Page 1

&RGLFH &RVWUXWWRUH

AL

.RG)DEULNDQW

BG

Ʉɨɞ ɉɊɈɂɁ%ɈȾɂɌȿɅ

ME

ϊϨ˷μϤϟ΍ΩϮϛ

CZ

.yG9ĖUREFH

NL

&RGH)DEULNDQW

DE

&RGH+HUVWHOOHU

NO

.RGH3URGXVHQW

DK

.RGH3URGXFHQW

PL

.RG3URGXFHQW

ES

&yGLJR )DEULFDQWH

PT

&yGLJR )DEULFDQWH

FI

.RRGL9DOPLVWDMD

RO

&RG3URGXFăWRU

FR

&RGH)DEULFDQW

RU

Ʉɨɞ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ

SE

.RG3URGXFHUDUH

SI

.RGD 3URL]YDMDOHF

GB

GR

&RGH 0DQXIDFWXUHU ȀȦįȚțȩȢ ȀĮIJĮıțİȣĮıIJȒȢ

IT

HR

âLIUD3URL]YRÿDþ

SK

.yG9êUREFD

HU

.yG*\iUWy

SRB

.RG3URL]YRGMDF

TR

.RGXhUHWLFL

IR

ϩΪϧίΎγΪ̯

PSA ...

PM...

GPV ...

PH ...

BW ...

PN ...

PJ ...

PJQ ...

1.1 … … 1.1095 A-Z AI

Aisin

NA

Nabco

AK

Akebono

NIC

Nichirin

AP

Lockheed

NIS

Nissin

ATE

Teves

PAL

PAL

BO

Bosch

SAC

Sachs

BX

Bendix

SAN

Sankyo

DE

Delco

SH

Shinei

FAG

FAG

SK

Skoda

FI

Fiat

SU

Sumitomo

FTE

FTE

TM

ThaiIand make

HI

Hitachi

TO

Tokico

HO

Hosei

TRW

TRW/Lucas

ME

Meritor

UAC

UAC

MN

Mando

VA

Valeo

1 2 3

X

4

TRW KFZ Ausrüstung GmbH Rudolf-Diesel-Straße 7 56566 Neuwied Germany Telefon +49 (0) 2631 912 0 Telefax +49 (0) 2631 912 110 www.trwaftermarket.com © TRW Automotive Inc. 2012

Publication No. XDD900G

Printed in Germany

1


ALFA ROMEO ........................................... 1.1

MARUTI................................................ 1.380

ASTON MARTIN ..................................... 1.21

MAZDA ................................................ 1.380

AUDI ...................................................... 1.21

MERCEDES-BENZ ................................. 1.403

AUSTIN .................................................. 1.90

MG ....................................................... 1.461

AUTOBIANCHI ........................................ 1.92

MINI ..................................................... 1.463

BEDFORD ............................................... 1.93

MITSUBISHI ......................................... 1.464

BMW....................................................... 1.94

MORGAN.............................................. 1.501

CARBODIES ......................................... 1.129

MOSKVICH ........................................... 1.501

CHEVROLET ......................................... 1.130

NISSAN ................................................ 1.501

CITROテ起 .............................................. 1.134

OPEL .................................................... 1.537

DACIA .................................................. 1.180

PEUGEOT ............................................. 1.635

DAEWOO .............................................. 1.180

PORSCHE ............................................. 1.696

DAIHATSU ............................................ 1.184

PROTON ............................................... 1.699

DAIMLER .............................................. 1.190

RELIANT ............................................... 1.701

DODGE ................................................. 1.190

RENAULT .............................................. 1.701

FIAT ...................................................... 1.190

RENAULT TRUCKS ................................ 1.764

FORD .................................................... 1.252

ROVER .................................................. 1.765

FSO .......................................................1.311

SAAB ................................................... 1.777

HONDA................................................. 1.312

SEAT .................................................... 1.787

HYUNDAI ............................................. 1.335

SKODA ................................................. 1.815

INFINITI ................................................ 1.347

SMART ................................................. 1.834

INNOCENTI .......................................... 1.347

SUBARU ............................................... 1.836

ISUZU................................................... 1.347

SUZUKI ................................................ 1.843

IVECO................................................... 1.348

TALBOT ................................................ 1.852

JAGUAR ............................................... 1.350

TOYOTA ................................................ 1.853

JEEP ..................................................... 1.352

TRABANT ............................................. 1.910

KIA ....................................................... 1.352

VAUXHALL ........................................... 1.910

LADA.................................................... 1.355

VOLVO .................................................. 1.973

LANCIA ................................................ 1.358

VW ....................................................... 1.994

LAND ROVER ....................................... 1.373

WARTBURG ........................................ 1.1094

LDV ...................................................... 1.378

YUGO ................................................. 1.1094

LEXUS .................................................. 1.378

ZASTAVA ............................................ 1.1094

LOTUS .................................................. 1.379

2


$/

.\NDWDORJHYURSLDQPXQGWsSsUPEDMsQXPUDSMHVsVKTsQXNRIURKHQQsGLVDVKWHWHWsFDNWXDUD

%*

7ɨɜɚɟ(ɜɪɨɩɟɣɫɤɢ.ɚɬɚɥɨɝɢɡɚɬɨɜɚɧɹɤɨɢɤɚɬɚɥɨɠɧɢɧɨɦɟɪɚɦɨɠɟɞɚɧɟɛɶɞɚɬ ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɟɦɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɱɚɫɬɢɧɚ(ɜɪɨɩɚ

&=

7RWRMHHYURSVNêNDWDORJSURWRQČNWHUiþtVODGtOĤQHMVRXYXUþLWêFKHYURSVNêFK]HPtFKGRVWXSQi

'(

'LHVLVWHLQHXURSlLVFKHU.DWDORJGDKHUVLQGHLQLJH7HLOH1XPPHUQLQEHVWLPPWHQHXURSlLVFKHQ /lQGHUQQLFKWHUKlOWOLFK

'.

,GHWWHHXURS LVNHNDWDORJNDQGHUY UHOLVWHWQRJOHUHVHUYHGHOVQXPUHVRPLNNHODJHUI¡UHV KRVGHQORNDOHJURVVLVWGLVVHUHVHUYHGHOVQXPUHNDQGRJLO¡EHWDINRUWWLGVNDIIHVKMHPIUD75: KRYHGODJHU

(6

$OJXQDVGHODVUHIHUHQFLDVGHWDOODGDVHQHVWHFDWiORJR(XURSHRQRHVWiQGLVSRQLEOHVHQ FLHUWRVSDtVHV(XURSHRV

),

7lPlRQHXURRSSDODLQHQOXHWWHORMDVLNVLMRWNXWQXPHURWHLYlWPDKGROOLVHVWLROHVDDWDYLOODMRLVVDNLQ HXURRSDQPDLVVD

)5

&HFDWDORJXHHXURSpHQSHXWFRQWHQLUGHVUpIpUHQFHVQRQGLVSRQLEOHVGDQVFHUWDLQVSD\V

*%

7KLVLVD(XURSHDQ&DWDORJXHDQGWKHUHIRUHVRPHSDUWQXPEHUVPD\QRWEHDYDLODEOHLQFHUWDLQ (XURSHDQWHUULWRULHV

*5

ǹȣIJȩȢȠțĮIJȐȜȠȖȠȢʌȡȠȠȡȓȗİIJĮȚȖȚĮIJȘȞǼȣȡȫʌȘȖȚĮĮȣIJȩțĮȚȠȡȚıȝȑȞȠȚĮȡȚșȝȠȓİȟĮȡIJȘȝȐIJȦȞ ȓıȦȢȞĮȝȘȞİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȠȚıİȠȡȚıȝȑȞİȢʌİȡȚȠȤȑȢIJȘȢǼȣȡȫʌȘȢ

+5

2YRMHHXURSVNLNDWDORJVWRJDSRMHGLQDþQLEURMHYLGLMHORYDQHVWRMHQDUDVSRODJDQMXXRGUHÿHQLP ]HPOMDPD(XURSH

+8

$MHOHQNLDGYiQ\HXUySDLNDWDOyJXVH]pUWQpKiQ\DONDWUpV]V]iPQHPNDSKDWyEL]RQ\RVHXUySDL RUV]iJRNEDQ

,7

4XHVWRqXQFDWDORJRHXURSHRGLFRQVHJXHQ]DDOFXQLULIHULPHQWLSRVVRQRQRQHVVHUHGLVSRQLEOL LQDOFXQHQD]LRQLHXURSHH

,5

ί΍̶λΎΧ˶̵ΎϬθΨΑέΩϩΪηΖγήϬϓ˶ΕΎότϗ̶ΧήΑϭέϦϳ΍ί΍ϭϩΪηϪϴϬΗΎ̡ϭέ΍΢τγέΩϊϳίϮΗ˶̵΍ήΑ̱ϮϟΎΗΎ̯Ϧϳ΍ ΪϨηΎΑ̶ϤϧαήΘγΩϞΑΎϗΎ̡ϭέ΍

0(

ΔϴΑϭέϭϻ΍ϝϭΪϟ΍ξόΑϲϓΩϮΟϮϣήϴϏϊτϘϟ΍ϡΎϗέ΃ξόΒϓ΍άϟˬϲΑϭέϭ΃ΝϮϟΎΗΎϛ΍άϫ

1/

'LWLVHHQNDWDORJXVYRRUJHKHHO(XURSDHQGDDURPNXQQHQEHSDDOGHRQGHUGHHOQXPPHUVLQ EHSDDOGHODQGHQQLHWWHUEHVFKLNNLQJ]LMQ

12

'HWWHHUHQHXURSHLVNNDWDORJ(QNHOWHGHOHQXPUHNDQLNNHOHYHUHVLDOOHHXURSHLVNHODQG

3/

1LQLHMV]\NDWDORJMHVWNDWDORJLHPHXURSHMVNLFKGODWHJRWHĪZRNUHĞORQ\FKNUDMDFK(XURS\QLH PRĪQDQDE\oQLHNWyU\FKQXPHUyZF]ĊĞFL

37

(VWHpXQFDWiORJRSDUDRPHUFDGRHXURSHX$VVLPDOJXPDVUHIHUrQFLDVSRGHPQmRHVWDU GLVSRQtYHLVHPFHUWRVSDtVHV

52

$FHVWDHVWHXQFDWDORJHXURSHDQúLGLQDFHDVWăFDX]ăXQHOHFRGXULVDUSXWHDVăQX¿H GLVSRQLELOHvQDQXPLWHĠăUL

58

ɗɬɨɜɫɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɤɚɬɚɥɨɝɩɨɷɬɨɦɭɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɜɧɟɦɩɨɡɢɰɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɞɥɹɩɨɫɬɚɜɤɢɜɨɬɞɟɥɶɧɵɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟɫɬɪɚɧɵ

6(

'HWWDlUHQHXURSHLVNNDWDORJYLVVDDUWLNHOQXPPHUlUGlUIRULQWHWLOOJlQJOLJDLDOODHXURSHLVND OlQGHU

6,

.HUMHWRHYURSVNLNDWDORJMHPRJRþHGDQDQHNDWHULKREPRþMLK(YURSHQHNDWHUHãWHYLONHGHORYQH ERGRQDYROMR

6.

7RWRMHHXUySVN\NDWDORJSUHWRGLHOFHSRGQLHNWRUêPLþtVODPLQLHV~YXUþLWêFKHXUySVN\FK NUDMLQiFKGRVWXSQp

65%

2YRMHHYURSVNLNDWDORJVWRJDSRMHGLQDþQLEURMHYLGHORYDQHVWRMHQDUDVSRODJDQMXXRGUHÿHQLP ]HPOMDPD(XURSH

75

%XELU$YUXSDNDWDOR÷XGXUEXQHGHQOHED]ÕSDUoDQXPDUDODUÕEHOLUOL$YUXSDONHOHULQGHEXOXQPD]

3


Three year guarantee for market leading Wheel and Master Cylinder programmes. TRW is so conďŹ dent of the quality of its products that the guarantee has been increased from the legally required two years to three years – or a maximum of 100,000 km.

braking. steering. suspension.

www.trwaftermarket.com


Choose the best quality: - ABS sensors from TRW More than 240 part numbers. Why choose TRW ABS Sensors? Current range includes more than 240 part numbers - we cover most relevant applications of the European car parc TRW ABS Sensors combine the latest electronics and highly complex process technology to ensure their functional stability and reliability in a temperature range of -40째C to +150째C This quality standard is proven on the test track and roads

braking. steering. suspension.

www.trwaftermarket.com


TRW Superkit The easiest and quickest way to service a Drum Brake. TRW Superkit “One Solution” • One part number • One box • One repair

braking. steering. suspension.

www.trwaftermarket.com


7


AL

8

Informacion

Majtas

Fren me dorë

Përforcues

Djathtas

Rrotë të njëfishtë

Pompa e friksionit

Në mes

Rrota të dyfishta

Valvul rregulluese e presionit frenues

Përpara

Rrotë

Tubë fleksibile frenash

Prapa

Sistem vetnivelimi

Cilindër rrote

Brenda

Mekanizmi drejtues i makinëve sportive

Pompa e friksionit

Jashtë

xxx->

Prej

Tubë fleksibile friksioni

Lart

->xxx

Deri

Cilindër marrës i friksionit

Poshtë

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Tërheqje me të katër rrotat

Cilindri qendëror marrës, friksioni

(-)

Pa

3-Speed

3 shpejtësi

Në përgatitje e sipër

(+)

Me

4-Speed

4 shpejtësi

Përpara

Ø

Diametri

5-Speed

5 shpejtësi

Prapa

''

Inç

6-Speed

6 shpejtësi

Timoni në të majtë

Dizel

ABS

Sistem kundra bllokues frenimi (ABS)

Timoni në të djathtë

Motor

AC

Kondicioner ajri

Drejtim joautomatik

Tambur frenash

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Të gjitha të dhënat në mm janë shënuar për shkaqe krahasimi

Timon servo

Disk freni

Armoured

Blinduar


AL

ASR

Sistem kundër shkarjes

ETS

Sistem tërheqje elektronik

OE

Pajisje origjinale

ATM

Automatik

Europe

Evropë

PL

Pesha e ngarkesës

Austria

Austria

France

Francë

Police

Policia

Brake assist

Asistent frenimi

FWD

Tërheqje me rrota të para

raised Roof

Mbulesë e lartë

brake booster

Përforcues

gearshift linkage

marsh komandimi me tiranteri

RWD

Tërheqje me rrota të prapme

German

Republika Federale e Gjermanisë

Saloon

Veturë/Makinë udhëtarësh

brake-power Cilindër i rrotave me rregullues të integruar për fuqinë frenuese governor brake-power Regulator

Valvul rregulluese e presionit frenues

Gov

Makinë zyrtare

Scandinavia

Skandinavia

Ch.

Numri i shasisë

Great Britain

Britania e Madhe

SMT

Transmision sekuencial manual

clutch booster

Përforcues friksioni

HD

Model për pesha të rënda

Series

Seria

Code

Kod

Hungary

Hungaria

shift cable

për vetura me levë kabllo

Coupé

Kupe

IP

Peshë ngarkese të shtuar

SWB

Interaks i shkurtë

cruise control

Sistem i kontrollit të shpejtësisë

Japan

Japoni

Sweden

Suedia

CVT

Transmision i pashkallëzuar

LWB

Interaksi i madh

TC

Kontrolli i fërkimit

EDS

Program satbilizimi me sistem kundër shkarjes

M:

model ndërtimi

Turbo

Turbo

Elec

Elektrik

MTM

Kutia joautomatike e shpejtësive

Type

Tipi

ESP

Program stabilizimi elektronik

Navigation

Navigacion

Van

Kombi/Furgon

Estate

Karavan

Norway

Norvegjia

9


BG

10

Информация

Ляво

Ръчна спирачка

Усилвател на спирачната сила

Дясно

Единични гуми

Главен цилиндър

Център

Двуколесно задвижване

Pегулатор на спирачната сила

отпред

Колело

Спирачен маркуч

Заден

Самонивелиращо се окачване

Колесен спирачен цилиндър

Вътрешен

Спортно окачване

Главен амбриажен цилиндър

Външен

xxx->

от

Маркуч на съединителя

Горни

->xxx

до

Захранван амбриажен цилиндър

Долен

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Завижване на всички ходови колела

Централен захранван цилиндър, съединител

(-)

Без

3-Speed

3-скорости

В подготовка

(+)

Със

4-Speed

4-скорости

отпред

Ø

Диаметър

5-Speed

5-скорости

Заден

''

Цол

6-Speed

6-скорости

Ляво разположен волан

Дизел

ABS

Антиблокировъчна система (ABS)

Дясно разположен волан

Двигател

AC

Климатична инсталация

Ръчно управление

Спирачен барабан

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА ДАДЕНИ В мм И СА САМО ЗА СРАВНИТЕЛНИ ЦЕЛИ

Сервоуправление

Спирачен диск

Armoured

Бронирана


BG

ASR

Система против буксуване (ASR)

ETS

Електронна тягова система

OE

Оригинално оборудване

ATM

Автоматичен

Europe

Европа

PL

Полезен товар

Austria

Австрия

France

Франция

Police

Полиция

Brake assist

Спирачен асистент

FWD

Предно задвижване

raised Roof

Висок покрив

brake booster

Усилвател на спирачната сила

gearshift linkage

лостов механизъм за превключване на скоростите

RWD

Задно задвижване

brake-power governor

Цилиндър на колесната спирачка с интегриран регулатор на спирачната сила

German

Федерална Република Германия

Saloon

Лимузина

brake-power Regulator

Pегулатор на спирачната сила

Gov

Служебни автомобили

Scandinavia

Скандинавия

Ch.

Номер на шасито

Great Britain

Великобритания

SMT

Послeдовaтeлнa pъчнa пpeдaвкa

clutch booster

усилвател за съединителя

HD

Изпълнение за работа при тежки условия

Series

Серия

Code

Код

Hungary

Унгария

shift cable

за автомобили с жило за превключване

Coupé

КУПЕ

IP

Yвеличен полезен товар

SWB

Къса база (SWB)

cruise control

круиз контрол

Japan

Япония

Sweden

Швеция

CVT

Безстепенна предавка

LWB

Дълга база (LWB)

TC

Контрол на сцеплението

EDS

Стабилизационна програма със система против буксуване при задвижване

M:

Образец

Turbo

Турбо

Elec

Електрически

MTM

С механична скоростна кутия

Type

Тип

ESP

Eлектронна стабилизационна програма

Navigation

Навигация

Van

Ван

Estate

Комби/Стейшън вагон

Norway

Норвегия

11


CZ

12

Informace

Levý

Ruční brzda

Posilovač brzd

Pravý

Jednoduchá pneumatika

Hlavní válec

Střed

Dvojité kolo

Regulátor brzdné síly

Vpředu

Kolo

Brzdové hadice

Vzadu

Systém samoregulace světlé výšky

Brzdový váleček

Vnitřní

Sportovní podvozek

Hlavní válec spojky

Vnější

xxx->

Od

spojková hadice

Horní

->xxx

Do

Pracovní válec spojky

Spodní

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Pohon všech kol

hlavní pracovní válec spojky

(-)

Bez

3-Speed

3 Rychlostní přev.

Připravuje se

(+)

Pro

4-Speed

4 Rychlostní přev.

Vpředu

Ø

Průměr

5-Speed

5 Rychlostní přev.

Vzadu

''

Palec

6-Speed

6 Rychlostní přev.

Levostranné řízení

Diesel

ABS

Protiblokovací systém (ABS)

Pravostranné řízení

Motor

AC

Klimatizace

Řízení bez posilovače

Brzdový buben

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Všechny údaje v mm jsou udávány z důvodu porovnání

Servořízení

Brzdový kotouč

Armoured

Pancéřovaný


CZ

ASR

Protiprokluzová regulace

ETS

ETS

OE

Originální vybavení

ATM

Automatika

Europe

Evropa

PL

Zatížení

Austria

Rakousko

France

Francie

Police

Policie

Brake assist

Posilovač brzd (BAS)

FWD

Pohon předních kol

raised Roof

Vysoká střecha

brake booster

Posilovač brzd

gearshift linkage

řadicí ústrojí

RWD

Pohon zadních kol

brake-power governor

brzdový válec kola s integrovaným regulátorem brzdné síly

German

SRN

Saloon

Limuzína/sedan

brake-power Regulator

Regulátor brzdné síly

Gov

Správní vozidla

Scandinavia

Skandinávie

Ch.

Číslo podvozku

Great Britain

Velká Británie

SMT

Sekvenčni manuální převodovka

clutch booster

Posilovač spojky

HD

Provedení pro zvýšené namáhání

Series

Sériový

Code

Kód

Hungary

Maďarsko

shift cable

pro vozidla s táhlem řazení

Coupé

Coupe

IP

Zvýšeným užitečným zatižením

SWB

Krátký rozvor

cruise control

tempomat

Japan

Japonsko

Sweden

Standardní

CVT

Plynule měnitelný převod

LWB

Dlouhý rozvor

TC

Švédsko

EDS

Stabilizační program s antiskluzovým systémem

M:

Model

Turbo

Turbo

Elec

Elektrický

MTM

S ručním řazením

Type

Typ

ESP

Elektronický program stabilizace

Navigation

navigace

Van

Dodávkový vůz

Estate

Vůz typu kombi

Norway

Norsko

13


DE

14

Information

Links

Handbremse

Bremskraftverstärker

Rechts

Einzelbereifung

Hauptzylinder

Mitte

2-Rad

Bremskraftregler

Vorn

Rad

Bremsschlauch

Hinten

Niveau-Ausgleich-System

Radzylinder

Innen

Sportfahrwerk

Kupplungsgeberzylinder

Außen

xxx->

Ab

Kupplungsschlauch

Oben

->xxx

Bis

Kupplungsnehmerzylinder

Unten

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Allradantrieb

Zentralausrücker, Kupplung

(-)

Ohne

3-Speed

3-Gang

In Vorbereitung

(+)

Mit

4-Speed

4-Gang

Vorn

Ø

Durchmesser

5-Speed

5-Gang

Hinten

''

Zoll

6-Speed

6-Gang

Lenkung links

Diesel

ABS

Antiblockiersystem (ABS)

Lenkung rechts

Motor

AC

Klimaanlage

Manuelle Lenkung

Bremstrommel

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Alle Angaben sind in mm und für Vergleichszwecke angegeben

Servolenkung

Bremsscheibe

Armoured

Gepanzert


DE

ASR

Antischlupfregelung (ASR)

ETS

Elektronisches Traktionssystem

OE

Erstausrüstung

ATM

Automatik

Europe

Europa

PL

Nutzlast

Austria

Österreich

France

Frankreich

Police

Polizei

Brake assist

Bremsassistent

FWD

Frontantrieb

raised Roof

hohes Dach

brake booster

Bremskraftverstärker

gearshift linkage

für Fahrzeuge mit Schaltgestänge

RWD

Heckantrieb

brake-power governor

Radbremszylinder mit integriertem Bremskraftregler

German

Bundesrepublik Deutschland

Saloon

Limousine

brake-power Regulator

Bremskraftregler

Gov

Behördenfahrzeug

Scandinavia

Skandinavien

Ch.

Chassis-Nummer

Great Britain

Großbritannien

SMT

Sequentielles manuelles Getriebe

clutch booster

Kupplungsverstärker

HD

Schwerlastausführung

Series

Serie

Code

Code

Hungary

Ungarn

shift cable

für Fahrzeuge mit Schaltseilzug

Coupé

Coupe

IP

Erhöhte Nutzlast

SWB

Kurzer Radstand

cruise control

Geschwindigkeitsregelanlage

Japan

Japan

Sweden

Schweden

CVT

Stufenloses Getriebe

LWB

Langer Radstand

TC

Traktionskontrolle

EDS

Stabilisierungsprogramm mit Antriebsschlupfregelung

M:

Baumuster

Turbo

Turbo

Elec

Elektrisch

MTM

Mit Schaltgetriebe

Type

Typ

ESP

Elektronisches Stabilisierungsprogramm

Navigation

Navigation

Van

Transporter

Estate

Kombi/Station

Norway

Norwegen

15


DK

16

Information

Venstre

Håndbremse

Bremseforstærker

Højre

Enkelthjul

Hovedcylinder

Midterste

Tvillingehjul

Bremsekraftregulator

Forside

Hjul

Bremseslange

Bageste

selvudlignende støddæmper

Hjulcylinder

Inderste

Sportsophæng

Koblingshovedcylinder

Yderste

xxx->

Fra

Koblingsslange

Øverste

->xxx

Til

Koblingsslavecylinder

Nederste

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4-hjuls træk

Centraludrykker, kobling

(-)

Uden

3-Speed

3-gears

Under forberedelse

(+)

Til/med

4-Speed

4 gears

Forside

Ø

Diameter

5-Speed

5-gears

Bageste

''

Tomme

6-Speed

6 gears

Venstrestyret

Diesel

ABS

Antiblokeringssystem (ABS)

Højrestyret

Motor

AC

Klimaanlæg

Manuel styring

Bremsetromle

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Alle dimensioner er opgivet i mm og er alene anført som reference

Servostyring

Bremseskive

Armoured

Pansret


DK

ASR

Antislipsystem

ETS

Elektronisk traktionssystem

OE

Originalt udstyr

ATM

Med automatik

Europe

Europa

PL

Nyttelast

Austria

Østrig

France

Frankrig

Police

Politi

Brake assist

Bremseassistent

FWD

Forhjulstræk

raised Roof

Højt tag

brake booster

Bremseforstærker

gearshift linkage

til køretøjer med gearstænger

RWD

Baghjulstræk

brake-power governor

Hjulbremsecylinder med integreret bremsekraftregulator

German

Tyskland

Saloon

Sedan

brake-power Regulator

Bremsekraftregulator

Gov

Administration biler

Scandinavia

Skandinavien

Ch.

Chassis

Great Britain

Storbritannien

SMT

Sekventielt manuelt gear

clutch booster

Koblingsforstærker

HD

Udførelse til tungt gods

Series

Serie

Code

Kode

Hungary

Ungarn

shift cable

til køretøjer med starttovtræk

Coupé

Coupe

IP

Forhøjet nyttelast

SWB

Kort akselafstand

cruise control

Fartpilotkontrolsystem

Japan

Japan

Sweden

Sverige

CVT

trinløst gear

LWB

Lang akselafstand

TC

Traktionsstyring

EDS

Stabiliseringsprogram med regulering af drevslup

M:

model/chassistype

Turbo

Turbo

Elec

Elektrisk

MTM

Med manuelt gearskifte

Type

Type

ESP

Elektronisk stabiliseringsprogram

Navigation

Navigation

Van

Varevogn

Estate

Estate/Kombi

Norway

Norge

17


ES

18

Información

Izquierda

Freno de mano

Sistema de asistencia de frenada

Derecha

Neumáticos simples

Cilindro principal

Centro

Rueda doble

Regulador de fuerza de frenado

Delante

Rueda

Latiguillo de freno

Trasero

Suspensión con autonivelación

Cilindro de freno de rueda

Interior

Suspensión deportiva

Cilindro principal de embrague

Exterior

xxx->

Desde

Tubo flexible de embrague

Superior

->xxx

Hasta

Cilindro esclavo de embrague

Inferior

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Tracción a las 4 ruedas

Desembrague central, embrague

(-)

Sin

3-Speed

3 marchas

En preparación

(+)

Con

4-Speed

4 marchas

Delante

Ø

Diámetro

5-Speed

5 marchas

Trasero

''

Pulgadas

6-Speed

6 marchas

Conducción izquierda

Diesel

ABS

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Conducción derecha

Motor

AC

Aire acondicionado

Dirección manual

Tambor de freno

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Todas las medidas son en mm y sólo son a titulo de referencia

Servodirección

Disco de freno

Armoured

Blindado


ES

ASR

Dispositivo antideslizante

ETS

Sistema electrónico de tracción

OE

Equipamiento original

ATM

Automático

Europe

Europa

PL

Carga útil

Austria

Austria

France

Francia

Police

Policía

Brake assist

Asistencia de frenada

FWD

Tracción delantera

raised Roof

techo alto

brake booster

Sistema de asistencia de frenada

gearshift linkage

para vehículos con varillaje de cambios

RWD

Tracción trasera

brake-power governor

Cilindro de freno con regulador de fuerza incorporado

German

República Federal de Alemania

Saloon

Sedán

brake-power Regulator

Regulador de fuerza de frenado

Gov

Coches oficiales

Scandinavia

Escandinavia

Ch.

Número del chasis

Great Britain

Gran Bretaña

SMT

Engranaje manual secuencial

clutch booster

Servoembrague

HD

Modelo para cargas pesadas

Series

Serie

Code

Código

Hungary

Hungría

shift cable

Para vehículos con cable de cambios

Coupé

Coupe

IP

Carga útil incrementada

SWB

Batalla corta

cruise control

Sistema regulador de velocidad

Japan

Japón

Sweden

Suecia

CVT

Engranaje sin escalonamientos

LWB

Batalla larga

TC

Control de tracción

EDS

Programa de estabilización con regulación antideslizante para la transmisión

M:

Modelo de construcción

Turbo

Turbo

Elec

Eléctrico

MTM

Caja de cambios manual

Type

Tipo

ESP

Programa electrónico de estabilización

Navigation

Navegación

Van

Furgón

Estate

Combi / Monovolumen

Norway

Noruega

19


FI

20

Informaatio

Vasen

Käsijarru

Jarrutehostin

Oikea

Yksi rengas

Pääsylinteri

Keskimmäinen

Paripyörä

Jarruvoimasäädin

Etu

Pyörä

Jarruletku

Taka

Itsesäätyvä jousitus

Pyörän sylinteri

Sisempi

Urheilujousitus

Kytkintyösylinteri

Ulompi

xxx->

Korinumerosta

Kytkimen letku

Ylempi

->xxx

To

Kytkinpääsylinteri

Alempi

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Nelipyöräveto

Irroitusmekanismi, kytkin

(-)

Ilman, vailla

3-Speed

3-vaihteinen

Valmistelussa

(+)

Ja, kanssa, kera, ohella

4-Speed

4-vaihteinen

Etu

Ø

Halkaisija

5-Speed

5-vaihteinen

Taka

''

Tuumaa

6-Speed

6-vaihteinen

Ohjaus vasemmalla

Diesel

ABS

Lukkiutumisenestojärjestelmä

Ohjaus oikealla

Moottori

AC

llmastointilaite

Tehostamaton ohjaus

Jarrurumpu

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Kaikki mitat ovat millimetrejä ja vain ohjeellisia

Ohjaustehostin

Jarrulevy

Armoured

Panssaroitu


FI

ASR

Luistonestojärjestelmä

ETS

Elektroninen luistonesto

OE

Alkuperäisosa

ATM

Automaatti

Europe

Eurooppa

PL

Kuorman paino

Austria

Itävalta

France

Ranska

Police

Poliisi

Brake assist

Hätäjarrutehostin

FWD

Etuveto

raised Roof

korkea katto

brake booster

Jarrutehostin

gearshift linkage

Ajoneuvoihin, joissa vaihdetangosto

RWD

Takaveto

brake-power governor

Pyöräjarrusylinteri jarrupaineensäätimellä

German

Saksa

Saloon

Henkilöauto

brake-power Regulator

Jarruvoimasäädin

Gov

Viranomaisajoneuvo

Scandinavia

Skandinavia

Ch.

Alustan numero

Great Britain

Iso-Britannia

SMT

Asteittainen manuaalivaihteisto

clutch booster

Kytkintehostin

HD

Vahvistettu

Series

Sarja

Code

Koodi

Hungary

Unkari

shift cable

Ajoneuvoihin, joissa valintavaijeri

Coupé

Coupe

IP

Korotettu kantavuus

SWB

Lyhyt akseliväli

cruise control

Vakionopeussäädin

Japan

Japani

Sweden

Ruotsi

CVT

Portaaton automaattivaihteisto

LWB

Pitkä akseliväli

TC

Luistonesto

EDS

Vakausjärjestelmä, jossa luistonestojärjestelmä

M:

Rakennetyyppi

Turbo

Turbo

Elec

Sähkö

MTM

Käsivalintainen

Type

Tyyppi

ESP

Elektroninen ajovakavuusohjelma

Navigation

Navigointi

Van

Pakettiauto

Estate

Farmarimalli

Norway

Norja

21


FR

22

Informations

Gauche

Frein à main

Servo-frein

Droite

Roue simple

Maître-cylindre

Centre

Roues jumelées

Régulateur de force de freinage

Avant

Roue

Flexible de frein

Arrière

Suspension à nivellement automatique

Cylindre de roue

Intérieur

Suspension sportive

Émetteur d'embrayage

Extérieur

xxx->

A partir de

Tuyau d'embrayage

Supérieur

->xxx

Jusqu'à

Cylindre récepteur d'embrayage

Inférieur

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4 roues motrices

Dispositif de débrayage central, embrayage

(-)

Sans

3-Speed

à 3 vitesses

En préparation

(+)

Avec

4-Speed

à 4 vitesses

Avant

Ø

Diamètre

5-Speed

à 5 vitesses

Arrière

''

Pouce

6-Speed

à 6 vitesses

Direction à gauche

Diesel

ABS

Système Anti blocage (ABS)

Conduite à droite

Moteur

AC

Air climatisé

Direction manuelle

Tambour de frein

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Toutes les dimensions sont données en mm et à titre indicatif seulement

Direction assistée

Disque de frein

Armoured

blindé


FR

ASR

Système antipatinage

ETS

Système Antipatinage

OE

Equipement d'origine

ATM

Automatique

Europe

Europe

PL

Charge utile

Austria

Autriche

France

France

Police

Police

Brake assist

Assistant de freinage

FWD

Roues motrices avant

raised Roof

Toit élevé

brake booster

Servo-frein

gearshift linkage

pour véhicule avec tringlerie de commande

RWD

Roues motrices arrières

brake-power governor

Cylindre de roue avec régleur de freinage intégré

German

République Fédérale d’Allemagne

Saloon

Berline

brake-power Regulator

Régulateur de force de freinage

Gov

Cars d'administration

Scandinavia

Scandinavie

Ch.

Numéro de châssis

Great Britain

Grande-Bretagne

SMT

Transmission à commande séquentielle

clutch booster

Servo-débrayeur

HD

Équipement renforcé

Series

Série

Code

Code

Hungary

Hongrie

shift cable

pour véhicules avec tirette de câble pour changer de vitesse

Coupé

Coupé

IP

Charge utile augmentée

SWB

Empattement court

cruise control

Régulateur de vitesse

Japan

Japon

Sweden

Suède

CVT

Transmission à variation continue

LWB

Empattement Long

TC

Commande de traction

EDS

Blocage électronique de différentiel

M:

Modèle type

Turbo

Turbo

Elec

Electrique

MTM

Boîte de vitesse manuelle

Type

Type

ESP

Programme de stabilité électronique

Navigation

Navigation

Van

Fourgon

Estate

Familiale

Norway

Norvège

23


GB

24

Information

Left

Handbrake

Booster

Right

Single Wheel

Master cylinder

Centre

Double Wheel

Brake pressure regulating valve

Front

Wheel

Brake hose

Rear

Self Levelling Suspension

Wheel cylinder

Inner

Sports suspension

Clutch master cylinder

Outer

xxx->

From

Clutch hose

Upper

->xxx

To

Clutch slave cylinder

Lower

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4 wheel drive

Central Slave Cylinder, Clutch

(-)

Without

3-Speed

3-Speed

In preparation

(+)

With

4-Speed

4-Speed

Front

Ă˜

Diameter

5-Speed

5-Speed

Rear

''

Inch

6-Speed

6-Speed

Left-hand drive

Diesel

ABS

Anti-lock system

Right hand drive

Engine

AC

Air Conditioning

Manual steering

Brake Drum

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Power Steering

Brake Disc

Armoured

Armoured


GB

ASR

Antiskid system

ETS

Electronic Traction Support

OE

Original Equipment

ATM

Automatic

Europe

Europe

PL

Load Weight

Austria

Austria

France

France

Police

Police

Brake assist

Brake Assist System

FWD

Front wheel drive

raised Roof

high Roof

brake booster

Booster

gearshift linkage

gearshift linkage

RWD

Rear wheel drive

brake-power governor

Wheel Brake Cylinder with integrated brake-power governor

German

Federal Republic of Germany

Saloon

Saloon

brake-power Regulator

Brake pressure regulating valve

Gov

Official vehicles

Scandinavia

Scandinavia

Ch.

Chassis number

Great Britain

Great Britain

SMT

Sequential Manual Transmission

clutch booster

Clutch Booster

HD

Heavy duty

Series

Series

Code

Code

Hungary

Hungary

shift cable

for Vehicals with shift cable

CoupĂŠ

Coupe

IP

Increased payload

SWB

Short wheelbase

cruise control

cruise control

Japan

Japan

Sweden

Sweden

CVT

Continual variable transmission

LWB

Long wheelbase

TC

Traction Control

EDS

Stability Programme with antiskid system

M:

Model

Turbo

Turbo

Elec

Electric

MTM

With manual gearbox

Type

Type

ESP

Electronic stability programme

Navigation

Navigation

Van

Van

Estate

Estate

Norway

Norway

25


GR

26

Πληροφορίες

Αριστερά

Χειρόφρενο

Ενίσχυση

Δεξιά

Μονά ελαστικά

Κεντρική αντλία

Κέντρο

Διπλός τροχός

Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης φρένων

Εμπρός

Τροχός

Σωληνάκι φρένων

Πίσω

Σύστημα εξισορρόπησης ύψους

Κυλινδράκι φρένου

Εσωτερικό

Σπορ ανάρτηση

Κεντρική αντλία συμπλέκτη

Εξωτερικό

xxx->

Από

Σωληνάκι συμπλέκτη

Πάνω

->xxx

Έως

Βοηθητική αντλία συμπλέκτη

Κάτω

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Τετρακίνηση

Βοηθητική αντλία, συμπλέκτης

(-)

Χωρίς

3-Speed

3 ταχυτήτων

Σε προετοιμασία

(+)

Με

4-Speed

4 ταχυτήτων

Εμπρός

Ø

Διάμετρος

5-Speed

5 ταχυτήτων

Πίσω

''

Ίντσες

6-Speed

6 ταχυτήτων

Αριστερή κίνηση

Ντίζελ

ABS

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑΒS)

Δεξιοτίμονο

Κινητήρας

AC

Κλιματισμός

Μηχανικό τιμόνι

Ταμπούρο φρένου

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Όλες οι τιμές σε mm αναφέρονται μόνο για σύγκριση

Τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση

Δίσκος φρένου

Armoured

Θωρακισμένο


GR

ASR

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

ETS

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

OE

Αρχικός εξοπλισμός

ATM

Αυτόματο

Europe

Ευρώπη

PL

Βάρος φορτίου

Austria

Αυστρία

France

Γαλλία

Police

Αστυνομία

Brake assist

Σύστημα υποβοήθησης πέδησης

FWD

Μπροστινή κίνηση

raised Roof

Υψηλής οροφής

brake booster

Ενίσχυση

gearshift linkage

μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων

RWD

Πίσω κίνηση

brake-power governor

Κυλινδράκι τροχού με ενσωματωμένο ρυθμιστή ισχύος φρένων

German

Γερμανία

Saloon

Σεντάν

brake-power Regulator

Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης φρένων

Gov

Οχήματα δημοσίου

Scandinavia

Σκανδιναβία

Ch.

Αριθμός πλαισίου

Great Britain

Μεγάλη Βρετανία

SMT

Σειριακό μηχανικό κιβώτιo

clutch booster

Ενισχυτής συμπλέκτη

HD

Βαρέως τύπου

Series

Σειρά

Code

Κωδικός

Hungary

Ουγγαρία

shift cable

για οχήματα με ντίζα αλλαγής ταχυτήτων

Coupé

Κουπέ

IP

Αυξημένο ωφέλιμο φορτίο

SWB

Κοντό μεταξόνιο

cruise control

σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας (cruise control)

Japan

Ιαπωνία

Sweden

Σουηδία

CVT

Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων

LWB

Μακρύ μεταξόνιο

TC

Έλεγχος πρόσφυσης

EDS

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας με σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

M:

Τύπος

Turbo

Υπερσυμπιεστής

Elec

ηλεκτρικό

MTM

Με μηχανικό κιβώτιο

Type

Τύπος

ESP

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Navigation

Πλοήγηση

Van

Βαν

Estate

Στέισον βάγκον

Norway

Νορβηγία

27


HR

28

Informacija

Lijevi

Ručna kočnica

Pojačivač sile kočenja

Desni

Jednostruki kotači

Glavni cilindar

Sredina

Dva kotača

Regulator kočione sile

Sprijeda

Kotač

Crijevo kočnica

Stražnji

Sustav za nivelaciju ovjesa

Cilindar kotača

Unutarnji

Sportsko podvozje

Cilindar davača spojke

Vanjski

xxx->

Od

Armirana gumena cijev spojke

Gornji

->xxx

Do

Cilindar prihvata spojke

Niži/donji

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Pogon na svim kotačima

Središnji pomoćni cilindar, spojka

(-)

Bez

3-Speed

3 brzina

U pripremi

(+)

Sa

4-Speed

4 brzina

Sprijeda

Ø

Promjer

5-Speed

5 brzina

Stražnji

''

Col

6-Speed

6 brzina

Upravljač na lijevoj strani

Diesel

ABS

Sustav protiv blokiranja

Upravljač na desnoj strani

Motor

AC

Klima uređaj

Ručno upravljanje

Kočioni bubanj

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Sve dimenzije su date u mm. I služe samo za usporedbu.

Servo upravljanje

Disk kočnice

Armoured

Oklopljeni


HR

ASR

Regulacija protiv proklizavanja

ETS

Elektronski sustav vuče

OE

Prvobitna oprema

ATM

Automatska

Europe

Europa

PL

Korisna nosivost

Austria

Austrija

France

Francuska

Police

Policija

Brake assist

Sustav asistiranja pri kočenju

FWD

Pogon na prednje kotače

raised Roof

Visoki krov

brake booster

Pojačivač sile kočenja

gearshift linkage

prijenosni mehanizam mjenjača

RWD

Pogon na stražnje kotače

brake-power governor

Cilindar kočnice kotača s ugrađenim regulatorom sile kočenja

German

Savezna Republika Njemačka

Saloon

Limuzina

brake-power Regulator

Regulator kočione sile

Gov

Administracijska vozila

Scandinavia

Skandinavija

Ch.

Broj šasije

Great Britain

Velika Britanija

SMT

Sekvencijalni ručni prigon

clutch booster

pojačivač spojke

HD

Izvedba za teške terete

Series

Serija

Code

Šifra

Hungary

Mađarska

shift cable

za vozila sa sajlom mjenjača

Coupé

Coupe

IP

Povećanom nosivosti

SWB

Kratak međuosovinski razmak

cruise control

regulator brzine

Japan

Japan

Sweden

Švedska

CVT

Kontinuirani prigon

LWB

Veliki međuosovinski razmak

TC

Sustav protiv proklizavanja

EDS

Program za stabiliziranje s regulacijom protiv proklizavanja

M:

konstrukcijski uzorak

Turbo

Turbo

Elec

Električni

MTM

S ručnim mjenjačem

Type

Tip

ESP

Elektronski program za stabiliziranje

Navigation

Navigacija

Van

Kombi

Estate

Karavan

Norway

Norveška

29


HU

30

Információ

Bal

Kézifék

Fékszervo

Jobb

Szimpla gumi

Főfékhenger

Középen

2 kerék

Fékerő szabályozó

Elől

Kerék

Féktömlő

Hátul

Szintkiegyenlítõ rendszer

Kerékhenger

Belső

Sportfutómű

Kuplung főmunkahenger

Külső

xxx->

-tól

kuplungcsõ

Felső

->xxx

Következõig:

Kuplung segédmunkahenger

Alsó

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Összkerékmeghajtás

Központi segédmunkahenger, kuplung

(-)

nélkül

3-Speed

3-sebességes

Előkészítés alatt

(+)

-val

4-Speed

4-sebességes

Elöl

Ø

Átmérő

5-Speed

5-sebességes

Hátul

''

Coll

6-Speed

6-sebességes

Balkormányos

Dízel

ABS

Blokkolásgátló rendszer (ABS)

Jobbkormányos

Motor

AC

Klímaberendezés

Manuális kormányzás

Fékdob

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Minden adat mm-ben, összehasonlítási célból van megadva

Szervokormány

Féktárcsa

Armoured

Páncélozott


HU

ASR

Kipörgésgátló (ASR)

ETS

Elektronikus vontatórendszer

OE

Elsõ beszerelés

ATM

Automatika

Europe

Európa

PL

Hasznos teher

Austria

Ausztria

France

Franciaország

Police

Rendőrség

Brake assist

Fékasszisztens

FWD

Első meghajtás

raised Roof

magas tető

brake booster

Fékszervo

gearshift linkage

Váltórudazattal szerelt jármûvekhez

RWD

Hátsó meghajtás

brake-power governor

Kerékfékhenger integrált fékerõszabályozóval

German

Német Szövetségi Köztársaság

Saloon

Limuzin

brake-power Regulator

Fékerő szabályozó

Gov

Hivatali jármű

Scandinavia

Skandinávia

Ch.

Alvázszám

Great Britain

Nagy-Britannia

SMT

Szekvenciális manuális hajtómű

clutch booster

kuplungrásegítő

HD

Nagy teherbírású kivitel

Series

Sorozat

Code

Kód

Hungary

Magyarország

shift cable

Bowdenes váltóval szerelt jármûvekhez

Coupé

Coupe

IP

Megnö hasznos teherrel

SWB

Rövid tengelytáv

cruise control

sebességszabályozó

Japan

Japán

Sweden

Svédország

CVT

Fokozatmentes váltómű

LWB

Nagy tengelytáv

TC

Kipörgésgátló

EDS

Stabilizálóprogram kipörgésgátlóval

M:

Gyártási minta

Turbo

Turbó

Elec

Elektromos

MTM

Sebességváltóval

Type

Típus

ESP

Elektronikus stabilizálóprogram

Navigation

Navigáció

Van

Transporter

Estate

Kombi

Norway

Norvégia

31


IT

32

Informazioni

Sinistro

Freno a mano

Servofreno

Destro

Ruota singola

Pompa freno

Centro

Ruote gemellate

Regolatore della forza frenante

Anteriore

Ruota

Tubi flessibili per freni

Posteriore

Sospensione autolivellante

Cilindretto

Interno

Sospensione sportiva

Pompa frizione

Esterno

xxx->

Da

Flessibile frizione

Superiore

->xxx

Fino a

Cilindro ausiliario della frizione

Inferiore

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4 ruote motrici

Dispositivo disinnesto centrale, Frizione

(-)

Senza

3-Speed

3 Marcia

In preparazione

(+)

Con

4-Speed

4 Marcia

Anteriore

Ă˜

Diametro

5-Speed

5 Marcia

Posteriore

''

Pollici

6-Speed

6 Marcia

Guida a sinistra

Diesel

ABS

Sistema antibloccaggio (ABS)

Guida a destra

Motore

AC

Aria condizionata

Sterzo manuale

Tamburi Freno

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Tuttele dimensioni sono date in millimetri e servono a solo scope indicativo

Servosterzo

Dischi Freno

Armoured

blindato


IT

ASR

Sistema Antislittamento

ETS

Sistema di trazione elettronico

OE

Equipaggiamento originale

ATM

Automatica

Europe

Europa

PL

Carico utile

Austria

Austria

France

Francia

Police

Polizia

Brake assist

Sistema di Assistenza alla Frenata (BAS)

FWD

Trazione anteriore

raised Roof

Tetto alto

brake booster

Servofreno

gearshift linkage

per veicoli con tiranteria comando marce

RWD

Trazione posteriore

brake-power governor

Cilindretto freno con correttore di frenata integrato

German

Repubblica Federale Tedesca

Saloon

Berlina

brake-power Regulator

Regolatore della forza frenante

Gov

Macchine del amministrazione

Scandinavia

Scandinavia

Ch.

Numero di telaio

Great Britain

Gran Bretagna

SMT

Transmissione manuale sequenziale

clutch booster

Servofrizione

HD

Equipaggiamento per carichi pesanti

Series

Serie

Code

Codice

Hungary

Ungheria

shift cable

per veicoli con cavetto comando cambio

Coupé

Coupé

IP

Sospensioni rinforzate

SWB

Passo corto

cruise control

Impianto regolazione velocità

Japan

Giappone

Sweden

Svezia

CVT

Trasmissione a variazione continua

LWB

Passo lungo

TC

Controllo di trazione

EDS

Programma di stabilizzazione con sistema antislittamento

M:

Modello costruttivo

Turbo

Turbo

Elec

elettrico

MTM

Cambio manuale

Type

Tipo

ESP

Programma di stabizzazione elettronica

Navigation

Navigazione

Van

Furgoncino

Estate

Station Wagon

Norway

Norvegia

33


‫‪ME‬‬

‫فرملة اليد‬

‫يسارا‬

‫معلومات‬

‫إطار مفرد‬

‫يمينا‬

‫معزز قوة الفرامل‬

‫عجلة مزدوجة‬

‫بالمنتصف‬

‫األسطوانة الرئيسية‬

‫عجلة‬

‫أماما‬

‫منظم قوة الفرامل‬

‫نظام تعليق ذاتي الضبط‬

‫خلفا‬

‫خرطوم الفرامل‬

‫نظام تعليق رياضي‬

‫داخلي‬

‫أسطوانة العجلة‬

‫من‬

‫>‪xxx-‬‬

‫خارجي‬

‫األسطوانة الرئيسية للقابض‬

‫حتى‬

‫‪->xxx‬‬

‫بأعلى‬

‫خرطوم القابض‬

‫‪4-matic/4motion/‬‬ ‫‪4WD/4x4/AWD‬‬

‫بأسفل‬

‫األسطوانة التابعة للقابض‬

‫دفع بجميع العجالت‬

‫‪ 3‬سرعات‬

‫‪3-Speed‬‬

‫بدون‬

‫)‪(-‬‬

‫األسطوانة التابعة المركزية‪ ،‬القابض‬

‫‪ 4‬سرعات‬

‫‪4-Speed‬‬

‫مع‬

‫)‪(+‬‬

‫تحت اإلعداد‬

‫‪ 5‬سرعات‬

‫‪5-Speed‬‬

‫قطر‬

‫‪Ø‬‬

‫أماما‬

‫‪ 6‬سرعات‬

‫‪6-Speed‬‬

‫بوصة‬

‫''‬

‫خلفا‬

‫نظام الفرامل المانع لالنغالق‬ ‫)‪(ABS‬‬

‫‪ABS‬‬

‫ديزل‬

‫التوجيه يسارا‬

‫مكيف الهواء‬

‫‪AC‬‬

‫محرك‬

‫التوجيه يمينا‬

‫جميع البيانات بالملليمتر وهي تهدف فقط‬ ‫لتسهيل عملية المقارنة‬

‫مدرع‬

‫‪All dimensions‬‬ ‫‪are given in‬‬ ‫‪millimetres and‬‬ ‫‪are for reference‬‬ ‫‪purposes only‬‬

‫طنبورة الفرامل‬

‫توجيه يدوي‬

‫‪Armoured‬‬

‫قرص الفرامل‬

‫آلية مؤازرة التوجيه‬

‫‪34‬‬


‫‪ME‬‬

‫التجهيز األساسي‬

‫‪OE‬‬

‫نظام الجر اإللكتروني‬

‫الوزن الصافي‬

‫‪PL‬‬

‫أوروبا‬

‫‪Europe‬‬

‫‪Police‬‬

‫فرنسا‬

‫‪France‬‬

‫الشرطة‬

‫سقف مرتفع‬

‫‪German‬‬

‫أسطوانة فرملة العجلة مع منظم قوة الفرامل‬ ‫المدمج‬

‫‪Gov‬‬

‫منظم قوة الفرامل‬

‫‪brake-power‬‬ ‫‪Regulator‬‬

‫ليموزين‬

‫‪Scandinavia‬‬

‫مركبة حكومية‬

‫فئة‬

‫للسيارات المزودة بسلك تعشيق‬

‫قاعدة عجالت قصيرة‬

‫السويد‬

‫نظام التحكم في الجر‬

‫‪shift cable‬‬

‫‪SWB‬‬

‫‪Sweden‬‬

‫‪TC‬‬

‫‪brake‬‬ ‫‪booster‬‬ ‫‪brake-power‬‬ ‫‪governor‬‬

‫‪Saloon‬‬

‫‪Series‬‬

‫مساعد الفرامل‬

‫‪Brake‬‬ ‫‪assist‬‬

‫للسيارات المزودة بقضيب تعشيق‬

‫ألمانيا اإلتحادية‬

‫ناقل حركة يدوي تتابعي‬

‫النمسا‬

‫‪Austria‬‬

‫‪gearshift‬‬ ‫‪linkage‬‬

‫جر خلفي‬

‫‪SMT‬‬

‫‪FWD‬‬

‫أوتوماتيكي‬

‫‪ATM‬‬

‫معزز قوة الفرامل‬

‫‪RWD‬‬

‫الدول اإلسكندنافية‬

‫‪35‬‬

‫‪raised Roof‬‬

‫جر أمامي‬

‫‪ETS‬‬

‫نظام السيطرة على االنزالق‬ ‫)‪(ASR‬‬

‫‪ASR‬‬

‫بريطانيا العظمى‬

‫تجهيزة األوزان الثقيلة‬

‫المجر‬

‫حمولة صافية مرتفعة‬

‫اليابان‬

‫قاعدة عجالت طويلة‬

‫‪Great Britain‬‬

‫رقم الشاسيه‬

‫‪Ch.‬‬

‫‪HD‬‬

‫معزز القابض‬

‫‪clutch‬‬ ‫‪booster‬‬

‫‪Hungary‬‬

‫كود‬

‫‪Code‬‬

‫‪IP‬‬

‫كوبيه‬

‫‪Coupé‬‬

‫مثبت السرعة‬

‫‪cruise‬‬ ‫‪control‬‬

‫‪Japan‬‬

‫‪LWB‬‬

‫توربو‬

‫‪Turbo‬‬

‫موديل‬

‫نوع‬

‫‪Type‬‬

‫مع ناقل حركة يدوي‬

‫سيارة فان‬

‫‪Van‬‬

‫المالحة‬

‫‪Navigation‬‬

‫النرويج‬

‫‪Norway‬‬

‫‪M:‬‬

‫‪MTM‬‬

‫ناقل حركة سلس‬

‫‪CVT‬‬

‫برنامج تعزيز االتزان مع نظام السيطرة على‬ ‫االنزالق‬

‫‪EDS‬‬

‫كهربائي‬

‫‪Elec‬‬

‫برنامج تعزيز االتزان اإللكتروني‬

‫‪ESP‬‬

‫كومبي‪/‬استيشن‬

‫‪Estate‬‬


NL

36

Informatie

Links

Handrem

Rembekrachtiger

Rechts

Enkele wielen

Hoofdremcylinder

Middelpunt

Dubbel wiel

Remkrachtverdeler

Voor

Wiel

Remslang

Achter

Zelfnivellerende ophanging

Wielremcylinder

Binnen

Sportvering

Koppelingsgevercylinder

Buiten

xxx->

vanaf

Koppelingsslang

Boven

->xxx

T/m

Koppelingsnemercylinder

Onder

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4-wiel aangedreven

Koppelingsdruklager, koppeling

(-)

Zonder

3-Speed

3 Versnellingen

In voorbereiding

(+)

Voor

4-Speed

4 Versnellingen

Voorzijde

Ă˜

Diameter

5-Speed

5 Versnellingen

Achter

''

Inch

6-Speed

6 Versnellingen

Stuur links

Diesel

ABS

Antiblokkeersysteem (ABS)

Stuur rechts

Motor

AC

Airconditioning

Handmatige stuurinrichting

Remtrommel

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Alle afmetingen zijn in mm en dienen alleen ter vergelijking

Stuurbekrachtiging

Remschijf

Armoured

gepantserd


NL

ASR

Antislipregeling

ETS

Elektronisch Tractiesysteem

OE

Standaardmontage

ATM

Automaat

Europe

Europa

PL

Nuttige last

Austria

Oostenrijk

France

Frankrijk

Police

Politie

Brake assist

Remhulp systeem

FWD

Voorwielaandrijving

raised Roof

hoog dak

brake booster

Rembekrachtiger

gearshift linkage

voor voertuigen met schakelstang

RWD

Achterwielaandrijving

brake-power governor

wielremcilinder met geïntegreerde remkrachtregelaar

German

Duitsland

Saloon

Sedan

brake-power Regulator

Remkrachtverdeler

Gov

Overheidsvoertuigen

Scandinavia

Scandinavië

Ch.

Chassisnummer

Great Britain

Groot-Brittannië

SMT

Sequentiële manuele transmissie

clutch booster

Koppelingsversterker

HD

Uitvoering zware lasten

Series

Serie

Code

Code

Hungary

Hongarije

shift cable

voor voertuigen met schakelkabel

Coupé

Coupé

IP

Zwaardere belading

SWB

Korte wielbasis

cruise control

Snelheidsregelingssysteem

Japan

Japan

Sweden

Zweden

CVT

Traploze aandrijving

LWB

Lange wielbasis

TC

Traction control

EDS

Stabiliseringsprogramma met antiblokkeersysteem

M:

Wagencode

Turbo

Turbo

Elec

Elektrisch

MTM

Met versnellingsbak

Type

Type

ESP

Elektronisch stabilisatieprogramma

Navigation

Navigatie

Van

Bestelauto

Estate

Estate

Norway

Noorwegen

37


NO

38

Informasjon

Venstre

Håndbrekk

Bremseforsterker

Høyre

Enkelthjul

Hovedsylinder

Midten

Tvillinghjul

Bremsekraftregulator

Front

Hjul

Bremseslange

Bak

Selvjusterende hjuloppheng

Hjulsylinder

Indre

Sportsoppheng

Clutchhovedsylinder

Ytre

xxx->

Fra

Clutchslange

Oppe

->xxx

Til

Clutchslavesylinder

Nede

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4-hjulstrekk

Sentral utrykker, clutch

(-)

Uten

3-Speed

3 girs

Under forberedelse

(+)

Med

4-Speed

4 girs

Front

Ø

Diameter

5-Speed

5 girs

Bak

''

Tommer

6-Speed

6 girs

Venstreratt

Diesel

ABS

Antiblokkeringssystem (ABS)

Høyreratt

Motor

AC

Klimaanlegg

Manuell styring

Bremstrommel

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Alle dimensjoner er oppgitt i mm, og er bare til orientering

Servostyring

Bremseskive

Armoured

Pansret


NO

ASR

Antisklisystem

ETS

Elektronisk traksjonssystem

OE

Originalutstyr

ATM

Med automatgir

Europe

Europa

PL

Lastevekt

Austria

Østerrike

France

Frankrike

Police

Politi

Brake assist

Bremsekraftforsterker

FWD

Forhjulstrekk

raised Roof

Høyt tak

brake booster

Bremseforsterker

gearshift linkage

for kjøretøy med giroverføring

RWD

Bakhjulstrekk

brake-power governor

hjulbremsesylinder m/integrert bremsekraftregulator

German

Tyskland

Saloon

Sedan

brake-power Regulator

Bremsekraftregulator

Gov

Biler i statlig eie

Scandinavia

Skandinavia

Ch.

Chassisnummer

Great Britain

Storbritannia

SMT

Sekvensiell manuell girkasse

clutch booster

Clutchforsterker

HD

Utførelse for tung belastning

Series

Serie

Code

Kode

Hungary

Ungarn

shift cable

for kjøretøy med girvire

Coupé

Kupé

IP

Økt nyttelast

SWB

Kort akselavstand

cruise control

Hastighetsregulator

Japan

Japan

Sweden

Sverige

CVT

CVT

LWB

Lang akselavstand

TC

Antispinnsystem

EDS

Stabiliseringsprogram med antispinnsystem

M:

Modell

Turbo

Turbo

Elec

Elektrisk

MTM

Med manuell gearkasse

Type

Type

ESP

Elektronisk stabiliseringsprogram

Navigation

Navigering

Van

Varevogn

Estate

Stasjonsvogn

Norway

Norge

39


PL

40

Informacja

Z lewej

Hamulec ręczny

Urządzenie wspomagające siłę hamowania

Z prawej

Ogumienie pojedyncze

Pompa hamulcowa

Środek

Podwójne koło

Zawór redukcyjny hamulca

Przód

Koło

Wąż hamulcowy

Tył

System wyrównywania poziomu

Rozpieracz hydrauliczny (cylinderek hamulcowy)

Wewnętrzny

Sportowy układ jezdny

Wyprzęgnik hydrauliczny sprzęgła (pompa)

Zewnętrzny

xxx->

Od

Przewód sprzęgła

Z góry

->xxx

Do

Wyprzęgnik hydrauliczny sprzęgła (siłownik)

Z dołu

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Napęd na cztery koła

Centralny wyprzęgnik hydrauliczny, sprzęgło

(-)

Bez

3-Speed

3-biegowa

W przygotowaniu

(+)

Z

4-Speed

4-biegowy

Przód

Ø

Średnica

5-Speed

5-biegowa

Tył

''

Cal

6-Speed

6-biegowy

Kierownica z lewej strony

Diesel

ABS

Układ zapobiegający blokadzie kół (ABS)

Kierownica po prawej stronie

Silnik

AC

Klimatyzacja

Układ kierowniczy bez wspomagania

Bęben hamulcowy

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Wszystkie wartości w mm podano w celach porównawczych

Wspomaganie kierownicy

Tarcza hamulcowa

Armoured

Pancerne


PL

ASR

System zapobiegający poślizgowi kół (ASR)

ETS

elektroniczny system trakcyjny

OE

Pierwsze wyposażenie

ATM

Przekładnia automatyczna

Europe

Europa

PL

masa użyteczna

Austria

Austria

France

Francja

Police

Policja

Brake assist

system asystenta hamowania

FWD

Napęd na przednie koła

raised Roof

wysoki dach

brake booster

Urządzenie wspomagające siłę hamowania

gearshift linkage

mechanizm zmiany biegów

RWD

Napęd na tylne koła

brake-power governor

Hydrauliczny rozpieracz hamulca koła jezdnego z wbudowanym regulatorem mocy hamowania

German

Republika Federalna Niemiec

Saloon

Limuzyna

brake-power Regulator

Zawór redukcyjny hamulca

Gov

Pojazdy administracyjne

Scandinavia

Skandynawia

Ch.

Numer podwozia

Great Britain

Wielka Brytania

SMT

Sekwencyjna ręczna skrzynia biegów

clutch booster

Wspomaganie sprzęgła

HD

Wykonanie w wersji do wysokich obciążeń

Series

Serie

Code

Kod

Hungary

Węgry

shift cable

do pojazdów wyposażonych w cięgno zmiany biegów

Coupé

Coupe

IP

Zwiększonym ciężarem użytecznym

SWB

Krótki rozstaw osi

cruise control

tempomat

Japan

Japonia

Sweden

Szwecja

CVT

bezstopniowa skrzynia biegów

LWB

Długi rozstaw osi

TC

Kontrola trakcji

EDS

program stabilizujący z regulacją antypoślizgową

M:

wzór konstrukcyjny

Turbo

Turbo

Elec

Elektryczny

MTM

Z mechaniczną skrzynią biegów

Type

Typ

ESP

Elektroniczny układ stabilizujący (ESP)

Navigation

Nawigacja

Van

Transporter

Estate

Kombi

Norway

Norwegia

41


PT

42

Informação

Esquerda

Travão de mäo

Servo Freio

Direita

Rodado Simples

Cilindro Principal

Centro

Rodado duplo

Válvula Reguladora

Frente

Roda

Tubo de Travão

Atrás

Suspensão Auto-Nivelante

Cilindro de roda

Interior

Chassis desportivo

Cilindro Embraiagem

Exterior

xxx->

Desde

Tubo flexível de embraiagem

Em cima

->xxx

Até

Cilindro auxiliar de embraiagem

Em baixo

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Tracção às 4 rodas

Dispositivo de desembraiagem central, embraiagem

(-)

Sem

3-Speed

3 velocidades

Em preparação

(+)

Com

4-Speed

4 velocidades

Frente

Ø

Diâmetro

5-Speed

5 velocidades

Atrás

''

Polegadas

6-Speed

6 velocidades

Direcção esquerda

Diesel

ABS

Sistema de anti-bloqueio

Volante à direita

Motor

AC

Ar condicionado

Direcção manual

Tambor de travão

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Todas as dimensões são em mm e apenas para referència

Direcção Assistida

Disco de travão

Armoured

Blindado


PT

ASR

Sistema anti deslizamento

ETS

Sistema Electrónico de Tracção

OE

Equipamento Original.

ATM

Automático

Europe

Europa

PL

Carga útil

Austria

Áustria

France

França

Police

Polícia

Brake assist

Assistente de travagem

FWD

Accionamento às rodas dianteiras

raised Roof

Tecto alto

brake booster

Servo Freio

gearshift linkage

para veículos com tirantes de mudanças

RWD

Tracção às rodas traseiras

brake-power governor

Cilind. travão de roda com regul. pressão travagem integrado

German

República Federal da Alemanha

Saloon

Limusina

brake-power Regulator

Válvula Reguladora

Gov

Carros da Administração

Scandinavia

Escandinávia

Ch.

Número de chassis

Great Britain

Grâ-Bretanha

SMT

Transmissão sequencial manual

clutch booster

Servo-embraiagem

HD

Equipamento reforçado p/cargas pesadas

Series

Série

Code

Código

Hungary

Hungria

shift cable

para veículos com alavanca de mudanças por cabos

Coupé

Coupé

IP

Sobrecarga

SWB

Distância curta entre eixos

cruise control

Sistema de regulação da velocidade

Japan

Japão

Sweden

Suécia

CVT

Transmissão contínua variável

LWB

Distância longa entre eixos

TC

Controlo de tracção

EDS

Programa de estabilização com sistema anti-deslizamento

M:

Modelo

Turbo

Turbo

Elec

Eléctrico

MTM

Caixa de velocidades manual

Type

Tipo

ESP

Programa de estabilização electrónica

Navigation

Navegação

Van

Transportador

Estate

Kombi/Station

Norway

Noruega

43


RO

44

Informaţii

Stânga

Frână de mână

Servo frână

Dreapta

roată simplă

Pompă centrală

Centru

Tracţiune pe 2 roţi

Repartitor

În faţă

roată

Tub flexibil pentru frâne

Spate

suspensie autoreglabilă

Cilindru receptor frână

Interior

Suspensie sport

Pompă hidraulică de acţionare a ambreiajului

Exterior

xxx->

De la

Furtun ambreiaj

Superior

->xxx

Până la

Cilindru receptor de ambreiaj

Inferior

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Tracţiune integrală

Dispozitiv central de debreiere, ambreiaj

(-)

Fără

3-Speed

3 trepte de viteză

În pregătire

(+)

Cu

4-Speed

4 trepte de viteză

În faţă

Ø

Diametru

5-Speed

5 trepte de viteză

Spate

''

ţol

6-Speed

6 trepte de viteză

Volan pe stânga

Diesel

ABS

Sistem de antiblocare a frânelor ABS

Volan pe dreapta

Motor

AC

Aer condiţionat

Fără servo

Tambur de frână

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Toate dimensiunile în mm sunt date în scopuri comparative

servodirecţie

Disc de frână

Armoured

Blindat


RO

ASR

Sistem de antipatinare

ETS

Sistem electronic de tracţiune

OE

echipament original

ATM

Automat

Europe

Europa

PL

Greutatea sarcinii

Austria

Austria

France

Franţa

Police

Poliţia

Brake assist

Sistem de frânare asistată

FWD

Traţiune pe faţă

raised Roof

Dubă cu compartiment superior

brake booster

Servo frână

gearshift linkage

cuplare schimbător de viteze

RWD

Tracţiune spate

brake-power governor

Cilindru de roată de frână cu regulator de frânare încorporat

German

Republica Federală Germania

Saloon

Limuzină

brake-power Regulator

Repartitor

Gov

Autovehicul oficial

Scandinavia

Peninsula Scandinavă

Ch.

Serie şasiu

Great Britain

Marea Britanie

SMT

Transmisie mecanică secvenţială

clutch booster

Servo ambreiaj

HD

Execuţie sarcină maximă

Series

Serie

Code

Cod

Hungary

Ungaria

shift cable

pentru autovehicule cu cablu de schimbător

Coupé

coupé

IP

Sarcină utilă mărită

SWB

Ampatament scurt

cruise control

control de croazieră

Japan

Japonia

Sweden

Suedia

CVT

Transmisie variabilă continuă

LWB

Ampatament lung

TC

Control tracţiune

EDS

Program de stabilitate cu sistem de antiblocare la frânare

M:

mostră constructivă

Turbo

Turbo

Elec

Electric

MTM

Cu cutie manuală de viteze

Type

Tip

ESP

Program electronic de stabilitate

Navigation

Navigare

Van

Dubiţă

Estate

Combi

Norway

Norvegia

45


RU

46

Информация

Левый

Ручной тормоз

Тормозной усилитель

Правая сторона

Одинарные шины

Главный цилиндр

Центр

Двойное колесо

Регулятор тормозныx сил

Спереди

Колесо

Тормозной шланг

Задний

Подвеска с регулированием дорожного просвета

Колесный цилиндр

Внутренний

Спортивная ходовая часть

Передающий цилиндр сцепления

Внешний

xxx->

от

Шланг сцепления

Верхний

->xxx

до

Принимающий цилиндр сцепления

Нижний

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Полный привод

Центральный исполнительный цилиндр, сцепление

(-)

Без

3-Speed

3-ступенчатая

В стадии подготовки

(+)

C

4-Speed

4-ступенчатая

Спереди

Ø

Диаметр

5-Speed

5-ступенчатая

Задний

''

Дюйм

6-Speed

6-ступенчатая

Левое рулевое управление

Дизель

ABS

Антиблокировочная система (АБС)

Правое рулевое управление

Двигатель

AC

Кондиционер

Рулевое управление без гидроусилителя

Тормозной барабан

Рулевой механизм с усилителем

Тормозной диск

All dimensions are given in Вce размеры в миллиметраx и millimetres and даны только в цeляx сравнения. are for reference purposes only Armoured

Бронированный


RU

ASR

Противопробуксовочное регулирование

ETS

Электронная тяговая система

OE

Оборудование от производителя

ATM

Автоматика

Europe

Европа

PL

Полезная нагрузка

Austria

Австрия

France

Франция

Police

Полиция

Brake assist

Система помощи при торможении

FWD

Передний привод

raised Roof

высокая крыша

brake booster

Тормозной усилитель

gearshift linkage

рычажный механизм переключения передач

RWD

Задний привод

brake-power governor

Колесный тормозной цилиндр со встроенным регулятором тормозной силы

German

Фeдepaтивнaя Pecпyбликa Гepмaния

Saloon

Лимузин

brake-power Regulator

Регулятор тормозныx сил

Gov

Служебный автомобиль

Scandinavia

Скандинавия

Ch.

Шасси

Great Britain

Великобритания

SMT

Ceквeнтaльнaя pyчнaя кopoбкa пepeдaч

clutch booster

Усилитель сцепления

HD

Исполнение для тяжелых грузов

Series

Серия

Code

Код

Hungary

Венгрия

shift cable

для автомобилей с тросовым приводом механизма переключения передач

Coupé

Купе

IP

повышенным полезным грузом

SWB

Короткая колесная база

cruise control

круиз-контроль

Japan

Япония

Sweden

Швеция

CVT

Бесступенчатая коробка передач

LWB

Длинная колесная база

TC

Регулировка тягового усилия

EDS

Прграмма стабилизации с противобуксовочной системой

M:

образец

Turbo

Турбо

Elec

Электрический

MTM

С механической коробкой передач

Type

Тип

ESP

Электронная программа стабилизации

Navigation

Навигация

Van

Автофургон

Estate

Комби

Norway

Норвегия

47


SE

48

Information

Vänster

Handbroms

Bromskraftförstärkare

Höger

Enkeldäck

Huvudcylinder

Mittre

Dubbla hjul

Bromsreglage

Fram

Hjul

Bromsslangar

Bakre

Självutjämnande stötdämpare

Hjulcylinder

Inre

Sportfjädring

Kopplingshuvudcylinder

Yttre

xxx->

Från

Kopplingsslang

Övre

->xxx

Till

Slavcylinder för koppling

Nedre

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4-hjulsdriven

Urtrampningsmekanism, koppling

(-)

Utan

3-Speed

3 Växlad

Under forberedelse

(+)

För

4-Speed

4 Växlad

Fram

Ø

Diameter

5-Speed

5 Växlad

Bakre

''

Tum

6-Speed

6 Växlad

Vänsterstyrd

Diesel

ABS

Låsningsfritt bromssystem (ABS)

Högerstyrd

Motor

AC

Luftkonditionering

Ej servostyrning

Bromstrumma

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Alla dimensioner är angivna i mm och far bara användas för identifikation

Servostyrning

Bromsskiva

Armoured

Armerad


SE

ASR

Antispinnreglering

ETS

Elektroniskt traktionssystem

OE

Originalutrustning

ATM

Automatisk

Europe

Europa

PL

Nyttolast

Austria

Österrike

France

Frankrike

Police

Polis

Brake assist

Servobroms

FWD

Framhjulsdrift

raised Roof

High top

brake booster

Bromskraftförstärkare

gearshift linkage

för fordon med växelstag

RWD

Bakhjulsdrift

brake-power governor

Hjulbromscylinder med integrerad bromskraftsregulator

German

Tyskland

Saloon

Sedan

brake-power Regulator

Bromsreglage

Gov

Administrationsbilar

Scandinavia

Skandinavien

Ch.

Chassi

Great Britain

Storbritannien

SMT

Manuella växlings sekvenser

clutch booster

Kopplingsförstärkare

HD

Utförande för tung last

Series

Serie/serier

Code

Kod

Hungary

Ungern

shift cable

för fordon med växelvajer

Coupé

Coupe

IP

Förhöjd lastförmåga

SWB

Kort hjulbas

cruise control

Farthållare

Japan

Japan

Sweden

Sverige

CVT

Steglös växellåda

LWB

Lång hjulbas

TC

Dragkontroll

EDS

Stabiliseringsprogram med antisladdsystem

M:

Typkod

Turbo

Turbo

Elec

Elektrisk

MTM

Manuell

Type

Typ

ESP

Elektroniskt stabiliseringsprogram

Navigation

Navigering

Van

Skåpbil

Estate

Kombi

Norway

Norge

49


SI

50

Informacije

Levo

Ročna zavora

Ojačevalnik

Desno

Eno kolesni

Glavni cilinder

Sredina

Dve kolesi

Ventil za reguliranje zavornaga tlaka

Sprednji

Kolo

Zavorna cev

Zadnji

Samo nastavljivo vzmetenje

Cilinder kolesa

Notranji

Športno podvozje

Glavni cilinder sklopke

Zunanji

xxx->

Od

cev sklopke

Zgornji

->xxx

Do

Cilinder delovna sklopke

Spodnji

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Pogon na 4 kolesa

osrednji odjemni valj, sklopka

(-)

Brez

3-Speed

s 3 prestavami

V pripravi

(+)

s/z

4-Speed

s 4 prestavami

Spredaj

Ø

Premer

5-Speed

s 5 prestavami

Zadaj

''

Palec

6-Speed

s 6 prestavami

Upravljanje na levi strani

Dizel

ABS

ABS sistem

Upravljanje na desni strani

Motor

AC

Klima naprava

Ročno upravljanje

Zavorni boben

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Vse mere so podane v mm in služijo le za primerjavo.

Servo volan

Zavorni kolut

Armoured

Blindiran


SI

ASR

Protizdrsni sistem (ASR)

ETS

Elektronska pogonska podpora

OE

Originalna oprema

ATM

Avtomatično

Europe

Evropa

PL

Teža bremena

Austria

Avstrija

France

Francija

Police

Policija

Brake assist

Zavorni sistem

FWD

Pogon na sprednja kolesa

raised Roof

Visoka streha

brake booster

Ojačevalnik

gearshift linkage

vzvodovje prestavne ročice

RWD

Pogon na zadnja kolesa

brake-power governor

zavorni valj z vgrajenim regulatorjem zavorne sile

German

Zvezna republika Nemčija

Saloon

Limuzina

brake-power Regulator

Ventil za reguliranje zavornaga tlaka

Gov

Vladno vozilo

Scandinavia

Skandinavija

Ch.

Številka šasije

Great Britain

Velika Britanija

SMT

Sekvenčna ročna transmisija

clutch booster

Ojacevalnik sklopke

HD

Opremljen za težka dela

Series

Serija

Code

Koda

Hungary

Madžarska

shift cable

za vozila z vklopno potezalico

Coupé

Kupe

IP

Povečano nosilnostjo

SWB

Kratka medosna razdalja

cruise control

tempomat

Japan

Japonska

Sweden

Švedska

CVT

Stalen variabilen prenos

LWB

Velik medosni razmak

TC

Krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles

EDS

Program za stabilnost in sistem proti zdrsu

M:

tipski vzorec

Turbo

Turbo

Elec

Električen

MTM

Ročno

Type

Vrsta

ESP

Električno vozilo

Navigation

navigacijski sistem

Van

Poltovorno vozilo

Estate

Kombi

Norway

Norveška

51


SK

52

Informácia

Ľavý

Ručná brzda

Posilňovač bŕzd

Pravý

Jednoduchá montáž pneumatik

Hlavný valec

Stred

Dvojité koleso

Regulátor brzdného účinku

Vpredu

Koleso

Brzdové hadice

Zadný

Systém samoregulácie svetlej výšky

Brzdovým kotúèom

Vnútorný

Športový podvozok

Hlavný valec spojky

Vonkajší

xxx->

Od

spojková hadica

Horný

->xxx

Do

Pracovný valec spojky

Dolný

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Náhon na všetky kolesá

hlavný pracovný valec spojky

(-)

bez

3-Speed

3-stupňová

Pripravuje sa

(+)

s

4-Speed

4-stupňová

Vpredu

Ø

Priemer

5-Speed

5-stupňová

Zadný

''

Palec

6-Speed

6-stupňová

Ľavostranné riadenie

Diesel

ABS

Protiblokovací systém

Volant na pravej strane

Motor

AC

Klimatizácia

Manuálne riadenie

Brzdový bubon

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Všetky údaje v mm sú udane z dôvodu porovnania

Servoriadenia

Brzdový kotúč

Armoured

Pancierovaný


SK

ASR

Systém kontroly trakcie (ASR)

ETS

Elektronická podpora trakcie

OE

Originálne dielce

ATM

Automatické

Europe

Európa

PL

Užitočné zaťaženie

Austria

Rakúsko

France

Francúzsko

Police

Polícia

Brake assist

Brzdný asistent

FWD

Pohon predných kolies

raised Roof

Zvýšená strecha

brake booster

Posilňovač bŕzd

gearshift linkage

zaraďovacie ústrojenstvo

RWD

Pohon zadných kolies

brake-power governor

brzdový valec kolesa s integrovaným regulátorom brzdnej sily

German

SRN

Saloon

Osobný automobil

brake-power Regulator

Regulátor brzdného účinku

Gov

Vládny automobil

Scandinavia

Škandinávia

Ch.

Číslo podvozka

Great Britain

Veľká Británia

SMT

Sekvenčná manuálna prevodovka

clutch booster

Posilňovač spojky

HD

Verzia pre zvýšené namáhanie

Series

Séria

Code

Kód

Hungary

Maďarsko

shift cable

pre vozidlá s ťahadlom radenia

Coupé

Coupe

IP

Zvýšenou hmotnosťou

SWB

Krátky rázvor

cruise control

tempomat

Japan

Japonsko

Sweden

Švédsko

CVT

Bezstupňová prevodovka

LWB

Dlhý rázvor

TC

Riadenie trakcie

EDS

Stabilizačný program s kontrolou trakcie

M:

konštrukčný vzor

Turbo

Turbo

Elec

Elektrický

MTM

S ručným radením

Type

Typ

ESP

Elektronický program stabilizácie

Navigation

navigácia

Van

Dodávkový automobil

Estate

Kombi

Norway

Nórsko

53


SRB

54

Informacija

Levo

Ručna kočnica

Pojačivač sile kočenja

Desno

Jednostruki točkovi

Glavni cilindar

Centar

Dupli točkovi

Regulator sile kočenja

Napred

Tоčаk

Crevo kočnica

Zadnji

Sistem za nivelaciju ogibljenja

Cilindar točka

Unutrašnji

Podvozje kod sportskog automobila

Cilindar davača spojke

Spoljni

xxx->

Od

Spojka za crevo

Gornji

->xxx

Cilindar prihvata spojke

Donji

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

Pogon na svim točkovima

Centralni cilindar prihvata spojke

(-)

Bez

3-Speed

3 brzina

U pripremi

(+)

4-Speed

4 brzina

Napred

Ø

Prečnik

5-Speed

5 brzina

Zadnji

''

Col

6-Speed

6 brzina

Volan na levoj strani

Dizel

ABS

Sistеm prоtiv blоkirаnjа (АBS)

Upravljanje na desnoj strani

Motor

AC

Klima uređaj

Ručno upravljanje

Kočioni doboš

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Sve dimenzije date u mm služe samo za upoređivanje

Servo upravljanje

Kočioni disk

Armoured

Oklopljen


SRB

ASR

Rеgulisаnjе prоtiv klizаnjа

ETS

Elektronski sistem vuče

OE

Prvobitna oprema

ATM

Automatika

Europe

Evropa

PL

Korisna nosivost

Austria

Austrija

France

Francuska

Police

Policija

Brake assist

Sistem asistencije pri kočenju

FWD

Pogon na prednje točkove

raised Roof

Visok krov

brake booster

Pojačivač sile kočenja

gearshift linkage

prenosni mehanizam menjača

RWD

Pogon na zadnje točkove

brake-power governor

Cilindar točka sa integrisanim regulatorom sile kočenja

German

Savezna Republika Nemačka

Saloon

Putnički automobil

brake-power Regulator

Regulator sile kočenja

Gov

Službeno vozilo

Scandinavia

Skandinavija

Ch.

Broj šasije

Great Britain

Velika Britanija

SMT

Sekvencijalni ručni prenosnik

clutch booster

Pojacavac kvacila

HD

Izrada zа tеškе tеrеtе

Series

Serija

Code

Kod

Hungary

Mađarska

shift cable

za vozila sa sajlom menjača

Coupé

Kupe

IP

Povećanom nosivosti

SWB

Mali razmak između osovina točkova

cruise control

tempomat

Japan

Japan

Sweden

Švedska

CVT

Kontinualni prenosnik

LWB

Veliki razmak između osovina točkova

TC

Kontrola vuče

EDS

Program za stabilizovanje sa regulacijom protiv proklizavanja

M:

konstrukcijski uzorak

Turbo

Turbo

Elec

Električni

MTM

Sa manuelnim menjačem

Type

Tip

ESP

Elеktrоnski prоgrаm zа stаbilizоvаnjе

Navigation

Navigacija

Van

Kombi

Estate

Karavan

Norway

Norveška

55


TR

56

Bilgi

Sol

Elfreni

Fren servosu (güçlendiricisi)

Sağ

Tek tekerlek

Ana silindir

Merkez

Çift Tekerlek

Fren gücü regülatörü

Ön

Tekerlek

Fren hortumu

Arka

Kendinden Ayarlı Süspansiyon

Tekerlek silindiri

Spor Süspansiyon

Debriyaj verici silindiri

Dış

xxx->

Itibariyle

Kavrama hortumu

Üst

->xxx

Kadar

Debriyaj alıcı silindiri

Alt

4-matic/4motion/ 4WD/4x4/AWD

4'lü çark ile tahrik

Merkezi Alt Silindir, Kavrama

(-)

Yok

3-Speed

3 vitesli

Hazırlanıyor

(+)

İle

4-Speed

4 vitesli

Ön

Ø

Çapı

5-Speed

5 vitesli

Arka

''

İnç

6-Speed

6 vitesli

Soldan Direksiyon

Dizel

ABS

Anti blokaj sistemi (ABS)

Sağdan direksiyonlu

Motor

AC

Klima

Manuel Direksiyon

Fren Kasnağı

All dimensions are given in millimetres and are for reference purposes only

Tüm ölçüler milimetredir. Sadece referans amacıyla verilmiştir.

Hidrolik Direksiyon

Fren Diski

Armoured

Zırhlı


TR

ASR

Patinaj önleyici sistem (ASR)

ETS

Elektronik traksiyon sistemi

OE

Orijinal Ekipman

ATM

Otomatik

Europe

Avrupa

PL

İstiap haddi

Austria

Avusturya

France

Fransa

Police

Polis

Brake assist

Fren asistanı

FWD

Önden çekişli

raised Roof

Yüksek tavan

brake booster

Fren servosu (güçlendiricisi)

gearshift linkage

vites değiştirme bağlantısı

RWD

Arkadan çekişli

brake-power governor

Entegre fren gücü hız regülatörüne sahip Tekerlek Freni Silindiri

German

Federal Almanya

Saloon

Limuzin

brake-power Regulator

Fren gücü regülatörü

Gov

Resmi taşıt

Scandinavia

İskandinavya

Ch.

Şasi numarası

Great Britain

Büyük Britanya

SMT

Sekansiyel manuel şanzıman

clutch booster

Debriyaj güçlendiricisi

HD

Ağır yük modeli/ağır yük versiyonu

Series

Seri

Code

Kodu

Hungary

Macaristan

shift cable

vites kablosuna sahip Araçlar için

Coupé

Coupe

IP

Artırılmış faydalı yük

SWB

Kısa Dingil Mesafesi

cruise control

sabit hız kontrolü

Japan

Japonya

Sweden

İsveç

CVT

Kademesiz kullanılabilen şanzıman

LWB

Uzun Dingil Mesafesi

TC

Çekiş Kontrolü

EDS

Tahrik patinaj sistemli stabilizasyon programı

M:

Yapı örneği

Turbo

Turbo

Elec

Elektrikli

MTM

Manüel şanzımanlı

Type

Tip

ESP

Elektronik stabilite programı

Navigation

Navigasyon

Van

Van

Estate

Steyşın

Norway

Norveç

57


58


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 (905) 05/83-12/93 1.2

1.3

1.3 i.e.

06/83-12/89

05/83-12/89

05/83-12/89

PMF195 PMF204 PMF209 GPV1068 PHC220 PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

PJL108 PMF204 PMF209 PMF195 GPV1068

BX BX BX ATE BX

1.5 4x4

05/83-12/93

11/83-12/89

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

05/87-

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

05/8705/8505/8505/87-

BX BX BX BX ATE

L 465mm L 448mm L 344mm L 355mm L 400mm L 358mm L 355mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

BX BX ATE

PJL108 PMF204 PMF209 PMF195 PHC250 PHC220 PHB265 PHB137 PHA255 PHB266 PHB205 PHB218 BWC158 BWC162 BWC159 BWC161 PND132

BX BX BX ATE

PJL108 PMF204 PMF209 PMF195 PHC220 PHC250 PHB265 PHB137 PHB205

BX BX BX ATE

BX BX BX BX ATE

05/8705/8705/8705/87-

L 448mm L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PHC250 PHC220 PHA255 PHB205 PHB137 PHB265 PHB218 BWC158 BWC162 BWC159 BWC161 PND132

PHC220 PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132 1.5

ATE BX BX BX

05/8709/8605/8707/88-04/88 05/87-04/88 05/8705/8705/87M: 905A1B/905AD1

L 448mm L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 465mm L 448mm L 358mm L 400mm L 344mm L 365mm L 355mm L 355mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 448mm L 465mm L 358mm L 400mm L 355mm

04/8404/84FWD FWD 04/87-04/87 -04/87 07/8809/86-04/87 07/88FWD FWD FWD FWD 05/85-, AWD 05/85-, AWD AWD AWD AWD 04/87-04/87 -04/87 04/87-, AWD

1.1


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 (905) 05/83-12/93 <- 1.5 4x4

1.5 QV

1.7

1.7 i.e.

1.7 QV

1.8 TD

11/83-12/89

06/84-12/89

01/86-12/89

09/88-12/89

03/88-12/89

01/86-06/90

PHB266 BWC158 BWD136 BWC159 BWD137 PND132

L 365mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

06/84-04/87, AWD 07/86-04/87, AWD AWD 07/86-04/87, AWD AWD AWD AWD 07/85-, FWD 07/85-04/87 07/85-04/87 07/85-08/86 09/86-, FWD 09/86-, FWD 09/86-04/87 -04/87, FWD 07/85-08/86 09/86-, FWD 07/88M: 905A2A M: 905A2N M: 905A2A M: 905A2N 07/85-, FWD

PJL108 PMF195 PMF204 PMF209 PHC250 PHC220 PHB205 PHA255 PHB137 PHB266 PHB265 PHB218 BWC158 BWC162 BWC159 BWC161 PND132

BX ATE BX BX

BX BX BX BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 465mm L 448mm L 355mm L 344mm L 400mm L 365mm L 358mm L 355mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/85-, FWD 05/87-

PHC220 PHA255 PHB205 PHB218 PHB265 BWD136 BWC162 BWD137 BWC161 PND132

05/87-

BX BX BX BX ATE

L 448mm L 344mm L 355mm L 355mm L 358mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

05/87FWD

GPV1068

BX

PHC220 PHA255 PHB265 BWD136 BWC162 BWD137 BWC161 PND132

BX BX BX BX ATE

L 448mm L 344mm L 358mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

PHC220 PHA255 PHB205 PHB218 PHB265 BWC162 BWD136 BWC161 BWD137 PND132

BX BX BX BX ATE

L 448mm L 344mm L 355mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

PHC220

1.2

BX BX BX BX ATE

L 448mm

05/8705/8705/8705/8705/87-

FWD FWD FWD FWD

05/87-


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 (905) 05/83-12/93 <- 1.8 TD

01/86-06/90

PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

05/8705/8706/86-

PJL108

BX

ø 25,4mm

06/86-

PMF195

ATE

ø 20,6mm

GPV1068

BX

33 (907A) 01/90-09/94 1.4 4x4

1.4 i.e.

1.5

1.5 i.e

1.5 i.e.

1.7 16V

1.7 16V 4x4

07/90-12/92

06/91-09/94

01/90-04/93

01/90-09/94

07/90-08/91

01/90-09/94

01/90-09/94

ABS(-)

PHC281 PHB263 BWC162 BWD137 BWC161 BWD136 PJL108 PMF195

BX BX BX BX BX ATE

GPV1068

BX

PHC281 BWD137 BWC162 BWD136 BWC161 PND132

BX BX BX BX ATE

L 476mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-09/92

BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-09/92

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-09/92 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHA255 PHB218 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

L 476mm L 185mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 25,4mm ø 20,6mm

ABS(-) ABS(-) ABS(-) ABS(-) AR30732 ABS(-)

ABS(-) ABS(-) 05/94-

07/90-

BX BX ATE

L 476mm L 344mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, FWD 07/9007/9007/9007/9007/9007/90-

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, FWD

GPV1068

BX

PHC281 PHA255 PHB218 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 476mm L 344mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

PHC281 BWC162 BWC161 PND132

07/9007/90-

BX BX ATE

L 476mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, FWD 07/9007/9007/90-

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, FWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHB263

07/90L 476mm L 185mm

07/90-, AWD 07/90-, AWD

1.3


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 (907A) 01/90-09/94 <- 1.7 16V 4x4

1.7 i.e.

1.7 i.e. 4x4

1.8 TD

01/90-09/94

01/90-09/94

01/90-03/92

07/90-09/94

PHA255 PHB265 PHB218 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 344mm L 358mm L 355mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, AWD 07/9007/90-, AWD 07/90-, AWD 07/90-, AWD 07/90-, AWD

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, AWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

07/90-

BX BX ATE

L 476mm L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, FWD 07/9007/9007/9007/9007/90-

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, FWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHB263 PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

07/90-

BX BX ATE

L 476mm L 185mm L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, AWD 07/90-, AWD 07/9007/9007/9007/9007/90-

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, AWD -12/92

GPV1068

BX

PHC281 PHA255 PHB218 PHB265 BWC162 BWC161 PND132 PJL108

-12/92

BX BX ATE

L 476mm L 344mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-12/92 -12/92 -12/92 -12/92 -12/92 -12/92 -12/92

BX

ø 25,4mm

-12/92

ATE

ø 20,6mm

BX BX ATE

L 448mm L 358mm L 400mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-04/87 -04/87 -04/87 -04/87 -04/87 -04/87

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 465mm L 448mm L 358mm L 400mm L 344mm L 355mm L 365mm L 355mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-04/87 -04/87 -04/87 -04/87 -04/87 FWD 05/85-04/87

33 Sportwagon (905A) 01/84-12/89 1.4

01/84-12/88

PMF195 PHC220 PHB265 PHB137 BWC162 BWC161 PND132

1.5

1.4

09/84-12/89

PJL108 PMF195 PMF204 PMF209 PHC250 PHC220 PHB265 PHB137 PHA255 PHB205 PHB266 PHB218 BWC162 BWC158 BWC161 BWC159 PND132

BX ATE BX BX

BX BX BX BX ATE

-04/87 -08/86 07/88-04/87 -04/87 -04/87


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 01/84-12/89 <- 1.5 1.5 4x4

1.7

1.7 i.e.

1.7 i.e. 4x4

1.8 TD

09/84-12/89 09/84-12/89

03/88-12/89

09/88-12/89

09/88-12/89

01/86-12/89

PJL108 PMF195 PMF204 PMF209 PHC250 PHC220 PHB265 PHB205 PHB266 PHB137 BWC158 BWD136 BWC159 BWD137 PND132

BX ATE BX BX

BX BX BX BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 465mm L 448mm L 358mm L 355mm L 365mm L 400mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

05/85-, AWD 05/85-, AWD 05/85-, AWD -04/87, AWD 05/85-, AWD 04/8704/87-, AWD -04/87, AWD -04/87, AWD 07/86-04/87, AWD AWD 07/86-04/87, AWD AWD 05/85-, AWD 05/85-, AWD

PHC220 PHA255 PHB205 PHB218 PHB265 BWC162 BWD136 BWC161 BWD137 PND132

BX BX BX BX ATE

L 448mm L 344mm L 355mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

PHC250 PHC220 PHB205 PHB265 BWD136 BWC162 BWD137 BWC161 PND132

BX BX BX BX ATE

L 465mm L 448mm L 355mm L 358mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

PHC250 PHC220 PHB205 PHB265 BWD136 BWD137 PND132

BX BX ATE

L 465mm L 448mm L 355mm L 358mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

AWD 05/87-

PHC250 PHC220 PHB218 PHB205 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 465mm L 448mm L 355mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

06/8605/8706/8605/8705/8705/8705/8706/86-

PJL108

BX

ø 25,4mm

06/86-

ATE

ø 20,6mm

FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD AWD AWD AWD AWD

AWD

33 Sportwagon (907B) 01/90-09/94 1.4 i.e.

06/91-09/94

PMF195

AR30732

1.5


C o d e

L

ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 01/90-09/94 <- 1.4 i.e.

1.4 i.e. 4x4

1.5 i.e, 1.7 16V, 1.7 i.e.

1.7 16V 4x4

1.7 i.e. 4x4

06/91-09/94

06/91-09/94

01/90-09/94

01/90-09/94

01/90-03/92

GPV1068

BX

PHC281 BWD137 BWC162 BWD136 BWC161 PND132

BX BX BX BX ATE

L 476mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

PHC281 PHB263 PHA255 PHB218 PHB265 BWC162 BWD137 BWC161 BWD136 PND132

1.6 CAT

1.6

05/85-09/89

05/89-02/92

ABS(-) AR30732

ABS(-) AWD AWD

BX BX BX BX ATE

L 476mm L 185mm L 344mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

AWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHA255 PHB218 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

ABS(-) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

07/90-

BX BX ATE

L 476mm L 344mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, FWD 07/9007/9007/9007/9007/9007/90-

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, FWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHB265 PHB263 PND132

07/90-, ABS(-) 07/90-, AWD

ATE

L 476mm L 358mm L 185mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

07/90-, AWD 07/90-

GPV1068

BX

PHC281 PHB263 PHA255 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

07/90-, AWD 05/94-

07/90-

BX BX ATE

L 476mm L 185mm L 344mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/90-, AWD 07/90-, AWD 07/9007/9007/9007/9007/90-

PJL108

BX

ø 25,4mm

07/90-, AWD

PMH122

ATE

ø 22,2mm

GPV1070

ATE

75 (162B) 05/85-12/92 1.6

ABS(-)

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1070

ATE

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113

BX

ø 25,4mm


C o d e

L

ALFA ROMEO 75 (162B) 05/85-12/92 1.8

1.8 Turbo

1.8 Turbo i.e.

2.0

2.0 T.S CAT

2.0 T.S.

2.0 TD

2.4 TD

2.5 V6

2.5 V6 CAT

3.0 V6, 3.0 V6 CAT

09/85-02/92

09/86-02/92

02/86-01/90

05/85-10/88

05/85-02/92

01/87-02/92

05/85-09/92

01/89-02/92

05/85-08/86

09/86-04/89

01/87-02/92

PMH122

ATE

GPV1070

ATE

ø 22,2mm

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

05/88-

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

05/8805/8805/88-

PJL113 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

05/88-

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1070

ATE

PHC101 PHC102 PND160 PJL113 PMH122 GPV1070

ATE

-07/87

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

-07/87 -07/87 -07/87

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

-07/87 04/87-

PHC101 PHC102 PND160 PJL113 PMH122 GPV1070

ATE

04/87-

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

04/8704/8704/87-

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

04/87-

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1070

ATE

PHC101 PHC102 PND160 PJL113 PMH122 GPV1070

ATE

PHC101 PHC102 PND160 PJL113 PMH122

-10/90, EDS(-), ETS(-), TC(-) -10/90

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

-10/90 -10/90 -10/90

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

-10/90 05/89-, EDS(-), ETS(-), TC(-) 05/89-

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

05/8905/8905/89-

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

05/89EDS(-), ETS(-), TC(-)

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PMH122

ATE

ø 22,2mm

GPV1070

ATE

09/88-

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PMH122

ATE

ø 22,2mm

PHC101 PHC102 PND160

ATE

L 450mm L 276mm ø 19mm

PJL113

BX

ø 25,4mm

EDS(-), ETS(-), TC(-)

1.7


C o d e

L

ALFA ROMEO 145 (930) 07/94-01/01 1.4 i.e.

1.4 i.e. 16V T.S.

07/94-12/96

12/96-01/01

PMH584 PMH687 GPV1052 PHB274 PHB263 BWC240 BWF303 PND226 PND227 PJL108 PMH584 GPV1052 PHB274 PHB390 PHB263 BWC240

1.6 i.e., 1.7 i.e. 16V

1.6 i.e. 16V T.S.

10/94-12/96

12/96-01/01

PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PMH687 GPV1052 PHB274 PHB263 BWC240 BWF303 PND226 PND227 GPV1052 PHB274 PHB377 PHB390 PHB263 BWC240

1.8 i.e. 16V

1.8 i.e. 16V T.S.

03/98-01/01

12/96-12/98

PND219 PNA115 PJL159 PHB274 PHB377 PHB263 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052

1.9 JTD

02/99-01/01

PHB274 PHB263 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052 PHB377 PHB263 BWC240

1.9 TD

10/94-02/99

PND219 PNA115 PJL166 PJL108 PJL159 PMH584 GPV1052

1.8

BX

ø 22,2mm ø 22,2mm

BO

BX AP

L 435mm L 185mm ø 17,5mm ø 20,6mm

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

BX

L 435mm L 435mm L 185mm ø 17,5mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+)

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

BO

BX AP

L 435mm L 185mm ø 17,5mm ø 20,6mm

BO

BX

L 435mm L 410mm L 435mm L 185mm ø 17,5mm

-02/99, ABS(+) 03/99ABS(-) -02/99, ABS(+)

BO ø 25,4mm L 435mm L 410mm L 185mm

-02/99 03/99-

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO L 435mm L 185mm BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

BX

L 410mm L 185mm ø 17,5mm

BO BX BX BO

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

ABS(-)


C o d e

L

ALFA ROMEO 145 (930) 07/94-01/01 <- 1.9 TD

2.0 16V Quadrifoglio

10/94-02/99

03/98-01/01

PHB274 PHB263 BWC240 BWF303 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052

2.0 16V T.S.

10/95-01/01

PHB377 PHB274 PHB390 PHB263 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PMH687 GPV1052 PHB390 PHB274 PHB263 PHA225 PND219 PNA115 PJL159

BX AP

L 435mm L 185mm ø 17,5mm ø 20,6mm

ABS(-) ABS(+)

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO L 410mm L 435mm L 435mm L 185mm

01/99-, ABS(+) ABS(+) ABS(-)

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

BO L 435mm L 435mm L 185mm L 245mm BO ø 25,4mm

, 10/96-02/99 , 10/96-02/99 10/96-02/99 10/96-02/99 10/96-02/99, ABS(+) 10/96-02/99 10/96-02/99 , 10/96-02/99 , 10/96-02/99 10/96-02/99

146 (930) 12/94-01/01 1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.7 i.e. 16V

1.4 i.e. 16V T.S.

12/94-12/96

11/96-01/01

PMH584 PMH687 GPV1052 PHB274 PHB263 BWC240 BWF303 PND226 PND227 PJL108 PMH584 GPV1052 PHB274 PHB390 PHB263 BWC240

1.6 i.e. 16V T.S.

11/96-01/01

PNA115 PND219 PJL159 GPV1052 PHB274 PHB377 PHB390 PHB263 BWC240

1.8 i.e. 16V T.S.

11/96-01/01

PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052 PHB274 PHB377 PHB263 PND219

BX

ø 22,2mm ø 22,2mm

, 05/95, 05/95-

BX AP

L 435mm L 185mm ø 17,5mm ø 20,6mm

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

05/9505/9505/9505/95, 05/95, 05/9505/95-

BO

BO

BX

L 435mm L 435mm L 185mm ø 17,5mm

ABS(+) ABS(-) -02/99, ABS(+)

BO , -02/99 ø 25,4mm BO

BX

L 435mm L 410mm L 435mm L 185mm ø 17,5mm

-02/99, ABS(+) 03/99-, ABS(+) ABS(-) -02/99, ABS(+)

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

-02/99 -02/99

L 435mm L 410mm L 185mm

-02/99 03/99-02/99 , -02/99

1.9


C o d e

L

ALFA ROMEO 146 (930) 12/94-01/01 <- 1.8 i.e. 16V T.S. 1.9 JTD

11/96-01/01

PNA115

02/99-01/01

PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB377 PHB263 BWC240

1.9 TD

12/94-02/99

PND219 PNA115 PJL166 PJL108 PJL159 PMH584 GPV1052

2.0 16V Quadrifoglio

2.0 16V T.S.

03/98-01/01

10/95-01/01

PHB274 PHB263 BWC240 BWF303 PND219 PNA115 PJL159 GPV1052 PHB390 PHB377 PHB274 PHB263 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PMH687 GPV1052 PHB274 PHB390 PHB263 PND219 PNA115 PJL159

BO

BX

, -02/99 ø 25,4mm ø 22,2mm

-02/99

L 410mm L 185mm ø 17,5mm

ABS(-)

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

05/95-09/96

BO BX BX BO

BX AP

05/95-09/96 L 435mm L 185mm ø 17,5mm ø 20,6mm

BO ø 25,4mm

05/95-09/96, ABS(-) 05/95-09/96, ABS(+) 05/95-09/96 05/95-09/96 05/95-09/96 , 05/95-09/96 05/95-09/96

BO L 435mm L 410mm L 435mm L 185mm

-01/99, ABS(-) 02/99-, ABS(-) ABS(+)

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

BO L 435mm L 435mm L 185mm BO ø 25,4mm

, -02/99 , -02/99 -02/99 -02/99, ABS(+) -02/99, ABS(-) -01/96 , -02/99 , -02/99 -02/99

147 (937) 01/011.6 16V T.SPARK

01/01-

1.6 16V T.SPARK ECO

01/01-

1.9 JTD 16V

11/02-

1.10

PSA935 PSA931 PMH672 PMH670 PMH674 PMH671 PHB361 PHB391 PSA935 PSA931 PMH670 PMH674 PMH672 PMH671 PHB361 PHB391 PJQ116

TRW TRW

PSA935 PSA931 PMH672 PMH671 PMH674 PMH670

TRW TRW

TRW TRW

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW

ø 8,5“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm ø 8,5“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm

, ESP(+) , -06/06, ESP(-) , -06/02, ESP(-) , -09/06, ESP(+) , -01/07 , 07/02-01/07, ESP(-)

ø 8,5“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, -05/05, ESP(+) , -06/06, ASR(+), ESP(-), ETS, TC(+) , ASR(+), ESP(+), ESP(-), ETS(+), TC(+) , ASR(+), ESP(-), ETS(+), TC(+) , ASR(+), ETS, TC(+) , , -02/03, ESP(+), SMT(+)

, ESP(+) , -06/06, ESP(-) , -09/06, ESP(+) , -01/07 , 06/02-, ESP(-) , 07/02-01/07, ESP(-)


C o d e

L

ALFA ROMEO 147 (937) 01/01<- 1.9 JTD 16V

11/02-

1.9 JTDM 8V

07/05-

1.9 JTDM 16V

1.9 JTD

2.0 16V T.SPARK

3.2 GTA

10/04-

04/01-

01/01-

02/03-

PHB361 PHB391 PJF172 PSA935 PSA931 PMH672 PMH671 PMK578 PHB361 PHB391 PJF172 PSA935 PSA938 PSA931 PMH670 PMH672 PMH674 PMH671 PHB361 PHB391 PJF172 PJQ116

L 422mm L 435mm TRW TRW

TRW

TRW TRW TRW TRW TRW

PSA935 PSA931 PSA938 PMH672 PMH670 PMH674 PMH671 PHB361 PHB391 PJF172 PJF174 PJQ116

TRW TRW TRW

PSA931 PSA935 PMH672 PMH671 PMH670 PMH674 PHB361 PHB391 PJQ118 PJQ115 PSA929 PSA938 PMK578

TRW TRW

TRW TRW

ø 8,5“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 422mm L 435mm ø 8,5“ ø 9“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm

ø 8,5“ ø 8,5“ ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm

, ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , ESP(-)

, -05/05, ESP(+) , -05/05, brake assist(-) , 06/05-, ESP(-) , -05/05, ESP(+) , -08/05, ASR(+), ESP(+), ETS(+), TC(+) , -08/05 , 07/02-08/05, ASR(+), ESP(-), ETS(+), TC(+) -08/05 -08/05 -08/05 , -05/05, ESP(+) , -05/05, ESP(-) , -05/05, brake assist(-) , -06/02, ESP(+), ESP(-) , -05/05, ESP(+) , -05/05 , 07/02-05/05, ESP(-)

ø 20,64mm

TRW TRW

VA VA TRW TRW TRW

PHB391 PJF172

ø 8,5“ ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm ø 24mm ø 24mm ø 9“ ø 9“ ø 23,8mm

, ESP(+) , ESP(-) , ESP(+), SMT(+) , ESP(-) , ESP(-), SMT(+)

-12/03 01/04, brake assist(-)

L 435mm

155 (167) 01/92-12/97 1.6 16V T.S.

05/96-12/97

PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB390 PHB274 PHB263 PHB264 PND219 1.7 T.S.

04/93-04/96

L 435mm L 435mm L 185mm L 210mm

PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB274 PHB263

ø 22,2mm ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

ø 25,4mm ø 22,2mm L 435mm L 185mm

-05/95 -05/95, ABS(+)

1.11


C o d e

L

ALFA ROMEO 155 (167) 01/92-12/97 <- 1.7 T.S.

1.7 T.S. 16V

1.8 T.S.

04/93-04/96

05/96-12/97

02/92-12/97

PHB228 PHB264 PND219

L 210mm L 210mm

-05/95, ABS(-) ABS(-) -05/95

PJL159 PJL162 PMH584

12/95Ch. ->0067945

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1052

BO L 435mm L 435mm L 185mm L 210mm ø 19mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

PHB390 PHB274 PHB263 PHB264 PND195 PND219 PNA115 PJL159 PJL162 PMH584 GPV1052

1.8 T.S. Sport

1.9 TD

2.0 16V Turbo Q4

2.0 T.S.

01/92-12/96

04/93-12/97

01/92-12/97

02/92-02/95

1.12

03/95-12/97

BX

BX

GPV1052

BO

L 435mm L 185mm L 210mm L 210mm ø 19mm

PHB274 PHB263 PHB264 PND219 PND195 PJL162 PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

BX

GPV1052

BO

PHB274 PHB263 PHB228 PND219 PND195 PJL162 PJL159 PMH584

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

Ch. ->0067945 -03/95

ø 19mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm L 435mm L 185mm L 210mm ø 19mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-03/95 Ch. ->0067945 Ch. 0067946-> -04/96

ABS(+) ABS(-) -04/96 -04/96 -04/96, Ch. ->0067945 12/95-04/96

ABS(+) ABS(-) 04/9512/95-03/96 -03/96

L 435mm L 185mm ø 19mm BO

BX

-03/95 -03/95, ABS(+) -03/95, ABS(-) ABS(-)

-04/96 L 435mm L 185mm L 210mm

PHB274 PHB263 PHB264 PND195 PND219 PJL159 PMH584 PHB274 PHB263 PND195 PND219 PNA115 PJL159 PJL162 PMH584

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

PHB274 PHB263 PHB228 PHB264 PND195 PND219 PJL162 PJL159 PMH584

GPV1052

2.0 T.S. 16V

BO

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-03/96 -03/96, ABS(+) -03/96 , -03/96 , -03/96 -03/96, Ch. ->0067945

BO L 435mm L 185mm L 210mm

BX

ø 19mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

Ch. ->0067945 Ch. 0067946->


C o d e

L

ALFA ROMEO 155 (167) 01/92-12/97 <- 2.0 T.S. 16V

2.5 TD

03/95-12/97

GPV1052

04/93-12/97

PHB390 PHB274 PHB263 PHB264 PND195 PND219 PNA115 PJL159 PJL162 PMH584 GPV1052

BO

02/92-12/97

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

12/95Ch. ->0067945

BX BO

PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB274 PHB263 PHB228 PNA115 PND195

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

BO

PHB274 PHB390 PHB264 PHB228 PHB263 PND219 2.5 V6

L 435mm L 435mm L 185mm L 210mm ø 19mm

L 435mm L 435mm L 210mm L 210mm L 185mm

04/96-, ABS(+) -05/95, ABS(-) 06/95-, ABS(-) ABS(+)

ø 22,2mm

-05/95 06/95-05/95

L 435mm L 185mm L 210mm

ABS(+) ABS(-)

ø 19mm

-05/95

BO

156 (932) 09/97-09/05 1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK

09/97-09/05

PHB361 PHB391 PNB477 PJL108 PJQ118

1.9 JTD 16V

1.9 JTD

2.0 16V T.SPARK

2.0 JTS

11/02-09/05

09/97-09/05

09/97-03/02

03/02-09/05

L 422mm L 435mm BX VA

ø 25,4mm ø 24mm

PMF542

ø 20,6mm

-11/04

PHB361 PHB596 PND229

L 422mm L 460mm

ABS(+)

PJL108 PSA931 PMH698 PMH670 PMH671 PMH674 PMF542 PHB361 PHB391 PHB596 PNA115 PND229 PJL166 PJL108 PHB361 PHB596 PHB391 PNB477 PJL108 PJQ118 PJQ115 PMH698

-11/04 BX TRW TRW TRW

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm L 422mm L 435mm L 460mm

-11/04

, ESP(+) , ESP(-) 11/01-

BO , 11/01BX

BX VA VA

PHB361 PHB596 PNB477 PJL108

ø 25,4mm ø 8,5“

ø 25,4mm ø 25,4mm L 422mm L 460mm L 435mm ø 25,4mm ø 24mm ø 24mm ø 22.2mm

11/01,

, -04/00

-04/00 , -04/00 -04/00 -02/02 03/02-

L 422mm L 460mm BX

ø 25,4mm

1.13


C o d e

L

ALFA ROMEO 156 (932) 09/97-09/05 <- 2.0 JTS

03/02-09/05

2.4 JTD

09/97-09/05

2.5 V6 24V

3.2 GTA

09/97-09/05

03/02-09/05

PJQ118 PJQ115 PMF542 PMH698 PHB361 PHB391 PNB477 PND229 PNA115 PJL166 PJL108 PHB361 PHB391 PND229 PNA115 PJL166 PJL108 PHB596 PND229 PJL108

VA VA

ø 24mm ø 24mm ø 20,6mm ø 22.2mm L 422mm L 435mm

BO BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 422mm L 435mm

BO BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 460mm

BX

ø 25,4mm

-02/02 03/02-

-05/03

, -05/03 , -05/03 -06/02 , -05/03 -05/04 , -05/04 , -05/04 -05/04 -05/04

156 Sportwagon (932) 05/00-05/06 1.6 16V T.SPARK.

05/00-05/06

PHB361 PHB391 PNB477 PJL108 PJQ118

1.8 16V T.SPARK

1.9 JTD 16V Q4

1.9 JTD 16V

05/00-05/06

07/04-05/06

11/02-05/06

L 422mm L 435mm BX VA

PHB361 PHB391 PNB477

L 422mm L 435mm

PJL108 PJQ118 PJQ115 PSA931

BX VA VA TRW

ø 25,4mm ø 24mm ø 24mm ø 8,5“

PMH670 PMH671 PMH674 PHB361 PHB391 PND229

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm

TRW

2.0 16V T.SPARK

05/00-05/06

05/00-03/02

PJL108 PSA931 PMF542 PMH698 PMH670 PMH671 PMH674 PHB361 PHB391 PHB596 PND229 PNA115 PJL166 PJL108 PHB361 PHB596 PHB391 PNB477 PJL108

1.14

-02/02 03/02, ESP(+) , ESP(-)

AWD

PJF172 PMF542 PHB361 PND229

1.9 JTD

ø 25,4mm ø 24mm

BX TRW

TRW TRW

ø 20,6mm

-11/04

L 422mm

-11/04, ABS(+) -11/04

ø 25,4mm ø 8,5“

-11/04

ø 20,6mm ø 22.2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 435mm L 460mm

BO BX

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 422mm L 460mm L 435mm ø 25,4mm

, ESP(+) , ESP(-)


C o d e

L

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 05/00-05/06 <- 2.0 16V T.SPARK

05/00-03/02

2.0 JTS

03/02-05/06

PJQ118 PJQ115 PMH698

VA VA

PHB361 PNB477 2.4 JTD

2.5 V6 24V

3.2 GTA

05/00-05/06

05/00-05/06

03/02-05/06

PJL108 PMF542 PMH698 PHB361 PHB391 PNB477 PND229 PNA115 PJL166 PJL108 PHB361 PHB391 PND229 PNA115 PJL108 PHB596 PND229

ø 24mm ø 24mm ø 22.2mm

, -02/02 03/02-

L 422mm BX

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 22.2mm L 422mm L 435mm

, -05/03 , -05/03

BO BX

BO BX

-05/03

ø 25,4mm ø 25,4mm L 422mm L 435mm

ø 25,4mm L 460mm

PJL108

BX

ø 25,4mm

PSA956 PSA605 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PML315 PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PSA605 PSA956 PML315

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“ ø 11“ ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 25,4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 11“ ø 10“ ø 25,4mm

PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML436 PML445

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25.4mm ø 25.4mm

, -05/03

, -05/04 , -05/04 -05/04

159 09/051.8 MPI

03/07-

1.8 TBi, 2.0 JTDM

05/09-

1.9 JTDM 8V , 1.9 JTDM 16V , 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM

09/05-

2.4 JTDM Q4

05/07-

3.2 JTS

02/08-

3.2 JTS Q4

12/05-

, brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , -02/06, ESP(-) , brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , brake assist(-) brake assist(-) , -02/06, ESP(-)

159 Sportwagon 03/061.8 MPI

03/07-

1.8 TBi, 2.0 JTDM

05/09-

, brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , brake assist(-) , brake assist(-)

1.15


C o d e

L

ALFA ROMEO 159 Sportwagon 03/061.9 JTDM 8V , 1.9 JTDM 16V , 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM , 3.2 JTS Q4

03/06-

2.4 JTDM Q4

05/07-

3.2 JTS

02/08-

PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML436 PML445

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25.4mm

PMH423

BX

ø 22,2mm

GPV1057

BX

, brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+)

164 (164) 01/87-09/98 2.0

2.0 T.S.

2.0 Turbo

2.0 Twin Spark

2.0 V6 Turbo

2.5 TD

1.16

06/87-09/98

06/87-09/98

10/87-09/98

06/87-06/90

03/91-09/98

06/87-09/98

PHA297 PHA299 PHB270 PND161 PJL160 PMH423 GPV1057

BX

-10/92

BX

L 380mm L 336mm L 426mm ø 19mm

-10/92 -10/92, Ch. ->3264248, 3264248-> -10/92 , -10/92

ATE BX

ø 23,8mm ø 22,2mm

-10/92

PHA299 PHA297 PHB274 PHB270 PND161

BX

L 336mm L 380mm L 435mm L 426mm ø 19mm

PJL160 PJL108 PMH423

ATE BX BX

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

ASR(+)

PHA297 PHB270 PND161

BX

L 380mm L 426mm ø 19mm

PJL160 PJL108 PMH423

ATE BX BX

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHA297 PHB270 PND161

BX

L 380mm L 426mm ø 19mm

PJL160 PMH423

ATE BX

ø 23,8mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHB274 PHA297 PHA299 PHB270 PND161 PJL160 PJL108 PMH423 GPV1057

BX

01/93-, Ch. 0015580->

ASR(+) ASR(+)

-02/95, ASR(+), ETS, TC(+)

BX

L 435mm L 380mm L 336mm L 426mm ø 19mm

-10/92, ASR(+), ETS, TC(+) -02/95, Ch. 3264248-> -02/95, ASR(+), ETS, TC(+) -02/95

ATE BX BX

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-02/95 02/8802/88-

PHA297 PHA299 PHB270 PND161

BX

L 380mm L 336mm L 426mm ø 19mm

PJL108

BX

ø 25,4mm

02/8802/88-, Ch. 3264248-> 02/8802/88-


C o d e

L

ALFA ROMEO 164 (164) 01/87-09/98 <- 2.5 TD 3.0

3.0 24V

06/87-09/98 11/87-10/97

09/92-09/98

PJL160 PMH423

ATE BX

GPV1057

BX

PHB274 PHA297 PHA299 PHB362 PHB270 PND161

BX

PJL108 PJL160 GPV1057

BX ATE BX

PHB274 PHA299 PHB362 PHB270 PND161 3.0 24V Q4

3.0 24V QV

02/94-09/98

09/92-09/98

BX

PJL108 GPV1057

BX BX

PHB274 PHA299 PHB362 PHB270 PND161 3.0 All-wheel Drive

3.0 i.e. QV

3.0 V6

11/92-10/97

09/90-09/92

06/87-09/98

BX

PJL108 PHB274 PND161

BX

BX

ø 23,8mm ø 22,2mm

02/88-

L 435mm L 380mm L 336mm L 426mm L 426mm ø 19mm

AR64306, AR66301, AR66302, ASR(+), ASR(-) (-) (+) (-)

ø 25,4mm ø 23,8mm -10/97 L 435mm L 336mm L 426mm L 426mm ø 19mm

(+) (-) (+) (-) , -10/97

ø 25,4mm L 435mm ø 19mm

, -10/97

ø 25,4mm 04/93L 435mm L 336mm L 426mm L 426mm ø 19mm

04/93-02/95, 04/93-02/95, 04/93-02/95, 04/93-02/95, 04/93-02/95 04/93-02/95

PJL160 PHB274 PND161

ATE BX

ø 23,8mm L 435mm ø 19mm

PJL108 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHA299 PHB274 PHA297 PHB270 PHB362 PND161

BX

L 336mm L 435mm L 380mm L 426mm L 426mm ø 19mm

PJL108 PJL160 PMH423

BX ATE BX

ø 25,4mm ø 23,8mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHB274 PHA299 PHA297 PHB362 PHB270 PND161 PJL160

(+)

(+) (-) (+) (-)

Ch. 3264248-> ASR(+), ETS, TC(+) EDS(-), ETS(-), TC(-) ABS(-)

11/87-10/97

BX

L 435mm L 336mm L 380mm L 426mm L 426mm ø 19mm

11/87-, Ch. 3264248->, 11/87-, Ch. 3264248->, Ch. ->3264247 11/87-, (+) 11/87-, (-) , 11/87-

ATE

ø 23,8mm

11/87-

(+) (-)

166 (936) 09/982.0 T.Spark

2.0 V6

2.4 JTD , 2.5 V6 24V

09/98-

09/98-

09/98-

PMK151 PML441 PMA206 PHB599 PHB600 PMA206 PHB598 PHB600 PMK151 PMA206

ø 23,8mm TRW ø 25,4mm L 575mm L 450mm ø 25,4mm L 600mm L 450mm ø 23,8mm ø 25,4mm

ESP(+) ESP(-)

-10/03

841G000, ESP(-), M: 936AXA00

1.17


C o d e

L

ALFA ROMEO 166 (936) 09/98<- 2.4 JTD , 2.5 V6 24V

3.0 V6 24V

3.2 V6 24V

09/98-

09/98-

10/03-

PML441 PHB598 PHB599 PHB600 PMK151 PML441 PMA206 PHB598 PHB600 PMA206

TRW

841H000, ESP(+), M: 936AXD01 L 600mm L 575mm L 450mm ø 23,8mm

TRW ø 25,4mm L 600mm L 450mm ø 25,4mm

PHB598 PHB600

ESP(+) ESP(-) ESP(-) -09/01 10/01-, ESP(+) ESP(-)

L 600mm L 450mm

ALFASUD Sprint (902.A) 09/76-12/89 1.3

1.4

09/76-12/81

05/78-12/89

PMD173

ø 19mm

05/78-

PHB125 PHB137 PND132

L 310mm L 400mm ø 19mm

05/78-07/79 05/78-07/79 05/78-

ø 25,4mm ø 19mm

05/78-

PJL108 PMD173 PHB125 PHC250 PHB137 PHB218 PHB265 PND132

1.5

1.5 Veloce

1.7

1.7 i.e.

05/78-12/87

01/83-12/87

03/87-12/89

10/87-12/89

PJL108 PHC250 PHB218 PHB265 PHB137 BWC158 BWC159 PND132

ATE BX

ATE BX

BX BX ATE

L 310mm L 465mm L 400mm L 355mm L 358mm ø 19mm

10/86-02/87 10/86-02/87

ø 25,4mm L 465mm L 355mm L 358mm L 400mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PHC250 PHB137 PHB218 PHB265 BWC158 BWC159 PND132

BX BX ATE

ø 25,4mm L 465mm L 400mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

BX

03/82-02/87

PHB265 PHB137 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 358mm L 400mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108 PMF195

BX ATE

ø 25,4mm ø 20,6mm

GPV1068

BX

PHC250 PHB218 PHB265 BWC162 BWC161 PND132

BX BX ATE

L 465mm L 355mm L 358mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJL108

BX

ø 25,4mm

PSA956

TRW

ø 10“

02/85-02/87 -09/86 10/86-02/87 10/86-02/87 -02/87 -02/87 -02/87 -02/87

BRERA 01/061.8 TBi, 2.0 JTDM

1.18

05/09-

brake assist(-)


C o d e

L

ALFA ROMEO BRERA 01/06<- 1.8 TBi, 2.0 JTDM

05/09-

PML436

TRW

ø 25.4mm

2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V

01/06-

3.2 JTS

03/08-

PSA956 PSA605 PML430 PML445 PSA956

TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 10“

PML430

TRW

ø 25,4mm

3.2 JTS Q4

01/06-

PSA956 PSA605 PML445

TRW TRW TRW

ø 10“ ø 11“ ø 25.4mm

11/03-

PSA931

TRW

, brake assist(-) , brake assist(-) , -08/07 , -08/07 brake assist(-) , brake assist(-) , brake assist(-)

GT 11/031.8 TS

PMH671 PMH674 PHB361 PHB596 PJQ115 1.9 JTD

2.0 JTS

V 2000

VA

11/03-

PSA931

TRW

ø 8,5“

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 460mm

11/03-

PMH674 PMH672 PMH671 PHB361 PHB596 PJF172 PSA931 PMH672 PMH671 PMH674 PHB361 PNA115

3.2 GTA

TRW

ø 8,5“

11/03-

01/71-12/77

PJF172 PJL159 PJL166 PSA929 PSA938 PMH672 PMK578 PHB596 PJF172 PMH122 PJL143

TRW

TRW

TRW

, -11/04 , -10/06, ABS(+) , 11/06-, ABS(-)

ø 8,5“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm

BO

TRW TRW

, 03/04-

ø 22,2mm ø 22,2mm L 422mm L 460mm ø 24mm

, ESP(+) , ESP(-)

, -10/04 ø 25,4mm ø 25,4mm ø 9“ ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm L 460mm

ATE

ø 22,2mm

BX

ø 25,4mm

-10/04 , -10/04 , brake assist(-)

GTV (916C_) 09/941.8 16V

05/98-

2.0 JTS

04/03-

2.0 T.SPARK 16V

2.0 V6 Turbo

3.0 V6 24V

06/95-

06/95-

10/96-

PHB240 PND219 PJL159 PNA115 PJL159 PJL166 PHB274 PHB240 PND219 PNA115 PJL166 PJL159 PHB240 PND219 PJL108 PHA355 PHB240 PND219 PNA115

L 340mm

-03/03 -03/03

ø 25,4mm

-03/03 , -10/04

ø 25,4mm ø 25,4mm L 435mm L 340mm

-10/04 , -10/04

BO

BO ø 25,4mm ø 25,4mm L 340mm

09/00-08/97 , 09/00-10/04 -10/04 -08/02

BX

BO

ø 25,4mm L 277mm L 340mm

-08/02 -03/03 -03/03 , -03/03

1.19


C o d e

L

ALFA ROMEO GTV (916C_) 09/94<- 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V

10/9604/03-

PJL166 PJL108 PND219

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm

PJL108

BX

ø 25,4mm

-10/04

PHB597 PHB597 PJQ120

FTE

L 165mm L 165mm ø 34mm

M32

PMH122

-03/03 -10/04

MITO (955) 09/081.4 1.4 TB, 1.6 JTDM

09/0809/08-

SPIDER (115) 03/71-12/93 1600

2000

03/76-12/93

08/86-12/93

ATE

ø 22,2mm

PHB274 PHC249 PNC111

ATE

L 435mm L 393mm ø 17,5mm

PJL143 PMH122

BX ATE

ø 25,4mm ø 22,2mm

01/90-

PHB274 PHC249 PNC111

ATE

L 435mm L 393mm ø 17,5mm

01/9001/9001/90-

PJL143

BX

ø 25,4mm

SPIDER (916S_) 09/94-04/05 1.8 16V 2.0 JTS

2.0 T.SPARK 16V

05/98-04/05 04/03-04/05

06/95-04/05

PND219 PJL159 PND219 PNA115 PJL159 PJL166 PMA199 GPV1052

2.0 V6 Turbo

3.0 V6

05/98-04/05

06/95-04/05

PHB274 PHB595 PHB263 PHB240 PND219 PNA115 PJL159 PJL166 PHB595 PND219

, -03/03 ø 25,4mm BO

BX BO

3.2 V6 24V

01/99-10/00

GPV1052

BO

04/03-04/05

PJL166 PJL108 PND219

-08/97 AR32310 -08/97 -08/97

ø 25,4mm ø 25,4mm L 435mm

, 09/00, -10/01

BX BX

PHA355 PHB274 PHB240 PND219

3.0 V6 24V

-08/97, Ch. ->6024239 L 435mm L 435mm L 185mm L 340mm

BO

PJL108 PMH584

PJL166 PJL108 PHA355 PND219

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

, -03/03 , -10/04 , -10/04 -10/04 , -10/04 , AR16201

ø 25,4mm ø 22,2mm

-12/97, Ch. ->6024239 L 277mm L 435mm L 340mm

BX

-10/01 -08/01

ø 25,4mm ø 25,4mm L 277mm

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm

PJL166 PJL108

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm

PSA956

TRW

ø 10“

PML436

TRW

ø 25.4mm

PSA956

TRW

ø 10“

PML436

TRW

ø 25.4mm

Norway(-) -08/97 -08/97 -03/03 -03/03 Norway(-), 09/0009/0009/0009/00-

SPIDER (939) 09/061.8 TBi 2.0 JTDM

1.20

05/0904/09-

brake assist(-) brake assist(-)


C o d e

L

ALFA ROMEO SPIDER (939) 09/062.2 JTS, 3.2 JTS Q4

09/06-

2.4 JTDM

04/07-

3.2 JTS

03/08-

PSA605 PSA956 PML430 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML445 PSA956 PSA605 PML430 PML445

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 11“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25.4mm

, brake assist(-) brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-) , -08/07 , -08/07 , brake assist(-) , brake assist(-)

ASTON MARTIN V8 Coupe 10/054.3

10/05-

5.3

01/69-12/89

PHC148 PHC118 PHC148 PHC118

L 295mm L 230mm L 295mm L 230mm

PHC148 PHC118

L 295mm L 230mm

V8 Vantage Roadster 04/074.3

04/07-

AUDI 80 (8C, B4) 09/91-12/94 1.6

1.6 E

1.9 TDI , 2.0

09/91-12/94

06/93-12/94

09/91-12/94

PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 GPV1075

TRW TRW TRW TRW BX

ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm

PHB128

L 185mm

PHA288

L 310mm

PHA344 PHA351 BWF145 BWF145A BWC107 BWC107A BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE ATE ATE FTE FTE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW BX

PHA288

L 225mm L 335mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm

, brake assist(-) , 08/92-, brake assist(-)

ABS(+) 08/92-09/92, Ch. ->P090829, ABS(-) 08/92-09/92, Ch. ->P090829, ABS(-) -09/92, Ch. ->P090829, brake-power regulator(+), ABS(-) -09/92, Ch. ->P090829, brake-power regulator(+), ABS(-) 08/9208/92-

, brake assist(-) , brake assist(-)

ABS(+)

, brake assist(-) , brake assist(-) , Ch. 300001-> , Ch. ->300000

L 310mm

1.21


C o d e

L

AUDI 80 (8C, B4) 09/91-12/94 <- 1.9 TDI , 2.0

1.9 TD

2.0 E, 2.3 E

2.0 E 16V

2.0 E 16V quattro

2.0 E quattro

1.22

09/91-12/94

09/91-12/94

09/91-12/94

08/92-12/94

04/92-12/94

09/91-12/94

PHB128 PHA351 PHA344 BWD113 BWD113A BWF145 BWF145A PND136

FTE FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA402 PSA502 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 BWC107 BWC107A PND136

ATE ATE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

L 185mm L 335mm L 225mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-) 08/92-, Ch. ->8CN300000 08/92-, Ch. ->8CN300000 08/92-, Ch. 8CN300001-> 08/92-, Ch. 8CN300001->

, -07/92, brake assist(-) brake assist(-) -07/92, Ch. ->300000 ABS(+)

ABS(+) 08/92-, brake-power regulator(+) 08/92-, brake-power regulator(+)

, brake assist(-) , brake assist(-) , Ch. 300001-> , Ch. ->300000

L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, brake assist(-) , brake assist(-)

ABS(+)

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 PND136

ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMK103 PHB128 PHA288 PHA344 PHB238 PHA291 PND136

TRW TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm L 185mm L 310mm L 225mm L 240mm L 185mm

08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

08/92-07/94 -07/94, brake assist(-)

PMH150 PMK118 PMK119 PHB128 PHA288

TRW TRW TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 185mm L 310mm

-07/94 -07/94 08/92-07/94 -07/94 -07/94

L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm

ATE

08/92-07/94, brake assist(-)


C o d e

L

AUDI 80 (8C, B4) 09/91-12/94 <- 2.0 E quattro

2.3 E quattro

2.6

2.6 quattro

2.8

2.8 quattro

09/91-12/94

09/91-12/94

07/92-12/94

06/92-12/94

09/91-12/94

09/91-12/94

PHB238 PHB319 PHA291 PHB351 PND136

ATE

PJH110 PSA402

L 240mm L 242mm L 185mm L 307mm

-07/94 -07/94 -09/93 10/93-07/94 -07/94

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-07/94 -07/94, brake assist(-)

PMH150 PMK119 PHB128 PHA288 PHB238 PHB319 PHA291 PHB351 PND136

TRW TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm L 185mm L 310mm L 240mm L 242mm L 185mm L 307mm

-07/94 08/92-07/94 -07/94 -07/94 -07/94 -07/94 -09/93 10/93-07/94 -07/94

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-07/94 , brake assist(-) , brake assist(-)

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 PND136

ATE

PJH110 PMK118

FTE TRW

02/93-12/94

ABS(+)

L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm

PHB128 PHA288 PHB238 PHB319 PHB351 PHA291 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK103 PMK119 PMH150 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

ø 22,2mm ø 23,8mm

-07/94

L 185mm L 310mm L 240mm L 242mm L 307mm L 185mm

-07/94 -07/94 -07/94 -07/94 10/93-07/94 -09/93 -07/94

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm

-07/94 , brake assist(-) , 08/92-, brake assist(-) -07/92 , 08/92, 08/92-

PHB128 PHA288 PHA351 PND136

ATE

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

-07/94

L 185mm L 310mm L 240mm L 242mm L 307mm L 185mm

-07/94 -07/94 -07/94 -07/94 10/93-07/94 -09/93 -07/94

ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 240mm

-07/94 08/93-07/94 08/93-07/94 08/93-07/94

PHB128 PHA288 PHB238 PHB319 PHB351 PHA291 PND136 S2 quattro

ATE

PJH110 PHB128 PHA288 PHB238

L 185mm L 310mm L 335mm

ATE FTE

, -07/92, brake assist(-)

1.23


C o d e

L

AUDI 80 (8C, B4) 09/91-12/94 <- S2 quattro

PHB319 PHA291 PHB351 PJH110

FTE

PSA402

TRW

ø 9“

PMF125 PMF110 PMF178 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA119 PHA127 PHA106 PHA286 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162

ATE TRW ATE ATE ATE BO

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

06/8405/85-

FTE FTE ATE ATE ATE

L 340mm L 185mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm

08/81-03/80, Ch. ->81A0190513 04/8008/81-05/84 06/8408/8108/8108/81-, brake-power regulator(-) 08/81-, brake-power regulator(-) 06/84-

08/78-07/86

PJH109 PSA402

ATE TRW

ø 22,2mm ø 9“

06/84brake assist(-)

ATE TRW TRW ATE ATE ATE BO

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

08/80-08/86

PMF125 PMF126 PMF110 PMF178 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA119 PHA127 PHA106 PHA286 BWB111 BWB111A BWC107 BWC107A BWA108 BWA108A PND162 PNA106 PJH109 PSA402

TRW ATE ATE ATE ATE BO

01/79-12/86

PMF110 PMF125 PMF178 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA127 PHA106 PHA286 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND136 PND162 PJH110 PJH109 PMF125

02/93-12/94

L 242mm L 185mm L 307mm ø 22,2mm

08/93-07/94 08/93-09/93 10/93-07/94 08/93-07/94

80 (81, 85, B2) 08/78-08/86 1.3

1.6

1.6 D

1.6 GLE

1.24

09/78-07/86

FTE FTE ATE ATE ATE ATE ATE ATE ATE TRW

FTE FTE ATE ATE ATE ATE FTE ATE ATE

L 340mm L 185mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm

05/85-, brake assist(-)

-07/81 06/8405/85-05/84 08/81-05/84 -03/80

06/84-

ø 22,2mm ø 9“

-07/81, brake-power regulator(+) -07/81, brake-power regulator(+) brake-power regulator(-) brake-power regulator(-) 06/84, 06/8406/8405/85-, brake assist(-)

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-07/82 08/82-

L 340mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm

-05/84 06/84-

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-) -05/84 06/84-05/84 06/84-07/80


C o d e

L

AUDI 80 (81, 85, B2) 08/78-08/86 <- 1.6 GLE

1.6 TD

1.8

1.8 CC quattro

1.8 GTE

01/79-12/86

GPV1073

ATE BO

08/81-05/86

PHB113 PHA127 PHA119 BWA108 BWA108A BWC107 BWC107A BWB111 BWB111A PSA402

TRW ATE ATE ATE BO

01/83-08/86

PMF110 PMF178 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA127 PHA286 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162 PNA106 PJH109 PSA402

TRW ATE ATE ATE BO

08/84-08/86

PMF110 PMF178 GPV1074 GPV1073 PHB113 PHA127 PHA106 PHA286 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162 PNA106 PJH109 PSA402 PMH146

TRW

ø 22,2mm

PHB113 PHB239 PND162 PNA106 PJH109 PSA402

BO

L 340mm L 280mm ø 19mm

10/84-08/86

PMF178 PMF110 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA127 PHA286 PHA106 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162 PNA106

ATE ATE ATE ATE FTE FTE TRW

FTE FTE ATE ATE ATE ATE ATE TRW

FTE FTE ATE ATE ATE ATE ATE TRW

ATE ATE ATE TRW ATE TRW ATE ATE BO

FTE FTE ATE ATE ATE ATE

-07/81 L 340mm L 230mm L 185mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 9“

-07/81 -07/81 -07/81 -09/79, brake-power regulator(-) -09/79, brake-power regulator(-) -07/81, Ch. ->81A0046050, brake-power regulator(+) -07/81, Ch. ->81A0046050, brake-power regulator(+) 09/79-07/81, Ch. 81A0046051-> 09/79-07/81, Ch. 81A0046051-> 05/85-, brake assist(-)

ø 20,6mm ø 20,6mm

06/8405/85-

L 340mm L 230mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm

06/8406/8406/8406/8406/8406/84-, brake-power regulator(-) 06/84-, brake-power regulator(-) , 06/84, 06/8406/8405/85-, brake assist(-)

ø 22,2mm ø 9“ ø 20,6mm ø 20,6mm

L 340mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm ø 22,2mm ø 9“

ø 22,2mm ø 9“

06/8405/85Scandinavia(-) Scandinavia

-05/84, M: 813/814 06/8406/8406/8406/84-, brake-power regulator(-) 06/84-, brake-power regulator(-) , 06/84, 06/8406/84brake assist(-)

, JV/NE brake assist(-)

ø 20,6mm ø 20,6mm Scandinavia Scandinavia L 340mm L 230mm L 175mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-)

1.25


C o d e

L

AUDI 80 (81, 85, B2) 08/78-08/86 <- 1.8 GTE 1.8 GTE quattro

1.9 CD-5S

2.0

2.0 quattro

2.2

2.2 quattro

10/84-08/86 08/84-08/86

09/81-07/83

10/83-09/84

10/83-09/84

10/80-07/83

08/82-07/84

PJH109 PSA402

ATE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146

TRW

ø 22,2mm

GPV1073 GPV1074 PHB113 PHB239 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PNA106 PND162 PJH109 PMF126

ATE ATE BO FTE FTE ATE ATE ATE ATE ATE TRW

GPV1073

ATE

PHB113 PHA127 PHA106 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PSA402

BO

FTE FTE ATE ATE TRW

L 340mm L 280mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm

PV PV PV, brake-power regulator(-) PV, brake-power regulator(-)

ø 19mm ø 22,2mm ø 20,6mm

-07/82

L 340mm L 230mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 9“

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-) -05/84, brake assist(-)

PMF178 PMF110 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHA127 PHA106 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162 PNA106 PJH109 PHB113 PHB239 PNA106

ATE TRW ATE ATE BO

PJH109 GPV1073

ATE ATE

ø 22,2mm

PHB113 PHA127 PHA106 BWB111 BWB111A BWD113A BWA108 BWA108A PHB113 PHB239 PNA106

BO

L 340mm L 230mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 14,3mm ø 14,3mm L 340mm L 280mm

FTE FTE ATE ATE ATE ATE ATE BO

brake assist(-)

ø 20,6mm ø 20,6mm

L 340mm L 230mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm ø 22,2mm L 340mm L 280mm

-05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84 -05/84, brake-power regulator(-) -05/84, brake-power regulator(-) , -05/84 , -05/84 -05/84

ATE

FTE FTE FTE ATE ATE BO

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-)

ATE

PJH109

ATE

PSA402

TRW

ø 9“

PMH150

TRW

ø 22,2mm

PHB113 PHA127 PHA286

BO

L 340mm L 230mm L 175mm

ø 22,2mm

80 (89, 89Q, 8A, B3) 06/86-10/91 1.4

1.26

08/86-07/88

brake assist(-)


C o d e

L

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 06/86-10/91 <- 1.4

08/86-07/88

1.6

09/86-10/91

BWB111 BWB111A PND136

FTE FTE ATE

ø 15,9mm ø 15,9mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

PMH146 PMH150 PHB113 PHB128

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-07/89 08/89-

L 310mm

08/89-

PHA288

1.6 D

1.6 TD

09/86-08/91

09/86-08/91

PHA127 PHA286 BWD113 BWD113A BWB111 BWB111A PND136

FTE FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA402 PMH146 PMH150 PHB113 PHB128

L 230mm L 175mm ø 19,05mm ø 19mm ø 15,9mm ø 15,9mm

ATM(+) ATM(+) MTM(+) MTM(+)

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-07/89 08/89-

PHA288

L 310mm

08/89-

PHA127 PHA286 BWB111 BWB111A PND136

FTE FTE ATE

L 230mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/89 08/89-, ABS(+) ABS(-)

PHB113 PHB128

BO

L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-

L 310mm

08/89-

L 230mm L 175mm ø 15,9mm ø 19,05mm ø 19mm

-07/89 08/8908/89-

PHA288

1.8

09/86-01/90

PHA127 PHA286 BWB111A BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

PMH146 PMH150 PHB113 PHB128

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm

-07/89, ABS(-) 08/89-, ABS(+) -07/89 08/89-

L 310mm

08/89-

PHA288

1.8 E

06/86-08/91

brake assist(-)

PHA127 PHA286 BWD113 BWD113A BWB111 BWB111A PND136

FTE FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA402 PMF178

L 230mm L 175mm ø 19,05mm ø 19mm ø 15,9mm ø 15,9mm

ATM(+) ATM(+) MTM(+) MTM(+)

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

ATE

ø 20,6mm

-08/86

1.27


C o d e

L

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 06/86-10/91 <- 1.8 E

06/86-08/91

PMF110 PMH150 PMH146 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHB128

TRW TRW TRW ATE ATE BO

PHA288

1.8 E quattro

1.8 quattro

1.8 S

09/86-08/91

09/86-08/90

09/86-10/91

PHA127 PHA286 PHA106 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A BWD113 BWD113A PND136 PND162 PNA106 PJH110 PJH109 PSA402

1.28

09/86-09/91

L 340mm L 185mm

-08/86 ABS(+) ABS(-) -08/86 Scandinavia, -08/86 -08/86

L 310mm

FTE FTE ATE ATE FTE FTE ATE ATE ATE FTE ATE TRW

L 230mm L 175mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“

-07/86 -08/86 -08/86 -08/86, brake-power regulator(-) -08/86, brake-power regulator(-) ABS(-) ABS(-) , -08/86 , -08/86 -08/86 brake assist(-)

PMH150 PMH146 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

TRW TRW BO

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHB128 PHA288 PHB113 PHB239 PND136

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 340mm L 280mm

-07/88, ABS(+) -07/88, ABS(-) -07/88 -07/88 -07/88 -07/88 -07/88

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-07/88 -07/90, brake assist(-)

PMH150 PMH146 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

PHB113 PHB128

BO

L 340mm L 185mm

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

ABS(+) ABS(-) -07/90, Ch. ->L030000 08/89-, Ch. L030001-> 08/89-, Ch. L030001->

ATE

BO ATE

PHA288

1.8 S quattro

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/88, brake assist(-)

-07/89 -07/89 -07/89

L 310mm

PHA127 PHA286 BWD113 BWD113A BWB111A PND136

FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA402 PMH150 PMH146 PHB128 PHB113 PHA288 PHB239

L 230mm L 175mm ø 19,05mm ø 19mm ø 15,9mm

-07/90 -07/90 PR JN, SF PR JN, SF PR SF -07/90

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-07/90 , brake assist(-)

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 340mm L 310mm L 280mm

ABS(+) ABS(-) 08/89-, Ch. L030001-> Ch. ->L030000 08/89-

BO


C o d e

L

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 06/86-10/91 <- 1.8 S quattro 1.9 D

2.0

2.0 E

2.0 E 16V

2.0 E 16V quattro

2.0 E quattro

2.0 quattro

09/86-09/91

PND136

ATE

08/89-08/91

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

PMH150

TRW

ø 22,2mm

ABS(+)

10/90-08/91

08/88-10/90

03/90-09/91

03/90-08/91

08/88-09/90

10/90-08/91

PHB128

L 185mm

PHA288

L 310mm

PHA127 PHA286 BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHB128

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm

L 230mm L 175mm ø 19,05mm ø 19mm

PHA288

L 310mm

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHA288

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 310mm

PHB128 PHA127 PHA286 PND136

ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHB128

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm

brake assist(-) ABS(+) ABS(-)

brake assist(-) ABS(+) ABS(-)

L 185mm L 230mm L 175mm

PHA288

L 310mm

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHB128 PHB113 PHA288 PHB239 PND136

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 340mm L 310mm L 280mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH150 PMH146 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146

TRW

ø 22,2mm

PHB113

BO

L 340mm

BO

brake assist(-) ABS(+) ABS(-)

brake assist(-) ABS(+) ABS(-) -07/90

ATE brake assist(-) ABS(+) ABS(-) 08/8908/89-

ATE brake assist(-)

1.29


C o d e

L

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 06/86-10/91 <- 2.0 quattro

2.3 quattro

10/90-08/91

10/87-07/89

PHB128

L 185mm

PHA288

L 310mm

PHB239 PHA127 PHA286 PND136

L 280mm L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 PHB113 PHB239 PND136

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 280mm

PJH110

FTE

ø 22,2mm

PSA402 PSA502 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

TRW TRW TRW TRW TRW BX

ø 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

brake assist(-)

ATE

80 Avant (8C, B4) 09/91-01/96 1.6 E

1.9 TDI

1.9 TD

2.0

1.30

06/93-01/96

07/92-01/96

09/91-12/94

07/92-01/96

PHB128 PHA288 PHA344 PHB256 PHA351 BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 BWD113 BWD113A BWF145 BWF145A PND136

FTE FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 PHB256 BWC107 BWC107A PND136

ATE ATE ATE

PJH110 PSA502 PSA402

FTE TRW TRW

L 185mm L 310mm L 225mm L 225mm L 335mm ø 19,05mm ø 19mm

, brake assist(-) brake assist(-)

-07/93, ABS(+)

-07/93 ABS(+) -07/93 -07/93

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

ABS(+)

L 185mm L 310mm L 225mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm

Ch. ->8CN300000 Ch. ->8CN300000 Ch. 8CN300001-> Ch. 8CN300001->

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

08/92-, brake assist(-) , 08/94-, brake assist(-) 08/92, 08/9408/94-, ABS(+)

, brake assist(-) , brake assist(-)

L 185mm L 310mm L 225mm L 225mm ø 17,5mm ø 17,5mm

08/9208/9208/9208/9408/92-, brake-power regulator(+) 08/92-, brake-power regulator(+) 08/92-

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“

08/92, brake assist(-) , brake assist(-)


C o d e

L

AUDI 80 Avant (8C, B4) 09/91-01/96 <- 2.0

2.0 E, 2.6

2.0 E 16V

07/92-01/96

07/92-01/96

02/93-01/96

PMK119 PMH150 GPV1075 PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 BWD113 BWD113A BWF145 BWF145A PND136

FTE FTE FTE FTE ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA344 PHA351 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128 PHA288 PHA351 PND136 2.0 E 16V quattro

2.0 quattro

2.3 E

12/92-07/95

11/93-07/96

07/92-01/96

TRW TRW BX

ø 23,8mm ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, brake assist(-) , brake assist(-)

ABS(+)

L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, brake assist(-) , brake assist(-)

ABS(+)

L 185mm L 310mm L 335mm ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK118 PMK119 PHA288 PHB128 PHB238 PHA291 PHB319 PND136

FTE TRW TRW TRW TRW

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 23,8mm L 310mm L 185mm L 240mm L 185mm L 242mm

ATE

PHA288 PHB128 PHA291 PHB319 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

PHB128

ABS(+) Ch. ->8CN300000, ABS(-) Ch. ->8CN300000, ABS(-) Ch. 8CN300001->, ABS(-) Ch. 8CN300001->, ABS(-)

08/94-, brake assist(-) 08/94-, brake assist(-) 08/9408/9408/9408/9408/9408/9408/9408/9408/94brake assist(-)

L 310mm L 185mm L 185mm L 242mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 185mm

, -12/94, brake assist(-) , -12/94, brake assist(-) , -12/94 , -12/94 -12/94, ABS(+) -12/94 -12/94

1.31


C o d e

L

AUDI 80 Avant (8C, B4) 09/91-01/96 <- 2.3 E

2.3 E quattro

2.6 quattro

2.8

2.8 quattro

07/92-01/96

09/91-11/94

07/92-07/95

09/91-01/96

08/92-07/95

PHA288 PHA351 PND136

03/94-05/95

S2 quattro

02/93-07/95

1.32

ATE

PJH110 PSA402 PSA502 PMH150 PMK119 PHB128 PHA288 PHB238 PHB319 PHA291 PHB351 PND136

FTE TRW TRW TRW TRW

PJH110 PSA502 PMK118

-12/94 -12/94 08/92-07/94, brake assist(-) 12/93-07/94, brake assist(-) 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-07/94 08/92-09/93 10/93-07/94 08/92-07/94

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/92-07/94 , 08/94-, brake assist(-)

TRW

ø 23,8mm

ATE

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK119 PMH150 PMK103 GPV1075

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BX

L 310mm L 185mm L 240mm L 307mm L 185mm L 242mm

PHB128 PHA288 PHB256 PHA351 PHA344 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PMK118

PJH110 PHB128 PHA288 PHB238 PHA291 PHB351 PJH110 PHA288 PHB128 PHB238 PHA291 PHB351 PHB319 PJH110

-12/94

ø 22,2mm ø 9“ ø 10“ ø 22,2mm ø 23,8mm L 185mm L 310mm L 240mm L 242mm L 185mm L 307mm

PHA288 PHB128 PHB238 PHB351 PHA291 PHB319 PND136

PHA288 PHB128 PHB238 PHB351 PHA291 PHB319 PND136 RS2 quattro

L 310mm L 335mm

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

10/93-07/94

, 08/92-, brake assist(-) , 08/92-, brake assist(-) , 08/92, 08/92ABS(+) 08/92-

L 185mm L 310mm L 225mm L 335mm L 225mm

08/9208/92-

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/9208/94-, brake assist(-)

TRW

ø 23,8mm L 310mm L 185mm L 240mm L 307mm L 185mm L 242mm

08/9208/92-

10/93-07/94

ATE FTE

FTE

FTE

ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 240mm L 185mm L 307mm ø 22,2mm L 310mm L 185mm L 240mm L 185mm L 307mm L 242mm ø 22,2mm

08/9308/9308/9308/9310/93-07/94 08/9308/93-


C o d e

L

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 04/87-09/91 1.6 TD

2.0

2.0 20 V

2.0 20 V quattro

2.0 quattro

2.2 E

04/87-09/91

07/88-09/91

08/89-07/91

08/88-09/91

08/89-07/90

04/87-07/91

PSA402

TRW

ø 9“

PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/89 08/89ABS(-)

PHB113 PHA288

BO

L 340mm L 310mm

-07/89 08/89-

brake assist(-)

PHA127 PHA286 BWD113 BWD113A PND136

FTE FTE ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/89 08/89-07/89, ABS(-)

PHB113 PHB128

BO

L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-

PHA288

L 310mm

08/89-

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

L 230mm L 175mm ø 19,05mm ø 19mm

ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

brake assist(-)

PHB128

L 185mm

PHA288

L 310mm

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMK569 PMH150 PMH146 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

ATE TRW TRW BO

ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 PHB128 PHA288 PHB113 PHB239 PND136

TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 340mm L 280mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/89 08/89-07/89, ABS(-)

PHB113 PHB128

BO

L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-

PHA288

L 310mm

08/89-

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110

FTE

brake assist(-) ABS(+) ABS(-) -08/89 08/8908/89-

ATE

BO

brake assist(-)

ATE brake assist(-)

ø 22,2mm

1.33


C o d e

L

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 04/87-09/91 2.2 E quattro

2.3 E

2.3 E 20V

2.3 E 20V quattro

2.3 E quattro

04/87-09/91

PSA402

TRW

ø 9“

TRW ATE TRW BO

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

04/87-09/91

PMH146 PMK569 PMH150 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PNA106 PND162 PND136 PJH109 PJH110 PSA402 PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/89 08/89-07/89, ABS(-)

PHB113 PHB128

BO

L 340mm L 185mm

-07/89 08/89-

PHA288

L 310mm

08/89-

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PML369

ATE

ø 25,4mm

08/88-07/91

ATE ATE ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

ABS(+) 01/88-08/89 08/8908/8901/88-06/88 07/88-

brake assist(-)

brake assist(-)

PHB128

L 185mm

08/89-

PHA288

L 310mm

08/89-

PHA127 PHA286 PND136

L 230mm L 175mm ATE

06/88-09/91

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

TRW ATE ATE TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm L 185mm L 340mm L 405mm L 310mm L 280mm

04/87-09/91

PMH146 PMK569 PML369 PMH150 PHB128 PHB113 PHB213 PHA288 PHB239 PND136 PNA106 PJH110 PSA402 PMH146 PMK569 PML369 PMH150 PHB128 PHB113 PHB213 PHA288 PHB239 PND136 PNA106 PJH110

TRW ATE ATE TRW

ATE ATE FTE

ø 22,2mm

PSA502

TRW

ø 10“

BO

ATE ATE FTE TRW

BO

ø 22,2mm ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm L 185mm L 340mm L 405mm L 310mm L 280mm

brake assist(-)

ABS(+)

ABS(+)

brake assist(-)

ABS(+)

ABS(+)

100 (4A, C4) 12/90-07/94 2.0, 2.0 E

1.34

12/90-06/94

08/91-, brake assist(-)


C o d e

L

AUDI 100 (4A, C4) 12/90-07/94 <- 2.0, 2.0 E

2.0 E 16V

2.0 E 16V quattro

2.0 E quattro

2.3 E, 2.5 TDI

2.3 E quattro, 2.8 E quattro

2.4 D

TRW TRW

01/92-06/94

PMK103 PMK119 PHA289 PHA126 PHB238 BWF145 BWF145A PNA111 PND124 PJH110 PSA502

TRW TRW

07/92-06/94

PMK103 PMK119 PHA289 PHB319 PHB238 PHA126 BWF145 BWF145A PNA111 PND124 PJH110 PSA502 PMK118

TRW

12/90-06/94

FTE FTE ATE ATE FTE TRW

FTE FTE ATE ATE FTE TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 265mm L 240mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 242mm L 240mm L 265mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9103/92-, ABS(-) 08/9108/9108/91-, ABS(+) 08/9108/91, 08/91, 08/9108/9108/92-, brake assist(-) 08/9208/92-, ABS(-) 08/9208/9208/92-, ABS(+) 08/92-, ABS(-) 08/92-06/93, ABS(-) 08/92-06/93, ABS(-) , 08/92, 08/9208/92brake assist(-)

ø 23,8mm

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/91-, brake assist(-)

PMK118

TRW

ø 23,8mm

08/91-

PHA289 PHB354 PHB319 PND124

ATE

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm

08/9108/9108/91-, Ch. ->4AN000000 08/91-, Ch. ->P038000

12/90-06/94

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/9108/91-, brake assist(-)

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

12/90-06/94

PMK103 PMK119 PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9103/92-, ABS(-) 08/9108/9108/9108/91, 08/91, 08/9108/9108/91-, brake assist(-)

PMK118

TRW

ø 23,8mm

08/91-

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9108/9108/91-, Ch. ->4AN000000 08/91-10/92, Ch. ->P038000 10/92-, Ch. P038001-> 07/9208/91-, brake assist(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 202mm L 240mm L 265mm

08/9103/92-, ABS(-) 08/9108/9108/9108/91-, ABS(-)

12/90-07/92

12/90-06/94

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PSA502 PMK103 PMK119 PHA289 PHA106 PHB238 PHA126

ATE ATE FTE TRW TRW TRW

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm

Ch. ->4AN000000 -10/92, Ch. ->P038000 Ch. P038001->

1.35


C o d e

L

AUDI 100 (4A, C4) 12/90-07/94 <- 2.4 D

2.6

2.6 quattro

2.8 E

S4 Turbo quattro

S4 V8 quattro

12/90-06/94

03/92-06/94

04/92-06/94

12/90-06/94

08/91-06/94

10/92-06/94

BWF145 BWF145A PNA111 PND124 PJH110 PSA502

FTE FTE ATE ATE FTE TRW

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9108/91, 08/91, 08/9108/9108/92-, brake assist(-)

PMK103

TRW

ø 23,8mm

08/92-

L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9208/9208/9208/92, 08/92, 08/9208/9208/92-, brake assist(-)

PMK118

TRW

ø 23,8mm

08/92-

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/9208/9208/92-, Ch. ->4AN000000 08/92-10/92, Ch. ->P038000 10/92-, Ch. P038001-> 08/9208/91-, brake assist(-)

PMK103

TRW

ø 23,8mm

08/91-

L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

08/9108/9108/9108/91, 08/91, 08/9108/91-

PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110 PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PHA289 PHB319 PHB354 PJH110

ATE ATE FTE

ATE ATE FTE

FTE

ø 19mm ø 22,2mm L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm L 295mm L 242mm L 233mm ø 22,2mm

Ch. ->4AN000000 -10/92, Ch. ->P038000 10/92-, Ch. P038001-> 07/92Ch. ->4AN000000 Ch. 4AN000001->

100 (43, C2) 06/76-07/82 1.6

1.9

2.0

08/76-07/82

GPV1073

08/80-07/82

PHB110 PHA126 PHA238 BWB105 BWB111 BWB111A PMH167

FTE FTE ATE

GPV1073

ATE

06/76-08/78

PHB110 PHA126 PHA238 BWB105 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

PJH109 GPV1073

ATE ATE

PHB110

1.36

ATE L 390mm L 265mm L 327mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 22,2mm L 390mm L 265mm L 327mm ø 15,9mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm ø 22,2mm L 390mm

Ch. ->31073209 Ch. 31073210-> Ch. 31073210-> 08/81-

-07/81 08/81Ch. ->31073209 Ch. 31073210->, brake-power regulator(+) Ch. 31073210->, brake-power regulator(+)


C o d e

L

AUDI 100 (43, C2) 06/76-07/82 <- 2.0

06/76-08/78

PHA126 PHA238 BWC107A

ATE

2.0 D

08/78-07/82

GPV1073

ATE

2.1

03/77-07/82

PHB110 PHA126 PHA238 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

PJH109 GPV1073

ATE ATE

L 265mm L 327mm ø 17,5mm L 390mm L 265mm L 327mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

WA, brake-power regulator(+)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

ø 22,2mm

PHB110 PHA126 PHA238 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

L 390mm L 265mm L 327mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH109

ATE

ø 22,2mm

PMH146

TRW

ø 22,2mm

GPV1074

ATE

08/79-, brake-power regulator(+) 08/79-, brake-power regulator(+)

100 (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 1.8

1.8 CAT

1.8 quattro

1.8 quattro CAT

1.9

08/82-07/89

03/85-11/90

10/84-07/90

08/85-11/90

08/82-07/84

PHA238 PHB113 PHB112 PHB213 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

01/88-, ABS(+) 08/86-

ATE ATE ATE

L 327mm L 340mm L 360mm L 405mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-06/86, Ch. ->G200000 06/86-, Ch. G200001-> Ch. ->G200000, (+) Ch. G200001-> 08/8608/86-, brake-power regulator(+) 08/86-, brake-power regulator(+) 08/86-

PJH109 PJH110 PSA402

ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“

01/8808/89-, brake assist(-)

PMH146 PMH150 GPV1074

TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

01/88-, ABS(+) 08/89-, ABS(+) -07/89 -06/86, Ch. ->G200000 -06/86, Ch. ->G200000, (+) 06/86-, Ch. G200001-> 06/86-07/86, Ch. G200001->

BO

PHA238 PHB112 PHB113 PHB213 PHA126 BWC107 BWF145A PND124

ATE FTE ATE

L 327mm L 360mm L 340mm L 405mm L 265mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88(+)

PHB113 PHB319 PND124

BO

L 340mm L 242mm ø 19mm

-12/87, Ch. G200001->

ø 22,2mm ø 22,2mm L 242mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88-

BO

ATE

PJH109 PJH110 PHB319 PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE

GPV1074

ATE

PHA238 PHA126 BWC107 BWC107A

ATE FTE ATE

ATE ATE

L 327mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm

-07/89, brake-power regulator(+) 08/89-

-12/87 01/88(+)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

1.37


C o d e

L

AUDI 100 (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 <- 1.9 2.0

2.0 CAT

2.0 D Turbo

2.0 D

2.1

2.2

1.38

08/82-07/84

PND124

ATE

ø 19mm

08/84-12/87

PJH109 PMK155

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

GPV1074

ATE

01/88-11/90

08/82-11/90

08/82-07/88

08/82-07/84

08/84-12/88

PHA238 PHB112 PHB113 PHB213 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

L 327mm L 360mm L 340mm L 405mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH109 PMK155

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PHB113 PHA126 BWC107 BWF145A PND124

BO ATE FTE ATE

PJH109 GPV1073

ATE ATE

BO

L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 19mm

ATE ATE FTE ATE

L 265mm L 327mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 19mm

PJH109 PMH146

ATE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm

GPV1074

ATE

ATE ATE ATE

PJH109 PJH110 GPV1074

ATE FTE ATE

BO

08/86-, brake-power regulator(+) 08/86-, brake-power regulator(+)

Ch. G200001-> -07/89, brake-power regulator(+) 08/89-

-07/89, brake-power regulator(+) -07/89, brake-power regulator(+) 08/89-

-06/86, Ch. ->G200000 06/86-, Ch. G200001-> -01/88 brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/87 01/88Ch. ->G200000

ATE ATE ATE

L 327mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH109 PMK155

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PJH109 PJH110

-06/86, Ch. ->G200000 -06/86, Ch. ->G200000, (+) 06/86-, Ch. G200001-> 06/86-07/86, Ch. G200001->

L 327mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PHA238 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

PHB112 PHA238 PHB213 PHB113 PHC216 PHB319 PHB238 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

(+)

ø 22,2mm

PHA126 PHA238 BWC107 BWC107A BWF145A PND124

PHA238 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

08/86-,

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

04/86-,

(+)

-06/86, Ch. ->G200000, -06/86, Ch. ->G200000, 06/86-, Ch. G200001->, 06/86-, Ch. G200001->,

ATE ATE ATE

L 360mm L 327mm L 405mm L 340mm L 180mm L 242mm L 240mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

ATE FTE

ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/87 01/88-

BO

(+) (-) (+) (-)

01/86brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)


C o d e

L

AUDI 100 (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 2.2 CAT

06/89-11/90

GPV1074 PHB213 PHB113 PHB319 PHA126 PND124

2.2 E quattro

2.2 E Turbo quattro, 2.3 E quattro

2.2 quattro

2.2 quattro CAT

2.2 Turbo

2.3 E

2.3 quattro

08/85-07/86

08/86-11/90

08/84-12/88

06/89-11/90

08/86-11/90

10/86-11/90

01/90-11/90

ATE BO

ATE

-07/89 L 405mm L 340mm L 242mm L 265mm ø 19mm

(+) (-)

PJH110 PHA238 PHB112 PHB319 PHA126 PND124

ATE

ø 22,2mm L 327mm L 360mm L 242mm L 265mm ø 19mm

PJH109 PMK155

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

PHA238 PND124

ATE

L 327mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

PHA238 PND124

ATE

L 327mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88(+)

PHA238 PHA347 PND124

Ch. ->SV720102

ATE

L 327mm L 480mm ø 19mm

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMK155 PMK569 PMH150 PMH146 GPV1074

ATE ATE TRW TRW ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/88, (+) 08/88-07/89 08/89-07/90, ABS(+) 08/89-07/90, ABS(-) -07/89

PHB113 PHB238 PHC216 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

BO

ATE ATE ATE

L 340mm L 240mm L 180mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/90, Ch. G200001-> -07/89 -07/90 -12/89 -07/90, brake-power regulator(+) -07/90, brake-power regulator(+) -07/90

PJH109 PJH110 PSA402 PSA502 PMK103 PMK155 PMK569 PMH150 PMH146 GPV1074

ATE FTE TRW TRW TRW ATE ATE TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/87 01/88-07/90 08/89-, brake assist(-) brake assist(-)

FTE

PHB213 PHB113 PHB319 PHA289 PHA126 PNA111 PND124 PJH109 PJH110 PSA502

ATE ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

BO

L 405mm L 340mm L 242mm L 295mm L 265mm

-12/85, ABS(+) 01/86-, ABS(+) ABS(-)

(+)

-12/87 01/88(+)

08/89-07/90, brake assist(-)

-07/88 08/88-07/89 08/89-, ABS(+) 08/89-, ABS(-) -07/89 (+) (-)

-12/87 01/88brake assist(-)

1.39


C o d e

L

AUDI 100 (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 <- 2.3 quattro

2.4 D

2.5 TDI

01/90-11/90

PHA238 PND124

ATE

PJH110 PMH150 PMH146 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

FTE TRW TRW BO

L 327mm ø 19mm

ATE ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-11/90, ABS(+) -11/90, ABS(-) -11/90 -11/90 -11/90, brake-power regulator(+) -11/90, brake-power regulator(+) -11/90

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-11/90 -07/90, brake assist(-)

PMH150 PMH146 PHB113 PHC216 PHA126

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 180mm L 265mm

ABS(+) ABS(-)

09/91-06/94

PSA502

TRW

ø 10“

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 265mm L 202mm L 240mm ø 20,6mm ø 20,6mm

07/92-06/94

PMK103 PMK119 PHA289 PHA126 PHA106 PHB238 BWF145 BWF145A PNA111 PND124 PJH110 PSA502 PMK103

TRW

08/89-07/91

01/90-11/90

100 Avant (4A, C4) 12/90-11/94 2.0 E

2.0 E 16V

2.0 E 16V quattro

2.0 E quattro

2.3 E

1.40

07/92-06/94

12/90-07/92

09/91-06/94

FTE FTE ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

brake assist(-) ABS(-)

-12/92, ABS(-) -07/93

brake assist(-)

ø 23,8mm

PHA289 PHB319 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB319 PHB354 PND124

ATE

L 295mm L 242mm L 233mm ø 19mm

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

08/91-, brake assist(-)

PMK118

TRW

ø 23,8mm

08/91-

PHA289 PHB354 PHB319 PND124

08/9108/9108/91-, Ch. ->4AN000000

ATE

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK103 PMK119 PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

L 295mm L 242mm

ATE ATE FTE

ø 19mm ø 22,2mm

brake assist(-)

Ch. ->4AN000000 Ch. 4AN000001->

brake assist(-) ABS(-)

03/92-


C o d e

L

AUDI 100 Avant (4A, C4) 12/90-11/94 2.3 E quattro, 2.8 E quattro

2.4 D

2.5 TDI

2.6

2.6 E quattro

2.6 quattro

2.8 E

09/91-06/94

PSA502

TRW

ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

12/90-06/94

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PSA502

TRW TRW

12/90-06/94

PMK103 PMK119 PHA289 PHA106 PHB238 PHA126 BWF145 BWF145A PNA111 PND124 PJH110 PSA502 PMK103

TRW

03/92-06/94

08/93-07/94

07/92-06/94

09/91-06/94

ATE ATE FTE TRW

FTE FTE ATE ATE FTE TRW

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm L 295mm L 202mm L 240mm L 265mm ø 20,6mm ø 20,6mm

brake assist(-)

Ch. ->4AN000000 07/92-, Ch. ->P038000 10/92-, Ch. P038001-> 07/9208/91-, brake assist(-)

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9103/92-, ABS(-) 08/9108/9108/9108/9108/9108/91, 08/91, 08/9108/9108/91-, brake assist(-)

ø 23,8mm

08/91-

L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/9108/9108/9108/91, 08/91, 08/9108/9108/92-, brake assist(-)

PMK103

TRW

ø 23,8mm

08/92-

L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm

08/9208/9208/9208/92, 08/92, 08/9208/92brake assist(-)

PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB354 PND124 PNA111 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

L 295mm L 233mm ø 19mm

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK103

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB238 PHB319 PHA126 PNA111 PND124 PJH110

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm

Ch. ->P038000 Ch. P038001-> brake assist(-)

Ch. ->4AN000000 Ch. ->P038000 Ch. P038001-> brake assist(-)

L 295mm L 240mm L 242mm L 265mm ATE ATE FTE

ø 19mm ø 22,2mm

1.41


C o d e

L

AUDI 100 Avant (4A, C4) 12/90-11/94 S4 Turbo quattro

S4 V8 quattro

09/91-06/94

10/92-06/94

PHA289 PHB354 PHB319 PND124 PNA111 PJH110 PHA289 PHB319 PHB354 PJH110

ATE ATE FTE

FTE

L 295mm L 233mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm L 295mm L 242mm L 233mm ø 22,2mm

Ch. ->4AN000000 07/92-, Ch. ->P038000 10/92-, Ch. P038001-> 07/92Ch. ->4AN000000 Ch. 4AN000001->

100 Avant (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 1.8

1.8 CAT

1.8 quattro

1.8 quattro CAT

1.9

2.0

1.42

08/82-07/90

03/85-11/90

10/84-07/90

08/85-10/90

02/83-07/84

09/86-11/87

PMH146 PMH150 PMK155 GPV1074

TRW TRW ATE ATE

PHA238 PHB213 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

PJH109 PJH110 PMK155 PMH146 PMH150 GPV1074

ATE FTE ATE TRW TRW ATE

PHA238 PHB213 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

BO

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

01/8801/88-, ABS(+) (+)

L 327mm L 405mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/86 07/86-, 07/86-,

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm

08/86-, brake-power regulator(+) 08/86-, brake-power regulator(+) 08/8601/88-12/87, (+) 01/8801/88-, ABS(+) -07/89 -06/86 07/86-, 07/86-,

ATE ATE ATE

L 327mm L 405mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88(+)

PHC216 PHB113 PND124

BO ATE

L 180mm L 340mm ø 19mm

-07/86 02/86-

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88-

PHC216 PHB113 PND124

BO ATE

L 180mm L 340mm ø 19mm

-07/86 02/86-

PJH109 PJH110 PMK155

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88-07/83,

GPV1074

ATE

PHA238 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

PJH109 PMK155 PML392 GPV1074 PHB113 BWC107

BO

(+) (-)

(+) (-)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

(+)

-07/83 L 327mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/83 -07/83, brake-power regulator(+) -07/83, brake-power regulator(+) -07/83

ATE ATE ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

-07/83 (+) (-)

BO ATE

L 340mm ø 17,5mm

brake-power regulator(+)


C o d e

L

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 <- 2.0

2.0 D

2.0 E

2.0 E CAT

2.0 TD

2.1

2.2

09/86-11/87

03/83-11/90

01/85-12/87

01/88-11/90

03/83-11/90

08/82-07/84

08/84-12/88

BWC107A

ATE

ø 17,5mm

PND124

ATE

ø 19mm

PJH109 PMK155 PML392 PMH146 PMH150 GPV1074

ATE ATE ATE TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

PHA238 PHB113 BWC107 BWC107A PND124

BO ATE ATE ATE

PJH109 PJH110 PML392 PMK155 GPV1074

ATE FTE ATE ATE ATE

PHA238 PHB213 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

ATE ATE ATE

PJH109 PML392 PMK155 PML369 GPV1074

ATE ATE ATE ATE ATE

BO

PHB213 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A BWF145A PND124

ATE ATE FTE ATE

PJH109 PML392 PMK155 GPV1074

ATE ATE ATE ATE

BO

PHA238 PHB112 PHB113 PHB213 PHA126 BWC107A BWF145A BWC107 PND124

ATE FTE ATE ATE

PJH109 PJH110 GPV1074

ATE FTE ATE

BO

PHA238 PHA126 PND124

ATE

PJH109 PML392 PMK155 PML369 GPV1074

ATE ATE ATE ATE ATE

PHA238

brake-power regulator(+)

-07/88, (+) 08/86-07/87 08/88-07/89 08/88-07/89, ABS(+) -07/89

L 327mm L 340mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/86 08/86-07/89 -07/89, brake-power regulator(+) -07/89, brake-power regulator(+) -07/89

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm

-12/87 01/88-07/89 08/86(+)

L 327mm L 405mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-06/86 07/86-, 07/86-,

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 405mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 327mm L 360mm L 340mm L 405mm L 265mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 19mm

(+) (-)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

-07/88 -07/88, 08/88-

(+)

(+) (-) -07/89, brake-power regulator(+) -07/89, brake-power regulator(+) 08/89-

08/86(+) -07/86 -07/86, 08/86-, (+)

(+) (-)

-07/89, brake-power regulator(+) 08/89brake-power regulator(+)

ø 22,2mm ø 22,2mm L 327mm L 265mm ø 19mm

Ch. ->G200000

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

-12/87, -07/88, 08/88-,

L 327mm

-07/86

(-) (+) (-)

1.43


C o d e

L

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 <- 2.2

2.2 CAT

2.2 E quattro

2.2 quattro

2.2 quattro CAT

2.2 Turbo

2.2 Turbo quattro

2.3

08/84-12/88

06/89-11/90

08/85-07/86

08/84-12/88

06/89-11/90

08/86-11/90

08/86-11/90

08/86-11/90

PHB213 PHB113 BWC107 BWC107A PND124

BO ATE ATE ATE

L 405mm L 340mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/86 08/86brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

PJH109 PJH110 PSA402

ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“

-12/87 01/88brake assist(-)

PML369

ATE

ø 25,4mm

GPV1074

ATE

PHB113 BWC107 BWC107A PND124

BO ATE ATE ATE

L 340mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH110 PHA238 PHB112 PHB319 PHA126 PND124

FTE

ø 22,2mm L 327mm L 360mm L 242mm L 265mm ø 19mm

ATE ATE ATE BO

PJH109 PJH110 PMK155

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

-12/85, ABS(+) 01/86-, ABS(+) ABS(-)

-12/87 (+) -12/87, Ch. G200001->, ABS(+) Ch. ->G2000000, ABS(-) Ch. ->G200000, ABS(+) Ch. G2000001->, ABS(-)

ATE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 340mm L 360mm L 327mm L 405mm ø 19mm

ATE FTE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/87 01/88(+)

PHB112 PHA238 PHB213 PND124

Ch. ->G2000000, ABS(-) Ch. ->G200000, ABS(+) Ch. G2000001->, ABS(-)

ATE

L 360mm L 327mm L 405mm ø 19mm

PJH110 PML392 PMK155 PML369 GPV1074

FTE ATE ATE ATE ATE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

PHB113 BWC107 BWC107A PND124

BO ATE ATE ATE

L 340mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PML392 PMK155 PHB113 PHB112 PHA238 PHB213 PND124

ATE FTE ATE ATE BO

-12/87 01/88-12/87 (+) -12/87, Ch. G200001->, ABS(+) Ch. ->G2000000, ABS(-) Ch. ->G200000, ABS(+) Ch. G2000001->, ABS(-)

ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 340mm L 360mm L 327mm L 405mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PSA502

ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 10“

-12/87 01/88brake assist(-)

PMK103 PML392 PMK155 PML369 GPV1074

TRW ATE ATE ATE ATE

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

PHA289

1.44

ATE

PJH109 PML392 PMK155 PHB113 PHB112 PHA238 PHB213 PND124

(-) -07/89

L 295mm

-12/87 -07/88, 08/88-07/89

(+)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

-12/87 -07/88, 08/88-07/89

(+)


C o d e

L

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 08/82-11/90 <- 2.3

2.3 E quattro

2.3 quattro

08/86-11/90

08/86-11/90

01/90-11/90

PHB213 PHB113 PHB319 PNA111 PND124 PJH109 PJH110 PMK155

2.5 TDI

08/89-11/90

01/90-11/90

ATE ATE ATE FTE ATE

L 405mm L 340mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

PHB213 PHB113 PHD319 PND124

ATE

L 405mm L 340mm L 290mm ø 19mm

PJH109 PJH110 PSA502

ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 10“

PMK118

TRW

ø 23,8mm

PHB213 PHB113 PHB319 PND124 2.4 D

BO

BO

BO ATE

L 405mm L 340mm L 242mm ø 19mm

PJH110 PMH146 PMH150 PHB213 PHB113 PHA126 BWC107 BWC107A PND124

FTE TRW TRW

ATE ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 405mm L 340mm L 265mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH110 PHB113 BWC107 BWC107A PND124

FTE BO ATE ATE ATE

ø 22,2mm L 340mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

PJH110

FTE

ø 22,2mm

PML392 PMK155 GPV1074

ATE ATE ATE

ø 25,4mm ø 23,8mm

BO

(+) (-)

-12/87 01/88(+) (+) (-)

-12/87 01/88brake assist(-) (+) (-)

ABS(+) (+) (-) brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

brake-power regulator(+) brake-power regulator(+)

200 (44, 44Q) 06/83-12/91 2.1 5 E

2.1 Turbo

2.1 Turbo quattro

08/83-07/84

08/83-01/88

08/83-09/86

PHA238 PHC216 PHA106 PHA126 PHB112 PND124

ATE

PJH109 PML392 PMK155 GPV1074

ATE ATE ATE ATE

IP(+) IP(-) (-)

L 327mm L 180mm L 202mm L 265mm L 360mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm

IP(+) IP(-) (-)

PHA238 PHB213 PHB238 PHA106 PHB319 PHA126 PHC216 PHB112 PND124

ATE

L 327mm L 405mm L 240mm L 202mm L 242mm L 265mm L 180mm L 360mm ø 19mm

PJH109 PMK155

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

10/84-

L 327mm

10/84-

PHA238

07/86-, Ch. G200001-> 01/8601/86-12/85 -12/85 -12/85

1.45


C o d e

L

AUDI 200 (44, 44Q) 06/83-12/91 <- 2.1 Turbo quattro

2.2

08/83-09/86

08/84-07/85

PHB213 PHB238 PHB319 PND124

ATE

PJH109 PML392 PMK155 GPV1074

ATE ATE ATE ATE

PHA238 PHC216 PHA126 PHB112 PND124 2.2 20V Turbo quattro

2.2 Turbo

03/89-12/90

08/85-09/91

ATE

PJH110 PML369 PML392 PMK155 GPV1074

FTE ATE ATE ATE ATE

PHB213 PHA238 PHB238 PHB319 PHC216 PHA106 PHA126 PHB112 PND124

2.2 Turbo quattro

2.3

01/85-12/91

11/86-09/91

ATE

PJH109 PHB213 PHB238 PHB319 PND124

ATE

ATE

L 405mm L 240mm L 242mm ø 19mm

07/8610/8410/8410/84-

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm

10/84IP(+) IP(-) (-)

L 327mm L 180mm L 265mm L 360mm ø 19mm ø 22,2mm L 405mm L 240mm L 242mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 405mm L 327mm L 240mm L 242mm L 180mm L 202mm L 265mm L 360mm ø 19mm

-12/87, IP(+) -12/87, IP(-) (-) -12/87

-12/87 -12/85 -12/85 -12/90

PJH110 PJH109 PML369 PML392 PMK155 PHB213 PHA238 PHB238 PHB319 PND124

FTE ATE ATE ATE ATE

ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 405mm L 327mm L 240mm L 242mm ø 19mm

PJH110 PJH109 PML369

FTE ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm

-01/88 -12/87

GPV1074

ATE

-12/87 -12/87 -12/87 -12/87

-12/87

-01/88 -07/86 -11/90 -11/90 -11/90

(-)

PHB213 PHB319 PHA106 PND124

ATE

L 405mm L 242mm L 202mm ø 19mm

PJH110

FTE

ø 22,2mm

-12/87

PML392

ATE

ø 25,4mm

10/84-09/87

PHA238 PHB213 PHB238 PHB319 PND124

ATE

L 327mm L 405mm L 240mm L 242mm ø 19mm

10/84-06/86 07/86-09/87 10/84-09/87 10/84-09/87 10/84-09/87

PJH109 PML369

ATE ATE

ø 22,2mm ø 25,4mm

10/84-09/87

200 Avant (44, 44Q) 09/83-12/91 2.1 Turbo quattro

2.2 20V Turbo quattro

09/83-01/88

07/89-12/90

PHB238

1.46

L 240mm


C o d e

L

AUDI 200 Avant (44, 44Q) 09/83-12/91 <- 2.2 20V Turbo quattro

2.2 Turbo

07/89-12/90

08/85-09/91

PHB319 PND124

ATE

PJH110 PML392 PMK155 GPV1074

FTE ATE ATE ATE

PHA238 PHB213 PHC216 PHB238 PND124 2.2 Turbo quattro

2.3

09/83-12/91

11/86-09/91

ATE

L 242mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm

-12/87, IP(+) -12/87, IP(-) (-)

L 327mm L 405mm L 180mm L 240mm ø 19mm

-12/87 07/86-12/87, Ch. G200001-> -12/87 -12/87 -12/87 -12/87

PJH109 PML369 PML392 PHB213 PHA238 PHB238 PHB319 PND124

ATE ATE ATE

ATE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 405mm L 327mm L 240mm L 242mm ø 19mm

PJH110 PJH109 PML369

FTE ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm

08/85-01/88 -12/87

GPV1074

ATE

-12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87

08/85-07/86

(-)

PHB213 PHB319 PHA106 PND124

ATE

L 405mm L 242mm L 202mm ø 19mm

PJH110

FTE

ø 22,2mm

A1 (8X1) 05/101.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI 2.0 TDI

05/10-

09/11-

PHA341 PJD242 PJD241 PHA341 PJD242 PJD241

L 168mm ø 19,05mm L 168mm ø 19,05mm

PR 0EJ, OEJ PR 0EM, OEM PR OEJ PR OEM

A2 (8Z0) 02/00-08/05 1.2 TDI

1.4, 1.4 TDI

03/01-08/05

02/00-08/05

PMH907 PMH908 PMH909 PHD489 PHD532 PHA423 PHA491 BWC107 BWC107A BWB111 BWB111A PJD241 PJD242 PMH908 PMA182 PMH909 PMH907 PHD489 PHD532 PHA423 PHA491 BWC107 BWC107A BWB111 BWB111A

ATE ATE FTE FTE

ATE ATE FTE FTE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 525mm L 402mm L 215mm L 215mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 525mm L 402mm L 215mm L 215mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15,9mm

, Ch. ->8Z-2-013000 , Ch. ->8Z-3-019000, 8Z-2-013001-> , -07/05, Ch. 8Z-3-019001-> PR T0U, T1Q PR T4A -03/02 04/02PR 1KB, brake-power regulator(+) PR 1KB, brake-power regulator(+) PR 1KR PR 1KR Ch. ->8Z2011846, PR T1Q Ch. ->8Z2011918, PR T0U , Ch. ->8Z-3-019000, 8Z-2-013001-> , -09/01 , -07/05, Ch. 8Z-3-019001-> , 06/00-, Ch. ->8Z-2-013000 PR T0U, T1Q PR T4A -03/02 04/02PR 1KB, brake-power regulator(+) PR 1KB, brake-power regulator(+) PR 1KR PR 1KR

1.47


C o d e

L

AUDI A2 (8Z0) 02/00-08/05 <- 1.4, 1.4 TDI

02/00-08/05

1.6 FSI

05/02-08/05

PJD241 PJD242 PMH908 PMH909 PHD489 PHD532 PHA491 PJD241 PJD242

ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 525mm L 402mm L 215mm ø 19,05mm

Ch. ->8Z2011846, PR T1Q Ch. ->8Z2011918, PR T0U , Ch. ->8Z3019000 , -07/05, Ch. 8Z-3-019001-> PR T0U, T1Q PR T4A Ch. ->8Z2011846, PR T1Q Ch. ->8Z2011918, PR T0U

A3 (8L1) 09/96-05/03 1.6, 1.8

1.8 T

09/96-

12/96-

PSA543 PSA544 PMK491 PHD349 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105 PNB471 PJK118 PJD229 PSA543 PSA544 PMK491 PHD349 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105 PNB471 PJK118 PJD229 PJQ108

1.8 T quattro

1.9 TDI quattro

1.9 TDI

12/96-

08/00-

09/96-

PSA543 PSA544 PMK491 PHD938 PHD349 PHA341 PNB456 PNA105 PJK118 PJD229 PSA543 PSA544 PMK491 PHD938 PHA341 PNB456 PNA105 PJD229 PSA543 PSA544 PMK491 PHD349 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105

1.48

ATE

FTE FTE

ATE

FTE FTE

FAG ATE

FTE FTE

ATE

FTE FTE

ATE

FTE FTE

ø 10“ ø 23,8mm L 450mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 15,87mm ø 23,8mm ø 19mm

, ESP(-) , -08/00, ESP(+), brake assist(+) , PR 1AC, 1AH, 1AJ, ESP(-)

ø 10“ ø 23,8mm

, -08/00 , 09/00gearshift linkage(+) shift cable(+) , ESP(-) , -08/00, ESP(+), brake assist(+) , ESP(-)

L 450mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 15,87mm ø 23,8mm ø 19mm ø 29mm

, -08/00 , 09/00-05/03 gearshift linkage(+), MTM(+), 5 Speed(+) shift cable(+), MTM(+), 5 Speed(+) MTM(+), 6 Speed(+)

ø 10“ ø 23,8mm

, ESP(-) , 08/98-06/01, ESP(+), brake assist(+) , 08/98-05/03, ESP(-)

L 580mm L 450mm L 168mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 23,8mm ø 19mm ø 10“ ø 23,8mm L 580mm L 168mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 19mm ø 10“ ø 23,8mm L 450mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm

08/98-08/00 08/98-05/03 , -05/03 , 08/98-06/01 gearshift linkage(+) shift cable(+) , ESP(-) , -05/03, ESP(+), brake assist(+) , -05/03, ESP(-) -05/03 , -05/03 -05/03 , ESP(-) ESP(+), brake assist(+), ESP(-) , ESP(-)


C o d e

L

AUDI A3 (8L1) 09/96-05/03 <- 1.9 TDI

09/96-

PJD229 PJK118 PJQ108

S3 quattro

03/99-

PSA543 PSA544 PMK491 PHD946 PHA341 PNB456 PNB471 PJK118 PJQ108

FAG ATE

FTE

FAG

ø 19mm ø 23,8mm ø 29mm ø 10“ ø 23,8mm L 575mm L 168mm ø 15,9mm ø 15,87mm ø 23,8mm ø 29mm

09/00-05/03, shift cable(+) gearshift linkage(+) , AMK, ESP(-) , -06/03, AMK, ESP(+), brake assist(+) , ESP(-) -06/03 , -06/03

A3 (8P1) 05/031.2 TSI

1.4 TFSI

04/10-

09/07-

1.6, 2.0 FSI

05/03-

1.6 E-Power

01/11-

1.6 FSI

08/03-

1.6 TDI

1.8 TFSI

1.8 TFSI quattro

05/09-

11/06-

07/08-

1.9 TDI

05/03-

2.0 TDI 16V quattro

08/04-

PMH942 PMH941 PHA513 PHA486 PJD264 PJD241 PMH941 PMH942 PHA486 PJD241 PMH941 PMH942 PMH943 PHA514 PHA513 PHA486 PJD241 PMH941 PMH942 PHA513 PHA486 PJD241 PMH942 PMH943 PMH941 PHA486 PJD241 PJQ108 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH941 PHA486 PJD241 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH941 PMH942 PMH943 PHA513 PHA486 PJD241 PMH941 PMH942 PMH943 PHA486

ATE BO

SAC BO ATE

BO ATE BO

BO ATE

ATE BO BO

FAG ATE BO SAC BO

ATE BO SAC BO ATE BO

BO ATE BO

ø 22mm ø 22,2mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 543mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 29mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 260mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 1LK PR 0EJ PR 0EM , PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05, PR 1LK, 1ZK , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP 02/07-07/07, PR 1LK PR 1LK PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP PR 1LK MQ200/MQ350, PR 0EM , -09/05, PR 1LK, 1ZK , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP , 10/05-, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EM -09/07, PR 0EN , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EJ, 0EM , -06/08, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EJ, 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05 , -09/05 PR 1LK PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05, PR 1LK, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZK, 1ZP , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

1.49


C o d e

L

AUDI A3 (8P1) 05/03<- 2.0 TDI 16V quattro

08/04-

PJQ108

FAG

ø 29mm

2.0 TDI 16V , 2.0 TDI

05/03-

PMH941 PMH942 PMH943 PHA486 PJQ108

BO ATE BO

ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 260mm ø 29mm

-06/08

2.0 TDI quattro

01/06-

PMH941 PMH942 PHA514 PHA513 PHD1014 PHA486 PJQ108

ø 22,2mm ø 22mm L 543mm L 545mm L 575mm L 260mm ø 29mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP -04/07, Ch. ->8P7220000, PR 1LK 05/07-, Ch. 8P7220001->, PR 1LK PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP 06/07-06/08 06/07-06/08

2.0 TFSI

09/04-

2.0 TFSI quattro

09/04-

PMH942 PMH943 PMH941 PHA486 PJD241 PMH941 PHA486 PJQ108

3.2 V6 quattro

07/03-

PMH941 PMH942 PMH943 PHA486 PJQ108

S3 quattro

11/06-

PMH942 PMH941 PHA486 PJQ108

FAG BO ATE

FAG ATE BO BO

BO

ø 22mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm

FAG

L 260mm ø 29mm

BO ATE BO FAG ATE BO FAG

ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 260mm ø 29mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 29mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP, 1ZP71ZD , -09/05, PR 1LK, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZK, 1ZP , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

, -09/05, PR 1LK, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZK, 1ZP , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP , 10/05-, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05 , -09/05

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP

A3 Convertible 04/081.2 TSI

1.6

1.6 TDI

1.8 TFSI, 1.9 TDI

2.0 TDI

2.0 TFSI

03/10-

09/08-

05/09-

04/08-

04/08-

04/08-

PMH942 PMH941 PHA513 PHA486 PJD264 PJD241 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PJD241 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH942 PMH941 PHA486 PJQ108 PMH941 PHA486 PJQ108

ATE BO

FAG

ø 22mm ø 22,2mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 29mm

BO

ø 22,2mm

FAG

L 260mm ø 29mm

SAC ATE BO SAC ATE BO SAC ATE BO SAC ATE BO

, PR 1LJ, 1ZE, 1ZF PR 1LK PR 0EJ PR 0EM , PR 1LJ, 1ZE, 1ZF PR OEJ , PR 1LJ, 1ZE, 1ZF MQ250, PR 0EJ PR 0EM , PR 1LJ, 1ZE, 1ZF PR OEJ , PR 1LJ, 1ZE, 1ZF

, PR 1LJ, 1ZE, 1ZF

A3 Sportback (8PA) 09/041.2 TSI

1.50

04/10-

PMH942 PMH941 PHA513

ATE BO

ø 22mm ø 22,2mm L 545mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 1LK


C o d e

L

AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04<- 1.2 TSI

1.4 TFSI

04/10-

09/07-

1.6, 1.9 TDI , 2.0 FSI, 2.0 TFSI

09/04-

1.6 E-Power

01/11-

1.6 FSI

09/04-

1.6 TDI

1.8 TFSI

1.8 TFSI quattro

05/09-

11/06-

07/08-

PHA486 PJD264 PJD241 PMH941 PMH942 PHA486 PJD241 PMH941 PMH942 PMH943 PHA486 PJD241 PMH941 PMH942 PHA513 PHA486 PJD241 PMH942 PMH943 PMH941 PHA486 PJD241 PJQ108 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH941 PHA486 PJD241 PMH942 PMH941 PHA486 PJD264 PMH941 PMH942 PHA486 PJQ108

2.0 TDI 16V quattro

11/05-

2.0 TDI 16V , 2.0 TDI , 3.2 V6 quattro

09/04-

PMH941 PMH942 PMH943 PHA486 PJQ108

2.0 TDI quattro

01/06-

PMH941 PMH942 PHA514 PHD1014 PHA513 PHA486 PJQ108

2.0 TFSI quattro

09/04-

PMH941 PMH942 PMH943 PHA514 PHA513 PHD1014 PHA486 PJQ108

S3 quattro

06/08-

PMH942 PMH941 PHA517 PHA486

SAC BO ATE

BO ATE BO

BO ATE

ATE BO BO

FAG ATE BO SAC BO

ATE BO SAC BO ATE FAG BO ATE BO FAG BO ATE

FAG BO ATE BO

FAG ATE BO

L 260mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm L 545mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 29mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22mm ø 22,2mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22mm L 260mm ø 29mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 260mm ø 29mm

PR 0EJ PR 0EM , PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05, PR 1LK, 1ZK , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP -06/08, PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP PR 1LK MQ200/MQ350, PR 0EM , -09/05, PR 1LK, 1ZK , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP , 10/05-, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EM -09/07, PR 0EN , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EJ, 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 0EJ, 0EM , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP, 1Zf , -09/05, PR 1LK, 1ZK , -09/05, PR 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZP

ø 22,2mm ø 22mm L 543mm L 575mm L 545mm L 260mm ø 29mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP -04/07, Ch. ->8P7220000, PR 1LK PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP 05/07-, Ch. 8P7220001->, PR 1LK 06/07-06/08 06/07-06/08

ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 543mm L 545mm L 575mm L 260mm ø 29mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP , -09/05 , -09/05 -04/07, Ch. ->8P7220000, PR 1LK 05/07-, Ch. 8P7220001->, PR 1LK PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP

ø 22mm ø 22,2mm L 562mm L 260mm

, PR 1LJ, 1ZD, 1ZE, 1ZF, 1ZM, 1ZP PR 1ZK

1.51


C o d e

L

AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04<- S3 quattro

06/08-

PJQ108

FAG

ø 29mm

PSA563 PSA514 PSA911 PMK314 PML172 PML360 PML383 PML384 PHA294 PHA327 PHB318 PHD543 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PMK314 PMK481 PML383 PML384 PML360 PML172 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA109 PNA110 PND230 PJD238 PJH192 PSA514 PSA911 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHA327 PHB318 PHD543 PNA109 PNA110 PND230 PJD238 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PMK314 PMK481 PML360 PML172 PML383 PML384

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 205mm L 225mm L 255mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm

A4 (8D2, B5) 01/95-11/00 1.6, 1.8

1.8 quattro, 2.8 quattro

1.8 T

1.8 T quattro

1.52

01/95-11/00

01/95-11/00

01/95-11/00

01/95-11/00

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm

ATE ATE

ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 205mm L 225mm L 255mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

-02/99, ADP, PR AHL, brake assist(-) , 03/99-, ANA, ARM, brake assist(-) -02/99, Ch. ->8DX199999, ADP, AHL , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ANA, ARM, ESP(+), ESP(-) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ARM, ENA, ESP(+), ESP(-) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ANA, ARM, ESP(+) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ANA, ARM, ESP(-)

-02/97 03/97, , ADP, AHL, ANA, ARM , ADP, AHL , -02/97, ADP, AHL 03/99, Ch. 8DX200000-> -02/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) -02/99, PR 1AH, ESP(-) -02/99, PR 1AT, ESP(+) , , 03/99-, ESP(+) , , 03/99-, ESP(-) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) PR 1AH , 1AR

03/99, -02/97, Ch. ->8DV170678 , 03/97-, Ch. 8DV170679-> , 01/98-, Ch. 8DV170679-> -07/97, Ch. ->8DV170678 01/98-02/99, Ch. ->8DV170679 -02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) -02/99, Ch. ->8DX199999 , 03/99-, Ch. 8DX200001->, ESP(+) , 03/99-, Ch. 8DX200001->, ESP(-) , 03/99-, Ch. 8DX200001->, ESP(+) , 03/99-, Ch. 8DX200001->, ESP(-)

-02/97 03/97, -02/97 , 03/97, 03/9703/9703/99-02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) , -02/99, PR 1AH, ESP(-) , -02/99, PR 1AT, ESP(+) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) , 03/99-, ESP(+), ESP(-) , 03/99-, ESP(+), ESP(-)


C o d e

L

AUDI A4 (8D2, B5) 01/95-11/00 <- 1.8 T quattro

1.9 TDI quattro

1.9 TDI

2.4

2.4 quattro

01/95-11/00

09/96-11/00

01/95-11/00

03/97-11/00

03/97-11/00

PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PML383 PMK314 PMK481 PML360 PML172 PML384 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJD238 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHA327 PHB318 PHD543 PND230 PNA109 PNA110 PJD238 PJH192 PSA563 PSA911 PSA514 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHD543 PHA327 PNB144 PNA110 PJH192 PJD238 PSA911 PSA563 PSA514 PML360

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

UAC ATE

TRW TRW TRW TRW

L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 205mm L 225mm L 255mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 15,9mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm

PR 1AH , 1AR

, -02/97 , 01/98-

-02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) , ESP(+) -02/99, PR 1AH, ESP(-) -02/99, PR 1AT, ESP(+) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) , 03/99-, ESP(-) PR 1AH , 1AR

, -06/97 , 01/98-07/97 -02/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -02/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) 03/97-02/97 03/97, -02/97 , 03/97-02/97 , 03/99-, brake assist(-) brake assist(-) -02/99, Ch. ->8DX199999 , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 03/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) 08/9708/9708/9708/97, APS AML/APS/ARJ/AGA/ALF 03/99AGA/ALF , brake assist(-) brake assist(-) , ESP(+)

1.53


C o d e

L

AUDI A4 (8D2, B5) 01/95-11/00 <- 2.4 quattro

2.5 TDI quattro

2.5 TDI

2.6

2.6 quattro

03/97-11/00

09/97-11/00

09/97-11/00

01/95-11/00

01/95-11/00

PML172 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PML360 PML172 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA327 PHD543 PNA110 PJD238 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHB318 PHA344 PHD543 PHA327 PNA110 PNA109 PJH192 PJD238 PSA514 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319

1.54

TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 205mm L 255mm ø 19,05mm

, ESP(-) , 08/97-08/99, ESP(+) , 08/97-08/99, ESP(-) PR 1AH, ESP(-) PR 1AT, ESP(+) PR 1AH , 1AR

ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22.2mm

-01/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -02/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX2000000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX2000000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) -02/99 -02/97 03/97-02/99 03/97-02/99 -02/99

08/97-08/99 , 01/98-

-02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , -02/99, PR 1AH, ESP(-) , -02/99, PR 1AT, ESP(+) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) PR 1AH , 1AR

, 01/9801/98-01/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -01/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-)

TRW

ø 10“

, -02/97 -02/97 06/97-07/97 -02/99, brake assist(-)

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm

-02/99, PR 1AH -02/99, PR 1AT -02/99, PR 1AH , 1AR -02/99


C o d e

L

AUDI A4 (8D2, B5) 01/95-11/00 <- 2.6 quattro

2.8

S4 quattro

01/95-11/00

09/95-11/00

09/97-11/00

PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJH192 PSA514 PSA911 PMK314 PML360 PML172 PHA294 PHB318 PHA344 PHD543 PHA327 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PSA563 PML172 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PML360 PHA294 PHA291 PHB319 PHB351 PNA110 PND230 PJH192

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm

-02/99 -02/99

ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 320mm L 185mm L 242mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm

-02/97 , brake assist(-)

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

, brake assist(-)

, -02/97 , 01/9801/98-02/99 -02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) -02/99 , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) -02/97 03/9703/97-

, -02/97

, ESP(-) , ESP(+) , ESP(-) , 03/99, 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(+)

, 02/99-

A4 (8E2, B6) 11/00-12/04 1.6, 1.8 T

1.8 T quattro, 1.9 TDI , 2.0, 2.5 TDI quattro , 3.0, 3.0 quattro

1.9 TDI quattro

11/00-12/04

11/00-12/04

11/01-12/04

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192

TRW TRW ATE TRW

-10/04 -10/04

SAC SAC TRW TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04, Ch. ->8E4270000, ->8e4270000 04/04-, Ch. 8E4270001-> , brake assist(-)

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-05/03 , brake assist(-)

SAC TRW TRW ATE TRW

-10/04 -10/04

SAC ø 22.2mm

1.55


C o d e

L

AUDI A4 (8E2, B6) 11/00-12/04 2.0 FSI

2.4

2.5 TDI

S4 quattro

07/02-12/04

09/01-12/04

08/01-12/04

03/03-12/04

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

TRW TRW ATE TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

, brake assist(-)

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04 , brake assist(-)

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04, Ch. ->8E4270000 04/04-, Ch. 8E270001-> , brake assist(-)

SAC TRW TRW ATE TRW

-10/04 -10/04

SAC SAC TRW TRW ATE TRW

-10/04 -10/04

SAC

PJH192 PSA922

TRW

ø 22.2mm ø 11“

-10/04 AWD

PMN213

TRW

ø 26,99mm

AWD

L 305mm L 280mm

AWD

PHA490 PHD484 PND238

SAC

PJH192

ø 22.2mm

A4 (8EC) 11/041.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI , 2.0, 2.0 TDI 16V , 3.0 TDI quattro

11/04-

2.0 TDI quattro

01/06-

2.0 TDI

11/04-

2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro

11/04-

2.5 TDI

11/04-05/06

1.56

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PSA743 PSA563 PML420 PML448 PHA490 PHD484 PJH193 PSA129 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563

TRW TRW ATE TRW

TRW TRW TRW ATE

SAC TRW TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“

, brake assist(-) -03/08 -03/08 -10/07 , brake assist(-) -03/08 06/06-03/08 06/06-10/07

, brake assist(-) -03/08 -03/08 -10/07 , brake assist(-)

, brake assist(-)


C o d e

L

AUDI A4 (8EC) 11/04<- 2.5 TDI

2.7 TDI

3.0

11/04-05/06

11/05-

11/04-05/06

3.0 quattro

11/04-07/06

3.2 FSI

01/05-

3.2 FSI quattro

01/05-

RS4 quattro S4 quattro

PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PML448 PHA490 PHD484 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC ATE

TRW TRW ATE TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-05/05 -05/05 , brake assist(-) -03/08 -03/08 -10/07

, brake assist(-)

SAC TRW TRW ATE TRW

09/05-

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PMN213

TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 26,99mm

11/04-

PJH193 PSA922

SAC TRW

ø 22,2mm ø 11“

-08/06

PMN213

TRW

ø 26,99mm

-08/06

L 305mm L 280mm

-08/06

ø 22.2mm

-08/06

PHA490 PHD484 PND238

SAC TRW TRW ATE TRW

, brake assist(-)

, brake assist(-)

SAC

PJH192

A4 (8K2) 11/071.8 TFSI, 2.0 TDI , 2.7 TDI , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI quattro 1.8 TFSI quattro, 3.2 FSI

11/07-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

09/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TDi quattro

01/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro S4 quattro

06/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

11/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

11/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

PSA563 PSA514

TRW TRW

ø 10“ ø 10“

CDNB, CFKA

03/09-

A4 Allroad (8KH) 04/092.0 TDI quattro , 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro

04/09-

A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 1.6

03/96-09/01

-02/99, brake assist(-)

1.57


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 <- 1.6

1.8

1.8 quattro

1.8 T

1.58

03/96-09/01

07/95-09/01

07/95-09/01

03/96-09/01

PSA911

TRW

ø 7 / 8“

PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA490 PHA294 PHB318 PHA344 PHA327 PHD543 PNA110 PND230 PNA109 PJH192 PJD238 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA327 PHB318 PHD543 PNA109 PNA110 PND230 PJD238 PSA563 PSA514 PSA911 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PML360 PML172 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJH192 PSA911 PSA514 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHB318 PHD543 PHA327 PNA110

TRW TRW TRW TRW TRW

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 320mm L 225mm L 225mm L 205mm L 255mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 205mm L 225mm L 255mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 19,05mm

, 03/99-, brake assist(-) -02/99 , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) 12/00-, Ch. 8E1000001-> -11/00 -02/97 03/9703/97-

, -02/97 06/97-07/97 -02/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -02/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 03/99-, Ch. 02.1999->, 8DX200000->, ESP(-)

02/97-02/97 03/97-, Ch. 8DV168351-> , -02/97 , 03/97, 03/97-

brake assist(-) brake assist(-) , , ESP(+) , , ESP(-) PR 1AH PR 1AT ESP(+) ESP(-) PR 1AH , 1AR

, -02/97 , 01/98, brake assist(-) -02/99, brake assist(-) -02/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, 8DX200001->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, 8DX200001->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, 8DX200001->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, 8DX200001->, ESP(-) -09/00 -02/97 -09/00 -09/00


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 <- 1.8 T

1.8 T quattro

1.9 DUO

1.9 TDI quattro

1.9 TDI

03/96-09/01

01/96-09/01

03/98-09/01

09/96-09/01

02/96-09/01

PND230 PNA109 PJH192 PJD238 PSA911 PSA563 PSA514 PML360 PML172 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319 PHB351 PHA291 PNA110 PNA109 PND230 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA327 PHD543 PNA110 PND230 PJD238 PSA911 PSA563 PSA514 PML360 PML172 PML384 PMK314 PMK481 PML383 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJD238 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHA327

ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 307mm L 185mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 205mm L 255mm ø 19,05mm ø 19mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 205mm

, -02/97 06/97-07/97 , brake assist(-) -02/99, brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+), ESP(-) , ESP(+), ESP(-) , -02/99, PR 1AH, ESP(-) , -02/99, PR 1AT, ESP(+) -09/00, PR 1AH , 1AR -09/00 -09/00 , -02/97 , 01/98-

, -02/99, brake assist(-) , 03/99-, brake assist(-) -02/99 , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-)

, -02/99 , brake assist(-) -02/99, brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(-) -02/99, PR 1AH, ESP(-) -02/99, PR 1AT, ESP(+) , -09/00, ESP(+) -09/00, PR 1AH , 1AR -09/00 -09/00 -09/00 , -06/97 , 01/98-07/97 , brake assist(-) , brake assist(-)

, ESP(+) , ESP(-) , 03/99-, ESP(+) , 03/99-, ESP(-)

1.59


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 <- 1.9 TDI

2.4

2.4 quattro

2.5 TDI quattro

2.5 TDI

1.60

02/96-09/01

03/97-09/01

03/97-09/01

09/97-09/01

09/97-09/01

PHB318 PHD543 PND230 PNA109 PNA110 PJD238 PJH192 PSA911 PSA563 PSA514 PML360 PML172 PMK314 PML383 PML384 PHA294 PHA344 PHD543 PHA327 PNA110 PNB144 PJH192 PJD238 PSA911 PSA563 PSA514 PML360 PML172 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192 PSA563 PSA514 PSA911 PMK314 PMK481 PML383 PML384 PML360 PML172 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE UAC

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

L 225mm L 255mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 19,05mm ø 15,9mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm

-02/97 03/97, -02/97 , 03/97-

, brake assist(-) brake assist(-) , Ch. 8DX200000->, ESP(+) , Ch. 8DX200000->, ESP(-) -02/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-)

, AML/APS/ARJ/AGA/ALF , APS 03/99-09/00 AGA/ALF , brake assist(-) brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , 08/97-08/99, ESP(+) , 08/97-08/99, ESP(-) PR 1AH, ESP(-) PR 1AT, ESP(+) PR 1AH , 1AR

, 01/98-

-02/99, brake assist(-) , 03/99-09/00, brake assist(-) , -02/99, PR 1AH, ESP(-) , -02/99, PR 1AT, ESP(+) , -09/00, ESP(+) , -09/00, ESP(-) , 03/99-09/00, ESP(+) , 03/99-09/00, ESP(-) -09/00, PR 1AH , 1AR -09/00 -09/00 -09/00 , 01/9801/98-09/00 -01/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -01/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-)


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 <- 2.5 TDI

2.6

2.6 quattro

2.8

2.8 quattro

09/97-09/01

02/96-09/01

01/96-09/01

03/96-09/01

01/96-09/01

PHA294 PHA327 PHD543 PNA110 PJD238 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML172 PML360 PML383 PML384 PHA294 PHB318 PHA344 PHD543 PHA327 PNA110 PNA109 PJH192 PJD238 PSA514 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PNA109 PND230 PJH192 PSA514 PSA911 PSA563 PMK314 PML360 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHB318 PHA344 PHA327 PHD543 PNA110 PND230 PNA109 PJH192 PJD238 PSA911 PSA563 PSA514 PML360 PML172 PML383 PML384 PMK314 PMK481 PHA294 PHB319 PHB351

ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

L 320mm L 205mm L 255mm ø 19,05mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 225mm L 255mm L 205mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22.2mm

TRW

ø 10“

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 225mm L 225mm L 205mm L 255mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 307mm

-01/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> 01/99-, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX20000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) -02/99 -02/97 03/97-02/99 03/97-02/99 -02/99 , -02/97 -02/97 06/97-07/97 -02/99, brake assist(-) -02/99, PR 1AH -02/99, PR 1AT -02/99, PR 1AH , 1AR -02/99 -02/99 -02/99 , -02/97 , 01/9801/98-02/99 -01/99, Ch. ->8DX199999, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, brake assist(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000-> -01/99, Ch. ->8DX199999 , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(+) , 02/99-, Ch. 8DX200000->, ESP(-) -09/00 -02/97 03/97-09/00 -09/00 03/97-09/00

, -02/97 -09/00 06/97-07/97 , brake assist(-) -02/99, brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-) , ESP(+) , ESP(-) -02/99, PR 1AH, ESP(-) -02/99, PR 1AT, ESP(+) -09/00, PR 1AH, 1AH , 1AR -09/00

1.61


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 07/95-09/01 <- 2.8 quattro

RS4 quattro

S4 quattro

01/96-09/01

05/00-09/01

09/97-09/01

PHA291 PNA110 PNA109 PND230 PJD238 PJH192 PSA563

ATE

L 185mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 19mm

TRW

ø 22.2mm ø 10“

ATE

PML360 PML383 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192 PSA563 PSA911 PML172 PML383 PML384 PMK314 PML360 PMK481 PHA294 PHB319 PHA291 PHB351 PNA110 PND230 PJH192

TRW TRW

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

TRW TRW ATE TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 320mm L 242mm L 185mm L 307mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm

-09/00 , -02/97 , 01/98-07/97, Ch. ->8DV170678 01/98-02/99

-02/99, brake assist(-) , -02/99 , -09/00, ESP(+) , -09/00, ESP(-) , 03/99-09/00 , 03/99-09/00 , 03/99-09/00, ESP(+) -09/00 -09/00 -09/00 -09/00 , 02/99-09/00

A4 Avant (8E5, B6) 04/01-12/04 1.6, 1.8 T, 2.4, 2.5 TDI

1.8 T quattro, 1.9 TDI , 2.0, 2.5 TDI quattro

1.9 TDI quattro

2.0 FSI

1.62

09/01-12/04

09/01-12/04

11/01-12/04

07/02-12/04

PJH192 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238 PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

, brake assist(-)

-10/04 -10/04

SAC SAC TRW TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04, Ch. ->8E4270000 Ch. 8E4270001-> , brake assist(-)

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04 , brake assist(-)

-10/04

SAC TRW TRW ATE TRW

-10/04 -10/04

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

, brake assist(-)


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 04/01-12/04 <- 2.0 FSI 3.0, 3.0 quattro

S4 quattro

07/02-12/04 04/01-12/04

03/03-12/04

PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

TRW TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/04 , brake assist(-)

SAC

PJH192 PSA922

TRW

ø 22.2mm ø 11“

-05/03 AWD

PMN213

TRW

ø 26,99mm

AWD

L 305mm L 280mm

AWD

PHA490 PHD484 PND238

SAC

PJH192

ø 22.2mm

A4 Avant (8ED) 11/041.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI , 2.0, 2.0 TDI 16V , 3.0 TDI quattro

11/04-

2.0 TDI quattro

01/06-

2.0 TDI , 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro

2.5 TDI

2.7 TDI

11/04-

11/04-05/06

11/05-

3.0

11/04-05/06

3.0 quattro

11/04-07/06

PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PSA129 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490

TRW TRW ATE TRW

TRW TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

TRW TRW ATE TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm

, brake assist(-) -03/08 -03/08

, brake assist(-) -03/08 -03/08 06/06-03/08 , brake assist(-) -03/08 -03/08 02/06-03/08 02/06, brake assist(-)

-05/05

, brake assist(-) -03/08 -03/08

, brake assist(-)

, brake assist(-)

1.63


C o d e

L

AUDI A4 Avant (8ED) 11/04<- 3.0 quattro 3.2 FSI

11/04-07/06 01/05-

3.2 FSI quattro

01/05-

RS4 quattro

09/05-

PHD484 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PMN213

TRW

L 280mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 26,99mm

11/04-

PJH193 PSA922

SAC TRW

ø 22,2mm ø 11“

04/06-06/08

PMN213

TRW

ø 26,99mm

-06/08

L 305mm L 280mm

-06/08

ø 22.2mm

-06/08

S4 quattro

PHA490 PHD484 PND238

TRW TRW ATE TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

, brake assist(-)

, brake assist(-)

SAC

PJH192

A4 Avant (8K5) 04/081.8 TFSI, 2.0 TDI quattro , 2.0 TDI , 2.7 TDI , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI quattro 1.8 TFSI quattro, 3.2 FSI

04/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

09/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro S4 quattro

06/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

11/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

11/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

PML448 PML420 PHD484 PSA743

ATE TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 280mm ø 8 / 9“

PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

ATE TRW

03/09-

A4 Convertible (8H7, 8HE) 04/021.8

10/02-10/05

1.8 T

07/02-

1.8 T quattro

05/03-

PJH192 PJH193 PSA743 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

2.0

09/04-12/05

PJH192 PSA743 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

2.0 TDI , 3.0 TDI quattro

1.64

01/06-

PJH192 PSA743 PSA563

TRW

, brake assist(-)

ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

SAC SAC TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-12/05 , brake assist(-) -10/05 -10/05

SAC TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/05 , brake assist(-) -10/05 -10/05

SAC TRW TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“

-10/05 , brake assist(-)


C o d e

L

AUDI A4 Convertible (8H7, 8HE) 04/02<- 2.0 TDI , 3.0 TDI quattro

01/06-

2.0 TFSI 16V

01/06-

2.4

2.5 TDI

04/02-12/05

08/02-12/05

PML448 PML420 PHA490 PHD484 PSA129 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743

ATE TRW

PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

ATE TRW

PJH192 PJH193 PSA743 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

2.7 TDI

06/06-

3.0

04/02-12/05

PJH192 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

3.0 quattro

05/03-12/05

PJH192 PSA743 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PND238

3.2 FSI

01/06-

3.2 FSI quattro

01/06-

RS4 quattro

06/06-

PJH192 PSA743 PSA563 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA490 PHD484 PJH193 PMN213

TRW TRW TRW ATE TRW

SAC TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

AWD AWD , BWT , brake assist(-) BWE BWE

BWE , brake assist(-) -05/03 -05/03

SAC SAC TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-03/04, Ch. ->8E4270000 04/04-, Ch. 8E4270001-> , brake assist(-) -10/05 -10/05

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-10/05 , brake assist(-)

, brake assist(-) -08/03 -08/03

SAC TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm

-08/03 , brake assist(-) -10/05 -10/05

SAC TRW TRW TRW

SAC TRW TRW ATE TRW

SAC TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 26,99mm

-10/05 , brake assist(-)

, brake assist(-)

1.65


C o d e

L

AUDI A4 Convertible (8H7, 8HE) 04/02S4 quattro

03/04-

PSA922

TRW

ø 11“

-10/05

PMN213

TRW

ø 26,99mm

-10/05

L 305mm L 280mm

-10/05

PHA490 PHD484 PND238

SAC

PJH192

ø 22.2mm

A5 (8T) 06/071.8 TFSI

10/07-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TDI quattro , 2.0 TDI 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro 2.7 TDI , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro

08/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

06/08-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

06/07-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

-11/08

A5 Convertible (8F) 03/091.8 TFSI

09/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TDI

05/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro S5 quattro

03/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

06/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

A5 Sportback 09/091.8 TFSI

11/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

2.0 TDI quattro , 2.0 TDI , 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI quattro S5 quattro

09/09-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

01/10-

PSA129

TRW

ø 8 / 9“

PSA502

TRW

ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

A6 (4A, C4) 06/94-10/97 1.8

1.8 quattro

1.9 TDI , 2.0, 2.0 16V, 2.5 TDI , 2.6, 2.8

2.0 16V quattro

12/95-10/97

12/95-10/97

06/94-10/97

06/94-10/97

PHA289 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/96-, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

08/96-

L 295mm L 233mm L 202mm

08/9608/9608/9608/96, 08/9608/96brake assist(-)

L 295mm L 202mm

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PHA289 PHA106 PHB238 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

-07/96, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

-07/96

L 295mm L 233mm

-07/96 -07/96

PHA289 PHB354

1.66

brake assist(-)

L 295mm L 202mm L 240mm


C o d e

L

AUDI A6 (4A, C4) 06/94-10/97 <- 2.0 16V quattro

2.3

2.3 quattro

2.5 TDI quattro

2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro

S6 Plus quattro

06/94-10/97

06/94-12/95

06/94-12/95

10/95-10/97

06/94-10/97

04/96-10/97

PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

-07/96 , 07/95-07/96 -07/96 brake assist(-)

PHA289 PHB238 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

-07/95, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

-07/95

L 295mm L 233mm

-07/95 -07/95 -07/95 -07/95 brake assist(-)

L 295mm L 240mm L 202mm

PHA289 PHB354 PNA111

ATE

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PHA289 PHB354 PND124 PNA111 PJH110

L 295mm L 233mm L 202mm

brake assist(-)

L 295mm L 233mm L 202mm ATE ATE FTE

ATE ATE FTE

ø 19mm ø 22,2mm L 295mm L 233mm ø 19mm

,

, Ch. ->V120000 Ch. ->V120000

ø 22,2mm

A6 (4B, C5) 01/97-01/05 1.8

1.8 T

05/97-01/05

01/97-01/05

PSA743 PSA911 PSA514 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PSA514

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 10“

, brake assist(-) , -05/01, brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01 -05/01

-10/00 -05/01, Ch. ->4BW019484 -05/01, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , brake assist(-) , -04/99, brake assist(-)

1.67


C o d e

L

AUDI A6 (4B, C5) 01/97-01/05 <- 1.8 T

1.8 T quattro

1.9 TDI

2.0

1.68

01/97-01/05

02/97-01/05

04/97-01/05

08/01-01/05

PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PML448 PML420 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PJD238 PJH192 PSA911 PSA743 PSA514 PML448 PML383 PML360 PML420 PMK481 PMK314 PML172 PML384 PHA294 PHD557 PHA342 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA563 PSA514 PSA911 PML448 PML420 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA455 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND224 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA294 PHA342 PHD945

TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm L 195mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 371mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19,05mm

TRW TRW TRW ATE TRW

ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm

-10/00, Ch. ->4BX120000, -10/00, Ch. ->4BX120000, -10/00, Ch. ->4BX120000, -10/00, Ch. ->4BX120000, -10/00, Ch. 4BX120001->, -10/00, Ch. 4BX120001->, AWT AWT -10/00 -10/00

AEB/ANB/APU/ARK, ESP(+) AEB/ANB/APU/ARK, ESP(+) AEB/ANB/APU/ARK, ESP(-) AEB/ANB/APU/ARK, ESP(-) AEB/ANB/APU/ARK, ESP(+) AEB/ANB/APU/ARK, ESP(-)

-10/00, Ch. ->4BW019484, AEB/ANB/APU/ARK -10/00, Ch. 4BW019485-> , Ch. 4BX120001->, brake assist(-) , brake assist(-) Ch. ->4BX120000, brake assist(-) , Ch. 4BX120001->, ESP(+) , Ch. 4BX120001->, ESP(+) 06/01-07/04 Ch. ->4BX120000, ESP(+) Ch. ->4BX120000, ESP(-) Ch. ->4BX120000, ESP(-) Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/00 -05/01

, brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) , -07/04, brake assist(-)

-05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01 07/95-12/95, PR 9U1 -05/01

, -05/01 -05/01, Ch. ->4BW019484 Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , brake assist(-)

-07/04 -07/04 -07/04


C o d e

L

AUDI A6 (4B, C5) 01/97-01/05 <- 2.0

2.4

2.4 quattro

2.5 TDI quattro

2.5 TDI

08/01-01/05

02/97-01/05

02/97-01/05

07/97-01/05

07/97-01/05

PHD944 PNA110 PND230 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PSA514 PML448 PML420 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA743 PSA514 PSA911 PML448 PML360 PML172 PMK481 PMK314 PML383 PML384 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA563 PSA911 PSA514 PML448 PML383 PML360 PMK481 PMK314 PML172 PML384 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA911 PSA563 PSA514 PSA743 PML420

ATE ATE TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW

L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 10“ ø 8 / 9“ ø 25,4mm

-07/04 , brake assist(-) , brake assist(-) -04/99, brake assist(-)

-05/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/04 -07/04

-05/00 -05/00, Ch. ->4BW019484 -07/04, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) , Ch. 4BX120001->, X130001->, AGA/AJG/AML, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ALF/APC/APS/APZ/ARJ, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/04 -07/04

-07/04 , brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) 06/01-07/04 -07/04

-07/04 , brake assist(-) -04/99, brake assist(-) , 01/02-, brake assist(-)

1.69


C o d e

L

AUDI A6 (4B, C5) 01/97-01/05 <- 2.5 TDI

2.7 T

2.7 T quattro

2.8

1.70

07/97-01/05

02/99-01/05

12/97-01/05

02/97-01/05

PML360 PML172 PML383 PML384 PMK481 PMK314 PML448 PMD414 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PND224 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA911 PSA514 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PJD238 PJH192 PSA743 PSA563 PSA911 PSA514 PML448 PML420 PMK481 PMK314 PML172 PML383 PML384 PML360 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA514 PSA911 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944

TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE FAG

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 19,05mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm

ATE ATE

ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm

, -12/01, PR 1LX, ESP(+) , -12/01, PR 1LX, ESP(-) , -12/01, ESP(+) , -12/01, ESP(-) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(+) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(-) 01/02ABS(+) -07/04 -07/04

-07/04 , brake assist(-) , -08/00, brake assist(-) , -08/00, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -08/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -08/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -08/00 -08/00

-08/00, Ch. ->4BW019484 -08/00, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , -07/00, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, brake assist(-)

-07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) 06/99-05/01, Ch. X130001-> -07/04

-07/04 , brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01 -05/01


C o d e

L

AUDI A6 (4B, C5) 01/97-01/05 <- 2.8

2.8 quattro

3.0

3.0 quattro

3.7

3.7 quattro

4.2 quattro

02/97-01/05

02/97-01/05

08/01-01/05

06/01-01/05

PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA743 PSA514 PSA911 PML360 PMK314 PML172 PMK481 PML384 PML383 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA563 PSA911 PSA743 PML448 PML420 PMN213 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PND224 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PSA928 PML448 PML420 PMN213 PHA294 PHD557 PND224

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW ATE TRW TRW

TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW

03/99-01/05

PJH192 PSA911

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

03/99-01/05

PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PNA110 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PML360 PML172 PHA294 PHD557 PNA110

TRW TRW

11/98-01/05

PJH192 PSA743

TRW

ATE

TRW

ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 10“ ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 26,99mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm

-05/01 -05/01, Ch. ->4BW019484 -05/01, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, 4BX210001->, brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ACK/AMX/AQD, PR 1LX, ESP(+) -05/01, Ch. ->1BX120000, ->4BX120000, PR 1LB, 1LT, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, AGE/ALG/APR/ATX, PR 1LX, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, PR 1LB, 1LT, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, 4BX210001->, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+)

-05/01 , -12/01, brake assist(-) , 01/02-, brake assist(-) -07/04 08/04-07/04 -07/04

ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 26,99mm L 320mm L 325mm

-07/04 , brake assist(-) , brake assist(-)

ø 22.2mm ø 7 / 8“

-07/04 -07/00, brake assist(-)

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm ø 19,05mm ø 19,05mm

-07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/00 -07/00

ø 22.2mm ø 7 / 8“

, 08/04-, brake assist(-) -07/04 08/04-07/04

-07/00 -07/00, Ch. ->4BW019484 -07/00, Ch. 4BW019485-> -07/00, brake assist(-) -07/00, ESP(+) -07/00, ESP(-) -07/00

ATE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm

TRW

ø 22.2mm ø 8 / 9“

-07/00 , brake assist(-)

1.71


C o d e

L

AUDI A6 (4B, C5) 01/97-01/05 <- 4.2 quattro

11/98-01/05

RS6 quattro

07/02-01/05

S6 quattro

09/99-01/05

PSA563 PSA911 PML360 PML172 PML383 PML384 PMK481 PMK314 PML448 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND224 PJH192 PSA923

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE TRW

ATE

ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm

TRW

ø 22.2mm ø 11“

PMN213

TRW

ø 26,99mm

PSA743 PSA563 PSA911 PML420 PML360 PML172 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm

PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213

TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

04/99-05/01, brake assist(-) , -12/01, PR 1LX, ESP(+) , -12/01, PR 1LX, ESP(-) , -12/01, ESP(+) , -12/01, ESP(-) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(+) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(-) 01/0201/0204/99-

04/99-04/04 , brake assist(-) -07/04, brake assist(-) -05/01 -07/04, ESP(+) -07/04, ESP(-) -07/04

-07/04

A6 (4F2) 05/042.0 TDI

07/04-

2.0 TFSI

06/05-

2.4

05/04-10/08

2.4 quattro

01/05-10/08

2.7 TDI quattro , 2.7 TDI

11/04-

2.8 FSI

11/06-

PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601

1.72

TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm L 340mm L 350mm

, brake assist(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-)

, BPJ, brake assist(-) , BPJ, brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-) BPJ BPJ , brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-), Armoured(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)


C o d e

L

AUDI A6 (4F2) 05/042.8 FSI quattro

06/07-

3.0 quattro

05/04-05/06

3.0 TDI quattro

05/04-

3.0 TDI , 4.2 FSI quattro

06/06-

3.0 TFSI quattro

10/08-

3.2 FSI, 3.2 FSI quattro

05/04-10/08

4.2 quattro

05/04-05/06

PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601 PSA928 PSA957 PMN213 PML420 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213

RS6 quattro

09/08-

PHA489 PHB601 PMN213

S6 quattro

03/06-

PMN213

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 11“ ø 8 / 9“ ø 26,99mm ø 25,4mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW

L 340mm L 350mm ø 26,99mm

TRW

ø 26,99mm

TRW TRW TRW TRW

PHA489 PHB601

, brake assist(-) , brake assist(-) -09/08, Armoured(+) -09/08, Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , -09/08, brake assist(-) -09/08, Armoured(-) Armoured(+)

, brake assist(-) , brake assist(-)

L 340mm L 350mm

A6 Allroad (4FH) 05/062.7 TDI quattro , 3.0 TDI quattro , 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro

3.0 TFSI quattro

05/06-

10/08-

PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213

TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

PHA489 PHB601

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

L 340mm L 350mm

A6 Avant (4A, C4) 06/94-12/97 1.8

12/95-12/97

PSA502

TRW

ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PHA289 PHA106 PHB238

brake assist(-)

L 295mm L 202mm L 240mm

1.73


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4A, C4) 06/94-12/97 <- 1.8

1.8 quattro

1.9 TDI , 2.0, 2.0 16V, 2.5 TDI , 2.6, 2.8

2.0 16V quattro

2.3

2.3 quattro

2.5 TDI quattro

2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro

S6 Plus quattro

1.74

12/95-12/97

12/95-12/97

06/94-12/97

06/94-12/97

06/94-12/95

06/94-12/95

07/95-12/97

06/94-12/97

04/96-12/97

PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

08/96-04/97, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

08/96-04/97

L 295mm L 233mm L 202mm

08/96-04/97 08/96-04/97 08/96-04/97 08/96-04/97 , 08/96-04/97 08/96-04/97 brake assist(-)

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PHA289 PHA106 PHB238 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

-07/96, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

-07/96

L 295mm L 233mm

-07/96 -07/96 -07/96 , -07/96 -07/96 brake assist(-)

L 295mm L 202mm L 240mm

PHA289 PHB354 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

GPV1074

ATE

PHA289 PHB238 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

-07/95, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

-07/95

L 295mm L 233mm

L 295mm L 240mm L 202mm

PHA289 PHB354 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

-07/95 -07/95 -07/95 , -07/95 -07/95 -04/97, brake assist(-)

PMK312

TRW

ø 23,8mm

-04/97

L 295mm L 233mm L 202mm

-04/97 -04/97 -04/97 , -04/97 , -04/97 -04/97 brake assist(-)

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PSA502

ATE ATE FTE TRW

ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PMK312

TRW

ø 23,8mm

PHA289 PHB354 PHA106 PNA111 PND124 PJH110 PHA289 PHB354

L 295mm L 233mm L 202mm ATE ATE FTE

ø 19mm ø 22,2mm L 295mm L 233mm

,


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4A, C4) 06/94-12/97 <- S6 Plus quattro

04/96-12/97

PND124 PNA111 PJH110

ATE ATE FTE

PSA743 PSA911 PSA514 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA743 PSA563 PSA514 PSA911 PML448 PMK312 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PML420 PHA289 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PNA109 PJH110 PJD238 PJH192 PSA743 PSA911 PSA514 PML448 PML360 PML383 PMK481 PMK314 PML172 PML384 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA743

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 19mm

, -04/97, Ch. ->V120000 -04/97, Ch. ->V120000

ø 22,2mm

A6 Avant (4B, C5) 11/97-01/05 1.8, 2.8

1.8 T

1.8 T quattro

1.9 TDI

12/97-01/05

12/97-01/05

12/97-01/05

02/98-01/05

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE FTE

TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE TRW

ø 8 / 9“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 295mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“

, brake assist(-) , -05/01, brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01 -05/01

-05/01 -05/01, Ch. ->4BW019484 -05/01, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , Ch. ->4BX120000, AEB, ANB, APU, ARK, brake assist(-) , -10/00, AEB, ANB, APU, ARK, brake assist(-) -12/98 -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) 06/01-06/04 -12/98 -06/04 -06/04

-10/00 -12/98 -05/01, Ch. ->4BW019484 -06/04, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) , -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) 06/01-07/04 -07/04

-07/04 , brake assist(-)

1.75


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4B, C5) 11/97-01/05 <- 1.9 TDI

2.0

2.4

2.4 quattro, 2.7 T quattro

1.76

02/98-01/05

08/01-01/05

12/97-01/05

12/97-01/05

PSA563 PSA911 PSA514 PML448 PML420 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND224 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PML448 PML420 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA563 PSA911 PSA514 PML448 PML420 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PND230 PNA109 PJD238 PJH192 PSA743 PSA563 PSA911 PSA514 PML448 PML420 PML172 PMK481 PMK314 PML383

TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19,05mm

TRW TRW TRW ATE TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW ATE TRW TRW TRW TRW TRW

ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm

, -05/01, brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-)

-05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01 -05/01

, -05/01 -05/01, Ch. ->4BW019484 Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , brake assist(-)

-07/04 -07/04 -07/04

-07/04 , brake assist(-) , -05/01, brake assist(-) , -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-)

-05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/04 -07/04

-05/00 -05/01, Ch. ->4BW019484 -07/04, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-) , -07/00, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, brake assist(-)

-07/00, Ch. ->4BX120000, ALF/APC/APS/APZ/ARJ, ESP(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+)


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4B, C5) 11/97-01/05 <- 2.4 quattro, 2.7 T quattro

2.5 TDI quattro

2.5 TDI

2.7 T

2.8 quattro

12/97-01/05

12/97-01/05

12/97-01/05

02/99-01/05

12/97-01/05

PML384 PML360 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA563 PSA911 PSA514 PML383 PML360 PMK481 PMK314 PML172 PML384 PML448 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PND224 PJH192 PSA743 PSA563 PSA514 PSA911 PML420 PML360 PML172 PML383 PML384 PMK481 PMK314 PML448 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PND224 PNA110 PND230 PJH192 PSA911 PSA514 PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PNA110 PNA109 PJD238 PJH192 PSA743

TRW TRW

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE TRW

ATE ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE

ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 22.2mm ø 8 / 9“

-07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) , 06/99-05/01, Ch. 4BX120001->, X130001->, ESP(+) -07/04

AGA/AJG/AML,

-07/04 , brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) 06/0106/01-

, -05/01 , -05/01 , 06/01-05/01 , , brake assist(-) -04/99, brake assist(-) , 05/99-, brake assist(-) , -12/01, PR 1LX, ESP(+) , -12/01, PR 1LX, ESP(-) , -12/01, ESP(+) , -12/01, ESP(-) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(+) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(-) 01/02-07/04 -07/04

-07/04 , -08/00, brake assist(-) , -08/00, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -08/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -08/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -08/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -08/00 -08/00

, -08/00 -08/00, Ch. ->4BW019484 -08/00, Ch. 4BW019485-> , brake assist(-)

1.77


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4B, C5) 11/97-01/05 <- 2.8 quattro

3.0

3.0 quattro

3.7

3.7 quattro

4.2 quattro

12/97-01/05

08/01-01/05

08/01-01/05

PSA514 PSA911 PML360 PML172 PMK481 PMK314 PML383 PML384 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192 PSA743 PSA563 PSA928 PML448 PML420 PMN213 PHA294 PHA342 PHD945 PHD944 PND224 PJH192 PSA743 PSA563 PSA928 PML448 PML420 PMN213 PHA294 PHD557 PND224

ATE ATE TRW TRW TRW ATE TRW TRW

TRW TRW TRW ATE TRW TRW

03/99-01/05

PJH192 PSA911

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

03/99-01/05

PMK481 PML360 PMK314 PML172 PML383 PML384 PHA294 PHA342 PNA110 PNA109 PJD238 PJH192 PSA911 PML360 PML172 PHA294 PHD557 PNA110

TRW TRW

11/98-01/05

PJH192 PSA911 PMK481 PMK314 PML360 PML172 PML448 PML420 PHA294

1.78

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

TRW

ATE

TRW

ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 26,99mm L 320mm L 195mm L 184mm L 190mm

-05/01, Ch. ->4BX120000, brake assist(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, brake assist(-) , -05/01, Ch. 4BX120001->, ACK/AMX/AQD, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, AGE/ALG/APR/ATX, ESP(-) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -05/01, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -05/01, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -05/01

ø 22.2mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 11“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 26,99mm L 320mm L 325mm

-07/04 , brake assist(-)

ø 22.2mm ø 7 / 8“

-07/04 -07/00, brake assist(-)

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 195mm ø 19,05mm ø 19,05mm

-07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(+) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. ->4BX120000, ESP(-) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(+) -07/00, Ch. 4BX120001->, ESP(-) -07/00 -07/00

ø 22.2mm ø 7 / 8“

-05/01 , brake assist(-) , 08/04-, brake assist(-) -07/04 08/04-07/04 -07/04

, 08/04-, brake assist(-) -07/04 08/04-07/04

-07/00 -07/00, Ch. ->4BW019484 -07/00, Ch. 4BW019485-> -07/00, brake assist(-) -07/00, ESP(+) -07/00, ESP(-) -07/00

ATE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm

TRW

ø 22.2mm ø 7 / 8“

-07/00 04/99-05/01, brake assist(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm

-12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(+) -12/01, PR 1LB, 1LT, ESP(-) -12/01, PR 1LX, ESP(+) -12/01, PR 1LX, ESP(-) 01/0201/0204/99-

TRW TRW TRW TRW ATE TRW


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4B, C5) 11/97-01/05 <- 4.2 quattro

11/98-01/05

PHD557 PNA110 PND224 PJH192 PSA911

ATE

L 325mm ø 19,05mm

TRW

ø 22.2mm ø 7 / 8“

RS6 plus quattro

04/04-01/05

PMN213

TRW

ø 26,99mm

RS6 quattro

07/02-01/05

PSA923 PSA911 PMN213

TRW TRW TRW

ø 11“ ø 7 / 8“ ø 26,99mm

S6 quattro

09/99-01/05

PSA743 PSA563 PSA911 PML360 PML172 PML448 PML420 PHA294 PHD557 PNA110 PND230 PJH192

TRW TRW TRW TRW TRW ATE TRW

ø 8 / 9“ ø 10“ ø 7 / 8“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 320mm L 325mm ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm

PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PML420 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213

TRW TRW TRW TRW

ATE ATE

04/99brake assist(-) Ch. ->4B4903200 Ch. 4B4903201->, brake assist(-) , brake assist(-) -07/04, brake assist(-) -12/01, ESP(+) -12/01, ESP(-) 01/0201/02-07/04

-07/04

A6 Avant (4F5) 03/052.0 TDI , 2.0 TFSI

06/05-

2.4

03/05-10/08

2.4 quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro

03/05-10/08

2.7 TDI quattro , 3.0 TDI quattro , 4.2 quattro

03/05-

2.7 TDI

03/05-

2.8 FSI

11/06-

2.8 FSI quattro

06/07-

3.0, 3.0 quattro

03/05-05/06

PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PML420 PMN213 PHA489 PHB601 PSA957

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm ø 25,4mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW TRW

TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 25,4mm ø 26,99mm L 340mm L 350mm ø 8 / 9“

, brake assist(-), Armoured(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-) BPJ BPJ , brake assist(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-) Armoured(+) Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-), Armoured(-) , brake assist(-) -09/08, Armoured(+) -09/08, Armoured(-)

, brake assist(-), Armoured(-)

1.79


C o d e

L

AUDI A6 Avant (4F5) 03/05<- 3.0, 3.0 quattro

3.0 TDi , 4.2 FSI quattro

3.0 TFSI quattro

03/05-05/06

PSA928

TRW

ø 11“

PMN213

TRW

ø 26,99mm

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW TRW TRW

L 340mm L 350mm ø 8 / 9“ ø 11“ ø 26,99mm

TRW

L 340mm L 350mm ø 26,99mm

TRW

ø 26,99mm

06/06-

PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213

10/08-

PHA489 PHB601 PSA957 PSA928 PMN213

RS6 quattro

04/08-

PHA489 PHB601 PMN213

S6 quattro

03/06-

PMN213 PHA489 PHB601

, brake assist(-), Armoured(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

, brake assist(-) , brake assist(-)

L 340mm L 350mm

A8 (4D2, 4D8) 03/94-12/02 2.5 TDI quattro

2.5 TDI

2.8

2.8 quattro

3.3 TDI quattro

3.7

3.7 quattro

1.80

07/97-09/02

01/97-09/02

03/94-09/02

03/94-09/02

PSA909

TRW

PML172 PML360 PHB261 PNA112

TRW TRW

PSA909

TRW

PML172 PML360 PHB351 PHA291 PNA112

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 307mm L 185mm

06/97-, ESP(-) 10/98-, ESP(+) 06/97-09/98 06/9706/97-

PJH110 PJH192 PSA909

FTE

ø 22,2mm ø 22.2mm

06/97-, Ch. ->4DY020000 10/98-, Ch. 4DY020001-> brake assist(-)

11/97-, brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm L 290mm

11/9711/97-, ESP(+) 11/97-09/98 11/97-09/98 06/97-, brake assist(-)

TRW

PML172 PML360 PHB351 PHA100 PHA291 PNA112

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 307mm L 465mm L 185mm

PJH110 PJH192 PSA909

FTE

ø 22,2mm ø 22.2mm

TRW

10/97-, ESP(+) -09/98 10/97-

10/97-, Ch. 4DY020001-> brake assist(-)

PML360 PML172 PHB261 PNA112

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 290mm

PJH110 PSA909

FTE TRW

ø 22,2mm

06/00-09/02

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 385mm

07/95-09/02

PML172 PML360 PHA295 PSA909 PML360 PML172 PHB261 PNA112

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 290mm

ESP(+) ESP(-)

PJH110 PJH192 PSA909

FTE

ø 22,2mm ø 22.2mm

TRW

Ch. ->4DY020000 Ch. 4DY020001-> brake assist(-)

PML360 PML172

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm

ESP(+) ESP(-)

07/95-09/02

ESP(+) ESP(-)

brake assist(-)

TRW

ESP(+) brake assist(-)


C o d e

L

AUDI A8 (4D2, 4D8) 03/94-12/02 <- 3.7 quattro

07/95-09/02

4.2 quattro

03/94-09/02

6.0 W12 quattro

S 8 quattro

PHB261 PNA112

L 290mm

PJH110 PSA909

FTE TRW

ø 22,2mm

PML360 PML172 PHA295 PHB261 PNA112

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 385mm L 290mm

PJH110 PSA909

FTE TRW

ø 22,2mm

01/01-09/02

TRW TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm

07/96-09/02

PML172 PML360 PSA909 PML172 PML360 PHA295 PHB261 PNA112

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 385mm L 290mm

PSA924 PSA925 PMN215

TRW TRW TRW

-02/01, brake assist(-) -02/01, ESP(+) -02/01, ESP(-) Armoured(-)

brake assist(-) ESP(+) brake assist(-) ESP(+)

A8 (4E_) 10/02-07/10 2.8 FSI

3.0

3.0 TDI quattro

3.2 FSI, 3.2 FSI quattro

3.7 quattro, 4.2 quattro

4.0 TDI quattro

4.2 FSI quattro

4.2 TDI quattro

6.0 W12 quattro

08/07-07/10

07/03-07/10

08/03-07/10

06/05-07/10

10/02-07/10

03/03-07/10

06/06-07/10

07/05-07/10

12/03-07/10

PHA488 PHA327 PSA924

TRW

PMN215

TRW

PHA488 PHA327 PSA924 PSA925 PMN215 PHA488 PHA327 PSA924 PSA925 PMN215 PHA488 PHA327 PSA924 PSA925 PMN215 PHA488 PHA327 PSA924 PSA925 PMN215

L 380mm L 205mm ø 26,99mm L 380mm L 205mm TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

PHA327 PSA924 PSA925 PMN215

TRW TRW TRW

01/04-, Armoured(-)

Armoured(-)

Armoured(-)

ø 11“ ø 26,99mm L 380mm L 205mm

TRW TRW TRW

-07/05

ø 11“ ø 26,99mm L 380mm L 205mm

TRW TRW TRW

Armoured(-)

ø 11“ ø 26,99mm L 380mm L 205mm

PHA488 PHA487 PHA327 PSA924 PSA925 PMN215

PHA488 PHA487 PHA327 PSA924

ø 11“ ø 26,99mm

ø 11“ ø 26,99mm L 380mm L 450mm L 205mm

Armoured(-)

-07/05 PR 1LJ, 1LK, 1LL, Armoured(-) PR 1LW, Armoured(-) -07/05

ø 11“ ø 26,99mm L 205mm ø 11“ ø 26,99mm L 380mm L 450mm L 205mm

PR 1LJ, 1LK, 1LL, Armoured(-) PR 1LW, Armoured(-)

TRW

1.81


C o d e

L

AUDI A8 (4E_) 10/02-07/10 <- 6.0 W12 quattro

S8 quattro

12/03-07/10

06/06-07/10

PSA925

TRW

ø 11“

PMN215

TRW

ø 26,99mm

PHA488 PHA487 PHA327 PSA924 PSA925 PMN215

L 380mm L 450mm L 205mm TRW TRW TRW

PHA488 PHA487 PHA327

PR 1LJ, 1LK, 1LL, Armoured(-) PR 1LW, Armoured(-)

ø 11“ ø 26,99mm L 380mm L 450mm L 205mm

PR 1LJ, 1LK, 1LL, Armoured(-) PR 1LW, Armoured(-)

ALLROAD (4BH) 05/00-08/05 2.5 TDI quattro

2.7 T quattro

4.2 V8 quattro

05/00-08/05

05/00-08/05

07/02-08/05

PSA911 PSA743 PSA563 PML360 PML383 PND224 PNA110 PND230 PJH192 PSA911 PSA563 PML360 PML383 PND224 PNA110 PND230 PJH192 PSA911 PSA743 PSA563 PML360 PML383 PNA110

TRW TRW TRW TRW TRW

ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm

ATE ATE

ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm

TRW TRW TRW TRW ATE ATE TRW TRW TRW TRW TRW ATE

PJH192

ø 19,05mm ø 19mm ø 22.2mm ø 7 / 8“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 19,05mm

, brake assist(-) , brake assist(-)

, PR G0X , brake assist(-)

, 07/01-, PR G0X , brake assist(-) , brake assist(-)

ø 22.2mm

CABRIOLET (8G7, B4) 05/91-08/00 1.8

1.9 TDI

2.0 16V

1.82

01/97-08/00

06/95-08/00

06/95-07/96

PSA502 PSA402 PMK103

TRW TRW TRW

GPV1074

ATE

PHB128 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMH146 PMH150 PMK103 PMK119 GPV1074

FTE TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE

ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm

, brake assist(-) , brake assist(-)

L 185mm L 310mm L 230mm L 175mm

PHB128 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

ATE

PJH110 PSA502

FTE TRW

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

brake assist(-) brake assist(-) ABS(+) ABS(+) ABS(-)

L 185mm L 310mm L 230mm L 175mm ø 22,2mm ø 10“

brake assist(-)


C o d e

L

AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 05/91-08/00 <- 2.0 16V

2.0 E

2.3 E

2.6

2.8

06/95-07/96

01/93-07/98

05/91-07/94

06/93-08/00

11/92-08/00

PSA402

TRW

ø 9“

PMH146 PMH150 PMK103 PMK119 GPV1074

TRW TRW TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

PHB128 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK103

FTE TRW TRW TRW

GPV1074

ATE

brake assist(-) ABS(+) ABS(+) ABS(-)

L 185mm L 310mm L 230mm L 175mm

PHB128 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK103 PMK119 PMH150 PMH146 GPV1074

FTE TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm

, brake assist(-) , brake assist(-)

L 185mm L 310mm L 230mm L 175mm

PHB128 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

ATE

PJH110 PSA402 PSA502 PMK103 PMK119 GPV1074

FTE TRW TRW TRW TRW ATE

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, brake assist(-) , brake assist(-) , ABS(+) , ABS(-) ABS(+) ABS(-)

L 185mm L 310mm L 230mm L 175mm

PHB128 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK103

FTE TRW TRW TRW

GPV1074

ATE

ø 22,2mm ø 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm

, brake assist(-) , -12/99, brake assist(-) -12/99, ABS(+) -12/99, ABS(-)

L 185mm L 310mm L 230mm L 175mm

-12/99 -12/99 -12/99 -12/99 -12/99

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm

-12/99 , brake assist(-) , brake assist(-)

PHB128 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

ATE

PJH110

FTE

ø 22,2mm

PMF125 PMF126 GPV1073

ATE TRW ATE

ø 20,6mm ø 20,6mm

PHB113

BO

L 340mm

L 185mm L 310mm L 230mm L 175mm

COUPE (81, 85) 07/80-10/88 1.6

07/80-08/81

1.83


C o d e

L

AUDI COUPE (81, 85) 07/80-10/88 <- 1.6

1.8 GT

1.8 GT quattro

1.9

2.0

1.84

07/80-08/81

09/82-10/88

12/84-10/88

08/80-07/83

09/83-04/88

PHA127 PHA106 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PSA402

FTE FTE ATE ATE TRW

PMF178 PMF110 PMH146 PMH150 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHB128 PHA288 PHA127 PHA106 PHA286 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND162

ATE TRW TRW TRW ATE ATE BO

PJH109 PJH110 PSA502 PSA402 PMF178 PMF110 PMH150 PMH146 GPV1073 GPV1074 PHB113 PHB128 PHA127 PHA106 PHA286 BWB111 BWB111A BWA108 BWA108A PND136

ATE FTE TRW TRW ATE TRW TRW TRW ATE ATE BO

PJH110 PMF126

FTE TRW

GPV1073

ATE

PHB113 PHA127 PHA106 BWB111 BWB111A PNA106 PND162 PJH109 PSA402

BO

FTE FTE ATE ATE ATE TRW

PMH146

TRW

GPV1074 GPV1073 PHB113 PHA127 PHA106

ATE ATE BO

FTE FTE ATE ATE ATE

FTE FTE ATE ATE ATE

L 230mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 9“ ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

L 340mm L 185mm L 310mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-) 08/84-, brake assist(-) 08/8401/8508/8808/88-, ABS(+) -07/87 08/8708/8808/88-

08/88-

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-)

08/88, brake assist(-) , brake assist(-)

ABS(+) ABS(-) -07/87 08/87-

L 340mm L 185mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 14,3mm ø 14,3mm

brake-power regulator(-) brake-power regulator(-)

ø 22,2mm ø 20,6mm

-07/82

L 340mm L 230mm L 202mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 9“

brake assist(-)

ø 22,2mm

L 340mm L 230mm L 202mm

-07/84 -07/86 -07/86 -07/86


C o d e

L

AUDI COUPE (81, 85) 07/80-10/88 <- 2.0

09/83-04/88

2.1 GT

01/81-08/84

2.2 GT

2.2 quattro

2.3

2.3 quattro

07/81-10/88

10/84-10/88

01/87-10/88

01/87-10/88

BWC107 BWC107A PJH109 PMF126

ATE ATE ATE TRW

GPV1073 GPV1074 PHB113 PHB128 PHA127 PHA286 PHA106 BWC107 BWC107A PND162

ATE ATE BO

ø 17,5mm ø 17,5mm ø 22,2mm ø 20,6mm

-07/86, brake-power regulator(+) -07/86, brake-power regulator(+) -07/82 -07/82 07/84-

ATE ATE ATE

L 340mm L 185mm L 230mm L 175mm L 202mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/82, brake-power regulator(+) -07/82, brake-power regulator(+) -07/82

PJH109 PSA402

ATE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-07/82 08/84-, brake assist(-)

PMH146 PMH150 GPV1074 GPV1073 PHB128 PHB113 PHA288 PHA127 PHA106 PHA286 BWC107 BWC107A PND162

TRW TRW ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm

ATE ATE ATE

L 185mm L 340mm L 310mm L 230mm L 202mm L 175mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

08/84-, ABS(-) 08/88-, ABS(+) 08/84-, HY/KV KV 08/8408/84-, Ch. ->L003792 08/88-, Ch. L003793-> 08/8408/8408/8808/84-, brake-power regulator(+) 08/84-, brake-power regulator(+) 08/84-

PJH109 PJH110 PSA402

ATE FTE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 9“

08/8408/88brake assist(-)

PMH146

TRW

ø 22,2mm

PHB113 PHB239 PNA106 PND162 PJH109 PHB128 PHA288 PHB113 PHA127 PHA286 PSA402

BO

L 340mm L 280mm

TRW

ø 19mm ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 340mm L 230mm L 175mm ø 9“

PMH146

TRW

ø 22,2mm

PHB113 PHB239 PND162

BO ATE

L 340mm L 280mm ø 19mm

PJH109

ATE

ø 22,2mm

PSA402 PSA502 PMH150 PMH146 PHB128 PHB113 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

TRW TRW TRW TRW

ø 9“ ø 10“ ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 340mm L 310mm L 230mm L 175mm

, 08/90-, brake assist(-) brake assist(-) 08/90-, ABS(+) 08/90-, ABS(-) 08/9008/9008/9008/9008/9008/90-

PJH110

FTE

ø 22,2mm

08/90-

BO

ATE ATE ATE

BO

08/8808/8808/8808/8808/88brake assist(-)

COUPE (89, 8B) 10/88-12/96 1.8, 2.0 20 V

08/89-07/91

BO

ATE

1.85


C o d e

L

AUDI COUPE (89, 8B) 10/88-12/96 2.0

2.0 16 V

2.0 20 V quattro

2.2 quattro

2.3

2.3 20V

05/89-12/96

01/92-12/96

08/89-07/91

11/88-07/91

10/88-12/96

08/89-07/91

PSA402 PSA502 PMK119 PMK103 PMH150 PMH146 PHB128 PHB113 PHA288 PHA127 PHA286 BWH248 BWH247 PND136

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

PJH110 PSA502 PSA402 PMK103 PMH150 PMH146 PHB113 PHB128 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

FTE TRW TRW TRW TRW TRW BO

PJH110 PSA402 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

PMH146 PMH150 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

PJH110 PSA502 PSA402 PMH150 PMH146 PHB128 PHA288 PHB113 PHA127 PHA286 PND136

FTE TRW TRW TRW TRW

PJH110 PSA502 PSA402 PML369

FTE TRW TRW ATE

PHB213 PHB113 PHB128 PHA288 PHA127

1.86

BO

TRW TRW ATE

ø 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 340mm L 310mm L 230mm L 175mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, brake assist(-) brake assist(-) 07/92-06/96 07/92-06/96, ABS(+) ABS(+) ABS(-)

08/90-06/96 08/90-06/96 08/90-06/96

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 230mm L 175mm

-06/96, brake assist(-) brake assist(-) -06/96 -06/96, ABS(+) -06/96, ABS(-) -07/94 -06/96 -06/96 -06/96 -06/96

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-06/96 brake assist(-)

BO

L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

Ch. ->8BL003000 Ch. L003001-> Ch. L003001->

ATE

brake assist(-) ABS(+) -08/89, Ch. ->L003000 08/89-, Ch. L003001-> 08/89-, Ch. L003001->

ATE

BO

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 310mm L 340mm L 230mm L 175mm

, brake assist(-) , brake assist(-) ABS(+) ABS(-) -07/94 -07/94 -07/94 -07/94 -07/94

ATE

BO

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 25,4mm L 405mm L 340mm L 185mm L 310mm L 230mm

, brake assist(-) , brake assist(-)

Ch. ->L003792 Ch. L003793->


C o d e

L

AUDI COUPE (89, 8B) 10/88-12/96 <- 2.3 20V

2.3 20V quattro

2.3 quattro

2.6

2.6 quattro

2.8

2.8 quattro

08/89-07/91

11/88-12/96

11/88-12/96

08/92-12/96

08/92-12/96

09/91-12/96

08/91-12/96

PHA286 PND136

ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-07/91, brake assist(-)

PML369

ATE

ø 25,4mm

-07/91

L 405mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

-08/89, Ch. ->L003000, ABS(+) -07/91, Ch. ->8BL003000, ->L003000, ABS(-) Ch. L003001-> Ch. L003001-> -07/91

L 175mm

PHB213 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

ATE

PJH110 PSA402

FTE TRW

ø 22,2mm ø 9“

-07/91 -07/94, brake assist(-)

PMH146 PMH150 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

-07/94 -07/94, ABS(+) -07/94, Ch. ->8BL003000, ->L003000 Ch. L003001-> Ch. L003001-> -07/94

PJH110 PSA402 PSA502 PMK103 PMK119 PMH146 PMH150 PHB113 PHB128 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

FTE TRW TRW TRW TRW TRW TRW BO

ø 22,2mm ø 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 340mm L 185mm L 310mm L 230mm L 175mm

-07/94 , brake assist(-) , -05/96, brake assist(-) , ABS(+) , ABS(-)

PJH110 PSA502 PSA402 PMK118

FTE TRW TRW TRW

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm

-05/96 -04/95, brake assist(-) brake assist(-) -04/95

PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

BO

L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

-04/95, Ch. ->8BL003000 -04/95, Ch. L003001-> -04/95, Ch. L003001-> -04/95

ATE

PJH110 PSA402 PSA502 PMK103

FTE TRW TRW TRW

ø 22,2mm ø 9“ ø 10“ ø 23,8mm

-04/95 , -07/92, brake assist(-) 08/92-05/96, brake assist(-) -05/96

PHB113 PHB128 PHA288 PHA127 PHA286 PND136

BO

L 340mm L 185mm L 310mm L 230mm L 175mm

-07/94 -05/96 -05/96 -05/96 -05/96

ATE

PJH110 PSA502 PSA402 PMK118

FTE TRW TRW TRW

ø 22,2mm ø 10“ ø 9“ ø 23,8mm

-05/96 brake assist(-) brake assist(-)

PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

BO

L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

-04/95, Ch. ->8BL003000 Ch. L003001-> Ch. L003001->

ATE

PJH110

FTE

BO

ATE

-07/94 -05/96 -05/96 -05/96 -05/96

ATE

ø 22,2mm

1.87


C o d e

L

AUDI COUPE (89, 8B) 10/88-12/96 S2 quattro

09/90-12/96

PSA502 PSA402 PHB113 PHB128 PHA288 PHB239 PND136

TRW TRW BO

PJH110

FTE

ø 10“ ø 9“ L 340mm L 185mm L 310mm L 280mm

brake assist(-) brake assist(-) -04/95, Ch. ->8BL003000 Ch. 8BL003001->, L003001->

ATE ø 22,2mm

Q7 (4L) 03/063.0 TDI

03/06-

3.0 TFSI

05/10-

3.6 FSI

08/06-

4.2 FSI

03/06-

4.2 TDI

03/07-

6.0 TDI

09/08-

PHA426 PHA415 PHD493 PHA415 PHD493 PHA415 PHD493 PHA415 PHD493 PHA415 PHD493 PHA415 PHD493

L 542mm L 542mm L 425mm L 542mm L 425mm L 542mm L 425mm L 542mm L 425mm L 542mm L 425mm L 542mm L 425mm

PR 1LF

PR 1LF PR 1LF PR 1LF PR 1LW

QUATTRO (85) 07/80-07/91 2.1 quattro

2.1 Turbo

2.2 20V

2.2 Turbo

02/82-07/89

PML392

08/89-07/91

PHB213 PHB239 PNA106 PND162 PJH109 PJH110 PMK155 PML392 PHB112 PHB213 PHB113 PHB239 PNA106 PND162 PJH109 PML392

08/87-07/89

PHB213 PHB239 PNA106 PND162 PJH109 PJH110 PML392

07/80-07/87

ATE

ø 25,4mm L 405mm L 280mm

ATE ATE ATE FTE ATE ATE

BO ATE ATE ATE ATE

ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 360mm L 405mm L 340mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm L 405mm L 280mm

ATE ATE ATE FTE ATE

ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm

PHB213 PHB239 PNA106 PND162 PJH109 PJH110

ATE ATE ATE FTE

ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

Ch. ->J900108 Ch. J900109->

L 405mm L 280mm

R8 04/074.2 FSI quattro

04/07-

PMN215

TRW

ø 26,99mm

5.2 FSI quattro

04/09-

PMN215

TRW

ø 26,99mm

R8 Spyder 02/104.2 FSI quattro

09/10-

PMN215

TRW

ø 26,99mm

5.2 FSI quattro

02/10-

PMN215

TRW

ø 26,99mm

1.88

Ch. ->J900108 Ch. J900109-> Ch. ->H900550, C901032->, Ch. H900551-> -07/86 08/86-07/83 08/83-

Ch. ->J900108 Ch. J900109->

(+)


C o d e

L

AUDI TT (8J3) 10/0606/0805/08-

PJD264 PJD264 PJQ108

SAC SAC FAG

ø 19,05mm ø 19,05mm ø 29mm

2.0 TDI quattro

06/08-

PJQ108

FAG

ø 29mm

2.0 TFSI

10/06-

PJQ108

FAG

ø 29mm

2.0 TFSI quattro

06/08-

PJD264 PJQ108

SAC FAG

ø 19,05mm ø 29mm

3.2 V6 quattro

10/06-

PHA341 PJK118 PJQ108

FAG

L 168mm ø 23,8mm ø 29mm

ATE

ø 10“

1.8 TFSI 2.0 quattro

CDLA, PR 0EJ CDLA, PR OEN

PR 0EJ PR OEN

TT (8N3) 10/98-06/06 1.8 T

1.8 T quattro

10/98-06/06

10/98-06/06

PSA544 PSA543 PMK491 PHD946 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105 PJD229 PJK118 PSA544 PSA543 PMK491

ø 23,8mm

FTE FTE

ATE

L 575mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 19mm ø 23,8mm ø 10“ ø 23,8mm

PHD946 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNB471 PNA105 PJD229 PJK118 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105 PJK118 PJQ108

FAG

L 575mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,87mm ø 15,8mm ø 19mm ø 23,8mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 23,8mm ø 29mm

06/0805/08-

PJD264 PJD264 PJQ108

SAC SAC FAG

ø 19,05mm ø 19,05mm ø 29mm

2.0 TDI quattro

06/08-

PJQ108

FAG

ø 29mm

2.0 TFSI, 3.2 V6 quattro

02/07-

PJQ108

FAG

ø 29mm

2.0 TFSI quattro

06/08-

PJD264 PJQ108

SAC FAG

ø 19,05mm ø 29mm

PSA544 PSA543 PMK491

ATE

ø 10“

3.2 VR6 quattro

07/03-06/06

FTE FTE

FTE FTE

, -07/02, ESP(+), brake assist(+) , -07/02, ESP(-) , -07/02, ESP(-) -07/06

-07/02 , 08/02, -07/02, ESP(+), brake assist(+), ESP(-) , -07/02, ESP(-) , -07/02, ESP(-) -07/06

-07/02 08/02-

TT Roadster (8J9) 02/071.8 TFSI 2.0 quattro

CDLA, PR 0EJ CDLA, PR OEN

PR 0EJ PR OEN

TT Roadster (8N9) 10/99-06/06 1.8 T

10/99-06/06

PHD946 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105 PJD229

ø 23,8mm

FTE FTE

L 575mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 19mm

, -07/02, ESP(+), brake assist(+) , -07/02, ESP(-) , -07/02, ESP(+), ESP(-) -01/07

, -12/02 , -07/02

1.89


C o d e

L

AUDI TT Roadster (8N9) 10/99-06/06 <- 1.8 T 1.8 T quattro

10/99-06/06 10/99-06/06

PJK118 PSA544 PSA543 PMK491 PHD946 PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105 PNB471 PJD229 PJK118 PJQ108

3.2 VR6 quattro

07/03-06/06

PHA341 PHD941 PHD942 PNB456 PNA105 PJK118

ATE

ø 23,8mm ø 10“ ø 23,8mm

FTE FTE

FAG

FTE FTE

L 575mm L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 15,87mm ø 19mm ø 23,8mm ø 29mm

, 08/02, -07/02, ESP(+), brake assist(+) , -07/02, ESP(-) , -07/02, ESP(-) -01/07

, -05/05 , 06/05-07/02 08/02-

L 168mm L 335mm L 335mm ø 15,9mm ø 15,8mm ø 23,8mm

V8 (44_, 4C_) 10/88-02/94 3.6 quattro

4.2 quattro

10/88-02/94

PHB238 PHB319 PHB354 PND124 PJH110 PHB354 PJH110

ATE

-07/91 08/91-

FTE

ø 22,2mm L 233mm ø 22,2mm

PHC130 BWA112

TRW

L 330mm ø 14,3mm

-12/84 -12/84

PHC130 BWA112

TRW

L 330mm ø 14,3mm

-12/84 -12/84

03/83-09/92

PMF240

TRW

ø 20,6mm

03/83-08/90

PHC199 PHA103 PHA241 BWF306 BWB144 BWB145 PMF240

TRW TRW TRW TRW

L 325mm L 254mm L 385mm ø 20,6mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 20,6mm

03/83-10/84

PHC199 PHA103 PHA241 BWF306 BWB144 BWB145 PMF240

TRW TRW TRW TRW

L 325mm L 254mm L 385mm ø 20,6mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 20,6mm

03/83-08/90

PHC199 PHA103 BWF306 BWB144 BWB145 PMF240

TRW TRW TRW TRW

L 325mm L 254mm ø 20,6mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 20,6mm

TRW

L 325mm L 254mm L 385mm ø 15,9mm

10/91-02/94

FTE

L 240mm L 242mm L 233mm ø 19mm

AUSTIN ALLEGRO Estate (ADO 67) 08/75-03/82 1.3, 1.5 1.7

08/7508/79-

MAESTRO (XC) 03/83-09/92 1.3

1.3 LS, 1.6 Mayfair HLS

1.6

1.6 MG

PHC199 PHA103 PHA241 BWB144

1.90

-09/84 -09/84 01/8601/8601/8601/8601/8601/8601/86-


C o d e

L

AUSTIN MAESTRO (XC) 03/83-09/92 <- 1.6 MG

03/83-08/90

BWB145

TRW

ø 15,9mm

1.9 D

01/86-09/92

PMF240

TRW

ø 20,6mm

10/84-08/90

PHC199 PHA103 PHA241 BWF306 BWB144 BWB145 PMF240

TRW TRW TRW TRW

L 325mm L 254mm L 385mm ø 20,6mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 20,6mm

TRW TRW

L 325mm L 254mm ø 15,9mm ø 15,9mm

2.0 EFi

PHC199 PHA103 BWB144 BWB145

METRO 10/80-04/90 1.0

1.0 Surf HLE, 1.3, 1.3 L,HLE,S

1.3 Surf

1.3 Turbo

10/80-04/90

10/80-04/90

11/85-04/90

10/83-04/90

PMC148 PMF389 PHC175 PHC186 PHC184 BWC164 PJH102 PMF389 PMC148 PHC175 PHC186 PHC184 BWC164 PMF389

AP AP

ø 17,5mm ø 20,6mm L 320mm L 205mm L 200mm ø 17,5mm

-09/84 -09/84 -09/84 -09/84 -09/84 -09/84 10/82-

AP

ø 22,2mm ø 20,6mm ø 17,5mm L 320mm L 205mm L 200mm ø 17,5mm

AP AP AP

AP

ø 20,6mm

PHC175 PHC184 BWC164

AP

L 320mm L 200mm ø 17,5mm

PMF389

-09/84 -09/84

AP

ø 20,6mm

10/84-

PHC175 PHC184 BWC164

AP

L 320mm L 200mm ø 17,5mm

10/8410/8410/84-

-12/64, Ch. ->257358922

MINI MK I 09/621.0

09/62-08/69

BWD194

AP

ø 19mm

1.1

11/62-08/64

BWD194

AP

ø 19mm

850

01/67-08/79

BWC104

AP

ø 17,5mm

-08/69

1000

10/67-09/84

PMC148 PMF389 PHC149 PHC175 PHC150 PHC186 PHC184 BWK130 BWK129 BWD194 BWC164 BWA105 PHC167 PHD144 PHC150 BWD194

AP AP

10/8010/80-

AP

ø 17,5mm ø 20,6mm L 330mm L 320mm L 205mm L 205mm L 200mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 19mm ø 17,5mm ø 14,3mm L 200mm L 196mm L 205mm ø 19mm

AP

L 196mm L 205mm ø 19mm

1000 Mayfair

08/82-06/93

1000 Mayfair Sport

09/88-06/93

PHD144 PHC150 BWD194

AP AP AP AP AP

10/8010/8010/80-

10/80Ch. 278852A->

1.91


C o d e

L

AUSTIN MONTEGO (XE) 04/84-08/88 1.3, 1.6 LS,HL, 2.0 Mayfair, 2.0 Turbo

2.0

04/84-08/88

PMF240

TRW

ø 20,6mm

10/84-

PHC199 PHA103 BWC197 BWC196 PHC199 PHA103

TRW TRW

L 325mm L 254mm ø 17,5mm ø 17,5mm L 325mm L 254mm

10/8410/8410/8410/84-

10/84-08/88

PMF240

TRW

ø 20,6mm

-12/85

TRW TRW TRW

L 325mm L 283mm L 318mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm

-12/85 -12/85 -12/85 -12/85 -12/85

12/88-09/92

PHC199 PHA148 PHA149 BWD185 BWD184 PMF240

04/84-08/88

MONTEGO Estate (XE) 10/841.6 LS, 2.0 HLI

1.9 D

2.0

10/84-08/91

PHC199 PHA149 PHA148 BWD185 BWD184 PHC199 PHA148 PHA149 BWD185 BWD184

TRW TRW

L 325mm L 318mm L 283mm ø 19mm ø 19mm L 325mm L 283mm L 318mm ø 19mm ø 19mm

PMF182

BX

ø 20,6mm

GPV1079

FI

TRW TRW

AUTOBIANCHI Y10 03/85-12/95 1.0

1.0 4WD

1.0 CAT

1.0 Turbo

1.1

03/85-

12/86-

10/87-

03/85-

06/89-

PHB273 PHB242 PHB222 PHB228 PHD118 BWD110 PMF182 GPV1079

FI

1.92

-12/92

AP

L 388mm L 408mm L 360mm L 210mm L 300mm ø 19mm

-06/89 -06/89 -12/92 -06/89 07/89-12/92 -02/92

BX

ø 20,6mm

-06/89

PHB222 PHB228 BWD110 PMF182 GPV1079

FI

-06/89

AP

L 360mm L 210mm ø 19mm

-06/89 -06/89 -06/89

BX

ø 20,6mm

-12/92

PHB242 PHB222 PHB228 PHD118 BWD110 PMF182 GPV1079

FI

-12/92

AP

L 408mm L 360mm L 210mm L 300mm ø 19mm

-06/89 -12/92 -06/89 07/89-12/92 -02/92

BX

ø 20,6mm

-06/89

PHB222 PHB273 PHB291 PHB228 PHD118 BWD110 PMF182 GPV1079

FI

PHB222 PHD118 BWD110

-12/92

-06/89

AP

L 360mm L 388mm L 400mm L 210mm L 300mm ø 19mm

-06/89 -06/89 -06/89 -06/89 01/88-06/89 -06/89

BX

ø 20,6mm

10/94-08/95

AP

10/94-08/95 L 360mm L 300mm ø 19mm

10/94-08/95 10/94-08/95 -12/92


C o d e

L

AUTOBIANCHI Y10 03/85-12/95 <- 1.1

06/89-

BWD289

AP

ø 19mm

1.1 4WD

06/89-

PMF182

BX

ø 20,6mm

GPV1079

FI

1.1 i.e. CAT

1.3 i.e. GT

09/90-

06/89-

PHB222 PHB240 BWD110 BWD289 PMF182

AP AP BX

GPV1079

FI

PHB222 PHD118 BWD110 BWD289 PMF182

AP AP BX

GPV1079

FI

PHB222 PHB291 PHB242 PHB228 PHD118 BWD110

AP

L 360mm L 340mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm L 360mm L 300mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm

01/93-

-09/94 -09/94 -12/92 01/93-09/94

-12/92 01/93-12/92 -12/92

L 360mm L 400mm L 408mm L 210mm L 300mm ø 19mm

-12/92

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 335mm L 335mm L 340mm L 340mm L 235mm L 234mm ø 19mm

-12/85 01/85-12/87 01/88-12/85 01/86-12/85 01/86-12/85 01/8601/85-

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 335mm L 335mm L 340mm L 340mm L 234mm L 235mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 340mm L 335mm L 335mm L 340mm L 235mm L 234mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 20,6mm

-12/85 -12/87 01/8701/88-

BEDFORD ASTRA VAN Estate 09/84-08/91 1.3

1.6

1.6 D

1.7 D

09/84-09/89

09/84-08/91

07/82-08/88

09/88-08/91

PMF169 PMF172 PMF202 PHD226 PHD229 PHD243 PHD348 PHA138 PHA229 BWD118

DE DE DE DE DE DE

PMF169 PMF172 PMF192 PMF202 PHD229 PHD226 PHD348 PHD243 PHA229 PHA138 BWC116 BWC114 PMF161 PMF169 PMF172 PMF192 PMF202 PHD243 PHD226 PHD229 PHD348 PHA138 PHA229 BWC114 BWC116 PMF202

DE DE DE DE DE DE

PHD229 PHD348

DE DE

DE DE DE DE ATE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

-12/85 -12/85 -12/85 -12/85 -12/85 01/85-12/87 01/87-12/88 01/88-12/85 -12/85 01/8501/85-12/85 01/85-12/85 01/85-

L 335mm L 340mm

1.93


C o d e

L

BEDFORD ASTRA VAN Estate 09/84-08/91 <- 1.7 D

09/88-08/91

PHA229 BWC116

DE

L 234mm ø 17,5mm

ASTRAMAX Estate 09/85-06/90 1.3

09/85-06/90

PHD229 PHD348 BWD118

DE DE

L 335mm L 340mm ø 19mm

1.4

09/89-06/90

PMF202

DE

ø 20,6mm

01/90-

PHD229 PHD348 BWD118

DE

L 335mm L 340mm ø 19mm

-12/89 -12/89 -12/89

DE

1.6 D

09/85-08/88

PHD229 PHD348 BWD118

DE DE

L 335mm L 340mm ø 19mm

1.7 D

09/88-06/90

PMF202

DE

ø 20,6mm

01/90-

PHD229 PHD348 BWD118

DE

L 335mm L 340mm ø 19mm

-12/89 -12/89 -12/89

PHD166 PHA197 PHD166 PHA197 PHD166 PHA197

L 385mm L 442mm L 385mm L 442mm L 385mm L 442mm

01/8501/85-06/90 -06/90

PHD166 PHA197 PHD166 PHA197 PHD166 PHA197

L 385mm L 442mm L 385mm L 442mm L 385mm L 442mm

01/8501/85-

DE

MIDI Box 08/84-08/92 1.8

09/84-05/88

2.0, 2.0 4WD, 2.0 TD , 2.2 D

06/88-08/92

2.0 D

08/84-05/88

MIDI Bus 09/84-08/92 1.8

09/84-05/88

2.0

06/88-08/92

2.0 4x4, 2.0 TD

09/84-08/92

-12/90 -12/90

RASCAL Flatbed / Chassis 07/86-06/90 1.0 All-wheel Drive

07/86-06/90

PHD157 PHA187

L 550mm L 255mm

PHD157 PHA187

L 550mm L 255mm

PHB416 PND216

L 548mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182

ø 22,2mm

RASCAL Pickup 06/86-06/90 1.0 All-wheel Drive

07/86-06/90

BMW 1 (E81, E87) 09/04116d

116i, 118d , 118i, 120d , 120i

03/09-

09/04-

123d

10/07-

130i

03/05-

1.94

N47D20A N47D20A

N43B20A N43B20A

-07/05 -07/05


C o d e

L

BMW 1 Convertible (E88) 03/08118d , 123d

09/08-

118i

03/08-

120d , 120i, 125i, 135i

03/08-

PHB416 PHB415 PND216

L 548mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182

ø 22,2mm

PHB416 PHB415 PND216

L 548mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182

ø 22,2mm

1 Coupe (E82) 10/07118d , 120i

09/09-

120d , 123d , 125i, 135i

10/07-

3 (E21) 06/75-03/84 315

316

318

318 i

320

03/81-03/84

08/75-08/82

08/75-08/80

11/79-08/82

08/75-08/77

PMF138 PMF102 PHA140 PHA346 PHB126 BWD167

ATE ATE

ATE

ø 20,6mm ø 20,6mm L 310mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PND116

ATE

ø 19mm

PJF104 PMF138 PMF102 PHA140 PHA346 PHB126 BWD167

ATE ATE

ATE

ø 20,64mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 310mm L 224mm L 225mm ø 19mm

brake-power governor(+)

brake-power governor(+)

PND111 PND116 PJF104 PMF138 PMF102 PHA140 PHA346 PHB126 BWD167

ATE ATE

ATE

ø 19mm ø 19mm ø 20,64mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 310mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PND111

ATE

ø 19mm

PJF104 PMF138 PMF102 PHA140 PHA346 PHB126 BWD167 PND111 PND116 PJF104 PMF138 PMF102 PHA140

ATE ATE

ATE ATE

ATE ATE ATE ATE ATE

brake-power governor(+)

ø 20,64mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 310mm L 224mm L 225mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,64mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 310mm

brake-power governor(+) , 09/80-

1.95


C o d e

L

BMW 3 (E21) 06/75-03/84 <- 320

320 i

320/6

323 i

08/75-08/77

06/75-08/82

09/77-08/82

01/78-08/82

PHA346 PHB126 BWD167

ATE

PND111 PND116 PJF104 PMF138 PMF102 PHA140 PHA346 PHB126 BWD167

ATE ATE

PND111 PND116 PJF100 PMF138 PMF102 PHA140 PHA346 PHB126 BWD167

ATE ATE

PND111 PJF104 PMF138 PMF102 PHA140 PHA346 PHB126 PND111

ATE ATE

ATE

L 224mm L 225mm ø 19mm

brake-power governor(+)

ø 19mm ø 19mm ø 20,64mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 310mm L 224mm L 225mm ø 19mm

brake-power governor(+)

ATE

ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 310mm L 224mm L 225mm ø 19mm

brake-power governor(+)

ATE

ø 19mm

-07/79

ø 20,64mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 310mm L 224mm L 225mm ø 19mm

-07/79

ATE ATE

ATE ATE

ATE

PJF104

, 11/75-09/77

ø 20,64mm

3 (E30) 09/82-03/92 315

316

09/82-10/83

09/82-12/90

PMF138 PMF102 PHA140 PHA346 PHB126 BWD167

ATE ATE

ATE

ø 20,6mm ø 20,6mm L 310mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PND116

ATE

ø 19mm

ATE

ø 20,64mm ø 22,2mm ø 20.64mm ø 20,64mm ø 20,64mm

PJF104 PMH419 PMF560 PMF401 PMF205 GPV1205 PHB177 PHA346 PHB126 BWH145 BWF122 PND112

316 i

318 i, 320 i

1.96

08/87-06/91

09/82-06/91

brake-power governor(+)

, ABS(-) , ABS(-) , -05/87, ABS(-) , -07/88, ABS(+) , ABS(-)

L 328mm L 224mm L 225mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 19,05mm

-08/88 -08/88 -08/88

PJF104 PMH419

ø 20,64mm ø 22,2mm

-08/88

PHB177 PHA346 PHB126 BWF122 BWH145 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19,05mm

PJF104 PMH419 PMF560

TRW

TRW

ATE

ø 20,64mm ø 22,2mm ø 20.64mm

-09/86, ABS(-) -08/88

, ABS(-) , ABS(-)


C o d e

L

BMW 3 (E30) 09/82-03/92 <- 318 i, 320 i

318 is

320 is

323 i

324 d

09/82-06/91

09/89-08/91

05/88-12/90

09/82-08/86

09/85-08/91

PMF401 PMF205 GPV1205

ø 20,64mm ø 20,64mm

, -05/87, ABS(-) -08/90, ABS(+) , ABS(-)

PHB177 PHA346 PHB126 BWF122 BWH145 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19,05mm

-08/90 -08/90 -08/90 -08/90, ABS(-) ABS(-) -08/90

PJF104 PMH419

ø 20,64mm ø 22,2mm

-08/90 -08/90

PHB177 PHA346 PHB126 BWH145

L 328mm L 224mm L 225mm ø 22,2mm

-08/90 -08/90 -08/90 -08/90

PND112

ø 19,05mm

-08/90

PJF104 PMH419

ø 20,64mm ø 22,2mm

-08/90 -08/90

PHB177 PHA346 PHB126 BWH145

L 328mm L 224mm L 225mm ø 22,2mm

-08/90 -08/90 -08/90 ABS(-)

PND112

ø 19,05mm

-08/90

PJF104 PMF205 PMF560 PHB177 PHA346 PHB126 PND112

ø 20,64mm ø 20,64mm ø 20.64mm L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

-08/90

TRW

ATE

PJF104 PMF205 PMF401 PMH419 PHB177 PHA346 PHB126 BWH145

ø 20,64mm ø 20,64mm ø 20,64mm ø 22,2mm L 328mm L 224mm L 225mm ø 22,2mm

-05/87, ABS(+) -05/87, ABS(-) 06/87-08/90 -08/90 -08/90, ABS(+) -08/90, ABS(+) -08/90, ABS(-)

ø 19,05mm

-08/90

ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/90 -08/90

PHB177 PHA346 PHB126 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

-08/90 -08/90, ABS(+) -08/90, ABS(+) -08/90

PJF104 PMH419 PMF205 PMF560 PHB177 PHA346 PHB126 PND112

ø 20,64mm ø 22,2mm ø 20,64mm ø 20.64mm L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

-08/90

ø 20,64mm ø 22,2mm ø 20,64mm ø 20,64mm L 328mm L 224mm L 225mm ø 22,2mm

-10/87 RWD RWD, ABS(+) RWD, ABS(-) RWD RWD, ABS(+) RWD, ABS(+)

PND112 324 td

325 e 2.7

325 i

09/87-08/91

10/83-12/88

09/83-06/91

PJH106 PMH419

PJF104 PMH419 PMF205 PMF401 PHB177 PHA346 PHB126 BWH145

ATE

ATE

-05/87, ABS(+) -05/87, ABS(-) -10/87 -10/87, ABS(+) -10/87, ABS(+) -10/87

1.97


C o d e

L

BMW 3 (E30) 09/82-03/92 <- 325 i 325 i X

09/83-06/91

PND112

ø 19,05mm

RWD

03/86-08/91

PJF104 PSA707

ø 20,64mm ø 8 / 9“

RWD AWD

ø 20,64mm ø 17,46mm ø 22,2mm L 358mm L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

-09/86, AWD 12/87-08/90, AWD AWD -08/90, AWD AWD -08/90, AWD, ABS(+) -08/90, AWD, ABS(+) -08/90, AWD

PJF104 PMK558

ø 20,64mm ø 23,8mm

-08/90, AWD

PHB177 PHA346 PHB126 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

PJF104 PMK558

ø 20,64mm ø 23,8mm

PHB177 PHA346 PHB126 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

PJF104 PMK558

ø 20,64mm ø 23,8mm

PHB177 PHA346 PHB126 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

PJF104

ø 20,64mm

PMF205 PMH407 PMH419 PHB102 PHB177 PHA346 PHB126 PND112 M3 2.3

M3 EVO I 2.3

M3 EVO II 2.5

07/86-06/91

10/88-10/90

01/90-01/92

TRW TRW

3 (E36) 09/90-02/98 316 i

318 i

318 is

1.98

09/90-02/98

12/90-02/98

03/93-02/98

PSA407 PMH419 PMK274 PMK494 PMK525 PHB251 PHB126 PHA284 BWH145 BWK103 PND112 PND188 PJF100 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB417 BWK103

TRW TRW ATE ATE

TRW

ATE ATE

TRW

ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 243mm ø 23,8mm

PND188

ø 19mm

PJF100 PMK525 PMK494 PHB251 PHA284 PHB417 PND188 PND163 PND223 PJF100

ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 243mm ø 19mm ø 19mm

ATE ATE

ø 20,6mm

ABS(-), brake assist(-)

-09/94 10/94ABS(+) ABS(-) ABS(-)

-09/94 10/94-

ABS(+) ABS(-)

-09/94 -08/96 -08/96 -08/96 -05/97 06/97-08/96


C o d e

L

BMW 3 (E36) 09/90-02/98 318 tds

01/95-02/98

PMK525 PHB251 PHA284 PHB417 BWK103

320 i

323 i 2.5

325 i

325 tds

325 td

328 i

M3 3.0

09/90-02/98

03/95-02/98

09/90-09/95

05/93-02/98

09/91-02/98

01/95-02/98

08/94-09/95

PND163 PND223 PJF100 PSA506 PMK274 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB417 PND188 PND163 PND223 PJF100 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB126 PND163 PND223 PJF100 PMK494

ATE

ø 23,8mm

TRW

L 455mm L 225mm L 243mm ø 23,8mm ø 19mm

TRW TRW ATE ATE

ATE ATE

ø 20,6mm ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 243mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm

ABS(+) ABS(-) -05/97 06/9710/96-, ABS(-), brake assist(-) -09/94 -09/96 10/96-

-09/94 -05/97 06/97-09/96 10/96-

-05/97 06/97-

ø 20,6mm ø 23,8mm

-07/94, RWD

PHB251 PHA284 PHB126 PND188

L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm

-07/94, RWD

PJF100 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB126 PND188 PND163 PND223 PJF100 PSA506

ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm ø 19mm

PMK274 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB126 PND188 PND163 PND223 PJF100 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB126 PND163 PND223 PJF100 PML417

ATE

ATE ATE

TRW TRW ATE ATE

ATE ATE

ATE

ø 20,6mm ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm

-07/94, RWD

-05/97 06/97brake assist(-) -12/91 11/94-

-12/91 11/94-05/97 06/97-09/96 10/96-

-05/97 06/97-

ø 20,6mm ø 25,4mm

1.99


C o d e

L

BMW 3 (E36) 09/90-02/98 <- M3 3.0

08/94-09/95

M3 3.2

09/95-02/98

PHB435 PHA284 PHB417 PND163

L 475mm L 225mm L 243mm ø 19mm

PJH182 PSA518

TRW

ø 22,2mm ø 10“

PML239

TRW

ø 25,4mm

PHB435 PHA284 PHB417 PND163 PND223 PJH182

L 475mm L 225mm L 243mm ø 19mm

brake assist(-)

-05/97 06/97-

ø 22,2mm

3 (E46) 02/98-04/05 316 i

318 d

318 i

320 d

320 i

09/98-02/05

09/01-02/05

02/98-02/05

04/98-02/05

03/98-02/05

323 i

03/98-09/00

325 i

09/00-02/05

325 xi

1.100

09/00-02/05

PMH675 PMK579 PMH688 PHB426 PHB425 PND216 PJH190 PMK579

ATE

ATE

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 22.2mm L 450mm L 502mm

-09/00, ESP(+) ESP(-) ESP(-) 06/0206/0203/01-

ø 22,2mm ø 23,81mm

06/02ESP(-)

PHB426 PHB425 PND216

L 450mm L 502mm

PJH190 PMH675 PMK579 PMH688 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 22.2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMH675 PMH688 PMK579 PHB426 PHB425 PND216 PJH190 PMH688 PMK579 PMH675 PHB426 PHB425 PND216

ATE

03/01-

ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22.2mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

-09/00, ESP(+) -09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-)

03/01-

ATE

ø 22,2mm ø 22.2mm ø 23,81mm ø 22,2mm L 450mm L 502mm

-09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-) ESP(+)

03/01-

PJH190 PMH675 PMH688 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22.2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMH688 PMK579 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22.2mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

PJH190 PHB384 PHB425

-09/00, ESP(+) -10/03, ESP(-) ESP(-)

ATE

ESP(+) ESP(-)

-09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-)

03/01ø 22,2mm L 508mm L 502mm

RWD 07/01-, AWD


C o d e

L

BMW 3 (E46) 02/98-04/05 <- 325 xi

09/00-02/05

328 i

02/98-06/00

330 d

10/99-02/05

330 i

330 xd , 330 xi

06/00-02/05

06/00-02/05

PND216

03/01-

PJH190 PMH675 PMH688 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22.2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMK581 PMK580 PMK579 PHB426 PHB425 PND216

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

ATE ATE

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMK581 PMK580 PMK579 PHB426 PHB425 PND216

07/01-, AWD ESP(+) ESP(-)

-09/00, ESP(+) -09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-) RWD RWD 03/01-, RWD RWD -09/00, ESP(+) -09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-)

03/01-

PJH190 PHB384 PHB425 PND216

ø 22,2mm L 508mm L 502mm

PJH190

ø 22,2mm

PHB416 PHA512 PHB415 PND216

L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512

ø 22,2mm L 548mm L 205mm

RWD 07/01-, AWD 07/01-, AWD 07/01-, AWD

3 (E90) 01/05316d

07/09-

316i

02/06-

318d , 318i, 330d

09/05-

320 si

05/06-

320d xDrive , 325i xDrive, 335i xDrive

09/08-

320d , 320i, 325i, 330i

01/05-

320xd , 335xi

09/07-

323i

04/06-06/07

05/0705/07-

-06/07 -06/07

RWD, Gov(+) RWD, Gov(+)

1.101


C o d e

L

BMW 3 (E90) 01/05PHB415 PND216

L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

09/08-

PJH182 PHA512 PND216

ø 22,2mm L 205mm

330xd

09/05-

PJH182 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 265mm

335d

09/06-

335i

09/06-

PJH182 PHB416 PHB415 PHB416 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 265mm L 548mm L 265mm

M3

03/07-

PJH182 PHA512 PND216

ø 22,2mm L 205mm

PJH182

ø 22,2mm

<- 323i

04/06-06/07

325d

09/06-

325xi, 330xi

01/05-

330d xDrive

01/09-

330i xDrive

-08/08 -08/08 10/05-06/07 10/05-06/07

3 Compact (E36) 03/94-08/00 316 g

316 i

12/95-08/00

03/94-08/00

PSA407

TRW

ø 9“

PMK274 PMK525 PHB251 PHA346 PHB126 BWH311

TRW ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 224mm L 225mm ø 22,2mm

PND163 PND223 PJF100 PSA407 PMK274 PMK494 PMK525 PHB251 PHA346 PHB126 BWH311

318 tds

01/95-08/00

PND163 PND223 PJF100 PJH182 PMK525 PHB251 PHA346 PHB126 BWH311 PND163

1.102

TRW

ø 19mm

TRW TRW ATE ATE

TRW

ø 20,6mm ø 9“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 224mm L 225mm ø 22,2mm ø 19mm

ATE

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm

TRW

L 455mm L 224mm L 225mm ø 22,2mm ø 19mm

brake assist(-) 10/94-

-05/97 06/97brake assist(-) -09/94 10/94-

ABS(+) ABS(-) -05/97 06/97-

-05/97


C o d e

L

BMW 3 Compact (E36) 03/94-08/00 <- 318 tds 318 ti

323 ti

01/95-08/00

PND223

11/94-08/00

PJF100 PMK525

08/97-08/00

PHB251 PHA346 PHB126 PND163 PND223 PJF100 PMK525

06/97ATE

ø 20,6mm ø 23,8mm L 455mm L 224mm L 225mm ø 19mm 06/97-12/98

ATE

ø 20,6mm ø 23,8mm

PHB251 PHA346 PHB126 PND223

L 455mm L 224mm L 225mm

PJF100 PJH182

ø 20,6mm ø 22,2mm

-01/99 02/99-

ø 22.2mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

-09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-)

3 Compact (E46) 06/01-02/05 316 ti, 325 ti

06/01-02/05

318 td

03/03-02/05

318 ti

09/01-02/05

320 td

09/01-02/05

PMH688 PMK579 PHB426 PHB425 PND216

ATE

PJH190 PHB426 PHB425 PND216 PJH190 PMK579

ø 22,2mm L 450mm L 502mm

ATE

ø 22,2mm ø 23,81mm

PHB426 PHB425 PND216

L 450mm L 502mm

PJH190 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm L 450mm L 502mm

PJH190

ø 22,2mm

PMH419

ø 22,2mm

PHB177 PHA346 PHB126 BWH145

L 328mm L 224mm L 225mm ø 22,2mm

PND112

ø 19,05mm

PJF104 PMH419

ø 20,64mm ø 22,2mm

PHB177 PHA346 PHB126 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

PJF104 PMF205 PMH419 PHB177 PHA346 PHB126 PND112

ø 20,64mm ø 20,64mm ø 22,2mm L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

PJF104 PMK558

ø 20,64mm ø 23,8mm

PHB177 PHA346

L 328mm L 224mm

-11/03, ESP(-)

3 Convertible (E30) 12/85-10/93 318 i

320 i

09/90-10/93

04/86-10/93

325 i

12/85-10/93

M3 2.3

06/88-06/91

ABS(-)

-05/87, ABS(+) 06/87-

1.103


C o d e

L

BMW 3 Convertible (E30) 12/85-10/93 <- M3 2.3

06/88-06/91

PHB126 PND112

L 225mm ø 19,05mm

PJF104

ø 20,64mm

3 Convertible (E36) 03/93-04/99 318 i

320 i

323 i 2.5

325 i

328 i

M3 3.0

01/94-04/99

12/93-04/99

06/95-04/99

03/93-03/95

03/95-04/99

01/94-10/95

PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 BWK103 PND163 PND223 PJF100 PMK525 PMK494 PHB251 PHA284 PHB126 PND188 PND163 PND223 PJF100 PMK525 PMK494 PMH688 PHB251 PHA284 PND163 PJF100 PMK525 PMK494 PHB251 PHA284 PHB126 PND188 PND163 PJF100 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB126 PHB425 PND163 PND223 PJF100 PML417

ATE ATE

TRW

ATE ATE

ATE ATE

ATE ATE

ATE ATE

ATE

PHB435 PHA284 PHB417 PND163 M3 3.2

10/95-04/99

ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm ø 23,8mm

-08/94 09/94-

ø 19mm

10/94-05/97 06/97-

ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22.2mm L 455mm L 225mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm L 502mm ø 19mm

-09/94

-02/95 -05/97 06/97-

EDS(-), ETS(-), TC(-) ESP(-)

09/9309/93-, EDS(-), ETS(-), TC(-)

09/93-10/94 10/9409/93-09/96 10/96-

-12/97 01/98-05/97 06/97-

ø 20,6mm ø 25,4mm L 475mm L 225mm L 243mm ø 19mm

PJH182 PSA518

TRW

ø 22,2mm ø 10“

PML239

TRW

ø 25,4mm

PHB435 PHA284 PHB417 PND163 PND223 PJH182

L 475mm L 225mm L 243mm ø 19mm

brake assist(-)

-05/97 06/97-

ø 22,2mm

3 Convertible (E46) 04/00318 Ci

1.104

09/01-

PMK579

ATE

ø 23,81mm

-10/03, ABS(-), ESP(-), M: 320i


C o d e

L

BMW 3 Convertible (E46) 04/00<- 318 Ci

09/01-

320 Cd

02/05-

320 Ci, 325 Ci

09/00-

323 Ci

04/00-09/00

330 Cd

08/05-

330 Ci

06/00-

M3 3.2

04/01-

PHB426 PHB425 PND216

L 450mm L 502mm

PJH190 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMH688 PMK579 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22.2mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

-10/03

ATE

-09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-)

03/01-

PJH190 PMH675 PMH688 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22.2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMK581 PMK580 PMK579 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

PJH190 PSA936 PSA937 PML435

-10/03

ATE ATE

ESP(+) ESP(-)

-09/00, ESP(+) -08/01, ESP(-) 09/01-, ESP(-)

03/01ø 22,2mm TRW TRW TRW

, -09/02, brake assist(-) , -09/02, brake assist(-) -09/02

PHB571 PHB425 PND216

L 468mm L 502mm

PJH190

ø 22,2mm

PHB416 PHA512 PHB415 PND216

L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHA512 PND216

ø 22,2mm L 205mm

PJH182

ø 22,2mm

10/01-

3 Convertible (E93) 08/06320d , 320i, 325d , 325i, 330d , 330i, 335i

03/07-

M3

03/07-

07/07-

3 Coupe (E36) 03/92-04/99 316 i

318 is

09/93-04/99

03/92-04/99

PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB417 BWK103 PND163 PND223 PJF100 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284

ATE ATE

TRW

ATE ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 243mm ø 23,8mm

-09/94 10/94-

ø 19mm

-05/97 06/97-

ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm

ABS(+) ABS(-)

-09/94 10/94-

1.105


C o d e

L

BMW 3 Coupe (E36) 03/92-04/99 <- 318 is

03/92-04/99

320 i

03/92-04/99

323 i 2.5

325 i

328 i

M3 3.0

M3 3.2

03/95-04/99

03/92-04/99

PHB417 PND163 PND223 PJF100 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB126 PND163 PND223 PJF100 PMK494 PMK525 PMH688 PHB251 PHA284 PHB425 PHB126 PND163 PND223 PJF100 PJH182 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB126 PND163

10/92-10/95

PJF100 PMK494 PMK525 PMH688 PHB251 PHA284 PHB126 PHB425 PND163 PND223 PJF100 PJH182 PML417

10/95-04/99

01/95-04/99

L 243mm ø 19mm

ATE ATE

ATE ATE

ATE ATE

ATE ATE

ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22.2mm L 455mm L 225mm L 502mm L 225mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22.2mm L 455mm L 225mm L 225mm L 502mm ø 19mm

ATE

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm

PHB435 PHA284 PHB417 PND188 PND163 PJH182 PSA518

TRW

L 475mm L 225mm L 243mm ø 19mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

PML239

TRW

ø 25,4mm

PHB435 PHA284 PHB417 PND163 PND223 PJH182

L 475mm L 225mm L 243mm ø 19mm

ABS(+) -05/97 06/97-09/94 10/94-

-05/97 06/97-09/96 10/96ESP(-)

01/98-12/97 -05/97 06/9702/99-09/94 10/94-03/95

-03/95 -03/95 -09/96 10/96ESP(-)

-12/97 01/98-05/97 06/9702/99-

-10/94 11/94brake assist(-)

-05/97 06/97-

ø 22,2mm

3 Coupe (E46) 04/99316 Ci

1.106

04/00-

PMK579

ATE

ø 23,81mm

PHB426 PHB425 PND216

L 450mm L 502mm

PJH190

ø 22,2mm

-10/03, ESP(-)


C o d e

L

BMW 3 Coupe (E46) 04/99318 Ci

11/99-

320 Cd

11/03-

320 Ci

08/99-

323 Ci

04/99-09/00

325 Ci

09/00-

328 Ci

04/99-06/00

330 Cd

03/03-

330 Ci, 330 xi

06/00-

M3 3.2

M3 CSL

06/00-

06/03-

PMH675 PMK579 PMH688 PHB426 PHB425 PND216

ATE

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 22.2mm L 450mm L 502mm

03/01-

PJH190 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMH688 PMK579 PMH675 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22.2mm ø 23,81mm ø 22,2mm L 450mm L 502mm

ATE

-09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-) ESP(+)

03/01-

PJH190 PMH675 PMH688 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22.2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMH688 PMK579 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22.2mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

ATE

ESP(+) ESP(-)

-09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-)

03/01-

PJH190 PMH675 PMH688 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22.2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMK581 PMK580 PMK579 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

PJH190 PSA936 PSA937 PML435

-09/00, ESP(+) -07/03, ESP(-) ESP(-)

ATE ATE

ESP(+) ESP(-)

-09/00, ESP(+) -09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-)

03/01ø 22,2mm TRW TRW TRW

, -09/02, brake assist(-) , -09/02, brake assist(-) -09/02

PHB571 PHB425 PND216

L 468mm L 502mm

PJH190 PHB571 PHB425 PND216

ø 22,2mm L 468mm L 502mm

PJH190

ø 22,2mm

PHA512 PHB415

L 205mm L 265mm

10/01-

3 Coupe (E92) 06/06320d xDrive , 325i xDrive, 330i xDrive

09/08-

1.107


C o d e

L

BMW 3 Coupe (E92) 06/06<- 320d xDrive , 325i xDrive, 330i xDrive

09/08-

320d , 325d

03/07-

320i

11/06-

320xd

03/07-

325i, 330d

09/06-

325xi, 330xd , 335xi

09/06-

330d xDrive

01/09-

330i, 335i

09/06-

330xi

09/06-

335d

09/06-

335i xDrive

09/08-

M3

03/07-

PND216 PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 265mm

PJH182 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PHA512 PHB415 PHA512 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm L 205mm L 265mm L 205mm

PJH182

ø 22,2mm

318 i

320 i

1.108

09/91-06/94

PMH419

ø 22,2mm

PHB177 PHA346 PHB126 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

09/87-06/94

PJF104 PMH419

ø 20,64mm ø 22,2mm

PHB177 PHA346 PHB126 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

01/88-12/91

PJF104 PMH419

ø 20,64mm ø 22,2mm

PHB177 PHA346 PHB126

L 328mm L 224mm L 225mm

09/08-08/08 -08/08

03/07-

3 Touring (E30) 07/87-10/94 316 i

-08/08 -08/08 -08/08 09/08-

03/07-


C o d e

L

BMW 3 Touring (E30) 07/87-10/94 <- 320 i 324 td

325 i

325 i X

01/88-12/91

PND112

ø 19,05mm

01/88-06/93

PJF104 PMH419

ø 20,64mm ø 22,2mm

06/88-02/93

PHB177 PHA346 PHB126 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

06/88-02/93 06/88-02/93 06/88-02/93 06/88-02/93

PJF104 PMH419

ø 20,64mm ø 22,2mm

06/88-02/93 RWD

PHB177 PHA346 PHB126 PND112

L 328mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

RWD RWD RWD RWD

07/87-03/93

06/88-10/93

PJF104 PSA707

TRW

ø 20,64mm ø 8 / 9“

RWD AWD

PMH407

TRW

ø 17,46mm

AWD

PHB102 PHA346 PHB126 PND112

L 358mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

AWD AWD AWD AWD

PJF104

ø 20,64mm

AWD

3 Touring (E36) 01/95-10/99 316 i

318 i

318 tds

320 i

323 i 2.5

01/96-10/99

PMK525

07/95-10/99

PHB251 PHA284 PHB126 PHB425 PND163 PND223 PJF100 PMK525

01/95-10/99

PHB251 PHA284 PHB126 PND163 PND223 PJF100 PMK525

01/95-10/99

09/95-10/99

PHB251 PHA284 PHB126 PND163 PND223 PJF100 PMK494 PMK525 PHB251 PHA284 PHB126 PND163 PND223 PJF100 PMK525 PMK494 PHB251 PHA284 PHB126 PHB425 PND163 PND223 PJF100

ATE

ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm L 502mm ø 19mm

ATE

ø 20,6mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm

ATE

ATE ATE

-05/97 06/97-

ø 20,6mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm

ATE ATE

-12/97 01/98-05/97 06/9705/96-

ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm L 502mm ø 19mm

-05/97 06/97-09/96 10/96-

-05/97 06/97-

EDS(-), ETS(-), TC(-)

-12/97 01/98-05/97 06/97-

ø 20,6mm

1.109


C o d e

L

BMW 3 Touring (E36) 01/95-10/99 325 tds

328 i

01/95-10/99

PMK525

01/95-10/99

PHB251 PHA284 PHB126 PHB425 PND163 PND223 PJF100 PMK525 PMK494 PMH688 PHB251 PHA284 PHB126 PHB425 PND163

ATE

ø 23,8mm L 455mm L 225mm L 225mm L 502mm ø 19mm

ATE ATE

PJF100

ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22.2mm L 455mm L 225mm L 225mm L 502mm ø 19mm

-12/97 01/98-05/97 06/97-

EDS(-), ETS(-), TC(-) ESP(-)

-12/97 01/98-

ø 20,6mm

3 Touring (E46) 10/99-02/05 316 i, 318 d

318 i, 320 i

320 d

325 i

325 xi

03/02-02/05

10/99-02/05

03/00-02/05

09/00-02/05

09/00-02/05

328 i

10/99-06/00

330 d

10/99-02/05

330 i

1.110

06/00-02/05

PMK579

ATE

ø 23,81mm

PHB426 PHB425 PND216

L 450mm L 502mm

PJH190 PMH688 PMK579 PMH675 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22.2mm ø 23,81mm ø 22,2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMH675 PMH688 PMK579 PHB426 PHB425 PND216 PJH190 PMH688 PMK579 PHB426 PHB425 PND216

-02/03

ATE

-02/03 -09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-) ESP(+)

03/01-

ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22.2mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

-09/00, ESP(+) -09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-)

03/01-

ATE

ø 22,2mm ø 22.2mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

-09/01, ESP(-) 10/01-, RWD, ESP(-)

03/01-, RWD

PJH190 PHB384 PHB425 PND216

ø 22,2mm L 508mm L 502mm

PJH190 PMH675 PMH688 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22.2mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMK581 PMK580 PMK579 PHB426 PHB425 PND216

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,81mm L 450mm L 502mm

PJH190 PMK581 PMK580

-02/03, ESP(-)

ATE ATE

ATE

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 23,81mm

RWD AWD 03/01AWD ESP(+) ESP(-)

-09/00, ESP(+) -09/01, ESP(-) 10/01-, ESP(-) RWD RWD 03/01-, RWD -02/03, RWD -06/01, RWD, ESP(+) -06/01, RWD, ESP(-)


C o d e

L

BMW 3 Touring (E46) 10/99-02/05 <- 330 i

330 xd , 330 xi

06/00-02/05

06/00-02/05

PMK579

ATE

ø 23,81mm

07/01-, RWD, ESP(-)

PHB426 PHB425 PND216

L 450mm L 502mm

RWD RWD 03/01-

PJH190 PHB384 PHB425 PND216

ø 22,2mm L 508mm L 502mm

RWD

PJH190

ø 22,2mm

PHB416 PHA512 PHB415 PND216

L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB416 PHB415 PHB416 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 548mm L 265mm L 548mm L 265mm

PJH182

ø 22,2mm

07/01-, AWD 03/01-, AWD 07/01-, AWD

3 Touring (E91) 09/05316i

09/07-

318d , 320d , 320i, 325i, 325xi, 330d , 330i, 330xd

09/05-

318i

01/06-

320d xDrive , 325i xDrive, 330i xDrive, 335i xDrive

09/08-

320xd , 335xi

09/07-

323i

04/06-06/07

325d

09/06-

330xi

09/05-

335d

09/06-

335i

09/06-

-08/08 -08/08

-06/07 -06/07

5 (E12) 08/72-08/81 518

07/74-05/81

PMH174

ATE

PHA140 PHA346 BWH212

ø 22,2mm

10/78-

L 310mm L 224mm ø 22,2mm

PND111

ATE

ø 19mm

PJF103 PJF104

ATE

ø 20,6mm ø 20,64mm

-05/75 06/75-

1.111


C o d e

L

BMW 5 (E12) 08/72-08/81 518i

08/79-08/81

PMH174 PHA140 PHA346 PND111

520

520 i

08/72-08/77

08/72-05/77

520/6

09/77-05/81

525

08/73-05/81

528

528 i

M 535 i

01/75-08/77

04/77-05/81

06/80-08/81

ATE

ø 22,2mm

-04/81

ATE

L 310mm L 224mm ø 19mm

-04/81 -04/81 -04/81

ø 20,64mm L 310mm L 224mm ø 22,2mm

-04/81

PJF104 PHA140 PHA346 BWH212 PND111

ATE

ø 19mm

PJF103 PJF104 PHA140 PHA346 BWH212

ATE

ø 20,6mm ø 20,64mm L 310mm L 224mm ø 22,2mm

PND111

ATE

ø 19mm

PJF103 PJF104 BWH212

ATE

ø 20,6mm ø 20,64mm ø 22,2mm

PHA140 PHA346 PND111 PJF103 PJF104 PHA140 PHA346 PND111 PJF104 PHA140 PHA346 PND111 PJF104 PHA140 PHA346 PND111

ATE ATE

-06/75 06/75-

L 310mm L 224mm ø 19mm

ATE

ø 20,6mm ø 20,64mm L 310mm L 224mm ø 19mm

ATE

ø 20,64mm L 310mm L 224mm ø 19mm

ATE

ø 20,64mm L 310mm L 224mm ø 19mm

PJF104

-06/75 06/75-

-06/75 06/75-

ø 20,64mm

5 (E28) 06/80-06/90 3.5

518

518 i

518i

1.112

12/87-12/88

06/81-08/84

09/83-12/87

09/81-08/84

PSA707

TRW

ø 8 / 9“

PML119

TRW

ø 25,4mm

PHB101 PHA346 PHB126 PMH142 PMK146 PHB209 PHA346 PHB126 BWD167 PND112 PND187 PJF104 PMH142 PMK146 PHB209 PHA346 PHB126 BWD167 PND112 PND187 PJF104 PMH142 PMK146

ATE ATE

ATE ATE ATE ATE

ATE ATE ATE ATE

L 445mm L 224mm L 225mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 450mm L 224mm L 225mm ø 19mm

ABS(+)

ø 19,05mm ø 19mm ø 20,64mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 450mm L 224mm L 225mm ø 19mm

ABS(+)

ø 19,05mm ø 19mm ø 20,64mm ø 22,2mm ø 23,8mm

ABS(+) brake-power governor(+)

ABS(+) brake-power governor(+)

ABS(+)


C o d e

L

BMW 5 (E28) 06/80-06/90 <- 518i

520 i

524 d

524 td

525 e 2.7

525 i, 528 i

535 i, M 535 i

M5 3.5

09/81-08/84

06/81-06/90

03/86-12/87

09/83-12/87

09/81-12/87

PHB209 PHA346 PHB126 BWD167 PND112 PND187 PJF104 PML119 PMK156 PMK114 PMK146 PHB101 PHB209 PHA346 PHB126 PND112 PND187 PND139 PJF104 PJH106 PMK156 PMK114 PHB209 PHA346 PHB126 PND112 PJH106 PMH142 PMK156 PMK114 PHB209 PHA346 PHB126 BWD167

ATE TRW ATE TRW ATE

ATE FTE ATE ATE TRW

09/8609/8609/86-, ABS(+) 09/8609/8609/86-, ABS(+) 09/86, 09/8601/8809/8601/88-

ABS(+)

-09/84 09/84-08/87 09/84-08/87 -08/87 -08/87 -08/87, ABS(+) -08/84, brake-power governor(+)

PND112

ø 19,05mm

-08/87

PJF104 PSA500

ø 20,64mm ø 10“

-08/87

01/85-12/87

08/85-12/87

PHB209 PHB126 PND112 PND187 PJF104 PMK146 PHB126 PND112 PND187

ATE ATE ATE TRW

ø 19,05mm ø 19mm ø 20,64mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 445mm L 450mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm ø 19mm ø 19mm ø 20,64mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

ABS(+) brake-power governor(+)

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PMK114 PMK146 PMK156 PHB209 PHB126 PND112 PND187 PJF104 PMK156 PMK146 PHB209 PHB126 PND112 PND187 PJF104 PMK146

06/81-12/87

ATE

L 450mm L 224mm L 225mm ø 19mm

ATE

TRW TRW ATE ATE

ATE ATE ATE

ATE ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 225mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,64mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 225mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,64mm ø 23,8mm

ATE

L 450mm L 225mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,64mm ø 23,8mm

ATE

L 225mm ø 19,05mm ø 19mm

ATE

ABS(+) ABS(-)

-09/86, ABS(+)

08/8508/8508/85, 08/8508/85-

1.113


C o d e

L

BMW 5 (E28) 06/80-06/90 <- M5 3.5

08/85-12/87

PJF104

ø 20,64mm

5 (E34) 12/87-11/95 518 i

520 i

08/89-09/95

01/88-08/91

PML416 PML239 PML119 PHB101 PHA346 PHB126 BWK222

ATE TRW TRW

ATE

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 23,8mm

PND139

FTE

ø 19mm

PJH182 PJH106 PML119

ATE TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm

FTE

L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PHB101 PHA346 PHB126 PND139 520 i 24V

524 td

09/89-09/95

03/88-09/95

PJH106 PML119 PML416 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

ATE TRW ATE TRW

PJH106 PJH182 PML119

ATE

PHB101 PHA346 PHB126 PND139

525 i

525 i 24V

525 i X 24V

01/88-08/91

09/89-09/95

10/91-09/95

PJH106 PJH182 PML119 PML120 PHB101 PHA346 PHB126 PND139 PJH106 PML119 PML416 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139 PJH182 PSA703 PML120 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

525 tds

1.114

09/91-09/95

PJH182 PML416 PML239 PHB101 PHA346

FTE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

-09/91

-10/92

-09/90

-10/90 11/9011/90-

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm

-10/90 11/90-09/91

FTE

L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

-09/91 -09/91 -09/91 -09/91

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

-09/90 10/90-09/91 -09/90 -09/90 -09/90 -09/90 -09/90 -09/90 -09/90 -09/91 10/9110/91-

FTE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

ATE TRW TRW

FTE ATE TRW ATE TRW

TRW TRW

FTE ATE TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm

, brake assist(-)

10/93-


C o d e

L

BMW 5 (E34) 12/87-11/95 <- 525 tds

525 td

530 i

530 i V8

535 i

540 i V8

M5

M5 3.6, M5 3.6 CAT

M5 3.8

09/91-09/95

04/93-09/95

01/88-08/91

09/92-09/95

01/88-09/95

09/92-09/95

12/87-12/88

10/88-05/92

03/92-09/95

PHB126 PND139 PJH182 PML416 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

FTE

L 225mm ø 19mm

FTE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

TRW TRW TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 25,4mm

PHB101 PHA346 PHB126 PND139

FTE

L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PJH106 PSA704

ATE TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

PML247 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

TRW TRW

FTE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PJH106 PML119

ATE TRW

ø 22,2mm ø 25,4mm

PHB101 PHA346 PHB126 PND139

FTE

L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PJH106 PSA704

ATE TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

PML247 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

TRW TRW

FTE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PJN125 PSA707

FTE TRW

ø 27mm ø 8 / 9“

PML119

TRW

ø 25,4mm

TRW TRW TRW

L 445mm L 224mm L 225mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 25,4mm

-01/90 02/90-12/91, brake assist(-) -12/91

PHB101 PHA346 PHB126 PSA703

TRW

L 445mm L 224mm L 225mm ø 8 / 9“

-12/91 -12/91 -12/91 brake assist(-)

PML119

TRW

ø 25,4mm

PJH182 PSA707 PSA703 PML119

PHB101 PHA346 PHB126 PSA707 PSA703 PML119

ATE TRW

PHB101 PHA346 PHB126

-03/90, (+) 04/90-, brake assist(-),

(+)

, brake assist(-) , -09/93 , 10/93-

, brake assist(-) , -09/93 , 10/93-

L 445mm L 224mm L 225mm

5 (E39) 11/95-06/03 520 d

02/00-06/03

PSA908

TRW

PML363

TRW

PHB347 PHB348

brake assist(-) ø 25,4mm L 440mm L 320mm

1.115


C o d e

L

BMW 5 (E39) 11/95-06/03 <- 520 d 520 i

523 i, 528 i

525 d

02/00-06/03 01/96-06/03

11/95-09/00

02/00-06/03

PND216 PJH182 PSA520 PSA908 PMF361 PMF108 PML363 PML364 PHB347 PHB348 PND216 PND193 PJH182 PJK120 PSA520 PSA908 PMF361 PMF108 PML363 PML364 PHB347 PHB348 PND193 PND216 PJH182 PJK120 PSA908 PML364 PML363 PHB347 PHB348 PND216

525 i, 530 i

09/00-06/03

PJH182 PJK120 PSA908 PML364 PML363 PHB347 PHB348 PND216

525 tds

525 td

530 d

1.116

01/96-06/03

01/97-06/03

08/98-06/03

PJH182 PJK120 PSA520 PSA908 PMF361 PMF108 PML363 PHB347 PHB348 PND193 PND216 PJH182 PJK120 PSA520 PSA908 PMF361 PML363 PHB347 PHB348 PND193 PND216 PJH182 PSA908

10/01TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 22,2mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 440mm L 320mm ø 19mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 440mm L 320mm ø 19mm

-09/97, brake assist(-) brake assist(-) , -09/97 , -09/97 -08/99, ESP(-) ESP(+) -07/00 -07/00 , -09/97 , -07/00 , -07/00 , -09/97, brake assist(-) 10/97-, brake assist(-) , -09/97 , -09/97 -08/99 09/99-

, -09/97 10/97-

ø 22,2mm ø 23,81mm TRW TRW TRW

brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm L 440mm L 320mm

ESP(+) ESP(-)

03/01ø 22,2mm ø 23,81mm TRW TRW TRW

brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm L 440mm L 320mm

ESP(+) ESP(-)

10/01-

TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm L 440mm L 320mm ø 19mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 10“

ø 25,4mm L 440mm L 320mm ø 19mm ø 22,2mm

TRW

-09/97, brake assist(-) 10/97-, brake assist(-) , -09/97 , -09/97 10/97-

, -09/97 10/97-

-09/97, brake assist(-) 10/97-08/98, brake assist(-) -09/97 10/97-08/98 -08/98 -08/98 -09/97 10/97-08/98 -08/98 brake assist(-)


C o d e

L

BMW 5 (E39) 11/95-06/03 <- 530 d

535 i

540 i

M5

08/98-06/03

04/96-06/03

04/96-06/03

10/98-06/03

PML364 PML363 PHB347 PHB348 PND216 PJH182 PJK120 PSA515 PSA908 PML364 PMF361 PMF108 PHB347 PHB348 PND216 PND193 PJH182 PJK120 PSA515 PSA908 PMF361 PMF108 PML364 PHB347 PHB348 PND193 PND216 PJH182 PJK120 PJN125 PSA908 PML364

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 440mm L 320mm

ESP(+) ESP(-)

03/01-

TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

FTE TRW TRW

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 10“

-09/97, brake assist(-) brake assist(-)

ø 25,4mm ø 20,6mm L 440mm L 320mm ø 19mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm L 440mm L 320mm ø 19mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 27mm ø 25,4mm

PHB347 PHB348 PND216

L 440mm L 320mm

PJH191

ø 22,2mm

, -09/97 , -09/97 -08/98 -08/98 , -09/97 , -08/98 , -08/98 -09/97, brake assist(-) 10/97-, brake assist(-) , -09/97 , -09/97 10/97-

, -09/97 10/01-

-06/96 brake assist(-) ESP(+)

10/01-

5 (E60) 07/03520d , 523i, 540i, 550i

07/05-

PSA920

TRW

PMN214

TRW

07/03-

PHB418 PHB177 PJH182 PSA750

525d xDrive , 525i xDrive, 530d xDrive , 530i xDrive

09/08-

PML432 PMN214 PHB418 PHB177 PJH182 PSA920

525d

06/04-

PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

520i

525i

09/03-

PHB418 PHB177 PJH182 PSA750 PSA920 PML432 PMN214 PHB418 PHB177

brake assist(-) ø 26,9mm

-05/08

L 580mm L 328mm ø 22,2mm -05/05 TRW TRW

ø 25,4mm ø 26,9mm L 580mm L 328mm ø 22,2mm

TRW

-05/08

brake assist(-) L 328mm ø 22,2mm brake assist(-) ø 26,9mm L 580mm L 328mm ø 22,2mm

TRW TRW TRW

brake assist(-) ø 25,4mm ø 26,9mm L 580mm L 328mm

1.117


C o d e

L

BMW 5 (E60) 07/03<- 525i 525xd

525xi, 530xd , 530xi

530d

530i

535d

545i

M5

09/0301/07-

07/05-

07/03-

07/03-

09/04-

09/03-

09/04-

PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

ø 22,2mm

PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

brake assist(-) ø 26,9mm

-05/08

L 328mm ø 22,2mm

PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

PHB418 PHB177 PJH182 PSA750 PSA920 PML432 PMN214 PHB418 PHB177 PJH182 PSA920

TRW TRW TRW

PMN214

TRW

brake assist(-) ø 26,9mm

-02/07

L 328mm ø 22,2mm

-02/07 -02/07 brake assist(-)

ø 26,9mm L 580mm L 328mm ø 22,2mm brake assist(-) ø 25,4mm ø 26,9mm L 580mm L 328mm ø 22,2mm

TRW

brake assist(-) ø 26,9mm

PHB418 PHB177 PSA920

TRW

PMN214

TRW

ø 26,9mm

-08/05

TRW

L 580mm L 328mm ø 22,2mm ø 26,9mm

-08/05 -08/05 03/05-05/08

PHB418 PHB177

L 580mm L 328mm

03/05-

PJH182

ø 22,2mm

PHB418 PHB177 PJH182 PMN214

L 580mm L 328mm brake assist(-)

5 (F10) 03/10520d , 523i, 525d , 528i, 530d , 535i

03/10-

5 Touring (E34) 11/91-01/97 518 g

518 i

520 i

11/95-06/96

03/93-01/97

11/91-01/97

PML120 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139 PJH182 PML120 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139 PJH182 PSA703 PML120 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

525 i

1.118

11/91-01/97

TRW TRW

FTE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

FTE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

-09/93 -09/93 -09/93 -09/93 -09/93 -09/93

TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

-09/93 brake assist(-)

TRW TRW

TRW TRW

FTE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PJH182 PSA703

TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

-06/96, brake assist(-)

PML239

TRW

ø 25,4mm

-06/96


C o d e

L

BMW 5 Touring (E34) 11/91-01/97 <- 525 i

525 i X

11/91-01/97

02/92-01/97

PHA346 PHB126 PND139 PJH182 PSA703 PML120 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

525 tds

12/91-01/97

PJH182 PSA703 PML120 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

525 td

03/93-01/97

PJH182 PSA703 PML120 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

530 i V8

09/92-01/97

PJH182 PSA704 PML247 PML239 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

540 i

M5 3.8

09/93-01/97

09/94-01/97

FTE

L 224mm L 225mm ø 19mm

-06/96 -06/96 -06/96

TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

-06/96 , -06/96, brake assist(-)

FTE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

-06/96 -06/96 10/93-06/96 -06/96 -06/96 -06/96

TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

-06/96 brake assist(-)

TRW TRW

TRW TRW

FTE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

TRW TRW

FTE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

TRW TRW

FTE

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PJH182 PSA704

TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

PML239

TRW

ø 25,4mm

PHB101 PHA346 PHB126 PND139

FTE

L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PJN125 PSA703

FTE TRW

ø 27mm ø 8 / 9“

PML119

TRW

ø 25,4mm

PHB101 PHA346 PHB126

brake assist(-)

, -10/95, brake assist(-) , -09/93 , 10/93-10/95 -10/95 -10/95 -10/95 -10/95 -10/95 , brake assist(-)

brake assist(-)

L 445mm L 224mm L 225mm

5 Touring (E39) 01/97-05/04 520 d

520 i

02/00-09/03

01/97-05/04

PSA908

TRW

PML363

TRW

brake assist(-) ø 25,4mm

PHB347 PHB349 PND216

L 440mm L 300mm

PJH182 PSA520 PSA908 PMF108 PML363 PMF361 PML364

ø 22,2mm ø 10“

10/01TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm

-09/97, brake assist(-) brake assist(-) , -09/97 -08/99, ESP(-) , -07/00 ESP(+)

1.119


C o d e

L

BMW 5 Touring (E39) 01/97-05/04 <- 520 i

523 i

525 d

01/97-05/04

01/97-09/00

02/00-05/04

PHB347 PHB349 PND216 PND193 PJH182 PJK120 PSA520 PSA908 PMF361 PMF108 PML363 PML364 PHB347 PHB349 PND193 PND216 PJH182 PJK120 PSA908 PML364 PML363 PHB347 PHB349 PND216

525 i, 530 i

09/00-05/04

PJH182 PJK120 PSA908 PML364 PML363 PHB347 PHB349 PND216

525 tds

528 i

530 d

03/97-05/04

01/97-09/00

08/98-05/04

PJH182 PJK120 PSA520 PSA908 PMF361 PMF108 PML363 PHB347 PHB348 PND193 PND216 PJH182 PJK120 PSA520 PSA908 PMF361 PMF108 PML363 PHB347 PHB349 PND193 PND216 PJH182 PJK120 PSA908 PML364 PML363 PHB347 PHB349 PND216 PJH182

1.120

L 440mm L 300mm ATE

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 19mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 440mm L 300mm ø 19mm

-07/00 -07/00 , -09/97 , -07/00 , -07/00 -09/97, brake assist(-) 10/97-, brake assist(-) , -09/97 , -09/97 -08/99 09/99-

, -09/97 10/97-

ø 22,2mm ø 23,81mm TRW TRW TRW

brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm L 440mm L 300mm

ESP(+) ESP(-)

10/01ø 22,2mm ø 23,81mm TRW TRW TRW

brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm L 440mm L 300mm

ESP(+) ESP(-)

10/01-

TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 22,2mm ø 23,81mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm L 440mm L 320mm ø 19mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm L 440mm L 300mm ø 19mm

-09/97, brake assist(-) 10/97-, brake assist(-) , -09/97 , -09/97 10/97-

, -09/97 10/97-08/98 , -08/98 , -08/98 -09/97, brake assist(-) 10/97-, brake assist(-) , -09/97 , -09/97 10/97-

, -09/97 10/97-

ø 22,2mm ø 23,81mm TRW TRW TRW

brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm L 440mm L 300mm

ESP(+) ESP(-)

10/01ø 22,2mm


C o d e

L

BMW 5 Touring (E39) 01/97-05/04 <- 530 d 540 i

08/98-05/04 01/97-05/04

PJK120 PSA515 PSA908 PMF361 PMF108 PML364 PHB347 PHB349 PHB348 PND193 PND216 PJH182 PJK120

TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 23,81mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm L 440mm L 300mm L 320mm ø 19mm

-09/97, brake assist(-) 10/97-, brake assist(-) , -09/97 , -09/97 10/97ABS(+), ESP(+) ABS(-), ESP(-) , -09/97 10/01-

ø 22,2mm ø 23,81mm

5 Touring (E61) 06/04520d , 550i

520i

523i

07/05-

06/04-

07/05-

PSA920

TRW

PMN214

TRW

PHB418 PHB583 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

PHB418 PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PML432

TRW

09/08-

525d , 545i

06/04-

PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

525xd

525xi

530d

01/07-

07/05-

06/04-

brake assist(-) ø 25,4mm

-05/08

L 580mm L 328mm L 345mm ø 22,2mm TRW

brake assist(-) L 328mm ø 22,2mm

PHB418 PHB583 PHB177 PJH182 PSA750 PSA920 PMN214 PML432 PHB418 PHB583 PHB177 PJH182 PSA920

TRW TRW TRW

PMN214

TRW

brake assist(-) ø 26,9mm

-08/05

L 580mm L 345mm L 328mm ø 22,2mm

-08/05, cruise control(+) -08/05 brake assist(-)

ø 26,9mm ø 25,4mm L 580mm L 345mm L 328mm ø 22,2mm

TRW

PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

ø 26,9mm

-05/05

-08/05, Gov(+) -05/05 brake assist(-) -05/08

L 328mm ø 22,2mm

PHB583 PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

PHB418 PHB583 PJH182

brake assist(-) ø 26,9mm L 580mm L 328mm ø 22,2mm

525d xDrive , 525i xDrive, 530d xDrive , 530i xDrive

06/04-

-05/08

L 580mm L 345mm ø 22,2mm

PHB418 PHB177 PHB583 PJH182 PSA920

525i

brake assist(-) ø 26,9mm

brake assist(-) ø 26,9mm L 345mm L 328mm ø 22,2mm ø 26,9mm

-02/07 -08/05 -02/07 brake assist(-) -05/08

L 580mm L 345mm ø 22,2mm

1.121


C o d e

L

BMW 5 Touring (E61) 06/04530i

530xd

530xi

535d

M5

06/04-

PSA920

TRW TRW TRW

07/05-

PML432 PMN214 PHB347 PHB418 PHB349 PHB177 PJH182 PSA920 PMN214

TRW

07/05-

09/04-

02/07-

brake assist(-) ø 25,4mm ø 26,9mm L 440mm L 580mm L 300mm L 328mm ø 22,2mm

TRW

PHB583 PHB418 PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

brake assist(-) ø 26,9mm L 345mm L 580mm L 328mm ø 22,2mm

-08/08 brake assist(-)

ø 26,9mm

-05/08

L 328mm ø 22,2mm

-08/08

PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

ø 26,9mm

TRW

L 580mm L 345mm ø 26,9mm

PHB418 PHB583 PMN214

-05/08

brake assist(-)

PHB418 PHB583

L 580mm L 345mm

PJH182

ø 22,2mm

-05/08

5 Touring (F11) 09/10520d , 523i, 525d , 528i, 530d , 535i

09/10-

6 (E24) 04/76-09/90 3.5

03/83-10/89

PMK146

ATE

PHA346 PHB126 PND112 628 CSi

09/79-08/87

ø 20,64mm ø 23,8mm

-07/84 -05/82 06/82-07/84 -05/82 06/82-07/84 -07/82 07/82-07/84 -07/84 -08/78 -08/78 -08/78

ATE

ATE

L 310mm L 224mm ø 19mm

06/78-09/90

PJF104 PMK146

ATE

ø 20,64mm ø 23,8mm

03/84-05/89

PHB209 PHA140 PHA346 PHB126 PND112 PND111 PJF104 PMK146

633 CSi

09/78-08/84

PHA346 PHB126 PND112

1.122

ATE

PHA140 PHA346 PND111

04/76-08/79

M 635 CSi

PHA140 PHB209 PHA346 PHB126 PND111 PND112 PJF104 PHA140 PHA346 PND111

L 224mm L 225mm ø 19,05mm

L 310mm L 450mm L 224mm L 225mm ø 19mm ø 19,05mm ø 20,64mm L 310mm L 224mm ø 19mm

630 CS

635 CSi

PJF104 PMK146

ø 23,8mm

ATE

ATE ATE

L 450mm L 310mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm ø 19mm ø 20,64mm ø 23,8mm L 224mm L 225mm ø 19,05mm

-05/82 -05/82 06/82-05/82


C o d e

L

BMW 6 (E24) 04/76-09/90 <- M 635 CSi

03/84-05/89

PJF104

ø 20,64mm

6 (E63) 01/04630i

635d

645Ci

650i

M6

09/04-

07/07-

01/04-

07/05-

09/05-

PSA920

TRW

PMN214

TRW

PHB418 PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

brake assist(-) ø 26,9mm L 580mm L 328mm ø 22,2mm

PHB418 PHB177 PSA920

TRW

PMN214

TRW

brake assist(-) ø 26,9mm

-07/05, brake assist(-) ø 26,9mm

PHB418 PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

ø 26,9mm

TRW

L 580mm L 328mm ø 22,2mm ø 26,9mm

PHB418 PHB177 PJH182 PMN214

-05/08

L 580mm L 328mm

L 580mm L 328mm ø 22,2mm

PHB418 PHB177

-07/05 -07/05 -07/05 brake assist(-)

L 580mm L 328mm

6 Convertible (E64) 04/04630i

635d

645Ci

650i

M6

09/04-

07/07-

04/04-

07/05-

07/06-

PSA920

TRW

PMN214

TRW

PHB418 PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

brake assist(-) ø 26,9mm L 580mm L 328mm ø 22,2mm

PHB418 PHB177 PSA920

TRW

PMN214

TRW

brake assist(-) ø 26,9mm

-07/05, brake assist(-) ø 26,9mm

PHB418 PHB177 PJH182 PSA920

TRW

PMN214

TRW

ø 26,9mm

TRW

L 580mm L 328mm ø 22,2mm ø 26,9mm

PHB418 PHB177 PJH182 PMN214

-05/08

L 580mm L 328mm

L 580mm L 328mm ø 22,2mm

PHB418 PHB177

-07/05 -07/05 -07/05 brake assist(-)

-05/08

L 580mm L 328mm

7 (E32) 09/86-09/94 730 i,iL

730 i,iL V8

12/86-09/94

04/92-09/94

PSA707 PSA703 PML387 PML119 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

TRW TRW ATE TRW

FTE

ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PJH106 PSA704

ATE TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

, -05/94, brake assist(-)

PML247

TRW

ø 25,4mm

, -05/94

04/90-, brake assist(-) -03/88 04/88-

1.123


C o d e

L

BMW 7 (E32) 09/86-09/94 <- 730 i,iL V8

735 i,iL

740 i,iL V8

750 i,iL V12

04/92-09/94

09/86-09/92

04/92-09/94

09/87-09/94

PHB101 PHA346 PHB126 PND139 PJH182 PSA707 PSA703 PML387 PML119 PHB101 PHA346 PHB126 PND139

FTE

L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

-05/94 -05/94 -05/94 -05/94 -05/94 04/88-03/90 04/90-, brake assist(-) -03/88 04/88-

FTE

ø 22,2mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 224mm L 225mm ø 19mm

PJH106 PSA704

ATE TRW

ø 22,2mm ø 8 / 9“

PML247

TRW

ø 25,4mm

ATE

L 445mm L 224mm L 225mm ø 25,4mm

-05/94 -05/94 -05/94 -05/94

L 445mm L 224mm L 225mm

-05/94 -05/94 -05/94

PHB101 PHA346 PHB126 PML387

TRW TRW ATE TRW

PHB101 PHA346 PHB126

, -05/94, brake assist(-) , -05/94

7 (E38) 10/94-11/01 725 tds

728 i,iL

728i X

730 d

730 i,iL

1.124

04/96-11/01

08/95-11/01

PSA515 PSA908 PMF361 PML363 PHB350 PHA291 PHB351 PND193 PJH182 PSA515 PSA908 PSA917 PMF361 PMF108 PML363 PML364 PHB350 PHA291 PHB351 PND193

TRW TRW TRW TRW

ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

08/98-11/01

PJH182 PSA515 PSA908 PMF361 PML363 PML364 PHB350 PHB351 PSA908

TRW TRW

10/94-11/01

PML364 PML363 PHB350 PHA291 PHB351 PSA515 PMF361 PMF108 PHB350

TRW TRW

11/95-09/01

TRW TRW TRW TRW TRW

ø 10“

ø 25,4mm L 380mm L 185mm L 307mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 380mm L 185mm L 307mm ø 19mm ø 22,2mm ø 10“

ø 25,4mm ø 25,4mm L 380mm L 307mm

TRW

TRW

-09/97, brake assist(-) 10/97-05/00, brake assist(-) -09/97 10/97-05/00 -05/00 -05/00 -05/00 -05/00 -05/00 -09/97, RWD, brake assist(-) , 10/97-, RWD, brake assist(-) , 10/97-, RWD, brake assist(-) , -09/97, RWD , -09/97, RWD 10/97-09/98, RWD 10/98-, RWD RWD RWD 06/96-, RWD RWD -09/97, brake assist(-) 10/97-, brake assist(-) -09/97 10/97-09/98 10/98-

brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm L 380mm L 185mm L 307mm ø 10“ ø 20,6mm L 380mm

ESP(+) ESP(-)

-10/95, brake assist(-) , -10/95 , -10/95 -10/95, ESP(+)


C o d e

L

BMW 7 (E38) 10/94-11/01 <- 730 i,iL

10/94-11/01

735 i,iL

01/96-11/01

740 d

740 i,iL

750 i,iL

05/99-11/01

10/94-11/01

12/94-11/01

PHA291 PHB351 PJH182 PSA515 PSA908 PSA917 PMF361 PMF108 PML363 PML364 PHB350 PHB351 PHA291 PND193

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

PJH182 PSA908

TRW

PML363

TRW

PHB350 PHA291 PHB351 PSA515 PSA908 PSA917 PMF361 PMF108 PML363 PML364 PHB350 PHA291 PHB351 PND193 PJH182 PJN125 PSA515 PSA908 PSA917 PMF361 PMF108 PML363 PML364 PHB350 PHA291 PHB351

L 185mm L 307mm ø 22,2mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 380mm L 307mm L 185mm ø 19mm

-10/95 -10/95 -10/95 -09/97, brake assist(-) , 10/97-, brake assist(-) , 10/97-, brake assist(-) , -09/97 , -09/97 10/97-09/98 10/98-09/98 06/96-

ø 22,2mm

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE FTE TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

brake assist(-) ø 25,4mm L 380mm L 185mm L 307mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 380mm L 185mm L 307mm ø 19mm ø 22,2mm ø 27mm ø 10“

ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 380mm L 185mm L 307mm

-09/97, brake assist(-) , 10/97-, brake assist(-) , 10/97-, brake assist(-) , -09/97 , -09/97 10/97-09/98 10/98-02/96 -02/96 -02/96

-02/96 -09/97, brake assist(-) , 10/97-, brake assist(-) , 10/97-, brake assist(-) , -09/97 , -09/97 10/97-09/98 10/98-

7 (E65, E66) 11/01730 d , 740 d

730 i,Li

730 Ld , 740 i,Li, 750 i,Li

735 i,Li, 745 i,Li

745 d

760 i,Li

10/02-

03/03-

07/05-

11/01-

03/05-

01/03-

PSA122

TRW

ø 8 / 9“

PMN212

TRW

ø 26,99mm

-02/05

PHB177 PSA122

TRW

L 328mm ø 8 / 9“

-02/05 04/07-,

N52B30A, N52B30B, N52B30F

PMN212

TRW

ø 26,99mm

PHB177 PSA122

TRW

L 328mm ø 8 / 9“

04/07-,

M57N306D3, N57N306D3

PMN212

TRW

ø 26,99mm

PHB177 PSA122

TRW

L 328mm ø 8 / 9“

PMN212

TRW

ø 26,99mm

-02/05

PHB177 PSA122

TRW

L 328mm ø 8 / 9“

-02/05 04/07-

PMN212

-08/08

TRW

ø 26,99mm

PHB177 PSA122

TRW

L 328mm ø 8 / 9“

PMN212

TRW

ø 26,99mm

-08/08 N73B60A

1.125


C o d e

L

BMW 7 (E65, E66) 11/01<- 760 i,Li

01/03-

PHB177

L 328mm

PHB101 PHB126 PND139

L 445mm L 225mm ø 19mm

8 (E31) 04/90-12/99 840 Ci

01/96-12/99

840 i

02/93-02/96

850 Ci

09/94-12/99

850 CSi

04/93-12/96

850 i,Ci

04/90-10/94

FTE

PJN125 PHB101 PHB126 PHB101 PHB126 PHB101 PHB256 PND139

FTE

PJN125 PHB101 PHB126 PND139

FTE

FTE

ø 27mm L 445mm L 225mm ø 19mm

PJN125

FTE

ø 27mm

FTE

ø 27mm L 445mm L 225mm L 445mm L 225mm L 445mm L 225mm ø 19mm

-10/95 -10/95 11/9511/95-10/95 -10/95 -10/95 -10/95

X1 (E84) 10/09sDrive18d , xDrive18d

03/09-

sDrive18i, xDrive25i

01/10-

sDrive20d , xDrive23d , xDrive28i

10/09-

xDrive20d

10/09-

PHA512 PHB415 PND216

L 205mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 265mm

PJH182 PHA512 PHB415 PND216

ø 22,2mm L 205mm L 265mm

PJH182

ø 22,2mm

03/10-

X3 (E83) 01/042.0 d

10/04-

PSA921 PML432

2.0 i

07/05-

01/04-

L 350mm L 540mm

PJH190 PJH182 PSA921

ø 22,2mm ø 22,2mm

-04/08 05/08-

ø 25,4mm

-05/08

09/06-

L 350mm L 540mm

PJH190 PJH182 PSA921

ø 22,2mm ø 22,2mm TRW

L 350mm L 540mm

PJH190 PSA921

ø 22,2mm

PHB602 PHB129 PND216

TRW

-04/08 05/08-

ø 25,4mm

PHB602 PHB129 PND216

PML432

1.126

TRW

PHB602 PHB129 PND216

PML432

2.5 si, 3.0 si

ø 25,4mm

PHB602 PHB129 PND216

PML432

2.5 i, 3.0 i

TRW

ø 25,4mm L 350mm L 540mm

-05/08


C o d e

L

BMW X3 (E83) 01/04<- 2.5 si, 3.0 si

09/06-

3.0 d

01/04-

PJH190 PJH182 PSA921 PML432

3.0 sd

09/06-

09/08-

xDrive35d

09/08-

TRW

-04/08 05/08-

ø 25,4mm

PHB602 PHB129 PND216

L 350mm L 540mm

PJH190 PJH182 PSA921

ø 22,2mm ø 22,2mm

-04/08 05/08-

ø 25,4mm

-05/08

PML432 xDrive18d , xDrive20d , xDrive20i, xDrive25i, xDrive30d , xDrive30i

ø 22,2mm ø 22,2mm

TRW

PHB129 PSA921

L 540mm

PHB602 PHB129 PND216

L 350mm L 540mm

PJH182 PSA921

ø 22,2mm

PHB129

L 540mm

PJH182

ø 22,2mm

X3 (F25) 09/10xDrive 20d

09/10-

X5 (E53) 05/003.0 d

3.0 i

05/01-

05/00-

PSA915

TRW

PML364 PML421 PHB442 PHD490 PHD491 PND216

TRW TRW

PJH182 PSA915 PML364 PML421 PHB442 PHD490 PHD491 PND216

4.4 i

4.6 is

4.8 is

-09/01 10/01-

10/01ø 22,2mm TRW TRW TRW

10/01-, brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm L 510mm L 510mm L 510mm

-09/01 10/01-

10/01-

05/00-

PJH182 PSA915

TRW TRW

02/02-

PML364 PML421 PHB442 PHD490 PHD491 PSA915 PML421

TRW

04/04-

10/01-, brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm L 510mm L 510mm L 510mm

ø 22,2mm TRW

10/01-09/03, brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm L 510mm L 510mm L 510mm

-09/01 10/01-09/03 -09/03 -09/03 -09/03 -03/04, brake assist(-)

ø 25,4mm

-03/04

L 510mm L 510mm L 510mm

-03/04 -03/04 -03/04 brake assist(-)

TRW

PHB442 PHD490 PHD491 PSA915

TRW

PML421

TRW

ø 25,4mm

PHB442 PHD490 PHD491

L 510mm L 510mm L 510mm

PHD484

L 280mm

PMH419

ø 22,2mm

11/88-

PHB177

L 328mm

11/88-

X6 (E71, E72) 05/08xDrive35i

09/08-

Z1 06/88-06/91 2.5

06/88-06/91

1.127


C o d e

L

BMW Z1 06/88-06/91 <- 2.5

06/88-06/91

PHB126 PND139

FTE

PJF104

L 225mm ø 19mm

11/8811/88-

ø 20,64mm

11/88-

Z3 (E36) 10/95-01/03 1.8

1.9

2.0

10/95-10/98

PMK525

10/95-01/03

PHB251 PHA418 PHB126 PND163 PND223 PJF100 PMK525

04/99-01/03

PHB251 PHA418 PHB126 PND223 PND163 PJF100 PJH182 PMK525

ATE

L 455mm L 245mm L 225mm ø 19mm

ATE

ATE

PHB251 PHA418 PHB126 PND223 2.2

08/00-01/03

PJH182 PMK525

ATE

PHB251 PHA418 PHB126 PND223 2.8

3.0

04/97-06/00

06/00-01/03

PJH182 PMK525

03/97-01/03

-05/97 06/97-

ø 20,6mm ø 23,8mm

-10/02, ESP(-)

L 455mm L 245mm L 225mm

-10/02 -10/02 -10/02

ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-05/97

L 455mm L 245mm L 225mm

-10/00 -10/00 -10/00 -10/00

ø 22,2mm ø 23,8mm

-10/00 ESP(-)

-10/02 -10/00, ESP(-)

L 455mm L 245mm L 225mm

ATE

ø 22,2mm ø 23,8mm

ESP(-)

PHB251 PHA418 PHB126 PND223

L 455mm L 245mm L 225mm

PJF100 PJH182 PMK525

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-01/99 02/99-07/02, ESP(-)

L 455mm L 245mm L 225mm

-07/02 -07/02 -07/02 -07/02

ø 22,2mm

-07/02 , brake assist(-) , 07/98-, brake assist(-) 07/98-

ATE

PHB251 PHA418 PHB126 PND223 M 3.2

ø 23,8mm

PJH182 PSA527 PSA518 PML239

TRW TRW TRW

ø 10“ ø 25,4mm

PHB435 PND223

L 475mm

07/9807/98-

PJH182

ø 22,2mm

02/99-

Z3 Coupe (E36) 04/97-06/03 2.8

3.0

07/97-06/00

06/00-06/03

PMK525

ø 23,8mm

07/98-, ESP(-)

PHB251 PHA418 PHB126 PND223

L 455mm L 245mm L 225mm

07/9807/9807/9807/98-

PJF100 PJH182 PMK525

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm

07/98-01/99 02/99-07/02, ESP(-)

L 455mm

-07/02

PHB251

1.128

ATE

ATE


C o d e

L

BMW Z3 Coupe (E36) 04/97-06/03 <- 3.0

06/00-06/03

M 3.2

02/98-06/03

PHA418 PHB126 PND223 PJH182 PSA518 PSA527 PML239

TRW TRW TRW

L 245mm L 225mm

-07/02 -07/02 -07/02

ø 22,2mm ø 10“

-07/02 , brake assist(-) brake assist(-)

ø 25,4mm

PHB435 PND223

L 475mm

PJH182

ø 22,2mm

PHB426 PND216

L 450mm ø 22,2mm L 450mm

-10/02 -10/02

Z4 (E85) 02/032.0 i

04/05-

SMT(+)

2.2 i

10/03-

PJH190 PHB426 PND216

2.5 i, 3.0 i

02/03-

PJH190 PHB426 PND216

ø 22,2mm L 450mm

2.5 si, 3.0 si

01/06-

PJH190 PHB426 PND216

ø 22,2mm L 450mm

PJH190 PND216

ø 22,2mm

-03/08 -02/09

PJH190

ø 22,2mm

-03/08

PHB416 PND216

L 548mm

PJH182 PHB416 PND216

ø 22,2mm L 548mm

PJH182

ø 22,2mm

PHB426 PND216

L 450mm

PJH190 PND216

ø 22,2mm

-03/08

PJH190

ø 22,2mm

-04/08

3.2 M

03/06-

SMT(+)

-02/09

Z4 (E89) 05/09sDrive23i, sDrive30i, sDrive35i

05/09-

sDrive35is

09/10-

Z4 Coupe (E86) 03/063.0 si

3.2 M

03/06-

03/06-

-02/09

Z8 (E52) 06/00-06/03 4.9

06/00-06/03

PSA908

TRW

PMN219

TRW

brake assist(-) ø 26,99mm

PHA291 PHB351 PND216

L 185mm L 307mm

PJH182

ø 22,2mm

PHC209 PHC209

L 358mm L 358mm

09/82-04/85 05/85-12/88

PHC209 PHC209

L 358mm L 358mm

09/82-04/85 -12/88

PHC209

L 358mm

09/82-04/85

PHC209

L 358mm

-12/88

10/01-

CARBODIES FL2 01/67-12/89 2.3 D 2.5 D

09/72-09/85 01/85-12/89

FX4 01/59-12/89 2.3 D 2.5 D

09/72-08/85 09/85-12/89

FX4R 01/82-12/85 2.25 D

01/82-12/85

FX4S 01/86-12/89 2.5 D

01/86-12/89

1.129


C o d e

L

CHEVROLET ASTRA Hatchback 09/982.0

2.0 DTi

03/99-

08/02-

PHA337 PHD415 PHA229 PHD984 PHD983 PJQ111 PJQ131 PSA534 PSA526 PSA525 PMK575 PMK482 GPV1277

FTE TRW TRW TRW TRW

10/9910/99-07/05 10/99-

L 410mm L 245mm L 215mm ø 15,87mm

-07/05 -07/05 -07/05 -07/05

ATE

PHD500 PHA419 PHD471 PNB480 PJQ111 PJQ131

L 409mm L 415mm L 234mm L 357mm L 355mm ø 34mm ø 34mm ø 10“ ø 10“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm

FTE

10/99-, F23/F35 F18 , -07/05, ESP(+) , -07/05, ESP(-), brake assist(-) , -07/05, brake assist(-) -07/05, ESP(+) -07/05, ESP(-) -07/05

ø 34mm ø 34mm

-07/05, F23/F35 F18

ø 10“ ø 10“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm

, -07/05, ESP(+) , -07/05, ESP(-), brake assist(-) , -07/05, brake assist(-) -07/05, ESP(+) -07/05, ESP(-) -07/05

L 410mm L 245mm L 215mm ø 15,87mm

-07/05 -07/05 -07/05 -07/05

ASTRA Saloon 03/992.0 DTi GLS

08/02-

PSA534 PSA526 PSA525 PMK575 PMK482 GPV1277

TRW TRW TRW TRW ATE

PHD500 PHA419 PHD471 PNB480

2.0 GL

03/99-

2.0 GLS

03/99-

PJQ111 PJQ131 PHD415 PHD984 PHD983 PHD415 PHA337 PHA229 PHD984 PHD983 PJQ111 PJQ131

FTE

FTE

ø 34mm ø 34mm L 415mm L 357mm L 355mm L 415mm L 409mm L 234mm L 357mm L 355mm ø 34mm ø 34mm

-07/05, F23/F35 F18 10/99-07/05

-07/05 10/9910/99-

10/99-, F23/F35 F18

AVEO Hatchback 04/081.2, 1.4

04/08-

PHD947 BWD321

L 350mm ø 19mm

AVEO Saloon 05/051.2, 1.4

03/06-

PHD947 BWD321

L 350mm ø 19mm

1.5

05/05-

PHD947 BWD321

L 350mm ø 19mm

-05/08

CORSA 03/94-07/02 1.0

03/94-07/02

PMF492 PMF202 PMF546 PMF545 GPV1273 PHD288 PHA229 BWD119 BWD119A

1.130

DE DE

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20.64mm ø 20,64mm

ATE

TRW TRW

L 340mm L 234mm ø 19,05mm ø 19,05mm

, ABS(+) , ABS(-) , ABS(+) , ABS(-)


C o d e

L

CHEVROLET CORSA 03/94-07/02 1.4 GLS

08/94-07/97

PMF492 PMF202 GPV1261 PHD288 PHA228 BWD118

1.6 GLS

08/94-07/02

PSA526 PSA525 PMK575 PMK482 GPV1280 PHD500 PHA419 BWD119 BWD119A PNB467

1.6 GS

08/97-07/02

PJQ106 PJQ111 PSA526 PSA525 PMK575 PMK482 GPV1280 PHD500 PHA419 BWD119 BWD119A PNB467

1.7 D

08/00-07/02

PJQ106 PJQ111 PSA526 PSA525 PMK575 PMK482 GPV1280 PHD500 PHA419 BWD119 BWD119A PNB467

DE DE ATE

DE TRW TRW TRW

TRW TRW FAG TRW TRW TRW

TRW TRW FAG TRW TRW TRW

TRW TRW

ø 20,6mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-)

L 340mm L 410mm ø 19mm ø 10“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm

, brake assist(-) , brake assist(-) ESP(+) ESP(-)

L 410mm L 245mm ø 19,05mm ø 19,05mm

ABS(-) ABS(-)

ø 31mm ø 34mm ø 10“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm

F13/F17 F23/F35 , brake assist(-) , brake assist(-) ESP(+) ESP(-)

L 410mm L 245mm ø 19,05mm ø 19,05mm

ABS(-) ABS(-)

ø 31mm ø 34mm ø 10“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm

F13/F17 F23/F35 , brake assist(-) , brake assist(-) ESP(+) ESP(-)

L 410mm L 245mm ø 19,05mm ø 19,05mm

ABS(-) ABS(-)

PJQ106 PJQ111

FAG

ø 31mm ø 34mm

F13/F17 F23/F35

PSA526 PSA525 PMK575 PMK482 GPV1280

TRW TRW TRW

ø 10“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm

, brake assist(-) , brake assist(-) ESP(+) ESP(-)

L 410mm L 245mm ø 19,05mm ø 19,05mm

ABS(-) ABS(-)

ø 31mm ø 34mm ø 10“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm

F13/F17 F23/F35 , brake assist(-) , brake assist(-) ESP(+) ESP(-)

CORSA Estate 08/97-07/02 1.6 GLS

08/97-07/02

PHD500 PHA419 BWD119 BWD119A PNB467

1.7 D

08/00-07/02

PJQ106 PJQ111 PSA526 PSA525 PMK575 PMK482 GPV1280 PHD500

TRW TRW FAG TRW TRW TRW

L 410mm

1.131


C o d e

L

CHEVROLET CORSA Estate 08/97-07/02 <- 1.7 D

08/00-07/02

PHA419 BWD119 BWD119A PNB467 PJQ106 PJQ111

L 245mm ø 19,05mm ø 19,05mm

ABS(-) ABS(-)

FAG

ø 31mm ø 34mm

F13/F17 F23/F35

DE DE

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20.64mm ø 20,64mm

TRW TRW

CORSA Flatbed / Chassis 08/94-07/02 1.0

1.4 GLS

08/97-07/02

08/94-07/97

PMF492 PMF202 PMF546 PMF545 GPV1273 PHD288 PHA229 BWD119 BWD119A PMF492 PMF202 GPV1261 PHD288 PHA228 BWD118

, ABS(+) , ABS(-) , ABS(+) , ABS(-)

ATE

TRW TRW DE DE ATE

DE

L 340mm L 234mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-)

L 340mm L 410mm ø 19mm

EPICA (KL1_) 01/052.0

01/05-12/06

PJA121

EVANDA 03/052.0

03/05-

PJA121

KALOS 03/051.2, 1.4, 1.4 16V

03/05-

PHD947 BWD321

L 350mm ø 19mm

PHD947 BWD321

L 350mm ø 19mm

PHD992 PHD1017 PHD948 PHD991 PHD992 PHD1017 PHD948 PHD991

L 432mm L 430mm L 385mm L 445mm L 432mm L 430mm L 385mm L 445mm

PHD288 PHA430 BWC115

L 340mm L 220mm ø 17,45mm

KALOS Saloon 03/051.2, 1.4, 1.4 16V

03/05-

LACETTI 03/051.4 16V, 1.6, 1.8

03/05-

2.0 D

01/07-

LANOS Saloon 11/051.4

11/05-

ATE

PNK772 1.6 16V

11/05-

PJA121 PHD288 PHA430 PNK772

, L 340mm L 220mm ,

PJA121

MATIZ 03/050.8, 0.8 LPG, 1.0, 1.0 LPG

03/05-

PHD499 PHA431 BWC251

L 435mm L 245mm ø 17,5mm

PHD992 PHD1017

L 432mm L 430mm

NUBIRA Estate 01/051.6, 1.8

1.132

03/05-

Ch. ->645872


C o d e

L

CHEVROLET NUBIRA Estate 01/05<- 1.6, 1.8

03/05-

2.0 D

01/07-

PHD948 PHD991 PHD992 PHD1017 PHD948 PHD991

L 385mm L 445mm L 432mm L 430mm L 385mm L 445mm

PHD992 PHD1017 PHD948 PHD991 PHD992 PHD1017 PHD948 PHD991

L 432mm L 430mm L 385mm L 445mm L 432mm L 430mm L 385mm L 445mm

PHD1018 PHA521 PHA522 PJK730

L 484mm L 242mm L 315mm ø 20.64mm

NUBIRA Saloon 01/051.4, 2.0 D

01/05-

1.6, 1.8

03/05-

REZZO 03/051.6, 2.0

03/05-

A16DMS, T20SED A16DMS, T20SED

SPARK 05/050.8

05/05-

PHD499 PHA431 BWC251

L 435mm L 245mm ø 17,5mm

1.0 SX

05/05-

PHD499 PHA431

L 435mm L 245mm

PHA337 PHA229 PJQ111

L 409mm L 234mm ø 34mm

-03/02 -03/02 -03/02, F23/F35

PHD415

L 415mm

-07/05

Ch. ->645872

VECTRA 03/962.2 GLS

05/98-

ZAFIRA (F75) 04/012.0

04/01-

CHRYSLER SEBRING (JR) 04/012.4

04/01-

BWD334

ø 19mm

-10/05

2.7 V6 24V

04/01-

BWD334

ø 19mm

-10/05

PNB531

ø 15.9mm

-10/05

SEBRING Convertible (JR) 04/012.4

04/01-

BWD334

ø 19mm

-10/05

2.7 V6 24V

04/01-

BWD334

ø 19mm

-10/05

PNB531

ø 15.9mm

-10/05

10/87-

VOYAGER I (ES) 08/84-09/95 2.5 i

08/84-09/95

BWF305

FTE

ø 20,6mm

2.5 TD

01/92-09/95

BWF305

FTE

ø 20,6mm

3.3

10/89-09/90

BWF305

FTE

ø 20,6mm

3.3 i, 3.3 i AWD

08/90-09/95

BWF305

FTE

ø 20,6mm

10/94-09/95

VOYAGER II (GS) 01/95-03/01 2.0 i, 3.3 i

01/95-03/01

BWD338

2.4 AWD

02/97-03/01

BWD338

ø 19mm

2.4 i, 2.5 TD

01/95-03/01

PHA524 PHA523 BWD338

L 230mm L 440mm ø 19mm

2.5 TDiC AWD

10/95-03/01

BWD338

ø 19mm

3.0, 3.8 i AWD

01/95-03/01

PHA523 BWD338

L 440mm ø 19mm

ø 19mm ABS(+), ASR(+), M: Voyager ABS(-), ASR(-), M: Voyager

ABS(-)

1.133


C o d e

L

CHRYSLER VOYAGER III 02/003.8 AWD

02/00-

BWD338

ø 19mm

CITROËN 2 CV 03/63-07/90 4

6

01/70-12/75

02/70-07/90

PMD107 PMF153 BWN128 BWC111 PMF153 PMD107 PMM117 BWN128 BWC111 BWM100

BX BX TRW BX BX BX BX TRW BX

ø 19mm ø 20,6mm ø 28,6mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 19mm ø 17,5mm ø 28,6mm ø 17,5mm ø 16mm

06/7006/7009/70-07/76 06/81-07/81 08/81-

ACADIANE 08/78-10/88 6

08/78-10/88

PMM117

BX

ø 17,5mm

-06/87

BWN128 BWM100

TRW

ø 28,6mm ø 16mm

-03/81

PMF148 PMH569 PMD188 PMD206 GPV1022

BX BX ATE BX

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 19mm

-01/88, Ch. ->PR.4073 FWD, ABS(+) FWD, ABS(-) FWD, ABS(-) FWD

BX BX BX BX BX ATE BX

L 315mm L 350mm L 216mm L 220mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm

FWD FWD FWD FWD brake-power governor(+) FWD, ABS(+) brake-power governor(+), FWD, ABS(-) brake-power governor(+), FWD, ABS(-) 08/92-, FWD BX, ABS(+) 08/92-, FWD, ABS(-)

L 315mm L 220mm L 222mm L 216mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 19mm

08/92-, FWD -07/92, FWD 04/94-, FWD FWD -07/92, brake-power governor(+), FWD 08/92-, FWD, ABS(+) 08/92-, brake-power governor(+), FWD, ABS(-) 08/92-, brake-power governor(+), FWD, ABS(-) 08/92ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

AX (ZA-_) 07/86-12/98 1.3 Sport

1.4 GTi

10

10 E

1.134

04/87-12/88

06/91-12/96

07/86-12/98

12/86-12/88

PHB105 PHB166 PHA256 PHA101 BWD126 BWF286 BWD129 BWD130 PMD188 PMF503 GPV1022 PHB105 PHA101 PHA315 PHA256 BWD126 BWF286 BWD129 BWD130 PMF503 PMH569 PMD188 PMD206 GPV1022 PHB166 PHB105 PHA256 PHA101 PHA315 BWD126 BWF286 BWD129 BWD123 BWD130 BWD124 PMD188 PMD206 PMF503

BX

BX BX BX BX BO BX ATE BX

BX BX BX BX BX BX BX ATE BX BO

L 350mm L 315mm L 216mm L 220mm L 222mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm

-07/92 -07/92 04/94brake-power governor(+), ABS(+) ABS(+) -07/92, brake-power governor(+), ABS(-) 07/89-, brake-power governor(+), ABS(-) -07/92, brake-power governor(+), ABS(-) 07/89-, brake-power governor(+), ABS(-)


C o d e

L

CITROËN AX (ZA-_) 07/86-12/98 <- 10 E

12/86-12/88

PMH569

BX

ø 22,2mm

BX BX BX BX BX BX BX ATE BX BX BO

L 315mm L 350mm L 216mm L 220mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 22,2mm ø 20,6mm

FWD FWD FWD FWD brake-power governor(+) FWD, ABS(+) brake-power governor(+) brake-power governor(+), FWD, ABS(-) brake-power governor(+) brake-power governor(+), FWD, ABS(-) FWD FWD ABS(+) ABS(-) ABS(-) -07/92 Ch. ->05105, 05106->

BX BX BX BX BX BX BX ATE BX

L 315mm L 350mm L 216mm L 220mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

BX BX ATE BX BO BX

L 315mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm

BX BX BX BX BX BX BX ATE

L 315mm L 350mm L 216mm L 220mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

GPV1022

11

11 4x4

11 CAT

14

09/86-12/97

06/91-07/92

09/88-12/89

12/86-04/97

PHB105 PHB166 PHA256 PHA101 BWD126 BWF286 BWD123 BWD129 BWD124 BWD130 PMD188 PMD206 PMH569 PMF503 GPV1022 PHB105 PHB166 PHA256 PHA101 BWF286 BWD126 BWD129 BWD123 BWD130 BWD124 PMD188 PMD206 GPV1022 PHB105 BWD131 BWD132 PMD188 PMD206 PMF503 PMH569 GPV1022 PHB105 PHB166 PHA256 PHA101 BWD126 BWF286 BWD123 BWD129 BWD124 BWD130 PMD188

FWD

14 4x4

08/91-12/96

AWD

FWD

GPV1022 PHB105 PHB166 PHA101 PHA256 PHA315 BWD126 BWF286 BWD129 BWD123 BWD130 BWD124 PMD188

-07/92 -07/92, ABS(+) 08/92-, brake-power governor(+) -07/92, brake-power governor(+), ABS(-) 08/92-, brake-power governor(+) -07/92, brake-power governor(+), ABS(-) 08/92-, brake-power governor(+), FWD AWD AWD AWD

FWD FWD FWD FWD brake-power governor(+), FWD FWD, ABS(+) brake-power governor(+), FWD brake-power governor(+), FWD, ABS(-) brake-power governor(+), FWD brake-power governor(+), FWD, ABS(-) -07/92, FWD, ABS(-) -07/92

BX

BX BX BX BX BX BX ATE

L 315mm L 350mm L 220mm L 216mm L 222mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

-07/92, FWD -07/92, FWD -07/92, FWD -03/94, FWD 04/94-, FWD -07/92, K1A, K1B, K1J, TU3, brake-power governor(+), FWD 08/92-, K1A, K1J, TU3, FWD, ABS(+) 07/89-, brake-power governor(+), FWD, ABS(-) K1A, K1J, TU3, brake-power governor(+), FWD 07/89-, brake-power governor(+), FWD, ABS(-) K1A, K1J, TU3, brake-power governor(+), FWD -05/95, AWD

1.135


C o d e

L

CITROËN AX (ZA-_) 07/86-12/98 <- 14 4x4

14 D

08/91-12/96

GPV1022

09/88-12/97

PHB105 PHA101 PHA256 BWD131 BWD132 PMD188

-05/95, AWD, ABS(-) BX BX BX ATE

L 315mm L 220mm L 216mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

GPV1022

14 GT

15 D

01/89-12/91

08/94-12/97

PHB105 PHA256 PHA101 PHA315 BWD126 BWD129 BWD130 PMD188 PMF148 GPV1036 PHB220 PHB323 BWF123 BWF124 PMD188

FWD, ABS(-)

BX BX BX ATE BX

L 315mm L 216mm L 220mm L 222mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm

TRW TRW ATE

L 435mm L 177mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm

BX

Electric

ABS(+) -07/92 04/94-07/92, brake-power governor(+) 07/89-, brake-power governor(+), ABS(-) 07/89-, brake-power governor(+), ABS(-)

Ch. 2815520->

GPV1022 PHB105 PHA315 BWD126 BWD123 BWD124 PMD188 PMD206 PMF503 PMH569 GPV1022

-05/95, AWD -07/92, AWD, ABS(+) -07/92, AWD, ABS(-) -05/95, AWD 08/92-05/95, AWD FWD

brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) -04/97, FWD -04/97, FWD, ABS(-)

BX BX BX ATE BX BO BX

L 315mm L 222mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm

PHB105 PHA315 BWD123 BWD124

BX BX

L 315mm L 222mm ø 19mm ø 19mm

04/08-

PSA128

TRW

ø 10“

ESP(-)

04/08-

PHB489 PHA525 PSA127

TRW

L 450mm L 237mm ø 10“

ESP(-)

04/93-04/97

-04/97, FWD -04/97, FWD -04/97, brake-power governor(+), FWD -04/97, brake-power governor(+), FWD -04/97, brake-power governor(+), FWD

ABS(-)

brake-power governor(+) brake-power governor(+)

BERLINGO 04/081.6

1.6 HDi 75 , 1.6 HDi 90

PMK499 PMK526 PHB489 PHA525 BWH373 1.6 HDi 110

1.6 VTi 95

1.6 VTi 120

04/08-

PJD240 PSA127

07/10-

PHB489 PHA525 PSA128

11/09-

PHA128 PHB489 PHA525 PSA128

BO BO

TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 237mm ø 22,2mm

TRW

ø 19,05mm ø 10“

ESP(-)

TRW

L 450mm L 237mm ø 10“

ESP(-)

TRW

L 323mm L 450mm L 237mm ø 10“

PHB489 PHA525

ABS(+), ESP(-) ABS(-), brake assist(-)

ABS(-), brake assist(-)

ESP(-)

ESP(-)

L 450mm L 237mm

BERLINGO (MF) 07/961.1 i

1.136

07/96-

PSA452

BX

ø 9“

TU1M


C o d e

L

CITROËN BERLINGO (MF) 07/96<- 1.1 i

07/96-

PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

1.4

11/02-

PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

1.4 bivalent, 1.4 GNC

11/02-

PMK499 PMK526 PHB369 PHB372 PHA358 BWH373

TRW

1.4 i, 1.9 D

07/96-

PSA452

BX

ø 9“

PMK467 PMK466 PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

BX BX BO BO

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

1.4 i bivalent

04/03-

BO BO TRW BO BO TRW BO BO

TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

06/00-10/02, ABS(+) 06/00-10/02, ABS(-) 06/00-10/02 06/00-10/02

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

-05/08, ABS(+), ESP(-) -05/08, ABS(-) -05/08 -05/08

ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(+) ESP(-)

BX

ø 9“

PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

BO BO

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

ABS(+), ESP(-) ABS(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

-10/02, ABS(+), ESP(-) -10/02, ABS(-) ESP(+) ESP(-) -03/03, Orga ->09624 -10/02, ABS(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(+) ESP(-)

TRW

10/00-

PMK499 PMK526 PHB369 PHB372 PHA358 BWH373

1.6 HDI 75 , 1.6 HDI 90

07/05-

PMK499 PMK526 PHB369 PHB372 PHA358 BWH373

TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

PJD240 PSA127

TRW

ø 19,05mm ø 10“

08/05-

PMK499 PMK526 PHB369 PHB372 PHA358 BWH373 1.8 D

1.8 i

1.8 i 4WD

07/98-

05/97-

04/97-

-08/00, ABS(+) -08/00, ABS(-) 09/00-10/02, ABS(+) 09/00-10/02, ABS(-) -10/02 -10/02

PSA452

1.6 16V

1.6 HDI 110

-08/00

PJD240 PSA452

BO BO

TRW BO BO

BO BO

04/08-, ESP(-)

TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

BX

ø 19,05mm ø 9“

-10/02

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

-10/02, ABS(+) -10/02, ABS(-) -10/02 -10/02

PMK467 PMK466 PHA358 BWH373

TRW

PSA452

BX

ø 9“

PMK467 PMK466 PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

BX BX BO BO TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

PSA452

BX

ø 9“

PMK467

BX

ø 23,8mm

BX BX

ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(+) ESP(-) ABS(-)

-07/00 -07/00, ABS(+) -07/00, ABS(-) 08/00-10/02, ABS(+) 08/00-10/02, ABS(-) -10/02 -10/02 -07/00 -07/00, ABS(+)

1.137


C o d e

L

CITROËN BERLINGO (MF) 07/96<- 1.8 i 4WD

04/97-

PMK466 PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

TRW

1.9 D 4WD

07/98-

PSA452

BX

ø 9“

PMK467 PMK466 PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

BX BX BO BO

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

-08/00, ABS(+) -08/00, ABS(-) 09/00-10/02, ABS(+) 09/00-10/02, ABS(-) -10/02 -10/02

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

ABS(+), ESP(-) ABS(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

2.0 HDi 4x4 , 2.0 HDi

11/02-10/05

PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

2.0 HDI 90

12/99-

PMK499 PMK526 PHB372 PHA358 BWH373

Electric

BX BO BO

TRW BO BO TRW BO BO

TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

-07/00, ABS(-) 08/00-10/02, ABS(+) 08/00-10/02, ABS(-) -10/02 -10/02 -08/00

ABS(-), ESP(-)

-03/03

PMK499 PMK526 PHB372 PHA358 BWH373

TRW

PSA128

TRW

ø 10“

ESP(-)

PMK499 PMK526 PHB489 PHA525 BWH373

BO BO

ABS(+) ABS(-)

TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 237mm ø 22,2mm

04/08-

PSA127

TRW

ø 10“

ESP(-)

04/08-

PHB489 PHA525 PSA127

TRW

L 450mm L 237mm ø 10“

ESP(-)

11/02-

BO BO

-03/03

BERLINGO Box 04/081.6

1.6 HDi 75 , 1.6 HDi 90

1.6 HDi 110

04/08-

PMK499 PMK526 PHB489 PHA525 BWH373 1.6 VTi 95

07/10-

PJD240 PSA128

BO BO

TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 237mm ø 22,2mm

TRW

ø 19,05mm ø 10“

PHB489 PHA525

ABS(-)

ABS(+), ESP(-) ABS(-)

ABS(-) ESP(-)

L 450mm L 237mm

BERLINGO Box (M_) 07/961.1 i, 1.4 i

1.4 bivalent

1.138

07/96-

11/02-

PSA452

BX

ø 9“

PMK467 PMK466 PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

BX BX BO BO

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

-07/00, ABS(+) -07/00, ABS(-) 08/00-10/02, ABS(+) 08/00-10/02, ABS(-) -10/02 -10/02

ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-) ESP(+) ESP(-)

PMK499 PMK526 PHB369 PHB372 PHA358 BWH373

TRW BO BO

TRW

-10/02


C o d e

L

CITROËN BERLINGO Box (M_) 07/961.4 i bivalent

04/03-

PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

TRW

1.6 16V

10/00-

PSA128 PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

1.6 HDI 75

1.6 HDI 90

1.8 D , 1.9 D

1.8 i

1.9 D 70 4WD

1.9 D 70

07/05-

07/05-

07/96-

08/99-10/02

07/98-

04/99-

PMK499 PMK526 PHA358 BWH373 PJD240 PMK499 PMK526 PHB369 PHB372 PHA358 BWH373 PJD240 PSA452

ABS(+) ABS(-)

TRW

ø 10“

ESP(-)

BO BO

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

11/02-, ABS(+) 11/02-, ABS(-) -10/02 11/02-

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

TRW BO BO TRW

TRW

ø 19,05mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

BX

ø 19,05mm ø 9“

-10/99

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

-10/99, ABS(+) -10/99, ABS(-) -10/99 -10/99

BO BO

ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(+) ESP(-) ABS(-)

TRW

PSA452

BX

ø 9“

PMK467 PMK466 PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

BX BX BO BO TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

PSA452

BX

ø 9“

PMK467 PMK466 PMK499 PMK526 PHA358 BWH373

BX BX BO BO TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

PSA452

BX

ø 9“

PMK467 PMK466 PMK499 PMK526 PHB372 PHA358 BWH373

BX BX BO BO

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

-08/00, ABS(+) -08/00, ABS(-) 09/00-10/02, ABS(+) 09/00-10/02, ABS(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

, ABS(-) ABS(+) 11/02-10/05 11/02-10/05

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

, ABS(-) ABS(+) -10/02 -10/02

ø 23,8mm ø 23,8mm L 470mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

11/00-

PMK526 PMK499 PHA358 BWH373

2.0 HDI 90

12/99-

PMK526 PMK499 PHA358 BWH373

11/04-

ø 23,8mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm

PMK467 PMK466 PHA358 BWH373

2.0 HDI 90 4WD

Electric

BO BO

PMK499 PMK526 PHB372 BWH373

BX BX

TRW BO BO TRW BO BO TRW BO BO TRW

-07/00 -07/00, ABS(+) -07/00, ABS(-) 08/00-, ABS(+) 08/00-, ABS(-)

-08/00 -08/00, ABS(+) -08/00, ABS(-) 09/00-10/02, ABS(+) 09/00-10/02, ABS(-) -10/02 -10/02 -08/00

-03/03, Orga ->09624 -10/02

1.139


C o d e

L

CITROËN BX (XB-_) 10/82-06/94 1.8 D

10/85-09/93

1.9 All-wheel Drive

02/92-06/94

1.9 RD 4x4

01/87-01/92

11

10/86-06/92

14

01/89-02/93

14 E, 16

10/82-02/93

15

10/87-05/92

16 E

05/89-02/93

19

07/86-11/89

19 D

09/83-02/93

19 E, 19 GTi 4x4

06/88-02/93

19 E 4x4

04/89-02/93

19 GTi

07/86-02/93

19 GTi 16V

09/87-02/93

TRD Turbo

03/88-02/93

PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PMH569 PMF503 GPV1022 PHB219 PHB451 PHA256 PHA101 BWD126 BWD129 BWD130 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451

BX BO

BX BX BX BX

L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm ø 22,2mm ø 20,6mm L 470mm L 460mm L 216mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm

ABS(+) ABS(+) ABS(+) ABS(+) ABS(-)

ABS(+)

-06/89, brake-power governor(+) 07/89-, brake-power governor(+), ABS(-) 07/89-, brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(+) 05/88-01/92 05/88-01/92, ABS(+) -01/92 -01/92, ABS(+) ABS(+) ABS(+) ABS(+) -01/92 -01/92, ABS(+) ABS(+) ABS(+) ABS(+)

BX Break (XB-_) 04/83-12/94 1.4, 1.6, 1.9 D

01/87-01/92

1.9 TZi

02/92-12/94

14

01/86-02/93

15

10/87-05/92

16

04/83-12/94

18 D

10/85-09/93

19, 19 CAT

07/86-12/94

19 4x4

06/89-05/91

19 D

09/83-12/94

TRD Turbo

03/88-12/94

PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451 PHB219 PHB451

L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm L 470mm L 460mm

PHD545 PHD933

L 510mm L 515mm

C1 (PM_, PN_) 06/051.0, 1.4 HDi

1.140

06/05-

ABS(-) ABS(+) ABS(+) ABS(+) 05/88-01/92 05/88-01/92, ABS(+) ABS(+) 01/8701/87-, ABS(+) 01/8701/87-, ABS(+) ABS(+) 01/8701/87-, ABS(+) ABS(+)


C o d e

L

CITROËN C1 (PM_, PN_) 06/05<- 1.0, 1.4 HDi

06/05-

PHA559 BWC252

BO

L 253mm ø 17,5mm

C2 (JM_) 09/031.1, 1.4 HDi

1.4

1.4 16V

1.6

1.6 HDi

09/03-

09/03-

06/06-

09/03-

09/05-

PSA539 PSA542 PSA343 PSA121 PSA449 PMH659 PMH660 PMH940 PMH901 PMH900 PMF526 PHB433 PHA424 PHA422 BWD307T BWF290 BWF317 PJD239 PSA542 PSA343 PSA121 PSA449 PMH901 PMH900 PMF526 PHB433 PHA424 PHA422 BWD307T BWF290 BWF317 PJD239 PSA539 PSA542 PSA121 PSA343 PMF526 PHB433 PHA422 BWF290 BWF317 PJD239 PSA449 PSA539 PSA542 PSA121 PSA343 PMH659 PMH660 PMH901 PMH900 PMH940 PMF526 PHB372 PHB433 PHA424 PHA422 PJD239 PSA121

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW BO TRW TRW TRW

TRW TRW BO TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

TRW TRW BO TRW TRW TRW TRW TRW

TRW BO TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW BO TRW

TRW

ø 9,5“ ø 9,5“ ø 8“ ø 9,5“ ø 9“ ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 19,05mm ø 9,5“ ø 8“ ø 9,5“ ø 9“ ø 22,22mm ø 22,22mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 19,05mm ø 9,5“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 8“ ø 20,6mm L 478mm L 210mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 19,05mm ø 9“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 8“ ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,2mm ø 20,6mm L 470mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 19,05mm ø 9,5“

-06/06, Ch. ->10814, ABS(+), ESP(-), brake assist(-) -06/07, Ch. ->11192, ABS(+), ESP(+) -06/07, Ch. ->11192, ABS(-), brake assist(-) 07/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) ABS(+) -05/06, Ch. ->10800, ABS(+), ESP(+) -05/06, Ch. ->10800, ABS(+), ESP(-) -05/06, Ch. ->10800, ABS(+), ESP(-) 06/06-, Ch. 10801->, ABS(+), ESP(+) 06/06-, Ch. 10801->, ABS(+), ESP(-) ABS(-) -11/05, Ch. ->10569 12/05-, Ch. 10570-> brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(+) -06/07, Ch. ->11192, ABS(+), ESP(+) -06/07, Ch. ->11192, ABS(-), brake assist(-) 07/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) ABS(+) 07/07-, Ch. 10801->, ABS(+), ESP(+) Ch. 10801->, ABS(+), ESP(-) ABS(-) -11/05, Ch. ->10569 12/05-, Ch. ->10570, 10570-> brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(+) -06/07, Ch. ->11192, 10801->, ABS(+), ESP(-), brake assist(-) -06/07, Ch. 11192->, ABS(+), ESP(+) 07/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) ABS(-), brake assist(-) ABS(-) Ch. 10570-> ABS(+) ABS(+) -05/06, Ch. ->10800, ABS(+) 06/06-06/07, Ch. ->11192, 10801->, ABS(+), ESP(-), brake assist(-) 07/06-06/07, Ch. ->11192, 10801->, ABS(+), ESP(+) 07/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) ABS(-), brake assist(-) -06/06, Ch. ->10801, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10801, ABS(+), ESP(-) 07/06-, Ch. 10802->, ABS(+), ESP(+) 07/06-, Ch. 10802->, ABS(+), ESP(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-)

-11/05, Ch. ->10569 12/05-, Ch. 10570-> 04/07-

1.141


C o d e

L

CITROËN C2 (JM_) 09/03<- 1.6 HDi

1.6 VTS

09/05-

01/05-

PMH901 PHB433 PHA422 PJD240 PSA449 PSA542 PSA121 PSA343 PMH659 PMH901 PMH660 PMH940 PMF526 PHB372 PHB433 PHA424 PHA422 PJD239

TRW

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW BO TRW

ø 22,22mm L 478mm L 210mm ø 19,05mm ø 9“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 8“ ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,2mm ø 20,6mm L 470mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 19,05mm

-05/06, Ch. ->10800, ABS(+) 06/06-06/07, Ch. ->11192, 10801->, ABS(+), ESP(+) 07/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) ABS(-), brake assist(-) -05/06, Ch. ->10800, ABS(+), ESP(+) 06/06-, Ch. 10801->, ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-)

-11/05, Ch. ->10569 12/05-, Ch. 10570->

C2 ENTERPRISE 04/091.4 HDi

PSA121 PSA449 PMH901 PMH900 PMF526 PHB433 PHA422 BWD307T BWF290 BWF317 PJD239

TRW TRW TRW TRW TRW

11/09-

PSA121

11/09-

PMH901 PMH900 PMF526 PHB433 PHA422 BWD307T BWF308 BWF317 PJD239 PJD240 BWF284

PSA449 PSA542 PSA343 PSA539 PSA121 PMH659 PMH660 PMH940 PMH901 PMH900 PMF526 PHB433 PHA424 PHA422 BWD307T BWF308 BWF317

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW BO TRW TRW TRW

04/09-

ø 9,5“ ø 9“ ø 22,22mm ø 22,22mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 19,05mm

Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) ABS(+) ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-)

TRW

ø 9,5“

Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+)

TRW TRW TRW

ø 22,22mm ø 22,22mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 20,6mm

Ch. 10859->, ABS(+), ESP(+) Ch. 10859->, ABS(+), ESP(-) ABS(-)

ø 9“ ø 9,5“ ø 8“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20.6mm

-08/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(-) -07/07, Ch. ->11192, ABS(+), ESP(+) -11/07, Ch. ->11390, ABS(-), brake assist(-) 09/06-11/07, Ch. ->11390, 10859->, ABS(+), ESP(-), brake assist(-) 08/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(-) -07/07 07/06-, Ch. 10859->, ABS(+), ESP(+) 07/06-, Ch. 10859->, ABS(+), ESP(-) ABS(-)

TRW TRW BO

brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(+)

C3 11/091.1

1.4 VTi 95

TRW TRW BO

BO

Ch. 10636-> brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(+) BE4R

C3 (FC_) 02/021.1 i, 1.4 16V HDi , 1.4 i, 1.4 i Bivalent

1.142

02/02-

TRW TRW BO

-11/05, Ch. ->10635 12/05-, Ch. 10636-> brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(+)


C o d e

L

CITROËN C3 (FC_) 02/02<- 1.1 i, 1.4 16V HDi , 1.4 i, 1.4 i Bivalent

02/02-

1.4 16V

12/03-

1.4 HDi

1.6 16V

1.6 16V HDi

02/02-

02/02-

09/05-

PJD239 PJD240 PSA449 PSA542 PSA343 PSA539 PSA121 PMH940 PMH659 PMH660 PMH901 PMH900 PMF526 PHB433 PHA424 PHA422 BWD307T BWF308 BWF317 PJD239 PJD240 PSA449 PSA542 PSA343 PSA539 PSA121 PMH659 PMH660 PMH940 PMH901 PMH900 PMF526 PHB433 PHA424 PHA422 BWD307T BWF308 BWF317 PJD239 PSA449 PSA542 PSA539 PSA121 PMH940 PMH659 PMH660 PMH901 PMH900 PMF526 PHB433 PHA424 PHA422 PJD239 PSA449 PSA542 PSA343 PSA539 PSA121 PMH659 PMH660 PMH940 PMH901 PMH900

TRW TRW TRW TRW TRW BO TRW TRW TRW TRW TRW

TRW TRW BO

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW BO TRW TRW TRW

TRW TRW BO TRW TRW TRW TRW BO TRW TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW BO TRW TRW

ø 19,05mm ø 19,05mm ø 9“ ø 9,5“ ø 8“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 9“ ø 9,5“ ø 8“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 19,05mm ø 9“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 19,05mm ø 9“ ø 9,5“ ø 8“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,22mm

-08/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(-) -07/07, Ch. ->11192, ABS(+), ESP(+) -11/07, Ch. ->11390, ABS(-), brake assist(-) 09/06-11/07, Ch. ->11390, 10859->, ABS(+), ESP(-), brake assist(-) 08/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(-) 07/06-, Ch. 10859->, ABS(+), ESP(+) 07/06-, Ch. 10859->, ABS(+), ESP(-) ABS(-) -11/05 12/05brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(+) BE4R -08/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(-) -07/07, Ch. ->11192, ABS(+), ESP(+) -11/07, Ch. ->11390, ABS(-), brake assist(-) 09/06-11/07, Ch. ->11390, 10859->, ABS(+), ESP(-), brake assist(-) 08/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(-) -07/07, Ch. ->11192 07/06-, Ch. 10859->, ABS(+), ESP(+) 07/06-, Ch. 10859->, ABS(+), ESP(-) ABS(-) -11/05, Ch. ->10635 12/05-, Ch. 10636-> brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(+) -08/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(-) -07/07, Ch. ->11192, ABS(+), ESP(+) 09/06-11/07, Ch. ->11390, 10859->, ABS(+), ESP(-), brake assist(-) 08/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(-) 07/06-, Ch. 10859->, ABS(+), ESP(+) 07/06-, Ch. 10859->, ABS(+), ESP(-) ABS(-) -11/05, Ch. ->10635 12/05-, Ch. 10636-> -08/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(-) -07/07, Ch. ->11192, ABS(+), ESP(+) -11/07, Ch. ->11390, ABS(-), brake assist(-) 09/06-11/07, Ch. ->11390, 10859->, ABS(+), ESP(-), brake assist(-) 08/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(+) -06/06, Ch. ->10858, ABS(+), ESP(-) -07/07 07/06-, Ch. 10859->, ABS(+), ESP(+) 07/06-, Ch. 10859->, ABS(+), ESP(-)

1.143


C o d e

L

CITROËN C3 (FC_) 02/02<- 1.6 16V HDi

09/05-

PMF526 PHB433 PHA424 PHA422 BWF290 BWF317 PJD239 PJD240

TRW

TRW BO

ø 20,6mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 19,05mm ø 19,05mm

ABS(-) -11/05, Ch. ->10635 12/05-, Ch. 10636->

BE4R

C3 Picasso 02/091.4 VTi 95, 1.6 HDi , 1.6 VTi 120

02/09-

1.6 HDI 90

07/10-

1.6 HDi 110

05/10-

PSA131 PSA130 PMK614 PMK615 PHA304 PSA131 PSA130 PMK614 PMK615 PHA304 PSA131

TRW TRW TRW

PMK614 PMK615 PHA304

PSA449 PSA542 PSA539 PSA121 PSA343 PMH940 PMH659 PMH660 PMH901 PMH900 PMF526 PHB433 PHA424 PHA422 BWF290 BWD307T BWF308 BWF317 PJD239 PSA449 PSA343 PMH659 PMH660 PMH940 PMF526 PHB433 PHA424 BWF290 BWF317 PSA449 PSA542 PSA539 PSA121 PSA343 PMH940 PMH659 PMH660 PMH901

ø 9,5“ ø 8 / 9“ ø 23.8mm ø 23.8mm L 215mm ø 9,5“ ø 8 / 9“ ø 23.8mm ø 23.8mm L 215mm ø 9,5“

ESP(+) ESP(-) ESP(+) ESP(-)

TRW

ø 23.8mm ø 23.8mm L 215mm

09/10-, ESP(+) 09/10-, ESP(-) 09/10-

TRW TRW TRW TRW TRW BO TRW TRW TRW TRW TRW

ø 9“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 8“ ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 20,6mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 19,05mm ø 9“ ø 8“ ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,2mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 9“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 9,5“ ø 8“ ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,22mm

-05/06, Ch. ->10800, ABS(+) 06/06-06/07, Ch. ->11192, 10801->, ABS(+), ESP(+) 06/06-06/07, Ch. ->11192, 10801->, ABS(+), ESP(-), brake assist(-) 07/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) ABS(-), brake assist(-)

TRW TRW TRW

TRW

ESP(+) ESP(-) ESP(+) ESP(-) 09/10-

C3 Pluriel (HB_) 05/031.4

1.4 HDi

1.4 Hybrid

1.144

05/03-

04/04-

05/05-

TRW TRW TRW BO TRW TRW TRW TRW BO TRW

TRW BO TRW TRW TRW TRW TRW BO TRW TRW TRW

-05/06, Ch. ->10800, ABS(+), ESP(+) -05/06, Ch. ->10800, ABS(+), ESP(-) 06/06-, Ch. 10801->, ABS(+), ESP(+) 06/06-, Ch. 10801->, ABS(+), ESP(-) ABS(-) -10/05, Ch. ->10569 11/05-, Ch. 10570-> 05/05-, ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(+) , -06/03 ABS(+) ABS(-), brake assist(-) ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-)

-05/06, Ch. ->10800, ABS(+) 06/06-06/07, Ch. ->11192, 10801->, ABS(+), ESP(+) 06/06-06/07, Ch. ->11192, 10801->, ABS(+), ESP(-), brake assist(-) 07/07-, Ch. 11193->, ABS(+), ESP(+) ABS(-), brake assist(-) -05/06, Ch. ->10800, ABS(+), ESP(+) -05/06, Ch. ->10800, ABS(+), ESP(-) 06/06-, Ch. 10801->, ABS(+), ESP(+)


C o d e

L

CITROËN C3 Pluriel (HB_) 05/03<- 1.4 Hybrid

1.6

05/05-

05/03-

PMH900 PMF526 PHB433 PHA424 PHA422 BWD307T BWF290 BWF317 PSA449 PSA343 PMH659 PMH660 PMH940 PMF526 PHB433 PHA424 PJD239

TRW TRW

TRW TRW BO TRW TRW TRW TRW BO TRW

ø 22,22mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm L 210mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 9“ ø 8“ ø 22,22mm ø 22,22mm ø 22,2mm ø 20,6mm L 478mm L 210mm ø 19,05mm

06/06-, Ch. 10801->, ABS(+), ESP(-) ABS(-) -10/05, Ch. ->10569 11/05-, Ch. 10570-> brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(+) ABS(+) ABS(-), brake assist(-) ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-)

, -06/03

C4 (B7) 11/091.4 VTi 95, 1.6 HDi 90 , 1.6 HDi 110 , 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 2.0 HDi 150

11/09-

PHA422

L 210mm

C4 (LC_) 11/04BO

11/04-

PHB431 PHA422 PJD239 PSA953

BO

09/07-

PHB431 PHA422 PJD239 PSA953

BO

11/04-

PHB431 PHA422 PJD239 PSA953 PHB431 PHA422 PJD240 PHB431 PHA422 PHB431 PHA422 PJD240 PHB431 PHA422 PJD240

BO

BO

1.4 16V

11/04-

1.6 16V

1.6 16V Bio-Flex

1.6 HDi

1.6 THP 140, 1.6 THP 150

07/08-

1.6 VTi 120

07/08-

2.0 16V, 2.0 HDi

11/04-

BO

BO

BO

BO BO

BO

L 445mm L 210mm ø 19,05mm ø 10“

ESP(-), brake assist(-)

L 445mm L 210mm ø 19,05mm ø 10“

-12/07, ESP(-), brake assist(-)

L 445mm L 210mm ø 19,05mm ø 10“

-02/07, Ch. ->11192, ESP(-), brake assist(-)

L 445mm L 210mm ø 19,05mm L 445mm L 210mm L 445mm L 210mm ø 19,05mm L 445mm L 210mm ø 19,05mm

03/07-05/07, Ch. ->11192, 11074->

C4 Coupe (LA_) 11/041.4 16V

11/04-

1.6 16V

11/04-

PHB431 PHA422 PJD239 PSA953

BO

11/04-

PHB431 PHA422 PJD239 PSA953 PHB431 PHA422 PJD240 PHB431 PHA422 PHB431 PHA422

BO

1.6 HDi

1.6 THP 150

07/08-

1.6 VTi 120

07/08-

BO

BO

BO BO

L 445mm L 210mm ø 19,05mm ø 10“

ESP(-), brake assist(-)

L 445mm L 210mm ø 19,05mm ø 10“

-05/07, Ch. ->11192, ESP(-), brake assist(-)

L 445mm L 210mm ø 19,05mm L 445mm L 210mm L 445mm L 210mm

03/07-05/07, Ch. ->11192, 11074->

1.145


C o d e

L

CITROËN C4 Coupe (LA_) 11/04<- 1.6 VTi 120 2.0 16V, 2.0 HDi

07/0811/04-

PJD240 PHB431 PHA422 PJD240

BO

ø 19,05mm L 445mm L 210mm ø 19,05mm

C4 Grand Picasso (UA_) 10/061.6 16V, 1.6 VTi 120

07/08-

1.6 e-HDi 110 , 1.6 HDi 110 , 1.6 THP 155, 2.0 HDi 165 1.6 HDi 1.8 i 16V, 2.0 HDi , 2.0 i 16V

09/10-

2.0 HDi 150

10/0610/0607/09-

PHB489 PHA525 PHB489 PHA525

L 450mm L 237mm L 450mm L 237mm

PHB489 PHB489 PHA525 PHB489 PHA525

L 450mm L 450mm L 237mm L 450mm L 237mm

PHB489 PHA525 PHB489 PHA525

L 450mm L 237mm L 450mm L 237mm

PHB489 PHA525 PHB489 PHB489 PHA525

L 450mm L 237mm L 450mm L 450mm L 237mm

C4 Picasso (UD_) 02/071.6 16V, 1.6 THP 140, 1.6 VTi 120

07/08-

1.6 e-HDi 110 , 1.6 HDi 110 , 1.6 THP 155, 2.0 HDi 165 1.6 HDi , 2.0 HDi

09/10-

1.8 i 16V, 2.0 i 16V 2.0 HDi 150

02/0707/09-

02/07-

C4 Saloon 07/061.6 16V

1.6 HDi

07/06-

PSA953

BO

ø 10“

BO

07/06-

PHB431 PHA422 PJD239 PSA953

L 445mm L 210mm ø 19,05mm ø 10“

04/0704/0704/07-05/07, Ch. ->11192, ESP(-), brake assist(-)

PHB431 PHA422 PJD240

BO

L 445mm L 210mm ø 19,05mm

03/07-05/07, Ch. ->11192, 11074->

PHB412 PHA410 PJD240 PHB412 PHA410 PJD240 PJK121

L 575mm L 260mm ø 19,05mm L 575mm L 260mm ø 19,05mm ø 23,81mm

-11/03 -12/03

PHB412 PHA410 PJD239 PJD240

L 575mm L 260mm ø 19,05mm ø 19,05mm

ABS(+) ABS(+)

PHB412 PHA410 PJD240 PHB412 PHA410 PJD240 PJK121 PHB412 PHA410 PJK121

L 575mm L 260mm ø 19,05mm L 575mm L 260mm ø 19,05mm ø 23,81mm L 575mm L 260mm ø 23,81mm

-08/02 -08/02

BO

04/07-06/07, Ch. ->11192, ESP(-), brake assist(-)

C5 (DC_) 03/01-08/04 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V HPi

03/01-08/04

2.0 HDi , 2.2 HDi , 3.0 V6

03/01-08/04

C5 (RC_) 08/041.6 HDi , 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi , 2.2 HDi , 3.0 V6

09/04-

C5 Break (DE_) 06/01-08/04 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V HPi

06/01-08/04

2.0 HDi , 2.2 HDi , 3.0 V6

06/01-08/04

3.0 Carlsson

1.146

09/03-08/04

-11/03, Orga ->09610 12/03-, Orga 09611-> ABS(+) ABS(+)


C o d e

L

CITROËN C5 Break (RE_) 09/041.6 HDi , 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi , 2.2 HDi

09/04-

3.0 V6

09/04-

PHB412 PHA410 PJD239 PJD240 PHB412 PHA410

L 575mm L 260mm ø 19,05mm ø 19,05mm L 575mm L 260mm

PHB444 PHA319 PND220

L 490mm L 276mm

PJD240 PJK121 PHB444 PHA319 PND220

ø 19,05mm ø 23,81mm L 490mm L 276mm

PJK121 PJD240 PHB444 PHA319 PJD240 PHA319 PHB444 PHA319 PND220

ø 23,81mm ø 19,05mm L 490mm L 276mm ø 19,05mm L 276mm L 490mm L 276mm

PJK121 PHA319

ø 23,81mm L 276mm

-01/08, ABS(+) -01/08, ABS(+)

ABS(+) ABS(+)

C8 (EA_, EB_) 07/022.0, 2.2

2.0 16V

07/02-

09/05-

2.0 HDi 135

03/06-

2.0 HDi 165 2.0 HDi , 2.2 HDi

03/0607/02-

3.0 V6

07/02-

-06/06, Ch. ->10851 , -06/06, Ch. ->10851

04/10-

C15 (VD-_) 10/84-12/05 1.0

10/84-12/97

PMC118 PMD179 PMF181 GPV1020

BX BX BX

ø 17,5mm ø 19mm ø 20,6mm

, 07/86-05/88 , 07/86-05/88 , 06/88-10/92 07/86-10/92

BX

L 370mm L 355mm L 205mm ø 22,2mm

07/86-05/88 05/88-10/92 07/86-10/92 07/86-10/92

BX BX

ø 20,6mm ø 19mm

PHB185 PHB173 PHA190 BWH169

BX

L 355mm L 370mm L 205mm ø 22,2mm

PMF181

BX

ø 20,6mm

PHB173 PHB185 PHA190 BWH169 1.1

1.1 i

10/84-12/96

07/88-12/96

PMF181 PMD179 GPV1020

-09/88

GPV1020

1.3

07/87-05/88

-09/88 -09/88 , -10/92 -07/96

PHB185 PHA190 BWH169

BX

L 355mm L 205mm ø 22,2mm

PMF181

BX

ø 20,6mm

PHB173 PHA190 BWH169

-07/96 -07/96 -07/96

GPV1020

BX

L 370mm L 205mm ø 22,2mm

1.4

07/87-12/96

BWH169

BX

ø 22,2mm

1.4 E

05/87-12/96

PMD179 PMF181 GPV1020

BX BX

ø 19mm ø 20,6mm

, -05/88 , 06/88-10/92 -10/92

BX

L 370mm L 355mm L 205mm ø 22,2mm

-05/88 05/88-10/92 -10/92 -10/92

PHB173 PHB185 PHA190 BWH169

1.147


C o d e

L

CITROËN C15 (VD-_) 10/84-12/05 1.4 i

1.8 D

05/91-12/96

07/86-12/00

GPV1020

11/92-07/96

PHB185 PHA190 BWH169

BX

L 355mm L 205mm ø 22,2mm

PMF181

BX

ø 20,6mm

GPV1020

1.9 D

12/00-12/05

PHB185 PHA190 BWH169 PMF181

11/92-07/96 11/92-07/96 11/92-07/96 -08/00 -08/00

BX

L 355mm L 205mm ø 22,2mm

-08/00 -08/00 -08/00

BX

ø 20,6mm

-07/05

PHB185 PHA190 BWH169

BX

L 355mm L 205mm ø 22,2mm

-07/05 -07/05 -07/05

PMF181

BX

ø 20,6mm

BX

L 355mm L 205mm ø 22,2mm

BX BX

ø 19mm ø 20,6mm

PHB185 PHB173 PHA190 BWH169

BX

L 355mm L 370mm L 205mm ø 22,2mm

PMF181

BX

ø 20,6mm

BX

L 355mm L 205mm ø 22,2mm

C15 Estate 04/87-08/00 1.1

08/88-07/96

GPV1020 PHB185 PHA190 BWH169 1.4

1.8 D

05/87-07/96

04/87-08/00

PMD179 PMF181 GPV1020

, -05/88 , 06/88-05/88 -05/88

GPV1020 PHB185 PHA190 BWH169

C25 Box (280_, 290_) 07/81-03/94 1.8

1.9 D 1400

11/81-01/94

PMH169

01/88-01/94

GPV1025 GPV1031 PHB190 PHB214 PHB292 PHB181 BWH139 BWL112 PMH169

ø 22,2mm

TRW TRW

L 385mm L 458mm L 460mm L 346mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1031

2.0

11/81-03/94

PHB214 PHB292 PHB289 PHB307 BWH142 BWL112 PMH169 GPV1031 GPV1025 PHB190 PHB214 PHB292 PHB181 PHB289 BWH139 BWL112 BWN103

1.148

-12/83 01/84-06/84 07/8407/84Ch. ->77159 Ch. 77160-> 09/90-

TRW TRW

TRW TRW TRW

L 458mm L 460mm L 310mm L 335mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm

L 385mm L 458mm L 460mm L 346mm L 310mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 27mm

09/9009/9001/84-12/83 -06/84 07/84-, FWD 07/84-, FWD 08/91-, FWD -12/82, Ch. ->77159 01/83-, Ch. 77160-> 08/91-, FWD


C o d e

L

CITROËN C25 Box (280_, 290_) 07/81-03/94 09/81-03/94

PMH169

2.5 D 4x4

11/83-12/86

GPV1025 GPV1031 PHB190 PHB214 PHB292 PHB181 PHB194 BWH139 BWL112 BWL112

2.5 DT 4x4

08/91-01/94

GPV1031

2.0 E

PHB214 PHB292 PHB289 PHB181 BWL112 2.5 DT

08/91-01/94

ø 22,2mm

TRW TRW TRW

L 385mm L 458mm L 460mm L 346mm L 285mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm

U25673

TRW

PMH169

L 458mm L 460mm L 310mm L 346mm ø 25,4mm

U25673 U25673 U25673 U25673 U25673

ø 22,2mm

U25673

GPV1031 PHB214 PHB292 PHB289 BWN103 2.5 D

11/81-01/94

U25673

TRW

PMH169

L 458mm L 460mm L 310mm ø 27mm ø 22,2mm

GPV1025 PHB289 BWH139 BWL112

-12/86 -12/83 12/83-12/86 -06/84 07/84-12/86 07/84-12/86 -12/86 -12/86 -12/86, Ch. ->77159 -12/86, Ch. 77160->

U25673 U25673 U25673 U25673 -10/83 -10/83

TRW TRW

L 310mm ø 22,2mm ø 25,4mm

-10/83 -10/83, Ch. ->77159 -10/83, Ch. 77160->

C25 Bus (280_, 290_) 07/81-02/94 1.8

1.8 E

11/81-01/94

PMH169

07/87-02/94

GPV1025 GPV1031 PHB190 PHB214 PHB292 PHB181 BWH139 BWL112 PMH169

ø 22,2mm

TRW TRW

L 385mm L 458mm L 460mm L 346mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-12/83 01/84-06/84 07/8407/84Ch. ->77159 Ch. 77160->

GPV1031

1.9 TD

04/92-02/94

PHB214 PHB292 PHB181 PHB194 BWH139 BWL112 BWL112

2.0 E

09/81-02/94

PMH169

2.5 D 4x4

01/87-02/94

GPV1025 GPV1031 PHB190 PHB214 PHB292 PHB181 PHB194 BWH139 BWL112 BWH139

2.5 D Turbo

08/87-02/94

PMH169

TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

L 458mm L 460mm L 346mm L 285mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-12/86

L 385mm L 458mm L 460mm L 346mm L 285mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-12/83 12/83-12/86 -06/84 07/84-12/86 07/84-12/86 -12/86 -12/86 -12/86, Ch. ->77159 -12/86, Ch. 77160-> Ch. ->073500, PL 800-1600kg

ø 22,2mm

FWD

GPV1031 PHB214

Ch. ->77159 Ch. 77160->

FWD L 458mm

FWD

1.149


C o d e

L

CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 07/81-02/94 <- 2.5 D Turbo

08/87-02/94

PHB292 PHB289 BWN103

2.5 D

11/81-02/94

07/87-02/94

O 407

L 460mm L 310mm ø 27mm

FWD FWD FWD

PMH169

ø 22,2mm

-10/83

GPV1031 GPV1025 PHB214 PHB292 PHB289 BWH139 BWL112 PMH169

L 458mm L 460mm L 310mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm

TRW

-10/83

TRW TRW

GPV1031

O 408

08/87-02/94

PHB214 PHB292 PHB289 PHB307 BWH142 BWL112 GPV1031 PHB214 PHB292 PHB181 PHB289 PHB194 BWN103 BWL112

-10/83 -10/83, Ch. ->77159 -10/83, Ch. 77160-> 01/8809/90-

TRW TRW

L 458mm L 460mm L 310mm L 335mm ø 22,2mm ø 25,4mm

01/8801/8801/8801/8809/9009/90AWD, FWD

TRW TRW

L 458mm L 460mm L 346mm L 310mm L 285mm ø 27mm ø 25,4mm

08/91-, AWD, FWD 08/91-, AWD, FWD AWD 01/90-, AWD, FWD AWD 08/91-, FWD AWD

C25 Flatbed / Chassis (280_, 290_) 07/81-03/94 2.0

2.5 DT

11/81-03/94

GPV1031

01/87-01/94

PHB214 PHB292 PHB289 BWH139 BWL112 BWN103 PMH169

08/91-, FWD

TRW TRW TRW

L 458mm L 460mm L 310mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm

08/91-, FWD 08/91-, FWD 08/91-, FWD -12/82, Ch. ->77159, 01/83-, Ch. 77160->, 08/91-, FWD

GPV1031

2.5 D

11/83-01/94

PHB214 PHB292 PHB289 BWN103

TRW

L 458mm L 460mm L 310mm ø 27mm

BWL112

TRW

ø 25,4mm

CX I (MA) 09/74-08/85 25 D Turbo 25 GTi Turbo 2 25 TRi 2000 2200 2200 D 2400 2400 GTi 2500 D

PHC236 PHC236 PHC236 PHC236 PHC236 PHC236 PHC236 PHC236 PHC236

L 346mm L 346mm L 346mm L 346mm L 346mm L 346mm L 346mm L 346mm L 346mm

08/85-12/92

PHC236

L 346mm

-07/89

07/85-12/92

PHC236

L 346mm

-07/89

PHC236 PHC236

L 346mm L 346mm

-07/89

04/83-08/85 06/84-08/85 07/83-08/85 09/74-08/85 06/81-08/85 10/75-02/79 08/76-06/80 06/77-06/82 02/78-06/82

07/75-

-05/81

CX II 07/85-12/92 20 RE, 25 D Turbo , 25 D , 25 GTi Turbo 2, 25 TRi 22 TRS

CX II Break 07/85-12/92 20 22 TRS

1.150

08/85-08/86 07/85-12/92

170C 170C


C o d e

L

CITROËN CX II Break 07/85-12/92 22TRS 25 D Turbo 2 25 D 25 TRI 2500 D Turbo

07/85-07/89 01/87-12/92 05/86-12/92 08/85-12/92 08/85-12/86

PHC236 PHC236 PHC236 PHC236 PHC236

04/10-

BWF284

04/11-

PHA422

L 346mm L 346mm L 346mm L 346mm L 346mm

-07/89

DS3 04/101.4 VTi 95

BO

ø 20,6mm

DS4 04/111.6 e-HDi 110 , 1.6 HDi 110 , 1.6 THP 155, 1.6 THP 200, 1.6 VTi 120, 2.0 HDi 160

L 210mm

DYANE 08/67-10/84 4

04/68-07/75

6

12/68-10/84

PMD107 PMF153 BWN128 BWC111 PMM117 PMF153 BWM100 BWN128 BWC111

BX BX TRW BX BX BX

PMH425 PMH588 GPV1061

BX BX BX

TRW BX

ø 19mm ø 20,6mm ø 28,6mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 16mm ø 28,6mm ø 17,5mm

06/7006/7006/7006/70-

ø 22,2mm ø 22,2mm

-05/99, ABS(-) -08/00, ABS(+) -08/00

L 515mm L 328mm L 276mm ø 19mm

-08/00 -08/00 -08/00 -08/00

-06/78 -12/83 -07/77

EVASION (22, U6) 06/94-07/02 1.8

05/97-07/02

PHB371 PHB294 PHA319 BWD121

BX

1.9 TD

11/94-07/02

PMK501 PMK500 PMK606 PMK605 PHB371 PHB294 PHA319 BWD121

BX BX

2.0, 2.0 Turbo C.T.

06/94-07/02

PMK501 PMK500 PMK606 PMK605 PHB371 PHB294 PHA319 BWD121

BX BX

2.0 16V

05/98-07/02

PMK606 PMK605 PHB371 PHB294 PHA319 BWD121

2.0 HDI 16V

09/99-07/02

2.0 HDI

08/99-07/02

PMK606 PMK605 PHB371 PHB294 PHA319 PMK606 PMK605 PHB371 PHB294

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 515mm L 328mm L 276mm ø 19mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) 06/99-09/00, ABS(+) 06/99-09/00, ABS(-) -09/00 -09/00 -09/00 -09/00

BX

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 515mm L 328mm L 276mm ø 19mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) 06/99-08/00, ABS(+) 06/99-08/00, ABS(-) -08/00 -08/00 -08/00 -08/00, ABS(-)

BX

ø 23,81mm ø 23,8mm L 515mm L 328mm L 276mm ø 19mm

09/99-, ABS(+) 09/99-, ABS(-) 09/9909/9909/9909/99-

ø 23,81mm ø 23,8mm L 515mm L 328mm L 276mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 515mm L 328mm

09/99-10/02, ABS(+) 09/99-10/02, ABS(-) 09/99-10/02 09/99-10/02 09/99-10/02 ABS(+) ABS(-)

BX

1.151


C o d e

L

CITROËN EVASION (22, U6) 06/94-07/02 <- 2.0 HDI

08/99-07/02

PHA319 PND220

2.0 TD

05/97-07/02

PMK501 PMK500 PMK606 PMK605 PHB371 PHB294 PHA319 BWD121

BX BX

2.1 TD

05/96-07/02

PMK501 PMK500 PMK606 PMK605 PHB371 PHB294 PHA319 BWD121

BX BX

PMH605 PML372 PMK498 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 PMK533 GPV1059

BX BX BX BX BX BX BX BX BX

L 276mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 515mm L 328mm L 276mm ø 19mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) 06/99-09/00, ABS(+) 06/99-09/00, ABS(-) -09/00 -09/00 -09/00 -09/00

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 515mm L 328mm L 276mm ø 19mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) 06/99-08/00, ABS(+) 06/99-08/00, ABS(-) -08/00 -08/00 -08/00 -08/00

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, ABS(+) , ABS(+) , ABS(+), M: Jumper 27 , ABS(-), M: Jumper 27 , ABS(-), M: Jumper 27 , ABS(-), M: Jumper 27 ABS(-), M: Relay 1000 ABS(-), M: Relay 1000 07/96-

PHB301

L 490mm

Ch. ->16205352, ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 1000

PHB488

L 500mm

Ch. 16205353->

PHB293

L 485mm

Ch. ->16205352, ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 1000

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 310mm L 360mm L 384mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 1000 Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 1000 Ch. 16206245->, ABS(-) Ch. ->16206253 Ch. ->16206253 , -10/98, FWD, ABS(+), M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(+), M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(+), M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(-), M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(-), M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(-), M: 27, 31 FWD, M: 27, 31

PHB301

L 490mm

-10/98, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31

PHB293

L 485mm

-10/98, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB302 PHB485 PHB289 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 PML439 PML438

L 360mm L 384mm L 310mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm

-10/98, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31 Ch. 16206245->, ABS(-) -10/98 -10/98, Ch. ->16206253, FWD, M: 27, 31 -10/98, Ch. ->16206253, FWD, M: 27, 31 , FWD, ABS(+), M: 27, 31, 35 , FWD, ABS(+), M: 27, 31, 35 , FWD, ABS(+), M: 27, 31, 35 , FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35 , FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35 , FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35 ABS(+) ABS(-)

BX

BX

JUMPER Box (230L) 02/94-04/02 1.9 D

1.9 TD

2.0

1.152

02/94-04/02

03/94-04/02

03/94-04/02

TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW BX BX BX BX BX BX


C o d e

L

CITROËN JUMPER Box (230L) 02/94-04/02 <- 2.0

2.0 4x4

2.0 HDI

2.5 D 4x4

03/94-04/02

10/96-01/02

11/01-04/02

03/00-04/02

GPV1059

BX L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 310mm L 360mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35 Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, FWD, M: 35 Ch. ->16206253, FWD, M: 27, 31 Ch. ->16206253, FWD, M: 27, 31 , XU10J2C, ABS(+), M: 27, 31 , XU10J2C, ABS(+), M: 27, 31 , XU10J2C, ABS(+), M: 27, 31 , XU10J2C, ABS(-), M: 27, 31 , XU10J2C, ABS(-), M: 27, 31 , XU10J2C, ABS(-), M: 27, 31 XU10J2C, M: 27, 31

PHB301

L 490mm

Ch. ->16205352,

XU10J2C, M: 27, 31

PHB293

L 485mm

Ch. ->16205352,

XU10J2C, M: 27, 31

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

ø 25,4mm ø 27mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 500mm

Ch. ->16206253, Ch. ->16206253, ABS(+) ABS(-) Ch. ->17358957

BWL201 BWN240 PML439 PML438 PHB488

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW

PHB480

L 495mm

PHB263 PHB485 PHB486 PHB487 BWN240

TRW

L 185mm L 384mm L 385mm L 385mm ø 27mm

PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

BX BX BX BX BX BX BX

2.5 D

10/96-08/97

03/94-04/02

XU10J2C, M: 27, 31 XU10J2C, M: 27, 31

ABS(-) ABS(+) ABS(+) ABS(-), PL 1000, 1400kg

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

, AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 AWD, M: 31, 35

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35

PHB480

2.5 DT 4x4

07/96-, FWD, M: 27, 31, 35

PHB301

L 495mm

Ch. 16205353->

ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16205352, M: Jumper 35 Ch. ->16206253, M: Jumper 31 Ch. ->16206253, M: Jumper 31 , ABS(+) , ABS(+) , ABS(+) , ABS(-) , ABS(-) , ABS(-)

PHB301

L 490mm

Ch. ->16205352

PHB293

L 485mm

Ch. ->16205352

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 23,8mm ø 22,2mm

Ch. ->16205352 Ch. ->16206253 Ch. ->16206253 , ABS(+), M: Jumper 31, Jumper 35 , ABS(+), M: Jumper 31, Jumper 35, Relay 1400

BWN245 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

BWN245 BWL201 BWN240 PMK498 PMH605

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX

1.153


C o d e

L

CITROËN JUMPER Box (230L) 02/94-04/02 <- 2.5 D

2.5 TDi 4x4

2.5 TDi

2.5 TD

1.154

03/94-04/02

03/00-11/00

12/96-11/00

03/94-04/02

PML372 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 GPV1059

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

, ABS(+), M: Jumper 31, Jumper 35, Relay 1400 , ABS(-), M: Jumper 31, Jumper 35 , ABS(-), M: Jumper 31, Jumper 35 , ABS(-), M: Jumper 31, Jumper 35 ABS(-), M: Relay 1400 07/96-, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWL201 BWN245 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 310mm L 360mm L 384mm ø 25,4mm ø 28,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800 Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800 Ch. 16206245-> PL 1000, 1400kg PL 1800kg , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 AWD, M: 31, 35

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

Ch. ->16205352, AWD, M: 35 Ch. ->16206253, AWD, M: 31 Ch. ->16206253, AWD, M: 31 , ABS(+), M: Jumper 31, Jumper 35 , ABS(+), M: Jumper 31, Jumper 35, Relay 1400 , ABS(+), M: Jumper 31, Jumper 35, Relay 1400, Relay 1800 , ABS(-), M: Jumper 31, Jumper 35 , ABS(-), M: Jumper 31, Jumper 35 , ABS(-), M: Jumper 31, Jumper 35 ABS(-), M: Relay 1400 11/97-, FWD, M: 27, 31, 35, 1400, 1800

PHB302 PHB301

L 360mm L 490mm

11/9711/97-, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

11/97-, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1400, 1800

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMK498 PMH605 PML372 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 GPV1059

L 310mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

11/97-, Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35, 1400, 1800 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, M: 1800 Ch. ->16206253, M: 1400 Ch. ->16206253, M: 1400 , ABS(+), M: 31, 35 , ABS(+), M: 31, 35, 1400 , ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , ABS(-), M: 31, 35 , ABS(-), M: 31, 35 , ABS(-), M: 31, 35 ABS(-), M: 1400 07/96-, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWN245

L 310mm L 360mm L 384mm ø 28,6mm

Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800 Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, FWD, M: 35, 1800

BWN245 BWL201 BWN240 PMK498 PMH605 PML372 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 GPV1059

BX BX BX BX BX BX

TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX BX

TRW


C o d e

L

CITROËN JUMPER Box (230L) 02/94-04/02 <- 2.5 TD

03/94-04/02

2.8 D

01/99-02/02

2.8 HDi 4x4

09/00-04/02

BWL201 BWN240 PML372 PMH605 PMH620 GPV1059

TRW TRW BX BX BX BX

ø 25,4mm ø 27mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

Ch. ->16206253, FWD, M: 31, 1400 Ch. ->16206253, FWD, M: 31, 1400 ABS(+) ABS(+), M: 1400 ABS(-), M: 1400

PHB301

L 490mm

Ch. ->16205352

PHB488

L 500mm

Ch. 16205353->

PHB293

L 485mm

Ch. ->16205352

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 310mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, M: 1800 Ch. ->16206253, M: 1400 Ch. ->16206253, M: 1400 , AWD, ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , AWD, ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , AWD, ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , AWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800 , AWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800 , AWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800 AWD, M: 31, 35, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

PHB480

2.8 HDi

09/00-04/02

L 495mm

Ch. 16205353->

ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

Ch. ->16205352, AWD, M: 35, 1800 Ch. ->16206253, AWD, M: 31, 1400 Ch. ->16206253, AWD, M: 31, 1400 , ABS(+) , ABS(+) , ABS(+), M: Relay 1000(-) , ABS(-), M: Relay 1000(-) , ABS(-), M: Relay 1000(-) , ABS(-), M: Relay 1000(-) ABS(-), M: Relay 1000 FWD, M: 27, 31, 35, 1000, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1000, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1000, 1400, 1800

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWN245 BWN240 BWL201

L 310mm L 360mm L 384mm ø 28,6mm ø 27mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35, 1000, 1400, 1800 Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35, 1000, 1400, 1800 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, M: Jumper 35, Relay 1800 Ch. ->16206253, M: Jumper 27, Jumper 31, Relay 1000, Relay 1400 Ch. ->16206253, M: Jumper 27, Jumper 31, Relay 1000, Relay1400

PML439 PML438 PHB488

ø 25,4mm ø 25,4mm L 500mm

ABS(+) ABS(-) Ch. ->17358957

PHB480

L 495mm

PHB485 PHB263 PHB486 PHB487 BWN240

L 384mm L 185mm L 385mm L 385mm ø 27mm

ABS(-) -06/06, 814043S ABS(+) ABS(+) 814043S, XU10J2, XU10J2CNG, ABS(-), PL 1000, 1400kg

ø 25,4mm ø 25,4mm L 500mm

ABS(+) ABS(-) Ch. ->17358957

BWN245 BWL201 BWN240 PMH605 PML372 PMK498 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 GPV1059

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW

JUMPER Box (244) 04/022.0, 2.0 HDi , 2.2 HDi , 2.8 HDi

2.0 bivalent

04/02-

02/03-

PML439 PML438 PHB488

TRW

1.155


C o d e

L

CITROËN JUMPER Box (244) 04/02<- 2.0 bivalent

2.8 HDi 4x4

02/03-

04/02-

PHB480

L 495mm

PHB485 PHB263 PHB486 PHB487 BWN240

L 384mm L 185mm L 385mm L 385mm ø 27mm

ABS(-) -06/06 ABS(+) ABS(+) XU10J2, ABS(-), PL 1000, 1400kg

ø 25,4mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-) -06/06, ABS(-)

PHB488

L 500mm

Ch. ->17358957

PHB480

L 495mm

PHB485 PHB263 PHB486 PHB487

L 384mm L 185mm L 385mm L 385mm

ABS(-) -06/06 ABS(+) ABS(+)

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, FWD, ABS(+) , FWD, ABS(+) , FWD, ABS(-) , FWD, ABS(-) M: 1000

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 1000

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 1000

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 310mm L 360mm L 384mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 1000 Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 1000 Ch. 16206245->, ABS(-) Ch. ->16206253, FWD, M: 27, 1000 Ch. ->16206253, FWD, M: 27, 1000 , AWD, ABS(+), M: 27, 31 , AWD, ABS(+), M: 27, 31 , AWD, ABS(+), M: 27, 31 , AWD, ABS(-), M: 27, 31 , AWD, ABS(-), M: 27, 31 , AWD, ABS(-), M: 27, 31 AWD, M: 27, 31

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 27, 31

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 27, 31

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206253, AWD, M: 27, 31 Ch. ->16206253, AWD, M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(+), M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(+), M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(+), M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(-), M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(-), M: 27, 31 , -10/98, FWD, ABS(-), M: 27, 31 FWD, M: 27, 31

PHB289 PHB301

L 310mm L 490mm

-10/98 -10/98, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31

PHB293

L 485mm

-10/98, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB302 PHB485 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372

L 360mm L 384mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

-10/98, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31 Ch. 16206245->, ABS(-) -10/98, Ch. ->16206244, ->16206253, FWD, M: 27, 31 -10/98, Ch. ->16206244, ->16206253, FWD, M: 27, 31 , FWD, ABS(+), M: 27, 31, 35 , FWD, ABS(+), M: 27, 31, 35 , FWD, ABS(+), M: 27, 31, 35

PML439 PML438 GPV1059

TRW

BX

JUMPER Bus (230P) 02/94-04/02 1.9 D

1.9 TD 4x4 , 2.0 4x4

1.9 TD

2.0

1.156

01/99-04/02

08/96-04/02

02/94-04/02

02/94-04/02

PMH605 PML372 PMH620 PMK533 GPV1059

BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

BX BX BX BX BX

TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW BX BX BX


C o d e

L

CITROËN JUMPER Bus (230P) 02/94-04/02 <- 2.0

2.5 D 4x4 , 2.5 TD 4x4

2.5 D

2.5 TDI 4x4

02/94-04/02

08/96-04/02

08/94-04/02

12/96-11/00

PMH600 PMK497 PML373 PML439 PML438 GPV1059

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm

, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35 , FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35 , FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35 ABS(+) ABS(-) 07/96-, FWD, M: 27, 31, 35

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 310mm L 360mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35 Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, FWD, M: 35 Ch. ->16206253, FWD, M: 27, 31 Ch. ->16206253, FWD, M: 27, 31 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 AWD, M: 31, 35

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, AWD, M: 35 Ch. ->16206253, AWD, M: 31 Ch. ->16206253, AWD, M: 31 , ABS(+), M: 31, 35 , ABS(+), M: 31, 35, 1400 , ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , ABS(-), M: 31, 35 , ABS(-), M: 31, 35 , ABS(-), M: 31, 35 ABS(-), M: 1400 07/96-, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 310mm L 360mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800 Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, FWD, M: 35, 1800 Ch. ->16206253, FWD, M: 31, 1400 Ch. ->16206253, FWD, M: 31, 1400 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 AWD, M: 31, 35

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35

L 495mm

Ch. 16205353->

ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm

Ch. ->16205352, AWD, M: 35 Ch. ->16206253, AWD, M: 31 Ch. ->16206253, AWD, M: 31

PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMK498 PMH605 PML372 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 GPV1059

BX BX BX

BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

PHB480 BWN245 BWL201 BWN240

TRW TRW TRW

1.157


C o d e

L

CITROËN JUMPER Bus (230P) 02/94-04/02 2.5 TDi

2.5 TD

2.8 D

2.8 HDi 4x4

12/96-11/00

08/94-04/02

01/99-02/02

09/00-04/02

PML372 PMK498 PMH605 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 GPV1059

BX BX BX BX BX BX BX BX

ø 25,4mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

, ABS(+) , ABS(+), M: Jumper 27, Jumper 35 , ABS(+), M: Jumper 27, Jumper 35, Relay 1400 , ABS(-), M: Jumper 27, Jumper 35 , ABS(-), M: Jumper 27, Jumper 35 , ABS(-), M: Jumper 27, Jumper 35 ABS(-), M: Relay 1400 11/97-, FWD, M: 27, 31, 35, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

11/97-, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

11/97-, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1400, 1800

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PML373 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 GPV1059

L 310mm L 360mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm

11/97-, Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35, 1400, 1800 11/97-, Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35, 1400, 1800 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, M: Jumper 35, Relay 1800 Ch. ->16206253, M: Jumper 27, Jumper 31, Relay 1400 Ch. ->16206253, M: Jumper 27, Jumper 31, Relay 1400 , -09/00, FWD, ABS(+), ABS(-), M: 27, 31, 35, 1400, 1800 , -09/00, FWD, ABS(+), M: 27, 31, 35, 1400, 1800 , -09/00, FWD, ABS(+), M: 27, 31, 35, 1400, 1800 , -09/00, FWD, ABS(+), M: 27, 31, 35, 1400, 1800 , -09/00, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1400, 1800 , -09/00, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1400, 1800 FWD, M: 27, 31, 35, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

-09/00, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

-09/00, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1400, 1800

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWL201 BWN240 BWN245 PML372 PMH605 PMH620 GPV1059

L 310mm L 360mm L 384mm ø 25,4mm ø 27mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-09/00, Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35, 1400, 1800 -09/00, Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35, 1400, 1800 Ch. 16206245-> -09/00, Ch. ->16206244, ->16206253, FWD, M: 27, 31, 1400 -09/00, Ch. ->16206244, ->16206253, FWD, M: 27, 31, 1400 Ch. ->16205352, FWD, M: 35, 1800 ABS(+) ABS(+), M: 1400 ABS(-), M: 1400

PHB301

L 490mm

Ch. ->16205352

PHB488

L 500mm

Ch. 16205353->

PHB293

L 485mm

Ch. ->16205352

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 310mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244 Ch. 16206245->, ABS(-) Ch. ->16205352, M: 1800 Ch. ->16206253, M: 1400 Ch. ->16206253, M: 1400 , AWD, ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , AWD, ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , AWD, ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , AWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800 , AWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800 , AWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800 AWD, M: 31, 35, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

L 495mm

Ch. 16205353->

ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm

Ch. ->16205352, AWD, M: 35, 1800 Ch. ->16206253, AWD, M: 31, 1400 Ch. ->16206253, AWD, M: 31, 1400

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

PHB480 BWN245 BWL201 BWN240

1.158

TRW TRW TRW


C o d e

L

CITROËN JUMPER Bus (230P) 02/94-04/02 2.8 HDi

09/00-04/02

PMK498 PML372 PMH605 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 GPV1059

BX BX BX BX BX BX BX BX

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

, ABS(+), M: Jumper 31 , ABS(+), M: Jumper 31, Relay 1000, Relay 1800 , ABS(+), M: Jumper31, Relay 1000 , ABS(-), M: Jumper 31 , ABS(-), M: Jumper 31 , ABS(-), M: Jumper 31 ABS(-), M: Relay 1000 FWD, M: 27, 31, 35, 1000, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1000, 1400, 1800

PHB488

L 500mm

Ch. 16205353->

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 27, 31, 35, 1000, 1400, 1800

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240

L 310mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm

Ch. ->16206244, FWD, M: 27, 31, 35, 1000, 1400, 1800 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, FWD, M: 35, 1800 Ch. ->16206253, FWD, M: 27, 31, 1000, 1400 Ch. ->16206253, FWD, M: 27, 31, 1000, 1400

PML439 PML438 PHB488

ø 25,4mm ø 25,4mm L 500mm

ABS(+) ABS(-) Ch. ->17358957

PHB480

L 495mm

PHB485 PHB263 PHB486 PHB487 BWN240

L 384mm L 185mm L 385mm L 385mm ø 27mm

ABS(-) -06/06 ABS(+) ABS(+) 814043S, XU10J2, XU10J2CNG, ABS(-), PL 1000, 1400kg

PML439 PML438 PHB488

ø 25,4mm ø 25,4mm L 500mm

ABS(+) ABS(-) Ch. ->17358957

PHB480

L 495mm

PHB485 PHB263 PHB486 PHB487 BWN240

L 384mm L 185mm L 385mm L 385mm ø 27mm

ABS(-) -06/06 ABS(+) ABS(+) ABS(-), PL 1000, 1400kg

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

, -10/98, FWD, ABS(+), M: 31 , -10/98, FWD, ABS(+), M: 31 , -10/98, FWD, ABS(+), M: 31 , -10/98, FWD, ABS(-), M: 31 , -10/98, FWD, ABS(-), M: 31 , -10/98, FWD, ABS(-), M: 31 FWD, M: 31

PHB301

L 490mm

-10/98, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31

PHB293

L 485mm

-10/98, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 PML439

L 310mm L 360mm L 384mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm

-10/98, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31 -10/98, Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31 Ch. 16206245->, ABS(-) -10/98, Ch. ->16206253, FWD, M: 31 -10/98, Ch. ->16206253, FWD, M: 31 , FWD, ABS(+), M: 31, 35 , FWD, ABS(+), M: 31, 35 , FWD, ABS(+), M: 31, 35 , FWD, ABS(-), M: 31, 35 , FWD, ABS(-), M: 31, 35 , FWD, ABS(-), M: 31, 35 ABS(+)

TRW TRW TRW

JUMPER Bus (244, Z_) 04/022.0, 2.0 HDi , 2.2 HDi , 2.8 HDi

2.0 bivalent

04/02-

02/03-

TRW

TRW

JUMPER Flatbed / Chassis (230) 03/94-04/02 1.9 TD

2.0

03/94-04/02

03/94-04/02

PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW BX BX BX BX BX BX

1.159


C o d e

L

CITROËN JUMPER Flatbed / Chassis (230) 03/94-04/02 <- 2.0

03/94-04/02

PML438 GPV1059

2.5 D 4X4

2.5 D

2.5 TDi 4X4

2.5 TDi

1.160

03/00-04/02

03/94-04/02

03/00-04/02

12/96-04/02

ø 25,4mm BX

ABS(-) 07/96-, FWD, M: 31, 35

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35

PHB488

L 500mm

Ch. 16205353->

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 310mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, FWD, M: 35 Ch. ->16206253, FWD, M: 31 Ch. ->16206253, FWD, M: 31 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(+), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 , AWD, ABS(-), M: 31, 35 AWD, M: 31, 35

PHB301

L 490mm

Ch. ->16205352

PHB488

L 500mm

Ch. 16205353->

PHB293

L 485mm

Ch. ->16205352

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMK498 PMH605 PML372 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 GPV1059

L 310mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

Ch. ->16206244, M: 31 Ch. 16206245->, M: Jumper 31 Ch. ->16205352, AWD, M: 35 Ch. ->16206253, AWD, M: 31 Ch. ->16206253, AWD, M: 31 , ABS(+), M: Jumper 31, Jumper 35 , ABS(+), M: Jumper 31, Jumper 35, Relay 1400 , ABS(+), M: Jumper 31, Jumper 35, Relay 1400 , ABS(-), M: Jumper 31, Jumper 35 , ABS(-), M: Jumper 31, Jumper 35 , ABS(-), M: Jumper 31, Jumper 35 ABS(-), M: Relay 1400 07/96-, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB302 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 310mm L 360mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800 Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, M: Jumper 35, Relay 1800 Ch. ->16206253, M: Jumper 31, Relay 1400 Ch. ->16206253, M: Jumper 31, Relay 1400 , AWD, ABS(+), M: 35 , AWD, ABS(+), M: 35 , AWD, ABS(+), M: 35 , AWD, ABS(-), M: 35 , AWD, ABS(-), M: 35 , AWD, ABS(-), M: 35 AWD, M: 35

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 35

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, AWD, ABS(-), M: 35

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm

Ch. ->16205352, AWD, M: 35 Ch. ->16206253, AWD, M: 31 Ch. ->16206253, AWD, M: 31 , ABS(+) , ABS(+)

BWN245 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX


C o d e

L

CITROËN JUMPER Flatbed / Chassis (230) 03/94-04/02 <- 2.5 TDi

2.5 TD

2.8 HDi

12/96-04/02

03/94-04/02

09/00-04/02

PML372 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 GPV1059

BX BX BX BX BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

, ABS(+) , ABS(-) , ABS(-) , ABS(-) ABS(-) FWD, M: 31, 35, 1400

PHB301

L 490mm

Ch. ->16205352

PHB488

L 500mm

Ch. ->16205353

PHB293

L 485mm

Ch. ->16205352

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB289 PHB485 BWN245 BWL201 BWN240 PMK498 PMH605 PML372 PMH600 PMK497 PML373 PMH620 GPV1059

L 310mm L 384mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm

Ch. ->16206244 Ch. 16206245-> Ch. ->16205352, M: Jumper 35 Ch. ->16206253, M: Jumper 31, Relay 1400 Ch. ->16206253, M: Jumper 31, Relay 1400 , ABS(+), M: 31 , ABS(+), M: 31, 1400 , ABS(+), M: 31, 1400 , ABS(-), M: 31 , ABS(-), M: 31 , ABS(-), M: 31 ABS(-), M: 1400 07/96-, FWD, M: 31, 1400

PHB301

L 490mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 1400

PHB293

L 485mm

Ch. ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 1400

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB485 PHB289 PHB302 BWL201 BWN240 PMH605 PMK498 PML372 PMH600 PMK497 PML373 GPV1059

L 384mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm

Ch. ->16206244 Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 1400 Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 1400 Ch. ->16206253, FWD, M: 31, 1400 Ch. ->16206253, FWD, M: 31, 1400 , FWD, ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , FWD, ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , FWD, ABS(+), M: 31, 35, 1400, 1800 , FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800 , FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800 , FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB301

L 490mm

Ch. ->16205352, ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB293

L 485mm

Ch. ->16205352, ->16206244, FWD, ABS(-), M: 31, 35, 1400, 1800

PHB480

L 495mm

Ch. 16205353->

PHB485 PHB289 PHB302 BWN245 BWL201 BWN240

L 384mm L 310mm L 360mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm

Ch. ->16206244, 16206245-> Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800 Ch. ->16206244, FWD, M: 31, 35, 1400, 1800 Ch. ->16205352, FWD, M: 35, 1800 Ch. ->16206253, FWD, M: 31, 1400 Ch. ->16206253, FWD, M: 31, 1400

PML439 PML438 PHB488

ø 25,4mm ø 25,4mm L 500mm

ABS(+) ABS(-) Ch. ->17358957

PHB480

L 495mm

PHB263 PHB485 PHB486 PHB487 BWN240

L 185mm L 384mm L 385mm L 385mm ø 27mm

-06/06 ABS(-) ABS(+) ABS(+) 814043N, 814043S, DW10TD, ABS(-), PL 1000, 1400kg

ø 25,4mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-)

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW

JUMPER Flatbed / Chassis (244) 02/022.0 HDi , 2.2 HDi 16V , 2.8 HDi

2.2 HDi

04/02-

02/02-06/06

PML439 PML438

TRW

1.161


C o d e

L

CITROËN JUMPER Flatbed / Chassis (244) 02/02<- 2.2 HDi

2.8 HDi 4x4

02/02-06/06

02/02-06/06

PHB488

L 500mm

PHB480

L 495mm

PHB263 PHB486 PHB487 BWN240

L 185mm L 385mm L 385mm ø 27mm

PML439 PML438 GPV1059

TRW

Ch. ->17358957

ABS(+) ABS(+) DW12UTED, ABS(-), PL 1000, 1400kg

ø 25,4mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-) ABS(-)

PHB488

L 500mm

Ch. ->17358957

PHB480

L 495mm

PHB485 PHB263 PHB486 PHB487

L 384mm L 185mm L 385mm L 385mm

BX

ABS(-) ABS(+) ABS(+)

JUMPY 01/071.6 HDi 90

01/07-

BWH408

ø 22,2mm

2.0 i

01/07-

PJD240

ø 19,05mm

JUMPY (U6U) 06/941.6

10/95-

PMK501 PMH588 PMH425 PMK500 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

1.9 D 70

04/98-

PMK501 PMK500 PMH588 PMH690 GPV1061 PHB371 PHA319 PHB444 BWD121

BX BX BX BX BX

BX BX BX BX

ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-08/00, ABS(+) -08/00, ABS(+), ESP(-) -08/00, ABS(-) -08/00, ABS(-) -08/00

L 515mm L 276mm ø 19mm

-08/00 -08/00 -08/00

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22.2mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) 06/99-, ABS(+) 06/99-, ABS(-) 09/98-

BX

BX

L 515mm L 276mm L 490mm ø 19mm

PND220 1.9 D

10/95-04/98

PJD240 PMH588 PMH425 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

1.9 TD

10/95-

PMK501 PMK500 PMH588 PMH690 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

2.0

04/00-12/06

PMK606 PMK605 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121 PND220

1.162

-12/99 01/0009/9809/98-11/03

BX BX BX

BX BX BX BX

ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 515mm L 276mm ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22.2mm

-08/00, ABS(+) -08/00, ABS(-) 06/99-, ABS(+) 06/99-, ABS(-) -08/00

L 515mm L 276mm ø 19mm

-08/00 -08/00 -08/00

ø 23,81mm ø 23,8mm

ABS(+) ABS(-) 09/00-

L 515mm L 276mm ø 19mm

09/0009/0009/00-

BX

BX

BX

BX

09/98-11/03 ABS(+) ABS(-)


C o d e

L

CITROËN JUMPY (U6U) 06/94<- 2.0 2.0 HDi 95

04/00-12/06 10/99-

PJD240 PMK606 PMK605 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

ø 19,05mm ø 23,81mm ø 23,8mm BX

BX

L 515mm L 276mm ø 19mm

ABS(+) ABS(-) 02/0002/0002/0002/00-

PND220 2.0 HDi 110

03/00-

PJK121 PMK606 PMK605 GPV1061 PHB371 PHB444 BWD121

ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,8mm

02/00-10/06 ABS(+) ABS(-)

BX

BX

L 515mm L 490mm ø 19mm

PND220 2.0 i 16V

03/00-

PJK121 PMK606 PMK605 GPV1061 PHB371 PHB444 BWD121

ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,8mm BX

BX

L 515mm L 490mm ø 19mm

PND220

ABS(+) ABS(-) 09/00-

09/0012/03-10/06

PJD240

ø 19,05mm

12/03-10/06

JUMPY Box 01/071.6 HDi 90

01/07-

BWH408

ø 22,2mm

2.0 i

01/07-

PJD240

ø 19,05mm

JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 06/941.6 i

10/95-

PMK501 PMH588 PMH425 PMK500 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

1.9 D 70

04/98-

PMK501 PMK500 PMH588 PMH690 GPV1061 PHB371 PHA319 PHB444 BWD121

BX BX BX BX BX

BX BX BX BX

ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-08/00, ABS(+) -08/00, ABS(+), ESP(-) -08/00, ABS(-) -08/00, ABS(-) -08/00

L 515mm L 276mm ø 19mm

-08/00 -08/00 -08/00

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22.2mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) 06/99-, ABS(+) 06/99-, ABS(-)

L 515mm L 276mm L 490mm ø 19mm

12/9901/00-

BX

BX

PND220 1.9 DT

1.9 D

10/95-08/00

10/95-08/98

PJD240 PMH588 PMH690 PMK501 PMK500 GPV1061

BX BX BX BX

PHB371 PHA319 BWD121

BX

PMH425 PMH588 GPV1061

BX BX BX

PHB371

ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22.2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

06/99-, ABS(+) 06/99-, ABS(-) ABS(+) ABS(-)

L 515mm L 276mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

05/98-, ABS(-) ABS(+), ESP(-)

L 515mm

1.163


C o d e

L

CITROËN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 06/94<- 1.9 D 1.9 TD

10/95-08/98 10/95-

PHA319 BWD121

BX

PMK501 PMK500 GPV1061

BX BX BX

PHB371 PHA319 BWD121 2.0 HDi 95

10/99-

PMK606 PMK605 GPV1061 PHB371 PHB444 BWD121

BX

L 276mm ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm

-08/00, ABS(+) -08/00, ABS(-) -08/00

L 515mm L 276mm ø 19mm

-08/00 -08/00 -08/00

ø 23,81mm ø 23,8mm

ABS(+) ABS(-) 02/00-

BX

BX

L 515mm L 490mm ø 19mm

02/00-

ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,8mm

ABS(+) ABS(-)

PND220 2.0 HDi 110

01/02-

PJK121 PMK606 PMK605 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

BX

BX

L 515mm L 276mm ø 19mm

PND220 2.0 i 16V

03/00-

PJK121 PMK606 PMK605 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,8mm BX

BX

L 515mm L 276mm ø 19mm

PND220

12/03-10/06, DW10CTED 12/03-10/06, ABS(+) 12/03-10/06, ABS(-) 09/0009/0009/0009/0012/03-10/06

PJD240

ø 19,05mm

12/03-10/06

JUMPY Flatbed / Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 10/991.9 TD

10/99-

PMK501 PMK500 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

2.0

12/03-10/06

PMK606 PMK605 GPV1061 PHB371 PHB444 BWD121

BX BX BX

BX

ø 23,8mm ø 23,8mm

-08/00, ABS(+) -08/00, ABS(-) -08/00

L 515mm L 276mm ø 19mm

-08/00 -08/00 -08/00

ø 23,81mm ø 23,8mm

ABS(+) ABS(-)

BX

BX

L 515mm L 490mm ø 19mm

PND220 2.0 HDi 95

10/99-

PJD240 PMK606 PMK605 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

ø 19,05mm ø 23,81mm ø 23,8mm BX

BX

L 515mm L 276mm ø 19mm

ABS(+) ABS(-) 02/0002/0002/0002/00-

PND220 2.0 HDi

12/03-10/06

PJK121 PMK606 PMK605 GPV1061 PHB371 PHB444

1.164

ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,8mm BX L 515mm L 490mm

02/00-10/06, ABS(+) ABS(-)

DW10ATED/DW10BTED, DW10BTED


C o d e

L

CITROËN JUMPY Flatbed / Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 10/99<- 2.0 HDi

12/03-10/06

BWD121

BX

ø 19mm

PND220 PJK121

ø 23,81mm

NEMO Box (AA_) 02/081.2 HDi 75 1.4, 1.4 HDi

10/10-

BWF332

ø 20,6mm

02/08-

PJD239 BWF332

ø 19,05mm ø 20,6mm

PJD239

ø 19,05mm

MA

NEMO Estate 04/091.2 HDi 75 1.4, 1.4 HDi

10/10-

BWF332

ø 20,6mm

04/09-

PJD239 BWF332

ø 19,05mm ø 20,6mm

PJD239

ø 19,05mm

MA

SAXO (S0, S1) 02/96-04/04 1.0 X

1.1 X,SX

1.4 VTS

1.5 D

05/96-06/03

05/96-09/03

05/96-06/03

09/96-04/04

PSA352 PSA351 PMD397 PMF469 PMF490 PHB294 PHB104 PHB105 PHA315 BWF252 BWF290 BWD133 BWD134 PSA352 PSA351 PMD397 PMF469 PMF490 PHB294 PHB104 PHB105 PHA315 BWF252 BWF290 BWD129 BWD133 BWD130 BWD134 PSA352 PSA351 PMD397 PMF469 PMF490 PHB294 PHB104 PHB105 PHA315 BWF252 BWF290 BWD133 BWD129 BWD134 BWD130 PSA352 PSA351 PMD397 PMF469

BX BX BX BX ATE

TRW TRW BX BX BX BX BX BX ATE

TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX BX ATE

TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX BX

ø 7“ ø 8“ ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 328mm L 355mm L 315mm L 222mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 7“ ø 8“ ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 328mm L 355mm L 315mm L 222mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 7“ ø 8“ ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 328mm L 355mm L 315mm L 222mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 7“ ø 8“ ø 19mm ø 20,6mm

, brake assist(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-) -01/99, ABS(+) -01/99, ABS(-), 02/99-

13“,

-12/98, ABS(+) 01/99-, ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-), brake-power governor(+), ABS(-),

13“ 13“

, brake assist(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-) -01/99, ABS(+) -01/99, ABS(-), 02/99-, ABS(+)

13“,

-12/98, ABS(+) 01/99-, ABS(+) 07/00-, brake-power governor(+), ABS(-), 14“ brake-power governor(+), ABS(+), ABS(-), 13“ 07/00-, brake-power governor(+), ABS(-), 14“ brake-power governor(+), ABS(+), ABS(-), 13“ , brake assist(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-) -01/99, ABS(+) -01/99, ABS(-), 02/99-

13“

-12/98, ABS(+) 01/99-06/03, ABS(+) brake-power governor(+), ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) , brake assist(-) ABS(+), ESP(-)

1.165


C o d e

L

CITROËN SAXO (S0, S1) 02/96-04/04 <- 1.5 D

1.6

1.6 VTL,VTR

1.6 VTS

Electric

09/96-04/04

PMF490

02/96-04/04

PHB294 PHB104 PHB105 PHA315 BWF252 BWF290 BWD133 BWD129 BWD134 BWD130 PSA351

05/96-06/03

PMH677 PMF490 PHB294 PHB104 PHB105 PHA315 BWF252 BWF290 BWD133 BWD129 BWD134 BWD130 PSA351

06/96-09/03

PMF490 PMH677 PHB294 PHB104 PHB105 PHA315 BWF252 BWF290 BWD133 BWD129 BWD134 BWD130 PSA351

11/96-06/03

PMF490 PMH677 PHB294 PHB104 PHB105 PHA315 BWF252 BWF290 BWD133 BWD129 BWD134 BWD130 PSA351 PMF490

ATE

ø 20,6mm

ABS(-) -01/99, ABS(+) -01/99, ABS(-), 02/99-

TRW TRW BX BX BX BX BX

L 328mm L 355mm L 315mm L 222mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 8“ ø 22,2mm ø 20,6mm L 328mm L 355mm L 315mm L 222mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 8“

ABS(+) ABS(-) -01/99, ABS(+) -01/99, ABS(-), 02/99-, ABS(+)

ø 20,6mm ø 22,2mm L 328mm L 355mm L 315mm L 222mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 8“

-04/04 -04/04, ABS(+) -01/99, ABS(+) -01/99, ABS(-), 13“, 02/99-04/04 -04/04 -12/98, ABS(+) 01/99-, ABS(+) brake-power governor(+), ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) , -04/04, brake assist(-)

TRW TRW BX BX BX BX BX

ø 20,6mm ø 22,2mm L 328mm L 355mm L 315mm L 222mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 8“

-04/04 -04/04, ABS(+) -01/99, ABS(+) -01/99, ABS(-), 13“, 02/99-04/04 -04/04 -12/98, ABS(+) 01/99-04/04, ABS(+) -04/04, brake-power governor(+), ABS(+), ABS(-), brake-power governor(+), ABS(-) -04/04, brake-power governor(+), ABS(+), ABS(-), brake-power governor(+), ABS(-) brake assist(-)

ATE ATE

TRW TRW BX BX BX BX BX ATE ATE

TRW TRW BX BX BX BX BX ATE ATE

ATE

ø 20,6mm

PHB294 PHB104 PHB105 PHA315 BWD129 BWD130

BX BX

L 328mm L 355mm L 315mm L 222mm ø 19mm ø 19mm

PMF181 PMD179 PMC118

BX BX BX

ø 20,6mm ø 19mm ø 17,5mm

-12/98, ABS(+) 01/99-04/04, ABS(+) brake-power governor(+), ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) , brake assist(-)

1.166

09/78-03/91

13“

-12/98, ABS(+) 01/99-, ABS(+) brake-power governor(+), ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) , -04/04, brake assist(-)

-01/99, ABS(+) -01/99, ABS(-) 02/99brake-power governor(+) brake-power governor(+)

VISA 09/78-03/91 0.6

13“,

-08/84 -12/87

13“ 13“


C o d e

L

CITROËN VISA 09/78-03/91 <- 0.6

1.0

11 E

14

14 GT

16 GTI

17 D

09/78-03/91

09/84-06/88

09/78-03/91

07/84-03/91

03/82-03/91

01/85-03/91

04/84-03/91

PHB220 PHB166 PHB159 PHA176 BWF136 BWF115 BWH163 BWH167 PMC118 PMD179 PHB166 PHB159 PHA176 BWF136 BWF115 PMC118 PMD179 GPV1020 PHB166 PHB173 PHB159 PHA176 BWH163 BWH167 PMD179 PMF181 GPV1020 PHB166 PHB173 PHB159 PHA176 BWH163 BWH167 PMC118 PMD179 PMF181 PHB166 PHB173 PHB159 PHA176 BWF136 BWF115 BWH163 BWH167 PMF181

BX TRW BX BX

L 435mm L 350mm L 370mm L 275mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19mm L 350mm L 370mm L 275mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 19mm

BX TRW BX BX

L 350mm L 370mm L 370mm L 275mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm

BX TRW BX TRW BX BX

07/80-06/82

-08/84 -09/88 -09/88 -09/88 -09/88 -09/88 -09/88 -09/88 -09/88

BX TRW BX TRW BX

L 350mm L 370mm L 370mm L 275mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19mm ø 20,6mm L 350mm L 370mm L 370mm L 275mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm

PHB220 PHB159 PHA176 BWH188

BX

L 435mm L 370mm L 275mm ø 22,2mm

-08/88 -08/88 -08/88 -08/88

PMF181

BX

ø 20,6mm

BX TRW BX BX BX

GPV1020

II Super X

-12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87 -12/87

-08/88

-10/89 -10/89

PHB185 PHB159 PHA176 BWH188

BX

L 355mm L 370mm L 275mm ø 22,2mm

BWH163 BWH167

BX TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm

-10/89 -10/89 -10/89 -10/89

XANTIA (X1) 03/93-01/98 1.6 i

03/93-01/98

1.8 i, 2.0 i, 2.0 i 16V 1.8 i 16V

03/93-01/98 06/95-01/98

PHB295 PHB373 PHB373 PHB373

L 385mm L 400mm L 400mm L 400mm

M: X1BFZF M: XU5JP -05/95 -12/97

1.167


C o d e

L

CITROËN XANTIA (X1) 03/93-01/98 <- 1.8 i 16V 1.9 D

06/95-01/98 06/94-01/98

1.9 SD 1.9 Turbo D

02/96-01/98 10/94-01/98

2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V

06/95-01/98

3.0 i 24V

01/97-01/98

PHB295 PHD712 PHB373 PHB373 PHB373 PHB295 PHB373 PJK121 PHB373 PJK121

L 385mm L 337mm L 400mm L 400mm L 400mm L 385mm L 400mm ø 23,81mm L 400mm ø 23,81mm

01/98-

PHB295 PHB295 PHB373 PHB295 PHB373 PJK121 PHB295 PHB373 PJK121 PHB295 PHB373 PJK121 PHB373 PJK121

L 385mm L 385mm L 400mm L 385mm L 400mm ø 23,81mm L 385mm L 400mm ø 23,81mm L 385mm L 400mm ø 23,81mm L 400mm ø 23,81mm

-12/00 -10/98 11/98-10/02

-10/96 11/96ATM(+) MTM 5-speed(+)

XANTIA (X2) 01/98-04/03 1.8 i, 1.9 SD 1.8 i 16V, 1.9 Turbo D , 2.0 i, 2.0 i 16V

01/98-04/03 01/98-04/03

2.0 HDI 90 2.0 HDI 109

03/99-04/03 02/99-04/03

2.0 Turbo

01/98-04/03

2.1 Turbo D 12V

01/98-02/99

3.0 V6

01/98-04/03

-10/98 11/98-08/99 , -08/99 -10/98 11/98-10/02 , -10/02

XANTIA Break (X1) 06/95-01/98 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 Turbo D , 2.0 i, 2.0 i 16V 1.9 SD 2.0 Turbo

06/95-01/98

PHB373

L 400mm

04/97-01/98 06/95-01/98

2.1 Turbo D 12V

06/96-01/98

PHB373 PHB373 PJK121 PHB373 PJK121

L 400mm L 400mm ø 23,81mm L 400mm ø 23,81mm

11/96, 11/96-

XANTIA Break (X2) 01/98-04/03 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD , 2.0 i 1.9 Turbo D , 2.0 i 16V

01/98-04/03

PHB295

L 385mm

01/98-04/03

2.0 HDI 90 2.0 HDI 109

03/99-04/03 02/99-04/03

2.0 Turbo

01/98-04/03

2.1 Turbo D 12V

01/98-02/99

3.0 V6

01/98-04/03

PHB295 PHB373 PHB295 PHB373 PJK121 PHB295 PHB373 PJK121 PHB295 PHB373 PJK121 PHB373 PJK121

L 385mm L 400mm L 385mm L 400mm ø 23,81mm L 385mm L 400mm ø 23,81mm L 385mm L 400mm ø 23,81mm L 400mm ø 23,81mm

05/89-06/94

PHB370

L 578mm

09/92-06/94 05/89-05/94 07/90-06/94

PHB370 PHB370 PHB370

L 578mm L 578mm L 578mm

05/94-10/00

PHB370

L 578mm

03/96-08/96

PHB370

L 578mm

-08/00 -10/98, MTM(+), 5 Speed(+) 11/98-10/02, ATM(+)

-10/98 11/98-08/00 , -08/00 -10/98 11/98-

XM (Y3) 05/89-10/94 2.0, 2.0 i, 2.1 D 12V , 2.1 TD 12V , 3.0 V6 2.0 i Turbo 3.0 3.0 V6 24V

XM (Y4) 05/94-10/00 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V , 2.5 TD , 3.0 V6, 3.0 V6 24V 2.1 D12 VSX

1.168

-12/98


C o d e

L

CITROËN XM Break (Y3) 05/89-07/94 2.0 i, 2.1 D 12V , 2.1 TD 12V , 3.0 V6 2.0 Turbo

11/91-04/94

PHB370

L 578mm

09/92-04/94

PHB370

L 578mm

05/94-10/00

PHB370

L 578mm

07/94-06/96

PHB370

L 578mm

XM Break (Y4) 05/94-10/00 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V , 2.5 TD , 3.0 V6 2.1 D12

-04/00

XSARA (N1) 04/97-04/05 1.4 HDi

1.4 i, 1.9 D

1.5 D , 1.8 D , 1.8 i

1.6 16V

1.6 i

01/03-03/05

04/97-03/05

04/97-09/00

09/00-03/05

04/97-09/00

PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF290 PJD240 PMH604 PMH602 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 BWF290 BWF166 BWF129 BWF167 BWF130 PJD240 PMH604 PMH602 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 BWF166 BWF129 BWF167 BWF130 PMK499 PMK526 PMK654 PMK655 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240 PMH604 PMH602 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 BWF290 BWF166

ATE ATE

BX TRW ATE ATE BO BO ATE ATE

BX TRW TRW BX TRW BX TRW ATE ATE

BX TRW BX TRW BX TRW BO BO ATE ATE

BX

ATE ATE

BX TRW TRW BX

ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(-)

-02/05 -08/00, ABS(+), ESP(-) -08/00, ABS(-) 09/00-07/01, Ch. ->09001, ABS(+), ESP(-) 09/00-07/01, Ch. ->09001, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-) Ch. 08092->, ABS(+) ESP(-) ABS(+) ABS(+) -10/00, Ch. ->08728, ABS(+) 11/00-, ABS(+) -08/00, brake-power governor(+), ABS(-) -08/00, brake-power governor(+), ABS(-) -08/00, brake-power governor(+), ABS(-) -08/00, brake-power governor(+), ABS(-) , 09/00ABS(+), ESP(-) ABS(-) ABS(+) ESP(-) ABS(+) ABS(+) ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) -07/01, Ch. ->09001, ABS(+), ESP(-) -07/01, Ch. ->09001, ABS(-) 08/01-, Ch. 09002->, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) ESP(-)

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ESP(-)

ABS(+) ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-)

1.169


C o d e

L

CITROËN XSARA (N1) 04/97-04/05 <- 1.6 i

04/97-09/00

1.8 i 16V

04/97-09/00

1.8 i Aut.

1.8 TD

1.8 VTS

1.9 SD

1.9 TD

2.0 16V

1.170

04/97-09/00

10/97-09/00

09/00-10/04

01/98-09/00

04/97-09/00

04/97-03/05

BWF129 BWF167 BWF130 PMK499 PMK526 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PMH604 PMH602 PHB369 PHA101 PHA326 BWF252 BWF166 BWF129 BWF167 BWF130 PMH604 PMH602 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 BWF166 BWF129 BWF167 BWF130 PMK623 PMK610 PMK500 GPV1286 PHB367 PHB368 PHA356 BWF282 BWF280 BWF283 BWF281 PMH604 PMH602 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 PMH604 PMH602 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 BWF290 PMK655 PMK654 PMK499 PMK526 PHB369 PHB372 PHA101

TRW BX TRW BO BO

BX ATE ATE BX TRW BX TRW BX TRW ATE ATE

BX TRW BX TRW BX TRW BO ATE BX

BX BX BX BX ATE ATE

BX TRW ATE ATE

BX TRW TRW ATE ATE BO BO

BX

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 577mm L 577mm L 305mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm

brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(-) ESP(-)

ABS(+), ESP(-) ABS(-)

ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(-) ABS(+) ABS(+) ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-)

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ESP(-)

ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(-)

08/01-, Ch. 09002->, ABS(+), ESP(-) 08/01-, Ch. 09002->, ABS(-) ABS(+) ABS(-) 01/98ESP(-) 01/98-


C o d e

L

CITROËN XSARA (N1) 04/97-04/05 <- 2.0 16V

04/97-03/05

2.0 HDi 90

02/99-03/05

2.0 HDi 109

05/01-03/05

PHA326 PJD240 PMH604 PMH602 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240

ATE ATE BO BO ATE ATE

BX

BO BO ATE ATE

BX

L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm

01/98-

ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 22,2mm

ABS(+), ESP(-) ABS(-)

-08/00, ABS(+) -08/00, ABS(-) 09/00-07/01, ABS(+), ESP(-) 09/00-07/01, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-) ESP(-)

-07/01, ABS(+), ESP(-) -07/01, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-) ESP(-)

XSARA Break (N2) 10/97-08/05 1.4 HDi

1.4 i, 1.9 D

1.5 D , 1.8 D

1.6 16V

1.6 i

01/03-08/05

10/97-08/05

10/97-09/00

09/00-08/05

10/97-09/00

PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWH381 PJD240 PMK655 PMK654 PMK499 PMH602 PMK526 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF112 BWH381 PJD240 PMK499 PMH602 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF112 BWH381 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240 PMK499 PMH602 PHB369

ATE ATE

BX BX ATE ATE BO ATE BO

BX BX BX BO ATE

BX BX BX BO BO ATE ATE

BX

BO ATE

ø 19,05mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 22,2mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 22,2mm L 485mm

ESP(-)

08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-) ABS(-) ABS(+) ESP(-)

05/98-, ABS(+), ABS(-) ABS(+), ABS(-) , 09/0005/98-05/99, ABS(+), ESP(-) 05/98-05/99, ABS(-) 05/98-05/99, ABS(+) ESP(-) 05/98-05/99 05/98-05/99 05/98-05/99, ABS(+) 05/98-05/99, ABS(-) -07/01, ABS(+) -07/01, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-) ESP(-)

ABS(+) ABS(-)

1.171


C o d e

L

CITROËN XSARA Break (N2) 10/97-08/05 <- 1.6 i

1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 TD

2.0 16V

2.0 HDI 90

2.0 HDi 109

10/97-09/00

10/97-09/00

07/98-08/05

02/99-08/05

05/01-08/05

PHB372 PHA101 PHA326 BWH381 BWF112 BWF129 BWF130 PMK499 PMK526 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWH381

BX BX BX TRW TRW BO BO

BX BX

PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240

BO BO ATE ATE

PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF290

ATE ATE

BX

BO BO ATE ATE

BX

BO BO ATE ATE

BX

L 470mm L 220mm L 260mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 22,2mm

ESP(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm

-07/01, ABS(+), ESP(-) -07/01, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm

ABS(+), ESP(-) ABS(-)

ABS(+) ABS(-) brake-power governor(+) brake-power governor(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-) 05/98ESP(-) 05/9805/98-

ESP(-)

-07/01, ABS(+), ESP(-) -07/01, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-) ESP(-)

06/99-07/01, ABS(+), ESP(-) -07/01, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-) ESP(-)

XSARA Coupe (N0) 02/98-04/05 1.4 HDi

1.4 i

1.172

01/03-03/05

03/98-03/05

PJD240 PMH604 PMH602 PMK526 PMK499 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 BWF290

BX TRW ATE ATE BO BO ATE ATE

BX TRW TRW

ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ESP(-)

-02/05 -04/01, ABS(+), ESP(-) -04/01, ABS(-) -07/01, Ch. ->09001, ABS(-) -07/01, ABS(+) 09/00-, ABS(+), ESP(-) 09/00-, ABS(-) -10/04 ESP(-) -10/04 -10/04 -10/00 11/00-10/04


C o d e

L

CITROËN XSARA Coupe (N0) 02/98-04/05 <- 1.4 i

03/98-03/05

1.6 16V, 2.0 16V

09/00-03/05

1.6 i

1.8 i

1.8 i 16V

1.9 D

02/98-09/00

02/98-09/00

02/98-09/00

02/98-03/05

BWF166 BWF129 BWF167 BWF130 PJD240 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240 PMH604 PMH602 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 BWF290 BWF166 BWF129 BWF167 BWF130 PMH604 PMH602 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 BWF129 BWF166 BWF130 BWF167 PMK499 PMK526 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 BWF166 BWF129 BWF167 BWF130 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PMH604 PMH602 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF290 BWF252 BWF166 BWF129 BWF167

BX TRW BX TRW BO BO ATE ATE

BX

ATE ATE

BX TRW TRW BX TRW BX TRW ATE ATE

BX TRW TRW BX TRW BX BO BO

BX TRW BX TRW BX TRW BO BO ATE ATE ATE ATE

BX TRW TRW BX TRW BX

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-04/01, brake-power governor(+), ABS(-) -04/01, brake-power governor(+), ABS(-) -04/01, brake-power governor(+), ABS(-) -04/01, brake-power governor(+), ABS(-) -07/01, Ch. ->09001, ABS(+), ESP(-) -07/01, Ch. ->09001, ABS(-) 08/01-, Ch. 09002->, ABS(+), ESP(-) 08/01-, Ch. 09002->, ABS(-) ESP(-)

ABS(+) ABS(-) ESP(-)

ABS(+) ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(-) ABS(+) ABS(+) ABS(+) 03/98-, brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) 03/98-, brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) ABS(+) ABS(-) ESP(-)

ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) 09/00-07/01, ABS(+) 09/00-07/01, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-) ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(-)

11/00-02/05 ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-)

1.173


C o d e

L

CITROËN XSARA Coupe (N0) 02/98-04/05 <- 1.9 D 1.9 TD

2.0 HDI 90

2.0 HDi 109

2.0 i 16V

02/98-03/05 02/98-09/00

02/99-03/05

05/01-03/05

02/98-03/05

BWF130 PJD240 PMH604 PMH602 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 BWF252 BWF290 PMH604 PMH602 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240 PMK499 PMK526 PMK655 PMK654 PHB369 PHB372 PHA101 PHA326 PJD240

TRW ATE ATE

BX TRW TRW ATE ATE BO BO ATE ATE

BX

BO BO ATE ATE

BX

BO BO ATE ATE

BX

ø 20,6mm

brake-power governor(+), ABS(-)

ø 19,05mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 220mm L 260mm ø 19,05mm

09/00ABS(+), ESP(-) ABS(-)

ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(+) ESP(-) -12/02 ABS(-)

ESP(-)

06/99-08/00, ABS(+), ESP(-) 06/99-08/00, ABS(-) 06/99-07/01, ABS(+) 06/99-07/01, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-) 06/99ESP(-) 06/9906/9906/99-07/01, ABS(+) -07/01, ABS(-) 08/01-, ABS(+), ESP(-) 08/01-, ABS(-) ESP(-)

-07/01, ABS(+) -07/01, ABS(-) 08/01-, Ch. 09002->, ABS(+), ESP(-) 08/01-, Ch. 09002->, ABS(-) -10/04 ESP(-) -10/04 -10/04 -10/04

XSARA PICASSO (N68) 12/991.6, 2.0 HDi

1.6 16V

1.6 Chrono

12/99-

09/05-

04/01-10/04

PMK582 PMF544 PMK526 PHB369 PHB372 PHA358 BWH373 PJD240 PMK582 PMF544 PMK526 PHB369 PHB372 PHA358 BWH373 PJD240 PMK582 PMF544 PMK526 PHA358 BWH373 PJD240

1.174

BO BO BO

TRW BO BO BO

TRW BO BO BO TRW

ø 19,05mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm ø 19,05mm

ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(+) ESP(-) ABS(-) ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-) -12/02, Ch. ->09526 ABS(-)


C o d e

L

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 12/991.6 HDi

1.8 16V

1.8 SX

2.0 16V

05/04-

02/00-

06/00-08/05

01/03-

PMK582 PMF544 PMK526 PHB369 PHB372 BWH373 PJD240 PMK582 PMF544 PMK526 PHB369 PHB372 PHA358 BWH373 PJD240 PMK582 PMF544 PMK526 PHA358 BWH373 PJD240 PMK582 PMF544 PMK526 PHB369 PHB372 PHA358 BWH373

BO BO BO

TRW BO BO BO

TRW BO BO BO TRW BO BO BO

TRW

PJD240

ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm ø 22,2mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm L 280mm ø 22,2mm ø 19,05mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm L 485mm L 470mm L 280mm ø 22,2mm

ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(+) ESP(-) ABS(-) ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(+) ESP(-) ABS(-) ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-) -12/02 ABS(-) ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-) ESP(+) ESP(-) ABS(-)

ø 19,05mm

ZX (N2) 03/91-10/97 1,1

1.1

1.4, 1.4 i

03/91-08/93

03/91-06/97

03/91-06/97

PMF503 PMH911 GPV1274 PHB103 PHA101 BWF158 BWF123 BWF166 BWF129 BWF159 BWF124 BWF167 BWF130 PMH911 PMF559 PMF503 PMF490 GPV1274 PHB103 PHA101 BWF158 BWF123 BWF166 BWF129 BWF159 BWF124 BWF167 BWF130 PMH911 PMF503 PMF559 PMF490

BO ATE

ø 20,6mm ø 22,2mm

, Orga 07070->, ABS(+)

BX BX TRW BX TRW BX TRW BX TRW ATE ATE BX ATE

L 455mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,64mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-06/92, brake-power governor(+) -06/92, brake-power governor(+) 07/92-, brake-power governor(+) 07/92-, brake-power governor(+) -06/92, brake-power governor(+) -06/92, brake-power governor(+) 07/92-, brake-power governor(+) 07/92-, brake-power governor(+) , Orga 07070->, ABS(+) -05/96 -05/96, Ch. ->7125, BX 06/96-

BX BX TRW BX TRW BX TRW BX TRW ATE BO ATE ATE

L 455mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,64mm ø 20,6mm

-06/92, brake-power governor(+) -06/92, brake-power governor(+) 07/92-, brake-power governor(+) 07/92-, brake-power governor(+) -06/92, brake-power governor(+) -06/92, brake-power governor(+) 07/92-, brake-power governor(+) 07/92-, brake-power governor(+) , Orga 07070->, ABS(+) -05/96 06/9606/96-

1.175


C o d e

L

CITROËN ZX (N2) 03/91-10/97 <- 1.4, 1.4 i

1.4 D

03/91-06/97

GPV1274

07/94-10/97

PHB103 PHA101 BWF252 BWF158 BWF123 BWF166 BWF129 BWF159 BWF124 BWF167 BWF130 PMF503

BX TRW BX TRW BX TRW BX TRW BX TRW BO

L 455mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

BX BX TRW BX TRW BX ATE

L 455mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm

07/96-05/92, brake-power governor(+) -05/92, brake-power governor(+) 06/92-06/96, brake-power governor(+) 06/92-06/96, brake-power governor(+) -05/92, brake-power governor(+) -05/92, brake-power governor(+) 06/92-06/96, brake-power governor(+) 06/92-06/96, brake-power governor(+)

GPV1274

1.6

1.6 i

1.8

1.8 D

07/94-10/97

03/91-06/97

07/94-10/97

06/93-06/97

PHB103 PHA101 BWF166 BWF129 BWF167 BWF130 PMH182 PMF490 GPV1274 PHB103 PHA101 BWF252 BWF129 BWF166 BWF167 BWF130 PMH911 PMF503 PHB103 PHA101 BWF158 BWF123 BWF166 BWF129 BWF159 BWF124 BWF130 BWF167 PMH677 PMH182 PMH911 PMF559 PMF490 PMF503 GPV1274 PHB103 PHA101 PHA326 BWF252 BWF166 BWF129 BWF167 BWF130 PMH911 PMH182 PMH571 GPV1275 PHB103 PHA326

1.176

BX TRW TRW BX BX TRW ATE BO BX BX TRW BX TRW BX TRW TRW BX ATE BX ATE ATE ATE BO

BX TRW BX TRW BX TRW ATE BX BX

L 455mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm L 455mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,64mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 455mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 455mm L 260mm

brake-power governor(+) brake-power governor(+) brake-power governor(+) brake-power governor(+) -03/96 04/96-

07/96-, ABS(+) -06/96, brake-power governor(+) -06/96, brake-power governor(+), ABS(-) -06/96, brake-power governor(+) -06/96, brake-power governor(+) , Orga 07070->, ABS(+) Ch. ->7125

-06/92, brake-power governor(+) -06/92, brake-power governor(+) 07/92-06/96, brake-power governor(+) 07/92-06/96, brake-power governor(+) -06/92, brake-power governor(+) -06/92, brake-power governor(+) -06/96, brake-power governor(+) 07/92-06/96, brake-power governor(+) , Orga 07070->, ABS(+) -05/96, ABS(+) , -06/97, Orga 07070->, ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

07/96-, ABS(+) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-06/96, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-06/96, brake-power governor(+), ABS(-) , Orga 07070->, ABS(+) ABS(+) ABS(-)


C o d e

L

CITROËN ZX (N2) 03/91-10/97 <- 1.8 D

06/93-06/97

PHA101 BWF112

BX BX

L 220mm ø 20,6mm

1.8 i

07/92-06/97

PMH911 PMH182 PMH677 PMF503 PMF559 PMF490 GPV1274

ATE BX ATE BX ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,64mm ø 20,6mm

, Orga 07070->, ABS(+) -05/96, ABS(+) , 06/96-, ABS(+) BX, ABS(-) ABS(-) ABS(-)

TRW BX TRW BX TRW TRW BX BX TRW BX BX ATE

L 455mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ABS(+) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-06/96, brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) -07/92, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) -05/96, ABS(+) -05/96, ABS(-) 06/96-

BX BX

L 455mm L 260mm L 220mm ø 20,6mm

1.8 i 16V

01/96-06/97

PHB103 PHA101 PHA326 BWF252 BWF166 BWF129 BWF158 BWF123 BWF130 BWF167 BWF159 BWF124 PMH182 PMH571 PMH911 GPV1275 PHB103 PHA326 PHA101 BWF112

1.9

1.9 DT

1.9 D

03/91-09/93

06/92-10/97

03/91-06/97

PMH182 PMF503 PHB103 PHB323 BWF158 BWF123 BWF166 BWF129 BWF159 BWF124 BWF167 BWF130 PMH182 PMF503 PMH677 PMF490 PMF559 GPV1274 PHB103 PHA101 BWF252 BWF123 BWF129 BWF166 BWF167 BWF124 BWF159 BWF130 PMH911 PMH677 PMF503 PMH182 PMF490 PMF559

BX

BX BO

BX TRW BX TRW BX TRW BX TRW BX BO ATE ATE ATE

ø 22,2mm ø 20,6mm L 455mm L 177mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,64mm

BX TRW TRW TRW BX BX TRW BX TRW ATE ATE BO BX ATE ATE

L 455mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,64mm

ABS(+) ABS(-)

-06/92, brake-power governor(+), ABS(-) -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) -05/96, ABS(+) -05/96, ABS(-) 06/96-, ABS(+) 06/96-, ABS(-) ABS(-)

ABS(+) Ch. ->05718, brake-power governor(+), ABS(-) Ch. 05719->, brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) Ch. ->05718, brake-power governor(+), ABS(-) Ch. ->05718, brake-power governor(+), ABS(-) Ch. 05719->, brake-power governor(+) Ch. 05719->, brake-power governor(+), ABS(-) , Orga 07070->, ABS(+) , Orga 07070->, ABS(+) -05/96, Ch. ->7125, ABS(-) -05/96, ABS(+) 06/96-, ABS(-) ABS(-)

1.177


C o d e

L

CITROËN ZX (N2) 03/91-10/97 <- 1.9 D

1.9 i

1.9 TD

2.0

03/91-06/97

03/91-06/97

07/92-06/97

07/94-10/97

GPV1274 PHB103 PHA101 PHA326 BWF252 BWF112 BWF290 BWF158 BWF123 BWF166 BWF129 BWF159 BWF124 BWF167 BWF130 PMH911 PMF503 PMH182 PHB103 PHB323 BWF158 BWF123 BWF166 BWF129 BWF159 BWF124 BWF167 BWF130 PMH911 PMF490 PMH182 PMF559 PMF503 GPV1274 PHB103 PHA101 BWF252 BWF123 BWF129 BWF166 BWF167 BWF124 BWF159 BWF130 PSA452 PMH182 PMF503 PMH911 PMH677 PMF559 PMF490 GPV1274

2.0 i

1.178

07/92-06/97

PHB103 PHB323 PHA101 BWF252 BWF166 BWF167 PMH911 PMH182 PMF503 PMF490 PMF559

BX TRW BX TRW BX TRW BX TRW ATE ATE BX ATE BO

L 455mm L 220mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 455mm L 177mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,64mm ø 20,6mm

BX TRW TRW TRW BX BX TRW BX TRW BX

L 455mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 9“

BX BO ATE ATE ATE ATE

ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,64mm ø 20,6mm

-05/96, ABS(+) -05/96, ABS(-) , -06/97, Orga 07070->, ABS(+) , -06/97, Orga 07070->, ABS(+) 06/96-, ABS(-) 06/96-, ABS(-)

BX TRW BX BX ATE BX BO ATE ATE

L 455mm L 177mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,64mm

ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) , Orga 07070->, ABS(+) -05/96, ABS(+) 09/92-05/96, Ch. ->7125, ABS(-) 06/96-, ABS(-) ABS(-)

BX TRW BX TRW BX TRW BX TRW BX TRW BX TRW ATE BX BX

07/96-, ABS(+) ABS(+) ABS(+) -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) , Orga 07070->, ABS(+) -08/93, BX, ABS(-) -06/94, ABS(+) -06/94 -06/94 -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) -06/92, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) 07/92-, brake-power governor(+), ABS(-) , Orga 07070->, ABS(+) 06/96-, ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-)

ABS(+) Ch. ->05718, brake-power governor(+), ABS(-) Ch. 05719->, brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) Ch. ->05718, brake-power governor(+), ABS(-) Ch. ->05718, brake-power governor(+), ABS(-) Ch. 05719->, brake-power governor(+) Ch. 05719->, brake-power governor(+), ABS(-)


C o d e

L

CITROËN ZX (N2) 03/91-10/97 <- 2.0 i

2.0 i 16V

07/92-06/97

GPV1274

07/92-06/97

PHB103 PHA101 BWF252 BWF166 BWF167 PSA452

BX TRW BX BX BX

L 455mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 9“

PMK485

BX

ø 23,8mm

PHB323 PHA101

BX

L 177mm L 220mm

09/9609/96-

ATE ATE BX

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, Orga 07070->, ABS(+) , Orga 07070->, ABS(-) 07/9407/94-

BX BX

L 455mm L 260mm L 220mm ø 20,6mm

07/9407/9407/9407/94-

ATE ATE BO BX BX

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, Orga 07070->, ABS(+) , Orga 07070->, ABS(-) -05/96, Ch. ->7125 ABS(+) ABS(-)

BX BX

L 455mm L 260mm L 220mm ø 20,6mm

ATE ATE BX BX

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, Orga 07070->, ABS(+) , Orga 07070->, ABS(-) -05/96, ABS(+) -05/96, ABS(-) 07/94-

BX BX

L 455mm L 260mm L 220mm ø 20,6mm

07/9407/9407/9407/94-

ATE ATE BX BX

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, Orga 07070->, ABS(+) , Orga 07070->, ABS(-) -05/96, ABS(+) -05/96, ABS(-) -10/97

BX BX

L 455mm L 260mm L 220mm ø 20,6mm

-10/97 -10/97 -10/97 -10/97

ATE ATE BX BO ATE ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,64mm

, Orga 07070->, ABS(+) , Orga 07070->, ABS(-) -05/96, ABS(+) -05/96, ABS(-) 06/96-, ABS(-) ABS(-)

BX TRW BX TRW BX TRW

L 455mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-)

ABS(+) brake-power governor(+), ABS(-) brake-power governor(+), ABS(-) 09/96-

ZX Break (N2) 10/93-02/98 1.4 i, 1.6 i

10/93-10/97

PMH677 PMH904 PMH571 GPV1275 PHB103 PHA326 PHA101 BWF112

1.8 D

10/93-10/97

PMH677 PMH904 PMF503 PMH182 PMH571 GPV1275 PHB103 PHA326 PHA101 BWF112

1.8 i, 1.9 D

10/93-10/97

PMH677 PMH904 PMH182 PMH571 GPV1275 PHB103 PHA326 PHA101 BWF112

1.8 i 16V

01/96-02/98

PMH677 PMH904 PMH182 PMH571 GPV1275 PHB103 PHA326 PHA101 BWF112

1.9 TD

10/93-10/97

PMH677 PMH904 PMH182 PMF503 PMF490 PMF559 GPV1274 PHB103 PHA101 BWF252 BWF166 BWF129 BWF167 BWF130

1.179


C o d e

L

DACIA 1310 Estate 05/831.3

05/83-

PHB271

L 535mm

LOGAN (LS_) 09/0409/04-

BWA129 BWD303 PMF573

TRW BO BO

ø 17,5mm ø 19mm ø 20,6mm

06/09-, ABS(+) 06/09-, ABS(+), ABS(-) -03/07, ABS(+), M: Flüssiggas

02/06-

BWA129 BWD303 PMF573

TRW BO BO

ø 17,5mm ø 19mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-) K4M690, ABS(+)

09/05-

BWA129 BWD303 PMF573

TRW BO BO

ø 17,5mm ø 19mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+)

BWA129 BWD303

TRW BO

ø 17,5mm ø 19mm

ABS(+) ABS(-)

BWA129 BWH409 BWH409

TRW

ø 17,5mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ABS(-) ABS(+)

TRW

ø 17,5mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(+) ABS(+)

1.2 16V

02/06-

1.4, 1.6

1.4 MPI LPG, 1.6 16V

1.5 dCi

LOGAN EXPRESS (FS_) 03/091.4, 1.6

03/09-

1.5 dCi

03/09-

LOGAN MCV (KS_) 02/071.4, 1.6, 1.6 16V

02/07-

1.5 dCi

02/07-

BWA129 BWH409 BWH409

1.6 16V Flexifuel

11/09-

BWH409

ø 22,2mm

BWH409

ø 22,2mm

LOGAN Pickup (US_) 03/081.5 dCi , 1.6

03/08-

SANDERO 06/081.2 16V

11/08-

BWD303

BO

ø 19mm

1.4, 1.6

06/08-

BWD303

BO

ø 19mm

1.4 MPI LPG

01/09-

BWD303

BO

ø 19mm

1.5 dCi

11/08-

BWD303 BWH409

BO

ø 19mm ø 22,2mm

DAEWOO ARANOS 01/95-11/97 1.8

01/95-11/97

PHD288 BWD119 BWD119A PNB852

TRW TRW

L 340mm ø 19,05mm ø 19,05mm

PJA121

Ch. 951025->

CIELO 06/94-07/98 1.5

04/95-07/97

PMF203

DE

ø 20,6mm

10/95-

TRW TRW

L 234mm ø 19,05mm ø 19,05mm

TRW TRW

L 340mm L 234mm ø 19,05mm ø 19,05mm

Ch. 951025-> -11/97 -11/97 -11/97 -11/97 -11/95

TRW TRW

L 340mm L 234mm ø 19,05mm ø 19,05mm

, -11/97, Ch. 951025-> -11/97 -11/97 -11/97 -11/97 -11/97

ESPERO (KLEJ) 10/91-09/99 1.5

1.5 16V, 2.0

1.8

10/97-09/99

02/95-06/99

02/95-09/99

PHA229 BWD119 BWD119A PNB852 PJA121 PHD288 PHA229 BWD119 BWD119A PNB852 PJA121 PHD288 PHA229 BWD119 BWD119A PNB852 PJA121

1.180

, -11/97, Ch. 951025->


C o d e

L

DAEWOO EVANDA (KLAL) 08/022.0

08/02-

PJA121

-12/04

KALOS (KLAS) 09/021.2, 1.4 16V

04/03-

PHD947 BWD321

L 350mm ø 19mm

1.4

09/02-

PHD947 BWD321

L 350mm ø 19mm

-12/04

KALOS Saloon (KLAS) 11/02-12/04 1.4

11/02-12/04

PHD947 BWD321

L 350mm ø 19mm

LACETTI Hatchback (KLAN) 02/041.4, 1.6, 1.8

02/04-

PHD992 PHD1017 PHD948 PHD991

L 432mm L 430mm L 385mm L 445mm

LANOS (KLAT) 05/971.4

05/97-

PMF515 PHD288 PHA430 BWC115 BWD119 BWD119A PNK772

1.5

1.6 16V

05/97-

05/97-

PJA121 PMF518 PMF516 PMF515 PHD288 PHA430 BWC115 BWD119 BWD119A PNK772 PJK730 PJA121 PMH635 PHD288 PHA430 BWF309 BWA137 BWD119 BWD119A PNK772

DE

ø 20,6mm

ATE TRW TRW

L 340mm L 220mm ø 17,45mm ø 19,05mm ø 19,05mm

DE DE DE

ATE TRW TRW

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 340mm L 220mm ø 17,45mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 20.64mm

DE

ø 22,2mm

ABS(-), MTM(+), 5 Speed(+)

Ch. ->447433 Ch. 447434-> Ch. 447434-> , -06/99, Ch. 103900-> -06/99, ABS(-), ATM(+) -05/05, ABS(+), ATM(+) -05/05, ABS(-), MTM(+), 5 Speed(+) -05/05 -05/05 -05/05 -05/05 -05/05 , -05/05, MTM 5-speed(+) -06/99, Ch. 103899-> -06/99, Ch. 103900-> -05/05, ABS(-), MTM(+), 5 Speed(+)

L 340mm L 220mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 19,05mm ø 19,05mm

-05/05 -05/05

ø 20.64mm

-06/99

DE

ø 20,6mm

ABS(-), MTM(+), 5 Speed(+)

ATE TRW TRW

L 340mm L 220mm ø 17,45mm ø 19,05mm ø 19,05mm

ATE TRW TRW

PJK730

-05/05 -05/05 -05/05 , -05/05, MTM 5-speed(+)

LANOS Saloon (KLAT) 05/971.4

05/97-

PMF515 PHD288 PHA430 BWC115 BWD119 BWD119A PNK772

1.5

05/97-

PJA121 PMF518 PMF516 PMF515 PHD288 PHA430 BWC115 BWD119 BWD119A

, -05/05 DE DE DE

ATE TRW TRW

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 340mm L 220mm ø 17,45mm ø 19,05mm ø 19,05mm

-06/99, Ch. 103900-> -06/99, ABS(-), ATM(+) ABS(+), ATM(+) MTM 5-speed(+)

1.181


C o d e

L

DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) 05/97<- 1.5 1.6 16V

05/97-

PNK772

05/97-

PJA121 PMH635 PHD288 PHA430 BWF309 BWA137 BWD119 BWD119A PNK772

, DE

ø 22,2mm

Ch. 103900-> -05/05, ABS(-), MTM(+), 5 Speed(+)

L 340mm L 220mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 19,05mm ø 19,05mm

-05/05 -05/05

PJK730

ø 20.64mm

-06/99

-04/04 -04/04

ATE TRW TRW

-05/05 -05/05 -05/05 , -05/05, MTM 5-speed(+)

LEGANZA (KLAV) 06/97-04/04 2.0 16V

06/97-

PHD421 PHD422 PNK772

L 555mm L 410mm

2.2 16V

04/99-12/02

PHD421 PHD422 PNK772

L 555mm L 410mm

PJK730

ø 20.64mm

M: AVA69/AVF69

LUBLIN II Box 04/972.4 D , 2.4 TD

04/97-

PSA533

TRW

ø 9“

PML119

TRW

ø 25,4mm

GPV1238

LUBLIN II Flatbed / Chassis 04/972.4 D , 2.4 TD

04/97-

PSA533

TRW

ø 9“

PML119

TRW

ø 25,4mm

GPV1238

MATIZ (KLYA) 09/980.8

09/98-

PMA142 PMA143 PHD499 PHA431 BWC251

ø 20,6mm ø 20,6mm L 435mm L 245mm ø 17,5mm

1.0

01/03-

PHD499 PHA431 BWC251

L 435mm L 245mm ø 17,5mm

PHD288 PHA229 BWC115 BWD119 BWD119A PNB852

ATE TRW TRW

L 340mm L 234mm ø 17,45mm ø 19,05mm ø 19,05mm

TRW TRW

L 340mm L 234mm ø 19,05mm ø 19,05mm

-08/00, ABS(+) -08/00, ABS(-)

09/00-, Ch. 320904->

Ch. 320904->

NEXIA (KLETN) 02/95-08/97 1.5

1.5 16V

02/95-08/97

02/95-08/97

PJA121 PHD288 PHA229 BWD119 BWD119A PNB852

, Ch. 951024->

PJA121

, Ch. 951024->

NEXIA Saloon (KLETN) 02/95-08/97 1.5

02/95-08/97

PHD288 PHA229 BWC115 BWD119 BWD119A PNB852 PJA121

1.182

ATE TRW TRW

L 340mm L 234mm ø 17,45mm ø 19,05mm ø 19,05mm , Ch. 951024->


C o d e

L

DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) 02/95-08/97 1.5 16V

02/95-08/97

PHD288 PHA229 BWD119 BWD119A PNB852

TRW TRW

L 340mm L 234mm ø 19,05mm ø 19,05mm

PJA121

, Ch. 951024->

NUBIRA (KLAJ) 04/971.6 16V

1.8

2.0 16V

05/97-

04/97-05/99

05/97-

PHD415 PHA526 PHA527 BWF309 BWA137 PJK730 PHD415 PHA526 PHA527 BWA137 PHD415 PHD984 PHD983 BWF309 BWA137 PJK730

ATE

ATE

L 415mm L 247mm L 247mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 20.64mm L 415mm L 247mm L 247mm ø 17,5mm

ABS(-) ABS(-) -03/04 06/99-07/02 ABS(-) ABS(-) ABS(-)

L 415mm L 357mm L 355mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 20.64mm

-05/99

L 415mm L 247mm L 247mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 20.64mm L 415mm L 247mm L 247mm ø 17,5mm

-05/99 -05/99, ABS(-) -05/99, ABS(-)

L 415mm L 432mm L 430mm L 357mm L 385mm L 247mm L 355mm L 445mm L 247mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 20.64mm

08/02-03/04

-05/99, ABS(-) 06/99-07/02

NUBIRA Saloon (KLAJ) 04/971.6 16V

1.8

2.0 16V

05/97-

04/97-05/99

05/97-

PHD415 PHA526 PHA527 BWF309 BWA137 PJK730 PHD415 PHA526 PHA527 BWA137 PHD415 PHD992 PHD1017 PHD984 PHD948 PHA526 PHD983 PHD991 PHA527 BWF309 BWA137 PJK730

ATE

ATE

08/02-03/04 06/99-07/02 ABS(-) ABS(-) ABS(-)

ABS(-)

ABS(-) -05/99, ABS(-) 06/99-03/04

NUBIRA Saloon (KLAN) 07/031.4

10/03-12/04

1.6, 1.8

07/03-

PHD992 PHD1017 PHD948 PHD991 PHD992 PHD1017 PHD948 PHD991

L 432mm L 430mm L 385mm L 445mm L 432mm L 430mm L 385mm L 445mm

PHD415 PHA526 PHA527 BWF309 BWA137

L 415mm L 247mm L 247mm ø 20,6mm ø 17,5mm

NUBIRA Wagon (KLAJ) 04/971.6 16V

05/97-

ATE

-03/04 -05/99, ABS(-) -05/99, ABS(-) 08/02-03/04

1.183


C o d e

L

DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 04/97<- 1.6 16V 1.8

2.0 16V

05/9704/97-05/99

05/97-

PJK730 PHD415 PHA526 BWA137

ø 20.64mm L 415mm L 247mm ø 17,5mm

06/99-03/04

PHD415 PHD992 PHD1017 PHD984 PHD948 PHA526 PHD983 PHD991 PHA527 BWF309 BWA137 PJK730

L 415mm L 432mm L 430mm L 357mm L 385mm L 247mm L 355mm L 445mm L 247mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 20.64mm

08/02-03/04

ATE

ABS(-) ABS(-)

ABS(-)

ABS(-) -05/99, ABS(-) 06/99-03/04

NUBIRA Wagon (KLAN) 07/031.6, 1.8

07/03-

PHD992 PHD1017 PHD948 PHD991

L 432mm L 430mm L 385mm L 445mm

PHD415 PHD1018 PHA521 PHA522 PJK730 PHD415 PHD1018 PJK730

L 415mm L 484mm L 242mm L 315mm ø 20.64mm L 415mm L 484mm ø 20.64mm

BWK768 BWK767

ø 17.5mm

REZZO (KLAU) 09/001.6, 2.0

09/00-

1.8

09/00-

-12/04, Ch. ->837873 Ch. 837874->

-12/04, M: UA75/UF75, UF75 -12/04, Ch. ->837873 -12/04, M: UA75/UF75

TICO (KLY3) 02/95-12/00 0.8

02/95-12/00

DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 06/89-07/97 1.6 16V

1.6 16V 4WD

06/89-07/97

PMF464

ø 20,6mm

-06/90, ATM 3-speed(+), MTM(+)

L 492mm L 285mm L 200mm ø 17,5mm ø 17,5mm L 492mm L 295mm L 200mm L 285mm ø 17,5mm ø 17,5mm

-06/92 -06/92 -09/94

06/89-07/97

PHB174 PHA180 PHD193 BWC203 BWC204 PHB174 PHA331 PHD193 PHA180 BWC203 BWC204

PHB174 PHA180 BWC203 BWC204

L 492mm L 285mm ø 17,5mm ø 17,5mm

-05/00 -05/00 -05/00 -05/00

NIS

-09/94 -09/94

-09/94 -09/94

APPLAUSE II (A101) 07/97-05/00 1.6 16V

07/97-05/00

CHARADE (L2_) 03/031.0

03/03-

BWC254

NIS

ø 17.5mm

CHARADE III (G100, G101, G102) 01/87-07/93 1.0

03/87-12/92

PMF464 PHB174 PHD174 PHD193

1.184

NIS

ø 20,6mm L 492mm L 517mm L 200mm


C o d e

L

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 01/87-07/93 <- 1.0

1.0 D

1.0 GTi

1.0 TD

1.0 Turbo

1.3 i

1.3 i 4WD

03/87-12/92

03/87-12/92

03/87-12/92

PHA180 PHD145 BWD117 BWB162 BWC143 BWB161 BWC142 PHB174 PHD174 PHA180 PHD145 BWD117 BWC143 BWB162 BWC142 BWB161 PMF464

06/88-12/92

PHB174 PHD174 PHD193 PHA180 BWD117 BWC143 BWC142 PHB174 PHD174 PHD193 PHA180 PHD145 BWD117 BWC143 BWB162 BWC142 BWB161 PHB174 PHD193 PHA180 BWC143 BWC142 PMF464

06/88-01/93

PHB174 PHD174 PHD193 PHA180 PHD145 BWD117 BWC143 BWC142 PMF464

03/87-12/92

03/87-10/90

PHB174 PHA180 BWD117 BWC143 BWC142

NIS NIS NIS

NIS NIS NIS NIS

L 285mm L 560mm ø 19mm ø 15.9mm ø 17,5mm ø 15.9mm ø 17,5mm L 492mm L 517mm L 285mm L 560mm ø 19mm ø 17,5mm ø 15.9mm ø 17,5mm ø 15.9mm ø 20,6mm

NIS NIS NIS

L 492mm L 517mm L 200mm L 285mm ø 19mm ø 17,5mm ø 17,5mm L 492mm L 517mm L 200mm L 285mm L 560mm ø 19mm ø 17,5mm ø 15.9mm ø 17,5mm ø 15.9mm L 492mm L 200mm L 285mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 20,6mm

NIS NIS NIS NIS

L 492mm L 517mm L 200mm L 285mm L 560mm ø 19mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 20,6mm

NIS NIS NIS

L 492mm L 285mm ø 19mm ø 17,5mm ø 17,5mm

NIS

ø 20,6mm

NIS NIS

L 492mm L 285mm ø 17,5mm ø 19mm

NIS NIS NIS

NIS NIS NIS

-10/90 -10/90

-12/90 -12/90

-12/90 -12/90

CHARADE III Saloon (G102) 01/87-07/93 1.3

11/90-02/93

PMF464 PHB174 PHA180 BWC143 BWD117

CHARADE IV (G200, G202) 01/93-06/00 1.0

09/94-03/96

PMA126

ø 19mm

1.185


C o d e

L

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 01/93-06/00 <- 1.0

1.3

1.3 16V

1.3 i 16V

1.5 i 16V

1.6 GTi

09/96-11/99

PHD568 PHA528 BWC143 BWC142 PMA126

05/96-11/99

PHD568 PHA528 BWC143 BWC142 PMA126

01/93-11/99

PHD568 PHA528 BWC143 BWC142 PMA126

09/94-03/96

01/97-11/99

03/93-11/99

PHD568 PHA528 BWC143 BWC142 PHD568 PHA528 BWC143 BWC142 PHD568 PHA528 BWC143 BWC142

NIS NIS

NIS NIS

NIS NIS

NIS NIS

NIS NIS

NIS NIS

L 475mm L 305mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

ABS(-) ABS(-) -11/98, ABS(-)

L 475mm L 305mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

07/97-09/98 -09/98 -11/98, ABS(-)

L 475mm L 305mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-09/98 -09/98 -07/96, ABS(-)

L 475mm L 305mm ø 17,5mm ø 17,5mm L 475mm L 305mm ø 17,5mm ø 17,5mm L 475mm L 305mm ø 17,5mm ø 17,5mm

ABS(-) ABS(-)

ABS(-) ABS(-)

-03/96, ABS(-) -03/96, ABS(-)

CHARADE IV Saloon (G203) 03/931.5

1.5 i 16V

10/94-

PMA126

ø 19mm

ABS(-)

08/94-

PHD568 PHA528 BWC143 BWC142 PMA126

L 475mm L 305mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-03/96, ABS(-) -03/96, ABS(-) ABS(-)

NIS NIS

L 475mm L 305mm ø 17,5mm ø 17,5mm

HEE/HEEG -11/99, ABS(-) -11/99, ABS(-)

PHD568 PHA528 BWC143 BWC142

NIS NIS

COPEN 09/030.7

09/03-

PHD433 PHA402 BWC258

HO

L 465mm L 220mm ø 17,5mm

1.3

03/06-

PHD433 BWC258

HO

L 465mm ø 17,5mm

CUORE II (L80, L81) 09/85-12/90 0.8

09/85-12/90

PHB252 PHA282 BWA107

L 455mm L 215mm ø 14,3mm

0.8 4WD

09/86-10/88

PHB252 PHA282 BWA107

L 455mm L 215mm ø 14,3mm

-07/90 -07/90

CUORE III (L201) 08/90-04/95 0.8

1.0

1.186

10/90-12/94

03/03-

PMA116 PMA117 PHB252 PHA321 BWA107 BWC254

-07/92 08/92L 455mm L 234mm ø 14,3mm NIS

ø 17.5mm

-07/94


C o d e

L

DAIHATSU CUORE IV (L501) 12/94-10/98 0.8

01/95-11/96

PMA119

06/95-10/95

CUORE V (L5) 11/96-10/98 0.8

11/96-10/98

PMA119

CUORE VI (L7_) 10/98-05/03 1.0 i

10/98-05/03

PMD409 PHD433 PHA402 BWN715 BWC258

HO

L 465mm L 220mm ø 26.99mm ø 17,5mm

BWC254

NIS

ø 17.5mm

BWC254 BWA154

NIS

ø 17.5mm ø 17,5mm

ESP(-) ESP(+)

PMH462

ø 22,2mm

-12/97

PHD194 PHA529 BWH307 BWH308 PMA124 PMH462 PHD194 PHA529 BWH307 BWH308

L 540mm L 385mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/97

PMH462

ø 22,2mm

-12/97

PHD194 PHA529 BWH307 BWH308 PMA124 PMH462 PHD194 PHA529 BWH307 BWH308

L 540mm L 385mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/97

PHD568 BWA134 BWA133 PHD568 BWA134 BWA133

L 475mm ø 17,5mm ø 17,5mm L 475mm ø 17,5mm ø 17,5mm

PHA125 BWC145 BWC146 PHA146 BWC145 BWC146 PHA125 BWC145 BWC146

L 325mm ø 17,5mm ø 17,5mm L 330mm ø 17,5mm ø 17,5mm L 325mm ø 17,5mm ø 17,5mm

PHA146 BWC259

L 330mm ø 17,5mm

-09/02 ABS(+)

CUORE VII (L251) 03/031.0

05/03-

CUORE VIII 04/071.0

04/07-

FEROZA Hard Top (F300) 10/881.6 16V

1.6 i 16V

10/88-

10/88-

ø 22,2mm L 540mm L 385mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/97 -12/97 -12/97 -12/97 -12/97 -12/97 -12/97

FEROZA Soft Top (F300) 10/881.6 16V

1.6 i 16V

10/88-

10/88-

ø 22,2mm L 540mm L 385mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/97 -12/97 -12/97 -12/97 -12/97 -12/97 -12/97

GRAN MOVE (G3) 10/961.5 16V

1.6 16V

10/96-07/98

05/98-

02/97-, ABS(-) 02/97-, ABS(-) -07/02, ABS(-) -07/02, ABS(-)

HIJET Box 06/86-10/90 0.8

06/86-12/89

1.0

06/86-12/89

1.0 4x4

07/86-10/90

HIJET Box (S85) 12/921.0 1.2 D

12/92-05/98 05/95-03/98

-12/94

1.187


C o d e

L

DAIHATSU HIJET Box (S85) 12/921.3 i 16V

05/98-

BWC259

ø 17,5mm

1.4 D

03/98-

BWC259

ø 17,5mm

PHA125 BWC145 BWC146

L 325mm ø 17,5mm ø 17,5mm

BWA154 BWA155

ø 17,5mm ø 17,5mm

HIJET Pickup (_U20) 07/86-10/90 0.8

07/86-10/90

MATERIA (M4_) 10/061.3, 1.5, 1.5 ECO 4WD

10/06-

MOVE (L6, L9) 06/940.8

10/96-

PMA119 BWC234

1.0 i

10/98-

PHD433 BWC258

-11/99 NIS

ø 17,5mm

-11/99

HO

L 465mm ø 17,5mm

ABS(+)

ROCKY Hard Top (F7, F8) 06/84-07/93 2.0

2.8 D

2.8 TD

02/85-04/93

02/85-

12/87-

PMK365 PMH462 PHA529 BWH388 BWL187 BWH307 BWH308 BWL188 PMK365 PMH462 PMA124 PHA529 BWL187 BWH307 BWH388 BWL188 BWH308 BWH386 PMH462 PMA124 PHA529 BWH386 BWL187 BWH307 BWH388 BWL188 BWH308

ø 23,8mm ø 22,2mm L 385mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 22,2mm L 385mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 385mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-04/88 10/89-08/91 -08/91 -09/89 10/89-08/91 -08/91 -08/91 -04/88 10/89-04/93 01/93-12/98, M: F73 -04/93 10/89-04/93 01/93-12/98, M: F73 -04/93 10/89-04/93 01/93-12/98, M: F73 10/8901/93-12/98, M: F78 01/93-12/98 10/8901/93-12/98, M: F78 10/89-

ROCKY Soft Top (F7, F8) 02/85-04/93 2.0

02/85-04/93

2.8 D

02/85-

2.8 TD

1.188

12/87-

PMK365 PMH462 BWH388 BWL187 BWH307 BWH308 BWL188 PMK365 PMH462 PMA124 BWL187 BWH307 BWH388 BWL188 BWH308 BWH386 PMH462

ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-04/88 10/89-08/91 -08/91 -09/89 10/89-08/91 -08/91 -08/91 -04/88 10/89-04/93 01/93-12/98, M: F73 -04/93 10/89-04/93 01/93-12/98, M: F73 -04/93 10/89-04/93 01/93-12/98, M: F73 10/89-


C o d e

L

DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 02/85-04/93 <- 2.8 TD

12/87-

PMA124

01/93-12/98, M: F78

PHA529 BWH386 BWH388 BWL187 BWH307 BWL188 BWH308

L 385mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm

10/8910/89-

SIRION (M1) 04/98-04/05 1.0

04/98-10/00

PMD409 PHD433 BWA156

1.0 i

1.0 i 4WD

1.3 Sport, 1.3 Sport 4WD

04/98-01/05

PMD409

04/99-01/05

PHD433 PHA402 BWC258 BWA156 PMD409

08/00-01/05

PHD433 PHA402 BWC258 BWA156 PMD409 PHD433 PHA402 BWA156 BWC258

NIS

L 465mm ø 17,5mm

HO NIS

L 465mm L 220mm ø 17,5mm ø 17,5mm

HO NIS

L 465mm L 220mm ø 17,5mm ø 17,5mm

NIS HO

L 465mm L 220mm ø 17,5mm ø 17,5mm

-07/03, ABS(-)

-02/02 -07/03, ABS(-)

-02/02 -10/02, ABS(-) -10/02 -10/02 -02/02 ABS(+)

SIRION (M3_) 01/051.0, 1.3

01/05-

1.5

03/08-

BWA154 BWA155 BWA154 BWA155

ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm

TERIOS (J1) 05/97-10/05 1.3

09/01-10/05

PHD432 BWF337 BWF338 PNB742

L 492mm ø 20,6mm ø 20,6mm

1.3 4WD

10/97-10/05

PHD432 PHA401 BWF337 BWF338 PNB742

L 492mm L 370mm ø 20,6mm ø 20,6mm

MTM(+)

MTM(+)

TERIOS (J2_) 11/051.3 DVVT 4x4, 1.5

11/05-

BWD337

ø 19mm

1.5 4WD

05/06-

BWD337

ø 19mm

YRV (M2) 02/011.0

02/01-

PMD409 PHD433 PHA402 BWC258

1.3

1.3 4WD

1.3 GTti

HO

L 465mm L 220mm ø 17,5mm

HO NIS

L 465mm ø 17,5mm ø 17,5mm

PHD433 BWA156

NIS

L 465mm ø 17,5mm

PHD433 BWA156

NIS

L 465mm ø 17,5mm

02/01-

PMD409

02/01-

PHD433 BWC258 BWA156 PMD409

07/02-

-10/03, ABS(-)

-11/02, ABS(-) FWD -02/02, FWD -10/03, ABS(-) AWD -02/02, AWD

1.189


C o d e

L

DAIMLER 2.8 - 5.3 10/69-02/93 3.6

10/86-09/89

Double Six / Vanden 5.3

09/73-05/75

Double Six 5.3

05/75-02/93

Sovereign 2.8

10/69-05/75

Sovereign 3.4

05/75-12/78

Sovereign 4.2

03/79-10/86

PHC135 PHC136 PHC101 PHC134 PHC201 PHC101 PHC134 PHC218 PHC131 PHC101 PHC134 PHC134

L 395mm L 355mm L 450mm L 330mm L 440mm L 450mm L 330mm L 445mm L 334mm L 450mm L 330mm L 330mm

PHD630

L 322mm

PHC232

L 470mm

PHC135 PHC136

L 395mm L 355mm

BWD338

ø 19mm

BWD338

ø 19mm

-11/79 -09/72 10/72-10/73

10/79-09/85

DAIMLER (X300) 10/89Six 4.0

07/97-

LIMOUSINE 06/68-12/91 4.2

06/68-12/91

XJ 40, 81 10/86-09/94 Sovereign 3.6

10/86-09/89

10/8710/87-

DODGE CARAVAN II 01/95-03/01 2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD , 3.0, 3.3 i, 3.8 i, 3.8 i AWD

01/95-03/01

CARAVAN III (RG_) 02/002.4

02/00-

FIAT 126 09/72-09/00 600

650

700

09/72-06/77

07/77-09/00

09/87-06/96

PMD144

ø 19mm

02/73-12/76

PHD241 PHA123 BWK109

L 280mm L 240mm ø 23,8mm

02/73-12/76 02/73-12/76 02/73-12/76

ø 19mm ø 19mm L 280mm L 240mm ø 19mm ø 23,8mm ø 19mm

Ch. ->410498 Ch. 410499->

PMD159 PMD144 PHD241 PHA123 BWD103 BWK110 PMD144

BX

BX BX

PHD241 PHA123 BWD103 BWK110

BX BX

L 280mm L 240mm ø 19mm ø 23,8mm

PHD312 BWD103

BX

L 280mm ø 19mm

07/8106/73-12/77 01/78-

BX

L 300mm L 280mm L 270mm ø 19mm

BX

L 280mm L 300mm L 300mm ø 19mm

-06/81 -06/81 -06/81 -06/81

L 280mm L 265mm ø 19mm ø 19mm L 280mm

-12/85 09/83-12/85 -10/82 10/82-06/83

127 06/71-12/86 0.9

06/71-05/83

1.0

04/77-12/86

PHD118 PHD312 PHD109 BWD103

1.0 Sport

07/78-02/82

PHD312 PHD242 PHD118 BWD103

1.3 Diesel

04/81-12/86

PHD312 PHA296 BWD103 BWD110 PHD312

1.3 Sport

1.190

12/81-05/83

BX AP

-06/81


C o d e

L

FIAT 127 06/71-12/86 <- 1.3 Sport

12/81-05/83

BWD103 BWD110

BX AP

ø 19mm ø 19mm

-10/82 10/82-

PHA296 BWD103

L 265mm ø 19mm

07/84-09/93

BX

PHA296 BWD103

BX

L 265mm ø 19mm

06/84-10/88 06/84-10/88 01/82-

147 10/76-12/95 1.3 D

10/80-10/95

147 Panorama 04/80-12/95 1.0

04/80-12/95

1.3

07/80-07/83

BWD103

BX

ø 19mm

1.3 D

07/84-12/86

PHA296 BWD103

BX

L 265mm ø 19mm

PSA120

TRW

ø 9“

PMH328

TRW

ø 22,2mm

500 10/070.9

1.2

07/10-

10/07-

PHA493 PJF173 PSA120

TRW

ø 9“

PMF185

TRW

ø 20,6mm

L 188mm

PHA493 BWF315 1.2 LPG

12/10-

L 188mm ø 20,6mm

PSA120

TRW

ø 9“

01/09-

PMF185

TRW

ø 20,6mm

01/09-

L 188mm ø 20,6mm

01/0901/09-

PHA493 BWF315 1.3 D Multijet

1.4

1.4 Abarth

10/07-

10/07-

08/08-

ESP(+)

PSA120

TRW

ø 9“

PMF185

TRW

ø 20,6mm

PHA493 PHB499 PHB597 BWF321 BWF315 PJF174 PSA120

TRW

L 188mm L 425mm L 165mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,64mm ø 9“

PMH328

TRW

ø 22,2mm

PHA493 PSA120

TRW

L 188mm ø 9“

PMH328

TRW

ø 22,2mm

PHB439 PHA493

L 245mm L 188mm

500 C 09/090.9

1.2

09/09-

09/09-

PSA120

TRW

ø 9“

PMH328

TRW

ø 22,2mm

PHA493 PJF173 PSA120

TRW

ø 9“

PMF185

TRW

ø 20,6mm

L 188mm

PHA493 BWF315 1.3 D Multijet

1.4

09/09-

09/09-

L 188mm ø 20,6mm

PSA120

TRW

ø 9“

PMF185

TRW

ø 20,6mm

PHB499 PHA493 BWF315 BWF321 PJF174 PSA120

TRW

L 425mm L 188mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,64mm ø 9“

PMH328

TRW

ø 22,2mm

PHA493

ESP(+)

L 188mm

1.191


C o d e

L

FIAT 500 C 09/091.4 Abarth

09/09-

PSA120

TRW

ø 9“

PMH328

TRW

ø 22,2mm

PHA493 PHB439

L 188mm L 245mm

BARCHETTA (183) 03/951.8 16V

04/95-

PMH607

ø 22,2mm

GPV1056 GPV1054 GPV1055 GPV1053 PHB299 PHB300 PHB263

BX BX BX BX

PMH584

BX

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) L 435mm L 420mm L 185mm

BRAVA (182) 10/95-12/02 1.2 16V 80

12/98-10/01

PHB274 PHA225 BWH375 BWH397 PNA115

1.4

1.4 12 V

1.6 16V

1.8 GT 16V

10/95-10/01

10/95-08/98

10/95-12/02

10/95-10/01

PJL165 PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA225 BWH375

AP

PNA115

BO

PJL165 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA225 BWH375

AP

PNA115

BO

PJL165 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA392 PHA225 BWH376 BWH375 BWH397 PNA115

BX AP AP BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA392 PHA225 BWH376 BWH375

1.192

AP AP BO

BX AP

ø 22,2mm L 435mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-05/99 06/99-

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 410mm L 435mm L 245mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 410mm L 435mm L 245mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, 09/00, 09/0009/00-

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

09/0009/0009/9809/00-

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

09/00-

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm

09/96-05/99 06/9909/00-, ABS(+)

08/98-11/96 12/96-


C o d e

L

FIAT BRAVA (182) 10/95-12/02 <- 1.8 GT 16V 1.9 D

1.9 JTD 105

1.9 JTD

1.9 TD 75 S

1.9 TD 100 S

2.0

10/95-10/01 10/95-10/01

12/98-10/01

09/00-10/01

03/96-10/01

03/96-10/01

09/98-08/00

PNA115 PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BO BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA392 PHA225 BWH375

AP

PNA115

BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB274 PHB377 PHA392 PHA225 BWH375 BWH397 PNA115

AP AP BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA392 PHA225 BWH397

AP

PNA115

BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA392 PHA225 BWH376 BWH375 BWH397 PNA115

BX AP AP BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA392 PHA225 BWH375 BWH397 PNA115

AP AP BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA225

-08/00 ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/00 , -05/97 , -05/97 -05/97

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm

-05/97 -05/97 -05/97 -05/97 -05/97 -05/97

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-05/97 -08/00 , -08/00 -08/00

L 435mm L 410mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/00 -08/00, ABS(+) -08/00 -08/00 -05/99 06/99-08/00 -08/00

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/00

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, 09/96-08/00 , 09/96-08/00 09/96-08/00

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

09/96-08/00, ABS(+) 09/96-08/00, ABS(-) 09/98-08/00 09/96-08/00 09/96-10/96 09/96-05/99 06/99-08/00 09/96-08/00

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

09/96-08/00

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-) 09/98-05/99 06/99-

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 410mm L 435mm L 245mm

1.193


C o d e

L

FIAT BRAVA (182) 10/95-12/02 <- 2.0

09/98-08/00

BWH375

AP

PNA115

BO

PJL159

ø 22,2mm ABS(+) ø 25,4mm

BRAVO (182) 10/95-10/01 1.2 16V 80

1.4

1.6 16V

1.8 GT, 1.9 D

1.9 JTD 105

1.9 JTD

12/98-10/01

10/95-10/01

10/95-10/01

10/95-10/01

12/98-10/01

09/00-10/01

PMH584

AP AP BO

PJL165 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA225 BWH375

AP

PNA115

BO

PJL165 PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA392 PHA225 BWH376 BWH375 BWH397 PNA115

BX AP AP BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA392 PHA225 BWH375 BWH376 PNA115

AP BX BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB274 PHB377 PHA225 BWH375 BWH397 PNA115

AP AP BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA392 PHA225

1.194

BX

PHB274 PHA225 BWH375 BWH397 PNA115

ø 22,2mm L 435mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-05/99 06/99-

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm -08/98 L 410mm L 435mm L 245mm ø 22,2mm -08/98 ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/98 , -08/98 , -08/98 , -08/98 -08/98

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/98 -08/98 09/98-08/98 -09/96 10/96-05/99 06/99ABS(+)

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/98 , -05/97 , -05/97 -05/97

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-05/97 -05/97

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-05/97 -08/00 , -08/00 -08/00

L 435mm L 410mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/00 -08/00, ABS(+) -08/00 -05/99 06/99-08/00 -08/00

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/00

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm

ABS(+) ABS(-)

-05/97 -05/97 -05/97, ABS(+) -05/97


C o d e

L

FIAT BRAVO (182) 10/95-10/01 <- 1.9 JTD

1.9 TD 75 S , 1.9 TD 100 S

2.0 HGT 20V

09/00-10/01

03/96-10/01

10/95-10/01

BWH397

AP

PNA115

BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB377 PHB274 PHA392 PHA225 BWH376 BWH375 BWH397 PNA115

BX AP AP BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB399 PHB377 PHB274 PHB263 PHA225 PHA317 PND219 PNA115 PJL159

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, 09/96-10/99 , 09/96-10/99 09/96-10/99

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-) 09/98-

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

09/96-10/99

L 435mm L 410mm L 435mm L 185mm L 245mm L 245mm

ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(+)

BO

09/96-10/96 09/96-05/99 06/99-10/99 09/96-10/99

11/96-08/00 , -08/00

ø 25,4mm

BRAVO (198) 11/061.4

04/07-

PMH695

ø 22,2mm L 435mm L 308mm L 435mm L 308mm L 435mm L 308mm L 435mm L 308mm ø 22,2mm L 435mm L 308mm L 435mm

1.4 16V, 1.6 D Multijet

03/08-

1.4 LPG

11/09-

1.4 T-Jet

09/07-

1.9 D Multijet

11/06-

PHB595 PHA494 PHB595 PHA494 PHB595 PHA494 PHB595 PHA494 PMH695

09/08-

PHB595 PHA494 PHB595

2.0 D Multijet

06/09-,

192B2000

06/09-

-01/08

CINQUECENTO (170) 07/91-07/99 0.7

0.7 i

0.9, 0.9 i.e.

0.9 i.e. S

1.1 Sporting

12/91-01/96

07/94-01/98

07/91-12/93

07/91-07/99

10/94-01/98

PMD269

BX

ø 19mm

04/92-

PHB267 BWD110

AP

L 472mm ø 19mm

04/9204/92-

PMD269

BX

ø 19mm

PHB267 BWD110

AP

L 472mm ø 19mm

PMD269

BX

ø 19mm

04/92-

PHB267 BWD110

AP

L 472mm ø 19mm

04/9204/92-

PMD269

BX

ø 19mm

PHB267 BWD110

AP

L 472mm ø 19mm

PMD269

BX

ø 19mm

PHB267 BWD110

AP

L 472mm ø 19mm

PMH584 PMA199

BX BX

ø 22,2mm ø 22,2mm

COUPE (FA/175) 11/93-08/00 1.8 16V

03/96-08/00

, -08/96

1.195


C o d e

L

FIAT COUPE (FA/175) 11/93-08/00 <- 1.8 16V

2.0 16V, 2.0 16V Turbo

2.0 20V

2.0 20V Turbo

03/96-08/00

11/93-08/96

GPV1052 PHB274 PHB390 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

08/96-08/00

PHB274 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 PND219 PNA115 PJL159 PJA111 GPV1052

08/96-08/00

PHA317 PHB274 PHA392 PHB263 PHA225 PND219 PNA115 PJL159 GPV1052

BO L 435mm L 435mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm BO BX BX BO

-08/96, ABS(+) -08/96 09/9609/96, -08/96

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 435mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm

-05/95

ABS(+)

BO BO BO

ø 25,4mm ø 25,4mm

06/95-

L 245mm L 435mm L 245mm L 185mm L 245mm BO ø 25,4mm BO

PHA355 PHA392 PHB263 PHA225 PND219 PNA115 PJA111

BO BO

ø 25,4mm

PMH423

BX

ø 22,2mm

GPV1057

BX

L 277mm L 245mm L 185mm L 245mm

-10/97

CROMA (154) 12/85-12/96 1600

1900 Turbo D i.d.

2000 16V

12/85-12/90

05/89-12/96

08/92-08/96

PHB223 PHB224 PJL108 PMH423

BX BX

GPV1057

BX

PHB290 PHB223 PHB224 PHB225 PND150 PJL108 PJL144 PMH423 GPV1057

BX

PHB223 PHB290 PHB268 PHB225 PHB224

1.196

08/86-10/88 L 584mm L 410mm ø 25,4mm ø 22,2mm

08/86-10/88 08/86-10/88 08/86-10/88 03/9103/91-

BX

L 550mm L 584mm L 410mm L 390mm ø 19mm

03/91-, ABS(+) 03/91-, ABS(-) -02/91, ABS(-) 03/91-, ABS(+) 03/91-

BX BX BX

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-02/91 03/91-

L 584mm L 550mm L 560mm L 390mm L 410mm

-10/92, ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)


C o d e

L

FIAT CROMA (154) 12/85-12/96 <- 2000 16V 2000 CHT

2000 i.e.

08/92-08/96

PND150

BX

ø 19mm

12/85-09/92

PJL166 PMH423

BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

03/86-08/96

BX

L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHB290 PHB268 PHB223 PHB224 PHB225 PND150

2000 i.e. Turbo

12/85-08/96

2500 TDE

2500 TD

12/85-12/89

12/91-08/96

12/85-08/96

BX BX

GPV1057

BX

06/93-08/96

BX

BX

PJL108 PJL144 PJL166 PJA111 PMH423

BO BX

GPV1057

BX

BX BX

PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 PND150 PJL144 PJL108 PMH423 GPV1057

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

08/86-, ABS(-) ABS(+)

08/86-, ABS(+) 11/92-, ABS(-) ABS(-) ABS(+) 08/86, 08/8603/91-

L 584mm L 560mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

-10/92, ABS(-) 11/92-, ABS(-) ABS(+) -02/91 -02/91, ABS(+)

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

, -02/91 , -05/93 03/91-05/93 06/9506/86-

BX

L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

06/8606/86-, ABS(+) 06/8606/86-, ABS(+) 06/86-

BX BX BX

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

06/86-

BX

L 550mm L 584mm L 390mm L 410mm ø 19mm

PJL166 PMH423

BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PJL144 PJL108 PJL166 PMH423

08/86-, ABS(-)

08/86L 550mm L 560mm L 584mm L 410mm L 390mm ø 19mm

PHB290 PHB223 PHB225 PHB224 PND150

PHB290 PHB223 PHB224 PHB225 PND150

2500 V6

BX

PJL108 PJL144 PJL166 PMH423 PHB223 PHB268 PHB290 PHB224 PHB225 PND150

2500 D

08/86-

PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 PND150

BX BX BX BX

L 550mm L 584mm L 410mm L 390mm ø 19mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-) ABS(+)

, 06/86-08/87 03/91-

1.197


C o d e

L

FIAT CROMA (154) 12/85-12/96 <- 2500 V6

06/93-08/96

GPV1057 PHB290 PHB225 PND150

BX

BX

PJL166

L 550mm L 390mm ø 19mm ø 25,4mm

CROMA (194) 06/051.8 16V

1.9 D Multijet

2.2 16V

2.4 D Multijet

12/05-

06/05-

06/05-

06/05-

PSA939 PSA940 PML430 PML436 PML428 PML429 PHD569 PHB575 PSA939 PSA940 PML430 PML436 PML428 PML429 PHB498 PHD569 PHB575 PSA939 PSA940 PML428 PML430 PML436 PHD569 PHB575 PSA939 PSA958 PML444 PML436 PML430 PHB498 PHB575

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

PSA450

TRW

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW TRW TRW

ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 425mm L 320mm

, brake assist(-) , ABS(+) , ABS(-) , ABS(+) , ABS(-)

, brake assist(-) ø 25,4mm ø 25.4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 407mm L 425mm L 320mm

, ESP(-) , ESP(-)

, brake assist(-) ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25.4mm L 425mm L 320mm

, -11/06 , 12/06-

ø 8 / 9“ ø 25.4mm ø 25.4mm ø 25,4mm L 407mm L 320mm

, brake assist(-)

ø 9“

, brake assist(-)

, -11/06 , 12/06-

DOBLO (119) 03/011.2

03/01-

PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 PHA492 BWF310 1.3 D Multijet , 1.9 D Multijet

10/05-

ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm L 465mm ø 20,6mm

PJF174 PSA450

TRW

ø 20,64mm ø 9“

PMH669

TRW

ø 22,22mm

TRW

PHA492 BWF321 1.3 JTD

05/05-

10/05-

PJF174 PSA450

TRW

ø 20,64mm ø 9“

PMH669

TRW

ø 22,22mm

1.198

, brake assist(-)

L 465mm ø 20,6mm

PNB543

VA

PJF174 PSA450

TRW

ø 20,64mm ø 9“

PMH669

TRW

ø 22,22mm

PHA492 BWF321

, brake assist(-)

L 465mm ø 20,6mm

PHA492 BWF321

1.4

, ABS(+) , ABS(-)

L 465mm ø 20,6mm

, brake assist(-) 350A1000


C o d e

L

FIAT DOBLO (119) 03/01<- 1.4

10/05-

1.6 16V

10/01-

PJF175 PJF174 PSA450 PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 PHA492 BWF310 PNB543

1.6 Natural Power

09/02-

PJF174 PJF175 PSA450 PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 PHA492 BWF310 PNB543

1.9 D

03/01-

PJF174 PJF175 PSA450 PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 PHA492 BWF310

1.9 JTD

10/01-

TRW

TRW

ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm L 465mm ø 20,6mm

, brake assist(-) , ABS(+) , ABS(-) ABS(+)

VA ø 20,64mm TRW

TRW

ATE

ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm L 465mm ø 20,6mm

, brake assist(-) , ABS(+) , ABS(-)

VA ø 20,64mm TRW

TRW

ATE

PNB543

VA

PJF174 PSA450

TRW

PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 PHA492 BWF321 BWF262 BWF310 PNB543

ø 20,64mm ø 9“

TRW

AP ATE VA

ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm L 465mm ø 20,6mm ø 20,64mm ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm L 465mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

, brake assist(-) , ABS(+) , ABS(-)

, brake assist(-) , ABS(+) , ABS(-) 223A7000,

,

PJF174

ø 20,64mm

BWH402

ø 22,2mm

182B9000, M: Doblo, Doblo Cargo

182B9000, 223A7000

DOBLO (152) 02/101.3 D Multijet , 1.6 D Multijet , 2.0 D Multijet

02/10-

DOBLO Cargo (223) 03/011.2

03/01-

PSA450 PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 PHA492 BWF310

1.3 D Multijet

10/05-

TRW

ø 9“

ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm L 465mm ø 20,6mm

PJF174 PSA450

TRW

ø 20,64mm ø 9“

PMH669

TRW

ø 22,22mm

TRW

PHA492 BWF321 PNB543 PJF174

, -01/04, brake assist(-) , -01/04, ABS(+) , -01/04, ABS(-) , -01/04 -01/04 -01/04 , brake assist(-)

L 465mm ø 20,6mm VA ø 20,64mm

1.199


C o d e

L

FIAT DOBLO Cargo (223) 03/011.3 JTD 16V

05/04-

PSA450 PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 PHA492 BWF262 BWF310 PNB543

1.4

10/05-

TRW

TRW

AP ATE VA

PJF174 PSA450

TRW

ø 20,64mm ø 9“

PMH669

TRW

ø 22,22mm

PHA492 BWF321

1.6 16V

1.6 Natural Power

1.9 D

10/01-

09/02-

03/01-

PJF175 PJF174 PSA450

10/01-

TRW

TRW

PNB543

VA

PJF174 PJF175 PSA450

ATE

ø 20,64mm ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm ø 20,6mm

TRW

ø 9“

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm ø 20,6mm

PNB543

VA

PNB471 PNB543 PJF174 PSA450 PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 PHA492 BWF310 BWF321 PNB543

, ABS(+) , ABS(-)

-10/05 -10/05

, brake assist(-)

, brake assist(-) , ABS(+) , ABS(-)

ø 20,64mm

PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 BWF310 PJF174 PJF175 PSA450

, -10/05, brake assist(-)

L 465mm ø 20,6mm

PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 BWF310

PMH665 PMH664 PMH669 PHB409 PHA492 BWF310

1.9 JTD

ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm L 465mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ATE

, brake assist(-) , ABS(+) , ABS(-)

ø 20,64mm TRW

TRW

ATE

ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm L 465mm ø 20,6mm

, brake assist(-) , ABS(+) , ABS(-)

ø 15,87mm VA TRW

TRW

ATE

ø 20,64mm ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 504mm L 465mm ø 20,6mm ø 20,6mm

VA

PJF174

ø 20,64mm

, 02/04-, brake assist(-) , 02/04-, 182B9000, ABS(+) , 02/04-, 182B9000, ABS(-) , 02/0402/04-, 182B9000

01/08,

182B9000

DOBLO Cargo (263) 02/101.3 D Multijet

02/10-

BWF321

ø 20,6mm

263A2000

1.6 D Multijet

02/10-

BWH402

ø 22,2mm

198A3000

DOBLO Cargo Flatbed / Chassis (263) 02/101.3 D Multijet

02/10-

BWF321

ø 20,6mm

01/10-

1.6 D Multijet

02/10-

BWH402

ø 22,2mm

01/10-

1.200


C o d e

L

FIAT DUCATO Box (230L) 03/94-04/02 1.9 D , 1.9 TD

1.9 TD CAT

2.0

2.0 JTD

2.5 D

03/94-04/02

08/94-04/02

03/94-04/02

10/01-04/02

03/94-04/02

PMH600 PMH605 PMK497 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWL201

TRW

PMH605 PMK497 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB289 BWL201

TRW

PMH600 PMH605 PMK497 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX BX

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

, -08/98, ABS(-), ESP(-), M: 10, 14 -08/98, ABS(+), M: 10, 14 , -11/01, ABS(-), ESP(-), M: 10, 14 -11/01, ABS(+), M: 10, 14 -11/01, ABS(-), M: 10, 14

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm

ABS(-), M: 10 -11/01, M: 10, 14 -11/01, ABS(-), M: 10, 14 -11/01, ABS(+), M: 10, 14 -11/01, ABS(-), M: 10, 14 -11/01, ABS(+), M: 10, 14 -11/01, M: 10, 14

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

-10/94, ABS(+), M: 10, 14 , -04/98, ABS(-), M: 10, 14 -04/98, ABS(+), M: 10, 14 -04/98, ABS(-), M: 10, 14

L 490mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

ABS(-) -04/98, M: 10, 14 -04/98, ABS(-), M: 10, 14 -04/98, M: 10, 14

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

, -10/94, ABS(-) -10/94, ABS(+) , 11/94-, ABS(-) 11/94-, ABS(+) ABS(-) ABS(-)

PHB301 PHB293 PHB289 BWL201

TRW

L 490mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

PML373

BX

ø 25,4mm

PHB480

L 495mm

PHB497

L 500mm

PHB263 BWN240

TRW

PMH605 PMH600 PMK497 PMK498 PML373 PML372 GPV1059

BX BX BX BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWL201 BWN245 PMK497 PMK498 PHB293 PHB289 BWL201

TRW TRW BX BX

ABS(-) RHV, M: 18

L 185mm ø 27mm

M: 11 M: 11, 15

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm

-12/94, ABS(+), ESP(-), M: 10, 14 -12/94, ABS(-), ESP(-), M: 10, 14 , -04/98, ABS(-), M: 10 -04/98, ABS(+), M: 10 , -08/98, ABS(-), M: 18 -08/98, ABS(+), M: 18 -08/98, ABS(-), M: 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm ø 28,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

ABS(-) -08/98, M: 10, 18 -08/98, ABS(-), M: 10, 14 -08/98, ABS(+), M: 10, 14 -08/98, ABS(-), M: 10, 18 -08/98, ABS(+), M: 10, 14 -04/98, M: 10 -08/98, M: 18 , ABS(-), M: 14 ABS(+), M: 14 M: 14 ABS(-), M: 14 M: 14

2.5 TD 4x4

11/94-04/98

2.5 TDI 4x4

05/98-04/02

BWL201

TRW

ø 25,4mm

-10/01, PL 1400kg

2.5 TDI Maxi

03/94-04/02

PMH600 PMH605 PML373 PML372 PMK497 PMK498

BX BX BX BX BX BX

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm

, -10/94, FWD, ABS(-), M: 14 -10/94, FWD, ABS(+), M: 14 , -04/98, ABS(-), M: 18 -04/98, ABS(+), M: 18 , 11/94-04/98, FWD, ABS(-), M: 14 11/94-04/98, FWD, ABS(+), M: 14

TRW

1.201


C o d e

L

FIAT DUCATO Box (230L) 03/94-04/02 <- 2.5 TDI Maxi

2.5 TDI

2.8 D 4x4

2.8 D

2.8 iDTD 4x4

2.8 JTD 4x4

03/94-04/02

03/94-04/02

08/98-04/02

05/98-04/02

05/98-09/01

11/00-04/02

GPV1059 PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWL201 BWN240 BWN245 PML373 PMH600 PMK497 PMK498 PML372 GPV1059 PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWN245 BWN240 PMK498 PMK497 GPV1059

BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX

TRW TRW BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWL201

TRW

PML373 PMK498 PML372 PMK497 GPV1059

BX BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWN240 BWL201 BWN245 PML373 PMK498 PML372 GPV1059 PHB293 PHB289 GPV1059

TRW TRW TRW BX BX BX BX

1.202

11/00-04/02

ABS(-) -04/98, FWD, M: 14, 18 -04/98, ABS(-), M: 14 -04/98, ABS(+), M: 14 -04/98, FWD, ABS(-), M: 14, 18 -04/98, ABS(+), M: 14 -04/98, FWD, M: 14 -04/98, M: 14 -04/98, M: 18 , ABS(-), M: 18 , -10/94, ABS(-), M: 14 , 11/94-, ABS(-), M: 14 11/94-, ABS(+), M: 14 ABS(+), M: 18 -08/98, FWD, ABS(-), M: 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 28,6mm ø 27mm ø 23,8mm ø 23,8mm

ABS(-) -08/98, FWD, M: 18 -08/98, FWD, ABS(-), M: 14, 18 -08/98, FWD, ABS(+), ABS(-), M: 14, 18 -08/98, FWD, ABS(-), M: 18 -08/98, FWD, ABS(+), M: 14, 18 -08/98, FWD, M: 18 04/96-08/98, M: 14 -11/01, AWD, ABS(+), M: 14 -11/01, ABS(-), ESP(-), M: 14 -11/01, AWD, ABS(-), M: 14

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm

ABS(-) -11/01, AWD, M: 14 -11/01, ABS(-), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 14 -11/01, AWD, ABS(-), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 14 -11/01, AWD, M: 14

ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm

, -11/01, ABS(-), M: 18 -11/01, FWD, ABS(+), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 18 -11/01, ABS(-), ESP(-), M: 14 -11/01, FWD, ABS(-), M: 14, 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 27mm ø 25,4mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

ABS(-) -11/01, FWD, M: 14, 18 -11/01, ABS(-), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 14 -11/01, FWD, ABS(-), M: 14, 18 -11/01, ABS(+), M: 14 -08/99, M: 14 09/99-, M: 14 M: 18 , 814043, ABS(-), M: 18 814043, ABS(+), M: 14 814043, ABS(+), M: 18 814043, ABS(-), M: 18

L 485mm L 310mm

814043, M: 14, 18 814043, ABS(-), M: 14, 18 12/01-, AWD, ABS(-), M: 18

BX

PHB497

2.8 JTD

-04/98, FWD, ABS(-), M: 14, 18 L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm ø 27mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm

L 500mm

PHB289 BWL201

TRW

GPV1059

BX

L 310mm ø 25,4mm

12/01-, AWD, M: 18 -10/01, PL 1400kg ABS(-)

PHB480

L 495mm

PHB497

L 500mm


C o d e

L

FIAT DUCATO Box (230L) 03/94-04/02 <- 2.8 JTD

11/00-04/02

PHB263 PHB289 PHB485 BWN240

TRW

2.8 TDI 4x4

06/99-04/02

PML373 PMK498 PML372 PMK497 GPV1059

BX BX BX BX BX

2.8 TDI

10/97-04/02

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWN240

TRW

PMK497 PML373 PML372 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWN245 BWL201 BWN240

TRW TRW TRW

L 185mm L 310mm L 384mm ø 27mm

12/01-, FWD, M: 11, 15, 18

ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm

, -09/01, AWD, ABS(-), M: 18 -09/01, AWD, ABS(+), M: 14 -09/01, AWD, ABS(+), M: 18 -11/01, AWD, ABS(-), ESP(-), M: 14 -09/01, AWD, ABS(-), M: 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 27mm

-11/01, AWD, ABS(-), M: 14 -09/01, AWD, M: 14, 18 -11/01, AWD, ABS(-), M: 14 -11/01, AWD, ABS(+), M: 14 -09/01, AWD, ABS(-), M: 14, 18 -11/01, AWD, ABS(+), M: 14 -11/01, AWD, M: 14

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm

, 05/98-10/00, ABS(-), M: 10 , 05/98-09/01, FWD, ABS(-), M: 18 05/98-09/01, FWD, ABS(+), M: 18 05/98-09/01, ABS(+), M: 10 05/98-09/01, FWD, ABS(-), M: 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm

ABS(-) FWD, M: 10, 18 05/98-11/01, ABS(-), M: 10 05/98-11/01, ABS(+), M: 10 FWD, ABS(-), M: 10, 18 05/98-11/01, ABS(+), M: 10 05/98-09/01, FWD, M: 18 05/98-09/01, M: 10 05/98-11/01, M: 10

DUCATO Box (244) 04/022.0, 2.0 JTD , 2.3 JTD , 2.8 JTD

2.0 Bipower

2.8 JTD 4x4

2.8 JTD Power

04/02-

11/02-

07/02-

05/04-

PHB480

L 495mm

PHB497

L 500mm

PHB263 PHB485 BWN240

L 185mm L 384mm ø 27mm

FWD, M: 11, 15, 18

PHB480

L 495mm

02/04-, M: 15

PHB497

L 500mm

02/04-, M: 15

PHB263 PHB485 BWN240

M: 15

TRW

L 185mm L 384mm ø 27mm

GPV1059

BX

TRW

AWD, ABS(-), M: 18

PHB497

L 500mm

PHB263 PHB289 PHB480

L 185mm L 310mm L 495mm

PHB497

L 500mm

PHB263 BWN240

TRW

FWD, M: 11, 15, 18

L 185mm ø 27mm

-07/06, 814043N, M: 15, 18 FWD, M: 15, 18

DUCATO Box (280) 01/82-08/90 1.8

01/82-10/88

PMH169 GPV1025 GPV1031 PHB190 PHB293 PHB214 PHB181 PHB311 PHB194

ø 22,2mm

-05/86, M: 10

L 385mm L 485mm L 458mm L 346mm L 300mm L 285mm

-12/82, M: 10 01/83-05/86, M: 10 -05/86, Ch. ->0179040, M: 10 -05/86, Ch. 0179041->, M: 10 -05/86, Ch. 0179041->, M: 10 -05/86, Ch. ->0179040, M: 10 -05/86, Ch. 0179041->, M: 10 -05/86, Ch. ->0179040, M: 10

1.203


C o d e

L

FIAT DUCATO Box (280) 01/82-08/90 <- 1.8 1.9 D

01/82-10/88 01/88-08/90

PHB289 BWH139

TRW

PMH169

L 310mm ø 22,2mm ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB292 PHB181 PHB194 BWL112 1.9 TD

03/89-08/90

TRW

L 458mm L 485mm L 460mm L 346mm L 285mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1031

2.0

01/82-08/90

TRW

L 458mm L 460mm L 346mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1031

2.4 D 4x4

09/86-05/90

TRW TRW TRW

L 385mm L 460mm L 458mm L 485mm L 300mm L 346mm L 310mm ø 22,2mm ø 27mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1031 PHB190 PHB214 PHB293 PHB181 BWN103 2.4 D

01/82-08/90

03/89-08/90

TRW

TRW

PMH169

2.5 D

01/82-08/90

XN1T4, M: 10, 18 XN1T4, M: 10, 18

Ch. ->0179040 06/8606/86Ch. 0179041-> M: 18 06/86-, XN1T4, M: 10, Ducato10 M: 18 Ch. ->77160 M: Ducato10 814061, M: 15

ø 22,2mm

09/86-,

814061, M: 15

09/86-,

814061, M: 15

L 458mm L 460mm L 346mm ø 22,2mm ø 22,2mm

814061, M: 15

09/86-, 814061, M: 15 09/86-, 814061, M: 15 09/86-, 814061, M: 15 Ch. ->77160 AWD, M: 15 AWD, M: 15

TRW

PMH169

L 458mm L 485mm L 460mm L 346mm L 285mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB292 PHB181 PHB194 BWL112

06/86-, 06/86-,

Ch. ->0179040 Ch. 0179041-> Ch. 0179041->

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB292 PHB181 PHB194 BWL112

280A1000, M: 10, 14 280A1000, M: 10, 14 280A1000, M: 10, 14

L 385mm L 458mm L 485mm L 346mm ø 27mm

GPV1031

2.5 D 4x4

280A1000, M: 10, 14

814061, M: 15

PMH169 PHB214 PHB292 PHB181 BWH139

M: 10 M: 10 M: 10, 14 M: 10 M: 10 M: 10 280A1000, M: 10, 14

PMH169 PHB190 PHB292 PHB214 PHB293 PHB311 PHB181 PHB289 BWH139 BWN103 BWL112 PMH169

M: 10 M: 10

PMH169 PHB214 PHB292 PHB181 BWL112

-05/86, Ch. 0179041->, M: 10 -05/86, M: 10

AWD, M: 15 AWD, M: 15 AWD, M: 15 AWD, M: 15 AWD, M: 15 AWD, M: 15 09/86-, FWD, M: 15 09/86-, FWD, M: 15

TRW

L 458mm L 485mm L 460mm L 346mm L 285mm ø 25,4mm

09/86-, FWD, M: 15 09/86-, FWD, M: 15 09/86-, FWD, M: 15 09/86-, FWD, M: 15 09/86-, FWD, M: 15 09/86-, FWD, M: 15

ø 22,2mm

M: 10

TRW

ø 25,4mm

DUCATO Box (290) 03/89-05/94 1.9 D , 2.5 D 4x4

07/90-03/94

PMH169 BWL112

1.204


C o d e

L

FIAT DUCATO Box (290) 03/89-05/94 1.9 TD

03/89-03/94

PMH169 BWL112

2.0 4x4

06/90-05/94

PMH169 BWL112

2.5 TD 4x4

07/90-03/94

ø 22,2mm TRW

ø 22,2mm TRW

PMH169

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB289 BWL112 2.5 TD

07/90-03/94

280A1000, M: 14, 18

ø 25,4mm

M: 14 M: 14

TRW

L 458mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

M: 14 M: 14 M: 14 M: 14

PMH169

ø 22,2mm

PHB292 PHB214 PHB289 BWL112 BWN103

TRW TRW

L 460mm L 458mm L 310mm ø 25,4mm ø 27mm

M: 18 M: 18 M: 18 M: 14 M: 18

PMH605 PMK497 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

-07/97, ABS(+), M: 10 -08/98, ABS(-), ESP(-), M: 10 08/97-08/98, ABS(+), M: 10 -08/98, ABS(-), M: 10 -08/98, M: 10 -08/98, ABS(-), M: 10 -08/98, ABS(-), M: 10 -08/98, ABS(-), M: 10 -08/98, ABS(+), M: 10 -08/98, ABS(+), M: 10 -08/98, M: 10

814027, M: 14

DUCATO Bus (230) 03/94-04/02 1.9 D Combinato

1.9 D

1.9 TD Combinato

1.9 TD Panorama/Combinato

1.9 TD

2.0

06/95-04/02

04/98-04/02

08/94-04/02

03/94-04/02

04/98-04/02

06/94-12/95

PHB293 PHB301 PHB289 PHB302 PHB307 PHB306 BWL201

TRW

L 485mm L 490mm L 310mm L 360mm L 335mm L 360mm ø 25,4mm

PMK497

BX

ø 23,8mm

PHB301 PHB293 PHB289 BWL201

TRW

L 490mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

ABS(-) -10/00, M: 10 -10/00, ABS(-), M: 10 -10/00, M: 10

PMH605 PMK497 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

-10/94, ABS(+), M: 10, 14 , -04/98, ABS(-), M: 10, 14 -04/98, ABS(+), M: 10, 14 -04/98, ABS(-), M: 10, 14

L 490mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

ABS(-) -04/98, M: 10, 14 -04/98, ABS(-), M: 10, 14 -04/98, M: 10, 14

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, -08/98, ABS(-), M: 10 , -08/98, ABS(-), M: 10 -08/98, ABS(+), M: 10 -08/98, ABS(+), M: 10 -08/98, ABS(-), M: 10 ABS(-) -08/98, M: 10 -08/98, ABS(-), M: 10 -08/98, M: 10, 14 -11/01, ABS(+), M: 14

PHB301 PHB293 PHB289 BWL201

TRW

PMH600 PMK497 PMH605 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB289 BWL201

TRW

L 490mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

PMK498

BX

ø 23,8mm

GPV1059

BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWL201 PMH605 PMH600

, -07/00, ABS(-), M: 10

-11/01, ABS(-), M: 14

TRW

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm

ABS(-) -11/01, M: 14 -11/01, ABS(-), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 14 -11/01, ABS(-), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 14 -11/01, M: 14

BX BX

ø 22,2mm ø 22,2mm

-10/94, ABS(+), M: 10 -10/94, ABS(-), M: 10

1.205


C o d e

L

FIAT DUCATO Bus (230) 03/94-04/02 <- 2.0

2.0 JTD

2.0 Panorama/Combinato

2.5 D Combinato

06/94-12/95

10/01-04/02

03/94-04/02

08/94-04/02

PMK498 PMK497 GPV1059

BX BX BX

11/94-, ABS(+), M: 10 11/94-, ABS(-), M: 10 ABS(-), M: 10 ABS(-), M: 10 ABS(-), M: 10 M: 10

PHB293 PHB289 BWN240

TRW

L 485mm L 310mm ø 27mm

PML373

BX

ø 25,4mm

PHB480

L 495mm

PHB497

L 500mm

PHB263 BWN240

TRW

PMH600 PML373 PMH605 PML372 PMK497 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWN245 BWL201 PMK497 PMK498 PML373 PML372 GPV1059 PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWL201 BWN245 PMK497 PMK498 PHB301 PHB293 PHB289 BWL201

TRW TRW BX BX BX BX BX

TRW TRW BX BX

2.5 TD 4x4

11/94-04/98

2.5 TDI 4x4

04/97-04/02

PML373 PML372 PHB301 PHB293 PHB289 BWL201

TRW

2.5 TDI Combinato

08/94-04/02

PMH600 PMH605 PML373 PML372 PMK497 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307

1.206

ø 23,8mm ø 23,8mm

TRW BX BX

RHV, M: 18

L 185mm ø 27mm

M: 11 M: 11, 15

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm

, -10/94, ABS(-), M: 10, 14 , -10/94, ABS(-), M: 18 -10/94, ABS(+), M: 10, 14 , -09/00, ABS(+), M: 18 , 11/94-, ABS(-), M: 10, 14 11/94-, ABS(+), M: 10, 14 ABS(-), M: 10, 14, 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm

ABS(-) M: 10, 14, 18 -11/01, ABS(-), M: 10, 14, 18 -11/01, ABS(+), M: 10, 14, 18 ABS(-), M: 10, 14, 18 -11/01, ABS(+), M: 10, 14, 18 -11/01, M: 18 M: 10, 14, 18 , -04/98, ABS(-), M: 10 -04/98, ABS(+), M: 10 , -08/98, ABS(-), M: 18 -08/98, ABS(+), M: 18 -08/98, ABS(-), M: 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm ø 28,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 490mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

ABS(-) -08/98, M: 10, 18 -08/98, ABS(-), M: 10, 14 -08/98, ABS(+), M: 10, 14 -08/98, ABS(-), M: 10, 18 -08/98, ABS(+), M: 10, 14 -04/98, M: 10 -08/98, M: 18 , ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

ø 25,4mm ø 25,4mm L 490mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

, ABS(-) ABS(+) ABS(-) -04/98, AWD, ABS(-), M: 10, 14 -04/98, AWD, ABS(-), M: 10, 14 -04/98, AWD, M: 10, 14

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm

, -10/94, ABS(-) -10/94, ABS(+) , -08/98, FWD, ABS(-), M: 18 -08/98, FWD, ABS(+), M: 18 , 11/94-, ABS(-) 11/94-, ABS(+) ABS(-)

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm

ABS(-) -08/98, ABS(-), M: 18 -08/98, ABS(-), M: 18


C o d e

L

FIAT DUCATO Bus (230) 03/94-04/02 <- 2.5 TDI Combinato

2.5 TDI Panorama/Combinato

2.8 D

2.8 JTD 4x4

08/94-04/02

03/94-04/02

02/98-04/02

11/00-04/02

PHB289 PHB306 BWN240 BWL201 BWN245 PMK497 PMH600 PMH605 PML373 PML372 PMK498 GPV1059 PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWL201 BWN240 BWN245 PMK497 PML373 PMK498 PML372 GPV1059 PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWN245 BWN240 BWL201 GPV1059

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX

PHB497

2.8 JTD

2.8 TDI 4x4

2.8 TDI

11/00-04/02

07/99-04/02

10/97-04/02

L 310mm L 360mm ø 27mm ø 25,4mm ø 28,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm

ABS(-) -08/98, ABS(+), M: 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm ø 27mm ø 28,6mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

ABS(-) -04/98, FWD, M: 14, 18 -08/98, ABS(-), M: 14, 18 -08/98, ABS(+), ABS(-), M: 14, 18 -04/98, FWD, ABS(-), M: 14, 18 -08/98, ABS(+), M: 14, 18 -04/98, FWD, M: 10, 14 -04/98, M: 14 -08/98, M: 18 , -11/01, ABS(-), M: 10 , -11/01, ABS(-), M: 18 -11/01, FWD, ABS(+), M: 10, 14 -11/01, ABS(+), M: 18 -11/01, FWD, ABS(-), M: 14, 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 28,6mm ø 27mm ø 25,4mm

ABS(-) -11/01, FWD, M: 10, 14, 18 -11/01, ABS(-), M: 10, 14 -11/01, ABS(+), M: 10, 14 -11/01, FWD, ABS(-), M: 10, 14, 18 -11/01, ABS(+), M: 10, 14 -08/99 09/9912/01-, AWD, ABS(-), M: 11, 18

L 500mm

PHB289 BWL201

TRW

GPV1059

BX

L 310mm ø 25,4mm L 487mm

PHB497

L 500mm

PHB263 PHB289 PHB485 BWN240

TRW

L 185mm L 310mm L 384mm ø 27mm

PMK497 PML373 PMK498 PML372 GPV1059

BX BX BX BX BX

TRW TRW BX BX BX

12/01-, AWD, M: 11, 18 -10/01, PL 1400kg ABS(-), M: 14

PHD480

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWL201 BWN240 PMK497 PML373 PML372

-04/98, M: 10 -08/98, M: 18 , FWD, ABS(-), M: 14 , -10/94, FWD, ABS(-), M: 14 -10/94, FWD, ABS(+), M: 14 , -08/98, FWD, ABS(-), M: 18 -08/98, FWD, ABS(+), M: 18 FWD, ABS(+), M: 14 -04/98

M: 18

M: 14 M: 18 12/01-, FWD, M: 11, 15, 18

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

, -10/00, ABS(-), M: 10 , -09/01, AWD, ABS(-), M: 18 -09/01, AWD, ABS(+), M: 10, 14 -09/01, AWD, ABS(+), M: 18 -09/01, AWD, ABS(-), M: 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm ø 27mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm

ABS(-) -09/01, AWD, M: 10, 14, 18 -11/01, AWD, ABS(-), M: 10, 14 -11/01, AWD, ABS(+), M: 10, 14 -09/01, AWD, ABS(-), M: 10, 14, 18 -11/01, AWD, ABS(+), M: 10, 14 -09/01, M: 10 -11/01, AWD, M: 10, 14 , 05/98-10/00, ABS(-), M: 10 , 05/98-09/01, FWD, ABS(-), M: 18 05/98-09/01, FWD, ABS(+), M: 18

1.207


C o d e

L

FIAT DUCATO Bus (230) 03/94-04/02 <- 2.8 TDI

10/97-04/02

PMK498

BX

GPV1059

BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWN245 BWL201 BWN240

TRW TRW TRW

ø 23,8mm

05/98-09/01, ABS(+), M: 10 05/98-09/01, FWD, ABS(-), M: 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 27mm

ABS(-) FWD, M: 10, 18 05/98-11/01, ABS(-), M: 10 05/98-11/01, ABS(+), M: 10 FWD, ABS(-), M: 10, 18 05/98-11/01, ABS(+), M: 10 05/98-09/01, FWD, M: 18 05/98-09/01, M: 10 05/98-11/01, M: 10

DUCATO Bus (244, Z_) 04/022.0, 2.0 JTD , 2.3 JTD , 2.8 JTD

04/02-

PHB480

L 495mm

PHB497

L 500mm

PHB263 PHB485 BWN240

TRW

L 185mm L 384mm ø 27mm

2.0 Bipower

11/02-

PHB263 PHB485 BWN240

TRW

L 185mm L 384mm ø 27mm

2.8 JTD 4x4

07/02-

GPV1059

BX

-07/06, M: 11 FWD, M: 11, 15, 18

FWD, M: 11, 15, 18 AWD, ABS(-), M: 11, 18

PHB497

L 500mm

PHB289

L 310mm

AWD, M: 11, 18

ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, ABS(-), ESP(-), M: 10 11/94-12/94, ABS(-), ESP(-), M: 10 11/94-07/97, ABS(+), M: 10 08/97-08/98, ABS(+), M: 10 11/94-08/98, ABS(-), M: 10

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm

ABS(-), M: 10 11/94-10/00 11/94-08/98, ABS(-), M: 10 11/94-08/98, ABS(+), M: 10 11/94-10/00 11/94-08/98, ABS(+), M: 10 M: 10

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

-10/94, ABS(+), M: 10, 14 , -04/98, ABS(-), M: 10, 14 -04/98, ABS(+), M: 10, 14 -04/98, ABS(-), M: 10, 14

L 490mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

ABS(-) -04/98, M: 10, 14 -04/98, ABS(-), M: 10, 14 -04/98, M: 10, 14

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm

, -08/98, ABS(-), M: 10, 14 , -08/98, ABS(-), M: 10, 14 -08/98, ABS(+), M: 10, 14 -09/01, ABS(+), M: 14 -09/01

L 490mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

ABS(-) -09/01, M: 10, 14 -09/01, ABS(-), M: 10, 14 -10/01

ø 23,8mm ø 23,8mm

, -11/01, ABS(-), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 14 -11/01, ABS(-), M: 14

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm

ABS(-) -11/01, M: 14 -11/01, ABS(-), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 14

DUCATO Flatbed / Chassis (230) 03/94-04/02 1.9 D

1.9 TD CAT

1.9 TD

2.0

03/94-04/02

08/94-04/02

03/94-04/02

06/98-04/02

PMK497 PMH600 PMH605 PMK498 GPV1059 PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWL201

TRW

PMH605 PMK497 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB289 BWL201

TRW

PMH600 PMK497 PMH605 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB289 BWL201

TRW

PMK497 PMK498 GPV1059

BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307

1.208

BX BX BX BX BX


C o d e

L

FIAT DUCATO Flatbed / Chassis (230) 03/94-04/02 <- 2.0

06/98-04/02

PHB289 PHB306 BWL201

TRW

2.5 D 4x4

03/94-04/02

PML373 PML372 GPV1059

BX BX BX

2.5 D

03/94-04/02

PHB301 PHB293 PHB289 BWN245

TRW

PMH605 PMH600 PML373 PML372 PMK498 PMK497 GPV1059

BX BX BX BX BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWN245

TRW

2.5 TDI 4x4

06/98-04/02

PMK497 PMK498 PHB301 PHB293 PHB289 BWL201

TRW

2.5 TDI

03/94-04/02

PMK497 PMH605 PML373 PML372 PMK498 GPV1059

BX BX BX BX BX BX

2.8 D

2.8 iDTD 4x4

02/98-04/02

05/98-09/01

PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWL201 BWN245 BWN240 PML373 PMK498 PML372 PMK497 GPV1059 PHB301 PHB293 PHB302 PHB307 PHB289 PHB306 BWN240 BWN245 BWL201 PML373 PMK498 PML372

BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX BX BX

TRW TRW TRW BX BX BX

L 310mm L 360mm ø 25,4mm

-11/01, ABS(-), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 14 -11/01, M: 14

ø 25,4mm ø 25,4mm

, ABS(-) ABS(+) ABS(-)

L 490mm L 485mm L 310mm ø 28,6mm

ABS(-)

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm

-12/94, ABS(+), ESP(-), M: 14 -12/94, ABS(-), ESP(-), M: 14 , -08/98, ABS(-), M: 18 -08/98, ABS(+), M: 18 12/94-08/98, ABS(+), ESP(-), M: 14 12/94-08/98, ABS(-), ESP(-), M: 14 -08/98, ABS(-), M: 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 28,6mm

ABS(-) -08/98, M: 18 -08/98, ABS(-), M: 14 -08/98, ABS(+), M: 14 -08/98, ABS(-), M: 18 -08/98, ABS(+), M: 14 -08/98, M: 18

ø 23,8mm ø 23,8mm L 490mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

, ABS(-), M: 14 ABS(+), M: 14 ABS(-) M: 14 ABS(-), M: 14 -10/01, PL 1400kg

ø 23,8mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm

, FWD, ABS(-), ESP(-), M: 14 -10/94, FWD, ABS(+), M: 14 , -04/98, ABS(-), M: 14, 18 -04/98, ABS(+), ESP(-), M: 14, 18 FWD, ABS(+), ESP(-), M: 14 -08/98, FWD, ABS(-), M: 14, 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 25,4mm ø 28,6mm ø 27mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm

ABS(-) -08/98 -08/98, ABS(-), M: 14 -08/98, ABS(+), M: 14 -08/98 -08/98, ABS(+), M: 14 -04/98, FWD, M: 14 -04/98, M: 18 M: 14 , -11/01, ABS(-), M: 18 -11/01, FWD, ABS(+), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 18 -11/01, ABS(-), ESP(-), M: 14 -11/01, FWD, ABS(-), M: 14, 18

L 490mm L 485mm L 360mm L 335mm L 310mm L 360mm ø 27mm ø 28,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

ABS(-) -11/01, FWD, M: 14, 18 -11/01, ABS(-), M: 14 -11/01, ABS(+), M: 14 -11/01, FWD, ABS(-), M: 14, 18 -11/01, ABS(+), M: 14 -08/99, M: 14 -09/01, M: 18 09/99-, M: 14 , 814043, ABS(-), M: 18 814043, ABS(+), M: 14 814043, ABS(+), M: 18

ABS(-)

1.209


C o d e

L

FIAT DUCATO Flatbed / Chassis (230) 03/94-04/02 <- 2.8 iDTD 4x4

05/98-09/01

2.8 JTD

11/00-04/02

2.8 TDI

12/98-04/02

GPV1059

BX

PHB301 PHB293 PHB289 BWN240 BWL201 BWN245 PHB263 PHB485 BWN240

TRW TRW TRW

PML373 PML372 GPV1059

BX BX BX

PHB301 PHB293 PHB289 BWN245

TRW

TRW

814043, ABS(-), M: 18 L 490mm L 485mm L 310mm ø 27mm ø 25,4mm ø 28,6mm L 185mm L 384mm ø 27mm

ABS(-) 814043, M: 14, 18 814043, ABS(-), M: 14, 18 -08/99, 814043, M: 14 09/99-, 814043, M: 14 814043, M: 18 M: 18

ø 25,4mm ø 25,4mm

, -09/01, FWD, ABS(-), M: 18 -09/01, FWD, ABS(+), M: 18 -09/01, FWD, ABS(-), M: 18

L 490mm L 485mm L 310mm ø 28,6mm

ABS(-) -09/01, FWD, M: 18 -09/01, FWD, ABS(-), M: 18 -09/01, FWD, M: 18

12/01-, FWD, M: 15, 18

DUCATO Flatbed / Chassis (244) 04/022.0 JTD , 2.3 JTD , 2.8 JTD

2.8 JTD 4x4

2.8 JTD Power

04/02-

10/02-

05/04-

PHB480

L 495mm

PHB497

L 500mm

PHB263 PHB485 BWN240

TRW

L 185mm L 384mm ø 27mm

GPV1059

BX

M: 15, 18 FWD, M: 15, 18 AWD, ABS(-), M: 18

PHB497

L 500mm

PHB289 PHB480

L 310mm L 495mm

PHB497

L 500mm

PHB263 PHB485 BWN240

L 185mm L 384mm ø 27mm

-07/06,

ø 22,2mm

M: 10

TRW

AWD, M: 15, 18

814043N, M: 15, 18

FWD, M: 15, 18

DUCATO Flatbed / Chassis (280) 07/82-08/90 1.9 D

01/88-08/90

PMH169 GPV1031 PHB214 PHB293 PHB292 PHB181 PHB194 BWN103

1.9 TD

03/89-08/90

M: 10

TRW

PMH169

L 458mm L 485mm L 460mm L 346mm L 285mm ø 27mm ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB292 PHB194 BWN103 2.0

07/85-08/90

TRW

L 458mm L 460mm L 285mm ø 27mm ø 22,2mm

GPV1031

2.4 TD

1.210

01/86-08/90

M: 14 M: 14

PMH169 PHB292 PHB214 PHB311 PHB181 PHB289 BWH139 BWN103 PHB190 PHB214 PHB293 BWL112

M: 10 M: 10 M: 10, 14 M: 10 M: 10

TRW TRW

TRW

L 460mm L 458mm L 300mm L 346mm L 310mm ø 22,2mm ø 27mm L 385mm L 458mm L 485mm ø 25,4mm

M: 14 M: 14 M: 14 M: 14 06/86-,

XN1T, M: 10, 14, 18

06/86-,

XN1T, M: 10, 14, 18

06/8606/86M: 18 06/86-, XN1T, M: 10, 14 M: 18 Ch. ->77160 06/86-, XN1T, M: 10, 14, 18 Ch. ->0179040, M: 10 Ch. 0179041->, M: 10 Ch. 0179041->, M: 10


C o d e

L

FIAT DUCATO Flatbed / Chassis (280) 07/82-08/90 2.5 D 4x4

03/89-08/90

PMH169

ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB292 PHB181 BWL112 2.5 D

07/82-08/90

814467, M: 15, 18

TRW

PMH169

L 458mm L 460mm L 346mm ø 25,4mm

814467, M: 15, 18 814467, M: 15, 18 814467, M: 15, 18 PL 900-1600kg

ø 22,2mm

814467, M: 15, 18

L 385mm L 458mm L 460mm L 485mm L 346mm ø 27mm

Ch. ->0179040, M: 15

GPV1031 PHB190 PHB214 PHB292 PHB293 PHB181 BWN103

814467, M: 15, 18

814467, M: 15, 18

TRW

M: 18 Ch. 0179041->, M: 15

DUCATO Flatbed / Chassis (290) 03/89-05/94 1.9 TD

2.0, 2.5 D 4x4

03/89-03/94

07/90-03/94

PMH169

ø 22,2mm

PHB214 PHB292 PHB194 BWL112

L 458mm L 460mm L 285mm ø 25,4mm

BWL112 2.0 4x4

06/90-05/94

2.5 TD 4x4

ø 22,2mm TRW

PMH169 BWL112

2.5 D , 2.5 TD

TRW

PMH169

07/90-03/94

PMH169

07/90-03/94

BWL112 BWN103 PMH169

ø 25,4mm

170D, M: 14 PL 900-1600kg

ø 22,2mm TRW TRW TRW

ø 25,4mm ø 22,2mm

M: Ducato 14

ø 25,4mm ø 27mm ø 22,2mm

M: Ducato 14 M: Ducato 18 M: 14

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB289 BWL112

280A1000, M: 15, 18 -05/90, M: 14 -05/90, M: 14 -05/90, M: 14

M: 14

TRW

L 458mm L 485mm L 310mm ø 25,4mm

M: 14 M: 14 M: 14 M: 14

DUCATO Panorama (280) 07/82-08/90 1.8

07/82-12/88

PMH169 GPV1025 GPV1031 PHB190 PHB293 PHB214 PHB181 PHB311 PHB194 PHB289 BWH139

1.9 D

02/87-08/90

TRW

PMH169

ø 22,2mm

-05/86, M: 10

L 385mm L 485mm L 458mm L 346mm L 300mm L 285mm L 310mm ø 22,2mm

-12/82, M: 10 01/83-05/86, M: 10 -05/86, Ch. ->0179040, M: 10 -05/86, Ch. 0179041->, M: 10 -05/86, Ch. 0179041->, M: 10 -05/86, Ch. ->0179040, M: 10 -05/86, Ch. 0179041->, M: 10 -05/86, Ch. ->0179040, M: 10 -05/86, Ch. 0179041->, M: 10 -05/86, M: 10

ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB292 PHB181 PHB194 BWL112 1.9 TD

03/89-08/90

TRW

PMH169

L 458mm L 485mm L 460mm L 346mm L 285mm ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB292 PHB181 BWL112 2.0

07/82-08/90

PMH169

M: 10 M: 10 M: 10 M: 10 M: 10, 14 M: 10 M: 10 M: 10 280A1000, M: 10, 14 280A1000, M: 10, 14

TRW

L 458mm L 460mm L 346mm ø 25,4mm ø 22,2mm

280A1000, M: 10, 14 280A1000, M: 10, 14 280A1000, M: 10, 14 06/86-, M: 15, 18

1.211


C o d e

L

FIAT DUCATO Panorama (280) 07/82-08/90 <- 2.0

07/82-08/90

2.4 D

07/82-12/85

2.4 TD 4x4 , 2.5 D

01/86-08/90

GPV1031 PHB190 PHB292 PHB214 PHB293 PHB311 PHB181 PHB289 BWH139 BWN103 PHB190 PHB214 PHB293 BWH139

06/86-, M: 15, 18

TRW TRW

TRW

PMH169

L 385mm L 460mm L 458mm L 485mm L 300mm L 346mm L 310mm ø 22,2mm ø 27mm L 385mm L 458mm L 485mm ø 22,2mm ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB292 PHB181 PHB194 BWL112 2.4 TD

01/87-08/90

PHB292 PHB214 PHB311 PHB289 BWN103

2.5 D 4x4

01/87-08/90

PMH169

Ch. ->0179040, Ch. 0179041->, Ch. 0179041->, Ch. ->77160

09/86-, FWD, M: 15

TRW

L 458mm L 485mm L 460mm L 346mm L 285mm ø 25,4mm

09/86-, FWD, M: 15 09/86-, FWD, M: 15 09/86-, AWD, FWD, M: 15 09/86-, AWD, FWD, M: 15 09/86-, FWD, M: 15 09/86-, FWD, M: 15

TRW

L 460mm L 458mm L 300mm L 310mm ø 27mm

06/90-, M: 18 06/90-, M: 18 06/90-, M: 18 06/90-, M: 18 06/90-, M: 18

ø 22,2mm

AWD, M: 15 AWD, M: 15

TRW

L 458mm L 485mm L 460mm L 346mm L 285mm ø 25,4mm

AWD, M: 15 AWD, M: 15 AWD, M: 15 AWD, M: 15 AWD, M: 15 AWD, M: 15

ø 22,2mm

M: 10

TRW

ø 25,4mm

PL 900-1600kg

DUCATO Panorama (290) 01/90-05/94 PMH169

1.9 D , 1.9 TD , 2.5 D 4x4 , 2.5 D

07/90-03/94

2.0

07/90-03/94

PMH169 TRW TRW

2.0 4x4

06/90-05/94

BWH139 BWL112 PMH169

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm

Ch. ->77160 M: 10 M: 14

BWL112

TRW

ø 25,4mm

M: 14

2.5 TD 4x4

01/91-03/94

BWL112

ø 22,2mm

PMH169

ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB289 BWN103 2.5 TD

08/90-03/94

M: 14 M: 14

TRW

L 458mm L 485mm L 310mm ø 27mm

M: 14 M: 14 M: 14

PMH169

ø 22,2mm

PHB292 PHB214 PHB289 BWL112

M: 18 M: 18 M: 18

TRW

L 460mm L 458mm L 310mm ø 25,4mm

PMF131

ATE

ø 20,6mm

06/87-12/89

GPV1079

FI

DUNA (146 B) 01/87-12/91 60 1.1, 70 1.3, DS 1.7

01/87-12/91

PHB273 PHA273 BWD283

1.212

814061, M: 10, 14, 18 814061, M: 10, 14, 18 814061, M: 10, 14, 18

09/86-, FWD, M: 15

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB292 PHB181 PHB194 BWL112

Ch. ->0179040, M: 15 06/8606/86Ch. 0179041->, M: 15 M: 18 06/86-, M: 15 M: 18 Ch. ->77160

BX

06/87-12/89 L 388mm L 267mm ø 19mm

06/87-12/89 06/87-12/89 06/87-12/89


C o d e

L

FIAT DUNA Saloon 07/91-07/96 1.1

07/91-07/96

BWD283

BX

ø 19mm

PMF131

ATE

ø 20,6mm

GPV1079

FI

DUNA Weekend (146 B) 01/87-12/91 60 1.1, 70 1.3, DS 1.7

01/87-12/91

06/87-12/89 06/87-12/89

PHB273 PHA273 BWD283

BX

L 388mm L 267mm ø 19mm

06/87-12/89 06/87-12/89 06/87-12/89

ELBA (146_) 04/86-08/97 1.5

01/92-12/96

BWD283

BX

ø 19mm

1.6

01/94-12/96

BWD283

BX

ø 19mm

1.7 D

04/89-12/96

BWD283

BX

ø 19mm

04/91-

L 300mm L 270mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-10/82 10/82-

01/8801/8801/88-

FIORINO (147) 01/80-04/88 1.0

1.1 60

1.3

1.3 Diesel

1.5

01/80-04/88

11/86-04/88

12/87-08/93

03/82-12/87

01/88-08/93

PHD242 PHD109 BWD103 BWD110 PMF574 PMF131 GPV1079 PHB273 PHA273 BWD283

BX

L 388mm L 267mm ø 19mm

PMF131

ATE

ø 20,6mm

GPV1079

FI

PHB273 PHA273 BWD283

BX

GPV1079

FI

PHD242 PHD109 BWD103

BX

PMF574 PMF131 GPV1079

BO ATE FI

PHB273 PHB385 PHA273 BWD283 1.7 Diesel

12/87-

BX AP BO ATE FI

PMF574 PMF131 PMH696 PMH945 GPV1079 GPV1057 PHB273 PHB385 PHA273 PHA357 BWD283 BWF279

BX BO ATE BO ATE FI BX

BX BX

01/8801/88-, Ch. ->8220595

Ch. ->8220595 L 388mm L 267mm ø 19mm

-12/91 -10/92 Ch. ->8220595

L 300mm L 270mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 388mm L 385mm L 267mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22mm

L 388mm L 385mm L 267mm L 394mm ø 19mm ø 20,6mm

-10/92 -10/92, Ch. ->8220595 -12/91 01/91-10/92 -10/92 -10/92 03/89-10/92 11/92-05/00, ABS(-) ABS(-) 03/89-10/92 03/89-05/00 03/89-10/92 11/92-05/00, ABS(-) 03/89-10/92 11/92-05/00, ABS(-) 03/89-10/92 11/92-05/00

FIORINO Box (146 Uno) 01/88-05/01 60 1.1, 75 i.e. 1.5

05/88-12/93

PMF574 PMF131 GPV1079 PHB273 PHB385 PHA273 BWF279 BWD283

BO ATE FI

BX BX

ø 20,6mm ø 20,6mm L 388mm L 385mm L 267mm ø 20,6mm ø 19mm

-10/92 -10/92, Ch. ->8220595 -12/91 01/91-10/92 -10/92 11/92-10/92

1.213


C o d e

L

FIAT FIORINO Box (146 Uno) 01/88-05/01 60 1.7 D

65 1.7 TD

70 1.3

70 i.e. 1.4

75 i.e. 1.6

05/88-05/00

01/97-05/01

01/88-12/94

05/94-05/01

10/93-05/01

PMF131 PMF574 PMH696 PMH945 GPV1057 GPV1079 PHB273 PHB385 PHA273 PHA357 BWD283 BWF279 PMH696 PMH945 GPV1057

ATE BO BO ATE BX FI

BX BX BO ATE BX

PHB385 PHA357 BWF279

BX

PMF131 PMF574 GPV1079

ATE BO FI

PHB273 PHA273 BWD283 PMH696 GPV1057

BX

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22mm

L 388mm L 385mm L 267mm L 394mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22mm L 385mm L 394mm ø 20,6mm

11/92-, ABS(-) ABS(-) 03/8903/89-10/92, Ch. ->8220595 03/89-10/92 11/92-, ABS(-) 03/89-10/92 11/92-, ABS(-) 03/89-10/92 11/92ABS(-) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

ø 20,6mm ø 20,6mm Ch. ->8220595 -12/91

BX

L 388mm L 267mm ø 19mm

BO

ø 22,2mm

ABS(-) ABS(-) ABS(-)

PHB385 PHA357 BWF279

BX

L 385mm L 394mm ø 20,6mm

PMH696

BO

ø 22,2mm

ABS(-)

GPV1057

BX L 385mm L 394mm ø 20,6mm

ABS(-) ABS(-)

PHB385 PHA357 BWF279

BX

FIORINO Box Body / Estate 02/081.3 D Multijet , 1.4

02/08-

1.4 Natural Power

10/09-

PHB499 BWF321

L 425mm ø 20,6mm

PJF174 PHB499 BWF321

ø 20,64mm L 425mm ø 20,6mm

FIORINO Pick up (146) 01/88-05/01 1.3

1.4

1.5 iE

01/88-12/94

05/94-05/01

01/88-10/92

PMF131 PMH696 GPV1079 GPV1057 PHB273 PHB385 PHA273 PHA357 BWD283 BWF279 PMH696

ATE BO FI BX

GPV1057

BX

L 388mm L 385mm L 267mm L 394mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm

PHB385 PHA357 BWF279

BX

L 385mm L 394mm ø 20,6mm

PMF131

ATE

ø 20,6mm

GPV1079

FI

PHB273 PHA273

1.214

BX BX BO

ø 20,6mm ø 22,2mm

L 388mm L 267mm

-10/92 11/92-, ABS(-) -10/92, Ch. ->8220595 11/92-10/92 11/92-, ABS(-) -10/92 11/92-, ABS(-) -10/92 11/92ABS(-) ABS(-) ABS(-)

-12/91


C o d e

L

FIAT FIORINO Pick up (146) 01/88-05/01 <- 1.5 iE

01/88-10/92

BWD283

BX

ø 19mm

1.6

01/94-05/01

PMH696

BO

ø 22,2mm

ABS(-)

GPV1057

BX L 385mm L 394mm ø 20,6mm

ABS(-) ABS(-)

ø 22,2mm ø 22mm

11/92-, ABS(-) ABS(-) 11/9211/92-, ABS(-) 11/92-, ABS(-) 11/92-

1.7 D

1.7 TD

05/88-10/99

01/97-05/01

PHB385 PHA357 BWF279

BX

PMH696 PMH945 GPV1057

BO ATE BX

PHB385 PHA357 BWF279

BX

L 385mm L 394mm ø 20,6mm

PMH696

BO

ø 22,2mm

ABS(-)

GPV1057

BX ABS(-) ABS(-)

BX

L 385mm L 394mm ø 20,6mm

PHD242 BWD110

AP

L 300mm ø 19mm

PMF131

ATE

ø 20,6mm

GPV1079

FI

PHB385 PHA357 BWF279

FIORINO Pick up (147) 10/82-12/88 1.0 1.1

1.3 D

10/82-10/87 09/87-12/88

05/84-12/88

PHB273 PHA273 BWD283

BX

GPV1079

FI

PHD242 PHD109 BWD103

BX

01/8801/88-, Ch. ->8220595

L 388mm L 267mm ø 19mm

01/8801/8801/88Ch. ->8220595

L 300mm L 270mm ø 19mm

GRANDE PUNTO Van (199) 04/081.3 D Multijet

04/08-

PHB499 BWF321

L 425mm ø 20,6mm

PJF174

ø 20,64mm

PMK604

ø 23,8mm

PHB574 PHA350 BWH398 BWH402 PNB545

L 480mm L 195mm ø 22,2mm ø 22,2mm

IDEA 12/031.2 16V, 1.4 16V

1.3 D Multijet

01/04-

10/05-

1.4

01/04-

10/05-

-06/05 07/05-

AP

PJF173 PMK604 PHB574 PHA350 BWH402 BWF321 PNB544

1.3 JTD

AP

, -12/06, ESP(+)

ø 23,8mm L 480mm L 195mm ø 22,2mm ø 20,6mm

, -12/06, ESP(+)

07/05-

VA

PJF174 PMK604

ø 20,64mm ø 23,8mm

PHB574 PHA350 BWH398 BWH402 PNB545

L 480mm L 195mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-06/05 07/05-

PMK604

ø 23,8mm

-12/06, ESP(+)

PHB574 PHA350 BWH402

L 480mm L 195mm ø 22,2mm

07/05-

PNB545

AP

, -12/06, ESP(+)

AP

AP

1.215


C o d e

L

FIAT IDEA 12/03<- 1.4 1.4 LPG

10/0503/09-

PJF173 PHB574 PHA350 BWH402 PNB545

1.6 D Multijet

05/08-

01/04-

07/05-

AP

PJF173 PHB574 PHA350 BWF321 PNB544

1.9 JTD

L 480mm L 195mm ø 22,2mm

L 480mm L 195mm ø 20,6mm VA

PJF174 PMK604

ø 20,64mm ø 23,8mm

PHB574 PHA350 BWF262 BWF321 PNB544

L 480mm L 195mm ø 20,6mm ø 20,6mm

AP

, -12/06, ESP(+)

-06/05 07/05-

VA

LINEA 06/07PHB499 BWF321

L 425mm ø 20,6mm

06/07-

PJF174 PHB499 BWF321

ø 20,64mm L 425mm ø 20,6mm

09/0706/09-

PHB499 PHB499

L 425mm L 425mm

1.3 D Multijet

06/07-

1.4 1.4 T-Jet 1.6 D Multijet

MAREA (185) 09/961.2 16V

1.4 80 12V

10/98-

09/96-

PMH584

ø 22,2mm

03/99-08/00

L 435mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

03/99-08/00 03/99-08/00 03/99-05/99 06/99-08/00 -03/98 04/98-02/99 -02/99 -02/99 -02/99

BX

L 435mm L 245mm ø 20,6mm

BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

PHB399 PHB263 PHA225 BWH397

AP

L 435mm L 185mm L 245mm ø 22,2mm

PNA115

BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB399 PHA225 BWH375 BWH397 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB399 PHA225 BWF254

BX

AP AP BX BX BO

PND219 1.6

1.6 100 16V

1.6 100 16V Bipower

1.216

09/00-08/02

09/96-

04/99-

PJL159 PMH584

PHB399 PHB263 PHA225 BWH397 BWH376 BWF303 BWF254 PND219 PNA115 PJL159 PMA199

-02/99

AP BX AP BX

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 435mm L 185mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,6mm

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

-02/99

-08/00 04/98-02/99 -02/99 , -08/00 , 03/99-08/00 -08/00 -02/97 -02/97 03/9703/97-02/99 03/99-08/00 -08/00


C o d e

L

FIAT MAREA (185) 09/96<- 1.6 100 16V Bipower

1.8 115 16V

1.9 JTD 105

1.9 JTD 110

04/99-

09/96-

04/99-01/01

01/01-

GPV1052

BO

PHB399 PHB263 PHA225 BWH375 BWF311 BWH397 PNA115

AP BO AP BO

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO

PHB399 PHB263 PHA225 BWF254 BWH375 BWH397 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PMA199 PHB399 PHA225 BWH397 BWH375 BWF311 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PHB399 PHA225 BWH397

BX AP AP

-08/00 L 435mm L 185mm L 245mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm

, -08/00 , -08/00 -08/00 -05/99 -08/00 -08/00 -08/00

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/00 -08/00 04/98-02/99 -02/99

L 435mm L 185mm L 245mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, -08/00 , 03/99-08/00 -08/00 -02/99 03/99-05/99 06/99-02/99 03/99-08/00 -08/00

BO BX BX

AP AP BO

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 435mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

AP

L 435mm L 245mm ø 22,2mm

PND219 1.9 TD 75

1.9 TD 100

09/96-

09/96-

PMH584 PMA199 GPV1052 PHB399 PHB263 PHA225 PHA317 BWH376 BWH375 BWH397 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB399 PHB263 PHA317 PHA225 BWH376 BWF303 BWF254 BWH397 PND219 PNA115

-08/00, ABS(-)

-05/99 -08/00 -08/00 -08/00 -08/02

-08/02 -08/02

BX BX BO

BX AP AP

ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/00 -08/00, ABS(-) -02/99

L 435mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-02/99 03/99-08/00 -08/00 -02/99 -02/97 03/99-05/99 06/99-08/00 -08/00 -08/00 -08/00 -02/99 , -02/99 -02/99

BO BX BX BO

BX AP BX AP BO

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 435mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm

-02/99 03/99-02/99 03/99-02/97 03/9703/9706/99-02/99 , -02/99

1.217


C o d e

L

FIAT MAREA (185) 09/96<- 1.9 TD 100 2.0 150 20V

2.0 155 20V

09/9609/96-

04/99-01/01

PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB263 PHB399 PHA225 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PHB399 PHB263 PHA225 BWH397

2.4 JTD 130

04/99-

PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PHB274 PHB263 PHA225 PHA317 BWH397

2.4 TD 125

09/96-04/99

PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052

BX BX BO

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, -02/99 -08/02 04/98-

L 185mm L 435mm L 245mm

-08/02 , -08/02 -08/02 , -08/02 , -08/02 , -08/02

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

AP

L 435mm L 185mm L 245mm ø 22,2mm

-08/00

BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

-08/00

AP

L 435mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 22,2mm

-08/00 -08/00 -08/00 -08/00 -08/00

BO

BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

, -08/00 , -08/00 -08/00

BO

PHA225 PHA317 PHB263

L 245mm L 245mm L 185mm

BWF254

BX

PND219 PNA115 PJL159

BO

ø 20,6mm

ø 25,4mm

MAREA Weekend (185) 09/961.2 16V

1.4 80 12V

10/98-

09/96-

PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB399 PHA225 PHB263 BWH375 BWH397 PMH584 PMA199 GPV1052

1.6 100 16V

1.218

09/00-08/02

09/96-

03/99-08/00 03/99-08/00

L 435mm L 245mm L 185mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

03/99-08/00 03/99-08/00 03/99-08/00, ABS(+) 03/99-05/99 06/99-08/00 -03/98 04/98-02/99 -02/99

BX AP

L 435mm L 245mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-02/99 -02/99 -02/97 02/97-02/99 -02/99

ø 25,4mm ø 22,2mm

-02/99

BX

PHB399 PHB263 PHA225 BWH397

AP

L 435mm L 185mm L 245mm ø 22,2mm

PNA115

BO

PJL159 PMH584

BX

PHB399 PHA225 BWH376 BWH375 PND219 1.6

ø 22,2mm

PJL159 PMH584

AP AP BX BX BO

ø 25,4mm ø 22,2mm


C o d e

L

FIAT MAREA Weekend (185) 09/96<- 1.6 100 16V

1.8 115 16V

1.9 JTD 105

09/96-

09/96-

04/99-

PMA199

BX

GPV1052

BO

PHB399 PHB263 PHA225 BWF254 BWH375 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB399 PHB263 PHA225 BWF254 BWF303 BWH375 BWH397 PND219 PNA115 PJL159 PMH584

01/01-

1.9 TD 100

09/96-

09/96-

BO

AP AP AP BX

ø 22,2mm

AP AP

L 435mm L 245mm ø 20,6mm ø 22,2mm

PMH584

BX

ø 22,2mm

GPV1052

BO

PMH584

PHB399 PHB263 PHA225 PHA317 BWF254 BWF303 BWH375 BWH397 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 PHB399 PHB263 PHA317 PHA225 BWF254 BWH375 BWH397 PND219

09/96-

L 435mm L 185mm L 245mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

L 435mm L 245mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm

GPV1052

2.0 150 20V

BX AP AP AP

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ø 25,4mm ø 22,2mm

PHB399 PHA225 BWF303 BWH397 PND219 1.9 TD 75

BO BX BX BO

PJL159 PMH584 PMA199

BX AP AP AP

-03/97 04/97-02/99 03/99-08/00 04/98-02/99 -02/99 , -08/00 , 03/99-08/00 -08/00 -04/97 05/97-08/00 03/99-05/99 06/99-08/00 -02/99 03/99-08/00 -08/00

-05/99 -08/00 06/99-

-02/99 L 435mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

BO BX

04/98-02/99

L 435mm L 185mm L 245mm ø 20,6mm ø 22,2mm

BX

PHB399 PHA225 BWH375 BWF303 BWH397 PND219 1.9 JTD 110

BX AP

ø 22,2mm

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

-02/99 03/99-08/00 -08/00 -02/99 -04/97 05/97-08/00 03/99-05/99 06/99-08/00 -08/00 -08/00 -08/00 -02/99 -08/00 09/00-08/00

BX AP AP

L 435mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, -02/99 -08/02 04/98-

-03/97 04/97-05/99 06/99-

1.219


C o d e

L

FIAT MAREA Weekend (185) 09/96<- 2.0 150 20V

2.0 155 20V

09/96-

GPV1052

04/99-01/01

PHB263 PHB399 PHA225 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052

2.4 JTD 130

04/99-

PHB399 PHB263 PHA225 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052

2.4 TD 125

09/96-04/99

PHB274 PHB263 PHA225 PHA317 PND219 PNA115 PJL159 PMH584 GPV1052 PHB399 PHA225 PHA317 PND219 PNA115 PJL159

BO L 185mm L 435mm L 245mm BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

-08/02 , -08/02 -08/02 , -08/02 , -08/02 , -08/02 -08/00

L 435mm L 185mm L 245mm BO BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

BO

-08/00 L 435mm L 185mm L 245mm L 245mm

BO BX

-08/00

ø 25,4mm ø 22,2mm

-08/00 -08/00 -08/00 -08/00 , -08/00 , -08/00 -08/00

BO L 435mm L 245mm L 245mm BO ø 25,4mm

MULTIPLA (186) 04/991.6

09/00-08/05

PSA450

TRW

ø 9“

PMH669

TRW

ø 22,22mm

GPV1052

BO

PHB491 PHB263 PHA225 PHA221 BWF303 1.6 16V Bipower, 1.9 JTD 105

04/99-

AP

L 460mm L 185mm L 245mm L 220mm ø 20,6mm

PJF174 PSA450

TRW

ø 20,64mm ø 9“

PMH669

TRW

ø 22,22mm

GPV1052

BO

PHB491 PHB263 PHA225 PHA221 BWF303 1.6 16V Blupower

1.6 100 16V

1.220

04/99-

04/99-

AP

PJF174 PSA450

TRW

ø 20,64mm ø 9“

PMH669

TRW

ø 22,22mm

GPV1052

BO

AP

PJF174 PSA927 PSA450

TRW TRW

ABS(+) ABS(-) ABS(-) , -08/00, brake assist(-) , -08/00 -08/00

L 460mm L 185mm L 245mm L 220mm ø 20,6mm

PHB263 PHA225 PHA221 BWF303

, brake assist(-)

ABS(+) ABS(-) -08/00, ABS(-), M: 1,6 Bio-Petrol, Multipla, Multipla Van , -02/01, brake assist(-) , -08/05 -08/00

L 185mm L 245mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,64mm ø 9“

-08/05, ABS(+) -08/05, ABS(-) -08/05 -08/05, ABS(-) , -08/05 , ESP(+), brake assist(-) , ESP(-), brake assist(-)


C o d e

L

FIAT MULTIPLA (186) 04/99<- 1.6 100 16V

04/99-

PMH682 PMH669 GPV1052 PHB491 PHA225 PHA221 BWF303

1.9 JTD 110

03/01-07/02

1.9 JTD

07/02-

04/02-

ø 22,22mm

AP

L 460mm L 245mm L 220mm ø 20,6mm

PJF174 PSA450

TRW

ø 20,64mm ø 9“

PMH669

TRW

ø 22,22mm

GPV1052

BO

PHB491 PHB263 PHA225 PHA221 BWF303 1.9 JTD 115

TRW TRW BO

PJF174 PSA450 PSA927 PMH682 PMH669 PHB491 PHB263 PHA225 PHA221 BWF303

AP TRW TRW TRW TRW

L 460mm L 185mm L 245mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,64mm ø 9“

AP

ø 22,22mm L 460mm L 185mm L 245mm L 220mm ø 20,6mm

PJF174 PSA450

TRW

ø 20,64mm ø 9“

PMH669

TRW

ø 22,22mm

AP

L 460mm L 185mm L 245mm L 220mm ø 20,6mm

PHB491 PHB263 PHA225 PHA221 BWF303 PJF174

, ESP(+) , ESP(-) -08/00

-08/00 , brake assist(-)

ABS(+) ABS(-) ABS(-) , ESP(-), brake assist(-) , 05/04-, 186A8000, ESP(+), brake assist(-), M: Van , 05/04-, 186A8000, ESP(+), M: Van , 05/04-, 186A8000, ESP(-), M: Van ABS(+) ABS(-) ABS(-) , brake assist(-)

ABS(+) ABS(-) ABS(-)

ø 20,64mm

PALIO (178BX) 04/961.0

1.2

04/96-

06/98-

1.4

04/96-

1.4 CAT

04/96-

PMF575 PMH944 PMH945 PHB452 BWD319 BWD284 PMF575 PMH945 PMH944 PMH696 PHB452 PHB439 PHA435 BWD284 BWF303 BWF279 PMH944 PMH945 PHB452 PHA439 BWF303

ATE ATE ATE

PMH944 PMH945 PHB452 PHB439

ATE ATE

ATE ATE ATE ATE ATE BO

ATE AP BX ATE ATE

AP

ø 20,6mm ø 22mm ø 22mm L 485mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22mm ø 22mm ø 22,2mm L 485mm L 245mm L 260mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22mm ø 22mm L 485mm L 300mm ø 20,6mm

-03/98, ABS(+) 04/98-, ABS(+) ABS(-)

ø 22mm ø 22mm L 485mm L 245mm

ABS(+) ABS(-) -08/01 -08/01

-12/00 01/01-07/00, ABS(+) 04/98-11/00, ABS(-) 08/00-, ABS(+) 12/00-, ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

1.221


C o d e

L

FIAT PALIO (178BX) 04/96<- 1.4 CAT

04/96-

BWF303

AP

ø 20,6mm

1.5

06/04-

1.6 16V

04/96-

PMF528 PMH944 BWD284 BWF303 BWF279 PMH944 PMH696 PMH945 PHB452 PHA435 BWF303

BO ATE ATE AP BX ATE BO ATE

ø 22,2mm ø 22mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22mm ø 22,2mm ø 22mm L 485mm L 260mm ø 20,6mm

PMF575 PMH945 PMH944 PMH696 PMH946 PHB452 PHB439 PHA435 BWF303 BWF279 PMH944 PMH945 PHB452 PHB439 PHA435 BWF303

ATE ATE ATE BO BO

PMF528 PMH944 BWF303 BWF279 PMH944 PMH945 PHB452 PHB439 BWF303

BO ATE AP BX ATE ATE

PMH696 PMH946 PMF528 PMH944 PMH945 PHB452 PHB439 PHA435 BWF303 BWF279 PMH696 PMH944 PMH945 PHB452 PHB439 PHA435 BWF303 BWF279 PJL159 PMH696 PMH945 PMH944 PHB452 PHB439

BO BO BO ATE ATE

AP

-08/01

ABS(+) ABS(-) ABS(-) 07/97-08/01 06/99-08/01

PALIO Weekend (178DX) 04/961.2

04/96-

1.4

07/97-08/01

1.5

06/04-

1.6

07/97-10/03

1.6 16V

04/96-

1.7 TD

1.9 D

1.222

04/96-03/01

03/01-

AP BX ATE ATE

AP

AP

AP BX BO ATE ATE

AP BX BO ATE ATE

ø 20,6mm ø 22mm ø 22mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 485mm L 245mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22mm ø 22mm L 485mm L 245mm L 260mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22mm ø 22mm L 485mm L 245mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 485mm L 245mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 485mm L 245mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 485mm L 245mm

-07/00, ABS(+) 04/98-11/00, ABS(-) 08/00-, ABS(+) 12/00-07/03, ABS(-) 08/03-, ABS(-) -12/01 -12/01

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

-07/03, ABS(-) 08/03-, ABS(-) ABS(+) ABS(+) ABS(-) -12/01

-12/04, ABS(-) ABS(+) ABS(-) -12/01 -12/01

06/99-12/01, ABS(-) -12/01, ABS(-) ABS(+)


C o d e

L

FIAT PALIO Weekend (178DX) 04/96<- 1.9 D

1.9 JTD

03/01-

09/01-

PHA435 BWF303 BWF279 PMH696 PMH946 PMF528 PMH944 PMH945 PHB439 PHA435 BWF303 BWF279

AP BX BO BO BO ATE ATE

AP BX

L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 245mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-07/03, ABS(-) 08/03-, ABS(-) ABS(+) ABS(+) ABS(-)

PANDA (141A_) 03/80-07/04 650

750

01/82-07/04

01/86-01/95

PMD356 PMD360 PMD168 PHD118 PHB226 PHB181 PHB194 BWD110 BWB110 BWB112 PMD168 PMF182 PHB226 BWD110

BX

AP BX BX BX AP

750 CAT

01/95-12/97

PMF182 PMD168 PHB226 BWD110

BX BX

800

02/81-12/85

PMF182 PMD168 PHB226 BWB110 BWB112 PMF182 PMD168 PMD356 PMD360 PHD118 PHB227 PHB226 PHB181 PHB228 PHB194 BWD110 BWB110 BWB112 BWD289 PMD356 PMD360 PMD168 GPV1000

BX BX

BWD110 BWB112 PMD356 PMD360 PMD168 GPV1000

AP BX

900

950

950 4x4

10/80-12/96

09/82-08/83

09/83-12/86

PHB240 BWD110

AP

BX BX BX

AP BX AP

BX

ø 19mm ø 19mm ø 19mm L 300mm L 459mm L 346mm L 285mm ø 19mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 20,6mm L 459mm ø 19mm

-04/86, Ch. ->6166303, 6108135-> -04/86, Ch. ->6223907, 6163304-> -04/86, Ch. ->6261411, 6223908-> -04/86, Ch. ->06166304 -04/86, Ch. 06166305-> -04/86, Ch. 06166305-> -04/86 -04/86, Ch. ->06166304 -04/86, Ch. 06166305-> 05/86-

ø 20,6mm ø 19mm L 459mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm L 459mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 20,6mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm L 300mm L 410mm L 459mm L 346mm L 210mm L 285mm ø 19mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

Ch. ->06166304 Ch. 06166305->

-04/86, Ch. ->6166303, 6108135-> -04/86, Ch. ->6223907, 6163304->

Ch. 06166305-> -04/86, Ch. 06166305-> 11/88-04/91 -04/86 -04/86, Ch. ->06166304 -04/86, Ch. 06166305-> 01/93Ch. ->6166303, 6108135-> Ch. ->6223907, 6163304-> Ch. ->6261411, 6223908->

BX

ø 19mm ø 15,9mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

Ch. ->06166304 Ch. 06166305-> 10/84-09/85, Ch. ->6166303, 6108135-> 10/84-09/85, Ch. ->6223907, 6163304-> 10/84-09/85, Ch. ->6261411, 6223908-> 10/84-09/85

AP

L 340mm ø 19mm

10/84-09/85, AWD 10/84-09/85

1.223


C o d e

L

FIAT PANDA (141A_) 03/80-07/04 1000

1000 4x4

1000 i.e. CAT

1100

1100 4x4

01/85-12/92

01/86-12/94

10/87-08/98

05/91-09/03

02/95-07/04

PMD168 PMF182 PHB580 PHB227 PHB226 PHB228 BWD110 BWD289 PMD168 PMF182 PHB580 PHB227 PHB226 PHB240 PHB228 BWD110 BWD289 PMF182 PMD168 PHB580 PHB227 PHB226 PHB228 PHD118 BWD110

BX BX

PMD168 PMF182 PHB227 PHB580 PHD118 BWD289 BWD110 PMF182

BX BX

PHB227 BWD289 1100 Trekking 4x4

1300 D

10/91-07/04

PMF182 PMD168 PHB227 PHB240 BWD110 BWD289 PMF182

ø 19mm ø 20,6mm L 460mm L 410mm L 459mm L 210mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm L 460mm L 410mm L 459mm L 340mm L 210mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm L 460mm L 410mm L 459mm L 210mm L 300mm ø 19mm

, MTM(+) ATM(+) , ATM(+) ATM(+) MTM(+)

-03/95, FWD -08/00, FWD

AP AP BX

ø 19mm ø 20,6mm L 410mm L 460mm L 300mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm

AP

L 410mm ø 19mm

AP AP BX BX

AP AP BX BX

AP

05/86-04/91, AWD 05/86AWD ATM(+) , ATM(+) ATM(+) MTM(+)

, ATM(+)

-03/95, FWD -08/00

-03/95 01/93-03/95, AWD

AP AP BX

ø 20,6mm ø 19mm L 410mm L 340mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm

PHB227 PHB226 PHB240 PHB228 BWD110

AP

L 410mm L 459mm L 340mm L 210mm ø 19mm

-04/91 -04/91, FWD -04/91, AWD -04/91, FWD -04/91

09/03-

PSA120

TRW

ø 9“

08/07-, ESP(-)

10/04-

PMF558 PMF556 PMF185 PMF557 PHB492 PHA493 BWF315 BWF262 PSA120

04/86-12/92

BX BX

11/87-04/91, FWD , MTM(+) 05/86-, ATM(+) , ATM(+) ATM(+) MTM(+)

-03/95 01/93-03/95, AWD -04/91

PANDA (169) 09/031.1, 1.2, 1.3 D Multijet

1.2 4x4

PMF556 PMH328 PMF557 PHB481

1.224

TRW

AP TRW TRW

ø 20.6mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 20.6mm L 465mm L 188mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 9“

-07/07, ABS(+), ESP(+) -07/07, ABS(+), ESP(-) 08/07-, ABS(+), ESP(-) ABS(-), ESP(-)

ø 20.6mm ø 22,2mm ø 20.6mm L 500mm

Ch. ->0977606, ABS(+) Ch. 0977607->, ABS(+) ABS(-)

ABS(+), ESP(+) ABS(-), ESP(-) Ch. 0977607->


C o d e

L

FIAT PANDA (169) 09/03<- 1.2 4x4 1.2 Bi-Power / Natural Power

10/0401/07-

1.2 LPG

1.3 D Multijet 4x4

1.4

PHA493 PSA120

TRW

L 188mm ø 9“

08/07-, ESP(-)

PMF185 PMF558 PMF556 PMF557 PHB492 PHA493 BWF321

TRW

04/09-

PSA120

TRW

ø 9“

TRW

ø 20,6mm ø 20.6mm L 465mm L 188mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 9“

ABS(+), ESP(-) ABS(-)

10/04-

PMF185 PMF557 PHB492 PHA493 BWF315 BWF262 PSA120

ø 20.6mm ø 20.6mm ø 20,6mm L 465mm L 188mm ø 9“

-07/07, ESP(+) -07/07, ESP(-) 08/07-, ESP(-)

10/06-

PMF558 PMF556 PMF185 PHB492 PHA493 PSA120

08/07-, ESP(-) ESP(+)

AP TRW

TRW

TRW

ø 20,6mm ø 20.6mm ø 20.6mm ø 20.6mm L 465mm L 188mm ø 20,6mm

08/07-, ABS(+), ESP(-) ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-)

ESP(-)

ABS(+) ABS(-) 08/07-, ESP(-)

08/07-

PMH328 PMH949 PHB492 PHA493

TRW BO

ø 22,2mm ø 22,2mm L 465mm L 188mm

PMD168 PMF182 PHB226 PHB227 BWD110

BX BX

ø 19mm ø 20,6mm L 459mm L 410mm ø 19mm

-04/91 05/9105/9109/87-04/91, ATM(+) 09/87-04/91, MTM(+) , ATM(+) ATM(+) MTM(+) 09/87-04/91

PANDA Van (141_) 01/86-02/04 750

01/86-07/92

AP

1000

01/86-02/92

PMF182 PMD168 PHB580 PHB227 PHB226 BWD110

BX BX

AP

ø 20,6mm ø 19mm L 460mm L 410mm L 459mm ø 19mm

1000 i.e

08/92-02/04

PMF182

BX

ø 20,6mm

-07/97

PHB227 BWD110

AP

L 410mm ø 19mm

-07/97

09/04-

PSA120

TRW

ø 9“

08/07-, ESP(-), M: Van

TRW

ø 20,6mm ø 20.6mm ø 20.6mm ø 20.6mm L 465mm L 188mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 9“

08/07-, ABS(+), ESP(-) ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-) ABS(-)

09/04-

PMF185 PMF558 PMF556 PMF557 PHB492 PHA493 BWF315 BWF262 PSA120

ø 20.6mm ø 22,2mm ø 20.6mm L 500mm L 188mm ø 9“

Ch. ->0977606, ABS(+) Ch. 0977607->, ABS(+) ABS(-)

03/04-

PMF556 PMH328 PMF557 PHB481 PHA493 PSA120

ø 20,6mm ø 20.6mm

08/07-, ESP(-) ABS(+), ESP(+)

PANDA Van (169) 03/041.2

1.2 4x4

1.3 JTD

PMF185 PMF558

AP TRW TRW

TRW TRW

ABS(+) ABS(-) Ch. 0977607->, M: Van

08/07-, ESP(-), M: Van

1.225


C o d e

L

FIAT PANDA Van (169) 03/04<- 1.3 JTD

03/04-

PMF556 PMF557 PHB492 PHA493 BWF315 BWF262

ABS(+), ESP(-) ABS(-)

AP

ø 20.6mm ø 20.6mm L 465mm L 188mm ø 20,6mm ø 20,6mm

PMF131

ATE

ø 20,6mm

07/86-, M: Cityvan

GPV1079

FI

ABS(+) ABS(-)

PENNY VAN (257) 01/86-12/90 1.1

1.3, 1.7 D

01/86-12/90

01/86-12/90

PHB273 PHA273 BWD283 PMF131

07/86-, M: Cityvan

BX

L 388mm L 267mm ø 19mm

07/86-, M: Cityvan 07/86-, M: Cityvan 07/86-, M: Cityvan

ATE

ø 20,6mm

02/88-

PUNTO (176) 09/93-09/99 1.4 GT Turbo

1.7 D

1.7 TD

55 1.1

60 1.2

01/94-09/99

PMH607 BX BX

04/94-09/97

GPV1054 GPV1053 PHB299 PHB300 PHA495 PHB263 PMF496

BX BX

01/94-09/99

GPV1054 GPV1053 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF262 BWF311 BWF261 PMF496

09/93-09/99

GPV1053 GPV1054 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF262 BWF311 BWF261 PMF496

01/94-09/99

GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF261 BWF262 BWF311 PJL165 PMF496 GPV1054 GPV1056 GPV1053

1.226

ø 22,2mm

L 435mm L 420mm L 170mm L 185mm ø 20,6mm

AP BO BX

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

BX BX

AP BO BX BX BX BX BX

BX AP BO

BX BX BX

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 20,6mm

-03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) -03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

-07/96 08/96-

-03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) -03/96, ABS(+)


C o d e

L

FIAT PUNTO (176) 09/93-09/99 <- 60 1.2

60 TD 1.7

75 1.2

85 16V 1.2

90 1.6

01/94-09/99

GPV1055

09/96-09/99

PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF261 BWF262 BWF311 PJL165 PMF496

10/93-09/99

GPV1054 GPV1053 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF262 BWF311 BWF261 PMF496

04/97-09/99

GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF261 BWF262 BWF311 PJL165 PMF496

01/94-04/97

GPV1056 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF262 BWF311 BWF261 PJL165 PMF496 GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF262 BWF311 BWF261 PJL165

BX

BX AP BO

04/96-, ABS(+) L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

-07/96 08/96-

BX BX

AP BO BX BX BX BX BX

BX AP BO

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 20,6mm

BX BX

AP BO BX

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 20,6mm

BX BX BX BX

AP BO BX

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 25,4mm

-03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) -03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

-07/96 08/96-

ABS(+) ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

-03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) -03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

1.227


C o d e

L

FIAT PUNTO (188) 09/991.2 16V 80

1.2 60

1.2 Natural Power

09/99-

09/99-

09/03-

PSA450 PSA927 PMF541 PMF527 PMF528 PMH669 PMH618 PMH682 PHB437 PHA350 BWH394 BWF307 BWF262 PNB478 PNB476 PJF175 PSA927 PSA450 PMF527 PMF541 PMF528 PMH685 PMH682 PMH669 PMH618 PHB437 PHA350 BWF307 BWF262 PNB479 PJF173 PJF175 PSA450 PMH684 PMF541 PMF528 PMF527 PMH669 PMH618 PHB437 PHA350 PHB439 BWH394 BWF307 PNB479

1.3 JTD 16V

1.228

06/03-

PJF173 PJF175 PSA927 PSA450 PMH949 PMF528 PMH685 PMH682 PMH669 PHB499 PHB437 PHB597 PHB439 PHA350 BWF321 BWH394 PNB476 PNB478

TRW TRW

BO TRW TRW TRW

AP AP

TRW TRW

BO BO TRW TRW TRW

AP AP

TRW

BO TRW TRW

AP

TRW TRW BO BO BO TRW TRW

ø 9“ ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,2mm L 480mm L 195mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ø 9“ ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,2mm L 480mm L 195mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ø 9“ ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,22mm ø 22,2mm L 480mm L 195mm L 245mm ø 22,2mm ø 20,6mm

ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 425mm L 480mm L 165mm L 245mm L 195mm ø 20,6mm ø 22,2mm

, -09/03, ESP(-), brake assist(-) , 10/03-, ESP(+), brake assist(-) , ABS(-), MTM(+) , ASR(+), ETS, TC(+), ATM(+) , ABS(+), ESP(-), ATM(+) , ABS(-) , 10/03-, ABS(+), ESP(+)

ABS(+), ATM(+) ABS(+), MTM(+) ABS(-) , -10/03 , 11/03, ESP(+), brake assist(-) , ESP(-), brake assist(-)

, ABS(+), ESP(+) , ABS(+), ESP(-) , ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

, brake assist(-) , 188A4000, ABS(+), M: 188AX / 188AXA1A , ABS(+), ASR(+), ETS, TC(+) , ABS(+), M: 188AX/188AXA1A , ABS(-), ASR(+), ETS(+), TC(+), M: 188CXA1A/188CXA1AAX , ABS(+) , ABS(-)

ESP(+) ESP(-)

, ASR(+), brake assist(-) , brake assist(-) , ESP(+), M: Punto , ESP(-), M: Punto , ESP(-), M: Punto , ESP(+), M: Punto , ESP(-), M: Punto 10/09-, M: Punto Evo M: Punto 10/09-, M: Punto Evo M: Punto 10/09-, M: Punto Evo M: Punto , -10/03 , 11/03-


C o d e

L

FIAT PUNTO (188) 09/99<- 1.3 JTD 16V 1.4

06/0309/03-

PJF174 PSA450 PSA927 PMH682 PMF528 PMH949 PMH669 PHB437 PHA350 PHB439 BWF316

TRW TRW TRW BO BO TRW

ø 20,64mm ø 9“

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 480mm L 195mm L 245mm ø 20.6mm

, brake assist(-) , ESP(+), brake assist(-) , ASR(+), ESP(+) , ASR(+), ESP(-) , EDS(-), ESP(+), ETS(-), TC(-)

ABS(+)

PNB479 1.8 130 HGT

09/99-

PJF173 PSA450 PMH949 PMH685 PMH669 PHB437 PHB439 PHA350 BWF316

TRW

ø 9“

BO BO TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 480mm L 245mm L 195mm ø 20.6mm

, brake assist(-) , ESP(+) , ESP(-)

PNB479 1.9 DS 60

09/99-

PJF174 PSA450 PMH669 PMH684 PMH686 PMF528 PMH685 PHB437 PHA350 BWH394

1.9 JTD 80

09/99-

PNB478 PNB476 PJF174 PSA450 PMH669 PMH684 PMH686 PMF528 PMH685 PHB437 PHA350 BWH394

TRW TRW

BO BO

ø 20,64mm ø 9“ ø 22,22mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 480mm L 195mm ø 22,2mm

, brake assist(-) , ABS(+) , -06/02 , -06/02 , 07/02, 07/02-

, -10/03 , 11/03TRW TRW

BO BO

ø 20,64mm ø 9“ ø 22,22mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 480mm L 195mm ø 22,2mm

, brake assist(-) , ABS(+) , -06/02 , -06/02 , 07/02, 07/02-

PNB478 1.9 JTD

10/01-

PJF174 PSA450 PSA927 PMH949 PMH682 PMH669 PMH684 PMH686 PMF528 PMH685 PHB437 PHB439 PHA350 BWF316 BWH394 PNB476 PNB478

TRW TRW BO TRW TRW

BO BO

ø 20,64mm ø 9“

, brake assist(-) , ESP(+), brake assist(-)

ø 22,2mm ø 22,22mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 480mm L 245mm L 195mm ø 20.6mm ø 22,2mm

, ASR(+), ESP(+), ETS(+), TC(+) , ABS(+), ESP(-) , -06/02 , -06/02 , 07/02, 07/02-

, 11/03-10/03 , 11/03-10/03

1.229


C o d e

L

FIAT PUNTO (188) 09/99<- 1.9 JTD

10/01-

PJF174 PJQ117

VA

ø 20,64mm ø 24mm

PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 10/051.2, 1.4

10/05-

PHB499 BWF321

1.3 D Multijet

10/05-

PSA927 PSA450 PMH949 PMF528 PMH685 PMH682 PMH669 PHB499 PHB437 PHB597 PHB439 PHA350 BWF321 BWH394 PNB478

1.4 16V

10/05-

PJF174 PSA927 PSA450 PMH682 PMF528 PMH949 PMH669 PHB437 PHB499 PHA350 PHB439 BWF316 BWF321 PNB479

L 425mm ø 20,6mm TRW TRW BO BO BO TRW TRW

ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 425mm L 480mm L 165mm L 245mm L 195mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,64mm

TRW TRW TRW BO BO TRW

ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 480mm L 425mm L 195mm L 245mm ø 20.6mm ø 20,6mm

PJF173 PHB597 PHB499 BWF321

L 165mm L 425mm ø 20,6mm

07/08-

PHB499 BWF321

L 425mm ø 20,6mm

1.4 T-Jet 1.6 D Multijet

09/0707/08-

1.9 D Multijet

10/05-

PHB499 PHB499 PHB597 PHB499 PHB597

L 425mm L 425mm L 165mm L 425mm L 165mm

1.4 Abarth 1.4 LPG

12/0712/08-

1.4 Natural Power

, 11/09-, ASR(+), ETS, TC(+), brake assist(-) , 11/09-, EDS(-), ETS(-), TC(-), brake assist(-) , 11/09-, ESP(+) , 11/09-, ESP(-) , 11/09-, ESP(-) , 11/09-, ESP(+) , 11/09-, ESP(-) 11/0911/09-

11/09, 11/0911/09, 199A6000, ESP(+), brake assist(-) , 199A6000, ESP(-), brake assist(-) , ASR(+), ESP(+) , ASR(+), ESP(-), M: 188AXM1A , ASR(-), ESP(+), M: 188AXM1A M: 188AXM1A M: 199AXC1A/199BXC1A M: 188AXM1A M: 188AXM1A M: 199AXC1A/199BXC1A , 199A6000 199A6000 10/0510/05-

PUNTO Convertible (176C) 04/94-06/00 60 1.2

85 16V 1.2

04/94-06/00

PMF496

04/97-06/00

GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF262 BWF311 PMF496 GPV1056 GPV1055

1.230

ø 20,6mm BX BX BX BX

AP BO BX BX

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) -03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) -12/94 01/95-


C o d e

L

FIAT PUNTO Convertible (176C) 04/94-06/00 <- 85 16V 1.2

90 1.6

04/97-06/00

04/94-04/97

PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF262 BWF311 PJL165 PMF496 GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF262 BWF311 PJL165

AP BO

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 20,6mm

BX BX BX BX

AP BO

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

-03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) -03/96, ABS(+) 04/96-, ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

PUNTO EVO 07/081.2, 1.4 16V, 1.4 Natural Power

10/09-

PHB499 PHB597 BWF321

L 425mm L 165mm ø 20,6mm

1.3 D Multijet

07/08-

PHB499 PHB597 BWF321

L 425mm L 165mm ø 20,6mm

10/0910/0910/09-

10/09-

PJF174 PHB499 PHB597 BWF321

ø 20,64mm L 425mm L 165mm ø 20,6mm

10/09-

1.3 Multijet

1.4

07/09-

PJF174 PHB499 PHB597 BWF321

ø 20,64mm L 425mm L 165mm ø 20,6mm

1.4 Abarth 1.6 D Multijet

10/0910/09-

PHB597 PHB499 PHB597

L 165mm L 425mm L 165mm

PUNTO Van (176L) 04/96-02/00 1.1

1.7 D

04/96-02/00

PMF496

04/96-02/00

GPV1056 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF262 BWF311 BWF261 PJL165 PMF496 GPV1054 GPV1053 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA495 BWF262

ø 20,6mm BX BX

AP BO BX

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

BX BX

AP

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 170mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

1.231


C o d e

L

FIAT PUNTO Van (176L) 04/96-02/00 <- 1.7 D

04/96-02/00

1.7 TD

04/96-02/00

BWF311 BWF261 PMF496

BO BX

GPV1054 GPV1053 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 BWF262 BWF311 BWF261

BX BX

AP BO BX

PSA450

TRW

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

PUNTO Van (188AX) 02/001.2 60

02/00-

PMF527 PMF541 PMH669 PMH618 PHB437 PHA350 BWF307 BWF262 PNB479

1.3 JTD

1.9 D 60

1.9 JTD

1.232

06/03-10/05

PJF173 PJF175 PSA927 PSA450 PMH949 PMF528 PMH685 PMH682 PMH669 PHB437 PHB439 PHA350 BWH394

TRW TRW

AP AP

TRW TRW BO BO BO TRW TRW

02/00-

PNB476 PNB478 PJF174 PSA450

TRW

02/00-

PMH669 PMH686 PMH684 PMF528 PMH685 PHB437 PHA350 BWH394 BWF307 PNB478 PNB476 PJF174 PSA450 PMH669 PMH684 PMH686 PMH685 PMF528 PHB437 PHA350 BWH394 BWF307

TRW

TRW

ø 9“ ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,22mm ø 22,2mm L 480mm L 195mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ø 9“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,22mm L 480mm L 245mm L 195mm ø 22,2mm

ø 20,64mm ø 9“

AP

ø 22,22mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 480mm L 195mm ø 22,2mm ø 20,6mm

TRW

ø 20,64mm ø 9“

BO BO

BO BO

AP

ø 22,22mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 480mm L 195mm ø 22,2mm ø 20,6mm

, brake assist(-)

, ABS(+) , ABS(-) ASR(+) ABS(+) ABS(-) , 09/00, 09/00, ABS(+), brake assist(-) , brake assist(-) , ABS(+), ESP(+) , ABS(+), ESP(-) , ABS(-) , ESP(+) , ESP(-) ASR(+) ASR(+) , -10/03 , 11/0307/03, 09/00-, brake assist(-) , 09/00-, ABS(+) , 09/00-06/02, ASR(+), ETS, TC(+) , 09/00-07/02 , 07/02-, ASR(+), ETS, TC(+) , 08/0209/00-02/02 03/02, 09/00-10/03 , 11/03, 09/01-, brake assist(-) , 09/01-, ABS(+) , 09/01-06/02 , 09/01-06/02, ASR(+), ETS, TC(+) , 07/02, 07/02-, ASR(+), ETS, TC(+) 09/01ABS(+), ATM(+) ABS(+), MTM(+)


C o d e

L

FIAT PUNTO Van (188AX) 02/00<- 1.9 JTD

02/00-

BWF262

AP

ø 20,6mm

PNB478 PNB476 PJF174

ø 20,64mm

PHB499 BWF321

L 425mm ø 20,6mm

PJF174 PHB499 BWF321

ø 20,64mm L 425mm ø 20,6mm

ABS(-) , 09/01-10/03 , 11/03-

QUBO 09/081.3 D Multijet , 1.4

09/08-

1.4 Natural Power

10/09-

REGATA (138) 09/83-12/90 60 Diesel 1.7

65 Diesel 1.9

70 1.3

09/83-03/89

04/84-07/89

09/83-07/89

PMF182 PMD180 PHB217 PHB183 PHD245 BWD110 PMD180 PMF182 PHB183 PHD245 BWD110 PMF182 PHB183 PHB217 PHB245 PHD245 BWD110

75 1.5

75 i.e. 1.5

80 Turbo Diesel 1.9

12/83-12/87

07/85-07/89

05/86-07/89

PMD180 PMF182 PHB245 PHB217 PHB183 PHD245 BWD110 PMD180 PMF182 PHB217 PHB183 PHB245 PHD245 BWD110 PMF182 PHB217 PHB183 PHD245 BWD110

85 1.5

85 1.6

85 Super 1.5

05/85-12/87

10/83-06/90

09/83-04/85

PMD180 PMF182 PHB217 PHB183 PHB245 PHD245 BWD110 PMD180 PMF182 PHB183 PHB217 PHD245 BWD110 PMF182

BX

AP

ø 20,6mm ø 19mm L 384mm L 390mm L 285mm ø 19mm

06/84-12/85

06/84-08/86

AP

ø 19mm ø 20,6mm L 390mm L 285mm ø 19mm

-12/85 12/85-08/86 -08/86 -08/86 -08/86

BX

ø 20,6mm

09/86-

AP

L 390mm L 384mm L 282mm L 285mm ø 19mm

BX

09/86-

09/86-

ø 19mm ø 20,6mm L 282mm L 384mm L 390mm L 285mm ø 19mm

03/85-12/85 12/85-08/86

-12/85 12/85-08/86 -08/86 -08/86

AP

ø 19mm ø 20,6mm L 384mm L 390mm L 282mm L 285mm ø 19mm

BX

ø 20,6mm

09/86-

AP

L 384mm L 390mm L 285mm ø 19mm

09/86-

BX

AP BX

-08/86 03/85-08/86 03/85-08/86 03/85-08/86

-08/86

ø 19mm ø 20,6mm L 384mm L 390mm L 282mm L 285mm ø 19mm

-12/85 12/85-08/86 -08/86 -08/86

AP

ø 19mm ø 20,6mm L 390mm L 384mm L 285mm ø 19mm

-08/85 09/85-08/85 10/85-08/85 -08/85

BX

ø 20,6mm

BX

AP BX

-08/86

1.233


C o d e

L

FIAT REGATA (138) 09/83-12/90 <- 85 Super 1.5

09/83-04/85

PHB217 PHB183 PHD245 BWD110

AP

L 384mm L 390mm L 285mm ø 19mm

90 i.e. 1.6

01/87-07/89

PMF182

100 Super 1.6

10/83-12/90

BX

ø 20,6mm

PHB217 PHB183 PHD245 BWD110

AP

L 384mm L 390mm L 285mm ø 19mm

PMF182

02/8402/8402/84-

BX

ø 20,6mm

PHB217 PHB183 PHD245 BWD110

AP

L 384mm L 390mm L 285mm ø 19mm

PMF182

BX

ø 20,6mm

AP

L 384mm L 390mm L 285mm ø 19mm

09/86-06/89 09/86-06/89 09/86-06/89 09/86-06/89 -08/86 -08/86

AP

ø 19mm ø 20,6mm L 384mm L 390mm L 285mm ø 19mm

BX

ø 20,6mm

PHB183 PHD245 BWD110

AP

L 390mm L 285mm ø 19mm

PMF182

REGATA Weekend 01/84-06/91 60 Diesel 1.7

01/84-12/89

PHB217 PHB183 PHD245 BWD110 65 Diesel 1.9

70 1.3

75 1.5

75 1.5 i.e. CAT

80 Turbo Diesel 1.9

85 1.5

90 i.e. 1.6

100 1.6

100 i.e. 1.6

04/84-07/89

01/84-07/89

09/84-07/89

12/86-07/89

05/86-07/89

01/84-04/89

01/87-07/89

09/84-12/86

01/87-12/90

PMD180 PMF182 PHB217 PHB183 PHD245 BWD110 PMF182

BX

ø 20,6mm

PHB183 PHD245 BWD110

AP

L 390mm L 285mm ø 19mm

PMF182

BX

ø 20,6mm

PHB183 PHD245 BWD110

AP

L 390mm L 285mm ø 19mm

PMF182

-08/86 09/84-08/86 09/84-08/86 -08/86 -08/86 -08/86

BX

ø 20,6mm

09/86-

PHB183 PHD245 BWD110

AP

L 390mm L 285mm ø 19mm

09/8609/8609/86-

PMF182

BX

ø 20,6mm

-08/86

PHB183 PHD245 BWD110

AP

L 390mm L 285mm ø 19mm

-08/86 -08/86 -08/86

PMF182

BX

ø 20,6mm

PHB217 PHB183 PHD245 BWD110

AP

L 384mm L 390mm L 285mm ø 19mm

PMF182

BX

ø 20,6mm

09/86-

PHB183 PHD245 BWD110

AP

L 390mm L 285mm ø 19mm

09/8609/8609/86-

PMF182

BX

ø 20,6mm

-06/89

AP

L 390mm L 285mm ø 19mm

-06/89 -06/89 -06/89

PHB183 PHD245 BWD110

1.234

BX


C o d e

L

FIAT RITMO Bertone Convertible 10/79-07/89 1.3

10/79-09/83

BWC150

BX

ø 17,5mm

85 1.5

01/80-07/89

BWC150

BX

ø 17,5mm

BX

L 300mm L 285mm ø 17,5mm

RITMO I (138A) 01/78-05/87 55 Diesel 1.7

10/79-09/82

PHD118 PHD105 BWC150

60 1.0

09/78-09/82

65 1.3

01/78-09/82

BWC150 BWC153 PHD118 PHD306 PHD307 PHD105 BWC150

70 1.3

11/83-08/85

PMD180 PMF182 PHB183 PHB217 PHD245 BWD110

75 1.3

01/81-09/82

PHD118 PHD105 BWC150

75 1.5

01/78-10/82

PMD180 PMF182 PHB217 PHB183 PHD245 BWC153 BWD110 PMD180 PMF182 PHB183 PHB217 PHD245 BWD110

75 i.e. 1.5

85 1.5

90 i.e. 1.6

105 Sport 1.6

125 TC Abarth 2.0

10/85-05/87

01/81-09/82

09/85-12/87

05/81-12/82

11/81-09/82

BX BX

ø 17,5mm ø 17,5mm L 300mm L 314mm L 370mm L 285mm ø 17,5mm

-03/82 04/82-12/80 -12/80 01/81-

AP

ø 19mm ø 20,6mm L 390mm L 384mm L 285mm ø 19mm

05/85-, Ch. ->4576142 05/85-, Ch. 4576143-> 05/85-, Ch. ->3088504 05/85-, Ch. 3088505-> 05/8505/85-

BX

L 300mm L 285mm ø 17,5mm

BX BX

AP

ø 19mm ø 20,6mm L 384mm L 390mm L 285mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm L 390mm L 384mm L 285mm ø 19mm

PMD180

ø 19mm

PHD118 PHD306 PHD105 BWD110

AP

L 300mm L 314mm L 285mm ø 19mm

PMD180 PMF182 PHB183 PHD245 BWD110

BX

BX AP BX

AP

ø 19mm ø 20,6mm L 390mm L 285mm ø 19mm

PMD180

ø 19mm

PHD118 PHD105 BWC150

BX

L 300mm L 285mm ø 17,5mm

PMH122

ATE

ø 22,2mm

PHD118 PHD105 BWC150

BX

L 300mm L 285mm ø 17,5mm

PMH122

BX

05/8005/8005/8005/8005/8005/8005/80Ch. ->4576142 Ch. 4576143-> Ch. ->3088504 Ch. 3088505->

10/86-, Ch. ->4576142 10/86-, Ch. 4576143-> 10/8610/8610/86-

RITMO II (138A) 10/82-12/88 1.6

60 1.1

05/85-08/88

10/82-12/87

ATE

ø 22,2mm

PHB269 PHD245 BWD110

AP

L 435mm L 285mm ø 19mm

PMD180 PMF182

BX

ø 19mm ø 20,6mm

03/83-, Ch. ->4576142 03/83-, Ch. 4576143->

1.235


C o d e

L

FIAT RITMO II (138A) 10/82-12/88 <- 60 1.1

10/82-12/87

PHB183 PHB217 PHD245 BWD110

60 Diesel 1.7

10/82-12/87

PMD180 PMF182 PHD118 PHB269 PHB183 PHB217 PHD245 PHD105 BWD110 BWC150 BWC153 PMD180

70 1.3

75 1.5

75 1.5 CAT

80 Turbo Diesel 1.9

01/83-04/85

09/85-12/88

09/85-12/88

12/85-12/87

PHB217 PHB183 BWC153 BWD110 PMD180 PMF182 PHB183 PHB217 PHD245 BWD110 PMD180 PMF182 PHB183 PHB217 PHD245 BWC153 BWD110 PMF182 PHB183 PHB217 PHD245 BWD110

85 1.5

90 1.6 i.e.

100 1.6

105 1.6

1.236

01/83-12/87

12/85-12/87

01/83-12/87

01/83-12/87

PMD180 PMF182 PHB183 PHB217 PHD245 BWC153 BWD110 PMD180 PMF182 PHB183 PHD245 BWD110

AP BX

AP BX BX

BX AP BX

AP

L 390mm L 384mm L 285mm ø 19mm

03/83-, Ch. ->3088504 03/83-, Ch. 3088505-> 03/8303/83-

ø 19mm ø 20,6mm L 300mm L 435mm L 390mm L 384mm L 285mm L 285mm ø 19mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

Ch. ->4576142 Ch. 4576143-> -02/83 03/83-04/85, Ch. ->4840594 Ch. ->3088504, 4840595-> Ch. 3088505->

L 384mm L 390mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm L 390mm L 384mm L 285mm ø 19mm

BX AP BX

ø 19mm ø 20,6mm L 390mm L 384mm L 285mm ø 17,5mm ø 19mm ø 20,6mm

AP

L 390mm L 384mm L 285mm ø 19mm

BX

-02/83 -02/83 03/83-04/85

-08/88, Ch. ->4576142 -08/88, Ch. 4576143-> -08/88, Ch. ->3088504 -08/88, Ch. 3088505-> -08/88 -08/88 -08/88, Ch. ->4576142 -08/88, Ch. 4576143-> -08/88, Ch. ->3088504 -08/88, Ch. 3088505-> -08/88

Ch. 3088505->

ø 19mm ø 20,6mm L 390mm L 384mm L 285mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm L 390mm L 285mm ø 19mm

Ch. ->4576142 Ch. 4576143-> Ch. ->3088504 Ch. 3088505->

ø 19mm ø 20,6mm L 390mm L 285mm ø 19mm

10/86-, Ch. ->4576142 10/86-, Ch. 4576143-> 10/8610/8610/86-

PMD180

ø 19mm

-05/85

PHD118 PHB269 PHB183 PHD105 PHD245 BWC150

L 300mm L 435mm L 390mm L 285mm L 285mm ø 17,5mm

-02/83 -05/85, Ch. ->4840594 -05/85, Ch. 4840595-> -02/83 -05/85 -02/83

PMD180 PMF182 PHB183 PHD245 BWD110

BX

BX AP BX

AP BX

AP

BX

10/86-, Ch. ->4576142 10/86-, Ch. 4576143-> 10/8610/8610/86-


C o d e

L

FIAT RITMO II (138A) 10/82-12/88 <- 105 1.6

01/83-12/87

BWD110

AP

ø 19mm

-05/85

125 TC Abarth 2.0

12/82-12/87

PMH122

ATE

ø 22,2mm

-04/85

04/83-12/87

PHD118 PHB269 PHD105 PHD245 BWC150 BWD110 PMH122

BX AP ATE

L 300mm L 435mm L 285mm L 285mm ø 17,5mm ø 19mm ø 22,2mm

-02/83 03/83-02/83 03/83-02/83 03/8305/85-

AP

L 384mm L 435mm L 285mm L 390mm ø 19mm

05/8505/8505/8505/8505/85-

130 TC Abarth 2.0

PHB217 PHB269 PHD245 PHB183 BWD110

SCUDO 01/071.6 D Multijet

01/07-

BWH408

ø 22,2mm

BWH408

ø 22,2mm

SCUDO Box 01/071.6 D Multijet

01/07-

SCUDO Box (220L) 02/961.6

1.9 D , 1.9 TD

02/96-

02/96-

PMH588 PMH425 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

BX

PMK605 PMH588 PMH425 PMK501 PMK500 GPV1061

BX BX BX BX BX

PHB371 PHA319 BWD121 2.0

05/00-

PHB371 PHA319 BWD121 12/99-

BX

PMK605 GPV1061

2.0 JTD

BX BX BX

PMK501 PMK605 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

ø 22,2mm ø 22,2mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) -08/00

L 515mm L 276mm ø 19mm

-08/00 -08/00 -08/00

ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

, ABS(-) , -05/99, ABS(+) , -05/99, ABS(-) , -05/99, ABS(+) , -05/99, ABS(-) -08/01

L 515mm L 276mm ø 19mm

-08/01 -08/01 -08/01

ø 23,8mm

ABS(-)

BX

BX BX

L 515mm L 276mm ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm

ABS(+) ABS(-)

BX

BX

L 515mm L 276mm ø 19mm

PND220 PJK121

ø 23,81mm

SCUDO Combinato (220P) 02/961.6

1.9 D , 1.9 TD

02/96-

02/96-

PMH588 PMH425 GPV1061

BX BX BX

PHB371 PHA319 BWD121

BX

PMH588 PMH425 PMK501 PMK500 GPV1061

BX BX BX BX BX

ø 22,2mm ø 22,2mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) -08/00

L 515mm L 276mm ø 19mm

-08/00 -08/00 -08/00

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

, -05/99, ABS(+) , -05/99, ABS(-) , -05/99, ABS(+) , -05/99, ABS(-) -08/01

1.237


C o d e

L

FIAT SCUDO Combinato (220P) 02/96<- 1.9 D , 1.9 TD

02/96-

PHB371 PHA319 BWD121

BX

1.9 TD Eco

02/96-

PMK605 PMH588 PMH425 PMK501 PMK500 GPV1061

BX BX BX BX BX

PHB371 PHA319 BWD121 2.0 16V

06/00-

PMK605 GPV1061 PHB371 PHA319 BWD121

2.0 JTD

12/99-

BX

PHB371 PHA319 BWD121

-08/01 -08/01 -08/01

ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm

, ABS(-) , -05/99, ABS(+) , -05/99, ABS(-) , -05/99, ABS(+) , -05/99, ABS(-) -08/01

L 515mm L 276mm ø 19mm

-08/01 -08/01 -08/01

ø 23,8mm

ABS(-)

BX

BX

PMK605 GPV1061

L 515mm L 276mm ø 19mm

L 515mm L 276mm ø 19mm ø 23,8mm

BX

BX

ABS(-) -10/06

L 515mm L 276mm ø 19mm

-10/06 -10/06 -10/06

PND220 PJK121

ø 23,81mm

BWH408

ø 22,2mm

BWD100

ø 19mm

SCUDO Flatbed / Chassis 01/071.6 D Multijet

01/07-

SEDICI 06/061.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.9 D Multijet

06/06-

SEICENTO (187) 01/980.9, 1.1

Elettrica

01/98-

06/98-10/02

PMD269

BX

GPV1054 GPV1053 PHB450 PHA298 BWD320

BX BX

PMD269

BX

ø 19mm

ABS(-)

L 472mm L 295mm ø 19mm

PHA225 BWD320

ø 19mm L 245mm ø 19mm

SEICENTO Van (187) 01/980.9, 1.1

01/98-

PMD269

BX

GPV1054 GPV1053 PHB450 PHA298 BWD320

BX BX

PMF575 PMH696 PMH946 PMH944 PMH945 PHB452 PHB439 PHA435 BWD319 BWD284 BWF303 BWF279

ATE BO BO ATE ATE

ø 19mm

-12/00, ABS(-)

L 472mm L 295mm ø 19mm

SIENA (178_) 04/961.2

1.238

09/98-

ATE ATE AP BX

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm L 485mm L 245mm L 260mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-07/00, ABS(+) -07/03, ABS(-) 08/03-, ABS(-) ABS(+), M: Albea, Siena ABS(-), M: Albea -12/01, M: Albea, Siena -12/01, M: Albea Ch. ->6230892, M: Siena Ch. 6230893->, M: Siena M: Albea M: Albea


C o d e

L

FIAT SIENA (178_) 04/961.3 JTD

09/03-

1.4

04/96-

1.4 CAT

04/96-

1.6

11/00-

1.6 16V

09/98-

1.7 TD

02/06-

PMH944

ATE

ø 22mm

BWD284

ATE

ø 19mm

PJF174 PMF575 PMH944 PHB452 PHA435 BWF314 BWD319 PMF575 PMH944 PHB452 PHA435 BWD319

ATE ATE

ATE ATE ATE

ATE

ø 20,64mm ø 20,6mm ø 22mm L 485mm L 260mm ø 20,6mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22mm L 485mm L 260mm ø 19mm

PMH696 PMH946 PMH944 PMF528 PMH945 PHB452 PHB439 PHA435 BWD319 BWF303 BWF279 PMF575 PMH944 PHB452 PHA435 BWD319

BO BO ATE BO ATE

ATE

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22mm ø 22,2mm ø 22mm L 485mm L 245mm L 260mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22mm L 485mm L 260mm ø 19mm

BWD284

ATE

ø 19mm

PSA955 PSA954 PMH715 PMH695 PHB595 PHA494 PHB228 PJF175 PMH695

BO BO

ATE AP BX ATE ATE

ABS(+)

-07/00, ABS(+) 08/00-, ABS(+)

07/97-10/03 -07/00, ABS(+) 08/00-, ABS(+)

07/97-10/03 -07/03, ABS(-), M: ALBEA 08/03-, ABS(-), M: ALBEA ABS(+) ABS(+), M: ALBEA ABS(-), M: ALBEA

-07/00, ABS(+) 08/00-, ABS(+)

STILO (192) 10/011.2 16V

1.4 16V

02/02-

01/04-

PHB595 PHA494 PHB228 PNB546 1.6 16V

1.8 16V

10/01-

10/01-

PJF175 PSA955 PSA954 PMH695 PMH715 PHB595 PHA494 PHB228 PJF175 PMK604 PHB595 PHB228 PHA494 PJQ115

1.9 D Multijet

09/05-

PMH695 PMK604 PMH715

ø 22,2mm ø 22,2mm L 435mm L 308mm L 210mm ø 22,2mm

Ch. ->VET0367396, ABS(+), ESP(+), brake assist(-) Ch. ->VET0367396, ABS(-), ESP(-), brake assist(-) Ch. ->VET0367396, ABS(+) Ch. VET0367397->, ABS(+)

ABS(+)

L 435mm L 308mm L 210mm VA BO BO ø 22,2mm ø 22,2mm L 435mm L 308mm L 210mm ø 23,8mm

VA

ABS(+), brake assist(-) ABS(-), brake assist(-) Ch. ->VET0367396, ->VET500747, ABS(+) Ch. VET500748->

ESP(+)

L 435mm L 210mm L 308mm ø 24mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 22,2mm

-06/07 -06/07, ESP(+) 07/07-

1.239


C o d e

L

FIAT STILO (192) 10/01<- 1.9 D Multijet

1.9 JTD

09/05-

10/01-

PHB595 PHA494 PHB228 PNB546

VA

PSA955

BO

PSA954

BO

PJF174 PJF175 PJQ117 10/01-

-06/07

VA

PJF174 PJF175 PJQ117

PMH695 PMH715 PMK604 PHB595 PHA494 PHB228 PNB546

2.4 20V

L 435mm L 308mm L 210mm ø 20,64mm ø 24mm

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 435mm L 308mm L 210mm

Ch. ->TEL653436 , -08/05, Ch. ->VET0367396, ABS(-), ESP(+), brake assist(-), AC(-) , -08/05, Ch. ->VET0367396, ABS(-), ESP(-), brake assist(-), AC(+) -06/07, Ch. VET0367397-> 07/07-, Ch. ->VET0367396, ESP(+) ESP(+)

-08/05

VA ø 20,64mm VA

ø 24mm

PMK604

ø 23,8mm

PHB595 PHA494 PHB228

L 435mm L 308mm L 210mm

PMH695

ø 22,2mm

PHB595 PHB228 PHA494 PNB546

L 435mm L 210mm L 308mm

ESP(+)

STILO Multi Wagon (192) 01/031.4 16V

1.6 16V

1.8 16V

01/04-

01/03-

01/03-

PJF175 PSA955 PSA954 PMH695 PMH715 PHB595 PHB228 PHA494 PJF175 PMK604 PHB595 PHB228 PHA494 PJQ115

1.9 D Multijet

09/05-

PSA955 PSA954 PMH695 PMH715 PHB595 PHA494 PHB228 PNB546 PJF174 PJF175 PJQ117

1.9 D

1.240

09/04-

PMH695 PMH715 PHB595 PHA494 PHB228 PJF175

VA BO BO ø 22,2mm ø 22,2mm L 435mm L 210mm L 308mm ø 23,8mm

VA

Ch. ->VET0367396, ABS(+), brake assist(-) Ch. ->VET0367396, ABS(-), brake assist(-) Ch. ->VET0367396, ABS(+) Ch. VET0367397->

ESP(+)

L 435mm L 210mm L 308mm ø 24mm

BO BO ø 22,2mm ø 22,2mm L 435mm L 308mm L 210mm

Ch. ->VET0367397, ESP(+), brake assist(-) Ch. ->VET0367397, ESP(-), brake assist(-) -06/07, Ch. VET0367398->, ESP(-) 07/07-

-06/07

VA ø 20,64mm VA

ø 24mm

Ch. ->TEL653436

ø 22,2mm ø 22,2mm L 435mm L 308mm L 210mm

-06/07 07/07-


C o d e

L

ø 24mm

FIAT STILO Multi Wagon (192) 01/03<- 1.9 D

09/04-

PJQ117

VA

1.9 JTD

01/03-

PSA955 PSA954 PMH715 PMH695 PMK604 PHB595 PHA494 PHB228 PNB546

BO BO ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 435mm L 308mm L 210mm VA

, -08/05, Ch. ->VET0367397, ESP(+), brake assist(-), AC(-) , -08/05, Ch. ->VET0367397, ESP(-), brake assist(-), AC(+) Ch. ->VET0367396, ESP(+) Ch. VET0367397->, ESP(-) ESP(+)

-08/05 , 01/03-

PJF174 PJF175 PJQ117

VA

ø 24mm

PMH696 PMH944 PMH945 GPV1057

BO ATE ATE BX

ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm

02/00-05/01, ABS(-) ABS(+) ABS(-) 02/00-05/01, ABS(-)

L 504mm ø 19mm

02/00-05/01 ABS(+) ABS(-) ABS(-)

ø 20,64mm

STRADA (178E) 06/991.2, 1.7 TD

06/99-

PHB409 BWD326 1.3 D Multijet

05/06-

PMH944 PMH696 PMH945 BWD326

ATE BO ATE

ø 22mm ø 22,2mm ø 22mm ø 19mm

1.9 D

12/00-

PMH696 PMH944 PMH945 GPV1057

BO ATE ATE BX

ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm

PHB409 BWD326 1.9 JTD

04/03-

PMH696 PMH944 PMH945 GPV1057

L 504mm ø 19mm BO ATE ATE BX

ø 22,2mm ø 22mm ø 22mm

BWD326

ø 19mm

PMH169

ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-) 06/01-10/05 06/01-02/03

ABS(+) ABS(-) -08/05

TALENTO Box (290) 03/89-03/94 1.9 D , 2.0

03/89-03/94

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB240 BWH142

09/8909/89-

TRW

L 458mm L 485mm L 340mm ø 22,2mm

09/8909/8909/8909/89-

TALENTO Bus (290) 03/89-03/94 1.9 D , 2.0

03/89-03/94

PMH169

ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB240 BWH142

09/8909/89-

TRW

L 458mm L 485mm L 340mm ø 22,2mm

09/8909/8909/8909/89-

TALENTO Flatbed / Chassis (290) 03/89-03/94 1.9 D , 2.0

03/89-03/94

PMH169

ø 22,2mm

GPV1031 PHB214 PHB293 PHB240 BWH142

09/8909/89-

TRW

L 458mm L 485mm L 340mm ø 22,2mm

09/8909/8909/8909/89-

TEMPRA (159) 03/90-08/97 1.4 i.e.

03/91-08/96

PMD219 PMF487

ø 20.6mm ø 20,6mm

, -06/93, ABS(+) , -06/93, ABS(-)

1.241


C o d e

L

FIAT TEMPRA (159) 03/90-08/97 <- 1.4 i.e.

03/91-08/96

PMH584 PMA199 GPV1052 PHB188 PHB187 PHA392 PHB263 PHA317 PHA225 BWC156 BWD128 BWF253 PNA115

1.6

1.6 i.e.

03/90-04/93

06/90-08/96

PJL144 PMD219 PMF487 GPV1052 PHB188 PHB187 PHA392 PHB263 PHA225 BWC156 BWD128 PJL144 PMA199 PMF487 PMD219 PMH584 GPV1052 PHB188 PHB187 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 BWC156 BWD128 BWF253 BWF254 PNA115

1.8 i.e.

1.9 D

1.242

03/90-08/96

07/91-08/96

PJL166 PJL144 PMD219 PMF487 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB188 PHA392 PHB263 PHB228 PHA225 PHA317 BWC156 BWF254 PND219 PNA115 PJL159 PMD219 PMF487 PMH584 PMA199

BX BX BO

BX BX BX BO BX

ø 22,2mm ø 22,2mm L 410mm L 383mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 17,5mm ø 19mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm

07/93, 07/9307/93-06/93, ABS(-) -06/93 ABS(-) 07/93-06/93, ABS(-), ATM(+) -06/93, ABS(-), MTM(+) 07/93-, ABS(-) , 07/93-06/93 , ABS(+) , ABS(-)

BO

BX BX BX BX

BX BO

BX BX BX BX BO BX

BX BX BO

BX BX

L 410mm L 383mm L 245mm L 185mm L 245mm ø 17,5mm ø 19mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 22,2mm

ABS(-)

ABS(-) MTM(+)

, -06/93, ABS(-) , 06/93-, ABS(+) , 07/9307/93-

L 410mm L 383mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 17,5mm ø 19mm ø 22,2mm ø 20,6mm

07/93ABS(-)

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, 07/93, 07/93, -06/93, ABS(+) , -06/93, ABS(-) 07/93, 07/93-06/93

L 410mm L 245mm L 185mm L 210mm L 245mm L 245mm ø 17,5mm ø 20,6mm

07/93-, ABS(+) 07/9307/93-, ABS(-) -06/93, ABS(-), ATM(+) -06/93, ABS(-), MTM(+) 07/93-, ABS(-) ABS(-) , 07/93-

-06/93, ABS(+) -06/93, ABS(-) -06/93 ABS(-) -06/93, ABS(-) ABS(-)

BO

BX BX

ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, -06/93, ABS(+) , -06/93, ABS(-) , 07/93, 07/93-


C o d e

L

FIAT TEMPRA (159) 03/90-08/97 <- 1.9 D

07/91-08/96

GPV1052 PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 BWC156 BWF253 PNA115

1.9 TD

05/90-08/96

PJL144 PJL159 PMD219 PMF487 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB187 PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 BWC156 BWF254 PNA115

2.0 i.e.

10/90-08/96

PJL144 PJL159 PMD219 PMF487 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB188 PHA392 PHB263 PHB228 PHA225 BWD128 BWC156 BWF254 PNA115 PJL144 PJL159

BO

BX BX BO BX

BX BX BO

BX BX BO BX

BX BX BO

BX BX BX BO BX

L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm ø 17,5mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 383mm L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 410mm L 245mm L 185mm L 210mm L 245mm ø 19mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm

-06/93 -06/93, ABS(-) 07/93-, ABS(-) , 07/93, 04/95, -06/93, ABS(+) , -06/93, ABS(-) , 07/93, 07/93-06/93 -06/93 07/93-06/93 -06/93 -06/93, ABS(-) -06/93, ABS(-) 07/93-, ABS(-) , 07/93, -06/93, Ch. ->7379237 , -06/93, Ch. 7379238-> , -06/93, ABS(+) , -06/93, ABS(-) , 07/93, 07/93-

-06/93 -06/93 -06/93, ABS(-) 07/93, 07/93, -12/92, Ch. ->7379237 , 07/93-

TEMPRA S.W. (159) 03/90-08/97 1.4 i.e.

03/91-08/96

PMD219 PMF487 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 BWC156 BWF254 PNA115

1.6

12/90-04/93

PJL144 PMD219 PMF487 GPV1052 PHB188 PHA392

BX BX BO

BX BX BO BX

ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm

, -06/93, ABS(+) , -06/93, ABS(-) 07/93, 07/93-

ABS(+) 07/93-, ABS(-) -06/93, ABS(-) 07/93, 07/93, ABS(+) , ABS(-)

BO L 410mm L 245mm

1.243


C o d e

L

FIAT TEMPRA S.W. (159) 03/90-08/97 <- 1.6

1.6 i.e.

12/90-04/93

10/90-08/96

PHB263 PHA225 BWC156 PJL144 PMA199 PMD219 PMF487 PMH584 GPV1052 PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 BWC156 BWF254 PNA115

1.8 4x4

07/92-06/93

PJL144 PMD219 PMF487 GPV1052 PHB263 PHA225 BWC156

1.8 i.e.

1.9 D

03/90-08/96

07/91-08/96

PJL144 PMD219 PMF487 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB188 PHA392 PHB228 PHB263 PHA317 PHA225 BWF254 BWC156 PND219 PNA115 PJL159 PJL144 PMD219 PMF487 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 BWC156 BWF254 BWF253 PNA115

1.9 TD

1.244

07/91-02/95

PJL144 PJL159 PMD219 PMF487 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BX

BX BO

BX BX BO BX

L 185mm L 245mm ø 17,5mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm

ABS(-)

, -06/93, ABS(+) , -06/93, ABS(-) 07/9307/9307/9307/93-, ABS(+) 07/9307/93-, ABS(-) -06/93, ABS(-) 07/93, 07/93, -06/93 , ABS(+) , ABS(-)

BO

BX BX

BX BX BO

BX BX

L 185mm L 245mm ø 17,5mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 410mm L 245mm L 210mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 20,6mm ø 17,5mm

ABS(-) Ch. ->7379236 , AWD, ABS(+) , AWD, ABS(-) 07/93, 07/93AWD

04/91-06/93 AWD, ABS(+) ABS(-) AWD 07/93-, ABS(-) AWD, ABS(-)

BO BX

BX BX BO

BX BX BX BO BX

BX BX BO

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, Ch. ->7379236, AWD , -06/93, ABS(+) , -06/93, ABS(-) , 07/93, 07/93-

-06/93 -06/93, ABS(-) 07/9307/93-, ABS(-) , 07/93, 12/92, -06/93, ABS(+) , -06/93, ABS(-) , 07/93, 07/93-


C o d e

L

FIAT TEMPRA S.W. (159) 03/90-08/97 <- 1.9 TD

2.0 i.e.

2.0 i.e. 4x4

07/91-02/95

01/91-03/95

03/92-03/95

PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 PHA395 BWC156 BWF254 PNA115 PJL159 PJL144 PMD219 PMF487 PMH584 PMA199 GPV1052 PHB263 PHA225 BWC156 BWF254 PND219 PNA115 PJL144 PJL159 PMD219 PMF487 PMH584 PMA199 GPV1052

BX BX BO BX

BX BX BO

BX BX BO BX

BX BX BO

PHB188 PHD118 PHB228 PHB263 PHA225 BWC156

BX

PNA115

BO

PJL144 PJL159 PJA111

BX BO

L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm L 215mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 185mm L 245mm ø 17,5mm ø 20,6mm

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 410mm L 300mm L 210mm L 185mm L 245mm ø 17,5mm

-06/93

-06/93, ABS(-) 07/93-, ABS(-) , 07/93, Ch. 7379238-> , -06/93, Ch. ->7379237 , -06/93, FWD, ABS(+) , -06/93, FWD, ABS(-) , 07/93-, AWD , 07/93-, AWD AWD

-06/93, ABS(-) 07/93, 07/93-, AWD , 07/93-, AWD , -06/93, Ch. ->7379236 , 07/93, 07/92-06/93, AWD, ABS(+) , 07/92-06/93, AWD, ABS(-) 07/93, 07/9307/92-06/93, AWD 07/9207/9207/92-06/93 07/92-06/93, AWD 07/92-06/93, AWD 07/92-06/93, AWD, ABS(-) , 07/93-

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm

, 07/92-06/93, Ch. ->7379236, AWD , 12/9207/93-

TIPO (160) 07/87-04/95 1.1

1.4

01/88-10/91

07/87-12/89

PMD219 BO

PHB263 BWB104

BX

PMD219 GPV1052

1.4 i.e.

05/89-04/95

ø 20.6mm

GPV1052

PHB263 BWD128 BWB104 PMD219 PMF487 PMH584 GPV1052 PHB187 PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 BWD128 BWB104 BWC156

L 185mm ø 15,9mm ø 20.6mm

BO BX BX

BX BO

BX BX BX

L 185mm ø 19mm ø 15,9mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 383mm L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 19mm ø 15,9mm ø 17,5mm

ABS(-), ATM(+) ABS(-), MTM(+) -10/92, ABS(+) -10/92, ABS(-) 11/92-10/92 11/92-

-10/92, ABS(-), ATM(+) -10/92, ABS(-), MTM(+) 01/93-, ABS(-)

1.245


C o d e

L

FIAT TIPO (160) 07/87-04/95 <- 1.4 i.e.

1.6

1.6 i.e.

05/89-04/95

01/88-10/91

02/88-04/95

BWF253

BX

PNA115

BO

PJL144 PJL166 PMD219 PMH584 GPV1052

BX

PHB188 PHB187 PHA392 PHB263 PHA225 BWB104 BWF253 PJL166 PJL144 PMD219 PMH584 GPV1052 PHB188 PHA392 PHB263 BWB104 BWC156 BWD128 BWF253 PNA115

1.6 SX DGT

1.7 D

1.8 i.e

05/89-10/92

01/88-10/95

03/93-04/95

BX BO

BX BX BX BX BO

BX BX BX BX BO

PJL166 PJL144 PMD219

BX

GPV1052

BO

PHB263 BWB104

BX

PMF487 PMD219 PMH584 GPV1052

BX BO

PHB188 PHB187 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 BWD128 BWF253 PNA115

BX BX BO

PJL144 PMH584

BX BX

GPV1052

BO

PHB188 PHB263 BWF254

BX

ø 22,2mm

ABS(-)

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 22,2mm

11/92, 11/92-

L 410mm L 383mm L 245mm L 185mm L 245mm ø 15,9mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

L 410mm L 245mm L 185mm ø 15,9mm ø 17,5mm ø 19mm ø 22,2mm

11/92-

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm

11/9211/92-

, 11/92-

ABS(-)

-10/90 11/92-

-10/90 -02/93, ABS(-) 03/93-, ABS(-) 11/92-

L 185mm ø 15,9mm ø 20,6mm ø 20.6mm ø 22,2mm

06/88-10/92 06/88-10/92, ABS(+) 11/92-

L 410mm L 383mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 19mm ø 22,2mm

06/8806/88-10/92, ABS(-) 11/9206/8806/88-

ø 25,4mm ø 22,2mm L 410mm L 185mm ø 20,6mm

PND219 1.8 i.e.

10/90-04/95

PJL159 PMD219 PMF487 PMH584 GPV1052 PHB188 PHA392 PHB263 PHA225

1.246

BX BO

ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm

-10/92, ABS(+) -10/92, ABS(-) 11/92-10/92

-10/92 -10/92, ABS(-)


C o d e

L

FIAT TIPO (160) 07/87-04/95 <- 1.8 i.e.

1.8 i.e.16V Sport

1.9 D

10/90-04/95

11/89-06/92

07/91-08/96

PHA317 BWC156 BWF254 PND219 PJL144 PJL159 PMD219 PMF487 GPV1052

09/90-04/95

2.0 i.e.

2.0 i.e. 16V Sport

07/91-04/95

03/90-04/95

03/93-04/95

-10/92, ABS(-) -10/92 11/9211/92-

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm

-10/92 11/9204/9004/90-, ABS(-) 04/9004/9004/9004/90-, ABS(-) 04/9004/9011/92-09/95

BO

BX

L 410mm L 185mm L 245mm ø 17,5mm

PJL144 PMH584

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1052

BO

PMD219 PMF487 PMH584 GPV1052 PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 BWC156 BWF254 BWF253 PNA115

2.0 16V

BX

L 245mm ø 17,5mm ø 20,6mm

PHB188 PHB263 PHA225 BWC156

PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 BWF253 1.9 TD

BX BX

BX

BX BO

BX BX BX BO

PJL144 PMD219

BX

GPV1052

BO

PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 PMD219 PMH584 GPV1052

BX BO

PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 PNA115

BO

PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

11/92-09/95 L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm ø 22,2mm

11/92-09/95

ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm

-10/92, ABS(+) -10/92, ABS(-) 11/92-10/92

L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 20.6mm

BX

PND219 PNA115

BO

-10/92 -10/92, ABS(-) -10/92, ABS(-) -10/92 11/9211/9211/92-10/92 -10/92

L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 20.6mm ø 22,2mm L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm

PHB188 PHA392 PHB263 PHA225 PHA317 BWF254

11/92-09/95 11/92-09/95 11/92-09/95

ø 25,4mm ø 22,2mm L 410mm L 245mm L 185mm L 245mm L 245mm ø 20,6mm

11/91-10/92 -10/92 11/91-10/92, ABS(-) 11/91-10/92, ABS(-) 03/91-

10/90-10/92 10/90-10/92, ABS(-) 03/9103/91-

ABS(-) ABS(-)

1.247


C o d e

L

FIAT TIPO (160) 07/87-04/95 <- 2.0 i.e. 16V Sport

03/93-04/95

PJL159

ø 25,4mm

PHB444 PHA319 PND220

L 490mm L 276mm

PJD240 PHB444 PHA319 PHA319 PHB444 PHA319 PND220

ø 19,05mm L 490mm L 276mm L 276mm L 490mm L 276mm

PJK121 PJD240 PHB444 PHA319

ø 23,81mm ø 19,05mm L 490mm L 276mm

ULYSSE (179AX) 08/022.0, 2.0 JTD

08/02-

2.0 D Multijet

05/06-

2.2 D Multijet 2.2 JTD

03/0808/02-

3.0 V6

08/02-

-09/05 -09/05

ULYSSE (220) 06/94-08/02 1.8

05/97-08/02

PMK501 PMK500 PMH588 PMH425 GPV1061 PHB500 PHA319 PHB294 BWD121

1.9 TD

2.0, 2.0 Turbo

2.0 16V

2.0 JTD

02/95-08/02

06/94-08/02

05/98-08/02

10/99-08/02

BX BX BX BX BX

BX

PMK501 PMK500 PMK605 PHB500 PHB371 PHA319 PHB294 BWD121

BX BX

PMK501 PMK500 PMK605 PHB500 PHB371 PHA319 PHB294 BWD121

BX BX

PMK501 PMK500 PMK605 PHB500 PHB444 PHA319 PHB294 BWD121

BX BX

PHB500 PHA319 PHB294 BWD121

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 450mm L 276mm L 328mm ø 19mm

-09/98, ABS(+) -09/98, ABS(-) -08/00, ABS(+) -08/00, ABS(-) -08/00 -08/00 -08/00 -08/00, ABS(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 515mm L 276mm L 328mm ø 19mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) ABS(-)

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 515mm L 276mm L 328mm ø 19mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) ABS(-)

09/98-05/99, ABS(+) 09/98-05/99, ABS(-) ABS(-)

BX

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 490mm L 276mm L 328mm ø 19mm

BX

L 450mm L 276mm L 328mm ø 19mm

BX

BX

-05/97 -08/00 -08/00 -08/00, ABS(-)

-05/97 -08/00 -08/00 -08/00, ABS(-)

06/0209/9809/9809/98-, ABS(-)

ABS(-)

PND220 2.1 TD

1.248

03/96-10/99

PJK121 PMK501 PMK500 PMK605 PHB500 PHB371

BX BX

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 450mm L 515mm

-05/99, ABS(+) -05/99, ABS(-) ABS(-) -05/97


C o d e

L

FIAT ULYSSE (220) 06/94-08/02 <- 2.1 TD

03/96-10/99

PHA319 PHB294 BWD121

BX

PMD181 PMH423 GPV1079

BX FI

L 276mm L 328mm ø 19mm

ABS(-)

UNO (146A/E) 01/83-08/00 1.3 Super Diesel

1.3 Turbo i.e.

1.4

1.4 Turbo i.e.

06/83-03/92

04/85-03/91

07/91-07/96

09/89-12/96

12/89-12/93

1.9 D

12/92-12/95

09/89-03/94

L 390mm L 408mm L 220mm ø 19mm

04/84-12/87 04/84-12/87 04/84-12/87 04/84-12/87

AP

PND150

BX

ø 19mm

04/84-12/87

PJL144 PMF182 PMH423 GPV1079

BX BX BX FI

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 22,2mm

04/84-12/87 06/8706/87-, Ch. ->7000657, 7000658->, ABS(-) 06/87-

L 390mm L 408mm L 460mm L 157mm L 220mm ø 19mm

06/8706/8701/8906/87-, ABS(-) 06/8706/87-

PHB183 PHB242 PHB243 PHB244 PHA221 BWD110

AP

PND150

BX

ø 19mm

, 06/87-

PJL144 PMD219 PMF182 PMH423 PMF572 GPV1079 GPV1052 PHB243 PHB388 PHB263 PHA221 BWD289 BWB104 PND150

BX

ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm

, 06/87-

PJL166 PMF182 PMH423 GPV1079

BX BX BO FI BO

AP BX BX BX BX FI

AP AP BX

PJL166 PJL144 PMD219

BX

GPV1052

BO

PHB263 BWB104 1.6 R

04/84-12/87 10/8904/84-12/87

PHB183 PHB242 PHA221 BWD110

PHB388 PHB244 PHA221 BWD110 BWD289 PND150

1.6

ø 19mm ø 22,2mm

L 460mm L 410mm L 185mm L 220mm ø 19mm ø 15,9mm ø 19mm ø 25,4mm ø 20,6mm ø 22,2mm

, MTM , CVT(+)

CVT(+) MTM

04/92MTM(+)

ABS(-) ABS(-) 01/92-

L 410mm L 157mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

01/9201/9201/9201/92-03/92 04/92, 01/92-

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm

, 01/92-12/92 -09/92 -09/92

BX

L 185mm ø 15,9mm

-09/92 -09/92

PMH584

BX

ø 22,2mm

-09/94

GPV1052

BO

PHB188 PHB263 BWF253 PJL166 PMF182 PMH423

-09/94

BX

L 410mm L 185mm ø 22,2mm

-09/94 -09/94 -09/94, ABS(-)

BX BX

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 22,2mm

-09/94 -07/93 07/90-

1.249


C o d e

L

FIAT UNO (146A/E) 01/83-08/00 <- 1.9 D

45 0.9

45 1.0

45 i.e. 1.0

09/89-03/94

03/83-09/92

06/86-12/93

04/84-10/95

GPV1079

AP AP BX

PJL144 PMF572 PMF131 PMF182 GPV1079

BX BO ATE BX FI

PHB242 PHB183 PHA221 BWD283 BWD110 BWD289 PND150

BX AP AP BX

PMF572 PMF131 PMF182 GPV1079

BO ATE BX FI

PHB242 PHA221 BWD110 BWD289 BWD283 PND150

AP AP BX BX

PJL144 PMF572 PMF131 PMF182 GPV1079

BX BO ATE BX FI

PHB242 PHA221 BWD283 BWD110 BWD289 PND150

50 1.1

50 i.e. 1.1

55 1.0

1.250

01/86-12/93

06/92-12/93

04/94-08/00

FI

PHB243 PHA221 BWD110 BWD289 PND150

PJL144 PJL159 PMF182 PMF572 GPV1079

BX AP AP BX BX BX BO FI

PHB183 PHB242 PHA221 BWD110 BWD289 PND150

AP AP BX

PJL144 PMF572 PMF182 GPV1079

BX BO BX FI

-07/93 L 460mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

-07/93 -07/93 -03/92 04/92-07/93 09/91-07/93

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-07/93

L 408mm L 390mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

02/8404/84-12/88, Ch. ->1796273 09/8902/84-08/89 02/84-03/92 04/92, 09/89-

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 408mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

02/84-08/89 , 09/8902/84-

-12/88 , 06/89-12/93 -12/88 Ch. 0261488-> 06/89-12/93

-12/88 , 09/89-,

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-12/88 , 06/89-

L 408mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

06/89-12/88 -03/92 04/92, 09/89-

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 390mm L 408mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm

PHB242 PHA221 BWD289

AP

L 408mm L 220mm ø 19mm

PND150

BX

ø 19mm

PJL144 PMF182 PMF572 PHB242

BX BX BO

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 408mm

156A2045

, 09/89-12/92,

, 09/89-12/92 , 11/94-

-03/92 04/92, -12/92

04/92, -12/92 , -03/99

156A2045


C o d e

L

FIAT UNO (146A/E) 01/83-08/00 <- 55 1.0

55 1.1

60 1.1

60 Diesel 1.7

04/94-08/00

01/83-08/89

05/85-12/92

07/86-12/93

BWD289

AP

PND150

BX

PJL159 GPV1079

70 1.3

70 i.e. 1.4

01/83-08/89

09/89-12/93

AP BO BX FI

PHB183 PHB242 PHB388 PHB243 PHA221 BWD110 BWD289 PND150

AP AP BX

PJL166 PJL144 PMH423 PMF182 GPV1079

BX BX BX FI

09/89-10/92

BX AP AP BX BX BX FI

PHB183 PHB242 PHB244 PHA221 BWD110

AP

PND150 PJL144 PMF182 PMF572 PMH423 GPV1079 PHB243 PHB388 PHA221 BWD110 BWD289 PND150

70 S 1.4

FI

PMF572 PMF182 GPV1079

PJL144 PMD181 PMH423 GPV1079

12/83-12/88 L 390mm L 408mm L 220mm ø 19mm

12/83-12/88 12/83-12/88 12/83-12/88 12/83-12/88

ø 20,6mm ø 20,6mm

, 01/89-

L 390mm L 408mm L 410mm L 460mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 20,6mm

-12/88 -12/88 01/8901/89-, CVT(+) -03/92 04/92, 01/89, 01/89, 01/89, -12/88 -12/88

L 408mm L 460mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

-12/88 -12/88 -12/88 -12/88 -03/92 04/92, -12/88

ø 25,4mm ø 19mm ø 22,2mm

02/8403/85-, Ch. ->7000657

L 390mm L 408mm L 157mm L 220mm ø 19mm

03/85-, ABS(-)

BX

ø 19mm

-08/87

BX BX BO BX FI

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm

-08/87

L 460mm L 410mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

CVT(+) MTM(+)

AP AP BX

PJL166 PJL144 PMD219

BX

GPV1052

BO

PHB263 BWB104 BWD128 PND150

BX BX BX

PJL166

ø 19mm ø 25,4mm

PHB183 PHB242 PHA221 BWD110

PHB242 PHB243 PHA221 BWD283 BWD110 BWD289 PND150

ø 19mm

, CVT(+) , MTM(+)

-03/92 04/92-

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm L 185mm ø 15,9mm ø 19mm ø 19mm

MTM(+) MTM(+)

ø 25,4mm

1.251


C o d e

L

FIAT UNO (146A/E) 01/83-08/00 <- 70 S 1.4 70 TD 1.4

09/89-10/92 10/86-10/90

PJL144 PMF182 PMH423 GPV1079 PHB243 PHB242 PHB388 PHA221 BWD283 BWD110 PND150

75 i.e. 1.5

10/85-12/93

PJL144 PMF182 PMD181 GPV1079 PHB242 PHB243 PHB388 PHA221 BWD283 BWD110 BWD289 PND150 PJL144 PJL166

BX BX BX FI

BX AP BX BX BX

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 460mm L 408mm L 410mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 25,4mm ø 20,6mm ø 19mm

10/89-

-12/88 01/89-12/88 01/89-12/88

-05/86

FI

BX AP AP BX BX

L 408mm L 460mm L 410mm L 220mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 25,4mm ø 25,4mm

-12/88 01/89-, CVT(+) MTM(+) -12/88 01/89-03/92 04/92-

, 01/89-

X 1/9 (128 AS) 11/72-12/89 1.3 1.3 Exclusiv Serie 1.5 Five Speed

10/75-06/78 05/73-12/79 11/78-12/89

PHD105 PHD105 PHD109 PJD101

L 285mm L 285mm L 270mm ø 19mm

M: Fiat -07/78, M: Fiat M: Bertone M: Bertone

FORD C-MAX 02/071.6 1.6 TDCi , 1.8 TDCi , 2.0 1.8, 1.8 Flexifuel 2.0 CNG 2.0 LPG 2.0 TDCi

02/07-

PHB501 PJQ136

02/07-

PHB506

02/07-

PHB506 PJQ136

04/0906/0802/07-

PHB501 PHB506 PHB501 PJQ125

FTE

L 445mm ø 28mm L 435mm

FTE

L 435mm ø 28mm

FTE

L 445mm L 435mm L 445mm ø 31mm

-09/10

COUGAR (EC_) 08/98-12/01 2.0 16V

2.5 ST 200

2.5 V6 24V

08/98-12/01

01/00-12/01

08/98-12/01

PML390

ø 25,40mm

PHB260 PHB257 PHB436 PND218

L 420mm L 568mm L 400mm ø 19.05mm

-09/00 -08/01

PML390

ø 25,40mm

-08/01

PHB260 PHB436 PND218

L 420mm L 400mm ø 19.05mm

-09/00 -08/01

PML390

ø 25,40mm

-08/01

PHB260 PHB436 PND218

L 420mm L 400mm ø 19.05mm

-09/00 -08/01

ø 23,8mm ø 23,8mm

ABS(+), ESP(+) ABS(-), ESP(-)

ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 10/98-07/00 1.6 16V

1.252

10/98-07/00

PMK504 PMK531

BX BX


C o d e

L

FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 10/98-07/00 <- 1.6 16V

1.8 TD

10/98-07/00

10/98-07/00

PHD494 PHD495 PHD379 BWF193 BWH241 BWD195 PMK504 PHD494 PHD495 PHD379 BWH241 BWD195 BWF193

TRW TRW TRW BX

L 315mm L 315mm L 335mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW

L 315mm L 315mm L 335mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm

08/98FWD, ABS(+) FWD FWD, ABS(+) FWD, ABS(-)

ABS(+) ABS(-) ABS(-)

ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 02/99-07/00 1.6 16V

1.8 TD

02/99-07/00

PMK504 PMK531 PHD494 PHD495 PHC295 BWF193 BWH241 BWD195 PMK504

TRW TRW TRW BX

ø 23,8mm ø 23,8mm L 315mm L 315mm L 360mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

FWD, ABS(+), ESP(+) FWD, ABS(-), ESP(-) FWD FWD FWD FWD FWD, ABS(+) FWD, ABS(-)

TRW TRW TRW

L 315mm L 315mm L 360mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm

08/9808/9809/95ABS(+) ABS(-) ABS(-)

TRW TRW

L 330mm ø 20,6mm ø 20,6mm

12/74-08/80

PHC134 BWF186 BWF172 GPV1225

TRW TRW TRW TRW

L 330mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 17,5mm ø 19mm

12/74-08/80

PHC134 BWF186 BWF172 BWC195 BWD101 GPV1225

02/99-07/00

PHD494 PHD495 PHC295 BWH241 BWD195 BWF193

BX BX

ESCORT II (ATH) 03/73-07/81 1.1

1.3

1.6 RS

12/74-08/80

2.0 RS Rear Wheel Drive

08/75-08/80

RS 1800

03/75-08/77

PHC134 BWC195 BWF172 BWF186 PHC134 BWD101 PHC134 BWD101

TRW

L 330mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 330mm ø 19mm

TRW

L 330mm ø 19mm

TRW TRW TRW

-01/76 02/76-10/78 -02/76 KL13H KL13H

02/7602/76-01/76

ESCORT III (GAA) 09/80-07/86 1.1, 1.3

1.6

09/80-12/85

09/80-12/85

PMF176 PMH166 PMH172 PHC258 PHC137 PHB107 PHC229 PHB108 PHC230 BWD195 BWC189 PMH166

BX BX BX

TRW TRW BX

ø 20,6mm ø 22mm ø 22mm L 313mm L 410mm L 275mm L 305mm L 300mm L 280mm ø 19mm ø 17,5mm ø 22mm

-01/84 02/84-04/83 05/83-02/82 03/82-02/82 03/82-02/83 03/83-02/84

1.253


C o d e

L

FORD ESCORT III (GAA) 09/80-07/86 09/80-12/85

PMH172

BX

ø 22mm

02/84-

02/84-12/85

TRW TRW TRW

L 313mm L 410mm L 275mm L 305mm L 300mm L 280mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm

-04/83 05/83-02/82 03/82-02/82 03/82-02/83 03/83-

1.6 D

PHC258 PHC137 PHB107 PHC229 PHB108 PHC230 BWD195 BWC189 BWD195

1.6 i

07/85-12/85

PMH172

BX

ø 22mm

TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm

TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm

<- 1.6

PHC137 PHC229 PHC230 BWD195 1.6 RS Turbo

11/84-12/85

PHC137 PHC229 PHC230 BWD195

1.6 XR3i

10/82-12/85

PMH166 PMH172 PHC137 PHC258 PHC229 PHC230 BWC189

TRW

PMH172

RS 1600i

05/82-12/85

PHC137 PHC229 PHC230 BWC189

BX BX

ø 22mm ø 22mm L 410mm L 313mm L 305mm L 280mm ø 17,5mm

-07/84 02/84-

BX

ø 22mm

10/83-

TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 17,5mm

10/8310/8310/8310/83-

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(+) 09/88-, ABS(-) -08/88

TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm

-04/83

ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 10/85-10/90 1.1

12/85-07/90

PMH172 PMK161 GPV1223 PHC137 PHC229 PHC230 BWD195

1.3

01/86-10/90

PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223 PHC137 PHC229 PHC230 BWD195

1.4

10/85-10/90

PSA346 PMK161 PMH172 GPV1223

1.6, 1.6 i

01/86-07/90

PHC137 PHC229 PHC230 BWH241 BWD195 PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223 PHC137

1.254

09/88-08/88, ABS(-) 09/88-, ABS(-)

, 09/88BX BX

ø 23,8mm ø 22mm

08/88-, ABS(-) ABS(-)

TRW TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 19mm

04/8704/8704/8704/87-, ABS(+) 04/87-, ABS(-) , 09/88-

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(-) 09/88-, ABS(-)

L 410mm


C o d e

L

FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 10/85-10/90 <- 1.6, 1.6 i

1.6 D

01/86-07/90

01/86-01/89

PHC229 PHC230 BWD195 BWH241 BWH230 PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223 PHC137 PHC229 PHC230 BWD195

1.6 Turbo RS

01/86-07/90

01/86-08/89

01/89-07/90

ø 22mm ø 23,8mm

TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm

TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm

ABS(+)

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(-) 09/88-, ABS(-)

TRW TRW TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

BX

ø 23,8mm

ABS(-)

TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm

PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223

1.8 D

BX BX

ABS(+) ABS(-) , 09/88-08/88, ABS(-) 09/88-, ABS(-)

GPV1223 PHC137 PHC229 PHC230 BWH230

1.6 XR3i

TRW TRW TRW

L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

PHC137 PHC229 PHC230 BWD195 BWH241 BWH230 PSA346 PMK161 PHC137 PHC229 PHC230 BWD195

, 09/88-

ESCORT IV Convertible (ALF) 01/86-07/90 1.4

01/86-07/90

PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223

1.6

01/86-12/87

PHC137 PHC229 PHC230 BWD195 BWH241 PMH172

, 09/88BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-07/88, ABS(-) 08/88-, ABS(-)

TRW TRW BX

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22mm

-02/86

TRW TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm

-02/86 -02/86 -02/86 -02/86 -02/86, ABS(+) , 09/88-

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(-) 09/88-, ABS(-)

TRW TRW TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

GPV1223

1.6 i

01/86-07/90

PHC137 PHC229 PHC230 BWD195 BWH241 PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223 PHC137 PHC229 PHC230 BWD195 BWH241 BWH230

1.255


C o d e

L

FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 01/86-07/90 1.6 XR3i

01/86-07/90

PMH172 PMK161 GPV1223

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(-) 09/88-, ABS(-)

BWC189 BWD195 BWH241 BWH230

TRW TRW TRW TRW

ø 17,5mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

BX

ø 22mm

03/86-

TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm

03/8603/8603/8603/86-

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(-), M: 55, Express 35, Express 55 09/88-, ABS(-) -08/88, M: 55, Express 35, Express 55

TRW TRW

L 410mm L 385mm L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm

-08/88, M: 55, Express 35, Express 55 -08/88, M: Express 35, Express 55 -08/88, M: 55 -08/88, M: 55 -08/88, M: 55 -08/88, M: Express 35, Express 55 , 09/88-, M: 55, Express 35, Express 55

BX BX

ø 23,8mm ø 22mm

08/88-, ABS(-), M: 55, Express 35, Express 55 ABS(-), M: 55, Express 35, Express 55

TRW TRW

L 410mm L 385mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 19mm

03/86-, M: 55, Express 35, Express 55 03/86-, M: 55, Express 35, Express 55 04/8704/8703/8604/87-, ABS(-) 09/88-08/89

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(-) 09/88-08/89, ABS(-) -08/89

TRW TRW TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-08/89 -08/89 -08/89 -08/89 -08/89, ABS(+) -08/89, ABS(-) , 09/88-

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(-), M: 35, 55, Express 35, Express 55 09/88-, ABS(-) -08/88, M: 35, 55, Express 35, Express 55 -08/88, M: 35, 55, EXPRESS 35, EXPRESS 55, Express 60 -08/88, M: 35, 55, Express 35, Express 55

TRW TRW TRW

L 410mm L 385mm L 305mm L 280mm ø 19mm ø 17,5mm ø 22,2mm

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(-), M: 55, Express 55 09/88-, ABS(-), M: 55, Express 55 M: 55, Express 55

L 410mm L 385mm L 305mm

M: 55, Express 55 M: 55, Express 55

ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 10/85-10/90 1.1

10/85-09/90

PMH172 PHC137 PHC229 PHC230 BWD195

1.3

01/86-07/90

PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223

1.4

10/85-10/90

PHC137 PHA241 PHC229 PHC230 BWD195 BWH241 PSA346 PMK161 PMH172 GPV1223

1.6

01/86-07/90

PHC137 PHA241 PHC229 PHC230 BWH241 BWD195 PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223

1.6 D

01/86-01/89

PHC137 PHC229 PHC230 BWD195 BWH241 BWH230 PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223

1.6 i

01/86-07/90

PHC137 PHA241 PHC229 PHC230 BWD195 BWC189 BWH241 PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223 PHC137 PHA241 PHC229

1.256

, 09/88-

-02/86 -08/88, M: 35, 55, Express 35, Express 55, Express 60 09/88-, M: 55, Express 55


C o d e

L

FORD ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 10/85-10/90 <- 1.6 i

1.8 D

01/86-07/90

01/89-07/90

PHC230 BWD195 BWH241 BWH230 PSA346

TRW TRW TRW

L 280mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

PMK161

ABS(+) ABS(-) , M: Express 35, Express 55

BX

ø 23,8mm

ABS(-), M: 35, 55, Express 35, Express 55

PHC137 PHA241 PHC229 PHC230 BWD195 BWH241

M: 35, 55, Express 35, Express 55 M: 35, 55, Express 35, Express 55

TRW TRW

L 410mm L 385mm L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm

07/90-09/92

PMK158

BX

ø 23,8mm

07/90-09/92

PHD343 PHD344 PHC243 BWH241 BWD195 BWF193 PMK158

TRW TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

07/90-12/92

PHD341 PHD342 PHD286 PHC243 BWH241 BWD195 BWF193 PMK158

TRW TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 404mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

M: 35, 55, Express 35, Express 55

ESCORT V (GAL) 07/90-12/92 1.3

1.4

1.6, 1.8 D

1.8 16V XR3i

RS 2000

02/92-12/92

05/91-12/92

PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMK158 PML129 PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMK158

TRW TRW BX BX

TRW TRW BX

PHD341 PHD342 PHC243

ABS(+) ABS(-) ABS(-)

ABS(+) ABS(-), ATM(+) ABS(-), MTM(+)

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

ABS(+) ABS(-) FWD FWD FWD FWD FWD FWD, ABS(+) ABS(-) ABS(-)

L 425mm L 425mm L 490mm

FWD FWD FWD

ESCORT V Convertible (ALL) 07/90-12/92 1.4, 1.6

1.8 16V XR3i

07/90-12/92

02/92-12/92

PMK158 PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMK158 PML129 PHD341 PHD982 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195

BX

TRW TRW BX BX

TRW TRW

ø 23,8mm L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 425mm L 407mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm

ABS(+) ABS(-) FWD FWD FWD FWD FWD FWD, ABS(+) ABS(-)

1.257


C o d e

L

FORD ESCORT V Estate (GAL, AVL) 07/90-12/92 1.3

1.4

1.6

1.8 16V

1.8 D

1.8 TD

09/91-09/92

PMK158

07/90-09/92

PHD343 PHD344 PHC223 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195 PMK158

07/90-09/92

PHD341 PHD342 PHC223 PHC204 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195 BWF193 PMK158

02/92-12/92

PHD341 PHD342 PHC223 PHC204 PHC243 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195 PMK158

07/90-12/92

PHD341 PHD982 PHD342 PHD362 PHD396 BWH241 BWF193 BWD195 PMK158

05/91-12/92

PHD341 PHD342 PHC204 PHC223 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195 PMK158

BX

ø 23,8mm

TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 445mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 445mm L 352mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 445mm L 352mm L 490mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW BX

L 425mm L 407mm L 425mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 19mm ø 23,8mm

TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 352mm L 445mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

PHD341 PHD342 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195

TRW TRW

L 425mm L 425mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm

09/92-01/95

PMK158

BX

ø 23,8mm

09/92-01/95

PHD343 PHD344 PHC243 BWH241 BWD195 BWF193 PMK158

TRW TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

-10/91 -10/91 ABS(+) ABS(-)

-10/90 11/90-08/91 09/9109/91ABS(+) ABS(-), ATM(+) ABS(-), MTM(+) 05/91-, M: Express Nomade 05/91-, M: Express Nomade 05/91-, M: Express Nomade -10/90 11/90-08/91 05/91-, M: Express Nomade 09/9109/9105/91-, ABS(+), M: Express Nomade 05/91-, ABS(-), M: Express Nomade

ABS(+), 14“ ABS(-) ABS(-), 14“ M: Express 40, Express 60, Express Nomade M: Express 40, Express 60 M: Express 40, Express 60 M: Express 40 M: Express 40 M: Express 40, Express 60 M: Express 40, Express 60 ABS(+), M: EXPRESS NOMADE, Express 40, Express 60 ABS(-), M: EXPRESS NOMADE, Express 40, Express 60

ABS(+) ABS(-)

ESCORT VI (GAL) 09/92-01/95 1.3

1.4

1.258

ABS(+) ABS(-) ABS(-)


C o d e

L

FORD ESCORT VI (GAL) 09/92-01/95 <- 1.4

1.6 i 16V, 1.8 D , 1.8 i 16V

09/92-01/95

09/92-01/95

PHD341 PHD342 PHD286 PHC243 BWH241 BWD195 BWF193 PMK158

1.8 16V XR3i

09/92-01/95

PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMK158 PML129 PHD341 PHD342 PHC243 BWH241

1.8 TD

02/93-01/95

PMK158

1.8 XR3i 16V 4x4

RS 2000

RS 2000 4x4

RS Cosworth 4x4

09/92-01/95

PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMA201 PMK158 PML129 PHD341 PHD982 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMK158

08/93-01/95

PHD341 PHD342 PHC243 PMK158

09/92-01/95

PHD341 PHD342 PMK158

08/93-01/95

TRW TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 404mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

ABS(+) ABS(-), ATM(+) ABS(-), MTM(+)

TRW

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm

BX

ø 23,8mm

06/93-

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm

06/9306/9306/9306/93-, ABS(+) 06/93-, ABS(-) 11/94-, AWD AWD AWD AWD

TRW TRW BX BX

TRW TRW BX BX BX

-10/94 ABS(+) ABS(-)

TRW TRW BX

ø 23,8mm ø 25,4mm L 425mm L 407mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 23,8mm

FWD FWD FWD ABS(-)

BX

L 425mm L 425mm ø 23,8mm

AWD AWD ABS(-)

L 352mm L 340mm

AWD, ABS(+) AWD

PHC204 PHC113

AWD AWD AWD, ABS(+) AWD, ABS(-) ABS(-)

ESCORT VI Convertible (ALL) 12/92-01/95 1.4

1.4 i

1.6 16V XR3i

1.6 i 16V

12/92-04/94

PMK158

07/93-01/95

PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMK504

BX

ø 23,8mm

TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

12/92-01/95

PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMK158

TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

02/94-01/95

PHC243 BWH241 BWD195 PMK158

TRW TRW BX

L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

1.259


C o d e

L

FORD ESCORT VI Convertible (ALL) 12/92-01/95 <- 1.6 i 16V

02/94-01/95

1.8 16V XR3i

12/92-01/95

BWH241 BWD195 PMA201 PMK158 PML129 PHD341 PHD982 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195

TRW TRW BX BX BX

ø 22,2mm ø 19mm

TRW TRW

ø 23,8mm ø 25,4mm L 425mm L 407mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm

BX

ø 23,8mm

TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 445mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 426mm L 480mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

ABS(+) ABS(-) 11/94FWD FWD FWD FWD FWD FWD, ABS(+) ABS(-)

ESCORT VI Estate (GAL) 09/92-01/95 1.3

1.4

1.6 i 16V, 1.8 D

1.8 i 16V

1.8 TD

09/92-01/95

PMK158

09/92-01/95

PHD343 PHD344 PHC223 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195 PMK158

09/92-01/95

PHD341 PHD342 PHD362 PHD392 PHD396 BWH241 BWD195 BWF193 PMK158

01/93-01/95

02/93-01/95

PHD341 PHD342 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195 PMK158 PML129 PHD341 PHD982 PHD342 PHC243 PHD362 PHD396 BWH241 BWF193 BWD195 PMK158 PHD341 PHD342 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195

TRW TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 425mm L 407mm L 425mm L 490mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 19mm ø 23,8mm

TRW TRW

L 425mm L 425mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm

BX

ø 23,8mm

TRW TRW

L 425mm L 425mm L 490mm ø 19mm ø 20,6mm

TRW TRW BX BX

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-), ATM(+) ABS(-), MTM(+)

ABS(+) ABS(-)

-10/94

ABS(+) ABS(-) ABS(-),

ABS(+) ABS(-)

ESCORT VI Saloon (GAL) 08/93-01/95 1.3

08/93-01/95

PMK158 PHD343 PHD344 PHC243 BWD195 BWF193

1.260

ABS(-) ABS(-)

14“


C o d e

L

FORD ESCORT VI Saloon (GAL) 08/93-01/95 1.4

1.6 i 16V

1.8 D , 1.8 TD

1.8 i 16V

08/93-01/95

PMK504

BX

ø 23,8mm

08/93-01/95

PHD364 PHD363 PHD379 PHC243 BWH241 BWD195 BWF193 PMK158

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 361mm L 335mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

08/93-01/95

PHC243 BWH241 BWD195 PMK158

TRW TRW BX

L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

08/93-01/95

PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMK158

TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

TRW TRW

L 425mm L 407mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm

PHD341 PHD982 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195

ABS(+) ABS(-), ATM(+) ABS(-), MTM(+)

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 01/95-10/98 1.3

1.4, 1.8 16V

1.6 16V

1.6 16V 4x4

1.6 i 16V

01/95-10/98

PMK504

01/95-10/98

PHD364 PHD363 PHD379 BWH232 BWH241 BWF193 PMK504

01/95-10/98

01/95-10/98

01/95-08/95

PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHD379 BWH232 BWF193 BWD195 BWH241 PMK504 PMK531 PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHD379 BWF193 BWH241 BWD195 PMK504 PMK531 PHD364 PHD363 BWF193 BWH241 BWD195 PMK504 PMK531

BX

ø 23,8mm

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 361mm L 335mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW TRW BX BX

TRW TRW TRW BX BX

TRW TRW TRW BX BX

L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 335mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 335mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 361mm L 361mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm

ABS(+) ABS(+) ABS(-) -07/98 08/98-07/98 08/98ABS(+), ABS(-), 15“ ABS(-) ABS(-), 14“ ABS(-), 14“ ABS(+), ESP(+) ABS(-), ESP(-) -07/98, FWD 08/98-, FWD -07/98, FWD 08/98-, FWD FWD, ABS(+) FWD FWD, ABS(+) FWD, ABS(-) -08/97, AWD, ABS(+), ESP(+) -08/97, AWD, ABS(-), ESP(-) -08/97, AWD -08/97, AWD -08/97, AWD -08/97, AWD, ABS(+) -08/97, AWD, ABS(-) ABS(+), ESP(+) ABS(-), ESP(-)

1.261


C o d e

L

FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 01/95-10/98 <- 1.6 i 16V

1.8 D

1.8 TD

1.8 Turbo D

01/95-12/96

PHD364 PHD363 PHD379 BWF193 BWH241 BWD195 PMK504

01/95-10/98

PHD364 PHD363 PHD379 BWD195 BWF193 BWH241 PMK504

12/95-10/98

PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHD379 BWH241 BWD195 BWF193 PMK504

01/95-08/95

RS 2000

02/95-02/98

RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4

02/95-10/98

PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHD379 BWH241 BWD195 BWF193 PHD364 PHD363 PMK504

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 361mm L 335mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 361mm L 335mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 335mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW

BX

PHD364 PHD363

FWD FWD FWD, ABS(+) FWD FWD, ABS(+) FWD, ABS(-)

ABS(+)

08/9808/98ABS(+) ABS(-) ABS(-) 04/96-

L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 335mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm L 361mm L 361mm ø 23,8mm

04/9608/9804/9608/9804/9604/96-, ABS(+) 04/96-, ABS(-) 04/96-, ABS(-) FWD FWD

L 361mm L 361mm

-10/96, AWD -10/96, AWD

ESCORT VII Convertible (ALL) 02/95-08/00 1.4

1.6 16V XR3i

1.8 16V XR3i

1.8 TD

02/95-08/98

PMK504

02/95-08/00

PHD364 PHD363 PHD379 BWD195 BWF193 BWH241 PMK504 PMK531 PHD364 PHD363 PHD379 BWF193 BWH241 BWD195 PMK504

09/95-08/98

PHD364 PHD363 PHD379 BWF193 BWH241 PMK504

02/95-09/99

PHD364 PHD363 PHD379

1.262

BX

ø 23,8mm

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 361mm L 335mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 361mm L 361mm L 335mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

ABS(+) -12/96, FWD, ABS(+), ESP(+) -12/96, FWD, ABS(-), ESP(-) -12/96, FWD -12/96, FWD -12/96, FWD -12/96, FWD -12/96, FWD, ABS(+) -12/96, FWD, ABS(-) -12/96, FWD

TRW TRW BX

L 361mm L 361mm L 335mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-12/96, FWD -12/96, FWD -12/96, FWD -12/96, FWD -12/96, FWD -09/96

L 361mm L 361mm L 335mm

-09/96 -09/96 -09/96

TRW TRW TRW BX BX


C o d e

L

FORD ESCORT VII Convertible (ALL) 02/95-08/00 <- 1.8 TD

09/95-08/98

1.8 Turbo D

10/96-08/99

BWH241 BWD195 BWF193 PMK504 PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHD379 BWH241 BWD195 BWF193

TRW TRW TRW BX

ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

-09/96, ABS(+) -09/96, ABS(-) -09/96, ABS(-) -07/98 08/98-07/98 08/98-

TRW TRW TRW

L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 335mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm

BX

ø 23,8mm

-09/97, M: 55, 75

TRW TRW BX

L 435mm L 361mm L 361mm L 426mm L 360mm ø 19mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-08/97 -09/97, M: 55, 75 -09/97, M: 55, 75 -08/95 09/95-09/97 -08/95 M: 55, 75

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 360mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 360mm L 426mm L 426mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 361mm L 361mm L 335mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

-07/98, M: 55, 75, Express Nomade 08/98-, M: 55, 75, Express Nomade -07/98, M: 55, 75, Express Nomade 08/98-, M: 55, 75, Express Nomade 09/95-, M: Express Nomade -08/95, M: Express Nomade -08/95, M: Express Nomade ABS(+), M: 55, 75, Express Nomade ABS(-), M: Express Nomade ABS(-), M: Express Nomade FWD, ABS(+), ESP(+) FWD, ABS(-), ESP(-) -07/98, FWD 08/98-, FWD -07/98, FWD 08/98-, FWD 09/95-, FWD -08/95, FWD -08/95, FWD FWD FWD, ABS(+) FWD, ABS(-) FWD, ABS(+), ESP(+), M: Express Nomade FWD, ABS(-), ESP(-), M: Express Nomade FWD FWD FWD FWD, ABS(+), M: Express Nomade FWD, ABS(-), M: Express Nomade FWD, M: Express Nomade -07/98 08/98-07/98 08/98-

TRW TRW TRW

L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 360mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-) ABS(-)

ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 01/95-02/99 1.3

1.4, 1.8 16V, 1.8 D , 1.8 TD

1.6 16V

1.6 i 16V

1.8 Turbo D

01/95-10/98

PMK504

01/95-02/99

PHC224 PHD364 PHD363 PHD362 PHC295 BWD195 BWH241 PMK504

01/95-02/99

01/95-08/95

12/95-02/99

PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHC295 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195 BWF193 PMK504 PMK531 PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHC295 PHD362 PHD396 BWF193 BWH241 BWD195 PMK504 PMK531 PHD364 PHD363 PHD379 BWH241 BWD195 BWF193 PMK504 PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHC295 BWH241 BWD195 BWF193

TRW TRW TRW BX BX

TRW TRW TRW BX BX

ABS(+) ABS(-) ABS(-)

1.263


C o d e

L

FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 01/95-02/99 1.3

1.4, 1.8 16V

1.6 i 16V

1.8 D

1.8 TD

1.8 Turbo D

01/95-02/99

PMK504

01/95-02/99

PHD364 PHD363 PHD379 BWH241 BWH232 BWF193 PMK504

BX

ø 23,8mm

-09/97

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 361mm L 335mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm

-09/97 -09/97 -09/97 -09/97, ABS(+) ABS(+) ABS(-) -07/98 08/98-07/98 08/98-

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 335mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 335mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 361mm L 335mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW BX

L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 335mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW

L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 335mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm

04/96-07/98 08/9804/96-07/98 08/9804/9604/96-, ABS(+) 04/96-, ABS(-) 04/96-, ABS(-)

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(-) 09/88-10/89, ABS(-) -10/89

PHC137 PHA241 BWH241

TRW

L 410mm L 385mm ø 22,2mm

-10/89 -10/89 -10/89

PMH172

BX

ø 22mm

01/95-12/96

PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHD379 BWH241 BWD195 BWF193 PMK504 PMK531 PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHD379 BWF193 BWH241 BWD195 PMK504

01/95-10/98

PHD364 PHD363 PHD379 BWD195 BWF193 BWH241 PMK504

12/95-02/99

PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHD379 BWH241 BWD195 BWF193 PMK504

01/95-02/99

PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHD379 BWH241 BWD195 BWF193

TRW TRW TRW BX BX

ABS(+), ABS(-) ABS(-) ABS(-) ABS(+), ABS(-), ESP(+), ESP(-) ABS(+), ABS(-), ESP(+), ESP(-) -07/98, FWD 08/98-07/98, FWD 08/98FWD, ABS(+) FWD FWD, ABS(+) FWD, ABS(-)

ABS(+)

08/9808/98ABS(+) ABS(-) ABS(-) 04/96-

ESCORT `86 Express (AVF) 02/86-07/90 1.1

1.3

05/86-07/90

02/86-07/90

PMH172 PMK161 GPV1223

GPV1223 PHC137 PHA241

1.264

-08/88, M: 55, Express 35, Express 55 -08/88, M: 55, Express 35, Express 55

L 410mm L 385mm

-08/88, M: 55, Express 35, Express 55 -08/88, M: Express 35, Express 55


C o d e

L

FORD ESCORT `86 Express (AVF) 02/86-07/90 <- 1.3

1.4 i

02/86-07/90

02/86-07/90

PHC229 PHC230 BWD195 BWH241 PSA346 PMK161 PMH172 PHC137 PHA241 BWH241

TRW TRW BX BX

TRW

L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm

-08/88, M: 55 -08/88, M: 55 -08/88, M: 55 -08/88, M: Express 35, Express 55 09/88-, M: Express 35, Express 55

ø 23,8mm ø 22mm L 410mm L 385mm ø 22,2mm

08/88-, ABS(-), M: Express 35, Express 55 ABS(-), M: Express 35, Express 55 09/86-, M: Express 35, Express 55 09/86-, M: Express 35, Express 55 09/86-, M: Express 35, Express 55 -08/88, HL16ELUC, ABS(-), M: 55, Express 55 09/88-, HL16ELUC, ABS(-), M: 55, Express 55 HL16ELUC, M: 55, Express 55 HL16ELUC, M: 55, Express 55 SCS(-)

1.6

02/86-07/90

PMH172 PMK161 PHC137 PHA241 BWD195

TRW

ø 22mm ø 23,8mm L 410mm L 385mm ø 19mm

1.6 D

02/86-07/90

PMH172

BX

ø 22mm

BX BX

GPV1223 PHC137 PHA241 BWH241 1.8 D

07/88-07/90

TRW

L 410mm L 385mm ø 22,2mm

PSA346 PMK161

-08/88, M: 35, Express 35, Express 55 -08/88, M: 35, Express 35, Express 55 -08/88, M: 35, Express 35, Express 55 -08/88, M: 35, Express 35, Express 55 -08/88, M: 35, Express 35, Express 55 , M: Express 35, Express 55

BX

ø 23,8mm

ABS(-), M: 35, 55, Express 35, Express 55

TRW

L 410mm L 385mm ø 22,2mm

M: 35, 55, Express 35, Express 55 M: 35, 55, Express 35, Express 55 M: 35, 55, Express 35, Express 55

TRW TRW BX

ø 23,8mm ø 20,6mm L 425mm L 425mm L 352mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

12/90-08/93, M: Express 40 ø 20.6mm 12/90-08/93, M: Express 40 12/90-08/93, M: Express 40 12/90-09/91, M: Express 40 10/91-08/93, M: Express 40 10/91-08/93, M: Express 40 12/90-08/93, ABS(+), M: Express 40 12/90-08/93, ABS(-), M: Express 40 -08/94, M: Express 40, Express 60

PHD341 PHD342 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195

TRW TRW

L 425mm L 425mm L 426mm L 426mm ø 22,2mm ø 19mm

-08/94, M: Express 40, Express 60 -08/94, M: Express 40, Express 60 -08/94, M: Express 40, Express 60 -08/94, M: Express 40, Express 60 -08/94, ABS(+), M: Express 40, Express 60 -08/94, ABS(-), M: Express 40, Express 60

PMK504

PHC137 PHA241 BWH241

ESCORT `91 Express (AVL) 07/90-12/94 1.3

1.4, 1.8 D

07/90-12/94

07/90-12/94

PMK158 PMF177 PHD343 PHD344 PHC204 PHD362 PHD396 BWH241 BWD195 PMK158

BX BX

ESCORT `95 Box (AVL) 01/951.4, 1.8 D

1.8 Turbo D

01/95-

12/95-06/01

BX

ø 23,8mm

-08/00, M: 55, 75

PHD494 PHD495 PHD364 PHD363 PHC224 BWH241

TRW

L 315mm L 315mm L 361mm L 361mm L 435mm ø 22,2mm

08/98-08/00, M: 55, 75 08/98-08/00, M: 55, 75 -07/98, M: 55, 75 -07/98, M: 55, 75 -08/00, M: 55, 75 -08/00, ABS(+), M: 55, 75

PMK504

BX

ø 23,8mm

-08/00, M: 55, 75

TRW

L 361mm L 315mm L 361mm L 315mm L 435mm ø 22,2mm

-07/98, M: 55, 75 M: 55, 75 -07/98, M: 55, 75 M: 55, 75 -08/00, M: 55, 75 -08/00, ABS(+), M: 55, 75

TRW TRW

ø 8“ ø 8“

, brake assist(-) , -01/94

PHD364 PHD494 PHD363 PHD495 PHC224 BWH241

FIESTA Box (F3L, F5L) 07/91-02/96 1.3

09/91-02/96

PSA328 PSA322

1.265


C o d e

L

FORD FIESTA Box (F3L, F5L) 07/91-02/96 <- 1.3

1.8 D

09/91-02/96

09/91-02/96

PSA323

TRW

ø 8“

, 02/94-

PMH138 PMH368 PMK193 PMF382 PMH246 PMF242 PHC105 PHC278 PHC248 PHC207 BWH241 BWH192 BWC157 BWD306 PSA328 PSA322 PSA323 PMH138 PMH247 PMF382 PMK193 PMF242 PHC105 PHC248 PHC207 BWH192 BWC157 BWD306

TRW TRW TRW TRW TRW TRW

-01/94, ABS(+) -02/94 -02/94, ABS(+) -02/94, ABS(-) 03/9403/94-, ABS(-)

BX BX BX

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm L 445mm L 333mm L 345mm L 341mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19mm ø 8“ ø 8“ ø 8“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 20,6mm L 445mm L 345mm L 341mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19mm

BX

ø 20,6mm ø 20,6mm L 425mm L 355mm ø 17,5mm

TRW BX BX BX TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ABS(+) ABS(-) 01/95ABS(+) ABS(-) ABS(-) , D18RTC, brake assist(-) , -01/94 02/94-02/94, ABS(+) -02/94, ABS(-) 08/91-02/94, ABS(-) 03/94-, ABS(+) 03/94-, ABS(-) 03/90ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-)

FIESTA Box (FVD) 03/83-12/95 1.0

08/83-11/89

PMF234 PMF236 PHC132 PHA141 BWC155

1.4

09/86-09/89

PMF236

ø 20,6mm

09/83-09/89

PHC132 PHA141 BWB103 BWF142 PSA328

L 425mm L 355mm ø 15,9mm ø 20,6mm ø 8“

1.6 D

1.8 D

1.266

03/89-12/95

BX BX TRW

PMF236

ø 20,6mm

PHC132 PHA141 BWB103 BWC155 PSA322 PSA328 PSA323 PMH368 PMH138 PMH247 PMF332 PMF382 PMK193 PMH246 PMF242 PHC105 PHC278 BWH192 BWC157 BWD306

L 425mm L 355mm ø 15,9mm ø 17,5mm ø 8“ ø 8“ ø 8“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 20,6mm L 445mm L 333mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19mm

BX BX TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

BX BX BX

, brake assist(-)

, 10/89-, D18NARTG , 10/89-, D18RTC, brake assist(-) , 02/94-08/95 -02/94 10/89-, ABS(+) 10/89-, ABS(-) 10/89-07/91, ABS(-) 08/91-, ABS(-) 02/94-08/95, ABS(+) 03/94-08/95 03/94-08/95, ABS(-)

10/89-, ABS(+) 10/89-, ABS(-) 11/91-08/95, ABS(-)


C o d e

L

FORD FIESTA Box (FVD) 03/83-12/95 <- 1.8 D

03/89-12/95

BWH241

TRW

PSA436 PSA439 PSA437 PSA438 PMK461 PMK462 PMH566 PMK620 PHC292 PHC291 PHC278 PHC280 BWC189 BWD314 BWH241 PND214 PND215 PJQ123

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE

PSA436 PSA439 PSA437 PSA438 PMK462 PMH567 PMK451 PMH566 PMK461 PHC292 PHC291 PHC278 PHC280 BWC189 BWD195 PND214 PND215 PJQ123

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

PSA436

TRW

PMK620

ATE

ø 22,2mm

01/95-08/95

FIESTA Box (J5_, J3_) 02/961.3

1.4 i

1.8 DI

02/96-

04/96-10/99

09/00-

PHC292 PHC291 PHC278 BWC189 BWD314 PND215 1.8 D

02/96-

TRW TRW

FAG

TRW TRW

FAG

TRW

ø 9“ ø 9“ ø 9“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23.8mm L 420mm L 420mm L 333mm L 335mm ø 17,5mm ø 19mm ø 22,2mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 28mm ø 9“ ø 9“ ø 9“ ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 420mm L 420mm L 333mm L 335mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 28mm

-02/00, M: Van 03/00-, M: Van M: Courier -10/98 09/98, brake assist(-), ABS(-) , -10/98, ABS(+), brake assist(-), M: FV3 , -10/98, ABS(-), brake assist(-), M: JV , 11/96-10/98, ABS(+), brake assist(-) ZH14FHA, ZH14FHB, ABS(-), M: FV3 ZH14FHA, ABS(-), M: JV ZH14FHA, ABS(-), M: JV ABS(+) ABS(+) -03/98

02/98-10/98 11/98, brake assist(-), ABS(-)

ø 23.8mm L 420mm L 420mm L 333mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19,05mm

PJQ123

FAG

ø 28mm

PSA439 PSA437 PSA436 PSA438 PMH566 PMK461 PMK462 PMK620 PMH910 PHC292 PHC291 PHC278 BWH241 BWC189 BWD314

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE ATE

ø 9“ ø 9“

TRW TRW

, brake assist(-), ABS(-) , -05/98, ABS(+), brake assist(-) , -05/98, ABS(-), brake assist(-) , 11/96-05/98, ABS(+), brake assist(-) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(-) -10/00, ABS(+) 03/00-10/00, ABS(+)

ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm ø 23,8mm L 420mm L 420mm L 333mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19mm

ABS(+)

-12/01 -08/03

, -05/98, D18NARTG, ABS(+), brake assist(-), M: FV3/FV5 , -05/98, D18NARTJ, ABS(-), brake assist(-), M: JV , -02/00, ABS(-), brake assist(-) , 11/96-05/98, ABS(+), brake assist(-) -08/99, ABS(+) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(-) 03/00-, ABS(+) 03/00-, ABS(-)

-12/01, M: Courier -12/01, M: Courier, Fiesta Van 03/00-12/01, M: Courier, Fiesta Van

1.267


C o d e

L

FORD FIESTA Box (J5_, J3_) 02/96<- 1.8 D

02/96-

PND214 PND215 PJQ123

FAG

ø 19,05mm ø 19,05mm ø 28mm

-09/98 10/98-

FIESTA Box (JV_) 05/98D 1.8

TD 1.8

05/98-

03/00-

PSA439 PSA437 PSA436 PMH566 PMK461 PMK462 PMK620 PMH910 PHC292 PHC291 PHC278 BWH241 BWC189 BWD314 PND214 PND215 PJQ123

TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE ATE

PSA436

TRW

PMK620

ATE

PHC292 PHC291 PHC278 BWC189 BWD314 PND215 PJQ123

TRW TRW

FAG

TRW

FAG

ø 9“ ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm ø 23,8mm L 420mm L 420mm L 333mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 28mm

, -05/98, ABS(+), brake assist(-) , -05/98, ABS(-), brake assist(-) , -02/00, brake assist(-), ABS(-) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(-) 03/00-, ABS(+) 03/00-, ABS(-)

-08/99 -12/01 03/00-05/01 -09/98 09/98, brake assist(-), ABS(-)

ø 23.8mm L 420mm L 420mm L 333mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19,05mm

ABS(+)

-12/01 11/00-08/03

ø 28mm

FIESTA I (GFBT) 05/76-08/83 0.9, 1.1

1.3

1.6 XR2

05/76-08/83

PMC128

ø 17,5mm

08/77-08/83

PHC258 PHA141 BWB102 BWC154 PMC128

L 313mm L 355mm ø 15,9mm ø 17,5mm ø 17,5mm

08/81-08/83

PHC258 PHA141 BWB102 BWC154 PMH166 PMC128 PHC258 PHA141 BWB102 BWC154

BX BX

BX BX

L 313mm L 355mm ø 15,9mm ø 17,5mm ø 22mm ø 17,5mm L 313mm L 355mm ø 15,9mm ø 17,5mm

BX BX BX

FIESTA II (FBD) 09/83-11/89 1.0

09/83-11/89

PMF234 PMF236 PHC132 PHA141 BWC155

BX

ø 20,6mm ø 20,6mm L 425mm L 355mm ø 17,5mm

1.1

09/83-02/89

PMF236 PMF234 PHC132 PHA141 BWC155

BX

ø 20,6mm ø 20,6mm L 425mm L 355mm ø 17,5mm

1.3

09/83-01/87

PSA328

TRW

PMF234

1.268

ø 8“ ø 20,6mm

, brake assist(-)


C o d e

L

FORD FIESTA II (FBD) 09/83-11/89 <- 1.3

1.4

1.6

1.6 D

1.6 XR2

09/83-01/87

09/83-11/89

01/85-11/89

04/84-02/89

03/84-02/89

PMF236

ø 20,6mm

PHC132 PHA141 BWC155

BX

L 425mm L 355mm ø 17,5mm

PMF234 PMF236 PMF111 PHC132 PHA141 BWC155

BX

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 425mm L 355mm ø 17,5mm

PMH329

TRW

ø 22,2mm

PHC132 PHA141 BWF142

BX

L 425mm L 355mm ø 20,6mm

PSA328

TRW

ø 8“

PMF236

ø 20,6mm

PHC132 PHA141 BWF142

L 425mm L 355mm ø 20,6mm

PMF234 PMH329 PHC132 PHA141 BWF142

BX

BX

ø 20,6mm ø 22,2mm L 425mm L 355mm ø 20,6mm

TRW TRW TRW

ø 8“ ø 8“ ø 20,6mm

TRW

, HL14LCFIF6A, M: FVDV , 02/86-, HL14CFIF6A, M: FBD

02/86-

, brake assist(-)

05/86-

FIESTA III (GFJ) 01/89-01/97 1.0

1.1, 1.3

1.3 CAT

03/89-12/95

03/89-12/95

05/91-01/97

PSA322 PSA328 PMF332 PHC105 PHC207 BWH192 BWC157 PSA328 PSA322 PSA323 PMF332 PMH138 PMK193 PMF242 PMF382 PHC105 PHC248 PHC207 BWH192 BWC157 BWD122 BWD306 PSA328 PSA322 PSA323 PMF332 PMH138 PMK193 PMF382 PMF242 PHC105 PHC248 PHC207 BWH192 BWC157 BWD122 BWD306

BX BX TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

BX BX BX BX TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

BX BX BX BX

L 445mm L 341mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 8“ ø 8“ ø 8“ ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 445mm L 345mm L 341mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19.05mm ø 19mm ø 8“ ø 8“ ø 8“ ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 445mm L 345mm L 341mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19.05mm ø 19mm

, 10/89, 10/89-, brake assist(-) 10/89-

ABS(+) ABS(-) , BL13CFIJ6B/BL13JBC, brake assist(-), M: FAJ/FBJ , -01/94, BL13JBC, M: FVJ , 02/94-07/91, ABS(-) -01/94, ABS(+) -02/94, ABS(+) 03/94-, ABS(-) ABS(-) 03/90ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-), M: FAJ/FBJ ABS(-), M: FVJ , brake assist(-) , -01/94 , 02/94-07/91, ABS(-) -01/94, ABS(+) -02/94, ABS(+) 08/91-02/94, ABS(-) 03/94-, ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-), M: FAJ/FBJ ABS(-), M: FVJ

1.269


C o d e

L

FORD FIESTA III (GFJ) 01/89-01/97 1.4

1.4 CAT

1.6

1.6 i 16V

1.6 Turbo

1.6 XR2i

1.270

03/89-12/95

03/89-12/95

01/89-01/94

01/94-12/95

03/90-10/92

03/89-01/94

PSA328 PSA322 PSA323 PMF332 PMF382 PMH138 PMH247 PHC105 PHC248 PHC207 BWH192 BWC157 BWD122 BWD306 PSA322 PSA328 PMF332 PMF382 PMH138 PMH247 PHC105 PHC248 PHC207 BWH192 BWC157 BWD122 BWD306 PSA322 PSA328 PMH138 PHC105 PHC248 BWH192 BWC157 BWD122 BWD306 PSA323 PSA328 PMK193 PHC105 PHC248 BWH192 BWC157 BWD122 BWD306 PSA322 PSA328 PMH138 PHC105 PHC248 BWD122 BWH192 PSA322 PSA323 PSA328 PMH138 PMH368 PHC105 PHC207 PHC248 BWH192 BWC157 BWD122

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

, brake assist(-) , -01/94 , 02/94-07/91, ABS(-), (-) 08/91-, ABS(-), (-) ABS(+) ABS(-), (+) 03/90ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

BX BX BX BX TRW TRW TRW

ø 8“ ø 8“ ø 8“ ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 445mm L 345mm L 341mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19.05mm ø 19mm ø 8“ ø 8“ ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 445mm L 345mm L 341mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19.05mm ø 19mm ø 8“ ø 8“ ø 22,2mm

BX BX BX BX TRW TRW TRW

L 445mm L 345mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19.05mm ø 19mm ø 8“ ø 8“ ø 23,8mm

03/90ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

BX BX BX BX TRW TRW TRW

L 445mm L 345mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19.05mm ø 19mm ø 8“ ø 8“ ø 22,2mm

BX BX BX BX TRW TRW TRW TRW TRW TRW

BX BX TRW TRW TRW TRW TRW

BX BX BX

L 445mm L 345mm ø 19.05mm ø 22,2mm ø 8“ ø 8“ ø 8“ ø 22,2mm ø 22,2mm L 445mm L 341mm L 345mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19.05mm

, brake assist(-) -07/91, ABS(-) 08/91-, ABS(-) ABS(+) ABS(-), (+) 03/90ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-) , brake assist(-) ABS(+)

, brake assist(-) ABS(+) ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-) , brake assist(-) ABS(+) ABS(+) ABS(+)

, brake assist(-) ABS(+) ABS(-) -09/91 10/91ABS(+) ABS(-) ABS(-)


C o d e

L

FORD FIESTA III (GFJ) 01/89-01/97 <- 1.6 XR2i

03/89-01/94

BWD306

BX

ø 19mm

ABS(-)

1.8 16V

02/92-12/95

PSA322 PSA328 PMH138

TRW TRW TRW

ø 8“ ø 8“ ø 22,2mm

, brake assist(-) ABS(+)

1.8 D

1.8 TD

1.8 XR2i 16V

03/89-12/95

03/93-12/95

02/92-12/95

PHC105 PHC248 BWD122 BWH192 PSA328 PSA322 PSA323 PMF332 PMH138 PMH247 PMF382 PMK193 PMF242 PHC105 PHC248 PHC207 BWH192 BWC157 BWD122 BWD306 BWD195 PSA322 PSA323 PMH138 PMH247 PMF382 PMK193 PMF242 PHC105 PHC248 PHC207 BWH192 BWC157 BWD306 PSA328 PSA322 PSA323 PMH138 PMK193 PHC105 PHC248 BWD122 BWH192 BWC157 BWD306

BX BX TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

BX BX BX BX TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

BX BX BX TRW TRW TRW TRW TRW

BX BX BX BX

L 445mm L 345mm ø 19.05mm ø 22,2mm ø 8“ ø 8“ ø 8“ ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 20,6mm L 445mm L 345mm L 341mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19.05mm ø 19mm ø 19mm ø 8“ ø 8“ ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 20,6mm L 445mm L 345mm L 341mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19mm ø 8“ ø 8“ ø 8“ ø 22,2mm ø 23,8mm L 445mm L 345mm ø 19.05mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19mm

ABS(+) ABS(+) , D18RTC, brake assist(-) , -01/94, D18NARTG , 02/94-07/91, ABS(-) -01/94, ABS(+) -01/94, ABS(-) 08/91-02/94, ABS(-) 02/94-, ABS(+) 03/94-, ABS(-) 03/90ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-) ABS(-) , -01/94 , 02/94-01/94, ABS(+) -01/94, ABS(-) -02/94, ABS(-) 02/94-, ABS(+) 03/94-, ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-) , 01/93-, brake assist(-) , 01/93-01/94 , 02/9401/93-01/94, ABS(+) 02/94-, ABS(+) ABS(+) 01/9301/93-, ABS(+) 01/93-, ABS(-) 01/93-, ABS(-)

FIESTA IV (JA_, JB_) 08/95-01/02 1.0 i

02/97-01/02

PSA436 PSA439 PSA437 PSA438 PMH566 PMK461 PMK462 PMK620 PHC292 PHC291 PHC280 BWC189

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE

TRW

ø 9“ ø 9“ ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm L 420mm L 420mm L 335mm ø 17,5mm

, brake assist(-), ABS(-) , -05/98, ABS(+), brake assist(-) , -05/98, ABS(-), brake assist(-) , -05/98, ABS(+), brake assist(-) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(-) 03/00-, ABS(+) -03/98

1.271


C o d e

L

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 08/95-01/02 <- 1.0 i

02/97-01/02

1.1

09/95-12/96

1.3 i

1.4 i 16V

1.6 16V Sport

1.8 DI

1.272

08/95-01/02

04/96-01/02

02/00-01/02

04/00-01/02

PND214 PND215 PSA323 PSA328 PMK193 PMF242 PHC105 PHC248 PHC207 BWH192 BWC157 BWD122 BWD306 PSA439 PSA437 PSA438 PSA436 PMH566 PMK461 PMK462 PMK620 PMH910 PHC292 PHC291 PHC280 PHC278 BWC189 BWD314 BWD195 BWD312 PND215 PND214 PJQ123

TRW TRW TRW TRW

BX BX BX BX TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE ATE

TRW TRW

FAG

ø 19,05mm ø 19,05mm ø 8“ ø 8“ ø 23,8mm ø 20,6mm L 445mm L 345mm L 341mm ø 22,2mm ø 17,5mm ø 19.05mm ø 19mm ø 9“ ø 9“ ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm ø 23,8mm L 420mm L 420mm L 335mm L 333mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 28mm

PSA436 PSA439 PSA437 PSA438 PMH566 PMK461 PMK462 PHC292 PHC291 PHC280 BWC189 BWD195 BWD314 PND214 PND215 PSA436

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

PMH566 PMK461 PMH910 PMK462 PMK620 PHC292 PHC291 PHC280 BWC189 BWD314 PND215

TRW TRW ATE TRW ATE

PJQ123

FAG

ø 28mm

PMK620 PMH910

ATE ATE

ø 23.8mm ø 23,8mm

TRW TRW

ø 9“ ø 9“ ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 420mm L 420mm L 335mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm

TRW

TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm L 420mm L 420mm L 335mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19,05mm

-09/98 09/98, brake assist(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-) , -05/98, ABS(+), brake assist(-) , -05/98, ABS(-), brake assist(-) , -05/98, ABS(+), brake assist(-) , -02/00, ABS(-), brake assist(-) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(-) 03/00-, ABS(+) 03/00-, ABS(-)

raised Roof(+) -02/00 -02/00 -02/00 03/00-10/98 , brake assist(-), ABS(-) , -10/98, ABS(+), brake assist(-), M: FAJ/FBJ , -10/98, ABS(-), brake assist(-), M: JV , 11/96-10/98, ABS(+), brake assist(-) ABS(+), M: FAJ, FBJ ABS(+), M: FAJ, FBJ ABS(-), M: FAJ, FBJ

02/98-05/01 03/00-10/98 09/98, brake assist(-), ABS(-) ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(+)

-10/00 11/00-

ABS(+) ABS(-)


C o d e

L

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 08/95-01/02 <- 1.8 DI

04/00-01/02

PHC292 PHC291 PHC280 BWD314

L 420mm L 420mm L 335mm ø 19mm

PND215 1.8 D

1.25 i 16V

08/95-04/00

08/95-01/02

ø 19,05mm

PJQ123

FAG

PSA436 PSA439 PSA437 PSA438 PMH566 PMK461 PMK462 PMH910 PMK620 PHC292 PHC291 PHC280 BWC189 BWD314 BWD195 BWD312 PND214 PND215 PSA439 PSA437 PSA436 PSA438 PMH566 PMK461 PMH567 PMK451 PMK462 PMH910 PMK620 PHC292 PHC291 PHC280 BWC189 BWD195 BWD314 BWD312 PND214 PND215 PJQ123

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE ATE

TRW TRW

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE ATE

TRW TRW

FAG

ø 28mm ø 9“ ø 9“ ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm L 420mm L 420mm L 335mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 9“ ø 9“ ø 9“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm L 420mm L 420mm L 335mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 28mm

, brake assist(-), ABS(-) , -10/98, ABS(+), brake assist(-) , -10/98, ABS(-), brake assist(-) , 11/96-10/98, ABS(+), brake assist(-) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(-) -03/00, ABS(-) 03/00-, ABS(+) -03/98 -02/00 -02/00 -02/00 -02/00, ABS(-) 03/00-10/98 09/98, -05/98, ABS(+), brake assist(-) , -05/98, ABS(-), brake assist(-) , -02/00, brake assist(-), ABS(-) , 11/96-05/98, ABS(+), brake assist(-) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(-) -02/00, ABS(-) -02/00, ABS(-) 03/00-, ABS(-) 03/00-, ABS(+)

-02/00 -02/00 03/00-, ABS(+) 03/00-, ABS(-) -10/98 11/98-

FIESTA V (JH_, JD_) 11/011.3

11/01-

1.4 16V, 1.4 TDCi

11/01-

PHB438 PHA498 BWD312 PJQ121

1.6 16V

1.6 TDCi

11/01-

11/04-

L 520mm L 325mm ø 19mm FAG

PHB438 PHA498 BWD312

ø 24mm

PJQ121 PJQ122 PHB438 PHA498 BWD312

FAG FAG

ø 24mm ø 24mm L 520mm L 325mm ø 19mm

PJQ122

FAG

ø 24mm

PHB438 PHA498 BWD312

-12/06

L 520mm L 325mm ø 19mm -12/06, MTM 5-speed(+) ATM(+)

L 520mm L 325mm ø 19mm

1.273


C o d e

L

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 11/01<- 1.6 TDCi

11/04-

PJQ121

1.25 16V

05/02-

PHB438 PHA498 BWD312

ST150

03/05-

PJQ121 PHB443 PHD561 PHD562 PJQ122

FAG

ø 24mm

-12/06

L 520mm L 325mm ø 19mm FAG

ø 24mm

-12/06

FAG

L 540mm L 465mm L 465mm ø 24mm

-12/06

FIESTA Van 10/031.3

10/03-

1.4 TDCi

10/03-

PHB438 PHA498 BWD312 PJQ121

1.6 TDCi , 1.25

01/09-

PHB438 PHA498 BWD312 BWD345 PJQ121 PJQ122 BWD345

L 520mm L 325mm ø 19mm FAG

FAG FAG

ø 24mm L 520mm L 325mm ø 19mm ø 19mm ø 24mm ø 24mm ø 19mm

M: Van -12/06 ATM(+) M: Van

FIESTA VI 10/081.4, 1.6 TDCi , 1.6 Ti, 1.25 1.4 LPG, 1.4 TDCi

10/08-

BWD345

ø 19mm

01/09-

BWD345

ø 19mm

FOCUS (DAW, DBW) 10/98-11/04 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V

10/98-11/04

PMK591 PMK586 PMK592 PMK607 PHB432 PHB427 PHB430 PHB428 PHA398 PHB429 BWF193

ATE ATE

TRW

ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 370mm L 440mm L 445mm L 220mm L 191mm ø 20,6mm

, 06/99-10/00, ABS(+), ESP(-) 06/99-10/01, ABS(+), ESP(+) 11/00-, ABS(+), ESP(-) 11/01-, ABS(+), ESP(+) -11/00 12/0010/00-05/01 06/01-09/00

PND213 1.6 16V Flexifuel

01/02-11/04

PJQ104

FAG

ø 32mm

PMK607 PMK592 PHB427 PHA398 PHB429 PHB428 BWF193

ATE

ø 23,81mm ø 23,8mm L 370mm L 220mm L 191mm L 445mm ø 20,6mm

TRW

-07/04 ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-)

PND213 1.8 DI / TDDi

1.274

08/99-11/04

PJQ104

FAG

ø 32mm

PMK586 PMK592 PMK607 PHB432 PHB427 PHB429 PHA398 PHB430 PHB428 BWD195 BWH241 BWF193

ATE

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 370mm L 191mm L 220mm L 440mm L 445mm ø 19mm ø 22,2mm ø 20,6mm

ATE

TRW TRW TRW

-10/01, ESP(+) 11/00-, ESP(-) 11/01-, ESP(+) 06/00-11/00 12/00-07/04 06/00-07/04 06/00-09/00 10/00-05/01 11/01-07/04

06/00-07/04


C o d e

L

FORD FOCUS (DAW, DBW) 10/98-11/04 <- 1.8 DI / TDDi 1.8 TDCi

08/99-11/04 03/01-11/04

PND213 FAG

ø 32mm

PMK586 PMK591 PMK592 PMK607 PHB427 PHA398 PHB429 PHB430 PHB428 BWD195 BWF193 PND213

ATE

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 220mm L 191mm L 440mm L 445mm ø 19mm ø 20,6mm

PJQ104 1.8 Turbo DI / TDDi

RS

ST170

10/98-11/04

10/02-11/04

03/02-11/04

06/00-07/04

PJQ104

PMK591 PMK586 PMK592 PMK607 PHB432 PHB427 PHB429 PHA398 PHB430 PHB428 BWD195 BWF193 PND213

ATE

TRW TRW FAG

ø 32mm

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 370mm L 191mm L 220mm L 440mm L 445mm ø 19mm ø 20,6mm

PJQ104

FAG

ø 32mm

PMK607 PMK592 PHD1016 PHA398 PHB429 PHB428 BWD195 BWH241 PND213

ATE

ø 23,81mm ø 23,8mm L 447mm L 220mm L 191mm L 445mm ø 19mm ø 22,2mm

PMK607 PMK592 PHD1016 PHA398 PHB429 PHB428 BWD195 BWH241 PND213

ATE ATE

-10/01, ESP(+) , 11/00-, ABS(-) 11/00-, ESP(-) 11/01-, ESP(+)

-05/01 06/01-

-07/04 , 06/99-10/00, ABS(+), ESP(-) 06/99-10/01, ABS(+), ESP(+) 11/00-, ABS(+), ESP(-) 11/01-, ABS(+), ESP(+) -11/00 12/00-09/00 10/00-05/01 06/01-

08/01-

TRW TRW

-07/04 -07/04, ESP(+) -07/04, ESP(-)

-07/04 ATE

TRW TRW

ø 23,81mm ø 23,8mm L 447mm L 220mm L 191mm L 445mm ø 19mm ø 22,2mm

-07/04, ESP(+) -07/04, ESP(-) -07/04 -07/04 -07/04

-07/04

FOCUS C-MAX 10/03-03/07 1.6, 1.8

1.6 TDCi

1.6 Ti

10/03-03/07

10/03-03/07

08/04-03/07

PHB502 PHB501 PHB509 PHB503 PJQ136 PHB502 PHB509 PHB501 PHB503 PHB502 PHB501 PHB509 PHB503 PJQ136

-09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) elec(+)

FTE

L 438mm L 445mm L 435mm L 445mm ø 28mm

ABS(+), elec(+) ABS(+), elec(-) elec(+) -09/05 -09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) elec(+)

FTE

L 438mm L 435mm L 445mm L 445mm L 438mm L 445mm L 435mm L 445mm ø 28mm

1.275


C o d e

L

FORD FOCUS C-MAX 10/03-03/07 1.8 Flexifuel

01/06-03/07

PHB502 PHB501 PHB503 PJQ136

1.8 TDCi

01/05-03/07

2.0

04/04-03/07

PHB502 PHB501 PHB509 PHB502 PHB506 PHB501 PHB509 PHB503 PHB502 PHB503 PHB501 PHB509 PJQ125

2.0 TDCi

10/03-03/07

01/0601/06-, elec(-) elec(+)

FTE

L 438mm L 445mm L 445mm ø 28mm

-09/05 -09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) -09/05

FTE

L 438mm L 445mm L 435mm L 438mm L 435mm L 445mm L 435mm L 445mm L 438mm L 445mm L 445mm L 435mm ø 31mm

-09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) elec(+) 01/04-09/05 01/04-11/04, elec(+) 01/04-09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+)

FOCUS Estate (DNW) 02/99-11/04 1.4 16V, 1.6 16V

1.6 16V Flexifuel

1.8 16V, 1.8 Turbo DI / TDDi , 2.0 16V

02/99-11/04

01/02-11/04

02/99-11/04

PMK591 PMK586 PMK592 PMK607 PHB432 PHB427 PHB429 PHA398 PHB430 PHB428 BWF193 BWH241 PND213

ATE ATE

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 370mm L 191mm L 220mm L 440mm L 445mm ø 20,6mm ø 22,2mm

PJQ104

FAG

ø 32mm

PMK607 PMK592 PHB427 PHA398 PHB429 PHB428 BWF193 BWH241 PND213

ATE

ø 23,81mm ø 23,8mm L 370mm L 220mm L 191mm L 445mm ø 20,6mm ø 22,2mm

TRW TRW

PJQ104

FAG

ø 32mm

PMK586 PMK591 PMK592 PMK607 PHB432 PHB427 PHB429 PHA398 PHB430 PHB428 BWF193

ATE

TRW

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 370mm L 191mm L 220mm L 440mm L 445mm ø 20,6mm

PJQ104

FAG

ø 32mm

PMK586 PMK592 PMK607 PHB432 PHB427 PHB429 PHA398

ATE

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 370mm L 191mm L 220mm

ATE

PND213 1.8 DI / TDDi

1.276

08/99-11/04

, 06/99-10/00, ABS(+), ESP(-) 06/99-10/01, ABS(+), ESP(+) 11/00-, ABS(+), ESP(-) 11/01-, ABS(+), ESP(+) -11/00 12/00-09/00 10/00-05/01 06/01ATM(+) MTM(+)

ABS(+), ESP(+) ABS(+), ESP(-)

ATM(+) MTM(+)

-10/01, ABS(+), ESP(+) , 11/00-, ZH18MEYDB/ZH18MEYDC, ABS(+), ABS(-), ESP(-) 11/00-, ZH18EYDL, ABS(+), ESP(-) 11/01-, ABS(+), ESP(+) -11/00 12/00-09/00 10/00-05/01 06/0108/01-

ATE

-10/01, ESP(+) 11/00-, ESP(-) 11/01-, ESP(+) -11/00 12/00-09/00


C o d e

L

FORD FOCUS Estate (DNW) 02/99-11/04 <- 1.8 DI / TDDi

08/99-11/04

PHB430 PHB428 BWF193

TRW

L 440mm L 445mm ø 20,6mm

10/00-05/01 06/01-

PND213 PJQ104 1.8 TDCi

03/01-11/04

PMK591 PMK586 PMK607 PMK592 PHB427 PHA398 PHB429 PHB430 PHB428 BWF193

FAG

ø 32mm

TRW

ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 370mm L 220mm L 191mm L 440mm L 445mm ø 20,6mm

PJQ104

FAG

ø 32mm

PMK607 PMK592 PHD1016 PHA398 BWD195 BWH241 PND213

ATE

ø 23,81mm ø 23,8mm L 447mm L 220mm ø 19mm ø 22,2mm

ESP(+) ESP(-)

L 438mm L 445mm L 435mm L 445mm ø 20.6mm

-09/05 -09/05, ABS(+), elec(-) 12/04-, ABS(+), elec(+) ABS(+), elec(+) 07/05-

ø 28mm

01/06-

L 435mm L 445mm ø 20.6mm

ABS(+), elec(+) elec(-) ABS(-)

ATE ATE

PND213 ST170

09/02-11/04

, ABS(-) -10/01, ESP(+) 11/01-, ESP(+) ESP(-)

-05/01 06/0108/01-

TRW TRW

FOCUS II (DA_) 11/041.4, 1.6

11/04-

1.6 LPG

10/09-

1.6 TDCi

11/04-

PHB502 PHB501 PHB509 PHB503 BWF318 PJQ136

FTE

PHB509 PHB501 BWF318 PJQ136

FTE

ø 28mm

PHB502 PHB506 PHB501 PHB509 PHB503 BWF318

L 438mm L 435mm L 445mm L 435mm L 445mm ø 20.6mm

-09/05

PHB501 PHB509 PHB503 BWF318

L 445mm L 435mm L 445mm ø 20.6mm

-09/05, ABS(+), elec(-) 12/04-, ABS(+), elec(+) ABS(+), elec(+) 07/05-

ø 28mm

01/06-

L 435mm ø 20.6mm

ABS(+), 12/05-,

-09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) ABS(+), elec(+) 07/05-

1.6 Ti

11/04-

1.8

03/06-

1.8 Flexifuel

01/06-

PHB501 BWF318

L 445mm ø 20.6mm

1.8 TDCi

01/05-

PHB502 PHB501 PHB509 BWF318

L 438mm L 445mm L 435mm ø 20.6mm

-09/05 -09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) 07/05-

2.0

11/04-

PHB502 PHB501 PHB509 PHB503 BWF318

L 438mm L 445mm L 435mm L 445mm ø 20.6mm

-09/05 -09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) ABS(+), elec(+) ABS(-)

2.0 CNG

04/09-

PHB509

L 435mm

PJQ136

FTE

PHB509 BWF318 PJQ136

FTE

elec(+) ZH18Q7DA

ø 28mm

elec(+)

1.277


C o d e

L

FORD FOCUS II (DA_) 11/04<- 2.0 CNG

04/09-

PHB501 BWF318

L 445mm ø 20.6mm

2.0 LPG

06/08-

PHB501 BWF318

L 445mm ø 20.6mm

2.0 TDCi

11/04-

PHB502 PHB506 PHB501 PHB509 PHB503 BWF318

L 438mm L 435mm L 445mm L 435mm L 445mm ø 20.6mm

-09/05

-01/07

PJQ125

FTE

ø 31mm

2.5 RS 500

05/10-

PJQ142

FTE

ø 31mm

2.5 ST

10/05-

PHB506 PHB509 PHB501

L 435mm L 435mm L 445mm

elec(-) ABS(-) C20HDEA/ZH20AODA

-09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) ABS(+), elec(+) ABS(-)

ABS(+), ABS(+),

elec(+) elec(-)

FOCUS II Convertible 10/061.6 2.0 2.0 TDCi

10/0610/0610/06-

PHB506 PJQ136 PHB506 PHB506 PJQ125

L 435mm ø 28mm

elec(+)

FTE

FTE

L 435mm L 435mm ø 31mm

elec(+) elec(+) -01/07

L 438mm ø 20.6mm

-09/05 07/05-

FOCUS II Estate (DAW_) 11/04PHB502 BWF318

1.4, 1.6

11/04-

1.6 LPG

10/09-

BWF318

ø 20.6mm

ABS(-)

1.6 TDCi , 1.8 TDCi , 2.0, 2.0 TDCi

11/04-

PHB502 BWF318

L 438mm ø 20.6mm

-09/05 ABS(-)

1.6 Ti

11/04-

BWF318

ø 20.6mm

07/05-

PJQ136

PJQ136 1.8

03/06-

FTE

FTE

BWF318 PJQ136

ø 28mm

ø 28mm ø 20.6mm

FTE

12/05-,

ZH18Q7DA

ø 28mm

1.8 Flexifuel

01/06-

BWF318

ø 20.6mm

2.0 LPG

06/08-

BWF318

ø 20.6mm

PHB502 PHB501 PHB509 BWF318

L 438mm L 445mm L 435mm ø 20.6mm

FOCUS II Saloon (DA_) 04/051.4, 1.6

04/05-

1.6 TDCi

04/05-

PJQ136

1.6 Ti

04/05-

1.8

03/06-

1.8 Flexifuel

12/05-

L 438mm L 435mm L 445mm L 435mm ø 20.6mm

-09/05

PHB501 PHB509 BWF318

L 445mm L 435mm ø 20.6mm

-09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) 07/05-

FTE

PHB502 PHB501 PHB509

ABS(+), 12/05-,

elec(+) ZH18Q7DA

02/08ABS(+), -01/08

elec(+)

ø 28mm L 445mm L 435mm ø 20.6mm

FTE

-09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) 07/05-

ø 28mm L 435mm ø 20.6mm

PHB501 PHB509 BWF318 PJQ136

1.278

FTE

PHB509 BWF318 PJQ136

04/05-

ø 28mm

PHB502 PHB506 PHB501 PHB509 BWF318

PJQ136

1.8 TDCi , 2.0

FTE

-09/05 -09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) 07/05-

ø 28mm L 438mm L 445mm L 435mm

-09/05 -09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+)


C o d e

L

FORD FOCUS II Saloon (DA_) 04/05<- 1.8 TDCi , 2.0

04/05-

BWF318

ø 20.6mm

ABS(-)

2.0 TDCi

04/05-

PHB502 PHB506 PHB501 PHB509 BWF318

L 438mm L 435mm L 445mm L 435mm ø 20.6mm

-09/05

FTE

ø 31mm

-01/07

ATE

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 220mm L 191mm L 440mm L 445mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm

PJQ125

-09/05, ABS(+), elec(-) ABS(+), elec(+) ABS(-)

FOCUS Saloon (DFW) 02/99-03/05 1.4 16V

02/99-11/04

PMK586 PMK592 PMK607 PHB427 PHA398 PHB429 PHB430 PHB428 BWD195 BWF193 BWH241 PND213 PJQ104

1.6 16V, 2.0 16V

02/99-11/04

PMK591 PMK586 PMK592 PMK607 PHB432 PHB427 PHB429 PHA398 PHB430 PHB428 BWF193

ATE

TRW TRW TRW FAG ATE ATE

TRW

-10/01, ESP(+) 11/00-, ESP(-) 11/01-, ESP(+)

-05/01 06/01-

ø 32mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 370mm L 191mm L 220mm L 440mm L 445mm ø 20,6mm

, 06/99-10/00, ABS(+), ESP(-) 06/99-10/01, ABS(+), ESP(+) 11/00-, ABS(+), ESP(-) 11/01-, ABS(+), ESP(+) -11/00 12/00-09/00 10/00-05/01 06/01-

PND213 1.8 16V

02/99-11/04

PJQ104

FAG

ø 32mm

PMK586 PMK591 PMK592 PMK607 PHB432 PHB427 PHB429 PHA398 PHB430 PHB428 BWD195 BWF193 BWH241 PND213

ATE

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 370mm L 191mm L 220mm L 440mm L 445mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm

PJQ104 1.8 TDCi

03/01-11/04

PMK591 PMK586 PMK607 PMK592 PHB432 PHB427 PHB429 PHB398 PHB430 PHB428 BWD195 BWF193

ATE

TRW TRW TRW FAG ATE ATE

TRW TRW

-10/01, ESP(+) , 11/00-, ABS(-) 11/00-, ESP(-) 11/01-, ESP(+) -11/00 12/00-09/00 10/00-05/01 11/01-

ø 32mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 370mm L 370mm L 191mm L 315mm L 440mm L 445mm ø 19mm ø 20,6mm

, ABS(-) -10/01, ESP(+) 11/01-, ESP(+) ESP(-) -11/00 12/00-

-05/01 06/01-

1.279


C o d e

L

FORD FOCUS Saloon (DFW) 02/99-03/05 <- 1.8 TDCi

03/01-11/04

BWH241

TRW

ø 22,2mm

PJQ104

FAG

ø 32mm

PMK586 PMK607 PMK592 PHB427 PHA398 PHB429 PHB428 BWD195 BWF193 PND213

ATE ATE

ø 23,81mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 370mm L 220mm L 191mm L 445mm ø 19mm ø 20,6mm

PND213 1.8 TDdi

08/01-03/05

PJQ104 1.8 Turbo DI / TDDi

02/99-11/04

PMK591 PMK586 PMK592 PMK607 PHB432 PHB427 PHB429 PHA398 PHB430 PHB428 BWD195 BWF193 PND213 PJQ104

08/01-

TRW TRW FAG

ø 32mm

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 370mm L 370mm L 191mm L 220mm L 440mm L 445mm ø 19mm ø 20,6mm

FAG

ø 32mm

ATE ATE

-10/01, ESP(+) 11/01-, ESP(+) ESP(-)

, 06/99-10/00, ABS(+), ESP(-) 06/99-10/01, ABS(+), ESP(+) 11/00-, ABS(+), ESP(-) 11/01-, ABS(+), ESP(+) -11/00 12/00-09/00 10/00-05/01 06/01-

FUSION (JU_) 08/021.4, 1.4 TDCi

08/02-

1.6

08/02-

1.6 TDCi

11/04-

1.25

08/04-

PHB438 PHA425 BWD312

L 520mm L 345mm ø 19mm

PJQ121 PJQ122 PHB438 PHA425 BWD312

FAG FAG

PJQ122

FAG

PHB438 PHA425 BWD312 PJQ121

ø 24mm ø 24mm L 520mm L 345mm ø 19mm

-12/06, MTM 5-speed(+) ATM(+)

ø 24mm L 520mm L 345mm ø 19mm

FAG

PHB438 PHA425 BWD312

ø 24mm

-12/06

L 520mm L 345mm ø 19mm

PJQ121

FAG

ø 24mm

PJQ125

FTE

ø 31mm

-12/06

PMK560 PMK561 PHB440 PHB346 PHA345 PHB366 PND236

ATE ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm L 483mm L 498mm L 398mm L 187mm

, -09/97, ABS(-) -09/97, ABS(+)

ø 23,8mm ø 23,8mm L 483mm L 498mm

, -09/97, ABS(-) -09/97, ABS(+)

GALAXY 05/062.0 TDCi

05/06-

GALAXY (WGR) 03/95-05/06 1.9 TDI

2.0 i

1.280

03/95-05/06

11/95-05/06

PMK560 PMK561 PHB440 PHB346

-04/01

FAG ATE ATE

04/00-04/01


C o d e

L

FORD GALAXY (WGR) 03/95-05/06 <- 2.0 i

2.3 16V

11/95-05/06

01/97-05/06

PHA345 PHB366 PND236

FTE

PMK560 PMK561 PHB346 PHB440 PHA345 PHB366 PND236

ATE ATE

FTE ATE ATE

PMK561 PMK560 PHB346 PHB366 PHA345 PND236

2.8 i V6 4x4

04/96-04/00

PMK560 PMK561 PHB346 PHB366 PHA345 PND236 PHB440 PHB346 PHA345 PHB366 PND236

ø 23,8mm ø 23,8mm L 498mm L 483mm L 398mm L 187mm

, -09/97, ABS(-) -09/97, ABS(+) 04/00-04/01 05/01-

ø 23,8mm ø 23,8mm L 498mm L 187mm L 398mm

-08/97, ABS(+) -09/97

FAG

PJQ105 11/95-04/00

04/00-05/06

FAG

PJQ105

2.8 i V6

2.8 V6

L 398mm L 187mm

FAG ATE ATE

04/99ø 23,8mm ø 23,8mm L 498mm L 187mm L 398mm

FAG

-08/97, ABS(-) 09/96-09/97, AWD 09/96-

04/99L 483mm L 498mm L 398mm L 187mm

-04/01

FAG

GRANADA (GU) 08/77-08/85 1.6

07/81-08/85

PHC133 PHC142 BWH241

TRW

1.9 D

08/77-08/82

BWD195

TRW

ø 19mm

2.0

08/77-08/85

PMK100 PMF146 PMH162 PHC133 PHC139 PHC142 BWD195 BWH241 PMH162

ATE ATE ATE

ø 23,8mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 535mm L 520mm L 243mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-01/81, brake booster(+) -07/81 -04/85 TL20LC -08/81, TL20LC -04/85, TL20LC 01/82-04/85 07/79-

L 535mm L 243mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 535mm L 243mm ø 19mm ø 22,2mm L 352mm L 535mm L 220mm L 340mm ø 22,2mm

07/79-08/81 07/79-08/81 07/79-12/79 01/80-12/81 01/82-04/85 -04/85 -08/81 -09/81 10/81-04/85 -04/85 -04/85 -04/85 -04/85 -04/85

ø 23,8mm ø 22,2mm L 535mm

-07/81 -04/85

2.1 D

2.3

08/77-08/82

08/77-08/85

2.5 D

08/82-08/85

2.8

08/77-08/85

PHC133 PHC142 BWD195 BWF193 PMH162 PMK100 PHC133 PHC142 BWD195 BWH241 PHC204 PHC133 PHC205 PHC113 BWH241 PMK100 PMH162 PHC133

TRW TRW ATE

TRW TRW ATE ATE

TRW TRW

TRW ATE ATE

L 535mm L 243mm ø 22,2mm

-08/82 -08/81 -08/82

1.281


C o d e

L

FORD GRANADA (GU) 08/77-08/85 <- 2.8

2.8 i

08/77-08/85

08/77-08/85

PHC142 BWF193 BWH241 BWD195 PMH162 PMK100 PHC133 BWD195 BWH241 BWF193

TRW TRW TRW ATE ATE TRW TRW TRW

L 243mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 535mm ø 19mm ø 22,2mm ø 20,6mm

-08/81

-12/79 -04/85 -04/85 -12/79 -04/85 01/80-

KA 02/091.2, 1.3 TDCi

02/09-

PSA120

TRW

ø 9“

PMF185

TRW

ø 20,6mm

BWF335

ø 20,6mm

KA (RB_) 09/96-11/08 1.0 i

1.3 i

1.6 i

07/97-11/08

09/96-11/08

07/03-11/08

PSA338 PSA110 PMF481 PMH572 PMF533 PHC297 PHC279 PHC289 PHC542 BWC189 BWD314 BWD195 PND215

TRW TRW TRW TRW TRW

PJQ123

FAG

ø 28mm

PSA338 PSA110 PSA459 PSA460 PMF481 PMH572 PMF533 PHC297 PHC283 PHC279 PHC289 PHC542 PHC288 PHC272 BWD195 BWC189 BWD314 PND215

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ø 8“ ø 8“ ø 9“ ø 9“ ø 20,6mm ø 22,2mm

PJQ122 PJQ123 PSA110

FAG FAG TRW

TRW TRW

TRW TRW

PHC297 PHC157 PHC272 BWD312

L 530mm L 535mm L 535mm L 380mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 19,05mm

L 530mm L 473mm L 535mm L 535mm L 380mm L 390mm L 390mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19,05mm ø 24mm ø 28mm ø 8“ L 530mm L 368mm L 390mm ø 19mm

PND215 PJQ121

ø 8“ ø 8“ ø 20,6mm ø 22,2mm

, -09/98, ABS(-), brake assist(-) , 10/98-, ABS(-) ABS(+) ABS(-) -01/01 -01/01 -02/00

09/98, -09/98, ABS(-), brake assist(-) , 10/98-, ABS(-) , 11/04-, ABS(+), ABS(-), brake assist(+) , 11/04-, ABS(+), brake assist(+) -09/99, ABS(-) -09/01, ABS(+) 10/99-, ABS(-)

-01/01 -01/01 -09/98 03/00-09/99 03/0009/98-

, ABS(-) ABS(-)

ø 19,05mm FAG

ø 24mm

-01/07

TRW TRW TRW TRW

ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 23,8mm ø 25,4mm

brake assist(-) brake assist(-)

MAVERICK (UDS, UNS) 02/93-04/98 2.4 i, 2.7 TD

1.282

02/93-04/98

PSA709 PSA720 PMK530 PML347

ABS(+)


C o d e

L

FORD MAVERICK (UDS, UNS) 02/93-04/98 <- 2.4 i, 2.7 TD

02/93-04/98

PML351 PHD294 PHC275 PHC274 PHA320 BWH302 BWK156

TRW

ø 25,4mm

ABS(-) -12/95 01/96-

TRW TRW

L 420mm L 420mm L 420mm L 447mm ø 22,2mm ø 23,8mm

ø 25,4mm ø 25,4mm L 420mm L 305mm L 315mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 19.05mm

-08/95, ABS(-) ABS(+) 07/93-01/96 02/96-

ø 25,40mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

MONDEO I (GBP) 02/93-08/96 1.6 i 16V

02/93-08/96

PSA537 PML389 PML365 PHB260 PHA293 PHB398 BWH232 BWF191 PND218

1.8 i 16V

02/93-08/96

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1272 PHB260 PHA293 PHB398 PHB259 PHD273 BWF191 BWH232 BWH231 PND218 PJQ105

1.8 i 16V 4x4

1.8 TD

2.0 i 16V

2.0 i 16V 4x4

02/93-08/96

06/93-08/96

02/93-08/96

12/94-08/96

TRW TRW

-06/94 -08/95 , ABS(-)

TRW TRW TRW

L 420mm L 305mm L 315mm L 348mm L 327mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19.05mm

-01/96 02/96-, FWD , ABS(-) ABS(+) -06/94, ABS(-) 07/94ABS(-)

FTE

PSA537 PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 BWF191 BWH232 PND218

L 420mm L 305mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

TRW TRW

-01/96 02/96-06/94 07/94-

PSA537 PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 BWF191 BWH232 PND218

L 420mm L 305mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

-01/96 02/96-06/94, ABS(-) 07/94-, ABS(-)

PML389

ø 25,4mm

FWD

PHB260 PHA293 PHB398 BWF191 BWH232 BWH231 PND218

L 420mm L 305mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19.05mm

-01/96 02/96-, FWD -06/94, FWD 07/94-, FWD ABS(-) FWD

PML389

ø 25,4mm

AWD

PHB260 PHA293

L 420mm L 305mm

-01/96

TRW TRW

PSA537

, 02/96-, FWD

TRW TRW TRW

PSA537

, 02/96-, AWD

1.283


C o d e

L

FORD MONDEO I (GBP) 02/93-08/96 <- 2.0 i 16V 4x4

12/94-08/96

PHB398 BWF191

TRW

PND218 2.5 i 24V

07/94-08/96

L 315mm ø 20,6mm

02/96-, AWD ABS(-)

ø 19.05mm

AWD

PSA537

, 02/96-

PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 BWH231

L 420mm L 305mm L 315mm ø 22,2mm

TRW

PND218 PJQ113

-01/96 02/96-

ø 19.05mm FTE

ø 32mm

MONDEO I Estate (BNP) 01/93-08/96 1.6 i 16V

1.8 i 16V

04/93-08/96

04/93-08/96

PSA537 PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 PHB259 PHD273 BWF191 BWH232 PND218

L 420mm L 305mm L 315mm L 348mm L 327mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1272 PHB260 PHA293 PHB398 PHB259 PHD273 BWF191 BWH232 BWH231 PND218 PJQ105

1.8 i 16V 4x4, 2.0 i 16V 4x4

1.8 TD

2.0 i 16V

1.284

04/93-08/96

06/93-08/96

01/93-08/96

TRW TRW

-01/96 02/96, -06/94 07/94, ABS(-)

ø 25,40mm ø 25,4mm

TRW TRW TRW

L 420mm L 305mm L 315mm L 348mm L 327mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19.05mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) -01/96 02/96, ABS(-) ABS(+) -06/94, ABS(-) 07/94ABS(-)

FTE

PSA537

, 02/96-

PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 BWF191 BWH232 PND218

L 420mm L 305mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

TRW TRW

-01/96 02/96-06/94 07/94-

PSA537 PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 BWF191 BWH232 PND218

L 420mm L 305mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

TRW TRW

PSA537

-01/96 02/96-06/94, ABS(-) 07/94-, ABS(-) , 02/96-

PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 BWF191 BWH231

L 420mm L 305mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm

TRW TRW

-01/96 02/96-06/94 07/94-


C o d e

L

FORD MONDEO I Estate (BNP) 01/93-08/96 <- 2.0 i 16V

01/93-08/96

PND218

2.5 i 24V

07/94-08/96

PSA537

ø 19.05mm , 02/96-

PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 BWH231

L 420mm L 305mm L 315mm ø 22,2mm

TRW

PND218 PJQ113

-01/96 02/96-

ø 19.05mm FTE

ø 32mm

MONDEO I Saloon (GBP) 02/93-08/96 1.6 i 16V

02/93-08/96

PSA537 PML389 PML365 PHB260 PHA293 PHB398 BWH232 BWF191 PND218

1.8 4x4

1.8 i 16V

02/93-08/96

02/93-08/96

2.0 i 16V

2.0 i 16V 4x4

06/93-08/96

02/93-08/96

12/94-08/96

-08/95, ABS(-) ABS(+) 07/93-01/96 02/96-06/94 -08/95

PSA537 PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 BWF191 BWH232 PND218

L 420mm L 305mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

TRW TRW

-01/96 02/96-06/94 07/94-

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1272 PHB260 PHA293 PHB398 PHB259 PHD273 BWF191 BWH232 BWH231 PND218

1.8 TD

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 420mm L 305mm L 315mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 19.05mm

ø 25,40mm ø 25,4mm

TRW TRW TRW

L 420mm L 305mm L 315mm L 348mm L 327mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19.05mm

PSA537

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) -01/96 02/96, ABS(-) ABS(+) -06/94, ABS(-) 07/94ABS(-) FWD , 02/96-

PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 BWF191 BWH232 PND218

L 420mm L 305mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

-01/96 02/96-06/94 07/94-

PML389

ø 25,4mm

FWD

PHB260 PHA293 PHB398 BWF191 BWH232 BWH231 PND218

L 420mm L 305mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19.05mm

-01/96, FWD 02/96-, FWD -06/94, FWD 07/94-, FWD ABS(-) FWD

ø 25,4mm

AWD

TRW TRW

PSA537

, 02/96-, FWD

TRW TRW TRW

PSA537 PML389

, 02/96-, AWD

1.285


C o d e

L

FORD MONDEO I Saloon (GBP) 02/93-08/96 <- 2.0 i 16V 4x4

12/94-08/96

PHB260 PHA293 PHB398 BWH232

TRW

PND218 2.5 i 24V

07/94-08/96

L 420mm L 305mm L 315mm ø 22,2mm

-01/96 02/96-, AWD AWD

ø 19.05mm

AWD

PSA537

, 02/96-

PML389

ø 25,4mm

PHB260 PHA293 PHB398 BWH231

L 420mm L 305mm L 315mm ø 22,2mm

TRW

PND218 PJQ113

-01/96 02/96-

ø 19.05mm FTE

ø 32mm

MONDEO II (BAP) 09/96-11/00 1.6 i

09/96-11/00

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1271 PHB260 PHB398 BWH232

, -08/98, ABS(-) ø 25,40mm ø 25,4mm

TRW

PND218 1.6 i 16V

05/98-11/00

PJQ105 1.8 i

09/96-11/00

PJQ105 09/96-11/00

PJQ105 09/96-11/00

-12/98

ø 25,40mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

, -08/98, ABS(-)

TRW TRW

L 420mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

FTE , -08/98, ABS(-) ø 25,40mm ø 25,4mm

TRW TRW

L 420mm L 305mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

ABS(+) ABS(-) FWD, ABS(+) FWD, ABS(-)

02/9607/94FWD

FTE , -08/98, ABS(-) ø 25,40mm ø 25,4mm

TRW TRW

L 420mm L 400mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

FTE

PSA537 PML390 PML389

1.286

ø 19.05mm

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1271 PHB260 PHB436 PHB398 BWF191 BWH232 PND218

2.0 i

-12/98 -12/98

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1271 PHB260 PHA293 PHB398 BWF191 BWH232 PND218

1.8 TD

L 420mm L 315mm ø 22,2mm

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1271 PHB260 PHB398 BWF191 BWH232 PND218

-12/98, ABS(+) -12/98, ABS(-) -12/98, ABS(+) -12/98, ABS(-)

, -08/98, FWD, ABS(-) ø 25,40mm ø 25,4mm

FWD, ABS(+) FWD, ABS(-)


C o d e

L

FORD MONDEO II (BAP) 09/96-11/00 <- 2.0 i

09/96-11/00

GPV1270 GPV1271 PHB260 PHB398 PHB259 BWF191 BWH231 PND218

L 420mm L 315mm L 348mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

FWD

PML390 PML389 GPV1270

ø 25,40mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-)

PHB260 PHB436 PHC284 PND218

L 420mm L 400mm L 580mm ø 19.05mm

PML390 PML389 GPV1270

ø 25,40mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-)

PHB260 PHB436 PND218

L 420mm L 400mm ø 19.05mm

-09/00

PJQ105 2.5 24V

2.5 ST 200

09/96-11/00

05/99-11/00

FWD, ABS(+) FWD, ABS(-)

TRW TRW

, FWD

FTE

PSA537

, -08/98, ABS(-)

-05/98

MONDEO II Estate (BNP) 09/96-11/00 1.6 i

09/96-11/00

PSA537 PML390 PML389 PHB260 PHB259 BWH231 BWH232 PND218 PJQ105

1.6 i 16V

05/98-11/00

PJQ105 09/96-11/00

PJQ105 09/96-11/00

ø 25,40mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

-01/00 02/00-

FTE , -08/98, ABS(-)

TRW TRW TRW

L 420mm L 348mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19.05mm

-01/00 02/00-

FTE

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1272 PHB260 PHB259 PHD475 BWF191 BWH231 BWH232 PND218

1.8 TD

TRW TRW

ABS(+) ABS(-)

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1272 PHB260 PHB259 BWF191 BWH231 BWH232 PND218

1.8 i

, ABS(-) ø 25,40mm ø 25,4mm L 420mm L 348mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19.05mm

, -08/98, ABS(-) ø 25,40mm ø 25,4mm

TRW TRW TRW

L 420mm L 348mm L 327mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19.05mm

,

-01/00 02/00-

FTE

PSA537 PML390 PML389

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

, -08/98, ABS(-) ø 25,40mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-)

1.287


C o d e

L

FORD MONDEO II Estate (BNP) 09/96-11/00 <- 1.8 TD

09/96-11/00

GPV1270 GPV1272 PHB260 PHB259 BWH231 BWH232 PND218 PJQ105

2.0 i

09/96-11/00

PJQ105 09/96-11/00

TRW TRW

, -08/98, ABS(-) ø 25,40mm ø 25,4mm

TRW TRW TRW

L 420mm L 348mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19.05mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

-01/00 02/00-

FTE

PSA537

PJQ105 05/99-11/00

-01/00 02/00-

FTE

, -08/98, ABS(-)

PML390 PML389 GPV1270 GPV1271 PHB260 PHB434 PHD273 PHD475 PHB414 PND218 2.5 ST 200

L 420mm L 348mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19.05mm

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1272 PHB260 PHB259 BWF191 BWH231 BWH232 PND218

2.5 24V

ABS(+) ABS(-)

ø 25,40mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-)

L 420mm L 477mm L 327mm L 327mm L 310mm ø 19.05mm

FWD -05/97 06/97FWD

FTE

PML390 PML389 GPV1270 GPV1271 PHB260 PHD475 PND218

ø 25,40mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

L 420mm L 327mm ø 19.05mm

MONDEO II Saloon (BFP) 09/96-11/00 1.6 i, 1.8 i

09/96-11/00

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1271 PHB260 PHB398 BWH232

, -08/98, FWD, ABS(-) ø 25,40mm ø 25,4mm

TRW

PND218 1.6 i 16V

05/98-11/00

PJQ105 09/96-11/00

ø 19.05mm

FWD

ø 25,40mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

TRW

L 420mm L 315mm ø 22,2mm ø 19.05mm

FTE

PSA537 PML390

1.288

FWD FWD , -08/98, ABS(-)

PND218 1.8 TD

L 420mm L 315mm ø 22,2mm

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1271 PHB260 PHB398 BWH232

FWD, ABS(+) FWD, ABS(-) FWD, ABS(+) FWD, ABS(-)

, ABS(-) ø 25,40mm

ABS(+)


C o d e

L

FORD MONDEO II Saloon (BFP) 09/96-11/00 <- 1.8 TD

09/96-11/00

PML389 GPV1270 GPV1271 PHB260 PHB398 BWF191 BWH232 PND218 PJQ105

2.0 i

09/96-11/00

2.5 ST 200

05/99-11/00

TRW TRW

L 420mm L 315mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19.05mm

FTE , -08/98, FWD, ABS(-) ø 25,40mm ø 25,4mm

FWD, ABS(+) FWD, ABS(-) FWD, ABS(+) FWD, ABS(-)

L 420mm L 315mm L 348mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 19.05mm

-01/00, FWD FWD

PML390 PML389 GPV1270

ø 25,40mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-)

PHB260 PHB436 PHC284 PND218

L 420mm L 400mm L 580mm ø 19.05mm

PML390

ø 25,40mm

PJQ105 09/96-11/00

ABS(-) ABS(+) ABS(-)

PSA537 PML390 PML389 GPV1270 GPV1271 PHB260 PHB398 PHB259 BWH231 BWF191 PND218

2.5 24V

ø 25,4mm

TRW TRW FTE

PSA537

, -08/98, ABS(-)

-05/98

GPV1270 PHB260 PHB436 PND218

L 420mm L 400mm ø 19.05mm

-09/00

MONDEO III (B5Y) 11/00-08/07 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V TDDi / TDCi

11/00-08/07

PMK624 PMK589 PHB434 PHB414 PJQ105

1.8 SCi

06/03-08/07

PHB434 PHB414 PJQ125

2.0 16V DI / TDDi / TDCi

11/00-08/07

PMK624 PMK589 PHB434 PHB414 PMK624 PMK589 PHB434 PHB414 PJQ105

2.0 TDCi

10/01-08/07

2.2 TDCi , 3.0 V6 24V

09/04-08/07

2.5 V6 24V

11/00-08/07

ST220

04/02-08/07

PHB434 PHB414 PMK624 PMK589 PHB434 PHB414 PJQ113

ATE

ø 23.8mm L 477mm L 310mm

FTE FWD FWD

FTE

L 477mm L 310mm ø 31mm

ATE

ø 23.8mm

ATE

L 477mm L 310mm ø 23.8mm

11/01-02/02 03/02-02/03, brake assist(-) 03/02-05/05 -05/05 02/02-, brake assist(+) 03/02-02/03, brake assist(-) 03/02-

L 477mm L 310mm FTE

ATE

L 477mm L 310mm ø 23.8mm

FTE

L 477mm L 310mm ø 32mm

PMK589 PHB434

11/01-02/02, brake assist(+) 03/02-09/03, brake assist(-) 03/02-

11/01-02/02 03/02-02/03, brake assist(-) 03/02-02/07 -02/03, brake assist(-)

L 477mm

1.289


C o d e

L

FORD MONDEO III (B5Y) 11/00-08/07 <- ST220

04/02-08/07

PHB414

L 310mm

MONDEO III Estate (BWY) 11/00-08/07 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi , 2.0 16V TDDi / TDCi , 2.5 V6 24V

11/00-08/07

1.8 SCi

06/03-08/07

2.0 TDCi

10/01-08/07

PMK624 PMK589 PHB434 PHB414 PJQ105 PHB434 PHB414 PMK624 PMK589 PHB434 PHB414 PJQ105

2.2 TDCi

09/04-08/07

3.0 V6 24V

09/04-08/07

PHB434 PHB414 PHB434 PHB414 PJQ105

ST220

04/02-08/07

PMK589

ATE

ø 23.8mm L 477mm L 310mm

11/01-02/02, brake assist(+) 03/02-02/03, brake assist(-) 03/02-

FTE

ATE

L 477mm L 310mm ø 23.8mm L 477mm L 310mm

11/01-02/02, brake assist(+) 03/02-02/03, brake assist(-) 03/02-

FTE L 477mm L 310mm L 477mm L 310mm FTE -02/03, brake assist(-)

PHB434 PHB414

L 477mm L 310mm

MONDEO III Saloon (B4Y) 11/00-08/07 PMK624 PMK589 PHB434 PHB414 PJQ105

1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi , 2.0 16V TDDi / TDCi

11/00-08/07

1.8 SCi

06/03-08/07

PHB434 PHB414 PJQ125

2.0 TDCi

10/01-08/07

PMK624 PMK589 PHB434 PHB414 PJQ105

2.2 TDCi , 3.0 V6 24V

09/04-08/07

2.5 V6 24V

11/00-08/07

ST220

04/02-08/07

PHB434 PHB414 PMK624 PMK589 PHB434 PHB414 PJQ113

ATE

ø 23.8mm L 477mm L 310mm

11/01-02/02, brake assist(+) 03/02-, FWD, brake assist(-) 03/02-, FWD FWD

FTE FWD FWD

FTE

L 477mm L 310mm ø 31mm

ATE

ø 23.8mm

-02/02, brake assist(+) 03/02-02/03, brake assist(-) 03/02-

L 477mm L 310mm FTE

ATE

L 477mm L 310mm ø 23.8mm

FTE

L 477mm L 310mm ø 32mm

PMK589

11/01-02/02 03/02-02/03, brake assist(-) 03/02-02/07 -02/03, brake assist(-)

PHB434 PHB414

L 477mm L 310mm

MONDEO IV 03/071.6 Ti

03/07-

PJQ136

FTE

ø 28mm

-03/08

1.8 TDCi

06/07-

PJQ125

FTE

ø 31mm

-07/07

2.0 TDCi

03/07-

PJQ125

FTE

ø 31mm

-07/07

PJQ125

FTE

ø 31mm

-07/07

MONDEO IV Saloon 03/072.0 TDCi

03/07-

MONDEO IV Turnier 03/071.6 Ti, 2.0 TDCi

03/07-

PJQ136

FTE

ø 28mm

1.8 TDCi

03/07-

PJQ125

FTE

ø 31mm

PMH166 PMH172 PHC137

BX BX

ø 22mm ø 22mm L 410mm

ORION I (AFD) 07/83-03/86 1.3, 1.6

1.290

07/83-03/86

-02/84 02/84-


C o d e

L

FORD ORION I (AFD) 07/83-03/86 <- 1.3, 1.6

1.6 D

1.6 i

02/84-03/86

PHC229 PHC230 BWC189 BWD195 PMH172

07/83-03/86

PHC137 PHC229 PHC230 BWC189 BWD195 BWH241 BWD195

07/83-03/86

TRW TRW BX

L 305mm L 280mm ø 17,5mm ø 19mm ø 22mm

TRW TRW TRW TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 17,5mm ø 19mm ø 22,2mm ø 19mm

BX BX TRW

ø 22mm ø 23,8mm ø 23,8mm

08/8808/8808/88-

TRW TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 17,5mm ø 19mm

TRW BX BX

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 22mm

, ABS(+) 08/88-, ABS(-) ABS(-)

TRW TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 19mm

04/8704/8704/8704/87-, ABS(+) 04/87-, ABS(-) 09/88-07/88, ABS(-) 08/88-, ABS(-) , 08/88-02/89, ABS(+)

01/86-

01/8602/86-, ABS(+)

ORION II (AFF) 12/85-07/90 1.3

12/85-07/90

PSA346 PMH172 PMK161 PMK530 GPV1223

1.4

12/85-07/90

PHC137 PHC229 PHC230 BWC189 BWD195 PSA346 PMK530 PMK161 PMH172 GPV1223

1.4 CAT

1.6

1.6 D

, 08/88-

02/87-07/90

PHC137 PHC229 PHC230 BWH241 BWD195 PSA346

BX BX TRW

TRW TRW

ø 22mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 410mm L 305mm L 280mm ø 22,2mm ø 19mm

12/85-07/90

PMH172 PMK161 PMK530 PHC137 PHC229 PHC230 BWH241 BWD195 PSA346 PMH172 PMK530 PMK161 GPV1223

BX TRW BX

ø 22mm ø 23,8mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

BX BX

ø 22mm ø 23,8mm

TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm

12/85-01/89

PHC137 PHC229 PHC230 BWD195 BWH241 BWH230 PSA346 PMH172 PMK161 GPV1223 PHC137 PHC229 PHC230 BWD195

08/88-, ABS(-) , 08/88-02/89, ABS(+) 08/88-

08/88, 09/88-

ABS(+) ABS(-) 09/88-08/88, ABS(-) , 08/88-02/89, ABS(+) 09/88-, ABS(-)

ABS(+) ABS(-) , 09/88-08/88, ABS(-) 09/88-, ABS(-)

1.291


C o d e

L

FORD ORION II (AFF) 12/85-07/90 1.6 i, 1.6 i CAT

03/86-07/90

PSA346 PMH172 PMK530 PMK161 GPV1223

1.8 D

01/89-07/90

PHC137 PHC229 PHC230 BWD195 BWH241 BWH230 PSA346

, 09/88BX TRW BX

ø 22mm ø 23,8mm ø 23,8mm

-08/88, ABS(-) , 08/88-02/89, ABS(+) 09/88-, ABS(-)

TRW TRW TRW

L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-)

PMK530 PMK161 PHC137 PHC229 PHC230 BWD195

TRW BX

07/90-12/93

PMK158

07/90-12/93

PHD343 PHD344 PHC243 BWD195 BWF193 PMK158

07/90-12/92

PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 BWF193 PMK158

07/90-09/92

PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMK158

07/92-12/93

PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 BWF193 PMK158

11/90-12/93

PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195 PMK158

, -02/89, ABS(+) ABS(-)

TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 410mm L 305mm L 280mm ø 19mm

BX

ø 23,8mm

-08/93

TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

-08/93 -08/93 -08/93 -08/93, ABS(-) -08/93, ABS(-) -08/93

TRW TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

-08/93 -08/93 -08/93 -08/93, ABS(+) -08/93, ABS(-) -08/93, ABS(-)

TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

TRW TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm

TRW TRW BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

ORION III (GAL) 07/90-12/93 1.3

1.4

1.6

1.6 i

1.6 i 16V

1.8 D

1.8 i 16V

1.292

01/92-12/93

PHD341 PHD342 PHC243 BWD195 BWH241 PMK158 PML129 PHD341 PHD342 PHC243

TRW TRW BX BX

L 425mm L 425mm L 490mm ø 19mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 425mm L 425mm L 490mm

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-), ATM(+) ABS(-), MTM(+)

ABS(+) ABS(-) -08/93 -08/93 -08/93 -08/93

-08/93 -08/93 -08/93 -08/93 -08/93


C o d e

L

FORD ORION III (GAL) 07/90-12/93 <- 1.8 i 16V

01/92-12/93

1.8 TD

03/92-12/93

BWH241 BWD195 PMK158 PHD341 PHD342 PHC243 BWH241 BWD195

TRW TRW BX

ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

-08/93, ABS(+) -08/93, ABS(-) 09/92-08/93

TRW TRW

L 425mm L 425mm L 490mm ø 22,2mm ø 19mm

09/92-08/93 09/92-08/93 09/92-08/93 09/92-08/93, ABS(+) 09/92-08/93, ABS(-)

P 100 II 10/87-12/92 1.8 TD

2.0

10/87-12/92

10/87-

PHC204 PHA309 BWK131 BWK132 PHC204 PHA309 BWF195 BWK131 BWF196 BWK132

AP AP

AP AP AP AP

L 352mm L 270mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 352mm L 270mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm

-12/94

PUMA (EC_) 03/97-06/02 1.4 16V

1.6 16V

11/97-10/00

08/00-

PSA436 PSA439 PSA437 PSA438 PMK461 PMK451 PMK620 PHC292 PHC291 PHC288 PHC280 PHC125 BWC189 BWD195 BWD314 PND214 PND215 PMK620

TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE

TRW TRW

ATE

PHC292 PHC291 PHC125 BWD314

ST 160

03/97-

06/99-

PSA436 PSA439 PSA437 PSA438 PMK461 PMK451 PMK620 PHC292 PHC291 PHC288 PHC280 PHC125 BWC189 BWD195 BWD314 PND214 PND215 PSA439

, brake assist(-), ABS(-) , -04/98, ABS(+), brake assist(-) , -04/98, ABS(-), brake assist(-) , -04/98, ABS(+), brake assist(-) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(-) ABS(+)

-04/98 05/98-12/98 01/99-02/00 -02/00 03/00-09/98 09/98ABS(+)

L 420mm L 420mm L 395mm ø 19mm

PND215 1.7 16V

ø 9“ ø 9“ ø 9“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm L 420mm L 420mm L 390mm L 335mm L 395mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 23.8mm

ø 19,05mm TRW TRW TRW TRW TRW TRW ATE

TRW TRW

TRW

ø 9“ ø 9“ ø 9“ ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm L 420mm L 420mm L 390mm L 335mm L 395mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19,05mm ø 9“

, brake assist(-), ABS(-) , -04/98, ABS(+), brake assist(-) , -04/98, ABS(-), brake assist(-) , -04/98, ABS(+), brake assist(-) -02/00, ABS(+) -02/00, ABS(-) 03/00-, ABS(+)

-04/98 05/98-12/98 01/99-02/00 -02/00 03/00-09/98 10/98-08/01, ABS(+), brake assist(-)

1.293


C o d e

L

FORD PUMA (EC_) 03/97-06/02 <- ST 160

06/99-

PMK461 PMK451 PMK620 PHC292 PHC291 PHC125 BWC189 BWD314 PND215

TRW TRW ATE

PJQ125

FTE

TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm L 420mm L 420mm L 395mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19,05mm

-02/00, ABS(+) -02/00, ABS(-) ABS(+)

-02/00 03/00-

S-MAX 05/062.0 TDCi

05/06-

ø 31mm

SCORPIO I (GAE, GGE) 04/85-09/94 1.8

04/85-02/92

2.0

04/85-10/92

2.0 i

04/85-09/94

2.4 i

09/86-02/92

2.4 i CAT

10/88-09/94

2.5 D

12/85-02/92

2.5 TD

06/88-09/94

2.8 i

04/85-11/86

2.8 i 4x4

10/85-11/86

2.9 i, 2.9 i 4x4

09/86-09/94

2.9 i 24V

04/91-09/94

2.9 i CAT

10/87-09/94

PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205

L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm

-10/88 -10/88

L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm

RWD RWD

-09/93 -09/93

RWD RWD AWD AWD 11/88-, AWD, RWD 11/88-, AWD, RWD

RWD RWD

SCORPIO I Estate (GGE) 05/88-09/94 2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD , 2.9 i

09/91-09/94

2.5 D

10/90-08/92

2.9 24V

08/93-09/94

2.9 i 4x4

05/88-02/93

PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205

11/88-, AWD 11/88-, AWD

SCORPIO I Saloon (GGE) 09/86-12/94 1.8

01/86-10/88

1.9

11/92-09/93

2.0 i

05/89-09/94

2.4 i

10/88-10/94

2.5 D

12/89-12/94

2.5 TD

06/88-09/94

2.9 i

09/86-12/94

2.9 i 4x4

12/89-10/94

1.294

PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204 PHC205 PHC204

L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm L 220mm L 352mm

-08/92 -08/92

RWD RWD AWD


C o d e

L

FORD SCORPIO I Saloon (GGE) 09/86-12/94 <- 2.9 i 4x4 2.9 i 24V

12/89-10/94 04/91-09/94

PHC205 PHC204 PHC205

L 220mm L 352mm L 220mm

AWD

SCORPIO II (GFR, GGR) 10/94-08/98 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 TD , 2.9 i 24V

10/94-08/98

2.3 i 16V

06/96-08/98

2.9 i

02/95-08/98

PHB381 PHC113 PHA359 PHB381 PHC113 PHA359 PHB381 PHC113 PHA359

L 340mm L 340mm L 235mm L 340mm L 340mm L 235mm L 340mm L 340mm L 235mm

-06/96 -06/96 -06/96

L 340mm L 340mm L 235mm L 340mm L 340mm L 235mm L 340mm L 340mm L 235mm

-06/96 -06/96 -06/96

SCORPIO II Estate (GNR, GGR) 10/94-08/98 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 TD , 2.9 i 24V

10/94-08/98

2.3 i 16V

06/96-08/98

2.9 i

02/95-08/98

PHB381 PHC113 PHA359 PHB381 PHC113 PHA359 PHB381 PHC113 PHA359

SIERRA (GBG, GB4) 01/87-02/93 1.6

1.6 i

01/87-02/93

10/89-02/93

PMH171 PMH173 PMH224 PHC204 PHC205 BWH191 BWH241 PMH224 PMH171 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241

BX BX TRW

BX TRW TRW BX BX

TRW

1.8, 2.0

01/87-02/93

PMH171 PMH224 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241

BX TRW BX

1.8 TD

08/88-02/93

PMH624 PHC204 PHC205 BWH241

2.0 4x4

01/90-02/93

2.0 16V Cosworth 4x4

01/90-02/93

2.0 i

01/87-02/93

PMH171 PMH224 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241 PHC204 PHC303 PMH224 PMH171 PMH624 PHC204 PHC205 BWF193

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

, -02/88 , 03/88-

-12/92, BX

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

, -09/89 , -09/89 -12/90, BX -09/89 -09/89 -09/89

BX

ø 22,2mm

01/90-, BX

TRW

L 352mm L 220mm ø 22,2mm

10/8910/8910/89-

BX TRW BX

TRW

TRW BX BX

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm L 352mm L 230mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 20,6mm

, AWD , AWD BX AWD AWD AWD

-05/89 , -05/89, RWD BX -05/89 -05/89

1.295


C o d e

L

FORD SIERRA (GBG, GB4) 01/87-02/93 <- 2.0 i

01/87-02/93

BWH241

TRW

ø 22,2mm

-05/89

2.0 i CAT

01/87-02/93

PMH171 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241

BX BX

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

-09/88 -12/90, BX -09/88 -09/88 -09/88

2.0 i DOHC

12/91-02/93

PMH224 PMH171 PHC204 PHC205 BWF193 BWH241 PHC204 PHC303 PMH171 PMH224 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241

TRW BX

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 352mm L 230mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

PMH171

BX

ø 22,2mm

TRW

L 352mm L 220mm ø 22,2mm

2.0 RS Cosworth

01/87-12/90

2.3 D

01/87-09/89

2.8 i

08/87-02/93

PHC204 PHC205 BWH241 2.9 4x4

08/88-02/93

PMH171 PMH224 PHC204 PHC205 BWH241

2.9 i

08/88-02/93

PHC204 PHC205 BWH241

TRW

TRW TRW

BX TRW BX

BX TRW

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

TRW

L 352mm L 220mm ø 22,2mm

ABS(-) ABS(-)

03/88BX

, AWD , AWD

RWD RWD RWD

SIERRA Estate (BNG) 01/87-02/93 1.6

1.6 i

1.8, 2.0 i

1.8 TD

1.9

1.296

01/87-02/93

10/89-02/93

01/87-02/93

08/88-02/93

10/88-09/91

PMH171 PMH173 PMH624 PMH224 PHC204 PHC205 PHC113 BWH191 BWH241 BWF139 BWF193 PMH171 PMH224 PHC204 PHC205 BWF193 BWH241 PMH224 PMH171 PMH624 PHC204 PHC205 BWF193 BWH241 PMH624

BX BX BX TRW

TRW TRW BX

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm L 340mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

PHC204 PHC205 BWH241

TRW

L 352mm L 220mm ø 22,2mm

PMH171

BX

ø 22,2mm

BX TRW BX TRW BX TRW

TRW TRW TRW BX BX

, -02/88 02/88-, BX , 03/88-

-02/87

-02/87 -02/87

, -05/89, RWD , -09/89, RWD BX -09/89, RWD -09/89, RWD -09/89, RWD 01/90-, BX 10/8910/8910/89-


C o d e

L

FORD SIERRA Estate (BNG) 01/87-02/93 <- 1.9

10/88-09/91

2.0, 2.3 D

01/87-02/93

2.0 4x4

05/89-02/93

2.0 i CAT

01/87-02/93

2.0 i DOHC

12/91-02/93

2.8 4x4

01/87-08/88

2.8 i

01/87-02/93

PMH224 PHC204 PHC205 BWF193 BWH241 PMH171 PMH624 PMH224 PHC204 PHC205 BWH241

TRW

TRW TRW BX BX TRW

TRW

PMH171 PMH224 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241

BX TRW BX

PMH171 PMH624 PHC204 PHC205 BWF193 BWH241 PMH171 PMH224 PHC204 PHC205 BWH241

BX BX

PMH171 PMH224 PHC252 PHC204 PHC113 PHC205 BWF139 BWH241 PMH171 PHC204 PHC205 BWH241

2.8 i 4x4

01/87-02/93

PMH171 PMH224 PHC204 PHC205 BWH241

2.9, 2.9 i

08/88-02/93

PHC204 PHC205 BWH241

2.9 4x4

08/88-02/93

PMH171 PMH224 PHC204 PHC205 BWH241

TRW

ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

, -01/90 02/88-09/89, BX , 03/88-01/90 -01/90 -01/90 -01/90 , 10/89-, AWD , 10/89-, AWD BX 10/89-, AWD 10/89-, AWD 10/89-, AWD

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

-09/89 02/88-12/90, BX -09/89 -09/89

BX TRW BX

ø 22,2mm ø 22,2mm L 403mm L 352mm L 340mm L 220mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

, AWD , AWD -02/87, AWD AWD -02/87, AWD AWD -02/87, AWD AWD

TRW

L 352mm L 220mm ø 22,2mm

TRW TRW BX TRW

TRW BX TRW

BX TRW

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

, -09/89, AWD , -09/89, AWD -09/89, AWD -09/89, AWD -09/89, AWD

TRW

L 352mm L 220mm ø 22,2mm

RWD RWD RWD

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

, AWD , AWD AWD AWD AWD

BX TRW

TRW

SIERRA Hatchback (GBC) 08/82-02/87 1.3, 2.0, 2.3, 2.3 D

08/82-12/86

PMH171 PMH173 PHC192 PHC204 PHC113 BWF139 BWF193 BWH241

BX BX

BX TRW TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 370mm L 352mm L 340mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm

-08/85 09/85-

1.297


C o d e

L

FORD SIERRA Hatchback (GBC) 08/82-02/87 1.6

1.8

2.0 4x4

2.0 i

08/82-02/87

10/84-12/86

10/85-02/87

03/85-12/86

PMH171 PMH173 PHC192 PHC204 PHC113 BWF139 BWF193 BWH191 BWH241 PMH171 PMH173 PHC192 PHC204 PHC113 BWF139 BWF193 BWH241 PMH171 PMH173 PHC204 PHC205 BWF193 BWH241 PMH171 PMH173 PHC192 PHC204 PHC113 BWF139 BWF193 BWH241 PHC192 PHC204 PHC252 PHC113 BWF139

2.8 i XR 4x4

09/83-12/86

2.8 XR 4x4

02/85-12/86

PHC192 PHC204 PHC252 PHC113 BWF139

2.8 XR4i

08/82-12/86

PHC192 PHC204 PHC252 PHC113 BWF139 BWF193 BWH241

BX BX

BX

ø 22,2mm ø 22,2mm L 370mm L 352mm L 340mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 370mm L 352mm L 340mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 370mm L 352mm L 340mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 370mm L 352mm L 403mm L 340mm ø 20,6mm

BX

L 370mm L 352mm L 403mm L 340mm ø 20,6mm

-08/85, AWD 09/85-, AWD AWD AWD AWD

BX TRW TRW

L 370mm L 352mm L 403mm L 340mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm

-08/85, RWD 09/85-, RWD RWD RWD RWD RWD RWD

BX TRW BX TRW BX BX

BX TRW TRW BX BX

TRW TRW BX BX

BX TRW TRW

-08/85 09/85-

-08/85 09/85-

-08/85 09/85-

-08/85, AWD 09/85-, AWD AWD AWD AWD

SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 01/87-03/93 1.6

1.6 i

1.298

01/87-02/93

10/89-02/93

PMH143 PMH171 PMH173 PMH224 PMH624 PHC204 PHC205 PHC113 BWH191 BWH241 BWF139 BWF193 PMH171

BX BX TRW BX

BX TRW BX TRW BX

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm L 340mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm

, -02/88 , 03/88BX

-02/87

-02/87 -02/87


C o d e

L

FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 01/87-03/93 <- 1.6 i

10/89-02/93

PMH224 PHC204 PHC205 BWH241

1.8, 2.0

1.8 TD

2.0 4x4

2.0 16V Cosworth 4x4

01/87-02/93

08/88-02/93

10/91-03/93

01/90-02/93

2.0 16V Cosworth 4x4 CAT

01/90-02/93

2.0 i

01/87-02/93

2.0 i CAT

01/87-02/93

PMH143 PMH171 PMH224 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241 PMH143 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241 PMH171 PMH224 PHC204 PHC205 BWF193 BWH241 PMK626 PHC204 PHC303 PHC204 PHC303 PMH224 PMH171 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241 PMH171 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241

2.0 i DOHC

12/91-02/93

PMH171 PMH224 PHC204 PHC205 BWH241

2.0 RS Cosworth

11/87-01/90

2.3 D

01/87-09/89

PHC204 PHC303 PMH143 PMH171 PMH224 PMH624 PHC204 PHC205 BWH241

TRW

ø 22,2mm

TRW

L 352mm L 220mm ø 22,2mm

BX TRW BX

TRW BX

TRW BX TRW

TRW TRW ATE

TRW BX BX

TRW BX BX

TRW BX TRW

TRW

BX TRW BX

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

, -09/89 , -09/89 -12/90, BX -09/89 -09/89 -09/89

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

01/90-, BX 10/8910/8910/89-

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm

ABS(-) ABS(-) ABS(+)

L 352mm L 230mm L 352mm L 230mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

BX -09/89, RWD -09/89, RWD -09/89, RWD

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

-09/88 -12/90, BX -09/88 -09/88 -09/88

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm L 352mm L 230mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

2.8

03/87-09/89

PMH171 PMH224 PHC204 PHC252 PHC205 BWH241

BX TRW

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 403mm L 220mm ø 22,2mm

2.8 i

01/87-02/93

PMH171

BX

ø 22,2mm

TRW

L 352mm L 220mm ø 22,2mm

PHC204 PHC205 BWH241

, -05/89, RWD , -09/89, RWD

RWD

, 03/88BX

1.299


C o d e

L

FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 01/87-03/93 2.8 i XR 4x4

01/87-02/93

PMH171 PMH224 PHC204 PHC205 BWH241

2.9 i

08/88-02/93

PHC204 PHC205 BWH241

2.9 i XR 4x4

08/88-02/93

PMH171 PMH224 PHC204 PHC205 BWH241

BX TRW

TRW

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

TRW

L 352mm L 220mm ø 22,2mm

BX TRW

TRW

, -09/89, AWD , -09/89, AWD -09/89, AWD -09/89, AWD -09/89, AWD

ø 22,2mm ø 22,2mm L 352mm L 220mm ø 22,2mm

STREET KA 05/03-07/05 1.6

05/03-07/05

PHC297 PHC157 PHC272 BWD314

L 530mm L 368mm L 390mm ø 19mm

PND215 PJQ121

ABS(-)

ø 19,05mm FAG

ø 24mm

TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 05/75-07/79 1.6

2.0

05/75-07/79

08/76-07/79

PMF226 PMF146 PHC139 PHC147 PHC134 BWD195 BWD180 PHC139 PHC134

TRW ATE

TRW BX

ø 20,6mm ø 20,6mm L 520mm L 533mm L 330mm ø 19mm ø 19mm L 520mm L 330mm

08/7608/76-, brake booster(+) -08/76 08/76-

L 368mm L 410mm L 410mm L 345mm L 384mm ø 20.6mm

09/02-06/03

-08/76,

(+)

TOURNEO CONNECT 06/021.8 16V

06/02-

PHB507 PHD952 PHD951 PHB508 PHB510 BWF318 PND213 PJQ104

1.8 Di

06/02-

1.8 Turbo Di

08/06-

06/02-

FAG

ø 32mm

-09/04

L 368mm L 410mm L 410mm L 345mm L 384mm ø 20.6mm

-06/03

ABS(+) ABS(-)

ø 32mm

-09/04

PHD952 PHD951 PHB508 PHB510 PHA496 BWF318

L 410mm L 410mm L 345mm L 384mm L 425mm ø 20.6mm

ABS(+) ABS(-)

PHB507 PHD952 PHD951 PHB508 PHB510 PHA496 BWF318

L 368mm L 410mm L 410mm L 345mm L 384mm L 425mm ø 20.6mm

PND213

1.300

-09/02 FAG

PHB507 PHD952 PHD951 PHB508 PHB510 BWF318 PJQ104

1.8 TDCi

ABS(+) ABS(-)

09/02-06/03

ABS(+) ABS(-)

-09/02


C o d e

L

FORD TOURNEO CONNECT 06/02<- 1.8 Turbo Di

06/02-

PJQ104

FAG

ø 32mm

BWL204

BX

ø 25,4mm

PJQ124

FTE

ø 28mm

-09/04

TRANSIT Box 07/062.2 TDCi

07/06-

2.3 16V

07/06-

PML443 PML442 BWL204

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm

3.2 TDCi

09/07-

BWL204

BX

ø 25,4mm

PJQ124

FTE

ø 28mm

PMK528 PMK626 PMK609 PML443 PML442 PMK117 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWL204 BWH107 BWF137 PMK117

BX ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm

-04/97, ABS(-), M: 80 05/97-, ABS(+) 05/97-, ABS(-), M: 80 ABS(+), M: 330 ABS(-), M: 330 ABS(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190

L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 575mm

M: 80, 100, 120, 190 M: 80, 100, 120, 190 M: 80, 100, 120, 190

ABS(+) ABS(-) ABS(-)

TRANSIT Box (E_ _) 06/94-07/00 2.0

2.0 i

2.5 DI

2.5 TDI

2.5 TD

09/91-03/00

09/91-06/94

05/91-03/00

06/94-03/00

05/91-03/00

PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137 BWH107 PMK608 PMK117 PMK528 PMK626 PMK609 PHD249

BX

BX BX BX BX

BX BX BX BX ATE

PHD248

L 575mm

PHA277

L 415mm

PHA309 BWF137 BWL204 BWH107 PMK528 PMK626 PMK609 PMK117 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137 BWH107 BWL204 PMK528 PMK626 PMK609 PMK117 PHD249 PHD248

BX BX BX BX ATE BX

BX BX BX BX ATE BX

L 270mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 575mm L 575mm

M: 80 M: 80, 100, 120, 190 M: 80, 150 ABS(-), M: 80, 100, 120, 150, 190

M: 150 M: 80, 100, 120, 190 -07/94, ABS(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 -04/97, ABS(-), M: 80, 100 05/97-, ABS(+) 05/97-, ABS(-) ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190, M: Closed, Flatbed ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190, M: Closed, Flatbed ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190, M: Closed, Flatbed -07/94, M: 80, 100, 120, 150, 190 M: 80, 100, 150, 190 M: 80, 100, 150, 190, Transit 100 -04/97, ABS(-) 05/97-, ABS(+) 05/97-, ABS(-) 4EA, ABS(-), M: 190 EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 150, 190 EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 150, 190 EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 150, 190 M: 100, 150, 190 M: 100, 150, 190 M: 100, 150, 190 -04/97, ABS(-) 05/97-, ABS(+) 05/97-, ABS(-) ABS(-), M: 120, 190 ASR(-), M: 120, 190 ASR(-), M: 120, 190

1.301


C o d e

L

FORD TRANSIT Box (E_ _) 06/94-07/00 <- 2.5 TD

05/91-03/00

PHA277 PHA309 BWH107 BWF137 BWL204

ASR(-), M: 100, 120, 190

BX BX BX

L 415mm L 270mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 25,4mm

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-) 07/0307/03-06/03 07/03-03/06, M: 260, 280, 300, M: Closed

M: 120, 190 M: 190

TRANSIT Box (FA_ _) 01/00-05/06 2.0 DI

2.0 TDCi

2.3

2.3 16V [RWD]

2.4 DI [RWD]

2.4 DI

2.4 TDCi

2.4 TDdi

2.4 TDE

1.302

08/00-05/06

08/02-05/06

03/01-03/06

04/01-05/06

01/00-05/06

01/00-05/06

03/04-05/06

08/00-08/03

07/01-05/06

PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 PHA497 BWL204

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm L 407mm ø 25,4mm

PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 PHA497 BWL204

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm L 407mm ø 25,4mm

PJQ124

FTE

ø 28mm 07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm L 407mm ø 25,4mm

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm L 407mm ø 25,4mm

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm ø 25,4mm

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 407mm L 375mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 407mm ø 25,4mm

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 407mm L 375mm ø 25,4mm ø 25,4mm

07/03-, ABS(-)

PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 PHA497 BWL204 PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 PHA497 BWL204 PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 BWL204 PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA497 PHA500 BWL204 PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA497 BWL204 PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA497 PHA500 BWL204 PML442

-06/03, ABFA/ABFB, D3FA, M: 260, 280, 300 07/03-, ABFA/ABFB, D3FA, M: 260, 280, 300 M: 260, 280, 300, M: Closed

-06/03, M: 330 07/03-, M: 330

-06/03 07/03-03/06, RWD, M: 330, 350, M: Closed

08/00-, D4FA, F4FA, M: 330, 350 -08/03, RWD, M: 330, 350, M: Closed

07/03-, D2FA/D2FE, D2FE, M: 300, 330, 350 D2FA/D2FE, D2FE, M: 300, 330, 350 M: 300, 330, 350, M: Closed

H9FA, M: 330, 350 -03/06, M: 330, 350, M: Closed

07/03-, D4FA, M: 280 D4FA, M: 260, 280, 330, 350


C o d e

L

FORD TRANSIT Box (FA_ _) 01/00-05/06 <- 2.4 TDE

07/01-05/06

PML443

ø 25,4mm

ABS(+)

PHD952 PHD951 PHA500 PHA497 BWL204

BX

L 410mm L 410mm L 375mm L 407mm ø 25,4mm

-08/03 FXFA, M: 300, 330, 350 M: 300, 330, 350, M: Closed

PSA948

BX

PMK278

BX

ø 23,8mm

-07/87, M: 80

PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF113

-07/87, M: 80, M: Closed -07/87, M: 80, M: Closed -07/87, M: 80, M: Closed

AP

L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm

PSA948

BX

PMK278

BX

TRANSIT Box (T_ _) 09/85-09/92 1.6

2.0

2.5 D

09/85-09/92

09/85-09/92

01/86-09/91

PHD249 PHD251 PHD248 PHD250 PHA277 PHA309 BWF113 BWH255 BWH256 BWF195 BWK131 BWL165 BWH257 BWF196 BWK132 BWL166 PSA948 PMK608 PMK278 PMK279 PMK528 PMK117 PHD253 PHD249 PHD252 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137 BWF113 BWH107 BWL204 BWK131 BWL165 BWK132 BWL166

AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP BX

-07/87, M: 80

-07/87, M: 80 -03/91, M: 100, 130, 190

ø 23,8mm

-03/91, M: 100, 130, 190

L 575mm L 390mm L 575mm L 390mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 25,4mm

-03/91, M: 100, M: Closed -03/91, M: 130, 190, M: Closed, Pickup -03/91, M: 100, M: Closed -03/91, M: 130, 190, M: Closed, Pickup -03/91, M: 100, M: Closed -03/91, M: 100 05/89-03/91, M: 100 -03/91, M: 100 -03/91, M: 130 -03/91, M: 190 -03/91, M: 190 -03/91, M: 100 -03/91, M: 130 -03/91, M: 190 -03/91, M: 190 -03/91, M: 80, 100, 130, 190

BX AP BX BX AP AP AP AP

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 390mm L 575mm L 390mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

BWL204

BX

ø 25,4mm

PJQ124

FTE

ø 28mm

11/06-

BWL204

BX

ø 25,4mm

ABS(-)

02/08-

BWL204

BX

ø 25,4mm

ABS(-)

PJQ124

FTE

ø 28mm

PMK528

BX

ø 23,8mm

BX BX BX BX

-03/91, ESP(-), M: 80, 100 -03/91, M: 80, 100, 130, 190 4BC, ABS(-) 4CC, 4FA, ABS(-) -03/91, 4AB, M: 190 -03/91, M: 80, 100, 130 -03/91, 4AB, M: 190 -03/91, M: 80, 100, 130 -03/91, M: 80, 100, 130, 190

-03/91, M: 80, 100 4BC 4BC -03/91, M: 130 -03/91, M: 80, 100, 130, 190 -03/91, M: 130 -03/91, M: 80, 100, 130, 190

TRANSIT Bus 07/062.2 TDCi 2.4 TDCi All-wheel Drive 3.2 TDCi

07/06-

TRANSIT Bus (E_ _) 06/94-07/00 2.0

09/91-03/00

-04/97, ABS(-), M: 80

1.303


C o d e

L

FORD TRANSIT Bus (E_ _) 06/94-07/00 <- 2.0

2.0 CNG

2.0 i

2.5 DI

2.5 TD

2.9 i

09/91-03/00

06/94-03/00

09/91-07/94

08/91-03/00

09/91-06/00

01/91-

PMK626 PMK609 PML443 PML442 PMK117 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWL204 BWH107 BWF137 PMK528 PMK626 PMK609 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137 BWH107 BWL204 PMK117 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137 BWH107 PMK608 PMK528 PMK626 PMK609 PMK117 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137 BWH107 BWL204 PMK528 PMK626 PMK609 PMK117 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137 BWH107 BWL204 PMK117 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWH107 BWL204

ATE

ø 23,8mm ø 23,81mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm

05/97-, ABS(+) 05/97-, ABS(-) ABS(+), M: 330 ABS(-), M: 330 ABS(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 ASR(-), M: 100, 120 ASR(-), M: 100, 120 ASR(-), M: 100, 120

M: 100, 120 M: 100, 120 M: 100, 120

BX BX BX BX

L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,8mm

11/91-07/94, M: 100 11/91-07/94, M: 100 11/91-07/94, M: 100

BX BX

L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 22,2mm ø 25,4mm

BX

BX BX BX BX ATE

BX BX BX BX

BX BX BX ATE BX

BX BX BX BX ATE BX

M: 80 M: 80, 100, 120, 190 M: 80, 150 -04/97, ABS(-), M: 100, 150, 190 05/97-, ABS(+) 05/97-, ABS(-) ASR(-) ASR(-) ASR(-) M: 100, 150, 190 M: 100, 150, 190 M: 100, 150, 190 ABS(-), M: 80, 100, 120, 150, 190

M: 150 M: 80, 100, 120, 190 -04/97, ABS(-), M: 80, 100, 150, 190 05/97-, ABS(+), M: 100 05/97-, ABS(-), M: 100 ABS(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, M: Closed, Flatbed EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, M: Closed, Flatbed ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, M: Closed, Flatbed M: 80, 100, 120, 150, 190 M: 80, 100, 150, 190 M: 80, 100, 150, 190 -04/97, ABS(-), M: 100, 150, 190 05/97-, ABS(+), M: 100 05/97-, ABS(-), M: 100 ABS(-), M: 100, 120, 150, 190 ASR(-), M: 100, 120 ASR(-), M: 100, 120, 150 ASR(-), M: 100, 120 M: 100, 120, 150, 190 M: 100, 150, 190 M: 100, 150, 190 11/91-07/94, ABS(-), M: 100

11/91-07/94, M: 100 11/91-07/94, M: 100

TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 01/00-05/06 2.0 DI

1.304

08/00-05/06

PML443 PML442

ø 25,4mm ø 25,4mm

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)


C o d e

L

FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 01/00-05/06 <- 2.0 DI

2.0 TDCi

2.3 16V [RWD]

2.4 DI [RWD]

2.4 DI

2.4 TDCi

2.4 TDdi

2.4 TDE

08/00-05/06

08/02-05/06

08/00-05/06

01/00-05/06

01/00-05/06

03/04-05/06

10/01-03/06

07/01-05/06

PHD952 PHD951 PHA500 PHA497 BWL204

BX

L 410mm L 410mm L 375mm L 407mm ø 25,4mm

PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 PHA497 BWL204

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm L 407mm ø 25,4mm

PJQ124

FTE

ø 28mm 07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm ø 25,4mm

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 375mm ø 25,4mm

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm L 407mm ø 25,4mm

ABS(+) ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 407mm ø 25,4mm

PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 PHA497 PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 PHA497 BWL204

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm L 407mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm L 407mm ø 25,4mm

PSA948

BX

PMK278

BX

ø 23,8mm

-07/87, M: 80

PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF113

-07/87, M: 80, M: Closed -07/87, M: 80, M: Closed -07/87, M: 80, M: Closed

AP

L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm

PSA948

BX

PMK278

BX

PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 BWL204 PML443 PML442 PHD951 PHA500 BWL204 PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 PHA497 BWL204 PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA497 BWL204

-06/03, ABFA/ABFB, M: 260, 280, 300 07/03-, ABFA/ABFB, M: 260, 280, 300 -03/06, M: 260, 280, 300, M: Closed 07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

-06/03, FIFA, M: 280, 300 07/03-, FIFA, M: 280, 300 -03/06, M: 260, 280, 300, M: Closed

-06/03 -03/06, RWD, M: 330, 350, M: Closed

08/00-, F4FA, M: 330, 350 RWD, M: 330, 350, M: Closed

-06/03 07/03RWD, M: 300, 330, 350, M: Closed

H9FA, M: 330, 350 -03/06, M: 330, 350, M: Closed

-06/03, D2FE, M: 330, 350 07/03-, D2FE, M: 330, 350 07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

-08/03, DOFA/TBE, M: 330, 350 09/03-, DOFA/TBE, FXFA, M: 300, 330, 350 M: 300, 330, 350, M: Closed

TRANSIT Bus (T_ _) 10/85-09/92 1.6

2.0

12/85-01/89

11/85-09/92

PHD249

-07/87, M: 80

-07/87, M: 80 -03/91, M: 100, 130, 190

ø 23,8mm

-03/91, M: 100, 130, 190

L 575mm

-03/91, M: 100, M: Closed

1.305


C o d e

L

FORD TRANSIT Bus (T_ _) 10/85-09/92 <- 2.0

2.0 CAT

2.5 D

11/85-09/92

12/85-09/92

12/85-09/92

PHD248 PHA277 PHA309 BWF113 BWH255 BWH256 BWF195 BWK131 BWL165 BWH257 BWF196 BWK132 BWL166 PSA948

AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP BX

PMK278

BX

PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF113 BWH255 BWH256 BWF195 BWK131 BWL165 BWH257 BWF196 BWK132 BWL166 PSA948 PMK608 PMK278 PMK279 PMK117 PHD249 PHD253 PHD248 PHD252 PHA277 PHA309 BWF137 BWH107 BWF113 BWH255 BWF195 BWL165 BWF196 BWL166

AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP BX BX BX BX

BX BX AP AP AP AP AP AP

L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 25,4mm

-03/91, M: 100, M: Closed -03/91, M: 100, M: Closed

ø 23,8mm

-03/91, M: 100, 130, 190

L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 25,4mm

-03/91, M: 100, M: Closed -03/91, M: 100, M: Closed -03/91, M: 100, M: Closed

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 575mm L 390mm L 575mm L 390mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 20,6mm ø 25,4mm

-03/91, M: 100 05/89-03/91, M: 100 -03/91, M: 100 -03/91, M: 130 -03/91, M: 190 -03/91, M: 190 -03/91, M: 100 -03/91, M: 130 -03/91, M: 190 -03/91, M: 190 -03/91, M: 100, 130, 190

-03/91, M: 100 05/89-03/91, M: 100 -03/91, M: 100 -03/91, M: 130 -03/91, M: 190 -03/91, M: 190 -03/91, M: 100 -03/91, M: 130 -03/91, M: 190 -03/91, M: 190 -03/91, M: 80, 100, 130, 160, 190 -03/91, ESP(-), M: 80, 100 -03/91, M: 80, 100, 130, 160, 190 04/91-, ABS(-), M: 100, 150 -03/91, M: 80, 100, 160 M: 190 -03/91, M: 80, 100, 160 M: 190 -03/91, M: 80, 100, 160 M: 100 M: 100 M: 80 M: 80 M: 100, 160, 190 M: 80, 160, 190 M: 100, 160, 190 M: 80, 160, 190

TRANSIT Bus (V_ _) 11/77-10/86 1.6

2.0

1.306

12/77-10/86

11/77-10/86

PSA948

BX

PMF103 PMK278 PHA232 BWF105 BWF104 BWF103 BWF113 PMF103 PMH214 PMK153 PHD231 PHD230

AP BX AP AP AP AP AP AP BX

10/85-, M: 80 ø 20,6mm ø 23,8mm L 435mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 400mm L 400mm

-09/85, M: 80 10/85-, M: 80 -09/85, M: 80 -09/85, M: 80 -09/85, M: 80 -09/85, M: 80, 100 M: 80 -12/78, M: 120, 175 M: 130, 160, 190 M: 130, 190 -12/78, M: 80, 100, 120 -12/78, M: 80, 100, 115, 120


C o d e

L

FORD TRANSIT Bus (V_ _) 11/77-10/86 <- 2.0

2.4 D

2.5 D

11/77-10/86

12/77-10/86

10/83-10/86

PHD232 PHA232 BWH236 BWF105 BWF104 BWH235 BWD193 BWF103 BWH178 BWH179 PMF103 PMK153 PMH214 PMH170 PHD231 PHD230 PHD232 PHA232 BWF105 BWF104 BWD193 BWF103 BWH178 BWH179 PSA948 PMK608 PMK278 PMK279 BWF113 BWK131 BWL165 BWK132 BWL166

AP AP AP AP AP AP AP AP AP BX AP BX

AP AP AP AP AP AP BX BX BX AP AP AP AP AP

L 375mm L 435mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22mm L 400mm L 400mm L 375mm L 435mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

-09/85, M: 100, 120, 130, 160, 190 M: 80, 100, 120, 130, 160, 190 -12/78, M: 120 -12/78, M: 75, 115 -12/77, M: 75 -12/78, M: 120 -12/78, M: 175 -09/85, M: 75, 100 -09/85, M: 120, 130, 160, 175 -09/85, M: 120, 130, 160, 175 -12/78, M: 80, 175 -12/83, M: 130, 190 M: 100, 120, 130, 160, 190 M: 100, 120, 130, 160, 190 -12/78, M: 80, 115 -12/78, M: 80, 115 M: 100, 120, 130, 160, 190 01/79-12/83, M: 80, 100, 115, 120, 130, 160, 190 -12/78, M: 80 -12/78, M: 80, 115 -12/78, M: 175 -12/83, M: 80, 100, 115 -12/83, M: 130, 160, 175 -12/83, M: 130, 160, 175 10/85-, M: 80, 100, 130, 160, 190 10/85-, ESP(-), M: 80, 100 10/85-, M: 80, 100, 130, 160, 190 10/85-, M: 80, 100 10/85-, M: 130 10/85-, M: 80, 100, 130, 160, 190 10/85-, M: 130 10/85-, M: 80, 100, 130, 160, 190

TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 06/021.8 16V, 1.8 Di , 1.8 TDCi

06/02-

PHB507 PHD952 PHD951 PHB508 PHB510 PHA496 BWF318

L 368mm L 410mm L 410mm L 345mm L 384mm L 425mm ø 20.6mm

PND213 PJQ104

09/02-06/03

ABS(+) ABS(-)

-09/02 FAG

ø 32mm

-09/04

BWL204

BX

ø 25,4mm

PJQ124

FTE

ø 28mm ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

TRANSIT Flatbed / Chassis 07/062.2 TDCi

07/06-

2.3 16V

07/06-

PML443 PML442 BWL204

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm

3.2 TDCi

09/07-

BWL204

BX

ø 25,4mm

PJQ124

FTE

ø 28mm

TRANSIT Flatbed / Chassis (E_ _) 08/94-07/00 2.0

09/91-03/00

PMK528 PMK626 PMK609 PMK117 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137

BX ATE BX

BX

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm

-04/97, ABS(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 05/97-, ABS(+) 05/97-, ABS(-) ABS(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 M: 80, 100, 120, 150, 190

1.307


C o d e

L

FORD TRANSIT Flatbed / Chassis (E_ _) 08/94-07/00 <- 2.0

09/91-03/00

2.5 DI

09/91-03/00

2.5 TD

09/91-

BWH107 BWL204 PMK608 PMK528 PMK117 PMK626 PMK609 PHD249

BX BX BX BX ATE

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 575mm

PHD248

L 575mm

PHA277

L 415mm

PHA309 BWH107 BWL204 BWF137 PMK528 PMK626 PMK609 PMK117 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137 BWH107 BWL204

BX BX BX BX ATE BX

BX BX BX

L 270mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm ø 23,8mm L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm

M: 80, 100, 120, 150, 190 M: 80, 100, 120, 150, 190 -04/97, ABS(-), M: 100, 120, 150, 190 -07/01, ABS(-), M: 80, 100, 120, 150, 190 05/97-, ABS(+), M: 100 05/97-, ABS(-), M: 100 -07/01, ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190, M: Closed, Flatbed -07/01, ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190, M: Closed, Flatbed -07/01, ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 80, 100, 120, 150, 190, M: Closed, Flatbed M: 150 -10/95, M: 100, 120, 150, 190 -10/95, M: 100, 120, 150, 190 -07/01, M: 80, 100, 120, 150, 190 -04/97, ABS(-), M: 100, 120, 150, 190 05/97-, ABS(+) 05/97-, ABS(-) ABS(-), M: 100, 190 ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 100, 120, 150, 190 ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 100, 120, 150, 190 ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-), M: 100, 120, 150, 190 M: 100, 120, 150, 190 M: 100, 120, 150, 190 M: 100, 120, 150, 190

TRANSIT Flatbed / Chassis (FM_ _, FN_ _) 01/00-05/06 2.0 DI

2.0 TDCi

2.3 16V

2.4 DI

2.4 TDCi

1.308

08/00-05/06

08/02-05/06

04/01-05/06

01/00-05/06

03/04-05/06

PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA499 PHA496 BWL204

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 445mm L 425mm ø 25,4mm

PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA496 BWL204

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 425mm ø 25,4mm

PJQ124

FTE

ø 28mm 07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 445mm L 425mm ø 25,4mm

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 375mm L 425mm L 445mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 425mm

ABS(+) ABS(-)

PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA499 PHA496 BWL204 PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA500 PHA496 PHA499 BWL204 PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA496

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

-05/02, ABFA/ABFB, M: 260, 280, 300 06/02-, ABFA/ABFB, M: 260, 280, 300 M: 260, 280, 300, M: Flatbed

FIFA, M: 280, 300 -03/06, M: 280, 300, M: Flatbed

-05/02, E5FA, M: 330, 350 06/02-, E5FA, M: 330, 350 -03/06, RWD, M: 330, 350, M: Flatbed

06/02-, D2FA, D2FA/D2FE, F4FA, M: 330, 350, 430 D2FA, D2FA/D2FE, D4FA, F4FA, M: 260, 280, 330, 350, 425, 430 RWD, M: 330, 350, 425, M: Flatbed

H9FA, M: 330, 350, 425, 430


C o d e

L

FORD TRANSIT Flatbed / Chassis (FM_ _, FN_ _) 01/00-05/06 <- 2.4 TDCi

03/04-05/06

BWL204

2.4 TDE

07/01-05/06

PML443 PML442 PHD952 PHD951 PHA499 PHA496 BWL204

BX

ø 25,4mm

-03/06, M: 330, 350, 425, M: Flatbed 07/03-, ABS(+) 07/03-, ABS(-)

BX

ø 25,4mm ø 25,4mm L 410mm L 410mm L 445mm L 425mm ø 25,4mm

-05/02, DOFA/TBE, TBE, M: 330, 350, 410, 425 06/02-, DOFA/TBE, FXFA, TBE, M: 300, 330, 350, 410, 425 M: 300, 330, 350, 410, 425, M: Flatbed

TRANSIT Flatbed / Chassis (T_ _) 11/85-09/92 2.0

2.0 CAT

2.5 D CAT

2.5 DI

01/86-09/92

11/85-09/92

PSA948

BX

PMK278

BX

PHD251 PHD250 PHA309 BWH255 BWF195 BWL165 BWK131 BWF196 BWL166 BWK132 PSA948

AP AP AP AP AP AP AP BX

PMK278

BX

01/86-01/89

PHD251 PHD250 BWH255 BWF195 BWL165 BWK131 BWF196 BWL166 BWK132 PSA948

09/88-09/92

PMK608 PMK278 PMK279 PHD253 PHD249 PHD252 PHD248 PHA277 PHA309 BWH255 BWF113 BWK131 BWF195 BWL165 BWK132 BWF196 BWL166 PSA948 PMK608 PMK278 PMK279 PMK117 PHD253 PHD249 PHD252 PHD248 PHA277 PHA309 BWF113

AP AP AP AP AP AP AP BX BX BX

AP AP AP AP AP AP AP AP BX BX BX BX

AP

-03/91, M: 100, 130, 160, 190 ø 23,8mm L 390mm L 390mm L 270mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 23,8mm

-03/91, M: 130, 160, 190, M: Closed, Flatbed, Pickup -03/91, M: 130, 160, 190, M: Closed, Flatbed, Pickup

ø 23,8mm

-03/91, M: 100, 130, 160, 190

L 390mm L 390mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 23,8mm

-03/91, M: 130, 160, 190, M: Closed, Flatbed, Pickup -03/91, M: 130, 160, 190, M: Closed, Flatbed, Pickup -03/91, M: 100 -03/91, M: 130 -03/91, M: 160, 190 -03/91, M: 190 -03/91, M: 130 -03/91, M: 160, 190 -03/91, M: 190 M: 80, 100, 130, 160, 190

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 390mm L 575mm L 390mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 25,4mm ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 390mm L 575mm L 390mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm

-03/91, M: 100 -03/91, M: 130 -03/91, M: 160, 190 -03/91, M: 190 -03/91, M: 130 -03/91, M: 160, 190 -03/91, M: 190 -03/91, M: 100, 130, 160, 190

-06/88, ESP(-), M: 120 M: 80, 100, 130, 160, 190 4AB, M: 190 M: 80, 100, 130, 160 4AB, M: 190 M: 80, 100, 130, 160 M: 80, 100, 130, 160, 190 -03/91, M: 80 -03/91, M: 80, 100, 120 -01/89, M: 130 -03/91, M: 130, 160, 190 -03/91, M: 80, 100, 130, 160, 190 -01/89, M: 130 -03/91, M: 130, 160, 190 -03/91, M: 80, 100, 130, 160, 190 -03/91, M: 80, 100, 190 -03/91, ESP(-), M: 80 -03/91, M: 80, 100, 190 04/91-, ABS(-), M: 120, 150 -03/91, 4AB, M: 190 M: 80, 100, 120, 130, 160 -03/91, 4AB, M: 190 M: 80, 100, 120, 130, 160 M: 80, 100, 120, 130, 160, 190 -03/91, M: 80, 100

1.309


C o d e

L

FORD TRANSIT Flatbed / Chassis (T_ _) 11/85-09/92 <- 2.5 DI

09/88-09/92

BWF137 BWL165 BWL166

BX AP AP

ø 20,6mm ø 25,4mm ø 25,4mm

04/91-, M: 120, 150 -03/91, M: 80, 100, 190 -03/91, M: 80, 100, 190

TRANSIT Flatbed / Chassis (V_ _) 11/77-10/86 1.6

2.0

2.4 D

2.5 D

11/77-10/86

11/77-10/86

11/77-09/85

10/83-10/86

PSA948

BX

PMF103 PMK278 PHD249 PHD232 PHD248 PHA309 PHA232 PHA277 BWF105 BWF104 BWF113 BWF103 BWH255 PMF103 PMH214 PMK153 PHD231 PHD230 PHD232 PHA232 BWF105 BWH236 BWH235 BWD193 BWF103 BWH178 BWH179 PMF103 PMK153 PMH214 PMH170 PHD231 PHD230 PHD232 PHA232 BWF105 BWF104 BWD193 BWH179 BWF103 BWH178 PSA948

AP BX

PMK608 PMK278 PMK279 PHD249 PHD248 PHA309 PHA277 BWF113 BWK131 BWL165 BWK132 BWL166

AP AP AP AP AP AP AP BX

AP AP AP AP AP AP AP AP BX AP BX

AP AP AP AP AP AP BX

10/85-, M: 80 ø 20,6mm ø 23,8mm L 575mm L 375mm L 575mm L 270mm L 435mm L 415mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 400mm L 400mm L 375mm L 435mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 22mm L 400mm L 400mm L 375mm L 435mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 19mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm

AP AP AP AP AP

ø 23,81mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 575mm L 575mm L 270mm L 415mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 25,4mm

BX ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm

BX BX

-12/78, M: 80 10/85-, M: 80 -09/85, M: 80, M: Closed -09/85, LA, M: 100 -09/85, M: 80, M: Closed -09/85, M: 100 -09/85, M: 80, M: Closed -12/78, M: 80 -12/78, M: 80 -09/85, M: 80 -09/85, M: 80, 100 10/85-, M: 80 -12/78, M: 120, 175 M: 130, 160, 190 M: 130, 190 -12/78, M: 80, 100, 120 -12/78, M: 80, 100, 115, 120 M: 100, 120, 130, 160, 190 M: 80, 100, 120, 130, 160, 190 -12/78, M: 115 -12/78, M: 120 -12/78, M: 120 -12/78, M: 175 M: 100, 120 -09/85, M: 120, 130, 160, 175 -09/85, M: 120, 130, 160, 175 -12/78, M: 80, 175 -12/83, M: 130, 190 M: 100, 120, 130, 160, 190 M: 100, 120, 130, 160, 190 -12/78, M: 80, 115 -12/78, M: 80, 115 01/79-12/83 M: 80, 100, 115, 120, 130, 160, 190, M: Closed -12/78, M: 80 -12/78, M: 80, 115 -12/78, M: 175 -12/83 M: 80, 100, 115, 120 -12/83, M: 130, 160 10/85-, M: 80, 130, 160, 190 10/85-, ESP(-), M: 120 10/85-, M: 80, 130, 160, 190 10/85-, M: 120 10/85-, M: 120 10/85-, M: 120 10/85-, M: 80, 120 10/85-, M: 130 10/85-, M: 80, 130, 160, 190 10/85-, M: 130 10/85-, M: 80, 130, 160, 190

TRANSIT TOURNEO 11/94-12/00 2.0, 2.5 DI , 2.5 TD

1.310

11/94-12/00

PMK528 PMK626

-04/97, ABS(-) 05/97-, ABS(+)


C o d e

L

FORD TRANSIT TOURNEO 11/94-12/00 11/94-12/00

PMK609

ø 23,81mm

05/97-, ABS(-)

07/06-

BX BX BX BX

L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 25,4mm

ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-) ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-) ASR(-), EDS(-), ETS(-), TC(-)

2.2 TDCi

PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137 BWH107 BWL204 BWL204 PJQ124

FTE

ø 28mm

2.4 D

08/94-06/00

PMK528 PMK626 PMK609 PHD249 PHD248 PHA277 PHA309 BWF137 BWH107 BWL204

BX ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,81mm L 575mm L 575mm L 415mm L 270mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 25,4mm

PMD253

FI

<- 2.0, 2.5 DI , 2.5 TD

BX BX BX

-04/97, ABS(-) 05/97-, ABS(+) 05/97-, ABS(-) ASR(-) ASR(-) ASR(-)

FSO 125P 10/67-08/92 1.3, 1.5

10/67-08/92

PHD108 PHD119 PND121

ø 19mm L 362mm L 490mm ø 19mm

125P Estate 10/67-08/92 1.3, 1.5

10/67-08/92

PMD253

ø 19mm

-10/87

PHD108 PHD119 PND121

FI

L 362mm L 490mm ø 19mm

-10/87 -10/87 -10/87

PHD288 PHA430 BWC115

L 340mm L 220mm ø 17,45mm

01/0501/0501/05-

LANOS Saloon 05/041.4

1.6 16V

05/04-

05/04-

ATE

PJA121 PHD288 PHA430 PJA121

01/05L 340mm L 220mm Ch. 103900->

POLONEZ I 10/77-08/88 1.3 1.5

01/78-12/80 10/77-08/88

PHB119 PMD253

FI

PHB119 PND121 1.6

08/86-08/88

PMD253

FI

PHB119 PND121

L 170mm ø 19mm

05/7801/83-

L 170mm ø 19mm

11/8001/83-

ø 19mm

02/87-

L 170mm ø 19mm

02/8702/87-

POLONEZ II 08/88-08/92 1.5, 1.5 i, 1.9 D

08/88-08/92

PMH444

TRW

ø 22,2mm

PHB119 BWF119 BWF118

TRW TRW

L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm

PMH444

TRW

ø 22,2mm

-06/98

TRW TRW

L 170mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-06/98 -06/98 -06/98

POLONEZ III 09/921.4 i 16V, 1.6 i, 1.9 D

09/92-

PHB119 BWF119 BWF118

1.311


C o d e

L

HONDA ACCORD EURO (CU) 06/082.4

06/08-

PNB494

ø 15.9mm

ACCORD III (CA4, CA5) 11/85-12/89 1.6 L

2.0 EX

11/85-12/89

11/85-12/89

2.0 EXi

11/85-12/89

2.0 i 16V

01/87-12/89

PMK306 PMF295 PHA171 BWF232

NIS

ø 23,8mm ø 20,6mm L 245mm ø 20,6mm

PMK306

ø 23,8mm

PHD154 PHA378 PMF295 PMK306 PHD154 PHA378 BWF232

L 490mm L 250mm ø 20,6mm ø 23,8mm L 490mm L 250mm ø 20,6mm

NIS

PMK306

ø 23,8mm

BWF232

ø 20,6mm

-12/85 -06/88

-06/88

ACCORD III Aerodeck (CA5) 11/85-12/89 1.6 L

11/85-12/89

PHA171 PHA378 BWF232

2.0

01/86-12/86

2.0 EX

10/87-12/89

PMF295 PMK284 PHD154 PHA378 PMF295

11/85-12/89

PHD154 PHA378 PMK284

2.0 EXi

L 245mm L 250mm ø 20,6mm NIS NIS

NIS

ø 20,6mm ø 23,8mm L 490mm L 250mm ø 20,6mm

NIS

L 490mm L 250mm ø 23,8mm

PHD154 PHA378 BWF232

07/87-

L 490mm L 250mm ø 20,6mm

ACCORD IV (CB3, CB7) 11/89-10/93 1.8

01/90-12/91

PSA966 PMK305 PHD101 PHD162 PHD315 BWD341 BWD245 PNB240

2.0 16V

01/90-03/93

01/90-03/93

ø 23,8mm L 705mm L 220mm L 380mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm ø 19mm -12/91

NIS NIS TRW TRW

AK AK

PJD162 PSA966 PML244 PMK347 PHD101 PHD162 PHD315

1.312

AK AK

PJD162 PSA966 PMK305 PML244 PML182 PMK192 PMK347 PHD101 PHD162 PHD315 BWD341 BWD245 PNB240

2.0 i 16V

NIS

NIS

ø 23,8mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 705mm L 220mm L 380mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

-12/91 -12/91, ABS(+) -12/91, ABS(+) -12/91, ABS(-) ABS(-) -12/91 -12/91, ABS(+) -12/91, ABS(-) -12/91, ABS(-) -12/91, ABS(-) -12/91

ø 19mm

-12/91

ø 25,4mm ø 23,8mm L 705mm L 220mm L 380mm

ABS(-) ABS(+) ABS(-)


C o d e

L

HONDA ACCORD IV (CB3, CB7) 11/89-10/93 <- 2.0 i 16V

01/90-03/93

2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik

01/90-03/93

BWD341 BWD245 PNB240 PJD162 PML244 PMK347 PHD101 PHD162 PHD315 BWD341 BWD245 PNB240

AK AK

NIS

AK AK

PJD162

ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm ø 19mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 705mm L 220mm L 380mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

ABS(-) ABS(-)

ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

ø 19mm

ACCORD IV Aerodeck (CB8, CB9) 01/91-12/93 2.0 i 16V

03/93-12/93

PML244

NIS

PHD101 PHD162 PNB240 2.2

05/92-12/94

PJD162 PML244 PHD162 PHD315 BWD341 BWD245 PNB240

2.2 i 16V

01/91-12/93

L 705mm L 220mm ø 15,9mm NIS

AK AK

PJD162 PSA966 PMK305 PMK347 PML244 PML730 PHD101 PHD162 PNB240

ø 25,4mm

ø 19mm ø 25,4mm L 220mm L 380mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

ø 19mm -12/91 NIS NIS NIS

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 25,4mm

-06/91 -08/93, NIS , 07/91, 01/93-

L 705mm L 220mm ø 15,9mm

PJD162

ø 19mm

ACCORD IV Coupe (CC1) 01/92-09/93 2.0 i 16V

01/92-09/93

PML244

ø 25,4mm

08/93-

L 710mm L 715mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

08/9308/93ABS(-) ABS(-) 08/93-

PJD162

ø 19mm

08/93-

PNB494

ø 15.9mm

PNB494

ø 15.9mm

PHD404 PHD368 BWD341 BWD245 PNB240

NIS

AK AK

ACCORD IX 07/082.0 i, 2.4 i

07/08-

ACCORD IX Estate 07/082.0 i, 2.4 i

07/08-

ACCORD V (CC7, CD) 03/93-12/97 2.0 i

03/93-01/96

PSA718

TRW

ø 8 / 9“

PMK192

TRW

ø 23,8mm

ABS(-)

L 705mm L 705mm L 225mm ø 15,9mm

01/9401/94ABS(+), brake assist(-) -12/95, ABS(-)

PHD100 PHD101 PHD259 PNB240

2.0 i S

03/93-01/96

PJD117 PJD162 PSA718

TRW

ø 19mm ø 19mm ø 8 / 9“

PMK192

TRW

ø 23,8mm

PHD100

BO

ABS(+), brake assist(-)

L 705mm

1.313


C o d e

L

HONDA ACCORD V (CC7, CD) 03/93-12/97 <- 2.0 i S

2.3 i SR

03/93-01/96

03/93-01/96

PHD101 PHD259 BWF299 BWF300 PNB240

L 705mm L 225mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 15,9mm

01/94-

PJD117 PSA718

BO TRW

ø 19mm ø 8 / 9“

ABS(+), brake assist(-)

PMK192

TRW

ø 23,8mm

ABS(-)

PHD100 PHD101 PHD259 PHD162 PHD315 PHA367 PNB240 PJD117

L 705mm L 705mm L 225mm L 220mm L 380mm L 380mm ø 15,9mm BO

ø 19mm

NIS

ø 23,8mm

NIS

ø 25,4mm L 710mm L 715mm ø 15,9mm

-06/95 -06/95 07/95-

ACCORD V Aerodeck (CE) 09/93-02/98 2.0 i LS 16V

2.2 i ES

09/93-02/98

09/93-02/98

PMK347 PML730 PML244 PHD404 PHD368 PNB240 PJD162 PML730 PML244 PMK305 PHD404 PHD368 PNB240

ø 19mm NIS NIS

PJD162

-06/95, NIS , 01/94-10/97 , 01/94-10/97, ABS(+) 01/94-10/97 01/94-10/97 01/94-10/97

ø 25,4mm ø 23,8mm L 710mm L 715mm ø 15,9mm

01/94-10/97 , 01/94-10/97 01/94-10/97, ABS(+) , 06/95-10/97, ABS(-) 01/94-10/97 01/94-10/97 01/94-10/97

ø 19mm

01/94-10/97

ACCORD V Coupe (CD7, CD9) 09/93-02/98 2.0

2.2 i ES

09/93-12/97

09/93-02/98

PML244 PML730 PHD404 PHD368 PNB240 PJD162 PML730 PMK305 PML244 PHD404 PHD368 PNB240

NIS

ø 25,4mm L 710mm L 715mm ø 15,9mm ø 19mm

NIS NIS

PJD162

ø 23,8mm ø 25,4mm L 710mm L 715mm ø 15,9mm

, -12/97 06/95-, ABS(-) ABS(+)

ø 19mm

ACCORD VI (CE, CF) 02/96-10/98 1.9 i

02/96-10/98

PSA718

TRW

PHD100 PHD101 PHD259 PNB240 2.0 i LS

02/96-10/98

PJD117 PSA718

BO TRW

ø 19mm ø 8 / 9“

PMK305

NIS

ø 23,8mm

PHD100 PHD101 PHD259 PNB240 2.0 TDi

1.314

04/96-10/98

ø 8 / 9“

PJD117 PHD100

ABS(+), brake assist(-)

L 705mm L 705mm L 225mm ø 15,9mm

L 705mm L 705mm L 225mm ø 15,9mm BO

ø 19mm L 705mm

ABS(+), brake assist(-)


C o d e

L

HONDA ACCORD VI (CE, CF) 02/96-10/98 <- 2.0 TDi

04/96-10/98

2.2 i VTEC

02/96-10/98

PHD101 PHD259 PHA367 PNB240 PJD117 PSA718

L 705mm L 225mm L 380mm ø 15,9mm BO TRW

PHD100 PHD101 PHD259 PHA367 PNB240 PJD117

ø 19mm ø 8 / 9“

ABS(+), brake assist(-)

L 705mm L 705mm L 225mm L 380mm ø 15,9mm BO

ø 19mm

ACCORD VII (CG, CK) 03/97-12/03 1.6 i

1.8 i

2.0 i

2.0 Turbo DI

2.2 Type-R

2.3

10/98-12/02

PML726 L 425mm L 425mm ø 20,6mm ø 20,6mm

10/98-12/02

PHD449 PHD448 BWF333 BWF334 PML726

L 425mm L 425mm

10/98-01/01

PHD449 PHD448 PML726

L 425mm L 425mm

02/99-12/02

PHD449 PHD448 PML726 PHD449 PHD448 PNH856

L 425mm L 425mm

02/99-12/02

PML726 L 425mm L 425mm

01/01-06/03

PHD449 PHD448 PML726 PHD449 PHD448

L 425mm L 425mm

-10/00 -10/00

ACCORD VII Coupe (CG) 12/97-06/03 2.0 i 16V, 3.0 V6 24V

02/98-06/03

PML726 PHD592 PHD581 PHD603 PHD597

M: CG2, CG4 L 470mm L 465mm L 480mm L 475mm

ACCORD VII Hatchback (CH) 12/99-12/02 ø 20,6mm ø 20,6mm

12/99-12/02

BWF333 BWF334 PML726

L 425mm L 425mm

12/99-10/00

PHD449 PHD448 PML726 PHD449 PHD448 PNH856

L 425mm L 425mm

1.6

12/99-12/02

1.8 i, 2.0

2.0 TDi

2.3

11/00-12/02

PML726 PHD449 PHD448

L 425mm L 425mm

ACCORD VIII (CL_, CM_) 02/032.0

02/03-

PMF726 PHD7072 PHD7071 PHD604 PHD599

L 470mm L 470mm L 475mm L 475mm

1.315


C o d e

L

HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 02/03<- 2.0

2.0 All-wheel Drive

2.2 i-CTDi

2.4

2.4 Vtec E

3.0

02/03-

PNB494

ø 15.9mm ø 19.0mm

02/03-

PJD256 PJD751 PMF726 PNB494

ø 15.9mm

PJD256 PJD751 PMF726

ø 19.0mm

PHD7072 PHD7071 PHD604 PHD7070 PHD599 PHD7057 PNB494

L 470mm L 470mm L 475mm

01/04-

02/03-

02/03-09/05

09/06-

, ,

K20A6 K20A6

, -05/08 , -05/08 -05/08 -05/08 -05/08

L 475mm -05/08 ø 15.9mm

PJD256 PJD751 PMF726

ø 19.0mm

PHD7072 PHD7071 PHD604 PHD7070 PHD599 PHD7057 PNB494

L 470mm L 470mm L 475mm

-05/08 -05/08 -05/08

L 475mm ø 15.9mm

PJD256 PJD751 PMF726

ø 19.0mm

PNB494

ø 15.9mm

PJD256 PMF726

ø 19.0mm

-05/08 -05/08 , -05/08 , -05/08

ACCORD VIII Tourer (CM_) 04/032.0, 2.4

04/03-

PMF726 PHD7072 PHD7071 PHD604 PHD7070 PHD599 PHD7057 PNB494

2.2 i-CTDi

2.4 Vtec T

01/04-

09/03-

, 01/06L 470mm L 470mm L 475mm

-05/08 L 475mm -05/08 ø 15.9mm

PJD256 PJD751 PMF726

ø 19.0mm

PHD7072 PHD7071 PHD604 PHD7070 PHD599 PHD7057 PNB494

L 470mm L 470mm L 475mm

, 01/06-

1.316

09/08-

-05/08 -05/08 -05/08

L 475mm -05/08 ø 15.9mm

PJD256 PJD751 PNB494

ø 19.0mm

PMH851

ø 22,2mm

PHD594 PHD583 PHA505 PHD7077 PHA504

L 547mm L 547mm L 360mm

ø 15.9mm

CITY Saloon 09/081.4 i-V TEC

-05/08 -05/08

L 540mm


C o d e

L

HONDA CITY Saloon 09/08<- 1.4 i-V TEC

09/08-

PNB7044

ø 15.87mm

CIVIC I Hatchback (SB) 07/72-09/83 1.3

03/81-12/83

1200

07/72-12/80

BWC171 BWD217 BWC172 BWD218 PHA113 BWC144

ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm

CIVIC II Shuttle (EE) 01/88-02/95 1.4 i 16V

1.5 i 16V

1.6 4x4

1.6 i 16V 4WD

01/88-12/92

01/88-11/91

01/88-12/92

01/88-02/95

PMH369 PMF385 PMH396 PHD140 PHD139 PHA174 PMF385 PMH396 PMH369 PHD140 PHD139 PHA174 PMH396

NIS

PHD140 PHD139 PHA174 PMH369 PMF385 PMH396 PHD140 PHD139 PHA174

NIC NIC NIC NIS

NIS NIC NIC NIC NIS NIS NIC NIC NIC NIS

NIS NIC NIC NIC

ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 655mm L 655mm L 255mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 655mm L 655mm L 255mm ø 22,2mm

, ABS(-) , 01/89-12/89 , 01/9001/89-

L 655mm L 655mm L 255mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 655mm L 655mm L 255mm

01/90-

, -12/88 , 01/90FWD

, 01/90-

, ABS(-) , 01/89-12/89 , 01/90-

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/87-10/93 1.3, 1.4 L

1.3 16 V CAT

1.5 i 16V

10/87-12/89

09/89-09/91

10/88-09/91

PMF343 PMK304 PMH369 PMF385 PMK306 PHD140 PHD139 BWD229 BWD230 PMF343 PMH369 PMK304 PMF385 PMK306 PMH396 PHD140 BWD229 BWD341 BWD230 BWD342 PMF343 PMK304 PMH369 PHD140 PHA174 PHD142 BWD217 BWD229 BWD341

AI NIS

NIC NIC TRW TRW AI NIS

NIS NIC TRW AK TRW AI NIS NIC NIC NIC TRW AK

ø 20,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm L 655mm L 655mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm L 655mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm L 655mm L 255mm L 577mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

, Norway

01/89-12/88 -12/89 -12/89

, 01/9001/89-12/89 01/90-12/89 01/90-

Austria -09/90 10/90-12/89 01/90-

1.317


C o d e

L

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/87-10/93 <- 1.5 i 16V

1.6 i 16V

1.6 i 16V Vtec

10/88-09/91

09/87-09/91

10/89-09/91

BWD218 BWD230 BWD342 PJD106 PMF343 PMH369 PMK304 PMF385 PMK306 PMH396 PHD140 PHD139 PHD142 PHA174 BWD229 BWD341 BWD230 BWD342 PMF343 PMH369 PMK304 PMF385 PMH396 PMK306 PHD547 PHD139 PHD142

NIC NIC NIC

ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm L 655mm L 655mm L 577mm L 255mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 680mm L 655mm L 577mm

PMF343

AI

ø 20,6mm

PHD549 PHD550 PHD139 PHD548 BWD341 BWD229 BWD245 BWD230 PNB241

ME NIC NIC ME AK TRW AK TRW

L 655mm L 655mm L 655mm L 661mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

TRW

AI NIS

NIS NIC NIC NIC NIC TRW AK TRW AI NIS

NIS

-12/89 01/90-

, 01/90-12/88

-12/89 01/90-12/89 01/90-

CIVIC IV Hatchback (EG) 10/91-11/95 1.3 16V

1.5 i 16V

1.6 16V Vtec

1.318

10/91-11/95

10/91-11/95

10/91-11/95

PSA962

PJD106 PSA964

ø 19mm

PMF343

AI

ø 20,6mm

PHD549 PHD140 PHD550 PHD139 PHD548 BWD341 BWD229 BWD245 BWD230 PNB241

ME NIC NIC NIC ME AK TRW AK TRW

L 655mm L 655mm L 655mm L 655mm L 661mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

PJD106 PSA966 PSA964 PMK283 PMF343 PHD549 PHD550 PHD139 PHD548 PHD395

D15B2 D15ZA

ø 19mm

AI ME NIC NIC ME NIC

ø 23,8mm ø 20,6mm L 655mm L 655mm L 655mm L 661mm L 465mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(-) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+)


C o d e

L

HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 10/91-11/95 <- 1.6 16V Vtec

10/91-11/95

1.6 VTi 16V

10/91-11/95

PHD498 PHD394 PNB241

NIC ME

PJD106 PSA966 PMK283 PMF343 PMH369 PHD139 PHA182 PHD498 PHD394 PNB241

L 585mm L 465mm ø 15,9mm

ABS(-) ABS(-)

ø 19mm

AI NIS NIC NIC ME

PJD106

ø 23,8mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 655mm L 275mm L 585mm L 465mm ø 15,9mm

FWD FWD

ø 19mm

CIVIC IV Saloon (ED) 09/87-10/93 1.2

1.3

1.4 L

1.5 i 16V

1.6 i 16V

1.6 i 16V 4x4

01/88-12/91

10/87-12/89

10/87-12/89

10/87-09/91

09/87-09/91

10/89-09/91

PMF343 PMH369 PMK304 PHD140 PHD139 BWD229 BWD341 BWD230 BWD342 PMF343 PMH369 PMK304 PMF295 PHD135 PHD140 PHD139 PHA170 BWD229 BWD230 PMF343 PMH369 PMK304 PMF385 PMK306 PHD140 PHD139 BWD229 BWD230 PMF343 PMH369 PMK304 PHD140 PHD139 PHA174 BWD217 BWD229 BWD341 BWD218 BWD230 BWD342 PMF343 PMK304 PMH369 PHD140 PHD139 PHD142 PMK304

AI NIS NIC NIC TRW AK TRW AI NIS NIS ME NIC NIC TRW TRW AI NIS

NIC NIC TRW TRW AI NIS NIC NIC NIC TRW AK TRW AI NIS NIC NIC NIC

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 655mm L 655mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 20,6mm L 485mm L 655mm L 655mm L 235mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 23,8mm L 655mm L 655mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 655mm L 655mm L 255mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm L 655mm L 655mm L 577mm ø 23,8mm

01/89-12/88 -12/89 01/90-12/89 01/90-

-12/87 -12/87 -12/88 -12/87 -12/89 -12/89

01/89-12/88 -12/89 -12/89

01/89-12/88

-12/89 01/90-12/89 01/90-

01/88-, FWD -12/88

1.319


C o d e

L

HONDA CIVIC IV Saloon (ED) 09/87-10/93 <- 1.6 i 16V 4x4

10/89-09/91

PMH369 PMF385 PMK306 PMH396 PHD140 PHA174 BWD229 BWD341 BWD230 BWD342

NIS

NIS NIC NIC TRW AK TRW

ø 22,2mm ø 20,6mm ø 23,8mm ø 22,2mm L 655mm L 255mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

, AWD

, 01/90-

-12/89 01/90-12/89 01/90-

CIVIC V Coupe (EJ) 08/93-03/96 1.5 i LSi

1.6 i

1.6 i Vtec

01/94-11/95

01/94-11/95

01/94-03/96

PSA964 PMF343

AI

ø 20,6mm

BWD341 BWD245 PNB241

AK AK

ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

PJD106 PSA963 PSA965 BWD341 BWD245 PNB241 PJD106 PMA179 PMA180 PMA177 PHD576 BWD341 BWD245 PNB241

AK AK

ø 19mm ø 9“ ø 8“ ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

D15B7, M: EJ2 D15B7, M: EJ2

ABS(-) ABS(+)

ø 19mm ø 22,22mm

AK AK

PJD106

ABS(+) ABS(-)

L 415mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm ø 19mm

CIVIC V Saloon (EG, EH) 10/91-12/95 1.3

1.5

1.5 i 16V

01/92-12/92

10/93-12/95

10/91-11/95

PSA962 PMF343

AI

ø 20,6mm

PHD549 PHD550 PHD139 PHD548 BWD341 BWD229 BWD245 BWD230 PNB241

ME NIC NIC ME AK TRW AK TRW

L 655mm L 655mm L 655mm L 661mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

PJD106 PSA964 PMF343

AI

ø 20,6mm

PHD550 PHD139 PHD548 PHD549 BWD341 BWD245 PNB241

NIC NIC ME ME AK AK

L 655mm L 655mm L 661mm L 655mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

PJD106 PSA964 PMF343 PMK283 PHD550 PHD549 PHD139 PHD548

1.320

ø 19mm

ø 19mm AI NIC ME NIC ME

ø 20,6mm ø 23,8mm L 655mm L 655mm L 655mm L 661mm

01/92-12/94, ABS(+) -12/93 -12/93, D15Z1, M: EG8 -12/93 -12/93, D15Z1, M: EG8


C o d e

L

HONDA CIVIC V Saloon (EG, EH) 10/91-12/95 <- 1.5 i 16V

1.6 4x4

10/91-11/95

01/92-10/95

PHA182 PHD394 BWD229 BWD341 BWD188 BWD230 BWD245 BWD189 PNB241

10/91-11/95

10/91-11/95

-12/91 01/92-12/94 01/93-06/95, FWD -12/91 01/92-12/94 01/93-06/95, FWD 01/93-, FWD

ø 19mm

01/93-, FWD AWD, ABS(+)

PMK283

ø 23,8mm

ABS(+)

NIC AK AK

PJD106 PSA964 PMF343 PMH369 PMK283 PHD549 PHD550 PHD139 PHD548 PHD395 PHD394 BWD341 BWD245 PNB241

1.6 VTi

L 275mm L 465mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

PJD106 PSA966 PHD139 BWD341 BWD245 PNB241

1.6 16V Vtec

ME TRW AK TRW TRW AK TRW

PJD106 PSA966 PSA964 PMF343 PMH369 PMK283 PHD139 PHD498 PHD395 PHD394 PNB241

L 655mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm ø 19mm FWD

AI NIS ME NIC NIC ME NIC ME AK AK

AI NIS NIC NIC NIC ME

PJD106

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 655mm L 655mm L 655mm L 661mm L 465mm L 465mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

FWD FWD FWD, ABS(+) -12/93, D16Z6/D16Z7, FWD, M: EH9 -12/93, FWD -12/93 -12/93, D16Z6/D16Z7, FWD, M: EH9 -12/93 -12/93

ø 19mm

FWD B16A2, ABS(+), M: EG9 B16A2, ABS(-), M: EG9 FWD FWD FWD, ABS(+) -12/93 -12/93 01/94-

ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm L 655mm L 585mm L 465mm L 465mm ø 15,9mm

FWD

FWD

ø 19mm

FWD

L 685mm L 685mm L 246mm L 577mm ø 19mm ø 19mm ø 15,8mm ø 15,9mm ø 19mm L 685mm L 685mm L 577mm ø 15,8mm ø 15,9mm ø 19mm L 685mm L 685mm L 246mm L 577mm

-03/00 -03/00 -03/00 -03/00

CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 04/98-02/01 1.4 16V, 1.5 16V

1.6 16V

1.8 16V

04/98-02/01

04/98-02/01

04/98-02/01

PHD317 PHD316 PHA506 PHD142 BWD287 BWD288 PNB501 PNB241 PJD106 PHD317 PHD316 PHD142 PNB501 PNB241 PJD106 PHD317 PHD316 PHA506 PHD142

NIC TRW TRW

NIC

NIC

1.321


C o d e

L

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 04/98-02/01 <- 1.8 16V

04/98-02/01

2.0 i D

04/98-02/01

PNB501 PNB241 PJD106 PHD317 PHD316 PHD142

NIC

ø 15,8mm ø 15,9mm ø 19mm L 685mm L 685mm L 577mm

CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/96-12/00 1.6 i

1.6 i Vtec

03/96-03/00

03/96-12/00

PSA965 PSA963 PMA179 PMA180 PMA177 PMA182 PMA183 PHD7087 PHD576 PHD7085 BWD341 BWD245 PNB757 PNB502 PJD106 PSA965 PMA179 PMA180 PMA177 PMA182 PMA183 PHD7087 PHD576 PHD7085 PHD395 BWD341 BWD245 PNB757 PNB502 PNB733 PNB499 PJD106

ø 8“ ø 9“ ø 22,22mm

AK AK

ø 23,81mm ø 23.81mm L 445mm L 415mm L 445mm ø 19mm ø 19mm

D16Y7, ABS(+), M: EJ6 D16Y7, ABS(-), M: EJ6 -06/96, ABS(+) -06/96, ABS(-) 07/96-, ABS(+) 07/96-, ABS(-) -12/98 -12/98

ø 15.9mm ø 19mm ø 8“ ø 22,22mm

NIC AK AK

ø 23,81mm ø 23.81mm L 445mm L 415mm L 445mm L 465mm ø 19mm ø 19mm

-06/96, ABS(+) -06/96, ABS(-) 07/96-, ABS(+) 07/96-, ABS(-) -12/98 -12/98

ø 15.9mm

,

D16Y8, M: EJ8

ø 15.9mm ø 19mm

,

D16Y8, M: EJ8

CIVIC VI Fastback (MA) 09/94-01/97 1.4 16V

1.322

01/97-02/01

PSA965 PSA963 PMF722 PMA180 PMA177 PMA182 PMA179 PMA183 PHD317 PHD7087 PHD316 PHD7085 PHA506 PHD142 BWD188 BWD287 BWD341 BWD245 BWD189 BWD288 PNB757 PNB502

ø 8“ ø 9“ ø 22,22mm ø 23,81mm

NIC TRW TRW AK AK TRW TRW

ø 23.81mm L 685mm L 445mm L 685mm L 445mm L 246mm L 577mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm

D14A3, ABS(+) D14A3, ABS(-) , ABS(-) -10/98, D14A3, ABS(+) -10/98, D14A3, ABS(-) , 11/98-, D14A3, ABS(+) , 11/98-, D14A3, ABS(-) , 11/98-, ABS(+) -10/98, D14A7, D14Z3 11/98-, D14A3 -10/98, D14A7, D14Z3 11/98-, D14A3 11/98-, ABS(-) 11/98-, ABS(+) , -10/98, ABS(-) , 11/98-, ABS(-) ABS(-) , ABS(-) , -10/98, ABS(-) , 11/98-, ABS(-) , Scandinavia , Scandinavia, D14A3


C o d e

L

HONDA CIVIC VI Fastback (MA) 09/94-01/97 <- 1.4 16V

1.4 i

1.5 16V

1.5 i Vtec-E

1.6

1.6 16V

01/97-02/01

09/94-01/97

01/97-02/01

09/94-01/97

11/98-10/00

01/97-02/01

PNB733 PNB499 PNB241 PJD106 PSA965 PSA963 PMA180 PMA177 PHD317 PHD7087 PHD316 PHD7085 PHD142 PHA506 BWD287 BWD341 BWD188 BWD288 BWD245 BWD189 PNB502 PNB499 PJD106 PSA965 PSA963 PMA182 PMA179 PMA183 PMF722 PHD7087 PHD317 PHD7085 PHD316 PHA506 PHD142 BWD341 BWD287 BWD245 BWD288 PNB502 PNB241 PNB499 PJD106 PSA964

ø 15.9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 8“ ø 9“ ø 22,22mm

NIC TRW AK TRW TRW AK TRW

L 685mm L 445mm L 685mm L 445mm L 577mm L 246mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19mm ø 8“ ø 9“ ø 23,81mm ø 23.81mm

NIC AK TRW AK TRW

L 445mm L 685mm L 445mm L 685mm L 246mm L 577mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 19mm

PMF343

AI

ø 20,6mm

PHD549 PHD140 PHD550 PHD139 PHD548 BWD341 BWD229 BWD245 BWD230 PNB241

ME NIC NIC NIC ME AK TRW AK TRW

L 655mm L 655mm L 655mm L 655mm L 661mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

PJD106 PHD317 PHD316 PHD142 PNB241 PJD106 PHD7098 PHD142

NIC

ø 19mm L 685mm L 685mm L 577mm ø 15,9mm

, -10/00 D14A3, ABS(+) D14A3, ABS(-) 11/95-, D14A3, ABS(+) 11/95-, D14A3, ABS(-) -10/98, D14A7, D14Z3 D14A3 -10/98, D14A7, D14Z3 D14A3 10/96-, ABS(+) 10/96-, ABS(-) -01/96, ABS(-) 11/95-, D14A3 11/95-09/96 -01/96, ABS(-) 11/95-, D14A3 11/95-09/96 , Scandinavia, D14A3 11/95-, D14A3 D15Z6, ABS(+) D15Z6, ABS(-) , D15Z6, ABS(+) , D15Z6, ABS(-) , D15Z6, ABS(+) , ABS(-) D15Z6 D15Z8 D15Z6 D15Z8 D15Z8, ABS(-) D15Z8, ABS(+) , ABS(-) , ABS(-) , ABS(-) , ABS(-) , Scandinavia, D15Z6 , Scandinavia, D15Z8 , D15Z6 -10/00 -10/95 11/95D15B2 D15ZA

, 11/9511/95-

ø 19mm NIC

L 577mm

1.323


C o d e

L

HONDA CIVIC VI Fastback (MA) 09/94-01/97 <- 1.6 16V 1.6 i

1.6 i Vtec

1.6 VTi

1.8 16V

2.0 i TD

2.0 TDiC

01/97-02/01 09/94-01/97

09/94-01/97

01/97-02/01

01/97-02/01

01/97-02/01

11/98-10/00

PNB241

ø 15,9mm

PJD106 PHD7098 PHD255 PNB241

ø 19mm L 560mm ø 15,9mm

PJD106 PSA966 PSA964 PHD7098 PHD255 PNB241

L 560mm ø 15,9mm

PJD106 PSA965

ø 19mm ø 8“

PMA182 PMA183 PHD7087 PHD7085 PHD395 PHD394 PNB757 PNB502 PNB733 PNB499 PJD106 PHD317 PHD316 PHD142 PNB754 PNB501 PJD106 PHD317 PHD316 PHD142 BWD287 PHD317 PHD316 PHD142

ø 19mm

NIC ME

, Scandinavia(-), 11/9511/95-10/95, -10/95,

D16Z9, ABS(+), M: EG5 D16Z9, ABS(-), M: EG5

, Scandinavia(-), 11/9511/95-

ø 23,81mm ø 23.81mm L 445mm L 445mm L 465mm L 465mm ø 15.9mm

NIC TRW

ø 15.9mm ø 19mm L 685mm L 685mm L 577mm ø 15.9mm ø 15,8mm ø 19mm L 685mm L 685mm L 577mm ø 19mm

NIC

L 685mm L 685mm L 577mm

NIC

, Scandinavia(-), -10/00 -10/00

, , , ,

B16A2, M: EK4 B16A2, M: EK4 B16A2, M: EK4 B16A2, M: EK4

, -10/00 , -10/00

ABS(+) ABS(-)

CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/95-02/01 1.4 i

1.4 i S

1.324

11/95-02/01

11/95-02/01

PSA965 PSA963 PMA180 PMA177 PMA182 PMA179 PHD7087 PHD317 PHD7085 PHD316 PHD142 PHA506 BWD341 BWD287 BWD245 BWD288 PNH856 PNB757 PNB502 PJD106 PSA963 PSA965 PMA180 PMA182

ø 8“ ø 9“ ø 22,22mm

L 445mm L 685mm L 445mm L 685mm L 577mm L 246mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

D14Z1, ABS(+), M: EJ9 D14Z1, ABS(-), M: EJ9 -10/98, ABS(+) -10/98, ABS(-) 11/98-, ABS(+) 11/98-, ABS(-) D14A3 D14A7/D14Z3 D14A3 D14A7/D14Z3 11/98-, ABS(+) 11/98-, ABS(-) -10/98, ABS(-) 11/98-, ABS(-) -10/98, ABS(-) 11/98-, ABS(-)

ø 15.9mm ø 19mm ø 9“ ø 8“ ø 22,22mm ø 23,81mm

Scandinavia Scandinavia D14A3 D14Z2, ABS(-), M: EJ9 ABS(+) , ABS(+) , ABS(+)

ø 23,81mm

NIC AK TRW AK TRW


C o d e

L

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/95-02/01 <- 1.4 i S

1.5 i

1.6

1.6 i

1.6 VTi

11/95-02/01

11/95-02/01

10/95-09/00

11/95-02/01

11/95-02/01

PMA179 PMA183 PMF722 PMA177 PHD317 PHD7087 PHD316 PHD7085 PHA506 PHD142 BWD287 BWD188 BWD341 BWD288 BWD189 BWD245 PNB757 PNB502 PNB733 PNB499 PJD106 PSA965 PSA963 PMA182 PMA179 PMA183 PMF722 PHD7087 PHD317 PHD7085 PHD316 PHD142 PHA506 BWD341 BWD287 BWD245 BWD288 PNB502 PNB241 PNB499 PJD106 PHD255 PNB241 PJD106 PSA965 PSA963 PMA182 PMA179 PMA183 PMF722 PHD7087 PHD7085 BWD341 BWD245 PNB733 PNB499 PNB241 PJD106 PSA965 PMA182 PMA183 PMF722 PHD7087

ø 23.81mm

NIC TRW TRW AK TRW TRW AK

L 685mm L 445mm L 685mm L 445mm L 246mm L 577mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19mm ø 8“ ø 9“ ø 23,81mm ø 23.81mm

NIC AK TRW AK TRW

L 445mm L 685mm L 445mm L 685mm L 577mm L 246mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 19mm L 560mm ø 15,9mm ø 19mm ø 8“ ø 9“ ø 23,81mm ø 23.81mm

AK AK

, ABS(-) , ABS(+) , ABS(-) , -10/98, ABS(-) -10/98 11/98-10/98 11/9811/9811/98, ABS(-) , -10/98, ABS(-) , 11/98-, ABS(-) , ABS(-) , -10/98, ABS(-) , 11/98-, ABS(-) , Scandinavia, D14Z2, M: EJ9 , Scandinavia, D14Z2, M: EJ9 , D14Z2, M: EJ9 , D14Z2, M: EJ9 D15Z6, ABS(+), M: EK3 D15Z6, ABS(-), M: EK3 , D15Z6, ABS(+) , D15Z6, ABS(-) , D15Z6, ABS(+) , ABS(-) D15Z6 D15Z8 D15Z6 D15Z8 D15Z8, ABS(+) D15Z8, ABS(-) , ABS(-) , ABS(-) , ABS(-) , ABS(-) , Scandinavia, D15Z6, M: EK3 , Scandinavia, D15Z8 , D15Z6, M: EK3

, Scandinavia D16Y5, ABS(+), M: EK1 D16Y5, ABS(-), M: EK1 , ABS(+) , ABS(-) , ABS(+) , ABS(-)

L 445mm L 445mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 8“

-12/97 -12/97 FWD FWD

ø 23,81mm ø 23.81mm -12/97, ABS(-) L 445mm

1.325


C o d e

L

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 10/95-02/01 <- 1.6 VTi

2.0 TDiC

11/95-02/01

11/98-10/00

PHD7085 PHD395 PHD394 PNB757 PNB502 PNB733 PNB499 PJD106 PHD317 PHD316 PHD142

NIC ME

NIC

L 445mm L 465mm L 465mm ø 15.9mm

,

B16A2, M: EK4

ø 15.9mm ø 19mm L 685mm L 685mm L 577mm

,

B16A2, M: EK4

CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 10/95-03/01 1.4

1.4 i

1.5 i

1.326

11/95-10/98

11/95-02/01

11/95-02/01

PHD317 PHD7087 PHD316 PHA506 PHD142 BWD287 BWD188 BWD341 BWD288 BWD189 BWD245 PNB502 PNB499 PJD106 PSA965 PSA963 PMA183 PMF722 PMA180 PMA177 PMA182 PMA179 PHD7087 PHD7085 BWD341 BWD245 PNH856 PNB757 PNB502 PNB733 PNB499 PNB241 PJD106 PSA965 PSA963 PMA182 PMA179 PMA183 PMF722 PHD7087 PHD7085 PHA772 BWD287 BWD341 BWD245 BWD288 PNH856 PNB757 PNB502 PNB733 PNB499

NIC TRW TRW AK TRW TRW AK

L 685mm L 445mm L 685mm L 246mm L 577mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19mm ø 8“ ø 9“ ø 23.81mm ø 22,22mm ø 23,81mm

AK AK

-09/96 10/96-09/96 10/9610/96, ABS(-) , -09/96, ABS(-) , 10/96-, ABS(-) , ABS(-) , -09/96, ABS(-) , 10/96-, ABS(-) , Scandinavia

D14Z2, ABS(+), M: EJ9 D14Z2, ABS(-), M: EJ9 , ABS(+) , ABS(-) , -10/98, ABS(+) , -10/98, ABS(-) , 11/98-, ABS(+) , 11/98-, ABS(-)

L 445mm L 445mm ø 19mm ø 19mm

ø 15.9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 8“ ø 9“ ø 23,81mm ø 23.81mm

, Scandinavia, , -10/98

D14Z2, M: EJ9

D14Z2, M: EJ9

D15Z6, ABS(+), M: EK3 D15Z6, ABS(-), M: EK3 , ABS(+) , ABS(-) , ABS(+) , ABS(-)

L 445mm L 445mm TRW AK AK TRW

ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

11/96, ABS(-) ABS(-) , ABS(-) , ABS(-)

ø 15.9mm

, Scandinavia,

ø 15.9mm

,

D15Z6, M: EK3

D15Z6, M: EK3


C o d e

L

HONDA CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 10/95-03/01 <- 1.5 i 1.6 i Vtec

1.6 VTi

11/95-02/01 11/95-02/01

11/95-02/01

PJD106 PSA965 PSA963 PMA182 PMA179 PMA183 PMF722 PHD7087 PHD7085 BWD341 BWD245 PNB757 PNB733 PNB502 PNB499 PJD106 PSA965 PMA182 PMA183 PMF722 PHD7087 PHD7085 PHD395 PHD394 PNB757 PNB502 PNB733 PNB499 PJD106

ø 19mm ø 8“ ø 9“ ø 23,81mm ø 23.81mm

AK AK

L 445mm L 445mm ø 19mm ø 19mm

ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19mm ø 8“

-12/98, D16Y8, ABS(+), M: EK1 -12/98, D16Y8, ABS(-), M: EK1 -12/98, ABS(+) -12/98, ABS(-) 01/96-12/97, ABS(+) 01/96-12/97, ABS(-)

01/96-12/98 01/96-12/98

-12/98 01/96-12/97

ø 23,81mm ø 23.81mm -11/98, ABS(-)

NIC ME

L 445mm L 445mm L 465mm L 465mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19mm

CIVIC VII Coupe (EM2) 02/01-12/05 1.6 i

1.7 i, 1.7 i VTEC

02/01-12/05

05/01-12/05

PHD591 PHD580 PHD465 PHD464 PNB498 PNB497 PJD254 PHD591 PHD580 PHD465 PHD464 PNB497

L 575mm L 575mm L 485mm L 485mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm L 575mm L 575mm L 485mm L 485mm ø 15.9mm

PJD254

ø 19.0mm

-10/04, -10/04,

D16Z2, M: EM6250G1 D16Z2, M: EM6250G1

-10/04 -10/04

-10/04, -10/04, -10/04

D17A5/D17A8/D17A9, M: EM2150E1A/EM2150E1B D17A5/D17A8/D17A9, M: EM2150E1A/EM2150E1B

-10/04

CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 03/99-02/06 1.4 i

1.4 iS

02/01-09/05

02/01-09/05

PSA965 PSA963 PMH715 PMA182 PMA179 PHD462 PHD463 PHA503 PHD465 PHD464 BWD323 BWD324 PNB497 PNB498 PJD254 PHD462 PHD463 PHA503

ø 8“ ø 9“ ø 22,2mm ø 23,81mm

-03/01, -03/01,

D14Z1, ABS(+), M: EJ9 D14Z1, ABS(-), M: EJ9

-03/01, ABS(+) -03/01, ABS(-)

L 575mm L 575mm L 305mm L 485mm L 485mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm L 575mm L 575mm L 305mm

1.327


C o d e

L

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 03/99-02/06 <- 1.4 iS

1.6 i

1.7 CTDi

2.0 i Sport

2.0 Type-R

02/01-09/05

PHD465 PHD464 BWD323 BWD324 PNB497 PNB498 PJD254 PMH715

L 485mm L 485mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm ø 22,2mm

01/02-09/05

PHD462 PHD463 PHD465 PHD464 BWD323 BWD324 PNB497 PNB498 PJD254 PMK656

L 575mm L 575mm L 485mm L 485mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm ø 23,8mm L 575mm L 575mm L 485mm L 485mm ø 15.9mm ø 15.9mm

01/04-09/05

PHD462 PHD463 PHD465 PHD464 PNB497 PNB498 PJD750 PMK869

09/01-09/05

PHD465 PHD464 PNB494 PNB495 PJD256 PMH715

L 485mm L 485mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm ø 22,2mm

PHD462 PHD463 PHD465 PHD464 PNB494 PNB495 PJD256

L 575mm L 575mm L 485mm L 485mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm

02/01-09/05

NIS

, , 04/01-

D14Z6, M: EP1 D14Z6, M: EP1

D16V1, M: EP2 D16V1, M: EP2 D16V1, M: EP2 D16V1, M: EP2

,

D16V1, M: EP2

-08/05, K20A3, M: EV1 -08/05, K20A3, M: EV1 , -08/05, K20A3, M: EV1 , -08/05, K20A3, M: EV1 -08/05 K20A2, M: EP3 K20A2, M: EP3 K20A2, M: EP3 K20A2, M: EP3 , K20A2, M: EP3 , K20A2, M: EP3

CIVIC VII Saloon (ES) 02/01-09/05 1.3 IMA

1.4

1.6

1.7

1.328

01/04-09/05

02/01-09/05

02/01-09/05

02/01-09/05

PMH776

ø 22.2mm

BWD324

ø 19mm

PNB497 PNB498 PHD462 PHD463 PHA503 BWD323 BWD324 PNB497 PNB498 PJD254 PHD462 PHD463 BWD323 BWD324 PNB497 PNB498 PJD254 PMH715

ø 15.9mm ø 15.9mm L 575mm L 575mm L 305mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm L 575mm L 575mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm ø 22,2mm

PHD465 PHD464

L 485mm L 485mm

, M: ES9 , ,

LDA1, M: ES9 LDA1, M: ES9

, -10/04, D14Z5, M: ES4 , -10/04, D14Z5, M: ES4 -10/04 -10/04, D16W7, M: ES5 -10/04, D16W7, M: ES5

, -10/04, , -10/04, -10/04

D16W7, M: ES5 D16W7, M: ES5


C o d e

L

HONDA CIVIC VII Saloon (ES) 02/01-09/05 <- 1.7 1.8

02/01-09/05

PNB497

ø 15.9mm

09/05-09/05

PJD254 PMD731

ø 19.0mm ø 19.05mm

PNB494

ø 15.9mm

CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 09/051.4 Type R

10/0809/06-

PMD731

ø 19.05mm

PNB494

ø 15.9mm

PJD256

ø 19.0mm

CIVIC VIII Saloon (FD) 09/051.3 Hybrid

01/06-

PHD462 PHD463 PHA503 BWD323 BWD324 PNB494

L 575mm L 575mm L 305mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm

1.8

09/05-

PMD731

ø 19.05mm

PNB866 PNB494

ø 15.87mm ø 15.9mm

CONCERTO (HW) 08/89-10/96 1.4

1.5 i 16V

1.6

1.6 16V, 1.6 i 16V

1.8 TD

08/89-10/92

08/89-03/95

PSA959 PMH396

NIS

ø 22,2mm

PHD254 BWD188 BWD189 PSA959

TRW TRW

L 500mm ø 19mm ø 19mm

PMH396

NIS

ø 22,2mm

-10/92

TRW TRW

L 500mm L 560mm ø 19mm ø 19mm

-10/92 -10/92

10/89-10/92

PHD254 PHD255 BWD188 BWD189 PSA959

NIS NIS

ø 23,8mm ø 22,2mm L 500mm L 560mm

08/89-03/95

PMK285 PMH396 PHD254 PHD255 PSA959

NIS NIS

TRW TRW

ø 23,8mm ø 22,2mm L 500mm L 560mm ø 19mm ø 19mm

08/94-10/96

PMK285 PMH396 PHD254 PHD255 BWD188 BWD189 PSA959 PMH396

NIS

ø 22,2mm

PHD254 BWD188 BWD189

TRW TRW

L 500mm ø 19mm ø 19mm

PMH396

NIS

ø 22,2mm

PHD254 BWD188 BWD189 PSA959

TRW TRW

L 500mm ø 19mm ø 19mm

PMH396

NIS

ø 22,2mm

PHD254 BWD188 BWD189 PSA959

TRW TRW

L 500mm ø 19mm ø 19mm

ABS(+) ABS(-)

ABS(-) -10/92, ABS(+) -10/92, ABS(-)

-10/92 -10/92

CONCERTO Saloon (HWW) 08/89-05/95 1.4

1.5 i 16V

1.6 16V, 1.6 i 16V

08/89-10/92

08/89-05/95

08/89-03/95

PSA959

-10/92 -10/92 -10/92 ABS(-)

1.329


C o d e

L

HONDA CONCERTO Saloon (HWW) 08/89-05/95 <- 1.6 16V, 1.6 i 16V

08/89-03/95

PMK285 PMH396 PHD254 PHD255 BWD188 BWD189

NIS NIS

TRW TRW

ø 23,8mm ø 22,2mm L 500mm L 560mm ø 19mm ø 19mm

-10/92, ABS(+) -10/92, ABS(-)

-10/92 -10/92

CR-V I (RD) 10/95-02/02 2.0

2.0 16V

04/99-02/02

10/95-02/02

PMK711 PMK802 PHD508 PHD507 BWF328 BWF299 BWF327 BWF300 PNB494

-12/01, ABS(+) -12/01, ABS(-) L 455mm L 455mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 15.9mm

PJD106 PJD256 PMA183 PMA184 PMK711 PMK802 PHD508 PHD507 PHA501 BWF328 BWF299 BWF327 BWF300 PNB494

ø 19mm ø 19.0mm ø 23.81mm

PJD106 PJD256

ø 19mm ø 19.0mm

PMK706 PMK7010 PML894 PHD593 PHD7088 PHD582 PHD7086 PHD7075 PHD7089 PNB494

ø 23.81mm ø 23.81mm ø 25.4mm L 595mm

PJD256 PML894

ø 19.0mm ø 25.4mm

PHD593 PHD582 PHD7075 PNB494

L 595mm L 595mm

L 455mm L 455mm L 285mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 15.9mm

AWD, M: Closed Off-Road Vehicle AWD, M: Closed Off-Road Vehicle 01/01-12/01 01/01-12/97, ABS(+) -12/97, ABS(-) 04/99-12/01, ABS(+), M: RD1 ABS(-), M: RD1

09/9709/9709/97-12/00 01/01-

CR-V II (RD_) 12/01-09/06 2.0

2.2 CTDi

2.4 Vtec All-wheel Drive

07/02-09/06

02/05-09/06

03/02-09/06

-12/03, ABS(+) L 595mm -12/03, ABS(+) -12/03, ABS(+) ø 15.9mm

ø 15.9mm

PJD256 PMK706 PMK7010 PML894 PHD7088 PHD7086 PHD7075 PHD7089 PNB494

ø 19.0mm ø 23.81mm ø 23.81mm ø 25.4mm

PJD256

ø 19.0mm

1.330

01/07-

PNB7063

ø 15.87mm

, -12/04 , 01/05, 01/05-12/03, ABS(+) -12/03, ABS(+) -12/03, ABS(+)

ø 15.9mm

CR-V III 10/062.0 i

, -12/04 , 01/05, 01/05-


C o d e

L

HONDA CR-V III 10/06<- 2.0 i 2.2 i-DTEC 2.4

01/0701/0704/07-

PJD785 PJD785 PNB7063

ø 19.05mm ø 19.05mm ø 15.87mm

2.4 i-VTEC

09/09-

PJD785 PJD785

ø 19.05mm ø 19.05mm

10/09-

CRX II (ED, EE) 10/87-02/92 1.6 i 16V

1.6 i 16V Vtec

10/87-02/92

10/89-02/92

PMH369

NIS

ø 22,2mm

PHD140 PHD139 PHD142 PMH369 PMK304 PMK306 PHD547 PHD139 PHD142

NIC NIC NIC NIS

L 655mm L 655mm L 577mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 680mm L 655mm L 577mm

NIC NIC NIC

, 01/90-

, ABS(-), VTiVtec , ABS(-), VTiVtec VTiVtec

CRX III (EH, EG) 03/92-12/98 1.6 ESi

03/92-12/98

PSA966 PMH369 PMK283 PHD139 PHA182 PHD395 PHD394 BWD341 BWD245 PNB241

1.6 i VTi

03/92-12/98

-04/98, ABS(+) NIS

ø 22,2mm ø 23,8mm L 655mm L 275mm L 465mm L 465mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

-04/98 -04/98, ABS(+) -12/94

ø 19mm

-04/98 -04/98, ABS(+)

ø 22,2mm ø 23,8mm L 655mm L 465mm L 465mm ø 19mm ø 19mm ø 15,9mm

-04/98 -04/98, ABS(+)

PJD106

ø 19mm

-04/98

PHD596 PHD585 PNB494 PNB495 PJD254 PHD596 PHD585 PNB494

L 605mm L 605mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm L 605mm L 605mm ø 15.9mm

PHD596 PHD585 PNB494

L 605mm L 605mm ø 15.9mm

PJD256 PHD596 PHD585 PNB494

ø 19.0mm L 605mm L 605mm ø 15.9mm

-09/06

PJD256

ø 19.0mm

-09/06

PMA183

ø 23.81mm

-09/05

PHD578 PHA774 BWD341

L 475mm L 405mm ø 19mm

NIC NIC ME AK AK

PJD106 PSA966 PMH369 PMK283 PHD139 PHD395 PHD394 BWD341 BWD245 PNB241

NIS NIC NIC ME AK AK

01/95-, ABS(+) 01/95-04/98 -04/98 -04/98

-04/98 -04/98 -04/98

FR-V (BE) 02/051.7

02/05-

1.8

01/07-

2.0

02/05-

2.2 i CTDi

07/05-

, -09/06, , -09/06,

D17A2, M: BE1 D17A2, M: BE1

, -09/06

, -09/06

HR-V (GH) 03/991.6 16V, 1.6 16V 4WD

03/99-

AK

ABS(+) , ABS(+) -12/99

1.331


C o d e

L

HONDA HR-V (GH) 03/99<- 1.6 16V, 1.6 16V 4WD

03/99-

BWF328 BWD245 BWF327 PJD106

AK

ø 20,6mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm

01/00-12/99 01/00-09/05

INTEGRA (DA) 10/85-08/93 1.5

1.6

10/85-08/89

03/86-08/89

PHA170 BWD229 BWD230 PHA170

TRW TRW

L 235mm ø 19mm ø 19mm L 235mm

INTEGRA Coupe (DC2, DC4) 07/93-11/01 1.8 Type-R

11/97-10/01

PNB501 PNB754 PJD106

ø 15,8mm ø 15.9mm ø 19mm

JAZZ II (GD) 03/02-07/08 1.2

1.4

03/02-

03/02-07/08

PMF750 PMH851 PMF715 PHD594 PHD583 PHD7077 PHA505 PHD7076 PHA504 BWC244 PNB839 PNB7044 PNH702 PMF715 PMF750 PMH851 PHD594 PHD583 PHD7077 PHA505 PHD7076 PHA504 BWC244

ø 22,2mm

-12/03, M: GD5 01/04-12/05 MTM 5-speed(+)

L 547mm L 547mm L 360mm L 540mm ø 17,5mm ø 15.87mm

ø 22,2mm L 547mm L 547mm

-12/03 -12/02 -09/07, M: GD5/GE2 01/03-12/06 -12/03 01/04-

L 360mm L 540mm ø 17,5mm

PNB839

-12/02

JAZZ III (GE) 07/081.2

1.4 i

07/08-

07/08-

PMH851

ø 22,2mm

PHD594 PHD583 PHD7077 PHA505 PHA504 PNB7044

L 547mm L 547mm L 360mm L 540mm ø 15.87mm

PMH852 PMH851 PHD594 PHD583 PHA505 PHA504 PNB7044

ø 22,2mm L 547mm L 547mm L 360mm L 540mm ø 15.87mm

PHD270 PHD240 PHD270 PHD162 PNB503

L 545mm L 398mm L 545mm L 220mm ø 15.9mm

Japan , ESP(+) , ESP(-)

LEGEND I (HS, KA) 01/86-03/91 2.5 i

01/86-06/88

2.7 i 24V

01/88-12/90

1.332

-12/87 -12/87 01/8901/89-


C o d e

L

HONDA LEGEND I Coupe (KA3) 10/87-03/91 2.7 i 24V

10/87-12/90

PHD556 PNB503

ø 15.9mm

PJD250

ø 19.0mm

LEGEND II (KA7) 01/91-03/96 3.2 i 24V

01/91-02/96

PHD375 PJD759

NIC

L 657mm -12/05

LEGEND II Coupe (KA8) 01/91-03/96 3.2 i 24V

01/91-02/96

PHD375 PJD759

NIC

L 657mm -12/05

LEGEND III (KA9) 02/963.5 i 24V

02/96-

PHD601

L 525mm

PMH771

ø 22.2mm

PHD589 PHD577 PHA501 BWC253

L 455mm L 455mm L 285mm ø 17.5mm

LOGO (GA3) 03/99-03/02 1.3

03/99-03/02

, -12/01

-11/01

NSX Convertible (NA) 03/95-09/05 3.0 24V Vtec, 3.0 24V Vtec Automatic

03/95-09/05

PNB496

ø 15.9mm

, -09/01

3.2 24V Vtec

01/97-09/05

PJF181 PNB496

ø 20.6mm ø 15.9mm

-09/01 , -09/01

PJF181

ø 20.6mm

-09/01

PHD551 PHD546 PNB496

L 220mm ø 15.9mm

-09/94, C30A3/C30A4, M: NA1 -09/94, C30A3/C30A4, M: NA1 , -09/94

PJF181 PNB496

ø 20.6mm ø 15.9mm

-09/94 , -09/01

PJF181

ø 20.6mm

-09/01

NSX Coupe (NA) 06/90-09/05 3.0 24V Vtec, 3.0 24V Vtec Automatik

3.2 24V Vtec

06/90-09/05

01/97-09/05

ODYSSEY (RA_) 10/97-06/02 2.3 4x4

10/97-06/02

PML726

01/98-

ODYSSEY (RB_) 07/022.3

07/02-09/03

3.5

09/05-

PHD404 PHD368 PHD552 PML871

L 710mm L 715mm

PMF385 PMH351 PHD191 PHD190 PHD187 PHD197 PNB236

ø 20,6mm ø 22,2mm

-12/88, ABS(-) -09/91, ABS(+)

L 668mm L 668mm L 453mm

-09/91 -09/91 -09/91 -09/91

PJD149 PMF385 PMH351 PMK306 PHD191 PHD190 PHD187 PHD197 PNB236

ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 23,8mm

-09/91 -12/88, ABS(-) 01/89-, ABS(-) 01/89-, ABS(-)

L 668mm L 668mm L 453mm

10/87-09/91 10/87-09/91 -12/88 10/87-09/91

ø 19mm ø 23,8mm ø 20,6mm ø 22,2mm

10/87-09/91 -12/88, ABS(+) -12/88, ABS(-) 01/89-, ABS(-)

-12/08, ABS(+)

PRELUDE III (BA) 04/86-01/92 2.0

2.0 EX

2.0 i EX 16V

08/87-01/92

04/87-01/92

04/86-01/92

PJD149 PMK284 PMF385 PMH351

NIS

1.333


C o d e

L

HONDA PRELUDE III (BA) 04/86-01/92 <- 2.0 i EX 16V

2.0 i EX 16V CAT

04/86-01/92

04/87-01/92

PMK306 PMK307 PHD191 PHD190 PHD195 PHD197 PNB236

ø 23,8mm ø 23,8mm

01/89-, ABS(-) ABS(+)

L 668mm L 696mm L 453mm

-09/91

PJD149 PHD191 PHD190 PHD187 PHD195 PHD197 PNB236

ø 19mm

-09/91

L 668mm L 668mm L 696mm L 453mm

10/90-09/91 10/90-09/91 10/90-09/91 10/90-09/91 10/90-09/91

ø 19mm

10/90-09/91

PJD149

PRELUDE IV (BB) 12/91-02/97 2.0 i 16V

2.2 i 16V Vtec

2.3 i 16V

02/92-09/96

02/93-09/96

02/92-09/96

PMK305 PMK347 PHD370 PHD369 PHD375 PHD371 PHD392 PNB240

NIS NIS

NIC

ø 23,8mm ø 23,8mm L 713mm L 717mm L 657mm L 445mm L 480mm ø 15,9mm

PJD162 PMK347

ø 19mm ø 23,8mm

PHD370 PHD369 PHD375 PHD371 PHD392 PNB240

L 713mm L 717mm L 657mm L 445mm L 480mm ø 15,9mm

NIC

PJD162 PMK347

ø 19mm ø 23,8mm

PHD370 PHD369 PHD375 PHD371 PHD392 PNB240

L 713mm L 717mm L 657mm L 445mm L 480mm ø 15,9mm

NIC

PJD162

NIS

ø 19mm

PRELUDE V (BB) 10/96-10/00 2.0 16V

2.2 16V

10/96-10/00

10/96-10/00

PMK802 PMA186 PMA185 PHD590 PHD579 PHD602 PHD408 PNB240 PJD162 PMA186 PMA185 PHD590 PHD579 PHD602 PHD408 PNB240

, ABS(+) ABS(+) ABS(-)

NIS NIS L 430mm L 430mm L 445mm L 445mm ø 15,9mm ø 19mm NIS NIS

, ABS(+) ABS(-) L 430mm L 430mm L 445mm L 445mm ø 15,9mm

PJD162

ø 19mm

SHUTTLE (RA) 06/94-06/02 2.2 16V

1.334

10/94-02/98

PML244

NIS

ø 25,4mm

03/95-


C o d e

L

HONDA SHUTTLE (RA) 06/94-06/02 <- 2.2 16V

10/94-02/98

2.3 16V

10/97-06/02

PHD404 PHD368 PHD552 PML244 PMH798 PML726 PHD404 PHD368 PHD552

L 710mm L 715mm NIS

03/9503/9503/95-

ø 25,4mm ø 25.4mm 01/98-10/00 L 710mm L 715mm

STREAM (RN) 05/011.7 16V

2.0 16V

05/01-

PMK710

ø 23.81mm L 575mm L 570mm L 480mm L 460mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm ø 23.81mm

-09/05 -09/05 -09/05 -09/05 , -09/05, , -09/05, -10/04

05/01-

PHD514 PHD513 PHD515 PHD519 PNB494 PNB495 PJD254 PMK710 PHD514 PHD515 PHD519 PNB494 PNB495 PJD256

L 575mm L 480mm L 460mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19.0mm

-09/05 -09/05 -09/05 , -09/05, , -09/05, -09/05

PMF498 PMF497 PHD617 PHD621 PHA703 BWD292 BWD293 PNB849 PNB850 PJK737 PMF498 PMF497 PHD617 PHD621 BWD292 BWD293 PNB849 PNB850 PJK737 PMF498 PMF497 PHD617 PHD621 PHA703 BWD292 BWD288 BWD293 PNB849 PNB850 PJK737 PJA113

ø 20,6mm ø 20,6mm L 515mm L 515mm L 267mm ø 19mm ø 19mm

-07/97, ABS(+) -07/97, ABS(-)

D17A2, M: RN1 D17A2, M: RN1

K20A1, M: RN3 K20A1, M: RN3

HYUNDAI ACCENT I (X-3) 10/94-01/00 1.3, 1.3 i 12V

1.5 i 12V

1.5 i 16V

10/94-01/00

10/94-01/00

12/95-01/00

ø 20.64mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 515mm L 515mm ø 19mm ø 19mm

TRW

ø 20.64mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 515mm L 515mm L 267mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

ø 20.64mm

07/97-

, 11/97-05/96 -07/97, ABS(+) -07/97, ABS(-)

, -10/97 , 11/97-05/96, G4EK -07/97, ABS(+) -07/97, ABS(-)

07/9709/99-

, 11/97-05/96 09/99-

ACCENT II (LC) 01/001.3

01/00-

PHD607 PHD958

L 515mm L 520mm

ABS(-) ABS(-)

1.335


C o d e

L

HYUNDAI ACCENT II (LC) 01/00<- 1.3

1.5

1.5 CRDi

1.6

01/00-

01/00-

04/02-

12/02-

BWC245 BWD288 BWD228 BWD287 PNK810 PJA113 PHD607 PHD958 BWC245 BWD288 BWD287 PNK810 PJA113 PHD607 PHD958 BWC245 BWD288 BWD287 PJA118 PHD607 PHD958 BWC245

MN TRW

ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm

08/02-07/02 -07/02 -07/02 , -06/01, MTM 5-speed(+)

L 515mm L 520mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm

03/03ABS(-) ABS(-) 08/02-07/02 -07/02 , -06/01, MTM 5-speed(+)

MN TRW TRW

L 515mm L 520mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

-10/02 ABS(-) ABS(-) 08/02-07/02 -07/02

MN

L 515mm L 520mm ø 17,5mm

ABS(-) ABS(-) 08/02-

L 515mm L 520mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm ø 15.9mm

ABS(-) ABS(-) 08/02-07/02 -07/02 , -06/01, MTM 5-speed(+)

MN TRW TRW

L 515mm L 520mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

MN TRW TRW

L 515mm L 520mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19mm

ABS(-) ABS(-) 08/02-07/02 -07/02 -10/02 ABS(-) ABS(-) 08/02-07/02 -07/02 ABS(-) ABS(-)

MN

L 515mm L 520mm ø 17,5mm

ø 20,6mm ø 20,6mm L 515mm L 515mm L 267mm ø 19mm ø 19mm

-07/97, ABS(+) -07/97, ABS(-)

TRW

MN TRW TRW

PJA113

ACCENT Saloon (LC) 09/99-10/02 1.3

1.5

1.5 CRDi

1.6

01/00-

01/00-

01/02-

12/02-

PHD607 PHD958 BWC245 BWD288 BWD287 PNK810 PJA113 PHD607 PHD958 BWC245 BWD288 BWD287 PJA113 PHD607 PHD958 BWC245 BWD288 BWD287 PJA118 PHD607 PHD958 BWC245

MN TRW TRW

PJA113

ACCENT Saloon (X-3) 10/94-01/00 1.3

1.3 i 12V, 1.5 i 12V

1.336

10/94-01/00

10/94-01/00

PMF498 PMF497 PHD617 PHD621 PHA703 BWD292 BWD293 PNB849 PNB850 PJK737 PMF498 PMF497 PHD617 PHD621

ø 20.64mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 515mm L 515mm

07/97-08/99 -08/99 , 11/97-05/96 -07/97, ABS(+) -07/97, ABS(-)


C o d e

L

HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3) 10/94-01/00 1.3 i 12V, 1.5 i 12V

1.5 i 16V

10/94-01/00

10/95-01/00

PHA703 BWD292 BWD293 PNB849 PNB850 PJK737 PJA113 PMF498 PMF497 PHD617 PHD621 PHA703 BWD288 BWD292 BWD293 PNB849 PNB850 PJK737 PJA113

L 267mm ø 19mm ø 19mm

ø 20.64mm

TRW

ø 20,6mm ø 20,6mm L 515mm L 515mm L 267mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

ø 20.64mm

07/97-

, 11/97-05/96 09/99-07/97, ABS(+) -07/97, ABS(-)

07/97M: KMHCG4, KMHCH4 M: VF3NEU M: VF3NEU , -10/97 , 11/97-05/96 09/99-

ATOS (MX) 02/981.0 i

02/98-

PHD606 PHD609 PHA508 PHA510 BWC245

1.1

03/04-

BWC245 BWB175 BWB176

MN

L 375mm L 375mm L 340mm L 300mm ø 17,5mm

09/99-04/02

MN MN MN

ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15,9mm

-01/06, ABS(+) 02/0602/06-

-05/02 -02/06, ABS(+) 03/0603/06-

ATOS PRIME (MX) 08/991.0 i

08/99-

PHD606 PHD609 PHA508 PHA510 BWC245

MN

L 375mm L 375mm L 340mm L 300mm ø 17,5mm

1.1

06/03-

BWC245 BWB175 BWB176

MN MN MN

ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15,9mm

COUPE (GK) 08/011.6 16V

2.0

2.0 GLS

2.7 V6

03/02-

08/01-

02/03-

03/02-

PMK588 PMK587 PHD492 PJA114 PMK588 PMK587 PHD492 PJA114 PMK588 PMK587 PHD492 PJA114 PMK588 PMK587 PHD492

ABS(+) ABS(-) L 490mm

L 490mm

-06/03, ABS(+), ESP(-) -06/03, ABS(-) -06/03 -06/03 ABS(+) ABS(-)

L 490mm ABS(+), ESP(-) ABS(-) L 490mm

COUPE (RD) 06/96-04/02 1.6 16V

03/98-04/02

PHD618 PHD622 PHA703 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293

L 515mm L 515mm L 267mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm

-11/99 ABS(+) ABS(+)

1.337


C o d e

L

HYUNDAI COUPE (RD) 06/96-04/02 1.6 i 16V

2.0

2.0 16V

12/96-04/02

08/99-01/02

08/96-04/02

PHD618 PHD622 PHA703 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293 PJA114 PHD618 PHD622 PHA703 PHD612 PHD613 PMK588 PMK587 PHD618 PHD622 PHA703 PHD492 PHD612 PHD613 PJA114

L 515mm L 515mm L 267mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm

PHD619 PHD623 PHD492 BWD288 BWD287 PJA114 PHD619 PHD623 PHD492 BWD228

L 510mm L 510mm L 490mm ø 19mm ø 19mm

ABS(+) ABS(+)

-12/00 L 515mm L 515mm L 267mm L 490mm L 490mm

L 515mm L 515mm L 267mm L 490mm L 490mm L 490mm

ABS(+) ABS(+) 02/02-, ABS(+) 02/02-, ABS(-)

-11/99 02/02ABS(+) ABS(+) 02/02-

ELANTRA (XD) 06/001.6, 1.8, 2.0

2.0 CRDi

06/00-

04/01-

TRW TRW

L 510mm L 510mm L 490mm ø 19mm

-07/03, ABS(+) ABS(-) ABS(-) -07/03

ABS(+)

PJA114

ELANTRA Saloon (XD) 06/001.6, 1.8, 2.0

2.0 CRDi

06/00-

04/01-

PHD619 PHD623 PHD492 BWD288 BWD287 PJA114 PHD619 PHD623 PHD492 BWD288 BWD287 PJA114

TRW TRW

L 510mm L 510mm L 490mm ø 19mm ø 19mm

TRW TRW

L 510mm L 510mm L 490mm ø 19mm ø 19mm

ABS(+) D4EA D4EA

NA

ø 23,8mm

-10/97,

NA

L 190mm L 221mm L 365mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19mm ø 23,8mm

-10/97 -10/97 -10/97 -10/97, -10/97, -10/97, -10/97

L 190mm L 221mm L 365mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-10/97 -10/97 -10/97 -10/97 -10/97

-07/03, ABS(+) ABS(-) ABS(-) -07/03

GALLOPER I 08/91-07/98 2.5 TD intercooler

2.5 TD

08/91-07/98

PMK270

08/91-07/98

PHB169 PHA183 PHA301 BWH309 BWH312 PJD161 PMK270 PHB169 PHA183 PHA301 BWH309 BWH312

1.338

4D56

4D56 4D56 4D56


C o d e

L

HYUNDAI GALLOPER I 08/91-07/98 <- 2.5 TD 3.0 V6

08/91-07/98

PNB248

08/91-07/98

PJD161 PMK270

ø 15,9mm ø 19mm ø 23,8mm

-10/97 -10/97,

6G72

PHB169 PHA183 PHA135 BWH309 BWH312 PNB248

L 190mm L 221mm L 270mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 15,9mm

-10/97 -10/97 -10/97 -10/97, -10/97, -10/97,

6G72 6G72 6G72

PJD161

ø 19mm

-10/97,

6G72

NA

GALLOPER II (JK-01) 08/982.5 TCi D , 2.5 TD intercooler

2.5 TD

08/98-

08/98-

PMK359

08/98-

ABS(+)

NA

-06/03

PJD192 PMK359

AI NA

-06/03 ABS(+)

PHD628 PHA135 BWK160 BWK161 PNB313 3.0 V6

NA

PHD628 PHD629 BWK160 BWK161 PNB313

L 450mm L 450mm ø 23,8mm ø 23,8mm

L 450mm L 270mm ø 23,8mm ø 23,8mm

-06/03 -06/03

NA

PJD192 PMK359 PMK634 PHD628 PHA135 PNB313

AI NA

NA

-06/03 -06/03

PJD192

AI

-06/03

ø 23.8mm L 450mm L 270mm

-06/03, ABS(+) -06/03, ABS(-)

GETZ (TB) 08/021.1

09/02-

1.3

09/03-

1.3 i

09/02-

1.4 i

08/05-

1.5 CRDi GLS

08/05-

1.5 CRDi

03/03-

1.6

09/02-

PHA437 PHA436 PHD616 PHD620 BWC245 BWC233 BWC257 BWC245 BWC233 BWC257 PJA113 BWC245 PJA113 BWC233 BWC257 PJA113 PHA437 PHA436 BWC233 BWC257 PHA437 PHA436 BWC245 BWC233 BWC257 PHD616 PHD620 PHA437 PHA436

MN

MN

MN

MN

L 280mm L 230mm L 478mm L 478mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm

-10/04 11/04-03/07 11/04-03/07 -10/04 11/0411/04-04/05 -10/04

ø 17,5mm ø 17,5mm

-04/05 -03/07 -03/07

L 280mm L 230mm ø 17,5mm ø 17,5mm L 280mm L 230mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm L 478mm L 478mm L 280mm L 230mm

11/06-, ABS(-) 11/06-, ABS(-) -03/07, ABS(-) -03/07, ABS(-) ABS(-) ABS(-) -03/07, ABS(-) -03/07, ABS(-) ABS(-) ABS(-) ABS(-) ABS(-)

1.339


C o d e

L

HYUNDAI GETZ (TB) 08/02<- 1.6

09/02-

BWC245 BWC233 BWC257 PJA113

MN

ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm

11/04-03/07, ABS(-) 11/04-03/07, ABS(-)

BWH400 BWH401 BWH400 BWH401

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-10/02 -10/02 ABS(-), M: H1 ABS(-), M: H1

BWD328 BWH400 BWD329 BWH401 BWH400 BWH401 PMK728

ø 19mm ø 22,2mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

PHA416 PHB511 BWD328 BWF329 BWF324 BWD329 BWH400 BWH401 BWH400 BWD328 BWF329 BWH401 BWF324 BWD329 BWH400 BWH401

L 295mm L 180mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

H-1 Box 03/002.4, 2.5 TD

03/00-

2.5 CRDi

08/03-

H-1 Bus (KMF) 10/972.4

10/97-

2.4 4WD

10/97-

2.5 D

10/97-

2.5 TD 4WD

03/01-

2.5 TD

10/97-

2.6 TDiC

10/97-10/02

ABS(-) ABS(-)

ABS(-)

-04/04, ABS(-) 03/98-04/04, ABS(+) -02/98, ABS(+) 03/98-04/04, ABS(-) -10/02, D4BH -10/02, D4BH -02/98, ABS(-) 03/98-, ABS(+) -02/98, ABS(+) -02/98, ABS(-)

H-1 Flatbed / Chassis 06/00-10/05 2.5 D

06/00-10/05

BWH400 BWH401

ø 22,2mm ø 22,2mm

-10/02 -10/02

H100 Box 07/932.5 D

07/93-03/00

PMK728 PHA416 PHB511 PHA511 BWD328 BWF329 BWF324 BWD329

ABS(-) L 295mm L 180mm L 342mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm

-02/98, ABS(-) 03/98-, ABS(+) -02/98, ABS(+) -02/98, ABS(-)

H100 Bus (P) 07/932.4

2.5 D

2.5 TD

1.340

07/93-03/00

PMK728 L 295mm L 180mm ø 19mm ø 19mm

07/93-03/00

PHA416 PHB511 BWD328 BWD329 PMK728

L 295mm L 180mm L 342mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm ø 20,6mm

07/93-03/00

PHA416 PHB511 PHA511 BWD328 BWF329 BWD329 BWF324 PMK728

ABS(-)

ABS(-)

-02/98 -02/98 -02/98 03/98ABS(-)


C o d e

L

HYUNDAI H100 Bus (P) 07/93<- 2.5 TD

07/93-03/00

PHA416 PHB511 PHA511 BWD328 BWD329

L 295mm L 180mm L 342mm ø 19mm ø 19mm

H100 Flatbed / Chassis 07/93-12/97 2.4

05/96-12/97

2.5 D

07/93-12/97

PHB511 PHA511 BWD328 BWD329 PMK728

L 180mm L 342mm ø 19mm ø 19mm

PHA416 PHB511 PHA511 BWD328 BWD329

L 295mm L 180mm L 342mm ø 19mm ø 19mm

D4BF, ABS(-)

HIGHWAY VAN 03/002.0 16V 2.7 V6 24V

03/00-

BWA157

-03/04

03/00-

PJA114 BWA157

-03/04 -03/04

ix35 (LM) 01/102.0, 2.0 All-wheel Drive, 2.0 CRDi All-wheel Drive , 2.0 CRDi AWD , 2.0 CRDi

01/10-

PJA114

LANTRA I (J-1) 10/90-11/95 1.5 i.e.

1.6 i.e. 16V

1.8 i.e. 16V

10/90-11/95

10/90-11/95

10/90-11/95

PHA322 PHA287 PHA323 PHD413 BWD292 BWD293 PJK728 PHA322 PHA323 PHA287 PHD413 BWD292 BWD293 PNB849

L 317mm L 260mm L 266mm L 270mm ø 19mm ø 19mm ø 20.64mm L 317mm L 266mm L 260mm L 270mm ø 19mm ø 19mm

PJK728 PHA322 PHA287 PHA323 PHD413 BWD292 BWD293 PNB849

ø 20.64mm L 317mm L 260mm L 266mm L 270mm ø 19mm ø 19mm

PHD618 PHD622 PHD413 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293 PHD618 PHD622 PHD413 PHD612 PHD613

L 515mm L 515mm L 270mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm L 515mm L 515mm L 270mm L 490mm L 490mm

-06/92 07/92-05/95 -05/95 05/91-06/92 -06/92 -05/95 -05/95

-06/92 -06/92 06/92-05/95 -05/95 -05/95 05/91-08/95

LANTRA II (J-2) 11/95-10/00 1.5 12V

1.6 16V

12/96-09/00

11/95-09/00

ABS(-) ABS(+) ABS(+) -05/00, ABS(-) -05/00, ABS(-)

ABS(-) ABS(+) ABS(+)

1.341


C o d e

L

HYUNDAI LANTRA II (J-2) 11/95-10/00 <- 1.6 16V

11/95-09/00

1.6 i

11/95-09/00

1.8 16V

1.9 D

2.0

2.0 16V

11/95-09/00

03/98-09/00

04/97-05/00

08/96-09/00

BWD292 BWD293 PHD618 PHD622 PHD492 PHD413 PHD612 PHD613 BWD292 BWD228 BWD293 PJA114 PHD618 PHD622 PHA703 PHD492 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293 BWD228 PJA114 PHD618 PHD622 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293 PHD618 PHD622 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293 PHD618 PHD622 PHA703 PHD492 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293 BWD228 PJA114

ø 19mm ø 19mm L 515mm L 515mm L 490mm L 270mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

PHD618 PHD622 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293 PHD618 PHD622 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293 PHD618 PHD622 PHA703 PHD612 PHD613 BWD292

L 515mm L 515mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm L 515mm L 515mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm L 515mm L 515mm L 267mm L 490mm L 490mm ø 19mm

L 515mm L 515mm L 267mm L 490mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm L 515mm L 515mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm L 515mm L 515mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm L 515mm L 515mm L 267mm L 490mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

ABS(-) ABS(-)

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(+) -05/00, ABS(-) -05/00, ABS(-)

-11/99 06/00-, ABS(+) ABS(+) ABS(+) -05/00, ABS(-) -05/00, ABS(-) 06/0006/00-

ABS(+) ABS(+) -05/00, ABS(-) -05/00, ABS(-)

ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(-)

-11/99 06/00-, ABS(+) ABS(+) ABS(+) 04/97-05/00, ABS(-) 04/97-05/00, ABS(-) 06/0006/00-

LANTRA II Wagon (J-2) 02/961.5 12V

1.6 16V, 1.6 i

1.8 16V

1.342

04/97-

02/96-

02/96-

ABS(+) ABS(+) -05/00, ABS(-) -05/00, ABS(-)

ABS(+) ABS(+) -05/00, ABS(-) -05/00, ABS(-)

-11/99 ABS(+) ABS(+) -05/00, ABS(-)


C o d e

L

HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 02/96<- 1.8 16V

02/96-

BWD293

ø 19mm

1.9 D

03/98-

PHD618 PHD622 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293 PHD618 PHD622 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293 PHD618 PHD622 PHA703 PHD612 PHD613 BWD292 BWD293

L 515mm L 515mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm L 515mm L 515mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm L 515mm L 515mm L 267mm L 490mm L 490mm ø 19mm ø 19mm

PHD531 PHD530 PHA448 PHD531 PHD530 PHA448 BWD288 BWD287 PJA114 PHD531 PHD530 PHA448 BWD288 BWD287 PJA114

TRW TRW

L 525mm L 525mm L 330mm L 525mm L 525mm L 330mm ø 19mm ø 19mm

-09/04 -09/04

TRW TRW

L 525mm L 525mm L 330mm ø 19mm ø 19mm

-10/04 -10/04

TRW

L 170mm L 310mm ø 20,6mm

10/78-06/85 10/78-06/85 01/82-06/85

2.0

2.0 16V

04/97-05/00

12/96-

-05/00, ABS(-)

ABS(+) ABS(+) -05/00, ABS(-) -05/00, ABS(-)

ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(-)

-11/99 ABS(+) ABS(+) 04/97-05/00, ABS(-) 04/97-05/00, ABS(-)

MATRIX (FC) 06/01-12/05 1.5 CRDi VGT

08/05-

1.5 CRDi

10/01-

1.6, 1.8

06/01-

PONY 06/74-06/86 1.2

06/74-

PHB315 PHB115 BWF172

1.3

10/85-09/89

PHA322 BWD344

L 317mm ø 19mm

1.4

08/77-

PHB315 PHB115 BWF172

TRW

L 170mm L 310mm ø 20,6mm

1.5

10/85-09/89

PHB142 PHA322 PHA308 BWF247 BWF249

BX MN

L 204mm L 317mm L 270mm ø 20,6mm ø 20,6mm

10/78-06/85 10/78-06/85 01/82-06/85

PONY (X-2) 10/89-01/95 1.3

1.5

10/89-01/95

10/89-01/95

PHB142 PHA322 PHA387 PHA308 BWF247 BWF249 PJK728 PHB142 PHA322 PHA308

BX MN

L 204mm L 317mm L 340mm L 270mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20.64mm L 204mm L 317mm L 270mm

-08/94 -08/94 07/92-09/94 -08/94 -08/94

1.343


C o d e

L

HYUNDAI PONY (X-2) 10/89-01/95 <- 1.5

10/89-01/95

1.5 i

10/89-01/95

BWF247 BWF249 PJK728 PHB142 PHA387 PHA308 BWF247 BWF249 PJK728

BX MN

BX MN

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20.64mm L 204mm L 340mm L 270mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20.64mm

-08/91 -08/91 -08/94 07/92-08/94 -08/94 05/91-

PONY Saloon 10/85-09/89 1.3, 1.5

10/85-09/89

PHA322 BWD344

L 317mm ø 19mm

PONY Wagon 02/78-06/86 1.2 1.4

02/7802/78-

PHB115 BWC195 PHB315 PHB115 BWF172

TRW

L 310mm ø 17,5mm

10/78-09/81 10/78-09/81

TRW

L 170mm L 310mm ø 20,6mm

10/78-06/85 10/78-06/85 01/82-06/85

L 340mm L 270mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20.64mm

-08/94 -08/94 -08/94 -08/94

PONY/EXCEL Saloon (X-2) 01/90-01/95 1.3, 1.5, 1.5 i

01/90-01/95

PHA387 PHA308 BWF247 BWF249 PJK728

BX MN

PORTER Box 07/94-04/04 2.4

03/96-04/04

2.5 TD

07/94-04/04

BWH400 BWH401 PMK728

ø 22,2mm ø 22,2mm

PHB511 BWD328 BWH400 BWF324 BWD329 BWH401

L 180mm ø 19mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm

BWH400 BWH401 PMK728

ø 22,2mm ø 22,2mm

PHB511 BWD328 BWF324 BWD329

L 180mm ø 19mm ø 20,6mm ø 19mm

03/96-, ABS(-) 03/96-, ABS(+) 03/96-, ABS(-)

BWH400 BWH401 PHB511 BWD328 BWH400 BWF324 BWD329 BWH401

ø 22,2mm ø 22,2mm L 180mm ø 19mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 19mm ø 22,2mm

03/96-, ABS(-) 03/96-10/02 03/96-, ABS(+) 03/96-, ABS(-) 03/96-10/02

PHA387 PHA308 BWF247 BWF249 PNB849

L 340mm L 270mm ø 20,6mm ø 20,6mm

03/96-, ABS(-) 03/96-10/02 03/96-, ABS(+) 03/96-, ABS(-) 03/96-10/02

PORTER Bus 07/94-04/04 2.4

03/96-04/04

2.5 TD

07/94-04/04

PORTER Pickup 07/94-04/04 2.4

03/96-04/04

2.5 TD

07/94-04/04

S COUPE (SLC) 02/90-05/96 1.5 i

1.5 i Turbo

1.344

02/90-05/96

04/91-05/96

PHA387 PHA308

BX MN

-06/92 -06/92 -06/92 -06/92

L 340mm L 270mm

08/9308/93-


C o d e

L

HYUNDAI S COUPE (SLC) 02/90-05/96 <- 1.5 i Turbo

04/91-05/96

BWF247 BWF249 PJK728

BX MN

ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20.64mm

08/9308/9308/92-

SANTA FÉ (SM) 11/00-03/06 2.0

2.0 CRDi 4x4

2.0 CRDi All-wheel Drive

2.0 CRDi

2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7 V6 4x4

08/01-

04/01-

11/03-02/06

08/01-

02/01-

PHD615 PHD626 BWA157

L 493mm L 485mm

PJA114 PHD614 PHD615 PHD626 BWA157

L 493mm L 493mm L 485mm

PJA114 PHD614 PHD615 PHD626 BWA157

L 493mm L 493mm L 485mm

PJA114 PHD614 PHD615 PHD626 BWA157

L 493mm L 493mm L 485mm

PJA114 PHD614 PHD615 PHD626 BWA157

L 493mm L 493mm L 485mm

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

PJA114

SONATA II (Y-2) 09/88-10/93 1.8 i

PMK502

ø 23,8mm

07/93-, ABS(-)

PHB254 PHA322 PHA287 PHA400 PHB254 PHA322 PHA287 PHA400 BWF238 BWF239 PMK502

L 210mm L 317mm L 260mm L 270mm L 210mm L 317mm L 260mm L 270mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 23,8mm

07/9307/93-03/91 07/93-06/93 -06/93 -02/91 08/92-06/93 -10/90 -10/90 07/93-, ABS(-)

PHA400 BWD292 BWD293 PHB254 PHA322 PHA287 BWF238 BWF239 PHB254 PHA322 PHA287 PHA400

L 270mm ø 19mm ø 19mm L 210mm L 317mm L 260mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 210mm L 317mm L 260mm L 270mm

07/9307/93-, ABS(-) 07/93-, ABS(-)

07/96-05/98

PMK502

ø 23,8mm

ABS(-)

05/93-06/98

PHD608 PHD611 PHA507 BWD293 BWD292 PMK502

L 433mm L 480mm L 275mm ø 19mm ø 19mm ø 23,8mm

ABS(-) ABS(-) ABS(-)

09/88-10/93

2.0 i

09/88-10/93

2.0 i 16V

01/91-10/93

2.4 i

3.0 i V6

09/88-08/91

01/91-10/93

-10/90 -10/90 -06/93 -06/93 -02/91 08/92-06/93

SONATA III (Y-3) 05/93-08/98 1.8 GLS

1.8 i

1.345


C o d e

L

HYUNDAI SONATA III (Y-3) 05/93-08/98 <- 1.8 i

2.0 i

2.0 i 16V

3.0 i V6

06/94-06/98

PHB254 PHA322 PHD608 PHD611 PHA400 BWD293 BWD292 PMK502

L 210mm L 317mm L 433mm L 480mm L 270mm ø 19mm ø 19mm ø 23,8mm

ABS(-) ABS(-) ABS(-)

05/93-06/98

PHD608 PHD611 PHA400 BWD292 BWD293 PMK502

L 433mm L 480mm L 270mm ø 19mm ø 19mm ø 23,8mm

03/95-, ABS(-)

PHD608 PHD611 PHA507 BWD293 BWD292 PHB254 PHA322 PHD608 PHD611 PHA400

L 433mm L 480mm L 275mm ø 19mm ø 19mm L 210mm L 317mm L 433mm L 480mm L 270mm

05/93-06/98

05/93-06/98

ABS(-) ABS(-) -06/93 -06/93

-06/96

SONATA IV (EF) 03/98-05/05 06/98-11/04

BWA161

-10/04, ABS(-)

03/98-10/01

PJA114 PJA118 BWA161

-05/01, ABS(-)

2.5 V6 24V

06/98-10/01

PJA114 BWA161

-05/01 ABS(-)

2.7 V6

10/01-11/04

PJA114 BWA161

-10/04

2.0 16V

2.4 16V

STAREX (H1) 06/972.4, 2.5 TD

06/97-

2.4 4WD, 2.5 TD 4WD

02/98-

BWH400 BWH401 BWH400 BWH401

ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm

STELLAR (F31_, SF2_) 10/83-12/91 1.4 1.6

10/83-08/86 10/83-12/91

2.0 GSL

09/86-12/89

PHC200 PHC200 PHA322 PHA322

L 520mm L 520mm L 317mm L 317mm

PHD624 PHD627 PHD506 PHD506 PHD624 PHD627

L 440mm L 270mm L 435mm L 435mm L 440mm L 270mm

-04/86 -12/89 12/8612/86-

TERRACAN (HP) 06/012.5 TD , 2.9 CRDi 4WD , 3.5 i V6 4WD

12/01-

2.9 CRDi

11/01-07/03

04/02-

TRAJET (FO) 03/0003/00-

BWA157

-07/08, ABS(-) -07/08

2.0 CRDi

04/01-

PJA114 PJA118 BWA157

2.7 V6

09/00-

PJA118 BWA157

2.0

1.346


C o d e

L

HYUNDAI TUCSON (JM) 08/042.0, 2.0 All-wheel Drive, 2.0 CRDi All-wheel Drive , 2.0 CRDi , 2.7 All-wheel Drive

08/04-

PJA114

XG (XG) 12/9825

12/98-

PJA118 PJA114

06/99-06/02, MTM(+) 07/02-09/03, MTM(+)

PMN846

07/98-

INFINITI Q45 01/89-12/96 4.1

01/93-

INNOCENTI ELBA (146) 08/91-12/96 1.3

1.4 i.e., 1.6 i.e.

1.5 i.e.

1.7 D

08/91-

09/94-12/96

08/92-09/94

08/91-12/96

PMF131

ATE

GPV1079

FI

PHB273 PHA273 BWD110 BWD283 PMF131

AP BX ATE

GPV1079

FI

ø 20,6mm

-12/92 L 388mm L 267mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm

PHB273 PHA273 BWD283

BX

L 388mm L 267mm ø 19mm

PMF131

ATE

ø 20,6mm

GPV1079

FI

PHB273 PHA273 BWD110 BWD283 PMF131

AP BX ATE

GPV1079

FI

PHB273 PHA273 BWD283

BX

-12/92 -12/92 -12/92

L 388mm L 267mm ø 19mm ø 19mm ø 20,6mm L 388mm L 267mm ø 19mm

ISUZU CAMPO (KB) 04/77-12/91 UAC

01/83-03/88

BWH287 BWL186 BWH287

01/89-12/90

BWH287

UAC

2.0

01/83-12/88

2.0 4WD 2.2

UAC

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/83 01/84-12/87 4ZD1L

PNB198

ø 15,87mm UAC UAC

ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-12/83 01/84-03/88

UAC

ø 22,2mm

01/84-12/87

2.2 D 4WD

01/83-12/90

2.2 D

01/83-12/91

BWL186 BWH287 BWH287

2.5 D 4WD , 2.5 D

01/83-12/90

BWH287

4ZD1L

D-MAX (8DH) 05/022.5 D

10/02-

BWL186

ø 25,4mm

PJH115

ø 22,2mm

-05/03

L 385mm ø 22,2mm

-08/92

MIDI Box (98000N) 01/882.0

2.0 4WD

2.2 D 4WD

06/88-

09/88-

09/88-

PHD166 BWH287

UAC

PNB437

ø 15.87mm

PHD166 BWH287

L 385mm ø 22,2mm

UAC

PNB437

ø 15.87mm

PHD166 BWH287

L 385mm ø 22,2mm

UAC

, 07/93-07/95 -08/92 , 07/93-07/95 -08/92

1.347


C o d e

L

ISUZU MIDI Box (98000N) 01/882.2 D 2.4 TD

01/8902/94-

PHD166 BWH287

UAC

PHD166

L 385mm ø 22,2mm

-08/92

L 385mm

MIDI Bus (94000, 98000) 01/892.0, 2.0 4WD

01/89-

PHD166 BWH287

UAC

L 385mm ø 22,2mm

PNB437

ø 15.87mm L 385mm L 385mm ø 22,2mm

2.0 TD 2.2 D 4WD , 2.2 D

01/8901/89-

PHD166 PHD166 BWH287

2.4 D

01/94-

PHD166

UAC

-08/92 , 07/93-07/95

-08/92

L 385mm

MIDI Van (94000, 98000) 01/882.0, 2.0 4WD

01/89-

PHD166 BWH287

UAC

L 385mm ø 22,2mm

PNB437

ø 15.87mm L 385mm L 385mm ø 22,2mm

-08/92 , 07/93-07/95

2.0 TD 2.2 D 4WD , 2.2 D

01/8901/89-

PHD166 PHD166 BWH287

2.4 TD

01/94-

PHD166

L 385mm

PML880

ø 25.4mm

PML879 PML880 PJH115 PML879 PML880 PJH712

ø 25.4mm ø 25.4mm ø 22,2mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 22.2mm

01/92-12/97 01/94-12/97

ø 22,2mm ø 25,4mm L 436mm ø 25,4mm

-07/89 05/87-12/88

ø 22,2mm

01/90-

UAC

-08/92

TROOPER 04/003.0 DTI , 3.5 V6 24V

04/00-

TROOPER (UB) 08/91-04/00 3.1 TD

08/91-07/98

3.2

08/91-07/98

01/92-12/97 01/94-12/97 01/92-12/92

TROOPER (UBS) 01/83-12/91 2.2 D 4x4

05/84-12/89

2.8 TD

10/87-12/91

BWH287 BWL186 PHD163 BWL186

UAC

PJH115

TROOPER Open Off-Road Vehicle (UB) 08/91-07/98 3.1 TD

08/91-07/98

3.2

08/91-07/98

PML879 PML880 PJH115 PML879 PML880 PJH712

ø 25.4mm ø 25.4mm ø 22,2mm ø 25.4mm ø 25.4mm ø 22.2mm

01/92-12/97 01/94-12/97 01/92-12/97 01/94-12/97 01/92-12/97

TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 01/83-12/91 2.2

01/83-12/85

2.2 D 4x4

05/84-07/89

2.2 TD

03/84-12/91

2.3

11/85-12/91

2.6 i

10/87-12/91

PMH475

ø 22,2mm

PHA300 BWL186 BWH287 BWH287 BWL186 BWH287

L 475mm ø 25,4mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm

BWH287 BWL186 PJH159

UAC UAC UAC UAC

-12/83 -12/83 01/8401/87-07/89

ø 22,2mm ø 25,4mm ø 22,2mm

01/87-12/88 01/90-07/91

PMF418

ø 20,6mm

ø 20.6mm

PHB272 PHC235

L 492mm L 385mm

01/7801/78-

NIS

IVECO DAILY I Box Body / Estate 01/78-08/98 30-8

1.348

01/78-08/98


C o d e

L

IVECO DAILY I Box Body / Estate 01/78-08/98 30-10 C , 30-10

01/97-

PMF418

ø 20,6mm

ø 20.6mm

35-8

01/78-

PMF418 PML424 PHB272 PHC235 BWC105

ø 20,6mm ø 25,4mm L 492mm L 385mm ø 17,5mm

ø 20.6mm ø 25.4mm 01/7801/78-

35-10

01/85-

PMF418 PML424 PHB272 PHC235 BWD343 BWC105 BWF322 PMF418

ø 20,6mm ø 25,4mm L 492mm L 385mm ø 19mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 20,6mm

01/78ø 25.4mm 01/7801/78-

35-12

01/90-04/96

PHB272 PHC235 BWD343

AP

AP AP

AP

01/7801/90-

L 492mm L 385mm ø 19mm

01/90-

40-8 V

01/83-06/89

PMF418

ø 20,6mm

ø 20.6mm

40-12 V

10/90-04/96

PMF418

ø 20,6mm

01/90-,

814047

L 492mm L 385mm ø 20,6mm ø 19mm ø 20,6mm

01/90-, 01/90-, 01/90-, 01/90-, 01/78-

814047 814047 814047 814047

01/85-04/96

PHB272 PHC235 BWF322 BWD343 PMF418 PHB272 PHC235 BWF322

L 492mm L 385mm ø 20,6mm

01/7801/7805/87-

PMF418

ø 20,6mm

01/90-

PHB272 PHC235 BWF322

L 492mm L 385mm ø 20,6mm

01/9001/90-

BWK226

ø 23,8mm

45-10 V , 49-10 V

49-12 V

59-12 V

06/90-04/96

05/96-

AP

DAILY I Bus 06/90-12/96 A 40-10

09/96-

PML424

ø 25,4mm

ø 25.4mm

A 40-12

05/96-

PML424

ø 25,4mm

ø 25.4mm

A 45-10

01/91-04/96

BWF322

ø 20,6mm

DAILY I Dumptruck 01/89-08/98 35-8 K

09/98-

PML424

ø 25,4mm

ø 25.4mm

35-10 K

01/97-

35-12 K

09/96-08/98

PML424 PMF418 PML424

ø 25,4mm ø 20,6mm ø 25,4mm

ø 25.4mm ø 20.6mm ø 25.4mm

45-10

01/92-04/96

PMF418

ø 20,6mm

01/90-

PHB272 PHC235 BWF322

L 492mm L 385mm ø 20,6mm

01/9001/90-

PMF418

ø 20,6mm

01/90-

PHB272 PHC235 BWF322

L 492mm L 385mm ø 20,6mm

01/9001/90-

PMF418

ø 20,6mm

01/90-

PHB272 PHC235 BWF322

L 492mm L 385mm ø 20,6mm

01/9001/90-

PMF418

ø 20,6mm

01/90-

PHB272 PHC235 BWK226 BWF322

L 492mm L 385mm ø 23,8mm ø 20,6mm

01/9001/90-

49-10 K

49-12 K

59-12 K

01/89-04/96

06/90-04/96

05/91-

01/90-

1.349


C o d e

L

IVECO DAILY I Flatbed / Chassis 01/78-08/98 30-8

01/78-08/98

PMF418

ø 20,6mm

ø 20.6mm

PHB272 PHC235 PMF418

L 492mm L 385mm ø 20,6mm

01/78-, 814007 01/78-, 814007 ø 20.6mm

ø 20,6mm ø 25,4mm L 492mm L 385mm ø 17,5mm

ø 20.6mm ø 25.4mm 01/7801/78-

ø 20,6mm ø 25,4mm L 492mm L 385mm ø 17,5mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 25,4mm L 492mm L 385mm ø 19mm

01/78ø 25.4mm 01/78-, 01/78-, 01/78-, 01/90-, 01/90ø 25.4mm 01/9001/9001/90-

30-10

01/98-

35-8

01/78-

PMF418 PML424 PHB272 PHC235 BWC105

35-10

01/85-

PMF418 PML424 PHB272 PHC235 BWC105 BWF322 PMF418 PML424 PHB272 PHC235 BWD343

AP

AP

35-12

01/90-

40-8

01/83-06/89

PMF418

ø 20,6mm

ø 20.6mm

40-10 W 4x4

01/97-

PMF418

ø 20,6mm

01/96-

PHB272 PHC235 BWC105

L 492mm L 385mm ø 17,5mm

01/9601/9601/96-

40-12

45-10 , 49-10

49-12

59-12

AP

AP

814021, 814027S, 814027S/814097, 814047R 814021, 814027S, 814027S/814097, 814047R 814021, 814027S, 814027S/814097 814047R

10/90-04/96

PMF418

ø 20,6mm

01/90-,

814047

01/85-04/96

PHB272 PHC235 BWF322 BWD343 PMF418

L 492mm L 385mm ø 20,6mm ø 19mm ø 20,6mm

01/90-, 01/90-, 01/90-, 01/90-, 01/78-,

814047 814047 814047 814047 814027S

PHB272 PHC235 BWF322

L 492mm L 385mm ø 20,6mm

01/78-, 01/78-, 05/87-

814027S 814027S

PMF418

ø 20,6mm

01/90-,

814047

PHB272 PHC235 BWF322

L 492mm L 385mm ø 20,6mm

01/90-, 01/90-,

814047 814047

PMF418

ø 20,6mm

01/90-,

814047

PHB272 PHC235 BWK226 BWF322

L 492mm L 385mm ø 23,8mm ø 20,6mm

01/90-, 01/90-,

814047 814047

01/90-,

814047

06/90-04/96

05/91-

AP

DAILY II Box Body / Estate 05/9935 C 12 V, 35 S 12 V , 35 S 10 35 S 9 V,35 C 9 V , 35 S 11 V,35 C 11 V 35 S 15 V, 35 C 15 V

09/02-

PML424

ø 25,4mm

ø 25.4mm

05/99-

PML424

ø 25,4mm

ø 25.4mm

11/02-

PML424

ø 25,4mm

ø 25.4mm

DAILY II Flatbed / Chassis 05/9935 C 10 V , 35 S 10 V , 35 C 12 , 35 S 12 35 C 15

09/02-

PML424

ø 25,4mm

ø 25.4mm

11/01-

PML424

ø 25,4mm

ø 25.4mm

35 S 9,35 C 9 , 35 S 11,35 C 11 , 35 S 13,35 C 13

05/99-

PML424

ø 25,4mm

ø 25.4mm

ø 31mm

Ch. J26198->

JAGUAR X-TYPE (CF1) 06/012.2 D

1.350

10/05-

PJQ126

FTE


C o d e

L

JAGUAR X-TYPE Estate 11/032.2 D

10/05-

PJQ126

FTE

ø 31mm

Ch. J26198->

XJ 07/68-02/93 6 3.4

05/75-10/86

PMK179

ø 23,8mm

6 4.2

10/69-12/87

PMK179

ø 23,8mm

06/72-09/89

PHC201 PHC134 PMK179

L 440mm L 330mm ø 23,8mm

PHC201 PHC218 PHC134 PHC131 PHC201 PHC134 PHC201 PHC134

L 440mm L 445mm L 330mm L 334mm L 440mm L 330mm L 440mm L 330mm

PHD630

L 322mm

PHC255 PHD469 PHC255 PHC254

L 415mm L 330mm L 415mm L 330mm

PHC136 PHC135 PHC135 PHC136 PHC136 PHC135 PHC135 PHC136 PHC255 PHC254

L 355mm L 395mm L 395mm L 355mm L 355mm L 395mm L 395mm L 355mm L 415mm L 330mm

12 5.3

12 H.E.

09/81-12/92

Sovereign V12

07/85-12/92

10/85-12/90 10/85-12/90

XJ (NAW, NBW) 07/97-05/03 8 3.2, 8 4.0

07/97-05/03

XJ (X300) 11/94-07/97 6 3.2, 6 Sovereign 4.0, R Super Charged 4.0

11/94-07/97

12 6.0

11/94-07/97

XJ (XJ 40, 81) 10/86-11/94 6 2.9

10/86-08/90

6 3.2 24V

09/90-11/94

6 3.6

10/86-08/89

6 4.0

09/89-11/94

V12 6.0

03/93-11/94

10/87-09/87 10/87-09/87

09/94-

XJS Coupe 09/75-03/96 10/83-05/92

PMK181

4.0

05/91-09/94

5.3

09/75-08/93

PHC201 PHC134 PHC201 PHC134 PMK181

07/81-12/89

PHC201 PHC134 PHC202 PMK181

05/93-03/96

PHC201 PHC134 PHC255

3.6

5.3 H.E.

6.0

TRW

ø 23,8mm

TRW

L 440mm L 330mm L 440mm L 330mm ø 23,8mm

-08/92

TRW

L 440mm L 330mm L 252mm ø 23,8mm L 440mm L 330mm L 415mm

-09/87 -09/87

09/9209/92, -09/87

-12/79 , -09/87

XJSC Convertible 07/85-03/96 3.6

10/86-05/91

4.0

05/91-03/96

5.3

01/86-08/93

5.3 H.E.

07/85-05/92

6.0

05/93-03/96

PMK181 PHC201 PHC134 PHC201 PHC134 PHC201 PHC134 PHC201 PHC134 PHC255 PHC254

TRW

ø 23,8mm L 440mm L 330mm L 440mm L 330mm L 440mm L 330mm L 440mm L 330mm L 415mm L 330mm

-09/87 -09/87

-09/87 -09/87

1.351


C o d e

L

JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 03/964.0

03/96-

PHC298 PHD630

L 415mm L 322mm

-07/99

PHC298 PHD630

L 415mm L 322mm

-07/99

ø 19,5mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 19,5mm ø 20,6mm ø 22,2mm L 455mm L 520mm L 344mm ø 19,5mm ø 20,6mm ø 19,5mm

ABS(+) ABS(-) J8S742 ABS(+) ABS(-)

02/99-08/01

XK 8 Coupe (QEV) 03/964.0

03/96-

JEEP CHEROKEE (XJ) 10/84-

2.5

10/90-

2.5 i

11/96-

BWA152 BWF305 PJH150 BWA152 BWF305 PJH150 PHD401 PHD402 PHA389 BWA152 BWF305 BWA152

2.5 i 4x4

12/91-

BWA152

ø 19,5mm

2.5 Tdi 4x4

10/96-09/01

PHD441 PHD442 BWA152

L 458mm L 454mm ø 19,5mm

ENC/END ENC/END

2.5 TD

01/88-

4.0 i

01/88-

2.1 D 4x4

2.1 TD

10/86-09/92

06/89-03/92

FTE TRW FTE TRW

FTE

-09/96 -09/96 -09/96 -09/96, ABS(+) -09/96, ABS(-) 02/99-08/01

PJH150 PHD441 PHD442 BWA152

TRW

ø 22,2mm L 458mm L 454mm ø 19,5mm

ENC/END 10/93-09/96 10/93-09/96 02/99-08/01

PJH150 PHD401 PHD402 PHA389 BWF305

TRW

FTE

ø 22,2mm L 455mm L 520mm L 344mm ø 20,6mm

10/93-09/96 10/90-09/96, MX400L 10/90-09/96, MX400L 10/90-09/96, MX400L 02/99-, ERH, Police(-)

PNA102

NA

ø 17,5mm

10/90-12/90

PHD402 PHD401 PHD402 PHA389 PHD401 PHD402 PHA389 PHD401 PHD402 PHA389

L 520mm L 455mm L 520mm L 344mm L 455mm L 520mm L 344mm L 455mm L 520mm L 344mm

-09/96 -09/96 -09/96 -09/96 -09/96 -09/96 -09/96 -09/96 -09/96

PHD441 PHD442 PHD441 PHD442

L 458mm L 454mm L 458mm L 454mm

-09/99 -09/99 -02/06 -02/06

PHD619 PJA118 PJA114

L 510mm

PHD619 PHD619 PHD619

L 510mm L 510mm L 510mm

GRAND CHEROKEE I (Z) 09/91-04/99 2.5 TD 4.0 i

10/95-04/99 09/91-04/99

5.2

10/95-04/99

5.2 i

01/92-04/99

WRANGLER II (TJ) 08/962.5, 4.0

08/96-

4.0 Rubicon

08/03-

KIA CARENS II (FJ) 07/022.0 CRDi

07/02-

2.0 CVVT

08/04-

M: Carens 2

CARENS III (UN) 09/061.6 CRDi 128 1.6 CVVT, 2.0 CRDi 135 2.0 CRDi 115

1.352

10/1008/0905/07-


C o d e

L

KIA CARENS III (UN) 09/062.0 CVVT

09/06-

PHD619 PJA114

L 510mm

PHD632 PHD631 BWF320 BWH706 PNK777

L 570mm L 570mm ø 20,6mm ø 22,2mm

PHD632 PHD631 BWH706

L 570mm L 570mm ø 22,2mm

CARNIVAL (UP) 08/99-10/01 2.5 V6, 2.9 TD

08/99-10/01

-05/00

CARNIVAL II (GQ) 10/012.5 V6

10/01-

PNK777

-08/06 , -08/06

2.9 CRDi

10/01-

PHD632 PHD631 PNK777

L 570mm L 570mm

2.9 TD

10/01-

PHD632 PHD631 BWF320

L 570mm L 570mm ø 20,6mm

-05/00

PNK777

CERATO (LD) 03/041.6 2.0, 2.0 CRDi

07/0404/04-

PJA114 PJA114

-09/06

CERATO Saloon (LD) 04/041.6, 2.0, 2.0 CRDi

04/04-

PJA114

K2500 (SD) 01/032.5 D

01/03-

PMK784

-10/03

PMK784

-10/03

K2700 (SD) 10/992.7 D

10/99-

MAGENTIS (GD) 05/012.0, 2.5 V6

05/01-

BWA161 PJA114 PJA118

-07/01 08/01-

MAGENTIS (MG) 11/052.0

11/05-

PJA114

PRIDE (DA) 01/901.1 i 1.3 16V

01/9101/90-

1.3 i

01/90-

PHA377 PHA377 PHD428 PHB345 PHD428 PHB345

L 320mm L 320mm L 480mm L 485mm L 480mm L 485mm

05/91-10/92 05/91-04/94 05/91-05/01 -05/97 05/94-05/97 05/94-05/97

PHD428

L 480mm

-05/01

PRIDE Estate 08/991.3

08/99-

RETONA (CE) 06/992.0 16V

2.0 TD

05/00-

PMK773 L 475mm L 475mm L 350mm

06/99-

PHD452 PHD451 PHB454 PMK773 PHD452 PHD451 PHB454

L 475mm L 475mm L 350mm

PHA530 PHD468

L 325mm L 460mm

-08/03

12/99-08/03

RIO (DC_) 09/00-02/05 1.3, 1.5 16V

09/00-02/05

KZ263

1.353


C o d e

L

KIA RIO (DC_) 09/00-02/05 <- 1.3, 1.5 16V

09/00-02/05

BWC222

ø 17,5mm

PHA530 PHD468 BWC222

L 325mm L 460mm ø 17,5mm

RIO Estate (DC) 08/00-02/05 1.3, 1.5 16V

08/00-02/05

KZ263

SEPHIA (FA) 01/95-10/97 1.5 i

02/96-

PHA439 PNK778

L 300mm

-05/01 ABS(+)

1.6 i, 1.8 i 16V

01/95-

PHA439 PNK778

L 300mm

03/97-03/01 ABS(+)

SEPHIA Saloon (FA) 09/93-10/97 1.5 i

02/96-10/97

PHA439 PNK778

L 300mm

1.6 i

09/93-

PHA439 PNK778

L 300mm

-02/96 -02/96

1.8 i 16V

01/95-

PHA439 PNK778

L 300mm

03/97-12/98 ABS(+)

ABS(+)

SHUMA (FB) 10/97-12/01 1.5 i 16V, 1.8 i 16V

10/97-03/01

PHA439 PNK778

L 300mm

1.6

01/01-12/01

BWC222

ø 17,5mm

, 02/98-, ABS(+)

SHUMA II (FB) 05/01-08/04 1.6

05/01-08/04

BWC222

ø 17,5mm

ABS(-)

1.8

04/03-08/04

BWC222

ø 17,5mm

ABS(-)

BWC222

ø 17,5mm

ABS(-)

SHUMA II Saloon (FB) 05/01-05/04 1.6

05/01-05/04

SHUMA Saloon (FB) 03/96-10/01 1.5

03/96-12/98

PHA439 PNK778

L 300mm

1.5 i 16V

10/97-10/01

PHA439 PNK778

L 300mm

ZLVE, ZYVE, ABS(+) 02/98-03/01 , 02/98-

SPORTAGE (JE_) 09/042.0 16V 4WD, 2.0 CRDi 4WD , 2.0 i 16V 2.0 CRDi

09/04-

PJA114

02/05-

PJA114

MTM(+), 5 Speed(+)

SPORTAGE (K00) 04/94-04/04 2.0, 2.0 4WD

10/00-08/03

2.0 i 4WD

04/94-08/99

2.0 i 16V

10/99-08/03

2.0 i 16V 4WD

04/94-08/03

2.0 TD 4WD

1.354

10/97-08/03

PHD452 PHD451 PHB454 PJK710 PMK773

L 475mm L 475mm L 350mm ø 19.05mm

PHD452 PHD451 PHB454 BWF319

L 475mm L 475mm L 350mm ø 20,6mm

PJK710 PHD452 PHD451 PHB454 PMK773

ø 19.05mm L 475mm L 475mm L 350mm

PHD452 PHD451 PHB454 BWF319

L 475mm L 475mm L 350mm ø 20,6mm

PJK710 PHD452 PHD451

ø 19.05mm L 475mm L 475mm

OK01K 08/94-04/99 08/94-04/99 08/94-04/99 08/94-04/99

08/94-08/99, ABS(-), MTM


C o d e

L

KIA SPORTAGE (K00) 04/94-04/04 <- 2.0 TD 4WD

10/97-08/03

PHB454 BWF319

L 350mm ø 20,6mm

SPORTAGE (SL) 07/101.6 GDI 2.0 CVVT, 2.0 CVVT AWD

02/1107/10-

PJA114 PJA114

01/95-

PMF191

LADA 110 01/951.5

PHB152 BWF150 1.5 16V

2.0 i

Wankel

01/95-

08/96-

06/97-

ø 20,6mm BX

L 305mm ø 20,6mm

PMF191

ø 20,6mm

PHD281 PHB152 BWF150

L 280mm L 305mm ø 20,6mm

BX

PMF191

ø 20,6mm

PHD281 PHB152 BWF150

L 280mm L 305mm ø 20,6mm

BX

PMF191

ø 20,6mm

PHD281 PHB152 BWF150

L 280mm L 305mm ø 20,6mm

BX

111 01/951.5

1.5 16V

01/96-

01/95-

PMF191

ø 20,6mm

06/96-

PHD281 PHB152 BWF150

L 280mm L 305mm ø 20,6mm

06/96-

BX

PMF191

ø 20,6mm

PHD281 PHB152 BWF150

L 280mm L 305mm ø 20,6mm

BX

112 01/951.5, 1.5 16V

01/95-

PMF191

ø 20,6mm

PHD281 PHB152 BWF150

BX

L 280mm L 305mm ø 20,6mm

PMD204

BX

ø 19mm

BX

L 280mm L 305mm ø 20,6mm

BX

L 265mm ø 19mm ø 19mm

1200-1600 01/70-02/93 1200 L/S

01/70-06/86

PHD281 PHB152 BWF144

1300

1500

08/74-01/87

PHB184 PJD103 PMD204

09/72-08/84

PHD281 PHB152 BWF144 BWF150 PHB184 PJD103 PMD204 PHD281 PHB152 BWF144 BWF150 PHB184 PJD103

BX BX

BX

BX BX

L 280mm L 305mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 265mm ø 19mm ø 19mm L 280mm L 305mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 265mm ø 19mm

-09/86 -09/86 -09/86 -09/86 11/79-09/86 -09/86

-10/83 11/83-

1.355


C o d e

L

LADA 1200-1600 01/70-02/93 1500 N/S

1600

1600 N/L

11/75-10/86

PMD204

09/72-01/90

PHD281 PHB152 BWF144 BWF150 PHB184 PJD103 PMD204

03/79-10/86

PHD281 PHB152 BWF144 BWF150 PHB184 PJD103 PMD204 PHD281 PHB152 BWF144

BX

BX BX

BX

ø 19mm L 280mm L 305mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 265mm ø 19mm ø 19mm

BX

L 280mm L 305mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 265mm ø 19mm ø 19mm

BX

L 280mm L 305mm ø 20,6mm

BX BX

PHB184 PJD103

-10/83 11/83-

11/7811/7811/7811/7811/8311/7811/78-

L 265mm ø 19mm

NIVA (2121) 12/761600

12/76-03/95

PMD253 PHD264 PHD263 PHB152 BWF150 BWF144 PND121

1700 i

06/96-

PHB184 PJD103 PMD253 PHD264 PHD263 PHB152 BWF144

1700 i 4x4

10/00-

01/93-

BX BX

ø 19mm L 454mm L 495mm L 305mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 19mm

FI

L 265mm ø 19mm ø 19mm

BX

L 454mm L 495mm L 305mm ø 20,6mm

PND121

ø 19mm

PHB184 PJD103 PMD253

FI

L 265mm ø 19mm ø 19mm

PHD264 PHD263 PHB152 BWF150

1900 Diesel

FI

BX

PND121

ø 19mm

PHB184 PJD103 PMD253

FI

L 265mm ø 19mm ø 19mm

11/94-10/04

BX

L 454mm L 495mm L 305mm ø 20,6mm

-09/00 -09/00 -09/00 -09/00

PND121

ø 19mm

-09/00

PHB184 PJD103

L 265mm ø 19mm

-09/00 -09/00

NIVA II (2123) 09/0209/02-

PMD253 PHD264 PHD263 PHB152 BWF144

1.356

07/77-

L 454mm L 495mm L 305mm ø 20,6mm

PHD264 PHD263 PHB152 BWF150

1.7

07/77-

FI

ø 19mm

BX

L 454mm L 495mm L 305mm ø 20,6mm


C o d e

L

LADA NIVA II (2123) 09/02<- 1.7

09/02-

PND121

ø 19mm

PHB184 PJD103

L 265mm ø 19mm

NOVA (2105) 05/811200 Junior/L

1300 Spezial/L

1500 S

1500 Special

1600

1700 i Classic

09/81-

05/81-

06/89-

03/85-

01/88-

06/96-

PMD204 PMD253 PHD105 PHD281 PHB152 BWF150 BWF144 PHB184 PJD103 PMD253 PMD204 PHB152 BWF150

BX

ø 19mm ø 19mm L 285mm L 280mm L 305mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 265mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm L 305mm ø 20,6mm

PHB184 PJD103 PMD253

FI

L 265mm ø 19mm ø 19mm

PHB152 BWF150

BX

L 305mm ø 20,6mm

PHB184 PJD103 PMD253

-05/94

FI

L 265mm ø 19mm ø 19mm

PHB152 BWF150

BX

L 305mm ø 20,6mm

-09/00 -09/00 -09/00 -09/00

-05/94 -05/94

PHB184 PJD103 PMD253 PMD204 PHB152 BWF150

BX FI

BX BX

FI BX

BX

L 265mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm L 305mm ø 20,6mm

PHB184 PJD103 PMD253

FI

L 265mm ø 19mm ø 19mm

PHB152 BWF150

BX

L 305mm ø 20,6mm

FI BX

PHB184 PJD103

L 265mm ø 19mm

10/86-

10/86-09/92 -09/92 -05/94 -07/95

M: Nova -05/94 -05/94

-09/00

NOVA Estate (2104) 09/851300

1500

1700

09/85-

PMD253 PMD204 PHD281 PHD105 PHB152 BWF150 BWF144 PHB184 PJD103 PMD253

08/94-

PHD281 PHD105 PHB152 BWF144 BWF150 PHB184 PJD103 PMD253

09/85-12/90

PHB152 BWF150

FI BX

BX BX

FI

ø 19mm ø 19mm L 280mm L 285mm L 305mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 265mm ø 19mm ø 19mm

M: Nova -09/86 -09/86

-09/86

03/85-09/00 -09/86 10/86-09/00 -09/86 -09/00 -09/00 -09/00

FI

L 280mm L 285mm L 305mm ø 20,6mm ø 20,6mm L 265mm ø 19mm ø 19mm

BX

L 305mm ø 20,6mm

-12/98 -12/98

BX BX

1.357


C o d e

L

LADA NOVA Estate (2104) 09/85<- 1700

08/94-

PHB184 PJD103

L 265mm ø 19mm

PMF191

ø 20,6mm

-07/97

PHB229 PHA261 BWF150

L 340mm L 260mm ø 20,6mm

-07/97 -07/97 -07/97

SAMARA (2108, 2109) 01/861100

1300

1500

02/88-

01/86-

01/88-

BX

PMF191

ø 20,6mm

PHB229 PHA261 BWF150

L 340mm L 260mm ø 20,6mm

BX

PMF191

ø 20,6mm

-12/00

PHB229 PHA261 BWF150

L 340mm L 260mm ø 20,6mm

-12/00 -12/00 -12/00

PMF191

ø 20,6mm

-12/00

PHB229 PHA261 BWF150

L 340mm L 260mm ø 20,6mm

-12/00 -12/00 -12/00

PMF191

ø 20,6mm

-12/99

PHB229 PHA261 BWF150

BX

L 340mm L 260mm ø 20,6mm

-12/99 -12/99 -12/99

-12/96

BX

SAMARA FORMA (21099) 09/871100, 1500

1300

07/91-

05/89-

BX

TOSCANA (2107) 09/831300

12/85-

BWF150

BX

ø 20,6mm

1500

09/83-02/93

BWF150

BX

ø 20,6mm

-08/85 03/82-08/85 -02/82

BX

L 300mm L 314mm L 270mm ø 17,5mm

-02/82 -02/82

BX

L 300mm L 270mm ø 17,5mm

-08/85 -08/85

BX

L 300mm L 314mm ø 17,5mm

PMH584

BX

ø 22,2mm

02/97-

GPV1052

BO

LANCIA A 112 03/78-12/86 0.9 Junior

03/81-06/86

PHD118 PHD306 PHD109 BWC150

1.0 Abarth

03/78-02/84

PHD118 PHD109 BWC150

1.0 LX

03/84-12/86

PHD118 PHD306 BWC150

DEDRA (835) 01/89-07/99 1.6 16V

01/96-07/99

PHB390 PHB399 PHA392 PHA225 PHB263 BWF253 1.6 i.e.

08/89-07/99

PMD219 PMH584 PMF487 GPV1052 PHB188 PHB390 PHB187 PHA392 PHD118 PHA225

1.358

BX BX

02/97L 435mm L 435mm L 245mm L 245mm L 185mm ø 22,2mm

02/97-, ABS(+) 02/97-, ABS(-)

ø 20.6mm ø 22,2mm ø 20,6mm

-06/94, ABS(+) -06/94, ABS(-) 04/92-, ABS(-) 07/91-

L 410mm L 435mm L 383mm L 245mm L 300mm L 245mm

-06/94 ABS(+) -06/94

BO

02/9702/9702/97-, ABS(-)

-06/94, ABS(-)


C o d e

L

LANCIA DEDRA (835) 01/89-07/99 <- 1.6 i.e.

1.6 LE CAT

08/89-07/99

07/94-07/99

PHB263 BWD128 BWF253 PNA115

BX BX BO

PJL144 PMH584

BX BX

GPV1052

BO

PHB390 PHB188 PHB187 PHA392 PHA225 PHB263 BWF253 1.8 16V LE

1.8 GT 16V

03/96-07/99

03/96-07/99

PMH584 PMD219 PMF487 GPV1052

BX BX

-06/94 -06/94 02/93-, ABS(-)

ø 25,4mm ø 22,2mm

, -06/94 -08/97 -08/97

L 435mm L 410mm L 383mm L 245mm L 245mm L 185mm ø 22,2mm

-08/97, ABS(+) -08/97, ABS(-) -08/97

ø 22,2mm ø 20.6mm ø 20,6mm

-10/98 -10/98, ABS(+) -10/98, ABS(-) -10/98

L 410mm L 435mm L 410mm L 245mm L 185mm ø 25,4mm ø 22,2mm

-10/97, ABS(-) -10/98, ABS(+) -10/98 -10/98 -10/98 -10/98

BO

PHB188 PHB274 PHB377 PHA225 PHB263 PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB188 PHB377 PHA225 PHB263 BWF311

L 185mm ø 19mm ø 22,2mm

BO

-08/97 -08/97 -08/97, ABS(-)

L 410mm L 410mm L 245mm L 185mm ø 20,6mm

PND219 1.8 i.e.

09/89-07/99

PJL159 PMD219 PMF487 PMH584 GPV1052 PHA225 PHB187 PHB188 PHA392 PHD118 PHB263 PNA115

1.9 TDS

04/89-07/99

PJL144 PJL159 PMD219 PMF487 PMH584 GPV1052

BX BO

07/94-07/99

-06/94, ABS(+) -06/94, ABS(-) -08/97, ABS(-)

L 245mm L 383mm L 410mm L 245mm L 300mm L 185mm

-08/97 -08/97 -08/97

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm

, -06/94 , 02/9309/89-06/94, ABS(+) 09/89-06/94, ABS(-) 07/9407/94-

L 435mm L 435mm L 383mm L 410mm L 245mm L 300mm L 245mm L 185mm

07/94-11/96, ABS(+) 12/96-10/97, ABS(+) 09/89-06/94 09/89-06/94

-06/94, ABS(-) -08/97

BO BX

BX BO

PHB274 PHB390 PHB187 PHB188 PHA392 PHD118 PHA225 PHB263 PND219 2.0 16V

ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm ø 22,2mm

PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

ø 25,4mm ø 22,2mm

09/89-06/94, ABS(-) 07/9409/8907/9406/95-08/98 -08/98

1.359


C o d e

L

LANCIA DEDRA (835) 01/89-07/99 <- 2.0 16V

2.0 HF Integrale

2.0 i.e.

07/94-07/99

11/90-07/94

09/89-07/99

PHB188 PHB274 PHA392 PHA225 PHB263 PHA317 PND219

L 410mm L 435mm L 245mm L 245mm L 185mm L 245mm

PJL159 PMD219 PMH584 GPV1052

ø 25,4mm ø 20.6mm ø 22,2mm

06/95-08/98 ABS(+) ABS(-)

L 410mm L 245mm L 210mm ø 20.6mm ø 22,2mm ø 20,6mm

-06/94, ABS(+) -08/97, ABS(-) ABS(-)

PHB188 PHA392 PHB228 PMD219 PMH584 PMF487 GPV1052 PHB188 PHB187 PHA392 PHD118 PHA225 PHB263 PNA115

2.0 i.e. Turbo

04/91-07/99

PJL144 PMD219 PMF487 GPV1052 PHB187 PHB188 PHA392 PHB263 PHD118 PHB228 PHA225 PHA317 PNA115

2.0 i.e. Turbo Integrale

2.0 Turbo

05/90-07/94

11/90-06/94

PJL144 PMD219 PMH584 GPV1052 PHB188 PHA392 PHB228 PMD219 PMF487 GPV1052

BX BO

BX

-08/98, ABS(+) -08/98, ABS(-) -08/98 -08/98 -08/98 -08/98

BO L 410mm L 383mm L 245mm L 300mm L 245mm L 185mm

-08/97 -06/94

ø 25,4mm ø 20.6mm ø 20,6mm

, -06/94 -06/94 -06/94, ABS(-) -06/94

L 383mm L 410mm L 245mm L 185mm L 300mm L 210mm L 245mm L 245mm

-06/94 -06/94

ø 25,4mm ø 20.6mm ø 22,2mm

, -06/94 ABS(+) ABS(-)

07/94-08/97 -08/97

BO BX

BO

BO BX BX BO

L 410mm L 245mm L 210mm ø 20.6mm ø 20,6mm BO

PHB187 PHB188 PHA392 PHB263 PHB228 PHA225 PNA115

BO

PJL144

BX

ø 25,4mm

PMH584

BX

ø 22,2mm

GPV1052

BO

L 383mm L 410mm L 245mm L 185mm L 210mm L 245mm

-06/94 -06/94, ABS(+), -06/94 -06/94, ABS(-) -06/94, ABS(-) , -06/94

-08/92, ABS(-) -08/92

-08/92 -08/92, ABS(+), , 05/91-

DEDRA SW (835) 07/94-07/99 1.6

10/94-07/99

PHB390 PHB188

1.360

-08/97 -08/97

L 435mm L 410mm

(+)

-08/97, ABS(+) -08/97, ABS(-)

(+)


C o d e

L

LANCIA DEDRA SW (835) 07/94-07/99 <- 1.6

1.6 16V

1.8 16V LE

1.8 GT 16V

10/94-07/99

01/96-07/99

03/96-07/99

03/96-07/99

PHB187 PHA392 PHA225 PHB263 BWF253

BX

L 383mm L 245mm L 245mm L 185mm ø 22,2mm

PMH584

BX

ø 22,2mm

GPV1052

BO

PHB390 PHB399 PHA392 PHA225 PHB263 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB188 PHB274 PHB377 PHA392 PHA225 PHB263 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB188 PHB377 PHA225 PHB263 PND219 1.8 i.e.

1.9 TDS

07/94-07/99

07/94-07/99

07/94-07/99

PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB188 PHB187 PHA392 PHA225 PHB263 PMH584

BX

GPV1052

BO

PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB188 PHB274 PHA392 PHD118 PHA225 PHB263 PHA317 PND219 2.0 Integrale

07/94-07/99

02/97L 435mm L 435mm L 245mm L 245mm L 185mm ø 22,2mm

02/97-, ABS(+) 02/97-, ABS(-) 02/9702/97-10/98 -10/98

L 410mm L 435mm L 410mm L 245mm L 245mm L 185mm ø 22,2mm

ø 25,4mm ø 22,2mm

-10/97, ABS(-) -10/98, ABS(+) -10/98 -10/98 -10/98

BX

GPV1052

BO

-08/97 -08/97

L 410mm L 383mm L 245mm L 245mm L 185mm ø 22,2mm

-08/97 -08/97

L 435mm L 435mm L 245mm L 245mm L 185mm

-11/96, ABS(+) 12/96-10/97, ABS(+)

ø 25,4mm ø 22,2mm

06/95-08/98

-08/97 -08/97

-08/98 L 410mm L 435mm L 245mm L 300mm L 245mm L 185mm L 245mm

PJL159 PMH584 PHB188 PHB274 PHA225 PHD118

02/97-

-08/97 -08/97 -08/97, ABS(-)

L 410mm L 410mm L 245mm L 185mm

PHB274 PHB390 PHA392 PHA225 PHB263 PND219 2.0 16V

-08/97

ø 25,4mm ø 22,2mm

-06/95 -08/98, ABS(-) 01/97-08/98, ABS(+) -08/98 -08/98 -08/98, ABS(-) -08/98 06/95-08/98 -08/98 -08/98

L 410mm L 435mm L 245mm L 300mm

-06/95 07/95-08/98 -08/98 -08/98

1.361


C o d e

L

LANCIA DEDRA SW (835) 07/94-07/99 <- 2.0 Integrale

07/94-07/99

PND219

-08/98

PJL159

ø 25,4mm

PMD170

ø 19mm

06/95-08/98

DELTA I (831AB0) 09/79-01/94 1.1

01/86-12/90

PHD276 BWD110 1.3

1.5

1.6 GT

1.6 GT i.e.

1.6 HF Turbo

1.9 Turbo DS

L 410mm ø 19mm

11/82-04/86

PMD412 PMD170 PHD265 PHD266 PHD276 BWC150 BWC153 BWD110 PMD412 PMD170 PHD265 PHD266 PHD276 BWD110 BWC150 BWC153 PMD170

08/86-08/92

PHB230 PHB231 PMD170

L 486mm L 460mm ø 19mm

PHB230 PHD276 BWD110

09/79-08/92

09/79-12/92

10/83-03/89

10/86-12/89

BX BX AP

AP BX BX

ø 19,05mm ø 19mm L 460mm L 469mm L 410mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19mm L 460mm L 469mm L 410mm ø 19mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm

-07/85, Ch. ->235562 -07/85, Ch. 235563-> -07/85, Ch. 235563-> 08/85-07/85, Ch. 235563-> -07/85, Ch. ->262991, 60275-> -07/85, Ch. ->60275 -07/85, Ch. 262992-> Ch. ->235562 Ch. 235563-> -07/85, Ch. 235563-> 11/90-

-07/85, Ch. ->262991, 60275-> -07/85, Ch. ->60275 -07/85 -07/85 -07/85

AP

L 486mm L 410mm ø 19mm

PMD170

ø 19mm

-07/85

PHB230 PHB231 PHD276 BWD110

-07/85, Ch. ->383301 03/88-, Ch. 383302->

AP

L 486mm L 460mm L 410mm ø 19mm

PMD170

ø 19mm

04/89-

PHB230 PHD276 BWD110

AP

L 486mm L 410mm ø 19mm

04/8904/8904/89-

BX

2.0 16V HF Evo Integrale

06/93-01/94

GPV1057

2.0 16V HF Integrale

03/89-09/91

PHB230 PHB231 PJL144 GPV1057

11/86-12/92

PHB230 PHB231 PJL144 GPV1057

2.0 HF Integrale

AP

BX BX

L 486mm L 460mm ø 25,4mm 08/89L 486mm L 460mm ø 25,4mm

08/8908/8908/89-09/87 -09/87 -09/87

BX

L 486mm L 460mm ø 25,4mm

PMH584

BX

ø 22,2mm

GPV1052

BO

PHB230 PHB231 PJL144

BX BX

DELTA II (836) 06/93-09/99 1.4 i.e.

10/94-08/99

PHB188 PHB187 PHA225 PHB263 BWF253 1.6 i.e.

1.362

06/93-08/99

BX

L 410mm L 383mm L 245mm L 185mm ø 22,2mm

PMH584

BX

ø 22,2mm

GPV1052

BO

ABS(+)


C o d e

L

LANCIA DELTA II (836) 06/93-09/99 <- 1.6 i.e.

1.6 i.e. 16V

06/93-08/99

01/96-08/99

PHB274 PHB188 PHB377 PHB187 PHB263 PHA225 BWF253 BWD128 BWH376 PMH584

BX BX BX BX

GPV1052

BO

PHB274 PHB377 PHB263 BWH376 1.8

1.8 i.e.

1.8 i.e. 16V

1.8 i.e. 16V GT

1.9 TD

2.0 16V

02/96-09/99

06/93-08/99

03/96-08/99

03/96-08/99

10/94-08/99

06/93-08/99

BX

L 435mm L 410mm L 185mm ø 22,2mm

PMH584

BX

ø 22,2mm

GPV1052

BO

PHB263 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB188 PHB274 PHB187 PHB377 PHB263 PHA225 PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB274 PHB399 PHB377 PHB263 PMH584

BX

GPV1052

BO

06/93-08/99

11/93-10/94 11/93-10/94 ABS(+) 11/93-08/96, ABS(+) -10/94 11/94ASR(-)

ASR(-)

L 185mm ø 22,2mm L 410mm L 435mm L 383mm L 410mm L 185mm L 245mm ø 25,4mm ø 22,2mm

11/94-08/96 11/94-08/96

-04/98 L 435mm L 435mm L 410mm L 185mm ø 22,2mm

PHB390 PHB274 PHB377 PHB263 PND219

L 435mm L 435mm L 410mm L 185mm

PJL159 PMH584

BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1052

BO

-09/97 10/97-04/98 -09/97 -04/98

183A1000

PHB274 PHB263 PMH584

BX

GPV1052

BO

PHB274 PHB390 PHB263 PHA225 PND219 2.0 16V Turbo

L 435mm L 410mm L 410mm L 383mm L 185mm L 245mm ø 22,2mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

PJL159 PMH584

BX

GPV1052

BO

L 435mm L 185mm ø 22,2mm

11/9311/93-

L 435mm L 435mm L 185mm L 245mm

11/9305/9511/9311/93-, ABS(+) 836A3000 11/93-,

ø 25,4mm ø 22,2mm

11/93-

PHB390 PHB263 PHA225 PND219

L 435mm L 185mm L 245mm

PJL159

ø 25,4mm

ABS(+) 05/95-

1.363


C o d e

L

LANCIA DELTA III (844) 09/081.4, 2.0 D Multijet 1.4 16V 1.6 D Multijet

09/0807/1008/08-

1.9 D Multijet

01/09-

PHB595 PHB595 PHB595 PHA494 PHB595

L 435mm L 435mm L 435mm L 308mm L 435mm

KAPPA (838A) 08/94-10/01 2.0 16V Turbo

2.0 20V

2.0 20V Turbo

2.4 20V, 2.4 T.DS

02/95-10/01

10/94-10/01

06/98-10/01

08/94-10/01

PSA712

TRW

06/98-10/01

ø 23,8mm

-02/98

PHB224 PND237

L 410mm

-02/98

BX

PJA111 PSA516

BO TRW

ø 25,4mm ø 10“

-02/98 -08/96, brake assist(-)

PMK151

ø 23,8mm

-08/96

PHB224 PND237

L 410mm BX

-08/96 -06/98

PJA111 PSA516

BO TRW

ø 25,4mm ø 10“

-08/96 -01/99, brake assist(-)

PHB224 PND237

BX

PJA111 PSA516

BO TRW

L 410mm

PHB224 PND237

BX

PJA111 PSA535

BO TRW

PMK151 3.0 24V

08/94-10/01

-02/98, brake assist(-)

PMK151

PMK151

2.4 JTD

ø 8 / 9“

PHB224 PSA712

-06/98 ø 25,4mm ø 10“

-04/98, brake assist(-)

ø 23,8mm

-04/98

L 410mm

-04/98

ø 25,4mm ø 10“

-04/98 brake assist(-)

ø 23,8mm TRW

PMK151

L 410mm ø 8 / 9“

brake assist(-)

ø 23,8mm

PHB224 PND237

BX

PSA535

TRW

L 410mm -06/98

KAPPA Coupe (838) 07/96-03/01 2.0 16V Turbo

2.0 20V

2.0 20V Turbo

11/96-03/01

07/96-03/01

06/98-03/01

11/96-03/01

-02/98

PHB224 PND237

L 410mm

-02/98

BX

PJA111 PSA516

BO TRW

ø 25,4mm ø 10“

-02/98 03/98-01/99, brake assist(-)

ø 23,8mm ø 25,4mm L 410mm

03/98-12/98 01/9903/98-06/98

ø 25,4mm ø 10“

03/98-01/99, brake assist(-)

ø 23,8mm ø 25,4mm L 410mm

-12/98 01/99-

PMK151 PMA206 PHB224 PND237

BX

PJA111 PSA516

BO TRW

PJA111 PSA516 PSA712 PMK151 PHB224 PND237

3.0 24V

1.364

11/96-03/01

-02/98, brake assist(-)

ø 23,8mm

PMK151 PMA206 PHB224 PND237 2.4 20V

ø 10“

PMK151

PJA111 PSA712 PSA748 PMK151 PMA206

BX BO TRW TRW

-06/98 ø 25,4mm ø 10“ ø 8 / 9“ ø 23,8mm

-12/98, brake assist(-) 01/99-, brake assist(-)

L 410mm BX BO TRW TRW

-06/98 ø 25,4mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 23,8mm ø 25,4mm

-12/98, brake assist(-) 01/99-, brake assist(-) 12/98-


C o d e

L

LANCIA KAPPA Coupe (838) 07/96-03/01 <- 3.0 24V

11/96-03/01

PHB224

L 410mm

KAPPA SW (838B) 07/96-10/01 2.0 16V Turbo

07/96-10/01

PSA712

TRW

PMK151 GPV1052

2.0 20V, 2.4 20V, 2.4 T.DS

2.0 20V Turbo

2.4 JTD

07/96-10/01

06/98-10/01

06/98-10/01

BO

PHB224 PND237

BX

PJA111 PSA516

BO TRW

07/96-10/01

-02/98, brake assist(-) -02/98 -02/98

L 410mm

-02/98

ø 25,4mm ø 10“

-02/98 -02/98, brake assist(-)

PMK151

ø 23,8mm

-02/98

PHB224 PND237

L 410mm

-02/98

BX

PJA111 PSA516

BO TRW

ø 25,4mm ø 10“

-02/98 -01/99, brake assist(-)

PHB224 PND237

L 410mm BX

-05/01 -06/98

PJA111 PSA535

BO TRW

ø 25,4mm ø 10“

-05/01 -05/01, brake assist(-)

ø 23,8mm

-05/01

L 410mm ø 8 / 9“

-05/01 -05/01, brake assist(-)

PMK151

ø 23,8mm

-05/01

PHB224 PND237

L 410mm

-05/01 -06/98

PMH698

ø 22.2mm

ESP(+)

PHB399 PHB512 PND229

L 435mm L 330mm

PMH698

ø 22.2mm

ESP(+)

PHB399 PHB512 PND229

L 435mm L 330mm

-10/05

PJL159 PMH698

ø 25,4mm ø 22.2mm

-10/05 ESP(+)

PHB399 PHB512 PND219

L 435mm L 330mm

-10/05

PMH698

ø 22.2mm

PHB399 PHB512 PND229

L 435mm L 330mm

PMH698

ø 22.2mm

-10/05, ESP(+)

PHB399 PHB512 PND229

L 435mm L 330mm

-10/05

PJL159 PMH698

ø 25,4mm ø 22.2mm

PHB399 PHB512 PND219

L 435mm L 330mm

PMH698

ø 22.2mm

ESP(+)

PHB399 PHB512 PND219

L 435mm L 330mm

-10/05

PMK604

ø 23,8mm

PMK151 3.0 24V

ø 8 / 9“ ø 23,8mm

PHB224 PSA712

TRW

BX

LYBRA (839AX) 07/991.6

1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V

1.9 JTD , 2.4 JTD

10/00-10/05

07/99-

07/99-

-10/05

-10/05

LYBRA SW (839BX) 07/991.6

1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V

1.9 JTD

2.4 JTD

10/00-10/05

07/99-

07/99-

10/99-

ESP(+)

-10/05 -10/05 ESP(+)

-10/05

MUSA (350) 10/041.3 D Multijet

10/04-

ESP(+)

1.365


C o d e

L

LANCIA MUSA (350) 10/04<- 1.3 D Multijet

1.4

10/04-

10/04-

PHB574 PHA350 BWF321 BWH398 BWH402 PNB545 PNB544 PJF174 PMK604

11/10-

07/08-

1.9 D Multijet

10/04-

-07/05 08/05-

AP VA -03/10 ESP(+)

L 520mm L 195mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-07/05 08/05-

PJF173 PMK604

ø 23,8mm

09/09-, ESP(+)

PHB514 PHA350 BWH402

L 520mm L 195mm ø 22,2mm

09/09-

PNB545 1.6 D Multijet

ABS(+)

ø 20,64mm ø 23,8mm

PHB514 PHA350 BWH398 BWH402 PNB545 1.4 LPG

AP

L 480mm L 195mm ø 20,6mm ø 22,2mm ø 22,2mm

AP AP

AP

09/0909/09-

PJF173 PHB574 PHA350 BWH402

L 480mm L 195mm ø 22,2mm

PJF174 PMK604

ø 20,64mm ø 23,8mm

PHB574 PHA350 BWH402 BWF262 BWF321 PNB544

L 480mm L 195mm ø 22,2mm ø 20,6mm ø 20,6mm

09/09-

AP

-03/10 ESP(+) ABS(+) -07/05 08/05-

VA

PHEDRA (179) 09/022.0

09/02-

2.0 D Multijet

07/06-

2.0 JTD , 2.2 JTD

09/02-

2.2 D Multijet

03/08-

3.0 V6

09/02-

PHB444 PHA319 PND220

L 490mm L 276mm

PJD240 PHB444 PHA319 PHB444 PHA319 PND220

ø 19,05mm L 490mm L 276mm L 490mm L 276mm

PJK121 PHB444 PHA319 PHA319

ø 23,81mm L 490mm L 276mm L 276mm

PMD412 PMD170 PHD266 PHD276 BWC153 BWD110 PMD412 PMD170 PHB230 PHD266 PHB231 PHD276 PMD412 PMD170

ø 19,05mm ø 19mm L 469mm L 410mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19,05mm ø 19mm L 486mm L 469mm L 460mm L 410mm ø 19,05mm ø 19mm

12/07-07/05 12/07-07/05

PRISMA (831AB0) 01/83-02/92 1.3, 1.5

01/83-02/92

1.6

01/83-02/92

1.6 i.e.

05/86-12/89

1.366

BX AP

-07/89, Ch. ->235562 -07/89, Ch. 235563-> -07/89 -07/89 -02/88, Ch. ->3032272 -02/88, Ch. 3032273-> -07/89, Ch. ->235562 -07/89, Ch. 235563-> -07/89 -07/90 -07/89, Ch. ->3329807 -07/89, Ch. 3329808-> Ch. ->235562 Ch. 235563->


C o d e

L

LANCIA PRISMA (831AB0) 01/83-02/92 <- 1.6 i.e.

1.6 i.e. Super

05/86-12/89

05/87-12/89

PHD266 PHB230 PHB231 PHD276 PMD170

L 469mm L 486mm L 460mm L 410mm ø 19mm

PHD266 PHD276 PMD412 PMD170 PHD266 PHD276 BWD110

AP

L 469mm L 410mm ø 19,05mm ø 19mm L 469mm L 410mm ø 19mm

AP

ø 19,05mm ø 19mm L 486mm L 469mm L 460mm L 410mm ø 19mm

1.9 Diesel

01/83-02/92

1.9 Turbo Diesel

05/85-12/89

PMD412 PMD170 PHB230 PHD266 PHB231 PHD276 BWD110

2.0 i.e. 4WD

04/86-12/89

PMD170 GPV1057

ø 19mm BX

Ch. ->3329807 Ch. 3329808->

08/83-07/85, Ch. ->235562 08/83-07/85, Ch. 235563->

08/83-07/85 06/86-, Ch. ->235562 06/86-, Ch. 235563-> -07/85 06/86-07/85 06/8606/8611/86-07/89 11/86-07/89

PHD266 PHB230 PHD276 PHB231

L 469mm L 486mm L 410mm L 460mm

11/86-07/89 11/86-07/89 11/86-07/89 11/86-07/89

PHB223 PHB290 PHB224 PND150

BX

L 584mm L 550mm L 410mm ø 19mm

10/8810/8810/88-

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

THEMA (834) 11/84-07/94 8.32

2000 16V

2000 16V Turbo

2000 i.e

2000 i.e.

09/87-05/92

08/92-12/93

12/88-07/94

09/88-05/92

11/84-05/92

PHB268 PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 PND150

BX

L 560mm L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHB223 PHB290 PHB268 PHB225 PHB224 PND150

BX

L 584mm L 550mm L 560mm L 390mm L 410mm ø 19mm

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHB223 PHB290 PHB225 PHB224 PND150

10/88-

ABS(+) ABS(+)

ABS(+), (+) ABS(-) ABS(+) ABS(+), ABS(-),

-10/89,

834B000/834B1000, 834B048/834B146

-10/89

BX

L 584mm L 550mm L 390mm L 410mm ø 19mm

-10/89 -10/89, ABS(+), -10/89 -10/89, ABS(+), -10/89

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

-10/89

GPV1057

BX

PHB223 PHB268

(+)

(+) (+)

06/87L 584mm L 560mm

06/8911/89-

1.367


C o d e

L

LANCIA THEMA (834) 11/84-07/94 <- 2000 i.e.

2000 i.e. 16V

2000 i.e. 16V Turbo

2000 i.e. Turbo

2000 i.e.Turbo

2500 Turbo DS

2500 Turbo D

2850 V6 i.e.

11/84-05/92

05/88-08/92

04/89-05/92

11/84-12/87

07/86-05/90

05/88-07/94

11/84-09/88

11/84-05/92

PHB290 PHB225 PHB224 PND150

BX

L 550mm L 390mm L 410mm ø 19mm

11/89-, ABS(+), 11/89-, ABS(+) 11/89-, ABS(+), 06/87-

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

11/89-

GPV1057

BX

PHB223 PHB290 PHB225 PHB224 PND150

BX

04/8904/89-, ABS(+), 04/89-, ABS(+) 04/89-, ABS(+), 04/89-

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

04/89-

GPV1057

BX

PHB223 PHB290 PHB225 PHB224 PND150

BX

L 584mm L 550mm L 390mm L 410mm ø 19mm

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PJL144 PMH423 GPV1057

BX

08/92-07/94

(+)

BX BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

-05/87

-05/87 06/87-05/87

BX

PMH423

BX

ø 22,2mm

GPV1057

BX

(+)

10/90-

BX

L 584mm L 550mm L 390mm L 410mm ø 19mm

10/90ABS(+), (+) 10/9010/90-, ABS(+), 10/90-

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

10/90-

PHB223 PHB290 PHB225 PND150

-05/87 06/87-05/87

BX

L 584mm L 550mm L 390mm ø 19mm

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 22,2mm

PND150

BX

ø 19mm

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHB290

1.368

ABS(+),

-05/87 -05/87, ABS(+) -05/87 -05/87, ABS(+) -05/87

PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 BWH112

3000 V6

(+)

(+)

-05/87

L 584mm L 550mm L 410mm ø 19mm

PJL144 PMH423

ABS(+),

L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

PHB223 PHB290 PHB224 PND150

PHB223 PHB290 PHB225 PHB224 PND150

(+)

04/89L 584mm L 550mm L 390mm L 410mm ø 19mm

PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 PND150

(+)

L 550mm

ABS(+) ABS(+)

Armoured(+)

(+)


C o d e

L

LANCIA THEMA (834) 11/84-07/94 <- 3000 V6

08/92-07/94

PHB225 PHB224 PND150

BX

L 390mm L 410mm ø 19mm

Armoured(+) Armoured(+)

PJL144

BX

ø 25,4mm

Armoured(+)

PMH423

BX

ø 22,2mm

GPV1057

BX

THEMA SW (834) 03/87-07/94 2000 16V

2000 i.e. 16V

2000 i.e. 16V Turbo

2000 Turbo

2000 Turbo 16V

2500 Turbo DS

3000 V6

05/92-07/94

02/89-08/92

12/88-03/93

01/89-03/92

11/92-07/94

03/87-07/94

09/92-07/94

PHB268 PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 PND150

BX

L 560mm L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

ABS(+)

01/91-

PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 PND150

BX

L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 PND150

ABS(+)

ABS(+),

(+)

ABS(+),

(+)

-09/92

BX

L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

-09/92 -09/92, ABS(+), -09/92 -09/92, ABS(+), -09/92

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

-09/92

GPV1057

BX

PHB268 PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 PND150 PJL144 PMH423 GPV1057

BX

BX

06/9006/9006/90-, ABS(+) 06/9006/90-, ABS(+) 06/90-

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

06/90-

BX

L 560mm L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

GPV1057

BX

ABS(+) ABS(+)

04/88-

BX

L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

10/90-09/94 ABS(+), (+) 10/9010/90-, ABS(+), 04/88-

PJL144 PMH423

BX BX

ø 25,4mm ø 22,2mm

10/90-

GPV1057

BX L 550mm L 390mm

Armoured(+)

PHB290 PHB225

(+)

06/90L 560mm L 584mm L 550mm L 410mm L 390mm ø 19mm

PHB268 PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 PND150

PHB223 PHB290 PHB224 PHB225 PND150

(+)

(+)

1.369


C o d e

L

LANCIA THEMA SW (834) 03/87-07/94 <- 3000 V6

PHB224 PND150

BX

L 410mm ø 19mm

Armoured(+) Armoured(+)

PJL144

BX

ø 25,4mm

Armoured(+)

PSA745

TRW

ø 8 / 9“

PML423

TRW

ø 25,4mm

07/02-

PSA745

TRW

ø 8 / 9“

TRW TRW TRW

ø 25,4mm

05/03-

PML423 PMK629 PSA745 PML423 PMK629

TRW TRW

ø 25,4mm

09/92-07/94

THESIS (841AX) 07/022.0 Turbo, 2.4, 2.4 JTD 3.0 V6

3.2 V6

07/02-

ø 8 / 9“

brake assist(+) -07/05, brake assist(+) -07/05 Armoured(+) brake assist(+), (-) Armoured(+)

Y (840A) 11/95-09/03 1.1

1.2

1.2 16V

1.4 12V

11/95-09/03

PMF496

03/96-09/03

GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA221 BWF311 BWF261 BWF262 PMF496

04/97-09/03

GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA221 BWD316 BWF311 BWF261 BWF262 PMF496

03/96-09/03

GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA221 BWF311 BWF312 BWF261 BWF262 PMF496 GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB300

1.370

ø 20,6mm BX BX BX BX

BO BX AP

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

BX BX BX BX

BO BO BX AP

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 220mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

BX BX BX BX

BO BO BX AP

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

BX BX BX BX

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-) -11/01 -12/00, ABS(+) -12/00, ABS(-) -12/00, ABS(+) -12/00, ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-) -11/01 ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

-08/03, ABS(+) ABS(-) -02/98 ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

L 435mm L 420mm

(-)


C o d e

L

LANCIA Y (840A) 11/95-09/03 <- 1.4 12V

03/96-09/03

PHA221 BWF261 BWF262

BX AP

L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm

-02/98 -02/98, ABS(+) -02/98, ABS(-)

ø 20,6mm ø 19mm L 460mm L 410mm L 360mm L 459mm ø 19mm

07/89-, ATM(+) MTM(+) , ATM(+) , ATM(+) 07/89MTM(+) 07/8907/89-, AWD, ATM(+) MTM(+) , ATM(+) 07/89-, AWD ATM(+) MTM(+) 07/8907/89-, AWD 07/89-, FWD

Y10 (156) 03/85-12/95 1.0 Fire

03/85-06/91

PMF182 PMD168 PHB580 PHB227 PHB222 PHB226 BWD110

BX BX

1.0 Fire 4WD

12/86-02/92

PMF182 PMD168 PHB580 PHB222 PHB227 PHB266 PHB240 BWD110

BX BX

AP

ø 20,6mm ø 19mm L 460mm L 360mm L 410mm L 365mm L 340mm ø 19mm

1.0 Fire CAT

10/87-02/92

PMF182

BX

ø 20,6mm

GPV1079

FI

1.0 Turbo

1.1 Avenue

1.1 Avenue 4WD

1.1 i.e, 1.1 i.e 4WD

1.1 i.e. Fire

1.1 i.e. Fire 4WD

03/85-02/89

01/95-12/95

01/95-12/95

08/89-06/92

07/89-09/95

09/92-12/95

AP

07/89-

PHB222 PHD118 BWD110

AP

L 360mm L 300mm ø 19mm

PMF182

BX

ø 20,6mm

PHB222 BWD110

AP

L 360mm ø 19mm

PMF496 GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA221 BWF311 BWF261 BWF262 PMF496 PMA202 GPV1054 GPV1056 GPV1053 GPV1055 PHB299 PHB297 PHB300 PHB298 PHA221 BWF311 BWF261 BWF262 PMF182

07/89-, FWD 07/8907/89-, FWD

ø 20,6mm BX BX BX BX

BO BX AP FTE BX BX BX BX

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

BO BX AP BX

L 435mm L 395mm L 420mm L 395mm L 220mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm ø 20,6mm

PHB222 BWD110

AP

L 360mm ø 19mm

PMA202

FTE

ø 20,6mm

PHB222 BWD110

AP

L 360mm ø 19mm

PMF182

BX

ø 20,6mm

ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-) -08/95, AWD ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-) ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-) AWD, FWD AWD, FWD AWD, FWD

-08/95, AWD

1.371


C o d e

L

LANCIA Y10 (156) 03/85-12/95 <- 1.1 i.e. Fire 4WD

1.3 i.e. Fire

09/92-12/95

11/87-12/95

PMA202

FTE

ø 20,6mm

-08/95, AWD

PHB222 PHB240 BWD110

-08/95, AWD -08/95, AWD

AP

L 360mm L 340mm ø 19mm

PMF182 PMA202 GPV1079

BX FTE FI

PHB291 PHB222 PHD118 BWD110 BWD289

AP AP

ø 20,6mm ø 20,6mm L 400mm L 360mm L 300mm ø 19mm ø 19mm

07/89-08/95

YPSILON (843) 10/031.2

1.3 D Multijet

1.3 JTD

10/03-

09/06-

10/03-

PMF571 PMH949 PHB513 PHA350 BWD316 BWF311 BWF312 PNB545 PNB544 PJF175 PJF173 PMH949

1.4 16V

1.4 LPG

02/06-

10/03-

11/10-

BO BO BO AP VA

ø 20,6mm ø 22,2mm L 470mm L 195mm ø 19mm ø 20,6mm ø 20,6mm

ESP(+)

BO

ø 22,2mm

ESP(+)

PHB513 PHA350 BWF312

BO

L 470mm L 195mm ø 20,6mm

ABS(-)

PNB544

VA ø 23,8mm

ESP(+)

L 480mm L 195mm ø 22,2mm ø 22,2mm

ABS(+) -07/05 08/05-

ø 22,2mm

ESP(+)

L 470mm L 195mm ø 19mm ø 20,6mm

07/06-, ABS(-) 07/06-, ABS(-) 07/06ESP(+)

PJF175 PMK604 PHB574 PHA350 BWH398 BWH402 PNB545

1.4

BO BO

PJF175 PMH949

AP AP BO

PHB513 PHA350 BWD316 BWF311 PNB545

BO BO AP

PJF173 PMH949

BO

ø 22,2mm

PHB513 PHA350 BWF312

BO

L 470mm L 195mm ø 20,6mm

PJF175 PMH949

BO

ø 22,2mm

06/09-, ESP(+)

L 470mm L 195mm ø 19mm ø 20,6mm

06/09-

PHB513 PHA350 BWD316 BWF311 PNB545

BO BO AP

PJF173

06/09-, ABS(-) 06/09-, ABS(-) 06/0906/09-

ZETA (220) 05/95-09/02 2.0 16V

05/98-09/02

PMK501 PHB500 PHB371 PHB294

1.372

BX

ø 23,8mm

02/99-05/99

L 450mm L 515mm L 328mm

02/9902/99-


C o d e

L

LANCIA ZETA (220) 05/95-09/02 <- 2.0 16V

05/98-09/02

PHA319 BWD121 PHB500 PHB294 PHA319 PND220

2.0 JTD

09/99-09/02

2.0 Turbo

05/95-09/02

PJK121 PMK501

05/96-09/99

PHB500 PHB371 PHB294 PHA319 PMK501

2.1 TD

BX

PHB371 PHB294 PHA319 BWD121

L 276mm ø 19mm

02/99ABS(-)

L 450mm L 328mm L 276mm

BX

ø 23,81mm ø 23,8mm

-05/99

BX

L 450mm L 515mm L 328mm L 276mm ø 23,8mm

-10/99 -12/99 -12/99 -05/99

BX

L 515mm L 328mm L 276mm ø 19mm

ABS(-)

ø 23,8mm ø 25,4mm L 445mm L 355mm L 410mm ø 22,2mm ø 27mm ø 22,2mm ø 27mm ø 19mm

01/90-

LAND ROVER 90/110 (DHMC) 09/83-07/90 2.5

2.5 D 4x4

2.5 TD

3.5 V8

09/85-07/90

09/86-08/88

09/86-07/90

09/83-07/90

PMK184 PML180 PHC246 PHC136 PHC104 BWH248 BWN102 BWH247 BWN101 PND126

TRW

TRW TRW TRW TRW TRW

PJH120 PMK184 PML180 PHC246 PHC136 PHC104 BWN102 BWN101 PND126

TRW

PJH120 PMK184 PML180 PHC246 PHC136 PHC104 BWH248 BWN102 BWH247 BWN101 PND126

TRW

PJH120 PMK184 PML180 PHC246 PHC136 PHC104 BWH248 BWN102 BWH247 BWN101 PND126

TRW

PJH120

TRW

TRW TRW TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 445mm L 355mm L 410mm ø 27mm ø 27mm ø 19mm ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 445mm L 355mm L 410mm ø 22,2mm ø 27mm ø 22,2mm ø 27mm ø 19mm

01/90-

TRW TRW TRW TRW TRW

ø 22,2mm ø 23,8mm ø 25,4mm L 445mm L 355mm L 410mm ø 22,2mm ø 27mm ø 22,2mm ø 27mm ø 19mm

06/8406/8406/8406/8406/8406/8406/8406/8406/8406/84-

TRW

ø 22,2mm

06/84-

TRW

TRW TRW TRW TRW TRW

TRW

1.373


C o d e

L

LAND ROVER DEFENDER (LD) 09/902.4 Td4 2.5 90 TDI

2.5 Td5 4WD

05/0709/90-

06/98-

PHB516 PSA510

TRW

L 400mm ø 10“

PML180 PML213 PMN202 PHC246 PHC136 PHC104 PHB516 BWH248 BWH247 PND126

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm

TRW TRW TRW

L 445mm L 355mm L 410mm L 400mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 19mm

-12/94, Ch. ->901219, M: DKAF/DKHF -12/94, M: DVAF/DVBF Ch. ->XA178473, ABS(+) -12/94 -12/94 -12/94 ABS(+) Ch. ->23S07618C, ABS(-) Ch. ->23S07618C -12/94

PJH120 PSA510

TRW TRW

ø 22,2mm ø 10“

-12/94 Ch. ->WA159806, ABS(-), brake assist(-)

TRW

TRW TRW TRW TRW TRW

ø 25,4mm L 445mm L 410mm L 400mm ø 22,2mm ø 27mm ø 22,2mm ø 27mm ø 19mm

Ch. ->XA178473, ABS(+) Ch. ->XA178473, ABS(-) , Ch. ->4A638617 ABS(-), M: Defender 110 ABS(+) Ch. ->23S07618C, ABS(-), M: Defender 90 ABS(-), M: Defender 110 Ch. ->23S07618C, ABS(-), M: Defender 90 ABS(-), M: Defender 110 Ch. ->XA178602

TRW

L 400mm ø 10“

Ch. ->WA159806, ABS(-), brake assist(-)

TRW TRW TRW TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 355mm L 410mm L 400mm ø 22,2mm ø 27mm ø 22,2mm ø 27mm ø 19mm

Ch. ->XA178473, ABS(+) ABS(+) ABS(-) , Ch. ->4A638617 ABS(-) ABS(-) ABS(+) Ch. ->23S07618C, ABS(-) ABS(-) Ch. ->23S07618C, ABS(-) ABS(-) Ch. ->XA178602

TRW

L 400mm ø 10“

Ch. ->WA159806, ABS(-), brake assist(-)

PML180 PML213 PMN202 PHC136 PHC104 PHB516 BWH248 BWN102 BWH247 BWN101 PND126

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm

TRW TRW TRW TRW TRW

L 355mm L 410mm L 400mm ø 22,2mm ø 27mm ø 22,2mm ø 27mm ø 19mm

Ch. ->901219, 17J Ch. ->XA178473, 901220->, 17J, ABS(-) Ch. ->XA178473, ABS(+) 17J, ABS(-) 17J, ABS(-) ABS(+) Ch. ->23S07618C, 17J, ABS(-) 17J, ABS(-) Ch. ->23S07618C, 17J, ABS(-) 17J, ABS(-) Ch. ->XA178602, 17J

PJH120 PSA510

TRW TRW

ø 22,2mm ø 10“

17J -12/94, brake assist(-)

PML180 PML213 PMN202 PHC246 PHC136 PHC104

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm

-12/94, Ch. ->901219, M: DKAF/DKHF -12/94, M: DVAF/DVBF Ch. ->XA178473, ABS(+) -12/94 -12/94 -12/94

PMN202 PML213 PHC246 PHC104 PHB516 BWH248 BWN102 BWH247 BWN101 PND126

-12/94, brake assist(-)

DEFENDER Pickup (LD_) 10/952.4 Td4 2.5 Td5 4WD

05/0706/98-

PHB516 PSA510 PMN202 PML180 PML213 PHC246 PHC136 PHC104 PHB516 BWH248 BWN102 BWH247 BWN101 PND126

TRW TRW

DEFENDER Station Wagon (LD) 09/902.4 Td4 2.5 4x4

2.5 90,110 TDI

1.374

05/0709/90-12/94

09/90-12/98

PHB516 PSA510

L 445mm L 355mm L 410mm


C o d e

L

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 09/90<- 2.5 90,110 TDI

2.5 Td5 4WD

3.9 V8

09/90-12/98

06/98-

11/98-

PHB516 BWN102 BWH248 BWN101 BWH247 PND126

TRW TRW TRW TRW TRW

PSA510

TRW

ø 10“

Ch. ->WA159806, ABS(-), brake assist(-)

PML180 PML213 PHC246 PHC136 PHC104 PHB516 BWH248 BWN102 BWH247 BWN101 PND126

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 355mm L 410mm L 400mm ø 22,2mm ø 27mm ø 22,2mm ø 27mm ø 19mm

ABS(+) ABS(-) , Ch. ->4A638617 ABS(-) ABS(-) ABS(+) Ch. ->23S07618C, ABS(-), M: Defender 90 ABS(-), M: Defender 110, Defender 130 Ch. ->23S07618C, ABS(-), M: Defender 90 ABS(-), M: Defender 110, Defender 130 Ch. ->XA178602

PSA510

TRW

ø 10“

Ch. ->WA159806, ABS(-), brake assist(-)

PML180 PML213 PHC246 PHC104 PHB516 BWN102 BWN101 PND126

TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 445mm L 410mm L 400mm ø 27mm ø 27mm ø 19mm

TRW TRW TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

L 400mm ø 27mm ø 22,2mm ø 27mm ø 22,2mm ø 19mm

ABS(+) -12/94, Ch. ->930545 Ch. ->23S07618C, ABS(-) -12/94, Ch. ->930545 Ch. ->23S07618C, ABS(-) -12/94

-09/03, Ch. ->901219, 31G -09/03, Ch. 901220->, 31G , -09/03, Ch. ->4A638617, -09/03, 31G, ABS(-) ABS(+) -09/03, 31G, ABS(-) -09/03, 31G, ABS(-) Ch. ->XA178602

31G

DISCOVERY I (LJ, LG) 10/89-10/98 2.0 16 V

2.5 D 4x4

2.5 TDI

3.5, 3.5 4x4

3.9 V8

09/93-10/98

PSA710

TRW

ø 8 / 9“

TRW TRW TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 470mm L 432mm ø 8 / 9“

Ch. ->LA061991, ABS(+) Ch. ->LA061991, ABS(-) Ch. MA081992->, ABS(+) Ch. MA081992->, ABS(-) Ch. ->JA034313

07/94-10/98

PML218 PML117 PML220 PML219 PHC193 PHC190 PSA710

TRW TRW TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 470mm L 432mm ø 8 / 9“

Ch. ->LA061991, ABS(+) Ch. ->LA061991, ABS(-) Ch. MA081992->, ABS(+) Ch. MA081992->, ABS(-) Ch. ->JA034313

10/89-10/98

PML218 PML117 PML220 PML219 PHC193 PHC190 PSA710

TRW TRW TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 470mm L 432mm ø 8 / 9“

Ch. ->LA061991, ABS(+) Ch. ->LA061991, ABS(-) Ch. MA081992->, ABS(+) Ch. MA081992->, ABS(-) Ch. ->JA034313

10/89-06/94

PML218 PML117 PML220 PML219 PHC193 PHC190 PSA710

TRW TRW TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 470mm L 432mm ø 8 / 9“

Ch. ->LA061991, ABS(+) Ch. ->LA061991, ABS(-) Ch. MA081992->, ABS(+) Ch. MA081992->, ABS(-) Ch. ->JA034313

09/93-10/98

PML218 PML117 PML220 PML219 PHC193 PHC190 PSA710 PML218 PML117 PML220 PML219 PHD638

TRW TRW TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm L 526mm

Ch. ->LA061991, ABS(+) Ch. ->LA061991, ABS(-) Ch. MA081992->, ABS(+) Ch. MA081992->, ABS(-)

TRW

TRW

TRW

TRW

brake assist(-)

brake assist(-)

brake assist(-)

brake assist(-)

brake assist(-)

1.375


C o d e

L

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 10/89-10/98 <- 3.9 V8

09/93-10/98

PHD637 PHD963

L 522mm L 350mm

DISCOVERY II (LJ, LT) 11/98-06/04 2.5 Td5

4.0 V8

01/99-06/04

11/98-06/04

PMN223 PMN222 PMN221 PMN201 PMN220 PHA532

TRW TRW TRW TRW TRW

, Ch. ->2A999999, XA232917-> , Ch. 3A000000-> , Ch. ->2A999999, XA232917-> , Ch. ->XA232916 , Ch. 3A000000-> L 195mm

PHD637

L 522mm

PHD638

L 526mm

PHD963 PSA710 PMN201 PML218 PML117 PML220 PML219 PMN223 PMN222 PMN221 PMN220 PHA532

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

L 350mm ø 8 / 9“ ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm ø 25,4mm

-12/98, brake assist(-) , Ch. ->XA232916 -12/98, Ch. ->LA061991, ABS(+) -12/98, Ch. ->LA061991, ABS(-) -12/98, Ch. MA081992->, ABS(+) -12/98, Ch. MA081992->, ABS(-) , -06/04, Ch. ->2A999999, XA232917-> , -06/04, Ch. 3A000000-> , -06/04, Ch. ->2A999999, XA232917-> , -06/04, Ch. 3A000000->

L 195mm

PHD637

L 522mm

PHD638

L 526mm

PHD963

L 350mm

DISCOVERY III (TAA) 07/042.7 TD 4.4

PSA133

TRW

ø 9 / 10“

PJQ127

FTE

ø 36mm

PSA133

TRW

ø 9 / 10“

11/00-

PSA528

TRW

ø 10“

TRW TRW

ø 23,8mm ø 24,4mm L 445mm ø 19mm ø 20,6mm ø 10“

12/00-, ABS(-) 01/01-

02/98-11/00

PMK490 PML316 PHD345 BWD336 BWF193 PSA528

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 445mm ø 20,6mm ø 19mm ø 10“

-08/99, ABS(+) -08/99, ABS(-)

02/98-11/00

PMK489 PMK490 PHD345 BWF193 BWD336 PSA528 PMK489 PMK490 PHD345 BWF193

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 445mm ø 20,6mm

-08/99, ABS(+) -08/99, ABS(-)

PSA528

TRW

ø 10“

PMK490 PML316 PHD345 PHA309 BWD336 BWF193

TRW TRW

ø 23,8mm ø 24,4mm L 445mm L 270mm ø 19mm ø 20,6mm

PSA528

TRW

ø 10“

PMK489

TRW

ø 23,8mm

07/0407/04-

Ch. 8A458153-> Ch. 8A458153->

FREELANDER (LN) 02/981.8 16V, 2.0 Td4

1.8 i 16V

2.0 DI

2.5 V6

11/00-

TRW TRW TRW

TRW TRW TRW

TRW

TRW TRW

-12/00, brake assist(-)

-12/00 brake assist(-)

-08/99 09/99brake assist(-)

-12/00, brake assist(-) -12/00, Ch. ->YA999999, ABS(-) 01/01-, Ch. 1A000001-> 01/02-10/06 -12/00 -12/00

FREELANDER Soft Top 02/981.8 i 16V

1.376

02/98-

-09/00, brake assist(-) -08/99, ABS(+)


C o d e

L

LAND ROVER FREELANDER Soft Top 02/98<- 1.8 i 16V

2.0 DI

02/98-

02/98-

PMK490 PML316 PHD345 BWF193 BWD336 PSA528

TRW TRW

PMK489 PMK490 PHD345 BWF193

TRW TRW

TRW TRW TRW

TRW

ø 23,8mm ø 24,4mm L 445mm ø 20,6mm ø 19mm ø 10“

-08/99, ABS(-) 01/01-

ø 23,8mm ø 23,8mm L 445mm ø 20,6mm

-08/99, ABS(+) -08/99, ABS(-)

-12/00 01/01-09/00, brake assist(-)

-09/00

RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 07/70-07/94 2.4 Diesel

2.4 TD 4x4

2.5 TD 4x4

2.5 TDi 4x4

3.5

3.5 Vogue

3.9 CAT, 3.9 Vogue SEI

4.3 Vogue LSE

04/86-12/90

10/89-02/92

PSA710

TRW

ø 8 / 9“

PML117

TRW

ø 25,4mm

-09/89, Ch. DA301158->

PHC193 PHC190 PSA710

TRW

L 470mm L 432mm ø 8 / 9“

01/89-09/89 01/89-09/89 Ch. DA301158->, brake assist(-)

PML117

TRW

ø 25,4mm

Ch. DA301158->

TRW

L 470mm L 432mm ø 8 / 9“

Ch. DA301158->, brake assist(-)

10/89-04/94

PHC193 PHC190 PSA710

TRW TRW

09/91-04/94

PML117 PML220 PHC193 PHA285 PHC190 PSA710

TRW TRW

07/70-09/90

PML117 PML220 PHA285 PSA710 PML117

08/81-09/90

-09/89, Ch. DA301158->, brake assist(-)

ø 25,4mm ø 25,4mm L 470mm L 390mm L 432mm ø 8 / 9“

Ch. ->LA647644, DA301158-> Ch. MA647645-> -03/93 04/93-

Ch. ->LA647644 Ch. MA647645->

TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm L 390mm ø 8 / 9“

TRW

ø 25,4mm

-09/89, Ch. DA301158->

PHC172 PHC193 PHC190 PSA710

TRW

L 465mm L 470mm L 432mm ø 8 / 9“

-09/89 -09/89 -09/89, Ch. DA301158->, brake assist(-)

PML117

TRW

ø 25,4mm

Ch. DA301158->,

TRW

L 470mm L 432mm ø 8 / 9“

-09/89 -09/89 10/89-, Ch. DA301158->, brake assist(-)

ø 25,4mm ø 25,4mm L 470mm L 390mm L 432mm ø 8 / 9“

Ch. ->LA647644, DA301157-> Ch. MA647645-> -08/91 09/91-

ø 25,4mm ø 25,4mm L 390mm L 432mm

Ch. ->LA647644 Ch. MA647645->

-10/98 -10/98

TRW

L 390mm L 390mm L 840mm L 840mm L 230mm ø 25,4mm

TRW

L 390mm L 394mm L 230mm ø 25,4mm

TRW

11/88-07/94

PHC193 PHC190 PSA710

TRW TRW

09/92-07/94

PML117 PML220 PHC193 PHA285 PHC190 PSA710 PML117 PML220 PHA285 PHC190

TRW TRW

TRW

brake assist(-)

-09/89, Ch. DA301158->, brake assist(-)

28D/29D

brake assist(-)

RANGE ROVER II (LP) 07/94-03/02 2.5 D 2.5 TD

08/94-03/02 07/94-03/02

3.9

07/94-03/02

PHA285 PHA285 PHD634 PHD633 PHD981 PML117

06/98-03/02

PHA285 PHA533 PHD981 PML117

4.0

Ch. ->TA346793

Ch. ->TA346793 Ch. ->TA346793

1.377


C o d e

L

LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 07/94-03/02 <- 4.0

4.6

06/98-03/02

07/94-03/02

PHA285 PHD634 PHD633 PHA533 PHD981 PML117

L 390mm L 840mm L 840mm L 394mm L 230mm ø 25,4mm

-10/98

PHA285 PHD634 PHD633 PHA533 PHD981

L 390mm L 840mm L 840mm L 394mm L 230mm

-10/98

PHB515

L 510mm

PHA313

L 415mm

PHA313

L 415mm

PHC253 PHA302

L 547mm L 370mm

PHC253 PHA302

L 547mm L 370mm

TRW

Ch. ->TA346793 Ch. ->TA346793

Ch. ->TA346793 Ch. ->TA346793

RANGE ROVER III (LM) 03/023.0 TD 6 , 4.4

03/02-

LDV 200 Box 04/89-03/96 1.9 D

10/94-03/96

200 Pickup 10/94-03/96 1.9 D

10/94-03/96

400 Box 11/86-03/96 2.5 D

04/89-03/96

400 Bus 04/89-03/96 2.5 D

04/89-03/96

400 Flatbed / Chassis 11/86-03/96 2.5 D

04/89-03/96

PHC253 PHA302

L 547mm L 370mm

PHC253

L 547mm

CONVOY Box 10/962.5 DI , 2.5 TDI

10/98-

CONVOY Flatbed / Chassis 10/962.5 DI , 2.5 TDI

10/98-

PHC253

L 547mm

MAXUS Box 02/052.5 CDi

02/05-

BWL204

BX

ø 25,4mm

-03/06, M: 260, 280, 300, M: Closed

2.5 CRD

02/06-

BWL204

BX

ø 25,4mm

-03/06, M: 260, 280, 300, M: Closed

2.5 DTiC

10/05-07/07

BWL204

BX

ø 25,4mm

-03/06, M: 260, 280, 300, M: Closed

MAXUS Bus 02/052.5 CDi

02/05-

BWL204

BX

ø 25,4mm

-03/06, M: 260, 280, 300, M: Closed

2.5 CRD

02/06-

BWL204

BX

ø 25,4mm

-03/06, M: 260, 280, 300, M: Closed

BWL204

BX

ø 25,4mm

-03/06, M: 260, 280, 300, M: Closed

MAXUS Flatbed / Chassis 02/052.5 CRD

02/05-

PILOT Box 04/96-10/05 1.9 D

04/96-10/05

PHC109

L 520mm

PHC109

L 520mm

PILOT Bus 04/96-10/05 1.9 D

04/96-10/05

PILOT Flatbed / Chassis 04/96-10/05 1.9 D

04/96-10/05

PHC109

L 520mm

PMA164

ø 25.4mm

LEXUS ES (VZV_) 10/96-10/06 3.0

10/96-07/01

PHD555

GS (JZS147) 03/93-08/97 300

1.378

03/93-08/97

PHD553

-12/99, M: MCV20 , 01/99-, M: MCV20


C o d e

L

LEXUS GS (JZS160) 08/97-03/05 300 300 T3 400 430

10/00-03/05 08/97-10/00 12/97-11/00 11/00-03/05

PHD553 PHD553 PHD553 PHD553

, 01/98-12/99

IS I (GXE10) 04/99200

04/99-

PJA115

-10/00

IS SportCross 10/01300

10/01-

PJH744

ø 22.22mm

04/03-, MTM(+)

PML458

ø 25.4mm

, -08/92

LS (UCF10) 10/89-12/94 400

12/89-12/94

PHD555

, 01/90-12/92

LS (UCF20) 10/94-10/00 400

12/94-

PML459

ø 25.4mm

PHD554 PHD555

-08/96 -12/98, -07/00,

1UZFE, M: UCF20 1UZFE, M: UCF20

LX (UZJ) 05/98-03/08 470 4x4

05/98-03/08

PHD477 PHD473 PHD476

L 415mm L 265mm L 265mm

PHD1020 PHD643 PHD642 PHD1020 PHD643 PHD642 PHD1020 PHD643 PHD642 PHD1020 PHD643 PHD642 PHD1020 PHD643 PHD642

L 455mm L 500mm L 498mm L 455mm L 500mm L 498mm L 455mm L 500mm L 498mm L 455mm L 500mm L 498mm L 455mm L 500mm L 498mm

RX (MCU_) 04/033.3

04/03-

300

05/03-

350

02/06-

400h

09/04-

400h FWD

09/05-

RX (XU1) 08/97-05/03 3.0 2WD

300 V6

07/00-03/03

PML710 L 520mm L 520mm

10/00-05/03

PHD641 PHD694 PML710 PHD641 PHD694

L 520mm L 520mm

,

1MZFE

SC 08/01430

08/01-

PHD553

11/00-

PHC293

L 536mm

PHC293

L 536mm

09/00-10/02

PHC212 PHC142 PJH145 PHC212 PJH145

L 370mm L 243mm ø 22,2mm L 370mm ø 22,2mm

08/7808/7808/7810/81-09/87 10/81-09/87

LOTUS ELISE 11/001.8

ELISE 340 R 02/001.8

03/00-

ESPRIT S2 10/75-08/88 2.0

10/75-05/80

2.2 Turbo

02/80-08/88

1.379


C o d e

L

LOTUS ESPRIT S4 (082) 05/892.0 GT3 3.5 V8 32V Turbo

09/96-06/00 02/96-

PHC293 PHC293

L 536mm L 536mm

09/96-10/03

PHD1032 PHD168

L 280mm L 455mm

-10/96

MARUTI 800 01/86-12/06 0.8

01/91-

MAZDA 2 (DE) 10/071.3, 1.5

10/07-

BWD141

ø 19mm

1.4 MZR-CD

01/08-

BWD141

ø 19mm

1.6 MZ-CD

10/08-

BWD141

ø 19mm

1.4, 1.4 CD , 1.25

04/03-

PHB517 BWD312

L 335mm ø 19mm

1.6

04/03-

2 (DY) 04/03PJQ122

FAG

PHB517 BWD312

ø 24mm

ATM(+)

L 335mm ø 19mm

5 (CR19) 02/052.0 CD

06/05-

PJQ121

FAG

ø 24mm

-12/06

6 (GG) 06/021.8 2.0, 2.3

08/02-

PNA127 ø 19.05mm

06/02-

PJA119 PNA127 PJA119 PNB713 PNB714 PJA117 PNA127

ø 19.05mm

PJA119 PJD766

ø 19.05mm ø 19.05mm

08/07-

PJA119

ø 19.05mm

08/07-

PNB714

2.0 DI

06/02-

2.3 MPS Turbo

12/05-

MTM(+) MTM(+)

ø 19.05mm

10/02-02/05 MTM(+), M: GG12/GG14 10/02-02/05 MTM(+)

6 (GH) 08/071.8 MZR, 2.0 MZR, 2.5 MZR 2.0 MZR-CD

6 Estate (GH) 02/081.8 MZR, 2.0 MZR, 2.5 MZR 2.0 MZR-CD

02/08-

PJA119

02/08-

PNB714

ø 19.05mm

6 Hatchback (GG) 08/021.8, 2.0, 2.3

08/02-

2.0 DI

08/02-

PNA127

MTM(+)

PJA119 PNB713 PNB714 PJA117

ø 19.05mm

ø 19.05mm

10/02-02/05 MTM(+), M: GG12/GG14 -02/05

08/07-

PJA119

ø 19.05mm

M: GG14

08/07-

PNB714

6 Hatchback (GH) 08/071.8 MZR, 2.0 MZR, 2.5 MZR 2.0 MZR-CD

6 Station Wagon (GY) 08/021.8, 2.0, 2.3

08/02-

PNA127

10/02-02/05

PJA119 PNB713

ø 19.05mm

2.0 CiTD 4x4

08/02-

PJA117 PNB713 PNB714 PJA117

ø 19.05mm

2.0 DI

1.380

ø 19.05mm

10/02-02/05 M: GY19 -02/05


C o d e

L

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 08/022.3 AWD

11/02-

PNA127

AWD

PJA119

ø 19.05mm

AWD

PMF348

ø 20,6mm

03/88-, Ch. 133901->

PHD445 PHA377 PHA163 BWB147

L 475mm L 320mm L 248mm ø 15,9mm

PHD445 PHA377 PHA163 BWB147

L 475mm L 320mm L 248mm ø 15,9mm

PMF348

ø 20,6mm

PHD445 BWB147

L 475mm ø 15,9mm

PMF745

ø 20.6mm

PHD445 PHA377 PHA163 BWB147

L 475mm L 320mm L 248mm ø 15,9mm

PMF348 PMF745 PHD445 PHA396 PHA377 PHA163 PHA397 BWB147

ø 20,6mm ø 20.6mm L 475mm L 288mm L 320mm L 248mm L 270mm ø 15,9mm

PHC292 PHC291 BWC189 BWD312 PND214

L 420mm L 420mm ø 17,5mm ø 19mm ø 19,05mm

121 I (DA) 03/87-11/90 1.1

1.3

10/87-10/90

10/87-11/90

04/8904/89-

121 II (DB) 11/90-05/97 1.1

1.3 16V

1.3 i 16V

11/90-10/93

11/90-03/96

11/90-03/96

01/91-12/95, ATM(+)

01/91-12/95, ATM(+)

121 III (JASM, JBSM) 03/961.3, 1.8 D , 1.25

03/96-

TRW

-02/00 03/00-

323 C IV (BG) 06/89-10/94 1.3

09/89-07/94

PMH378

ø 22,2mm

MTM(+)

PHD122 PHA162 BWC186

L 428mm L 280mm ø 17,5mm

-03/91 -03/91 -03/91

PNB242 1.3 16V

09/89-07/94

PNB242 1.6

1.6 16V

09/89-06/91

03/91-10/94

NA

PJD171 PMH402 PMH378 PHD122 PHA162 BWC186

-03/91 ATM(+) MTM(+)

NA

PJD171 PMH402 PMH378 PHD122 PHA162 BWC186 PNB242 PNB845 PJD171 PMH611 PMH378

-03/91 ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm

ATM(+) MTM(+)

NA ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm

01/90-04/94, ABS(+) ABS(-), MTM(+)

1.381


C o d e

L

MAZDA 323 C IV (BG) 06/89-10/94 <- 1.6 16V

1.7 D

03/91-10/94

08/89-07/94

PHD122 PHA162 BWC186 PNB845 PNB242 PJD171 PMH611 PMH378 PHD122 PHA162 BWC186 PNB242

1.8 16V

09/89-03/93

1.8 16V 4WD

11/91-12/93

1.8 16V GT

09/89-03/93

1.8 16V Turbo 4WD

09/90-07/94

PJD171 PMH762 PMH763 PMK7008 PMH378 PNB242 PNB845 PJD171 PJD200 PHD220 PJD200 PMH762 PMH763 PMH611 PMH378 PHD122 PHA162 PHD162 BWC186 PNB242 PNB845 PJD200 PMH611 PMH378 PHD220 PHD122 BWC186

L 428mm L 280mm ø 17,5mm

-04/94 -04/94 -04/94

ø 15.9mm NA ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm NA

04/91ø 19mm ø 22.2mm ø 22.2mm ø 22,2mm

NA

SAN SAN

-04/94 -04/94 04/91-, ABS(+) ABS(-), MTM(+) 04/9104/9104/91-

ø 15.9mm ø 19mm ø 19.1mm L 478mm ø 19.1mm ø 22.2mm ø 22.2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm L 220mm ø 17,5mm

04/9101/90-12/91, ATM(+) ATM(+) MTM(+) -03/91 01/90-12/91 -03/91

01/90-12/91, ATM(+) ABS(+) ABS(-), MTM(+)

04/9004/90-

NA ø 15.9mm ø 19.1mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 478mm L 428mm ø 17,5mm

04/91-, ABS(+) ABS(-), MTM(+) -03/91 AWD AWD

ø 19.1mm

-03/91

PMK506

ø 23,8mm

-10/96, ABS(-)

PHD122 PHA368 BWD296

L 428mm L 308mm ø 19mm

-10/96 -10/96 -10/96

PNB457

ø 15,9mm

-10/96

PJD171 PMK550 PMK506 PMK643 PMH928 PHD122 PHA368 BWD318 BWD296 PNB457

ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm

-10/96 -07/95, ABS(-), ATM(+) -10/96, ABS(-), MTM(+), 5 Speed(+) 08/95-10/96, ABS(-), ATM(+) 11/96-, ABS(-)

PJD171 PMK550 PMK506 PMK643 PMH928 PHD122

ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm

PJD200

SAN

SAN

323 C V (BA) 08/94-09/98 1.3 16V

1.5 16V

1.8 16V

1.382

08/94-09/98

08/94-09/98

08/94-09/98

L 428mm L 308mm ø 17,5mm ø 19mm ø 15,9mm

L 428mm

11/96-, ABS(-) ABS(+)

-07/95, ABS(-), ATM(+) -10/96, ABS(-), MTM 5-speed(+) 08/95-10/96, ABS(-), ATM(+) 11/96-, ABS(-) -10/96


C o d e

L

MAZDA 323 C V (BA) 08/94-09/98 <- 1.8 16V

08/94-09/98

PHA368 BWD318 BWD296 PNB457 PJD200 PJD171

SAN

L 308mm ø 17,5mm ø 19mm ø 15,9mm

-10/96 11/96-, ABS(-) ABS(+)

ø 19.1mm ø 19mm

-07/95 08/95-

ø 22,2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm

ATM(+) MTM(+)

ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm

01/90-

323 F IV (BG) 06/89-10/94 1.6

1.6 16V

09/89-06/91

03/91-10/94

1.8 4WD

01/91-04/94

1.8 16V

08/89-07/94

1.8 16V GT

08/89-07/94

PMH402 PMH378 PHD122 PHA162 BWC186 PNB242 PNB845 PJD171 PMH611 PMH378 PHD122 PHA162 BWC186

NA

PNB242

NA

PJD171 PMH611 PMH378 PMH762 PMH611 PMH378 PMK7008 PMH763 PHD122 PHA162 PNB845 PNB242 PJD171 PJD200 PMH378 PHA162 PNB845 PNB242 PJD171 PJD200

ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22.2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22.2mm L 428mm L 280mm ø 15.9mm NA SAN

ø 19mm ø 19.1mm ø 22,2mm

ABS(+) ABS(-), MTM(+)

-08/93, AWD, ABS(+) ABS(-), MTM(+) 04/91-, FWD, ABS(+) ABS(-), MTM(+) ATM(+) ATM(+) 04/91-, FWD 04/91-, FWD -03/91, FWD -03/91, FWD FWD MTM(+)

L 280mm ø 15.9mm NA SAN

-03/91 ø 19mm ø 19.1mm

-03/91

323 F V (BA) 07/94-09/98 1.5 16V

1.8 16V

07/94-09/98

08/94-09/98

PMK550 PMH929 PMH928 PHD122 PHA368 BWC186 BWD318 BWD296 PNB457

ø 23,8mm

PJD171 PJD174 PMK550 PMH929 PMH928 PHD122 PHD447 PHA368 PHD472 BWC186

ø 19mm ø 19mm ø 23,8mm

L 428mm L 308mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm ø 15,9mm

L 428mm L 385mm L 308mm L 515mm ø 17,5mm

-09/96, ABS(-) 10/96-, ABS(+) 11/96-, ABS(-)

10/9610/96-, ABS(-) ABS(+) -04/97 05/97-09/96, ABS(-) 10/96-, ABS(+) 11/96-, ABS(-) 08/9808/98-, ABS(+) 10/96-

1.383


C o d e

L

MAZDA 323 F V (BA) 07/94-09/98 <- 1.8 16V

2.0 24V

08/94-09/98

08/94-09/98

BWD318 BWD296 PNB457 PNA123 PJD200 PJD171 PJD174 PJA117 PHD122 PHA368 BWD296 BWC186 PNB457

ø 17,5mm ø 19mm ø 15,9mm SAN

ø 19.1mm ø 19mm ø 19mm ø 19.05mm L 428mm L 308mm ø 19mm ø 17,5mm ø 15,9mm

10/96-, ABS(-) ABS(+) 08/98-07/95 08/95-04/97 05/9708/98-07/95 08/95-09/96 08/95-09/96 10/96-

PJD174 PJD171

ø 19mm ø 19mm

10/96-04/97

PHD447 PHA411 BWD318

L 385mm L 280mm ø 17,5mm

-10/03 -10/03 -10/03

323 F VI (BJ) 09/98-05/04 1.4

01/01-05/04

PNA123 1.4 16V

1.5 16V

09/98-01/01

09/98-01/01

PJD171 PHD447 PHA411 BWD318 BWD296 PNA123 PNB457 PJD171 PHD447 PHA411 BWD318

-10/03 ø 19mm L 385mm L 280mm ø 17,5mm ø 19mm

-10/03

ø 15,9mm ø 19mm L 385mm L 280mm ø 17,5mm

-10/99

10/00-10/99, ABS(+)

ABS(+) ABS(+)

PNA123 1.6

1.9 16V

2.0

2.0 D

2.0 TD

01/01-05/04

09/98-01/01

01/01-05/04

09/98-05/04

09/98-05/04

PJD171 PHD447 PHA411 PHD472 BWC186

ø 19mm L 385mm L 280mm L 515mm ø 17,5mm

PNK105 PNA123 PJD171 PHD447 PHA411 PHD472 PNA123

ø 23,8mm

PJA117 PHD447 PHD472 PNA123

ø 19.05mm L 385mm L 515mm

PJD171 PHD447 PHA411 BWD296 BWD318 PNB712

ø 19mm L 385mm L 280mm ø 19mm ø 17,5mm

PJD171 PJD151 PHD447 PHA411 PHD472 BWD318

ø 19mm ø 19mm L 385mm L 280mm L 515mm ø 17,5mm

PNB712

1.384

ø 19mm L 385mm L 280mm L 515mm

-10/03 -10/03 -12/03 -05/02 -10/03 -10/03 -09/00 -09/00, ABS(+) -09/00 -09/00 ABS(+) -10/03 -09/00 -10/99, ABS(+) -10/99, ABS(-) -10/99 -09/00 -10/03, -10/03 -10/03, -10/03 -10/03

RF2A RF4F


C o d e

L

MAZDA 323 F VI (BJ) 09/98-05/04 <- 2.0 TD

09/98-05/04

PJD151

ø 19mm

-10/03

08/82-04/85 08/82-04/85

323 II (BD) 10/80-10/89 1.1

11/80-10/85

PHD124 BWC173

L 465mm ø 17,5mm

1.3

11/80-10/89

PMH362

ø 22,2mm

PHD237 PHD124 PHA377 BWC184 BWC173 PNB196

L 440mm L 465mm L 320mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm

1.5

11/80-09/86

UAC

PJD157 PHD124 BWC173

-04/85

-04/85

ø 19mm L 465mm ø 17,5mm

323 II Hatchback (BD) 06/80-10/89 1.1

11/80-10/85

PHD124 BWC173

L 465mm ø 17,5mm

1.3

11/80-10/89

PHD237 PHD124 PHA377 BWC184 BWC173 PJD157 PHD124 BWC173

L 440mm L 465mm L 320mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm L 465mm ø 17,5mm

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-03/87

PJD157 PMH362

ø 19mm ø 22,2mm

-03/87 08/87-

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-03/87 -03/87 -03/87

1.5

11/80-12/85

08/82-04/85 08/82-04/85 -04/85

-04/85 -07/82 -04/85

323 III (BF) 08/85-04/90 1.1

1.3

08/85-04/90

08/85-05/89

PNB196 1.4

04/87-07/89

08/85-10/89

-03/87 08/87-

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

01/88-

08/85-05/89

01/86-10/89

ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-05/89 -05/89

ø 15,9mm

-05/89

ø 19mm L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-05/89

ø 15,9mm

04/87-

PJD157 PMH362

ø 19mm ø 22,2mm

09/87-05/89

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

UAC

PJD157 PHD237 PHA377 BWC184 PNB196

1.6 GT

UAC

PJD157 PMH362

PNB196 1.5 i, 1.5 i Turbo

ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm

PNB196 1.5

UAC

PJD157 PMH362

PNB196 PJD157

UAC

UAC

ø 15,9mm ø 19mm

-05/89

-05/89 -12/87 B698 -05/89

1.385


C o d e

L

MAZDA 323 III (BF) 08/85-04/90 1.6 GT Turbo

1.7 D

10/85-11/91

09/86-05/89

PHD237 PNB196

L 440mm ø 15,9mm

04/87-05/89, FWD 04/87-05/89, FWD

PJD157 PHD237 PHA377 BWC184

ø 19mm L 440mm L 320mm ø 17,5mm

04/87-05/89, FWD

PNB512

ø 15.9mm

04/87-

PJD157

ø 19mm

UAC

323 III Hatchback (BF) 08/85-11/91 1.1

09/85-10/89

1.3

09/85-12/87

1.3 i

09/85-08/89

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-03/87 -03/87 -03/87

PJD157 PHD237 PHA377 BWC184

ø 19mm L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-03/87 -03/87 -03/87 -03/87

PJD157 PMH362

ø 19mm ø 22,2mm

-03/87 04/87-,

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

04/8704/8701/88-

PNB196 1.4

09/87-10/89

ø 15,9mm

04/87-

PJD157 PMH362

ø 19mm ø 22,2mm

04/87-05/89

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-05/89 -05/89 01/88-05/89

PNB196 1.5

08/85-10/89

ø 15,9mm

-05/89

PJD157 PMH362

ø 19mm ø 22,2mm

-05/89 -05/89

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-05/89 -05/89

ø 15,9mm

-05/89

ø 19mm L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-05/89

ø 15,9mm

04/87-

ø 19mm L 440mm L 320mm ø 19mm L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-07/87 -12/87

PNB196 1.5 i, 1.5 i Turbo

08/85-05/89

09/87-10/89

1.6 GT

08/85-10/89

1.6 GT Turbo 4WD

10/85-11/91

08/87-11/91

PJD157 PHD237 PHA377 PNB196

1.386

04/86-05/89

UAC

UAC

ø 15,9mm

UAC

ø 19mm L 440mm L 320mm ø 15,9mm

-05/89 04/87-05/89, FWD 04/87-05/89 04/87-05/89, FWD

ø 19mm L 440mm ø 17,5mm

04/87-05/89, FWD -05/89 01/88-05/89

ø 15,9mm

-05/89

ø 19mm L 428mm L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-05/89

PJD157 PHD237 BWC184 PNB196

1.7 D

UAC

PJD157 PHD237 PHA377 PJD157 PHD237 PHA377 BWC184 PNB196

1.6 GT Turbo

UAC

PJD157 PHD237 PHA377 BWC184 PNB196

1.6

UAC

E357

PJD157 PHD122 PHD237 PHA377 BWC184

UAC


C o d e

L

MAZDA 323 III Hatchback (BF) 08/85-11/91 <- 1.7 D

04/86-05/89

PNB512

ø 15.9mm

PJD157

ø 19mm

323 III Station Wagon (BW) 01/86-10/95 1.3

1.5

1.6

1.6 4x4

1.7 D

01/86-04/90

05/86-05/89

09/86-10/95

05/90-03/93

11/86-03/93

PMH362

ø 22,2mm

-08/89

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-08/89 -08/89

PMH362

ø 22,2mm

-06/87

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

-06/87 -06/87

PJD157 PMH362

ø 19mm ø 22,2mm

-06/87 -06/87

PHD237 PHA377 BWC184

L 440mm L 320mm ø 17,5mm

FWD FWD 01/88-, FWD

PNB512

ø 15.9mm

09/89-

PJD157 PHD237 PNB196

ø 19mm L 440mm ø 15,9mm

09/89-, FWD AWD AWD

PJD157 PHD237 PHA377 BWC184

ø 19mm L 440mm L 320mm ø 17,5mm

Ch. ->500015, AWD 09/8909/8909/89-

PNB512

ø 15.9mm

07/87-

PJD157

ø 19mm

09/89-

UAC

323 P V (BA) 10/96-09/98 1.3 16V, 1.5 16V

2.0 D

10/96-

10/96-

PMH928

ABS(-)

BWC186 BWD296 BWD318 PNB457

ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 15,9mm

PJD171 BWC186 BWD296 BWD318 PNB457

ø 19mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 15,9mm

-07/01

PJD171

ø 19mm

03/97-10/99

PMH763 PMH762 PMH378 PHD122 PHA162 BWC186

ø 22.2mm ø 22.2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm

01/90-, ATM(+) 01/90-, MTM(+) MTM(+)

ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm

01/90-

-07/01, ABS(+) -07/01, ABS(-) -07/01

03/97-10/99, ABS(+) 03/97-10/99, ABS(-) 03/97-10/99

323 S IV (BG) 06/89-10/94 1.3

1.3 16V

1.6

09/89-06/91

04/91-07/94

09/89-06/91

PNB242 PNB845 PJD171 PMH402 PMH378 PHD122 PHA162 BWC186

NA

PNB242 PNB845 PJD171 PMH378 PMH402 PHD122 PHA162

NA ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm

ATM(+) MTM(+)

B61A, MTM(+) B61B, ATM(+)

1.387


C o d e

L

MAZDA 323 S IV (BG) 06/89-10/94 <- 1.6

1.6 16V

1.7 D

1.8 16V

09/89-06/91

08/89-10/94

08/89-07/94

08/89-07/94

BWC186

ø 17,5mm

PNB242 PNB845 PJD171 PMH762 PMH611 PMH378 PMH402 PHD122 PHA162 BWC186

NA

PNB242 PNB845 PJD171 PMH611 PMH378 PHD122 PHA162 BWC186

NA

PNB242

NA

ø 15.9mm ø 19mm ø 22.2mm ø 22,2mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm

PJD171 PMH762 PMH763 PMH611 PHD122 PHA162 BWC186 PNB845

1.8 16V 4WD

09/91-07/94

1.8 16V GT

06/89-07/94

PJD200 PMH611 PMH378 PHD220 PJD200 PMH378 PHA162 PNB242

1.8 16V Turbo 4WD

01/91-07/94

PJD200 PMH611 PMH378

SAN

SAN

01/9003/91-, ABS(-) ABS(+) ABS(-), MTM(+) ATM(+)

04/91-, ABS(+) ABS(-), MTM(+)

ø 19mm ø 22.2mm ø 22.2mm ø 22,2mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm

01/90-12/91, ATM(+) 04/91-, FWD, ABS(+) 04/91-, FWD 04/91-, FWD 04/91-

ø 15.9mm

01/90-

ø 19.1mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 478mm ø 19.1mm ø 22,2mm

04/91ABS(+) ABS(-), MTM(+)

MTM(+)

L 280mm NA SAN

-03/91 ø 19.1mm ø 22,2mm ø 22,2mm

-03/91 ABS(+) ABS(-), MTM(+)

PMK506 PMH928 PHD122 PHA368 BWC186 BWD318 BWD296 PNB457

ø 23,8mm

-10/96, ABS(-) 11/96-, ABS(-) -10/96 -10/96 10/9611/96-, ABS(-) ABS(+)

PJD171 PMK550 PMK506 PMK643 PMH928 PHD122 PHA368 BWD318 BWD296 PNB457

ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm

PJD171 PMK852

ø 19mm ø 23.8mm

-03/96

PHD122

L 428mm

-10/96

323 S V (BA) 05/94-09/98 1.3 16V

1.5 16V

1.6 TD

1.388

08/94-09/98

08/94-09/98

05/94-09/98

L 428mm L 308mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 19mm ø 15,9mm

L 428mm L 308mm ø 17,5mm ø 19mm ø 15,9mm

-07/95, ABS(-), ATM(+) -10/96, ABS(-), MTM 5-speed(+) 08/95-10/96, ABS(-), ATM(+) 11/96-, ABS(-) -10/96 -10/96 11/96-, ABS(-) ABS(+)


C o d e

L

MAZDA 323 S V (BA) 05/94-09/98 <- 1.6 TD

05/94-09/98

1.8 16V

08/94-09/98

2.0 D

10/96-09/98

PHA368 BWD296 BWC186 PNB457

L 308mm ø 19mm ø 17,5mm ø 15,9mm

-10/96 -10/96 10/96-10/96

PJD171 PMK550 PMK506 PMK643 PMH928 PHD122 PHD447 PHA368 BWD296 BWC186 BWD318 PNB457 PNA123 PJD200 PJD171 PJA117 BWC186 BWD296 BWD318 PNB457

ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm

-07/95 -07/95, ABS(-), ATM(+) -10/96, ABS(-), MTM 5-speed(+) 08/95-10/96, ABS(-), ATM(+) 11/96-, ABS(-) -10/96 05/98-10/96 -04/98, ABS(+) 10/9611/96-04/98, ABS(-) -04/98 05/98-07/95 08/95-04/98 05/98-

L 428mm L 385mm L 308mm ø 19mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm SAN

ø 19.1mm ø 19mm ø 19.05mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 15,9mm

03/97-, ABS(+) 03/97-, ABS(-) 03/97-

PJD171

ø 19mm

03/97-

PHD447 PHA411 BWD318

L 385mm L 280mm ø 17,5mm

-10/03 -10/03 -10/03

323 S VI (BJ) 05/98-05/04 1.4

01/01-05/04

PNA123 1.4 16V

09/98-01/01

PJD171 PHD447 PHA411 BWD318

-10/03 ø 19mm L 385mm L 280mm ø 17,5mm

-10/03 10/00-

PNA123 1.5 16V

1.6

1.9 16V

2.0

2.0 D

09/98-01/01

01/01-05/04

09/98-05/04

01/01-05/04

09/98-05/04

PJD171 PMH804

ø 19mm ø 22.2mm

PHD447 PHA411 BWD318

L 385mm L 280mm ø 17,5mm

PNK105 PNA123 PJD171 PHD447 PHA411 PHD472 BWD318

ø 23,8mm

PNK105 PNA123 PJD171 PHD447 PHA411 PHD472 PNA123

ø 23,8mm

PJA117 PHD447 PHA411 PHD472 PNA123

ø 19.05mm L 385mm L 280mm L 515mm

PJD171 PHD447

ø 19mm L 385mm

ø 19mm L 385mm L 280mm L 515mm ø 17,5mm

ø 19mm L 385mm L 280mm L 515mm

ABS(-) -09/00 -09/00 -09/00 -09/00 -10/03 -10/03 -05/02 -10/03 -10/03

ABS(+)

-10/03 -10/03 -10/03 -09/00

1.389


C o d e

L

MAZDA 323 S VI (BJ) 05/98-05/04 <- 2.0 D

2.0 TD

09/98-05/04

09/98-05/04

PHA411 BWD296 BWD318 PNB457

L 280mm ø 19mm ø 17,5mm ø 15,9mm

PJD171 PJD151 PHD447 PHA411 PNB712

ø 19mm ø 19mm L 385mm L 280mm

-01/00 -09/00 -09/00

PJD151

ø 19mm

-09/00

PHD125 PHA167 BWD226

L 547mm L 295mm ø 19mm

-01/00, ABS(+) -01/00, ABS(-) -01/00

626 II (GC) 11/82-09/87 1.6

11/82-06/87

2.0

03/83-09/87

2.0 D

01/83-06/87

2.0 i Turbo

01/86-

PNB167

SH

ø 15,9mm

01/85-

PMH365 PMH364 PHD125 PHD123 PHA167 BWD226 BWC186 PNB167 PNB199 PJD151 PHD125 PHA167 BWD226

SH SH

ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 505mm L 295mm ø 19mm ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm L 547mm L 295mm ø 19mm

08/87-, ABS(+) 08/87-, ABS(-)

ø 15,9mm

01/85-

L 547mm L 295mm ø 19mm

ABS(-) ABS(-)

PNB167

SH UAC

SH

PHD125 PHA167 BWD226 PNB167

SH

08/87-, ABS(+) ABS(-) 08/87-, ABS(-) 01/8508/8708/87-

ø 15,9mm

626 II Coupe (GC) 02/83-10/87 2.0 i Turbo

01/86-

PHD125 PHA167 BWD226 PNB167

L 547mm L 295mm ø 19mm SH

ABS(-) ABS(-)

ø 15,9mm

626 III (GD) 06/87-05/92 1.6

1.8

2.0

1.390

06/87-05/92

11/87-05/92

09/87-10/90

PHD125 PHA167 BWD226 PNB167 PNB317 PNB880 PNB316 PMH364 PMH365 PHD125 PHA167 BWC186 PNB317 PNB199 PNB880 PNB316 PJD151 PMH365 PMH364 PHD125 PHD123

SH

SH SH

UAC

SH SH

L 547mm L 295mm ø 19mm

-07/87 -07/87 -07/87

ø 15,9mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 295mm ø 17,5mm

-07/87 -12/89, ABS(+) 03/88-, ABS(+) ABS(-) -07/90 -07/91 -07/91 -07/91 -07/91

ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 505mm

-12/89, ABS(+) -07/91 03/88-, ABS(+) ABS(-) -07/91 ABS(+) ABS(-)


C o d e

L

MAZDA 626 III (GD) 06/87-05/92 <- 2.0

2.0 12V

2.0 16V

2.0 D

2.2 12V

09/87-10/90

09/87-05/92

07/87-05/92

07/87-07/91

11/87-07/91

PHA167 BWC186

L 295mm ø 17,5mm

-07/89, ABS(-) -07/89, ABS(-)

PNB317 PNB316 PNB880 PNB201 PNB199 PJD151 PMH364 PMH365 PHD125 PHA167 PHD123 PHD399 BWC186

ø 15.9mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 295mm L 505mm L 270mm ø 17,5mm

-12/89, ABS(+) -12/89, ABS(-) 03/88-, ABS(+) 08/89-, ABS(-) ABS(+)

ø 15.9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 270mm L 505mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 19mm L 547mm L 295mm L 505mm ø 17,5mm

-12/89, ABS(+) 03/88-, ABS(+) 08/89-07/91 08/89-07/91, ABS(+) ABS(-) 08/89-07/91 ABS(+) ABS(-)

PNB317 PNB880 PNB199 PNB201 PNB316 PJD151 PMH365 PMH364 PHD125 PHD399 PHD123 PNB317 PNB880 PNB199 PNB201 PNB316 PJD151 PHD125 PHA167 PHD123 BWC186 PNB317 PNB195 PNB880 PNB199 PNB316 PJD151 PMH365 PMH364 PHD125 PHA167 PHD123 PHD399 BWC186 PNB199 PNB195 PNB317 PNB880 PNB201 PJD151

UAC UAC SH SH

UAC UAC

SH SH

UAC UAC

UAC UAC

SH SH

UAC UAC

UAC

ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 295mm L 505mm L 270mm ø 17,5mm

08/89-07/90 08/89-07/91 08/89-07/91 08/89-07/91 08/89-07/91, 4WS 08/89-07/91

-07/91 -12/89, ABS(+) 03/88-, ABS(+) ABS(+) ABS(-) ABS(-)

-07/89 -08/88 01/88-, ABS(+) 09/88ABS(-) -07/89, ABS(+) -07/89, ABS(-) -07/89 -07/89 4WS -07/89, ABS(-)

ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 19mm

-08/88 -12/89, ABS(+) 03/88-, ABS(+) 09/88-07/89 -07/89

L 547mm L 295mm ø 19mm

-07/87 -07/87 -07/87

626 III Coupe (GD) 06/87-05/92 1.6

06/87-05/92

1.8

09/87-08/91

PHD125 PHA167 BWD226 PNB167

SH

ø 15,9mm

-07/87

PMH364

SH

ø 22,2mm

-07/90

PHD125

L 547mm

1.391


C o d e

L

MAZDA 626 III Coupe (GD) 06/87-05/92 <- 1.8

09/87-08/91

PHA167 BWC186 PNB199

2.0

09/87-10/90

PJD151 PMH364 PMH365 PHD125 PHD123 PHA167 BWC186 PNB199

2.0 12V

2.0 16V

2.2 12V

09/87-12/88

06/87-10/90

04/88-12/91

PJD151 PMH365 PMH364 PHD125 PHA167 PHD123 PNB199 PJD151 PMH365 PMH364 PHD125 PHD123 PHD399 PNB199 PNB201 PJD151 PMH364 PMH365 PHD125 PHA167 PHD123 PNB195 PNB201 PNB199 PJD151

L 295mm ø 17,5mm UAC SH SH

UAC SH SH

UAC SH SH

UAC UAC SH SH

UAC UAC UAC

-07/89

ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 505mm L 295mm ø 17,5mm

-07/89, ABS(+)

-07/89, ABS(-) -07/89, ABS(-)

ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 295mm L 505mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 505mm L 270mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 295mm L 505mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm

ABS(+) ABS(-)

ABS(+) ABS(-)

08/8908/89-, ABS(+) ABS(-) -07/90, ABS(-) -07/91, ABS(+) -07/91 -07/91 -08/88 09/88-07/91, ABS(-) 08/89-07/91, ABS(+) -07/91

626 III Hatchback (GD) 06/87-05/92 1.6

1.8

2.0

06/87-05/92

PHD125 PHA167 BWD226

11/87-05/92

PNB167 PNB317 PNB880 PNB316 PMH364 PMH365 PHD125 PHA167 BWC186

09/87-10/90

PNB317 PNB316 PNB199 PNB880 PJD151 PMH365 PMH364 PHD125 PHD123 PHA167 BWC186 PNB317 PNB316

1.392

SH

SH SH

UAC

SH SH

L 547mm L 295mm ø 19mm

-07/87 -07/87 -07/87

ø 15,9mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 295mm ø 17,5mm

-07/87 -12/89, ABS(+) 03/88-, ABS(+) ABS(-) -07/90 -07/91 -07/91 -07/91 -07/91

ø 15.9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 505mm L 295mm ø 17,5mm

-12/89, ABS(+) -12/89, ABS(-) -07/91 ABS(+) -07/91 ABS(+) ABS(-)

ø 15.9mm ø 15.9mm

-12/89, ABS(+) -12/89, ABS(-)

-07/89, ABS(-) -07/89, ABS(-)


C o d e

L

MAZDA 626 III Hatchback (GD) 06/87-05/92 <- 2.0

2.0 4x4

2.0 12V

2.0 16V

2.0 D

2.2 12V

2.2 12V 4WD

09/87-10/90

08/89-07/91

11/87-05/92

06/87-10/90

07/87-07/91

06/88-04/92

11/87-07/90

PNB880 PNB201 PNB199 PJD151 PMH364 PHD125 PHD399 PHD123 PNB199 PNB201 PJD151 PMH365 PMH364 PHD125 PHA167 PHD123 PHD399 BWC186 PNB317 PNB199 PNB880 PNB201 PNB316 PJD151 PMH365 PMH364 PHD125 PHD123 PHD399 PNB317 PNB880 PNB199 PNB201 PNB316 PJD151 PHD125 PHA167 PHD123 BWC186

UAC UAC SH

UAC UAC SH SH

UAC UAC

SH SH

UAC UAC

PNB195 PNB199 PJD151 PMH364 PMH365 PHD125 PHA167 PHD123 PHD399 BWC186

UAC UAC

PNB195 PNB317 PNB201 PNB199 PNB880 PNB316 PJD151 PMH365 PMH364 PHD125 PHD423 PNB201 PNB195 PJD151

UAC

SH SH

UAC UAC

SH SH

UAC UAC

ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm L 547mm L 270mm L 505mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 295mm L 505mm L 270mm ø 17,5mm

03/88-, ABS(+) 08/89-, ABS(-) ABS(+) -07/90, ABS(-) 4WS 4WS(-) ABS(+) ABS(-) -07/89, ABS(+) -07/90 -07/91 -07/89, ABS(-) -07/91 08/89-07/91, 4WS -07/89, ABS(-)

ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 505mm L 270mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 19mm L 547mm L 295mm L 505mm ø 17,5mm

-12/89, ABS(+) -07/91 03/88-, ABS(+) 08/89-07/91, ABS(+) ABS(-) -07/91 ABS(+) ABS(-)

ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 295mm L 505mm L 270mm ø 17,5mm

-08/88 09/88-

ø 15,9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 15.9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 432mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm

-08/88 -12/89, ABS(+) -07/91, ABS(-) 08/89-07/91, ABS(+) ABS(+) ABS(-) -07/91 08/89-, ABS(+) 08/89-, ABS(-) 08/8908/8908/89-, ABS(+) 08/89-, ABS(-) 08/89-

4WS -12/89, ABS(+) 03/88-, ABS(+) 08/89-, ABS(+) ABS(-) ABS(-)

-07/89

-07/90, ABS(-) ABS(+) -07/91 -07/91 08/89-07/91 ABS(-)

1.393


C o d e

L

MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 09/87-09/97 1.8

2.0

2.0 12V

2.0 16V

2.0 D Comprex

2.0 D

2.0 i 16V

2.2 12V

2.2 12V 4WD

01/88-03/92

PMH364

SH

ø 22,2mm

PHD125 PHD123 PNB199

UAC

L 547mm L 505mm ø 15,9mm

10/88-09/97

PJD151 PMH364

SH

ø 19mm ø 22,2mm

09/87-01/90

PHD125 PHD123 PNB201 PNB199 PJD151 PMH364

01/88-03/92

05/93-11/96

09/88-09/97

11/94-09/97

03/89-11/96

05/91-11/92

PHD125 PHD123 PNB316 PNB199 PJD151 PMH364 PMH365 PHD125 PHD123 PNB199 PNB316 PNB201 PJD151 PHD125 PHD123 PNB195 PJD151 PHD125 PHD123 PNB195 PNB199 PNB316 PJD151 PHD125 PHD123 PNB316 PNB201 PNB199 PJD151 PMH364 PMH365 PHD125 PHD123 PNB201 PNB199 PNB195 PJD151 PMH364 PMH365 PHD125 PHD423 PHD123 PNB201 PNB195 PNB199 PJD151

UAC UAC SH

UAC SH SH

UAC UAC

UAC

UAC UAC

UAC UAC SH SH

UAC UAC UAC SH SH

UAC UAC UAC

ABS(-)

L 547mm L 505mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm

Ch. ->306488

L 547mm L 505mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 505mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 19mm L 547mm L 505mm ø 15,9mm

03/88-09/89 03/88-09/89 01/8803/88-09/89 03/88-09/89

ø 19mm L 547mm L 505mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15.9mm ø 19mm L 547mm L 505mm ø 15.9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 505mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm ø 22,2mm ø 22,2mm L 547mm L 432mm L 505mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19mm

FE6E, FEAA, FEAB, FEFJ, FEFK, FEGA, FEY8, ABS(+) FEFJ, FEFK, FEGA, ABS(-) 04/9203/88-09/89

ABS(+)

ABS(+) Ch. ->306488

01/90-04/96 Ch. ->306488 -12/95 ABS(+) ABS(-) -03/92 -03/92, ABS(+) Ch. ->306488 ABS(+) ABS(-), M: GVG1, GVGA0A, GVGA0B, GVGS56 ABS(-), M: GVGA9E, GVGA9F -03/92 -03/92, ABS(+) -03/92 -03/92 -03/92 -03/92, ABS(+) -03/92, ABS(-), M: GVGA9E -03/92, M: GVGA9F -03/92

626 IV (GE) 08/91-06/97 1.8 i

1.394

01/92-04/97

PMK850 PMK293 PMK294

ø 23.8mm ø 23,8mm ø 23,8mm

-12/95, ABS(-), MTM(+) 05/94-, ABS(+) 05/94-, ABS(+), ATM(+)


C o d e

L

MAZDA 626 IV (GE) 08/91-06/97 <- 1.8 i

2.0 D GLX Comprex

2.0 i

2.0 i 4WD

01/92-04/97

10/92-04/97

01/92-04/97

04/92-04/97

PMK642 PMK855 PHD122 PHA411 BWC186 BWD318 PNK105

ø 23.8mm ø 23.8mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 23,8mm

PJD174 PMK293

ø 19mm ø 23,8mm

PHD122 PNK105

L 428mm ø 23,8mm

PJD174 PJD151 PMK294 PMK850 PMK855 PMK642 PHD122 PHA411 BWD318

ø 19mm ø 19mm ø 23,8mm ø 23.8mm ø 23.8mm ø 23.8mm L 428mm L 280mm ø 17,5mm

PNK105

ø 23,8mm

PJD174 PHD122 PHD423 PJD174

ø 19mm L 428mm L 432mm ø 19mm

05/94-, ABS(-), ATM(+) 01/95-, ABS(+), ATM(+) 01/94-, 01/95-, Ch. 432998-> 01/96-

-05/94, ABS(+)

05/94-05/94, ABS(+) -12/95, ABS(-), MTM(+) 01/95-, ABS(+), ATM(+) ABS(-) 01/94-, 01/96-

-04/94, Ch. ->203471, AWD -04/94, AWD -04/94, AWD

626 IV Hatchback (GE) 08/91-04/97 1.8

2.0 D GLX Comprex

08/91-04/97

01/93-04/97

2.0 i

08/91-04/97

2.0 i 4WD

04/92-04/97

2.5 24V

01/92-04/97

PMK293 PMK855 PMK294 PMK642 PMK850 PHD122 PHD646 PHA411 BWD318

ø 23,8mm ø 23.8mm ø 23,8mm ø 23.8mm ø 23.8mm L 428mm L 360mm L 280mm ø 17,5mm

PNK105

ø 23,8mm

PJD174 PMK293

ø 19mm ø 23,8mm

PHD122 PNK105

L 428mm ø 23,8mm

PJD174 PJD151 PMK642 PMK294 PHD122 PNK105

ø 19mm ø 19mm ø 23.8mm ø 23,8mm L 428mm ø 23,8mm

PJD174 PMK293

ø 19mm ø 23,8mm

-05/94, AWD, ABS(+)

PHD122 PHD423 PNB530

L 428mm L 432mm ø 15.9mm

05/9405/9405/94-

PJD174 PMK294 PMK293 PMK850 PMK642 PMK855 PHD122 PNK105

ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm ø 23.8mm ø 23.8mm L 428mm ø 23,8mm

05/94-05/94, ABS(+), ATM(+), M: GE14 -05/94, ABS(+), M: GE14/GE64 -12/95, ABS(-), MTM(+) 05/94-, ABS(-), ATM(+) 01/95-, ABS(+), ATM(+)

PJD174

ø 19mm

06/94-, ABS(+) 01/95-, ABS(+), ATM(+) ABS(+), ATM(+) ABS(-), ATM(+) ABS(-), MTM(+)

01/94-, 01/96-

-05/94, ABS(+)

05/9401/92-, ABS(-), ATM(+) ABS(+), ATM(+)

1.395


C o d e

L

MAZDA 626 V (GF) 05/97-10/02 1.6

07/97-07/99

1.8

05/97-10/02

2.0

05/97-10/02

PMK294 PMK293 PMK642 PHD472 PNK105

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm L 515mm ø 23,8mm

PJD171 PMK642 PMK856 PHD7102 PHA411 BWD713 BWF733 PNA123

ø 19mm ø 23.8mm ø 17.78mm

PJD174 PMK856 PMK642 PHD7102 PHD472 BWD713

ø 19mm ø 17.78mm ø 23.8mm

L 280mm ø 20,5mm ø 20.6mm

ABS(+), ATM(+) ABS(+), MTM(+) ABS(-), ATM(+) 10/98-

-07/99, ABS(-), ATM(+) -04/02, ABS(-) 08/98-, M: GF8P -04/02

-04/02

L 515mm ø 20,5mm

-04/02 -04/02, ABS(-) ABS(-) M: GFEP -12/98

PNA123 2.0 DITD

04/98-10/02

PJD174 PHA411 BWF733

ø 19mm L 280mm ø 20.6mm

2.0 TD

10/00-10/02

PJD151 PHA411 BWD713

ø 19mm L 280mm ø 20,5mm

04/98-10/02

PJD151 PHA411 BWD713

ø 19mm L 280mm ø 20,5mm

PJD151

ø 19mm

2.0 Turbo DI

04/9904/99-11/01

-11/01

626 V Hatchback (GF) 05/97-10/02 1.8

2.0

05/97-10/02

05/97-10/02

2.0 DITD

04/98-10/02

2.0 H.P.

02/98-10/02

2.0 TD

1.396

10/00-10/02

PMK642 PMK856 PHA411 BWD713 BWF733 PNA123

ø 23.8mm ø 17.78mm L 280mm ø 20,5mm ø 20.6mm

PJD174 PMK798 PMK856 PMK642 PHD7102 PHA411 PHD472 BWD318 BWD713 PNK105 PNA123 PJD174 PHA411 BWD713 BWF733 PJD151 PMK856 PMK642 PHA411 PHD645 PHD472 PNA123

ø 19mm

PJD174 PHA411 BWD713

-07/99, ABS(-), ATM(+) -04/02, ABS(-) -04/02

-04/02

ø 17.78mm ø 23.8mm L 280mm L 515mm ø 17,5mm ø 20,5mm ø 23,8mm ø 19mm L 280mm ø 20,5mm ø 20.6mm ø 19mm ø 17.78mm ø 23.8mm L 280mm L 508mm L 515mm ø 19mm L 280mm ø 20,5mm

-04/02 -12/98, ABS(+), MTM(+), M: GF10S1 -04/02, ABS(-) -04/02, ABS(-) M: GFEP -04/02 -12/98 -12/98 -12/98 -04/02 -04/02

-04/02, ABS(-) -04/02, ABS(-)

-04/02 -04/02 -04/02 -11/01


C o d e

L

MAZDA 626 V Hatchback (GF) 05/97-10/02 <- 2.0 TD 2.0 Turbo DI

10/00-10/02 04/98-10/02

PJD151 PHA411 BWD713

ø 19mm L 280mm ø 20,5mm

PJD151

ø 19mm

-11/01

626 V Station Wagon (GW) 01/98-10/02 1.8

2.0

02/98-10/02

02/98-10/02

2.0 DITD

09/99-10/02

2.0 H.P.

02/98-10/02

2.0 TD

10/00-10/02

2.0 Turbo DI

04/98-10/02

PMK856

ø 17.78mm

ABS(-)

PHD645 PHD472 PNA123 PNK105 PJD174 PMK856 PMK642 PHD7102 PHD645 PHD472 PNA123 PNK105 PJD174 PHD645 PHD472 PJD151 PMK856 PMK642 PHD645 PHD472 PNA123

L 508mm L 515mm

10/98-

ø 23,8mm ø 19mm ø 17.78mm ø 23.8mm L 508mm L 515mm ø 23,8mm ø 19mm L 508mm L 515mm ø 19mm ø 17.78mm ø 23.8mm L 508mm L 515mm

PJD174 PHD472 PJD151 PHD645 PHD472 PJD151

ø 19mm L 515mm ø 19mm L 508mm L 515mm ø 19mm

PHD327 PHD327 PNB203

L 485mm L 485mm ø 15,8mm

ABS(-), MTM ABS(-), ATM(+) M: GWER 10/98-

ABS(-), MTM ABS(-), ATM(+) 10/98-

10/9810/99-

929 III (HC) 05/87-06/91 2.0 2.2 12V

06/87-12/88 01/88-06/91

2.2 i

05/87-12/88

PJD159 PHD327 PNB203

ø 19mm L 485mm ø 15,8mm

3.0

06/87-06/91

PJD159 PHD327 PNB203

ø 19mm L 485mm ø 15,8mm

3.0 i

01/90-06/91

PHD327

L 485mm

PHD239 PHD333 BWC141 BWC214 BWC207 BWC225 BWC208 PNB294

L 503mm L 343mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm

PJA116 PHD333 BWC141 BWC214 BWC225 PNB294

ø 19.1mm L 343mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm

PJA116 PHD333

ø 19.1mm L 343mm

-05/89 -05/89

B-SERIE (UF) 01/85-06/99 2.0

01/85-03/96

2.2

08/91-12/96

2.2 12V

04/96-01/99

-12/87 -12/87 -12/88 -03/96

1.397


C o d e

L

MAZDA B-SERIE (UF) 01/85-06/99 <- 2.2 12V

04/96-01/99

2.2 D

01/85-03/96

2.5 D 4WD

02/96-06/99

2.5 D

2.6 4x4

2.6 12V 4WD

02/96-06/99

01/87-10/90

01/90-06/99

BWC214 BWC225 PNB294

ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm

PJA116 PHD239 PHD333 BWC214 BWC225 PNB294

ø 19.1mm L 503mm L 343mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm

PJD138 PHD239 PHA375 BWA160 BWF723 BWF722 PNB294

ø 19mm L 503mm L 345mm ø 20.6mm ø 20.6mm ø 15,9mm

-11/89 -11/89

AWD -12/98 -12/98

PJA116 PHD239 PHD333 BWA160 BWC214 BWF723 BWC225 BWF722 PNB294

ø 19.1mm L 503mm L 343mm

PJA116 BWC141

ø 19.1mm ø 17,5mm

-12/98 -12/88

PNB331

ø 15,9mm

-11/89

PJD170 PHD239 PHA375 BWF723 BWC214 BWF722 BWC225 PNB331

ø 19mm L 503mm L 345mm ø 20.6mm ø 17,5mm ø 20.6mm ø 17,5mm ø 15,9mm

-11/89

PJA120

ø 19.1mm

ø 17,5mm ø 20.6mm ø 17,5mm ø 20.6mm ø 15,9mm

-01/99, AWD -12/98 -12/98 -12/98 -12/98

08/93-03/96 -12/98 04/96-07/98 01/96-12/98 04/96-07/98 08/93-03/96

B-SERIE (UN) 02/99-03/05 2.2

2.2 4WD

2.2 8V 4WD, 2.5 D 4WD , 2.5 D 2.5 TD 4WD

2.6 12V 4WD

11/99-08/02

BWA160 PNB294

ø 15,9mm

PJA116 BWA160

ø 19.1mm

PNB294

ø 15,9mm

-10/99

PJA116 BWA160

ø 19.1mm

-10/99 -05/04, RWD,

14“,

PNB294

ø 15,9mm

-05/04, RWD,

14“,

ø 19.1mm

-05/04, RWD, AWD, 16“

14“,

06/99-

PJA116 BWA160

ø 15,9mm ø 15,9mm ø 19.1mm

06/99-

PNB331 PNB294 PJA116 BWA160 PNB331

ø 15,9mm

-07/02

PJA120

ø 19.1mm

-07/02

-02/01

02/99-

06/99-

-10/99

AWD, AWD, -07/02

DEMIO (DW) 10/96-12/02 1.3 16V

08/98-

PHD445 PHA396 PHA397 BWC704

L 475mm L 288mm L 270mm ø 17,5mm

1.3 i 16V

08/98-04/00

PHD445

L 475mm

1.398

16“, 16“,


C o d e

L

MAZDA DEMIO (DW) 10/96-12/02 <- 1.3 i 16V

08/98-04/00

PHA397 PHA396 BWC704

L 270mm L 288mm ø 17,5mm

-02/01

1.5 16V

04/00-

PHD445 PHA396 PHA397 BWC704

L 475mm L 288mm L 270mm ø 17,5mm

-01/03 -01/03 -01/03 -02/01

PJD171

ø 19mm

12/02-01/04, M: DY

PHA376 BWC181 BWC207 BWC132 BWC208 PNB171

L 295mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm

-03/97 -03/97, -03/97, -03/97, -03/97, -03/97

PJD138 PMZ799 PMK7002 PHD712 PHA376 PHA375 BWC207 BWD276 BWC181 BWC208 BWC132 PNB171 PNA128 PJD138 PJD137 PHD222 PHA376 BWC181 BWC207 BWC132 BWC208 PNB171

ø 19mm ø 23.8mm ø 23.81mm L 337mm L 295mm L 345mm ø 17,5mm ø 19mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15.87mm ø 19mm ø 19mm L 293mm L 295mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm

-03/97 01/97-12/98, ATM(+) 08/99-

E-SERIE Box (SR2) 01/84-07/04 2200 D 4WD

03/91-05/03

E2000

01/84-05/03

E2000 4WD

11/87-08/99

E2200 D 4WD

02/97-05/03

E2200 D

05/85-05/03

UAC

RWD -03/97, RWD, 01/95-12/98 RWD, -03/97, RWD, RWD, -03/97, RWD 09/99-05/00 -10/87 RWD

PJD158 PMK7002

ø 19.05mm ø 23.81mm

08/99-

PHA376 PNA128

L 295mm ø 15.87mm

-08/99 -05/00

PJD138 PJD158 PMK7002

ø 19mm ø 19.05mm ø 23.81mm

-05/00 06/00-07/04 08/99-

PHD712 PHA376 PHA375 BWC207 BWC181 BWC208 BWC132 PNB171 PNA128 PJD138 PJD137 PJD158

L 337mm L 295mm L 345mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm ø 15.87mm ø 19mm ø 19mm ø 19.05mm

UAC

RWD -03/97, -03/97, -12/98 -05/00 -08/99 06/00-

E-SERIE Bus (SR1) 01/84-05/94 E2000

11/84-02/88

PHA376 BWC181 BWC207 BWC132

L 295mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm

11/87-, RWD 11/87-, RWD RWD 11/87-, RWD

1.399


C o d e

L

MAZDA E-SERIE Bus (SR1) 01/84-05/94 <- E2000

E2000 4WD

E2200 D

11/84-02/88

10/88-09/89

01/84-02/88

BWC208

ø 17,5mm

RWD

PNB171

ø 15,9mm

RWD

PJD138 PJD137 PHD712 PHA376 BWC181 BWC207 BWC132 BWC208 PNB171

ø 19mm ø 19mm L 337mm L 295mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm

-10/87 11/87-, RWD

ø 19.05mm L 295mm L 345mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 17,5mm ø 15,9mm

AWD 11/8711/87-, RWD

UAC

PJD158 PHA376 PHA375 BWC207 BWC181 BWC208 BWC132 PNB171 PJD137 PJD138

UAC

ø 19mm ø 19mm

AWD AWD, AWD, AWD, AWD, AWD

11/8711/87-10/87 11/87-

E-SERIE Flatbed / Chassis (SD1) 01/83-07/99 E2000

11/88-08/98

E2200

11/88-07/99

PHD712 PHA375 PNB171 PJD137 PHD712 PHA375 PNB171 PJD138 PJD137

UAC

UAC

L 337mm L 345mm ø 15,9mm

FEY9 FEY9 FEY9

ø 19mm L 337mm L 345mm ø 15,9mm

FEY9 R21N/R2N5 R21N/R2N5 R21N/R2N5

ø 19mm ø 19mm

R21N/R2N5

E-SERIE Flatbed / Chassis (SD1, SL) 08/99-09/04 E2000

09/99-09/04

E2200

09/99-07/04

PHD712 PHA375 PNB171 PJD137 PNA128 PJD138

L 337mm L 345mm ø 15,9mm UAC

ø 19mm ø 15.87mm

R21N/R2N5

ø 19mm

R21N/R2N5

MPV I (LV) 03/95-09/99 2.5 TD

05/96-09/99

PMK887

01/97-, ABS(-)

3.0 i V6

03/95-09/99

PMK887

01/97-, ABS(-)

MPV II (LW) 08/992.0

2.0 DI

2.3

09/99-07/02

07/02-

07/02-

2.5 V6

09/99-03/02

3.0 i V6

03/02-

1.400

BWD335 BWD720 PJD174 BWD720

ø 19mm ø 19mm ø 19mm ø 19mm

PNB7017

ø 15.87mm

PJA117 PML783

ø 19.05mm ø 25.4mm

-10/05 09/03-

BWD720

ø 19mm

-08/03,

PNB7017

ø 15.87mm

09/03-

PJD767 PMK641

ø 19.05mm ø 23.81mm

09/03-

BWD335

ø 19mm

-11/01

PMK641 PML783 PMK895 BWD720

ø 23.81mm ø 25.4mm ø 23.81mm ø 19mm

-11/01 12/01-02/02, -02/02 ABS(-)

FS1R, M: LW19

L332, M: LW90

10/02-10/05 09/03ABS(-) 10/02-10/05,

RF1F, M: LW90


C o d e

L

MAZDA MX-3 (EC) 07/91-10/97 1.6 i

1.8 i V6

07/91-

01/92-

PMH611

ø 22,2mm

-12/98, ABS(+)

PHD122 PHA368 PHD644 BWC186 BWD296 PNB242

L 428mm L 308mm L 444mm ø 17,5mm ø 19mm

-12/98 -12/98 ABS(+) -10/93, ABS(-) -12/98, ABS(-) -12/98

ø 19mm L 428mm L 308mm L 444mm ø 19mm ø 17,5mm

-12/98 -12/98

ø 19mm

-12/98

PJD171 PHD122 PHA368 PHD644 BWD296 BWC186 PNB242

NA

NA

PJD174

ABS(+) -12/98, ABS(-) ABS(-) -12/98

MX-5 I (NA) 09/89-04/98 1.6

1.8

05/90-04/98

09/93-04/98

PMH394

SH

ø 22,2mm

-12/97

PHD647 PHD646 PHD649 PHD648 PNB249

SH

L 360mm L 360mm L 295mm L 305mm ø 15,9mm

-12/97

PJD175 PMH394

UAC SH

ø 19mm ø 22,2mm

-12/97 -12/97

PHD647 PHD646 PHD649 PHD648 PNB249

SH

L 360mm L 360mm L 295mm L 305mm ø 15,9mm

-12/97

PJD175

UAC

ø 19mm

-12/97

SH

ø 22.22mm L 360mm ø 15,9mm

MX-5 II (NB) 01/98-10/05 1.6 16V, 1.8 16V

1.8

05/98-10/05

01/98-07/02

PMZ706 PMH816 PHD647 PNB249 PJD175 PMH816

UAC

, B6MU, ABS(+), M: NB18 ABS(+) ABS(-)

ø 19mm ø 22.22mm

-07/00, MTM(+) ABS(+)

PHD647 PNB249

SH

L 360mm ø 15,9mm

MTM(+)

PJD175

UAC

ø 19mm

MTM(+)

PMK294 PMK293 PMK642 PHD122 PHD645 PHA368 PNK105

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm L 428mm L 508mm L 308mm ø 23,8mm

-02/97, Ch. ->123587, ABS(+) -02/97, Ch. 123588->, ABS(+) -02/97, ABS(-), ATM(+) -02/97

PJD174 PMK294 PMK642 PMK855 PMK293 PHD122 PHD645 PHA368 PNK105

ø 19mm ø 23,8mm ø 23.8mm ø 23.8mm ø 23,8mm L 428mm L 508mm L 308mm ø 23,8mm

-02/97, Ch. 433619-> -02/97, Ch. ->123587, ABS(+) -02/97, ABS(-), ATM(+) 01/95-12/98, ABS(+), ATM(+) 12/95-02/97, Ch. 123588->, ABS(+) 12/95-02/97

PJD174

ø 19mm

12/95-02/97, Ch. 433619->

MX-5 III (NC) 03/051.8, 2.0

03/05-

PNB884

MX-6 (GE) 07/912.0

2.5 24V

02/92-

02/92-

-02/97 -02/97

12/95-02/97 12/95-02/97

1.401


C o d e

L

MAZDA MX-6 (GE) 07/912.5 i 24V

08/94-

PMK294 PMK642 PMK855 PMK293 PHD122 PHD645 PHA368 PNK105

ø 23,8mm ø 23.8mm ø 23.8mm ø 23,8mm L 428mm L 508mm L 308mm ø 23,8mm

-02/97, Ch. ->123587, ABS(+) -02/97, ABS(-), ATM(+) 01/95-12/98, ABS(+), ATM(+) 12/95-02/97, Ch. 123588->, ABS(+) 12/95-02/97

PJD174

ø 19mm

12/95-02/97, Ch. 433619->

PHD447 PHA411 PHD472 BWD713

L 385mm L 280mm L 515mm ø 20,5mm

-07/01 08/01-07/01

PNA123 PNK105 PJA117 PHD447 PHA411 BWD713

ø 23,8mm ø 19.05mm L 385mm L 280mm ø 20,5mm

MTM 5-speed(+) -07/01 -07/01 FWD, M: MPV

ø 23,8mm ø 19.05mm L 385mm L 515mm

-07/01, MTM(+), 5 Speed(+) -06/05 -06/05

12/95-02/97 12/95-02/97

PREMACY (CP) 07/991.8

1.9

07/99-

07/99-

2.0

11/01-

2.0 TD

10/99-

, MTM 5-speed(+)

PNA123 PNK105 PJA117 PHD447 PHD472 PNA123 PNK105 PHD447 PHA411 PHD472 BWD713 BWF733 PNB712

ø 23,8mm L 385mm L 280mm L 515mm ø 20,5mm ø 20.6mm

11/00-06/05 11/00-07/01 08/01-06/05

08/01-06/05

PJD151

ø 19mm

11/00-07/01

RX 7 II (FC) 11/85-12/91 Wankel

11/85-04/89

PJD136

SH

ø 19mm

RX 7 III (FD) 07/92Wankel Twin Turbo

07/92-

PNB878

ø 15.9mm

-12/95

PJD752

ø 19.1mm

-12/95

PNB709

ø 19.05mm

PJD701

ø 19.05mm

PHD490

L 510mm

PMK294 PMK293 PMK642 PHD645 PHD472 PNK105

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23.8mm L 508mm L 515mm ø 23,8mm

ABS(+), ATM(+) ABS(+), MTM(+) ABS(-), ATM(+)

PJD171 PHD7102 PHD645 PHD472 PNK105

ø 19mm

-10/99, B6EW/B6EX M: CAEP, CAEPE

L 508mm L 515mm ø 23,8mm

10/98-10/99

PJD174

ø 19mm

-01/96

PJD174

ø 19mm

RX 8 (SE17) 10/032.6 Wankel

10/03-

TRIBUTE (EP) 03/002.3 AWD, 3.0 V6 AWD

04/04-

XEDOS 6 (CA) 01/921.6 16V

2.0 V6

08/92-

01/92-

XEDOS 9 (TA) 07/932.0 24V

1.402

08/93-01/00

10/98-10/99 -10/99, B6EW/B6EX


C o d e

L

MAZDA XEDOS 9 (TA) 07/932.3 24V 2.5 24V

02/95-01/00 07/93-07/00

PJD174 PJD174

ø 19mm ø 19mm

07/96-07/98, -07/98

KJ15

MERCEDES-BENZ /8 (W115) 01/68-01/77 01/68-01/77

PND105

FTE

ø 19mm

-01/76

220

01/68-07/73

PJK100 PND105

ATE FTE

ø 23,8mm ø 19mm

-01/76 06/68-

230.4

08/73-12/76

PJK100 PND105

ATE FTE

ø 23,8mm ø 19mm

06/68-01/76

08/73-01/77

PJK100 PND105

ATE FTE

ø 23,8mm ø 19mm

-01/76

240 D

PJK100

ATE

ø 23,8mm

PMK175 PMK106 PHD307 PHA283 BWL195

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 370mm L 385mm ø 25,4mm

200 D , 220 D

100 Box (631) 02/88-02/96 2.0 D

D

04/88-04/96

02/88-02/96

TRW

PND228

ø 19mm

PJL102 PSA423

ø 25,4mm

PML215 PML217 PMK106 PHD307 PHA283 BWL195

TRW TRW TRW

Ch. ->021971 Ch. 021972->

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 370mm L 385mm ø 25,4mm

Ch. ->021971 Ch. 021972-> ø 23.8mm

PND228

ø 19mm

11/91-

PJL102

ø 25,4mm

11/91-

ø 23,8mm ø 23,8mm L 370mm L 385mm ø 25,4mm

Ch. ->021971 Ch. 021972->

TRW

100 Bus (631) 02/88-02/96 2.0 D

D

04/88-04/96

02/88-02/96

PMK175 PMK106 PHD307 PHA283 BWL195

TRW TRW

TRW

PND228

ø 19mm

PJL102 PSA423

ø 25,4mm

PML215 PML217 PMK106 PHD307 PHA283 BWL195

TRW TRW TRW

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 370mm L 385mm ø 25,4mm

Ch. ->021971 Ch. 021972-> ø 23.8mm

PND228

ø 19mm

11/91-

PJL102

ø 25,4mm

11/91-

ø 25,4mm ø 25,4mm ø 23,8mm L 370mm L 385mm ø 25,4mm

Ch. ->021971 Ch. 021972-> ø 23.8mm

PND228

ø 19mm

11/91-

PJL102

ø 25,4mm

11/91-

TRW

100 Flatbed / Chassis (631) 02/88-02/96 D

02/88-02/96

PSA423 PML215 PML217 PMK106 PHD307 PHA283 BWL195

TRW TRW TRW

TRW

190 (W201) 10/82-08/93 2.0

10/82-05/90

PSA405

TRW

ø 9“

brake assist(-)

1.403


C o d e

L

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 10/82-08/93 <- 2.0

2.3 E

10/82-05/90

10/82-09/88

PMH140

TRW

ø 22,2mm

PHB136 PHB125 PND122

ATE

L 370mm L 310mm ø 19mm

PJK102 PSA405

ATE TRW

ø 23,8mm ø 9“

PMH140

TRW

ø 22,2mm

ATE

L 370mm L 310mm ø 19mm

PHB136 PHB125 PND122 2.6

D 2.0

D 2.5

E 1.8

E 2.0

E 2.3

E 2.3-16

E 2.5-16

1.404

10/82-09/88

08/83-08/93

04/85-08/93

04/90-08/93

10/82-08/93

09/86-08/93

04/84-01/87

09/88-08/93

brake assist(-)

PJK102 PSA701 PSA503 PMK487 PMK116 PHB136 PHB125 PND122

ATE TRW TRW ATE TRW

ATE

ø 23,8mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm L 370mm L 310mm ø 19mm

PJK102 PSA405

ATE TRW

ø 23,8mm ø 9“

PMH140

TRW

ø 22,2mm

PHB136 PHB125 PND122

ATE

L 370mm L 310mm ø 19mm

PJK102 PSA405

ATE TRW

ø 23,8mm ø 9“

10/88-, brake assist(-)

PMH140

TRW

ø 22,2mm

10/88-

PHB136 PHB125 PND122

ATE

L 370mm L 310mm ø 19mm

10/8810/8810/88-

PJK102 PSA405

ATE TRW

ø 23,8mm ø 9“

10/88brake assist(-)

PMH140

, brake assist(-) , EDS(-), ETS(-), TC(-)

brake assist(-)

TRW

ø 22,2mm

PHB136 PHB125 PND122

ATE

L 370mm L 310mm ø 19mm

PJK102 PSA405

ATE TRW

ø 23,8mm ø 9“

PMH140

TRW

ø 22,2mm

PHB136 PHB125 PND122

ATE

L 370mm L 310mm ø 19mm

PJK102 PSA405

ATE TRW

ø 23,8mm ø 9“

10/88-, brake assist(-)

PMH140

TRW

ø 22,2mm

10/88-

PHB136 PHB125 PND122

ATE

L 370mm L 310mm ø 19mm

10/8810/8810/88-

PJK102 PSA701

ATE TRW

ø 23,8mm ø 8 / 9“

10/88-

PMK487 PMK116 PHB136 PHB125 PND122

ATE TRW

ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm L 370mm L 310mm ø 19mm

PJK102 PSA700 PSA701 PSA503 PML271 PMK487

ATE TRW TRW TRW ATE ATE

ø 23,8mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 10“ ø 25,4mm ø 23,8mm

brake assist(-)

, -04/91 , -04/91, brake assist(-) , -04/91


C o d e

L

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 10/82-08/93 <- E 2.5-16

09/88-08/93

PMK116 PHB136 PHB125 PND122

E 2.6

E Evolution II 2.5

Turbo-D 2.5

09/86-08/93

05/90-08/93

02/88-08/93

TRW

ø 23,8mm

ATE

L 370mm L 310mm ø 19mm

-04/91 -04/91 -04/91 -04/91 , 03/87, 03/87-, brake assist(-) , 03/87-, EDS(-), ETS(-), TC(-) , 03/8703/8703/8703/8703/8710/88-, Ch. F640357->

PJK102 PSA701 PSA503 PMK487 PMK116 PHB136 PHB125 PND122

ATE TRW TRW ATE TRW

ATE

ø 23,8mm ø 8 / 9“ ø 10“ ø 23,8mm ø 23,8mm L 370mm L 310mm ø 19mm

PJK102 PJK110 PSA700

ATE ATE TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 8 / 9“

PML271

, -04/91

ATE

ø 25,4mm

PHB136 PHB125 PND122

ATE

L 370mm L 310mm ø 19mm

PJK110 PSA405

ATE TRW

ø 23,8mm ø 9“

10/88-, brake assist(-)

PMH140

TRW

ø 22,2mm

10/88-

PHB136 PHB125 PND122

ATE

L 370mm L 310mm ø 19mm

10/8810/8810/88-

PJK102

ATE

ø 23,8mm

10/88-

PSA342

TRW

ø 8“

PMH658

TRW

ø 22,2mm

A-CLASS (W168) 07/97-08/04 A 140

A 160

07/97-08/04

07/97-08/04

PHB410 PHA407 BWD291 BWA130 PNB542 PNB540 PJQ128

TRW TRW FAG FAG FTE

PSA342

TRW

ø 8“

PMH658

TRW

ø 22,2mm

PHB410 PHB521

A 160 CDI

07/98-08/04

07/98-08/04

ESP(+)

-07/98, Ch. ->J078973 08/98-, Ch. J078974-> -08/98 09/98-

ø 26mm -02/01, brake assist(+)

L 310mm L 258mm

PHA407 BWD291 BWA130 PNB542 PNB540 PJQ128

TRW TRW FAG FAG FTE

PSA342

TRW

ø 8“

PMH658

TRW

ø 22,2mm

ESP(+)

L 310mm L 365mm ø 19mm ø 17,5mm

Ch. ->J078973 Ch. J078974->

PHB410 PHA407 BWD291 BWA130 PNB540 A 170 CDI

L 310mm L 365mm ø 19mm ø 17,5mm

-02/01, ESP(+), brake assist(+)

TRW TRW FAG

L 365mm ø 19mm ø 17,5mm

ø 26mm

PJQ128

FTE

PSA342

TRW

ø 8“

PMH658

TRW

ø 22,2mm

TRW

L 310mm L 365mm L 258mm ø 17,5mm

PHB410 PHA407 PHB521 BWA130

-07/98, Ch. ->J078973, SWB(+) 08/98-, Ch. J078974->, SWB(+) -08/98 09/98brake assist(+)

ø 26mm ESP(+), brake assist(+) ESP(+)

1.405


C o d e

L

MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) 07/97-08/04 <- A 170 CDI

07/98-08/04

PNB542 PNB540 PJQ128

FAG FAG FTE

A 190

03/99-08/04

PSA342

TRW

ø 8“

PMH658

TRW

ø 22,2mm

PHB410 PHA407 PHB521 PNB540 A 210

03/02-08/04

-08/98 09/98ø 26mm -02/01, brake assist(+)

L 310mm L 365mm L 258mm FAG

PJQ128

FTE

ø 26mm

PMH658

TRW

ø 22,2mm

PHB410 PHA407 PHB521 PNB540

FAG

PJQ128

FTE

PSA117

TRW

ø 9“

PMK367

TRW

ø 23,8mm

PHB521 PHB572 PJQ128

FTE

L 258mm L 500mm ø 26mm

PSA117

TRW

ø 9“

PMK367

ESP(+)

L 310mm L 365mm L 258mm ø 26mm

A-CLASS (W169) 09/04A 150, A 160 CDI , A 170, A 200

A 160, A 180

A 180 CDI , A 200 CDI

A 200 TURBO

09/04-

04/09-

09/04-

09/05-

TRW

ø 23,8mm

PHB521 PHB572 PSA117

TRW

L 258mm L 500mm ø 9“

PMK367

TRW

ø 23,8mm

PHB521 PHB572 PJQ129

FTE

L 258mm L 500mm ø 36mm

PSA117

TRW

ø 9“

PMK367

TRW

ø 23,8mm

PHB521 PHB572 PJQ129

FTE

L 258mm L 500mm ø 36mm

PSA117

TRW

ø 9“

PMK367

TRW

ø 23,8mm

PHB521 PHB572 PJQ128

FTE

L 258mm L 500mm ø 26mm

PSA117

TRW

ø 9“

PMK367

-07/07, Ch. ->1183422

B-CLASS (W245) 03/05B 150, B 170, B 200

B 160, B 180

B 170 NGT, B 180 NGT

B 180 CDI , B 200 CDI , B 200 TURBO

03/05-

04/09-

04/08-

03/05-

TRW

ø 23,8mm

PHB521 PHB572 PSA117

TRW

L 258mm L 500mm ø 9“

PMK367

TRW

ø 23,8mm

PHB521 PHB572 PSA117

TRW

L 258mm L 500mm ø 9“

PMK367

TRW

ø 23,8mm

FTE

L 258mm L 500mm ø 36mm

PHB521 PHB572 PJQ129

Ch. ->03.2007, ->1183422 Ch. ->381150

C CLASS (W204) 01/07C 180 CDI

1.406

01/11-

PHB573 PJM117 PJQ112

L 415mm ø 36mm ø 36mm

01/10-, ATM(+)


C o d e

L

MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) 01/07PHB573 PJM117 PHB573 PJM117 PJQ112

L 415mm ø 36mm L 415mm ø 36mm ø 36mm

07/07-

PJM117 PJQ112

ø 36mm ø 36mm

C 280, C 320 CDI

01/07-

PHB573 PJQ112

L 415mm ø 36mm

C 320 CDI 4-matic , C 350 4-matic

07/07-

PJQ112

ø 36mm

PHB573 PJM117 PJQ112

L 415mm ø 36mm ø 36mm

PHB573 PND222

L 415mm

PJM117 PJQ112

ø 36mm ø 36mm

PHB573 PND222

L 415mm

PJQ112

ø 36mm

C 180 CGI, C 200 CGI

01/07-

C 180 Kompressor, C 200 CDI , C 200 Kompressor, C 220 CDI , C 230 C 230 4-matic

01/07-

ATM(+) ATM(+)

ATM(+)

C CLASS T-Model (S204) 08/07C 180 Kompressor, C 200 CDI , C 200 Kompressor, C 220 CDI

08/07-

C 230

08/07-

C 280

08/07-

ATM(+) -11/08 -11/07 ATM(+)

-11/07

C 320 CDI

08/07-

PHB573 PJQ112

L 415mm ø 36mm

C 350

08/07-

PHB573 PND222

L 415mm

C-CLASS (W202) 03/93-05/00 C 36 AMG

C 43 AMG

C 180

C 200

05/94-05/00

08/97-05/00

03/93-05/00

01/94-05/00

PSA503

TRW

ø 10“

PMK116 PMK321 PHB320 PHB353 PHB125 PSA727 PSA728 PMK480

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 508mm L 413mm L 310mm ø 8 / 9“ ø 8 / 9“ ø 23,8mm

PHB353 PHB125 PSA405 PSA522 PSA503 PMH140 PMK479 PMK116 PMK321 PHB320 PHB353 PHB125 PHB447 PND122

TRW TRW TRW

TRW TRW TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

L 413mm L 310mm ø 9“ ø 10“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 508mm L 413mm L 310mm L 308mm ø 19mm

PJK110 PSA503 PSA522 PMK116 PMK321 PMK479 PHB320 PHB353 PHB447 PND122

ATE TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 508mm L 413mm L 308mm ø 19mm

PJK110

ATE

ø 23,8mm

ø 23,8mm ø 10“

-01/98, brake assist(-) -06/97, ESP(+) 07/97-01/98, ESP(-) -12/94 01/95-01/98 -01/98 , brake assist(+) ESP(+)

-06/97, brake assist(-) 06/98-, ESP(-), brake assist(+) brake assist(-) -06/97 06/98-, ESP(-) ESP(+) ESP(-) -06/97 09/95-08/95 09/95-

-05/98, brake assist(-) 06/98-, ESP(-), brake assist(+) -05/98, ESP(+) -05/98, ESP(-) 06/98-, ESP(-) -07/97 08/97-

1.407


C o d e

L

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) 03/93-05/00 C 200 CDI

03/98-05/00

PSA522

TRW

PMK479

TRW

ø 23,8mm

ATE

L 413mm L 310mm ø 19mm

PHB353 PHB125 PND122 C 200 D

C 200 Kompressor, C 230 Kompressor, C 250 Turbo-D

C 220

C 220 CDI

03/93-05/00

10/95-05/00

03/93-05/00

09/97-05/00

PJK110 PSA405 PSA503 PSA522 PMH140 PMK321 PMK479 PHB320 PHB353 PHB447 PHB125 PND122

ATE TRW TRW TRW TRW TRW TRW

PJK102 PJK110 PSA503 PSA522 PMK321 PMK479 PHB353 PHB125 PND122

ATE ATE TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 23,8mm ø 23,8mm L 413mm L 310mm ø 19mm

PJK110 PSA503

ATE TRW

ø 23,8mm ø 10“

PMK116 PMK321 PHB320 PHB447 PND122

TRW TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm L 508mm L 308mm ø 19mm

PJK110 PSA522

ATE TRW

ø 23,8mm

PMK479

TRW

ø 23,8mm

ATE

L 413mm L 310mm ø 19mm

PHB353 PHB125 PND122 C 220 D

C 230

C 240

1.408

08/93-05/00

06/96-06/97

06/97-05/00

ESP(-), brake assist(+)

ATE

ATE

ø 23,8mm ø 9“ ø 10“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 508mm L 413mm L 308mm L 310mm ø 19mm ø 23,8mm ø 23,8mm ø 10“

ESP(-)

-06/95, brake assist(-) -05/98, brake assist(-) 06/98-, brake assist(+) -06/95 -05/98 06/98Ch. ->A344660 , F331440 Ch. A344661 , F331441-> -06/95 -06/95 -06/95 -06/95, Ch. ->007297 -06/95, Ch. 007298-> -05/98, brake assist(-) 06/98-, ESP(-), brake assist(+) -05/98 06/98-, ESP(-)

brake assist(-) ESP(+) ESP(-)

ESP(-), brake assist(+)

PJK110 PSA405 PSA503 PMH140 PMK116 PMK321 PHB320 PHB353 PHB447 PND122

ATE TRW TRW TRW TRW TRW

ATE

ø 23,8mm ø 9“ ø 10“ ø 22,2mm ø 23,8mm ø 23,8mm L 508mm L 413mm L 308mm ø 19mm

PJK102 PJK110 PSA503

ATE ATE TRW

ø 23,8mm ø 23,8mm ø 10“

PMK321

TRW

ø 23,8mm

PHB353 PHB125 PND122

ATE

L 413mm L 310mm ø 19mm

PJK110 PSA524 PSA523 P