Page 1


3

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

+…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… - Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… €®…∂…x… EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… |……™……‰€V…i… +…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i…-Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… €®…∂…x… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… V…±n˘“ Ω˛“ Ω˛…‰x…‰ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* <∫… ™……‰V…x…… ®… BEÚ ∫……±… ®… BEÚ {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ…‰ 5 ±……J… Ø˚{…™…‰ i…EÚ EÚ… ±……¶… EÚ¥…Æ˙ €n˘™…… V……™…‰M……* <∫… ™……‰V…x…… ∫…‰ ±…M…¶…M… n˘∫… EÚÆ˙…‰c˜ ∫…‰ +€v…EÚ {…€Æ˙¥……Æ˙ ±……¶……∆€¥…i… Ω˛…ÂM…‰* ™…‰ ¥…‰ {…€Æ˙¥……Æ˙ Ω˛…ÂM…‰, V……‰ B∫…{…“∫…“∫…“ u˘…Æ˙… i…™… M…Æ˙“§… +…ËÆ˙ EÚ®…V……‰Æ˙ +…§……n˘“ E‰Ú Ω˛…ÂM…‰* +…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x…… ®… {…⁄¥…« ®… S…±……™…“ V…… Æ˙Ω˛“ Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™… §…“®…… ™……‰V…x…… +…ËÆ˙ ¥…€Æ˙π`ˆ x……M…€Æ˙EÚ ∫¥……∫l™… §…“®…… ™……‰V…x…… EÚ…‰ ¶…“ ∂……€®…±… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* <∫… ™……‰V…x…… ®… <∫… §……i… EÚ… v™……x… Æ˙J…… M…™…… Ω˲ €EÚ EÚ…‰<« ¶…“ ¥™…€HÚ <∫…E‰Ú ±……¶… ∫…‰ ¥…∆€S…i… x… Æ˙Ω˛ V……™…‰ <∫…€±…™…‰ ™……‰V…x…… ®… {…€Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +…™…÷ {…Æ˙ €EÚ∫…“ i…Æ˙Ω˛ EÚ“ ∫…“®…… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“* <∫… ™……‰V…x…… ®… +∫{…i……±… ®… n˘…€J…±… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙ n˘…€J…±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ E‰Ú J…S…« ∂……€®…±… €EÚ™…‰ V……™…ÂM…‰* §…“®…… {……π±…∫…“ E‰Ú {…Ω˛±…‰ €n˘x… ∫…‰ Ω˛“ ¥™…€HÚ EÚ…‰ <∫…EÚ… ±……¶… €®…±…x…‰ ±…M…‰M……* ¥™…€HÚ +{…x…‰ <±……V… E‰Ú €±…™…‰ €V…i…x…“ §……Æ˙ +∫{…i……±… ®… n˘…€J…±… Ω˛…‰M…… i……‰ =∫…‰ |…i™…‰EÚ §……Æ˙ {…€Æ˙¥…Ω˛x… ¶…k…‰ EÚ… ¶…÷M…i……x… €EÚ™…… V……™…‰M……* <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… {…⁄Ɖ˙ n‰˘∂… EÚ…‰ €®…±…‰M……* ™……‰V…x…… ®… ∂……€®…±… €EÚ™…‰ M…™…‰ ±……¶……l…‘ EÚ…‰ {…Ëx…±… ®… ∂……€®…±… n‰˘∂… E‰Ú €EÚ∫…“ ¶…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ™…… €x…V…“ +∫{…i……±… ®… EËÚ∂…±…‰∫… ±……¶… ±…‰x…‰ EÚ“ +x…÷®…€i… Ω˛…‰M…“* <∫… ™……‰V…x…… ®… ±……¶……Ãl…™…… E‰Ú €±…™…‰ ™…Ω˛ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…™…“ Ω˲ €EÚ Æ˙…V™… €¥…∂…‰π… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……+… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛™…‰ Æ˙…V™…… E‰Ú {……∫… +…™…÷π®……x… ™……‰V…x…… ®… i…™… EÚ“ M…™…“ n˘Æ˙… ®… ∫…“€®…i… ∞¸{… ∫…‰ ∫…∆∂……‰v…x… EÚ… |……¥…v……x… Ω˛…‰M……* <∫… ™……‰V…x…… ®… ™…Ω˛ ¶…“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…™…“ Ω˲ €EÚ ™……‰V…x…… EÚ…‰ ±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i……ËÆ˙-i…Æ˙“EÚ…Â EÚ…‰ S…÷x…x…‰ ®… Æ˙…V™… ∫¥…i…∆j… Ω˛…ÂM…‰* Æ˙…V™… §…“®…… E∆Ú{…x…“ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ™…… |…i™…I… ∞¸{… ∫…‰ ]≈ı∫]ı/∫……‰∫……<]ı“ E‰Ú V…€Æ˙™…‰ ™…… €®…±…‰-V…÷±…‰ ∫¥…∞¸{… ®… <∫…‰ ±……M…⁄ EÚÆ˙ ∫…EÂÚM…‰* ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… V™……n˘… ∫…‰ V™……n˘… ±……¶……Ãl…™…… EÚ…‰ €®…±…‰, <∫…E‰Ú €±…™…‰ ®…“€b˜™…… E‰Ú €¥…€¶…z… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ¥™……{…EÚ |…S……Æ˙-|…∫……Æ˙ EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ V……™…‰M…“* |…S……Æ˙-|…∫……Æ˙ E‰Ú €±…™…‰ À|…]ı ®…“€b˜™……, <±…‰C]≈ı…πx…EÚ ®…“€b˜™……, ∫……‰∂…±… ®…“€b˜™…… {±…‰]ı°Ú…Ï®…« +…ËÆ˙ {……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ ®…“€b˜™…… V…Ë∫…‰ ∫……v…x…… EÚ… ={…™……‰M… €EÚ™…… V……™…‰M……* ™……‰V…x…… ®… ™…Ω˛ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…™…“ Ω˲ €EÚ Æ˙…V™… +…ËÆ˙ EÂÚp˘ ∂……€∫…i… |…n‰˘∂… §…“®…… E∆Ú{…€x…™…… E‰Ú V…€Æ˙™…‰ ™…… |…i™…I… ∞¸{… ∫…‰ ]≈ı∫]ı/ ∫……‰∫……<]ı“ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ™…… BEÚ“EfiÚi… ®……Ïb˜±… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛™…‰ ™……‰V…x…… ±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……Ɖ˙ ®… €x…h…«™… ±…‰ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫… ™……‰V…x…… EÚ…‰ ±……M…⁄ EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… <∫… §……i… EÚ… ¶…“ v™……x… Æ˙J…… M…™…… Ω˲ €EÚ €{…UÙ±…‰ n˘∫… ¥…π……Á ®… ¶……Æ˙i… ®… Æ˙…‰M…“ EÚ…‰ +∫{…i……±… ®… n˘…€J…±… EÚÆ˙x…‰ EÚ… J…S…« ±…M…¶…M… 300 |…€i…∂…i… §…g¯… Ω˲* <∫…®… ∫…‰ ±…M…¶…M… 80 |…€i…∂…i… J…S…« ±……‰M…… EÚ…‰ +{…x…“ V…‰§… ∫…‰ EÚÆ˙x…… Ω˛…‰i…… Ω˲* ¶……Æ˙i… ®… O……®…“h… {…€Æ˙¥……Æ˙ ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ {……€Æ˙¥……€Æ˙EÚ +…™… ™…… §…S…i… i…l…… =v……Æ˙“ {…Æ˙ €x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <∫…“ i…Æ˙Ω˛ ∂…Ω˛Æ˙“ {…€Æ˙¥……Æ˙ +∫{…i……±… {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ J…S……Á E‰Ú €±…™…‰ +{…x…“ +…™… ™…… §…S…i… +…ËÆ˙ =v……Æ˙“ {…Æ˙ €x…¶…«Æ˙ Ω˛…i‰ …‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®… ±…M…¶…M… 60 |…€i…∂…i… ±……‰M… +{…x…‰ ={…S……Æ˙ {…Æ˙ +{…x…“ V…‰§… ∫…‰ Ω˛“ J…S…« EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú {…€Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… ∫¥……∫l™… J…S……Á E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¶……Æ˙i… ®… 6 €®…€±…™…x… {…€Æ˙¥……Æ˙ M…Æ˙“§…“ ∫…‰ €P…Æ˙ V……i…‰ ΩÈ˛* +…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x…… ∫…‰ ¶……Æ˙i… EÚ“ +…§……n˘“ E‰Ú €x…v…«x…i…®… +…ËÆ˙ EÚ®…V……‰Æ˙ (±…M…¶…M… 40 |…€i…∂…i…) ±……‰M…… EÚ…‰ §…g¯… Ω÷˛+… ±……¶… EÚ¥…Æ˙ €®…±…‰M……* ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… {…⁄Ɖ˙ n‰˘∂… E‰Ú €±…™…‰ ±……™…“ M…™…“ +…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x…… M…Æ˙“§… i…§…EÚ…Â E‰Ú €±…™…‰ ¥…Æ˙n˘…x… €∫…r˘ Ω˛…‰M…“* <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… ±…‰EÚÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú ±……‰M… +{…x…“ ∫¥……∫l™… ∫…÷€¥…v……+… EÚ…‰ §…‰Ω˛i…Æ˙ EÚÆ˙ {……™…ÂM…‰*

∫…ç…™…… ∫…ç…™…… EÚ“ Æ˙…V…v……x…“ §…‰±…O…‰b˜ Ω˲* <∫…‰ {…⁄¥…« ®… ™…⁄M……‰∫±……€¥…™…… E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… l……* <∫…E‰Ú +x™… |…®…÷J… ∂…Ω˛Æ˙ €]ı]ı…‰M……b«˜ +…ËÆ˙ x……‰€¥…∫……b˜ ΩÈ˛* <∫…EÚ… I…‰j…°Ú±… 77,474 ¥…M…« €EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ Ω˲* ™…Ω˛…∆ EÚ“ ¶……π…… ∫…§……Ê, GÚ…‰B€∂…™…x…, +±§……€x…™…x…, ∫±……‰¥…‰€x…™…x… +…ËÆ˙ ®…ËE‰Úb˜…‰€x…™…x… Ω˲* ™…Ω˛…∆ EÚ“ ∫……I…Æ˙i…… n˘Æ˙ 97.9 |…€i…∂…i… Ω˲* ™…Ω˛…∆ EÚ… v…®…« <«∫……<« +…ËÆ˙ <∫±……®… Ω˲* ™…Ω˛…∆ EÚ“ ®…÷p˘… ∫…ç…™……<« n˘“x……Æ˙ Ω˲* ™…Ω˛…∆ EÚ… ∫¥…i…∆j…i…… €n˘¥…∫… 27 +|…˱… Ω˲* ™…Ω˛ 1992 ®… +…V……n˘ Ω÷˛+…* <€i…Ω˛…∫… - {…⁄¥…« ™…⁄M……‰∫±……€¥…™…… M…h…Æ˙…V™… ∫…ç…™……, ®……Â]‰ıx…‰O……‰, ∫…ç…™…… E‰Ú +∆i…M…«i… ∫¥…∂……€∫…i… I…‰j…… EÚ…‰∫……‰¥…… B¥…∆ ¥……‰V…¥…‰€b˜x……‰ EÚ… ∫…∆P… Ω˲* ∫…ç…™…… +…ËÆ˙ ®……Â]‰ıx…‰O……‰ EÚ“ ∫…“®……™… Ω∆˛M…Æ˙“, Æ˙…‰®……€x…™……, €®…ª…, +±§……€x…™……, GÚ…‰B€∂…™…… +…ËÆ˙ B€b≈˜ ™……€]ııEÚ ∫……M…Æ˙ ∫…‰ €®…±…i…“ ΩÈ˛* §……±EÚx… |……∆i… ™…⁄M……‰∫±……€¥…™…… BEÚ UÙ…‰]‰ı Æ˙…V™… ∫…ç…™…… ∫…‰ €¥…Eڀ∫…i… Ω÷˛+…* ™…Ω˛ 6 M…h…Æ˙…V™…… +…ËÆ˙ n˘…‰ ∫¥…∂……€∫…i… Æ˙…V™…… ∫…‰ §…x…… Ω˲* ™…‰ M…h…Æ˙…V™… ΩÈ˛- ∫…ç…™……, GÚ…‰B€∂…™……, ∫±……‰¥…‰€x…™……, ®……Â]‰ıx…‰O……‰ §……‰Œ∫x…™……-Ω˛V…ÊM……‰€¥…x…… +…ËÆ˙ ®…Ë∫…‰b˜…‰€x…™……* ∫…ç…™…… E‰Ú +∆i…M…«i… |……∆i… ΩÈ˛ - ¥……‰V…¥……‰€b˜x…… B¥…∆ EÚ…‰∫……‰¥……* ™…Ω˛…∆ 36 |…€i…∂…i… ∫…§…« ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú ±……‰M… ΩÈ˛* 20 |…€i…∂…i… GÚ…‰B]¬ı∫… ΩÈ˛* 9 |…€i…∂…i… §……‰Œ∫x…™…x… ®…÷Œ∫±…®… ΩÈ˛* 8 |…€i…∂…i… ∫±……‰¥…‰x∫… ΩÈ˛* 6 |…€i…∂…i… ®…Ë∫…‰b˜…‰€x…™…x∫… ΩÈ˛* 8 |…€i…∂…i… ∫±……‰¥…‰x∫… ΩÈ˛* 8 |…€i…∂…i… +±§……€x…™…∆∫… ΩÈ˛* 3 |…€i…∂…i… ®……Â]‰ıx…‰€O…x∫… ΩÈ˛* ™…⁄M……‰∫±……€¥…™…… 1945 ®… M…h…Æ˙…V™… §…x……* 45 ¥…π……Á E‰Ú ∫……®™…¥……n˘“ ∂……∫…x… E‰Ú §……n˘ ™…Ω˛…∆ ±……‰EÚi…∆j… +…™……* ™…⁄M……‰∫±……€¥…™…… E‰Ú ®…Ω˛…x… x…‰i…… Æ˙…π]≈ı{…€i… ®……∂…«±… ]ı“]ı…‰ x…‰ ∫]ı…€±…x… x…“€i… EÚ…‰ +∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙ {…Œ∂S…®… ∫…‰ +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ ∫…Ëx™… ®…n˘n˘ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚ“* ®……∂…«±… ]ı“]ı…‰ ∫……®™…¥……n˘“ x…‰i…… l…‰, 1980 ®… =x…EÚ… €x…v…x… Ω÷˛+…* ∫…∆™…÷HÚ Æ˙…V™… +®…‰€Æ˙EÚ… x…‰ ∫±……‰¥…‰€x…™……, GÚ…‰B€∂…™…… +…ËÆ˙ §……‰Œ∫x…™……-Ω˛V…ÊM……‰€¥…x…… ∫…‰ +M…∫i… 1992 ®… Æ˙…V…x…€™…EÚ ∫…∆§…∆v… §…x……™…‰* ™…⁄M……‰∫±……€¥…™…… ∫…∆P… ∫…ç…™…… +…ËÆ˙ ®……Â]‰ıx…‰O……‰ EÚ…‰ €®…±……EÚÆ˙ §…x……* 2006 ®… ®……Â]‰ıx…‰O……‰ x…‰ ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú €±…™…‰ ®…i…n˘…x… EÚÆ˙…x…‰ EÚ“ €n˘∂…… ®… EÚn˘®… §…g¯…™…‰* 3 V…⁄x… EÚ…‰ ™…Ω˛ |…™……∫… ∫…°Ú±… Ω÷˛™…‰* 5 V…⁄x… EÚ…‰ ∫…ç…™…… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ ®……∆]‰ıx…‰O……‰-∫…ç…™…… ∫…‰ +±…M… Ω˛…‰EÚÆ˙ ®……Â]‰ıx…‰O……‰ x…™…… n‰˘∂… §…x… M…™…… Ω˲* - n‰˘¥…‰∂… €i…¥……Æ˙“ (±…‰J…EÚ, |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ {…Æ˙ €±…J…i…‰ ΩÈ˛)

+…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x……

M…Æ˙“§… +…ËÆ˙ V…∞¸Æ˙i…®…∆n˘… EÚ…‰ ˘∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… EÚ¥…S… |…n˘…x… EÚƉ˙M…“ EÂÚp˘˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… M…€`ˆi… Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… €®…∂…x… E‰Ú +∆i…M…«i… ±…M…¶…M… ∫…¶…“ Æ˙…V™… +…ËÆ˙ EÂÚp˘ ˘∂……€∫…i… I…‰j…… ®… "+…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x……' EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… V…±n˘ Ω˛“ Ω˛…‰x…‰ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* ®…v™…|…n‰˘∂… ¶…“ =x… Æ˙…V™…… ®… ∫…‰ BEÚ Ω˲, V…Ω˛…∆ ™…Ω˛ ™……‰V…x…… 25 €∫…i…∆§…Æ˙ 2018, ∫…‰ {……™…±…‰]ı |……‰V…‰C]ı E‰Ú ∞¸{… ®… ±……M…⁄ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ Ω˲ i…l…… 2 +C]⁄ı§…Æ˙ ∫…‰ ™…Ω˛ ™……‰V…x…… {…⁄Ɖ˙ |…n‰˘∂… ®… {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ ±……M…⁄ Ω˛…‰ V……™…‰M…“* +…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x…… E‰Ú +∆i…M…«i… ∫……®……€V…EÚ, +…Ãl…EÚ B¥…∆ V……i…“™… +…v……Æ˙ EÚ“ V…x…M…h…x…… ®… €S…ŒxΩ˛i… b˜“-¥…x… ∫…‰ b˜“∫…‰¥…x… ∏…‰h…“ (b˜“-€∫…C∫… ∏…‰h…“ EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙) E‰Ú {…€Æ˙¥……Æ˙… i…l…… +∫…∆M…€`ˆi… I…‰j… E‰Ú ∏…€®…EÚ…Â E‰Ú {…€Æ˙¥……Æ˙… EÚ…‰ Ø˚{…™…‰ {……∆S… ±……J… |…€i… {…€Æ˙¥……Æ˙ |…€i… ¥…π…« EÚ… ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… EÚ¥…S… |…n˘…x… €EÚ™…… V……™…‰M……*

BEÚ EÚÆ˙…‰c˜ 40 ±……J… {…€Æ˙¥……Æ˙… EÚ…‰ €®…±…‰M…… +…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… {……∆S… ±……J… Ø˚{…™…‰ |…€i… {…€Æ˙¥……Æ˙ |…€i… ¥…π…« EÚ“ ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú €±…™…‰ {……j… ±……¶……Ãl…™…… EÚ“ ∫…⁄S…“ Æ˙…V™… E‰Ú ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… B¥…∆ {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… €¥…¶……M… x…‰ {…∆S……™…i… B¥…∆ O……®…“h… €¥…EÚ…∫… €¥…¶……M… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ +ti…x… EÚ“ Ω˲* V…x…M…h…x…… ®… €S…ŒxΩ˛i… ±……¶……l…‘ {…€Æ˙¥……Æ˙… EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ… +…EÚ±…x… n˘…‰x…… €¥…¶……M… E‰Ú ®…Ën˘…x…“ +®…±…‰ x…‰ ∫…¥…ÊI…h… EÚÆ˙ i…™… €EÚ™…… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… +…Æ˙Œ®¶…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®…v™…|…n‰˘∂… E‰Ú ±…M…¶…M… 1 EÚÆ˙…‰c˜ 40 ±……J… {…€Æ˙¥……Æ˙… EÚ…‰ €®…±…‰M……* <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú €±…™…‰ ±……¶……Ãl…™…… EÚ“ V……‰ ∫…⁄S…“ i…Ë™……Æ˙ EÚ“ M…<« Ω˲* =∫…EÚ… +…v……Æ˙ ¥…π…« 2011 EÚ“ V…x…M…h…x…… l…“, +i…: {…€Æ˙¥……Æ˙… EÚ“ +…∆i…€Æ˙EÚ ∫…∆Æ˙S…x…… ®… Ω÷˛™…‰ {…€Æ˙¥…i…«x…… ™…l…… {…€Æ˙¥……Æ˙ ®… {…÷j… E‰Ú €¥…¥……Ω˛ E‰Ú §……n˘ {…÷j…¥…v…⁄ EÚ… V…÷c˜x……, {…€Æ˙¥……Æ˙ ®… §…SS…‰ E‰Ú V…x®… ∫…‰ BEÚ ∫…n˘∫™… EÚ… §…g¯x……, {…÷j…“ E‰Ú €¥…¥……Ω˛ E‰Ú §……n˘ BEÚ ∫…n˘∫™… EÚ… Ω˛]ı V……x…… +…ËÆ˙ {…€Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú €EÚ∫…“ ∫…n˘∫™… EÚ“ ®…fii™…÷ {…Æ˙ BEÚ ∫…n˘∫™… EÚ… P…]ı V……x……* <x… {…€Æ˙|…‰I™… ®… ±……¶……Ãl…™…… EÚ“ ∫…⁄S…“ EÚ…‰ €x…Æ˙xi…Æ˙ {…€Æ˙¥…Ãi…i… +…ËÆ˙ ∫…∆∂……‰€v…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú |…§…xv… ¶…“ €EÚ™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* +∫…∆M…€`ˆi… I…‰j… E‰Ú ∏…€®…EÚ…Â EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ®… B‰∫…‰ {…€Æ˙¥…i…«x… ™…… ∫…∆∂……‰v…x… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“, C™……€EÚ x…M…Æ˙“™… €x…EÚ…™…… +…ËÆ˙ O……®… {…∆S……™…i…… u˘…Æ˙… =xΩ² Ω˛…±… Ω˛“ ®… +ti…x… €EÚ™…… M…™…… l……*

±……¶……Ãl…™…… E‰Ú x……®… EÚ“ i……<«n˘ €¥…∂…‰π… O……®… ∫…¶…… ®… EÚ“ M…<« ∫…¶…“ {……j… ±……¶……Ãl…™…… E‰Ú x……®… EÚ“ i……<«n˘ M…i… 30 +|…˱… EÚ…‰ {…∆S……™…i… B¥…∆ O……®…“h… €¥…EÚ…∫… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… |…i™…‰EÚ O……®… {…∆S……™…i… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ +…™……‰€V…i…- "€¥…∂…‰π… O……®… ∫…¶……' ®… EÚ“ V…… S…÷EÚ“ Ω˲* M…i… 30 +|…˱… EÚ…‰ ∫…¶…“ O……®…… ®… "+…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… €n˘¥…∫…' ®…x……™…… M…™……* <∫…E‰Ú +∆i…M…«i… M……∆¥…-M……∆¥… ®… V……EÚÆ˙ €¥…∂…‰π… O……®… ∫…¶…… E‰Ú V…€Æ˙™…‰ ™……‰V…x…… E‰Ú i…Ω˛i… €®…±…x…‰ ¥……±…‰ ±……¶…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ¶…“ ={…Œ∫l…i… V…x… ∫…®…÷n˘…™… EÚ…‰ n˘“ M…<«* {…∆S……™…i… ∫…€S…¥… u˘…Æ˙… O……®… ∫…¶…… ®… V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú |…EÚ…∂…x… B¥…∆ ¥……S…x… E‰Ú {…∂S……i… O……®…¥……Æ˙ ∫…⁄S…“ EÚ“ |…€i… ∫…∆§…∆€v…i… +…∂…… EÚ…™…«EÚi……« EÚ…‰ P…Æ˙-P…Æ˙ V……EÚÆ˙ +€i…€Æ˙HÚ V…x…EÚ…Æ˙“ BEÚj… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ ={…±…§v… EÚÆ˙¥……<« V……™…‰M…“* +…∂…… EÚ…™…«EÚi……« u˘…Æ˙… €EÚ™…‰ M…™…‰ ∫…¥…Ê EÚ… ∂…i…- |…€i…∂…i… ∫…i™……{…x… B.Bx….B®…. +l…¥……

Æ˙…V…… n÷˘§…‰ (±…‰J…EÚ, V…x…∫…®{…E«Ú €¥…¶……M… E‰Ú ∫…‰¥……€x…¥…fik… ∫…∆™…÷HÚ ∫…∆S……±…EÚ ΩÈ˛) §…Ω÷˛=q‰˘∂™…“™… {…÷Ø˚π… ∫¥……∫l™… EÚ…™…«EÚi……« +l…¥…… {…™…«¥…‰I…EÚ i…l…… {…∆S……™…i… ∫…€S…¥… u˘…Æ˙… €EÚ™…… V……™…‰M……* ™…Ω˛ ∫…i™……€{…i… V……x…EÚ…Æ˙“ {…∆S……™…i… ∫…€S…¥… ®…÷J™… J…∆b˜ €S…€EÚi∫…… +€v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰

n¢M…‰, V……‰ ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… ∫…¶…“ +€v…∫…⁄€S…i… {……j… ±……¶……l…‘ EÚ…‰ €n˘™…… V……x…… ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙¥……™…ÂM…‰*

+…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x…… EÚ“ E÷ÚUÙ |…®…÷J… €¥…∂…‰π…i……B∆ l

l

l

l

|…€i… ¥…π…« |…€i… {…€Æ˙¥……Æ˙ {……∆S… ±……J… Ø˚{…™…‰ EÚ… {…€Æ˙¶……€π…i… ±……¶… EÚ¥…Æ˙ Ω˛…M‰ ……* EÚ¥…Æ˙ ®… ∫…¶…“ €u˘i…“™…EÚ +…ËÆ˙ i…fii…“™…EÚ ∫¥……∫l™… ∫…÷€¥…v……+… EÚ“ |…€GÚ™……™…Â∆ ∂……€®…±… EÚ“ V……™…ÂM…“* ™…Ω˛ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ €EÚ EÚ…‰<« ¥™…€HÚ U⁄Ù]ı x… V……™…‰, ™……‰V…x…… ®… {…€Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +…™…÷ {…Æ˙ €EÚ∫…“ i…Æ˙Ω˛ EÚ“ ∫…“®…… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“* ±……¶… EÚ¥…Æ˙ ®… +∫{…i……±… ®… n˘…€J…±… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙ n˘…€J…±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ E‰Ú J…S…« ∂……€®…±… €EÚ™…‰ V……™…ÂM…‰* §…“®…… {……π±…∫…“ E‰Ú {…Ω˛±…‰ €n˘x… ∫…‰ €¥…t®……x… ∫…¶…“ ∂…i……Á EÚ…‰ EÚ¥…Æ˙ €EÚ™…… V……BM……* ±……¶……l…‘ EÚ…‰ Ω˛Æ˙ §……Æ˙ +∫{…i……±… ®… n˘…€J…±… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {…€Æ˙¥…Ω˛x… ¶…ii…‰ EÚ… ¶…“ ¶…÷M…i……x… €EÚ™…… V……™…‰M……*

O……®…“h… I…‰j… E‰Ú ®…Æ˙“W…… E‰Ú €±…™…‰ ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… ∫…÷€¥…v……V…x…EÚ €x…™…®… M……∆¥… E‰Ú ®…Æ˙“W… €V…x…E‰Ú {……∫… EÚSS…“ n˘“¥……Æ˙ +…ËÆ˙ EÚSS…“ UÙi… E‰Ú ∫……l… BEÚ EÚ®…Æ˙… Ω˛…‰l B‰∫…‰ {…€Æ˙¥……Æ˙, €V…x…®… 16 ∫…‰ 59 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ E‰Ú §…“S… EÚ… EÚ…‰<« ¥…™…∫EÚ ∫…n˘∫™… x…Ω˛” Ω˛…‰* l B‰∫…‰ {…€Æ˙¥……Æ˙ €V…∫…EÚ“ ®…÷€J…™…… ®…€Ω˛±…… Ω˲ +…ËÆ˙ €V…∫…®… 16 ∫…‰ 59 +…™…÷ E‰Ú §…“S… EÚ… EÚ…‰<« ¥…™…∫EÚ ∫…n˘∫™… x…Ω˛” Ω˲* l B‰∫…… {…€Æ˙¥……Æ,˙ €V…∫…®… €n˘¥™……∆M… ∫…n˘∫™… Ω˲ +…ËÆ˙ EÚ…‰<« ∂……Æ˙“€Æ˙EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…I…®… ¥…™…∫EÚ ∫…n˘∫™… x…Ω˛” Ω˲* l +V…… +l…¥…… +V…V…… {…€Æ˙¥……Æ˙* l +…EÚŒ∫®…EÚ ®…V…⁄n˘Æ˙“ ∫…‰ +…™… EÚ… §…c˜… €Ω˛∫∫…… EÚ®……x…‰ ¥……±…‰ ¶…⁄€®…Ω˛“x… {…€Æ˙¥……Æ˙, €V…x…E‰Ú {……∫… Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú €±…™…‰ UÙi… x…Ω˛” Ω˲* l €x…Æ˙…€∏…i… J…ËÆ˙…i… {…Æ˙ V…“¥…x… ™……{…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ +…ËÆ˙ ®…˱…… f¯…‰x…‰ ¥……±…‰ {…€Æ˙¥……Æ˙* l +…€n˘®… V…x…V……€i… ∫…®…⁄Ω˛ +…ËÆ˙ EÚ…x…⁄x…“ ∞¸{… ∫…‰ ®…÷Ci… €EÚB M…™…‰ §…∆v…÷+… ®…V…n⁄˘Æ˙ E‰Ú €±…™…‰ ¶…“ ™……‰V…x…… ®… |……¥…v……x… ΩÈ˛*

n˘“x…n˘™……±… ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x…… <∫… Æ˙…π]≈ı“™… ™……‰V…x…… EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ ={…™……‰V…x…… Ω˛…‰M…“ +…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x…… E‰Ú +xi…M…«i… |…n‰˘∂… ®…Â- "n˘“x…n˘™……±… ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x……' ¶…“ S…±……<« V……™…‰M…“, V……‰ <∫… Æ˙…π]≈ı“™… ™……‰V…x…… EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ ={…™……‰V…x…… Ω˛…‰M…“* <∫… ®…÷J™… ™……‰V…x…… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…™…EÚ ={…™……‰V…x…… E‰Ú €V…±……

∫i…Æ˙ {…Æ˙ €GÚ™……x¥…™…x… E‰Ú €±…™…‰ {…fil…EÚ ∫…‰ "€V…±…… €GÚ™……x¥…™…x… <EÚ…<«' EÚ… M…`ˆx… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* <∫… <EÚ…<« E‰Ú |…®…÷J… €V…±…… ®…±…‰€Æ˙™…… +€v…EÚ…Æ˙“ Ω˛…M …‰* +x™… ∫…n˘∫™…… ®… +…Æ˙B®…+…‰ ™…… b˜“BS…+…‰ (i…EÚx…“EÚ“ €¥…π…™… +l…¥…… ®…‰€b˜EÚ±…) +…®…∆€j…i… ∫…n˘∫™… Ω˛…ÂM…‰* +x™… ∫…n˘∫™…… ®… €V…±…… €¥…∫i……Æ˙ B¥…∆ ®……v™…®… +€v…EÚ…Æ˙“-|…€∂…I…h… B¥…∆ |…S……Æ˙ ∫…n˘∫™…, ∫…∆GÚ®…h… Æ˙…M‰ … €¥…∂…‰π…Y…, €V…±…… ∫¥……∫l™… EÚ…™…«GÚ®… x…∫…« +…ËÆ˙ J…∆b˜ €¥…∫i……Æ˙ +€v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰ ∂……€®…±… €EÚ™…… M…™……˛ Ω˲* ™…Ω˛ €V…±…… €GÚ™……x¥…™…x… <EÚ…<« +…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x…… EÚ… |…S……Æ˙-|…∫……Æ˙ EÚƉ˙M…“, €V…±…… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ™……‰V…x…… ∫…‰ ∫…®§…xv…“ ∫]‰ı∂…x… Ω˛…Ï]ıb˘∂… |…€∂…I…h… n‰˘M…“, €EÚ™……‰∫EÚ EÚ… €x…®……«h… i…l…… |…S…±…x… EÚƉ˙M…“, +…<«.]ı“. {……‰]«ı±… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |……Æ˙Œ®¶…EÚ i…“x… ®…Ω˛“x…… ®… ®…‰€b˜EÚ±… ∫]ı…Ï°Ú EÚ…‰ ∫…Ω˛…™…i…… EÚÆÂ˙M…‰* <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ™…Ω˛ <EÚ…<« 1 . {…Ëx…±… ®… ∂……€®…±… €x…V…“ +∫{…i……±…… ∫…‰ ∫…®…x¥…™… EÚƉ˙M…“* 2 . n˘…‰ ±……J… Ø˚{…™…… i…EÚ E‰Ú {…ËE‰ÚV… E‰Ú €±…™…‰ +€v…EfiÚi… €V…±…… ®…‰€b˜EÚ±… §……‰b«˜ EÚ“ §…Ë`ˆEÚ ∫…®…™… {…Æ EÚÆ˙¥……™…‰M…“* 3 . Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… ∫…®…Z……Ëi…… ®…∆b˜±… ∫…‰ ∫…®…x¥…™… EÚƉ˙M…“* 4 . Ω˛…ÏŒ∫{…]ı±… B∆b˜ E‰Ú +…<«.]ı“. ∫……ϱ™…⁄∂…x… ®… {…ËEÚ‰ V… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…€¥…Œπ]ı ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚƉ˙M…“* 5 . ®…‰€b˜EÚ±… ∫]ı…Ï°Ú E‰Ú ®…v™… {…ËE‰ÚV… EÚ“ Æ˙…€∂… EÚ… €x…™…®… +x…÷∫……Æ˙ ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙x……* 6 . x…¥…“x… {…ËEÚ‰ V… EÚ“ ∫…∆∫…⁄S…x…… V……Æ˙“ EÚƉ˙M…“* 7 . +…¥…∂™…EÚ n˘ ¥ ……B∆ , EÚxV™…⁄ ® …‰ § …±∫…, €S…€EÚi∫…… ={…EÚÆ˙ h … <i™……€n˘ EÚ“ ={…±…§v…i…… EÚ“ ∫…®…“I…… EÚƉ˙M…“* 8 . ™……‰V…x…… EÚ… €V…±…… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫…¥……»M…“h… ∫…÷S……Ø˚ €GÚ™……x¥…™…x… ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚƉ˙M…“* 9 . EÂÚp˘˘ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ™……‰V…x…… ∫…‰ V…÷c‰˜ €x…nÊ˘∂…… EÚ… +x…÷{……±…x… EÚƉ˙M…“* ™…Ω˛ ™……‰V…x…… Ω˛Æ˙ V…∞¸Æ˙i…®…xn˘ EÚ…‰ ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… |…n˘…x… EÚƉ˙M…“* |…v……x…®…∆j…“, ∏…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ x…‰ +…™…÷π®……x… ¶……Æ˙i… ™……‰V…x…… EÚ…‰ ∫…∆∫…n˘ ®… |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… EÚ…‰ ™…Ω˛ +…∂¥……∫…x… €n˘™…… l…… €EÚ ¥…‰ n‰˘∂… E‰Ú M…Æ˙“§… ¥… V…∞¸Æ˙i…®…xn˘ EÚ…‰ {……∆S… ±……J… Ø˚{…™…‰ |…€i…¥…π…« EÚ“ ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… |…n˘…x… EÚÆÂ˙M…‰*

®…Æ˙“W… EÚ…‰ x…EÚn˘ E÷ÚUÙ x…Ω˛” n‰˘x…… Ω˛…‰M…… <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… EÂÚp˘˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú §…V…]ı ¶……π…h… ®… ™…Ω˛ ∫{…π]ı EÚΩ˛… M…™…… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲ €EÚ ™…‰ ™……‰V…x…… ]≈ı∫]ı ®……Ïb˜±… ™…… <∆∂™……‰ÆÂ˙∫… ®……Ïb˜±… {…Æ˙ EÚ…®… EÚƉ˙M…“ +…ËÆ˙ {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ EËÚ∂…±…‰∫… Ω˛…‰M…“* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ =x… +…∂…∆EÚ…+… EÚ…‰ J……€Æ˙V… EÚÆ˙ €n˘™……, €V…∫…®… EÚΩ˛… V…… Æ˙Ω˛… l…… €EÚ {…Ω˛±…‰ M…Æ˙“§… EÚ…‰ <±……V… E‰Ú €±…™…‰ ¶…÷M…i……x… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……, €°ÚÆ˙ =∫…E‰Ú §……n˘ ¥…Ω˛ <±……V… {…Æ˙ J…S…« Ω÷˛<« Æ˙…€∂… |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ C±…‰®… EÚÆ˙ ∫…E‰ÚM……* |…€i…{…⁄Ãi… (Æ˙“<®§…∫…«) EÚ“ |…€GÚ™…… ®… M…c˜§…c˜“ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……+… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛™…‰ ™…Ω˛ ™……‰V…x…… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ EËÚ∂…±…‰∫… Ω˛…‰M…“* <∫…EÚ… ®…i…±…§… ™…‰ Ω˲ €EÚ V……‰ ¶…“ +…™…÷π®……x… ™……‰V…x…… E‰Ú i…Ω˛i… §…“€®…i… ¥™…€HÚ Ω˲ =∫…‰ +{…x…‰ <±……V… EÚ… J…S…« x…Ω˛” n‰˘x…… Ω˛…‰M……* {……∆S… ±……J… Ø˚{…™…‰ i…EÚ EÚ… J…S…« =∫…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ i…Æ˙°Ú ∫…‰ +…∫……x…“ ∫…‰ €®…±… V……™…‰M……*


4

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

€¥…∂¥… +∆M…n˘…x… €n˘¥…∫…

13

+M…∫i…

V…“¥…x… EÚ… ∫…§…∫…‰ §…c˜… n˘…x… Ω˲ +∆M…n˘…x… +∆M…n˘…x… ®……x…¥… V…“¥…x… ®… €EÚ™…… M…™…… ∫…§…∫…‰ §…c˜… n˘…x… Ω˲, V……‰ V…“¥…x… Æ˙Ω˛i…‰ B¥…∆ ®…Æ˙h……‰{…Æ˙…xi… M…∆¶…“Æ˙ Æ˙…‰€M…™…… E‰Ú €±…™…‰ ¥…Æ˙n˘…x… Ω˲* <∫… ®…÷€Ω˛®… ®… V…÷c˜x…‰ ¥……±…‰ +∆M…n˘…x… |…n˘…i…… V…“€¥…i… x… Æ˙Ω˛i…‰ Ω÷˛B ¶…“ +∆M…n˘…x… n‰˘EÚÆ˙ €EÚ∫…“ x… €EÚ∫…“ ∞¸{… ®… V…“€¥…i… Æ˙Ω˛ V……i…‰ ΩÈ˛* +∆M…n˘…x… |…n˘…i…… €EÚ∫…“ ¶…“ V……€i…, v…®…«, {…∆l… ™…… ∫…®…÷n˘…™… EÚ… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲* +∆M…n˘…x… V…“¥…x…n˘…x… EÚ… ¥…Ω˛ ®…⁄i…« ∞¸{… Ω˲, €V…∫…‰ +∆M…n˘…x… |…n˘…i…… V…“¥…x… §…S……™…‰ V……x…‰ Ω‰˛i…÷ ={…Ω˛…Æ˙ ∫¥…∞¸{… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… Ω˲* ¥…i…«®……x… {…€Æ˙o˘∂™… ®… +∆M…n˘…x… |…n˘…i……+… EÚ“ +i™…∆i… EÚ®…“ Ω˲* BEÚ +…‰Æ˙ V…Ω˛…∆ +∆M… |…i™……Æ˙…‰{…h… ®… €S…€EÚi∫…… €¥…Y……x… x…‰ +x…‰EÚ…Â ={…±…Œ§v…™…… EÚ…‰ Ω˛…€∫…±… €EÚ™…… Ω˲, ¥…Ω˛” +¶…“ ¶…“ +∆M…n˘…x… EÚ“ EÚ®…“ ∫…‰ V…⁄Z… Æ˙Ω‰˛ ®…Æ˙“V… +∫…®…™… ®……Ëi… EÚ“ EÚM……Æ˙ {…Æ˙ J…c‰˜ Ω˛…‰EÚÆ˙, V……M…∞¸EÚi…… E‰Ú +¶……¥… ®…Â, +∆M…n˘…x… |…n˘…i……+… B¥…∆ =x…E‰Ú {…€Æ˙¥……Æ˙… EÚ“ +…‰Æ˙ V…“¥…x… EÚ“ +…∂…… €±…™…‰, =x…EÚ“ =n˘…Æ˙i…… {…Æ˙ €x…¶…«Æ˙ §…x…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛*

+∆M…n˘…x… E‰Ú €¥…€¶…z… |…EÚ…Æ˙ l

V…“¥…x… Æ˙Ω˛i…‰ +∆M…n˘…x… - BEÚ ¥™…€HÚ €V…∫…EÚ“ =©… EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 18 ¥…π…« Ω˛…‰, ∫¥…ËŒSUÙEÚ ∞¸{… ∫…‰ +{…x…‰ EÚÆ˙“§…“ €Æ˙∂i…‰n˘…Æ˙ EÚ…‰ €S…€EÚi∫…EÚ“™… =q‰˘∂™…… E‰Ú €±…™…‰, n‰˘∂… E‰Ú EÚ…x…⁄x… ¥… €x…™…®…… E‰Ú n˘…™…Ɖ˙ ®… Æ˙Ω˛EÚÆ˙ +∆M…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲* ¥…Ω˛ +{…x…‰ V…“¥…x… EÚ…±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E÷ÚUÙ +∆M…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲, V…Ë∫…‰ BEÚ M…÷n˘…« (BEÚ M…÷n˘…« ∫……®……x™… V…“¥…x… ¥™…i…“i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ {…™……«{i… Ω˲), ±…“¥…Æ˙ E‰Ú E÷ÚUÙ ¶……M… EÚ… n˘…x… €EÚ™…… M…™…… €Ω˛∫∫……* ™…Ω˛ |……{i…EÚi……« B¥…∆ n˘…x…EÚi……« n˘…‰x…… ®… E÷ÚUÙ ∫…®…™… §……n˘ {…÷x…: €¥…Eڀ∫…i… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲* +Mx……∂…™… ({…Ëx…€GÚ™……V…) EÚ… E÷ÚUÙ ¶……M… (+…v…… +Mx……∂…™…, +Mx……∂…™… E‰Ú EÚ…™……Á

+…‰Æ˙ V…Ω˛…∆ Ω˛…]«ı |…i™……Æ˙…‰{…h… Ω‰˛i…÷ 50 Ω˛V……Æ˙ ¥™…€HÚ <∆i…V……Æ˙ ®… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛, ¥…Ω˛” 30 Ω˛V……Æ˙ ±……M…… EÚ…‰ ±…“¥…Æ˙ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰i…“ Ω˲* ¶……Æ˙i… ®… ¥…i…«®……x… ®… Deceased donor rate 0.34 |…€i… €®…€±…™…x… Ω˲, V…§…€EÚ +…§……n˘“ E‰Ú ®……x… ∫…‰ UÙ…‰]‰ı ∫…‰ n‰˘∂… ∫{…‰x… ®… <∫…EÚ“ =SS…i…®… n˘Æ˙ 3.5 Ω˲*

¶……Æ˙i… ®… +∆M…n˘…x… EÚ…™…«GÚ®… ®… +…x…‰ ¥……±…“ Eڀ`ˆx……<«™……∆ l l

l

EÚ…x…⁄x…“ {…Ω˛±…⁄* +∆M…… B¥…∆ >i…EÚ E‰Ú €x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú EÂÚp˘… B¥…∆ =x…E‰Ú |…i™……Æ˙…‰{…h… Ω‰˛i…÷ =€S…i… ∫…∆∫……v…x…… i…l…… €Æ˙]ı≈“¥…±… EÂÚp˘… EÚ“ EÚ®…“* ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii… (Brain Stem Death)˘ Œ∫l…€i… EÚ“ {…Ω˛S……x…, {…Æ˙“I…h… B¥…∆ =x…E‰Ú +∆M…… E‰Ú =€S…i… Æ˙J…Æ˙J……¥…

<€i…Ω˛…∫… ∫…®{…⁄h…« €¥…∑… EÚ“ i…÷±…x…… ®… Ω˛®… {……™…ÂM…‰ €EÚ ¶……Æ˙i…¥…π…« ®… +∆M…n˘…x… B¥…∆ >i…EÚ |…i™……Æ˙…‰{…h… +i™…∆i… ∫…“€®…i… Ω˲* 1980 B¥…∆ 1990 E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®… +∆M… |…i™……Æ˙…‰{…h… EÚ“ M…€i…€¥…€v…™……∆ ®… |…M…€i… Ω÷˛™…“, €EÚxi…÷ V™……n˘…i…Æ˙ |…i™……Æ˙…‰{…h… ∂…Ω˛Æ˙“ I…‰j…… ®… ±……<«¥… |…i™……Æ˙…‰{…h… i…EÚ ∫…“€®…i… Æ˙Ω˛…* 1990 E‰Ú n˘∂…EÚ ®… |…€∂…€I…i… €¥…∂…‰π…Y……Â/EÚ®…«S……€Æ˙™…… B¥…∆ €S…€EÚi∫…… ∫…∆∫……v…x…… EÚ“ ={…±…§v…i…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ +∆M…n˘…x… |…i™……Æ˙…‰{…h… ®… i…‰V…“ ∫…‰ ¥…fi€r˘ Ω÷˛<«, E÷ÚUÙ B‰€i…Ω˛…€∫…EÚ |…i™……Æ˙…‰{…h… €x…®x… ΩÈ˛ l ¶……Æ˙i… ®… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…x… 1965 ®… €EÚb˜x…“ EÚ… |…i™……Æ˙…‰{…h… ÀEÚM… Bb˜¥…b«˜ ®…‰®……‰€Æ˙™…±… +∫{…i……±…, ®…÷®§…<« ®… €EÚ™…… M…™…… l……* l 1994 ®… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ Ω˛…]«ı EÚ… ∫…°Ú±… |…i™……Æ˙…‰{…h… B®∫… ®… €EÚ™…… M…™……* l 1995 ®… +{……‰±……‰ Ω˛…ÏŒ∫{…]ı±…, S…‰z…<« ®… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ±…“¥…Æ˙ EÚ… |…i™……Æ˙…‰{…h… €EÚ™…… M…™……* l 1998 ®… ±…“¥…Æ˙ EÚ… ∫…°Ú±… |…i™……Æ˙…‰{…h… €EÚ™…… M…™……* l 1999 ®… V…“€¥…i… +∆M…n˘…i…… E‰Ú ∞¸{… ®… +{……‰±……‰ Ω˛…ÏŒ∫{…]ı±… €n˘±±…“ ®… ±……<«¥… ±…“¥…Æ˙ |…i™……Æ˙…‰{…h… €EÚ™…… M…™……* l 1999 ®… {…Ω˛ ± …“ §……Æ˙ ±…∆ M ∫… EÚ… |…i™……Æ˙…‰{…h… S…‰z…<« ®… €EÚ™…… M…™……* l 2005 ®… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…∆™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ €EÚb˜x…“ +…ËÆ˙ {…Ëx…€GÚ™……V… EÚ… B®∫… ®… |…i™……Æ˙…‰{…h… €EÚ™…… M…™……* l 2012 ®… n˘…i…… Ω˛…ÏŒ∫{…]ı±… ®… UÙ…‰]ı“ +…∆i… EÚ… ∫…°Ú±… |…i™……Æ˙…‰{…h… €EÚ™…… M…™……* €¥…∑… +∆M…n˘…x… €n˘¥…∫… |…i™…‰EÚ ¥…π…« 13 +M…∫i… EÚ…‰, ∫…¶…“ ∂……∫…EÚ“™… €¥…¶……M……Â, +v…«∂……∫…EÚ“™… B¥…∆ +∂……∫…EÚ“™… ∫¥…ËŒSUÙEÚ ∫…∆M…`ˆx……Â, |…€i…Œπ`ˆi… Ω˛…ÏŒ∫{…]ı±… B¥…∆ +x™… |…EÚ±{…… u˘…Æ˙… +∆M…n˘…x…-®…Ω˛…n˘…x… EÚ…‰ ∫…¥…«¥™……{…“EÚÆ˙h… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ V…x…-V……M…∞¸EÚi…… E‰Ú ∞¸{… ®… ®…x……™…… V……i…… ΩË,˛ i……€EÚ <∫…®… ∫…¶…“ ¥…M……Á EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…÷€x…Œ∂S…i… Ω˛…‰ ∫…E‰Ú*

ROTTO

(Æ˙…‰]ı…‰)

I…‰j…“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ M…€`ˆi… <∫… E‰Úxp˘ u˘…Æ˙… +∆M…n˘…x… EÚ“ ¥…i…«®……x… Œ∫l…€i…™…… EÚ… +x…÷∏…¥…h… B¥…∆ €x…M…Æ˙…x…“ E‰Ú ∫……l…-∫……l… |…i™……Æ˙…‰{…h… ∫…‰ ∫…∆§…€v…i… b‰˜]ı… §…ÈEÚ E‰Ú ∞¸{… ®… ∫…∆v……€Æ˙i… Ω˛…‰i…… Ω˲* +∆M… n˘…x…EÚi……« B¥…∆ |……{i…EÚi……« ®… §…‰Ω˛i…Æ˙ ¥…Æ˙“™…i……, ∫…÷Æ˙I…… B¥…∆ EÚ…x…⁄x…“ ∫¥…∞¸{… E‰Ú ∫……l… ∫…®…x¥…™… ∫l……€{…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B €¥…€¶…z… ™……‰V…x……™… ∫…∆S……€±…i… EÚÆ˙i…… Ω˲, i……€EÚ +∆M…n˘…x… EÚ…™…«GÚ®… B¥…∆ >i…EÚ |…i™……Æ˙…‰{…h… EÚ…‰ §…g¯…¥…… €n˘™…… V…… ∫…E‰Ú* ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ˙ ™…Ω˛ +…‰€Æ˙Bx]‰ı∂…x… EÚ…™…«∂……±……+…Â, i…EÚx…“EÚ“ ®……M…«n˘∂…«x…, §…Ë`ˆEÚ…Â +…€n˘ EÚ… +…™……‰V…x… ¶…“ EÚÆ˙i…… Ω˲* SOTTO

(∫……‰]ı…‰)

Æ˙…V™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ M…€`ˆi… <∫… E‰Úxp˘ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ >i…EÚ |…i™……Æ˙…{‰ …h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ¥……±…‰ Æ˙…‰€M…™…… EÚ“ |…i…“I…… B¥…∆ |…i™……Æ˙…‰{…h… Ω‰˛i…÷ +∆M…n˘…x… |…n˘…i…… B¥…∆ |……{i…EÚi……« E‰Ú §…“S… +∆M…n˘…x… +…¥…∆]ıx…, €®…±……x… B¥…∆ €¥…i…Æ˙h… EÚ…™……Á E‰Ú +±……¥…… Æ˙…V™… E‰Ú ¶…“i…Æ˙ x…“€i… +x…÷∫……Æ˙ EÚ…™…« EÚÆ˙i…… Ω˲* ™…Ω˛ I…‰j…“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ Æ˙…‰]ı…‰ ∫…‰ b‰˜]ı… ¶…“ BEڀj…i… EÚÆ˙ Æ˙…V™… ®… ∫…®…x¥…™… ∫l……€{…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… EÚ…™…« EÚÆ˙i…… Ω˲*

|…®…÷J… i…l™… 01

l

l

l

+¥…v……Æ˙h…… +∆M…n˘…x… i…¶…“ ∫…∆¶…¥… Ω˲ V…§… EÚ…‰<« +∆M…n˘…x… |…n˘…i…… +{…x…‰ {…€Æ˙V…x… EÚ“ ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii… Œ∫l…€i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +{…x…“ ∫…Ω˛®…€i… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… Ω˲* ∫……®……x™…i…& Ω˛…]«ı, Ω˛…]«ı¥……±¥…, i¥…S……, E∆Úv…‰, €±…M……®…Â]¬ı∫…, ±…“¥…Æ˙, €EÚb˜x…“, {…Ëx…€GÚ™……V…, EÚ…ÏÃx…™……, ±…∆M∫…, UÙ…‰]ı“ +…∆i…, Ω˛d˜“, Æ˙HÚ ¥……€Ω˛€x…™…… +…€n˘ EÚ… n˘…x… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* BEÚ +∆M…n˘…x… n˘…i…… +…`ˆ V…“¥…x… §…S…… ∫…EÚi…… Ω˲, €EÚxi…÷ >i…EÚ n˘…x… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ +x…‰EÚ…Â ±……‰M…… EÚ…‰ ∫¥…∫l… V…“¥…x… |…n˘…x… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*

EÚÆ˙ V…“¥…x… EÚ…‰ §…S……x……* ±…I™… - BEÚ |…¶……¥…“ Æ˙ … π]≈ ı “ ™…, ®…Æ˙h……‰{…Æ˙…∆i… +∆M… B¥…∆ >i…EÚ n˘…x… |…h……±…“ ∫l……€{…i… EÚÆ˙x……* v™…‰™… - ®…Æ˙h……‰{…Æ˙…∆i… +∆M… B¥…∆ >i…EÚ n˘…x… EÚ…‰ §…g¯…¥…… n‰˘EÚÆ˙, |…i™……Æ˙…‰{…h… E‰Ú €±…™…‰ V…∞¸Æ˙i…®…∆n˘ x……M…€Æ˙EÚ…Â E‰Ú V…“¥…x… ®… ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙x……*

l

E‰Ú EÚ…Æ˙h… |……{i… Ω˛…‰i…… Ω˲) V…“¥…x… Æ˙Ω˛i…‰ +∆M…n˘…x… E‰Ú |…EÚ…Æ˙ EÚ. €x…EÚ]ıi…®… €Æ˙∂i…‰n˘…Æ˙ n˘…x…EÚi……« J…. €x…EÚ]ıi…®… €Æ˙∂i…‰n˘…Æ˙ E‰Ú +±……¥…… +x™… n˘…x…EÚi……« M…. €¥…€x…®…™…/∫¥…Ë{… n˘…x…EÚi……« ®…Æ˙h……‰{…Æ˙…xi… +∆M…n˘…x… - EÚ…‰<« ¶…“ ¥™…€HÚ, €EÚ∫…“ ¶…“ +…™…÷ ®… ®…fii™…÷ (®…Œ∫i…πEÚ ®…fii™…÷/æ˛n˘™… ®…fii™…÷) E‰Ú {…∂S……i… +{…x…‰ +∆M… B¥…∆ >i…EÚ n˘…x… EÚÆ˙ EÚ<« ¥™…€HÚ™…… EÚ…‰ V…“¥…x… n‰˘ ∫…EÚi…… Ω˲* <∫…E‰Ú €±…™…‰ ®…fii…EÚ E‰Ú €x…EÚ]ıi…®… ∫…∆§…∆v…“ EÚ“ ∫…Ω˛®…€i… +…¥…∂™…EÚ Ω˲* ®…fii…EÚn˘…i…… EÚ“ =©… ™…€n˘ 18 ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… Ω˲ i……‰ =∫…E‰Ú ®……i……-€{…i…… ™…… ®……i…… €{…i…… u˘…Æ˙… |……€v…EfiÚi… €Æ˙∂i…‰n˘…Æ˙ EÚ“ ∫…Ω˛®…€i… +…¥…∂™…EÚ Ω˲* n˘…x… E‰Ú €±…™…‰ €S…€EÚi∫…… ={…™…÷HÚi……, ®…fii™…÷ EÚ“ n÷˘¶……«M™…{…⁄h…« P…]ıx…… E‰Ú ∫…®…™… €x…v……«€Æ˙i… Ω˛…‰i…“ Ω˲* n˘ … x… €EÚ™…‰ M…™…‰ +∆ M …… EÚ… ∂…“Q… |…i™……Æ˙…‰{…h… - ®…fii… ¥™…€HÚ E‰Ú ∫¥…∫l… +∆M…… EÚ… €V…i…x…… ∂…“Q… ∫…∆¶…¥… Ω˛…‰, |…i™……Æ˙…‰{…h… EÚÆ˙ €n˘™…… V……x…… S……€Ω˛™…‰* €¥…€¶…z… +∆M……‰∆ E‰Ú |…i™……Æ˙…{‰ …h… EÚ“ ∫…®…™…∫…“®…… +±…M…-+±…M… Ω˲ :Ω˛…]«ı 4 - 6 P…∆]‰ı ™…EfiÚi… 12 - 15 P…∆]‰ı ±…∆M∫… 4 - 8 P…∆]‰ı +Mx……∂…™… 12 - 24 P…∆]‰ı UÙ…‰]ı“ +…∆i… 6 - 10 P…∆]‰ı M…÷n˘…« 24 - 48 P…∆]‰ı +…∆J… 04 - 06 P…∆]‰ı ¶……Æ˙i… ®… +∆M…n˘…x… EÚ“ Œ∫l…€i… - ¶……Æ˙i… ®… Ω˛Æ˙ ∫……±… ±…M…¶…M… 2 ±……J… ±……‰M… €EÚb˜x…“ |…i™……Æ˙…‰{…h… EÚ“ |…i…“I…… EÚÆ˙i…‰ Ω˲, ¥…Ω˛” 20 Ω˛V……Æ˙ ∫…‰ +€v…EÚ ±……‰M…… EÚ…‰ ±…∆ M ∫… E‰ Ú ]≈ ı … ∆ ∫ …{±……x]ı EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… §…x…“ Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* BEÚ

l l l l l l

Ω‰˛i…÷ ={…™…÷«HÚ i…EÚx…“EÚ“ Y……x… {…Æ˙ +…v……€Æ˙i… ∫…∆∫……v…x…… EÚ“ EÚ®…“* v……î…EÚ +∆v…€¥…∑……∫… B¥…∆ x…ˀi…EÚ V……M…Ø˚EÚi…… EÚ… +¶……¥…* +€∂…I…… B¥…∆ V……M…Ø˚EÚi…… EÚ“ EÚ®…“* {……€Æ˙¥……€Æ˙EÚ ∫…Ω˛®…€i… EÚ… +¶……¥…* ∂……∫…EÚ“™… €¥…¶……M…… EÚ“ =n˘…∫…“x…i…… B¥…∆ €¥…k… {……‰π…h… EÚ“ EÚ®…“* ∞¸€g¯¥……€n˘i…… B¥…∆ +Y……x…i……* EÚ…x…⁄ x …“ f¯ … ∆ S …… - +∆ M …n˘ … x… B¥…∆ |…i™……Æ˙…‰{…h…, ®……x…¥… +∆M… |…€i…Æ˙…‰{…h… +€v…€x…™…®… (THOA Act) 1994 E‰Ú i…Ω˛i… +…i…… Ω˲, V……‰ V…“€¥…i… n˘…i…… B¥…∆ ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii™…÷ n˘…i…… EÚ…‰ +∆M…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫¥…“Efiڀi… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… Ω˲* ¥…π…« 2011 E‰Ú ∫…∆∂……‰v…x… ®… >i…EÚ n˘…x… EÚ…‰ ¶…“ <∫… +€v…€x…™…®… ®… ∫¥…“Efiڀi… n˘“ M…<«, V……‰ ®……x…¥… +∆M… B¥…∆ >i…EÚ |…i™……Æ˙…‰{…h… (∫…∆∂……‰€v…i…) +€v…€x…™…®… 2011 Ω˲*

02

NOTTO (x……‰]ı…‰)

¶……Æ˙i… ®… +∆M… B¥…∆ >i…EÚ |…i™……Æ˙…‰{…h… EÚ…‰ §…g¯…¥…… n‰˘x…‰ E‰Ú €±…B ∫¥……∫l™… ∫…‰¥…… ®…Ω˛…€x…n‰˘∂……±…™… E‰Ú +xi…M…«i… ∫¥……∫l™… B¥…∆ {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… ®…∆j……±…™… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… ""Æ˙…π]≈ı“™… +∆M… +…ËÆ˙ >i…EÚ |…i™……Æ˙…‰{…h… ∫…∆M…`ˆx…'' (x……‰]ı…‰) EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<« Ω˲* x……‰]ı…‰ Æ˙…π]≈ı“™… x…‰]ı¥…E«Ú §…x……x…‰ Ω‰˛i…÷ n‰˘∂… EÚ…‰ {……∆S… I…‰j…… ®… I…‰j…“™… +∆M… +…ËÆ˙ >i…EÚ |…i™……Æ˙…‰{…h… ∫…∆M…`ˆx… (Æ˙…‰]ı…‰) B¥…∆ Ω˛Æ˙ Æ˙…V™…/ E‰Úxp˘ ∂……€∫…i… |…n‰˘∂… ®… Æ˙…V™… +∆M… B¥…∆ >i…EÚ |…i™……Æ˙…‰{…h… ∫…∆M…`ˆx… (∫……‰]ı…‰) EÚ…‰ €¥…Eڀ∫…i… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛… Ω˲* n⁄˘Æ˙n˘Ã∂…i…… (€¥…V…x…) - ®……x…¥… +∆M… |…€i…Æ˙…{‰ …h… ∫…∆∂……‰€v…i… +€v…€x…™…®… B¥…∆ ∫…∆∂……‰€v…i… €x…™…®…… E‰Ú n˘…™…Ɖ˙ ®…Â, +∆M… €¥…°Ú±…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ +EÚ…±… ®…fii™…÷ EÚ“ Æ˙…‰EÚl……®…

03

04

∂…Æ˙“Æ˙ n˘…x… B¥…∆ +∆M…n˘…x… - ∂…Æ˙“Æ˙ n˘…x…, €S…€EÚi∫…… €∂…I…… B¥…∆ +x…÷∫…∆v……x… E‰Ú €±…™…‰ ®…fii™…÷ E‰Ú §……n˘ ∂…Æ˙“Æ˙ n˘…x… E‰Ú ∞¸{… ®… V……x…… V……i…… Ω˲, V……‰ ∂…Æ˙“Æ˙ Æ˙S…x……, €¥…Y……x… +€v…€x…™…®… ( ANATOMY Act) 1949 E‰ Ú +xi…M…«i… +…i…… Ω˲* n˘…x… €EÚ™…… Ω÷˛+… ®…fii… ∂…Æ˙“Æ˙ Æ˙S…x…… €¥…Y……x… E‰Ú €∂…I…h… ¥… +x…÷∫…∆v……x… E‰Ú €±…™…‰, €S…€EÚi∫…… €∂…I…EÚ…Â EÚ… |…®…÷J… ∫……v…x… Ω˲* V…“¥…x… EÚ…±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +{…x…… ∂…Æ˙“Æ˙ n˘…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ |…€i…Y…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +{…x…“ <∫… <SUÙ… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… {…€Æ˙¥……Æ˙ ∫…‰ S…S……« EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* V…§…€EÚ +∆M… B¥…∆ >i…EÚ n˘ … x… €S…€EÚi∫…EÚ“™… EÚ…™…« {…€Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú €±…™…‰ Ω˛…‰i…… Ω˲, €∂…I…… ™…… +x…÷∫…∆v……x… E‰Ú €±…™…‰ x…Ω˛”* {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ ∫…Ω˛®…€i… ∫…‰ +∆M… B¥…∆ >i…EÚ €x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú §……n˘ ∂…¥… +∆€i…®… ∫…∆∫EÚ…Æ˙ E‰Ú €±…™…‰ ∫…®®……x… ∫…€Ω˛i… =x…E‰Ú {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ…‰ ±……Ë]ı… €n˘™…… V……i…… Ω˲* +∆M…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ ∂…Æ˙“Æ˙ n˘…x… +…®…i……ËÆ˙ {…Æ˙ +∆M… B¥…∆ >i…EÚ n˘…x… ™…… ®…fii™…÷ ={…Æ˙…xi… ∂…Æ˙“Æ˙ {…Æ˙“I…h… ({……‰∫]ı®……]«ı®…) E‰Ú §……n˘, ∂…Æ˙“Æ˙ €∂…I…h… =q‰˘∂™… E‰Ú €±…™…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……i…… Ω˲* Ω˛…±……∆€EÚ E‰Ú¥…±… EÚ…ÏÃx…™…… n˘…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘, ∂…Æ˙“Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Ú €±…™…‰ UÙ…‰c˜… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* +∆M…n˘…x…/+∫{…i……±… ™…… P…Æ˙ {…Æ˙ +∆M…n˘…x… i…¶…“ ∫…∆¶…¥… Ω˲ V…§… Æ˙…‰M…“ EÚ“ ®…fii™…÷ +…<«.∫…“.™…⁄. ®… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ Æ˙…‰M…“ EÚ…‰ ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii… P……‰€π…i… EÚÆ˙ €n˘™…… M…™…… Ω˛…‰* P…Æ˙ {…Æ˙ ®…fii™…÷ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ EÚ…‰<« ¶…“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V…“¥…x…n˘…™…“ +∆M… x…Ω˛” €±…™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* P…Æ˙ {…Æ˙ ®…fii™…÷ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ Œ∫l…€i… ®… €x…v……«€Æ˙i… ∫…®…™……¥…€v… E‰Ú +xn˘Æ˙ E‰Ú¥…±… x…‰j… (EÚ…ÏÃx…™……) ¥… i¥…S…… n˘…x… €EÚ™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii™…÷ (•…‰x… ∫]‰ı®… b‰˜l…) - •…‰x… ∫]‰ı®…, V…“¥…x… EÚ…‰ §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ E‰Ú €±…B ®…Œ∫i…πEÚ EÚ… BEÚ

®…Ω˛i¥…{…⁄h…« €Ω˛∫∫…… Ω˲* ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii… ®… ¥™…€HÚ ∫¥…™…∆ ∫……∆∫… x…Ω˛” ±…‰ ∫…EÚi……* ∫……∆∫… ±…‰x…‰ E‰Ú €±…™…‰ ¥…Ω˛ ¥…Â]ı“±…‰]ıÆ˙ {…Æ˙ €x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…… Ω˲, Ω˛…±……∆€EÚ =∫…EÚ“ x…§V…, Æ˙HÚS……{… ¥… V…“¥…x… ®… +x™… ±…I…h… ®…Ω˛∫…⁄∫… €EÚ™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* •…‰˙x… ∫]‰ı®… EÚ… EÚ…™…« x… EÚÆ˙x…… ®…fii™…÷ EÚ… ±…I…h… Ω˲, ®…Œ∫i…πEÚ ®… I…€i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… B‰∫…“ Œ∫l…€i… Ω˛…‰i…“ Ω˲, <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú Æ˙…‰M…“ EÚ…‰ ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… P……‰€π…i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* EÚ…‰®…… Æ˙…‰M…“ +…ËÆ˙ ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii… Æ˙…‰M…“ E‰Ú §…“S… +xi…Æ˙ Ω˲* EÚ…‰®…… Æ˙…‰M…“ ®…fii… x…Ω˛” Ω˛…‰i……, V…§…€EÚ ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii… ¥™…€HÚ EÚ“ Œ∫l…€i… EÚ…‰®…… ∫…‰ {…Ɖ˙ Ω˲, <∫…®… ¥™…€HÚ S…‰i…x…… B¥…∆ ∫……∆∫… ±…‰x…‰ EÚ“ I…®…i…… Ω˛…€∫…±… x…Ω˛” EÚÆ˙ {……i……* æ˛n˘™… E÷ÚUÙ P…∆]ı…Â/€n˘x…… E‰Ú €±…B ¥…Â]ı“±…‰]ıÆ˙ {…Æ˙ EÚ…™…« EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲, <∫… +¥…€v… E‰Ú n˘…ÆË ˙…x… EÚÆ˙“§…“ €Æ˙∂i…‰n˘…Æ˙… EÚ“ ∫…Ω˛®…€i… ∫…‰ +∆M… €±…™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* +∆M… EÚ¶…“ ¶…“ n˘…i……+… E‰Ú V…“¥…x… EÚ“ EÚ“®…i… {…Æ˙ x…Ω˛” €±…B V……i…‰* 05 ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii™…÷ EÚ“ P……‰π…h…… ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii™…÷ EÚ“ P……‰π…h…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… •…‰x… ∫]‰ı®… EÚ®…‰]ı“ E‰Ú S……Æ˙ b˜…ÏC]ıÆ˙… EÚ“ ]ı“®… u˘…Æ˙… EÚ“ V……i…“ Ω˲, V……‰ €EÚ |…i™……Æ˙…‰{…h… EÚ“ ∂…±™… €S…€EÚi∫…… ®… ∂……€®…±… x…Ω˛” Ω˛…‰i…‰* €S…€EÚi∫…… €¥…∂…‰π…Y…… EÚ“ ™…Ω˛ ]ı“®… EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 6 P…∆]‰ı E‰Ú +xi…Æ˙…±… ®… n˘…‰ §……Æ˙ {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙ ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii™…÷ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙i…“ Ω˲* ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii™…÷ EÚ“ P……‰π…h…… |…i™……Æ˙…‰{…h… E‰Ú €±…™…‰ ®……x™…i…… |……{i… +∫{…i……±…… ®… x…Ω˛” EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* V…“¥…x…n˘…™…“ +∆M…, €EÚ∫…“ ¥™…€HÚ EÚ“ ®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii… EÚ“ P……‰π…h…… E‰Ú §……n˘ Ω˛“ €±…B V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* 06 +∆€i…®… S…Æ˙h… E‰Ú Æ˙…M‰ …“ €V…x…EÚ… +∆M… |…i™……Æ˙…{‰ …h… E‰Ú u˘…Æ˙… <±……V… ∫…∆¶…¥… Ω˲ Æ˙…M‰ … +∆M… æn˘™… €¥…°Ú±…i…… æ˛n˘™… °‰Ú°Úc˜… EÚ“ §…“®……Æ˙“ °‰Ú°Úc‰˜ M…÷nÊ˘ EÚ“ €¥…°Ú±…i…… M…÷n˘…« ™…EfiÚi… EÚ“ €¥…°Ú±…i…… ™…EfiÚi… ®…v…÷®…‰Ω˛ +Mx……∂…™… n÷˘P…«]ıx…… Ω˛“x…i…… x…‰j… æ˛n˘™… ¥……±¥… Æ˙…‰M… æ˛n˘™… ¥……±¥… M…∆¶…“Æ˙ ∞¸{… ∫…‰ V…±…x…… i¥…S……

¶……‰{……±… +…ÏM…«x… b˜…‰x…‰∂…x… ∫……‰∫……™…]ı“ ®….|…. ®… +…ÏM…«x… b˜…‰x…‰∂…x… EÚ…‰ §…g¯…¥…… B¥…∆ |…S……Æ˙ Ω‰˛i…÷ +±……¶…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx… E‰Ú ∞¸{… ®… ®…v™…|…n‰˘∂… EÚ“ Æ˙…V…v……x…“ ¶……‰{……±… ®… ""¶……‰{……±… +…ÏM…«x… b˜…‰x…‰∂…x… ∫……‰∫……™…]ı“'' €¥…M…i… i…“x… ¥…π……Á ∫…‰ €x…Æ˙xi…Æ˙ n˘I…i…… |……{i… €S…€EÚi∫…… €¥…∂…‰π…Y… B¥…∆ M…ËÆ˙ €S…€EÚi∫…… {…‰∂…‰¥…Æ˙… u˘…Æ˙… S…±……<« V…… Æ˙Ω˛” Ω˛Ë˛* ∫…€®…€i… u˘…Æ˙… ∆®…Œ∫i…πEÚ ∫i…∆¶… ®…fii… ¥™…€HÚ™…… E‰Ú {…€Æ˙V…x…… EÚ“ =x… n÷˘J…n˘ {…€Æ˙Œ∫l…€i…™…… ®… EÚ…=∆€∫…À±…M… EÚÆ˙ +∆M…n˘…x… Ω‰˛i…÷ ∫…±……Ω˛ n˘“ V……i…“ ΩË ˛ , ¥…Ω˛ ” +∆ M …n˘ … x… |…n˘ … i……+… , |……{i…EÚi……«+… E‰Ú +±……¥…… €¥…€¶…z… BV…€∫…™…… E‰Ú §…“S… ∫…®…x¥…™… ∫l……€{…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B +∆M…n˘…x… EÚ…‰ §…g¯…¥…… €n˘™…‰ V……x…‰ Ω‰˛i…÷ EÚ…™…«∂……±……+…Â, M……‰Œπ`ˆ™…… EÚ… +…™……‰V…x… EÚÆ˙ |…S……Æ˙-|…∫……Æ˙ B¥…∆ V…x…V……M…Ø˚EÚi…… EÚ… EÚ…™…« €EÚ™…… V……i…… Ω˲* ∫…€®…€i… ®……x…¥… +∆M… +€v…€x…™…®… 1994 ∫…‰ +§… i…EÚ ∫…∆∂……‰€v…i… B¥…∆ ¥…i…«®……x… €¥…t®……x… +€v…€x…™…®…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ…™…« EÚÆ˙i…“ Ω˲* +∆M…n˘…x… B¥…∆ >i…EÚ |…i™……Æ˙…{‰ …h… Ω‰˛i…÷ +∆M…n˘…x… |…n˘…i……+…Â, +∆M…n˘…x… {±…‰V… °Ú…®…« B¥…∆ ∫…¶…“ ¥…M……Á EÚ…‰ <∫… ®…÷€Ω˛®… ∫…‰ V……‰c˜x…‰, {…Æ˙…®…∂…« B¥…∆ ®……M…«n˘∂…«x… E‰Ú €±…™…‰ |…S……Æ˙-|…∫……Æ˙ B¥…∆ ∫…®…x¥…™… Ω‰˛i…÷ Ω‰˛±{…±……<x… 18002336688 {…Æ˙ ∫…∆{…E«Ú €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* - b˜…Ï. +€®…i…… S…∆n˘ (±…‰€J…EÚ…, ¶……‰{……±… +…ÏM…«x… b˜…‰x…‰∂…x… ∫……‰∫……™…]ı“ EÚ“ +v™…I… ΩÈ˛)


14

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018 EÚ…™……«±…™… +€v…π`ˆ…i…… §…÷xn‰˘±…J…hb˜ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ∫……M…Æ˙ €∂…¥……V…“ ¥……b«˜, €i…±…“ Æ˙…‰b˜, ∫……M…Æ˙ (®….|….) °Ú…‰x… x…∆.

GÚ®……∆EÚ

07582-236270,

°ËÚC∫… x…∆.

®…÷J™… €S…€EÚi∫…… B¥…∆ ∫¥……∫l™… +€v…EÚ…Æ˙“, €V…±…… M¥……€±…™…Æ˙ (®….|….) €¥…Y…Œ{i…

07582-236457

5940/∫l……./Æ˙…V…/18

∫……M…Æ˙, €n˘x……∆EÚ

04.08.2018

€¥…Y…Œ{i… ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x…, €S…€EÚi∫…… €∂…I…… €¥…¶……M…, ®…∆j……±…™… ¶……‰{……±… E‰Ú Y……{… GÚ®……∆EÚ B°Ú 2-53/2017/1/55 €n˘x……∆EÚ 12.01.2018 u˘…Æ˙… ®…v™…|…n‰˘∂… ∫¥…∂……∫…“ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ∂…ËI…€h…EÚ +…n˘∂…« ∫…‰¥…… €x…™…®… 2018 E‰Ú +∆i…M…«i… ∫¥…∂……∫…“ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ∫……M…Æ˙ E‰Ú +v…“x… |……v™……{…EÚ B¥…∆ ∫…Ω˛ |……v™……{…EÚ, ∫…Ω˛…™…EÚ |……v™……{…EÚ E‰Ú {…n˘…‰z…€i…/∫…“v…“ ¶…i…‘ E‰Ú €Æ˙HÚ {…n˘… EÚ“ {…⁄Ãi… ∫…“v…“ ¶…i…‘ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚ“ V……x…… Ω˲* <∫… Ω‰˛i…÷ Æ˙…π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ €x…®x……x…÷∫……Æ˙ €Æ˙HÚ {…n˘… Ω‰˛i…÷ €x…v……«€Æ˙i… |…{…j… ®… +…¥…‰n˘x… {…j… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ :+…¥…‰n˘x… |……Œ{i… €n˘x……∆EÚ 20.08.2018 ∫…®…™… 5.30 GÚ. €¥…¶……M… EÚ… x……®… |……v™……{…EÚ ∫…Ω˛ |……v™……{…EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ |……v™……{…EÚ UR 1.

Bx……]ı…Ï®…“ 2. €°Ú€V…™……‰±……ÏV…“ 3. §……™……‰E‰Ú€®…∫]≈ı“ 4. {…Ël……‰±……ÏV…“ 5. +…§∫… M……™…x…“ 6. {…“.B∫….B®…. 7. ®…‰€b˜€∫…x… 8. l ]ı“.§…“. S…‰∫]ı 9. l b˜®…Ê]ı…‰±……ÏV…“ 10 . l ∫……<«E‰Ú]≈ı“ 11 . l Ɖ˙€b˜™……‰b˜…™…Mx……‰€∫…∫… 12 . +…Ï{l…‰±…®……‰±……ÏV…“ 13 . +Œ∫l… Æ˙…‰M… 14 . {…“€b˜™……€]≈ıC∫… 15 . B‰x…‰Œ∫l…€∫…™…… 16 . Ɖ˙€b˜™……‰l…ËƉ˙ {…“ 17 . n∆˘i… Æ˙…‰M… 18 . €°Ú€V…EÚ±… ®…‰€b˜€∫…x… Bhb˜ Æ˙“Ω‰˛Œ§±…]‰ı∂…x… E÷Ú±… ™……‰M… |…n˘∂…«EÚ {…n˘ Ω‰˛i…÷ :GÚ®……∆EÚ

--------

01

-------------------

-------------------

06

--

--

--

01 01 01

----01

--

---------

01

-------------------

-------------------

-------------------

06

--

--

--

01 01

-01 01

---01

-----

01

01

-------------------

---

-------------------

08

--

07

--

01 01 01 01 01

----01 01

---

01 01

------01 01

--01

-01

∏…‰h…“ +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… x……‰]ı :- ={…Æ˙…‰HÚ €¥…Y…Œ{i… EÚ“ €¥…∫i…fii… V……x…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ +…¥…‰n˘x… {…j… EÚ… €x…v……«€Æ˙i… |……∞¸{… ∫¥…∂……∫…“ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ∫……M…Æ˙ ®…v™…|…n‰˘∂… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı www.bmcsagar.edu.in {…Æ˙ B¥…∆ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… E‰Ú ∫…⁄S…x…… {…]ı±… {…Æ˙ ={…±…§v… Ω˲* l ]ı“.§…“. S…‰∫]ı B¥…∆ Ɖ˙€b˜™……‰b˜…™…Mx……‰€∫…∫…, ∫……<G‰Ú]≈ı“, b˜®…Ê]ı…‰±……ÏV…“ €¥…¶……M…… E‰Ú €Æ˙HÚ {…n˘… {…Æ˙ |……{i… E÷Ú±… {…€Æ˙±…Œ§v…™…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ =x…∫…‰ Negotiate EÚÆ˙ =x…EÚ… ¥…‰i…x… €x…v……«€Æ˙i… €EÚ™…… V…… ∫…E‰ÚM…… +…ËÆ˙ =xΩ² |……{i… E÷Ú±… {…€Æ˙±…Œ§v…™…… ®… 10 |…€i…∂…i… i…EÚ EÚ“ ¥…fi€r˘ EÚÆ˙ n‰˘™… ¥…‰i…x…®……x… ®… €x…EÚ]ıi…®… =SS… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ =x…EÚ… ¥…‰i…x… €x…v……«€Æ˙i… €EÚ™…… V……™…‰M……* ®…÷J™… EÚ…™…«{……±…x… +€v…EÚ…Æ˙“ V…“- 17326 / 40648 / 2018 §…÷xn‰˘±…J…hb˜ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ∫……M…Æ˙ (®….|….) 01

Coordinator or higher degree From Govt. Institution./ qualification in (01 {…n˘) Post Graduate Degree or diploma in Computer +x……Æ˙€I…i… Hospital Management/Post Graduate l Administrative Degree or diploma in Hospital experience in Govt. Administration/Retd Administration Semi Govt./PSU or Finance expectal Expect.

S C ST O B C UR S C ST O B C UR S C ST O B C

-------------------

01

Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™… €®…∂…x… E‰Ú +∆i…M…«i… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… M¥……€±…™…Æ˙ Ω‰˛i…÷ n˘∂……«™…‰ M…™…‰ {…n˘ +x…÷∫……Æ˙ +…¥…‰n˘x… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* +…¥…‰n˘x… €x…v……«€Æ˙i… |……∞¸{… ®… i……€±…EÚ… ®… n˘∂……«™…‰ M…™…‰ €V…±…‰ E‰Ú ®…÷J™… €S…€EÚi∫…… B¥…∆ ∫¥……∫l™… +€v…EÚ…Æ˙“ EÚ…‰ €x…™…i… €i…€l… 20 +M…∫i… 2018 i…EÚ EÚ…™……«±…™…“x… ∫…®…™… +x…÷∫……Æ˙ |…‰€π…i… €EÚ™…‰ V……¥…Â* €x…™…÷€HÚ |…€GÚ™……/|…i…“I…… ∫…⁄S…“ ∫……I……iEÚ…Æ˙ €n˘x……∆EÚ ∫…‰ BEÚ ¥…π…« i…EÚ E‰Ú €±…™…‰ ™…… +M…±…‰ €¥…Y……{…x… |…EÚ…€∂…i… Ω˛…‰x…‰ i…EÚ (V……‰ ¶…“ {…⁄h…« Ω˛…‰) E‰Ú €±…™…‰ ¥…Ëv… Æ˙Ω‰˛M…“* GÚ. {…n˘ +€x…¥……™…« ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i…… ¥……∆UÙx…“™… ™……‰M™…i…… €x…Œ∂S…i… ®……€∫…EÚ ®……x…n‰˘™… 1 . Program Candidate Should Have passed MBBS l PGDCA or equivalent Fixed Rs.

1. 2.

+…¥…‰n˘x… |…‰€π…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… {…i…… : ®…÷J™… €S…€EÚi∫…… B¥…∆ ∫¥……∫l™… +€v…EÚ…Æ˙“, ®……‰i…“®…Ω˛±…, €V…±…… M¥……€±…™…Æ˙ ®….|….* +…¥…‰n˘x… |……Œ{i… EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… : 20 +M…∫i… 2018 (b˜…ÏEÚ B¥…∆ +x™… €EÚ∫…“ ¶…“ EÚ…Æ˙h… ∫…‰ +…¥…‰n˘x… €¥…±…∆§… ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú €±…™…‰ ∫…∆∫l…… €V…®®…‰n˘…Æ˙ x…Ω˛” Ω˛…‰M…“* 3 . +…™…÷ ∂……∫…x… €x…™…®……x…÷∫……Æ˙ ±……M…⁄ EÚ“ V……¥…‰M…“* 4 . ™…‰ {…n˘ {…⁄h…«i…: ∫…∆€¥…n˘… +…v……Æ˙ E‰Ú ΩÈ˛ B¥…∆ <∫…E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ €x…™…€®…€i…EÚÆ˙h… EÚ… EÚ…‰<« n˘…¥…… x…Ω˛” €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* 5 . {…n˘ E‰Ú €±…™…‰ €x…v……«€Æ˙i… ™……‰M™…i…… +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… {…⁄h…« Ω˛…‰x…“ S……€Ω˛™…‰* 6 . {……j… +…¥…‰n˘EÚ…Â EÚ… S…™…x…, ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i…… EÚ“ ®…‰€Æ˙]ı, ∫……I……iEÚ…Æ˙ B¥…∆ €±…€J…i… {…Æ˙“I…… <x…®… ∫…‰ i…“x…… ™…… €EÚxΩ˛” BEÚ ™…… n˘…‰ |…€GÚ™……+… u˘…Æ˙… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* 7 . +x…÷¶…¥… |…®……h… {…j… E‰Ú ∞¸{… ®… €EÚ∫…“ ∂……∫…EÚ“™… +€v…EÚ…Æ˙“/€¥…¶……M… u˘…Æ˙… V……Æ˙“ |…®……h… {…j… Ω˛“ ®……x™… Ω˛…ÂM…‰* 8 . +…¥…‰n˘x… EÚ… |……∞¸{… :- 01 +…¥…‰€n˘i… {…n˘ EÚ… x……®…, 02 +…¥…‰n˘EÚ EÚ… x……®…, 03 €{…i……/{…€i… EÚ… x……®…, 04 V…x®…€i…€l…, 05 {…j… ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ E‰Ú €±…™…‰ {…i…… €{…x… EÚ…‰b˜ B¥…∆ °Ú…‰x… x…®§…Æ˙ ∫…€Ω˛i…, 06 ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i……, 07 EÚ…™…« +x…÷¶…¥…, 08 BEÚ x…¥…“x… Æ∆˙M…“i… °Ú…‰]ı…‰, 09 ∫¥…™…∆ E‰Ú Ω˛∫i……I…Æ˙, 10. V…x®…€i…€l…, ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i……, €V…±…… Æ˙…‰W…M……Æ˙ EÚ…™……«±…™… ®… V…“€¥…i… {…∆V…“™…x… |…®……h… {…j…, +x…÷¶…¥… E‰Ú |…®……h… {…j…… EÚ“ ∫…i™……€{…i… |…€i…€±…€{…™…… E‰Ú ∫……l… {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ ¶…Æ˙… Ω÷˛+… +…¥…‰n˘x… V…®…… EÚÆÂ˙* 9 . +{…⁄h…« EÚ]ı…-°Ú]ı…, n˘∫i……¥…‰V… ∫…∆±…Mx… x… Ω˛…‰x…‰, Ω˛∫i……I…Æ˙ x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +…¥…‰n˘x… €x…Æ˙∫i… EÚÆ˙ €n˘™…… V……¥…‰M……* ®…÷J™… €S…€EÚi∫…… B¥…∆ ∫¥……∫l™… +€v…EÚ…Æ˙“ V…“- 17340 / 40651 / 2018 €V…±…… M¥……€±…™…Æ˙ (®….|….)

EÚ…™……«±…™… |……S……™…« ∫…. ¥…. {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ∂™……®…±…… €Ω˛±∫…, ¶……‰{……±… (®….|….) (∂……∫…x… u˘…Æ˙… ∫¥…∂……∫…“ P……‰€π…i…) n⁄˘Æ˙¶……π… GÚ®……∆EÚ - 0755-2660556 GÚ®……∆EÚ/∫…¥…{…/EÚ®™…⁄. Eڅϱ…‰V…/2018

EÚ…™……«±…™… ∫…€S…¥…, V…x…¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…€®…€i… B¥…∆ |……S……™…«, ∂……∫…EÚ“™… ®……v…¥… €¥…Y……x… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, =VV…Ëx… €¥…Y…Œ{i… 2018-19 ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ®… €Ω˛xn˘“ €¥…¶……M… ®… +€i…€l… €¥…u˘…x… B¥…∆ <«-±……<•…‰Æ˙“ E‰Ú €±…™…‰ ±……<•…‰€Æ˙™…x… E‰Ú S…™…x… E‰Ú €±…B ∫…¶…“ +…¥…∂™…EÚ n˘∫i……¥…‰V… EÚ“ ∫¥…-|…®……€h…i… UÙ…™……|…€i…™…… E‰Ú ∫……l… +…¥…‰n˘x… {…j… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* +€i…€l… €¥…u˘…x… E‰Ú €±…™…‰ +…¥…∂™…EÚ +Ω«˛i……™… ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… =SS… €∂…I…… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… €x…v……«€Æ˙i… x…¥…“x…i…®… +…n‰˘∂……x…÷∫……Æ˙ ±……M…⁄ Ω˛…ÂM…“ i…l…… ±……<•…‰€Æ˙™…x… E‰Ú €±…™…‰ §…“.€±…§…. ¥… B®….B. ™…… B®….€±…§…. ∫……l… Ω˛“ ∫……l… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ €¥…Y……x… ®… x™…⁄x…i…®… €b˜{±……‰®……* ™…‰ n˘…‰x…… {…n˘ V…x…¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…€®…€i… E‰Ú ΩÈ˛ i…l…… <∫…“ +x…÷∫……Æ˙ |…€i… ®……Ω˛ ®……x…n‰˘™… +€v…EÚi…®… Ø˚. 18,500/- n‰˘™… Ω˛…‰M…… B¥…∆ +…®…∆j…h… 29 €n˘x……∆EÚ E‰Ú €±…B Æ˙Ω‰˛M…… B¥…∆ =∫…E‰Ú §……n˘ {…÷x…: +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙ {…÷x…Æ˙…¥…fi€k… Ω˛…‰i…“ Æ˙Ω‰˛M…“* x……‰]ı : +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €n˘x……∆EÚ €¥…Y…Œ{i… |…EÚ…∂…x… ∫…‰ 10 €n˘¥…∫… Æ˙Ω‰˛M…“* +{…⁄h…« B¥…∆ ∫…®…™……¥…€v… E‰Ú {…∂S……i… |……{i… +…¥…‰n˘x… {…j…… {…Æ˙ €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……¥…‰M……* |……S……™…« B¥…∆ ∫…€S…¥… V…x…¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…€®…€i… V…“- 17339 / 40650 / 2018 ∂……∫…EÚ“™… ®……v…¥… €¥…Y……x… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, =VV…Ëx…

EÚ…™……«±…™… |…v……x… ®…÷J™… ¥…x… ∫…∆Æ˙I…EÚ, ®…v™…|…n‰˘∂… ∫…i…{…÷c˜… ¶…¥…x…, ¶……‰{……±… (EÚI…-∫…∆™…÷HÚ ¥…x… |…§…∆v…x…/¥…x… €¥…EÚ…∫… +€¶…EÚÆ˙h…) <« ® …‰ ± … - apccfjfm@mp.gov.in, ccfjfm@mp.gov.in °Ú…‰x… x…∆. - 0755-2674233, °ËÚC∫… x…∆. - 0755-2763390

§…∫……®…x… ®……®…… ∫®…fi€i… ¥…x… B¥…∆ ¥…x™…|……h…“ ∫…∆Æ˙I…h… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ - 2017-18 ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x…, ¥…x… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… À¥…v™… I…‰j… B¥…∆ ®…v™…|…n‰˘∂… ®… ¥…x… B¥…∆ ¥…x™… |……h…“ ∫…∆Æ˙I…h… i…l… ¥…x… ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú I…‰j… ®… |…n˘Ã∂…i… EÚ“ M…<« ∂…⁄Æ˙¥…“Æ˙i……, +n˘®™… ∫……Ω˛∫…, =iEfiÚπ]ı EÚ…™…« B¥…∆ =±±…‰J…x…“™… ™……‰M…n˘…x… i…l…… ®…v™…|…n‰˘∂… ®… €x…V…“ ¶…⁄€®… ®… ¥…fiI……Æ˙…‰{…h… EÚ…‰ |……‰i∫……€Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ +∂……∫…EÚ“™… ¥™…€HÚ™…… B¥…∆ ∂……∫…EÚ“™… +€v…EÚ…€Æ˙™……Â/EÚ®…«S……€Æ˙™…… EÚ…‰ {…÷Æ˙∫EfiÚi… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ n˘…‰ ∏…‰€h…™…… ®… §…∫……®…x… ®……®…… ∫®…fi€i… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ €¥…xv™… I…‰j… ∫i…Æ˙“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ (¥…x… B¥…∆ ¥…x™… |……h…“ ∫…∆Æ˙I…h… Ω‰˛i…÷) B¥…∆ Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… ¥…x… ∫…∆¥…v…«x… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ (€x…V…“ ¶…⁄€®… ®… ¥…fiI……Æ˙…‰{…h… Ω‰˛i…÷) Ω‰˛i…÷ x……®……∆EÚx… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <∫…®… i…Ω˛i… €x…®x……x…÷∫……Æ˙ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |…n˘…x… €EÚ™…‰ V……™…ÂM…‰ :1. €¥…xv™… I…‰j… ∫i…Æ˙“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ (¥…x… B¥…∆ ¥…x™… |……h…“ ∫…∆Æ˙I…h… Ω‰˛i…÷) {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ¥…M…« {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ (EÚ) ∂……∫…EÚ“™… +€v…EÚ…€Æ˙™……Â/EÚ®…«S……€Æ˙™…… Ω‰˛i…÷ (J…) +∂……∫…EÚ“™… ¥™…€HÚ™…… Ω‰˛i…÷ 1. |…l…®… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 1. |…l…®… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ Ø˚. n˘…‰ ±……J… i…l…… |…∂…Œ∫i… {…j… 2. €u˘i…“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 2. €u˘i…“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ Ø˚. BEÚ ±……J… i…l…… |…∂…Œ∫i… {…j… 3. i…fii…“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 3. i…fii…“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ Ø˚. {…S……∫… Ω˛V……Æ˙ i…l…… |…∂…Œ∫i… {…j…

¶……‰{……±…, €n˘x……∆EÚ : ...............

i…“x… ¥…π…‘™… ¥……‰E‰Ú∂…x…±… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ €b˜{±……‰®…… <x… ∫……Ï}]ı¥…‰™…Æ˙ b‰˜¥…±…{…®…Â]ı {……`ˆ¨GÚ®… ®… |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ ∫…⁄S…x…… ¥…π…« 2018-19

€Æ˙HÚ {…n˘ 01

35000/Month

(EÚ…™…«Æ˙i… |……‰°‰Ú∂…x…±∫…/10¥…” =k…“h…« EÚÆ˙ {…g¯…<« UÙ…‰c˜ S…÷E‰Ú +¶™…l…‘/10¥…” =k…“h…« +¶™…Ãl…™…… B¥…∆ +…<«.]ı“. ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú +∆i…M…«i… ∫……Ï}]ı¥…‰™…Æ˙ b‰˜¥…±…{…®…Â]ı ®… Ø˚€S… Æ˙J…x…‰ ¥……±…… EÚ…‰ {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ €b˜{±……‰®…… {……`ˆ¨GÚ®… ®… |…¥…‰∂… EÚ… ∫…÷x…Ω˛Æ˙… +¥…∫…Æ˙) +…€J…±… ¶……Æ˙i…“™… i…EÚx…“EÚ“ €∂…I…… {…€Æ˙π…n¬˘ (AICTE) u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i…, ®……x…¥… ∫…∆∫……v…x… €¥…EÚ…∫… ®…∆j……±…™…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… |…¥…Ãi…i…, ®….|…. ∂……∫…x… E‰Ú i…EÚx…“EÚ“ €∂…I…… B¥…∆ EÚ…Ë∂…±… €¥…EÚ…∫… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… Æ˙…V…“¥… M……ƒv…“ |……Ët…‰€M…EÚ“ €¥…∑…€¥…t…™…±… E‰Ú +v…“x… ∫…∆S……€±…i… EÚ®™…÷€x…]ı“ Eڅϱ…‰V… ™……‰V…x…… E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…. ¥…. {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…™…±…, ¶……‰{……±… u˘…Æ˙… €x…®x……x…÷∫……Æ˙ i…“x… ¥…π…‘™… ¥……‰E‰Ú∂…x…±… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ €b˜{±……‰®…… <x… ∫……Ï}]ı¥…‰™…Æ˙ b‰˜¥…±…{…®…Â]ı {……`ˆ¨GÚ®… ®… |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x…-{…j… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* +…™…÷ ∫…“®…… :- EÚ…‰<« §…∆v…x… x…Ω˛”* x™…⁄x…i…®… ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i…… :- 10 EÚI…… =k…“h…«* +…¥…‰n˘x…-{…j… V…®…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… :- 21.08.2018 ∫……™…∆ 5.00 §…V…‰ i…EÚ* ®…‰€Æ˙]ı ∫…⁄S…“ V……Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ €i…€l… :- 23.08.2018 ∫……™…∆ 5.00 §…V…‰* ®…‰€Æ˙]ı +¶™…Ãl…™…… EÚ…‰ |…¥…‰∂… ∂…÷±EÚ V…®…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… :- 24.08.2018 ∫…j… |……Æ∆˙¶… €i…€l… :- 25.08.2018 ∫….GÚ. {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… |…¥…‰∂… I…®…i…… +…¥…‰n˘x… ∂…÷±EÚ €∂…I…h… ∂…÷±EÚ EÚI……+… EÚ… ∫…®…™… 1. i…“x… ¥…π…‘™… ¥……‰E‰Ú∂…x…±… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ 100 250/10 , 000 /- |……i…:/∫……™…∆EÚ…±…/+¥…EÚ…∂… €b˜{±……‰®…… <x… ∫……Ï}]ı¥…‰™…Æ˙ b‰˜¥…±…{…®…Â]ı €n˘¥…∫… (EÚ…™……«±…™…“x… ∫…®…™… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙) x……‰]ı :- €∂…I…h… ∂…÷±EÚ n˘…‰ §…Æ˙…§…Æ˙ ¶……M…… ®… Ø˚{…™…‰ 5000/- |…€i… ∫…‰®…‰∫]ıÆ˙ V…®…… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* +…¥…‰n˘EÚ +…¥…‰n˘x…-{…j… EÚ… |……∞¸{… B¥…∆ +x™… V……x…EÚ…Æ˙“ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… E‰Ú +…<«. ]ı“. €¥…¶……M… ∫…‰ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲* {…⁄h…«i…: ¶…Ɖ˙ Ω÷˛B +…¥…‰n˘x…-{…j… +…<«. ]ı“. €¥…¶……M… ®… +∆€i…®… €i…€l… i…EÚ |……{i… Ω˛…‰x…… +€x…¥……™…« Ω˲* |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ +¶™…Ãl…™…… EÚ“ ∫…∆J™…… +€v…EÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ 10¥…” ®… |……{i… +∆EÚ…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®…‰€Æ˙]ı ∫…⁄S…“ i…Ë™……Æ˙ EÚ“ V……™…‰M…“* |…¥…‰∂… ®… Æ˙…V™… ∂……∫…x… E‰Ú €x…™…®……x…÷∫……Æ˙ ®…€Ω˛±……+…Â, €x…:∂…HÚV…x…… EÚ…‰ i…l…… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…, +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… i…l…… +x™… €{…UÙc˜… ¥…M…« E‰Ú +¶™…Ãl…™…… EÚ…‰ +…Æ˙I…h… EÚ… ±……¶… n‰˘™… Ω˛…‰M……* ∫…∆¶……M… E‰Ú ®…⁄±… €x…¥……∫…“ +¶™…Ãl…™…… EÚ…‰ |…¥…‰∂… ®… 50 |…€i…∂…i… ∫l……x…… {…Æ˙ |……l…€®…EÚi…… n˘“ V……™…‰M…“* i…“x… ¥…π…« EÚ… {……`ˆ¨GÚ®… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ {…⁄h…« EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ Æ˙…V…“¥… M……ƒv…“ |……Ët…‰€M…EÚ“ €¥…∑…€¥…t…±…™… E‰Ú u˘…Æ˙… AICTE ∫…‰ ®……x™…i…… |……{i… ¥……‰E‰Ú∂…x…±… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ €b˜{±……‰®…… <x… ∫……Ï}]ı¥…‰™…Æ˙ b‰˜¥…±…{…®…Â]ı |…n˘…™… €EÚ™…… V……™…‰M……* |……™……S…« V…“- 17464 / 40686 / 2018 ∫…. ¥…. {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ¶……‰{……±… 2.

Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… ¥…x… ∫…∆¥…v…«x… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ (€x…V…“ ¶…⁄€®… ®… ¥…fiI……Æ˙…‰{…h… Ω‰˛i…÷) (EÚ) Æ˙…V™… E‰Ú +∆i…M…«i… (J…) Æ˙…V™… E‰Ú +∆i…M…«i… 5 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ ∫…‰ +€v…EÚ 5 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ ∫…‰ EÚ®… 1. |…l…®… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 1. |…l…®… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ Ø˚. n˘…‰ ±……J… i…l…… |…∂…Œ∫i… {…j… 2. €u˘i…“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 2. €u˘i…“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ Ø˚. BEÚ ±……J… i…l…… |…∂…Œ∫i… {…j… 3. i…fii…“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 3. i…fii…“™… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ Ø˚. {…S……∫… Ω˛V……Æ˙ i…l…… |…∂…Œ∫i… {…j… €¥…∫i…fii… V……x…EÚ…Æ˙“ i…l…… x……®……∆EÚx… {…j… EÚ… |……∞¸{… ®…v™…|…n‰˘∂… ®… Œ∫l…i… €x…EÚ]ıi…®… ¥…x…¥…fik… E‰Ú ®…÷J™… ¥…x… ∫…∆Æ˙I…EÚ, ¥…x…®…hb˜±……€v…EÚ…Æ˙“ (I…‰j…“™…) B¥…∆ ¥…x™…|……h…“ ∂……J…… E‰Ú I…‰j… ∫…∆S……±…EÚ ]ı…™…M…Æ˙ €Æ˙V…¥…« EÚ…™……«±…™… B¥…∆ ¥…x… €¥…¶……M…, ®…v™…|…n‰˘∂… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı www.mpforest.gov.in ∫…‰ |……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* O……®…“h… I…‰j… E‰Ú x……®……∆EÚx… €V…±…… {…∆S……™…i…/V…x…{…n˘ {…∆S……™…i… EÚ“ +x…÷∂…∆∫…… ∫…€Ω˛i… ¥…x… ∫…∆Æ˙I…EÚ (I…‰j…“™…)/¥…x… ®…hb˜±……€v…EÚ…Æ˙“ (I…‰j…“™…) B¥…∆ ¥…x™…|……h…“ ∂……J…… E‰Ú I…‰j… ∫…∆S……±…EÚ ]ı…™…M…Æ˙ €Æ˙V…¥…« EÚ…‰ ¶…‰V…‰ V……™…Â* €x…v……«€Æ˙i… °Ú…®…« {…Æ˙ ¶…Ɖ˙ Ω÷˛B x……®……∆EÚx… ∫…∆§…∆€v…i… I…‰j… E‰Ú ¥…x… ∫…∆Æ˙I…EÚ (I…‰j…“™…)/¥…x… ®…hb˜±……€v…EÚ…Æ˙“ (I…‰j…“™…/¥…x™… |……h…“) B¥…∆ ¥…x™…|……h…“ ∂……J…… E‰Ú I…‰j… ∫…∆S……±…EÚ ]ı…™…M…Æ˙ €Æ˙V…¥…« E‰Ú EÚ…™……«±…™… ®… {……∆S… |…€i…™…… ®… €n˘x……∆EÚ 25.08.2018 EÚ…‰ ∫……™…∆EÚ…±… 05.00 §…V…‰ i…EÚ |…∫i…÷i… €EÚ™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* +{…Æ˙ |…v……x… ®…÷J™… ¥…x… ∫…∆Æ˙I…EÚ (∫…∆™…÷HÚ ¥…x… |…§…∆v…/¥…x… €¥…EÚ…∫… +€¶…EÚÆ˙h…) ®…v™…|…n‰˘∂…, ¶……‰{……±… V…“- 17344 / 40653 / 2018 °Ú…‰x… x…®§…Æ˙ 0755-2524286, ®……‰. 9424790019


15

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018 EÚ…™……«±…™… |……S……™…«, ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… €J…Æ˙∫……b˜…‰Ω˛, {…Æ˙…€∫…™…… €V…±……-€UÙxn˘¥……c˜… (®….|….) 480441 GÚ®……∆EÚ/∫l……{…x……/2018

€J…Æ˙∫……b˜…‰Ω˛, €n˘x……∆EÚ................

M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ +…®…∆j…h… Ω‰˛i…÷ €¥…Y……{…x… ∫…j… 2018-19 E‰Ú €±…™…‰ <∫… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ®… +v™……{…x… Ω‰˛i…÷ €x…®x…€±…€J…i… ∫…∆EÚ…™…… ®… M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ E‰Ú ∞¸{… ®… ™……‰M™… =®®…“n˘¥……Æ˙… ∫…‰ +…¥…‰n˘x…-{…j… +…®…∆€j…i… €EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* 1. €∫…€¥…±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… 2. ®……<Àx…M… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… 3. €V…™……‰±……ÏV…“ (¶…⁄M…¶…« ∂……∫j…) 4. +∆O…‰V…“ 1 . €x…v……«€Æ˙i… ™……‰M™…i…… - {…n˘ GÚ®……∆EÚ 1 ∫…‰ 2 i…EÚ E‰Ú €±…B +…¥…‰n˘EÚ <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M…/]‰ıCx……‰±……ÏV…“ EÚ“ ∫…®…÷€S…i… ∂……J…… ®… |…l…®… ∏…‰h…“ ®… ∫x……i…EÚ i…l…… {…n˘ GÚ®……∆EÚ 3 ∫…‰ 4 i…EÚ E‰Ú €±…B ∫…∆§…∆€v…i… €¥…π…™… ®… |…l…®… ∏…‰h…“ ®… ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ ={……€v…v……Æ˙“ Ω˛…‰x…… S……€Ω˛B* 2 . +…¥…‰n˘EÚ ®…v™…|…n‰˘∂… EÚ… ®…⁄±… €x…¥……∫…“ Ω˛…‰x…… S……€Ω˛B* 3 . +…Æ˙I…h… :- +…Æ˙I…h… ∂……∫…EÚ“™… +…n‰˘∂…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ €EÚ™…… V……¥…‰M……* 4 . +x™… V……x…EÚ…€Æ˙™……ƒ :1 . M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ EÚ…‰ ∂……∫…x… u˘…Æ˙… €x…nÊ˘€∂…i… n˘Æ˙ ∫…‰ ¶…÷M…i……x… €EÚ™…… V……¥…‰M……* ¥…i…«®……x… ®… ™…Ω˛ n˘Æ˙ Ø˚{…™…‰ 275/- (n˘…‰ ∫……Ë {…S…Ω˛k…Æ˙) |…€i… {…“€Æ˙™…b˜ Ω˲* 2 . ®….|…. ∂……∫…x… i…EÚx…“EÚ“ €∂…I…… EÚ…Ë∂…±… €¥…EÚ…∫… B¥…∆ Æ˙…‰W…M……Æ˙ €¥…¶……M… ®…∆j……±…™… ¶……‰{……±… E‰Ú {…j… GÚ®……∆EÚ 1070/2166/ 2018/42/1 €n˘x……∆EÚ 30.06.2018 ®… €x…€Ω˛i… ∂…i……Á E‰Ú +v…“x… +…®…∆€j…i… €EÚ™…… V……¥…‰M……* 3 . +v™……{…x… EÚ…™…« Ω‰˛i…÷ M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ EÚ…‰ +…®…∆€j…i… €EÚ™…… V……x…… {…⁄h…«i…: BEÚ +∫l……<« ¥™…¥…∫l…… Ω˲ +i…: ®…Ω˛…€¥…t…±…™… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙ M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ EÚ…‰ +…®…∆€j…i… €EÚ™…… V……¥…‰M……* ¥…i…«®……x… ®… <x… {…n˘… {…Æ˙ €x…™…÷€HÚ EÚ“ |…€GÚ™…… |…S…±…x… ®… Ω˲, ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ¥™……J™……i……+… EÚ“ €x…™…€®…i… €x…™…÷€HÚ +l…¥…… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… +x™… €x…nÊ˘∂… V……Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ =x… {…n˘… {…Æ˙ +…®…∆€j…i… M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ EÚ“ ∫…‰¥…… ∫¥…i…: ∫…®……{i… ®……x…“ V……¥…‰M…“* 4 . ∂……∫…x… E‰Ú +…n‰˘∂……x…÷∫……Æ˙ +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… B¥…∆ +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… E‰Ú =®®…“n˘¥……Æ˙… EÚ…‰ x™…⁄x…i…®… +Ω«˛i…… ®… 10 |…€i…∂…i… EÚ“ U⁄Ù]ı n˘“ V……¥…‰M…“* 5 . +…¥…‰n˘EÚ =®®…“n˘¥……Æ˙ +{…x…‰ +…¥…‰n˘x… E‰Ú ∫……l… ∫¥…™…∆ EÚ… °Ú…‰]ı…‰, §……™……‰b˜…]ı…, ®……‰§……<±… x…∆§…Æ˙, i…“x… +x™… EÚ…Ïx]‰ıC]ı °Ú…‰x… x…∆§…Æ˙, <«-®…‰±… +…<«.b˜“. B¥…∆ ∫…¶…“ +…¥…∂™…EÚ |…®……h…{…j…… EÚ“ +€¶…|…®……€h…i… °Ú…‰]ı…‰ |…€i…™……∆ ∫…∆±…Mx… EÚÆ˙ €n˘x……∆EÚ 18.08.2018 EÚ…‰ ∂……®… 5.00 §…V…‰ i…EÚ +{…x…… +…¥…‰n˘x… ¥™…€HÚM…i… ∞¸{… ∫…‰ +l…¥…… b˜…EÚ u˘…Æ˙… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… E‰Ú EÚ…™……«±…™… ®… V…®…… EÚÆÂ˙* €¥…±…®§… ∫…‰ |……{i… +…¥…‰n˘x…… {…Æ˙ €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……¥…‰M……* i¥…€Æ˙i… ∫…∆¥……n˘ B¥…∆ ∫…®{…E«Ú Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ +{…x…… ®……‰§……<±… x…∆§…Æ˙, °Ú…‰x… x…∆§…Æ˙ B¥…∆ <«-®…‰±… EÚ… {…i…… n‰˘x…… +€x…¥……™…« Ω˲ i…l…… +…¥…‰n˘EÚ ∫…i…i… B∫….B®….B∫…. B¥…∆ ®…‰±… S…ËEÚ EÚÆÂ˙* |……S……™…« V…“- 17327 / 40649 / 2018 ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… €J…Æ˙∫……b˜…‰Ω˛, €V…±……-ÀUÙn˘¥……c˜…

EÚ…™……«±…™… |……S……™…« ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ®…÷ÆË˙x…… (®….|….) GÚ®……∆EÚ/∫l……{…x……/M…‰∫]ı °ËÚEÚ±]ı“/18-19/01

®…÷ÆË˙x……, €n˘x……∆EÚ :

04.08.2018

M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ EÚ“ €x…™…÷€HÚ Ω‰˛i…÷ €¥…Y…Œ{i… ∂…ËI…€h…EÚ ∫…j… 2018-19 ®… +v™……{…x… EÚ…™…« Ω‰˛i…÷ +∆O…‰V…“ ¥™……J™……i…… E‰Ú +v™…™…x… +¥…EÚ…∂… {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫… {…n˘ E‰Ú €¥…Ø˚r˘ M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ E‰Ú ∞¸{… ®… €x…™…÷€HÚ E‰Ú €±…B {…Ëx…±… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ ∫……I……iEÚ…Æ˙ EÚ… +…™……‰V…x… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* +i…B¥… <SU÷ÙEÚ =®®…“n˘¥……Æ˙ ∫……n‰˘ EÚ…M…V… {…Æ˙ +…¥…‰n˘x… {…j…, ∫¥…™…∆ EÚ… x…¥…“x…i…®… {……∫…{……‰]«ı ∫……<V… EÚ… °Ú…‰]ı…‰, |…®……h… {…j…… EÚ“ UÙ…™……|…€i…™……∆ B¥…∆ ∫…®…∫i… ®…⁄±… |…®……h…-{…j…… ∫…€Ω˛i… ∫¥…™…∆ E‰Ú ¥™…™… {…Æ˙ €x…®x… i……€±…EÚ…x…÷∫……Æ˙ €i…€l… B¥…∆ ∫…®…™… {…Æ˙ ∫…“v…‰ ∫……I……iEÚ…Æ˙ Ω‰˛i…÷ ={…Œ∫l…i… Ω˛…Â* GÚ. €¥…¶……M…/°‰ÚEÚ±]ı“ EÚ… x……®… {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… ∫……I……iEÚ…Æ˙ EÚ“ €i…€l…/∫…®…™… 1. ¥™……J™……i…… +∆O…‰V…“ ( 01) ®…∆M…±…¥……Æ˙ 14.08.2018/11.00 §…V…‰ i…EÚx…“EÚ“/∂…ËI…€h…EÚ x™…⁄x…i…®… +Ω«˛i……Bƒ :- ∫…∆§…∆€v…i… €¥…π…™… ®… |…l…®… ∏…‰h…“ ®… ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ ={……€v…* S…™…x… EÚ… +…v……Æ˙ :- +Ω«˛EÚ…Æ˙“ {…Æ˙“I…… ®… |……{i… +∆EÚ…Â ®… =SS… +Ω«˛i…… Ω‰˛i…÷ 5 +∆EÚ EÚ… +€v…®……x™… i…l…… +x…÷¶…¥… Ω‰˛i…÷ 1 +∆EÚ |…€i… ∫…‰®…‰∫]ıÆ˙/2 +∆EÚ |…€i…¥…π…« E‰Ú ®……x… ∫…‰ +€v…EÚi…®… 10 +∆EÚ EÚ… +€v…®……x™… V……‰c˜EÚÆ˙ S…™…x… €EÚ™…… V……¥…‰M……* ∫……I……iEÚ…Æ˙ Ω‰˛i…÷ {…fil…EÚ ∫…‰ EÚ…‰<« +∆EÚ €x…v……«€Æ˙i… x…Ω˛” ΩÈ˛ €EÚxi…÷ ∫……I……iEÚ…Æ˙ ®… ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ Ω˛“ S…™…x… Ω‰˛i…÷ x……®… {…Æ˙ €¥…S……Æ˙ €EÚ™…… V……¥…‰M……* ®……x…n‰˘™… :- ={…Æ˙…‰HÚ {…n˘… {…Æ˙ €x…™…÷HÚ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ EÚ…‰ ∂……∫…x… u˘…Æ˙… P……‰€π…i… ¥… ∫¥…“EfiÚi… n˘Æ˙ Ø˚{…B 275/- (n˘…‰ ∫……Ë €{…S…Ω˛k…Æ˙ Ø˚{…B) |…€i… {…“€Æ˙™…b˜ EÚ“ n˘Æ˙ ∫…‰ {……€Æ˙∏…€®…EÚ n‰˘™… Ω˛…‰M……* BEÚ €n˘¥…∫… ®… +€v…EÚi…®… 3 {…“€Æ˙™…b˜ EÚ… {……€Æ˙∏…€®…EÚ EÚ… ¶…÷M…i……x… €EÚ™…… V……¥…‰M……* |……S……™…« ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… V…“- 17322 / 40646 / 2018 ®…÷ÆË˙x…… (®….|….), °Ú…‰x… x…∆. 07532-222803

EÚ…™……«±…™… |……S……™…« ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… Æ˙…P……ËM…g¯, €V…±…… M…÷x…… GÚ®……∆EÚ/∫l……/V…“{…“+…Æ˙/18/692

Æ˙…P……ËM…g¯, €n˘x……∆EÚ :

04.08.2018

M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x… +…®…∆j…h… ∂…ËI…€h…EÚ ∫…j… 2018-19 E‰Ú €±…™…‰ ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… Æ˙…P……ËM…g¯ ®… ®…‰E‰Ú€x…EÚ±… <∆V…“. B¥…∆ M…€h…i… ∏…‰h…“ E‰Ú =®®…“n˘¥……Æ˙… ∫…‰ V……‰ ¥™……J™……i…… (M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“) Ω‰˛i…÷ B.+…<«.∫…“.]ı“.<«. u˘…Æ˙… €x…v……«€Æ˙i… ™……‰M™…i…… Æ˙J…i…‰ Ω˛… €x…®x……x…÷∫……Æ˙ +…¥…‰n˘x… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* GÚ. €¥…π…™…/∫…∆EÚ…™… €Æ˙€HÚ™…… ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i…… +…¥…‰n˘x… |……Œ{i… EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… 1. ®…‰E‰Ú€x…EÚ±… <∆V…“. 02 ®…‰E‰Ú€x…EÚ±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… €¥…π…™… ®… §…“.<«. |…l…®… ∏…‰h…“ 16 . 08. 2018 ®… =k…“h…« 2. M…€h…i… 01 B®….B∫…∫…“. M…€h…i… €¥…π…™… ®… |…l…®… ∏…‰h…“ ®… =k…“h…« 16 . 08. 2018 +¶™…l…‘ +{…x…‰ +…¥…‰n˘x… {…j… ∫……n‰˘ EÚ…M…V… {…Æ˙ +{…x…‰ §……™……‰b˜…]ı… ∫…€Ω˛i… €V…∫…®… =∫…EÚ… ®……‰§……<±… x…®§…Æ˙ +…¥…∂™…EÚ ∞¸{… ∫…‰ +∆€EÚi… Ω˛…‰ €x…®x… n˘∫i……¥…‰V…… E‰Ú ∫……l… <∫… ∫…∆∫l…… EÚ…‰ €x…v……«€Æ˙i… i……Æ˙“J… i…EÚ ¶…‰V…Â* 1. ®….|…. EÚ… ®…⁄±… €x…¥……∫…“ |…®……h…-{…j… EÚ“ UÙ…™……|…€i…* 2. ¥……∆€UÙi… ™……‰M™…i…… EÚ“ +∆EÚ∫…⁄S…“ EÚ“ UÙ…™……|…€i…* 3. V……€i… |…®……h…-{…j… EÚ“ UÙ…™……|…€i…* 4. €∂…I…h… ∫…∆§…∆v…“ +x…÷¶…¥… |…®……h…-{…j…* 5. <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ®… =SS… ™……‰M™…i…… |…®……h…-{…j…* M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ EÚ… S…™…x… |……{i… +…¥…‰n˘x… {…j…… EÚ“ ∫E⁄Ú]ıx…“ EÚÆ˙ +…Æ˙I…h… €x…™…®…… EÚ… {……±…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛™…‰ ®…‰€Æ˙]ı E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ €EÚ™…… V……¥…‰M……* S…™…€x…i… M…‰∫]ı °‰ÚEÚ±]ı“ EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ €x…Œ∂S…i… +¥…€v… E‰Ú €±…™…‰ +∫l……<« i……ËÆ˙ {…Æ˙ +x…÷§…∆€v…i… €EÚ™…… V……¥…‰M……* i…l…… ®……x…n‰˘™… |…€i… P…∆]ı… (|…€i… {…“€Æ˙™…b˜) Ø˚{…™…‰ 275/- ®……j… ¥……∫i…€¥…EÚ €±…™…‰ M…™…‰ {…“€Æ˙™…b˜ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n‰˘™… Ω˛…‰M……* +x™… V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™……«±…™…“x… ∫…®…™… ®… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ∫…‰ |……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* €V…x… +…¥…‰n˘EÚ…Â x…‰ M…i… ®……Ω˛ V…⁄x…V…÷±……<« 2018 ®… |…∫……€Æ˙i… €¥…Y……{…x… ®… +…¥…‰n˘x… €EÚ™…… Ω˲ =xΩ² n˘…‰§……Æ˙… +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” Ω˲* |……S……™…« ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ı€Cx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… Æ˙…P……ËM…g¯ (B.§…“. Æ˙…‰b˜ O……®… {…M……Æ˙… {……‰∫]ı-n˘…ËÆ˙…x……, i…Ω˛∫…“±… Æ˙…P……ËM…g¯, €V…±……-M…÷x…… €{…x…-473110) V…“- 17325 / 40647 / 2018

EÚ…™……«±…™… +…¥……∫…“™… +…™…÷HÚ, ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x…, ®…v™…|…n‰˘∂… ¶…¥…x…, 2-±……‰Eڀ|…™… M……‰{…“x……l… §……‰Æ˙n˘…‰±……‰<« ®……M…«, S……h…C™…{…÷Æ˙“, x…<« €n˘±±…“-110021 +…¥……∫…“™… +…™…÷HÚ, ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x…, ®…v™…|…n‰˘∂… ¶…¥…x…, x…<« €n˘±±…“ €x…®x…€±…€J…i… +…Æ˙€I…i… {…n˘ EÚ“ {…⁄Ãi… Ω‰˛i…÷ E‰Ú¥…±… ®…v™…|…n‰˘∂… E‰Ú ®…⁄±… €x…¥……∫…“ €x…v……«€Æ˙i… ™……‰M™…i……v……€Æ˙i… =®®…“n˘¥……Æ˙…Â/∫…‰¥……Æ˙i… =®®…“n˘¥……Æ˙… ∫…‰ €n˘x……∆EÚ 31.08.2018 i…EÚ ∫……n‰˘ EÚ…M…V… {…Æ˙ +…¥…‰n˘x… {…j… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… EÚ“ ∫…‰¥…… ®… ∫…‰¥……Æ˙i…¬ =®®…“n˘¥……Æ˙ +{…x…‰ €x…™……‰HÚ… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ Ω˛“ +…¥…‰n˘x… EÚÆÂ˙M…‰* {…n˘ EÚ“ ∫…∆J™…… {…€Æ˙¥…i…«x…“™… Ω˲* {…n˘x……®… E÷Ú±… {…n˘… ¥…‰i…x…®……x… +x…÷∫…⁄€S…i… ∂…ËI…€h…EÚ/i…EÚx…“EÚ“ ™……‰M™…i…… +x…÷¶…¥… EÚ“ ∫…∆J™…… V…x…V……€i… ∫…Ω˛…™…EÚ 01 19500 1 (+) Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ (10+2) {…Æ˙“I…… =k…“h…«* +M…Æ˙ +…¥…‰n˘EÚ O…‰b˜-III 62000 (§…) €¥…Y……x… B¥…∆ |……Ët…‰€M…EÚ“ €¥…¶……M… u˘…Æ˙… +…™……‰€V…i… E‰Ú {……∫… (¥…‰i…x… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ n˘I…i…… |…®……h…“EÚÆ˙h… {…Æ˙“I…… =SS… €∂…I…… ®…ˀ]≈ıC∫… (Computer Proficiency Certificate B¥…∆ ±…‰¥…±… 4) Test-CPCT) |…®……h…-{…j… (∫EÚ…‰Æ˙ EÚ…‰b«˜)* ∫…∆§…∆€v…i… EÚ…™…« (∫…) €x…®x…€±…€J…i… ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l……x…… ®… ∫…‰ EÚ… +x…÷¶…¥… €EÚ∫…“ BEÚ ∫…∆∫l……x… ∫…‰ BEÚ ¥…π…‘™… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ Ω˛…‰ i……‰ €b˜{±……‰®……/∫…Ã]ı€°ÚE‰Ú]ı {…Æ˙“I…… =k…“h…« +€x…¥……™…«* |…®……h… {…j… l ™…⁄.V…“.∫…“. u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… €EÚ∫…“ ¶…“ ∫…∆±…Mx… EÚÆÂ˙* €¥…∑…€¥…t…±…™…/®…÷HÚ €¥…∑…€¥…t…±…™… ∫…‰ €b˜{±……‰®……* l b˜“.+…‰.<«.B.∫…“.∫…“. ∫…‰ €b˜{±……‰®…… ∫i…Æ˙ EÚ“ {…Æ˙“I…… l ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ Eڅϱ…‰V… ∫…‰ ®……Ïb«˜x… +…π°Ú∫… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı EÚ…‰∫…« l ∂……∫…EÚ“™… +…<«.]ı“.+…<«. u˘…Æ˙… BEÚ ¥…π…‘™… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ B¥…∆ |……‰O……À®…M… +€∫…∫]Âı]ı (COPA) |…®……h… {…j… ∂…i…Á :1 . +…¥…‰n˘x… {…j… E‰Ú ∫……l… +…™…÷, ∂…ËI…€h…EÚ, i…EÚx…“EÚ“ ™……‰M™…i……, ®…⁄±… €x…¥……∫… B¥…∆ V……€i… |…®……h… {…j… EÚ“ {…÷Œπ]ı Ω‰˛i…÷ ∫…∆§…∆€v…i… |…®……h… {…j…… EÚ“ +€¶…|…®……€h…i… |…€i…™……∆ ∫…∆±…Mx… Ω˛…‰x…“ S……€Ω˛B* 2 . EÚ…‰<« ¶…“ =®®…“n˘¥……Æ˙, €V…∫…x…‰ €¥…¥……Ω˛ E‰Ú €±…B €x…™…i… EÚ“ M…<« x™…⁄x…i…®… +…™…÷ ∫…‰ {…⁄¥…« €¥…¥……Ω˛ EÚÆ˙ €±…™…… Ω˛…‰, €x…™…÷€HÚ E‰Ú €±…B {……j… x…Ω˛” Ω˛…‰M……* 3 . EÚ…‰<« ¶…“ =®®…“n˘¥……Æ˙ €V…∫…EÚ“ n˘…‰ ∫…‰ +€v…EÚ V…“€¥…i… ∫…∆i……x… Ω˛…Â, €V…x…®… ∫…‰ BEÚ EÚ… V…x®… 26 V…x…¥…Æ˙“, 2001 EÚ…‰ ™…… =∫…E‰Ú {…∂S……i… Ω˛…‰, €x…™…÷€HÚ E‰Ú €±…B {……j… x…Ω˛” Ω˛…‰M……* 4 . +€v…EÚi…®… +…™…÷ ∫…“®…… ®… Æ˙…V™… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… n˘“ M…<« U⁄Ù]ı ®……x™… Ω˛…‰M…“* 5 . +…¥…‰n˘x… {…j… E‰Ú €±…°Ú…°‰Ú E‰Ú >{…Æ˙ ""∫…Ω˛…™…EÚ O…‰b˜-III €Æ˙HÚ {…n˘ Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x…'' B¥…∆ x…“S…‰ §……<» +…‰Æ˙ +…¥…‰n˘EÚ EÚ… x……®…, {…i……, ∫{…π]ı B¥…∆ §…c‰˜ +I…Æ˙… ®… +…¥…∂™…EÚ ∞¸{… ∫…‰ €±…J…‰* 6 . +…¥…‰n˘x… {…j… EÚ…‰ b˜…EÚ u˘…Æ˙… +l…¥…… €EÚ∫…“ ¶…“ EÚ…™…« €n˘¥…∫… ®… §…∆n˘ €±…°Ú…°‰Ú ®… ¥™…€HÚM…i… ∞¸{… ∫…‰ EÚ…™……«±…™… ®… V…®…… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* b˜…EÚ ®… €¥…±…®§… Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘EÚ ∫¥…™…∆ €V…®®…‰n˘…Æ˙ Ω˛…ÂM…‰* 7 . €x…v……«€Æ˙i… €i…€l… E‰Ú {…∂S……i… |……{i… +…¥…‰n˘x… {…j…… {…Æ˙ €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……¥…‰M……* 8 . €¥…∫…∆M…€i… EÚ“ Œ∫l…€i… ®… ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… E‰Ú €x…™…®… Ω˛“ +∆€i…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®……x™… Ω˛…ÂM…‰* 9 . ¥…i…«®……x… ®… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… €x…v……«€Æ˙i… +…™…÷ ∫…“®…… €x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲ 1 . {…÷Ø˚π… +…¥…‰n˘x… (∂……∫…EÚ“™…/€x…M…®…/®…hb˜±…/∫¥…∂……∫…“ ∫…∆∫l…… E‰Ú EÚ®…«S……Æ˙“ i…l…… x…M…Æ˙ ∫…ˀx…EÚ) 45 ¥…π…« 2 . {…÷Ø˚π… +…¥…‰n˘x… (+…Æ˙€I…i… ¥…M…« - +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…/+x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i…/+x™… €{…UÙc˜… ¥…M…«) 45 ¥…π…« 3 . {…÷Ø˚π… +…¥…‰n˘EÚ (+…Æ˙€I…i… ¥…M…« - ∂……∫…EÚ“™…/€x…M…®…/®…hb˜±…/∫¥…∂……∫…“ ∫…∆∫l…… E‰Ú EÚ®…«S……Æ˙“ i…l…… 45 ¥…π…« x…M…Æ˙ ∫…ˀx…EÚ) 4 . ®…€Ω˛±…… +…¥…‰n˘EÚ (∂……∫…EÚ“™…/€x…M…®…/®…hb˜±…/∫¥…∂……∫…“ ∫…∆∫l…… E‰Ú EÚ®…«S……Æ˙“ i…l…… x…M…Æ˙ ∫…ˀx…EÚ) 45 ¥…π…« (€¥…v…¥……/{…€Æ˙i™…HÚ…/i…±……EÚ∂…÷n˘…) 5 . ®…€Ω˛±…… +…¥…‰n˘EÚ (+…Æ˙€I…i… ¥…M…« - +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…/+x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i…/+x™… €{…UÙc˜… ¥…M…«) 45 ¥…π…« +{…Æ˙ +…¥……∫…“™… +…™…÷HÚ V…“- 17399 / 40656 / 2018 ®…v™…|…n‰˘∂… ¶…¥…x…, x…<« €n˘±±…“

EÚ…™……«±…™… €V…±…… EÚ…™…«GÚ®… +€v…EÚ…Æ˙“ ®…€Ω˛±…… B¥…∆ §……±… €¥…EÚ…∫… €V…±……-Æ˙“¥…… (®….|….) (]‰ı±…“ - 07662-255243, <«®…‰±… GÚ®……∆EÚ/®….∫…./∫l……./2018-19/3421

weorewa@gmail.com)

Æ˙“¥……, €n˘x……∆EÚ : 3.08.2018

€¥…Y…Œ{i… ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… ®…€Ω˛±…… B¥…∆ §……±… €¥…EÚ…∫… €¥…¶……M… ®…∆j……±…™…, ¥…±±…¶… ¶…¥…x…, ¶……‰{……±… ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… ®…€Ω˛±…… B¥…∆ §……±… €¥…EÚ…∫… €¥…¶……M… ®…∆j……±…™…, ¥…±±…¶… ¶…¥…x…, ¶……‰{……±… EÚ… {…j… GÚ®……∆EÚ/2236/2087/2015/50-1 ¶……‰{……±… €n˘x……∆EÚ 20.10.2017 B¥…∆ ∫…∆S……±…x……±…™… ®…€Ω˛±…… ∫…∂…€HÚEÚÆ˙h… ®….|…. ¶……‰{……±… EÚ… {…j… GÚ®……∆EÚ/∫…∆.®….∫…./∫l……./2017/6453 ¶……‰{……±… €n˘x……∆EÚ 29.12.2017 E‰Ú +x…÷GÚ®… ®… ±……c˜±…“ ±…I®…“ ™……‰V…x……∆i…M…«i… b˜…]ı… Bx]≈ı“ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ E‰Ú {…n˘… EÚ“ {…⁄Ãi… Ω‰˛i…÷ +…=]ı∫……‰Õ∫…M… u˘…Æ˙… {…n˘… EÚ“ EÚ…™…«¥……Ω˛“ €¥…EÚ…∫…J…hb˜ ∫i…Æ˙“™… {…n˘… Ω‰˛i…÷ €x…€¥…n˘…™… €V…±…… ∫i…Æ˙ +…=]ı∫……‰Õ∫…M… BV…Â∫…“ EÚ“ €¥…Y…Œ{i… V……Æ˙“ EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∂……∫…x… ∫i…Æ˙ ∫…‰ €x…nÊ˘∂… |……{i… Ω÷˛B ΩÈ˛* =HÚ €x…nÊ˘∂……x…÷∫……Æ˙ Æ˙“¥…… €V…±…‰ +∆i…M…«i… E÷Ú±… 9 €¥…EÚ…∫…J…hb˜ {…€Æ˙™……‰V…x…… EÚ…™……«±…™… ∫l……€{…i… Ω˲* ±……c˜±…“ ±…I®…“ ™……‰V…x……∆i…M…«i… 9 {…n˘ b˜…]ı… Bx]≈ı“ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ E‰Ú {…n˘… Ω‰˛i…÷ +…=]ı∫……‰Õ∫…M… BV…Â∫…“ EÚ… €x…v……«Æ˙h… €V…±…… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ €EÚ™…‰ V……x…‰ B¥…∆ ∫l……x…“™… ±……‰M…… EÚ…‰ EÚ…™…« EÚ… |……l…€®…EÚi…… €n˘B V……x…‰ E‰Ú €x…nÊ˘∂… |……{i… Ω÷˛B ΩÈ˛* b˜…]ı… Bx]≈ı“ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ {…n˘ Ω‰˛i…÷ €x…®x……x…÷∫……Æ˙ ™……‰M™…i…… €x…v……«€Æ˙i… EÚ“ M…<« Ω˲* 1 . 10+2 {…r˘€i… ∫…‰ §……Æ˙Ω˛¥…” {…Æ˙“I…… =k…“h…«* 2 . €¥…∑…€¥…t…±…™… +x…÷n˘…x… +…™……‰M… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… €EÚ∫…“ ¶…“ €¥…∑…€¥…t…±…™… ∫…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ €b˜{±……‰®……* +l…¥…… €¥…∑…€¥…t…±…™… +x…÷n˘…x… +…™……‰M… u˘…Æ˙… ®……x™…i…… |……{i… €EÚ∫…“ ¶…“ ®…÷HÚ €¥…∑…€¥…t…±…™… ∫…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ €b˜{±……‰®……* +l…¥…… b˜“.+…‰.<«.B.∫…“.∫…“. ∫…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ €b˜{±……‰®…… ∫i…Æ˙ EÚ“ {…Æ˙“I…… +l…¥…… ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ Eڅϱ…‰V… ∫…‰ ®……Ïb˜x…« +…π°Ú∫… ®…‰x…‰V…®…Â]ı EÚ…‰∫…« +l…¥…… ∂……∫…EÚ“™… +…<«.]ı“.+…<«. u˘…Æ˙… BEÚ ¥…π…‘™… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ B¥…∆ |……‰O……À®…M… +€∫…∫]Âı]ı (EÚ…‰{……) |…®……h… {…j…* 3 . b˜…]ı… Bx]≈ı“ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ EÚ…‰ B®….B∫…. +…π°Ú∫… €V…∫…®… +€x…¥……™…« ∞¸{… ∫…‰ B®….B∫…. ¥…b«˜, B®….B∫…. BC∫…‰±…, {……¥…Æ˙ {¥……<∆]ı B¥…∆ <∆]ıÆ˙x…‰]ı ®… EÚ…™…« EÚÆ˙x…‰ i…l…… €Ω˛xn˘“ B¥…∆ +∆O…‰V…“ ]ı…™…À{…M… ®… 40 ∂…§n˘ |…€i… €®…x…]ı EÚ“ M…€i… n˘I…i…… +€x…¥……™…« Ω˛…‰M…“* 4 . ®……x…n‰˘™… :- Ø˚{…™…‰ 9000/- |…€i…®……Ω˛ ®……x…n‰˘™… Ω˛…‰M……* 5 . +…¥…‰n˘EÚ EÚ… ®…⁄±… €x…¥……∫…“ BV…Â∫…“ u˘…Æ˙… €V…±…‰ E‰Ú ∫l……x…“™… ±……‰M…… EÚ…‰ €x…™…÷€HÚ n˘“ V……¥…‰M…“* =HÚ {…n˘… EÚ“ {…⁄Ãi… Ω‰˛i…÷ BV…Â∫…“ EÚ… S…™…x… €x…®x… ∂…i……Á E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ €EÚ™…… V……¥…‰M…… :BV…Â∫…“ EÚ… ∫…‰¥…… |…n˘…i……, ∫…‰¥……EÚÆ˙, ∏…®… €¥…¶……M… +…€n˘ ®… {…∆V…“™…x… Ω˛…‰* BV…Â∫…“ EÚ… {…∆V…“™…x… +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙ E‰Úxp˘“™… B¥…∆ Æ˙…V™… ∏…®… EÚ…x…⁄x… E‰Ú i…Ω˛i… Ω˛…‰x…… S……€Ω˛™…‰* €V…∫…EÚ“ ∫¥…|…®……€h…i… |…€i… €x…€¥…n˘… E‰Ú ∫……l… |…∫i…÷i… EÚ“ V……¥…‰M…“* +…™…EÚÆ˙ E‰Ú ∫l……<« ±…‰J…… ({…Ëx… x…∆.) EÚ“ |…€i…* <«.{…“.B°Ú. E‰Ú Æ˙€V…∫]≈‰ı∂…x… EÚ“ UÙ…™……|…€i…* <«.B∫….+…<«.∫…“. Æ˙€V…∫]≈‰ı∂…x… EÚ“ UÙ…™……|…€i…* ∫…Ã¥…∫… ]ËıC∫… ∫l……{…x…… {…∆V…“™…x… |…®……h… {…j… EÚ“ UÙ…™……|…€i…* ¥…i…«®……x… |…h……±…“ +x…÷∫……Æ˙ ∂……∫…x… EÚ…‰ n‰˘™… ]ËıC∫… ∫…∆§…∆v…“ ∫…®…∫i… +Ω«˛i……™… {…⁄h…« EÚÆ˙x…“ Ω˛…‰M…“* |……<¥…‰]ı ∫…÷Æ˙I…… BC]ı 2005 E‰Ú Æ˙€V…∫]≈‰ı∂…x… EÚ“ UÙ…™……|…€i…* €x…€¥…n˘…EÚi……« EÚ… ∫¥…i…: EÚ… P……‰π…h…… {…j… €EÚ =∫…EÚ“ EÚ…™……«±…™… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙“/EÚ®…«S……Æ˙“ ∫…‰ €Æ˙∂i…‰n˘…Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲* ∂……∫…x… €x…nÊ˘∂……x…÷∫……Æ˙ <SU÷ÙEÚ +…=]ı∫……‰Õ∫…M… BV…‰x∫…“ =®®…“n˘¥……Æ˙ u˘…Æ˙… €¥…Y……{…x… V……Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú 21 €n˘¥…∫… E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ…™……«±…™… ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆S……±…EÚ, ®…€Ω˛±…… B¥…∆ §……±… €¥…EÚ…∫…, x…¥…“x… EÚ±…‰C]≈‰ı]ı ¶…¥…x…, |…l…®… i…±…, EÚI… GÚ®……∆EÚ 4 €V…±…… Æ˙“¥…… ®… EÚ…™……«±…™…“x… ∫…®…™… ®… ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰EÚÆ˙ +v…“x…∫l… €¥…EÚ…∫…J…hb˜ EÚ…™……«±…™…… ®… b˜…]ı… Bx]≈ı“ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ ∫…Ω˛-]ı…™…€{…∫]ı +…=]ı∫……‰Õ∫…M… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… €x…€¥…n˘… °Ú…®…« B¥…∆ ∂…i……Á EÚ“ EÚ“®…i… 200/- (n˘…‰ ∫……Ë Ø˚{…™…‰ ®……j…) V…®…… EÚÆ˙ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* €V…±…… EÚ…™…«GÚ®… +€v…EÚ…Æ˙“ V…“- 17387 / 40654 / 2018 ®…€Ω˛±…… B¥…∆ §……±… €¥…EÚ…∫… €V…±……-Æ˙“¥…… (®….|….)


16

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018 ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x…

+…¥…‰n˘x… Ω‰˛i…÷ |……Æ∆˙¶… €i…€l…

+…¥…‰n˘x… Ω‰˛i…÷ +∆€i…®… €i…€l…

V…x…V……i…“™… EÚ…™…« €¥…¶……M…

12.08.2018

30.08.2018

∂……∫…EÚ“™… ∂™……®…∂……Ω˛ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… Æ˙“¥…… (®….|….) GÚ®……∆EÚ

13950/∫l……./Æ˙…V…/B®….∫…“./€¥…Y…{i…/2018

Æ˙“¥……, €n˘x……∆EÚ :

10.08.2018

€¥…Y…Œ{i… ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x…, €S…€EÚi∫…… €∂…I…… €¥…¶……M…, ®…∆j……±…™… E‰Ú ¶……‰{……±… E‰Ú Y……{… GÚ®……∆EÚ B°Ú 2-53/2017/1/55 €n˘x……∆EÚ u˘…Æ˙… ®…v™…|…n‰˘∂… ∫¥…∂……∫…“ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ∂…ËI…€h…EÚ +…n˘∂…« ∫…‰¥…… €¥…¶……M… 2018 E‰Ú +xi…M…«i… ∫¥…∂……∫…“ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… Æ˙“¥…… E‰Ú +v…“x… €x…®x…€±…€J…i… €¥…π…™…… ®… €Æ˙HÚ {…n˘… EÚ“ {…⁄Ãi… EÚ“ V……x…… Ω˲* <∫… Ω‰˛i…÷ B¥…∆ <SU÷ÙEÚ €S…€EÚi∫…EÚ…Â E‰Ú €x…v……«€Æ˙i… |…{…j… ®… +…¥…‰n˘x… {…j… €n˘x……∆EÚ 25.08.2018 i…EÚ +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛, €V…∫…E‰Ú ∫……I……iEÚ…Æ˙ EÚ“ €i…€l… €n˘x……∆EÚ 29.08.2018 EÚ…‰ ∫…÷§…Ω 11:00 §…V…‰ ∫…‰ €x…v……«€Æ˙i… Ω˲ :GÚ. €¥…π…™… |……v™……{…EÚ ∫…Ω˛ |……v™……{…EÚ |…n˘∂…«EÚ/]¬ı™…⁄]ıÆ˙/Æ˙€V…∫]≈ı…Æ˙

12.01.2018

V…x…V……i…“™… EÚ…™…« €¥…¶……M… u˘…Æ˙… EÚI…… 10¥…” =k…“h…« €¥…t…Ãl…™…… Ω‰˛i…÷ EÚI…… 11¥…” B¥…∆ 12¥…” E‰Ú €x…™…€®…i… +v™…™…x… E‰Ú ∫……l…-∫……l… B®{…‰x…±b˜ €x…V…“ EÚ…‰ÀS…M… ∫…∆∫l……+… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ IIT, JEE, NEET, AIMS, CLAT EÚ“ EÚ…‰ÀS…M…

™……‰V…x…… ""+…EÚ…∆I……'' Ω‰˛i…÷ |…¥…‰∂… ¥…π…« 2018-19 {……j…i…… 1. 2. 3. 4.

+…¥…‰n˘EÚ E‰Ú ®……i……-€{…i……/+€¶…¶……¥…EÚ/∫¥…™…∆ EÚ“ ∫…®…∫i… ª……‰i…… ∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ +…™… Ø˚. 6.00 ±……J… ∫…‰ +€v…EÚ x… Ω˛…‰* €¥…t…l…‘ EÚI…… 10¥…” §……‰b«˜ {…Æ˙“I…… 60 |…€i…∂…i… ∫…‰ =k…“h…« Ω˛…‰* +…¥…‰n˘EÚ ®…v™…|…n‰˘∂… EÚ… ®…⁄±… €x…¥……∫…“ Ω˛…‰EÚÆ˙ +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… EÚ… ∫…n˘∫™… Ω˛…‰* +…¥…‰n˘EÚ EÚ… €b˜€V…]ı±… V……€i… |…®……h… {…j… Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˲* 1 . ={…Æ˙…‰HÚ EÚ…‰ÀS…M… ∫…∆∫l……+… ∫…‰ EÚ…‰ÀS…M… Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ ∫…¥…«|…l…®… €¥…¶……M… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı www.tribal.mp.gov.in/ MPTASS ®… +{…x…… |……‰°Ú…<±… Æ˙€V…∫]≈‰ı∂…x… EÚÆ˙…x…… Ω˛…‰M……* i…i{…∂S……i… €x…V…“ ∫…∆∫l……+… u˘…Æ˙… EÚ…‰ÀS…M… ™……‰V…x…… ""+…EÚ…∆I……'' ¥…π…« 2018-19 Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x… À±…EÚ {…Æ˙ ŒC±…EÚ EÚÆ˙E‰Ú +…¥…‰n˘x… ®… ¥……∆€UÙi… V……x…EÚ…Æ˙“ ¶…Æ˙EÚÆ˙ ∫…Œ§®…]ı EÚ… §…]ıx… ŒC±…EÚ EÚÆÂ˙M…‰* 2 . ∫…∆§…∆€v…i… EÚ…‰ÀS…M… ∫…∆∫l……x…… u˘…Æ˙… {……`ˆ¨GÚ®…¥……Æ˙ |…¥…‰∂… {…Æ˙“I…… +…™……‰€V…i… EÚ“ V……¥…‰M…“* <SU÷ÙEÚ =®®…“n˘¥……Æ˙ EÚ…‰ {…Æ˙“I…… ®… ∂……€®…±… Ω˛…‰EÚÆ˙ +…Ïx…±……<x… +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* |…¥…‰∂… {…Æ˙“I…… ®… |……{i……∆EÚ…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®…‰€Æ˙]ı ∫…⁄S…“ B¥…∆ ∫¥…“EfiÚi… ∫…“]ı +x…÷∫……Æ˙ B®{…‰x…±b˜ EÚ…‰ÀS…M… ∫…∆∫l……x…… u˘…Æ˙… |…¥…‰∂… €n˘™…… V……¥…‰M……* ™……‰V…x…… +∆i…M…«i… n‰˘™… ∫…÷€¥…v……™… :EÚ…‰ÀS…M… E‰Ú ∫……l…-∫……l… +…¥……∫…, ®…‰∫… B¥…∆ EÚI…… 11¥…” B¥…∆ 12¥…” ®… €∂…I…h… EÚ“ ∫…÷€¥…v……* +…Ïx…±……<x… +…¥…‰n˘x… : B®….{…“. +…Ïx…±……<x… €EÚ™……‰∫EÚ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ +…Ïx…±……<x… +…¥…‰n˘x… ¶…Æ˙x…‰ ¥……±…‰ +¶™…Ãl…™…… u˘…Æ˙… €EÚ™……‰∫EÚ EÚ…‰ 25/- Ø˚{…™…‰ EÚ… ∂…÷±EÚ n‰˘™… Ω˛…‰M……* <∫…E‰Ú +€i…€Æ˙HÚ Æ˙€V…∫]ıb«˜ €∫…]ı“V…x… ™…⁄V…Æ˙ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ∫…∆{……€n˘i… ±……πM…x… EÚÆ˙E‰Ú °Ú…®…« ¶…Æ˙x…‰ ¥……±…‰ +¶™…Ãl…™…… EÚ…‰ ∂…÷±EÚ n‰˘™… x…Ω˛” Ω˛…‰M……* {…Æ˙“I…… E‰Úxp˘ : ∫…∆¶……M…“™… ®…÷J™……±…™… {…Æ˙“I…… €i…€l… : 04 ∫…‰ 20 €∫…i…®§…Æ˙ 2018 E‰Ú ®…v™… ¶……‰{……±…, <xn˘…ËÆ˙, V…§…±…{…÷Æ˙, M¥……€±…™…Æ˙

V…x…V……i…“™… EÚ…™…« €¥…¶……M…, ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… ¥…‰§…∫……<]ı www.tribal.mp.gov.in

EÚ…™……«±…™… EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“, V…±… ∫…∆∫……v…x… ∫…∆¶……M…

V…“- 17462 / 40684 / 2018 GÚ®……∆EÚ-2, §…Ëi…⁄±…

E-mail:eewrdbetulmp@rediffmail.com (Fax No. : 07141-238148) Phone No. : 07141-238350

{…j… GÚ®……∆EÚ

01/¥….±…‰.€±…./2018-19

§…Ëi…⁄±…, €n˘x……∆EÚ: ....................

€¥…Y…Œ{i… V…±… ∫…∆∫……v…x… €¥…¶……M… E‰Ú +v…“x… EÚ™……«±…™… +v…“I…h… ™…∆j…“ V…±… ∫…∆∫……v…x… ®…∆b˜±… §…Ëi…⁄±… ®… ®……€∫…EÚ €EÚÆ˙…™…‰ {…Æ˙ 03 ¥…π…« E‰Ú €±…™…‰ €x…v……«€Æ˙i… +Ω«˛i……v……Æ˙“ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ EÚ“ ∫…‰¥……B∆, b‰˜∫EÚ]ı…Ï{…, §…Ω÷˛=n¬˘n‰˘∂…“™… €|…x]ıÆ˙ B¥…∆ +x™… +€x…¥……™…« ={…EÚÆ˙h…… E‰Ú ∫……l… €±…™…… V……x…… Ω˲* <SU÷ÙEÚ +…¥…‰n˘EÚ +{…x…… ®……‰Ω˛Æ˙§…∆n˘ |…∫i……¥… EÚ…™……«±…™… EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ V…±… ∫…∆∫……v…x… ∫…∆¶……M…, GÚ®……∆EÚ 2 §…Ëi…⁄±… ®… €n˘x……∆EÚ 27.08.2018 EÚ…‰ n˘…‰{…Ω˛Æ˙ 3.00 §…V…‰ i…EÚ V…®…… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* €¥…∫i…fii… €¥…¥…Æ˙h… V…±… ∫…∆∫……v…x… €¥…¶……M… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı http://www.mpwrd.gov.in {…Æ˙ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲ B¥…∆ b˜…=x…±……‰b˜ €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* ∫….GÚ. EÚ…™……«±…™… EÚ… x……®… B¥…∆ {…i…… (V…Ω˛…∆ EÚ…™…« E‰Ú EÚ…™……«±…™… ®… ¥……∆€UÙi… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +…Ï{…Ɖ˙]ıÆ˙ EÚ“ €±…™…‰ €x…™……‰V…x… Ω˛…‰x…… Ω˲) ∫…∆J™…… 1. EÚ…™……«±…™… +v…“I…h… ™…∆j…“ V…±… ∫…∆∫……v…x… ®…∆b˜±… §…Ëi…⁄±… 10 (BEÚ) EÚ…™…«{……±…x… ™…∆j…“ V…“- 17449 / 40680 / 2018 V…±… ∫…∆∫……v…x… ∫…∆¶……M… GÚ®……∆EÚ-2, §…Ëi…⁄±…

EÚ…™……«±…™… |……S……™…«, ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ®…hb˜±…… (®….|….) GÚ®……∆EÚ/∂……{……®…∆/∫l……-Æ˙…V…./2018/

®…∆b˜±……, €n˘x……∆EÚ .......................

+€i…€l… ¥™……J™……i…… Ω‰˛i…÷ +…®…∆j…h… {…j… ®….|…. ∂……∫…x… i…EÚx…“EÚ“ €∂…I…… B¥…∆ |…€∂…I…h… €¥…¶……M… E‰Ú {…j… GÚ®……∆EÚ/1-2/04/42/1/¶……‰{……±… €n˘x……∆EÚ 09.06.2004 ®….|…. B¥…∆ ∂……∫…x… i…EÚx…“EÚ“ €∂…I…… EÚ…Ë∂…±… €¥…EÚ…∫… B¥…∆ Æ˙…‰W…M……Æ˙ €¥…¶……M… ®…∆j……±…™… ¥…±±…¶… ¶…¥…x… ¶……‰{……±… E‰Ú {…j… GÚ®……∆EÚ 1070/ 2168/2018/§…™……±…“∫…/€n˘x……∆EÚ 30 V…⁄x… 2018 ®… €n˘™…‰ M…™…‰ €x…nÊ˘∂……x…÷∫……Æ˙ ∂…ËI…€h…EÚ ∫…j… 2018-19 E‰Ú +v™……{…x… EÚ…™…« Ω‰˛i…÷ €Æ˙HÚ €x…™…€®…i… ¥™……J™……i…… {…n˘… E‰Ú €¥…Ø˚r˘ +€i…€l… ¥™……J™……i……+… EÚ… {…Ëx…±… §…x……™…… V……x…… Ω˲* <SU÷ÙEÚ =®®…“n˘¥……Æ˙ V……‰ ∫…∆§…∆€v…i… {…n˘ E‰Ú €±…B B.+…<«.∫…“.]ı“.<«. u˘…Æ˙… €x…v……«€Æ˙i… +Ω«˛i…… Æ˙J…i…‰ Ω˛…‰, ¥…‰ +{…x…‰ +…¥…‰n˘x… ∫¥…™…∆ u˘…Æ˙… ™…… {…∆V…“Efiڀi… b˜…EÚ u˘…Æ˙… <∫… EÚ…™……«±…™… ®… €n˘x……∆EÚ 27-08-2018 i…EÚ EÚ…™……«±…™…“x… ∫…®…™… {…Æ˙ +€x…¥……™…« ∞¸{… ∫…‰ V…®…… EÚÆÂ˙* €x…™…i… €i…€l… B¥…∆ ∫…®…™… {…∂S……i… +…¥…‰n˘x… {…j… {…Æ˙ EÚ…‰<« €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……¥…‰M……* GÚ. •……∆S…/€¥…π…™… +x…÷®……€x…i… {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… ∂…ËI…€h…EÚ +Ω«˛i…… ST O F

SC O F

OBC O F

-

-

-

01

-

-

-

-

TOTAL

EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ∫……<∆∫… <∆V…“. /]‰ıCx……±……ÏV…“/∫…⁄S…x…… |……Ët…‰€M…EÚ“ ®… |…l…®… ∏…‰h…“ ®… ∫x……i…EÚ ={……€v… (§…“.<«.) 2 <±…‰C]≈ı…πx…C∫… - - 01 - - - 01 <±…‰C]≈ı…πx…C∫… <∆V…“./ Bhb˜ ]‰ı±…“ <±…‰C]≈ı…πx…C∫… Bhb˜ ]‰ı±…“ <∆V…“. EÚ®™…÷€x…E‰Ú∂…x… ®… |…l…®… ∏…‰h…“ ®… ∫x……i…EÚ <∆V…“. (i…EÚx…“EÚ“) ={……€v… (§…“.<«.) 3 <±…‰C]≈ı“EÚ±… 01 - 01 - - - 02 <±…‰C]≈ı“EÚ±… <∆V…“. ®… |…l…®… ∏…‰h…“ <∆V…“. ®… ∫x……i…EÚ EÚ“ ={……€v… (§…“.<«.) ]ı“{… :- 1. ∂……∫…x… E‰Ú €x…nÊ˘∂……x…÷∫……Æ˙ +x…÷.V……€i…/+x…÷.V…x…V……€i… E‰Ú =®®…“n˘¥……Æ˙… EÚ…‰ x™…⁄x…i…®… +Ω«˛EÚ +∆EÚ…Â ®… 10 |…€i…∂…i… +∆EÚ…Â EÚ“ U⁄Ù]ı Æ˙Ω‰˛M…“* 2. =®®…“n˘¥……Æ˙… EÚ… S…™…x… +Ω«˛EÚ…Æ˙“ {…Æ˙“I…… ®… |……{i……∆EÚ |…€i…∂…i… EÚ… 80 |…€i…∂…i… +∆EÚ €¥…π…™… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… ∂…ËI…€h…EÚ +x…÷¶…¥… E‰Ú 02 +∆EÚ |…€i… +€v…EÚi…®… 10 +∆EÚ B¥…∆ =SS… ∂…ËI…€h…EÚ +Ω«˛i…… E‰Ú €±…B 10 +∆EÚ (B®….<«/B®….]‰ıEÚ 05 +∆EÚ, {…“.BS….b˜“ 05 +∆EÚ) ®… ∫…‰ +∆EÚ…Â EÚ…‰ V……‰c˜EÚÆ˙ ®…‰€Æ˙]ı §…x……EÚÆ˙ ∫…∆§…∆€v…i… €¥…π…™… EÚ… {…Ëx…±… §…x……™…… V……¥…‰M……* 3. ¥…i…«®……x… ®… €x…v……«€Æ˙i… ®……x…n‰˘™… Ø˚. 275/- |…€i… {…“€Æ˙™…b˜ E‰Ú n˘Æ˙ ∫…‰ n‰˘™… Ω˛…‰M…… B¥…∆ 01 €n˘x… ®… +€v…EÚi…®… 03 {…“€Æ˙™…b˜ ∫…‰ V™……n˘… EÚ“ {……j…i…… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“* 4. +…¥…‰n˘x… {…j… E‰Ú ∫……l… Ω˛…<«∫E⁄Ú±… i…l…… +x™… ∫…∆§…∆€v…i… ∂…ËI…€h…EÚ +Ω«˛i…… EÚ“ ®……E«Ú∂…“]ı (<x]ı“O…‰]‰ıb˜ °Ú…<x…±…) ∂…ËI…€h…EÚ +x…÷¶…¥… ®….|…. ®…⁄±… €x…¥……∫…“ ∫l……™…“ V……€i… |…®……h… |…j… <i™……€n˘ ∫¥…|…®……€h…i… UÙ…™……|…€i… ∫…∆±…Mx… EÚÆÂ˙* +…¥…‰n˘x… {…j… ®… +{…x…… °Ú…‰x… x…∆. i…l…… <«-®…‰±… Bb≈‰˜∫… V…∞¸Æ˙ €±…J…Â* 5. +€i…€Æ˙HÚ ™……‰M™…i…… V…Ë∫…‰ B®….<«., B®….]‰ıEÚ, {…“.BS….b˜“. EÚ… +€v…¶……Æ˙ +∆EÚ {…⁄h…« €b˜O…“ |……{i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ Ω˛“ €n˘™…… V……™…‰M……* 6. €x…™…÷€HÚ +¥…€v… +€v…EÚi…®… 11 ®……Ω˛ E‰Ú €±…B ™…… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… =∫… {…n˘ {…Æ˙ €x…™…÷€HÚ €EÚ™…‰ V……x…‰ ™…… ∫l……x……xi…Æ˙h… +…€n˘ ∫…‰ {…n˘ ¶…Ɖ˙ V……x…‰ i…EÚ E‰Ú €±…B Ω˛“ Ω˛…‰M…“* 7. M…‰∫]ı °‰ÚE‰Ú±]ı“ €∂…I…EÚ…Â EÚ… EÚ…™…« ∫…∆i……‰π…V…x…EÚ Ω˛…‰x…‰ B¥…∆ UÙ…j……+… E‰Ú °Ú“b˜§…ËEÚ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ +…M……®…“ €u˘i…“™… ∫…j… E‰Ú {…Ëx…±… ®… Æ˙J…… V……¥…‰M……* 8. ={…Æ˙…‰HÚ ∫…∆§…∆v… ®… ∫…¥……«€v…EÚ…Æ˙ |……S……™…« E‰Ú {……∫… ∫…÷Æ˙€I…i… Ω˛…‰M…… i…l…… |……S……™…« EÚ… €x…h…«™… +∆€i…®… Ω˛…‰M……* |……S……™…«, ∂……∫…EÚ“™… {……ϱ…“]‰ıŒCx…EÚ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… V…“- 17463/40685/2018 ®…hb˜±…… (®….|….) °Ú…‰x… x…∆. : 07642-260541 1

EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ ∫……<∆∫… Bhb˜ <∆V…“. (i…EÚx…“EÚ“)

UR O F

01

UR

ST

SC OBC

UR ST

SC OBC

UR

ST S C O B C

§……™……‰E‰Ú®…‰∫]≈ı“ 1 - 1 1 2 M……™…x…“ 1 1 3 ®……<GÚ…‰§……™…±……ÏV…“ 1 2 4 ]ı“.§…“. B¥…∆ Ɖ˙∫{……<Ɖ˙]≈ı“ 1 1 ®…‰€b˜€∫…x… 5 Ɖ˙€b˜™……‰b˜…™…Mx……‰€∫…∫… 2 - - 1 6 Ɖ˙€b˜™……‰l…‰Æ‰˙{…“ 1 1 7 <«.Bx….]ı“. 1 8 ®…‰€b˜€∫…x… - 1 9 €∂…∂…÷ Æ˙…‰M… - 1 1 0 {±……Œ∫]ıEÚ ∫…V…«Æ˙“ 1 1 1 +Œ∫l… Æ˙…‰M… - 1 1 2 Bx……]ı…®…“ - - 1 1 3 €°Ú€V…™……‰±……ÏV…“ - - 1 1 E÷Ú±… ™……‰M… 5 8 3 1 - 3 2 1 ={…Æ˙…‰HÚ €S…ŒxΩ˛i… {…n˘… ®… SC = +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…, ST = +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i…, OBC = +x™… €{…UÙc˜… ¥…M…«, F ∫…‰ €S…ŒxΩ˛i… {…n˘ ®…€Ω˛±…… =®®…“n˘¥……Æ˙ Ω‰˛i…÷ +…Æ˙€I…i… ΩÈ˛* -{…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… +€v…EÚ/EÚ®… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* ]ı“{… :- 1. €¥…∫i…fii… V……x…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ +…¥…‰n˘x… EÚ… |……∞¸{… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… Æ˙“¥…… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı www.ssmcrewa.com {…Æ˙ ={…±…§v… Ω˲* 2. ∫……I……iEÚ…Æ˙ Ω‰˛i…÷ €x…v……«€Æ˙i… €i…€l… ®… {…€Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ n˘∂…… ®… V……x…EÚ…Æ˙“ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… EÚ“ §…‰¥…∫……<]ı ®… ={…±…§v… EÚÆ˙…™…“ V……™…‰M…“* ®…÷J™… EÚ…™…«{……±…x… +€v…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ +€v…π`ˆ…i…… V…“- 17457/40681/2018 ∫¥…∂……∫…“ ∂™……®…∂……Ω˛ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… Æ˙“¥…… (®….|….) 1

®…Ω˛…i®…… M……ƒv…“ ∫®…fi€i… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, <xn˘…ËÆ˙ {…ËÆ˙…®…‰€b˜EÚ±… {……`ˆ¨GÚ®…… ®… |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ €¥…Y……{…x… ¥…π…« 2018-19 ∫¥…∂……∫…“ ®…Ω˛…i®…… M……ƒv…“ ∫®…fi€i… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… E‰Ú +xi…M…«i… ∫…j… 2018-19 E‰Ú €±…B €¥…€¶…z… ∫¥…€¥…k…“™… {…ËÆ˙…®…‰€b˜EÚ±… €b˜O…“/€b˜{±……‰®……/|…®……h… {…j… {……`ˆ¨GÚ®…… EÚ“ E÷Ú±… 405 ∫…“]ı… ®… |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x… +…®…∆€j…i… €EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* +…¥…‰n˘EÚ EÚ…‰ 12¥…” (10+2) {…Æ˙“I…… €EÚ∫…“ ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l…… ∫…‰ §……Ï™……‰±……ÏV…“/§……™……‰]‰ıCx……‰±……ÏV…“/¥™……¥…∫……€™…EÚ {……`ˆ¨GÚ®… €¥…π…™… ∫…‰ =k…“h…« Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˲* |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« €i…€l…™……∆ €x…®x……x…÷∫……Æ˙ ΩÈ˛ :• 16 +M…∫i… 2018 : +…¥…‰n˘x… °Ú…®…« B¥…∆ |…¥…‰∂… €¥…¥…Æ˙€h…EÚ… ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ ={…±…§v… Ω˛…ÂM…‰* • 10 €∫…i…®§…Æ˙ 2018 : +…¥…‰n˘x… °Ú…®…« V…®…… EÚÆ˙…x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… (€§…x…… €¥…±…®§… ∂…÷±EÚ E‰Ú) • 12 €∫…i…®§…Æ˙ 2018 : +…¥…‰n˘x… °Ú…®…« V…®…… EÚÆ˙…x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… (€¥…±…®§… ∂…÷±EÚ Ø˚. 200/- E‰Ú ∫……l…) • 20 €∫…i…®§…Æ˙ 2018 : +…¥…‰n˘EÚ…Â EÚ“ |……¥…“h™… ∫…⁄S…“ ¥…‰§……∫……<]ı {…Æ˙ |…EÚ…€∂…i… EÚ“ V……¥…‰M…“* • 25 €∫…i…®§…Æ˙ 2018 : EÚ…=x∫…À±…M… (€¥…€¶…z… €b˜O…“ {……`ˆ¨GÚ®…) • 26 ¥… 27 €∫…i…®§…Æ˙ 2018 : EÚ…=x∫…À±…M… (€¥…€¶…z… €b˜{±……‰®…… {……`ˆ¨GÚ®…) • 28 €∫…i…®§…Æ˙ 2018 : EÚ…=x∫…À±…M… (€¥…€¶…xx… |…®……h… {…j… {……`ˆ¨GÚ®…) =HÚ {……`ˆ¨GÚ®…… ®… |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ €¥…∫i…fii… €¥…Y…Œ{i… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, <xn˘…ËÆ˙ EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı www.mgmmcindore.in {…Æ˙ ={…±…§v… Ω˲* +€v…π`ˆ…i…… B¥…∆ ®…÷J™… EÚ…™…«{……±…x… +€v…EÚ…Æ˙“ V…“- 17458/ 40682/2018 ®…Ω˛…i®…… M……ƒv…“ ∫®…fi€i… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, <xn˘…ËÆ

EÚ…™……«±…™… ®…÷J™… EÚ…™…«{……±…x… +€v…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ +€v…π`ˆ…i…… ∂™……®…∂……Ω˛ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, Æ˙“¥…… (®….|….) GÚ®……∆EÚ

13164/{…ËÆ˙…®…‰€RÛ/B®….∫…“./2018

Æ˙“¥……, €n˘x……∆EÚ 30.7.2018 +…¥…‰n˘x… EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… : 14.09.2018 EÚ…=Œx∫…À±…M… €i…€l… : 24.09.2018 |…EÚ…∂…x……l…« €¥…Y…Œ{i… (∫…j… 2018-19) ∫¥…∂……∫…“ ∂™……®…∂……Ω˛ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… Æ˙“¥…… ®… ¥…π…« 2018-19 E‰Ú €±…B €x…®x…€±…€J…i… {…ËÆ˙…®…‰€b˜EÚ±… {……`ˆ¨GÚ®…… ®… |…€∂…I…h… Ω‰˛i…÷ €x…®x……∆€EÚi… ∂…i……Á E‰Ú +v…“x… ={…™…÷HÚ =®®…“n˘¥……Æ˙… E‰Ú +…¥…‰n˘x…-{…j… €x…v……«€Æ˙i… |…{…j… {…Æ˙ +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* +…¥…‰n˘x…-{…j… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… 14.09.2018 i…l…… {……`ˆ¨GÚ®… S…™…x… Ω‰˛i…÷ EÚ…=∆€∫…À±…M… €n˘x……∆EÚ 24.09.2018 EÚ…‰ |……i…: 10.30 §…V…‰ ∫…‰ Bx……]ı…®…“ ±…‰CS…Æ˙ Ω˛…ϱ…, ∂™……®…∂……Ω˛ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, Æ˙“¥…… ®… Ω˛…‰M…“* GÚ. {……`ˆ¨GÚ®… B¥…∆ ∫…“]ı |…€∂…I…h… E÷Ú±… +x……Æ˙€I…i… +V…… +V…V…… +€{…¥… +¥…€v… ∫…“]ı 50% 16% 20% 14% 1. Medical Lab. Technician (Dip.) 02 ¥…π…« 30 15 05 06 04 (05 ®….) (01 ®….) (02 ®….) (01 ®….) 2. OrthoTechnician (Certificate) 01 ¥…π…« 20 10 03 04 03 (03 ®….) (01 ®….) (01 ®….) (01 ®….) 3. O.T. Technician (Certificate) 01 ¥…π…« 10 05 02 02 01 (01 ®….) (01 ®….) (01 ®….) 4. X-ray Radiographar Technician 02 ¥…π…« 30 15 05 06 04 (Dip.) (05 ®….) (01 ®….) (02 ®….) (01 ®….) 5. Ophthalmic Assistant (Dip.) 02 ¥…π…« 20 10 03 04 03 (03 ®….) (01 ®….) (02 ®….) (01 ®….) x……‰]ı :- €¥…∫i…fii… +x™… V……x…EÚ…€Æ˙™……ƒ, ∂…i…Á B¥…∆ +…¥…‰n˘x…-{…j… EÚ… |……∞¸{… +…€n˘ E‰Ú €±…B ®…Ω˛…€¥…t…±…™… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı www.ssmcrewa.com {…Æ˙ n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* E‰Ú¥…±… ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ €n˘B M…B +…¥…‰n˘x… E‰Ú |……∞¸{… {…Æ˙ Ω˛“ +…¥…‰n˘x… ®……x™… Ω˛…‰M……* +€v…π`ˆ…i…… B¥…∆ ®…÷J™… EÚ…™…«{……±…x… +€v…EÚ…Æ˙“ V…“- 17271 / 40645 / 2018 ∫¥…∂……∫…“ ∂™……®…∂……Ω˛ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, Æ˙“¥…… (®….|….)


17

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

EÚ…™……«±…™… |…v……x……S……™…« B¥…∆ ®…÷J™… EÚ…™…«{……±…x… +€v…EÚ…Æ˙“ {…∆. J…÷∂…“±……±… ∂…®……«, ∂……∫…EÚ“™… (∫¥…∂……∫…“) +…™…÷¥…Ên˘ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… B¥…∆ ∫…∆∫l……x… (∫……<x∫… €Ω˛±∫…, ®…ˀx…]ı E‰Ú {…“U‰Ù, EÚ…‰±……Æ˙-x…‰Ω˛∞¸ x…M…Æ˙ Æ˙…b‰ ˜, ¶……‰{……±…-462003) website:- www.klsgaci.edu.in, e-mail:- Principal@Klsgaci.edu.in n⁄˘Æ˙¶……π… GÚ. : 0755-2970310 GÚ®……∆EÚ/UÙ…j…EÚI…/ 2018/566 ¶……‰{……±…, €n˘x……∆EÚ : 02.08.2018

€b˜{±……‰®…… <x… °Ú…®…Ê∫…“ (+…™…÷¥…Ên˘) - (02 ¥…π…‘™…) B¥…∆ {…∆S…EÚ®…« ]‰ıCx…“€∂…™…x… - (01 ¥…π…‘™…)Ò {…ËÆ˙…®…‰€b˜EÚ±… {……`¬ˆ™…GÚ®…… ®… |…¥…‰∂… {…∆. J…÷∂…“±……±… ∂…®……« ∂……∫…EÚ“™… (∫¥…∂……∫…“) +…™…÷¥…Ên˘ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… B¥…∆ ∫…∆∫l……x… ¶……‰{……±… ®… ∫…j… 2018-19 E‰Ú €±…™…‰ €x…®x……x…÷∫……Æ˙ {…ËÆ˙…®…‰€b˜EÚ±… {……`¬ˆ™…GÚ®…… ®… €Æ˙HÚ ∫…“]ı… {…Æ˙ |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x…-{…j… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* GÚ. {……`¬ˆ™…GÚ®… |…n‰˘∂… ={…±…§v… ∫…“]ı EÚ“ ∏…‰h…“¥……Æ˙ ∫…∆J™…… E÷Ú±…ı {……`¬ˆ™…GÚ®… x™…⁄x…i…®… E‰Ú +x……. +.V……. +.V….V……. +.€{…. ¥…M…« ∫…“]ı EÚ“ ∂…ËI…€h…EÚ §……Ω˛Æ˙ +…‰{…x… ®…€Ω˛±…… +…‰{…x… ®…€Ω˛±…… +…‰{…x… ®…€Ω˛±…… +…‰{…x… ®…€Ω˛±…… ∫…∆J™…… +¥…€v… +Ω«˛i…… Ω‰˛i…÷ ∫…“]ı 1 . €b˜ { ±……‰ ® …… 06 11 04 06 01 07 03 02 02 42 02 10+2 <x… °Ú…®…Ê∫…“ ¥…π…‘™… (¶……ˀi…EÚ“ (+…™…÷¥…Ên˘) Æ˙∫……™…x… 02 ¥…π…‘™… B¥…∆ V…“¥… €¥…Y……x…) +l…¥…… ∫…®…EÚI… 2 . {…∆S…EÚ®…« 05 13 05 06 02 07 02 05 01 46 01 10+2 ]‰ıCx…“€∂…™…x… ¥…π…‘™… §……Æ˙Ω˛¥…” (∫…Ã]ı€°ÚE‰Ú]ı €EÚ∫…“ ¶…“ EÚ…‰∫…«) (∫…∆EÚ…™…) 01 ¥…π…‘™… €¥…π…™… ∫…‰ =k…“h…« +l…¥…… ∫…®…EÚI… +…¥…‰n˘x…-{…j… EÚ… |……∞¸{… ¥… €x…™…®… B¥…∆ ∂…i……Á EÚ“ €¥…∫i…fii… V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…∆∫l……x… EÚ“ website : http://klsgaci.edu.in ∫…‰ b˜…=x…±……‰b˜ €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* ™…€n˘ +…¥…‰n˘x…-{…j… ∫…∆∫l……x… ∫…‰ Ω˛“ |……{i… EÚÆ˙x…… S……Ω‰˛ i……‰ Ω˛∫i…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ +x……Æ˙€I…i… ¥…M…« E‰Ú +…¥…‰n˘x… E‰Ú €±…™…‰ Ø˚. 200/- i…l…… +x……Æ˙€I…i… ¥…M…« E‰Ú +…¥…‰n˘EÚ E‰Ú €±…™…‰ Ø˚. 100/- EÚ… §…ÈEÚ b≈˜…}]ı V……‰ €EÚ |…v……x……S……™…« {…∆. J…÷∂…“±……±… ∂…®……« ∂……∫…EÚ“™… (∫¥…∂……∫…“) +…™…÷¥…Ên˘ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… B¥…∆ ∫…∆∫l……x…, ¶……‰{……±… E‰Ú x……®… n‰˘™… Ω˛…‰, EÚ… €x…v……«€Æ˙i… ∂…÷±EÚ V…®…… EÚÆ˙ EÚ…™……«±…™…“x… ∫…®…™… ®… |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ¶…Ɖ˙ Ω÷˛™…‰ +…¥…‰n˘x…-{…j… ¥……∆€UÙi… n˘∫i……¥…‰V…… EÚ“ +€¶…|…®……€h…i… |…€i…™…… ∫…€Ω˛i… ∫…∆∫l……x… ®… EÚ…™……«±…™…“x… ∫…®…™… ®… V…®…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… 10.09.2018 Ω˲* +∆€i…®… €i…€l… E‰Ú {…∂S……i… |……{i… +…¥…‰n˘x…-{…j…… {…Æ˙ EÚ…‰<« €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……™…‰M……* {……`¬ˆ™…GÚ®… ®… |…¥…‰∂…, ®…‰€Æ˙]ı E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… +…Ï°Ú ±……<x… EÚ…=∆∫…À±…M… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ €n˘™…… V……™…‰M……* EÚ…=∆∫…À±…M… €n˘x……∆EÚ 12.09.2018 EÚ…‰ €x…v……«€Æ˙i… Ω˲, ∂…‰b¬˜™…⁄±… €¥…∫i…fii… ∂…‰b¬˜™…⁄±… ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ ={…±…§v… Ω˲* +x…÷∫……Æ˙ EÚ…=∆∫…À±…M… ®… ¶……M… ±…‰i…‰ ∫…®…™… +¶™…Ãl…™…… u˘…Æ˙… +…¥…‰n˘x… |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… +…¥…‰n˘x… E‰Ú ∫……l… ∫…∆±…Mx… €EÚ™…‰ M…™…‰ +€¶…|…®……€h…i… n˘∫i……¥…‰V…… E‰Ú ®…⁄±… n˘∫i……¥…‰V… B¥…∆ €x…v……«€Æ˙i… ∂…÷±EÚ E‰Ú ∫……l… ®… ±……x…… ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆÂ˙* <∫… Ω‰˛i…÷ {…fil…EÚ ∫…‰ EÚ…‰<« Eڅϱ… ±…‰]ıÆ˙ x…Ω˛” ¶…‰V…… V……™…‰M……* EÚ…=∆∫…À±…M… ®… ¶……M… ±…‰x…‰ Ω‰˛i…÷ €EÚ∫…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ… ™……j…… ¶…k…… n‰˘™… x…Ω˛” Ω˛…‰M……* |…v……x……S……™…« V…“- 17248 / 40644 / 2018 B¥…∆ ®…÷J™… EÚ…™…«{……±…x… +€v…EÚ…Æ˙“

EÚ…™……«±…™… |…v……x… ®…÷J™… ¥…x… ∫…∆Æ˙I…EÚ, ®…v™…|…n‰˘∂… ∫…i…{…÷c˜… ¶…¥…x…, ¶……‰{……±… (EÚI…-∫…∆™…÷HÚ ¥…x… |…§…∆v…x…/¥…x… €¥…EÚ…∫… +€¶…EÚÆ˙h…) <«-®…‰±… : apccfjfm@mp.gov.in, ccfjfm@mp.gov.in °Ú…‰x… x…∆. : 0755-2674233, °ËÚC∫… x…∆. : 0755-2763390

∂…Ω˛“n˘ +®…fii…… n‰˘¥…“ €¥…∂x……‰<« {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙, 2017-18 ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x…, ¥…x… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… ®…v™…|…n‰˘∂… ®… ¥…x… Æ˙I…… +…ËÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… i…l…… ¥…x™… V…“¥… Æ˙I…… B¥…∆ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú I…‰j… ®… +€i… €¥…€∂…π]ı +…ËÆ˙ =iEfiÚπ]ı EÚ…™…« EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ∫…∆∫l……+… +…ËÆ˙ ∂……∫…EÚ“™… +∂……∫…EÚ“™… ¥™…€HÚ™…… EÚ…‰ {…÷Æ˙∫EfiÚi… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ ∂…Ω˛“n˘ +®…fii…… n‰˘¥…“ €¥…∂x……‰<« {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙-2017-18 Ω‰˛i…÷ x……®……∆EÚx… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ¥…M…«, EÚ…™…«I…‰j… B¥…∆ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ Æ˙…€∂… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ x…“S…‰ i……€±…EÚ… ®… n˘“ M…™…“ Ω˲ :GÚ. {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ ¥…M…« EÚ…™…« I…‰j… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ 1 . ∫…∆∫l……M…i… O……®… {…∆S……™…i… ¥…x… ∫…÷Æ˙I…… B¥…∆ ¥…x… ∫…∆¥…v…«x… ®… =iEfiÚπ]ı EÚ…™…« Ø˚. 1.00 ±……J… i…l…… |…∂…Œ∫i…-{…j… ∫…∆™…÷HÚ ¥…x… |…§…∆v… E‰Ú +∆i…M…«i… M…€`ˆi… ∫…€®…€i…™……ƒ +∂……∫…EÚ“™… ∫¥…™…∆∫…‰¥…“ ∫…∆∫l……x…* 2 . ¥™…€HÚM…i… (+∂……∫…EÚ“™…) +. ¥…x… ∫…÷Æ˙I…… B¥…∆ ¥…x… ∫…∆¥…v…«x… ®… =iEfiÚπ]ı EÚ…™…« Ø˚. 50 Ω˛V……Æ˙ i…l…… |…∂…Œ∫i…-{…j… ¥™…€HÚM…i… (+∂……∫…EÚ“™…) §…. ¥…x™… |……€h…™…… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… ®… =±±…‰J…x…“™… Ø˚. 50 Ω˛V……Æ˙ i…l…… |…∂…Œ∫i…-{…j… EÚ…™…« (+n˘®™… ∫……Ω˛∫… B¥…∆ ∫…⁄Z…§…⁄Z… EÚ… |…n˘∂…«x…) 3 . ¥™…€HÚM…i… (∂……∫…EÚ“™…) +. ¥…x… ∫…÷Æ˙I…… B¥…∆ ¥…x… ∫…∆¥…v…«x… ®… =iEfiÚπ]ı EÚ…™…« Ø˚. 50 Ω˛V……Æ˙ i…l…… |…∂…Œ∫i…-{…j… ¥™…€HÚM…i… (∂……∫…EÚ“™…) §…. ¥…x™… |……€h…™…… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… ®… =±±…‰J…x…“™… Ø˚. 50 Ω˛V……Æ˙ i…l…… |…∂…Œ∫i…-{…j… EÚ…™…« (+n˘®™… ∫……Ω˛∫… B¥…∆ ∫…⁄Z…§…⁄Z… EÚ… |…n˘∂…«x…) €¥…∫i…fii… V……x…EÚ…Æ˙“ i…l…… x……®……∆EÚx…-{…j… EÚ… |……∞¸{… ®…v™…|…n‰˘∂… ®… Œ∫l…i… €x…EÚ]ıi…®… ¥…x…¥…fik… E‰Ú ®…÷J™… ¥…x… ∫…∆Æ˙I…EÚ, ¥…x…®…hb˜±……€v…EÚ…Æ˙“ (I…‰j…“™…) B¥…∆ ¥…x™…|……h…“ ∂……J…… E‰Ú I…‰j… ∫…∆S……±…EÚ ]ı…™…M…Æ˙ €Æ˙W…¥…« EÚ…™……«±…™… ™…… ¥…x… €¥…¶……M…, ®…v™…|…n‰˘∂… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı www.mpforest.gov.in ∫…‰ |……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* O……®…“h… I…‰j… E‰Ú x……®……∆EÚx… €V…±…… {…∆S……™…i…/V…x…{…n˘ {…∆S……™…i… EÚ“ +x…÷∂…∆∫…… ∫…€Ω˛i… ¥…x… ∫…∆Æ˙I…EÚ (I…‰j…“™…)/¥…x… ®…hb˜±……€v…EÚ…Æ˙“ (I…‰j…“™…) B¥…∆ ¥…x™…|……h…“ ∂……J…… E‰Ú I…‰j… ∫…∆S……±…EÚ ]ı…™…M…Æ˙ €Æ˙W…¥…« EÚ…‰ ¶…‰V…‰ V……™…Â* €x…v……«€Æ˙i… °Ú…Ï®…« {…Æ˙ ¶…Ɖ˙ Ω÷˛B x……®……∆EÚx… ∫…∆§…∆€v…i… I…‰j… E‰Ú ¥…x… ∫…∆ÆI…EÚ (I…‰j…“™…)/¥…x… ®…hb˜±……€v…EÚ…Æ˙“ (I…‰j…“™…/¥…x™… |……h…“) B¥…∆ ¥…x™…|……h…“ ∂……J…… E‰Ú I…‰j… ∫…∆S……±…EÚ ]ı…™…M…Æ˙ €Æ˙W…¥…« E‰Ú EÚ…™……«±…™… ®… {……∆S… |…€i…™…… ®… €n˘x……∆EÚ 25.08.2018 EÚ…‰ ∫……™…∆EÚ…±… 5.00 §…V…‰ i…EÚ |…∫i…÷i… €EÚ™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*

V…“-

17343 / 40652 / 2018

+{…Æ˙ |…v……x… ®…÷J™… ¥…x… ∫…∆Æ˙I…EÚ (∫…∆™…÷HÚ ¥…x… |…§…∆v…/¥…x… €¥…EÚ…∫… +€¶…EÚÆ˙h…) ®…v™…|…n‰˘∂…, ¶……‰{……±… °Ú…‰x… x…®§…Æ˙ : 0755-2524286 ®……‰. : 9424790019

EÚ…™……«±…™… EÚ±…‰C]ıÆ˙ (∫……®……€V…EÚ x™……™… B¥…∆ €n˘¥™……∆M…V…x… EÚ±™……h…) €V…±…… ®…∆n˘∫……ËÆ˙ (®….|….) GÚ®……∆EÚ/b˜“.b˜“.+…Æ˙.∫…“./2018/796

®…∆n˘∫……ËÆ˙, €n˘x……∆EÚ :

31.07.2018

€¥…Y…Œ{i… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫……®……€V…EÚ x™……™… B¥…∆ +€v…EÚ…€Æ˙i…… ®…∆j……±…™…, x…<« €n˘±±…“ E‰Ú F. No..-22-33(27)/2018-DD-II/V €n˘x……∆EÚ 29 ®…<«, 2018 E‰Ú €x…nÊ˘∂……x…÷∫……Æ˙ €V…±…… €n˘¥™……∆M… {…÷x…¥……«∫… E‰Úxp˘ E‰Ú ∫…∆S……±…x… Ω‰˛i…÷ {…n˘… E‰Ú €¥…Ø˚r˘ €Æ˙HÚ {…n˘… EÚ“ {…⁄Ãi… EÚ“ V……x…… Ω˲* <SU÷ÙEÚ =®®…“n˘¥……Æ˙ €n˘x……∆EÚ 31.08.2018 EÚ…‰ EÚ…™……«±…™… ∫…®…™… +{…Æ˙…xΩ˛ 5.30 §…V…‰ ∫……™…∆ i…EÚ +{…x…‰ +…¥…∂™…EÚ ∫…Ω˛{…j…… ∫…€Ω˛i… ∫…∆±…Mx… €x…v……«€Æ˙i… +…¥…‰n˘x…-{…j… EÚ…™……«±…™… EÚ±…‰C]ıÆ˙ (∫……®……€V…EÚ x™……™… B¥…∆ €n˘¥™……∆M…V…x… EÚ±™……h…) ®…∆n˘∫……ËÆ˙ ®… |…∫i…÷i… EÚÆ˙ ∫…EÂÚM…‰* +…™…÷ ∫…“®…… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… €x…v……«€Æ˙i… ®……{…n∆˘b˜ +x…÷∫……Æ˙ Æ˙Ω‰˛M…“, ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i…… B¥…∆ V……x…EÚ…Æ˙“ €x…®x……x…÷∫……Æ˙ Ω˲* GÚ. {…n˘ EÚ… x……®… {…n˘ Ω‰˛i…÷ x™…⁄x…i…®… €Æ˙HÚ ∫¥…“EfiÚi… ®……x…n‰˘™… ∂…ËI…€h…EÚ +Ω«˛i……Bƒ {…n˘ |…€i…®……Ω˛ 1 . Clinical M.Phil in clinical Psychology/MA in psychology 0 1 Ø˚{…™…‰ 20500/Psychologist/ preferably with 2 years experience in |…€i…®……Ω˛ Psychology

the field of disability Rehabilitation.

2 . Senior Psysiotherapist/ Occupational Therapist

Post Graduate in related field with 5 years experience.

01

3 . Posthetist/Orthotist (Techinician)

ITI Trained with 2/3 years experience of Artificial limb & Orthosis

01

4 . Sr. Speech Therapist/Audiologist

Post Graduate in related field in Bsc (Speech & Hearing)

01

5 . Mobility Instructor

Matriculation + Certificate/ Diploma in Mobility Training.

01

6 . Multipurpose Rehabilitation Worker (M.R.W.)

10+2 with diploma in CBR/MRW Course or one yerars diploma course in early childhood special education with 2 yerars experience.

01

7 . Field & Publicity Assistant.

Graduate with 2 years experience in the field of disability rehabilitation.

01

8 . Vocational Counselor cum Computer Assistant

Graduate with Post Graduate diploma in Computer 0 1 Recognized by U.G.C., M.S.W. with 2 years experience in the field of disability rehabilitation.

Ø˚{…™…‰ 20500/|…€i…®……Ω˛ Ø˚{…™…‰ 14500/|…€i…®……Ω˛ Ø˚{…™…‰ 20500/|…€i…®……Ω˛ Ø˚{…™…‰ 14500/|…€i…®……Ω˛ Ø˚{…™…‰ 14500/|…€i…®……Ω˛ Ø˚{…™…‰ 14500/|…€i…®……Ω Ø˚{…™…‰ 14500/|…€i…®……Ω

€x…®x… ∂…i…Á :1. =HÚ {…n˘ BEÚ…∆EÚ“ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ +…Æ˙I…h… |……¥…v……x… ∫…‰ ®…÷HÚ Ω˛…‰M……* 2. =HÚ {…n˘ {…Æ˙ €x…™…÷€HÚ {…⁄h…«i…: ∫…∆€¥…n˘… {…Æ˙ +…v……€Æ˙i… Ω˛…‰M…“, €x…™…÷€HÚ BEÚ ¥…π…« E‰Ú €±…B ∫…∆€¥…n˘… {…Æ˙ Ω˛…‰M…“* 3. BEÚ ¥…π…« EÚ“ €x…™…÷€HÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ…™…« ∫…∆i……‰π…V…x…EÚ x…Ω˛” {……B V……x…‰ {…Æ˙ E‰Úxp˘ E‰Ú ∫…€S…¥…/+v™…I… u˘…Æ˙… €EÚ∫…“ ¶…“ ∫…®…™… BEÚ ®……Ω˛ E‰Ú x……‰€]ı∫… {…Æ˙ ∫…‰¥……Bƒ ∫…®……{i… EÚ“ V……™…‰M…“* ∫…‰¥……Bƒ ∫…∆i……‰π…|…n˘ {……B V……x…‰ {…Æ˙ ∫…‰¥…… ®… ¥…fi€r˘ +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙ EÚ“ V……BM…“* 4. €x…™…÷€HÚ E‰Ú {……j… {……B V……x…‰ {…Æ˙ 15 €n˘¥…∫… ®… l……x…… u˘…Æ˙… S…€Æ˙j… ∫…i™……{…x… €Æ˙{……‰]«ı B¥…∆ ®…‰€b˜EÚ±… §……‰b«˜ EÚ… ∫¥……∫l™… |…®……h…{…j… |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…… +€x…¥…™…« Ω˛…‰M……* 5. ={…Æ˙…‰HÚ…x…÷∫……Æ˙ {…n˘… E‰Ú €±…B +…™…÷ 18 ∫…‰ 35 ¥…π…« Ω˛…‰M…“* 6. €x…v……«€Æ˙i… ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i…… ®… ®…‰€Æ˙]ı B¥…∆ +…¥…∂™…EÚ +x…÷¶…¥… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ S…™…x… €EÚ™…… V……™…‰M……* 7. €V…±…… ∫…®…x¥…™…EÚ ∫…€®…€i… EÚ…‰ €EÚ∫…“ ¶…“ {…n˘ EÚ…‰ €x…Æ˙∫i… EÚÆ˙x…‰, ™……‰M™…i…… ∫…∆§…∆v…“ B¥…∆ ®……x…n‰˘™… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… +∆€i…®… €x…h…«™… ±…‰x…‰ EÚ… +€v…EÚ…Æ˙ Æ˙Ω‰˛M……* EÚ±…‰C]ıÆ˙ B¥…∆ +v™…I… €V…±…… €n˘¥™……∆M… {…÷x…¥……«∫… E‰Úxp˘, ®…∆n˘∫……ËÆ˙ +…¥…‰n˘x…-{…j… |…€i…, EÚ±…‰C]ıÆ˙ B¥…∆ +v™…I… €V…±…… €n˘¥™……∆M… {…÷x…¥……«∫… E‰Úxp˘, ®…∆n˘∫……ËÆ˙ {…n˘ EÚ… x……®…....................................................................................................................... (1) +…¥…‰n˘EÚ EÚ… x……®…........................................................................................................................... (2) €{…i……/{…€i… EÚ… {…⁄Æ˙… x……®…................................................................................................................... (3) V…x®…€i…€l… +∆EÚ…Â ®…Â......................................................................................................................... (4) €n˘x……∆EÚ 1.1.2018 EÚ…‰ +…™…÷....................¥…π…«.......................®……Ω˛........................€n˘x…........................... (5) ¥…M…« (+V……/+V…V……/+€{…¥…/∫……®……x™…/+±{…∫…∆J™…EÚ).................................................................................... (6) {…j……S……Æ˙ EÚ… {…i…….......................................................................................................................... (7) n⁄˘Æ˙¶……π… GÚ. ................................................................................................................................. (8) <«-®…‰±…- ™…€n˘ Ω˛…‰ i……‰......................................................................................................................... (9) ∫l……<« €x…¥……∫… EÚ… {…i…….......................................................................................................................... (10) ¥…i…«®……x… {…n˘ EÚ… x……®… B¥…∆ €x…™…÷€HÚ €n˘x……∆EÚ............................................................................................. (11) €¥…¶……M… EÚ… x……®….......................................................................................................................... (12) ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i……Bƒ :GÚ®……∆EÚ =k…“h…« {…Æ˙“I…… §……‰b«˜/€¥….€¥…. =k…“h…« |……{i… +∆EÚ ∏…‰h…“ (∂…ËI…€h…EÚ/i…EÚx…“EÚ“) EÚ… x……®… EÚ… x……®… ¥…π…« |…€i…∂…i…

(∫…¶…“ ™……‰M™…i…… ¥… +x…÷¶…¥… |…®……h…-{…j…… EÚ“ ∫¥…-∫…i™……€{…i… |…€i… ∫…∆±…Mx… EÚÆÂ˙) (13) Æ˙…W‰ …M……Æ˙ EÚ…™……«±…™… EÚ… x……®…............................................................................................................ (14) V…“€¥…i… {…∆V…“™…x… GÚ®……∆EÚ B¥…∆ €n˘x……∆EÚ................................................................................................. (15) +…Æ˙.∫…“.+…<«. {…∆V…“™…x… GÚ. ............................................................................................................ €n˘x……∆EÚ................................. (+…¥…‰n˘EÚ E‰Ú Ω˛∫i……I…Æ˙) P……‰π…h……-{…j… ®…È..............+…i®…V…/+…i®…V…… ∏…“/∏…“®…i…“..............................Bi…n¬˘ u˘…Æ˙… ∂…{…l…{…⁄¥…«EÚ P……‰π…h…… EÚÆ˙i……/EÚÆ˙i…“ Ω⁄ƒ˛ €EÚ +…¥…‰n˘x…-{…j… ®… €n˘™…‰ M…™…‰ ∫…®{…⁄h…« €¥…¥…Æ˙h… ®…‰Æ‰˙ Y……x… B¥…∆ €¥…∂¥……∫… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…i™… Ω˲* V……x…EÚ…Æ˙“ +∫…i™… {……™…‰ V……x…‰ EÚ“ n˘∂…… ®… ®…‰Æ˙… +…¥…‰n˘x… €x…Æ˙∫i… €EÚ™…… V…… ∫…E‰ÚM……* ∫…∆±…Mx… €EÚ™…‰ M…™…‰ n˘∫i……¥…‰V… °ÚV…‘ {……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛, i……‰ ®…÷Z…‰ ∫…‰¥…… ∫…‰ {…fil…EÚ EÚÆ˙x…‰ B¥…∆ n˘hb˜ n‰˘x…‰ EÚ… +€v…EÚ…Æ˙ €x…™…÷€HÚEÚi……« E‰Ú {……∫… ∫…÷Æ˙€I…i… Æ˙Ω‰˛M……* ∫…∆±…Mx… n˘∫i……¥…‰V…… EÚ… €¥…¥…Æ˙h… (+…¥…‰n˘EÚ E‰Ú Ω˛∫i……I…Æ˙) V…“- 17234 / 40643 / 2018 {…⁄Æ˙… x……®… ¥… {…i…….............................

i…Ë™……Æ˙“ EÚÆÂ˙ +…ËÆ˙ ±…I™… {……x…‰ E‰Ú €±…™…‰ €x…EÚ±… {…c˜ ∫…°Ú±…i…… +…{…EÚ… <∆i…V……Æ˙ EÚÆ˙i…“ €®…±…‰M…“ - B{…“V…‰ +§n÷˘±… EÚ±……®…


18

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

EÚ…™……«±…™… |……S……™…« S…xp˘∂…‰J…Æ˙ +…W……n˘ ∂……∫…EÚ“™… ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ +O…h…“ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ∫…“Ω˛…Ɖ ˙ Ph. 07562-224156, 224240, Fax : 07562-224240 E-mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in Website :- www.mpcolleges.nic.in/sehore

GÚ................../17

No. 13830/Estt./Gazz/M.C./Adv./2018

Rewa, Dated 09.08.2018

ADVERTISEMENT ∫…“Ω˛…‰Æ˙, €n˘x……∆EÚ............

€¥…Y……{…x… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ®… V…x…¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…€®…€i… u˘…Æ˙…/∫¥…€¥…k…“™… ™……‰V…x……xi…M…«i… ∫…∆S……€±…i… {……`¬ˆ™…GÚ®…… ®… ∫…j… 2018-19 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +€i…€l… €¥…u˘…x…… Ω‰˛i…÷ €x…®x……x…÷∫……Æ˙ +…¥…‰n˘x…-{…j… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* 1. +€i…€l… €¥…u˘…x… GÚ. €¥…π…™… ∫…∆J™…… +Ω«˛i……™… 1. €Ω˛xn˘“ ¶……π…… 01 B®….B. €Ω˛xn˘“ (+…v……Æ˙ {……`¬ˆ™…GÚ®…) Ph.D., Net, M.Phil 2. +∆O…‰V…“ ¶……π…… 01 B®….B. +∆O…‰V…“ (+…v……Æ˙ {……`¬ˆ™…GÚ®…) Ph.D., Net, M.Phil 1. S…™…x… |…€GÚ™…… ™…⁄.V…“.∫…“. ®……{…n∆˘b˜… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {…⁄h…«i…: ®…‰€Æ˙]ı {…Æ˙ +…v……€Æ˙i… Ω˛…‰M…“* ®…‰€Æ˙]ı +∆EÚ…Â EÚ… €x…v……«Æ˙h… ®….|…. ∂……∫…x…, =SS… €∂…I…… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… V……Æ˙“ +…n‰˘∂… GÚ. 969/B°Ú-1-9/2016/38-1 ¶……‰{……±… €n˘. 21.4.16 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛…‰M…“* 2. ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙/B®….€°Ú±…/{…“.BS….b˜“. ∫…∆§…∆€v…i… €¥…π…™… ®… Ω˛…‰x…… +€x…¥……™…« Ω˲* 3. ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ®… {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… ®… {…€Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…‰ B¥…∆ EÚ…™…« ∫…∆i……‰π…V…x…EÚ x…Ω˛” {……™…‰ V……x…‰ {…Æ˙ €EÚ∫…“ ¶…“ ∫…®…™… +€i…€l… €¥…u˘…x… EÚ…‰ EÚ…™…«®…÷HÚ EÚÆ˙x…‰ EÚ… {…⁄h…« +€v…EÚ…Æ˙ |……S……™…«/∫…€S…¥… V…x…¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…€®…€i… EÚ…‰ Ω˲* 4. +€i…€l… €¥…u˘…x…… u˘…Æ˙… €EÚ™…‰ M…™…‰ {…`ˆx…-{……`ˆx… EÚ…™…« EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… M……‰{…x…“™… ∞¸{… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… €¥…t…Ãl…™…… u˘…Æ˙… EÚÆ˙…™…… V……™…‰M……* €V…∫…E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ =xΩ² Ω˛]ı…™…… ¶…“ V…… ∫…E‰ÚM…… <∫…EÚ… ={…™……‰M… +M…±…‰ ¥…π…« ®… S…™…x… |…€GÚ™…… ®… ¶…“ €EÚ™…… V……™…‰M……* 5. +€i…€l… €¥…u˘…x…… EÚ…‰ 07 P…∆]‰ı ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ®… ={…Œ∫l…i… Æ˙Ω˛x…… Ω˛…‰M…… i…l…… ∂…ËI…€h…EÚ EÚ…™…« E‰Ú +±……¥…… ∂…ËI…h…‰k…Æ˙ EÚ…™……Á ®… ¶…“ ∫…Ω˛™……‰M… n‰˘x…… Ω˛…‰M……* 6. +€i…€l… €¥…u˘…x…… EÚ… ®……x…n‰˘™… Ø˚. 15000/- |…€i…®……Ω˛ Æ˙Ω‰˛M……, ∫…®…™… ∫…“®…… ∫…‰ EÚ®… Ø˚EÚx…‰ {…Æ˙ +x…÷{……i… ∫…‰ ®……x…n‰˘™… EÚ…]ı… V……™…‰M……* 7. €¥…Y……{…x… €n˘x……∆EÚ ∫…‰ 10 €n˘x… i…EÚ EÚ…™……«±…™…“x… ∫…®…™… ®… |……S……™…«/∫…€S…¥… V…x…¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…€®…€i…, S…∆p˘∂…‰J…Æ˙ +…W……n˘ ∂……∫…EÚ“™… ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ +O…h…“ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ∫…“Ω˛…‰Æ˙ EÚ…‰ €x…v……«€Æ˙i… |……∞¸{… ®… ∫…®…∫i… |…®……h…-{…j…… EÚ“ ∫¥…-∫…i™……€{…i… UÙ…™……|…€i… E‰Ú ∫……l… +…¥…‰n˘x…-{…j… |…∫i…÷i… EÚÆÂ˙* =HÚ €n˘x……∆EÚ E‰Ú {…∂S……i… |……{i… +…¥…‰n˘x…-{…j…… {…Æ˙ €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……™…‰M……* |…i™…‰EÚ {…n˘ B¥…∆ €¥…π…™… E‰Ú €±…B +…¥…‰n˘x… +±…M…-+±…M… |…∫i…÷i… EÚÆÂ˙* €±…°Ú…°‰Ú E‰Ú >{…Æ˙ €¥…π…™… B¥…∆ {…n˘, {…j…-¥™…¥…Ω˛…Æ˙ EÚ… {…i…… B¥…∆ ®……‰§……<±… x…∆. ∫{…π]ı ∞¸{… ∫…‰ +∆€EÚi… EÚÆÂ˙* ∫…∆±…Mx… - +…¥…‰n˘x…-{…j… EÚ… |……∞¸{… |……S……™…« ∫…∆™……‰V…EÚ S…∆p˘∂…‰J…Æ˙ +…W……n˘ ∂……∫…EÚ“™… ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ +O…h…“ ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ∫…“Ω˛…‰Æ˙ (®….|….) +…¥…‰n˘x…-{…j… EÚ… |……∞¸{… |…€i…, |……S……™…«/∫…€S…¥… V…x…¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…€®…€i… S….∂…‰.+…. ∂……∫….+. ®…Ω˛…€¥…., ∫…“Ω˛…‰Æ˙ (®….|….) 1. €¥…π…™… B¥…∆ {…n˘x……®… (€V…∫…E‰Ú €±…™…‰ +…¥…‰n˘x… €EÚ™…… Ω˲) :.............................................................................. 2. +¶™…l…‘ EÚ… {…⁄Æ˙… x……®… (+) €Ω˛xn˘“ ®… :- ................................................................................................ (§…) +∆O…‰V…“ ®… :- ................................................................................................. 3. V…x®…€i…€l… :- .................................................................................................................................. 4. €{…i……/{…€i… EÚ… x……®… :- ..................................................................................................................... 5. ∫l……™…“ {…i…… :- ................................................................................................................................. 6. {…j…-¥™…¥…Ω˛…Æ˙ EÚ… {…i…… B¥…∆ °Ú…‰x…/®……‰.x…∆. :- ............................................................................................... 7. <«-®…‰±… :- ........................................................................................................................................ 8. ∂…ËI…€h…EÚ ™……‰M™…i…… :GÚ. {…Æ˙“I…… EÚ… x……®… ¥…π…« ®…∆b˜±…/€¥….€¥…. ∏…‰h…“/ +x…÷¶…¥… EÚ… x……®… |…€i…∂…i… 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. +x…÷¶…¥… :- ..................................................................................................................................... 9. +x™… V……x…EÚ…Æ˙“ n‰˘x…… S……Ω² :- .............................................................................................................. x……‰]ı :- Ω˛…<«∫E⁄Ú±…/Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“/∫x……i…EÚ/+x…÷¶…¥… ¥… +x™… |…®……h…-{…j…… EÚ“ ∫¥…-∫…i™……€{…i… |…€i… ∫…∆±…Mx… EÚÆÂ˙* ∫l……x… : +¶™…l…‘ E‰Ú Ω˛∫i……I…Æ˙.................................... €n˘x……∆EÚ : {…⁄Æ˙… x……®… ................................................. °Ú…‰x…/®……‰.x…∆. .............................................. P……‰π…h……-{…j… ®…È............................................Bi…n¬˘ u˘…Æ˙… P……‰π…h…… EÚÆ˙i……/EÚÆ˙i…“ Ω⁄ƒ˛ €EÚ ®…‰Æ‰˙ u˘…Æ˙… ={…Æ˙…‰HÚ…x…÷∫……Æ˙ n˘“ M…<« V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…i™… Ω˲* ∫l……x… : +¶™…l…‘ E‰Ú Ω˛∫i……I…Æ˙.................................. €n˘x……∆EÚ : {…⁄Æ˙… x……®… ............................................... V…“- 17389 / 40655 / 2018 M.P. POORV KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD., +…{…E‰Ú P…Æ˙ BLOCK No. 7, SHAKTI BHAWAN ∫…nË ˘¥… €§…V…±…“ RAMPUR, JABALPUR Recruitment of Accounts Officer (Regular) Trainee The Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd. Jabalpur, 100% State owned power utility engaged in the business of distribution and retail supply of electricity in the geographical area of Jabalpur, Rewa, Sagar and Shahdol Commissionaires of the State of Madhya Pradesh requires candidates for appointment on the post of Accounts Officer (Regular)Trainee. Candidates may log on to www.mponline.gov.in/www.mpez.co.in for detailed advertisement. Application may be submitted from 09.08.2018 to midnight of 08.09.2018.

+…Æ˙-40660/2018

Govt. Shyam Shah Medical College Rewa (M.P.)

Chief General Manager (IIR&A) Save Electricity

""€§…V…±…“ ={…¶……‰HÚ… i¥…€Æ˙i… ∫…‰¥……+… E‰Ú €±…B "∫®……]«ı €§…V…±…“' B{… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆÂ˙''

Under the rules of the "Madhya Pradesh Super Speciality Hospital Chikitsa Shikshak Adarsh Seva Niyam-2018", Super Speciality Hospital, Rewa associated with S.S. Medical College Rewa, invites applications for various posts of teaching cadre through direct recruitment. The details are as follows : 01

Superintendent

S. Subject No.

01 Post (UR) Professor UR ST SC OBC

Associate Professor Assistant Professor UR ST SC OBC UR ST SC OBC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Anaesthesia

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

2.

Anaesthesia (CVTS) 1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

3.

Anaesthesia (Neurosurgery)

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

4.

Neurology

2

1

-

-

2

1

-

-

3 (1F) 1

1

1

5.

Neurosurgery

2

1

-

-

2

1

-

-

3 (1F) 1

1

1

6.

Cardiology

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

7.

Cardiology (Paediatric)

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

8.

Cardiology (Interventional)

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

9.

Nephrology

2

1

-

-

2

1

-

-

3 (1F) 1

1

1

10. Urology

2

1

-

-

2

1

-

-

3 (1F) 1

1

1

11. Neonatology

2

1

-

-

2

1

-

-

3 (1F) 1

1

1

12. Cardiac Thoracic & Vascular Surgery

2

1

-

-

2

1

-

-

3 (1F) 1

1

1

13

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Radiodiagnosis

1

1

The last date for submission of application forms is 30.08.2018 Interview for the above posts will be held on Tuesday, 04.09.2018. Short listed candidates will be informed by e-mail only and their names will be put on the college website. Number of posts may be increased or decreased. For details of advertisement and application forms visit www.ssmcrewa.com. Dean G-17411/40658/2018 S.S. Medical College Rewa (M.P.)

EÚ…™……«±…™… |……S……™…«, <∆€n˘Æ˙… M……ƒv…“ <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ∫……M…Æ˙ (®….|….) (∂……∫…x… u˘…Æ˙… ∫¥…∂……∫…“ P……‰€π…i…) GÚ./UÙ…j… €¥…¶……M…/2018

∫……M…Æ˙, €n˘x……∆EÚ 09.08.2018 Tel No. 07582- 263826 , 263844 visit us : www.igecsagar.ac.in e-mail : dr.principalgec@rediffmail.com

±…‰]ıÆ˙±… Bx]≈ı“ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ §…“.<«. (€u˘i…“™… ¥…π…«) EÚ…‰∫…« ®… |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ ±……‰EÚ±… EÚ…=∆∫…À±…M… <∫… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… EÚ“ €x…®x…€±…€J…i… •……xS…… ®… ±…‰]ıÆ˙±… Bx]≈ı“ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ §…“.<«. EÚ…‰∫…« E‰Ú €u˘i…“™… ¥…π…« ®… |…¥…‰∂… Ω‰˛i…÷ ∫…“]Âı €Æ˙HÚ ΩÈ˛* <x…EÚ“ {…⁄Ãi… ∫…∆∫l…… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ±……‰EÚ±… EÚ…=∆∫…À±…M… +…™……‰€V…i… EÚÆ˙ EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* <SU÷ÙEÚ =®®…“n˘¥……Æ˙ ∫…®…∫i… ®…⁄±… n˘∫i……¥…‰V… B¥…∆ =x…EÚ“ BEÚ-BEÚ ∫…i™……€{…i… UÙ…™……|…€i… ±……™…ÂM…‰* ]ı“.∫…“./∫…“.∫…“. EÚ“ ®…⁄±… |…€i… |…¥…‰∂… ={…Æ˙…xi… V…®…… EÚÆ˙x…“ Ω˛…‰M…“* = ±……‰EÚ±… EÚ…=∆∫…À±…M… €n˘x……∆EÚ : 14 +M…∫i… 2018, €n˘x… ®…∆M…±…¥……Æ˙ = Æ˙€V…∫]≈‰ı∂…x… (CLC) °Ú…Ï®…« V…®…… EÚÆ˙x…… : n˘…‰{…Ω˛Æ˙ 11.00 §…V…‰ ∫…‰ 2.00 §…V…‰ i…EÚ* = EÚ…=∆∫…À±…M… EÚ… ∫l……x… : EÚ…=∆∫…À±…M…/Ω‰˛±{… ∫…Â]ıÆ˙ <∆€n˘Æ˙… M……ƒv…“ <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, ∫……M…Æ˙ (®….|….) •……xS…… EÚ… €¥…¥…Æ˙h… ={…±…§v… ∫…“]ı… EÚ“ ∫…∆J™…… €∫…€¥…±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… CE 03 ∫…“]ı :- URXOP - 01, OBCXOP - 01, STXOP - 01 <±…‰ŒC]≈ıEÚ±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… EE 04 ∫…“]ı :- URXOP - 02, OBCXOP - 01, STXOP - 01 <±…‰C]≈ı…πx…C∫…-EÚ®™…÷€x…E‰Ú∂…x… EC 04 ∫…“]ı :- URXOP - 02, URXF - 01, STXOP - 01 <x…°Ú…ÏÆ˙®…‰∂…x… ]‰ıCx……±……ÏV…“ IT 04 ∫…“]ı :- URXOP - 02, OBCXOP - 01, URXF - 01 ®…ËE‰Ú€x…EÚ±… MECH 08 ∫…“]ı :- URXOP - 03, OUXF - 03, SCXOP - 02 €Æ˙HÚ ∫…“]ı… EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆J™…… - 23 x……‰]ı :01. +…Æ˙€I…i… ∏…‰h…“ E‰Ú =®®…“n˘¥……Æ˙ ={…±…§v… x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ Œ∫l…€i… ®… ±…‰]ıÆ˙±… Bx]≈ı“ |…¥…‰∂… €x…™…®… 2018 E‰Ú |…¥…‰∂… €x…™…®… +x…÷∫……Æ˙ +x™… ∏…‰h…“/¥…M…« EÚ“ ∫…“]ı… ®… {…€Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙ |…¥…‰∂… €n˘™…… V……BM……* 02. €Æ˙HÚ ∫…“]ı… EÚ“ ∫…∆J™…… §…g¯ ∫…EÚi…“ Ω˲* 03. °Ú“∫… EÚ“ ∫…∆{…⁄h…« Æ˙…€∂… 24370/- x…M…n˘ V…®…… EÚ“ V……¥…‰M…“, b˜“.b˜“. ™…… S…ËEÚ ∫¥…“EÚ…Æ˙ x…Ω˛” €EÚB V……BƒM…‰* |……S……™…«, <∆€n˘Æ˙… M……ƒv…“ <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… V…“- 17412 / 40659 / 2018 ∫……M…Æ˙ (®….|….) Ú P…Æ˙ ®….|…. {…⁄¥…« I…‰j… €¥…t÷i… €¥…i…Æ˙h… E∆Ú{…x…“ €±…€®…]‰ıb˜ +…{…E‰ ∫…nˢ¥… §±……ÏEÚ x…∆.- 7, ∂…€HÚ ¶…¥…x…, Æ˙…®…{…÷Æ˙, V…§…±…{…÷Æ˙ €§…V…±…“ |……‰O……®…Æ˙ (∫…∆€¥…n˘…) B¥…∆ Eڀx…π`ˆ +€¶…™…∆i…… (∫…∆€¥…n˘…) E‰Ú {…n˘ {…Æ˙ €x…™…÷€HÚ Ω‰˛i…÷ +…Ïx…±……<x… {…Æ˙“I…… EÚ“ ∫…⁄S…x……

B‰∫…‰ =®®…“n˘¥……Æ˙ €V…xΩ˛…Âx…‰ E∆Ú{…x…“ E‰Ú €¥…Y……{…x… GÚ®……∆EÚ 3470 €n˘x……∆EÚ 08.06.2018 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |……‰O……®…Æ˙ (∫…∆€¥…n˘…) i…l…… €¥…Y……{…x… GÚ®……∆EÚ 3471 €n˘x……∆EÚ 08.06.2018 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Eڀx…π`ˆ +€¶…™…∆i…… (∫…∆€¥…n˘…) E‰Ú {…n˘ Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x… €EÚ™…… l……, EÚ…‰ ∫…⁄€S…i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲ €EÚ +…Ïx…±……<x… {…Æ˙“I…… €n˘x……∆EÚ 16.08.2018 EÚ…‰ €x…v……«€Æ˙i… EÚ“ M…<« Ω˲* €¥…∫i…fii… ∫…⁄S…x…… www.mponline.gov.in/www.mpez.co.in {…Æ˙ n‰˘J… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* +…Æ˙-40661/2018 ®…÷J™… ®…Ω˛…|…§…∆v…EÚ (®…….∫…∆. B¥…∆ |…∂…….) €¥…t÷i… EÚ“ §…S…i… EÚÆÂ˙ ""€§…V…±…“ ={…¶……‰HÚ… i¥…€Æ˙i… ∫…‰¥……+… E‰Ú €±…B "∫®……]«ı €§…V…±…“' B{… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆÂ˙''


23

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

EÚ…™……«±…™… +€v…π`ˆ…i…… x…‰i……V…“ ∫…÷¶……π…S…xp˘ §……‰∫… ®…‰€b˜EÚ±… Eڅϱ…‰V…, V…§…±…{…÷Æ˙

EÚ…™……«±…™… +v…“I…EÚ, x…‰i……V…“ ∫…÷¶……π…S…xp˘ §……‰∫… E‰Úxp˘“™… V…‰±… V…§…±…{…÷Æ˙ (®….|….) GÚ®……∆EÚ/ /∫l……{…x……/2018/

€n˘x……∆E : .8.2018

€¥…Y…Œ{i… V…§…±…{…÷Æ˙ : Bi…n¬˘ u˘…Æ˙… ∫…⁄€S…i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲ €EÚ |……‰°‰Ú∂…x…±… BCV……€®…x…‰∂…x… §……‰b«˜ ¶……‰{……±… u˘…Æ˙… ®…v™…|…n‰˘∂… V…‰±… €¥…¶……M… EÚ“ ∫…∆™…÷HÚ {…Æ˙“I……-2017 E‰Ú +∆€i…®… {…Æ˙“I…… {…€Æ˙h……®… P……‰€π…i… EÚÆ˙x…‰ ={…Æ˙…∆i… |…Ω˛Æ˙“ {…n˘ {…Æ˙ S…™…€x…i… +¶™……Ãl…™…… EÚ“ ®…÷J™… ∫…⁄S…“ E‰Ú =®®…“n˘¥……Æ˙… EÚ“ |…Ω˛Æ˙“ {…n˘ {…Æ˙ €x…™…÷€HÚ EÚ“ EÚ…Æ«˙ ¥……<« ={…Æ˙…∆i… €V…x… +¶™…Ãl…™…… u˘…Æ˙… EÚ…™…«O…Ω˛h… x…Ω˛” €EÚ™…… M…™……, <∫… EÚ…Æ˙h… ∫…‰ ∂…‰π… Æ˙Ω˛ M…™…‰ €Æ˙HÚ {…n˘… {…Æ˙ +x…÷{…⁄Æ˙EÚ ∫…⁄S…“ E‰Ú ∫…∆±…Mx… ∫…⁄S…“ +x…÷∫……Æ˙ |…Ω˛Æ˙“ {…n˘ {…Æ˙ €x…™…÷€HÚ V…§…±…{…÷Æ˙ ∫…ÃEÚ±… E‰Ú +∆i…M…«i… Œ∫l…i… V…‰±…… ®… €Æ˙HÚ {…n˘… {…Æ˙ €EÚ™…‰ V……x…‰ Ω‰˛i…÷ ∫…⁄S…“ V…‰±… ®…÷J™……±…™… ¶……‰{……±… E‰Ú {…j… GÚ®……∆EÚ 11816/∫……®……x™… ∫l……{…x……/2018/V…§…±…{…÷Æ˙, €n˘x……∆EÚ 02.08.2018 E‰Ú ∫……l… ∫…∆±…Mx… |……{i… Ω÷˛<«* ∫…∆±…Mx… ∫…⁄S…“ +x…÷∫……Æ˙ €x…®x…€±…€J…i… +¶™……Ãl…™…… E‰Ú €x…™…÷ŒCi… +…n‰˘∂… +v…“I…EÚ E‰Úxp˘“™… V…‰±… V…§…±…{…÷Æ˙ E‰Ú EÚ…™……«±…™…“x… +…n‰˘∂… GÚ®……∆EÚ 248/∫l……{…x……/€n˘x……∆EÚ 2018 V…§…±…{…÷Æ˙, €n˘x……∆EÚ 07.08.2018 E‰Ú u˘…Æ˙… V……Æ˙“ €EÚ™…… V……EÚÆ˙ =x…E‰Ú €x…¥……∫… {…i…‰ {…Æ˙ Æ˙€V…∫]ıb«˜ B.b˜“. b˜…EÚ E‰Ú u˘…Æ˙… |…‰€π…i… €EÚ™…‰ V…… S…÷E‰Ú ΩÈ˛:GÚ. +¶™……l…‘ EÚ… x……®… ¥… €{…i…… EÚ… x……®… ∫…⁄S…“ EÚ… GÚ®……∆EÚ ∏…‰h…“ {…n˘∫l……{…x…… ∫l…±… 1. ∑…‰i…… €{…i…… +∂……‰EÚ x……™…EÚ 18 +x……Æ˙€I…i… E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 2. @ÒS…… €{…i…… Ω‰˛®…xi… E÷Ú®……Æ˙ ∫……‰x…“ 06 +.€{….¥…. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 3. §…Æ˙J…… €{…i…… ®……‰Ω˛x… ±……±… €x…®…V…‰ 12 +.€{….¥…. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 4. n˘“€{…EÚ… €{…i…… ∏…“Æ˙…®… À∫…M……ËÆ˙ 21 +.€{….¥…. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 5. €V…i…‰xp˘ €{…i…… Æ˙…®…S…∆p˘ {……]ı“n˘…Æ˙ 09 (B∫…) +.€{….¥…. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 6. Ω˛€Æ˙S…∆p˘ €{…i…… n˘“x…⁄ €b˜M…Æ˙∫…‰ 20 (B∫…) +x……Æ˙€I…i… E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 7. Æ˙…®…±……±… €{…i…… €¥…πh…÷ |…∫……n˘ 02 +.€{….¥…. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 8. EfiÚπh… E÷Ú®……Æ˙ €{…i…… Ω˛…EÚ®… À∫…Ω˛ 06 +.€{….¥…. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 9. v…®…Êxp˘ €{…i…… +Æ˙À¥…n˘ {…]‰ı±… 20 +.€{….¥…. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 10 . M…h…‰∂… €{…i…… €∂…¥…x……Æ˙…™…h… ™……n˘¥… 25 +.€{….¥…. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 11 . •…V…{……±… €{…i…… ∫…∞¸{… ¥…®……« 31 +.€{….¥…. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 12 . x…¥…x…“i… €{…i…… S…∆n˘ €EÚ∂……‰Æ˙ S…GÚ¥…i…‘ 95 +.€{….¥…. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 13 . ∫…÷∂…“±… €{…i…… Y……x…S…∆n˘ v…÷¥…Ê 02 +.V….V……. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 14 . ∫…÷x…“±… €{…i…… v…Æ˙®… À∫…Ω 09 +.V….V……. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 15 . S…xp˘∂…‰J… €{…i…… M……‰®…Æ˙ ±……±… {…Æ˙i…‰ 12 +.V….V……. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 16 . ∫…÷xn˘Æ˙ À∫…Ω˛ €{…i…… |…i……{… À∫…Ω˛ ®…Æ˙EÚ…®… 31 +.V….V……. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 17 . Æ˙…¥…‰xp˘ À∫…Ω˛ €{…i…… €¥…∂……±… À∫…Ω˛ 71 +.V….V……. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 18 . ∫…i™…‰xp˘ À∫…Ω˛ €{…i…… n˘∂…Æ˙l… À∫…Ω˛ 74 +.V….V……. E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 19 . Æ˙…V…… €{…i…… +…‰®…EÚ…Æ˙ b‰˜Ω˛€Æ˙™…… 02 +x…÷.V……€i… E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 20 . Æ˙…V…‰xp˘ €{…i…… n˘“{…S…∆n˘ 33 +x…÷.V……€i… E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ˙ 21 . ∫…÷Æ˙€¶… €{…i…… ∂™……®… E÷Ú®……Æ˙ 12 +x……Æ˙€I…i… €V…±…… V…‰±…, ®…hb˜±……˙ 22 . EÚ∞¸h…… À∫…Ω˛ €{…i…… ™…∂…¥…∆i… À∫…Ω˛ 32 +x……Æ˙€I…i… ∫…§… V…‰±…, €∫…Ω˛…‰Æ˙… ={…Æ˙…‰HÚ +¶™……l…‘ EÚ…‰ ∫…⁄€S…i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲ €EÚ €n˘x……∆EÚ 24.08.2018 EÚ…‰ |……i…: 8.00 §…V…‰ +v…“I…EÚ E‰Úxp˘“™… V…‰±… V…§…±…{…÷Æ˙ E‰Ú ∫…®…I… €x…v……«€Æ˙i… +…¥…‰n˘x… {…j…, +x…÷|…®……h…x… {…j… n˘…‰ |…€i…™…… ®… B¥…∆ x…®…⁄x…… ∂…{…l… {…j… {…S……∫… Ø˚{…™…‰ E‰Ú ∫]ı…®{… {…Æ˙ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ ¶…Æ˙EÚÆ˙, ∂…ËI…€h…EÚ |…®……h… {…j…… B¥…∆ V……€i… |…®……h… {…j… EÚ“ +€¶…|…®……€h…i… UÙ…™……|…€i…™…… E‰Ú ∫……l… ={…Œ∫l…i… Ω˛…Â, ∫……l… Ω˛“ €V…±…… ®…‰€b˜EÚ±… §……‰b«˜ E‰Ú ∫…®…I… ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰EÚÆ˙ ∫¥……∫l™… ∫…∆§…∆v…“ €S…€EÚi∫…“™… |…®……h… {…j… ¶…“ |…∫i…÷i… EÚÆÂ˙, €V…∫…®… +…{…EÚ“ €x…v……«€Æ˙i… >∆S……<« ¥… ∫…“x…‰ E‰Ú ®……{… EÚ… =±±…‰J… Ω˛…‰ (®…€Ω˛±…… +¶™…Ãl…™…… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙)* =HÚ €n˘x……∆EÚ (24.08.2018 EÚ…‰ |……i…: 8.00 §…V…‰ E‰Úxp˘“™… V…‰±… V…§…±…{…÷Æ˙ ®…Â) EÚ…‰ ®…⁄±… +€¶…±…‰J…… E‰Ú ∫…i™……{…x… E‰Ú ∫……l… Ω˛“ §……™……‰®…‰€]≈ıEÚ ∫…i™……{…x… ¶…“ EÚÆ˙…™…… V……¥…‰M……* =HÚ €n˘x……∆EÚ EÚ…‰ Ω˛“ EÚÆ˙…Æx……®…… EÚ“ EÚ…™…«¥……Ω˛“ EÚ“ V……¥…‰M…“ €V…∫…®… 1000/- Ø˚{…™…‰ E‰Ú ∫]ı…®{… B¥…∆ =∫… {…Æ˙ +x™… ¥™…™… EÚ… ¶…÷M…i……x… +¶™……l…‘ E‰Ú u˘…Æ˙… €EÚ™…… V……¥…‰M……* ™…€n˘ +…{… €x…v……«€Æ˙i… ∫…®…™……¥…€v… i…EÚ EÚi…«¥™… {…Æ˙ ={…Œ∫l…i… x…Ω˛” Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ i……‰ ™…Ω˛ ®……x…… V……¥…‰M…… €EÚ +…{… |…Ω˛Æ˙“ {…n˘ {…Æ˙ €x…™…÷€HÚ E‰Ú <SU÷ÙEÚ x…Ω˛” ΩÈ˛* <∫… +…v……Æ˙ {…Æ˙ ={…Æ˙…‰HÚ €x…™…÷€HÚ +…n‰˘∂… €x…Æ˙∫i… €EÚ™…… V…… ∫…E‰ÚM……* V…‰±… +v…“I…EÚ V…“- 17465 / 40687 / 2018 x…‰i……V…“ ∫…÷¶……π…S…xp˘ §……‰∫… E‰Úxp˘“™… V…‰±…, V…§…±…{…÷Æ

EÚ…Ë∂…±… €¥…EÚ…∫… ∫…∆S……±…x……±…™…, ®…v™…|…n‰˘ ∂… x…®…«n˘… Æ˙…‰b˜, Æ˙…®…{…÷Æ˙ S……ËÆ˙…Ω˛… E‰Ú +…M…‰, {…‰]≈ı…‰±… {…®{… E‰Ú {……∫…, V…§…±…{…÷Æ˙ n⁄˘Æ˙¶……π… GÚ®……∆EÚ-(0761) 2666522, 2660524, 2661021, <«-®…‰±… : dttrgjbp@gmail.com ¥…‰§…∫……<]ı : www.mpskills.gov.in

€¥…Y…Œ{i… EÚ…Ë∂…±… €¥…EÚ…∫… ∫…∆S……±…x……±…™… E‰Ú +∆i…M…«i… +…Ë.|…. ∫…∆∫l……+… ®… |…€∂…I…h… +€v…EÚ…€Æ˙™…… E‰Ú {…n˘… EÚ“ ¶…i…‘ {…Æ˙“I…… 2016 Ω‰˛i…÷ |……‰°‰Ú∂…x…±… BCV……€®…x…‰∂…x… §……‰b˜« ({…“<«§…“) ¶……‰{……±… ∫…‰ |……{i… |…i…“I…… ∫…⁄S…“ ∫…‰ S…™…€x…i… =®®…“n˘¥……Æ˙… EÚ…‰ +€¶…±…‰J… {…Æ˙“I…h… E‰Ú €±…™…‰ ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ Ω‰˛i…÷ =x…E‰Ú u˘…Æ˙… €n˘™…‰ M…™…‰ {…i…‰ {…Æ˙ Æ˙€V…∫]ıb«˜ b˜…EÚ ∫…‰ Eڅϱ… ±…‰]ıÆ˙ ¶…‰V…… M…™…… B¥…∆ ∫…®……S……Æ˙ {…j…… i…l…… ∫…∆S……±…x……±…™… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı ®… ∫…⁄S…x…… |…n˘Ã∂…i… EÚ“ V……EÚÆ˙ =®®…“n˘¥……Æ˙… E‰Ú ®…⁄±… +€¶…±…‰J…… E‰Ú {…Æ˙“I…h… EÚ… EÚ…™…« €n˘x……∆EÚ 08.08.2018 EÚ…‰ €EÚ™…… M…™……* =HÚ €n˘x……∆EÚ EÚ…‰ +x…÷{…Œ∫l…i… Æ˙Ω‰˛ =®®…“n˘¥……Æ˙… EÚ…‰ {…÷x…: +¥…∫…Æ˙ €n˘™…… V……EÚÆ˙ =x…E‰Ú +€¶…±…‰J… {…Æ˙“I…h… EÚ… EÚ…™…« €n˘x……∆EÚ 16.08.2018 EÚ…‰ |……i…: 10.30 §…V…‰ ∫…‰ M…Ë∫… Æ˙…Ω˛i… +…<«]ı“+…<« M……‰€¥…xn˘{…÷Æ˙… ¶……‰{……±… {…€Æ˙∫…Æ˙ Œ∫l…i… ∫…¶……M…fiΩ˛ (|…l…®… i…±…) ®… €EÚ™…… V……x…… Ω˲* +i…: S…™…€x…i… =®®…“n˘¥……Æ˙ €x…v……«€Æ˙i… ∫l……x…, €n˘x……∆EÚ B¥…∆ ∫…®…™… {…Æ˙ +{…x…‰ ∫…®…∫i… ®…⁄±… +€¶…±…‰J… B¥…∆ =x…EÚ“ UÙ…™……|…€i…™……∆ ∫……l… ±…‰EÚÆ˙ +…¥…Â* +€¶…±…‰J… {…Æ˙“I…h… ∫…∆§…∆v…“ €¥…∫i…fii… V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…∆S……±…x……±…™… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı www.mpskills.gov.in {…Æ˙ |…n˘Ã∂…i… EÚ“ M…<« Ω˲* ∫…∆S……±…EÚ V…“- 17466 / 40688 / 2018 EÚ…Ë∂…±… €¥…EÚ…∫… ®…v™…|…n‰˘∂…

∂……∫…EÚ“™… ∫¥…∂……∫…“ M…V…Æ˙…Æ˙…V…… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… M¥……€±…™…Æ˙ (®…v™…|…n‰˘∂…) GÚ®……∆EÚ/∫l……/€¥…Y…{i…/2018

M¥……€±…™…Æ˙ €n˘x……∆EÚ .....................

€¥…Y…Œ{i… ∫…⁄S…x…… ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x… €S…€EÚi∫…… €∂…I…… €¥…¶……M…, ®…∆j……±…™… ¶……‰{……±… E‰Ú Y……{… GÚ®……∆EÚ B°Ú2-53/2017/1/55 €n˘x……∆EÚ 12.01.2018 u˘…Æ˙… ®…v™…|…n‰˘∂… ∫¥…∂……∫…“ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… ∂…ËI…€h…EÚ +…n˘∂…« ∫…‰¥…… €x…™…®… 2018 E‰Ú +∆i…M…«i… ∫¥…∂……∫…“ M…V…Æ˙…Æ˙…V…… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, M¥……€±…™…Æ˙ E‰Ú +v…“x… ∫…Ω˛ |……v™……{…EÚ/∫…Ω˛…™…EÚ |……v™……{…EÚ/|…n˘∂…«EÚ E‰Ú €¥…€¶…xx… €¥…¶……M…… ®… €Æ˙HÚ {…n˘… EÚ“ {…⁄Ãi… ∫…“v…“ ¶…i…‘ u˘…Æ˙… EÚ“ V……x…… Ω˲* <∫… Ω‰˛i…÷ B®…∫…“+…<« u˘…Æ˙… €x…v……«€Æ˙i… +Ω«˛i……v……Æ˙“ ™……‰M™… +¶™……Ãl…™…… ∫…‰ €x…v……«€Æ˙i… |…{…j… ®… +…¥…‰n˘x…-{…j… ∫¥…∂……∫…“ M…V…Æ˙…Æ˙…V…… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, M¥……€±…™…Æ˙ ®… €n˘x……∆EÚ 20.08.2018 ∫……™…∆EÚ…±… 5.30 §…V…‰ i…EÚ +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ={…Æ˙…‰HÚ €¥…Y……{…x… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ +…¥…‰n˘x…-{…j… EÚ… €x…v……«€Æ˙i… |……∞¸{… ∫¥…∂……∫…“ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, M¥……€±…™…Æ˙ ®…v™…|…n‰˘∂… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı www.grmcgwalior.org {…Æ˙ ={…±…§v… Ω˲* = +…¥…‰n˘x… {…j… b˜…EÚ u˘…Æ˙… +l…¥…… ¥™…€HÚM…i… ∞¸{… ∫…‰ ∫¥…∂……∫…“ M…V…Æ˙…Æ˙…V…… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, M¥……€±…™…Æ˙ ®… V…®…… EÚÆ˙…™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* €EÚ∫…“ ¶…“ Œ∫l…€i… ®… €x…v……«€Æ˙i… €i…€l… B¥…∆ ∫…®…™… E‰Ú {…∂S……i… |……{i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +…¥…‰n˘x…… {…Æ˙ €¥…S……Æ˙ x…Ω˛” €EÚ™…… V……¥…‰M……* = ∫……I……iEÚ…Æ˙ EÚ… €n˘x……∆EÚ B¥…∆ ∫……I……iEÚ…Æ˙ Ω‰˛i…÷ {……j… =®®…“n˘¥……Æ˙… EÚ“ ∫…⁄S…“ ®…Ω˛…€¥…t…±…™… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ ={…±…§v… EÚÆ˙…<« V……™…‰M…“ i…l…… <«-®…‰±… u˘…Æ˙… ¶…“ ∫…⁄€S…i… EÚÆ˙ €n˘™…… V……™…‰M……* ®…÷J™… EÚ…™…«{……±…x… +€v…EÚ…Æ˙“ V…“- 17410 / 40657 / 2018 ∫¥…∂……∫…“ M…V…Æ˙…Æ˙…V…… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… , M¥……€±…™…Æ

=

GÚ®……∆EÚ/∫l……./Æ˙…V…./18/6567

V…§…±…{…÷Æ˙, €n˘x……∆EÚ :

09.08.2018

€¥…Y…Œ{i… ®….|…. ∂……∫…x… €S…€EÚi∫…… €∂…I…… €¥…¶……M…, ®…∆j……±…™…, ¶……‰{……±… E‰Ú Y……{…x… GÚ®……∆EÚ B°Ú 2-57/2018/55-1, €n˘x……∆EÚ 06.08.2018 u˘…Æ˙… V……Æ˙“ ®…v™…|…n‰˘∂… ∫…÷{…Æ˙ ∫{…‰€∂…€±…]ı“ +∫{…i……±… €S…€EÚi∫…… €∂…I…EÚ +…n˘∂…« ∫…‰¥…… €x…™…®…, 2018 E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…∆S……±…x……±…™… €S…€EÚi∫…… €∂…I…… ®….|…. E‰Ú {…j… GÚ®……∆EÚ 3486/∫l……./Æ˙…V…./2018, €n˘x……∆EÚ 08.08.2018 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫¥…∂……∫…“ €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… V…§…±…{…÷Æ˙ (∫…÷{…Æ˙ ∫{…‰€∂…€±…]ı“ı) E‰Ú +v…“x… €Æ˙HÚ {…n˘… EÚ…‰ ∫…“v…“ ¶…i…‘ u˘…Æ˙… Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… Æ˙…‰∫]ıÆ˙ EÚ… {……±…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛™…‰ +v…“I…EÚ, |……v™……{…EÚ, ∫…Ω˛…-|……v™……{…EÚ, ∫…Ω˛…™…EÚ |……v™……{…EÚ {…n˘… EÚ“ {…⁄Ãi… EÚ“ V……x…… Ω˲* B‰∫…‰ +¶™……l…‘ V……‰ €EÚ ∂……∫…x…/B®…∫…“+…<« u˘…Æ˙… €x…€Ω˛i… +Ω«˛i……™… {…⁄Ãi… EÚÆ˙i…‰ Ω˛… <∫… Ω‰˛i…÷ +…¥…‰n˘x… {…j… +…®…∆€j…i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* +…¥…‰n˘x… {…j… V…®…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +∆€i…®… €i…€l… 30.08.2018 ∫……™…∆ 05.30 §…V…‰ i…EÚ Ω˲* Æ˙…‰∫]ıÆ˙ ∫…“v…“ ¶…i…‘ (+v…“I…EÚ, |……v™……{…EÚ, ∫…Ω˛-|……v™……{…EÚ, ∫…Ω˛…™…EÚ |……v™……{…EÚ) GÚ. {…n˘x……®… +v…“I…EÚ UR ST SC OBC E÷Ú±… 1.

GÚ.

Superientendent

1

-

-

-

1

E÷Ú±…

1

-

-

-

1

UR

ST

SC

OBC

E÷Ú±…

1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1 -

-

-

1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1

19

6

UR

ST

SC

OBC

E÷Ú±…

1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1 -

-

-

1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1

19

6

-

-

25

UR

ST

SC

OBC

E÷Ú±…

1 1 1 3(2+1F) 3(2+1F) 1 1 1 3(2+1F) 3(2+1F) 3(2+1F) 3(2+1F) 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 -

2 2 2 6 6 2 2 2 6 6 6 6 2

25

13

6

6

50

{…n˘x……®…

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor

GÚ.

E÷Ú±… ™……‰M… {…n˘x……®…

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Associate Associate Associate Associate Associate Associate Associate Associate Associate Associate Associate Associate Associate

|……v™……{…EÚ Anaesthesia Anaesthesia (CVTS) Anaesthesia Neuro Surgery Neurology Neuro Surgery Electrophysiology Cardiololgy Paediatric Cardiology Intervantional Cardiology Nephrology Urology Neonatology Cardiac Surgery Radiodiagnosis

Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor

Anaesthesia Anaesthesia (CVTS) Anaesthesia Neuro Surgery Neurology Neuro Surgery Electrophysiology Cardiology Paediatric Cardiology Interventional Cardiology Nephrology Urology Neonatology Cardiac Surgery Radiodiagnosis

E÷Ú±… ™……‰M… GÚ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

{…n˘x……®… Assistant Assistant Assistant Assistant Assistant Assistant Assistant Assistant Assistant Assistant Assistant Assistant Assistant

∫…Ω˛-|……v™……{…EÚ

25

∫…Ω˛…™…EÚ |……v™……{…EÚ Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor

E÷Ú±… ™……‰M…

Anaesthesia Anaesthesia (CVTS) Anaesthesia Neuro Surgery Neurology Neuro Surgery Electrophysiology Cardiology Paediatric Cardiology Interventional Cardiology Nephrology Urology Neonatology Cardiac Surgery Radiodiagnosis

={…Æ˙…‰HÚ €S…ŒxΩ˛i… {…n˘… ®… ∫…‰ SC= +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…, ST= +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i…, OBC= +x™… €{…UÙc˜… ¥…M…«, F ∫…‰ €S…ŒxΩ˛i… {…n˘ ®…€Ω˛±…… =®®…“n˘¥……Æ˙ Ω‰˛i…÷ +…Æ˙€I…i… Ω˲* x……‰]ı :1. {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… +€v…EÚ/EÚ®… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* 2. ¶…i…‘ EÚ“ |…€GÚ™…… B¥…∆ ∫…‰¥…… ∂…i……Á EÚ“ €¥…∫i…fii… V……x…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ +…¥…‰n˘x… EÚ… |……∞¸{… €S…€EÚi∫…… ®…Ω˛…€¥…t…±…™… EÚ“ ¥…‰§…∫……<]ı {…Æ˙ www.nscbmc.ac.in ={…±…§v… Ω˲* 3. €¥…Y……€{…i… {…n˘… E‰Ú +…Æ˙I…h… B¥…∆ €x…™…÷€HÚ ∫…∆§…∆v…“ ∫…®…“€S…x… €x…™…®…… B¥…∆ ¶…€¥…π™… ®… €x…™…÷€HÚ™…… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… +x™…l…… €±…™…‰ M…™…‰ ∂……∫…EÚ“™… €x…h…«™… E‰Ú +v…“x… €x…™…÷€HÚ/{…n˘…‰z…€i…™……∆ Æ˙Ω²M…“ B¥…∆ +¶™…l…‘ €x…™…÷€HÚ €x…Æ˙∫i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ n˘∂…… ®… €x…™…÷€HÚ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… +€v…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®… ®……∆M… x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÂÚM…‰* 4. ∫…⁄{…Æ˙ ∫{…‰€∂…€±…]ı“ E‰Ú ={…Æ˙…‰HÚ |…n˘Ã∂…i… {…n˘ |…l…®… §……Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…“v…“ ¶…i…‘ u˘…Æ˙… {…n˘… EÚ“ {…⁄Ãi… EÚ“ V……¥…‰M…“* 5. ∫…∆¶……€¥…i… ∫……I……iEÚ…Æ˙ EÚ… €n˘x……∆EÚ 06.09.2018 Ω˲* V…“- 17460 / 40683 / 2018

+€v…π`ı…i…… x…‰i……V…“ ∫…÷¶……π…S…xp˘ §……‰∫… ®…‰€b˜EÚ±… Eڅϱ…‰V…, V…§…±…{…÷Æ˙

¥™…€HÚ E‰Ú ∫……l… ÀV…n˘M…“ ®… "+SUÙ… Ω˛…‰x……' ™…… "§…÷Æ˙… Ω˛…‰x……' =∫…E‰Ú ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ™…… x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ €¥…S……Æ˙… {…Æ˙ €x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… Ω˲ - |…‰Œx]ı∫… ®…±…°Úb«˜


24

¶……‰{……±…,

dk;kZy; d`f"k mit e.Mh lfefr ul:Yykxat] ftyk lhgksj

Øekad@fu-@eaMh@18&19@666

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY (An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. Of M.P.) 5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P. – 462 011

NOTICE INVITING TENDER No. 822 (X-CATEGORY) (Construction of Roads/CDs Works) No. 16693/22/D-12/MPRRDA/2018 Bhopal, Dated : 08.08.2018 Online Tenders for Construction of Rural Roads /CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal http://www.mpeproc.gov.in as detailed below. S. Name of No. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. •

No. of Package

Agar Anuppur Ashoknagar Balaghat Barwani Betul Bhind Chhatarpur Chhindwara Damoh Datia Dhar Guna Gwalior Indore Jabalpur Jhabua Katni

1 1 2 1 1 4 3 1 1 3 3 3 4 1 3 2 2 1

Total PAC S. Name of (Rs. In Lakh) No. District 228.97 38.55 473.20 53.69 22.92 1443.38 420.97 13.22 200.34 429.93 256.73 671.60 534.74 18.57 460.89 329.38 645.91 65.55

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

No. of Package

Total PAC (Rs. In Lakh)

6 4 1 2 1 1 2 4 2 3 4 1 1 4 6 1 1 1

945.90 731.58 168.90 293.71 109.44 186.08 172.51 994.67 226.30 655.32 931.19 331.89 246.82 1262.77 1360.79 391.27 58.80 108.31

Khargone Mandla Mandsour Panna Raisen Rajgarh Ratlam Rewa Seoni Shahdol Shajapur Sheopur Shivpuri Sidhi Singrauli Tikamgarh Ujjain Vidisha

Bid Security (EMD) is to be paid online. For detailed procedure of online payment of EMD and submission of affidavit please refer condition number 1 (a) of detailed NIT. Bidders are advised to ensure payment of EMD well in advance before the end date for Submission of Bid. MPRRDA will not be responsible for contractor’s failure to pay EMD within the proscribed time. For submission of affidavit please see condition No. 1 (b) of detailed NIT and prescribed form appearing as Annexure (A) with detailed NIT. If Scanned copy of affidavit submitted online is not on prescribed form the same will be rejected and bidder disqualified. Failure to submit original affidavit on prescribed form by given date & time will result in disqualification of bidder and forfeiture of EMD.

1. Tender document can be purchased only online from the above website from 14.08.2018 17:30 hrs. to 29.08.2018 upto 17:30 hrs. after making online payment of cost of tender document and service charges as appearing on the portal by using debit card/credit card or Internet banking account. 2. Other Key dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document for construction & maintenance of rural roads/Bridges Sept. 2017 on the above-mentioned portal and concerned PIU. M.P. Madhyam/91145/R-40667/2018 CHIEF GENERAL MANAGER (T & e-G)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT (A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking) "D" Wing, 2nd Floor, Vindhyachal Bhawan, Bhopal – 462004 Web.- www.mpjalnigam.co.in, E-Mail: mpjalnigam@gmail.com Phone No. 0755-2579034, 0755-2579874, Fax: 0755-2579873 CIN. No. - U41000MP2012SGC028798 No. 4120/80/CS/MPJNM/2018 Bhopal, Date: 9.8.18

Recruitment in MPJNM Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit invites applications from eligible candidates on regular basis for the following posts :S. Name of Total Qualification/Experience No. post Post

Emoluments

1.

Manager

14

B.E/B.Tech (Civil) and must have qualified GATE Exam in any of the last 3 years.

Pay Band Matrix 12 : Rs. 56,100 - 1,77,500/-

2.

Dy. Manager

26

B.E/B.Tech (Civil) and must have GATE Exam Score in any of the last 3 years.

Pay Band Matrix 8 : Rs. 32,800 - 1,03,600/-

*Dearness Allowance, House Rent Allowance and other permissible allowances will be payable as per the M.P. State Government rules. Application form should be uploaded along with the application fee on MP online from 16.08.2018 to 05.09.2018. For more information please visit websites - www.mpjalnigam.co.in & www.mponline.gov.in M.P. Madhyam/91148/R-40668/2018 PROJECT DIRECTOR

19.08.2018

lqBkfy;k] ftyk jktx<+ Ø-@fu-@eaMh@18&19@206

e-iz- yksd fuekZ.k foHkkx esa dsUnzh;d`r iath;u iz.kkyh ds vUrxZr iathd`r Bsdns kjksa ls fuEufyf[kr dk;ksaZ gsrq vkWuykbu fufonk;sa e-tendering ds ek/;e ls izfr'kr nj fufonk izi=k ^^v** ij vkeaf=kr dh tkrh gSaA Ø- Vs.Mj dk;Z LFky ,oa dk;Z dk uke ftys vuqekfur le;kof/k flLVe dk ykxr uEcj uke ¼#- yk[k esa½ 1- 4952 d`f"k mit eaMh lfefr ul:Yykxat esa xsV fuekZ.k] d`"kd lhgksj 148-68 11 ekg foJke x`g ejEer ,oa iqrkbZ isfUVax dk;Z ,oa mieaMh izkax.k xksikyiqj esa ckmUMªhoky] V~;wc osy ,oa ikbi ykbu] dOgMZ vkD'ku IysVQkeZ] Vªkyh'ksM ,oa iqrkbZ isafVax dk;Z ,oa ykM+dqbZ esa MCY;w-ch-,e- lg lh-lh- dk;Z] 02 ux psd iksLV fuekZ.k ,oa iqrkbZ isafVax dk;ZA 2- 4953 d`f"k mit eaMh lfefr ul:Yykxat dh mieaMh izkax.k lhgksj 11-07 09 ekg xksikyiqj esa 50]000 yhVj {kerk vksOgj gsM VSad e; lEiosy fuekZ.k dk;ZA 'krsZa %& 1- bPNqd fufonkdkj fufonk ds laca/k esa vko';d tkudkjh osclkbV http://www.mpeproc.gov.in ij voyksdu dh tk ldrh gSA 2- fufonk izi=k fnukad 10-08-2018 le; 11-30 cts ls 30-08-2018 le; 17-30 cts rd dsoy vkWuykbu Ø; fd;s tk ldrs gSaA 3- fufonk ds laca/k esa dksbZ Hkh la'kks/ku dsoy mYysf[kr osclkbV ij gh iznf'kZr fd;k tkosxk] lekpkj i=kksa esa ughaA lfpo e-iz- ek/;e@91152@vkj&40670@2018

∫…‰

dk;kZy; Ñf"k mit eaMh lfefr

ul:Yykxat] fnukad % 08-08-2018

f}rh; fufonk vkea=k.k lwpuk

13.08.2018

lqBkfy;k] fnukad 02-08-2018

fufonk vkea=k.k lwpuk e-iz- yksd fuekZ.k foHkkx esa dsUnzh;Ñr iath;u iz.kkyh ds vUrxZr iathÑr Bsdns kjksa ls fuEufyf[kr dk;ksaZ gsrq vkWuykbu fufonk;sa e-tendering ds ek/;e ls izfr'kr nj fufonk izi=k ^^v** ij vkeaf=kr dh tkrh gSaA Ø- Vs.Mj dk;Z LFky ,oa dk;Z dk uke ftys dk vuqekfur ykxr le;kof/k flLVe uauke ¼#- yk[k esa½ 1- 4918 iqjkuk eaMh izkax.k lqBkfy;k esa jktx<+ 87-52 11 ekg 40 ux ls.Mªh'kki fuekZ.k dk;ZA 'krs Z a %& 1- bPNqd fufonkdkj fufonk ds laca/k esa vko';d tkudkjh osclkbV http://www.mpeproc.gov.in ij voyksdu dh tk ldrh gSA 2- fufonk izi=k fnukad 07-08-2018 le; 17%30 cts ls 21-08-2018 le; 17%30 cts rd dsoy vkWuykbu Ø; fd;s tk ldrs gaSA 3- fufonk ds laca/k esa dksbZ Hkh la'kks/ku dsoy mYysf[kr osclkbV ij gh iznf'kZr fd;k tkosxk] lekpkj i=kksa esa ughaA lfpo e-iz- ek/;e@91114@vkj&40663@2018

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 dk;kZ y ; ifj;ks t uk ;a = kh] HknHknk jks M ] la H kkx Øeka d &03] Hkks i ky 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 Mobile No. % 9425601545] bZ & es y % mpphidcbpl3@gmail.com 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 Øeka d & eiz i q v k,oa v fofu@1044@i;a @ r'kk@18 Hkks i ky] fnuka d 6-8-18 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 ^^foRrh; o"kZ 2017** ds varxZr ekm.V O;w caxys ds th.kksZ)kj@ejEer dk;Z 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 ihVh,l ipe<+h ftyk gks'kaxkckn ftldh vuqekfur ykxr #- 96-50 yk[k gS] 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 ds fuekZ.k gsrq fufonk Øekad 06@2018&19 ¼vkWuykbu fufonk Øekad & 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 MPPHCL/TENDER No. - 2792½ vkeaf=kr dh tkrh gSA fufonk izi=k 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 fnuka d &18-08-2018 le; 5-00 cts rd vkWuykbu [kjhns tk ldrs gSaA 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 foLr` r fufonk lw p uk ,oa vU; fooj.k Portal : https:// 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 www.mpeproc.gov.in ij ns[ks tk ldrs gSaA 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 e-iz- ek/;e@91104@vkj&40662@2018 12345678901234567 ifj;ks t uk ;a = kh 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 MADHYA PRADESH MADHYA KSHETRA 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 VIDYUT VITARAN COMPANY LIMITED 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 (GOVT. OF M.P. UNDERTAKING) 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 Office of Managing Director, Nishatha Parisar, Govindpura, Bhopal (MP) 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 462023, Phone No. : 2602033, 2602034, Fax : 2589821 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 Website: www.mpcz.co.in 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 HUMAN RESOURCE DEPARTMENT (ISO 9001:2008 CERTIFIED) 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 No. MD/MK/Rec./F-149(V)/6362 Bhopal, Dated : 06.08.2018 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 NOTICE FOR CHANGE IN DATE OF ONLINE EXAM FOR 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 THE RECRUITMENT OF JE (DISTRIBUTION) 2018 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 The online examination for the recruitment of Junior Engineer (Distribution) 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 2018 batch which was scheduled on 22nd Aug, 2018 is now re-scheduled 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 and the same will be conducted on 24th Aug, 2018 in second shift. 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 M.P. Madhyam/91126/R-40664/2018 12345678901234567 GENERAL MANAGER (REC.) 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 dk;kZy; ifj;kstuk ;a=kh] iqfyl ykbu] ckyk?kkV ¼e-iz-½ 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 Qks u ua % 07632&247289 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 e/;izn's k iqfyl vkokl ,oa v/kkslja puk fodkl fuxe laHkkx ckyk?kkV varxZr 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 ftyk ckyk?kkV esa fofHkUu fuEkkZ.k dk;ksZa gsrq fufonk Øekad 03@2018&19 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 ¼vkWuykbu fufonk Øekad MPPHCL/TENDER No. 2795 & 2796½ 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 vkeaf=kr dh tkrh gSA fufonk izi=k fnukad 16-08-2018 le; 17%00 cts rd 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 vkWuykbu [kjhns tk ldrs gSaA ftldh foLr`r fufonk lwpuk ,oa vU; fooj.k 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 Portal : http://www.mpeproc.gov.in ij ns[ks tk ldrs gSa ,oa fufonk 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 ls lacfa /kr leLr vko';d la'kks/ku mDr osclkbV ij gh fd, tkosx 12345678901234567 a ] s i` F kd ls 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 lekpkj i=kksa esa izdk'ku ugha fd;k tkosxkA 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 e-iz- ek/;e@91127@vkj&40665@2018 12345678901234567 ifj;ks t uk ;a = kh 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 dk;kZ y ; ifj;ks t uk ;a = kh] fryd uxj] okMZ ua 11] 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 ¼[kq V s g h½ dk;kZ y ; tuin ia p k;r ds ihNs ] fljekS j jks M ] 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 jhok ¼e-iz ½ 8871571988@9425601523] Phone : 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 pempphcrewa@gmail.com 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 e/;iz n s ' k iq f yl vkokl ,oa v/kks l a j puk fodkl fuxe la H kkx] jhok }kjk 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 gsrq fufonk Øekad 07@2018&19 ¼vkWuykbu fufonk Øekad MPPHCL/ 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 TENDER NO. 2797 To 2814 vkeaf=kr dh tkrh gSA fufonk izi=k fnukad 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 21-08-2018 rd [kjhns tk ldrs gSaA ftldh foLr`r fufonk lwpuk ,oa vU; 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 fooj.k Portal: https://www.mpeproc.gov.in ij ns[ks tk ldrs gSaA 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 e-iz- ek/;e@91150@vkj&40669@2018 12345678901234567 ifj;kstuk ;a=kh 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

e/;iz n s ' k iq f yl vkokl ,oa v/kks l a j puk fodkl fuxe fufonk vkea=k.k lwpuk

e-iz- iqfyl vkokl ,oa v/kkslajpuk fodkl fuxe iz s l &foKfIr

e-iz- iqfyl vkokl ,oa v/kkslajpuk fodkl fuxe

izsl foKfIr

Ω˛Æ˙ +∆i… BEÚ ∂…÷Ø˚+…i… Ω˲ +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙ ∂…÷Ø˚+…i… BEÚ +∆i… Ω˲ - €¥…n÷˘Æ˙ x…“€i…


25

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

€¥…€¶…z… |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… E‰Ú €±…™…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« |…∂x…

∫……®……x™… +v™…™…x… ¶……Æ˙i…“™… ∫…∆€¥…v……x… |….

¶……Æ˙i…“™… ∫…∆€¥…v……x… ®… ¶……Æ˙i… EÚ…‰ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲(+) BEÚ…i®…EÚ Æ˙…V™… (§…) ∫…∆P…“™… Æ˙…V™… ®…hb˜±… (∫…) ∫…∆P…“™… ¶……Æ˙i… (n˘) Æ˙…V™…… EÚ… ∫…∆P… =k…Æ˙- (n˘) Æ˙…V™…… EÚ… ∫…∆P…* ¥™……J™……- ¶……Æ˙i…“™… ∫…∆€¥…v……x… E‰Ú +x…÷SU‰Ùn˘-1 ®… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲ €EÚ ¶……Æ˙i… +l……«i… <Œhb˜™……, Æ˙…V™…… EÚ… ∫…∆P… Ω˛…‰M……* |…. 2 ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…∆€S…i… €x…€v… ∫…‰ v…x… €x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú €±…B €x…®x…€x…€J…i… ®… ∫…‰ €EÚ∫…EÚ… +x…÷®……‰n˘x… +€x…¥……™…« Ω˲? (+) ¶……Æ˙i… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i… (§…) ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…∆∫…n˘ (∫…) ¶……Æ˙i… E‰Ú |…v……x…®…∆j…“ (n˘) ∫…∆P…“™… €¥…k… ®…∆j…“ =k…Æ˙- (§…) ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…∆∫…n˘ ¥™……J™……- ∫…∆∫…n˘ E‰Ú +€x…¥……™…« +x…÷®……‰n˘x… ∫…‰ Ω˛“ ∫…∆€S…i… €x…€v… ∫…‰ v…x… €x…EÚ…±…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* ¶……Æ˙i…“™… ∫…∆€¥…v……x… E‰Ú +x…÷SU‰Ùn˘-114 ®… ¥…Ãh…i… €¥…€x…™……‰M… €¥…v…‰™…EÚ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ∫…∆€S…i… €x…€v… ∫…‰ v…x… €x…EÚ…±…… V……i…… Ω˲* |…. 3 ™…€n˘ ¥……Ãπ…EÚ ∫…∆P…“™… §…V…]ı ±……‰EÚ∫…¶…… u˘…Æ˙… {……€Æ˙i… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… i……‰ (+) §…V…]ı ®… ∫…∆∂……‰v…x… EÚÆ˙ ™…Ω˛ n˘…‰§……Æ˙… {…‰∂… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* (§…) ∫…÷Z……¥… Ω‰˛i…÷ §…V…]ı Æ˙…V™…∫…¶…… EÚ…‰ ¶…‰V… €n˘™…… V……i…… Ω˲* (∫…) ∫…∆P…“™… €¥…k… ®…∆j…“ ∫…‰ i™……M…{…j… n‰˘x…‰ E‰Ú €±…B EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* (n˘) |…v……x…®…∆j…“ +{…x…“ ®…∆€j…{…€Æ˙π…n¬˘ EÚ… i™……M…{…j… {…‰∂… EÚÆ˙ n‰˘i…… Ω˲* =k…Æ˙- (n˘) |…v……x…®…∆j…“ +{…x…“ ®…∆€j…{…€Æ˙π…n¬˘ EÚ… i™……M…{…j… {…‰∂… EÚÆ˙ n‰˘i…… Ω˲* ¥™……J™……- ∫…∆P…“™… §…V…]ı ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…™…¥™…™… EÚ“ Œ∫l…€i…, S……±…⁄ ¥…π…« ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…™…-¥™…™… E‰Ú +…EÚ±…x…, +…M……®…“ ¥…π…« E‰Ú €±…B +…™…-¥™…™… E‰Ú +x…÷®……€x…i… +…∆EÚc‰˜ i…l…… +…M……®…“ ¥…π…« E‰Ú +…Ãl…EÚ-∫……®……€V…EÚ EÚ…™…«GÚ®… B¥…∆ +…™…-¥™…™… EÚ…‰ P…]ı…x…‰-§…g¯¯…x…‰ E‰Ú €±…B |…∫i……¥…… EÚ… €¥…¥…Æ˙h… €n˘™…… Ω˛…‰i…… Ω˲* Ω˛®……Ɖ˙ ∫…∆€¥…v……x… ®… |…€i…¥…π…« §…V…]ı EÚ…‰ ∫…∆∫…n˘ ®… {……€Æ˙i… EÚÆ˙…x…‰ EÚ“ ¥™…¥…∫l…… €x…v……«€Æ˙i… EÚ“ M…™…“ Ω˲* ™…€n˘ ¥……Ãπ…EÚ ∫…∆P…“™… §…V…]ı ±……‰EÚ ∫…¶…… u˘…Æ˙… {……€Æ˙i… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… Ω˲, i…§… |…v……x…®…∆j…“ +{…x…“ ®…∆€j…{…€Æ˙π…n¬˘ EÚ… i™……M…{…j… {…‰∂… EÚÆ˙ n‰˘i…… Ω˲* |…. 4 ¶……Æ˙i… E‰Ú €¥…k… +…™……‰M… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®… €x…®x…€±…€J…i… ®… ∫…‰ EÚ…Ëx…-∫…… BEÚ EÚl…x… ∫…Ω˛“ Ω˲? (+) <∫…EÚ… +v™…I… {…Œ§±…EÚ +°‰Ú™…∫…« EÚ… V……x…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰x…… S……€Ω˛B* (§…) <∫…EÚ… ¥…h…«x… ¶……Æ˙i…“™… ∫…∆€¥…v……x… E‰Ú +x…÷SU‰Ùn˘ 280 ®… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* (∫…) ™…Ω˛ EÂÚp˘˘ ¥… Æ˙…V™… E‰Ú ®…v™… €¥…¶……V…x… ™……‰M™… EÚÆ˙… E‰Ú +…¥…∆]ıx… EÚ“ €∫…°Ú…€Æ˙∂… EÚÆ˙i…… Ω˲* (n˘) ={…™…÷«HÚ ∫…¶…“ =k…Æ˙- (n˘) ={…™…÷«HÚ ∫…¶…“* ¥™……J™……- ¶……Æ˙i…“™… ∫…∆€¥…v……x… E‰Ú +x…÷SU‰Ùn˘280 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…i™…‰EÚ {……∆S… ¥…π…« ®… Æ˙…π]≈ı{…€i… E‰Ú u˘…Æ˙… BEÚ €¥…k… +…™……‰M… EÚ… M…`ˆx… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* <∫…®… BEÚ +v™…I… i…l…… S……Æ˙ ∫…n˘∫™… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* <∫…EÚ… ®…÷J™… EÚ…™…« ∫…∆P… +…ËÆ˙ Æ˙…V™… E‰Ú §…“S… €¥…¶……V…x… ™……‰M™… EÚÆ˙… EÚ… €¥…¶……V…x… ¥… +…¥…∆]ıx… EÚ“ €∫…°Ú…€Æ˙∂… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰i…… Ω˲* |…. 5 €EÚ∫…“ ¶…“ ¥™…€HÚ EÚ…‰ ∫¥…™…∆ E‰Ú €¥…Ø˚r˘ ∫……I™… n‰˘x…‰ E‰Ú €±…B x…Ω˛” EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* ™…Ω˛ |……¥…v……x… €EÚ∫… ®……ˀ±…EÚ +€v…EÚ…Æ˙ E‰Ú +∆i…M…«i… +…i…… Ω˲? (+) EÚ…x…⁄x… E‰Ú ∫…®…I… ∫…®…i…… EÚ… +€v…EÚ…Æ˙ (§…) ∂……‰π…h… E‰Ú €¥…Ø˚r˘˘ +€v…EÚ…Æ˙ (∫…) V…“¥…x… +…ËÆ˙ ¥™…€HÚM…i… ∫¥…i…∆j…i…… EÚ… +€v…EÚ…Æ˙ (n˘) v……î…EÚ ∫¥…i…∆j…i…… EÚ… +€v…EÚ…Æ˙ 1

=k…Æ˙- (∫…) V…“¥…x… +…ËÆ˙ ¥™…€HÚM…i… ∫¥…i…∆j…i…… EÚ… +€v…EÚ…Æ˙* ¥™……J™……- ¶……Æ˙i…“™… ∫…∆€¥…v……x… E‰Ú +x…÷SU‰Ùn˘20 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙- (1) <∫… +x…÷SU‰Ùn˘ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, €EÚ∫…“ ¶…“ ¥™…€HÚ EÚ…‰ €EÚ∫…“ +{…Æ˙…v… E‰Ú €±…B i…§… i…EÚ n˘…‰π…“ x…Ω˛” ®……x…… V……BM…… +…ËÆ˙ x… Ω˛“ +…Æ˙…‰{…“ §…x……™…… V……™…‰M……, V…§… i…EÚ €EÚ =∫…x…‰ =∫… ∫…®…™… ±……M…⁄ €EÚ∫…“ EÚ…x…⁄x… EÚ… =±±…∆P…x… x…Ω˛” €EÚ™…… Ω˛…‰* (2) €EÚ∫…“ ¶…“ ¥™…€HÚ EÚ…‰ BEÚ Ω˛“ +{…Æ˙…v… E‰Ú €±…B BEÚ ∫…‰ +€v…EÚ §……Æ˙ n˘Œhb˜i… x…Ω˛” €EÚ™…… V……BM……* (3) €EÚ∫…“ ¶…“ ¥™…€HÚ EÚ…‰ +{…x…‰ €J…±……°Ú M…¥……Ω˛“ n‰˘x…‰ E‰Ú €±…B §……v™… x…Ω˛” €EÚ™…… V……BM……* |…. 6 ∫…®……x… EÚ…™…« E‰Ú €±…™…‰ ∫…®……x… ¥…‰i…x… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… €EÚ∫…E‰Ú +∆i…M…«i… EÚ“ M…<« Ω˲? (+) ®……ˀ±…EÚ +€v…EÚ…Æ˙ (§…) x…“€i… €x…n‰˘∂…EÚ i…i¥… (∫…) ®……ˀ±…EÚ EÚi…«¥™… (n˘) +…Ãl…EÚ +€v…EÚ…Æ˙ =k…Æ˙- (§…) x…“€i… €x…n‰˘∂…EÚ i…i¥…* ¥™……J™……- ¶……Æ˙i…“™… ∫…∆€¥…v……x… E‰Ú +x…÷SU‰Ùn˘39 (d) ®… ®…€Ω˛±……+… +…ËÆ˙ {…÷Ø˚π…… EÚ…‰ ∫…®……x… EÚ…™…« E‰Ú €±…B ∫…®……x… ¥…‰i…x… E‰Ú €±…B Æ˙…V™… EÚ…‰ €x…nÊ˘€∂…i… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* |…. 7 ¶……Æ˙i…“™… x……M…€Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ |…n˘…x… €EÚB M…B ®……ˀ±…EÚ +€v…EÚ…Æ˙… EÚ…‰(+) €x…±…∆€§…i… x…Ω˛” €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… (§…) €x…±…∆€§…i… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲ (∫…) €EÚ∫…“ ¶…“ {…€Æ˙Œ∫l…€i… ®… €x…±…∆€§…i… x…Ω˛” €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲ (n˘) ={…Æ˙…‰HÚ ®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛“* =k…Æ˙- (§…) €x…±…∆€§…i… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* ¥™……J™……- ¶……Æ˙i…“™… ∫…∆€¥…v……x… E‰Ú ¶……M…-3 ®… ¥…Ãh…i… ®……ˀ±…EÚ +€v…EÚ…Æ˙…‰ {…Æ˙ ∫……®……€V…EÚ ¥™…¥…∫l……, ±……‰EÚ EÚ±™……h…, ±……‰EÚ ∫¥……∫l™… +…€n˘ +…v……Æ˙…‰ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* |…. 8 ¶……Æ˙i… E‰Ú €±…™…‰ ∫…∆€¥…v……x… EÚ“ Æ˙S…x…… Ω‰˛i…÷ ∫…∆€¥…v……x… ∫…¶…… EÚ… €¥…S……Æ˙ ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ €EÚ∫… n˘±… x…‰ |…∫i…÷i… €EÚ™……* (+) ∫…¥…«n˘±… ∫…®®…‰±…x… 1946 (§…) EÚ…∆O…‰∫… {……]ı‘ 1936 (∫…) ®…÷Œ∫±…®… ±…“M… 1942 (n˘) ∫¥…Æ˙…V… {……]ı‘ 1924 =k…Æ˙- (n˘) ∫¥…Æ˙…V… {……]ı‘ 1924 ¥™……J™……- ∫¥…Æ˙…V… {……]ı‘ x…‰ ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú €±…B ∫…∆€¥…v……x… EÚ“ Æ˙S…x…… Ω‰˛i…÷ ∫…∆€¥…v……x… ∫…¶…… EÚ… €¥…S……Æ˙ |…∫i…÷i… €EÚ™……* B®….Bx…. Æ˙…Ï™… E‰Ú u˘˘…Æ˙… ∫…∆€¥…v……x… ∫…¶…… E‰Ú M…`ˆx… EÚ“ |…l…®… +…Ë{…S……€Æ˙EÚ ®……∆M… |…∫i…÷i… EÚ“ M…™…“* V…§…€EÚ ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∫…∆€¥…v……x… ∫…¶…… E‰Ú M…`ˆx… EÚ“ ®……∆M… §……±…M…∆M……v…Æ˙ €i…±…EÚ x…‰ |…∫i…÷i… EÚ“ l…“* |…. 9 €x…®x…€±…€J…i… EÚl…x…… ®… ∫…‰ EÚ…Ëx…∫…… BEÚ ∫…Ω˛“ Ω˲? (+) 1946 ®… |……∆i…“™… ∫…¶……+… u˘…Æ˙… ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…∆€¥…v……x… ∫…¶…… S…÷x…“ M…<«* (§…) V…¥……Ω˛Æ˙±……±… x…‰Ω˛∞¸, B®….B. €V…z……, ∫…Æ˙n˘…Æ˙ {…]‰ı±… ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…∆€¥…v……x… ∫…¶…… E‰Ú ∫…n˘∫™… l…‰* (∫…) ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…∆€¥…v……x… ∫…¶…… EÚ… |…l…®… +€v…¥…‰∂…x… V…x…¥…Æ˙“ 1947 ®… Ω÷˛+…* (n˘) ¶……Æ˙i… EÚ… ∫…∆€¥…v……x… 26 V…x…¥…Æ˙“ 1950 EÚ…‰ +∆M…“EfiÚi… €EÚ™…… M…™……* =k…Æ˙- (+) 1946 ®… |……∆i…“™… ∫…¶……+… u˘…Æ˙… ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…∆€¥…v……x… ∫…¶…… S…÷x…“ M…<«* ¥™……J™……- ∫…∆€¥…v……x… ∫…¶…… EÚ… S…÷x……¥… ∫…“€®…i… ¥…™…∫EÚ ¥…M…‘™… ®…i……€v…EÚ…Æ˙ ∫…‰ 1946 ®… Ω÷˛+… l……* 10 ±……J… EÚ“ V…x…∫…∆J™…… {…Æ˙ BEÚ |…€i…€x…€v… EÚ…‰ S…÷x…… M…™…… l……* |…. 10 €®…x…¥……« €®…±… ®……®…±…‰ ®… ∫…¥……ÊSS… x™……™……±…™… x…‰ {…⁄¥…« ®… €n˘B M…B +{…x…‰ €EÚ∫… °ËÚ∫…±…‰ EÚ“ {…÷Œπ]ı EÚ“* (+) M……‰±…EÚx……l… ®……®…±…… (§…) E‰Ú∂…¥……x…∆n ¶……Æ˙i…“ ¥……n˘ (∫…) ∫…VV…x… À∫…Ω˛ (n˘) ={…Æ˙…‰HÚ ®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛”

=k…Æ˙- (§…) E‰Ú∂…¥……x…∆n˘ ¶……Æ˙i…“ ¥……n˘* ¥™……J™……- €®…x…¥……« €®…±… ¥……n˘ (1979-80) ®… E‰Ú∂…¥……x…∆n˘ ¶……Æ˙i…“ §…x……®… E‰ÚÆ˙±… Æ˙…V™… (1973) ®… |…€i…{……€n˘i… ∫…∆€¥…v……x… EÚ“ +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x…… E‰Ú €∫…r˘…∆i… EÚ“ +€¶…{…÷Œπ]ı EÚ“ M…<«* ∫…∆€¥…v……x… EÚ“ +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x…… ∫…‰ i……i{…™…« ∫…∆€¥…v……x… ®… ∂……€®…±… =x… i…i¥…… E‰Ú ∞¸{… ∫…‰ Ω˲, €V…xΩ² {…€Æ˙¥…Ãi…i… EÚÆ˙x…… V…x…€Ω˛i… ®… x…Ω˛” Ω˛…‰M……* |….11 ¶……Æ˙i… ®… Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…… €•…€]ı∂… x……M…€Æ˙EÚ n˘…¥…… x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi……? (+) ¥™……{……Æ˙ +…ËÆ˙ ¥™…¥…∫……™… EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙ EÚ… (§…) €¥…€v… E‰Ú ∫…®…I… ∫…®…i…… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙ EÚ… (∫…) V…“¥…x… +…ËÆ˙ ¥™…€HÚM…i… ∫¥…i…∆j…i…… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙ EÚ… (n˘) v…®…« EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙ EÚ… =k…Æ˙- (+) ¥™……{……Æ˙ +…ËÆ˙ ¥™…¥…∫……™… EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙ EÚ…* ¥™……J™……- C™……€EÚ ™…Ω˛ ®……ˀ±…EÚ +€v…EÚ…Æ˙ €∫…°«Ú ¶……Æ˙i…“™… x……M…€Æ˙Eڅ‰ EÚ…‰ |……{i… Ω˲* |…. 12 €•…€]ı∂… {……ñ…™……®…Â]ı ®… S…÷x…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ |…l…®… ¶……Æ˙i…“™… EÚ…Ëx… l…‰? (+) Æ˙…∫… €§…Ω˛…Æ˙“ §……‰∫… (§…) ∫…÷ÆÂ˙p˘x……l… §…x…V…‘ (∫…) n˘…n˘…¶……<« x……ËÆ˙…‰V…“ (n˘) €¥…]¬ı`ˆ±… ¶……<« {…]‰ı±… =k…Æ˙- (∫…) n˘…n˘…¶……<« x……ËÆ˙…‰V…“ ¥™……J™……- ¶……Æ˙i…“™… Æ˙…V…x…“€i… E‰Ú €{…i……®…Ω˛ n˘…n˘…¶……<« x……ËÆ˙…‰V…“ (1825-1917) (The Grand Old Man of India ) ˘ | …l…®… ¶……Æ˙i…“™… l…‰, V……‰ 1892 ®… =n˘…Æ˙¥……n˘“ n˘±… EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ À°Ú∫…§…Æ˙“ ∫…‰ €•…€]ı∂… ∫…∆∫…n˘ E‰Ú ∫…n˘∫™… S…÷x…‰ M…™…‰ l…‰* <x…EÚ“ |…€∫…r˘˘ {…÷∫i…EÚ {……Ï¥…]ı‘ B∆b˜ +x…-€•…€]ı∂… ∞¸±… <x… <∆€b˜™…… l…“* <∫…®… =xΩ˛…‰x…‰ "b≈‰˜x… +…Ï°Ú ¥…‰±l…' EÚ… €∫…r˘…∆i… €n˘™…… l……*

<€i…Ω˛…∫… |….

13 Æ˙…V…x…“€i…EÚ

n˘±… °Ú…ÏÆ˙¥…b«˜ §±……ÏEÚ E‰Ú ∫…∆∫l……{…EÚ l…‰? (+) ∫…“.+…Æ˙. n˘…∫… (§…) ∫…÷¶……π…S…xp˘ §……‰∫… (∫…) M……‰{……±…EfiÚπh… M……‰J…±…‰ (n˘) §……±… M…∆M……v…Æ˙ €i…±…EÚ =k…Æ˙- (§…) ∫…÷¶……π…S…xp˘ §……‰∫…* ¥™……J™……- Æ˙…V…x…“€i…EÚ n˘±… °Ú…ÏÆ˙¥…b«˜ §±……ÏEÚ (1939) E‰Ú ∫…∆∫l……{…EÚ ∫…÷¶……π…S…xp˘ §……‰∫… l…‰* ∫…¥…Êx]¬ı∫… +…Ï°Ú <Œhb˜™…… ∫……‰∫……<]ı“ (1905) E‰Ú ∫…∆∫l……{…EÚ M……‰{……±…EfiÚπh… M……‰J…±…‰, Ω˛…‰®…∞¸±… +…∆n˘…‰±…x… (1916) EÚ…‰ §……±… M…∆M……v…Æ˙ €i…±…EÚ B¥…∆ Bx…“ §…‰∫…‰x]ı x…‰ ∫l……€{…i… €EÚ™…… l……* |…. 14 V…§… ¶……Æ˙i… EÚ…‰ ∫¥…i…∆j…i…… |……{i… Ω÷˛<«, i……‰ <∆M±…Ëhb˜ ®… |…v……x…®…∆j…“ EÚ…Ëx… l…‰? (+) €¥…x∫…]ıx… S…ÃS…±… (§…) C±…“®…Â]ı B]ı±…“ (∫…) ±……Ïb«˜ ®……=∆]ı§…‰]ıx… (n˘) Bb˜¥…b«˜ Ω˛“l… =k…Æ˙- (§…) C±…“®…Â]ı B]ı±…“* ¥™……J™……- 15 +M…∫i… 1947 EÚ…‰ V…§… ¶……Æ˙i… ∫¥…i…∆j… Ω÷˛+… =∫… ∫…®…™… <∆M±…Ëhb˜ E‰Ú |…v……x…®…∆j…“ C±…“®…Â]ı B]ı±…“ l…‰* 4 V…÷±……<« 1947 <«. EÚ…‰ €•…€]ı∂… ∫…∆∫…n˘ ®… B]ı±…“ u˘…Æ˙… Ω˛“ ¶……Æ˙i…“™… ∫¥…i…∆j…i…… €¥…v…‰™…EÚ |…∫i…÷i… €EÚ™…… M…™…… l……* ¶……Æ˙i…“™… ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú ∫…®…™… ¶……Æ˙i… EÚ… M…¥…x…«Æ˙ V…x…Æ˙±… ±……b«˜ ®……=h]ı§…‰]ıx… l……* |…. 15 i……∂…E∆Ún˘ ∫…®…Z……Ëi…‰ {…Æ˙ €x…®x… x…‰ Ω˛∫i……I…Æ˙ €EÚ™…‰ l…‰? (+) V…¥……Ω˛Æ˙±……±… x…‰Ω˛∞¸ B¥…∆ €°ÚÆ˙…‰V… J……ƒ x…⁄x… (§…) M…÷ ± …V……Æ˙ “ ±……±… x…xn˘ … B¥…∆ <∫J…xn˘Æ˙ €®…V……« (∫…) ±……±…§…Ω˛…n÷˘Æ˙ ∂……∫j…“ B¥…∆ +™…⁄§… J……ƒ (n˘) <Œxn˘Æ˙… M……ƒv…“ B¥…∆ V…÷±°Ú“EÚ…Æ˙ ¶…÷^ı…‰ =k…Æ˙- (∫…) ±……±…§…Ω˛…n÷˘Æ˙ ∂……∫j…“ B¥…∆ +™…⁄§… J……ƒ* ¥™……J™……- ¶……Æ˙i…-{……€EÚ∫i……x… ∫…∆§…∆v…… E‰Ú ∫…÷v……Æ˙ EÚ“ €n˘∂…… ®… i……∂…E∆Ún˘ ∫…®…Z……Ëi…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« Ω˲* ™…Ω˛ ∫…®…Z……Ëi…… ∫…x…¬ 1966 ®… ∞¸∫… E‰Ú

∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ i……∂…E∆Ún˘ ®… ∫…®{…z… Ω÷˛+…* €V…∫… {…Æ˙ i…iEÚ…±…“x… ¶……Æ˙ i …“™… |…v……x…®…∆ j …“ ±……±…§…Ω˛ … n÷ ˘ Æ ˙ ∂……∫j…“ B¥…∆ {……€EÚ∫i……x…“ |…v……x…®…∆j…“ +™…⁄§… J……ƒ x…‰ Ω˛∫i……I…Æ˙ €EÚ™…‰ l…‰* |…. 16 ¶……Æ˙i… UÙ…‰c˜…‰ +…xn˘…‰±…x… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… €x…®x…€±…€J…i… ®… ∫…‰ EÚ…Ëx… ∫…“ BEÚ €]ı{{{…h…“ ∫…i™… x…Ω˛” Ω˲? (+) ™…Ω˛ +…xn˘…‰±…x… +ÀΩ˛∫…EÚ l……* (§…) <∫…EÚ… x…‰i…fii¥… ®…Ω˛…i®…… M……ƒv…“ x…‰ €EÚ™…… l……* (∫…) ™…Ω˛ +…xn˘…‰±…x… ∫¥…i…: |…¥…Ãi…i… l……* (n˘) <∫…®… M……∆v…“ V…“ x…‰ "EÚÆ˙…‰ ™…… ®…Æ˙…‰' EÚ… x……Æ˙… €n˘™…… l……* =k…Æ˙- (+) ™…Ω˛ +…xn˘…‰±…x… +ÀΩ˛∫…EÚ l……* ¥™……J™……- ¥…v……« |…∫i……¥… ®… ¶……Æ˙i… UÙ…‰c˜…‰ +…xn˘…‰±…x… EÚ“ {…÷Œπ]ı E‰Ú §……n˘ 8 +M…∫i…, 1942 EÚ“ Æ˙…i… ®… §…®§…<« E‰Ú B‰€i…Ω˛…€∫…EÚ M¥……€±…™…Æ˙ ]ÈıEÚ ®…Ën˘…x… ®… ¶……Æ˙i… UÙ…‰c˜…‰ +…xn˘…‰±…x… E‰Ú +…Ω¬˛¥……x… {…Æ˙ M……ƒv…“ V…“ x…‰ EÚÆ˙…‰ ™…… ®…Æ˙…‰ EÚ… x……Æ˙… €n˘™……* <∫…EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… 9 +M…∫i… ®……x…“ V……i…“ Ω˲* |…. 17 V…Ëx… n˘∂…«x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…fiŒπ]ı EÚ“ Æ˙S…x…… B¥…∆ {……±…x…-{……‰π…h…(+) ∫……¥…«¶……ˀ®…EÚ €¥…v……x… ∫…‰ Ω÷˛+… Ω˲* (§…) ∫……¥…«¶……ˀ®…EÚ ∫…i™… ∫…‰ Ω÷˛+… Ω˲* (∫…) ∫……¥…«¶……ˀ®…EÚ +…∫l…… ∫…‰ Ω÷˛+… Ω˲* (n˘) ∫……¥…«¶……ˀ®…EÚ +…i®…… ∫…‰ Ω÷˛+… Ω˲* =k…Æ˙- (+) ∫……¥…«¶……ˀ®…EÚ €¥…v……x… ∫…‰ Ω÷˛+… Ω˲* ¥™……J™……- V…Ëx… v…®…« ®…‰ <«∂¥…Æ˙ EÚ“ ®……x™…i…… x…Ω˛” Ω˲* ∫…∆∫……Æ˙ ™…… ∫…fiŒπ]ı EÚ… EÚ…Æ˙h… <«∂¥…Æ˙ x…Ω˛” Ω˲* ∫…fiŒπ]ı EÚ“ Æ˙S…x…… ∫……¥…«¶……ˀ®…EÚ €¥…v……x… ∫…‰ Ω÷˛<« Ω˲* ™…Ω˛ +…i®…… ∫…∆∫……Æ˙ EÚ“ ∫…¶…“ ¥…∫i…÷+…Â, V…“¥…-V…xi…÷ i…l…… <»]ı-{…il…Æ˙ ®… ¶…“ €x…€Ω˛i… Ω˲*

€¥…€¥…v… |….

18 Ω÷∆˛b˜<«,

∫…Ë®…∫…∆M…, B±….V…“. +…€n˘ €EÚ∫… n‰˘∂… EÚ“ €¥…∂¥… |…€∫…r˘˘ <±…‰C]≈ı…πx…EÚ E∆Ú{…€x…™……∆ ΩÈ˛? (+) €•…]‰ıx… (§…) +®…‰€Æ˙EÚ… (∫…) €°Úx…±…Ëhb˜ (n˘) n˘€I…h… EÚ…‰€Æ˙™…… =k…Æ˙- (n˘) n˘€I…h… EÚ…‰€Æ˙™……* |…. 19 O……€∫…®…, ÀΩ˛ b ˜ … ±EÚ…‰ , +…<€b˜ ™ …… ∫…‰±™…÷±…Æ˙ +…€n˘ E∆Ú{…€x…™……∆ €EÚ∫… ¶……Æ˙i…“™… +…Ët…‰€M…EÚ ∫…®…⁄Ω˛ ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… ΩÈ˛? (+) M……‰n˘Æ‰˙V… (§…) €Æ˙±……™…∆∫… (∫…) +…€n˘i™… €§…c˜˜±…… (n˘) ]ı…]ı… =k…Æ˙- (∫…) +…€n˘i™… €§…c˜˜±…… |…. 20 §…“{…“B±… E∆Ú{…x…“ E‰Ú ∫…∆∫l……{…EÚ ΩÈ˛(+) +EÚÆ˙®… Æ˙Ω˛“®… (§…) +…€n˘i™… €§…Æ˙±…… (∫…) ]ı“{…“V…“ x…ËŒ®§…™…Æ˙˙ (n˘) ∂…€∂… ∞¸<™…… =k…Æ˙- (∫…) ]ı“{…“V…“ x…ËŒ®§…™…Æ˙* |…. 21 €x…®x… ®… ∫…‰ €EÚ∫…‰ ¶……Æ˙i…“™… €¥…®……x… =t…‰M… EÚ… €{…i…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲? (+) V…‰.+…Æ˙.b˜“. ]ı…]ı… (§…) Æ˙i…x… ]ı…]ı… (∫…) €¥…V…™…{…i… À∫…P……€x…™…… (n˘) Æ˙…Ω÷˛±… §…V……V… =k…Æ˙- (+) V…‰.+…Æ˙.b˜“. ]ı…]ı…

J…‰±… {…€Æ˙o˘∂™… |….

22 ™…÷¥……

B¥…∆ J…‰±… ®…∆j……±…™… EÚ… M…`ˆx… €EÚ∫… ¥…π…« €EÚ™…… M…™…… l……? (+) 1980 (§…) 1985 (∫…) 1990 (n˘) 2000 =k…Æ˙- (n˘) 2000 |…. 23 ¶……Æ˙i… x…‰ Ω˛…ÏEÚ“ EÚ… {…Ω˛±…… ∫¥…h…« {…n˘EÚ €EÚ∫… +…‰€±…Œ®{…EÚ ®… V…“i…… l……? (+) 1952, Ω‰˛±…∆€∫…EÚ“ +…‰€±…Œ®{…EÚ (§…) 1936, §…ñ…x… +…‰€±…Œ®{…EÚ (∫…) 1932 , ±……Ï ∫ … B∆ € V…±∫…

+…‰€±…Œ®{…EÚ (n˘) 1928, B®∫…]ıb«˜®… +…‰€±…Œ®{…EÚ =k…Æ˙- (n˘) 1928, B®∫…]ıb«˜®… +…‰€±…Œ®{…EÚ* |…. 24 ¶……Æ˙i… x…‰ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ 1920 E‰Ú B∆]ı¥…{…« (§…‰Œ±V…™…®…) +…‰€±…Œ®{…EÚ J…‰±…… ∫…‰ O…“π®…EÚ…±…“x… +…‰€±…Œ®{…EÚ J…‰±…… ®… ¶……M… €±…™…… l……* <∫… +…‰€±…Œ®{…EÚ J…‰±…… ®… ¶……Æ˙i… x…‰ €EÚi…x…‰ {…n˘EÚ V…“i…‰ l…‰? (+) 1 (§…) 2 (∫…) 3 (n˘) BEÚ ¶…“ x…Ω˛” =k…Æ˙- (n˘) BEÚ ¶…“ x…Ω˛”* |…. 25 B€∂…™……<« J…‰±…… EÚ… =q‰˘∂™… ¥……C™… C™…… Ω˲? (+) J…‰±… B¥…∆ |…‰®… (§…) €¥…V…™…“ §…x……‰ (∫…) ∫…n˘… +…M…‰ (n˘) BEÚ B€∂…™…… =k…Æ˙- (∫…) ∫…n˘… +…M…‰* ¥™……J™……- B€∂…™……<« J…‰±…… EÚ… |……Æ∆˙¶… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∏…‰™… |……‰. V…“.b˜“. ∫……‰g¯“ EÚ…‰ Ω˲* |…l…®… B€∂…™……<« J…‰±… ¶……Æ˙i… ®… 1951 ®… +…™……‰€V…i… €EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰* |…. 26 °‰Úb˜Æ‰˙∂…x… +…Ï°Ú n˘ <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… b˜“ °÷Ú]ı§……ϱ… B∫……‰€∫…B∂…x… ™……x…“ °Ú“°Ú… EÚ… ®…÷J™……±…™… €EÚ∫… n‰˘∂… ®… Ω˲? (+) V…®…«x…“ (§…) ∫EÚ…Ï]ı±…Ëhb˜ (∫…) Œ∫¥…]¬ıV…Æ˙±…Ëhb˜ (n˘) +®…‰€Æ˙EÚ… =k…Æ˙- (∫…) Œ∫¥…]¬ıV…Æ˙±…Ëhb˜* |…. 27 ™…⁄Æ˙…‰{…“™… EÚ{… °÷Ú]ı§……ϱ… ®… V……‰ ]≈ı…°Ú“ n˘“ V……i…“ Ω˲, =∫…‰ EÚΩ˛… V……i…… Ω˲(+) ÀEÚM¥…∫…‰ ]≈ı…Ï°Ú“ (§…) Æ˙…‰V… §……E«ÚÆ˙ (∫…) ÀEÚM¥…∫…‰ ]≈ı…Ï°Ú“ (n˘) Ω‰˛x…Æ˙“ b˜±……=x…‰ ]≈ı…Ï°Ú“ =k…Æ˙- (n˘) Ω‰˛x…Æ˙“ b˜±……=x…‰ ]≈ı…Ï°Ú“* |…. 28 ]‰ı€x…∫… ®… O…Èb˜ ∫±…Ë®… ∂…§n˘ EÚ… |…™……‰M… ∫…¥…«|…l…®… €EÚ∫…x…‰ €EÚ™……? (+) V……Ïx… EÚ“Æ˙x… (§…) §……Æ˙§…∫… €{…EÚ…∫EÚ… (∫…) V……Ïx… €¥…€±…™…®… (n˘) <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” =k…Æ˙- (+) V……Ïx… EÚ“Æ˙x…* |…. 29 ¥……ϱ…“§……ϱ… J…‰±… EÚ… V…x®… €EÚ∫… n‰˘∂… ®… Ω÷˛+…? (+) V…®…«x…“ (§…) ∫EÚ…Ï]ı±…Ëhb˜ (∫…) Œ∫¥…]¬ıV…Æ˙±…Ëhb˜ (n˘) +®…‰€Æ˙EÚ… =k…Æ˙- (n˘) +®…‰€Æ˙EÚ…*

¶…⁄M……‰±… |….30 EÚh…«|…™……M… €EÚx… x…€n˘™…… E‰Ú ∫…∆M…®… {…Æ˙ Œ∫l…i… Ω˲? (+) v……˱…“M…∆M…… +…ËÆ˙ +x…EÚx…∆n˘… (§…) ®…∆n˘…€EÚx…“ +…ËÆ˙ À{…b˜…Æ˙ (∫…) ¶……M…“Æ˙l…“ +…ËÆ˙ À{…b˜…Æ˙ (n˘) +±…EÚx…∆n˘… +…ËÆ˙ À{…b˜…Æ˙ =k…Æ˙- (n˘) +±…EÚx…∆n˘… +…ËÆ˙ À{…b˜…Æ˙* ¥™……J™……- =k…Æ˙…J…∆b˜ E‰Ú =k…Æ˙EÚ…∂…“ €V…±…‰ ®… 3900 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ >∆S……<« ∫…‰ M…∆M…… M…∆M……‰j…“ €Ω˛®…x…n˘ ∫…‰ ¶……M…“Æ˙l…“ E‰Ú x……®… ∫…‰ €x…EÚ±…i…“ Ω˲* ¶……M…“Æ˙l…“ ∫…‰ n‰˘¥…|…™……M… ®… +±…EÚx…∆n˘… €®…±…i…“ Ω˲* <∫…E‰Ú §……n˘ n˘…‰x…… x…€n˘™…… EÚ…‰ ∫…∆™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ M…∆M…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* n‰˘¥…|…™……M… E‰Ú {…Ω˛±…‰ +±…EÚx…∆n˘… €¥…πh…÷|…™……M… ®… v……˱…“M…∆M…… ∫…‰, EÚh…«|…™……M… ®… À{…b˜…Æ ∫…‰˙ +…ËÆ˙ ∞¸p˘|…™……M… ®… ®…∆n˘…€EÚx…“ ∫…‰ €®…±…i…“ Ω˲* |…. 31 €EÚ∫… ¶……Æ˙i…“™… Æ˙…V™… EÚ…‰ n‰˘¥…i……+… EÚ… n‰˘∂… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲? (+) E‰ÚÆ˙±… (§…) ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı (∫…) ®…v™…|…n‰˘∂… (n˘) =k…Æ˙|…n‰˘∂… =k…Æ˙- (+) E‰ÚÆ˙±… ¥™……J™……- E‰ÚÆ˙±… Æ˙…V™… n‰˘¥…i……+… E‰Ú n‰˘∂… E‰Ú x……®… ∫…‰ |…€∫…r˘˘ Ω˲* 1 x…¥…∆§…Æ˙ 1956 EÚ…‰ Æ˙…V™… {…÷x…M…«`ˆx… +€v…€x…™…®… 1956 E‰Ú +∆i…M…«i… 1 x…¥…∆§…Æ˙ 1956 EÚ…‰ j……¥…h…EÚ…‰Æ˙-EÚ…‰S…“x… i…l…… ®……±……§……Æ˙ EÚ…‰ €®…±……EÚÆ˙ E‰ÚÆ˙±… EÚ… M…`ˆx… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* ¶……Æ˙i…“™… Æ˙…V™…… ®… €∂…∂…÷ ®…fii™…÷ n˘Æ˙ E‰ÚÆ˙±… ®… ∫…§…∫…‰ EÚ®… Ω˲ i…l…… n‰˘∂… ®… ∫…¥……«€v…EÚ À±…M……x…÷{……i… ¥……±…… Æ˙…V™… ¶…“ Ω˲* - S…⁄c˜…®…x… À∫…Ω˛ M…⁄V…Æ˙ (±…‰J…EÚ, |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… ∫…∆§…∆v…“ €¥…π…™…… {…Æ˙ ±…‰J…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛)


27

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

∫…Ω˛…™…EÚ E÷Ú±…∫…€S…¥… {…Æ˙“I…… -

2018

€¥…∂…‰π…

∫……®……x™… +v™…™…x… - |…∂x…{…j… - I J…‰±…E⁄Ún˘ 1.

Æ˙h…V…“ ]≈ı…Ï°Ú“ 2017-18 €¥…V…‰i…… ]ı“®… EÚ…Ëx…-∫…“ Ω˲? A. EÚx……«]ıEÚ B. M…÷V…Æ˙…i… C. €¥…n˘¶…« D. ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı =k…Æ: C. €¥…n˘¶…« 2 . ®…v™…|…n‰˘∂… E‰Ú J…‰±… B¥…∆ ™…÷¥…… EÚ±™……h… €¥…¶……M… EÚ“ ∫l……{…x…… €EÚ∫… ¥…π…« EÚ“ M…<«? A. 1975 B. 1982 C. 1963 D. 1964 =k…Æ: A. 1975 3 . +∫…∆M…i… EÚ…‰ UÙ…∆€]ıB? A. EËÚ{]ıx… ∞¸{…À∫…Ω˛ - M¥……€±…™…Æ˙

∫]‰ı€b˜™…®… i……i™…… ]ı…‰{…‰ - ¶……‰{……±… ∫]‰ı€b˜™…®… C. x…‰Ω˛∞¸ ∫]‰ı€b˜™…®… - <xn˘…ËÆ˙ D. B‰∂…§……M… ∫]‰ı€b˜™…®… - V…§…±…{…÷Æ˙ =k…Æ: D. B‰∂…§……M… ∫]‰ı€b˜™…®… - V…§…±…{…÷Æ˙ ¥™……J™…… : B‰∂…§……M… ∫]‰ı€b˜™…®… ¶……‰{……±… ®… Ω˲* 4 . ∫…Ë™…n˘ ®…÷∂i……EÚ +±…“ €EÚ∫… J…‰±… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… l…‰? A. Ω˛…ÏEÚ“ B. °÷Ú]ı§……ϱ… C. €GÚE‰Ú]ı D. §…Ëb˜À®…]ıx…ı =k…Æ: C. €GÚE‰Ú]ı 5 . €¥…∑……€®…j… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ €EÚ∫…EÚ…‰ €n˘™…… V……i…… Ω˲? A. ∫…“€x…™…Æ˙ €J…±……c˜“ EÚ…‰ B. V…⁄€x…™…Æ˙ €J…±……c˜“ EÚ…‰ C. J…‰±… |…€∂…I…EÚ…Â EÚ…‰ D. <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” =k…Æ: C. J…‰±… |…€∂…I…EÚ…Â EÚ…‰ 6 . ]⁄ı Ω‰˛±… €¥…l… Ω˛…ÏEÚ“ E‰Ú ±…‰J…EÚ EÚ…Ëx… ΩÈ˛? A. +x…¥…Æ˙ B. +∫…±…®… ∂…‰Æ˙ J……x… C. ∫…Ë™…n˘ ®…÷∂i……EÚ +±…“ D. <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” =k…Æ: B. +∫…±…®… ∂…‰Æ˙ J……x… 7 . Ω˛…±… Ω˛“ ®… €EÚ∫…‰ ∫…¥…«∏…‰π`ˆ {…÷Ø˚π… €J…±……c˜“ S…÷x…… M…™…… Ω˲? A. ∫…÷x…“±… U‰Ùj…“ B. EÚ®…±…… n‰˘¥…“ C. ∏…“ +€x…Ø˚r˘ l……{…… D. <« {…Ël……‰<« =k…Æ: A. ∫…÷x…“±… U‰Ùj…“ 8 . °Ú“°Ú… €¥…∑… EÚ{… 2018 EÚ“ €¥…V…‰i…… ]ı“®… Ω˲? A. •……V…“±… B. =Ø˚M¥…‰ C. ™…⁄G‰Úx… D. £Ú…∆∫… =k…Æ: D. £Ú…∆∫… 9 . °Ú“°Ú… €¥…∑… EÚ{… 2018 ®… °‰Ú™…Æ˙ {±…‰ ]ı“®… EÚ…Ëx… ∫…“ Æ˙Ω˛“? A. £Ú…∆∫… B. <]ı±…“ C. ∫{…‰x… D. V…®…«x…“ =k…Æ: C. ∫{…‰x… 10. °Ú“°Ú… €¥…∑… EÚ{… 2018 ®… M……‰±b˜x… §…⁄]ı {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |……{i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ €J…±……c˜“ ΩÈ˛? A. Ω˲Æ˙“ E‰Úx… B. ±…÷EÚ… ®……‰b˜€Æ˙S… C. €l…¥……>]ı EÚ…‰Ã]ı∫… D. €¥…€±…™…x… B®…¥……{{…‰ =k…Æ: A. Ω˲Æ˙“ E‰Úx… 11. Ω˛…±… Ω˛“ ®… €EÚ∫… €J…±……c˜“ x…‰ ¥…x…b‰˜ ®…ËS… ®… n˘∫… Ω˛V……Æ˙ Æ˙x… {…⁄Ɖ˙ €EÚB ΩÈ˛? B.

®…Ω‰˛xp˘ À∫…Ω˛ v……‰x…“ €¥…Æ˙…]ı EÚ…‰Ω˛±…“ €∂…J…Æ˙ v…¥…x… Æ˙…‰€Ω˛i… ∂…®……« ®…Ω‰˛xp˘ À∫…Ω˛ v……‰x…“ €n˘±±…“ Œ∫l…i… +∆§…‰b˜EÚÆ˙ ∫]‰ı€b˜™…®… €EÚ∫… J…‰±… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… Ω˲? A. Ω˛…ÏEÚ“ B. °÷Ú]ı§……ϱ… C. €GÚE‰Ú]ı D. b˜¥…‘ Ɖ˙∫… =k…Æ: B. °÷Ú]ı§……ϱ… 13. b…˜™…®…∆b˜ {…€Æ˙∫…Æ˙ €EÚ∫… J…‰±… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… Ω˲? A. §…‰∫…§……ϱ… B. M……‰±°Ú C. Bl…±…‰€]ıC∫… D. i…ËÆ˙…EÚ“ =k…Æ: A. §…‰∫…§……ϱ… 14. i…“Æ∆˙n˘…V…“ €EÚ∫… n‰˘∂… EÚ… Æ˙…π]≈ı“™… J…‰±… Ω˲? A. EÚx……b˜… B. §……∆M±……n‰˘∂… C. •……V…“±… D. ¶…⁄]ı…x… ı =k…Æ: D. ¶…⁄]ı…x… 15. ∫…∆i……‰π… ]≈ı…Ï°Ú“ €EÚ∫… J…‰±… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… Ω˲? A. §……∫E‰Ú]ı§……ϱ… B. Ω˛…ÏEÚ“ C. °÷Ú]ı§……ϱ… D. §…Ëb˜À®…]ıx… =k…Æ: C. °÷Ú]ı§……ϱ… 16. {…÷Ø˚π…… EÚ“ ∏…‰h…“ ®… +…Ï∫]≈‰ı€±…™……<« +…‰{…x…-2018 €¥…V…‰i…… Ω˲? A. Æ˙…‰V…Æ˙ °‰Úb˜Æ˙Æ˙ B. b‰˜€x…™…±… l……®…∫… C. Æ˙…°‰Ú±… x…b˜…±… D. <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” =k…Æ: A. Æ˙…‰V…Æ˙ °‰Úb˜Æ˙Æ˙ 17. Ω˛…±… Ω˛“ ®… Æ˙€∂…™…x… +…‰{…x… §…Ëb˜À®…]ıx… ]⁄ıx……«®…Â]ı €EÚ∫… €J…±……c˜“ x…‰ V…“i……? A. ∫…®…“Æ˙ ¥…®……« B. ∫……ËÆ˙¶… ¥…®……« C. ∫…÷x…“±… U‰Ùj…“ D. ∫®…fi€i… ®…∆˙v……x…… =k…Æ: B. ∫……ËÆ˙¶… ¥…®……« 18. €Ω˛®…… n˘…∫… x…‰ €EÚi…x…‰ ®…“]ıÆ˙ EÚ“ n˘…Ëc˜ ®… ∫¥…h…« {…n˘EÚ V…“i…EÚÆ˙ <€i…Ω˛…∫… Æ˙S……? A. 100 ®…“]ıÆ˙ B. 200 ®…“]ıÆ˙ C. 300 ®…“]ıÆ˙ D. 400 ®…“]ıÆ˙ =k…Æ: D. 400 ®…“]ıÆ˙ 19. B€∂…™…x… M…‰®∫… 2018 E‰Ú €±…B €EÚi…x…‰ ∫…n˘∫™…… ¥……±…‰ ¶……Æ˙i…“™… n˘±… EÚ“ P……‰π…h…… EÚ“ M…<« Ω˲? A. B. C. D. =k…Æ: A. 12. x…<«

A. 541 B. 500 C. 424 D. 550 =k…Æ: A. 541 20. B€∂…™…x… M…‰®∫… 2022

EÚ… +…™……‰V…x… €EÚ∫… n‰˘∂… ®… €EÚ™…… V……x…… Ω˲? A. <∆b˜…‰x…‰€∂…™…… B. S…“x… C. ¶……Æ˙i… D. =k…Æ˙“ EÚ…‰€Æ˙™…… =k…Æ: B. S…“x… 21. €Æ˙™……‰ +…‰À±…€{…EÚ-2016 ®… ¶……Æ˙i… x…‰ E÷Ú±… €EÚi…x…‰ {…n˘EÚ V…“i…‰? A. 2 B. 4 C. 7 D. 9 =k…Æ: A. 2 22. O…Èb˜ S…‰∫…

]⁄ıÆ˙-2017 EÚ… €¥…V…‰i…… EÚ…Ëx…

l……? A. €¥…∑…x……l…x… +…x…∆n˘ B. ±…‰¥……x… +…Æ˙…‰ŒM™…∆x… (+®…ÊŒM™…) C. °Ëڀ§…+…x……‰ EËÚ∞¸+…x…… D. ®…ËMx…∫… EÚ…±…«∫…x… =k…Æ: D. ®…ËMx…∫… EÚ…±…«∫…x… 23. B€∂…™…x… ®…€Ω˛±…… ®…÷ C E‰ Ú §……V…“ S…Ȁ{…™…x…€∂…{…-2017 ®… ¶……Æ˙i… x…‰ E÷Ú±…

€EÚi…x…‰ {…n˘EÚ V…“i…‰? A. B. C. D. =k…Æ: B.

3 7 9 12 7

¥™……J™…… : (∫¥…h…«- 1, Æ˙V…i…-1, EÚ…∆∫™…-5) £Ú…∆∫… x…‰ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ °Ú“°Ú… €¥…∑… EÚ{… EÚ§… V…“i…… l……?

24.

A. 1992 B. 1995 C. 1998 D. 2002 =k…Æ: C. 1998 25. Ω˛ … ±… Ω˛ “

®… €EÚ∫… ¶……Æ˙ i …“™… EÚ…‰ +…<«∫…“∫…“ Ω˛…ϱ… +…Ï°Ú °‰Ú®… ®… ∂……€®…±… €EÚ™…… M…™……* A. Eڀ{…±… n‰˘¥… B. ∫…€S…x… i…Ân÷˘±…EÚÆ˙ C. ¥…“Ɖ˙xp˘ ∫…Ω˛¥……M… D. Æ˙…Ω÷˛±… p˘€¥…c˜˜ =k…Æ: D. Æ˙…Ω÷˛±… p˘€¥…c˜ ¥™……J™…… : Æ˙…Ω÷˛±… p˘€¥…c˜ ™…Ω˛ ∫…®®……x… Ω˛…€∫…±… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú {……∆S…¥… €GÚE‰Ú]ıÆ˙ Ω˲* 26. ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙ €¥…∑… E‰Ú n⁄˘∫…Ɖ˙ ™…÷¥…… O…Èb˜ ®……∫]ıÆ˙ EÚ…Ëx… §…x… S…÷E‰Ú ΩÈ˛* A. €¥…∑…x……l…x… +…x…∆n˘ B. |…Y……x…∆n˘… C. ®……‰Ω˛®®…n˘ Ω˛∫…x… D. <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” =k…Æ: B. |…Y……x…∆n˘… ¥™……J™…… : €¥…∂¥… E‰Ú {…Ω˛±…‰ O…Èb˜ ®……∫]ıÆ˙ ™…⁄G‰Úx… E‰Ú ∫…‰M…Ê™… EÚV…ʀEÚx… l…‰* 27. +…<«{…“B±…-2018 EÚ“ €¥…V…‰i…… ]ı“®… EÚ…Ëx…-∫…“ Ω˲? A. S…‰z…<« ∫…÷{…Æ˙ ÀEÚM∫… B. ®…÷®§…<« <∆€b˜™…x… C. EÚ…‰±…EÚ…i…… x……<]ı Æ˙…<b¬∫…« D. <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” =k…Æ: A. S…‰z…<« ∫…÷{…Æ˙ ÀEÚM∫… 28. EÚ…Ï®…x…¥…‰±l… M…‰®∫…-2018 ®… ¶……Æ˙i… EÚ…‰ {…n˘EÚ i……€±…EÚ… ®… EÚ…Ëx…-∫…… ∫l……x… €®…±…… Ω˲? A. {…Ω˛±…… B. n⁄˘∫…Æ˙… C. i…“∫…Æ˙… D. {……∆S…¥……∆ =k…Æ: C. i…“∫…Æ˙… 29. B€∂…™…x… Ɖ˙∫…À±…M… S…Ȁ{…™…x…€∂…{…-2018 ®… €EÚ∫… ¶……Æ˙i…“™… ®…€Ω˛±…… €J…±……c˜“ x…‰ M……‰±b˜ ®…‰b˜±… V…“i……? A. x…¥…V……‰i… EÚ…ËÆ˙ B. €®…™…… <™……<« C. ®…“Æ˙…§……<« S……x…⁄ D. <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” =k…Æ: A. x…¥…V……‰i… EÚ…ËÆ˙ 30. <x…®… ∫…‰ €EÚ∫… €J…±……c˜“ x…‰ Ω˛…±… Ω˛“ ®… 20¥……∆ O…Èb˜ ∫±…Ë®… €J…i……§… V…“i…… Ω˲? A. Æ˙…°‰Ú±… x…b˜…±… B. Æ˙…‰V…Æ˙ °‰Úb˜ÆÆ˙˙ C. ®……€Æ˙x… €∫…€±…S… D. <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” =k…Æ: B. Æ˙…‰V…Æ˙ °‰Úb˜Æ˙Æ˙ 31. ¥…π…« 2022 ®… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ Æ˙…π]≈ı®…∆b˜±… J…‰±…… ®… ®…‰V…§……x…“ EÚ…Ëx… EÚƉ˙M……? A. +…Ï∫]≈‰ı€±…™…… B. ¶……Æ˙i… C. <∆M±…Ëhb˜

D. V……{……x… =k…Æ: C. <∆M±…Ëhb 32. ®…v™…|…n‰˘∂… EÚ“ |…l…®… J…‰±… x…“€i… P……‰€π…i… Ω÷˛<?« A. 1989 B. 2006 C. 2008 D. 2010 =k…Æ: A. 1989 33. {……‰±……‰ J…‰±…

EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ¶……Æ˙i… E‰Ú €EÚ∫… Æ˙…V™… ∫…‰ ®……x…“ V……i…“ Ω˲? A. ®…€h…{…÷Æ˙ B. E‰ÚÆ˙±… C. x……M……±…Ëhb˜ D. {…∆V……§… =k…Æ: A. ®…€h…{…÷Æ˙ 34. ®…v™…|…n‰˘∂… €GÚE‰Ú]ı B∫……‰€∫…B∂…x… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ§… EÚ“ M…<« l…“? A. 1940-41 B. 1942-43 C. 1948-49 D. 1952-53 =k…Æ: A. 1940-41 35. ®…v™…|…n‰˘∂… BEÚ±…¥™…

{…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ €EÚ∫… +…™…÷ ¥…M…« E‰Ú €J…±……c˜“ EÚ…‰ €n˘™…… V……i…… Ω˲? A. 20 ¥…π…« ∫…‰ +€v…EÚ +…™…÷ E‰Ú B. 19 ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… +…™…÷ E‰Ú C. 21 ¥…π…« +…™…÷ ¥…M…« EÚ…‰ D. <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛”* =k…Æ: B. 19 ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… +…™…÷ E‰Ú 36. n‰ ˘ ∂ … EÚ… {…Ω˛ ± …… Æ˙ … π]≈ ı “ ™… J…‰ ± … €¥…∂¥…€¥…t…±…™… EÚΩ˛…∆ §…x…‰M……? A. €j…{…÷Æ˙… B. €®…V……‰Æ˙®… C. =k…Æ˙…J…hb˜ D. ®…€h…{…÷Æ˙ =k…Æ: D. ®…€h…{…÷Æ˙ 37. +…<«∫…“∫…“ E‰Ú ¥…i…«®……x… E‰Ú +v™…I… EÚ…Ëx… ΩÈ˛? A. +x…÷Æ˙…M… `ˆ…E÷ÚÆ˙ B. ∂…∂……∆EÚ ®…x……‰Ω˛Æ˙ C. €|…™…®… ∂……Ω˛ D. Ω˛π…«¥…v…«x… S……ËΩ˛…x… =k…Æ: B. ∂…∂……∆EÚ ®…x……‰Ω˛Æ˙ 38. Ω˛…ÏEÚ“ <∆€b˜™…… E‰Ú x…B S…“°Ú §…x…‰ ΩÈ˛? A. Æ˙…€V…xn˘Æ˙ À∫…Ω˛ B. ∫…÷Ɖ˙xp˘ M…÷V…«Æ˙ C. ®……‰Ω˛x… €®…∏…… D. <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” =k…Æ: A. Æ˙…€V…xn˘Æ˙ À∫…Ω˛ 39. =§…‰Æ˙ EÚ{…-2018 EÚ… €¥…V…‰i…… EÚ…Ëx…∫…… n‰˘∂… Æ˙Ω˛…˛? A. £Ú…∆∫… B. <]ı±…“ C. V……{……x… D. S…“x… =k…Æ: C. V……{……x… 40. 2019 ®… B+…<«+…<«B°Ú u˘…Æ…˙ €¥…∑… Bl…‰±…‰€]ıC∫… S…ËŒ®{…™…x…€∂…{… EÚΩ˛…∆ Ω˛…M‰ …“? A. n˘…‰Ω˛… (EÚi…Æ˙) B. V…®…«x…“ C. n÷˘§…<« D. =k…Æ˙“ EÚ…‰€Æ˙™…… =k…Æ: A. n˘…‰Ω˛… (EÚi…Æ˙) 41. ®…€Ω˛±…… B€∂…™…… EÚ{… ]¬ı¥…Â]ı“-20 ]⁄ıx……«®…Â]ı 2018 EÚ“ €¥…V…‰i…… EÚ…Ëx… ΩÈ˛? A. §……∆M±……n‰˘∂… B. {……€EÚ∫i……x… C. ¶……Æ˙i… D. ∏…“±…∆EÚ… =k…Æ: A. §……∆M±……n‰˘∂… 42. +…<« ∫ …“∫…“ ®…€Ω˛ ± …… ]¬ ı ¥ … ] ı “ - 20 S…ËŒ®{…™…x…Œ∂…{… €EÚ∫… n‰˘∂… ®… +…™……‰€V…i… Ω˛…M‰ …“? A. <∆M±…Ëhb˜ B. +…Ï∫]≈‰ı€±…™……

C. ¶……Æ˙i… D. ¥…‰∫]ı<∆b˜“V… =k…Æ: D. ¥…‰∫]ı<∆b˜“V… 43. €∫…B]ı <x]ıÆ˙x…‰∂…x…±… €GÚE‰Ú]ıÆ˙ +…Ï°Ú n˘ <«™…Æ˙ 2017-18 EÚ…Ëx… S…÷x…‰ M…B ΩÈ˛? A. €∂…J…Æ˙ v…¥…x… B. €¥…Æ˙…]ı EÚ…‰Ω˛±…“ C. ®…Ω‰˛xp˘ À∫…Ω˛ v……‰x…“ D. Æ˙…‰€Ω˛i… ∂…®……« =k…Æ: B. €¥…Æ˙…]ı EÚ…‰Ω˛±…“ 44. €x…®x…€±…J…i… ®… ∫…‰ €EÚ∫…x…‰ ""∫…Ë™…n˘

®…÷∂i……EÚ +±…“'' ]≈ı…Ï°Ú“ V…“i…“? A. {…∆V……§… B. Ω˛€Æ˙™……h…… C. €n˘±±…“ D. Æ˙…V…∫l……x… =k…Æ: C. €n˘±±…“ 45. §±……∆<b˜ €GÚE‰Ú]ı €¥…∑… EÚ{…-2018 EÚ… °Ú…<x…±… €EÚ∫… ∫l……x… {…Æ˙ +…™……‰€V…i… €EÚ™…… M…™…… l……? A. ∂……Æ˙ V ……Ω˛ €GÚE‰ Ú ]ı ∫]‰ ı € b˜ ™ …®… (™…⁄.B.<«.) B. <«b˜x… M……b«˜x…, EÚ…‰±…EÚ…i…… C. n˘ +…‰¥…±…, ±…∆n˘x… D. <x…®… ∫…‰ EÚ…‰<« x…Ω˛” =k…Æ: A. ∂……Æ˙V……Ω˛ €GÚE‰Ú]ı ∫]‰ı€b˜™…®… (™…⁄.B.<«.) ¥™……J™…… : ™…Ω˛ €¥…∂¥… EÚ{… ¶……Æ˙i… u˘…Æ˙… V…“i…… M…™…… l……* 46. EÚ…Ëx…-∫…… ¶……Æ˙i…“™… Æ˙…V™… <∆]ıÆ˙x…‰∂…x…±… ®……∂…«±… +…]«ı <¥…Â]ı EÚ“ ®…‰V…§……x…“ EÚƉ˙M……? A. Ω˛€Æ˙™……h…… B. {…∆V……§… C. i…€®…±…x……b÷˜ D. V…®®…⁄ +…ËÆ˙ EÚ∂®…“Æ˙ =k…Æ: D. V…®®…⁄ +…ËÆ˙ EÚ∂®…“Æ˙ 47. 2022 ®… EÚ…Ëx…-∫…… Æ˙…V™… 39¥… Æ˙…π]≈ı“™… J…‰±… +…™……‰€V…i… EÚƉ˙M……? A. ®…‰P……±…™… B. ®…€h…{…÷Æ˙ C. €®…V……‰Æ˙®… D. €j…{…÷Æ˙… =k…Æ: A. ®…‰P……±…™… 48. Ω˛…±… Ω˛“ ®…‰ €EÚ∫… n‰˘∂… EÚ…‰ ¥…x…b‰˜ €GÚE‰Ú]ı EÚ… n˘V……« €®…±…… Ω˲? A. +°ÚM……€x…∫i……x… B. À∫…M……{…÷Æ˙ C. x…‰{……±… D. ¶…⁄]ı…x… =k…Æ: C. x…‰{……±… 49. "B ∂……Ï]ı B]ı €Ω˛∫]≈ı“ E‰Ú ±…‰J…EÚ EÚ…Ëx… ΩÈ˛? A. +€¶…x…¥… €§…xp˘… B. Eڀ{…±… n‰˘¥… C. ∫……€x…™…… €®…V……« D. {…∆EÚV… +…b˜¥……h…“ =k…Æ: A. +€¶…x…¥… €§…xp˘… 50. {…Ω˛ ± …… €GÚE‰ Ú ]ı €¥…∂¥… EÚ{… EÚ§… +…™……‰€V…i… €EÚ™…… M…™…… l……? A. 1973 B. 1975 C. 1979 D. 1928 =k…Æ: B. 1975 51. ]‰ı∫]ı €GÚE‰Ú]ı

®… Ω˲€]≈ıEÚ €¥…E‰Ú]ı ±…‰x…‰ ¥……±…‰ {…Ω˛±…‰ ¶……Æ˙i…“™… €J…±……c˜“ EÚ…Ëx… l…‰? A. <Æ˙°Ú…x… {…`ˆ…x… B. Eڀ{…±… n‰˘¥… C. Ω˛Æ˙¶…V…x… À∫…Ω˛ D. +€x…±… E÷∆Ú§…±…‰ =k…Æ: D. +€x…±… E÷∆Ú§…±…‰ - ∫…÷V…™… V…Ëx… (±…‰J…EÚ |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ €¥…π…™…… {…Æ˙ ±…‰J…i…‰ ΩÈ˛)


¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

30

+{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… ®… ΩÈ˛ EÚπÆ˙™…Æ˙ E‰Ú §…‰Ω˛i…Æ˙ +¥…∫…Æ˙ "Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ €x…®……«h…' E‰Ú {……`ˆEÚ…Â E‰Ú €±…B "EÚπÆ˙™…Æ EÚ“ Æ˙…Ω²' x……®… ∫…‰ ={…™……‰M…“ ∫i…∆¶… ±…M……i……Æ˙ |…EÚ…€∂…i… €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* ™…÷¥……+… EÚ…‰ EÚπÆ˙™…Æ EÚ“ €¥…€¶…z… €¥…v……+… ∫…‰ {…€Æ˙€S…i… EÚÆ˙…x…‰ +…ËÆ˙ EÚπÆ˙™…Æ˙ E‰Ú Æ˙…∫i…… {…Æ˙ +…M…‰ §…g¯x…‰ E‰Ú €±…B ∫…°Ú±… €n˘∂……™… n‰˘x…‰ ¥……±…… "EÚπÆ˙™…Æ˙ EÚ“ Æ˙…Ω²' ∫i…∆¶… €x…™…€®…i… ∞¸{… ∫…‰ EÚπÆ˙™…Æ˙ EÚ…=∆∫…±…Æ˙ ∏…“®…i…“ ®…“x…… ¶…∆b˜…Æ˙“ u˘…Æ˙… |…∫i…÷i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* ∏…“®…i…“ ¶…∆b˜…Æ˙“ €{…UÙ±…‰ 22 ∫……±…… ∫…‰ EÚπÆ˙™…Æ ∫…∆§…∆v…“ €¥…π…™…… {…Æ˙ ±…‰J…x… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛” ΩÈ˛* €{…UÙ±…‰ €n˘x…… 16 ®…<«, 2018 EÚ…‰ E‰Úxp˘“™… ∂…Ω˛Æ˙“ €¥…EÚ…∫… Æ˙…V™…®…∆j…“ Ω˛Æ˙n˘“{… {…÷Æ˙“ x…‰ ∫¥…SUÙ ∫…¥…ÊI…h…-2018 ®… =±±…‰J…x…“™… |…n˘∂…«x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ |…®…÷J… ∂…Ω˛Æ˙… EÚ“ ∫…⁄S…“ V……Æ˙“ EÚ“* <∫… ∫…⁄S…“ ®… n˘‰∂… EÚ… ∫…§…∫…‰ ∫¥…SUÙ ∂…Ω˛Æ˙ <∆n˘…ÆË ˙ S…÷x…… M…™……* ∫¥…SUÙ ∫…¥…ÊI…h…2018 ®… n˘⁄∫…Æ˙… ∫l……x… ¶……‰{……±… EÚ… Æ˙Ω˛…* ∫¥…SUÙ ∫…¥…ÊI…h…-2017 ®… ¶…“ <∆n˘…ËÆ˙ {…Ω˛±…‰ ∫l……x…˙ {…Æ˙ Ω˛“ Æ˙Ω˛… l……* M……ËÆ˙i…±…§… Ω˛Ë €EÚ V…Ω˛…ƒ ¥…π…« 2017 E‰Ú ∫¥…SUÙ ∫…¥…ÊI…h… ®… 434 ∂…Ω˛Æ˙… ®… <∆n˘…ËÆ˙ {…Ω˛±…‰ ∫l……x… {…Æ˙ +…™…… l……, ¥…Ω˛” ¥…π…« 2018 E‰Ú ∫¥…SUÙ ∫…¥…ÊI…h… ®… 4203 ∂…Ω˛Æ˙… ®… ®…v™…|…n˘‰∂… EÚ… <∆n˘…ËÆ˙ {…Ω˛±…‰ x…∆§…Æ˙ {…Æ˙ +…™…… Ω˛Ë* |…n˘‰∂… E‰Ú €±…B ™…Ω˛ M…¥…« EÚ“ §……i… Ω˛Ë €EÚ 23 V…⁄x…, 2018 EÚ…‰ ∫¥…™…∆ |…v……x…®…∆j…“ x…Æ˙‰xp˘ ®……‰n˘“ x…‰ <∆n˘…ËÆ˙ +…EÚÆ˙ n˘‰∂… E‰Ú ∫…§…∫…‰ ∫¥…SUÙ ∂…Ω˛Æ˙ EÚ… {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ <∆n˘…ËÆ˙ EÚ…‰ |…n˘…x… €EÚ™……* ™…EÚ“x…x… <∆n˘…ËÆ˙ i…l…… ¶……‰{……±… u˘…Æ˙… |……{i… EÚ“ M…<« <∫… +…∂S…™…« S…€EÚi… EÚÆ˙ n˘‰x…‰ ¥……±…“ ={…±…€§v… E‰Ú {…“UÙ‰ +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ… ∫…§…∫…‰ +Ω˛®… ™……‰M…n˘…x… Ω˛Ë* |…n˘‰∂… E‰Ú <x… n˘…‰x…… ∂…Ω˛Æ˙… x…‰ ∫¥…SUÙi…… E‰Ú ∫……l…-∫……l… +{…€∂…π]ı {…n˘…l……Á E‰Ú =€S…i… |…§…∆v…x… E‰Ú u˘…Æ˙… |…n˘‰∂… EÚ… €∫…Æ˙ ∫…∆{…⁄h…« n˘‰∂… ®… M…¥…« ∫…‰ >ƒS…… €EÚ™…… Ω˛Ë*

{…™……«¥…Æ˙h… |…§…∆v…x… B¥…∆ ∫…∆Æ˙I…h… EÚ… +…v……Æ˙ Ω˲ +{…€∂…π]ı |…§…∆v…x… =±±…‰J…x…“™… Ω˛Ë €EÚ ∫¥…SUÙ ¶……Æ˙i… +€¶…™……x… E‰Ú S…±…i…‰ |…n˘‰∂… Ω˛“ x…Ω˛” +€{…i…÷ ∫…∆{…⁄h…« n˘‰∂… ®… +{…€∂…π]ı |…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú I…‰j… ®… EÚπÆ˙™…Æ E‰Ú ∫…÷x…Ω˛Æ‰˙ +¥…∫…Æ˙ =i{…z… Ω˛…‰ M…B Ω˛È* =±±…‰J…x…“™… Ω˛Ë €EÚ {…™……«¥…Æ˙h… |…n˘⁄π…h… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» EÚ…‰ Æ˙“∫……<EÚ±… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |…€GÚ™…… +{…x……<« V……i…“ Ω˛Ë, i……€EÚ <∫…‰ {…÷x…: €EÚ∫…“ +x™… ∞¸{… ®… |…™……‰M… ®… ±……™…… V…… ∫…E‰Ú* <x… +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» EÚ…‰ €°ÚÆ˙ ∫…‰ BEÚ x…™…… ∞¸{… n˘‰x…‰ EÚ“ |…€GÚ™…… EÚ…‰ Ω˛“ "+{…€∂…π]ı

{…n˘…l……‰» EÚ… |…§…∆v…x…' E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… Ω˛Ë* M……ËÆ˙i…±…§… Ω˛Ë €EÚ +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» EÚ… |…§…∆v…x… {…™……«¥…Æ˙h… |…§…∆v…x… B¥…∆ ∫…∆Æ˙I…h… EÚ… BEÚ +…v……Æ˙ ∫i…∆¶… Ω˛Ë* <∫…E‰Ú i…Ω˛i… {…™……«¥…Æ˙h… €¥…Y……x… +l…¥…… {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆Æ˙I…h… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… E÷ÚUÙ |…®…÷J… I…‰j…… ®… EÚ…®… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë* +§… i……‰ +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ… S…±…x… V……‰Æ˙… {…Æ˙ Ω˛Ë* <∫…®… V™……n˘…i…Æ˙ +{…€∂…π]ı {…n˘…l…« <±…‰C]ı…≈ €Ï x…EÚ i…l…… {±……€∫]ıEÚ E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* n˘‰∂… ®… i…‰V…“ ∫…‰ J…÷±… Æ˙Ω˛“ ¥…‰∫]ı ]ı≈“]ı®…Â]ı BV…€∫…™…… x…‰ <∫… I…‰j… ®… Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú f¯‰Æ˙… +¥…∫…Æ˙ ∫…fi€V…i… EÚÆ˙ €n˘B Ω˛È* +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» EÚ… |…§…∆v…x… x… €∫…°«Ú +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú n˘…‰§……Æ˙… |…™……‰M… ®… ±……x…‰ E‰Ú §……Æ˙‰ ®… V……x…EÚ…Æ˙“ |…n˘…x… EÚÆ˙i…… Ω˛Ë, +€{…i…÷ |……‰°Ú‰ ∂…x…±∫… EÚ…‰ =∫… °Ú“±b˜ ®… ∫l……€{…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B EÚ<« +x™… i…Æ˙Ω˛ EÚ“ €∫EÚ±∫… ¶…“ €∫…J……i…… Ω˛Ë* <∫… I…‰j… ®… EÚπÆ˙™…Æ §…x……x…‰ E‰Ú €±…B |…Efiڀi… E‰Ú |…€i… ±…M……¥… Ω˛…‰x…… €x…i……∆i… +…¥…∂™…EÚ Ω˛Ë* ∂…÷∞¸-∂…÷∞¸ ®… €¥…t…€l…«™…… EÚ…‰ ™…‰ ∫……Æ˙“ S…“V… +]ı{…]ı“ ±…M…ÂM…“, ±…‰€EÚx… V…Ë∫…‰V…Ë∫…‰ =x…EÚ… ®…x… <∫…®… Æ˙®…i…… V……BM……, ¥……‰ <∫… |……‰°Ú‰ ∂…x…±∫… EÚ… ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ ±……¶… =`ˆ… ∫…E‰ÚM∆ …‰* +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ… {…⁄Æ˙… EÚ…™…«I…‰j… Bx…¥……Ï™…x…«®…Â]ı±… ∫……<∆€]ı∫]ı i…l…… =∫…E‰Ú <«n˘€M…n˘« P…⁄®…i…… Ω˛Ë* {…™……«¥…Æ˙h… ∫…÷Æ˙I…… ∫…∆§…∆v…“ EÚ…™…« ∫……<∆∫… B¥…∆ <∆V…“€x…™…€Æ˙∆M… E‰Ú €¥…€¶…z… €∫…r˘…∆i…… E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ +…M…‰ §…gi…‰ Ω˛È* ¥……i……¥…Æ˙h… ®… ¥™……{i… |…n˘⁄π…h… EÚ…‰ n˘⁄Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B ∫……<∆€]ı∫]ı EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ €Æ˙∫…S…«, l™……‰Æ˙“ i…l…… €¥…€v…™…… EÚ…‰ +{…x……i…‰ Ω˛È +l……«i… +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» EÚ“ |…§…∆v…x… |…€GÚ™…… ®… Bx…¥……Ï™…x…«®…Â]ı±… ∫……<∆€]ı∫]ı EÚ… EÚ…™…« €Æ˙∫…S…« +…‰€Æ˙B∆]ı‰b˜ Ω˛“ Ω˛…‰i…… Ω˛Ë, €V…∫…‰ Bb˜€®…€x…∫]ı≈‰€]ı¥…, Bb˜¥……<V…Æ˙“ i…l…… |……‰]ı‰€C]ı¥… i…“x…… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ EÚ…™…« EÚÆ˙x…… Ω˛…‰i…… Ω˛Ë*

∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…€Ω˛i… EÚ<« Bx…V…“+…‰ ¶…“ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ <∫… I…‰j… ®… EÚ…™…« Ω˛®……Æ˙‰ n˘‰∂… ®… <±…‰C]ı≈…πx…EÚ +{…€∂…π]ı

{…n˘…l……‰» (<«-¥…‰∫]ı) EÚ“ ®……j…… i…‰V…“ ∫…‰ §…g Æ˙Ω˛“ Ω˛Ë* =∫…“ +x…÷{……i… ®… =∫…‰ n˘…‰§……Æ˙… |…™……‰M… ®… ±……B V……x…‰ EÚ“ |…€GÚ™…… ¶…“ +{…x……<« V…… Æ˙Ω˛“ Ω˛Ë* <±…‰C]ı≈…πx…EÚ +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú +∆i…M…«i… <±…‰C]ı≈…πx…EÚ EÚS…Æ˙‰ V…Ë∫…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙, ]ı“¥…“, €b˜∫{±…‰ €b˜¥……<∫…, ∫…‰±™…÷±…Æ˙˙ °Ú…‰x…, €|…∆]ıÆ˙, °ËÚC∫… ®…∂…“x…, B±…∫…“b˜“, ∫…“b˜“, b˜“¥…“b˜“, €®…€±…]ı≈“ <±…‰C]ı≈…πx…EÚ ¥…‰∫]ı +…€n˘ ∂……€®…±… Ω˛…‰i…‰ Ω˛È* M……ËÆ˙i…±…§… Ω˛Ë €EÚ P…Æ˙…Â, ∂…Ω˛Æ˙… i…l…… °ËÚŒC]≈ı™…… ∫…‰ €x…EÚ±…x…‰ ¥……±…‰ E⁄Úc‰ EÚ… ∫…Ω˛“ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ €x…∫i……Æ˙h… x… Ω˛…‰ {……x…… BEÚ |…®…÷J… ∫…®…∫™…… Ω˛Ë* Ω˛Æ˙ n˘‰∂… <∫… ∫…®…∫™…… ∫…‰ O…€∫…i… Ω˛Ë* +l…EÚ |…™……∫…… E‰Ú §……n˘ ¶…“ <∫… I…‰j… ®… =i…x…… EÚ…®… x…Ω˛” Ω˛…‰ {……™…… Ω˛Ë, €V…i…x…“ €EÚ V…∞¸Æ˙i… Ω˛Ë* E‰Úxp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫¥…SUÙi…… +€¶…™……x… EÚ…™…«GÚ®… ∫…€Ω˛i… EÚ<« Bx…V…“+…‰ <∫… ∫…®…∫™…… EÚ…‰ Ω˛±… EÚÆ˙x…‰ ®… ±…M…‰ Ω˛÷B Ω˛È* <∫…E‰Ú €±…B ¥…‰ P…Æ˙P…Æ˙ V……EÚÆ˙ E⁄Úc… BEÚj… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛‰ Ω˛È* <∫… E⁄Úc‰ ®… V……‰ E÷ÚUÙ V¥…±…x…∂…“±… {…n˘…l…« ΩÈ˛, =∫…∫…‰ Bx…V…“« i…l…… V……‰ ∫…cx…‰ ¥……±…‰ ΩÈ˛, =∫…∫…‰ ¥…®…“« EÚ®{……‰∫]ı i…Ë™……Æ˙ €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˛Ë* +…V… ¶…“ Ω˛®……Æ˙‰ n˘‰∂… ®… ±……J…… ±……‰M… V……M…∞¸EÚi…… E‰Ú +¶……¥… ®… +{…€∂…π]ı {…n˘…l…« V…Ω˛…ƒ-i…Ω˛…ƒ °‰Ú∆EÚ n˘‰i…‰ Ω˛È* <∫…∫…‰ =x…EÚ… |…§…∆v…x… x…Ω˛” Ω˛…‰ {……i…… Ω˛Ë*

{…™……«¥…Æ˙h… €¥…Y……x… E‰Ú EÚ…‰∫…« ®… ∂……€®…±… Ω˲ +{…€∂…π]ı |…§…∆v…x…

®… BEÚ €¥…π…™… E‰Ú ∞¸{… ®… ∂……€®…±… €EÚ™…… M…™…… Ω˛Ë* <∫… +…v……Æ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë €EÚ +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ…‰∫…« §…ËS…±…Æ˙ +l…¥…… ®……∫]ıÆ˙ €b˜O…“ ∫i…Æ˙ E‰Ú Ω˛“ Ω˛…‰i…‰ Ω˛È* <∫…®… i…“x… ∫……±… E‰Ú §…ËS…±…Æ˙ EÚ…‰∫…« ({…™……«¥…Æ˙h… €¥…Y……x…) i…l…… n˘…‰ ∫……±… E‰Ú ®……∫]ıÆ˙ EÚ…‰∫…« Ω˛®……Æ˙‰ n˘‰∂… ®… ={…±…§v… Ω˛È* §…“B∫…∫…“ i…l…… §…“<« ®… |…¥…‰∂… ∫……<∆∫… €¥…π…™…… ∫…€Ω˛i… 12¥…” E‰Ú §……n˘ €®…±…i…… Ω˛Ë +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú €±…B |…¥…‰∂… {…Æ˙“I…… =k…“h…« EÚÆ˙x…“ Ω˛…‰i…“ Ω˛Ë, V…§…€EÚ B®…B∫…∫…“ ¥… B®…]ı‰EÚ ®… |…¥…‰∂… {…™……«¥…Æ˙h… €¥…Y……x… ®… §…“B∫…∫…“ +l…¥…… §…“]ı‰EÚ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…∆i… €®…±…i…… Ω˛Ë* E÷ÚUÙ ∫…∆∫l……x… ®… B®…€°Ú±… i…l…… {…“BS…b˜“ EÚ…‰∫…« ¶…“ ={…±…§v… Ω˛È, €V…∫…®… ®……∫]ıÆ˙ €b˜O…“ E‰Ú EÚ…‰∫…« E‰Ú §……n˘ Æ˙€V…∫]ı≈‰∂…x… EÚÆ˙…™…… V……i…… Ω˛Ë* EÚ<« ∫…∆∫l……x… +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… ®… BEÚ ¥…π…“«™… {…“V…“ €b˜{±……‰®…… EÚ…‰∫…« ¶…“ EÚÆ˙… Æ˙Ω˛‰ Ω˛È* +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ…‰∫…« E‰Ú i…Ω˛i… UÙ…j…… EÚ…‰ ™…Ω˛ §…i……™…… V……i…… Ω˛Ë €EÚ +{…€∂…π]ı {…n˘…l…« C™…… ΩÈ˛, ™…‰ €EÚi…x…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú Ω˛…‰i…‰ Ω˛È B¥…∆ <∫…EÚ… €EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ |…§…∆v…x… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë* ∫……l… Ω˛“ +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú EÚ…‰∫…« ®… =xΩ˛Â ™…Ω˛ ¶…“ §…i……™…… V……i…… Ω˛Ë €EÚ €EÚ∫… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ x…<« i…EÚx…“EÚ €¥…Eڀ∫…i… EÚÆ˙ EÚ®… {…Ë∫…‰ ®… +{…€∂…π]ı {…n˘…l……Á EÚ… |…§…∆v…x… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë*

M……ËÆ˙i…±…§… Ω˛Ë €EÚ Ω˛®……Æ˙‰ n˘∂‰ … ®… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú |…€i… ±……‰M…… ®… V……M…∞¸EÚi…… i…‰V…“ ∫…‰ §…g Æ˙Ω˛“ Ω˛Ë* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ €x…V…“ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ¶…“ <∫… I…‰j… ®… EÚ…°Ú“ EÚ…™…« Ω˛…‰ Æ˙Ω˛‰ Ω˛È* ™…Ω˛…ƒ i…EÚ €EÚ €¥…t…±…™…“x… +…ËÆ˙ €¥…∂¥…€¥…t…±…™…“x… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ¶…“ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰ BEÚ €¥…π…™… E‰Ú ∞¸{… ®… ∂……€®…±… EÚÆ˙ UÙ…j…… EÚ…‰ <∫…E‰Ú ®…Ω˛i¥… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú x…÷EÚ∫……x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ n˘÷π{…€Æ˙h……®…… E‰Ú §……Æ˙‰ ®… €¥…∫i……Æ˙ ∫…‰ §…i……™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˛Ë* +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ…‰ V™……n˘…i…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… €¥…Y……x… E‰Ú EÚ…‰∫…«

+{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…∆i… Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú EÚ<« +¥…∫…Æ˙ |…n˘‰∂… B¥…∆ n˘‰∂… ®… ={…±…§v… Ω˛…‰ V……i…‰ Ω˛È* BEÚ x…¥…“x…i…®… ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ €¥…∂¥… E‰Ú i…EÚÆ˙“§…x… 132 n˘‰∂… |…n˘⁄π…h… EÚ“ ∫…®…∫™…… ∫…‰ §…÷Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ j…∫i… Ω˛È* ¶……Æ˙i… ¶…“ =x…®… ∫…‰ BEÚ Ω˛Ë* ¶……Æ˙i… E‰Ú EÚÆ˙“§… 19-20 ∂…Ω˛Æ˙ ¶…“π…h… |…n˘⁄π…h… EÚ“ V…n˘ ®… Ω˛È* B‰∫…‰ ®… +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú V……x…EÚ…Æ˙…Â

€EÚ∫……x… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… J…‰i…“ ∫…‰ V…ˀ¥…EÚ J…‰i…“ EÚ“ +…‰Æ˙ §…g¯ : Æ˙…V™…{……±… n‰˘¥……∫…, Æ˙…V™…{……±… ∏…“®…i…“ +…x…∆n˘“§…‰x… {…]‰ı±… x…‰ €EÚ∫……x…… ∫…‰ S…S……« EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛™…‰ EÚΩ˛… €EÚ €EÚ∫……x… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… J…‰i…“ ∫…‰ V…ˀ¥…EÚ J…‰i…“ EÚ“ +…‰Æ˙ §…g¯* Æ˙∫……™…x…… E‰Ú §…g¯i…‰ ={…™……‰M… ∫…‰ €®…^ı“ {…Æ˙ n÷˘π|…¶……¥… E‰Ú ∫……l… =i{……n˘x… ¶…“ |…¶……€¥…i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…… Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ €EÚ∫……x… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… J…‰i…“ ∫…‰ v…“Ɖ˙v…“Ɖ˙ €x…EÚ±… +…ËÆ˙ V…ˀ¥…EÚ J…‰i…“ EÚ…‰ +{…x……™…Â* EÂÚp˘ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¶…“ V…ˀ¥…EÚ =i{……n˘… E‰Ú +SU‰Ù ®…⁄±™… €n˘±……x…‰ E‰Ú €±…™…‰ |…™……∫… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲* Æ˙…V™…{……±… ∏…“®…i…“ +…x…∆n˘“§…‰x… {…]‰ı±… n‰˘¥……∫… €V…±…‰ ®… ∫……‰x…EÚSUÙ i…Ω˛∫…“±… E‰Ú O……®… +Æ˙€x…™…… V……M…“Æ˙ ®… €EÚ∫……x…… ∫…‰ S…S……« EÚÆ˙ Æ˙Ω˛” l…“* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ =xΩ˛…Âx…‰ |…M…€i…∂…“±… EfiÚπ…EÚ x……Æ˙…™…h…À∫…Ω˛ E‰Ú °Ú…®…« {…Æ˙ +…v…÷€x…EÚ {…r˘€i…™…… ∫…‰ EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ ∫…∆Æ˙€I…i… B¥…∆ V…ˀ¥…EÚ J…‰i…“ EÚ… +¥…±……‰EÚx… €EÚ™…… i…l…… n⁄˘∫…Ɖ˙ €EÚ∫……x…… EÚ…‰ ¶…“ <∫…∫…‰ |…‰Æ˙h…… ±…‰EÚÆ˙ V…ˀ¥…EÚ J…‰i…“ +{…x……x…‰ EÚ… +…O…Ω˛ €EÚ™……* ∏…“®…i…“ {…]‰ı±… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ €EÚ∫……x… Æ˙…∫……™…€x…EÚ =¥…«Æ˙EÚ…Â EÚ… EÚ®… ∫…‰ EÚ®… ={…™……‰M… EÚÆÂ˙* €®…^ı“ EÚ… {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙…EÚÆ˙ €V…x… i…i¥…… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… J…‰i… EÚ“ €®…^ı“ EÚ…‰ Ω˲ E‰Ú¥…±… =xΩ˛” =¥…«Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ V…∞¸Æ˙i… +x…÷∫……Æ˙ ={…™……‰M… EÚÆÂ˙*

Æ˙…V™…{……±… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ BEÚ €EÚ∫……x… EÚ…‰ ¥™……{……Æ˙“ EÚ“ ¶……∆€i… ¶…“ ∫……‰S…x…… S……€Ω˛™…‰ +…ËÆ˙ +{…x…‰ J…‰i…“ EÚ… Ω˛Æ˙ ∫……±… EÚ… €Ω˛∫……§… €EÚi……§… ¶…“ Æ˙J…x…… S……€Ω˛™…‰* =xΩ˛…Âx…‰ €EÚ∫……x…… ∫…‰ <∫…E‰Ú €±…™…‰ ¥……Ãπ…EÚ Æ˙€V…∫]ıÆ˙ §…x……x…‰ EÚ… +…O…Ω˛ €EÚ™…… +…ËÆ˙ EÚΩ˛… €EÚ Æ˙€V…∫]ıÆ˙ Æ˙J…x…‰ ∫…‰ €EÚ∫……x… ∫…Ω˛“ ®……™…x…‰ ®… °Ú∫…±… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ x…÷EÚ∫……x… ™…… °Ú…™…n‰˘ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… V……x…EÚ…Æ˙“ |……{i… EÚÆ˙ {……™…ÂM…‰* ∏…“®…i…“ {…]‰ı±… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ +C∫…Æ˙ I…‰j… €¥…∂…‰π… E‰Ú ∫…¶…“ €EÚ∫……x… n‰˘J……-n‰˘J…“ ®… BEÚ Ω˛“ °Ú∫…±… ∫…¶…“ J…‰i…… ®… §……‰i…‰ ΩÈ˛, €V…∫…∫…‰ °Ú∫…±… €¥…∂…‰π… EÚ“ +€v…EÚ {…Ën˘…¥……Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ °Ú∫…±… E‰Ú +SU‰Ù n˘…®… x…Ω˛” €®…±…i…‰* ™…€n˘ €EÚ∫……x… €¶…z…-€¶…z… °Ú∫…±… §……‰™…‰ i……‰ ™…Ω˛ Œ∫l…€i… x…Ω˛” §…x…‰M…“ +…ËÆ˙ €EÚ∫……x…… EÚ…‰ +SU‰Ù n˘…®… €®…±… ∫…EÂÚM…‰* Æ˙…V™…{……±… x…‰ €EÚ∫……x…… ∫…‰ ¥…x…-]⁄ı-¥…x… S…S……« EÚ“ i…l…… J…‰i…“ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… =x…E‰Ú +x…÷¶…¥… ∫…÷x…‰* |…M…€i…∂…“±… €EÚ∫……x… ∏…“ x……Æ˙…™…h… À∫…Ω˛ x…‰ §…i……™…… €EÚ |…€i… BEÚc˜ 70 Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…™…‰ ±……M…i… +…i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ BEÚ ±……J… 30 Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…™…‰ EÚ… ®…÷x……°Ú… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲* +x™… €EÚ∫……x…… x…‰ ¶…“ +{…x…‰ +x…÷¶…¥… ∫…÷x……™…‰*

V……®…M……‰n˘ ®… ∫……‰±…Æ˙ {…∆{… EÚ… €EÚ™…… +¥…±……‰EÚx… Æ˙…V™…{……±… ∏…“®…i…“ +…x…∆n˘“ §…‰x… {…]‰ı±… x…‰ O……®… V……®…M……‰n˘ ®… Æ˙…Ω÷˛±… €{…i…… ®…÷Æ˙…Æ˙“±……±… E‰Ú J…‰i… ®… ∫……‰±…Æ˙ {…∆{… EÚ… +¥…±……‰EÚx… €EÚ™……* <∫… n˘…ËÆ˙…x… €Ω˛i…O……Ω˛“ x…‰ §…i……™…… €EÚ ™…Ω˛ ∫……‰±…Æ˙ {…∆{… ®…v™…|…n‰˘∂… >V……« €¥…EÚ…∫… €x…M…®… x…‰ ∫…§∫…“b˜“ ∫…‰ ±…M……™…… M…™…… Ω˲* >V……« €¥…EÚ…∫… €x…M…®… u˘…Æ˙… 85 |…€i…∂…i… ∫…Œ§∫…b˜“ n˘“ M…<« Ω˲*

€V…±…… €S…€EÚi∫……±…™… ®… ∫…“.]ı“. ∫EËÚx… ®…∂…“x… ¥… €I…|…… ®… ¥……]ıÆ˙ ]≈ı“]ı®…Â]ı {±……∆]ı EÚ… ±……‰EÚ…{…«h… Æ˙…V™…{……±… ∏…“®…i…“ +…x…∆n˘“§…‰x… x…‰ €V…±…… €S…€EÚi∫……±…™… n‰˘¥……∫… ®… ∫…“.]ı“. ∫EËÚx… ®…∂…“x… EÚ… ∂…÷¶……Æ∆˙¶… €EÚ™…… i…l…… €I…|…… ®… x…M…Æ˙ €x…M…®… n‰˘¥……∫… u˘…Æ˙… ™…⁄+…<«b˜“B∫…B∫…B®…]ı“ ™……‰V…x…… +∆i…M…«i… €x…î…i… 22 B®…B±…b˜“ I…®…i…… E‰Ú ¥……]ıÆ˙ ]≈ı“]ı®…Â]ı {±……∆]ı EÚ… ±……‰EÚ…{…«h… €EÚ™……* Æ˙…V™…{……±… ∏…“®…i…“ {…]‰ı±… x…‰ ¥……]ıÆ˙ ]≈ı“]ı®…Â]ı {±……∆]ı E‰Ú €°Ú±]ıÆ˙… EÚ… ¶…“ +¥…±……‰EÚx… €EÚ™……* +…™…÷HÚ €¥…∂……±… À∫…Ω˛ x…‰ §…i……™…… €EÚ x…®…«n˘…€I…|…… À±…EÚ {…€Æ˙™……‰V…x…… ∫…‰ ¥……]ıÆ˙ ]≈ı“]ı®…Â]ı {±……∆]ı EÚ…‰ {……x…“ +…{…⁄Ãi… EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲*

∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ €¥…¶……M…… i…l…… BV…€∫…™…… ®… ΩÈ˛ Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú +¥…∫…Æ˙

EÚ“ ®……ƒM… +…ËÆ˙ §…g V……i…“ Ω˛Ë* <∫… GÚ®… ®… €¥…€¶…z… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ €¥…¶……M…… i…l…… BV…€∫…™…… V…Ë∫…‰ °Ú…ÏÆ˙‰∫]ı B∆b˜ Bx…¥……Ï™…x…«®…Â]ı±…, {……ϱ™…⁄∂…x… EÚ∆]ı≈…‰±… §……‰b˜«, +§…«x… {±……€x…∆M…, <∆b˜∫]ı≈“, ¥……Ï]ıÆ˙ €Æ˙∫……‰∫…ÊV… B¥…∆ BO…“EÚ±S…Æ˙ +…€n˘ ®… Æ˙…‰W…M……Æ˙ ={…±…§v… Ω˛È* +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú V……x…EÚ…Æ˙ EÚ…‰ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… Bx…V…“+…‰ ®… EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫…÷x…Ω˛Æ˙‰ +¥…∫…Æ˙ €®…±… Æ˙Ω˛‰ Ω˛È* |……<¥…‰]ı EÚ∆{…€x…™……ƒ ¶…“ §…c‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ |…n˘…i…… E‰Ú ∞¸{… ®… ∫……®…x…‰ +… Æ˙Ω˛“ Ω˛È* <∆b˜∫]ı≈“, €Æ˙°Ú…<x…Æ˙“, €b˜€∫]ı±…Æ˙“, ®……<x∫…, °Ú€]ı«±……<V…Æ˙ {±……∆]ı¬∫…, °⁄Úb˜ |……‰∫…‰€∫…∆M… <∆b˜∫]ı≈“ B¥…∆ ]ı‰C∫…]ı…<±… €®…±∫… ®… +{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú V……x…EÚ…Æ˙… E‰Ú €±…B Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú EÚ<« +¥…∫…Æ˙ ={…±…§v… Ω˛È* EÚ<« ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ i…l…… |……<¥…‰]ı EÚ∆{…€x…™……ƒ €Æ˙∫…S…« I…‰j… ®… ¶…“ EÚ…®… EÚÆ˙i…“ Ω˛È* §…i……ËÆ˙ Bx…¥……Ï™…x…«®…Â]ı±… ∫……<∆€]ı∫]ı =∫…®… ¶…“ +{…x…… EÚπÆ˙™…Æ §…x…… ∫…EÚi…‰ Ω˛È*

+{…€∂…π]ı {…n˘…l……‰» E‰Ú |…§…∆v…x…/{…™……«¥…Æ˙h… €¥…Y……x… EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙…x…‰ ¥……±…‰ |…®…÷J… ∫…∆∫l……x… ∂……∫…EÚ“™… Ω˛…±‰ …EÚÆ˙ €¥…Y……x… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…, <∆n˘…ÆË ˙* u V…“¥……V…“ €¥…∂¥…€¥…t…±…™…, M¥……€±…™…Æ˙* u V…¥……Ω˛ Æ ˙ ± ……±… x…‰ Ω ˛ ∞ ¸ ®…Ω˛ … €¥…t…±…™…, ¶……‰{……±…* u <∆€b˜™…x… <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı +…Ï°Ú Bx…¥……Ï™…x…«®…Â]ı±… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı, ®…÷∆§…<«* u M…÷Ø˚ V…®¶…‰∂¥…Æ˙ ™…⁄€x…¥…€∫…«]ı“, €Ω˛∫……Æ˙* u {…∆. Æ˙€¥…∂…∆EÚÆ˙ ∂…÷C±… €¥…∂¥…€¥…t…±…™…, UÙk…“∫…M…g¯* u Æ˙…V…∫l……x… EÂÚp˘“™… €¥…∂¥…€¥…t…±…™…˙* u M…÷Ø˚ M……‰€¥…xn˘ €∫…∆Ω˛ <∆p˘|…∫l… ™…⁄€x…¥…€∫…«]ı“, x…<« €n˘±±…“* l ∏…“®…i…“ ®…“x…… ¶…∆b˜…Æ˙“ (˙±…‰€J…EÚ…, ∫…÷|…€∫…r˘ EÚπÆ˙™…Æ˙˙ EÚ…=∆∫…±…Æ˙ ΩÈ˛) u

BEÚ ¥…π…« ®… §…n˘±…‰M…“ |…n‰˘∂… E‰Ú ∂…Ω˛Æ˙… EÚ“ i…∫¥…“Æ˙ - ∏…“®…i…“ ®……™…… À∫…Ω˛ ∂…Ω˛Æ˙“ €x…™……‰V…x… ®… +…®…V…x… EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ ¶…“ Ω˲ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶……‰{……±…, ®…v™…|…n‰˘∂… ®… ]ı“+…‰b˜“ +…ËÆ˙ ]ı“b˜“+…Æ˙ ±……M…⁄ Ω˛…‰ V……x…‰ ∫…‰ ¥…π…« 2019 i…EÚ |…n‰˘∂… E‰Ú ∂…Ω˛Æ˙… ®… €¥…EÚ…∫… EÚ“ x…<« <§……Æ˙i… €±…J…“ V……™…‰M…“* ∂…Ω˛Æ˙“ €x…™……‰V…x… ®… ∫l……x…“™… ∫…∆∫l……+… E‰Ú ∫……l… +…®…V…x… EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ EÚ…‰ ¶…“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« Ω˲* ™…Ω˛ §……i… x…M…Æ˙“™… €¥…EÚ…∫… B¥…∆ +…¥……∫… ®…∆j…“ ∏…“®…i…“ ®……™…… À∫…Ω˛ x…‰ |…∂……∫…x… +EÚ…n˘®…“ ®… +…™……‰€V…i… "®…v™…|…n‰˘∂… ®… ∂…Ω˛Æ˙“ €x…™……‰V…x… EÚ… +M…±…… S…Æ˙h…' Æ˙…π]≈ı“™… ∫…®®…‰±…x… E‰Ú ∂…÷¶……Æ∆˙¶… ∫…®……Æ˙…Ω‰ ˛ EÚ…‰ ∫…∆§……‰€v…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛™…‰ EÚΩ˛“* ∏…“®…i…“ À∫…Ω˛ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ x…M…Æ˙“™… I…‰j…… E‰Ú B‰€i…Ω˛…€∫…EÚ +…ËÆ˙ {…÷Æ˙…i…i¥…“™… ∫¥…∞¸{… EÚ…‰ §…Æ˙EÚÆ˙…Æ˙ Æ˙J…i…‰ Ω÷˛™…‰ +…v…÷€x…EÚ ∫¥…∞¸{… |…n˘…x… EÚÆ˙x…… Ω˛“ +…V… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˲* <∫…“ ∫……‰S… E‰Ú ∫……l… ®…v™…|…n‰˘∂… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… |…™……∫… €EÚ™…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* BEÚ ±……J… i…l…… 10 ±……J… ∫…‰ +€v…EÚ +…§……n˘“ ¥……±…‰ ∂…Ω˛Æ˙… E‰Ú €¥…EÚ…∫… EÚ“ n⁄˘Æ˙M……®…“ {±……Àx…M… EÚ“ V……™…‰M…“* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ ™……i……™……i… E‰Ú §…g¯i…‰ n˘§……¥…, {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆i…÷±…x…, V…x…∫…∆J™…… EÚ… n˘§……¥… V…Ë∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« €¥…π…™…… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B x…M…Æ˙“™… €¥…EÚ…∫… B¥…∆ +…¥……∫… €¥…¶……M… u˘…Æ˙… Ω˛∫i……∆i…Æ˙h…“™… €¥…EÚ…∫… +€v…EÚ…Æ˙ (TDR) +…ËÆ˙ {……Æ˙M…®…x… =x®…÷J… €¥…EÚ…∫…

I…‰j… (TOD) EÚ… x…™…… ∫¥…∞¸{… i…Ë™……Æ˙ €EÚ™…… M…™…… Ω˲* <∫…‰ +…ËÆ˙ +€v…EÚ |…¶……¥…“ §…x……x…‰ E‰Ú €±…™…‰ ∫…®®…‰±…x… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ €¥…∂…‰π…Y…… +…ËÆ˙ V…x…-|…€i…€x…€v…™…… E‰Ú ∫…÷Z……¥… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* EÚ…™…«GÚ®… ®… ®…v™…|…n‰˘∂… M…fiΩ˛ €x…®……«h… B¥…∆ +v……‰∫…∆Æ˙S…x…… €¥…EÚ…∫… ®…∆b˜±… E‰Ú +v™…I… ∏…“ EfiÚπh…®…÷Æ˙…Æ˙“ ®……‰P…‰ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ ∂…Ω˛Æ˙… E‰Ú €¥…EÚ…∫… EÚ“ ™……‰V…x…… ¶…€¥…π™… EÚ“ V…∞¸Æ˙i…… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛™…‰ §…x……<« V……x…“ S……€Ω˛™…‰* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ <∫… {±……Àx…M… ®… ∫…¶…“ ¥…M……Á EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ +…ËÆ˙ +xi…Æ˙ €¥…¶……M…“™… ∫…®…x¥…™… ¶…“ +…¥…∂™…EÚ Ω˲*

®…v™…|…n‰˘∂… ®… +§…«x… {±……Àx…M… EÚ… Ω˲ ∫…®…fir˘ <€i…Ω˛…∫… |…®…÷J… ∫…€S…¥… ∏…“ €¥…¥…‰EÚ +O…¥……±… x…‰ §…i……™…… €EÚ ®…v™…|…n‰˘∂… ®… +§…«x… {±……Àx…M… EÚ… ∫…®…fir˘ <€i…Ω˛…∫… Æ˙Ω˛… Ω˲, €V…∫…EÚ… V…“i……V……M…i…… =n˘…Ω˛Æ˙h… ¶……‰{……±… ∂…Ω˛Æ˙ Ω˲, V……‰ +{…x…“ J…⁄§…∫…⁄Æ˙i…“ E‰Ú €±…™…‰ V……x…… V……i…… Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ +x™… ∂…Ω˛Æ˙… EÚ“ §…‰Ω˛i…Æ˙ {±……Àx…M… E‰Ú €±…™…‰ ™…Ω˛ ∫…®®…‰±…x… +…™……‰€V…i… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* ∫…®®…‰±…x… ®… |……{i… €x…πEÚπ……Á EÚ… ∫…®……¥…‰∂… +…M……®…“ {±……Àx…M… ®… €EÚ™…… V……™…‰M……*


31

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

€¥…€¶…z… |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… E‰Ú €±…B €¥…€∂…π]ı V……x…EÚ…Æ˙“

¥…ˀ∂¥…EÚ |…¥……∫…x… €Æ˙{……‰]«ı-2018

|…®…÷J… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ…Â ®… ¶……Æ˙i… EÚ“ Œ∫l…€i… EÚ… €¥…∂±…‰π…h… : "¶……M…-2' €¥…€¶…z… |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… ®… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ…Â ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… |…∂x… +C∫…Æ˙ {…⁄U‰Ù V……i…‰ Ω˲* "Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ €x…®……«h…' ®… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ…Â {…Æ˙ +v……€Æ˙i… ¥…π…« 2018 ®… V……Æ˙“ Ω÷˛B E÷ÚUÙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ…Â {…Æ˙ €¥…∂±…‰π…h… {…ÆEÚ˙ ±…‰J… |…∫i…÷i… €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* <∫… +∆EÚ ®… ¥…ˀ∂¥…EÚ |…¥……∫…x… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ-2018 i…l…… ¥…ˀ∂¥…EÚ ∂……∆€i… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ-2018 {…Æ˙ +…v……€Æ˙i… €¥…€∂…π]ı ±…‰J… EÚ… |…EÚ…∂…x… €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲*

(Global Migration Report-2018)

∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 24 EÚÆ˙…‰c˜ ∫…‰ V™……n˘… ±……‰M… =∫… n‰˘∂… ®… x…Ω˛” Æ˙Ω˛i…‰ V…Ω˛…∆ ¥…‰ {…Ën˘… Ω÷˛B l…‰* n÷˘€x…™…… ¶…Æ˙ ®… ±……‰M… ∫…÷Æ˙I……, Æ˙…‰W…M……Æ˙, ∫…÷€¥…v…… i…l…… ±……¶… E‰Ú €±…B BEÚ ∫…‰ n⁄˘∫…Ɖ˙ n‰˘∂…… ®… |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* Ω˛…±……∆€EÚ +C∫…Æ˙ n‰˘J…… V……i…… Ω˲ €EÚ <x… |…¥……∫…… ®… ∫…§…∫…‰ §…c‰˜ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ |…¥……∫… ∫…÷Æ˙I…… EÚ…Æ˙h…… ∫…‰ Ω˛…‰i…… Ω˲* ¥…i…«®……x… {…€Æ˙o˘∂™… EÚ…‰ n‰˘J…… V……™…‰ i……‰ €{…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ¥…π……Á ∫…‰ |…¥……∫…x… E‰Ú {…“U‰Ù +…i…∆EÚ¥……n˘, M…Æ˙“§…“ i…l…… +±…M……¥…¥……n˘ ∫…§…∫…‰ §…c˜… EÚ…Æ˙h… §…x…EÚÆ˙ =¶…Æ˙… Ω˲* =n˘…Ω˛Æ˙h… ∫¥…∞¸{… ∫…“€Æ˙™…… +…ËÆ˙ <«Æ˙…EÚ ∫…‰ V……Ïb«˜x…, i…÷EÚ‘ +…ËÆ˙ ™…⁄Æ˙…‰{…“™… n‰˘∂…… ®… |…¥……∫… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ±……‰M…, Æ˙…‰ÀΩ˛M™…… ∫…®…÷n˘…™…… EÚ… ®™……∆®……Æ˙ ∫…‰ §……∆M±……n‰˘∂… i…l…… ¶……Æ˙i… EÚ“ +…‰Æ˙ €¥…∫l……{…x…* <x… ∫…§… I…‰j…… ®… |…¥……∫… EÚ… ∫…§…∫…‰ §…c˜… EÚ…Æ˙h… +…i…∆EÚ¥……n˘ Ω˛“ Æ˙Ω˛… Ω˲* <∫… ∫…®…∫™…… x…‰ +…V… <i…x…… €¥…EÚÆ˙…±… ∞¸{… +ŒJi…™……Æ˙ EÚÆ˙ €±…™…… Ω˲ €EÚ EÚ<« €¥…Eڀ∫…i… n‰˘∂…… x…‰ ¶…“ +{…x…‰ u˘…Æ˙ <x… |…¥……€∫…™…… E‰Ú €±…B §…∆n˘ EÚÆ˙ €n˘B ΩÈ˛* ∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı ∂…Æ˙h……l…‘ ∫…€®…€i… u˘…Æ˙… Ω˛…±… Ω˛“ ®… €n˘B M…B BEÚ +…∆EÚc‰˜ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, n˘€I…h…-{…Œ∂S…®…“ ∫…“€Æ˙™…… ®… ÀΩ˛∫…… §…g¯x…‰ ∫…‰ 3,20,000 ±……‰M… +x™… n‰˘∂…… ®… €¥…∫l……€{…i… Ω˛…‰ S…÷E‰Ú ΩÈ˛ i…l…… <∫… +€i…¥……€n˘i…… E‰ Ú J…i…Ɖ ˙ E‰ Ú EÚ…Æ˙ h … 7,50,000 ±……‰M… Ω˛®…‰∂…… J…i…Ɖ˙ E‰Ú ∫……™…‰ ®… V…“ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* +…i…∆EÚ¥……n˘ E‰Ú ¶…™… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ±……‰M… +{…x…“ ∫…÷Æ˙I…… Ω‰˛i…÷ =x… {…c˜…‰∫…“ n‰˘∂…… EÚ“ +…‰Æ˙ €¥…∫l……€{…i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…i…‰ ΩÈ˛ V……‰ ∫…÷Æ˙€I…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* BEÚ +…∆EÚc‰˜ E‰Ú ®…÷i……€§…EÚ Ω‰ ˛ ∂ …®……<« ] ı ÀEÚM…b˜®… ( Hashemite Kingdom) +l……«i… V……Ïb«˜x… x…‰ ∫…“€Æ˙™…… E‰Ú 10 ±……J… ±……‰M…… EÚ…‰ +{…x…‰ n‰˘∂… ®… ∂…Æ˙h… n“˘, ±…‰€EÚx… Ω˛…±… Ω˛“ ®… i…∆M… +…EÚÆ˙ =∫…x…‰ ¶…“ +{…x…“ ∫…“®……B∆ <x… ±……‰M…… E‰Ú €±…B §…∆n˘ EÚÆ˙ n˘“ Ω˲* ¥…Ω˛” n÷˘€x…™…… ¶…Æ˙ ®… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ∂…Æ˙h……Ãl…™…… EÚ…‰ ∂…Æ˙h… n‰˘x…‰ ¥……±…… n‰˘∂… (Refugee Hosting Country) i…÷EÚ‘ Ω˲, =∫…x…‰ 18 ±……J… ∫…‰ V™……n˘… ∫…“€Æ˙™……<« x……M…€Æ˙EÚ…Â EÚ…‰ ∂…Æ˙h… n˘“ Ω˲*

¥…ˀ∑…EÚ |…¥……∫…x… €Æ˙{……‰]«ı EÚ“ +¥…v……Æ˙h…… €¥…∑… ®… Ω÷˛B ∫…¶…“ |…¥……∫…… EÚ… +…EÚ±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B ¥…π…« 2000 ®… ¥…ˀ∑…EÚ |…¥……∫…x… €Æ˙{……‰]«ı (Global Migration Report) EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… Ω÷˛™…“* <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, €EÚ∫…“ ¶…“ n‰˘∂… ∫…‰ n⁄˘∫…Ɖ˙ n‰˘∂…… ®… |…¥……∫… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ i…l…… +x™… n‰˘∂…… ∫…‰ +{…x…‰ n‰˘∂… ®… +…x…‰ ¥……±…‰ |…¥……∫…“ ±……‰M…… EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ“ M…h…x…… EÚ“ V……i…“ Ω˲* ¥…ˀ∑…EÚ |…¥……∫…x… €Æ˙{……‰]«ı EÚ… |…EÚ…∂…x… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… |…¥……∫…“ ∫…∆M…`ˆx… (International Migration Organisation) u˘…Æ˙… €EÚ™…… V……i…… Ω˲*

¥…ˀ∑…EÚ |…¥……∫…x… €Æ˙{……‰]«ı EÚ“ |…®…÷J… §……i… l l

l

l

<∫… €Æ˙{……‰]«ı EÚ…‰ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ¥…π…« 2000 ®… V……Æ˙“ €EÚ™…… M…™……* <∫… €Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙i… n÷˘€x…™…… EÚ… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… |…¥……∫…“ ¶…‰V…x…‰ ¥……±…… n‰˘∂… Ω˲* <∫…E‰Ú §……n˘ ®…ËŒC∫…EÚ…‰, ∞¸∫…, S…“x…, §……∆M±……n‰˘∂… i…l…… {……€EÚ∫i……x… EÚ… ∫l……x… +…i…… Ω˲* ¥…Ω˛” n÷˘€x…™…… ®… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… |…¥……€∫…™……Â

EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… n‰˘∂… ∫…∆™…÷HÚ Æ˙…V™… +®…‰€Æ˙EÚ… Ω˲* l <∫…E‰Ú §……n˘ V…®…«x…“, ∞¸∫…, ∫…>n˘“ +Æ˙§…, i…l…… ™…⁄x……<]‰ıb˜ ÀEÚM…b˜®… EÚ… ∫l……x… +…i…… Ω˲* l ¥…π…« 2000, 2010 i…l…… 2015 ®… n÷˘€x…™…… ®… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… €¥…n‰˘∂…“ ®…÷p˘… (Remittances) ¶……Æ˙i… E‰Ú |…¥……€∫…™…… x…‰ ¶…‰V…“ Ω˲ i…l…… ¥…π…« 2010 ®… ™…Ω˛ €Æ˙EÚ…Ïb«˜ S…“x… E‰Ú x……®… l……* l +®…‰€Æ˙EÚ… n÷˘€x…™…… EÚ… B‰∫…… n‰˘∂… Ω˲ V…Ω˛…∆ ∫…‰ ¥…π…« 2000, 2005, 2010 i…l…… 2015 ®… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… v…x… |…¥……€∫…™…… u˘…Æ˙… §……Ω˛Æ˙ E‰Ú n‰˘∂…… ®… ¶…‰V…… M…™……* l ¥…Ω˛” <∫… €Æ˙{……‰]ı« E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, ¥…π…« 2015 ®… n÷˘€x…™…… ¶…Æ˙ ®… 24 EÚÆ˙…c‰ ˜ 40 ±……J… ∫…‰ V™……n˘… ±……‰M…… x…‰ |…¥……∫… €EÚ™…… l……, +l……«i… ∫…®{…⁄h…« ¥…ˀ∑…EÚ V…x…∫…∆J™…… ®… |…¥……∫…x… EÚ“ €Ω˛∫∫…‰n˘…Æ˙“ 3.3 °Ú“∫…n˘“ Æ˙Ω˛“* €{…UÙ±…‰ 50 ¥…π……Á ®… ™…Ω˛ +…∆EÚc˜… BEÚ °Ú“∫…n˘“ §…g¯… Ω˲* l +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… |…¥……∫…“ ∫…∆M…`ˆx… EÚ… |…®…÷J… EÚ…™…« |…¥……€∫…™…… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… i…l…… ∫…÷€¥…v…… ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… Ω˲* <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ |…¥……∫… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∂…Æ˙h……l…‘ §…x… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ ±……‰M…… E‰Ú ∫…∆EÚ]ı EÚ… V……™…V…… ±…‰EÚÆ˙ =x…EÚ… ∫…Ω˛™……‰M… EÚÆ˙x…… Ω˲* l <∫… €Æ˙{……‰]«ı E‰Ú ®…÷i……€§…EÚ ±…M…¶…M… 5 ±……J… ∫…‰ V™……n˘… Æ˙…‰ÀΩ˛M™…… ∂…Æ˙h……l…‘ €{…UÙ±…‰ ∫……±… i…EÚ §……∆M±……n‰˘∂… ®… €¥…∫l……€{…i… Ω÷˛B ΩÈ˛* l ¥…π…« 2016 ®… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ∂…Æ˙h……Ãl…™…… EÚ…‰ +{…x…‰ n‰˘∂… ®… ∂…Æ˙h… n‰˘x…‰ ¥……±…… ™…⁄Æ˙…‰{…“™… n‰˘∂… V…®…«x…“ Æ˙Ω˛…* l |…∫i…÷i… S……]«ı ®… B€∂…™…… E‰Ú ∫……i… ∫…§…∫…‰ |…¥……∫…“ EÚ…ÏÆ˙“b˜…‰Æ˙ E‰Ú §……Ɖ˙ ®… §…i……™…… M…™…… Ω˲, €V…∫…∫…‰ ™…Ω˛ {…i…… S…±…i…… Ω˲ €EÚ €EÚx… B€∂…™……<« n‰˘∂…… §…“S… V™……n˘… |…¥……∫…x… Ω˛…‰i…… Ω˲* B€∂…™…… E‰Ú ∫……i… ∫…§…∫…‰ §…c‰˜ |…¥……∫…“ EÚ…Ï€Æ˙b˜…‰Æ˙ ¶……Æ˙i… ∫…∆™…÷HÚ +Æ˙§… +®…“Æ˙…i… §……∆M±……n‰˘∂… ¶……Æ˙i… EÚV……€EÚ∫i……x… ∞¸∫… ∞¸∫… EÚV……€EÚ∫i……x… +°ÚM……€x…∫i……x… <«Æ˙…x… S…“x… ∫…∆™…÷HÚ Æ˙…V™… +®…‰€Æ˙EÚ… ¶……Æ˙i… {……€EÚ∫i……x… x……‰]ı : ¶……Æ˙i… ∫…‰ +®…‰€Æ˙EÚ… EÚ…Ï€Æ˙b˜…‰Æ˙ B€∂…™…… EÚ… x……Ë¥……∆ ∫…§…∫…‰ §…c˜… EÚ…Ï€Æ˙b˜…‰Æ˙ Ω˲*

<∫… €Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +…EÚ±…x… ®… €x…®x…€±…€J…i… ∫…∆E‰Úi…EÚ…Â EÚ…‰ ∂……€®…±… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* l l l l

|…¥……∫…x… +…ËÆ˙ €¥…EÚ…∫… (Migration and Development) |…¥……∫…x… EÚ…‰ ∫…Æ˙±… §…x……x…… (Facilitating Migration) |…¥……∫…x… €¥…€x…™…®…x… (Regulation of Migration) §…±…{…⁄¥…«EÚ |…¥……∫… EÚÆ˙…x…… (Forced Migration)

¶……Æ˙i… ®… |…¥……€∫…™…… ∫…‰ V…÷c‰˜ +…¥…∂™…EÚ i…l™…… EÚ… €¥…¥…Æ˙h… l

€¥…n‰˘∂…… ®… Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…… EÚ“ ∫…§…∫…‰ V™……n˘… V…x…∫…∆J™…… ¶……Æ˙i…“™…… EÚ“ Ω˲* ™…Ω˛

l l

+…∆EÚc˜… BEÚ EÚÆ˙…‰c˜ 65 ±……J… ∫…‰ V™……n˘… Ω˲* ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…§…∫…‰ V™……n˘… |…¥……∫…“ ∫…∆™…÷HÚ +Æ˙§… +®…“Æ˙…i… ®… ΩÈ˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®… ¥……€∂…M…∆]ıx…, +…§…÷ v……§…“ +…ËÆ˙ E÷Ú+…±……±…∆{…÷Æ˙ ®… €¥…n‰˘∂… ®…∆j……±…™… E‰Ú I…‰j… ∫…∆M…`ˆx…… E‰Ú ∞¸{… ®… i…“x… |…¥……∫…“ ¶……Æ˙i…“™… EÂÚp˘ ∫l……˙€{…i… €EÚB M…B ΩÈ˛*

€¥…Eڀ∫…i… Æ˙…π]≈ı ∂……∆€i… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ ®… EÚΩ˛” §…Ω÷˛i… {…“U‰Ù Æ˙Ω˛ M…B ΩÈ˛* +®…‰€Æ˙EÚ… n÷˘€x…™…… EÚ… 121¥……∆ ∫…§…∫…‰ ∂……∆i… Æ˙…π]≈ı Ω˲, V…§…€EÚ ∞¸∫… 152¥……∆ i…l…… S…“x… 112¥……∆ ∫…§…∫…‰ ∂……∆i… n‰˘∂… Ω˲* +i…: ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˲ €EÚ ∂……∆€i… EÚ“

V……€x…™…‰ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… |…¥……∫…“ ∫…∆M…`ˆx… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… l l

l

™…Ω˛ ∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı EÚ… BEÚ +∆i…Æ˙∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx… Ω˲* <∫…EÚ… ®…÷J™……±…™… V…‰x…‰¥…… ®… Œ∫l…i… Ω˲* <∫…E‰Ú +±……¥…… n÷˘€x…™…… ¶…Æ˙ ®… <∫…E‰Ú 9 I…‰j…“™… EÚ…™……«±…™… ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… EÚ…‰ <∫…E‰Ú {…™…«¥…‰I…EÚ Æ˙…π]≈ı EÚ… n˘V……« ¥…π…« 1991 ®… €®…±…… i…l…… ¶……Æ˙i… <∫…EÚ… {…⁄h…« EÚ…€±…EÚ ∫…n˘∫™… 2008 ®… §…x……*

<€i…Ω˛…∫… €u˘i…“™… €¥…∑… ™…÷r˘ E‰Ú P……i…EÚ {…€Æ˙h……®…… E‰Ú §……n˘ §…c‰˜ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ™…⁄Æ˙…‰{…“™… ±……‰M… +{…x…“ ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙ ®…⁄±…¶…⁄i… +…¥…∂™…EÚi……+… EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú €±…B n⁄˘∫…Ɖ˙ n‰˘∂…… ®… {…±……™…x… EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰ l…‰* E÷ÚUÙ ¥…π……Á ®… ™…Ω˛ |…¥……∫… §…g¯i…‰§…g¯i…‰ ∂…Æ˙h……l…‘ ∫…®…∫™…… ®… i…§n˘“±… Ω˛…‰ M…™……* =∫… ∫…®…™… ™…⁄Æ˙…‰{… ®… BEÚ EÚÆ˙…‰c˜ ∫…‰ V™……n˘… ±……‰M… {…±……™…x… EÚÆ˙ S…÷E‰Ú l…‰* <∫… M…®¶…“Æ˙ ∫…®…∫™…… E‰Ú S…±…i…‰ B‰∫…‰ ∫…∆M…`ˆx… E‰Ú €x…®……«h… EÚ“ §……i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ V……‰ |…¥……€∫…™…… +…ËÆ˙ ∂…Æ˙h……Ãl…™…… EÚ…‰ ®……x…¥…“™… ∫…Ω˛…™…i…… n‰˘EÚÆ˙ <∫… ∫…∆EÚ]ı {…Æ˙ €x…™…∆j…h… Æ˙J… ∫…E‰Ú* <∫…E‰Ú §……n˘ ¥…π…« 1951 ®… |……‰€¥…V…x…±… <∆]ıÆ˙M…¥…x…«®…Â]ı±… EÚ®…‰ ] ı “ °Ú…Ï Æ ˙ n˘ ®…⁄ ¥ …®… ] ı £Ú…Ï ® … ™…⁄ Æ ˙ … ‰ { … (PICMME) E‰Ú x……®… ∫…‰ BEÚ ∫…∆M…`ˆx… §…x……™…… M…™……*

∫…∆M…`ˆx… E‰Ú €¥…∫i……Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i…“x… §……Æ˙ <∫…E‰Ú x……®…… ®… Ω÷˛B {…€Æ˙¥…i…«x… l

l

l

¥…π…« 1952 ®… <∫…EÚ… x……®… §…n˘±…EÚÆ˙ <∆]ıÆ˙M…¥…x…«®…Â]ı±… EÚ®…‰]ı“ °Ú…ÏÆ˙ ™…⁄Æ˙…‰€{…™…x… ®……<O…‰∂…x… (ICEM) EÚÆ˙ €n˘™…… M…™……* <∫…E‰Ú §……n˘ V…§… <∫… ∫…∆M…`ˆx… EÚ… €¥…∫i……Æ˙ Ω÷˛+… i……‰ 1980 ®… ™…⁄Æ˙…‰{…“™… ∂…§n˘ Ω˛ ] ı … EÚÆ˙ <∫… ∫…∆ M …`ˆx… EÚ… x……®… <∆]ıÆ˙M…¥…x…«®…Â]ı±… EÚ®…‰]ı“ °Ú…ÏÆ˙ ®……<O…‰∂…x… (ICM) EÚÆ˙ €n˘™…… M…™……* ¥…π…« 1989 ®… {…÷x…: <∫…E‰Ú x……®… ®… {…€Æ˙ ¥ …i…« x … EÚÆ˙ E ‰ Ú <∆ ] ı Æ ˙ M …¥…x…« ® … ] ı ± … +…ÏM…Êx……<V…‰∂…x… °Ú…ÏÆ˙ ®……<O…‰∂…x… (IOM) Æ˙J…… M…™……, V……‰ €EÚ ¥…i…«®……x… ®… ¶…“ |…S…€±…i… Ω˲*

¥…ˀ∑…EÚ ∂……∆€i… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ - 2018 (Global Peace Index 2018 ) n÷˘€x…™…… ®… ∂……∆€i… ®……{…x…‰ EÚ… ∫…§…∫…‰ +…¥…∂™…EÚ {…Ë®……x…… ™…Ω˛ Ω˲ €EÚ EÚ…‰<« n‰˘∂… €EÚi…x…… €x…Æ˙…™…÷r˘ i…l…… ∫…Ëx™… ∫……V……‰ ∫……®……x… ∫…‰ ®…÷HÚ Ω˲* <∫…E‰Ú +±……¥…… +…∆i…€Æ˙EÚ M…fiΩ˛™…÷r˘ i…l…… x…C∫…±…¥……n˘ E‰Ú ¶…“ +…∆EÚc‰˜ V…Ω˛…∆ x…M…h™… Ω˛…Â, V…x…-V…“¥…x… E‰Ú¥…±… §……ˀr˘EÚ +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ €¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l… ±……‰EÚi…∆j… EÚ“ =z…€i… E‰Ú €±…B EÚ…™…« EÚÆ˙i…‰ Ω˛…Â* +i…: B‰∫…‰ n‰˘∂… ∂……∆i… n‰˘∂…… EÚ“ ∫…⁄S…“ ®… ∫…§…∫…‰ +¥¥…±… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* <∫… €Æ˙{……‰]ı« EÚ… +v™…™…x… EÚÆ˙EÚ‰ ™…Ω˛ V……x…EÚ…Æ˙“ €®…±…i…“ Ω˲ €EÚ ∂……∆€i… E‰Ú <∫… {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ n÷˘€x…™…… EÚ“ §…c˜“-§…c˜“ +l…«¥™…¥…∫l……B∆ +l…¥……

∫…⁄S…“ ®… §…c‰˜-§…c‰˜ ∂…€HÚ∂……±…“ n‰˘∂…… E‰Ú §…V……™… ∂……∆i… n‰˘∂…… EÚ…‰ ¥…Æ˙“™…i…… n˘“ V……i…“ Ω˲* <∫… ¥…π…« 6 V…⁄x… EÚ…‰ "¥…ˀ∑…EÚ ∂……∆€i… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ' EÚ“ 12¥…” €Æ˙{……‰]«ı V……Æ˙“ EÚ“ M…™…“ l…“, €V…∫…®… n÷˘€x…™…… ¶…Æ˙ E‰Ú 163 n‰˘∂…… EÚ…‰ ∂……€®…±… €EÚ™…… M…™…… l……*

€Æ˙{……‰]«ı ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V……x…EÚ…€Æ˙™……∆ ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫… ¥…π…« ∫…§…∫…‰ ∂……∆€i…®…™… Æ˙…π]≈ı +…<∫…±…Èb˜ i…l…… ∫…§…∫…‰ +∂……∆i… n‰˘∂… ∫…“€Æ˙™…… Æ˙Ω˛…* l <∫… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ ®… ¶……Æ˙i… 163 n‰˘∂…… ®… 136¥……∆ ∫…§…∫…‰ ∂……∆i… Æ˙…π]≈ı Ω˲, V…§…€EÚ ¥…π…« 2017 ®… ¶……Æ˙i… EÚ“ 137¥…” i…l…… 2016 ®… 141¥…” ÆÈ˙ÀEÚM… l…“* l <∫… ¥…π…« <∫… €Æ˙{……‰]«ı EÚ“ l…“®… l…“"BEÚ V…€]ı±… €¥…∑… ®… ∂……∆€i… EÚ… ®……{…x…' ( Measuring Peace in a Complex World)* l <∫… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ E‰Ú ®…÷i……€§…EÚ ∫…§…∫…‰ ∂……∆i… ®…Ω˛…u˘“{… ™…⁄Æ˙…‰{… +…ËÆ˙ =k…Æ˙ +®…‰€Æ˙EÚ… ÆΩ‰˛* l +…<∫…±…Èb˜ €{…UÙ±…‰ n˘∫… ¥…π……Á ∫…‰ (2008 ∫…‰) n÷˘€x…™…… EÚ… ∫…§…∫…‰ ∂……∆i… Æ˙…π]≈ı §…x…… Ω÷˛+… Ω˲* l I…‰j…“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∂……∆€i… E‰Ú ®……®…±…‰ ®… €¥…∑… ®… ∫…§…∫…‰ i…‰V…“ ∫…‰ €¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… I…‰j… n˘€I…h… B€∂…™…… Æ˙Ω˛…* €Æ˙{……‰]ı« E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, <x… n‰˘∂…… ®… ¶……Æ˙i…, ¶…⁄]ı…x…, §……∆M±……n‰˘∂…, ∏…“±…∆EÚ… i…l…… x…‰{……±… x…‰ ∫…¥…«∏…‰`ˆ |…n˘∂…«x… €EÚ™…… Ω˲* ∫…∆∫l…… V……‰ <∫…‰ EÚÆ˙i…“ Ω˲ V……Æ˙“? - ™…Ω˛ ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ |…€i…¥…π…« "<∆∫]ı“]ı™…⁄]ı °Ú…ÏÆ˙ <EÚ…‰x……π®…C∫… B∆b˜ {…“∫…' (Institute for Economics and Peace : IEP) u˘…Æ˙… |…EÚ…€∂…i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* ¥…ˀ∑…EÚ ∂……∆€i… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ (Global Peace Index - GPI) EÚ… {…Ω˛ ± …“ §……Æ˙ |…EÚ…∂…x… |…€∫…r˘ +…Ï∫]≈ı‰€±…™……<« €§…V…x…‰∫…®…Ëx… ∫]ı“¥… €EÚ±±…‰€±…™…… x…‰ ¥…π…« 2007 ®… €EÚ™…… l……* l

+x™… |…®…÷J… À§…n÷˘ l

l

<∫… €Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, ¥…π…« 2017 ®… ÀΩ˛∫…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¥…ˀ∑…EÚ +l…«¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ E÷Ú±… 14.76 €]≈ı€±…™…x… b˜…ϱ…Æ˙ GÚ™… ∂…€HÚ ∫…®…i…… (PPP) EÚ… P……]ı… Ω÷˛+… Ω˲, V……‰ ∫…EÚ±… ¥…ˀ∑…EÚ =i{……n˘ EÚ… 12 . 4 |…€i…∂…i… ΩË ˛ * ™…Ω˛ Æ˙ … €∂… 1,36,919.52 Ø˚{…™…‰ |…€i… ¥™…€HÚ E‰Ú ∫…®……x… Ω˲* <∫… ¥…π…« n÷˘€x…™…… ¶…Æ˙ ®… ∂……∆€i… E‰Ú I…‰j… ®… 0.27 |…€i…∂…i… EÚ“ Ω˛…€x… Ω÷˛™…“ Ω˲, Ω˛…±……∆€EÚ 71 n‰˘∂… B‰∫…‰ ΩÈ˛ €V…x…E‰Ú ∂……∆€i… +…∆EÚc˜… ®… <∫… ¥…π…« |…M…€i… +…™…“ Ω˲, ¥…Ω˛” 92 n‰˘∂… B‰∫…‰ ΩÈ˛ V……‰ <∫… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ ®… €{…UÙ±…‰ ¥…π…« E‰Ú ®…÷EÚ…§…±…‰ €{…UÙc˜ M…B ΩÈ˛*

¥…‰ n‰˘∂… V…Ω˛…∆ ÆÈ˙ÀEÚM… ®… Ω÷˛+… +€v…EÚi…®… =i……Æ˙-S…g¯…¥… <∫… ¥…π…« E‰Ú ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ ®… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ {…€Æ˙¥…i…«x… (ÆÈ˙ÀEÚM… EÚ“ =UÙ…±…) n˘…‰ +£Ú“EÚ“ n‰˘∂…… ®… n‰˘J…… M…™……* M…ËŒ®§…™…… V……‰ €EÚ ¥…π…« 2017 ®… 110¥…” ÆÈ˙EÚ {…Æ˙ l……, <∫… ∫……±… ¥…Ω˛ 35 ÆÈ˙ÀEÚM… >{…Æ˙ S…g¯EÚÆ˙ 76¥… ∫l……x… {…Æ˙ +… M…™…… Ω˲* ¥…Ω˛” <∫… ¥…π…« FÚi…Æ˙ EÚ…‰ 26 ÆÈ˙EÚ…Â EÚ“ Ω˛…€x… Ω÷˛™…“ Ω˲* €{…UÙ±…‰ ¥…π…« FÚi…Æ˙ 30¥…” ÆÈ˙ÀEÚM… {…Æ˙ l……, V…§…€EÚ <∫… ∫……±… ¥…Ω˛ 56¥…” ÆÈ˙EÚ {…Æ˙ +… M…™……* ∂……∆€i… ®……{…x… E‰Ú {…ËÆ˙…®…“]ıÆ˙ ¥…ˀ∑…EÚ ∂……∆€i… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ ®… |…i™…‰EÚ n‰˘∂… EÚ…‰ 23 ∫…∆E‰Úi…EÚ…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ V……∆S…{…Æ˙J… EÚÆ˙ ∂……∆€i… EÚ“ M…h…x…… EÚ“ V……i…“ Ω˲* <x… {…ËÆ˙…®…“]ı∫…« EÚ…‰ i…“x… ¶……M…… ®… ¥…M…‘EfiÚi… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲, V……‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛1 . ∫…®……V… ®… §…S……¥… B¥…∆ ∫…÷Æ˙I…… EÚ… ∫i…Æ˙* 2 . P…Ɖ˙±…⁄ B¥…∆ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫…∆P…π…« EÚ… €¥…∫i……Æ˙* 3 . ∫…Ëx™…“EÚÆ˙h…*

|…®…÷J… n‰˘∂…… E‰Ú ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ…Â EÚ… €¥…¥…Æ˙h… ∂…“π…« {……∆S… ∂……∆i… n‰˘∂…… EÚ“ ∫…⁄S…“ n‰˘∂… ∫EÚ…‰Æ˙ ÆÈ˙ÀEÚM… +…<∫…±…Èb˜ 1.096 1 x™…⁄V…“±…Èb˜ 1.192 2 +…Œ∫]≈ı™…… 1.274 3 {…÷i…«M……±… 1.318 4 b‰˜x…®……E«Ú 1.353 5 l +x™… {……∆S… n‰˘∂…… ®… EÚx……b˜…, S…‰EÚ €Æ˙{…Œ§±…EÚ, À∫…M……{…÷Æ˙, V……{……x… i…l…… +…™…Æ˙±…Èb˜ ΩÈ˛* l ¥…π…« 2017 ®… ¶…“ ∂…“π…« {……∆S… ÆÈ˙ÀEÚM… ®… ™…Ω˛“ n‰˘∂… l…‰* ±…‰€EÚx… +…Œ∫]≈ı™…… EÚ“ S……Ël…“ i…l…… {…÷i…«M……±… EÚ“ i…“∫…Æ˙“ ÆÈ˙EÚ l…“*

∂…“π…« {……∆S… +∂……∆i… n‰˘∂…… EÚ“ ∫…⁄S…“ n‰˘∂… ∫…“€Æ˙™…… +°ÚM……€x…∫i……x… n˘€I…h… ∫…⁄b˜…x… <Æ˙…EÚ ∫……‰®……€±…™……

∫EÚ…‰Æ˙ 3. 6 3.585 3.508 3.425 3.367

ÆÈ˙ÀEÚM… 163 162 161 160 159

¶……Æ˙i… E‰Ú {…c˜…‰∫…“ n‰˘∂…… EÚ“ Œ∫l…€i… n‰˘∂… ∫EÚ…‰Æ˙ ÆÈ˙ÀEÚM… ¶…⁄]ı…x… 1.545 19 ∏…“±…∆EÚ… 1.954 67 x…‰{……±… 2.053 84 §……∆M±……n‰˘∂… 2.084 93 S…“x… 2.243 112 {……€EÚ∫i……x… 3.079 151 +°ÚM……€x…∫i……x… 3.585 162 l ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ S…“x… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ €•…C∫… n‰˘∂…… ®… ∞¸∫… 154¥…” ÆÈ˙ÀEÚM…, n˘€I…h… +£Ú“EÚ… 125¥… i…l…… •……V…“±… 106¥… ∫l……x… {…Æ˙ EÚ…€§…V… ΩÈ˛*

V…“-7 n‰˘∂…… EÚ“ ÆÈ˙ÀEÚM…

l

n‰˘∂… ∫EÚ…‰Æ˙ ÆÈ˙ÀEÚM… EÚx……b˜… 1.372 6 V……{……x… 1.391 9 V…®…«x…“ 1.531 17 <]ı±…“ 1.766 34 ™…⁄E‰Ú 1.876 57 £Ú…∆∫… 1.909 61 ™…⁄B∫…B 2. 3 121 <∫… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ ®… V…®…«x…“ +…ËÆ˙ Ω∆˛M…Æ˙“ n˘…‰x…… ∫…∆™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ 17¥… ∫l……x… {…Æ˙ +¥…Œ∫l…i… ΩÈ˛*


¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

32

€¥…€¶…z… |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… E‰Ú €±…B ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V……x…EÚ…Æ˙“

®…€Ω˛±…… ∫…∂…€HÚEÚÆ˙h… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… ™……‰V…x……B∆ B¥…∆ x…“€i…™……∆ ®…€Ω˛±…… <«-Ω˛…]ı

BEÚ ¥…HÚ l……, V…§… ®…€Ω˛±……B∆ P…Æ˙ EÚ“ n˘Ω˛±…“V… ±……∆P…x…‰ ∫…‰ ¶…“ b˜Æ˙i…“ l…”, {…Æ∆˙i…÷ +…V… ¥…HÚ §…n˘±… S…÷EÚ… Ω˲* +…V… ®…€Ω˛±……B∆ n˘Ω˛±…“V… {……Æ˙ EÚÆ˙ +{…x…‰ ∫…{…x…… EÚ…‰ ∫……EÚ…Æ˙ EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* ¥……‰ +…V… €∂…€I…i… +…ËÆ˙ ∫…∂…HÚ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* €¥…∑… |……Ët…‰€M…EÚ“ +…ËÆ˙ ∫…⁄S…x…… |…h……€±…™…… E‰Ú €¥…EÚ…∫… EÚ… ®…€Ω˛±……+… {…Æ˙ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… {…c˜ Æ˙Ω˛… Ω˲* <∫…∫…‰ ®…€Ω˛±……+… E‰Ú ∫…∂…€HÚEÚÆ˙h… ®… i…‰V…“ +…<« Ω˲* <∫…∫…‰ ®…€Ω˛±……+… EÚ…‰ +…ËÆ˙ +€v…EÚ…Æ˙ ∫…∆{…z… §…x……x…‰ E‰Ú +¥…∫…Æ˙ B¥…∆ ∫…∆¶……¥…x……B∆ ¶…“ §…g¯“ ΩÈ˛* <∫… €n˘∂…… ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…i…i…¬ |…i™…x…∂…“±… Ω˲ i…l…… ™…Ω˛ ∫…§… ∫…®……V… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… i…l…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… S…±……<« V…… Æ˙Ω˛” €¥…€¶…z… ™……‰V…x……+… B¥…∆ x…“€i…™…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛“ ∫…∆¶…¥… Ω˛…‰ {……™…… Ω˲* +i…: "Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ €x…®……«h…' E‰Ú <∫… +∆EÚ ®… ¥…x… ∫]ı…Ï{… ∫…Â]ıÆ˙, Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… EÚ…‰π…, Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… x…“€i…- 2016 E‰Ú ®…∫……Ën‰˘, Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… ∫…∂…€HÚEÚÆ˙h… x…“€i…-2001, ®…€Ω˛±…… <«-Ω˛…Ï]ı B¥…∆ §…‰]ı“ §…S……+…‰-§…‰]ı“ {…g¯…+…‰ EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ |…∫i…÷i… EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* l

l

l

l

l

¶……Æ˙i…“™… ∫…∆€¥…v……x… ®…€Ω˛±……+… EÚ…‰ ∫…®……x…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… Ω˲* ∫…∆€¥…v……x… EÚ“ |…∫i……¥…x……, ®……ˀ±…EÚ EÚi…«¥™……Â, ®……ˀ±…EÚ +€v…EÚ…Æ˙… B¥…∆ x…“€i… €x…nÊ˘∂…EÚ i…i¥…… ®… ±…ȀM…EÚ ∫…®……x…i…… EÚ“ §……i… EÚ“ M…<« Ω˲* 1974 ∫…‰ 1978 i…EÚ {……∆S…¥…” {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ®… ®…€Ω˛±……+… ∫…‰ V…÷c‰˜ ®…÷q˘… E‰Ú |…€i… €¥…EÚ…∫… EÚ… o˘Œπ]ıEÚ…‰h… +{…x……™…… M…™…… Ω˲* <∫…∫…‰ {…Ω˛±…‰ ®…€Ω˛±…… ®…÷q˘… E‰Ú |…€i… EÚ±™……h… EÚ“ §……i… EÚ“ V……i…“ l…“* ®…€Ω˛±……+… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙… B¥…∆ Ω˛EÚ…Â EÚ“ Æ˙I…… E‰Ú €±…B 1990 ®… +€v…€x…™…®… u˘…Æ˙… Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… +…™……‰M… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<«* ®…€Ω˛±……+… EÚ“ ∫l……x…“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ¶……M…“n˘…Æ˙“ +…ËÆ˙ =xΩ² €x…h…«™… ±…‰x…‰ EÚ“ |…€GÚ™…… ∫…‰ V……‰c˜x…‰ E‰Ú €±…B 1993 ®… 73¥… +…ËÆ˙ 74¥… ∫…∆€¥…v……x… ∫…∆∂……‰v…x…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ∫l……x…“™… €x…EÚ…™…… EÚ“ ∫…“]ı… ®… +…Æ˙I…h… EÚ… |……¥…v……x… €EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú +±……¥…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… ®…€Ω˛±……+… E‰ Ú €Ω˛ i …… EÚ“ Æ˙ I ……, €¥…EÚ…∫…, ∫…∂…€HÚEÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú €±…B EÚ<« x…“€i…™……∆ +…ËÆ˙ ™……‰V…x……B∆ §…x……<« M…<« ΩÈ˛, €V…x…®… ∫…‰ E÷ÚUÙ |…®…÷J… <∫…

|…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛-

Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… ∫…∂…€HÚEÚÆ˙h… x…“€i… 2001 l

u

l

l

l

l

®…€Ω˛±……+… EÚ“ =z…€i…, €¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ ∫…∂…€HÚEÚÆ˙h… E‰Ú €±…B Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… ∫…∂…€HÚEÚÆ˙h… x…“€i…-2001 ±……M…⁄ EÚ“ M…<« l…“* <∫… x…“€i… E‰Ú ®…÷J™… =q‰˘∂™… l…‰®…€Ω˛±……+… E‰Ú €±…B ∫……®……€V…EÚ x…“€i…™…… B¥…∆ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ +…Ãl…EÚ €¥…EÚ…∫… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ €¥…EÚ…∫… EÚ… ¥……i……¥…Æ˙h… §…x……x……* Æ˙…V…x…“€i…EÚ, ∫……®……€V…EÚ, ∫……∆∫Efiڀi…EÚ, +…Ãl…EÚ B¥…∆ +x™… I…‰j…… ®… ®…€Ω˛±……+… EÚ…‰ ¶…“ {…÷Ø˚π…… E‰Ú ∫……l… ∫……®™…i…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®……x…¥……€v…EÚ…Æ˙… +…ËÆ˙ ®……ˀ±…EÚ ∫¥…i…∆j…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙x……* n‰˘∂… E‰Ú Æ˙…V…x…“€i…EÚ, +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ ∫……®……€V…EÚ V…“¥…x… ®… ®…€Ω˛±……+… EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ §…g¯…x…… i…l…… €x…h…«™… ±…‰x…‰ ®… =x…EÚ“ ∫…®……x… {…Ω÷∆˛S… §…x……x……* ®…€Ω˛±……+… E‰Ú |…€i… ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ¶…‰n˘¶……¥… EÚ…‰ ∫…®……{i… EÚÆ˙x…… i…l…… <∫…E‰Ú €±…B €¥…€v…EÚ |…h……€±…™…… EÚ… ∫…÷o˘g¯“EÚÆ˙h… EÚÆ˙x……* ®…€Ω˛±……+… +…ËÆ˙ {…÷Ø˚π…… EÚ“ ∫…€GÚ™… ¶……M…˘“n˘…Æ˙“ +…ËÆ˙ ∫…∆€±…{i…i…… E‰Ú ®……v™…®…

l

l

l

l

¥…x… ∫]ı…Ï{… ∫…Â]ıÆ˙ (∫…J…“) l

l

l

l l l l l l

ÀΩ˛∫…… ∫…‰ {…“€c˜i… ®…€Ω˛±……+… EÚ…‰ EÚ<« i…Æ˙Ω˛ EÚ“ ∫…®…∫™……+… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…… {…c˜i…… Ω˲* EÚ<« ®……®…±…… ®… V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú +¶……¥… ™…… +{…Æ˙…€v…™…… E‰Ú n˘§……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h… €S…€EÚi∫…EÚ“™… ∫……I™… x…π]ı Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <∫…“ EÚ…Æ˙h… EÚ<« ®…€Ω˛±……B∆ ÀΩ˛∫…… ∫…Ω˛x… EÚÆ˙i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛, ±…‰€EÚx… €∂…EÚ…™…i… x…Ω˛” EÚÆ˙i…”* B‰∫…“ ®…€Ω˛±……+… EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… E‰Ú €±…B ¥…x… ∫]ı…Ï{… ∫…Â]ıÆ˙ EÚ“ {…€Æ˙EÚ±{…x…… EÚ“ M…<« l…“ i…l…… 1 +|…˱… 2015 ∫…‰ <∫…‰ €GÚ™……Œx¥…i… €EÚ™…… M…™……* ¥…x… ∫]ı…Ï{… ∫…Â]ıÆ˙ "∫…J…“' x……®… ∫…‰ |…S…€±…i… ΩÈ˛ i…l…… <x… EÂÚp˘… EÚ…‰ Ω‰˛±{…±……<x… x…∆§…Æ˙ 181 i…l…… +x™… Ω‰˛±{…±……<x…… ∫…‰ V……‰c˜… M…™…… Ω˲* <∫…EÚ… {…Ω˛±…… EÂÚp˘ 16 V…÷±……<« 2015 EÚ…‰ UÙk…“∫…M…g¯ EÚ“ Æ˙…V…v……x…“ Æ˙…™…{…÷Æ˙ ®… J……‰±…… M…™…… l……* <x… ∫…Â]ıÆ˙… {…Æ˙ ®…€Ω˛±……B∆ €S…€EÚi∫…EÚ“™…, EÚ…x…⁄x…“, {…÷€±…∫… i…l…… ®…x……‰¥…ËY……€x…EÚ EÚ…=∆∫…À±…M… ∫…Ω˛…™…i…… |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* ¥…π…« 2018-19 E‰Ú +∆i… i…EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ±…I™… B‰∫…‰ ∫…Â]ıÆ˙… EÚ…‰ n‰˘∂… E‰Ú Ω˛Æ˙ €V…±…‰ ®… ∫l……€{…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… Ω˲* €V…±…… EÚ±…‰C]ıÆ˙ EÚ“ +v™…I…i…… ®… |…§…∆v…x… ∫…€®…€i… <x… ∫…Â]ıÆ˙… E‰Ú {…€Æ˙S……±…x… E‰Ú €±…B =k…Æ˙n˘…™…“ Ω˲*

∫…‰ ∫……®……€V…EÚ ∫……‰S… +…ËÆ˙ ∫……®…÷n˘…€™…EÚ |…l……+… ®… {…€Æ˙¥…i…«x… ±……x……* ®…€Ω˛±……+… +…ËÆ˙ §……€±…EÚ…+… E‰Ú |…€i… ¶…‰n˘¶……¥… +…ËÆ˙ ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ÀΩ˛∫…… EÚ…‰ ∫…®……{i… EÚÆ˙x……* ∫…¶™… ∫…®……V…, €¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ ®…€Ω˛±…… ∫…∆M…`ˆx…… E‰Ú ∫……l… ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ EÚ… €x…®……«h… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ =∫…‰ ∫…÷o˘g¯ §…x……x…… +…€n˘*

Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… x…“€i… 2016 ®…∫……Ën˘… l

u

l

l

EÚ“ €{…UÙ±…“ x…“€i… E‰Ú §……n˘ n‰˘∂… +…ËÆ˙ ∫…®……V… ®… §…Ω÷˛i… §…n˘±……¥… +… S…÷EÚ… Ω˲* ®…€Ω˛±……+… EÚ“ +{…x…‰ |…€i… V……M…∞¸EÚi…… +…ËÆ˙ V…“¥…x… ®… =x…EÚ“ +…EÚ…∆I……B∆ §…g¯“ ΩÈ˛* <xΩ˛” ∫…§… §……i…… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B x…<« Æ˙…π]≈ı“™… x…“€i…-2016 EÚ… ®…∫……Ën˘… i…Ë™……Æ˙ €EÚ™…… M…™…… Ω˲* EÂÚp˘“™… ®…€Ω˛±…… B¥…∆ §……±… €¥…EÚ…∫… ®…∆j…“ ∏…“®…i…“ ®…‰x…EÚ… M……∆v…“ x…‰ 17 ®…<« 2016 EÚ…‰ Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… x…“€i…-2016 EÚ… ®…∫……Ën˘… V……Æ˙“ €EÚ™…… l……* <∫… x…“€i… EÚ… ±…I™… ®…€Ω˛±……+… EÚ… Æ˙…V…x…“€i…EÚ ∫…∂…€HÚEÚÆ˙h… EÚÆ˙x…… i…l…… =x…E‰ Ú €±…B ∫……®……€V…EÚ-+…Ãl…EÚ ¥……i……¥…Æ˙h… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˲, i……€EÚ ¥…‰ +{…x…‰ +€v…EÚ…Æ˙… EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÂÚ, ∫…∆∫……v…x…… {…Æ˙ =x…EÚ… €x…™…∆j…h… Ω˛…‰ i…l…… ±…ȀM…EÚ ∫…®……x…i…… +…ËÆ˙ x™……™… E‰Ú €∫…r˘…∆i…… EÚ…‰ ∫l……€{…i… €EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú* <∫… x…“€i… ®… B‰∫…‰ ∫…®……V… EÚ“ EÚ±{…x…… EÚ“ M…<« Ω˲, V…Ω˛…∆ ®…€Ω˛±……B∆ +{…x…“ I…®…i…… EÚ… ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ ={…™……‰M… EÚÆ˙ ∫…EÂÚ B¥…∆ V…“¥…x… E‰Ú Ω˛Æ˙ {…I… ®… §…Æ˙…§…Æ˙“ EÚÆ˙ ∫…EÂÚ* x…“€i… EÚ… ±…I™… ®…€Ω˛±……+… E‰Ú €±…B BEÚ B‰∫…… ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫……®……€V…EÚ, ∫……∆∫Efiڀi…EÚ, +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ Æ˙…V…x…“€i…EÚ ®……Ω˛…˱… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˲, €V…∫…®… ®…€Ω˛±……B∆ +{…x…‰ ®…⁄±… +€v…EÚ…Æ˙… EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÂÚ* Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… x…“€i…-2016 E‰Ú ®…∫……Ën‰˘ ®… €x…®x… €§…xn÷˘+… EÚ…‰ ∂……€®…±… €EÚ™…… M…™…… Ω˲ J……t ∫…÷ Æ ˙ I …… B¥…∆ {……‰ π …h… ∫…€Ω˛ i … ∫¥……∫l™… - <∫…E‰Ú i…Ω˛i… ®…€Ω˛±……+… E‰Ú |…V…x…x… +€v…EÚ…Æ˙… {…Æ˙ °Ú…‰EÚ∫… €EÚ™…… M…™…… Ω˲ +…ËÆ˙ {…€Æ˙¥……Æ˙ €x…™……‰V…x… ™……‰V…x……+… E‰Ú n˘…™…Ɖ˙ ®… {…÷Ø˚π…… EÚ…‰ ¶…“ Æ˙J…… M…™…… Ω˲* <∫…E‰Ú i…Ω˛i… ®…€Ω˛±……+… EÚ“ ∫¥……∫l™… ∫…®…∫™……+… EÚ…‰ Ω˛±… €EÚ™…… V……BM…… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú EÚ±™……h… EÚ…‰ v™……˛x… ®… Æ˙ J …… V……BM……* <∫…E‰ Ú i…Ω˛ i … €EÚ∂……‰Æ˙…¥…∫l…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {……‰π…h…, ∫¥…SUi……, ∫¥……∫l™…, §…“®…… ™……‰V…x…… <i™……€n˘ ∂……€®…±… EÚ“ M…<« ΩÈ˛*

l l l

l

l

2001

l

l

l

l

l

®…€Ω˛±…… B¥…∆ §……±… €¥…EÚ…∫… ®…∆j……±…™… u˘…Æ˙… ®…€Ω˛±…… =t€®…™…… +…ËÆ˙ ∫¥…-∫…Ω˛…™…i…… ∫…®…⁄Ω˛… E‰Ú €±…B BEÚ +…Ïx…±……<x… §……V……Æ˙ ˙®…€Ω˛±…… <«-Ω˛…]ı ∂…÷∞¸ €EÚ™…… M…™…… Ω˲* <∫…E‰Ú i…Ω˛i… ®…€Ω˛±……B∆ +{…x…‰ =i{……n˘… B¥…∆ ∫…fiV…x……i®…EÚ I…®…i……+… EÚ…‰ i…EÚx…“EÚ EÚ… ±……¶… =`ˆ…EÚÆ˙ ±……‰M…… E‰Ú ∫……®…x…‰ {…Ω÷∆˛S…… ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* <∫… ®…∆S… EÚ… =q‰˘∂™… ®…€Ω˛±……+… EÚ…‰ ∫……®……€V…EÚ-+…Ãl…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…∂…HÚ §…x……x…… Ω˲* <∫…EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ®……S…« 2016 ®… EÚ“ M…<« l…“* ™…Ω˛ €¥…G‰Úi…… +…ËÆ˙ J…Æ˙“n˘n˘…Æ˙ E‰Ú §…“S… ∫…“v…‰ ∫…∆{…E«Ú EÚ“ ∫…÷€¥…v…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… Ω˲ i…l…… <∫… {…Æ˙ EÚ…Æ˙…‰§……Æ˙ ®……‰§……<±… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* <∫…‰ ¥…π…« 2016 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n‰˘∂… EÚ“ 100 ∫…¥……ÊSS… {…€Æ˙™……‰V…x……+… ®… ∫l……x… €®…±…… i…l…… <∫…‰ ∫EÚ…ÏS… +…Ïb«˜Æ˙ +…Ï°Ú ®…‰€Æ˙]ı {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙ |…n˘…x… €EÚ™…… M…™…… l……* €∂…I…… - <∫…E‰Ú +∆i…M…«i… €EÚ∂……‰Æ˙…¥…∫l…… ¥……±…“ ±…c˜€EÚ™…… EÚ…‰ |……l…€®…EÚ-{…⁄¥…« €∂…I…… {…Æ˙ v™……x… €n˘™…… M…™…… Ω˲ i…l…… |…™……∫… €EÚ™…… V……BM…… €EÚ ¥…‰ ∫E⁄Ú±…… ®… {…∆V…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙… ∫…EÂÚ +…ËÆ˙ =x…EÚ“ €∂…I…… EÚ“ €x…Æ∆˙i…Æ˙i…… §…x…“ Æ˙Ω‰˛* <∫…E‰Ú +∆i…M…«i… ∫E⁄Ú±… ®… ±…c˜€EÚ™…… EÚ…‰ {…Ω÷˛∆S…x…… ∫…÷M…®… §…x……™…… V……™…‰M…… i…l…… +∫…®……x…i……+… EÚ…‰ n⁄˘Æ˙ €EÚ™…… V……™…M……* +…Ãl…EÚ ={……™… - <∫…E‰Ú i…Ω˛i… ®…€Ω˛±……+… E‰Ú |…€∂…I…h… +…ËÆ˙ EÚ…Ë∂…±… €¥…EÚ…∫… E‰Ú €±…B ¥™…¥…∫l…… EÚ“ V……BM…“* ¥™……{……Æ˙ ∫…®…Z……Ëi…… +…ËÆ˙ ¶…⁄-∫¥……€®…i¥… E‰Ú b‰˜]ı… §…‰∫… EÚ…‰ ®…€Ω˛±……+… E‰Ú +x…÷EÚ⁄ ±… §…x……x……, ∏…®… EÚ…x…⁄x…… +…ËÆ˙ x…“€i…™…… EÚ“ ∫…®…“I…… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ ®……i…fii¥… +…ËÆ˙ §…SS…… EÚ“ n‰˘J…¶……±… ∫…∆§…∆v…“ ∫…‰¥……+… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B =€S…i… ±……¶… |…n˘…x… EÚÆ˙x……, ∫…®……x… Æ˙…W‰ …M……Æ˙ E‰Ú +¥…∫…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙x…… i…l…… ®…€Ω˛ ± ……+… EÚ“ i…EÚx…“EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……+… EÚ…‰ {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…… ∂……€®…±… Ω˲* ∂……∫…x… B¥…∆ €x…h…«™… ±…‰x…‰ ®… ®…€Ω˛±……+… EÚ“ ¶…⁄€®…EÚ… - Æ˙…V…x…“€i…, |…∂……∫…x…, ±……‰EÚ∫…‰¥…… +…ËÆ˙ EÚ…Ï{……ÊƉ˙]ı ®… ®…€Ω˛±……+… EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ §…g¯…x……* ®…€Ω˛±……+… E‰Ú €J…±……°Ú ÀΩ˛∫…… - €x…™…®…… +…ËÆ˙ EÚ…x…⁄x…… E‰Ú V…€Æ˙B ®…€Ω˛±……+… E‰Ú €J…±……°Ú Ω˛Æ˙ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ÀΩ˛∫…… EÚ…‰ Æ˙…E‰ Úx……, <∫…E‰Ú €±…B |…¶……¥…∂……±…“ €x…™…®… §…x……x…… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ ∫…®…“I…… EÚÆ˙x……, §……±… À±…M… +x…÷{……i… EÚ…‰ ∫…÷v……Æ˙x……, €n˘∂……-€x…nÊ˘∂…… <i™……˙€n˘ EÚ…‰ EÚc˜…<« ∫…‰ ±……M…⁄ EÚÆ˙x……, ®……x…¥… i…∫EÚ…Æ˙“ EÚ…‰ Æ˙…E‰ Úx…… +…€n˘ ∂……€®…±… ΩÈ˛* {…™……«¥…Æ˙h… B¥…∆ V…±…¥……™…÷ {…€Æ˙¥…i…«x… V…±…¥……™…÷ {…€Æ˙¥…i…«x…,˙ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú x…÷EÚ∫……x… +…ËÆ˙ |……Efiڀi…EÚ +…{…n˘… E‰Ú ∫…®…™… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {…±……™…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ±…ȀM…EÚ ∫…®…∫™……+… EÚ…‰ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…… ¶…“ <∫…®… ∂……€®…±… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* O……®…“h… P…Æ˙… ®… ®…€Ω˛±……+… E‰Ú €±…B {…™……«¥…Æ˙h… +x…÷E⁄Ú±…, x…¥…“EÚÆ˙h…“™…, M…ËÆ˙ {……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ >V……«, Ω˛€Æ˙i… >V……« ∫…∆∫……v…x…… EÚ…‰ |……‰i∫……Ω˛x… n‰˘x…… <∫…®… ∂……€®…±… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* <∫… x…“€i… E‰Ú i…Ω˛i… ®…€Ω˛±……+… E‰Ú €±…B ∫…÷Æ˙€I…i… ∫……<§…Æ˙ ∫{…‰∫… §…x……x……, ∫…∆€¥…v……x… E‰Ú |……¥…v……x…… E‰Ú i…Ω˛i…

¥™…˙€HÚM…i… +…ËÆ˙ {……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ €x…™…®…… EÚ“ ∫…®…“I…… ¶…“ EÚÆ˙x…‰ EÚ… |……¥…v……x… Ω˲* <∫…E‰Ú i…Ω˛i… ¥…Ë¥……€Ω˛EÚ n÷˘πEÚ®…« EÚ…‰ +{…Æ˙…v… EÚ“ ∏…‰h…“ ®… Æ˙J…x…‰ EÚ“ ¶…“ ∫…®…“I…… EÚ“ V……BM…“, i……€EÚ ®…€Ω˛±……+… E‰Ú ®……x…¥……€v…EÚ…Æ˙… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… Ω˛…‰ ∫…E‰Ú*

Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… EÚ…‰π… l

l

l

Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… EÚ…‰π… EÚ“ ∫l……{…x…… ∫……‰∫……™…]ı“ {…∆V…“EÚÆ˙h… +€v…€x…™…®… 1860 E‰Ú i…Ω˛i… ®…€Ω˛±…… B¥…∆ §……±… €¥…EÚ…∫… ®…∆j……±…™… u˘…Æ˙… ®……S…« 1993 ®… BEÚ ∫¥……™…k… €x…EÚ…™… E‰Ú ∞¸{… ®… EÚ“ M…<« l…“* Æ˙…π]≈ı“™… ®…€Ω˛±…… EÚ…‰π… EÚ… ®…÷J™… =q‰˘∂™… €¥…€¶…z… ∫…∆M…`ˆx…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ M…Æ˙“§… ®…€Ω˛±……+… E‰Ú ∫……®……€V…EÚ-+…Ãl…EÚ €¥…EÚ…∫… E‰Ú €±…B ∫…⁄I®… @Òh… |…n˘…x… EÚÆ˙x…… Ω˲* <∫… EÚ…‰π… EÚ“ ±……¶……l…‘ ®…€Ω˛±……B∆ {……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ B¥…∆ +…v…÷€x…EÚ n˘∫i…EÚ…Æ˙“ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ UÙ…]‰ ı“-UÙ…]‰ ı“ n÷˘EÚ…x…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ +…™……‰{……V…«x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛*

§…‰]ı“ §…S……+…‰-§…‰]ı“ {…g¯…+…‰ l

l

l

l

"§…‰]ı“ §…S……+…‰-§…‰]ı“ {…g¯…+…‰' EÚ…™…«GÚ®… |…v……x…®…∆j…“ ∏…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ u˘…Æ˙… 22 V…x…¥…Æ˙“ 2015 EÚ…‰ Ω˛€Æ˙™……h…… E‰Ú {……x…“{…i… ∫…‰ |……Æ∆˙¶… €EÚ™…… M…™…… l……* ™…Ω˛ EÚ…™…« G Ú®… ®…€Ω˛ ± …… B¥…∆ §……±… €¥…EÚ…∫…, ∫¥……∫l™… B¥…∆ {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… B¥…∆ ®……x…¥… ∫…∆∫……v…x… €¥…EÚ…∫… ®…∆j……±…™… EÚ… ∫…∆™…÷HÚ EÚ…™…«GÚ®… Ω˲* <∫… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú i…Ω˛i… ∫……‰S… ®… {…€Æ˙¥…i…«x… ±……x…‰ E‰Ú €±…B V……M…∞¸EÚi…… B¥…∆ ∫…®…l…«x… +€¶…™……x…, P…]ıi…‰ À±…M……x…÷{……i… ¥……±…‰ €V…±…… ®… §…Ω÷˛+…™……®…“ EÚ…™…«¥……Ω˛“, §…‰€]ı™…… EÚ“ €∂…I…… +…ËÆ˙ M…¶……«v……x… {…⁄¥…« B¥…∆ |…∫…¥… {…⁄¥…« €x…n˘…x……i®…EÚ i…EÚx…“EÚ +€v…€x…™…®… V…Ë∫…‰ P…]ıEÚ…Â {…Æ˙ €¥…∂…‰π… V……‰Æ˙ €n˘™…… M…™…… Ω˲* <∫… +€¶…™……x… E‰Ú ®…÷J™… =q‰˘∂™… V…Âb˜Æ˙ +€¶…x…i… À±…M… S…™…€x…i… ∫…®……{…x… EÚ… €x…¥……Æ˙h… EÚÆ˙x……, §……€±…EÚ…+… EÚ“ =k…Æ˙V…“€¥…i…… +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… i…l…… §……€±…EÚ…+… EÚ“ €∂…I…… EÚ…‰ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… B¥…∆ §…g¯…¥…… n‰˘x…… Ω˲*

€EÚ∫…“ EÚ“ x…EÚ±… EÚÆ˙x…… §…÷Æ˙“ §……i… Ω˲ +…ËÆ˙ x…EÚ±… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… +{…x…“ +EÚ±… x…Ω˛” ±…M……x…… =∫…∫…‰ ¶…“ §…÷Æ˙“ §……i… Ω˲ - x…“€i… €∂…I……


33

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

€¥…€¶…z… |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… E‰Ú €±…™…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V……x…EÚ…Æ˙“

Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™… x…“€i…-2017 +…ËÆ˙ M…ËÆ˙-{……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… EÚ“ J……‰V… i…l…… n˘…‰Ω˛x… E‰Ú €±…B x…“€i…-∞¸{…Ɖ˙J…… €¥…€¶…z… |…€i…™……‰M…“ {…Æ˙“I……+… ®… E‰Úxp˘ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… EÚ“ ™……‰V…x……+… +…ËÆ˙ x…“€i…™…… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… |…∂x… +C∫…Æ˙ {…⁄U‰Ù V……i…‰ ΩÈ˛* B‰∫…‰ ®… E‰Úxp˘ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ x…“€i…™……∆ +…ËÆ˙ ™……‰V…x……B∆ {…Æ˙“I…… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ EÚ…°Ú“ +Ω˛®… Ω˛…‰ V……i…“ ΩÈ˛* "Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ €x…®……«h…' E‰Ú <∫… +∆EÚ ®… Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™… x…“€i…2017 +…ËÆ˙ M…ËÆ˙-{……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… EÚ“ J……‰V… i…l…… n˘…‰Ω˛x… E‰Ú €±…B x…“€i…-∞¸{…Ɖ˙J…… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… V……x…EÚ…Æ˙“ |…∫i…÷i… EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲ V……‰ €x…Œ∂S…i… Ω˛“ +…{…E‰Ú €±…™…‰ ={…™……‰M…“ ∫……€§…i… Ω˛…‰M…“*

Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™… x…“€i…

l

l

- 2017

Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™… x…“€i… - 2017 n‰˘∂… E‰Ú ∫¥……∫l™… I…‰j… E‰Ú <€i…Ω˛…∫… ®… §…Ω÷˛i… §…c˜“ ={…±…Œ§v… Ω˲* €{…UÙ±…“ Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™…˛ x…“€i… ¥…π…« 2002 ®… §…x……<« M…<« l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙, ™…Ω˛ x…“€i… §…n˘±…i…‰ ∫……®……€V…EÚ-+…Ãl…EÚ, |……Ët…‰€M…EÚ“™… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…®……Æ˙“-€¥…Y……x… {…€Æ˙o˘∂™… ®… ®……ËV…⁄n˘… +…ËÆ˙ =¶…Æ˙i…“ S…÷x……ˀi…™…… ∫…‰ €x…{…]ıx…‰ E‰Ú €±…B 15 ∫……±… E‰Ú +∆i…Æ˙…±… E‰Ú §……n˘ +Œ∫i…i¥… ®… +…<«* l Æ˙…π]≈ı“™… ∫¥……∫l™… x…“€i… E‰Ú |……∞¸{… EÚ…‰ 30 €n˘∫…∆§…Æ˙, 2014 EÚ…‰ {…Œ§±…EÚ b˜…®‰ …‰x… {…Æ˙ b˜…±…… M…™…… l……* <∫…E‰Ú §……n˘ x…“€i… EÚ…‰ +…ËÆ˙ +€v…EÚ EÚ…Æ˙M…Æ˙ §…x……x…‰ E‰Ú €±…B Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙… +…ËÆ˙ +x™… {…h…v……Æ˙EÚ…Â E‰Ú ∫……l… €¥…S……Æ˙-€¥…®…∂…« €EÚ™…… M…™……* <∫… x…“€i… EÚ…‰ E‰Úxp˘“™… ∫¥……∫l™… B¥…∆ {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™……h… {…€Æ˙π…n˘¬ E‰Ú ∫…®…I… |…∫i…÷i… €EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ BEÚ®…i… ∫…‰ {…÷Œπ]ı EÚ“ M…<«* l <∫… x…“€i… EÚ… =q‰˘∂™… ∫…¶…“ ±……‰M……Â, €¥…∂…‰π…EÚÆ˙ +±{…∫…‰€¥…i… +…ËÆ˙ ={…‰€I…i… ±……‰M…… EÚ…‰ ∫…÷€x…Œ∂S…i… ∫¥……∫l™…Ún‰˘J…¶……±… ={…±…§v… EÚÆ˙…x…… Ω˲* l x…“€i… EÚ… ±…I™… ∫…¶…“ €¥…EÚ…∫… x…“€i…™…… ®… BEÚ €x…¥……Æ˙EÚ +…ËÆ˙ |……‰i∫……˙Ω˛EÚ ∫¥……∫l™… n‰˘J…¶……±… €n˘∂……-€x…nÊ˘∂… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ∫…¶…“ ¥…M……Á E‰Ú €±…B ∫¥……∫l™… +…ËÆ˙ EÚ±™……h… EÚ… =SS…i…®… ∫…∆¶…¥… ∫i…Æ˙ |……{i… EÚÆ˙x…… i…l…… <∫…E‰Ú {…€Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… €EÚ∫…“ EÚ…‰ ¶…“ €¥…k…“™… Eڀ`ˆx……<« EÚ… ∫……®…x…… €EÚB €§…x…… §…‰ Ω ˛ i …Æ˙ “ x… M…÷h…¥…k……{…Æ˙EÚ ∫¥……∫l™… n‰˘J…¶……±… ∫…‰¥……B∆ |…n˘…x… EÚÆ˙x…… Ω˲* <∫…‰ ={…±…§v…i…… EÚ… €¥…∫i……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú, ∫¥……∫l™… n‰˘J…¶……±… |…n˘…x…M…“ EÚ“ M…÷h…¥…k……˙ ®… ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú i…l…… ±……M…i… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú |……{i… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* l x…“€i… E‰ Ú ¥™……{…EÚ €∫…r˘…∆ i … ¥™……¥…∫……€™…EÚi……, ∫…i™…€x…π`ˆ… +…ËÆ˙ x…Ë € i…EÚi……, €x…π{…I…i……, ∫……®…l™…« , ∫……¥…«¶……ˀ®…EÚi……, Æ˙…‰M…“ E‰ÚŒxp˘i… i…l…… {…€Æ˙S…™……« M…÷h…¥…k……, V…¥……§…n‰˘Ω˛“ +…ËÆ˙ §…Ω÷˛±…¥……n˘ {…Æ˙ +…v……€Æ˙i… ΩÈ˛* l x…“€i… ®… <∫…E‰Ú ∫…¶…“ +…™……®…… - ∫¥……∫l™… E‰Ú I…‰j… ®… €x…¥…‰∂…, ∫¥……∫l™… n‰˘J…¶……±… ∫…‰¥……+… EÚ… |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ €¥…k…-{……‰π…h… EÚÆ˙x…‰, €¥…€¶…z… I…‰j…“™… EÚ…Æ«˙¥……<« E‰Ú V…€Æ˙B Æ˙…‰M…… EÚ“ Æ˙…‰EÚl……®… +…ËÆ˙ +SU‰Ù ∫¥……∫l™… EÚ…‰ §…g¯…¥…… n‰˘x…‰, €S…€EÚi∫…… |……Ët…‰€M…€EÚ™……∆ ={…±…§v…˛ EÚÆ˙…x…‰, ®……x…¥… ∫…∆∫……v…x… EÚ… €¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰, €S…€EÚi∫…… §…Ω÷˛±…¥……n˘ EÚ…‰ |……‰i∫……€Ω˛i… EÚÆ˙x…‰, §…‰Ω˛i…Æ˙ ∫¥……∫l™… E‰Ú €±…B +{…‰€I…i… Y……x… +…v……Æ˙ §…x……x…‰, €¥…k…“™… ∫…÷Æ˙I…… EÚ…™…«x…“€i…™……∆ §…x……x…‰ i…l…… ∫¥……∫l™… E‰Ú €¥…€x…™…®…x… +…ËÆ˙ =k…Æ˙…‰k…Æ˙ +…∑……∫…x… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… ∫¥……∫l™… |…h……€±…™…… EÚ…‰ +…EÚ…Æ˙ n‰˘x…‰ ®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ¶…⁄€®…EÚ… +…ËÆ˙ |……l…€®…EÚi……+… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ n˘“ M…<«

l

l

Ω˲* <∫… x…“€i… ®… V…x… ∫¥……∫l™… ¥™…™… EÚ…‰ ∫…®…™…§…r˘ f∆¯M… ∫…‰ V…“b˜“{…“ E‰Ú 2.5% i…EÚ §…g¯…x…‰ EÚ… |…∫i……¥… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* x…“€i… ®… =k…Æ˙…‰k…Æ˙ ¥…fi€r˘∂…“±… +…∑……∫…x… +…v……€Æ˙i… o˘Œπ]ıEÚ…‰h… EÚ“ ¥…EÚ…±…i… EÚ“ M…<« Ω˲* <∫…®… "∫¥……∫l™… +…ËÆ˙ +…Æ˙…‰M™…i…… E‰Úxp˘…Â' E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ∫…÷€x…Œ∂S…i… ¥™……{…EÚ |……l…€®…EÚ ∫¥……∫l™… n‰˘J…¶……±… EÚ… §…c˜… {…ËE‰ÚV… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {…€Æ˙EÚ±{…x…… EÚ“ M…<« Ω˲* <∫… x…“€i… ®… ={…±…§v…i…… i…l…… €¥…k…“™… ∫…÷Æ˙I…… ={…±…§v… EÚÆ˙…x…‰ E‰Ú €±…B ∫…¶…“ ∫……¥…«V…€x…EÚ +∫{…i……±…… ®… €x…:∂…÷±EÚ n˘¥……B∆, €x…n˘…x… i…l…… +…{……i… +…ËÆ˙ +€x…¥……™…« ∫¥……∫l™… n‰˘J…¶……±… ∫…‰¥……B∆ |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…∫i……¥… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* x…“€i… ®… €¥…€∂…π]ı ®……j……i®…EÚ ±…I™…… EÚ…‰ ¶…“ €x…v……«€Æ˙i… €EÚ™…… M…™…… Ω˲, €V…x…EÚ… =q‰˘∂™… 3 ¥™……{…EÚ P…]ıEÚ…Â ∫¥……∫l™… Œ∫l…€i… +…ËÆ˙ EÚ…™…«GÚ®… |…¶……¥…, ∫¥……∫l™… |…h……±…“ €x…π{……n˘x… +…ËÆ˙ ∫¥……∫l™… |…h……±…“ EÚ… ∫…÷o˘g¯“EÚÆ˙h… E‰Ú u˘…Æ˙… §…“®……€Æ˙™…… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…… Ω˲, V……‰ x…“€i…M…i… =q‰˘∂™…… E‰Ú +x…÷∞¸{… Ω˛…Â* <∫… x…“€i… ®… M…ËÆ˙-∫…∆S……Æ˙“ Æ˙…‰M…… EÚ“ =¶…Æ˙i…“ S…÷x……Ëi…™…… ∫…‰ €x…{…]ıx…‰ {…Æ˙ v™……x… E‰ÚŒxp˘i… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* ™…Ω˛ x…“€i…

l l

l

l

™…Ω˛ x…“€i… ¥™…€HÚ +…v……€Æ˙i… Ω˲, V……‰ €S…€EÚi∫…… {…€Æ˙S…™……« S……Ω˛i…… Ω˲* x…“€i… ®… ®…v™… ∫i…Æ˙“™… ∫…‰¥…… |…n˘…™…EÚ EËÚb˜Æ˙, x…∫…« |…‰ŒC]ı∂…x…Æ˙…Â, V…x… ∫¥……∫l™… EËÚb˜Æ˙ EÚ… €¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ €Ω˛®……™…i… EÚ“ M…<« Ω˲, i……€EÚ ={…™…÷HÚ ∫¥……∫l™… ®……x…¥… ∫…∆∫……v…x… EÚ“ ={…±…§v…i…… ®… ∫…÷v……Æ˙ Ω˛…‰ ∫…E‰Ú* x…“€i… ®… ∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… EÚ… ∫…®……v……x… EÚÆ˙x…‰ i…l…… +…Ëπ…€v…™…… +…ËÆ˙ ={…EÚÆ˙h…… E‰Ú €±…B ®…‰EÚ <x… <∆€b˜™…… EÚ…‰ ±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {…€Æ˙EÚ±{…x…… EÚ“ M…<« Ω˲* <∫…®… V…x… ∫¥……∫l™… ±…I™…… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B €S…€EÚi∫…… ={…EÚÆ˙h…… i…l…… ={…∫EÚÆ˙… E‰Ú €±…B +x™… x…“€i…™…… E‰Ú ∫……l… ∫……®…∆V…∫™… ∫l……€{…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ¶…“ {…€Æ˙EÚ±{…x…… EÚ“ M…<« Ω˲* x…“€i… ®… €V…x… |…®…÷J… ±…I™…… EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +{…‰I…… EÚ“ M…<« Ω˲, ¥…‰ €x…®x…€±…€J…i… ΩÈ˛ :1. V…“¥…x…

|…i™……∂…… +…ËÆ˙ ∫¥…∫l… V…“¥…x…

l

l

V…x®… E‰Ú ∫…®…™… +…V…“¥…x… |…i™……∂…… EÚ…‰ 67.5 ∫…‰ §…g¯…EÚÆ˙ 2025 i…EÚ 70 ¥…π…« EÚÆ˙x……* 2022 i…EÚ |…®…÷J… ¥…M……Á ®…Â Æ˙…‰M……Â EÚ“ ¥™……{i…i…… i…l…… <∫…E‰Ú Ø˚Z……x… EÚ…‰ ®……{…x…‰

l

l

l

l

B∆]ı“Æ˙…‰]≈ı…‰¥……<Æ˙±… €S…€EÚi∫…… |……{i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ i…l…… B∆]ı“Æ˙…]‰ ı≈…¥‰ ……<Æ˙±… €S…€EÚi∫…… |……{i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ∫…¶…“ 90% ±……‰M…… ®… ¥……™…Æ˙±… EÚ“ Æ˙…‰EÚl……®… Ω˛…‰M…“* ¥…π…« 2018 i…EÚ E÷Úπ`ˆ Æ˙…‰M… i…l…… ¥…π…« 2017 i…EÚ EÚ…±……V……Æ˙ ∫l……€x…EÚ I…‰j…… ®… €±…®°‰Ú€]ıEÚ €°Ú±……€Æ˙B€∫…∫… EÚ… =x®…⁄±…x… EÚÆ˙x…… i…l…… <∫… Œ∫l…€i… EÚ…‰ §…x……B Æ˙J…x……* I…™… Æ˙…‰M… E‰Ú x…B §…±…M…®… {……πV…€]ı¥… Æ˙…‰€M…™…… ®… 85% ∫…‰ +€v…EÚ EÚ“ <±……V… n˘Æ˙ EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ =∫…‰ §…x……B Æ˙J…x…… i…l…… x…B ®……®…±…… EÚ“ ¥™……{i…i…… ®… EÚ®…“ ±……x……, i……€EÚ ¥…π…« 2025 i…EÚ <∫…E‰Ú =x®…⁄±…x… EÚ“ Œ∫l…€i… |……{i… EÚ“ V…… ∫…E‰Ú* ¥…π…« 2025 i…EÚ o˘Œπ]ıΩ˛“x…i…… EÚ“ ¥™……{i…i…… EÚ…‰ P…]ı…EÚÆ˙ 0.25/1000 EÚÆ˙x…… i…l…… Æ˙…‰€M…™…… EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ…‰ ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ ∫…‰ P…]ı…EÚÆ˙ BEÚ-€i…Ω˛…<« EÚÆ˙x……* æ˛n˘¥……€Ω˛EÚ… Æ˙…‰M…, EÈÚ∫…Æ˙, ®…v…÷®…‰Ω˛ ™…… ∫……∆∫… E‰Ú {…÷Æ˙…x…‰ Æ˙…‰M…… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ +EÚ…±… ®…fii™…÷ EÚ…‰ ¥…π…« 2025 i…EÚ P…]ı…EÚÆ˙ 25% EÚÆ˙x……*

+x™… |…®…÷J… ±…I™… l

l

l

l

i…®§……E⁄Ú E‰Ú <∫i…‰®……±… E‰Ú ¥…i…«®……x… |…∫……Æ˙ EÚ…‰ ¥…π…« 2020 i…EÚ 15% +…ËÆ˙ ¥…π…« 2025 i…EÚ 30% i…EÚ EÚ®… EÚÆ˙x……* ¥…π…« 2025 i…EÚ {……∆S… ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… =©… E‰Ú §…SS…… ®… §……Ëx…‰{…x… ™…… ¥…fi€r˘ Æ˙…‰EÚ (stunting) EÚ“ ∫…®…∫™…… EÚ…‰ 40% i…EÚ EÚ®… EÚÆ˙x…… Ω˲* ¥…π…« 2025 i…EÚ BEÚ ¥…π…« EÚ“ =©… E‰Ú 90% §…SS…… EÚ… {…⁄ Æ ˙ “ i…Æ˙ Ω ˛ ∫…‰ ]ı“EÚ…EÚÆ˙h… EÚÆ˙x……* ¥…π…« 2025 i…EÚ 90% §…SS…… EÚ… V…x®… |…€∂…€I…i… n˘…<™……Â/x…∫……Á E‰Ú u˘…Æ˙… ™…… =x…EÚ“ €x…M…Æ˙…x…“ ®… EÚÆ˙…™…‰ V……x…‰ EÚ… ±…I™…*

€x…¥……Æ˙EÚ B¥…∆ ∫…∆¥…r«˘EÚ ∫¥……∫l™…

l

l

l

∫…®…Œx¥…i… o˘Œπ]ıEÚ…‰h… EÚ… ∫…®…l…«x… EÚÆ˙i…“ Ω˲, €V…∫…®… €u˘i…“™…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚl……®… ∫…€Ω˛ i … ∫…¥……« € v…EÚ |…S…€±…i… x……Ï x … EÚ®™…⁄€x…E‰Ú§…±… €b˜€∫…∫…‰V… EÚ“ V……∆S… ∫…‰ Ø˚Mh…i…… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ Æ˙…‰EÚ“ V…… ∫…EÚx…‰ ¥……±…“ ®…fii™…÷ n˘Æ˙ {…Æ˙ {…™……«{i… |…¶……¥… {…c‰˜M……* <∫… x…“€i… ®… +…™…÷π… |…h……±…“ E‰Ú €j…+…™……®…“ BEÚ“EÚÆ˙h… EÚ“ {…€Æ˙EÚ±{…x…… EÚ“ M…<« Ω˲ €V…∫…®… GÚ…Ï∫… Ɖ˙°ÚÆ˙±…, ∫…Ω˛∫l…±… +…ËÆ˙ +…Ëπ…€v…™…… EÚ“ BEÚ“EfiÚi… {…r˘€i…™……∆ ∂……€®…±… ΩÈ˛* |…¶……¥…“ Æ˙…‰EÚl……®… i…l…… €S…€EÚi∫…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ¥™……{…EÚ I…®…i…… Ω˲, V……‰ ∫…÷Æ˙€I…i… +…ËÆ˙ €EÚ°Ú…™…i…“ Ω˲* ™……‰M… EÚ…‰ +SU‰Ù ∫¥……∫l™… E‰Ú ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú ¶……M… E‰Ú ∞¸{… ®… ∫E⁄Ú±…… +…ËÆ˙ EÚ…™…«∫l…±…… ®… +…ËÆ˙ +€v…EÚ ¥™……{…EÚ f∆¯M… ∫…‰ ±……M…⁄ €EÚ™…… V……BM……* ™…Ω˛ x…“€i… Æ˙…‰M…“ +…v……€Æ˙i… Ω˲ +…ËÆ˙ <∫…®… Æ˙…€‰ M…™…… EÚ…‰ =x…EÚ“ ∫…¶…“ ∫…®…∫™……+… EÚ… €x…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +€v…EÚ…Æ˙ |…n˘…x… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* x…“€i… ®… +…Ëπ…€v…™…… +…ËÆ˙ ={…EÚÆ˙h…… EÚ… ∫…÷±…¶…i…… ∫…‰ €¥…€x…®……«h… EÚÆ˙x…‰, ®…‰EÚ <x… <∆€b˜™…… EÚ…‰ |……‰i∫……€Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ i…l…… €S…€EÚi∫…… €∂…I…… ®… ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ¶…“ +{…‰I…… EÚ“ M…<« Ω˛Ë*

l

E‰Ú €±…B €¥…EÚ±……∆M…i…… ∫…®……™……‰€V…i… +…™…÷ ¥…π…« (b˜“BB±…¥……<«) ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ EÚ“ €x…™…€®…i… €x…M…Æ˙…x…“ EÚÆ˙x……* ¥…π…« 2025 i…EÚ Æ˙…π]≈ı“™… +…ËÆ˙ ={…Æ˙…π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ E÷Ú±… |…V…x…x… n˘Æ˙ EÚ…‰ P…]ı…EÚÆ˙ 2.1 i…EÚ ±……x……* 2.

l

l

®…fii™…÷ n˘Æ˙

¥…π…« 2025 i…EÚ {……∆S… ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… +…™…÷ E‰Ú §…SS…… ®… ®…fii™…÷ n˘Æ˙ EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú 23 EÚÆ˙x…… i…l…… ®……i…fi ®…fii™…÷ n˘Æ˙ E‰Ú ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ EÚ…‰ ¥…π…« 2020 i…EÚ P…]ı…EÚÆ˙ 100 EÚÆ˙x……* x…¥…V……i… €∂…∂…÷ ®…fii™…÷ n˘Æ˙ EÚ…‰ P…]ı…EÚÆ 16 EÚÆ˙x…… i…l…… ®…fii… V…x®… ±…‰x…‰ ¥……±…‰ §…SS…… EÚ“ n˘Æ˙ EÚ…‰ ¥…π…« 2025 i…EÚ P…]ı…EÚÆ˙ "˙BEÚ +∆EÚ' ®… ±……x……*

Æ˙…‰M……Â EÚ“ ¥™……{i…i……/ P…]ıx……+…Â ®…Â EÚ®…“ ±……x…… 3.

l

¥…π…« 2020 E‰Ú ¥…ˀ∑…EÚ ±…I™… EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x……, €V…∫…‰ BS…+…<«¥…“/Bb¬˜∫… E‰Ú €±…B 90:90:90 E‰Ú ±…I™… E‰Ú ∞¸{… ®… ¶…“ {…€Æ˙¶……€π…i… €EÚ™…… M…™…… Ω˲, +l……«i…¬ BS…+…<«¥…“ {…“€c˜i… ∫…¶…“ 90% ±……‰M… +{…x…“ BS…+…<«¥…“ Œ∫l…€i… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… V……x…i…‰ ΩÈ˛ - BS…+…<«¥…“ ∫…∆GÚ®…h… ∫…‰ {…“€c˜i… ∫…¶…“ 90% ±……‰M… ∫l……™…“

∫¥……∫l™… {…€Æ˙¥…‰∂… ®… ∫…÷v……Æ˙ ±……x…‰ E‰Ú €±…™…‰ ™…Ω˛ x…“€i… |……l…€®…EÚi…… ¥……±…‰ €x…®x…€±…€J…i… ∫……i… I…‰j…… E‰Ú €±…™…‰ ∫…®…Œx¥…i… EÚ…Æ«˙¥……<« EÚ“ +{…‰I…… EÚÆ˙i…“ Ω˲ : 1 . ∫¥…SUÙ ¶……Æ˙i… +€¶…™……x… 2 . ∫…∆ i …÷ € ±…i…, M…÷ h …EÚ…Æ˙ “ +…Ω˛ … Æ˙ +…Ë Æ ˙ €x…™…€®…i… ¥™……™……®… 3 . i…®§……E⁄Ú, ∂…Æ˙…§… +…ËÆ˙ x…∂…“±…‰ {…n˘…l……Á ∫…‰ €x…{…]ıx…… 4 . ™……j…“ ∫…÷Æ˙I……- Ɖ˙±… +…ËÆ˙ ∫…c˜EÚ n÷˘P…«]ıx…… ®… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ ®…fii™…÷ EÚ“ Æ˙…‰EÚl……®… 5 . €x…¶…«™… x……Æ˙“- ®…€Ω˛±…… =i{…“c˜x… E‰Ú €¥…Ø˚r˘ EÚ…Æ«˙¥……<« 6 . EÚ…™…«∫l…±… {…Æ˙ ∫…÷Æ˙I…… ∫…÷v……Æ˙ ®… ¥…fi€r˘ +…ËÆ˙ i…x……¥… ®… EÚ®…“ 7 . +…∆i…€Æ˙EÚ +…ËÆ˙ §……¡ ¥……™…÷ |…n⁄˘π…h… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x……

∫…®…™… V……‰ Æ˙EÚ§…… ®……ËV…⁄n˘ Ω˲ i…l…… x……€®…i… ¥™…¥…∫l…… ®… Æ˙…π]≈ı“™… i…‰±… E∆Ú{…€x…™…… EÚ… ¶……Æ˙i… E‰Ú i…±…UÙ]ı ∫…∆§…∆v…“ §…‰€∫…x… ®… BEÚ §…c˜… €Ω˛∫∫…… Ω˲* +…Æ∆ ˙ € ¶…EÚ +v™…™…x… ®… €¥…€¶…z… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… BV…€∫…™…… x…‰ +…EÚ±…x… €EÚ™…… Ω˲ €EÚ {……∆S… ¶……Æ˙i…“™… i…±…UÙ]ı §…‰€∫…x…… ®… 100200 ]ı“∫…“B°Ú E‰Ú n˘…™…Ɖ˙ ®… ∫…∆¶……€¥…i… ∂…‰±… M…Ë∫… ∫…∆∫……v…x… ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛* EËÚ®…§…‰, EfiÚπh……M……‰n˘…¥…Æ˙“, EÚ…¥…‰Æ˙“ <i™……€n˘ V…Ë∫…‰ §…‰€∫…x…… ®… ∂…‰±… +…Ï™…±…/M…Ë∫… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ®…V…§…⁄i… ∫…∆¶……¥…x…… Ω˲, V…Ω˛…∆ V…ˀ¥…EÚ ∫…∆{…n˘… ∫…‰ {…⁄h…« ∂…‰±… ®……ËV…⁄n˘ Ω˲* {…“B∫…<« EÚ“ {…⁄¥…«-x…¥… +x¥…‰π…h… ±……<∫…Â∫… x…“€i… (Bx…<«B±…{…“)/Bx…<«B±…{…“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú i…Ω˛i… 72,027 ¥…M…« €EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ I…‰j… +…ËÆ˙ ∫…“§…“B®… ∫…∆€¥…n˘…+… E‰Ú i…Ω˛i… 5269 ¥…M…« €EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ I…‰j… EÚ…‰ {……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ ™…… M…ËÆ˙{……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… E‰Ú n˘…‰Ω˛x… +…ËÆ˙ J……‰V… E‰Ú €±…B J……‰±… €n˘™…… M…™…… Ω˲* <∫… x…“€i… EÚ“ ®…∆V…⁄Æ˙“ E‰Ú §……n˘ "˘BEÚ±… Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… ∫…∆∫……v…x… |…EÚ…Æ'˙ E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ "∫…®……x… ±……<∫…ÂÀ∫…M… x…“€i…' ±……M…⁄ Ω˛…‰ V……BM…“, V……‰ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… +x¥…‰π…h… B¥…∆ ±……<∫…ÂÀ∫…M… x…“€i… (BS…<«B±…{…“) i…l…… +x¥…‰€π…i… ±…P…÷ I…‰j… (b˜“B∫…B°Ú) x…“€i… ®… <∫… ∫…®…™… ±……M…⁄ Ω˲* {…“B∫…∫…“ §±……ÏEÚ…Â ®… x…™…‰ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… +x¥…‰π…h… EÚ“ ±……M…i… €Æ˙EÚ¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ {…‰]ı≈…€‰ ±…™…®… M…€i…€¥…€v…™…… E‰Ú ∫…∆S……±…x… EÚ… n˘…™…Æ˙… i…™… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B x…“€i…M…i… €¥…k…“™… i…l…… ∫…∆€¥…n˘… ∫…∆§…∆v…“ ∂…i……Á ∫…‰ ∫…Ω˛…™…i…… Ω˛…‰i…“ Ω˲* ∫…“§…“B®… ∫…∆€¥…n˘… ®……®…±…‰ ®… {…‰]≈ı…‰€±…™…®… ±……¶…/=i{……n˘x… ∫i…Æ˙“™… ¶…÷M…i……x… EÚ“ +€i…€Æ˙HÚ 10 |…€i…∂…i… n˘Æ˙ i…l…… <∫…E‰Ú €¥…π…™… ®… ®……ËV…⁄n˘… n˘Æ˙ ∫…‰ +€v…EÚ EÚ…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫……l… x…<« J……‰V…… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… ∫……Z…… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* x……€®…i… §±……ÏEÚ…Â E‰Ú €±…B +x¥…‰π…h…/{…^ı… ±……<∫…Â∫… EÚ“ ®……ËV…⁄n˘… €¥…k…“™… +…ËÆ˙ ∫…∆€¥…n˘… ∂…i……Á E‰Ú i…Ω˛i… M…ËÆ˙{……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… EÚ“ J……‰V… B¥…∆ n˘…‰Ω˛x… EÚ“ +x…÷®…€i… E‰Ú €±…B +x……{…€k… |…®……h…-{…j… €n˘™…… V……BM……* Ω˛…±… Ω˛“ ®… E‰Úxp˘“™… ®…∆€j…®…∆b˜±… ∫…‰ ∂…‰±… +…Ï™…±…/M…Ë∫…, EÚ…‰±… §…‰b˜ ®…“l…‰x… <i™……€n˘ V…Ë∫…‰ M…ËÆ˙-{……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… EÚ“ J……‰V… +…ËÆ˙ n˘…‰Ω˛x… E‰Ú €±…B x…“€i…-∞¸{…Ɖ˙J…… EÚ…‰ ®…∆V…⁄Æ˙“ €®…±… M…<« Ω˲* ®……ËV…⁄n˘… Æ˙EÚ§…‰ ®… M…ËÆ˙{……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… EÚ“ I…®…i…… EÚ… n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… ±……<∫…Â∫…v……Æ˙“/{…^ı…v……Æ˙“ ®……ËV…⁄n˘… `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙… EÚ…‰ |……‰i∫……€Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B ¥…i…«®……x… =i{……n˘x… ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ ∫…∆€¥…n˘…+…Â, ∫…“§…“B®… ∫…∆€¥…n˘…+… +…ËÆ˙ x……€®…i… I…‰j…… E‰Ú i…Ω˛i… <∫…EÚ… +x…÷{……±…x… €EÚ™…… V……BM……*

x…“€i… ∫…‰ |…®…÷J… ±……¶… <∫… |…EÚ…Æ˙ Ω˛…ÂM…‰ l

l

M…ËÆ˙-{……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… EÚ“ J……‰V… +…ËÆ˙ n˘…‰Ω˛x… E‰Ú €±…B x…“€i…-∞¸{…Ɖ˙J…… {…fiπ`ˆ¶…⁄€®… - {…“B∫…∫…“ (=i{……n˘x… ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ EÚ…Ïx]≈ËıC]ı) E‰Ú ®……ËV…⁄n˘… ∫…∆€¥…n˘… €x…™…®…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥…i…«®……x… `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙… EÚ…‰ {…Ω˛±…‰ ∫…‰ ±……<∫…Â∫… +…ËÆ˙ {…^‰ı {…Æ˙ +…¥…∆€]ıi… I…‰j…… ®… ∫…“§…“B®… (EÚ…‰±… §…‰b˜ ®…“l…‰x…) ™…… M…ËÆ˙{……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ Ω˛…<b≈˜…E‰ Ú…§…«x… EÚ“ J……‰V… +…ËÆ˙ n˘…Ω‰ ˛x… EÚ“ +x…÷®…€i… x…Ω˛” Ω˲* <∫…“ i…Æ˙Ω˛ ∫…“§…“B®… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ ∫…∆§…∆€v…i… `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙… EÚ…‰ +x™… Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… EÚ“ J……‰V… +…ËÆ˙ n˘…‰Ω˛x… EÚ“ +x…÷®…€i… x…Ω˛” Ω˲* {…“B∫…∫…“ +…ËÆ˙ ∫…“§…“B®… §±……ÏEÚ…Â ®… €¥…€¶…z… `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙… E‰Ú +v…“x… <∫…

l

l

<∫… x…“€i… ∫…‰ ¥…i…«®……x… ∫…∆€¥…n˘… I…‰j…… ®… ∫…∆¶……€¥…i… Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… ¶…∆b˜…Æ˙… E‰Ú ={…™……‰M… E‰Ú €±…B I…®…i…… §…g‰¯M…“, V……‰ +§… i…EÚ J……‰V…‰ x…Ω˛” M…™…‰ l…‰ +…ËÆ˙ €V…x…EÚ… n˘…‰Ω˛x… x…Ω˛” Ω÷˛+… l……* <∫… x…“€i… E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… ∫…‰ x…™…“ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… J……‰V…… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… +x¥…‰π…h… +…ËÆ˙ =i{……n˘x… M…€i…€¥…€v…™…… ®… x…™…… €x…¥…‰∂… i…l…… {…€Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… P…Ɖ˙±…⁄ =i{……n˘x… ®… §…g¯…‰i…Æ˙“ EÚ“ +…∂…… EÚ“ V……i…“ Ω˲* +€i…€Æ˙HÚ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… ∫…∆∫……v…x…… EÚ“ J……‰V… +…ËÆ˙ n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ x…™…‰ €x…¥…‰∂… ®… i…‰V…“ +…x…‰, +…Ãl…EÚ M…€i…€¥…€v…™…… ®… <V……°Ú… Ω˛…x‰ …‰, +€i…€Æ˙HÚ Æ˙…W‰ …M……Æ˙ ∫…fiV…x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ +…∂…… Ω˲, €V…∫…∫…‰ ∫…®……V… E‰Ú €¥…€¶…z… ¥…M……Á EÚ…‰ ±……¶… Ω˛…‰M……* <∫…∫…‰ x…<«, +€¶…x…¥… +…ËÆ˙ =iEfiÚπ]ı |……Ët…‰€M…EÚ“ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… §…g‰¯M…“ i…l…… M…ËÆ˙-{……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x… E‰Ú n˘…‰Ω˛x… E‰Ú €±…B x…™…‰ |……Ët…‰€M…EÚ“ ∫…Ω˛™……‰M… EÚ… Æ˙…∫i…… J…÷±…‰M……*


34

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018 {……`ˆEÚ…Â E‰Ú €±…B "Ω˛®…∫…‰ {…⁄€UÙ™…‰' ∫i…®¶… EÚ… |…EÚ…∂…x… €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* <∫… ∫i…®¶… E‰Ú €±…™…‰ "Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ €x…®……«h…' E‰Ú {……`ˆEÚ…Â ∫…‰ EÚπÆ˙™…Æ˙˙ ∫…∆§…∆v…“ ∫…¥……±… +…®…∆€j…i… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <x… ∫…¥……±…… E‰Ú V…¥……§… |……‰°‰Ú∫…Æ˙ V…™…∆i…“±……±… ¶…∆b˜…Æ˙“ n‰˘i…‰ ΩÈ˛* {……`ˆEÚ +{…x…‰ ∫…¥……±… x…“S…‰ €n˘™…‰ M…™…‰ {…i…‰ {…Æ˙ ¶…‰V…EÚÆ˙ EÚπÆ˙™…Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ V……x…EÚ…Æ˙“ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* {……`ˆEÚ {…j… €±…J…i…‰ ∫…®…™… {……‰∫]ıEÚ…b«˜ ™…… €±…°Ú…°‰Ú E‰Ú >{…Æ˙ "Ω˛®…∫…‰ {…⁄€UÙ™…‰' Eڅϱ…®… V…∞¸Æ˙ €±…J…Â* Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ €x…®……«h… (Ω˛®…∫…‰ {…⁄€UÙ™…‰) 40 |…∂……∫…€x…EÚ I…‰j…, +Ɖ˙Æ˙… €Ω˛±∫…, ¶……‰{……±…, ®…v™…|…n‰˘∂… €{…x…EÚ…‰b˜-462 011

m

l

m

l

m

l

x…‰∂…x…±… <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı +…Ï°Ú €b˜V……<x…, +Ω˛®…n˘…§……n˘ ∫…‰ O……π°ÚEÚ €b˜V……<x… E‰Ú §…ËS…±…Æ˙ €b˜O…“ EÚ…‰∫…« ®… |…¥…‰∂… EËÚ∫…‰ €®…±…i…… Ω˛Ë? - €∂…¥…x™…… ∂…®……«, M¥……€±…™…Æ˙ x…‰∂…x…±… <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı +…Ï°Ú €b˜V……<x…, +Ω˛®…n˘…§……n˘ ®… O……π°ÚEÚ €b˜V……<x… E‰Ú

§…ËS…±…Æ˙ €b˜O…“ EÚ…‰∫…« ®… UÙ…j…… EÚ…‰ |…¥…‰∂… ∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙… +…™……‰€V…i… B∆]ı≈Â∫… ]ı‰∫]ı E‰Ú ¥…ˀ±…b˜ ∫EÚ…‰Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ €®…±…i…… Ω˛Ë* €EÚ∫…“ ¶…“ €¥…π…™… ∫…®…⁄Ω˛ ∫…‰ §……Æ˙Ω˛¥…” =k…“h…« UÙ…j… <∫… EÚ…‰∫…« E‰Ú €±…™…‰ +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ Ω˛È* EÚ…‰∫…« ®… |…¥…‰∂… Ω˛‰i…÷ +€v…EÚi…®… +…™…÷ ∫…“®…… 23 ¥…π…« €x…v……«€Æ˙i… Ω˛Ë* C™…… UÙ…j… +{…x…‰ ∫…∆∫l……x… ∫…‰ Æ˙…<]ı ]ı⁄ <∆°Ú…Ï®…Ê∂…x… BC]ı E‰Ú i…Ω˛i… +{…x…“ +…∆∫…Æ˙ ∂…“]ı (=k…Æ˙ {…÷€∫i…EÚ…) €x…EÚ±…¥…… ∫…EÚi…‰ Ω˛?È - Æ˙€¥… v…x…M…Æ˙, +…±……‰]ı (Æ˙i…±……®…) UÙ…j… Æ˙…<]ı ]ı⁄ <∆°Ú…Ï®…Ê∂…x… (+…Æ˙]ı“+…<«) BC]ı E‰Ú i…Ω˛i… +{…x…“ +…∆∫…Æ˙ ∂…“]ı €x…EÚ±…¥…… ∫…EÚi…‰ Ω˛È* ∫…Â]ı≈±… <∆°Ú…Ï®…Ê∂…x… EÚ®…“∂…x… x…‰ €{…UÙ±…‰ €n˘x…… +…n˘‰∂… V……Æ˙“ EÚÆ˙i…‰ Ω˛÷™…‰ EÚΩ˛… Ω˛Ë €EÚ EÚ…‰<« ¶…“ ∫…∆∫l……x… +…Æ˙]ı“+…<« BC]ı E‰Ú i…Ω˛i… +…∆∫…Æ˙ ∂…“]ı ®……ƒM…x…‰ {…Æ˙ UÙ…j…… EÚ…‰ ®…x…… x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˛Ë* +…Ët…‰€M…EÚ ∫…÷Æ˙I…… |…§…∆v…x… E‰Ú I…‰j… ®… EÚπÆ˙™…Æ˙ §…x……x…… S……Ω˛i…… Ω⁄∆˛* EfiÚ{…™…… ®……M…«n˘∂…«x… |…n˘…x… EÚÆ˙Â* - +…€§…n˘ J……x…, ±…Ω˛…Æ˙ (€¶…∆b˜) ™…EÚ“x…x… V……x…-®……±… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… EÚ…‰ ∫…¥……Ê{…€Æ˙ Æ˙J…… V……i…… Ω˛Ë* <∫… ∫…÷Æ˙I…… ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ €x…i™… x…™…‰ i…Æ˙“EÚ…Â ∫…‰ §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ E‰Ú €±…™…‰ €¥…∂…‰π…Y…… u˘…Æ˙… V…“ i……‰c˜ ®…‰Ω˛x…i… EÚ“ V……i…“ Ω˛Ë* €V…xΩ˛Â ∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ ∫…‰}]ı“ ®…Ëx…‰V…Æ˙, °Ú…™…Æ˙ |……‰]ı‰C∂…x… <∆V…“€x…™…Æ˙, €Æ˙∫EÚ ®…Ëx…‰V…®…Â]ı EÚ∆∫…±]ıÂ]ı V…Ë∫…‰ ¥™…€HÚ™…… u˘…Æ˙… +∆V……®… €n˘™…… V……i…… Ω˛Ë* <x… ∫…¶…“ {…n˘… {…Æ˙ EÚ…™…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ BEÚ €¥…∂…‰π… EÚ…‰∫…« EÚ“ n˘Æ˙EÚ…Æ˙ Ω˛…‰i…“ Ω˛Ë, €V…∫…‰ +…Ët…‰€M…EÚ ∫…÷Æ˙I…… |…§…∆v…x… (<∆b˜€∫]ı≈™…±… ∫…‰}]ı“ ®…Ëx…‰V…®…Â]ı) EÚΩ˛… V……i…… Ω˛Ë* {……`¬ˆ™…GÚ®… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… UÙ…j…… EÚ…‰ =x… ∫…¶…“ §……Æ˙“€EÚ™…… ∫…‰ +¥…M…i… EÚÆ˙… €n˘™…… V……i…… Ω˛Ë, €V…∫…∫…‰ ¥…‰ Ω˛Æ˙ J…i…Æ˙‰ EÚ… o˘gi……{…⁄¥…«EÚ ∫……®…x…… EÚÆ˙ ∫…E‰Ú∆* ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú €±…Ω˛…V… ∫…‰ i…Ë™……Æ˙ €EÚ™…‰ M…™…‰ <∫… {……`¬ˆ™…GÚ®… ®… n˘…€J…±…‰ E‰Ú €±…™…‰ <SUÙ÷EÚ UÙ…j… EÚ…‰ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… §……Æ˙Ω˛¥…” EÚI…… =k…“h…« Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˛Ë, V…§…€EÚ O…‰V…÷B]ı B¥…∆ <∆V…“€x…™…€Æ˙∆M… §…ËEÚO……=∆b˜ ¥……±…‰ UÙ…j…… EÚ…‰ ¥…Æ˙“™…i…… n˘“ V……i…“ Ω˛Ë* <∆b˜€∫]ı≈™…±… ∫…‰}]ı“ ®…Ëx…‰V…®…Â]ı ®… EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú €b˜{±……‰®……, ∫…€]ı«€°ÚE‰Ú]ı B¥…∆ +x™… €b˜O…“ {……`¬ˆ™…GÚ®… ®……ËV…⁄n˘ Ω˛È* +…Ët…‰€M…EÚ ∫…÷Æ˙I…… |…§…∆v…x… EÚ… {……`¬ˆ™…GÚ®… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú

m

l

m

l

{…∂S……i… ¶……Æ˙i… ®… °Ú…™…Æ˙ |……‰]ı‰C∂…x… <∆V…“€x…™…Æ˙, Bx…¥……Ï™…Æ˙®…Â]ı ∫…‰}]ı“ ®…Ëx…‰V…Æ˙, <∆b˜€∫]ı≈™…±… Ω˛…<V…“x… ®…Ëx…‰V…Æ˙, €∫…∫]ı®… ∫…‰}]ı“ <∆V…“€x…™…Æ˙, €Æ˙∫EÚ ®…Ëx…‰V…®…Â]ı EÚ∆∫…±]ı] ı, EÚ∆∫]ıC≈ ∂…x… ∫…‰}]ı“ <∆V…“€x…™…Æ˙, ]ı…≈ ∫∆ …{……‰]ı∂«‰ …x… ∫…‰}]ı“ ∫…÷{…Æ˙¥……<V…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®… +¥…∫…Æ˙ €®…±…i…‰ Ω˛È* <∫…E‰Ú +±……¥…… ∂…‰±…, €]ı∫EÚ…‰, EÚ…‰±… <∆€b˜™…… €±…€®…]ı‰b˜, ¶……¶…… B]ı…€Ï ®…EÚ €Æ˙∫…S…« ∫…Â]ıÆ˙, Bx…]ı“{…“∫…“ B¥…∆ <∆€b˜™…x… +…Ï™…±… V…Ë∫…“ EÚ∆{…€x…™……∆ €b˜{±……‰®…… +l…¥…… €b˜O…“v……Æ˙EÚ ™…÷¥……+… EÚ…‰ +{…x…‰ ™…Ω˛…∆ €x…™…÷HÚ EÚÆ˙i…“ Ω˛È* +…Ët…‰€M…EÚ ∫…÷Æ˙I…… |…§…∆v…x… EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙…x…‰ ¥……±…‰ n˘‰∂… E‰Ú |…®…÷J… ∫…∆∫l……x… Ω˛Èu x…‰∂…x…±… ∫…‰}]ı“ EÚ…=∆€∫…±… +…Ï°Ú <∆€b˜™……, x…¥…“ ®…÷∆§…<«* u €n˘±±…“ <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı +…Ï°Ú °Ú…™…Æ˙ <∆V…“€x…™…€Æ˙∆M…, x…<« €n˘±±…“* u x…‰∂…x…±… <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı +…Ï°Ú °Ú…™…Æ˙ ∫…‰}]ı“ <∆V…“€x…™…€Æ˙∆M…, x……M…{…÷Æ˙* ®…È <∆€b˜™…x… <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı +…Ï°Ú ∫……‰∂…±… ¥…‰±…°‰Ú™…Æ˙ B∆b˜ €§…V…x…‰∫… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı E‰Ú B®…€°Ú±… EÚ…‰∫…« ®… |…¥…‰∂… ±…‰x…… S……Ω˛i…“ Ω⁄∆˛* EfiÚ{…™…… V……x…EÚ…Æ˙“ n˘Â? - M…€Æ˙®…… P……‰Æ˙{…c‰, J…Æ˙M……‰x… <∆€b˜™…x… <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı +…Ï°Ú ∫……‰∂…±… ¥…‰±…°‰Ú™…Æ˙ B∆b˜ €§…V…x…‰∫… ®…Ëx…V…®…Â]ı, EÚ…‰±…EÚ…i…… E‰Ú B®…€°Ú±… EÚ…‰∫…« ®… €¥…t…€l…«™…… EÚ…‰ Bb˜€®…∂…x… x…‰]ı, ∫…‰]ı ™…… ∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙… +…™……‰€V…i… €Æ˙]ıx…« ]ı‰∫]ı E‰Ú ¥…ˀ±…b˜ ∫EÚ…‰Æ˙ +…ËÆ˙ {…∫…«x…±… <∆]ıÆ˙¥™…⁄ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ €®…±…i…… Ω˛Ë* <∫… EÚ…‰∫…« Ω˛‰i…÷ 55 °Ú“∫…n˘“ +∆EÚ…Â E‰Ú ∫……l… ®……∫]ıÆ˙ €b˜O…“ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ UÙ…j… +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ Ω˛È* ®…È EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆À]ıM… EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙x…… S……Ω˛i…… Ω⁄∆˛? <∫… I…‰j… ®… Æ˙…‰W…M……Æ˙ EÚ“ C™…… ∫…∆¶……¥…x……™… Ω˛È? EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆]ıÂ∫…“ EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙…x…‰ ¥……±…‰ n˘‰∂… E‰Ú |…€i…€π`ˆi… ∫…∆∫l……x…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ n˘Â* - ∂…Æ˙®…x…±……±… +Ω˛“Æ˙¥……Æ˙, €∂…¥…{…÷Æ˙“ EÚ®{™…⁄ ] ı Æ ˙ E‰ Ú +…x…‰ E‰ Ú §……n˘ ∫…‰ +EÚ…=∆À]ıM… +…ËÆ˙ +EÚ…=∆]ıÂ]ı E‰Ú EÚ…®…

m

EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú ¶…“ §…Ω˛÷i… §…n˘±… M…™…‰ Ω˛È* ∫…∆S……Æ˙ i…EÚx…“EÚ“ E‰Ú I…‰j… ®… +…<« GÚ…∆€i… ∫…‰ +EÚ…=∆À]ıM… EÚ… I…‰j… ¶…“ +UÙi⁄ …… x…Ω˛” Æ˙Ω˛… +…ËÆ˙ <∫…x…‰ +EÚ…=∆À]ıM… EÚ…‰ ®……‰]ı-‰ ®……‰]ı‰ Æ˙€V…∫]ıÆ˙… +…ËÆ˙ §…Ω˛“ J……i…… ∫…‰ UÙ÷]ıEÚ…Æ˙… €n˘±…… €n˘™……* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ i…l…… M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ®…Ω˛EÚ®…… ®… <x…EÚ“ V…M…Ω˛ +§… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙… x…‰ ±…‰ ±…“ Ω˛Ë, €V…∫…®… Ω˛Æ˙ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú b˜…]ı… EÚ… +l……Ω˛ ¶…∆b˜…Æ˙ ∫]ı…‰Æ˙ €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë* ∫…¶…“ UÙ…‰]ı“-§…c“ EÚ∆{…€x…™…… EÚ…‰ ¶…“ +§… EÚ…Ï®…∫…« BC∫…{…]ı« EÚ“ §…V……™… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆À]ıM… ®… BC∫…{…]ı« ¥™…€HÚ EÚ“ i…±……∂… Ω˛…‰i…“ Ω˛Ë* +§… V…®……x…… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆À]ıM… EÚ… Ω˛Ë* EÚ®{™…⁄]ıÆ˙

l

m

l

+EÚ…=∆À]ıM… ∫…∆§…∆v…“ EÚ…‰∫…« €°Ú±…Ω˛…±… €x…V…“ I…‰j… E‰Ú ∫…∆∫l……x…… ®… Ω˛“ ={…±…§v… Ω˛È, V……‰ EÚΩ˛” +€v…EÚ ¥™……¥…Ω˛…€Æ˙EÚ ∫……€§…i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛‰ Ω˛È* ™…⁄€x…¥…€∫…«]ı“ +…ËÆ˙ Eڅϱ…‰V…… ®… +¶…“ ¶…“ EÚ…Ï®…∫…« E‰Ú ]ı€‰≈ b˜∂…x…±… EÚ…‰∫…« Ω˛“ ∫…∆S……€±…i… Ω˛*È V…±n˘“ x……ËEÚÆ˙“ {……x…‰ EÚ“ +…EÚ…∆I…… Æ˙J…x…‰ ¥……±…‰ ™…÷¥……+… E‰Ú €±…™…‰ ™…Ω˛ I…‰j… EÚ…°Ú“ ∫…∆¶……¥…x……+… ∫…‰ ¶…Æ˙… Ω˛,Ë C™……€EÚ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆À]ıM… EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i…÷Æ˙∆i… §……n˘ x……ËEÚÆ˙“ €®…±… V……i…“ Ω˛Ë* ™…€n˘ +…{…EÚ“ <∫… I…‰j… ®… Ø˚€S… Ω˛Ë +…ËÆ˙ V…±n˘ V……ϧ… {……x…… S……Ω˛i…‰ Ω˛È i……‰ §……Æ˙Ω˛¥…” E‰Ú §……n˘ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆À]ıM… EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ §……Æ˙Ω˛¥…” =k…“h…« Ω˛…‰x…… Ω˛“ {…™……«{i… Ω˛Ë* €EÚ∫…“ ¶…“ €¥…π…™… ∫…®…⁄Ω˛ ∫…‰ §……Æ˙Ω˛¥…” =k…“h…« =®®…“n˘¥……Æ˙ 6 ®……Ω˛ ∫…‰ 1 ∫……±… E‰Ú EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆À]ıM… E‰Ú EÚ…‰∫…« ®… {……Æ˙∆M…i… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˛Ë* ™…€n˘ €EÚ∫…“ x…‰ {…Ω˛±…‰ ∫…‰ Ω˛“ §…“.EÚ…Ï®…. EÚÆ˙ Æ˙J…… Ω˛Ë, i……‰ V……ϧ… {……x…‰ E‰Ú €±…™…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆À]ıM… EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙ ±…‰x…… =∫…E‰Ú €±…B §…Ω˛÷i… °Ú…™…n˘‰®…∆n˘ Ω˛Ë* +…V… Ω˛Æ˙ UÙ…‰]ı“-§…c“ EÚ∆{…x…“ ®… +EÚ…=∆]ı¬∫… ∫…∆§…∆v…“ ∫…¶…“ EÚ…™…« EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ Ω˛“ €EÚ™…‰ V……i…‰ Ω˛È* ∫…˱…Æ˙“, ¥…Ë]ı, §…˱…Â∫… ∂…“]ı, <x…EÚ®… ]ıËC∫… ∫…∆§…∆v…“ €¥…¥…Æ˙h… +…€n˘ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ i…EÚ E‰Ú €±…™…‰ ∫……Ï}]ı¥…‰™…Æ˙ §…x… M…™…‰ Ω˛È* <x… ∫…¶…“ EÚ…‰ Ω˛bÈ ˜±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…™…‰ €°Ú±…Ω˛…±… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆À]ıM… ®… n˘I… ±……‰M…… EÚ“ §…c“ ∫…∆J™…… ®… V…∞¸Æ˙i… Ω˛Ë* B‰∫…“ €∫l…€i… ®… <∫… I…‰j… ®… V……x…EÚ…Æ˙… E‰Ú €±…B Æ˙…‰W…M……Æ˙ EÚ“ EÚ…‰<« EÚ®…“ x…Ω˛” Ω˛Ë* €¥…n˘‰∂…… ®… ¶…“ Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú ∫…÷x…Ω˛Æ‰˙ +¥…∫…Æ˙ Ω˛È* EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆À]ıM… EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙…x…‰ ¥……±…‰ n˘‰∂… E‰Ú |…®…÷J… ∫…∆∫l……x… <∫… |…EÚ…Æ˙ Ω˛-È u <∆ ∫ ]ı “ ]¬ ı ™ …⁄ ] ı +…Ï ° Ú EÚ®{™…⁄ ] ı Æ ˙ +EÚ…=∆]ıÂ]ı¬∫…, +∂……‰EÚ €¥…Ω˛…Æ˙ GÚ…Ï€∫…∆M…, €n˘±±…“* u {…“B±… BE‰Úb˜®…“, EÚ…‰±…EÚ…i……* u ]ı‰±…“ BE‰Úb˜®…“, £‰Ú∆b¬˜∫… Eڅϱ……‰x…“, €n˘±±…“* u EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +EÚ…=∆À]ıM… EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙…x…‰ ¥……±…“ |……™…¥…‰]ı ∫…∆∫l……™… n˘‰∂… i…l…… |…n˘‰∂… E‰Ú ∫…¶…“ |…®…÷J… ∂…Ω˛Æ˙… ®… €∫l…i… Ω˛È* €V…x…®… V……x…EÚ…Æ˙“ ±…‰EÚÆ˙ B¥…∆ ={…™…÷HÚ {……™…‰ V……x…‰ {…Æ˙ |…¥…‰∂… €±…™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë* °⁄Úb˜ ∫…€¥…«∫… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı EÚ… B®…B∫…∫…“ EÚ…‰∫…« €EÚ∫… +…‰{…x… ™…⁄€x…¥…€∫…«]ı“ ∫…‰ €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë? - +x…®……‰±… x…∆n˘, ∂™……‰{…÷Æ˙ <∆€n˘Æ˙… M……∆v…“ x…‰∂…x…±… +…‰{…x… ™…⁄€x…¥…€∫…«]ı“, x…<« €n˘±±…“ ∫…‰ °⁄Úb˜ ∫…€¥…«∫… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı ®… B®…B∫…∫…“ EÚ…‰∫…« €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë* <∫… EÚ…‰∫…« ®… Bb˜€®…∂…x… C¥……€±…°Ú…<∆ M … BMW……®… +…Ë Æ ˙ BE‰ Ú b˜ € ®…EÚ {…Æ˙°Ú…Ï®…‰»∫… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ €®…±…‰M……* Ω˛…®‰ … ∫……<∆∫… ™…… ∫…∆§…∆€v…i… ∫]ı“≈ ®… ∫…‰ §…ËS…±…Æ˙ €b˜O…“ EÚ…‰∫…« EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ UÙ…j… <∫… EÚ…‰∫…« Ω˛‰i…÷ +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ Ω˛È* ™…⁄¥…“EËÚx… ∫Eڅϱ…Æ˙€∂…{… °Ú…ÏÆ˙ EËÚ∆∫…Æ˙ ∫…¥……«<¥…Æ˙ E‰Ú §……Æ˙‰ ®… §…i……<™…‰? - V…™… ¥……∫…¥……x…“, n˘‰¥……∫… ™…⁄¥…“EËÚx… ∫Eڅϱ…Æ˙€∂…{… °Ú…ÏÆ˙ EËÚ∆∫…Æ˙ ∫…¥……«<¥…Æ˙ B‰∫…‰ ¶……Æ˙i…“™… UÙ…j…… EÚ“ €∂…I……

E‰Ú €±…™…‰ Ω˛Ë V……‰ EËÚ∆∫…Æ˙ EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛‰ Ω˛È ™…… €V…x…E‰Ú {…€Æ˙¥……Æ˙ ®… n˘…‰ ¥…π…« {…⁄¥…« EËÚ∆∫…Æ˙ ∫…‰ €EÚ∫…“ EÚ“ ®…fii™…÷ Ω˛…‰ S…÷EÚ“ Ω˛Ë, €EÚ∫…“ ¶…“ EÚI…… +…ËÆ˙ ∫]ı≈“®… E‰Ú UÙ…j…, €V…x…EÚ“ {……€Æ˙¥……€Æ˙EÚ +…™… 4 ±……J… Ø˚{…™…‰ |…€i… ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ ¥…‰ €EÚ∫…“ +x™… ª……‰i… ∫…‰ 6000 Ø˚{…™…‰ ®……€∫…EÚ ∫…‰ V™……n˘… EÚ“ ∫Eڅϱ…Æ˙€∂…{… x… |……{i… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛‰ Ω˛…Â* ∫E⁄Ú±…“ UÙ…j…… EÚ…‰ 15 Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…™…‰ |…€i…¥…π…« i…l…… O…‰V…÷B∂…x…/{……‰∫] ıO…‰V…÷B∂…x… E‰Ú UÙ…j… EÚ…‰ 30 Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…™…‰ |…€i…¥…π…« EÚ“ ∫EÚ…ÏÆ˙±…€∂…{… |…n˘…x… EÚ“ V……i…“ Ω˛Ë* m €V…™……‰ <∆°Ú…Ï®…ʀ]ıC∫… C™…… Ω˛Ë? <∫… I…‰j… ®… EÚπÆ˙™…Æ˙ E‰Ú C™…… +¥…∫…Æ˙ ΩÈ˛? €V…™……‰ <∆°Ú…Ï®…ʀ]ıC∫… EÚ… {……`¬ˆ™…GÚ®… EÚΩ˛…∆ ∫…‰ €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë? - ∫…÷€®…i… ∏…“¥……∫i…¥…, €∫…Ω˛…‰Æ˙… (V…§…±…{…÷Æ˙) l ∫…⁄S…x…… |……Ët…‰€M…EÚ“ E‰Ú I…‰j… ®… GÚ…∆€i… EÚ… n˘…ËÆ˙ S…±… Æ˙Ω˛… Ω˛Ë* <∫…“ E‰Ú

{…€Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú f¯‰Æ˙… x…™…‰ +¥…∫…Æ˙… EÚ… ¶…“ ∫…fiV…x… Ω˛÷+… Ω˛Ë* V…“{…“B∫…, V…“+…<«B∫… i…EÚx…“EÚ ∫…⁄S…x…… |……Ët…‰€M…EÚ“ E‰Ú B‰∫…‰ Ω˛“ €¥…€¶…z… +…™……®…… ®… ∫…‰ BEÚ Ω˛Ë, V……‰ +{…x…“ €¥…€∂…π]ıi…… B¥…∆ +i™……v…÷€x…EÚ EÚ…™…«|…h……±…“ E‰Ú €±…™…‰ €¥…J™……i… Ω˛ Ë * +…®…i……Ë Æ ˙ {…Æ˙ <∫… +…v…÷ € x…EÚ i…EÚx…“EÚ EÚ…‰ €V…™……‰ <∆°Ú…Ï®…ʀ]ıC∫… E‰Ú x……®… ∫…‰ ¶…“ V……x…… V……i…… Ω˛Ë* +M…Æ˙ ∫…“v…‰ ∂…§n˘… ®… EÚΩ˛Â i……‰ €V…™……‰ <∆°Ú…Ï®…ʀ]ıC∫… E‰Ú +∆i…M…«i… M±……‰§…±… {……‰€V…∂…€x…∆M… €∫…∫]ı®… (V…“{…“B∫…) i…l…… €V…™……‰O……π°ÚEÚ <x°Ú…Ï®…Ê∂…x… €∫…∫]ı®… (V…“+…<«B∫…) +…i…‰ Ω˛È, V……‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ +…v……€Æ˙i… ={…O…Ω˛“™… ∫…∆S……Æ˙ ¥™…¥…∫l…… Ω˛Ë* <∫…EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ €EÚ∫…“ ¥……Ω˛x…, ¥™…€HÚ ™…… ¥…∫i…÷ EÚ“ ∫…Ω˛“-∫…Ω˛“ €∫l…€i… EÚ… {…i…… ±…M……™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˛Ë* ™…Ω˛ EÚ…™…« ={…O…Ω˛ EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ €EÚ™…… V……i…… Ω˛Ë €V…∫…E‰Ú i…Ω˛i… EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ E‰Ú V…€Æ˙™…‰ Ω˛®… n˘⁄Æ˙ §…Ë`ˆ‰ ∫……Æ˙“ €∫l…€i… EÚ… {…i…… ±…M…… ∫…EÚi…‰ Ω˛È* €V…™……‰ <∆°Ú…Ï®…ʀ]ıC∫… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… €¥…€¶…z… I…‰j…… ®… ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚ“ V……x…‰ ±…M…“ Ω˛Ë, <x…®… Efiڀπ…, +…{…n˘… |…§…∆v…x…, {…™……«¥…Æ˙h… |…§…∆v…x…, ¥……€x…EÚ“, ∫¥……∫l™…, n˘⁄Æ˙ ∫…⁄S…x…… {…r˘€i…, J…x…x…, O……®…“h… €¥…EÚ…∫…, n˘⁄Æ˙∫…∆S……Æ˙, {…€Æ˙¥…Ω˛x…, x…M…Æ˙ €x…™……‰V…x…, V…±… ∫…∆∫……v…x… |…§…∆v…x… +…€n˘ E‰Ú x……®… |…®…÷J… Ω˛È* €V…™……‰ <∆°Ú…Ï®…ʀ]ıC∫… ®… V……‰ ®…÷J™… EÚ…™…« Ω˛Ë ¥…Ω˛ Ω˛Ë b˜…]ı… §…‰∫… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x……* €V…∫…E‰Ú €±…™…‰ {…‰{…Æ˙ ®…Ë{… EÚ…‰ €b˜€V…]ı±… ∞¸{… n˘‰x…‰ E‰Ú €±…™…‰ §…Ω˛÷i… ∫…‰ |……‰°‰Ú∂…x…±∫… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… {…ci…“ Ω˛*Ë <∫…E‰Ú €±…™…‰ EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ Bb˜‰b˜ €b˜V……<x… (EËÚb˜) i…EÚx…“EÚ EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ +{…‰€I…i… Ω˛Ë* <∫…®… ={…O…Ω˛ u˘…Æ˙… |…‰€π…i… ∫…⁄S…x……+… EÚ… b˜…]ı… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ =x…EÚ… €¥…∂±…‰π…h… €EÚ™…… V……i…… Ω˛Ë* <∫…E‰Ú §……n˘ BEÚ {…⁄Æ˙… ®…Ë{… i…Ë™……Æ˙ €EÚ™…… V……i…… Ω˛Ë* <∫… i…Æ˙Ω˛ <∫… i…EÚx…“EÚ ®… b˜…]ı… |……‰∫…‰€∫…∆M…, |……‰O……€®…∆M… i…l…… b˜…]ı… Bx……€±…€∫…∫… €¥…€∂…π]ı Æ˙…‰W…M……Æ˙{…Æ˙EÚ I…‰j… ΩÈ˛* <∫… EÚ…™…« E‰Ú €±…™…‰ <∫…Æ˙…‰ ¶…“ Eڀx…π`ˆ i…l…… ¥…Æ˙“™… ∂……‰v… °‰Ú±……‰€∂…{… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… Ω˛*Ë +x™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆∫l……+… V…Ë∫…‰ <∆€b˜™…x… <∆€∫]ı]ı™¬ …⁄]ı +…Ï°Ú €Æ˙®……‰]ı ∫…€∫…∆M… i…l…… ∫…Â]ıÆ˙ +…Ï°Ú ∫{…‰∂…±… ]ı‰Cx……‰±……ÏV…“ ®… ¶…“ Æ˙…‰W…M……Æ˙ EÚ“ ¥™……{…EÚ ∫…∆¶……¥…x……™… Ω˛È* €V…™……‰ <∆°Ú…Ï®…ʀ]ıC∫… EÚ… EÚ…‰∫…« EÚÆ˙…x…‰ ¥……±…‰ n˘‰∂… E‰Ú |…®…÷J… ∫…∆∫l……x… <∫… |…EÚ…Æ˙ Ω˛-È u <∆€b˜™…x… <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı +…Ï°Ú €Æ˙®……‰]ı ∫…€∫…∆M…, n‰˘Ω˛Æ˙…n⁄˘x…*

+…<«+…<«]ı“, €n˘±±…“, ®…∆÷§…<«, EÚ…x…{…÷Æ˙, ∞¸cEÚ“* u V…“+…<«B∫… <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı, x……‰Bb˜…* m €§…Æ˙±…… <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı +…Ï°Ú ®…Ëx…‰V…®…Â]ı ]ı‰Cx……‰±……ÏV…“, x……‰Bb˜… ®… <∆∂™……‰Æ˙Â∫… €§…V…x…‰∫… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı E‰Ú {…“V…“b˜“B®… EÚ…‰∫…« ®… |…¥…‰∂… EËÚ∫…‰ €®…±…‰M……? - EÚxΩ˛Ë™…… €x…EÚ…‰∫…‰, {……x…∫…‰®…±… (§…c¥……x…“) l €§…Æ˙±…… <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı +…Ï°Ú ®…Ëx…‰V…®…Â]ı ]ı‰Cx……‰±……ÏV…“, x……‰Bb˜… ®… <∆∂™……‰Æ˙Â∫… €§…V…x…‰∫… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı E‰Ú {…“V…“b˜“B®… EÚ…‰∫…« ®… |…¥…‰∂… EËÚ]ı, ®…Ë]ı, V…Ë]ı, V…“®…Ë]ı ™…… ∫…“®…Ë]ı E‰Ú ¥…ˀ±…b˜ ∫EÚ…‰Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ €®…±…‰M……* 50 °Ú“∫…n˘“ +∆EÚ…Â E‰Ú ∫……l… €EÚ∫…“ ¶…“ ∫]ı≈“®… ∫…‰ §…ËS…±…Æ˙ €b˜O…“ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ UÙ…j… <∫… EÚ…‰∫…« Ω˛i‰ …÷ +…¥…‰n˘x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ Ω˛È* m B€Eڀ∫]ıC∫… C™…… Ω˛Ë? <∫… I…‰j… ®… EÏڀÆ˙™…Æ˙ E‰Ú C™…… +¥…∫…Æ˙ Ω˛È i…l…… ™…Ω˛ {……`¬ˆ™…GÚ®… EÚΩ˛…∆ ∫…‰ €EÚ™…… V……x…… ={…™…÷HÚ Æ˙Ω˛M‰ ……? - {…¥…x… §…‰¥…±…‰, S…∆n˘‰Æ˙“ (+∂……‰EÚ x…M…Æ˙) l B€Eڀ∫]ıC∫… €¥…Y……x… EÚ“ ¥…Ω˛ ∂……J…… Ω˛Ë, €V…∫…E‰Ú {……∫… ∂…Ω˛Æ˙ EÚ“ €§…M…c˜i…“ ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ n˘÷Ø˚∫i… EÚÆ˙ ™……‰V…x……§…r˘ f¯∆M… ∫…‰ ¡⁄®…x… ®…x… ∫…‰]ı±…®…Â]ı EÚ“ €n˘∂…… ®… EÚ…™…« EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {…⁄Æ˙“ €¥…€v… Ω˛Ë* ∂…Ω˛ Æ ˙ …  ¥… x…M…Æ˙ - EÚ∫§…… EÚ“ M…Ë Æ ˙ ™……‰V…x……§…r˘ f¯∆M… ∫…‰ €x…€®…«i… ]ı…=x…€∂…{… {±……€x…∆M… EÚ“ J……€®…™…… {…Æ˙ §…Ω˛÷+…™……®…“ ∂……‰v… EÚ…™…« u˘…Æ˙… ¡⁄®…x… ∫…‰]ı±…®…Â]ı EÚ“ V…€]ı±…i……+… EÚ…‰ n˘⁄Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®… ∫…Ω˛™……‰M… EÚÆ˙ x …… Ω˛ “ <x…EÚ… EÚ…™…« I …‰ j … Ω˛ Ë * B€Eڀ∫]ıC∫… ™……x…“ +…€E«Ú]ı‰CS…Æ˙ ®… ∫{…‰∂…±……<V…‰∂…x… EÚ“ |……™…¥…‰]ı I…‰j…… ®… i……‰ ¶……Æ˙“ €b˜®……∆b˜ Ω˛Ë, ∫……l… Ω˛“ {…€§±…EÚ I…‰j…… ¥… €¥…n˘‰∂…… ®… ¶…“ EÏڀÆ˙™…Æ˙ EÚ“ +∫…“®… ∫…∆ ¶ ……¥…x……Bƒ ={…±…§v… Ω˛ È * B€Eڀ∫]ıC∫… ®… ®……∫]ıÆ˙ |……‰O……®… Ω˛‰i…÷ +…¥…‰ n ˘ x …EÚi……« E‰ Ú §…Ë S …±…Æ˙ +…Ï ° Ú +…€E«Ú]ı‰CS…Æ˙ ¥… <∫…E‰Ú ∫…®…EÚI… EÚ…‰∫…« ®… x™…⁄x…i…®… 60 |…€i…∂…i… +∆EÚ Ω˛…‰x…‰ S……€Ω˛™…‰* ™…Ω˛ {……`¬ˆ™…GÚ®… V……€®…™…… €®…€±…™…… <∫±……€®…™…… €¥…∂¥…€¥…t…±…™…, x…<« €n˘±±…“ ∫…‰ €EÚ™…… V……x…… EÚπÆ˙™…Æ˙ EÚ“ o˘€π]ı ∫…‰ ={…™…÷HÚ Æ˙Ω˛‰M……* m EfiÚ{…™…… ®…÷Z…‰ Eڅϱ… ∫…Â]ıÆ˙ EÚ“ EÚ…™…«|…h……±…“ E‰Ú §……Æ˙‰ ®… §…i……™…Â* <∫…E‰Ú €±…™…‰ €EÚ∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…Ë∂…±… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰i…“ Ω˛Ë? - ∫…±…®……x… Ω˛÷∫…Ëx…, V…§…±…{…÷Æ˙ l Eڅϱ… ∫…Â]ıÆ˙ E‰Ú +∆i…M…«i… ¥…‰ i…®……®… M…€i…€¥…€v…™……∆ ∫…∆S……€±…i… EÚ“ V……i…“ ΩÈ˛, u

€V…∫…®… O……Ω˛EÚ ∫…‰¥…… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…™…i…… EÚ…™…« ∂……€®…±… Ω˛È* +…Æ˙I…h… E‰Ú∆p˘, Ω˛‰±{… b˜‰∫EÚ, ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……™…Â, O……Ω˛EÚ ∫…‰¥…… E‰Ú∆p˘ +…€n˘ EÚ…™……‰» EÚ…‰ ™…Ω˛…∆ +∆V……®… €n˘™…… V……i…… Ω˛Ë* ¥…‰§… +…v……€Æ˙i… <∫… ∫…‰¥…… E‰Ú i…Ω˛i… +…Ï{…Æ˙‰]ıÆ˙ ∫…‰¥……™…Â, b˜…™…Æ˙‰C]ıÆ˙“ ∫…Ω˛…™…i……, §…Ω˛÷¶……π…“ O……Ω˛EÚ ∫…Ω˛…™…i……, @Òh… ∫…‰¥……™…Â, EÚ…b˜« ∫…‰¥……™…Â, EÚ…b˜« ΩÈ˛b˜€±…∆M… ∫…€¥…«∫…‰V…, ]ı‰±…“®……EÊڀ]ı∆M… +…€n˘ EÚ…™……‰» EÚ…‰ ∫…∆{……€n˘i… €EÚ™…… V……i…… Ω˛Ë* +∆O…‰V…“ ¶……π…… ®… |…¥…“h…i……, O……Ω˛EÚ ¥™…¥…Ω˛…Æ˙, €¥…{…h…x… EÚ…Ë∂…±…, EÚ®{™…⁄]ıÆ˙ {…Æ˙ i…‰ V … ]ı ∆ E Úh… M…€i…, §…‰ Ω ˛ i …Æ˙ +€¶…¥™…€HÚ, ∫…÷x…x…‰ EÚ… EÚ…Ë∂…±…, v…Ë™…«, €¥…x…©…i…… +…ËÆ˙ §…÷€r˘®…k…… <∫… I…‰j… ®… +…M…‰ §…gx…‰ E‰Ú €±…™…‰ +…¥…∂™…EÚ M…÷h… +…ËÆ˙ EÚ…Ë∂…±… Ω˛È* - b˜…Ï. V…™…∆i…“±……±… ¶…∆b˜…Æ˙“ (∫i…∆¶…EÚ…Æ˙ n‰˘∂… E‰Ú ∫…“€x…™…Æ˙ EÚπÆ˙™…Æ˙ EÚ…=∆∫…±…Æ˙ ΩÈ˛)


35

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

4

+M…∫i…

|…v……x…®…∆j…“ 21 +M…∫i… EÚ…‰ EÚÆÂ˙M…‰ <∆€b˜™…… {……‰∫]ı {…‰®…Â]ı §…ÈEÚ EÚ… ∂…÷¶……Æ∆˙¶… l |…v……x…®…∆j…“

∏…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ 21 +M…∫i… EÚ…‰ ¶……Æ˙i…“™… b˜…EÚ €¥…¶……M… E‰Ú <∆€b˜™…… {……‰∫]ı {…‰®…Â]ı §…ÈEÚ EÚ… ∂…÷¶……Æ∆˙¶… EÚÆÂ˙M…‰* n‰˘∂… E‰Ú |…i™…‰EÚ €V…±…‰ ®… <∫… §…ÈEÚ EÚ“ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… BEÚ ∂……J…… Ω˛…‰M…“* <∫… §…ÈEÚ EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ… =q‰˘∂™… O……®…“h… <±……EÚ…Â ®… €¥…k…“™… ∫…‰¥……™… ={…±…§v… EÚÆ˙…x…… Ω˲* <∫… §…ÈEÚ EÚ…‰ n‰˘∂… ¶…Æ˙ E‰Ú 1.55 ±……J… b˜…EÚ P…Æ˙… ∫…‰ V……‰c˜… V……™…‰M……* <∫…∫…‰ ™…Ω˛ §…ÈEÚ n‰˘∂… EÚ… ∫…§…∫…‰ §…c˜… §…ÈÀEÚM… x…‰]ı¥…E«Ú §…x… V……™…‰M……* ∂…÷Ø˚+…i… ®… ™…Ω˛ §…ÈEÚ 650 ∂……J……+… E‰Ú ∫……l… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰M……* 3 Ω˛V……Æ˙ 250 b˜…EÚ P…Æ˙… ®… <∫…E‰Ú BC∫…‰∫… {¥……<∆]ı Ω˛…ÂM…‰* l ®……‰§……<±… °Ú…‰x… EÚ… V™……n˘… <∫i…‰®……±… EÚÆ˙x…… ∫…‰Ω˛i… E‰Ú €±…™…‰ x…÷EÚ∫……x…n˘…™…EÚ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲* Ω˛…]«ı E‰Ú™…Æ˙ °Ú…=∆b‰˜∂…x… u˘…Æ˙… EÚÆ˙…™…‰ M…™…‰ BEÚ €Æ˙∫…S…« ®… ™…Ω˛ §……i… EÚΩ˛“ M…<« Ω˲* €Æ˙∫…S…« E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®……‰§……<±… °Ú…‰x… E‰Ú V™……n˘… <∫i…‰®……±… ∫…‰ Ω˛…<{…Æ˙ BŒC]ı€¥…]ı“ €b˜∫…+…Ïb«˜Æ˙ x……®…EÚ §…“®……Æ˙“ EÚ… J…i…Æ˙… §…g¯ V……i…… Ω˲* €Æ˙∫…S…« E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ±…c˜€EÚ™…… E‰Ú ®…÷EÚ…§…±…‰ ±…c˜EÚ…Â ®… <∫… §…“®……Æ˙“ EÚ… J…i…Æ˙… V™……n˘… Ω˛…‰i…… Ω˲*

5

+M…∫i…

i…“x… ±……J… ™…÷¥……+… EÚ…‰ ]≈‰ıÀx…M… n¢M…“ 17 €∫…C™……‰€Æ˙]ı“ M……b«˜ BV…€∫…™……∆ l n‰˘∂… EÚ“ 17 §…c˜“ €∫…C™……‰€Æ˙]ı“ M……b«˜ BV…€∫…™……∆ n‰˘∂…¶…Æ˙ E‰Ú 3 ±……J… ™…÷¥……+… EÚ…‰

∫…÷Æ˙I…… M……b«˜ EÚ“ ]≈‰ıÀx…M… n¢M…“* <x… ™…÷¥……+… EÚ…‰ ]≈‰ıÀx…M… Œ∫EÚ±… b‰˜¥…±…{…®…Â]ı €®…∂…x… E‰Ú i…Ω˛i… €®…±…‰M…“* EÂÚp˘“™… EÚ…Ë∂…±… €¥…EÚ…∫… B¥…∆ =t€®…i…… ®…∆j……±…™… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <x… BV…€∫…™…… ®… B∫…+…<«B∫…, V…“-4 B∫…, S…‰EÚ®…‰]ı¬∫…, x…“∫……, B∫…B®…B∫… +…ËÆ˙ +…‰€Æ˙™…x… V…Ë∫…“ €∫…C™……‰€Æ˙]ı“ BV…€∫…™……∆ ∂……€®…±… ΩÈ˛* +…Ët…‰€M…EÚ €Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n‰˘∂… ®… ∫…÷Æ˙I…… I…‰j… ®… ¥…π…« 2022 i…EÚ ±…M…¶…M… 1.2 EÚÆ˙…‰c˜ ±……‰M…… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˛…‰M…“* €∫…C™……‰€Æ˙]ı“ ∫…‰C]ıÆ˙ Œ∫EÚ±… EÚ…=∆€∫…±… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…v……x…®…∆j…“ EÚ…Ë∂…±… €¥…EÚ…∫… ™……‰V…x…… ®… +§… i…EÚ 1.3 ±……J… ™…÷¥……+… EÚ…‰ €∫…C™……‰€Æ˙]ı“ ∫…Ã¥…∫… EÚ“ ]≈‰ıÀx…M… n˘“ V…… S…÷EÚ“ Ω˲* l ¶……Æ˙i…“™… +∆i…€Æ˙I… €®…∂…x… EÚ“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {…€Æ˙™……‰V…x…… S…∆p˘™……x…-2 E‰Ú |…I…‰{…h… EÚ…‰ BEÚ §……Æ˙ €°ÚÆ˙ ]ı…±… €n˘™…… M…™…… Ω˲* S…∆p˘™……x…-2 EÚ… |…I…‰{…h… +C]⁄ı§…Æ˙ 2018 EÚ“ V…M…Ω˛ +§… V…x…¥…Æ˙“-°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2019 ®… Ω˛…‰M……* ∫…⁄j…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…Æ˙…‰ <∫… {…€Æ˙™……‰V…x…… ®… €EÚ∫…“ ¶…“ i…Æ˙Ω˛ V……‰€J…®… x…Ω˛” =`ˆ…x…… S……Ω˛i…… Ω˲* S…∆p˘™……x…2 {…⁄h…«i…: ∫¥…n‰˘∂… ®… €¥…Eڀ∫…i… Ω˲* <∫… ™……x… EÚ… ¥…V…x… ±…M…¶…M… 3 Ω˛V……Æ˙ 290 €EÚ±……‰O……®… Ω˲*

6

+M…∫i… S…“x… x…‰ Ω˛…<{…Æ˙∫……‰€x…EÚ €¥…®……x… EÚ… ∫…°Ú±… {…Æ˙“I…h… €EÚ™……

l S…“x…

x…‰ {…Ω˛±…‰ Ω˛…<{…Æ˙∫……‰€x…EÚ €¥…®……x… EÚ… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ {…Æ˙“I…h… €EÚ™…… Ω˲* ™…Ω˛ €¥…®……x…

{…Æ˙®……h…÷ Ω˛€l…™……Æ˙ ±…‰ V……x…‰ ®… ∫…I…®… Ω˲* ∫……l… Ω˛“ ™…Ω˛ €EÚ∫…“ ¶…“ €®…∫……<±… €¥…Æ˙…‰v…“ Æ˙I…… |…h……±…“ (B∆]ı“ €®…∫……<±… €b˜°Ú ∫… €∫…∫]ı®…) EÚ…‰ S…EÚ®…… n‰˘x…‰ ®… ¶…“ ∫…I…®… Ω˲* S……<x…… BE‰Úb˜®…“ +…Ï°Ú B™…Æ˙…‰∫{…‰∫… B™…Æ˙…‰b˜…™…x…‰€®…C∫… x…‰ §…i……™…… €EÚ <∫… €¥…®……x… EÚ…‰ Æ˙…ÏE‰Ú]ı E‰Ú V…€Æ˙™…‰ ±……ÏxS… €EÚ™…… M…™…… l……* Ω˛…±……∆€EÚ +¶…“ <∫… €¥…®……x… E‰Ú EÚ<« {…Æ˙“I…h… €EÚ™…‰ V……™…ÂM…‰, =∫…E‰Ú §……n˘ Ω˛“ <∫…‰ ∫…‰x…… ®… ∂……€®…±… €EÚ™…… V……™…‰M……* ™…Ω˛ €¥…®……x… ∂……ÏEÚ ¥…‰§… {…Æ˙ S…±…i…… Ω˲* |…€GÚ™…… ®… i…‰V…“ ±……x…‰ EÚ“ EÚ…‰€∂…∂… EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲*

¥……€h…ŒV™…EÚ +n˘…±…i…… E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙ I…‰j… ®… EÚ®…“

+…<«§…“∫…“ ∫…∆∂……‰v…x… €¥…v…‰™…EÚ {…Æ˙ ∫…∆∫…n˘ x…‰ ±…M……<« ®…÷Ω˛Æ˙ x…<« €n˘±±…“, ∫…∆∫…n˘ x…‰ 10 +M…∫i… EÚ…‰ €n˘¥……±…… B¥…∆ ∂……‰v…x… |…€GÚ™…… ®… +…x…‰ ¥……±…“ €Æ˙™…±… ∫]‰ı]ı E∆Ú{…€x…™…… E‰Ú O……Ω˛EÚ…Â EÚ…‰ Æ˙…Ω˛i… n‰ ˘ x …‰ +…Ë Æ ˙ ∫…⁄ I ®…, ±…P…÷ B¥…∆ ®…v™…®… (B®…B∫…B®…<«) =t®… E‰Ú €±…™…‰ <∫… |…€GÚ™…… EÚ…‰ ±…S…“±…… §…x……x…‰ ¥……±…‰ €n˘¥……±…… +…ËÆ˙ ∂……‰v…x… +I…®…i…… ∫…∆€Ω˛i…… (+…<«§…“∫…“) (n⁄˘∫…Æ˙… ∫…∆∂……‰v…x…) €¥…v…‰™…EÚ EÚ…‰ ®…∆V…⁄Æ˙“ n‰˘ n˘“* Æ˙…V™…∫…¶…… x…‰ ®……x…∫…⁄x… ∫…j… E‰Ú +∆€i…®… €n˘x… <∫… €¥…v…‰™…EÚ EÚ…‰ v¥…€x…®…i… ∫…‰ {……€Æ˙i… €EÚ™……* ±……‰EÚ∫…¶…… ∫…‰ ™…Ω˛ €¥…v…‰™…EÚ {…Ω˛±…‰ Ω˛“ {……€Æ˙i… Ω˛…‰ S…÷EÚ… Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ <∫… {…Æ˙ ∫…∆∫…n˘ EÚ“ ®…÷Ω˛Æ˙ ±…M… M…™…“* ™…Ω˛ <∫… ∫…∆§…∆v… ®… ±……™…‰ M…™…‰ +v™……n‰˘∂… EÚ… ∫l……x… ±…‰M……* <∫… €¥…v…‰™…EÚ {…Æ˙ S…S……« EÚ… V…¥……§… n‰˘i…‰ Ω÷˛™…‰ E∆Ú{…x…“ ®……®…±…… E‰Ú ®…∆j…“ {…“™…⁄π… M……‰™…±… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ Æ˙…π]≈ı“™… E∆Ú{…x…“ €¥…€v… x™……™……€v…EÚÆ˙h… ®… EÚÆ˙“§… 40 Ω˛V……Æ˙ ®……®…±…‰ ΩÈ˛* +…<«§…“∫…“ E‰Ú i…Ω˛i… +§… i…EÚ 32 ®……®…±…… ®… ∫…‰ 55 °Ú“∫…n˘“ EÚ“ €Æ˙EÚ¥…Æ˙“ Ω÷˛<« Ω˲ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ EÚ<« n‰˘∂…… EÚ“ i…÷±…x…… ®… +€v…EÚ Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙ ∫…∆∂……‰v…x… €EÚ™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú V…€Æ˙™…‰ €n˘¥……±…… B¥…∆ ∂……‰v…x…

x…<« €n˘±±…“, EÚ…Æ˙…‰§……Æ˙ EÚ…‰ +…∫……x… §…x……x…‰ i…l…… |…i™…I… €¥…n‰ ˘ ∂ …“ €x…¥…‰ ∂ … (B°Úb˜“+…<«) EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú <Æ˙…n‰˘ ∫…‰ ¥……€h…V™… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… €¥…¥……n˘… E‰Ú i¥…€Æ˙i… ∫…®……v……x… E‰Ú |……¥…v……x… ¥……±…‰ €¥…v…‰™…EÚ EÚ…‰ 10 +M…∫i…˙ EÚ…‰ Æ˙…V™…∫…¶…… x…‰ +{…x…“ ®…∆V…⁄Æ˙“ n‰˘ n˘“* <∫…®… ¥……€h…ŒV™…EÚ +n˘…±…i…… E‰Ú BEÚ EÚÆ˙…c‰ ˜ Ø˚{…™…‰ E‰Ú €¥…¥……n˘ €x…{…]ı…x…‰ E‰Ú +€v…EÚ…Æ˙ I…‰j… EÚ…‰ P…]ı…EÚÆ˙ i…“x… ±……J… Ø˚{…™…‰ €EÚ™…… M…™…… Ω˲* ¥……€h…ŒV™…EÚ x™……™……±…™…, =SS… x™……™……±…™… ¥……€h…ŒV™…EÚ |…¶……M… +…Ë Æ ˙ ¥……€h…ŒV™…EÚ +{…“±… |…¶……M… (∫…∆∂……‰v…x…) €¥…v…‰™…EÚ 2018 x……®… E‰Ú <∫… €¥…v…‰™…EÚ EÚ…‰ ±……‰EÚ∫…¶…… {…Ω˛±…‰ Ω˛“ {……€Æ˙i… EÚÆ˙ S…÷EÚ“ Ω˲* ™…Ω˛ €¥…v…‰™…EÚ <∫… ∫…∆§…∆v… ®… ®…<« ®… ±……™…‰ M…™…‰ ¥……€h…ŒV™…EÚ x™……™……±…™…, =SS… x™……™……±…™… EÚ… ¥……€h…ŒV™…EÚ |…¶……M… +…ËÆ˙ ¥……€h…ŒV™…EÚ +{…“±… |…¶……M… (∫…∆∂……‰v…x…) +v™……n‰˘∂…-2018 EÚ… ∫l……x… ±…‰M……* €¥…€v… B¥…∆ x™……™… ®…∆j…“ Æ˙€¥… ∂…∆EÚÆ˙ |…∫……n˘ x…‰ €¥…v…‰™…EÚ {…Æ˙ Ω÷˛<« S…S……« EÚ… V…¥……§… n‰˘i…‰ Ω÷˛™…‰ EÚΩ˛… €EÚ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ®…EÚ∫…n˘ UÙ…‰]‰ı EÚ…Æ˙…‰§……€Æ˙™…… EÚ…‰ i¥…€Æ˙i… x™……™… €n˘±……x…… Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ <∫…‰ B‰€i…Ω˛…€∫…EÚ EÚn˘®… §…i……™…… +…ËÆ˙ EÚΩ˛… €EÚ <∫…∫…‰ §…c‰˜ =t…‰M…{…€i…™…… i…l…… UÙ…‰]‰ı EÚ…Æ˙…‰§……€Æ˙™…… E‰Ú ¥……€h…ŒV™…EÚ ®…∫…±…… EÚ…‰ BEÚ Ω˛“ +n˘…±…i… ®… ∫…÷±…Z……™…… V…… ∫…E‰ÚM……* 70 Ø˚{…™…‰ i…EÚ V…… ∫…EÚi…… Ω˲

b˜…ϱ…Æ˙ EÚ… ®…⁄±™… x…<« €n˘±±…“, Ø˚{…™…‰ EÚ“ €¥…€x…®…™… n˘Æ˙ ®… €M…Æ˙…¥…]ı +…x…‰ ¥……±…‰ ∫…®…™… ®… V……Æ˙“ Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…“ Ω˲ +…ËÆ˙ +M…Æ˙ EÚSS…‰ i…‰±… E‰Ú n˘…®…

l Æ˙…π]≈ı“™…

€{…UÙc˜… ¥…M…« (+…‰§…“∫…“) +…™……‰M… EÚ…‰ ∫…∆¥…Ëv……€x…EÚ n˘V……« n‰˘x…‰ ¥……±…‰ 123¥… ∫…∆€¥…v……x… ∫…∆∂……‰v…x… €¥…v…‰™…EÚ EÚ…‰ ±……‰EÚ∫…¶…… E‰Ú §……n˘ Æ˙…V™…∫…¶…… ®… ¶…“ ∫…¥…«∫…®®…€i… ∫…‰ {……€Æ˙i… EÚÆ˙ €n˘™…… M…™…… Ω˲* +§… Æ˙…π]≈ı{…€i… EÚ“ ®…∆V…⁄Æ˙“ E‰Ú §……n˘ +…‰§…“∫…“ +…™……‰M… EÚ…‰ ∫…∆¥…Ëv……€x…EÚ n˘V……« €®…±… V……™…‰M……* <∫… €¥…v…‰™…EÚ E‰Ú {……€Æ˙i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫…∆¥…Ëv……€x…EÚ n˘V……« €®…±…x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…∆€¥…v……x… ®… +x…÷SU‰Ùn˘ 342(EÚ) V……‰c˜EÚÆ˙ |…∫i……€¥…i… +…™……‰M… EÚ…‰ €∫…€¥…±… x™……™……±…™… E‰Ú ∫…®…EÚI… +€v…EÚ…Æ˙ ¶…“ €®…±…ÂM…‰*

7

+M…∫i… ¶……Æ˙i…“™… {…™…«]ıEÚ…Â EÚ…‰ ∏…“±…∆EÚ… ®… €®…±… ∫…EÚi…“ Ω˲ ¥…“V…… ®… U⁄Ù]ı

l ∏…“±…∆EÚ…

V……x…‰ ¥……±…‰ ¶……Æ˙i…“™… {…™…«]ıEÚ…Â EÚ…‰ ¥…“V…… €x…™…®… ®… U⁄Ù]ı €®…±… ∫…EÚi…“ Ω˲* ∏…“±…∆EÚ… E‰Ú {…™…«]ıx… ®…∆j…“ V……Ïx… +®……Æ˙i…÷∆M…… x…‰ §…i……™…… Ω˲ €EÚ ∏…“±…∆EÚ…<« ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ S…“x… V…Ë∫…‰ n‰˘∂…… E‰Ú {…™…«]ıEÚ…Â EÚ…‰ €§…x…… ¥…“V…… |…¥…‰∂… n‰˘x…‰ EÚ“ +x…÷®…€i… {…Æ˙ €¥…S……Æ˙ EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ <∫…E‰Ú €±…™…‰ BEÚ EÚ…™…«§…±… EÚ… M…`ˆx… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* <∫… {…Ω˛±… EÚ… =q‰˘∂™… {…™…«]ıx… I…‰j… EÚ…‰ §…g¯…¥…… n‰˘x…… Ω˲* l ∫…÷|…“®… EÚ…‰]«ı ®… i…“x… x…™…‰ V…V…… x…‰ ∂…{…l… ±…“, <x…®… V…Œ∫]ı∫… <∆€n˘Æ˙… §…x…V…‘, V…Œ∫]ı∫… €¥…x…“i… ∫…Æ˙x… +…ËÆ˙ V…Œ∫]ı∫… E‰Ú.B®…. V……‰∫…‰°Ú ∂……€®…±… ΩÈ˛* <x… i…“x…… V…V…… EÚ…‰ ∫…÷|…“®… EÚ…‰]«ı E‰Ú ®…÷J™… x™……™……v…“∂… V…Œ∫]ı∫… n˘“{…EÚ €®…∏…… x…‰ ∂…{…l… €n˘±……<«* <x… i…“x… V…V…… EÚ“ €x…™…÷€HÚ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫…÷|…“®… EÚ…‰]«ı ®… V…V…… EÚ“ ∫…∆J™…… 25 Ω˛…‰ M…<« Ω˲* l V…÷±……<« 2018 ®… +…Ïx…±……<x… ¶…Ãi…™…… EÚ“ ∫…∆J™…… ®… 9 |…€i…∂…i… EÚ“ §…g¯…‰k…Æ˙“ n˘V…« EÚ“ M…<« Ω˲* <x… ¶…Ãi…™…… ®… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ¶…Ãi…™……∆ §…ÈÀEÚM… +…ËÆ˙ §…“®…… I…‰j… ®… EÚ“ M…<« ΩÈ˛* ™…Ω˛ n˘…¥…… x……ËEÚÆ˙“ b˜…]Ï ı EÚ…Ï®… E‰Ú x……ËEÚÆ˙“ V……ϧ…∫{…“EÚ <∆b‰˜C∫… EÚ“ i……V…… €Æ˙{……‰]«ı ®… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* x……ËEÚÆ˙“ b˜…Ï]ı EÚ…Ï®… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…x…‰ ¥……±…‰ ∫…®…™… ®… +…Ï]ı…,‰ €Æ˙™…±… B∫]‰ı]ı +…ËÆ˙ E∆Ú∫]≈ıC∂…x… I…‰j… ®… +…Ïx…±……<x… ¶…Ãi…™……∆ §…g¯M…“* l •……V…“±… x…‰ ¥…‰x…‰V…÷B±…… EÚ“ i…Æ˙°Ú ∫…‰ §…c˜“ ∫…∆J™…… ®… ±……‰M…… EÚ“ P…÷∫…{…Ë`ˆ EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú €±…™…‰ ¥…‰x…‰V…÷B±…… ∫…‰ ±…M…i…“ ∫…“®…… EÚ…‰ §…∆n˘ EÚÆ˙ €n˘™…… Ω˲* •……V…“±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ™…Ω˛ §…g‰¯ i……‰ b˜…ϱ…Æ˙ E‰Ú ®…÷EÚ…§…±…‰ ™…Ω˛ +M…±…‰ i…“x… ®……Ω˛ ∫…‰ BEÚ ∫……±… E‰Ú §…“S… €M…Æ˙ EÚÆ˙ 70 Ø˚{…™…‰ i…EÚ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* ¥…ˀ∂¥…EÚ €¥…k…“™… ∫…‰¥…… E∆Ú{…x…“ G‰Ú€b˜]ı ∫…÷<∫… EÚ“ €Æ˙{……‰]«ı ®… ™…Ω˛ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲* GÚ‰€b˜]ı ∫…÷<∫… x…‰ ∂……‰v… €Æ˙{……‰]«ı ®… EÚΩ˛… Ω˲, ""Ø˚{…™…‰ EÚ“ €¥…€x…®…™… n˘Æ˙ ®… €M…Æ˙…¥…]ı EÚ… V……‰€J…®… §…x…… Ω÷˛+… Ω˲ +…ËÆ˙ V…§… i…EÚ i…‰±… EÚ“ EÚ“®…i…… ∫…‰ E÷ÚUÙ Æ˙…Ω˛i… x…Ω˛” €®…±…i…“ +…ËÆ˙ b˜…ϱ…Æ˙ ®… ®…V…§…⁄i…“ x…Ω˛” l…®…i…“, ¶……Æ˙i…“™… ®…÷p˘… +®…‰€Æ˙EÚ“ EÚÆÂ˙∫…“ E‰Ú ®…÷EÚ…§…±…‰ 70 Ø˚{…™…‰ i…EÚ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* Ω˛®……Æ˙… +x…÷®……x… Ω˲ €EÚ Ø˚{…™…‰ EÚ“ €¥…€x…®…™… n˘Æ˙ b˜…ϱ…Æ˙ E‰Ú ®…÷EÚ…§…±…‰ i…“x… ∫…‰ 12 ®…Ω˛“x…… EÚ“ +¥…€v…™…… ®… 70 Ø˚{…™…‰ i…EÚ Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…“ Ω˲* b˜…ϱ…Æ˙ Ω˛…±… ®… n˘∫… |…®…÷J… +l…«¥™…¥…∫l……+… V…“-10 EÚ“ ®…÷p˘…+… E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ S…“x…“ ™…⁄+…x… E‰Ú ®…÷EÚ…§…±…‰ +|…i™……€∂…i… ∞¸{… ∫…‰ ®…V…§…⁄i… Ω÷˛+… Ω˲* V…“-10 ®… +®…‰€Æ˙EÚ“ b˜…ϱ…Æ˙, €•…]‰ıx… EÚ… {……Èb˜∫]ıÕ±…M…, ™…⁄Æ˙…‰, V……{……x…“ ™…‰x…, +…Ï∫]≈‰ı€±…™……<« b˜…±…Æ˙, Œ∫¥…∫… £ÈÚEÚ, x™…⁄V…“±…Èb˜ b˜…ϱ…Æ˙, ∫¥…“b‰˜x… EÚ… GÚ…‰x…, EÚx……b˜…<« b˜…ϱ…Æ˙ i…l…… x……¥…Ê EÚ… GÚ…‰x… ∂……€®…±… Ω˲* €Æ˙{……‰]«ı ®… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲ €EÚ ¶……Æ˙i…“™… €Æ˙W…¥…« §…ÈEÚ E‰Ú ±…M……i……Æ˙ n˘…‰ §……Æ˙ ∫…‰ x…“€i…M…i… n˘Æ˙ Ɖ˙{……‰ ®… ¥…fi€r˘ ∫…‰ Ø˚{…™…‰ EÚ…‰ E÷ÚUÙ ∫…®…l…«x… €®…±… ∫…EÚi…… Ω˲*

<«-EÚ…Ï®…∫…« ®… {…Ën˘… Ω˛…ÂM…‰ 50 +Æ˙§… b˜…ϱ…Æ˙ E‰Ú +¥…∫…Æ˙ x…<« €n˘±±…“, ∫……I…Æ˙i…… §…g¯x…‰ +…ËÆ˙ ∫l……x…“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ |……∫…∆€M…EÚ ∫…®……v……x…… E‰Ú n˘®… {…Æ˙ n‰˘∂… ®… <∆]ıÆ˙x…‰]ı ={…¶……‰HÚ…+… E‰Ú §…“S… ={…™……‰M… i…l…… ±…‰x…-n‰˘x… EÚ…‰ §…g¯…™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* <∫…∫…‰ <«-EÚ…Ï®…∫…« I…‰j… ®… 50 +Æ˙§… b˜…ϱ…Æ˙ E‰Ú +¥…∫…Æ˙ ∫…fi€V…i… EÚÆ˙x…‰ ®… ®…n˘n˘ €®…±…‰M…“* M…⁄M…±…, §…‰x… B∆b˜ E∆Ú{…x…“ i…l…… +…‰€®…n˘™……Æ˙ x…‰]ı¥…E«Ú u˘…Æ˙… i…Ë™……Æ˙ BEÚ €Æ˙{……‰]«ı ®… ™…Ω˛ §……i… EÚΩ˛“ M…<« Ω˲* €Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙

EÚn˘®… ∫…∆P…“™… x™……™……v…“∂… u˘…Æ˙… €n˘™…‰ M…™…‰ +…n‰˘∂… E‰Ú §……n˘ =`ˆ…™…… Ω˲* •……V…“±… E‰Ú BEÚ +€v…EÚ…Æ˙“ x…‰ §…i……™…… €EÚ +x™… n‰˘∂…… E‰Ú ∫……l… •……V…“±… EÚ“ ∫…“®……™… J…÷±…“ Æ˙Ω²M…“, ±…‰€EÚx… ¥…‰x…‰V…÷B±…… ∫…“®…… §…∆n˘ Æ˙Ω‰˛M…“*

8

+M…∫i… ®™……∆®……Æ˙ V……x…‰ E‰Ú €±…™…‰ +§… €¥…∂…‰π… {…Æ˙€®…]ı EÚ“ V…∞¸Æ˙i… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“

l ¶……Æ˙i…

+…ËÆ˙ ®™……∆®……Æ˙ EÚ…‰ BEÚ-n⁄˘∫…Ɖ˙ ∫…‰ V……‰c˜x…‰ ¥……±…‰ <∆b˜…‰-®™……∆®……Æ˙ £ÂÚb˜€∂…{… €•…V… EÚ…‰ +…Ë{…S……€Æ˙EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ J……‰±… €n˘™…… M…™…… Ω˲* <∫… €•…V… E‰Ú J…÷±…x…‰ E‰Ú §……n˘ +§… ®™……∆®……Æ˙ V……x…‰ ¥……±…‰ €EÚ∫…“ ¶…“ ¶……Æ˙i…“™… EÚ…‰ €¥…∂…‰π… {…Æ˙€®…]ı EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“* n˘…‰x…… n‰˘∂…… E‰Ú €u˘{…I…“™… ∫…∆§…∆v… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ <∫… ∫…“®…… ®… J……‰±…… V……x…… B‰€i…Ω˛…€∫…EÚ EÚn˘®… ®……x…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* =±±…‰J…x…“™… Ω˲ €EÚ €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ ∏…“®…i…“ ∫…÷π…®…… ∫¥…Æ˙…V… x…‰ ®…<« ®… ®™……∆®……Æ˙ n˘…ËƉ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n˘…‰x…… n‰˘∂…… E‰Ú §…“S… ∫…“®…… J……‰±…‰ V……x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®… ∫…®…Z……Ëi…… Ω÷˛+… l……* l ∫……‰∂…±… ®…Ë∫…ÂÀV…M… {±…‰]ı°Ú…Ï®…« ¥……Ï]¬ı∫…B{… {…Æ˙ ™…⁄V…∫…« BEÚ ®…Ë∫…‰V… EÚ…‰ BEÚ §……Æ˙ ®… {……∆S… ∫…‰ V™……n˘… ±……ÂM…… EÚ…‰ °Ú…ÏÆ˙¥…b«˜ x…Ω˛” EÚÆ˙ {……™…ÂM…‰* ¥……Ï]¬ı∫…B{… x…‰ ™…Ω˛ EÚn˘®… °ÚV…‘ +…ËÆ˙ =k…‰V…EÚ ∫……®…O…“ E‰Ú |…∫……Æ˙ EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ ®… x……EÚ…®… Æ˙Ω˛x…‰ {…Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ EÚc˜“ °Ú]ıEÚ…Æ˙ E‰Ú §……n˘ =`ˆ…™…… Ω˲* ¥……Ï]¬ı∫…B{… x…‰ BEÚ §…™……x… ®… EÚΩ˛… Ω˲ €EÚ ¶……Æ˙i… ®… ™…⁄V…∫…« E‰Ú €±…™…‰ ™…Ω˛ €±…€®…]ı ±……M…⁄ EÚ“ M…<« Ω˲* =±±…‰J…x…“™… Ω˲ €EÚ ¶……Æ˙i… ®… 20 EÚÆ˙…‰c˜ ∫…‰ +€v…EÚ ¥……Ï]¬ı∫…B{… ™…⁄V…∫…« ΩÈ˛*

9

+M…∫i…

b≈˜…<À¥…M… ±……<∫…Â∫… +…ËÆ˙ ¥……Ω˛x… Æ˙€V…∫]≈‰ı∂…x… EÚ…b«˜ Æ˙J…x…‰ EÚ“ +€x…¥……™…«i…… Ω÷˛<« J…i®… l EÂÚp˘

∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ b≈˜…<À¥…M… ±……<∫…Â∫… +…ËÆ˙ ¥……Ω˛x… Æ˙€V…∫]≈‰ı∂…x… EÚ…b«˜ E‰Ú ¶……ˀi…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫……l… Æ˙J…x…‰ EÚ“ +€x…¥……™…«i…… EÚ…‰ J…i®… EÚÆ˙ €n˘™…… Ω˲* EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ∫…¶…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙… EÚ…‰ Bb˜¥……<V…Æ˙“ V……Æ˙“ EÚ“ Ω˲ €EÚ ¥…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…¶…“ n˘∫i……¥…‰V…… EÚ…‰ €b˜€V…±……ÏEÚÆ˙ ™…… B®… {…€Æ˙¥…Ω˛x… B{… {…Æ˙ ®……ËV…⁄n˘ n˘∫i……¥…‰V… EÚ“ <±…‰C]≈ı…πx…EÚ EÚ…Ï{…“ EÚ…‰ ®……x™… EÚÆÂ˙* +§… ]≈ıˀ°ÚEÚ {…÷€±…∫… +{…x…‰ ®……‰§……<±… ∫…‰ b≈˜…<¥…Æ˙ n‰˘∂… ®… ®……‰§……<±… °Ú…‰x… E‰Ú V…€Æ˙™…‰ +…Ë∫…i… ®……€∫…EÚ b‰˜]ı… ={…¶……‰M… EÚÆ˙“§… +…`ˆ V…“§…“ |…€i… ={…¶……‰HÚ… Ω˲, V……‰ €EÚ €¥…Eڀ∫…i… §……V……Æ˙… E‰Ú ∫…®…i…÷±™… Ω˲* Ω˛…±……∆€EÚ n‰˘∂… E‰Ú 39 EÚÆ˙…‰c˜ <∆]ıÆ˙x…‰]ı ={…¶……‰HÚ…+… ®… ∫…‰ ®…Ω˛V… 40 |…€i…∂…i… Ω˛“ +…Ïx…±……<x… ±…‰x…-n‰˘x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* €Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, "®……ËV…⁄n˘… i…l…… +M…±…“ {…“g¯“ E‰Ú <∆]ıÆ˙x…‰]ı ={…™……‰HÚ…+… B¥…∆ J…Æ˙“n˘…Æ˙… E‰Ú §…“S… V……M…∞¸EÚi…… EÚ…‰ §…g¯…¥…… n‰˘EÚÆ˙ ={…¶……‰M… +…ËÆ˙ ±…‰x…-n‰˘x… EÚ…‰ §…g¯…™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*' 2019-20 ®… 7.5% EÚ“ n˘Æ˙

∫…‰ §…g‰¯M…“ ¶……Æ˙i…“™… +l…«¥™…¥…∫l…… x…<« €n˘±±…“, ¶……Æ˙i… EÚ“ +…Ãl…EÚ ¥…fi€r˘ n˘Æ˙ €¥…k… ¥…π…« 2019-20 ®… §…g¯EÚÆ˙ 7.5 |…€i…∂…i… Ω˛…‰x…‰ EÚ… +x…÷®……x… Ω˲* €x…¥…‰∂… ®… §…g¯…‰k…Æ˙“ +…ËÆ˙ ®…V…§…⁄i… €x…V…“ J…{…i… EÚ“ §…n˘…˱…i… ™…Ω˛ i…‰V…“ +…™…‰M…“* +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ®…÷p˘… EÚ…‰π… (+…<«B®…B°Ú) x…‰ +{…x…“ x…¥…“x…i…®… €Æ˙{……‰]«ı ®… ™…Ω˛ §……i… EÚΩ˛“ Ω˲* +…<«B®…B°Ú x…‰ EÚΩ˛… €EÚ +±{… +¥…€v… ®… ¥…fiΩ˛n˘ +…Ãl…EÚ x…“€i…™……∆ +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ ∫…÷v……Æ˙ ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…I… ®… ΩÈ˛* €Æ˙{……‰]«ı ®… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲ €EÚ €x…¥…‰∂… ®… §…g¯…‰k…Æ˙“ i…l…… ®…V…§…⁄i… €x…V…“ J…{…i… E‰Ú +…v……Æ˙ ¶……Æ˙i… EÚ“ +…Ãl…EÚ ¥…fi€r˘ n˘Æ˙ 2018-19 ®… 7.3 |…€i…∂…i… i…l…… 2019-20 ®… 7.5 |…€i…∂…i… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ… +x…÷®……x… Ω˲* €Æ˙{……‰]«ı ®… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲ €EÚ n˘…‰Ω˛Æ˙“ §…˱…Â∫… ∂…“]ı EÚ“ ∫…®…∫™…… EÚ…‰ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫……l…-∫……l… §…ÈEÚ…Â EÚ“ @Òh… n‰˘x…‰ EÚ“ I…®…i…… ®… V……x… °⁄∆ÚEÚx…‰ +…ËÆ˙ @Òh… |……¥…v……x… EÚ“ n˘I…i…… §…g¯…x…‰ E‰Ú €±…™…‰ €¥…k…“™… I…‰j… ®… ∫…÷v……Æ˙ €EÚ™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* +…<«B®…B°Ú x…‰ EÚΩ˛… €EÚ "∫l……€™…i¥… +…v……€Æ˙i… ¥…fiΩ˛n˘ +…Ãl…EÚ x…“€i…™……∆ +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ ∫…÷v……Æ˙… ®… V……Æ˙“ |…M…€i… n‰˘∂… E‰Ú €±…™…‰ °Ú±…n˘…™…“ Ω˛…‰M…“*' <∫…®… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲ €EÚ V…“B∫…]ı“ +…ËÆ˙ x……‰]ı§…∆n˘“ ∫…‰ V…÷c˜“ €n˘CEÚi…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… 2017-18 ®…Â

™…… ¥……Ω˛x… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ b˜…]ı… §…‰∫… ∫…‰ €x…EÚ…±…EÚÆ˙ <∫i…‰®……±… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ Ω˲* +§… +…‰€Æ˙V…x…±… n˘∫i……¥…‰V…… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… x…Ω˛” Ω˛…M‰ …“* l ¶……Æ˙i…“™… €¥…€∂…π]ı {…Ω˛S……x… |……€v…EÚÆ˙h… (™…⁄+…<«b˜“B+…<«) x…‰ +…v……Æ˙ EÚ…b«˜ ®… V…x®…€i…€l… ®… §…n˘±……¥… E‰ Ú €±…™…‰ x…™…… x……‰€]ı€°ÚE‰Ú∂…x… V……Æ˙“ €EÚ™…… Ω˲* ™…⁄+…<«b˜“B+…<« EÚ“ x……‰€]ı€°ÚE‰Ú∂…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…v……Æ˙ EÚ…b«˜ v……Æ˙EÚ +M…Æ˙ +{…x…“ V…x®…€i…€l… ®… BEÚ ∫…‰ +€v…EÚ §……Æ˙ {…€Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙¥……x…… S……Ω˛i…… Ω˲ i……‰ <∫…E‰Ú €±…™…‰ =∫…‰ ™…⁄+…<«b˜“B+…<« E‰Ú Æ˙“V…x…±… +…π°Ú∫… ®… V……x…… Ω˛…‰M……* +M…Æ˙ +…v……Æ˙ EÚ…b«˜ v……Æ˙EÚ BEÚ Ω˛“ §……Æ˙ V…x®…€i…€l… {…€Æ˙¥…Ãi…i… EÚÆ˙x…… S……Ω˛i…‰ ΩÈ˛ i……‰ ¥…Ω˛ €EÚ∫…“ ¶…“ +…v……Æ˙ EÂÚp˘ {…Æ˙ {…€Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙¥…… ∫…EÚi…… Ω˲*

10

+M…∫i… §…Ë]ıÆ˙“ S…€±…i… ¥……Ω˛x…… {…Æ˙ ±…M…ÂM…“ Ω˛Æ˙“ x…∆§…Æ˙ {±…‰]ı

l §…Ë]ıÆ˙“

∫…‰ S…±…x…‰ ¥……±…‰ ¥……Ω˛x…… E‰Ú €±…™…‰ +§… Ω˛Æ‰˙ Æ∆˙M… EÚ“ x…∆§…Æ˙ {±…‰]ı V……Æ˙“ EÚ“ V……™…‰M…“* <∫… {±…‰]ı {…Æ˙ x…∆§…Æ˙ {…“±…‰ +…ËÆ˙ ∫…°‰Ún˘ Æ∆˙M… ®… €±…J…‰ V……™…ÂM…‰* EÂÚp˘“™… ∫…c˜EÚ {…€Æ˙¥…Ω˛x… ®…∆j……±…™… x…‰ <∫…E‰Ú €±…™…‰ +€v…∫…⁄S…x…… V……Æ˙“ EÚÆ˙ ∫…¶…“ {…I…… ∫…‰ Æ˙…™… ®……∆M…“ Ω˲* +€v…∫…⁄S…x…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…Ë]ıÆ˙“ ∫…‰ S…±…x…‰ ¥……±…‰ ¥™……¥…∫……€™…EÚ ¥……Ω˛x…… {…Æ˙ Ω˛Æ‰˙ Æ∆˙M… EÚ“ x…∆§…Æ˙ {±…‰]ı {…Æ˙ {…“±…‰ Æ∆˙M… E‰Ú +I…Æ˙ Ω˛…ÂM…‰, V…§…€EÚ |……™…¥…‰]ı §…Ë]ıÆ˙“ ¥……Ω˛x…… {…Æ˙ x…∆§…Æ˙ {±…‰]ı {…Æ˙ ∫…°‰Ún˘ Æ∆˙M… E‰Ú +I…Æ˙ Ω˛…ÂM…‰* l ¶……Æ˙i…“™… ∫]‰ı]ı §…ÈEÚ (B∫…§…“+…<«) €¥…∂¥… ∫i…Æ˙ EÚ“ ∂…“π…« 53 §…ÈEÚ…Â EÚ“ ∏…‰h…“ ®… 53¥… ∫l……x… {…Æ˙ {…Ω÷˛∆S… M…™…… Ω˲* ™…Ω˛ V……x…EÚ…Æ˙“ EÂÚp˘“™… €¥…k… ®…∆ j …“ ∏…“ {…“™…⁄π… M……‰™…±… x…‰ ±……‰EÚ∫…¶…… ®… n˘“* ∏…“ M……‰ ™ …±… x…‰ §…i……™…… €EÚ <∆ ] ı Æ ˙ x …‰ ∂ …x…±… °Ú…<x…€∂…™…±… +°‰Ú™…∫…« {…Œ§±…E‰Ú∂…x… u˘…Æ˙… |…EÚ…€∂…i… "n˘ §…ÈEÚÆ˙' E‰Ú V…÷±……<« ∫…∆∫EÚÆ˙h… ®… ™…Ω˛ V……x…EÚ…Æ˙“ n˘“ M…<« Ω˲* ¥…fi€r˘ n˘Æ˙ €M…Æ˙EÚÆ˙ 6.7 |…€i…∂…i… {…Æ˙ +… M…™…“ l…“, ±…‰€EÚx… €x…¥…‰∂… ®… i…‰V…“ ∫…‰ <∫…®… ∫…÷v……Æ˙ +…™…… Ω˲*

V…“B∫…]ı“ ®… EÚ®{……‰€V…∂…x… ™……‰V…x…… EÚ“ ∫…“®…… b‰˜g¯ EÚÆ˙…‰c˜ ∞¸{…™…‰ Ω÷˛<« x…<« €n˘ ± ±…“, ¥…∫i…÷ B¥…∆ ∫…‰ ¥ ……EÚÆ˙ (V…“B∫…]ı“) E‰Ú i…Ω˛i… EÚ®{……‰€V…∂…x… ™……‰V…x…… EÚ“ ∫…“®…… BEÚ EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…™…‰ ∫…‰ §…g¯…EÚÆ˙ b‰˜g¯ EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…™…‰ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ €¥…v…‰™…EÚ…Â EÚ…‰ ±……‰EÚ∫…¶…… x…‰ 9 +M…∫i…˙ EÚ…‰ +{…x…“ ®…∆V…⁄Æ˙“ n‰˘ n˘“* €¥…v…‰™…EÚ {…Æ˙ Ω÷˛<« S…S……«˙ EÚ… V…¥……§… n‰˘i…‰ Ω÷˛™…‰ €¥…k… ®…∆j…“ {…“™…⁄π… M……‰™…±… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ <∫… ∫…∆§…∆v… ®… {…‰∂… S……Æ˙ ∫…∆∂……‰v…x… €¥…v…‰™…EÚ…Â E‰Ú {……€Æ˙i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ ±……‰EÚ∫…¶…… n‰˘∂… EÚ“ ∫…¥…… ∫……Ë EÚÆ˙…‰c˜ EÚ“ +…§……n˘“ EÚ…‰ +SUÙ“ +…ËÆ˙ ∫…Æ˙±… EÚÆ˙ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ ∫……ËM……i… n‰˘ Æ˙Ω˛“ Ω˲* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ™…Ω˛ EÚn˘®… +…Ãl…EÚ ¥™…¥…∫l…… ®… +…®…⁄±…S…⁄±… {…€Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… Ω˲* V…“B∫…]ı“ EÚ…‰ ∫…Æ˙±… §…x……x…‰ E‰Ú €±…B <∫…∫…‰ V…÷c‰˜ S……Æ˙ EÚ…x…⁄x…… ®… ∫…∆∂……‰v…x… €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* <x… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« €¥…v…‰™…EÚ…Â E‰Ú {……€Æ˙i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ <∫… €n˘x… EÚ…‰ §…Ω÷˛EÚÆ˙ |…h……±…“ ∫…‰ ®…÷€HÚ €n˘¥…∫… E‰Ú ∞¸{… ®… ¶…“ ®…x……™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ V…“B∫…]ı“ ®… +i™…€v…EÚ ±…S…“±…… Ø˚J… +{…x……™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* <∫…∫…‰ EÚ…Æ˙…‰§……Æ˙ EÚÆ˙x…… +…∫……x… Ω˛…‰ ∫…E‰ÚM……* V…“B∫…]ı“ {…€Æ˙π…n¬˘ EÚ“ +§… i…EÚ 29 §…Ë`ˆEÂÚ Ω˛…‰ S…÷EÚ“ ΩÈ˛* <x… §…Ë`ˆEÚ…Â ®… V…x…i…… ∫…‰ |……{i… ∫…÷Z……¥…… +…ËÆ˙ +§… i…EÚ E‰Ú +x…÷¶…¥…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ €x…h…«™… €±…™…… V……i…… Ω˲* {…€Æ˙π…n¬˘ x…‰ BEÚ ∫……±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 384 ¥…∫i…÷+… i…l…… 68 ∫…‰¥……+… {…Æ˙ EÚÆ˙ EÚ“ n˘Æ˙… EÚ…‰ P…]ı…™…… Ω˲* +§… i…EÚ E÷Ú±… 452 ¥…∫i…÷+… EÚ“ n˘Æ˙… ®… §…n˘±……¥… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* - B∫….¥…“. v…Æ˙ (±…‰J…EÚ, ¥…€Æ˙π`ˆ {…j…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛*)


36

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018 <∆€b˜™…x… +…Ï™…±… EÚ…Ï{……ÊƉ˙∂…x… €±…€®…]‰ıb˜, {……Æ˙…n˘“{… €Æ˙°Ú…<x…Æ˙“, {……Æ˙…n˘“{…

€§…V…x…‰∫… ∫E⁄Ú±∫… (+…ϱ… <∆€b˜™…… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı B∫……‰€∫…B∂…x…)

{…n˘ EÚ… x……®… - Eڀx…π`ˆ +€¶…™…∆ i …… ∫…Ω˛…™…EÚ-IV (=i{……n˘x…), Eڀx…π`ˆ +€¶…™…∆i…… ∫…Ω˛…™…EÚ-IV, ({…“ B∆b˜ ™…⁄ - +…‰ B∆b˜ B®…), Eڀx…π`ˆ +€¶…™…∆i…… ∫…Ω˛…™…EÚ-IV (™……∆€j…EÚ), Eڀx…π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ-IV, Eڀx…π`ˆ +€¶…™…∆i…… ∫…Ω˛…™…EÚ-IV (<∆∫]‹ı®…Â]ı‰∂…x…) Eڀx…π`ˆ i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…EÚ-IV {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 03, 27, 05, 03, 05 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 21 +M…∫i… 2018

{……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - ®…Ëx…‰V…®…Â]ı EÚ…‰∫…Ê∫… ™……‰M™…i…… - €EÚ∫…“ ¶…“ €¥…π…™… ∫…®…⁄Ω˛ ®… O…‰V…÷B]ı/ O…‰V…÷B∂…x… E‰Ú +∆€i…®… ¥…π…« ®… {…g¯ Æ˙Ω‰˛ ∫]⁄ıb˜]ı¬∫… ¶…“ +…¥…‰n˘x… E‰Ú {……j… ΩÈ˛* +∆€i…®… €i…€l… - 17 +M…∫i… 2018 http://www.aima.in

x…Æ˙∫…“ ®……ÂV…“ <∆∫]ı“]ı¨⁄]ı +…Ï°Ú ®…Ëx…‰V…®…Â]ı ∫]ıb˜“V…, x…¥…“ ®…÷∆§…<«

www.ioci.com

€®…∏… v……i…÷ €x…M…®… €±…€®…]‰ıb˜, Ω˲n˘Æ˙…§……n˘ {…n˘ EÚ… x……®… - ∫…Ω˛…™…EÚ |…§…∆v…EÚ (E∆Ú{…x…“ ∫…€S…¥…), ∫…Ω˛…™…EÚ |…§…∆v…EÚ (+…<«]ı“-<«+…Æ˙{…“ i…EÚx…“EÚ“), ∫…Ω˛…™…EÚ |…§…∆v…EÚ (|……<®…Æ˙“ ®…‰œ±]ıM…), ∫…Ω˛…™…EÚ |…§…∆v…EÚ (+x…÷∫…∆v……x… B¥…∆ €¥…EÚ…∫…), |…§…∆v…EÚ (+€b˜€]ı¥… €¥…€x…®……«h…+x…÷∫…∆v……x… B¥…∆ €¥…EÚ…∫…), |…§…∆v…EÚ (Bx…b˜“]ı“) {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 01, 01, 02, 02, 01, 01 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +±…M…-+±…M… +∆€i…®… €i…€l… - 22 +M…∫i… 2018 www.midhani-india.in

<Æ˙EÚ…Ïx… <∆£Ú…∫]≈ıCıS…Æ˙ B∆b˜ ∫…Ã¥…∫…‰V… €±…€®…]‰ıb˜, x…<« €n˘±±…“ {…n˘ EÚ… x……®… - {…€Æ˙™……‰V…x…… ∫…®…x¥…™…EÚ (€∫…€¥…±…), ¥…€Æ˙π`ˆ {…€Æ˙™……‰V…x…… <∆V…“€x…™…Æ˙ (€∫…€¥…±…), ={… {…€Æ˙™……‰V…x…… <∆V…“€x…™…Æ˙ (€∫…€¥…±…) {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 03, 05, 03 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 25 +M…∫i… 2018 EÚ…‰ ∫…“v…‰ ∫……I……iEÚ…Æ˙ ∫…‰ S…™…x… Ω˛…‰M……* www.irconisl.com

€¥…Y……x… +…ËÆ˙ |……Ët…‰€M…EÚ“ ®…∆j……±…™… (<∆∫{……™…Æ˙ ∫…∆EÚ…™…) {…n˘ EÚ… x……®… - <∆∫{……™…Æ˙ ∫…∆EÚ…™… ∫…n˘∫™… (+x…÷∫…∆v……x… EÏڀÆ˙™…Æ˙ E‰Ú €±…B ∫…÷€x…Œ∂S…i… +¥…∫…Æ˙) {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - =±±…‰€J…i… x…Ω˛” Ω˲* ({……j… +¶™…Ãl…™…… EÚ“ {…Ëx…±… i…Ë™……Æ˙ EÚ“ V……x…… Ω˲*) ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ +∆€i…®… €i…€l… - 31 +M…∫i… 2018 www.inspire-dst.gov.in

¶……Æ˙i…“™… Æ˙…π]≈ı“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥…… EÂÚp˘, ¶…⁄-€¥…Y……x… ®…∆j……±…™…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {…n˘ EÚ… x……®… - {…€Æ˙™……‰V…x…… ¥…ËY……€x…EÚ "∫…“', {…€Æ˙™……‰V…x…… ¥…ËY……€x…EÚ "§…“', {…€Æ˙™……‰V…x…… ∫…Ω˛…™…EÚ, {…€Æ˙™……‰V…x…… Eڀx…π`ˆ EÚ…™……«±…™… ∫…Ω˛…™…EÚ, {…€Æ˙™……‰V…x…… ∫…®…x¥…™…EÚ {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 03, 16, 7, 6, 1 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 31 +M…∫i… 2018 www.incois.gov.in

+…®……∂…™… +…xj…€¥…EÚ…Æ˙ I…‰j…“™… +…™…÷¥…Ên˘ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, M…÷¥……Ω˛…]ı“ {…n˘ EÚ… x……®… - |…™……‰M…∂……±…… i…EÚx…“€∂…™…x…, °Ú…®……«€∫…∫]ı O…‰b˜-1, |…™……‰M…∂……±…… {…€Æ˙S…Æ˙ {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 03, 02, 01 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 4 +C]⁄ı§…Æ˙ 2018 www.ccras.nic.in

<∆€b˜™…x… x…‰∂…x…±… ∫…Â]ıÆ˙ °Ú…ÏÆ˙ +…‰€∂…™…x… <∆°Ú…Ï®…Ê∂…x… ∫…Ã¥…∫…‰V…, Ω˲n˘Æ˙…§……n˘ {…n˘ EÚ… x……®… - |……‰V…‰C]ı ∫……<∆€]ı∫]ı-∫…“ {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 33 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 31 +M…∫i… 2018 www.incois.gov.in/jobes/index

Ɖ˙±…]‰ı±… (¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ={…GÚ®…)

<∆€b˜™…x… <∆∫]ı“]ı¨⁄]ı +…Ï°Ú ]‰ıCx……‰±……ÏV…“, J…c˜M…{…÷Æ˙

{…n˘ EÚ… x……®… - ∫…Ω˛…™…EÚ ®…Ω˛…|…§…∆v…EÚ (i…EÚx…“EÚ“), ¥…€Æ˙π`ˆ |…§…∆v…EÚ/{…€Æ˙S……±…x… ∫…Ω˛…™…i…… |…h……±…“ (Bx…+…‰∫…“ |…€GÚ™……B∆ B¥…∆ ¥™…¥…Ω˛…Æ˙), ¥…€Æ˙π`ˆ |…§…∆v…EÚ/{…€Æ˙S……±…x… ∫…Ω˛…™…i…… |…h……±…“ (∫…‰¥…… +…∑……∫…x…), ∫…Ω˛…™…EÚ |…§…∆v…EÚ (i…EÚx…“EÚ“) {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 07, 01, 01, 44 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +±…M…-+±…M… +∆€i…®… €i…€l… - 18 +M…∫i… 2018

{…n˘ EÚ… x……®… - V…⁄€x…™…Æ˙ BMV…“C™…⁄€]ı¥…, V…⁄€x…™…Æ˙ +EÚ…=∆]¬ı∫… +…π°Ú∫…Æ˙, V…⁄€x…™…Æ˙ <∆V…“€x…™…Æ˙ (€∫…€¥…±…), ∫…“€x…™…Æ˙ ±……<•…‰Æ˙“ <∆°Ú…Ï®…Ê∂…x… +€∫…∫]Âı]ı, €°Ú€V…EÚ±… ]≈ı‰Àx…M… <∆∫]≈ıC]ıÆ˙, ∫]ı…°Ú x…∫…« , +€∫…∫] ı ] ı €∫…C™…⁄ € Æ˙ ] ı “ +…Ï € °Ú∫…Æ O…‰b˜-II, b≈˜…<¥…Æ˙ O…‰b˜-II, €∫…C™…⁄€Æ˙]ı“ <∆∫{…‰C]ıÆ˙ {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 34,03, 07, 05, 04, 09,

www.railtelindia.com

+…Ët…‰€M…EÚ x…“€i… B¥…∆ ∫…∆¥…v…«x… €¥…¶……M…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¥……€h…V™… B¥…∆ =t…‰M… ®…∆j……±…™… {…n˘ EÚ… x……®… - {…‰]‰ıx]¬ı∫… B¥…∆ €b˜V……<x∫… {…Æ˙“I…EÚ {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 220 {…n˘… {…Æ˙ (+∫l……<« +…v……Æ˙ {…Æ˙) €x…™…÷€HÚ ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 4 €∫…i…∆§…Æ˙ 2018

www.ipindia.nic.in/Recruitment of Examiners of Patents & Designs

03, 02, 03

™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +±…M…-+±…M… +∆€i…®… €i…€l… - 14 €∫…i…∆§…Æ˙ 2018 www.iitkag.ac.in

®…‰EÚ…Ïx… €±…€®…]‰ıb˜, Æ˙…∆S…“ {…n˘ EÚ… x……®… - +€∫…∫]Âı]ı |……‰V…‰C]ı <∆V…“€x…™…Æ˙, V…⁄€x…™…Æ˙ +…π°Ú∫…Æ˙, <∆V…“€x…™…∫…«, BEÚ…=∆]Âı]ı +…ËÆ˙ +x™… {…n˘ {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 117 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 20 +M…∫i… 2018 www.meconlimited.co.in

Æ˙…<]¬ı∫… €±…€®…]‰ıb˜, M…÷c˜M……∆¥…, x…<« €n˘±±…“

¶……Æ˙i…“™… |……Ët…‰€M…EÚ“ ∫…∆∫l……x…, v…x…§……n˘ (¶……Æ˙i…“™… J…€x… €¥…t…{…“`ˆ)

{…n˘ EÚ… x……®… - +x…÷§…∆v… |…§…∆v…EÚ (€∫…€¥…±…), |…∂……∫…€x…EÚ |…§…∆ v …EÚ, B+…Æ˙ < « ∫…÷ Æ ˙ I …… (€∫…€¥…±…), |…§…∆v…EÚ (]ıx…±…), ∫…Ω˛…™…EÚ |…§…∆v…EÚ (]ıx…±…) {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 01, 01, 01, 01, 02 ™……‰M™…i…… - +x…÷§…∆v… |…§…∆v…EÚ, |…∂……∫…€x…EÚ |…§…∆v…EÚ, B+…Æ˙<« ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú €±…B (€b˜{±……‰®……) €∫…€¥…±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ®… {…⁄h…«EÚ…€±…EÚ |…l…®… ∏…‰h…“ €b˜O…“* |…§…∆v…EÚ (]ıx…±…) +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…™…EÚ |…§…∆v…EÚ (]ıx…±…) E‰Ú €±…B €∫…€¥…±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ®… {…⁄h…«EÚ…€±…EÚ |…l…®… ∏…‰h…“ €b˜O…“, Æ˙…ÏEÚ ®…ËE‰Ú€x…C∫…/J…x…x… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M…/∫]≈ıCS…Æ˙±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ®… {…⁄h…«EÚ…€±…EÚ |…l…®… ∏…‰h…“ ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ €b˜O…“* +∆€i…®… €i…€l… - 17 +M…∫i… 2018

{…n˘ EÚ… x……®… - ∫…“€x…™…Æ˙ ]‰ıŒCx…EÚ±… +€∫…∫]Âı]ı, ]‰ıŒCx…EÚ±… +€∫…∫]Âı]ı {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 29 ™……‰M™…i…… - ®……x™…i…… |……{i… ∫…∆∫l……x… ∫…‰ x™…⁄x…i…®… 55 °Ú“∫…n˘“ +∆EÚ…Â E‰Ú ∫……l… €¥…Y……x… ®… ∫x……i…EÚ +∆€i…®… €i…€l… - 27 +M…∫i… 2018

www.rites.com

www.iitism.ac.in

<x…±…Ëhb˜ ¥……]ıÆ˙¥…‰V… +l……πÆ˙]ı“ +…Ï°Ú <∆€b˜™…… {…n˘ EÚ… x……®… - <x…±…Ëhb˜ b≈‰˜V… ®……∫]ıÆ˙ {…n˘… EÚ“ ∫…∆J™…… - 04 ™……‰M™…i…… - {…n˘…x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 31 +M…∫i… 2018 www.iwai.nic.in

<∆€b˜™…x… <∆∫]ı“]ı¨⁄]ı +…Ï°Ú ®…Ë]‰ı€Æ˙™…±… ®…Ëx…‰V…®…Â]ı, ¥…c˜…‰n˘Æ˙… {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - |……‰°‰Ú∂…x…±… €b˜{±……‰®…… <x… ∫]ı…‰Æ˙ ®…Ëx…‰V…®…Â]ı (BEÚ ¥…π…‘™…) ™……‰M™…i…… - €EÚ∫…“ €¥…π…™… ∫…‰ ∫x……i…EÚ ™…… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ®… €b˜{±……‰®…… ™…… <∆ŒM±…∂… €¥…π…™… E‰Ú ∫……l… 10+2 =k…“h…« +∆€i…®… €i…€l… - 30 +M…∫i… 2018 www.iimmvadodara.org

Æ˙…V…“¥… M……∆v…“ <∆∫]ı“]ı¨⁄]ı +…Ï°Ú {…‰]≈ı…‰€±…™…®… ]‰ıCx……‰±……ÏV…“, +®…‰`ˆ“ {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - B®…]‰ıEÚ (€Æ˙x™…⁄B§…±… B∆b˜ +±]ıÆ˙x…‰]ı Bx…V…‘) ™……‰M™…i…… - ∫……`ˆ |…€i…∂…i… +∆EÚ…Â ∫…‰ §…“.]‰ıEÚ/ §…“.<«. (®…ËE‰Ú€x…EÚ±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M…/{…‰]≈ı…‰€±…™…®… ]‰ıCx……‰±……ÏV…“/E‰Ú€®…EÚ±… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… ™…… ∫…®…EÚI…) i…l…… M…‰]ı EÚ… ¥…ˀ±…b˜ ∫EÚ…‰Æ˙ EÚ…b«˜ +∆€i…®… €i…€l… - 20 +M…∫i… 2018 http://www.rgipt.ac.in

¥…“Æ˙ §…Ω˛…n÷˘Æ˙ À∫…Ω˛ {…⁄¥……»S…±… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“, V……Ëx…{…÷Æ˙ {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - B®…B∫…∫…“ (+{±……<b˜ €V…™……‰±……ÏV…“) ™……‰M™…i…… - x™…⁄x…i…®… 50 |…€i…∂…i… ∫…€Ω˛i… 3 ¥…π…‘™… §…“B∫…∫…“ (BEÚ €¥…π…™… €V…™……‰±……ÏV…“ Æ˙Ω˛… Ω˛…‰) +∆€i…®… €i…€l… - 20 +M…∫i… 2018 http://www.vbspu.ac.in

EÚ±…EÚk…… ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - {…“BS…b˜“ (£ÈËÚS…) ™……‰M™…i…… - {……`ˆ¨GÚ®……x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 22 +M…∫i… 2018 http://www.caluniv.ac.in

{……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - B®…§…“B ™……‰M™…i…… - {……`ˆ¨GÚ®……x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 15 +C]⁄ı§…Æ˙ 2018 www.nmims.edu

Æ˙…π]≈ı“™… <±…‰C]≈ı…πx…EÚ“ B¥…∆ ∫…⁄S…x…… |……Ët…‰€M…EÚ“ ∫…∆∫l……x…, EÚ…±…“EÚ]ı, E‰ÚÆ˙±… {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - |…M…i… ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ €b˜{±……‰®…… (1 ¥…π…«) <±…‰C]≈ı…πx…EÚ =i{……n˘ €b˜V……<x… B¥…∆ €¥…€x…®……«h…* |…M…i… €b˜{±……‰®…… (3/4 ®……Ω˛) €¥…∂……±… b˜…]ı… Bx……€±…€]ıC∫…, Efiڀj…®… +…∫…⁄S…x……, {…“B±…∫…“/B∫…∫…“Bb˜“B/ b˜“∫…“B <∆V…“€x…™…Æ˙* ™……‰M™…i…… - {……`ˆ¨GÚ®……x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - {…Ω˛±…‰ +…B∆ {…Ω˛±…‰ {……B∆ +…v……Æ˙ {…Æ˙ http://nielit.gov.in/calicut

®……ˀ±…EÚ €¥…Y……x… |…EÚπ…« EÂÚp˘, ®…÷∆§…<« €¥…∑…€¥…t…±…™… {…Æ˙®……h…÷ >V……« €¥…¶……M… {……`ˆ¨GÚ®… EÚ… x……®… - {…“BS….b˜“. (¶……ˀi…EÚ €¥…Y……x…, Æ˙∫……™…€x…EÚ €¥…Y……x…, M…€h…i… €¥…Y……x…, V…“¥… €¥…Y……x…) ™……‰M™…i…… - ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ ={……€v… ™…… ∫…®…i…÷±™… ={……€v… EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 55 |…€i…∂…i… +∆EÚ…Â E‰Ú ∫……l… +l…¥…… ™…⁄V…“∫…“ 6 {¥……<∆]ı ∫E‰Ú±… ®… <∫…E‰Ú ∫…®…i…÷±™… O…‰b˜ "§…“' ™…… €¥…n‰˘∂…“ ∫…∆∫l…… ∫…‰ ∫…®…i…÷±™… ={……€v…* +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…/+x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i…/+x™… €{…UÙc˜… ¥…M…« E‰Ú UÙ…j…… E‰Ú €±…B 5% +∆EÚ…Â EÚ“ U⁄Ù]ı/™…⁄V…“∫…“-x…‰]ı (V…‰+…Æ˙B°Ú ∫…€Ω˛i…)/ ™…⁄V…“∫…“-∫…“B°Ú+…<«+…Æ˙ x…‰]ı (V…‰+…Æ˙B°Ú ∫…€Ω˛i…) ∫±…‰]ı/M…‰]ı/€∂…I…EÚ…Â EÚ“ €∂…I……¥…fi€k… {…Æ˙“I……+… ®… {……j…i…… ™…… ∫…∆§…∆€v…i… €¥…π…™… ®… B®….€°Ú±…. EÚ“ ={……€v… +…¥…∂™…EÚ Ω˲* +∆€i…®… €i…€l… - 21 +M…∫i… 2018 www.cbs.ac.in/announcements/ career-opportunities/Ph.D.

∫Eڅϱ…Æ˙€∂…{… +…ËÆ˙ <x]ıx…«€∂…{…ı +±…]«ı x…S…«ÀÆ˙M… €•…€±…™…∆∫… EÚœ®®…∫… ∫Eڅϱ…Æ˙€∂…{… |……‰O……®… ∫…∆∫l…… EÚ… x……®… - C™…⁄€®…x∫… <∆€b˜™…… °Ú…=∆b‰˜∂…x… €EÚ∫…E‰Ú €±…B - {…÷h…‰, V…®…∂…‰n˘{…÷Æ˙, <∆n˘…ËÆ˙ (n‰˘¥……∫…/{…“l…®…{…÷Æ˙) ®… Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ ™…… ¥…Ω˛…∆ Æ˙Ω˛EÚÆ˙ |……‰°‰Ú∂…x…±… €b˜{±……‰®…… ™…… <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… EÚ“ €∂…I…… |……{i… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ®…‰v……¥…“ €¥…t…l…‘ V……‰ +…Ãl…EÚ ∫…Ω˛…™…i…… {……x…‰ E‰Ú <SU÷ÙEÚ Ω˛…Â* ™……‰M™…i…… - <∆V…“€x…™…ÀÆ˙M… €b˜O…“/€b˜{±……‰®…… E‰Ú {…Ω˛±…‰ ™…… n⁄˘∫…Ɖ˙ ¥…π…« ®… {…g¯ Æ˙Ω‰˛ €¥…t…l…‘ €V…xΩ˛…Âx…‰ €{…UÙ±…“ {…Æ˙“I…… ®… 60 |…€i…∂…i… +∆EÚ {……B∆ Ω˛…Â, +…™…÷ 25 ¥…π…« ∫…‰ +€v…EÚ x… Ω˛…‰* {……€Æ˙¥……€Æ˙EÚ ¥……Ãπ…EÚ +…™… 3 ±……J… Ø˚{…B ∫…‰ EÚ®… Ω˛…‰* +∆€i…®… €i…€l… - 31 +M…∫i… 2018 http://www.cumminsindia.com/ scholarships

®…‰Æ˙“ ∫C±……‰b˜…=∫EÚ… C™…⁄Æ˙“ <∆b˜“€¥…V…÷+±… ™…⁄Æ˙…€‰ {…™…x… °‰Ú±……‰€∂…{…-2018 ∫…∆ ∫ l…… EÚ… x……®… - ™…⁄€x…¥…Ã∫…]ı“ +…Ï°Ú Ω‰˛±…À∫…EÚ“, €°Úx…±…Èb˜ €EÚ∫…E‰Ú €±…B - €Æ˙∫…S…« E‰Ú I…‰j… ®… ∫…€GÚ™… ¶……Æ˙i…“™… ™…÷¥…… V……‰ ™…⁄Æ˙…‰€{…™…x… ∫…∆P… ∫…n∫™… Æ˙…V™… ™…… ∫…∆§…∆€v…i… n‰˘∂… ∫…‰ {……‰∫]ı b˜…ÏC]ı…‰Æ˙±… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ˙ |……{i… EÚÆ˙x…… S……Ω˛i…‰ Ω˛…Â* ™……‰M™…i…… - +…¥…‰n˘EÚ {…“BS…b˜“ €b˜O…“ v……Æ˙EÚ Ω˛…‰ ™…… €Æ˙∫…S…« EÚ… x™…⁄x…i…®… 4 ¥…π……Á EÚ… EÚ…™……«x…÷¶…¥… Ω˛…‰* +∆€i…®… €i…€l… - 12 €∫…i…∆§…Æ˙ 2018 h t t p s : / / w w w. h e l s i n k i . f i / e n / scholarship programme

€n˘¥™……∆M… €¥…t…Ãl…™…… E‰Ú €±…B {…“BS…b˜“ {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙-2018 ∫…∆∫l…… EÚ… x……®… - EÚ…™……«±…™… +…™…÷HÚ =SS… €∂…I…… ®…v™…|…n‰˘∂… ∂……∫…x…, ∫…i…{…÷c˜… ¶…¥…x…, ¶……‰{……±… €EÚ∫…E‰Ú €±…B - ∂……∫…EÚ“™… ®…Ω˛…€¥…t…±…™…… B¥…∆ €¥…∑…€¥…t…±…™…… ®… +v™…™…x…Æ˙i… ∫……®……x™…, +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…/+x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… B¥…∆ €{…UÙc˜… ¥…M……Á E‰Ú €n˘¥™……∆M… €¥…t…Ãl…™…… E‰Ú €±…B V……‰ ∂……‰v… EÚ…™…« ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω˛…Â* ™……‰M™…i…… - €¥…π…™……x…÷∫……Æ˙ +∆€i…®… €i…€l… - 31 +C]⁄ı§…Æ˙ 2018 www.highereducation.mp.gov.in

+€¥…x……∂… EÚ…‰ €®…±…“ UÙ…j…¥…fi€k… Æ˙…€∂… O……®… {…∆S……™…i… J…d˜… i…Ω˛∫…“±…, §™……‰Ω˛…Æ˙“ ¶…“ |…∫i…÷i… €EÚB, €V…∫…®… ∂……±…… E‰Ú UÙ…j…¥…fi€k… {…i…… n˘V…« EÚÆ˙¥……™…Â* Ω˛Æ˙ €∂…EÚ…™…i… n˘V…« EÚÆ˙x…‰ §±……ÏEÚ, §™……‰Ω˛…Æ˙“ €V…±…… ∂…Ω˛b˜…±‰ … E‰Ú +€¥…x……∂… ™……‰M™… UÙ…j…… EÚ“ v…x…Æ˙…€∂… V…®…… Ω˛…‰x…… +∆€EÚi… {…Æ˙ BEÚ ™…⁄€x…EÚ x…∆§…Æ˙ V…x…Ɖ˙]ı Ω˛…‰i…… Ω˲* {…]‰ı±… x…‰ ∫…“B®… Ω‰˛±{…±……<x… ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú EÚÆ˙ l…“* =HÚ V……x…EÚ…Æ˙“ €®…±…x…‰ E‰Ú §……n˘ +…{… ™…Ω˛ x…∆§…Æ˙ x……‰]ı EÚÆ˙ ±…Â* Ω‰˛±{…±……<x… ∫…‰ §…i……™…… €EÚ ¥…‰ ∂……∫…EÚ“™… Ω˛…™…Æ˙ ∫…‰E‰Úhb˜Æ˙“ +€¥…x……∂… {…]‰ı±… x…‰ €±…€J…i… ®… ∫¥…“EÚ…Æ˙… +…{…EÚ“ €∂…EÚ…™…i… EÚ…‰ ∫…∆§…∆€v…i… +€v…EÚ…€Æ˙™…… ∫E⁄Ú±… J…d˜…, ∫…∆E÷Ú±… E‰Úxp˘ J…d˜… ®… EÚI…… €EÚ =x…EÚ…‰ +§… v…x…Æ˙…€∂… |……{i… Ω˛…‰ M…™…“ EÚ…‰ +…Ïx…±……<x… +…ËÆ˙ °Ú…‰x… u˘…Æ˙… ∫…⁄€S…i… Ω˲* Ω‰˛±{…±……<x… E‰Ú +€v…EÚ…€Æ˙™…… x…‰ €∂…EÚ…™…i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* 12¥…” E‰Ú UÙ…j… ΩÈ˛* =xΩ˛…Âx…‰ +€v…EÚ…€Æ˙™…… +…{… Ω‰˛±{…±……<x… {…Æ˙ |……{i… ™…⁄€x…EÚ x…∆§…Æ˙ EÚ…‰ §…i……™…… €EÚ =xΩ² ∂……∫…x… u˘…Æ˙… n˘“ V…… ∫…‰ +{…x…“ €∂…EÚ…™…i… EÚ“ ™…l……Œ∫l…€i… ¶…“ V……x… Æ˙Ω˛“ ∫…®…‰€EÚi… UÙ…j…¥…fi€k… EÚ… ±……¶… x…Ω˛” ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* +M…Æ˙ +…{…EÚ“ ∫…®…∫™…… EÚ… ∫…®……v……x… €®…±… {…… Æ˙Ω˛… Ω˲* |…l…®… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ x…Ω˛” Ω˛…‰ {……i…… Ω˲, i…§… <∫…‰ Ω‰˛±{…±……<x… E‰Ú +€v…EÚ…€Æ˙™…… ∫…‰ +€¥…x……∂… ±…‰¥…±… ]⁄ı (2) ™……x…“ €V…±…‰ E‰Ú |…®…÷J… E‰Ú {……∫… x…‰ UÙ…j…¥…fi€k… ±……¶… €n˘±…¥……x…‰ ®… ®…n˘n˘ EÚÆ˙x…‰ ¶…‰V…… V……i…… Ω˲* <∫…E‰Ú §……n˘ ∫…∆¶……M… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ E‰Ú €±…B ¶…“ EÚΩ˛…* +€¥…x……∂… EÚ“ ∫…®…∫™…… +…ËÆ˙ €°ÚÆ˙ ∂……∫…x… E‰Ú ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫…®…∫™…… EÚ… E‰Ú ∫…®……v……x… E‰Ú €±…B +€v…EÚ…€Æ˙™…… x…‰ ∂……±…… €x…n˘…x… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* ∫…®…∫™…… E‰Ú €x…{…]ı…Ɖ˙ |……S……™…« ∫…‰ (+€¥…x……∂… V…Ω˛…∆ +v™…™…x…Æ˙i… l……) E‰Ú §……n˘ ∫…∆§…∆€v…i… €∂…EÚ…™…i…EÚi……« EÚ…‰ C±……‰V…Æ˙ S…S……« EÚ“ +…ËÆ˙ UÙ…j…¥…fi€k… x… €®…±… {……x…‰ EÚ… Eڅϱ… u˘…Æ˙… ∫…⁄€S…i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* ∫…Ω˛“ EÚ…Æ˙h… V……x…x…… S……Ω˛…* ®……™…x…‰ ®… ™…Ω˛ +…{…EÚ“ ∫…®…∫™…… E‰Ú ∫…®……v……x… ∂……±…… |……S……™…« x…‰ §…i……™…… €EÚ UÙ…j… E‰Ú €±…B §…x…“ Ω‰˛±{…±……<x… Ω˲* §…∫… +…{…EÚ…‰ +€¥…x……∂… u˘…Æ˙… €n˘B M…B J……i…‰ ®… UÙ…j…¥…fi€k… §…∆n˘ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €x…nÊ˘∂… V……Æ˙“ EÚÆ˙ €n˘B* C™…… EÚÆÂ˙ - <∫…E‰Ú €±…B ]ı…‰±… £Ú“ x…∆§…Æ˙ 181 x…∆§…Æ˙ b˜…™…±… EÚÆ˙x…… Ω˲* Æ˙…€∂… EÚ… Ω˛∫i……∆i…Æ˙h… EÚÆ˙¥…… €n˘™…… M…™…… Ω˲* +…{… ¶…“ S……Ω², i……‰ +{…x…“ ∫…®…∫™…… EÚ… =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ UÙ…j…¥…fi€k… {……x…‰ ¥……±…‰ UÙ…j…… 181 {…Æ˙ Eڅϱ… EÚÆÂ˙* Eڅϱ… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ∫…∆§…∆€v…i… €∂…EÚ…™…i…EÚi……« ∫…‰ x……®… +…Ë Æ ˙ ¥…i…« ® ……x… {…i…… ∫…®……v……x… ∫…“B®… Ω‰˛±{…±……<x… E‰Ú V…€Æ˙™…‰ EÚÆ˙… E‰Ú J……i…… ®… ∫…®…™……x…÷∫……Æ˙ Æ˙…€∂… ∂……∫…x… u˘…Æ˙… ¶…‰V… n˘“ M…<« Ω˲* |……S……™…« x…‰ §…EÚ…™…n˘… n˘∫i……¥…‰V… {…⁄UÙ… V……BM……* +…{… ∫…Ω˛“ x……®… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛“ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* EÚ…‰<« ¶…“ +…®…-V…x…, UÙ…j…, +…{…EÚ…‰ ™…⁄€x…EÚ x…∆§…Æ˙ ∫…®…∫™…… ∫…®……v……x… E‰Ú¥…±… ™…÷¥…… +…ËÆ˙ ®…€Ω˛±…… +{…x…“ €®…±…‰M……* +…{… <∫…∫…‰ E‰Ú €±…B ∫…“B®… BEÚ §……Æ˙ ∫…®…∫™…… E‰Ú €±…B ]‰ı±…“°Ú…‰x… ¨ +{…x…“ €∂…EÚ…™…i… Ω‰˛±{…±……<x… E‰Ú ¨ ¨ §…∫… 181 x…∆. 181 b˜…™…±… EÚÆ˙ EÚ“ ™…l……Œ∫l…€i… +€v…EÚ…Æ˙“ +…{…∫…‰ b˜…™…±… EÚÆÂ˙* +{…x…“ ∫…®…∫™…… Ω‰˛±{…±……<x… V……x… {……™… M …‰ * ∫…∆{…E«Ú EÚÆÂ˙M…‰* ®… n˘V…« EÚÆ˙¥…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*


37

¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

EfiÚ€π… €¥…EÚ…∫… B¥…∆ €EÚ∫……x…˙ EÚ±™……h… €¥…¶……M…

°Ú∫…±… EÚ“ +SUÙ“ ={…V… E‰Ú €±…™…‰ ={…±…§v… ΩÈ˛ =z…i… §…“V… ®…v™…|…n‰˘∂… Efiڀπ… I…‰j… ®… +O…h…“ |…n‰˘∂… Ω˲* |…n‰˘∂… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ Efiڀπ… EÚ…‰ ±……¶… EÚ… ¥™…¥…∫……™… §…x……x…‰ E‰Ú €±…B €EÚ∫……x…… EÚ…‰ §…“V… ={…±…§v… EÚÆ˙…x…‰ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ °Ú∫…±… €¥…{…h…x… i…EÚ EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ Ω˲* <∫… §……i… EÚ… €¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ v™……x… Æ˙J…… M…™…… Ω˲ €EÚ €EÚ∫……x…… EÚ…‰ =x…EÚ“ ={…V… EÚ… {…⁄Æ˙… ±……¶… |……{i… Ω˛…‰* +SUÙ“ +…ËÆ˙ +€v…EÚ ®……j…… ®… °Ú∫…±… =i{……n˘x… E‰Ú €±…B §…“V… EÚ… =k…®… +…ËÆ˙ =z…i… Ω˛…‰x…… V…∞¸Æ˙“ Ω˲* +C∫…Æ˙ EÚ®… V…®…“x… ¥……±…‰ €EÚ∫……x…… E‰Ú {……∫… =z…i… €EÚ∫®… E‰Ú §…“V… EÚ“ ={…±…§v…i…… x…Ω˛” Æ˙Ω˛i…“* <∫… EÚ®…“ EÚ…‰ n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B |…n‰˘∂… ®… +z…{…⁄h……« ™……‰V…x…… +…ËÆ˙ ∫…⁄Æ˙V…v……Æ˙… ™……‰V…x…… S…±……<« V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* <∫…EÚ… °Ú∫…±…… E‰Ú =i{……n˘x… +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… {…Æ˙ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… {…c˜… Ω˲* <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ €EÚ∫……x…… EÚ…‰ =z…i… §…“V… =i{……n˘x… E‰Ú €±…B |…‰€Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… EÚ…™…« §…“V… O……®… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* ™…Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… ∫…§… €®…∂…x… +…Ïx… ∫…“b¬˜∫… B∆b˜ {±……œx]ıM… ®…]‰ı€Æ˙™…±… EÚ… BEÚ |…®…÷J… P…]ıEÚ Ω˲* |…n‰˘∂… E‰Ú ∫…¶…“ €V…±…… E‰Ú S…™…€x…i… O……®…… ®… ™…Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰€V…i… €EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* §…“V… O……®… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… ±……¶… ∫…¶…“ ¥…M…« E‰Ú EfiÚπ…EÚ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* €V…±…… Efiڀπ… EÚ…™……«±…™… E‰Ú ®……M…«n˘∂…«x… ®… ¥…€Æ˙π`ˆ EfiÚ€π… €¥…EÚ…∫… +€v…EÚ…Æ˙“ u˘…Æ˙… +{…x…‰ €¥…EÚ…∫…J…hb˜ E‰Ú S…™…€x…i… O……®…… ®… ™……‰V…x…… EÚ… €GÚ™……x¥…™…x… O……®…“h… EfiÚ€π… €¥…∫i……Æ˙ +€v…EÚ…Æ˙“ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ €EÚ™…… V……i…… Ω˲* ""Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ €x…®……«h…'' E‰Ú <∫… +∆EÚ ®… "+…M…‰ +…™…Â-±……¶… =`ˆ…™…Â' ∫i…®¶… ®… +z…{…⁄h……« ™……‰V…x……, ∫…⁄Æ˙V…v……Æ˙… ™……‰V…x…… i…l…… §…“V… O……®… EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ |…EÚ…€∂…i… EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* <SU÷ÙEÚ €Ω˛i…O……Ω˛“ <∫…EÚ… ±……¶… |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*

Ω˲* {…∆V…“™…x… Ω‰˛i…÷ |…®……h…“EÚÆ˙h… ∫…∆∫l…… EÚ…‰ n‰˘™… Æ˙…€∂… EÚ… ¶…÷M…i……x… ™……‰V…x…… ®…n˘ ∫…‰ €EÚ™…… V……i…… Ω˲* =i{……€n˘i… |…®……€h…i… §…“V…, +…M……®…“ ¥…π…« ®… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…, +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… E‰Ú EfiÚπ…EÚ…Â EÚ…‰ €x…v……«€Æ˙i… EÚ“®…i… {…Æ˙ €¥…i…€Æ˙i… €EÚ™…… V……i…… Ω˲*

+z…{…⁄h……« ™……‰V…x…… ™……‰V…x…… EÚ… =q‰˘∂™… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… B¥…∆ +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… E‰Ú ±…P…÷ B¥…∆ ∫…“®……∆i… EfiÚπ…EÚ V……‰ €¥…{…÷±… =i{……n˘x… n‰˘x…‰ ¥……±…“ J……t…z… °Ú∫…±…… EÚ“ =z…i… €EÚ∫®…… E‰Ú §…“V… GÚ™… EÚÆ˙x…‰ ®… +∫…®…l…« Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, B‰∫…‰ EfiÚπ…EÚ…Â EÚ…‰ =z…i… §…“V… ={…±…§v… EÚÆ˙…x…… €V…∫…∫…‰ =i{……n˘EÚi…… B¥…∆ =i{……n˘x… §…g¯…EÚÆ˙ =x…EÚ“ +…Ãl…EÚ Œ∫l…€i… ®… ∫…÷v……Æ˙ ±……™…… V…… ∫…E‰Ú*

C™…… ±……¶… €n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲ ™……‰V…x…… ®… l

l

l

§…“V… +n˘±……-§…n˘±…“ - EfiÚπ…EÚ u˘…Æ˙… €n˘™…‰ M…™…‰ +±……¶…EÚ…Æ˙“ °Ú∫…±…… E‰Ú §…“V… E‰Ú §…n˘±…‰ 1 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙˙ EÚ“ ∫…“®…… i…EÚ J……t…z… °Ú∫…±…… E‰Ú =z…i… +…ËÆ˙ ∫…∆EÚÆ˙ §…“V… |…n˘…x… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* |…n˘…x… €EÚ™…‰ M…™…‰ §…“V… {…Æ˙ 75 |…€i…∂…i… +x…÷ n ˘ … x…, +€v…EÚi…®… Ø˚. 1500/- EÚ“ {……j…i…… Ω˲* ™…€n˘ EfiÚπ…EÚ E‰Ú {……∫… §…“V… x…Ω˛” Ω˛…‰ i……‰, V……‰ §…“V… |…n˘…x… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* §…“V… EÚ“ 25 |…€i…∂…i… x…M…n˘ Æ˙…€∂… EfiÚπ…EÚ EÚ…‰ n‰˘x…“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* §…“V… ∫¥……¥…±…®§…x… - EfiÚπ…EÚ…Â EÚ“ v……€Æ˙i… EfiÚ€π… ¶…⁄€®… E‰Ú 1/10 I…‰j… E‰Ú €±…™…‰ |…®……€h…i… §…“V… 75 |…€i…∂…i… +x…÷n˘…x… {…Æ˙ |…n˘…x… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* §…“V… =i{……n˘x… - ∂……∫…EÚ“™… Efiڀπ… |…I…‰j…… EÚ“ 10 €EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ EÚ“ {…€Æ˙€v… ®… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… E‰Ú ±…P…÷ B¥…∆ ∫…“®……∆i… EfiÚπ…EÚ…Â E‰Ú J…‰i…… {…Æ˙ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… +…v…… BEÚc˜ I…‰j… ®… §…“V… =i{……n˘x… EÚ…™…«GÚ®… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* EfiÚπ…EÚ…Â EÚ…‰ |…®……€h…i…-1 ∏…‰h…“ EÚ… §…“V… 75 |…€i…∂…i… +x…÷n˘…x… {…Æ˙ |…n˘…x… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* +€v…EÚi…®… 1 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙˙ i…EÚ +x…÷n˘…x… EÚ“ {……j…i…… Ω˛…‰i…“

∫…⁄Æ˙V…v……Æ˙… ™……‰V…x…… ™……‰V…x…… EÚ… =q‰˘∂™… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… B¥…∆ +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… E‰Ú ±…P…÷ B¥…∆ ∫…“®……∆i… EfiÚπ…EÚ…Â EÚ…‰ +±……¶…EÚ…Æ˙“ °Ú∫…±…… +l…¥…… €EÚ∫®…… E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ ±……¶…EÚ…Æ˙“ n˘±…Ω˛x…“ i…l…… €i…±…Ω˛x…“ °Ú∫…±……Â

™…Ω˛ ¶…“ EÚΩ˛… €EÚ =x…EÚ… (∏…“®…i…“ ∫…÷EÚ¥……€Æ˙™…… À∫…Ω) +§… EÚ…‰<« §…“®…… C±…‰®… ±…∆€§…i… x…Ω˛” Ω˲*

C™…… ±……¶… €n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲ ™……‰V…x…… ®… l

§…“V… +n˘±……-§…n˘±…“ - EfiÚπ…EÚ…Â u˘…Æ˙… €n˘™…‰ M…™…‰ +±……¶…EÚ…Æ˙“ §…“V… E‰Ú §…n˘±…‰ ®… ±……¶…EÚ…Æ˙“ n˘±…Ω˛x…“ ™…… €i…±…Ω˛x…“ °Ú∫…±…… E‰Ú =z…i… §…“V… 1 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙˙ EÚ“ ∫…“®…… i…EÚ |…n˘…x… €EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* EfiÚπ…EÚ…Â u˘…Æ˙… €n˘™…‰ M…™…‰ §…“V… E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ =∫…“ °Ú∫…±… EÚ… =z…i… §…“V… (1 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙˙

EÚ…‰ n˘“ +…ËÆ˙ =x…EÚ“ €∂…EÚ…™…i… ∫…®…∫™…… ∫…®……v……x… ¥……±…‰ Eڅϱ…®… ®… n˘V…« EÚÆ˙ |…EÚÆ˙h… EÚ…‰ §…∆n˘ EÚÆ˙x…‰ EÚ… €x…nÊ˘∂… (∫…®……v……x… +…Ïx…±……<x… ∫…®…⁄Ω˛) €n˘™……*

EËÚ∫…‰ ±… ®…n˘n˘ +M…Æ˙ +…{… ¶…“ ∫…®……v……x… +…Ïx…±……<x… EÚ“ ®…n˘n˘ ±…‰x…… S……Ω˛i…‰ ΩÈ˛, i……‰ http:// samadhan.mp.gov.in {…Æ˙ +…Ïx…±……<x… +{…x…“ ∫…®…∫™…… €±…J… ¶…‰V…Â* +…Ïx…±……<x… +€v…EÚ…Æ˙“ +…{… ∫…‰ ∫¥…™…∆ ∫…∆{…E«Ú EÚÆ˙ ±…ÂM…‰* 1.

À±…EÚ EÚ…‰ ŒC±…EÚ EÚÆÂ˙ Portal Open

Ω˛…M‰ ……* ∫…®……v……x… +…Ïx…±……<x… E‰Ú +€v…EÚ…€Æ˙™…… x…‰ =HÚ V……x…EÚ…Æ˙“ ∏…“®…i…“ ∫…÷EÚ¥……€Æ˙™…… À∫…Ω˛

¨

€∂…EÚ…™…i… n˘V…« EÚÆÂ˙* 2 . €∂…EÚ…™…i… EÚ“ Œ∫l…€i… V……x…Â* 3 . ±……ÏM… <x…*

+…{… +{…x…“ Œ∫l…€i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ŒC±…EÚ EÚÆ˙ ∫…®…∫™…… EÚ…‰ n˘V…« EÚÆ˙… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*

®…÷J™…®…∆j…“ ∫¥…-Æ˙…‰W…M……Æ ™……‰V…x…… ∫…‰ ∫……c˜“ ¥™……{……Æ˙“ §…x…‰ M…∆M……Æ˙…®… x…“®…S…, €V…±…‰ E‰Ú x™…⁄ <∆€n˘Æ˙… x…M…Æ˙ €x…¥……∫…“ M…∆M……Æ˙…®… ®……±…¥…“™… ]ËıC∫…“ b≈˜…™…¥…Æ˙ l…‰* +…Ãl…EÚ {…Ɖ˙∂……x…“ =x…EÚ… {…“UÙ… x…Ω˛” UÙ…c‰ ˜ Æ˙Ω˛“ l…“* ®…÷J™…®…∆j…“ ∫¥…-Æ˙…W‰ …M……Æ ™……‰V…x…… EÚ… ∫…Ω˛…Æ˙… €®…±…… i……‰ +…V… ¥…‰ ∫……c˜“ ¥™……{……Æ˙“ §…x… M…™…‰ ΩÈ˛* €{…UÙ±…‰ BEÚ ∫……±… ∫…‰ +{…x…‰ P…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ ∫……c˜“ €¥…GÚ™… EÚ… ¥™…¥…∫……™… EÚÆ˙ EÚÆ˙“§… 15 Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…™…‰ ®…Ω˛“x…… EÚ®…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* Eڅϱ……‰x…“ +…ËÆ˙ +…∫…-{……∫… EÚ“ ®…€Ω˛±……™…Â

=x…E‰Ú P…Æ˙ +…EÚÆ˙ Ω˛“ ∫……c˜“ J…Æ˙“n˘ EÚÆ˙ ±…‰ V……i…“ ΩÈ˛* <∫…∫…‰ =xΩ² +SUÙ“ +…®…n˘x…“ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ Ω˲* M…∆M……Æ˙…®… EÚ…‰ +J…§……Æ˙… ∫…‰ ®…÷J™…®…∆j…“ ∫¥…-Æ˙…‰W…M……Æ ™……‰V…x…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ €®…±…“ l…“* €V…±…… +∆i™……¥…∫……™…“ EÚ…™……«±…™… V……EÚÆ˙ ™……‰V…x…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ±…“ +…ËÆ˙ ®…÷J™…®…∆j…“ ∫¥…-Æ˙…‰W…M……Æ ™……‰V…x…… ®… ∫……c˜“ €¥…GÚ™… E‰Ú ¥™…¥…∫……™… E‰Ú €±…™…‰ ±……‰x… EÚ… +…¥…‰n˘x…

l

E‰Ú =z…i… B¥…∆ €¥…{…÷±… =i{……n˘x… n‰˘x…‰ ¥……±…“ €EÚ∫®…… E‰Ú §…“V… ={…±…§v… EÚÆ˙…x…… Ω˲*

∫…÷EÚ¥……€Æ˙™…… EÚ“ ∫…®…∫™…… EÚ… Ω÷˛+…˛ ∫…®……v……x… O……®… ¶…Ë∫…§…÷c˜…, i…Ω˛∫…“±… ∫…Æ˙<«, €V…±…… À∫…M…Æ˙…˱…“ EÚ“ ∏…“®…i…“ ∫…÷EÚ¥……€Æ˙™…… À∫…Ω˛ x…‰ ∫…®……v……x… +…Ïx…±……<x… ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú EÚÆ˙ §…i……™…… €EÚ =x…E‰Ú {…€i… ±……‰±…Æ˙ À∫…Ω˛ i…‰xn⁄˘{…k…… ∫…∆O……Ω˛EÚ l…‰* =x…EÚ“ ®…fii™…÷ E‰Ú ={…Æ˙…∆i… =xΩ² i…Ân⁄˘{…k…… ∫…∆O……Ω˛EÚ ∫……®……€V…EÚ ∫…÷Æ˙I…… ∫…®…⁄Ω˛ §…“®…… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… +¶…“ i…EÚ x…Ω˛” €®…±… {……™…… Ω˲* ∏…“®…i…“ ∫…÷EÚ¥……€Æ˙™…… À∫…Ω˛ x…‰ +€v…EÚ…€Æ˙™…… ∫…‰ +x…÷Æ˙…‰v… €EÚ™…… €EÚ =xΩ² §…“®…… ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… €n˘ ± …¥……x…‰ ®… ®…n˘ n ˘ EÚÆ ˙ * +€v…EÚ…€Æ˙™…… x…‰ ∏…“®…i…“ ∫…÷EÚ¥……€Æ˙™…… À∫…Ω˛ EÚ“ €∂…EÚ…™…i… EÚ“ {…c˜i……±… E‰Ú €±…B ¥…x… €¥…¶……M… E‰Ú +€v…EÚ…€Æ˙™…… ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú €EÚ™……* +€v…EÚ…€Æ˙™…… x…‰ ∫…®……v……x… +…Ïx…±……<x… E‰Ú +€v…EÚ…€Æ˙™…… EÚ…‰ §…i……™…… €EÚ ∏…“®…i…“ ∫…÷EÚ¥……€Æ˙™…… À∫…Ω˛ {…ix…“ ±……‰±…Æ˙ À∫…Ω˛ EÚ…‰ §…“®…… EÚ… ¶…÷M…i……x… =x…E‰Ú u˘…Æ˙… €n˘B M…B J……i…… GÚ®……∆EÚ ®… ¶……Æ˙i…“™… V…“¥…x… §…“®…… €x…M…®…, V…§…±…{…÷Æ˙ u˘…Æ˙… €EÚ™…… M…™…… Ω˲*

l

|…∫i…÷i… €EÚ™……* §…ÈEÚ ∫…‰ M…∆M……Æ˙…®… EÚ…‰ ∫……c˜“ ¥™…¥…∫……™… E‰Ú €±…™…‰ BEÚ ±……J… Ø˚{…™…‰ EÚ… @Òh… €®…±……* <∫… {…Æ˙ ∂……∫…x… EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ 30 Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…™…‰ +x…÷n˘…x… ¶…“ €®…±……* M…∆M……Æ˙…®… ®……±…¥…“™… +§… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ +…i®…-€x…¶…«Æ˙ ΩÈ˛* §…SS…‰ +§… +SU‰Ù ∫E⁄Ú±… ®… {…g¯ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ… M…÷V…Æ˙ §…∫…Æ˙ ¶…“ +…Æ˙…®… ∫…‰ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲*

∫…“®…… i…EÚ) |…n˘…x… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* +x™… °Ú∫…±… EÚ… §…“V… S……Ω˛x…‰ {…Æ˙, |…®……€h…i… §…“V… EÚ“ ¥……∫i…€¥…EÚ EÚ“®…i… E‰Ú 25 |…€i…∂…i… ®…⁄±™… EÚ… §…“V… +l…¥…… x…M…n˘ Æ˙…€∂… EfiÚπ…EÚ EÚ…‰ n‰˘x…“ Ω˛…‰M…“* §…“V… ∫¥……¥…±…®§…x… - EfiÚπ…EÚ EÚ“ EfiÚ€π… ¶…⁄€®… E‰Ú 1/10 I…‰j… E‰Ú €±…™…‰ +…v……Æ˙, |…®……€h…i… §…“V…, 75 |…€i…∂…i… +x…÷n˘…x… {…Æ˙ €n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲* §…“V… =i{……n˘x… - €i…±…Ω˛x…“, n˘±…Ω˛x…“ °Ú∫…±…… E‰Ú =z…i… €EÚ∫®…… E‰Ú §…“V… =i{……n˘x… E‰Ú €±…™…‰ ∂……∫…EÚ“™… Efiڀπ… |…I…‰j…… E‰Ú 10 €EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ EÚ“ {…€Æ˙€v… ®… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… B¥…∆ +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… E‰Ú ±…P…÷ B¥…∆ ∫…“®……∆i… EfiÚπ…EÚ…Â E‰Ú J…‰i…… {…Æ˙ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… +…v…… BEÚc˜ I…‰j… ®… §…“V… EÚ…™…«GÚ®… €EÚ™…… V……i…… Ω˲* EfiÚπ…EÚ EÚ…‰ +…v……Æ˙ +l…¥…… |…®……€h…i…1 ∏…‰h…“ EÚ… §…“V… 75 |…€i…∂…i… +x…÷n˘…x… {…Æ˙ 1 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙˙ i…EÚ E‰Ú €±…™…‰ |…n˘…x… €EÚ™…… V……i…… ΩË ˛ * {…∆ V …“™…x… Ω‰ ˛ i …÷ |…®……h…“EÚÆ˙h… ∫…∆∫l…… EÚ…‰ n‰˘™… Æ˙…€∂… EÚ… ¶…÷M…i……x… ™……‰V…x…… ®…n˘ ∫…‰ €EÚ™…… V……i…… Ω˲* =i{……€n˘i… |…®……€h…i… §…“V… EÚ… +…M……®…“ ¥…π…« ®… +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i…, +x…÷∫…⁄€S…i… V…x…V……€i… E‰Ú EfiÚπ…EÚ…Â EÚ…‰ €x…v……«€Æ˙i… EÚ“®…i… {…Æ˙ €¥…i…Æ˙h… €EÚ™…… V……i…… Ω˲*

§…“V… O……®… EÚ…™…«GÚ®… ™……‰V…x…… EÚ… =q‰˘∂™… §…“V… O……®… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… =q‰˘∂™… =z…i… §…“V… =i{……n˘x… E‰Ú €±…B V……M…∞¸EÚ EÚÆ˙x……, §…“V… =i{……n˘x… B¥…∆ ¶…∆b˜…Æ˙h… i…EÚx…“EÚ“ Ω‰˛i…÷ |…€∂…I…h… |…n˘…x… EÚÆ˙x…… Ω˲*

C™…… ±……¶… €n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲ ™……‰V…x…… ®… l

+x…÷n˘…x… - |…i™…‰EÚ S…™…€x…i… EfiÚπ…EÚ EÚ…‰ BEÚ BEÚc˜ E‰Ú €±…™…‰ 50 |…€i…∂…i…

l

l

l

+x…÷n˘…x… {…Æ˙ +x……V… °Ú∫…±…… E‰Ú €±…B i…l…… 60 |…€i…∂…i… +x…÷n˘…x… {…Æ˙ n˘±…Ω˛x…, €i…±…Ω˛x…, S……Æ˙… i…l…… Ω˛Æ˙“ J……n˘ EÚ“ °Ú∫…±…… E‰Ú €±…B +…v……Æ˙, |…®……€h…i… §…“V… |…n˘…x… €EÚ™…… V……i…… ΩË* ™……‰V…x…… E‰Ú i…Ω˛i… |…€∂…I…h… ®… 3 |…®…÷J… °Ú∫…±… +¥…∫l……+… §……‰x…“ E‰Ú ∫…®…™…, °⁄Ú±… +¥…∫l…… i…l…… EÚ]ı…<« E‰Ú ∫…®…™… EfiÚπ…EÚ…Â EÚ…‰ |…€∂…I…h… €n˘™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* =z…i… ¶…hb˜…Æ˙h… {……j… - §…“V… ¶…∆b˜…Æ˙h… E‰Ú €±…B 10 œC¥…]ı±… ¶…∆b˜…Æ˙ EÚ…‰`ˆ“ E‰Ú €±…™…‰ +x…÷∫…⁄€S…i… V……€i… i…l…… V…x…V……€i… ¥…M…« E‰Ú EfiÚπ…EÚ…Â EÚ…‰ €x…v……«€Æ˙i… EÚ“®…i… EÚ… 33 |…€i…∂…i…, +€v…EÚi…®… Ø˚{…™…‰ 1500/- i…l…… 20 œC¥…]ı±… ¶…∆b˜…Æ˙ EÚ…‰`ˆ“ {…Æ˙ EÚ“®…i… EÚ… 33 |…€i…∂…i… ™…… Ø˚{…™…‰ 3000/- V……‰ ¶…“ EÚ®… Ω˛…‰, +x…÷n˘…x… EÚ… |……¥…v……x… Ω˲* ∫……®……x™… EfiÚπ…EÚ…Â EÚ…‰ 25 |…€i…∂…i… +x…÷n˘…x… - 10 œC¥…]ı±… EÚ…‰`ˆ“ {…Æ˙ +€v…EÚi…®… Ø˚{…™…‰ 1000/- i…l…… 20 œC¥…]ı±… EÚ…‰`ˆ“ {…Æ˙ +€v…EÚi…®… Ø˚{…™…‰ 2000/- V……‰ ¶…“ EÚ®… Ω˛…‰ n‰˘™… Ω˛…‰M……* §…“V……‰{…S……Æ˙ b≈˜®… - +x…÷n˘…x… n˘Æ˙ 20 €EÚ±……‰O……®… I…®…i…… Ω‰˛i…÷ 3500 Ø˚{…™…‰ |…€i… §…“V……‰{…S……Æ˙ b≈˜®… i…l…… 40 €EÚ±……‰O……®… I…®…i…… Ω‰˛i…÷ 5000 Ø˚{…™…‰*

EÚ…Ëx… ±…‰ ∫…EÚi…… Ω˲ ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… ®…v™…|…n‰˘∂… ®… €x…¥……∫…Æ˙i… ∫…¶…“ €EÚ∫……x… ¶……<« <x… ™……‰V…x……+… EÚ… ±……¶… |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*

™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… ±…‰x…‰ E‰Ú €±…™…‰ EÚΩ˛…ƒ EÚÆÂ˙ ∫…∆{…E«Ú ™……‰V…x…… EÚ… ±……¶… ±…‰x…‰ E‰Ú €±…B €EÚ∫……x… ¶……<« +{…x…‰ I…‰j… E‰Ú EfiÚπ…EÚ €®…j… +l…¥…… O……®…“h… EfiÚ€π… €¥…∫i……Æ˙ +€v…EÚ…Æ˙“ ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*

∫x…‰Ω˛ ∫…Æ˙…‰EÚ…Æ˙ EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ E÷Ú{……‰π…h… ®…÷HÚ Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ §…SS…‰ V…§…±…{…÷Æ˙, ®…€Ω˛±…… B¥…∆ §……±… €¥…EÚ…∫… €¥…¶……M… E‰Ú ∫x…‰Ω˛ ∫…Æ˙…E‰ Ú…Æ˙ EÚ…™…«GÚ®… ®… ∫…∆P…€®…j…… C±…§… x…‰ V…§…±…{…÷Æ˙ €V…±…‰ E‰Ú UÙΩ˛ E÷Ú{……‰€π…i… §…SS…… EÚ…‰ M……‰n˘ ±…‰EÚÆ˙ =xΩ² ∫…÷{……‰€π…i… §…x……x…‰ EÚ“ ∫…Æ˙…Ω˛x…“™… {…Ω˛±… EÚ“ Ω˲* ∫…∆P…€®…j…… ∫……®……€V…EÚ ∫…∆∫l…… Ω˲* ∂……∫…x… +…ËÆ˙ ∫……®……€V…EÚ ∫…∆∫l……+… E‰Ú ∫…n¬˘|…™……∫…… ∫…‰ |…n‰˘∂… ®… E÷Ú{……‰π…h… ®… EÚ®…“ +… Æ˙Ω˛“ Ω˲* ™…Ω˛…∆ +…∆M…x…¥……c˜“ EÂÚp˘ ®… +…x…‰ ¥……±…‰ §…SS…… ®… ±…M…¶…M… +€i…EÚ®… ¥…V…x… ¥…M…« EÚ“

∫…¥…… ∫……±… EÚ“ ∫…∆v™…… §…÷x…EÚÆ˙, Ω˛Ãπ…EÚ… S……Ëv…Æ˙“ +…ËÆ˙ ¥…‰n˘ S……Ëv…Æ˙“, S……Æ˙ ¥…π…‘™… v…x…Æ˙…V… EÚ…‰±… +…ËÆ˙ i…“x… ¥…π…‘™… €¥…x……‰n˘ §…∆∫…±… EÚ…‰ ∫…∆P…€®…j…… C±…§… x…‰ M……‰n˘ €±…™…… Ω˲* M……‰n˘ €±…™…‰ M…™…‰ |…i™…‰EÚ §…SS…… EÚ…‰ ∫…∆P…€®…j…… C±…§… x…‰ ∫x…‰Ω˛ ∫…Æ˙…‰EÚ…Æ˙ E‰Ú i…Ω˛i… BEÚ ®……Ω˛ E‰Ú €±…™…‰ BEÚ-BEÚ Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…™…‰ EÚ… {……‰π…h… +…Ω˛…Æ˙ S……¥…±…, ®…⁄M∆ …°Ú±…“, n˘€±…™……, n⁄˘v…, ¶…÷x…… S…x……, M…÷c˜, P…“, ∂…CEÚÆ˙, ∫…⁄V…“ +…ËÆ˙ ®…÷Æ˙®…÷Æ˙… |…n˘…x… €EÚ™…… Ω˲*

M…Æ˙“§…… EÚ… ∫…∆§…±… §…x…“ ®…÷J™…®…∆j…“ V…x…-EÚ±™……h… +…ËÆ˙ ∫¥…-Æ˙…‰W…M……Æ ™……‰V…x…… Æ˙…V™… ∂……∫…x… EÚ“ €¥…€¶…z… EÚ±™……h…EÚ…Æ˙“ ™……‰V…x……™… +…Ãl…EÚ ∞¸{… ∫…‰ EÚ®…V……‰Æ˙ i…§…EÚ…Â E‰Ú €±…™…‰ +€¶…¶……¥…EÚ EÚ“ ¶…⁄€®…EÚ… €x…¶…… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* Ω˛V……Æ˙… §…SS…… EÚ…‰ M…∆¶…“Æ˙ Æ˙…‰M…… ®… €x…:∂…÷±EÚ €S…€EÚi∫…… ∫…÷€¥…v……, §…‰Æ˙…‰W…M……Æ ™…÷¥……+… EÚ…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ ∫…Ω˛…™…i……, M…Æ˙“§…… EÚ…‰˙ ∫…∆§…±… ™……‰V…x……, €§…V…±…“ €§…±… ®……°Ú“ +…€n˘ EÚ… ∫…Ω˛…Æ˙… €®…±…… Ω˲* +∂……‰EÚx…M…Æ˙ €V…±…‰ E‰Ú €¥…EÚ…∫…J…∆b˜ S…∆n˘‰Æ˙“ EÚ“ {…⁄V……§……<« E‰Ú {…€i… EÚ… +S……x…EÚ €x…v…x… Ω˛…‰ M…™……* +∆i™…‰Œπ]ı E‰Ú €±…™…‰ ¶…“ {…Ë∫…‰ x…Ω˛” l…‰* Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +∆i™…‰Œπ]ı E‰Ú €±…™…‰ 5 Ω˛V……Æ˙ Ø˚{…™…‰ +…ËÆ˙ V…“¥…x…-™……{…x… E‰Ú €±…™…‰ 2 ±……J… Ø˚{…™…‰ EÚ“ +x…÷O…Ω˛ Æ˙…€∂… n˘“* {…⁄V…… EÚΩ˛i…“ Ω˲ ®…÷J™…®…∆j…“ Ω˛®……Ɖ˙ €±…™…‰ ®……i……€{…i…… ∫…‰ EÚ®… x…Ω˛” ΩÈ˛* Àb˜b˜…‰Æ˙“ €V…±…‰ E‰Ú O……®… b˜…∆b˜€§…€UÙ™…… €x…¥……∫…“ |…‰®…À∫…Ω˛ §…Ω÷˛i… J…÷∂… ΩÈ˛* ∫…Æ˙±… €§…V…±…“ €§…±… B¥…∆ ®…÷J™…®…∆j…“ §…EÚ…™…… €§…V…±…“ €§…±… ®……°Ú“ ™……‰V…x…… ®… =x…EÚ… 6 Ω˛V……Æ˙ 377

Ø˚{…™…‰ EÚ… €§…±… ®……°Ú Ω˛…‰ M…™…… Ω˲* ®…V…n⁄˘Æ˙“ EÚÆ˙E‰Ú {…€Æ˙¥……Æ˙ EÚ… ¶…Æ˙h… {……‰π…h… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ |…‰®…À∫…Ω˛ E‰Ú €±…™…‰ ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… §…c˜“ Æ˙…€∂… l…“* ¥……‰ €§…V…±…“ EÚ… €§…±… i……‰ V…®…… EÚÆ˙x…… S……Ω˛i…‰ l…‰, {…Æ˙ <i…x…“ §…c˜“ Æ˙…€∂… EÚ… |…§…∆v… x…Ω˛” EÚÆ˙ {…… ÆΩ‰˛ l…‰* ∫……Æ˙“ EÚ®……<« {…€Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú ¶…Æ˙h…-{……‰π…h… ®… Ω˛“ J…S…« Ω˛…‰ V……i…“ Ω˲* {…⁄Æ˙… §…EÚ…™…… ®……°Ú Ω˛…‰ V……x…‰ ∫…‰ |…‰®…À∫…Ω˛ EÚ… {…⁄Æ˙… {…€Æ˙¥……Æ˙ ∫…÷J…“ Ω˛…‰ M…™…… Ω˲* <∆n˘…ËÆ˙ E‰Ú M…V…‰xp˘ €§…±±……ËƉ˙ §…Ω÷˛i… J…÷∂… ΩÈ˛, C™……€EÚ +§… =xΩ² n⁄˘∫…Æ˙… EÚ“ x……ËEÚÆ˙“ EÚÆ˙x…‰ x…Ω˛” V……x…… {…c˜i……* ®…÷J™…®…∆j…“ €{…UÙc˜… ¥…M…« ∫¥…-Æ˙…‰W…M……Æ ™……‰V…x…… ®… =xΩ˛…Âx…‰ ∫…“Bx…V…“ +…Ï]ı…‰ €Æ˙C∂…… E‰Ú €±…™…‰ +…¥…‰n˘x… €EÚ™…… l……* +…Ë{…S……€Æ˙EÚi……™… {…⁄Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ =xΩ² §…ÈEÚ +…Ï°Ú <Œhb˜™…… ∫…‰ 2 ±……J… Ø˚{…™…‰ EÚ… @Òh… ∫¥…“EfiÚi… Ω˛…‰ M…™……* <∫…∫…‰ =xΩ˛…Âx…‰ +…Ï]ı…‰ €Æ˙C∂…… J…Æ˙“n˘… Ω˲ +…ËÆ˙ |…€i… €n˘x… EÚÆ˙“§… 500 Ø˚{…™…‰ EÚ®…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*


¶……‰{……±…, 13.08.2018 ∫…‰ 19.08.2018

38 €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ EÚ“ i…“x… n‰˘∂…… EÚ“ ™……j……

¥™……{……Æ˙, Æ˙I…… +…ËÆ˙ ∫……®…€Æ˙EÚ ®…÷q˘… {…Æ˙ ¶……Æ˙i… ®…n˘n˘ E‰Ú €±…™…‰ i…Ë™……Æ˙

∞¸∫… E‰Ú €®…€±…]≈ı“ ∫E⁄Ú±… ®… |…€∂…€I…i… Ω˛…M …‰ {……€EÚ∫i……x…“ ∫…ˀx…EÚ {……€EÚ∫i……x… +…ËÆ˙ ∞¸∫… x…‰ BEÚ B‰∫…… ∫…®…Z……Ëi…… €EÚ™…… Ω˲ €V…∫…E‰Ú i…Ω˛i… {……€EÚ∫i……x…“ ∫…ˀx…EÚ…Â EÚ…‰ ∞¸∫… E‰Ú €®…€±…]≈ı“ <∆∫]ı“]¬ı™…⁄]ı ®… |…€∂…I…h… €n˘™…… V……™…‰M……* n˘…‰x…… n‰˘∂…… x…‰ Æ˙I…… I…‰j… ®… €u{…I…“™… ∫…Ω˛™……‰M… EÚ…‰ §…g¯…¥…… n‰˘x…‰ E‰Ú €±…™…‰ ™…Ω˛ ∫…®…Z……Ëi…… €EÚ™…… Ω˲* {……€EÚ∫i……x… Æ˙I…… ®…∆j……±…™… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∞¸∫…-{……€EÚ∫i……x… V¥……∆<]ı €®…€±…]≈ı“ E∆Ú∫…±]‰ı€]ı¥… EÚ®…‰]ı“ EÚ“ {…Ω˛±…“ §…Ë`ˆEÚ ®… <∫… EÚÆ˙…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛∫i……I…Æ˙ €EÚ™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* <∫…∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∞¸∫… +…ËÆ˙ {……€EÚ∫i……x… E‰Ú §…“S… ∫…∆™…÷HÚ ∫…Ëx™……¶™……∫… ¶…“ +…™……‰€V…i… Ω˛…‰ S…÷EÚ… Ω˲* <∫…E‰Ú +±……¥…… ∞¸∫…, {……€EÚ∫i……x… EÚ…‰ Æ˙I…… Ω‰˛±…“EÚ…Ï{]ıÆ˙ ®…÷Ω˲™…… EÚÆ˙… S…÷EÚ… Ω˲*

€¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ ∏…“®…i…“ ∫…÷π…®…… ∫¥…Æ˙…V… 2 +M…∫i… ∫…‰ ∂…÷Ø˚ Ω÷˛™…“ S……Æ˙ €n˘¥…∫…“™… i…“x… ®…v™… B€∂…™……<« n‰˘∂…… EÚ“ ™……j…… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ ∫…®{…z… EÚÆ˙ ¶……Æ˙i… ±……Ë]ı +…™…” ΩÈ˛* i…“x… n‰˘∂…… EÚV……€EÚ∫i……x…, €EÚÃM…∫i……x… +…ËÆ˙ =V§…‰€EÚ∫i……x… E‰Ú n˘…ËƉ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =xΩ˛…Âx…‰ |…l…®… S…Æ˙h… ®… EÚV……€EÚ∫i……x… E‰Ú +∫i……x…… ®… |…v……x…®…∆j…“ +…ËÆ˙ €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ EËÚÆ˙…i… +§n˘…Æ˙…J……x……‰¥… E‰Ú ∫……l… ¥™……{……Æ˙, Æ˙I…… +…ËÆ˙ ∫……®…€Æ˙EÚ ®…÷q˘… {…Æ˙ §……i…S…“i… EÚ“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…‰ ∫…Ω˛™……‰M… §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ EÚ“ §……i… EÚΩ˛“* V…§…€EÚ €EÚÃM…∫i……x… ®… €EÚÃM…V… |…v……x…®…∆j…“, €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ <Æ˙±……x… +§n‰˘±…n‰˘¥… E‰Ú ∫……l… Æ˙I…… ∫…®…Z……Ëi…‰ {…Æ˙ EÚÆ˙…Æ˙ €EÚ™……* ™……j…… E‰Ú +∆€i…®… {…c˜…¥… ®… €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ =V§…‰€EÚ∫i……x… {…Ω÷∆˛S…“* =V§…‰€EÚ∫i……x… E‰Ú |…v……x…®…∆j…“ +§n÷˘±±…… +€Æ˙{……‰¥… +…ËÆ˙ €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ +§n÷˘±… +V…“V… E‰Ú€®…±……‰¥… E‰Ú ∫……l… §…Ë`ˆEÚ EÚÆ˙ ¥™……{……Æ˙ ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙ I…‰j…“™… ®…÷q˘…Â

¥…€Æ˙π`ˆ Æ˙…V…x…“€i…Y… +…ËÆ˙ i…€®…±…x……b÷ E‰Ú {…⁄¥…« ®…÷J™…®…∆j…“

E‰Ú ®…Ω˛i¥… {…Æ˙ S…S……« EÚ“* <∫…∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∏…“®…i…“ ∫¥…Æ˙…V… EÚ… =V§…‰€EÚ∫i……x… E‰Ú i……∂…E∆Ún˘ {…Ω÷˛∆S…x…‰ {…Æ˙ €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ +§n÷˘±… +V…“V… E‰Ú€®…±……‰¥… x…‰ {……Æ∆˙{…€Æ˙EÚ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ ∫¥……M…i… €EÚ™……* ∏…“®…i…“ ∫¥…Æ˙…V… x…‰ ™…Ω˛…∆ {…Æ˙ {…⁄¥…« |…v……x…®…∆j…“ ±……±…§…Ω˛…n÷˘Æ˙ ∂……∫j…“ E‰Ú ∫®……Æ˙EÚ {…Æ˙ ∏…r˘…∫…÷®…x… +Ã{…i… €EÚ™……* ∏…r˘…∆V…€±… EÚ…™…«GÚ®… ∫…‰ {…⁄¥…« =xΩ˛ …  x …‰ =V§…‰ € EÚ∫i……x… EÚ“ ±…‰ € V…Œ∫]ı ¥ …

+∫…‰®§…±…“ +…Ï°Ú +…ϱ…“ ®…V…€±…∫… (¥…Ω˛…∆ EÚ“ ∫…∆∫…n˘) E‰Ú +v™…I… x…⁄Æ˙€n˘x…V……‰x… <∫®……‰<±……‰¥… i…l…… ∫…∆∫…n˘ ®… €¥…€¶…z… M…÷]ı… E‰Ú |…€i…€x…€v…™…… ∫…‰ €®…±…”* €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ EÚ“ <x… n‰˘∂…… EÚ“ ™……j…… EÚ…‰ ®…v™… B€∂…™……<« n‰˘∂…… E‰Ú ∫……l… E⁄Ú]ıx…“€i…EÚ ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ EÚ…‰ ®…V…§…⁄i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“ n‰˘J…… V…… Æ˙Ω˛… Ω˲*

Æ˙…π]≈ı{…€i… x…‰ €i…∞¸¥…x…∆i…{…÷Æ˙®… ®… "±……‰EÚi…∆j… EÚ… i™……‰Ω˛…Æ˙'˙ EÚ…™…«GÚ®… EÚ… =n¬˘P……]ıx… €EÚ™…… Æ˙…π]≈ı{…€i… ∏…“ Æ˙…®…x……l… EÚ…‰À¥…n˘ x…‰ +M…∫i… EÚ…‰ €i…∞¸¥…x…∆i…{…÷Æ˙®… ®… E‰ÚÆ˙±… €¥…v……x…∫…¶…… EÚ“ Ω˛“Æ˙EÚ V…™…∆i…“ ∫…®……Æ˙…‰Ω˛ E‰Ú ∫…®……{…x… +…™……‰V…x… E‰Ú ∞¸{… ®… "±……‰EÚi…∆j… EÚ… i™……‰Ω˛…Æ˙' EÚ…™…«GÚ®… EÚ… =n¬˘P……]ıx… €EÚ™……* <∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ +{…x…‰ ∫…∆§……‰v…x… ®… Æ˙ … π]≈ ı { …€i… x…‰ EÚΩ˛ … €EÚ "Æ˙ … V…x…“€i…, ∫……¥…«V…€x…EÚ V…“¥…x… +…ËÆ˙ ±……‰EÚi…∆j… EÚ“ M…÷h…¥…k…… ∫…®……V… E‰Ú +…¥…∂™…EÚ i…i¥…… E‰Ú |…€i…À§…§… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*' E‰ÚÆ˙±… €¥…v……x…∫…¶…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ §…Ω˛∫… ¥… {…€Æ˙S…S……«B∆ i…l…… ®……x…¥…“™… ®…⁄±™… Æ˙…V™… EÚ“ {…Æ∆˙{…Æ˙…+… EÚ… n˘{…«h… ΩÈ˛* Æ˙…π]≈ı{…€i… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ "€{…UÙ±…“ ∫…€n˘™…… ®… ¶…“ E‰ÚÆ˙±… EÚ“ ∫……®……€V…EÚ ∫…∆Æ˙S…x…… x…‰ §…Ω˛∫… +…ËÆ˙ ∫…∆¥……n˘ EÚ…‰ |……‰i∫……€Ω˛i… €EÚ™…… Ω˲* +…€n˘ ∂…∆EÚÆ˙…S……™…«, ∏…“ x……Æ˙…™…h… M…÷Ø˚ +…ËÆ˙ +™™…∆EÚ±…“ V…Ë∫…‰ n⁄˘Æ˙n˘∂…‘ ∫…÷v……Æ˙EÚ…Â x…‰ ™…Ω˛“ Æ˙…∫i…… €n˘J……™…… Ω˲* €¥…€¶…z… ®…i…… V…Ë∫…‰ ÀΩ˛n⁄˘, <∫±……®…, <«∫……<«, ™…Ω⁄˛n˘“ EÚ…‰ ®……x…x…‰ ¥……±…… EÚ…‰ ™…Ω˛“ §……i… |…‰€Æ˙i… EÚÆ˙i…“ Æ˙Ω˛“ Ω˲*' =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ EÚ…‰<« ¥™…€HÚ BEÚ ®…i… €¥…∂…‰π… EÚ…‰ ®……x… ∫…EÚi…… Ω˲, +x™… €EÚ∫…“ ®…i… EÚ…‰ ®……x… ∫…EÚi…… Ω˲ ™…… ®…i… EÚ…‰ €§…±…E÷Ú±… x…Ω˛” ®……x… ∫…EÚi…… Ω˲* 6

™…⁄Bx… ∂……∆€i… €®…∂…x… E‰Ú ∫…k…Æ˙ ¥…π…« {…⁄Ɖ˙

B®…. EÚ∞¸h……€x…€v… EÚ… €x…v…x… ∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı ∂……∆€i… €®…∂…x… x…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú ™……‰M…n˘…x… EÚ…‰ ∫…Æ˙…Ω˛… i…€®…±…x……b÷ E‰Ú {…⁄¥…« ®…÷J™…®…∆j…“ +…Ë Æ ˙ b˜“B®…E‰ Ú |…®…÷ J … ®…÷ i …÷ ¥ …‰ ± … EÚ∞¸h……€x…€v… EÚ… 94 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ®… S…‰z…<« ®… €x…v…x… Ω˛…‰ M…™……* ¥…‰ €{…UÙ±…‰ EÚ…°Ú“ ∫…®…™… ∫…‰ §…“®……Æ˙ l…‰* =x…EÚ… +∆€i…®… ∫…∆∫EÚ…Æ˙ ®…Æ˙“x…… §…“S… {…Æ˙ €EÚ™…… M…™……* =x…E‰Ú €x…v…x… {…Æ˙ |…v……x…®…∆j…“ ∏…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ x…‰ ∂……‰EÚ ¥™…HÚ €EÚ™…… Ω˲* EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ EÚ∞¸h……€x…€v… E‰Ú €x…v…x… {…Æ˙ BEÚ €n˘x… +…ËÆ˙ i…€®…±…x……b÷ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 7 €n˘x… E‰Ú ∂……‰EÚ EÚ“ P……‰π…h…… EÚ“ Ω˲*

∫……±… EÚ“ =©… ∫…‰ Ω˛“ Æ˙…V…x…“€i… ®… ∫…€GÚ™… Ω˛…‰ M…™…‰ l…‰ EÚØ˚h……€x…€v…* l 13 §……Æ˙ €¥…v……x…∫…¶…… S…÷x……¥… ±…c‰˜, ±…‰€EÚx… EÚ¶…“ Ω˛…Ɖ x…Ω˛”* l 1969 ®… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ®…÷J™…®…∆j…“ §…x…‰* =xΩ˛…Âx…‰ 5 §……Æ˙ ®…÷J™…®…∆j…“ EÚ… {…n˘ ∫…∆¶……±…… Ω˲* l 50 ∫……±… BEÚ {……]ı‘ E‰Ú +v™…I… Æ˙Ω‰˛* l ï 70 ∫…‰ V™……n˘… €°Ú±®…… ®… ∫…∆¥……n˘ ±…‰J…x… €EÚ™……* l 2016 ®… ¥…Ω˛ 13¥…” §……Æ˙ €¥…v……x…∫…¶…… ∫…n˘∫™… S…÷x…‰ M…™…‰ l…‰* l

14

∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı E‰Ú ∂……∆€i… €®…∂…x… x…‰ 70 ¥…π…« {…⁄h…« Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… EÚ…‰ +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú §…Ω÷˛®…⁄±™… ™……‰M…n˘…x… EÚ“ ∫…Æ˙…Ω˛x…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛™…‰ EÚΩ˛… €EÚ ¶……Æ˙i… V…Ë∫…‰ o˘g¯ ∫……Z…‰n˘…Æ˙… EÚ… ¥…Ω˛ +…¶……Æ˙“ Ω˲* ∂……∆€i…Æ˙I…EÚ +€¶…™……x…… E‰Ú €±…™…‰ +{…Æ˙ ®…Ω˛…∫…€S…¥… V…“x… €{…™…Ɖ˙ ±…‰GÚ…‰<C∫… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ "∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı E‰Ú ∂……∆€i…Æ˙I…EÚ +€¶…™……x… §…‰Ω˛n˘ V…€]ı±… ¥……i……¥…Æ˙h… ®… S…±…i…‰ ΩÈ˛, B‰∫…‰ ®… ¶……Æ˙i… x…‰ x……M…€Æ˙EÚ…Â EÚ“ Æ˙I…… E‰Ú |…™……∫…… ®… Ω˛Æ˙ EÚn˘®… {…Æ˙ ∂……∆€i… €®…∂…x… EÚ… ∫……l… €n˘™…… ΩË* ™…Ω˛ +€¶…™……x… BEÚ-BEÚ n‰˘∂… EÚ…‰ +…v……€Æ˙i… EÚÆ˙E‰Ú S…±……™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË +…ËÆ˙ <∫… ∫…{i……Ω˛ ™…Ω˛ ¶……Æ˙i… {…Æ˙

EÂڀp˘i… Ω˲* €¥…∂…‰π… °Ú“S…Æ˙ "<∆€b˜™…… B∆b˜ n˘ ™…⁄Bx… ∫…‰€±…•…‰À]ıM… 70 <«™…∫…« +…Ï°Ú <x…

+…ËÆ˙ <∫… x…÷EÚ∫……x… E‰Ú €±…™…‰ ¥…Ω˛ =x…E‰Ú {…€Æ˙¥……Æ˙… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú ±……‰M…… E‰Ú

∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı ∂……∆€i… Æ˙I…… E‰Ú 70 ¥…π…« {…⁄Ɖ˙ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ™…⁄Bx… "{…“∫… EÚ“À{…M… ∫…Ã¥…∫… B∆b˜ ∫…‰GÚ“°Ú…<∫…' x……®… ∫…‰ BEÚ +€¶…™……x… S…±…… Æ˙Ω˛… Ω˲* |…€i… n÷˘:J… ¥™…HÚ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <∫… +€¶…™……x… EÚ… ®…EÚ∫…n˘ ∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı ∂……∆€i…Æ˙I…EÚ…Â E‰Ú ∫……l… Ω˛“ =x… n‰˘∂…… E‰Ú |…€i… +…¶……Æ˙ ¥™…HÚ EÚÆ˙x…… Ω˲ V……‰ €EÚ ∂……∆€i… Æ˙I…EÚ +€¶…™……x…… ®… +{…x…‰ ¥…n˘‘v……Æ˙“ {…÷Ø˚π…… +…ËÆ˙ ®…€Ω˛±……+… EÚ…‰ ¶…‰V…i…‰ ΩÈ˛*

l

¥…˱™…⁄B§…±… ∫…Ã¥…∫… ]⁄ı n˘ EÚ…ÏV… +…Ï°Ú {…“∫…' E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ V…“x… €{…™…Ɖ˙ x…‰ EÚΩ˛… Ω˲ €EÚ €EÚ∫…“ +…ËÆ˙ n‰˘∂… E‰Ú ®…÷EÚ…§…±…‰ ¶……Æ˙i… x…‰ +{…x…‰ ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ∂……∆€i…Æ˙I…EÚ J……‰™…‰ ΩÈ˛

|…v……x…®…∆j…“ x…‰ EÚ“ >V……« B¥…∆ J…x…x… I…‰j… ®… Æ˙…‰ÀΩ˛M™…… ∂…Æ˙h……Ãl…™…… E‰Ú ∫……l… ®……x…¥…“™…i…… V…∞¸Æ˙“ : ∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı +Ω˛®… §…÷€x…™……n˘“ f¯…∆S…‰ EÚ“ |…M…€i… ∫…®…“I……

∂…Æ˙h……Ãl…™…… ∫…‰ ∫…∆§…∆€v…i… ∫…∆™…÷HÚ Æ˙…π]≈ı =SS……™…÷HÚ EÚ…™……«±…™… (™…⁄Bx…BS…∫…“+…Æ˙) E‰Ú |…®…÷J… €°Ú±…“{{……‰ O……∆b˜“ x…‰ EÚΩ˛… Ω˲ €EÚ Æ˙…‰ÀΩ˛M™…… ∂…Æ˙h……Ãl…™…… E‰Ú ∫……l… ®……x…¥…“™…i…… {…⁄Æ˙EÚ ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ V…∞¸Æ˙“ Ω˲* =x…EÚ…Â ∫…∆¥…‰n˘x……+… E‰Ú ∫……l… +…Ãl…EÚ ®…n˘n˘ EÚ“ ¶…“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˲* <∆b˜…‰x…‰€∂…™…… E‰Ú §……±…“ ®… +…™……‰€V…i… ∫……i…¥… ®…∆j…“ ∫i…Æ˙“™… ∫…®®…‰±…x… ®… ∫…∆§……‰v…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =xΩ˛…Âx…‰ +…™…‰ Ω÷˛™…‰ 26 n‰˘∂…… E‰Ú |…€i…€x…€v…™…… ∫…‰ ™…Ω˛ EÚΩ˛…* =xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛… €EÚ V…§… i…EÚ Æ˙…‰ÀΩ˛M™…… ∂…Æ˙h……Ãl…™…… EÚ“ ∫…®…∫™…… EÚ… ∫……®……v……x… x…Ω˛” Ω˛…‰ V……i…… i…§… i…EÚ ∫…¶…“ n‰˘∂…… EÚ…‰ BEÚ V…÷]ı Ω˛…‰EÚÆ˙ §……∆M±……n‰˘∂… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙

EÚ“ ®…n˘n˘ EÚÆ˙x…“ S……€Ω˛™…‰* =xΩ˛…Âx…‰ B€∂…™……|…∂……∆i… I…‰j… E‰Ú Æ˙…V…x…‰i……+… +…ËÆ˙ ¥™……{……€Æ˙™……Â

∫…‰ ¶…“ ∂…Æ˙h……Ãl…™…… EÚ“ ®…n˘n˘ EÚÆ˙x…‰ EÚ… +…O…Ω˛ €EÚ™……*

<«Æ˙…x… ∫…‰ ¥™……{……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ n‰˘∂…… E‰Ú ∫……l… x…Ω˛” Ω˛…ÂM…‰ +®…‰€Æ˙EÚ… E‰Ú ¥™……{……€Æ˙EÚ ∫…∆§…∆v… - ]≈∆ı{… +®…‰€Æ˙EÚ“ Æ˙…π]≈ı{…€i… b˜…‰x……±b˜ ]≈∆ı{… x…‰ ]¬ı¥…“]ı EÚÆ˙E‰Ú §…i……™…… Ω˲ €EÚ "<«Æ˙…x… {…Æ˙ ±…M…‰ |…€i…§…∆v… 8 +M…∫i… EÚ…‰ +…€v…EÚ…€Æ˙EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ±……M…⁄ Ω˛…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ +§… i…EÚ E‰Ú ∫…§…∫…‰ EÚc‰˜ |…€i…§…∆v… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ®… ™…Ω˛ +M…±…‰ ∫i…Æ˙ i…EÚ V……™…ÂM…‰* <x… |…€i…§…∆v…… E‰Ú i…Ω˛i… V……‰ ¶…“ n‰˘∂… <«Æ˙…x… E‰Ú ∫……l… ¥™……{……Æ˙ EÚƉ˙M…… ¥…Ω˛ +®…‰€Æ˙EÚ… E‰Ú ∫……l… ¥™……{……Æ˙ x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi…… Ω˲* Ω˛…±… Ω˛“ ®… +®…‰€Æ˙EÚ… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i… b˜…‰x……±b˜ ]≈∆ı{… x…‰ <«Æ˙…x… EÚ…‰ ∫…Ji… ±…Ω˛V…‰ ®… S…‰i……™…… l…… €EÚ ¥…Ω˛ =x… |…€i…§…∆v…… EÚ…‰ EÚc˜…<« ∫…‰ ±……M…⁄ EÚƉ˙M…… €V…xΩ² <«Æ˙…x… {…Æ˙ {…⁄¥…« ®… ±…M……™…… l……* <∫…E‰Ú i…Ω˛i… <«Æ˙…x… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +®…‰€Æ˙EÚ“ ®…÷p˘… x…Ω˛” J…Æ˙“n˘ ∫…EÚi…“ +…ËÆ˙ EÚ…±…“x… E‰Ú +…™……i… ∫…€Ω˛i… <«Æ˙…x…“ =t…‰M… {…Æ˙ ¥™……{…EÚ |…€i…§…∆v…… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…… {…c‰˜M……* <∫…E‰Ú +M…±…‰ €n˘x… Ω˛“

+®…‰€Æ˙EÚ… E‰Ú Æ˙…π]≈ı{…€i… x…‰ x…™…… °ÚÆ˙®……x… V……Æ˙“ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛™…‰ EÚΩ˛… €EÚ <«Æ˙…x… E‰Ú ∫……l…

]≈∆ı{… E‰Ú <x… |…€i…§…∆v…… EÚ… +∫…Æ˙ ¶……Æ˙i… {…Æ˙ ¶…“ {…c˜ ∫…EÚi…… Ω˲* l S…“x… E‰Ú §……n˘ ¶……Æ˙i…, <«Æ˙…x… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… ∫…§…∫…‰ §…c˜… i…‰±… +…™……i…EÚ Ω˲* l <«Æ˙…x… ∫…‰ ™…Ω˛ |…€i…§…∆v… 2015 E‰Ú {…Æ˙®……h…÷ EÚÆ˙…Æ˙ E‰Ú §……n˘ Ω˛]ı…™…‰ M…™…‰ l…‰* EÚ…‰<« n‰˘∂… ¥™……{……Æ˙ x… EÚƉ˙* n÷˘€x…™…… ¶…Æ˙ ®… <∫…EÚ“ |…€i…€GÚ™…… €®…€∏…i… Ω˲* ™…⁄Æ˙…‰{…“™… ∫…∆P… EÚ“ |…®…÷J… °‰Úb‰˜€Æ˙EÚ… ®……‰M…‰€Æ˙x…“ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ l

+®…‰€Æ˙EÚ… E‰Ú <∫… EÚn˘®… EÚ… €•…]‰ıx…, £Ú…∆∫… +…ËÆ˙ V…®…«x…“ ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú +x™… n‰˘∂…… x…‰ J…‰n˘ V…i……™…… Ω˲* +®…‰€Æ˙EÚ“ |…€i…§…∆v…… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… S…Æ˙h… 5 x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰ |…¶……¥…“ Ω˛…‰M……, <∫…∫…‰ <«Æ˙…x… E‰Ú EÚSS…‰ i…‰±… EÚ“ €§…GÚ“ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M…‰M…“* ¥™……{……Æ˙ +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ €¥…∂…‰π…Y…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…Ω˛ Œ∫l…€i… ¶……Æ˙i…, S…“x… +…ËÆ˙ i…÷EÚ‘ V…Ë∫…‰ EÚ<« n‰˘∂…… EÚ…‰ +i™…€v…EÚ x…÷EÚ∫……x… {…Ω÷∆˛S……™…‰M…“* +®…‰€Æ˙EÚ… E‰Ú €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ ®……<EÚ {……‰Œ®{…+…‰ EÚ… EÚΩ˛x…… Ω˲ €EÚ Æ˙…π]≈ı{…€i… b˜…x‰ ……±b˜ ]≈∆ı{… E‰Ú 2015 ®… Ω÷˛™…‰ {…Æ˙®……h…÷ ∫…®…Z……Ëi…‰ ∫…‰ +±…M… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ +§… <«Æ˙…x… {…Æ˙ |…€i…§…∆v… §…g¯…x…‰ EÚ… i……i{…™…« <«Æ˙…x… EÚ“ P……i…EÚ M…€i…€¥…€v…™…… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…… Ω˲* +®…‰€Æ˙EÚ… EÚ“ <∫… v…®…EÚ“ ∫…‰ {…Ɖ˙ <«Æ˙…x… x…‰ EÚΩ˛… €EÚ ¥…Ω˛ +{…x…‰ EÚ…™…«GÚ®… ™…l……¥…i… V……Æ˙“ Æ˙J…‰M…… +…ËÆ˙ +®…‰€Æ˙EÚ… EÚ“ Ω˛Æ˙ v…®…EÚ“ EÚ…‰ §…‰+∫…Æ˙ EÚƉ˙M……*

|…v……x…®…∆j…“ ∏…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ x…‰ €¥…t÷i…, O……®…“h… I…‰j…… ®… Ω˛Æ˙ ={…¶……‰HÚ… i…EÚ ∫…∆{…E«Ú x…¥…“EÚÆ˙h…“™… >V……«, {…‰]ı≈…€‰ ±…™…®… +…ËÆ˙ |……Efiڀi…EÚ +…ËÆ˙ €¥…i…Æ˙h… {…Ω÷∆˛S……x…‰ {…Æ˙ v™……x… EÂڀp˘i… M…Ë∫…, EÚ…‰™…±…… +…ËÆ˙ J…x…x… I…‰j… ®… |…®…÷J… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* x…¥…“x… +…ËÆ˙ x…¥…“EÚÆ˙h…“™… +…v……Æ˙¶…⁄i… f¯…∆S…‰ EÚ“ ∫…®…“I…… EÚ“* n˘…‰ P…∆]‰ı >V……« I…‰j… ®… ¥…π…« 2013-14 EÚ“ 35.5 ∫…‰ +€v…EÚ S…±…“ §…Ë`ˆEÚ ®… +…v……Æ˙¶…⁄i… f¯…∆S…‰ M…“M…… ¥……Ï]ı EÚ“ ∫l……€{…i… I…®…i…… EÚ…‰ n˘…‰M…÷x…… ∫…‰ V…÷c‰˜ ®…∆j……±…™……Â, x…“€i… EÚÆ˙ 70 M…“M…… ¥……Ï]ı +…™……‰M… +…ËÆ˙ |…v……x…®…∆j…“ l €¥…∑… §…ÈEÚ E‰Ú ""<«V… +…Ï°Ú M…‰À]ıM… €EÚ™…… M…™…… Ω˲* <∫…“ <±…‰ŒC]≈ı€∫…]ı“'' ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ ®… ¶……Æ˙i… +¥…€v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n‰˘∂… EÚ…™……« ± …™… E‰ Ú |…®…÷ J … 26¥… ∫l……x… {…Æ˙ Ω˲, V…§…€EÚ 2014 +€v…EÚ…€Æ˙ ™ …… x…‰ ¶……M… ®… ∫……ËÆ˙ >V……« EÚ“ ®… ¶……Æ˙i… 99¥… ∫l……x… {…Æ˙ l……* ∫l……€{…i… I…®…i…… 2.6 €±…™……* §…Ë`ˆEÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… x…“€i… +…™……‰M… E‰Ú M…“M…… ¥……Ï]ı ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 22 M…“M……¥……Ï]ı Ω˛…‰ M…<« ∫…“<«+…‰ +€®…i……¶… EÚ…∆i… x…‰ |…∫i…÷i…“EÚÆ˙h… n‰˘i…‰ Ω˲* §…Ë`ˆEÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +€v…EÚ…€Æ˙™…… x…‰ Ω÷˛B §…i……™…… €EÚ n‰˘∂… ®… ∫l……€{…i… €¥…t÷i… |…v……x…®…∆j…“ ∏…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ E‰Ú ¥…π…« 2022 =i{……n˘x… EÚ“ I…®…i…… §…g¯EÚÆ˙ 344 M…“M…… i…EÚ 175 M…“M…… ¥……Ï]ı x…¥…“EÚÆ˙h… >V……« ¥……Ï]ı E‰Ú ∫i…Æ˙ {…Æ˙ {…∆Ω÷˛S… M…<« Ω˲* n‰˘∂… ®… I…®…i…… E‰Ú ±…I™… EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú |…€i… >V……« EÚ“ EÚ®…“ V……‰ ¥…π…« 2014 ®… 4 |…€i…∂…i… €¥…∑……∫… ¥™…HÚ €EÚ™……* §…Ë`ˆEÚ ®… |…v……x…®…∆j…“ ∫…‰ +€v…EÚ l…“, ¥……‰ ¥…π…« 2018 ®… P…]ıEÚÆ˙ 1 ∏…“ x…Ɖ˙xp˘ ®……‰n˘“ x…‰ +€v…EÚ…€Æ˙™…… ∫…‰ ∫……ËÆ˙ |…€i…∂…i… ∫…‰ EÚ®… Æ˙Ω˛ M…<« Ω˲* >V……« I…®…i…… ®… ¥…fi€r˘ EÚ… ±……¶… €EÚ∫……x…… |…∫……Æ˙ ±……<x……Â, ]≈ı…∆∫…°Ú…®…«Æ˙ I…®…i…… +…ËÆ˙ i…EÚ {…Ω÷∆˛S…‰, ™…Ω˛ ∫…÷€x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú €±…B +∆i…Æ˙-I…‰j…“™… |…‰π…h… ®… +Ω˛®… I…®…i…… EÚ“ EÚΩ˛…* |…v……x…®…∆j…“ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ <∫…E‰Ú €±…B ¥…fi€r˘ Ω÷˛<« Ω˲* §…Ë`ˆEÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫……˶……M™… |…¶……¥…“ EÚn˘®… V…Ë∫…‰ ∫……ËÆ˙ {…∆{… +…ËÆ˙ ={…¶……‰HÚ… ™……‰V…x…… E‰Ú +∆i…M…«i… P…Æ˙‰±…⁄ €¥…t÷i…“EÚÆ˙h… ®… +x…÷E÷Ú±… ∫……ËÆ˙ >V……« J……x…… §…x……x…‰ E‰Ú ∫……v…x… |…M…€i… EÚ“ ∫…®…“I…… ¶…“ EÚ“ M…<«* ∂…Ω˛Æ˙“ +…ËÆ˙ EÚ… |…™……‰M… €EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*

EÚ…‰±…Œ®§…™…… x…‰

€°Ú€±…∫i…“x… EÚ…‰ ∫…∆|…¶…÷ n‰˘∂… E‰Ú Ø˚{… ®… n˘“ ®……x™…i…… EÚ…‰±…Œ®§…™…… E‰Ú x…™…‰ Æ˙…π]≈ı{…€i… <¥……x… b¬˜™…⁄EÚ E‰Ú {…n˘¶……Æ˙ ∫…∆¶……±…x…‰ E‰Ú E÷ÚUÙ €n˘x… {…Ω˛±…‰ EÚ…‰±…Œ®§…™…… x…‰ €°Ú€±…∫i…“x… EÚ…‰ ∫…∆|…¶…÷ n‰˘∂… E‰Ú ∞¸{… ®… ®……x™…i…… n‰˘ n˘“ Ω˲* b¬˜™…⁄EÚ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ €¥…n‰˘∂… ®…∆j……±…™… E‰Ú u˘…Æ˙… ∫……¥…«V…€x…EÚ EÚ“ M…™…“ €S…_ˆ“ ®… EÚΩ˛… M…™…… Ω˲ €EÚ EÚ…‰±…Œ®§…™…… EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú x……®… {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı{…€i… V…÷+…x… ®…Ëx…÷+±… ∫…È]ı…‰∫… x…‰ €°Ú€±…∫i…“x… EÚ…‰ ®…÷HÚ, ∫¥…i…∆j… +…ËÆ˙ ∫…∆|…¶…÷

n‰˘∂… E‰Ú ∞¸{… ®… ®……x™…i…… n‰˘x…‰ EÚ… °ËÚ∫…±…… €EÚ™…… Ω˲* <∫… {…j… {…Æ˙ ∫…È]ı…‰∫… E‰Ú €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ ®……€Æ˙™…… B∆V…‰±…… x…‰ Ω˛∫i……I…Æ˙ €EÚ™…‰ ΩÈ˛* b¬˜™…⁄EÚ x…‰ EÚΩ˛… €EÚ =x…E‰Ú n‰˘∂… E‰Ú €¥…n‰˘∂… ®…∆j…“ EÚ…±……Ê∫… Ω˛…‰±®…‰∫… {…÷Æ˙…x…“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú <∫… °ËÚ∫…±…‰ EÚ“ V……∆S…-{…c˜i……±… EÚÆÂ˙M…‰, C™……€EÚ ™…Ω˛ ®……®…±…… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ V…÷c˜… Ω÷˛+… Ω˲*


Rojgar Aur Nirman  

Department of Public Relation Govt.of Madhya Pradesh Bhopal (M.P.)

Rojgar Aur Nirman  

Department of Public Relation Govt.of Madhya Pradesh Bhopal (M.P.)