Page 1


ÇÀÎ «ÒèòàíÌåäÒåõ» ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäèòåëåì ìåäèöèíñêîãî èíñòðóìåíòà, èçãîòîâëåííîãî èç âûñîêîêà÷åñòâåííûõ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ. Íàøå ïðåäïðèÿòèå ïëîäîòâîðíî ñîòðóäíè÷àåò ñ ðàçëè÷íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ìû ñòðåìèìñÿ äàòü âðà÷àì ñàìûå ñîâåðøåííûå èíñòðóìåíòû äëÿ ðåàëèçàöèè èõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàìûñëîâ, äëÿ óâåðåííîñòè â ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòàõ, äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ìû öåíèì íàøèõ êëèåíòîâ, ïîñêîëüêó ëþäè äîâåðÿþò èì ñàìîå äîðîãîå - ñâîþ æèçíü. Ìû öåíèì íàøèõ ñîòðóäíèêîâ, ïîòîìó ÷òî îíè ïðîôåññèîíàëû, êîòîðûå âêëàäûâàþò â ðàáîòó êîìïàíèè ÷àñòèöó ñâîåé äóøè. Ìû öåíèì íàøó êîìïàíèþ, òàê êàê âìåñòå ìû äåëàåì âàæíîå äåëî, âìåñòå ìû ðàñòåì è ðàçâèâàåìñÿ, âìåñòå ìû äîñòèãàåì ïîñòàâëåííûõ öåëåé è ðàäóåìñÿ ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì. Âìåñòå ìû ïëàíèðóåì ñäåëàòü íàøó êîìïàíèþ ëó÷øåé. Âñÿ ïðîäóêöèÿ ÇÀÎ «ÒèòàíÌåäÒåõ» îðèåíòèðîâàíà íà óäîáñòâî äëÿ âðà÷à è áåçîïàñíîñòü äëÿ ïàöèåíòà, íàäåæíîñòü è óíèâåðñàëüíîñòü. Îñíîâíûìè ïðåèìóùåñòâàìè òèòàíîâîãî èíñòðóìåíòà, èçãîòîâëåííîãî íàøèì ïðåäïðèÿòèåì ÿâëÿþòñÿ: Äîëãîâå÷íîñòü Òèòàíîâûå èíñòðóìåíòû, íàäåæíûå è äîëãîâå÷íûå, ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ ìíîãîêðàòíîé ñòåðèëèçàöèè. Ïðî÷íîñòü Òèòàíîâûå èíñòðóìåíòû ïðè ëåãêîñòè âåñà çíà÷èòåëüíî ïðî÷íåå ñòàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ Àíòèêîððîçèéíàÿ ñòîéêîñòü Òèòàí èìååò âûñîêóþ àíòèêîððîçèéíóþ ñòîéêîñòü Ëåãêîñòü Òèòàí ëåã÷å íåðæàâåþùåé ñòàëè, ÷òî ïîìîãàåò ñíèçèòü óñòàëîñòü ðóê Áåçáëèêîâàÿ ïîâåðõíîñòü Èíñòðóìåíòû àíîäèðóþò, ÷òîáû èõ ïðîùå áûëî îòëè÷àòü è ïîëó÷èòü áåçáëèêîâóþ ïîâåðõíîñòü Íåìàãíèòíîñòü Òèòàí íåìàãíèòåí, ýòî åãî êà÷åñòâî îáåñïå÷èâàåò óäîáñòâî óäåðæàíèÿ èëè ñíèìàåò ïðîáëåìó íàìàãíè÷èâàíèÿ. Íåòîêñè÷íîñòü Òèòàí íå òîêñè÷åí è áèîëîãè÷åñêè èíåðòåí, îáëàäàåò õîðîøåé ñîâìåñòèìîñòüþ ñ òêàíÿìè. Áëàãîäàðÿ íàøåìó êàòàëîãó Âàì áóäåò ëåã÷å çàêàçûâàòü íàøè èçäåëèÿ, âèäÿ èõ âíåøíèé âèä, îñíîâíûå ïàðàìåòðû è êîíñòðóêöèþ. Ìû ãîòîâû ðàñøèðÿòü íîìåíêëàòóðó è ïðèíèìàåì çàÿâêè íà èçãîòîâëåíèå íåñòàíäàðòíûõ èçäåëèé ïî îáðàçöàì, ôîòîãðàôèÿì è ýñêèçàì çàêàç÷èêà. Àäðåñ ïðåäïðèÿòèÿ: 450112, ã. Óôà, Óë. Óëüÿíîâûõ ä.37, îô.14 Òåë.(347) 248-35-33, 274-81-78, 8-917-346-3469 Ôàêñ (347) 248-35-33 E-mail:titanmedtech@inbox.ru Ãàðàíòèÿ íà âåñü èíñòðóìåíò 5 ëåò.

3


ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ ñòð. Íîæíèöû………………………………………………………………………………………………………………………..5-23 Ïèíöåòû……………………………………………………………………………………………………………………….24-33 Èãëîäåðæàòåëè………………………………………………………………………………………………………………34-42 Çàæèìû………………………………………………………………………………………………………………………..43-81 Çàæèìû ñîñóäèñòûå……………………………………………………………………………………………………….82-106 Ìèêðîèíñòðóìåíò………………………………………………………………………………………………………...107-116 Ðàíîðàñøèðèòåëè è äðóãîå îïåðàöèîííîå îáîðóäîâàíèå………………………………………………………..117-146 Ñèñòåìà Ìåõàíè÷åñêàÿ ðóêà…………………………………………………………………………………………...117-126 Òðàâìàòîëîãèÿ............................................................................................................................................147-158 Àáäîìèíàëüíàÿ õèðóðãèÿ è ãèíåêîëîãèÿ……………………………………………………………………………..159-184 Ñêàëüïåëÿ…………………………………………………………………………………………………………………185-187 Ùèïöû äëÿ âçÿòèÿ èíñòðóìåíòà…………………………………………………………………………………………….188 Ñòåðèëèçàöèÿ…………………………………………………………………………………………………………….189-197 Èíñòðóìåíò äëÿ ëàïàðîñêîïèè...........................................................................................198-201 Ðåêîìåíäàöèè ïî ñòåðèëèçàöèè ìåäèöèíñêîãî èíñòðóìåíòà…………………………………………………….……202 Èíôîðìàöèÿ………………………………………………………………………………………………………….….203-204 Âèäåîîòîñêîï ! Óêàæèòå èç êàêîãî ñïëàâà Âû çàêàçûâàåòå èíñòðóìåíò ïóòåì äîïîëíåíèÿ â çàÿâêå: ÒÍ - èíñòðóìåíò èç òèòàíîâîãî ñïëàâà ÍÆ – èíñòðóìåíò èç íåðæàâåþùåãî ñïëàâà

4


Standard (òóï./ïóï., ïðÿì.) 05-001-105 105 ìì 05-002-115 115 ìì 05-003-130 130 ìì 05-004-145 145 ìì 05-005-155 155 ìì 05-006-165 165 ìì 05-007-170 170 ìì 05-008-185 185 ìì 05-009-200 200 ìì

Standard (îñòð./òóï., ïðÿì.) 05-037-105 105 ìì 05-038-115 115 ìì 05-039-130 130 ìì 05-040-145 145 ìì 05-041-155 155 ìì 05-042-165 165 ìì 05-043-170 170 ìì 05-044-185 185 ìì 05-045-200 200 ìì

Standard (òóï./òóï., èçîãí.) 05-010-105 105 ìì 05-011-115 115 ìì 05-012-130 130 ìì 05-013-145 145 ìì 05-014-155 155 ìì 05-015-165 165 ìì 05-016-170 170 ìì 05-017-185 185 ìì 05-018-200 200 ìì

Standard (îñòð./òóï., èçîãí.) 05-046-105 105 ìì 05-047-115 115 ìì 05-048-130 130 ìì 05-049-145 145 ìì 05-050-155 155 ìì 05-051-165 165 ìì 05-052-170 170 ìì 05-053-185 185 ìì 05-054-200 200 ìì

Standard (îñòð./îñòð., ïðÿì.) 05-019-105 105 ìì 05-020-115 115 ìì 05-021-130 130 ìì 05-022-145 145 ìì 05-023-155 155 ìì 05-024-165 165 ìì 05-025-170 170 ìì 05-026-185 185 ìì 05-027-200 200 ìì

Iris 05-055-115 115 ìì

Standard (îñòð./îñòð, èçîãí.) 05-028-105 105 ìì 05-029-115 115 ìì 05-030-130 130 ìì 05-031-145 145 ìì 05-032-155 155 ìì 05-033-165 165 ìì 05-034-170 170 ìì 05-035-185 185 ìì 05-036-200 200 ìì

Iris 05-056-115 115 ìì

5


Goldman-Fox 05-058-130 130 ìì

Ragnell (Kilner) 05-057-120 120 ìì

05-062190

05-063190

05-068190

Potts-Smith îò 05-062-190 190 ìì äî 05-067-230 230 ìì

6

05-064190

05-069190

Kelly 05-060-160 160 ìì (ïðÿì.) 05-061-160 160 ìì (èçîãí.)

Goldman-Fox 05-059-130 130 ìì

05-065230

05-170190

05-066230

05-171230

05-067230

05-172230

05-173230

Potts-Smith îò 05-068-190 190 ìì äî 05-073-230 230 ìì


05-077-180 05-078-180 05-079-180 180 ìì 180 ìì 180 ìì

05-080-170 170 ìì

Universal 05-074-120 120 ìì

Lockin (îäíî ëåçâèå çóá÷àòîå) 05-075-160 160 ìì

Lockin (îäíî ëåçâèå çóá÷àòîå) 05-076-160 160 ìì

05-081-170 170 ìì

Dietrich

05-085-200 05-086-230 05-087-250 05-088-280 230 ìì 250 ìì 280 ìì 200 ìì 05-082-200 05-083-230 05-084-280 280 ìì 230 ìì 200 ìì

Metzenbaum-Thorek

Metzenbaum-S

7


05-089-180 05-090-200 05-091-230 200 ìì 180 ìì 230 ìì

05-092-180 05-093-200 05-094-230 230 ìì 200 ìì 180 ìì

Metzenbaum-Fino

Metzenbaum-Fino

05-095-230 05-096-230 230 ìì 230 ìì 05-097-230 230 ìì îñòð./îñòð. ïðÿì.

05-098-230 230 ìì îñòð./òóï. ïðÿì.

05-099-230 230 ìì òóï./òóï. ïðÿì.

Parametrium 230 ìì Sims 230 ìì

8

05-100-230 05-101-230 05-102-230 230 ìì 230 ìì 230 ìì îñòð./îñòð. îñòð./òóï. òóï./òóï. èçîãí. èçîãí. èçîãí.


Mayo (ïðÿì.) 05-103-140 140 ìì 05-104-170 170 ìì 05-105-230 230 ìì

05-117-145 (ïðÿì.)

05-118-145 (èçîãí.)

Metzenbaum 145 ìì

Mayo (èçîãí.) 05-106-140 140 ìì 05-107-170 170 ìì 05-108-230 230 ìì

05-119-145 (ïðÿì.)

Mayo-Stile (ïðÿì.) 05-109-150 150 ìì 05-110-170 170 ìì 05-111-195 195 ìì 05-112-215 215 ìì

Mayo-Stile (èçîãí.) 05-113-150 150 ìì 05-114-170 170 ìì 05-115-195 195 ìì 05-116-215 215 ìì

Metzenbaum (ïðÿì.) 05-121-180 180 ìì 05-122-200 200 ìì 05-123-230 230 ìì 05-124-250 250 ìì 05-125-280 280 ìì 05-126-300 300 ìì

Metzenbaum (èçîãí.) 05-127-180 180 ìì 05-128-200 200 ìì 05-129-230 230 ìì 05-130-250 250 ìì 05-131-280 280 ìì 05-132-300 300 ìì

05-120-145 (èçîãí.)

Metzenbaum-Fino 145 ìì

9


Metzenbaum-Fino 05-133-180 180 ìì 05-134-200 200 ìì 05-135-230 230 ìì 05-136-250 250 ìì

Metzenbaum-Fino 05-137-180 180 ìì 05-138-200 200 ìì 05-139-230 230 ìì 05-140-250 250 ìì

Lister 05-143-180 180 ìì

10

Lexer 05-141-160 160 ìì

Bruns 05-144-240 240 ìì

Lexer 05-142-160 160 ìì


Ýðãîíîìè÷íûå íîæíèöû ñ ñîñóäèñòîé çàòî÷êîé Îñîáåííîñòü ýòèõ íîæíèö â òîì, ÷òî îíè î÷åíü õîðîøî ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ëåãêèé è ãëàäêèé ðàçðåç äàæå â î÷åíü òîíêèõ ñòðóêòóðàõ òêàíè. Îáû÷íî õèðóðã äåðæèò íîæíèöû, âîâëåêàÿ â ýòîò ïðîöåññ êèñòü è ÷åòûðå èëè òðè ïàëüöà ðóêè. Èíñòðóìåíò ðàáîòàåò ëó÷øå, åñëè ðóêà íå íàïðÿæåíà, íî ïðè èñïîëüçîâàíèè òðàäèöèîííûõ íîæíèö ýòî íåâîçìîæíî. È ÷åì äîëüøå ðàáîòàåò îïåðàòîð, òåì áîëüøå ðàñòåò íàïðÿæåíèå è óñòàëîñòü, äâèæåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå òî÷íûìè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ýòîãî, ñêîíñòðóèðîâàíû íîæíèöû, íåìíîãî îòëè÷àþùèåñÿ ïî ôîðìå, íî ïîçâîëÿþùèå âûïîëíÿòü ïðîöåäóðó ñ íàèìåíüøèìè óñèëèÿìè, ñ íàèáîëüøèì êîìôîðòîì. Ýðãîíîìè÷åñêèå íîæíèöû äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ. Íå èñïîëüçîâàòü äëÿ ïåðåâÿçî÷íîãî è øîâíîãî ìàòåðèàëà, ïðîâîëîêè.

ÍÑÎ 1701 - L 170 ìì Ðàçìåðû èçãîòàâëèâàþòñÿ ïîä çàêàç

Mayo 05-152-145 145 ìì 05-153-170 170 ìì 05-154-230 230 ìì

Standard 05-145-130 130 ìì 05-146-145 145 ìì

Baby-Metzenbaum 05-155-145 145 ìì

Baby-Metzenbaum 05-156-145 145 ìì

Standard 05-147-130 130 ìì 05-148-145 145 ìì

Metzenbaum-Nelson 05-157-180 180 ìì 05-158-200 200 ìì 05-159-230 230 ìì

Mayo 05-149-145 145 ìì 05-150-170 170 ìì 05-151-230 230 ìì

Metzenbaum-Nelson 05-160-180 180 ìì 05-161-200 200 ìì 05-162-230 230 ìì

11


Strabismus 05-163-115 115 ìì (ïðÿì.) 05-164-115 115 ìì (èçîãí.)

Standard 05-187-105 105 ìì 05-188-115 115 ìì 05-189-130 130 ìì 05-190-145 145 ìì 05-191-155 155 ìì 05-192-165 165 ìì 05-193-175 175 ìì 05-194-185 185 ìì 05-195-200 200 ìì

12

Iris 05-165-115 115 ìì (ïðÿì.) 05-166-115 115 ìì (èçîãí.)

Standard 05-196-105 105 ìì 05-197-115 115 ìì 05-198-130 130 ìì 05-199-145 145 ìì 05-200-155 155 ìì 05-201-165 165 ìì 05-202-175 175 ìì 05-203-185 185 ìì 05-204-200 200 ìì

Westcott 05-167-115 115 ìì (ïðÿì.) 05-168-115 115 ìì (èçîãí.)

Standard 05-205-105 105 ìì 05-206-115 115 ìì 05-207-130 130 ìì 05-208-145 145 ìì 05-209-155 155 ìì 05-210-165 165 ìì 05-211-175 175 ìì 05-212-185 185 ìì 05-213-200 200 ìì

Standard 05-169-105 105 ìì 05-170-115 115 ìì 05-171-130 130 ìì 05-172-145 145 ìì 05-173-155 155 ìì 05-174-165 165 ìì 05-175-175 175 ìì 05-176-185 185 ìì 05-177-200 200 ìì

Standard 05-214-105 105 ìì 05-215-115 115 ìì 05-216-130 130 ìì 05-217-145 145 ìì 05-218-155 155 ìì 05-219-165 165 ìì 05-220-175 175 ìì 05-221-185 185 ìì 05-222-200 200 ìì

Standard 05-178-105 105 ìì 05-179-115 115 ìì 05-180-130 130 ìì 05-181-145 145 ìì 05-182-155 155 ìì 05-183-165 165 ìì 05-184-175 175 ìì 05-185-185 185 ìì 05-186-200 200 ìì

Deaver 05-223-145 145 ìì


Deaver 05-224-145 145 ìì

Grazil 05-233-130 130 ìì 05-234-145 145 ìì

Grazil 05-225-130 130 ìì 05-226-145 145 ìì

Grazil 05-235-130 130 ìì 05-236-145 145 ìì

Grazil 05-227-130 130 ìì 05-228-145 145 ìì

Mayo 05-237-145 145 ìì 05-238-170 170 ìì 05-239-230 230 ìì

Grazil 05-229-130 130 ìì 05-230-145 145 ìì

Mayo 05-240-145 145 ìì 05-241-170 170 ìì 05-242-230 230 ìì

Grazil 05-231-130 130 ìì 05-232-145 145 ìì

May-Stile ïðÿì: 05-243-150 150 ìì 05-244-170 170 ìì 05-245-195 195 ìì 05-246-210 210 ìì èçîãí.: 05-247-150 150 ìì 05-248-170 170 ìì 05-249-195 195 ìì 05-250-210 210 ìì

13


ïðÿì.

èçîãí.

ïðÿì.

èçîãí. ïðÿì.

Mayo-Noble ïðÿì. 05-251-170 170 ìì (ïðÿì.) 05-252-170 170 ìì (ïðÿì.) èçîãí. 05-253-170 170 ìì (èçîãí.) 05-254-170 170 ìì (èçîãí.)

Metzenbaum 05-263-145 145 ìì (ïðÿì.) 05-264-145 145 ìì (èçîãí.)

14

Baby-Metzenbaum ïðÿì. 05-255-115 115 ìì 05-256-115 115 ìì èçîãí. 05-257-115 115 ìì 05-258-115 115 ìì

Metzenbaum 05-265-145 145 ìì (ïðÿì.) 05-266-145 145 ìì (èçîãí.)

èçîãí.

Metzenbaum-Fino 05-259-145 145 ìì (ïðÿì.) 05-260-145 145 ìì (èçîãí.)

Metzenbaum 05-267-180 180 ìì 05-268-200 200 ìì 05-269-230 230 ìì 05-270-250 250 ìì 05-271-280 280 ìì 05-272-300 300 ìì

ïðÿì.

èçîãí.

Metzenbaum 05-261-145 145 ìì (ïðÿì.) 05-262-145 145 ìì (èçîãí.)

Metzenbaum 05-273-180 180 ìì 05-274-200 200 ìì 05-275-230 230 ìì 05-276-250 250 ìì 05-277-280 280 ìì 05-278-300 300 ìì


ïðÿì.

èçîãí.

Metzenbaum-Fino ïðÿì. èçîãí. 05-279-180 05-285-180 180 ìì 05-280-200 05-286-200 200 ìì 05-281-230 05-287-230 230 ìì 05-282-250 05-288-250 250 ìì 05-283-280 05-289-280 280 ìì 05-284-300 05-290-300 300 ìì

Mixter 05-299-170 170 ìì (ïðÿì.) 05-300-170 170 ìì (èçîãí.)

Brothy 05-291-145 145 ìì (ïðÿì.) 05-292-180 180 ìì (ïðÿì.) 05-293-145 145 ìì (èçîãí.) 05-294-180 180 ìì (èçîãí.)

Kiner (Rangel) 05-301-120 120 ìì 05-302-150 150 ìì

Baby-Lexer 05-295-100 100 ìì (ïðÿì.) 05-296-100 100 ìì (èçîãí.)

Reynolds 05-303-150 150 ìì (ïðÿì.) 05-304-150 150 ìì (èçîãí.)

Lexer 05-297-160 160 ìì (ïðÿì.) 05-298-160 160 ìì (èçîãí.)

Joseph 05-305-140 140 ìì (ïðÿì.) 05-306-140 140 ìì (èçîãí.)

15


05-307-120 05-308-120 05-309-120

05-310-120 05-311-120

Wagner 120 ìì

Iris 05-320-090 90 ìì 05-321-105 105 ìì 05-322-115 115 ìì

16

05-312-120

Strabismus 05-313-115 115 ìì (ïðÿì.) 05-314-115 115 ìì (èçîãí.)

Littler 05-323-115 115 ìì

05-324-115 115 ìì

Iris 05-315-115 115 ìì (ïðÿì.) 05-316-115 115 ìì (èçîãí.)

Landolt 05-325-125 125 ìì

Iris 05-317-090 90 ìì 05-318-105 105 ìì 05-319-115 115 ìì

Mod. Bonn 05-326-080 80 ìì


05-334-105 05-335-115 îñòð./îñòð.

05-338-105 05-339-115

Mod. Bonn 05-327-080 80 ìì

Fergusson 05-328-180 180 ìì

Spencer 05-329-090 90 ìì 05-330-105 105 ìì 05-331-130 130 ìì 05-332-140 140 ìì

Spencer-Delicate 05-333-110 110 ìì

Shortbent 05-343-90 90 ìì

Good 05-344-190 190 ìì (ïðÿì.) 05-345-190 190 ìì (èçîãí.)

Northbent 05-346-130 130 ìì

05-340-105 05-341-115

Stevens 05-334-105 105 ìì 05-335-115 115 ìì 05-336-105 105 ìì 05-337-115 115 ìì 05-338-105 105 ìì 05-339-115 115 ìì 05-340-105 105 ìì 05-341-115 115 ìì

05-347-180 180 ìì (ïðÿì.)

Littauer 05-342-140 140 ìì

05-336-105 05-337-115 òóï./òóï.

05-348-180 180 ìì (èçîãí.)

Boettcher 180 ìì

17


05-352-90 05-354-25

05-357-90

05-353-125

05-355-45

05-358-125

05-350-190 05-351-190 190 ìì 190 ìì (èçîãí.) (ïðÿì.) 05-356-60

Cottle 05-349-160 160 ìì

Mc Indoe 190 ìì

Dietrich-Hegemann 160 ìì

Dietrich-Hegemann 190 ìì

05-359-25

À

05-360-45

Á

Â

05-361-60

Potts-Smith 190 ìì

Potts-Smith 05-362-180 180 ìì

De Bakey

175 ìì 195 ìì 210 ìì 230 ìì 280 ìì

18

De Bakey 05-378-155 155 ìì

À 05-363-175 05-364-195 05-365-210 05-366-230 05-367-280

Á 05-368-175 05-369-195 05-370-210 05-371-230 05-372-280

 05-373-175 05-374-195 05-375-210 05-376-230 05-377-280


05-381-200 200 ìì 05-382-230 230 ìì

De Bakey 05-379-155 155 ìì

De Bakey 05-380-155 155 ìì

Sims

05-389-160 160 ìì 05-390-175 175 ìì (ïðÿì.)

05-385-200 200 ìì 05-386-230 230 ìì

Sims

05-383-200 200 ìì 05-384-230 230 ìì

05-387-200 200 ìì 05-388-230 230 ìì

05-391-160 160 ìì 05-392-175 175 ìì (èçîãí.)

05-393-160 160 ìì 05-394-175 175 ìì (ïðÿì.) 05-395-160 160 ìì 05-396-175 175 ìì (èçîãí.)

Doyen

19


Kelly 05-397-160 160 ìì

Kelly 05-398-160 160 ìì

Waldmann 05-400-180 180 ìì

Wertheim 05-399-195 195 ìì

05-407-105 05-408-105

Beebee 105 ìì

05-405-130 130 ìì äëÿ ðàçðåçàíèÿ ïóïîâèíû

05-409-105 05-410-105

Beebee 105 ìì

05-405à-140 140 ìì äëÿ ýïèçèòîìèè

Busch 05-406-160 160 ìì

20

Braun-Stadler 05-401-145 145 ìì 05-402-160 160 ìì 05-403-200 200 ìì 05-404-220 220 ìì


Universal 05-411-120 120 ìì

05-417-90 90 ìì 05-418-100 100 ìì

Goldmann-Fox 05-426-130 130 ìì

Crown 05-413-110 110 ìì

Crown 05-412-110 110 ìì

05-419-100 100 ìì

Quinby 05-427-125 125 ìì

05-420-100 100 ìì 05-421-110 110 ìì

Sulivan 05-428-145 145 ìì

Fomon 05-414-130 130 ìì

05-422-100 100 ìì 05-423-110 110 ìì

Lockin 05-429-165 165 ìì

05-424-100 100 ìì

05-415-90 90 ìì 05-416-100 100 ìì

Goldmann-Fox 05-425-130 130 ìì

Lockin 05-430-165 165 ìì

21


Dean 05-431-170 170 ìì

Bergmann 05-441-230 230 ìì

22

Lister 05-432-110 110 ìì 05-433-140 140 ìì 05-434-180 180 ìì 05-435-200 200 ìì 05-436-230 230 ìì

Esmarch 05-442-180 180 ìì 05-443-200 200 ìì 05-444-230 230 ìì

Lister 05-437-180 180 ìì 05-438-210 210 ìì

Bruns 05-445-240 240 ìì

Lister-Excentric 05-439-160 160 ìì 05-440-190 190 ìì

Lange 05-446-180 180 ìì


Lorenz 05-447-230 230 ìì

Smith (Mod. USA) 05-448-200 200 ìì 05-449-230 230 ìì

05-450-200 200 ìì

Êîëüöà è íàêîíå÷íèêè äîñòóïíû â ðàçëè÷íûõ öâåòàõ

Seutin 05-451-230 230 ìì

Universal 05-452-140 140 ìì 05-453-180 180 ìì (Äîñòóïíî ñ ïëàñòèêîâûìè íàêîíå÷íèêàìè è áåç íèõ)

Universal 05-454-140 140 ìì 140 ìì (Äîñòóïíî ñ ïëàñòèêîâûìè íàêîíå÷íèêàìè è áåç íèõ)

23

TitanMedTech_5_1  

Каталог компании ТитанМедТех

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you