės 8 d. MRU Studentų mokslinės draugijos iniciatyva vyko renginys „Studente, tapk universiteto darbuotoju dienai!“. Jo metu kandidatavę ir atrinkti studentai turėjo progą kartu su Universiteto darbuotojais praleisti pusdienį. Gegužės 16 d. Mykolo Romerio universitete vyko MRU tautinių šokių kolektyvo „Skalsa” 5-erių metų gimtadienio koncertas. Gegužės 20 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Nepaprastasis ir įgaliotasis Lenkijos Respublikos ambasadorius Lietuvai J. E. Jarosław Czubiński. Ambasadorių priėmė Universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Gegužės 21 dieną Mykolo Romerio universiteto Rotondinėje salėje vyko fotografijų paro­ dos „Beautiful China“. Jos metu Kinijos Liaudies Respublikos ambasadorius J. E. Zengwen LIU kartu su kinų kalbos dėstytoja – stažuotoja Manjun Zhang studentams įteikė kinų kalbos kursų sertifikatus. Gegužės 22 d. vyko sertifikatų įteikimo ceremonija pirmiesiems Amerikos teisės mokyklos dalyviams, kurių gretose MRU studentai, alumniai, teisininkai ir verslininkai. Gegužės 23 d. MRU universiteto mišrus akademinis choras kartu su Millikin universiteto mišriu akademiniu choru (JAV) kartu rengė koncertą Šv. Kotrynos bažnyčioje. Birželio 4 d. MRU vyko apskritojo stalo diskusija „Koks turėtų būti šiandienos mokytojas“. Renginio metu kartu su moksleiviais, jų tėvais, pedagogais, švietimo politikais ir akademine bend­ ruomene buvo aptariamos švietimo inovacijos ir pedagogo vaidmuo ugdant visuomenės tech­ nologinį, teisinį ir ekonominį raštingumą.

231


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Birželio 5 d. Universitete vyko Politikos mokslų instituto organizuota tarptautinė konferen­ cija „Baltijos jūros regionas: kompleksinės plėtros naujosios dimensijos“. Birželio 5 d. 14 Mykolo Romerio universiteto parke ir kieme vyko Olimpinė diena. Birželio 6 d. MRU vyko Politikos mokslų instituto rengta konferencija „Lietuvos lenkai: to­ lesnė santykių raida“. Gegužės 30 d.–birželio 1 d. Rygoje vykusioje Debatų akademijoje istorinę pergalę pelnė Mykolo Romerio universiteto Debatų komanda. Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos kasmet organizuojamame turnyre MRU debatininkams laimėjimą šiemet Teisėjų kolegija skyrė vienbalsiu sprendimu. Birželio 5–6 d. Universitete vyko trečioji tarptautinė tarpdisciplininė jaunųjų tyrėjų konfe­ rencija „Socialinių transformacijų raiška šiuolaikinėje visuomenėje“. Birželio 26–27 d. Mykolo Romerio universitete pirmą kartą vyko Lietuvos matematikų drau­ gijos (LMD) 55-oji konferencija. Birželio 27 d. Universitete lankėsi Ukrainos Uzhgorodo Nacionalinio universiteto atstovų delegacija, vadovaujama rektoriaus prof. Volodymyr Smolanka. Susitikimo metu MRU studijų pro­ rektorius doc. dr. Giedrius Vilinūnas ir prof. V. Smolanka pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Birželio 29 d.–liepos 6 d. Mykolo Romerio universitete vyko Socialinių technologijų fakul­ teto Skaitmeninių technologijų instituto rengta tarptautinė vasaros mokykla „Komunikacijos mokslas ir menas” („Science and Art of Communication”), kurioje dalyvavo studentai iš Kinijos Ko­ munikacijos universiteto (Communication University of China), Azerbaidžano kalbų universiteto (Azerbaijan University of Languages) ir Mykolo Romerio universiteto. Liepos 7–13 d. MRU vyko kasmetinė pasaulinė „Transparency International“ skaidrumo va­ saros mokykla, kurią atidarė ir su mokyklos dalyviais bendravo jos globėja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Liepos 13–20 d. Mykolo Romerio universitetas, Azerbaidžano valstybinis ekonomikos uni­ versitetas ir Pasaulio prekybos organizacija organizavo tarptautinę vasaros mokyklą „Pasaulio prekybos organizacija globalioje ekonomikoje: tarptautinės prekybos ir verslo įžvalgos“. Liepos 13–24 d. Teisės fakultete vyko kasmetinė Tarptautinė žmogaus teisių vasaros moky­ kla, šiais metais įgyvendinama pagal Erasmus intensyvios programos projektą “INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS-InterPro”. Liepos 15 d. Mykolo Romerio universitetas kartu su Dongseo universitetu (Pietų Korėja) pa­ tvirtintas kaip Vilniaus Karaliaus Sejongo instituto (Vilnius King Sejong Institute) steigėjas skleisti Korėjos kalbą ir kultūrą. Rugpjūčio 8 d. Mykolo universiteto krepšininkai tapo Europos universitetų sporto žaidynių (EUSA) čempionais, po permainingų rungtynių finale įveikę Turkijos Fatih universiteto komandą. EUSA žaidynėse, kurios liepos 24 – rugpjūčio 9 d. vyko Roterdame (Olandija), MRU komanda vie­ nintelė iš Lietuvos atstovų pelnė aukso medalius. Rugpjūčio 11 d. Kijeve (Ukraina) vyko Ukrainos švietimo ir mokslo ministro Serhijaus Kvito susitikimas su Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje Petru Vaitiekūnu ir Mykolo Romerio universite­ to rektoriumi prof. dr. Alvydu Pumpučiu. Rugpjūčio 22 d. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus įsakymu Mykolo Ro­ merio universitetas akredituotas 6 metams. Sprendimas akredituoti MRU remiasi Centro atliktu išoriniu aukštosios mokyklos vertinimu, kuriame Universiteto veikla vertinama teigiamai. SKVC pasitelkta tarptautinė ekspertų grupė parengė Universiteto veiklos vertinimo išvadas, kuriose MRU siūloma vertinti teigiamai.

232


PRIEDAI

Priedai

233


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Mykolo Romerio universiteto taryba Tarybos pirmininkas Rimas Varkulevičius Tarybos nariai Doc. dr. Algis Dobravolskas – Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto docentas Prof. dr. Leta Dromantienė – Socialinių technologijų fakulteto dekanė Jovydas Dumarkas – MRU alumnas Eva Egron-Polak – Tarptautinės universitetų asociacijos generalinė sekretorė Česlovas Juršėnas – visuomenės veikėjas Dr. Stasys Stačiokas – visuomenės veikėjas Vytautas Vilys – MRU magistrantūros studentas, Studentų atstovybės Alumni klubo ko­ ordinatorius Prof. dr. Juozas Žilys – Teisės fakulteto Konstitucinės ir admnistracinės teisės instituto profesorius

Mykolo Romerio universiteto senatas Senatas yra Universiteto akademinių reikalų valdymo organas Senato pirmininkas ● Prof. dr. Vytautas Pakalniškis, Civilinės justicijos instituto profesorius Senato pirmininko pavaduotojas ● Prof. dr. Gintaras Aleknonis, Politikos mokslų instituto profesorius Senato sekretorius ● Doc. dr. Saulius Spurga, Universiteto kancleris Senato nariai ● Arnas Aidukas, studentas ● Dovilė Apanavičiūtė, studentė ● Prof. dr. Rima Ažubalytė, Teisės fakulteto dekanė ● Prof. dr. Alvydas Baležentis, Vadybos instituto profesorius ● Prof. dr. Darijus Beinoravičius, Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas ● Lukas Borusevičius, Studentų atstovybės prezidentas ● Prof. dr. Leta Dromantienė, Socialinių technologijų fakulteto dekanė ● Gintarė Ermanaitė, studentė ● Tomas Gagys, studentas ● Prof. dr. Saulius Greičius, Viešojo saugumo fakulteto dekanas ● Prof. dr. Valdonė Indrašienė, Edukologijos ir Socialinio darbo instituto direktorė ● Kristina Ivanauskaitė, doktorantė ● Doc. dr. Brigita Kairienė, Edukologijos ir Socialinio darbo instituto docentė

234


Priedai ● Prof. dr. Saulius Katuoka, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius ● Simona Kryževičiūtė, studentė ● Prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, Ekonomikos ir verslo instituto profesorius ● Prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis, profesorius ● Prof. dr. Kazys Meilius, Civilinės justicijos instituto profesorius ● Prof. habil. dr. Vygandas Kazimieras Paulikas, Politikos mokslų instituto profesorius ● Prof. dr. Alvydas Rimantas Pauliukevičius, Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesorius ● Prof. dr. Justinas Sigitas Pečkaitis, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius ● Prof. dr. Birutė Pranevičienė, Teisės katedros vedėja ● Prof. dr. Alvydas Pumputis, Mykolo Romerio universiteto rektorius ● Prof. habil. dr. Stasys Puškorius, profesorius ● Prof. dr. Vitalija Rudzkienė, Ekonomikos ir verslo instituto profesorė ● Doc. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto direktorius ● Prof. dr. Tadas Sudnickas, Vadybos instituto direktorius ● Doc. dr. Dalia Vasarienė, Civilinės justicijos instituto docentė ● Prof. dr. Inga Žalėnienė, Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė ● Prof. dr. Rima Žitkienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė

Rektoratas Rektoratas yra rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija ● Prof. dr. Alvydas Pumputis – Universiteto rektorius ● Doc. dr. Giedrius Viliūnas – studijų prorektorius ● Prof. dr. Inga Žalėnienė – mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė ● Dr. Stasys Vaitkevičius – plėtros prorektorius ● Vladas Brakauskas – infrastruktūros prorektorius ● Doc. dr. Saulius Spurga – Universiteto kancleris ● Prof. dr. Rima Ažubalytė – Teisės fakulteto dekanė ● Prof. dr. Leta Dromantienė – Socialinių technologijų fakulteto dekanė ● Prof. dr. Saulius Greičius – Viešojo saugumo fakulteto dekanas ● Doc. dr. Algirdas Monkevičius – Politikos ir vadybos fakulteto dekanas ● Prof. dr. Rima Žitkienė – Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė ● Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė – Mykolo Romerio universiteto profesinės sąjungos pirmininkė ● Lukas Borusevičius – Studentų atstovybės prezidentas ● Julius Dautartas – Estetinio ugdymo centro režisierius ● Nijolė Liatukienė – Laikinai einanti bibliotekos direktorės pareigas ● Prof. dr. Rimantas Minkevičius – Sveikatos ir sporto centro vedėjas

235


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

Mykolo Romerio universiteto dekanai, prodekanai, vyriausieji vadybininkai, institutų direktoriai, katedrų vedėjai ► Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 1. Prof. dr. Rima Žitkienė Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė 2. Doc. dr. Irmantas Rotomskis Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanas 3. Ilona Bartuševičienė Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto vyriausioji va­ dybininkė 4. Mangirdas Morkūnas Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto vyriausiasis va­ dybininkas 5. Prof. dr. Irena Mačerinskienė Bankininkystės ir investicijų katedros vedėja 6. Prof. dr. Rima Tamošiūnienė Ekonomikos ir verslo instituto direktorė 7. Prof. dr. Algirdas Miškinis Finansų ir mokesčių katedros vedėjas 8. Prof. dr. Aleksandras Krylovas Matematinio modeliavimo katedros vedėjas ► Politikos ir vadybos fakultetas 1. Doc. dr. Algirdas Monkevičius Politikos ir vadybos fakulteto dekanas 2. Dr. Barbara Stankevič Politikos ir vadybos fakulteto prodekanė 3. Vaida Pukinaitė Politikos ir vadybos fakulteto vyriausioji vadybininkė 4. Dr. Andrius Stasiukynas Politikos ir vadybos fakulteto vyriausiasis vadybininkas 5. Prof. dr. Violeta Janulevičienė Filosofijos ir humanistikos instituto direktorė 6. Doc. dr. Povilas Aleksandravičius Filosofijos ir humanistikos instituto direktoriaus pavaduo­ tojas 7. Prof. dr. Egidijus Motieka Politikos mokslų instituto direktorius 8. Prof. dr. Tadas Sudnickas Vadybos instituto direktorius 9. Doc. dr. Vainius Smalskys Viešojo administravimo instituto direktorius ► Socialinių technologijų fakultetas 1. Prof. dr. Leta Dromantienė Socialinių technologijų fakulteto dekanė 2. Doc. dr. Rasa PilkauskaitėValickienė Socialinių technologijų fakulteto prodekanė 3. Prof. dr. Aelita Skaržauskienė MRU ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokyklos (BMS) direktorė 4. Prof. dr. Valdonė Indrašienė Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė 5. Doc. dr. Natalija Kaminskienė Komunikacijos ir mediacijos instituto direktorė 6. Doc. dr. Tadas Limba Skaitmeninių technologijų instituto direktorius 7. Prof. dr. Rita Bandzevičienė Psichologijos instituto direktorė ► Teisės fakultetas 1. Prof. dr. Rima Ažubalytė Teisės fakulteto dekanė 2. Doc. dr. Snieguolė Matulienė Teisės fakulteto prodekanė 3. Doc. dr. Regina Valutytė Teisės fakulteto prodekanė 4. Rugilė Jazbutytė Teisės fakulteto vyriausioji vadybininkė 5. Inga Mickevičiūtė Teisės fakulteto vyriausioji vadybininkė 6. Prof. dr. Raimundas Jurka Baudžiamosios teisės ir proceso instituto direktorius 7. Doc. dr. Ramūnas Birštonas Civilinės justicijos instituto direktorius 8. Prof. dr. Milda Vainiutė Konstitucinės ir administracinės teisės instituto direktorė 9. Prof. dr. Saulius Katuoka Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius 10. Prof. dr. Darijus Beinoravičius Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas 11. Doc. dr. Virginijus Bitė Verslo teisės katedros vedėjas

236


Priedai ► Viešojo saugumo fakultetas 1. Prof. dr. Saulius Greičius 2. Prof. dr. Vaiva Zuizevičiūtė 3. Prof. dr. Birutė Pranevičienė 4. Doc. dr. Laima Ruibytė 5. Ingrida Kairienė 6. Danguolė Seniutienė

Viešojo saugumo fakulteto dekanas Viešojo saugumo fakulteto prodekanė Teisės katedros vedėja Humanitarinių mokslų katedros vedėja Policijos veiklos katedros vedėja Valstybės sienos apsaugos katedros vedėja

► Sveikatos ir sporto centras 1. Prof. dr. Rimantas Minkevičius

Sveikatos ir sporto centro vedėjas

Mykolo Romerio universiteto centrų ir kitų padalinių vadovai 1. Doc. dr. Giedrius Viliūnas Studijų prorektorius, Akademinių reikalų centro vadovas 2. Doc. dr. Saulius Spurga Kancleris, Kanceliarijos vadovas 3. Dr. Stasys Vaitkevičius Plėtros prorektorius, Komunikacijos ir rinkodaros centro vadovas 4. Prof. dr. Inga Žalėnienė Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė, Mokslo centro va­ dovė 5. Vladas Brakauskas Infrastruktūros prorektorius, Ūkio tarnybos vadovas 6. Algirdas Andreikėnas Ūkio tarnybos Gerbūvio skyriaus vedėjas 7. Saulius Bugailiškis Akademinių reikalų centro Priėmimo ir diplomų skyriaus vedėjas 8. Dr. Ieva Deviatnikovaitė Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus vedėja (studi­ jų prorektoriaus pavaduotoja) 9. Vidūnas Gelumbauskas Vizualiųjų menų studijos vedėjas 10. Nadežda Jevsejeva Buhalterijos vyriausioji buhalterė 11. Rimantas Kanopa Informacinių technologijų centro direktorius 12. Edmundas Krumpalcas Viešojo saugumo fakulteto Ūkio skyriaus vedėjas 13. Jurgita Levickienė Bibliotekos direktorė 14. Nijolė Liatukienė l. e. Bibliotekos direktorės pareigas (2012-08-09–2014-08-20) 15. Irena Linartienė Ūkio tarnybos Valgyklos vedėja 16. Regina Lukauskaitė Kanceliarijos Dokumentų skyriaus vedėja (Kanclerio pa­ vaduotoja) 17. Simona Miliauskienė Paslaugų pardavimo centro vedėja 18. Antonis Mučinis Ūkio tarnybos Paslaugų skyriaus vedėjas (infrastruktūros prorektoriaus pavaduotojas) 19. Ramutė Pukienė Kanceliarijos Personalo skyriaus vedėja 20. Tautvydas Pučius Viešojo saugumo fakulteto Tarnybos skyriaus vadovas 21. Gedrutė Račienė Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja 22. Šarūnas Sakalauskas Komunikacijos ir rinkodaros centro Rinkodaros skyriaus vedėjas (plėtros prorektoriaus pavaduotojas) 23. Agnė Vilkončiūtė Estetinio ugdymo centro vedėja 24. Dalė Maskoliūnienė l.e. Estetinio ugdymo centro direktorės pareigas (2012-1007–2014-08-05) 25. Laura Zebleckienė Projektų rengimo centro vedėja

237


238


Summary

Mykolas Romeris University 2010–2014

Summary In 2010-2014 Mykolas Romeris University established itself as one of the leaders of Lithuania’s higher education system. MRU major achievements include ability to maintain the increasing percentage of all university students in Lithuania, availability of new and flexible study programmes, e-leaning, internationalization of studies and research, leadership in social sciences and humanities as well as interdisciplinary research in Lithuania, increase in quality of research and studies, expanded availability of infrastructural and library resources. Today 15,500 students study at MRU making up about 17.5 percent of all university students in the country (in 2010 the total number was 21,000 students, or about 15.8 percent of all students in Lithuania). In addition, about 650 students are citizens of foreign countries. The number of MRU study programmes increased from 67 in the beginning of 2010 to 112 in 2014. The number of Bachelor programmes has increased from 14 to 31, Master programmes – from 50 to 74, Doctoral programmes – from 3 to 6. One non-degree study programme was introduced. The number of study programmes offered in English increased from 10 to 22 and the number of studies programmes offered in cooperation with foreign universities has increased from 1 to 16. Alongside traditional University study areas – Law, Public Administration, Economics, Social Work, Psychology, other study areas have also become popular. During the last 5 years Political Sciences, Business and Management, and Educational Sciences study programmes have been strengthened and study programmes in Innovative Communication and Philology were launched. Furthermore, an interdisciplinary Social Technologies study programme was introduced. Among the most important 2010-2014 achievements in the study area are the following: 6 joint and 10 double diploma study programmes implemented together with foreign universities, joint schools and consortium with Middlesex (United Kingdom), Dongseo (South Korea), Taras Shevchenko (Ukraine), Johannes Kepler (Austria), Josai (Japan), Riga Stradinš (Latvia), Wroclaw (Poland), Lille, Bordeaux (France), Tampere (Finland), Mannheim (Germany) and other universities. Aiming to strengthen student-centred educational system a new credit system, making national credits equal to the European credit transfer and accumulation system (ECTS) credits, was introduced. All University study programmes have been reorganized to meet national study regulations and new study programmes that meet international standards have been

239


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

established. A course catalogue was made available online in Lithuanian and English. Innovative teaching methods were implemented and almost all study materials were transferred to virtual learning environment. In 2010-2014 the number of distance learning study programmes has increased from 2 to 8. The University’s emphasis on international studies standards has resulted in positive European Commission evaluations and awarding of ECTS label in 2012 and the Diploma Supplement label in 2010 that was confirmed in 2013. Study Programme Committees, reformed in 2011, connect students, employers, and social partners. Aiming to increase the quality of studies the University consistently took part in international study programmes evaluations (the total number of evaluations was 45). Electronic student work places and a student feedback system were launched with the goal to improve academic and social support systems for students. MRU alumni were valued in the labour market and the level of employability was very high during 2010–2014. For example, in 2014 the total number of unemployed alumni was 35 persons. This indicator proves that study programmes and knowledge gained at the University meet the needs of the labour market. MRU aiming to foster the culture of creativity and social innovation, promote development of society and Lithuania’s competitiveness, disseminate the most recent research finding to academic community and general society, carries out fundamental and applied, disciplinary and interdisciplinary research by integrating social and technological sciences. In 2010-2014, as experts from the Research Council of Lithuania and METRIS country report 2012 carried out under request of European Commission DG Research suggest, MRU has established itself as a leader in research of social sciences and humanities as well as interdisciplinary research in Lithuania. The leading position was achieved thanks to innovative research management model. A result-based approach in research output was implemented in academic personnel remuneration system and shift from research carried out by individual researchers within one research field to teamwork, engaging researchers from different disciplines, faculties, and institutes was made. In 2010-2014 research was carried out under the interdisciplinary priority research area Social Innovations for Global Growth and 5 major research programmes: 1) Justice, Security and Human Rights; 2) Social Technologies; 3) National Sustainable Growth in the Context of Globalisation; 4) Improving the Quality of Life and Advancing Employment Opportunities, and 5) Continuity and Change of Values in Global Society. University researchers took an active part in international and national research programmes and projects under 7th Framework Programme, Horizon 2020, Erasmus +, COST, Nordplus, etc., performed contractual research with private and public sector institutions, aiming for research impact, disseminated research results to the academic community and society-at-large. In 2010–2014 almost 6000 research papers were published, more than 400 academic events organized, doctoral studies in 6 fields were implemented (2 of them were joint study programmes with foreign universities), electronic publishing and open access to research results was developed. MRU implements its mission to educate the public, collect and maintain intellectual potential, develop leaders able to create, innovate and influence the overall advancement of research, technology and culture. MRU successfully operates in a competitive environment integrating into the global and European higher education area, connecting to international academic networks and mega-networks. A distinctive feature of MRU is its openness to innovations and the most advanced management methods. In 2014, the Centre for Quality Assessment in Higher Education, upon the mandate of the Ministry of Education and Science, decided to extend the accreditation of MRU for the maximum available period as set by legislation – 6 years. The decision was made after the positive University’ evaluation by an international team of experts. 240


Summary The quality of management system is enhanced by continuous international evaluations: in 2011 MRU was evaluated under the International Association of Universities ISAS programme, in 2006 and in 2013 under the European University Association. The conclusion of these evaluations is that MRU has chosen the right direction, has a clear vision and is aware of its future perspectives. In 2010-2014 the University based on academic autonomy has advanced its management system. Distribution of responsibilities was divided among three main decision-making bodies – the Council, the Senate, and the Rectorate – and involving of all stakeholders into decision-making processes. Aiming to meet the needs of new study, research, and social and cultural needs some structural changes were made taking into account performance results. In 2010 there were 7 Faculties at MRU: Economics and Finance Management, Law, Public Administration, Public Security, Social Informatics, Social Policy, Strategic Management and Policy including 43 Departments and the Forensic Medicine Institute. In 2014 they were restructured into 5 Faculties: Faculty of Economics and Finance Management, Law, Politics and Management, Public Security, and Social Technologies including 9 Departments and 14 Institutes, and the Mykolas Romeris University – Middlesex University Business and Media School (BMS). A unique personnel career development and remuneration system has been in place at the University since 2010. It is oriented towards strategic MRU priorities and performance results and being transparent allows personnel to plan their career development and salary. This system contributed to achievement of MRU strategic priorities such as increase in quality and internationalisation of research publications and study processes. In 2012, essential changes took place in the area of document management. MRU became the first university of Lithuania which started using the electronic signature. This decision created conditions to optimise information flows and redistribute employees’ functions as well as to start the networked management. In 2010–2014 the number, quality and scope of projects has increased. Projects contributed to the improvement of University infrastructure, quality of educational processes, internationalization and interdisciplinarity of studies, research and innovations. The total amount of funds received from projects is almost 44 million Litas. Thanks to projects MRU infrastructure and management system was improved, study programmes were updated, feasibility studies were prepared, research projects were implemented and non-formal adult education programme was set up. 7 Bachelor and 4 Master Degree programmes were updated and 5 joint Master Degree programmes were prepared. In cooperation with foreign universities and international organizations 43 international projects were implemented including 24 projects under Lifelong Learning programmes, 7 projects supported by the European Commission, 7 COST cooperation network activities, 3 projects funded by NordPlus, 3 projects implemented EU Framework Programmes. The total amount of funds raised from international projects is almost 17 million Litas. In addition, more than 300 trips to foreign universities and international academic events were financed from projects, thus contributing to the increase of intellectual capital, development of University internationalization strategies, strengthening relations with foreign research and education institutions. The years 2010–2014 have witnessed positive changes in the University Library. The scope of infrastructure and services provided was expanded. Library space increased to 251 m², 129 new work places set up, 4 new reading rooms and group work premises were opened that became popular among students. In addition, an automated book return box and book check-out machines open for 24 hours were placed in the Library for student and academic staff's convenience. Modern info desks were established along with recreational areas. The Donor’s Gallery was set up as well. Library information and services are provided to more than 600,000 users per year in 3 book lending departments, 15 reading rooms equipped with 567 work places (in 2010 the total 241


Mykolo Romerio universitetas

2010–2014

number of work places was 438), 151 of which are computerized. The Library has become easily accessible for handicapped users and 5 special computer work places have been set up for them. The Library takes an active part in the study and research processes assisting academic community in preparing publications and providing information on the publishing channels, expanding the scope of electronic resources. To serve modern students and society better, the Library is consistently shifting from traditional printed study and research materials to electronic. The number of subscribed electronic research databases was higher than the number of printed books. MRU’s digital library began operating in 2013 and an institutional electronic document repository Dspace was established. The number of Dspace access units has increased from over 1 million in 2011 to over 3 million units in 2013. According to Google Analytics data, the Library’s page is being visited on average by 1 million users per year. Each year the University updates computer workplaces for students and staff. In 20102014, 8 new computer workplaces were established, the Library was equipped with new Internet reading rooms, and new computer cabins were set up for teaching foreign languages. All the auditoriums are equipped with standardized, computerized work places for lecturers that are connected to University computer systems and make an easy access to course materials stored in the University’s database repository or online. In 2010-2014 study process administration system IS STUDIJOS was set up, improved, and expanded. It allows for online access to student calendars, lecturer work schedules, and admission modules with electronic e-agreement signing and other possibilities. The total number of system users per year exceeds 18,000 and almost 12,000 users connect to the system daily. MRU takes pride in the variety of cultural activities and events offered on campus. In 2010-2014 more than 350 cultural events organized. The academic community has excellent opportunities to develop and foster their artistic skills and participate in cultural events: the works of well-known Lithuanian and foreign artists are exhibited in MRU premises, classical music concerts and performances by the well-known artists are organised on campus for free, MRU’s Student Theatre performances attract numerous audiences. As the number of international students grows at MRU, more and more international events are offered and organized on campus as well. Much attention is given to events presented from various cultures. International students’ cultural projects is a part of MRU Cultural Activities Centre’s music and dance ensembles. MRU not only organizes cultural events but also has 11 artistic performing groups ranging from folk dancing ensembles to MRU’s award-winning choir. Students, wishing to sing, dance, take photos or act have the possibility to develop their skills with the help of professionals. During the last 5 years MRU artistic groups represented the University in more than 180 events in Lithuania and abroad. MRU takes pride in achievements of their athletes and sport teams as well. For example, 10 University athletes participated in London Summer Olympics in 2012. MRU graduate Laura Asadauskaitė – Zadneprovskienė (modern pentathlon) won the Gold Medal, and Master’s Degree student canoeist Jevgenij Šuklin won the Silver Medal. Basketball player Renaldas Seibutis was the winner of the Bronze medal at the 2010 World Championships. Modern pentathlon athlete Justinas Kinderis also won the Bronze medal, coming in third at the European Championships. In 2011 Master’s Degree student rower Tomas Gadeikis became the World and European Champion, rowers Saulius Ritter, Rolandas Maščinskas and Mindaugas Griškonis won Gold medals. In 2012 rower Gadeikis won the 1st place and Jevgenij Šuklin 3rd place at the European championship, Mindaugas Griškonis became European Champion, and Vilius Laurinaitis became World Champion in GrecoRoman wrestling. Sambo wrestler Radvilas Matulas won 3rd place at the World Championships. In 2013 MRU graduate Justinas Kinderis (pentathlon) became the World Champion. Rowers Saulius Ritter, and Rolandas Maščinskas became European Vice-champions, and Jevgenij Šuklin – European Champion. 242


Summary During the last 5 years there were two Student Universiades held. Rower Giedrė Albertavičiūtė became the Champion once and swimmer Giedrius Titenis got the Gold Medal twice. Canoeist Jevgenij Šuklin became the Champion twice and canoe rower Ignas Navakauskas got the Gold Medal along with rowers Mindaugas Griškonis, Saulius Ritter and Rolandas Maščinskas. Aside from the champion medals, there were 3 Silver Medals won: sambo wrestler Radvilas Matukas, canoeists Ignas Navakauskas and Andrej Olijnik, and sambo wrestler Aurelija Šukytė finished in 3rd place. Significant victories were achieved during the SELL Games: 124 Medals including 40 Gold, 47 Silver and 37 Bronze were won. In three Games of the overall standings MRU won the 2nd place, one 3rd place and one 1st (in 2010 in Tartu) among Lithuania’s institutions of higher education. Among all participating universities MRU finished in 2nd place (in 2010). In different sports events of Student Championships in Lithuania more than 200 Medals were won. The most successful were athletes competing in Greco-Roman, sambo, judo wrestling, chess, track and field, and swimming. Athletes taking part in team sports were able to compete with other university teams and won 2-4th Places. In Lithuania’s Universiade, MRU sports teams got the 2nd-3rd Place. In 2013, the MRU Men’s Basketball Team ended the domination of Vytautas Magnus University Team in Lithuania’s Student Basketball League Championships and retained their Champion’s Title in 2014. Since MRU Team won Silver medals twice, the Women’s Team won Gold, Silver and Bronze Medals (3 times), and in the Basketball League the MRU Team won the 5th Place and in the Baltic Women’s Basketball League –the 6th Place. The Women’s Volleyball Team in the Student Volleyball League Championships and Beach Championships won the 7th Place in the 1st Summer European Universities Games in Cordoba. This Team also won the Vilnius City Championships. Swimmer Giedrius Titenis (2011) and canoeist Jevgenij Šuklin (2012) were selected as the Best Student Athletes in Lithuania. In August 2014 MRU’s Basketball players became European Universities Games (EUSA) Champions in Rotterdam. After a tough match, they defeated Turkey’s Fatih University Team 86:74. In 2014 at the Canoe Sprint World Championships in Moscow MRU student Jevgenij Šuklin came in the 3rd and won the Bronze Medal. MRU student Titenis won the Silver and two Bronze Medals at the European Swimming Championships in Berlin. MRU seeks to provide equal possibilities for all students and pays much attention to well-being and social cohesion. St. Augustine Chapel was opened on campus to better serve spiritual needs of students and staff. Every year tuition or dorm fees are reduced for students in need or the fee is totally waived. During a 5-year period the tuition fee was waived or reduced to 1.871 students and the total 2.062 million Litas. There were 689 students who had dorm fees reduced or waived for 291.1 thousand Litas. MRU students live in three Student dormitories and a dormitory in Kaunas which have 1445 places. If there were more space in dormitories, additional students could be accommodated during lecture / exam sessions. In addition, MRU pays much attention to maintenance and improvement of its infrastructure to better serve student, staff and community needs. In 2010-2014 to maintain and renovate the existing University infrastructure and, 6.5 million Litas was allocated to construction work. In 2014 the project on Mykolas Romeris University International Studies, Research and Academic Mobility Centre was launched and about 10 million Litas were allocated from European Union funds and the Ministry of Education and Science. In 2014, a beach volleyball court was built in the Central Building area. A universal sports field with artificial grass was set up in the territory of the University’s First Building. Dancers could rehearse in a newly-equipped modern dance hall, rehearsal facilities and the Student Theatre premises were renovated and updated with brand-new decorations.

243


© Mykolo Romerio universitetas, 2014

ISSN 2335-7657 ONLINE

Mykolo Romerio universitetas 2010–2014 m. Redagavo Stasė Simutytė Maketavo Daiva Šepetauskaitė Fotografijos Vidūno Gelumbausko ©, Simonos Sargelytės ©, Shutterstock © SL 585. 2013 09 30. 13,5 leidyb. apsk. l. Užsakymas 23 387 Mykolo Romerio universitetas Ateities g. 20, Vilnius Puslapis internete www.mruni.eu El. paštas leidyba@mruni.eu Parengė UAB „Baltijos kopija“ Kareivių g. 13B, Vilnius Puslapis internete www.kopija.lt El. paštas info@kopija.lt


MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS ∙ 2010–2014

ISSN 2335-7657 ONLINE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.