Page 1

1


APUNTES DE MÚSICA MÚSICA É o arte de combinar os sons co tempo. PENTAGRAMA É o conxunto de 5 líneas e 4 espacios que serve para colocar as notas e outros signos musicais. NOTAS Son unha serie de sílabas que lle dan nome ós sons: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI Esta serie pode ser ampliada por arriba e por abaixo para poder expresar todos os sons. CLAVE É un signo que se coloca ó principio do pentagrama e serve para dar nome ás notas. A Clave de sol indica que a nota que está na 2ª línea se chama sol FIGURAS Son signos que nos indican a duración dos sons.

Redonda (4 tempos)

Branca (2t)

negra (1t)

corchea (1/2 t)

semicorchea (1/4 t)

LÍNEAS DIVISORIAS Son líneas verticais que serven para separar os compases. COMPÁS Son todas as figuras comprendidas entre dúas líneas divisorias. TIPOS DE COMPÁS a)

……… entran dous tempos de negra en cada compás.

b)

...…… entran tres tempos de negra en cada compás

b)

…… entran catro tempos de negra en cada compás.

SILENCIO É a ausencia de sonido. Os signos do silencio son:

S de redonda (4t) S de branca (2t) S de negra (1t) S de corchea (1/2t) S de semic (1/4t) PUNTILLO É un punto que se coloca á dereita de calquera nota ou silencio e añádelle a metade do seu valor.

2


LIGADURA É un pequeño arco que serve para unir dúas ou máis notas do mesmo nome e son. DOBLE BARRA Indícanos o final dunha obra musical. PUNTOS DE REPETICIÓN Si nos encontramos dous puntitos xusto antes dunha doble barra, temos que volver atrás na canción e repetir desde onde haxa dous puntitos anteriores. No caso de non haber dous puntos anteriores, repetimos a canción desde o principio. LÍNEAS ADICIONAIS Son uns trocitos de línea que están colocados enriba ou debaixo do pentagrama, para colocar neles as notas que, por ser moi agudas ou moi graves, non cabenno pentagrama. TEMPO É o grado de velocidade dunha obra musical. Esta velocidade indícase por medio dunhas palabras italianas que son: - LENTO: significa moi amodo. - ADAGIO: amodo. - ALLEGRO: rápido. - PERTO: moi rápido CALDEIRÓN É un semicírculo con un puntito no medio, que se coloca sobre unha nota ou un silencio e prolonga a súa duración indefinidamente, a gusto do director ou do intérprete. TONO E SEMITONO A diferencia de altua entre dous grados correlativos (2 notas que están seguidas), pode ser de: - TONO: é a máxima diferencia de altura entre dúas notas que van seguidas. - SEMITONO: É a mínima diferencia de altura entre dúas notas que van seguidas. Na escala de DO mayor, os semitonos están entre as notas si-Do

3

mi-fa

e

Apuntes música  

Para aprender

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you