Issuu on Google+

&RGLFH &RVWUXWWRUH

AL

.RG)DEULNDQW

BG

Ʉɨɞ ɉɊɈɂɁ%ɈȾɂɌȿɅ

ME

ϊϨ˷μϤϟ΍ΩϮϛ

CZ

.yG9ĖUREFH

NL

&RGH)DEULNDQW

DE

&RGH+HUVWHOOHU

NO

.RGH3URGXVHQW

DK

.RGH3URGXFHQW

PL

.RG3URGXFHQW

ES

&yGLJR )DEULFDQWH

PT

&yGLJR )DEULFDQWH

FI

.RRGL9DOPLVWDMD

RO

&RG3URGXFăWRU

FR

&RGH)DEULFDQW

RU

Ʉɨɞ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ

SE

.RG3URGXFHUDUH

SI

.RGD 3URL]YDMDOHF

GB

GR

&RGH 0DQXIDFWXUHU ȀȦįȚțȩȢ ȀĮIJĮıțİȣĮıIJȒȢ

IT

HR

âLIUD3URL]YRÿDþ

SK

.yG9êUREFD

HU

.yG*\iUWy

SRB

.RG3URL]YRGMDF

TR

.RGXhUHWLFL

IR

ϩΪϧίΎγΪ̯

PSA ...

PM...

GPV ...

PH ...

BW ...

PN ...

PJ ...

PJQ ...

1.1 … … 1.1095 A-Z AI

Aisin

NA

Nabco

AK

Akebono

NIC

Nichirin

AP

Lockheed

NIS

Nissin

ATE

Teves

PAL

PAL

BO

Bosch

SAC

Sachs

BX

Bendix

SAN

Sankyo

DE

Delco

SH

Shinei

FAG

FAG

SK

Skoda

FI

Fiat

SU

Sumitomo

FTE

FTE

TM

ThaiIand make

HI

Hitachi

TO

Tokico

HO

Hosei

TRW

TRW/Lucas

ME

Meritor

UAC

UAC

MN

Mando

VA

Valeo

1 2 3

X

4

TRW KFZ Ausrüstung GmbH Rudolf-Diesel-Straße 7 56566 Neuwied Germany Telefon +49 (0) 2631 912 0 Telefax +49 (0) 2631 912 110 www.trwaftermarket.com © TRW Automotive Inc. 2012

Publication No. XDD900G

Printed in Germany

1


ALFA ROMEO ........................................... 1.1

MARUTI................................................ 1.380

ASTON MARTIN ..................................... 1.21

MAZDA ................................................ 1.380

AUDI ...................................................... 1.21

MERCEDES-BENZ ................................. 1.403

AUSTIN .................................................. 1.90

MG ....................................................... 1.461

AUTOBIANCHI ........................................ 1.92

MINI ..................................................... 1.463

BEDFORD ............................................... 1.93

MITSUBISHI ......................................... 1.464

BMW....................................................... 1.94

MORGAN.............................................. 1.501

CARBODIES ......................................... 1.129

MOSKVICH ........................................... 1.501

CHEVROLET ......................................... 1.130

NISSAN ................................................ 1.501

CITROテ起 .............................................. 1.134

OPEL .................................................... 1.537

DACIA .................................................. 1.180

PEUGEOT ............................................. 1.635

DAEWOO .............................................. 1.180

PORSCHE ............................................. 1.696

DAIHATSU ............................................ 1.184

PROTON ............................................... 1.699

DAIMLER .............................................. 1.190

RELIANT ............................................... 1.701

DODGE ................................................. 1.190

RENAULT .............................................. 1.701

FIAT ...................................................... 1.190

RENAULT TRUCKS ................................ 1.764

FORD .................................................... 1.252

ROVER .................................................. 1.765

FSO .......................................................1.311

SAAB ................................................... 1.777

HONDA................................................. 1.312

SEAT .................................................... 1.787

HYUNDAI ............................................. 1.335

SKODA ................................................. 1.815

INFINITI ................................................ 1.347

SMART ................................................. 1.834

INNOCENTI .......................................... 1.347

SUBARU ............................................... 1.836

ISUZU................................................... 1.347

SUZUKI ................................................ 1.843

IVECO................................................... 1.348

TALBOT ................................................ 1.852

JAGUAR ............................................... 1.350

TOYOTA ................................................ 1.853

JEEP ..................................................... 1.352

TRABANT ............................................. 1.910

KIA ....................................................... 1.352

VAUXHALL ........................................... 1.910

LADA.................................................... 1.355

VOLVO .................................................. 1.973

LANCIA ................................................ 1.358

VW ....................................................... 1.994

LAND ROVER ....................................... 1.373

WARTBURG ........................................ 1.1094

LDV ...................................................... 1.378

YUGO ................................................. 1.1094

LEXUS .................................................. 1.378

ZASTAVA ............................................ 1.1094

LOTUS .................................................. 1.379

2


$/

.\NDWDORJHYURSLDQPXQGWsSsUPEDMsQXPUDSMHVsVKTsQXNRIURKHQQsGLVDVKWHWHWsFDNWXDUD

%*

7ɨɜɚɟ(ɜɪɨɩɟɣɫɤɢ.ɚɬɚɥɨɝɢɡɚɬɨɜɚɧɹɤɨɢɤɚɬɚɥɨɠɧɢɧɨɦɟɪɚɦɨɠɟɞɚɧɟɛɶɞɚɬ ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɟɦɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɱɚɫɬɢɧɚ(ɜɪɨɩɚ

&=

7RWRMHHYURSVNêNDWDORJSURWRQČNWHUiþtVODGtOĤQHMVRXYXUþLWêFKHYURSVNêFK]HPtFKGRVWXSQi

'(

'LHVLVWHLQHXURSlLVFKHU.DWDORJGDKHUVLQGHLQLJH7HLOH1XPPHUQLQEHVWLPPWHQHXURSlLVFKHQ /lQGHUQQLFKWHUKlOWOLFK

'.

,GHWWHHXURS LVNHNDWDORJNDQGHUY UHOLVWHWQRJOHUHVHUYHGHOVQXPUHVRPLNNHODJHUI¡UHV KRVGHQORNDOHJURVVLVWGLVVHUHVHUYHGHOVQXPUHNDQGRJLO¡EHWDINRUWWLGVNDIIHVKMHPIUD75: KRYHGODJHU

(6

$OJXQDVGHODVUHIHUHQFLDVGHWDOODGDVHQHVWHFDWiORJR(XURSHRQRHVWiQGLVSRQLEOHVHQ FLHUWRVSDtVHV(XURSHRV

),

7lPlRQHXURRSSDODLQHQOXHWWHORMDVLNVLMRWNXWQXPHURWHLYlWPDKGROOLVHVWLROHVDDWDYLOODMRLVVDNLQ HXURRSDQPDLVVD

)5

&HFDWDORJXHHXURSpHQSHXWFRQWHQLUGHVUpIpUHQFHVQRQGLVSRQLEOHVGDQVFHUWDLQVSD\V

*%

7KLVLVD(XURSHDQ&DWDORJXHDQGWKHUHIRUHVRPHSDUWQXPEHUVPD\QRWEHDYDLODEOHLQFHUWDLQ (XURSHDQWHUULWRULHV

*5

ǹȣIJȩȢȠțĮIJȐȜȠȖȠȢʌȡȠȠȡȓȗİIJĮȚȖȚĮIJȘȞǼȣȡȫʌȘȖȚĮĮȣIJȩțĮȚȠȡȚıȝȑȞȠȚĮȡȚșȝȠȓİȟĮȡIJȘȝȐIJȦȞ ȓıȦȢȞĮȝȘȞİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȠȚıİȠȡȚıȝȑȞİȢʌİȡȚȠȤȑȢIJȘȢǼȣȡȫʌȘȢ

+5

2YRMHHXURSVNLNDWDORJVWRJDSRMHGLQDþQLEURMHYLGLMHORYDQHVWRMHQDUDVSRODJDQMXXRGUHÿHQLP ]HPOMDPD(XURSH

+8

$MHOHQNLDGYiQ\HXUySDLNDWDOyJXVH]pUWQpKiQ\DONDWUpV]V]iPQHPNDSKDWyEL]RQ\RVHXUySDL RUV]iJRNEDQ

,7

4XHVWRqXQFDWDORJRHXURSHRGLFRQVHJXHQ]DDOFXQLULIHULPHQWLSRVVRQRQRQHVVHUHGLVSRQLEOL LQDOFXQHQD]LRQLHXURSHH

,5

ί΍̶λΎΧ˶̵ΎϬθΨΑέΩϩΪηΖγήϬϓ˶ΕΎότϗ̶ΧήΑϭέϦϳ΍ί΍ϭϩΪηϪϴϬΗΎ̡ϭέ΍΢τγέΩϊϳίϮΗ˶̵΍ήΑ̱ϮϟΎΗΎ̯Ϧϳ΍ ΪϨηΎΑ̶ϤϧαήΘγΩϞΑΎϗΎ̡ϭέ΍

0(

ΔϴΑϭέϭϻ΍ϝϭΪϟ΍ξόΑϲϓΩϮΟϮϣήϴϏϊτϘϟ΍ϡΎϗέ΃ξόΒϓ΍άϟˬϲΑϭέϭ΃ΝϮϟΎΗΎϛ΍άϫ

1/

'LWLVHHQNDWDORJXVYRRUJHKHHO(XURSDHQGDDURPNXQQHQEHSDDOGHRQGHUGHHOQXPPHUVLQ EHSDDOGHODQGHQQLHWWHUEHVFKLNNLQJ]LMQ

12

'HWWHHUHQHXURSHLVNNDWDORJ(QNHOWHGHOHQXPUHNDQLNNHOHYHUHVLDOOHHXURSHLVNHODQG

3/

1LQLHMV]\NDWDORJMHVWNDWDORJLHPHXURSHMVNLFKGODWHJRWHĪZRNUHĞORQ\FKNUDMDFK(XURS\QLH PRĪQDQDE\oQLHNWyU\FKQXPHUyZF]ĊĞFL

37

(VWHpXQFDWiORJRSDUDRPHUFDGRHXURSHX$VVLPDOJXPDVUHIHUrQFLDVSRGHPQmRHVWDU GLVSRQtYHLVHPFHUWRVSDtVHV

52

$FHVWDHVWHXQFDWDORJHXURSHDQúLGLQDFHDVWăFDX]ăXQHOHFRGXULVDUSXWHDVăQX¿H GLVSRQLELOHvQDQXPLWHĠăUL

58

ɗɬɨɜɫɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɤɚɬɚɥɨɝɩɨɷɬɨɦɭɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɜɧɟɦɩɨɡɢɰɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɞɥɹɩɨɫɬɚɜɤɢɜɨɬɞɟɥɶɧɵɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟɫɬɪɚɧɵ

6(

'HWWDlUHQHXURSHLVNNDWDORJYLVVDDUWLNHOQXPPHUlUGlUIRULQWHWLOOJlQJOLJDLDOODHXURSHLVND OlQGHU

6,

.HUMHWRHYURSVNLNDWDORJMHPRJRþHGDQDQHNDWHULKREPRþMLK(YURSHQHNDWHUHãWHYLONHGHORYQH ERGRQDYROMR

6.

7RWRMHHXUySVN\NDWDORJSUHWRGLHOFHSRGQLHNWRUêPLþtVODPLQLHV~YXUþLWêFKHXUySVN\FK NUDMLQiFKGRVWXSQp

65%

2YRMHHYURSVNLNDWDORJVWRJDSRMHGLQDþQLEURMHYLGHORYDQHVWRMHQDUDVSRODJDQMXXRGUHÿHQLP ]HPOMDPD(XURSH

75

%XELU$YUXSDNDWDOR÷XGXUEXQHGHQOHED]ÕSDUoDQXPDUDODUÕEHOLUOL$YUXSDONHOHULQGHEXOXQPD]

3


Three year guarantee for market leading Wheel and Master Cylinder programmes. TRW is so conďŹ dent of the quality of its products that the guarantee has been increased from the legally required two years to three years – or a maximum of 100,000 km.

braking. steering. suspension.

www.trwaftermarket.com


Choose the best quality: - ABS sensors from TRW More than 240 part numbers. Why choose TRW ABS Sensors? Current range includes more than 240 part numbers - we cover most relevant applications of the European car parc TRW ABS Sensors combine the latest electronics and highly complex process technology to ensure their functional stability and reliability in a temperature range of -40째C to +150째C This quality standard is proven on the test track and roads

braking. steering. suspension.

www.trwaftermarket.com


TRW Superkit The easiest and quickest way to service a Drum Brake. TRW Superkit “One Solution” • One part number • One box • One repair

braking. steering. suspension.

www.trwaftermarket.com


7


AL

8

Informacion

Majtas

Fren me dorë

Përforcues

Djathtas

Rrotë të njëfishtë

Pompa e friksionit

Në mes

Rrota të dyfishta

Valvul rregulluese e presionit frenues

Përpara

Rrotë

Tubë fleksibile frenash

Prapa

Sistem vetnivelimi

Cilindër rrote

Brenda

Mekanizmi drejtues i makinëve sportive

Pompa e friksionit

Jashtë

xxx->

Prej

Tubë fleksibile friksioni

Lart

->xxx

Deri

Cilindër marrës i friksionit

Poshtë

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Tërheqje me të katër rrotat

Cilindri qendëror marrës, friksioni

(-)

Pa

3-Speed

3 shpejtësi

Në përgatitje e sipër

(+)

Me

4-Speed

4 shpejtësi

Përpara

Ø

Diametri

5-Speed

5 shpejtësi

Prapa

''

Inç

6-Speed

6 shpejtësi

Timoni në të majtë

Dizel

ABS

Sistem kundra bllokues frenimi (ABS)

Timoni në të djathtë

Motor

AC

Kondicioner ajri

Drejtim joautomatik

Tambur frenash

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Të gjitha të dhënat në mm janë shënuar për shkaqe krahasimi

Timon servo

Disk freni

Armoured

Blinduar


AL

ASR

Sistem kundër shkarjes

ETS

Sistem tërheqje elektronik

OE

Pajisje origjinale

ATM

Automatik

Europe

Evropë

PL

Pesha e ngarkesës

Austria

Austria

France

Francë

Police

Policia

Brake assist

Asistent frenimi

FWD

Tërheqje me rrota të para

raised Roof

Mbulesë e lartë

brake booster

Përforcues

gearshift linkage

marsh komandimi me tiranteri

RWD

Tërheqje me rrota të prapme

German

Republika Federale e Gjermanisë

Saloon

Veturë/Makinë udhëtarësh

brake-power Cilindër i rrotave me rregullues të integruar për fuqinë frenuese governor brake-power Regulator

Valvul rregulluese e presionit frenues

Gov

Makinë zyrtare

Scandinavia

Skandinavia

Ch.

Numri i shasisë

Great Britain

Britania e Madhe

SMT

Transmision sekuencial manual

clutch booster

Përforcues friksioni

HD

Model për pesha të rënda

Series

Seria

Code

Kod

Hungary

Hungaria

shift cable

për vetura me levë kabllo

Coupé

Kupe

IP

Peshë ngarkese të shtuar

SWB

Interaks i shkurtë

cruise control

Sistem i kontrollit të shpejtësisë

Japan

Japoni

Sweden

Suedia

CVT

Transmision i pashkallëzuar

LWB

Interaksi i madh

TC

Kontrolli i fërkimit

EDS

Program satbilizimi me sistem kundër shkarjes

M:

model ndërtimi

Turbo

Turbo

Elec

Elektrik

MTM

Kutia joautomatike e shpejtësive

Type

Tipi

ESP

Program stabilizimi elektronik

Navigation

Navigacion

Van

Kombi/Furgon

Estate

Karavan

Norway

Norvegjia

9


BG

10

Информация

Ляво

Ръчна спирачка

Усилвател на спирачната сила

Дясно

Единични гуми

Главен цилиндър

Център

Двуколесно задвижване

Pегулатор на спирачната сила

отпред

Колело

Спирачен маркуч

Заден

Самонивелиращо се окачване

Колесен спирачен цилиндър

Вътрешен

Спортно окачване

Главен амбриажен цилиндър

Външен

xxx->

от

Маркуч на съединителя

Горни

->xxx

до

Захранван амбриажен цилиндър

Долен

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Завижване на всички ходови колела

Централен захранван цилиндър, съединител

(-)

Без

3-Speed

3-скорости

В подготовка

(+)

Със

4-Speed

4-скорости

отпред

Ø

Диаметър

5-Speed

5-скорости

Заден

''

Цол

6-Speed

6-скорости

Ляво разположен волан

Дизел

ABS

Антиблокировъчна система (ABS)

Дясно разположен волан

Двигател

AC

Климатична инсталация

Ръчно управление

Спирачен барабан

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА ДАДЕНИ В мм И СА САМО ЗА СРАВНИТЕЛНИ ЦЕЛИ

Сервоуправление

Спирачен диск

Armoured

Бронирана


BG

ASR

Система против буксуване (ASR)

ETS

Електронна тягова система

OE

Оригинално оборудване

ATM

Автоматичен

Europe

Европа

PL

Полезен товар

Austria

Австрия

France

Франция

Police

Полиция

Brake assist

Спирачен асистент

FWD

Предно задвижване

raised Roof

Висок покрив

brake booster

Усилвател на спирачната сила

gearshift linkage

лостов механизъм за превключване на скоростите

RWD

Задно задвижване

brake-power governor

Цилиндър на колесната спирачка с интегриран регулатор на спирачната сила

German

Федерална Република Германия

Saloon

Лимузина

brake-power Regulator

Pегулатор на спирачната сила

Gov

Служебни автомобили

Scandinavia

Скандинавия

Ch.

Номер на шасито

Great Britain

Великобритания

SMT

Послeдовaтeлнa pъчнa пpeдaвкa

clutch booster

усилвател за съединителя

HD

Изпълнение за работа при тежки условия

Series

Серия

Code

Код

Hungary

Унгария

shift cable

за автомобили с жило за превключване

Coupé

КУПЕ

IP

Yвеличен полезен товар

SWB

Къса база (SWB)

cruise control

круиз контрол

Japan

Япония

Sweden

Швеция

CVT

Безстепенна предавка

LWB

Дълга база (LWB)

TC

Контрол на сцеплението

EDS

Стабилизационна програма със система против буксуване при задвижване

M:

Образец

Turbo

Тур��о

Elec

Електрически

MTM

С механична скоростна кутия

Type

Тип

ESP

Eлектронна стабилизационна програма

Navigation

Навигация

Van

Ван

Estate

Комби/Стейшън вагон

Norway

Норвегия

11


CZ

12

Informace

Levý

Ruční brzda

Posilovač brzd

Pravý

Jednoduchá pneumatika

Hlavní válec

Střed

Dvojité kolo

Regulátor brzdné síly

Vpředu

Kolo

Brzdové hadice

Vzadu

Systém samoregulace světlé výšky

Brzdový váleček

Vnitřní

Sportovní podvozek

Hlavní válec spojky

Vnější

xxx->

Od

spojková hadice

Horní

->xxx

Do

Pracovní válec spojky

Spodní

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Pohon všech kol

hlavní pracovní válec spojky

(-)

Bez

3-Speed

3 Rychlostní přev.

Připravuje se

(+)

Pro

4-Speed

4 Rychlostní přev.

Vpředu

Ø

Průměr

5-Speed

5 Rychlostní přev.

Vzadu

''

Palec

6-Speed

6 Rychlostní přev.

Levostranné řízení

Diesel

ABS

Protiblokovací systém (ABS)

Pravostranné řízení

Motor

AC

Klimatizace

Řízení bez posilovače

Brzdový buben

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Všechny údaje v mm jsou udávány z důvodu porovnání

Servořízení

Brzdový kotouč

Armoured

Pancéřovaný


CZ

ASR

Protiprokluzová regulace

ETS

ETS

OE

Originální vybavení

ATM

Automatika

Europe

Evropa

PL

Zatížení

Austria

Rakousko

France

Francie

Police

Policie

Brake assist

Posilovač brzd (BAS)

FWD

Pohon předních kol

raised Roof

Vysoká střecha

brake booster

Posilovač brzd

gearshift linkage

řadicí ústrojí

RWD

Pohon zadních kol

brake-power governor

brzdový válec kola s integrovaným regulátorem brzdné síly

German

SRN

Saloon

Limuzína/sedan

brake-power Regulator

Regulátor brzdné síly

Gov

Správní vozidla

Scandinavia

Skandinávie

Ch.

Číslo podvozku

Great Britain

Velká Británie

SMT

Sekvenčni manuální převodovka

clutch booster

Posilovač spojky

HD

Provedení pro zvýšené namáhání

Series

Sériový

Code

Kód

Hungary

Maďarsko

shift cable

pro vozidla s táhlem řazení

Coupé

Coupe

IP

Zvýšeným užitečným zatižením

SWB

Krátký rozvor

cruise control

tempomat

Japan

Japonsko

Sweden

Standardní

CVT

Plynule měnitelný převod

LWB

Dlouhý rozvor

TC

Švédsko

EDS

Stabilizační program s antiskluzovým systémem

M:

Model

Turbo

Turbo

Elec

Elektrický

MTM

S ručním řazením

Type

Typ

ESP

Elektronický program stabilizace

Navigation

navigace

Van

Dodávkový vůz

Estate

Vůz typu kombi

Norway

Norsko

13


DE

14

Information

Links

Handbremse

Bremskraftverstärker

Rechts

Einzelbereifung

Hauptzylinder

Mitte

2-Rad

Bremskraftregler

Vorn

Rad

Bremsschlauch

Hinten

Niveau-Ausgleich-System

Radzylinder

Innen

Sportfahrwerk

Kupplungsgeberzylinder

Außen

xxx->

Ab

Kupplungsschlauch

Oben

->xxx

Bis

Kupplungsnehmerzylinder

Unten

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Allradantrieb

Zentralausrücker, Kupplung

(-)

Ohne

3-Speed

3-Gang

In Vorbereitung

(+)

Mit

4-Speed

4-Gang

Vorn

Ø

Durchmesser

5-Speed

5-Gang

Hinten

''

Zoll

6-Speed

6-Gang

Lenkung links

Diesel

ABS

Antiblockiersystem (ABS)

Lenkung rechts

Motor

AC

Klimaanlage

Manuelle Lenkung

Bremstrommel

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Alle Angaben sind in mm und für Vergleichszwecke angegeben

Servolenkung

Bremsscheibe

Armoured

Gepanzert


DE

ASR

Antischlupfregelung (ASR)

ETS

Elektronisches Traktionssystem

OE

Erstausrüstung

ATM

Automatik

Europe

Europa

PL

Nutzlast

Austria

Österreich

France

Frankreich

Police

Polizei

Brake assist

Bremsassistent

FWD

Frontantrieb

raised Roof

hohes Dach

brake booster

Bremskraftverstärker

gearshift linkage

für Fahrzeuge mit Schaltgestänge

RWD

Heckantrieb

brake-power governor

Radbremszylinder mit integriertem Bremskraftregler

German

Bundesrepublik Deutschland

Saloon

Limousine

brake-power Regulator

Bremskraftregler

Gov

Behördenfahrzeug

Scandinavia

Skandinavien

Ch.

Chassis-Nummer

Great Britain

Großbritannien

SMT

Sequentielles manuelles Getriebe

clutch booster

Kupplungsverstärker

HD

Schwerlastausführung

Series

Serie

Code

Code

Hungary

Ungarn

shift cable

für Fahrzeuge mit Schaltseilzug

Coupé

Coupe

IP

Erhöhte Nutzlast

SWB

Kurzer Radstand

cruise control

Geschwindigkeitsregelanlage

Japan

Japan

Sweden

Schweden

CVT

Stufenloses Getriebe

LWB

Langer Radstand

TC

Traktionskontrolle

EDS

Stabilisierungsprogramm mit Antriebsschlupfregelung

M:

Baumuster

Turbo

Turbo

Elec

Elektrisch

MTM

Mit Schaltgetriebe

Type

Typ

ESP

Elektronisches Stabilisierungsprogramm

Navigation

Navigation

Van

Transporter

Estate

Kombi/Station

Norway

Norwegen

15


DK

16

Information

Venstre

Håndbremse

Bremseforstærker

Højre

Enkelthjul

Hovedcylinder

Midterste

Tvillingehjul

Bremsekraftregulator

Forside

Hjul

Bremseslange

Bageste

selvudlignende støddæmper

Hjulcylinder

Inderste

Sportsophæng

Koblingshovedcylinder

Yderste

xxx->

Fra

Koblingsslange

Øverste

->xxx

Til

Koblingsslavecylinder

Nederste

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4-hjuls træk

Centraludrykker, kobling

(-)

Uden

3-Speed

3-gears

Under forberedelse

(+)

Til/med

4-Speed

4 gears

Forside

Ø

Diameter

5-Speed

5-gears

Bageste

''

Tomme

6-Speed

6 gears

Venstrestyret

Diesel

ABS

Antiblokeringssystem (ABS)

Højrestyret

Motor

AC

Klimaanlæg

Manuel styring

Bremsetromle

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Alle dimensioner er opgivet i mm og er alene anført som reference

Servostyring

Bremseskive

Armoured

Pansret


DK

ASR

Antislipsystem

ETS

Elektronisk traktionssystem

OE

Originalt udstyr

ATM

Med automatik

Europe

Europa

PL

Nyttelast

Austria

Østrig

France

Frankrig

Police

Politi

Brake assist

Bremseassistent

FWD

Forhjulstræk

raised Roof

Højt tag

brake booster

Bremseforstærker

gearshift linkage

til køretøjer med gearstænger

RWD

Baghjulstræk

brake-power governor

Hjulbremsecylinder med integreret bremsekraftregulator

German

Tyskland

Saloon

Sedan

brake-power Regulator

Bremsekraftregulator

Gov

Administration biler

Scandinavia

Skandinavien

Ch.

Chassis

Great Britain

Storbritannien

SMT

Sekventielt manuelt gear

clutch booster

Koblingsforstærker

HD

Udførelse til tungt gods

Series

Serie

Code

Kode

Hungary

Ungarn

shift cable

til køretøjer med starttovtræk

Coupé

Coupe

IP

Forhøjet nyttelast

SWB

Kort akselafstand

cruise control

Fartpilotkontrolsystem

Japan

Japan

Sweden

Sverige

CVT

trinløst gear

LWB

Lang akselafstand

TC

Traktionsstyring

EDS

Stabiliseringsprogram med regulering af drevslup

M:

model/chassistype

Turbo

Turbo

Elec

Elektrisk

MTM

Med manuelt gearskifte

Type

Type

ESP

Elektronisk stabiliseringsprogram

Navigation

Navigation

Van

Varevogn

Estate

Estate/Kombi

Norway

Norge

17


ES

18

Información

Izquierda

Freno de mano

Sistema de asistencia de frenada

Derecha

Neumáticos simples

Cilindro principal

Centro

Rueda doble

Regulador de fuerza de frenado

Delante

Rueda

Latiguillo de freno

Trasero

Suspensión con autonivelación

Cilindro de freno de rueda

Interior

Suspensión deportiva

Cilindro principal de embrague

Exterior

xxx->

Desde

Tubo flexible de embrague

Superior

->xxx

Hasta

Cilindro esclavo de embrague

Inferior

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Tracción a las 4 ruedas

Desembrague central, embrague

(-)

Sin

3-Speed

3 marchas

En preparación

(+)

Con

4-Speed

4 marchas

Delante

Ø

Diámetro

5-Speed

5 marchas

Trasero

''

Pulgadas

6-Speed

6 marchas

Conducción izquierda

Diesel

ABS

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Conducción derecha

Motor

AC

Aire acondicionado

Dirección manual

Tambor de freno

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Todas las medidas son en mm y sólo son a titulo de referencia

Servodirección

Disco de freno

Armoured

Blindado


ES

ASR

Dispositivo antideslizante

ETS

Sistema electrónico de tracción

OE

Equipamiento original

ATM

Automático

Europe

Europa

PL

Carga útil

Austria

Austria

France

Francia

Police

Policía

Brake assist

Asistencia de frenada

FWD

Tracción delantera

raised Roof

techo alto

brake booster

Sistema de asistencia de frenada

gearshift linkage

para vehículos con varillaje de cambios

RWD

Tracción trasera

brake-power governor

Cilindro de freno con regulador de fuerza incorporado

German

República Federal de Alemania

Saloon

Sedán

brake-power Regulator

Regulador de fuerza de frenado

Gov

Coches oficiales

Scandinavia

Escandinavia

Ch.

Número del chasis

Great Britain

Gran Bretaña

SMT

Engranaje manual secuencial

clutch booster

Servoembrague

HD

Modelo para cargas pesadas

Series

Serie

Code

Código

Hungary

Hungría

shift cable

Para vehículos con cable de cambios

Coupé

Coupe

IP

Carga útil incrementada

SWB

Batalla corta

cruise control

Sistema regulador de velocidad

Japan

Japón

Sweden

Suecia

CVT

Engranaje sin escalonamientos

LWB

Batalla larga

TC

Control de tracción

EDS

Programa de estabilización con regulación antideslizante para la transmisión

M:

Modelo de construcción

Turbo

Turbo

Elec

Eléctrico

MTM

Caja de cambios manual

Type

Tipo

ESP

Programa electrónico de estabilización

Navigation

Navegación

Van

Furgón

Estate

Combi / Monovolumen

Norway

Noruega

19


FI

20

Informaatio

Vasen

Käsijarru

Jarrutehostin

Oikea

Yksi rengas

Pääsylinteri

Keskimmäinen

Paripyörä

Jarruvoimasäädin

Etu

Pyörä

Jarruletku

Taka

Itsesäätyvä jousitus

Pyörän sylinteri

Sisempi

Urheilujousitus

Kytkintyösylinteri

Ulompi

xxx->

Korinumerosta

Kytkimen letku

Ylempi

->xxx

To

Kytkinpääsylinteri

Alempi

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Nelipyöräveto

Irroitusmekanismi, kytkin

(-)

Ilman, vailla

3-Speed

3-vaihteinen

Valmistelussa

(+)

Ja, kanssa, kera, ohella

4-Speed

4-vaihteinen

Etu

Ø

Halkaisija

5-Speed

5-vaihteinen

Taka

''

Tuumaa

6-Speed

6-vaihteinen

Ohjaus vasemmalla

Diesel

ABS

Lukkiutumisenestojärjestelmä

Ohjaus oikealla

Moottori

AC

llmastointilaite

Tehostamaton ohjaus

Jarrurumpu

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Kaikki mitat ovat millimetrejä ja vain ohjeellisia

Ohjaustehostin

Jarrulevy

Armoured

Panssaroitu


FI

ASR

Luistonestojärjestelmä

ETS

Elektroninen luistonesto

OE

Alkuperäisosa

ATM

Automaatti

Europe

Eurooppa

PL

Kuorman paino

Austria

Itävalta

France

Ranska

Police

Poliisi

Brake assist

Hätäjarrutehostin

FWD

Etuveto

raised Roof

korkea katto

brake booster

Jarrutehostin

gearshift linkage

Ajoneuvoihin, joissa vaihdetangosto

RWD

Takaveto

brake-power governor

Pyöräjarrusylinteri jarrupaineensäätimellä

German

Saksa

Saloon

Henkilöauto

brake-power Regulator

Jarruvoimasäädin

Gov

Viranomaisajoneuvo

Scandinavia

Skandinavia

Ch.

Alustan numero

Great Britain

Iso-Britannia

SMT

Asteittainen manuaalivaihteisto

clutch booster

Kytkintehostin

HD

Vahvistettu

Series

Sarja

Code

Koodi

Hungary

Unkari

shift cable

Ajoneuvoihin, joissa valintavaijeri

Coupé

Coupe

IP

Korotettu kantavuus

SWB

Lyhyt akseliväli

cruise control

Vakionopeussäädin

Japan

Japani

Sweden

Ruotsi

CVT

Portaaton automaattivaihteisto

LWB

Pitkä akseliväli

TC

Luistonesto

EDS

Vakausjärjestelmä, jossa luistonestojärjestelmä

M:

Rakennetyyppi

Turbo

Turbo

Elec

Sähkö

MTM

Käsivalintainen

Type

Tyyppi

ESP

Elektroninen ajovakavuusohjelma

Navigation

Navigointi

Van

Pakettiauto

Estate

Farmarimalli

Norway

Norja

21


FR

22

Informations

Gauche

Frein à main

Servo-frein

Droite

Roue simple

Maître-cylindre

Centre

Roues jumelées

Régulateur de force de freinage

Avant

Roue

Flexible de frein

Arrière

Suspension à nivellement automatique

Cylindre de roue

Intérieur

Suspension sportive

Émetteur d'embrayage

Extérieur

xxx->

A partir de

Tuyau d'embrayage

Supérieur

->xxx

Jusqu'à

Cylindre récepteur d'embrayage

Inférieur

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4 roues motrices

Dispositif de débrayage central, embrayage

(-)

Sans

3-Speed

à 3 vitesses

En préparation

(+)

Avec

4-Speed

à 4 vitesses

Avant

Ø

Diamètre

5-Speed

à 5 vitesses

Arrière

''

Pouce

6-Speed

à 6 vitesses

Direction à gauche

Diesel

ABS

Système Anti blocage (ABS)

Conduite à droite

Moteur

AC

Air climatisé

Direction manuelle

Tambour de frein

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Toutes les dimensions sont données en mm et à titre indicatif seulement

Direction assistée

Disque de frein

Armoured

blindé


FR

ASR

Système antipatinage

ETS

Système Antipatinage

OE

Equipement d'origine

ATM

Automatique

Europe

Europe

PL

Charge utile

Austria

Autriche

France

France

Police

Police

Brake assist

Assistant de freinage

FWD

Roues motrices avant

raised Roof

Toit élevé

brake booster

Servo-frein

gearshift linkage

pour véhicule avec tringlerie de commande

RWD

Roues motrices arrières

brake-power governor

Cylindre de roue avec régleur de freinage intégré

German

République Fédérale d’Allemagne

Saloon

Berline

brake-power Regulator

Régulateur de force de freinage

Gov

Cars d'administration

Scandinavia

Scandinavie

Ch.

Numéro de châssis

Great Britain

Grande-Bretagne

SMT

Transmission à commande séquentielle

clutch booster

Servo-débrayeur

HD

Équipement renforcé

Series

Série

Code

Code

Hungary

Hongrie

shift cable

pour véhicules avec tirette de câble pour changer de vitesse

Coupé

Coupé

IP

Charge utile augmentée

SWB

Empattement court

cruise control

Régulateur de vitesse

Japan

Japon

Sweden

Suède

CVT

Transmission à variation continue

LWB

Empattement Long

TC

Commande de traction

EDS

Blocage électronique de différentiel

M:

Modèle type

Turbo

Turbo

Elec

Electrique

MTM

Boîte de vitesse manuelle

Type

Type

ESP

Programme de stabilité électronique

Navigation

Navigation

Van

Fourgon

Estate

Familiale

Norway

Norvège

23


GB

24

Information

Left

Handbrake

Booster

Right

Single Wheel

Master cylinder

Centre

Double Wheel

Brake pressure regulating valve

Front

Wheel

Brake hose

Rear

Self Levelling Suspension

Wheel cylinder

Inner

Sports suspension

Clutch master cylinder

Outer

xxx->

From

Clutch hose

Upper

->xxx

To

Clutch slave cylinder

Lower

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4 wheel drive

Central Slave Cylinder, Clutch

(-)

Without

3-Speed

3-Speed

In preparation

(+)

With

4-Speed

4-Speed

Front

Ă˜

Diameter

5-Speed

5-Speed

Rear

''

Inch

6-Speed

6-Speed

Left-hand drive

Diesel

ABS

Anti-lock system

Right hand drive

Engine

AC

Air Conditioning

Manual steering

Brake Drum

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Power Steering

Brake Disc

Armoured

Armoured


GB

ASR

Antiskid system

ETS

Electronic Traction Support

OE

Original Equipment

ATM

Automatic

Europe

Europe

PL

Load Weight

Austria

Austria

France

France

Police

Police

Brake assist

Brake Assist System

FWD

Front wheel drive

raised Roof

high Roof

brake booster

Booster

gearshift linkage

gearshift linkage

RWD

Rear wheel drive

brake-power governor

Wheel Brake Cylinder with integrated brake-power governor

German

Federal Republic of Germany

Saloon

Saloon

brake-power Regulator

Brake pressure regulating valve

Gov

Official vehicles

Scandinavia

Scandinavia

Ch.

Chassis number

Great Britain

Great Britain

SMT

Sequential Manual Transmission

clutch booster

Clutch Booster

HD

Heavy duty

Series

Series

Code

Code

Hungary

Hungary

shift cable

for Vehicals with shift cable

CoupĂŠ

Coupe

IP

Increased payload

SWB

Short wheelbase

cruise control

cruise control

Japan

Japan

Sweden

Sweden

CVT

Continual variable transmission

LWB

Long wheelbase

TC

Traction Control

EDS

Stability Programme with antiskid system

M:

Model

Turbo

Turbo

Elec

Electric

MTM

With manual gearbox

Type

Type

ESP

Electronic stability programme

Navigation

Navigation

Van

Van

Estate

Estate

Norway

Norway

25


GR

26

Πληροφορίες

Αριστερά

Χειρόφρενο

Ενίσχυση

Δεξιά

Μονά ελαστικά

Κεντρική αντλία

Κέντρο

Διπλός τροχός

Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης φρένων

Εμπρός

Τροχός

Σωληνάκι φρένων

Πίσω

Σύστημα εξισορρόπησης ύψους

Κυλινδράκι φρένου

Εσωτερικό

Σπορ ανάρτηση

Κεντρική αντλία συμπλέκτη

Εξωτερικό

xxx->

Από

Σωληνάκι συμπλέκτη

Πάνω

->xxx

Έως

Βοηθητική αντλία συμπλέκτη

Κάτω

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Τετρακίνηση

Βοηθητική αντλία, συμπλέκτης

(-)

Χωρίς

3-Speed

3 ταχυτήτων

Σε προετοιμασία

(+)

Με

4-Speed

4 ταχυτήτων

Εμπρός

Ø

Διάμετρος

5-Speed

5 ταχυτήτων

Πίσω

''

Ίντσες

6-Speed

6 ταχυτήτων

Αριστερή κίνηση

Ντίζελ

ABS

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑΒS)

Δεξιοτίμονο

Κινητήρας

AC

Κλιματισμός

Μηχανικό τιμόνι

Ταμπούρο φρένου

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Όλες οι τιμές σε mm αναφέρονται μόνο για σύγκριση

Τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση

Δίσκος φρένου

Armoured

Θωρακισμένο


GR

ASR

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

ETS

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

OE

Αρχικός εξοπλισμός

ATM

Αυτόματο

Europe

Ευρώπη

PL

Βάρος φορτίου

Austria

Αυστρία

France

Γαλλία

Police

Αστυνομία

Brake assist

Σύστημα υποβοήθησης πέδησης

FWD

Μπροστινή κίνηση

raised Roof

Υψηλής οροφής

brake booster

Ενίσχυση

gearshift linkage

μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων

RWD

Πίσω κίνηση

brake-power governor

Κυλινδράκι τροχού με ενσωματωμένο ρυθμιστή ισχύος φρένων

German

Γερμανία

Saloon

Σεντάν

brake-power Regulator

Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης φρένων

Gov

Οχήματα δημοσίου

Scandinavia

Σκανδιναβία

Ch.

Αριθμός πλαισίου

Great Britain

Μεγάλη Βρετανία

SMT

Σειριακό μηχανικό κιβώτιo

clutch booster

Ενισχυτής συμπλέκτη

HD

Βαρέως τύπου

Series

Σειρά

Code

Κωδικός

Hungary

Ουγγαρία

shift cable

για οχήματα με ντίζα αλλαγής ταχυτήτων

Coupé

Κουπέ

IP

Αυξημένο ωφέλιμο φορτίο

SWB

Κοντό μεταξόνιο

cruise control

σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας (cruise control)

Japan

Ιαπωνία

Sweden

Σουηδία

CVT

Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων

LWB

Μακρύ μεταξόνιο

TC

Έλεγχος πρόσφυσης

EDS

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας με σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

M:

Τύπος

Turbo

Υπερσυμπιεστής

Elec

ηλεκτρικό

MTM

Με μηχανικό κιβώτιο

Type

Τύπος

ESP

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Navigation

Πλοήγηση

Van

Βαν

Estate

Στέισον βάγκον

Norway

Νορβηγία

27


HR

28

Informacija

Lijevi

Ručna kočnica

Pojačivač sile kočenja

Desni

Jednostruki kotači

Glavni cilindar

Sredina

Dva kotača

Regulator kočione sile

Sprijeda

Kotač

Crijevo kočnica

Stražnji

Sustav za nivelaciju ovjesa

Cilindar kotača

Unutarnji

Sportsko podvozje

Cilindar davača spojke

Vanjski

xxx->

Od

Armirana gumena cijev spojke

Gornji

->xxx

Do

Cilindar prihvata spojke

Niži/donji

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Pogon na svim kotačima

Središnji pomoćni cilindar, spojka

(-)

Bez

3-Speed

3 brzina

U pripremi

(+)

Sa

4-Speed

4 brzina

Sprijeda

Ø

Promjer

5-Speed

5 brzina

Stražnji

''

Col

6-Speed

6 brzina

Upravljač na lijevoj strani

Diesel

ABS

Sustav protiv blokiranja

Upravljač na desnoj strani

Motor

AC

Klima uređaj

Ručno upravljanje

Kočioni bubanj

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Sve dimenzije su date u mm. I služe samo za usporedbu.

Servo upravljanje

Disk kočnice

Armoured

Oklopljeni


HR

ASR

Regulacija protiv proklizavanja

ETS

Elektronski sustav vuče

OE

Prvobitna oprema

ATM

Automatska

Europe

Europa

PL

Korisna nosivost

Austria

Austrija

France

Francuska

Police

Policija

Brake assist

Sustav asistiranja pri kočenju

FWD

Pogon na prednje kotače

raised Roof

Visoki krov

brake booster

Pojačivač sile kočenja

gearshift linkage

prijenosni mehanizam mjenjača

RWD

Pogon na stražnje kotače

brake-power governor

Cilindar kočnice kotača s ugrađenim regulatorom sile kočenja

German

Savezna Republika Njemačka

Saloon

Limuzina

brake-power Regulator

Regulator kočione sile

Gov

Administracijska vozila

Scandinavia

Skandinavija

Ch.

Broj šasije

Great Britain

Velika Britanija

SMT

Sekvencijalni ručni prigon

clutch booster

pojačivač spojke

HD

Izvedba za teške terete

Series

Serija

Code

Šifra

Hungary

Mađarska

shift cable

za vozila sa sajlom mjenjača

Coupé

Coupe

IP

Povećanom nosivosti

SWB

Kratak međuosovinski razmak

cruise control

regulator brzine

Japan

Japan

Sweden

Švedska

CVT

Kontinuirani prigon

LWB

Veliki međuosovinski razmak

TC

Sustav protiv proklizavanja

EDS

Program za stabiliziranje s regulacijom protiv proklizavanja

M:

konstrukcijski uzorak

Turbo

Turbo

Elec

Električni

MTM

S ručnim mjenjačem

Type

Tip

ESP

Elektronski program za stabiliziranje

Navigation

Navigacija

Van

Kombi

Estate

Karavan

Norway

Norveška

29


HU

30

Információ

Bal

Kézifék

Fékszervo

Jobb

Szimpla gumi

Főfékhenger

Középen

2 kerék

Fékerő szabályozó

Elől

Kerék

Féktömlő

Hátul

Szintkiegyenlítõ rendszer

Kerékhenger

Belső

Sportfutómű

Kuplung főmunkahenger

Külső

xxx->

-tól

kuplungcsõ

Felső

->xxx

Következõig:

Kuplung segédmunkahenger

Alsó

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Összkerékmeghajtás

Központi segédmunkahenger, kuplung

(-)

nélkül

3-Speed

3-sebességes

Előkészítés alatt

(+)

-val

4-Speed

4-sebességes

Elöl

Ø

Átmérő

5-Speed

5-sebességes

Hátul

''

Coll

6-Speed

6-sebességes

Balkormányos

Dízel

ABS

Blokkolásgátló rendszer (ABS)

Jobbkormányos

Motor

AC

Klímaberendezés

Manuális kormányzás

Fékdob

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Minden adat mm-ben, összehasonlítási célból van megadva

Szervokormány

Féktárcsa

Armoured

Páncélozott


HU

ASR

Kipörgésgátló (ASR)

ETS

Elektronikus vontatórendszer

OE

Elsõ beszerelés

ATM

Automatika

Europe

Európa

PL

Hasznos teher

Austria

Ausztria

France

Franciaország

Police

Rendőrség

Brake assist

Fékasszisztens

FWD

Első meghajtás

raised Roof

magas tető

brake booster

Fékszervo

gearshift linkage

Váltórudazattal szerelt jármûvekhez

RWD

Hátsó meghajtás

brake-power governor

Kerékfékhenger integrált fékerõszabályozóval

German

Német Szövetségi Köztársaság

Saloon

Limuzin

brake-power Regulator

Fékerő szabályozó

Gov

Hivatali jármű

Scandinavia

Skandinávia

Ch.

Alvázszám

Great Britain

Nagy-Britannia

SMT

Szekvenciális manuális hajtómű

clutch booster

kuplungrásegítő

HD

Nagy teherbírású kivitel

Series

Sorozat

Code

Kód

Hungary

Magyarország

shift cable

Bowdenes váltóval szerelt jármûvekhez

Coupé

Coupe

IP

Megnö hasznos teherrel

SWB

Rövid tengelytáv

cruise control

sebességszabályozó

Japan

Japán

Sweden

Svédország

CVT

Fokozatmentes váltómű

LWB

Nagy tengelytáv

TC

Kipörgésgátló

EDS

Stabilizálóprogram kipörgésgátlóval

M:

Gyártási minta

Turbo

Turbó

Elec

Elektromos

MTM

Sebességváltóval

Type

Típus

ESP

Elektronikus stabilizálóprogram

Navigation

Navigáció

Van

Transporter

Estate

Kombi

Norway

Norvégia

31


IT

32

Informazioni

Sinistro

Freno a mano

Servofreno

Destro

Ruota singola

Pompa freno

Centro

Ruote gemellate

Regolatore della forza frenante

Anteriore

Ruota

Tubi flessibili per freni

Posteriore

Sospensione autolivellante

Cilindretto

Interno

Sospensione sportiva

Pompa frizione

Esterno

xxx->

Da

Flessibile frizione

Superiore

->xxx

Fino a

Cilindro ausiliario della frizione

Inferiore

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4 ruote motrici

Dispositivo disinnesto centrale, Frizione

(-)

Senza

3-Speed

3 Marcia

In preparazione

(+)

Con

4-Speed

4 Marcia

Anteriore

Ă˜

Diametro

5-Speed

5 Marcia

Posteriore

''

Pollici

6-Speed

6 Marcia

Guida a sinistra

Diesel

ABS

Sistema antibloccaggio (ABS)

Guida a destra

Motore

AC

Aria condizionata

Sterzo manuale

Tamburi Freno

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Tuttele dimensioni sono date in millimetri e servono a solo scope indicativo

Servosterzo

Dischi Freno

Armoured

blindato


IT

ASR

Sistema Antislittamento

ETS

Sistema di trazione elettronico

OE

Equipaggiamento originale

ATM

Automatica

Europe

Europa

PL

Carico utile

Austria

Austria

France

Francia

Police

Polizia

Brake assist

Sistema di Assistenza alla Frenata (BAS)

FWD

Trazione anteriore

raised Roof

Tetto alto

brake booster

Servofreno

gearshift linkage

per veicoli con tiranteria comando marce

RWD

Trazione posteriore

brake-power governor

Cilindretto freno con correttore di frenata integrato

German

Repubblica Federale Tedesca

Saloon

Berlina

brake-power Regulator

Regolatore della forza frenante

Gov

Macchine del amministrazione

Scandinavia

Scandinavia

Ch.

Numero di telaio

Great Britain

Gran Bretagna

SMT

Transmissione manuale sequenziale

clutch booster

Servofrizione

HD

Equipaggiamento per carichi pesanti

Series

Serie

Code

Codice

Hungary

Ungheria

shift cable

per veicoli con cavetto comando cambio

Coupé

Coupé

IP

Sospensioni rinforzate

SWB

Passo corto

cruise control

Impianto regolazione velocità

Japan

Giappone

Sweden

Svezia

CVT

Trasmissione a variazione continua

LWB

Passo lungo

TC

Controllo di trazione

EDS

Programma di stabilizzazione con sistema antislittamento

M:

Modello costruttivo

Turbo

Turbo

Elec

elettrico

MTM

Cambio manuale

Type

Tipo

ESP

Programma di stabizzazione elettronica

Navigation

Navigazione

Van

Furgoncino

Estate

Station Wagon

Norway

Norvegia

33


‫‪ME‬‬

‫فرملة اليد‬

‫يسارا‬

‫معلومات‬

‫إطار مفرد‬

‫يمينا‬

‫معزز قوة الفرامل‬

‫عجلة مزدوجة‬

‫بالمنتصف‬

‫األسطوانة الرئيسية‬

‫عجلة‬

‫أماما‬

‫منظم قوة الفرامل‬

‫نظام تعليق ذاتي الضبط‬

‫خلفا‬

‫خرطوم الفرامل‬

‫نظام تعليق رياضي‬

‫داخلي‬

‫أسطوانة العجلة‬

‫من‬

‫>‪xxx-‬‬

‫خارجي‬

‫األسطوانة الرئيسية للقابض‬

‫حتى‬

‫‪->xxx‬‬

‫بأعلى‬

‫خرطوم القابض‬

‫‪4-matic/4motion/‬‬ ‫‪4WD/4x4/AWD‬‬

‫بأسفل‬

‫األسطوانة التابعة للقابض‬

‫دفع بجميع العجالت‬

‫‪ 3‬سرعات‬

‫‪3-Speed‬‬

‫بدون‬

‫)‪(-‬‬

‫األسطوانة التابعة المركزية‪ ،‬القابض‬

‫‪ 4‬سرعات‬

‫‪4-Speed‬‬

‫مع‬

‫)‪(+‬‬

‫تحت اإلعداد‬

‫‪ 5‬سرعات‬

‫‪5-Speed‬‬

‫قطر‬

‫‪Ø‬‬

‫أماما‬

‫‪ 6‬سرعات‬

‫‪6-Speed‬‬

‫بوصة‬

‫''‬

‫خلفا‬

‫نظام الفرامل المانع لالنغالق‬ ‫)‪(ABS‬‬

‫‪ABS‬‬

‫ديزل‬

‫التوجيه يسارا‬

‫مكيف الهواء‬

‫‪AC‬‬

‫محرك‬

‫التوجيه يمينا‬

‫جميع البيانات بالملليمتر وهي تهدف فقط‬ ‫لتسهيل عملية المقارنة‬

‫مدرع‬

‫‪All dimensions‬‬ ‫‪are given in‬‬ ‫‪millimetres and‬‬ ‫‪are for reference‬‬ ‫‪purposes only‬‬

‫طنبورة الفرامل‬

‫توجيه يدوي‬

‫‪Armoured‬‬

‫قرص الفرامل‬

‫آلية مؤازرة التوجيه‬

‫‪34‬‬


‫‪ME‬‬

‫التجهيز األساسي‬

‫‪OE‬‬

‫نظام الجر اإللكتروني‬

‫الوزن الصافي‬

‫‪PL‬‬

‫أوروبا‬

‫‪Europe‬‬

‫‪Police‬‬

‫فرنسا‬

‫‪France‬‬

‫الشرطة‬

‫سقف مرتفع‬

‫‪German‬‬

‫أسطوانة فرملة العجلة مع منظم قوة الفرامل‬ ‫المدمج‬

‫‪Gov‬‬

‫منظم قوة الفرامل‬

‫‪brake-power‬‬ ‫‪Regulator‬‬

‫ليموزين‬

‫‪Scandinavia‬‬

‫مركبة حكومية‬

‫فئة‬

‫للسيارات المزودة بسلك تعشيق‬

‫قاعدة عجالت قصيرة‬

‫السويد‬

‫نظام التحكم في الجر‬

‫‪shift cable‬‬

‫‪SWB‬‬

‫‪Sweden‬‬

‫‪TC‬‬

‫‪brake‬‬ ‫‪booster‬‬ ‫‪brake-power‬‬ ‫‪governor‬‬

‫‪Saloon‬‬

‫‪Series‬‬

‫مساعد الفرامل‬

‫‪Brake‬‬ ‫‪assist‬‬

‫للسيارات المزودة بقضيب تعشيق‬

‫ألمانيا اإلتحادية‬

‫ناقل حركة يدوي تتابعي‬

‫النمسا‬

‫‪Austria‬‬

‫‪gearshift‬‬ ‫‪linkage‬‬

‫جر خلفي‬

‫‪SMT‬‬

‫‪FWD‬‬

‫أوتوماتيكي‬

‫‪ATM‬‬

‫معزز قوة الفرامل‬

‫‪RWD‬‬

‫الدول اإلسكندنافية‬

‫‪35‬‬

‫‪raised Roof‬‬

‫جر أمامي‬

‫‪ETS‬‬

‫نظام السيطرة على االنزالق‬ ‫)‪(ASR‬‬

‫‪ASR‬‬

‫بريطانيا العظمى‬

‫تجهيزة األوزان الثقيلة‬

‫المجر‬

‫حمولة صافية مرتفعة‬

‫اليابان‬

‫قاعدة عجالت طويلة‬

‫‪Great Britain‬‬

‫رقم الشاسيه‬

‫‪Ch.‬‬

‫‪HD‬‬

‫معزز القابض‬

‫‪clutch‬‬ ‫‪booster‬‬

‫‪Hungary‬‬

‫كود‬

‫‪Code‬‬

‫‪IP‬‬

‫كوبيه‬

‫‪Coupé‬‬

‫مثبت السرعة‬

‫‪cruise‬‬ ‫‪control‬‬

‫‪Japan‬‬

‫‪LWB‬‬

‫توربو‬

‫‪Turbo‬‬

‫موديل‬

‫نوع‬

‫‪Type‬‬

‫مع ناقل حركة يدوي‬

‫سيارة فان‬

‫‪Van‬‬

‫المالحة‬

‫‪Navigation‬‬

‫النرويج‬

‫‪Norway‬‬

‫‪M:‬‬

‫‪MTM‬‬

‫ناقل حركة سلس‬

‫‪CVT‬‬

‫برنامج تعزيز االتزان مع نظام السيطرة على‬ ‫االنزالق‬

‫‪EDS‬‬

‫كهربائي‬

‫‪Elec‬‬

‫برنامج تعزيز االتزان اإللكتروني‬

‫‪ESP‬‬

‫كومبي‪/‬استيشن‬

‫‪Estate‬‬


NL

36

Informatie

Links

Handrem

Rembekrachtiger

Rechts

Enkele wielen

Hoofdremcylinder

Middelpunt

Dubbel wiel

Remkrachtverdeler

Voor

Wiel

Remslang

Achter

Zelfnivellerende ophanging

Wielremcylinder

Binnen

Sportvering

Koppelingsgevercylinder

Buiten

xxx->

vanaf

Koppelingsslang

Boven

->xxx

T/m

Koppelingsnemercylinder

Onder

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4-wiel aangedreven

Koppelingsdruklager, koppeling

(-)

Zonder

3-Speed

3 Versnellingen

In voorbereiding

(+)

Voor

4-Speed

4 Versnellingen

Voorzijde

Ă˜

Diameter

5-Speed

5 Versnellingen

Achter

''

Inch

6-Speed

6 Versnellingen

Stuur links

Diesel

ABS

Antiblokkeersysteem (ABS)

Stuur rechts

Motor

AC

Airconditioning

Handmatige stuurinrichting

Remtrommel

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Alle afmetingen zijn in mm en dienen alleen ter vergelijking

Stuurbekrachtiging

Remschijf

Armoured

gepantserd


NL

ASR

Antislipregeling

ETS

Elektronisch Tractiesysteem

OE

Standaardmontage

ATM

Automaat

Europe

Europa

PL

Nuttige last

Austria

Oostenrijk

France

Frankrijk

Police

Politie

Brake assist

Remhulp systeem

FWD

Voorwielaandrijving

raised Roof

hoog dak

brake booster

Rembekrachtiger

gearshift linkage

voor voertuigen met schakelstang

RWD

Achterwielaandrijving

brake-power governor

wielremcilinder met geïntegreerde remkrachtregelaar

German

Duitsland

Saloon

Sedan

brake-power Regulator

Remkrachtverdeler

Gov

Overheidsvoertuigen

Scandinavia

Scandinavië

Ch.

Chassisnummer

Great Britain

Groot-Brittannië

SMT

Sequentiële manuele transmissie

clutch booster

Koppelingsversterker

HD

Uitvoering zware lasten

Series

Serie

Code

Code

Hungary

Hongarije

shift cable

voor voertuigen met schakelkabel

Coupé

Coupé

IP

Zwaardere belading

SWB

Korte wielbasis

cruise control

Snelheidsregelingssysteem

Japan

Japan

Sweden

Zweden

CVT

Traploze aandrijving

LWB

Lange wielbasis

TC

Traction control

EDS

Stabiliseringsprogramma met antiblokkeersysteem

M:

Wagencode

Turbo

Turbo

Elec

Elektrisch

MTM

Met versnellingsbak

Type

Type

ESP

Elektronisch stabilisatieprogramma

Navigation

Navigatie

Van

Bestelauto

Estate

Estate

Norway

Noorwegen

37


NO

38

Informasjon

Venstre

Håndbrekk

Bremseforsterker

Høyre

Enkelthjul

Hovedsylinder

Midten

Tvillinghjul

Bremsekraftregulator

Front

Hjul

Bremseslange

Bak

Selvjusterende hjuloppheng

Hjulsylinder

Indre

Sportsoppheng

Clutchhovedsylinder

Ytre

xxx->

Fra

Clutchslange

Oppe

->xxx

Til

Clutchslavesylinder

Nede

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4-hjulstrekk

Sentral utrykker, clutch

(-)

Uten

3-Speed

3 girs

Under forberedelse

(+)

Med

4-Speed

4 girs

Front

Ø

Diameter

5-Speed

5 girs

Bak

''

Tommer

6-Speed

6 girs

Venstreratt

Diesel

ABS

Antiblokkeringssystem (ABS)

Høyreratt

Motor

AC

Klimaanlegg

Manuell styring

Bremstrommel

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Alle dimensjoner er oppgitt i mm, og er bare til orientering

Servostyring

Bremseskive

Armoured

Pansret


NO

ASR

Antisklisystem

ETS

Elektronisk traksjonssystem

OE

Originalutstyr

ATM

Med automatgir

Europe

Europa

PL

Lastevekt

Austria

Østerrike

France

Frankrike

Police

Politi

Brake assist

Bremsekraftforsterker

FWD

Forhjulstrekk

raised Roof

Høyt tak

brake booster

Bremseforsterker

gearshift linkage

for kjøretøy med giroverføring

RWD

Bakhjulstrekk

brake-power governor

hjulbremsesylinder m/integrert bremsekraftregulator

German

Tyskland

Saloon

Sedan

brake-power Regulator

Bremsekraftregulator

Gov

Biler i statlig eie

Scandinavia

Skandinavia

Ch.

Chassisnummer

Great Britain

Storbritannia

SMT

Sekvensiell manuell girkasse

clutch booster

Clutchforsterker

HD

Utførelse for tung belastning

Series

Serie

Code

Kode

Hungary

Ungarn

shift cable

for kjøretøy med girvire

Coupé

Kupé

IP

Økt nyttelast

SWB

Kort akselavstand

cruise control

Hastighetsregulator

Japan

Japan

Sweden

Sverige

CVT

CVT

LWB

Lang akselavstand

TC

Antispinnsystem

EDS

Stabiliseringsprogram med antispinnsystem

M:

Modell

Turbo

Turbo

Elec

Elektrisk

MTM

Med manuell gearkasse

Type

Type

ESP

Elektronisk stabiliseringsprogram

Navigation

Navigering

Van

Varevogn

Estate

Stasjonsvogn

Norway

Norge

39


PL

40

Informacja

Z lewej

Hamulec ręczny

Urządzenie wspomagające siłę hamowania

Z prawej

Ogumienie pojedyncze

Pompa hamulcowa

Środek

Podwójne koło

Zawór redukcyjny hamulca

Przód

Koło

Wąż hamulcowy

Tył

System wyrównywania poziomu

Rozpieracz hydrauliczny (cylinderek hamulcowy)

Wewnętrzny

Sportowy układ jezdny

Wyprzęgnik hydrauliczny sprzęgła (pompa)

Zewnętrzny

xxx->

Od

Przewód sprzęgła

Z góry

->xxx

Do

Wyprzęgnik hydrauliczny sprzęgła (siłownik)

Z dołu

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Napęd na cztery koła

Centralny wyprzęgnik hydrauliczny, sprzęgło

(-)

Bez

3-Speed

3-biegowa

W przygotowaniu

(+)

Z

4-Speed

4-biegowy

Przód

Ø

Średnica

5-Speed

5-biegowa

Tył

''

Cal

6-Speed

6-biegowy

Kierownica z lewej strony

Diesel

ABS

Układ zapobiegający blokadzie kół (ABS)

Kierownica po prawej stronie

Silnik

AC

Klimatyzacja

Układ kierowniczy bez wspomagania

Bęben hamulcowy

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Wszystkie wartości w mm podano w celach porównawczych

Wspomaganie kierownicy

Tarcza hamulcowa

Armoured

Pancerne


PL

ASR

System zapobiegający poślizgowi kół (ASR)

ETS

elektroniczny system trakcyjny

OE

Pierwsze wyposażenie

ATM

Przekładnia automatyczna

Europe

Europa

PL

masa użyteczna

Austria

Austria

France

Francja

Police

Policja

Brake assist

system asystenta hamowania

FWD

Napęd na przednie koła

raised Roof

wysoki dach

brake booster

Urządzenie wspomagające siłę hamowania

gearshift linkage

mechanizm zmiany biegów

RWD

Napęd na tylne koła

brake-power governor

Hydrauliczny rozpieracz hamulca koła jezdnego z wbudowanym regulatorem mocy hamowania

German

Republika Federalna Niemiec

Saloon

Limuzyna

brake-power Regulator

Zawór redukcyjny hamulca

Gov

Pojazdy administracyjne

Scandinavia

Skandynawia

Ch.

Numer podwozia

Great Britain

Wielka Brytania

SMT

Sekwencyjna ręczna skrzynia biegów

clutch booster

Wspomaganie sprzęgła

HD

Wykonanie w wersji do wysokich obciążeń

Series

Serie

Code

Kod

Hungary

Węgry

shift cable

do pojazdów wyposażonych w cięgno zmiany biegów

Coupé

Coupe

IP

Zwiększonym ciężarem użytecznym

SWB

Krótki rozstaw osi

cruise control

tempomat

Japan

Japonia

Sweden

Szwecja

CVT

bezstopniowa skrzynia biegów

LWB

Długi rozstaw osi

TC

Kontrola trakcji

EDS

program stabilizujący z regulacją antypoślizgową

M:

wzór konstrukcyjny

Turbo

Turbo

Elec

Elektryczny

MTM

Z mechaniczną skrzynią biegów

Type

Typ

ESP

Elektroniczny układ stabilizujący (ESP)

Navigation

Nawigacja

Van

Transporter

Estate

Kombi

Norway

Norwegia

41


PT

42

Informação

Esquerda

Travão de mäo

Servo Freio

Direita

Rodado Simples

Cilindro Principal

Centro

Rodado duplo

Válvula Reguladora

Frente

Roda

Tubo de Travão

Atrás

Suspensão Auto-Nivelante

Cilindro de roda

Interior

Chassis desportivo

Cilindro Embraiagem

Exterior

xxx->

Desde

Tubo flexível de embraiagem

Em cima

->xxx

Até

Cilindro auxiliar de embraiagem

Em baixo

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Tracção às 4 rodas

Dispositivo de desembraiagem central, embraiagem

(-)

Sem

3-Speed

3 velocidades

Em preparação

(+)

Com

4-Speed

4 velocidades

Frente

Ø

Diâmetro

5-Speed

5 velocidades

Atrás

''

Polegadas

6-Speed

6 velocidades

Direcção esquerda

Diesel

ABS

Sistema de anti-bloqueio

Volante à direita

Motor

AC

Ar condicionado

Direcção manual

Tambor de travão

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Todas as dimensões são em mm e apenas para referència

Direcção Assistida

Disco de travão

Armoured

Blindado


PT

ASR

Sistema anti deslizamento

ETS

Sistema Electrónico de Tracção

OE

Equipamento Original.

ATM

Automático

Europe

Europa

PL

Carga útil

Austria

Áustria

France

França

Police

Polícia

Brake assist

Assistente de travagem

FWD

Accionamento às rodas dianteiras

raised Roof

Tecto alto

brake booster

Servo Freio

gearshift linkage

para veículos com tirantes de mudanças

RWD

Tracção às rodas traseiras

brake-power governor

Cilind. travão de roda com regul. pressão travagem integrado

German

República Federal da Alemanha

Saloon

Limusina

brake-power Regulator

Válvula Reguladora

Gov

Carros da Administração

Scandinavia

Escandinávia

Ch.

Número de chassis

Great Britain

Grâ-Bretanha

SMT

Transmissão sequencial manual

clutch booster

Servo-embraiagem

HD

Equipamento reforçado p/cargas pesadas

Series

Série

Code

Código

Hungary

Hungria

shift cable

para veículos com alavanca de mudanças por cabos

Coupé

Coupé

IP

Sobrecarga

SWB

Distância curta entre eixos

cruise control

Sistema de regulação da velocidade

Japan

Japão

Sweden

Suécia

CVT

Transmissão contínua variável

LWB

Distância longa entre eixos

TC

Controlo de tracção

EDS

Programa de estabilização com sistema anti-deslizamento

M:

Modelo

Turbo

Turbo

Elec

Eléctrico

MTM

Caixa de velocidades manual

Type

Tipo

ESP

Programa de estabilização electrónica

Navigation

Navegação

Van

Transportador

Estate

Kombi/Station

Norway

Noruega

43


RO

44

Informaţii

Stânga

Frână de mână

Servo frână

Dreapta

roată simplă

Pompă centrală

Centru

Tracţiune pe 2 roţi

Repartitor

În faţă

roată

Tub flexibil pentru frâne

Spate

suspensie autoreglabilă

Cilindru receptor frână

Interior

Suspensie sport

Pompă hidraulică de acţionare a ambreiajului

Exterior

xxx->

De la

Furtun ambreiaj

Superior

->xxx

Până la

Cilindru receptor de ambreiaj

Inferior

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Tracţiune integrală

Dispozitiv central de debreiere, ambreiaj

(-)

Fără

3-Speed

3 trepte de viteză

În pregătire

(+)

Cu

4-Speed

4 trepte de viteză

În faţă

Ø

Diametru

5-Speed

5 trepte de viteză

Spate

''

ţol

6-Speed

6 trepte de viteză

Volan pe stânga

Diesel

ABS

Sistem de antiblocare a frânelor ABS

Volan pe dreapta

Motor

AC

Aer condiţionat

Fără servo

Tambur de frână

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Toate dimensiunile în mm sunt date în scopuri comparative

servodirecţie

Disc de frână

Armoured

Blindat


RO

ASR

Sistem de antipatinare

ETS

Sistem electronic de tracţiune

OE

echipament original

ATM

Automat

Europe

Europa

PL

Greutatea sarcinii

Austria

Austria

France

Franţa

Police

Poliţia

Brake assist

Sistem de frânare asistată

FWD

Traţiune pe faţă

raised Roof

Dubă cu compartiment superior

brake booster

Servo frână

gearshift linkage

cuplare schimbător de viteze

RWD

Tracţiune spate

brake-power governor

Cilindru de roată de frână cu regulator de frânare încorporat

German

Republica Federală Germania

Saloon

Limuzină

brake-power Regulator

Repartitor

Gov

Autovehicul oficial

Scandinavia

Peninsula Scandinavă

Ch.

Serie şasiu

Great Britain

Marea Britanie

SMT

Transmisie mecanică secvenţială

clutch booster

Servo ambreiaj

HD

Execuţie sarcină maximă

Series

Serie

Code

Cod

Hungary

Ungaria

shift cable

pentru autovehicule cu cablu de schimbător

Coupé

coupé

IP

Sarcină utilă mărită

SWB

Ampatament scurt

cruise control

control de croazieră

Japan

Japonia

Sweden

Suedia

CVT

Transmisie variabilă continuă

LWB

Ampatament lung

TC

Control tracţiune

EDS

Program de stabilitate cu sistem de antiblocare la frânare

M:

mostră constructivă

Turbo

Turbo

Elec

Electric

MTM

Cu cutie manuală de viteze

Type

Tip

ESP

Program electronic de stabilitate

Navigation

Navigare

Van

Dubiţă

Estate

Combi

Norway

Norvegia

45


RU

46

Информация

Левый

Ручной тормоз

Тормозной усилитель

Правая сторона

Одинарные шины

Главный цилиндр

Центр

Двойное колесо

Регулятор тормозныx сил

Спереди

Колесо

Тормозной шланг

Задний

Подвеска с регулированием дорожного просвета

Колесный цилиндр

Внутренний

Спортивная ходовая часть

Передающий цилиндр сцепления

Внешний

xxx->

от

Шланг сцепления

Верхний

->xxx

до

Принимающий цилиндр сцепления

Нижний

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Полный привод

Центральный исполнительный цилиндр, сцепление

(-)

Без

3-Speed

3-ступенчатая

В стадии подготовки

(+)

C

4-Speed

4-ступенчатая

Спереди

Ø

Диаметр

5-Speed

5-ступенчатая

Задний

''

Дюйм

6-Speed

6-ступенчатая

Левое рулевое управление

Дизель

ABS

Антиблокировочная система (АБС)

Правое рулевое управление

Двигатель

AC

Кондиционер

Рулевое управление без гидроусилителя

Тормозной барабан

Рулевой механизм с усилителем

Тормозной диск

All dimensions are given in Вce размеры в миллиметраx и millimetres and даны только в цeляx сравнения. are for reference purposes only Armoured

Бронированный


RU

ASR

Противопробуксовочное регулирование

ETS

Электронная тяговая система

OE

Оборудование от производителя

ATM

Автоматика

Europe

Европа

PL

Полезная нагрузка

Austria

Австрия

France

Франция

Police

Полиция

Brake assist

Система помощи при торможении

FWD

Передний привод

raised Roof

высокая крыша

brake booster

Тормозной усилитель

gearshift linkage

рычажный механизм переключения передач

RWD

Задний привод

brake-power governor

Колесный тормозной цилиндр со встроенным регулятором тормозной силы

German

Фeдepaтивнaя Pecпyбликa Гepмaния

Saloon

Лимузин

brake-power Regulator

Регулятор тормозныx сил

Gov

Служебный автомобиль

Scandinavia

Скандинавия

Ch.

Шасси

Great Britain

Великобритания

SMT

Ceквeнтaльнaя pyчнaя кopoбкa пepeдaч

clutch booster

Усилитель сцепления

HD

Исполнение для тяжелых грузов

Series

Серия

Code

Код

Hungary

Венгрия

shift cable

для автомобилей с тросовым приводом механизма переключения передач

Coupé

Купе

IP

повышенным полезным грузом

SWB

Короткая колесная база

cruise control

круиз-контроль

Japan

Япония

Sweden

Швеция

CVT

Бесступенчатая коробка передач

LWB

Длинная колесная база

TC

Регулировка тягового усилия

EDS

Прграмма стабилизации с противобуксовочной системой

M:

образец

Turbo

Турбо

Elec

Электрический

MTM

С механической коробкой передач

Type

Тип

ESP

Электронная программа стабилизации

Navigation

Навигация

Van

Автофургон

Estate

Комби

Norway

Норвегия

47


SE

48

Information

Vänster

Handbroms

Bromskraftförstärkare

Höger

Enkeldäck

Huvudcylinder

Mittre

Dubbla hjul

Bromsreglage

Fram

Hjul

Bromsslangar

Bakre

Självutjämnande stötdämpare

Hjulcylinder

Inre

Sportfjädring

Kopplingshuvudcylinder

Yttre

xxx->

Från

Kopplingsslang

Övre

->xxx

Till

Slavcylinder för koppling

Nedre

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4-hjulsdriven

Urtrampningsmekanism, koppling

(-)

Utan

3-Speed

3 Växlad

Under forberedelse

(+)

För

4-Speed

4 Växlad

Fram

Ø

Diameter

5-Speed

5 Växlad

Bakre

''

Tum

6-Speed

6 Växlad

Vänsterstyrd

Diesel

ABS

Låsningsfritt bromssystem (ABS)

Högerstyrd

Motor

AC

Luftkonditionering

Ej servostyrning

Bromstrumma

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Alla dimensioner är angivna i mm och far bara användas för identifikation

Servostyrning

Bromsskiva

Armoured

Armerad


SE

ASR

Antispinnreglering

ETS

Elektroniskt traktionssystem

OE

Originalutrustning

ATM

Automatisk

Europe

Europa

PL

Nyttolast

Austria

Österrike

France

Frankrike

Police

Polis

Brake assist

Servobroms

FWD

Framhjulsdrift

raised Roof

High top

brake booster

Bromskraftförstärkare

gearshift linkage

för fordon med växelstag

RWD

Bakhjulsdrift

brake-power governor

Hjulbromscylinder med integrerad bromskraftsregulator

German

Tyskland

Saloon

Sedan

brake-power Regulator

Bromsreglage

Gov

Administrationsbilar

Scandinavia

Skandinavien

Ch.

Chassi

Great Britain

Storbritannien

SMT

Manuella växlings sekvenser

clutch booster

Kopplingsförstärkare

HD

Utförande för tung last

Series

Serie/serier

Code

Kod

Hungary

Ungern

shift cable

för fordon med växelvajer

Coupé

Coupe

IP

Förhöjd lastförmåga

SWB

Kort hjulbas

cruise control

Farthållare

Japan

Japan

Sweden

Sverige

CVT

Steglös växellåda

LWB

Lång hjulbas

TC

Dragkontroll

EDS

Stabiliseringsprogram med antisladdsystem

M:

Typkod

Turbo

Turbo

Elec

Elektrisk

MTM

Manuell

Type

Typ

ESP

Elektroniskt stabiliseringsprogram

Navigation

Navigering

Van

Skåpbil

Estate

Kombi

Norway

Norge

49


SI

50

Informacije

Levo

Ročna zavora

Ojačevalnik

Desno

Eno kolesni

Glavni cilinder

Sredina

Dve kolesi

Ventil za reguliranje zavornaga tlaka

Sprednji

Kolo

Zavorna cev

Zadnji

Samo nastavljivo vzmetenje

Cilinder kolesa

Notranji

Športno podvozje

Glavni cilinder sklopke

Zunanji

xxx->

Od

cev sklopke

Zgornji

->xxx

Do

Cilinder delovna sklopke

Spodnji

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Pogon na 4 kolesa

osrednji odjemni valj, sklopka

(-)

Brez

3-Speed

s 3 prestavami

V pripravi

(+)

s/z

4-Speed

s 4 prestavami

Spredaj

Ø

Premer

5-Speed

s 5 prestavami

Zadaj

''

Palec

6-Speed

s 6 prestavami

Upravljanje na levi strani

Dizel

ABS

ABS sistem

Upravljanje na desni strani

Motor

AC

Klima naprava

Ročno upravljanje

Zavorni boben

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Vse mere so podane v mm in služijo le za primerjavo.

Servo volan

Zavorni kolut

Armoured

Blindiran


SI

ASR

Protizdrsni sistem (ASR)

ETS

Elektronska pogonska podpora

OE

Originalna oprema

ATM

Avtomatično

Europe

Evropa

PL

Teža bremena

Austria

Avstrija

France

Francija

Police

Policija

Brake assist

Zavorni sistem

FWD

Pogon na sprednja kolesa

raised Roof

Visoka streha

brake booster

Ojačevalnik

gearshift linkage

vzvodovje prestavne ročice

RWD

Pogon na zadnja kolesa

brake-power governor

zavorni valj z vgrajenim regulatorjem zavorne sile

German

Zvezna republika Nemčija

Saloon

Limuzina

brake-power Regulator

Ventil za reguliranje zavornaga tlaka

Gov

Vladno vozilo

Scandinavia

Skandinavija

Ch.

Številka šasije

Great Britain

Velika Britanija

SMT

Sekvenčna ročna transmisija

clutch booster

Ojacevalnik sklopke

HD

Opremljen za težka dela

Series

Serija

Code

Koda

Hungary

Madžarska

shift cable

za vozila z vklopno potezalico

Coupé

Kupe

IP

Povečano nosilnostjo

SWB

Kratka medosna razdalja

cruise control

tempomat

Japan

Japonska

Sweden

Švedska

CVT

Stalen variabilen prenos

LWB

Velik medosni razmak

TC

Krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles

EDS

Program za stabilnost in sistem proti zdrsu

M:

tipski vzorec

Turbo

Turbo

Elec

Električen

MTM

Ročno

Type

Vrsta

ESP

Električno vozilo

Navigation

navigacijski sistem

Van

Poltovorno vozilo

Estate

Kombi

Norway

Norveška

51


SK

52

Informácia

Ľavý

Ručná brzda

Posilňovač bŕzd

Pravý

Jednoduchá montáž pneumatik

Hlavný valec

Stred

Dvojité koleso

Regulátor brzdného účinku

Vpredu

Koleso

Brzdové hadice

Zadný

Systém samoregulácie svetlej výšky

Brzdovým kotúèom

Vnútorný

Športový podvozok

Hlavný valec spojky

Vonkajší

xxx->

Od

spojková hadica

Horný

->xxx

Do

Pracovný valec spojky

Dolný

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Náhon na všetky kolesá

hlavný pracovný valec spojky

(-)

bez

3-Speed

3-stupňová

Pripravuje sa

(+)

s

4-Speed

4-stupňová

Vpredu

Ø

Priemer

5-Speed

5-stupňová

Zadný

''

Palec

6-Speed

6-stupňová

Ľavostranné riadenie

Diesel

ABS

Protiblokovací systém

Volant na pravej strane

Motor

AC

Klimatizácia

Manuálne riadenie

Brzdový bubon

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Všetky údaje v mm sú udane z dôvodu porovnania

Servoriadenia

Brzdový kotúč

Armoured

Pancierovaný


SK

ASR

Systém kontroly trakcie (ASR)

ETS

Elektronická podpora trakcie

OE

Originálne dielce

ATM

Automatické

Europe

Európa

PL

Užitočné zaťaženie

Austria

Rakúsko

France

Francúzsko

Police

Polícia

Brake assist

Brzdný asistent

FWD

Pohon predných kolies

raised Roof

Zvýšená strecha

brake booster

Posilňovač bŕzd

gearshift linkage

zaraďovacie ústrojenstvo

RWD

Pohon zadných kolies

brake-power governor

brzdový valec kolesa s integrovaným regulátorom brzdnej sily

German

SRN

Saloon

Osobný automobil

brake-power Regulator

Regulátor brzdného účinku

Gov

Vládny automobil

Scandinavia

Škandinávia

Ch.

Číslo podvozka

Great Britain

Veľká Británia

SMT

Sekvenčná manuálna prevodovka

clutch booster

Posilňovač spojky

HD

Verzia pre zvýšené namáhanie

Series

Séria

Code

Kód

Hungary

Maďarsko

shift cable

pre vozidlá s ťahadlom radenia

Coupé

Coupe

IP

Zvýšenou hmotnosťou

SWB

Krátky rázvor

cruise control

tempomat

Japan

Japonsko

Sweden

Švédsko

CVT

Bezstupňová prevodovka

LWB

Dlhý rázvor

TC

Riadenie trakcie

EDS

Stabilizačný program s kontrolou trakcie

M:

konštrukčný vzor

Turbo

Turbo

Elec

Elektrický

MTM

S ručným radením

Type

Typ

ESP

Elektronický program stabilizácie

Navigation

navigácia

Van

Dodávkový automobil

Estate

Kombi

Norway

Nórsko

53


SRB

54

Informacija

Levo

Ručna kočnica

Pojačivač sile kočenja

Desno

Jednostruki točkovi

Glavni cilindar

Centar

Dupli točkovi

Regulator sile kočenja

Napred

Tоčаk

Crevo kočnica

Zadnji

Sistem za nivelaciju ogibljenja

Cilindar točka

Unutrašnji

Podvozje kod sportskog automobila

Cilindar davača spojke

Spoljni

xxx->

Od

Spojka za crevo

Gornji

->xxx

Cilindar prihvata spojke

Donji

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Pogon na svim točkovima

Centralni cilindar prihvata spojke

(-)

Bez

3-Speed

3 brzina

U pripremi

(+)

4-Speed

4 brzina

Napred

Ø

Prečnik

5-Speed

5 brzina

Zadnji

''

Col

6-Speed

6 brzina

Volan na levoj strani

Dizel

ABS

Sistеm prоtiv blоkirаnjа (АBS)

Upravljanje na desnoj strani

Motor

AC

Klima uređaj

Ručno upravljanje

Kočioni doboš

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Sve dimenzije date u mm služe samo za upoređivanje

Servo upravljanje

Kočioni disk

Armoured

Oklopljen


SRB

ASR

Rеgulisаnjе prоtiv klizаnjа

ETS

Elektronski sistem vuče

OE

Prvobitna oprema

ATM

Automatika

Europe

Evropa

PL

Korisna nosivost

Austria

Austrija

France

Francuska

Police

Policija

Brake assist

Sistem asistencije pri kočenju

FWD

Pogon na prednje točkove

raised Roof

Visok krov

brake booster

Pojačivač sile kočenja

gearshift linkage

prenosni mehanizam menjača

RWD

Pogon na zadnje točkove

brake-power governor

Cilindar točka sa integrisanim regulatorom sile kočenja

German

Savezna Republika Nemačka

Saloon

Putnički automobil

brake-power Regulator

Regulator sile kočenja

Gov

Službeno vozilo

Scandinavia

Skandinavija

Ch.

Broj šasije

Great Britain

Velika Britanija

SMT

Sekvencijalni ručni prenosnik

clutch booster

Pojacavac kvacila

HD

Izrada zа tеškе tеrеtе

Series

Serija

Code

Kod

Hungary

Mađarska

shift cable

za vozila sa sajlom menjača

Coupé

Kupe

IP

Povećanom nosivosti

SWB

Mali razmak između osovina točkova

cruise control

tempomat

Japan

Japan

Sweden

Švedska

CVT

Kontinualni prenosnik

LWB

Veliki razmak između osovina točkova

TC

Kontrola vuče

EDS

Program za stabilizovanje sa regulacijom protiv proklizavanja

M:

konstrukcijski uzorak

Turbo

Turbo

Elec

Električni

MTM

Sa manuelnim menjačem

Type

Tip

ESP

Elеktrоnski prоgrаm zа stаbilizоvаnjе

Navigation

Navigacija

Van

Kombi

Estate

Karavan

Norway

Norveška

55


TR

56

Bilgi

Sol

Elfreni

Fren servosu (güçlendiricisi)

Sağ

Tek tekerlek

Ana silindir

Merkez

Çift Tekerlek

Fren gücü regülatörü

Ön

Tekerlek

Fren hortumu

Arka

Kendinden Ayarlı Süspansiyon

Tekerlek silindiri

Spor Süspansiyon

Debriyaj verici silindiri

Dış

xxx->

Itibariyle

Kavrama hortumu

Üst

->xxx

Kadar

Debriyaj alıcı silindiri

Alt

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4'lü çark ile tahrik

Merkezi Alt Silindir, Kavrama

(-)

Yok

3-Speed

3 vitesli

Hazırlanıyor

(+)

İle

4-Speed

4 vitesli

Ön

Ø

Çapı

5-Speed

5 vitesli

Arka

''

İnç

6-Speed

6 vitesli

Soldan Direksiyon

Dizel

ABS

Anti blokaj sistemi (ABS)

Sağdan direksiyonlu

Motor

AC

Klima

Manuel Direksiyon

Fren Kasnağı

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Tüm ölçüler milimetredir. Sadece referans amacıyla verilmiştir.

Hidrolik Direksiyon

Fren Diski

Armoured

Zırhlı


TR

ASR

Patinaj önleyici sistem (ASR)

ETS

Elektronik traksiyon sistemi

OE

Orijinal Ekipman

ATM

Otomatik

Europe

Avrupa

PL

İstiap haddi

Austria

Avusturya

France

Fransa

Police

Polis

Brake assist

Fren asistanı

FWD

Önden çekişli

raised Roof

Yüksek tavan

brake booster

Fren servosu (güçlendiricisi)

gearshift linkage

vites değiştirme bağlantısı

RWD

Arkadan çekişli

brake-power governor

Entegre fren gücü hız regülatörüne sahip Tekerlek Freni Silindiri

German

Federal Almanya

Saloon

Limuzin

brake-power Regulator

Fren gücü regülatörü

Gov

Resmi taşıt

Scandinavia

İskandinavya

Ch.

Şasi numarası

Great Britain

Büyük Britanya

SMT

Sekansiyel manuel şanzıman

clutch booster

Debriyaj güçlendiricisi

HD

Ağır yük modeli/ağır yük versiyonu

Series

Seri

Code

Kodu

Hungary

Macaristan

shift cable

vites kablosuna sahip Araçlar için

Coupé

Coupe

IP

Artırılmış faydalı yük

SWB

Kısa Dingil Mesafesi

cruise control

sabit hız kontrolü

Japan

Japonya

Sweden

İsveç

CVT

Kademesiz kullanılabilen şanzıman

LWB

Uzun Dingil Mesafesi

TC

Çekiş Kontrolü

EDS

Tahrik patinaj sistemli stabilizasyon programı

M:

Yapı örneği

Turbo

Turbo

Elec

Elektrikli

MTM

Manüel şanzımanlı

Type

Tip

ESP

Elektronik stabilite programı

Navigation

Navigasyon

Van

Van

Estate

Steyşın

Norway

Norveç

57


58


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 (905) 05/83-12/93 1.2

1.3

1.3 i.e.

06/83-12/89

05/83-12/89

05/83-12/89

PMF195 PMF204 PMF209 GPV1068 PHC220 PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

PJL108 PMF204 PMF209 PMF195 GPV1068

BX BX BX ATE BX

1.5 4x4

05/83-12/93

11/83-12/89

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

05/87-

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

05/8705/8505/8505/87-

BX BX BX BX ATE

L 465mm L 448mm L 344mm L 355mm L 400mm L 358mm L 355mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

BX BX ATE

PJL108 PMF204 PMF209 PMF195 PHC250 PHC220 PHB265 PHB137 PHA255 PHB266 PHB205 PHB218 BWC158 BWC162 BWC159 BWC161 PND132

BX BX BX ATE

PJL108 PMF204 PMF209 PMF195 PHC220 PHC250 PHB265 PHB137 PHB205

BX BX BX ATE

BX BX BX BX ATE

05/8705/8705/8705/87-

L 448mm L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PHC250 PHC220 PHA255 PHB205 PHB137 PHB265 PHB218 BWC158 BWC162 BWC159 BWC161 PND132

PHC220 PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132 1.5

ATE BX BX BX

05/8709/8605/8707/88-04/88 05/87-04/88 05/8705/8705/87M: 905A1B/905AD1

L 448mm L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 465mm L 448mm L 358mm L 400mm L 344mm L 365mm L 355mm L 355mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 448mm L 465mm L 358mm L 400mm L 355mm

04/8404/84FWD FWD 04/87-04/87 -04/87 07/8809/86-04/87 07/88FWD FWD FWD FWD 05/85-, AWD 05/85-, AWD AWD AWD AWD 04/87-04/87 -04/87 04/87-, AWD

1.1


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 (905) 05/83-12/93 <- 1.5 4x4

1.5 QV

1.7

1.7 i.e.

1.7 QV

1.8 TD

11/83-12/89

06/84-12/89

01/86-12/89

09/88-12/89

03/88-12/89

01/86-06/90

PHB266 BWC158 BWD136 BWC159 BWD137 PND132

L 365mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

06/84-04/87, AWD 07/86-04/87, AWD AWD 07/86-04/87, AWD AWD AWD AWD 07/85-, FWD 07/85-04/87 07/85-04/87 07/85-08/86 09/86-, FWD 09/86-, FWD 09/86-04/87 -04/87, FWD 07/85-08/86 09/86-, FWD 07/88M: 905A2A M: 905A2N M: 905A2A M: 905A2N 07/85-, FWD

PJL108 PMF195 PMF204 PMF209 PHC250 PHC220 PHB205 PHA255 PHB137 PHB266 PHB265 PHB218 BWC158 BWC162 BWC159 BWC161 PND132

BX ATE BX BX

BX BX BX BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 465mm L 448mm L 355mm L 344mm L 400mm L 365mm L 358mm L 355mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/85-, FWD 05/87-

PHC220 PHA255 PHB205 PHB218 PHB265 BWD136 BWC162 BWD137 BWC161 PND132

05/87-

BX BX BX BX ATE

L 448mm L 344mm L 355mm L 355mm L 358mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

05/87FWD

GPV1068

BX

PHC220 PHA255 PHB265 BWD136 BWC162 BWD137 BWC161 PND132

BX BX BX BX ATE

L 448mm L 344mm L 358mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

PHC220 PHA255 PHB205 PHB218 PHB265 BWC162 BWD136 BWC161 BWD137 PND132

BX BX BX BX ATE

L 448mm L 344mm L 355mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

PHC220

1.2

BX BX BX BX ATE

L 448mm

05/8705/8705/8705/8705/87-

FWD FWD FWD FWD

05/87-


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 (905) 05/83-12/93 <- 1.8 TD

01/86-06/90

PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

05/8705/8706/86-

PJL108

BX

ø 25,4mm

06/86-

PMF195

ATE

ø 20,6mm

GPV1068

BX

33 (907A) 01/90-09/94 1.4 4x4

1.4 i.e.

1.5

1.5 i.e

1.5 i.e.

1.7 16V

1.7 16V 4x4

07/90-12/92

06/91-09/94

01/90-04/93

01/90-09/94

07/90-08/91

01/90-09/94

01/90-09/94

ABS(-)

PHC281 PHB263 BWC162 BWD137 BWC161 BWD136 PJL108 PMF195

BX BX BX BX BX ATE

GPV1068

BX

PHC281 BWD137 BWC162 BWD136 BWC161 PND132

BX BX BX BX ATE

L 476mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-09/92

BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-09/92

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-09/92 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHA255 PHB218 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

L 476mm L 185mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 25,4mm ø 20,6mm

ABS(-) ABS(-) ABS(-) ABS(-) AR30732 ABS(-)

ABS(-) ABS(-) 05/94-

07/90-

BX BX ATE

L 476mm L 344mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, FWD 07/9007/9007/9007/9007/9007/90-

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, FWD

GPV1068

BX

PHC281 PHA255 PHB218 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 476mm L 344mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

PHC281 BWC162 BWC161 PND132

07/9007/90-

BX BX ATE

L 476mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, FWD 07/9007/9007/90-

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, FWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHB263

07/90L 476mm L 185mm

07/90-, AWD 07/90-, AWD

1.3


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 (907A) 01/90-09/94 <- 1.7 16V 4x4

1.7 i.e.

1.7 i.e. 4x4

1.8 TD

01/90-09/94

01/90-09/94

01/90-03/92

07/90-09/94

PHA255 PHB265 PHB218 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 344mm L 358mm L 355mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, AWD 07/9007/90-, AWD 07/90-, AWD 07/90-, AWD 07/90-, AWD

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, AWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

07/90-

BX BX ATE

L 476mm L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, FWD 07/9007/9007/9007/9007/90-

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, FWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHB263 PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

07/90-

BX BX ATE

L 476mm L 185mm L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, AWD 07/90-, AWD 07/9007/9007/9007/9007/90-

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, AWD -12/92

GPV1068

BX

PHC281 PHA255 PHB218 PHB265 BWC162 BWC161 PND132 PJL108

-12/92

BX BX ATE

L 476mm L 344mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-12/92 -12/92 -12/92 -12/92 -12/92 -12/92 -12/92

BX

ø 25,4mm

-12/92

ATE

ø 20,6mm

BX BX ATE

L 448mm L 358mm L 400mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-04/87 -04/87 -04/87 -04/87 -04/87 -04/87

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 465mm L 448mm L 358mm L 400mm L 344mm L 355mm L 365mm L 355mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-04/87 -04/87 -04/87 -04/87 -04/87 FWD 05/85-04/87

33 Sportwagon (905A) 01/84-12/89 1.4

01/84-12/88

PMF195 PHC220 PHB265 PHB137 BWC162 BWC161 PND132

1.5

1.4

09/84-12/89

PJL108 PMF195 PMF204 PMF209 PHC250 PHC220 PHB265 PHB137 PHA255 PHB205 PHB266 PHB218 BWC162 BWC158 BWC161 BWC159 PND132

BX ATE BX BX

BX BX BX BX ATE

-04/87 -08/86 07/88-04/87 -04/87 -04/87


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 01/84-12/89 <- 1.5 1.5 4x4

1.7

1.7 i.e.

1.7 i.e. 4x4

1.8 TD

09/84-12/89 09/84-12/89

03/88-12/89

09/88-12/89

09/88-12/89

01/86-12/89

PJL108 PMF195 PMF204 PMF209 PHC250 PHC220 PHB265 PHB205 PHB266 PHB137 BWC158 BWD136 BWC159 BWD137 PND132

BX ATE BX BX

BX BX BX BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 465mm L 448mm L 358mm L 355mm L 365mm L 400mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

05/85-, AWD 05/85-, AWD 05/85-, AWD -04/87, AWD 05/85-, AWD 04/8704/87-, AWD -04/87, AWD -04/87, AWD 07/86-04/87, AWD AWD 07/86-04/87, AWD AWD 05/85-, AWD 05/85-, AWD

PHC220 PHA255 PHB205 PHB218 PHB265 BWC162 BWD136 BWC161 BWD137 PND132

BX BX BX BX ATE

L 448mm L 344mm L 355mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

PHC250 PHC220 PHB205 PHB265 BWD136 BWC162 BWD137 BWC161 PND132

BX BX BX BX ATE

L 465mm L 448mm L 355mm L 358mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

PHC250 PHC220 PHB205 PHB265 BWD136 BWD137 PND132

BX BX ATE

L 465mm L 448mm L 355mm L 358mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

AWD 05/87-

PHC250 PHC220 PHB218 PHB205 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 465mm L 448mm L 355mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

06/8605/8706/8605/8705/8705/8705/8706/86-

PJL108

BX

ø 25,4mm

06/86-

ATE

ø 20,6mm

FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD AWD AWD AWD AWD

AWD

33 Sportwagon (907B) 01/90-09/94 1.4 i.e.

06/91-09/94

PMF195

AR30732

1.5


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 01/90-09/94 <- 1.4 i.e.

1.4 i.e. 4x4

1.5 i.e, 1.7 16V, 1.7 i.e.

1.7 16V 4x4

1.7 i.e. 4x4

06/91-09/94

06/91-09/94

01/90-09/94

01/90-09/94

01/90-03/92

GPV1068

BX

PHC281 BWD137 BWC162 BWD136 BWC161 PND132

BX BX BX BX ATE

L 476mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

PHC281 PHB263 PHA255 PHB218 PHB265 BWC162 BWD137 BWC161 BWD136 PND132

1.6 CAT

1.6

05/85-09/89

05/89-02/92

ABS(-) AR30732

ABS(-) AWD AWD

BX BX BX BX ATE

L 476mm L 185mm L 344mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

AWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHA255 PHB218 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

ABS(-) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

07/90-

BX BX ATE

L 476mm L 344mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, FWD 07/9007/9007/9007/9007/9007/90-

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, FWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHB265 PHB263 PND132

07/90-, ABS(-) 07/90-, AWD

ATE

L 476mm L 358mm L 185mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, AWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHB263 PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

07/90-, AWD 05/94-

07/90-

BX BX ATE

L 476mm L 185mm L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, AWD 07/90-, AWD 07/9007/9007/9007/9007/90-

PJL108

BX

ø 25,4mm

07/90-, AWD

PMH122

ATE

ø 22,2mm

GPV1070

ATE

75 (162B) 05/85-12/92 1.6

ABS(-)

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1070

ATE

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113

BX

ø 25,4mm


C o d e

L

ALFA ROMEO 75 (162B) 05/85-12/92 1.8

1.8 Turbo

1.8 Turbo i.e.

2.0

2.0 T.S CAT

2.0 T.S.

2.0 TD

2.4 TD

2.5 V6

2.5 V6 CAT

3.0 V6, 3.0 V6 CAT

09/85-02/92

09/86-02/92

02/86-01/90

05/85-10/88

05/85-02/92

01/87-02/92

05/85-09/92

01/89-02/92

05/85-08/86

09/86-04/89

01/87-02/92

PMH122

ATE

GPV1070

ATE

ø 22,2mm

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

05/88-

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

05/8805/8805/88-

PJL113 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

05/88-

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1070

ATE

PHC101 PHC102 PND160 PJL113 PMH122 GPV1070

ATE

-07/87

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

-07/87 -07/87 -07/87

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

-07/87 04/87-

PHC101 PHC102 PND160 PJL113 PMH122 GPV1070

ATE

04/87-

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

04/8704/8704/87-

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

04/87-

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1070

ATE

PHC101 PHC102 PND160 PJL113 PMH122 GPV1070

ATE

PHC101 PHC102 PND160 PJL113 PMH122

-10/90, EDS(-), ETS(-), TC(-) -10/90

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

-10/90 -10/90 -10/90

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

-10/90 05/89-, EDS(-), ETS(-), TC(-) 05/89-

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

05/8905/8905/89-

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

05/89EDS(-), ETS(-), TC(-)

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PMH122

ATE

ø 22,2mm

GPV1070

ATE

09/88-

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PMH122

ATE

ø 22,2mm

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113

BX

ø 25,4mm

EDS(-), ETS(-), TC(-)

1.7


C o d e

L

ALFA ROMEO 145 (930) 07/94-01/01 1.4 i.e.

1.4 i.e. 16V T.S.

07/94-12/96

12/96-01/01

PMH584 PMH687 GPV1052 PHB274 PHB263 BWC240 BWF303 PND226 PND227 PJL108 PMH584 GPV1052 PHB274 PHB390 PHB263 BWC240

1.6 i.e., 1.7 i.e. 16V

1.6 i.e. 16V T.S.

10/94-12/96

12/96-01/01

PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PMH687 GPV1052 PHB274 PHB263 BWC240 BWF303 PND226 PND227 GPV1052 PHB274 PHB377 PHB390 PHB263 BWC240

1.8 i.e. 16V

1.8 i.e. 16V T.S.

03/98-01/01

12/96-12/98

PND219 PNA115 PJL159 PHB274 PHB377 PHB263 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052

1.9 JTD

02/99-01/01

PHB274 PHB263 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052 PHB377 PHB263 BWC240

1.9 TD

10/94-02/99

PND219 PNA115 PJL166 PJL108 PJL159 PMH584 GPV1052

1.8

BX

ø 22,2mm ø 22,2mm

BO

BX AP

L 435mm L 185mm ø 17,5mm ø 20,6mm

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

BX

L 435mm L 435mm L 185mm ø 17,5mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+)

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

BO

BX AP

L 435mm L 185mm ø 17,5mm ø 20,6mm

BO

BX

L 435mm L 410mm L 435mm L 185mm ø 17,5mm

-02/99, ABS(+) 03/99ABS(-) -02/99, ABS(+)

BO ø 25,4mm L 435mm L 410mm L 185mm

-02/99 03/99-

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO L 435mm L 185mm BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

BX

L 410mm L 185mm ø 17,5mm

BO BX BX BO

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

ABS(-)


C o d e

L

ALFA ROMEO 145 (930) 07/94-01/01 <- 1.9 TD

2.0 16V Quadrifoglio

10/94-02/99

03/98-01/01

PHB274 PHB263 BWC240 BWF303 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052

2.0 16V T.S.

10/95-01/01

PHB377 PHB274 PHB390 PHB263 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PMH687 GPV1052 PHB390 PHB274 PHB263 PHA225 PND219 PNA115 PJL159

BX AP

L 435mm L 185mm ø 17,5mm ø 20,6mm

ABS(-) ABS(+)

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO L 410mm L 435mm L 435mm L 185mm

01/99-, ABS(+) ABS(+) ABS(-)

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

BO L 435mm L 435mm L 185mm L 245mm BO ø 25,4mm

, 10/96-02/99 , 10/96-02/99 10/96-02/99 10/96-02/99 10/96-02/99, ABS(+) 10/96-02/99 10/96-02/99 , 10/96-02/99 , 10/96-02/99 10/96-02/99

146 (930) 12/94-01/01 1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.7 i.e. 16V

1.4 i.e. 16V T.S.

12/94-12/96

11/96-01/01

PMH584 PMH687 GPV1052 PHB274 PHB263 BWC240 BWF303 PND226 PND227 PJL108 PMH584 GPV1052 PHB274 PHB390 PHB263 BWC240

1.6 i.e. 16V T.S.

11/96-01/01

PNA115 PND219 PJL159 GPV1052 PHB274 PHB377 PHB390 PHB263 BWC240

1.8 i.e. 16V T.S.

11/96-01/01

PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052 PHB274 PHB377 PHB263 PND219

BX

ø 22,2mm ø 22,2mm

, 05/95, 05/95-

BX AP

L 435mm L 185mm ø 17,5mm ø 20,6mm

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

05/9505/9505/9505/95, 05/95, 05/9505/95-

BO

BO

BX

L 435mm L 435mm L 185mm ø 17,5mm

ABS(+) ABS(-) -02/99, ABS(+)

BO , -02/99 ø 25,4mm BO

BX

L 435mm L 410mm L 435mm L 185mm ø 17,5mm

-02/99, ABS(+) 03/99-, ABS(+) ABS(-) -02/99, ABS(+)

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

-02/99 -02/99

L 435mm L 410mm L 185mm

-02/99 03/99-02/99 , -02/99

1.9


C o d e

L

ALFA ROMEO 146 (930) 12/94-01/01 <- 1.8 i.e. 16V T.S. 1.9 JTD

11/96-01/01

PNA115

02/99-01/01

PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB377 PHB263 BWC240

1.9 TD

12/94-02/99

PND219 PNA115 PJL166 PJL108 PJL159 PMH584 GPV1052

2.0 16V Quadrifoglio

2.0 16V T.S.

03/98-01/01

10/95-01/01

PHB274 PHB263 BWC240 BWF303 PND219 PNA115 PJL159 GPV1052 PHB390 PHB377 PHB274 PHB263 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PMH687 GPV1052 PHB274 PHB390 PHB263 PND219 PNA115 PJL159

BO

BX

, -02/99 ø 25,4mm ø 22,2mm

-02/99

L 410mm L 185mm ø 17,5mm

ABS(-)

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

05/95-09/96

BO BX BX BO

BX AP

05/95-09/96 L 435mm L 185mm ø 17,5mm ø 20,6mm

BO ø 25,4mm

05/95-09/96, ABS(-) 05/95-09/96, ABS(+) 05/95-09/96 05/95-09/96 05/95-09/96 , 05/95-09/96 05/95-09/96

BO L 435mm L 410mm L 435mm L 185mm

-01/99, ABS(-) 02/99-, ABS(-) ABS(+)

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

BO L 435mm L 435mm L 185mm BO ø 25,4mm

, -02/99 , -02/99 -02/99 -02/99, ABS(+) -02/99, ABS(-) -01/96 , -02/99 , -02/99 -02/99

147 (937) 01/011.6 16V T.SPARK

01/01-

1.6 16V T.SPARK ECO

01/01-

1.9 JTD 16V

11/02-

1.10

PSA935 PSA931 PMH672 PMH670 PMH674 PMH671 PHB361 PHB391 PSA935 PSA931 PMH670 PMH674 PMH672 PMH671 PHB361 PHB391 PJQ116

TRW TRW

PSA935 PSA931 PMH672 PMH671 PMH674 PMH670

TRW TRW

TRW TRW

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW

ø 8,5“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm ø 8,5“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm

, ESP(+) , -06/06, ESP(-) , -06/02, ESP(-) , -09/06, ESP(+) , -01/07 , 07/02-01/07, ESP(-)

ø 8,5“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, -05/05, ESP(+) , -06/06, ASR(+), ESP(-), ETS, TC(+) , ASR(+), ESP(+), ESP(-), ETS(+), TC(+) , ASR(+), ESP(-), ETS(+), TC(+) , ASR(+), ETS, TC(+) , , -02/03, ESP(+), SMT(+)

, ESP(+) , -06/06, ESP(-) , -09/06, ESP(+) , -01/07 , 06/02-, ESP(-) , 07/02-01/07, ESP(-)


C o d e

L

ALFA ROMEO 147 (937) 01/01<- 1.9 JTD 16V

11/02-

1.9 JTDM 8V

07/05-

1.9 JTDM 16V

1.9 JTD

2.0 16V T.SPARK

3.2 GTA

10/04-

04/01-

01/01-

02/03-

PHB361 PHB391 PJF172 PSA935 PSA931 PMH672 PMH671 PMK578 PHB361 PHB391 PJF172 PSA935 PSA938 PSA931 PMH670 PMH672 PMH674 PMH671 PHB361 PHB391 PJF172 PJQ116

L 422mm L 435mm TRW TRW

TRW

TRW TRW TRW TRW TRW

PSA935 PSA931 PSA938 PMH672 PMH670 PMH674 PMH671 PHB361 PHB391 PJF172 PJF174 PJQ116

TRW TRW TRW

PSA931 PSA935 PMH672 PMH671 PMH670 PMH674 PHB361 PHB391 PJQ118 PJQ115 PSA929 PSA938 PMK578

TRW TRW

TRW TRW

ø 8,5“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 422mm L 435mm ø 8,5“ ø 9“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm

ø 8,5“ ø 8,5“ ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm

, ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , ESP(-)

, -05/05, ESP(+) , -05/05, brake assist(-) , 06/05-, ESP(-) , -05/05, ESP(+) , -08/05, ASR(+), ESP(+), ETS(+), TC(+) , -08/05 , 07/02-08/05, ASR(+), ESP(-), ETS(+), TC(+) -08/05 -08/05 -08/05 , -05/05, ESP(+) , -05/05, ESP(-) , -05/05, brake assist(-) , -06/02, ESP(+), ESP(-) , -05/05, ESP(+) , -05/05 , 07/02-05/05, ESP(-)

ø 20,64mm

TRW TRW

VA VA TRW TRW TRW

PHB391 PJF172

ø 8,5“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm ø 24mm ø 24mm ø 9“ ø 9“ ø 23,8mm

, ESP(+) , ESP(-) , ESP(+), SMT(+) , ESP(-) , ESP(-), SMT(+)

-12/03 01/04, brake assist(-)

L 435mm

155 (167) 01/92-12/97 1.6 16V T.S.

05/96-12/97

PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB390 PHB274 PHB263 PHB264 PND219 1.7 T.S.

04/93-04/96

L 435mm L 435mm L 185mm L 210mm

PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB274 PHB263

ø 22,2mm ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

ø 25,4mm ø 22,2mm L 435mm L 185mm

-05/95 -05/95, ABS(+)

1.11


C o d e

L

ALFA ROMEO 155 (167) 01/92-12/97 <- 1.7 T.S.

1.7 T.S. 16V

1.8 T.S.

04/93-04/96

05/96-12/97

02/92-12/97

PHB228 PHB264 PND219

L 210mm L 210mm

-05/95, ABS(-) ABS(-) -05/95

PJL159 PJL162 PMH584

12/95Ch. ->0067945

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1052

BO L 435mm L 435mm L 185mm L 210mm ø 19mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

PHB390 PHB274 PHB263 PHB264 PND195 PND219 PNA115 PJL159 PJL162 PMH584 GPV1052

1.8 T.S. Sport

1.9 TD

2.0 16V Turbo Q4

2.0 T.S.

01/92-12/96

04/93-12/97

01/92-12/97

02/92-02/95

1.12

03/95-12/97

BX

BX

GPV1052

BO

L 435mm L 185mm L 210mm L 210mm ø 19mm

PHB274 PHB263 PHB264 PND219 PND195 PJL162 PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

BX

GPV1052

BO

PHB274 PHB263 PHB228 PND219 PND195 PJL162 PJL159 PMH584

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

Ch. ->0067945 -03/95

ø 19mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm L 435mm L 185mm L 210mm ø 19mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-03/95 Ch. ->0067945 Ch. 0067946-> -04/96

ABS(+) ABS(-) -04/96 -04/96 -04/96, Ch. ->0067945 12/95-04/96

ABS(+) ABS(-) 04/9512/95-03/96 -03/96

L 435mm L 185mm ø 19mm BO

BX

-03/95 -03/95, ABS(+) -03/95, ABS(-) ABS(-)

-04/96 L 435mm L 185mm L 210mm

PHB274 PHB263 PHB264 PND195 PND219 PJL159 PMH584 PHB274 PHB263 PND195 PND219 PNA115 PJL159 PJL162 PMH584

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

PHB274 PHB263 PHB228 PHB264 PND195 PND219 PJL162 PJL159 PMH584

GPV1052

2.0 T.S. 16V

BO

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-03/96 -03/96, ABS(+) -03/96 , -03/96 , -03/96 -03/96, Ch. ->0067945

BO L 435mm L 185mm L 210mm

BX

ø 19mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

Ch. ->0067945 Ch. 0067946->


C o d e

L

ALFA ROMEO 155 (167) 01/92-12/97 <- 2.0 T.S. 16V

2.5 TD

03/95-12/97

GPV1052

04/93-12/97

PHB390 PHB274 PHB263 PHB264 PND195 PND219 PNA115 PJL159 PJL162 PMH584 GPV1052

BO

02/92-12/97

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

12/95Ch. ->0067945

BX BO

PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB274 PHB263 PHB228 PNA115 PND195

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

BO

PHB274 PHB390 PHB264 PHB228 PHB263 PND219 2.5 V6

L 435mm L 435mm L 185mm L 210mm ø 19mm

L 435mm L 435mm L 210mm L 210mm L 185mm

04/96-, ABS(+) -05/95, ABS(-) 06/95-, ABS(-) ABS(+)

ø 22,2mm

-05/95 06/95-05/95

L 435mm L 185mm L 210mm

ABS(+) ABS(-)

ø 19mm

-05/95

BO

156 (932) 09/97-09/05 1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK

09/97-09/05

PHB361 PHB391 PNB477 PJL108 PJQ118

1.9 JTD 16V

1.9 JTD

2.0 16V T.SPARK

2.0 JTS

11/02-09/05

09/97-09/05

09/97-03/02

03/02-09/05

L 422mm L 435mm BX VA

ø 25,4mm ø 24mm

PMF542

ø 20,6mm

-11/04

PHB361 PHB596 PND229

L 422mm L 460mm

ABS(+)

PJL108 PSA931 PMH698 PMH670 PMH671 PMH674 PMF542 PHB361 PHB391 PHB596 PNA115 PND229 PJL166 PJL108 PHB361 PHB596 PHB391 PNB477 PJL108 PJQ118 PJQ115 PMH698

-11/04 BX TRW TRW TRW

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm L 422mm L 435mm L 460mm

-11/04

, ESP(+) , ESP(-) 11/01-

BO , 11/01BX

BX VA VA

PHB361 PHB596 PNB477 PJL108

ø 25,4mm ø 8,5“

ø 25,4mm ø 25,4mm L 422mm L 460mm L 435mm ø 25,4mm ø 24mm ø 24mm ø 22.2mm

11/01,

, -04/00

-04/00 , -04/00 -04/00 -02/02 03/02-

L 422mm L 460mm BX

ø 25,4mm

1.13


C o d e

L

ALFA ROMEO 156 (932) 09/97-09/05 <- 2.0 JTS

03/02-09/05

2.4 JTD

09/97-09/05

2.5 V6 24V

3.2 GTA

09/97-09/05

03/02-09/05

PJQ118 PJQ115 PMF542 PMH698 PHB361 PHB391 PNB477 PND229 PNA115 PJL166 PJL108 PHB361 PHB391 PND229 PNA115 PJL166 PJL108 PHB596 PND229 PJL108

VA VA

ø 24mm ø 24mm ø 20,6mm ø 22.2mm L 422mm L 435mm

BO BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 422mm L 435mm

BO BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 460mm

BX

ø 25,4mm

-02/02 03/02-

-05/03

, -05/03 , -05/03 -06/02 , -05/03 -05/04 , -05/04 , -05/04 -05/04 -05/04

156 Sportwagon (932) 05/00-05/06 1.6 16V T.SPARK.

05/00-05/06

PHB361 PHB391 PNB477 PJL108 PJQ118

1.8 16V T.SPARK

1.9 JTD 16V Q4

1.9 JTD 16V

05/00-05/06

07/04-05/06

11/02-05/06

L 422mm L 435mm BX VA

PHB361 PHB391 PNB477

L 422mm L 435mm

PJL108 PJQ118 PJQ115 PSA931

BX VA VA TRW

ø 25,4mm ø 24mm ø 24mm ø 8,5“

PMH670 PMH671 PMH674 PHB361 PHB391 PND229

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm

TRW

2.0 16V T.SPARK

05/00-05/06

05/00-03/02

PJL108 PSA931 PMF542 PMH698 PMH670 PMH671 PMH674 PHB361 PHB391 PHB596 PND229 PNA115 PJL166 PJL108 PHB361 PHB596 PHB391 PNB477 PJL108

1.14

-02/02 03/02, ESP(+) , ESP(-)

AWD

PJF172 PMF542 PHB361 PND229

1.9 JTD

ø 25,4mm ø 24mm

BX TRW

TRW TRW

ø 20,6mm

-11/04

L 422mm

-11/04, ABS(+) -11/04

ø 25,4mm ø 8,5“

-11/04

ø 20,6mm ø 22.2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm L 460mm

BO BX

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 422mm L 460mm L 435mm ø 25,4mm

, ESP(+) , ESP(-)


C o d e

L

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 05/00-05/06 <- 2.0 16V T.SPARK

05/00-03/02

2.0 JTS

03/02-05/06

PJQ118 PJQ115 PMH698

VA VA

PHB361 PNB477 2.4 JTD

2.5 V6 24V

3.2 GTA

05/00-05/06

05/00-05/06

03/02-05/06

PJL108 PMF542 PMH698 PHB361 PHB391 PNB477 PND229 PNA115 PJL166 PJL108 PHB361 PHB391 PND229 PNA115 PJL108 PHB596 PND229

ø 24mm ø 24mm ø 22.2mm

, -02/02 03/02-

L 422mm BX

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 22.2mm L 422mm L 435mm

, -05/03 , -05/03

BO BX

BO BX

-05/03

ø 25,4mm ø 25,4mm L 422mm L 435mm

ø 25,4mm L 460mm

PJL108

BX

ø 25,4mm

PSA956 PSA605 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PML315 PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PSA605 PSA956 PML315

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“ ø 11“ ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 25,4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 11“ ø 10“ ø 25,4mm

PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML436 PML445

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25.4mm ø 25.4mm

, -05/03

, -05/04 , -05/04 -05/04

159 09/051.8 MPI

03/07-

1.8 TBi, 2.0 JTDM

05/09-

1.9 JTDM 8V , 1.9 JTDM 16V , 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM

09/05-

2.4 JTDM Q4

05/07-

3.2 JTS

02/08-

3.2 JTS Q4

12/05-

, brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , -02/06, ESP(-) , brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , brake assist(-) brake assist(-) , -02/06, ESP(-)

159 Sportwagon 03/061.8 MPI

03/07-

1.8 TBi, 2.0 JTDM

05/09-

, brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , brake assist(-) , brake assist(-)

1.15


C o d e

L

ALFA ROMEO 159 Sportwagon 03/061.9 JTDM 8V , 1.9 JTDM 16V , 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM , 3.2 JTS Q4

03/06-

2.4 JTDM Q4

05/07-

3.2 JTS

02/08-

PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm

PMH423

BX

ø 22,2mm

GPV1057

BX

, brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+)

164 (164) 01/87-09/98 2.0

2.0 T.S.

2.0 Turbo

2.0 Twin Spark

2.0 V6 Turbo

2.5 TD

1.16

06/87-09/98

06/87-09/98

10/87-09/98

06/87-06/90

03/91-09/98

06/87-09/98

PHA297 PHA299 PHB270 PND161 PJL160 PMH423 GPV1057

BX

-10/92

BX

L 380mm L 336mm L 426mm ø 19mm

-10/92 -10/92, Ch. ->3264248, 3264248-> -10/92 , -10/92

ATE BX

ø 23,8mm ø 22,2mm

-10/92

PHA299 PHA297 PHB274 PHB270 PND161

BX

L 336mm L 380mm L 435mm L 426mm ø 19mm

PJL160 PJL108 PMH423

ATE BX BX

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

ASR(+)

PHA297 PHB270 PND161

BX

L 380mm L 426mm ø 19mm

PJL160 PJL108 PMH423

ATE BX BX

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHA297 PHB270 PND161

BX

L 380mm L 426mm ø 19mm

PJL160 PMH423

ATE BX

ø 23,8mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHB274 PHA297 PHA299 PHB270 PND161 PJL160 PJL108 PMH423 GPV1057

BX

01/93-, Ch. 0015580->

ASR(+) ASR(+)

-02/95, ASR(+), ETS, TC(+)

BX

L 435mm L 380mm L 336mm L 426mm ø 19mm

-10/92, ASR(+), ETS, TC(+) -02/95, Ch. 3264248-> -02/95, ASR(+), ETS, TC(+) -02/95

ATE BX BX

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-02/95 02/8802/88-

PHA297 PHA299 PHB270 PND161

BX

L 380mm L 336mm L 426mm ø 19mm

PJL108

BX

ø 25,4mm

02/8802/88-, Ch. 3264248-> 02/8802/88-


C o d e

L

ALFA ROMEO 164 (164) 01/87-09/98 <- 2.5 TD 3.0

3.0 24V

06/87-09/98 11/87-10/97

09/92-09/98

PJL160 PMH423

ATE BX

GPV1057

BX

PHB274 PHA297 PHA299 PHB362 PHB270 PND161

BX

PJL108 PJL160 GPV1057

BX ATE BX

PHB274 PHA299 PHB362 PHB270 PND161 3.0 24V Q4

3.0 24V QV

02/94-09/98

09/92-09/98

BX

PJL108 GPV1057

BX BX

PHB274 PHA299 PHB362 PHB270 PND161 3.0 All-wheel Drive

3.0 i.e. QV

3.0 V6

11/92-10/97

09/90-09/92

06/87-09/98

BX

PJL108 PHB274 PND161

BX

BX

ø 23,8mm ø 22,2mm

02/88-

L 435mm L 380mm L 336mm L 426mm L 426mm ø 19mm

AR64306, AR66301, AR66302, ASR(+), ASR(-) (-) (+) (-)

ø 25,4mm ø 23,8mm -10/97 L 435mm L 336mm L 426mm L 426mm ø 19mm

(+) (-) (+) (-) , -10/97

ø 25,4mm L 435mm ø 19mm

, -10/97

ø 25,4mm 04/93L 435mm L 336mm L 426mm L 426mm ø 19mm

04/93-02/95, 04/93-02/95, 04/93-02/95, 04/93-02/95, 04/93-02/95 04/93-02/95

PJL160 PHB274 PND161

ATE BX

ø 23,8mm L 435mm ø 19mm

PJL108 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHA299 PHB274 PHA297 PHB270 PHB362 PND161

BX

L 336mm L 435mm L 380mm L 426mm L 426mm ø 19mm

PJL108 PJL160 PMH423

BX ATE BX

ø 25,4mm ø 23,8mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHB274 PHA299 PHA297 PHB362 PHB270 PND161 PJL160

(+)

(+) (-) (+) (-)

Ch. 3264248-> ASR(+), ETS, TC(+) EDS(-), ETS(-), TC(-) ABS(-)

11/87-10/97

BX

L 435mm L 336mm L 380mm L 426mm L 426mm ø 19mm

11/87-, Ch. 3264248->, 11/87-, Ch. 3264248->, Ch. ->3264247 11/87-, (+) 11/87-, (-) , 11/87-

ATE

ø 23,8mm

11/87-

(+) (-)

166 (936) 09/982.0 T.Spark

2.0 V6

2.4 JTD , 2.5 V6 24V

09/98-

09/98-

09/98-

PMK151 PML441 PMA206 PHB599 PHB600 PMA206 PHB598 PHB600 PMK151 PMA206

ø 23,8mm TRW ø 25,4mm L 575mm L 450mm ø 25,4mm L 600mm L 450mm ø 23,8mm ø 25,4mm

ESP(+) ESP(-)

-10/03

841G000, ESP(-), M: 936AXA00

1.17


C o d e

L

ALFA ROMEO 166 (936) 09/98<- 2.4 JTD , 2.5 V6 24V

3.0 V6 24V

3.2 V6 24V

09/98-

09/98-

10/03-

PML441 PHB598 PHB599 PHB600 PMK151 PML441 PMA206 PHB598 PHB600 PMA206

TRW

841H000, ESP(+), M: 936AXD01 L 600mm L 575mm L 450mm ø 23,8mm

TRW ø 25,4mm L 600mm L 450mm ø 25,4mm

PHB598 PHB600

ESP(+) ESP(-) ESP(-) -09/01 10/01-, ESP(+) ESP(-)

L 600mm L 450mm

ALFASUD Sprint (902.A) 09/76-12/89 1.3

1.4

09/76-12/81

05/78-12/89

PMD173

ø 19mm

05/78-

PHB125 PHB137 PND132

L 310mm L 400mm ø 19mm

05/78-07/79 05/78-07/79 05/78-

ø 25,4mm ø 19mm

05/78-

PJL108 PMD173 PHB125 PHC250 PHB137 PHB218 PHB265 PND132

1.5

1.5 Veloce

1.7

1.7 i.e.

05/78-12/87

01/83-12/87

03/87-12/89

10/87-12/89

PJL108 PHC250 PHB218 PHB265 PHB137 BWC158 BWC159 PND132

ATE BX

ATE BX

BX BX ATE

L 310mm L 465mm L 400mm L 355mm L 358mm ø 19mm

10/86-02/87 10/86-02/87

ø 25,4mm L 465mm L 355mm L 358mm L 400mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PHC250 PHB137 PHB218 PHB265 BWC158 BWC159 PND132

BX BX ATE

ø 25,4mm L 465mm L 400mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

BX

03/82-02/87

PHB265 PHB137 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 358mm L 400mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

PHC250 PHB218 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 465mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108

BX

ø 25,4mm

PSA956

TRW

ø 10“

02/85-02/87 -09/86 10/86-02/87 10/86-02/87 -02/87 -02/87 -02/87 -02/87

BRERA 01/061.8 TBi, 2.0 JTDM

1.18

05/09-

brake assist(-)


C o d e

L

ALFA ROMEO BRERA 01/06<- 1.8 TBi, 2.0 JTDM

05/09-

PML436

TRW

ø 25.4mm

2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V

01/06-

3.2 JTS

03/08-

PSA956 PSA605 PML430 PML445 PSA956

TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 10“

PML430

TRW

ø 25,4mm

3.2 JTS Q4

01/06-

PSA956 PSA605 PML445

TRW TRW TRW

ø 10“ ø 11“ ø 25.4mm

11/03-

PSA931

TRW

, brake assist(-) , brake assist(-) , -08/07 , -08/07 brake assist(-) , brake assist(-) , brake assist(-)

GT 11/031.8 TS

PMH671 PMH674 PHB361 PHB596 PJQ115 1.9 JTD

2.0 JTS

V 2000

VA

11/03-

PSA931

TRW

ø 8,5“

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 460mm

11/03-

PMH674 PMH672 PMH671 PHB361 PHB596 PJF172 PSA931 PMH672 PMH671 PMH674 PHB361 PNA115

3.2 GTA

TRW

ø 8,5“

11/03-

01/71-12/77

PJF172 PJL159 PJL166 PSA929 PSA938 PMH672 PMK578 PHB596 PJF172 PMH122 PJL143

TRW

TRW

TRW

, -11/04 , -10/06, ABS(+) , 11/06-, ABS(-)

ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm

BO

TRW TRW

, 03/04-

ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 460mm ø 24mm

, ESP(+) , ESP(-)

, -10/04 ø 25,4mm ø 25,4mm ø 9“ ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm L 460mm

ATE

ø 22,2mm

BX

ø 25,4mm

-10/04 , -10/04 , brake assist(-)

GTV (916C_) 09/941.8 16V

05/98-

2.0 JTS

04/03-

2.0 T.SPARK 16V

2.0 V6 Turbo

3.0 V6 24V

06/95-

06/95-

10/96-

PHB240 PND219 PJL159 PNA115 PJL159 PJL166 PHB274 PHB240 PND219 PNA115 PJL166 PJL159 PHB240 PND219 PJL108 PHA355 PHB240 PND219 PNA115

L 340mm

-03/03 -03/03

ø 25,4mm

-03/03 , -10/04

ø 25,4mm ø 25,4mm L 435mm L 340mm

-10/04 , -10/04

BO

BO ø 25,4mm ø 25,4mm L 340mm

09/00-08/97 , 09/00-10/04 -10/04 -08/02

BX

BO

ø 25,4mm L 277mm L 340mm

-08/02 -03/03 -03/03 , -03/03

1.19


C o d e

L

ALFA ROMEO GTV (916C_) 09/94<- 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V

10/9604/03-

PJL166 PJL108 PND219

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm

PJL108

BX

ø 25,4mm

-10/04

PHB597 PHB597 PJQ120

FTE

L 165mm L 165mm ø 34mm

M32

PMH122

-03/03 -10/04

MITO (955) 09/081.4 1.4 TB, 1.6 JTDM

09/0809/08-

SPIDER (115) 03/71-12/93 1600

2000

03/76-12/93

08/86-12/93

ATE

ø 22,2mm

PHB274 PHC249 PNC111

ATE

L 435mm L 393mm ø 17,5mm

PJL143 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

01/90-

PHB274 PHC249 PNC111

ATE

L 435mm L 393mm ø 17,5mm

01/9001/9001/90-

PJL143

BX

ø 25,4mm

SPIDER (916S_) 09/94-04/05 1.8 16V 2.0 JTS

2.0 T.SPARK 16V

05/98-04/05 04/03-04/05

06/95-04/05

PND219 PJL159 PND219 PNA115 PJL159 PJL166 PMA199 GPV1052

2.0 V6 Turbo

3.0 V6

05/98-04/05

06/95-04/05

PHB274 PHB595 PHB263 PHB240 PND219 PNA115 PJL159 PJL166 PHB595 PND219

, -03/03 ø 25,4mm BO

BX BO

3.2 V6 24V

01/99-10/00

GPV1052

BO

04/03-04/05

PJL166 PJL108 PND219

-08/97 AR32310 -08/97 -08/97

ø 25,4mm ø 25,4mm L 435mm

, 09/00, -10/01

BX BX

PHA355 PHB274 PHB240 PND219

3.0 V6 24V

-08/97, Ch. ->6024239 L 435mm L 435mm L 185mm L 340mm

BO

PJL108 PMH584

PJL166 PJL108 PHA355 PND219

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

, -03/03 , -10/04 , -10/04 -10/04 , -10/04 , AR16201

ø 25,4mm ø 22,2mm

-12/97, Ch. ->6024239 L 277mm L 435mm L 340mm

BX

-10/01 -08/01

ø 25,4mm ø 25,4mm L 277mm

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm

PJL166 PJL108

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm

PSA956

TRW

ø 10“

PML436

TRW

ø 25.4mm

PSA956

TRW

ø 10“

PML436

TRW

ø 25.4mm

Norway(-) -08/97 -08/97 -03/03 -03/03 Norway(-), 09/0009/0009/0009/00-

SPIDER (939) 09/061.8 TBi 2.0 JTDM

1.20

05/0904/09-

brake assist(-) brake assist(-)


C o d e

L

ALFA ROMEO SPIDER (939) 09/062.2 JTS, 3.2 JTS Q4

09/06-

2.4 JTDM

04/07-

3.2 JTS

03/08-

PSA605 PSA956 PML430 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML445

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 11“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm

, brake assist(-) brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-) , -08/07 , -08/07 , brake assist(-) , brake assist(-)

ASTON MARTIN V8 Coupe 10/054.3

10/05-

5.3

01/69-12/89

PHC148 PHC118 PHC148 PHC118

L 295mm L 230mm L 295mm L 230mm

PHC148 PHC118

L 295mm L 230mm

V8 Vantage Roadster 04/074.3

04/07-

AUDI 80 (8C, B4) 09/91-12/94 1.6

1.6 E

1.9 TDI , 2.0

09/91-12/94

06/93-12/94

09/91-12/94

PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 GPV1075

TRW TRW TRW TRW BX

ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm

PHB128

L 185mm

PHA288

L 310mm

PHA344 PHA351 BWF145 BWF145A BWC107 BWC107A BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE ATE ATE FTE FTE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW BX

PHA288

L 225mm L 335mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm

, brake assist(-) , 08/92-, brake assist(-)

ABS(+) 08/92-09/92, Ch. ->P090829, ABS(-) 08/92-09/92, Ch. ->P090829, ABS(-) -09/92, Ch. ->P090829, brake-power regulator(+), ABS(-) -09/92, Ch. ->P090829, brake-power regulator(+), ABS(-) 08/9208/92-

, brake assist(-) , brake assist(-)

ABS(+)

, brake assist(-) , brake assist(-) , Ch. 300001-> , Ch. ->300000

L 310mm

1.21


C o d e

L

AUDI 80 (8C, B4) 09/91-12/94 <- 1.9 TDI , 2.0

1.9 TD

2.0 E, 2.3 E

2.0 E 16V

2.0 E 16V quattro

2.0 E quattro

1.22

09/91-12/94

09/91-12/94

09/91-12/94

08/92-12/94

04/92-12/94

09/91-12/94

PHB128 PHA351 PHA344 BWD113 BWD113A BWF145 BWF145A PND136

FTE FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA402 PSA502 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 BWC107 BWC107A PND136

ATE ATE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

L 185mm L 335mm L 225mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-) 08/92-, Ch. ->8CN300000 08/92-, Ch. ->8CN300000 08/92-, Ch. 8CN300001-> 08/92-, Ch. 8CN300001->

, -07/92, brake assist(-) brake assist(-) -07/92, Ch. ->300000 ABS(+)

ABS(+) 08/92-, brake-power regulator(+) 08/92-, brake-power regulator(+)

, brake assist(-) , brake assist(-) , Ch. 300001-> , Ch. ->300000

L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, brake assist(-) , brake assist(-)

ABS(+)

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 PND136

ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMK103 PHB128 PHA288 PHA344 PHB238 PHA291 PND136

TRW TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm L 185mm L 310mm L 225mm L 240mm L 185mm

08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

08/92-07/94 -07/94, brake assist(-)

PMH150 PMK118 PMK119 PHB128 PHA288

TRW TRW TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 185mm L 310mm

-07/94 -07/94 08/92-07/94 -07/94 -07/94

L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm

ATE

08/92-07/94, brake assist(-)


C o d e

L

AUDI 80 (8C, B4) 09/91-12/94 <- 2.0 E quattro

2.3 E quattro

2.6

2.6 quattro

2.8

2.8 quattro

09/91-12/94

09/91-12/94

07/92-12/94

06/92-12/94

09/91-12/94

09/91-12/94

PHB238 PHB319 PHA291 PHB351 PND136

ATE

PJH110 PSA402

L 240mm L 242mm L 185mm L 307mm

-07/94 -07/94 -09/93 10/93-07/94 -07/94

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-07/94 -07/94, brake assist(-)

PMH150 PMK119 PHB128 PHA288 PHB238 PHB319 PHA291 PHB351 PND136

TRW TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm L 185mm L 310mm L 240mm L 242mm L 185mm L 307mm

-07/94 08/92-07/94 -07/94 -07/94 -07/94 -07/94 -09/93 10/93-07/94 -07/94

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-07/94 , brake assist(-) , brake assist(-)

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 PND136

ATE

PJH110 PMK118

FTE TRW

02/93-12/94

ABS(+)

L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm

PHB128 PHA288 PHB238 PHB319 PHB351 PHA291 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK103 PMK119 PMH150 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

ø 22,2mm ø 23,8mm

-07/94

L 185mm L 310mm L 240mm L 242mm L 307mm L 185mm

-07/94 -07/94 -07/94 -07/94 10/93-07/94 -09/93 -07/94

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm

-07/94 , brake assist(-) , 08/92-, brake assist(-) -07/92 , 08/92, 08/92-

PHB128 PHA288 PHA351 PND136

ATE

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

-07/94

L 185mm L 310mm L 240mm L 242mm L 307mm L 185mm

-07/94 -07/94 -07/94 -07/94 10/93-07/94 -09/93 -07/94

ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 240mm

-07/94 08/93-07/94 08/93-07/94 08/93-07/94

PHB128 PHA288 PHB238 PHB319 PHB351 PHA291 PND136 S2 quattro

ATE

PJH110 PHB128 PHA288 PHB238

L 185mm L 310mm L 335mm

ATE FTE

, -07/92, brake assist(-)

1.23


C o d e

L

AUDI 80 (8C, B4) 09/91-12/94 <- S2 quattro

PHB319 PHA291 PHB351 PJH110

FTE

PSA402

TRW

ø 9“

PMF125 PMF110 PMF178 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA119 PHA127 PHA106 PHA286 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162

ATE TRW ATE ATE ATE BO

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

06/8405/85-

FTE FTE ATE ATE ATE

L 340mm L 185mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm

08/81-03/80, Ch. ->81A0190513 04/8008/81-05/84 06/8408/8108/8108/81-, brake-power regulator(-) 08/81-, brake-power regulator(-) 06/84-

08/78-07/86

PJH109 PSA402

ATE TRW

ø 22,2mm ø 9“

06/84brake assist(-)

ATE TRW TRW ATE ATE ATE BO

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

08/80-08/86

PMF125 PMF126 PMF110 PMF178 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA119 PHA127 PHA106 PHA286 BWB111 BWB111A BWC107 BWC107A BWA108 BWA108A PND162 PNA106 PJH109 PSA402

TRW ATE ATE ATE ATE BO

01/79-12/86

PMF110 PMF125 PMF178 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA127 PHA106 PHA286 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND136 PND162 PJH110 PJH109 PMF125

02/93-12/94

L 242mm L 185mm L 307mm ø 22,2mm

08/93-07/94 08/93-09/93 10/93-07/94 08/93-07/94

80 (81, 85, B2) 08/78-08/86 1.3

1.6

1.6 D

1.6 GLE

1.24

09/78-07/86

FTE FTE ATE ATE ATE ATE ATE ATE ATE TRW

FTE FTE ATE ATE ATE ATE FTE ATE ATE

L 340mm L 185mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm

05/85-, brake assist(-)

-07/81 06/8405/85-05/84 08/81-05/84 -03/80

06/84-

ø 22,2mm ø 9“

-07/81, brake-power regulator(+) -07/81, brake-power regulator(+) brake-power regulator(-) brake-power regulator(-) 06/84, 06/8406/8405/85-, brake assist(-)

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-07/82 08/82-

L 340mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm

-05/84 06/84-

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-) -05/84 06/84-05/84 06/84-07/80


C o d e

L

AUDI 80 (81, 85, B2) 08/78-08/86 <- 1.6 GLE

1.6 TD

1.8

1.8 CC quattro

1.8 GTE

01/79-12/86

GPV1073

ATE BO

08/81-05/86

PHB113 PHA127 PHA119 BWA108 BWA108A BWC107 BWC107A BWB111 BWB111A PSA402

TRW ATE ATE ATE BO

01/83-08/86

PMF110 PMF178 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA127 PHA286 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162 PNA106 PJH109 PSA402

TRW ATE ATE ATE BO

08/84-08/86

PMF110 PMF178 GPV1074 GPV1073 PHB113 PHA127 PHA106 PHA286 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162 PNA106 PJH109 PSA402 PMH146

TRW

ø 22,2mm

PHB113 PHB239 PND162 PNA106 PJH109 PSA402

BO

L 340mm L 280mm ø 19mm

10/84-08/86

PMF178 PMF110 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA127 PHA286 PHA106 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162 PNA106

ATE ATE ATE ATE FTE FTE TRW

FTE FTE ATE ATE ATE ATE ATE TRW

FTE FTE ATE ATE ATE ATE ATE TRW

ATE ATE ATE TRW ATE TRW ATE ATE BO

FTE FTE ATE ATE ATE ATE

-07/81 L 340mm L 230mm L 185mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 9“

-07/81 -07/81 -07/81 -09/79, brake-power regulator(-) -09/79, brake-power regulator(-) -07/81, Ch. ->81A0046050, brake-power regulator(+) -07/81, Ch. ->81A0046050, brake-power regulator(+) 09/79-07/81, Ch. 81A0046051-> 09/79-07/81, Ch. 81A0046051-> 05/85-, brake assist(-)

ø 20,6mm ø 20,6mm

06/8405/85-

L 340mm L 230mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm

06/8406/8406/8406/8406/8406/84-, brake-power regulator(-) 06/84-, brake-power regulator(-) , 06/84, 06/8406/8405/85-, brake assist(-)

ø 22,2mm ø 9“ ø 20,6mm ø 20,6mm

L 340mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm ø 22,2mm ø 9“

ø 22,2mm ø 9“

06/8405/85Scandinavia(-) Scandinavia

-05/84, M: 813/814 06/8406/8406/8406/84-, brake-power regulator(-) 06/84-, brake-power regulator(-) , 06/84, 06/8406/84brake assist(-)

, JV/NE brake assist(-)

ø 20,6mm ø 20,6mm Scandinavia Scandinavia L 340mm L 230mm L 175mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-)

1.25


C o d e

L

AUDI 80 (81, 85, B2) 08/78-08/86 <- 1.8 GTE 1.8 GTE quattro

1.9 CD-5S

2.0

2.0 quattro

2.2

2.2 quattro

10/84-08/86 08/84-08/86

09/81-07/83

10/83-09/84

10/83-09/84

10/80-07/83

08/82-07/84

PJH109 PSA402

ATE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146

TRW

ø 22,2mm

GPV1073 GPV1074 PHB113 PHB239 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PNA106 PND162 PJH109 PMF126

ATE ATE BO FTE FTE ATE ATE ATE ATE ATE TRW

GPV1073

ATE

PHB113 PHA127 PHA106 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PSA402

BO

FTE FTE ATE ATE TRW

L 340mm L 280mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm

PV PV PV, brake-power regulator(-) PV, brake-power regulator(-)

ø 19mm ø 22,2mm ø 20,6mm

-07/82

L 340mm L 230mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 9“

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-) -05/84, brake assist(-)

PMF178 PMF110 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA127 PHA106 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162 PNA106 PJH109 PHB113 PHB239 PNA106

ATE TRW ATE ATE BO

PJH109 GPV1073

ATE ATE

ø 22,2mm

PHB113 PHA127 PHA106 BWB111 BWB111A BWD113A BWA108 BWA108A PHB113 PHB239 PNA106

BO

L 340mm L 230mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 14,3mm ø 14,3mm L 340mm L 280mm

FTE FTE ATE ATE ATE ATE ATE BO

brake assist(-)

ø 20,6mm ø 20,6mm

L 340mm L 230mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm ø 22,2mm L 340mm L 280mm

-05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84, brake-power regulator(-) -05/84, brake-power regulator(-) , -05/84 , -05/84 -05/84

ATE

FTE FTE FTE ATE ATE BO

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-)

ATE

PJH109

ATE

PSA402

TRW

ø 9“

PMH150

TRW

ø 22,2mm

PHB113 PHA127 PHA286

BO

L 340mm L 230mm L 175mm

ø 22,2mm

80 (89, 89Q, 8A, B3) 06/86-10/91 1.4

1.26

08/86-07/88

brake assist(-)


C o d e

L

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 06/86-10/91 <- 1.4

08/86-07/88

1.6

09/86-10/91

BWB111 BWB111A PND136

FTE FTE ATE

ø 15,9mm ø 15,9mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

PMH146 PMH150 PHB113 PHB128

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-07/89 08/89-

L 310mm

08/89-

PHA288

1.6 D

1.6 TD

09/86-08/91

09/86-08/91

PHA127 PHA286 BWD113 BWD113A BWB111 BWB111A PND136

FTE FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA402 PMH146 PMH150 PHB113 PHB128

L 230mm L 175mm ø 19,05mm ø 19mm ø 15,9mm ø 15,9mm

ATM(+) ATM(+) MTM(+) MTM(+)

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-07/89 08/89-

PHA288

L 310mm

08/89-

PHA127 PHA286 BWB111 BWB111A PND136

FTE FTE ATE

L 230mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/89 08/89-, ABS(+) ABS(-)

PHB113 PHB128

BO

L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-

L 310mm

08/89-

L 230mm L 175mm ø 15,9mm ø 19,05mm ø 19mm

-07/89 08/8908/89-

PHA288

1.8

09/86-01/90

PHA127 PHA286 BWB111A BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

PMH146 PMH150 PHB113 PHB128

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm

-07/89, ABS(-) 08/89-, ABS(+) -07/89 08/89-

L 310mm

08/89-

PHA288

1.8 E

06/86-08/91

brake assist(-)

PHA127 PHA286 BWD113 BWD113A BWB111 BWB111A PND136

FTE FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA402 PMF178

L 230mm L 175mm ø 19,05mm ø 19mm ø 15,9mm ø 15,9mm

ATM(+) ATM(+) MTM(+) MTM(+)

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

ATE

ø 20,6mm

-08/86

1.27


C o d e

L

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 06/86-10/91 <- 1.8 E

06/86-08/91

PMF110 PMH150 PMH146 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHB128

TRW TRW TRW ATE ATE BO

PHA288

1.8 E quattro

1.8 quattro

1.8 S

09/86-08/91

09/86-08/90

09/86-10/91

PHA127 PHA286 PHA106 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A BWD113 BWD113A PND136 PND162 PNA106 PJH110 PJH109 PSA402

1.28

09/86-09/91

L 340mm L 185mm

-08/86 ABS(+) ABS(-) -08/86 Scandinavia, -08/86 -08/86

L 310mm

FTE FTE ATE ATE FTE FTE ATE ATE ATE FTE ATE TRW

L 230mm L 175mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“

-07/86 -08/86 -08/86 -08/86, brake-power regulator(-) -08/86, brake-power regulator(-) ABS(-) ABS(-) , -08/86 , -08/86 -08/86 brake assist(-)

PMH150 PMH146 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

TRW TRW BO

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHB128 PHA288 PHB113 PHB239 PND136

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 340mm L 280mm

-07/88, ABS(+) -07/88, ABS(-) -07/88 -07/88 -07/88 -07/88 -07/88

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-07/88 -07/90, brake assist(-)

PMH150 PMH146 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

PHB113 PHB128

BO

L 340mm L 185mm

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

ABS(+) ABS(-) -07/90, Ch. ->L030000 08/89-, Ch. L030001-> 08/89-, Ch. L030001->

ATE

BO ATE

PHA288

1.8 S quattro

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/88, brake assist(-)

-07/89 -07/89 -07/89

L 310mm

PHA127 PHA286 BWD113 BWD113A BWB111A PND136

FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA402 PMH150 PMH146 PHB128 PHB113 PHA288 PHB239

L 230mm L 175mm ø 19,05mm ø 19mm ø 15,9mm

-07/90 -07/90 PR JN, SF PR JN, SF PR SF -07/90

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-07/90 , brake assist(-)

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 340mm L 310mm L 280mm

ABS(+) ABS(-) 08/89-, Ch. L030001-> Ch. ->L030000 08/89-

BO


C o d e

L

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 06/86-10/91 <- 1.8 S quattro 1.9 D

2.0

2.0 E

2.0 E 16V

2.0 E 16V quattro

2.0 E quattro

2.0 quattro

09/86-09/91

PND136

ATE

08/89-08/91

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

PMH150

TRW

ø 22,2mm

ABS(+)

10/90-08/91

08/88-10/90

03/90-09/91

03/90-08/91

08/88-09/90

10/90-08/91

PHB128

L 185mm

PHA288

L 310mm

PHA127 PHA286 BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHB128

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm

L 230mm L 175mm ø 19,05mm ø 19mm

PHA288

L 310mm

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHA288

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 310mm

PHB128 PHA127 PHA286 PND136

ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHB128

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm

brake assist(-) ABS(+) ABS(-)

brake assist(-) ABS(+) ABS(-)

L 185mm L 230mm L 175mm

PHA288

L 310mm

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHB128 PHB113 PHA288 PHB239 PND136

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 340mm L 310mm L 280mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146

TRW

ø 22,2mm

PHB113

BO

L 340mm

BO

brake assist(-) ABS(+) ABS(-)

brake assist(-) ABS(+) ABS(-) -07/90

ATE brake assist(-) ABS(+) ABS(-) 08/8908/89-

ATE brake assist(-)

1.29


C o d e

L

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 06/86-10/91 <- 2.0 quattro

2.3 quattro

10/90-08/91

10/87-07/89

PHB128

L 185mm

PHA288

L 310mm

PHB239 PHA127 PHA286 PND136

L 280mm L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 PHB113 PHB239 PND136

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 280mm

PJH110

FTE

ø 22,2mm

PSA402 PSA502 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

TRW TRW TRW TRW TRW BX

ø 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

brake assist(-)

ATE

80 Avant (8C, B4) 09/91-01/96 1.6 E

1.9 TDI

1.9 TD

2.0

1.30

06/93-01/96

07/92-01/96

09/91-12/94

07/92-01/96

PHB128 PHA288 PHA344 PHB256 PHA351 BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 BWD113 BWD113A BWF145 BWF145A PND136

FTE FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 PHB256 BWC107 BWC107A PND136

ATE ATE ATE

PJH110 PSA502 PSA402

FTE TRW TRW

L 185mm L 310mm L 225mm L 225mm L 335mm ø 19,05mm ø 19mm

, brake assist(-) brake assist(-)

-07/93, ABS(+)

-07/93 ABS(+) -07/93 -07/93

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

ABS(+)

L 185mm L 310mm L 225mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm

Ch. ->8CN300000 Ch. ->8CN300000 Ch. 8CN300001-> Ch. 8CN300001->

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

08/92-, brake assist(-) , 08/94-, brake assist(-) 08/92, 08/9408/94-, ABS(+)

, brake assist(-) , brake assist(-)

L 185mm L 310mm L 225mm L 225mm ø 17,5mm ø 17,5mm

08/9208/9208/9208/9408/92-, brake-power regulator(+) 08/92-, brake-power regulator(+) 08/92-

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“

08/92, brake assist(-) , brake assist(-)


C o d e

L

AUDI 80 Avant (8C, B4) 09/91-01/96 <- 2.0

2.0 E, 2.6

2.0 E 16V

07/92-01/96

07/92-01/96

02/93-01/96

PMK119 PMH150 GPV1075 PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 BWD113 BWD113A BWF145 BWF145A PND136

FTE FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA351 PND136 2.0 E 16V quattro

2.0 quattro

2.3 E

12/92-07/95

11/93-07/96

07/92-01/96

TRW TRW BX

ø 23,8mm ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, brake assist(-) , brake assist(-)

ABS(+)

L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, brake assist(-) , brake assist(-)

ABS(+)

L 185mm L 310mm L 335mm ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK118 PMK119 PHA288 PHB128 PHB238 PHA291 PHB319 PND136

FTE TRW TRW TRW TRW

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 23,8mm L 310mm L 185mm L 240mm L 185mm L 242mm

ATE

PHA288 PHB128 PHA291 PHB319 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128

ABS(+) Ch. ->8CN300000, ABS(-) Ch. ->8CN300000, ABS(-) Ch. 8CN300001->, ABS(-) Ch. 8CN300001->, ABS(-)

08/94-, brake assist(-) 08/94-, brake assist(-) 08/9408/9408/9408/9408/9408/9408/9408/9408/94brake assist(-)

L 310mm L 185mm L 185mm L 242mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 185mm

, -12/94, brake assist(-) , -12/94, brake assist(-) , -12/94 , -12/94 -12/94, ABS(+) -12/94 -12/94

1.31


C o d e

L

AUDI 80 Avant (8C, B4) 09/91-01/96 <- 2.3 E

2.3 E quattro

2.6 quattro

2.8

2.8 quattro

07/92-01/96

09/91-11/94

07/92-07/95

09/91-01/96

08/92-07/95

PHA288 PHA351 PND136

03/94-05/95

S2 quattro

02/93-07/95

1.32

ATE

PJH110 PSA402 PSA502 PMH150 PMK119 PHB128 PHA288 PHB238 PHB319 PHA291 PHB351 PND136

FTE TRW TRW TRW TRW

PJH110 PSA502 PMK118

-12/94 -12/94 08/92-07/94, brake assist(-) 12/93-07/94, brake assist(-) 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-09/93 10/93-07/94 08/92-07/94

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/92-07/94 , 08/94-, brake assist(-)

TRW

ø 23,8mm

ATE

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

L 310mm L 185mm L 240mm L 307mm L 185mm L 242mm

PHB128 PHA288 PHB256 PHA351 PHA344 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PMK118

PJH110 PHB128 PHA288 PHB238 PHA291 PHB351 PJH110 PHA288 PHB128 PHB238 PHA291 PHB351 PHB319 PJH110

-12/94

ø 22,2mm ø 9“ ø 10“ ø 22,2mm ø 23,8mm L 185mm L 310mm L 240mm L 242mm L 185mm L 307mm

PHA288 PHB128 PHB238 PHB351 PHA291 PHB319 PND136

PHA288 PHB128 PHB238 PHB351 PHA291 PHB319 PND136 RS2 quattro

L 310mm L 335mm

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

10/93-07/94

, 08/92-, brake assist(-) , 08/92-, brake assist(-) , 08/92, 08/92ABS(+) 08/92-

L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm L 225mm

08/9208/92-

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/9208/94-, brake assist(-)

TRW

ø 23,8mm L 310mm L 185mm L 240mm L 307mm L 185mm L 242mm

08/9208/92-

10/93-07/94

ATE FTE

FTE

FTE

ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 240mm L 185mm L 307mm ø 22,2mm L 310mm L 185mm L 240mm L 185mm L 307mm L 242mm ø 22,2mm

08/9308/9308/9308/9310/93-07/94 08/9308/93-


C o d e

L

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 04/87-09/91 1.6 TD

2.0

2.0 20 V

2.0 20 V quattro

2.0 quattro

2.2 E

04/87-09/91

07/88-09/91

08/89-07/91

08/88-09/91

08/89-07/90

04/87-07/91

PSA402

TRW

ø 9“

PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/89 08/89ABS(-)

PHB113 PHA288

BO

L 340mm L 310mm

-07/89 08/89-

brake assist(-)

PHA127 PHA286 BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/89 08/89-07/89, ABS(-)

PHB113 PHB128

BO

L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-

PHA288

L 310mm

08/89-

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

L 230mm L 175mm ø 19,05mm ø 19mm

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

brake assist(-)

PHB128

L 185mm

PHA288

L 310mm

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMK569 PMH150 PMH146 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

ATE TRW TRW BO

ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 PHB128 PHA288 PHB113 PHB239 PND136

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 340mm L 280mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/89 08/89-07/89, ABS(-)

PHB113 PHB128

BO

L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-

PHA288

L 310mm

08/89-

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110

FTE

brake assist(-) ABS(+) ABS(-) -08/89 08/8908/89-

ATE

BO

brake assist(-)

ATE brake assist(-)

ø 22,2mm

1.33


C o d e

L

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 04/87-09/91 2.2 E quattro

2.3 E

2.3 E 20V

2.3 E 20V quattro

2.3 E quattro

04/87-09/91

PSA402

TRW

ø 9“

TRW ATE TRW BO

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

04/87-09/91

PMH146 PMK569 PMH150 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PNA106 PND162 PND136 PJH109 PJH110 PSA402 PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/89 08/89-07/89, ABS(-)

PHB113 PHB128

BO

L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-

PHA288

L 310mm

08/89-

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PML369

ATE

ø 25,4mm

08/88-07/91

ATE ATE ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

ABS(+) 01/88-08/89 08/8908/8901/88-06/88 07/88-

brake assist(-)

brake assist(-)

PHB128

L 185mm

08/89-

PHA288

L 310mm

08/89-

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

06/88-09/91

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

TRW ATE ATE TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm L 185mm L 340mm L 405mm L 310mm L 280mm

04/87-09/91

PMH146 PMK569 PML369 PMH150 PHB128 PHB113 PHB213 PHA288 PHB239 PND136 PNA106 PJH110 PSA402 PMH146 PMK569 PML369 PMH150 PHB128 PHB113 PHB213 PHA288 PHB239 PND136 PNA106 PJH110

TRW ATE ATE TRW

ATE ATE FTE

ø 22,2mm

PSA502

TRW

ø 10“

BO

ATE ATE FTE TRW

BO

ø 22,2mm ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm L 185mm L 340mm L 405mm L 310mm L 280mm

brake assist(-)

ABS(+)

ABS(+)

brake assist(-)

ABS(+)

ABS(+)

100 (4A, C4) 12/90-07/94 2.0, 2.0 E

1.34

12/90-06/94

08/91-, brake assist(-)


C o d e

L

AUDI 100 (4A, C4) 12/90-07/94 <- 2.0, 2.0 E

2.0 E 16V

2.0 E 16V quattro

2.0 E quattro

2.3 E, 2.5 TDI

2.3 E quattro, 2.8 E quattro

2.4 D

TRW TRW

01/92-06/94

PMK103 PMK119 PHA289 PHA126 PHB238 BWF145 BWF145A PNA111 PND124 PJH110 PSA502

TRW TRW

07/92-06/94

PMK103 PMK119 PHA289 PHB319 PHB238 PHA126 BWF145 BWF145A PNA111 PND124 PJH110 PSA502 PMK118

TRW

12/90-06/94

FTE FTE ATE ATE FTE TRW

FTE FTE ATE ATE FTE TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 265mm L 240mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 242mm L 240mm L 265mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9103/92-, ABS(-) 08/9108/9108/91-, ABS(+) 08/9108/91, 08/91, 08/9108/9108/92-, brake assist(-) 08/9208/92-, ABS(-) 08/9208/9208/92-, ABS(+) 08/92-, ABS(-) 08/92-06/93, ABS(-) 08/92-06/93, ABS(-) , 08/92, 08/9208/92brake assist(-)

ø 23,8mm

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/91-, brake assist(-)

PMK118

TRW

ø 23,8mm

08/91-

PHA289 PHB354 PHB319 PND124

ATE

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm

08/9108/9108/91-, Ch. ->4AN000000 08/91-, Ch. ->P038000

12/90-06/94

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/9108/91-, brake assist(-)

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

12/90-06/94

PMK103 PMK119 PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9103/92-, ABS(-) 08/9108/9108/9108/91, 08/91, 08/9108/9108/91-, brake assist(-)

PMK118

TRW

ø 23,8mm

08/91-

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9108/9108/91-, Ch. ->4AN000000 08/91-10/92, Ch. ->P038000 10/92-, Ch. P038001-> 07/9208/91-, brake assist(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 202mm L 240mm L 265mm

08/9103/92-, ABS(-) 08/9108/9108/9108/91-, ABS(-)

12/90-07/92

12/90-06/94

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PSA502 PMK103 PMK119 PHA289 PHA106 PHB238 PHA126

ATE ATE FTE TRW TRW TRW

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm

Ch. ->4AN000000 -10/92, Ch. ->P038000 Ch. P038001->

1.35


C o d e

L

AUDI 100 (4A, C4) 12/90-07/94 <- 2.4 D

2.6

2.6 quattro

2.8 E

S4 Turbo quattro

S4 V8 quattro

12/90-06/94

03/92-06/94

04/92-06/94

12/90-06/94

08/91-06/94

10/92-06/94

BWF145 BWF145A PNA111 PND124 PJH110 PSA502

FTE FTE ATE ATE FTE TRW

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9108/91, 08/91, 08/9108/9108/92-, brake assist(-)

PMK103

TRW

ø 23,8mm

08/92-

L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9208/9208/9208/92, 08/92, 08/9208/9208/92-, brake assist(-)

PMK118

TRW

ø 23,8mm

08/92-

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/9208/9208/92-, Ch. ->4AN000000 08/92-10/92, Ch. ->P038000 10/92-, Ch. P038001-> 08/9208/91-, brake assist(-)

PMK103

TRW

ø 23,8mm

08/91-

L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

08/9108/9108/9108/91, 08/91, 08/9108/91-

PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110 PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PHA289 PHB319 PHB354 PJH110

ATE ATE FTE

ATE ATE FTE

FTE

ø 19mm ø 22,2mm L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm L 295mm L 242mm L 233mm ø 22,2mm

Ch. ->4AN000000 -10/92, Ch. ->P038000 10/92-, Ch. P038001-> 07/92Ch. ->4AN000000 Ch. 4AN000001->

100 (43, C2) 06/76-07/82 1.6

1.9

2.0

08/76-07/82

GPV1073

08/80-07/82

PHB110 PHA126 PHA238 BWB105 BWB111 BWB111A PMH167

FTE FTE ATE

GPV1073

ATE

06/76-08/78

PHB110 PHA126 PHA238 BWB105 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

PJH109 GPV1073

ATE ATE

PHB110

1.36

ATE L 390mm L 265mm L 327mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 22,2mm L 390mm L 265mm L 327mm ø 15,9mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm ø 22,2mm L 390mm

Ch. ->31073209 Ch. 31073210-> Ch. 31073210-> 08/81-

-07/81 08/81Ch. ->31073209 Ch. 31073210->, brake-power regulator(+) Ch. 31073210->, brake-power regulator(+)


C o d e

L

AUDI 100 (43, C2) 06/76-07/82 <- 2.0

06/76-08/78

PHA126 PHA238 BWC107A

ATE

2.0 D

08/78-07/82

GPV1073

ATE

2.1

03/77-07/82

PHB110 PHA126 PHA238 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

PJH109 GPV1073

ATE ATE

L 265mm L 327mm ø 17,5mm L 390mm L 265mm L 327mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

WA, brake-power regulator(+)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

ø 22,2mm

PHB110 PHA126 PHA238 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

L 390mm L 265mm L 327mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH109

ATE

ø 22,2mm

PMH146

TRW

ø 22,2mm

GPV1074

ATE

08/79-, brake-power regulator(+) 08/79-, brake-power regulator(+)

100 (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 1.8

1.8 CAT

1.8 quattro

1.8 quattro CAT

1.9

08/82-07/89

03/85-11/90

10/84-07/90

08/85-11/90

08/82-07/84

PHA238 PHB113 PHB112 PHB213 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

01/88-, ABS(+) 08/86-

ATE ATE ATE

L 327mm L 340mm L 360mm L 405mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-06/86, Ch. ->G200000 06/86-, Ch. G200001-> Ch. ->G200000, (+) Ch. G200001-> 08/8608/86-, brake-power regulator(+) 08/86-, brake-power regulator(+) 08/86-

PJH109 PJH110 PSA402

ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“

01/8808/89-, brake assist(-)

PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

01/88-, ABS(+) 08/89-, ABS(+) -07/89 -06/86, Ch. ->G200000 -06/86, Ch. ->G200000, (+) 06/86-, Ch. G200001-> 06/86-07/86, Ch. G200001->

BO

PHA238 PHB112 PHB113 PHB213 PHA126 BWC107 BWF145A PND124

ATE FTE ATE

L 327mm L 360mm L 340mm L 405mm L 265mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88(+)

PHB113 PHB319 PND124

BO

L 340mm L 242mm ø 19mm

-12/87, Ch. G200001->

ø 22,2mm ø 22,2mm L 242mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88-

BO

ATE

PJH109 PJH110 PHB319 PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE

GPV1074

ATE

PHA238 PHA126 BWC107 BWC107A

ATE FTE ATE

ATE ATE

L 327mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm

-07/89, brake-power regulator(+) 08/89-

-12/87 01/88(+)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

1.37


C o d e

L

AUDI 100 (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 <- 1.9 2.0

2.0 CAT

2.0 D Turbo

2.0 D

2.1

2.2

1.38

08/82-07/84

PND124

ATE

ø 19mm

08/84-12/87

PJH109 PMK155

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

GPV1074

ATE

01/88-11/90

08/82-11/90

08/82-07/88

08/82-07/84

08/84-12/88

PHA238 PHB112 PHB113 PHB213 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

L 327mm L 360mm L 340mm L 405mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH109 PMK155

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PHB113 PHA126 BWC107 BWF145A PND124

BO ATE FTE ATE

PJH109 GPV1073

ATE ATE

BO

L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 19mm

ATE ATE FTE ATE

L 265mm L 327mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 19mm

PJH109 PMH146

ATE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm

GPV1074

ATE

ATE ATE ATE

PJH109 PJH110 GPV1074

ATE FTE ATE

BO

08/86-, brake-power regulator(+) 08/86-, brake-power regulator(+)

Ch. G200001-> -07/89, brake-power regulator(+) 08/89-

-07/89, brake-power regulator(+) -07/89, brake-power regulator(+) 08/89-

-06/86, Ch. ->G200000 06/86-, Ch. G200001-> -01/88 brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/87 01/88Ch. ->G200000

ATE ATE ATE

L 327mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH109 PMK155

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PJH109 PJH110

-06/86, Ch. ->G200000 -06/86, Ch. ->G200000, (+) 06/86-, Ch. G200001-> 06/86-07/86, Ch. G200001->

L 327mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PHA238 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

PHB112 PHA238 PHB213 PHB113 PHC216 PHB319 PHB238 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

(+)

ø 22,2mm

PHA126 PHA238 BWC107 BWC107A BWF145A PND124

PHA238 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

08/86-,

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

04/86-,

(+)

-06/86, Ch. ->G200000, -06/86, Ch. ->G200000, 06/86-, Ch. G200001->, 06/86-, Ch. G200001->,

ATE ATE ATE

L 360mm L 327mm L 405mm L 340mm L 180mm L 242mm L 240mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

ATE FTE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/87 01/88-

BO

(+) (-) (+) (-)

01/86brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)


C o d e

L

AUDI 100 (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 2.2 CAT

06/89-11/90

GPV1074 PHB213 PHB113 PHB319 PHA126 PND124

2.2 E quattro

2.2 E Turbo quattro, 2.3 E quattro

2.2 quattro

2.2 quattro CAT

2.2 Turbo

2.3 E

2.3 quattro

08/85-07/86

08/86-11/90

08/84-12/88

06/89-11/90

08/86-11/90

10/86-11/90

01/90-11/90

ATE BO

ATE

-07/89 L 405mm L 340mm L 242mm L 265mm ø 19mm

(+) (-)

PJH110 PHA238 PHB112 PHB319 PHA126 PND124

ATE

ø 22,2mm L 327mm L 360mm L 242mm L 265mm ø 19mm

PJH109 PMK155

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

PHA238 PND124

ATE

L 327mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

PHA238 PND124

ATE

L 327mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88(+)

PHA238 PHA347 PND124

Ch. ->SV720102

ATE

L 327mm L 480mm ø 19mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMK155 PMK569 PMH150 PMH146 GPV1074

ATE ATE TRW TRW ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/88, (+) 08/88-07/89 08/89-07/90, ABS(+) 08/89-07/90, ABS(-) -07/89

PHB113 PHB238 PHC216 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

BO

ATE ATE ATE

L 340mm L 240mm L 180mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/90, Ch. G200001-> -07/89 -07/90 -12/89 -07/90, brake-power regulator(+) -07/90, brake-power regulator(+) -07/90

PJH109 PJH110 PSA402 PSA502 PMK103 PMK155 PMK569 PMH150 PMH146 GPV1074

ATE FTE TRW TRW TRW ATE ATE TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/87 01/88-07/90 08/89-, brake assist(-) brake assist(-)

FTE

PHB213 PHB113 PHB319 PHA289 PHA126 PNA111 PND124 PJH109 PJH110 PSA502

ATE ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

BO

L 405mm L 340mm L 242mm L 295mm L 265mm

-12/85, ABS(+) 01/86-, ABS(+) ABS(-)

(+)

-12/87 01/88(+)

08/89-07/90, brake assist(-)

-07/88 08/88-07/89 08/89-, ABS(+) 08/89-, ABS(-) -07/89 (+) (-)

-12/87 01/88brake assist(-)

1.39


C o d e

L

AUDI 100 (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 <- 2.3 quattro

2.4 D

2.5 TDI

01/90-11/90

PHA238 PND124

ATE

PJH110 PMH150 PMH146 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

FTE TRW TRW BO

L 327mm ø 19mm

ATE ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-11/90, ABS(+) -11/90, ABS(-) -11/90 -11/90 -11/90, brake-power regulator(+) -11/90, brake-power regulator(+) -11/90

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-11/90 -07/90, brake assist(-)

PMH150 PMH146 PHB113 PHC216 PHA126

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 180mm L 265mm

ABS(+) ABS(-)

09/91-06/94

PSA502

TRW

ø 10“

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 265mm L 202mm L 240mm ø 20,6mm ø 20,6mm

07/92-06/94

PMK103 PMK119 PHA289 PHA126 PHA106 PHB238 BWF145 BWF145A PNA111 PND124 PJH110 PSA502 PMK103

TRW

08/89-07/91

01/90-11/90

100 Avant (4A, C4) 12/90-11/94 2.0 E

2.0 E 16V

2.0 E 16V quattro

2.0 E quattro

2.3 E

1.40

07/92-06/94

12/90-07/92

09/91-06/94

FTE FTE ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

brake assist(-) ABS(-)

-12/92, ABS(-) -07/93

brake assist(-)

ø 23,8mm

PHA289 PHB319 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB319 PHB354 PND124

ATE

L 295mm L 242mm L 233mm ø 19mm

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/91-, brake assist(-)

PMK118

TRW

ø 23,8mm

08/91-

PHA289 PHB354 PHB319 PND124

08/9108/9108/91-, Ch. ->4AN000000

ATE

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK103 PMK119 PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

L 295mm L 242mm

ATE ATE FTE

ø 19mm ø 22,2mm

brake assist(-)

Ch. ->4AN000000 Ch. 4AN000001->

brake assist(-) ABS(-)

03/92-


C o d e

L

AUDI 100 Avant (4A, C4) 12/90-11/94 2.3 E quattro, 2.8 E quattro

2.4 D

2.5 TDI

2.6

2.6 E quattro

2.6 quattro

2.8 E

09/91-06/94

PSA502

TRW

ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

12/90-06/94

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PSA502

TRW TRW

12/90-06/94

PMK103 PMK119 PHA289 PHA106 PHB238 PHA126 BWF145 BWF145A PNA111 PND124 PJH110 PSA502 PMK103

TRW

03/92-06/94

08/93-07/94

07/92-06/94

09/91-06/94

ATE ATE FTE TRW

FTE FTE ATE ATE FTE TRW

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 202mm L 240mm L 265mm ø 20,6mm ø 20,6mm

brake assist(-)

Ch. ->4AN000000 07/92-, Ch. ->P038000 10/92-, Ch. P038001-> 07/9208/91-, brake assist(-)

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9103/92-, ABS(-) 08/9108/9108/9108/9108/9108/91, 08/91, 08/9108/9108/91-, brake assist(-)

ø 23,8mm

08/91-

L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9108/9108/9108/91, 08/91, 08/9108/9108/92-, brake assist(-)

PMK103

TRW

ø 23,8mm

08/92-

L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

08/9208/9208/9208/92, 08/92, 08/9208/92brake assist(-)

PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB354 PND124 PNA111 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

L 295mm L 233mm ø 19mm

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK103

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm

Ch. ->P038000 Ch. P038001-> brake assist(-)

Ch. ->4AN000000 Ch. ->P038000 Ch. P038001-> brake assist(-)

L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm ATE ATE FTE

ø 19mm ø 22,2mm

1.41


C o d e

L

AUDI 100 Avant (4A, C4) 12/90-11/94 S4 Turbo quattro

S4 V8 quattro

09/91-06/94

10/92-06/94

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PHA289 PHB319 PHB354 PJH110

ATE ATE FTE

FTE

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm L 295mm L 242mm L 233mm ø 22,2mm

Ch. ->4AN000000 07/92-, Ch. ->P038000 10/92-, Ch. P038001-> 07/92Ch. ->4AN000000 Ch. 4AN000001->

100 Avant (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 1.8

1.8 CAT

1.8 quattro

1.8 quattro CAT

1.9

2.0

1.42

08/82-07/90

03/85-11/90

10/84-07/90

08/85-10/90

02/83-07/84

09/86-11/87

PMH146 PMH150 PMK155 GPV1074

TRW TRW ATE ATE

PHA238 PHB213 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

PJH109 PJH110 PMK155 PMH146 PMH150 GPV1074

ATE FTE ATE TRW TRW ATE

PHA238 PHB213 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

BO

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

01/8801/88-, ABS(+) (+)

L 327mm L 405mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/86 07/86-, 07/86-,

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm

08/86-, brake-power regulator(+) 08/86-, brake-power regulator(+) 08/8601/88-12/87, (+) 01/8801/88-, ABS(+) -07/89 -06/86 07/86-, 07/86-,

ATE ATE ATE

L 327mm L 405mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88(+)

PHC216 PHB113 PND124

BO ATE

L 180mm L 340mm ø 19mm

-07/86 02/86-

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88-

PHC216 PHB113 PND124

BO ATE

L 180mm L 340mm ø 19mm

-07/86 02/86-

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88-07/83,

GPV1074

ATE

PHA238 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

PJH109 PMK155 PML392 GPV1074 PHB113 BWC107

BO

(+) (-)

(+) (-)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

(+)

-07/83 L 327mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/83 -07/83, brake-power regulator(+) -07/83, brake-power regulator(+) -07/83

ATE ATE ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

-07/83 (+) (-)

BO ATE

L 340mm ø 17,5mm

brake-power regulator(+)


C o d e

L

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 <- 2.0

2.0 D

2.0 E

2.0 E CAT

2.0 TD

2.1

2.2

09/86-11/87

03/83-11/90

01/85-12/87

01/88-11/90

03/83-11/90

08/82-07/84

08/84-12/88

BWC107A

ATE

ø 17,5mm

PND124

ATE

ø 19mm

PJH109 PMK155 PML392 PMH146 PMH150 GPV1074

ATE ATE ATE TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

PHA238 PHB113 BWC107 BWC107A PND124

BO ATE ATE ATE

PJH109 PJH110 PML392 PMK155 GPV1074

ATE FTE ATE ATE ATE

PHA238 PHB213 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

PJH109 PML392 PMK155 PML369 GPV1074

ATE ATE ATE ATE ATE

BO

PHB213 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A BWF145A PND124

ATE ATE FTE ATE

PJH109 PML392 PMK155 GPV1074

ATE ATE ATE ATE

BO

PHA238 PHB112 PHB113 PHB213 PHA126 BWC107A BWF145A BWC107 PND124

ATE FTE ATE ATE

PJH109 PJH110 GPV1074

ATE FTE ATE

BO

PHA238 PHA126 PND124

ATE

PJH109 PML392 PMK155 PML369 GPV1074

ATE ATE ATE ATE ATE

PHA238

brake-power regulator(+)

-07/88, (+) 08/86-07/87 08/88-07/89 08/88-07/89, ABS(+) -07/89

L 327mm L 340mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/86 08/86-07/89 -07/89, brake-power regulator(+) -07/89, brake-power regulator(+) -07/89

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm

-12/87 01/88-07/89 08/86(+)

L 327mm L 405mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-06/86 07/86-, 07/86-,

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 405mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 327mm L 360mm L 340mm L 405mm L 265mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 19mm

(+) (-)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

-07/88 -07/88, 08/88-

(+)

(+) (-) -07/89, brake-power regulator(+) -07/89, brake-power regulator(+) 08/89-

08/86(+) -07/86 -07/86, 08/86-, (+)

(+) (-)

-07/89, brake-power regulator(+) 08/89brake-power regulator(+)

ø 22,2mm ø 22,2mm L 327mm L 265mm ø 19mm

Ch. ->G200000

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

-12/87, -07/88, 08/88-,

L 327mm

-07/86

(-) (+) (-)

1.43


C o d e

L

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 <- 2.2

2.2 CAT

2.2 E quattro

2.2 quattro

2.2 quattro CAT

2.2 Turbo

2.2 Turbo quattro

2.3

08/84-12/88

06/89-11/90

08/85-07/86

08/84-12/88

06/89-11/90

08/86-11/90

08/86-11/90

08/86-11/90

PHB213 PHB113 BWC107 BWC107A PND124

BO ATE ATE ATE

L 405mm L 340mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/86 08/86brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

PJH109 PJH110 PSA402

ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“

-12/87 01/88brake assist(-)

PML369

ATE

ø 25,4mm

GPV1074

ATE

PHB113 BWC107 BWC107A PND124

BO ATE ATE ATE

L 340mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH110 PHA238 PHB112 PHB319 PHA126 PND124

FTE

ø 22,2mm L 327mm L 360mm L 242mm L 265mm ø 19mm

ATE ATE ATE BO

PJH109 PJH110 PMK155

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

-12/85, ABS(+) 01/86-, ABS(+) ABS(-)

-12/87 (+) -12/87, Ch. G200001->, ABS(+) Ch. ->G2000000, ABS(-) Ch. ->G200000, ABS(+) Ch. G2000001->, ABS(-)

ATE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 340mm L 360mm L 327mm L 405mm ø 19mm

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88(+)

PHB112 PHA238 PHB213 PND124

Ch. ->G2000000, ABS(-) Ch. ->G200000, ABS(+) Ch. G2000001->, ABS(-)

ATE

L 360mm L 327mm L 405mm ø 19mm

PJH110 PML392 PMK155 PML369 GPV1074

FTE ATE ATE ATE ATE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

PHB113 BWC107 BWC107A PND124

BO ATE ATE ATE

L 340mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PML392 PMK155 PHB113 PHB112 PHA238 PHB213 PND124

ATE FTE ATE ATE BO

-12/87 01/88-12/87 (+) -12/87, Ch. G200001->, ABS(+) Ch. ->G2000000, ABS(-) Ch. ->G200000, ABS(+) Ch. G2000001->, ABS(-)

ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 340mm L 360mm L 327mm L 405mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PSA502

ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 10“

-12/87 01/88brake assist(-)

PMK103 PML392 PMK155 PML369 GPV1074

TRW ATE ATE ATE ATE

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

PHA289

1.44

ATE

PJH109 PML392 PMK155 PHB113 PHB112 PHA238 PHB213 PND124

(-) -07/89

L 295mm

-12/87 -07/88, 08/88-07/89

(+)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

-12/87 -07/88, 08/88-07/89

(+)


C o d e

L

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 <- 2.3

2.3 E quattro

2.3 quattro

08/86-11/90

08/86-11/90

01/90-11/90

PHB213 PHB113 PHB319 PNA111 PND124 PJH109 PJH110 PMK155

2.5 TDI

08/89-11/90

01/90-11/90

ATE ATE ATE FTE ATE

L 405mm L 340mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

PHB213 PHB113 PHD319 PND124

ATE

L 405mm L 340mm L 290mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PSA502

ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

PHB213 PHB113 PHB319 PND124 2.4 D

BO

BO

BO ATE

L 405mm L 340mm L 242mm ø 19mm

PJH110 PMH146 PMH150 PHB213 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

FTE TRW TRW

ATE ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 405mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH110 PHB113 BWC107 BWC107A PND124

FTE BO ATE ATE ATE

ø 22,2mm L 340mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH110

FTE

ø 22,2mm

PML392 PMK155 GPV1074

ATE ATE ATE

ø 25,4mm ø 23,8mm

BO

(+) (-)

-12/87 01/88(+) (+) (-)

-12/87 01/88brake assist(-) (+) (-)

ABS(+) (+) (-) brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

200 (44, 44Q) 06/83-12/91 2.1 5 E

2.1 Turbo

2.1 Turbo quattro

08/83-07/84

08/83-01/88

08/83-09/86

PHA238 PHC216 PHA106 PHA126 PHB112 PND124

ATE

PJH109 PML392 PMK155 GPV1074

ATE ATE ATE ATE

IP(+) IP(-) (-)

L 327mm L 180mm L 202mm L 265mm L 360mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm

IP(+) IP(-) (-)

PHA238 PHB213 PHB238 PHA106 PHB319 PHA126 PHC216 PHB112 PND124

ATE

L 327mm L 405mm L 240mm L 202mm L 242mm L 265mm L 180mm L 360mm ø 19mm

PJH109 PMK155

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

10/84-

L 327mm

10/84-

PHA238

07/86-, Ch. G200001-> 01/8601/86-12/85 -12/85 -12/85

1.45


C o d e

L

AUDI 200 (44, 44Q) 06/83-12/91 <- 2.1 Turbo quattro

2.2

08/83-09/86

08/84-07/85

PHB213 PHB238 PHB319 PND124

ATE

PJH109 PML392 PMK155 GPV1074

ATE ATE ATE ATE

PHA238 PHC216 PHA126 PHB112 PND124 2.2 20V Turbo quattro

2.2 Turbo

03/89-12/90

08/85-09/91

ATE

PJH110 PML369 PML392 PMK155 GPV1074

FTE ATE ATE ATE ATE

PHB213 PHA238 PHB238 PHB319 PHC216 PHA106 PHA126 PHB112 PND124

2.2 Turbo quattro

2.3

01/85-12/91

11/86-09/91

ATE

PJH109 PHB213 PHB238 PHB319 PND124

ATE

ATE

L 405mm L 240mm L 242mm ø 19mm

07/8610/8410/8410/84-

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm

10/84IP(+) IP(-) (-)

L 327mm L 180mm L 265mm L 360mm ø 19mm ø 22,2mm L 405mm L 240mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 405mm L 327mm L 240mm L 242mm L 180mm L 202mm L 265mm L 360mm ø 19mm

-12/87, IP(+) -12/87, IP(-) (-) -12/87

-12/87 -12/85 -12/85 -12/90

PJH110 PJH109 PML369 PML392 PMK155 PHB213 PHA238 PHB238 PHB319 PND124

FTE ATE ATE ATE ATE

ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 405mm L 327mm L 240mm L 242mm ø 19mm

PJH110 PJH109 PML369

FTE ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm

-01/88 -12/87

GPV1074

ATE

-12/87 -12/87 -12/87 -12/87

-12/87

-01/88 -07/86 -11/90 -11/90 -11/90

(-)

PHB213 PHB319 PHA106 PND124

ATE

L 405mm L 242mm L 202mm ø 19mm

PJH110

FTE

ø 22,2mm

-12/87

PML392

ATE

ø 25,4mm

10/84-09/87

PHA238 PHB213 PHB238 PHB319 PND124

ATE

L 327mm L 405mm L 240mm L 242mm ø 19mm

10/84-06/86 07/86-09/87 10/84-09/87 10/84-09/87 10/84-09/87

PJH109 PML369

ATE ATE

ø 22,2mm ø 25,4mm

10/84-09/87

200 Avant (44, 44Q) 09/83-12/91 2.1 Turbo quattro

2.2 20V Turbo quattro

09/83-01/88

07/89-12/90

PHB238

1.46

L 240mm


C o d e

L

AUDI 200 Avant (44, 44Q) 09/83-12/91 <- 2.2 20V Turbo quattro

2.2 Turbo

07/89-12/90

08/85-09/91

PHB319 PND124

ATE

PJH110 PML392 PMK155 GPV1074

FTE ATE ATE ATE

PHA238 PHB213 PHC216 PHB238 PND124 2.2 Turbo quattro

2.3

09/83-12/91

11/86-09/91

ATE

L 242mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm

-12/87, IP(+) -12/87, IP(-) (-)

L 327mm L 405mm L 180mm L 240mm ø 19mm

-12/87 07/86-12/87, Ch. G200001-> -12/87 -12/87 -12/87 -12/87

PJH109 PML369 PML392 PHB213 PHA238 PHB238 PHB319 PND124

ATE ATE ATE

ATE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 405mm L 327mm L 240mm L 242mm ø 19mm

PJH110 PJH109 PML369

FTE ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm

08/85-01/88 -12/87

GPV1074

ATE

-12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87

08/85-07/86

(-)

PHB213 PHB319 PHA106 PND124

ATE

L 405mm L 242mm L 202mm ø 19mm

PJH110

FTE

ø 22,2mm

A1 (8X1) 05/101.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI 2.0 TDI

05/10-

09/11-

PHA341 PJD242 PJD241 PHA341 PJD242 PJD241

L 168mm ø 19,05mm L 168mm ø 19,05mm

PR 0EJ, OEJ PR 0EM, OEM PR OEJ PR OEM

A2 (8Z0) 02/00-08/05 1.2 TDI

1.4, 1.4 TDI

03/01-08/05

02/00-08/05

PMH907 PMH908 PMH909 PHD489 PHD532 PHA423 PHA491 BWC107 BWC107A BWB111 BWB111A PJD241 PJD242 PMH908 PMA182 PMH909 PMH907 PHD489 PHD532 PHA423 PHA491 BWC107 BWC107A BWB111 BWB111A

ATE ATE FTE FTE

ATE ATE FTE FTE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 525mm L 402mm L 215mm L 215mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 525mm L 402mm L 215mm L 215mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15,9mm

, Ch. ->8Z-2-013000 , Ch. ->8Z-3-019000, 8Z-2-013001-> , -07/05, Ch. 8Z-3-019001-> PR T0U, T1Q PR T4A -03/02 04/02PR 1KB, brake-power regulator(+) PR 1KB, brake-power regulator(+) PR 1KR PR 1KR Ch. ->8Z2011846, PR T1Q Ch. ->8Z2011918, PR T0U , Ch. ->8Z-3-019000, 8Z-2-013001-> , -09/01 , -07/05, Ch. 8Z-3-019001-> , 06/00-, Ch. ->8Z-2-013000 PR T0U, T1Q PR T4A -03/02 04/02PR 1KB, brake-power regulator(+) PR 1KB, brake-power regulator(+) PR 1KR PR 1KR

1.47


C o d e

L

AUDI A2 (8Z0) 02/00-08/05 <- 1.4, 1.4 TDI

02/00-08/05

1.6 FSI

05/02-08/05

PJD241 PJD242 PMH908 PMH909 PHD489 PHD532 PHA491 PJD241 PJD242

ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 525mm L 402mm L 215mm ø 19,05mm

Ch. ->8Z2011846, PR T1Q Ch. ->8Z2011918, PR T0U , Ch. ->8Z3019000 , -07/05, Ch. 8Z-3-019001-> PR T0U, T1Q PR T4A Ch. ->8Z2011846, PR T1Q Ch. ->8Z2011918, PR T0U

A3 (8L1) 09/96-05/03 1.6, 1.8

1.8 T

09/96-

12/96-

PSA543 PSA544 PMK491 PHD349 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105 PNB471 PJK118 PJD229 PSA543 PSA544 PMK491 PHD349 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105 PNB471 PJK118 PJD229 PJQ108

1.8 T quattro

1.9 TDI quattro

1.9 TDI

12/96-

08/00-

09/96-

PSA543 PSA544 PMK491 PHD938 PHD349 PHA341 PNB456 PNA105 PJK118 PJD229 PSA543 PSA544 PMK491 PHD938 PHA341 PNB456 PNA105 PJD229 PSA543 PSA544 PMK491 PHD349 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105

1.48

ATE

FTE FTE

ATE

FTE FTE

FAG ATE

FTE FTE

ATE

FTE FTE

ATE

FTE FTE

ø 10“ ø 23,8mm L 450mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 15,87mm ø 23,8mm ø 19mm

, ESP(-) , -08/00, ESP(+), brake assist(+) , PR 1AC, 1AH, 1AJ, ESP(-)

ø 10“ ø 23,8mm

, -08/00 , 09/00gearshift linkage(+) shift cable(+) , ESP(-) , -08/00, ESP(+), brake assist(+) , ESP(-)

L 450mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 15,87mm ø 23,8mm ø 19mm ø 29mm

, -08/00 , 09/00-05/03 gearshift linkage(+), MTM(+), 5 Speed(+) shift cable(+), MTM(+), 5 Speed(+) MTM(+), 6 Speed(+)

ø 10“ ø 23,8mm

, ESP(-) , 08/98-06/01, ESP(+), brake assist(+) , 08/98-05/03, ESP(-)

L 580mm L 450mm L 168mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 23,8mm ø 19mm ø 10“ ø 23,8mm L 580mm L 168mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 19mm ø 10“ ø 23,8mm L 450mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm

08/98-08/00 08/98-05/03 , -05/03 , 08/98-06/01 gearshift linkage(+) shift cable(+) , ESP(-) , -05/03, ESP(+), brake assist(+) , -05/03, ESP(-) -05/03 , -05/03 -05/03 , ESP(-) ESP(+), brake assist(+), ESP(-) , ESP(-)


C o d e

L

AUDI A3 (8L1) 09/96-05/03 <- 1.9 TDI

09/96-

PJD229 PJK118 PJQ108

S3 quattro

03/99-

PSA543 PSA544 PMK491 PHD946 PHA341 PNB456 PNB471 PJK118 PJQ108

FAG ATE

FTE

FAG

ø 19mm ø 23,8mm ø 29mm ø 10“ ø 23,8mm L 575mm L 168mm ø 15,9mm ø 15,87mm ø 23,8mm ø 29mm

09/00-05/03, shift cable(+) gearshift linkage(+) , AMK, ESP(-) , -06/03, AMK, ESP(+), brake assist(+) , ESP(-) -06/03 , -06/03

A3 (8P1) 05/031.2 TSI

1.4 TFSI

04/10-

09/07-

1.6, 2.0 FSI

05/03-

1.6 E-Power

01/11-

1.6 FSI

08/03-

1.6 TDI

1.8 TFSI

1.8 TFSI quattro

05/09-

11/06-

07/08-

1.9 TDI

05/03-

2.0 TDI 16V quattro

08/04-

PMH942 PMH941 PHA513 PHA486 PJD264 PJD241 PMH941 PMH942 PHA486 PJD241 PMH941 PMH942 PMH943 PHA514 PHA513 PHA486 PJD241 PMH941 PMH942 PHA513 PHA486 PJD241 PMH942 PMH943 PMH941 PHA486 PJD241 PJQ108 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH941 PHA486 PJD241 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH941 PMH942 PMH943 PHA513 PHA486 PJD241 PMH941 PMH942 PMH943 PHA486

ATE BO

SAC BO ATE

BO ATE BO

BO ATE

ATE BO BO

FAG ATE BO SAC BO

ATE BO SAC BO ATE BO

BO ATE BO

ø 22mm ø 22,2mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 543mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 29mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 260mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 1LK PR 0EJ PR 0EM , PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05, PR 1LK, 1ZK , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP 02/07-07/07, PR 1LK PR 1LK PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP PR 1LK MQ200/MQ350, PR 0EM , -09/05, PR 1LK, 1ZK , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP , 10/05-, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EM -09/07, PR 0EN , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EJ, 0EM , -06/08, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EJ, 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05 , -09/05 PR 1LK PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05, PR 1LK, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZK, 1ZP , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

1.49


C o d e

L

AUDI A3 (8P1) 05/03<- 2.0 TDI 16V quattro

08/04-

PJQ108

FAG

ø 29mm

2.0 TDI 16V , 2.0 TDI

05/03-

PMH941 PMH942 PMH943 PHA486 PJQ108

BO ATE BO

ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 260mm ø 29mm

-06/08

2.0 TDI quattro

01/06-

PMH941 PMH942 PHA514 PHA513 PHD1014 PHA486 PJQ108

ø 22,2mm ø 22mm L 543mm L 545mm L 575mm L 260mm ø 29mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP -04/07, Ch. ->8P7220000, PR 1LK 05/07-, Ch. 8P7220001->, PR 1LK PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP 06/07-06/08 06/07-06/08

2.0 TFSI

09/04-

2.0 TFSI quattro

09/04-

PMH942 PMH943 PMH941 PHA486 PJD241 PMH941 PHA486 PJQ108

3.2 V6 quattro

07/03-

PMH941 PMH942 PMH943 PHA486 PJQ108

S3 quattro

11/06-

PMH942 PMH941 PHA486 PJQ108

FAG BO ATE

FAG ATE BO BO

BO

ø 22mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm

FAG

L 260mm ø 29mm

BO ATE BO FAG ATE BO FAG

ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 260mm ø 29mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 29mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP, 1ZP71ZD , -09/05, PR 1LK, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZK, 1ZP , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

, -09/05, PR 1LK, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZK, 1ZP , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP , 10/05-, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05 , -09/05

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP

A3 Convertible 04/081.2 TSI

1.6

1.6 TDI

1.8 TFSI, 1.9 TDI

2.0 TDI

2.0 TFSI

03/10-

09/08-

05/09-

04/08-

04/08-

04/08-

PMH942 PMH941 PHA513 PHA486 PJD264 PJD241 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PJD241 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH942 PMH941 PHA486 PJQ108 PMH941 PHA486 PJQ108

ATE BO

FAG

ø 22mm ø 22,2mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 29mm

BO

ø 22,2mm

FAG

L 260mm ø 29mm

SAC ATE BO SAC ATE BO SAC ATE BO SAC ATE BO

, PR 1LJ, 1ZE, 1ZF PR 1LK PR 0EJ PR 0EM , PR 1LJ, 1ZE, 1ZF PR OEJ , PR 1LJ, 1ZE, 1ZF MQ250, PR 0EJ PR 0EM , PR 1LJ, 1ZE, 1ZF PR OEJ , PR 1LJ, 1ZE, 1ZF

, PR 1LJ, 1ZE, 1ZF

A3 Sportback (8PA) 09/041.2 TSI

1.50

04/10-

PMH942 PMH941 PHA513

ATE BO

ø 22mm ø 22,2mm L 545mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 1LK


C o d e

L

AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04<- 1.2 TSI

1.4 TFSI

04/10-

09/07-

1.6, 1.9 TDI , 2.0 FSI, 2.0 TFSI

09/04-

1.6 E-Power

01/11-

1.6 FSI

09/04-

1.6 TDI

1.8 TFSI

1.8 TFSI quattro

05/09-

11/06-

07/08-

PHA486 PJD264 PJD241 PMH941 PMH942 PHA486 PJD241 PMH941 PMH942 PMH943 PHA486 PJD241 PMH941 PMH942 PHA513 PHA486 PJD241 PMH942 PMH943 PMH941 PHA486 PJD241 PJQ108 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH941 PHA486 PJD241 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH941 PMH942 PHA486 PJQ108

2.0 TDI 16V quattro

11/05-

2.0 TDI 16V , 2.0 TDI , 3.2 V6 quattro

09/04-

PMH941 PMH942 PMH943 PHA486 PJQ108

2.0 TDI quattro

01/06-

PMH941 PMH942 PHA514 PHD1014 PHA513 PHA486 PJQ108

2.0 TFSI quattro

09/04-

PMH941 PMH942 PMH943 PHA514 PHA513 PHD1014 PHA486 PJQ108

S3 quattro

06/08-

PMH942 PMH941 PHA517 PHA486

SAC BO ATE

BO ATE BO

BO ATE

ATE BO BO

FAG ATE BO SAC BO

ATE BO SAC BO ATE FAG BO ATE BO FAG BO ATE

FAG BO ATE BO

FAG ATE BO

L 260mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 29mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm L 260mm ø 29mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 260mm ø 29mm

PR 0EJ PR 0EM , PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05, PR 1LK, 1ZK , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP -06/08, PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP PR 1LK MQ200/MQ350, PR 0EM , -09/05, PR 1LK, 1ZK , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP , 10/05-, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EM -09/07, PR 0EN , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EJ, 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EJ, 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP, 1Zf , -09/05, PR 1LK, 1ZK , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

ø 22,2mm ø 22mm L 543mm L 575mm L 545mm L 260mm ø 29mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP -04/07, Ch. ->8P7220000, PR 1LK PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP 05/07-, Ch. 8P7220001->, PR 1LK 06/07-06/08 06/07-06/08

ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 543mm L 545mm L 575mm L 260mm ø 29mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05 , -09/05 -04/07, Ch. ->8P7220000, PR 1LK 05/07-, Ch. 8P7220001->, PR 1LK PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP

ø 22mm ø 22,2mm L 562mm L 260mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 1ZK

1.51


C o d e

L

AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04<- S3 quattro

06/08-

PJQ108

FAG

ø 29mm

PSA563 PSA514 PSA911 PMK314 PML172 PML360 PML383 PML384 PHA294 PHA327 PHB318 PHD543 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PMK314 PMK481 PML383 PML384 PML360 PML172 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA109 PNA110 PND230 PJD238 PJH192 PSA514 PSA911 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHA327 PHB318 PHD543 PNA109 PNA110 PND230 PJD238 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PMK314 PMK481 PML360 PML172 PML383 PML384

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 205mm L 225mm L 255mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm

A4 (8D2, B5) 01/95-11/00 1.6, 1.8

1.8 quattro, 2.8 quattro

1.8 T

1.8 T quattro

1.52

01/95-11/00

01/95-11/00

01/95-11/00

01/95-11/00

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm

ATE ATE

ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 205mm L 225mm L 255mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

-02/99, ADP, PR AHL, brake assist(-) , 03/99-, ANA, ARM, brake assist(-) -02/99, Ch. ->8DX199999, ADP, AHL , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ANA, ARM, ESP(+), ESP(-) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ARM, ENA, ESP(+), ESP(-) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ANA, ARM, ESP(+) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ANA, ARM, ESP(-)

-02/97 03/97, , ADP, AHL, ANA, ARM , ADP, AHL , -02/97, ADP, AHL 03/99, Ch. 8DX200000-> -02/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) -02/99, PR 1AH, ESP(-) -02/99, PR 1AT, ESP(+) , , 03/99-, ESP(+) , , 03/99-, ESP(-) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) PR 1AH , 1AR

03/99, -02/97, Ch. ->8DV170678 , 03/97-, Ch. 8DV170679-> , 01/98-, Ch. 8DV170679-> -07/97, Ch. ->8DV170678 01/98-02/99, Ch. ->8DV170679 -02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) -02/99, Ch. ->8DX199999 , 03/99-, Ch. 8DX200001->, ESP(+) , 03/99-, Ch. 8DX200001->, ESP(-) , 03/99-, Ch. 8DX200001->, ESP(+) , 03/99-, Ch. 8DX200001->, ESP(-)

-02/97 03/97, -02/97 , 03/97, 03/9703/9703/99-02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) , -02/99, PR 1AH, ESP(-) , -02/99, PR 1AT, ESP(+) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) , 03/99-, ESP(+), ESP(-) , 03/99-, ESP(+), ESP(-)


C o d e

L

AUDI A4 (8D2, B5) 01/95-11/00 <- 1.8 T quattro

1.9 TDI quattro

1.9 TDI

2.4

2.4 quattro

01/95-11/00

09/96-11/00

01/95-11/00

03/97-11/00

03/97-11/00

PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PML383 PMK314 PMK481 PML360 PML172 PML384 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJD238 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHA327 PHB318 PHD543 PND230 PNA109 PNA110 PJD238 PJH192 PSA563 PSA911 PSA514 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHD543 PHA327 PNB144 PNA110 PJH192 PJD238 PSA911 PSA563 PSA514 PML360

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

UAC ATE

TRW TRW TRW TRW

L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 205mm L 225mm L 255mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 15,9mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm

PR 1AH , 1AR

, -02/97 , 01/98-

-02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) , ESP(+) -02/99, PR 1AH, ESP(-) -02/99, PR 1AT, ESP(+) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) , 03/99-, ESP(-) PR 1AH , 1AR

, -06/97 , 01/98-07/97 -02/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -02/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) 03/97-02/97 03/97, -02/97 , 03/97-02/97 , 03/99-, brake assist(-) brake assist(-) -02/99, Ch. ->8DX199999 , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) 08/9708/9708/9708/97, APS AML/APS/ARJ/AGA/ALF 03/99AGA/ALF , brake assist(-) brake assist(-) , ESP(+)

1.53


C o d e

L

AUDI A4 (8D2, B5) 01/95-11/00 <- 2.4 quattro

2.5 TDI quattro

2.5 TDI

2.6

2.6 quattro

03/97-11/00

09/97-11/00

09/97-11/00

01/95-11/00

01/95-11/00

PML172 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PML360 PML172 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA327 PHD543 PNA110 PJD238 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHB318 PHA344 PHD543 PHA327 PNA110 PNA109 PJH192 PJD238 PSA514 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319

1.54

TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 205mm L 255mm ø 19,05mm

, ESP(-) , 08/97-08/99, ESP(+) , 08/97-08/99, ESP(-) PR 1AH, ESP(-) PR 1AT, ESP(+) PR 1AH , 1AR

ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22.2mm

-01/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -02/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX2000000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX2000000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) -02/99 -02/97 03/97-02/99 03/97-02/99 -02/99

08/97-08/99 , 01/98-

-02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , -02/99, PR 1AH, ESP(-) , -02/99, PR 1AT, ESP(+) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) PR 1AH , 1AR

, 01/9801/98-01/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -01/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-)

TRW

ø 10“

, -02/97 -02/97 06/97-07/97 -02/99, brake assist(-)

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm

-02/99, PR 1AH -02/99, PR 1AT -02/99, PR 1AH , 1AR -02/99


C o d e

L

AUDI A4 (8D2, B5) 01/95-11/00 <- 2.6 quattro

2.8

S4 quattro

01/95-11/00

09/95-11/00

09/97-11/00

PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJH192 PSA514 PSA911 PMK314 PML360 PML172 PHA294 PHB318 PHA344 PHD543 PHA327 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PSA563 PML172 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PML360 PHA294 PHA291 PHB319 PHB351 PNA110 PND230 PJH192

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm

-02/99 -02/99

ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 320mm L 185mm L 242mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm

-02/97 , brake assist(-)

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

, brake assist(-)

, -02/97 , 01/9801/98-02/99 -02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) -02/99 , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) -02/97 03/9703/97-

, -02/97

, ESP(-) , ESP(+) , ESP(-) , 03/99, 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(+)

, 02/99-

A4 (8E2, B6) 11/00-12/04 1.6, 1.8 T

1.8 T quattro, 1.9 TDI , 2.0, 2.5 TDI quattro , 3.0, 3.0 quattro

1.9 TDI quattro

11/00-12/04

11/00-12/04

11/01-12/04

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192

TRW TRW ATE TRW

-10/04 -10/04

SAC SAC TRW TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04, Ch. ->8E4270000, ->8e4270000 04/04-, Ch. 8E4270001-> , brake assist(-)

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-05/03 , brake assist(-)

SAC TRW TRW ATE TRW

-10/04 -10/04

SAC ø 22.2mm

1.55


C o d e

L

AUDI A4 (8E2, B6) 11/00-12/04 2.0 FSI

2.4

2.5 TDI

S4 quattro

07/02-12/04

09/01-12/04

08/01-12/04

03/03-12/04

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

TRW TRW ATE TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

, brake assist(-)

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04 , brake assist(-)

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04, Ch. ->8E4270000 04/04-, Ch. 8E270001-> , brake assist(-)

SAC TRW TRW ATE TRW

-10/04 -10/04

SAC SAC TRW TRW ATE TRW

-10/04 -10/04

SAC

PJH192 PSA922

TRW

ø 22.2mm ø 11“

-10/04 AWD

PMN213

TRW

ø 26,99mm

AWD

L 305mm L 280mm

AWD

PHA490 PHD484 PND238

SAC

PJH192

ø 22.2mm

A4 (8EC) 11/041.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI , 2.0, 2.0 TDI 16V , 3.0 TDI quattro

11/04-

2.0 TDI quattro

01/06-

2.0 TDI

11/04-

2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro

11/04-

2.5 TDI

11/04-05/06

1.56

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PSA743 PSA563 PML420 PML448 PHA490 PHD484 PJH193 PSA129 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563

TRW TRW ATE TRW

TRW TRW TRW ATE

SAC TRW TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“

, brake assist(-) -03/08 -03/08 -10/07 , brake assist(-) -03/08 06/06-03/08 06/06-10/07

, brake assist(-) -03/08 -03/08 -10/07 , brake assist(-)

, brake assist(-)


C o d e

L

AUDI A4 (8EC) 11/04<- 2.5 TDI

2.7 TDI

3.0

11/04-05/06

11/05-

11/04-05/06

3.0 quattro

11/04-07/06

3.2 FSI

01/05-

3.2 FSI quattro

01/05-

RS4 quattro S4 quattro

PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PML448 PHA490 PHD484 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC ATE

TRW TRW ATE TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-05/05 -05/05 , brake assist(-) -03/08 -03/08 -10/07

, brake assist(-)

SAC TRW TRW ATE TRW

09/05-

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PMN213

TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 26,99mm

11/04-

PJH193 PSA922

SAC TRW

ø 22,2mm ø 11“

-08/06

PMN213

TRW

ø 26,99mm

-08/06

L 305mm L 280mm

-08/06

ø 22.2mm

-08/06

PHA490 PHD484 PND238

SAC TRW TRW ATE TRW

, brake assist(-)

, brake assist(-)

SAC

PJH192

A4 (8K2) 11/071.8 TFSI, 2.0 TDI , 2.7 TDI , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI quattro 1.8 TFSI quattro, 3.2 FSI

11/07-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

09/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TDi quattro

01/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro S4 quattro

06/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

11/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

11/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

PSA563 PSA514

TRW TRW

ø 10“ ø 10“

CDNB, CFKA

03/09-

A4 Allroad (8KH) 04/092.0 TDI quattro , 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro

04/09-

A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 1.6

03/96-09/01

-02/99, brake assist(-)

1.57


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 <- 1.6

1.8

1.8 quattro

1.8 T

1.58

03/96-09/01

07/95-09/01

07/95-09/01

03/96-09/01

PSA911

TRW

ø 7 / 8“

PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA490 PHA294 PHB318 PHA344 PHA327 PHD543 PNA110 PND230 PNA109 PJH192 PJD238 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA327 PHB318 PHD543 PNA109 PNA110 PND230 PJD238 PSA563 PSA514 PSA911 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PML360 PML172 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJH192 PSA911 PSA514 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHB318 PHD543 PHA327 PNA110

TRW TRW TRW TRW TRW

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 320mm L 225mm L 225mm L 205mm L 255mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 205mm L 225mm L 255mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 19,05mm

, 03/99-, brake assist(-) -02/99 , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) 12/00-, Ch. 8E1000001-> -11/00 -02/97 03/9703/97-

, -02/97 06/97-07/97 -02/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -02/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 03/99-, Ch. 02.1999->, 8DX200000->, ESP(-)

02/97-02/97 03/97-, Ch. 8DV168351-> , -02/97 , 03/97, 03/97-

brake assist(-) brake assist(-) , , ESP(+) , , ESP(-) PR 1AH PR 1AT ESP(+) ESP(-) PR 1AH , 1AR

, -02/97 , 01/98, brake assist(-) -02/99, brake assist(-) -02/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, 8DX200001->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, 8DX200001->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, 8DX200001->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, 8DX200001->, ESP(-) -09/00 -02/97 -09/00 -09/00


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 <- 1.8 T

1.8 T quattro

1.9 DUO

1.9 TDI quattro

1.9 TDI

03/96-09/01

01/96-09/01

03/98-09/01

09/96-09/01

02/96-09/01

PND230 PNA109 PJH192 PJD238 PSA911 PSA563 PSA514 PML360 PML172 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319 PHB351 PHA291 PNA110 PNA109 PND230 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA327 PHD543 PNA110 PND230 PJD238 PSA911 PSA563 PSA514 PML360 PML172 PML384 PMK314 PMK481 PML383 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJD238 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHA327

ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 307mm L 185mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 205mm L 255mm ø 19,05mm ø 19mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 205mm

, -02/97 06/97-07/97 , brake assist(-) -02/99, brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+), ESP(-) , ESP(+), ESP(-) , -02/99, PR 1AH, ESP(-) , -02/99, PR 1AT, ESP(+) -09/00, PR 1AH , 1AR -09/00 -09/00 , -02/97 , 01/98-

, -02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) -02/99 , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-)

, -02/99 , brake assist(-) -02/99, brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(-) -02/99, PR 1AH, ESP(-) -02/99, PR 1AT, ESP(+) , -09/00, ESP(+) -09/00, PR 1AH , 1AR -09/00 -09/00 -09/00 , -06/97 , 01/98-07/97 , brake assist(-) , brake assist(-)

, ESP(+) , ESP(-) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-)

1.59


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 <- 1.9 TDI

2.4

2.4 quattro

2.5 TDI quattro

2.5 TDI

1.60

02/96-09/01

03/97-09/01

03/97-09/01

09/97-09/01

09/97-09/01

PHB318 PHD543 PND230 PNA109 PNA110 PJD238 PJH192 PSA911 PSA563 PSA514 PML360 PML172 PMK314 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHD543 PHA327 PNA110 PNB144 PJH192 PJD238 PSA911 PSA563 PSA514 PML360 PML172 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PMK314 PMK481 PML383 PML384 PML360 PML172 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE UAC

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

L 225mm L 255mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 19,05mm ø 15,9mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm

-02/97 03/97, -02/97 , 03/97-

, brake assist(-) brake assist(-) , Ch. 8DX200000->, ESP(+) , Ch. 8DX200000->, ESP(-) -02/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-)

, AML/APS/ARJ/AGA/ALF , APS 03/99-09/00 AGA/ALF , brake assist(-) brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , 08/97-08/99, ESP(+) , 08/97-08/99, ESP(-) PR 1AH, ESP(-) PR 1AT, ESP(+) PR 1AH , 1AR

, 01/98-

-02/99, brake assist(-) , 03/99-09/00, brake assist(-) , -02/99, PR 1AH, ESP(-) , -02/99, PR 1AT, ESP(+) , -09/00, ESP(+) , -09/00, ESP(-) , 03/99-09/00, ESP(+) , 03/99-09/00, ESP(-) -09/00, PR 1AH , 1AR -09/00 -09/00 -09/00 , 01/9801/98-09/00 -01/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -01/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-)


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 <- 2.5 TDI

2.6

2.6 quattro

2.8

2.8 quattro

09/97-09/01

02/96-09/01

01/96-09/01

03/96-09/01

01/96-09/01

PHA294 PHA327 PHD543 PNA110 PJD238 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML172 PML360 PML383 PML384 PHA294 PHB318 PHA344 PHD543 PHA327 PNA110 PNA109 PJH192 PJD238 PSA514 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJH192 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHB318 PHA344 PHA327 PHD543 PNA110 PND230 PNA109 PJH192 PJD238 PSA911 PSA563 PSA514 PML360 PML172 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319 PHB351

ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

L 320mm L 205mm L 255mm ø 19,05mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22.2mm

TRW

ø 10“

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 225mm L 205mm L 255mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 307mm

-01/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> 01/99-, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX20000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) -02/99 -02/97 03/97-02/99 03/97-02/99 -02/99 , -02/97 -02/97 06/97-07/97 -02/99, brake assist(-) -02/99, PR 1AH -02/99, PR 1AT -02/99, PR 1AH , 1AR -02/99 -02/99 -02/99 , -02/97 , 01/9801/98-02/99 -01/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -01/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) -09/00 -02/97 03/97-09/00 -09/00 03/97-09/00

, -02/97 -09/00 06/97-07/97 , brake assist(-) -02/99, brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , ESP(-) -02/99, PR 1AH, ESP(-) -02/99, PR 1AT, ESP(+) -09/00, PR 1AH, 1AH , 1AR -09/00

1.61


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 <- 2.8 quattro

RS4 quattro

S4 quattro

01/96-09/01

05/00-09/01

09/97-09/01

PHA291 PNA110 PNA109 PND230 PJD238 PJH192 PSA563

ATE

L 185mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm

TRW

ø 22.2mm ø 10“

ATE

PML360 PML383 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192 PSA563 PSA911 PML172 PML383 PML384 PMK314 PML360 PMK481 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192

TRW TRW

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

TRW TRW ATE TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm

-09/00 , -02/97 , 01/98-07/97, Ch. ->8DV170678 01/98-02/99

-02/99, brake assist(-) , -02/99 , -09/00, ESP(+) , -09/00, ESP(-) , 03/99-09/00 , 03/99-09/00 , 03/99-09/00, ESP(+) -09/00 -09/00 -09/00 -09/00 , 02/99-09/00

A4 Avant (8E5, B6) 04/01-12/04 1.6, 1.8 T, 2.4, 2.5 TDI

1.8 T quattro, 1.9 TDI , 2.0, 2.5 TDI quattro

1.9 TDI quattro

2.0 FSI

1.62

09/01-12/04

09/01-12/04

11/01-12/04

07/02-12/04

PJH192 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

, brake assist(-)

-10/04 -10/04

SAC SAC TRW TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04, Ch. ->8E4270000 Ch. 8E4270001-> , brake assist(-)

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04 , brake assist(-)

-10/04

SAC TRW TRW ATE TRW

-10/04 -10/04

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

, brake assist(-)


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 04/01-12/04 <- 2.0 FSI 3.0, 3.0 quattro

S4 quattro

07/02-12/04 04/01-12/04

03/03-12/04

PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

TRW TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04 , brake assist(-)

SAC

PJH192 PSA922

TRW

ø 22.2mm ø 11“

-05/03 AWD

PMN213

TRW

ø 26,99mm

AWD

L 305mm L 280mm

AWD

PHA490 PHD484 PND238

SAC

PJH192

ø 22.2mm

A4 Avant (8ED) 11/041.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI , 2.0, 2.0 TDI 16V , 3.0 TDI quattro

11/04-

2.0 TDI quattro

01/06-

2.0 TDI , 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro

2.5 TDI

2.7 TDI

11/04-

11/04-05/06

11/05-

3.0

11/04-05/06

3.0 quattro

11/04-07/06

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PSA129 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490

TRW TRW ATE TRW

TRW TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

TRW TRW ATE TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm

, brake assist(-) -03/08 -03/08

, brake assist(-) -03/08 -03/08 06/06-03/08 , brake assist(-) -03/08 -03/08 02/06-03/08 02/06, brake assist(-)

-05/05

, brake assist(-) -03/08 -03/08

, brake assist(-)

, brake assist(-)

1.63


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8ED) 11/04<- 3.0 quattro 3.2 FSI

11/04-07/06 01/05-

3.2 FSI quattro

01/05-

RS4 quattro

09/05-

PHD484 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PMN213

TRW

L 280mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 26,99mm

11/04-

PJH193 PSA922

SAC TRW

ø 22,2mm ø 11“

04/06-06/08

PMN213

TRW

ø 26,99mm

-06/08

L 305mm L 280mm

-06/08

ø 22.2mm

-06/08

S4 quattro

PHA490 PHD484 PND238

TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

, brake assist(-)

, brake assist(-)

SAC

PJH192

A4 Avant (8K5) 04/081.8 TFSI, 2.0 TDI quattro , 2.0 TDI , 2.7 TDI , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI quattro 1.8 TFSI quattro, 3.2 FSI

04/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

09/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro S4 quattro

06/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

11/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

11/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

PML448 PML420 PHD484 PSA743

ATE TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 280mm ø 8 / 9“

PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

ATE TRW

03/09-

A4 Convertible (8H7, 8HE) 04/021.8

10/02-10/05

1.8 T

07/02-

1.8 T quattro

05/03-

PJH192 PJH193 PSA743 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

2.0

09/04-12/05

PJH192 PSA743 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

2.0 TDI , 3.0 TDI quattro

1.64

01/06-

PJH192 PSA743 PSA563

TRW

, brake assist(-)

ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

SAC SAC TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-12/05 , brake assist(-) -10/05 -10/05

SAC TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/05 , brake assist(-) -10/05 -10/05

SAC TRW TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“

-10/05 , brake assist(-)


C o d e

L

AUDI A4 Convertible (8H7, 8HE) 04/02<- 2.0 TDI , 3.0 TDI quattro

01/06-

2.0 TFSI 16V

01/06-

2.4

2.5 TDI

04/02-12/05

08/02-12/05

PML448 PML420 PHA490 PHD484 PSA129 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743

ATE TRW

PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

ATE TRW

PJH192 PJH193 PSA743 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

2.7 TDI

06/06-

3.0

04/02-12/05

PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

3.0 quattro

05/03-12/05

PJH192 PSA743 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

3.2 FSI

01/06-

3.2 FSI quattro

01/06-

RS4 quattro

06/06-

PJH192 PSA743 PSA563 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PMN213

TRW TRW TRW ATE TRW

SAC TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

AWD AWD , BWT , brake assist(-) BWE BWE

BWE , brake assist(-) -05/03 -05/03

SAC SAC TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-03/04, Ch. ->8E4270000 04/04-, Ch. 8E4270001-> , brake assist(-) -10/05 -10/05

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/05 , brake assist(-)

, brake assist(-) -08/03 -08/03

SAC TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-08/03 , brake assist(-) -10/05 -10/05

SAC TRW TRW TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 26,99mm

-10/05 , brake assist(-)

, brake assist(-)

1.65


C o d e

L

AUDI A4 Convertible (8H7, 8HE) 04/02S4 quattro

03/04-

PSA922

TRW

ø 11“

-10/05

PMN213

TRW

ø 26,99mm

-10/05

L 305mm L 280mm

-10/05

PHA490 PHD484 PND238

SAC

PJH192

ø 22.2mm

A5 (8T) 06/071.8 TFSI

10/07-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TDI quattro , 2.0 TDI 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro 2.7 TDI , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro

08/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

06/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

06/07-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

-11/08

A5 Convertible (8F) 03/091.8 TFSI

09/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TDI

05/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro S5 quattro

03/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

06/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

A5 Sportback 09/091.8 TFSI

11/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TDI quattro , 2.0 TDI , 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI quattro S5 quattro

09/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

01/10-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

PSA502

TRW

ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

A6 (4A, C4) 06/94-10/97 1.8

1.8 quattro

1.9 TDI , 2.0, 2.0 16V, 2.5 TDI , 2.6, 2.8

2.0 16V quattro

12/95-10/97

12/95-10/97

06/94-10/97

06/94-10/97

PHA289 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/96-, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

08/96-

L 295mm L 233mm L 202mm

08/9608/9608/9608/96, 08/9608/96brake assist(-)

L 295mm L 202mm

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PHA289 PHA106 PHB238 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

-07/96, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

-07/96

L 295mm L 233mm

-07/96 -07/96

PHA289 PHB354

1.66

brake assist(-)

L 295mm L 202mm L 240mm


C o d e

L

AUDI A6 (4A, C4) 06/94-10/97 <- 2.0 16V quattro

2.3

2.3 quattro

2.5 TDI quattro

2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro

S6 Plus quattro

06/94-10/97

06/94-12/95

06/94-12/95

10/95-10/97

06/94-10/97

04/96-10/97

PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

-07/96 , 07/95-07/96 -07/96 brake assist(-)

PHA289 PHB238 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

-07/95, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

-07/95

L 295mm L 233mm

-07/95 -07/95 -07/95 -07/95 brake assist(-)

L 295mm L 240mm L 202mm

PHA289 PHB354 PNA111

ATE

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PHA289 PHB354 PND124 PNA111 PJH110

L 295mm L 233mm L 202mm

brake assist(-)

L 295mm L 233mm L 202mm ATE ATE FTE

ATE ATE FTE

ø 19mm ø 22,2mm L 295mm L 233mm ø 19mm

,

, Ch. ->V120000 Ch. ->V120000

ø 22,2mm

A6 (4B, C5) 01/97-01/05 1.8

1.8 T

05/97-01/05

01/97-01/05

PSA743 PSA911 PSA514 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PSA514

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 10“

, brake assist(-) , -05/01, brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01 -05/01

-10/00 -05/01, Ch. ->4BW019484 -05/01, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , brake assist(-) , -04/99, brake assist(-)

1.67


C o d e

L

AUDI A6 (4B, C5) 01/97-01/05 <- 1.8 T

1.8 T quattro

1.9 TDI

2.0

1.68

01/97-01/05

02/97-01/05

04/97-01/05

08/01-01/05

PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PML448 PML420 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PJD238 PJH192 PSA911 PSA743 PSA514 PML448 PML383 PML360 PML420 PMK481 PMK314 PML172 PML384 PHA294 PHD557 PHA342 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA563 PSA514 PSA911 PML448 PML420 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA455 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND224 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA294 PHA342 PHD945

TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm L 195mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 371mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19,05mm

TRW TRW TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm

-10/00, Ch. ->4BX120000, -10/00, Ch. ->4BX120000, -10/00, Ch. ->4BX120000, -10/00, Ch. ->4BX120000, -10/00, Ch. 4BX120001->, -10/00, Ch. 4BX120001->, AWT AWT -10/00 -10/00

AEB/ANB/APU/ARK, ESP(+) AEB/ANB/APU/ARK, ESP(+) AEB/ANB/APU/ARK, ESP(-) AEB/ANB/APU/ARK, ESP(-) AEB/ANB/APU/ARK, ESP(+) AEB/ANB/APU/ARK, ESP(-)

-10/00, Ch. ->4BW019484, AEB/ANB/APU/ARK -10/00, Ch. 4BW019485-> , Ch. 4BX120001->, brake assist(-) , brake assist(-) Ch. ->4BX120000, brake assist(-) , Ch. 4BX120001->, ESP(+) , Ch. 4BX120001->, ESP(+) 06/01-07/04 Ch. ->4BX120000, ESP(+) Ch. ->4BX120000, ESP(-) Ch. ->4BX120000, ESP(-) Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/00 -05/01

, brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) , -07/04, brake assist(-)

-05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01 07/95-12/95, PR 9U1 -05/01

, -05/01 -05/01, Ch. ->4BW019484 Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , brake assist(-)

-07/04 -07/04 -07/04


C o d e

L

AUDI A6 (4B, C5) 01/97-01/05 <- 2.0

2.4

2.4 quattro

2.5 TDI quattro

2.5 TDI

08/01-01/05

02/97-01/05

02/97-01/05

07/97-01/05

07/97-01/05

PHD944 PNA110 PND230 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PSA514 PML448 PML420 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA743 PSA514 PSA911 PML448 PML360 PML172 PMK481 PMK314 PML383 PML384 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA563 PSA911 PSA514 PML448 PML383 PML360 PMK481 PMK314 PML172 PML384 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA911 PSA563 PSA514 PSA743 PML420

ATE ATE TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW

L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 8 / 9“ ø 25,4mm

-07/04 , brake assist(-) , brake assist(-) -04/99, brake assist(-)

-05/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/04 -07/04

-05/00 -05/00, Ch. ->4BW019484 -07/04, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) , Ch. 4BX120001->, X130001->, AGA/AJG/AML, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ALF/APC/APS/APZ/ARJ, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/04 -07/04

-07/04 , brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) 06/01-07/04 -07/04

-07/04 , brake assist(-) -04/99, brake assist(-) , 01/02-, brake assist(-)

1.69


C o d e

L

AUDI A6 (4B, C5) 01/97-01/05 <- 2.5 TDI

2.7 T

2.7 T quattro

2.8

1.70

07/97-01/05

02/99-01/05

12/97-01/05

02/97-01/05

PML360 PML172 PML383 PML384 PMK481 PMK314 PML448 PMD414 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PND224 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA911 PSA514 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PJD238 PJH192 PSA743 PSA563 PSA911 PSA514 PML448 PML420 PMK481 PMK314 PML172 PML383 PML384 PML360 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA514 PSA911 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944

TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE FAG

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 19,05mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm

ATE ATE

ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm

, -12/01, PR 1LX, ESP(+) , -12/01, PR 1LX, ESP(-) , -12/01, ESP(+) , -12/01, ESP(-) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(+) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(-) 01/02ABS(+) -07/04 -07/04

-07/04 , brake assist(-) , -08/00, brake assist(-) , -08/00, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -08/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -08/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -08/00 -08/00

-08/00, Ch. ->4BW019484 -08/00, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , -07/00, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, brake assist(-)

-07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) 06/99-05/01, Ch. X130001-> -07/04

-07/04 , brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01 -05/01


C o d e

L

AUDI A6 (4B, C5) 01/97-01/05 <- 2.8

2.8 quattro

3.0

3.0 quattro

3.7

3.7 quattro

4.2 quattro

02/97-01/05

02/97-01/05

08/01-01/05

06/01-01/05

PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA743 PSA514 PSA911 PML360 PMK314 PML172 PMK481 PML384 PML383 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA563 PSA911 PSA743 PML448 PML420 PMN213 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PND224 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PSA928 PML448 PML420 PMN213 PHA294 PHD557 PND224

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW ATE TRW TRW

TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW

03/99-01/05

PJH192 PSA911

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

03/99-01/05

PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PNA110 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PML360 PML172 PHA294 PHD557 PNA110

TRW TRW

11/98-01/05

PJH192 PSA743

TRW

ATE

TRW

ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 26,99mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm

-05/01 -05/01, Ch. ->4BW019484 -05/01, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, 4BX210001->, brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ACK/AMX/AQD, PR 1LX, ESP(+) -05/01, Ch. ->1BX120000, ->4BX120000, PR 1LB, 1LT, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, AGE/ALG/APR/ATX, PR 1LX, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, PR 1LB, 1LT, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, 4BX210001->, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+)

-05/01 , -12/01, brake assist(-) , 01/02-, brake assist(-) -07/04 08/04-07/04 -07/04

ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 26,99mm L 320mm L 325mm

-07/04 , brake assist(-) , brake assist(-)

ø 22.2mm ø 7 / 8“

-07/04 -07/00, brake assist(-)

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm ø 19,05mm ø 19,05mm

-07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/00 -07/00

ø 22.2mm ø 7 / 8“

, 08/04-, brake assist(-) -07/04 08/04-07/04

-07/00 -07/00, Ch. ->4BW019484 -07/00, Ch. 4BW019485-> -07/00, brake assist(-) -07/00, ESP(+) -07/00, ESP(-) -07/00

ATE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm

TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“

-07/00 , brake assist(-)

1.71


C o d e

L

AUDI A6 (4B, C5) 01/97-01/05 <- 4.2 quattro

11/98-01/05

RS6 quattro

07/02-01/05

S6 quattro

09/99-01/05

PSA563 PSA911 PML360 PML172 PML383 PML384 PMK481 PMK314 PML448 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND224 PJH192 PSA923

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE TRW

ATE

ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm

TRW

ø 22.2mm ø 11“

PMN213

TRW

ø 26,99mm

PSA743 PSA563 PSA911 PML420 PML360 PML172 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm

PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213

TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

04/99-05/01, brake assist(-) , -12/01, PR 1LX, ESP(+) , -12/01, PR 1LX, ESP(-) , -12/01, ESP(+) , -12/01, ESP(-) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(+) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(-) 01/0201/0204/99-

04/99-04/04 , brake assist(-) -07/04, brake assist(-) -05/01 -07/04, ESP(+) -07/04, ESP(-) -07/04

-07/04

A6 (4F2) 05/042.0 TDI

07/04-

2.0 TFSI

06/05-

2.4

05/04-10/08

2.4 quattro

01/05-10/08

2.7 TDI quattro , 2.7 TDI

11/04-

2.8 FSI

11/06-

PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601

1.72

TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm L 340mm L 350mm

, brake assist(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-)

, BPJ, brake assist(-) , BPJ, brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-) BPJ BPJ , brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-), Armoured(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)


C o d e

L

AUDI A6 (4F2) 05/042.8 FSI quattro

06/07-

3.0 quattro

05/04-05/06

3.0 TDI quattro

05/04-

3.0 TDI , 4.2 FSI quattro

06/06-

3.0 TFSI quattro

10/08-

3.2 FSI, 3.2 FSI quattro

05/04-10/08

4.2 quattro

05/04-05/06

PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601 PSA928 PSA957 PMN213 PML420 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213

RS6 quattro

09/08-

PHA489 PHB601 PMN213

S6 quattro

03/06-

PMN213

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 11“ ø 8 / 9“ ø 26,99mm ø 25,4mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW

L 340mm L 350mm ø 26,99mm

TRW

ø 26,99mm

TRW TRW TRW TRW

PHA489 PHB601

, brake assist(-) , brake assist(-) -09/08, Armoured(+) -09/08, Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , -09/08, brake assist(-) -09/08, Armoured(-) Armoured(+)

, brake assist(-) , brake assist(-)

L 340mm L 350mm

A6 Allroad (4FH) 05/062.7 TDI quattro , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro

3.0 TFSI quattro

05/06-

10/08-

PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213

TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

PHA489 PHB601

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

L 340mm L 350mm

A6 Avant (4A, C4) 06/94-12/97 1.8

12/95-12/97

PSA502

TRW

ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PHA289 PHA106 PHB238

brake assist(-)

L 295mm L 202mm L 240mm

1.73


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4A, C4) 06/94-12/97 <- 1.8

1.8 quattro

1.9 TDI , 2.0, 2.0 16V, 2.5 TDI , 2.6, 2.8

2.0 16V quattro

2.3

2.3 quattro

2.5 TDI quattro

2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro

S6 Plus quattro

1.74

12/95-12/97

12/95-12/97

06/94-12/97

06/94-12/97

06/94-12/95

06/94-12/95

07/95-12/97

06/94-12/97

04/96-12/97

PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/96-04/97, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

08/96-04/97

L 295mm L 233mm L 202mm

08/96-04/97 08/96-04/97 08/96-04/97 08/96-04/97 , 08/96-04/97 08/96-04/97 brake assist(-)

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PHA289 PHA106 PHB238 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

-07/96, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

-07/96

L 295mm L 233mm

-07/96 -07/96 -07/96 , -07/96 -07/96 brake assist(-)

L 295mm L 202mm L 240mm

PHA289 PHB354 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PHA289 PHB238 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

-07/95, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

-07/95

L 295mm L 233mm

L 295mm L 240mm L 202mm

PHA289 PHB354 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

-07/95 -07/95 -07/95 , -07/95 -07/95 -04/97, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

-04/97

L 295mm L 233mm L 202mm

-04/97 -04/97 -04/97 , -04/97 , -04/97 -04/97 brake assist(-)

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PHA289 PHB354

L 295mm L 233mm L 202mm ATE ATE FTE

ø 19mm ø 22,2mm L 295mm L 233mm

,


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4A, C4) 06/94-12/97 <- S6 Plus quattro

04/96-12/97

PND124 PNA111 PJH110

ATE ATE FTE

PSA743 PSA911 PSA514 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA743 PSA563 PSA514 PSA911 PML448 PMK312 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PML420 PHA289 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PNA109 PJH110 PJD238 PJH192 PSA743 PSA911 PSA514 PML448 PML360 PML383 PMK481 PMK314 PML172 PML384 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA743

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 19mm

, -04/97, Ch. ->V120000 -04/97, Ch. ->V120000

ø 22,2mm

A6 Avant (4B, C5) 11/97-01/05 1.8, 2.8

1.8 T

1.8 T quattro

1.9 TDI

12/97-01/05

12/97-01/05

12/97-01/05

02/98-01/05

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE FTE

TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW

ø 8 / 9“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 295mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“

, brake assist(-) , -05/01, brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01 -05/01

-05/01 -05/01, Ch. ->4BW019484 -05/01, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , Ch. ->4BX120000, AEB, ANB, APU, ARK, brake assist(-) , -10/00, AEB, ANB, APU, ARK, brake assist(-) -12/98 -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) 06/01-06/04 -12/98 -06/04 -06/04

-10/00 -12/98 -05/01, Ch. ->4BW019484 -06/04, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) , -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) 06/01-07/04 -07/04

-07/04 , brake assist(-)

1.75


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4B, C5) 11/97-01/05 <- 1.9 TDI

2.0

2.4

2.4 quattro, 2.7 T quattro

1.76

02/98-01/05

08/01-01/05

12/97-01/05

12/97-01/05

PSA563 PSA911 PSA514 PML448 PML420 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND224 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA563 PSA911 PSA514 PML448 PML420 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA743 PSA563 PSA911 PSA514 PML448 PML420 PML172 PMK481 PMK314 PML383

TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19,05mm

TRW TRW TRW ATE TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW

ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm

, -05/01, brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-)

-05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01 -05/01

, -05/01 -05/01, Ch. ->4BW019484 Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , brake assist(-)

-07/04 -07/04 -07/04

-07/04 , brake assist(-) , -05/01, brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-)

-05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/04 -07/04

-05/00 -05/01, Ch. ->4BW019484 -07/04, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , -07/00, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, brake assist(-)

-07/00, Ch. ->4BX120000, ALF/APC/APS/APZ/ARJ, ESP(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+)


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4B, C5) 11/97-01/05 <- 2.4 quattro, 2.7 T quattro

2.5 TDI quattro

2.5 TDI

2.7 T

2.8 quattro

12/97-01/05

12/97-01/05

12/97-01/05

02/99-01/05

12/97-01/05

PML384 PML360 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA563 PSA911 PSA514 PML383 PML360 PMK481 PMK314 PML172 PML384 PML448 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PND224 PJH192 PSA743 PSA563 PSA514 PSA911 PML420 PML360 PML172 PML383 PML384 PMK481 PMK314 PML448 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PND224 PNA110 PND230 PJH192 PSA911 PSA514 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PNA109 PJD238 PJH192 PSA743

TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 8 / 9“

-07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) , 06/99-05/01, Ch. 4BX120001->, X130001->, ESP(+) -07/04

AGA/AJG/AML,

-07/04 , brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) 06/0106/01-

, -05/01 , -05/01 , 06/01-05/01 , , brake assist(-) -04/99, brake assist(-) , 05/99-, brake assist(-) , -12/01, PR 1LX, ESP(+) , -12/01, PR 1LX, ESP(-) , -12/01, ESP(+) , -12/01, ESP(-) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(+) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(-) 01/02-07/04 -07/04

-07/04 , -08/00, brake assist(-) , -08/00, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -08/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -08/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -08/00 -08/00

, -08/00 -08/00, Ch. ->4BW019484 -08/00, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-)

1.77


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4B, C5) 11/97-01/05 <- 2.8 quattro

3.0

3.0 quattro

3.7

3.7 quattro

4.2 quattro

12/97-01/05

08/01-01/05

08/01-01/05

PSA514 PSA911 PML360 PML172 PMK481 PMK314 PML383 PML384 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA563 PSA928 PML448 PML420 PMN213 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PND224 PJH192 PSA743 PSA563 PSA928 PML448 PML420 PMN213 PHA294 PHD557 PND224

ATE ATE TRW TRW TRW ATE TRW TRW

TRW TRW TRW ATE TRW TRW

03/99-01/05