Mosh 2022

Page 1

www.mosh.sk
KATALÓG MOSH
34 34 35 MOSHGAMING 28 30 32 ERGONOMICKÉDOPLNKY 08 10 14 18 26 ZDRAVÉSEDENIE WUDSTOLIČKY AIRFLOWSTOLIČKY OPIERKY RGBHERNÝSTÔL PODSEDÁKY CHAMELEÓN ELITESTOLIČKY KONFERENČNÉSTOLIČKY ERGONÓMIA04 OBSAH03 3 OBSAH produkty,ktoré vámsadnú
Zdravésedenie+ spokojnákancelária =vyššiaefektivita Vdnešnejmodernejdobe“sedavých”zamestnaní jetočastopodceňovanásúčasťnašichživotov. KATALÓG MOSH Ajsedieťtrebavedieť…

Ergonómiajednesčastoskloňovanýmvýrazom apodľaodborníkovbysmejurozhodnenemali zanedbávať,atonajmä,akmámesedavé zamestnanieatrávimeväčšinučasuvrovnakej polohe.Základomergonomického,tedazdravého sedenia,je,samozrejme,vhodnáergonomická stoličkaspĺňajúcavysokénárokyergonómie. Okremkvalitnejergonomickejstoličkyjemožné zdravésedeniepodporiťtiežergonomickými doplnkami,ktorézabezpečiadostatočnúoporu chrbticianapomôžusprávnemudržaniutela.

ERGONÓMIA 5
KATALÓG MOSH 1/Očivovýškehornéhookrajamonitora 2/Vzpriamenákrčnáčasť 3/Uvoľnenášijaaramená 4/Predlaktierovnéčinaklonenémiernenahor 5/Chrbátopretýooperadlo 6/Podopretákrížováoblasť 7/Nohyv90°uhleazahranicousedadla 8/Chodidlácelouplochounazemi
sedieť?
Vietesprávne
7
ERGONÓMIA

VIACNEŽLEN POHODLNÉSEDENIE

Aktrávitedlhéhodinypri počítači,kvalitnástoličkamusí byťprevássamozrejmosťou. KancelárskestoličkyMOSHmajú ergonomickýtvarsmaximálnou mierouprispôsobeniasedadla aoperadla.Súprispôsobenétak, abysapriblížiličonajprirodzenejšiemudržaniutela,apomohli takzabrániťbolestiamchrbtice. ObjavtesvetstoličiekMOSH. Preferujeteergonomickýrad Airflow,alebodáteprednosť prémiovýmstoličkámElite?

KATALÓG MOSH

Tradičnémateriály vjednoduchom aštýlovom prevedení.

Rozsiahlemožnosti prispôsobenia jednotlivých častí.

Vysokýkomfort apohodliev elegantnom dizajne.

Rôznefarby aprevedenia sergonomickým tvarovaním.

ZDRAVÉSEDENIE SOSTOLIČKAMIMOSH

StoličkyMoshpodporujúsprávne držanietelaprisedení,čím minimalizujúškodlivéefekty, ktorémôžubyťspôsobené dlhodobýmsedením. Súprispôsobenéprirodzenému držaniutela,atakpomáhajú predchádzaťbolestiamchrbtice. Okremkvalitnéhospracovania, polohovateľnostiatvarovania ponúkajúvždyajzaujímavé dizajnovéprevedenie.

9
konferenčné
ZDRAVÉSEDENIE

ELEGANCIAVDREVE

ModelMoshWUD Classic91GR poskytne potrebnépohodlie aoporuprisedení. Unikátnespojenie prepracovaného dizajnu,kvality materiálov aprecízneho vyhotovenia.

WUDClassic91GR WUDClassic91BL
KATALÓG MOSH

ModelWUD133BL sivászískanaprvý pohľadsvojímštýlovýmdizajnom vkombináciisdrevenýmvyhotovením.

Balančnákľakačka WUDL1,L2/D1,D2 poskytnenielenkomfortné, aletiežzdravésedenie vďaka ergonomickému tvarovaniu.

Zaujmesvojímnezvyčajným vzhľadomafunkčnosťou ajvďaka3Dpohodlným sedákom.

11
WUDSTOLIČKY

Odolnýdrevenýrám zohýbanejpreglejky dopĺňaštýlovéakvalitné koženéčalúneniezPU kože,ktorézabezpečuje nielenunikátnyvzhľad, aletaktiežprvotriedne pohodlie.

Návratku klasike

Kancelárskestoličky snádychomklasiky. Tradičnémateriály vjednoduchom,štýlovom prevedenípôsobianadčasovoavkusne. Štýlový vzhľadupútanaprvý pohľadadodámiestnosti elegantnýdizajn. Stolička WudClassic133BLje vybavenáhojdacímmechanizmomavýškovo nastaviteľnouotočnou konštrukciou.Pohodlnejšie sedeniejezaistené pomocouužitočnej opierkyhlavyalakťov. Vďakaplynovému zdvíhaciemumechanizmu jestoličkanavyševýškovo nastaviteľnáabude skvelýmdoplnkom dokaždejdomácnosti alebokancelárie.

WUDClassic133BL
KATALÓG MOSH

Naučtesazdravo sedieťskľakačkou MOSH

Sedenienakľakačke mápozitívnyvplyv naniekoľkočastítela súčasne. Pomáhadržaťhlavu vuhle,ktorýje šetrnýkchrbtici akrku,vďakačomu značneznižujetlak, ktorýsaukladá vkrčnejchrbtici aspôsobuje nepríjemnébolesti hlavy.Správnym držanímtela zlepšujetesvoje dýchanie.

WUDL1 WUDD1
WUDD2
WUDL2
13
WUDSTOLIČKY
Nášnajvyššíradkancelárskychstoličiekjenavrhnutý prečonajergonomickejšieanajpohodlnejšiesedenie. Rozsiahlemožnostiprispôsobeniajednotlivýchčastí, vysokánosnosťapoužitieodolnýchmateriálov. Pohodlneazdravo. Domainapracovisku. KATALÓG MOSH
chrbtového operadlapodľa vlastnejváhy.Stolička disponujetvarovanými biozónamiprepodporu zdravéhodržaniatelaabočné podrúčkyumožňujú pohodlnejšieposedenie priprácispočítačom. Kombináciapriedušnej sieťovinyachrómovaných doplnkovpôsobíluxusným areprezentatívnymdojmom. KancelárskestoličkyAirflow disponujúvysokounosnosťou aprepracovanýmergonomickým tvarovaním,ktorýkopíruje prirodzenýtvarchrbtice. Ergonómiusedeniapodporujú rozsiahlemožnostinastavenia stoličky,kedysipoužívateľ podľaindividuálnejpotreby manuálnenavolívýškuajhĺbku sedadla,výškuopierkyhlavy asklonaj mierupruženia 15 BenefitomAirflowstoličiekjejednoduchý ovládacímechanizmusprečonajpohodlnejšie sedenievďakamaximálnemunastaveniu všetkýchčastístoličky. AIRFLOWSTOLIČKY
AIRFLOW802GOLD AIRFLOW702LBK AIRFLOW702BL AIRFLOW801BK AIRFLOW702LGR AIRFLOW601BK AIRFLOW801GR AIRFLOW702BK AIRFLOW601BK/WH KATALÓG MOSH

Prepracované materiály

Hlavnouvýhodou sieťovinového materiáluje priedušnosť,ktorú ocenítehlavnepočas horúcichletných mesiacov.

Sieťovinaje jednoduchánaúdržbu aomnohoľahšie sačistíakotextil. Pevnetkanásieťovina jeveľmipevná aodolná.Zatiaľčo tkaninaačalúnenie môžetrpieťrôznym opotrebením, sieťovinabude ajnaďalejvyzerať afungovaťakonová.

AIRFLOW802COPPER AIRFLOW521BK AIRFLOW306GR AIRFLOW526RD AIRFLOW306TQ
17 AIRFLOWSTOLIČKY

StoličkyEliteF(ocus)pomôžusústrediťsanaprácuvďaka rozsiahlymmožnostiamprispôsobeniasaodopierkyhlavy ažpotalianskymechanizmusDonati.Vďakarozsiahlym funkciámprispôsobaniasplníindividuálnepožiadavky astanesaoporoupriplánovaníanaplňovanínáročných pracovnýchcieľovbezstratykoncentácie.

KATALÓG MOSH
ŠTÝLOVÉSEDENIE. ELITNÉSTOLIČKY BALANCE. Vnašejlíniinájdetefarebnéedície čalúnenécertifikovanoulátkou MedleyTMznačkyGabriel,ktorá kombinujeestetickúpríťažlivosť sfunkčnosťouaharmonickyspájakrásu, pohodlieavýkon. EliteF(ocus)aB(alance) 19 ELITESTOLIČKY

Pôsobiváergonómia

Unikátnyzúženýdizajn chrbtovejopierkybol špeciálnevyvinutýpre možnosťnatiahnuťsiruky aramenádozaduazčasu načassiponaťahovať chrbátotáčanímdostrán. Ajprináročnom,dlhom sedeníjetakstálemožnosť uvolniťsistuhnutésvaly.

EliteFGN EliteFGR EliteFPK EliteFBL KATALÓG MOSH

PrednosťoustoličiekEliteF jetalianskyasynchrónny mechanizmusDonati,ktorý partímedzinajlepšienasvete. Operadlojemožnézafixovaťv 4rôznychpoloháchašpeciálny mechanizmusumožňínastaviť ajoperadlonezávisleod sedáku.Uholsklonusedákasi vieteprispôsobiťpodľasvojich požiadaviekabybolonaše sedeniepreVás ajpohodlnejšie.

21 ELITESTOLIČKY Štýlovésedenie RadaEliteB(alance)splní najvyššiepožiadavkypre štýlovésedenie.Vďaka nastaviteľnejvýške sedákumôžetemeniť polohumedzisedeníma státím.Stabilnázákladňa umožňujeotočenieo 360°,takžeokrem kolísavéhopohybusa môžetepohybovaťv sústredenýchkruhoch. Špičkovýmechanizmus EliteBlightgray EliteBdarkgray

PrémiovýradkancelárskychstoličiekELITEprinášaviac nežvysokýkomfortprezdravéapohodlnésedenie velegantnomdizajne.Každýmodelmáširokémožnosti prispôsobeniaakonštrukciuvyrobenúnamieruzveľmi odolnýchmateriálov.

KATALÓG MOSH

EliteH(ygge)

SlovoHyggesastalo definícioudánskejkultúry aživotnéhoštýlu. Zjednodušene,ideospôsob, akožiťdobre,pohodlne, vyrovnaneaspokojne.

ABSOLÚTNY KOMFORT. ELITNÉSTOLIČKY HYGGE.

23 ELITESTOLIČKY
EliteT1 EliteT2 EliteT2+ KATALÓG MOSH Odolnosťmateriálov ModelEliteT2+disponuje vysokoodolnoukonštrukciou apiestomKGStriedy4 sBIFMAcertifikátom.Vďaka 6-ramennémukrížuzaručuje nosnosťaž200kg. BIFMAstanovuještandardy prestabilituapevnosť kancelárskehonábytku.

Špeciálnymechanizmus

PrednosťoustoličiekEliteH jesamovážiacimechanizmus, ktorýmáfunkciuautomatickéhonastavenianaklonenia apružnostioperadlapodľa hmotnostipoužívateľa. Nastavenienapnutiapružiny niejepotrebné,pretože mechanizmussasámnastaví. Operadlojemožnézafixovať vľubovoľnomuhleašpeciálny mechanizmusumožňínastaviť ajoperadlonezávisle odsedáku.

EliteHBR EliteHGR
EliteHBL
EliteHYE
25 ELITESTOLIČKY
Prepracované funkcie Bedrováopierka kancelárskejstoličky MoshEliteHjetvorená vzduchovýmvankúšom, ktorýjemožné individuálnenastaviť pomocoupumpy apodporiťtaksprávnu ergonómiusedenia.

Nemennýmizostáva pevnákovová konštrukciaaodolné čalúneniepredlhú životnosť.Väčšinu modelovvybavujeme špeciálnymsieťovým čalúnenímnavrhnutým prepriedušnosť vhorúcichletných mesiacoch.

1605BK 1606BK 1316BK 1605BL 1606BL 1506RD
KATALÓG MOSH Komfortaelegancia. Dvavjednom.
1506BK 8099BK 8099BL 359YL 1509RD 9001BK 9003BK 1508RD 27 KONFERENČNÉSTOLIČKY

DIZAJN AERGONÓMIA VJEDNOM

MoshErgokladieveľkýdôraz nielennaergonómiu,aleina prepracovanýdizajn.Novágeneráciaprichádzavunikátnych tvarochasviežichfarbách,vďaka čomubudúštýlovýmdoplnkom kamkoľvekichsosebouzoberiete. Ergonomickétvarovaniezabezpečí správnupodporuazdravédržanie telaprisedení,vďakačomusa staneneodmysliteľnousúčasťou doma,vpráci,činacestách.

KATALÓG MOSH

Unikátnetvaryasviežefarebné prevedenia

Maximálnykomfortsošpeciálnymi funkciami.

ZDRAVÉSEDENIE MOSHERGO

Správnymdržanímtela môžetepredísťbolestiam chrbta,ktoréplynú zdlhodobéhosedenia vnesprávnejpozícii.

Všetkyergonomickédoplnky Moshsúvďakapamäťovej penevhodnénavytvorenie potrebnéhokomfortu apomôžupredísť nesprávnemusedeniu.

29
ERGONOMICKÉDOPLNKY

Vankúšeaopierky,ktorédokážu zmeniťajobyčajnékreslá alebostoličkynapohodlné. Čiuždoma,napracovisku, alebozavolantom. Dostupnévmnohýchtvaroch aprevedeniach.

ERGO opierky 2
MOSHERGO2L1B ružový MOSHERGO2L1B zelený MOSHERGO2H10Ačierna MOSHERGO2L1B sivý MOSHERGO2H1C čierna/sivá MOSHERGO2H10AsiváMOSHERGO2SET MOSHERGO2H1C bordová/sivá MOSHERGO2H1C zelená/sivá

Praktickéaštýlové ergonomické doplnky

Prácanásvdnešnejdobenúti častokráttráviťdlhéhodiny sedenímzapočítačom, vdôsledkučohotrpíajchrbtica. Ergonomickáopierka jenenápadnápomôcka,ktorá námpomáhasprávnedržaťtelo azamedziťbolestiamchrbta. Ergonomickéopierkyznižujú svalovénapätieazáťaž voblastibedrovejchrbtice. Chrbtováopierkasajednoducho upevnínaakúkoľvekstoličku.

31
OPIERKY MOSHN6Amodrý MOSHERGO2L3Ačervený MOSHN6Ažltý MOSHERGO2L3Ačierny MOSHN6Asivý MOSHERGO2L3Ažltý MOSHERGO2ELM1čierna

ERGO podsedáky 2

Podsedákynastoličkyzlepšujú ergonómiuakomfortsedenia domačivkancelárii. Podporujúsprávnedržanietela, pôsobiauvoľňujúcoavýrazne takznižujúnepriaznivéúčinky dlhodobéhosedenia.

Pamäťovápenajeunikátny typpolyuretánovejpeny sotvorenoubublinkovou štruktúrou.Tásadokáže prispôsobiťtelu akéhokoľvekčloveka, hmotnostiitelesnej teplote.Veľmicitlivo reagujenateplo,apreto tlakovébodynetlačí, alenaopaksaim prispôsobuje.Poskytnetak správnupodporutelu aumožňujeodparovanie vlhkosti.Penaje antibakteriálnaavhodná ajprealergikov.

vzdušnýdizajn grafénovávrstva

MOSHERGO2B1H
33 MOSHERGO2B2C Anatomickýpodsedák MOSHERGO2B2P Popôrodnýpodsedák MOSHERGO2B1K Detskýpodsedák-ružový MOSHERGO2B1H Výhrevnýpodsedák MOSHERGO2B2 Gelovýpodsedák MOSHERGO2B1M Masážnýpodsedák MOSHERGO2B1K Detskýpodsedák-modrý MOSHERGO2B1S Anatomickýpodsedák MOSHERGO2B1A Anatomickýpodsedák vyhrievanie vzduchovévankúše vibrácia MOSHERGO2B1M PODSEDÁKY

MoshGamingponúkaunikátne modelysLEDpodsvietením, ktorézvýrazniatúsprávnu hernúatmosféru.Kombinácia funkčnéhoergonomického prevedeniaapevnej konštrukciesoštýlovým dizajnomposkytnetenpravý hernýzážitok.

Pokročilýergonomickýdizajn prehráčov,ktorívediaoceniť futuristickýštýlapraktické riešeniefunkčnostiprihraní. Vďakaambientnémuosvetleniu smožnosťaminastavenia svetelnýchefektovajasu spríjemnízážitokzhrania, nobudeištýlovýmdoplnkom doizby.

KATALÓG MOSH

Lampaastôl. Dvavjednom.

HráčskystôlChameleónmádvevýnimočnévlastnosti. TvarovaniehornejdoskystolaprepodporurúkaRGB LEDstmievateľnépodsvietenie,ktorédokáženahradiť ajizbovúlampu.

Chameleon

HráčskystôlChameleónmôže byťzaujímavýmprvkomv každompriestorevďaka kombináciiefektnýchprvkov ačistéhodizajnu.Tvarovanie prednejhranystolabolo navrhnutépreoptimálnupolohu rúkazvýšeniepohodlia.Úložný priestornakáblečidržiak naheadsetzabezpečia praktickéusporiadanie.

35 MOSHGAMING
Sídlo FinestEuropeDistributions.r.o. Prievozská4D 82109BratislavaSK Sklad FinestEuropeDistributions.r.o. Poštová93 90027BernolákovoSK Kontakt info@mosh.sk +421910722312 09:00–18:00 IČO:35817097 IČDPH:SK2020246877 www.mosh.sk
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.