Page 1

Nr 20(261) I   19 października 2016 I  ISSN 1731-013X

DWUTYGODNIK

www.regionalna.waw.pl

GAZETA BEZPŁATNA

Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129

3,5 mln dla Wołomina

Od lewej: Wojciech Jankowski – Członek Zarządu PWiK, Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW, Paweł Solis – Prezes Zarządu PWiK, Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina, Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW, Wiesława Ryciak – Doradca w Departamencie Ochrony Wód NFOŚiGW W Warszawie w dniu 05.10.2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 3,5 mln złotych na „Modernizację i remont istniejącej infrastruktury oraz budowę urządzeń kanalizacji w Gminie Wołomin”. Umowę z dyrekcją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w obecności Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan podpisał Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zadanie jest realizowane w ramach działań 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,

w tym adaptacja do zmian klimatu” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt projektu to blisko 8 mln złotych. Zakres rzeczowy projektu: • rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków „Gryczana”,

• przebudowa oczyszczalni ścieków „Krym”,

• budowa kanalizacji sanitarnej – 0,47 km,

• przebudowa kanalizacji sanitarnej – 0,85 km.

O projekcie unijnym czytaj na str. 4


Piotr Uściński - Prosto z Sejmu

Umowa CETA – czy będzie ratyfikowana?

Wiele emocji wywołuje ostatnio kwestia ratyfikacji umowy CETA, czyli umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Negocjacje umowy zakończyły się w 2014 roku, za rządów PO-PSL, teraz możemy ją ratyfikować lub nie, bez możliwości zmiany jej treści, a jest tego ponad 1000 stron. To trudna decyzja, z jednej strony bowiem CETA otwiera przed Polską duże możliwości, z drugiej z jej ratyfikacją wiążą się równie duże zagrożenia. Teoretycznie najłatwiej byłoby rządzącemu PiS taką umowę odrzucić, ale może naraziłoby to Polskę na niepotrzebne w tej chwili problemy. Myślę, że podjęliśmy słuszną decyzję, aby z ratyfikacją lub odrzuceniem CETA się nie spieszyć. Zdecydowaliśmy także, że ewentualna ratyfikacja w przyszłości (być może w następnej kadencji) wiązać się ma ze zgodą pomiędzy ugrupowaniami i będzie wymagała minimum 2/3 głosów w sejmie i senacie. CETA wejdzie teraz w życie w ograniczonym zakresie po podpisaniu przez władze UE, pełne wdrożenie umowy nastąpi po ratyfikacji przez wszystkie państwa UE. Odrzucenie ratyfikacji przez którykolwiek kraj będzie oznaczało veto i koniec dla całej umowy. A więc może się okazać, że w ogóle nie będziemy musieli decydować o raty-

fikacji, jeśli którykolwiek kraj Unii jako pierwszy ją odrzuci. Nawet jeśli mielibyśmy decydować na „nie” to może lepiej poczekać aż zrobi to ktoś inny. Wydaje mi się mało prawdopodobne, aby wszyscy członkowie UE ratyfikowali CETA. Protesty przeciwko tej umowie odbywają się bowiem w całej Europie. Według prognoz ekonomistów, w okresie tymczasowego stosowania CETA, polska gospodarka na niej skorzysta, ma być to wzrost dodatniego bilansu handlowego na poziomie kilku miliardów złotych. Więc nawet gdyby Polska uznała, że w długiej perspektywie bilans plusów i minusów jest niekorzystny i mielibyśmy odrzucić CETA, to warto ją stosować tymczasowo przez kilka lat, aby wykorzystać to, co się da. Na tymczasowym stosowaniu CETA skorzystają m.in. polscy producenci nabiału, napojów alkoholowych, owoców i warzyw. Uproszczone zostaną procedury dopuszczenia naszych produktów do rynku kanadyjskiego, co obniży koszty, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem. W momencie wejścia w życie umowy bezcłowo będzie odbywać się 91% handlu w eksporcie do Kanady. Jeśli zaś chodzi o zagrożenia, to oczywiście umowa będzie działała w obie strony, więc będzie ułatwiony także import z Kanady. Jednak nie ma obawy o zaniżone standardy jakości produktów zza oceanu, wszelkie normy polskie i unijne muszą zostać spełnione, czyli de facto nic się w tym zakresie nie zmienia. Zagrożeniem dla polskich producentów będą niższe ceny importowanych produktów, a nie inne standardy jakości. Piotr Uściński Poseł na Sejm RP

Zapraszam do mojego Biura Poselskiego: Ząbki ul. Wojska Polskiego 1 lok. 107, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 731 970 077.

2

← 20(261) 19 października 2016 →

Były wójt Dąbrówki uniewinniony Kilka lat temu media otrzymały komunikat CBA informujący o skierowaniu przeciwko ówczesnemu wójtowi Dąbrówki, Tadeuszowi Bulikowi, aktu oskarżenia. Zarzucono mu, że w okresie od lutego 2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku pełniąc funkcję wójta uzależnił wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej (art. 228 § 4 k.k.). Sprawa ciągnęła się latami. Sąd Rejonowy w Wołominie wyrokiem z 23 listopada 2015 roku uniewinnił Tadeusza Bulika od popełnienia zarzucanego mu czynu. Apelację od powyższego wyroku wniósł pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu 8 sierpnia 2016 roku, utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Moja Gazeta Regionalna jako jedyna spośród lokalnych

mediów nie zamieściła komunikatu CBA uznając, że należy poczekać do ostatecznego rozstrzygnięcia sądu w tej sprawie. W przeciwieństwie do innych tytułów (a były i takie, które na pierwszej stronie zamieściły zdjęcie Tadeusza Bulika z czarną opaską na oczach) uznaliśmy, że nie będziemy narzędziem w niczyich rękach. Tym większą mamy satysfakcję wiedząc, że rozstrzygnięcie sądu jest dla byłego wójta Dąbrówki korzystne. Red.

Wielka zmiana zwana CUW Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu Wołomińskiego składała się głównie z prezentacji. Pierwsza prezentacja dotyczyła rozbudowy i modernizacji szpitala powiatowego. Natomiast ostatni, szósty pokaz na sesji dotyczył utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego. Założenia rozbudowy szpitala przedstawił zastępca dyrektora Tomasz Boroński, który nadmieniając o obecnych, trudnych warunkach lokalowych, przedstawił plany rozbudowy Szpitalne-

CUW wynika z konieczności dostosowania do wymogów prawnych, ale także z potrzeby poprawy funkcjonowania i generowania oszczędności budżetowych. Dotychczas w poszczególnych placówkach

trudnienie w nowym CUW? Wicestarosta Adam Łossan podkreślił, że zarząd powiatu nie ma zamiaru nikogo zwalniać, wszystkie osoby pracujące obecnie w szkołach zostaną przeniesione do CUW. – Nam bardzo zależy na płynnym przejściu z obecnego systemu do CUW, bo nie mamy czasu na eksperymenty – powiedział wicestarosta. Najtrafniej podjęcie uchwały w sprawie utworze-

nia CUW podsumował przewodniczący rady powiatu Janusz Werczyński: - Bardzo dobrze, że w powiecie wreszcie doczekaliśmy momentu, że taka struktura organizacyjna zostanie powołana. Obecnie w powiecie przerabiamy coś, co w gminach zostało przerobione już dawno temu. Powołanie Centrum Usług Wspólnych jest krokiem w dobrym kierunku. A.B.

Posiedzenie Rady Powiatu go Oddziału Ratunkowego, przychodni specjalistycznej, diagnostyki obrazowej i in. Szacunkowy koszt rozbudowy szpitala o dwa budynki to (bez wyposażenia) 37 mln zł. Obszernie o potrzebie rozbudowy szpitala pisaliśmy na łamach Mojej Gazety Regionalnej już w lipcu. Z kolei celowość utworzenia i zasady funkcjonowania CUW przybliżył radny Karol Małolepszy. Głównym zadaniem nowej jednostki będzie obsługa trzynastu powiatowych placówek oświatowych w zakresie administracyjno-organizacyjnym, finansowym, rachunkowości i sprawozdawczości. Utworzenie

oświatowych mogła funkcjonować obsługa księgowa, teraz zgodnie z nowymi przepisami konieczne jest powołanie wspólnej jednostki, która będzie prowadzić taką obsługę dla wszystkich placówek. Zgodnie z podjętą przez radę powiatu uchwałą, CUW rozpocznie działalność 2 listopada br., w siedzibie przy ul. Legionów 85 w Wołominie. Na czele nowej jednostki stanie wybrany w drodze konkursu dyrektor, który z kolei powoła głównego księgowego. Dyskusja, która towarzyszyła podjęciu tej uchwały, dotyczyła głównie osób zatrudnionych szkołach w obsłudze księgowej. Czy będzie dla nich za-

GAZETA BEZPŁATNA


Z dużej chmury mały deszcz? W poprzednim numerze MGR pisaliśmy o placach zabaw w Publicznym Przedszkolu przy ul. Kordiana w Rembertowie. O wszechobecnym piachu i wynikających z tego powodu niedogodnościach poinformował nas jeden z opiekunów. Podczas naszej wizyty w przedszkolu wychowawczynie (nie jedna, lecz kilka) wskazywały na inne potencjalne zagrożenia: usychające drzewo za ogrodzeniem, niezabezpieczone, wystające pnie i studzienki. Jesteśmy przekonani, że przekazane nam sygnały wynikały nie z chęci dokuczenia komuś, lecz prawdziwej troski o bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci. Reakcja władz dzielnicy i radnych była natychmiastowa. Dokonano wizji lokalnej, temat placów zabaw był przedmiotem dyskusji podczas obrad komisji bezpieczeństwa. Jak poinformował nas jej przewodniczący, radny Marek Jarzęcki, komisja nie stwierdziła zagrożenia na terenie przedszkola dla dzieci bawiących się na placach zabaw. Oczywiście, są pewne niedogodności, ale wynikają one z trwającej rozbudowy przedszkola. Radny Jarzęcki poinformował, że wszystkie pnie zostały już zabezpieczone, a jedynym zagrożeniem może być pęknięty pień innego drzewa, znajdującego się również na sąsiedniej działce. Jednak wszczęto już procedurę mającą na celu usunięcie tego drzewa na terenie dawnego ZGN przy Strażackiej. Komisja stwierdziła przy okazji brak monitoringu na terenie przedszkola, gdyż podczas prac przy rozbudowie został uszkodzony kabel. Co więcej, dyrektor przedszkola miała przedstawić radnym dokumentację z

opiniami stosownych służb, które wydały pozytywną opinię na temat stanu placów zabaw przy przedszkolu. A piach? To zdaniem radnych i, jak zapewniał przewodniczący Jarzęcki, większości rodziców, najmniejszy problem: piach zapewnia większe bezpieczeństwo niż sztuczna, śliska nawierzchnia. A że dzieci wracają z placu zabaw brudne? Trzeba je dokładnie umyć i po sprawie! Redakcja otrzymała również oficjalne pismo z Urzędu Dzielnicy Rembertów, którego treść zamieszczamy poniżej. Urszula Szaliłow Treść maila przysłanego z Urzędu Dzielnicy Rembertów: Teren zagospodarowany dla potrzeb dzieci przy Przedszkolu nr 243 przy ulicy Kordiana został ograniczony powierzchniowo na okres prowadzenia rozbudowy budynku. Wynikają z tego określone utrudnienia, również w pewnym stopniu dla dzieci, chociaż powierzchnia samych placów zabaw nie została po-

mniejszona. Po zakończeniu rozbudowy teren zajęty przez budowę zostanie uporządkowany i udostępniony dzieciom. Obecnie nie posiadamy środków na modernizację istniejącego placu zabaw. Przy okazji prowadzonej inwestycji przedszkole otrzyma wyposażenie sal zajęć oraz dodatkowe wyposażenie kuchni m.in. bardzo usprawniający pracę piec konwekcyjno – parowy. Przebudowane zostało przyłącze gazowe i wewnętrzna instalacja gazowa. Poprawi się bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku. Niedawno budynek przedszkola został podłączony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Bez tego niemożliwa byłaby obecna rozbudowa i przyjęcie do przedszkola dodatkowych 50 dzieci. Wszystkich potrzeb związanych z poprawą warunków pobytu i pracy w placówce jest wiele. Są one zaspokajane w miarę posiadanych środków finansowych oraz ich ważności. Niewątpliwie wśród potrzeb jest również modernizacja placu zabaw jako priorytet dla właściwego funkcjonowania przedszkola.

Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach

ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki Poszukuje pracowników:

KONSERWATOR URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH KRYTEJ PŁYWALNI PRACOWNIK DO SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

785 460 300

lub osobiście w siedzibie MCS Ząbki

GAZETA BEZPŁATNA

Firma Hunters zatrudni na obiekty handlowe w Warszawie i Wołominie zwykłych i kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Stawka od 9 zł do 12 zł. Telefon:

226080740, 785074808

← 20(261) 19 października 2016 →

3


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o. z  siedzibą w  Wołominie, 05.10.2016 r. w  Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisało Umowę o  dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja i  remont istniejącej Infrastruktury oraz budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w  Gminie Wołomin” przy udziale środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Priorytet II „Ochrona środowiska, w  tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Więcej informacji o  Programie Operacyjnym pod adresem www.pois.gov.pl. FINANSOWANIE PROJEKTU Przewidziano współfinansowanie Projektu z  Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu 7 926 567,48 PLN. Kwotę kosztów kwalifikowanych, ustalono na 5  509  371,74 PLN. Poziom dofinansowania z  Funduszu Spójności 3  512  224,48 PLN. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ma na celu likwidację zbiorników bezodpływowych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz minimalizację niekontrolowanego przedostawania się wód opadowych z powierzchni dróg asfaltowych do gruntu i zanieczyszczenia gleby poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej.

4

← 20(261) 19 października 2016 →

Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej W zakresie renowacji istniejących kanałów sanitarnych z kamionki oraz studni kanalizacyjnych ma na celu ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej i eksfiltrację ścieków do gruntu. Ograniczenie wód gruntowych pozwoli odciążyć oczyszczalnie ścieków. Uszczelnienie kanału wyeliminuje zjawisko zapadania się nawierzchni jezdni. Przepompownia Gryczana – budowa awaryjno - przewałowej przepompowni ścieków oraz Przebudowa - adaptacja zbiornika BIOMIX. Celem modernizacji przepompowni ścieków „Gryczana”  jest poprawienie bezpieczeństwa pracy obiektu, zwiększenie wydajności obiektu oraz możliwość regulacji przepływu ścieków na ciąg biologicznego oczyszczania i  zbiorniki retencyjne. W  chwili obecnej wydajność głównej przepompowni jest wystarczająca z  dużą rezerwą w  okresie suchym i normalnych opadów. Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że podczas ekstremalnych opadów nawalnych wydajność wszystkich pomp jest zbyt mała. Jednocześnie w takim okresie pogodowym wystąpienie  jakiejkolwiek krótkotrwałej awarii jednej z  pomp pociąga za sobą duże zagrożenie dla środowiska. Wynika to z  faktu, że układ kanalizacji sanitarnej w  aglomeracji Wołomin-Kobyłka nie posiada i  nie może posiadać przelewu burzowego. Brak odbioru odpływu z kanalizacji powoduje niekontrolowane przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do środowiska m.in. przez zalewanie piwnic i  wylewanie się ścieków na ulicach. W tej sytuacji może nastąpić także uszkodzenie instalacji elektrycznej

pompowni powodujące awarię trudną do usunięcia w krótkim okresie czasu. W związku z powyższym zaprojektowano  dodatkowy, niezależny układ pompowy z  własnym zasilaniem stanowiący gwarancję przerzutu wszystkich ścieków do oczyszczalni. Daje to blisko 100% gwarancję nie przedostawania się ścieków nieoczyszczonych do środowiska. Należy zaznaczyć, że zwiększenie przepustowości hydraulicznej pompowni powoduje konieczność przyjęcia zwiększonego napływu przy ograniczonej przepustowości ciągu mechanicznego i  biologicznego oczyszczania. W  związku z  powyższym istnieje konieczność skierowania części dopływu  do zbiorników retencyjnych. Zaprojektowany system rozdziału ścieków na terenie przepompowni „Gryczana” pozwala skierować nadmiar ścieków do pojemności retencyjnej. Aktualnie oczyszczalnia KRYM posiada staw retencyjny o  pojemności ok. 3000 m3. Projekt przewiduje zwiększenie pojemności retencyjnej o ok. 8000 m3  poprzez adaptację istniejącej i obecnie niewykorzystanej starej kubatury oczyszczalni – reaktora BIOMIX. Jednocześnie przewidziano mechaniczne podczyszczanie ścieków, co nie było realizowane ze względu na brak możliwości technicznych. Należy pokreślić, że przedstawione inwestycje nie tylko wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo ekologiczne podczas ekstremalnych zjawisk powodowych, ale także pozwolą na prowadzenie prac remontowych na ciągu biologicznym bez istotnego pogorszenia efektu oczyszczania. Będzie to  możliwe przy wykorzystaniu powstałej pojemności retencyjnej.

GAZETA BEZPŁATNA


ŚWIAT CHOPINA 2016 Już za kilkanaście dni, 11 listopada, odbędzie się po raz pierwszy projekt muzyczny „Świat Chopina”. To pomysł na artystyczny wieczór z przepiękną muzyką w Dniu Niepodległości. Świat Chopina 2016, to muzyka, jakiej jeszcze Państwo nie słyszeli i jakiej nikt przed Państwem nie słyszał: 5-osobowy zespół zagra premierowe, specjalnie na ten wieczór przygotowane aranżacje muzyki Fryderyka, a zapewniam Państwa, że Chopin na instrumentach smyczkowych brzmi po prostu zjawiskowo. Gorąco polecam i serdecznie zapraszam. Anna Szarek-Lisiewicz Dyrektor artystyczny projektu „Świat Chopina” Rozpoczęły się próby muzyczne. Zespół wystąpi w składzie Elżbieta Paliwoda-Bulicz I skrzypce (koncertmistrz Warsaw Camerata), Klementyna Schweizer II skrzypce (Polska Orkiestra Radiowa), Marceli Szczerek altówka (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), Marcin Kobiela wiolonczela (Opera Narodowa), oraz w roli solistki Anna Szarek-Lisiewicz (twórczyni i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu „Perła Baroku – Koncerty Mi-

strzów”) z wiolonczelą. Nostalgia utworów Fryderyka wyśpiewana na wiolonczeli, z tak aksamitnym tłem, jaki tworzą instrumenty smyczkowe – brzmi znakomicie. Zastanawia wręcz, dlaczego Chopin nie pisał muzyki w takiej wersji, ale wyjaśnienie jest proste - był wirtuozem jednym z najlepszych w Europie, i poetą swojego instrumentu, wszystkie więc muzyczne pomysły przelewał najprościej - poprzez klawisze fortepianu. Okazuje się, że dziś możemy na nowo

nadać kształt jego muzyce przez nowe instrumentacje. I warto uczynić to śmiało, bo nowe brzmienia zaskakują urodą. Program koncertu to nie tylko nostalgia - muzyka Chopina to wiele perełek powszechnie znanych, a nie kojarzonych z naszym muzycznym wieszczem. Jego piosenki sielskie są wesołe i śliczne, i mimo braku patosu - nie mniej polskie. Usłyszymy mazurki, nokturny, preludia i piosenki. Koncert spleciony będzie gawędą o Chopinie i polskiej

Niechlujstwo urzędników czy zła wola wojewody? Jak informowaliśmy we wrześniowym numerze (MGR nr 18) Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Prezydenta m.st. Warszawy, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej „Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej wraz z infrastrukturą techniczną” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w I instancji. W uzasadnieniu wojewoda wskazał na pewne uchybienia i błędy użyte przez inwestora we wniosku dotyczącym budowy ulicy - dowiedzieliśmy się w Urzędzie Dzielnicy Rembertów. Podczas sesji rady dzielnicy niektórzy radni dopatrywali się jednak bardziej złej woli wojewody niż racjonalnych przyczyn takiej decyzji. Co konkretnie zakwestionował wojewoda? Z informacji uzyskanych w rembertowskim ratuszu wynika, że było to m.in. nieprawidłowe zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania (zawiadomienie małżeństw zamieszkujących pod tym sa-

mym adresem poprzez wysłanie jednego wspólnego pisma, a nie indywidualnie do każdej ze stron postępowania). Inny błąd to użycie przez inwestora we wniosku oraz innych dokumentach sformułowania „sięgacz”, które nie występuje w ustawie ZRiD ani w ustawie o drogach publicznych: wcześniejsza procedura m.in. związana z uzyskaniem przez inwestora zgody na odstępstwo oraz wypis z rejestru gruntów, zdaniem wojewody, może wskazywać, że część sięgacza ul. Kadrowej może stanowić drogę wewnętrzną, a to znaczy, że nie jest drogą publiczną. Zwrócono przy tym

uwagę na brak jednoznacznych dokumentów w aktach sprawy, które by świadczyły, że droga nazywana „sięgaczem” jest drogą gminną. Kolejny błąd to niespójność pomiędzy wnioskiem inwestora a projektem budowlanym w zakresie nazwy inwestora (Prezydent m.st. Warszawy - Miasto Stołeczne Warszawa) oraz niespójność użytych w projekcie budowlanym sformułowań dotyczących instalacji oświetlenia. Niespójność miała dotyczyć stosowanych zamiennie w projekcie budowlanym nazw: „kabel zasilania oświetlenia”, „oświetleniowa linia kablowa”, „oświetlenie”

kulturze, którą poprowadzi Anna Szarek-Lisiewicz. Będzie piękny nastrój i znakomita muzyka. Rodzi się kolejne po Perle Baroku, wspaniałe muzyczne święto. Koncert objęty patronatem Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego.

a zastosowanym w decyzji sformułowaniu: „budowa instalacji oświetleniowej”. W projekcie nie wskazano rodzajów projektowanych zjazdów (indywidualne lub publiczne), nie było też informacji o obszarze oddziaływania obiektu. Na koniec uznano, że strona tytułowa projektu sporządzona została niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego - nie zawierała wskazanej kategorii obiektu i jednostki ewidencyjnej. Rembertowscy urzędnicy zapewniają, że zalecenia wojewody zostaną jak najszybciej wdrożone i wniosek dotyczący budowy rzeczonego odcinka ul. Kadrowej niezwłocznie zostanie złożony.

Organizatorzy: Parafia Świętej Trójcy Kobyłka, Starostwo Powiatowe w Wołominie. Sponsorzy: Ekoblik (wspaniałe herbaty i produkty naturalne) oraz Artur Świerżewski Galop Catering (mistrz kuchni i organizacji imprez). Patronat medialny: Moja Gazeta Regionalna, Miejska TV, Radio FaMa, tygodnik Idziemy, Fakty wwl. 11 listopada, g. 19.00, Bazylika Świętej Trójcy w Kobyłce. Wstęp wolny

Jednak cała procedura będzie musiała zostać powtórzona, co siłą rzeczy opóźni realizację inwestycji. Nie należy spodziewać się zatem, że ulica zostanie wybudowana w najbliższych miesiącach. Należy przy tym dodać, że budowa tego fragmentu ulicy Kadrowej została oprotestowa-

na przez kilku mieszkańców. Jak komentują niektórzy, budowie ulicy sprzeciwiali się mieszkańcy zaledwie dwóch domów, gdyż obawiali się, że po wybudowaniu chodników nie będą mieli miejsca na parkowanie swoich samochodów przed posesją! Do tematu wrócimy. Red.

Czwartaków czasowo zamknięta Rozpoczęła się rozbiórka wyłączonego z ruchu wiaduktu w ciągu ul. Żołnierskiej. W nocy z 17 na 18 października i z 18 na 19 października rozbierane były przęsła nad ul. Strażacką, dlatego pomiędzy godz. 22.00 a 6.00 fragment ulicy pod wiaduktem

GAZETA BEZPŁATNA

został zamknięty dla ruchu. Jak informuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, kolejna zmiana została wprowadzona w środę 19 października ok. godz. 5.00. Zamknięta została ul. Czwartaków na odcinku od Żołnierskiej do Zesłańców Polskich

wraz ze skrzyżowaniem. Objazd poprowadzony jest ul. Strażacką, al. Chruściela „Montera” oraz ul. Paderewskiego. Taka organizacja ruchu będzie utrzymana do 20 grudnia. W tym czasie wybudowany zostanie docelowy układ drogowy ul. Czwartaków.

← 20(261) 19 października 2016 →

5


III miejsce na Mistrzostwach Polski Samorządów w Piłce Nożnej Piłkarska reprezentacja samorządowców z Gminy Dąbrówka wzięła udział w VIII Mistrzostwach Polski Samorządów w Piłce Nożnej. Tegoroczna edycja turnieju odbywała się w Zakopanem (24 - 25 września). Gmina Dąbrówka debiutowała w tych rozgrywkach i od razu zajęła fantastyczne III miejsce. W pierwszym dniu turniejowych rozgrywek odbyły się mecze grupowe. Nasza drużyna przeszła do dalszej fazy rozgrywek zaliczając po jednym meczu przegranym i wygranym, oraz odnotowała jeden remis, zajmując 3 miejsce w grupie. W drugiej rundzie, drużyna Gminy Dąbrówka trafiła na rywali z Lubina i pewnie wygrała 4:1. W kolejnym meczu spotkała się z zawodnikami Gminy Stężyca, bezbramkowo remisując. Dało to awans do 1/4 finału

mistrzostw. W ćwierćfinale nasi zawodnicy pokonali wicemistrza Mazovia Cup 2016 (na tym turnieju puchar za zajęcie I miejsca powędrował do Dąbrówki) znanego nam rywala - Gminę Nadarzyn. Po kapitalnym meczu Dąbrówka wygrała pewnie 3:0! W 1/2 finału Dąbrówka trafiła na Miasto Nowy Sącz. Po bardzo emocjonującym i trudnym meczu nasza drużyna przegrała 1:2 tracąc remis w ostatnich minutach meczu. Tym samym drużyna z Gminy Dąbrówka zajęła 3 miejsce na Mistrzostwach Polski Zakopane’2016! Najlepszym

strzelcem wśród zawodników z Dąbrówki był – Piotr Bielecki zdobywca 5 goli. Najlepszym bramkarzem Mistrzostw Polski 2016 został wybrany zawodnik Gminy Dąbrówka – Łukasz Bestry! Kadra Gminy Dąbrówka na MP 2016: 1. Patryk Stankowski, 3. Piotr Lis, 5. Henryk Bielecki, 7. Tomasz Pielak, 9. Piotr Bielecki, 10. Dominik Zadrożny, 11. Łukasz Bestry (GK), 13. Radosław Kokosza, 17. Radosław Korzeniewski – wójt gminy, 18. Mateusz Malinowski, 77. Łukasz Malinowski, 87. Mateusz Grochowski, 99. Artur Kostrzewa.

Marcin ma nowy wózek! Sukcesem zakończyła się akacja zbierania pieniędzy na nowy wózek spacerowy dla Marcina, zorganizowana przez Fundację Nowa Zielonka oraz przyjaciół Marcina i jego Mamy. W ostatni piątek (14.10.) przed siedzibą Biura Usług Księgowych Bożenny Gruszczyńskiej wręczono Marcinowi nowy wózek! Co więcej, zostało jeszcze trochę pieniędzy, które pozwolą opłacać przez jakiś czas rehabilitację Marcina.

Przypomnijmy: Marcin jest mieszkańcem Zielonki, 25-letnim, niepełnosprawnym mężczyzną, który wyrósł już

6

ze swojego starego wózka i jego mama od kilku lat była zmuszona dopasowywać wózek do jego wzrostu.

← 20(261) 19 października 2016 →

Mama Marcina, która z jego wychowaniem od lat boryka się samotnie, jest osobą bardzo pogodną i dzielną. Niezwykła siła i ogromna miłość do syna pomaga jej radzić sobie z nadludzkim wysiłkiem, który wiąże się z opieką nad synem. Fundacja Nowa Zielonka, której prezesem jest pani Jadwiga Wójcik, wraz z przyjaciółmi Marcina i jego Mamy zorganizowała akcję zbierania pieniędzy na nowy wózek spacerowy, umożliwiający bezpieczne i wygodne spacery oraz dające mamie Marcina szansę na łatwiejszą opiekę nas synem.

V Memoriał im. Andrzeja Wiśniewskiego w Kobyłce W niedzielę w Kobyłce odbył się V Memoriał im. Andrzeja Wiśniewskiego. W programie był turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2009, miniturniej z udziałem drużyn złożonych z byłych piłkarzy oraz mecz towarzyski piłki siatkowej. Organizatorem wydarzenia był MKS Wicher Kobyłka.

Zawody są rozgrywane od 2012 roku dla uczczenia postaci byłego prezesa i sponsora klubu, który był również radnym miejskim i lokalnym przedsiębiorcą. Swoją działalnością walnie przyczynił się do rozwoju klubu i sportu w Kobyłce. W turnieju dzieci z rocznika 2009 wzięło udział 11 drużyn z Mazowsza i zespół z Białegostoku. Dobrze wypadły kluby z powiatu wołomińskiego. Wygrał Dolcan Ząbki, pokonując w finale UKS Żagle Międzylesie. III miejsce zajął Wicher Kobyłka, wygrywając mecz o brąz w karnych z Victorią Sulejówek. W miniturnieju dorosłych piłkarzy (po 30 minut każdy z każdym) zwyciężyła reprezentacja L”Oreal przed

Taki wózek kosztuje ok. 12 tys. zł i dla rodziny Marcina jego zakup był nierealny. Jak zwykle, wrażliwi, dobrzy ludzie nie zawiedli.

oldbojami Bobra Tłuszcz i zespołem oldbojów Wichru. Na boisku spotkali się byli zawodnicy obu klubów i drużyna złożona z pracowników firmy kosmetycznej. L’Oreal wygrał 2:0 z Wichrem i zremisował 0:0 z bobrem, a derbach powiatu wołomińskiego padł remis 1:1. Zwieńczeniem Memoriału był (po raz pierwszy) mecz siatkarzy. W nowej hali ZSP nr 3 spotkały się drużyny, które będą rywalizować w II lidze seniorów. Na tydzień przed inauguracją rozgrywek podopieczni Piotra Szymanowskiego pokazali dobrą formę. Siatkarze MKS Wicher wygrali wszystkie cztery sety podczas meczu towarzyskiego z Powsinkiem Wilanów.

W ciągu 5 tygodni udało się uzbierać odpowiednią kwotę na zakup odpowiedniego wózka i rehabilitację Marcina.

Gośćmi Memoriału byli: Rodzina śp. Andrzeja Wiśniewskiego z panią Bożeną Wiśniewską, wdową po naszym byłym Prezesie, Burmistrz Robert Roguski, który patronował imprezie, Ewa Jaźwińska, Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka. - Za pomoc w organizacji dziękuję w imieniu własnym i klubu wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia imprezy: zawodnikom, trenerom, kibicom, pracownikom OSiR, wolontariuszom oraz rodzicom grupy z rocznika 2009. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Kobyłka za objęcie Memoriału patronatem i mamy nadzieję, że przed tymi wyjątkowymi zawodami są kolejne jubileusze – mówi Artur Rola, Prezes MKS Wicher Kobyłka.

Jak powiedziała mama Marcina, otrzymała duże wsparcie nie tylko od przyjaciół, ale również obcych ludzi, którzy zatrzymywali ją na ulicy i próbowali wręczyć pieniądze. Za naszym pośrednictwem organizatorzy akcji dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy warunków życia Marcina poprzez wpłatę pieniędzy lub pomoc w zorganizowaniu zbiórki. Jak dowiedziała się Moja Gazeta Regionalna, do końca października można jeszcze wpłacać pieniądze na rehabilitację Marcina. Numer konta: Bank Zachodni WBK 63 1090 2590 0000 0001 3264 3356

GAZETA BEZPŁATNA


Miś od Anny Dymnej Znakomita aktorka, prezes Fundacji Mimo Wszystko, odwiedziła Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie. 13 października w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Wołominie odbyło się spotkanie z Anną Dymną, znaną aktorką oraz prezes Fundacji „Mimo Wszystko”. Wzięło w nim udział ok. 30 podopiecznych ośrodka wraz z rodzicami, obecny był również dyrektor placówki Marcin Maćkowiak, który już w zeszłym roku zaprosił Annę Dymną do Wołomina. OREW jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościa-

podopiecznych. Gdy przybyła do Wołomina, przywitała się z każdym podopiecznym OREW i każdemu wręczyła pluszowego misia. Następnie zapytała: To co się u was dzieje, kiedy ktoś skończy 25 lat? Przecież wszyscy tu obecni wasi podopieczni niedługo osiągną ten wiek. Gdzie wtedy pójdą? Jedna z mam niepełnosprawnego dziecka odpowiedziała: Zamykamy się w domu i tylko krat nam w oknach brakuje… Ta wypowiedź poruszyła artystkę. - Trzeba natychmiast zacząć działać, walczyć o przyszłość dzieci. Dorośli niepełnosprawni ludzie są cudowni, ale

Anna Dymna i Helena Baronicz mi. Rozmowy z Anną Dymną dotyczyły dorosłych osób niepełnosprawnych, nie ma bowiem w Wołominie ośrodka dla tych, którzy ukończyli 25. rok życia. Z kolei Fundacja „Mimo Wszystko”, działająca od 2003 r., pomaga właśnie dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną. Aktorka nie boi się wyzwań, z którymi musi liczyć się każdy, kto ma kontakt z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Nigdy też nie traktowała swojej pracy w Fundacji jako sposobu na zdobycie jeszcze większej sławy. Jej zaangażowanie wynika z potrzeby opiekowania się słabszymi. Dlatego właśnie dała się poznać nie tylko jako niezwykle piękna, naturalna i utalentowana artystka (znana z takich filmów jak m.in. „Kochaj albo rzuć”, „Znachor”, „Dolina Issy”, „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny”, „Mistrz i Małgorzata” oraz kilkudziesięciu ról teatralnych), lecz również jako osoba wrażliwa, ciepła i szczerze zainteresowana problemami swoich

GAZETA BEZPŁATNA

to właśnie nimi opiekować się najtrudniej – powiedziała, po czym przybliżyła działalność swojej Fundacji, opowiadała o organizowanych w jej ramach festiwalach i warsztatach, często wspominała o swoich podopiecznych, podsuwała też ciekawe rozwiązania problemów.

Pomaganie jak oddychanie

Zapytana, dlaczego zdecydowała się opiekować niepełnosprawnymi, Anna Dymna odparła: - Nie wiem. Wśród moich bliskich nie ma nikogo niepełnosprawnego. Siostra Małgorzata Chmielewska, która zajmuje się potrzebującymi, zrzuca to na Boga, że od niego dostała powołanie. Janka Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej twierdzi, że oddaje dobro, które dostała od ludzi. A ja nie mam żadnego usprawiedliwienia. Mogę zajmować się niepełnosprawnymi, bo widzę, że mnie lubią, poza tym sami sobie nie poradzą, a ja jestem w stanie im pomagać. Nie dostaję za to pieniędzy, mam etat w teatrze, tam zarabiam, a w Fun-

Dyr. Marcin Maćkowiak wręcza Annie Dymnej prezent od Ośrodka dacji jestem wolontariuszką. Dla mnie pomaganie jest jak oddychanie, nikt mnie tego nie uczył, po prostu obserwowałam mamę i tatę, tacy właśnie byli. Od nich wiedziałam, że jak ktoś się przewróci, to trzeba go podnieść, a jak ktoś jest głodny, trzeba dać mu bułkę. Pomagając niepełnosprawnym, dużo więcej dostaję, niż daję. Oni nie będą inni. Ale mogą być uśmiechnięci albo zrozpaczeni. A kiedy są uśmiechnięci, świat staje się lepszy. Zwróciła się również bezpośrednio do rodziców i pracowników ośrodka: - Podziwiam was, taka praca na co dzień to jest dopiero ciężka praca.

Nie widzę wózka, widzę człowieka

Spotkanie z Anną Dymną dało rodzicom oraz wychowawcom niepełnosprawnych dzieci nadzieję na lepszą przyszłość. Artystka swoją postawą pokazała, że niesienie pomocy tym najsłabszym i najbardziej bezbronnym może być jednym z najpiękniejszych życiowych doświadczeń, dawała też do zrozumienia, że życie osób niepełnosprawnych może być szczęśliwe i radosne, jeśli tylko spotkają na swojej drodze dobrych ludzi. Warto wspomnieć, że Anna Dymna od 2003 r. prowadzi program telewizyjny „Spotkajmy się”, do którego zaprasza niepełnosprawnych. Często powtarza, że kiedy patrzy na takie osoby, to nie widzi wózka inwalidzkiego, widzi przede wszystkim człowieka. I o tego człowieka należy zawalczyć. Możliwe, że w przyszłości wołomiński ośrodek nawiąże stałą współpracę z Fundacją „Mimo Wszystko”. Bo brak ośrodka dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły

25 rok życia, to nie jedyny problem. OREW od lat zmaga się z problemami lokalowymi. Aktorka miała możliwość przyjrzeć się temu z bliska, ponieważ spotkanie odbyło się w jego siedzibie, w pomieszczeniach, w którym ledwie zmieścili się wszyscy zebrani. W tak trudnych warunkach na co dzień muszą pracować wychowawcy i rehabilitanci. Miejmy nadzieję, że dzięki pomocy Anny Dymnej oraz samorządu sytuacja zmieni się na lepsze, a dla dorosłych podopiecznych ośrodka uda się stworzyć nową placówkę. Na spotkaniu obecna była także znana wołomińska poetka Helena Baronicz, która podarowała Annie Dymnej tomiki swoich wierszy. Agata Bochenek

Navarrete śpiewa Lutosławskiego „Warszawski Lutosławski” to niezwykły projekt muzyczny Magdy Navarrete i Piotra Steczka, których na rembertowskiej scenie zobaczymy już 6 listopada o godz. 18.00. Koncert odkrywający zapomnianą i owianą tajemnicą twórczość kompozytora odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej, a bezpłatne wejściówki dostępne będą już od 24 października. Po występie Magdy Navarrete podczas III Rembertowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i gorącym przyjęciu jej przez lokalną publiczność można było przypuszczać, że ta

kompozytora. Stworzyli projekt, który swoim brzmieniem nawiązuje do tradycji kiedy orkiestry grały na żywo, bez przeprodukowanych, komputerowych brzmień. „Warszawski Lutosławski” to kwintet smyczkowy, intrumety akompaniujące, kontrabas i perkusjonalia w opracowaniach Piotra Steczka, a także retro głos Magdy Navarrete. Bez wątpienia będzie to uczta dla wszystkich tęskniących za melodiami z duszą i charakterem. Wspaniałe widowisko, podczas, którego artyści wspólnie z publicznością łączyć będą klasykę z nowoczesnością.

artystka do Rembertowa jeszcze zawita. Tym razem zobaczymy i usłyszymy ją w zupełnie innej odsłonie… „Warszawski Lutosławski” to spotkanie świata klasyki i rozrywki, szlachetnego brzmienia i nowoczesności. Magda Navarrete i Piotr Steczek – doświadczeni i znakomici muzycy postanowili uchylić wieko “starych skrzyń” i przybliżyć słuchaczom tę jakże fascynującą stronę twórczości

Koncert odbędzie się w sali konferencyjno-widowiskowej im. gen. F. Gągora Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Bezpłatne wejściówki dla mieszkańców będą dostępne 24 października, od godz. 17:00, w Wydziale Obsługi Mieszkańca Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Tradycyjnie jedna osoba może pobrać maksymalnie dwie wejściówki.

← 20(261) 19 października 2016 →

7


Dzień Otwarty w TRUMPF Huettinger już za nami 15 października odbyło się wyjątkowe spotkanie mieszkańców Zielonki oraz okolic z nauką i technologią. Firma TRUMPF Huettinger po raz pierwszy zorganizowała dzień otwarty i zaprezentowała serce swojej firmy. Gośćmi honorowymi byli: wicestarosta wołomiński Adam Łossan, burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik oraz wykładowcy z Politechniki Warszawskiej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 830 osób. Zielonka 17 października 2016 roku - sobotni październikowy dzień (15.10.2016 r.) był wypełniony mnóstwem atrakcji. Od godziny 10.00 na terenie fir-

budynków firmy zwiedzających witali organizatorzy. Każdy z uczestników dnia otwartego otrzymał informator, a w nim agendę wydarzeń i atrakcji.

Wicestarosta Adam Łossan i Piotr Świątkiewicz, dyrektor produkcji TRUMPF Huettinger my zbierały się grupy zainteresowanych osób. Każdy z odwiedzających chciał się dowiedzieć, jak działa laser znakujący, system próżniowy czy działo elektromechaniczne. Na wejściu do

Najpopularniejszymi punktami na mapie odwiedzanych stoisk okazały się: prezentacje o generowaniu dużych mocy częstotliwości radiowych czy produkcji smartfonu, kącik na-

ukowy gdzie można było zrobić doświadczenia z fizyki i chemii, drukowanie laserem znakującym – uczestnicy mogli na prezentach ufundowanych przez TRUMPF Huettinger wygrawerować swoje imię i nazwisko oraz pokazy drukowania 3D. Dla osób bardziej zaprzyjaźnionych z technologią, np. dla studentów, na terenie firmy odbywały się seminaria naukowe wykładowców Politechniki Warszawskiej. - Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni ilością osób, jaka w tym dniu odwiedziła naszą firmę. TRUMPF Huettinger prowadzi swoją działalność w Zielonce od ponad 20 lat, ale po raz pierwszy zdecydowaliśmy się pokazać naszej lokalnej społeczności, czym dokładnie firma się zajmuje. Sądzę, że większość osób dopiero teraz, po tym wydarzeniu będzie mogła zdecydowanie więcej powiedzieć o technologii i jej zasto-

sowaniu w życiu codziennym. Mamy nadzieję, że takie spotkania staną się w przyszłości wydarzeniem cyklicznym w życiu firmy. Zależy nam aby osoby, które szukają pomysłu na swój rozwój zawodowo – naukowy wiedziały, że TRUMPF Huettinger tworzy elektronikę przyszłości. Dlatego wszystkich pasjonatów elektroniki zapraszamy do składania CV - powiedziała Bogusława Wróblewska, szefowa Działu HR. Jednym z ciekawszym momentów dla zwiedzających były wyścigi na czas gokartem oraz strefa relaksu z wirtualną rzeczywistością. Po przeżyciach technologicznych na każdego uczestnika dnia otwartego czekał gorący poczęstunek. Teren parkingu na ten jeden dzień zamienił się w przestrzeń cateringową, gdzie serwowano poczęstunek przy akompaniamencie miłej dla ucha muzyki.

W firmie znajdą zatrudnienie osoby o umiejętnościach elektrotechnicznych TRUMPF Huettinger jest wiodącym światowym producentem zasilaczy opartych na procesach powlekania plazmowego, nagrzewania indukcyjnego i wzbudzania lasera CO2. Produkty firmy dostarczają energii procesowej dla wielu gałęzi przemysłu high-tech, takich jak ogniwa słoneczne, utwardzanie, półprzewodniki, szkło architektoniczne, panele płaskie. Zasilacze TRUMPF Huettinger wykorzystywane są do utwardzania powierzchni metalowych (wiertła, koła zębate, części metalowe, turbiny silników lotniczych, protezy i implanty), do pokrywania i metalizowania powierzchni szklanych i plastikowych (szkło optyczne i przemysłowe, budowlane, monitory TFT-LCD, technologia CD/DVD), do metalizowania powłok wykończeniowych i dekoracyjnych oraz wielu innych. TRUMPF Huettinger posiada centra badawczo – rozwojowe i produkcyjne w Polsce, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych zaś oddziały sprzedaży i serwisu ulokowane są w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji. W podwarszawskiej Zielonce zatrudnionych jest blisko 230 pracowników. Więcej informacji o firmie: www.trumpf-huettinger.com

Przygotowano atrakcje dla najmłodszych

8

← 20(261) 19 października 2016 →

Prezes Rafał Bugyi

GAZETA BEZPŁATNA


Nowy chodnik, stare zwyczaje Kilkakrotnie już na łamach Mojej Gazety Regionalnej poruszaliśmy temat chodnika przy Szosie Jadowskiej w Wołominie: starego, z połamanymi, poniszczonymi płytkami, niebezpiecznego, służącego za parking mieszkańcom bloku.

Marszałkowski, wykonana odwodnienie tego odcinka, bo obecnie po najmniejszych opadach stoją tutaj ogromne kałuże i zawsze zalane jest przejście dla pieszych. W każdym razie chodnik został wybudowany, za co

Samochody jak parkowały na chodniku tak parkują I wreszcie ten nowy chodnik jest na całym odcinku drogi. Budowany powoli, etapami, ale w końcu został ukończony. To znaczy, kończy się kilka metrów przed skrzyżowaniem, na którym w niedalekiej przyszłości ma powstać rondo. Może wówczas właściciel drogi, Urząd

wspomnianemu właścicielowi i zarządcy drogi należą się podziękowania. Niestety, natychmiast po zakończeniu inwestycji powróciły stare zwyczaje. Chodnik znowu został zamieniony w parking, w pobliżu bloku zawsze parkuje kilka samochodów. Tak jakby nie można

było zostawić auta po drugiej stronie bloku, na terenie osiedla. Samochody ciągle blokują przejście, uniemożliwiają poruszanie się matkom z wózkami czy osobom niepełnosprawnym. Tak, naprawdę po tym chodniku jeżdżą na wózkach osoby niepełnosprawne! Poza tym, nie jest komfortowa sytuacja, gdy pieszy idzie chodnikiem, a za nim po tym samym chodniku jedzie samochód, a takie sytuacje są częste, osobiście po raz kolejny doświadczyłam jej wczoraj. Dlatego – zadowolona, że ten chodnik w końcu jest, taki równy i ładny – w imieniu mieszkańców proszę o ustawienie zakazów parkowania albo barierek ochronnych. Tylko to uchroni nowy chodnik przed rozjeżdżaniem i niszczeniem przez pojazdy i sprawi, że chodnik będzie bezpieczny dla pieszych. Bo jeśli tych barierek zabraknie, jeśli sytuacja nie zostanie zmieniona, to zamiast chodnika będzie zwykła atrapa. A.B.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Krzemińskiego, złożony w dniu 11 sierpnia 2016 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 14.10.2016 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.28.2016 o wydanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi ulicy Reymonta na odcinku od ul. Ch. Andersena do ul. Powstańców w Ząbkach wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ch. Andersena”. Działki usytuowania obiektu: • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta Ząbki, w nawiasach – numery działek po podziale): − ew. nr: 10 (10/5, 10/6), 12/3 (12/5, 12/6) obręb 0055-03-31, jednostka ew. 143403_1Ząbki, − 55 (55/1, 55/2) obręb 0056-03-32, jednostka ew. 143403_1- Ząbki, • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta Ząbki w całości: − ew. nr: 28 obręb 0055-03-31, jednostka ew. 143403_1- Ząbki, • w projektowanym pasie drogowym (w całości lub w części), będące własnością Miasta Ząbki, niepodlegające przejęciu: − ew. nr: 1/2 obręb 0055-03-31, jednostka ew. 143403_1- Ząbki, − ew. nr : 1/6, 1/7, 2/1 obręb 0056-03-32, jednostka ew. 143403_1- Ząbki. Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego: − ew. nr: 27/2, 11/11 obręb 0055-03-31, jednostka ew. 143403_1- Ząbki, − ew. nr: 1/6 obręb 0056-03-32, jednostka ew. 143403_1- Ząbki.

Porady Księgowo-Prawne

Jak uzyskać bezzwrotne środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej? Pracować dla „kogoś”, czy przejść na swoje? Z tym dylematem boryka się wiele osób, niejednokrotnie łatwiej jest podjąć decyzję o pozostaniu pomimo niezadowolenia z pracy, niż zdać się na siebie i założyć własną działalność gospodarczą. Najczęstszą przyczyną, która odstrasza od założenia firmy to zdobycie finansowania na rozpoczęcie działalności, samo założenie firmy i podatki. Tylko czy naprawdę jest to tak wielki problem? Pieniądze na założenie działalności gospodarczej można pozyskać ze środków publicznych przyznawanych przez starostów za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Wysokość wsparcia wynosi do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 25 tys. zł. Uzyskane środki należy wydatkować przede wszystkim na zakup maszyn i urządzeń, sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do podjęcia działalności, na pewno nie można przeznaczyć ich na pojazdy (z wyłączeniem przyczep). Szczegółowe regulacje dotyczące warunków ubiegania się o dofinansowanie ustalane są na poziomie powiatów, tak więc zarówno wysokość dotacji, jak i jej przeznaczenie może się różnić w konkretnych urzędach pracy. Kto może starać się o przyznanie środków z funduszu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej? • osoba zarejestrowana jako bezrobotna; • osoba, która wcześniej nie skorzystała z takiej formy wsparcia; • osoba, która nie prowadziła działalności przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku; • osoba niekarana za przestępstwo przeciwko obrotowi go-

spodarczemu w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku; • osoba, która nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność w tym samym zakresie. W ramach umowy o dotację bezrobotny zobowiązuje się do: • niepodejmowania zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej • prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy • zarejestrowania działalności w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy • wydatkowania oraz rozliczenia środków w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dotacja krok po kroku Aby skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalność przy udziale środków publicznych, należy: • spełnić warunki, które uprawniają do ubiegania się o wsparcie • złożyć wniosek poprawny formalnie, a więc z wypełnionymi wszystkimi wymaganymi polami, zawierający komplet wymaganych załączników • przejść pozytywnie ocenę merytoryczną pomysłu na biznes • podpisać umowę o dofinansowanie • założyć działalność gospodarczą • prawidłowo wydatkować i rozliczyć otrzymane środki • utrzymać działalność przez minimum 12 miesięcy. Każdy, kto w Polsce prowa-

dzi firmę, musi rocznie ponad 20 razy opłacić jakiś podatek. Wielu przedsiębiorców, którzy podjęli się prowadzenia własnej działalności gospodarczej powierza sprawy finansowe swojego przedsiębiorstwa do kancelarii podatkowej. Jest to słuszna decyzja bo sprawdzona kancelaria podatkowa zapewni mu kompleksową obsługę prawno-podatkowo-finansową, troszcząc się o jego sprawy kompleksowo. Dzisiejsze czasy charakteryzują się ogromnym tempem zmian. Procesy decyzyjne w pewnych przypadkach muszą zamykać się w ciągu sekund, a niewiele osób może pozwolić sobie na luksus marnowania czasu. Dlatego też coraz więcej biur rachunkowych łączy swoje siły z kancelariami doradztwa podatkowego lub kancelariami prawnymi, by móc zaoferować swoim wszystkim klientom wiele usług pod jednym szyldem. Dobrym przykładem kompleksowej obsługi jest Kancelaria Podatkowa Skłodowscy, której motto brzmi „…już nigdy nie będziesz sam w biznesie”. W ofercie kancelarii znajduje się szereg usług, dzięki którym prowadzenie własnego biznesu stanie się wygodne i bezpieczne. Szczegóły na stronie: www.sklodowscy.pl Karolina Więckowska, Skłodowscy Wiedza i Finanse http://www.sklodowscy.pl/ aktualnosci/warto-wiedziec/ jak-uzyskac-bezzwrotne-srodki-na-prowadzenie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 6 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

GAZETA BEZPŁATNA

← 20(261) 19 października 2016 →

9


Terapie naturalne HELEN Z zamiłowania bioterapeutka, ale także jasnowidząca. Zdolności nabyłam po śmierci klinicznej (1975 r.). Ukończyłam różne kursy, na których nauczyłam się pracy z energiami. Stopniowo zaczęłam pomagać innym. Najpierw najbliższym, potem znajomym bliższym i dalszym. Dawało mi radość to, że mogę pomagać innym, że ktoś był zadowolony. Przyszedł i powiedział pomogła mi pani, lepiej się czuję. Potem założyłam firmę, bo chętnych było coraz więcej. Pomagam przy dolegliwościach bólowych, reumatycznych, przy odchudzaniu. Do mojego gabinetu zgłaszały się osoby z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi.

Brałam czynny udział w Targach Medycyny Naturalnej i w Targach Ezoterycznych w Polsce i w Niemczech. Na Targach prowadziłam wykłady na temat negatywnych energii. Wykłady cieszyły się dużą popularnością. Negatywne energie są to energie, które zbieramy sami na siebie, poprzez stresy, a także problemy życia codziennego. Takie energie kumulują się także w naszych mieszkaniach i w firmach. Oczyszczanie z negatywnych energii bardzo dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Dobrze czujemy się w domach wolnych od negatywnych energii. Firmy wolne od negatywnych energii lepiej prosperują. Przyjmowałam w Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii w Katowicach, gdzie stawiałam karty Tarota, Karty Klasyczne i Karty Anielskie. Przy stawianiu kart wspomagałam się jasnowidzeniem. Odpowiedź na zadane pytanie jest pełniejsza. Karty ostrzegają, karty podpowiadają, co zrobić. Pytania mogą dotyczyć wielu spraw: miłości, rodzinnych, biznesowych i można by wymieniać w nieskończoność, czego dotyczą pytania, które Państwo zadajecie kartom. Chętnych na wróżenie z Kart jest dużo. Potem podziękowania - miała pani rację. Ważną rzeczą, kiedy zakładamy firmę, jest data zarejestrowania firmy, miejsce oraz nazwa firmy, ażeby dobrze prosperowała. W takich sytuacjach również chętnie pomogę. Jestem wpisana do amerykańskiej encyklopedii „Who is Who”. Do encyklopedii były wybierane osoby wybitnie uzdolnione z osiągnięciami w swoim zawodzie. Encyklopedie te są w ambasadach na świecie oraz w dużych bibliotekach. Mam dużo podziękowań nie tylko osobistych. W „Szamanie” ukazywały się podziękowania, co dawało mi wiele radości, że pomogłam. Zapraszam na bioterapię, jasnowidzenie, Karty Tarota, na oczyszczanie z negatywnych energii. Wszystko po to, żebyśmy się lepiej czuli, byli zadowoleni z trafnie podejmowanych decyzji i byli bardziej radośni. Kontakt do mnie telefoniczny: +48 793648537. Gdy nie będę mogła odebrać telefonu oddzwonię lub proszę o wysłanie SMS-a. Pozdrawiam wszystkich Czytelników Helena

10

← 20(261) 19 października 2016 →

Ognie na grobach… I nam przyjdzie iść drogą przez nie wskazaną.

Dwa pierwsze dni listopada, Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, to czas, w którym wspominamy naszych bliskich zmarłych. Mimo że o tych, którzy odeszli, powinno się pamiętać przez cały rok, to właśnie na początku listopada, jako że na co dzień jesteśmy przytłoczeni obowiązkami, znajdujemy najwięcej czasu na modlitwę oraz odwiedzenie miejsc pochówku - rodziny i przyjaciół. W tym okresie porządkujemy i upiększamy groby najbliższych, kupujemy kwiaty i znicze. A czy

zauważamy, jak wiele opuszczonych i zapomnianych grobów jest na cmentarzach? Wołomiński cmentarz nie jest wyjątkiem pod tym względem. Znajdują się na nim mogiły przedwojenne, groby ofiar wojny i innych, których bliscy od dawna nie żyją, chorują lub mieszkają zbyt daleko. Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o otoczenie opieką tych opuszczonych mogił, aby żadna z nich w te ważne święta nie pozostała samotna i zaniedbana. Japoński poeta napisał kiedyś: „Ognie na grobach…

I nam przyjdzie iść drogą przez nie wskazaną”. Kiedyś każdy z nas będzie musiał odejść z tego świata. Pamiętając o zmarłych, także tych nieznajomych, czynimy dobro, które wróci do nas w przyszłości. Być może za wiele lat i na naszych grobach ktoś nieznajomy zapali znicz. Poszukajmy zatem opuszczonych mogił na cmentarzu w Wołominie, rozejrzyjmy się dookoła, sprawdźmy, czy tuż obok naszych bliskich nie są pochowane osoby, o których inni dawno zapomnieli. Postawmy lampkę i pomódlmy się za ich dusze. Uczmy nasze dzieci i wnuki szacunku dla zmarłych, nie tylko tych dobrze znanych, lecz także innych, którzy kiedyś

Nasz komentarz:

cy kościoła (a jest to, jak wiadomo, cmentarz parafialny). Znikną z cmentarza piękne stare nagrobki, z lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Znane powiedzenie: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie w Wołominie nie ma racji bytu. Tutaj nawet kamieniom odbiera się prawo głosu. Czy ta akcja likwidacji jest potrzebna? Przecież jeszcze śp. proboszcz Jan Sikora – bardzo dobry gospodarz, zakupił teren z myślą o powiększeniu cmentarza. Ale leśny teren trzeba przygotować. Po co zaś się trudzić, skoro można stare groby przerabiać na

nowe miejsca do sprzedaży. Cała ta akcja została nazwana zagospodarowaniem nieużywanych grobów – jak ogłoszono w kościele. Nieużywana to może być szczoteczka do zębów, grób natomiast kojarzy się z miejscem spoczynku, którego nie powinno się naruszać. Dwadzieścia lat to bardzo mało, żeby pozbawić człowieka własnego grobu. Aczkolwiek Wołomin nie będzie tutaj jakimś rekordzistą, bo w greckich Atenach i Salonikach, gdzie brakuje miejsca dla zmarłych, groby dzierżawi się na trzy lata, a cena wynajmu za każdy kolejny rok to ogromne

Zapal znicz! Ocal pamięć!

Apel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej można tylko pochwalić. Dbajmy o groby na cmentarzu, nie tylko naszych bliskich, ale także tych nieznanych nam osób, które mieszkały w Wołominie i tworzyły jego historię. Dbajmy o te groby, dopóki jeszcze są. Bo okazuje się, że to co tworzy naszą – prawdziwych wołominian – historię i tożsamość, komuś przeszkadza. I te starsze groby na wołomińskim cmentarzu będą likwidowane. Starsze znaczy ponad dwudziestoletnie, za które nikt nie wnosi stosownej opłaty u zarząd-

żyli w Wołominie, pracowali dla tego miasta i pozostawili w nim jakąś cząstkę siebie. Odwiedźmy tę część cmentarza, na której pochowani są najmłodsi, którym było dane przeżyć tylko kilka godzin, dni czy miesięcy, zapalmy znicze tym dzieciom, do których nie przychodzą już rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo. Zakup dodatkowego znicza nie jest dużym wydatkiem, a możemy zyskać poczucie, że spełniliśmy dobry uczynek i nadzieję, że dobro, które daliśmy innym, zostanie nam zwrócone, kiedy sami nie będziemy już mogli upomnieć się o pamięć i szacunek. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej „WOŁOMINIAK”

koszty, na które stać niewielu. Ostatecznie szczątki, za które nie ma kto płacić, po ekshumacji lądują w masowym grobie. Jakie to proste i praktyczne rozwiązanie: co trzy lata można sprzedawać to samo miejsce na cmentarzu. Stare groby na wołomińskim cmentarzu to historia tego miasta, to nasza pamięć i tożsamość. Tego nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. Dlatego 1 listopada zapalmy lampkę, zadbajmy o te groby, dopóki jeszcze są. A.B.

GAZETA BEZPŁATNA


PRACA • Zatrudnię do sklepu spożywczego w Zielonce. Tel. 22 781 94 58 • Zatrudnię krawcową do poprawek krawieckich w Ząbkach. Tel. 602-304-503 • Zatrudnię krawcową do szycia zasłon, firan w Rembertowie. Tel. (22) 612 88 68, 602 725 222 • Zatrudnię krawcową, hafciarza oraz osobę do przyuczenia (prasowanie, wgrzewanie, pakowanie) Marki, 501-384-276 • ZATRUDNIMY PRACOWNIKA DO MONTAŻU MEBLI NA TERENIE RADZYMINA,WOŁOMINA, WYSZKOWA. PRACA NA STAŁE. KONTAKT KOM. 503091590 • Zatrudnię piekarza lub pomoc i kobietę na nocną zmianę. Dąbrówka, Tel. 601337495

SKŁAD WĘGLA - węgiel polski i importowany, węgiel, kostka orzech, ekogroszek i miał. Transport powyżej 1 tony gratis. Ruda k/ Radzymina Tel. 507 322 809, 504 071 374

BUDOWLANE • Docieplanie budynków. Szybko, tanio, solidnie. Tel. 502 053 214

Szukasz pracy?

Remonty, wykończenia wnętrz, docieplenia poddaszy - profesjonalnie i terminowo 602-482-572 Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne. Tel. 797 357 222

Radio FAMA Wołomin poszukuje osoby na stanowisko przedstawiciel handlowy. CV prosimy przesyłać na adres mailowy wolomin@radiofama.com.pl SKUP, SPRZEDAŻ Sprzedaż zniczy - hurt i detal. Duży wybór. Chryzantemy. Wołomin - Nowe Lipiny ul. Batalionów Chłopskich 58

pon.-pt. 9.00 - 20.00, sobota 10.00 - 16.00

Ząbki, ul. Orla 20 Tel. (22) 799 23 35, kom. 505 077 525 www.weterynarz-zabki.waw.pl

HYDRAULIK Pogotowie 24h

pogotowie wodno-kanalizacyjne 24h instalacje sanitarne c.o., instalacje gazowe montaż, spawanie, sprawdzanie szczelności

tel. 501 195 176 www.hydraulikbrzuchalski.pl

Docieplanie budynków doświadczone ekipy - 602-482-572

Zakład Kamieniarski wykonuje: nagrobki, parapety, schody. Wołomin. Tel. 502 472 396

GEODETA

OBIADY DOMOWE

MARKSBUD - Usługi kontenerami Mariusz Toczyski - Ząbki Wywóz odpadów budowlanych, gruzu, ziemi, piachu. Tel. 698 214 790

Danie dnia

zupa + drugie danie: 13 zł

Nauka jazdy konnej dla dzieci i młodzieży.

Nowy Janków 8a k/Radzymina Tel. 600 702 804 www.PoniKlubRadzymin.pl

FINANSE

tel. 22 781-60-03, kom. 601 911 362

MOTORYZACJA

SKUP AUT

Tel. 789 090 573

24 h / 7 dni. Udrażnianie rur, czyszczenie drenaży i rynien.

do 25 000 zł

512 870 068

TRANSPORT

www.trans-mart.pl

Pogotowie kanalizacyjne

REKUPERATORY, KLIMATYZATORY

Nawet w 24 godziny!

PRZEPROWADZKI

Tel. 695 949 199

Dowóz od 20 zł gratis!

Tel. 781 266 854, 697 378 786

POŻYCZKA

• Transport busem z przyczepką. Tel. 608 638 734

Kupię każdy samochód osobowy i dostawczy, również rozbity i bez dokumentów.

Ząbki, ul. Szwoleżerów 74

szybko i uczciwie

Karpin/Dąbrówka Tel. 500 760 720 Zatrudnię kobietę do cukierni w Dąbrówce. Tel. (29) 757 80 56, 602 351 430

Tel. (22) 799 93 89, 604 555 651

Przy Orlej Gabinet Weterynaryjny

Tel. 793-573-169, 501-310-258 Wołomin, ul. Ujazdowa 14 biuro@geoplan2.pl Mapy do celów projektowych i prawnych, podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic.

Zatrudnię cukiernika lub pomoc cukierniczą. Karpin/Trojany Tel: 500 760 720

Zatrudnię osoby do pracy na produkcji przy ciastach domowych. Praca na dzień lub kilka nocy w tygodniu (do wyboru).

WYRÓB I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – E.Kalicki. Ogrodzenia betonowe, pustaki żużlowe, bloczki, kręgi, EKO Atrakcyjne ceny.

*

Haki, tłumiki, mechanika: Zielonka, tel. (22) 7611026

Kasacja samochodów, skup złomu, sprzedaż części, naprawa samochodów, zbiórka sprzętu AGD i RTV. JAN TOKARSKI, Poświętne, ul. Szkolna 11. Tel./fax: (22) 787-11-65, 66846-90-13, 507-01-79-12

www.pozyczkiwarszawa.proficredit.pl *koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

ZAKAR Produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych, płyt stropowych i drogowych, kręgów betonowych, kostki brukowej i pustaków ściernych i innych materiałów. ul. Weteranów 116 Radzymin Tel. (22) 678 96 41,fax (22) 811 44 81 Tel. 504 017 593 e- mail: zakarwarszawa@wp.pl

Murarz z ekipą - dobre ceny i terminowość - 602-482-572

Twoje pieniądze

USŁUGI • Futra, zamówienia, przeróbki, reperacje skór, 504 535 207 • Pralnia - ul. Sikorskiego 27a w Wołominie Badanie fizykochemiczne wody, filtry do wody. Tel. 783 800 800

Toczenie, frezowanie, ostrzenie narzędzi, CNC, TIG, 3D, koła zębate wykonuje TOK-FREZ, Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. /22/ 787-61-80

FILTRY do WODY bezpłatne badanie tel. 783 509 003

NIERUCHOMOŚCI • Sprzedam mieszkanie w Rembertowie, 45 m kw., dwupoziomowe, bezpośrednio, tel. 601 851 504 • Wynajmę lokal handlowy w Tłuszczu tel. 600 064 991

BIUROWE

Sprzedam działkę

budowlaną 2000 m2 . WYSYCHY, 44 km od Warszawy, kierunek Wyszków. Ogrodzona, prąd-siła, studnia wiercona, wodociąg w ulicy. Księga wieczysta. 95 tys. zł.

Telefony komórkowe - skup, sprzedaż i naprawa. Wołomin, ul. Legionów 2 Tel. 501 85 37 37 Polski węgiel, orzech, groszek, miał i kruszywo. L. Czumaj, tel. 601 424 209

Tel. 508 385 718

ADRES REDAKCJI: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 1 WYDAWCA: AB PERFEKT

e-mail: redakcja@regionalna.waw.pl e-mail: reklama@regionalna.waw.pl

REDAKTOR NACZELNA: URSZULA SZALIŁOW Dyżur redakcyjny: tel. 600 29 31 29

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy.

GAZETA BEZPŁATNA

← 20(261) 19 października 2016 →

11


Szkoła na miarę XXI wieku W Dniu Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. Ducha Świętego, celebrowaną przez biskupa diecezji warszawsko-praskiej Henryka Hosera. W uroczystości udział wzięli również: poseł na Sejm RP Piotr Uściński, burmistrz Ząbek Robert Perkowski, zastępca burmistrza Artur Murawski, przewodniczący Rady Miasta Wojciech Gut oraz ząbkowscy radni, z-ca komendanta policji Michał Król, komendant Straży Miejskiej Zbigniew Forysiak, nadleśni-

czy Nadleśnictwa Drewnica Artur Delegacz, projektant budynku szkoły Adrian Horba, były burmistrz Ząbek Jerzy Boksznajder, dyrektorzy szkół i placówek ząbkowskich, nauczyciele szkół ząbkowskich, proboszczowie ząbkowskich parafii, przedstawiciele Urzędu Miasta Ząbki oraz lokalnego biznesu, przewodniczący Stowarzyszenia Szkół i Placówek Edukacyjnych Powiatu Wołomińskiego Paweł Poboży oraz Edyta Kalata, przewodnicząca Rady Rodziców.

Szarfę przecina dyrektor SP nr 3 Tomasz Łukawski i uczennica kl. VI Oliwia Śliwka

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu nowej części budynku przez arcybiskupa Henryka Hosera, goście zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły. Można zaryzykować stwierdzenie, że wszyscy byli pod wrażeniem nowego skrzydła szkoły, bardzo nowoczesnego i przestronnego. Uwagę przykuwają sale lekcyjne z przeszklonymi drzwiami i oknami pozwalającymi obserwować z korytarza to, co się dzieje na zajęciach. Również wejście do ubikacji pozbawio-

ne jest drzwi, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i daje możliwość kontroli zachowań uczniów. Korytarze utrzymane są w surowym, nowoczesnym stylu: na ścianach dominują szare cegły, na podłogach jasne gumoleum. Można odnieść wręcz wrażenie, że znaleźliśmy się w zupełnie innej czasoprzestrzeni. Dodajmy, że sale lekcyjne zostały świetnie wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, w tym w tablice interaktywne umożliwiające pracę z nowymi technologiami informatycznymi. Całość dobrze komponuje się ze starą częścią szkoły. Wykonawcą zarówno nowego skrzydła, jak i całej szkoły jest firma Budimpol sp. z o.o.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej. Nie obyło się bez wystąpień, gratulacji i życzeń dla nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej. Specjalne podziękowania zostały skierowane pod adresem władz miasta za inwestowanie w ząbkowską oświatę. Tomasz Łukawski, dyrektor SP nr 3, w swoim wystąpieniu podkreślił, że ma dobrze przygotowaną i przeszkoloną kadrę. Dodał, że zawdzięcza to obecnej władzy, która zawsze rozumiała potrzebę kształcenia nauczycieli. Obecnie to przygotowanie i zaangażowanie nauczycieli daje owoce w postaci możliwości realizacji projektu modelowej szkoły w chmurze.

Wśród gości abp Henryk Hoser, ks. proboszcz Parafii Zesłania Ducha Świętego Sylwester Ciesielski, poseł Piotr Uściński, burmistrz Robert Perkowski i jego zastępca Artur Murawski, przewodniczący Rady Miasta Wojciech Gut, przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Kalata

Anna Majchrzak, nauczycielka z SP nr 3, odczytała listy gratulacyjne podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Ostatnim punktem programu była część artystyczna, która rozpoczęła się pieśnią szkoły, pt. „Warszawskie dzieci”. Zaprezentowany przez uczniów montaż słowno – muzyczny został przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: Marzeny Nowosielskiej, Iwony Painty i Agnieszki Janickiej. Uroczystości towarzyszyła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Barbary Hijewskiej oraz poczty sztandarowe ząbkowskich szkół. Iwona Potęga

Goście podziwiali nowoczesne sale lekcyjne

Mgr 20(261) pazdziernik 2016b  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you