Page 1

ÇÀÎ “ÒèòàíÌåäÒåõ” Ìåäèöèíñêèé èíñòðóìåíò


ÇÀÎ «ÒèòàíÌåäÒåõ» ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäèòåëåì ìåäèöèíñêîãî èíñòðóìåíòà, èçãîòîâëåííîãî èç âûñîêîêà÷åñòâåííûõ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ. Íàøå ïðåäïðèÿòèå ïëîäîòâîðíî ñîòðóäíè÷àåò ñ ðàçëè÷íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ìû ñòðåìèìñÿ äàòü âðà÷àì ñàìûå ñîâåðøåííûå èíñòðóìåíòû äëÿ ðåàëèçàöèè èõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàìûñëîâ, äëÿ óâåðåííîñòè â ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòàõ, äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ìû öåíèì íàøèõ êëèåíòîâ, ïîñêîëüêó ëþäè äîâåðÿþò èì ñàìîå äîðîãîå - ñâîþ æèçíü. Ìû öåíèì íàøèõ ñîòðóäíèêîâ, ïîòîìó ÷òî îíè ïðîôåññèîíàëû, êîòîðûå âêëàäûâàþò â ðàáîòó êîìïàíèè ÷àñòèöó ñâîåé äóøè. Ìû öåíèì íàøó êîìïàíèþ, òàê êàê âìåñòå ìû äåëàåì âàæíîå äåëî, âìåñòå ìû ðàñòåì è ðàçâèâàåìñÿ, âìåñòå ìû äîñòèãàåì ïîñòàâëåííûõ öåëåé è ðàäóåìñÿ ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì. Âìåñòå ìû ïëàíèðóåì ñäåëàòü íàøó êîìïàíèþ ëó÷øåé. Âñÿ ïðîäóêöèÿ ÇÀÎ «ÒèòàíÌåäÒåõ» îðèåíòèðîâàíà íà óäîáñòâî äëÿ âðà÷à è áåçîïàñíîñòü äëÿ ïàöèåíòà, íàäåæíîñòü è óíèâåðñàëüíîñòü. Îñíîâíûìè ïðåèìóùåñòâàìè òèòàíîâîãî èíñòðóìåíòà, èçãîòîâëåííîãî íàøèì ïðåäïðèÿòèåì ÿâëÿþòñÿ: Äîëãîâå÷íîñòü Òèòàíîâûå èíñòðóìåíòû, íàäåæíûå è äîëãîâå÷íûå, ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ ìíîãîêðàòíîé ñòåðèëèçàöèè. Ïðî÷íîñòü Òèòàíîâûå èíñòðóìåíòû ïðè ëåãêîñòè âåñà çíà÷èòåëüíî ïðî÷íåå ñòàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ Àíòèêîððîçèéíàÿ ñòîéêîñòü Òèòàí èìååò âûñîêóþ àíòèêîððîçèéíóþ ñòîéêîñòü Ëåãêîñòü Òèòàí ëåã÷å íåðæàâåþùåé ñòàëè, ÷òî ïîìîãàåò ñíèçèòü óñòàëîñòü ðóê Áåçáëèêîâàÿ ïîâåðõíîñòü Èíñòðóìåíòû àíîäèðóþò, ÷òîáû èõ ïðîùå áûëî îòëè÷àòü è ïîëó÷èòü áåçáëèêîâóþ ïîâåðõíîñòü Íåìàãíèòíîñòü Òèòàí íåìàãíèòåí, ýòî åãî êà÷åñòâî îáåñïå÷èâàåò óäîáñòâî óäåðæàíèÿ èëè ñíèìàåò ïðîáëåìó íàìàãíè÷èâàíèÿ. Íåòîêñè÷íîñòü Òèòàí íå òîêñè÷åí è áèîëîãè÷åñêè èíåðòåí, îáëàäàåò õîðîøåé ñîâìåñòèìîñòüþ ñ òêàíÿìè. Áëàãîäàðÿ íàøåìó êàòàëîãó Âàì áóäåò ëåã÷å çàêàçûâàòü íàøè èçäåëèÿ, âèäÿ èõ âíåøíèé âèä, îñíîâíûå ïàðàìåòðû è êîíñòðóêöèþ. Ìû ãîòîâû ðàñøèðÿòü íîìåíêëàòóðó è ïðèíèìàåì çàÿâêè íà èçãîòîâëåíèå íåñòàíäàðòíûõ èçäåëèé ïî îáðàçöàì, ôîòîãðàôèÿì è ýñêèçàì çàêàç÷èêà. Àäðåñ ïðåäïðèÿòèÿ: 450112, ã. Óôà, Óë. Óëüÿíîâûõ ä.37, îô.14 Òåë.(347) 248-35-33, 274-81-78, 8-917-346-3469 Ôàêñ (347) 248-35-33 E-mail:titanmedtech@inbox.ru Ãàðàíòèÿ íà âåñü èíñòðóìåíò 5 ëåò.

3


18 ñì

îò 01-001-18 äî 01-024-18 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 18 ñì

01-001-18 1 õ 2 ìì

01-007-18 1 õ 2 ìì

01-002-18 2 õ 2 ìì

01-008-18 2 õ 3 ìì

01-003-18 3 õ 3 ìì 01-004-18 4 õ 3 ìì

01-010-18 4 õ 4 ìì

01-005-18 5 õ 3 ìì

01-011-18 5 õ 5 ìì

01-006-18 6 õ 4 ìì

01-012-18 6 õ 5 ìì

01-013-18 1 õ 2 ìì

01-019-18 1 õ 2 ìì

01-014-18 2 õ 2 ìì

01-020-18 2 õ 3 ìì

01-015-18 3 õ 3 ìì

01-021-18 3 õ 4 ìì

01-016-18 4 õ 3 ìì

01-022-18 4 õ 4 ìì

01-017-18 5 õ 3 ìì

01-018-18 6 õ 4 ìì

4

01-009-18 3 õ 4 ìì

01-023-18 5 õ 5 ìì

01-024-18 5 õ 5 ìì


21.5 ñì

(äëèííûå ðó÷êè) îò 01-025-215 äî 01-040-215 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 21.5 ñì

01-025-215 2 õ 2 ìì

01-029-215 2 õ 2 ìì

01-026-215 3 õ 3 ìì

01-030-215 3 õ 3 ìì

01-027-215 4 õ 3 ìì

01-031-215 4 õ 3 ìì

01-028-215 5 õ 3 ìì

01-032-215 5 õ 3 ìì

01-033-215 2 õ 3 ìì

01-037-215 2 õ 3 ìì

01-034-215 3 õ 4 ìì

01-038-215 3 õ 4 ìì

01-035-215 4 õ 4 ìì

01-039-215 4 õ 4 ìì

01-036-215 5 õ 5 ìì

01-040-215 5 õ 5 ìì

5


18 ñì

îò 01-041-18 äî 01-048-18 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 18 ñì

01-041-18 5 õ 3 ìì

01-045-18 5 õ 3 ìì

01-042-18 5 õ 5 ìì

01-046-18 5 õ 5 ìì

01-043-18 3 õ 3 ìì

01-047-18 3 õ 3 ìì

01-044-184 5 õ 4 ìì

01-048-18 5 õ 4 ìì

15 ñì

îò 01-049-15 äî 01-063-15 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 15 ñì

6

01-049-15 2 õ 10 ìì

01-050-15 3 õ 10 ìì

01-052-15 5 õ 10 ìì

01-053-15 6 õ 10 ìì

01-051-15 4 õ 10 ìì

01-054-15 2 õ 10 ìì

01-057-15 5 õ 10 ìì

01-055-15 3 õ 10 ìì

01-058-15 6 õ 10 ìì

01-056-15 4 õ 10 ìì

01-059-15 2 õ 10 ìì

01-060-15 3 õ 10 ìì

01-062-15 5 õ 10 ìì

01-063-15 6 õ 10 ìì

01-061-15 4 õ 10 ìì


6.5 ñì 9.5 ñì

01-064-65 2 õ 5 ìì

1.8 õ 3 ìì

01-065-65 3.5 õ 5 ìì îò 01-064-65 äî 01-065-65 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 9.5 ñì 01-066-95 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 9.5 ñì

8.5 ñì

01-067-85 4 õ 3 ìì îò 01-067-85 äî 01-068-85 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8.5 ñì

01-068-85 5 õ 3 ìì

14 ñì

9 ñì

01-070-14 3.3 õ 4 ìì

01-071-14 4 õ 5 ìì

01-069-90 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 9 ñì óëüòðà-òîíêèå

îò 01-070-14 äî 01-071-14 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 14 ñì

7


20 ñì

15 ñì

îò 01-072-15 äî 01-079-15 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 15 ñì

îò 01-080-20 äî 01-087-20 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 20 ñì

01-072-15 01-080-20 3 õ 3 ìì

01-076-15 01-084-20 3 õ 3 ìì

01-073-15 01-081-20 5 õ 5 ìì

01-077-15 01-085-20 5 õ 5 ìì

01-074-15 01-082-20 3 õ 3 ìì

01-078-15 01-086-20 3 õ 3 ìì

01-075-15 01-083-20 5 õ 5 ìì

01-079-15 01-087-20 5 õ 5 ìì

20 ñì

01-088-20 3 õ 10 ìì

01-090-20 5 õ 10 ìì

01-089-20 4 õ 10 ìì

01-091-20 5.5 õ 10 ìì

îò 01-088-20 äî 01-091-20 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 20 ñì òÿæåëàÿ ìîäåëü

8


18 ñì

îò 01-092-18 äî 01-107-18 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 18 ñì

01-092-18 1 õ 2 ìì

01-096-18 1 õ 2 ìì

01-093-18 2 õ 2 ìì

01-097-18 2 õ 3 ìì

01-094-18 3 õ 3 ìì

01-098-18 3 õ 4 ìì

01-095-18 4 õ 3 ìì

01-099-18 4 õ 4 ìì

01-100-18 1 õ 2 ìì

01-104-18 1 õ 2 ìì

01-101-18 2 õ 2 ìì

01-105-18 2 õ 3 ìì

01-102-18 3 õ 3 ìì

01-106-18 3 õ 4 ìì

01-103-18 4 õ 3 ìì

01-107-18 4 õ 4 ìì

15 ñì

3 õ 3 ìì

5 õ 5 ìì

01-108-15 01-109-15 01-108-20 01-109-20

äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 15 ñì äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 15 ñì äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 20 ñì äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 20 ñì

3 õ 3 ìì 5 õ 5 ìì 3 õ 3 ìì 5 õ 5 ìì

3 õ 3 ìì

5 õ 5 ìì

01-110-15 01-111-15 01-110-20 01-111-20

äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 15 ñì äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 15 ñì äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 20 ñì äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 20 ñì

3 õ 3 ìì 5 õ 5 ìì 3 õ 3 ìì 5 õ 5 ìì

01-112-15 01-113-15 01-112-20 01-113-20

äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 15 ñì äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 15 ñì äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 20 ñì äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 20 ñì

3 õ 3 ìì 5 õ 5 ìì 3 õ 3 ìì 5 õ 5 ìì

3 õ 3 ìì

5 õ 5 ìì

îò 01-108-15 äî 01-113-15 îò 01-108-20 äî 01-113-20

9


25 ñì

îò 01-114-25 äî 01-141-25 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 25 ñì

10

01-114-25 1 õ 2 ìì

01-121-25 1 õ 2 ìì

01-115-25 2 õ 2 ìì

01-122-25 2 õ 3 ìì

01-116-25 2 õ 3 ìì

01-123-25 3 õ 4 ìì

01-117-25 4 õ 3 ìì

01-124-25 4 õ 4 ìì

01-118-25 5 õ 3 ìì

01-125-25 5 õ 5 ìì

01-119-25 6 õ 4 ìì

01-126-25 6 õ 5 ìì

01-120-25 5.5 õ 8 ìì

01-127-25 5.5 õ 8 ìì

01-128-25 1 õ 2 ìì

01-135-25 1 õ 2 ìì

01-129-25 2 õ 2 ìì

01-136-25 2 õ 3 ìì

01-130-25 3 õ 3 ìì

01-137-25 3 õ 4 ìì

01-131-25 4 õ 3 ìì

01-138-25 4 õ 4 ìì

01-132-25 5 õ 3 ìì

01-139-25 5 õ 5 ìì

01-133-25 6 õ 4 ìì

01-140-25 6 õ 5 ìì

01-134-25 5.5 õ 8 ìì

01-141-25 5.5 õ 8 ìì


14.5 ñì

5 õ 4 ìì

18 ñì

01-142-145 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 14.5 ñì

5 õ 4 ìì

01-143-18 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 18 ñì

18 ñì

7 ìì Ø

15 ñì 01-144-18 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 18 ñì

6 õ 10 ìì çàçóáðåííûå

01-145-15 ïðÿìûå 01-146-15 èçîãíóòû ââåðõ 01-147-15 èçîãíóòû âíèç

11


îò 01-148-145 äî 01-159-185

12

01-148-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-148-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-148-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-148-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 2 õ 10 ìì

01-149-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-149-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-149-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-149-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 2 õ 10 ìì

01-150-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-150-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-150-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-150-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 2 õ 10 ìì

01-151-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-151-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-151-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-151-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 3 õ 10 ìì

01-152-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-152-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-152-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-152-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 3 õ 10 ìì

01-153-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-153-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-153-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-153-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 3 õ 10 ìì

01-154-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-154-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-154-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-154-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 4 õ 10 ìì

01-155-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-155-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-155-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-155-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 4 õ 10 ìì

01-156-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-156-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-156-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-156-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 4 õ 10 ìì

01-157-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-157-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-157-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-157-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 5 õ 10 ìì

01-158-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-188-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-158-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-158-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 5 õ 10 ìì

01-159-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-159-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-159-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-159-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 5 õ 10 ìì


îò 01-160-125 äî 01-174-185

01-160-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-160-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-160-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-160-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 2 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-161-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-161-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-161-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-161-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 2 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-162-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-162-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-162-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-162-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 2 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-163-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-163-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-163-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-163-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 3 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-164-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-164-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-164-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-164-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 3 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-165-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-165-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-165-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-165-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 3 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-166-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-166-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-166-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-166-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 4 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-167-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-167-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-167-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-167-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 4 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-168-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-168-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-168-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-168-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 4 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-169-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-169-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-169-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-169-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 5 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-170-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-170-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-170-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-170-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 5 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-171-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-171-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-171-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-171-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 5 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-172-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-172-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-172-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-172-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 6 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-173-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-173-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-173-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-173-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 6 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

01-174-125 äë.ðàá.÷àñòè 12.5 ñì 01-174-14 äë.ðàá.÷àñòè 14 ñì 01-174-16 äë.ðàá.÷àñòè 16 ñì 01-174-185 äë.ðàá.÷àñòè 18.5 ñì 6 õ 12 ìì çàçóáðåííûå

13


12 ñì

áåç ãîðëîâèíû

01-175-12

01-176-12

01-177-12

01-178-12

01-179-12

îò 01-175-12 äî 01-184-12 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 12 ñì

ñ ãîðëîâèíîé

01-180-12

01-185-12 äë.ðàá.÷àñòè 12 ñì 01-185-15 äë.ðàá.÷àñòè 15 ñì 01-185-18 äë.ðàá.÷àñòè 18 ñì 2 õ 10 ìì

01-181-12

01-182-12

01-186-12 äë.ðàá.÷àñòè 12 ñì 01-186-15 äë.ðàá.÷àñòè 15 ñì 01-186-18 äë.ðàá.÷àñòè 18 ñì 2 õ 10 ìì

01-183-12

01-184-12

01-187-12 äë.ðàá.÷àñòè 12 ñì 01-187-15 äë.ðàá.÷àñòè 15 ñì 01-187-18 äë.ðàá.÷àñòè 18 ñì 2 õ 10 ìì

îò 01-185-12 äî 01-193-18

01-188-12 äë.ðàá.÷àñòè 12 ñì 01-188-15 äë.ðàá.÷àñòè 15 ñì 01-188-18 äë.ðàá.÷àñòè 18 ñì 3 õ 10 ìì

01-189-12 äë.ðàá.÷àñòè 12 ñì 01-189-15 äë.ðàá.÷àñòè 15 ñì 01-189-18 äë.ðàá.÷àñòè 18 ñì 3 õ 10 ìì

01-190-12 äë.ðàá.÷àñòè 12 ñì 01-190-15 äë.ðàá.÷àñòè 15 ñì 01-190-18 äë.ðàá.÷àñòè 18 ñì 3 õ 10 ìì

01-191-12 äë.ðàá.÷àñòè 12 ñì 01-191-15 äë.ðàá.÷àñòè 15 ñì 01-191-18 äë.ðàá.÷àñòè 18 ñì 4 õ 10 ìì

01-192-12 äë.ðàá.÷àñòè 12 ñì 01-192-15 äë.ðàá.÷àñòè 15 ñì 01-192-18 äë.ðàá.÷àñòè 18 ñì 4 õ 10 ìì

01-193-12 äë.ðàá.÷àñòè 12 ñì 01-193-15 äë.ðàá.÷àñòè 15 ñì 01-193-18 äë.ðàá.÷àñòè 18 ñì 4 õ 10 ìì

14


20 ñì

òóïûå

01-194-20 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 20 ñì

21 ñì

5 õ 12 ìì

01-195-21 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 21 ñì òÿæåëàÿ ìîäåëü

18.5 ñì

01-196-185 2.2 ìì Ø

01-197-185 3.5 ìì Ø îò 01-196-185 äî 01-197-185 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 18.5 ñì 25 ñì

5.3 õ 15 ìì

01-198-25

01-199-25 îò 01-198-25 äî 01-199-25 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 25 ñì

15


01-200-24 ïðàâûé

01-201-24 ëåâûé

îò 01-200-24 äî 01-201-24 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 24 ñì

01-202-27 4 õ 4 ìì

01-203-27 5 õ 5 ìì

01-204-27 6 õ 6 ìì îò 01-202-27 äî 01-204-27 27 ñì 15 ñì

01-205-15 3 õ 4 ìì

01-206-15 3.5 õ 5 ìì

01-207-15 5 õ 6 ìì

îò 01-205-15 äî 01-207-15 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 15 ñì

16


01-209-20 01-209-30 01-209-40 01-209-50 01-209-60

20 ñì 30 ñì 40 ñì 50 ñì 60 ñì

01-210-20 01-210-30 01-210-40 01-210-50 01-210-60

20 ñì 30 ñì 40 ñì 50 ñì 60 ñì

01-211-20 01-211-30 01-211-40 01-211-50 01-211-60

01-212-00

01-213-00

01-214-00

01-215-00

01-216-00 2.5 õ 5 ìì 01-217-00 3 õ 6 ìì

(òîëüêî ðó÷êà) 01-208-00 äîñòóïíî ñ òðóáêîé îò 01-209-00 äî 01-211-00 äîñòóïíî ñ íàêîíå÷íèêîì îò 01-212-00 äî 01-230-00

20 ñì 30 ñì 40 ñì 50 ñì 60 ñì

01-219-00

01-220-00

01-221-00

01-222-00 3 ìì Ø 01-223-00 4 ìì Ø

01-224-00

01-225-00

01-226-00

01-227-00

01-228-00 3 ìì Ø 01-229-00 4 ìì Ø

01-230-00

01-218-00

17


îò 01-231-00 äî 01-269-00 äîñòóïíà äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè: 12 ñì 15 ñì 20 ñì 23 ñì

äëèíà ÷åëþñòåé 8 ìì øèðèíà ÷åëþñòåé 2 ìì 01-231-00 ïðÿìûå 01-232-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-233-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-234-00 èçîãíóòûå âïðàâî

25 ñì 28 ñì 30 ñì 35 ñì

40 ñì 45 ñì 50 ñì

äëèíà ëåçâèÿ 8 ìì øèðèíà ëåçâèÿ 2 ìì 01-235-00 ïðÿìûå 01-236-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-237-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-238-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð ÷àøêè 2 ìì 01-239-00 ïðÿìûå 01-240-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-241-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-242-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð îâàëüíîé ÷àøêè 2 õ 4 ìì 01-243-00 ïðÿìûå 01-244-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-245-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-246-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð æåëîáêà 2 õ 4 ìì 01-247-00 ïðÿìûå 01-248-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-249-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-250-00 èçîãíóòûå âïðàâî

äëèíà ÷åëþñòåé 8 ìì øèðèíà ÷åëþñòåé 2 ìì 01-251-00 ïðÿìûå 01-252-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-253-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-254-00 èçîãíóòûå âïðàâî

îêîí÷àòûå è çàçóáðåííûå ÷åëþñòè 01-255-00 ïðÿìûå 01-256-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-257-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-258-00 èçîãíóòûå âïðàâî

èãëîäåðæàòåëè 01-259-00 ïðÿìûå 01-260-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-261-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-262-00 èçîãíóòûå âïðàâî

÷åëþñòè äâîéíîãî äåéñòâèÿ

01-263-00 ïðÿìûå

01-266-00 ïðÿìûå

01-269-00 ïðÿìûå

18

01-264-00 ïðÿìûå

01-267-00 ïðÿìûå

01-265-00 ïðÿìûå

01-268-00 ïðÿìûå


îò 01-270-00 äî 01-308-00 äîñòóïíà äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè: 12 ñì 15 ñì 20 ñì 23 ñì

25 ñì 28 ñì 30 ñì 35 ñì

40 ñì 45 ñì 50 ñì

äëèíà ÷åëþñòåé 8 ìì øèðèíà ÷åëþñòåé 2 ìì 01-270-00 ïðÿìûå 01-271-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-272-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-273-00 èçîãíóòûå âïðàâî

äëèíà ëåçâèÿ 8 ìì øèðèíà ëåçâèÿ 2 ìì 01-274-00 ïðÿìûå 01-275-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-276-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-277-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð ÷àøêè 2 ìì 01-278-00 ïðÿìûå 01-279-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-280-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-281-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð îâàëüíîé ÷àøêè 2 õ 4 ìì 01-282-00 ïðÿìûå 01-283-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-284-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-285-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð æåëîáêà 2 õ 4 ìì 01-286-00 ïðÿìûå 01-287-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-288-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-289-00 èçîãíóòûå âïðàâî

äëèíà ÷åëþñòåé 8 ìì øèðèíà ÷åëþñòåé 2 ìì 01-290-00 ïðÿìûå 01-291-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-292-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-293-00 èçîãíóòûå âïðàâî

îêîí÷àòûå è çàçóáðåííûå ÷åëþñòè 01-294-00 ïðÿìûå 01-295-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-296-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-297-00 èçîãíóòûå âïðàâî

èãëîäåðæàòåëè 01-298-00 ïðÿìûå 01-299-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-300-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-301-00 èçîãíóòûå âïðàâî

÷åëþñòè äâîéíîãî äåéñòâèÿ

01-302-00 ïðÿìûå

01-305-00 ïðÿìûå

01-303-00 ïðÿìûå

01-306-00 ïðÿìûå

01-304-00 ïðÿìûå

01-307-00 ïðÿìûå

01-308-00 ïðÿìûå

19


îò 01-309-00 äî 01-347-00 äîñòóïíà äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè: 12 ñì 15 ñì 20 ñì 23 ñì

25 ñì 28 ñì 30 ñì 35 ñì

40 ñì 45 ñì 50 ñì

äëèíà ÷åëþñòåé 8 ìì øèðèíà ÷åëþñòåé 2 ìì 01-309-00 ïðÿìûå 01-310-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-311-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-312-00 èçîãíóòûå âïðàâî

äëèíà ëåçâèÿ 8 ìì øèðèíà ëåçâèÿ 2 ìì 01-313-00 ïðÿìûå 01-314-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-315-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-316-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð ÷àøêè 2 ìì 01-317-00 ïðÿìûå 01-318-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-319-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-320-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð îâàëüíîé ÷àøêè 2 õ 4 ìì 01-321-00 ïðÿìûå 01-322-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-323-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-324-00 èçîãíóòûå âïðàâî

äëèíà ÷åëþñòåé 8 ìì øèðèíà ÷åëþñòåé 2 ìì 01-329-00 ïðÿìûå 01-330-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-331-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-323-00 èçîãíóòûå âïðàâî

îêîí÷àòûå è çàçóáðåííûå ÷åëþñòè 01-333-00 ïðÿìûå 01-334-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-335-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-336-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð æåëîáêà 2 õ 4 ìì 01-325-00 ïðÿìûå 01-326-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-327-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-328-00 èçîãíóòûå âïðàâî

èãëîäåðæàòåëè 01-337-00 ïðÿìûå 01-338-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-339-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-340-00 èçîãíóòûå âïðàâî

÷åëþñòè äâîéíîãî äåéñòâèÿ

01-341-00 ïðÿìûå

01-344-00 ïðÿìûå

01-347-00 ïðÿìûå

20

01-342-00 ïðÿìûå

01-345-00 ïðÿìûå

01-343-00 ïðÿìûå

01-346-00 ïðÿìûå


îò 01-348-00 äî 01-386-00 äîñòóïíà äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè: 12 ñì 15 ñì 20 ñì 23 ñì

25 ñì 28 ñì 30 ñì 35 ñì

40 ñì 45 ñì 50 ñì

äëèíà ÷åëþñòåé 8 ìì øèðèíà ÷åëþñòåé 2 ìì 01-348-00 ïðÿìûå 01-349-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-350-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-351-00 èçîãíóòûå âïðàâî

äëèíà ëåçâèÿ 8 ìì øèðèíà ëåçâèÿ 2 ìì 01-352-00 ïðÿìûå 01-353-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-354-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-355-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð ÷àøêè 2 ìì 01-356-00 ïðÿìûå 01-357-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-358-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-359-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð îâàëüíîé ÷àøêè 2 õ 4 ìì 01-360-00 ïðÿìûå 01-361-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-362-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-363-00 èçîãíóòûå âïðàâî

äëèíà ÷åëþñòåé 8 ìì øèðèíà ÷åëþñòåé 2 ìì 01-368-00 ïðÿìûå 01-369-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-370-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-371-00 èçîãíóòûå âïðàâî

îêîí÷àòûå è çàçóáðåííûå ÷åëþñòè 01-372-00 ïðÿìûå 01-373-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-374-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-375-00 èçîãíóòûå âïðàâî

ðàçìåð æåëîáêà 2 õ 4 ìì 01-364-00 ïðÿìûå 01-365-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-366-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-367-00 èçîãíóòûå âïðàâî

èãëîäåðæàòåëè 01-376-00 ïðÿìûå 01-377-00 íàïðàâëåííûå ââåðõ 01-378-00 èçîãíóòûå âëåâî 01-379-00 èçîãíóòûå âïðàâî

÷åëþñòè äâîéíîãî äåéñòâèÿ

01-380-00 ïðÿìûå

01-383-00 ïðÿìûå

01-381-00 ïðÿìûå

01-384-00 ïðÿìûå

01-382-00 ïðÿìûå

01-385-00 ïðÿìûå

01-386-00 ïðÿìûå

21


îò 01-387-00 äî 01-393-00 äîñòóïíà äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè: 30 ñì 40 ñì 50 ñì 60 ñì

01-388-00

01-387-00

01-391-00

01-392-00

âñòàâêè èç êàðáèäà âîëüôðàìà

âñòàâêè èç êàðáèäà âîëüôðàìà

01-389-00

01-393-00

01-394-24 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 24 ñì

01-395-24 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 24 ñì

01-396-24 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 24 ñì 30°

22

01-390-00


îò 01-397-74 äî 01-408-85

01-397-74 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 7.4 ñì

01-400-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì

01-398-74 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 7.4 ñì

01-401-85 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8.5 ñì 01-401-14 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 14 ñì 01-401-165 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 16.5 ñì

2 ìì

01-403-85 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8.5 ñì 01-403-14 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 14 ñì 01-403-165 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 16.5 ñì Çóáöîâ: 1 õ 2

01-406-20 2 ìì Ø äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8.5 ñì

2.2 ìì

2.5 ìì

3 ìì

01-404-20 2 ìì Ø 01-404-22 2.2 ìì Ø 01-404-25 2.5 ìì Ø 01-404-30 3 ìì Ø äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì

01-407-85 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8.5 ñì

01-399-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì

01-402-85 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8.5 ñì

2 ìì

2.2 ìì 2.5 ìì

3 ìì

01-405-20 2 ìì Ø 01-405-22 2.2 ìì Ø 01-405-25 2.5 ìì Ø 01-405-30 3 ìì Ø äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì

01-408-85 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8.5 ñì

23


01-409-80

0.6 ìì

01-411-80

0.6 õ 4 ìì

0.6 õ 3 ìì

01-410-80

01-412-80

0.8 õ 4 ìì ïðÿìîé, çàçóáðåííûé

0.8 õ 4 ìì èçîãíóòûé ââåðõ, çàçóáðåííûé

01-413-80

01-414-80

4 ìì

0.6 ìì 3 ìì

0.6 õ 3 ìì

0.6 õ 3 ìì

01-415-80

01-416-80

0.8 õ 4 ìì ïðàâûé, çàçóáðåííûé

0.8 õ 4 ìì ëåâûé, çàçóáðåííûé

0.6 ìì 4 ìì

îò 01-409-80 äî 01-416-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì

01-417-80 0.6 õ 4 ìì ïðÿìîé, ãëàäêèé

01-417-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì

0.6 ìì 3.5 ìì

0.6 ìì 3.5 ìì

01-418-80 0.6 õ 3.5 ìì ïðÿìîé, ãëàäêèé

01-419-80 0.6 õ 3.5 ìì ïðÿìîé, çàçóáðåííûé

îò 01-418-80 äî 01-419-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì

01-420-80 0.8 õ 3.5 ìì

01-421-80 0.8 õ 6 ìì

îò 01-420-80 äî 01-421-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì

01-422-80 ëåâûé

01-423-80 ïðàâûé

24

îò 01-422-80 äî 01-423-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì


01-424-80

01-425-80

ïðÿìîé

èçîãíóòûé ââåðõ

4 ìì 0.9 ìì

01-426-80

1 ìì

ïðàâûé

01-427-80 ëåâûé

îò 01-424-80 äî 01-427-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì îâàëüíàÿ ÷àøêà 0.9 õ 1 ìì äëèíà ÷åëþñòåé 4 ìì

01-428-80

01-429-80

ïðÿìîé

èçîãíóòûé ââåðõ

01-430-80

01-431-80

3.5 ìì 0.5 ìì 0.6 ìì

ïðàâûé

ëåâûé

îò 01-428-80 äî 01-431-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì îâàëüíàÿ ÷àøêà 0.5 õ 0.6 ìì äëèíà ÷åëþñòåé 3.5 ìì

4 ìì

01-432-80

01-433-80

ïðÿìîé

èçîãíóòûé ââåðõ

01-434-80

01-435-80

ïðàâûé

ëåâûé

0.8 ìì

îò 01-432-80 äî 01-435-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì äëèíà ëåçâèÿ 4 ìì î÷åíü íåæíûé

1.8 ìì 4 ìì

01-436-80

01-437-80

ïðÿìîé

èçîãíóòûé ââåðõ

1 ìì

01-438-80

01-439-80

ïðàâûé

ëåâûé

îò 01-436-80 äî 01-439-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì äëèíà ëåçâèÿ 4 ìì

1.3 ìì

01-440-80

01-441-80

ïðÿìîé

ïðÿìîé

01-442-80

01-443-80

ïðàâûé

ëåâûé

îò 01-440-80 äî 01-443-80 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 8 ñì

25


01-444-12

01-445-12

01-446-12

îò 01-444-12 äî 01-446-12 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 12 ñì

01-447-12 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 12 ñì

01-449-12 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 12 ñì

01-448-12 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 12 ñì

5 ìì

îò 01-451-12 äî 01-454-12 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 12 ñì

01-450-12 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 12 ñì

01-451-12 2 õ 10 ìì

5 [ 15 ìì

01-452-12 4 õ 10 ìì

01-455-11 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 11 ñì

26

01-453-12 2 õ 10 ìì

01-454-12 4 õ 10 ìì


01-456-12

01-458-12

01-457-12

01-460-12

01-461-12 5 ìì Ø

01-462-12 7 ìì Ø

01-463-12 9 ìì Ø

01-459-12

îò 01-456-12 äî 01-460-12 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 12 ñì

01-464-12 11 ìì Ø

îò 01-461-12 äî 01-468-12 äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 12 ñì 01-465-12 5 ìì

01-466-12 7 ìì

01-469-19 19 ñì

01-467-12 8 ìì

01-468-12 9 ìì

01-470-19 19 ñì

01-471-19 19 ñì

27


28


29


30

TitanMedTech_1  

Каталог продукции ТитанМедТех

Advertisement