Anàlisi de la presència de dones en el nostre llibre de text de català i castellà de 4t d'ESO

Page 1

201900326-OBJECTIU Nº 5

ANÀLISI DE LA PRESÈNCIA DE DONES EN EL NOSTRE LLIBRE DE TEXT DE CATALÀ I CASTELLA DE 4T D’ESO

Autores: Joana Castillo Piñol, Duna Galup Redondo, Martina Salvador Antonio i Salma Zian Jamoldinova Alumnes de 4t d’ESO curs 2017-18 Institut Juan Manuel Zafra (Barcelona) Coordinadora del treball: María del Pilar Menoyo Díaz 1


2


ÍNDEX A. QUI SÓM? .......................................................................................................................... 5 B. PRESENTACIÓ DE LA RECERCA ................................................................................. 6 1. Introducció ................................................................................................................................ 6 2. Motivació ................................................................................................................................... 7 3. Preguntes, hipòtesis, objectius ............................................................................................... 8 3.1. Preguntes ........................................................................................................................... 8 3.2. Hipòtesis ............................................................................................................................. 8 3.3. Objectius ............................................................................................................................ 8 4. Marc teòric ................................................................................................................................ 9 4.1. L’ objectiu nº 5 dels objectius del desenvolupament sostenible ................................... 9 4.2. Estudi de la presència de les dones en els llibres de text: Universitat de València . 10 4.3. Llibres més venuts per Sant Jordi 2018: Gremi de Llibreters de Catalunya ............ 11 4.2.1. En català .................................................................................................................... 11 4.2.2. En castellà ................................................................................................................. 13 5. Metodologia de la investigació ............................................................................................. 15 5.1. Organització i planificació............................................................................................ 15 5.2. Quantitat de textos analitzats...................................................................................... 15 5.3. Protocol d’anàlisi .......................................................................................................... 16 6. Resultats ............................................................................................................................... 17 6.1. Autoria .............................................................................................................................. 17 6.1.1. Llibre de text de llengua i literatura castellana: 2008 i 2016 ............................. 17 6.1.2. Llibre de text de llengua i literatura catalana: 2008 i 2016 ............................... 19 6.2. Mencionats ...................................................................................................................... 21 6.2.1. Llibre de text de llengua i literatura castellana : 2008 i 2016 ............................ 21 6.2.2. Llibre de text de llengua i literatura catalana: 2008 i 2016 ............................... 22 6.2.3. Consideracions a tenir present: Segle de les autores mencionades ............... 23 6.3. Destacats ......................................................................................................................... 24 6.3.1. Llibre de text de llengua i literatura castellana: 2008 i 2016 ............................. 25 6.3.2. Llibre de text de llengua i literatura catalana: 2008 i 2016 ............................... 25 7. Consideracions finals .......................................................................................................... 27 8. Conclusions .......................................................................................................................... 32 9. Bibliografia i webgrafia ........................................................................................................ 34 C. PRESENTACIÓ RESUM DE LA RECERCA ................................................................ 35 ANNEX ........................................................................................................................................ 37 I_Exemplificacions sobre els criteris de classificació ............................................................. 37 AGRAÏMENTS ............................................................................................................................ 39

3


4


A.

QUI SÓM?

Som Joana Castillo Piñol, Duna Galup Redondo, Martina Salvador Antonio i Salma Zian Jamoldinova, alumnes que el curs 2017-18 fèiem 4t d’ESO a l’institut Juan Manuel Zafra de Barcelona on vàrem realitzar la recerca que presentem en el marc del projecte de recerca de 4t, al juny del 2018.

Una vegada realitzada la recerca i veient que els resultats ens mostraven una baixa presència de dones de referència en els nostres llibres de text de català i de castellà, vàrem pensar que l’havíem de divulgar per tal que com a mínim es reflexionés per poder canviar la situació que ens trobem.

A continuació es pot visionar la nostra presentació i la presentació de la recerca en aquest enllaç: https://youtu.be/ugrP5T5HQVk

Fig.1 Captura de pantalla del vídeo de presentació de qui sóm

La nostra experiència en divulgar les nostres recerques fora de l’institut és diversa, així per la Martina i la Joana és la primera vegada, mentre que no ho és per la Duna i la Salma. La Duna, formant grup cooperatiu amb altres dos companyes va obtenir una Menció Es de libro 20171 i la Salma formant parella amb una companya, va obtenir un Premio Es de libro 20162 i un premi Recerca Jove 2018.

1

http://www.esdelibro.es/investigadores/trabajo/escollir-un-cosmetic-que-determina-que-la-gent-esculli-undeterminat-cosmetic 2 http://www.esdelibro.es/investigadores/trabajo/la-comunicacio-emocional-del-llenguatge-escrit-que-utilitzemquan-fem-servir-el-whatsapp 5


B.

PRESENTACIÓ DE LA RECERCA

1. Introducció En aquest treball, hem volgut comparar els llibres de text d'una mateixa editorial (Barcanova)1 observant l’evolució en llengua catalana i castellana al llarg d’una dècada (any 2008 – any 2016). Fent això, preteníem observar la presència de dones escriptores en els llibres de text de 4t d'ESO i així comprovar si al llarg dels anys, el feminisme ha arribat a influir en l'ensenyament i ha aconseguit que les dones escriptores tinguin el reconeixement que mereixen.

Per fer-ho, hem analitzat quatre llibres diferents (Barcanova català/castellà 2008, català/castellà 2016)3 i hem contat les mencions a autors i autores que hi han en l'apartat de literatura (quantes d'homes i quantes de dones), els escriptors/res que tenen el seu propi apartat (quantes dones el tenen), i els textos literaris, de comprensió lectora i els que s'utilitzen en les activitats de lèxic, gramàtica i ortografia, que estan escrits per dones.

Fig.2 Portades dels llibres que hem analitzat

3

https://www.barcanova.cat/ 6


2. Motivació El començament del 2018 va marcar l’inic d’una nova era; a conseqüència de la gran quantitat de famoses que van denunciar abusos per part d’alguns directors de pel·lícules 3 (entre altres), després de l’enrenou causat a les xarxes socials amb el moviment #MeToo 4i amb la gran celebració i acollida del 8 de març 5, el dia de la dona6, la època de la subjugació per part de la dona a la societat patriarcal i la hegemonia per part de la societat masculina ha tingut un impacte del qual no es podrà recuperar; i que esperem que no es recuperi mai. Per altra part, volem contribuir a fer possible l’objectiu n. 5 dels objectius del desenvolupament sostenible, referent a la Igualtat de gènere. És per això que hem decidit posar-nos com a nom de grup: Objectiu n. 5.

De totes maneres sabem que tot i que el masclisme ha rebut una gran i merescuda apunyalada, som conscients que encara s’ha de fomentar el pensament d’igualtat de gènere des de la infància i això implica la participació del govern, de l’estat, de la població i de les aules. Si es vol trobar una solució pragmàtica al problema que comporta el masclisme s’ha de promocionar la igualtat de gènere des de les escoles i l’educació. Per això mateix hem fet aquest treball.

Un dia, una de les components del nostre grup, va mirar-se les lectures del principi de tema per curiositat i es va adonar que de les vuit lectures que hi havia, les vuit van ser escrites per homes. Amb indignació, va seguir mirant-se el llibre i va veure que així sense fer cap comptatge era evident que els homes que sortien als nostres llibres era superior als de les dones. A partir d’aquí sorgeix la nostra idea: analitzar la presència femenina en els llibres de text; tant en mencions d’autores, com en aparts destacats del llibre i tant en els textos literaris com en els textos d’activitats. 4

https://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment_Me_Too https://elpais.com/economia/2018/03/08/actualidad/1520545956_654616.html 6 https://ca.wikipedia.org/wiki/Vaga_feminista_del_8_de_mar%C3%A7_de_2018 5

7


3. Preguntes, hipòtesis, objectius 3.1. Preguntes En començar el treball, ens va sorgir una pregunta inicial: quina és la presència de la dona en els llibres de text de català i de castellà que utilitzem? Aquesta pregunta general la podíem respondre si l’esmicolàvem en preguntes més específiques tals com: •

Quina proporció de textos no literaris( textos d’activitats, etc) ha estat escrita per homes i quina per dones? És una proporció equitativa? ¿I en la de textos literaris? I en les lectures d’inici dels temes?

A mesura que es fan noves edicions, s’incorporen més dones com a referències?

3.2. Hipòtesis En funció de: 

La nostra pròpia experiència que ens va motivar per iniciar aquesta recerca: En un tema de les 8 lectures proposades, les 8 havien estat escrites per homes.

Dels resultats de la recerca de López-Navajas7 de la Universitat de València en la que va comprovar que les llengües tenien una desigual presència de dones, així en castellà representaven el 12% i en valencià l’11 % (de tots les cursos de l’ESO).

Pensem que: 1. La presència de les dones als llibres de català i de castellà que utilitzem a 4t d’ESO serà inferior al dels homes, seguint el model que va constar López-Navajas. 2. La presència de les dones als nostres llibres de text s’haurà incrementat respecte als llibres de la mateixa editorial Barcanova, de fa 8 anys.

3.3. Objectius Per respondre a les nostres preguntes i refutar o revalidar les hipòtesis de treball hem d’acomplir el següent objectiu: Descriure la presència de la dona en els nostres llibres de text de català i de castellà de 4t d’ESO de l’editorial Barcanova en un període de 8 anys (2008 – 2016). Per altra part, amb aquesta recerca també volem conscienciar a les persones de que la presencia de la dona en els llibres escolars és mínima i que això haurà de canviar. 7

López-Navajas, A (2014) Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultada Revista de Educación, 363. Enero-Abril 2014, pp. 282-308 DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2012-363-188 Es pot consultar a: https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-deeducacion/articulos363/re36312.pdf?documentId=0901e72b817fcfba 8


4. Marc teòric El nostre marc teòric: 

Té com a referència l’objectiu nº 5 dels objectius del desenvolupament sostenible, que té com a fita la igualtat entre els gèneres i per tant la rellevància del feminisme.

Necessita del coneixement de l’estat de la qüestió sobre recerques que sobre el tema de la presència de les dones en els llibres de text s’han fet, per tal de tenir-les com a model de referència.

I per últim saber l’autoria en quant a gènere dels llibres més venuts en l’últim Sant Jordi que ens servirà com a baròmetre de la situació del món de la literatura actualment i ens permetrà poder veure la tendència en un futur pròxim.

4.1. L’ objectiu nº 5 dels objectius del desenvolupament sostenible S’entén per feminisme 8 aquell moviment social i polític que promou, defensa i lluita per la igualtat de drets i deures entre homes i dones. Dit d’altra manera, el feminisme lluita per l'erradicació de tota discriminació social per motius de gènere. El feminisme no defensa la superioritat de la dona sobre l’home, és a dir, no és com el masclisme però al revés, sinó que el valor que guia aquest moviment social fins als nostres dies, és la igualtat. I d’igualtat tracta l’objectiu nº 5 dels objectius del desenvolupament sostenible 9:

Fig.3. Els

17 objectius del desenvolupament sostenible

Objectiu nº 5- Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

8 9

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0108507.xml https://ca.wikipedia.org/wiki/Objectius_de_Desenvolupament_Sostenible 9


4.2. Estudi de la presència de les dones en els llibres de text: Universitat de València La primera cosa que vàrem fer va ser fer una recerca documental sobre què s’havia investigat sobre el tema que a nosaltres ens preocupava i sobre el que volíem fer el nostre projecte de recerca. Així vàrem consultar una investigació de l’any 2009, feta sobre llibres del 2007 i realitzada per diferents investigadors amb Ángel López García-Molins, com a investigador principal i coordinada per Ana López Navajas10, doctora por la Universitat de València, investigadora i professora de Llengua i Literatura,

que va

estudiar la presència de dones en els llibres de text.

Aquesta base de dades es va realitzar dins del projecte d'investigació TRACE «Les dones en els continguts de l'Ensenyament Secundari Obligatori (PET2008_0293)» del Ministeri de Ciència i Innovació, cofinançat per l'Institut de la Dona del Ministeri d'Igualtat i desenvolupat per la Universitat de València en el marc del subprograma del VI Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (2008-2011). L’estudi conté les dades relatives a la presència de les dones i els homes que són nomenats o citats dins dels llibres de text de l'Ensenyament Secundari Obligatori. Les dades que van recollir pertanyen a totes les assignatures obligatòries (Matemàtiques, Castellà, Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Ètica, Educació per a la Ciutadania, Educació Plàstica, Música, Educació Física, Tecnologies, Francès, Anglès, Valencià) i de oferta obligatòria (Física i Química, Biologia i Geologia, Informàtica, Tecnologia, Llatí) de tota l'etapa -de 1r a 4t d'ESO-, de tres editorials d'àmbit nacional: Santillana, Oxford i SM. Presentats en un fitxer electrònic que conté més de 5.000 personatges -els citats al llarg de tota l'ESO en totes les assignatures- i més de 16.000 entrades referenciades. Entre les conclusions de López-Navajas (2014:302)11 destaquem el següent: “La escasa presencia de mujeres en los libros de texto es muestra evidente de la ocultación de las mujeres en el relato de la historia, su ausencia de la tradición cultural y la prueba de la falta de autoridad social que se les concede, que busca y consigue que ignoremos la genealogía del conocimiento femenino. Esta ausencia impone unos fallidos referentes históricos a todos, pero a las mujeres, además, les quita autoridad social y les impide reconocerse en una tradición que las acoja. Que esta visión de mundo sea la que se transmite desde la enseñanza obligatoria, desde donde se forjan identidades y patrones sociales, supone un grave déficit en la educación con marcadas consecuencias sociales. “Una de las más importantes consecuencias de esta ausencia es que revela el sistemático ocultamiento al que se somete la genealogía del saber femenino. Los textos escolares no recogen las aportaciones de las 10

http://meso.uv.es/informe/index.php López-Navajas, A (2014) Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultada Revista de Educación, 363. Enero-Abril 2014, pp. 282-308 DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2012-363-188 Es pot consultar a: https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-deeducacion/articulos363/re36312.pdf?documentId=0901e72b817fcfba 11

10


mujeres a la cultura y la sociedad ni su activa participación en la historia. Con ello, se deja a las mujeres huérfanas de referencias históricas, culturales y sociales; por su parte, a la sociedad se la despoja de parte de su memoria y de su conocimiento, que debería pertenecer a la tradición cultural común”

Ja per tot això, és important i necessari fer recerques sobre la presència igualitària de gènere i a més a més és responsabilitat de tots i totes que des de les nostres actuacions puguem contribuir a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible, en el cas que tractem, l’objectiu número 5 el d’igualtat de gènere a tot el món. La mateixa autora, Ana López-Navajas en una entrevista12 pel diari 20 minutos deia el següent sobre les absències de dones en la literatura (a part de en altres disciplines que nosaltres no tractem): “En Literatura Ana Caro Mallén de Soto, una gran dramaturga profesional del Siglo de Oro, o María Rosa Gálvez, hoy en día reconocida por la crítica como la mejor dramaturga de la Ilustración y que ni se la nombra. Cuando llegas a los románticos no se menciona a Gertrudis Gómez de Avellaneda, la única que cogió el tema del hastío y la primera que escribió una novela abolicionista en español”

4.3. Llibres més venuts per Sant Jordi 2018: Gremi de Llibreters de Catalunya Segons l’informe del Gremi de Llibreters13 la llista oficial dels llibres més venuts per Sant Jordi 2018, a partir de l’estudi fet per Librired amb els llibres més venuts a un total de 178 llibreries de tota Catalunya: 138 de la comarca de Barcelona, 18 de Girona, 9 de Lleida, i 13 de Tarragona, és la que indiquem als subapartats següents. Nota aclaridora: Les taules figuren tal com s’indiquen a la pàgina web consultada on no han tingut el mateix criteri en quant a l’ordre del nom i el cognom.

4.2.1. En català CATALÀ FICCIÓ Titol La força d’un destí Jo soc aquell que va matar Franco La dona a la finestra Quan érem els peripatètics Les Vuit Muntanyes Origen La dona que no sabia plorar La novel·la de Sant Jordi Permagel Mare de llet i mel

Autor/a Gironell, Martí Lluís, Joan-Lluís

Editorial Columna Edicions Proa

A.J. Finn Lozano, Héctor Cognetti, Paolo Brown, Dan Hernández, Gaspar Serra i Roig, Màrius Baltasar, Eva El Hachmi, Najat

Rosa dels Vents Columna Edicions Navona Editorial Columna Edicions Columna Edicions Àmsterdam Llibres Club Editor 1959 Edicions 62

Taula 1. LLibres més venuts en català Ficció. Sant Jordi 2018 12 13

https://www.20minutos.es/noticia/2986525/0/avanzadoras-ana-lopez-navajas-mujeres-libros-texto/ https://editors.cat/2018/04/27/llistat-dels-llibres-mes-venuts-sant-jordi-segons-linforme-gremi-llibreters/ 11


Dels 10 llibres més venuts en la categoria Ficció en català, 2 han estat escrits per dones, representant així el 20%

CATALÀ NO FICCIÓ Títol Operació Urnes

Autor/a Tedó Gratacós, Xavier / Vicens Estaran, Laia Dies que duraran anys Borràs i Abelló, Jordi Bon dia, són les vuit! Bassas, Antoni Per la llibertat Fernàndez, David / Soler, Toni La invasió dels robots i altres Xavier Sala i Martín relats d’Economia en colors Brutal. Les receptes de Marc Ribas Beltran, Marc Ribas On eres l’1-O? Quico Sallés No hi ha res tan terrible Rafael Santandreu Transforma la teva salut Xevi Verdaguer S.O.S. cristians Rahola, Pilar

Editorial Columna Edicions Ara Llibres Ediciones Destino Ara Llibres Rosa dels Vents Cossetània Edicions Rosa dels Vents Rosa dels Vents Rosa dels Vents Columna Edicions

Taula 2. LLibres més venuts en català No ficció. Sant Jordi 2018

Dels 10 llibres més venuts en la categoria de No ficció en català, 2 han estat escrits per dones, un dels quals té una coautoria amb un home.

CATALÀ INFANTIL/JUVENIL Títol Contes de bona nit per a nenes rebels

Autor/a Favilli, Elena / Cavallo, Francesca Contes de bona nit per a nenes rebels 2 Favilli, Elena / Cavallo, Francesca El meu primer llibre de Sant Jordi Ben-Arab Canela, Màriam Germans! Bonilla Raya, Rocio Sant Jordi i el drac. Minipops La llegenda de Sant Jordi Els Futbolíssims 13: El misteri del jugador número 13 La nit del Dr. Brot La porta dels tres panys La llegenda de Sant Jordi. Amb sons

Editorial Estrella Polar Estrella Polar

Martí Orriols, Meritxell Martínez, Emma Santiago, Roberto

Estrella Polar Animallibres Editorial Combel Editorial Estrella Polar Editorial Cruïlla

Copons Ramon, Jaume Fernández-Vidal, Sónia Hernández, Purificación

Combel Editorial Estrella Polar Estrella Polar

Taula 3. LLibres més venuts en català Infantil/juvenil. Sant Jordi 2018

Dels 10 llibres més venuts en la categoria Infantil/juvenil, únicament dos han estat escrits per homes, per la qual cosa aquí s’inverteix la proporció, així es pot dir que les dones tenen més representació en la literatura adreçada a infantil i juvenil, el 80%.

12


4.2.2. En castellà CASTELLÀ FICCIÓ Títol Las hijas del Capitán Patria La mujer en la ventana Fuimos canciones La tierra maldita Origen El día que se perdió la cordura Los perros duros no bailan La bruja El fuego invisible

Autor/a Dueñas, María Aramburu Irigoyen, Fernando A.J. Finn Elísabet Benavent Juan Francisco Ferrándiz Brown, Dan Javier Castillo

Editorial Editorial Planeta Tusquets Editores Grijalbo Suma de Letras Grijalbo Editorial Planeta Suma de Letras

Arturo Pérez-Reverte Läckberg, Camilla Sierra, Javier

Ediciones Alfaguara Ediciones Maeva Editorial Planeta

Taula 4. LLibres més venuts en castellà Ficció. Sant Jordi 2018

Dels 10 llibres més venuts de Ficció en castellà 3 han estat escrits per dones, representant així el 30%

CASTELLÀ NO FICCIÓ Títol Autor/a Las almas de Brandon Ndjocu, César Brandon Piel de letra Laura Escanes España quedó atrás Cotarelo García, Ramón Nada es tan terrible Rafael Santandreu Los inspiradores de Amela Amela, Victor Sin censura Revilla, Miguel Ángel Morder la manzana Dolera, Leticia Escape book Tapia, Ivan Transforma tu salud Xevi Verdaguer Mi dieta ya no cojea Sánchez García, Aitor

Editorial Espasa Libros Aguilar Now Books Grijalbo Libros de Vanguardia Espasa Libros Editorial Planeta Lunwerg Editores Grijalbo Ediciones Paidós Ibérica

Taula 5. LLibres més venuts en castellà No ficció. Sant Jordi 2018

Dels 10 llibres més venuts en la categoria No ficció en castellà, 2 han estat escrits per dones, representant així el 20%

13


CASTELLÀ INFANTIL/JUVENIL Títol De (casi) todo se aprende The Crazy Haacks y la cámara imposible ¡Aventuras en Londres! Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Un desastre de cumpleaños El principito Wigetta y los secretos del cuerpo humano Elashow. Un concurso en Musical.ly Guinness World Records 2018 Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2

Autor/a Gonu, Paula The Crazy Haacks14

Editorial Mr Ediciones Montena

Martina D’Antiochia Favilli, Elena / Cavallo, Francesca Martina D’Antiochia Saint-Exupéry, Antoine de

Montena Editorial Planeta

Vegetta777 / Willyrex15

Montena Publicaciones y Ediciones Salamandra Mr Ediciones

Martínez, Elaia

Editorial Planeta

Guinness World Records16 Editorial Planeta Favilli, Elena / Cavallo, Editorial Planeta Francesca

Taula 6. LLibres més venuts en castellà Infantil/juvenil. Sant Jordi 2018

Dels 10 llibres més venuts en la categoria Infantil/juvenil 4 llibres han estat escrits per homes, un dels quals, té una coautoria amb una dona, així que també en castellà es dona una major presència de dones, malgrat en castellà amb una diferència menor. A continuació indiquem la taula resum dels llibres escrits per dones que van ser més venuts per Sant Jordi 2018, en ella podem veure que en la literatura infantil i juvenil hi ha un predomini de dones sobre els homes, especialment en llengua catalana, però no és així a ficció i no ficció, amb predomini d’homes, i de manera notable a la literatura en català.

ESCRITS PER DONES

10 LLIBRES MÉS VENUTS PER SANT JORDI 2018

CATALÀ

CASTELLÀ

FICCIÓ

20%

30%

NO FICCIÓ

10%

20%

INFANTIL/JUVENIL

80%

60%

Taula 7. Resum del percentatge de llibres més venuts per Sant Jordi 2018

14

Són tres germans, dos nois i una noia: https://www.fnac.es/a2519484/The-Crazy-Haacks-The-CrazyHaacks-y-el-misterio-del-anillo-Serie-The-Crazy-Haacks-2 15 Són dos homes: https://thegamersports.mundodeportivo.com/noticias-industria-esports/willyrex-yvegetta777-duenos-mad-lions/ 16 No té una autoría concreta. 14


5. Metodologia de la investigació 5.1.

Organització i planificació

Vàrem iniciar la investigació el dimecres 13 de juny de 2018 i per comunicar-nos vàrem fer trobades físiques cada dia de dilluns a divendres durant el matí 17 per distribuir responsabilitats (cadascuna tenia la responsabilitat d’analitzar un llibre) i organitzar què faríem i com ho faríem. També correus electrònics, grup de WhatsApp, i Drive compartit. Finalment el vàrem lliurar el 20 de juny de 2018, posteriorment, al llarg del curs 2018-19, ens hem trobat en el marc de l’extraescolar Zafra Investigadora, per millorar la memòria escrita de la recerca i per fer la seva presentació per començar-la a divulgar el 28 de febrer i l’1 i 2 de març com es pot veure en el vídeo de la nostra presentació.

5.2. Quantitat de textos analitzats A continuació indiquem la quantitat de textos que hem analitzat, classificant-los en: 1.

Autoria 

Textos aleatoris18

Textos literaris

Textos de lectura19

2.

Menció a autors/es

3.

Autors/es destacats/es20 EDITORIAL BARCANOVA AUTORIA

MENCIÓ A AUTORS/ AUTORES

AUTORS/ES DESTACATS

TEXTOS ALEATORIS

TEXTOS LITERARIS

TEXTOS DE LECTURA

ANY

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

2008

57

50

9

246

22

2016

50

99

10

253

16

2008

10

57

9

149

24

2016

56

41

18

181

43

LLIBRE TEXT LLENGUA..

CASTELLANA

CATALANA

Taula 8. Autoria de textos, menció a autors/es i autors/es destacats/es dels llibres analitzats de castellà i català de 4t d’ESO de l’editorial Barcanova

Recordem que quan es fa el projecte de recerca, l’horari lectiu canvia i es dedica tota la jornada a fer la recerca. 18 Textos no literaris. Un exemple figura a l’annex 19 Inici de tema. Un exemple figura a l’annex 20 Autors amb apartat propi, explicant la seva biografia i obra. Un exemple figura a l’annex. 17

15


5.3. Protocol d’anàlisi Per analitzar el llistat d’autors mencionats hem utilitzat el Libre Office Calc. Primer, vàrem analitzar manualment els llibres de text prèviament escollits, comptant tots els textos i autors mencionats i classificant-los segons els criteris que havíem acordat.

Gràfic 1. Captura del llibre Office Calc amb el llistat dautors mencionats segons gènere i sexe

Amb les dades extretes respecte als autors mencionats i els autors destacats, vàrem crear una llista amb el Libre Office Calc, per poder-los ananlitzar, aplicant filtres per classificar-los segons el seu gènere i el seu segle de naixement.

A partir dels resultats obtinguts, vàrem crear gràfics amb el Libre Office Calc on vàrem presentar les dades obtingudes i analitzades respecte als textos literaris, de comprensió lectora i de les activitats; i els autors mencionats i destacats en funció del seu gènere i el seu segle de naixement

Gràfic 2. Captura del llibre Office Calc amb el llistat dautors mencionats segons segle i gènere

16


6. Resultats 6.1. Autoria 6.1.1. Llibre de text de llengua i literatura castellana: 2008 i 2016 A continuació figuren els resultats sobre l’autoria dels textos aleatoris, literaris i de lectura analitzats dels llibres de text de llengua i literatura castellana.

Dels 57 textos aleatoris del llibre de Llengua castellana de l’any 2008, el 73,3% pertanyen a homes (42 textos), el 19,3% pertanyen a altres sense determinar (11 textos) i el 7% pertanyen a dones (4 textos). 17


Dels 50 textos literaris, el 90% pertanyen a homes (45 textos), el 8% pertanyen a altres (4 textos), i el 2% pertanyen a dones (1 text). Dels 9 textos de comprensió lectora, el 88,9% pertanyen a homes (8 textos) i l’11,1% pertanyen a dones (1 text). A continuació figuren els resultats sobre l’autoria dels textos aleatoris, literaris i de lectura analitzats del llibre de text de llengua castellana de l’any 2016.

Dels 50 textos aleatoris del llibre de Llengua castellana de l’any 2016, el 70% pertanyen a homes (35 textos), el 18% pertanyen a dones (9 textos), i el 12% pertanyen a altres (6 textos).

Dels 99 textos literaris, el 94,9% pertanyen a homes (94 textos), i el 5,1% pertanyen a 18


dones (5 textos). El 100% dels 10 textos de lectura pertanyen a homes.

6.1.2. Llibre de text de llengua i literatura catalana: 2008 i 2016 A continuació figuren els resultats sobre l’autoria dels textos aleatoris, literaris i de lectura analitzats del llibre de català.

Dels 10 textos aleatoris del llibre de Llengua catalana de l’any 2008, el 40% pertanyen a homes (4 textos), el 40% pertanyen a altres (4 textos), i el 20% pertanyen a dones (2 textos).

Dels 57 textos literaris, el 93% pertanyen a homes (53 textos), el 3,5% pertanyen a dones 19


(2 textos) i el 3,5% pertanyen a altres (2 textos).

Dels 9 textos de comprensió lectora, el 77,8% pertanyen a homes (7 textos) i el 22,2% pertanyen a dones (2 textos). A continuació figuren els resultats sobre l’autoria dels textos aleatoris, literaris i de lectura analitzats.

Dels 56 textos aleatoris del llibre de Llengua catalana de l’any 2016, el 71,4% pertanyen a homes (40 textos), el 17,9% pertanyen a dones (10 textos), i el 10,7% pertanyen a altres (6 textos).

Dels 41 textos literaris, el 87,8% pertanyen a homes (36 textos) i el 12,2% pertanyen a dones (5 textos).

20


Dels 17 textos de comprensió lectora, 72,2% pertanyen a homes (13 textos), el 16,7% pertanyen a dones (3 textos) i l’11,1% pertanyen a altres (2 textos).

A continuació el resum del comptatge de resultats que han donat lloc als percentatges abans indicats. EDITORIAL BARCANOVA LLIBRE TEXT LLENGUA..

TEXTOS ALEATORIS AUTORIA ANY

CASTELLANA

CATALANA

Homes Dones

TEXTOS LITERARIS AUTORIA

TEXTOS DE LECTURA AUTORIA

Anònim TOTAL Homes Dones Anònim TOTAL Homes Dones Anònim TOTAL

2008

42

4

11

57

45

1

4

50

8

1

-

9

2016

35

9

6

50

94

5

-

99

10

-

-

10

2008

4

2

4

10

53

2

2

57

7

2

-

9

2016

40

10

6

56

36

5

-

41

13

3

2

18

Taula 9. Comptatge de la distribució per sexes de l’autoria dels textos que figuren en els llibres de text de 4t d’ESO l’edit orial Barcanova

6.2. Mencionats En el primer gràfic podem veure que dels 246 autors mencionats en el llibre de text de Llengua castellana de l’any 2008, només un 3,66 % són dones (és a dir, 9 dones). El segon gràfic correspon al llibre de text de Llengua castellana de l’any 2016, on dels 253 autors mencionats, un 7,91% corresponen a dones (20 dones en total).

6.2.1. Llibre de text de llengua i literatura castellana : 2008 i 2016 Gràfic 15- Percentatge d'autors/es mencionats al llibre de Llengua castellana 2008

21


Gràfic 16-Percentatge d'autors/es mencionats al llibre de Llengua castellana 2016

6.2.2. Llibre de text de llengua i literatura catalana: 2008 i 2016 Gràfic 17-Percentatge d'autors/es mencionats al llibre de Llengua catalana 2008

Pel que fa a la llengua catalana, veiem el percentatge d’autores del llibre de text de llengua catalana de l’any 2008. Dels 149 autors/es mencionats, 15 són dones, és a dir, un 10,07%.

En aquest gràfic veiem els resultats del llibre de text de llengua catalana de l’any 2016, on un 13,26% dels 181 autors/es mencionats corresponen a dones (24 dones mencionades en total).

Gràfic 18- Percentatge d'autors/es mencionats al llibre de Llengua catalana 2016

22


A la taula següent, podem veure el resum dels autors i autores mencionats.

EDITORIAL BARCANOVA LLIBRE TEXT LLENGUA..

ANY

MENCIONS A AUTORS/ES

HOMES

%

DONES

%

2008

246

237

96,34

9

3,66

2016

253

233

92,09

20

7,91

2008

149

134

89,93

15

10,07

2016

181

157

86,74

24

13,26

CASTELLANA

CATALANA

Taula 10. Menció per sexe de textos dels llibres analitzats de castellà i català de 4t d’ESO de l’editorial Barcanova

6.2.3. Consideracions a tenir present: Segle de les autores mencionades A continuació mostrem el segle de naixement de les autores mencionades en cada llibre com a complement de la nostra recerca, no ens ho vàrem plantejar en un primer moment però posteriorment vàrem pensar que l’època en la que van viure era molt important per entendre la poca presència de les dones degut a la situació sociopolítica del moment que van viure, així, hem de pensar que la dona a Espanya no va poder optar a votar fins al 1931, gràcies a dones com a Clara Campoamor i que fins i tot als anys 70 les dones depenien en tot de l’home, ja fos el seu pare, marit o germà i això dificulta per no dir, que impedia la seva presència. Així que tenim l’esperança que la dona del segle XXI té un camí per recórrer en molt millors condicions que les escriptores que ens han precedit i per tant, seran visibles als llibres de text, com a mirall d’una societat més igualitària. Però aquest canvi va poc a poc, ja que no tenim més que veure l’autoria dels llibres més venuts a Sant Jordi de 2018. Al gràfic 19 que correspon al llibre de text de Llengua castellana de l’any 2008, veiem que el 44,4% de les autores són del segle XX (4 autores), el 44,4 % són del segle XIX (4 autores), i l’11,1 % són del segle XVI (1 autora).

23


El segon gràfic correspon al llibre de text de Llengua castellana de l’any 2016, on el 70% de les 20 autores mencionades són del segle XX (16 autores); i el 30 % són del segle XIX (4 autores). Gràfic 19-Comparativa del percentatge de dones mencionades al llibre de llengua castellana, segons el segle que van escriure

Segles de les autores mencionades al llibre de

Segles de les autores mencionades al llibre de

Llengua castellana de l'any 2008

Llengua castellana de l'any 2016

Al gràfic 20 podem veure el segle de les autores del llibre de text de Llengua castellana de l’any 2008, on de les 15 autores mencionades, el 93,3% són del segle XX (14 autores), i el 6,7% són del segle XIX (1 autora). Les autores del llibre de Llengua catalana de l’any 2016, que representen el 58,3% de les 24 dones mencionades són del segle XX (14 autores), 37,5% són del segle XIX (9 autores), i el 4,2% són del segle XVIII (1 autora).

Gràfic 20- Comparativa del percentatge de dones mencionades al llibre de llengua catalana segons l’any que van escriure

Segles de les autores mencionades al llibre de Llengua catalana de l’any 2008

Segles de les autores al llibre de llengua catalana de l’any 2016

6.3. Destacats Entenem per destacats, aquells autors que compten amb apartat propi

24


6.3.1. Llibre de text de llengua i literatura castellana: 2008 i 2016 Respecte als autors destacats veiem al gràfic 21 que el 100% dels 22 autors que compten amb un apartat propi al llibre de text de Llengua castellana de l’any 2008 són homes, i de la mateixa manera, el 16 autors que compten amb apartat propi al llibre de text de llengua castellana de l’any 2016. Gràfic 21- Comparativa del percentatge d’autors/es destacats amb apartat propi en els llibre de llengua castellana

Percentatge d’autors/es destacats al llibre de Llengua castellana 2008

Percentatge d’autors/es destacats al llibre de llengua castellana 2016

6.3.2. Llibre de text de llengua i literatura catalana: 2008 i 2016 Pel que fa als llibres de català, veiem al gràfic 22 que el 87,5% dels 24 autors que compten amb un apartat propi al llibre de text de Llengua catalana del 2008, són homes i el 12.5% són dones. I al llibre del 2016 veiem que el 86% dels 43 autors que compten amb un apartat propi són homes i el 14% són dones.

Gràfic 22- Comparativa del percentatge d’autors/es destacats amb apartat propi

Percentatge d’autors/es destacats al llibre de llibre de Llengua catalana de l’any 2008

Percentatge d’autors/es destacats al Llengua catalana de l’any 2016

A continuació la taula resum dels autors i autores destacats, expressats en percentatges:

25


EDITORIAL BARCANOVA LLIBRE TEXT LLENGUA..

ANY

AUTORS/ES DESTACATS

HOMES

%

DONES

%

2008

22

22

100

-

0

2016

16

16

100

-

0

2008

24

21

87,50

3

12,50

2016

43

37

86

6

14

CASTELLANA

CATALANA

Taula 11. Destacats per sexe de textos dels llibres analitzats de castellà i català de 4t d’ESO de l’editorial Barcanova

26


7. Consideracions finals Llibres de català • Del llibre de català del 2008, en quant als autors i les autores destacats i destacades, un 12,5% són dones i un 87,5% són homes.  D’aquests autors i autores un 4,2% són del segle XIII, un 8,3% són del segle XIV, un 4,2% són del segle XV, un 58,3% són dels segle XIX i un 25,0% són del segle XX. • De les autores destacades, és a dir del 12,5%, un 33,3% són del segle XIX i un 66,7% són del segle XX. • Del llibre de català del 2016, en quant als autors i autores destacats i destacades, un 14% són dones i un 86% són homes. • D’aquest autors i autores un 2,3% són del segle XVIII, un 55,8% són del segle XIX i un 41,9% són del segle XX. • De les autores destacades, és a dir del 14%, un 33,3% són del segle XIX i un 66,7% són del segle XX. Llibres de castellà •

Del llibre de castellà del 2016, en quant als autores i autores destacats i destacades, un 100% són homes. No hi ha cap dona.

Com es pot veure gràcies a aquests números la presència de dones en els llibre de text deixa molt a desitjar, sobretot en el llibre de text de castellà. És molt indignant veure com a autors que potser són molt menys famosos que algunes autores, com podria ser Rosalia de Castro, tinguin el seu propi apartat quan ella no el té. El llibre de text de català, tot i no tenir unes proporcions molt elevades d’autores destacades, està fent-ho molt millor en aquest aspecte que no pas en el de castellà. Fins i tot es pot veure una lleugera evolució, ja que hi ha un increment en el percentatge d’autores destacades., ja que en comptes de millorar, resulta que en l’edició del 2016 no figura cap dona com a referent. En relació als autors i autores mencionats i mencionades s’ha de dir que, aquesta potser ha estat una de les parts més tedioses de tot el treball, ja que s’havia de llegir tota la part

27


de literatura i comptar els seus noms, però de totes maneres ha estat molt gratificant poder visibilitzar la situació. Aquest és recompte efectuat:

Llibres de català • Del llibre de català del 2008, en quant als autors i les autores mencionats i mencionades, un 10,1% són dones i un 89,9% són homes. • D’aquest autors i autores un 4,0% són del segle XII, un 0,7% són del segle XIII, un 6,07% són del segle XIV, un 2,0% són dels segle XV, un 5,4% són del segle XVI, un 3,4% són del segle XVIII, un 45% són del segle XIX i un 33,6% són del segle XX. • De les autores mencionades, és a dir del 10,1%, un 6,7% són del segle XIX i un 93,3% són del segle XX. • A partir del segle XIX, la proporció de dones passa de ser un 10,1% a un 12,8% i la dels homes d’un 89,9% a un 87,2% respectivament. • Del llibre de català del 2016, en quant als autors i les autores mencionats i mencionades, un 13,3% són dones i un 86,7% són homes. • D’aquest autors i autores un 0,6% són del segle VIII a.C, un 0,6% són del segle VI a.C, un 1,1% són del segle V a.C, un 1,1% són del segle I a.C, un 0,6% són del segle I, un 1,1% són del segle XIV, un 0,6% són dels segle XV, un 0,6% són del segle XVI, un 5,5% són del segle XVIII, un 55,3% són del segle XIX i un 33,2% són del segle XX respectivament. • De les autores mencionades, és a dir del 13,3%, un 4,2% són del segle XVIII, un 37,5% són del segle XIX i un 58,3% són del segle XX. • A partir del segle XIX, la proporció de dones passa de ser un 13,3% a un 14,4% i la dels homes d’un 86,7% a un 85,6% respectivament. Llibres de castellà •

Del llibre de castellà del 2008, en quant als autors i les autores mencionats i mencionades, un 3,7% són dones i un 96,3% són homes.

D’aquest autors i autores un 0,4% són del segle XII, un 2,0% són del segle XIII, un 0,41% són del segle XIV, un 2,84% són dels segle XV, un 18,3% són del segle XVI, un 1,22% són del segle XVII, un 6,5% són del segle XVIII, un 47,6% són del segle XIX i un 21,1% són del segle XX.

28


De les autores mencionades, és a dir del 3,7%, un 11,1% són del segle XVI, un 44,4% són del segle XIX i un 44,4% són del segle XX.

A partir del segle XIX, la proporció de dones passa de ser un 3,7% a un 5,5% i la dels homes d’un 96,3% a un 94,5% respectivament.

Del llibre de castellà del 2016, en quant als autors i les autores mencionats i mencionades, un 7,9% són dones i un 92,1% són homes.

D’aquest autors i autores un 0,4% són dels segle XV, un 1,6% són del segle XVI, un 1,2% són del segle XVII, un 7,1% són del segle XVIII, un 31,6% són del segle XIX i un 58,1% són del segle XX.

De les autores mencionades, és a dir del 7,9%, un 30% són del segle XIX i un 70% són del segle XX.

A partir del segle XIX, la proporció de dones passa de ser un 7,9% a un 8,8% i la dels homes d’un 92,1% a un 91,2% respectivament.

Taula 12. Percentatge de diferència de l’autoria dels textos aleatoris, literaris i no literaris

El percentatge de diferència de l’augment de textos entre 2008 i 2016 no es manté en quant a la presència de dones, així destaquem l’augment considerable de la presència femenina als TEXTOS ALEATORIS en llengua castellana, ja que malgrat han disminuïts aquest tipus de text, s’ha incrementat la referència femenina dels mateixos; es dona la mateixa situació als TEXTOS LITERARIS de català

29


Taula 13. Percentatge de diferència de textos de mencions i destacats

El percentatge de diferència de l’augment de textos entre 2008 i 2016 no es manté en quant a la presència de dones: És major en quant a MENCIONS en castellà i català, però no és així en quant a dones DESTACADES a català.

Del 2008 al 2016, ha hagut una davallada de nombre de TEXTOS DESTACATS en llengua castellana que no ha afectat a la presència de dones, ja que ni al 2008 ni al 2016 estaven representades

30


Presència de dones En els llibres de castellà Segons l’any de l’edició

Presència de dones En els llibres de català Segons l’any de l’edició

Tal com es pot veure a través de tot aquest treball, hi ha una gran manca de representació i visualització de la autoria femenina en els llibres de text i en general en l’àmbit educatiu lingüístic. Si volem arribar amb més rapidesa a la gent s’ha de fer mitjançant l’educació, i l’educació no és només gramàtica i lèxic .

Aquesta recerca és una crida per a la reflexió, de manera que ens conscienciem entre nosaltres i ens ajudem els uns als altres per crear una millor societat i convivència, on la igualtat de gènere sigui la normalitat i si observem la tendència d’escriptores més venudes a la diada de Sant Jordi 2018, tenim l’esperança que la representació de dones del segle XXI cada vegada s’anirà incrementant i serà present als llibres de text.

31


8. Conclusions Gràcies a aquest treball hem pogut constatar que tal com creiem, la presència femenina en els llibres de text de 4t d’ESO és inferior a la presència dels homes. Així doncs, la nostra primera hipòtesis es confirma. No és qüestió d’haver estudiat una editorial concreta, que en el nostre cas, ha estat l’editorial Barcanova, ja que l’estudi coordinat per López-Navajas va arribar a les mateixes conclusions però basant-se en l’estudi de tres editorials (SM, Oxford i Santillana) i fent un estudi de la presència de les dones en totes les matèries d’ESO (19 matèries) i a tots els cursos de l’ESO al curs 2007.

Malgrat hem analitzat els textos amb criteris diferents que López-Navajas i en el marc de diferents lleis d’educació que poden tenir una influència sobre les lectures obligatòries es veu un mateix patró: En els llibres de castellà el percentatge de dones respecte el d’homes és menor que ens els llibres de text de català/valencià.

2007 CASTELLÀ Textos consultats % de dones Lleis d’educació23

Recerca model Ana López-Navajas Presència21 10,1% Aparició22 6,2% <50 %

2008

2016

Textos aleatoris

Textos literaris

Textos de lectura

Textos aleatoris

Textos literaris

Textos de lectura

57

50

9

50

99

10

7%

2%

11,1%

18%

5,1%

0%

<50%

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

<50%

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

2007

2008

2016

CATALÀ

Recerca model Ana López-Navajas

Textos aleatoris

Textos literaris

Textos de lectura

Textos consultats

VALENCIÀ

10

57

9

56

41

17

% de dones

Presència 8,3% Aparició 8,76% <50%

20%

3,5%

22,2%

17,9%

12,2%

16,7%

Lleis d’educació

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

<50%

Textos aleatoris

Textos literaris

Textos de lectura

<50%

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

Taula 14. Resum presència femenina en els llibres de text de català i castellà 2008-2016 comparatamb estudi 2007

Indicador: Presència de ‘personatges’, que ens informa de quants personatges hi ha en el text Indicador: Aparicions, indica les vegades què han estat citats, és a dir, la recurrència dels personatges en els manuals, i que ens indica la seva repercussió. 23 http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/normativa-educacio/ 21 22

32


En quant els textos d’inici de tema (lectures) és greu que al llibre de text que tenim de castellà no tinguem cap lectura escrita per una dona.

La nostra segona hipòtesi no és certa del tot ja que: •

Es produeix una davallada de l’autoria de dones als textos no literaris en castellà, entre el 2008 i 2016, en comptes d’un augment com esperàvem trobar. Per altra part continua sense cap presència femenina a la classificació de destacats.

Es produeix una davallada de l’autoria de dones als textos aleatoris i als no literaris en el llibre de text de català, entre el 2008 i el 2016. •

És difícil que aquestes dades canviïn tenint present a més a més el baix percentatge de llibres més venuts a la Diada de Sant Jordi de 2018; per tant encara han de passar uns anys perquè la dona estigui representada de forma paritària amb els homes.

En el nostre treball també hem analitzat la presència dels autors i de les autores; hem estudiat tant els autors mencionats com el autors destacats. (Els autors destacats són els que tenen un apartat propi explicant la seva biografia i obra, en canvi els mencionats són els que tal com indica el seu nom, estan mencionats però no tenen un apartat propi).

Parlant d’autors destacats hem pensat que el context històric pot condicionar els autors als que s’han fet al·lusions però això ho hem tingut en compte i hem comptat els segles dels quals són les autores.

Fins el segle XX la dona tenia moltes traves per poder figurar amb el seu nom fora de l’ambient familiar, però fins i tot ara al segle XXI, creiem que un dels principals motius que causen aquest problema és que quan una dona vol publicar un llibre es troba amb moltes barreres i això implica que hi hagi menys llibres d’autoria femenina en el mercat. Per exemple, a la escriptora de Harry Potter li van recomanar que a l’hora de publicar els seus llibres els firmés sense que a primera vista es sabés si la persona que ho havia escrit era una dona o un home, per això mateix es va posar J.K.Rowling, però això seria objecte d’una nova recerca.

33


9. Bibliografia i webgrafia Llibres de text: Homs, Ll i Rosell, J. (2008-2016) Català 4t d’ESO. Editorial Barcanova Ezquerra, F.; Gimeno, E. I Mindán, J. (2008-2016) Castellà 4t d’ESO. Editorial Barcanova. Articles de revistes: López-Navajas, A (2014) Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultada Revista de Educación, 363. Enero-Abril 2014, pp. 282-308

DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2012-363-188

Es pot consultar a:

https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-deeducacion/articulos363/re36312.pdf?documentId=0901e72b817fcfba

Diaris: Ara. Cat https://www.ara.cat/cultura/Victor-Moliner-Hawkins-NavarroJordi_0_1564043846.html Diario 16 http://diario16.com/congreso-aprueba-aumentar-la-presencia-mujeres-loslibros-texto/ 20 minutos https://www.20minutos.es/noticia/2986525/0/avanzadoras-ana-lopez-navajasmujeres-libros-texto/ El país https://elpais.com/economia/2018/03/08/actualidad/1520545956_654616.html Webs: [dates de consulta juliol 2018-març 2019] https://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment_Me_Too https://ca.wikipedia.org/wiki/Vaga_feminista_del_8_de_mar%C3%A7_de_2018 https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0108507.xml https://ca.wikipedia.org/wiki/Objectius_de_Desenvolupament_Sostenible http://meso.uv.es/informe/index.php https://editors.cat/2018/04/27/llistat-dels-llibres-mes-venuts-sant-jordi-segons-lnformegremi-llibreters/ http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/normativa-educacio/

34


C.

PRESENTACIÓ RESUM DE LA RECERCA

35


36


ANNEX I_Exemplificacions sobre els criteris de classificació

Fig. 4. Exemplificació d’ Autor Destacat

Fig. 5. Exemplificació d’Autor Mencionat

Figura. 6. Exemplificació d’Autoria de Textos Aleatoris

37


Figura.7. Exemplificació d’Autoria de Textos Literaris

Figura. 8. Exemplificació d’Autoria de Textos no literaris (principi de tema)

38


AGRAÏMENTS

Vàrem enviar la nostra recerca a la investigadora Ana López-Navajas i ens va respondre molt amablement.

Moltes gràcies!

Captura de pantalla dels 5 correus intercanviats amb Ana López-Navajas a la qual agraïm els seus missatges d’ànims després d’enviar-li la memòria de la nostra recerca per poder-la enviar a Es de libro

39


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.