ESPORTS D'HIVERN 1

Page 1

ESPORTS D’HIVERN

ANY XXII • TEMPORADA 19/20 • NÚM. 1 • PREU 4€

ANY XXII

TEMPORADA 2019-2020

NÚMERO 1

PUBLICACIÓ OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN

www.laneualdia.cat 00059 8 414090 104050

www.esportsdhivern.cat

Reportatge

Es retira Lindsey Vonn

Entrevista

Marc Roure

Viatge

Lofoten

Novetats

Esquís 2020


SHIFFRIN

Overall World Cup Winner 2019 Slalom World Cup Winner 2019 Giant Slalom World Cup Winner 2019 Super G World Cup Winner 2019

MIKAELA_215x280.indd 1

28/10/2019 09:37L’esquí català representa l’ADN de país Esforç · Constància · Superació · Passió · Èxits · Orgull

Viu l’esport català

esportcat

@esportcat

esportcat

esport.gencat.cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.