Page 1

MODÜL YAZIM FORMATI 1. KAPAK 2. İÇİNDEKİLER 3. AÇIKLAMALAR 4. GİRİŞ 5. ÖĞRENME FAALİYETLERİ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

AMAÇ ARAŞTIRMA BİLGİ KONULARI UYGULAMA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) • UYGULAMALI TESTLER

6. MODÜL DEĞERLENDİRME (YETERLİK ÖLÇME) ¾ ¾

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) UYGULAMALI TESTLER

7. CEVAP ANAHTARLARI 8. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 9. KAYNAKÇA

NOT: Bu sayfa sadece genel çerçeveyi göstermektedir, modül içerisinde ayrıca yer almayacaktır.


SAYFA YAPISI KAĞIT BOYUTU İÇİN GENİŞLİK: 19,5, YÜKSEKLİK: 27,5 KENAR BOŞLUKLARI İÇİN İSE ÜST:4, SAĞ-SOL-ALT:2,5

AYARLANMALIDIR. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

ALAN ADI MODÜL ADI

ANKARA, 2006 (Times New Roman, 12, Kalın, Ortalı) II


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; •

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğrenme materyalleridir (Ders Notlarıdır).

Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.

Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlık’ta ilgili birime bildirilir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler.

Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.


İÇİNDEKİLER

İçindekiler sayfası; modülü oluşturan kısımların sayfa numaralarını gösteren bölümdür. Bu bölüm modül tamamlandıktan sonra oluşturulmaktadır.

İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ YAZILMAYACAK. İÇİNDEKİLER İÇİN SADECE İÇİNDEKİLER İSİMLİ BÜYÜK BİR BAŞLIK YAZILACAK VE SAYFANIN GERİ KALANI BOŞ BIRAKILARAK BİR SONRAKİ SAYFADAN DEVAM EDİLECEKTİR.

i


AÇIKLAMALAR

KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Modülün ait olduğu alan yazılmalıdır. Modülün ait olduğu dal yazılmalıdır. Modül ile kazandırılacak yeterliği temsil eden kısa ve öz bir ad seçilmelidir. Farklı modüller aynı adı taşımamalıdır. Modül bilgi sayfasından alınacaktır. Modülün içeriği ve kapsamı hakkında bilgiler içerecek şekilde yazılmalıdır. Modül bilgi sayfasından faydalanılacaktır. 40/8-40/16-40/24-40/32-40/40 Modül bilgi sayfasından alınacaktır. Modülü başarabilmek için daha önce alınması gereken modül/modüllerin adları yazılmalıdır. Modül bilgi sayfasından alınacaktır. Modül ile öğrenciye kazandırılacak yeterlik yazılmalıdır. Yeterlik çerçeve öğretim programından alınacaktır. Genel Amaç ¾ Modül ile kazandırılacak yeterliği kapsayan ”öğrenci, koşul, standart, davranış ”ögelerini içeren bir genel amaç cümlesi yazılır. Amaçlar ¾ Modüldeki faaliyetler ile ilgili amaçlar yazılırken işlemler esas alınır. Her işleme karşılık standart ögesini de içeren bir amaç cümlesi yazılır. Yani modül bilgi sayfasında belirtilen her öğrenme faaliyetine karşılık gelecek bir amaç cümlesi olmalıdır. Genel amaç ve amaçlar cümlesi modül bilgi sayfasından alınarak “yapabileceksiniz, uygulayabileceksiniz” vb. ifadeleriyle bitirilmelidir. Modül bilgi sayfasından alınacaktır. ¾ Hazırlanan modül ile gerekli olan ortam, donanım, öğretme araçları ve materyaller yazılmalıdır. Öğretim programları işlem analiz formundan yararlanılır. ¾ Modül ile kazandırılacak yeterliğin, öğrenci tarafından kazanılıp kazanılmadığını ölçen, ölçme araçları ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi ve öneriler yazılmalıdır. Öğrencinin faaliyetler sonunda kendini değerlendirebileceği araçlara yer verilmelidir

ii


iii


GİRİŞ

Giriş sayfası öğrenciyi modül için motive etmeyi amaçlar. Bu nedenle “neden” öğrenilmesi gerektiği iyi anlatılmalı ve öğrenci konuların önemine inandırılmalıdır. Giriş oluştururken dikkat edilecek noktalar: ¾ Öğrenciye hitap edilmelidir. Örneğin, “Sevgili Öğrenci,” şeklinde başlanmalıdır. ¾ Modülün alan ve meslek içindeki yeri hakkında bilgi verilmelidir. ¾ Modül ile ilgili kazananımların mesleki beceri ve günlük yaşamda kullanımı hakkında bilgi verilebilir. ¾ Öğrenciyi motive edici bilgilere yer verilmelidir. ¾ Ortalama 100-200 kelimeden oluşan bir metin yazılmalıdır.

MODÜL GENELİNDE KONU ANLATIMLARINDA TIMES NEW ROMAN YAZI STİLİ-İKİ YANA YASLI HİZALANMIŞ-11 PUNTO YAZI BOYUTU KULLANILMALI VE PARAGRAFLAR ARASINDA 1 SATIR BOŞLUK OLMALIDIR. SAYFA NUMARASI EKLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

1


ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ Amaç cümlesi modül bilgi sayfasından yararlanılarak tamamlanır. Amaç cümlesinde faaliyette kazandırlacak davranış, koşul ve standart ögeleri yer almalıdır. Burada yazdığınız açam cümlesi, AÇIKLAMALAR tablosundaki ile aynı olmalıdır.

ARAŞTIRMA Öğrenciyi faaliyete hazırlamak amacıyla oluşturulur. Araştırma konusu belirlenirken öğrenciye, araştırma, değerlendirme, yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmalıdır. ¾ Araştırma konusu öğrenme faaliyetini destekleyecek şekilde belirlenmelidir. ¾ Öğrencinin, faaliyete başlamadan önce hazırbulunuşluk düzeyini maksimuma çıkarmak amacıyla öğrencinin faaliyetle ilgili kazanacağı bilgileri toplayarak sınıfa getirmesi ve diğer öğrencilerle paylaşması istenebilir. ¾ Bilgiye ulaşma, ödev, gezi, gözlem, inceleme, deney, edinilmiş bilgileri kullanma, tartışma, grup çalışması, rapor hazırlama, sunma ve öğrenmeyi öğrenmeye yönlendirecek öneriler yazılmalıdır. ¾ Araştırma konusu kısa ve öz olmalıdır. Öğrenciyi öğrenme faaliyetine motive etmek amacıyla verilmelidir. Ağır ve uzun konulardan kaçınmak gereklidir.

BİLGİ KONULARININ YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR ¾ Konu başlıkları, modül bilgi sayfasında yer alan İçerik bölümünden yazılmalıdır. ¾ Bu bölüme öğrenme faaliyetinin ismi verilerek başlanmalıdır. ¾ Konu başlıkları ve öğrenme faaliyeti başlıkları çerçeve içerisine alınmamalıdır. ¾ Bilgi ve uygulamalar birbirini takip etmelidir ve tamamlanmalıdır. ¾ Gereğinden fazla bilgi vermekten kaçınılmalıdır. ¾ Alıntılar kaynak gösterilerek kullanılmalıdır. ¾ Öğrencinin, öğreticiye sık sık başvurmasını engellemek için bilgi ve uygulamalar açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. ¾ Her yaşta ve düzeyde öğrencinin anlayabileceği sözcükler kullanılarak öğrenme kolaylaştırılmalıdır. ¾ Basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru bir sıra takip edilmelidir. ¾ Öğrencinin, içeriğe dikkatini çekecek şekil, cümle ve başlıklar seçilmelidir. Metin kısımları resim, grafik ve şekillerle desteklenmeli ve anlatım kısımlarında resim, şekil ve grafiklere atıfta bulunulmalıdır. ¾ “Aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz, inceleyiniz.” vb. talimatlar verilmelidir. ¾ Mesleğe özel teknik ve yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları veya açıklamaları parantez içinde verilmelidir. ¾ Bilgi konularında verilen bilgiler, uygulama faaliyetlerini destekleyecek bilgilerden oluşmalıdır. 2


1. ÖĞRENME FALİYETİ ANA BAŞLIĞI (BİRİNCİ DERECE BAŞLIK) [TİMES NEW ROMAN-20 PUNTO-KOYU-ORTALI-TÜM HARFLERİ BÜYÜK] 1.1. Konunun Alt Başlığı (İkinci Derece Başlık ) [Times New Roman-14 punto-Koyu-Sola Dayalı-Yalnızca İlk Harfler Büyük] 1.1.1. Üçüncü Derecede Alt Başlık [Times New Roman-12 punto-Koyu-Sola Dayalı-Yalnızca İlk Harfler Büyük] 1.1.1.1. Dördüncü Derece Alt Başlık [Times New Roman-12 punto-Koyu-Sola Dayalı-Yalnızca İlk Harfler Büyük] Beşinci Derece Alt Başlık [Times New Roman-11 punto-Koyu-Sola Dayalı-Yalnızca İlk Harfler Büyük] ¾ Daha alt başlıklar gerektiğinde madde imleri kullanılmalıdır. Madde imleri için aşağıdaki format kullanılacaktır. ¾ Birinci madde • İkinci derecede alt madde

° ¾

Üçüncü dereceden alt madde

İkinci madde • İkinci derecede alt madde

°

Üçüncü dereceden alt madde

KONU ANLATIMLARINIZDA BAŞLIK NUMARALANDIRMALARINA DİKKAT EDİNİZ. MODÜL GENELİNDE 4 SEVİYE NUMARALI BAŞLIK KULLANABİLİRSİNİZ. DAHA ALT BAŞLIKLAR İÇİN KÜÇÜK HARFLER VE MADDE İMLERİ KULLANINIZ. Her konunun başlığı için (örnek, ARAŞTIRMA, ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 gibi…) sadece başlık yazınız, başlığın yazıldığı yere renkli çubuk-şekil ya da ayraç koymaya gerek yoktur.

3


¾ Uzun tablolar oluşturmaktan kaçınılmalıdır. Tablo hazırlanacaksa iki tablo birleştirilmemeli, hazırlanan tablonun tek parça olmasına dikkat edilmelidir. ¾ Metne konacak fotoğraflar ve resimler temizlenmiş düzgün görüntüler olmalıdır. Resim ve fotoğrafların çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır. ¾ *İnternetteki görüntüler 72 ile 90 dpi arasındadır. Özellikle küçük fotoğraf veya resimleri büyütmeye çalıştığınızda çözünürlüğü bozulacak ve baskıda net çıkmayacaktır. ¾ Modülde kullanılan resim, fotoğraf, şekil, tablo, çizim vb. modülle birlikte CD’de ayrı bir klasör oluşturularak, modül ile birlikte teslim edilmelidir.

Resimler her zaman kaymaları engellemek için METİNLE HİZALI olmalı Resim 1.1: Resim adı

Öğrenme faaliyeti numarası

Öğrenme faaliyeti içinde kullanılan resmin sıra numarası

**İkinci öğrenme faaliyetine geçildiğinde, resim numarası “Resim 2.1: Resim adı” şeklinde olmalıdır. Not: Modülde kullanılan görsel ifadeler içerik ve türüne göre “Resim, Fotoğraf, Şekil, Tablo, Çizim, vb.” şekilde adlandırılarak yazılır. Örnek, Resim 1.1: Resim adı Fotoğraf 1.1: Fotoğraf adı Şekil 1.1: Şekil adı Tablo 1.1: Tablo adı Çizim 1.1: Çizim adı

4


UYGULAMA (Bu öğrenme faaliyetinde yapılan uygulamalar yazılacaktır.) ¾ yer alır. ¾ ¾ ¾ ¾

Öğrenciye faaliyet sonunda kazandırılacak beceriler için gerekli uygulamalar İşlem analizlerinde yer alan işlem basamaklarına göre düzenlenir. İşlem analizlerinde yer alan becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. İşlem analiz formlarında yer alan tavır tutumlar yansıtılır. “Aşağıdaki uygulamaları yapınız.” gibi talimatlar önerilir.

İşlem basamakları ve öneriler tablosu kullanılarak öğrenme faaliyetleri verilebilir. Uygulamanın özelliğine göre aşağıdaki tablo şeklinde veya farklı biçimlerde hazırlanabilir.

Öneriler (İşlemin Yapılmasına İlişkin Öneriler)

İşlem Basamakları ¾ ¾

¾

¾ ¾ ¾ ¾

Öğrenciden yapılması istenen işlem basamakları yazılmalıdır. Bu bölüm modülün en önemli kısmıdır. Ortaya çıkarılmak istenen hizmet veya ürünün kalitesi açısından işlemlerin düzgün sıralanmış ve hizmet veya ürünün ortaya çıkması için öğrenciyi yönlendirmeye yeterli olmalıdır. İşlem basamakları işlem analiz formundan alınarak gerekli görüldüğü takdirde EARGED grubu ve program koordinatörü ile irtibat kurarak geliştirilebilir. Bu faaliyetler numaralandırılmamalıdır. İşlem basamakları eylem cümleleriyle biter (Okuyunuz, izleyiniz vb.). Öğrenciye hitap edilerek yazılmalı, öğrencinin anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır. Öğrenme faaliyetlerini destekleyecek bilgi, resim, şekil ve grafikler verilmelidir. Bilgi konuları mümkün olduğunca kısa ve öz olmalıdır.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

5

Öğrenciye, faaliyetini tamamlaması için yardımcı olacak özel talimatlar verilir. Kullanılacak yöntem ve teknikler belirtilir. Özel güvenlik tedbirleri yer almalıdır. Gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağı belirtilir. Dikkat edilecek konular açıklanır. Görsel malzemeler belirtilir. Uyarılar ve yönlendirmeler yapılır. Öğrencinin yararlanabileceği kaynaklar önerilir. Faaliyet hakkında ek bilgilere yer verilir. İşlem basamakları ile ilgili olarak bilgi konularına atıfta bulunulur. Resim, şekil ve grafiklere atıfta bulunulur.


KONTROL LİSTESİ

(Times New Roman, 12, Kalın, Ortalı) Uygulama ile kazandırılmak istenen davranışların kazanılıp-kazanılmadığının kontrolünün yapıldığı bölümdür.

1 2 3 4 5 6 7

Değerlendirme Ölçütleri Yapılması istenen işlem basamaklarının listesi yazılır.

EVET HAYIR

Not: Kontrol Listesi; modülün ve öğrenme faaliyetinin özelliğine göre yapılan uygulamaların gerektirdiği durumlarda hazırlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili konuyu tekrarlayınız.

6


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öğrenme ve öğretme süreci boyunca öğrenme faliyetlerinin hedeflerine ulaşma derecelerini belirleyerek gerekli tedbirleri almak amacı ile her faaliyetin sonunda öğrencinin kendini değerlendireceği ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanmalıdır. Söz konusu ölçme araçları, ölçülmek istenen davranışın özelliğine göre objektif ve uygulamalı testlerdir. ¾ Objektif Testler: Doğru-Yanlış, Tamamlamalı, Çoktan Seçmeli, Eşleştirilmeli soru tiplerinden oluşan, faaliyette verilen bilgileri ölçmek amacıyla kullanılan testlerdir. ¾ Uygulamalı Testler: Beceri gerektiren psikomotor davranışları ölçen ölçme araçlarıdır. Faaliyette yapılan uygulamalar ile kazanılan beceriler bu ölçme araçları ile ölçülür. Modülde hazırlanan testlerin başında testin uygulanmasına yönelik açıklamalar (Yönerge) yazılmalıdır. Testler öğrencilerin bireysel öğrenme yöntemleri doğrultusunda kendi kendilerini ölçerek değerlendirebilecekleri şekilde hazırlanmalıdır. A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) ¾ Her faaliyetin sonunda öğrencinin kendini değerlendireceği ölçme ve değerlendirme soruları yer almalıdır. ¾ Test hazırlanırken açık ifadeler kullanılmalıdır. ¾ Öğrencinin faaliyet sonunda kazanacağı bilgi ve beceriler ölçülmelidir. ¾ Tüm soru teknikleri kullanılabilir (Çoktan seçmeli, Doğru–yanlış, eşleştirme. Vb.). ¾ Ucu açık sorular kullanılmamalıdır. ¾ Objektif testler bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. CEVAP ANAHTARI Test sonunda öğrenci cevap anahtarına yönlendirilmelidir. Öğrenme faaliyetlerinin cevap anahtarları, modülün sonunda yer almalıdır.

OBJEKTİF TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öğrenciler, cevap anahtarı ile kendi cevaplarını karşılaştırarak değerlendirme yapmaya yönlendirilmelidir. Öğrenciye yanlış verdiği cevaplar için faaliyetin ilgili yerlerine giderek tekrar etmesi için öneride bulunulmalıdır. Örneğin, sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (Değerlendirme ölçütleri) karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

7


AYNI TÜR SORULAR, GRUPLANARAK ÖLÇME ARACINA YERLEŞTİRİLMELİDİR.OBJEKTİF TEST SORULARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR İÇİN 1. Soru 1 A) Seçenek 1 B) Seçenek 2 C) Seçenek 3 D) Seçenek 4 DOĞRU-YANLIŞ SORULARI İÇİN 1. Soru 1 ( )DOĞRU ( )YANLIŞ

B. UYGULAMALI TEST ¾ Faaliyetlerde kazanılan davranışları (Becerileri) ölçen araçlar hazırlanmalıdır. ¾ Değerlendirme için ölçütler belirlenmelidir ¾ Öğrencilerin öğrenme faaliyetinde kazandıkları becerilerin tamamı bu testte yer almalıdır. ¾ Öğrencinin faaliyetin özelliğine göre yaptığı uygulamalar ile ilgili süreç, ürün ya da her ikisini de ölçen araçlar geliştirilebilir. ¾ Ölçme araçlarında faaliyette gerçekleştirilen uygulamaların kontrol edilmesi istenebileceği gibi farklı uygulamalar verilerek kazanılan becerilerin ölçülmesi istenebilir. UYGULAMALI TESTLERİ DEĞERLENDİRME Uygulamalı testin değerlendirmesi “DeğerlendirmeÖölçütlerine” göre yapılmalıdır Değerlendirme ölçütleri “Evet-hayır veya Derecelendirme” şeklinde düzenlenebilir. Başarı ölçütlerin altında olduğu takdirde faaliyetin tekrarlanması önerilmelidir. Örneğin, yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. Ölçme ve değerlendirmeler, ölçme değerlendirme uzmanları ile iletişim kurularak hazırlanmalıdır. Her öğrenme faaliyeti sonunda öğrencinin kendi kendini ölçerek değerlendireceği öneriler yapılmalıdır.

8


UYGULAMALI TESTLERİN DEĞERLENDİRMESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLENEBİLİR. Tablonun baş kısmında ilk harf büyük ve koyu olarak Değerlendirme Ölçütleri yazılacak ve işaretlenecek yerlerin başına EVET-HAYIR (Evet-Hayır veya Derecelendirme yapılabilir.) konulacaktır.

Örnek: Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR ¾ Maskesini hazırlayabileceğiniz bir karakter seçtiniz mi? ¾ Seçtiğiniz karakteri yansıtabilecek bir model tespit ettiniz mi? ¾ Modele uygun kalıp hazırladınız mı? ¾ ¾

9


MODÜL DEĞERLENDİRME (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandırılmak istenen yeterliğin kazanılıp kazanılmadığını ya da ne derece kazanıldığını (Kazandırılacak davranışların tamamını kapsayan) ölçebilen, modül sonunda öğrencinin kendini değerlendireceği ölçme ve değerlendirme aracı hazırlanmalıdır. A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Modülde bulunan öğrenme faaliyetlerinin tümünü kapsayan sorular hazırlanarak öğrencilerin teorik bilgileri öğrenip öğrenmedikleri ölçülür. Modülün sonunda öğrencinin kendini değerlendireceği ölçme ve değerlendirme soruları yer almalıdır. ¾ Test hazırlanırken açık ifadeler kullanılmalıdır. ¾ Öğrencinin modül sonunda kazanacağı bilgi ve beceriler ölçülmelidir. ¾ Tüm soru teknikleri kullanılabilir (Çoktan Seçmeli, Doğru–Yanlış, Eşleştirme vb.) ¾ Ucu açık sorular kullanılmamalıdır. ¾ Objektif testler bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. CEVAP ANAHTARI Test sonunda öğrenci cevap anahtarına yönlendirilmelidir. Cevap anahtarları, modülün sonunda yer almalıdır. OBJEKTİF TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öğrenciler cevap anahtarı ile kendi cevaplarını karşılaştırarak değerlendirme yapmaya yönlendirilmelidir. Öğrenciye yanlış verdiği cevaplar için modüldeki ilgili faaliyete giderek tekrar etmesi için öneride bulunulması gerekir. Örneğin, sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (Değerlendirme ölçütleri) karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişiler ile iletişim kurunuz. Yanlış cevap verdiyseniz modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. B. UYGULAMALI TEST Öğrencinin modül sonunda, hedeflenen yeterliği kazanıp kazanmadığı ölçülmelidir. Bilgi, beceri, tavır-tutum ve davranışları ölçen ve modül içerisindeki öğrenme faaliyetlerinin tümünü kapsayan performans testi ile ölçülmelidir. Öğrencinin kazanımlarının ölçülmesinin yanı sıra sürecin değerlendirileceği (Öğrenci bilgi ve gözlem dosyaları) portföylerde önerilebilir. ¾ Modülde kazanılan davranışları (Becerileri) ölçen araçlar hazırlanmalıdır. ¾ Öğrencilerin modülde kazandıkları becerilerin tamamı bu testte yer almalıdır. ¾ Öğrencinin modülde kazandırılan yeterliğin özelliğine göre yaptığı uygulamalar ile ilgili süreç, ürün ya da her ikisini de ölçen araçlar geliştirilebilir. ¾ Performans testlerinde öğrencilere farklı bir uygulama verilerek modülde kazandığı yeterliğin ölçülmesi istenebilir. 10


UYGULAMALI TESTLERİ DEĞERLENDİRME ¾ Öğrenci yeterliklerini değerlendirme ölçütleri belirlenir. ¾ Kazanımların nasıl değerlendirileceğine yönelik öneriler yapılır. ¾ Öğrenciler yeterliği kazanıp kazanmama durumuna göre bir sonraki modüle geçmeye ya da modül tekrarına yönlendirilmelidir. ¾ Değerlendirme, değerlendirme ölçütlerine göre yapılmalıdır ¾ Değerlendirme ölçütleri testin özelliğine göre “Evet-Hayır veya Derecelendirme” şeklinde düzenlenebilir. ¾ Başarı kriterinin altında olursa modülün tekrarlanması önerilmelidir. Örneğin, yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Ölçme ve değerlendirmeler, ölçme değerlendirme uzmanları ile iletişim kurularak hazırlanmalıdır. Modül sonunda mutlaka öğrencinin kendi kendini ölçerek değerlendireceği öneriler yapılmalıdır.

11


CEVAP ANAHTARLARI Cevap anahtarları tablo şeklinde ve büyük harf kullanılarak hazırlanmalıdır. Her cevap anahtarının başına hangi faaliyetin cevap anahtarı olduğu yazılmalıdır.

CEVAP ANAHTARLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR. ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6

12


ÖNERİLEN KAYNAKLAR Öğrenciye konuyla ilgili önerilen kaynaklar yazılır. **Kullandığınız kaynağın adını koyu harfle yazmayı unutmayınız.

ÖNERİLEN KAYNAKLAR AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR. ¾ ¾

Soyad, Ad. Yayın Adı, Yer, Yıl. Soyad, Ad. Ad Soyad, Yayın Adı, Yer, Yıl. (İki veya daha fazla yazar varsa)

13


KAYNAKÇA Modül yazımında yararlanılan kaynak adları yazılır. Önerilen Kaynaklar ve Kaynakça yazımında aşağıdaki öneri ve örnekler dikkate alınır. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Yazılı kaynaklar Görsel kaynaklar Web adresleri Kütüphaneler İlgili kişi ve kuruluşlar yazılabilir. Kitap, dergi ve diğer kaynaklar sırayla düzenlenmelidir. Kaynakları alfabetik düzenleme yazarın soyadının ilk harfine göre olmalıdır. Sırayla; yazarın soyadı, adı, kitabın adı, basım yeri, ili ve yılı yazılır. İki ve daha fazla yazarlı eserlerde ikinci isim ad ve soyadı şeklinde yazılacaktır.

ÖRNEK: ¾ DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Ankara. 2000. ¾ İŞ-KUR, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü-Meslekler Tanıtım Rehberi ¾ Millî Eğitim Temel Kanunu (1739 Sayılı Kanun), Resmî Gazete, 14574. 24 Haziran 1973. ¾ 4702 Sayılı Kanun, Resmî Gazete, 24458. 10 Temmuz 2001. ¾ Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Resmî Gazete, 24804. 3 Temmuz 2002. ¾ MEB, XV. Millî Eğitim Şurası-“2000’li Yıllarda Türk Millî Eğitim Sistemi.” Raporlar, Görüşmeler, Kararlar. Ankara, 13–17 Mayıs 1996. ¾ -------, XVI. Millî Eğitim Şurası- Raporlar, Görüşmeler, Kararlar. Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1999. ¾ -------, MEGEP- Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi projesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- Makine Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- Plastik Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- Metal Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- Uçak Bakımı Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- İnşaat Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. 14


¾ -------, MEGEP- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP- Eğlence Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı. Ankara. 2005. ¾ -------, MEGEP, Tanıtım Modülleri. Ankara, 2005. ¾ -------, MEGEP, Tanıtım CD’leri. Ankara, 2005. ¾ -------, MEGEP, Alan ve Dal Modülleri. Ankara, 2006. ¾ -------, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, METGE-Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi, Kapanış Raporu, Ankara, 2004. ¾ -------, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, METGE Projesi Program Geliştirme, Ankara, 2004. ¾ -------, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, METGE Projesi Çerçeve Öğretim Programları, Ankara, 2004. ¾ -------, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Öğretim Programları, Ankara, 2005. ¾ -------, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Öğretim Programları, Ankara, 2005. ¾ -------, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Öğretim Programları, Ankara, 2005. ¾ -------, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğretim Programları, Ankara, 2005. ¾ DEMİREL, Özcan (Editör). Eğitimde Yeni Yönelimler, 2. Baskı, Pegem A yayıncılık, Ankara, Aralık, 2005. ¾ DOĞAN, Hıfzı. Eğitimde Program ve Öğretim Tasarısı, Ankara. 1997. ¾ SELÇUK, Ziya. Hüseyin Kayılı, Levent Okut, Çoklu Zekâ Uygulamaları, Geliştirilmiş 3. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara, Mart, 2004. ¾ SEZGİN, İlhan. Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme, G.Ü. Yayınları, Ankara. 1989. ¾ T.BÜMEN, Nilay. Okulda Çoklu Zekâ Kuramı, 3. Baskı, Pegem A yayıncılık, Ankara, Mart, 2005. ¾ TEKİN, Halil, Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Ankara. 1997. ¾ TURGUT, M. Fuat. Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Ankara. 1998. ¾ TUSİAD. Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması, Ankara. 1999. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

www.meb.gov.tr www.megep.meb.gov.tr www.ttkb.meb.gov.tr www.projeler.meb.gov.tr www.etögm.meb.gov.tr www.ktögm.meb.gov.tr www.ttögm.meb.gov.tr www.cygm.meb.gov.tr www.earged.meb.gov.tr www.iskur.gov.tr 15


Not: Modülde başka kaynaklardan alıntı yapılırken 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU hükümlerine dikkat edilmeli ve tüm alıntılar kaynakçada mutlaka belirtilmelidir.

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Madde 13 – Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir. 4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler: Madde 34 – (Değişik birinci fıkra: 7/6/1995 - 4110/13 md.) Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde iktisablar yapılmak suretiyle, hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi serbesttir. 2’nci maddenin üçüncü bendinde ve 4’üncü maddenin birinci fıkrasının birinci ve beşinci bentlerinde gösterilen neviden eserler, ancak seçme ve toplama eserin münderecatını aydınlatmak üzere iktibas edilebilir. Ancak bu serbestlik,hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir veya eserden normal yararlanma ile çelişir şekilde kullanılamaz. Münhasıran okullara mahsus olarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onanan (okul-radyo) yayımları için de birinci fıkra hükümleri uygulanır. (Ek: 21/2/2001 - 4630/18 md.) Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, iktibaslar yapılmak suretiyle eğitim ve öğretim gayesi dışında seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi ancak eser sahibinin izniyle mümkündür. Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin adı mutat şekilde zikredilmek icap eder. 5. İktibas serbestisi: Madde 35 – Bir eserden aşağıdaki hallerde iktibas yapılması caizdir: 1. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması; 2. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müstakil bir musiki eserine alınması; 3. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve yayımlanmış diğer eserlerin, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderacatını aydınlatmak maksadiyle bir ilim eserine konulması; 4. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ilmi konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak için projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla gösterilmesi. 16


İktibasın belli olacak şekilde yapılması lazımdır. İlim eserlerinde, iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bu kısmın alındığı yer belirtilir. Madde 38 – (Değişik: 7/6/1995 - 4110/14 md.) Bütün fikir ve sanat eserlerinin, (...) (2) kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkündür. Ancak, bu çoğaltma hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz. BEŞiNCi BÖLÜM Hukuk ve Ceza Davaları A) Hukuk davaları: I – Tecavüzün ref'i davası: 1. Genel olarak: Madde 66 – Manevi ve mali hakları tecavüze uğrıyan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir. Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir. Mahkeme, eser sahibinin manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünu, kusurun olup olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref'i halinde tecavüz edenin düçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikına karar verir. (Ek: 7/6/1995 - 4110/19 md.) Eser sahibi, ikamet ettiği yerde de tecavüzün ref'i ve men davası açabilir. 2. Manevi haklara tecavüz halinde: Madde 67 – Henüz alenileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı olarak umuma arzedildiği takdirde tecavüzün ref'i davası, ancak umuma arz keyfiyetinin çoğaltılmış nüshaların yayımlanması suretiyle vakı olması halinde açılabilir. Aynı hüküm, esere, sahibinin arzusuna aykırı olarak adının konulduğu hallerde de caridir. Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa meydan verecek mahiyette olupta eser sahibi 15’inci maddede zikredilen tesbit davasından başka tecavüzün ref'ini talep etmişse, tecavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etmeye mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, hükmün en fazla 3 gazetede ilanı talep edilebilir. 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40’ıncı maddelerde sayılan hallerde yanlış veya kifayetsiz kaynak tasrih edilmiş veyahut hiç kaynak gösterilmemişse ikinci fıkra hükmü uygulanır. Eser haksız olarak değiştirilmiş ise hak sahibi aşağıdaki taleplerde bulunabilir: 17


1. Eser sahibi, eserin değiştirilmiş şekilde çoğaltılmasının yayım ve temsilinin, yayım ve temsilinin, radyo ile yayımının menedilmesini ve tecavüz edenin, tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişiklikleri düzeltmesini veya bunların eski haline getirilmesini talep edebilir. Değişiklik, eserin, gazete, dergi veya radyo ile yayımı sırasında yapılmışsa eser sahibi, masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde yayımlamış olan bütün gazete, dergi ve radyo idarelerinden değişikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini talep edebilir. 2. (Değişik: 7/6/1995 - 4110/20 md.) Güzel sanat eserlerinde eser sahibi asıldaki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığını veya eserdeki adının kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep edebilir. Eski halin iadesi mümkün ise değişikliğin izalesi ammenin veya malikin menfaatlerini esaslı surette haleldar etmiyorsa eser sahibi eseri eski hale getirebilir. 3. Mali haklara tecavüz halinde: Madde 68 – (Değişik: 7/6/1995 - 4110/21 md.) (Değişik birinci fıkra: 21/2/2001 - 4630/25 md.) Eser, eser sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dışı veya sözleşmede belirtilen sayıdan fazla basılmış, diğer biçimde işlenmiş veya radyo-televizyon gibi araçlarla yayınlanmış veya temsil edilmiş ise; izni alınmamış eser sahibi, sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya emsal veya rayiç bedel itibarıyla uğradığı zararın en çok üç kat fazlasını isteyebilir. Bu bedelin tespitinde öncelikle ilgili meslek birliklerinin görüşü esas alınır. Bir eserden izinsiz çoğaltma yolu ile yarar sağlanıyorsa ve çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmamışsa, eser sahibi; çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya maliyet fiyatını aşmamak üzere çoğaltılmış kopyaların ve çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri gereçlerin uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltma yoluna giden kişinin yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir eserin izinsiz çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmışsa veya satış haksız bir tecavüz oluşturuyorsa, eser sahibi tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkrada yazılı şıklardan birini seçebilir. Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde haiz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir. II – Tecavüzün men'i davası: Madde 69 – Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebilir. Vakı olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel görülen hallerde de aynı hüküm caridir. 66 ncı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının hükümleri burada da uygulanır. III – Tazminat davası: Madde 70 – (Değişik birinci fıkra: 7/6/1995 - 4110/22 md.) Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava 18


açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir. Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir. Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, tecavüze uğrayan kimse tazminattan başka temin edilen karın kendisine verilmesini de istiyebilir. Bu halde 68 inci madde uyarınca talep edilen bedel indirilir. B) Ceza davaları: I – Suçlar: 1. Manevi haklara tecavüz: Madde 71 – (Değişik: 1/11/1983 - 2936/11 md.) Bu Kanunun hükümlerine aykırı olarak kasten: 1. Alenileşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma arz eden veya yayımlayan, 2. Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına ad koyan, 3. Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden, 4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40’ıncı maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren, 5. (Ek: 21/2/2001 - 4630/26 md.) Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın bir eseri değiştiren, (Değişik: 3/3/2004-5101/17 md.) Kişiler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur. 2. Mali haklara tecavüz: Madde 72- (Değişik: 3/3/2004-5101/18 md.) Bu Kanuna aykırı olarak kasten; 1. Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis veya onmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden, 2. Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satan kişiler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya beşmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden, 3. Hak sahibinin izni olmaksızın; 19


a) Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen, b) Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan, c) Bir eseri herhangi bir şekilde yayan, d) Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan, e) Bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden, Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur. 3. Diğer suçlar: Madde 73 - (Değişik: 3/3/2003-5101/19 md.) Bu Kanunun 71, 72, 80 ve 81’inci maddelerinde belirtilen suçlar dışında kalan diğer suçlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır: 1. Kasten; a) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir eserin nüshalarını ticarî amaçla elinde bulunduran, b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf selahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği malî hakkı veya ruhsatı başkasına devreden veya veren yahut rehneden veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapan, c) Yegâne amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı, ticarî amaç için elinde bulunduran veya dağıtan, Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden, 2. Kasten; bu Kanunun hükümlerine uygun olarak çoğaltılmış ve yayılmış eser nüshalarının, yapımların ve fonogramların, çoğaltma ve yayma hakkı sahiplerinin ayırt edici unvan, marka ve künye bilgileriyle birlikte tıpkı basım ve yapım yoluyla, işaret, yazı, ses, hareketli veya hareketsiz görüntü ya da veri tekrarına yarayan alet veya yöntemlerle çoğaltan veya bu şekilde çoğaltılmış nüshaları yayan, kişiler hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis veya yirmimilyar liradan ikiyüzmilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden, Hükmolunur.

20

Microsoft Word - MODUL YAZIM KLAVUZU-aysun  

• Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. • Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you