Page 1


¶……‰{……±…,

11.11.2019

∫…‰

3

17.11.2019

®…÷J™…®…∆j…“ EÚ“ x…Æ˙¥……<« x… V…±……x…‰ EÚ“ +{…“±…

®…v™…|…n‰˘∂… E‰Ú ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ €EÚ∫……x…… ∫…‰ +{…“±… EÚ“ Ω˲ €EÚ |…n⁄˘π…h… EÚ“ Æ˙…‰EÚl……®…, |…n‰˘∂… EÚ“ +…§……‰Ω˛¥…… EÚ…‰ ∫…÷Æ˙€I…i… Æ˙J…x…‰ +…ËÆ˙ ¶…⁄€®… EÚ“ =¥…«Æ˙… ∂…€HÚ EÚ…‰ §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ E‰Ú €±…™…‰ J…‰i…… ®… x…Æ˙¥……<« EÚ…‰ x… V…±……B∆* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ x…Æ˙¥……<« V…±……x…‰ {…Æ˙ ¶…⁄€®… EÚ“ =¥…«Æ˙… ∂…€HÚ EÚ…‰ §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ ®… ∫…Ω˛…™…EÚ Efiڀπ… ∫…Ω˛™……‰M…“ ∫…⁄I®… V…“¥……h…÷ i…l…… V…“¥… ¶…“ x…π]ı Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ®…÷J™…®…∆j…“ x…‰ €EÚ∫……x…… ∫…‰ EÚΩ˛… Ω˲ €EÚ +…{… Ω˛€Æ˙™……±…“ E‰Ú V…x…EÚ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +…§……‰Ω˛¥…… E‰Ú {…Ω˛Æ‰˙n˘…Æ˙ ΩÈ˛* <∫…€±…™…‰ x…Æ˙¥……<« EÚ…‰ V…±……x…‰ EÚ“ §…V……™… =∫…EÚ… +x™… ={…™……‰M… EÚÆÂ˙, €V…∫…∫…‰ =z…i… J…‰i…“, {…∂…÷S……Ɖ˙ EÚ“ ={…™……‰€M…i…… +…ËÆ˙ ∫…¶…“ EÚ…‰ ∫¥…SUÙ |……h… ¥……™…÷ €®…±… ∫…E‰Ú* ∫……l… Ω˛“ +x™… |…n‰˘∂…… ®… Ω˛¥…… ®… °ËÚ±… Æ˙Ω‰˛ V…Ω˛Æ˙ ∫…‰ Ω˛®… +{…x…‰ |…n‰˘∂… EÚ…‰ ∫…®…™… Æ˙Ω˛i…‰ §…S……™…‰ Æ˙J… ∫…EÂÚ* ®…÷J™…®…∆j…“ x…‰ €EÚ∫……x…… ∫…‰ EÚΩ˛… Ω˲ €EÚ +€i…¥…fiŒπ]ı ∫…‰ =x…EÚ“ °Ú∫…±…… EÚ…‰ Ω÷˛™…‰ x…÷EÚ∫……x… ∫…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ÀS…€i…i… Ω˲ i…l…… <∫…EÚ“ ¶…Æ˙{……™…“ E‰Ú €±…™…‰ €x…Æ∆˙i…Æ˙ |…™……∫… €EÚ™…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* =xΩ˛…Âx…‰ §…i……™…… €EÚ Ω˛®…x…‰ EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰ <∫…E‰Ú €±…™…‰ ®…n˘n˘ ¶…“ ®……∆M…“ Ω˲* ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ €EÚ∫……x…… E‰Ú x…÷EÚ∫……x… EÚ“ ¶…Æ˙{……™…“ E‰Ú €±…™…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¥…S…x…§…r˘ Ω˲* =xΩ˛…x …‰ EÚΩ˛… €EÚ x…Æ˙¥……<« EÚ…‰ V…±……x…‰ EÚ“ §…V……™… =∫…‰ ¶…⁄∫…‰ +…ËÆ˙ {…∂…÷S……Ɖ˙ ®… i…§n˘“±… EÚÆ˙x…… V™……n˘… ={…™……‰M…“ Ω˲* €¥…∂…‰π…Y…… EÚ… ¶…“ ∫…÷Z……¥… Ω˲ €EÚ x…Æ˙¥……<« EÚ… ={…™……‰M… >V……« =i{……n˘x… i…l…… EÚ…b«˜ §……‰b«˜ +…ËÆ˙ EÚ…M…V… §…x……x…‰ ®… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* ®…÷J™…®…∆j…“ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ EfiÚ€π… €¥…∂…‰π…Y…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, x…Æ˙¥……<« EÚ…‰ V…±……™…‰ €§…x…… =∫…“ E‰Ú ∫……l… M…‰Ω⁄∆˛ EÚ“ §…÷+…<« EÚ“ V……B, B‰∫…… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ À∫…S……<« E‰Ú ∫……l… V…§… x…Æ˙¥……<« ∫…c‰˜M…“ i…§… +{…x…‰ +…{… J……n˘ ®… §…n˘±… V……™…‰M…“ +…ËÆ˙ =∫…EÚ… {……‰π…EÚ i…i¥… €®…^ı“ ®… €®…±…EÚÆ˙ M…‰Ω⁄∆˛ EÚ“ °Ú∫…±… EÚ…‰ +€i…€Æ˙HÚ ±……¶… n‰˘M……* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ +§… i……‰ B‰∫…‰ ™…∆j… ¶…“ ={…±…§v… ΩÈ˛ V……‰ +…∫……x…“ ∫…‰ ]≈‰ıC]ıÆ˙ ®… ±…M……EÚÆ˙ J…c‰˜ b∆˜`ˆ±…… EÚ…‰ EÚ…]ıEÚÆ˙ <EÚ_ˆ… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ =xΩ˛” ®… §…÷+…<« ¶…“ EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* ®…÷J™…®…∆j…“ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ n˘…‰x…… Ω˛“ €¥…EÚ±{… €EÚ∫……x…… E‰Ú €±…™…‰ °Ú…™…n‰˘®…∆n˘ ΩÈ˛* ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ €EÚ∫……x…… EÚ…‰ §…i……™…… €EÚ +¶…“ i…EÚ =x…EÚ“ ∫…®…∫™……+… E‰Ú ∫…®……v……x… E‰Ú ∫……l…-∫……l… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ÀS…i…… {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆Æ˙I…h… EÚ“ Ω˲* ®…÷J™…®…∆j…“ x…‰ §…i……™…… €EÚ ∫…¥……ÊSS… x™……™……±…™… x…‰ ¶…“ EÚΩ˛… Ω˲ €EÚ ∫……°Ú Ω˛¥…… ®… ∫……∆∫… ±…‰x…‰ EÚ… Ω˛EÚ ∫…¶…“ EÚ…‰ Ω˲* ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ §…i……™…… €EÚ x…Æ˙¥……<« V…±……x…‰ ∫…‰ ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ…‰ S……Ëi…Æ˙°Ú… x…÷EÚ∫……x… Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙ V…®…“x… E‰Ú {……‰π…EÚ i…i¥…… E‰Ú x…÷EÚ∫……x… E‰Ú ∫……l… |…n⁄˘π…h… ¶…“ °ËÚ±…i…… Ω˲* O…“x… Ω˛…=∫… M…Ë∫… {…Ën˘… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛, V……‰ ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ…‰ §…Ω÷˛i… +€v…EÚ x…÷EÚ∫……x… {…Ω÷∆˛S……i…“ ΩÈ˛* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ x…Æ˙¥……<« V…±……x…‰ ∫…‰ +v…V…±…… EÚ…§…«x…, EÚ…§…«x… ®……‰x……‰ +…ÏC∫……<b˜, EÚ…§…«x… b˜…™… +…ÏC∫……<b˜, ∫…±°ÚÆ˙ b˜…™… +…ÏC∫……<b˜, Æ˙…J… +…ËÆ˙ +x™… €¥…π…˱…‰ {…n˘…l…« i…l…… V…Ω˛Æ˙“±…“ M…Ë∫… {…Ën˘… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛, V……‰ {…⁄Ɖ˙ ¥……i……¥…Æ˙h… ®… M…Ë∫…“™… |…n⁄˘π…h… E‰Ú ∫……l… v…⁄±… E‰Ú EÚh…… EÚ“ ®……j…… ®… ¶…“ ¥…fi€r˘ EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ €EÚ∫……x…… ∫…‰ +…O…Ω˛ €EÚ™…… Ω˲ €EÚ ∫…®…™… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… EÚ… €¥…∂…‰π… v™……x… Æ˙J… +…ËÆ˙ |…n‰˘∂… EÚ“ +…§……‰Ω˛¥…… EÚ…‰ |…n⁄˘π…h… ∫…‰ §…S……x…‰ ®… +{…x…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…Ω˛™……‰M… |…n˘…x… EÚÆÂ˙* =±±…‰J…x…“™… Ω˲ €EÚ ®…v™…|…n‰˘∂… ®… v……x… EÚ“ J…‰i…“ §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ EÚ“ V……i…“ Ω˲* v……x… EÚ“ °Ú∫…±… EÚ]ı V……x…‰ E‰Ú §……n˘ €EÚ∫……x… +…®…i……ËÆ˙ {…Æ˙ °Ú∫…±… EÚ]ı˙x…‰ E‰Ú §……n˘ E‰Ú §…S…‰ Ω÷˛™…‰ €Ω˛∫∫…… EÚ…‰ J…‰i… ®… Ω˛“ UÙ…‰c˜ n‰˘i…‰ ΩÈ˛* V…§… ™…Ω˛ §…S…… €Ω˛∫∫…… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ∫…⁄J… V……i…… Ω˲, i…§… €EÚ∫……x… J…‰i…… ®… Ω˛“ +…M… ±…M……EÚÆ˙ <∫…‰ x…π]ı EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* BEÚ ∫……l… J…‰i…… ®… +…M… ±…M…x…‰ ∫…‰ §…c˜“ ®……j…… ®… v…÷+…∆ {…Ën˘… Ω˛…‰i…… Ω˲* M……∆¥… +…ËÆ˙ M……∆¥… ∫…‰ ±…M…‰ ∂…Ω˛Æ˙“ <±……EÚ…Â ®… <∫…EÚ… +∫…Æ˙ ∫……°Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰ €®…±…i…… Ω˲* <∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ |…n⁄˘π…h… EÚ… ∫i…Æ˙ BEÚ…BEÚ EÚ…°Ú“ §…g¯ V……i…… Ω˲ +…ËÆ˙ ±……‰M…… EÚ…‰ ∫……∆∫… ±…‰x…‰ ®… Eڀ`ˆx……<« EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…… {…c˜i…… Ω˲* <∫…∫…‰ ±……‰M…… EÚ…‰ ∂¥……∆∫… ∫…∆§…∆v…“ §…“®……€Æ˙™……∆ ¶…“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛, €¥…∂…‰π…EÚÆ˙ §…SS…‰ +…ËÆ˙ §…÷V…÷M…« <∫…∫…‰ V™……n˘… {…“€c˜i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* v……x… ¶……Æ˙i… ∫…€Ω˛i… EÚ<« B€∂…™……<« n‰˘∂…… EÚ“ ®…÷J™… J……t °Ú∫…±… Ω˲* <i…x…… Ω˛“ x…Ω˛” n÷˘€x…™…… ®… ®…CEÚ… E‰Ú §……n˘ V……‰ °Ú∫…±… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… §……‰™…“ +…ËÆ˙ =M……™…“ V……i…“ Ω˲ ¥……‰ v……x… Ω˛“ Ω˲*

•…¿…∆b˜ EÚ…‰ V……x… ®…∆n˘…€EÚx…“ ™…… +…EÚ…∂…M…∆M…… M…i……∆EÚ ∫…‰ +…M…‰- ™…Ω˛ ∫…®…Z…… V……i…… Ω˲ €EÚ +€x…™…€®…i… €x…Ω˛…€Æ˙EÚ…™… +¶…“ x…<« ®…∆n˘…€EÚx…“ ΩÈ˛, V…§…€EÚ ∫…Ã{…±… €x…Ω˛…€Æ˙EÚ…™… ®…v™…¥…™… EÚ“ ΩÈ˛* +€v…EÚ…∆∂… o˘∂™…®……x… ®…∆n˘…€EÚx…“ +…EÚ…∂…M…∆M…… ®… €§…J…Æ˙“ Ω÷˛<« €n˘J……<« n‰˘i…“ ΩÈ˛, €EÚxi…÷ ®…xn˘…€EÚx…“ ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú M…÷SUÙ §…x…x…‰ E‰Ú EÚ<« =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩÈ˛, €V…x…®… EÚ<« ∫……Ë ®…∆n˘…€Eڀx…™……∆ ∂……€®…±… ΩÈ˛* Ω˛®……Æ˙“ +{…x…“ ®…∆n˘…€EÚx…“-+…EÚ…∂…M…∆M…… ±…M…¶…M… 24 ®…∆n˘…€EÚx…“ ∫…®…⁄Ω˛… EÚ… M…÷SUÙ Ω˲, €V…∫…‰ ∫l……x…“™… n˘±… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* ™…Ω˛ ∫…®…⁄Ω˛ ±…M…¶…M… 30 ±……J… |…EÚ…∂…¥…π…« ¥™……∫… E‰Ú I…‰j… i…EÚ °ËÚ±…… Ω˲* ∫…§…∫…‰ +€v…EÚ n˘…‰ €x…EÚ]ıi…®… ®…∆n˘…€Eڀx…™……∆ ΩÈ˛- ¥…fiΩ˛n˘ ®…ËM…±…‰€x…EÚ §……n˘±… +…ËÆ˙ ±…P…÷ ®…ËM…±…‰€x…EÚ §……n˘±…* <x…EÚ…‰ €¥…∂¥… |…€∫…r˘ x……€¥…EÚ ®…ËM…±…‰x… E‰Ú x……®… {…Æ˙ ®…ËM…±…‰€x…EÚ EÚΩ˛… V……i…… Ω˲, C™……€EÚ ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ =∫…“ x…‰ <∫…EÚ… {…i…… ±…M……™……* ¥…fiΩ˛n˘ §……n˘±… 40,000 |…EÚ…∂…¥…π…« E‰Ú +€v…EÚi…®… ¥™……∫… ¥……±…… Ω˲ +…ËÆ˙ Ω˛®…∫…‰ ±…M…¶…M… 1,55,000 |…EÚ…∂…¥…π…« n⁄˘Æ˙ Ω˲* <∫…®… ±…M…¶…M… 5 ∫…‰ 10 +Æ˙§… i……Ɖ˙ ΩÈ˛* ±…P…÷ §……n˘±… ®… E‰Ú¥…±… 1 ∫…‰ 2 +Æ˙§… i……Æ˙… EÚ“ +…§……n˘“ Ω˲* <∫… ∫…®…⁄Ω˛ ®… n˘…‰ ∫…§…∫…‰ §…c˜“ ®…∆n˘…€Eڀx…™……∆ ΩÈ˛* +…EÚ…∂…M…∆M…… +…ËÆ˙ B∆b≈˜…‰®…‰b˜… ®…∆n˘…€EÚx…“ (B®…. 31)* ™…‰ n˘…‰x…… ∫…Ã{…±… ΩÈ˛* B∆b≈˜…‰®…‰b˜… ®…∆n˘…€EÚx…“ Ω˛®……Ɖ˙ €±…™…‰ €¥…∂…‰π… ®…Ω˛i¥… EÚ“ Ω˲, C™……€EÚ B‰∫…… ±…M…i…… Ω˲ €EÚ Ω˛®……Æ˙“ ®…∆n˘…€EÚx…“ +…ËÆ˙ B®…. 31 ∫…S…®…÷S… BEÚ-n⁄˘∫…Ɖ˙ E‰Ú €x…EÚ]ı 50 €EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ ∫…‰E∆Úb˜ EÚ“ ∫……®……x™… M…€i… ∫…‰ +… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫… n˘±… E‰Ú 7 ∫…n˘∫™… ΩÈ˛* ¥……®…x… (§……Ëx……) ®…∆n˘…€EÚx…“ €V…∫…EÚ… {…i…… +…Ï∫]≈‰ı€±…™…… EÚ“ ∫……<Àb˜M… œ∫|…M… ¥…‰v…∂……±…… x…‰ ±…M……™……* ™…Ω˛ EÚ…‰Æ˙…‰x…… ®… Œ∫l…i… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…®… §…Ω÷˛i… +€v…EÚ v…÷∆v…±…‰ i……Æ˙… EÚ… €∂…€l…±… {…÷∆V… ΩÈ˛* ™…Ω˛ ∫…±{…]ıÆ˙ i…l…… °Ú…x…‰ŒC∫… €∫…∫]ı®… E‰Ú ∫…®……x… Ω˲* ™…Ω˛ ∫…⁄™…« ∫…‰ +x…÷®……x…i…: ±…M…¶…M… 5,00,000 |…EÚ…∂…¥…π…« n⁄˘Æ˙ Ω˲* - n‰˘¥…‰∂… €i…¥……Æ˙“ (±…‰J…EÚ, |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ {…Æ˙ €±…J…i…‰ ΩÈ˛)

Æ˙…π]≈ı“™… §……±… €n˘¥…∫…

14

x…¥…®§…Æ˙

{…∆€b˜i… x…‰Ω˛∞¸ E‰Ú §…SS…… E‰Ú |…€i… |…‰®… EÚ“ EfiÚi…Y… ∫¥…“Efiڀi… Ω˲ §……±… €n˘¥…∫… ¶……Æ˙ i … E‰ Ú |…l…®… |…v……x…®…∆ j …“ {…∆ . V…¥……Ω˛Æ˙±……±… x…‰Ω˛∞¸ EÚ… V…x®…€n˘x… 14 x…¥…∆§…Æ˙ EÚ…‰ +…i…… Ω˲* <∫… €n˘x… EÚ…‰ €¥…∂…‰π… i……ËÆ˙ {…Æ˙ "§……±… €n˘¥…∫…' E‰Ú ∞¸{… ®… ®…x……™…… V……i…… Ω˲, C™……€EÚ x…‰Ω˛∞¸ V…“ §…SS…… ∫…‰ §…Ω÷˛i… {™……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ §…SS…‰ =xΩ² {™……Æ˙ ∫…‰ "S……S…… x…‰Ω˛∞¸' {…÷EÚ…Æ˙i…‰ l…‰* §……±… €n˘¥…∫… ¥…∫i…÷i…: BEÚ |…v……x…®…∆j…“ E‰Ú §…SS…… E‰Ú |…€i… |…‰®… EÚ… |…i…“EÚ Ω˲ +…ËÆ˙ ™…€n˘ Ω˛®… <∫…‰ §…SS…… EÚ…‰ ∫…®…Ã{…i… ¶……Æ˙i… EÚ… Æ˙…π]≈ı“™… i™……‰Ω˛…Æ˙ EÚΩ² i……‰ ¶…“ EÚ…‰<« +€i…∂…™……‰€HÚ x…Ω˛” Ω˛…‰M…“* n‰˘∂… EÚ“ +…V……n˘“ ®… i……‰ x…‰Ω˛∞¸ EÚ… §…c˜… ™……‰M…n˘…x… l…… Ω˛“ |…v……x…®…∆j…“ E‰Ú ∞¸{… ®… ¶…“ =xΩ˛…Âx…‰ n‰˘∂… EÚ… =€S…i… ®……M…«n˘∂…«x… €EÚ™…… +…ËÆ˙ n‰˘∂… EÚ… ¥…ËY……€x…EÚ €¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ §……±… EÚ±™……h… ™……‰V…x……+… EÚ… ∫…∆S……±…x… =x…E‰Ú ∫…§…∫…‰ {…∫…∆n˘“n˘… €¥…π…™… l…‰* §…SS…… E‰Ú |…€i… =x…E‰Ú +M……v… |…‰®… +…ËÆ˙ +]⁄ı]ı ±…M……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛“ ¥…π…« 1964 ®… =x…E‰Ú ®…Ω˛…|…™……h… E‰Ú §……n˘ =x…E‰Ú V…x®…€n˘x… EÚ…‰ "§……±… €n˘¥…∫…' E‰Ú ∞¸{… ®… ®…x……x…‰ EÚ… ∫…∆EÚ±{… Æ˙…π]≈ı x…‰ €±…™…… V……‰ §…SS…… E‰Ú |…€i… =x…E‰Ú |…‰®… EÚ“ BEÚ EfiÚi…Y… Æ˙…π]≈ı EÚ“ ∫¥…“Efiڀi… l…“* n˘Æ˙+∫…±… €¥…∂¥… ®… i……‰ §……±… €n˘¥…∫… EÚ“ x…”¥… ¥…π…« 1925 ®… Ω˛“ Æ˙J… n˘“ M…<« l…“* +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… §……±… €n˘¥…∫… ®…x……x…‰ EÚ“ P……‰ π …h…… "¥…“®…‰ x … <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… b‰˜®……‰G‰Ú€]ıEÚ °‰Úb˜Æ‰˙∂…x…' u˘…Æ˙… 1 V…⁄x… 1950 EÚ…‰ EÚ“ M…<« l…“* €V…∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 20 x…¥…∆§…Æ˙ EÚ…‰ {…⁄Ɖ˙ €¥…∂¥… ®… "+∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… §……±… €n˘¥…∫…' ®…x……™…… V……x…… i…™… €EÚ™…… M…™……* +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ §……±… €n˘¥…∫… ®…x……x…‰ EÚ… |…∫i……¥… §…“. EfiÚπh… ®…‰x…x… x…‰ €n˘™…… l……* ¥…π…« 1954 ®… n÷˘€x…™…… ¶…Æ˙ ®… <∫…‰ ®……x™…i…… €®…±…“* ¶……Æ˙i… ®… {…Ω˛±…‰ 20 x…§…∆¥…Æ˙ EÚ…‰ Ω˛“ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… §……±… €n˘¥…∫… ®…x……™…… V……i…… l……, ±…‰€EÚx… 1964 ®… S……S…… x…‰Ω∞¸ E‰Ú n‰˘Ω˛…¥…∫……x… E‰Ú §……n˘ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ n‰˘∂… ®… <∫…‰ 14 x…¥…∆§…Æ˙ EÚ…‰ x…‰Ω˛∞¸ E‰Ú V…x®…€n˘x… E‰Ú +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ®…x……x…‰ EÚ… °ËÚ∫…±…… €EÚ™……, i…§… ∫…‰ ™…Ω˛ |…€i…¥…π…« 14 x…¥…∆§…Æ˙ EÚ…‰ Ω˛“ ®…x……™…… V……i…… Ω˲*

§…SS…… E‰Ú ∫……l…, §…SS…… E‰Ú §…“S… ®…x……™…… V……i…… Ω˲ "§……±… €n˘¥…∫…' §……±… €n˘¥…∫… §…SS…… E‰Ú €±…B ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« €n˘x… Ω˛…‰i…… Ω˲* ™…Ω˛ §…SS…… E‰Ú ∫……l…, §…SS…… E‰Ú §…“S… ®…x……™…‰ V……x…‰ ¥……±…… =i∫…¥… Ω˲* <∫… €n˘x… ∫E⁄Ú±…“ §…SS…‰ §…Ω÷˛i… J…÷∂… €n˘J……<« n‰˘i…‰ ΩÈ˛* ¥…‰ ∫…V…-v…V… EÚÆ˙ €¥…t…±…™… V……i…‰ ΩÈ˛* €¥…t…±…™…… ®… §…SS…… E‰Ú €±…™…‰, §…SS…… u˘…Æ˙… €¥…∂…‰π… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰€V…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* §…SS…‰ n‰˘∂… E‰Ú {…Ω˛±…‰ |…v……x…®…∆j…“ {…∆. V…¥……Ω˛Æ˙±……±… x…‰Ω˛∞¸, €V…xΩ² S……S…… x…‰Ω˛∞¸ E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… Ω˲ =x…EÚ… |…‰®… ∫…‰ ∫®…Æ˙h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* §……±… €n˘¥…∫… {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®… ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… Ω˛…‰i…… Ω˲- "§……±… ®…‰±……'* §……±… ®…‰±…‰ ®… §…SS…‰ +{…x…“ §…x……<« Ω÷˛<« ¥…∫i…÷+… EÚ“ |…n˘∂…«x…“ ±…M……i…‰ ΩÈ˛* <∫…∫…‰ §…SS…… EÚ…‰ +{…x…“ EÚ±…… E‰Ú |…n˘∂…«x… EÚ… +¥…∫…Æ˙ €®…±…i…… Ω˲* <∫… €n˘x… §…SS…‰ x…fii™…, M……x…, x……]ıEÚ +…€n˘ |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* x…÷CEÚc˜ x……]ıEÚ…Â E‰Ú u˘…Æ˙… §…SS…‰ +…®… ±……‰M…… EÚ…‰ €∂…I…… EÚ… ®…Ω˛i¥… §…i……i…‰ ΩÈ˛* §……±… €n˘¥…∫… E‰Ú +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ EÂÚp˘ i…l…… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…ÆÂ˙ §…SS…… E‰Ú ¶…€¥…π™… +…ËÆ˙ EÚ±™……h… EÚ“ ™……‰V…x……+… +…ËÆ˙ EÚ<« EÚ…™…«GÚ®…… EÚ“ P……‰π…h…… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* §…SS…… E‰Ú Æ˙Ω˛x…∫…Ω˛x… +…ËÆ˙ ∫……‰S… E‰Ú ∫i…Æ˙ EÚ…‰ >∆S…… =`ˆ…x…… Ω˛®……Æ˙“ |……l…€®…EÚi…… Ω˛…x‰ …“ S……€Ω˛B* <xΩ² ∫¥…∫l…, €x…¶…‘EÚ +…ËÆ˙ ™……‰M™… x……M…€Æ˙EÚ §…x……x…‰ EÚ… |…™……∫… €EÚ™…… V……x…… S……€Ω˛B* ™…Ω˛“ §……±…

Æ˙…V…… n÷˘§…‰ (±…‰J…EÚ, V…x…∫…®{…E«Ú €¥…¶……M… ∫…‰ ∫…‰¥……€x…¥…fik… ∫…∆™…÷HÚ ∫…∆S……±…EÚ ΩÈ˛) €n˘¥…∫… EÚ… ®…÷J™… ∫…∆n‰˘∂… Æ˙Ω˛i…… Ω˲* §…SS…‰ n‰˘∂… EÚ… ¶…€¥…π™… ΩÈ˛ <∫…€±…B Ω˛®… ∫…¶…“ §…SS…… EÚ“ €∂…I…… EÚ“ i…Æ˙°Ú v™……x… n‰˘x…… S……€Ω˛B* §…SS…… EÚ…‰ {…g¯x…‰-€±…J…x…‰ +…ËÆ˙ J…‰±…x…‰ EÚ“ =©… ®… €EÚ∫…“ EÚ…®…EÚ…V… ™…… ∏…®… ∫…‰ x… V……‰c˜… V……™…‰ <∫…€±…B §……±… ∏…®… €x…Æ˙…‰v…“ EÚ…x…⁄x…… EÚ…‰ ∫…Ω˛“ ®……™…x…… ®… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ ±……M…⁄ €EÚ™…… V……x…… S……€Ω˛B* +x…‰EÚ EÚ…x…⁄x… §…x…‰ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ §……±… ∏…€®…EÚ…Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®… ¥…π…« n˘Æ˙ ¥…π…« ¥…fi€r˘ Ω˛…‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* <x… §…SS…… EÚ… ∫…Ω˛“ ∫l……x… EÚ±…-EÚ…Æ˙J……x…… ®… x…Ω˛” §…Œ±EÚ ∫E⁄Ú±… ®… Ω˲ <∫… §……i… EÚ… v™……x… Æ˙J…… V……x…… S……€Ω˛B*

§…S…{…x… ∫…‰ V…÷c˜“ ∫…®…∫™……+… E‰Ú ∫…®……v……x… {…Æ˙ Ω˛…‰i…… Ω˲ €¥…®…∂…« §…S…{…x… =©… EÚ… ¥……‰ ®…÷EÚ…®… Ω˛…‰i…… Ω˲ V…Ω˛…∆ §…SS…… EÚ…‰ +…x…‰ ¥……±…‰ ∫…®…™… E‰Ú €±…™…‰ f¯…±…… V……i…… Ω˲* §…S…{…x… ®… +…{… §…SS…… EÚ…‰ V……‰ ∫…∆∫EÚ…Æ˙ n¢M…‰ =∫…E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ =∫…EÚ… ¥™…€HÚi¥… =¶…Æ˙EÚÆ˙ ∫……®…x…‰ +…i…… Ω˲* §…SS…… EÚ…‰ =©… E‰Ú <∫… ®…÷EÚ…®… {…Æ˙ ∫…÷∫…∆∫EfiÚi… EËÚ∫…‰ §…x……B∆ <∫… ∫…®…∫™…… E‰Ú ∫…®……v……x… {…Æ˙ ¶…“

§……±… €n˘¥…∫… {…Æ˙ €¥…®…∂…« Ω˛…‰i…… Ω˲* ¥…∫i…÷i…: §…S…{…x… ®… V……‰ {…€Æ˙¥…‰∂… +…ËÆ˙ {…Æ˙¥…€Æ˙∂… §…SS…… EÚ…‰ €®…±…i…“ Ω˲ =∫…EÚ… n⁄˘Æ˙M……®…“ +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ˙… |…¶……¥… =x…E‰Ú V…“¥…x… {…Æ˙ {…c˜i…… Ω˲, <∫…“ ∫…‰ §……±… €n˘¥…∫… {…Æ˙ §…SS…… EÚ“ {…Æ˙¥…€Æ˙∂… {…Æ˙ =x…E‰Ú +€¶…¶……¥…EÚ…Â ∫…‰ ¥™……{…EÚ €¥…®…∂…« ¶…“ Ω˛…‰i…… Ω˲* <∫… €¥…®…∂…« ®… |…i™…I… EÚ…=∆€∫…À±…M… E‰Ú ∫……l…-∫……l… ∫…‰€®…x……Æ˙, {…€Æ˙∫…∆¥……n˘ +…ËÆ˙ EÚ…™…«∂……±……+… V…Ë∫…‰ ={……™…… EÚ… ¶…“ ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… Ω˲* <v…Æ˙ §…SS…… EÚ“ €∂…I…… ¶…“ ™…∆j…¥…i…¬ +…ËÆ˙ +¥™…¥…Ω˛…€Æ˙EÚ Ω˛…‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…®… ∫…÷v……Æ˙ E‰Ú €±…™…‰ ¶…“ +§… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ n‰˘J…x…‰ EÚ“ ¥…fi€k… §…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲ i…l…… =∫…®… +{…‰€I…i… ∫…÷v……Æ˙ E‰Ú €±…™…‰ ¶…“ €∂…I…… x…“€i… EÚ“ |…i…“I…… EÚ“ V……i…“ Ω˲, V…§…€EÚ =∫…EÚ“ +x…÷∂…∆∫……B∆ ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ ®… +Æ˙∫…‰ i…EÚ x…Ω˛” +… {……i…“ ΩÈ˛* §……±… €n˘¥…∫… ∂…ˀI…EÚ ∫…÷v……Æ˙… E‰Ú €±…™…‰ ¶…“ §…Ω÷˛{…I…“™… €¥…®…∂…« EÚ… BEÚ +SUÙ… +¥…∫…Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲* §…SS…… E‰Ú §…∫i…… E‰Ú §…g¯i…‰ §……‰Z… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú |…¶……¥…“ ={……™… EÚÆ˙x…‰, ∫…®…™… E‰Ú +x…÷∞¸{… |……l…€®…EÚ EÚI…… E‰Ú {……`¬ˆ™…GÚ®…… EÚ…‰ ¥™……¥…Ω˛…€Æ˙EÚ §…x……x…‰, ∫…®… ∫……®…€™…EÚ ®…÷q˘… EÚ…‰ =∫… {……`ˆ™¬ …GÚ®… ®… V……‰c˜x…‰ +…ËÆ˙ |……l…€®…EÚ €∂…I…… EÚ…‰ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫……‰S… EÚ… ∫…∆¥……Ω˛EÚ §…x……x…‰ V…Ë∫…‰ €¥…®…∂…« ¶…“ §……±… €n˘¥…∫… {…Æ˙ ∫…∆¶…¥… ΩÈ˛* +…v…÷€x…EÚi…… +…ËÆ˙ §……W……Æ˙¥……n˘ EÚ… n÷˘π|…¶……¥… ¶…“ §…SS…… E‰Ú ±……±…x…-{……±…x… {…Æ˙ {…c˜ Æ˙Ω˛… Ω˲* +…v…÷€x…EÚ“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ §……W……Æ˙¥……n˘ x…‰ ∫…§…∫…‰ V™……n˘… §…SS…… E‰Ú §…S…{…x… EÚ…‰ |…¶……€¥…i… €EÚ™…… Ω˲* +…V…EÚ±… §…SS…‰ +{…x…… {…⁄Æ˙… €n˘x… ∫®……]«ı °Ú…‰x… {…Æ˙ M…÷V……Æ˙ n‰˘i…‰ ΩÈ˛* €V…∫… =©… ®… =x…E‰Ú Ω˛…l… ®… +SUÙ“-+SUÙ“ €EÚi……§…Â, §…±±…… M…Ân˘ Ω˛…‰x…… S……€Ω˛B =∫… =©… ®… ¥…Ω˛ +{…x…… {…⁄Æ˙… ∫…®…™… ∫®……]«ı °Ú…‰x…, ]ı“¥…“, ¥…“€b˜™……‰ M…‰®… ®… €§…i…… n‰˘i…‰ ΩÈ˛* <∫… BEÚ V¥…±…∆i… ∫…®…∫™…… {…Æ˙ ¶…“ §……±… €n˘¥…∫… {…Æ˙ €¥…®…∂…« +{…‰€I…i… Ω˲*

§…SS…… ®… n‰˘∂… E‰Ú ¶…€¥…π™… EÚ“ {…c˜i……±… EÚ… €n˘x… Ω˛…‰i…… Ω˲ §……±… €n˘¥…∫… {…∆. V…¥……Ω˛Æ˙±……±… x…‰Ω˛∞¸ EÚ… ™…Ω˛ ∫{…π]ı ®……x…x…… l…… €EÚ +…V… E‰Ú ™…‰ x…xΩ²-®…÷z…‰ §…SS…‰ Ω˛“ n‰˘∂… EÚ“ +∫…±…“ i……EÚi… ΩÈ˛* ™…Ω˛“ Ω˛®……Æ˙… +…x…‰ ¥……±…… ∫…÷x…Ω˛Æ˙… EÚ±… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ n‰˘∂… E‰Ú ∫…÷x…Ω˛Æ‰˙ ¶…€¥…π™… EÚ“ x…<« <§……Æ˙i… <xΩ˛” E‰Ú x…xΩ² Ω˛…l…… €±…J…“ V……BM…“* <∫…€±…B +…V… ∫…‰ Ω˛“ §…SS…… EÚ…‰ ∫…Ω˛“ €∂…I……, ∫…Ω˛“ ∫…∆∫EÚ…Æ˙, ∫…Ω˛“ {……‰π…h… n‰˘x…… V…∞¸Æ˙“ Ω˲* =x…E‰Ú ∂……Æ˙“€Æ˙EÚ ¥… ®……x…€∫…EÚ ∫…‰Ω˛i… EÚ… €¥…∂…‰π… v™……x… Æ˙J…… V……x…… ¶…“ V…∞¸Æ˙“ Ω˲* {…∆. x…‰Ω˛∞¸ §…SS…… ®… n‰˘∂… EÚ… ¶…€¥…π™… n‰˘J…i…‰ l…‰‰, =x…E‰Ú =∫…“ ®…∆i…¥™… E‰Ú {…€Æ˙|…‰I™… ®… §……±… €n˘¥…∫… {…Æ˙ §…SS…… ®… n‰˘∂… E‰Ú ¶…€¥…π™… EÚ“ {…c˜i……±… {…Æ˙ ¶…“ M…Ω˛x… €¥…S……Æ˙-€¥…®…∂…« Ω˛…‰i…… Ω˲* <∫… €n˘∂…… ®… Ω˛Æ˙ §…SS…‰ EÚ…‰ €∂…I…… ¥… {……‰π…h… EÚ… §…÷€x…™……n˘“ +€v…EÚ…Æ˙ €®…±…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ <∫… €n˘x… ™…Ω˛ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫…∆EÚ±{… ¶…“ n˘…‰Ω˛Æ˙…i…“ Ω˲* {…∆. x…‰Ω˛∞¸ x…‰ +{…x…‰ ∫…÷n˘“P…« EÚ…™…«EÚ…±… ®… §…SS…… EÚ…‰ =x…E‰Ú §…÷€x…™……n˘“ +€v…EÚ…Æ˙ €n˘±…¥……x…‰ E‰Ú EÚ<« ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« €x…h…«™… €±…B l…‰* =x…EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ Ω˛“ {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… EÚ“ l…“ €V…∫…E‰Ú i…Ω˛i… §…SS…… E‰Ú €±…B €x…:∂…÷±EÚ |……l…€®…EÚ €∂…I…… +…ËÆ˙ {……‰π…h… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… ¶…“ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚ“ M…<« l…“* E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ §…SS…… E‰Ú ∫…®…O… €¥…EÚ…∫… E‰Ú €±…™…‰ ¥…π…« 1974 ®… BEÚ Æ˙…π]≈ı“™… x…“€i… ¶…“ P……‰€π…i… EÚ“ l…“* <∫… x…“€i… EÚ… ±…I™… ™…Ω˛ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… l…… €EÚ §…SS…… E‰Ú EÚ…™…«GÚ®… ®……x…¥… ∫…∆∫……v…x… €¥…EÚ…∫… ∫…‰ V…÷c˜“ Æ˙…π]≈ı“™… ™……‰V…x……+… ®… ∫…Œ®®…€±…i… Ω˛…Â* ∫…®……V… E‰Ú EÚ®…V……‰Æ˙ ¥…M……Á E‰Ú §…SS…… {…Æ˙ €¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ V……‰Æ˙ n‰˘i…‰ Ω÷˛B, =x…E‰Ú ∫¥……∫l™…, {……‰π…h…, €∂…I…… B¥…∆ ®…x……‰Æ∆˙V…x… E‰Ú I…‰j… ®… |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ ∫…‰¥…… ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… ¶…“ <∫… x…“€i… EÚ… ±…I™… l……* <x… ∫…‰¥……+… EÚ…‰ ∫…∆M…€`ˆi… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B, {……€Æ˙¥……€Æ˙EÚ §…∆v…x… EÚ…‰ V……‰c˜x…‰ EÚ“ €n˘∂…… ®… |…™……∫… Ω˛…‰, i……€EÚ §…SS…… E‰Ú €¥…EÚ…∫… EÚ“ {…⁄Æ˙“ I…®…i…… BEÚ ∫……®……x™… {…€Æ˙¥……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫……®…÷n˘…€™…EÚ ®……Ω˛…˱… E‰Ú ¶…“i…Æ˙ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚ“ V…… ∫…E‰Ú*

Æ˙…π]≈ı“™… §……±… ¶…¥…x… ®… Ω˛…‰i…… Ω˲ Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ Æ˙…π]≈ı“™… §……±… ¶…¥…x…, €n˘±±…“ ®… ∫l……€{…i… §……±… EÚ±™……h… EÚ“ BEÚ E‰Úxp˘“™… ∫…∆∫l…… Ω˲, V…Ω˛…ƒ §……±… €n˘¥…∫… EÚ… Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®……Æ˙…Ω‰ ˛ ®…x……™…… V……i…… Ω˲* <∫… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®… n‰˘∂… ¶…Æ˙ ®… Œ∫l…i… §……±… ¶…¥…x…… E‰Ú §…SS…‰ E‰Úxp˘“™… EÚ…™…«GÚ®… ®… ∞¸{…∆EÚÆ˙ B¥…∆ |…n˘∂…«x…EÚ…Æ˙“ EÚ±……+… EÚ… |…n˘∂…«x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <∫…“ Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®… Æ˙…π]≈ı“™… §……±…∏…“ +¥……Ïb«˜ ¶…“ |…n˘…x… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {…∆. V…¥……Ω˛Æ˙±……±… x…‰Ω˛∞¸ u˘…Æ˙… 1956 x… <∫…EÚ“ ∫l……{…x…… 5 ∫…‰ 16 ¥…π…« +…™…÷ ¥…M…« E‰Ú §…SS…… E‰Ú €±…B EÚ“ M…<« l…“* ™…Ω˛ ®……x…¥… ∫…∆∫……v…x… €¥…EÚ…∫… ®…∆j……±…™… u˘…Æ˙… {…⁄h…«i…: €¥…k… {……‰€π…i… Ω˲* Æ˙…π]≈ı“™… §……±… ¶…¥…x… EÚ… ±…I™… Ω˲ €EÚ ¥…i…«®……x… ®… ∫E⁄Ú±… +…™…÷ ¥…M…« E‰Ú 30 EÚÆ˙…‰c˜ §…SS…… EÚ“ ∫…fiV…x……i®…EÚ |…€i…¶…… B¥…∆ I…®…i…… EÚ… ∫…®{……‰π…h… Ω˛…‰* Æ˙…π]≈ı“™… §……±… ¶…¥…x… E‰Ú ∫…∆∫l……{…EÚ ∏…“ V…¥……Ω˛Æ˙±……±… x…‰Ω˛∞¸ x…‰ Æ˙…π]≈ı“™… §……±… ¶…¥…x… EÚ…‰ BEÚ {…™……«™… E‰Ú ∞¸{… ®… §…SS…… EÚ“ €V…Y……∫…… +…ËÆ˙ EÚ±{…x…… ∫…‰ ∫…∆{……‰€π…i… €EÚ™……, =xΩ² §……±™…EÚ…±… EÚ… +…x…xn˘ B¥…∆ =i∫……Ω˛{…⁄h…« +v™…™…x… ®… ®…n˘n˘ EÚ“ Ω˲* §……±… ¶…¥…x… ∫…∆∫l……€x…EÚ +…xn˘…‰±…x… Ω˲, V……‰ +…V… §…SS…… EÚ…‰ ¶……¥…“ ∫…fiV…x…∂…“±… €S…xi…EÚ, €b˜V……<x…Æ˙, ¥…ËY……€x…EÚ, x…‰i……, Æ˙…π]≈ı¶…HÚ B¥…∆ €V…®®…‰n˘…Æ˙ x……M…€Æ˙EÚ §…x…x…‰ EÚ“ €n˘∂…… ®… ∫…i…i…¬ |…™…ix…∂…“±… Ω˲, V……‰ ∫…®……V… ®… +{…x…… ™……‰M…n˘…x… n‰˘ ∫…EÂÚ* (°Ú…‰]ı…‰ M…⁄M…±… ∫…‰ ∫……¶……Æ˙)


4

¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰

17.11.2019

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

ADVERTISEMENT LAW CLERK-CUM-RESEARCH ASSISTANTS Advertisement No. – 193/Exam/Law Clerk/2019 Start Date of submission of Application Form Last Date of submission of Application Form Last Date of correction in Application Form Date & Time of Online Examination

: : : :

15.11.2019 (11.59 AM) 22.11.2019 (11.59 PM) 24.11.2019 (11.59 PM) 13.12.2019 (Friday) 2:00 PM to 4:00 PM Only Online Application through the website of www.mponline.gov.in, are being invited for 30 posts of Law Clerk-cum-Research Assistants for High Court of Madhya Pradesh on Short Term Contractual Assignment on a consolidated stipend of Rs. 20,000/- p.m. by Direct Selection. Selection to these posts and conditions of service will be governed by Rules and regulations applicable regarding contract appointment and by “Scheme for engaging Law ClerkCum-Research Assistants in the High Court of Madhya Pradesh”. (1) Number of Vacancies on contract basis under aforesaid project is as under : Sr. No.

M.P. High Court

1. 2. 3.

Principal Seat Jabalpur Bench Indore Bench Gwalior

Posts 18 10 02

Total

30

The numbers of aforesaid vacancies are likely to be varied, depending upon the requirement of the High Court and exigency of the situation as and when arises. Note- 1. Law Clerks shall be engaged purely on short-term contractual basis initially for the duration of the assignment session which may be extended further for such period as may be considered appropriate subject to his/her performance. The contractual assignment shall not confer upon the Law Clerk any right/claim for regular appointment or continuance in service beyond the initial period of engagement in the High Court of Madhya Pradesh. Note- 2. A Panel of selected Candidates eligible for the aforesaid posts shall be prepared from amongst the suitable candidates in number more than the vacancies on the basis of merit prepared including the marks obtained in Online Examination & Interview and the appointment shall be made from amongst the candidates of such panel merit-wise i.e. if any candidate relinquishes or does not desire to join, at any stage, his vacancy shall be filled up by other candidate who is next in merit. Note- 3. The assignment of Law Clerk shall be liable to premature discharge at any time without prior notice. Note- 4. A Law Clerk who wants to leave the assignment before expiry of assignment session shall be required to give one month’s prior notice in writing through the Private Secretary of the Hon’ble Judge. 2. Eligibility/Essential Qualifications: (i) He/she is citizen of India; (ii) The candidate must be a law graduate (as on the date of appearing at interview) having a Bachelor Degree in Law (including Integrated Degree Course in Law) from any School/ College/University/Institute established by law in India and recognized by the Bar Council of India for enrolment as an Advocate. (iii) Candidate studying in the fifth year of the Five-Year Integrated Law Course will also be eligible to apply subject to furnishing proof of acquiring Law qualification at the time of interview for Law Clerk-cum-Research Assistant. (iv) The candidate must have basic knowledge of computer M.S. Office/Open Office/Ubuntu including retrieval of desired information from various search engines/processes such as Manupatra, SCC Online, LexisNexis and Westlaw etc. 3. Age Limit : The candidate must not be below the age of 18 years and above 30 years as on the last date of receipt of applications. 4. Job Responsibilities (Work Profile and Duties) : (A) Duties and functions related to Court processes to be performed by Law Clerkcum-Research Assistant (from 10:00 a.m. to 1:30 p.m. on Court working days and full day for other working Saturdays) (i) Being aware of court procedures viz., method of filing of various categories of cases, provisions of law, processing of cases from the stage of filing to disposal including updation of cases and also digitization and elimination thereof as per rules; (ii) Checking of the Final and Motion hearing cause list cases as per instruction of the Registrar (IT) to ensure listing as per Roster/Assignment. (iii) Physical verification of Final Hearing cases to ensure listing of cases in weekly list as per the categorization/prioritization of cases in Listing Scheme. (iv) Special attention to be given to verify cases in the following categories (a) Supreme Court Expedited/Direction Cases (b) High Court Expedited Cases – Special Humanitarian reason (c) High Court Expedited Cases – Short Question, Arguments not exceeding 30 minutes (d) Cases of Senior Citizens more than 75 years old (v) To examine the cases, which have been covered by any Judgments /Orders, previously passed by Hon’ble Supreme Court/Hon’ble High Court. (vi) To prepare a list of such case, which have been wrongly updated/ Prioritized/categorized/ listed and get them dropped from the Cause List for proper updation by the Concerned Dealing Assistants under intimation and approval by the Concerned Registrar (Judicial), so that the error is rectified timely. (vii) To submit a monthly Bench wise report of the Cases, in which Judgments/Orders have been passed by Hon’ble Courts, but the same have not been uploaded in the CMIS. (viii) Other para-legal duties as may be assigned by the Registrar General/Principal Registrar (Judicial)/Registrar (Judicial). (B) Duties and functions related to Legal Research in the Hon’ble Court where Law Clerk-Cum-Research Assistant is attached (2:00 p.m. onwards) (i) In any matter listed for final hearing before the Court the Law Clerk shall have to read the file in advance and prepare a brief summary of the facts of the case, final decision of the Court below if any, the reasons thereof enhance their understanding of Court processes including listing, categorization and prioritization of cases. (ii) Identify facts, issues and questions that may arise in the course of arguments, or as may be relevant for judgment, (iii) Presence in the Court during the hearing of cases, taking notes of arguments and citations; (iv) The Law Clerk must conduct necessary research under the guidance and directions of the Hon’ble Court, in the Judges chamber Library or the High Court Library or through Internet and must keep themselves abreast with the latest precedents of the Supreme

Dated : 08.11.2019 Court and of the High Courts, more particularly of this Court so as to be of maximum assistance to the judge concerned as and when necessary. (v) Research legal points and principles under the guidance of Hon’ble Judge relevant in the preparation of judgments; (vi) Prepare summary of Judgments passed by the Hon’ble Judge alongwith the point of law decided in that particular case, in such a manner, as to be very conveniently retrievable, as and when require in future. (vii) Prepare statistical reports including chronological dates of delivery of judgments. (viii) Maintenance of record of administrative files, if specifically entrusted. (ix) Perform other duties as directed by the Hon’ble Judge or Registrar General or Principal Registrar/Registrar (Judicial). 5. Disqualifications : In any of the following cases, Applicants/Candidates may be liable for prosecution and/ or their candidature for selection may be cancelled and/or he may be prohibited, temporarily or for any specific time period to appear in any Examination conducted by M.P. High Court : (i) A candidate must not be a practicing advocate nor engaged/appointed elsewhere on honorarium/payment basis. (ii) A candidate should not have been involved in any criminal case, whether convicted or against whom criminal trial is pending. A declaration in this behalf shall be made by the candidate. (iii) If he or she takes or attempts to take any favour in any form at any state of Examination, practical or interview, or, (iv) Impersonation by or for the candidate/applicant, or, (v) Making or submitting any forged document in support of his or her candidature, or, (vi) If he or she conceals any material information or provides any false information at any stage of selection process, or, (vii) If he or she uses or attempts to use, improper or illegal means, either for purpose of being permitted to appear in Examination at any stage of Examination or practical or during interview room/hall, or, (viii) If he or she, during Online Examination or interview, harasses or threatens or causes physically injury to or misbehaves with, any Officer or employee engaged there for, or, (ix) If he or she, disobeys any directions relating to Examination including oral directions by the invigilator or observer or any other Officer or employee engaged in conduction of Examination, practical or Interview. Moreover Canvassing in any form will also lead to disqualification. Similarly, any attempt on the part of a candidate to enlist support for his candidature through persons of influence or officers of Government will also disqualify him for appointment. 6. Character : The candidate must have absolute integrity, honesty and good moral character, for which he/she will submit, certificate of two responsible persons at the time of interview. 7. The Terms and Place of Employment : Initially for one year on contract basis which may be increased or decreased, at sole discretion of the High Court of M.P. The place of employment will be High Court of Madhya Pradesh. 8. Duty Hours : A Law Clerk shall be required to attend office of the concerned Hon’ble Judge from 10:00 A.M. to 6.00 P.M. with recess period of half an hour. Law Clerk may also be required to attend office on a Gazetted/Local holiday, if so required, for performing official duties. 9. Conduct during and after terms of assignment : (i) The Law Clerk shall maintain devotion to duty and a high standard of moral during the term of assignment. The Law Clerk shall also maintain a high standard of reputation and integrity commensurate with the responsibilities entrusted to him/her. He/she shall maintain utmost secrecy in respect of matters which come to his/her notice by virtue of the assignment and shall ensure that no information, document or any other thing is leaked out because of mishandling of papers or his/her deliberations with other, or in any manner. He/she will not disclose any fact which comes to his/her knowledge on account of such official attachment even after completion of term of assignment unless such disclosure is legally require in discharge of lawful duties. (ii) The Law Clerk will be governed by the provisions of the Indian Penal Code and the Indian Official Secrets Act, 1923 as applicable to any public servant. (iii) The Law Clerk will not accept any other assignment during term of assignment as Law Clerk. He/She shall not practice as an Advocate in any Court of Law During the course of assignment as Law Clerk. (iv) The Law Clerk shall not practice in the High Court of M.P. for a period of one year after the relinquishment of assignment. He/She shall also not at any time practice or appear before the Hon’ble Judge with whom he/she has been attached as Law Clerk. (v) He/She will not leave headquarter without seeking permission from the Hon’ble Judge concerned. (vi) He/She will not avail leave without getting it sanctioned, in advance. In any case of emergency, he/she will immediately contact any convey the Private Secretary to the Hon’ble Judge concerned of his/her inability to attend office. (vii) He shall maintain punctuality in attending to his duties. 10. Certificate : (i) On successful completion of term of assignment, a Certificate will be issued by the Registrar General. (ii) If the assignment is terminated before completion of original term due to pre-mature discharge by the High Court of M.P. or due to voluntarily giving up assignment by person concerned, no such Certificate shall be given unless the Hon’ble Judge with whom he/ she was attached directs otherwise. 11. Procedure : (i) Applicants studying fifth year of the five-year integrated law course will have to submit attested copies of their grade-sheet/marks card/transcripts until the end of the fourth year. (ii) Examination Fees shall be Rs. 800/- for all candidates (including portal charges of MPOnline Rs. 600/- (Rs.510+18%GST) per candidate, for publication of Advertisement and instructions Inviting Online application, conducting Online Exam and generating and preparing the Result and publication of the Result of Online Exam and also providing data of applicants, generating sitting plan and Admit Cards for Online Examination and Interview). (iii) Online application form submitted along with the Examination fee on or before the last date for receipt of applications and found to be in order in all respects will be proceeded


¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰

5

17.11.2019

further. The applicants who are found eligible for the assignment of Law Clerk shall be required to undergo a Test (Online Examination) to be held at Jabalpur, Indore and Gwalior, as the case may be. (v) The Test shall be for duration of two hours with one objective type question paper consisting of 150 questions with multiple choice answers. Each question shall carry one mark. There shall be negative marking for incorrect answer and 0.25 marks shall be deducted for each incorrect answer. 12. Procedure and Direction for submitting Online Application Form : (i) By Self Using Internet : Candidates are required to log on website of www.mponline.gov.in and to click on “Citizen Services” icon, then click on drop up icon, then click Law Clerk-cum-Research Assistants Exam-2019 prompting below “Services”. Now the candidate can see the “Advertisement”, click on Advertisement/Instructions and read carefully instructions contained in Advertisement/Instructions, thereafter click on “Continue” to view Application Format and after filling for required information click on “browse” button to upload signature and recent Colour Photo. Before clicking on “browse” button candidates are required to scan photo and signature in the given format and save in a documentary file from where the photo and signature so scanned can be browsed and uploaded. Mode of Payment : After completing form and uploading photo and signature the candidates are required to make payment by – Credit Card or Internet Banking After making payment successfully, a computerized receipt containing details of portal charge and Examination Fee will be generated, the candidates are required to take a print out of such receipt and keep safely with them for further requirement, if, and when needed. (ii) Through Kiosk : Online Application Form may also be submitted through the kiosk authorized by MPOnline. The list of authorized kiosk is available on the website of www.mponline.gov.in and the Kiosk Operator after logging on website of MPOnline by entering his user ID and password, he has to proceed in the same way as mentioned above, to complete the process of filling and submitting the Application Form through MPOnline but candidate is required to make cash payment of Examination Fee and portal charge as applicable, to the Kiosk Owner. Note : If any charge more than total Examination Fee (including Portal Charge) as mentioned below, is demanded by authorized Kiosk Owner/Operator or any problem in filling/ submitting Online Application occurs, the complaint may be made toMPOnline Limited, 3rd Floor, State IT Park, Abbas Nagar, Near RGPV, Gandhi Nagar, Bhopal on Telephone No. 0755-6720200, 0755-6720222. Fax No. 0755- 4019000 Besides candidates may lodge complaint through email, on e-mail ID- helpdesk@mponline.gov.in and a copy (c.c.) to examcell@mphc.in 13. Admit Cards : Admit Cards for Online Examination as well as for Personal Interview, shall be generated by www.mponline.gov.in, on its website, 07 days prior to the date of Examination and the candidate shall receive the same by downloading and taking print-out of Admit Card. It shall be ensured that Admit Cards are generated by www.mponline.gov.in 14. Practice/Mock Test : A Mock test/exam link will be hosted by MPOnline Ltd. on its website (www.mponline.gov.in) for the candidates, sufficient time prior to the date of actual examination, so that they may get used and feel of the exam and be aware of the steps and system of Online Examination. 15. Online Examination : (a) Date, Time &Venue : Online Examination will be held on scheduled date and time at one center in district Jabalpur in one or more colleges as may be identified by the Service Provider for the purpose. Online Examination shall be conducted by Service Provider/Experts. Allotment of centre shall be done by Service Provider whose decision in this regard shall be final. At the time of Online Examination, the Biometric Registration of the candidates will be done at the examination hall/centers. (b) Pattern and Syllabus : The Online Examination shall be conducted MPOnline, through the portal, website and system of MPOnline Ltd. Bhopal and there shall be objective multiple choice Questions wherein the candidates shall have 4 options to select the most appropriate/right answer to be given in Online Examination. The Question Paper shall be accessible only on the date and at the provided time of Online Examination, on the screen of Machine/ computer of the candidates and after second logging by using Unique I.D. & Password provided to each candidate. The KEY Board of such computers/machines shall remain inactive during whole examination period. During Online Examination there shall be shuffling of Questions as well as options of each Question, on each computer screen so that there may not be any possibility of same question in same serial no. and same sequence of options of any question on other computer screens of any examination Hall/room at any particular time. During Examination, at any point of time, only one question and its shuffled options will appear on screen of computer of any of the candidates of that Exam Hall/Room which may be different question on the other candidate computer, at any particular point of time. Once the candidate gives the answer of one question and seal the option by applying Save & Next button, the next question with options, will appear on the computer screen and so on, till the last question of the question paper and unless the opted answer of any question is marked for review, after the answer opted and saved and Next button is applied, the next question with its options will appear on the screen and thereafter, no change in options of the question so answered, may be made. After completing Online Examination, the candidates shall be required to seal/submit the answered Question Paper, thereafter no addition or amendment of answer/option can be made .The Data and activity of each candidate taking Online Examination shall be stored in the server of the MPOnline. Question paper for Online Examination shall contain 150 multiple choice objective type questions to be solved within a period of Two hours (120 Minutes). There shall be negative marking for incorrect answer and 0.25 mark shall be deducted for each incorrect answer. The Syllabus with proportionate marks shall be as given hereinafter :PART - I (iv)

Questions relating to General English & General Aptitude/Awareness

50 Marks

PART - II Questions relating to Indian Constitution, Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Civil Procedure Code and Indian Evidence Act etc.

100 Marks

The Data and activity of each candidate shall be stored in the server of the MPOnline. Examination centers would be equipped with CCTV cameras with video recording. (c) Objections & Finalization of Model Answers : After completion of Online Examination, the proposed Model Answers/Keys intended to be used for generating result and valuation of online answer-sheet of online exam shall be uploaded/ published on the website of the M.P. High Court with the notice, that if any candidates wishes to make any objection/clarification etc. Regarding any Model Answer/Key, he/she may, submit online or in writing & signed by him, the objection/clarification etc. to the Principal Registrar

(Exams) M.P. High Court, Jabalpur, within 03 days from the date of uploading/publication of the proposed Model Answers/Keys, during working hours (10:00am to 5:00pm), mentioning his/her Name & Application no., along with self attested photo copies of source document(s)/proof, on the basis of which he/she has submitted the objection/clarification. Objections received within aforesaid time and in aforesaid mode shall be taken into consideration. However, any objection/clarification received without any authentic proof/source or any objection/clarification received after aforesaid stipulated period/time shall not be entertained/ considered on any ground whatsoever, it may be and shall stand rejected without assigning any reason. Objections/clarification received in aforesaid manner and mode and within aforesaid time limit along with self attested copies of the source/proof document shall be considered and the model Answers shall be finalized, by the committee of Senior Judicial Officers/Registry Officers constituted by Hon’ble the Chairman of the Examination Committee. The Model Answer finalized by the committee, so constituted, after taking into consideration objection(s)/ clarification(s), if any, received form any candidate(s), shall be put up before Hon'ble the Examination Committee and after being approved by Hon'ble the Examination Committee, the approved Model Answer shall be handed over to the Principal Registrar(Exam) which shall be used as Keys/model Answer for the generation of result/valuation of the online exam's answersheets of the candidates. After declaration of result of Online Exam, no representation regarding final model Answer/questions, shall be entertained on any ground, whatsoever it may be and such representations received, if any, after declaration of the result, shall stand rejected without assigning any reason. (d) Valuation & Result : After completion of Online Examination, result shall be prepared by the MPOnline, under supervision of Person/Officer Authorized by Hon’ble the Chairman of the Examination Committee. Result of this Online Exam shall be provided by the MPOnline to the High Court. Candidates who secure 55% or above marks shall be eligible for interview. However, the number of candidates to be called for interview shall not exceed thrice the number of posts in order of merit. Candidates in the ratio of 1:3 shall be declared eligible to appear in the Interview. Candidates securing equal marks shall also be eligible to appear in the Interview irrespective of the fact that by inclusion of such candidates, ratio 1:3 exceeds. (e) Online Examination Result : The Result of candidates and a notice to the effect that the result has been declared and is available on the website of MPOnline and M.P. High Court shall be published. The List may also be displayed on the Notice Board of the High Court (Examination Cell). Marks shall be disclosed with the Final Result. Before interview candidates qualifying for interview will have to go under an assessment regarding basic knowledge of computer M.S. Office/Open Office/Ubuntu including retrieval of desired information from various search engines/processes such as Manupatra, SCC Online, Lexis Nexis, Westlaw etc. 16. Personal Interview : After declaration of Result of Online Examination, the candidates who have been declared eligible/successful for appearing in the Personal Interview shall have to submit print-out of Online Application Form alongwith payment status receipt and also self-attested photocopy of all documents/testimonials relating to their eligibility and shown in Online Application Form. Interview shall be held at High Court Campus Jabalpur and at other places as notified. A Committee of Hon’ble Judges constituted by Hon’ble the Chief Justice will interview the eligible candidates. The Interview will carry 30 marks. In addition to being a General Interview, the candidates will also be asked questions relating to Law. (i) Depending upon the requirement of the Law Clerk-cum-Research Assistants during the next assignment session, students will be called merit-wise for interview by a Committee of Hon’ble Judges. The number of candidates called for interview will not exceed three times the number of Law Clerk-cum-Research Assistants required. (ii) On the basis of the marks secured by the candidates in the Online Exam and Interview, a merit list shall be drawn wherefrom the Committee of Hon’ble Judges will recommend sufficient candidates, in order of merit, to be kept on the panel of Law Clerk-cumResearch Assistants for assignment during the next assignment session. (iii) The recommendations made by the Committee shall be placed for approval before Hon’ble the Chief Justice. The candidates whose names are approved for giving assignment shall be put in a Panel as per merit and they shall be assigned duties as per requirement. (iv) If any candidate on the panel either expresses his/her unwillingness to take up the assignment or even after giving his/her willingness does not turn up to take up the assignment on the appointed date and time without any intimation, his/her candidature will be cancelled without any notice to him/her and no correspondence in this regard will be entertained. 17. Final Select Panel/Result : After the process of Interview/Viva voce is over, the Final Select Panel shall be prepared as early as possible and Result shall be declared and published in order of Merit. The Result shall be put on the Website and also on Notice Board of M.P. High Court. The News shall also be provided to the News Papers. Marks Lists to the candidates shall be ported on Website of M.P. High Court, after declaration of Result. Candidates can see their marks and download their Score Card / Mark Sheet by Log-in with their I.D. & Password and O.T.P. generated on their Mobile. 18. Travelling Expenses : No Travelling Expenses or allowances will be payable to any candidate for appearing in Online Examination and Interview. 19. Rechecking/Revaluation/Reexamination : There is no provision for Rechecking of Marks or Revaluation of Answer Sheet/Books at any stage of examination. Reexamination shall not be permissible at any stage of selection or thereafter. Any representation /application in this regard shall not be entertained and shall stand rejected without assigning any reason. 20. RTI : As the data of Online Exam shall be available with the MPOnline Ltd., the information in PDF form as to answer-sheet of the candidates of Online Examination, shall be made available, only to the candidate concerned, by the MPOnline Ltd., on its website, on payment basis, which may be upto Rs. 50/- per answer-sheet, after declaration of result & before expiry of a period of 3 months from the date of declaration of result of Online Exam, and the candidates may download his/her answer-sheet of Online Examination and can take print out by login and after providing necessary information and password. Accordingly, the High Court shall not provide any copy of the answer-sheet of Online Examination. 21. Elimination/disposal of Used Examination Materials : After, expiry of period of 3 months from the date of declaration of result of Online Examination and thereafter, the data regarding answer-sheets of Online Examination shall be eliminated. Other examination material and form except selected candidates shall be eliminated after one year from the date of declaration of Final Result. Jabalpur Dated : 08.11.2019 R-42901/2019

(P.N. SINGH) PRINCIPAL REGISTRAR (VIG.)


27

¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰ 17.11.2019

®…v™…|…n‰˘∂… Æ˙…V™… +…{…n˘… |…§…∆v…x… |……€v…EÚÆ˙h… M…fiΩ˛ €¥…¶……M…, ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x…

EÚ…™……«±…™… EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ x…™…… ¶……‰{……±… ∫…∆¶……M…, ±……‰EÚ €x…®……«h… €¥…¶……M…, ¶……‰{……±… (®….|….)

GÚ®……∆EÚ

∫…∆∂……‰€v…i… €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… GÚ®……∆EÚ 16/¥….±…‰.€±…./2019-20 ¶……‰{……±…, €n˘x……∆EÚ 30.10.2019 €x…®x…€±…€J…i… EÚ…™……Á Ω‰˛i…÷ €x…€¥…n˘…™… +…®…∆€j…i… EÚ“ V……i…“ ΩÈ˛* =±±…‰€J…i… EÚ…™…« EÚ… €¥…∫i…fii… €¥…¥…Æ˙h… ¥…‰§…∫……<]ı mptenders.gov.in {…Æ˙ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* GÚ. {……‰]«ı±… EÚ…™…« EÚ… x……®… +…®…∆j…h… `‰ˆE‰Ú EÚ“ ¶……ˀi…EÚ ∞¸{… ∫…‰ Bx…¥…±…{… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ]Âıb˜Æ˙ GÚ. +x…÷. Æ˙…€∂… EÚ…™……«±…™… (®…⁄±… B°Ú.b˜“.+…Æ˙. B¥…∆ +x™… GÚ. (Ø˚. n˘∫i……¥…‰V…) EÚ…™……«±…™…“x… {…i…… B¥…∆ +∆€i…®… ±……J… ®…Â) €n˘x……∆EÚ ¥… ∫…®…™…, ∫{…“b˜ {……‰∫]ı E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ 1 2019_ x…™…… ¶……‰{……±… ∫…∆¶……M…, ±……‰.€x….€¥…. |…l…®… 495/- ®…÷J™… +€¶…™…∆i……, Æ˙…V…. {…€Æ˙., ±……‰.€x….€¥…. PWDRB_ ¶……‰{……±… E‰Ú I…‰j… ®… Œ∫l…i… ∂……∫…EÚ“™… +…®…∆ j …h… {±……Ï]ı GÚ. 27-28, €x…®……«h… ¶…¥…x…, +Ɖ˙Æ˙… 60930 +…¥……∫…… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ∫…∆v……Æ˙h… (€∫…€¥…±… €Ω˛±∫…, ¶……‰{……±… €n˘x……∆EÚ 22.11.2019 B¥…∆ €¥…t÷i…) E‰Ú +∆i…M…«i… €n˘x…-|…€i…€n˘x… ∫…®…™… 17.30 §…V…‰ i…EÚ E‰Ú ®…Æ˙®®…i… EÚ…™…«* 495/-

={…Æ˙…‰HÚ ¥…‰§…∫……<]ı +…Ïx…±……<x… ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…xi… €x…€¥…n˘… |…{…j… (]‰ıhb˜Æ˙ b˜…C™…⁄®…Â]ı) ¥…‰§…∫……<]ı E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰ ∫…E‰ÚM……* €x…€¥…n˘… |…{…j… GÚ™… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €n˘x……∆EÚ 15.11.2019 ∫……™…∆ 17.30 §…V…‰ €x…v……«€Æ˙i… Ω˲* €¥…∫i…fii… Bx….+…<«.]ı“. B¥…∆ +x™… V……x…EÚ…Æ˙“ ={…Æ˙…‰HÚ ¥…‰§…∫……<]ı ®… n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* €x…€¥…n˘… ®… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ∫…®…∫i… ∂……‰v…x… EÚ… |…EÚ…∂…x… E‰Ú¥…±… ={…Æ˙…‰HÚ ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ €EÚ™…… V……™…‰M……* {…fil…EÚ ∫…‰ ∫…®……S……Æ˙-{…j…… ®… |…EÚ…∂…x… x…Ω˛” €EÚ™…… V……™…‰M……* ®…⁄±… B°Ú.b˜“.+…Æ˙. B¥…∆ +x™… n˘∫i……¥…‰V… ∫{…“b˜ {……‰∫]ı E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ €n˘x……∆EÚ 22.11.2019 ∫……™…∆ 17.30 §…V…‰ i…EÚ n˘Ã∂…i… EÚ…™……«±…™… ®… |……{i… EÚ“ V……¥…‰M…“* EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ V…“- 19076 / 42903 / 2019 x…™…… ¶……‰{……±… ∫…∆¶……M…, ±……‰.€x….€¥…., ¶……‰{……±… (®….|….)

|……S……™…« ∂……∫…EÚ“™… ®…€Ω˛±…… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, €¶…hb˜ (®….|….) EÚ…™……«./∫l……./+€i…€l… ¥™……J™……i……/2019/561

€¶…hb˜, €n˘x……∆EÚ

¶……‰{……±…, €n˘x……∆EÚ

24.10.2019

+…{…n˘… V……‰€J…®… x™…⁄x…“EÚÆ˙h… E‰Ú €±…B Sendai £‰Ú®…¥…E«Ú E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… E‰Ú €±…B BEÚ +…{…n˘… |…§…∆v…x… (DM) {…‰∂…‰¥…Æ˙/¥…€Æ˙π`ˆ ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙ B¥…∆ BEÚ b‰˜]ı… B∆]≈ı“ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ (DEO) EÚ“ ¶…i…‘ (Hire) €EÚ™…… V……x…… Æ˙…π]≈ı“™… +…{…n˘… |…§…∆v…x… |……€v…EÚÆ˙h… (NDMA) x…‰ ""+…{…n˘… V……‰€J…®… x™…⁄x…“EÚÆ˙h… (DRR) E‰Ú €±…B ∫…Âb˜…< £‰Ú®…¥…E«Ú EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x…'' x……®… ∫…‰ ™……‰V…x…… ∫¥…“EfiÚi… EÚ“ Ω˲* <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú +∆i…M…«i… |…i™…‰EÚ Æ˙…V™… +…{…n˘… |…§…∆v…x… |……€v…EÚÆ˙h… EÚ…‰ BEÚ +…{…n˘… |…§…∆v…x… (DM) {…‰∂…‰¥…Æ˙/¥…€Æ˙π`ˆ ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙ B¥…∆ BEÚ b‰˜]ı… B∆]≈ı“ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ (DEO) EÚ…‰ +x…÷§…∆v… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ Æ˙J…x…‰ E‰Ú €±…B €¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚƉ˙M…“* ={…Æ˙…‰HÚ ™……‰V…x…… E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… E‰Ú €±…B BEÚ +…{…n˘… |…§…∆v…x… (DM) {…‰∂…‰¥…Æ˙/¥…€Æ˙π`ˆ ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙ B¥…∆ BEÚ b‰˜]ı… B∆]≈ı“ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ (DEO) EÚ“ ¶…i…‘ (Hiring) EÚ“ V……x…“ Ω˲* <∫…E‰Ú €±…B +…{…n˘… |…§…∆v…x… (DM) {…‰∂…‰¥…Æ˙/¥…€Æ˙π`ˆ ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙ EÚ…‰ |…€i…®……Ω˛ Ø˚{…™…‰ 1,00,000/- B¥…∆ b‰˜]ı… B∆]≈ı“ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ (DEO) EÚ…‰ Ø˚{…™…‰ 22,000/- EÚ… ®……€∫…EÚ ∂…÷±EÚ €n˘™…… V……BM……* {…n˘ EÚ“ +Ω˛i……«B∆ B¥…∆ ∂…i…Á www.home.mp.nic.in, www.mpsdma.mp.gov.in B¥…∆ www.mponline.gov.in {…Æ˙ ={…±…§v… Ω˲* <SU÷ÙEÚ +…¥…‰n˘EÚ www.mponline.gov.in E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ Ø˚{…™…‰ 200/- (EÚÆ˙ +€i…€Æ˙HÚ) EÚ… ∂…÷±EÚ (V……‰ €EÚ mponline EÚ…‰ n‰˘™… Ω˛…‰M……) V…®…… EÚÆ˙ +{…x…… +…¥…‰n˘x… +…Ïx…±……<x… ®……v™…®… ∫…‰ €n˘x……∆EÚ 20 x…¥…∆§…Æ˙, 2019 ∫…‰ 30 x…¥…∆§…Æ˙ 2019 EÚ“ ®…v™… Æ˙…€j… i…EÚ |…∫i…÷i… EÚÆÂ˙, +x™… €EÚ∫…“ ®……v™…®… ∫…‰ x…Ω˛”* +…¥…‰n˘EÚ €x…nÊ˘∂…… B¥…∆ €x…™…®…… EÚ…‰ €¥…∫i…fii… €¥…Y……{…x… ={…Æ˙…‰HÚ ¥…Ãh…i… ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ +¥…∂™… n‰˘J… +…ËÆ˙ €¥…∫i…fii… €¥…Y……{…x… {…g¯x…‰ E‰Ú {…∂S……i… Ω˛“ ={…Æ˙…‰HÚ {…n˘ Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x… EÚÆÂ˙* ={…Æ˙…‰HÚ +…Ïx…±……<x… +…¥…‰n˘x… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… €EÚ∫…“ ¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú €±…B B®…{…“ +…Ïx…±……<x… E‰Ú n⁄˘Æ˙¶……π… GÚ®……∆EÚ 0755-6720200 {…Æ˙ ∫…∆{…E«Ú €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆S……±…EÚ V…“- 18827 / 42886 / 2019 (|…∂……∫…x…)

EÚ…™……«±…™… EÚ±…‰C]ıÆ˙ B¥…∆ €V…±…… n˘hb˜…€v…EÚ…Æ˙“, €V…±…… ¶……‰{……±… ®…v™…|…n‰˘∂… GÚ®……∆EÚ

814/|…¥……/+€i….

€V….n˘./¶……‰{……±…

€n˘x……∆EÚ

01.11.2019

+…®… - <∂i…Ω˛…Æ˙ 31.10.2019

+€i…€l… ¥™……J™……i…… Ω‰˛i…÷ €¥…Y…Œ{i… ¥…i…«®……x… ∂…ËI…€h…EÚ ∫…j… 2019-20 ®… €¥…€¶…xx… ∫…∆EÚ…™…… ®… +v™……{…x… EÚ…™…« Ω‰˛i…÷ ¥™……J™……i……+… E‰Ú €Æ˙HÚ {…n˘… E‰Ú €¥…Ø˚r˘ +€i…€l… ¥™……J™……i……+… E‰Ú ∞¸{… ®… €x…™…÷€HÚ E‰Ú €±…B {…Ëx…±… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙…x…‰ Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x…-{…j… €n˘x……∆EÚ 12.11.2019 i…EÚ EÚ…™……«±…™…“x… ∫…®…™… ®… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* €¥…¶……M…/•……∆S… EÚ… x……®… {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… ∫……I……iEÚ…Æ˙ €n˘x……∆EÚ ∫…®…™… 1. ¥™……J™……i…… €∫…€¥…±… <∆V…“. 02 15. 11 . 2019 11.00 §…V…‰ ∫…‰ 2.00 §…V…‰ i…EÚ 2. ¥™……J™……i…… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ <∆V…“. 03 15. 11 . 2019 11.00 §…V…‰ ∫…‰ 2.00 §…V…‰ i…EÚ +x™… €¥…¥…Æ˙h… <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛ :i…EÚx…“EÚ“/∂…ËI…€h…EÚ - x™…⁄x…i…®… +Ω«˛i……B∆ 1. ∫…Æ˙±… GÚ®……∆EÚ 1 E‰Ú €±…B ®……x™…i…… |……{i… €¥…∂¥…€¥…t…±…™…/∫…∆∫l…… ∫…‰ €∫…€¥…±… <∆V…“. ®… |…l…®… ∏…‰h…“ ∫x……i…EÚ (§…“.<«./§…“.]‰ıEÚ.) B¥…∆ ∫…Æ˙±… GÚ®……∆EÚ 2 E‰Ú €±…B EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ∫……<∆∫… <∆V…“. ®… |…l…®… ∏…‰h…“ ®… ∫x……i…EÚ (§…“.<«./§…“.]‰ıEÚ.)* 2. {…n˘… EÚ… +…Æ˙I…h… :- ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… P……‰€π…i… +…Æ˙I…h… x…“€i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +x…÷. V……€i…, V…x…V……€i…, +x™… €{…UÙc˜… ¥…M…« i…l…… €¥…EÚ±……∆M… Ω‰˛i…÷ +…Æ˙I…h… ={…±…§v… Ω˛…‰M……* 3. ={…±…§v… {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… P…]ı +…ËÆ˙ §…g¯ ∫…EÚi…“ Ω˲* 4. ®……x…n‰˘™… ={…Æ˙…‰HÚ {…n˘… {…Æ˙ €x…™…÷HÚ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +€i…€l… ¥™……J™……i……+… EÚ…‰ ∂……∫…x… u˘…Æ˙… P……‰€π…i… ¥… ∫¥…“EfiÚi… n˘Æ˙ Ø˚{…™…‰ 400/- (∂…§n˘… ®… S……Æ˙ ∫……Ë Ø˚{…™…‰ ®……j…) n˘Æ˙ ∫…‰ |…€i… {…“€Æ˙™…b˜ +€v…EÚi…®… 03 {…“€Æ˙™…b˜ |…€i… €n˘¥…∫… n‰˘™… Ω˛…‰M……* +i…B¥… <SU÷ÙEÚ =®®…“n˘¥……Æ˙ ∫……n˘… EÚ…M…V… {…Æ˙ {…⁄h…« €¥…¥…Æ˙h… +∆€EÚi… EÚÆ˙ ¥… ∫¥…™…∆ EÚ… x…¥…“x…i…®… {……∫…{……‰]«ı ∫……<V… EÚ… UÙ…™……|…€i… +…¥…‰n˘x…-{…j… EÚ“ §……™…” +…‰Æ˙ S…∫{…… EÚÆÂ˙ i…l…… ∫…¶…“ +…¥…∂™…EÚ |…®……h…-{…j…… EÚ“ UÙ…™……|…€i…™……∆ ∫…∆±…Mx… EÚÆ˙ ∫¥…™…∆ EÚ… ∫¥…Ω˛∫i……I…€Æ˙i… +…¥…‰n˘x…-{…j… ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, €¶…hb˜ ®… +€x…¥……™…« ∞¸{… ∫…‰ €n˘x……∆EÚ 12.11.2019 i…EÚ ∫……™…∆EÚ…±… 5.00 §…V…‰ i…EÚ |…∫i…÷i… EÚÆ˙ ∫…EÂÚM…‰* €x…v……«€Æ˙i… €i…€l… E‰Ú {…∂S……i… |……{i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +…¥…‰n˘x…-{…j…… {…Æ˙ €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……¥…‰M……* 5. n˘∫i……¥…‰V…… EÚ… ∫…i™……{…x…/∫……I……iEÚ…Æ˙ -- <SU÷ÙEÚ =®®…“n˘¥……Æ˙ ∫¥…™…∆ E‰Ú ¥™…™… {…Æ˙ ∫…∆∫l…… ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, €¶…hb˜ ®… ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰EÚÆ˙ ®…⁄±… n˘∫i……¥…‰V…… EÚ… ∫…i™……{…x… Ω‰˛i…÷ ∫……I……iEÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… |…∫i…÷i… EÚÆÂ˙* ∫……I……iEÚ…Æ˙ ®… +x…÷{…Œ∫l…i… =®®…“n˘¥……Æ˙… E‰Ú +…¥…‰n˘x…-{…j…… {…Æ˙ €¥…S……Æ x…Ω˛” €EÚ™…… V……¥…‰M……* |……S……™…« V…“- 18764 / 42882 / 2019 ∂……∫…EÚ“™… ®…€Ω˛±…… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, €¶…hb˜ (®….|….)

EÚ…™……«±…™… EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… ™……∆€j…EÚ“ J…∆b˜, Z……§…÷+… Ph.No. ( 07392 ) 244306 , E-mail-eephedjha@nic.in €x…€¥…n˘… +…®…∆j…h… ∫…⁄S…x…… GÚ. 16/|……‰C™……‰Æ˙®…Â]ı ∫…‰±…/19-20 Z……§…+…, €n˘x……∆EÚ 29.10.2019 €x…®x…€±…€J…i… EÚ…™…« EÚ“ €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… <«-]‰ıhb˜ÀÆ˙M… {…r˘€i… ∫…‰ {……‰]«ı±… www.mptenders.gov.in {…Æ˙ +…®…∆€j…i… Ω˲* €x…€¥…n˘…+… EÚ… €¥…¥…Æ˙h… €x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲ :<«-]‰ıhb˜Æ˙ EÚ…™…« EÚ… x……®… `‰ˆE‰Ú EÚ“ |…€i…¶…⁄€i… €x…€¥…n˘… EÚ…™…« {…⁄h…« €x…€¥…n˘… GÚ®……∆EÚ +x…÷. ±……M…i… Æ˙…€∂… |…{…j… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ GÚ™… EÚ… ±……J… ®… EÚ… ®…⁄±™… +¥…€v… +∆€i…®… €n˘x……∆EÚ ¥…π……«EÚ…±… ∫…€Ω˛i… 2019_ Conducting Various Programme 9 . 46 18920/- 2000/3 11 . 11 . 2019 PHED_ Under IEC and HRD Activites ®……Ω˛ 60517

626/b˜“-47 /B®…{…“B∫…b˜“B®…B/19/|…∂…….

as per schedule District Jhabua.

∂…i…Á :- 1. ™…Ω˛ E‰Ú¥…±… ∫…∆€I…{i… €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… Ω˲ B¥…∆ €¥…∫i…fii… €x…€¥…n˘… |…{…j… EÚ“ ∫…®…∫i… ∂…i…Á §…∆v…x…EÚ…Æ˙EÚ Ω˛…‰M…“* 2. €x…€¥…n˘… |…{…j… E‰Ú¥…±… +…Ïx…±……<x… {…Æ˙ +…¥…∂™…EÚ Æ˙…€∂… EÚ… ¶…÷M…i……x… <x]ıÆ˙x…‰]ı §…ÈÀEÚM… BEÚ…=x]ı E‰Ú u˘…Æ˙… GÚ™… €EÚ™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* 3. €¥…∫i…fii… €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… EÚ… |…EÚ…∂…x… ¥…‰§…∫……<]ı www.mptenders.gov.in {…Æ˙ n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ V…“- 18766 / 42883 / 2019 ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… ™……∆€j…EÚ“ J…hb˜, Z……§…÷+…

+…®… V…x…i…… EÚ…‰ ∫…⁄€S…i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲ €EÚ {…÷€±…∫… l……x…… €§…±…€J…€Æ˙™…… €V…±…… ¶……‰{……±… ®… +{…Æ˙…v… GÚ. 03/2013/04/2013 v……Æ˙… 25 {…÷€±…∫… BC]ı ®… V…{i…∂…÷n˘… n˘…‰ {…€Ω˛™…… ¥……Ω˛x… €¥…€¶…xx… E∆Ú{…x…“ E‰Ú 02 x…M… ¥……Ω˛x… GÚ®……∆EÚ 1-B®….{…“. 23 B®…b˜“ 56702- €§…x…… x…®§…Æ˙ EÚ“ ±……±… Æ∆˙M… §…V……V… €b˜∫EÚ¥…Æ˙ V…V…«Æ˙ B¥…∆ EÚ§……c˜ Ω˛…±…i… ®… Ω˲ ¥… E∆Úb˜®… EÚ“ Œ∫l…€i… ®… l……x…… |……∆M…h… €§…±…€J…€Æ˙™…… ®… Æ˙J…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* ={…Æ˙…‰HÚ V…{i…∂…÷n˘… n˘…‰ {…€Ω˛™…… ¥……Ω˛x… GÚ®……∆EÚ 1-B®….{…“. 23, B®….b˜“. 56702- €§…x…… x…®§…Æ˙ EÚ“ ±……±… Æ∆˙M… §…V……V… €b˜∫EÚ¥…Æ˙ v……Æ˙… 25 {…÷€±…∫… BC]ı ®… Ω˲* <x… ¥……Ω˛x…… E‰Ú ∫¥……€®…i¥…n˘…Æ˙… EÚ…‰ +…®… <∂i…Ω˛…Æ˙ E‰Ú u˘…Æ˙… ∫…⁄€S…i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲ €EÚ €n˘x……∆EÚ 14.11.2019 i…EÚ {…÷€±…∫… l……x…… €§…±…€J…€Æ˙™…… ®… ®…⁄±… n˘∫i……¥…‰V…… ∫…€Ω˛i… ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰EÚÆ˙ +{…x…… ∫¥……€®…i¥… +€v…EÚ…Æ˙ |…∫i…÷i… EÚÆÂ˙* €x…™…i… €i…€l… i…EÚ ={…Œ∫l…i… x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ €n˘x……∆EÚ 14.11.2019 EÚ…‰ =HÚ V…{i…∂…÷n˘… ¥……Ω˛x…… EÚ“ x…“±……®…“ €x…π{……€n˘i… EÚ“ V……¥…‰M…“* €x…™…i… €i…€l… E‰Ú ={…Æ˙…∆i… |……{i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +…¥…‰n˘x…-{…j…… ®… EÚ…‰<« €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……¥…‰M……* +€i…€Æ˙HÚ €V…±…… n˘hb˜…€v…EÚ…Æ˙“ V…“- 18834 / 42885 / 2019 i…Ω˛∫…“±… Ω÷˛V…⁄Æ˙, €V…±…… ¶……‰{……±… (®….|….)

EÚ…™……«±…™… EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… ™……∆€j…EÚ“ €¥…¶……M…, J…hb˜ {…Æ˙…€∫…™…… €x…€¥…n˘… +…®…∆j…h… ∫…⁄S…x…… V……Æ˙“ EÚÆ˙x…‰ EÚ… €n˘x……∆EÚ 05.11.2019 €x…®x…€±…€J…i… EÚ…™…« EÚ“ €x…€¥…n˘… |…€GÚ™…… <«-|……‰C™……‰Æ˙®…Â]ı <«-]‰ıhb˜ÀÆ˙M… {…r˘€i… ∫…‰ {……‰]«ı±… https://www.mptenders.gov.in {…Æ˙ +…®…∆€j…i… EÚ“ M…<« Ω˲* €x…€¥…n˘…+… Ω‰˛i…÷ €x…€¥…n˘… |…{…j… b˜…=x… ±……‰b˜/GÚ™… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ €n˘x……∆EÚ 06.11.2019 ∫…®…™… 10.30 §…V…‰ ∫…‰ |……Æ∆˙¶… Ω˲* EÚ…™…« EÚ… x……®… - €UÙxn˘¥……c˜… €V…±…‰ E‰Ú {…Æ˙…€∫…™…… J…∆b˜ E‰Ú €x…®x…€±…€J…i… O……®…… ®… ®…÷J™…®…∆j…“ O……®…“h… x…±…V…±… |…n˘…™… ™……‰V…x…… E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…°Ú±… ∫j……‰i… ∫l…±… {…Æ˙ ∫…¥…ÊI…h… B¥…∆ +x…÷∫…∆v……x…, €b˜V……<«x… B¥…∆ Eڀ®…∂…Àx…M… E‰Ú ∫……l… €®…x…“ {…∆{… Ω˛…=∫… {…⁄Ãi… |…€i…π`ˆ…{…x…, €¥…t÷i…“EÚÆ˙h…/€¥…t÷i… EÚx…‰C∂…x…, ∫…§…®…Ã∫…§…±… {…∆{…/∫…‰x]≈ı“}™…⁄M…±… ®……‰]ıÆ˙ {…∆{… ∫l……{…x……, €•…EÚ ®…‰∫……‰x…Æ˙“ {…∆{… Ω˛…=∫…, +…Æ˙.∫…“.∫…“. ∫…®{…¥…˱…, +…Æ˙.∫…“.∫…“. =SS…∫i…Æ˙“™… ]∆ıEÚ“ EÚ… €x…®……«h…, Æ˙…<«ÀV…M…®…‰x… B¥…∆ V…±…€¥…i…Æ˙h… {……<«{… x…€±…EÚ…B∆, P…Ɖ˙±…⁄ x…±… EÚx…‰C∂…x… +…€n˘ (™……‰V…x…… ®… ∫…Œ®®…€±…i… ∫…®…∫i… +¥…™…¥…… EÚ… €x…®……«h…) EÚ…™……Á EÚ… ∫…®…∫i… +…¥…∂™…EÚ ∫……®…O…“ ∫…€Ω˛i… €x…®……«h… EÚ…™…« E‰Ú {…∂S……i… 30 €n˘x… ]≈ı…<«±… ]‰ıœ∫]ıM… ¥… Eڀ®…∂…Àx…M… E‰Ú {…∂S……i… ™……‰V…x…… EÚ… 24 ®……Ω˛ i…EÚ ∫…∆S……±…x… B¥…∆ ∫…∆v……Æ˙h… ∫…€Ω˛i… ∫…®{…⁄h…« EÚ…™…«* <«€x…€¥…n˘… €x…€¥…n˘… €¥…EÚ…∫…J…∆b˜ +x…÷®……. +®……x…i… €x…€¥…n˘… €x…€¥…n˘… €x…€¥…n˘… `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙ EÚ…™…« ]‰ıhb˜ÀÆ˙M… EÚ… GÚ®……∆EÚ EÚ… ±……M…i… Æ˙…€∂… |…{…j… |…{…j… J……‰±…x…‰ EÚ“ ∫…®…™… GÚ®……∆EÚ +…®…∆j…h… €n˘x……∆EÚ x……®…/ (Ø˚. Ø˚{…™…‰ EÚ… GÚ™… EÚ“ ∏…‰h…“ +¥…€v… O……®… ±……J… ®…Â) ®…⁄±™… EÚÆ˙x…‰ ڀx…™…i… EÚ… x……®… Ø˚{…™…‰ EÚ“ +∆€i…®… €n˘x……∆E €i…€l… ∫…®…™… 2019_ €u˘ i …“™… 38/19-20 V……®…<« 69.04 69040 10000/- 18.11.19 20.11.19 x…¥…“x… 6 PHED 05.11.2019 O……®…17.30 13.00 E‰Úxp˘“EfiÚi… ®……Ω˛ 61677 - 1 ®……‰Ω˛M……∆¥… {…r˘€i… {…Æ˙ €EÚ∫…x… ""∫…'' B¥…∆ =∫…∫…‰ >{…Æ˙ 2019_ €u˘ i …“™… 39/19-20 V……®…<« 67.66 67660 10000/- 18.11.19 20.11.19 -i…nˢ¥…6 PHED 05.11.2019 O……®…17.30 13.00 ®……Ω˛ 61681 - 1 ®…b˜EÚ…g¯…x…… 2019_ €u˘ i …“™… 40/19-20 V……®…<« 56.86 56860 10000/- 18.11.19 20.11.19 -i…nˢ¥…6 PHED 05.11.2019 O……®…17.30 13.00 ®……Ω˛ 61682 - 1 EÚ…‰Æ˙{……x…“ J…÷n«˘ €x…€¥…n˘… |…{…j… €x…v……«€Æ˙i… ∂…÷±EÚ, EËÚ∂… EÚ…b«˜, B.]ı“.B®…. EÚ®… b‰˜€§…]ı EÚ…b«˜ +l…¥…… <x]ıÆ˙x…‰]ı §…ÈÀEÚM… BEÚ…=∆]ı E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ={…Æ˙…‰HÚ ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙ E‰Ú¥…±… +…Ïx…±……<x… {…Æ˙ Ω˛“ GÚ™… €EÚB V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* €¥…∫i…fii… €x…€¥…n˘… B¥…∆ +x™… V……x…EÚ…Æ˙“ ={…Æ˙…‰HÚ =±±…‰€J…i… ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ V…“- 19013 / 42895 / 2019 ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… ™……∆€j…EÚ“ J…hb˜, {…Æ˙…€∫…™……, €V…±……- ÀUÙn˘¥……c˜…

®…V…§…⁄i… <SUÙ…∂…€HÚ EÚ“ §…n˘…˱…i… +…{… +{…x…‰ Ω˛Æ˙ ∫…{…x…‰ EÚ…‰ Ω˛EÚ“EÚi… ®… §…n˘±… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ - EfiÚπh…x……l…


¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰ 17.11.2019

28 EÚ…™……«±…™… |……S……™…«, {…Æ˙“I…… {…⁄¥…« |…€∂…I…h… E‰Úxp˘ (+x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…) 35, ∂™……®…±…… €Ω˛±∫…, ¶……‰{……±…

˙

ISO-9001:2008 , E-mail:petcsc.bpl@gmail.com, Phone 0755 - 2666615

+x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… B¥…∆ +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… ¥…M…« E‰Ú +¶™…Ãl…™…… E‰Ú €±…B €x…:∂…÷±EÚ |…€∂…I…h… Ω‰˛i…÷ €¥…Y……{…x… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… B¥…∆ +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… ¥…M…« E‰Ú +¶™…Ãl…™…… EÚ…‰ §…ÈÀEÚM… EÚ“ €±…€{…EÚ“™… {…Æ˙“I……+… B¥…∆ {…“<«§…“ u˘…Æ˙… +…™……‰€V…i… €¥…€¶…xx… {…Æ˙“I……+… EÚ“ EÚ…‰ÀS…M… |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B {…Æ˙“I…… {…⁄¥…« |…€∂…I…h… E‰Úxp˘ 35, ∂™……®…±…… €Ω˛i∫… ®… €x…®x… ∂…i……Á EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ +¶™…Ãl…™…… ∫…‰ +…¥…‰n˘x… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ :1. +…¥…‰n˘EÚ ®….|…. Æ˙…V™… EÚ… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…/+x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… ¥…M…« EÚ… ∫…n˘∫™… Ω˛…‰* 2. +…¥…‰n˘EÚ E‰Ú {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ ∫…®…∫i… ª……‰i…… ∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ +…™… Ø˚{…™…‰ 6.00 ±……J… ∫…‰ +€v…EÚ x… Ω˛…‰* 3. +…¥…‰n˘EÚ x…‰ ∫x……i…EÚ {…Æ˙“I…… x™…⁄x…i…®… 55 |…€i…∂…i… ™…… +€v…EÚ +∆EÚ…Â E‰Ú ∫……l… =k…“h…« EÚ“ Ω˛…‰* 4. E‰Úxp˘ ®… |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ x™…⁄x…i…®… +…™…÷ ∫…“®…… 21 B¥…∆ +€v…EÚi…®… +…™…÷ ∫…“®…… 35 ¥…π…« Ω˲* 5. |…€∂…I…h… {…⁄h…«EÚ…€±…EÚ Ω˲ +i…: |…€∂…I…h……l…‘ EÚ…‰ €EÚ∫…“ ¶…“ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…/{……`¬ˆ™…GÚ®… ®… €x…™…€®…i… +v™…™…x…Æ˙i… x…Ω˛” Ω˛…‰x…… Ω˛…‰M……, |…¥…‰∂… E‰Ú ∫…®…™… ]ı“.∫…“. V…®…… EÚÆ˙…x…… +€x…¥……™…« Ω˛…‰M……* 6. |…€∂…I…h… €n˘x……∆EÚ 01.12.2019 ∫…‰ |……Æ∆˙¶… Ω˛…‰x…… ∫…∆¶……€¥…i… Ω˲* 50 |…¥…‰∂… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ Ω˛“ |…€∂…I…h… |……Æ∆˙¶… €EÚ™…… V…… ∫…E‰ÚM……* 7. |…€∂…I…h… +¥…€v… ®… €x…™…®……x…÷∫……Æ˙ UÙ…j……¥……∫…“ |…€∂…I…h……Ãl…™…… EÚ…‰ €∂…π™……¥…fi€k… ¥… M…ËÆ˙ UÙ…j……¥……∫…“ |…€∂…I…h……Ãl…™…… EÚ…‰ UÙ…j…¥…fi€k… |…n˘…x… EÚ“ V……i…“ Ω˲* 8. |…€∂…I…h… +¥…€v… 06 ®……Ω˛ Ω˛…‰M…“* 9. ∂…‰π… ∂…i…Á E‰Úxp˘ ®… ={…±…§v… ΩÈ˛, +x™… V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú €±…B E‰Úxp˘ E‰Ú n⁄˘Æ˙¶……π… GÚ®……∆EÚ 0755-2666615 {…Æ˙ EÚ…™……«±…™…“x… ∫…®…™… ®… ∫…®{…E«Ú €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* <SU÷ÙEÚ B¥…∆ {……j… +¶™…l…‘ ∫…∆±…Mx… |……∞¸{… ®… +…¥…‰n˘x…-{…j… EÚ“ EÚ…Ï{…“, ®…⁄±… €x…¥……∫…, +…™… |…®……h…-{…j…, V……€i… |…®……h…-{…j… B¥…∆ +x™… ∂…ËI…€h…EÚ |…®……h…-{…j…… EÚ“ ∫EËÚxb˜ EÚ…Ï{…“ E‰Úxp˘ E‰Ú <«-®…‰±… petcsc.bpl@gmail.com {…Æ˙ +l…¥…… E‰Úxp˘ E‰Ú {…i…‰ {…Æ˙ b˜…EÚ ∫…‰ €n˘x……∆EÚ 20.11.2019 i…EÚ ¥… E‰Úxp˘ {…Æ˙ EÚ…™……«±…™…“x… €n˘¥…∫… B¥…∆ ∫…®…™… ®… ¶…“ V…®…… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* +∆€i…®… €i…€l… E‰Ú {…∂S……i…¬ |……{i… +…¥…‰n˘x…-{…j…… {…Æ˙ €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……BM……* |……S……™…« {…Æ˙“I…… {…⁄¥…« |…€∂…I…h… E‰Úxp˘ ∂™……®…±…… €Ω˛±∫…, ¶……‰{……±… EÚ…™……«±…™… |……S……™…« {…Æ˙“I…… {…⁄¥…« |…€∂…I…h… E‰Úxp˘ (+x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…) 35, ∂™……®…±…… €Ω˛±∫…, ¶……‰{……±… ISO : 9001 : 2008 E-mail:petcsc.bpl@gmail.com, Phone : 0755 - 2666615 |…€∂…I…h… EÚ… x……®… - §…ÈEÚ/{…“.<«.§…“. E‰Ú |…€∂…I…h… Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x…* ∫…j… 2019-2020 1. +…¥…‰n˘EÚ EÚ… x……®…........................................................................................................... 2. €{…i……/{…€i… EÚ… x……®…........................................................................................................ 3. V…x®…€i…€l…..................................................................................................................................... 4. €x…¥……∫… EÚ… {…i…… (¥…i…«®……x…)................................................................................................................. 5. ∫l……<« {…i…… (€{…x…EÚ…‰b˜ ∫…€Ω˛i…).............................................................................................................. 6. ®……‰§……<±… x…∆.................................................................................................................................... 7. ®…⁄±… €x…¥……∫… ∫l……x…........................................................................................................................... 8. +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…/V…x…V……€i… EÚ… €¥…¥…Æ˙h…/={…V……€i…- V……€i….......................................................................... V……€i… |…®……h…-{…j… GÚ. B¥…∆ €n˘x……∆EÚ .............................................. 9. {……€Æ˙¥……€Æ˙EÚ ¥……Ãπ…EÚ +…™… (∫…®…∫i… ª……‰i…… ∫…‰)- +…™… Ø˚{…™…‰.......................................................................... +…™… |…®……h…-{…j… GÚ. B¥…∆ €n˘x……∆EÚ................................................. 10. +…¥…‰n˘EÚ EÚ… <«-®…‰±…........................................................................................................................ 11. +…v……Æ˙ EÚ…b«˜ x…∆§…Æ˙......................................................................................................................... 12. ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i…… GÚ. ∂…ËI…€h…EÚ ∫i…Æ˙ =k…“h…« ¥…π…« §……‰b«˜/€¥….€¥…. ∏…‰h…“ |…€i…∂…i… €¥…∂…‰π… 1 . Ω˛…<«∫E⁄Ú±… 2 . Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ 3 . ∫x……i…EÚ 13. C™…… +…{… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… ∫…∆S……€±…i… €EÚ∫…“ ¶…“ {…Æ˙“I…… {…⁄¥…« |…€∂…I…h… E‰Úxp˘ E‰Ú {…⁄¥…« UÙ…j… ΩÈ˛ ™…€n˘ Ω˛…ƒ i……‰ ¥…π…«.............................|…€∂…I…h… EÚ… x……®…................ ∫…∆±…Mx… |…®……h…-{…j… - 1. +…™… |…®……h… {…j…, 2. V……€i… |…®……h…-{…j…, 3. ®…⁄±… €x…¥……∫…“ |…®……h…-{…j…, 4. ∫x……i…EÚ EÚ“ +∆EÚ∫…⁄S…“, 5. Ω˛…<«∫E⁄Ú±… EÚ“ +∆EÚ∫…⁄S…“* P……‰π…h……-{…j… ®…È....................P……‰π…h…… EÚÆ˙i…… Ω⁄ƒ˛ €EÚ ®…‰Æ‰˙ u˘…Æ˙… n˘“ M…<« ={…Æ˙…‰HÚ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…Ω˛“ Ω˲* ®…Èx…‰ {…⁄¥…« E‰Ú ¥…π……Á ®… €EÚ∫…“ ¶…“ {…Æ˙“I…… {…⁄¥…« |…€∂…I…h… E‰Úxp˘ ®… €EÚ∫…“ ¶…“ i…Æ˙Ω˛ EÚ… |…€∂…I…h… |……{i… x…Ω˛” €EÚ™…… Ω˲* +…¥…‰n˘EÚ EÚ… x……®… V…“- 18954 / 42893 / 2019 Ω˛∫i……I…Æ˙

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

EÚ…™……«±…™… EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… ™……∆€j…EÚ“ J…∆b˜, J…Æ˙M……‰x… °Ú…‰x… x…∆. 07282-231402 eephedkhr@nic.in GÚ®……∆EÚ

3663/€x…€¥…n˘ … /2019- 2020

J…Æ˙M……‰x…, €n˘x……∆EÚ

01.11.2019

€x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… GÚ®……∆EÚ 47/2019-20 J…hb˜ EÚ…™……«±…™… J…Æ˙M……‰x… E‰Ú +∆i…M…«i… €x…®x…€±…€J…i… EÚ…™…« EÚ“ €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… <«-]‰ıhb˜ÀÆ˙M… {…r˘€i… ∫…‰ <«-]‰ıhb˜Æ˙ {……‰]«ı±… (http://www.mptenders.gov.in) {…Æ˙ +…®…∆€j…i… Ω˲* €x…€¥…n˘… EÚ… €¥…¥…Æ˙h… €x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲* EÚ…™…« EÚ… €¥…¥…Æ˙h… :- J…Æ˙M……‰x… €V…±…‰ E‰Ú +∆i…M…«i… ={…J…hb˜ ∫i…Æ˙“™… |…™……‰M…∂……±…… EÚ∫…Æ˙…¥…n˘ ®… V…±… {…Æ˙“I…h… Ω‰˛i…÷ ={…EÚÆ˙h… |…n˘…™… Ω‰˛i…÷ €x…€¥…n˘… BV…€b˜C∫… ""2.15'' °Ú…®…«-∫…“ {…Æ˙ E∆Ú{…x…“ u˘…Æ˙… +€v…EfiÚi… |…n˘…™…EÚi……«+…Â/b˜“±…∫…« Ω‰˛i…÷ +…®…∆€j…i… EÚ“ V……i…“ ΩÈ˛* GÚ®……∆EÚ €∫…∫]ı®… €¥…¥…Æ˙h… EÚ…™…« EÚ“ v…Æ˙…‰Ω˛Æ˙ €x…€¥…n˘… ∫……®…O…“ ]Âıb˜Æ˙ x…∆§…Æ˙ +x…÷. ±……M…i… Æ˙…€∂… |…{…j… |…n˘…™… EÚÆ˙x…‰ Ø˚. ±……J… ®… (Ø˚. ±……J… ®…Â) EÚ… ®…⁄±™… EÚ“ +¥…€v… 1. 2019_ ={…J…hb˜ ∫i…Æ˙“™… |…™……‰M…∂……±…… 2.05 4100/2000/01 PHED_ EÚ∫…Æ˙…¥…n˘ ®… V…±… {…Æ˙“I…h… ±……J… ®……Ω˛ 60979_1 Ω‰˛i…÷ ={…EÚÆ˙h… |…n˘…™… ={…Æ˙…‰HÚ ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ +…Ïx…±……<x… ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙ €x…€¥…n˘… |…{…j… (]Âıb˜Æ˙ b˜…C™…⁄®…Â]ı) GÚ™… EÚÆ˙ +…Ïx…±……<x… €§…b˜ ∫…§…€®…]ı EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* €§…b˜ ∫…§…€®…]ı EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… 13.11.2019 i…EÚ €x…v……«€Æ˙i… Ω˲* €¥…∫i…fii… V……x…EÚ…Æ˙“ ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ ={…±…§v… Ω˲* EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ V…“18975 / 42894 / 2019 ±……‰ E Ú ∫¥……. ™……∆ € j…EÚ“ J…hb˜, J…Æ˙M……‰x… 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

EÚ…™……«±…™… |……S……™…« ∂……∫…EÚ“™… ∫¥…∂……∫…“ +…™…÷¥…Ên˘ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… €x…{…€x…™…… Æ˙“¥…… (®….|….) b˜“-°Ú…®……« +…™…÷¥…Ên˘ (n˘…‰ ¥…π…‘™…) |…€∂…I…h… Ω‰˛i…÷ |…¥…‰∂… ∫…⁄S…x…… (¥…π…« 2019-2020) ""|…l…®… +…+…‰ |…l…®… {……+…‰'' ∂……∫…EÚ“™… +…™…÷¥…Ên˘ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… B¥…∆ €S…€EÚi∫……±…™…, €x…{…€x…™…… Æ˙“¥…… (®….|….) E‰Ú +∆i…M…«i… ®…v™…|…n‰˘∂… ∫…Ω˛-€S…€EÚi∫…“™… {…€Æ˙π…n˘ ¶……‰{……±… ®….|…. ∫…‰ ®……x™… n˘…‰ ¥…π…‘™… |…®……h…-{…j… b˜“-°Ú…®……« +…™…÷¥…Ên˘ (n˘…‰ ¥…π…‘™…) ®… |…€∂…I…h… ®… {……`ˆ¨GÚ®… ∫…j… 2019-2020 ®… €Æ˙HÚ §…S…“ Ω÷˛<« ∫…“]ı… ®… |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x… {…j… ""|……S……™…« ∫¥…∂……∫…“ ∂……∫…EÚ“™… +…™…÷¥…Ên˘ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… €x…{…€x…™…… Æ˙“¥……, ®….|….'' E‰Ú x……®… ∫…‰ +…®…∆€j…i… €EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* <SU÷ÙEÚ =®®…“n˘¥……Æ˙ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ®… ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰EÚÆ˙ ""|…l…®… +…+…‰ |…l…®… {……+…‰'' ™……‰V…x……∆i…M…«i… €n˘x……∆EÚ 30.11.2019 i…EÚ |…¥…‰∂… |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* {…⁄¥…« ®… V……‰ +…¥…‰n˘x… ¥…π…« 2019 E‰Ú €±…B €EÚB Ω˲ =xΩ² +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” Ω˲ ¥…Ω˛ ∫…“v…‰ ®…⁄±… n˘∫i……¥…‰V… ±…‰EÚÆ˙ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ®… |…¥…‰∂… ±…‰ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* |…¥…‰∂… ™……‰M™…i…… - Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb≈˜“ V…“¥… €¥…Y……x…/§……™……‰±……ÏV…“ O…÷{… 10+2 =k…“h…« +x……Æ˙€I…i… ¥…M…« E‰Ú €±…B x™…⁄x…i…®… 40% B¥…∆ +…Æ˙€I…i… ¥…M…« E‰Ú €±…B x™…⁄x…i…®… 33% +∆EÚ Ω˛…‰x…… +€x…¥……™…« Ω˛…‰M……* +…¥…‰n˘x… {…j… B¥…∆ €¥…¥…Æ˙€h…EÚ… ∂…÷±EÚ +x……Æ˙€I…i… B¥…∆ +x™… €{…UÙc˜… ¥…M…« E‰Ú €±…B Ø˚. 350/- i…l…… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…/+x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… E‰Ú €±…™…‰ 200/- Ø˚. Ω˛…‰M…“* b˜…EÚ ∫…‰ +…¥…‰n˘x… {…j… ®…∆M……x…‰ {…Æ˙ 50/- Ø˚{…™…‰ +€i…€Æ˙HÚ n‰˘x…… Ω˛…‰M……* +…¥…‰n˘x… {…j… |……{i… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ x…M…n˘ ™…… §…ÈEÚ b≈˜…}]ı ""|……S……™…« ∂……∫…EÚ“™… ∫¥…∂……∫…“ +…™…÷¥…Ên˘ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… Æ˙“¥……'' E‰Ú x……®… n‰˘x…… Ω˛…‰M……* +x™… V……x…EÚ…Æ˙“ Ω‰˛i…÷ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ®… ∫…∆{…E«Ú EÚÆÂ˙* b˜…EÚ ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… j…÷€]ı E‰Ú €±…™…‰ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… =k…Æ˙n˘…™…“ x…Ω˛” Ω˛…‰M……* |……S……™…« V…“- 18918 / 42889 / 2019 ∂……∫…EÚ“™… ∫¥…∂……∫…“ +…™…÷¥…Ên˘ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, Æ˙“¥…… (®….|….) 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 dk;kZ y ; ifj;ks t uk ;a = kh] la H kkx& Xokfy;j Ø2] vuq i e uxj] 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 Xokfy;j] la i dZ nw j Hkk"k % ¼ ½ 0751&4048557] ¼ ½ O PE 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 9425601511 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 dk;kZy; e/;izn's k iqfyl vkokl ,oa v/kkslja puk fodkl fuxe laHkkx] Xokfy;j 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 Ø-&2 }kjk ckg~; fo|qrhdj.k dk;Z gsrq fufonk vkea=k.k lwpuk Øekad 23@2019&20 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 ds vUrxZr vkWuykbu fufonk dh dk;Zokgh dh xbZ gSA ftlds vkWuykbu 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 fufonk Ø- MPPHC_ 61829] gS A fufonk iz i =k fnuka d 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 21-11-2019 rd [kjhns tk ldrs gSaA ftldh foLr`r fufonk lwpuk ,oa vU; 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 fooj.k Portal : https://www.mptenders.gov.in ij ns[kh tk ldrh 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 gSA 123456789012345 1234567890123456 1234567890123456 123456789012345 e-iz- ek/;e@95748@42898@2019 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 dk;kZ y ; ifj;ks t uk ;a = kh] HknHknk jks M ] la H kkx Øeka d &01] 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 H k k s i k y ] Q k s u u a % 0 7 5 5 & 4 2 2 2 3 2 2 ] b Z & e s y % 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 mpphc.bhopal@yahoo.com] Mobile No. 9425601532 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 Øeka d & e-iz iq vk-,oa v-fo-fu@921@i;a @ Hkks i ky&1@r'kk@2019 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 Hkks i ky] fnuka d 05-11-2019 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 e/;izn's k iqfyl vkokl ,oa v/kkslja puk fodkl fuxe laHkkx Øekad&01 Hkksiky 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 }kjk jf{kr dsUnz usg: uxj Hkksiky esa okgu ikfdZax 'ksM dk fuekZ.k dk;Z gsrq 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 fufonk Øeka d 23@2019&20 vkW u ykbu TENDER ID No. :123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 2019_MPPHC_61685_1 vkeaf=kr dh tkrh gSA fufonk izi=k fnukad 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 16-11-2019 le; 5-00 cts rd vkWuykbu [kjhns tk ldrs gSA 123456789012345 a ftldh foLr` r 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 fufonk 123456789012345 lw p uk ,oa vU; fooj.k Portal : https:// 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 www.mptenders.gov.in ij ns[ks tk ldrs gSaA fufonk ls lacaf/kr leLr 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 vko';d la'kks/ku mDr osclkbV ij gh fd, tkosaxs] i`Fkd ls lekpkj i=kksa esa 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 izdk'ku ugha fd;k tkosxkA 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 ifj;ks t uk ;a = kh 1234567890123456 e-iz- ek/;e@95750@42899@2019 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 1234567890123456 123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456 123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

e/;izns'k iqfyl vkokl ,oa v/kkslajpuk fodkl fuxe

vYidkyhu fufonk vkea=k.k lwpuk& 23@2019&20

e/;izns'k iqfyl vkokl ,oa v/kkslajpuk fodkl fuxe

izsl foKfIr

∫¥……∫l™… EÚ… +€v…EÚ…Æ˙ BEÚ GÚ…∆€i…EÚ…Æ˙“ {…Ω˛±… : Æ˙…V™…{……±… ¶……‰{……±…, ∫¥……∫l™… EÚ… +€v…EÚ…Æ˙ BEÚ GÚ…∆€i…EÚ…Æ˙“ {…Ω˛±… Ω˲* <∫…E‰Ú ∫…°Ú±… €GÚ™……x¥…™…x… E‰Ú €±…B V…∞¸Æ˙“ Ω˲ €EÚ ™…l……l…«¥……n˘“ o˘Œπ]ıEÚ…‰h… E‰Ú ∫……l… |…™……∫… €EÚB V……B∆* ∫…®……V… E‰Ú ™…l……l…« EÚ…‰ {…Ω˛S……x… EÚÆ˙ x…<« ∫……‰S… E‰Ú ∫……l… +…M…‰ §…g¯x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˲* ™…‰ §……i… Æ˙…V™…{……±… ∏…“ ±……±… V…“ ]∆ıb˜x… x…‰ ¶……‰{……±… Œ∫l…i… €®…x]ı…‰ Ω˛…ϱ… ®… Ω‰˛±l… EÚ…ÏxC±…‰¥… E‰Ú ∫…®……{…x… ∫…j… EÚ…‰ ∫…∆§……‰€v…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛™…‰ EÚΩ˛”* ∏…“ ]∆ıb˜x… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ €∂…€I…i… B¥…∆ ∫¥…∫l… ¥™…€HÚ ∫…®……V… EÚ… +…v……Æ˙ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* €S…€EÚi∫…… I…‰j… ®… §…g¯i…‰ §……V……Æ˙¥……n˘ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…®……V… ®… v…x……V…«x… EÚ“ +∆v…“ n˘…Ëc˜ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰ M…<« Ω˲, <∫…‰ Æ˙…‰EÚx…… Ω˛…‰M……* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ +…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x…… ®… M…Æ˙“§… ¥™…€HÚ EÚ…‰ 5 ±……J… Ø˚{…™…‰ i…EÚ E‰Ú €x…:∂…÷±EÚ ={…S……Æ˙ EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…<« Ω˲* V…x…-+…Ëπ…v……±…™…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ |…¶……¥…“ n˘¥……B∆ ∫…∫i…“ EÚ“®…i… {…Æ˙ €®…±… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* +…M……®…“ 5 ¥…π……Á ®… €S…€EÚi∫…EÚ…Â EÚ“ EÚ®…“ ¶…“ n⁄˘Æ˙ Ω˛…‰ V……BM…“* ∏…“ ]∆ıb˜x… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ +…¥…∂™…EÚi…… <∫… §……i… EÚ“ Ω˲ €EÚ +xi™……‰n˘™… i…EÚ <x… ±……¶…… EÚ…‰ {…Ω÷∆˛S……x…‰ E‰Ú €±…B {…⁄Æ˙… ∫…®……V… ∫…‰¥……¶……¥…“ ∫¥…∞¸{… ®… EÚ…®… EÚƉ˙* Æ˙…V™…{……±… x…‰ {…÷Æ˙…i…x… ¶……Æ˙i…“™… €S…€EÚi∫…… {…r˘€i… EÚ… =±±…‰J… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B EÚΩ˛… €EÚ ¶……Æ˙i…¥…π…« ®… ¥…Ët… E‰Ú +…n˘∂…« +…ËÆ˙ ®……x™…i……B∆ <i…x…“ >∆S…“ l…” €EÚ ™…€n˘ €§…x…… ={…S……Æ˙ E‰Ú =x…E‰Ú u˘…Æ˙ ∫…‰ EÚ…‰<« M…Æ˙“§… ±……Ë]ı V……i…… l……, i……‰ ¥…Ω˛ ∫¥…™…∆ EÚ…‰ <«∂¥…Æ˙“™… n∆˘b˜ EÚ… ¶……M…“ ®……x…i…‰ l…‰* =x…EÚ“ ®……x™…i…… l…“ €EÚ B‰∫…… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ =x…EÚ… ∫…®…∫i… Y……x… x…π]ı Ω˛…‰ V……™…‰M……* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ ={…S……Æ˙ €¥…€v… ¶…“ ±……M…i… +…v……€Æ˙i… l…“* S…⁄h…«, ±…‰{… +…€n˘ ∫…‰ +…®…V…x… EÚ… €x…:∂…÷±EÚ +…ËÆ˙ ∫…®…fir˘ ¥…M…« EÚ… Æ˙∫… ¶…∫®… ∫…‰ ®…⁄±™… |……{i… EÚÆ˙ ={…S……Æ˙ €EÚ™…… V……i…… l……* Æ˙…V™…{……±… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ ∫…∆∫Efiڀi… EÚ“ <∫… €¥…Æ˙…∫…i… EÚ…‰ ∫¥……∫l™… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙ E‰Ú €±…B |…∫……€Æ˙i… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… B¥…∆ {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… ®…∆j…“ ∏…“ i…÷±…∫…“Æ˙…®… €∫…±……¥…]ı x…‰ EÚΩ˛… €EÚ ®…v™…|…n‰˘∂…, n‰˘∂… ®… ∫¥……∫l™… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ®……x™…i…… n‰˘x…‰ ¥……±…… {…Ω˛±…… Æ˙…V™… §…x…‰M……* |…n‰˘∂… ®… ∫¥……∫l™… I…‰j… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……+… EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú €±…™…‰ i…‰V…“ ∫…‰ |…™……∫… €EÚB M…B ΩÈ˛* €S…€EÚi∫…EÚ…Â, {…“V…“ i…l…… x……Ïx… {…“V…“ ®…‰€b˜EÚ±… +…π°Ú∫…∫…«, ∫……®…÷n˘…€™…EÚ ∫¥……∫l™… €S…€EÚi∫…… +€v…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ x…Õ∫…M… ∫]ı…Ï°Ú E‰Ú €Æ˙HÚ {…n˘… EÚ“ {…⁄Ãi… EÚ“ M…<« Ω˲* ∂…‰π… {…n˘… EÚ“ ¶…i…‘ EÚ“ |…€GÚ™…… i…‰V…“ ∫…‰ |…S…€±…i… Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ §…i……™…… €EÚ ±……‰EÚ ∫…‰¥…… +…™……‰M… ∫…‰ BEÚ Ω˛V……Æ˙ ∫…‰ +€v…EÚ {…n˘… EÚ“ ¶…i…‘ EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* EÚÆ˙“§… 550 €S…€EÚi∫…EÚ…Â EÚ“ ={…±…§v…i…… Ω˛…‰ M…™…“ Ω˲*


29

¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰ 17.11.2019 EÚ…™……«±…™… EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… ™……∆€j…EÚ“ J…hb˜, €∫…€¥…±… ±……<«x∫…-J…hb˜¥……

EÚ…™……«±…™… ∫…∆™…÷HÚ ∫…∆S……±…EÚ ∫……®……€V…EÚ x™……™… B¥…∆ €x…:∂…HÚV…x… EÚ±™……h… ¶……‰{……±… ∫…∆¶……M… ¶……‰{……±… (∂…‰b˜ GÚ®……∆EÚ 1, Eڀ®…∂x…Æ˙ EÚ…™……«±…™… E‰Ú {…“U‰Ù, {…÷Æ˙…x…… ∫…€S…¥……±…™…, n⁄˘Æ˙¶……π… B¥…∆ °ËÚC∫… x…∆. -

0755-2540865)

E-mail ID : pswbho@mp.nic.in

GÚ®……∆EÚ/b˜“.b˜“.+…Æ˙.∫…“./2019/2020 ¶……‰{……±…, €n˘x……∆EÚ 04.11.2019 +…¥…‰n˘x… {…j… EÚ…™……«±…™… ®… |……{i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… 15.11.2019 €x…:∂…HÚV…x…… E‰Ú =il……x… E‰Ú €±…B €V…±…… €¥…EÚ±……∆M… {…÷x…¥……«∫… E‰Úxp˘ E‰Ú ∫…∆S……±…x… Ω‰˛i…÷ ®……x…n‰˘™… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ €¥…€¶…z… {…n˘… {…Æ˙ €x…™…÷€HÚ E‰Ú €±…B +…¥…‰n˘x… {…j… €x…®x…€±…€J…i… {…n˘… Ω‰˛i…÷ €x…v……«€Æ˙i… |…{…j… ®… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {…n˘ EÚ“ ™……‰M™…i……B∆, ∂…i…Á B¥…∆ ®……x…n‰˘™… x…“S…‰ n˘∂……«™…‰ +x…÷∫……Æ˙ Ω˲:∫…. {…n˘x……®… {…n˘ EÚ… E÷Ú±… ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i……/+x…÷¶…¥… GÚ. ®……x…n‰˘™… €Æ˙€HÚ™……∆ |…€i…®……Ω˛ 1. C±…“€x…EÚ±… Ø˚. 20,000/- 1 M.phill in clinical Psychology/M.A. in Psychology ∫……<C±……‰€V…∫]ı/ |…€i…®……Ω˛ Preferably with 2 years experience in the field of ∫……<C±……πV…∫]ı €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… disability rehabilitation. 2. ∫…“€x…™…Æ˙ Ø˚. 20,000/- 1 Post Gradute in related field with 2 years experience €°Ú€V…™……‰l…‰Æ˙…€{…∫]ı/ |…€i…®……Ω˛ in the field of disability rehabilitation. +…ÏC™…⁄{…‰∂…x…±… l…‰Æ˙…€{…∫]ı €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… 3. ∫…“€x…™…Æ˙ Ø˚. 20,000/- 1 Degree in Prosthetic and Orthotic Preferably from |……‰∫l…‰€]ı∫]ı/ |…€i…®……Ω˛ national institute with 5 years experience Or a +…Ïl……ʀ]ı∫]ı €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… diploma in Prosthetic and Orthotic with 6 Years

GÚ.

Phone No. 0733-2223292, E-mail - eephedkhd@rediffmail.com 5588/€x…€¥…n˘…/±……‰∫¥……™……∆€¥…/2019 J…hb˜¥……, €n˘x……∆EÚ 31.10.2019

+…Ïx…±……<x… €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… GÚ®……∆EÚ |…l…®… +…®…∆j…h…

±……‰EÚ ∫¥……∫l™… ™……∆€j…EÚ“ J…hb˜ J…hb˜¥…… +∆i…M…«i… J…hb˜¥…… €V…±…‰ E‰Ú €¥…€¶…z… €¥…EÚ…∫…J…hb˜… E‰Ú O……®…… ®… ∫l……€{…i… +∫…÷v……Æ˙ ™……‰M™… Ω˲hb˜{…®{…… EÚ…‰ €x…EÚ…±…x…‰ B¥…∆ EÚ…∆GÚ“]ı §±……ÏEÚ §…x……EÚÆ˙ ∫……®…O…“ EÚ…‰ €¥…¶……M…“™… ¶…hb˜…Æ˙M…fiΩ˛ ®… V…®…… EÚÆ˙¥……x…‰ E‰Ú EÚ…™…« EÚ“ +…Ïx…±……<x… €x…€¥…n˘…B∆ +…®…∆€j…i… EÚ“ V……i…“ Ω˲* €x…€¥…n˘…+… EÚ“ ∫…∆€I…{i… V……x…EÚ…Æ˙“ €x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲* €¥…∫i…fii… €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ +…Ïx…±……<x… {……‰]«ı±… www.mptenders.gov.in {…Æ˙ n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* +…Ïx…±……<x… €x…€¥…n˘… |…{…j… €¥…GÚ™… EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… €n˘x……∆EÚ 16.11.2019 ∫……™…∆EÚ…±… 5.30 i…EÚ <« ]‰ıhb˜Æ˙ €¥…EÚ…∫…J…hb˜ EÚ…™…« EÚ“ ±……M…i… +®……x…i… €x…€¥…n˘… |…{…j… EÚ…™…« {…⁄h…« EÚÆ˙x…‰ GÚ. EÚ… x……®… Ø˚. ±……J… ®… Æ˙…€∂… Ø˚. EÚ… ®…⁄±™… Ø˚. EÚ“ ∫…®…™……¥…€v… 2019_PHED_61002_1 J…hb˜¥…… B¥…∆ {…÷x……∫…… 1 . 23 2600 . 00 1000 . 00 n˘…‰ ®……Ω˛ 2019_PHED_61002_2 {…∆v……x…… 1 . 722 3600 . 00 1000 . 00 n˘…‰ ®……Ω˛ 2019_PHED_61002_3 Ω˛Æ˙∫…⁄n˘ J……±…¥…… §…±…c˜“ 1 . 845 3800 . 00 1000 . 00 n˘…‰ ®……Ω˛ EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ V…“- 18914 / 42888 / 2019 ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… ™……∆€j…EÚ“ J…hb˜, J…hb˜¥……

EÚ…™……«±…™… EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… ™……∆€j…EÚ“ J…hb˜, Z……§…÷+…

experience. 4.

∫…“€x…™…Æ˙ ∫{…“S… l…‰Æ˙…€{…∫]ı/ +…πb˜™……‰±……πV…∫]ı <«™…Æ˙®……‰±b˜ ]‰ıCx…“€∂…™…x…

Ø˚.

20,000/-

1

Post Gradute in related field/B.Sc. (Speech & Hearing)

|…€i…®……Ω˛ €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… 5. Ø˚. 16,000/- 1 Diploma in Speech & Hearing with knowledge of |…€i…®……Ω˛ Hearing aids repair/ear mould making €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… 6. ®……‰€¥…€±…]ı“ Ø˚. 14,000/- 1 Matricculation Certificate & Diploma in Mobility. <x∫]≈ıC]ıÆ˙ |…€i…®……Ω˛ €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… 7. ®…±]ı“{…{…«V… Ø˚. 12,000/- 1 10+2 with diploma in CBR/MRW course or one year €Æ˙Ω‰˛§±…“]‰ı∂…x… |…€i…®……Ω˛ diploma course in early childhood special education €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… with two years experience. 8. €¥…∂…‰π… €∂…I…EÚ Ø˚. 16,000/- 1 Gradute (General), B.ed. in special education in MR (®…Â]ı±… €Æ˙]ı…bʘ∂…x…/ |…€i…®……Ω˛ with 2 years experiecne or diploma in special education +…π]ıV®…/∫…‰Æ‰˙•…±… {……ϱ∫…“) €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… in MR with 3 years experience. 9. Bb˜€®…€x…∫]≈ı‰€]ı¥… Ø˚. 16,000/- 1 Post Gradute with 5 years experience in disability +…Ï°Ú“∫…Æ˙ |…€i…®……Ω˛ related field. €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… 10 . V…x…Æ˙±… ∫]ı…Ï°Ú Ø˚. 12,000/- 1 B.com/SAS with 2 years experience. C±…E«Ú/BEÚ…=∆]Âı]ı |…€i…®……Ω˛ €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… 11 . +]‰ıhb˜]ı/{™…⁄x…/ Ø˚. 7,000/- 1 Viii pass (+…`ˆ¥…”) ®…‰∫…ÂV…Æ˙ |…€i…®……Ω˛ €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… 12 . S……ËEÚ“n˘…Æ˙ Ø˚. 7,000/- 1 Viii pass (+…`ˆ¥…”) |…€i…®……Ω˛ €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… €x…™…÷€HÚ Ω‰˛i…÷ +…¥…∂™…EÚ ∂…i…Á :1 . ={…Æ˙…‰HÚ ∫…¶…“ {…n˘ BEÚ…∆EÚ“ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ +…Æ˙I…h… |……¥…v……x… ∫…‰ ®…÷HÚ Ω˛…ÂM…‰* 2 . ∫…¶…“ {…n˘ €x…Œ∂S…i… ®……x…n‰˘™… {…Æ˙ ∫¥…“EfiÚi… Ω÷˛B ΩÈ˛* =HÚ {…n˘ {…Æ˙ S…™…€x…i… =®®…“n˘¥……Æ˙ EÚ… ¶…€¥…π™… ®… €x…™…€®…€i…EÚÆ˙h… €EÚ™…‰ V……x…‰ Ω‰˛i…÷ EÚ…‰<« ¶…“ n˘…¥……/¥……n˘ €¥…¥……n˘ ∫¥…“EÚ…Æ˙ B¥…∆ ®……x™… ™……‰M™… x…Ω˛” Ω˛…‰M……* 3 . €x…™…÷€HÚ {…⁄h…«i…: ∫…∆€¥…n˘… {…Æ˙ BEÚ ¥…π…« E‰Ú €±…B Æ˙Ω‰˛M…“* €EÚ∫…“ ¶…“ BEÚ {…I… u˘…Æ˙… BEÚ ®……Ω˛ E‰Ú {…⁄¥…« x……‰€]ı∫… {…Æ˙ €EÚ∫…“ ¶…“ ∫…®…™… ∫…‰¥……B∆ ∫…®……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* BEÚ ¥…π…« E‰Ú {…∂S……i… ∫…‰¥……B∆ ∫…∆i……‰π…|…n˘ {……B V……x…‰ {…Æ˙ {…÷x…: ∫…‰¥…… ®… ¥…fi€r˘ EÚ“ V…… ∫…E‰ÚM…“* 4 . S…™…€x…i… =®®…“n˘¥……Æ˙ EÚ… €x…™…÷€HÚ E‰Ú {…⁄¥…« {…÷€±…∫… €¥…¶……M… ∫…‰ S…€Æ˙j… ∫…i™……{…x… B¥…∆ ®…‰€b˜EÚ±… EÚÆ˙¥……™…… V……¥…‰M……* +x…÷E⁄Ú±… |…€i…¥…‰n˘x… |……{i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ Ω˛“ €x…™…÷€HÚ +…n‰˘∂… V……Æ˙“ €EÚ™…… V……¥…‰M……* 5 . =®®…“n˘¥……Æ˙ EÚ… S…™…x… ®…‰€Æ˙]ı/EÚ…=x∫…À±…M…/∫……I……iEÚ…Æ˙ V…Ë∫…“ ¶…“ Œ∫l…€i… Ω˛…‰M…“, €x…™…÷€HÚEÚi……« +€v…EÚ…Æ˙“ u˘…Æ˙… i…™… EÚ“ V……¥…‰M…“* €V…∫… ∫…∆§…∆v… ®… EÚ…‰<« ¥……n˘-€¥…¥……n˘ ®……x™… x…Ω˛” €EÚ™…… V……¥…‰M……* 6 . €x…v……«€Æ˙i… ™……‰M™…i…… ∫…‰ EÚ®… ™……‰M™…i……, +…¥…‰n˘x… EÚ“ ∂…i…Á {…⁄h…« x…Ω˛” EÚÆ˙x…‰ +l…¥…… +{…⁄h…« +…¥…‰n˘x… |……{i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ Œ∫l…€i… ®… +…¥…‰n˘x… {…j… ∫¥…i…: Ω˛“ €x…Æ˙∫i… ®……x…… V……¥…‰M……* €V…∫… ∫…∆§…∆v… ®… +±…M… ∫…‰ EÚ…‰<« ∫…⁄S…x…… x…Ω˛” n˘“ V……¥…‰M…“* 7 . +…™…÷ x™…÷x…i…®… 21 ¥…π…« B¥…∆ +€v…EÚi…®… +…™…÷ ∫…“®…… 35 ¥…π…« Ω˛…‰x…… S……€Ω˛B €x…™…®……x…÷∫……Æ˙ {……j… =®®…“n˘¥……Æ˙ EÚ…‰ +…™…÷ €∂…€l…±…i…… €EÚ {……j…i…… Ω˛…‰M…“* 8 . +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ +Ω«˛ {……B V……x…‰ {…Æ˙ +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙ ∫……I……iEÚ…Æ˙/EÚ…=x∫…À±…M… EÚ“ ∫…⁄S…x…… =x…E‰Ú +…¥…‰n˘x… {…j… ®… n˘∂……«™…‰ M…™…‰ ¥…i…«®……x… {…j… ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ E‰Ú {…i…‰ {…Æ˙ n˘“ V……¥…‰M…“* 9 . +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ +…¥…‰n˘x… {…j… E‰Ú €±…°Ú…°‰Ú E‰Ú >{…Æ˙ +…¥…‰€n˘i… {…n˘x……®… EÚ… =±±…‰J… +¥…∂™… EÚÆÂ˙* 10 . x™…⁄x…i…®… B¥…∆ +€v…EÚi…®… +…™…÷ EÚ“ M…h…x…… €Æ˙HÚ {…n˘… E‰Ú €¥…Y…Œ{i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ±…‰hb˜Æ˙ ¥…π…« 01 V…x…¥…Æ˙“ 2019 E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®… EÚ“ V……¥…‰M…“* 11 . €¥…¥……n˘ EÚ“ Œ∫l…€i… ®… +∆€i…®… €x…h…«™… €V…±……v™…I… EÚ… Ω˛“ ®……x™… Ω˛…‰M……* 12 . ™…€n˘ EÚ…‰<« +¶™……l…‘ €¥…Y……€{…i… {…n˘… ®… ∫…‰ BEÚ ∫…‰ +€v…EÚ {…n˘… E‰Ú €±…™…‰ +…¥…‰n˘x… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…… S……Ω˛i…… Ω˲ i……‰ ¥…Ω˛, B‰∫…‰ {…n˘ E‰Ú €±…™…‰ {…fil…EÚ-{…fil…EÚ +…¥…‰n˘x… {…j… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ Ω˛…ÂM…‰* BEÚ +…¥…‰n˘x… {…j… BEÚ Ω˛“ {…n˘ E‰Ú €±…™…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ Ω˛…‰M……* 13 . V……‰ +…¥…‰n˘EÚ {…⁄¥…« ∫…‰ €x…™……‰€V…i… ΩÈ˛ =xΩ² +…¥…‰n˘x… {…j… E‰Ú ∫……l… +{…x…‰ €x…™……‰V…EÚ EÚ… +x……{…€k… |…®……h… {…j… ∫…∆±…Mx… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰M……* 14 . +…¥…‰n˘x… {…j… E‰Ú ∫……l… ∫…∆±…Mx… €EÚB M…B ∫…¶…“ |…®……h… {…j……Â/+€¶…±…‰J…… EÚ“ UÙ…™……|…€i…™……∆ ∫¥…™…∆ E‰Ú u˘…Æ˙… |…®……€h…i… Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˲* 15 . =HÚ {…n˘… ®… S…™…€x…i… |…€i…¶……€M…™…… (i…EÚx…“EÚ“Ú) +x…÷GÚ®……∆EÚ 01 ∫…‰ 09 i…EÚ EÚ…‰ €V…±…… €¥…EÚ±……∆M… {…÷x…¥……«∫… {…€Æ˙π…n˘ +€v…€x…™…®… 1992 EÚ…‰ ¶……Æ˙i…“™… {…÷x…¥……«∫… {…€Æ˙π…n˘ (RCI) ®… {…∆V…“§…r˘ Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˲* 16 . +∆€i…®… €i…€l… 15.11.2019 E‰Ú {…∂S……i… |……{i… +…¥…‰n˘x… {…j…… {…Æ˙ EÚ…‰<« €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……¥…‰M……* 17 . +…¥…‰n˘x… {…j… ""∫…∆™…÷HÚ ∫…∆S……±…EÚ, ∫……®……€V…EÚ x™……™… B¥…∆ €x…:∂…HÚV…x… EÚ±™……h…, ¶……‰{……±… (∂…‰b˜ GÚ®……∆EÚ 1, Eڀ®…∂x…Æ˙ EÚ…™……«±…™… E‰Ú {…“U‰Ù, b˜“-§±……ÏEÚ {…÷Æ˙…x…… ∫…€S…¥……±…™… ¶……‰{……±…) E‰Ú {…i…‰ {…Æ˙ ∫…“v…‰ V…®…… €EÚB V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ +l…¥…… b˜…EÚ u˘…Æ˙… |…‰€π…i… €EÚB V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ∫…∆™…÷HÚ ∫…∆S……±…EÚ ∫……®……€V…EÚ x™……™… B¥…∆ €x…:∂…HÚV…x… EÚ±™……h… ¶……‰{……±… ∫…∆¶……M… ¶……‰{……±…

20/2019-20

Ph.No. (07392) 244306, E-mail - eephedjha@nic.in

€x…€¥…n˘… +…®…∆j…h… ∫…⁄S…x…… GÚ. 17/|……‰C™……‰Æ˙®…‰x]ı ∫…‰±…/19-20 Z……§…÷+…, €n˘x……∆EÚ 30.10.2019 €x…®x…€±…€J…i… EÚ…™…« EÚ“ €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… <«-]‰ıhb˜ÀÆ˙M… {…r˘€i… ∫…‰ {……‰]«ı±… www.mptenders.gov.in {…Æ˙ +…®…∆€j…i… Ω˲* €x…€¥…n˘…+… EÚ… €¥…¥…Æ˙h… €x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲ :<«]ı‰hb˜Æ˙ EÚ…™…« EÚ… x……®… `‰ˆE‰Ú EÚ“ |…€i…¶…⁄€i… €x…€¥…n˘… EÚ…™…« {…⁄h…« EÚÆ˙x…‰ €x…€¥…n˘… GÚ™… GÚ®……∆EÚ +x…÷. ±……M…i… Æ˙…€∂… |…{…j… EÚ… EÚ“ +¥…€v… GÚ™… EÚ… ±……J… ®… ®…⁄±™… ¥…π……«EÚ…±… ∫…€Ω˛i… +∆€i…®… €n˘x……∆EÚ Z……§…÷+… €V…±…‰ E‰Ú €¥…€¶…z… €¥…EÚ…∫…J…hb˜… ®… ]÷ı]‰ı °⁄Ú]‰ı {±…‰]ı°Ú…®…« E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ x…¥…“x… {±…‰]ı°Ú…®…« €x…®……«h… EÚ… EÚ…™…«* 2019_PHED €¥…EÚ…∫…J…hb˜ Z……§…÷+… 4 . 13 8260 2000 60 €n˘¥…∫… 11 . 11 . 19 _60692 E÷Ú±… - 50 EÚ…™…« ±……J… 2019_PHED €¥…EÚ…∫…J…hb˜ Æ˙…®…… E÷Ú±… 4 . 13 8260 2000 60 €n˘¥…∫… 11 . 11 . 19 _60694 E÷Ú±… - 50 EÚ…™…« ±……J… 2019_PHED €¥…EÚ…∫…J…hb˜ Æ˙…x……{…÷Æ˙ 4 . 13 8260 2000 60 €n˘¥…∫… 11 . 11 . 19 _60695 E÷Ú±… - 50 EÚ…™…« ±……J… 2019_PHED €¥…EÚ…∫…J…hb˜ l……xn˘±…… 4 . 13 8260 2000 60 €n˘¥…∫… 11 . 11 . 19 _60696 E÷Ú±… - 50 EÚ…™…« ±……J… 2019_PHED €¥…EÚ…∫…J…hb˜ ®…‰P…x…M…Æ˙ 4 . 13 8260 2000 60 €n˘¥…∫… 11 . 11 . 19 _60697 E÷Ú±… - 50 EÚ…™…« ±……J… 2019_PHED €¥…EÚ…∫…J…hb˜ {…‰]ı±……¥…n˘ 4 . 13 8260 2000 60 €n˘¥…∫… 11 . 11 . 19 _60698 E÷Ú±… - 50 EÚ…™…« ±……J… ∂…i…Á :- 1. ™…Ω˛ E‰Ú¥…±… ∫…∆€I…{i… €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… Ω˲ B¥…∆ €¥…∫i…fii… €x…€¥…n˘… |…{…j… EÚ“ ∫…®…∫i… ∂…i…Á §…∆v…x…EÚ…Æ˙EÚ Ω˛…‰M…“* 2. €x…€¥…n˘… |…{…j… E‰Ú¥…±… +…Ïx…±……<x… {…Æ˙ +…¥…∂™…EÚ Æ˙…€∂… EÚ… ¶…÷M…i……x… <∆]ıÆ˙x…‰]ı §…ÈÀEÚM… BEÚ…=x]ı E‰Ú u˘…Æ˙… GÚ™… €EÚ™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ Ω˲* 3. €¥…∫i…fii… €x…€¥…n˘… ∫…⁄S…x…… EÚ… |…EÚ…∂…x… ¥…‰§…∫……<]ı www.mptenders.gov.in {…Æ˙ n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ V…“- 18928 / 42890 / 2019 ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… ™……∆€j…EÚ“ J…hb˜, Z……§…÷+…

€V…±…… €¥…EÚ±……∆M… {…÷x…¥……«∫… E‰Úxp˘ ¶……‰{……±… ®… +…¥…‰€n˘i… {…n˘… Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x… {…j… EÚ… |……∞¸{…

+…¥…‰n˘EÚ EÚ… ∫¥…™…∆ u˘…Æ˙… Ω˛∫i……I…€Æ˙i… x…¥…“x… {……∫…{……‰]ı« 1 . +…‰¥…€n˘i… {…n˘ EÚ… x……®… - .......................................................................................... ∫……<V… EÚ… °Ú…‰]ı…‰ 2 . +…¥…‰n˘EÚ EÚ… {…⁄Æ˙… x……®… - .......................................................................................... 3. 4. 5. 6. 7. 8.

€{…i……/{…€i… EÚ… x……®… ∏…“ - ......................................... ®……i…… EÚ… x……®… ∏…“®…i…“........................................ ¥…i…«®……x… {…j… ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ EÚ… {…⁄h…« {…i…….................................................................................................... ∫l……™…“ €x…¥……∫… EÚ… {…i……........................................................................................................................... €n˘x……∆EÚ 01.01.2019 EÚ…‰ (+) +…™…÷.............®……Ω˛....................€n˘x…................(§…) V…x®…€i…€l…................. +…¥…‰n˘EÚ EÚ“ V……€i… EÚ… €¥…¥…Æ˙h…, (∫……®……x™…/+x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…/V…x…V……€i…/€{…UÙc˜… ¥…M…«)........................................ ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i……B∆ ∫…. =k…“h…« {…Æ˙“I…… EÚ… ®…hb˜±…/€¥…∑…€¥…t…±…™… ¥…π…« ®…÷J™… €¥…π…™… ∏…‰h…“ |…€i…∂…i… GÚ. x……®… EÚ… x……®… 1. 2. 3. 4. 9. +x…÷¶…¥… {…n˘x……®… ¥…‰i…x…®……x…/¥…‰i…x…/ €¥…¶……M… EÚ… x……®… B¥…∆ {…i…… ∫…‰¥…… EÚ“ ¥…i…«®……x… Œ∫l…€i… +l……«i… ¥…i…«®……x… ®… ∫…‰¥…… ®……x…n‰˘™… €V…∫…®… ∫…‰¥……B∆ n˘“ M…<« Ω˲ ®… ΩÈ˛ i……‰ +x……{…€k… |…®……h… €±…™…… Ω˲ +l…¥…… x…Ω˛” 1

10 . 11 . 12 .

2

3

4

+x™… ™……‰M™…i……B∆/+Ω«˛i……B∆ ™…€n˘ EÚ…‰<« Ω˲ V……‰ <∫… {…n˘ E‰Ú €±…B ¥……∆UÙx…“™… Ω˛…Â..................................................... ¶……Æ˙i…“™… {…÷x…¥……«∫… {…€Æ˙π…n˘ (RCI) EÚ… {…∆V…“™…x… x…∆§…Æ˙/€n˘x……∆EÚ....................................................................... À§…n÷˘ GÚ®……∆EÚ 7, 8, 9, 10 B¥…∆ 11 ®… =±±…‰€J…i… €¥…¥…Æ˙h…… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®… |…®……h… {…j…… EÚ“ ∫¥…|…®……€h…i… |…€i…™……∆ ∫…∆±…Mx… EÚÆÂ˙ ∫…∆±…Mx… +€¶…±…‰J…… EÚ… €¥…¥…Æ˙h… - (1) .................................. (2).................................... (3)................................ (4) .................................. (5).................................... (6)................................ (7) .................................. (8).................................... ®…È |…®……€h…i… EÚÆ˙i…… Ω⁄ƒ˛ €EÚ +…¥…‰n˘x… {…j… ®… ®…‰Æ‰˙ u˘…Æ˙… n˘∂……«™…“ M…<« ∫…®{…⁄h…« V……x…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ ∫…∆±…Mx… +€¶…±…‰J… ∫…i™… B¥…∆ ∫…Ω˛“ Ω˲* V…“- 18935 / 42891 / 2019 +…¥…‰n˘EÚ E‰Ú Ω˛∫i……I…Æ˙, {…⁄Æ˙… x……®… B¥…∆ {…i……


30

¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰ dk;kZy; dysDVj ¼lkekftd U;k; ,oa fu%'kDrtu dY;k.k½ fNUnokM+k

nwjHkk"k Øekad % 07162&243426] bZesy % pswchi@mp.nic.in Ø- 2038@fnukad 23-09-2019 vkosnu dh vafre frfFk foKkiu tkjh gksus ds 15 fnol ds Hkhrj

foKfIr ftyk fnO;kaxrk iquokZl dsUnz ftyk fNUnokM+k iwoZ esa tkjh foKfIr fnukad 31-05-2019 dks fujLr djrs gq, iqu% fuEukuqlkj LohÑr inksa ij ,d o"khZ; lafonk ij fu;qfDr gsrq vkosnu i=k vkeaf=kr fd;s tkrs gSAa fu;qfDr dh 'krsaZ layXu vuqlkj gSa % Ø- inuke in 'kS{kf.kd ;ksX;rk ekuns; la[;k ekfld 1- Dyhfudy 1 uSnkfud euksfoKku esa ,e-fQy-@fnO;kaxrk iquokZl ds {ks=k esa 20500 Lkk;dksykWftLV 02 o"kksZa ds vuqHko lfgr euksfoKku esa LukrksRrj mikf/k 2- lhfu;j fQft;ksFkSjsfiLV@ 1 5 o"kksZa ds vuqHko ds lkFk lac) {ks=k esa LukrdksRrj mikf/k 20500 vkD;wi's kuy FkSjfs iLV 3- vkFkksiZ fs Mdyh gSMa hdsIM 1 05 o"kksZa ds vuqHko ds lkFk jk"Vªh; laLFkku ls izksLFksfVLV 20500 lhfu;j izksLFksfVLV@ vkSj vkFkksZfVLV esa Lukrd mikf/k vFkok 06 o"kksZa ds vkFkksZfVLV vuqHko ds lkFk izksLFksfVLV@vkFkksZfVLV esa fMIyksek 4- izkLs FksfVLV@vkFkksfZ VLV 1 02@03 o"kksZa ds vuqHko ds lkFk izksLFksfVLV@vkFkksZfVLV 14500 VsDuhf'k;u vkbZ-Vh-vkbZ- izf'kf{kr VsDuhf'k;u 5- lhfu;j Lihp FkSjsfiLV@ 1 lac) {ks=k esa LukrdksRrj mikf/k@ch-,l-lh20500 vkfM;ksykWftLV ¼okd~ ,oa Jo.k½ 6- fg;fjax vflLVsVa @ 1 Jo.k ;a=kksa dh tkudkjh@ejEer@d.kZ eksYM cukus ds 14500 twfu;j Lihp FkSjsfiLV lkFk okd~ ,oa Jo.k esa fMIyksek 7- eYVhijit+ 1 10+2 lkFk esa lh-ch-vkj-@,e-vkj-MCY;w- ikB~;Øe esa 14500 fjgsfcfyVs'ku odZj fMIyksek vFkok 02 o"kksZa ds vuqHko ds lkFk izkjafHkd ckY;dky@fo'ks"k f'k{kk esa ,d o"khZ; ikB;Øe esa fMIyksekA 8- ,dkmaVVas de DydZ 1 02 o"kksZa ds vuqHko lfgr ¼ch-dkWe-@,l-,-,l-½ 14500 de LVksjdhij 9- QhYM ,aM ifCyflVh 1 Lukrd 14500 vflLVsVa 10- oksds'kuy dkmalyj de 1 Lukrd 14500 dEI;wVj vflLVsVa fu;qfDr laca/kh 'krsZa %& 1- ;g fu;qfDr iw.kZr% lafonk ij ,d o"kZ ds fy;s jgsxhA fdlh Hkh ,d i{k }kjk ,d ekg ds uksfVl ij fdlh Hkh le; lekIr dh tk ldrh gS] ,d o"kZ i'pkr~ lsok,a larks"kizn ik;s tkus ij lfefr iqu% lsok esa o`f) dj ldsxhA 2- pfj=k lR;kiu esa v;ksX; ik, tkus ij fcuk lwpuk ds fu;qfDr lekIr dj nh tk,xhA 3- ftyk esfMdy cksMZ }kjk LokLF; izek.k i=k esa v;ksX; ?kksf"kr fd;s tkus ij lsok,a lekIr dj nh tk,axhA 4- fu;qDr O;fDr ds 'kS{kf.kd ,oa vU; vgZrk,a laca/kh izek.k i=kksa esa fdlh izdkj dh =kqfV ik;s tkus ij lsok,a lekIr dj nh tk,axhA 5- VsDuhdy fo"k; fo'ks"kK Hkkjrh; iquokZl ifj"kn~ ¼vkj-lh-vkbZ-½ ls thfor iathÑr gksuk vfuok;Z gksxkA 6- xSj rduhdh inksa ij Hkh Hkkjrh; iquokZl ifj"kn~ ¼vkj-lh-vkbZ-½ ls thfor iathÑr vkosnd dks izkFkfedrk nh tkosxhA 7- lk{kkRdkj gsrq ftys dh p;u lfefr }kjk frfFk fu/kkZfjr dh tkosxh ftlds Ik'pkr vkosnu i=k lk{kkRdkj esa 'kkfey fd;s tkus dh lwpuk vkosndksa ds i=kkpkj irs ij Mkd }kjk i`Fkd ls nh tkosxhA 8- fu;qfDr vkns'k tkjh gksus ds fnukad ls 15 fnol ds Hkhrj dk;ZHkkj xzg.k djuk vfuok;Z gksxk] vU;Fkk tkjh vkns'k Loeso fujLr ekuk tkdj izrh{kk lwph esa ojh;rk vuqlkj ik=k vkosnd dks fu;qfDr iznku dh tk,xhA 9- dysDVj ,oa v/;{k ftyk izc/a ku lfefr ¼Mh-,e-Vh-½ ftyk fNUnokM+k }kjk fy;k x;k fu.kZ; vafre rFkk loZekU; gksxkA 10- lk{kkRdkj lfefr xfBr dh tkosxh ftlesa fo"k; fo'ks"kK Mh-,e-Vh- ds lnL; ,dkmaVsaV de DydZ de LVksjdhij ,oa oksds'kuy dkmalyj de dEI;wVj vflLVsVa ds in dh iwfrZ gsrq ¼VsLV½ fyf[kr ijh{kk@izDs Vhdy@lk{kkRdkj ds ek/;e ls dh tkosxhA mDr leLr in ,dkdh in gksus ls vkj{k.k izkoèkkuksa ls eqDr jgsxa As in iw.kZr% v'kkldh; gS]a 'kklu i{k ds fo#) U;k;ky; esa dksbZ izdj.k izLrqr djus ij fLFkfr 'kwU; ekuh tkosxhA vkosnudrkZ viuk vkosnu i=k ij fu/kkZfjr izk:i esa ikliksVZ lkbt QksVks] Lo;a dk irk ,oa lEidZ gsrq 02 eksckby uacj nks fyQkQs ij vafdr dj ¼5&5 #i;s dh nks Mkd fVfdV lfgr½ rFkk leLr nLrkostksa dh Nk;kizfr ¼Lo;a ds }kjk lR;kfir½ lfgr foKkiu izlkfjr gksus ds 15 fnol ds Hkhrj dk;kZy;hu le; esa dk;kZy; milapkyd lkekftd U;k; ,oa fu%'kDrtu dY;k.k] ftyk fNUnokM+k ds uke ls can fyQkQs esa Mkd }kjk vFkok Lo;a mifLFkr gksdj dk;kZy;hu le; esa izLrqr dj ldrs gSAa fyQkQs ij ftl in gsrq vkosnu izLrqr fd;k tk jgk gS] mldk mYys[k vo'; djsaA fu;r vof/k ds i'pkr izkIr@izsf"kr vkosnu i=kksa ij fopkj ugha fd;k tkosxkA fdlh Hkh tkudkjh gsrq foKfIr esa fn;s x;s nwjHkk"k o bZ&esy ij dk;kZy;hu le; ij lEidZ fd;k tk ldrk gSA dysDVj] ftyk fNUnokM+k vkosfnr in dk uke ----------------------------------------------------------vkosnd@ vkosnu i=k dk izk:i vkosfndk izfr] dk ikliksVZ milapkyd lkbt QksVks lkekftd U;k; ,oa fu%'kDrtu dY;k.k ftyk % fNUnokM+k ¼e-iz-½ 1- vkosnd@vkosfndk dk uke % --------------------------------------------------------------------------------------------------------2- firk@ifr dk uke % --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- tUefrfFk % --------------------------------------------------- fyax % -----------------------------------------------------------------4- orZeku irk % ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- LFkk;h irk % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- eksckby ua-@nwjHkk"k ua- % --------------------------------------------------------------------------------------------------------------7- vk/kkj ua- % ----------------------------------------------------- lexz vkbZ-Mh- % --------------------------------------------------8- thfor vkj-lh-vkbZ- jftLVªs'ku ua- % ---------------------------------------- jftLVªs'ku fnukad % --------------------------9- vuqHko izek.k i=k % --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I- fnO;kaxrk ds {ks=k esa dk;Z djus dk vuqHko ¼gka@ugha½ fooj.k % ---------------------------------------------------------II- laLFkk dk uke % -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III- fnukad % ---------------------------- rd ----------------------------- o"kZ ---------------------- ekg --------------------------10- 'kS{kf.kd ;ksX;rk % Øekad 'kS{kf.kd fooj.k o"kZ izfr'kr 11- O;olkf;d ;ksX;rk % O;olkf;d ;ksX;rk Øekad

o"kZ

izfr'kr

vkosnd@vkosfndk ds gLrk{kj eSa ?kks"k.kk djrk@djrh gw¡ fd mijksDr tkudkjh tks fd esjs }kjk nh x;h gS og iw.kZr% lR; gS ,oa vkosfnr in gsrq fuèkkZfjr ;ksX;rk j[krk@j[krh gw¡A tkudkjh vlR; ik;s tkus dh n'kk esa esjk vkosnu i=k fujLr fd;k tk ldsxk rFkk esjs fo#) oS/kkfud dk;Zokgh dh tk ldsxhA eSa ;g Hkh ?kks"k.kk djrk@djrh gw¡ fd esjs vafre thfor cPps dk tUe ¼;fn nks ls vfèkd thfor cPps gksa rks½ 26-01-2001 ds i'pkr ugha gqvk gSA la y Xu & 1- 'kS{kf.kd ;ksX;rk laca/kh nLrkost] 2- fo'ks"k f'k{kk esa fMxzh@fMIyksek] 3- vkj-lh-vkbZ- dk thfor iath;u] 4- vuqHko izek.k i=k] 5- tkfr izek.k i=k] 6- ewy fuokl izek.k i=k] 7- vk/kkj@lexz vkbZ-Mhvkosnd@vkosfndk ds gLrk{kj irk % -----------------------------------e-iz- ek/;e@95770@42902@2019 eksck ua- % -------------------------------------

17.11.2019

MADHYA PRADESH INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (Government of Madhya Pradesh Undertaking) REGIONAL OFFICE, INDORE, 101, First Floor, ATULYA IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, INDORE-452007 (M.P.), Phone : (O) 2970611, 2971311, 2974363, Fax No. : 0731-2972629 E-mail : ed.roind@mpidc.co.in, Website: www.invest.mp.gov.in, GSTN : 23AACCM6080D2ZT CIN : U45203MP1981SGC001850

No. MPIDC/R.O./IND/2019/14046

Date : 31.10.19

NOTICE INVITING TENDER Tender for the following work have been proceeded on the e-procurement system – http:// www.mptenders.gov.in & www.mpakvnindore.com as mention below :S. Name of work No. 1.

PAC Cost of (Rs. in Lacs) tender form

Design, supply, installation of tensile fabric Atrium structure on turnkey basis at Atulya IT Park, Khandwa Road Indore.

Rs. 19.98 lacs

Rs. 2360/i/c GST

EMD

Last date of submission

Rs. 39960/-

26.11.2019

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portals. M.P. Madhyam/95714/42896/2019 EXECUTIVE ENGINEER 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

COMPUTER PROFICIENCY CERTIFICATION TEST Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology State IT Center, 47-A, Arera Hill, Bhopal-462011

EXAM REGISTRATION OPENS MAP_IT/CPCT/Exam/2019

®….|…. ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ Æ˙…‰W…M……Æ ˙Ω‰˛i…÷ +…¥…∂™…EÚ CPCT ∫EÚ…‰Æ˙ EÚ…b«˜ Æ˙…V™… ∂……∫…x… E‰Ú €¥…€¶…z… €¥…¶……M…… B¥…∆ EÚ…™……«±…™…… ®… €¥…€¶…z… {…n˘… {…Æ˙ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ n˘I…i……/EÚ…Ë∂…±… |…®……h…“EÚÆ˙h… Ω‰˛i…÷ ∫…∆€¥…n˘…/ €x…™…€®…i… €x…™…÷€HÚ™…… E‰Ú €±…B ∫……®……x™… |…∂……∫…x… €¥…¶……M… E‰Ú +…n‰˘∂……x…÷∫……Æ˙ (CPCT {……‰]«ı±… {…Æ˙ ={…±…§v…) ∫…⁄S…x…… |……Ët…‰€M…EÚ“/ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ I…‰j… ®… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ n˘I…i…… |…˙®……h…“EÚÆ˙h… {…Æ˙“I…… (CPCT) EÚ… ∫EÚ…‰Æ˙ EÚ…b«˜ |……{i… EÚÆ˙x…… +€x…¥……™…« Ω˲* {…Æ˙“I…… €i…€l… : 15 €n˘∫…∆§…Æ˙ 2019, Æ˙€¥…¥……Æ˙

{…∆V…“™…x… €i…€l…: 6 x…¥…∆§…Æ˙

+…¥…‰n˘x…-{…j… ®… ∫…∆∂……‰v…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ €i…€l… :

27

x…¥…∆§…Æ˙

2019

∫…‰

∫…‰

29

2019

u CPCT {…Æ˙“I…… ¶……‰{……±…, <∆n˘…ËÆ˙, =VV…Ëx…, M¥……€±…™…Æ˙, V…§…±…{…÷Æ˙, ∫……M…Æ˙, ∫…i…x…… u +¶™…Ãl…™…… EÚ…‰ ∫…⁄€S…i… Ω˛…‰ €EÚ CPCT {…∆V…“™…x… +…v……Æ˙ GÚ®……∆EÚ (UIDAI) ∫…‰ u €V…x… +¶™…Ãl…™…… EÚ… +…v……Æ˙ GÚ®……∆EÚ CPCT ®… {…∆V…“§…r˘˘ x…Ω˛” Ω˲, ¥…Ω CPCT

25

x…¥…∆§…Æ˙˙

x…¥…∆§…Æ˙

2019

i…EÚ

2019

®… +…™……‰€V…i… EÚ“ V……BM…“* €EÚ™…… V……™…‰* {……‰]«ı±… {…Æ˙ +…Ïx…±……<x… +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙

+{…x…… +…v……Æ˙ GÚ®……∆EÚ {…∆V…“§…r˘˘ EÚÆ˙…B∆* €x…™…®… {…÷Œ∫i…EÚ… ®… +…¥…‰n˘x… °Ú…Ï®…« ®… ∫…÷v……Æ˙ Ω‰˛i…÷ €x…™…®… ={…±…§v… EÚÆ˙…B M…B ΩÈ˛* €x…™…®… {…÷Œ∫i…EÚ… ®… €x…:∂…HÚV…x…… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… €x…™…®… ={…±…§v… EÚÆ˙…™…‰ M…B ΩÈ˛ i…l…… ±…‰J…EÚ EÚ“ ∫…÷€¥…v…… Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x… EÚ… |……∞¸{… CPCT {……‰]«ı±… {…Æ˙ ={…±…§v… Ω˲* u CPCT {…Æ˙“I…… ∫…®§…xv…“ ∫…®…∫i… V……x…EÚ…Æ˙“/€¥…¥…Æ˙h… B¥…∆ €x…™…®… {…÷Œ∫i…EÚ… i…l…… +…M……®…“ {…Æ˙“I……+… EÚ… |…∫i……€¥…i… EËÚ±…Âb˜Æ˙ CPCT {……‰]«ı±… (www.cpct.mp.gov.in) {…Æ˙ ={…±…§v… ΩË* u ®…⁄±… (Original) °Ú…‰]ı…‰™…÷HÚ {…Ω˛S……x…-{…j… ±……x…‰ {…Æ˙ Ω˛“ {…Æ˙“I…… EÂÚp˘ ®… |…¥…‰∂… EÚ“ +x…÷®…€i… n˘“ V……BM…“* u +¶™…l…‘ EÚ…‰ n˘…‰x…… +x…÷¶……M… (EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ B¥…∆ ]ı…<À{…M…) ®… ∫…Œ®®…€±…i… Ω˛…‰x…… +€x…¥……™…« Ω˲* {…Æ˙“I…… B¥…∆ {…∆V…“™…x… EÚ“ ∫…÷€¥…v…… +∆O…‰V…“ B¥…∆ €Ω˛xn˘“ n˘…‰x…… ¶……π…… ®… ={…±…§v… Ω˛…‰M…“* +…¥…‰n˘EÚ…Â EÚ…‰ {…Æ˙“I…… E‰Ú €±…B +…¥…‰n˘x… +…Ïx…±……<x… Ω˛“ ¶…Æ˙x…‰ Ω˛…ÂM…‰* +…¥…‰n˘EÚ +{…x…… {…∆V…“™…x… MP-Online E‰Ú Kiosks ∫…‰ ¶…“ EÚÆ ˙∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ®….|…. ®……v™…®…/95741/42897/2019 +€i…€Æ˙HÚ ®…÷J™… EÚ…™…«{……±…x… +€v…EÚ…Æ˙“ Note : MAPIT u˘…Æ˙… |…n‰˘∂… ®… €EÚ∫…“ ¶…“ ∫…∆∫l…… EÚ…‰ CPCT |…€∂…I…h… Ω‰˛i…÷ +€v…EfiÚi… x…Ω˛” €EÚ™…… M…™…… Ω˲*

u CPCT u CPCT

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

e/;izns'k iznw"k.k fu;a=k.k cksMZ i;kZoj.k ifjlj] bZ&5] vjsjk dkWyksuh] Hkksiky ¼0755½ 2464428] 2466191] Fax : ¼0755½ 2463742] E-mail : it_mppcb@rediffmail.com foKkiu Øekad 02@LFkk@2019@2754 fnukad 06-11-2019

fo"k; % e/; izns'k iznw"k.k fu;a=k.k cksMZ esa lgk;d ;a=kh ¼i;kZoj.k½ ,oa oSKkfud ds in ij HkrhZ gsrq foKkiu e-iz- iznw"k.k fu;a=k.k cksMZ esa lgk;d ;a=kh ¼i;kZoj.k½ rFkk oSKkfud ds inksa ij HkrhZ gsrq vkosnu i=k vkeaf=kr fd;s tkrs gSa %& Øe inuke in la [ ;k osrueku 'kS{kf.kd ;ksX;rk 1- lgk;d ;a=kh 34 56100&177500 i;kZoj.k vfHk;kaf=kdh esa chbZ@chVsd vFkok flfoy@dsfedy ¼i;kZoj.k½ ¼yscy 12½ ds lkFk i;kZoj.k vfHk;kaf=kdh esa ekU;rk izkIr fo'o fo|ky; ls LukrdksRrj mikf/k 2- oSKkfud 09 56100&177500 tho foKku@i;kZoj.k foKku@ouLifr 'kkL=k@jlk;u 'kkL=k esa ¼yscy 12½ fdlh ekU;rk izkIr fo'ofo|ky; ls LukrdksRrj mikf/k p;u iz f Ø;k % 1- lgk;d ;a = kh ¼i;kZ o j.k½ in gs r q DokfyQkbZ xsV (Graduate Aptitude Test in Engineering)(GATE) Ldksj ds esfjV dks 90 izfr'kr ,oa 10 izfr'kr lk{kkRdkjA 2- oS K kfud in gs r q DokfyQkbZ lh,lvkbZvkj@;wthlh usV (CSIR-UGC)(NET) Ldksj ds esfjV dks 90 izfr'kr ,oa 10 izfr'kr lk{kkRdkjA foLr`r foojf.kdk e-iz- iznw"k.k fu;a=k.k cksMZ dh osclkbV www.mppcb.nic.in rFkk www.mponline.gov.in dk voyksdu djsAa vukjf{kr Js.kh ds vkosnd #i;s 1000@& rFkk vkjf{kr Js.kh ds vkosnd #i;s 800@& dk vkosnu 'kqYd ,eih vkWuykbu dks Hkqxrku dj www.mponline.gov.in ij 30-11-2019 rd vkosnu dj ldrs gSaA uks V %& ,sls vH;FkhZ tks cksMZ }kjk foKkfir inksa ds fo#) iwoZ esa fnukad 23-9-2019 ls 25-10-2019 dh vof/k esa vkosnu dj pqds gSa mUgsa i`Fkd ls vkosnu djus dh vko';drk ugha gksxh] muds }kjk iwoZ esa izLrqr iw.kZ ,oa 'kqYd lfgr vkosnu dks bl vkosnu izfØ;k esa ekU;rk iznku djrs gq;s 'kkfey fd;k tkosxkA iz'kkldh; vf/kdkjh e-iz- ek/;e@95758@42900@2019

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345


31

¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰ 17.11.2019

®……˱……x…… +§…÷±… EÚ±……®… +…V……n V…™…∆i…“˘

11

x…¥…∆§…Æ

BEÚi…… E‰Ú {…ËÆ˙…‰EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫¥…i…∆j… ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Ω˛±…‰ €∂…I…… ®…∆j…“ l…‰ ®……˱……x…… +§…÷±… EÚ±……®… =n⁄«˘ §……‰±…x…‰ ¥……±…‰ ±……‰M…… x…‰ BEÚ §……Æ˙ BEÚ §…c‰˜ €¥…u˘…x… EÚ…‰ ∫…x…¬ 1904 ®… BEÚ Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…Ïx£ÂÚ∫… ®… ¶……π…h… n‰˘x…‰ E‰Ú €±…B +…®…∆€j…i… €EÚ™……* =∫… "§…c‰˜ €¥…u˘…x…' E‰Ú ±…‰J…… E‰Ú ¥…‰ §…c‰˜ |…∂…∆∫…EÚ l…‰, ±…‰€EÚx… V…§… EÚÆ˙“§… 16-17 ¥…π…« E‰Ú n÷˘§…±…‰-{…i…±…‰, €§…x…… n˘…g¯“ E‰Ú +…ËÆ˙ M……‰Æ‰˙ Æ∆˙M… E‰Ú ®……˱……x…… +…V……n˘ Ɖ˙±… EÚ“ |…l…®… ∏…‰h…“ E‰Ú €b˜§§…‰ ∫…‰ =i…Ɖ˙ i……‰ ±……Ω˛…ËÆ˙ ∫]‰ı∂…x… {…Æ˙ V…®…… Ω÷˛B =x…E‰Ú Ω˛W……Æ˙… |…∂…∆∫…EÚ…Â EÚ…‰ +{…x…“ +…ƒJ…… {…Æ˙ €¥…∂¥……∫… x…Ω˛” Ω÷˛+…* E÷ÚUÙ ±……‰M…… EÚ…‰ €x…Æ˙…∂…… ¶…“ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ V…§… =∫… ±…c˜E‰Ú x…‰ ±…M…¶…M… f¯…<« P…∆]‰ı i…EÚ €§…x…… €EÚ∫…“ {…S…Ê E‰Ú +{…x…… ¶……π…h… €n˘™…… i……‰ EÚ…Ïx£ÂÚ∫… E‰Ú +v™…I… ®……˱……x…… Ω˛…±…“, V……‰ ∫¥…™…∆ ∫…c˜∫…`ˆ ¥…π…« E‰Ú ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ ∂……™…Æ˙ +…ËÆ˙ €¥…u˘…x… l…‰, =x…EÚ…‰ {™……Æ˙ ∫…‰ +{…x…“ §……∆Ω˛… ®… ¶…Æ˙EÚÆ˙ §……‰±…‰, {™……Ɖ˙ §…‰]‰ı, +§… ®…È +{…x…“ Y……x…€p˘™…… {…Æ˙ i……‰ ¶…Æ˙…‰∫…… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛… Ω⁄ƒ˛, ±…‰€EÚx… +¶…“ ¶…“ ®…‰Æ˙… +…∂S…™…« §…x…… Ω÷˛+… Ω˲* +…M…‰ S…±…EÚÆ˙ <xΩ˛” ®……˱……x…… +§…÷±… EÚ±……®… +…V……n˘ x…‰ +{…x…“ ¥……EÚ{…]÷ıi…… +…ËÆ˙ =iEfiÚπ]ı Y……x… E‰Ú V…€Æ˙B n‰˘∂… ®… +{…x…“ BEÚ +±…M… {…Ω˛S……x… §…x……<«* ®……˱……x…… +…V……n˘ BEÚ {…j…EÚ…Æ˙, ±…‰J…EÚ, Eڀ¥… i…l…… n˘…∂…«€x…EÚ l…‰ +…ËÆ˙ <x… ∫…§…∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ +{…x…‰ ∫…®…™… E‰Ú BEÚ ®…Ω˛…x… v……î…EÚ €¥…u˘…x…¬ l…‰* ¥…‰ ∂…Æ˙“Æ˙ ∫…‰ ¶…±…‰ Ω˛“ n÷˘§…«±… €n˘J……<« n‰˘i…‰ l…‰, ±…‰€EÚx… =x…E‰Ú +∆n˘Æ˙ n‰˘∂… E‰Ú €±…B E÷ÚUÙ ¶…“ EÚÆ˙ M…÷V…Æ˙x…‰ EÚ“ +…M… ∫…÷±…M…i…“ Æ˙Ω˛i…“ l…“* =x…EÚ“ +…n˘i… =iEfiÚπ]ı l…” +…ËÆ˙ =x…®… €x…∂S…™… +]ı±… l……* €EÚ∫…“ ¶…“ Eڀ`ˆx……<« EÚ…‰ ∫…Ω˛ ±…‰x…‰ E‰Ú €±…B +…ËÆ˙ n‰˘∂… EÚ“ K……€i…Æ˙ §…€±…n˘…x… n‰˘x…‰ EÚ…‰ i…i{…Æ˙ Æ˙Ω˛i…‰ l…‰* ¥…‰ BEÚ =iEfiÚπ]ı ∫¥…i…∆j…i…… ∫…‰x……x…“ i……‰ l…‰ ∫……l… Ω˛“ +…V……n˘ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙ |…¶……¥…∂……±…“ €∂…I…… ®…∆j…“ ¶…“ Æ˙Ω‰˛* =x…EÚ… V…x®…€n˘x… 11 x…¥…∆§…Æ˙ EÚ…‰ n‰˘∂… ®… Æ˙…π]≈ı“™… €∂…I…… €n˘¥…∫… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®…x……™…… V……i…… Ω˲* ™…Ω˛ n‰˘∂… EÚ“ =∫… §…c˜“ Ω˛∫i…“ EÚ… ∫…®®……x… Ω˲ €V…∫…x…‰ n‰˘∂… ®… ÀΩ˛n⁄˘-®…÷Œ∫±…®… BEÚi…… E‰Ú ∫……l… Ω˛“ +…<«+…<«]ı“, +…<«+…<«B®… +…ËÆ˙ ™…⁄V…“∫…“ V…Ë∫…‰ =iEfiÚπ]ı ∫…∆∫l……x…… EÚ“ x…”¥… ¶…“ Æ˙J…“*

∫……®……€V…EÚ BEÚi…… E‰Ú €±…B Æ˙Ω‰˛ ∫…V…M… ∂…÷∞¸ ∫…‰ Ω˛“ ®……˱……x…… ™…Ω˛ V……x…i…‰ l…‰ €EÚ +M…Æ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú ±……‰M… +…{…∫… ®… €®…±…V…÷±… EÚÆ˙ Æ˙Ω²M…‰ i…¶…“ ¥…‰ BEÚ ®…W…§…⁄i… Æ˙…π]≈ı §…x…… ∫…EÂÚM…‰* BEÚ B‰∫…‰ n˘…ËÆ˙ ®… V…§… Æ˙…π]≈ı“™…i…… +…ËÆ˙ ∫……∆∫Efiڀi…EÚ {…Ω˛S……x… EÚ…‰ v…®…« E‰Ú ∫……l… V……‰c˜EÚÆ˙ n‰˘J…… V…… Æ˙Ω˛… l……, ®……˱……x…… +…V……n˘ BEÚ B‰∫…‰ Æ˙…π]≈ı EÚ“ {…€Æ˙EÚ±{…x…… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ l…‰ V…Ω˛…∆ v…®…«, V……€i…, ∫…®|…n˘…™… +…ËÆ˙ À±…M… €EÚ∫…“ E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙… ®… +…c‰˜ x… +…x…‰ {……B* ¶……Æ˙i…“™… Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…∆O…‰∫… E‰Ú ∫…x…¬ 1923 E‰Ú +{…x…‰ |…l…®… +v™…I…“™… ¶……π…h… ®… =n⁄«˘ E‰Ú +{…x…‰

€¥…∂…‰π… +xn˘…V… ®… ®……˱……x…… x…‰ EÚΩ˛… l……* +…V… +M…Æ˙ +…∫…®……x… ∫…‰ ¢Ú€Æ˙∂i…… ¶…“ =i…Æ˙ +…B +…ËÆ˙ €n˘±±…“ E‰Ú E÷Úi…÷§… ®…“x……Æ˙ EÚ“ S……‰]ı“ ∫…‰ B‰±……x… EÚƉ˙ €EÚ €Ω˛xn÷˘∫i……x… +M…Æ˙ €Ω˛xn⁄˘-®…÷Œ∫±…®… BEÚi…… EÚ… J™……±… UÙ…‰c˜ n‰˘ i……‰ ¥…Ω˛ S……˧…“∫… P…∆]ı… ®… +…V……n˘ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲, i……‰ €Ω˛xn⁄˘-®…÷Œ∫±…®… BEÚi…… E‰Ú §…V……™… n‰˘∂… EÚ“ +…V……n˘“ EÚ…‰ ®…È UÙ…‰c˜ n⁄∆˘M……C™……€EÚ +M…Æ˙ +…V……n˘“ +…x…‰ ®… n‰˘Æ˙ ±…M… ¶…“ V……B i……‰ <∫…∫…‰ €∫…°«Ú ¶……Æ˙i… EÚ… Ω˛“ x…÷FÚ∫……x… Ω˛…‰M……, ±…‰€EÚx… €Ω˛xn⁄˘-®…÷∫…±…®……x…… E‰Ú §…“S… BEÚi…… +M…Æ˙ x… Æ˙Ω‰˛ i……‰ <∫…∫…‰ n÷˘€x…™…… EÚ“ ∫……Æ˙“ <x∫……€x…™…i… EÚ… x…÷FÚ∫……x… Ω˛…‰M……* +§…÷±… EÚ±……®… +…V……n˘ EÚ… V…x®… 11 x…¥…∆§…Æ˙ 1888 EÚ…‰ ∫…>n˘“ +Æ˙§… E‰Ú ®…CEÚ… ∂…Ω˛Æ˙ ®… BEÚ ¶……Æ˙i…“™… {…€Æ˙¥……Æ˙ ®… Ω÷˛+… l……* ¶……Æ˙i… ®… 1857 EÚ“ +∫…¢Ú±… GÚ…∆€i… E‰Ú §……n˘ =x…EÚ… {…€Æ˙¥……Æ˙ ®…CEÚ… S…±…… M…™…… l……* §……n˘ ®… =x…E‰Ú €{…i…… ®……˱……x…… J…ËØ˚q˘“x… ∫……±… 1898 ®… {…€Æ˙¥……Æ˙ ∫…€Ω˛i… ¶……Æ˙i… ±……Ë]ı +…B +…ËÆ˙ EÚ±…EÚk…… ®… §…∫… M…B* =x…E‰Ú €{…i…… BEÚ €¥…u˘…x… l…‰* EÚΩ˛… V……i…… Ω˲ €EÚ ¥…‰ <®……®… Ω÷˛∫…Ëx… E‰Ú ¥…∆∂… ∫…‰ l…‰* =x…EÚ“ ®……ƒ +…€±…™…… +Æ˙§… E‰Ú BEÚ |…€i…Œπ`ˆi… {…€Æ˙¥……Æ˙ ∫…‰ l…”* €{…i…… ®……˱……x…… J…ËØ˚q˘“x… x…‰ =x…EÚ… x……®… ®……‰€Ω˛=q˘“x… +Ω˛®…n˘ ™…… €¢ÚÆ˙…‰W… §…Ki… (J…÷∂…-€FÚ∫®…i…) Æ˙CJ……* +…M…‰ S…±…EÚÆ˙ ¥…‰ ®……˱……x…… +§…÷±… EÚ±……®… +…V……n˘ ™…… ®……˱……x…… ∫……Ω˛§… E‰Ú x……®… ∫…‰ |…€∫…r˘ Ω÷˛B* 13 ∫……±… EÚ“ =©… ®… =x…EÚ“ ∂……n˘“ J…n˘“V…… §…‰M…®… ∫…‰ Ω˛…‰ M…<« l…“* +…V……n˘ EÚ…‰ §…S…{…x… ∫…‰ Ω˛“ €EÚi……§…… ∫…‰ ±…M……¥… l……* 10 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ®… Ω˛“ ¥…Ω E÷ÚÆ˙…x… {……`ˆ ®… €x…{…÷h… Ω˛…‰ M…B l…‰* EÚ…€Ω˛Æ˙… E‰Ú +±… +W…Ω˛Æ˙ €¥…∂¥…€¥…t…±…™…™… ®… =xΩ˛…Âx…‰ €∂…I…… |……{i… EÚ“ V……‰ =x…E‰Ú M…Ω˛x… Y……x… EÚ… +…v……Æ˙ §…x…“* §…c‰˜-§…c‰˜ €¥…u˘…x…¬ €∂…I…EÚ =xΩ² +Æ˙§…“, ¢Ú…Æ˙∫…“, =n⁄«˘ +…ËÆ˙ v……î…EÚ €¥…π…™…… E‰Ú ∫……l…-∫……l… M…€h…i…, ™…⁄x……x…“ €S…€EÚi∫…… {…r˘€i…, ∫…÷±…‰J…x… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Ɖ˙ €¥…π…™…… EÚ“ €∂…I…… n‰˘i…‰ l…‰* =x…E‰Ú ±…‰J…x… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… BEÚ §…c‰˜ €¥…u˘…x… x…‰ €±…J…… Ω˲, |…€∫…r˘ €•…€]ı∂… ±…‰J…EÚ ∫……Ï®…Æ˙∫…‰]ı ®……Ï®… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛“ ®……˱……x…… +…V……n˘ x…‰ €±…J…x…… ∂…÷∞¸ €EÚ™…… ¥…Ë∫…‰ Ω˛“ V…Ë∫…‰ ®…UÙ±…“ +{…x…‰ +…{… i…ËÆ˙x…… ∫…“J… ±…‰i…“ Ω˲ ™…… §…SS…… ∫……∆∫… ±…‰x…… ∫…“J… ±…‰i…… Ω˲* +…V……n˘ ®… BEÚ x…™…… M…÷h… ™…Ω˛ l…… €EÚ §…Ω÷˛i…-∫…“ §……i…… ®… ¥…Ω˛ +{…x…“ =©… ∫…‰ §…Ω÷˛i… +…M…‰ Æ˙Ω‰˛* V…§… ¥…Ω˛ E‰Ú¥…±… {…xp˘Ω˛ ¥…π…« E‰Ú l…‰ i…§… ¥…Ω˛ +{…x…‰ ∫…‰ n÷˘M…÷x…“ =©… E‰Ú €¥…t…Ãl…™…… EÚ“ BEÚ C±……∫… EÚ…‰ {…g¯…i…‰ l…‰* ∫…x…¬ 1912 ®… +…V……n˘ x…‰ +±…-€Ω˛±……±… x……®… EÚ“ BEÚ {…€j…EÚ… €x…EÚ…±…x…“ ∂…÷∞¸ EÚÆ˙ n˘“ l…“ V……‰ €EÚ +{…x…‰ GÚ…∆€i…EÚ…Æ˙“ ±…‰J…… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ EÚ…°Ú“ S…S……«+… ®… Æ˙Ω˛“* €•…€]ı∂…

∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ n˘…‰ ∫……±… E‰Ú ¶…“i…Æ˙ Ω˛“ <∫… {…€j…EÚ… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… Æ˙…€∂… W…§i… EÚÆ˙ n˘“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙“ V…÷®……«x…… ±…M……EÚÆ˙ =∫…‰ §…∆n˘ EÚÆ˙¥…… €n˘™……* 1916 +…i…‰-+…i…‰ +…V……n˘ EÚ…‰ §…∆M……±… ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ S…±…‰ V……x…‰ EÚ… +…n‰˘∂… n‰˘ €n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ Æ˙…∆S…“ ®… x…W…Æ˙§…∆n˘ EÚÆ˙ €n˘™…… M…™……*

§……∆M±……n‰˘∂… §…x…x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫…S… Ω÷˛<« ®……˱……x…… EÚ“ ¶…€¥…π™…¥……h…“ +…V……n˘ x…‰‰ n‰˘∂… E‰Ú §…∆]ı¥……Ɖ˙ EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ“ ¶…“ Ω˛Æ˙∫…∆¶…¥… EÚ…‰€∂…∂… EÚ“* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… l…… €EÚ x…¢ÚÆ˙i… EÚ“ x…”¥… {…Æ˙ i…Ë™……Æ˙ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ™…Ω˛ x…™…… n‰˘∂… i…¶…“ i…EÚ ÀW…n˘… Æ˙Ω‰˛M…… V…§… i…EÚ ™…Ω˛ x…¢ÚÆ˙i… ÀV…n˘… Æ˙Ω‰˛M…“, V…§… §…∆]ı¥……Ɖ˙ EÚ“ ™…Ω˛ +…M… `∆ˆb˜“ {…c˜x…‰ ±…M…‰M…“ i……‰ ™…Ω˛ x…™…… n‰˘∂… ¶…“ +±…M…-+±…M… ]÷ıEÚc˜… ®… §…∆]ıx…‰ ±…M…‰M……* ®……˱……x…… x…‰ V……‰ o˘∂™… 1946 ®… n‰˘J… €±…™…… l……, ¥…Ω˛ {……€EÚ∫i……x… §…x…x…‰ E‰Ú E÷ÚUÙ ∫……±…… §……n˘ Ω˛“ 1971 ®… §……∆M±……n‰˘∂… E‰Ú ∞¸{… ®… ∫…S… ∫……€§…i… Ω˛…‰ M…™……* ®……˱……x…… +…W……n˘ x…‰ {……€EÚ∫i……x… §…x…x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ Ω˛“ EÚΩ˛ €n˘™…… l…… €EÚ ™…Ω˛ n‰˘∂… BEÚV…÷]ı Ω˛…‰EÚÆ˙ x…Ω˛” Æ˙Ω˛ {……BM……, ™…Ω˛…∆ Æ˙…V…x…“€i…EÚ x…‰i…fii¥… EÚ“ V…M…Ω˛ ∫…‰x…… EÚ… ∂……∫…x… S…±…‰M…… +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… i……EÚi… <∫… {…Æ˙ +{…x…… |…¶…÷i¥… V…®……x…‰ EÚ“ EÚ…‰€∂…∂… EÚÆ˙i…“ Æ˙Ω²M…“*

®…Ω˛…i®…… M……∆v…“ E‰Ú {…÷Æ˙V……‰Æ˙ ∫…®…l…«EÚ +…V……n˘ x…‰ Æ˙…V…x…“€i… ®… =∫… ∫…®…™… |…¥…‰∂… €EÚ™…… V…§… €•…€]ı∂… ∂……∫…x… x…‰ 1905 ®… v……î…EÚ +…v……Æ˙ {…Æ˙ §…∆M……±… EÚ… €¥…¶……V…x… EÚÆ˙ €n˘™…… l……* ®…÷Œ∫±…®… ®…v™…®… ¥…M…« x…‰ <∫… €¥…¶……V…x… EÚ…‰ ∫…®…l…«x… €n˘™…… €EÚxi…÷ +…V……n˘ <∫… €¥…¶……V…x… E‰Ú €¥…Æ˙…‰v… ®… l…‰* +…V……n˘ x…‰ ∫¥…i…∆j…i…… +…xn˘…‰±…x…… ®… ∫…€GÚ™… ¶……M… €±…™……* ¥…Ω˛ M…÷{i… ∫…¶……+… +…ËÆ˙ GÚ…∆€i…EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx… ®… ∂……€®…±… Ω˛…‰ M…B* i…i{…∂S……i…¬ +…V……n˘ +Æ˙À§…n˘ P……‰π… +…ËÆ˙ ∂™……®…∫…÷∆n˘Æ˙ S…GÚ¥…i…‘ E‰Ú ∫…∆{…E«Ú ®… +…B +…ËÆ˙ ¥…‰ +J…hb˜ ¶……Æ˙i… E‰Ú €x…®……«h… ®… ±…M… M…™…‰* ¥…Ω˛ V……‰∂…“±…‰ ¶……π…h… n‰˘i…‰ +…ËÆ˙ =k…‰V…x…… ¶…Ɖ˙ ±…‰J… €±…J…i…‰* V…§… €J…±……°Úi… +…∆n˘…‰±…x… U‰Ùc˜… M…™…… i……‰ =∫…E‰Ú |…®…÷J… x…‰i……+… ®… ∫…‰ BEÚ +…V……n˘ ¶…“ l…‰* =xΩ˛…Âx…‰ +ÀΩ˛∫…EÚ x……M…€Æ˙EÚ +¥…Y…… +…∆n˘…‰±…x… ®… M……∆v…“V…“ EÚ… J…÷±…EÚÆ˙ ∫…®…l…«x… €EÚ™…… +…ËÆ˙ 1919 E‰Ú Æ˙…ϱ…]ı BC]ı E‰Ú €J…±……°Ú +∫…Ω˛™……‰M… +…∆n˘…‰±…x… E‰Ú +…™……‰V…x… ®… ¶…“ +Ω˛®… ¶…⁄€®…EÚ… €x…¶……<«* ®…Ω˛…i®…… M……∆v…“ =x…EÚ…‰ Y……x… ∫…©……ı]ı EÚΩ˛… EÚÆ˙i…‰ l…‰* €K…±……¢Úi… +…∆n˘…‰±…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… V…§… ®…÷Œ∫±…®… ±…“M… x…‰ M……∆v…“ V…“ E‰Ú ∫…i™……O…Ω˛ EÚ“ Àx…n˘… EÚ“ i……‰ +…V……n˘ x…‰ Ω˛®…‰∂…… E‰Ú €±…B ®…÷Œ∫±…®… ±…“M… EÚ…‰ UÙ…‰c˜ €n˘™……* =x…EÚ“ ±……‰Eڀ|…™…i…… <i…x…“ +€v…EÚ l…“ €EÚ 35 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ®… 1923 ®… ¥…Ω˛ ¶……Æ˙i…“™… Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…∆O…‰∫… E‰Ú +§… i…EÚ E‰Ú ∫…§…∫…‰ ™…÷¥…… +v™…I… §…x… M…™…‰* =∫…E‰Ú §……n˘ n˘…‰ §……Æ˙ +…ËÆ˙ =xΩ² ™…Ω˛ n˘…€™…i¥… ∫……È{…… M…™……* ¶……Æ˙i… UÙ…‰c˜…‰ +…xn˘…‰±…x… E‰Ú

|…∂……∫…x… E‰Ú +€¶…™……x… ∫…‰ €x…{…]ı M…B ∫……g‰¯ i…‰Æ˙Ω˛ Ω˛V……Æ˙ °Ú…Ëi…“ x……®……∆i…Æ˙h… |…EÚÆ˙h… €UÙxn˘¥……c˜…, €V…±…‰ ®… <∫… ¥…π…« BEÚ €¥…∂…‰π… +€¶…™……x… S…±……EÚÆ˙ °Ú…Ëi…“ x……®……xi…Æ˙h… E‰Ú |…EÚÆ˙h…… EÚ… €x…{…]ı…Æ˙… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* €V…±…‰ ®… B‰∫…‰ ±…M…¶…M… ∫……g‰¯ i…‰Æ˙Ω˛ Ω˛V……Æ˙ ®……®…±…‰ Ω˛±… Ω˛…‰ M…™…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ∫…∆§…∆€v…i… {…€Æ˙¥……Æ˙… EÚ…‰ Æ˙…V…∫¥… ∫]ı…°Ú +…ËÆ˙ i…Ω˛∫…“±… EÚ…™……«±…™… E‰Ú S…CEÚÆ˙ ±…M……x…‰ ∫…‰ Æ˙…Ω˛i… ¶…“ €®…±… M…<« Ω˲* +…®…i……ËÆ˙ {…Æ˙ €EÚ∫…“ €EÚ∫……x… ™…… J……i…‰n˘…Æ˙ EÚ“ ®…fii™…÷ Ω˛…‰ V……x…‰ E‰Ú §……n˘ §…Æ˙∫…… i…EÚ =x…E‰Ú €¥…€v…EÚ ¥……€Æ˙∫…… E‰Ú x……®… °Ú…Ëi…“ x……®……xi…Æ˙h… EÚ“ EÚ…™…«¥……Ω˛“ x… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ +x…‰EÚ Eڀ`ˆx……<™……ƒ =i{…z… Ω˛…i‰ …“ ΩÈ˛* ∫…∆§…∆€v…i… {…€Æ˙¥……Æ˙ <x… Eڀ`ˆx……<™…… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ €¥…¥…∂… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲* €UÙxn˘¥……c˜… €V…±…‰ ®… €¥…∂…‰π… +€¶…™……x… E‰Ú ∫…∆S……±…x… °Ú±…∫¥…∞¸{… ¥…π…« 2019 ®… E÷Ú±… 13 Ω˛V……Æ˙ 642 °Ú…Ëi…“ x……®……xi…Æ˙h… E‰Ú |…EÚÆ˙h… €x…Æ˙…EfiÚi… EÚÆ˙ €n˘™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛*

€EÚ∫……x…… EÚ…‰ <∫… +€¶…™……x… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… +¥…M…i… EÚÆ˙¥……x…‰ E‰Ú €±…™…‰ EÚ±…‰C]ıÆ˙ E‰Ú €x…nÊ˘∂…x… ®… ®……Ω˛ V…x…¥…Æ˙“, °ÚÆ˙¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ UÙΩ˛ ®……Ω˛ §……n˘ €°ÚÆ˙ ∫…‰ V…÷±……<« +…ËÆ˙ +M…∫i… ®……Ω˛ ®… Ω˛±EÚ… {…]ı¥……€Æ˙™…… EÚ…‰ n˘…€™…i¥… ∫……È{…… M…™……* O……®…-O……®… V……EÚÆ˙ O……®…“h…V…x… +…ËÆ˙ V…x…-|…€i…€x…€v…™…… EÚ“ ={…Œ∫l…€i… ®… §…“-BEÚ EÚ… ¥……S…x… EÚÆ˙¥……x…‰ +…ËÆ˙ °Ú…Ëi… J……i…‰n˘…Æ˙… E‰Ú ¥……€Æ˙∫…… E‰Ú x……®… x……®……xi…Æ˙h… E‰Ú €±…™…‰ ∫…∆§…∆€v…i… I…‰j… E‰Ú i…Ω˛∫…“±…n˘…Æ˙ +…ËÆ˙ x……™…§… i…Ω˛∫…“±…n˘…Æ˙ x™……™……±…™… ®… +…Ïx…±……<x… {…∆V…“™…x… EÚ“ EÚ…™…«¥……Ω˛“ EÚ“ M…<«* {…∆V…“™…x… E‰Ú §……n˘ {…⁄Æ˙“ €¥…€v…EÚ |…€GÚ™…… EÚ… {……±…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B Æ˙…V…∫¥… +€v…EÚ…€Æ˙™…… x…‰ °Ú…Ëi…“ x……®……xi…Æ˙h… |…EÚÆ˙h…… EÚ… €x…Æ˙…EÚÆ˙h… €EÚ™……* x……®……xi…Æ˙h… E‰Ú §……n˘ Æ˙…V…∫¥… +€¶…±…‰J…… EÚ…‰ +ti…x… ¶…“ EÚÆ˙ €±…™…… M…™…… Ω˲* EÚ±…‰C]ıÆ˙ €UÙxn˘¥……c˜… x…‰ ∫…i…i…¬ ∫…®…“I……

EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B Æ˙…V…∫¥… +€v…EÚ…€Æ˙™…… EÚ…‰ ™…Ω˛ €Ω˛n˘…™…i… ¶…“ n˘“ €EÚ °Ú…Ëi…“ x……®……xi…Æ˙h… |…EÚÆ˙h…… ®… {……€Æ˙i… +…n‰˘∂… E‰Ú i…iEÚ…±… €GÚ™……x¥…™…x… E‰Ú ∫……l… Ω˛“ =∫…EÚ“ Æ˙…V…∫¥… +€¶…±…‰J… ®… |…€¥…Œπ]ı EÚÆ˙ +ti…x… J…∫…Ɖ˙ EÚ“ n˘…‰ |…€i… i…Ë™……Æ˙ EÚ“ V……™…Â* BEÚ |…€i… ∫…∆§…∆€v…i… J……i…‰n˘…Æ˙ EÚ…‰ n‰˘i…‰ Ω÷˛B n⁄˘∫…Æ˙“ |…€i… ®… {……¥…i…“ |……{i… EÚÆ˙ ∫…∆§…∆€v…i… Æ˙…V…∫¥… |…EÚÆ˙h… ®… ∫…∆±…Mx… EÚ“ M…<«* ®…fii…EÚ ¶…⁄€®… ∫¥……®…“ EÚ“ ¶…⁄-+€v…EÚ…Æ˙ @Òh… {…÷Œ∫i…EÚ… ¶…“ +ti…x… EÚ“ M…<« +…ËÆ˙ =∫…‰ ¥……€Æ˙∫…… EÚ…‰ ∫……È{…… M…™……* E÷ÚUÙ ®……®…±…… ®… i……‰ 10 ∫…‰ 15 ¥…π…« {…Ω˛±…‰ E‰Ú °Ú…Ëi… J……i…‰n˘…Æ˙… E‰Ú x……®……xi…Æ˙h… x… Ω˛…x‰ …‰ EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ |…EÚ…∂… ®… +…<«* +C∫…Æ˙ ∫…“.B®…. Ω‰˛±{…±……<x… +…ËÆ˙ V…x… ∫…÷x…¥……<« V…Ë∫…‰ ®…∆S… Æ˙…V…∫¥… ∫…®…∫™……+… EÚ…‰ Ω˛±… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ +…¥…‰n˘EÚ…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¥™…∫i… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* +§… <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú +…¥…‰n˘EÚ…Â EÚ…‰ {…Ɖ˙∂……x… x…Ω˛” Ω˛…‰x…… {…c‰˜M……*

n˘…ËÆ˙…x… =xΩ² EÚ…∆O…‰∫… E‰Ú ®…÷J™… |…¥…HÚ… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ S…÷x…… M…™……* 1946 ®… €∂…®…±…… ®…Â, ®…∆€j…®…∆b˜±… +€¶…™……x… §……i…S…“i… ®… ¶…“ =xΩ² ™…Ω˛ ={…±…Œ§v… €®…±…“*

∫¥…i…∆j… ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Ω˛±…‰ €∂…I…… ®…∆j…“ E‰Ú J……i…‰ ®… n˘V…« ΩÈ˛ +x…‰EÚ ={…±…Œ§v…™……∆ BEÚ §……Æ˙ Æ˙…V…x…“€i… ®… +… V……x…‰ E‰Ú §……n˘ ®……˱……x…… ∫……Æ˙“ €W…®®…‰n˘…€Æ˙™…… +…ËÆ˙ S…÷x……ˀi…™…… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ S…±…‰ M…B +…ËÆ˙ ™…Ω˛ GÚ®… n‰˘∂… EÚ“ +…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ ¶…“ §…Æ˙EÚÆ˙…Æ˙ Æ˙Ω˛…* {…∆€b˜i… V…¥……Ω˛Æ˙±……±… x…‰Ω˛∞¸ EÚ“ EËڀ§…x…‰]ı ®… 1947 ∫…‰ 1958 i…EÚ ®……˱……x…… €∂…I…… ®…∆j…“ Æ˙Ω‰˛* ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú €∂…I……, ∫…¶™…i…… +…ËÆ˙ EÚ±…… ®…∆j…˙…±…™… E‰Ú |…l…®… ®…∆j…“ EÚ“ Ω˲€∫…™…i… ∫…‰ ¥…Ω˛ €∂…I…… EÚ… <∫… i…Æ˙Ω˛ |…S……Æ˙ EÚÆ˙x…… S……Ω˛i…‰ l…‰ €V…∫…∫…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú ±……‰M…… ®… BEÚ x…<« ®…x……‰¥…fi€k… {…Ën˘… Ω˛…‰ ∫…E‰Ú* =xΩ˛…Âx…‰ €∫…°«Ú €∂…I…h… ∫…∆∫l……x…… EÚ“ Ω˛“ x…Ω˛”, §…Œ±EÚ ∫……€Ω˛i™… +EÚ…n˘®…“, ∫…∆M…“i… x……]ıEÚ +EÚ…n˘®…“ +…ËÆ˙ ±…€±…i… EÚ±…… +EÚ…n˘®…“ V…Ë∫…“ ®…Ω˛…x… ∫…∆∫l……+… EÚ“ ¶…“ ∫l……{…x…… EÚ“ i……€EÚ ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…∆∫Efiڀi… EÚ…‰ x…™…… V…“¥…x… €®…±… ∫…E‰Ú* <∫… n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫¥…i…∆j…i…… ∫…∆O……®… {…Æ˙ =xΩ˛…Âx…‰ BEÚ €EÚi……§… ¶…“ €±…J…“, <∆€b˜™…… À¥…∫… £Ú“b˜®… +l……«i…¬ ¶……Æ˙i… EÚ“ +…V……n˘“ EÚ“ V…“i… €V…∫…‰ 1957 ®… |…EÚ…€∂…i… €EÚ™…… M…™……* ™…Ω˛ =x…EÚ“ Æ˙…V…x…“€i…EÚ +…i®…EÚl…… Ω˲* <∫…“ i…Æ˙Ω˛ =xΩ˛…x …‰ V……€®…™…… €®…€±…™…… <∫±……€®…™…… +…ËÆ˙ +±…“M…g¯¯ ®…÷Œ∫±…®… €¥…∂¥…€¥…t…±…™… E‰Ú €¥…k…“™… ∫…∆EÚ]ı E‰Ú ∫…®…™… ®… =x…E‰Ú +x…÷n˘…x… ®… ¥…fi€r˘ EÚÆ˙E‰Ú ®…n˘n˘ EÚ“* =xΩ˛…Âx…‰ ∫…∆Æ˙€I…i… ∫®……Æ˙EÚ…Â EÚ“ ®…Æ˙®®…i… +…ËÆ˙ =xΩ² §…x……B Æ˙J…x…‰ E‰Ú ¶……Æ˙i…“™… {…÷Æ˙…i…k¥… ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú |…™……∫…… EÚ“ +…‰Æ˙ €¥…∂…‰π… v™……x… €n˘™……* 1950 ∫…‰ {…Ω˛±…‰ =x…E‰Ú u˘…Æ˙… ¶……Æ˙i…“™… ∫……∆∫Efiڀi…EÚ ∫…∆§…∆v… {…€Æ˙π…n¬˘ EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<«* E‰Úxp˘“™… ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙ €∂…I…… §……‰b«˜ E‰Ú +v™…I… E‰Ú ∞¸{… ®… =xΩ˛…Âx…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰ E‰Úxp˘ +…Ë Æ ˙ Æ˙ … V™…… n˘…‰ x …… E‰ Ú +€i…€Æ˙ H Ú €¥…∂¥…€¥…t…±…™…… ®… ∫……¥…«¶……ˀ®…EÚ |……l…€®…EÚ €∂…I……, 14 ¥…π…« i…EÚ EÚ“ +…™…÷ E‰Ú ∫…¶…“ §…SS…… E‰Ú €±…B €x…:∂…÷±EÚ +…ËÆ˙ +€x…¥……™…« €∂…I……, EÚx™……+… EÚ“ €∂…I……, ¥™……¥…∫……€™…EÚ |…€∂…I…h…, EfiÚ€π… €∂…I…… +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“ €∂…I…… V…Ë∫…‰ ∫…÷v……Æ˙… EÚ“ ¥…EÚ…±…i… EÚ“* 22 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 1958 EÚ…‰ ®……˱……x…… +…V……n˘ EÚ… €x…v…x… Ω˛…‰ M…™……* =x…E‰Ú =iEfiÚπ]ı EÚ…™……Á EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B ¥…π…« 1992 ®… ®…Æ˙h……‰{…Æ˙…xi… ®……˱……x…… EÚ…‰ ¶……Æ˙i… Æ˙ix… ∫…‰ ∫…®®……€x…i… €EÚ™…… M…™……* ®……˱……x…… x…‰ Ω˛®…‰∂…… ∫……n˘M…“ EÚ… V…“¥…x… {…∫…∆n˘ €EÚ™……* =x…EÚ“ ®…fii™…÷ E‰Ú ∫…®…™… =x…E‰Ú {……∫… EÚ…‰<« ∫…∆{…€k… x…Ω˛” l…“ +…ËÆ˙ x… Ω˛“ EÚ…‰<« §…ÈEÚ J……i…… l……* =x…EÚ“ €x…V…“ +±…®……Æ˙“ ®… E÷ÚUÙ ∫…⁄i…“ +S…EÚx…, BEÚ n˘V…«x… J……n˘“ E‰Ú

E÷Úi…Ê-{……™…V……®…‰, n˘…‰ V……‰c˜“ ∫…Èb˜±…, BEÚ {…÷Æ˙…x…… b≈‰˜À∫…M… M……>x… +…ËÆ˙ BEÚ ={…™……‰M… €EÚ™…… Ω÷˛+… •…∂… €®…±……, ÀEÚi…÷ ¥…Ω˛…ƒ +x…‰EÚ n÷˘±…«¶… {…÷∫i…EÂÚ l…” V……‰ +§… Æ˙…π]≈ı EÚ“ ∫…®{…€k… ΩÈ˛* Ω˲n˘Æ˙…§……n˘ ®… =xΩ˛” E‰Ú x……®… {…Æ˙ ""®……˱……x…… +…V……n˘ x…‰∂…x…±… =n⁄«˘ ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“'' ∫l……€{…i… EÚÆ˙ Æ˙…π]≈ı EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ BEÚ ∫¥…i…∆j…i…… ∫…‰x……x…“, GÚ…Œxi…EÚ…Æ˙“, {…j…EÚ…Æ˙, ∫…®……V…∫…÷v……Æ˙EÚ, €∂…I…… €¥…∂…‰π…Y… +…ËÆ˙ +¶…⁄i…{…⁄¥…« €∂…I…… ®…∆j…“ EÚ…‰ ∏…r˘…∆V…€±… n˘“ M…™…“ Ω˲*

|…¶……¥…∂……±…“ ¥…HÚ… E‰Ú ∞¸{… ®… l…“ {…Ω˛S……x… V…§… ®……˱……x…… §……‰±…i…‰ l…‰ i……‰ ∏……‰i…… ®…∆j…®…÷Mv… Ω˛…‰EÚÆ˙ =xΩ² ∫…÷x…i…‰ l…‰* =x…E‰Ú ∂…§n˘… ®… V……n⁄˘ EÚ…-∫…… |…¶……¥… Ω˛…‰i…… l……* +C]⁄ı§…Æ˙, 1947 ®… V…§… Ω˛W……Æ˙… EÚ“ ∫…∆J™…… ®… €n˘±±…“ E‰Ú ®…÷∫…±…®……x… {……€EÚ∫i……x… V…… Æ˙Ω‰˛ l…‰ i……‰ V……®…… ®…Œ∫V…n˘ EÚ“ |……S…“Æ˙ ∫…‰ BEÚ n‰˘¥… {…÷Ø˚π… EÚ“ ¶……ƒ€i… ®……˱……x…… §……‰±…‰ ""V……®…… ®…Œ∫V…n˘ EÚ“ >∆S…“ ®…“x……ÆÂ˙ i…÷®…∫…‰ {…⁄UÙ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛ €EÚ V…… Æ˙Ω‰˛ Ω˛…‰, i…÷®…x…‰ <€i…Ω˛…∫… E‰Ú {…z…… EÚ…‰ EÚΩ˛…ƒ J……‰ €n˘™……* EÚ±… i…EÚ i…÷®… ™…®…÷x…… E‰Ú i…]ı {…Æ˙ ¥…V…⁄ €EÚ™…… EÚÆ˙i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ +…V… i…÷®… ™…Ω˛…ƒ Æ˙Ω˛x…‰ ∫…‰ b˜Æ˙ Æ˙Ω‰˛ Ω˛…‰* ™……n˘ Æ˙J……‰ €EÚ i…÷®Ω˛…Ɖ˙ K…⁄x… ®… €n˘±±…“ §…∫…“ Ω˲* i…÷®… ∫…®…™… E‰Ú <∫… Z…]ıE‰Ú ∫…‰ b˜Æ˙ Æ˙Ω‰˛ Ω˛…‰* ¥…‰ i…÷®Ω˛…Ɖ˙ {…⁄¥…«V… Ω˛“ l…‰ €V…xΩ˛…Âx…‰ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®… UÙ±……∆M… ±…M……<«, ®…W…§…⁄i… S…^ı…x…… EÚ…‰ EÚ…]ı b˜…±……, Eڀ`ˆx……<™…… ®… ¶…“ ®…÷∫E÷ÚÆ˙…B, +…∫…®……x… EÚ“ M…c˜M…b˜…Ω˛]ı EÚ… =k…Æ˙ i…÷®Ω˛…Æ˙“ Ωƒ˛∫…“ E‰Ú ¥…‰M… ∫…‰ €n˘™……, Ω˛¥……+… EÚ“ €n˘∂…… §…n˘±… n˘“ +…ËÆ˙ i…⁄¢Ú…x…… EÚ… Ø˚J… ®……‰c˜ €n˘™……* ™…Ω˛ ¶……M™… EÚ“ €¥…b˜®§…x…… Ω˲ €EÚ V……‰ ±……‰M… EÚ±… i…EÚ Æ˙…V……+… EÚ“ €x…™…€i… E‰Ú ∫……l… J…‰±…‰ =xΩ² +…V… +{…x…‰ Ω˛“ ¶……M™… ∫…‰ V…⁄Z…x…… {…c˜ Æ˙Ω˛… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…€±…B ¥…‰ <∫… ®……®…±…‰ ®… +{…x…‰ {…Æ˙®…‰∂¥…Æ˙ EÚ…‰ ¶…“ ¶…⁄±… M…™…‰ ΩÈ˛ V…Ë∫…‰ €EÚ =∫…EÚ… EÚ…‰<« +Œ∫i…i¥… Ω˛“ x… Ω˛…‰* ¥……{…∫… +…+…‰ ™…Ω˛ i…÷®Ω˛…Æ˙… P…Æ˙ Ω˲, i…÷®Ω˛…Æ˙… n‰˘∂…*'' =x…E‰Ú <∫… ¶……π…h… EÚ… <i…x…… +€v…EÚ |…¶……¥… Ω÷˛+… €EÚ V……‰ ±……‰M… {……€EÚ∫i……x… V……x…‰ E‰Ú €±…B +{…x…… ∫……®……x… §……ƒv… EÚÆ˙ i…Ë™……Æ˙ l…‰, ±…‰€EÚx… ¥…‰ ∫¥…i…∆j…i…… +…ËÆ˙ n‰˘∂…¶…€HÚ EÚ“ BEÚ x…<« ¶……¥…x…… E‰Ú ∫……l… P…Æ˙ ±……Ë]ı +…B +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ x…Ω˛” M…B* +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ¶……π…h…… E‰Ú <€i…Ω˛…∫… ®…Â, V……®…… ®…Œ∫V…n˘ {…Æ˙ €n˘B M…™…‰ ®……˱……x…… +…W……n˘ E‰Ú <∫… ¶……π…h… EÚ“ i…÷±…x…… E‰Ú¥…±… +•……Ω˛®… À±…EÚx… E‰Ú M…Ë]¬ı∫…§…M…« ®… €n˘B ¶……π…h… ∫…‰, M……∆v…“ V…“ EÚ“ Ω˛i™…… {…Æ˙ x…‰Ω˛∞¸ E‰Ú €§…Æ˙±…… Ω˛…>∫… ®… €n˘™…‰ M…™…‰ ¶……π…h… +…ËÆ˙ ®……Ã]ıx… ±…⁄l…Æ˙ E‰Ú ¶……π…h…- "®…‰Æ˙… BEÚ ∫…{…x…… Ω˲', ∫…‰ i…÷±…x…… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* - Æ˙“i…… ®……‰n˘“ (±…‰€J…EÚ…, ∫……®……€V…EÚ €¥…π…™…… {…Æ˙ ±…‰J…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛)

Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… ∂……±…‰™… ]‰ı€x…∫… §……ϱ… €GÚE‰Ú]ı |…€i…™……‰€M…i……

V…“¥…x… ®… J…‰±… EÚ… ¶…“ €¥…∂…‰π… ®…Ω˛i¥… : ∫E⁄Ú±… €∂…I…… ®…∆j…“ Æ˙…™…∫…‰x…, ∫E⁄Ú±… €∂…I…… ®…∆j…“ b˜….Ï |…¶…÷Æ˙…®… S……Ëv…Æ˙“ x…‰ Æ˙…™…∫…‰x… Œ∫l…i… ∂……∫…EÚ“™… EÚx™…… =SS…i…Æ˙ ®……v™…€®…EÚ €¥…t…±…™… |……∆M…h… ®… 65¥…” Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… ∂……±…‰™… ]‰ı€x…∫… §……ϱ… €GÚE‰Ú]ı |…€i…™……‰€M…i…… (19 ¥…π…« +…™…÷ ¥…M…« §……±…EÚ/ §……€±…EÚ…) EÚ… ∂…÷¶……Æ∆˙¶… €EÚ™……* |…€i…™……‰€M…i…… ®… 10 ∫…∆¶……M…… EÚ“ BEÚ-BEÚ ]ı“®… €Ω˛∫∫…… ±…‰ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* <x…®… 120 §……±…EÚ i…l…… 120 §……€±…EÚ…B∆ ∂……€®…±… ΩÈ˛* b˜…Ï. S……Ëv…Æ˙“ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ V…“¥…x… ®… €∂…I…… +…ËÆ˙ ∫¥……∫l™… E‰Ú ∫……l… J…‰±… EÚ… ¶…“ €¥…∂…‰π… ®…Ω˛i¥… Ω˲* J…‰±… ∫…‰ §…SS…‰ ∂……Æ˙“€Æ˙EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫¥…∫l… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… ®……x…€∫…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ¶…“ ∫¥…∫l… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ §…SS…… EÚ… €¥…EÚ…∫… ¶…“ i…‰V…“ ∫…‰ Ω˛…‰i…… Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ §…i……™…… €EÚ |…n‰˘∂… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… §…SS…… EÚ…‰ €∂…I…… E‰Ú ∫……l… J…‰±…… ®… ¶…“ +…M…‰

§…g¯x…‰ E‰Ú €±…B §…‰Ω˛i…Æ˙ +¥…∫…Æ˙ ={…±…§v… EÚÆ˙…B V…… Æ˙Ω˛‰ ΩÈ˛* |…n‰˘∂… ®… +…M……®…“ €n˘∫…®§…Æ˙ ®……Ω˛ ®… Æ˙…π]≈ı“™… ∂……±…‰™… |…€i…™……‰€M…i…… EÚ… +…™……‰V…x… €EÚ™…… V……BM……, €V…∫…®… n‰˘∂…¶…Æ˙ E‰Ú €J…±……c˜“ §…SS…‰ ∂……€®…±… Ω˛…ÂM…‰* b˜…Ï. S……Ëv…Æ˙“ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ |…n‰˘∂… ®… Æ˙…π]≈ı“™… |…€i…™……‰€M…i…… E‰Ú +…™……‰V…x… ∫…‰ Ω˛®……Ɖ˙ €J…±……€c˜™…… EÚ…‰ ∫…“J…x…‰ E‰Ú x…B +¥…∫…Æ˙ €®…±…ÂM…‰ +…ËÆ˙ ¥…‰ +…M…‰ §…g¯x…‰ E‰Ú €±…B |……‰i∫……€Ω˛i… Ω˛…ÂM…‰* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ |…n‰˘∂… E‰Ú §…SS…‰ |…i™…‰EÚ I…‰j… ®… +…M…‰ §…g¯x…‰ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫{……‰]¬ı∫…« ®… ¶…“ +{…x…“ +±…M… {…Ω˛S……x… §…x…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫… ¥…π…« |…n‰˘∂… E‰Ú §…SS…… x…‰ J…‰±…… ®… =iEfiÚπ]ı |…n˘∂…«x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B B∫…V…“B°Ú+…<« EÚ“ {…n˘EÚ i……€±…EÚ… ®… 407 {…n˘EÚ |……{i… EÚÆ˙ i…“∫…Æ˙… ∫l……x… |……{i… €EÚ™……, <x…®… 116 M……‰±b˜ ®…Ëb˜±… ∂……€®…±… ΩÈ˛*


¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰ 17.11.2019

32 ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“

¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı ®… x…™…‰ ™…÷M… EÚ… EÚÆÂ˙M…‰ ∫…⁄j…{……i… €GÚE‰Ú]ı |…∂……∫…x… EÚ… Ω˲ ±…∆§…… +x…÷¶…¥… ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“ E‰Ú {……∫… €GÚE‰Ú]ı |…∂……∫…x… E‰Ú ¥…fiΩ˛n˘ +x…÷¶…¥… ΩÈ˛* §…“∫…“∫…“+…<« +v™…I… EÚ… {…n˘ ∫…∆¶……±…x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∫……ËÆ˙¥… §…∆M……±… €GÚE‰Ú]ı ∫…∆P… (EËÚ§…) E‰Ú +v™…I… Æ˙Ω˛ S…÷E‰Ú ΩÈ˛* M……∆M…÷±…“ EÚ…‰ €GÚE‰Ú]ı EÚ“ Æ˙…V…x…“€i… ®… ±……x…‰ EÚ… ∏…‰™… §…“∫…“∫…“+…<« E‰Ú {…⁄¥…« +v™…I… +…ËÆ˙ i……iEÚ…€±…EÚ EËÚ§… +v™…I… V…M…®……‰Ω˛x… b˜…±…€®…™…… EÚ…‰ V……i…… Ω˲* b˜…±…€®…™…… x…‰ +{…x…‰ EÚ…™…«EÚ…±… ®… M……∆M…÷±…“ EÚ…‰ EËÚ§… EÚ… ∫…€S…¥… §…x……™…… l……* b˜…±…€®…™…… E‰Ú €x…v…x… E‰Ú §……n˘ M……∆M…÷±…“ EËÚ§… E‰Ú +v™…I… §…x…‰ l…‰* M……∆M…÷±…“ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ ¥…‰ +{…x…‰ +x…÷¶…¥… EÚ… <∫i…‰®……±… ¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı EÚ…‰ +…M…‰ §…g¯…x…‰ ®… EÚÆÂ˙M…‰* §…“∫…“∫…“+…<« +v™…I… {…n˘ ∫…∆¶……±…x…‰ ¥……±…‰ n⁄˘∫…Ɖ˙ €GÚE‰Ú]ıÆ˙ ΩÈ˛ M……∆M…÷±…“ M……∆M…÷±…“ x…‰ §…“∫…“∫…“+…<« EÚ… +v™…I… {…n˘ ∫…∆¶……±…i…‰ Ω˛“ BEÚ x…<« ={…±…Œ§v… Ω˛…€∫…±… EÚ“ Ω˲* M……∆M…÷±…“ €{…UÙ±…‰ 65 ¥…π……Á ®… §…“∫…“∫…“+…<« +v™…I… §…x…x…‰ ¥……±…‰ {…Ω˛±…‰ GÚE‰Ú]ıÆ˙ §…x… M…B ΩÈ˛* M……∆M…÷±…“ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ €¥…V…™…x…M…Æ˙®… E‰Ú ®…Ω˛…Æ˙…V… E÷Ú®……Æ˙ x…‰ ¶…“ ¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı ]ı“®… +…ËÆ˙ §…“∫…“∫…“+…<« EÚ“ EÚ®……x… ∫…∆¶……±…x…‰ EÚ… M……ËÆ˙¥… Ω˛…€∫…±… €EÚ™…… Ω˲* ®…Ω˛…Æ˙…V… E÷Ú®……Æ˙ x…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú €±…B i…“x… ]‰ı∫]ı ®…ËS… J…‰±…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ i…“x…… ®…ËS…… ®… ¶……Æ˙i… EÚ“ EÚ{i……x…“ EÚ“ Ω˲* ®…Ω˛…Æ˙…V… E÷Ú®……Æ˙ ¥…π…« 1954 ∫…‰ 1956 i…EÚ §…“∫…“∫…“+…<« E‰Ú +v™…I… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* {…⁄¥…« €GÚE‰Ú]ıÆ˙ ∫…÷x…“±… M……¥…∫EÚÆ˙ +…ËÆ˙ €∂…¥…±……±… ™……n˘¥… ¶…“ §…“∫…“∫…“+…<« +v™…I… §…x… S…÷E‰Ú ΩÈ˛, ±…‰€EÚx… ™…‰ n˘…‰x…… +∆i…€Æ˙®… +v™…I… €x…™…÷HÚ €EÚB M…B l…‰* ∫…°Ú±… EÚ{i……x…… ®… Ω˛…‰i…“ Ω˲ €M…x…i…“ ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…§…∫…‰ ∫…°Ú±… EÚ{i……x… Æ˙Ω˛ S…÷E‰Ú ΩÈ˛* M……∆M…÷±…“ +{…x…“ ∂……x…n˘…Æ˙ §…±±…‰§……V…“ ∫…‰ +€v…EÚ §…‰Ω˛i…Æ˙“x… EÚ{i……x…“ E‰Ú €±…B V……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* M……∆M…÷±…“ EÚ“ EÚ{i……x…“ ®… ¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı ]ı“®… x…‰ €¥…n‰˘∂…“ v…Æ˙i…“

¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı ]ı“®… E‰Ú {…⁄¥…« EÚ{i……x… ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“ EÚ…‰ ¶……Æ˙i… ®… Ω˛“ x…Ω˛”, §…Œ±EÚ €¥…∂¥… €GÚE‰Ú]ı ®… ∫…§…∫…‰ +…GÚ…®…EÚ €J…±……c˜˜“ E‰Ú ∞¸{… ®… {…Ω˛S……x…… V……i…… Ω˲* ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“ ∂……x…n˘…Æ˙ §…±±…‰§……V…“ E‰Ú ∫……l…-∫……l… +…GÚ…®…EÚ EÚ{i……x…“ E‰Ú €±…B ¶…“ €¥…J™……i… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* BEÚ €J…±……c˜˜“ E‰Ú ∞¸{… ®… €GÚE‰Ú]ı ∫…‰ ∫…∆x™……∫… ±…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫……ËÆ˙¥… x…‰ BEÚ §……Æ˙ €°ÚÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı ®… ¥……{…∫…“ EÚ“ Ω˲, ±…‰€EÚx… +§… ¥…‰ ®…Ën˘…x… ®… x…Ω˛”, §…Œ±EÚ €GÚE‰Ú]ı |…∂……∫…x… EÚ“ €{…S… {…Æ˙ §…±±…‰§……V…“ EÚÆÂ˙M…‰* ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“ €¥…∂¥… €GÚE‰Ú]ı E‰Ú ∫…§…∫…‰ i……EÚi…¥…Æ˙ +…ËÆ˙ v…x…¥……x… ∫…∆M…`ˆx… ¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı E∆Ú]≈ı…‰±… §……‰b«˜ (§…“∫…“∫…“+…<«) E‰Ú x…B +v™…I… S…÷x…‰ M…B ΩÈ˛* §…“∫…“∫…“+…<« EÚ“ V…x…Æ˙±… §……Ïb˜“ ®…“À]ıM… ®… ∫……ËÆ˙¥… EÚ…‰ €x…Ã¥…Æ˙…‰v… +v™…I… S…÷x…… M…™…… Ω˲* ∫……ËÆ˙¥… V…÷±……<« 2020 i…EÚ §…“∫…“∫…“+…<« EÚ“ §……M…b˜…‰Æ˙ ∫…∆¶……±…ÂM…‰* {…Æ˙ V…“i…x…… ∫…“J…… Ω˲* ¥…π…« 2000 ®… V…§… ¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı €°ÚœC∫…M… E‰Ú +…Æ˙…‰{…… ∫…‰ V…⁄Z… Æ˙Ω˛… l……, i…§… M……∆M…÷±…“ EÚ…‰ ]ı“®… EÚ“ EÚ®……x… ∫……È{…“ M…<« l…“* M……∆M…÷±…“ x…‰ +{…x…“ €V…®®…‰n˘…Æ˙“ §…J…⁄§…“ €x…¶……<« +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… ]ı“®… EÚ…‰ <∫… ¶…∆¥…Æ˙ ∫…‰ €x…EÚ…±…EÚÆ˙ V…“i… E‰Ú Æ˙…∫i…‰ {…Æ˙ ±……™…‰* M……∆M…÷±…“ EÚ“ EÚ{i……x…“ x…‰ ¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı ]ı“®… ®… V…“i… EÚ“ ±…±…EÚ {…Ën˘… EÚ“ Ω˲* M……∆M…÷±…“ EÚ“ EÚ{i……x…“ ®… ¶……Æ˙i… x…‰ ¥…π…« 2002 ®… <∆M±…Èb˜ EÚ…‰ =∫…“ E‰Ú P…Æ˙ ®… Ω˛Æ˙…EÚÆ˙ x…‰]ı¥…‰∫]ı ]≈ı…Ï°Ú“ V…“i…“ l…“* ¥…Ω˛” ¥…π…« 2003 E‰Ú €GÚE‰Ú]ı €¥…∂¥…EÚ{… ®… ¶……Æ˙i… ={…€¥…V…‰i…… Æ˙Ω˛… l……* ¥…π…« 2003 ®… +…Ï∫]≈ı‰€±…™…… ®… ¶……Æ˙i…“™… ]ı“®… x…‰ ]‰ı∫]ı ∫…“Æ˙“V… EÚ…‰ 1-1 ∫…‰ b≈˜…Ï €EÚ™…… l……* <∫… ∫…“Æ˙“V… E‰Ú {…Ω˛±…‰ ]‰ı∫]ı ®…ËS… ®… M……∆M…÷±…“ x…‰ 144 Æ˙x…… EÚ“ §…‰Ω˛i…Æ˙“x… {……Æ˙“ J…‰±…“ l…“* M……∆M…÷±…“ EÚ“ EÚ{i……x…“ ®… ¶……Æ˙i… x…‰ {……€EÚ∫i……x… EÚ…‰ =∫…“ E‰Ú P…Æ˙ ®… ]‰ı∫]ı +…ËÆ˙ ¥…x…-b‰˜ ∫…“Æ˙“V… ®… EÚÆ˙…Æ˙“ ®……i… n˘“ l…“* ™…‰ ∫…§… M……∆M…÷±…“ EÚ“ EÚ{i……x…“ EÚ“ ™……n˘M……Æ˙ V…“i… Ω˲* M……∆M…÷±…“ EÚ“ EÚ{i……x…“ ®… ¶……Æ˙i… x…‰ 49 ]‰ı∫]ı ®…ËS… J…‰±…‰ ΩÈ˛, <x…®… ∫…‰ 21 ®…ËS…… ®… ¶……Æ˙i… x…‰ V…“i… n˘V…« EÚ“ Ω˲, 13 ®…ËS… Ω˛…Ɖ˙ ΩÈ˛, V…§…€EÚ 15 ®…ËS… b≈˜…Ï Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ¥…Ω˛” ¥…x…-b‰˜ €GÚE‰Ú]ı ®… M……∆M…÷±…“ x…‰ 147

®…ËS…… ®… ¶……Æ˙i… EÚ“ EÚ®……x… ∫…∆¶……±…“ Ω˲* <x…®… ¶……Æ˙i… EÚ…‰ 76 ®… V…“i… i…l…… 66 ®…ËS…… ®… Ω˛…Æ˙ €®…±…“ Ω˲* ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“ EÚ“ |…®…÷J… ={…±…Œ§v…™……∆ l ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“ x…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú €±…B 113 ]‰ı∫]ı +…ËÆ˙ 311 ¥…x…-b‰˜ ®…ËS… J…‰±…‰ ΩÈ˛* l M……∆M…÷±…“ x…‰ ]‰ı∫]ı €GÚE‰Ú]ı ®… 7212 Æ˙x… §…x……B ΩÈ˛, <x…®… 16 ∂…i…EÚ +…ËÆ˙ 35 +v…«∂…i…EÚ ∂……€®…±… ΩÈ˛* l M……∆M…÷±…“ x…‰ ¥…x…-b‰˜ €GÚE‰Ú]ı ®… 11363 Æ˙x… §…x……B ΩÈ˛, <x…®… 22 ∂…i…EÚ +…ËÆ˙ 72 +v…«∂…i…EÚ ∂……€®…±… ΩÈ˛* l M……∆M…÷±…“ x…‰ ¥…π…« 1996 ®… ±……Ïb¬˜∫…« ]‰ı∫]ı ®…ËS… ∫…‰ +{…x…‰ ]‰ı∫]ı EÏڀÆ˙™…Æ˙ EÚ… +…M……V… €EÚ™…… l……, <∫… ®…ËS… ®… =xΩ˛…Âx…‰ ∂…i…EÚ“™… {……Æ˙“ J…‰±…“ l…“* l M……∆M…÷±…“ ¥…x…-b‰˜ €GÚE‰Ú]ı ®… 10 Ω˛V……Æ˙ Æ˙ x … §…x……x…‰ ¥……±…‰ n⁄ ˘ ∫ …Ɖ ˙ ¶……Æ˙ i …“™… §…±±…‰§……V… ΩÈ˛* l M……∆M…÷±…“ ¥…x…-b‰˜ €GÚE‰Ú]ı ®… ±…M……i……Æ˙ S……Æ˙ §……Æ˙ ®…Ëx… +…Ï°Ú n˘ ®…ËS… EÚ… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ V…“i…x…‰ ¥……±…‰ €¥…∂¥… E‰Ú {…Ω˛±…‰ €GÚE‰Ú]ıÆ˙ ΩÈ˛* l ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“ +…ËÆ˙ ∫…€S…x… i…Ân÷˘±…EÚÆ˙ EÚ“ V……‰c˜ “ ¥…x…-b‰˜ €GÚE‰Ú]ı EÚ“ ∫…§…∫…‰

∫…°Ú±… V……‰c˜ “ Ω˲* n˘…‰x…… §…±±…‰§……V…… x…‰ ¥…x…-b‰˜ EÚ“ 176 {……€Æ˙™…… ®… 8227 Æ˙x…… EÚ“ ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ EÚ“ Ω˲* l <x…®… 26 ∂…i…EÚ“™… +…Ë Æ ˙ 29 +v…«∂…i…EÚ“™… ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ ∂……€®…±… ΩÈ˛* l M……∆M…÷±…“ x…‰ ¥…π…« 1999 E‰Ú €¥…∂¥…EÚ{… ®… ∏…“±…∆EÚ… E‰Ú €J…±……°Ú 183 Æ˙x…… EÚ“ ±……V…¥……§… {……Æ˙“ J…‰±…“, V……‰ €¥…∂¥…EÚ{… ®… ¶……Æ˙i…“™… §…±±…‰§……V…… EÚ… ∫…¥…«∏…‰π`ˆ |…n˘∂…«x… Ω˲* l M……∆M…÷±…“ EÚ…‰ J…‰±… E‰Ú I…‰j… ®… ™……‰M…n˘…x… E‰Ú €±…B ¥…π…« 2004 ®… {…n¬˘®… ∏…“ ∫…®®……x… ∫…‰ x…¥……V…… M…™…… Ω˲* ™…÷¥……+… EÚ…‰ Ω˛®…‰∂…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ |……‰i∫……€Ω˛i… M……∆M…÷±…“ EÚ“ ∫…°Ú±… EÚ{i……x…“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ Ω˲ ™…÷¥……+… ®… =x…EÚ… €¥…∂¥……∫…* EÚ{i……x… Æ˙Ω˛i…‰ Ω÷˛B M……∆M…÷±…“ x…‰ Ω˛®…‰∂…… ™…÷¥…… €J…±……€c˜™…… EÚ…‰ |……‰i∫……€Ω˛i… €EÚ™…… Ω˲* €¥…∂¥… €GÚE‰Ú]ı ®… +{…x…‰ x……®… EÚ… b∆˜EÚ… §…V…… S…÷E‰Ú EÚ<« €J…±……€c˜™…… EÚ“ |…€i…¶…… EÚ…‰ M……∆M…÷±…“ x…‰ x… E‰Ú¥…±… {…Ω˛S……x…… Ω˲, §…Œ±EÚ ¶……Æ˙i…“™… ]ı“®… ®… ®……ËEÚ… €n™…… Ω˲* ¥…“Ɖ˙xp˘ ∫…Ω˛¥……M…, Ω˛Æ˙¶…V…x… À∫…Ω˛, ™…÷¥…Æ˙…V… À∫…Ω˛, V…Ω˛“Æ˙ J……x…, M……Ëi…®… M…∆¶…“Æ˙ +…ËÆ˙ ®…Ω‰˛xp˘ À∫…Ω˛ v……‰x…“ x…‰ M……∆M…÷±…“ EÚ“ EÚ{i……x…“ ®… Ω˛“ ¶……Æ˙i…“™… ]ı“®… ®… V…M…Ω˛

§…x……<« l…“* M……∆M…÷±…“ P…Ɖ˙±…⁄ €GÚE‰Ú]ı {…Æ˙ M…Ω˛x… x…V…Æ˙ Æ˙J…i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ ]ı“®… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙ ™…÷¥…… €J…±……€c˜™…… EÚ“ ®……∆M… S…™…x…EÚi……«+… ∫…‰ EÚÆ˙i…‰ l…‰* M……∆M…÷±…“ |…™……‰M……i®…EÚ EÚ{i……x… ¶…“ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* M……∆M…÷±…“ x…‰ ®…v™…GÚ®… E‰Ú §…±±…‰§……V… ¥…“Ɖ˙xp˘ ∫…Ω˛¥……M… EÚ“ I…®…i……+… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B =x…∫…‰ ∫…±……®…“ §…±±…‰§……V…“ EÚÆ˙¥……<«* EÚ<« ®……ËE‰Ú €n˘B V……x…‰ E‰Ú §……n˘ ¶…“ }±……Ï{… Æ˙Ω‰˛ ®…Ω‰˛xp˘ À∫…Ω˛ v……‰x…“ EÚ…‰ =xΩ˛…Âx…‰ ]ı“®… ®… §…x……™…‰ Æ˙J…… +…ËÆ˙ >{…Æ˙“ GÚ®… ®… €J…±……™……* P…Ɖ˙±…⁄ €GÚE‰Ú]ı {…Æ˙ Æ˙Ω‰˛M…… M……∆M…÷±…“ EÚ… °Ú…‰EÚ∫… §…“∫…“∫…“+…<« +v™…I… {…n˘ ∫…∆¶……±…x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“ x…‰ +{…x…“ |……l…€®…EÚi……B∆ +…ËÆ˙ ±…I™… €x…v……«€Æ˙i… EÚÆ˙ €±…B ΩÈ˛* M……∆M…÷±…“ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ ®…È ¶……Æ˙i…“™… ]ı“®… ®… J…‰±…… Ω⁄∆˛, ®…È ]ı“®… EÚ“ V…∞¸Æ˙i…… EÚ…‰ V……x…i…… Ω⁄∆˛* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ =x…EÚ… °Ú…‰EÚ∫… ¶……Æ˙i… E‰Ú P…Ɖ˙±…⁄ €GÚE‰Ú]ı EÚ…‰ ®…V…§…⁄i… §…x……x…‰ {…Æ˙ Æ˙Ω˛‰M……* =xΩ˛…x …‰ EÚΩ˛… €EÚ ®…‰Æ˙“ |……l…€®…EÚi…… |…l…®… ∏…‰h…“ €GÚE‰Ú]ı J…‰±…x…‰ ¥……±…‰ €GÚE‰Ú]ıÆ˙ ΩÈ˛, ®…È =xΩ² +…Ãl…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…Ω˛…™…i…… EÚÆ˙x…… S……Ω˛i…… Ω⁄∆˛* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ <x… €GÚE‰Ú]ıÆ˙… EÚ…‰ €®…±…x…‰ ¥……±…… ®…‰Ω˛x…i……x…… §…g¯…™…… V……x…… S……€Ω˛B* M……∆M…÷±…“ x…‰ ¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı EÚ“ §……M…b˜…Ɖ ˙ ∫…∆¶……±…x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫…‰ Ω˛“ <∫…®… §…n˘±……¥… ±……x…… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙ €n˘™…… Ω˲* P…Ɖ˙±…⁄ €GÚE‰Ú]ı ®… x…B €J…±……€c˜™…… EÚ…‰ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ |…€i…¶……∂……±…“ €J…±……€c˜™…… EÚ…‰ §…‰Ω˛i…Æ˙ ®……M…«n˘∂…«x… +…ËÆ˙ |…€∂…I…h… €n˘±……x…‰ E‰Ú €±…B M……∆M…÷±…“ Æ˙…π]≈ı“™… €GÚE‰Ú]ı +EÚ…n˘®…“ E‰Ú |…®…÷J… Æ˙…Ω÷˛±… p˘€¥…c˜˜ E‰Ú ∫……l… €®…±…EÚÆ˙ ™……‰V…x…… §…x…… Æ˙Ω‰˛ Ω˲* B‰∫…‰ ®… =®®…“n˘ Ω˲ €EÚ M……∆M…÷±…“ E‰Ú EÚ…™…«EÚ…±… ®… ¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ı BEÚ §……Æ˙ €°ÚÆ˙ €¥…∂¥… €GÚE‰Ú]ı EÚ… €∫…Æ˙®……‰Æ˙ §…x…‰M……* - ®……‰Ω˛x… À∫…Ω˛ {……±… (±…‰J…EÚ, J…‰±… B¥…∆ ∫…®…-∫……®…€™…EÚ €¥…π…™…… {…Æ˙ ±…‰J…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*)

€¥…€¶…z… |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ Ω‰˛i…÷ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« |…∂x… 1.

2.

3.

4.

5.

¥…π…« 2019 ®… €EÚi…x…‰ €J…±……€c˜™…… EÚ…‰ Æ˙…V…“¥… M……∆v…“ J…‰±… Æ˙ix… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ €®…±…… Ω˲? (+) 1 (§…) 2 (∫…) 3 (n˘) 5 +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ®…ËÆ˙…l…x… Ɖ˙∫… ∫…§…∫…‰ EÚ®… ∫…®…™… ®… {…⁄Æ˙“ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ Bl…±…“]ı ΩÈ˛? (+) <€±…™…÷EÚ €EÚ{…S……‰M…‰ (§…) ®……‰Ω˛®®…n˘ °ÚÆ˙…Ω˛ (∫…) E‰Úx…‰€x…∫…… §…‰°‰Ú±… (n˘) €∫…∫……™… ±…‰®…… +…‰À±…€{…EÚ J…‰±…… ®… ¥™…€HÚM…i… ∫{…v……« ®… {…n˘EÚ V…“i…x…‰ ¥……±…‰ {…Ω˛±…‰ ¶……Æ˙i…“™… ΩÈ˛? (+) +€¶…x…¥… À§…p˘… (§…) E‰Ú.b˜“. V……v…¥… (∫…) €±…B∆b˜Æ˙ {…‰∫… (n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… €GÚE‰Ú]ı ®… ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ 6 M…Ân˘… {…Æ˙ 6 UÙCE‰Ú ±…M……x…‰ ¥……±…‰ €J…±……c˜“ ΩÈ˛? (+) ™…÷¥…Æ˙…V… À∫…Ω˛ (§…) ∫…x…l… V…™…∫…⁄™……« (∫…) Ω˛∂…«±… €M…§∫… (n˘) E‰Ú€¥…x… {…“]ıÆ˙∫…x… BEÚ EËÚ±…Âb˜Æ˙ ¥…π…« ®… ]‰ı€x…∫… E‰Ú €EÚi…x…‰ O…Èb˜ ∫±…Ë®… ]⁄ıx……«®…Â]ı +…™……‰€V…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛? (+) 4 (§…) 5 (∫…) 3

∫……®……x™… Y……x… - J…‰±…

(n˘) 2 +M…±…… °÷Ú]ı§……ϱ… €¥…∑…EÚ{… €EÚ∫… n‰˘∂… ®… +…™……‰€V…i… €EÚ™…… V……™…‰M……? (+) £Ú…∆∫… (§…) ®…ËŒC∫…EÚ…‰ (∫…) V……{……x… (n˘) EÚi…Æ˙ 7 . ]⁄ıÆ˙ b˜“ £Ú…∆∫… |…€i…™……‰€M…i…… €EÚ∫… J…‰±… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… Ω˲? (+) ]‰€x…∫… (§…) °÷Ú]ı§……ϱ… (∫…) ∫……<œC±…M… (n˘) ®…ËÆ˙…l…x… 8 . €¥…∑… E‰Ú ∫…§…∫…‰ i…‰V… °ÚÆ˙…«]ı… v……¥…EÚ =∫…Ëx… §……‰±]ı EÚ… ∫…∆§…∆v… €EÚ∫… n‰˘∂… ∫…‰ Ω˲? (+) +®…‰€Æ˙EÚ… (§…) §…Æ˙Ω˛“x… (∫…) E‰Úx™…… (n˘) V…®…ËEÚ… 9 . +…<«∫…“∫…“ x…‰ €¥…∑… ]‰ı∫]ı S…ËŒ®{…™…x…€∂…{… ®… €EÚi…x…‰ n‰˘∂…… EÚ…‰ ∂……€®…±… €EÚ™…… Ω˲? (+) 6 (§…) 9 (∫…) 13 (n˘) 11 10. ¥…π…« 2019 ®… €EÚ∫… €J…±……c˜“ EÚ…‰ °Ú“°Ú… °÷Ú]ı§……ϱ… +…Ï°Ú n˘ <«™…Æ˙ S…÷x…… M…™…… Ω˲? (+) €±…™……‰x…±… ®…‰∫…“ (§…) €GÚŒ∫]ı™……x……‰ Æ˙…‰x……±b˜…‰ (∫…) ±…÷EÚ… ®……‰€b≈˜S… (n˘) €¥…ÃV…i… ¥……x… €b˜€V…EÚ

11.

6.

12.

13.

14.

15.

16.

€°Ú±… €∫…®…∆∫… EÚ…‰ €EÚ∫… n‰˘∂… EÚ… ®…÷J™… €GÚE‰Ú]ı EÚ…‰S… €x…™…÷HÚ €EÚ™…… M…™…… Ω˲? (+) §……∆M±……n‰˘∂… (§…) ¥…‰∫]ı<∆b˜“V… (∫…) +…™…Æ˙±…Èb˜ (n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… +…‰À±…€{…EÚ EÚ®…‰]ı“ EÚ… ®…÷J™……±…™… EÚΩ˛…∆ Œ∫l…i… Ω˲? (+) ±…÷∫……x…‰ (§…) V™…÷€Æ˙J… (∫…) €V…x…‰¥…… (n˘) x™…⁄™……ÏE«Ú ¥…π…« 2020 ®… B€∂…™…… EÚ{… €GÚE‰Ú]ı ]⁄ıx……«®…Â]ı EÚΩ˛…∆ +…™……‰€V…i… Ω˛…‰M……? (+) ¶……Æ˙i… (§…) ∏…“±…∆EÚ… (∫…) {……€EÚ∫i……x… (n˘) ™…⁄B<« °Ú“°Ú… °÷Ú]ı§……ϱ… €¥…∑…EÚ{…-2018 ®… €EÚ∫… €J…±……c˜“ x…‰ ∫…¥……«€v…EÚ M……‰±… n˘…M…‰ ΩÈ˛? (+) €Eڀ±…™…x… B®§……{{…‰ (§…) ±…÷EÚ… ®……‰€b≈˜EÚ (∫…) B∆]ı…‰<x…‰ O…“V…®…Ëx… (n˘) Ω˲Æ˙“ E‰Úx… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… °Ú…Ï ® …⁄ « ± ……-¥…x… S…ËŒ®{…™…x…€∂…{… V…“i…x…‰ EÚ… €Æ˙EÚ…Ïb«˜ €EÚ∫…E‰Ú x……®… Ω˲? (+) ±…÷<«∫… Ω˲€®…±]ıx… (§…) ®……<EÚ±… ∂…÷®……EÚÆ˙ (∫…) B±…‰x… |……‰∫]ı (n˘) °Úx……»b˜…‰ +±……‰x™……‰ Ω˛…±… Ω˛“ ®… €EÚ∫… n‰˘∂… x…‰ +…<«∫…“∫…“ ]ı“-20 ¥…±b«˜ EÚ{… C¥……€±…°Ú…™…Æ˙ ]⁄ıx……«®…Â]ı

17.

18.

19.

20.

21.

V…“i…… Ω˲? (+) +…™…Æ˙±…Èb˜ (§…) x…‰{……±… (∫…) x…“n˘Æ˙±…Èb¬˜∫… (n˘) EÚx……b˜… <∫…®… ∫…‰ €EÚ∫… €J…±……c˜“ EÚ… ∫…∆§…∆v… °÷Ú]ı§……ϱ… ∫…‰ x…Ω˛” Ω˲? (+) b˜…Ïx… •…Ëb˜®…Ëx… (§…) €b˜BM……‰ ®…‰Æ˙…b˜…‰x…… (∫…) €V…x…‰€b˜x… €V…n˘…x… (n˘) {…‰±…‰ ∫……±]ı±…‰EÚ °÷Ú]ı§……ϱ… ∫]‰ı€b˜™…®… €EÚ∫… ∂…Ω˛Æ˙ ®… Œ∫l…i… Ω˲? (+) M…÷¥……Ω˛…]ı“ (§…) EÚ…‰±…EÚ…i…… (∫…) M……‰¥…… (n˘) EÚ…‰ŒSS… +…‰À±…€{…EÚ J…‰±…… ®… ¶……Æ˙i…“™… Ω˛…ÏEÚ“ ]ı“®… x…‰ €EÚi…x…“ §……Æ˙ ∫¥…h…« {…n˘EÚ V…“i…‰ ΩÈ˛? (+) 8 (§…) 4 (∫…) 6 (n˘) 11 +…<«∫…“∫…“ x…‰ Ω˛…±… Ω˛“ ®… €EÚ∫… €J…±……c˜“ {…Æ˙ 2 ¥…π…« EÚ… |…€i…§…∆v… ±…M……™…… Ω˲? (+) b‰˜€¥…b˜ ¥……x…«Æ˙ (§…) ∫]ı“¥… Œ∫®…l… (∫…) ∂……€EÚ§… +±… Ω˛∫…x… (n˘) E‰Úx… €¥…€±…™…®∫…x… b‰˜€¥…∫… EÚ{… EÚ… ∫…∆§…∆v… €EÚ∫… J…‰±… ∫…‰ Ω˲? (+) °÷Ú]ı§……ϱ… (§…) Ω˛…ÏEÚ“

22.

23.

24.

25.

(∫…) §…Ëb˜À®…]ıx… (n˘) ]‰ı€x…∫… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… °÷Ú]ı§……ϱ… ®… ¶……Æ˙i… E‰Ú €±…™…‰ ∫…§…∫…‰ V™……n˘… M……‰±… n˘…M…x…‰ ¥……±…‰ €J…±……c˜“ ΩÈ˛? (+) ¥……<S…÷∆M… ¶…⁄€]ı™…… (§…) ∫…∆n‰˘∂… ÀZ…M…x… (∫…) ∫…÷x…“±… U‰Ùj…“ (n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” ¥…π…« 2018 ®… ∫…‰ €EÚ∫… n‰˘∂… x…‰ +…<«∫…“∫…“ ]ı“-20 ¥…±b« EÚ{… EÚ“ ®…‰V…§……x…“ EÚ“ l…“? (+) ¶……Æ˙i… (§…) ¥…‰∫]ı<∆b˜“V… (∫…) <∆M±…Èb (n˘) ™…⁄B<« +V…÷«x… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ €EÚ∫… ¥…π…« ∫…‰ |……Æ˙®¶… Ω÷˛™…‰ ΩÈ˛? (+) 1961 (§…) 1972 (∫…) 1966 (n˘) 1969 ¥……ϱ…“§……ϱ… J…‰±… ®… BEÚ ]ı“®… ®… €EÚi…x…‰ €J…±……c˜“ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛? (+) 8 (§…) 6 (∫…) 11 (n˘) 9

=k…Æ˙®……±…… 1. §…, 5. +, 9. §…, 13. ∫…˘, 17. +˘, 21. n˘, 25. §…,

2. +, 6. n˘, 10. +, 14. n˘, 18. §…, 22. ∫…,

3. §…, 7. ∫…, 11. §…, 15. §…, 19. +, 23. §…,

4. ∫…, 8. n˘, 12. +, 16. ∫…, 20. ∫…, 24. +,

- {…÷π{…‰xp˘ E÷Ú®……Æ˙ ∫…€¥…i…… (±…‰J…EÚ, |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ €¥…π…™…… {…Æ˙ ±…‰J…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*)


33

¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰ 17.11.2019

®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ V…x®… €n˘¥…∫…

7

x…¥…∆§…Æ˙

V…“¥…x… ®… €EÚ∫…“ ¶…“ S…“V… ∫…‰ b˜Æ˙x…… x…Ω˛” S……€Ω˛B, ™…Ω˛ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú €±…B Ω˲ - ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ x……‰§…‰±… |……{i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ {…Ω˛±…“ ®…€Ω˛±……, ¶……ˀi…EÚ“ +…ËÆ˙ Æ˙∫……™…x… n˘…‰x…… I…‰j…… ®… +ÃV…i… €EÚ™…… ™…Ω˛ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ""EÚ…‰<« x…™…… EÚ…®… ™…… €EÚ∫…“ x…<« S…“V… EÚ“ J……‰V… ™…Ω˛ ∫……‰S…EÚÆ˙ ®…i… EÚ“€V…™…‰ €EÚ <∫…∫…‰ EÚ…‰<« °Ú…™…n˘… Ω˛…‰M…… ™…… x…Ω˛”, +…{… €∫…°«Ú J……‰V… EÚ“€V…™…‰, +SUÙ“ J……‰V… n⁄˘∫…Æ˙… EÚ“ ¶…±……<« E‰Ú EÚ…®… +… V……i…“ Ω˲*'' ™…‰ €¥…S……Æ˙ €¥…∂¥… E‰Ú ¥…ËY……€x…EÚ V…M…i… ®… +Ω˛®… ∫l……x… Ω˛…€∫…±… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ =∫… ®…Ω˛…x… ®…€Ω˛±…… ¥…ËY……€x…EÚ E‰Ú ΩÈ˛, €V…xΩ˛…Âx…‰ {……‰±……‰€x…™…®… +…ËÆ˙ Ɖ˙€b˜™…®… EÚ“ J……‰V… ∫…‰ {…⁄Ɖ˙ €¥…∂¥… EÚ… v™……x… +{…x…“ +…‰Æ˙ +…EÚÃπ…i… €EÚ™…… l……* =∫… ®…€Ω˛±…… +…€¥…πEÚ…Æ˙EÚ EÚ… x……®… ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ Ω˲, €V…xΩ² ®…Ëb˜®… C™…⁄Æ˙“ E‰Ú x……®… ∫…‰ ¶…“ V……x…… V……i…… Ω˲* €¥…±…I…h… |…€i…¶…… EÚ“ v…x…“ ®…Ëb˜®… C™…⁄Æ˙“ EÚ“ V…™…∆i…“ |…€i…¥…π…« 07 x…¥…∆§…Æ˙ EÚ…‰ ®…x……™…“ V……i…“ Ω˲, =x…EÚ“ V…™…∆i…“ E‰Ú ®……ËE‰Ú {…Æ˙ +…<B <∫… ±…‰J… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ BEÚ x…W…Æ˙ b˜…±…i…‰ ΩÈ˛ =x…E‰Ú ∫…∆P…π…«®…™… V…“¥…x… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ={…±…Œ§v…™…… {…Æ˙... ®……i……-€{…i…… l…‰ €∂…I…EÚ, §…Ω˛x… E‰Ú ∫……l… §…S…{…x… ®… {…g¯…™…… ]¬ı™…⁄∂…x… €¥…∂¥… |…€∫…r˘ ¶……Ë € i…Eڀ¥…n¬ ˘ +…Ë Æ ˙ Æ˙∫……™…x…∂……∫j…“ ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ EÚ… V…x®… 7 x…¥…∆§…Æ˙ 1867 EÚ…‰ Æ˙€∂…™…x… ∫……©……V™… E‰Ú ÀEÚM…b˜®… +…Ï°Ú {……‰±…Èb˜ E‰Ú ¥……Æ˙∫…… x……®…EÚ ∫l……x… {…Æ˙ Ω÷ ˛ + … l……* <x…EÚ… {…⁄ Æ ˙ … x……®… ®……€Æ˙ ™ …… ∫EÚ±……‰n˘…‰¥…∫EÚ“ l……, V…§…€EÚ P…Æ˙ ®… <x…EÚ…‰ ®……€x…™…… (Mania) E‰Ú x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æ˙… V……i…… l……* <x…E‰Ú ®……i……-€{…i…… §…i……ËÆ˙ €∂…I…EÚ EÚ…™…«Æ˙i… l…‰* =xΩ˛…Âx…‰ +{…x…‰ §…SS…… ®… €¥…Y……x… E‰Ú |…€i… Ø˚€S… V…M……<« l…“* ™…‰ ®……i……-€{…i…… EÚ“ Ω˛“ +SUÙ“ {…Æ˙¥…€Æ˙∂… EÚ… x…i…“V…… l…… €EÚ =x…E‰Ú §…SS…‰ §…S…{…x… ∫…‰ Ω˛“ E÷Ú∂……O… §…÷€r˘ E‰Ú l…‰* ®…Ëb˜®… C™…⁄Æ˙“ EÚ“ ®……i…… +C∫…Æ˙ §…“®……Æ˙ Æ˙Ω˛… EÚÆ˙i…“ l…”, V…§… ®…ËÆ˙“ 11 ¥…π…« EÚ“ l…” i…¶…“ =x…EÚ“ ®……∆ x…‰ n÷˘€x…™…… EÚ…‰ +±…€¥…n˘… EÚΩ˛ €n˘™…… l……* i…§… §…c˜“ §…Ω˛x… •……‰€x…™…… x…‰ ®……∆ EÚ“ V…M…Ω˛ ±…“, B‰∫…‰ ®… §…c˜“ §…Ω˛x… EÚ“ €V…®®…‰n˘…€Æ˙™……∆ ¶…“ §…g¯ M…<»* i…iEÚ…±…“x… n˘…ËÆ˙ ®… {……‰±…Èb˜ ∞¸∫… EÚ… M…÷±……®… l……, +i…: {……‰±…Èb˜¥……€∫…™…… EÚ…‰ ∞¸∫…“ V…M…Ω˛-V…M…Ω˛ |…i……€c˜i… +…ËÆ˙ {…Ɖ˙∂……x… EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ l…‰* S…⁄∆€EÚ <x…EÚ… {…€Æ˙¥……Æ˙ n‰˘∂…¶…HÚ l……, B‰∫…‰ ®… {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ…‰ i……x……∂……Ω˛“ ∂……∫…x… EÚ“ G⁄ÚÆ˙i…… EÚ… ∫……®…x…… ¶…“ EÚÆ˙x…… {…c˜i…… l……, n‰˘∂…¶…€HÚ E‰Ú V…V§…‰ x…‰ ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ E‰Ú €{…i…… EÚ…‰ x……ËEÚÆ˙“ UÙ…‰c˜x…‰ {…Æ˙ €¥…¥…∂… €EÚ™…… +…ËÆ˙ {…€Æ˙¥……Æ˙ +…Ãl…EÚ ∫…∆EÚ]ı ∫…‰ M…÷V…Æ˙x…‰ ±…M……* €{…i…… E‰Ú {……∫… §…SS…… EÚ…‰ {…g¯…x…‰ E‰Ú €±…B {…™……«{i… v…x… x…Ω˛” l……, B‰∫…‰ ®… ®…ËÆ˙“ +…ËÆ˙ =x…EÚ“ §…c˜“ §…Ω˛x… •……‰€x…™…… EÚ®… =©… ®… ]¬ı™…⁄∂…x… {…g¯…x…‰ ±…M…” +…ËÆ˙ {…g¯…<« E‰Ú ∫……l…-∫……l… P…Æ˙ EÚ… J…S…« ¶…“ €x…EÚ…±…x…‰ ±…M…”* €UÙ{… EÚÆ˙ EÚÆ˙i…“ l…” {…g¯…<«, =SS… €∂…I…… E‰Ú €±…™…‰ V……x…… {…c˜… {…‰€Æ˙∫… <∆]ıÆ˙®…“€b˜B]ı EÚ“ {…Æ˙“I…… ®… ®…ËÆ˙“ x…‰ |…l…®… ∫l……x… Ω˛…€∫…±… €EÚ™……, ±…‰€EÚx… ¥……Æ˙∫…… ®… =SS… €∂…I…… EÚ… <∆i…V……®… x…Ω˛” l……* ∫E⁄Ú±…“ €∂…I…… ∫…®……{i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ ¥…‰ }±……‰À]ıM… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ ®… {…g¯x…‰ ±…M…”* ®…€Ω˛±…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… i…iEÚ…±…“x… {…€Æ˙Œ∫l…€i…™…… ®… =xΩ² ∫…“€®…i… €∂…I…… EÚ…‰ Ω˛“ O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +x…÷®…€i… l…“* <∫…€±…B =xΩ² U÷Ù{…-U÷Ù{……EÚÆ˙ =SS… €∂…I…… |……{i… EÚÆ˙x…“ {…c˜“* §……n˘ ®… §…c˜“ §…Ω˛x… EÚ“ +…Ãl…EÚ ∫…Ω˛…™…i…… EÚ“ §…n˘…˱…i… ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ ¶……ˀi…EÚ“ +…ËÆ˙ M…€h…i… EÚ“ {…g¯…<« E‰Ú €±…B {…‰€Æ˙∫… M…<»* V…Ω˛…∆ =xΩ˛…Âx…‰ £Ú…∆∫… EÚ“ ∫……‰Æ˙§……‰x… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ €V…∫…‰ {…‰€Æ˙∫… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… l……, ®… |…˙¥…‰∂… €±…™……* {…‰€Æ˙∫… ®… {…g¯…<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ x…‰ +{…x…‰ EÚc‰˜ +¶™……∫… E‰Ú §…±… {…Æ˙ +x…‰EÚ UÙ…j…¥…fi€k…™……∆

|……{i… EÚ”, €V…∫…∫…‰ =x…EÚ“ {…g¯…<« E‰Ú J…S…« EÚ… §……‰Z… ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ EÚ“ §…Ω˛x… {…Æ˙ x…Ω˛” {…c˜…* +{…x…“ €∂…I…… EÚ… ®……M…« ∫¥…™…∆ |…∂…∫i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛™…‰ +…M…‰ §…g¯i…“ Æ˙Ω˛” +…ËÆ˙ J…÷n˘ EÚ“ |…€i…¶…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…¶…“ +v™……{…EÚ…Â EÚ“ €|…™… €∂…π™…… §…x… M…<« l…”* 1893 ®… ¶……ˀi…EÚ €¥…Y……x… ®… =xΩ˛…Âx…‰ |…l…®… ∫l……x… |……{i… EÚÆ˙ €¥…∂¥…€¥…t…±…™…“x… {…Æ˙“I…… =k…“h…« EÚ“ +…ËÆ˙ 1894 ®… M…€h…i… EÚ“ {…Æ˙“I…… ®… €u˘i…“™… ∫l……x… |……{i… €EÚ™……* <∫…“ ¥…π…« =x…EÚ“ ¶…Â]ı €{…™…Ɖ˙ C™…⁄Æ˙“ ∫…‰ Ω÷˛<«, V……‰ €S…xi…x…∂…“±… ¥…ËY……€x…EÚ, +…€¥…πEÚ…Æ˙EÚ B¥…∆ ¶……ˀi…EÚ i…l…… M…€h…i… E‰Ú Y……i…… l…‰* €¥…t÷i… ∫…®§…xv…“ J……‰V… ®… ¥…‰ ¥™…∫i… Æ˙Ω˛i…‰ l…‰* ∫¥…¶……¥… ∫…‰ ∂……xi…, ∫…Æ˙±… +…ËÆ˙ M…®¶…“Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…ËÆ˙“ x…‰ =xΩ² {…∫…xn˘ €EÚ™…… +…ËÆ˙ 25 V…÷±……<« 1895 EÚ…‰ =x…∫…‰ €¥…¥……Ω˛ €EÚ™……* 1903 ®… ¶……ˀi…EÚ“ +…ËÆ˙ 1911 ®… €®…±…… Æ˙∫……™…x… ∂……∫j… EÚ… x……‰§…‰±… ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ +…ËÆ˙ €{…™…Ɖ˙ E‰Ú €¥…¥……Ω˛ E‰Ú n˘…‰ ¥…π…« §……n˘ =x…E‰Ú ™…Ω˛…∆ §…‰]ı“ x…‰ V…x®… €±…™……* §…‰]ı“ E‰Ú +…x…‰ E‰Ú §……n˘ ®…ËÆ˙“ EÚ… EÚ…®… §…Ω÷˛i… §…g¯ M…™……, ±…‰€EÚx… +n˘®™… ∫……Ω˛∫… EÚ“ |…€i…®…… ®…Ëb˜®… C™…⁄Æ˙“ +{…x…“ |…™……‰M…∂……±…… ®… §…SS…“ EÚ…‰ ¶…“ ∫……l… ±…‰ V……i…”* P…Æ˙ {…Æ˙ ¥…‰ ®……ƒ +…ËÆ˙ {…ix…“ l…“, €EÚxi…÷ |…™……‰M…∂……±…… ®… +{…x…‰ EÚ…®… EÚ…‰ ∫…®…Ã{…i… BEÚ M…∆¶…“Æ˙ ¥…ËY……€x…EÚ l…”* ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú {…€i… €{…™…Ɖ˙ C™…⁄Æ˙“ x…‰ 1898 ®… {……‰±……‰€x…™…®… EÚ“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« J……‰V… EÚ“* E÷ÚUÙ Ω˛“ ®…Ω˛“x…‰ §……n˘ =xΩ˛…Âx…‰ Ɖ˙€b˜™…®… EÚ“ J……‰V… ¶…“ EÚ“* ™…Ω˛ J……‰V… €S…€EÚi∫…… €¥…Y……x… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M…… E‰Ú ={…S……Æ˙ ®… BEÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +…ËÆ˙ GÚ…∆€i…EÚ…Æ˙“ J……‰V… ∫……€§…i… Ω÷˛<«* 1903 ®… ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ x…‰ {…“BS….b˜“. {…⁄Æ˙“ EÚÆ˙ ±…“ l…“ <∫…“ ¥…π…« <∫… n∆˘{…€i… EÚ…‰ Ɖ˙€b˜™……‰ BŒC]ı€¥…]ı“ EÚ“ J……‰V… E‰Ú €±…B ¶……ˀi…EÚ“ EÚ… x……‰§…‰±… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |…n˘…x… €EÚ™…… M…™…… l……* ¥…π…« 1911 ®… =xΩ² Æ˙∫……™…x… €¥…Y……x… E‰Ú I…‰j… ®… Ɖ˙€b˜™…®… E‰Ú ∂…÷€r˘EÚÆ˙h… ™……x…“ +…<∫……‰±…‰∂…x… +…Ï°Ú {™……‰Æ˙ Ɖ˙€b˜™…®… E‰Ú €±…B Æ˙∫……™…x… ∂……∫j… EÚ… x……‰§…‰±… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ¶…“ €®…±……* <∫… |…EÚ…Æ˙ €¥…Y……x… EÚ“ n˘…‰ ∂……J……+… ®… x……‰§…‰±… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫…‰ ∫…®®……€x…i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ ¥…Ω˛ {…Ω˛±…“ ¥…ËY……€x…EÚ l…”* EÚ<« €n˘x…… i…EÚ P…∆]ı… |…™……‰M… €EÚ™…‰ i…§… V……EÚÆ˙ €n˘J…“ "x…“±…“' Æ˙…‰∂…x…“ V…§… BEÚ ¥…ËY……€x…EÚ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ BEÚ v……i…÷ ™…⁄Ɖ˙€x…™…®… Ω˲, €V…∫…∫…‰ Ɖ˙€b˜B∂…x… Ω˛…‰i……, i…§… ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ x…‰ <∫…EÚ…‰ Ɖ˙€b˜™……‰ BŒC]ı€¥…]ı“ EÚΩ˛… {…Æ˙xi…÷ ¥…Ω˛ EËÚ∫…… Ω˲ ™…Ω˛ =x…EÚ…‰ Y……i… x…Ω˛” l……, <∫…E‰Ú §……n˘ U÷Ù{…‰ Æ˙Ω˛∫™… EÚ…‰ V……x…x…‰ E‰Ú €±…B =xΩ˛…Âx…‰ §……Æ˙-§……Æ˙ |…™……‰M… €EÚ™…‰ =xΩ² EÚ¶…“ ±…M…i…… €EÚ ∫…°Ú±…i…… BEÚn˘®… EÚÆ˙“§… Ω˲ i……‰ EÚ¶…“ ±…M…i…… +¶…“ ±…I™… §…Ω÷˛i… n⁄˘Æ˙ Ω˲* ®…ËÆ˙“ x…‰ BEÚ Ω˛“ |…™……‰M… 20 §……Æ˙ +±…M…+±…M… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ €EÚ™…… i…§… ¥…‰ <∫… x…i…“V…‰ {…Æ˙ {…Ω÷∆˛S…” €EÚ €V…∫… v……i…÷ EÚ“ ¥…Ω˛ J……‰V… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛ =∫…®… Ɖ˙€b˜B∂…x… Ω˲, ±…‰€EÚx… ¥…Ω˛ <∆∫……x… EÚ“ ∫…®…Z… ∫…‰ n⁄˘Æ˙ Ω˲* €{…™…Ɖ˙ ¶…“ +{…x…“ ±…˧… EÚ… EÚ…®… UÙ…‰c˜EÚÆ˙, ®…ËÆ˙“ E‰Ú ∫……l… +x…V……x… Ɖ˙€b˜B∂…x… {…Æ˙ EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰ l…‰* n˘…‰x…… €®…±…EÚÆ˙ Ω˛Æ˙ I…h… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ l…‰, €V…∫… |…™……‰M…∂……±…… ®… n˘…x‰ …… +x…÷∫…∆v……x… EÚÆ˙i…‰ l…‰, ¥…Ω˛ <®……Æ˙i… EÚ…°Ú“ V…V…«Æ˙ l…“* M…®…‘ ®… i…{…i…“ l…“, ∫…n˘‘ ®… ¶…™…∆EÚÆ˙ `∆ˆb˜“ Ω˛…‰i…“ l…“ +…ËÆ˙ §…Æ˙∫……i… E‰Ú €n˘x…… ®… {……x…“ ]ı{…EÚi…… l……* €°ÚÆ˙ ¶…“ n˘…‰x…… ¥…Ω˛…∆ EÚ…®… EÚÆ˙i…‰ l…‰* ¥…Ω˛” ¥…Ω˛ §…“EÚÆ˙ ®… Æ˙J…‰ {…n˘…l…« EÚ…‰ =§……±…i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ +…ËÆ˙ =xΩ² +…∂…… ¶…Æ˙“ x…V…Æ˙… ∫…‰ n‰˘J…i…‰ Æ˙Ω˛i…‰* BEÚ ∂……®… n˘…‰x…… +{…x…“ |…™……‰M…∂……±…… ∫…‰ E÷ÚUÙ P…∆]‰ı {…Ω˛±…‰ Ω˛“ ±……Ë]‰ı l…‰ €EÚ Æ˙…i… E‰Ú ±…M…¶…M… 9 §…V…‰ ®…ËÆ˙“ x…‰

€{…™…Ɖ˙ ∫…‰ n˘…‰§……Æ˙… ±…˧… ®… S…±…x…‰ EÚ… +…O…Ω˛ €EÚ™……* n˘…‰x…… ¥…Ω˛…∆ M…™…‰, i……±…… J……‰±…… {…Æ˙xi…÷ ±……<«]ı x…Ω˛” V…±……<« i…¶…“ {…€i…-{…ix…“ x…‰ n‰˘J…… €EÚ ]ı‰∫]ı ]¬ı™…⁄§… ®… ∫…‰ Ω˛±EÚ“ x…“±…“ Æ˙…‰∂…x…“ €x…EÚ±… Æ˙Ω˛“ Ω˲* +§… n˘…‰x…… EÚ…‰ ™…Ω˛ +Ω˛∫……∫… Ω˛…‰ M…™…… €EÚ ¥…π……Á ∫…‰ €V…∫…‰ ¥…‰ J……‰V… Æ˙Ω‰˛ l…‰ +∆i…i…: ¥…Ω˛ Ɖ˙€b˜™…®… =xΩ˛…Âx…‰ J……‰V… €±…™……* <∫… J……‰V… E‰Ú §……n˘ C™…⁄Æ˙“ n˘®{…€i… EÚ… x……®… ∫…®…⁄S…‰ €¥…∂¥… ®… °ËÚ±… M…™…… +…ËÆ˙ =x…EÚ…‰ Ɖ˙€b˜™…®… EÚ… ®……i……-€{…i…… EÚΩ˛… V……x…‰ ±…M……* J…÷n˘ E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ {…Æ˙ €EÚ™…… |…™……‰M…, n⁄˘∫…Æ˙… EÚ…‰ ∫…®…Ã{…i… EÚ“ +{…x…“ J……‰V… Ɖ˙€b˜™…®… EÚ… ®……x…¥… ∂…Æ˙“Æ˙ {…Æ˙ |…¶……¥… V……x…x…‰ E‰Ú €±…B C™…⁄Æ˙“ x…‰ +{…x…“ §……∆Ω˛ {…Æ˙ Ω˛“ <∫…‰ b˜…±…… l……, €V…∫…∫…‰ =x…EÚ“ §……∆Ω˛ §…÷Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ V…±… M…™…“, €V…∫…‰ `ˆ“EÚ Ω˛…‰x…‰ ®… 2 ®…Ω˛“x…… ∫…‰ +€v…EÚ EÚ… ∫…®…™… ±…M……* ∫…÷Æ˙I…… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ Ɖ˙€b˜™…®… EÚ… V……x…¥…Æ˙… {…Æ˙ |…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B =xΩ˛…Âx…‰ ™…Ω˛ €x…πEÚπ…« |……{i… €EÚ™…… €EÚ ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ… EÚ…‰<« €Ω˛∫∫…… ™…€n˘ §…g¯ V……™…‰ ™…… J…Æ˙…§… Ω˛…‰ V……™…‰, i……‰ Ɖ˙€b˜™…®… E‰Ú €¥…€EÚÆ˙h… E‰Ú u˘…Æ˙… =∫…‰ V…±……EÚÆ˙ x…π]ı €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲ +…ËÆ˙ ∂…‰π… ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ…‰ §…S……™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* §……n˘ ®… <∫…“ ∫…‰ Ω˛“ Ɖ˙€b˜™……‰ l…ËƉ˙{…“ EÚ… V…x®… Ω÷˛+…* Ɖ˙€b˜™…®… E‰Ú <x… M…÷h…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ… €¥…∂¥… ®… B‰∫…… |…S……Æ˙ Ω÷˛+… €EÚ <∫…E‰Ú =i{……n˘x… i…l…… ={…™……‰M… E‰Ú €±…B €¥…∂¥…¶…Æ˙ E‰Ú n‰˘∂…… x…‰ C™…⁄Æ˙“ n˘®{…€i… EÚ…‰ EÚ…°Ú“ v…x… n‰˘x…‰ EÚ“ {…‰∂…EÚ∂… EÚ“, €EÚxi…÷ =xΩ˛…Âx…‰ Ɖ˙€b˜™…®… ∞¸{…“ "v…x…Æ˙…€∂…' V…x…EÚ±™……h… E‰Ú €±…™…‰ ∫…®…Ã{…i… EÚÆ˙ n˘“* {…€i… E‰Ú +v…⁄Ɖ˙ ¥…ËY……€x…EÚ EÚ…™……Á EÚ…‰ €EÚ™…… {…⁄Æ˙…, €x…¶……<« P…Æ˙ EÚ“ ¶…“ €V…®®…‰n˘…Æ˙“ ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ §…SS…“ <«¥… 2 ∫……±… EÚ“ Ω˛“ l…“, i…¶…“ =x…EÚ…‰ ¥…X…{……i… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…… {…c˜… n˘Æ˙+∫…±… 19 +|…˱… 1906 E‰Ú €n˘x… |……‰°‰Ú∫…Æ˙ €{…™…Ɖ˙ +{…x…“ v…÷x… ®… ∫…c˜EÚ {…Æ˙ ∫…‰ S…±…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ l…‰* §……€Æ˙∂… E‰Ú EÚ…Æ˙h… =x…EÚ… {…ËÆ˙ V…Ë∫…… Ω˛“ €°Ú∫…±…… ¥…Ë∫…‰ Ω˛“ ¥…‰ €M…Æ˙ M…™…‰ +…ËÆ˙ i…¶…“ BEÚ P……‰c˜…M……c˜“ x…‰ =xΩ² §…÷Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ E÷ÚS…±… €n˘™……* ®…ËÆ˙“ EÚ…‰ ™…Ω˛ n÷˘P…«]ıx…… +…P……i… n‰˘x…‰ ¥……±…“ l…“* +§… =x…E‰Ú ®…x… ®… ™…Ω˛ §……i… +…x…‰ ±…M…“ €EÚ ¥…‰ +{…x…‰ {…€i… E‰Ú +v…⁄Ɖ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÚ…™……Á EÚ…‰ EËÚ∫…‰ {…⁄h…« EÚÆÂ˙M…“ <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ®…ËÆ˙“ E‰Ú E∆Úv…… {…Æ˙ +§… M…fiΩ˛∫l…“, +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙ ¥…ËY……€x…EÚ EÚ…™…«, |…™……‰M…∂……±…… E‰Ú EÚ…®… +…€n˘ EÚ… §……‰Z… {…c˜x…‰ ±…M……, €EÚxi…÷ =xΩ˛…x …‰ +{…x…… =k…Æ˙n˘…€™…i¥…

®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ V…x®… : 7 x…¥…∆§…Æ˙ 1867 ®……i……-€{…i…… : •……€∫…±……¥…… ∫EÚ…‰±……‰b˜…‰¥∫EÚ…¥±……€n˘∫±……¥… ∫EÚ…‰±……‰b˜…‰¥…∫EÚ“ €∂…I…… : ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ +…Ï°Ú {…‰€Æ˙∫… {…€i… : €{…™…Ɖ˙ C™…⁄Æ˙“ ∫…∆i……x… : <Ɖ˙x… V…÷€±…™…]ı C™…⁄Æ˙“ +…ËÆ˙ <«¥… C™…⁄Æ˙“ ®…fii™…÷ : 4 V…÷±……<« 1934

={…±…Œ§v…™……∆ l l l l

£Ú…∆∫… ®… b˜…ÏC]ıƉ˙]ı {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ {…Ω˛±…“ ®…€Ω˛±…… ΩÈ˛ ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“* {…‰€Æ˙∫… €¥…∂¥…€¥…t…±…™… ®… |……‰°‰Ú∫…Æ˙ §…x…x…‰ ¥……±…“ {…Ω˛±…“ ®…€Ω˛±…… Ω˛…‰x…‰ EÚ… M……ËÆ˙¥… ¶…“ |……{i… Ω˲ =x…EÚ…‰* C™…⁄Æ˙“ EÚ…‰ ∫…®®……x… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B BEÚ i…i¥… EÚ… x……®… C™…÷€Æ˙™…®… Æ˙J…… M…™…… Ω˲* 1903 EÚ… Æ˙…Ï™…±… ∫……‰∫……<]ı“ EÚ… b‰˜¥…“ {…n˘EÚ i…l…… x……‰§…±… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ €®…±…x…‰ E‰Ú ∫……l…∫……l… =xΩ² 1905 ®… €¥…Y……x… +EÚ…n˘®…“ E‰Ú ∫…®®……x…x…“™… {…n˘ {…Æ˙ S…÷x…… M…™……*

§…J…⁄§…“ €x…¶……™……* ∫…x…¬ 1911 ®… ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ EÚ…‰ Ɖ˙€b˜™…®… |…™……‰M…∂……±…… EÚ… |…®…÷J… §…x……™…… M…™……, <∫…E‰Ú §……n˘ ®…ËÆ˙“ x…‰ +{…x…‰ {…€i… E‰Ú +v…⁄Ɖ˙ EÚ…™……Á EÚ…‰ +…M…‰ §…g¯…™……* €¥…∂¥… ™…÷r˘ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… P……™…±… ±……‰M…… EÚ“ ∫…‰¥…… 1914 E‰Ú €¥…∂¥… ™…÷r˘ ®… =xΩ˛…Âx…‰ EÚ…°Ú“ ∫…Æ˙…Ω˛x…“™… EÚ…®… €EÚ™……* {…“€c˜i… ±……‰M…… EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… E‰Ú €±…B ¥…Ω˛ ™…÷r˘ E‰Ú ®……‰S……Á {…Æ˙ ∫¥…™…∆ M…<»* <∫… n˘…ËÆ˙…x… ¥…Ω˛…∆ =xΩ˛…Âx…‰ Ɖ˙€b˜™…®… i…l…… BC∫…-Ɖ˙ ={…S……Æ˙ E‰Ú +x…‰EÚ E‰Úxp˘ J……‰±…‰* <i…x…… Ω˛“ x…Ω˛” P……™…±…… EÚ“ ∫…€GÚ™… ∫…‰¥…… Ω‰˛i…÷ S…±…i……-€°ÚÆ˙i…… +∫{…i……±… J……‰±…… +…ËÆ˙ P……™…±…… EÚ“ ∫…‰¥…… EÚ“* +{……Æ˙ v…x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ ¶…“ C™…⁄Æ˙“ EÚ…‰ EÚ¶…“ P…®…∆b˜ x…Ω˛“ Ω÷˛+…* =xΩ˛…Âx…‰ +{…x…“ §…‰€]ı™…… EÚ…‰ {……‰€±…∂… ¶……π…… EÚ… Y……x… €n˘™……, EÚ<« §……Æ˙ §…‰€]ı™…… EÚ…‰ {……‰±…Èb˜ ¶…“ ±…‰ M…™…”* 1921 EÚ…‰ +®…‰€Æ˙EÚ“ Æ˙…π]≈ı{…€i… Ω˛…Ãb˜V… x…‰ ¥……<]ı Ω˛…=∫… ®… +…™……‰€V…i… BEÚ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®… ®…ËÆ˙“ EÚ…‰ BEÚ O……®… "Ɖ˙€b˜™…®…' ¶…Â]ı €EÚ™……* Æ˙…π]≈ı{…€i… x…‰ ®…ËÆ˙“ EÚ…‰ ∏…‰π]ı ®……x…i…‰ Ω÷˛B =xΩ² BEÚ +…n˘∂…« {…ix…“ +…ËÆ˙ +…n˘∂…« ®……ƒ EÚΩ˛EÚÆ˙ ∫…∆§……‰€v…i… €EÚ™…… l……* C™…⁄Æ˙“ EÚ…‰ +®…‰€Æ˙EÚ… ®… §…Ω÷˛i… ∫…®®……x… €®…±……* ¥…Ω˛…∆ E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i…

x…‰ EÚΩ˛… EÚ“ Ɖ˙€b˜™…®… V…Ë∫…‰ EÚ“®…i…“ ¥…∫i…÷ {…Æ˙ C™…⁄Æ˙“ {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ… +€v…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰M……, {…Æ˙ ®…Ëb˜®… C™…⁄Æ˙“ x…‰ Æ˙…π]≈ı{…€i… EÚ“ §……i… x……®…∆V…⁄Æ˙ EÚÆ˙ n˘“* ∂…i…« ®… ™…Ω˛ €±…J…¥…… €n˘™…… EÚ“ Ɖ˙€b˜™…®… EÚ… <∫i…‰®……±… €EÚ∫…“ ¥™…€HÚ €¥…∂…‰π… EÚ…‰ +®…“Æ˙ §…x……x…‰ E‰Ú €±…B x…Ω˛”, §…Œ±EÚ ±……‰EÚ EÚ±™……h… E‰Ú €±…B €EÚ™…… V……™…‰M……* +®…‰€Æ˙EÚ… E‰Ú ±……‰M…… x…‰ ±…˧… §…x……x…‰ E‰Ú €±…B ®…Ëb˜®… C™…⁄Æ˙“ EÚ…‰ 1 ±……J… b˜…±…Æ˙ EÚ… S…∆n˘… €n˘™……* ®…Ëb˜®… C™…⁄Æ˙“ §…Ω÷˛i… Ω˛“ n˘™……¥……x… ®…€Ω˛±…… l…”* +{…x…“ J……‰V…… EÚ… <∫i…‰®……±… ¥……‰ ∫…¶…“ ±……‰M……‰ E‰Ú °Ú…™…n‰˘ E‰Ú €±…B EÚÆ˙x…… S……Ω˛i…“ l…”* x……‰§…‰±… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫…‰ |……{i… v…x… EÚ…‰ =xΩ˛…Âx…‰ ∫……¥…«V…€x…EÚ EÚ…®…… E‰Ú €±…B n˘…x… EÚÆ˙ €n˘™…… l……* ®…Ëb˜®… C™…⁄Æ˙“ +…V… ¶…±…‰ Ω˛“ <∫… ∫…∆∫……Æ˙ ®… x…Ω˛” ΩÈ˛, €EÚxi…÷ =x…E‰Ú u˘…Æ˙… €EÚ™…‰ M…B EÚ…™…« i…l…… ∫…®…{…«h… EÚ…‰ €¥…∂¥… EÚ¶…“ x…Ω˛” ¶…⁄±… ∫…EÚi……* +…V… ¶…“ n÷˘€x…™……¶…Æ˙ ®… ®…ËÆ˙“ C™…⁄Æ˙“ +{…x…“ +±…M… {…Ω˛S……x… Æ˙J…i…“ ΩÈ˛, =x…EÚ…‰ ∫…®®……x… ∫…‰ ™……n˘ EÚÆ˙x…… Ω˛®… ∫…§…E‰Ú €±…B M……ËÆ˙¥… EÚ“ §……i… Ω˲* - Æ˙Œ∂®… Æ∆˙V…x… (±…‰€J…EÚ…, ¥……]ıÆ˙ Bb˜ ®… EÚ…™…«GÚ®… +€v…EÚ…Æ˙“ ΩÈ˛ B¥…∆ ∫…®…-∫……®…€™…EÚ ®…÷q˘… {…Æ˙ ±…‰J…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛*)

∂…ËI…€h…EÚ EËÚ±…‰hb˜Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…∆S……€±…i… Ω˛… BEÚ±…¥™… +…n˘∂…« +…¥……∫…“™… €¥…t…±…™… ¶……‰{……±…, +…€n˘®…-V……€i… EÚ±™……h… ®…∆j…“ ∏…“ +…‰®…EÚ…Æ˙ À∫…Ω˛ ®…Æ˙EÚ…®… x…‰ BEÚ±…¥™… +…n˘∂…« +…¥……∫…“™… €¥…t…±…™…… E‰Ú |……S……™……Á EÚ…‰ ™…Ω˛ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ EÚΩ˛… Ω˲ €EÚ €¥…t…±…™… ∂…ËI…€h…EÚ EËÚ±…‰hb˜Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…∆S……€±…i… Ω˛…Â* €V…x… €¥…t…±…™…… ®… ∫…“]Âı €Æ˙HÚ Æ˙Ω˛ V……™…ÂM…“, =x… €¥…t…±…™…… E‰Ú |……S……™……Á E‰Ú €J…±……°Ú +x…÷∂……∫…x……i®…EÚ EÚ…Æ«˙¥……<« EÚ“ V……™…‰M…“* +…€n˘®…-V……€i… EÚ±™……h… ®…∆j…“ x…‰ ±……‰EÚ €x…®……«h… €¥…¶……M… EÚ“ {…€Æ˙™……‰V…x…… €GÚ™……x¥…™…x… <EÚ…<« ({…“+…<«™…⁄) EÚ…‰ €x…nÊ˘∂… €n˘™…‰ €EÚ +…¥……∫…“™… €¥…t…±…™…… E‰Ú ∫…¶…“ +v…⁄Ɖ˙ €x…®……«h… EÚ…™……Á EÚ…‰ Ω˛Æ˙ Ω˛…±… ®… <∫… ¥…π…« €n˘∫…®§…Æ˙ i…EÚ {…⁄Æ˙… €EÚ™…… V……™…‰* ∏…“ ®…Æ˙EÚ…®… x…‰ ®…Ω˛…i®…… M……∆v…“ EÚ“ 150¥…” V…™…∆i…“ E‰Ú ®……ËE‰Ú {…Æ˙ €¥…t…Ãl…™…… EÚ…‰ +€x…¥……™…« ∞¸{… ∫…‰ ®…Ω˛…i®…… M……∆v…“ E‰Ú ∫®……Æ˙EÚ +…ËÆ˙ n‰˘∂… E‰Ú |…€i…Œπ`ˆi…

∂…ËI…€h…EÚ ∫…∆∫l……x…… EÚ… ß…®…h… EÚÆ˙¥……™…‰ V……x…‰ E‰Ú €x…nÊ˘∂… ¶…“ |……S……™……Á EÚ…‰ €n˘™…‰* ∏…“ ®…Æ˙EÚ…®… x…‰ BEÚ±…¥™… €¥…t…±…™…… E‰Ú UÙ…j……¥……∫…… EÚ“ Œ∫l…€i… EÚ“ ¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“ ±…“* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ |……S……™…« ™…Ω˛ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆÂ˙ €EÚ €¥…t…Ãl…™…… |…n‰ ˘ ∂ … ®… 45 BEÚ±…¥™… +…n˘ ∂ …« +…¥……∫…“™… €¥…t…±…™…… EÚ… ∫…∆S……±…x… +…ËÆ˙ 13 Ω˛V……Æ˙ 100 €¥…t…l…‘ +v™…™…x…Æ˙i…* l €¥…t…±…™…… E‰Ú ∫…∆S……±…x… E‰Ú €±…™…‰ <∫… ¥…π…« 107 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…™…‰ EÚ… +…¥…∆]ıx…* l {…€Æ˙∫…Æ˙ ®… +v…⁄Ɖ˙ €x…®……«h… EÚ…™……Á EÚ…‰ <∫… ¥…π…« €n˘∫…®§…Æ˙ i…EÚ {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €x…nÊ˘∂…* EÚ…‰ M…h…¥…‰∂…, §±…‰V…Æ˙ B¥…∆ +x™… ∫……®…O…“ M…÷h…¥…k……{…⁄h…« Ω˛“ n˘“ V……™…‰* §…Ë`ˆEÚ ®… |…®…÷J… ∫…€S…¥… ∏…“®…i…“ Æ˙∫i……‰M…“ x…‰ €¥…t…±…™…… ®… ®……‰€]ı¥…‰∂…x…±… ∫{…“S… E‰Ú ∫…j… +€x…¥……™…« ∞¸{… l

∫…‰ €EÚ™…‰ V……x…‰ E‰Ú €x…nÊ˘∂… €n˘™…‰* |…®…÷J… ∫…€S…¥… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ ∫…∆∫l…… E‰Ú |……S……™…« +…ËÆ˙ +v…“I…EÚ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆÂ˙ €EÚ €¥…t…Ãl…™…… EÚ…‰ |…€i…€n˘x… {……‰π…h…™…÷HÚ ¶……‰V…x… €®…±…‰* §…Ë`ˆEÚ ®… §…i……™…… M…™…… €EÚ ®…v™…|…n‰˘∂… ]≈ı…<§…±… ¥…‰±…°‰Ú™…Æ˙ Ɖ˙∫…“b˜€∂…™…±… B∆b˜ +…∏…®… BV…÷E‰Ú∂…x…±… ∫……‰∫……™…]ı“ u˘…Æ˙… 45 BEÚ±…¥™… +…n˘∂…« +…¥……∫…“™… €¥…t…±…™…… EÚ… ∫…∆S……±…x… €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* §…Ë`ˆEÚ ®… |…i™…‰EÚ €¥…t…±…™… |……S……™…« ∫…‰ €{…UÙ±…‰ 3 ¥…π……Á ®… +…¥…∆€]ıi… §…V…]ı B¥…∆ ¥™…™… Æ˙…€∂…, UÙ…j…… E‰Ú |…¥…‰∂… EÚ“ Œ∫l…€i… i…l…… J…‰±…E⁄Ún˘ B¥…∆ ∫……∆∫Efiڀi…EÚ M…€i…€¥…€v…™…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ±…“ M…<«* §…Ë`ˆEÚ ®… §…i……™…… M…™…… €EÚ ¥…π…« 2019-20 ®… BEÚ±…¥™… +…€n˘¥……∫…“ €¥…t…±…™…… E‰Ú €±…™…‰ EÚÆ˙“§… 107 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…™…‰ EÚ“ Æ˙…€∂… EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… ®…∆V…⁄Æ˙ EÚ“ M…<« Ω˲*

¥™…€HÚ V…Ë∫…“ ∫…∆M…i… ®… Æ˙Ω˛i…… Ω˲ =∫…®… ¥…Ë∫…‰ Ω˛“ M…÷h… n˘…‰π… +… V……i…‰ ΩÈ˛ - €Ω˛i……‰{…n‰˘∂…


¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰ 17.11.2019

34

€¥…€¶…z… |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… E‰Ú €±…™…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« |…∂x… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… B¥…∆ +x…÷. V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 i…l…… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 €EÚi…x…‰ +v™……™… i…l…… v……Æ˙…+… ®… €¥…¶……€V…i… Ω˲ +) 8 +v™……™… i…l…… 43 v……Æ˙…+… ®… §…) 5 +v™……™… i…l…… 45 v……Æ˙…+… ®… ∫…) 4 +v™……™… i…l…… 12 v……Æ˙…+… ®… n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 ®… Æ˙…π]≈ı“™… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ +…™……‰M… EÚ… M…`ˆx… €EÚ∫… v……Æ˙… ®… §…i……™…… M…™…… Ω˲ +) v……Æ˙… 3 ®… §…) v……Æ˙… 4 ®… ∫…) v……Æ˙… 5 ®… n˘) v……Æ˙… 6 ®… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 ®… €x…™…®… §…x……x…‰ EÚ“ ∂…€HÚ €EÚ∫… v……Æ˙… ®… Ω˲ +) v……Æ˙… 23 ®… §…) v……Æ˙… 22 ®… ∫…) v……Æ˙… 21 ®… n˘) v……Æ˙… 20 ®… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 ®… v……Æ˙… 15 (A) €EÚ∫…∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… Ω˲ +) +{…“±…… §…) +x…÷∫…⁄S…“ ∫…) {…“€c˜˜i… +…ËÆ˙ ∫……I…“ E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙ n˘) ∂…€HÚ™…… EÚ… |…n˘…x… €EÚ™…… V……x…… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 ®… ∫……®…⁄€Ω˛EÚ V…÷®……«x…… +€v…Æ˙…€‰ {…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∂…€HÚ €EÚ∫…E‰Ú {……∫… Ω˲ +) Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…) O……®… {…∆S……™…i… ∫…) €V…±…… {…∆S……™…i… n˘) EÚ…‰<« x…Ω˛” +∫{…fi∂™…i…… EÚ… +∆i… €EÚ∫… +x…÷SU‰Ùn˘ ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… Ω˲ +) +x…÷SU‰Ùn˘ 22 §…) +x…÷SU‰Ùn˘ 25 ∫…) +x…÷SU‰Ùn˘ 17 n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 EÚ§… ±……M…⁄ €EÚ™…… M…™…… +) 28 €∫…i…∆§…Æ˙ 1993 §…) 30 +M…∫i… 1993 ∫…) 02 x…¥…∆§…Æ˙ 1993 n˘) 26 V…x…¥…Æ˙“ 1993 +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 ®… v……Æ˙… 14 €EÚ∫…∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… Ω˲ +) +{…Æ˙…v… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ={…v……Æ˙h…… §…) |……Æ∆˙€¶…EÚ… ∫…) {…€Æ˙¶……π…… n˘) €¥…∂…‰π… x™……™……±…™… +…ËÆ˙ +x…x™… €¥…∂…‰π… x™……™……±…™… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 ®… €EÚi…x…“ v……Æ˙…B∆ ΩÈ˛ +) 23 §…) 21 ∫…) 43 n˘) 25 +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 ®… v……Æ˙… 15 €EÚ∫…∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… ΩÈ˛ +) €¥…∂…‰π… x™……™……±…™… §…) +{…“±…… ∫…) EÚi…«¥™…… EÚ“ ={…‰I…… E‰Ú €±…B n˘hb˜ n˘) €¥…∂…‰π… ±……‰EÚ +€¶…™……‰V…EÚ +…ËÆ˙ +x…x™… ±……‰EÚ +€¶…™……‰V…EÚ

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 ®… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ x™……™……±…™… €EÚ ∫l……{…x…… €EÚ∫… v……Æ˙… E‰Ú i…Ω˛i… EÚ“ M…<« Ω˲ +) v……Æ˙… 31 §…) v……Æ˙… 30 ∫…) v……Æ˙… 21 n˘) v……Æ˙… 34 Æ˙…V™… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ +…™……‰M… E‰Ú ±…‰J…‰ B¥…∆ ±…‰J…… {…Æ˙“I…… €EÚ∫… v……Æ˙… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… Ω˲ +) v……Æ˙… 34 §…) v……Æ˙… 33 ∫…) v……Æ˙… 35 n˘) v……Æ˙… 20 +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 EÚ… |…¶……¥…“ Ø˚{… ∫…‰ €GÚ™……x¥…™…x… ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… EÚi…«¥™… Ω˲ +) ∫…Æ˙EÚ…Æ §…) x™……™……±…™… ∫…) ∫¥…™…∆∫…‰¥…“ ∫…∆M…`ˆx… n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 EÚ…‰ EÚ§… ±……M…⁄ €EÚ™…… M…™…… +) 02.10.1989 §…) 14.11.1989 ∫…) 30.01.1989 n˘) 25.12.1989 +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 ®… EÚ…Ëx… ¥™…€HÚ n˘…‰π…“/+€¶…™…÷HÚ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲ +) +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… §…) +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… ∫…) ∫…¥…h…« ™…… €{…UÙc˜… ¥…M…« n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 ®… Æ˙…V™… ®……x…¥… +…™……‰M… E‰Ú +v™…I… EÚ“ {…n˘…¥…€v… EÚ“ +¥…€v… ™…… +…™…÷ Ω˲ +) 6 ¥…π…« ™…… 70 ¥…π…« i…EÚ EÚ“ +…™…÷ §…) 5 ¥…π…«« ™…… 70 ¥…π…« i…EÚ EÚ“ +…™…÷ ∫…) 3 ¥…π…« ™…… 75 ¥…π…« i…EÚ EÚ“ +…™…÷ n˘) 4 ¥…π…« ™…… 70 ¥…π…« i…EÚ EÚ“ +…™…÷ ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 ®… €¥…∂…‰π… +x¥…‰π…h… n˘±… EÚ… M…`ˆx… €EÚ∫… v……Æ˙… E‰Ú i…Ω˛i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲ +) v……Æ˙… 37 §…) v……Æ˙… 38 ∫…) v……Æ˙… 42 n˘) v……Æ˙… 40 ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 ®… Æ˙…V™… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ +…™……‰M… ¥……Ãπ…EÚ |…€i…¥…‰n˘x… €EÚ∫…EÚ…‰ |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…… Ω˲ +) Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ §…) EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…) Ω˛…<«EÚ…‰]«ı EÚ…‰ n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 ®… Æ˙…V™… +…™……‰M… E‰Ú +v™…I… B¥…∆ ∫…n˘∫™…… EÚ“ €x…™…÷€HÚ EÚ…Ëx… EÚÆ˙i…… Ω˲ +) ®…÷J™…®…∆j…“ §…) M…fiΩ˛ ∫…€S…¥… ∫…) M…fiΩ˛ ®…∆j…“ n˘) Æ˙…V™…{……±… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®…

®… +…™……‰M… E‰Ú EfiÚi™… B¥…∆ ∂…€HÚ™……∆ ΩÈ˛ +) ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙… E‰Ú =±±…∆P…x… ™…… =∫…E‰Ú n÷˘π|…‰Æ˙h… EÚ“ §…) €EÚ∫…“ ±……‰EÚ ∫…‰¥…EÚ u˘…Æ˙… =∫… =±±…∆P…x… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ ®… ={…‰I…… EÚ“ €∂…EÚ…™…i… EÚ“ V……∆S… ∫…) + B¥…∆ §… n˘…‰x…… n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 ®… Æ˙…π]≈ı“™… +…™……‰M… ®… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…€S…¥… ÆÈ˙EÚ EÚ… BEÚ +€v…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰M…… +) ®…Ω˛…∫…€S…¥… §…) |…§…∆v…EÚ ∫…) +x¥…‰π…h…EÚi……« +€v…EÚ…Æ˙“ n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙ h …) ∫…∆ ∂ ……‰ € v…i… +€v…€x…™…®… 2015 E‰Ú +xi…M…«i… +J……t ™…… P…fih……V…x…EÚ {…n˘…l…« Æ˙J…x…‰ {…Æ˙ {…“€c˜˜i… ¥™…€HÚ EÚ…‰ €EÚi…x…“ Æ˙…Ω˛i… Æ˙…€∂… n˘“ V……i…“ Ω˲ +) BEÚ ±……J… Ø˚{…™…‰ §…) n˘…‰ ±……J… Ø˚{…™…‰ ∫…) 5 ±……J… Ø˚{…™…‰ n˘) +…`ˆ ±……J… Ø˚{…™…‰ +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… EÚ“ ∫j…“ EÚ…‰ +…∂…™… B‰∫…‰ EÚ…™……Á ™…… +∆M… €¥…I…‰{…… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú V……‰ ±……ȀM…EÚ |…Efiڀi… E‰Ú EÚ…™…« E‰Ú ∞¸{… ®… Ω˛…‰, =∫…EÚ“ ∫…Ω˛®…€i… E‰Ú €§…x…… =∫…‰ ∫{…∂…« EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ {…“€c˜i… ¥™…€HÚ EÚ…‰ €EÚi…x…“ Æ˙…Ω˛i… Æ˙…€∂… n˘“ V……i…“ Ω˲ +) {…SS…“∫… Ω˛V……Æ˙ Ø˚. §…) {……ƒS… ±……J… Ø˚. ∫…) n˘…‰ ±……J… Ø˚. n˘) BEÚ ±……J… Ø˚. +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 E‰Ú +xi…M…«i… n˘hb˜x…“™… €EÚ∫…“ +{…Æ˙ … v… EÚ… ∫…∆ Y ……x… ±…‰ x …‰ EÚ“ +€v…EÚ…€Æ˙i…… €EÚ∫… x™……™……±…™… EÚ…‰ Ω˲ +) x™……€™…EÚ ®…€V…∫]≈‰ı]ı €u˘i…“™… ¥…M…« EÚ… x™……™……±…™… §…) €¥…∂…‰π… x™……™……±…™… ∫…) ∫…j… x™……™……±…™… n˘) x™……€™…EÚ ®…€V…∫]≈‰ı]ı |…l…®… ¥…M…« EÚ… x™……™……±…™… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… E‰Ú ¥™…€HÚ EÚ…‰ ±……‰EÚ ∫…‰¥…EÚ E‰Ú Ω˛…l…… {…“€c˜˜i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ €EÚi…x…“ Æ˙…Ω˛i… Æ˙…€∂… n˘“ V……i…“ Ω˲ +) n˘…‰ ±……J… Ø˚. §…) {……ƒS… ±……J… Ø˚. ∫…) +…`ˆ ±……J… Ø˚. n˘) {…SS…“∫… Ω˛V……Æ Ø˚.˙ +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 EÚ“ v……Æ˙… 21 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… §…x……B M…™…‰ €x…™…®…… E‰Ú +v…“x… Æ˙Ω˛i…‰ Ω÷˛B ={……™… EÚƉ˙M…“ +) ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… E‰Ú €±…B ∫…€®…€i…™…… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚÆ˙x…… §…) +€v…€x…™…®… E‰Ú ={…§…∆v…… E‰Ú §…‰Ω˛i…Æ˙ €GÚ™……x¥…™…x… E‰Ú €±…B ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ˙ ∫…¥…ÊI…h… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… ∫…) + B¥…∆ §… n˘…‰x…… n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 EÚ“ v……Æ˙… 10 E‰Ú +v…“x… €n˘™…‰ M…B €¥…∂…‰π… x™……™……±…™… E‰Ú +…n‰˘∂… EÚ… 1993

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

=±±…∆P…x… EÚƉ˙M…… =∫…E‰Ú €±…B ∫…V…… EÚ… |……¥…v……x… Ω˲ +) BEÚ ¥…π…« i…EÚ EÚ… EÚ…Æ˙…¥……∫… +…ËÆ˙ V…÷®……«x…… §…) {……ƒS… ¥…π…« i…EÚ EÚ… EÚ…Æ˙…¥……∫… +…ËÆ˙ V…÷®……«x…… ∫…) 2 ¥…π…« i…EÚ EÚ… EÚ…Æ˙…¥……∫… +…ËÆ˙ V…÷®……«x…… n˘) S……Æ˙ ¥…π…« i…EÚ EÚ… EÚ…Æ˙…¥……∫… +…ËÆ˙ V…÷®……«x…… ™…€n˘ ∫…¥…h…« ™…… €{…UÙc˜… ¥…M…« EÚ… ¥™…€HÚ €EÚ∫…“ +.V……. +…ËÆ˙ +.V….V……. E‰Ú €EÚ∫…“ ∫…n˘∫™… EÚ…‰ +{…x…‰ ®…EÚ…x… UÙ…‰c˜x…‰ E‰Ú €±…B ®…V…§…⁄Æ˙ EÚƉ˙M…… ™…… EÚÆ˙…™…‰M…… i……‰ €EÚi…x…“ ∫…V…… EÚ… |……¥…v……x… Ω˲ +) BEÚ ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… x…Ω˛” ÀEÚi…÷ V……‰ {……ƒS… ¥…π…« i…EÚ Ω˛…‰ ∫…E‰ÚM…“ §…) UÙΩ˛ ®……Ω˛ ∫…‰ EÚ®… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“ ÀEÚi…÷ V……‰ {……ƒS… ¥…π…« i…EÚ Ω˛…‰ ∫…E‰ÚM…“ ∫…) n˘…‰ ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“ ÀEÚi…÷ V……‰ 8 ¥…π…« i…EÚ Ω˛…‰ ∫…E‰ÚM…“ n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 ®… ∫…n¬ ˘ ¶ ……¥…{…⁄ ¥ …« E Ú EÚ“ M…<« EÚ…™…«¥……Ω˛“ E‰Ú €±…B ∫…∆Æ˙I…h… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… v……Æ˙… Ω˲ +) v……Æ˙… 23 §…) v……Æ˙… 22 ∫…) v……Æ˙… 21 n˘) v……Æ˙… 20 +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 EÚ“ ∂…§n˘…¥…±…“ ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… x…Ω˛” Ω˲ +) €¥…∂…‰π… x™……™……±…™… §…) ∫…®{…€k… EÚ… ∫…®…{…Ω˛Æ˙h… ∫…) ∫……I…“ n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 ®… +M…Æ˙ EÚ…‰<« ¥™…€HÚ +ŒMx… ™…… €¥…∫°Ú…‰]ıEÚ {…n˘…l…« u˘…Æ˙… +.V……. i…l…… +.V….V……. E‰Ú ∫…n˘∫™… EÚ“ ∫…®{…€k… EÚ…‰ x…÷EÚ∫……x… {…Ω÷ƒ˛S……x…‰ E‰Ú €±…B €Æ˙Œ∂]ı EÚÆ˙i…… Ω˲ i……‰ n˘hb˜ EÚ… |……¥…v……x… Ω˲ +) EÚ®… ∫…‰ EÚ®… UÙΩ˛ ®……Ω˛ +…ËÆ˙ +€v…EÚi…®… 7 ¥…π…« EÚ“ +¥…€v… EÚ… EÚ…Æ˙…¥……∫… §…) EÚ®… ∫…‰ EÚ®… UÙΩ˛ ®……Ω˛ +…ËÆ˙ +€v…EÚi…®… 4 ¥…π…« EÚ“ +¥…€v… EÚ… EÚ…Æ˙…¥……∫… ∫…) EÚ®… ∫…‰ EÚ®… BEÚ ®……Ω˛ +…ËÆ˙ +€v…EÚi…®… 7 ¥…π…« EÚ“ +¥…€v… EÚ… EÚ…Æ˙…¥……∫… n˘) EÚ®… ∫…‰ EÚ®… n˘∫… ®……Ω˛ +…ËÆ˙ +€v…EÚi…®… 8 ¥…π…«« EÚ“ +¥…€v… EÚ… EÚ…Æ˙…¥……∫… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 ®… €EÚ∫… v……Æ˙… E‰Ú i…Ω˛i… B‰∫…‰ ¥™…€HÚ™…… E‰Ú €V…x…E‰Ú €¥…Ø˚r˘ v……Æ˙… 10 E‰Ú +v…“x… +…n‰˘∂… €EÚ™…… M…™…… Ω˲, ®……{… +…ËÆ˙ °Ú…‰]ı…‰ +…€n˘ ±…‰x…… Ω˲ +) v……Æ˙… 15 §…) v……Æ˙… 12 ∫…) v……Æ˙… 21 n˘) v……Æ˙… 17 +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… (+i™……S……Æ˙ €x…¥……Æ˙h…) +€v…€x…™…®… 1989 ®… ¥…Ω˛ ¥™…€HÚ V……‰ v……Æ˙… 10 E‰Ú +v…“x… €n˘B M…B €¥…∂…‰π… x™……™……±…™… E‰Ú +…n‰˘∂… EÚ… =±±…∆P…x… EÚƉ˙M…… =∫…®… ∫…V…… EÚ… |……¥…v……x… Ω˲ +) EÚ…Æ˙…¥……∫… EÚ“ +¥…€v… BEÚ ¥…π…« +…ËÆ˙ V…÷®……«x…‰ ∫…‰ n˘hb˜x…“™… Ω˛…‰M…… §…) EÚ…Æ˙…¥……∫… EÚ“ +¥…€v… n˘…‰ ¥…π…«

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

+…ËÆ˙ V…÷®……«x…‰ ∫…‰ n˘hb˜x…“™… Ω˛…‰M…… ∫…) EÚ…Æ˙…¥……∫… EÚ“ +¥…€v… i…“x… ¥…π…« +…ËÆ˙ V…÷®……«x…‰ ∫…‰ n˘hb˜x…“™… Ω˛…‰M…… n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” €¥…∂…‰π… ±……‰EÚ +€¶…™……‰V…EÚ E‰Ú €±…B EÚ®… ∫…‰ EÚ®… €EÚi…x…‰ ¥…π…« EÚ… +€v…¥…HÚ… E‰Ú ∞¸{… ®… +x…÷¶…¥… S……€Ω˛™…‰ +) ∫……i… ¥…π…« §…) {……∆S… ¥…π…« ∫…) M™……Æ˙Ω˛ ¥…π…« n˘) S……Æ˙ ¥…π…« ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆Æ˙I…h… +€v…€x…™…®… 1993 ®… ∫…∂…∫j… §…±… ∫…‰ i……i{…™…« Ω˲ +) i…“x…… ∫…‰x……B∆ §…) ∫…“.+…Æ˙.{…“.B°Ú. ∫…) §…“.B∫….B°Ú. n˘) ={…Æ˙…‰HÚ ∫…¶…“ Æ˙…π]≈ı“™… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ +…™……‰M… EÚ… +v™…I… EÚ…Ëx… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲ +) =SS…i…®… x™……™……±…™… EÚ… ®…÷J™… x™……™…®…⁄Ãi… Æ˙Ω˛… Ω˛…‰ §…) =SS… x™……™……±…™… EÚ… ®…÷J™… x™……™…®…⁄Ãi… Æ˙Ω˛… Ω˲ ∫…) €V…∫…‰ +€v…¥…HÚ… E‰Ú ∞¸{… ®… {……∆S… ¥…π…« EÚ… +x…÷¶…¥… Ω˛…‰ n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” Æ˙…π]≈ı“™… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ +…™……‰M… EÚ… ®…÷J™……±…™… EÚΩ˛…∆ Ω˲ +) ¶……‰{……±… §…) <±……Ω˛…§……n˘ ∫…) €n˘±±…“ n˘) Ω˲n˘Æ˙…§……n˘ Æ˙…π]≈ı“™… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ +…™……‰M… E‰Ú M…`ˆx… Ω‰˛i…÷ €x…™…÷HÚ ∫…€®…€i… E‰Ú ∫…n˘∫™… ΩÈ˛ +) ±……‰EÚ∫…¶…… EÚ… +v™…I… §…) ±……‰EÚ∫…¶…… ®… €¥…{…I… EÚ… x…‰i…… ∫…) Æ˙…V™…∫…¶…… ®… €¥…{…I… EÚ… x…‰i…… n˘) ={…Æ˙…‰HÚ ∫…¶…“ Æ˙…π]≈ı“™… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ +…™……‰M… E‰Ú +v™…I… EÚ…‰ {…n˘ ∫…‰ EÚ§… Ω˛]ı…™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲ +) €n˘¥……€±…™…… x™……™…€x…h…‘i… EÚÆ˙ €n˘™…… M…™…… Ω˛…‰˛ §…) ®…Œ∫i…πEÚ ™…… ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ“ n÷˘§…«±…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… {…n˘ {…Æ˙ §…x…‰ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú €±…B +™……‰M™… ∫…) €¥…EfiÚi… €S…k… EÚ… Ω˲ B¥…∆ ∫…I…®… x™……™……±…™… u˘…Æ˙… <∫… |…EÚ…Æ˙ P……‰€π…i… EÚÆ˙ €n˘™…… M…™…… Ω˛…‰ n˘) ={…Æ˙…‰HÚ ∫…¶…“ ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ +€v…€x…™…®… 1993 ®… +v™……™… ∫……i… €EÚ∫…∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… Ω˲ +) x™……™……±…™… §…) €¥…k… ±…‰J…‰ i…l…… ±…‰J…… ∫…) |……Æ∆˙€¶…EÚ… n˘) Æ˙…V™… ®……x…¥… +€v…EÚ…Æ˙ +…™……‰M…

=k…Æ˙®……±…… 1. 6.

+, 2. +, 3. +, 4. ∫…, 5. +, ∫…, 7. +, 8. n˘, 9. ∫…, 10. n˘, 11. §…, 12 . ∫…, 13 . +, 14 ∫…, 15. ∫…, 16. §…, 17. +, 18. +, 19. n˘ , 20. ∫…, 21. +, 22. +, 23. ∫…, 24. §…, 25. +, 26. ∫…, 27 . +, 28 . §…, 29 . §…, 30 . n˘ , 31. +, 32. §…, 33. +, 34. +, 35. n˘, 36 . +, 37 . ∫…, 38 . n˘, 39. n˘, 40. §… - b˜…Ï ∫…∆n˘“{… ∫……Æ˙¥……x… (±…‰J…EÚ, ∂……∫…EÚ“™… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ]ı…ÂEÚJ…÷n«˘, €V…±…… n‰˘¥……∫… ®… ¶…⁄M……‰±… €¥…π…™… E‰Ú ∫…Ω˛…™…EÚ |……v™……{…EÚ ΩÈ˛)

∫…i…i…¬ |…™……∫… x… €EÚ i……EÚi… ™…… §…÷€r˘®……x…“ Ω˛“ Ω˛®……Ɖ˙ ∫……®…l™…« EÚ…‰ ∫……EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ E÷∆ÚV…“ Ω˲ - À¥…∫]ıx… S…ÃS…±…


35

¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰ 17.11.2019 ∏…“®…i…“ ±……b˜ n‰˘¥…“ ∂…®……« {…∆S……‰±…“ +…n˘∂…« ∫…∆∫EfiÚi… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, Æ˙…V…∫l……x…

€∫…®§……‰™…€∫…∫… x…‰∂…x…±… B{]ı“]ı¨⁄b˜ ]‰ı∫]ı, {…÷h…‰, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı

{…n˘ EÚ… x……®… - |……S……™…«, {…÷∫i…EÚ…±…™……v™…I…, ±…‰J……EÚ…Æ˙ {…n˘ ∫…∆J™…… - 01, 01, 01 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +±…M…-+±…M… +∆€i…®… €i…€l… - 17 x…¥…∆ı§…Æ˙ 2019 i…EÚ +v™…I… (|…§…∆v…x… ∫…€®…€i…), ∏…“®…i…“ ±……b˜ n‰ ˘ ¥ …“ ∂…®……« {…∆ S ……‰ ± …“ +…n˘ ∂ …« ∫…∆ ∫ Efi Ú i… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, {……‰∫]ı-§…∞∆¸n˘x…“ i…Ω˛∫…“±… ®……Ïb˜±…M…g¯, €V…±…… ¶…“±…¥……c˜…, Æ˙…V…∫l……x…311604 EÚ…‰ ¶…‰V…Â*

{……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - B®…§…“B, B®…B∫…∫…“ ™……‰M™…i…… - €EÚ∫…“ ¶…“ €¥…π…™… ®… 50 |…€i…∂…i… +∆EÚ…Â E‰Ú ∫……l… O…‰V…÷B]ı Ω˛…‰x…… V…∞¸Æ˙“* +∆€i…®… €i…€l… - 23 x…¥…∆ı§…Æ˙ 2019

x…‰∂…x…±… °ÚÃ]ı±……<W…∫…« €±…€®…]‰ıb˜, x……‰Bb˜…, =k…Æ ˙|…n‰˘∂…

¶……Æ˙i…“™… |……Ët…‰€M…EÚ“ ∫…∆∫l……x…, ¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙ {…n˘ EÚ… x……®… - |……‰°‰Ú∫…Æ˙, B∫……‰€∫…B]ı |……‰°‰Ú∫…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…™…EÚ |……‰°‰Ú∫…Æ˙ (€¥…€¶…z… ∫…∆EÚ…™…… E‰Ú €±…B) {…n˘ ∫…∆J™…… - =±±…‰€J…i… x…Ω˛”, €¥…π…™… €¥…∂…‰π…Y…… EÚ… {…Ëx…±… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˲* ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +±…M…-+±…M… +∆€i…®… €i…€l… - =HÚ {…n˘… E‰Ú €±…B +…¥…‰n˘x… {…j… ¥…π…« ¶…Æ˙ ∫¥…“EÚ…Æ˙ €EÚB V……B∆M…‰*

{…n˘ EÚ… x……®… - ¥…€Æ˙π`ˆ EËڀ®…∫]ı, |…§…∆v…EÚ, ¥…€Æ˙π`ˆ |…§…∆v…EÚ, {…€Æ˙¥…Ω˛x… +€v…EÚ…Æ˙“, €S…€EÚi∫…… +€v…EÚ…Æ˙“ (®…‰€b˜∫…x…), €S…€EÚi∫…… +€v…EÚ…Æ˙“ (€∂…∂…÷ Æ˙…M‰ …), €S…€EÚi∫…… +€v…EÚ…Æ˙“ (EÚ…x…, x……EÚ ¥… M…±…… Æ˙…‰M…), €S…€EÚi∫…… +€v…EÚ…Æ˙“ (n∆˘i… Æ˙…‰M…) {…n˘ ∫…∆J™…… - 06, 02, 03, 05, 03, 02, 01,

http://www.iitbbs.ac.in/faculty_ advt.php

02

Æ˙…π]≈ı“™… °ËÚ∂…x… |……Ët…‰€M…EÚ“ ∫…∆∫l……x…, x…<« €n˘±±…“ {…n˘ EÚ… x……®… - ∫…Ω˛…™…EÚ b‰˜]ı…§…‰∫… |…∂……∫…EÚ, EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ <∆V…“€x…™…Æ˙, V…⁄€x…™…Æ˙ <∆V…“€x…™…Æ˙ (€∫…€¥…±…), V…⁄€x…™…Æ˙ <∆V…“€x…™…Æ˙ (€¥…t÷i…) {…n˘ ∫…∆J™…… - 01, 13, 06, 10 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +±…M…-+±…M… +∆€i…®… €i…€l… - 29 x…¥…∆ı§…Æ 2019 (∂……®… 5.30 §…V…‰ i…EÚ) www.nift.ac.in

®…Ëj…‰™…“ Eڅϱ…‰V…, x…<« €n˘±±…“ {…n˘ EÚ… x……®… - |……‰°‰Ú∂…x…±… ∫…Ω˛…™…EÚ {…n˘ ∫…∆J™…… - 01 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 15 x…¥…∆§…Æ˙ 2019 http://www.maitreyi.ac.in

EfiÚ€π… €¥…Y……x… EÂÚp˘, €i…Ø˚x…‰±…¥…‰€±…, i…€®…±…x……b÷˜ {…n˘ EÚ… x……®… - ¥…€Æ˙π`ˆ ¥…ËY……€x…EÚ B¥…∆ |…®…÷J…, EÚ…™…«GÚ®… ∫…Ω˛…™…EÚ (®…fin˘… €¥…Y……x…/ |…™……‰M…∂……±…… i…EÚx…“€∂…™…x…) {…n˘ ∫…∆J™…… - 01, 01 ™……‰M™…i…… - ¥…€Æ˙π`ˆ ¥…ËY……€x…EÚ - EfiÚ€π… €¥…π…™… ®… b˜…ÏC]ı…‰Æ˙±… €b˜O…“ ∫…÷∫…∆M…i… §…÷€x…™……n˘“ €¥…π…™…… ∫…€Ω˛i… 8 ¥…π……Á E‰Ú +x…÷¶…¥… E‰Ú ∫……l…, +…™…÷ 47 ¥…π…« ∫…‰ +€v…EÚ x…Ω˛ ” * EÚ…™…« G Ú®… ∫…Ω˛…™…EÚ - ®……x™…i…… |……{i… €¥…∑… €¥…t…±…™… ∫…‰ EfiÚ€π… ®… ∫x……i…EÚ €b˜O…“ +l…¥…… ∫…®…EÚI… ™……‰M™…i……™…Â/+…™…÷ 30 ¥…π…« ∫…‰ +€v…EÚ x…Ω˛”* +∆€i…®… €i…€l… - 20 x…¥…∆ı§…Æ˙ 2019 www.rvskvk.org

∂…§…Æ˙“ Efiڀπ… |…€i…π`ˆ…x…, ∫……‰±……{…÷Æ˙, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı (EfiÚ€π… €¥…Y……x… EÂÚp˘) {…n˘ EÚ… x……®… - EÚ…™…« G Ú®… ∫…Ω˛ … ™…EÚ (|…™……‰M…∂……±…… i…EÚx…“€∂…™…x…) {…n˘ ∫…∆J™…… - 01 ™……‰M™…i…… - ®……x™…i…… |……{i… €¥…∑…€¥…t…±…™…… ∫…‰ Efiڀπ… ∫…∆EÚ…™… ®… ∫x……i…EÚ €b˜O…“ +l…¥…… ∫…®…EÚI… ™……‰ M ™…i……, ¥……∆ U Ù x …“™… - B∫…“B∫…B∫… ®… B®….B∫….∫…“. (Efiڀπ…) +∆€i…®… €i…€l… - 23 x…¥…∆ı§…Æ˙ 2019 www.kvksolapur.org

™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +±…M…-+±…M… +∆€i…®… €i…€l… - 16 x…¥…∆ı§…Æ˙ 2019 www.nationalfertilizers.comcareer-recruitment in nfl

£⁄Úb˜-GÚ…}]ı <∆∫]ı“]ı¨⁄]ı, +±…“M…g¯ {…n˘ EÚ… x……®… - +€∫…∫]Âı]ı ±…‰CS…Æ˙Æ˙/]ı“ÀS…M… B∫……‰€∫…B]ı, EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ |…€∂…I…EÚ {…n˘ ∫…∆J™…… - 03, 01 ™……‰M™…i…… - +€∫…∫]Âı]ı ±…‰CS…Æ˙Æ˙ - ∫x……i…EÚ/ Bx….∫…“.BS….B®….∫…“.]ı “ . x……‰ B b˜ … ™…… Æ˙…V™…∫i…Æ˙“™… i…EÚx…“EÚ“ €∂…I…… §……‰b«˜ u˘…Æ˙… ∫…∆§…r˘ Ω˛…‰]ı±… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı ®… 3 ¥…π…‘™… €b˜O…“/ €b˜{±……‰®…… 50 |…€i…∂…i… +∆EÚ…Â E‰Ú ∫……l… Ω˛…‰]ı±… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı ®… €b˜O…“ v……Æ˙EÚ E‰Ú €±…B ™……‰M™…i…… ®… U⁄Ù]ı Ω˲* EÚ®{™…⁄ ] ı Æ ˙ |…€∂…I…EÚ - §…“.B∫….∫…“./ B®….B∫….∫…“. (EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ∫……<∆∫…) §…“.∫…“.B./ B®….∫…“.B. ™…… §…“.]‰ıEÚ (+…<«.]ı“.) 02 ¥…π……Á EÚ… +x…÷¶…¥…* +∆€i…®… €i…€l… - 30 x…¥…∆ı§…Æ˙ 2019 www.foodcraftaligarh.com

<Æ˙EÚ…Ïx… <∆£Ú…∫]≈ıCS…Æ˙ B∆b˜ ∫…Ã¥…∫…‰W… €±…€®…]‰ıb˜, x…<« €n˘±±…“ {…n˘ EÚ… x……®… - ¥…C∫…« <∆V…“€x…™…Æ˙ (€∫…€¥…±…) {…n˘ ∫…∆J™…… - 04 (§……∆M±……n‰˘∂… EÚ“ {…€Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú €±…B ∫…∆€¥…n˘… +…v……Æ˙ {…Æ˙ €∫…€¥…±… <∆V…“€x…™…∫…« EÚ“ ¶…i…‘ E‰Ú €±…B +…¥…‰n˘x… Ω˲*) ™……‰M™…i…… - €b˜O…“ €∫…€¥…±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ®… EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 60 |…€i…∂…i… +∆EÚ…Â ∫…‰ =k…“h…«, €b˜{±……‰®…… €∫…€¥…±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ®… EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 60 |…€i…∂…i… +∆EÚ…Â E‰Ú ∫……l… =k…“h…«, O…‰V…÷B]ı <∆V…“€x…™…Æ˙ E‰Ú €±…B €∫…€¥…±… €x…®……«h… EÚ…™…« ®… x™…⁄x…i…®… 1 ¥…π…« EÚ… +x…÷¶…¥…* €b˜{±……‰®…… <∆V…“€x…™…Æ˙ E‰Ú €±…B €∫…€¥…±… €x…®……«h… EÚ…™…« ®… x™…⁄x…i…®… 3 ¥…π…« {…÷€±…™…… +…ËÆ˙ {…÷±… §…x……x…‰ E‰Ú ∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ EÚ…™…«, B®§…ÈEÚ®…‰]ı EÚ…™…«, <®……Æ˙i… {±…‰]ı°Ú…®…« +…ËÆ˙ +x™… €¥…€¥…v… EÚ…™…« E‰Ú +x…÷¶…¥…“ EÚ…‰ ¥…Æ˙“™…i……* +∆€i…®… €i…€l… - 14 x…¥…∆§…Æ˙˙ 2019 www.irconisl.com

<∆€b˜™…x… +…Ï™…±…, €¥…{…h…x… €¥…¶……M…, {…Œ∂S…®… I…‰j…

<Æ˙EÚ…Ïx… <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… €±…€®…]‰ıb˜, x…<« €n˘±±…“ {…n˘ EÚ… x……®… - ±…‰J……{……±…, i…EÚx…“€∂…™…x…/

{…n˘ EÚ… x……®… - +x…÷∫…∆v……x… ∫…Ω˛™……‰M…“, ¥…€Æ˙π`ˆ +x…÷∫…∆v……x… +v™…‰i…… {…n˘ ∫…∆J™…… - 01, 02 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 15 x…¥…∆§…Æ˙ 2019 EÚ…‰ ¥……ÏEÚ<x…-<∆]ıÆ˙¥™…⁄

€¥…€¥…v… ¥™…¥…∫……™…… ®… ]≈Âıb˜ +|…€]ı∫…« M…÷V…Æ˙…i…, ®…v™…|…n‰˘∂…, UÙk…“∫…M…g¯, M……‰¥…… +…ËÆ˙ n˘…n˘Æ˙ B¥…∆ x…M…Æ˙ Ω˛¥…‰±…“ E‰Ú €±…™…‰* {…n˘ ∫…∆J™…… - 81, 35, 05, 07, 03 ™……‰M™…i…… - ±…‰J……{……±… B|…‰Œx]ı∫… - ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l……/€¥…∑…€¥…t…±…™… ∫…‰ €EÚ∫…“ ¶…“ ∂……J…… EÚ“ €x…™…€®…i… {…⁄h…«EÚ…€±…EÚ ∫x……i…EÚ* ]‰ıCx…“€∂…™…x… +|…‰Œx]ı∫… - ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l……/ €¥…∑…€¥…t…±…™… ∫…‰ +€¶…™……∆€j…EÚ“ ®… €b˜{±……‰®…… (S…÷Àx…n˘… ∂……J…… ∫…‰ 3 ¥…π…« EÚ… €x…™…€®…i… {…⁄h…«EÚ…€±…EÚ €b˜{±……‰®……)* ]≈‰ıb˜ +|…‰Œx]ı∫… - Bx…∫…“¥…“]ı“/B∫…∫…“¥…“]ı“ ∫…‰ {…⁄h…«EÚ…€±…EÚ +…<«]ı“+…<«* +∆€i…®… €i…€l… - 26 x…¥…∆ı§…Æ˙ 2019

www.nsrtc.nic.in

www.iocl.com/career section

{…n˘ EÚ… x……®… - ®…÷J™… ®…Ω˛…|…§…∆v…EÚ/€∫…€¥…±… {…n˘ ∫…∆J™…… - 04 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 18 x…¥…∆§…Æ˙˙ 2019 www.ircon.org

Æ˙…π]≈ı“™… §…“V… +x…÷∫…∆v……x… B¥…∆ |…€∂…I…h… EÂÚp˘, ¥……Æ˙…h…∫…“

www.snaptest.org

<∆€b˜™…x… <∆∫]ı“]ı¨⁄]ı +…Ï°Ú {±……∆]‰ı∂…x… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı, §…ÂM…±…÷Ø˚

<∆€b˜™…x… ®…‰Æ˙“]ı…<®… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“, S…Ëz…‰ {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - B®…§…“B ({……‰]«ı B∆b˜ €∂…À{…M… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı, B®…§…“B <x… <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… ]≈ı…∆∫…{……‰]Êı∂…x… B∆b˜ ±……πV…Œ∫]ıC∫… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı (+M…∫i… 2020 §…ËS… E‰Ú €±…B) ™……‰M™…i…… - {……`ˆ¨GÚ®……x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 13 €n˘∫…∆ı§…Æ˙ 2019 www.imu.edu.in

∫…⁄I®… ±…P…÷ B¥…∆ ®…v™…®… =t®… ®…∆j……±…™…, <∆n˘…ËÆ˙ {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - =t€®…i…… ∫…Ω˛ EÚ…Ë∂…±… €¥…EÚ…∫… EÚ…™…« G Ú®… (EÚ®{™…⁄ ] ı Æ ˙ … <« V b˜ +EÚ…=∆À]ıM…), |…§…∆v…EÚ“™… EÚ…™…«GÚ®… (°Ú…<x…Â∫…/ ¥…ÕEÚM… E‰Ú€{…]ı±…) ™……‰M™…i…… - x™…⁄x…i…®… 8¥…” EÚI…… =k…“h…«˙ +∆€i…®… €i…€l… - |…€∂…I…h… GÚ®…∂…: 13 €n˘∫…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙ 3 €n˘∫…∆§…Æ˙ ∫…‰ +…Æ∆˙¶… Ω˲* +i…: =HÚ €i…€l… E‰Ú {…⁄h…« "{…Ω˛±…‰ +…+…‰ {…Ω˛±…‰ {……+…‰' E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ |…¥…‰∂… €®…±…‰M……* www.msmeindore.nic.in

+…ϱ… <∆€b˜™…… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı B∫……‰€∫…B∂…x…, x…<« €n˘±±…“ {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - €§…V…x…‰∫… ∫E⁄Ú±∫… ®… |…§…∆v…x… €b˜O…“ |……‰O……®∫… ™……‰M™…i…… - €EÚ∫…“ ¶…“ €¥…π…™… ®… ∫x……i…EÚ {…Æ˙“I…… {……∫… Ω˛…‰x…… V…∞¸Æ˙“ Ω˲* +∆€i…®… €i…€l… - 1 €n˘∫…∆ı§…Æ˙ 2019 www.aima.in

®……˱……x…… +…V……n˘ Æ˙…π]≈ı“™… |……Ët…‰€M…EÚ“ ∫…∆∫l……x…, ¶……‰{……±… {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - {…⁄h…«EÚ…±…“x… {…“BS….b˜“. EÚ…™…«GÚ®… 2019-20 ™……‰M™…i…… - ∫…∆§…∆€v…i… €¥…π…™… E‰Ú ∫……l… ®……∫]ı∫…« €b˜O…“, M…‰]ı/x…‰]ı ™……‰M™… Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˲* +∆€i…®… €i…€l… - 20 x…¥…∆ı§…Æ˙ 2019 www.manit.ac.in

{……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - 45 €n˘¥…∫…“™… ]ı“ ]‰ıœ∫]ıM… +…ËÆ˙ ®……EÊÚÀ]ıM… ®… |……‰°‰Ú∂…x…±… ∫…Ã]ı€°ÚE‰Ú]ı |……‰O……®… (18 ®…<« ∫…‰ 1 V…÷±……<« 2020 i…EÚ) ™……‰M™…i…… - €EÚ∫…“ ¶…“ ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l……x… ∫…‰ O…‰V…÷B∂…x… {……∫… Ω˛…‰x…… S……€Ω˛B* +∆O…‰V…“ ¶……π…… ®… |…¥…“h…i……* +∆€i…®… €i…€l… - 10 +|…˱…˙ 2020 www.iimpb.edu.in

V…‰€¥…™…Æ˙ ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“, ¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙ {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - ∫…∫]‰ıx…‰€§…€±…]ı“ ®…Ëx…‰V…®…Â]ı (B®…§…“BB∫…B®…) ®… B®…§…“B |……‰O……®… ™……‰M™…i…… - €EÚ∫…“ ¶…“ ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l……x… ∫…‰ ∫x……i…EÚ EÚ“ €b˜O…“ Ω˛…‰x…… V…∞¸Æ˙“* +∆€i…®… €i…€l… - 9 €n˘∫…∆§…Æ˙ 2019 www.xub.edu.in

±……±… §…Ω˛…n÷˘Æ˙ ∂……∫j…“ <∆∫]ı“]ı¨⁄]ı +…Ï°Ú ®…Ëx…‰V…®…Â]ı, €n˘±±…“ {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - °÷Ú±… ]ı…<®… {…“V…“ €b˜{±……‰®…… <x…-®…Ëx…‰V…®…Â]ı (V…x…Æ˙±…), °Ú…<x…Â∫…, €Æ˙ ∫ …S…« B∆ b ˜ €§…V…x…‰ ∫ … Bx……€±…€]ı C ∫…, ±……πV…Œ∫]ıEÚ B∆b˜ ∫…{±……™… S…‰x… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı ™……‰M™…i…… - ∫x……i…EÚ E‰Ú ∫……l…, EËÚ]ı/V…“®…Ë]ı EÚ… ¥…ˀ±…b˜ ∫EÚ…‰Æ˙ EÚ…b«˜ +∆€i…®… €i…€l… - 15 €n˘∫…∆§…Æ˙ 2019 www.lbsim.ac.in

M……Ëi…®… §…÷r˘ ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“, x……‰Bb˜… {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - {…“BS….b˜“. |……‰O……®∫… (2020 V…x…¥…Æ˙“) EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ∫……<∆∫… B∆b˜ <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M…, §……™……‰]‰ıCx……‰±……ÏV…“, ®…‰E‰Ú€x…EÚ±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M…, <±…‰ŒC]≈ıEÚ±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M…, +…ÃEÚ]‰ ı C S…Æ˙ B∆ b ˜ {±……Àx…M…, B{±……<b˜ €°Ú€V…C∫…, B{±……<b˜ ®…Ël…®…‰€]ıC∫…, B{±……<b˜ E‰Ú€®…∫]≈ı“, Bx¥……™…x…«®…Â]ı ∫……<∆∫…, {……π±…€]ıEÚ±… ∫……<∆∫… B∆b <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… €Æ˙±…‰∂…x…, <∆ŒM±…∂…/ À±…ŒM¥…Œ∫]ıEÚ∫…/C±…“€x…EÚ±… ∫……™…EÚ…‰±……ÏV…“, V…x…«€±…V®… B∆b˜ ®……∫… EÚ®™…÷€x…E‰Ú∂…x…, §…÷€r˘∫]ı ∫]ıb˜“V… B∆b˜ €∫…€¥…±……<V…‰∂…x… ™……‰M™…i…… - {……`ˆ¨GÚ®……x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 30 x…¥…∆§…Æ˙˙ 2019 www.gbu.ac.in

€¥…GÚ®… €¥…∑…€¥…t…±…™…, =VV…Ëx…

B®…+…<«§…“B n˘ ∫E⁄Ú±… +…Ï°Ú +…<€b˜™……, x…<« €n˘±±…“

{……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - {…“BS….b˜“., B®….€°Ú±… {……`ˆ¨GÚ®… ™……‰M™…i…… - {……`ˆ¨GÚ®……x…÷∫……Æ˙ +±…M…-+±…M… +∆€i…®… €i…€l… - 20 x…¥…∆ı§…Æ˙ 2019

{……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - B®…+…<«∫…“B {…“V…“{…“ ({…“V…“b˜“B®…-∫…“/{…“V…“b˜“B®…) ™……‰M™…i…… - {……`ˆ¨GÚ®……x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 25 x…¥…∆§…Æ˙ 2019

www.mponline.gov.in

www.mica.ac.in

∫Eڅϱ…Æ˙€∂…{… +…ËÆ˙ <x]ıx…«€∂…{…ı +±…]«ı V…‰®∫… Æ˙…‰S… °ËÚ±……‰€∂…{…, =∫®……€x…™…… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ - 2019 ∫…∆∫l…… EÚ… x……®… - =∫®……€x…™…… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“, Ω˲n˘Æ˙…§……n˘ €EÚ∫…E‰Ú €±…B - {…“BS….b˜“. Ω˛…‰±b˜Æ˙ UÙ…j… V……‰ À¥…]ıÆ˙ ¥…‰E‰Ú∂…x… ®… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ ®… Æ˙Ω˛EÚÆ˙ ∫……‰∂…±… ∫……<∆∫… E‰Ú <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… €Æ˙±…‰∂…x∫… ∫…§V…‰C]ı +…ËÆ˙ +®…‰€Æ˙EÚ“ €±…]ıƉ˙S…Æ˙ {…Æ˙ €Æ˙∫…S…« ¥…E«Ú EÚÆ˙x…‰ E‰Ú <SU÷ÙEÚ Ω˛…Â* ™……‰ M ™…i…… - €EÚ∫…“ ¶…“ ®……x™…i…… |……{i… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ ∫…‰ {…“BS….b˜“. |……‰O……®… ®… n˘…€J…±…… Ω˛…‰, BE‰Úb˜€®…EÚ €Æ˙EÚ…Ïb«˜ +SUÙ… Ω˛…‰, {…“BS….b˜“. E‰Ú |…∫i……€¥…i… ∫…§V…‰C]ı EÚ… +…Ïx…∫…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥…ËEÚŒ±{…EÚ €¥…π…™… Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˲* +∆€i…®… €i…€l… - 15 x…¥…∆§…Æ˙˙ 2019 https://www.osmania.ac.in/news

®…ÀΩ˛p˘… ¡⁄®…ˀx…]ı“V… ∫…Â]ıÆ˙ {……‰∫]ı b˜…ÏC]ı…‰Æ˙±… °ËÚ±……‰€∂…{… ∫…∆∫l…… EÚ… x……®… - ®…ÀΩ˛p˘… ¡⁄®…ˀx…]ı“V… ∫…‰x]ıÆ˙ B]ı Ω˛ … ¥…« b « ˜ §…‰ E ÚÆ˙ ∫…‰ x ]ı Æ ˙ E‰ Ú Œ®•…V… (B∆b≈˜™…⁄ b˜§±™…⁄ ®…‰±…x… °Ú…=∆b‰˜∂…x… E‰Ú ∫…∆™…÷HÚ i…i¥……v……x… ®…Â) €EÚ∫…E‰Ú €±…B - BEÚ ¥…π…‘™… {……‰∫]ı b˜…ÏC]ı…‰Æ˙±… °ËÚ±……‰€∂…{… E‰Ú €±…B ]ı…π{…EÚ "®……<O…‰∂…x… B∆b˜ ¡⁄®…ˀx…]ı“V…' E‰Ú €±…B {…“BS….b˜“. Ω˛…‰±b˜∫…« ∫…‰ +…¥…‰n˘x… +…®…∆€j…i… ΩÈ˛* ™……‰M™…i…… - ®…<« 2017 ™…… =∫…E‰Ú §……n˘ b˜…CÏ ]ıÆ˙±… ™…… ]ıî…x…±… €b˜O…“ |……{i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ =®®…“n˘¥……Æ˙ ¶…“ +…¥…‰n˘x… E‰Ú {……j… ΩÈ˛* +∆€i…®… €i…€l… - 15 x…¥…∆§…Æ˙ 2019 www.mahindrahumanities.fas. harvard.edu/content

=®…… ∫…l…x…÷Æ˙ - B°Ú+…<«]ı“ ∫Eڅϱ…Æ˙€∂…{… ∫…∆∫l…… EÚ… x……®… - °Ú…=∆b‰˜∂…x… °Ú…ÏÆ˙ ]ËıC∫…‰∂…x…, ®…÷∆§…<« (€¥…™…x……, +…ÏŒ∫]≈ı™…… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ E‰Ú ∫…∆™…÷HÚ i…i¥……v……x…) €EÚ∫…E‰Ú €±…B - €¥…™…x…… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ ™…… B®∫…]ıb«˜®… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ ®… ®……∫]ı∫…« |……‰O……®… EÚ“ {…g¯…<« EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… ]ËıC∫…‰∂…x… |……‰°‰Ú∂…x…±∫… EÚ…‰ +…Ãl…EÚ ®…n˘n˘ n‰˘x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™… ∫…‰ ∫Eڅϱ…Æ˙€∂…{… E‰Ú €±…B +…¥…‰n˘x… +…®…∆€j…i… ΩÈ˛* ™……‰M™…i…… - |……‰°‰Ú∂…x…±… ™……‰M™…i…… E‰Ú ∫……l… ¶……Æ˙i… ™…… €¥…n‰˘∂… ®… €EÚ∫…“ |…€i…Œπ`ˆi… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ E‰Ú €b˜O…“ Ω˛…±‰ b˜∫…« Ω˛…,‰ <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… ]ËıC∫…‰∂…x… ®… 3 ¥…π…« ™…… €EÚ∫…“ +x™… |……‰°‰Ú∂…x… ®… 5 ¥…π…« ™…… +€v…EÚ ¥…π……Á EÚ… EÚ…™……«x…÷¶…¥… V…∞¸Æ˙“* +∆€i…®… €i…€l… - 15 x…¥…∆§…Æ˙˙ 2019 www.scholarshipsindia.com/umasathnur.fit

Æ˙…<]ı ]⁄ı Ω‰˛±l… E‰Ú €±…™…‰ ∫…¶…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ €¥…¶……M… €®…±…EÚÆ˙ EÚ…™…« EÚÆÂ˙ ¶……‰{……±…, ®…v™…|…n‰˘∂… ®… +…™……‰€V…i… n˘…‰ €n˘¥…∫…“™… Æ˙…<]ı ]⁄ı Ω‰˛±l… EÚ…ÏxC±…‰¥… E‰Ú n⁄˘∫…Ɖ˙ €n˘x… ®…∆€j…®…hb˜±… E‰Ú ∫…n˘∫™… ∏…“ i…÷±…∫…“Æ˙…®… €∫…±……¥…]ı, b˜…Ï. €¥…V…™…±…I®…“ ∫……v……Ë, b˜…Ï. |…¶…÷Æ˙…®… S……Ëv…Æ˙“ ∏…“ EÚ®…±…‰∂¥…Æ˙ {…]‰ı±…, ∏…“ {…“.∫…“. ∂…®……« +…ËÆ˙ ∏…“ V…™…¥…r«˘x… À∫…Ω˛ EÚ“ ={…Œ∫l…€i… ®… ∫¥……∫l™… ∫…÷€¥…v……+… E‰Ú |…¶……¥…“ €GÚ™……x¥…™…x… +…ËÆ˙ |…˙€i…§…r˘i…… €¥…π…™… {…Æ˙ =SS…-∫i…Æ˙“™… S…S……« Ω÷˛<«* ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… B¥…∆ {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… ®…∆j…“ ∏…“ i…÷±…∫…“Æ˙…®… €∫…±……¥…]ı x…‰ S…S……« ®… Æ˙…<]ı ]⁄ı Ω‰˛±l… E‰Ú €±…™…‰ +§… i…EÚ €EÚ™…‰ M…™…‰ EÚ…™……Á EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ n˘“* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ ∫¥……∫l™… ∫…‰¥……+… E‰Ú |…¶……¥…“ €GÚ™……x¥…™…x… E‰Ú €±…™…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú €¥…€¶…z… €¥…¶……M…… E‰Ú §…“S… §…‰Ω˛i…Æ˙ ∫…®…x¥…™… Ω˛…‰x…… V…∞¸Æ˙“ Ω˲* ∏…“ €∫…±……¥…]ı x…‰ §…i……™…… €EÚ x…<« ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú M…`ˆx… E‰Ú §……n˘ |…n‰˘∂… ®… €®…±……¥…]ıJ……‰Æ˙… E‰Ú €J…±……°Ú ∫…Ji… ®…÷€Ω˛®… ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« Ω˲* €{…UÙ±…‰ i…“x… ®…Ω˛“x…… ®… 31 €®…±……¥…]ıJ……‰Æ˙…Â

E‰Ú €J…±……°Ú Æ˙…∫…÷EÚ… ®… EÚ…Æ«˙¥……<« EÚ“ M…<« Ω˲* ±…M…¶…M… 100 B°Ú+…<«+…Æ˙ n˘V…« EÚ“ M…<« ΩÈ˛ +…ËÆ˙ Ω˛V……Æ˙… EÚ“ ∫…∆J™…… ®… x…®…⁄x…… EÚ“ V……∆S… EÚ“ M…<« Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ ∫¥…∫l… |…n‰˘∂… EÚ“ EÚ±{…x…… EÚ…‰ ∫……EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ €n˘∂…… ®… i…‰V…“ ∫…‰ EÚ…™…« €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* €S…€EÚi∫…… €∂…I……, +…™…÷π… ®…∆j…“ b˜…Ï. €¥…V…™…±…I®…“ ∫……v……Ë x…‰ §…i……™…… €EÚ |…n‰˘∂… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ®…‰€b˜EÚ±… Eڅϱ…V…… EÚ“ ∫…∆J™…… +§… 13 Ω˛…‰ M…<« Ω˲* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ n˘∫… +…ËÆ˙ x…™…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ®…‰€b˜EÚ±… Eڅϱ…‰V… J……‰±…x…‰ E‰Ú |…∫i……¥… EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰ ¶…‰V…‰ M…B ΩÈ˛* €S…€EÚi∫…… €∂…I…… €¥…¶……M… EÚ… |…™……∫… Ω˲ €EÚ |…n‰˘∂… ®… b˜…ÏC]ıÆ˙… EÚ“ EÚ®…“ EÚ…‰ n⁄˘Æ˙ €EÚ™…… V……™…‰* b˜…Ï. ∫……v……Ë x…‰ EÚΩ˛… €EÚ ¥…π…« 2022 i…EÚ ®…v™…|…n‰˘∂… ®… +…¥…∂™…EÚi…… +x…÷∫……Æ˙ b˜…ÏC]ıÆ˙… EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ“ Œ∫l…€i… €x…î…i… Ω˛…‰ V……BM…“* =xΩ˛…Âx…‰ §…i……™…… €EÚ €S…€EÚi∫…… E‰Ú I…‰j… ®… M…÷h…¥…k…… EÚ… {…⁄Æ˙… J™……±… Æ˙J…… V……

Æ˙Ω˛… Ω˲* ∫E⁄Ú±… €∂…I…… ®…∆j…“ b˜…Ï. |…¶…÷Æ˙…®… S……Ëv…Æ˙“ x…‰ §…i……™…… €EÚ |…n‰˘∂… ®… BEÚ ±……J… 20 Ω˛V……Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫E⁄Ú±… ΩÈ˛* <x…®… EÚÆ˙“§… BEÚ EÚÆ˙…‰c˜ 65 ±……J… €¥…t…l…‘ +v™…™…x… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* =xΩ˛…Âx…‰ ∫E⁄Ú±…“ §…SS…… EÚ… €x…™…€®…i… ∫¥……∫l™… {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙…x…‰ EÚ… +x…÷Æ˙…v‰ … €EÚ™……* ∫E⁄Ú±… €∂…I…… ®…∆j…“ x…‰ §…i……™…… €EÚ Ω˛…±… Ω˛“ ®… ∂…÷∞¸ €EÚ™…‰ M…™…‰ =®…∆M… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú V…€Æ˙™…‰ §…SS…… EÚ…‰ ∂……Æ˙“€Æ˙EÚ §…n˘±……¥… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ∫…EÚÆ˙…i®…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“ n˘“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* {…∆S……™…i… B¥…∆ O……®…“h… €¥…EÚ…∫… ®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±…‰∂¥…Æ˙ {…]‰ı±… x…‰ §…i……™…… €EÚ |…n‰˘∂… ®… 50 Ω˛V……Æ˙ 236 M……∆¥… +…‰b˜“B°Ú P……‰€π…i… €EÚ™…‰ V…… S…÷EÚ‰ ΩÈ˛* O……®… {…∆S……™…i…… ®… +{…€∂…π]ı `ˆ…‰∫… EÚS…Ɖ˙ E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* €®…b˜-b‰˜ ®…“±… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… =xΩ˛…Âx…‰ §…i……™…… €EÚ §…c‰˜ x…M…Æ˙… ®… EÂÚp˘“™…EfiÚi… €EÚS…x… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…<« Ω˲* O……®…“h… I…‰j…… EÚ“ ∫…c˜EÚ…Â EÚ…‰ ®…÷J™… ∫…c˜EÚ…Â ∫…‰ V……‰c˜… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲*


¶……‰{……±…, 11.11.2019 ∫…‰

36

17.11.2019

€¥…€¶…z… |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… E‰Ú €±…B ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…®…-∫……®…€™…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“

+∆i…Æ˙…«π]≈ı“™…, Æ˙…π]≈ı“™…, |……n‰˘€∂…EÚ +…ËÆ˙ J…‰±… P…]ıx……GÚ®… - +C]⁄ı§…Æ˙ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… P…]ıx……GÚ®… l

l

l

u

u

l

∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı ®… {……€EÚ∫i……x… EÚ“ ∫l……<« |…€i…€x…€v… ®…±…“Ω˛… ±……‰v…“ EÚ…‰ Ω˛]ı… €n˘™…… M…™……* ±……‰v…“ EÚ“ V…M…Ω˛ ®…÷x…“Æ˙ +EÚÆ˙®… EÚ…‰ ∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı ®… {……€EÚ∫i……x… EÚ… ∫l……<« |…€i…€x…€v… €x…™…÷HÚ €EÚ™…… M…™…… Ω˲* Æ˙…π]≈ı€{…i…… ®…Ω˛…i®…… M……∆v…“ EÚ“ 150¥…” V…™…∆i…“ E‰Ú ={…±…I™… ®… €°Ú€±…∫i…“x… x…‰ BEÚ b˜…EÚ €]ıEÚ]ı V……Æ˙“ €EÚ™……* ∫…∆™…÷HÚ +Æ˙§… +®…“Æ˙…i… (™…⁄B<«) E‰Ú +∆i…€Æ˙I… ™……j…“ Ω˛VV…… +±…-®…∆∫…⁄Æ˙“ x…‰ <∫… ¥…π…« EÚ… §…÷EÚÆ˙ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ∫…∆™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ ®……M…«Æ‰˙]ı B]ı¥…÷b˜ +…ËÆ˙ §…x……«Ãb˜x… B¥…€Æ˙∫]ı…‰ EÚ…‰ €n˘™…… M…™…… Ω˲* M……ËÆ˙i…±…§… Ω˲ €EÚ ™…Ω˛ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ §……∆]ı… x…Ω˛” V…… ∫…EÚi……, ±…‰€EÚx… €x…h……«™…EÚ ®…∆b˜±… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ ¥…‰ B]ı¥…÷b˜ E‰Ú "n˘ ]‰ı∫]ı…®…Â]ı'ı +…ËÆ˙ B¥…€Æ˙∫]ı…‰ E‰Ú "M…±…«, ¥…÷®…x…, +n˘Æ˙' ®… ∫…‰ €EÚ∫…“ BEÚ EÚ…‰ x…Ω˛” S…÷x… ∫…EÚi…‰* <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… ∫{…‰∫… ∫]‰ı∂…x… (+…<«B∫…B∫…) ∫…‰ <∫±……®… E‰Ú ∫…§…∫…‰ {…€¥…j… ∫l…±… ®…CEÚ… EÚ… B€Æ˙ ™ …±… ¥™…⁄ {……‰ ∫ ]ı €EÚ™……* M……ËÆ˙i…±…§… Ω˲ €EÚ Ω˛VV…… +∆i…€Æ˙I… ®… V……x…‰ ¥……±…‰ +Æ˙§… E‰Ú {…Ω˛±…‰ +∆i…€Æ˙I… ™……j…“ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i…“™… ={…®…Ω˛…u˘“{… ®… +±…-EÚ…™…n˘… E‰ Ú |…®…÷ J … +…€∫…®… =®…Æ˙ EÚ…‰ +°ÚM……€x…∫i……x… ®… BEÚ ∫…∆ ™ …÷ H Ú +®…‰€Æ˙EÚ“-+°ÚM……x… +€¶…™……x… ®… ®……Æ˙ €M…Æ˙…™…… M…™……* ™…Ω˛ V……x…EÚ…Æ˙“ +°ÚM……x… Æ˙…π]≈ı“™… ∫…÷Æ˙I…… €x…n‰˘∂……±…™… x…‰ n˘“*

l

l

i…÷EÚ‘ EÚ“ ∫…‰x…… x…‰ ∫…“€Æ˙™…… ®… ∫…Ëx™… +€¶…™……x… ∂…÷∞¸ €EÚ™……* i…÷EÚ‘ E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i… Ɖ˙S…{… i…Ë™…{… Bn˘…+ Ê …x… x…‰ §…i……™…… €EÚ Ω˛®…x…‰ ∫…Ëx™… Ω˛®…±…‰ EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… EÚ“ +…ËÆ˙ E÷Ún˘…Á E‰Ú €J…±……°Ú Ω˛¥……<« Ω˛®…±…‰ €EÚB ΩÈ˛* <«Æ˙…x… EÚ“ ®…€Ω˛±……+… x…‰ EÚÆ˙“§… 40 ∫……±… ®… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫]‰ı€b˜™…®… ®… °÷Ú]ı§……ϱ… ®…ËS… n‰˘J……* M……ËÆ˙i…±…§… Ω˲ €EÚ 1979 EÚ“ <∫±……€®…EÚ GÚ…∆€i… E‰Ú §……n˘ <«Æ˙…x… ®… ®…€Ω˛±……+… E‰Ú {…÷Ø˚π…… EÚ…

™…⁄{…“B∫…∫…“, B®…{…“{…“B∫…∫…“, Ɖ˙±…¥…‰, §…ÈÀEÚM…, {…“<«§…“ B¥…∆ €¥…€¶…z… |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… ®… ∫…®…-∫……®…€™…EÚ P…]ıx……GÚ®… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… |…∂x… {…⁄UÙ‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <∫…“ EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B "Æ˙…W‰ …M……Æ˙ +…ËÆ˙ €x…®……«h…' ®… ¥……Ãπ…EÚ +…ËÆ˙ ®……€∫…EÚ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™…, Æ˙…π]≈ı“™…, |……n‰˘€∂…EÚ +…ËÆ˙ J…‰±… P…]ıx……GÚ®… |…∫i…÷i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* "Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ €x…®……«h…' E‰Ú <∫… +∆EÚ ®… +C]⁄ı§…Æ˙-2019 E‰Ú P…]ıx……GÚ®… EÚ… |…EÚ…∂…x… €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* l

l

l

l

l

J…‰±… n‰˘J…x…‰ {…Æ˙ §…Ëx… ±…M…… €n˘™…… M…™…… l……* ∫…>n˘“ +Æ˙§… ®… ®…€Ω˛±……+… EÚ…‰ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…∂…∫j… §…±…… ®… ∂……€®…±… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ +x…÷®…€i… n˘“ M…<«* ∫…>n˘“ +Æ˙§… x…‰ <∫…‰ "®…€Ω˛±…… ∫…∂…€HÚEÚÆ˙h… EÚ“ €n˘∂…… ®… §…c˜“ ={…±…Œ§v…' §…i……™…… Ω˲* €•…]‰ıx… E‰Ú ∂……Ω˛“ {…€Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú Æ˙…V…E÷Ú®……Æ˙ €¥…€±…™…®… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ {…ix…“ E‰Ú]ı €®…b˜±…]ıx… {……€EÚ∫i……x… EÚ“ ™……j…… {…Æ˙ M…™…‰* M……ËÆ˙i…±…§… Ω˲ €EÚ 13 ∫……±… ®… ∂……Ω˛“ {…€Æ˙¥……Æ˙ ∫…‰ €EÚ∫…“ EÚ“ ™…Ω˛ {…Ω˛±…“

l

l

l l

{……€EÚ∫i……x… ™……j…… Ω˲* €S…±…“ ®… ®…‰]≈ı…‰ EÚ… €EÚÆ˙…™…… §…g¯x…‰ {…Æ˙ ÀΩ˛∫…EÚ €¥…Æ˙…v‰ … |…n˘∂…«x… E‰Ú §……n˘ Æ˙…π]≈ı{…€i… ∫…‰§…‰Œ∫]ı™…x… €{…x…‰Æ˙… x…‰ Æ˙…V…v……x…“ ∫…Ȁ]ı™……M……‰ ®… +…{……i…EÚ…±… P……‰€π…i… EÚÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… EÚ“ {…⁄Æ˙“ €V…®®…‰n˘…Æ˙“ ∫…‰x…… EÚ…‰ ∫……È{…“* EÚx……b˜… ®… Ω÷˛™…‰ +…®… S…÷x……¥… ®… |…v……x…®…∆j…“ V…Œ∫]ıx… ]‹ıb˜…‰ EÚ“ €±…§…Æ˙±… {……]ı‘ ∫…§…∫…‰ §…c˜“ {……]ı‘ §…x…EÚÆ˙ =¶…Æ˙“* €±…§…Æ˙±… {……]ı‘ EÚ…‰ 338 ®… ∫…‰ 157 ∫…“]Âı €®…±…”* +…<«B∫…+…<«B∫… |…®…÷J… +§…÷ §…EÚÆ˙ +±…-§…M…n˘…n˘“ EÚ…‰ +®…‰€Æ˙EÚ“ ∫…÷Æ˙I……§…±…… x…‰ ∫…“€Æ˙™…… ®… ®……Æ˙ €M…Æ˙…™……* §…M…n˘…n˘“ E‰Ú €J…±……°Ú €EÚB M…B +…Ï{…Ɖ˙∂…x… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… +®…‰€Æ˙EÚ“ Æ˙…π]≈ı{…€i… b˜…‰x……±b˜ ]≈∆ı{… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ "Ω˛®…x…‰ €EÚ∫…“ EÚ…‰ x…Ω˛” J……‰™……, EÚ…‰<« +®…‰€Æ˙EÚ“ ∫…ˀx…EÚ P……™…±… x…Ω˛” Ω÷˛+…*' V……{……x… E‰Ú ∫…©……]ı x……Ø˚€Ω˛i……‰ EÚ… Æ˙…V™……€¶…π…‰EÚ ∫…®……Æ˙…Ω‰ ˛ +…™……‰€V…i… €EÚ™…… M…™……* ¶……Æ˙i… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i… ∏…“ Æ˙…®…x……l… EÚ…‰À¥…n˘ <∫… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®… ∂……€®…±… Ω÷˛™…‰* V……{……x… E‰Ú +…‰EÚ…™……®…… ®… G20 ∫¥……∫l™… ®…∆€j…™…… EÚ“ §…Ë`ˆEÚ +…™……‰€V…i… EÚ“ M…™…“* V……‰EÚ…‰ €¥…b˜…‰b˜…‰ n⁄˘∫…Æ˙“ §……Æ˙ <∆b˜…‰x…‰€∂…™…… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i… S…÷x…‰ M…™…‰* ™…⁄Æ˙…‰{…“™… ∫…∆P… (<«™…⁄) x…‰ •…‰ŒMW…]ı ]ı…±…x…‰ EÚ… ™…⁄x……<]‰ıb˜ ÀEÚM…b˜®… EÚ… +x…÷Æ˙…‰v…

l

l

l

l

∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B <∫…‰ 31 V…x…¥…Æ˙“ 2020 i…EÚ ]ı…±… €n˘™…… Ω˲* {…Ω˛±…‰ •…‰ŒMW…]ı EÚ“ i……Æ˙“J… 31 +C]⁄ı§…Æ˙ l…“* <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ €•…]‰ıx… E‰Ú |…v……x…®…∆j…“ §……‰€Æ˙∫… V……Ïx…∫…x… 12 €n˘∫…∆§…Æ˙ EÚ…‰ +…®… S…÷x……¥… EÚÆ˙…x…‰ E‰Ú |…∫i……¥… EÚ…‰ {……∫… EÚÆ˙…x…‰ ®… ¶…“ ∫…°Ú±… Ω÷˛™…‰* •……W…“±… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i… V…‰™…Æ˙ §……‰±∫……‰x……Æ˙…‰ x…‰ P……‰π…h…… EÚ“, €EÚ •……V…“±… V……x…‰ ¥……±…‰ ¶……Æ˙i…“™… +…ËÆ˙ S…“x…“ {…™…«]ıEÚ…Â ™…… EÚ…Æ˙…‰§……€Æ˙™…… EÚ…‰ +§… ¥…“W…… x…Ω˛” ±…‰ x …… {…c‰ ˜ M ……* M……Ë Æ ˙ i …±…§… ΩË ˛ €EÚ §……‰±∫……‰x……Æ˙…‰ x…‰ EÚ<« €¥…Eڀ∫…i… n‰˘∂…… E‰Ú x……M…€Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ ¥…“W…… €x…™…®…… ∫…‰ U⁄Ù]ı n‰˘x…‰ EÚ“ x…“€i… §…x……<« Ω˲* Ω˛…±……∆€EÚ ™…Ω˛ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ Ω˲, V…§… €EÚ∫…“ €¥…EÚ…∫…∂…“±… n‰˘∂… EÚ…‰ •……W…“±… x…‰ ™…Ω˛ U⁄Ù]ı n˘“ Ω˲* EËÚ∫… ∫…<«n˘ EÚ…‰ ]ı¨⁄x…“€∂…™…… EÚ… x…™…… Æ˙…π]≈ı{…€i… S…÷x…… M…™……* EËÚ∫… ∫…<«n˘ x…‰ Æ˙…π]≈ı{…€i… E‰Ú S…÷x……¥…… ®… 72.7% ¥……‰]ı Ω˛…€∫…±… €EÚ™……, =xΩ˛…Âx…‰ S…÷x……¥… ®… +{…x…‰ |…€i…u∆˘u˘“ x……€§…±… EÚÆ˙…‰<« EÚ…‰ {…Æ˙…€V…i… €EÚ™……* +®…‰€Æ˙EÚ“ ∫…‰x…… x…‰ Minuteman III +∆i…Æ˙ ®…Ω˛…u˘“{…“™… §…ˀ±…Œ∫]ıEÚ €®…∫……<±… EÚ… ∫…°Ú±… {…Æ˙“I…h… €EÚ™…… Ω˲* ∫¥…“b˜x… EÚ“ 16-¥…π…‘™… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…™…«EÚi……« O…‰]ı… l…x…§…M…« x…‰ {…™……«¥…Æ˙h… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ±…‰x…‰ ∫…‰ ®…x…… EÚÆ˙ €n˘™……* ™…Ω˛

l

l

{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ =xΩ² ∫]ı…ÏEÚΩ˛…‰®… ®… x……ÏÃb˜EÚ EÚ…=∆€∫…±… x…‰ €n˘™…… l……* 18¥… M…÷]ı€x…Æ˙{…‰I… €∂…J…Æ˙ ∫…®®…‰±…x… EÚ… +…™……‰V…x… +W…Æ˙§…ËV……x… E‰Ú §……E⁄Ú ®… €EÚ™…… M…™……* <∫… ∫…®®…‰±…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ={…Æ˙…π]≈ı{…€i… ∏…“ B®…. ¥…ÂEËÚ™…… x……™…b⁄˜ x…‰ +¢ÚM……€x…∫i……x… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i… b˜…Ï. ®……‰Ω˛®®…n˘ +∂…Æ˙¢Ú M…x…“, €¥…™…i…x……®… EÚ“ ={…Æ˙…π]≈ı{…€i… ∫…÷∏…“ b˜…M∆ … €l… Bx…V……‰EÚ €l…xΩ˛, C™…⁄§…… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i… €®…M…÷B±… b˜…W…-EËÚx…‰±… §…Æ˙®…⁄b‰˜W… +…ËÆ˙ ¥…‰x…‰V…÷B±…… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i… €x…EÚ…‰±…∫… ®……n÷˘Æ˙…‰ E‰Ú ∫……l… §……i…S…“i… EÚ“* ¥…π…« 2019 E‰Ú x……‰§…‰±… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙… EÚ“ P……‰π…h…… EÚ“ M…<«* €¥…€¶…z… I…‰j…… ®… €x…®x… ±……‰M…… EÚ…‰ ∫…®®……€x…i… €EÚ™…… M…™……* m ®…‰€b˜€∫…x… - €¥…€±…™…®… V…“ E‰Ú€±…x…, ∫…Æ˙ {…“]ıÆ˙ V…‰ ÆË˙]ıŒC±…°Ú +…ËÆ˙ O…‰M… B±… ∫…‰®…‰xV…… m ¶……ˀi…EÚ“ - V…‰®∫… {…“§…±∫…, €®…∂…‰±… ®…‰™…Æ˙ +…ËÆ˙ €b˜€b˜BÆ˙ C™…⁄±……ÏV… m Æ˙∫……™…x… ∂……∫j… - V……Ïx… §…“. M…÷b˜Bx…°Ú, B®… ∫]Ëıx…±…“ €¥…À]ıP…®… +…ËÆ˙ +EÚ“Æ˙… ™……‰€∂…x……‰ m ∫……€Ω˛i™… - {…“]ıÆ˙ ΩÈ˛b˜E‰Ú m +l…«∂……∫j… - +€¶…V…“i… §…x…V…‘, B∫l…Æ˙ b÷˜}±……‰ +…ËÆ˙ ®……<EÚ±… G‰Ú®…Æ˙ m ∂……∆ € i… - <€l…™……‰ € {…™…… E‰ Ú |…v……x…®…∆j…“ +§…“ +Ω˛®…n˘

Æ˙…π]≈ı“™… P…]ıx……GÚ®… l

l

l

l

l

EÂÚp˘“™… ={…¶……‰HÚ… ®……®…±…‰, J……t +…ËÆ˙ ∫……¥…«V…€x…EÚ €¥…i…Æ˙h… ®…∆j…“ ∏…“ Æ˙…®… €¥…±……∫… {……∫…¥……x… x…‰ ={…¶……‰HÚ… €∂…EÚ…™…i… €x…¥……Æ˙h… |…€GÚ™…… ®… i…‰V…“ ±……x…‰ i…l…… ={…¶……‰HÚ…+… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… ®…÷q˘… {…Æ˙ €¥…¶……M… E‰Ú €±…B §…Ω÷˛®…⁄±™… ∫…÷Z……¥… |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B "={…¶……‰HÚ… B{…' ±……ÏxS… €EÚ™……* BEÚ +C]⁄ı§…Æ˙ EÚ…‰ 94¥……∆ ∫…Ëx™… x…Õ∫…M… ∫…‰¥…… ∫l……{…x…… €n˘¥…∫… ®…x……™…… M…™……* B®…Bx…B∫… ∫…∂…∫j… §…±…… EÚ… BEÚ®……j… ®…€Ω˛±…… EÚ…‰Æ˙ Ω˲* 28 ®……S…« 1888 EÚ…‰ ™…Ω˛ +Œ∫i…i¥… ®… +…™…… l……* ¥…π…« 1893 ®… <∫…EÚ… x……®… <∆€b˜™…x… +…®…‘ x…Õ∫…M… ∫…Ã¥…∫… +…ËÆ˙ 1902 ®… <∫…EÚ… x……®… C¥…“x… B±…‰CV……∆b˜≈… €®…€±…]≈ı“ x…Õ∫…M… ∫…Ã¥…∫… EÚÆ˙ €n˘™…… M…™…… l……* 01 +C]⁄ı§…Æ˙ 1926 EÚ…‰ ¶……Æ˙i…“™… ]÷ıEڀc˜™…… E‰Ú €±…B BEÚ ∫l……™…“ x…Õ∫…M… ∫…‰¥…… §…x……™…“ M…™…“ +…ËÆ˙ =∫…‰ <∆€b˜™…x… €®…€±…]≈ı“ x…Õ∫…M… ∫…Ã¥…∫… x……®… €n˘™…… M…™……* B™…Æ˙ ®……∂…«±… Ω˛Æ˙V…“i… À∫…Ω˛ +Æ˙…‰c˜… ¥……™…÷∫…‰x…… E‰Ú ={… |…®…÷J… §…x…‰* B™…Æ˙ ®……∂…«±… +Æ˙…‰c˜… €n˘∫…∆§…Æ˙ 1981 ®… ±…c˜…E⁄Ú {……™…±…]ı E‰Ú ∞¸{… ®… ¶……Æ˙i…“™… ¥……™…÷∫…‰x…… ®… EÚ®…“∂…x… €EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰* BEÚ +C]⁄ı§…Æ˙ EÚ…‰ BEÚ“EfiÚi… Æ˙I…… EÚ®…« S ……Æ˙ “ ®…÷ J ™……±…™… (BS…C™…⁄ +…<«b˜“B∫…) EÚ… 19¥……∆ ∫l……{…x…… €n˘¥…∫… ®…x……™…… M…™……* "BEÚV…÷]ıi…… E‰Ú V…€Æ˙B €¥…V…™…' E‰Ú ±…I™… E‰Ú ∫……l… "i…“x…… ∫…‰ x ……+… EÚ“ ∫…∆ ∫ l……' E‰ Ú ∞¸{… ®… 1 +C]⁄ ı § …Æ˙ 2001 EÚ…‰ BS…C™…⁄ +…<«b˜“B∫… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<« l…“* Æ˙…π]≈ı{…€i… ∏…“ Æ˙…®…x……l… EÚ…‰À¥…n˘ x…‰ ®…Ω˛…i®…… M……∆v…“ EÚ“ 150¥…” V…™…∆i…“ E‰Ú +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ +…™……‰€V…i… <∆€b˜™…… ]÷ıb‰˜ ∫…°Ú…<«M…“Æ˙“ ∫…®®…‰±…x… ®… ∫…€S…x… i…Ân˘÷±…EÚÆ˙ EÚ…‰ ∫…§…∫…‰ |…¶……¥…“ ∫¥…SUÙi…… n⁄˘i… EÚ…

l

l

l

{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |…n˘…x… €EÚ™……* ¶……Æ˙i…“™… ∫…‰x…… +…ËÆ˙ ®……±…n˘“¥… EÚ“ x…‰∂…x…±… €b˜°ÂÚ∫… °Ú…‰∫…« E‰Ú §…“S… 07 ∫…‰ 20 +C]⁄ı§…Æ˙ i…EÚ {…÷h…‰ E‰Ú +…Èv… €®…€±…]≈ı“ ∫]‰ı∂…x… ®… n˘∫…¥……∆ ∫…∆™…÷HÚ ∫…Ëx™… +¶™……∫… "BC™…⁄¥…€Æ˙x…' +…™……‰€V…i… €EÚ™…… M…™……* <∫…EÚ… {…Ω˛±…… ∫…∆∫EÚÆ˙h… 2009 ®… Ω÷˛+… l……* €v…¥…‰Ω˛“ ¶……π…… ®… BC™…⁄¥…€Æ˙x… EÚ… +l…« "€®…j…'˙ Ω˛…‰i…… Ω˲* ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ ®…∆M……‰€±…™…… E‰Ú §…“S… ∫…∆™…÷HÚ ∫…Ëx™… |…€∂…I…h… +¶™……∫… x……‰®……€b˜EÚ B±…“°ÈÚ]ı EÚ… +…™……‰V…x… §……EÚ±……‰Ω˛ ®… 5 ∫…‰ 18 +C]⁄ı§…Æ˙ E‰Ú §…“S… €EÚ™…… M…™……* ®…∆M……‰€±…™……<« ∫…‰x…… EÚ… |…€i…€x…€v…i¥… B±…“]ı 084 B™…Æ˙ §……‰x…« ∫{…‰∂…±… ]ı…Ï∫EÚ §…]ı…€±…™…x… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ V…¥……x……Â, V…§…€EÚ ¶……Æ˙i…“™… ∫…‰x…… EÚ… |…€i…€x…€v…i¥… Æ˙ … V…{…⁄ i ……x…… Æ˙ … <°Ú±∫… EÚ“ BEÚ §…]ı…€±…™…x… EÚ“ BEÚ ]÷ıEÚc˜“ x…‰ €EÚ™……* ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ EÚW……€EÚ∫i……x… EÚ“ ∫…‰x…… E‰Ú §…“S… S……Ël…… ¥……Ãπ…EÚ ∫…Ëx™… +¶™……∫… EÚ…ÀV…n˘-2019 €{…l……ËÆ˙…M…g¯ ®… +…™……‰€V…i…

l

l

l

l

l

€EÚ™…… M…™……* <∫… +¶™……∫… EÚ… =q‰˘∂™… V…∆ M …±… +…Ë Æ ˙ {…Ω˛ … c˜ “ <±……EÚ…Â ®… +±…M……¥…¥……n˘ €x…Æ˙…‰v…“ ™…… +…i…∆EÚ¥……n˘ €x…Æ˙…v‰ …“ +…Ï{…Ɖ˙∂…x… ®… ∫…ˀx…EÚ…Â EÚ…‰ ∫…∆™…÷HÚ |…€∂…I…h… n‰˘x…… Ω˲* €x…¥……«S…x… +…™……‰M… x…‰ ∫…∆€¥…v……x… E‰Ú +x…÷SU‰Ùx…n˘-324 i…l…… V…x…|…€i…€x…€v…i¥… EÚ…x…⁄x… EÚ“ v……Æ˙… 20§…“ E‰Ú i…Ω˛i… i…‰±…∆M……x…… +…ËÆ˙ €∫…ŒCEÚ®… €¥…v……x…∫…¶……

l

EÚ“ n˘…‰ ∫…“]ı… E‰Ú €±…B Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ={…S…÷x……¥… E‰Ú €±…B ¶……Æ˙i…“™… Æ˙…V…∫¥… ∫…‰¥…… (1983) E‰Ú ∫…‰¥……€x…¥…fik… +€v…EÚ…Æ˙“ §…“.+…Æ˙. §……±…EfiÚπh…x… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… Æ˙…V…∫¥… ∫…‰¥…… E‰Ú (1988) +€v…EÚ…Æ˙“ ∏…“ ∫…÷Ɖ˙∂… E÷Ú®……Æ˙ EÚ…‰ €¥…∂…‰π… ¥™…™… {…™…«¥…‰I…EÚ €x…™…÷HÚ €EÚ™……* E‰Úxp˘“™… ∫¥……∫l™… B¥…∆ {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… ®…∆j…“ b˜…Ï. Ω˛π…«¥…v…«x… x…‰ <«-n∆˘i…∫…‰¥…… ¥…‰§…∫……<]ı +…ËÆ˙ ®……‰§……<±… B‰{… ±……ÏxS… €EÚ™…‰* M……ËÆ˙i…±…§… Ω˲ €EÚ ®…÷∆Ω˛ ∫…∆§…∆v…“ ∫¥……∫l™… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú €±…B ™…Ω˛ {…Ω˛±…… Æ˙…π]≈ı“™… €b˜€V…]ı±… {±…‰]ı°Ú…Ï®…« Ω˲* Æ˙…π]≈ı{…€i… ∏…“ Æ˙…®…x……l… EÚ…‰À¥…n˘ x…‰ +…®…‘ B€¥…B∂…x… EÚ…‰Æ˙ EÚ…‰ x……€∫…EÚ ®… EÚ±…Æ˙ |…n˘…x… €EÚ™……* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı{…€i… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ +…®…‘ B€¥…B∂…x… EÚ…‰Æ˙ EÚ…‰ €¥…€∂…π]ı ∂……Ë™…« +…ËÆ˙ =±±…‰J…x…“™… ∫…‰¥…… E‰Ú €±…B 273 ∫…®®……x… +…ËÆ˙ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ €®…±… S…÷E‰Ú ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ S…“x… E‰Ú §…“S… 11-12 +C]⁄ı§…Æ˙ EÚ…‰ n⁄˘∫…Æ˙… +x……Ë{…S……€Æ˙EÚ €∂…J…Æ˙ ∫…®®…‰±…x… +…™……‰€V…i… €EÚ™…… M…™……* ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ V……{……x… E‰Ú §…“S… ∫…∆™…÷HÚ ∫…Ëx™… +¶™……∫… "v…®…« M……ÃV…™…x…-2019' EÚ… +…™……‰V…x… 19 +C]⁄ı§…Æ˙ ∫…‰ 2 x…¥…®§……Æ˙ 2019 i…EÚ ¶……Æ˙i… Œ∫l…i… EÚ…=∆]ıÆ˙ <x∫…V…Á∫…“ ¥……Æ˙°‰Ú™…Æ˙ ∫E⁄Ú±… ®… +…™……‰ € V…i… €EÚ™…… M…™……* "v…®…« M……ÃV…™…x…' ¶……Æ˙i… ®… 2018 ®… ∂…÷∞¸ €EÚ™…… M…™…… l……* =t…‰M… +…ËÆ˙ +…∆i…€Æ˙EÚ ¥™……{……Æ˙ ∫…∆¥…v…«x… €¥…¶……M… (b˜“{…“+…<«+…<«]ı“) E‰Ú ∫…€S…¥… M…÷Ø˚|…∫……n˘ ®…Ω˛…{……j… x…‰ §……ˀr˘EÚ ∫…∆{…n˘… +€v…EÚ…Æ˙… (+…<«{…“+…Æ˙) {…Æ˙ ¥…‰§…∫……<]ı +…ËÆ˙ ®……‰§……<±… BŒ{±…E‰Ú∂…x… (+{…x…‰ x…¥……‰i{……n{…˘… EÚ…‰ ∫…∆Æ˙€I…i…, ∫…÷Æ˙€I…i…

l

l

l

l

l

Æ˙J…x…… ∫…“J… +…ËÆ˙ §…g¯…B∆) EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… EÚ“* ∏…“ |…n˘“{… E÷Ú®……Æ˙ x…‰ 11 +C]⁄ı§…Æ˙ EÚ…‰ Ɖ˙±…¥…‰ §……‰b«˜ E‰Ú ∫…n˘∫™… (€∫…Mx…±… +…ËÆ˙ n⁄˘Æ˙∫…∆S……Æ˙) i…l…… {…n‰˘x… |…®…÷J… ∫…€S…¥…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… {…n˘¶……Æ˙ ∫…∆¶……±……* ®…i∫™…{……±…x…, {…∂…÷{……±…x… +…ËÆ˙ b‰˜™…Æ˙“ ®…∆j……±…™… E‰Ú {…∂…÷{……±…x… B¥…∆ b‰˜™…Æ˙“ €¥…¶……M… x…‰ 20¥…” {…∂…÷v…x… M…h…x…… €Æ˙{……‰]ı« V……Æ˙“ EÚ“* €Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n‰˘∂… ®… E÷ Ú ±… {…∂…÷ v …x… +…§……n˘ “ 535. 78 €®…€±…™…x… Ω˲, V……‰ {…∂…÷v…x… M…h…x……- 2012 EÚ“ i…÷±…x…… ®… 4.6 |…€i…∂…i… +€v…EÚ Ω˲* E÷Ú±… M……‰V……i…“™… +…§……n˘“ (®…¥…‰∂…“, ¶…È∫…, €®…l…÷x… B¥…∆ ™……EÚ) ¥…π…« 2019 ®… 302.79 €®…€±…™…x… +…∆EÚ“ M…<«, V……‰ €{…UÙ±…“ M…h…x…… EÚ“ i…÷±…x…… ®… ±…M…¶…M… 1 |…€i…∂…i… +€v…EÚ Ω˲* n‰˘∂… ®… ¥……€h…ŒV™…EÚ {……‰±]≈ı“ EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆J™…… 534.74 €®…€±…™…x… Ω˲, V……‰ €{…UÙ±…“ M…h…x…… EÚ“ i…÷±…x…… ®… 4.5 |…€i…∂…i… +€v…EÚ Ω˲* M……ËÆ˙i…±…§… Ω˲ €EÚ n‰˘∂… ®… {…∂…÷v…x… M…h…x…… ¥…π…« 1919-20 ∫…‰ ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ˙ EÚ“ V……i…“ Æ˙Ω˛“ Ω˲* {…∂…÷v…x… M…h…x…… ®… ∫…¶…“ {……±…i…⁄ V……x…¥…Æ˙… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ…‰ EÚ¥…Æ˙ €EÚ™…… V……i…… Ω˲* 16 +C]⁄ı§…Æ˙ EÚ…‰ ∏…“ V…‰.{…“.B∫…. S……¥…±…… x…‰ €¥…k… ®…∆j……±…™… E‰Ú ¥™…™… €¥…¶……M… ®… ®…Ω˛…±…‰J…… €x…™…∆j…EÚ EÚ… EÚ…™…«¶……Æ˙ O…Ω˛h… €EÚ™……* ∏…“ {…“.∫…“. ∂…®……« x…‰ Ɖ˙±…¥…‰ §……‰b«˜ E‰Ú ∫…n˘∫™… (®…Ë]ı€‰ Æ˙™…±… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı) +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®… {…n‰˘x… ∫…€S…¥… E‰Ú {…n˘ EÚ… EÚ…™…«¶……Æ˙ ∫…∆¶……±……* ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ +…‰®……x… E‰Ú §…“S… BC∫… <«∫]ıx…« €•…V…-V €u˘{…I…“™… ∫…∆™…÷HÚ +¶™……∫… B™…Æ˙°Ú…‰∫…« §…‰∫… ®…∫…“Æ˙… ®… 17 ∫…‰ 26 +C]⁄ı§…Æ˙ i…EÚ +…™……‰€V…i… €EÚ™…… M…™……*

l

l

l

l

€{…UÙ ± …… BC∫… <« ∫ ]ı x …« €•…V…- IV V……®…x…M…Æ˙ ®… 2017 ®… +…™……‰€V…i… €EÚ™…… M…™…… l……* x…“€i… +…™……‰M… x…‰ "¶……Æ˙i… x…¥……S……Æ˙ ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ(III) 2019' V……Æ˙“ €EÚ™……* EÚx……«]ıEÚ ¶……Æ˙i… ®… ∫…¥……«€v…EÚ +€¶…x…¥… |…®…÷J… Æ˙…V™… Ω˲* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ ∂…‰π… ∂…“π…« 10 |…®…÷J… Æ˙…V™…… ®… GÚ®…∂…: i…€®…±…x……b÷˜, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı, i…‰±…∆M……x……, Ω˛€Æ˙™……h……, E‰ÚÆ˙±…, =k…Æ˙ |…n‰˘∂…, {…Œ∂S…®… §…∆M……±…, M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙ +…∆w… |…n˘‰∂… ΩÈ˛* €∫…ŒCEÚ®… +…ËÆ˙ €n˘±±…“˘ GÚ®…∂…: {…⁄¥……Êk…Æ˙ B¥…∆ {…Ω˛…c˜“ Æ˙…V™…… +…ËÆ˙ EÂÚp˘ ∂……€∫…i… |…n‰˘∂……Â/UÙ…‰]‰ı Æ˙…V™…… ®… ∂…“π…« ∫l……x… {…Æ˙ ΩÈ˛* €n˘±±…“, EÚx……«]ıEÚ, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı, i…€®…±…x……b÷˜, i…‰±…∆M……x…… +…ËÆ˙ =k…Æ˙ |…n‰˘∂… EÚSS…‰ ®……±… EÚ…‰ =i{……™…n˘… ®… i…§n˘“±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ®……®…±…‰ ®… ∫…¥……«€v…EÚ n˘I… Æ˙…V™…ı ΩÈ˛* ={…Æ˙…π]≈ı{…€i… ∏…“ B®…. ¥…ÂEËÚ™…… x……™…b⁄˜ x…‰ x…<« €n˘±±…“ E‰Ú <∆€b˜™…… <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… ∫…Â]ıÆ˙ ®… +…™……‰€V…i… BEÚ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®… ¶……Æ˙i… E‰Ú EÚ…x…⁄x…“ I…‰j… E‰Ú €¥…u˘…x… +…ËÆ˙ {…⁄¥…« +]ı…Ïx…‘ V…x…Æ˙±… ∏…“ E‰Ú. {……Æ˙…∫…Æ˙x… EÚ…‰ "∫…§…∫…‰ |…€i…Œπ`ˆi… ¥…€Æ˙π`ˆ x……M…€Æ˙EÚ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ' |…n˘…x… €EÚ™……* 24 +C]⁄ı§…Æ˙ EÚ…‰ ∏…“ ∂…˱…‰∂… x…‰ ¶……Æ˙“ =t…‰M… +…ËÆ˙ ∫……¥…«V…€x…EÚ =t®… ®…∆j……±…™… E‰Ú ∫……¥…«V…€x…EÚ =t®… €¥…¶……M… E‰Ú ∫…€S…¥… EÚ… {…n˘¶……Æ˙ ∫…∆¶……±……* V…®®…⁄ +…ËÆ˙ EÚ∂®…“Æ˙ E‰Ú Æ˙…V™…{……±… ∏…“ ∫…i™…{……±… ®…€±…EÚ EÚ…‰ M……‰ ¥ …… E‰ Ú Æ˙…V™…{……±… E‰Ú ∞¸{… ®… ∫l……x……∆i…€Æ˙i… +…ËÆ˙ €x…™…÷HÚ €EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∏…“ {…“.B∫…. ∏…“v…Æ˙x… €{…±±…<« EÚ…‰ €®…V……‰Æ˙®… EÚ… Æ˙…V™…{……±…, ∏…“ €M…Æ˙“∂… S…∆p˘ ®…÷®…⁄« EÚ…‰ V…®®…⁄-EÚ∂®…“Æ˙ EÚ… ={…Æ˙…V™…{……±… i…l…… ∏…“ Æ˙…v…… EfiÚπh… ®……l…÷Æ˙ EÚ…‰ ±…q˘…J… EÚ… ={…Æ˙…V™…{……±… €x…™…÷HÚ €EÚ™…… M…™…… Ω˲*


¶……‰{……±…,

11.11.2019

∫…‰

37

17.11.2019

|……n‰˘€∂…EÚ P…]ıx……GÚ®… l

l

l

l

l

{…∆S……™…i… B¥…∆ O……®…“h… €¥…EÚ…∫… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… 2 +C]⁄ı§…Æ˙ 2019 ∫…‰ 2 +C]⁄ı§…Æ˙ 2020 i…EÚ |…n‰˘∂… E‰Ú O……®…“h… +∆S…±… ®… €¥…€¶…z… ∫i…Æ˙… {…Æ˙ ®…Ω˛…i®…… M……ƒv…“ E‰Ú €¥…S……Æ˙… {…Æ˙ E‰ÚŒxp˘i… EÚ…™…«GÚ®… EÚÆ˙…x…‰ EÚ… €x…h…«™… €±…™…… M…™……* ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ n˘…‰ +C]⁄ı§…Æ˙ EÚ…‰ ®…Ω˛…i®…… M……ƒv…“ +…ËÆ˙ ∏…“ ±……±…§…Ω˛…n÷˘Æ˙ ∂……∫j…“ EÚ“ |…€i…®…… {…Æ˙ ®……±™……{…«h… EÚÆ˙ ∏…r˘…∆V…€±… n˘“* ∫……l… Ω˛“ ®…÷J™…®…∆j…“ x…‰ ¶……Æ˙i… ¶…¥…x… ®… M……ƒv…“ V…™…∆i…“ {…Æ˙ +…™……‰€V…i… "M……ƒv…“ {…¥…«' ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®… V…x…∫…®{…E«Ú €¥…¶……M… u˘…Æ˙… |…EÚ…€∂…i… "®…v™…|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ M……ƒv…“ V…“' {…÷∫i…EÚ EÚ… ±……‰EÚ…{…«h… €EÚ™……* ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ ∫¥……∫l™… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… M…¶…«¥…i…“ ®…€Ω˛±……+… EÚ“ =SS… V……‰€J…®… {…Ω˛S……x… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… {…Æ˙ §…x……B M…B {……‰]«ı±… i…l…… +…™…÷π®……x… €x…Æ˙…®…™… {……‰]«ı±… EÚ… ±……‰EÚ…{…«h… €EÚ™……* ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ Æ˙…π]≈ı€{…i…… ®…Ω˛…i®…… M……ƒv…“ EÚ“ 150¥…” V…™…xi…“ {…Æ˙ +…Æ˙.∫…“.¥…“.{…“. x…Æ˙…‰xΩ˛… |…∂……∫…x… +EÚ…n˘®…“ ®… V…x…∫…®{…E«Ú B¥…∆ ∫…∆∫Efiڀi… €¥…¶……M… E‰Ú "M……ƒv…“ n˘∂…«x… ™……j…… Æ˙l…' EÚ…‰ Ω˛Æ˙“ Z…hb˜“ €n˘J……EÚÆ˙ Æ˙¥……x…… €EÚ™……* ™…Ω˛ Æ˙l… ™……j…… |…n‰˘∂… E‰Ú ∫…¶…“ 52 €V…±…… ®… {…Ω÷˛ƒS…EÚÆ˙ V…x…-V…x… EÚ…‰ €¥…€¶…z… ∫…∆S……Æ˙ ®……v™…®…… ∫…‰ M……ƒv…“ V…“ E‰Ú €¥…S……Æ˙… ∫…‰ +¥…M…i… EÚÆ˙…BM……* Æ˙…V™… ∂……∫…x… x…‰ ∫……¥…«V…€x…EÚ x™……∫… +€v…€x…™…®…-1951 EÚ“ v……Æ˙…-36 (2) E‰Ú i…Ω˛i… BEÚ ®……S…«, 2008 EÚ“ +€v…∫…⁄S…x…… E‰Ú +∆i…M…«i… ¥…i…«®……x… ¶……Æ˙i… ¶…¥…x… x™……∫… EÚ…‰ €¥…P…€]ıi… EÚÆ˙ €n˘™…… Ω˲* +§… x™……∫… ®… ∫……€Ω˛i™…, €°Ú±®…, x…fii™…, o˘∂™…-EÚ±……, x……]ıEÚ +…ËÆ˙ ∫…∆M…“i… E‰Ú I…‰j… ®… J™……€i… |……{i… 6 x…™…‰ ∫…n˘∫™…… EÚ…‰ ®…x……‰x…“i… €EÚ™…… M…™…… Ω˲*

l

l

l

l

l

®…v™…|…n‰˘∂… ®… +…€n˘¥……∫…“ ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú ∫¥…i…∆j…i…… ∫…∆O……®… ∫…‰x……€x…™…… E‰Ú ™……‰M…n˘…x… EÚ…‰ €S…Æ˙∫l……™…“ §…x……x…‰ E‰Ú €±…™…‰ ÀUÙn˘¥……c˜… +…ËÆ˙ V…§…±…{…÷Æ˙ ®… ∫…∆O…Ω˛…±…™… §…x……™…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“, €¥…∂…‰π… €{…UÙc˜“ V…x…V……i…“™… ∫…∆∫Efiڀi… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú €±…™…‰ ¶……‰{……±… ®… Æ˙…V™…-∫i…Æ˙“™… i…l…… €b˜hb˜…‰Æ˙“, ÀUÙn˘¥……c˜… +…ËÆ˙ ∂™……‰{…÷Æ˙ ®… €V…±……-∫i…Æ˙“™… ∫……∆∫Efiڀi…EÚ E‰Úxp˘ ∫l……€{…i… €EÚ™…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ®…∆€j…-{…€Æ˙π…n˘ EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ®… ∫……®……€V…EÚ ∫…÷Æ˙I…… {…Â∂…x… ¶…÷M…i……x… E‰Ú €±…B €V…±…… EÚ…‰ 550 EÚÆ˙…‰c˜ 2 ±……J… Ø˚{…™…‰ EÚ“ Æ˙…€∂… ∫¥…“EfiÚi… EÚÆ˙x…‰ EÚ… €x…h…«™… €±…™…… M…™……* x…M…Æ˙“™… €¥…EÚ…∫… B¥…∆ +…¥……∫… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… ∫¥…SUÙ ¶……Æ˙i… €®…∂…x… (∂…Ω˛Æ˙“) ®… €¥…E‰Úxp˘“EfiÚi… `ˆ…‰∫… +{…€∂…π]ı |…§…∆v…x… EÚ…™…«™……‰V…x…… E‰Ú i…Ω˛i… EÚ…™…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B x…M…Æ˙“™… €x…EÚ…™…… EÚ…‰ 224 EÚÆ˙…‰c˜ 75 ±……J… Ø˚{…™…‰ EÚ“ ∫¥…“Efiڀi… V……Æ˙“ EÚÆ˙ n˘“ M…™…“ Ω˲* Æ˙…V™… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… {…™…«]ıx… €¥…¶……M… EÚ“ x…“€i…™…… EÚ…‰ +€v…EÚ ∫…I…®… B¥…∆ €x…¥…‰∂… +…EÚπ…«EÚ §…x……™…… M…™…… Ω˲* {…™…«]ıx… x…“€i… 2016 ®… ∫…∆∂……‰v…x… 2019 E‰Ú +±……¥…… •……∆b‰˜b˜ Ω˛…‰]ı±∫… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ…‰ |……‰i∫……Ω˛x… n‰˘x…‰ E‰Ú €±…™…‰ ¶…“ x…“€i… §…x……<« M…<« Ω˲* ®…v™…|…n‰˘∂… n‰˘∂… EÚ… {…Ω˛±…… Æ˙…V™… Ω˲ €V…∫…x…‰ •……Ïhb˜ Ω˛…‰]ı±… EÚ“ ∫l……{…x…… {…Æ˙ <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ“ x…“€i… §…x……<« Ω˲* +x…÷®……x… Ω˲ €EÚ <∫… x…“€i… ∫…‰ |…n‰˘∂… ®… +M…±…‰ 5 ¥…π……Á ®… EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 1000 ±…MV…Æ˙“ B¥…∆ €¥…∑…∫i…Æ˙“™… x…¥…“x… EÚI… ∫l……€{…i… Ω˛…‰ ∫…EÂÚM…‰* ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ M……Ë-Æ˙I…… +…ËÆ˙ M……Ë-∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú €±…B +…®…V…x… ∫…‰ ∫…Ω˛ ™ ……‰ M … |……{i… EÚÆ˙ x …‰ E‰ Ú €±…B "+…Ïx…±……<x… b˜…‰x…‰∂…x… {……‰]«ı±…' EÚ…

∂…÷¶……Æ∆˙¶… €EÚ™……* EÚ…‰<« ¶…“ ¥™…€HÚ +…ËÆ˙ ¥™…¥…∫……€™…EÚ ∫…∆ ∫ l……x… ¥…‰ § …∫……<]ı www.gopalanboard.mp.gov.in l

l

l

l

l

E‰Ú V…€Æ˙B M……Ë-n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* |……‰V…‰C]ı M……Ë-∂……±…… EÚ“ ∫…®…“I…… §…Ë`ˆEÚ ®… M……Ë-Æ˙I…… B¥…∆ €x…Æ˙…€∏…i… M……™…… E‰Ú €±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… S…±……B V…… Æ˙Ω‰˛ +€¶…™……x… EÚ…‰ "®…÷J™…®…∆j…“ M……Ë-∫…‰¥…… ™……‰V…x……' x……®… €n˘™…… M…™…… Ω˲* ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ x…Æ˙À∫…Ω˛{…÷Æ˙ E‰Ú +i™……v…÷€x…EÚ ={…EÚÆ˙h…… ∫…‰ ±…Ë∫… 100 €§…∫i…Æ˙“™… ∏…“ ∂…∆EÚÆ˙ ±……±… n÷˘§…‰ €V…±…… €S…€EÚi∫……±…™… E‰Ú x…¥…€x…î…i… ¶…¥…x… EÚ… ±……‰EÚ…{…«h… €EÚ™……* O……®…“h… I…‰j…… E‰Ú €§…V…±…“ ={…¶……‰HÚ… +§… O……®… {…∆S……™…i…… ®… Œ∫l…i… EÚ…Ï®…x… ∫…Ã¥…∫… ∫…‰x]ıÆ˙ ®… ¶…“ €§…V…±…“ €§…±… V…®…… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ®…v™… I…‰j… €¥…t÷i… €¥…i…Æ˙h… E∆Ú{…x…“ E‰Ú ¶……‰{……±…, x…®…«n˘…{…÷Æ˙®…¬, M¥……€±…™…Æ˙ B¥…∆ S…∆§…±… ∫…∆¶……M… E‰Ú 16 €V…±…… EÚ“ ±…M…¶…M… 1500 ∫…‰ +€v…EÚ O……®… {…∆S……™…i…… ®… ∫l……€{…i… "EÚ…Ï®…x… ∫…Ã¥…∫… ∫…‰x]ıÆ'˙ E‰Ú V…€Æ˙B €§…±… ¶…÷M…i……x… EÚ“ ∫…÷€¥…v…… n˘“ M…<« Ω˲* ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±…x……l… EÚ“ +v™…I…i…… ®… Ω÷˛<« ®…∆€j…-{…€Æ˙π…n˘ EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ®… ®…v™…|…n‰˘∂… ¶…⁄-∫…∆{…n˘… x…“€i… 2019 +…ËÆ˙ ®…v™…|…n‰˘∂… <±…‰ŒC]≈ıEÚ ¥……Ω˛x… x…“€i…-2019 EÚ…‰ +x…÷®……‰n˘x… |…n˘…x… €EÚ™…… M…™……* ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ M…÷Ø˚x……x…EÚ n‰˘¥… ∫……€Ω˛§… E‰Ú 550¥… |…EÚ…∂… {…¥…« {…Æ˙ x……x…EÚ ∫……€Ω˛§… ∫…‰ V…÷c‰˜ n‰˘∂…¶…Æ˙ E‰Ú {……ƒS… +…∫l…… ∫l…±…… EÚ…‰ ®…÷J™…®…∆j…“ i…“l…«-n˘∂…«x… ™……‰V…x…… ®… V……‰c˜… V……BM……* ™…‰ ∫l…±… x……∆n‰˘c˜, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®… Œ∫l…i… i…Ji… ∫…S…J…∆b˜ Ω÷˛V…⁄Æ˙ ∫……€Ω˛§…, {…∆V……§… E‰Ú +…x…∆n˘{…÷Æ˙ ®… Œ∫l…i… E‰Ú∂…M…g¯ ∫……€Ω˛§…, {…∆V……§… E‰Ú §…À`ˆb˜… ®… Œ∫l…i… n˘®…n˘®…… ∫……€Ω˛§…, €Ω˛®……S…±… |…n‰˘∂… E‰Ú €∫…Æ˙®……ËÆ˙

l

l

l

l

l

l

®… Œ∫l…i… {……È]ı… ∫……€Ω˛§… +…ËÆ˙ ®…€h…EÚh…« ∫……€Ω˛§… ΩÈ˛* x…¥…“x… B¥…∆ x…¥…EÚÆ˙h…“™… >V……« €¥…¶……M… u˘…Æ˙… Æ˙…™…∫…‰x… €V…±…‰ E‰Ú ®…∆b˜“n˘“{… +…Ët…‰€M…EÚ |…I…‰j… ®… 164 +…Ët…‰€M…EÚ <EÚ…<™…… {…Æ˙ {……™…±…‰]ı |……‰V…‰C]ı E‰Ú ∞¸{… ®… ∂…⁄x™… €x…¥…‰∂… +…v……€Æ˙i… Ɖ˙∫EÚ…‰ ®……Ïb˜±… E‰Ú ∫……ËÆ˙ ∫…∆™…∆j…… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ V……BM…“* n‰˘∂… ®… <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ“ {…Ω˛±… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… ®…v™…|…n‰˘∂… {…Ω˛±…… Æ˙…V™… Ω˲* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…Ω˛i¥……EÚ…∆I…“ <∆€n˘Æ˙… M…fiΩ˛ V™……‰€i… ™……‰V…x…… EÚ…‰ ®…v™…|…n‰˘∂… EÚ“ i…“x…… €¥…t÷i… €¥…i…Æ˙h… EÚ®{…€x…™…… x…‰ x…B ∫¥…∞¸{… ®… ±……M…⁄ EÚÆ˙ ={…¶……‰HÚ…+… EÚ…‰ <∫…EÚ… ±……¶… n‰˘x…… |……Æ∆˙¶… EÚÆ˙ €n˘™…… Ω˲* ™……‰V…x…… ∫…‰ +§… i…EÚ 93 ±……J… 73 Ω˛V……Æ˙ 617 ={…¶……‰HÚ…+… EÚ…‰ ±……¶… |……{i… Ω÷˛+… Ω˲* ®…÷ J ™…®…∆ j …“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ ®…ËMx…“€°Ú∫…Â]ı B®….{…“. ∫…€®…]ı-2019 ∫l…±… €•…€±…B∆]ı EÚx¥…Â∂…x… ∫…Â]ıÆ˙ E‰Ú {…€Æ˙∫…Æ˙ ®… V…x…∫…®{…E«Ú €¥…¶……M… u˘…Æ˙… §…x……™…‰ M…™…‰ "®…v™…|…n‰˘∂… {…¥…‰€±…™…x…' EÚ… ∂…÷¶……Æ∆˙¶… €EÚ™……* ∏…“ EÚ®…±… x……l… 18 +C]⁄ı§…Æ˙ EÚ…‰ <xn˘…ËÆ˙ E‰Ú €•…€±…™…∆]ı EÚx¥…Â∂…x… ∫…‰x]ıÆ˙ ®… "®…ËMx…“€°Ú∫…Â]ı B®…{…“' <x¥…‰∫]ıÆ˙ ∫…€®…]ı E‰Ú ®…÷J™… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ EÚ… ∂…÷¶……Æ∆˙¶… €EÚ™……* Ω˛…‰∂…∆M……§……n˘ i…l…… €UÙxn˘¥……c˜… €V…±…‰ ®… x…™…‰ Ω˛…Ã]ıEÚ±S…Æ˙ Ω˛§… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ V……BM…“* <∫…E‰Ú €±…™…‰ =t…€x…EÚ“ B¥…∆ J……t |…-∫…∆ ∫ EÚÆ˙ h … €¥…¶……M… u˘ … Æ˙ … Ω˛…‰∂…∆M……§……n˘ €V…±…‰ E‰Ú §……§…<« ®… 114 BEÚc˜ ¶…⁄€®… i…l…… €UÙxn˘¥……c˜… ®… 100 BEÚc˜ ¶…⁄€®… €¥…Eڀ∫…i… +…Ët…‰€M…EÚ I…‰j… ®… €S…ŒxΩ˛i… EÚ“ M…™…“ Ω˲* ®…÷ J ™…®…∆ j …“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… EÚ“ +v™…I…i…… ®… M…÷∞¸x……x…EÚ n‰˘¥… V…“ EÚ…

550¥……ƒ

l

l

l

l

|…EÚ…∂… ¥…π…« ®…x……x…‰ E‰Ú €±…™…‰ x…<« ∫…€®…€i… EÚ… M…`ˆx… €EÚ™…… Ω˲* |…®…÷J… ∫…€S…¥… ∫…∆∫Efiڀi… ∏…“ {…∆EÚV… Æ˙…M… EÚ…‰ ∫…€®…€i… EÚ… ∫…®…x¥…™…EÚ +…ËÆ˙ ∏…“ x…Ɖ˙xp˘ À∫…Ω˛ ∫…±…⁄V…… EÚ…‰ ∫…∆™……‰V…EÚ ∫…n˘∫™… §…x……™…… M…™…… Ω˲* |…n‰˘∂… ®… +€i…-¥…fiŒπ]ı +…ËÆ˙ §……g¯ ∫…‰ |…¶……€¥…i… €V…±…… ®… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… i¥…€Æ˙i… EÚ…™…«¥……Ω˛“ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B °Ú∫…±…… EÚ“ Æ˙…Ω˛i… Æ˙…€∂… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ 30 +C]⁄ı§…Æ˙ i…EÚ ±…M…¶…M… 200 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…™…‰ EÚ“ Æ˙…Ω˛i… Æ˙…€∂… EÚ… €¥…i…Æ˙h… |…¶……€¥…i… {…€Æ˙¥……Æ˙… EÚ…‰ €EÚ™…… M…™……* Æ˙…V™… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… J…Æ˙“°Ú-2019-20 ®… <«-={……V…«x… {……‰]«ı±… {…Æ˙ v……x…, V¥……Æ˙ +…ËÆ˙ §……V…Æ˙… EÚ“ J…Æ˙“n˘“ E‰Ú €±…™…‰ {…∆V…“™…x… EÚ“ +∆€i…®… i……Æ˙“J… EÚ…‰ 25 +C]⁄ı§…Æ˙ ∫…‰ §…g¯…EÚÆ˙ 6 x…¥…®§…Æ˙ EÚÆ˙ €n˘™…… M…™…… Ω˲* ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ 31 +C]⁄ı§…Æ˙ EÚ…‰ n‰˘∂… EÚ“ {…Ω˛±…“ ®…€Ω˛±…… |…v……x…®…∆j…“ ∫¥…M…‘™… ∏…“®…i…“ <∆€n˘Æ˙… M……∆v…“ E‰Ú §…€±…n˘…x… €n˘¥…∫… {…Æ˙ <∆€n˘Æ˙… V…“ EÚ“ |…€i…®…… {…Æ˙ ®……±™……{…«h… EÚÆ˙ =xΩ² €¥…x…©… ∏…r˘…∆V…€±… +Ã{…i… EÚ“* <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… x…‰ n‰˘∂… E‰Ú |…l…®… M…fiΩ˛ ®…∆j…“ ∫¥…M…‘™… ∏…“ ∫…Æ˙n˘…Æ˙ ¥…±±…¶… ¶……<« {…]‰ı±… EÚ“ V…™…∆i…“ {…Æ˙ ®…∆j……±…™… E‰Ú ∫…®…I… ∫…Æ˙n˘…Æ˙ {…]‰ı±… =t…x… ®… Œ∫l…i… =x…EÚ“ |…€i…®…… {…Æ˙ {…÷π{……∆V…€±… +Ã{…i… EÚÆ˙ ={…Œ∫l…i… ±……‰M…… EÚ…‰ Æ˙…π]≈ı“™… BEÚi……, +J…hb˜i…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… EÚ“ ∂…{…l… €n˘±……<«* ®…÷J™…®…∆j…“ ∏…“ EÚ®…±… x……l… Z……§…÷+… ={…-S…÷x……¥… ®… x…¥…-€x…¥……«€S…i… €¥…v……™…EÚ ∏…“ EÚ…∆€i…±……±… ¶…⁄€Æ˙™…… E‰Ú ®…v™…|…n‰˘∂… €¥…v……x…∫…¶…… ®… +…™……‰€V…i… ∂…{…l… O…Ω˛h… ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ ®… ∂……€®…±… Ω÷˛B*

J…‰±… P…]ıx……GÚ®… ]‰ı€x…∫… l

l

l

l

l

l

¶……Æ˙i…“™… ]‰ı€x…∫… €J…±……c˜“ ∫…÷€®…i… x……M…±… €¥…∑… ÆÈ˙ÀEÚM… ®… UÙΩ˛ {……™…n˘…x… S…g¯EÚÆ˙ 129¥… ∫l……x… {…Æ˙ {…Ω÷∆˛S… M…B ΩÈ˛, V……‰ =x…E‰Ú EÏڀÆ˙™…Æ˙ EÚ“ ∫…¥…«∏…‰π`ˆ ÆÈ˙ÀEÚM… Ω˲* +®…‰€Æ˙EÚ… EÚ“ ™…÷¥…… ]‰ı€x…∫… €J…±……c˜“ EÚ…‰EÚ…‰ M……Ï°Ú x…‰ À±…V… +…‰{…x… ]⁄ıx……«®…Â]ı E‰Ú ∞¸{… ®… +{…x…… {…Ω˛±…… b˜§±™…⁄]ı“B €J…i……§… V…“i… €±…™…… Ω˲* 15 ∫……±… EÚ“ M……Ï°Ú €{…UÙ±…‰ 15 ∫……±…… ®… b˜§±™…⁄]ı“B €J…i……§… V…“i…x…‰ ¥……±…“ n÷˘€x…™…… EÚ“ ∫…§…∫…‰ ™…÷¥…… €J…±……c˜“ §…x… M…<« ΩÈ˛* Œ∫¥…]¬ıV…Æ˙±…Èb˜ E‰Ú €n˘MM…V… ]‰ı€x…∫… €J…±……c˜“ Æ˙…‰V…Æ˙ °‰Úb˜Æ˙Æ˙ x…‰ +M…±…‰ ∫……±… ]ı…‰C™……‰ +…‰À±…€{…EÚ ®… €Ω˛∫∫…… ±…‰x…‰ EÚ“ {…÷Œπ]ı EÚÆ˙ n˘“ Ω˲* °‰Úb˜Æ˙Æ˙ x…‰ EÚΩ˛…, ""®…Èx…‰ Bl…Â∫… +…ËÆ˙ §…“ÀV…M… +…‰À±…€{…EÚ J…‰±…… ®… Œ∫¥…]¬ıV…Æ˙±…Èb˜ EÚ… Z…∆b˜… l……®…… l……* ®…È BEÚ §……Æ˙ €°ÚÆ˙ J…‰±…x…… {…∫…∆n˘ EÚ∞∆¸M……*'' ]‰ı€x…∫… ∫]ı…Æ˙ Æ˙…‰V…Æ˙ °‰Úb˜Æ˙Æ˙ x…‰ €Æ˙EÚ…Ïb«˜ 10¥…” §……Æ˙ Œ∫¥…∫… +…‰ { …x… <∆ b ˜ … ‰ Æ ˙ S…ËŒ®{…™…x…€∂…{… EÚ… €J…i……§… +{…x…‰ x……®… €EÚ™……* °‰Úb˜Æ˙Æ˙ x…‰ °Ú…<x…±… ®…÷EÚ…§…±…‰ ®… +…Ï∫]≈‰ı€±…™…… E‰Ú B±…‰C∫… €®…x……=Æ˙ EÚ…‰ Ω˛Æ˙…™…… +…ËÆ˙ +{…x…‰ EÏڀÆ˙™…Æ˙ EÚ… 103¥……∆ BEÚ±… €J…i……§… +{…x…‰ x……®… €EÚ™……* °‰Úb˜Æ˙Æ˙ x…‰ B±…‰C∫… {…Æ˙ 6-2, 6-2 ∫…‰ V…“i… Ω˛…€∫…±… EÚ“* Æ˙…‰V…Æ˙ °‰Úb˜Æ˙Æ˙ x…‰ {…‰€Æ˙∫… ®……∫]ı∫…« ]‰ı€x…∫… ]⁄ıx……«®…Â]ı ∫…‰ Ω˛]ıx…‰ EÚ… °ËÚ∫…±…… €EÚ™…… Ω˲* V……{……x… EÚ“ x……+…‰®…“ +…‰∫……EÚ… E∆Úv…‰ EÚ“ S……‰]ı E‰Ú EÚ…Æ˙h… b˜§±™…⁄]ı“B °Ú…<x…±∫… ∫…‰ Ω˛]ı M…<»*

l

l

l

l

l

l

l

°÷Ú]ı§……ϱ… l

¶……Æ˙i…“™… °÷Ú]ı§……ϱ… ]ı“®… x…‰ §……∆M±……n‰˘∂… EÚ…‰ ®……i… n‰˘EÚÆ˙ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…Ë°Ú +∆b˜Æ˙18 S…ËŒ®{…™…x…€∂…{… EÚ… €J…i……§… +{…x…‰

x……®… €EÚ™……* °Ú…<x…±… ®… ¶……Æ˙i… x…‰ §……∆M±……n‰˘∂… EÚ…‰ 2-1 ∫…‰ ®……i… n˘“* ¶……Æ˙i… x…‰ °Ú“°Ú… €¥…∑… EÚ{… C¥……π±…°Ú…™…Æ˙ ®…ËS… ®… §……∆M±……n‰˘∂… EÚ…‰ 1-1 ∫…‰ b≈˜…Ï {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ…* ¶……Æ˙i… x…‰ §……∆M±……n‰˘∂… EÚ…‰ {…‰x……±]ı“ ∂…⁄]ı+…=]ı ®… 5-3 ∫…‰ Ω˛Æ˙…EÚÆ˙ ∫…Ë°Ú +∆b˜Æ˙-15 ®…€Ω˛±…… °÷Ú]ı§……ϱ… S…Ȁ{…™…x…€∂…{… EÚ… €J…i……§… V…“i……* {…⁄¥…« +…<«±…“M… S…Ȁ{…™…x… €®…x…¥……« {…∆V……§… B°Ú∫…“ EÚ…‰ +§… {…∆V……§… °÷Ú]ı§……±… C±…§… E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……BM……* §…‰Œ±V…™…®… E‰Ú €b≈˜∫… ®…]Áı∫… x…‰ <]ı±…“ E‰Ú C±…§… x…‰{……‰±…“ E‰Ú €±…B M……‰±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ®……®…±…‰ ®… ®…Ω˛…x… €J…±……c˜“ €b˜BM……‰ ®……Æ˙…b˜…‰x…… EÚ…‰ {…“U‰Ù UÙ…‰c˜ €n˘™…… Ω˲* ®…]Áı∫… +§… x…‰{……‰±…“ E‰Ú €±…B ∫…§…∫…‰ V™……n˘… M……‰±… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ n⁄˘∫…Ɖ˙ x…∆§…Æ˙ E‰Ú €J…±……c˜“ §…x… M…B ΩÈ˛* ®……Æ˙…b˜…‰x…… x…‰ x…‰{……‰±…“ E‰Ú €±…B 116 M……‰±… €EÚB l…‰* V…§…€EÚ C±…§… E‰Ú €±…B ∫…§…∫…‰ +€v…EÚ M……‰±… ®……Ɖ˙EÚ Ω˲®…€∫…EÚ (122) x…‰ €EÚ™…‰ ΩÈ˛* £ÂÚS… C±…§… {…‰€Æ˙∫… ∫…Â]ı V…®…Êx… ({…“B∫…V…“) E‰Ú ™…÷¥…… °Ú…ÏÆ˙¥…b«˜ EÚ“€±…™…x… B®§……{{…‰ ™…⁄Æ˙…‰{…“™… S…ËŒ®{…™…∆∫… ±…“M… ®… 15 M……‰±… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ∫…§…∫…‰ ™…÷¥…… €J…±……c˜“ §…x… M…B ΩÈ˛* =xΩ˛…Âx…‰ ®…Ω˛…x… €J…±……c˜“ €±…™……‰x…±… ®…‰∫…“ EÚ… €Æ˙EÚ…Ïb«˜ i……‰c˜…* ¥…π…« E‰Ú ∫…¥…«∏…‰π`ˆ °÷Ú]ı§……ϱ…Æ˙… EÚ…‰ €n˘™…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ |…€i…Œπ`ˆi… §…˱…x… b˜“ +…‰Æ˙ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙… EÚ“ Ω˛…‰c˜ ∫…‰ <∫… §……Æ˙ n÷˘€x…™…… E‰Ú ∫…§…∫…‰ ®…Ω∆˛M…‰ €J…±……c˜“ x…‰®……Æ˙ V…M…Ω˛ §…x……x…‰ ∫…‰ S…⁄EÚ M…B* €±…™……‰x…‰±… ®…‰∫…“ x…‰ ™…⁄Æ˙…‰{…“™… ±…“M… ®… ∫…¥……«€v…EÚ M……‰±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ UÙ`ˆ“ §……Æ˙ M……‰±b˜x… ∂…⁄ Ω˛…€∫…±… €EÚ™……* ®…‰∫…“ x…‰ ±…M……i……Æ˙ i…“∫…Ɖ˙ ∫……±… ™…Ω˛ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ Ω˛…€∫…±… €EÚ™…… Ω˲*

l

l

l

l

l

l l

€GÚE‰Ú]ı l

¶……Æ˙i… ®…€Ω˛±…… ]ı“-20 ]ı“®… EÚ“ EÚ{i……x…

l

Ω˛Æ˙®…x…|…“i… EÚ…ËÆ˙ 100 ]ı“-20 ®…ËS… J…‰±…x…‰ ¥……±…“ {…Ω˛±…“ ¶……Æ˙i…“™… ({…÷Ø˚π… ™…… ®…€Ω˛±……) §…x… M…<» ΩÈ˛* Æ˙¥…”p˘ V…b‰˜V…… ]‰ı∫]ı <€i…Ω˛…∫… ®… ∫…§…∫…‰ i…‰W…“ ∫…‰ 200 €¥…E‰Ú]ı ±…‰x…‰ ¥……±…‰ §……B∆ Ω˛…l… E‰Ú M…Ân˘§……W… §…x…‰* +…‰{…x…Æ˙ E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ i…“x…… °Ú…Ï®…Ê]ı ®… ∂…i…EÚ V…c˜x…‰ ¥……±…‰ {…Ω˛±…‰ ¶……Æ˙i…“™… €GÚE‰Ú]ıÆ˙ §…x…‰ Æ˙…€‰ Ω˛i… ∂…®……«* ¥…Ω˛” Æ˙…€‰ Ω˛i… x…‰ n˘€I…h… +£Ú“EÚ… E‰Ú €J…±……°Ú {…Ω˛±…‰ ]‰ı∫]ı ®… 13 UÙCE‰Ú ±…M……EÚÆ˙ €EÚ∫…“ ]‰ı∫]ı ®…ËS… ®… ∫…¥……«€v…EÚ UÙCE‰Ú ±…M……x…‰ EÚ… €¥…∑… €Æ˙EÚ…Ïb«˜ ¶…“ +{…x…‰ x……®… €EÚ™……* Æ˙€¥…S…∆p˘x… +€∑…x… ]‰ı∫]ı €GÚE‰Ú]ı <€i…Ω˛…∫… ®… ∫…∆™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…§…∫…‰ i…‰W… 350 €¥…E‰Ú]ı ±…‰x…‰ ¥……±…‰ M…Ân˘§……W… §…x… M…B* +€∑…x… x…‰ +{…x…‰ 66¥… ]‰ı∫]ı ®… 350 €¥…E‰Ú]ı {…⁄Ɖ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B {…⁄¥…« ∏…“±…∆EÚ…<« +…Ï°Ú-Œ∫{…x…Æ˙ ®…÷l…Ë™…… ®…÷Æ˙±…“v…Æ˙x… E‰Ú <∫… €Æ˙EÚ…Ïb«˜ EÚ“ §…Æ˙…§…Æ˙“ EÚ“* €®…i……±…“ Æ˙…V… 20 ∫……±… ∫…‰ +€v…EÚ ∫…®…™… E‰Ú +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ¥…x…b‰˜ EÏڀÆ˙™…Æ˙ ¥……±…“ <€i…Ω˛…∫… EÚ“ {…Ω˛±…“ ®…€Ω˛±…… €GÚE‰Ú]ıÆ˙ §…x… M…<« ΩÈ˛* n˘€I…h… +£Ú“EÚ… E‰Ú €J…±……°Ú n⁄˘∫…Ɖ˙ ]‰ı∫]ı EÚ“ {…Ω˛±…“ {……Æ˙“ ®… €¥…Æ˙…]ı EÚ…‰Ω˛±…“ x…‰ +{…x…… ∫……i…¥……∆ n˘…‰Ω˛Æ˙… ∂…i…EÚ V…c˜…* <∫…E‰Ú ∫……l… ¥…Ω˛ ]‰ı∫]ı €GÚE‰Ú]ı ®… ∫…¥……«€v…EÚ n˘…‰Ω˛Æ‰˙ ∂…i…EÚ ±…M……x…‰ ¥……±…‰ ¶……Æ˙i…“™… §…x… M…B* +…<«∫…“∫…“ x…‰ §……=∆b≈˜“ EÚ…=∆]ı €x…™…®… EÚ…‰ J…i®… €EÚ™……* {…÷h…‰ ®… J…‰±…‰ M…B n⁄˘∫…Ɖ˙ ]‰ı∫]ı ®…ËS… ®… n˘€I…h… +£Ú“EÚ… EÚ…‰ Ω˛Æ˙…EÚÆ˙ 3 ®…ËS…… EÚ“ ∫…“Æ˙“W… ®… 2-0 EÚ“ +V…‰™… §…g¯i… Ω˛…€∫…±… EÚÆ˙i…‰ Ω˛“ ¶……Æ˙i…“™… ]ı“®… P…Æ˙ {…Æ˙ ±…M……i……Æ˙ 11 ]‰ı∫]ı ∫…“Æ˙“W… V…“i…x…‰ ¥……±…“ €GÚE‰Ú]ı <€i…Ω˛…∫… EÚ“ {…Ω˛±…“ ]ı“®… §…x… M…<«* ®…÷∆§…<« E‰Ú ™…∂…∫¥…“ V…™…∫…¥……±… 50-+…‰¥…Æ˙

l

l

l

l

l

l

E‰Ú €GÚE‰Ú]ı ®… n˘…‰Ω˛Æ˙… ∂…i…EÚ V…c˜x…‰ ¥……±…‰ <€i…Ω˛…∫… ®… ∫…§…∫…‰ EÚ®… =©… E‰Ú €GÚE‰Ú]ıÆ˙ §…x…‰* ™…∂…∫¥…“ x…‰ 17 ¥…π…« +…ËÆ˙ 292 €n˘x… EÚ“ =©… ®… €¥…V…™… Ω˛W……Ɖ˙ ]≈ı…Ï°Ú“ ®… Z……Æ˙J…∆b˜ E‰Ú €J…±……°Ú 203 (154) Æ˙x… §…x……B* Æ˙…∆S…“ ®… Ω÷˛B i…“∫…Ɖ˙ ]‰ı∫]ı ®… n˘€I…h… +£Ú“EÚ… EÚ…‰ BEÚ {……Æ˙“ +…ËÆ˙ 202 Æ˙x…… ∫…‰ Ω˛Æ˙…EÚÆ˙ ¶……Æ˙i… x…‰ ∫…“Æ˙“W… ®… 3-0 ∫…‰ V…“i… Ω˛…€∫…±… EÚ“* ]‰ı∫]ı €GÚE‰Ú]ı <€i…Ω˛…∫… ®… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ¶……Æ˙i… x…‰ n˘€I…h… +£Ú“EÚ… E‰Ú €J…±……°Ú ∫…“Æ˙“W… ®… ¥Ω˛…<]ı¥……Ï∂… €EÚ™…… Ω˲* EÚx……«]ıEÚ x…‰ i…€®…±…x……b÷˜ EÚ…‰ 60 Æ˙x…… (¥…“V…‰b˜“ €x…™…®…) ∫…‰ Ω˛Æ˙…EÚÆ˙ S……Ël…“ §……Æ˙ €¥…V…™… Ω˛W……Ɖ˙ ]≈ı…Ï°Ú“ V…“i…“* ∫……ËÆ˙¥… M……∆M…÷±…“ x…‰ §…“∫…“∫…“+…<« +v™…I… EÚ… {…n˘¶……Æ˙ ∫…∆¶……±……, M……∆M…÷±…“ €∫…i…∆§…Æ˙ 2020 i…EÚ <∫… {…n˘ {…Æ˙ EÚ…€§…W… Æ˙Ω˛ÂM…‰* §……∆M±……n‰˘∂…“ EÚ{i……x… ∂……€EÚ§… +±… Ω˛∫…x… u˘…Æ˙… +…<«∫…“∫…“ EÚ“ ß…π]ı…S……Æ˙-Æ˙…‰v…“ ∫…∆€Ω˛i…… E‰Ú =±±…∆P…x… E‰Ú i…“x… +…Æ˙…‰{…… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ =xΩ² €GÚE‰Ú]ı ∫…‰ 2 ∫……±… E‰Ú €±…B §…Ëx… €EÚ™…… M…™…… Ω˲, €V…∫…®… ∫…‰ BEÚ ∫……±… ¥…Ω˛ €x…±…∆€§…i… Æ˙Ω²M…‰* ¶……Æ˙i… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ 22 x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰ §……∆M±……n‰˘∂… E‰Ú €J…±……°Ú EÚ…‰±…EÚ…i…… ®… b‰˜-x……<]ı ]‰ı∫]ı ®…ËS… J…‰±…‰M……* Æ˙…Ï™…±… S…˱…ÂV…∫…« §…ÂM…±…÷Ø˚ x…‰ x…¥…x…“i…… M……Ëi…®… EÚ…‰ +{…x…… ∫{……‰]¬ı∫…« ®…∫……V… l…‰Æ‰˙€{…∫]ı €x…™…÷HÚ €EÚ™…… Ω˲ +…ËÆ˙ ∫…{……‰]«ı ∫]ı…°Ú ®… €EÚ∫…“ ®…€Ω˛±…… EÚ…‰ ∂……€®…±… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ™…Ω˛ +…<«{…“B±… EÚ“ {…Ω˛±…“ ]ı“®… §…x… M…<« Ω˲*

+x™… J…‰±… P…]ıx……GÚ®… l

+∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… +…‰À±…€{…EÚ ∫…€®…€i… x…‰ ®…ËÆ˙“ EÚ…Ï®… EÚ…‰ 2020 ]ı…‰C™……‰ +…‰À±…€{…EÚ E‰Ú €±…B €J…±……c˜“ n⁄˘i… ∫…®…⁄Ω˛ ®… ∂……€®…±… €EÚ™……*

l

l

l

l

l

l

l

l

l

®…ËÆ˙“ EÚ…Ï®… ¥…±b«˜ S…Ȁ{…™…x…€∂…{∫… E‰Ú 8 ®…‰b˜±… ({…÷Ø˚π…… ™…… ®…€Ω˛±……+… EÚ“ ∫…¶…“ ∏…‰€h…™……∆ €®…±……EÚÆ˙) V…“i…x…‰ ¥……±…“ <€i…Ω˛…∫… ®… {…Ω˛±…“ ®…÷CE‰Ú§……W… §…x… M…<« ΩÈ˛* €∂…¥… l……{…… (63 €EÚO……) +…ËÆ˙ {…⁄V…… Æ˙…x…“ (75 €EÚO……) x…‰ ®…÷CE‰Ú§……V…“ EÚ“ +…‰À±…€{…EÚ {…Æ˙“I…h… |…€i…™……‰€M…i…… ®… ∫¥…h…« {…n˘EÚ V…“i…‰, V…§…€EÚ +…∂…“π… (69 €EÚO……) EÚ…‰ °Ú…<x…±… ®… Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∫……l… Æ˙V…i… {…n˘EÚ ∫…‰ ∫…∆i……‰π… EÚÆ˙x…… {…c˜…* M……‰±°ÚÆ˙ ]ı…<M…Æ˙ ¥…÷b¬˜∫… x…‰ V……‰V……‰ S…ËŒ®{…™…x…€∂…{… EÚ… €J…i……§… V…“i… EÚÆ˙ ∫…Ë®… ∫x…‰b˜ E‰Ú 54 ∫……±… {…÷Æ˙…x…‰ €Æ˙EÚ…Ïb«˜ EÚ“ §…Æ˙…§…Æ˙“ EÚ“* ¥…÷b¬˜∫… E‰Ú EÏڀÆ˙™…Æ˙ EÚ… ™…Ω˛ 82¥……∆ ™…⁄B∫… {…“V…“B ]⁄ıÆ˙ €J…i……§… Ω˲* ®…Ã∫…b˜“V… E‰Ú S……±…EÚ ±…÷<«∫… Ω˲€®…±]ıx… x…‰ B°Ú-1 ®…ËŒC∫…EÚx… O…Èb˜ €|…C∫… EÚ… €J…i……§… +{…x…‰ x……®… €EÚ™……* ¶……Æ˙i… E‰Ú €¥…¥…‰EÚ €S…EÚ…Æ˙… x…‰ B€∂…™……<« {…ËÆ˙… i…“Æ∆˙n˘…V…“ S…ËŒ®{…™…x…€∂…{… ®… ∫¥…h…« {…n˘EÚ V…“i……* °÷Ú]ı§……±… C±…§… ®……‰Ω˛x… §……M……x… x…‰ x……‰§…±… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ €¥…V…‰i…… +€¶…V…“i… €¥…x……™…EÚ §…x…V…‘ EÚ…‰ +{…x…“ +…V…“¥…x… ∫…n˘∫™…i…… ∫……È{…“* €¥…∑… ¥…÷ ∂ …⁄ S…È € {…™…x…€∂…{… ®… 48 €EÚ±……‰O……®… ¥…M…« ®… ¶……Æ˙i… E‰Ú |…¥…“h… E÷Ú®……Æ˙ x…‰ ∫¥…h…« {…n˘EÚ V…“i……* |……‰ EÚ§…d˜“ ±…“M… ({…“E‰ÚB±…) E‰Ú ∫……i…¥… ∫…“V…x… ®… €n˘±±…“ EÚ…‰ Ω˛Æ˙…EÚÆ˙ §…∆M……±… ¥……πÆ˙™…∫…« §…x…… x…™…… S…Ȁ{…™…x…* ¶……Æ˙i… E‰Ú ±…I™… ∫…‰x… x…‰ V……{……x… E‰Ú ™…÷∫…÷EÚ“ +…‰x……‰n‰˘Æ˙… EÚ…‰ Ω˛Æ˙…i…‰ Ω÷˛B b˜S… +…‰{…x… 2019 EÚ… {…÷Ø˚π… BEÚ±… €J…i……§… V…“i……* (ª……‰i… : ∫…∆{……n˘EÚ“™… ]ı“®… u˘…Æ˙… ∫…∆Eڀ±…i…, °Ú…‰]ı…‰ : M…⁄M…±… ∫…‰ ∫……¶……Æ˙)


Profile for mpinfo.org

ROJGAR AUR NIRMAN  

rojgar aur nirman, mpinfo.org, jobs, latest, madhya pradesh, mp, news, cm, kamal nath

ROJGAR AUR NIRMAN  

rojgar aur nirman, mpinfo.org, jobs, latest, madhya pradesh, mp, news, cm, kamal nath